You are on page 1of 4

1

УКРАШСЬКІШ Д Н Е В Н И К

УРЯДОВИЙСО
РГАН
Ю З ВА
Ю
ЗІЛМ
ЗУ О
ГО
ЧЕН
ИХВОЇД
О
РРА
Е
Ж ГА
Н
В
А
ХЗА
ІЦ
ЇІА
тЙ
ЇС^КИЯ Н
А
Г
ОД
НИ
И АМЕРИКИ.

ТРИ Ц Е Н Т И .
Ч.-241. V0L. XXXV. , OCTOBER 17, 1927. THRE.E С Е Н І %

Джери
з К О Н В Е Н Ц І Я К А Н А Д І И С Ь К О І Р У М У Н С Ь К А П Р И Н Ц Е С А О- БІЛЬШІСТЬ М Е Ш К А Н Ц І В
;, - --'-і

юнші провд іники заќниќўють


ркі X X X V . СитіьН. Дж^поиелМок, 17. ж о в т н я , 1927.
КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ Л Е Н А УТІКЛА З А Д Ю Т А Н -
П Р О Т И ІМІГРАЦІЇ Ж О В Т О Ї Т О М С-ВОГО БАТЬКА.
З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В Н Е
Р У Т
У Ж И В А Є Щ І Т О Ч О К
РАСИ И П Р О Т И АМЕРИ- Д О ЗУБІВ.
ЛОНДОН, 13. жовтня. -
КАНСЬКИХ РАДИВ І
В е с т м и н с т е р Г а з е т а д і с т а л а ві-
Ш И К А Г О , Идд. — - Т у т е ш н і й

робтіникві до участи в виборах


ЖУРНАЛІВ, стку від свого кореспондента з дентист, д о к т о р Акерс З АЗОРІВ ПОЇДУТЬ В О Н И КОРАБЛЕМ ДО ЛІСБОНИ
обчн-
В І Н Н І П Е Г , M A H . 13. ж о в т н я . В і д н я , що 19-яітня
р у м у н с ь к а с д и в , щ о л е д в и 2 3 в і д с о т к і в на- А ОПІСЛЯ ДО ПАРИЖА.
— В і д б у л а с я т у т річна конвен принцеса р л е л а ўтіќла з був- сслення Злучених Д е р ж а в ужи- Ѓ О Р Т А , А з о р и , 14. ж о в т н я . — О ч і к у ю т ь т у т п р и б у т т я Р у т
ц і я к а н а д і й с ь к о ї . к о и с е р в а т и в шим а д ю т а и т о я к о р о л я Ф е р - вас Е л д е р І її п і л ь о т а Г е л д і е м е н а . Як т е п е р п о к а з у є т ь с я , л і т а к „ А м е -
щіточок до зубів, а близь-
ДІТОЧА ПРАЦЯ ПО ФАБРИКАХ РОСТЕ. рикен Гирл" д е р ж а в с я ч е р е з 36 ѓодин у воздусі, м и м о сильної
ної партії. Г о л о в о ю партії ви` динанда, м о л о д и м л я й т н а н т о м к о 80 міліонів м е ш к а н ц і в ніко-
ЛОС А Н Д Ж Е Л Е С , 14. Ж о в т н я . — З а м и к а ю ч и річну кон- б у р і й и р а К н . Г о л о в н о ю п р и ч и н о ю , щ о літак не м і г Д А Л Ь Ш Е л е -
брано Р и ш а р д а Бенета, бувшо- румунської фльоти. л и не- у ж и в а є т а к и х щ і т о ч о к .
вениію А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї П р а ц і , п р е д с і д а т е л ь сеї ор- тітн й мусівбй упасти у море, було зіпсуття газолінової рур-
г о м і н і с т р а с п р а в е д л и в о с т и , я-
гаиізаиії Виліем Грін з а к л и к а в де ле г а т і в розвести по своїх ки. Л і т а к „ А м е р и к е н Г и р л " з г о р і в д о щ е н т у підчас спроби
к и й з а й м е м і с ц е б. п р е м і е р а й
ПОВІНЬ У БОЛГАРИ. в и с а д и т и й о г о на п а р о х і д Б р е н д р е х т . П р и ч и н о ю п о ж а р у л і т а -
кшійних в і д д і л а х а г і т а ц і ю з а я к н а й б і л ь ш о ю у ч а с т ю юнійних провідника п а р т і ї А р т у р а Міє- Я К П О В С Т А Ю Т Ь ЧЕСЬКІ
ка м а л а б у т и і с к р а , щ о в п а л а н а о д и н зі, з б і р н и к і в г а з о л і н и , щ о
робітників у в и б о р а х . # С О Ф І Я ; 12. ж о в т н я . — Вели- Ш К О Л И НА УКРАІН-
н а х о д и л и с я на літаку. З о с т р о в і в Аз`орів виїде Рут Е л д е р і Г е л -
Перед замкненнем конвенції п р о ч и т а н о з в і т комітету для К о н с е р в а т и в н а п а р т і я , я к ви ка повінь навістила околиці'мі- С Ь К И Х З Е М Л Я Х .
демен у неділю котримсь з португальських кораблів д о Лісбо-
освіти, з к о т р о г о п о к а з у є т ь с я , щ о в 8 с т е й т а х за послідний рік дќо з промови її н о в о г о п р о - ста Варни.
Для успішного переведення ни, а з в і д т а м з а л і з н и ц е ю д о П а р и ж а , а б о п о в е р н у т ь д о А м е -
зросло число дітий, п р а ц ю ю ч и х по ф а б р и к а х ; се в і д б и в а е т ь - відннка, Бенета, противиться Місто Васильков цілком зии-
чехізації укра'їнського народа р и к и ч е р е з т е , що' П а р и ж т е п е р не д у ж е ц і к а в и т ь с я л е т у н а м и ,
ся н е к о р и с н о н а п о ш и р е н н ю о с в і т и с е р е д д і т и й . імміграції ж о в т о ї раси до Ка- щ е н ѓ . У инших м і с т а х в о д а по-
на,Зака'рпаттю взялися Чехи- яким не п о в е л о с ь Долетіти до означеної мети.
: ОБВАЛ У КОПАЛЬНІ ТВЕРДОГО ВУГЛЯ. нади. - . з а л и в а л а у.тиці й х і д н и к и й д о -
н о в и й спосіб.`` В о н и о с н о в у ю т ь
Н о в и й п р о в і д н и к з а я в и в п е - х о д и т ь до- в и с о т и о д н о ї с т о п и .

у княан мнкшш
КІЛЬКАДЕСЯТЬ РОБІТНИКІВ З А Х О П Л Е Н И Х ПІД ЗЕМЛЕЮ. всюди, Д е , д а ш ж и в е 2—3 чесь-
С К Р Е Н Т О Н , П А . , 13. ж о в т н я У ш а ф т і Пенса, щ о є вла- ред с в о ї м в и б о р о м , щ о , п е р ш и м В часі повені у т о п и л о с ь 5 осіб,
ких у р я д о в ц і в а б о жандармів,'
сиістю п і д п р и є м с т в а Г л е н д е й л К о в л К о . , о б в а л и в с я головний з а в д а н н я м КанаДи е в и т в о р и т и 15 є т я ж ш е а б о л е г ш е иока-
сильну, д е р ж а в н у с в і д о м і с т ь — лічених.
чеські ш к о л и і в т о й спосіб АПОІІДЄКТИЧНИЙ АТАК ВЕДИКОГО
ўхід д о м а й к и . В к о п а л ь н і б у л о т о д і п і в т о р а с о т к и р о б і т н и к і в . змушують укрітіііськи'іі' ' д і т е й4

С о т к а з них в и р в а л а с я з к о п а л ь н і б і ч н и м , д а в н о з а к и н е н и м в и - правдивий канадіяиізм. Через


вчитися з а м і с ц ь рідньої, чесь- ШОЛАЄВИМ.
ходом, а к о л о пів с о т к и л и ш и л о с я в копальні. Ратункові від- те К а н а д а п о в и н н а з а б о р о н и т и С Т А Л О С Я СЕ, К О Л И В Е Л И К И Й К Н Я З Ь Д О В І Д А В С Я , Щ О
КАНАДА ПОПИРАЄ ЦИ- кої мови.
діли п р а ц ю ю т ь з у с і х с и л , щ о б и виратувати живцем похоро- ввіз радіїв з патріотичними! ВІН ОКРУЖЕНИП БОЛЬШЕВИЦЬКИМИ ШПИГУНАМИ.
ВІЛЬНУ АВІЯТИКУ. З протесту селян з Т о р о н д и
неннх. м а р ш а м и іі г н м н а м и З л у ч е н и х ! Б Е Р Л І Н , 13. ж о в т н я . — К о р е с п о н д е н т б е р л і н с ь к о г о с о ц і и л -
до староства в Ужгороді дові-
Робітники кажуть, щ о причиною обвалу було недбаль- д е р ж а в а т а к о ж повинна здер М О Н Т Р Е А Л , Кве., К а н а д а . - демократнчного часопису „Форвертс", Лещинський, повідомив
) д у є м о с я , щ о в т о м у селі, д е є
сгво прн у д е р ж а н н ю ш а ф т у в відповіднім стані. жати присилку американських 'Канадійське правнтельство за сей ч а с о п и с , щ о в е л и к и й к н я з ь М и к о л а М и к о л а е в и ч л е ж и т ь х о -
о к о л о 3 0 0 у к р а ї н с ь к и х д і т е й , а^
журналів, к н и ж о к і часописей, м о в и л о 26 літаків з а $400,000, рий з причини апоплектичного атаку, який лучився у нього,
СТРАШНА КАТАСТРОФА НА С Ш Ш . всього 5 дітей чеських, заведе-
к о л и д о в і д а в с я , щ о він о к р у ж е н и й б о л ь ш е в и ц ь к и м я ш п н г у и а -
писаних у а м е р и к а н с ь к і м пат- щ о б и тим чином п о м о г т и р о з -
15 Л Ю Д И Й З Г И Н У Л О Н А М І С Ц И , 9 Р А Н Е Н И Х . но н а с и л ь н о ч е с ь к у шко'лу, б о
ріотичиім- дусі, б о вони виро- винутися цивільному летун- ми й п р о в а д и в н а в і т ь з ними п е р е г о в о р и .
І Н Д І Я Н А П О Л И С , І н д і я н а , 14. ж о в т н я . — Т р а м в а й п і д п р и - ж а д а л о її ч о т и р о х ж а н д а р м і в ,
б л я ю т ь сво'їм в п л и в о м и н ш и й с т а у . К о ж н е м і с т о , щ о 3 A . i q - Минулого `року їздив до С о в і т с ь к о г о С о ю з а В . Шульгін,
ємства Юніон Т р е к ш е н К о . н а л е т і в на т р о к , дочіпленнй д о а в - які н а в і т ь не м а ю т ь д і т е й , на-
тип Канадійця, я к б и сего мо- ж ц т ь у себе летунський к л ю б щ о є одним з найбільших прихильників великого князя. По
томобіля та в щ е р т ь наладований членами о д н о ї с п о р т о в о ї о р - ч а . т ь н и к з а л і з н и ч о ї с т а ц і ї та д е
жна було собі бажати. і зобовяжеться удержувати с в о ї м п о в о р о т і н а п и с а в в і н к н и ж к у п. з . „ Т р и с т о л и ц і " , щ о в и -
ганізаиії, з в я з а к о ї з м а с о н а м и , які в е р т а л и з б а л ю . Н а с л і д к и кількох залізничних робітии-
Новий провідник к о н с е р в а - т а к и , д і с т а н е цілком д а р о м Два к л и к а л а в е л и к у с е н з а ц і ю у цілій Е в р о п і . Як т е п е р п о к а з у є т ь с я .
зударення були с т р а ш н і : 15 о с і б з г и н у л о н а місци, а , 9 д р у г и х ків п і д з а г р о з о ю з в і л ь н е н н я їх
тивної партії буде т а к о ж г а - літаки. Про п о ї з д к у Ш у д ь г і н а з н а л и б о л ь ш е в и и ь к і ш п и г у н и й с д і д и -
т р е б а б у л о в і д с т а в и т и д о ш п и т а л ю . На 4 з н и х л і к а р і н е м а ю т ь з праці. Т а к с а м с И с т е р о р и з о в а -
л о в о ю консервативної посоль- л и з а н и м к р о к , за к р о к о м і в т о й с п о с і б в и л о в и л и б о г а т о м о -
надії на в и з д о р о в л е н н я . но м і с ц е в и х Ж и д і в , п о г р о ж у ю
ської групи у каиадійськім пар- напхістів у С о в . Союзі, я к и х опісля розстріляно. С о в і т с ь к е
ЎДАЧНИЙ ПЕРЕЛЕТ З АФРИКИ ДО АМЕРИКИ. ляменті в Отаві й провідником
Х О Л О Д В АНГЛИ. чи їм, щ о к о л и не з а п и ш у т ь
п р а в н т е л ь с т в о х о т і л о с п о ч а т к у а р е ш т у в а т и Шульгіна, коли ви-
своїх дітей до чеської школи,
ПЕРЕЛЕТІВ 2,125 М И Л Ь БЕЗ ПЕРЕРВИ. парляментарної опозиції. Л О Н Д О Н , 12. ж о в т н я . — В т о п о т р а т я т ь к о н ц е с і ї . П р о т е с т ї з д ж а в з Росії, опісля о д н а к р і ш и л о випустити його, ш о б и не-
П Е Р Н А М Б У К О , Б р а з и л і я , 14. ж о в т н я . — На летниче поле Англії і Ірляндії п о ч а л а с я з и цей, з в и ч а й н о , б у д е б е з усрі перешкаджати роботі своїх агентів у заграничних державах.
у П о р т Н а т а л і о с і в н и н і о 11 г о д и н і 4 0 м і н у ѓ в е ч е р о м Нінже- Тепер показалося, Щ О большевииькі шпигуни заннмалн ви-
ма., В н о ч і т е м п е р а т у р а о б н и - хЄ."-- -'- " .'..: , `." ' `-
с е р - К о л і , я к и й в и л е т і в з Ст. Лўиса, в Сенегалю, в Африці, 2,125 ЖІНКА, Щ О ПІДОЗРІВАЛА з н а ч н і с т а н о в и щ а у м о н а р х і ч н и х о р г а н і з а ц і я х і щ о сам Микола
ж у е т ь с я до зера. Сильні д о щ і , Є це м а р к а н т н и й п р и к л а д на
миль з в і д с и . - у - ЧОЛОВІКА, ПОЇХАЛА ЗА М и к о л а е в и ч п р и н и м а в їх`, у с е б е й г о в о р и в з ним", п р о с в о ї
щ о падали у послідиих днях, сильства над українським на
На л і т а к у с и д і л и : Д і е д о н е К о с т е с та Носиф Дебрикс НИМ У КУФРІ. пляни. . , ,..). Г.' `. -
спричинили великі в т р а т и : по- р о д о м , а т а к и х прикладів з ко
ҐЕНЕРАЛ-БУНТАР НЕ МАЄ ВИХОДУ. В І Д Е Н Ь , А в с т р і я , 13. ж о в т н я . ля п о з а л и в а н і , о з и м и н а з н и щ е - ж н и м д н е м ' ч и м р а з б і л ь ш е на НІМЕЦЬКИЙ Ш А К Н Ш К Е Р С А Д - 1 2 3 О Н А АЗОРАХ-. V
ГЕНЕРАЛ Г О М Е С МАЄ В С Е Г О 35 ПРИХИЛЬНИКІВ. К о л и з а л і з н н ч і п о с л у г а ч і н а на, а селяне приневолені запе- З а к а р п а т т ю . ВІН П Е Р Е Л Е Т І В 780 М И Л Ь З ЛІСБОНИ ДО АДОРїВ : ^
М Е К С И К О , 14. ж о в т н я . — Ф е д е р а л ь н и й м е к с и к а н с ь к и й у- в а р ш а в с ь к і й стації кинули ве- р е с т а т и сільсько-господарські У НЕСПОВНА 8 ГОДИНАХ.
ряд п о д а є з в і т з і с т а н у п о в с т а н с ь к о г о в і й с ь к о в о г о р у х у проти л и к и м к у ф р о м і він п о к о т и в с я р о б о т и . В о д а у р і ц і Т е м з і п і д - О С Т Р О В И А З О Р И , 14. ж о в т н я . — Н і м е ц ь к и й л і т а к Ю і Л е р Г -
у р я д у . ЗІ з в і т у в и х о д и т ь , щ о з п о в с т а н ц і в о с т а в о д и н т і л ь к и по с х о д а х в долину, далися з!неслася до 2 метрів, „БУРЛАЧКА". са, Д - 1 2 3 0 , п р и л е т і в н а о с т р о в с в . М и х а ї л а , щ о н а л е ж и т ь ' До
генерал Г о м е с з 3 5 прихильниками, замкненими урядовими нього чути голосні крики. а з о р с ь к и х о с т р о в і в , о 2.15 годині пополудні. На літаку, крім
Властитель куфра, іюдоро- Режисер Лопатинський пе-
військами в о к о л и ц і Г в а т у с к о , в с т е й т і В е р а К р у с Положеќне Д О Ч Ц І КРАСІНА В І Д І Б Р А Н О ч о т н р о х м у щ и н , н а х о д и т ь с я в і д е н с ь к а а к т о р к а Лілія ДІЛЕ`йц,
жуючий агент, назвиском Бо- р е в о д и т ь нині о с т а н н і знимкн
його має б у т и безвихідне. С О В І Т С Ь К Е Г О Р О Ж А Н С Т В О . яка с п о д і є т ь с я б у т и ` п е р ш о ю жінкою',- щ о `перелетіла А т л я н т и к .
говський, заявив, щ о у куфрі ф і л ь м у „ Б у р л а ч к а " на Х а д ж и -
Згаданий літаЌ перелетів 786 'миль з Лісбони д о Азорів
ПАРИЖ, 12. ж о в т н я . — Доч- беєвському лімані Б Одесі
ТАЄМНИЧЕ САМОВБИВСТВО. містять'ся прібки. Коли о д н а к
ці К р а с і н а , щ о вийшла заміж
у несповна 8 годинах, р о б л я ч и в той спосіб пересічно 90 миль
залізннчі урядовці отворили С ц е н а р і й д о ф і л ь м у М. Я л о в о -
ПОЛІЦІЯ Д И В У Є Т Ь С Я , Ч О М У Й О Г О ПОПОВНЕНО ' на годину. Прн сприятливій погоді в и б е р у т ь с я лвтуин Л о р с
за француського аристократа й г о з а в і д о м о ю п о в і с т ю Ів. Н е -
В Д О М І С Т А Р О Г О ВБИЙСТВА. куфер, найшли вони там гарну і Ш т а р к у д а л ь ш у п о д о р о ж до Нової Фунляндії, а звідтам до
політика, б у в ш о г о ш е ф а каіще- чуя-Левицького.
НЮ И О Р К , 14. ж о в т н я . — П о с л ў ѓ а н ќ а д о м у п р н 2 4 4 В е с т але трохи потовчену женщину. Ню Иорку.
Зачудований Боговський зая- лярії, міністра Е р р і о , відібрано
70. в у л и ц я п і ш л а н и н і р а н е н ь к о п о к л и к а т и д о т е л е ф о н у п а н ю
вив, щ о се й о г о ж і н к а . совітське горожанство.
Елизабету Обрайен, 23-літну жінку, щ о ж и л а в с ь о м у домі,
НОВІ ПОЛІТИЧНІ П Р О Ц Е С И .
в і д к о л и в о н а р о з і й ш л а с я д о б р о в і л ь н о зі с в о ї м м у ж о м , з к о - На п о л і ц і ї п р и з н а л а с я Б о г о в -
Ф Е Д Е Р А Ц І Я ПРАЦІ` И КАНА-
т р н м в о н а не м о г л а п о г о д и т и с я з а р і ж н і д р і б н и ц і , я к п р и м і - ська, щ о вона підозрівала сво-
ДІИСЬКІ ІМІҐРАНТИ. Д н я 23. в е р е с н и р о з п о ч а в с я АМЕРИКАНСЬЌКО ТЕНОР Р А Д О М С Ь Ш У МОСКВІ, і
р о м з а т е я к н а з в а т и ЇХ н о в о н а р о д ж е н о г о с и н а . Як служниця ловіќа' й тому влізла до
у Л ь в о в і к а р н и й процес, проти
підійщіа.др.дв^.м^ звідти газ. Коли куфра, щ о б и товаришнти йому ЛОС Е Н Д Ж Е Л Е С , К а л . 12. ЗВІСНІ РОСІЙСЬКІ К О М П О З И Т О Р И Х В А Л Я Т Ь його `
сімох обвинувачених, яким за-
без його відомости.З` жовтня. — Конвенція Амери- М У З И Ч Н И Й ТАЛАНТ..
двер^ в и л о ^ д е ^ о , . д і а ^ неживу.
г
СгбрІ^
кидується належання до кому-
. Хоча причиною смерти було очевидячки самовбнйетво, канської Федерації Праці від- М О С К В А , 14. ж о в т н я . — У М о с к о в с ь к і й о п е р і в и с т у п и в
ністичної організації і ведення
все та^и.цолшїя зацікавилася близче сею подією, бо в тому мовилася від т о г о , щ о б и ста- перший р а з Сергій Радомський, звісний американський ТЕИЕР,
МИМОВІЛЬНЕ. САМО- протидЄ'бжаЄнбГяітіядботи через
с а м о м у д о м і 7 літ т о м у н а з а д п о г и б в і д з а г а д о ч н о г о , щ е й д о - ратися перед конгрессом о за- р о с і й с ь к о г о ` п о х о д ж е н н я ; щ о о д е р ж а в ' с е б е МУЗИЧНА`
'ВБИВСТВО. поширювання' комуністичних
сі не р о з с л і д ж е н о г о в б и й с т в а Д ж о с е ф Е л в е л , в і д о м и й с п о р т с - бороиу канадійськимУробітни- в а н н я у Б о с т о н і й Н ю й о р ќ у . С л а в н і р о с і й с ь к і к о м поз йГоі(Н4 й
г а з е т і в і д о з в . На ` л а в і о б в и н у -
иеи. В К о т о в і , б е р е ж г н с ь к о г о н о в і кам в околицях Дітройт-Винд- музичні критики, Іполітов, Іванов і инші, х в а л я т ь незвичайний'
в а ч е н и х з а с і л и : В а ґ м а н , Кел-
ту, місцевий д е р ж а в е ц ь дібр з о р і Б о ф ф а л о переїзджати до музичний т а л а н т РадрисьКОГО. Російське Ф і л ь г а р м о и и ї н е Т о -
лєр, З о щ а к , Кўрах, Савчак М
В о й т і х Ц е и т а р о н о д і п о б а ч и в ' п р а ц і на т е р и т о р і ю Злучених варисгво з а а н г а ж у в а л о Р а д о м с ь к о г о на д о в г у обїздку по С о -
Ф О Р Д П О Л Ь С Ь К О Г О П О Х О Д Ж Е Н Н Я ? і Савчак В. і Цехер. Обвинува-
яструба, який щ о д е н ь робив' Д е р ж а в . Р е з о л ю ц і ю `поставили вітськім С о ю з і
чені ц е с т у д е н т и т а . _ р о б і т н и к и .
Д І Т Р О И Т , М и ш и ґ е н , 14. ж о в т н я . — Зарядовії фабрик йому спустошення серед курят делегати з Н ю Иорку, які з а я -
Всі в і д к л и к а л и с в о ї зізнання! П А Т А Ж І Н К А П Е Р Е М И Л А А Н Г Л І Й С Ь К И Й КАНАЛ, ?
Форда звернено увагу на д о в ш у с т а т т ю про Ф о р д а , помішену к а ч о к . П о б і г д о х а т и п о ду- вили, щ о канадійські р о б і т н и -
на поліції, заявля`ючи, щ о вони АИВІ Д Ж И Л Л Є Т Р Е Т Ь О Ю АНГЛІЙКОЮ, Щ О ПЕРЕПЛИЛА
аж у д в о х ч и с л а х г а з е т и В о л ь к о в і с к е р Л е б е н , щ о в и х о д и т ь у бельтівку, щоби з а с т р і л и т и ки г о д я т ь с я п р а ц ю в а т и з а п о -
були вимушені п о б о я м и й по- СЕН КАНАЛ.
місточку В о л ь к о в і с к під П о л ь щ е ю . С я с т а т т я в и в о д и т ь р о д о - ш к і д н и к а . Т а в и х о д я ч и з х а т и , л о в й н у з в и ч а й н о ї ціни.
грозами. Д О В Е Р , А н г л і я , 14. ж о в т н я . — АЙВІ Д ж и л л переплила
від а в т о м о б і л е в о г о ф а б р и к а н т а в і д н і м е ц ь к о ї р о д и н и К о р т і в , не х о т я ч и т р у т н е к у р о к , ду- Англійський канал І причалила д о берега у Шекспір Біч; СТАЛР-
шо колись в и в а к д р у в а л а з Німеччини в П о л ь щ у . Як к а ж е г а - бе'льтівка в и с т р і л и л а і В ж е б і л ь ш е я к т и ж д е н ь тре-
цілий С И Н З А Б И В БАТЬКА! ся се кілька х в и л ь п о півночі. Є в о н а ч о т и р и а й ц я т о ю о с о б о ю ,
зета, вона м о ж е п о д а т и імена п о л ь с ь к и х селян, які г о т о в і по- вав р о з п р а в а проти українсь-
набій з а с т р я г в серці старика. а п я т о ю ж і н к о ю , щ о п е р е п л и л а сей канал. Є вона т а к о ж т р е -
т в е р д и т и с е п р и с я г о ю , щ о Г е н р і Форл. уродився в Польщі. В Йосифівці, мбстицького ќої
-
військової організації .BJ
т ь о ю Англійкою, яка переплила Англійський канал. Переплит-
Генрі Ф о р д м а в стати директором, фабрики в Петришовицях, повіту, п о с п е р е ч а в с я 19-літний К р а к о в і під з а м і т о м ш п і о н с ь -
М У З Е Й Ш Е В Ч Е Н К А В К'ИЇВІ. тя к а н а л у з а б р а л о ї й 1 5 г о д и н 1 10 м і н у ѓ ч а с у . Щ о д о с к о р р -
але й се не в д о в о л и л о й о г о а м б і ц і й т а в і н в И в а н д р у в а в д о З л у - х л о п ч а к М и х а й л о П р а в д ю к зі к о ї а к ц і ї в к о р и с т ь Н і м е ч ч и н и .
сти п р о т е у с т у п а є в о н а лікарці Д о р о т і Какрейн Л о г е я , я к а ПЕ-
чених Д е р ж а в , 3 5 літ т о м у н а з а д . С е л я н и п о д а ю т ь , щ о він м а є На К р е щ а т и ц ь к о м у п р о в у л - с в о ї м б а т ь к о м . С у п е р е ч к а в и й - Т р и б у н а л з а р я д и в т а є м н е ве-
р е п л и л а с е й к а н а л у 13 г о д и н а х і Ю м і н ў ѓ а х .
т р о х б р а т і в , які щ е й досі ж и в у т ь на ф е р м а х . к о е і о с т а т о ч н о р е с т а в р о в а н о ij ш л а - з ` б л а г о ї п р и ч и н и . Х л о п ч а к д е н н я р о з п р а в и , - а п р о т е с т о-
З а р я д ф а б р и к Ф о р д а з а я в и в , щ о сі д о н е с е н н я н е м а ю т ь п е р е д а н о А к а д е м і ї Н а у к ` б у д и - к и н у в с я н а б а т ь к а , а ` ц е й в х о боронців в тій справі відкинув. СОВІТСЬКИЙ G0HD3 ОСНУВАВ ГРЕЦЬКУ ОКРУГУ `;І
в а й и е н ч о ї о с н о в и , б о Ф о р д р о д и в с я ЗО. л и п н я 1 8 6 3 . р о к у н а ц о к , д е к о л и с ь ж и в Т а р а с Ш е в - п и в в и л и , щ о б и - б о р о н и т и с ь , На с а л ю д о п у щ е н о т і л ь к и , най-
ч е н к о . В б у д н и к о в і м а ю т ь на Т о л і р о з я р е я и й с м а р к а ч п о п і д б л и щ у р о д и н у о б в и н у в а ч е н и х і
'НАЎЌШ
фармі коло ґрінфілда, в стейті Мишиґені, та є а й р и с ь к о г о по-
в і й с ь к о в и х експертів. Наслід- У З Г А Д А Н І Й О К Р У З І У Р Я Д О В О Ю М О В О Ю В' у р ^ д і - -
ходжеиня. У д о г о д а х п о л ь с ь к и х селям та німецької г а з е т и ' н е - мір влаштувати музей ім в и л и п р и с к о ч и в ` . д о батька
С т а р и й к о м ц ь о г о преса не п о д а є м а й - И ШКОЛІ Є Г Р Е Ц Ь К И Й Я З И К , - г ' -
ма ні с л о в а п р а в д и . 1
Шевченка, Доставивши с ю д и п р о б и в ` його- н о ж е м .
П р а в д ю к з г и н у в н а м і с ц і , ж е н і я к и х в і д о м о с т е й ; п р о х і д ) М О С К В А ; 13. ж о в т н я . — С о в і т с ь к а в л а д а у т в о р и л а н а
З в і д к и в з я л и с я т а к і . ч у т к и , з а р я д ф а б р и к и не б е р е т ь с я p i - }всі дуплікати. й о г о . р е ч е й з рі-
Україні нову г р е ц ь к у о к р у г у , д е грецька мова б у д е у р я д о в о ю
жиих музеїв України. вбийник арештований. розправи.
MAR 11. ' ( і," ; '" ' як в у р я д і там і у школі.
'` С В О Б О Д А , ПОНЕДІЛСІіС 17-гоЖОВТНЯ, 1927.'
1ч.: н.
ний напад на динльо'матичиу ‚ Н а ш е п о с т у п о в а н н е в Є г и п - т а н и я м и п о л і т и ч н и м и . В той

