You are on page 1of 4

.'t-.iT

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМбі^6ї.ЬРГЗг?ВЗАЦ1Г.тАіТН НАРОДНИЙ СОЮЗ В
УРЯДОВИЙ
ОРГАН ЗАПОМбі^6ї.ЬРГЗг?ВЗАЦ1Г.тАіТН
НАРОДНИЙ
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ
АМЕРИКИ.
- tMllWLHWIVoFlUiNOI S
ТРИ
ЦЕНТИ.
РІ К
XXXV .
4 .
245 .
Джез и
Ситі ,
Н
.
Дж. ,
і,
21 .
жовтня ,
1927.
ШЕРИФ ЗАФАНТУВАВ ЛВО-
КОМОТИВУ.
БЛЬОК
ДЕРЖАВИ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ
БАНДИТИЗМУ В МЕКСИКУ
СОВІТСЬКА ВЛАДА ОБЖА-
ЛОВУЄ ВРИТІИСЬКУ МІСІЮ
о
ПРОТИСОВІТСЬКИИ
ПРОЦЕС УШНИКА С, ПЕТЛЮРИ
НА БАЛКАН!.
ШПИГУНСТВО.
Н
ю
Джерзі ,
БУВШ І
УКРАЇНСЬК І
УРЯДОВЦ І - СВІДЧАТЬ
В
СОФІЯ ,
18.tr
жовтня .
З
а
ОіШЮ
Ш
.
Шери ф
повітуЕсек с
МОСКВА ,
18.
жовтня .
Со -
ПЕТЛЮРИ.
згодо ю
а
тако ж
і
намово ю
І
н
а
стаці ї
Мангете и
вітськ а
політичн а
поліці я
о
б
'талії
ма є
зорганізуватис я
н;
ПАРИЖ ,
19.
жовтня . —
Підчас
вчорашньої.розправ и
про
-
АМЕРИК А
И
АНГЛІ Я
ДОМАГАЮТЬС Я
ПОКАРАНН Я
НЮАРК ,
жовтня . —
зафантува в
Тренсфе р
льокомотив у
Пен-
жалову є
цЧ'Вшу бритійськ у
к
о
Балкані
протисовітськи и
бльок .
т
и
вбийник а
С
Петлюр и
зізнавал и
переважн о
бувш і
урядовц і
БАНДИТІВ .
снлвенійсько ї
зелізииці .
Ше -
місію
у
Москв і
о
шпигунство .
Д
о
сьог о
бдьок у
буд е
належа-
українськог о
правительств а
у
ті м
часі,
коли
С
Петлюр а
бу
в
ВАШИНГТОН ,
19.
жовтня .
Деяк і
газет и
вважають ,
щ
о
р
и
ф
грозить ,
щ
о
продаст ь
льо-
Незадовг о
стан е
пере д
воєнй
ти
Румунія,
Болгарія ,
а
тако ж
`ЙОГО
ГОЛОВОЮ.
Ус і
урядовц і
зізнал и
згідно ,
щ
о
поќ .
С
Пет -
меж и
Злученим и
Державам и
та
Англією ,
Жодног о
ббку ,
а
Мек -
комотиву ,
щоб и
се й
спосі б
ним
судо м
5
Москалі в
обжал у
А.тьбанія.
люр а
бу в
Противний
погрома м
і
видава в
розпорядки ,
у
яки х
сиком
з
другог о
наспіва є
поважн е
межинародн е
напруження ,
дістат и
дл я
одног о
позовник а
вани х
о
шпигунств о
дл я
згад а
грози в
острим н
карам и
тим ,
щ
о
допуска.іис н
погромів .
-Jg
ло
Якого
притоко ю
бул и
бандитськ і
напад и
в
Мексику.
зе.тізниці
вигран і
32,000
доля ,
ної
місії.
Політичн а
поліці я
ма -
АРЕШТУВАНН Я
Адвока т
Шварцбарда ,
Торрес ,
переби в
свідка м
обжа -
Англійський
уря д
приказа в
уваг у
Іхтіяні в на' американськ у
в
генеральног о
соб і
противнім , раз і
те ж
напа д
гроший ,
розбишакі в
сей'
велики м
їхали
свом у
представникові !
в
Мек-
рів.
Льокомотив а
мал а
кошту -
ла
дістат и
у
сво ї
рук и
пере -
ЛЯ
СИРОТИНЦЯ
УПРАВИТЕ-
З А ЖОР-
ловуючо'ї
сторони
й
заявив ,
щ
о
Петлюр а
був
диктаторо м
і
ти
м
ват и
50,000
долярів .
сику,
щоб и
він
зверну в
мексиканськом у
урядов и
н
а
ка
-
писк у
мі ж
Р
.
