You are on page 1of 4

І'Ѓ, ЩЯЛ І : ^-Д'-'.У.

І
укранїський ДНЕ В НИ
К UKRAHiA
iN DALIY
УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗЛПОАІОі ОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАШСЬКИЯ НЛРОЛНИИ

. союз а злучених державах


1 AMSPMKH.
OfPIClAJL ORGAN Of THE UKRAINIAN NATIONAL І

No. 242.

ЗУДАРЕННЄ ДВОХ КОРАБЛІВ Л ІЧ


БЬИСЛ
Ш ЙО
ХмН А
а
мС
ЕЛ
Е
е
рН
иН
к
аЯ
нс
ь
ки
ДН
х
А
Т
ОА
Мй
- Н
А СОВТ
І
С
сіт. АМБАСАДОРА У ПАРИЖЬК
.ІІ
ПР
О ч
а
с
4. 242.
о п
и
рс
о
зи
с
тр
лідо- ; Джерзи
СЬГС
С и т і - H . ДЖ,.
ДОВГАЛЕВСЬКНЙ
вдорок,.18. ж о в т н я , IB27.
КАНДИ-
.совітсн
ь ко ос гяот ь
БУЛАК-БАЛАХОВИЧА.
JERAEY CITY, N. J., FUETTUY, OCTOBER 18, 1927. T H R E E

У ШОРСЬКІМ ПОРТІ
УПЛЯК
Т
КЛ
ІА
А
ТХ
ВІ СМОЛИ И У
ЖИВ
А
Ю
В А Ш И Н Г Т О Н , Д . К . — Пі-'
і
Б В Р Л І Н , 14 . ж о в т н я . — К а н -
с л я п о с д і д ш ' х о ф і ц і я д ь и и х д а - д и д а т н а р о с і й с ь к о г о а'мбаса-
них с т а т и с т и ч н о г о б ю р а , Н ю д о р а у П а р и ж і , М. Д о в г а л е в с ь -
ВАРШАВА,

доносять,
14. ж о в т н я . — )
Совітські часописи з Минсха
Щ О СОВІТСЬКІ власти
СПЛЯТЬ ЗІ
ЗАМІСЦЬ ПРОСТИРАЛ.

погинуло,як „ПАРС І"


Й о р к м а є 5,970,800 м е ш к а н ц і в , кий, з а н и м а є д о с і с т а н о в и щ е розстрілиди у Миску, звісногоі
Ш и к а г о 3 , 1 0 0 , 0 0 0 , Ф и л а д е л ф і я с о в і т с ь к о г о а м з б а с а д о р а у, Т о - іотамана Бу.так-Балаховича, щ о
б людий

Москва,is.
Н А Ї Х А2В, 0 3 5 , 9 0 0 ,
Клівленд
Дітройт
984,500,
1,334,500, кіо, в Японії. Н а л е ж и т ь він д о
Б а л т и м о р сторонників Сталіна й Бухарі-
8 1 9 , 0 0 0 ; Б о с т о н 7 9 3 , 0 0 0 ; С т . Лу- н а т а н е п і д п и с а в маніфесту
воював проти большевиків еа
п о ч а т к у їх панування у Росії.
посліднім часі БулакиБа- жовтня. — у м о с и м ВПАВ п е р ш и й с и і г , ЯК

ИОРК, НА „БЕсЕІНГЕН".
іс 8 3 9 , 0 0 0 і П і т с б у р і 6 4 2 , 0 0 0 . Третього Інтернаціоналу, що лахович перебував у Польщі й j
взиває жовнірів буржуазних є з а п о в і д д ю н а д х о д я ч о ї з и м и . З н а с т а н н я м ЗИМИ п о чи м а ю т ь
ѓому ся вістка в и д а є т ь с я д о
в е р т а т и д о Москви тисячі б е з д о м н н х дітей, щ о весну й д і ю

розводві.
д е р ж а в д о б о р о т ь б и зі с в о є ю СИТЬ непевною.
п е р е в о д и л и п о селах. В е р т а ю т ь вони в а т а г а м и , ш о ЧИСЛЯТЬ від
владою. Царське правитель-
НЮ 16. ж о в т н я
ра в н о ч н у г о р і ш н і й ч а с т и н ю й о р с ь к о г о
КАП
ТІАЛ
ЗМ
ІУ.
К о л о пів до другої години в ч о -
заливў, неда-
леко від с т а т у ї С в о б о д и , н а ї х а в в ї з д ж а ю ч и й у п о р т т р а н с о к е -
місто с т в о в и с л а л о й о г о на Сибір,
з в і д к и він утік У 1908 р о ц і . П о
Н Ю И О Р К , Н. Я . — Ш и к а г о ж о в т н е в і й р е в о л ю ц і ї і м е н о в а -
ановий п а с а ж и р с ь к и й к о р а б е л ь П а р і с н а т я г а р о в и й к о р а б е л ь з д о б у л о с о б і с л а в у , щ о . є „ м і - н о й о г о наролінім к о м і с а р е м .
стом розводів". У посліднім П о з в а н н ю є він і н ж н и і р о м .
РОЗВИТОК КАПІТАЛІЗМУ Д О
високого
Цього рода процес бачимо
5 д о 10 д і т е й . К о ж н а в а т а г а м а є с в о г о „ о т а м а н а " , п і д я к о г о
яроводом занимаеться крадіжжю й розбоєм, з Котрого ВИ-
к л ю ч н о ж и ю т ь . З г а д а н і в а т а г и с к л а д а ю т ь с я з Дітей,' щ о НЕ ч н -
с л я т ь б і л ь ш е , я к 13 а б о 14 л і т . М н о г і з т и х д і т е й П Е Р Е # О Д Я Т Ь
ночі у недокінчених б у д и н к а х , я к і м а ю т ь й ў т и викінчені п е р е д
Ь е с е н г е н т а р о з б и в й о г о т а к , щ о с е й п о т о н у в д о 11 м ї н у т , нині н а ч о т и р о х найбільших
р б х о д о м ж о в т н е в о ї р е в о л ю ц і ї . И н ш і с п л я т ь у кітЛах, д е в а р е н о

Берлні,і
Моряки Бесеигена кинулися спасатись. Одних з них підня- році число розводів збільши- ідк.тикання ѓ Р а к о в с ь к о г о з д е р ж а в а х с в і т а , це є А м е р и ц і
с м о л у , п о т р і б н у - д о п а г і р а в и ў л и ц ь . Ті кітли, яких п р о м і р В И -
ли на с в і й п о к л а д м о р я к и П а р і с д , д р у г и х в и р я т у в а в переїзджа- л о с я т а м о 100 в і д с о т к і в . П е - П а р и ж а с п р и ч и н и т ь , я к д о г а - А н г л і ї , Ф р а н ц і ї і Н і м е ч ч и н і . О -
н о с и т ь 6 стіп, с т а н о в л я т ь у л ю б л е н е місци нічлігу Д Л Я Б Є З Д О И Г
ючий портовий пором. Все таки 6 моряків Бесенгеиа зовсім ресічно лучається у Злучених дуються у щ о с о всіотб- л и в о це в и д н о н а З л у ч е н и х '
них дітей, щ о з а м і с ш , простирал у ж и в а ю т ь поздираннх ПЛЯ-
п р о п а л о , і, я к з д а є т ь с я , п о т о н у л о . Д е р ж а в а х на к о ж н и х 7 п о д р у ж ське п р а в и т е л ь ( } т в о б у д е о с т о Д е р ж а в а х А м е р и к а н с ь к и х , ко-
катів. О такі місця `нічлігу ведуться ч а с т е з а в з я т і б о р о т ь б и
Портовий уряд р о з в і в сейчас слідство, щ о б и найти, хто оден розвід,. В Ш и к а г о оден р о ж н і ш е при ^включенню д о трі ч и м р а з б і л ь ш е п е р е х о д я т ь !
п о м і ж п о о д и н о к и м и в а т а г а м и б е з д о м н и х дітей. Ў такій б о -
тут з а в и н и в . К а п і т а н Л а р і с а к а ж е , ш о в і н н е в и н у в а т и й , б о йо- р о з в і д припадає на кожних 5 г о в о р у дотично з а п л а т и цар границю, щ о ї х ділить між аг-
р о т ь б і у ж и в а є т ь с я п а т и к і в , к а м і н н я , н о ж і в а т а к о ж і ѓМістўка.
і о, к о р а б е л ь в л а с н е о б м и н у в к і л ь к а м е н ч и х к о р а б л і в та п о р о - п о д р у ж . '80 в і д с о т к і в усіх р о з - рарною країною а індустріяльі
Т и м улнчннм б о р о т ь б а м кладе звичайно конеиь прихід жяи-
в о д і в в і д б у в а є т ь с я на д о м а г а н - н о ю . Н а й л і п ш е це в и д н о в з а -
мів, к о л и с п о з а н и х в и с у н у в с я я к р а з п о ч е р е з й о г о д о р о г у Бе- д а р м е р і ї . Б о г а т о з б е з д о м н и х д і т е й п е п у б л и ч н о , на у л ь ц я х ,
ня ж і н о к . П р и ч и н а м и р о з в о д і в с ь к и х д о в ѓ і в . С т а н е т ь с я с е т о - к о р д о н н ї й торговлі поодино-
сенген т а к , щ о П а р і с м и м о н а й б і л ь ш и х з у с и л ь не м і г уникну- горівќў. З початком революції було таких бездомних дітей

М
ІтІГрІРоА
ЦЯІНАДД
ТІЕ
.Й до
є в т е ч а ч о л о в і к і в в і д ж і н о к а - ї м ў , ш о б и не і а т и о п о з и ц і ї у к и х д е р ж а в , в ч и с д я ю ч и т у т р і к

ЗЕ
А
ГРА
Н ИЧТ
Н
ІПП
РА
ВО
СЛАВН
ти з у д а р е н н я . о к о л о 2 м і л і о н и , т е п е р з м е н ш и л о с ь ї х ЧИСЛО н а 100 т и с я ч . С ь о -

КА И
бо жорстоке о б х о д ж е н н я , з іІк о м у н і с т и ч н і й п а р т і ї м а т е р і я л у 1 9 1 3 б е з п о с е р е д н о перед вій-'

П
И С
К
О П
И Р
ОТ
И м и -
Паріс в и й ш о в з к а т а с т р о ф и б е з н а й м е н ч о г о ушкодження.

МЕ
Ш КАНЦІ АО
ЗРСЬК
ОЕ
ГО ОСТРОВА В И Т
А Ю Т
Ь
г о р о к у бездомні діти є б е з порівняння к р а с ш е одіті, я к у п о -
жінками. ' п р о т и себе. н о ю т а б е р у ч и р і к 1925 б е з п о -

ПОЛИА СЕР
ГЯ
І.
передннх літах.

36 К
Л
Е
НС
МЕ
Н
ШНА СУДІЗА БИТТЯ. Л ТУ Н ВІ.
с е р е д н о п о віЃщі. В 1 9 1 3 р . і м -
портувада Німеччина з трьох

МІЖ О Б Ж А Л О В А Н И М И
МОНТҐОМЕРІ, Алабама,
ПРОВІДНИКИ
15. жовтня. —
КЛЕНІ.
Велика лава
Б І Л Г О Р О Д , 14. ж о в т н я . . —
Кардовацький Синод
киХ п р а в о с л а в н и х
російсь-
єпископів
О Т Т А В А , О н т . — К а н а д і й с ь к е других д е р ж а в на 2 9 % , в році
ф е д е р а л ь н е п р а в н т е л ь с т в о зрО- 1 9 2 5 — 2 6 % , а в р о ц і 1 9 2 6
б и л о у м о в у з п р а в и т е л ь с т в о м 23%. В році 1913 е к с п о р т у в а л а
англійським, на підставі, якої Німеччина д о трьох
рут елдердоифiрtантц
оївіараи
бш
оіан вдіп
глли
ії.вають
д р у г и х о с т р о в а в и т а л и т у т з о д у ш е в л е н н я м а м е р и к а н с ь к и х летуНІі
Ѓл ОдРеТр Аі , її отсотвраорви шФае йДежл ., Дб.
присяжних суддів п о с т а н о в и л а п о с т а в и т и перед суд 36 членів з і р в а в усі в з а є м и н и з з а с т у п и м - ,
оба п р а в и т е л ь с т в а з г о д и л и с я д е р ж а в 2 9 % , в р. 1925 - - 1 9 % Рут Е Г е л дже .омветнна ,я .в р—я т оТвиасняич хі м п ае ш
р окхаондцоімв
в и д а т и в п р о т я г у 10 л і т $ 5 , 0 0 0 , а в р . 1 9 2 6 — 2 1 % . В р о ц і 1 9 1 3 о і х лету ні в,
організації Ку-Клакс-Клеиа як винуватців нападів і побоїв на ком російського патріярха, ми- Б а р е н д р е х т , щ о п р и в і з їх д о з г а д а н о г о о с т р о в а . М і ж т и м и , щ о
0 0 0 н а с п р о в а д ж е н и й д о К а н а і м п о р т у в а л а А н г л і я 3 7 % , 1925) ї х в и т а л и , б у л и т а к о ж н і м е ц ь к і л е т у и и Л о з , Ш ѓ а р к , Л е в е ft
ріжних л ю д и й у с ь о м у п о в і т і , щ о с л у ч а л и с я в ж е від довшого тропо.титом нижньоновгород-
ди англійських х л о п ц і в . - 2 7 % , 1926 — 2 9 % . Е к с п о р - віденська а к т о р к а Діленц, щ о л е т я т ь др Америки літаком
часу. ським Сергієм.
П і с л я ..сеї у м о в и м а є с п р о в а т у в а л а А н г л і я І 9 1 У —-18% Д , .1230. Р у т Е л д е р зі с в о ї м п і л ь о т о м І е л д е м е н о м відпливе
Між о б ж а л о в а н и м и є Д ж е й м з `.Есдейл, „великий смок" ` Згаданий Синод проголосив,!
Клена с т е й т у А л а б а м а , п р о в і д н и к Нолз, „високий цикльопс" що, митрополит Сергій нахо-
джуватися до Канади анг.тій 1 9 2 5 — 16%, 1926 . — 14%. звідси у понеділок д о о с т р о в а Мадейри, а з в і д т а м д о Ф р а н Ц І ї
с ь к и х х л о п ц і в в і д 14 д о 2 0 л і т ) Ф р а н ц і я і м п о р т у в а л а 1 9 1 3 3 6 % , а б о А н г л і ї . П а н н а Е л д е р і Г е л ь д е м е к с т р а т и л и р а з о м зі з г о -
Клена Д ж о р д ж і ї , і другі високі урядники Клена. Один пропо- диться у полоні совітських вла-

И
ж и т т я т а м а є т ь с я їх з а о с м о 1925 — 3 3 % , 1926 — 3 2 % . Екс- рівшим літаком свої пашпорти й спадові парасолі. Молодій
відник у т і к т а к е с т а н у в н а д о м а г а н н е п р о к у р а т о р і ' Ѓ п е р е д в е - стей і т о м у й о г о р о з п о р я д ж е н -
лику л а в у п р и с я ж н и х ; л а в а в и д а л а п р о т и н ь о г о о с т р у з а я в у , ня, щ'оби р о с і й с ь к і п р а в о с л а в -
трити у всі річи, потрібні д о п о р т у в а л а і Ф р а н ц і я в р. 1 9 1 3 д е т у н ц і п о л и ш и в с я о д н а к к и т а й с ь к и й п е р с т е н ь , т а л і з м а н , янніі
ведення рільного господарства. '"" „ 1925 — 3 4 % , 1926 н о с и т ь н а с в о ї м п а л ь ц і , а я к и й м а є х о р о н и т и її п е р е д н е щ а с т я м .
в якій г о в о р и т ь с я , щ о провідники ріжних протестантських ні є п и с к о п и п о з а ` с о в і т с ь к и м
У 21 р о ц і ж и т т я к о ж н и й з т и х 3 1 % . , З л у ч е н і американські Н а п р и н я т т ю ў а м е р и к а н с ь к о г о к о н з у л я , д а н і м в її ч е с т ь ,
церков, які б р а л и у ч а с т ь у нападах немилих собі людий, по- к о р д о н о м з л о ж и л и присягу со-
лопці`в о д е р ж а в б и $ 2 . 5 0 0 на Д е р ж а в и і м п о р т у в а л и 1913 — з а я в и л а Р у т Е л д е р , ш о на весну с л і д у ю ч о г о р о к у з р о б и т ь н о в у
кл ќ к у ю ч и с я п р и т о м у н а н а у к у Х'ри с т а , о п л ю г а в и л и с и м спо- в і т с ь к і й в л а д і , не м а ю т ь н і я к о ї
ведення власної фармн. Роз- 34%, 1 9 2 5 — 17%, 1 9 2 6 — 16%. с п р о бу передету океану.
собом науку Христа. к а н о н і ч н о ї о с н о в и й . т о м у не
х о д и на з г а д а н у ціль мають Експортували 1913 — 43%,
м о ж н а їх в и к о н а т и . Т о м у в і д

АНГЙ
ЛІКАВОНД
ОРОТА КДКРЕЙНСП
ЛОГЕ
Н НЕ
покривати по половині о б а 1 9 2 5 — 3 6 % , 1926 — 3 3 % .