м.Г
.ри.р
И.гГОрЮВ А̀ d(ілітіі ma ' ЗVМОВА З БЕРНАРДОМУ'Ж
Джордж С чМрек.
.І.ВЄ"V".
p Н. .VMU ,.й ilyпйexScetrpetet.Su ndayy- aty. ШО ПРОNБОЛЬШЕВИЗМ
н е з а й м а н і с т ь с о в є т с ь к о г о п р а - ті є н а й к р а щ и м д о к а з о м ц е г о с п о с і б м о ж н а п и с а т и і про унію

iainОгдН аоіваі AaaoJceairwtAoe. H. J.-.РО


ЧМШ виТельства в Англії в и к о н а н о (стану р і ч и й . Н а ш у р я д з а г р о - я к с п о с і б , я к и м П о л ь щ а хотіла
b- UM Ukran
Ошиві
f0UHDID H 9 S
1нс. такий сцосіб, що є не- . . щ о з д е р ж и т ь д о п л и в в о - з а с и м і л ю в а т и н а ш нарід.

а4 И
звичайно х а р а к т е р и с т и ч н и м Д Н ' д о ц і л о г о Є г и п т у , К о л и Є-

Ji, .лОй MarcbЂ6Ш Саім1911,


To. МаЦundM erbaytetrheE
аіAО м PoetаѓсО вt.с. H
of Jam- City, N. J. В і д р е д а к ц і ї : Б е р н а р д Ш о — І б о л ь ш е в й к а м и чи проти) Дикан, Филаделфія, Па.

ditocrtialor^СоМ аен . 79-


$.саае д л я н а ш о г о т е п е р і ш н о г о у р я - j г и птяни не п р и й м у т ь п о д а н и х
нчвЖ це один з найславнійших рись- них?
менників Англії. Він знаний'
ду і т и х л ю д ц і в , щ о п і д ч а с п о - їм у с л о в і й . Т а ц е г о б у л о в ж е !
„ Ц я с п р а в а , — в і д п о в і в Ш о , с л і д н и х в и б о р і в в н а с л і д о к с т р а - і д л я ` с а м и х А н г л і й ц і в з а м н о - з в і т и , к о л и з н а є м о , куди гроші
— О г о л о ш у є м о тільки тоді

___ K at T apecial rale of postage provd ied for in Secto in it03 в п р о ч і м у цілім культурнім сві- „ я к в п р о ч і м і в с і и н ш і л ю д - х у п е р е д б о л ь ш е в и з м о м П р и й - г о , і т о м у у р я д м у с і в ц е в і д к л и п і ш л и . В и н е п о д а л и , куди і „ а

іA e EcSoipy.
ч и ї р у к и в и с л а н о г р о ш і для по-
т і , з о с і б н а з і с в о ї х т е а т р а л ь - Іські с п р а в и — є Д о с и т ь п о ќ р у ш л и д о в л а с т и . К о л и б и м и ь в л о - к а т и .
ген сена ч е ц
Однакож
а . Н а т а к і п и т а н н я н е в с е м и л и с я в т а к ' и й с а м и й с п о с і б з л о б а т а к о ї ' г р о з ь б и к и д а є я - л і т и ч н и х в я з н і в : В краю е тіль-
діявольська

H
t e Act of Oc% tober З.,51917, altkortMd Jaly 31, 191Є-
н и х Т В 0 В
$ ТЛО Р ' - Щ о д о своїх нолі-

.^.....f 2.00 37
........і -.00І ки о д е н З а г а л ь н и й Комітет До-
J 3 7 5 т и ч н и х п е р е к о н а н ь — т о п р и - м о ж в і д п о в і с т и п р о с т и м „ т а к ' в я к е и н ш е ч у ж е п о с о л ь с т в о ві с к р а в е с в і т л о н а ` т у и о у м Н і с г ь І
1

п о м о г и П о л і т и ч н и м Вязннм, и-
' - з н а є т ь с я 'він д о с о ц і я л і с т і в - ф а - а б о „ н і ' ' . О д н а к о ж м о ї с и м п а т і ї ' Л о н д о н і , т о м и б и н а й ш л и б е з " Т и х
0 0
му,жів, що тепер нами
I б і я н ц і в , - к о т р і ч е р е з п р а ц ю в б у л и в с е п о с т о р о н і с о в є т і в ! Я ' ў М о в н о д а л е к о б і л ь ш е к о и п р о п р а в л я т ь . В о н и Т а к н а к н р и н и л и к н й в д е р ж у є т ь с я майже вик-
;
Г Oty Kites: ЛЮчно з Ж е р т в , я к і висилає йо-
На рАн ^ —- — Я Ќ М лоні с а м о ї б у р ж у а з і ї — х о т я т ь
л
н е р а з к а ж у п р ' о в і д н и к а м н а ш и х ^ `
м і т у ю ч і п а п е р и я к ті, щ о м и і в Кита'ю, і в Є г и п т і і о с т а т о ч -
. . . . . . . І Ц 0 . 0 0 На піа року 5.00 м у О б е д н а н н е .з^Амернки. По-
На тря місяці , $ 2.75 зз р о б и т и її п р и с т у п н о ю д л я б а - р о б і т н и к і в , к о т р і п р о с о в і т и ні- н а й ш л и в а р х і в і , , А р к о с у " . Ін- н о у с в о ї й б о р о т ь б і з б о л ь ш е -
д а й т е , к у д и В и вислали, а тоді

іо.кЦіІ^СасКІОЛН":
Знкож

98у
' З а оголошення Л 5o.o ж платиться 10 цеЯтіН.
Імінз редакція не відповідає,
Montgomery. Тея. У.
Н- Союдг: 1
жань робітництва та для зрозу- ч о г о й ч у т и н е х о
міння СОЦІАЛЬНОГО питання. Пе- б о л ь ш е в и з м в с е ж т а к и о з н а ч а є ш е в и ц ь к и х ба'ранчиків є п р о :
т я т ь — щ о трнги малих, невинних б о л ь - виками". -

р е д ЗО р о к а м и з а і н т е р е с у в а в с я о с т а т о ч н о п а н о в а н н я п р о л є т а - с т о д и т и н н о ю з а б а в к о ю в п о - я -ТІ п р е ц і ж ц и в і л і з о в а н и й ' с в і т
Алеж Мр. Ш о — заўважав,
їтроголосимо жертводавців.

