You are on page 1of 4
урядовийорганзаюімоговоіорганзіацїіукрнаїськийнародний
урядовийорганзаюімоговоіорганзіацїіукрнаїськийнародний союзвзлученихдержавахамерики., УКРАНЇСЬКИЙДЕІІВНКІІ
Т,Т
-
`
^ІГ
^
Ч.
243 .
Джерз и
Ситі ,
Н
.
Дж. ,
середа ,
1В.
жовтня ^
1927
VOL.XXXV. ЩЇЩ.' _ J-neyCyti,N.J.,Wednesday,Ooctber19,192
Н1МКОНГРЕСІЎЛ'ЕННІ-
ТЕМРЯВ А
Н
А
СЕЛА Х
НОВІ РІШЕННЯ СУДУ ПРОТИ
КРАДЖІ ПОЧТОВЙХМАРОК ТРОЦЬШІҐ,НЕЗА^НіОнУ
НАИВИСШИ И судпотверджуєзаборони. у вартостй ЯЩШ
ОСОБОЮНА КОМУНІСТИЧ ПІДКАРПАТТЯ - .
В селі
Ставка ,
біл я
Ужгоро -
СТРАЙКАРІВ
ЃРАД Ь
ду, нільськ і
парубк и
вдерлис я
УЯМІЕЧМЙГІ mut
'
ЛШНГРАлД, '
елекўтивного комі-
16.
жовтня .
—,
вночі
д
о
хат и
старо ї
жебрачк и
Шдбувається{ту т
конгре с
цент-
Сонцури ,
що б
помститис я
на
ральног о
ній,
як
на
„звісні й
відьмі" ,
тет у
Всеросійськог о
Совітсь -
,по
ноча х
витяѓл и
- багатт я
Якес ь
гуля є
з
чрртом" .
Па -
ког о
Соіоз а
у
колишні м
таврій -
рубк и
її
у
ліс ,
запали
-
ськім
палацу.,Н а
конгрес і
за-
л
и
та
м
й
кинул и
її
t
Н
Ю
ИОРК ,
Н
.
й
.
Почтов і
ВАШИНГТОН ,
17.
жовтня .
Найвисшн й
Су д
Злучени х
ступлени х
є
16
національно -
огонь .
ловецьк е
товари `
інспектор и
звернулис я
д
о
ту
ВУГЛЕВ І
МАЙЙЕЙ І
ЙЖ
Е
ВИЙШЛ И
Н
А
СТРАЙК`,
Держа в
вида в
нині
дв
а
рішення ,
які
будут ь
мат и
велик е
зна -
стей,
а
усіх усіх
делегаті делєі в
заявило^ство-лцо'полювал о
у
лісі,
по-
тешні х
бизнесмені в
з`
просьб о
чіиие
дл
я
відношенн я
робітникі в
і
підприємців. '
$7000,00. Тутешн і
керенськии газети редактором д,нг.
бачивш и
дим ,
врятувал о
стару )
ю
о
помі ч
у
висліді
злодіїв ,
щ
о
ся
1000;
10
відсоткі в
МІЖ
НИМИ
Одн о
рішенн е
видан о
в,справ і
заборони ` прот и
страйкую -
станов`лять
жінки,
а
ЗО
відсот-;
Бонцур у
ві д
смерти .
Ос ь
ЯК;І
вкрал и
почтов і
марк а
у
вар'
чих
робітникі в
ріжни х
вуглевн х
підприємств ,
видано ї
висши м
А РОЙІТ-
никизастРаркіуютьПРикніцімсіяця
ків
не
є
членам и
комуністично ї
наслідки,
да є
„освітня "
прац я
тост и
власт и
судом
Вест
Верджінії .
С
я
„інджонкшен "
заборонял а
юнійни м
партії .
Н
а
конгре с
приїхал и
та -
на
села х
Підкарпаття .
Ідовідалися ,
щ
о
ті
значк и
про-
урядникам
насильств а
намовлят и
робітникі в
д
о
страйк у
аб
о
к
о
ж
Троцьки й
і
Зіновєв ,
одна к
даван о
у
великій
скількост и
п
о
юні ї
Юнійиі урядник и
протестувал и
пере д
судо м
прот и
сеї
за -
БЕРЛІН ,
17. жовтня .
Близьк о
130 тисяч
німецьки х
ро -
ніхт о
не
зверну в
уваг и
на
їх
значн о
знижені й
ціні.
ПОЖЕЖ А
В
ЛОДЗІ .
борони ,
щ
о
мовля в
вон а
їм
зовсі м
не
да є
вести
організаційно ї
бітників
вийд е
на
страй к
пр н
ЯіниІ
сьйѓ о
місяця.
прихід .
Ли ш
оде н
постўѓа ч
роботи .
Тепе р
Найвисшн й
Су д
потверджу є заборон у
низчи х
Пожеж а
волоконно ї
фабр и
У
Гал л
застрайкувал о
сам е
7 0
тНсЯч
мігиІтовИх
шахтярів ,
приніс
їм
крісла,
одна к
вон и
судів
н
а
тій
основі ,
щ
о
діяльніст ь
юнії
перешкаджа є
в
межи -
ки
Арон а
Шпильк и
в
Лодз і
які
домагаютьс я
пІдвисшення
платні.
не
сіли,
але
рішил и
дальше )
ПАРИЖ ,
3.
жовтня .
Був-`
стейтовій
торговл і
вуглем .
тревал а
цілу
ніч
і
замінил а
чо -
У
дні
2 9
жовти м застрайку є
в
Ькоійц і
МоШѓхК-- -
ГЛЩЛ Х
9
стоячк и
слухат и
нара д
конґр е
ш
и
й
російськи й
преміє р
Ке-
Друг е
рішенн е
видан о
в
справ і
одног о
залізничог о
страй -
тироповерхов у
фабрик у
в
ку-
70
тис`яч ткацьки х
робітників ,
які
н
е
Можут ь
прийт и
До
поро -
су.
У
маніфесті ,
яки й
прочита в
ренськи й
ста в
начальни м
ре -
ку
в стейті
Індіяні
в
липн и
1926. року .
Трьо х
юнійни х
робітии -
пу
румовищ .
Втрат а
виносить )
преміє р
Риков ,
говоритьс я
зумінн я
ш
о
д
о
платні
з
властителям и
ткацьки х
фабрик .
дакторо м
російськог о
часопн -
ків обжаловаН о
там
з
а
прост у
намов у
д
о
страйку ,
а
ќром і
сьо -
міліон
золотих .
Людськи х
ОТВОРЕННЯЗАСДІАНЬРУ-
Кол и
май перський
страй к
не
закінчитьс я
у
скорі м
часі,
су
„Дні" ,
яки й
поча в
виходит и
п
р
о
частинне
знесення
смерт -
го
загові р
ужит и
вибухови х средст в
прот и
зелізниці .
ЮнІйнІ
жерт в
не
було ,
б
о
фабрик а
МУНСЬКОГОПАРЛЯМЕНТЎ.
діткн е
й
н
богат о
инши х
Індустрій і
заѓроїйт Ь
'навіть
берлін -
у
Парижі .
БУКАРЕШТ ,
15.
жовтня .
—І
ноѓ
кари ,
яку
від
тепе р
буде.за -
робітники
показували ,
щ
о
підприємств о
не
навел о
н
а
сво ї
Шпильк и
бул а
ві д
деяког о
ча -
ськи м
електрични м
заведенням ,
щ
б
находятьс я
н
а
просторі ,
Першиі і
парлямен т
з
а
панува н
стосовуватися )
при
дуж е
тяж -
іверджени я най.менчих
доказів ,
ал
е
Найвисшн й
Су д
потверди в
су
нечинна
і
щойн о
26.
вересн я
обняті м
страйком .
',
^
^ '.^.,JY '
Тбу
З?
ня корол я Михайл а отвори в и х злочина х і замінюватис я К
ня
корол я
Михайл а
отвори в
и
х
злочина х
і
замінюватис я
К
заборон и
так ,
я
к
вон и
^ГЗуди
видані .
мал а
бут и
урухомлена .
у
т
днес ь
член
реґенції,
князь'вязнично ю
карою ,
з
виїмком .
ПИТСВУРСЬКЕ ВУГЛЕВЕ ШДПРИЕМСТВО ЗНИЖУЄ ЗАПЛАТУ.
Микола ,
У
престольні й
бесіді
'случаїв ,
д
е
обжалувани х
засу -
чОТИРО К
ОСІ Б
НА- ,
МУССОЛНІІКАЖЕ,ЩОУ- ТІАЛЇІПОНЕкАВТ
CMtEPT
b
ДРУГ Е
ВИКИДА Є
СТРАЙКАРІ В
З
ДОМІВ .
щ
о
писан а
джен о
з
а
спроб у
знищит и
со `
іа
е
в
імени
малоліт-.джен о
з
1
СЛІДКО М
ПРОГРАНО !
В
ПИТСБУРГ ,
ПА,.
17.
жовтня .
Майиерськ а
юиія
підио -
ньог о
короля ,
запевнюєтьс я
вітськ у
владу
Тако ж
подаєтьс я
РУЛ^ТУ .
сить
публични й
протес т
прот и
обнижени я
робітничо ї
запла -
представникі в
народу ,
щ
о
за -
у
згадані м
маніфест і
д
о
відом а
V:;i
;
ІТАЛІИСЬКИИ .
Н АРІ Я
ЛІУ-ЄИТдЬ
БУТ И
СгШАДННітІЗС^рІ М
тн
вуглевим
підприємство м
Питсбур г
Термине л
Ков л
Ко .
Зни -
граничн а
політик а
держав и
не
делегатів ,
щ
о
збільшен о
В
Ніцці
розігралас я
страш -
ПОВБДЕННЯ М
ДАЄДОКА З
СВОЄ Ї
ЗРІЛОСТИ і
жекне
ма є
почат и
обовязуват и
вж
е
від
сеї
суботи .