СМЕРТЬ Д
ВО
ІМОГО ГЕРШТА ОПРИШК
ВІ.
т е п е р С и н о д б е р е на с е б е п р а -

А РИЧ
ИНИТИ
правительства. Сей плян по-
во правити російською право- Я к в и д н о А м е р и к а стоя`ла ВІ
славною церквою поза кордо-
п е р л о 7 з усіх 9 к а н а д і й с ь к и х
е к с п о р т і п е р е д в і й н о ю на п е р -
АНГЛІЙСЬКОГО КАНАЛУ.
провінцій. Л и ш е провінція Ма- ОБДУРИЛА ПУБЛИКУ, Ш О Б И
нами С о в і т с ь к о г о С о ю з а й зрй- ш і м місци. Ч а с т и н н о щ е й ни-

ОІНА Щ ОИ
Б
н і т о б а й С а с к е ч е в а н не с к а з а - У С Т А Н О В Л Е Н Н Я КОНТРОЛ`ЬНОЇ КОМІСІЇ.
СУПЕРНИКИ ВБИЛИ „ Л И Т Е Л огг. вае взаємини з митрополитом ш` в о н а с т о ї т ь н а п е р ш і м м і с ц и ,
лн щ е р і ш а ю ч о г о с.тора у т і й ЛОНДОН,'16. жовтня. — Англійська преса критикує остро
Сергієм.

воЖ
Н
ІК
вИ
ати. будуть
Н
Ю ИОРК, 15. жовтня. — Коло пів до девятої години але видно як помадо першен-
справі, однак загально наді-
с т в о її з а л о м л ю є т ь с я . Е к с п о р т Д о р о т у К а к р е й н Л о ѓ єн з а її ПоУб Б д уЛрИе нКнУя, а н г л і й с ь к о ї п у б л н к и ,

ю
вчора вечером на розі в у л и ц ь Ділене! й Н о р ф о л к невислідже- ю т ь с я , щ о й в о н и п о п р у т ь сей
Америки загально становить щ о будьтоби вона переплила'Англійський канал. Як тепер по-
ні щ е д о с і л ю д и в б и л и з р е в о л ь в е р і в Д ж е й к о б а Огдена. відо- совітські плян.
к а з у є т ь с я , д р . Д о р о т а К а к р е й н Л о ѓ єн не п е р е п л и л а ц і л о г о КА- -
щ е нині г р о м а д д ю б е р у ч и в с і
м о г о під
опришків.

куренційної
іменем „Лител ОгІ" провідника

Поліція д о г а д у є т ь с я ,
банди, відомої
що ябийства доконали
під іменем
банди

банди Кида
а м о т и в о м у б н й с т в а м а л о бути в б и й с т в о о д н о г о з членів бан-
нюйорських

члени кои-
Драпера,
М О С К В А , 14. ж о в т н я . — Н а
всеросійських зборах пролє-
г а р с ь к и х Жінок в и г о л о с и в д о в -
союза.
довги совітського
ч о т и р и д е р ж а в и , т р е т и н у в с ь о - налу, л и ш е п е р е п л и л а к і л ь к а м и л ь в і д ф р а н ц у с ь к о г о б е р е г а , а
го експорту. Німецькі економі-
сти п о я с н ю ю т ь це т и м , щ о А-
М О С К В А , 10. ж о в т н я . — 3 а - м е р и к а щ е нині е а г р а р н о ю і
опісля переплила решту дороги у човні.' Т р и милі п е р е д АН-
г л і й с ь к и и б е р е г о м в и с і л а в о н а 'з ч о в н а й п е р е п л и л а
три милі до берега у Ф о л к с т о в н . В о н а з а я в и л а т е п е р пресі; Що
посліди!

промову війсковий комісар га.п.на с у м а д о в ѓ і в С о в і т с ь к о - індустріяльною д е р ж а в о ю ^ - ' к о - допустилася сього обдурення т о м у , Ш О б и ТИМ ЧИНОМ, С ц р и ч й -
ди О ѓ л е н а . П о л і ц і я к е м а є в е л и к о ї н а д і ї н а в і д к р и т т е в и н о в н и - { ч З о р о ш і л о в . . У с в о ї й бесі'ді з а я - нити установлення інтернаціональної комісії для нагляду й ВН-
го С о ю з а , з виключенням по- трої експорт д о Е а р о п и є час-
ків, а щ е м е н ч е н а в і д к р и т т е м о т и в і в , б о х о ч б и н а в і т ь п о л і ц і ї в и в він, щ о на в и п а д о к війни давання посвідок, щ о дана особа д і й с н о п е р е п л и л а ' АнглІЙ-
ж и ч к н н а г о с п о д а р с ь к е в і д р о - т и н н о п р о д у к т а г р а р н и й а ча-)
вдалося виловити членів банд, вони будуть м о в ч а т и . усі с о в і т с ь к і ж і н к и п о в и н н і іти с ь к и й к а н а л . Н е п р и н я л а в о н а т о м у ч е к а на 1000 ф у н т і в с т е р - `
д ж е н н я , в и н о с и л а п о кінець че стиино івдустріяльний сирі
ЧОЛОВІК, Ш 6 БОЯВСЯ ЌРОВИ, ВБИЙНИКОМ. на ф р о н т і в о ю в а т и р а з о м лінѓів, які їй ж е р т в у в а в як н а г о р о д у часопис „Нюс оф ДА
р в н я с. р . 6 7 3 . 2 м і л і о н і в р у б л і в } в е ц ь .
Н
Ю й О Р К , 16. ж о в т н я . — В д о м і п і д ч и с л о м 1 3 5 . н а В е с т м у щ и и а м й . Усі д е л е г а т к и п о к а - Ворлд". Згаданий часопис остро критикує тому Л поступок
п р о т и в е н с т в і д о 416.7 міл.
104. вул'иці в с ь о м у м і с т і ж и л и в о с і б н и х н'у м е р а х Г а р і Г и л м о р залися д у ж е войовничі і опле- рублів по день 1 ж о в т н я мину- д и в н и й ВИПАДОК. і к а ж е , щ о її п о в е д е н н я к и н е п і д о з р і н н я н а у с і х т и х , щ о п о п е -
та пані Г е л е н Яиг Б р е н д о н з і с в о ї м с и н к о м . Пані Б р е н д о н п р е д - скували з великим одушев.тен- .того року. Д е р ж а в н и й довг редно переплили сей канал. , .
ставлялася з а сесТру Т и л м о р а , а енноќ кликав` його своїм вуй- иям п р о м о в у В о р о ш і л о в а . В - Т и с о в і , пов. Долина, го-

пресообви
ой
вязуєд.екр,етЗАЛ
Совітського Союза збільшився П о п е р е д н и ц я п а н н и Л о г е н , М. ґ л і ц з а я в и л а , Щ о .вона г о -
ком. ґ и л м о р а з н а л и я к р і з н и к а н е з в и ч а й н о ніжних ч ў е с т е ; г о - с п о д а р С т е ф а н Ќ о с т і в , л і т 27,
проте в протягу 9 місяців о т о в а д р у г и й р а з п е р е п л и с т и К а н а л , к о л и з в е р н у т ь ЇЙ у с і Я
ворили, щ о він т а к и й делікатний, щ о я к к о л о н ь о г о й о г о р і з - п о б а ч и в ш и в студні ж а б у (ро-
2 5 6 . 5 мі`л, р у б л і в , а б о о 6 1 . 8 видатки.
ннцький т о в а р и ш в р і з а в с о б і п а л е ц ь , він з і м л і в . п у х у ) , х о т і в її з в і д т и в и т я г н у -
У с у б о т у х л о п ч и н а б а в и в с я на вулиці цілий день, а коли,

ЗН
ІИ
ЧА КАТАСТРОФА
І..
відсотків.
т и і п о л і з б е з д р а б и н и Д о л і му-

ЛЬН
ВА
І, СТАЦП ЛЬВВ
к о л о 7. г о д и н и в е ч е р о м , в е р н у в д о к і м н а т и , д е в і н ж и в з м а - р'ом д о с т у д н і . К о л и в ж е б у в )

В
тірю, з а с т а в кімнату замкнену. Він п о п р о с и в х а з я й к у , щ о б и Президент ради міністрів близько над водою, поховз-
вона йому о т в о р и л а кімнату. ЖеищинІ й дитині п о к а з а в с я ди- Пілсудський вислав до мар- нувся, в д а р и в г о л о в о ю о б м у р X. РАКОВСЬКИЙ ВИЇХАВ КРАДЬКОМ З ПАРИЖА, v
вкнй в н д : на з е м л і , о п е р т а н а л і ж к о , л е ж а л а м а т и д и т и н и . В о - шалка сойму письмо в справі 10. ж о в т н я . — Д н яс т у8.д н і і б е з п а м я т и в п а в у в р -
иа б у л а н е ж и в а . П о л і ц і я с т а л а г л я д а т и з а в и н о в н и к о м . А г е н - відкинений соймом п р е с о в и х ж о в т и й в н о ч і л у ч и д а с я н а с т а - ду і в т о п и в с я , х о ч в о д а б у л а н а
ти, які д о п и т у в а л и с я р і з н и к а в й о г о к р а м н и ц і , н е м о г л и з н ь о -
го нічого д о б у т и .
Але коло 3. години над ранком Ґ и л м о р п р и й ш о в д о м і в
та став чим с к о р ш е з б и р а т и с я д о в и ї з д у . З п о з а і з а с л о н у й о г о
д е к р е т і в . У п и с ь м і т о м у п о в і - ції

відќинення пресових
ЛЬВІВ за.тізиича к а т а с т р б - 60 цм. г л и б о к а . Н а к р и к й о г о
домляє, щ б ухвала сойму проі ф а через зударення о с о б о в щ о жінки прибіг! й о г о , б р а т Ми
д е к р е т і в поїзду з л ь о к о м о т и в о ю . Д в а - -хайло і по драбині поліз на
не м а є к о н с т и т у ц і й н о ї ' о с н о в и . н а й ц я т ь о с і б віднесло тяжкі дно студні. Але побачивши
з москви видїе
д о 'тоќю, де займе мсіц
ріоЬК
м
ДОВГАЛЕВСЬКОГО.
кімнаті в и й ш л и с х о в а н і детекти`ви" й з а а р е ш т у в а л и й о ѓ р . Н а
поліції він п р и з н а в с я , щ о пані Б р е н д о н не й о г о с е с т р а , а л ю -
'В Т о й с п о с і б г о р е и д а л ь и і n p e - j п о к а л і ч е н н я , а ш і с т Ь в а г о н і в б р а т а н е ж и в и м , з і м л ' і в і в п а в у
сові розпорядки, які закне- з і с т а л о р о з т о р о щ е н и х . Тводу. Т е п е р п о л і з с у с і д і . ш н у - "
.. П А Р И Ж , Ї В . ж о в т н я . — Амбасадор Раковський
к р а д ь к о м а з П а р и ж а а в т о м о б і л е м , ТАК, щ о ніхто З й о г о
З
Џ
оовниня; щ о він ж и в з нею в ж е к і л ь к а літ, щ о в о н а п о к и н у л а
свого м у ж а т а ж и д а з м н и я к зі своїм ч о л о в і к о м . Ж и л и вони
с о б і не з л е д о н е д а в н о г о ч а с у ; п а н і Б р е н д о н д і с т а л а п р а ц ю в
реставрації Чайлдса, стала з а р о б л я т и по 20 долярів у тиж-
д е н ь , не ч и с л я ч и „ т и п с і в " , 1 в і д т о г о ' ч а с у в о н а с т а л а п о в о д и -
бльовуібть уста всім иезадово-"
леннм з ПОЛЬСЬКОГО уряду,
і з і с т а ю т ь л о м и м о с к а с у в а н н я їх
н а в і т ь ПОЛЬСЬКИЙ СОЙМОМ І
Далі обовязу`ючими.
по-'

на-
ВТЧ К
ІАСПО
Ж
ОО
В
И
П
ИЙ
Д
Н
СІ
ЬНАСУК
‚ВСР
А
НАНЇ
С
иЗХ
ОД
О ДИЙ
ІТ
А .СЬХА

в и т я г н е н о о б о х —- п Є р щ о -
го неживого, а другого
вернено до життя. Утопивший-
при

ся л и ш и в , ж і н к у і м а л е н ь к у д и
тину.
я т е л і в а б о в о р о г і в не з н а в , щ о й о г о в ж е н е м а у П а р и ж і .

вихїав
Н е б у р він н а в і т ь на п р а ш а л ь н і й
Е З

візиті у ПРЕЗИДЕНТА
ц ї ї й н е в р у н и в й о м у с в о ї х в і д к л и к у ю ч и х п а п е р і в . З ЦІЛОГО
поведення в и д к о , щ о він з ПАРИЖА як особа
ONE-.

'
яку відкликано на д о м а г а н н я француського ПРАВИТІ
тися с у п р о т и . н ь о г о нечемно, а далі с в а р и т и с я з ним з а най-
менчу д р і б н и ц ю . П і д ч а с о д н о ї такої' с в а р к и д е л і к а т н и й різник,
щ о м л і в ц а в и д ќ р о в и , з а д у ш и в її — б е з п р о л и в ў ќ р о в и — г о -
лими руками.
те^ щ о Ч і ч е р г н н е х о ч е
зиції.
мати
Парижа удасться Раковський до Москви на обхід :
р е в о л ю ц і ї , А з в і д т а м на с т а н о в и щ е а м б а с а д о р а ў Т о к і о
Його ў М о с к в і ЯК СТОРОННИКА

Р о с і й с ь к и й амбіасаДор у Т о к і о , ^ о в ѓ а л е в с ь к и й , я к мн в ж е
з г а д у в а л и , ї д е на місце Р а к о в с ь к о г о д б ^ П а р и ж а . - ` ' ^ т ^
Джордж C ФІрек. якім тепер Росія знаходиться^ — І щ о - в і н в а м на ц е відпо-
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
,oW; f1.,.t'-9..Ви? OfUHDI ЧвЗ JewРОМ ЗОВ Л Ан ЗацоінБЕРНАеРДОц
И ШО ПРО БОЛЬШЕВИМ
З
мусить
Іти Д о ` с и л ь н и х
статачно
безумовно

скінчаться
допровади^вів?
терть, котрі о-,
п о б і д о к ^ ч и ' т а к н и ж к а д і й ш л а д о й'ого j
„Я не з н а ю . Я навіть не з н а ю ,

^O^JaydTQ i. BOrdt тий


Edited by Editorial ОоашІНее.