3., С к р е н т о н , П а Що
XT5
U 4SVOBOOA", В. О. BOX ЗЄб, JERSEY CITY. N. J . б у в т о ю о р г а н і з а ц і є ю н а ш І в а н р і я т у . Мй м о ж е м о не Г О Д И Т И С Я р і в н а н н ю д о в е л и ч е з н и х інтригі м а є б е з у м о в н е п р а в о б о р о н и т и с к р е н т о н с ь к а громада иа.іс-
Ф р а н к о і п и с а в п р о н е ї в „ Ж и г - з р і ж н н м и в и б р и к а м и б о л ь ш е - 'І` м а х і н а ц і й прочих в е л и к и х ! с е б е п р о т и т а к о ї с и с т е м н и р а в - ж и т ь д о с п л я ч и х громад, про
ітю і Слові". виків, ми м о ж е м о жаліти по держав. Властиво кождий-дип-
л і н н я , к о т р а н е п р и з н а є м і ж - ц е п и с а л о в ж е більше грома-
причині їх 'метод — а л е о с т а - ( л ь о м а т и ч н и й п о с о л є ш п і о н о м
І АМЕРИКАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ точно т а к вони, як і ми с т о ї м о в и с ш о ї ранги. К о ж д и й д и п л ь о
„ Р а д я н с ь к а р е с п у б л и к а " с к а - н а б о ц і п р а в п р а ц і . М и не.сміє-,
н а р о д н и х п р а в . М о р д и ' ) , я к і д я н і н е м а ч о г о обурюватися
п о с л і д у в а л и в Р о с і ї п о в и г н а н - н а г р е м . М а к с и м а Глуха. Коли
З В й ш л а т а к а подія: В і д о м а в м і ж н а р о д н о м у світі у г о р с ь к а м а г і н т р и г у є п р и н а г о д і п р о т и Йю р о с і й с ь к и х е м і с а р і в ' з А н г - х о ч е т е в і д п о в і д а т и , то не нала-
з а в Д ж о р д ж Бернард Ш о , беру- м о в Наслідок н а ш и х націо- тої держави, до котрої його
пацифістќа Рознка Швіммер захотіла стати американською ліи доказують найлучше, щ о д а й т е о с о б и с т о , але відиові-
чи ч а ш к у ч а ю в р у к и — „ є н а й - н а л ь н й х у п е р е д ж е н ь , а б о в на-
горржанкою. Натуралізацийний егзамінатор Ф р е д Шльотфелд вислано. Мене попросту ж а х ^ т у п о у М Н і с т ь і б р у т а л ь н і с т ь н е є д а й т е ф а к т а м и і докажіть, що
б і л ь ш інтересним іексперімен- с л і д о к п р о п а г а н д и — б у т и с л б
з І І І н к а г о , Ілл., п і д н і с , щ о М а д а м Ш в і м м е р з а я в и л а в с т е й т м е н т і т о м ( п р о б о ю ) в і с т о р і ї ц и в і л і з б и р а є , к о л и п о д у м а ю , щ о - б и м ' о н о п о л е м в и к л ю ч н о л и ш е А н - в С к р е н т о н і н е м а рутенського
п и м и і не б а ч и т и в е л и к о ї в а р - с т а л о с я , ко'ли б и х т о в а н г л і й -
„ щ о в о З а не п і ш л а б и н а в і й н у " . Т о м у , щ о в А м е р и ц і не п о к л и - гличан. д у х а ні в п а р о х і ї ні в громаді і
зації. Х о т я б цей е к с п е р і м е н т т о с т и їх п ї д п р и н я т т я — а б о ськім посольстві в Парижи, Ва-
rtyicwb ж і н о к д о а р м і ї , а т и м с а м и м і н е з а х о д и т ь д л я н и х п о - п і д п и ш і т ь с я . Н е м а причини та-
н е в д а в с я — т о ц е ц і л к о м не) — к о л и в и в ж е т а к х о ч е т е
т р е б а б р а т и у ч а с т ь в в і й н і , її з а я в а н е м а є н і я к о г о п р а к т и ч н о - шингтоні або в котрій иншій ) По зірваніїќ) зносин Англії з со- ї т и с в о є і м я . Ц е ж ніякий зло'-
з м е н ш и л о б и його значіння". х великої неудачі". вітами — власти совітські казали роз-
го значіння. Мимо цего федеральний суддя Карпентер поста- с т о л и ц и з р о б и в р е в і з і ю ' По-" стрілятн двайцять полілічннх вязнів. ч и н . З н а є м о , щ о в )3ас розпо-
— Ви думаєте, — с к а з а в я
вив Мадам Швіммер ще т а к е питаннє: д у м а й м о собі л и ш е п р о всіля- ч а т о в ж е а к ц і ю в справі допо-
— щ о я к і б т а м ф о р м и і не п р и `
Припустім, щ о ви є с е с т р о ю м и л о с е р д я , я к а піклується К р и т и к а а н г л і й с ь к о ї п о л і т и к и кі т а й н і д о г о в о р и , т а й н і п о р о - (Конець буде). м о г и п о в о д я н а м , т о добре. К'о-
няла с п а д щ и н а по Леніні, тс
раненим амер'иканським жовніром і бачить, як з б л и ж а є т ь с я з г Л я д о м Р а д я н с ь к о г о С о ю з а . з у м і н н я і инщі п к п е р о в і "шма- б и т і л ь к и щ е в В й с не посвари-
всеж таки світ буде д е щ о инак
з о р у ж е н н й в о р о г . Чи ви в и т я г н у л и би п и с т о л ь і з а б и л и в о р о - т и , к о т р і $ гіри ' т а к і й р е в і з і ї д и с н н а ТІМ`Ў ч й прсйлстти жерт-
ш и й в л а с н е тому^іѓ— щ о він - Чи думаєте запитав я ч
г а ? " . Ш в і м м е р відповіла: „Ні, але я о с т е р е г л а би раненого
жив? щ о а н г л і й с ь к е п р а в и т е л ь
(

- ' н а й що'.'.
д е ^ . ХХоот я - 6 с о в і т и ПЕРЕПИСКА РЕДАК'ЦІЇ. ІВН'Йа'руки ЄтійгіКгіна чи"„сс.тян-
ж о в й і р а . Я не з а б и л а би ч о л о в і к а н а в і т ь т о д і , к о л н б він н а м а - СьііЬ-'рЬбІтЙЙчсѓѓ'о , " 1(ОМ`?ІЄТУ, чи
І „ А х ! світ л и ш и т ь с я все о д с т в о м а л о д о с г а т о ч н у причину с т а р а л а с я , т о д а л е к о їм щ е д о
гдвсямене забити". ,
^ f i
. K b i % T ^ n i b "від „ о б о -
‚иаким!" — відповів Ш о — з р и в а т и з н о с и н и з с о в і т с ь к о ю в с і л я к и х ш т у ч о к с т а р о . ' д и п - Ч л е н к и н я 2 4 5 в і д . У . Н . С о ю -
- . ' н ї С у ^ г К а р і і е и т е р підвівся тоді з крісла, звернувся в с т о -
республикою? льоматі: і. — Н а д і с л а н а В а м и с т а т т я р о н ц і ќ " .
рону американського п р а п о р а і с к а з а в : „ Н е м о ж н а бути в дер- І. Б . , Н ю П о р к , Н. Й. сира
„ Н і ! В о н о б е з у м о в н о не б у - „ Т а з д р у г о ї с т о р о н и ' д у ж е ц і к а в а , а л е в ній В и о с у
ж а в і під т и м п р а п о р о м п о л о в н ч н и м г о р о ж а н н н о м . В и м у с и т е ( „ З д а є д ь с я , щ о л ю д с к і с т ь не ду
л о в п р а в і т а к е р о б и т и . Я осу- в о р и в далі Ш о , — „ є т о г о ро- д ж у е т е одну віру, р о б л я ч и в у , ч и д і й с н о н в д у ж и т о довіри
в и к о н у в а т и в с е т е , щ о н а к а з у є К о н с т и т у ц і я , а т а в и м а г а є в і д 'ж'е з м і н ю є т ь с я . О д н а к о ж с к с
горожан служби прапоровн і його оборони навіть з посвятою n
jepM
i eHT
з с о в є т а м и п о д а є в'е
д ж у ю т а к ге з і р в а н н є з н о с и н я к
і влом до торговельної радян-{тів актом політичної справед- наше
д а п о с т у п о в а н н є з г л я д о м с о в і з а р а з о м п р о
станорище
п а г а н д у д р
таке,
у г і й . А, ж е р т в о д а в ц і в і відослано
к у д о к о м і т е т у , створеного для
збір-

власного ж и т т я , як цего буде в и м а г а т и потреба". ликі види на б у д у ч е д л я іите-


ської о р г а н і з а ц і ї „ А р к о с " — л и в о с т и . В о н и ж є в і д п о в і д а л ь - ми д е в с я к о ї релігії с т а в и м о с я конкуренції краєвими „обо-
М а д а м Ш в і м м е р в і д м о в л е н о г о р о ж а н с ь к и х паперів. А м е - )лігентиих м у щ и н і жінок",
у р я д і ні — я к в ж е з а з н а ч е н о — з а ц е , т о л е р а н т н о і не в е д е м о н і я к о ї р о н ц я м и " — м у с и м о , провірн-
р н к а н с ь к і п а ц и ф і с т и б у д у т ь ц і л к о м п е в н о р о б и т и всі м о ж л и в і — Я у в а ж а ю , М р . Ш о , -— с к а - я к ц а й г о с т р і й ш е . Наш
щ о п р и й ш о в . ' д о в л а д и т а к и й а г і т а ц і ї в я к о м у с ь п е в н о м у р е т и . П о к и - щ о В а ш о г о „Голосу
с п о с о б и , щ о б и Ш в і м м е р с т а л а а м е р и к а н с ь к о ю г о р о ж а н к о ю , '‚ зпао вд аят,и —т о чщноо твоа ш д ое с ис ттьа н то я
вижщ к ое н а й ш о в с я в цій с п р а в і д у ж е п о
г л у п о м у . Н а й к р а щ и м з а с о б о м , ) у р я д , я к и й в и г н а в з А н г л і ї ї х л і ґ і й н о м у н а п р я м к о в і ! . Р е л і г і й Ч и т а ч а " п о м і с т и т и не можемо.
а л е л е д в и чи ц е їм в д а с т я , Н е м а с у м н і в у , ш о у М а д а м . Ш в і м м е р ' д о б о л ь ш е в и з м ў . В м и н у в ш і м
дипльоматичних з а с т у п н и к і в . на п р о п а г а н д а н а л е ж и т ь д о р е - В и т и н к и з г а з е т надіслали:
людина благородна і загально шанована як писателька і лек- році я вичислив вас поміж во- щ о б и піддержати якесь зане-
Б о - ж в л а с н е г р у б і п р о м а х и с о - л і ґ і й н и х , д у х о в н и х ч и с в і т с ь к и х В . Б і л о р у с ь к и й з Чесгер. Па.;
т о р к а . В о н а д і й с н о в і р и т ь в і д е а л и п а ц и ф і з м у . Т о м у б у д е б о - I р о г а м и б о л ь ш е в и з м ў . В и м е н і и о к о е и е п р а в и т е л ь с т в о , є: н а -
к и н у т и й о м у з вні б о р о т ь б у о вітів а зосібна т р е т ь о г о інтер- о р г а н і в . ^ М и т о р к а є м о с я ц е р - М. Галькевич з Стретфорд,
г й т о л ю д е й , я к і б у д у т ь о с у д ж у в а т и р і ш е н н е с у д д і і с т а н у т ь н а це н а п и с а л и . л и с т а т а з а я в и -
(

націоналу") викликали т у па- ковних питань тільки тоді, ко Кони.; і Н. Н. з Вунсакет. P.


І її О б о р о н і . С у д д я о д н а ч е т у т ні п р и ч о м у . В і н т і л ь к и я в и в с я щ о я вам з р о б и в велику істновання.
„ Є дуже можливим, щ о со- н і к у , п і д в п л и в о м к о т р о ї с т о я - л и в о н и з в я з г . н і з н а ш и м и п и
вірним с т о р о ж е м Конституції і т о ї слави т а традиції, щ о спо-
ч н в а е в г р о б а х т и х а м е р и к а н с ь к и х п а т р і о т і в , щ о с в о є ю к р о в ю ' к р и в д у , т а к як ви все б у л и в і т с ь к и й у р я д не д у ж е с и л ь н о ли п о с л і д н і в и б о р и в А н г л і ї .
Річ ясна, щ о с е р е д т а к о ї паніки
окупили те б о г а ц т в о і ту велич, якими п и ш а ю т ь с я сегодня п р и х и л ь н и к о м с о в є т с ь к о ї р е с - с т о я в на н о г а х . А к о л и й с п р а в -
(перестраху) повибирано до)
З л у і е к і Д е р ж а в и . Це повинні з а т я м и т и собі д о б р е й Українці: 'пўолики. В н а й б л и з ш і й м о ї й ді т а к б у л о — т о м и , А н г л і й ц і ,
парляменту таких людий, кот-
Б р й е На ф а т а м о р г а н а х і у т о п і я х о п е р т а с и л а н а ц і ї , а н а д і й - ' с т а т т і п і д н і с я в е л и к и й в п л и в м о ж е м о п о ч в а н и т и с я , щ о м и
Сностн; не н а а б с т р а к т н и х і н т е р н а ц і о н а л ь с ь к и х н а у к а х , а на в а ш о ї с т а т т і п р о п о д р у ж а на с т а н о в и щ е большевизмў н а - рі в п р о ч і м н і к о л и б и т а м Т у д и При всякій нагоді скла-
р о з у м і н н ю б е з п о щ а д н о ї б о р о т ь б и з к о ж д и м в о р о г о м нації, совєтське з а к о н о д а в с т в о в по- шим поступованнєм н а н о в о не д і с т а л и с я . І т а к п е р е с і ч н и й
уровень парляментариих здіб
К о л и в о р о г т и с ќ е н а ц і ю з а г о р л о , х и р л я в а г у м а н н і с т ь в ф о р м і ' д р у ж н и х с п р а в а х , т а щ о в и щ е скріп`или. Б о ж н і ч о г о не є д н а є
пацифістичннх проповідувань рівняється загибелі поневоле-
Ноги
за свого життя побачили ваші
` дпеоцг іл япдриа к п т ир ч
о н оп. о д—У
т а к д а н о ї н а ц
р у ж ав і дппеорвеівдеи- ^ ' ж е К а т е р и н а В е л и к а
і ї , я к н а п а д із в н і . н о с т е й
( f l 7 9 6 степень інтелігенції
упав дуже низко, І
вибраних
І ; :
. ` " . -.'З ` J- :
н а це — в и н а п р о в а д и л и р я д р ) з н а л а д о б р е ц ю т а й н у , а к о - на нулю. На т а к т и к у т е п е р і ш
Суддя Карпентер р і ш и в так, як н а к а з у в а в йому поступити
с а м о з а х о в л в ч н й і н с т и н к т а м е р и к а н с ь к о г о н а ц і о н а л і с т а . Б у д у т ь п о х и б о к , які в и з а в в а ж а л и у со-і'ЛИ. її п і д д а н і п о ч а л и б у т и н е -
вправді такі, щ о н а з в у т ь це ш о в і н і з м о м , н е з г і д н и м з христі- вітських законних
н о г о а н
п р и п и с а х і в д о в о л е н і , т о в о н а к а з а л а : „ О т г л я д і т и в л а с н е в с в і т л і т и х не-
г л і й с ь к о г о у р я д у т р е б а
даймо жертви на Сиро-
янським д у х о м , але навіть кардинал Мерсіе писав, щ о „ п р а г н у - п р о п о д р у ж а . Я м у ш у о т ж е д а й м о їм_ якЎ н е в е л и ч к у в і й н у , о с п о р и м и х ф а к т і в .
%н м и р а д л я м и р у , м и р а з а в с я к у ц і н у , с е з н а ч и т ь п р и й н я т и о д п р и з н а т и с я , щ о я т е п е р в л а - щ о б и м а л и ч и м з а б а в л я т и с ь " ,
п а к о в о б а й д у ж о п р а в о і б е з п р а в с т в о , п р а в д у 1 б р е х н ю , а се с т и в о в а с не р о з у м і ю . Є в и з а „Той брутальний і недолад- To ft КОМУНІСТИЧНОГО, шо уряду.
танець - Захист Україн-
трусість і безбожність.
ського Народного Союза.
в р а ж і н н я цеї п о е м и в с е т а к и ' н и х п е р е ж и в а н ь — це з д е б і л ь - д е н а ш п о е т з б е р і г а є в с ю п о - кої л ю д и н и , о с о б л и в о з р я д у ся з м а л ю в а т и : чи лебеді
ЛІТЕРАТУРНІ НОВИНИ дещо хаотичне, а цілий ряд І ш о г о підхід Обозного х р о н і - в а г у с в о й о г о ` т в о р ч о г о с л о в а , Г е р о ї в У к р а ї н и . Б о і н а й к р а ` - с т а в і , ч и к у р я т к а - п и с к л я т к а на
п о о д и н о к и х її ч а с т и н п о х о ж и й с т а - п о б р а т и м а , щ о д и в и т ь с я н а в і н у м і є н а м а л ю в а т и к а р т и н и , - ш і р е т о р и ч н і м і с ц я не д а д у т ь о б о р і , ч и з а б л у к а н е я г н я т к о в
Олесь Бабій: „Гуцульський курінь". Поема. — Олекса Стефа-
і і о в н ч г ^ З Н о е з П " . З б і р к а 1. — В а с и л ь С о ф р о н і в : „ Г р і ш н и к " .
б і л ь ш на я к і с ь . п о е т и ч н і рсфі
даних героїв очима д о б р о д у - повні
шного військового товариша Так
в р а ж а ю ч о ї д р а м а т и к и . н а м т о г о , щ о д а є в е л и к о л і н і й - с т е п а х , ч и к н я ж н а Я р о с л а в н а на
п е р е д о в с і м в пісні „ З а ' н и й о п и с і в е л и к о л і н і й н а п о - м у р а х П у т и в л ю , ч и с і л ь с ь к і му-
Нариси. р а т н і с т а т т і , н і ж на б о є в і п
сні. Я в ж е з а з н а ч и в р а н ш е , щ о т а н а м а г а є т ь с я в е с е л и м и д о т е - З б р у ч " , п р е г а р н і й с в о є ю п о е - ' л о б а л ю д и н и . А л е д о т а к и х м а - ‚ з и к и ; ч и о с і н н і а б о з и м о в і кра-
в Бабія є нахил до фільосоі п а м и з л а г о д и т и їм г р о з у т а те- т и ч н о ю ф о р м о ю , ' н а б л и ж е н і й ' л ю н к і в т р е б а в е л и к о ї і д у ж е є в и д и , чи н а д с у в а ю ч а татарсь-
П р а в д а — поки-що твір на--події Хмельниччі д о в к о л а чних міркувань. Це і є й о г о мні х в и л і „ в о й н и " . Н а ш П о е т д о ф о р м і с т о р и ч н и х д у м У к р а - с е р і о з н о ї п р а ц і , д о я к о ї - О л е с ь ' ќ а О р д а , ч и м е р т в е ц ь к о з а ѓ л у -
шбго поета являється тільки Х 'м"е л ь н и ц ь к о г о , а п о л т а в с ь к у п р и к м е т о ю і т о додатною у ж е в п е р ш і й пісні о б м е ж у є т ь - ї н и . в я к і й Г а л и ц ь к а З е м л я г о - Б а б і й с и л о ю с в о й о ` г о з н а ч н о г о J х л і п р о с т о р и д е с ь ' г е н на п і в -
спробою м о н у м е н т а л ь н о г о м а -к а т а с т р о ф у довкола постати коротких поемах, де таке м на т а к е і д и л і ч н о - п о г і д н е л о с и т ь з а с в о ї м и . Г е р о я м и с л о - т а л а н т у п о к л и к а н и й , - і я к у в і н н і ч н о м у б і г у н і а б о на місяці.
іІ.ОН'ку ііа д а н ў і ? у и И і Ч В с і т р у д -М а з е п и . Ц е о д н о . А д р у г е , щ о к у в а н н я є ф а к т и ч н о з а в д а н н я м р о з м а л ь о в а н н Я с в о ї х к о х а н и х вами: і ѓ ѓ ш Mt.t і п е в н о з р о б и т ь , к о л и рідна сус- В с е т е с в о ї м ж и т т є в и м змістом
нЬЬПі ІЂг'зЯН
'Є . в ч б о р е н і ‚ г а р а з д ,п о о д и н о к і е т а п и т о ї б о р о т ь б и п о е т а . А л е в б о є р і й , , п і с н і , якѓ Г у ц у л і в , р у ш а ю ч и х н а в і й н у ,
xopo6pct, пільність б у д е цікавитися й о г о Д л я " C T ^ H o b i W a ' ` я к пЬета-ма-
о̀СШІштЖГ.̀ТЙЛ
' ІПСТЬ. . с п р а в д іт а к і р о з б і ж н і , поперерізу'вані м а є п е р е д о в с і м р . о з м а л ь о в у в а з а м і с ц ь щ о б д а т и н а м п о в а ж -
„О, jJoe вівско
Моє Ля`ѓмрстао та превірнее... д а л ь ш о ю т в о р ч і с т ю і з і с в о є ї `} л я р а рівноваотне. бо його
лЖИЄТИ
і' ігГ" - з г а р м о н і з у в а н н я т а п е р е х р е щ е н і с т і л ь к и ` р о з б і т и ч и н і д і л о ^ т а к , і м і р к у в а н н я н і щ у к а р т и н у н а р о д н і х . м а с , з а - Та чоі,у,ти пене покидаєш?
( сторони допоможе р о з в и н у }тво'рче о к о до$ачуе'-і'в'йанлрѓ-
аафіІАх^ті^дї^ в о д н у , б е з у м о в -ж н и м и е п і з о д а м и , п о д і я м и з о - Д я к о с ь г а р н і з р е ш т о ю думкі- х о п л е н и х р е в о л ю ц і й н о ю с т и х і - Та у неволі в чужинецькій лишаєш?
Смутком еетже^нійгУввеш? т и с ь н і ж н и м ц в і т а м й о г о м о л о ^ б и і щ і м п р о я в і ж и т т я первісну
но - о р г а н і ч н у цілість. Ц я в с і м п р о т и л е ж н о г о х а р а к т е р у п р о п р а ж е р е л о д о б р о г о і з л о е ю . П е в н а ' р і ч — в о н о м и л о Що в сусідів скрізь весілля і утіха, денького творчого духа. к р а с у с о т в о р і н н Я . " Д й в і м С Я ті.ть-

CFFO.
т р і у д й і с т ь з р е ш т о ю з в я з а н а т і - т а н е ж д а н и м и а к ц і я м и з про- г о в л ю д и н і
з х а р а к т е р отми в н ай ш х . о' тї а бвоирзі -в , а д о т о г о не н о к п і д Г а л и ч е м " ( X I I I ) — не в а є :
А у мене та недоля превелика.
в у с т у п і „ С п о ч и ч и т а є т ь с я , к о л и н а ш п о е т с п і - Та КУДНЖ ти, милий стрільче. вже май

Щ о ти мого плачу-жалю та ие чуєш.