Юні я
до -
зміниться ,
щ
о
національн і
ме'и
датк и
на
народн е
шкільництв о
и
а
родинн а
драма ,
яко ї
причи -
РИМ ,
17.жовтня . —
Преміє р
Мус'соліні
заяви в
на
НИНІШНІЙ
дає,
щ
о
зниженні, йд е
всупере ч джексонвилські й
угоді .
шост и
будетьс я
трактуват и
о рублів .
15'міліоні в
маніфе -
н
о
ю
е
так а
част а
в
ті м
місті
раді
міністрів,
щ
о
п
о
Який
е
італійським
„Дне м
Вуглев е
підприємство ,
звісн е
під
скорочено ю
назво ю
Ре -
справедливо ,
а
крім
сьог о
з
о
сті
є
тако ж
згадк а
пр о
призна -
програн а
в
рулету .
Жертво
ю
Перемнря" ,
не
буд е
більш е
торжеств ,
маніфестацій ,
поблик,
внесл о
д
о
суд у
домаганн е
викинут и
21 2
роди н
робіт -
бовязуєтьс я
правнтельств о
пе
чення ;
10
міліонів
рублі в
дл я
газардово ї
гр
и
впа в
ци
м
разо м
обход у
річниц ь
а
ж
д
о
розпорядку ,
5s
-У.
ннків,
страйкуючи х
прот и
сьог о
підприємстваЃ'
рест у
відбудов у
кра ю
на
ек
о
бідних
селян
на
заку п
худоб и
й
власни к
гарадж у
Ќазалій ,
який ,
Станетьс я
е
тому ,
(і падолиста ,
ніяких
дальшог о
шоб и
урядовці в
не
ШУКАЌѓТЬ СПІРНОГО ПИТАННЯ НА 1928.
РІК.
помічнім
полі.
На
перші м
засі -
п старість .
р
о
обезпеченн я
їх
на
програвш и
всі
гроші ,
вби в
жін-
відтягат и
їх
обовязків ,
також ,
шоб и
жит и
данн ю
парлямент ў
не
явилис я
З промов и
Риков а
показуєтьс я
ку
і
дво є
діте й
і
поповни в
са-
СЕНАТОР-БОР А
П1ДНИМА Є
ЗНОВ А
ЇЩТАНН Є
ПРОГИБІЦІЇ .
економічн о
с
ві д сповнюванн я
й
щадит и
час,
а
народ у
не
з
а
части -
члени
опозиції ,
національно -
також ,
щ
о
Ленінгра д
числить )
могубство .
І`
ВАШИНГТОН ,
17.
жовтня .
Никла с
Ботлер ,
президен т
ми
манІфестацІямигП о
6
падолисті , РСХ
маніфе -
селянська-партія .
:їх,
провідний
знов а
-около -яв а
міліон и
меш -
Колумбійськог о
університет у
в
Н
ю
Иорк у
т
а
оди н
з
визнач -
стації,
як
приміро м
святкування
в мар ш
у
д
о
Риму ,
.
ки
не
подали ,
причини ,
задл я
кандів,
ленінградськ і
діт и
до -
нійніих
републнкаиськи х
політиків ,
виступи в
підча с
промов и
ЕКСПЛЬОАТАЦІ Я
буд е
святкуватнс я
у
неділю .
У
дальші й
промов і
н
а
рад і
яко ї
не
явилися ,
ані
не-виска -
б
р
е
виглядают ь
і
е
здорові ,
а
перед Чиї-гнлуг-гм-для
Штук и -й'Наук и
з'пропозицією ,
щоб и
ПІДКАРПАТТЯ .
міністрів
хвали в
правнтельственни х
а
перем у чувати
надзвичайн і
фашисті в
свої й
пану є
в
Італії
від
по -
престоль -
політичні
парті ї
згодилис я трактуват и
я
к
спірн і
питанн я
пр н
и
ніякої
критикі
ВИГЛЯД
міст а
змінивс я
на
луч -
Як
визискуют ь
чесько-ма -
слідньог о
засіданн я рад и
міністрів у
.
` :
ше‚
б
о
мяопд
дом и
направлен о
вибора х
самогубство баронеси унеапол.і росйіської
ЛЕВНІ,ВИТАНИИ У нюИОРКУ,ПРОСВОЇ ПЛЯН И
на
сліду'ючий
рі к
питання :
світовог о
мира ,
прогибі -
бесіди .
дярськ і
пани
Підкарпатськ у
У-
Не
закаламутил и
сьог о
споко ю
події
звязані
зі
стра-
й
бизне с
почи -
ції
й
фермерсько ї
допомоги .
відмальовано , а
нае
країну,
цьог о
найкращи м
дока -
ченням Саќка
й Ванцетті, ані
знижк а
ліри,
.
знов а
процвитати .
Сенато р
Бор а
знов а
виступи в
ту
т
зі
заявою ,
щ
о
підча с
цирковий ВЕСЕЛЬЧАК
з ом
цифри ,
які
пода в
інж.
італійськог о
віцеконзул я
Муссолін і спокій , який
серпні.
ані
валют и
ані атентаТи
у
Франції ,
ані убийств о
на
дво х
внз- .
своєї
промови ,
як
у
ві н
виголосит ь
в
Н
ю
Иорк у
дн
я
12.
падо -
Брандай с
у
розмов і
з
корес -
начиих
фашистськи х
'провідників.
Кол и
d
послідні
поді ї
ота- '
листа.
він
запропонує ,
щоб и
головни м
питанне м
виборі в
у
спричинивдипльомати-
понденто м
часопис у
„Венков" .
лися,-
італійський
нарі д
показа в
сво ю
зріліст ь
Через
виска з
НЕАПОЛЬ ,
15.
жовтня .
-
1928. роц і
зробит и
справ у виконуванн я
прогибіційиог о
закона .
чнінепорозумніня.
Ц
е
й
оборонец ь
чеськи х
панів
обуренн я
й
жалю .
Поповнил а
ту
т
самогубство ,
ПАНІ ҐРЕЙСОН ВИЛЕТІЛА ДО ЕВРОПй, АЛЕ ВЕРНУЛА.
признав ,
щ
о
Закарпатт я
дуж е
п
р
и
помоч і
затроенн я
газом
,
сильн о
причиняєтьс я
д
о
акти -
російськ а
баронеса ,
Апольоні я
ЗШДІАЕСТВОІВУЙВІНУНАМАЙ своє Н А символзміі - ВРОКУ
ВОЗДУШНО І
КОМУНІКАЦІЇ .
.
На
циркові й
арені
в
Сараєв і
вност и
господарсько ї
ситуаці ї
Марквіарт .
Згадан а
бароне -
Н
Ю
РІОРК,
17.
жовтня .
Пані
ґрейсо н
скорнстал а
нині
(Югославія )
співа в
весельча к
і
торговельног о
білянсу
Чехо -
са,
щ
о
візначалас я
небуденно -
з
гарно ї
погод и
т
а
вилетіл а
в
дорог у
д
о
Европи ,
ал
е
її
літа к
куплети ,
в
яких
насміхавс я
з
словаччини .
Самог о
вин а
виво -
ю
красою ,
бул а
Московко ю
з
500.000.00
скор о
показавс я
нездали м
й
ладунко м газоліни ,
д
о
сеї
дорог и
вон а
вернулася .
Лі-
Мусоліні.
Італійськи й
консул ь
СТЮАР Т
ОПИРА Є
ПРОРОЦТВ О
зитьс я
з
Підкарпатт я
на
сум у
ПРСч^ШтіГ'
роду ,
одна к
від
довшог о
часу,
так,
обтяжеии й
велики м
поро в
ус е
носо м
в
Сараєв і
запротестува в
тірот и
ВЕЛИКО Ї
ПІРАМІДИ ,
ПОЛУЧЕНІ М
3
чеськи х
корон ;
ово -
жил а
у
Берлін ѓ
У
полишені м
у
долину.
дальши х
продукцій .
Наслід -
ПРЕДВИДЖЕННЯ М
БІБЛІЇ .
'
`.}
чів
т
а
овочеви х
виробі в 050.С
письм і
просил а
вона ,
щоб и
її`
Д
о
Н
ю
Норк у
верну в
нині
Чарл з
Левіи ,
щ
о
колис ь
їзди
в
к
о
м
розпорядк у
югославянсь -
0000.00
ЛОНДОН ,
17. ЖовтнЯ.
На-засіданн ю
товариств а
‚‚ьри-
вагонів ,
щ
о
да є
чеській
бур -
поховат и
з
фотографіям и
зві -
літаком
з
Америк и
в
Европу .
Н
а
банкеті ,
уряджені м
дл
я
ньог о
ќої
влад и
весе.тьчака
усунено ,
тійські
Ізраел ьтяне"
у
свої й бесіді,
а
Лондо н бер
і
Гавз
промовля в
В.
Стюарт ,
жуа^і ї
Чистог о
прибутк у
25-.
сног о
тенора ,
Венямин а
Дягіг-
містом,
він предложи в
сво ї
плян и
заведенн я
постійни х
возду -
а
цНрк. переста в
дават и
виста -
який
запові в
у
щ
о
28
ма я
1928
рок у
вибухн е
но-
ч.
кор .
Ал е
найважній -
ш
о
перебува є
тепе р
у
Він-
інннх
ліній
мі ж
Америко ю
а
Європою .
ви
в
Сараєв'і.
,
,
1000,000.00 'ч. кор .
на
Світов а
Війна,
як
буд е
тре вати
д
о
16
вересня
1936
року .
шим
експорто`м
являєтьс я
ви -
ніпегу.
Крім
сьог о
просил а
ба :
Сво ю
вір у
у
вибу х
то
ї
війни
о'пираЄ він
на символізм і
‚.Вел и-
віз
дерева ,
котри й
да є
річно
ронес а
у
полишені м
письмі,
кої
Піраміди" ,
получені м
з
пророчим и
передвидженням й
610-
щонайменш е
щоб и
нс
краян о
її
тіла ,
ані
н
е
СКАЖЕНИЙЛЕВВЦИРКУ. 300,000.00 Мк., а
лії.