ороаН
гіанзоаіац
єю І т
е рн
іїрве-.лгіц ал
(ерквою) тої
С..ОІ Mail Mattar at the РовіI О в с а

.
ї
і е
рк
овн
о
ю БОЛЬШЄВНЗМ
СИ.у,
е' р е л і г і є ю а
J-
Тре- р ю з а це. Я Є л и ш обсервато-
держави над
( т о є: н а д п р о в о д и р а м и ІІІ-го Т р О ц ь к о г о , т о й о м у не л е г к о )
князями церкви рук; — А в ж е щ о дотичитьі

лківдіую
' ть жебрацтво
З - Г
; г"я
Є. У т І
Ь . и км
аі
в И На
М
во Ам с .
Л 1911. fluAct of M u c a 8. H79. р о м , а не с у д д е ю . В и с о б і л и ш
Інтернаціоналу). Б о л ь ш е в и з м , би прнйшлось перевисшити
пригадайте, як я в своїй драмі)

ЬТ
Ь^ШЩРРТ ќ
' га г ":'
з
і}'вгае ск-.и.0'3;tJ.a copyГЕ .ІРВД
'.А „ Щ о б и зрозуміти совіти" —j
„Свята Иоганиа" обійшовся з
інквізиціею Т). Я вручив ту ф ф
к о ж д а церква, п о т р е б у є м а - {ту п о ш а н у , яку я м а ю д о нього.
ти д у х о в н у г о л о в у , а л е т о м у „В `якийсь час по вломі д о І
н а ч а л ь н и к о в и не б у д е д о з в о л е - ' СПІЛКИ „ А р к о с " п і ш о в Я на про-
НА У К Р А Ї Н І .
Н а ш і б о л ь ш е в и к и в с е г д а го

УШШ $ШЙ ЏЇЙЏ СИу Kites:


иіїТА. І 7.00 Н а р і к - .
На пів Р
І а.о о Натри м
1-7Л9 з а я в и в Ш о - - - м ` у с и т е с о б і у я в и -
$3.75

Замісць слова „католицький'.',


що означає ,,всьообіймаю-
(
гіесу ` о д н ' о м у к а т о л и к о в і щ о -
би с к о н т р о л ю в а в , чи я с л у ш -
$2.00 т и , щ о б о л ь ш є в н з м е р е л і г і є ю . н о у н і й і в и с к О з у ю с ь п р о к а т о -
н о м і ш а т и с я в д і л а д е р ж а в н і , щ а л ь н и й б а н к е т д о с о в і т с ь к о - л о с я т ь н а в і ч а х і у своїх часо-
( а о с і б н а ^ у п е р е г о в о р и м о с к о в - г о п о с о л ь с т в а і т а м м е н е р а з о м п и с а х , щ о к б л и з а в е д е т ь с я ко-
ського п р а в и т е л ь с т в а з иншй- з Росіянами в і д ф о т о г р а ф о в а - муністичннй
л и ц ь к у ц е р к в у . Я й о г о з в а в м о - м и , ц и в і л і з о в а н и м и п р а в и т е л ь - JHO. Б у в ц е м і й — х о т я ' і с л а б и й
‚католиць'ким цензором". ствами. Єрархія большевиць- протест проти злоби -Гтлупо-
лад, т о відразу
з н и к н е ж е б р а ц т в о . В б и л о с я ме-
чий", вставляють большеви- ое. у г а д к у й д у м а в я, що у

М Ї' Д В Й В ІіB.O
.-Д
.яQ S.PJ7..SО.BOX
К а т о л и к и б у л и п р о с т о , з д и в о - ікої ц е р к в и (III-го І н т е р н а ц і о н а - т и т и х , - щ о т а к м і ж н а р о д н і с в я -
ки с л о в о „інтернаціональний", С о в і т с ь к і м С о ю з і нема` в ж е же
1
_ С .
вО ЄО !4 9
8 У.Н34В.EJRSE1 838CTIY.N.У
вані м о ї м с т а н о в и щ е м ; в о н и л у ) б у д е в и д а в а т и б у л л і і ду- т о щ і , я к і з д о р о в и й р о з у м з н е -

ш
З а х о ж д у аміну адреси платитьса 10 центів а замісць слова „Бог" — сло- б р а к і в . Т а О С Ь к у п и в и собі

а
в
н ўи "
V O O A ,
" Y
З а о у л о ш е і ю т редакція не відповідає. есе д у ж е д и в у ю т ь с я , к о л и п р о ховні д е к р е т и , а л е їй не б у д е в а ж и л и ч е р е з т о й в л і м у с о в і т
во „Карло Маркс". Больше- Х а р к і в с ь к і В і с т и , т а м о ш н і й ко-
Moottomery. Тсл. Соимв: Montgomery- і т е с т а н т с к а ж р . д о б р е с л о в о дозволено видавати законів і ське посольство".
визм стоїть п е р е д н а м н я'ко муністичний часопис. Зачав я
п р о і н к в і з и ц і ю . С у п р о т и т о г о івона не б у д е м а т и з м о г и з р у - Є ц е д у ж е х а р а к т е р и с т и ч н и м ; й о г о ч и т а т и й н а х о д ж у новин-
нова догма, нова релігія. —
Мого с т а н о в и щ а з г л я д о м ќато- ш у в а т и рівноваг, к о т р у совіт- д л я Ш о , щ о він т е п е р з д а л е -

щоби
Е в р о па м а л а т і с а м і т р у д н о с т и , ку п р о ‚^Ліквідацію жербрац-

-уаиівміодяо-цеї ЕЛДЕР РУТ


лиць'кої інквізиції' — ви чей- с ь к и й у р я д п о з и с к а в з т а к и м к о б і л ь ш и м з а п а д о м в с т у п а -
д о в г о д е р ж а в а і церква бу- т в а у Харкові". І здивувався я
ж е н е б у д е т е в і д м е н е в и м а г а - т р у д о м у' в і д н о с и н а х "з д р у г и м и є т ь с я з а с о в і т с ь к о ю Р о с і є ю н і ж
)ли о д н о , а є в р о п е й с ь к і н а р о д и т а з ` п о ч а т к у о ч а м с в о ї м не ві-

щ м а ш и н і с т ќ и з Ф л о р и д и б у л о д о с і в р і в н і й м і р і нуев- а ж а л и з а к о н е ч н е { д е р ж а в у т и , я о с у д ж у в а в б о л ьдш е ре -ж а в а м и . С о в і т и н е м о ж у т ь ! ц е . б у л о п е р е д о д н и м а б о д в о -
р и в . Т а в к і н ц і п е р е к о н а в с я , що

П ерелети і то
в і д о м н м як і і м я Л и н д б е р ґ а , з а к и м в і н п е р е ї х а в о к е а н і д о ї х а в в і д д і л и т и в і д Ц е р к в и . Ц е в і д - в и ц ь к н х і н к в і з и т о р і в , х о т я й я с о б і п о з в о л и т и н а т о й л ю к с у с . і м а р о к а м и , к о л и ц і л и й с в і т ду- т о ' т а к и д і й с н о т а м т а к с т о ї т ь ,

коли
шл н с м е р т ь в ф и л я х океану.
П а р и ж а . Елдер Рут, це п е р ш а жінка, яка пустилася
океан I мала щ а с т е в нещастю, щ о в и й ш л а ціло,
другі жінки, щ о п р о б у в а л и д о к о н а т и т о г о с а м о г о , знай-

..‚Не д і п н я л а в о н а с в о є ї ц і л и , а л е в д е р ж а л а с я н а а е р о п л я н і
...
носиться так до

було найперше
протестант
ських як і д о к а т о л и ц ь к и х кра
Т а к і в Туреччині
духовних
тре
Й у в а ж а ю їх з а в е л и к е н е щ а с т є . щ о б и Ш - и й І н т е р н а ц і о н а л н а - :{ ж Є ^ Ф о р я Ч о з а б і г а в к о л о - М о с -

т и х
‚ О

в
с

і
т

д н
а т

о с
о

и
ч

н
н

,
о

я
в

к і
і д

щ
н

по- п а н у в а л и в А н г л і ї . І т а к , я
о

е
с и

н
н

е
и

т а к
в

д
Р

а
о

в
-

-
р

н
а

а
ж

ц і
у

о
в

н
а

а
в

л
ї х

м а
у

є
с е

с в
н

о
а

а л е він не є покликаний д о
ї
н

в
о

л
в
не т а к дуЖе р і ж и я т ь с я в і д с т и т а к о н ф л і к т и . Ш-ий Інтер з и с к ц - Б о Ш о є в с е з а т и м , х т о
а
і

с н
п

і
р

д
и

р
к

у
р

н к
о

-
-

лежить побіджеиий.
щ о комуністична
к в и в ' н а д і ї н а б у д у ч і к у п е ц ь к і ) р о ц і с в о г о п а н у в а н н я н а д Укра-
в л а д а у 10

ї и о ю б е р е т ь с я д о л і к в і д а ц і ї же
б р а ц т в а у Х а р к о в і . І з в і д к и взя
в о л о д а р і в скинути з престола, — Я к ч у в а т и — з а в в а ж а в я л и с я т і ж е б р а к и на У к р а ї н і ?
р а з о м зі своїм т о в а р й ш о м Д ж о р д ж о м Г е л д е м е р о м 36 годин - т о с и л а с о в і т с ь к о г о у р я д у п о д у м а в я с о б і . П а н і в . нема, а
звќи турецька держава змогла
п о н а д о к е а н о м 1 п е р е б у л а п о н а д в о д а м и о к о л о 2 6 0 0 м и л ь , о- має чимраз більше м а л і т и . ж е б р а к и є ? й т о у т а к і й силі,
с т а н у т и на в л а с н и х - н о г а х .

сн
елр'яв,іякого
сягнувши тим свого рода рекорд. .
V',^; аЙІ'-ие в в а ж а ю т ь її о д н і г е р о ї н е ю . ' Д ж у з е п п е Б е л л я н к а , п і -
пляну п о б у д о в а н о аероплян, яким доїхали д о Е в -
р о п и Ч е м б е р л е й н і Л е в и н , не м а є с л і в п о х в а л и д л я з д о р о в и х
і відваги Е л д е р Рут. Він з а я в л я є , щ о ця п о д о р о ж , я к у
„ В Росії'^) — Т р е т и й І н т е р -
иаціонал, котрий представляє

уряд
щ е п р и г а д у ю т с о б і , я к Один

церква і совіти — щ о представ- х е о л ь о г , щ о х о Т і в ^ т и в А н ґ л і ї


ляють державний
ар-1

— свтиак- л а д и п р о Н і н і в у , у в а ж а в з а ДУ- С у п р о т и т о г о м о г о о с о б и
Р І
к о н
власного уря слабости...
т о л ь о в а
і'Того в и с о к о п а р и і
л и
н
ш
н
е
я
в и п л и в о м й о г о в
щ о а ж ясним панам комісарям
л а с н о ї р о б и т ь с я н е д о б р е на їх вид і
х о ч у т ь їх ч и м с к о р ш е ліќвілу.
Д е м о ж е б у т и — в і д п о в і в в а т и . П р и з а д у м а в с я я й таки
поклики^Ц

н о в л я т ь о д н о і т о же, або є бо конечне оголосити передовсім, І с т о г о


п о г л я д у на с и т у а ц і ю - Ш о — „ о д н а к к р л и би с о в і т - д о г а д а в с я , з в і д к и в з я л и с я же-
пбвзято в .так несприятливий для літання час, є значним по- с ь к и й у р я д н а в і т ь у п а в — т о б р а К и у Х а р к о в і й на У'країні.
дай дуже близко з ' с о б о ю say- щ о його викбпалища і розслі- в и
ff н е M 0 5 K e
' в і д м е н е в и м а г а

с
їть. ь.коїІ0сі^.
ступом, бо відбуто п и н ш о ю д о р о г о ю , я к та, я к о ю літали че-
чені. ди стверджують ЦІЛКОВИТУ ` т и
^ ^ щ о
прилучився н
д о й о г о п р о в і д н а 'Ідея ' б у д е д а л ь - П о р о б и л а ї х с а м а к о м у н і с т и ч н а
я

рез океан досі. Він п о д а є далі, щ о остання п о д о р о ж переконує


„ Я не з н а ю , х т о в д а н і й х в и л і п р а в д у т о г о , щ о в б і б л і ї с . ^-`О'погб ^ п е р е с л і д у в а н н я с о в - ш е ж и т ѓ и . І д е ї м а ю т ь і м е н н о в л а д а , идо з а б р а л а їм
т о І Т майно,
н а с , що теперішні п о д о р о ж і це тільки піонірські, б о з тими
І є большевицьким папою, але с в о є в л а с н е ж и т т я . Н і х т о не го- я к е в о н и с о б і п р и д б а л и влас-
аероплянамн, які тепер м а є м о , годі буде завести правильну
м о є знанне і с т о р і ї ' у ч и т ь мене, „ А б о з н о в у в І н с т и т у т і В і к - ) — А ч и з н а ю т ь т е в а ш е с т а - д е н с о в і т с ь к о ї д о к т р и н и ( н а ў - н о ю п р а ц е ю й в и к и н у л а їх на
комунікацію між Америкою а Е в р о п о ю .
щ о с о в і т с ь к и й у р я д б у д е з м у - ( т о р і ї п і д к у п л е н о у м и с н о т а к и х н о в и щ е в Р о с і ї ? — з а п и т а в я . к и , ц і л к о м в и к о р і н и т и , т а к я к б р у к н а г о л о д о в у с м е р т ь , а те-

булинер,
Та н е ` з в а ж а ю ч и на п о х в а л и , п о с и п а л о с я м н о г о з а к и д і в ,
звернених в сторону Е л д е р Рут, а щ е д р и м и в тих з а к и д а х
Тим р а з о м г о л о в н о ж і н к и . О д н а з т и х ж і н о к М и с с и с С т о -
Що е предсідателькою Ліги для плекання духовости, каже:
Елдер Рут п о к а з а л а відвагу, але щ о д о б р о г о вона тим з р о -
ш е н и й с к о р ш е чи п і з и і й ш е з а - п р о д а ж н и х „ у ч е н и х " , щ о м а л и — Я к ч у ю , т о н а ш о г о а м е р и - ніякі
перти його у б о л ь ш е в и ц ь к і м годоситн, немовбито
В а т и к а н і ^ ) , щ о б и не м і г м і - н а у к а п о т в е р д ж у є т о , щ о г о - С і н к л є р а у в а ж а ю т ь в Р о с і ї з а ч е н н я н а р о д і в в и ч е р к н у т и з п а
р о з в о ю . І таќ^ие с м і в б н т е п е р в
ш а т и с я в у р я д о в і д і л а . І м е н н о в о р и т ь б і б л і я ^ , Т!
Росії ніхто в и г о л о ш у в а т и ви-
!одного з менших святих-хра- мяти культурного світа.
к р у т і й с т в а д и п л ќ о м а т і в п е р х о ч е ї х л і к в і д у в а т и . БО й
м о д е р н а ќ е н с ь к о г о п и с ь м е н н и к а А п т о н а ие годні н а у к и п р о с а м о о з и а - я к ж е в и т о л к у в а т и с о б і інакше
м а с и ж е б р а к і в , щ о снуються
п о у к р а ї н с ь к и х м і с т а х - ї на яких
JFT-І
переважну частину тродностей Р о с і я о с ^ у л а в л а с н е т е п е ^ н и т еВлоі нв и шб ао н ль уюш те ьв имз емнўе. о " стіль „ Я ќ а - б і не б у л а д о л я р о с і й з в е р н у л а в ж е у в а г у к о м у и і с т и -

канал,
бняа? Я е`противна такій самореклямі. Гертруда Едерле по-
д і б и а д о неї. Я д у м а ю , щ о ц е г л у п о т а п е р е п л и в а т и а н г л і й с ь к и й
коли м а є м о к о р а б л і і а е р о п л я н и , які л е г к о м о ж у т ь нас
перевезти. Глупотою в в а ж а ю лет через океан, коли з т о г о ле-
т у т і спір з Англією — спричи-
нив власне Третий Інтернаціо
нал. Н е т о л є р а н ц і ю , я к у б а ч и м о
ќ л а д і в п р о а н г л і й с ь к о г о пись-
с о в і т с ь к о г о у р я д у , в ч и с л ю ю ч и п і д с о в і т а м и ^ г о й с а м и й с т е п е н ь зкаи х, оовсукю
м е н н и к а Ш е к с п і р а , х т о б и не і
доказував рівночасно, щ о кож-
дий в і р ш і к о ж д а сцена з йо-
і лтььксия ббооллььш шееввиикк ив ззаггла ял - с ь к о г о е к с п е р і м е н т у — . т о й о - ч н а в л а д а . Н а У к р а ї н і р о д ю ч а
" " І вд іодмн о вс аи ст ьіс яв а пшоивха жтнвоо рді ов ? с о ц і я г о в п л и в н а н а ш с п о с і б д у м а й й б о г а т а з е м л я , а л е б і д а , що не-
л і с т а - ф а б і я н ц я . В о н и г л я д я т ь н я б у д е не м е н ш е г л и б о к и й , я к м а т а м с в о є ї в л а д и , л и ш е ч у ж а ,
на нас з г о р и , я к о на б у р ж у ї в . з м і н а

Рут.
наших поглядів, ви- окупаційна, московська. Вона
ту нема н і я к о ї к о р н е т и . Д і в ч и н а , я к а н а м а г а є т ь с я с т а т и п е р - го творів є повним 'доказом
у' т о г о у р я д у , т р е б а п р и п и с а т и В о н и ц е г о не в и д я т ь і н е р о з у - к л и к а н а ф р а н ц у с ь к о ю , р^во т о спричинила ту язву жебра-
ф е к т й о ю тайпісткою, б і л ь ш е в а р т у є як д о з е н т а к и х як Е д е р л е правдивости большевизмў і
також лише його близкій злу м і ю т ь , я к б е з н а д і й н о „ б у р ж у а - л ю ц і е ю т а а м е р и к а н с ь к и м п р о - к і в , б о не д б а є з а м е ш к а н ц і в
ЧИ наук Леніна.
ці з б о л ь ш е в и ц ь к о ю ц е р к в о ю зійними" є вони самі у своїм голошеннєм и е з а в и с й м о с т и У к р а ї н и т а к ^ я к б и п о д б а л а про
`, ' В т і м в с і м п р а в д а т а к а , щ о т і п е р е л е т и ч е р е з о к е а н й д у т ь (Ш-им Інтернаціоналом). — .„Правда і'це, щ о больше-
нутрі. ( 1 7 7 6 `'р.)-' се с в о я рідна в л а д а , б о тепері-
не т і л ь к и н а н е р в и т и х , щ о л е т я т ь чи ї х р о д и н , а л е й м і л і о н і в К о ж д а церква є нетолєрантно- вицькі суди є нетолєрантні, але

ій
о'те'
'Переклав Г. О. ш н і й в л а д і с е не в г о л о в і . Вона
`,,Я п о в т о р я ю щ е раз, щ о я
Других л ю д е й . В и с т а р ч и т ь тільки п о г л я н у т и в с о б в е ю на чи- ю, к о л и б е р е т ь с я д о к о н т р о п е в н о , щ о не б і л ь ш е , я к б у л и
таючу п у б л и к у чи п р и с л у х а т и с я р о з м о в а м , щ о б и п е р е к о н а т и - а н г л і й с ь к і с у д и п і д в п л и в о м ніколи не к р и в с я з і своїми л и ш е силою г о т о в а розганяти
льовання держави. — Ось, де

й'ли е
ся, т а к в о н о , д і й с н о є. П р а в д а і т е , щ о в е л и к о ї н а у к о в о ї к о л - е ж и т ь ціла трудність в росій- воєнної психози, а б о як аме- с и м п а т і я м и д о с о в і т с ь к о ї Р о с і ї . ж е б р а к і в і т и м д о в о д и т ь д о то-

вваю
см
еЎ
І-ей
дд
и'.е Мжі сторникАми.-
рйстн з тих п о д о р о ж е й по с п р о б і Л и н д б е р ґ а т е п е р в ж е нема,
нові ж е р т в и в людях. Але і п р а в д а те, щ о людскість
ськім питанню!