(друеш? і " ' І!'
ки, я к и м и ніжними, прекрасни-
ми рисами вміє
К о л и ж т а л а н т Б а б і я в и я в л я є с х о п л ю в а т и ідилічні
Стсфановнч
в о л ь н о ї в і й н и в з а г а л і . Я . п и с а в з а в е р ш е н і О Д Н И М - О Д И Н О К И М рі- в с е н а м і с ц і . Ч и т а ч е в і б о г а т о Чи тебе я не любила, не пестила? моменти
Вже машерують хлопці долиною. нахил д о піднесло реіорично- з життя у природі:
у ж і в м о ї й р е ц е н з і ї на п о е м у ш а ю ч и м п о д в и г о м в о д и н а б о ц і к а в і ш е п о б а ч и т и в п о е м і з а - Лугом доріжкою, Чи тобою ие пишалась, не гостила.
Щ о мене ти покидаєш вже небогу, г о с л о в а п о лінії і д е о л ь о Г і ч н и х
Б а б і я в „ У к р а ї н с ь к і м П р а п о - І д р у г и й б і к , щ о ц і л і с т ь їх ц е в м і с ц ь т а к и х ч и с т о і д е о л ь о г і ч - Білим піском. Вибираєшся в далеку ту дорогу.
м і р к у в а н ь , т о в О л е к с и С т е ф а - От високо став місяць на небі
рі^ціСо Та в і й н а не б у л а й нед і й с н о с т и б о л ю ч и й і к р і в а в и й них м о м е н т і в в о є н н і
В путь невідомую, в путь соколину
к а р т и н и Попід смерічкою, Де шляхи тобі незнані, невідомі, 1 на озері, де.глибина, 'V
JcaMqir.riftHHM Де ніхто не привітає в ріднім д о м і . . . и о в и ч а , я к и й ц ь о г о р о к у в н - Десь береться за лебедем лебідь.
є

ністю 'дикої
почином у с ь о - х а о с . ` в я к о м у й і с т о р и к о в і ви- в в е л и к і м с т и л ю , п о л і н і ї т р а - Попід ліском.
гО'НйрОДу, я к и й з н е п е р е м о ж - з н а т и с я не л е г к о . Т а к Б а б і є в і г і ч н о ї п о в а г и . А л е Б а б і й т а м ,
с т и х і ї в и х о д и в б и з‚ т р е б а б у л о о б м е ж и т и с я т і л ь к и д е й о м у д о в о д и т ь с я р о з м а л ь о Трошечки пяні всі, замогоричеиі.
но сосниною ‚всі закосичені —
до однкького, всі як один.
Де ні батька, ані мами. —
Лише смерть та між чужими ворога
(ми...
с г у п и в з і с в о є ю п е р ш о ю з б і р - Мов виносить їх. сніжних, зі дна.
к о ю ліричних віршів — „Пое-
Місяць
Місяць з озером срібний шлюб.
ЕЗЄРО
B3RV
гладііт

йіІід'К;'. Найглибших г л и б і в т а н аз н а й м а р к а н т н і щ і п о д і ї , н а ті, в у в а т и в о є н н і е п і з о д и , не вин Ледя I мама і син.


Бо на прашаннячко пилн за ринськ
Іго:
Де розгубите ви марно славу, силу,
Де ніхто не заќвѓѓчає вам могилу .."' з і Г ` , з б і р к а І. ( 1 9 2 3 - 2 7 ) у П р а -
;
Лебедині шиї як труби,
Хбч одна заспівалаб з тих труб
з і — м и д о б а ч у є м о щ о с ь з о в с і ' м Хоч один би крилом який вдарив.
сйЛбЮ' цеобчислимого розма- в яких герейство наших б о р - в л я є щ е н а д т о в р а ж а ю ч о ї д р а В них на опашки Тх сердаки, Т а в з а г а л і т р е б а с к а з а т и , щ о н а ш е . К о л и Б а б і є в н й х и с т з`а- Хоч один би заплюскав... й не ждать:
Йдуть не як аегіні, а як панки.
ху^обхбНл'ювавби н а р а з усі н а - ц і в з а з н а ч и л о с я н а й в е л и ч а в і щ е М а т и ч н о ї с и л и . І п о ч а т к о в і сце- Десь плаче, плаче дівонька: в Б а б і я р е т о р и ч н і п а р т і ї в и х о з н а ч у е т ь с я н а й х р а с ш е т а м , д е Наче сонні скували їх` чари.
р о д і н і а д ' р с т в и , л и а р и й м а с и з І`ѓа н а й т р а г і ч н і щ е , і з і б р а т и т а - п р и о б л о з і . Л ь в о в а , і е п і з о - „Щаслива вам манд'рівонька!" Наче плавають лебеді й сплять".
несх'и'тним', напрямом до одної ким чином усі с в о ї к а р т и н и д и в і д с т у п у в і д Л ь в о в а т а п о -
Та хлопці в сміх. На-аішо сум? . д я т ь н а й к р а щ е — нпр. т а к с а м о й о м у д о в о д и т ь с я в и с л о в л ю в а
і ї х . ж а р ѓ , веселість, глум!.. г а р н о `у з г а д а н і й
(„Із рідних гнізд").
уже пісні т и с в о ї д у м к и п р о я к е с ь в а ж н е а б о :
МЄТЙ, д о ' о д н о ї ц і л и й о д н о г о М О Ж Л И В О одноцільний, з а т е ж х о д у на С х і д , і д о б у т т я К и ї в а ‚'‚Спочинок під Галичем" — ж и т т є в е п и т а н н я , т о 'в С т е ф а Скільки в неї курчаток-пискляток,
п о д в и г у . Н а ш а в и з в о л ь н а б о - ' т и м ' г л и б ш и й С В О Ї М ' З М І С Т О М о б Не с т о я т ь на в е р ш и н і с в о є ї п е р
Але у вступній картині д о х о ч п о к и щ о к о ш т о м ч и с т о о - п а в и ч а з в е р т а є ' н а Ш у у в а г у e j Аіацюпусеньких дзьобиків тих?
вісної т р а г і к и ; скрізь почувае- Двоє... четверо... віеім..^десяток!
р о т ь б а не'‚мала о д н о г о п р о в і д - { р а з . Ал'е с а м е , з ' ц ь о г о п о г л я д у малюнку визвольної боротьби писового,
7
значить епічного першу чергу його- с п р о м о г а 1 Д е с т ь Д І Т 0 4 0 :

щ о молодий поет більш " - Ж ГІан-Біг.


пика, за яким с т о я в б и в е с ь на-^поет в и я в и в щ е не г а р а з д до' н а б о д у б а ж а л о с я б таки б о г а т о з м і с т у . Р о з л и в н и й л і р и з м п а Боже'м-ілий. бурян той кропиви
г о в о р и т ь , ніж м а л ю є , о п о в і д а є п о е т и ч н о г о м а л ю н к у . Б а б і й на "
рід і добачувавби в ньому(свідчену р у к у м о л о д о г о арти` серіозніщого . підходу, # ю д и нўе щ е в н ь о г о н а д т о в с е в л а д - к о ж н і й еторінці с в о й о г о т в о р у Це для,них уже я к , цілий ліс!
нам по свойому свої вражін- ТаМ ховатись, як близько той сивий.
згідно, одинокого в и р а з н и к а с т а . В і н - н а м а г а е т ь с я на 153 с т о - н а л е ж а т ь т е ж т а к і м і с ц я , я к т е но, і не д о з в о л ю є й о м у д а в а т и р о з с и п ў е п е р е д н а м и . р і ж н о и а - :

н я , а ` не п р и м у ш у є н а с с и л о ю Той крилатий, що вчора щось ніс.


своїх визвольних змагань. Сло-, рінках малої книжки р о з м а л ю - в пісні п р о з д о б у т т я К и ї в а , — п л я с т и ч н і м а л ю н к и о с і б і м і с - н і т н і ; р а з к и ` с`воїх м і ' р к у в а н ь ' і сховаються, зникнуть- в тім лісі.
свойого слова переживати всю
в 6 ^ ` ^ ^ о т е п е " р і ш н и й о в и д на в а т и в с і в и д а т н і ш і м о м е н т и б о - Біля Золотих .Воріт" — д е ц я . Г а р н и х к р а є в и д і в в н а ш і й з а с т а в л я є н а с д у м ' а т и з н и м п р о Вдар в давіночок: ціл-цНі, цш-ціп-иін .
глибінь Даного моменту. Г о л о - І як мячнки, звідти чи звідсі
ш о ї - в и з в о л ь н о ѓ б о р о т ь б и HeVeoi епохи, — Львів — Збруч Г у ц у л и р о з б и р а ю т ь , - - к о т р и й з п о е м і м а й ж е н е м а , а з в и в е д е - н и х , . а С т е ф а н о ' в и ч п о з д е р ж л н - ; Сипле їх біло-жовтенькнй дріб."
єною причиною тої, сказатиб. ч (

маі^тої драматичної, х а р а к т е р - — Київ — Петлюра — повстан-


своєрідної наївности воєнних
н и х в с и л і к р а с ш е п о д о б а т и с я н и х г е р о ї в ні о д и н н е м а е ѓ п р а ^ е и й ' о і о н о м , у ґ х о т і л о ' с я б сказа-1 (Дальше буде).
н і д т ю . и в р о д у о б у с л і в л е н о ї о д - і н я — ч о т и р о к у т н й к с м е р т и ті д і в ч а т а м в Київі, місце повне І вді індивідуальних рисів в с о - , т и ' - 4 скупий в Його вислові,!
к а р т и н у Б а б і я це г о л о в н о т е ,
ноцідьности, я к а все і всюди є р о з в а л — д о т о р к а є т ь с я у пре-, невибахливо^о^гумрру,.. мало
першою умовиною великолИ-ІДовгих м о н о - і д і я л ь о г а х н а й р і - ' щ о в н ь о г о з а б о г а т о п о п д - п і д х о ж о г о до величі історич-
б і , н Г о д и н не в и я в л я є р е п р е - з а т е ж у с ю с в о ю у в а г у з о с е р е - і

FFORO
иІйиогЬ поетичного 1
с ю ж е т у . ж н і щ и х п о л і т и ч н и х і с у с п і л ь у ю г о г у м о р ў е н і д т о ч а с т о т о н н о ї х в и л і З І таксамо н а і в н о - г у - {^да
В в т е р о в і н а ш о ї пос-'ннх питань, с о т в о р е н и х в і й н р - ^ е з ж ў р н н х ідилій, а иноді смі-
ПДМЯТАЙТЕ НІ РШНМй КРАЙ
ЃПРОЌ
м й и е д о с т а в а л о - з а з д а л е г і д ь О-Џ,
днбго головного
в и в о д и т ь на о в и д п о е м и х о в и н о к та%і, д е М и ' т а к И х ѓу-
(

д о в к о - д р у г о - і т р е т ь о р я д н і о с о б и в ї х м о р и с т и ч н и х ссцте.н) , не а'бо н ас дц іелню


(85CT.J
а - іс у ш е н н я о н у ч д а -
з е н т а т и в н о г о п р е с т і ж у . А ш к о - ' д ж у є на к а р т и н і , ' я к о ю

бо і в и а ш і й М р м П були най відтворити той або иншийі


хоче

itaTн^І, J ? - i -Z^l. J.-


PI.

LEMS ннмоі.
1
л а тѓќого д а л о с я б з о с е р е д и т и п р и н а г і д н и х д и с к у с і я х м і ж ` с о - { с я і ч и м и в д о в о л и т и с я н е м о - )
м о р и с т и ч вн і К икїаврІ т. иТнаик і шс ц л еу н
н ик оззй:-
вої свої Володийовскі, Льонгінуси вирізок живучого життя Прн- i v U H t a n U ^ ^
п о д і ї - д а и о г о ' ч а с у т а к , я к н п р ( б о ю і ' м о ж е т о м у с а м е о к о н е ч н е . ж е м о . Б в б і є в и й п і д х і д д о в о є н - ві т у т т и м б і л ь ш е , щ о в п і с н я х ,
уже тім
недуги Будзд Михайла ( 1 1 6 , тв ад і дЗоасгтлоойбниі ; ' пі о дчаавси н
укамн-їнсь- і
ІЃ
з в е р н у т и у в а г у на. т е , що'б в т о ю ' к о ж н ь о м у
йому байдуже — як з р е ш - І " " ^ ^

Х У А
т е
с пЦЄ
в
р аЗЯ
а
вжЖИТ
И К 0
ньому
Щ 0
имюі гь
'-#ЙЃ"" -' -^" - " 0 pwe
Ч. 241. С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К , 17-гб Ж О В Т Н Я , 1927.

J Остап Вишня.
М О Л О Д Ь , К Н И Ж К А І Ч А С О П И С
ЩО ПОБАЧИМО НА Ш Ц І
Г О Л О С И Ч И Т А Ч І В
ЗА ВІСІМ Дії?:
і НІ і
- ^г` Учітеся, б р а т и м о ї . в я з о к . . Д р у г а група — це зон- В СТАРІМ КРАЮ В 1609-ім р о ц і Г а л і лей скіа- ЦІКАВ- УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КВАРТЕТ ІЌ" Ч :

Сива — сивезна сторовина.


Д у м а й т е , ч и т а й т е . . . ' Сім и н ш и й н а р о д . В о н и і д о чивА; Венеції будову ‚першого
Л Я Т Ь С Я НАМИ:. (ДАВИДЕНКО, ррДИНСЬКИИ, ПАВЛОВСЬКИЯ, ЩИТ)
Отодіж таки, як жила-була
Т. Шевченко.' ш к о л и н а в ч и л и с я , шо т р е б а , љ з н о в відспівав нові рекорди, які вийшли в п р о д а ж :
V З мого рідного міста Хирова` телескопу. Сочки спровадже- На світі Атлянтида, гонів з х о т -
л е м а ю т ь ` т а к о ж ч а с н а п р о ч и - н а д і с л а в м е н і м і й к р а я н Ф р а и ц І н о з Г о л я л д і ї , а о п р а в л е н о їх, Атлянтидою, трішки 1 1554В Б А Ч И Т Ь Б О Т . Б А Ч И Т Ь Т В О Р Е Ц Ь — колидя.
' Оці с л о в а Ш е в ч е н к а п о к л а -
Т а н н я к н и ж к и , а. н а в і т ь ч а с о п и - Л і п е ц б к н й , щ о є г о л о ` в о ю к о м і - У РУРУ, з б и т у з д о щ о к , . Т а к ви- в б і к , п р а в о р у ч , б у л а д р у г а к а з - Ь О Х І ЗАКУВАЛА СИВА ЗОЗУЛЕНЬКА — муз- М. Лмс-виа.
дені як м о т т о ц е ї с т а т т і н е т о -
Всім вони ц і к а в л я т ь с я : і тету б у д о в и Н І р о д н ь о г о Д о м у г л я д а в п е р щ и й телескоп. Та- Ікова країна, щ о м а л а чудер- 2 -5548 З А К У В А Л А Т А С И В А ' З О З У Л Я — муз.-гНші,^ЬКОГО
МУ, що їх н а й л е к ш е б у л о н а г а -
всякими ніўчними п р о б л е м а - в Хирові, витинки з ріжних кра- ким п р и м і т и в н и м . п р и л а д о м 'иацьку трохи назву „Чукрен".!
дати, б о н а в і т ь к о ж н а д и т и н а ! К О Л Я Д А — в супроводі ‚церковних дзвонів нагадує нам РГЗЬЯИУІЦ-`
м и , я к і с т р і ч а ю т ь у к н и ж к а х , і е в и х у к р а ї н с ь к и х ' г а з е т , в я к и х п р и г л я д а в с я Ґ а л і л е й . -—у п е р в краю, та хлопців
— і дівчат, ш'о ходять в цей Великий вечір s к а і я Л о ю . ^ Т ; .
нже знає їх н а п а м я т ь , а л е т о м у Звалас'я т а к т а к а з к о в а краї-
п о д і я м и г р о м а д с ь к о г о та п о - п и ш е т ь с я пр`о н а ш е ж и т т я т у т ! ш и й з а с т р о н о м і в . — п о в е р х н і ОХ 1 ЗАКУВАЛА СИВА ЗОЗУЛЕНЬКА парубоцька пісня, му-ит,АМ-ѓ
саме, щ о в о н и н а й к р а щ е , б о н а ч е р е з т е , щ о її н а с е л е н н я , коли Лнсенка. Скільки суму в цій пісні. Мимовільно. .вільно приѓ;
пригадую.ься ті ТЯЖВГ
л і т и ч н о г о ж и т т я , п р о які дові- в Америціў Б а ч у , щ о н а ш і б р а т - м і с я ц я . Побачи`в т а м г о р и і до- хвилі, `коди в.Хрсгг, мов чорна хмара, насувався на Рідний Край,
пайясніше к а ж у т ь т е , п р о - що-j л ю д т о б т о її Б о ж и й , з а в ж д и
д у ю Т ь с я з ч а с о п и с і в . З п е р ш и х }тя в к р а ю ж и в о . і н т е р е с у н і т ь с я л и н и . З р о б и в п е р ш і п р м і р и . о- прййшлось залишити і хату і край і все, u
хочемо п и с а т и . Ц і Ш е в ч е н к о в і чухався. - З А К У В А Л А Т А С И В А З О З У Л Я — муі і супроводі акои-
в и р о с т а ю т ь с о л і д н і с л у ж б о в ц і , н а м и , б о п и ш у т ь п р о р і ж н і на- ( л н о в у ю ч и с я и а . д о в ж и ц і тщи паніяменту на пяні. Знана річ і відспівано і. Сольо вГдспіваіГ
слова вже т р о х и з б у д е н н і л и , т а Д итинча маленьке, як тільки
щд виконуватимуть р о б о т у , ш і с п р а в и , я к о т п р о У. Н . С о - Д у м а в , щ о м і с я ц ь 'є з а м е ш к а - п. Давиденко.
н до т о г о м и з в и к л и з в е р т а т и починало було спинатися на КОМАР".—
я к щ о їх д е с ь п о с т а в и т ь с я , а з ний і г о в о р и в п р о 'це 3^ такою
більшу у в а г у н а т е , щ о с к а з а н е п р о б у д о в у ` С и р о т и н ц я н о г и , і коди, б у л о , й о г о чи за-
^ р у г и х — і с л у ж б о в ц і і дійсні п е в н і с т ю , ixijo^ с т я г н у в Н а р е ш т і
дальше, ц е б т о , щ о б „ н а в ч и т и - З а х и с т у п р и С о ю з і , п р о нашу-j п и т а ю т ь `про ' щ о н е б у д ь , чи
гро`мадяне. н а с в о ю `'голо'Ву Гродяи ‚ п а п ' с ь - Разом з цим сповіщаємо, шо незабаром вийде нова гжкврда Љ І.А.А.ВИ'
ся чужому й не ц у р а т и с я с в о - п р е с у , п р о и а б л и ж а ю ч и й р я з г а д а ють, щ о зробити, — з р а -
к о г о Риміў. " ' ЏЕНКА, який відспівав ІЮВІ^ЙОГО ілмористичці пісні: „ В - К Р А Н Д Т А В А М Е - -