Ѓодеоном,'голо -
стокість.
чино м
О'собисто
відвічальним з а
вчинк и
нідчинени х
йом у
осіб .
в
о
ю
місії
і
консуле м
у
Ленін-
на.д Індіян
з
племен и
майн у
в
Амахаці ,
Зізнанн я
свіднів^перечлухаии х
тог о
дня,
мйлй
доказат и
тр
и
ОДЕСА .
Арештувано-ту т
граді,.
Престоном .
Головни м
підчас
котрог о
розбишак и
забрал и
поло н
дл
я
викупу
ан -
головні
питання:
Чи
С
Петлюр а
бу в
безпосередно й
особист
о
ПОЛЬЩ А
ВІДМОВИЛ А
ВСТУ-
за
лихе
обходженн я
з
дітьми)
організаторо м
шпигунств а
бу в
глійськог о
підданог о
Мичела ,
менеджер а
се ї
відвічальиий
з
а
погроми ?
Ч
и
Шварцбар д
поповни в
свій
вчн -
П
У
'
СЕКРЕТАРЕВ И
МАИНЕР- ,
управител я
сиротинця .
Смару -
секрета р
місії,
Чарнак .
Обжа -
компанії.
Бандит и
зажадал и
зложени й
викупу
в
сумі
2,000
Нок ніким
не паймлени й
І
щоб и
пімститися
з
а
кривд и
Жидів
?
СЬКОЇ ЮНІЇ.
вав
він
йодино ю
язик и
своїх'
лувані
'шпигун и
заявили ,
щ
е
иесів
д
о
5 днів,
грозяч и
в
вбийством .
І
ч
и
він
Вистріли в
щ
е
дв
а
послі дні
стріли
у
ТІЛО
С
Петлюри ,
вихованці в
з
а
прозиванн я
себ е
Чарна к
змушува в
їх
д
о
шп и
Коли
то
й
вж
е
лежа в
на
землі ?
Подібни й
протес т
зложи в
представни к
американсько -
ЛОНДОН ,
18.
жовтня .
а рукав и
тако ж
сшива в
ї
х
со -
гунств а
погрозОю ,
що :
„ніхт о
го
уряду.
Протес т
пода є
розбишакі в
н
а
американськ у
Польськ е
правнтельств о
від -
' На
перш і
два
питання
оборон а
предкл адає
докази ,
щ
о
об -
'рочок,
як
у
„гіямськи х
бригів".
не
мож е
відказатис я
ві д
шпи -
майну,
забраин е
всіх
призначени х
н
а
виплат у
робіт -
мовид о
вступу
д
о
Польщ і
А
.
жалуванн й
поповни в
Свій
вчинок
сам
особисто ,
ніким
я
е
иай-
Послугувавс я
він
тако ж
пожар -
гунств а
чере з
те ,
щ
о
„бритій ;
ників,
а
відта к
напа д
н
а
поїзд,
в
яком у
бул о
бо -
й
.
Кукови ,
секретарев и
май -
млени й
і
шоб и
Кривд и
Жидів .
Треѓт е
питанн я
ними
сикавками ;
щоби ,
розіг -
ськ е
рам я
є
досит ь
довг е
й
мо -
гат о
Американців .
Пр о
послідии й
случай
мексиканські
у-
иерсько ї
федерації ,
яки й
хоті в
оборон а
ПІМСТИТИСЯ з а
Шварцбард а
заперечує .
Обжаловуюч а
сторон а
запе -
нати
недо$волені
збор и
свої х
гуч е
й
мож е
покарат и
н
е
тіль -
рядники
висказуютьс я
з
здивованнем ,
б
о
після
ї
х
ві-
взят и
Участ ь
у
збора х
екзеку -
речу є
дв
а
перш і
питання,
а
потверджу є
послідне.
вихованців .
того ,
щ
о
відмовляється ,
ал
е
сток
н
а
сьом у
поїзд і
дочк и
мексиканськог о
президент а
тивног о
комітет у
Майнерсько -
й
йог о
родину" .

Каеса.

ПРОЦЕС ЗА НАФТОВІ ОБМАНЬСТВА ПРОТИ АМЕРИКАНСЬКОГО

УРЯДУ.

го Інтернаціонал у у Варшаві . Секрета р Федерації , Обжаловани
го
Інтернаціонал у
у
Варшаві .