Сі й
війні,
після
слів
Стюарта ,
будут ь
товаоишит н
повен і
^
Тако ж
виві з
худоб и
і
домаш
-
пален о
у
крематорії .
Самогуб -
СУД ПІДТВЕРДЖУС ШИОРКЕ РОЗЎМІННЕ
ПРОГИБІЦІЇ.
й землетруси .
';
ч
ніх
звіря т
да є
річно
чеськом у
ниця
полишил а
8000
золоти х
„Англія ,
сказа в
Стюарт ,
і
инші
краї,
які
є
порто м
І.зраї-
У
урядов і
пр н
іарок,
які
призначил а
на
сиро -
НЕ
ВІЛЬН О
НАВІТ Ь
ДАВАТ И
ВОД У
ГОРІВКИ .
Су д
Ротбайн а
у
прогнб%іійног о за -
гостя м
звичай -
Д
О
В в
Нижні м
Новгород і
дер -
ля",
вийдут ь
побідоносі ю
з
то
ї
війнќ,
одна к
Росі я
зникн е
з
раціональні й
мігб и
ти
міст а
Неаполю .
ВАШИНГТОН ,
17.
жовтня )
Найвисшн й
Злучени х
жавнтм
цирк у
показуван о
господар`ці
міліонів ,чк. Тютю н
лиц я
землі. "
. '
—-
-
-І.
.
дат и
50
да є
Держа в
розгляда в
нині
відкли к
Виліем а
Й
Майк а
львів ,
свіж о
спроваджени х
з
15 міліонів ,
ементальсь -
Фрицела , добр е
іпикаговський
т
відоми х властителі в кабареті в
Пінкаѓ о,
яких
МАМА69ДТІЕЙ.
Німеччини.
Оди н
з
ти
х
королі в
ког о
сир а
1
вирі б
міліон ,
а
инш і
про-
БОРОТЬБАНАЗЕАЗ'ЛЕЖНИЙПРАПОРУПОЛУДНЕЙВІ АФРЙЦ
су
д
засуди в
з
а
Бзвірів
нечайн о
кинувся
на
прн-
дуќт и
сільсько-господарсько ї
Тог о
неімовірног о
рекорд у
кона
з
а
е
тільки,
що '
вони
в
нарушенн є
свої х кабарета х
яки х
подавал и
боркувач а
(чоловіка ,
щ
о
тре -
кул`ьтури
д
о
600
міліонів!
досягнул а
одн а
російськ а
се-
зовсім
неалькоголічн і
налитќи ,
одна к
уживают ь
суе
звірята )
і
розшарпа в
його .
лянка,
щ
о
жил а
кол о
рок у
Так і
зиски ,
тягнут ь
чесько -
но
д
о
питт я
з
горі вкою .
'
'
В
цирк у
повста в
страшни й
пе-
ЛОНДОН ,
17
жовтня . —
У
полудневій ,
бритійсьиі й
Афрн -
1872
в
селі
недалек о
Москви .
мадярськ і
пан и
з
Підкарлатт я
Найвисшн й
Су д
потверди в
се
рішенн е
низшог о
суд у
на
реполох .
Оди н
з
поліцаїв ,
щ
о
ці
ведетьс я вже
віддавн а
боротьба ,
щоб и усунути брнтійськи й
і
Вон а
бул а
16
разі в
мамо ю
бли -
не
даюч и
буквальн о
нічог о
тій
основі ,
щ
о
удержуванн е
тако`го
кабарет у
противитьс я
ду -
був
в
цирЛ' ,
цільним
йистрі-
„Юиіо н
заступит и
йог о
незалежни м
прапоро м
знюків ,
7
разі в
мал а
по
тро є
прац'юючи м
маса м
Закарпат -
хов и
КАПТАІН КАЖЕ ,
прогибіції .
і
'
ВНІ
І
л
о
м
заби в
розюшеног о
льва .
нево ї
Джек "
Африки .
а
Недавн о поставил и
були
полуд ^
полуднево-афрпкансь -
дітей ,
4
раз и
п
о
четверо .
Ані
4
ПЕРЕСЛУХАННЄ ЗА КАТАСТРОФУ В
іІОГТі.
Підча с
секції
тру`па `льв а
вия-
щоб и
Оритійський
раз у
та
к
не
сталося ,
щоб и
у
вилося ,
щ
о
він
сказився .
заступит и
кі посл и законопро`ект у парляменті ,
місцеви м
незалежни м прапором .
прапо р
Сей внесок'попи -
Ш
О
Н
Е
МІГ
ВИМИНУТ И
ЗУДАРЕННЯ .
неї
прийшл а
на
світ
тільк и
од-
гіОЖЕЖА.
рае
тако ж
правнтельств о
преиієр а ГерцоТа,
як е гоДитЬся,
що -
Н
Ю
ЙОРК, 17. жовтня . —
н
розби в
ПереДЧредерально ю
прокурато -
на
дитина .
Ал е
батьк о
то
ї
ро-
Дня -
21-го
вересня ,
вечеро м
би
иа
незалежні м
прапор і
полишит и
мали й
щи т
з
маленьки м
ріею
станув
нині
а
переслуханн е
Айв с
Томас ,
капіта н
нора -
дин и
бу в
щ
е
більш е
витрева -
ПОЖАР ВІДгрому. великими
вйбухд а
у
Кізлов і
біди
Терно-
„Юиіо н
Джеком "
у
самі м
р'озі.
бля
Лариса ,
щ
о
у
нюйорські м
порѓ і
норвезьки й
тяга -
лий
як
йог о
жінка .
Кол и
вон а
пол ?
сильн а
пожежа ,
яко ї
при
Бритійськ а
прес а
остр о
виступа є
прот и законопроекту ' й
ровий
корабел ь
Бесекген .
чиною^бул а
необережність . По,-
померла ,
оженивс я
в
друге ,
пише ,
щ
о
замін а
прапор у
викличе
давн у
расов у
ворожнеч у
Капітан
представля в
прокураторовн ,
щ
о
він
не
мі г
вими -
жеж а
вибухла. в
частині-;-аасе-
з даль -
друго ю
жінко ю
ма в
щ
е
В
Ляхівцях ,
иов .
богород -
мі ж
Бурам и
себт о
полуднево-Африканцям и
й
Брйтійцям н
які
иути
Бесенґена . Головни м
який
свідко м
бу
в
Олдмиксон ,
портови й
їденій
стиртаіа'и
збі-
ш 18
и
х
дітей ,
як
і
прийшл и
на
чанського ,
вдари в
грім
в
дере -
т
о
посліди і
відобрал и
незалежніст ь
невеличком у
народов и
пільот,
кермува в корабле м
у
порт .
Він
те ж
каже ,
щ
о
ко -
І ка
І
знищил а
тр
и
доми ,
стай-
примџов,;цдо
світ
сімом а
по
соб і
слідуючи -
во
і
запали в
його .
Ві д
цег о
за -
Бурів ,
щ
о
завзят о
бритійськй х
змаган ь
за -
раблі
їздил и
п
о
пристан и
так ,
щ
о
катастроф а
стал а
неминуча .
н
ю
і
одн у
стирту.
Пр и
пожеж і
м
и
породами .
Та к
т
о
бу в
то
й
нялась '
стайн я
і
шбпа^грспо
-
няти
їх
край .
боронивс я прот и
Тайме "
„Сонде й
ВеЛНка
Головно ю
причино ю
катастроф и
бул о
те,
щ
о
кілька
портови х
'бракло
вод и
лтвдей.
Най-
подив у
гідни й
селяни н
бать -
Даря` Михайл а
Bacapar6a v
Згорі -
Британі я
вж
е
поповнил а
ошибку ,
кол и
дозволила ,
щоб и
бард ж
в
дорог у
великом у
кораблев и
так,
щ
о
він
не
ба -
б.тизша
й
криниц я ‚віддалена
лі в
І
ко
м
83
діте й
з
яких
лиш е
4
бу-
ло
50
кіп
жита ,
ЗО
кіп
пшеницд,
три-листо К
ста в
Ірляндськвг о
невдоволення" ,
й
то -
чив
зпоз а
уїхал о
ни х
Капітан
Він виратува в
Бесенґена .
.
Фьометра ,
'
л
и
мертвими .
,
"
26
кіп
ячменю ^
4 .фірнѓ
сГна.
му
радит ь
не
Іти
Часопи с
ра з
символо м
стрічу домагайня м
на
Бурів, ^
f ,
міського,
пором у
казав ,
щ
о
мрак н
на д
заливо м
Щастє ,
щ
о
урат'овай о
Даусідні
не
було .
н
а
сві й
поро м
Морякі в
з
розбитог
о
будинки ,
б
о
ціле
с'ело
'пішлб б
корабля .
.
'
з
огнем .

КРЗАІ ГРОЗИТЬМНІЕЦЬКОМУШЕТОВИМНСІТРВЇ

БЕРЛІН , 17. жовтня . - - Кріз а грозит ь сам е тепе р
БЕРЛІН ,
17. жовтня .
-
-
Кріз а
грозит ь
сам е
тепе р
німепь-
ком у
коаліційном у
правнтельств у
чере з
те,
щ
о
баварськ а
„На -
родна.Парті я
в
навечер є
скликанн я
парлямент ў
грозить ,
щ
о
відмовит ь
йом у
свог о
попертя .
Згадан а
партія
домагаєтьс я
змін и
у
розділ і
податкі в
мі ж
поодинок і
держав и
федерально ї
німецько ї
республнкн .