м а т и л ю д е й г а з а р д у т и п у К о л ю м б а . А т а к и х с а м е „ А л е в о з ь м і м на у в а г у , щ о „ Д е р ж а в а п о б і д и т ь
Н а м , У к р а ї н ц я м , т р е б а . Б о ж в н а с к о ж д и й д е р т и й с у м н і - в л,а с т и в о б о л ь ш е в и к і в н е с в а
риканські судді в Дейтон
стейті Теннесі.

Інтернаціонал".
І Д е с ь в р. 1 9 1 7 . , к о л и н а Л е н і н а ,
к о т р и й
Т р е т и й скляній домовині — гляділи у
н а с м о в
т

н
е

а
п е

с
р

п р
д

а
р

в
і

ж
м

н
а

ь
є

о г
в

о
с

с
в

а
о

т
ї

а
й

-
го, щ о к о л и ж е б р а к и зникнуть
в о д н і м м і с ц и , т о о п і с л я поя-
в л я т ь с я у д р у г і м . Ч у ж а влада
д б а є п р о ч у ж и х , М о с к а л і в , Жн-

ой"^"І' в нас дуже аісто таку ві йМ


дь:оксваІЗ , пожертву- ^ Я%%%?Гп"^? с^ши
^Ну, як? Вилічили С В О Ю ) д і в , П о л я к і в , а л е п р о дійсних
Через те там, де треба загазардувати для загального доб- ‚ ‚ І д у ч и з а л ю д с ь к и м д о с в і - ну — я д а р у в а в й о м у з а п о -
рі, почуєте в нас д у ж е часто таку Відповідь: Т а я пожертву- с е р е д н и ц т в о м с о в і т с ь к о г о п о - жінку е л е к т р и к о ю ? м е ш канців к р а ю їй б а й д у ж е .
дом. з н а є м о д о б р е , щ о стан, І
ftafr собою, коби знати, ш о буде з того користь. Таким ро- с о л ь с т в а о д и н п'римірник м о г о — Т а вилічив... В о н а д б а є л и ш е , щ о б и вислати
з у м о а а н н е м н е м о ж н а п е р е л е т і т и о к е а н , ні д о б и т и с я д е р ж а в н о ї ```` — Бачите, я вам казав! д о М о с к в и Я к ' Н а й б і л ь ш е по-
) Католицький суд духовний, ко п о с л і д н о г о т в о р у , а т о з с е р -
, , .

ЙіМО"сТІЙкости. Jyj П а п и
Рииські трий засуджував „єретиків" на спа д е ч н о ю п р и с в я т о ю " . — Т а ні. Я и е л і ч и в її т о ю д а т к і в , с т я г н е н и х н а У к р а ї н і іі
'м всетаки гірше лення іі електрикою, щ о в лікаря. н а й б і л ь ш е у к р а ї н с ь к о г о збіж-

Ш і -
— А якою-ж? .
ж а й т о м у с а м е , н і ч о не чути
: — К у п и в її а в т о м о б і л ь і в і д -
про 'ліквідацію жебрацтва у
з минулим, але і й о г о т а л а н т в укінці т а к у негармонійну щ - д р а м а т и ч н а т в о р ч і с т ь не р о з - к р оа їз, у Свтие дфуажнаилкаа. . .і М а р т о в и ч а
М о с к в і , д е й о г о п е в н о й нема у

лтіературні новини
в о н
розмальовуванню історичних лість: в и н у л а с я щ е й д о с ь о г о д н я , а ' и в с і з а к р і п л е н і г л и б о к о
т а к і м ч и с л і , я к у Х а р к о в і і на
наших взірцевих оповідачів'життя і духовости українсько
О л е с ь Б а б і й : „ Г у ц у л ь с ь к и й к у р і н ь " . П о е м а . — О л е к с а С т е ф а - с ю ж е т і в . П р а в д а — г о с т р о о б - Пустка. Смерть. Ні кораблям, ні лод- У к р а ї н і . Т о м у к о н е ч н о ю річчю
г
м о ж н а б п о ч и с л и т и на п а л ь ц я х . ( о м у ж и ц т в а . Але х о ч і які пре-
НоВЙ`ч': ' „ П о е з і ї " . З б і р к а 1. — В а с и л ь С о ф р о н і в : „ Г р і ш н и к " . р и с о в а н о ї п о д о б и людини
Лнш льодів холодним трунам—рейси, є л і к в і д у р а т и н е т а к с а м и х же-
Нариси. . п о д и б у є м о щ е в С т е ф а н о в и ч а Мов ніколи соком трав солодких Ф р а н к о я к п о е т б е з у м о в н о в е к р а с н і всі т і о п о в і д а н н я , ‚ в о н и
б р а к і в н а У к р а ї н і , я к р а д ш е чу-
н і д е . У „ П л а ч у Я р о с л а в н и " чу- Не живились тут гіперборейці. ликий і п е р е л о м о в о г о . значін в с е т а к и л и ш а ю т ь с я п о д о б а м и
— . '(2) Пустка. Смерть. Нічого тут не треба. жу, м о с к о в с ь к у в л а д у . Коли
ємо тільки про ридаючу Яро-
Тільки неба сяють злотні впѓрави: ня, а я к о п о в і д а ч і д р а м а т у р г т і л ь к и о д н о ї і т о найнижшої
з л і к в і д у є т ь с я ч у ж а , в о р о ж а У-
ь т а к а с а м а ч у д о в о ніжна кра- р ш ь у з а з н а ч и в , щ о иедостає славну, в в і р ш і „ Д о р о ш е н к о " Сну могильного не може бачить небо) д а л е к о не т о ї м і р и . Л е с я ‚ У к р а - в е р с т в и в н а р о д і , в е р с т в и , в я
' гасає н божевіллі з.іото-вихрямн. країні влада, тоді саме собою
с,а .і ж и т т є в а в і р н і с т ь є в м а л ю - т у т к р а с ш и х м а л ю н к і в п р и р о - т і л ь к и к о р о т к и й м о н о л ь о ґ п р о їнка як п о е т ќ а — п е р ш о р я д н а , к о ї ж и т т я м а є з а в ж д и менш
зліквідується й жебрацтво.
НрЧку. б л у к а ю ч о г о я г н я т к а , ' та д и т а л ю д е й , б о Бабій, як і часи т о г о гетьмана, і т а к с а м о П о д і б н о не о п р а ц ь о в а н и х г а - а я к а в т о р к а д р а м а т и ч н и х т в ' о - б і л ь ш к о н с е р в а т и в н и й , з н а ч и т ь
в Щ№'$ЛЯ}
тд - зимової
к а р т и н о к з осіниої б і л ь ш і с т ь
црироди.
наших поетів, — в и н ш и х з г а д а н и х с п р о б а х пе р а з д м і с ц ь у С т е ф а н о в и ч а д о - р і в п о м і т н а б і л ь ш с в о ї м т в о р - у с е о д и н і т о й с а м и й х а р а к т е р ,
В с ю д и п р и н а Д м е н ш е п о к и - щ о — п е р е р е д о в с і м в і д г у к и е п о х и . .Та в с е с и т ь б о г а т о , о ч е в и д н е на ш к о - ч и м з м а г а и н є м в ц і й о б л а с т й , ч е р е з щ о й не м о ж е в н ь о м у
ШИКАГО, 1ЛЛ. Бр.
Н. K.

О. свзи .чоайнН
МЃЃІНЃИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОНЗЗА

и
і і
ю ико дил
п рнґ.росиД О кгус
гір^вняється авторовий та- дівсім майстер реторнчного таки є тут замітні м а л ю н к и д у з б і р к и с а м о ї , х о ч т р е б а з а - н і ж о к о н е ч н и м и д о с я г н е н н я м и . б у т и н а д т о б о г а т о в і д г у к і в но-
від. 106, повідомляє, шо мі-
лаіГГ:. г о с т р о г о
(Обсервації) та
п і д м і ч у в а и н я с л о в а , а не п л я с т и ч н о г о м а л ю н - п о д і й з п и т о м о ю С т е ф а н о в и ч е - з н а ч и т и , щ о д о д а т н е в р а ж і н н я Д і л о В т о м у , щ о р о з в и т о к д р а - в и х т е ч і й і з м а г а н ь в к о л і в е л и - тінг товариства вілбудесь
п л я с т и ч и о г о к у . З а т е ж С т е ф а н о в и ч т т о в н и й ві с у в о р і с т ю і з в я з к і с т ю с л о в а ц і л о с т и л и ш а є т ь с я в ч и т а ч а д о м и й о п о в і д а н н я в п и с ь м е н с т в і к о г о , в с е л ю д н о г о ж и т т я . П р и жовтня в гади парохіяльній
1.30 пополудни, В неділю, дня 1'.-ю

мн ар
т і
на
д
П т
ь
с
я в
а
ож в
пви едвросв;ат.нВ сІ'и
о
відтворювання підмічених я контраст д о Бабія, і я думаю, (Із „ Т а т а р " — а головно „ З к і н ц я . П е р е д о в с і м в р а ж і н н я т о - в я ж е т ь с я т і с н о з к у л ь т у р н и м , р о д н и м т е р е и о м т а к и х в і д г у к і в і Райс ул. На порядку t
в и щ , - п р и ч і м с у в о р а з в я з к і с т ь - щ о ' цей . м о л о д и й поет д а в б и д а в н ь о г о - д а в н ь о г о " ) . Нпр.
кйроткість його слова надає н а м - м о ж е річи дорогоцінної нець поеми про похід Ігора
го, щ о , в а в т о р а гарний талант о с о б л и в о ж
т а з а в д а т к и с в о є р і д н о ї індиві- ж и т т е м н а р о д у , д р а м а й
з громадянським j
к
це висші, освічені верстви
опові-І Ьжної
с у с п і л ь н о с т и , то'бто т.
справи до` полагодження.
їх членів прийти на
їх членів проситься
рТ .м р
схіі. вІ
м^юн'каи Стефановича -тут і вартости, колиб узявся, за роз- дуальности, справжнє вироб- дання д о з р і в а ю т ь уповні щ о й - з в . інтелігенція, вкладки. — С Маѓас,
о б ц ю В е р ків, секр.
І с дороги, І лення якої м о ж л и в е одначе, я о там,.де культурне життя до- стаў повинно опиратися
там..йі,тьще в н у т р і ш н ь о г о зніс- рібку лірично-епічних сюже- Рип.тіі ' од X опо-
І орд.

; пди
і.
т у І і Н І Ж у и н ш и х п о е т і в ц і л і сто- т і в в т а к и х р о з м і р а х , я к н п р . І крик возів - _ щ о б с к а з а т и щ е р а з , т і л ь к и - п р и МІЛВОКІ, Ш С Уряд
сягнуло в ж е значної вершини і відання, коли хоче д о с я г н у т и Франка, від. 103, повідомляє ч.іе-
Лесь лебединий хор. допомозі в е л и к о ї Г с е р і о з и о ї с п и р а є т ь с я н а т р і в к и х о с н о в а х ц и с ш о г о степеня с в о й о г о р о з -
рІНкн п у с т и х ф р а з . ' Н п р . в к о - Б а б і е в а п о е м а п р о н а ш у бо- І от, степи од орд ступання
ргІтс^іибй каргінні „ Н а м і с я ц і " : р о т ь б у . Н а о с н о в і т и х спроб, і стогнуть й стугонять, п р а ц і н а д с о б о ю . В о н о ж д л я

НВ
І, Щ О 2М СЯ ІЧвН ІсхіовтЗбО рИ
гармонійного суспільного уст- витку. Т а саме тут одна з тем-
І стріли осами од рання м о л о д о г о поета стількиж рдя р о ю , підчас коли поезія, я к в и -
їякї б а ч и т ь с я в першій збірці Ло вечора сичать. них с т о р і н в н а ш і м н а ц і о н а л а

ж н я ,ж
Стефановича можна надіятися, І не один шолом — на д в о є . . . іне, щ о й п р е г а р н е з а в д а н н я . слів ч и с т о д у ш е в н о г о - ж и т т я , ' иім ж и т т ю : у к р а ї н с ь к а інтелі-
і ломляться списи...
щ о С т е ф а н о в и ч з б е р е ж е лінію
чистої епіки, з н а ч и т ь с у т о епіч-
І никнуть трави під вагою
Червоної роси.
' А тепер спинімся щ е корот-
ко над невеличкою збірочкою
т о г о в с ь о г о не п о т р і б у є і т в о - п і я ' не в и я в л я є
р и т ь с о б і с в о ї пісні т а к с а м о д о в г и х століть с в о й о г о в л а с н о - суботу вечером, дня
упродовж) ґ е н

2-гом м
а
є о ду
були минувшо
-' J'`''lifeV 1 Нішо'іш дяи, ...
ного м а л ю н к у з г о с т р о іядиві- Глибоко з "полком своїм Ігор, п р о з о в и х н а р и с і в п. и. „ Г р і ш - гали парохіяльній. Проситься
г о
чле-
Глибоко в степ зайшов — д о б р е в х а о с і в е л и к о г о м о д е р - ї н а ц і о н а л ь н о г о х а р а к т е р у , в Івів прийти на збори, бо
дуальиими обрисами кожної І хилить половецький вихор ник", а в т о р о м я к о ї я в л я є т ь с я
ногЬ міста, як і в колибі пер- - ї У з а в ж д и і л и ш и в с я д о важні справи до полагодження.
н б в
Чт.с-

. , ЗЛТ тсЛуха иема


Вкраїнську х о р у г о в . . . теж молодий письменницький ^ии, котрі суспендовані

Н. члвенвм іж .ои їов.и


появи, мабуть релєфніще ніж в і с н о ї л ю д и н и в п р а л і с і . В н а с с ь о г б д н я н а х и л д о б е з х д р а к -
Душа із тіла — наче птаШка - го місяця, зволять зѓо:

,оасл ш
Бабій, хоч м о ж без того бога- Р1 працќЃе П т а х о л о в . . . працьовник, Василь Софронів,
о п р в і д а ю ч а л і т е р а т у р а з м о г л а т е р н о с т и , д о т у п о г о ж и в о т і й - противнім разі будуть
цніт вдуха.
а ліричних м о м е н т і в т а лі- Вода' в Каялі — тяжка-тяжка,
Вода в Каялі — кров.
який живе у Львові. „ Г р і ш н и к "
— збірка незвичайно цікава.
о п е р т и с я т і л ь к и о б о д н у с у с - Ч#- п р н ж о л о б і
Уряд Товариства.
м о г у т Н і Щ о г о ; І ПАСЕРГК. ДЖ. Тов.

П р і
и в
т
н
я
т
ь
с
я
jЗwАeвЙ ві!'Ю; ' : .
рйчного слова, щ о його бачи-і пільну в е р с т в у як несхитну ос- і в о р о ж о г о ї й с у с і д а , ' і т о - ка, від. 07. повідамляє
х о ц

^
'j.l-eMo
сеM к.р. рІи-
;,` . іітрїть. незглибиме тихо ри місячні відбудуться дня 2.1.
А л е н а о д н о м у с и т ь н а ш п о - Р а з ' т о м у , щ о ц е т в і р п р о з о - н о в у : с е л я н с т в о , б о Т і л ь к и в о - ^ У н і к о л и н е б у л а в с и л і з а п л і - о 2-ій годині поп'олудни

T
arН
м о в в а в т о р а „ Г у ц у л ь с ь к о г о ку-
-'- себе слуха.
ріня". Я в и с л о в л ю ю ц ю думку) ет з в е р н у т и у своїх д а л ь ш и х вий, а далі інтересна в о н а о б - н о ` м а л о в нас з давніх д а в е н днити

й
Г Ц малюИКу, я к и й нема- національну творчість) ковній, під ч. 47 Говл Ев.