Секрета р
Федерації ,
Обжаловани й
Про в
сои
одержа в
візу,
одна к
Річард -
від -
заявив ,
ш
о
Чарна к
випитувавс я
пр
о
мовивс я
їхати ,
кол и
відмовлен о
вступ у
д
о
Куков и
Польщі . І
інформаці ї
ві'дносно,
того ,
я
к
сильн а
сторож а
береж е
міні-
Кук
належит ь
д
о
лівог о
(кому -
стерств о
війни,
котрим и
вход а

ФРАНЦІЯ ГОДИТЬСЯ НА НОМІНАЦІЮ'В. ДОВГАШСЬКОГО

пять

ПРИСУДІВ СМЕРТИ УІ

ЯК АМБАСАДОРА У ПАРИЖІ, КАМЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКІМ. В. ДОВГАЛЕВСЬКИ И НЕ
ЯК АМБАСАДОРА
У ПАРИЖІ,
КАМЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКІМ.
В. ДОВГАЛЕВСЬКИ И
НЕ ЗАНИМАВ НІЯКИХ
СТАНОВИ Щ
Ка.мянець
-
Подільський .
У
КОМУНІСТИЧНІ М
ІНТЕРНАШО НА ЛІ,
АН Г
У
Засуджен о
ту
т
н
а
смерт ь
через {
^
АДВОКА Т ОБЖАЛОВАНИ Х РОЗКРИВА Є ЦІКАВЃ РІЧИ КОМУНІСТИЧНІ Й
АДВОКА Т
ОБЖАЛОВАНИ Х
РОЗКРИВА Є
ЦІКАВЃ
РІЧИ
КОМУНІСТИЧНІ Й
ПАРТП.
розстрі.тянн я
з
а
шпигунство '
в
ністичного )
крил а
бритійсько і
ми
звичайн о
входят ь
коміса р
П
Р
О
ІСТОРІ Ю
ОБМАНЬСТВА .
ПАРИЖ ,
19.
жовтня .
Француськ е
правнтельств о
пові -
корист ь
Польщ і
5
Українців ,
а
робітничо ї
партії.
Гра в
він
ви-
Ворошіло
в
і
віцеміністе р
Ун -
ВАШИНГТОН ,
19.
жовтня .
Нинішний
день
на
росправ і
домнл о
совітськ е
правнтельств о
у
Москві ,
щ
о
вон о
годнтьси- .
45
инши х
обжалуваии х
засу-
значну
рол ю
в
часі
минулоріч -
шліхт,
яки х
уживают ь
зеті в
і
т
.
проти
Фола ,
бувшог о
міністра
внутрішн'их
справ ,
і
нафтяр а
на
номінаці ю
Валеріян а
Довгалєвськог о
як
росѓйськог о
амба м
джен о
на
10
лі т
вязниці .
Судо -
ног о
вутлевог о
страйк у
в
Ан-
п.
С
і
інформаці ї
потрібн і
бул и
садор а
у
Парижі .
Довгалевський ,
щ
о
бу в
передш е
амбасадо
'
.
Синклера ,
обжаловани х
з
а
обмаиьств о
уряд у
пр н
арендован -
ва
розправ а
Проти
ни
х
трева -
ѓдії.
для
російськи х
монархістів -
р
о
м
у
Швеції ,
а
опісля
амбасадоро м
у
Токіо ,
в Японії,
займе .
ню
нафтови х
теренів,
зійшо в
н
а
промов у
оборонц я
Марин а
ла
дв а
дні .
Кук
заявив ,
щ
о
чере з
иепри-
терорнстів .
Місце
Раковського , яки й
вж
е
виїха в
з
Парижа .
В
.
Довгалєвсц- ;
Лителтона .
С
я
промов а
важн а
тим ,
щ
о
вон а
показує ,
як
обо -
сутніст ь
бритійськи х
репрезен -
кий
н
е
занимгав
ніяких
станови щ
ан
і
у
комуністичнім
Інтерна^-,
рона
буд е
боронит и
обжалованих .
Адвока т
говорив ,
щ
о
арен -
ЗАГОВІР
ВЕЛИКИХ
МАДЯР-
танті в
збор и
Комітет у
Май -
ціоналі,
ані
у російській
комуністичній
Партії.
ДоќгалЄвськиЗ "
дованн є
нафтови х
терені в
ві д
уряд у
пЛянував
Догені ,
спіль-
СЬКИХ
ВЛАСНИКІВ.
рського` -
Інтернаціонал у
ці.і`-
звісний
є
тако ж
з
того ,
щ
о
ніколи'не
бра в
участи
у
прЬпагам -
;
ник
Синклера ,
І
т
о
вж
е
дуж е
давно ,
б
о
щ
е
тоді,
я
к
Теодо р
ком
не
відбудуться .
Мадярщин і
викрит о
нов у
ді
комунісТиЧнбго
№тернаитонялу.
Рузвел т
бу в
міністро м
фльоти .