Коли б
с
я
партія ,
щ
о
числить
диш е
19
послів,
відмовил а
пбперт я
теперішньом у
правнтельству,'-ату-
сіло би
вон о
податис я
д о днмісії ,
а
тимсамн м
наступи лаб и
пар -
ляментарнюпоодиноквмаѓжетьсг оот ь1правительства5податкіміліоніяі абільшедержавивкрізавчеремарок
зУяк.в-ТеШМинулоіеоднакНімеччинщопісло
сШяї яявеснсправк розділяі виднопоодиноки^Іа^БаваріЙналежитєсейЇстягненїяй^іІгбодержалздержявіаьЗвмалд^і.'і^-оіііподаткфоиеайдендодатговонрае
л--истягаьио'аРмгидо- ж--- '
^tVOBODA' " (І - 'вім часопис у ‚Ділр " так у за- мого
^tVOBODA' "
-
'вім
часопис у
‚Ділр "
так у
за-
мого комітету, який істнуе jrft j i
не гудуть' незабаром визна-
З
гойно ю
1І И
яву :
V
назво ю Союз а селянськи х Спі - Іватися: хто чесний Українець,
ПОВІН
Ь
І
СПЕКУЛЯЦІЯ
.
„Повідомляю ,
щ
о
я
згодоси в
л
о
к
у
Львові .
а
хто.
дійсни й
зрадник .
Ход і
ло'.
ЗО-ва И
Хп
ttf
Цкгаівіа в ИаМооМ
АааосМИрк-, Ци-
сво є
виступлЄан я
з
.Українсьь
Ќром і
тог о
комітет у
ісѓнує
перв а
буд е
добр е
noi e
для
дій-
ког о
Центрально`го
Комітет у
ще
комуністични й
иомітет ,
щ
о
оти х
перевертнів .
г Кол и
Польща ,
"на
повен і
спекулю є
j Мовляв ,
не
хочет е
слат и
чере з
допомог и
жертва м
повені,
ку-
}зветься
„Робітннче-Сєлянськн й
М
и
певні
сего ,
щ
о
тог о
ро.
он
March то.
1911.
uadar HU
Act
от
Маѓси
l
т
в
ц
е
на с
н
е
дивує .
Ц
е
Обєднанне ,
т
о
шліт ь
прям о
д
о
д
и
входи в
я
я
к
представни к
Коміте т
Допомог и
Жертва м
(да
демагогі я
Не
відогра є
тепер
виШас at іpedal rat.
of postage prbtUed for їв Sacttra
1103
зовсі м
нормальн е
яв'ище,
як
е
краю .
Ал е
й^`огс ^
ще
замало ,
,At i
of
October
3,
1917,
atttkoHa-4 Jaly
H ,
191S.
Національн о
-
Демократичног о
Повені
в
Західні й
Україні" .
поважно ї
ролі,
ал
е
обговори -
й
д
е
h o
лінії.денаціоналізацій -
ГІросвть
нас,жоо и
спрп у
ви- j
Обеднання ,
Виступа ю
з
Комі -
jjin 'ми
т
у
справ у
тому ,
щоб и
lUJJCIlPT.Or,
KATESі
ної
політики .
Том у
й
природ -
яеиити ,
щ
о
де
й.робч-о .
Д
о
Яка
сил а
всіх
ти
х
комітетів ,
Ітету
тіл'ьки
то'м'у,
що б
підкре -
I
a
copy.
цаш ї
люд е
знали ,
як
треб а
в
^
ним
у
Полякі в
є
тепе р
те ,
щ
о
нас, українських' імігранті в в
А-
пізнат и
найкращ е
п
о
збірках ,
7
0
0
1
7.001
слити
непблітичний,
загально -
таких ` справа х
постулати .
Цен-
'
л
3.75'вони
хочўт е
використат и
от у
мериці,-звернувс я
з
кра ю
телє`
які
дос і
оголошено ,
а
щ
е
і
кра-{
ійй
ї
$
S.75
громадськи й
характе р
`Коміт е
тральни й
Коміте т
у
Львов і
ве-
„$
стращцу
.
національн у
ката -
графічноЗз ^ просьбо ю
о
помі ч
ще
буд е
пізнат и
п
о
тім ,
щ
о
Tllrn
noвіял
a
3.00
Іту,
щ
о
складаєтьс я
з
представ -
д
е
акці ю
самостійно ,
I
все
те,
{стро'фу
на
здеморалізованн е
і
буд е
проголошен о
п
о
скінчен і
feieiia
вдме a.rw y
City
Kateii
ників
усіх
найважнійши х
укра-
щ
о
Українці
зложать ,
буде
роз-
Українськи й
Центральни й
Ко-j
(ню
збірки .
Тод і
цифрам и
і
фак-
Г.'`'і^ОО
яіііііісціц
на
п(;го
івірі
ду
Око yaw
tio.oo
їнеьких
центральни х
установ' ^
ділене ,
самостійн о
українськи-
мітет
Допомог и
Жертва м
2.75
західно-українськи х
землях .
У-
там н
буд е
можн а
`означит и
дій-
ftU
mobU i
n,
і
5.00
За
ним
виступил и
представн и
ми
рукам и
і
вислан е
д
о
ўкраїн-
За
кожду
аміну адресі
'ря д
польськи й
і
польськ а
су-
повені,
сну
сил у
ти
х
комітетів . На
раз і
Тві —
юоно м
щ.-.t
2.7S
ки
радикалі в
і
в
то
й
спосі б
ко -
ськи х
сіл,
Центральни й
Комі-
За
оголошення
редакція ве
відповідає.
с.пільність
тог о
переконання ,
маєм о
такі
дані,
щ
о
в
кра ю
зі-
яки й
пораі Я К
на
уго-
а
тися ч
ірено.у. Львові сейчас,
міте т
став `
аполітичним .
тет
наказа в
нашом у
громадян-
бра в
Центральни й
Коміте т
від-
З
Канада валемаль висилати
гроші
дише
на
т.
зв. Foreign
Money
Order.
щ
о
оте є
тепе р
найкращ а
М
й
л-
Vрозтюелас я
^-пляічейлаея `
вістк а
теїстк а
ТІ
(ству
взят и
участ ь
в
воевідсь-
В
свої м
комунікаті
Цент
раз у
на
перши й
покли к
пона д
‚Телефон „Сжободи": 498 Montgomery.
Tea. У.
Н
Союза:Ч838
Montgomery.
-1; зломит и
протипольськи й
а
довство . Толодоа а
в
п
р
о
повінь .
Д
О
ТОГО
комітет у
к
и
х
кбмітета х
тільки
тому,
hESa
ральни й
коміте т
зазна ч уе,
щ
о
"SVOeOOA".
P.
O.
BOX 340 ,
лялџу
city ,
N.
j
.
стрі й
в
кра ю
т
витворит и
16.000
золотих ,
а
Сою з
Селян -
ввійшл и
головн о
заступни г
щоб и
мат и
хо
ч
яку
таку
евро.
він
вед е
ратўинов у
акці ю
ціл-
смерть ,
як
ськнх
Спіло к
окол о
300, а
боль -
ки
наши х
економічни х
органі -
мог у
контролюват и
розді л
і
к
о
м
самостійн о
т
а
зовсі м
неза-
загляда є
вічи
сотка м
шевик и
т'о
й
тільк и
не
зібрали .
ДВА ОБРАЗИ
задий,
а
рівдо ж
і
представник и
лежн о
ві д
урядови х
воевідсь -
По
тім
найкраще
пізнати,
яку
жертв ,
які
да є
для
потерпів-
нещасни х
жерт в
`повені,
зму -
всі х
політичних
- парті й
ќром і
к
и
х
комітетів" .
сит ь
на ш
нарі д
шукат и
поря -
сил у
мают ь
ті
комітет и
у.наро -
ши х
від
повен .
польськийЃ
у
большевиків .
Коміте т
отж е
на-
;
Перши й
тяжк о
Союза .
дійсн о
дістают ь
Нем а
Зат е
о
доля р
на
Други й
українській
мадяі. встає ,
з
примір :
В
Чемун г
санаторі ї
в
И.,
ле -
ряд .
От о
є
то
й
злочин ,
ЯКІ
туНку
в
польські м
уряді.
А
то
й
А
треб а
знати ,
щ
о
польсь - їді,
в
сами х
масах .
Сою з
Селяи -
бра в
відраз у
характер у
безпар` '
жнт ь
хори й
громадяни н
Микбл а
Хомин ,
38
від.
тут
в
Америц і
називают ь
деякі
знова ,
даюч и
допомогу ,
буд е
кий
уря д
виасигнува в
рівно ж
ськи х
Спіло к
ЧИСЛИТЬ тільк и
на
(тійносо.-ВѓЌкида в
відозв у
і
ві-
У
.
Н
.
Лежит ь
там
ш
е
ві д
17. лютог о
і
вже
з
видно ,
спекулянт и
„національно ю
зра-
вимагат и
за
те
инщог о
род а
за-
державн у
допомог у
.
тепе р
Америку ,
себт о
на
тих,
які
саме ,
зва в
громадянств о
складат и
щ
о
він
тяжк о
хорий .
Я
к
таки й
одержа в
Елмайра , Н.
член
тог о
він
х
случаї в
Хомин ,
запомогу ,
в
запомог у
плати ,
а
т
о
льояльност и
супро -
щос ь
в
сумі
кілько х
міліонів
„ „
„:
.
.
„‚л.,.
^
-.:їдо ю
А
чи
є
це
яка
'зрад а
тепер ,
подібн о
як
це'бул о
під-
негайн о
яомд ч
т
а
слат и
її
н
а
ад -
Л
так,
я
к
її
друг і
член и
У
.
Н
.
Союза ,
кол и
ї
стрін е
так е
це
здорови й
розу м
читачів
с
ти
польсько ї
держави .
А
розділю е
ту
допомог у
чере з
час
акції
в
справ і
голодуючих ,
ресу.
ЦЕНТРСІБАНК ,
ЛЬВІВ ,
нещастє .
тут
отж е
нічого
нового ,
б
о
таки х
в
нас
вже
знайд е
відповідь .
льоя.тьність
буд е
обявлятис я
в)
воевідськ і
комітети .