,ЩЧ рчроцр,н
ЧиЬйТл
і іj-рвавс-і в і д т в о р и т и кїнецвсвіт-

;
г о л о в н о н а о с н о в і т а к и х з р а з - т в о р а х т о ч н і ш у у в а г у , а с а м е р и с а м и с в о й о г о в н у т р і ш н ь о г о с в о ю п р а с т а р у к у л ь т у р у , с в і й п р о о б р а з о м " в и с ш о г о д у х о в о г о членів явитись иа збори. —
ців у Стефановича, як й о г о на а р т и с т и ч н у с т о р о н у своїх облича. Н а з а г а л іменно ц і н у - ' у щ е р т ь національний х а р а к т е р , ж и т т я . З т в о р і в Т а р а с а ' Ш е в -
ца.Шекн п р і р в . . .П. л а ч Я р о с л а в ќ и " , . „ С о н П е - в і р ш і в , я к а п о к и - щ о н е є с к р і з ь е т ь с я д о б р а п р о з а в и с ш е , н і ж і з б е р і м о ї х с о б і д о с ь о г о д Н я . ч е н к а —і п е р е д о в с і м з
пхаи, предс; М. Табач%к,

М йі КРАЮ.
кІтаіут-.о в.
ч його

.№
' рх
с
'іЛос чорні б е з к р а ї . . .
шугає..: . .
руна", „ О р д а іде", „ І л л я M y p o - j б е з д о г а н н а . Із с у в о р і с т ю і ко- д о б р а п о е з і я , в к о ж н і й л і т е р а - Ѓ т о м у всі н а й к р а с ш і т в о р и о - " П о с л а н і й " — ми з н а є м о г а -


(

о-7амг5т.н
' Ле. Не раптом
Гр)Дн а грудиЃ— - , ..- горз горі? .
крик?
бурі? —
м е ц ь на р о з д о р і ж ж і " , „ Д о р о - р о т к і с т ю с л о в а в" С т е ф а н о в и ч а j т у р і світа, е з п р а в и л а б і л ь ш е п о в і д а ю ч о ї л і т е р а т у р и в н а с — Р ^ '
щ е н к р ,- у р и в о к ..,Із „ Т а т а р " т а ) в я ж е т ь с я т е ж д е я к а н е д б а й л и ч и с л о д о б р и х п о е т і в , н і ж д о б - } ц е все п о д о б и ' м у ж и ц ь к о г о інтелігенція на Україні т о г о ч а
4 3 я
в и г л я д а л а у к р а ї н с ь к а ! М і й К р а ю , з а т е б е д і р и н я т ь нек

1 лякаюсь
Ц с : Т чн.'т Сгцимку.тіг, мури?

Тчю и азраИ
тефаночн иа зма- „ З ' давнього-давнього". Вони вість вислову та в і р ш о в а н о ї р и х о п о в і д а ч і в , і п і д ч а с к о л и ж и т т я і м у ж и ц ь к о ї д у х о в о с т и : У- С

ЛІР;, як .чо.-іпь. движцть земля'."" Найгіршого лиха, '


культур-J я к в і т к и О с н о в я н е н - -^,
.'.'-і'В} в и т и к і л ь к о м а р и с к а м и д о к а з у ю т ь н е т і л ь к и т е , щ о н а ш ф о р м и , о с о б л и в о ж в р и и і ц і й
М
( арков

ич
`в'Іи
-вавішшмямивНвкмвввИваві
( К О Н С Д
'Геп..як.тарне, як Т а р а с ! . . . н е м а м а й ж е в н і к о г о з о п о в і д а н н - -УЛЄ).
Б о в с я к е є г о р е , цедоля, скор-
. арй`д всю П'— `волна мла!

Дурниця
і 'ѓтини не т і л ь к и п о в н і ж и т т е - "молодий п о е т не з а в у ж у е т ь с я р и т м і ц і . Т а к а и е д о с т а т о ч н о о б - н и х н а р о д і в т а к о ї л і т е р а т у р и , ) ЛК, М а р к а В о в ч к а
і V к р а счиу.,.і. ч
. 2?лс
BA.VTI
-чорні О-—
ніик'кнй п рт и
. - ' t
р ео.д' 'п. .о ї в е - на ч о т и р и стіни в л а с н о ї д у ш і ,р о б л е н а
ир ф о р м а , з а в н а ч у є т ь с я в я к і й , ие' б у л о б в и з н а ч н и х п о - КИ), м у ж и ц ь к і к а р т и н и Н е ч у я - .
с і к рва їн. .а.с н е, т а к и й а с п і в ч у в а є г л и б о к о з і с т о р и ч - н п р . в д о в о л і о р и г і н а л ь н о по-
Як живі покинуть мертвих, Т е п е р мені втіха.
(бота,

. ' і і тра`гік'и етїр, т о с п р а в д і к.тясичиої о п о - Л е в и ц ь к о г о , С т о р о ж е н ќ а , Г а й -


і.. і . ; -.і-дбаж і uj-iip, Прийде та година, всі р а н и душевні й
IJ зпті'шцний. :' т о м у не аби-я"- н о ю х в и л е ю в' ж и т т ю р і д н о г о думанім „ Н а північному^ бігу-) в і д а ю ч Ь ї тѓгдріаматпчної таор-
.V ` ' (тідесні
уЏ цІНищї.`Я осі, у ж е , о б г о в о - г р о м а д я н с т в а і н а м а г а є т ь с я д и - '" д е н е с к л а д н і с л о в а , р и м и , ч о с т и не б а ч и т ь с я в т З о г а т ь о Х . ни Б а р в і н о к ( К у л і ш е в о ї ) , П а н а - , ' ' Щ о д і л а м и , н е . с л о в а м и
О
ІГ
ОИ'І
1

Д;(ЧГ іспїс.^гтім.)ц''
п о е м у „ Г у ц у л ь с ь к и й ку- в и т и с я ііа н ь о г о в т і с н і м з в я з ркиу т м и й н а г о л о с и в и т в о р ю ю т ь ) О с ь в н а с , . У к р а ї н ц і в , в п с ш а с а - М и р н о г о , Ф е д ь к о в и ч а , а д а - ,
лі К о ц ю б и н с ь к о г о , К о б и л я н с ь - ,
О ж и в е 'Вкраїна, . З н у д ь г о ю ч и з кровні'.
Б . Г р і н ч е н к о . Б о з н а ю , є с е р ц е , к о т р е мої

Прогоїть
у
любовю.
-болі

А. Кримський.
датків і тому не посилають J загал піддержує JUKO.TV. має
ЯК БУДЎЕМО своїх Дітей д о
:
школи. І в
в и п а д к у о п р"а"в д а"л и . я не- п о
тім І повне о п р а в д а н е п р а в о коитро-
с т о ' л ю в а т и псі д о х о д и .

СИРОТИНЕЦЬ; роні
Бо
родичів.
чейже
У цей спосіб з д о б у д е м о с д б і
відомо, що наша довірря у цілого загалу, а ш к

У, Н, СОЮЗА. шкільна у п р а в а в і д т а к и х ро- л а о д е р ж и т ь п о т р і б н і , - форд


д и ч і в н е ж а д а є а н і о д н о г о ' Д е н - на с в с о е існуванні% `а ЩО б і л ь -
(та о п л а т и з а ш к і л ь й у - , н а у к у , ш е , п р и д о б р і й в о л і й, з р о з у -
т а к с а м о я к се б у л о м и н у л о г о мінні г р о м а д я н с т в а нриступи-
року. Відзиваюся томў д о р о м о д о к у л н а , `або б у д о в и с в о є ї
УКРАЇНЦІ В ДГТРОИТ,- МІШ.,і дичів,'щоби не в і д р и в а л и сво- х а т и , с т а н е м о я к рівні з рівим-
ПРИ СПІЛЬНІЙ РОБОТІ. 1
їх д і т е й в і д рідно'ї школи, б о і ми п о с е р е д д р у г и х н а р о д і в у
Тин з р о б л я т ь ЇМ' в е л и к у крив Честер, перестанемо кланяти-
П а ш а н а р о д н а н о с л о в и ц я ка-
ду, я к о ї к о л и с ь не б у д у т ь ' м о г - ся, як р а б и , н е р а з сВоїм націо-
же, що л і п ш е п і з н о я к ніколи.
ли віджалуаатйТ-""Т ііальиим п р о т и в н и к а м .
1 ноно якось так у н а с є, щ о я
Най проте зрозуміють бать- З а Відділ Союза .Україноќ
б робота не п о ч а л а с я , т о б о -
К і і
ки й матері^ щ о в рідній ш к о л і _ - у Честер,
ѓато часу з і й д е , з а к и в о з ь м е -
наша будучіфггь. v
'Яка ваша ' Марія Локуш, голова.
мось до діла. Т а щ о ж р о б и т и
молодіж, така й будучність на- Ѓ Ї Й '
така вже н а ш а в д а ч а . . . А як
шого народу!
щ о зачнем, а в о н о ч а с о м не
Прошу проте родичів`'взяти
в д а с т ь с я , то г о д і в ж е й не с п о
під р о з в а г у тих моїх кілька зсіх
мішай пікомў, б о г о т о в г о л о в у
с л і в і н е г а й н о п і с л а т и с в о ї х ді- В А Ж Н И Й П А Р О Х І Я Л Ь Н И Й
розбити!
тей д о рідної ніколи, б о в про-
Щ о д о С и р о т и н ц я т о в нас'І
тивнім случаю б у д у т ь каятися j
майже цілий р і к п р о т у с п р а в у . —:— відбудеться
т а не б у д е в о р о т т я ! Сподіюся,
говориться, але на г о в о р е н н ю В Н Е Д І Л Ю , 23. Ж О В Т Н Я 1В27
щ о не т р е б а б у д е о г о л о ш у в а т и
к ь о с т о ї т ь . Н а ш в і д . ( 2 9 2 - У. -
точно о гоя. 4-ій пополудня
імен т а к и х недбайливих- роди В ДОМІ ПАРОХІЯЛЬНГМ.
11. С . ) давав н а в і т ь п р е д с т а в -
ч і в у н а ш и х ч а с о п и с я х 'і т и м . На тім мѓѓінѓу - мусить явитись асі
лсниє ( . ‚ С у ф р а ж и с т к и " ) н а т у Парохіяни, бо е важні ‚парохниьні
ч и н о м п р и н е в о л ю в а т и ї х п о д - справи до `полагодження. — З а Уряд
т і ї . ( 1 . мая ц. p . ) , а л е н і щ о
б а т и б і л ь ш е п р о в и х о в а н н я ї х Парохіяльннй: Іван Блень, предс.
а нього не прийшло, так дітей у ріднім дусі.
майже ціле літо н і ч о г о не р о -
Данило Бурдига,
бімось, бо сказати правду
член 5. від. У . . Н . Союза.
ПОЗІР! СТ. КЛЕР І ОКОЛИЦЯ!
и не мбжна було. Аж З А Х О Д О М УКРАЇНСЬКОГО -
ѓспер під осіііь злучили- А М А Т О Р С Ь К О Г О К Р У Ж К А І О. -
си всі відділи, я к і т у т ('на при ц е р к в і св. Івана Х р е с т и г л в в .
Вест С а й д ) і с ѓ н у ю т ь , і в и б р ц - ЧЕСТЕР, П А .
В С Т . Клер, Па.
ііі спільний к о м і т е т , я к и й м а є Театральна виставо.
:
відограеться
з а . ц і л ь повести як н а й к р а щ е перший р а з в тій околиці гарне
збнраннє жертв на С и р о т и н е ц ь Союз Українок у Честер у-
д у ж е комічне представленне
л а щ т у в а в д н я 9. ж о в т н я б . р .
ири У. Н. С о ю з і . Д о т о г о к о м і -
театральну виставу в Честер,
тету в в і й ш л и : П е т р о Д а н ч н ш и н
НЕЧИСТА СИЛА
old C o l d
призначуючи всенький дохід
ВІЛ т о в . З а п . С і ч ( в і д . 7 5 У. Н.
і українську школу.
О . прсдсідатель; Г р и г о р і й Я - мсдія в 4-ох діях О. В. РУГКОНСЬКОГО
сіиський від б р . с в . Н и к о л а я З о г л я д у на це, щ о всі Т о в - а
і Брацтва, взагалі ввесь загал В НЕДІЛЮ, 23. ЖОВТНЯ 1927
(ВІД 175 У. Н. С ) , к а с і є р ; П е -
у к р а ї н с ь к о г о Г р о м а д я н с т в а , не В ЦЕРКОВНІЃЇ ГАЛІ ,
тро Кізсл від б р . с в . І в а н а Х р е -
д и в л я ч и с ь на п е р е к о н а н н я р е - 284 N. MILL STREET.
стителя (від. 2 9 2 У. Н . С ) , с е -
лігійні й партійні, в з я в у ч а с т ь П о ч д т о к о г о д и н і 7-ій вечером.
крстар; Іван ґ и р л ь о в с ь к и й в і д
Г Л А Д Ш А І Л І П Ш А Ц И Г А Р Е Т К А у виставі, комітет згаданого се представленне запрошується
тов. Подільська С і ч ( в і д . 141
С о ю з а в в а ж а є за відповідне й всіх родимців так місцевих як і до-
У. 1J. С ) і П е т р о Н а т и н к а в і д околнчннх. Прийдіть числеИнс.'бо".BeМ
конечне подати д о з а г а л ь н о г о лучається нагода перший раз побачн-
бр. св. П о с а ф а т а ( в і д . 9 4 П р о -
в і д о м а р а х у н о к із п і д п р и є м с т - ти се гарне представленне. Хто прнй-
видіння). к о н т р о л ь о р и .
Па перший п о ч а т о к у с т р о ї в
ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ Product of P. LorUUrd Co., Eat. 1760
в а . Т о м у , . щ о ч а с о п и с не ` о г о л о -
шує подрібних рахунків, пода-
де, той певно не пожалує,- бо п о в е с е -
литься і насміється до волі.
242-3 Церковний Комітет.
сен комітет 3 . в е р е с н я б а л ь , з емо загальні суми.. -
якого п р и й ш л о н а д о х і д С и р о - І _
тішим ч и с т о г о д о х о д у $ 6 2 . 7 7 .
0 Л Е Н А К А Л И Н А
М и п а р т і й ж а д н и х т у т не м а - Прихід виносив $112.15, а СКОРА ПОМІЧ НА ТВЕРДІ
є м , всі р а з о м г у р т о м в и с г у н а - З У К Р А Ї Н С Ь К О Г О р о з х о д у б у л о на $38.15.
СУСТАВИІ БОЛЮЧІ `

Вибори війта.
Другий баль д а є з г а д а н и й к о - єм ї ставимо Горбатого. Чистий дохід виносив $74.00,
мітет 16. ж о в т н я ц. р. н а по'- 1 Босого!..! ... М У С Ќ У Й Ѓ Ѓ Г , - :
Ж И Т Т Я В А М Е Р И Ц І . які п е р е д а в к о м і т е т - С о ю з а ' У к -
терпівших від п о в е н и в с т а р і м Марка!... раїнок скарбннкови шкільного :
Чого' вам дальше шТигуйьЯатЙ" с і '
краю, відтак н а і н в а л і д і в , а п о - Степана!... ... к о м і т е т у г р . М . Б р о н и ц ь к о м у . . ^д тяжких MJ-K, коли Джансона Ч е р :

пм знову на С и р о т и н е ц ь . Л и - (Гумореска). АСТОРІЯ, Л. Ай; вонохресннй Пластер, подасть, вам


Євдокима!... .-.і,...., Тут зазначуємо, щ о зі з а - майже негайну вільгу. Не Журітеся,
шс трохи з г о д и , а в с ь о з р о -
Кума Панаса!.., к у п л е н о г о м а т е р і я л ў н а к о с т ю - що инші. ліки давали `вам тільки ти`ц.
биться. Під р о з в а г у р о д и ч а м шкільних часову поміч. Спробуйте Д ж а в с ш н
Євдокима!... м и в ш и л и м и п о т р і б н і д о в и - Червонохресний Нирковий П,тастеш 4

Вибори війта? і Ні, ні, не т р е б а н а м Б о с о г о , дітей.