Адвока т
говорив ,
щ
о
власне
з
а
тайн у
організаці ю
велики х
зе -
порадо ю
Рузвелт а
нафтяр і
постановил и
держат и
цілу
справ у
СЕКРЕТАР БРИТІЙСЬКОІ МІ-
сп ЗАПЕРЕЧУЄ, Ш О МІСІЯ
ЗАНИМАЛАСЯ ШПИГУН-
ством.
УВЯЗНЕНН Я
СТОРОННИКІ В
мельнн х
власникі в
Мадярів ,
щ
о
в
тайні.
ПОЛЬЩА ДАЛА ВІЗУ КУКОВИ, СЕКРЕТАРЕВИ МАЙНЕРСЬКОЃ
ТРОЦЬКОГ О
И
31НОВЄВА .
ЛОНДОН ^
18.
жовтня .
Е
.
мают ь
сво ї
добр а
в
Чехосло -
Ліс і я
промов и
адвокат а
обжаяоваиих :
стал а
її року par
о рія
-).
f B.
Чарнак , ""бувши й
секрета р
ваччині,
Югославі ї
та`ЧРУмут ї
МОСКВА ,
18.
жовтня .
В
ставити
свої х
свідків.
Перши м
свідко м
бу
в
Фині,
заступни к
бритійсько і
місії
у
Москві ,
щ
о
Мето ю
сьог о
заговор у
є
про -
А.
дж
.
КУК
ВИБИРАЄТЬСЯ Д О ВАРШАВИ mAKOftt^;` "
ден ь
відкритт я
зїзд у
Всеросій -
міністра
внутрішни х
справ . Сей
заявив ,
ш
о
Фо л
зна в
докладн о
перебува є
тепе р
у
Лондоні ,
за -
йадженн и
розвідк и
т
а
пропа -
ЛОНДОН ,
19. жовтня .
Иольске
правнтельство ,
ш
о
не
'
ськог о
Центральног о
Виконав -
про
цілу
справ у
арендованн я
державни х
нафтови х
теренів.
переми в
рішуч о
твердженн я
ґанд и
в
ци х
сусідніх
держава х
хотіл о
Дати
дозвол у
на Приїзд
А
.
Дж .
Кука,
секретар я
Май -
чог б
К'омітету
арештован о
у
совітсько ї
політично ї
полі -
нерської
Федерації ,
д
о
Варшав и
н
а
збор и
Майнерсько ї
Інтер-
-
Москв і
велик е
яисл о
сторонни -
СВЯЩЕННИК ПЯТНУЄ ПРОГИБІЩН).
ції,
щ
о
він
бу в
у
якихбуд ь
вза -
національно ї
ЕКзекуГиви ,
відкликал о
сво ю
заборон у
й
прнка -
ків
Троцьког о
й
Зіновєва .
емина х
з
обжаловаиим и
о
НАЗИВА Є
ЗАКО Н
ВОЛСТЕД А
ФАРИСЕПСЬКИ М
НЕХРИСТІЯНСЬКИМ ,
I ЧОРТІВСЬКИМ .
НА ДОПОМОГУ ЖЕРТВАМ
ПОВЕНІ
НА ЗАХІДНІЙ
зал о
дат и
віз у
н
а
Приїз д
А
.
Дж .
Кук а
д
о
Польщі .
Ќ'ук
виби -
агент и
відкрил и
у
шпигунств о
Москалями .
Ві н
УКРАЇНІ.
,
раетьс я
том у
д
о
Польщ і
літаком .
Збор и
ЛіаЛкерськоі
Штернтв-
тайн у
друкарн ю
заяви в
теж ,
щ
о
навіт ь
ніколи`
Екзекутив и
відложен о
д
о
иятннц},
щоб и
уможлн -
Н
Ю
ЙОРК ,
19.
жовтня .
Н
а
вечері,
уряджені й
в
одні м
Троцьког о
й
Зіно -
`
бачи в
у
житт ю
ти
х
людей .
З
а
ІНІЦІАТИВОЮ
українськи
х
внти
ціональної
Куков и `бутйн а
них
прйсутним.
-
місцевім
готел и
Краеви м
Товариство м
Дл я
Поборювання'Про -
Г}ОЛІ ці йні
Ленінград і
сторонникі в
вєва.
ка
під
Переловлен о
тако ж
кіль-
профсоюзі в
відбулас ь
широк а
гибіції,
виступи в
несподіван о
зпомеж и
ѓостий
др .
Джейм с
десяткі в
тися ч
проклямаці й
нарад а
представникі в
ріжни х
КИЇВ
ГОТУЄТЬСЯ Д О
Ши
ВНООИТЬ СКАРГУ НА ПОЛЬЩУ
ПЕРЕД ВИГОНІ 'НАЦІЙ.