Централь -
вносили
ту
т
заколот ,
кол и
аґі-
РИНОК ,
Ч
.
10.
богато .
на
уваг у
заслугу е
те ,
щ
о
гром .
переси -
громад и
. наші
пого-
ний
х Коміте т
нав'язав
от о
зио-
тувал и
з
а
„Селянськи м
Коміте -
лаюч и
д
уряд у
подяк у
з
а
уділену
йом у
залуча є
На
.руки
тог_0
комітет у
поча -
дятьс я
на
польськ і
школ и
в
у-
сини
з
тим и
воєвідським и
ко-
том",
а.прот и
Комітет у
Голод -
оде н
на
потерпівши х
ві д
повен і
браті в
краю ,
а
'другий
л
и
впщаз у
йти-жертв и
в'кра
ю
країнськи х
селах,
-на
польськ е
мітетам и
і
як
причину
пода є
ном у
Селу.
Большевицький ;
доля р
Сиротинец ь
У.
Н.
Союза .
і
він
вж
е
в
перши х
дня х
зібра в
урядованн є
п
о
громадах ,
слідуючі :
„Робітниче-Селянськи й
Комі -
примір :
В
місцевостн
Деслодж ,
Мо.,
відбуваєтьс я
поважн у
суму,
б
о
бул и
в
кра ю
польськи х
війтів
по `наших
се-
тет"
не
дума є
вже!
та
к
дуж е
в
хат і
весілля.
Підчас
забав и
оде н
з
наши х
гро -
такі
жертводавці ,
щ
о
зложил и
„Чере в сво'ю'участ ь
комітета х
в
тнх'во -
дах- і
т.
и.
На
‚це
числит ь
тепе р
ЯКБУДУЄМО
СИРОТИНЕЦЬ
п
р
о
Америку ,
а
більш е
пр о
Ра -
згаду є
з
а
повін ь
в
кра ю
1 просит ь
о
жертв и
дл
я
евідськи х
Українсь-
відраз у
одноразов і
жертв и
і
пої
Польща .
Т
а
це
дляЗнас,
я
к
ми
дянськ у
Україну.
От о
ргадянсь-
кнй
Центральний
Комітет ма -
конаючи х
голод у
браті в
на
рідній землі .
1
як
на ш
дописува -
1000
злотих .
На
зази в
того )
вже
зазначили ,
природн е
й
уря д
виасигнува в
вж
е
50.-J
і
тея ь
подає ,
таких ,
в
бул и
чесні
гості ,
о
від
тог о
краю ,
тільки
щ
вложнл н
лепту,
ал
е
не
браку -
тнм е
змог у
впливат и
я
к
слі д
У. Н, СОЮЗА.
Центральног о
Комітет у
потво -
(зрозуміле .
Зате'
не
зрозуміл а
000
карбованці в
на
помі ч
по-
вал о
щ
о
відмовлялис я
Жертви , бо ,
мовляв ,
йог о
фа -
на
доцільніст ь
розділ у
держав -
рен о
вж
е
в
цілій
Галичині
По-
д
л
я
нас
инш а
справа .
Ц
е
та ,
як
а
мілія
кра ю
1
так
не
дістане
з
дійде` д о
о
нічого .
А
другі
знов а
твер -
ц
н
х
підмо г
т
а
инши х
дарів ,
бу-
терпівшнм -
ві д
повені
і
вон и
вітові
Комітети ,
які
рівнож)
має
нам
вияснити,
ког о
ми
ма -
думают ь
ті
грошенят а
дістат и
дали ,
ш
о
зак и
збірк а
т
о
з
неї
не
остан е
вж
е
ні
дуч и
одночасн о
зовсі м
свобід-
збирают ь
грошев і
жертви ,
і
341 .
є
м
о
в
тій
допомогові й
акції
як
щ
о
д
о
збіро к
та
к
1
щ
о
в
сво ї
руки
т
а
використат и
їх
цента.
А
бул и
щ
е
й
такі,
щ
обзиралися ,
в
як
у
сторон у
діж,
збіж а
і
т.
п.
т
а
висилають !
слухат и
і
з
а
ки
м
іти, .щоб и
бу в
Хвальни й
Заряде !
Вилов-
д
о
розділ у
дарів ,
зібрани х
у-
д
о
комуністично ї
агітації.
В
їх
йдут ь
колектор и
і
гайд а
в
противну .
,
в
ті
повіти ,
які
навіщені
нещ а
порядок ,
аб о
иншчм и
словами :
ню
ю
3
Подаєм о
ті
дв
а
примір и
з
таки м
додатком :
країнськнм и
комітетам и
допо- j
комітеті
засідают ь
комуніст и
приємніст ю
вирізку
сте м
і
на
які
вкаж е
їм
Цент-
Куд и
слат и
жертв и
на
потер -
Українці,
Поляк и
і
Жиди .
(„Свободи' '
і
вра з
зі
жертвою
Не
можем о
нарікат и
на
наш у
Іміграці ю
в
Америці.
Б
о
не
ральний
Комітет. Чере з те
е по-'моги . Представник и
наши х
По-
,
півши х
від
повені ?
Кррм ї
сег о
вед е
запомоіову.$'О-О О
висила ю
її
на
Ваш у
а.т-
плива е
вон а
в
достатках ,
а
заклик . І тепер,
рідн у
українськог о
Щ
прецінь
не
оказалас я
глухо ю
дос і
рядо к
і
якас ь
певна
систем а
в
вітойих
Комітетів ,
нашог о
ду-
Н
е
бул и
б
м
и
бралис я
д
о
це'ў
акці ю
щ
е
й
митрополи т
Щасть ,
Боже ,
в
добром у
на
ніякий
краєви й
коля"національна
катастро -
цілій
тій
акції.
Коміте т
прого -
ховенств а
т
а
наши х
повітових !
теми ,
якб и
не
ті
письма ,
які
тицьки й
з
рамен и
духовенств а
Шеп-'Р е с У -
'
Ді л
!
варвар а
Попадюќ,
фа
навістил а
наш у
землю ,
бачим о
на
власні
очі,
я
к
від-
лошу е
в
старокраеви х
часопи-
господарськи х
і
кредитови х
у-
надсилают ь
нам
тепе р
з
дея-
чинилося'
серце
імігранта
і
як
він
знов а
сягнув
сях
раз-у-ра з
звіт и
і
пода є
точ-
станов-повинн і
вступат и
в
чле-
1 дієцезії .
ІИонкерс ,
Н.
И.
ких
громад ,
особлив о
з
тих
ве-
д
о
своє ї
кишені.
е
ніяка
акці я
не
бул а
ту
т
зорганізован а
в
но спи с жерт в т а місця, в які ни старостинськи х комітеті в
но
спи с
жерт в
т
а
місця,
в
які
ни
старостинськи х
комітеті в
т
а
Ілнких
як
Н
ю
йорк ,
Филадел -
Ми
нарочн о
навел и
вкорот-
}
342.
так
скорі м
темпі,
я
к
допомог а
справі
ратўнќ у
потерпівши х
повіти
чи
села
вислан о
допо -
брат и
участ ь
в
розділ і
держав -
фія,
Питсбур г
т
а
Скренто н
з
ці
справ у
та
к
як
вон а
в.дійсно -
в
і
д
повені,
і
щ
е
ніколи
не
поспішил и
наш і
люд е
і товариств а
могу.
Д
о
тог о
т
о
Централь -
них
підмо г
і
дарі в
публичних
наріканнями,
щ
о
деякі
одини-
сти
представляється .
Нем а
ні-
Хвальни й
Заряде !
Прошу
так
скор о
з
жертвами ,
я
к
це
дієтьс я
тепер .
Але,
як
бачимо ,
не
ног о
Комітет у
у
Львов і
виси -
установ ,
одна к
рівночасн о
при-
ці
е
й
ти
м
разо м
„обороня -
яког о
сумніву,
щ
о
властив у
до -
приняти
ві д
мене
скромн у
жер-
браку є
закаменіли х
ш
е
й
тим
разом .
Згадал и
ми
про. них
ту
ѓ
лае
сво ї
жертв и
і
наш е
Обед -
ступит и
д
о
організуванн я
в
ють"
Україну
в
то
й
спосіб,.
Що
помог у
з
українськог о
бокутв у
($3.00 )
на
Сиротинсць-За -
тільки
тому ,
щоб и
показати ,
хт о
це
ті
люде .
намне.
‚своїх
округа х
я
к
найшИршо ї
поширюют ь
роздо р
навіть
змож е
перевест и
)
Читаєт е
на ш
орга н
і
знаєте ,
хт о
сповня є
в
Америц і
най-
допомогово ї
акції
ві д
україн-
Щоб и
не
шкодит и
ратўнќ о
такі й
справі
як
'рятунков а
ЦЕНТРАЛЬНИ Й
КОМІТЕТ ,
кращ е
свій
патріотични й
обовязо к
супрот и
рідног о
краю .
Ц
е
ськог о
громадянств а
у
власні м
й
акці ї
і
усунут и
її'
ві д
звязк у
акція
потерпівши м
всяк а
инш а
акці я
буд е
переведе'хис т
а
тільк и І
У.
Н.
Союза .
Микола
Цалик ,
Віліемстави ,
Па.
люде ,
щ
о
стоят ь
в
ряда х
нашо ї
організації.
Тоѓ,
щ
о
більш е
заряді".
Та к
представляєтьс я
в
всяко ю
політикою ,
усунувся
вені,
Л}тяпаютџя
,
ті
. сам і
343.
J
тоґ^додато к
бу
в
вже
як
ЗО
літ
плека є
і
ублагородню е
характе р
нашог о
ІмІ-
дійсност и
управ а
уча$.т4Ле2г-, ' додатком .
президії
то$п-ігіЬентралкногоі
сварні,
які
велися
в
тих
часах,
би;
рі ч
ясна,'Щв-вожадс^^ ^
ратств о
се.