ііого". О т через о д н о й д р у г е Я с н о , щ о н а м м о ж е з а л е ж а т и К о н г р е с О б е д н а н н я , а н а в і т ь ij з у в о н о л і з е д о п о т и л и ц і й по- Н Ц Г І - Л Ю Б О В " , в супроводі орхестрн під керуванням Проф. У Г . в и і ь л ч . . 10

Т о було' д а в н о . Т е п е р , коли чинае ч у х а т и с ь . І т а к все. с в о є


аміст н а п и с а н и х вгорі д в о х т і л ь к и на т о м у , щ о б и в нас бу- п р о ц е р к о в н у б о р о т ь б у . Я п о
(наука і техніка д а л и нам у ру- ж и т т я , а ж п о к и д у б а в р і ж е .
сі річок з а в с і д и н а ч е в и с м и к у - ) 'ло цк н а й б і л ь ш е м о л о д і т о г о д а м т у т д о п р о г о л о ш е н н я т і л ь ` 4 Ї О В І Р Е К О Р Д И
ки моѓЎчі з а с о б и д л я д о с л і д і в ,
.-ѓвся з н а ш о ї у в а г и . А т о й д р у г о г о т и п у . Ц и х , щ о в ж е — к и т е , щ о п и с а н о в с т а р о к р а є - Ч е р е з т е . й країна^ т а з в а л а с я У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О t
м о ж у т ь учені з г о р и п'ередба- КВАРТІЃЃЎ^ - :```'-`ч$ь
ѓміст не такий т о в ж е м а л о в а ' щ о т а к с к а ж е м о — т а к и м и в р о - газеті „ С в о б о д а " з дня 28 „Чукрен"...
чувати б о г а т о - б б г а т о більше.І X. З А ' Т Е Б Е , У К Р А Ї Н О — М У З . ЛЮДІІСВНЧА
дилися, щ о їм с а м а книжка с е р п н я б. р . п і д з а г о л о в к о м : Я к і В л а с н е к а ж у ч и , п е р ш а її н а -
Б о г а т і францусь'кі п р и х и л ь 2 Г Е П НУ, ХЛОПЦІ, Д О З Б Р О Ї - АРАНЖ. УГДИИКМОГО
В наведених п я т и с л о в а х з а ч а с о п и с л і з у т ь у р у к и , н е т р е - а м е р и к а н с ь к і У к р а ї н ц і п о м а г а - з в а б у л а не „ Ч у к р е н " , а „ Ч у х - НУ МЕР 15547, . .
} б а д о ч и т а н н я з а о х о ч у в а т и . З а - ники а с т р о н о м і ї ' Д і н а ж е р т в у -
охочўе нас п о е т д о н а у к и , а л е ю т ь с т а р о м у к р а є в и . р е н " але згодом „ х е " перейш- іїно".. Цей
'країн. _ гимн, шо надіслав до нас професор І г Ш і с Щ г
вали Франції величезні суми Людкевич, спеціяльно написаний ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ Уира-
н а м т а т е т р е б а з а о х о ч у в а т и т и х пер- Ото пишеться там таке: w

разом з т и м д а є ло в „ к е " , а правописна комі- інців, чудово і красиво Йскомпонований, а Укр. Над. Квартет відспівав йоѓр,,
ших. т г р о ш е й HA з б у д у в а н н я вели
кож вказівки, я к т р е б а в ч и „ А м е р и к а н с ь к і у к р а ї н с ь к і ѓа- с і я той перехід „ х е " на „ к е "
V
орхестрою — знаменюо.1. Музику Музику для орхестрн написав 'прЬг`
к а н с ь к о г о т е л е с к о п у . `За ш і с т ь фесор її. Углнцькнй. Починається'цей Ѓйми баритоновим СОЛЬОМ, ЯКЕ ВІД-
тиси. Щ о б и д і й с н о в ч и т и с я , т о зети переповнені з а к л и к а м и ' й затвердила. Так назавжди й за- співаб відомий всім співак п. Ординський. ... у -
Щ о б и стати громадянином,' лѓѓ м о ж н а б у д е г л я д і т и к р і з ь
треба д у м а т и , ч и т а т и . Ц е не є к о р и с н и м д л я с в о й о г о н а р о д у п о к л и к а м и з Г а л и ч и н и в і д р і ж л и ш и лася назва.тої країни'„Чу : ^ ` Е Й НУ, хлопці, до ЗБРОЇ", козацька старовинна пісня. Музику для ОР-
т о й т е л е с к о п . А п о б у д у ю т ` ь йо- хсстои аранжував професор П. Углнцькнй. Чудово відспіваію і С.ІУДАЮЧ,!
ніяке знання, к о л и м и щ о н е - т р е б а них у с т а н о в , г о л о в н о ж ч и т а крен".
вчитися богато поза г о на г о р і С а л є в б і л я Д ' А н н е с і цю шсню мимо волі пригадується наше славне козацтво, шо на конях ЇДЕ
будь виконуємо напамять, тим, щ о д а є школа. А навчи- л е н ь , к о о п е р а т и в і Н а р о д н і х Ж и л и т а м л ю д е — чухраїнці. 1 1
далеко в похід битись з . в о р о г о м . . . Іїогато мрій надає ця пісня. Ця РЕКОРДЕ j
( в С а б а в ' д і Г — Ч " Ф р ' а н ц и } ' НАІ
просто в п х а є м о , в п а м я т ь . Т а к е т и с и т о г о м о ж н а з к н и ж о к і ч а - Д о м і в , щ о з в е р т а ю т ь с я д о с в о - в и с о т і І`ЗЗО'мет'рів': Т а м ' ќ о б - Усе, було, вони ч у х а ю т ь с я т а
, г.нтіаШ І 1 AY
знання так, в и л е т і ѓ т ь з л а м я т ^ , с о п и с і в . О с о б л и в о ч и т а н н я ц и х ї х о д н о с е л ь ч а ' н ч й ' ^ б ' а я н V ' H O - с п і в а ю т ь. - . ' тш`ї-НІИІ : , 0

серваторія. Сочкаі того тедес 1


и и .юрнаоік
як до неї, у -війщ,тр . Д і й с н у о с т а н н і х в о м у світі з ПРОХАНИМ,' д о п о - Д о с п і в і в ` ^ і г і ѓ бу'ли в е л и к і „ПРОМЕТЕРГ, муз.
1 ; м о л о д ь не повинна) копу матиме пять .метрів у І и ЦІ;І WJК. яЗВВ-І
знання ц е . т а к е , ЩО,.ми Џ$$ за`- з а н е д б у в а т и . В і л н а й м о л о д ш и х
1 м о г т и ї м з б у д у в а т и ' в л а с ' Н У х а - м и с т ц і . ' , Ця нова рекорда відспівана відомими співаками . .
промірі, т о ж м о ж н а буде при нальггого Хору Ол. Кошиця — Ординським)-! краінського НапІЗ-
ту. Т а к и х покликів беілг^'`а з СпіваютЬ^'було, цілими сто- ЇМ; rrW0di,C4ESWFJ
споїли, добре пфеддмавши; життя треба входити в ї помочі побачити горби, , А том. Хто не чув .‚Промстея" коди цей квартст S^bftWrmMWWWVIIWR'
ново станс тоді н а ш о ю в л а с н і - г р о м а д с ь к е ж и т т я , ц і к а в и т и с я п о д я к з а о д е р ж а н і ' ж е р т в и ` і з л і т т я м и . ' ' ' 1
зайдіть до „Січового Базару і пос гухайте. Його зміст нагадуѓ нам Про
навіть к і л ь к а м е т р о в і скелі. Н а
долю уацюї Неньки. Друга пісня „У Кйїві на рйн'очќўс'відома вНм % чІѓугіИѓ#у.'
стю, просто ч а с т и н о ю н а ш о ї н и м , н а м а г а т и с я й о г о з р о з у м і - Ї Х в и к а з у в и Д н о , щ о а м е р и к а н - ф о т о г р а ф і я х , з н я т и х і з о б р а -
1
С п о ч а т к у в них' HicWr `б$лн для неї спеціяльно аранжував професор Павло Углнцкий з Харкова і -нхяА,
СВІДОМОСТІ! І ВЖЄ НІКОЛИ МИ ЙО- т и , б о п і з н і ш е , я к п р и й д е т ь с я с ь к а у к р а ї н с ь к а е м і г р а ц і я в і д - з і в , б а ч е н и х - ч е р е з ^ с о ч к у , п о б а - д у ж е х о р о ш і , м е л ь о д і й н і і `і' зараз перебуває у Ню Порќу де провадить спів з цим квартетом. Відспівано
цю ^ќкорду по мистецьки і хто має фонограф, той може дістати цю рекорду
го не втратимо. О т ч о м у р а - в ж е б р а т и в т о м у ж и т т і а к т и в - г у к у є т ь с я д і й с н о щ и р о й ж и в о ч и м о . в с е , щ о є на .місяці. К о л и г л и б о к и м з м і с т о м , а п о т і м , я к М-нас. (Okeb—N. 1 5 5 4 5 ) . .-З.
днті. Шевченко: д у м а й т е . на п е к у ч і п о т р е б и Р і д н о г о К р а - там є дороги, то могтимемо ( у ж е б у л о з а в е д е н о „ В с е ч у х ра- Друга РЕКОРДА — Тенор Давиденко відспівав свої гумористичні пісні, а
у ч а с т ь , не ‚буде в ж е ч а с у
також дует з п-него Стеценкр. Обидва співаки Хору Кошиця, а П. СЕСТРА
Але він р а д и т ь т а к о ж і: ч и - з н а й о м и т и с я з й о г о н а й е л є м е н - ю . З в л а с н о ї о б с е р в а ц і ї з н а є м о , п о б а ч и т и п р и д о р о ж н є к а м і н н я ; ї н с ь к и й д е н ь м у з и к и " , п о ч а л и
щ о є у Нас д е я к і м і с ц е в о с т и , я - комлоз. К. Стсцеика, шо написав „Промстея". П. Давиденко богато РАЗІВ
тагіте. Знання не м о ж н а н а б у т и т а р н і ш и м и п р о я в а м и . Т о м у ч а - коли є останки з а в м е р л о ї циві- с п і в а т и „ К о р и т а " .
виступав на українських концертах зі своїми 'піснями і скрізь мав .велим
раз на все; й о г о т р е б а п о с т і й - с о п и с п о в и н е н с т а т и т а к и м с а - кі з б у д у в а н н я в л а с н о г о , н е р а з л і з а ц і ї , побачимо, потріскані „Ой, корито, корито, успіх. Так хто памятае, той замовить і цю рекорду. ( О І П Ь — N . 1 5 5 4 6 ) .
во набувати, б о в о н о сгцмо п р о м и м н е о б х і д н и м п р и я т е л е м н а - д у ж е г а р н о г о і п р о с т о р о г о д о - к о л ю м н и , с к л е п і н н я , п і з н а є м о ‚ П о в н е в о д и й а л и т о : ОДНА найковійша рекорда, котра буде осолодою В КОЖДІЙ ХАТІ, В рекордќ
v 15541 Колиб мені. Господи
себе все з м і н я є т ь с я т а б і л ь ш а є . ш о ї м о л о д і я к к н и ж к а в з а г а л і м у з а в д я ч у ю т ь в и к л ю ч н о н а - с т и л ь б у д і в е л ь . ‚Там дівчонки ноги мили,
Карі очи, — Марії А'
А щоби знання п о с т і й н о н а б у - шим американським землякам. ,А м а л ь ч и ш к и в о д у п и л и " .
і шкільна книжка особливо. в Ь л ю б и в і с т ь заокеан- 1609. р о ц і Г а л і л е й о б с е р - Друга дуже гарна нова рекорда Е :
Ц ю ж е р Т

вати, треба з а в с і д и і б о г а т о „Не хочу я чаю пить, . 15542 О Україно


Т і л ь к и ч е р е з книжку^ і д о б р и й , у р ї н ц і в і їх Поміч с в о - в у в а в с а т е л і т и Ю п і т е р а , , м а -
читати. Ш к о л а — м и ч а с т о в
с ь к и х К а
„Не'хочу заварювать, У Ой видно село — М. Зазуляка.
в і д п о в і д н и й ч а с о п и с н а ш а м о - Ь- с е л ь ч а п а м у с т а р і м к р а - ленькі місяці, щ о
т О Д Н О
кружляють
В Січовім Базарі також все можна почути РЕКОРДИ УКРАЇНСЬКОГО II
ѓні справі х и б н о д у м а є м о — д о в к о л а в е л и ч е з н о ї п л а н е т и , „ Н е хочу тібе любить,
лодь заздалегідь підготовить-' і сз найбільшим
л і д п д н е с т и піна — Г. Шандро всьќого. Ось вони:
не дає нам з н а н н я . В о н а т і . т ь - „З тобой розговарювать".
с я д о т и х з а в д а н ь , які м а т и м е у нинішньо- віддаленої від нас,775 міліонів 15538 Ой Дніпре мій, Дніпре 15539 Коди розлучаються ДАОА .f
ки. щоб так с к а з а т и , в к а з у є
п р и з н а н н я

к і
м

. т ь о м е т р і в .
ч

У
а с

1935,
а х

р о ц і м о г - Співали вони так, щ о сусіди Я в чужині загибаю.' Д Е ти бродиш.


колись, як г р о м а д я н с т в о , д о ' у і нашої матеріяль- р о з в а Л Инші рекорди, котрі варта мати:
Нам. що з н а н н я є, інформує хні, `атлянтидяне оті самі, а ж
виконання. „ ў ж д и цс я в и щ е н е з в и ч а й - т и м е м о о б с е р в у в а т и
н о ї
планети, 15540 Український танець 15534 О Й ЧОМУЖ Я НЕ ТАКИЙ
вас про те, я к е в о н о , т а д а є належать до планетарної вікна було з а ч и н я ю т ь : І`андзя, полька а - Мандоліни Я К ЗАЧУЮ КОЛОМИЙКУ -
Ці с л о в а п и ш е м о під . у в а г у но г а р н е й п о т і ш а ю ч е , Співають чухраїнці! От 15535 Ой я собі козак лепкиП. ЃЎМЕНЮЌ. А, 4

вкінці вказівки, я к й о г о д о б у - системи зорі А л ь ф а з консте


т и м , щ о з в л а с н о ї с п о н у к и в ж е І „ В и д н о , щ о а м е р и к а н с ь к і У- А я тое дівча люблю. — і
т її - На ньому р о . т я ш к о л и к і н - л я ц і ї Ц е н т а в р а . Т о . н а ш а н а й н а р о д ! ? А к о л и ж в о н и вж`е з і Ѓўменюќ. Тропак — М. ЗжУуххкґ '
д а в н о познайомилися з книж- країнці р о з у м і ю т ь д о б р е наше і н д у с т р іялізацію візьмуться?
читься. Правдиве набування б л и щ а сус`ідка-'зоря, б о в і д д а . З великою радоѓѓю подаємо до відома, що В Ж Е В И Й Ш Л А НОВА РШОЩ
к о ю те газетою,-, щрріі}дни роз- положення і нашу тяжку бо- А ті с п і в а ю т ь , а ті с п і в а ю т ь . . .
знання зг-Чинйє'тЬся щ ' б й й о п і з - л е н а в і д з е м л і л е Д в и 42 т р і л і о да, ка котру так довго всі очікували, котру відспівав квартет з хору КОВМЦЯ.
б у д и л и ц і к а в і с т ь д о читання у'іротьбу, б о крім ж е р т в на б у д о - П е р е с тануть, почухаються та
нішс. Кожний м у с и т ь д о б у в а т и НІ! KM. :, (
, 15543. Ч у е д , . б р з т е мій . - :- -':..'-.. 7-.Л -'
т и х свої'х т о в а р и ш і в , щ о д о с і в у ч и т а л е н ь , к о о п е р а т и в , з а х о - Ой луснув обруч.
ного згідно з о д е р ж а н и м и в Альфз, Сирій і деякі инші знову:
я к о с ь не н а х о д и л и н а т е ч а с у . ' р о н о к д л я д і т е й і Н а р о д н і х Д о - „Ти скажи мне, пачему, ' Обі пісні, досконалий концерт, пісня сумка і весела.
школі в к а з і в к а м и (через те з о р і , яці в и д н о в 1927. р о ц і л и
Я к щ о ї м в д а с т ь с я це з р о б и т и , м і в п р и с и л а ю т ь щ е постійно „По какому случаю,
шкільна наука т а к а в а ж н а ) — ш е як світляні т о ч к и д л я очей
це б у д е одна з к р а щ и х щ о - м і с я ц я ч е р е з О б є д н а н н я у- „Одного тібє люблю,
самостійно, а з а с о б а м и д о йо'- астрономів, запалають у 19о..
п р а ц ь ї х н ь о г о м о л о д е ч о г о ві- КРАЇНА.ких о р г а н і з а ц і й в Аме- „А десяток мучаю".
го лобуття є к н и ж к а і ч а с о - році крізь телескоп на,горі С а
пік.
к`Л — ( „ Н о в и й Ч а с " ) . р и ц і п о в а ж н і ж е р т в и - з б і р к и ня
л е в як великі огняні с^нця, щ о О т а к і ж и л а т а к а з к о в а краї- SI CHOWY BAZAR — SURMA BOOK І MUSIC CO., INC.,;
Рідну Школу, політичних вяз- 103 AVENUE А, —^ — — — _ N E W YORK, И- Y.) .
Виписані в г о р і Ш е в ч е н к о в і осліплюватимуть своїм блес „Чукрен".
н і в , у к р а ї н с ь к и х інвал'ідів, си-
слова дуже на ч а с і і їх о с о б л и І я к о с ь в и й ш л о т а к , щ о ма-
"Може хоч к р и х о т к у долі р і т і т . д . Ц е в с е д а є в с у м і на-
во треба п р и г а д у в а т и с ь о г о У 1935. р о ц і ' а с т р о н о м и с п о - ла вона святкувати якесь дуже ТЕЛЄГРАМА
Рідному краю звоюємо, иим' ц е н т р а л ь н и м у с т а н о в а м у
Дня, коли м о л о д ь , з в е д е н а з д о діються нарешті розвязати за- велике ювілейне с в я т о : чи то
М о ж е , й на р і д н ь о м у п о л і Іьвові і-богатьом нашим това-