Беќто н
Вериер ,
ректо р
єпископально ї
церкви
в
Норвоку ,
в'
наголовком :
„Про ч
зі
Ста -
громадських ,
наукових ,
літера -
стейті
Конетикаті ,
т
а
в
горячи х
слова х
Напятнував
прогибі -
ліном
і
Бухаріном" .
РОКОВИН ЖОВТНЯ.
ОБВИНЯ Є
ПОЛЬСЬК Е
ПРАВИТЕІІЬСТВО,
щ
о
вон о
'
турни х
т
а
художньб-мистець -
ційний
зако н
я
к
„нехристіянський ,
фарисейськи й
і
чортівсь -
СТРЕМИТЬ ДО ВЩОБРАННЯ ЇЙ НЕЗАЛЕЖНОСТИ.
і-
Д
о
жовтневи х
рокови н
ма -
ких
організацій ,
д
е
приймал и
кий".
,
ЖЕНЕВА, 19. жовтня. — Литва внесла скаргу на польське -
ШАЛЯПІНОВИ
ВІДБИРАЮТЬ
ю
т
ь
закінчит и
будино к
Акаде -
участ ь
представник и
централь -
На
думку
д-р а
Вернера ,
таки й
зако н
як
прогибіційний
мо -
правнтельств о
пере д
Ліго ю
Націй;
у
свої й
скарзі
обвиня є
ЙОГО
у
ВІТСЬКІМ союзі .
МАЄТНІСТЬ
со -
Наук ,
рентгенівськ у
дитяч у
них
правлін ь
профсоюзів ,
цеи -
гли
Американці
ухвалит и
тільк и
в
хвилі
морально ї
розпуки .
на
Польщу ,
щ
о
т
а
послідна
стремит ь
д
о
відібратг я
ї
й
BOJ-';, Ч '
неза-
стацію ,
робітнич і
будинк и
во
-
тральног о
комітет у
КНС,
Укра -
Прогнбіці я
се
трасканн е
батогом ,
а
„все ,
щ
о
ма є
в
соб і
призна -
лежности.
дникі в
т
а
шкіряників ,
будино к
їнськог о
Червоног о
Хреста ,
Ву-
ки
насильств а
й
примусу ,
н
е
ма є
признанн я
Бога .
Бо г
домага -
МОСКВА ,
18.
жовтня .
По -
Литв а
протесту є
дальш е
у
своїй
скарз і
ѓгроти
замкненн я
металісті в
і
низк у
инши х
робі -
копспілки ,
р'едакцій
централь -
еться
від
нас
тільки
тог о
пОслуху,
яки й
нам
приказу є
наш е
су-
карани я
Шаляпін а
з
а
те ,
щ
о
литовськи х
шкі л
у
Виленщин і
й
прот и
увязнеин я
ПОЛЬСЬКОЮ
тничи х
будинків .
У
Ржищев і
на.
них
газе т
та
инш.
Н
а
нарад і
об -
мління,
а
погорджа є
че'снотою,
як
а
н
е
е
випливо м
дух а
само -
є
п
о
приятельськ и
з
роеій -
владо ю
литовськи х
свящ'еників.
Тако ж
заќйдўетьс я
у
скарз і
Жовтнев і
свят а
відкриваєтьс я
говорен о
питанн я
пр о
негайн у
го
чоловіка" .
ським н
емігрантами ,
не
покін-
переслідування
Польще ю
Литовців .
Поступованн я
Польщ і
за -
агрошкола ,
а
в
Димир і
лікар -
допомог у
з
бок у
українськог о
чилос я
відняття м
йом у
назв и
„Прогибіційни й
зако н
є
лнхий ,
злобни й
і шкідливи й
ціль,
у
в
за -
грожу е
приятельськи м
взаємина м
між
сусідуючим и
народам и
ня.
У
Київі
н
а
Жовтнев і
свят а
рсбітчицтв а
й
селянств а
й
всієї
‚народньог о
мистця" .
Рязансь -
саді.
Йог о
цілл ю
нібит о
є .тверезість .
ціли
Щ
о
с
е
гарн а
пр о
й
чере з
т
е
Ліг а
Націй
повинна
взяти-лі д
уваг у
ВІдтйчалвиїсть
встановлят ь
меморіяльн і
дош
-
українсько ї
суспільност и
тру
-
кий
сові т
ріши в
відобрат и
йо -
те
нема
сумніву.
Ал е
д
о
сеї
автор и прогибіці ї
щ
замкнут и
чесний
йдут ь
гру-
Польщ і
у
сій
справі .