Дймитрїй ,
від.
95.
ґранта .
Тільк и
тій
робот і
треб а
завдячуват и
це,
щ
о
сторінки
тратьног о
Комітет у
в
воєвід -
Комітет у
відпоручни к
ПОЛІТН"-
КОЛЕ
м
и
збирал и
Помі ч
Годод -
Ои
він
не
йшо в
демагогічним и і
нашого,иасорих у
переповнен і
від
ряду
літ
виказам и
жерт в
на-
.
У
.
Н.
С
в
Назарет ,
Па.
ських
комітетах .
А
тепе р
по-
о
ї
організаці й
в
краю ,
щ
о
ному
Селу
І
річ
природна ,
ті
дорогами ,
які
готов і
пошкод и
ш
и
х
членів.
Тільк и
так а
організаці я
як
У.
Н.
Сою з
мож е
ви -
гляньмо ,
щ
о
з
цеї
справ и
роб-
_ВЄТЬСЯ
УКРАЇЃНСЬКЕ
НАЦЮ -
сварні
не
лишают ь
п
о
соб і
др -
Хвальни й
Заряде !
Наші
ти
самій
допомогові й
акції
вза
ховат и
таких,
щ
о
навіт ь
тоді ,
кол и
людин а
лежит ь
ві д
місяці в
лят ь
НАЛЬНб '
-
ДЕМОКРАТИЧН Е
бр:,ч
н'аслідків.
Ті,
щ
о
даю`ть
члени
зложил и
з
велики м
оду-
тяжк о
хор а
в
шпигали ,
кол и
сам а
потребу є
помочі ,
щ
е
в
силі
ОБЄДНАННЯ ,
аб о
якѓ
йог о
в
)
п.іііС
мьш е
жерт в
і
звикл'і
їх
Як
тільк и
виступил и
з
Цен т
М
и
далекі
від
того ,
щоб и
шевденне м
27'додярі в
на
Сиро-
вон а
викресат и
в
свої м
благородні м
серци
то
й
порив ,
щ
о
каж е
кра ю
і
ту
т
в
Америці
в
скоро -
посилити
від
довги х
літ
іерез
ральног о
Комітет у
представн и
проповідуват и
якенебуд ь
збли-, тине ч ь .
Ті
члени,
котр і
були
дават и
їй
жертв у
від
себ е
дл
я
другого ,
рівно ж
нещасног о
св
о
чеиню
називают ь
УНДО .
Се-
політични х
партій ,
ів'
мі ж
ження
д
о
Польщі .
Ми
є
рішу -
в
День нашог о
мітинг у
при
пра-
г
о
брата .
Таки х
Членів
вихова в
соб і
У.
Н.
Сою з
І
він
горди й
.Обєднанне ,
ради
споко ю
і
до б
крета р
то
ї
партії
Володими р
ними
і
радикали ,
сейчас. взяли-
ч
о
з
а
безпощадною ,
бфком-І ц і ,
зложат ь
сво ї
жертв и
пізні-
1
страв и
Целеви ч
оголоси в
в
старокрає-
.
ту
пати .
ся
вони
д
о
оргвнізованн я
окр е
промісово ю
боротьбо ю
з
нею.ше .
Ми
будем'о
і
надал і
підпи-
і
ніяк
не
можем о
погодитис я
з
Р
а
т
и
горяч о
справ у
Сиротинця-
ходження м
на
„витання " поль -
Захист у
У.
Н.
Союза ,
б
о
вва-
ся"
та
„Непорочна" )
це
любо -
Тусю,
мбгли б
набрат и
в
џас
ськог о
воєвод и
у
Львові ,
хоч-`
жаємо ,
щ
о
так а
інституція
е
літературні новини
риси
талант у
небуденного ,
і
н
а
м
вні
історії,
які
з
природ и
речі
глибшог о
значіння,
коли б
ав-
(би
так е
витанн я
мал о
цілко м ,
невідкличн о
потрібна.
Жн-
коли
освободнтьс я
від
поміт-
ОЛесь
Бабій :
„Гуцульськи й
курінь".
Поема .
Олекс а
Стефа
-
завужен і
на
самот у
зако -
т
о
р
підмалюва в
гараз д
їх
ідей-
особистий ,
приватний,. а
не
по -
чим о
Ва м
як
найбільши х
успі-
них
щ
е
нині
чужи х
впливів ,
т
о
нрвич :
„Поезії" .
Збірк а
1.
Васил ь
Софронів :
„Грішник" .
ханнх
ти
на
їх
ущерт ь
осо-
ниі'цовнд,
і вистерігавс я
слизь -
літичний
характер .
Ми
розу`-
хів
у
цім
ділі
Іван
Чорний,
можн а
надіятис я
ві д
ньог о
тв
о
Нариси .
бисті
переживання .
Але
хо ч
ких
розстаї в
свідомог о
ероти -
міем о
добре ,
щ
о
можн а
стави -
предс ;
Тимк о
Ѓурин,
секр.
рів
зусі м
своєрідног о
типу.
(Докінч енне).
,
осторон ь
великог о
житт я
зму ,
який.уу т
усетак и
де-щ о
тися
критичн о
навіт ь
до .
уйа-
Але
читайм о
твор и
наши х
в
Софронова ,
т
о
в
тім
проступає .
Еротично ю
гуморе-
сти
наши х
громадя н
при'
вое -
344.
молоди х
письменників!
Кулуй -
Г
-
(і) .
дрібнім^вирізк у
його,
змальо -
ско ю
є
„Перши й
цілунок",
тро-
відських
комітета х
дл
я
несення
м
о
їх
І
дайм о
та
к
їх
автора м
Збірк а
н
а
хрестинах .
Бачим о
її
невідрадн і
тип и
в
оповідаючи х
твора х
з
житт я
ванім
ту
т
зазначую`ться
помоч і
потерпівшим .
Але
nej
х
и
з
а
прозор е
своє ю
природні-
змог у
працюват и
над
собою !
т
е
ж
в
романДх
Нечуя-Левиць-!нашо ї
інтелігенції,
чи
оскільки
не
мож е
піти
та
к
далеко ,
я
к
це
Д
н
я
Ів.лвересн я
ц.
р.
відбу-
стю,
але
дуж е
принадт о
зма -
обрис и
справжньо ї
дійсност и
ког о
та
в
инши х
придніпрянсь -
змінилос я
її
духов е
облича ,
з
а
дієтьс я
ту
т
в
Америці ,
щ
о
по -
лис я
в
АндріяіГалабуд н
у
Ва-
льоване ,
а
найбіль ш
вражаю -
так
гостро ,
та
к
переконуюче ,
ких
оповідачів .
А
культурни й І
т
о
и
час,
в
якім
степені
вона
Інииаеться
агітаці ю
прот и
Цен-І
тервліт ,
Н
.
VI.,
.хрестини ,
на
чий
з
усіх
нарисів
це
„Непоро -
ЮГОСЛАВЯНСЬК Т
а
подекуд и
й
захоплююче ,
щ
о
прссті ж
і^аШої інтелігенції
в
Га-,^ 8
резонаторо м
уселюдсько- і
(трального.
Допомогового .
Ко--
яки х
підписани й
промови в
любовц а
історія
упослі-
-
ПРИПОВІДКИ .
читаєтьс я
йог о
книжечку
зі
го,
а
ііринайменше
всенарод -
мітету
в
то
н
спосіб ,
щ
о
Арипи-
кілько х
зібрани х
гостей
джено ї
сільської
дівчини,
Прі
і
пізнаєм о
найкрасше ,
ко -
щора з
глибшо ю
увагою ,
а
при
ньог о
життя ,
та
в
якій
мірі
ї:
суєтьс я
йому,
щ
о
він
пішо в
ра -
п
р
о
потреб у
Сиротинц я
при
У
ськи,
яка
ста є
наслідком
на
ли
розважим о
гараз д
житт я
кінці
з
жалем ,
щ
о
вон а
так а
Домашн і
гор и
є
найзеленіщі .
духовість `
обновлен а
так ,
щоб ,
з
о
м
з
,,поліським и
панами,
во -
Н.-Союзі .
Д
о
то
ї
пушки ,
яку
творчіст ь Івана Франка .
і
висши х
ваєтьс я
Франк а
Ц
я
хит-
сильств а
матірю .
Обидв і
гол о
коротка .
Софроні в
цікавит ь
могл а
стат и
осново ю
для'вис -
еводам н
і
старостами 1 '
т
а
з
нам
прцсла в
коміте т
Сиротин-
кість
безхарактерніст ь
житт я
вні
постат і
тут,, Пріськ а
і
пару-
так
тому ,
щ
о
ві д
йог о
нарисів
ш
и
х
творчи х
подо б
ущерт ь
на
Чужинецьк і
печі
є
холодні .
Івшехпольськи м
„Товаржист :
ия,
гості
зложил и
$6.00,
які
ві-
слоїв
народ у
й
відби
б
о
ќ
Максим ,
змальован і
авїґб-
віє
чимсь
свіжим ,
новим
ціональног о
характеру. '
.
J вом
Школ и
ЛюДове й
.
І
треб а
дїслан о
д
о
комітету .
в
оповідаючи х
твора х
р
о
м
я
к
тип и
прост о
майстер-
о
вщерт ь
природним ,
зз
а
чог о
бут и
дійсни м
Демагогом ,
аб
о
Х
о
ч
на ш
душпасти р
заборо -
таким и
темним и
карти-
н
о
ю
рукою ,
і
й-ие
вагаюс я
ск
а
Коли ж
з
цьог о
погляд у
ст
а
сміливість
підход у
в
йог о
лю-
Лучш е
нехай
згин е
село,
які
цілковит о
н
е
орієнтуватис я
в
нив
.