МУЗИКАИТИ
брої дороги п е р е с а д н о з р о з у с п р а в д і є на М а р с і десятиріччя якоїсь події, чи т о
Співи веселі п о ч у є м о ! риствам , краю значну п о м і ч I , I G G J Ч И
к н послугу м а р С 0 І 1 И ювілей, якогось громадського
иілим кличем „ В з д о р о в о м у т і П. К а п е л ь г о р о д с ь к и й . без' якої вотчи.ледви в Д Р - б н . й , ; Р ^ .
лі, здорова д у ш а " , в і д д а є т ь с я д у ж е `важливого чинника,
ю т ь с я и м и к н а а м и д д я п л а

части моплиб виконати те зав-


завзято с п о р т о в і і в о л і є ц і л и й вби. М а п а М а р с а з 1935-го ро одне с л о в о : д у ж е якесь велике
даиня, я к е в о н и в д і й с н о с т и ви-
день копати м я ч , я к п р о ч и т а ЗА Р О З М О В У З КОМУНІС- к у б у д е т а к а т о ч н а , я к м а л а мі- м а л о в і д б у т и с я с в я т о .
конують. Яку велику г р о ш е в у
ти кілька с т о р і н о к к н и ж к и а б о Т И Ч Н И М П О С Л О М 15 Д Н І В І с я ц я ' в часах Гаділея. А Сатурн Вирішили святкувати.
У

д о п о м о г у м а ю т ь д е я к і наі
час-пі А Р Е Ш Т У І 200 К О Р О Н КАРИ, ' ' й о г о п е р с т е н і ! В , 1 9 3 5 - і м ро-,) От надходить уже й свято,
вариства рід ; а м е р и к а н с ь к и х а с т р о н о м и ч и п е р - а ч у х р а ' ї н ц і ч у х а ю т ь с я с о б і іій-' ХТО ІЗ ВАС ВМІЄ ГРАТИ НА СКРИПЦІ С fa РО краєві танці — той нехай ЯІ
Q J B ь
В цьому м і с ц і п р и х о д я т ь н а СКОРШЕ ЗГОЛОСИТЬСЯ ДО МЕНЕ, А ДІСТАНЕ ДОБРИЙ ЗАРОБІТОК. — П-ИНПВВЮ
Для х а р а к т е р и с т и к и в і д н о - з е м л я к і і У З в к а ж е м о на к і л ь к о х , . ' „ р й х кожен маленьку, j ЛОШЕННЯ (ОСОБИСТІ) У ТИЖНІ ВІД В—8 ВЕЧЕРОМ, А В НЕДІЛЮ ДО полудня. J 1 !

ДУМКУ с л о в а д р у г о г о нашого ' ' " ' " '"`"І


С а т у р н а ( з 0 Т

с и и на З а к а р п а т т ю м о ж е пос- п р и м і р а х . І т а к к о м і т е т з б о р і в - ^ в и і 2.000 СКІЛЬКИ БИ ВАС ИЕ БУЛО, А КОЖДИЙ ІЗ ВАС ЗАРОБИТЬ. ` ' :


поета, Івцпа Ф р а н к а , ‚ Я К ^ І Ска- л у ж и т и о с ь я к и й ф а ' к т : Д-іедав- С у с і д и ' з б о к У н'аг'адуют'ь:
1 2 0 Ш р и Н
, !

чан в Америці зібрав . п р и с л а в ^ н і мря М У З И Ч Н А СТУДІЯ ІМ. Л Е О Н Т О В И Ч А -


— Н е гпЬсггЃвте, х ' л о п ц і ! б о с
2 2 6 E A S T 18th S T . ,
т и ) т
М. ГАИВОРОНСЬКНИ, ' i HBW
о з о
ЧОШЮСшТрї^
р Я
1 J ( ( ,

'т", В І
но в і д б у л и комуністичні посли у ж е кілька тисяч Д О Л Д О Р Н а . к о в и н и ц ц T Q з в и ч а й н і х м а р и
А чухраїн`цд'їмг
..В . і д о р о в о м у - т і л і г — т з д о р о в а М о н д ю к і Б о д н а р о б ї з д с в о ї х д і м Р і д н о ї Ш к о л и в З Б О Р О В І , в , , - as3S? „ А - ' V A V , ! Ѓа х
А л е й т е л е с к о п ' н а `горі С а - — Нічого'! 'Встигнемо з к о - І М У Щ И Н И ґ

, , - , ' , , І. ' д у ш а , 'виборчих округів. Були в се- я к і м м а є б у т н п р м м і щ е н а у к р а -


'лєв м а є т у ю п р и к м е т у , щ о всі з а м и на т о р г ! _ ' ч ' №ДОПУСТІТЬ,, шоби нечиста кров нишкла ВІ
, f І н !

Та ч а с т о буває неварта й л а х : С о с і в к а , Т и б а в а , М а р т и н - ї н с ь к а п р о м и с л о в а ш к о л а . Ко- ше здоровде.


да природи можна буде Та й дочўхалися до того, щ о
(гроша к а й Д у с и н о . З б о р і в не відбу- м і т е т т и с ь м е н и ч а н п р и с л а в т а - i — ^ v " ' ' на т р и р о - І д самісеиьким СВЯТОІИІ Шкірна недуга псула ваш вигляд.
л и щ е р а з п е р Є

в а л и , т і л ь к и п е р е б а л а к у в а л и з к о ж к і л ь к а т и с я ч д о л я р і в на Нервові клопоти нищили вашу веселість.


Г- у.томному т і л і б у в а є д у ш а , Наслідком вібрації а т м о - J ^ ц к - м и к , а с в я т к у в а т и нема з Яка №будь долеглнвість
Що Ьога і с в і т в е с ь к р а с о ю д е я к и м и в и б о р ц я м и і п е р е в е л и в і д б у д о в у Н а р о д н ь о г о Д о м у в . ф е р й ' з е м л і , я к а не п е р е п у с к а є ц п і д г о т у в а л и с я я к слід, тя через неувагу.
контролю діяльності! місцевих Тисьмениці, посвячення якого Л1ЧЕННЄ для му шин і женшия оперте і ) Ч И М е

Гвтіша' ч и с т о г о ' с в і т л а , л е д в й р а з на ' Щ о м а є ш р о б и т и ? і довголітній џраќтиці ПЕВНЕ в


організацій. З а р а з після ц ь о г о відбудеться в ж е з а кілька днів. ланню. — СКОРЕ в наслідках. - -
Не м о ж н а , о ч е в и д н о , і ц и х }три р о к и м о ж н а б у д е в и л о в и т и Так вони щ о втнули? Хи
окружний начальник в Сваля Поважні збірки започатковано СТУПНЕ в ціиі.
слів р о з у м і т и п е р е с а д н о . П р а в - кілджагодийний момент най- т р й й н а р і д б у в . Р і к у них м а в )
ві п о з в а в н а й б і л ь ш с в і д о м и х в А м е р и ц і т а к о ж на б у д о в у Н а - ФЛЮОРОСКОПІЧНА ЕКЗАМІНАЦІЯ Л У -
да, як з в и ч а й н о , п о с е р е д и н і м е н ' ш о ї в і б р а ц і ї . Ц я ` х в и л я п о - 3 6 5 д н і в , т а к в о н и в з я л и й у- ЧАМИ „ЕКС" ОБІЙМАЄ УРИНОВУ AHA-
селян із -усіх в и щ е з г а д а н и х р о д н ь о г о Д о м у в З б а р а ж і . Ся-
Шоби б у т и ц і л и м , ц і л о с н и м чо- з'волить п е р е п у с к а т и , , 'плане- хвалили: ' Л13АЦІЮ ЌРОВИ . . . . .
сіл і п р и с у д и в к о ж н о г о з них ноці й и н ш и х м і с т а х . О с о б л и - вечер. Второќ, четвер ќнеділю ДО 1. ПОПОЛУДНІ
ловіком, т р е б а м а т и з д о р о в е тарне світло через земську ат- — Через те, мовляв, щ о рік
на 1 5 д н і в а р е ш т у і 2 0 0 к о р о н в о б у д о в у Н а р . Д о м у в С я н о ц і P A Y I N G C L I N I C , Or. Booth, ДИРЕКТОР
тіло й з д о р о в у д у ш у , о т ж е т р е - м о с ф е р у б е ^ з а л о М а н ь . ' Ч е р е з ідля нас д у ж е к о р о т к и й , у х в а ПСОА- U - i - , T O N А Т Е - U ^ NEW YOMK, N. Y,
кари за... „недозволеиі збори' в з я л и собі д о серця емігранти,
ба п л е к а т и о д н о , й д р у г е . Т і л о ТИХ кілька годин у с т а в л я т ь прн л ю е м о , щ о з Цього числа рік у
Між засудженими є й такі, Л е м к і в щ и н и , щ о п о т в о р и л и т е л е с к о п і к і н е м а т о г р а ф і ч н и й а-
- не н а д м і р н и м с п о р т о м т а і нас має бути на тисячу днів.
я к и м и п о с л и не т і л ь к и не б а л а - в ж е ч и с л е н н і м і с ц е в і к о м і т е т и
зичними в п р а в а м и , а д у ш у ларат, що. робитиме- дві зним Щ о б не д у ж е , з н а ч и т ь , п о -
к а л и , а'ле ї х і не б а ч и л и . Т а к и й д л я п е р е в е д е н н я т о ї з б і р к и м і ж Н А Й Н О В І Й Ш І Ш К І Л Ь Н І К Н И Ж К И У
о л а г о р о д н ю в а н и я м її т а д о б у - к и на секунду.' Т а к и й апа'раті с п і ш а т и .
самий в и п а д о к був недавно' в усіми американськими лемка
ванним,знання. с ф о т о г р а ф у є з ч у д о в о ю точні- З р а д і л и всі дуже... ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И :
І Т и б а в і . 15 т и б а в с ь к и х с е л я н з а - ми. Є й д е я к і с е л а , щ о д і с т а л и
Шкільну м о л о д ь — я к щ о її Р О Д Ж Е Н О т е ж з т а к о ї ж ` с а м о ї с т ю в с і ч у д а м і с я ц я : р у х к а м і н А з а с л у ж е н а .їхня а р т и с т к а J П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М . М а т в і й ч у к а . Ц і н а 40 ц.
в і д с в о ї х о д н о с е л ь ч а н з А м е р и - н я , Ніо с к о ч у є т в с я ' а г і р , д и м і
бодай к о р о т к о о б с е р в у е ѓ г ь с я п р и ч и н и к о ж н о г о н а ' 1 5 д н і в а - в и й ш л а на с ц е н у в н а р о д н і м те- Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я П. к л я с и ) . М М а т в і й -
Кй с п р а в д і к н я ж у ж е р т в у н а б у в у л ь к а н у , т в о р е н н я специфіч-І атрі й п р о с в і в а л а х у д о ж н ь о :
можна п о д і л и т и т а к з а г а л ь - ) чука. Ціна . . . . І , 45мд
дову власної хати-читальні. ної роси, я к ѓ з а п р и м і т и л и вче-І
по на д в і г р у п и . Т у т , ' О ч е в и д - ' р е ш т у і 2 0 0 к о р о н к а р и . „Віють вітри,
Т а к прим, г р о м а д а З а л у к в а ко- в ж е ' в 1926. році. М а р с , Ю - Ш К І Л Ь Н И Й СПІВАН НИК, др. ф . К о л е с с и 7 5 ц.
по, згори в и к л ю ч а є м о т р е т ю І Ось вам конституція, „ В і ю т ь буйні, '
л о Г а л и ч а д і с т а л а на будову літер і Сатурн відкриють нам Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , о. д - р а Я.. Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь І с т а -
групу тих, щ о в з а г а л і н е х о ч в а м с в о б о д а с л о в а . „ А ж - а ж - а ж дерева гнуться"
Н а р о д н ь о г о Д о м у м а й ж е .1.000 с в о ї т а й н и . С ф о т о г р а ф у є ті р и й з а в і т ; ч а с т ь II н о в и й з а в і т .....85ц.
чуть н і ч о г о р о б и т и . ' О д н у з і На тім, п о к и щ о , і скінчився
д о л я р і в . А т а к и х г р о м а д є дале-} т а й н и кійвмятогрйфічний а п а - Невдовзі маємо одержати
агаданих г р у п т в о р я т ь ті, „ н а р о д н і й - з д в и г " з ц ь о г о при'-
ко більше. Честь і слава всім рат лри помочі веліиканського
Цілими д н я м и к у ю т ь ш к і л ь н і воду. Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М . М а т в і й ч у к а , к о т р а еьжі.щ џруку,, и

ідейним,-, ж е р т в о л ю б и в и м .і в і р т е л е с к о п у .
предмети, а п о з а т и м н е м а ю т ь ' ! Я К Щ О Т Р Е Б А 1
ним синам ЎКраїни В Америці,
П о в и с ш і к н и ж к и б у д е м о в и с и л а т и `тільки з а о д е р ж а н н я м
ані часу ані о х о т Я д о ч о г о и н - В а м к у п и т и п о л о т н а с и л ќ у належитости, а з о г л я д у на їх н и з ь к у ціну ніякого опусѓу д а -
що. своїми жертвами і заохото Оѓтака була колись казковаJ
шого. Н а в і т ь к о л и м а ю т ь т р о - 1 ф і р а н о к , в о в н и чи б і л и з н и ю д о д а ю т ь намѓ н о в и х с и л і сві в а т и не м о ж е мв. — З а м о в л е н я слати на а д р е с у :
В о р о н а літаєм а д у р е џ ь г о д о - країна ‚‚Чукрен". - - ( „ В і с т и " ) r

хи в і л ь н о г о ч а с у п о з а ш к і л ь - С П Е Ц І Я Л Ь Н О с и л ќ о в і п а н ч о х и ж о ї ен'ергії д о д а л ь ш о ї п р а ц ї - „SVOBODA", 8 3 Grand St., JERSE-Ѓ CITY, K J .


ву здирає. v
Ною н а у к о ю , т о я к о с ь й е т я г н е д о в и б о р у д і с т а н е т е в н а с боротьби за добро, щастя і Р о з к і ш н и й степ... У б о г і села,
їх ие т о д о ч а с о п и с у , "але н а Кращу будучність українського Ц е т и , мій к р а ю ч а р і в н и й ? Ч И Т А Й Т Е У К Р А Ї Н С Ь К І К Н Й Ж К И І Т А .
THE REASONABLE STOKE
віть д о к н и ж к и . Т е , щ о в о н и і народу` в Галичині!"
2 0 7 Washington Street, УчЄНЧЙ;НЄДОУЧЄНИЙХ.; ГІрШНЙ М і й . р і д н и й к р а й такий в е с е л и й , Ч А Є Т Е Ч И Т А Н Н В В Е Д Е Д О П Р О С В І Т И . А П Р Т

викули, їм в п о в н і в и с т а р ч а є і' М і й р і д н и й крайў т а к и й с у м н и й ! , — С Е С И Л А . — П И Ш І Т Ь П О Н А Й Н О В І Й Ш И И Щ Н Н


J e r . e y City, N: J . Іван Єдлннський, я к простак.
вони, с п о ч и в а ю т ь спокійно, І Г. Чупринка.
Д ж е р з и Ситі, Н. Д ж . К Н И Ж О К .
вдоволені, щ о с п о в н и л и о}бо- - 2 1 7 Г н а т Г а в р и д ю к .
и-гя-яж вд н вяг.ия,1ЮТ-
т Е
ЗМНОЃ№Ѓ
НОВІ РОДІЇ:
П О Н Е-кімѓ
Д І Л шмтне
ОК,

аодаіі! мсяічний звті головногоЧ В.316.А К(нван


сна;ицяК
-овал
Л о
с
ьк
а ,
С В О Б О Д А ,

ЛЕНИВ
Обезш по смерти н
шим ѓПо 7 В р о к у

В. 2. ХомяО ' І
а і д
кгІн.-анц
тМ.й в і' н а о
вв а̀
$ 5 0 0.
, В. 1, Лнул% ь Олена.
СУСПЕНДОВАНІ:

Лабовеькаі ріжних
ПОШУКУЮ ЗАНЯТТЯ
Б а л а к а ю н и п р о з е м л е т р у с и в м і ж украіиськимн бизиесменач,,
ч а( сЗт и х„ Дсівлі ат а" ,) ч у в я не- ґросерні. делікатесен або реставраі

уфрі. ' _
Я підписаний член 63 відді-
РЕКВРДОВОТО СЕКРЕТАРЯ

ЛрЖ
'арджм аЛаІвлС
оф
.щВOB W
oaeклясГ
H ОBІО
e-О $ОІнаОО .ж.$саІ71 19 SbW ,t
- чотиролітну практику. Ласк
вдясС Фльоренс. рав с л о в а Л ь в о в я н , повні в д о -

О1
ji-5
-
0 05З..і00.Варилиќ8М аВ
рє,Е
іКП
ВГ
"!-Н "
лу У. Н. С о ю з а складаю сер` зѓо л о т е н ня сла`ти до: -,..
дечну подяку урядови

лярів запомоги з „Запомогово-

Н
О
Ш ЧЛЕНИ:
С о ю з а з а ` ўділення мені 2 5 д о -
В ІУ.

г о Ф о н д у " , кол'и я ^ н а х о д и в е я у
Ґ Н;

еви
ч е
та І№СМЮІ
ame
Н З
Т'
В. 8. Заѓібаало Іван.
В. 13. Мосюк

ПВ
В. 18, Преджімірсакий Андрій.
80.
В. 26. Васнлевський 1гн.-,тЛ.
1
Я
В. 28. Терешко Катерина, Терешков-І
ський Дмитрсі.
- клясі на по смертьа351.9
-дќідками протягом 2 0 літ.
Гупайло Матнльда.

Русин Василь.-
ілик Анна, Василик Михайло.
волення
^дости.
` —
і автохтонної тор-

Бачите, а Наш старий


J O H N ILKOW.