Дг.-З
ки
на
будинках ,
д
е
містилис я
дящі ш
Західно ї
України .
Нара -
му
тако
ж
маєтність ,
як
у
йому)
бий
спосіб,
тріскаюч и
батогом ,
викрикуючи ,
о
ішп я
вж
е
ріжні
бойов і
організації ,
щ
о
хвалил а
негайн о
організу -
передш е
повернен о
окреми м
пропал о
та
щ
о
ми
не
повинні
пити.
Я
мігби
свог о
си-
керувал и
повстання м
у
Київі.
вь ги
Всеукраїнськи й
Коміте т
20 ТИСЯЧ ВІДЕНСЬКИХ НІМЦІВ КИДАС КАТОЛИЦЬКУ ЦЕРКВУ.
декретом .
на
т
а
піти
ПО
сусіда х
розповідати ,
щ
о
він
чоловік ,
б
о
Допомог и
трудящи м
Західно ї
ПРАВНУ К ЦІСАРЯ ФРАНЦА ЙОСИФА ,
ч
^
А
г
т
Щ'В ііт
Ш
І
Ш
нічого
н
е
краде .
Кол и
м
и
справді'н е
можем о
запиватися ,
б
о
Україн и
з
3 5
чол.,
д
о
склад у
я
ВИСТУПИ Ќ
З
КАТОЛИЦЬКО Ї
ЦЕРКВИ .
УКРАЇНСЬКА ЖІНКА
Д1СТА-
не
можн а
нігд е
дістат и
напитку ,
т
о
з
тог о
не
булоб и
чог о
хва -
ког о
ввійшл и
представник и
ВІДЕНЬ,
Т9.
ЖОВТНЯ. —
Правну к -цісаря
Фраии а
йоснф а
ЛА
10 ЛІТ ЗА ВБИВСТВО.
лйтися.
Замикат и
люди й
д
о
тюрми ,
щоб и
ї
х
примушуват и
д
о
ЗАРІБОК МАНІТОБИ НА
ПЕРЕГОНАХ.
всіх
присутні х
організацій .
Ко -
а
внук
наслГдника
престола ,
Рудольфа ,
принц
ВінДІШґрЄц,
ви -
тверезости ,
значит ь
робит и
щос ь
з
розпуки" .
працюватим е
постійн о
Десят ь
лі т
тюрм и
в
карнім)
Окол о
$2,250,000
перейшл о
ступив
з
рнмокатолицьк-ої
а
перейш'ов
д
о
старокатолицько ї
при
Українськом у
Червоном у
заведенн ю
в
Прин с
Албер т
ді-
чере з
машинк и
д
о
закладі в
під-
церкви .
Молодий ,
б
о
16-лггатй
принг ,
е
сином
бувшо ї
архи -
ЗАКИДАЮТ Ь
ЗАРЯДОВ И
КЛЕН А
РОЗТРАТ У
МІЛІОНІВ.
Хресті.
стал а
ЗО
вересн я
в
еДмонтон-
час
перегоні в
в
парка х
Гпітіє р
княгині
Елисавети ,
дочк и
архи князя
Рудольфа ,
що ,
розвівши -
ПИТСБУРГ ,
Па.,
19. жовтня .
Д
о
місцевог о
федерально -
ські м
суді
у
Канад і
Параск а
і
Пол о
кол о
Вінніпегу.
Провін-
На
засіданн і
Комітет у
ухва -
ся
з
і
свої м
ЧоЛовіКом,
князем
ВІндішrpeHOMj
вступил а
д
о
ві -
го
суд у
внесли
урядник и
Ку-Клакс-Клен а
позо в
прот и
кілько х
Фесю к
з
а
вбивство .
Лав а
при -
ція
Манітоб а
заробил а
н
а
ті м
`лено
організуват и
дв
і
комісії
денсько ї
СОШял-Демократичної
партії,
а
кілька
літ
том у
наза д
внкиненнх
з
організаці ї
членів
т
а
домагаютьс я
сим
позово м
сягли х
признал а
її
винно ю
$112,500,
б
о
їй
дістаєтьс я
5-ти й
господарч у
т
а
організаційн'о
вийшл а
звмі ж
За
соціалістичног о
посла
д
о
австрійськог о
пар -
від
суд у
заборонит и
викиненн м
уживат и
імени
організації .
У
вбивств а
тПосифа
Микитовича ,
процен т
з
того ,
щ
о
перейд е
пропагандитську .
В
завданн я
відповіли
на
сей
позо в
ви кипені
подають ,
щ
о
уря д
Клена
роз -
фармер а
в
околиц і
Атабаски ,
в
чере з
машини .