Тепер п р и н а г о д і в з и в а ю т и х Трохима, Трохима!... стави к о в т ю м и , які С Ь О Р О Д Н Я що дає тріоќў поміч —: терло, ѓџД.
Ген, н у м о , б р а т т я , п о к а ж і м Ѓ Г о р б а т о г о д а в а й , він д о б р е к а - держќу і лагідний,, постійний маоаЖ
членів, котрі щ е в і д с е б е и і ч о - П и ш і т ь все, пане-писарю, як п р е д с т а в л я ю т ь в а р т і с т ь $ 1 5 . 0 0 . для наболілих мускулів і твкрдйх.суі
Усім нам в і д о м о , як т о т я ж к о
щ о ми з р і л а нація, щ о в нас j же, щ о й говорити.
ю па С и р о т и н е ц ь не д а л и , щ о - слід у протоколи занесіть. п р и х о д и л о с ь на п о ч а т к а х о р г а -
Прн-тій нагоді з а в з и в а є м о ставів. .... ‚.....^'.'Т}
з р о с л а свідомість, міцна орга- Г о р б а т о г о в о л і є м !
би старалися я к н а й с к о р ш е Ну, б а ч у , щ о сильна у вас н і з у в а т и н а ш і рідні ш к о л и в
всі Т о в - а і Б р а ц т в а в Ч е с т е р , Його п'оміч е постійна тому..лі.й
нізація. Г е т ь , не т р е б а ! Г е т ь і з н и м , медицина прилягає псчщ^.^^илси}з
сповнити свій п а т р і о т и ч н и й о- єдність і організація, стилмин- Америці. Всегда.яучалася якась щ о б н а б у д у ч е , к о л и - и л а ш т о - просто до шкіри понад о в Л Л И п р М Н
Щ о м и не л ю д е ќ т а м я к и й с ь . Б о с о г о ! -
о о в и з о к , аби і м я к о ж д о г о чле- ми с и л а м и о б р а л и ми війтом перешкода, або lie ставало
вують якенебудь п і д п р и є м с т в о сцямн, і доки п л а а е р на тіті, вода
Війт мусить бути Українцем Мовчіть, Горбатого!... проникає туди постійно. Якщо ваші -
ва б у л о між жертводавцями господаря Миздка Панкрація. г р о ш а , а б о не м о ж н а б у л о д і с -
на р і ч у к р а ї н с ь к о ї щ к о й и , п о - мускули і устави ствердли і болять i n }
свідомим, певним, безпартій-
записане. В і д - н и н і Він в а м б у д е в і й т у - д а в а л и з в і т і з п р и х о д і в і р о з - тяжкої або непрнвнчної'праці, від ќсД
т а т и шкільної салі, а б о б р а к у -
цем, щ о б зі всіми ладити вмів. Воно-б може й так, та тільки погоди. Ревматизму чи з яких ниц'их
П е т р о Кізел, секр. в а т и , а ви всі м у с и т е й о г о на- в а л о відповідних учителів і т. х о д і в д о п у б л и ч н о г о , в і д о м а з а - причин, купіть В аптіші Червонохрі;. 1

Берім приклад хоч з Жидів: іим ж е г і р ш и й я в і д Б о с о г о , а


г а л у , а ц и м с а м и м , щ о б п і д д а - сннй Нирковий Пластер' і прнложіть'-$ -
;
казам підлягати. п. О д н и м с л о с о м п о ч а т ќ и и а -
вони деруться і сваряться і бо Горбатого ось т о г о ? . . . - І вас здивує, як швидко і добре він поѓ
ш о ї ш к о л и б у л и д у ж е трудні.
лися публиЧній контролі. Коли . Продається у всіх аптиках.
І 339. партії є ріжні в них; але як Г о р і в к и в и п ю з а них д в о х , м о ж е

С к а ж і м б о , к у м е , щ о аа- д и - А л е 2 С І т і н е у д а ч і не відстра-
к о в б а с у т е ж п о т р а ф л ю їсти. Н а
Х в а л ь н и й З а р я д е ! — С е д у д і л о д о в и б о р і в , то. в с і в о н и в ш л о , я к о с ь в о н о не т а к - т о в и й - ш й л и н а с в і д д а л ь ш о ї п р а ц і .
же д о б р е , щ о В и п о м і ш у є т е в о д н ф т а б о р і .
к р і с л і с і с т и , ч о м у н і ?
ш л о . Т о ж ми хотіли Українця, Сьогодня н а ш а ш к б л а в Ас- ПОЗІР! ^ ОЛІЕН, Н. Й., І ОКОЛИЦЯЃ ^
Щ о м и на п а р т і ї б о г а т і , п р о Усі п о ч о т и т е ж мені. Н а вій-
„Свободі" поклики з а Сиро щ о б з н а ч и т ь с в і й , а не ч у ж и й - т о р і ї м о ж е с м і л о р і в н я т и с я зі Отсею дорогою запрашається усіх місцевих і дооколнчннх }
я -мабуть родився.
типцем у ф о р м і , в и р і з к и . ` Н а о - ц е н е м а щ о й к а з а т и . П р и м і р о м і, а в и й ш л о д и в о , д и в о . ш к о л а м и других, навіть біль-
б а т ь к о є с-с, с и н с - р , с в а т У Н Виходить, щ о і з хлопа мо-
диім т а ќ ї м й о ќ Л и к у Я, я к ` б а ч й О й к у м е , я к ц е в с е не с п р а - ш и х г р о м а д . 7
ж е б у т и п а н .
те, н а п и с а в с в о є і м я і з а л у ч у ю Д О , а н а й м и т К а - П е - З е т , т а к
на сю . д о б р о д і й н у інституцію п е р е ч и с л и м о цілий а л ь ф а б е т .
Ні! В і й т і й с г в а нікому, я
^іам, а війтом виберуся сам.
не
ведливо! Як скарбник
Т о ж м и к р и ч а л и на с в о ї х , А І З Н А Ю , щ о н е м а ч о г о
нашої
.тѓ школи
боятись
СВЯТО ОТВОРЕННЯЩі
$20.00. — М и р о и ч ^ е д о р ч а к , Ф і Я ц ь о г о не г а н ю .
війта м а є м о з чужих. через д о в ш и й час фінансової
Це наша зрілість політична Панове браття, перестаньмо Н О В О - З Б У Д О В А Н О І ГАЛІ Т О В . З А П . С І Ч И В О Л І Е Н , Н. И.
. й и с б у р г , Н. Д ж . : Щ о з а причина цього т а н к а ? крізи. Щ о до учитедя,.то кож- Отворенне відбудеться ——
суспільна й економічніЃї в сваритися, в и б е р і т ь мене, про-
Т а з в і с н о : п а н с ь к а з а б а г а н - д и й з нас б а т ь к о чи м а т и най-
цьому н а ш а міць. ш у в а с , в а р т я ц ь о г о є.
ка?
'
л і п ш е п р о с'е з н а ю т ь . М а л и м и
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 23-ГО ЖОВТНЯ 1927 РОКУ .
340. Л џ ш е тепер забудьмо все, О г о д и н і 2-гій п о п о л у д н и .
Е г е ж ! Щ е к а ж е рівність з б о - в ж е нагоду бачити й чути сво-
— Е, війтом бути добра шту-
Хвальний З а р я д е ! — Я в и р і в с і д р у ж н о г у р т о м в и с т у п а й м о , рів теж... їх д і т е й при ш к і л ь н и х пописо- На сім святі будуть промовляти мейор міста і другі бесідники. 242-3
к а , та т і л ь к и т а т у т з а к о в л у к а , До численної участи запрошує всіх Тов. Запорожська Січ. !
зав зі „ С в о б о д и " В а ш п о к л и к в і й т а о д н о г о в и б и р а й м о . С к а ж і т ь , б о б і л ь ш і с т ь н а с я в и х в и с т у п а х . Ч у л и с ь м о ї х спі-
я к в и б р а т и с ь на н ь о г о ?
на С и р о т и н е ц ь , н а п и с а в Н а ' н і м - П о б і д а п е в н а є з а н а м и , п р о
ка, а війта маєм... П о л я к а . ПОЗІР!
в и і д е к л я м а ц і ї , б а ч и л и п р и сі- БРУКЛИН, Н. й., І ОКОЛИЦЯ! ^ ШІ
своє імя і в и с и л а ю н а В а ш у а- ц е н е м а д в о х с л і в . Щ о в і й т о м м у с и т ь б у т и . Ук-
І завжди скривджений цей ч о в и х в п р а в а х на о б о х ф е с г и - З А Х О Д О М УКР. Д Е М О К Р А Т И Ч Н О Г О Ќ Л Ю Б У СІТИЗЕНІВ
!
Н а с б і л ь ш і с т ь є у н а ш і й г р о - р а ї н е ц ь , п р о це і сумніву нема. ўстроюється е — . `
дресу враз із ж е р т в о ю $ 1 0 . 0 0 . б і д н и й н а ш н а р о д , у. н а с в і з ь - и а х .
Константин Чолій, Ион- мадѓ. ` . Та треба знати нам, якого!... Ми плакали з радости, що{
муть, Поляку кладуть в рот.
ксрс, Н. И . П о ` д а т к і в ж а д н и х в і н не п л а - j
В і д нині в і й т о м У к р а ї н е ц ь , а Ех, лихо, зле, пропало в с е наші діти з а в д я к и рідкій школі ^ В Е Л И К И Й ть%т
т и т ь Г Д е в я т ь д е с я т к і в він з а г а р -
ми госспрдарі! до слідуючих виборів, а були- приходять д о себе, наче відро-
Ц е дуЖе легко перевести.
б а е , д о х о д и ріжні, и о ч а с т у н к и джуються, стають Українцями^ В НЕДІЛЮ, ДНЯ 23-ГО ЖОВТНЯ 1927 РОКУ
бисьмо всі'війтами., у
ПОЗІР! СІНГЕК, Н. ДЖ. ПОЗІР! П о л я к и всі р о з б и л и с я геть.
т а з п і д Поли щ е п о д а р у н к и .
Щож, куме, справедливість
З д а в а л о с ь , щ о в с і Ми з р о з у м і - В УКРАЇНСЬКІМ Н А Р О Д Н І М ДОМІ,
Ну т а к і б и т ь , о б р о б л ю я це лй вагу рідної ш к о л и , без якої 101 G R A N D STREET, B R O O K L Y N , N. Y .
Т а м в і й т о м с т а в и т ь м а т и си- в с е не з н а м и . у
З А Х О Д О М У К Р А Ї Н С Ь К О Г О
діло вмить. д і т и н а ш і с к о р щ е ч и п і з н і й ш е К а с а о т в о pen а в і д 2 - о ї з п о л у д н я . П о ч а т о к т о ч н о о 2.30 п о п о л .
і, д о н ь к а т а т а , т а м кожна
СПІВ.-АМАТОР. К Р У Ж К А К р и к н у н а М а р к а , н а С т е п а - с г а л и б ч у ж и м и д л я с в о ї х р о -
НУЛЯ с т а в и т ь с в о г о кандида- а б а л ь п о т р і в а е а ж д о п і з я о ї ночі.
В імени с в і т л о г о . п а н у ю ч о г о
буде відоѓране представлення н а . ' а к у м и к р и к н у т ь т е ж на ме- д н ч і в , ч у ж и м и Д д л я с в о г о на- До Української Громади! Мн на вільній землі Вашингтона стали аме-
Р і ч и н ш а є у н а с . Т у т ціла н е . Д в а г о л о с и в ж е п е в н и х , а п р а в а о ц е в а м в і й т і о с ь й о г о р о д у . рнканськими сітизенами" тому шість років і зорганізували СгтизєиськмА
б у л а в а . "е Клюб. Ціллю сего Ќлюбу є: нести поміч своїм братам у Старім Краю, а та-
^ `СВ№ЌІ№ г р о м а д а — спільна
ставить одного кандидата.
хата — І г р е т и й б у д е м і й : не д у р е н ь я н а
них г о л о с у в а т и і едгіість р о з
H e x ж и е М и з д е к вуйт!...
Т а на ж а л ь не всі з н а с з р о з у - вироблятнсь на полі полѓѓичнім в Америці. Довший час наш Клюб
І м і л и с е т а к , я к м о г л о б и з д а в а - спов'няв свою з а д а ч у я к міг, але не міг добре розвинутись, бо не мав відпо-
відного приміщення. Тепер ми діждалися Народного Дому і вже з.
жарт на 1-ну дію, і # Щ о б облегчити нам вибори, бивати. ' т и с я , б о з н а й ш л и с я м і ж н а м и й розвинутись. І наш Клюб також щиро працював, аби
ЩоЖ, люДе добрі, хоч П о ' т а к і б а т ь к и й м а т е р і , яці ч о - мог.тн показатись
поѓ перед Американцями, що ве лишаємось позаду нНших
я розпічну переговори, а голо-
ПАЙ ПИСАР с у й м о всі на м е н е .
р о
В и , х о ч з в е т е с я м е н ш і с т ь на- л я к , та щ е н е р а з - п р и й д е т ь с я м у с ь т е не п і с л а л и с ь о г о
д о в а , о д н а к м а є т е в с і рівні і д о л у к и й о г о впасть, а п р о т и своїх д і т е й д о рідної Школи,
року
‚-рних народів.Тепер страшна катастрофа навістила наш рідний край,
Сноб рішився прийти з помічю для своїх братів, бо Лях поможе своїм.
Не .маємо серця лишити на поталу своїх рідних, що терплять нужду. тоМу
штука в трех АКТАХ Д и в й і Н а ньог`о. А ч о м ' б и ' половина доходу з нашого` балю е призначена для своїх братів. Отже Й н - ,
п р а в а щ о с ь ніяк, б о в л а с т ь є О д н і в и к р у ч у ю т ь с я ТИМ, 1
В УКР. НАРДНІМ ДОМІ, т а к не н а Босого, г о с п о д а р AQ- з н а м и п р а в а : ( Я , с т а р о с т а , Це чемо нашу громаду иа сей баль, де буде пригравати першорядна музика.
вдасть. ` ' мовляв „ з ї далеко", п о м и м о Будуть свіжі перекуски і легкі напкткн. Ціна тікетів: для фамілій $І.00, для
VAN PELT PL. брий, одним словом, г'орівќў І в а м каж.У). дівчиня з кавалером десять шусток або сто центів. — За добру й чесиу оЬ-
Організація, право зборів, Ну, я к а в ж е м о ж е б у т и т е - т о г о , щ о м е ш к а ю т ь т а м , д е й слуту ручить — К о і Н т т . 182,4
.ставив, з шарварків звільнити'
В НЕДІЛЮ, 23. ЖОВТНЯ 1927 ѓ о б і ц я в , к а з а в , н а ф о р ш п а н и не в с і в и д о п у щ е н і д о в и б о р і в , а
пер рада?! рминулогб року. Значить, є дру-
кандидатів скільки хоч, Х а й Жйє М и з д е к в і й т Й в с я ѓ а - п р и ч и н а , м а б у т ь б е р е В е р х НА ЦЕ, шобн купити або заміняти дім, фарму'
П о ч а т о к о г о д . 7-ій в е ч е р . б у д е гнати, лишень самих П о - Я К Р А З Т Е П Г Р П В Р А або бизнес. Піл осінь лекше — —
рівно як д о г р о ш а г р о ш і його громада с е р е д них с т а р а р у г е н с ь к а нед-
В с т у п ' 5 0 центів. ляків п х а т и . М о г о р и ч а і щ е по-
Ось польська сторона ста байливісгь і байдужність, зайдіть до вашого гіфісу. ГІолагоджуемо рівнож ріжнородні тутепші л``
На се ЯРЕДСТАВЛЕННЕ ЗАПРОШУЄТЬСЯ с т а в и т ь !
щ о т я ж к о п о в і р и т и . старо краєві справи, пересилаємо гроші до старого краю, я -— '
Українців З`.ПАСЕЙК, ПЕТЕРСОН, Нюарк, в и т ь н а ' к а н д и д а т а г о с п о д а р я виробляємо повиомочія. і ня.
Д о б р н й буде війт! Не треба І
Н ДЖ., як ТАКОЖ МІСЦЕВИХ ДО ч Миздка. Хто працќЎе; ` Ь р е , с і є , Д р у г і к а ж у т ь , щ о `Не м а ю т ь ! WALTER K O S T E T S U 4 CO
иншого.
СЛЕННОЇ УЧАСТИ. 2 А ви СКІЛЬКОХ, з якої партії . Той і плодів с я н а д ї е . ч и м о п л а ч у в а т и ш к і л ь н и х ви- АУВОЯ; РНЦАМІЛІІА, ТА.
" " ' Комітет; Босого хочем! На Босого!.
НА СИРОТИНЕЦ З^А
ІХИСТ УКР.НАРОД.СОЮ ЯК Ш ПОМАГАЄМО СТАРОМУ У р а ш а к ;
А З
П. Моклюк -
F. RAY COMSTOCK 4 MORRIS

Н
О Щ У
КЮ заен ят-,сяе,н
GEST

нЬагк, Н.Ди ІЇЃі(ш


. ського, Роб.2Союд(-М
.дають виставу

БАЛІЄВА CHAUVE-SOIJRIS
COSMOPOLITAN THEATRE
за'місяць' вересень 1
9
В7

З иід-.
року.
І з а , т ' о в . В е т е р а н і в , вид.
іроаи У к р а ї н и , т о в . ш% М . Г р у -
в і д . Укр.'
26 Обо-
Жегдаували
г
с л і д у ю ч і ' пб 10
.. 4агуи. Г
юІл
в "
:
л рТ
м'аю слати
між українськими
Л а делїкатссен
гросеізні, пўи} по!
-
баи
б о з
н
п р а ксм
р
т
и к ііц
у . ..,.,.;
CnaCroK;j
UlCOW.
Cclumbu. CVclc A 59th Street. приемств Разом
І 3 иуіікж Д
ля потерпівших від повені. по 5 дол.: Мих. Рибак, С дол.: МаЃўй, Ю.
чотиродітну
Веч. 8,30. Приступні пополудневі

вд
і""д1лізі8уЧлен и і
:
— ш К р у т і й , М. Сопрун. Кир. Д а ц ь - по 1 д о л . : В . П і п а , М. П і п ф ї в . зголошення до:
піни Четвер і Суботи. 3.00 . -10.00 Українська православна пер
7.00 JOHN
ЛИШЕНЬ ТРИ ТИЖНІ. 5.00 9.00 ковна, громада п р и церкві св.
ків передав від т е б е 1 П е л е х . О , Ѓруна, С Кушнір,
самого
W . B ' O J r i S A r H ^ . . . OrooWyq, N. `


-$ і І д о л . , в і д N. S p e i s e r І . д о л . , д р і б - Ю . Спаѓюќ ж е р т в у в а в одного{

B(ij
31.00

9 4 0 . 0 !
6.00! В о з н е с е н и й в- Н ю а р к у і Н . Д ж . ;

.з34о93.43317.5;с.ої 2 50 .
0
і$ 25,76 Ціа к о л є к т а $1.25, — р а з о м доляра'й'ДІм І н в а л і д і в у Л І в о -

7 1 7
5
і$ 22.01
відчуда нещастє рідних 'братів!
7.751 3.25 11.00 ' S 3 2 5 . — В о л о д . С е ѓ і н ь 2 д о л . ; ві. ' ` `
АЛЕКСАНДЕР ХИЛНК і зложила для потерпівших

210.0 .
25.00 Теод. ДерЄжовськии 1 дол. Гроші в і д о с л а н о д о ‚ Ю б е д -
УКРАЇНСЬКИЙ

І совісно.
АДВОКАТ

66834. 17805 ..5011 .