Л ь в і в с т о ї т ь я к м у р . Н а р і к а є м о Mo., пошукує учителя або ЎЧИНІ


fUrrj

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА в St LOU„


Brooklyn, N.

tВ.а104К-с^
. Онуф арО
іЄ
^^-Ші гЖ: :::заВж .итя а Стойіц н а н ь о г о ва й о г о б р у д , в н ї н к а є - до провадження народної шкоди ІЯ
А а

шпиталі, щ о б и піддатися' one- "в. ` 364. Стойка- Ан^етазЦ,


за м і с я ц ь В е р е с е н ь , 1 9 2 7 р . Ольга, Стойка ННМНАнна. ЛИСТАМИ: від часу ДО часу давати концерн, АЃЌ.

Мз
е п
м и
н пат
н е
рдції сліпої кишки. Заразом В. 1. Льорчак Петро. м о й о м у з м і н у м е т р и к и , г а н и предстадледгня. Першенство мають ті
#

В клясі Р-2

вкладкам (юцшро яо
ге.м
и.г)' j30Д ТІИяѓг.Й
В. 2. Голда Павло. Боберський 385. Кс мо з а мальверзації в і д п о л і - котрі володіќ`ть англійською МОВОЌ'

Д
ВІШОВШІдоН Ш ІИ Х
в з и в а ю , т и х , щ о щ е не є ч л е н а В. 5. Сембой Дмитро. Сембой Марія. В . 105. Багнюк Дмитро, др. Демид- " клНфР-3000 н а І З О О О . . . . . . . Зголощуючиха, проситься і ,

Е м
3

М
рєі .оП'О
м и н а ш о ї о р г а н і з а ц і ї У. Н . С о ` В. ї й Нищот Марія. чук Семен. - љ ѓ
т и ч н н х д р к и ш е н ь к о в и х В К Л И И І - шеннями слати відразу свої ква ІІФЦ
В. 12. Олекса Марія. В . 108. Кшайовеькнй Казимир.' і

гсА
рцосч
еи
рнн
ян
,аВкуп
ю з . щ о б и к о р н е т а л и з н а г о д и j В. 16. Сивенький Гилярій. і, а в і н таки щ о с ь ` в а р т . Н і р а -

НоА Рм Д іЖ
В . 112. Андрошечко Катерина, - 3rd St.,
земле-1

д бам ни бяен
изн,.е
І.іс
В. 37. І`ородиська Ольга.
й с т а в а л и ч л е н а м и сеї о р г а н і з а В . 126. Комарніцький Іван.
Н роб
к 500.......
Бардаховський Стефан, І ау не-було щ е в ньому
LOU І.,

пр д з пр и я
В. 39. Захарко Марцеля. В. 135. Фіни ЮРІЯ.- В-клясі Е- 500 на $ Марія.
ц і ї й ч е р е з т е о б е з п е ч а л и се'бе В. 41. Щепаняк Михайло, Роліцька В. 328. Бббім Стефан. трусу. . . .
В. 146. Крива Домініка, Кривий Ми- б клясі Е-1000 на $1000.
й с в о ю р о д и н у п е р е д н е щ а с т я м Юлія.

Анна.Н.СОЮА
— Земляного трусу, правда,
В. 48. Гошковець Петро. ^ Х 0
' Ц 156. Мірка Марія, Стеііик Данило.

Ч"ЛЕН ВІЬетИ У З.:


і б і д о ю , які кожної хвилі м о - не б у л о , а л е з а т е с к і л ь к и б у л о

iSМ HWt t: . : :
В. 63. Маховськв Марія, Тимчик Ва- В . 156. Кахнович Григорій.
г у т ь с п а с т ц н а ч о л о в і к а я ^ Т а м е силь, Вархоляк Теодозія. Заблоцькнп В . 159. Коваль Катерина. п о л і ц і й н н х т р у с і в ^- в і д л о в і -

О Л О Д Е Ч И р о : ДЕ Н АРТ
Б А Н
у
іі
Т
Василь. В. 38.'Кутаюннеіи, КіташНг

Ап Ер одП
.аєО
тьДсяАЖДеш РЕеА
во.ЛЬН
В. 163. Завиќ Іван.
тоді, коли,; він я к найменше В. 64. Сасовський Стефан.

ДН Р СІТЬ
Разом даю.

НОВОВПИСАНІ ТІИ:
В. 165. Бодиар Михайло. (

В. 70. Головід Марія. Смеречанська

Ж РЗИ В и зараз п о ф е й л е т о н і с -
сподіється сього. В. 172. Галайко Лев.
Аииа, Стельмах Михайло, Стельмах

вУйі
В. 175. КодсЬій Васидь.` В. І. Льорчак
Б а ж а ю т а к о ж У. Н . С о ю з о в и Микола, Журавецькна Петро, Атама- В. 176. Яворський Стсфаи. В клясі Е-2500 на $2500 т и ч н о м у ! С у к у т і м , щ о Д ь в і в іДННКУ, ГО,,ОС
ок Розалія. В. 12. Олекса Марія.
як н а й с к о р ш о г о розвитку й, В. 177. Онешко Василь. Онешкс В. 18. Бомба Марія, Дзядик Василь. с т о ї т ь н а т а к і й с и л ь н і й и і д с т з - Один Дво,-фаміліПтщ
В. 84. Лудзик Мидайло, Луданќ Ка Мйгда, Шевчук Анастазія, Шеачун по ІнформаціТ: S U R M A BOOK А м и .
щ о б и як - ндйскорше м а в заѓ Ткачишин Анна, Макарик Ма- В. 59. Гошовська Анна. і який лишився ще не нролаппп ,„
Іван. Онешко Іван. В. 63. Заблсшький ВЙСЖТЬ. , в і , щ о Й О Г О н і я к а с и л а н е в о - SK J C O . , 1
0
3 AVENUE A , New York
В'. Ш. Тижбір Стефан. Тижбір Мико лому блоку, продається дуже дешево
м і с ц ь ЗО т и с я ч , 1 0 0 , 0 0 0 ч л е н і в . рїя, МакЗрик Иоснф. В. геі. Ѓанча`риќ Ількр.
І. Тижбір Олекса. В. 83. Бабяк Павло. рухне. всі Vмодерні
N. . уліпшення, найліпша . з сек-

В. 97. Ќость Михайло, Савчин Марта. В. 196. ЬабіЛький Микола.
Луна Гертичний, В. 101. Луців, Петро. - ` В. 18. Е-ЗООО
Дзядик наСтсфаиія. Мосцівська В. 85. Макарик Марія, Макарик Ио- ЦІя в Irvlngion, N. J . , .близьќ,. HIM,,
В. 202. Спісак Анна. Спкак Олена. В класі $3000......... снф. —- Щ о с ь так ч к Н а й м а н
В. 104. Щут Иосиф. Дорка. Підлитічак Олена. і 3-ох ліній босами.'Зате.ИФОНЧІК
Ф о р д Ситі) П а . В. 203. Кузьма Ееіснія В. 96. Тнмчик Михайло. п о с а д і п р е з и д е н т а м і с т а . Waverly 4714. а ни приїдемо п., „
В. 105. Ленчуќ Иосиф, Ленчуќ К В. 217. Крик Петро, КУЧМІЙ, Іван, 6. 38. Катушинець Марія, Ьатуши
О т с и м п о с в і д ч а ю , щ о я о - стииа. В. 102. Лольний
Ііщишин Иосиф. Марія, Мудра карою. 2.іу.`і і
атковськнА Іван, Шеремета Теодор. ксць Анна. — В и смієтеся, але хто знає,
В. ІОб.'Инсьмснчук Олекса. В. '218. Ґорик Д м и т р и В. 39. Намісняк Стефан. Марія.
тримав запомогу з „Запомого- В 113, Мдйорчик Іван. чи т у т нема я к о г о с ь з в я з к у . . . ^
В. 107. Вікс Марія, Міщишин Марі В . 235. Масник Антін. Поѓореш.- В. 63. Вархолак Иосиф, Вархоляк НА ПРОДАЖсужнваяі українські СО-
н о г о Ф о н д у " У. Н. С о ю з а у с у - В. 112. Войтовнч Катерина, Хамуляк Павло. Вархоляк Тимко. В. 135. Лучка Василь. Я т о д і с м і я в с я , б о й я к б у л о рочки мужесьќі і жіночі — РУЇНО МЧ

Рудяй
їй Ілько. Масник Павлина.
м і 7 5 д о л я р і в , з а щ о с к л а л а - : Анастазія, Спесляк Анна. В. 236. Савчишин Дмитро. В. 73. Жарський ИОсиф. В. 168. Ланків Богдан, Кречковська
н е с м і я т и с ь . А л е т е п е р б а ч у , гатше вишивані по чотири ІІИЦЧЧ.І
стиками вишивані, по ТРИ доляргі З,.,,
В. 116. І`альчак Іван. В. 237. Кобнлянський Михайло. Лю- В: 76. Пристаюќ Иосиф, ТоЛбей Оле- Марія.
я к н а й щ и р ш у п о д я к у Толо:?.:о В. 130. Кордас Іван. біщик Дмитро, Головнаќ Теодор. Гав на, Вельгус Юрій. . В. 208. Ковальчук Анастазія. щ о з д а є т ь с я т а к и м і й р о в м о - вані нехай голосяться до: 241-'
м у У р я д о в и У. Н. С о ю з а . С я з а - В. 131.` Марчук Антін. риліок Іван., г В. 104. Возьна` Олена. В. 217. Волудимир. - Mr.. Z. YACHNO,
В. 147. Фарнняк Михайло. В. 107. МатеЙчук Іван, Мудра Сте- В , .262, СтаІЦ^.Яків. в е ц ь м а в р а ц і ю .
В. 238. БеревіецькііП Іван, Камін-
помога станула у великій при- В. 156. Мусял Ілько.
ська Татяниве: ь фанія, Мудра Сплвія. а.,^1.-Гауіцло Стефан. Не минуло щ е й д в а тижні

jtai Sntoi,t
годі мені й моїй родині у т а к В. 157. Мнеько Анастазія. В. 13а Пшеничка Дмитро, Пшснич- В. ,Щ Процаннн Михайло, Ироца-
В. 168. Денне Марія. Доньків Богдан. В. 239. Онуфрейчук Олекса. від часу, як` Найман вибіг з
В. 254. Бунько Теодор. і Михайло, ний Ан--нд.
п р и к р і м часі, я к и й ми п е р е ж и - В. 189. Госннець Федор. В. 146. Хомяк Михайло. ‚‚абшітом' ^ з 1
магістрату,
Злу^ В. 203. Малиќ Іван.
і
В. 266. Ьродсьмііу$ргач. І Бродсь-
Анастазія. В. 147. Саврук Стефан. C^UR REVLIN , P . .

ДТІИ: ми,снісьгс-оломат
В. 206. Кінаш Михайло. В. 155. ДобрянськиП Андрій, До- в ж е . . . з е м л е т р у с у Л ь в о в і! T

чеЮЛ^ДбржавахЗщоби стара-
лися б у т и всі як оден членами
В. 208. Ковальчик Анастазія.
В. 210. Олійник Микола.
В . 268. Ґромяк Петро, Сеньків Оиу

ѓЗ 273. Годовенський Лев.


брянська Марія, Дригинич Зофія.
В. 160. Костииіин Богдаи, .Варвар-
Д о нашої редакції в с к о ч и в j НА
фий.дііі і
ПРОТІЙЌіЖа
Ш і а ^ у г і
60'АКРІН V L

менаіїЗ-.'.З,,.,
.
В. 217. Ґречнії Марія, РуднЙ Воло- чнн Емілія. н и н і н а х в и л и н о ч к у о д и н
У. Н. С о ю з а , б о з н а й д у т ь у нім днмир. В. 281. Мельник'Іван. ІЮМЕРШІ 5-aitniu KVKVPMH
В. 290 Судомора Елізавета. - В. 163. Псюк Юсгина. Псюк Розалія, знакомнх. корови; 1 кінь, гарний ОВО'ЧІ-ИИІІ е ,
не л и ш е п о м і ч і п і д п о р у для В. 218. Бнлнвят Стефан.
В. 292. Стефаняк Ілько, Макар РІо Псюк І'.`ІІ-н`І к р и к н у в в і д земля' рівна, урожайна, ДОБЦ.І В..І.,

СЗІТАВЛЕННЄ:
В. 223. Заяць Посиф, ГартоИ Адам Панове! —

ЗОЛОТІ
В. 164. Мельник Параска. В. 259. ОблочннЄгіЬ"МіИИіІ Лкрів ліса, штор. Школа БЛИЗЬКО іцч
с е б е с а м и х , а л е теж і д л я с в о ї х В. 247. Боднар Дмитро. В. 166. Мазур Теодор, Мазур Анна, ' п о р о г а . — Ц е ї н о ч і б у в у Л ь в о ` цементованій дорозі, НЕДАЛЕКО МК,
родин, В. 248. Чернецький Василь. Прийма Мазур Стефан, Мазур Михайло.
Текля, Залорожна Марія, Ковальськ В. 206. Кінаш Стефанія. в і з е м л е т р у с . М о є л і ж к о ї з д и л о Потставн, Па., спродам ЗА ЛЕІЛСМ` Ц
Теодор Катулька,. Марія, Сірота Олекса. І аська. ну.по причині виїзду до КРАЮ ХЮ Х І
В. 210. Давидів Ірина, Давидів Оле- З почат-ом місяця вересня 1927 п о цілій кімнаті. тівби купити`, прошу ГОЛОСНІІК 14Кт. ТІР ИІ З, У Б И .
В. 251.-БУЙ Стслла. Козловськнй її В. 319. Моціборськнй Онуфрій.
член в і д д і л у 48., Б р . с в . А н д р е я , ніжні і гарно викінчені. Шіу-
В. 255. Валко Юрій. Валко Катерина. В. 324. Намака Павло. в У. Н. С ' б у л о літий членів 12.268
219. Трусь Марія, Трусь Павло, В місяцю вересни 1927 р. прння- — Г о с п о д и н е ! Щ о в а ш е л і ж - MICHAEL MOCZERN1UK. R. f. D. 7
ГІлейнс, П а . В. 263. Тупиця Петро, Кучннська В. 335. Мисник Марія. Sprint City ка, $2.00.
P . . Для товарнсівj ІI , .не-
В.- 338. Коречкевич Михайло. Трусь Василь, Трусь Петро. то нових ко ї з д и л о п о цілій кімнаТі, ц е репродавціа ціни знижені.
Катерина. ^ 6. 230. Токарський Дмитро.
В. 276. Волошин Інан, Волошин Ка- В. 342. Каськів Василь, Воробі В місяцю вересни 1927 Разом р. приня 12.390'ще н е є н і я к и м д о к а з о м на з е м - Пишіть на адресу: 240-5
І. Кобрнн Михайло, Кобрин
тершіа, Бірсцький Семен. Іван.
Анна. В то наново
місяцю вересни 1927 tycneti- 69 л е т р у с . VOLODIMm JURKOWSKY, Jeweler.
В. 277. І ринчук Дмитро. В. 352. Рогач Евген. В довано
місяцю вересни 1927 р. приня
В. 245. Крива Катерина, Сабат Ма- 324 Ewt 34tb Street. New York. N. Y.

ПОСЛ
ДІНД НАГОДА
дають виставу В. 28І. Гамкало Стефан. В. .353. Олеќсюќ Анна. переступннми
В місяцю вереснн 1987 р. відій- листами . — В и я к і с ь с м і ш н і л ю д и .
В. 290. Блауцяк Олена. рія, Сабат Володимир.
В.
В. 283.
292.' Калѓган
ЌўрівчакМихайло.
Марія. В. 358. Галицька Катерних шли з переступннми листами
В. .366. ІЧоздик Петра В. 259. Пірович Катерина. лефону 1 2
не м а ѓ т е , на н о в и н и
В.
В. 288. Крокуш Михайло.
300. Самснь Тимко. Кафарн В. 288. І ураль Антін, Крокош Ро- В місяцю вересни 1927 р. відій-

CHAUVSEQ
-UR
SI
В. .367. Сімко Данило.

ПИТИЕ ЗМЛЮ ПДІ


В. 303. Майор Анна, Королевят Ро- залія, Крокош Банда, Крокош Брон- іцли до повнолітинх членів . . 24 н е ц і к а в і , а х о ч е т е , щ о б и г а з е -

Ч
Л
Е
НИ Й
Д
Ш
В
ІОВ
Ш
ЛИА З: ПЕРЕ-
В. 385. Коваль Марія, Друк Василь.
а.іія. Іванська Зузанна. ко, Крокош Теодор. Крокош Едвард. В місяцю вересни 1927 померлії т а розходилася'..`.

С
Т
У
ПН
И
МИ СТАМИ
В. 306. Окрспкий Стефан.

1,
В. 300. Пустельник Стефан.
БАЛІЄВА В. 312. Ярема Іван. Иолнгонька Зо Разом — Ч и д у м а є т е , ї ц о я к м и на-

НІ ЙОРЌОМ ДЕШЕВ
В. .309. Яручсвська Ольга, Яручев-
ська Марія, Яручевська Анна, Яру- . . ‚ . . н я 1927 ,
В. 321. Гозияш Христнна. чевська Розалія. , їўло дѓгий членѓе.. 12.284 п и ш е м о п р о ї з д у в а ш о г о л і ж к а
COSMOPOLITAN THEATRE В. 322. Гальків Соломея. В. 312. Наземець Іван. п о к і м н а т і , т р ц е з б і л ь ш и т ь ін-
В. 338. Ироцанин Аитін. Проца

стзіАвлБннб псіля кляс


COLUMBUI CIRCLE A 59th Street. В. 4. Скоревн` і, Скорсвнч Маг- В. 328. Бобіч Стефан, Васнлншин терес до газети?!...
Михайло. Марія, Васнлншин Стефан.
Веч. 830. Приступні пополудневі В. 358. Палівода Анна. В. 330. Скаськів Богдан. — Добре... А я піду д о „Но-
— ЛОТИ ПО 95 ДОЛЯРІВ -

ОО
ДИ Н О
КА
В. 12. Обух Анна.
ціни Четвер і Суботи. В. 360. Назарук Текля. В. 26. Бусько Василь. В. 334. Лазірко Стефан, Лазірко Ва- в о г о Часу ' і б у д е т е 'бачити. 1

В. 361. Ѓоцяќ Андрій. силь, Стангритчук Віра, Стангритчуі

БЕЗП С ЕР
Е
ДНА
ЛИШЕНЬ ТРИ ТИЖНІ. В. 33 Аидрушко Розалія. Г р и м н у в д в е р м и , а ж усі засмій-
В. 364. Хомей Михайло. В. "35. Пеленський І`рнгоріП. Ярослава. ' ;

В. 372. Головка Михайло. В. 342. І'індв Л. Марія. Гамадик Зо- лися. Я сміявся т а к о ж , але, на М А С А П Е Ќ Ц Е Н Т ЕР,

ДОДРОГ
А
В. 62. Сербін Юсгина.
В. 375. Коваль Василь. В. 70. Василик Михайло, Василик j фія, Гамадик Юлія, Васьовнч Анаста`

М ОЛОДЕ
ЧОГ
О ДЕПАРТАМ ЕНТУ: НЄ Наробив 81Н
В. -388. Василик Марія. аія. Васьовнч Текля. ж а л ь , ш в и д к о п е р е с т а в смія- Л О Н Ґ . А Я Л Е Н Д ,

О
Параска. Разом 12.284
В. 83. Іванишнн Іван. В. 360. Назарук Стефан. т и с я , б о с т в е р д и в , щ о н а ш ін- улпці, електрика і др. уліпшення. ДО-
В. 102. Беджик Микола, Каїк Ми В. 364. Чорний Мартин, Насаль Сте'
0К0Шби
1
ф о р м а т о р не помилявся. рога ширини 160 фітів перетинає НА-
кола. фан, Насаль Михайло.