першо ї
входит ь
збиранн я
кОш-
Молодог о
принця
виховуют ь
так ,
щоб и
бу в
встані
сам
за
-
трати в
безправн о
1 5
міліонів
долярі в
маєтк у
організації .
У
провінці ї
Алберті .
Жінк а
бор о
тів
л
о
фонд у
допомоги ,
друг а
раблят и
соб і
на
прожиток .
МОлОднй
Фраи ц
Віндішгре ц
учнть -
сій
відповіли
виќпнені
жадают ь
від
суду ,
щоб и
су
д
визначи в
нилас я
тим ,
щ
о
вон а
стрілил а
комісі я
повинн а
.розгорнут и
сяавтомобілевог о
інжинірства.
Молоди й
принц
Віндіщґрец ,
ПАМЯТНИК НА МОГИЛІ
ресівера
дл
я
Клена
т
а
заборони в
організаці ї
розвиват и
діяль-
в
самообороні ,
кол и
Микито -
шіпок о
агітаційну
кампані ю
виступаюч и
з
католицько ї
Це'рЌви,'пішов сіТд`оМ 20`тися ч
ві -
ШЕВЧЕНКА.
ність
у
сьом у
повіті .
вич
грози в
ї
й
т
а
її
сйнов и
но-
на
фа'бриках,
заводах і
підпри-
денськи х
іяЛІтників ,
як
і
у.трьо х
ПбАіЛІДНмХ'иІіЛ^і^
ќинулм
жем .
Почувш и
засуд ,
Параск а
Президі я
Укрголовнаук и
ма є
ємствах .
Н
а
голов у
ціє ї
KoMiciTJ
З
огляд у
на
те ,
щ
о
пізвані
подают ь
у
відповіли ,
щ
о
Клен
тйтолйиьк у
перкву .
Так е
громадне
відступіѓтво^від`
католиць -
Фесю к
зімліла .
Мешканц і
окр у
пристосуват и
д
о
10-х
роковин'!
обран о
ХвиЛю,
н
а
заступник а
КОЇ
Веркв и йіричинил а
пооТД а мопсіньор а
треб а
вину вати
з
а
ріжні
напади ,
побої ,
пімсти
б
а
навіт ь
уве -
ѓа
Атабаск и
предлоЖНл и
су -
жовтн я
закладин и
`-гіаМНтнитта`
акядемик а
Баталія.
ПередбаЧгі-
г
о
преміера'на д
страйкуючим и
ЗаЙОлів;, авст'рійсько -
Р^бНніікаДииТіід^
деиия
т
а
вбийств а
осіб ,
проце с
мі ж
членам и
Клена
запОвіда -
дов и
петиці ю
з
20 0
підписам и
на"Могил і
Шевченка .
Д
о
Укр -
Єтьс я
вНпусГНт и
спеціяльн о
'о-
І ^літУ ^гі№г х
№оДІй
у
Відні.
Від
тог о
Час у
ілШл^йаќЛкпіч-
етьс я
я
к
велик а
сензація .
Пізвані
кажуть ,
щ
о
організаці я
Клен
голоВнаук и
вж
е
почал и
надхо -
дноденн у
'газет у
на
"корист ь
на
парті я
вед е діропаґандіу
^
ттгИЬу ^
і
ніколи
н
е
виконувал а
свої х
стагутови х
цілий,
яким и
ма є
бут и
}з.благаиня м
о
змилуванн я
на д
дит и
проект и
памятйика .
тих,
щ
о
потерпіл и
ві д
тґовені.
і
ків
з
рнмо-католицько ї
церкви.
добровільн е
несеннє
помочи ,
релігійної
й
матеріальної .
жінкою .
vj. 3 ќ-
V4W
-jnroBODA- і аткп , м у й зменшу є працездатність. , 4 rOOHDlD 119)
-jnroBODA- і
аткп
,
м
у
й
зменшу є
працездатність. ,
4
rOOHDlD 119)
ПЕРГПИСКА РЕДАКДІї.
ГАЛИЧАНЕ
НА ВЕЛИКІЙ
УКРАЇНІ
а вс і
ту
т
треб а
напружуват и
' В-r-Jalaќ a.wipip. r
published .daily
except
5undi-s
ind
kotldayi
людськ і
сили,
щоб и
виконат и
7 at 8S Qr-od
Street,
Jcraa-
City,
N.
J .
кольосальн у
роботу ,
якўі
Ю.
Гаврилюк ,
Шикаго ,
ІЛЛ.^- j
j
IW.-.H
И
the
Ukralhlaa National
АаіосіаНой,
ІвС
Бо'ротьб а
в
комуністичні й
(Українці
рахували б
себ е
‚дож е
(треба
на
Україні
перевест и
п
о
ІМ.