на м
збират и
жертв и
на
нам'и,
як
йог о
„Основ и
суспіль-
зати,'
щ
о
чудов о
видержани й
нем'о
розглядат и
збірк у
опові-
малиб и
пропаст и
старі
звичаї)
бовки х
історіях
пригаду є
дещ о
краєви х
справах ,
щоб и
.тучити
наш
Сиротинец ь
пр
н
церкві
і
ности",
„Перехрест ю
стежки "
т
о
н
скептичног о
реалізм у
вра з
дан ь
В.
Софроиова ,
т
о
не
знай-
У
селі.
творч у
стихійність
у
твора х
м
р
ПОЛІТИЧНУ організаці ю УНД О
Допомогови м
з
назва в
усі х
членів
У.
Н.
Союз а
та
„Дл я
домашног о
вогнища" ,
з
і
знаменит о
заобсервованим и
дем о
ту
т
замітніщи х
карти н
з
лодог о
Виннеченха.
Я
не
ган ю
Центральни м
бо.тьшевиками ,
т
о
м
и
так и
про
-картинами,
яким
-не%остає
подробицям и
як
в
характерне -
житт я
нашо ї
теперішньо ї
інте-
авторов і
йог о
отвертост и
в
ма-
Більш е
законів ,
більше'зам і
Комітетом Ч
писати`,
щ
о
вон и
свій
захист ,
-для
українськи х
скріз ь
одноцільного ,
націо-
тиці
ос`іб
так-
і
в
накресленню
ліґенції
в
Галичині.
I
це
я
вва-
люик у
тако ї
еротичн о
пожад -
шанн я
й
більш е
труднощів ,
і
нічим
инши м
я
к
льояльни м
сирі т
і
старці в
не
забудем о
й
надьног о
середовищ а
а
з
тим")
ж
а
ю
недостаче ю
отсьог о
тво -
подійў
пригаду є
подекуд и
Мо-
ливо ї
дівчини,
я
к
панна
Туся.
знаряддя м
в
рука х
польсько -
будем о
дл
я
ньог о
працюват и
і репрезентативног о
національ-
ру,
б
о
всяк е
оповіданн я
ти
м
пасана,
' Слабши м
видаєтьс я
Ц
е
добре ,
кол и
наш і
письмен-
Стар і
вол и
'творять `
найліп-
шЛяхеТськог о
правительства" .
п
р
и
кожді й
нагоді .
ног р
тип у
людини ,
б
о
в
рутен-
цінніше
і
культурн о
цікавіше ,
мен і
нари
с
„Н
е
та",
- -
‚цікави й
ники
перестают ь
розмальову -
ш
и
й
запряг .
Такий' заки д
приста в
б
и
щ
е
н
а
сько-польсько-жидівські й
суМі-
Ч^утулуйчук.
оскільк и
намагаєтьс я
розма -
тільки
тим ,
щ
о
вводит ь
ват и
жіно к
як
сами х
янголі в
та
У.`
Щ
Вісти ,
ал
е
яки м
він
чу-
ші`-таяий
ти
п
хіб а
щойн о
ви -
льовуват и
житт я
і
духовість !
пречистих
дівиць,
пере д
яким и
оповіданн я
.
наш у
пражськ ў
Чист е
лиц е
потребу є
мал р
д
о
н
діставс я
д
о
почервонілог о
творювався .
Іне
инакш е
пред-
свойог о
середовищ а
в
характе -
тільки
пада й
на
коліна
т
а
мо -
ем'іграцію,
як
середовище ,
води .
.
„Новог о
Життя "
в
Олифаит і
Ш
Щ
ВІДДІЛ І
УДСОЮЗ А
ставляютБс я
тип и
нашо ї
іите-
ристичних
діла х
йог о
типови х
лися.
Та ж
том у
й
та
к
мал о
ре -
ате
.бе а
Ѓвизначних
_
тип љ
''Ц
е
тяжк о
відгадати .
лігенції
і
в
твора х
О.Дьги
Коби -
представників .
В
нашог о
вето -
преЗентативних
подо б
жінки
тз
зате ж
воєнн а
картин а
„ З
Но -
`СТІШЛЕТ0Н,.Н. Й. Бр.
св.
Арх. Ми
А
прецінь
хто.
тільки`.трох и
лянської,
значит ь
типи
інтелі-І
Лучш е
умерт и
з
честю,
я
к
xaua ,
від.
.
гговиомляе всіх членів,
нема
щ
е
то
ї
далекосяглост и
наші й літературі ,
е
що```вонимай-
воўкраїнќи
до
Відня"
(ўзвісно
хоч е
поставитис я
д
о
шо
на
річнім мітіягу дня
ц
;
вересня
в
ґептів
з
буковинсько ї
України.
жит и
бе з
чести.
творчог о
погляду,
в
силу
якої)
ж
всі
похож і
на
себ е
свої м
і-!
ЯВЛЯЄ
і
знов у
обсерваційни й
Укр.
Га-к,.35 Варен Ст
зістав
внбра-
національно ї
катастроф и
в{
Вон и
в
Кобилянсько ї
майж е
ний
новий
уряд
на
І928
рік: Олекса
оповіда ч
огорта є
ширш і
дай-
деалізмом ^
своє ї
чист о
люд-!хис т
автора,
в
найкрасші м
сві-
краю ,
то
й
буд е
`здават и
Собі!
ТінькиЯ, предс;
I. Ґеба.
зіст.: А
Р`-
скріз ь
байдуж і
д
о
національ-
ди
даног о
житт я
і
виводитьн а
і
ч
ідадс
кас.;
Н
Трач,
заст.; Д.
Фосоік
ської,
жіночо ї
природ и
з`її
фї -
тлі.`Т е
сам е
‚треб а
сказат и
Лучше бути бідним
богатим
справ у
з
того ,
що,
він
робить ,
н
и
х
питан ь
оскільк и
не
ста-
як
і нечесним.,
{хекр.;
Г
Юрків,
заст.;
І.
Карман. К
ови д
оповіданн я
цілий
ря д
лю
-
_
зичним и
правам и
та
домвган-jnp o дв а
коротеньк і нарис и
JJa -
кол и
слово м
ч
и
друко м
кидає{
ІНаюонечНиЙ, П.
Тіцький. ионтрольорп.
"
юТ ^
речникам и
її
власни х
дей,
цікави х
як
в'иразників то -
нямн
нач е
соромилисяб
.
.'З
то-,буся "
т
а
„Осінній
вечір" ,
по -
В.гСтичак
(
С
Торбин,
надз.
хори.х;
легкодушн о
такі
ббвинувачен- ;
погляді в
`
і
люблять ,
Макаім JTi.eift
і
С
Лугуст,
двериіікн.
го
життя .
Т
а
всетаки,
обачу-!ѓ о
в
нас,н е
тільки
літературі^BHi
своерідноіро,'
дуж е
tOHKOrpj
Той ,
хтоў ошука в
мене
раз ,
є;
ня,
з
яким и
всяк а
відповідйль-'і
АТОВНЯ уряд пригадує, що кождніі
члч;
н
а
д
ус е
безжурн е
животінні
етьс я
в
Софроно`Ьа
значний
та-'ал е
і
в
житт ю
в
багат о лукавства.' і
барвистог о
ліризвгу,.а
.-іПер-J
лайдак,6м;
одна к
той ,
щ
о
ош
у
обкато м
пдвиН м
являтись
на
м,-
на
людин а
повинн а
числитис я
ня
в
захлухли х
провінціо-
-Зїїї. '
ПяаГ
Ю
і
)
свої
вкладки
а
ис
за-
лант ,
у
зматьованн ю
людини. J6pexHi,
облуд и
і
фактични х І ша
дія "
як аразецьзакулісовр -
к
у
є
мене^часто -
є
-второпнн м
в-свої й
совісти ,
особливо ,
ко -
нальних
кутах.
І
том у
вон о
Пpaвдa^пoкищ o
йог б
'люде
це
злочині в
прот и жінки,
бр
поло- ( г о
театральііого ^ житт я
сп'Ль
Чоловіком.
л
н
така
писанк а
розбива є
наш і
`сам е
сьогодня ,
буру-
тих
які'потря -
суспільністю
її
лісля^
зложили
до
КІІШН
байдужн і
пр о
себ е
егзістенції,'
ва
аскеза ,
и
дівчина k або . вдовіі ,
погляд у
а
яку
в
нас
здсу-^ж,цікав а
свої м
діскретни м
е-
нарі д
в
ті й
та
к
важкі й
хвилі.
нів
світово ї
війни,
після
пересічні
типи
з
принагідних
джен а
Це
з
ротизмом, ' щ
о
йу нари с
„Гріш -
Молодец ь
бе
з
червони х
лиц ь
велики х
переживань ,
Кол и
м
н
так-легкодушно'бў -
тжь
nosaj j других
відділів
Тепер
середовищ ,
не
звязан і
тісніщ е
деяког о
вбивств о
тіл а
ник "
-ч;
де-щ
о
силуван о
фільо -
се^енач е
весна
бе з
квітів
врчимаем о без
вступного
до
відді с
сли
нашо ю
в
най-
Ідемо
робит и
зі
всіх
зрадникі в
з
велики м
життя м
довкол а
се-.і
духа .
В
нем а
то
ї
софічни й
ал
переконуючи й
( як
Старших
члснЦУ т.;дк
і
лѓѓин
чтенік
глийши х
основа х
ісѓнування ,
польсь`ких
-запроданців .
То
)Тх)му_користайте з нї-одн і гаіосіться
бе.
Д
о
того ж
Обидва,
найвнз -
облуди .
І
я
такі
іс-
своє ю
Сло-
U".
м
Дурни й
буду є
доми ;
мудри й
г
ду
сСКГ-етаря па ,;цпе-
I
на ^
так
ѓважн о
прості джуват и
зробимо ,
цим
тільк и
прислуг у
начніщі
оповіданн я
ту
т
(„Ту-
торії,
як
опбвіданне;
Софронов а
думаю,-т о
пр о
панну) вом
е
ггровідною думкою .
виявля є
І Софроні в
об-
су
:
36
и .'а6 о
Irving
Place.