39.00
: 15.50
5
' .00
повені Українцям. Г а л и ц ь к о ї У
країни слідуючі ж е р т в и : п о 5)
рИрл.: о . В . А . Н о в о с а д , А . М у д -
К о д е к т а на гали г р о м . М
бакояѓ- і д-ром
у Р и - наМИя.
П.' Д у б а с о м : Іван Матуй.
221
S i r . . 2. YACHNO,
CmUtф
Кмаі„,, Sр
аrteаe.t 60 ак
м 5м н
еш ічребвп ,,.,,
С е м . Рутецький К } дол.; Дм,
4 7.50
НЯ, уроаргП а к і
233 BROADWAY, NEW YORK, р о в с ь к и й , В . А д а м о в и м ; п о 2J

89435 '2500 .70.5


Кобиіьник 5 дол.; по 3 дод.

52115.7Q ,5 ий ово н
Woo!worth BMf.. Root

4 9 5 . 0
д о л . : Т . Юре'вич,' П . У р б а н с ь - НА ПРОДАЖ

ж а н а
, д р
27.00

. 0 І .
T ^ t Whitehall 4 7 9 8 mad 4 7 9 9 . і Ідр. П. Дубас, П. Ќкрилюќ; поЃ брий дім 8 кімнат і другі
;
бадлощ іо ч.,крю
кий, Д . С а в ч и н , Е . В а к у л і н с ь

01 із! Є
ігавлЕцд,о. ну спродамнед
2 дол.: Кат, Візор, Пав. Коз- сіно, солома,

1
1 0
302
2
і

4 21
057 . 0 5 2
$1.25; по $ І : A 3 Д о в г а в ь ,
63,

1
Маркір, С Д о л я , П. Єосніць- 32 05 ..
0
ісий, I. К о л я с к о ; А. Л а т и н с ь к и й
М

0
.
н а р с ь к и й , Іл. З а т о н с ь к и і і , Ів.
Паращак, М их
. Коцюк; пр 1
корови, -1 кінь^
земля рівна,
акрів ліса, штор, школа
цементованій дорозі, е кa
j адеш
222 —в
Д ОМ И , ,а
Ї 4 0 EAST 170і STREET.

зм
ФАРМИ1 -
В е ч е р а м и в і д г о д . 7 д о 9 п і д ч.


Tei. 1
у. Ь22132в9691х^оіп5 7 9 .' ,

1 2 60
140
193 .0
1.40
12.00
50.00
15.00
М. Глуханик, С
Д Ю5
кий, Д . Корей, М. Л ю б і н е ц ь ,

701.0
Пброжок,
до.л.: В . П а в л г в с в к і и т , П . Р е г у -
лик, Пелягія Р о м а і і о к , Ю . Л е
с ю к , І. Т у р а н с ь к и й , П Р
. Козачн
. Се'рце к а ж е щЩ
І ^ к і ж а н ѓ П а ц б в е в і д С!бед-
Потставн, Па.,
по причині виїзду

ЇІІСЕГІИ!^^ '

.0
М. іванишии, Г. Руришин,

ткрніичзу б,іи,
NEW YORK, N. Y.
СОТКИ ДОМІВ, фари і інтересів ні : ш и н , И . М о с к о в и ч , С Ш е в ч у к , н а н н я в с і х О р г а н і з а ц і й в А м е - S j v I n , Cily, P . .

23905233.11751.00
-`^— 7.10

450.0 віи ен
П Ковадло, П. Свинчаік,
продаж або 43.50
В ПОСЛІДНІМ РОЦІ
продали ми домів І кн-

і
10.50
19.00.
1
Пиш,
В.
І. Ухман,
Задойко, К.
А. Піту-
Євдо-

П 5
ИЦ .
І s ЗОЛОТІ 14Кґ.

у
л
І'
я цн и
05.2..305.0!,1
ніжні і гарно Џїї v
і його на загальну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0 шин, Я. ШишковСький, Ю . Ю -
22.00

3323744017- 1 735
ка $2;00. товариств її.,,

VOLOM DR
li Yokr,Jew erl
B Q НАШІ КЛІЄНТИ вловні з м о в о
р е в и ч , М. І і і е р е м е т а , В . Є в д о - р и с є в и ч о м :

$
і25,
Ник. Самбір 10 j

N
вені з нашої ўслуги. 20.20 реггродавців знижені

ў
15.25 ш и н , М . К о л і с н и к , П . Х о м я к , В . д о л . ; п о 5 д о л . : Гр.! С л о б о д з я н , Пишіть н а адресу; Ли ,

1
Іван Милянич.

'г і
гк
Хто хоче скоро продати, купити, з а „ В т і м листі з а с и л а ю ч е к а на

Ф И ЛАД ЕЛ ФЯІ
, П А .
ѓвийти свій маєток, хай годоситься де 6.00 JURKOWSKV.
Б і л о у с , Т . П с у й , Ю . Б у р б е л а , Ч и м е р и з ; по.2 д о л . : Ів. Б о р и -

3.4ouonu- Ник$27.51. 10і^


я к у т о с у м у в и ш л і т ь н а д3о2-4 E . i t 34th Street, New

V. O
І чесну ўслугу.
JeUatHACHEVH,I372$ 3536.5$, 30.0 $50.043
І д і т ь там, д е д і с т а н е т е

E
скору

6% 1
..0.$ 0;; 159720 $ 107
П. К е ц к о , Т . П р и с т а в і , ' В . К р сМє .в иґча,д зН
р и т ќ о , А. Ш е р е м е т а , М. Х у д з і й , Б
М. К о з а к , А! Б і л о у с , панна С т е - Б і К
ки
. П а р а щ а к , А. Б у ч а ц ь -
у н , А. Т о г а н ч и й , М и х .
е лй з; ; пдор і1б н
лИ
д оилм. и: Мд а. тБк оармиич к а , Я .
о лнєскьткай йн ^а Ґгоанлтиа ^ѓ р оГмр.. 'Ів.
иомог
1.0 $ 696
д л ' наших ‚нещасних
я

братів в краю, що^ так дуже


. Р иБбоа--) п о т е р п і л и т е п е р ч е р е з т у с т р а -
ѓ

АДВОКАТ
Ќті Broker, З з а б а в ' и н а ДІм- І н в а л і д і в .
л я , М . Щ м і ґ е л ь с ь к и й , П . С а в - ч о к , п-і Ќ л а п к о , Ѓр. Ш'маида. Самбіо повінь"
4233 G.rme-town A..., PbU., P..
ч и и , Д . Ю р і в , Г . В і д з е м о к , Н, Г р . К о з а к , Д м . В о л о і ц а к е в и ч ,
ш
Д н я 25 в е р е с н я в і д б у л а с я з а

П0СЛ1ДНА НАГОДА КУ- НА СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ


ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ
УКР.
ЖЕРТВ
НАРОД. СОЮЗА
Л е г к и й , М. В о й о в о д а , С Р о ш О. В а с и л ю ќ ; д р і б н и м и д а т к а м и б а в а в д о м і . г р о м а д я н и н а В а
М у з и к а , О . М о т у з , М. $9.70.
$ 3
си'л я Х о м и н а , п і д ч а с я к о ї г р о
26.
5.
ПИТИ Е ЗМ Л Ю ПД ІВдіС длА іМ И
ОСМ ІЇОР.прК исО лавЙН.ж у,товнівдсіФ ІидИ орЛ іАД ЕЛФ Я,ІПА.̀
п і д п р и є м с т в , з а б а в , і з з а г а л ь н и х з б і р о к І в і д не членів'Ў. Н. С. Т у р ч и н , І. А д а м с , С К о р д а , Т . Загальна сума жертв м а д я н е І.' Ж м у т и н і І. Х м е л и к
Б. ПЕЛЕХОБИЧ
А ертвн
за місяць вересень 1927 року. П о в и с ш а сума м а є бути не повели р о з м о в у п р о п о т р е б у

Й
М о с к а л ю ќ , С М а н д р о н а , і. Ф у р

НЮ ЙОРЌОМ ДЕШ Е В і
$
50
.0
$5
0
.0
та, М. В е р е щ а к ; Г. Р у р и ш и н гайно, як м о ж л и в о т о т е л є г р а Д о м у У к р а ї н с ь к и х Інваліді

. Д у б ч а
к Раозм
7 5 цнт.; п о 5 0 ц н т . : Д . Д о л я , ф і ч н о , п е р е д а н а

р ом Гри гой рваідвідліо


1. Ш и й к а , п. К о р и т ќ о , п. Р о м а - в і д п о в е н і в Г а л и ч и н і .
потерпівшим Львові. З т о ї нагоди

навж Яіу5ен йнахвдУ


гості з л о ж и л и на т у Ціль
присутні
$11-.
2300 WEST СШСАСО AVENUE,
C H I C A G O , ILL.

ГИ купив
да ж ;і п е ре
провадж у є
сулах; вайиа-

— лотѓ т 95ідр Р о с ьто


кі и
і
ВОТЕРМЕН, ПА.
й Я
яятпере-слав отспвк і ЛУДЛОВ, МАСС

г
Н роо с м
т е
.хсти й . ,
С Гою яи
к уатоазУв а
,ертви.аНд.у
ська, й . Міхевнч, М. Кмейко,

п ер І
л
е д аі в ряд б
зі
н и ш и н , А. Г р и ш л я к , М . Ча'ров- В о л о д . С е ґ і н ь , ф і н . с е к р е т а р .

згм
ааз.даінЖї і
огоС е
рт
в
2
50.

3
нання.

ви
д і
Г р о ш і в и с л а н о д о О(бєд-

індл-іу . по л а
г
од
ж
абстрактів;

у, 191-
р и а в ж о К о т
еу н р о
спад
М а р т и н я к , М. Ф е д ч и ш и н ; п о Ж е р т в у в а л и слідуючі по Ц

ц яЗ - а сту С о ю е
р т
ву ва
л
справи; сгарокрмві

1 3 і б з і р а н і ж е
р
лолу. В . Х о м и н . ` І . Ж м у т и н , І.

л
д і у ю ч:і
2 5 цнт.: п. Б і л і я с ь к и й , В . Ф е д - Н Ю А Р К , Н. Д Ж . . Д р . К. Д . Б І Л И Ќ

і щ т т
" `- в
Т
Д
оЃдќ

С ообйслваяІвІТ а нIон11. Ш ДГ а у
вб р ч нкаівліІлО Г рни уф годй ре
Д р і б н и м и д а т к а м и $4.09. С е -

и Т е о о рі.._.І$1.0
ч и ш и н , гі. Х м і л ь , И . П р о к і п .
Січовики потерпівшим від
повені.
Х м е л и к , Л . К у р ц е б а , А. П о д - УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ.
ґурський, П. Беднарський, М , ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИРЯДИ.
Урядові години: від 12. до 1-ої,

ўрл и ц
,і ел е кт
р и к а і д р . у пл іш ен н я . Д о - н ав т яі
с т р и ц т в о св. В о з и е с е н н я з сво- Воробець, М. Моклюк, П.

мтві`п бн
раіти р ип кІиеретіин вІажєоінзертвЬ
М А С А П Е К ЦЕНТ`ЕР, . від 6. до 8-ої і після умови.

оігуаут еш и
р ни. Е 16т0иьзкН ф иуі Ш урбураВ В аосриль
П К. П

д м ам
каси $25.00. Д н я 5. ж о в т н я в і д б у л и с я збо- М е л ь н и к ; п о 50 ц н т . : Ю . Х у д - 311 Е. l S t b S,- -. NEW YORK CITT.

Ф р
е н ц С еи к
1

Л О Н Г А И Л Е Н Д ,

ш
м
иИ з
м
п з
д
о лю
о
їм з о ю кП о
Ін.

р ќ у о р, КБ о си
б р ќ
н Т а
си
е олд ь
Р а з о м з і б р а н о $І 12.09 і в і -

о
р и С і ч и і м . Д . В і т о в с ь к о г о , н а л о в и ч , М . Б а р н а ; п о 25 ц н т . : В .

Раозм $7 1.0
я к и х п о п р и о р г а н і з а ц і й н і епре'- М у щ и н к а , І. М у х а , О . С к о л ь с ь -

Евнею)
оаррвзом
.ац
їМ сСціш
еТ
свтИ
тіььіYOвди гасроакна,товар він е.а2П іосуха. Щ
дос.іано д о Обєднання в Ф и л а - DR. If. S M I T H

ф інсО
лвапи оRK н 1 Р
Павлів Петгю

аозмПА.$
ДІТРОИТ, МІШ.
Н 5
0хт.0
краю.
у
рк
о ко А С н
іделфії д л я негайної висилки д о

а
л и в а
й ті е
ф а
н
в н п о р у ш е н о р і в н о ж і справу к и й , П . Г а л ь о в и ч , Б . С к о л ь с ь -
повені в старім к р а ю .
Ухвалено виасигнуватн з ка- зложено
кий, М. Д а ч у г л я . — Разом
$ 115
.0. .
Переніс свій офіс під ч.
93 Е. 7th S T . (межи 1. а 2.
NW
E YORK, N. У.

To
L
Пдзокїа10.надоземл12.
Нотара В. КРУГЛЯКА,

O c
r
b
d. 7177.
і денно,поалудвнен В А Н Д Е РГФР І Т
едлі вді у , З
р
ка
о
ом ядин тсето
ж у
ецмеьно.го-.иІДдляіоІтовюіхр
Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА.

ідер іо
:аей
сн т о в а р и с т в а $ 2 5 і в и с л а т и д о

снтя,7з5М ,цш пд
1і.іп
7.5р,и
Обєднання для висилки д о ста-
рого кр'аю,

р.єм
як допомогу

.1.с4тсвл
1аь.ін
п ,,6и
для

м 292 ВІЛ ІНЃ, В . В А .


Урядові години: 9-Ю; 1
2

Tel, Orchard 6072.
2
; 6-8.

.
151 AVENUE A, NEW CITY

чи чули ви?Вдідлі 10 бзірав і перслаі S.10.0 У . Н С


На поміч п о т е р п і в ш и м від
повені. з поводян.

$
І. Г р н н и к , с о т н и к ,
27 .7
Помагаймо нашим рідним бра-
там, потерпівшим від повені.
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН
І ЖЕНЩИН
лічу успішно найновійшимн методам.
крро вх
н и
игру
ірмх
о рн
ч
іудн а ін,ін
.
Ж огкійоеи в.ськц
нькй Я вкіои
ДІТРОИТ. МІШ.

О
І$'ОГта.б
За почином Українського

Р а
о
з м
Л. Муляр, писар.

$ 1
0 .
0
По представленню „Сироти",
Помагаю скоро в ріжних
дугах, нервових 'і шкірних,
нарости, загальне ослабленні;,

і евм атжи м
з
остоу.
уШ е
н в Іа н
Ратункового Комітету міста яке відбулося в нашій .місцево- " " " " мочеві недомагання,
ЗА Д О Б Р Е С Л А В Н Е РАДІО
— Р А Д І О 3 1928, Н О В Е

К
ґС с
е ц о лко и д и й Н сф .Г у .
р д
Филаделфії,

р1ьом.зіt2Са В ас
вибраного

ліободлк и л ь
ян лзо
в д
ІЬжі
а.0ни в
КЛІВЛЕНД, О.

пнописупри у слазвФ
с т и в н е д і л ю 2-го

длж еи
р-Г
жовтня, гр. ВенрІжшцЦ,
о
ищ шо
-
влуірішні хороби та
т і , як довго хоруете, я

о с об и
дш 'льн аќицьА вІй анн 5 0
.$ 02 '1
вступних з б о р а х представників Мих. Дуткевич подякував че- вам. Оплати умірьовані. О
1 ПОЛІПШЕНЕ

авВ Томаш

к и..

дй р і Раозм 50 1
ФИЛАДЕЛФІЯ. ПА.