А
ЗГАЛЬНЕСЗІТАВЛЕННЄ:
В. 170. Тимочко Микола. В. 365. Ковач Марія. З початком місяця вересня 1927 ' І У Л ь в о в і б у в з е м л е т р у с . Н а шу землю. Близько парк і ОЗЕРО, 5 1
В. 174. Русин Петро. В. 369. Хай Стефан. В р. в У.1-ій
клясі Н. за
Союзі 6УЛОмісячної
25 цит. всіх о- , . . мінут поїздом з Ню Иорку і БРУКЛИ-
І ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ НАНОВО: В. 179. Чайковська Агафія. В. 385. Вере`сюк Анна, Верссюк Оль- безпечених
вкладки 32.076
11.675 на. Місцевість висока, ШКІД. рівна і СУХА.

ІСПАНСЬКА Нотар аVENUEВТ.7ІA


В. 182. Якубчак Пазя. га, Вересюк Олена, Вересніќ Воло В клясі 2-ій за 50 цнт. місячної
дниир. Право власности гарантоване. ПО ін-
В. Ш. Ганас Микола, В. 204. Римар Микола. вкладки 609

151 A .денн
N W
E
і В. .34. КамінсЬкий Іван, Бандирський В. 209. МУЖ Антін, Муж Юстина. формації пишіть до 235-

7 .
Іван. В. 212. Петричко Марія.

НАНОВ
О ПРИНЯТІДТІИ:УВАГА
КРУГЛЯКА,
В. 4.3. Малннчак Лешко, 1 В. 213. Бурбелла Зофія.

П з
д
о к
їа на з
ем л і ол,у
Петро. В. 224. Полівка Михайло, Полівка ге не р а х у є т ь с я з а в е л и к е не
ЗВ місяцю вересннвересня
кінцем місяця 1927 р. 1927
прибу. р. і О т М О Ж Є щ е К О М У . Ї З Д И Л О ЛІЖ-

1 0 . д
о 1Z впо
-. В. 44. Постич Вінцеитій, Постич Ка- р. в У. Н. Союзі було всіх о- щастя. Але воно тільки т а к на TEL. ORCHARD

БЕЗ ПЕРЕС ДІАННЯ.


тсрнна. В 245. о. Корсуновськнй Павло

кот р у ко
ж д и й д
в
і
длі
овий ур
я
дн
и
к і І
безпечених
ло повнолітннх членів 3 2 . 154 3І о' к_о вли г л я д а є . ,
В. 59. Чупор Олена. В. 247. Сурма Василь.

чп
леонвиненУкн раси
їькл
оью
к 0 б о в п а в я к и й

В. 61. Марковнч Іван. В. 253. Навогольннк Іван. " 1 В місяцю вереснн 1927 р. прибу- , В ' ч- о р а Ш н і й з е м лТЯЖЧИЙ етрус ппоррео--
В. 70. Чупрааська Олена, Чупраі

п но прочитаи 1 до неї
; В. 69. Пліс Маґда, ILiic Тіоснф. В. 254. Плтоліцькиб Поснф. ська Стефанія, Чуправська Ірина. ло дітнй членів І б і д м е т н а г о л о в у . Ц і о д н о ні д р у
џ В. 70. Чуправський Павло. В. 269. Біловус Василь. ` б и в не малі ш к о д и і т о спеці-
В. 76. Биндюга Михайло, БиНдюг.
і В. 72. Когут Розалія, Когут Іван. В. 276. КУЦЬ Микола. Народного я л ь нCo о wetсеред Українців. Др. Б. Т Р О Й

Л1ТУАН ЯІ.
Анна.
Слідуючі в Щ з д р . і В. 76. Волошин Юрій, Биндюга В. 294. Венгжпн Лука. ВГ102. Любінська Катерина, Любін-
П о д а л ь ш і . .і н фНоорвме м
а цб еі їр "г! о" -. ' Лекел, Биндюга Анастазія-, Матвіїш В. 334. Катона Іван. Н о в а , в е л и к а у н д і в с ь к а бу-
ПОЛОѓНІЙ; ськя Ро`залія.
л о с и т и с я д о м і с ц.е.в и
П О Лт О і вН
, Ю
х
Новембер а ґ
а б .о п и ш і т ьГ рдуод:н я 6
е и -22.
Лукаш, Вебудовськнй Адам.
J В. 77. Букса Іван.
: В. 81. Вітовськнй Михайло.
- В. 85. Мамрич Марія. '
В. 344. Радванський Михайло.
В 364. Стойка Иосиф.
В. 365. КурвП Андрій.
В. 370. Ґолсмбйовськнй Тимко.
В. 105. ‚Богачевськнй Богдан, Бога-

рія. Тур Михайло.


Так повнолітні як і

УКРА
молодечі
звіті за місяць вересень 1927 р. лк су-!
Н ЇСЬК
Й
члени

І ДЕНТИСТ
дівля, на я к у п і ш л о с т і л ь к и з а
чевський Ст'ефан, Тур Іван, Тур Ма- У. Н. Союза, оголошені в рекордолім л і з а - б е т о н у і а р а б о г у м и , д і с т а -

. В. 109. Зьвірик Іван, Зьвірик Иосиф, спендовані ябо виключені за непла- л а щ і л и н у , к р і з ь я к у в и д н о г о -

48Н`-̀`N FR Ief^SyT AVE.X.,.cor. 3r


., В. 98. Демянчнк Іван. Зьвірик Олена, Зьвірик Аииа, Зьвірик j челне місячних вкладок чи лим о к о м усіх учасників в о є -
; В. 102. Любінський Михайло,
f
YOR _NY
Володимир, Зьвірик Павло. ІИЧНН згідно'сЌ%татутом ор.
х В. 105. Тур Теодор, Богачевськнй ЧЛЕНИ ПОАИЕРШІ: В. 114. Ковач Іван, відського равту. Деревляниц
Володимир. .ін хотять І налальше бути членами
а 221. І'енсьорська Анна, Ґенсьор- У. И . С о ю з а . мусять зголоситися про- р а д н к а л ь н о - с о ц ї я л і с т и ч и и й б а -
. В. 109. Зьвірек Михайло, Зьвірек В. 1. Рапавий Теодор. сьісий Григорій; І'енсьорська Стеф'анія, тягом.^его; місяця (жовтня) до сво-
В. 9. Мулиќ Васіиь. ький Семен. їх відділів,і вписатися наново, запла-
р а к теж- потерпів.і Н а й о г о ц о
Кушмідер Иоснфа, Кушмі- тнвши всі свої вкладки і залегдостн до в і м д а х у б у в с т а р и й , а л е щ е (ТРбсюту викоцув солідію. Уміркова-
l
Д
ТІИЛИСТА
П
РИН
ИЯТІ(АРТ
ЗАМ
П
ЕРС

У)П ННМ И
В. 10. І Іовачда Зофія.

ЗА Циіві.
В. 26. Маиевко Іван. дер Сташко, Кушмідер Войтко, Куш- Місцевої каси на руки .відділових у- ні оплати. Платити, можна рагамн.

Не чекайте, а ж б о л і і терпін-
В. 113. Лукач Іван.
В. 114. Ковач Василь. Ковач Юлія,
и я с т а н у т ь с я не в и л і ч и м и м и х о - Гайдук Стефан, Гайдук Емма.
В. 51. Туравськнй Микола.
В. 9SC І'авловський Казішнр.
В 101. Красяник Василнна.
В. 102. Піч Іван.
а 112. Лищишии Марта.
В. 185. Швед Павло.
В. 186. Баволяк Данило.
М 'К
В. 64. Ќлипка Надія,
И
мідср Вадко, Кушмідер Володислав.

І '
аплікації (просьби о принятте), к
схотять бути дальше членами У.
В. 85. Поливка ВасиліЃ Поливка Ан Союза, подібно як кождий новий каи-
В. 336. Ро^ Михайло.
О
сті 1927 року мусять виповняти нові
Рлегян
днлат. Ці знов члени, так повнолітнії
дитгн
еиа придап в
р
ромо.чі
рядників. Коли` цего не зроблять до Д о б р и й л е в з і С т а н и с д а в о в а .
кінця місяця жовтня 1927, то в падоли- П і Д н а с з е й л е т р у с у л е в у п а в і
а д и к а л и н
намовити, щоб' знову виліз на
е р ш о к б а р
і я

а к
к

у .
н е м о ж у т ь й о г о
Через 10 лѓѓ знаКлѓь мене за пильне
внкоиуоання механічної роботи u
обсягу делтнстнкн.

(X-Rey)

робамн. Стережіться болючих " 129. Бойко Роман. ^ В. 283. Денека- Марко. , В. 361. Стободяи Микола. як. і малолітні, котрі в місяці, вереснн
В. 344. -Кава Яків, В. 372. Муж Анна, Муж Антонім. 1927 р. взяли переступні листи, а е щ е , А л е - н а й б і д ц ш а к а т а с т р о ф а
наслідків. Пийте б о г а т о води і 158. Бізіно Михайло, Ћїмо Кате
попробуйте
І рима. Мельник ДояГиїк, Бізіна Анна,
П"имо Олекса.
досі і не зголосилися до Іншого прав- д о с я г л а с е л ь - р а б і в с с ь к у
цо істнуючого- відділу У. Н. Союзе,
мусять це зробити в місяцн жовтий б у . В о н а и е р а в і в і д з в и ч а й н о г о
коли
ДР. М. МЕЙЗЕЛ
ДТИ
І СУСПЕНДОВАН .І
В. 193. Корнінький Петро. ЗІСТАВЛЕННЄ:
В. 221. Яськів Іван. І енсьорський 1927 p., бо на другий місяць, то є в в і т р у х о л і т а л а с я т а т р і щ а л а , а . б у в ш и й п о м і ч н и к Европей-

гЛРМЕйде Стефан. Іенсьорська Катерина. падолисті 1927 стратять всі членські


В. 235. Цеплий Павло, Кернична Вік- З початком місяця вересня 1927 (права і моглиби бути приняті тільки т е п е р р о з к о л о л а с я н а д в і п о л о с ь к о ї Кдінікн н а Університеті
В. 243 Біняв Владнслав, Ґрабін- р. в У. Н.` Союзі було повно- на підставі нових аплікацій (просьб о В и н и . К а ж у т ь , щ о п о т е р п і л и
літних членів 19.808 С П Б Щ Я Л І С Т
ськив Дмитро. жителі колиби. Десь одного
В. 245. Калат Григорій. В місяцю вересни 1927 р. прння- В. 6. Пендерська Марія, Пендерська л і ч и т ь О С Т Р І і Х Р О Н І Ч Н І хо
СвНовдаїслащмсгЧевнйстнмулянт. На- то нових Анна, Пендерська Ю.тіяина. I. м а л о вальнути п о маківці, дру-

Дидітвьійзадачцн зіаком н
тіацйі.ПкоР
ж-ЯТІЗ П
ціональний середник Голяндії від 1696. В. 248. Бергацький Іван.
В. 266. Терцлян Петро. місяцю вересни 1927 р. прння- В. 7. Косгнк Анна, Костиќ Іван, Ко- р о б и М У Щ И Н і ЖЕНЩИН

і небертьіЧ м
іИ
І арантоааннй. Три j величини, у всіх то наново стнк Михайло. - гий в е с ь р о з х р і с т а н и й пеле-

ЕЗА
ҐМ НІУв М АЧІ
аптнкад. , В. 268. Євчнн Василь, Ґемзя Иосиф. т а к о ж ш к і р н і і кровні
В. 276. Дністрян Семен, Дністрян місяЦіЬііереСни 1027 р. прння- В! 8 ЗаГібайло Михайло, Загібайло

Л
ЕН ЛИСТАМИ. Е
И
Н РСТУ
ПНИМИ Анна. хатий, хоч і вискочив заяцем з
Gold Med.l то з переступннми листами;..
Кароліна.
В. 281. Павлів Іван. місяцю вереснн 1927 р, прннл- В. 38. Глива Андрій. НАЙНОВШШІ ТЕАТРАЛЬНІ колиби, пропав серед і темної
хороби.
В. 292. Стисловська Розалія то а инших кляс обезпечення В. 45. Турчиняк Паві КР
В. 304. Ваврів Сенько. В. 70. Іаврімюк Евген, Смсрсчаи- КНИЖКИ З КРАЮ. ночі, третій, — з а ч і п и в ш и т о р -
20.004 ська Анна, Стельмах Микола. б о ю з повчаючими образќами
В. 324. Фнлипчук Анна. Разом Щѓ.І$-'$ь.НЕИіОНК
ДІТО% ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖКИ: В. 332. Кушміле-р Валентин. місяцю вересни, 1927 суспеи- В. 76. Свербивус Іван. з а к у щ калини, — роздер` собі

TA IУ ДСО г-;І-НННЛ-ИШЕНЬ
В. .344. Когу- Франко, Радванський доваио В. 90. КривШька Марія. MT 8-ОЮ ЕВЄНЮ I IRVING РІ.се.
І. 8. Обух Анна.
Михайло. В . 94. Кричковська Олена. орннй характер і тільки т о м у
В місяцю вересни 1927 р. відій-

П О ЛЦ І НОК Ю ДИ, па
с
а Н
А
І. І$. Мартишок Петро.
4-тбЗв
ЗР
ІКД В О М А РУ С І A S ос
б
і ) Ав-
В. 360. Дмитруќ Михайло. В 104. Боберський СТефаи.
^ЯД Ве р о з 6 и в ( ц о л а , щ о у е м а в йо-

М А
Л ИП Т Р К
Г І (
S ос
б
і)
І. 64. Ќлипка Михайло, Ќлипка Ан- шлн з переступ. листами непілі від 10-12

Д
Л осбі),
В. ЮТ. Мнтей^їкДван, Мудра Сте С О Ф І Я Г А Л Є Ч К О . ПАСА з ЖИТТЯ

ВА(8 о(7си,. 19Л


В. .388. Василик Василь. місяцю вересни 1927 р.` відій-

О ЗА ЦИЬКІТ ДТІИ
фашя. Мудра Силвія. $2.00.
шли до інших дляс обезп. . . . В 108. фургалич МнхаАло.

С Д
РУЛА
С ІА
М ЛК
А ДАРА
Н
С ТІС
РО А 7
В. 175. АндрЎійко Розалія,
(8 осіб) В.. .263.- . Солтис Василь. -
В. 274. Катона Іван.
10
В місяцю вересни 1927 померли

З кінцем місяця вересня 1927 р.


в У. Н. Союзі було пов'ноліт-
Разом-
В. 130. іДолок Т^реса.
В. 136. Винник Антін.
В. 156. Кахнояець Анна, Кахиовець
ТИРИ

Микола, Кахиовець Мерія,. Кахиовець j Г Р І Х И І М О Л О Д О С Т И С І


(5 ВНЯН
Крім н е щ а с т ь , які я
, . С.
лив,-, є щ е - . і б м г а т о м е н ш и х - ш к і д і
Ьо ріищих ўкраїмських устаио-

д тіТ
оО чЧђИ срядо(4 оісбі)^10-^
вах, я к о т наприклад в Рідній^
В. осіб).
282. Петрнчка Марія. них членів 1! Мартиневич 77" 7" 2 5 в, І
В. 284. ІНалапій Василь, Шалапій - ПОСАГУ шб9 1 Ш к о д і . ДВ з а ѓ н а в с п а я х у д и -

БЗ
И Н К
Катерноа. ректорське, крісдк і ніяк ие.мо- І ПЕТРО ЯРЕМА
В. 316. Білоус насиль.

МТ
1соА Р
ЕА
Н С
ИИИ ДИ ТИ
В
( сс
Н
Л А
О Д іК біА , 1
(0 (
в ос
б
оіс)
в
і ) .
1 1
00
-- а 332. Радванський Михайло.

п с
іл я
В. 336. Рой Микола.
В. 338. Куаь. Микола.

кл яс І
В.
.L.23
2
179
6
7.6. .А
OВ е
л
ђ
н
н
jnБ
р

ѓ
оа
ц,

к
^н pSМ
qй f^i Ма,р
яМ.іоруинкаоалря,.іБ ропа,сьіакан
цП іило,зіРу-всі-ам І
^ Ч . 189. Коваль Михайло.
'
жиа його виняти.
В с е ц е в і д о д н о г о м а л о г о ^

Ѓ л адь
о А н н а, К̀ Е ва
В. 342. Олійник Іван. . землетрусу!.

няшнКн_ 9 М и
ЛІ
ха
'
І
О , Ві
І
М № й ПОТЕРЧУК,
ос і
в). 1
0 -
генія, Шевчук Шевчук

н
а
$
ТЙ . - 8
„9 236 К ор
ун
а
` С Ка а
т
ве
р
чи н ша
... . К ор
. у на. Д
В 361. А н д р і ї в Катерина, Буйце- 3 1 С Т Л В Л Е H Н6 В. 210. Олійник' Микола.- Не дай БОѓ великого, а тої

1562
8
.81д д акчея,ич28Г4р,иЗогД
ф
С вч,аяі.коС
иРноукидЗракоевф
ичді;ОлЮ я,і . Т0Н К
іч Ьрнкович Лев.' "

ЩЦ И І J8 оеИ) Ю
КОНИК СТРИБУНЕЦЬ' (5

І'І.ихайло.Ь
ВГ
М р
іа

нк
ович
Пазя,

Л
м

i
-
S
е
в
"стазія.

. S t
V
Яку
б
ча
к
ВI
Sl
is
'o o:
Венгжнн Лука;

І 2 1
. ке
ав

В рй
ші
а
В'кдясІВ.-'

е
н а ,
В. 2VL ^ м ^ М а р і я , К^чмій Петро.
'атнч Іван.

Ч
п
ік
а- H O B B B BM
IM
fH
ff
пішлоб усе шкереберть, я к до-
м и к н з к а р т , чи с п р а в а С х і д н о ї -Jr
t#E-7Hii-rn-EET,

сJлeаarтD
и
eyA"дОђѓ,
о:В. ^Н.75,J.а.Ктр
Михайло, Савчишиі{ Марія. „ S V O B O D A " F0EW С П Т
^^ШѓШЬЩ Ь'вліі'%яяя%`'
V
^ЗОгн„Sп VсO
ЗІ,іBO и
-)й
Сло^дянСтефДва-
ан, J^В^ к'л
.1я^`ССА
.Д'.наО ЗС
$Ю ,. 83 9Ц Cyrt,
ЛІСОВА КАЗКА (12 осіб) 10., Г н З # І І і O r c k a r B ЋШ
Галактіон
Замовлення .і rpourj
0ли4 Jwy N. J.