- -
0.т е кс.і
'І.
Тч е
.їй.
купує
їх,
кбл н
вони
готові ,
і
самій
Польщі ,
б
о
сам і
-Ўкраїн-
Wftv
Аулднй Рудяіс
кг.с.
-пік,
СВОБОДА, ' с^Щ^^^ЛЩІЩ^ Щ І голоси‚ЧИТАЧІВ 'І ЗІ СПОРТУ. З -
СВОБОДА, '
с^Щ^^^ЛЩІЩ^
Щ
І
голоси‚ЧИТАЧІВ
ЗІ
СПОРТУ.
З
-
Знаєш ,
тво я
сестр а
звер- ;
В
армор і
Ь
полку,
н
а
; роз і
мжі
(.ЎПРУГАМИ`.
пула
мені
увагу ,
щ
о
я
малюю -
.
Пар к
Гріей 3
т
а
Д4
вул.
в
-Ню, ^ся.
Я
к
мій
чоловік ,
ти
повине н
І
рдіний. КРАЙ .
Иорк у
відбудетьс я
в`Понед і
обороиит й
мене.
лок ,
дня
24.
жовтн я
боротьб а
-^Ну ,
й
яка- ж
т
и
нерозумна ! `І
Між
кільком а
'визначними
пр о
Якб и
тво я
сестра'мал а
так е
фесійними
борцяйи .
поган е
лиие ,
я
к
ти,
та
сам а
ро -
Від
свог о
брат а
згідног о
с
е
Найбільш е
зацікавленн я
ви-
била-б и
це.
ла
Перекоси
в
Галичині
одер-
кдику є
пара ,
в
котрі й
стают ь
жав
я
листа ,
в
які м
ві н
подае і
прот и
себ е
Джо в
Стече р
т
а
мсш
про
розмі р
повені ,
щ
о
на -
Джи м
Бравнинг .
Боротьб а
мі ж
УВАГА! йОНГСТАВН, 0,! УВДГАІ
вістила
наш у
рідн'у
землю .
Г
сими
двом а
борцями ,
щ
о
розі -
тім
листі, яки й
заразо м
перес и
.
ЕКЗЕКУТИВА
гралас я
в
АтЛянгі,
бул а
так а
.їло
до
редакції,
пиш е
він
мі ж
УКРАЇНСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО
цікава,
щ
о
й
нюйорськ і
спортс -
‚іншим
так:
ПОЛІТИЧНОГ О
ЌЛЮБ У
мен и
хотідиб и
бачит и
її
в
себе .
„Нашу
Галичину
навістил а
подає до відома Горожанам . У други х пара х виступлят ь велика
подає
до
відома
Горожанам
.
У
други х
пара х
виступлят ь
велика
катастрофа .
заляла вод а
І
так
Дн і
ського
походження
в
Янгствян,
wo
т
е
ж
визначн і
борці,
як:
вели-
стер
вилив
на
1 0
кільометрі в
кетрі
ще
не
вписалися
л^ан
Ган с
Штайн е
прот и
польсь -
широко.
У
Стри ю
Цитаретка яку можете курити
З ПОВНИМ ВДОВОЛЄННЄМ jb^
послдіний каже ,
П. Ќлюбу,
нехай
ког о
атлет а
Станіслав а
Збиш -
сатися.
Тепер, ви
в
зводять вриятн і вяи-
раз
члени
У.
А-
і
добра
нагоАа
'
настану
міста
у
присілк у
Ма р
ка.
Се й
щ
о
він І
тинівка.
Церква ,
приходств о
і
Офк
У. А. П. Ќлюбу
єсть
о
чуєтьс я
щ
е
молодим ,
т
а
мож е
кі іькадесять
будинкі в
залит і
кождої
суботи
12Т-ОЇ до
вечером; в в неділю вді
.;
поборот и
свог о
протнвника ,
водою.
Найбільш е
потерпіл и
години
голини
3-тої
пояо-
як
він
поборов-Мон а
в
Фила -
) від
се
іа
виливу
Свічі ,
яко ї
во
лудки, в Укр. Народнім
Домі,
525 V.
-'
ні ta.iH.ni цілком сел а
Дідуш и
'
`
" '.-J' _
делфії ,
де
вій
програ в
шампіо -
Reyen
Ave.,
Youngitown,
О.
і
343
н
а
т
п
о
довгі й
боротьб і
на
ко -
ці
великі, Соколів
і
Лан и
соко -
ЗА ЕКЗЕКУТИВУ:
`'
З
З
'
-'
з
.
Юрій
Прнствш,
предс.
рист ь
Стечера .
‚іівські.
Вода
йшл а
на
кілька -
v
Ѓриторѓи
Нівінськия,
кас.
іі.іпнп.
метрів
висок о
й
неспо -
.
Стефан Мош, секр.
fc-.
;нні.о ‚а.ія.та всі поля ,
сіножа -
були так до-
не
потребќ щоби
створити добру цнґаретку для горла.
Як
щоб
всі
циґаретки
В
ПОШУКУВАНН Ю
З
А
ти
и
иасовиска
та
будинк и
й
НЕВІСТКОЮ .
У
В
А
І
4
А
іабрала
з
поля
.овес ,
прос о
пото-
й
-
Марусю ,
чи
вийде ш
з
а
бульбу
так,
що
лишилас я
чор-
брі
як Кемел,
ви
ніколи
чули би
мог о
Миколу ?
`
здоровий
мурований дім. Се власнісіь
и,і
земля .
Н
а
пасовиси у
Чом у
ні
п. А.
Брайна, він його
сам будував
для'
ну.іа
худоба .
У
Борислав і
вод
а
А
бу'деш
йог о
любити ?
себе з найліпшого матеріялў, прекрас-
камінний
фронт,
решта
стіни:
з
„‚убрала
її
понесл а
12
будинкі в
про якісь спеціяльні
Аякже
.
. дої
цегли,
велика
суха
ішвнния.
і ЗО
2о склепів'
з'
крамом ,
а
бу -
А
придан е
маєш ?
добрий форнес,
пральня, кутіальиг, 1 ^
лектрнка,
іаз,
горяча
і
зимна: воааі,).
динків
уаікодила' ` З '
копален ь
Е
,
ви
розбалакались .
нафти залиті єЮоал^.яЦ,Піл-;
красниЯ для
дітий црџ,
а
від 4 Елі
Ѓа -
с
радж
ва
ава'ав'та, та велика иганда
на
В
РЕСТАВРАЦ Ц
варстат,
лота 25x120,
фронтўе
на
по-
4
судскі"
іі
„Міляцєі".
винося'ть 5 Тиліоі-
У
Борн -
Гість :
СЛухайте ,
щ
о
це
ма є
лудне, де
зараз через уднию незадов-
.
славі
втрати
го
має
біти
збудований
' величавий
зн`ачити?
Вчор а
печеня^
бул а
нів
полотих .
Кол о
Самбор а
у
парк, до
церкви
один
блок,- а
комуні-'
,
І
д
в
а
раз и
більша ,
як
нині.'
кація
дуже догідна.
Ось.
Радлинцях
вода
забрал а
40
для
на всі сторони
нашого
чоловіка
нагода
і забез—
Кельнер :
А
д
е
ви
вчор а
си
‚морив
бульби
й
знесла
заліз -
печеннє
на старість, 3
кімнати на
Гість :
Ос ь
та
м
під
вікном,
лині, сан
з родиною
може
вики,
ннчу
дорогу .
В
Перемишл і
во -
з
юри
побирати
добрий
до-
мешкати, а
рент.
Ціна
діли ?
д.і
затопил а
Бакоичиці ,
Гор -
$5і70О,
половина
гоіівкою,
решту
Кельнер :
що .
иншого .
можна
розложити
а
на легкі сплати.
Се
Лучині
та
Сілець.
У
са-
Нічого
не
може
заступити найліп-
довго
не
постоїть.
Хто перший ѓѓрий-.
Т
а
м
люд е
вулиці,
мім
місті
затопил а
шпиталь ,
Та м
заглядают ь з
порції
іе
пожалує,
той
буде
перший.
.
томЎ
даєм о
більш і
дл
я
М.
PETROWSKY R.
Е.
CO.
саектрівню.
Робітничий `
Дім,
шого' ђтютюну,
!
реклями .
1^18
So. Tt^Bjvd ^
St. Louu,
Мо.
касарні
артилерії
й
численн і
будинки
й
магазини ,
а
крі м
то-
го
ВУЛИЦІ
Сінну ,
Веселу ,
Пет -
^ОЯ1ЕН,Н.Й.,ІОКЩЯІ ^
ра
Скарги
й
мног о
инших ;
спричинені
шкод и
ідут ь
у
МІ -
ліони. Па
границ і
Буковин и
ви -
ли.та
ріка
Черемо ш
і
наробил а
Отсею дорогою
запрашаеться усіх місцевих і дооколичних
Українців ни
j
великих шкід, б о
Уатах чати
вод а
несла
ц-і
п з
людьми,
а
в
деяки х
стояли
навіт ь
на
столі
горіючі
лнмпи.
У
селі
Барвін -
СВЯТО 0ТВ0РЕННЯ
'хату
кові
забрала
вод а
церкву ;
у
Щ
'
:
_
селі
К'риворівні
понесл а
вод а
ПРО Ч
З
АЛЬКОГОЛЕМ ,
ПРО Ч
старого
ковал я
разо м
з
НОВО-ЗВУДОВЛНО і
ГАЛ І
ТОВ .
ЗАП .
СІЧ И
В
ОЛІЕН .
Н.
П
І
:
З
ПІЯНСТВОМ І
родиною;
вратувалас я
лиш е
Огворенне
відбудЛься
найстарша
дочка ,
котр а
щ
е
рат^ќі" "'!" 1 лобу
ПОТЕРПІВШИХ ВІД ПОВЕНИ.
ПАТЕРСОКІ ОКОЛИЦЯ! ЯК ОРГАНІЗУЮ