92н
л
a
l 5н
уи филаделфійських

3 ш
й
т-
ських громад, братств і това-
ьіоіг$4
ўкраїн-
З хрестин д л я потерпівших від

0 ра
в
повені.

v іи
ьлн
д
а
еф ці
сним г о с т я м з а п р и с у т н і с т ь і
пояснив, щ о неділя 2 - г о ж о в -
анни пацієнта переводжу
Поради і оглядиш даром.

чК
Л б іріоу д
нш і
кдл ж і
АПОЛЛО, ПА.

е
л
ь
н еи рМ
ц О 1
тькви й0 :айи
л е
к
с
а бзіН р а в
е
ст
ор і5 0 п
$ . е р с е ,
р и с т в і т . ин., д н я ЗО. вересня

Раозм $4
Дня 2. ж о в т н я

0.0
відбулися тия повинна бути д н е м україн-
с. p., у р я д ж е н о с п і л ь н е м а с о в е х р е с т и н и в г р о м а д я н М и х а й л а с ь к и х ' щ и р и х с е р д е ц ь , б о в т о й

5 0
в і ч е , я к е м а л о в і д б у т и с ь в не- і М ч р і ї Р о б л е в с ь ' к й х . Підчас день т р е б а спішити з негайною
DR. ZINS
Ч
М
ЛН б р ааійива
ккон всьакти р й
ськ и Д й п
н л
х
Н
р
і
оо ' Сжи‚Ркм
он
е лаоазй и1..6$7.22
ПЛЕИНФІЛД, Н. ДЖ.

е '
5
д і л ю , 9 - г о ж о в т н я с. р . в У к р а - з а б а в и

501
ї н с ь к і й Г а л и 8 4 9 N. F r a n k l i n St. п р и г а д а в
кум Дмитро Ш а г а л а п о м о ч е ю д л я н а ш и х Українців,
г о с т я м з а рідний щ о п о т е р п і л и в к р а ю від п о в е -

ДЕНТНСТ
С
Д в к
бнріими жертвами зло Гром.Б А н д
й м 0 5.
П и ш у „ м а л о в і д б у т и с ь " , б о та- к р а й і т е н е щ а с т є , що., й о т а 'ні. М и м о т о г о , щ о д е х т о неҐбуВ

лоіруський Волдими
кого. в повнім значінню слова, спіткало т а візвав чесних г о - Приготований д о т а к в а ж н о ї
не б у л о . Непредвиджений, стей д о жертв.
ш о р с т к и й , осінний д о щ затри-
мав щонайменше 7
5
% н а ш о - Ш.
збірки, б о дохід з представлен-
З б і р к о ю з а н я л и с я F t Т . і Д . ня п р и з н а ч е н и й б у в на' б у д о в у
С и р о т и н ц я п р и У. Н . С о ю з і , а
Др. Б . Т Р О П
УКРАЇНСЬКИЙ
С-еоІялІета. Основ. 28 л ті

$186.0.
го громадянства по хатах..

110 EAST 1У 6htи ST


З і б р а н о $ 2 1 і в и с л а н о д о О б - Ірсеж т а к и ч е с н і г о с т і ж е р т в у -
Малесенька горстка філадел- єднання в ФиЛаделфїї. в а л и і д л я п о т е р п і в ш и х від по-
СТ. Л Ў І С мо. РЮНКЕРС` Н. И.

Ш йд а Ф . В $ .-
.5 0
. 0
фійських Українців, д л я яких Ж е р т в у в а л и п о 2^ Д о л . : М . в е н і Ц і гроші ^вислано

$20.0 Т И
ГАРАНТОВАНЕ

Ж
Н ЕВОЗ МЦ ю ртааоп
лкрчквуеиіч79Ю РйевІНЕ бор
м
з
іній
даів і0Q
л 2110п
5..00срЧ е
с П л
д о щ у не б у л о і не м о г л о б у т и , Р о б л е в с ь к н й , Д . Шмагала, Й . ' с е й ч а с д о О б є д н а н н я і у х В а л е .

оі: Константн їі $100


з і й ш л а с ь на означене місце і Федак, Й. Труні. М

. . Клйпан; Й. но на т у ціль в як н а й с к о р ш і м
$2
7.
5 ; 1
4 в и І FTBST AVE:. cor.
I C W YORK, N. Y.
3
dr ST.

мож зр р кі
анаоботипио в а
-
рлгмьнен в
П и л н а н 0 д о ж и л а є`вбї л е п т и д л я о б т е р - Ш е л и с т а Роботу виконує солідно.
по д а тС
дч оа слі; — и спільними силами

о с е ял
Моделі так дешеві як $100.00 ні оплати. Платити

Ф л і Т и и к о 0 .0
т я с л і з п о т е р п і в ш и м в і д п о в е - Йаііах` С С т о й к о . ` . С . Дмнтр'асе- р р е д с т а в л е н н я а б о я к и й с ь в е - Через 10 літ знають мене

М ота и ч С т
е
ф а
н 1 $12.5 . — X( R
- y.)
т и ж н е в о і сет ваш.

Ч адяй коввсьск ьки ий йЌом Н илко лай.о.5і0оа.0вП


ні ж е р т в а м ' в к р а ю . вич, Ді З а г р а й , П. А н т о н ь р , Ів. Черок. виконування мехапічної

А но естьВ
обсягу дентистнкн.

Гн опрдл ом .нсуд К чкхуираќвдаріаР гаосзрВ асил1 ь00 бзіроагв$5 наригорхярі,е $210.0.


Всі Радія гарантовані позаяк 1.00
СОЛОВІЙ,

Р о н к
В і ч е в і д л о ж е н о на д е н ь 2 3 - г о А. Банах`; дрібНИМй

НЕ БРЕК Ш Иѓ.ет:
Оглядини при помочі лучів
ми є
СТАРА І ПЕВНА
Л
К Г ел ьс
о
ва л и
ь ч М Н их к
й
аоа
с
лиа
й ь ШАМОКІН, ПА.

.
01
Q
1 . д
іи аю х
жовтня.

ќр
п
Поіменний

т
н оиВспис

г
о
відчуваю- зом зібрано

т
м о
е й м
'датками зібрано:

. . Н
$ м
2 0 0
. 0Г
.
0
Рентгена

ом
даром.

оНБ Д о -
р о в а
і.тертіу.С
!
ќ Н Т е рен ті . . 5 0 чих б е з в и х і д н е , гірке положен-

МЕН"ЧЕСГьЕР', -H . Г.
оою ертв.и М іротий кн
оР
лацао К о п а
ч уќ б зі р ав с л д і у ,
00 Мама навчала свою малень-

--
нє ж е р т в о д а в ц і в н а с п і л ь н и х

Л 'к ч
.ом ж
КЮАРК, Н. д ж .

а
з
,Сн я ки зЗям
п е
р е
д п а
в
р
-ахисту У.Нси
ФіЛіПСБУРҐ, Н. ДЖ.

и сл$а вФ25
д3 о0
. сд о р ч
цук івді у. і
ж М е
з б о р а х представників з дня

.раС р т
в
о-з н. я.
го вересня і ш а н о в н и х г р о м а -
2 ир
о
1 9
30-

д Ўо $2
, 0 І0
. ку Л е с ю , ' я к т о гріх б р е х а т и :
Завжди, всюди і всім і

Д Рий. М, МЕЙЗЕЛ
10tb S T . A AVE. A, NEW YORK.
Отвоено

Г отм м .К В к ю
дян, які б у л и присутні на вічу
д н я 9-го

рн
ж о в т н я с. p., є я к е л і -

цуаігукН С
І в. н а с з б и р а ю т ь ж е р т в и .
Кількох наших щирих г р о

теф ан п р и
м, м о я д и т и н к о , т і л ь к и п р а в -

славп
У-

др5от1ин К о-. Н.
Ѓ бу
вшСПЕЦ
М П ЄТ
У збр і к ж е р тв н а С е
ц ь М а
м о,
дує. кіадян, як тільки почули з а Tyj п о м і ч н и к Европей-
Леся підбігла д о вікна і по-

K
jelfЧГ п
op T i о л y pе т eа Д Ф ж рне
к
о ван н і . .
АЛЛЕНТАВН. П А

еС З
н
х
ллсіГ
а
х
о
тн г
юор
и
рясьеяін о са з х . УП
в
по'рн
м
ипю
.
т ес
и п д о м. вГ
ід іпрд о и
л і
ѓ
н в
рг
о уй
р
оі
м к о. тр
14в
уж 7 О е
р м
к
т
вуі
н
і б
зе
он
і гри
а в
1 з Ас пн
нл
з-і
г
Уь
Ж е р т в и з ЗО. в е р е с н я : М и х . с т р а ш н у п о в і н ь в к р а ю , в з я л и б а ч и л а , щ о д о н и х й д е її т і т к а .

а-
с ь к о ї К л і н і к и н а Університеті

дд$тоаеі1н гк0
д6
-у0 і.е,й"в,ап роби
Д а р м о г р а й i d д о л . ; - п о 5 дол. ся сейчас д о р о б о т и і п е р е в е л и І Я

xйслерВ мЛ л звггааен ао яївивсш зб1і9к2е7Свозгбао„р якоюквотрий зан диян- 3г-о


НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ мамо! Д о нас йде

ідртоін
Союза. ІВ. П е л е н с ь ќ и й , В а с . М В т о л н ч ; )І з б і р к у , я к а . п р и н е с л а $ 5 1 . 5 0 , я № т ќ а і - — з а с к а к а л а Л е с я п о кі- л і ч и т ь О С Т Р І і Х Р О Н І Ч Н І хс
КНИЖКИ З КРАЮ.
ТАЙНА, трагедій у 5-ти діях (9
осіб), Дмитро Ннколишии — 40 ш р
д кн
п о і д о л . : З а т е р к а ; Т . С в и с т у н , кі в ж е в и с л а н о д о О б є д н а н н я . Г м н а т і п л е щ у ч и в д р л о н і .
М . П а н ь к е в и ч , п-і ` Ќ л а п к о , п-! І З б і р к а п р о д о в ж у є т ь с я , б о u i e f

$200.66
П . Ки'ри б о г а т о н а ш и х г р о м а д я н о б і ц я -
Ш Є ' ф т , Б і л и н с ь к и й , була
М а м а , я к а не л ю б и л а т і т к и :
Біжи, Лесю, н а ґанок і
також
АІУЦііИН і Ж Е Н И Ш !

вЄгН
ш к і р н і і кровні
хороби.
ђалин'Оув-3Ю
і мічI іIrni
МЖ
СОФІЯ ГАЛЄЧКО, песа з життя л ю к ` , Х а в л и ќ , МалНК, Д к р е ж о в - j.no з л о ж и т и д а л ь ш і ж е р т в и . І е к а ж и тїтці, щ о м а м и н е м а до-
У. С. С в трох діях (в осіб),
З а г а л ь н а сума всіх ж е р т в $443.53 ський. Тепер жертвували слідуючі: Т И
Микола Угрин-Безгрішнкй . . . 30ц
ч Ж е р т в и н а в і ч у з Д н я 9 - г о jП- К у х а р 5 д о л . ; п о 3 д о л . : й . А відтак знов` мама навчала ЇЗЗ Е. 1 6 ST., H E W YORK
ПОЦІЛУНОК ЮДИ. песа я в чо-
тнри дії (S осіб), С Бела Юв ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЄ ЖЕРТВ жовтня в і д ‚ Г р о м а д , Товариств,) Петриќ, В. Петрів, Ю . Датків^ I^^^J^J^^^HO^ б^е х ати. Години:
ЕВЄНЮ

МІЩАНИ, драма на 5 дій (28 о-


сіб), Волод. Мартинеиич
ГРІХИ МОЛОДОСТИЕ превесела
35 ц

комедія па 3. дГі (12 осіб), Во-


НА С И Р О Т И Н Е Ц Ь - З А Х И С Т У К Р . Н А Р О Д . С О Ю З А
п о конець вересня 1927 р. '
' Б р а т с т в і п о о д и н о к и х Осіб; я к і ! } М . Ф е л ь д м а н ( Ж н д ) , М. Б о х а -
( з л о ж е н о п р о с т о н а р у к и К о м і - І н о к ; п о 2 д о л . : В , К у х а р , }џ. Л і с -
(

ВЕЛ№ѓА НОВИНА ДЛЙ К У Р Ц І В .


; Ник, П . С т р у к , Н . А ^ д щ д ь , Т . Коди ви.числитесь і к у р е н и е м на-,
fE-ідиом брязни іглітааії горла, зачніть
O
jW
fW-ft-
Ю-г-ї; 4 - - в ; і неділі в
д
і 101
-
ЛИШЕНЬ $2.00.

.1
С.5
.8
2,0 виаааіва
.юднмир Мартиневнч 25 u Ч л е н и У. Н . С о ю З а з л о ж и л и ж е р т в ' у в е р е с н и 1927 .$353,65 Н о в а Незал. Українська. Цер- (ґолембовськнй, П. М н г а л ь ; KypweOW.GpJds. S. них нема кашлю

С,
В і д д і л и У. Н. С ж е р т в у в а л и з і с в о ї х к а с у в е р е с н и .
Д р і б н і ж е р т в и , з і б р а н і п у ш к а м и з а х р д б м членів У. Н С
.-. 3 0 . 0 0 ! к в а 3 2 д о л . ; т о в . А м е р . - У к р . п о Т д о л . : В . К а ч м а р с ь к и й , R.
е

УН
46,39
Me'fSlf"
;ОМ а о И вЄе, ропо, в полуднє, вече-'

досиди Дохід з щдприемсїв, урядж. поодинокими відділами


Ж е р т в и в і д не членів.У. Н. прислані відділами

Союаз
Ж е р т в и з п і д п р и є м с т в і з а г а л ь н и х з{бірок., у л а ш т о в а й и х
с п і л ь Н о б і л ь ш е н і ж о д н и м ' в і д д і л о м У. Н .
Г о р о ж а н 2 5 д о л . ; У к р . Г р с ^ д а ` } К а л и т к а , Н. К о в а л ь ч у к , І І . Х р у -
1 0 7з. LНOа й с т а в н 2 5 д о л . ; Сестр.Не'п. няк, М . П е й к о , Н Б о р с а , В . Г о -
З а ч . в і д д і л П р о в и д і н н я 2 5 д о л . ; л и й . П . К о м е н ч у к , А. Т ї р к о в и ч ,
. . . ' . 2 8 3 .к4о3` л є к т а з Ф р а нк ф о р д у ' п е р е д а- М о т р о н а М а з у р к е в и ч , . Т ^ Ь у -
ока
"."-.‚спрмнввтаві вам. Old
I d e e йова,змішка тютюну, змќгче-
- н о а в і методи. вмнаЛденої .j

В Е С Ї Л т зі співами І танцями
S дП жарі

житѓА^
(II осів),
ПОІЕрМІгЌ. -
Ж е р т в и п о з а в і д д і л а м и і ч л е н а м и ' Ў . Н . С. у в е р е с н я ' . . ' .

У в е р е с н я І 9 2 7 р о к у вПЛЗйНуло ж е р т в н а с у м у . . . .. .$ijp
гЯ.ОО на. И о с . М й х а л ю к о м 2 0 і о л . ; ц я к , Џ. П е т р и ч к о в и ч г Т, Я н к і в ,
Стрілецький`' Гурток,
5;дол.:
З Л О Ж И Л И і ський, В . Г о л о т а , Іл. С т р у с а ; Й .
:

Sgm^H-JriHTflft
SiV
tOBOD
таниямн з народного
осіб), В. Мартиневнч S
(7

К
19о2м
7ѓет У,-2Н
П о к о н е ц ь в е р е с н я 1927 р о к у 8аТа5гЬні'`сукй ж е р т е е' $ 2 9 , 0 0 4 . 6 2

.7,-9
(по Т е о Д С в и с т у н , B a c . j X a p K p $ 2 ; В . Максимець $ 1 . 5 0 .

,
лЬ--шо. цигяреюк Вони, е наДг.тад-
^ ' ‚--"-их
н о
' а зішкоиих
і.ліпша циг,.
Ото "^S
iS^Nor l

іnew аиотояО
нсќгт,сптTM
с
ГолаЖ
і. л^.в!^-2^^иайМи"^
І2н^Ж;і
Снротннця-Захисту Союза. - № і м І ! ^ ^ 'О'Н- " Bl кождого 1 1

ТЦ
ж чйи^нУ ш
їШ
n o M l w y , O T b c н а

В З G r w c j S t , J e r - e y C i t y , N . і. П о ` к о н е а ь с е р п н я п р б г о я о Ш е я о ' ж е р т в н а сумЛс уошїи! . ' ' " - - а "а


- - - . Я " ' - Читайте оголошення О И ^ І о З в
Петрусик; Пет. Мельник 3 дол.;И!о.50 ц.:І, Ваньо І М д р т а ^ " " ^ ь їх і заховай.
В ео олд. . ГРаалдаянн с2ь кдиойл, . ;Ів.п Б
Т о а н1а д
х , оМл. ^ Р а з о м - з і б р а н о $И
5 1.. 5П
0 .е т р и ќ . Ілення № ѓ т ` ` ' `