С
перебува є
тепе р
п
о
вся- '
і
.
Bdlted
by Editorial
CommltUe,
парті ї
відбилас я
тако ж
і
на
У-
русскіми".
відбудові 4
культурног о
т
а
еко -
кій
правдоподібност и
в
Канаді,
iklar- 4
t#
S.M.-UMI Сіа м
Mall
Matter
at
U a
Pott Oflca
ot
Jartey City,
N .
ЯК БУДУЄМО
СИРОТИНЕЦЬ
У. Н. СОЮЗА.
Ми
вже
нераз виявляли
бо.іь-
'
ва
МаѓсЌ ЗО.
1911,
пшівг the-
ActСТ Маѓвќ
a.
iS79 .
країні.
В
то
й
час ,
як
у
Москов -
номічног о
житт я
України .
мабут ь
у
Вінніпегу.
Напишіт ь j
Паї
at
ipada l rat e otpoiUe e
prOrHUd (o r in Sactk M i t
OS
шевицьк у
„единонедЄлімов -
щйн і
ма є
вон а
причини
полі-
Д
л
я
характеристик и
боль -
д
о
яко ї
укр .
вінніпеґсвкої
газе -
Kf
IKa
Act
Д
Octobe r
З
,
l0t7 ,
aattorfaa d
Jul y 31 ,
191S .
сќу"
працю ,
а
том у
тут
не
бу-
Ітичш ,
соціяльн і
т
а
тактичні,
на '
шевицько ї політик и
д
о
речі
бу-
ти,
а
еон и
Ва м
зможут ь
подат и
I
RATKSt
ПЕРЕДПЛАТА:
дем о
довш е
на д
не ю
спиняти-
Україні
долучаєтьс я
д
о
цьог о
д
е
навести ,
щ
о
в
то
й
час ,
я
к
Іточн у
адресу .
і
і
ceoti
a
copy.
Обмежимос я
ли'ше
коро -
і
7.00
ще
я
питання
українськог о
на-
Українці в
Галича н
т
а
Буковин -
Слов о
д
о
противникі в
Сиро-
.t
7.0 0
(3.75
тенько ю
пригадкою .
ф
.
А. ,
Палмертсн ,
На .
Неї
3.7 5
ціоналізму .
ців,
а
тако ж
безземельни х
се -
У
.
Н
.
Союза .
На
три
місяці _
J
2-00
. i
3 . 0 0
З
Галичанин а
„малороса '
тільк и
Ви ,
ал
е
багат о
други х
л
я
н
придніпрянці в
переселя-
В
Джерзк
Ситі
І
Д
л
я
боротьб и
з
опозиціє ю
Дорог і
Родимці !
Неодин
з
P^alf B
гай
І.гм у
СНу
E-t.s:
зробит и
н
е
можна .
Перетв о
потратил и
в
то
й
спосі б
свої (
ють
з
а
межі
Україн и
н
а
Мо -
ѓ
ш
ІЮ
.оо і
На
рік
и.^
.
$10.00
приїзди в
на
Україн у
з
Москв и
Вас
кричить ,
щ
о
йом у
не
треба
рит и
йог о
в
„тако ж
русскаго '
гроші .
Дал и
доляри ,
а
з
а
т
е
ді-
сковщин у
чи
в
Сибір ,
на
Ўкраї-
---- -
I
S.oo
На
пів
року
м
м
-
І
5,00
І
2.75
Ярославський ,
яки й
переві в
чи-
сиротинц я
ан
і
захист у
для
j
-.7 S
На
три місяці
не
можна .
Він
навпак и
є
наоч -
стал и
поті м
купу
безвартісни х
(`ну
переселяют ь
Жиді в
з
Біл о
Дстку
комуністичної
партії.
Н
е
стари х
і
немічни х
калік ,
б
о
він
у
зміну
адреси
платиться 10 центів.
а
ним,
реальни м
свідко м
того ,
польськи х
марок .
Ц
е
вж
е
пр о
руси,
яки м
дают ь
земл ю
на
пів-
сховалос я
від
його
чекістсько-
мовля в
молодий ,
дужий,
редакція
ае
відповідає.
щ
о
українськи й
нарід
різк о
(дні
України
дл
я
створенн я
жи-
пащ а
справа .
`
^
го
ок
а
те,
щ
о
н
а
Україні
зро-
має
маєто к
дл
я
своїх
дітей
і
ТаішфОН „Свободи 1 ': 498 Montgomery. Tea. У.
Н Союза: 1838 Montgomery.
відмежовуєтьс я
ві д
Москалі в
дівськи х
хліборобськи х
кольо-
ста є
націоналіз м
навіть
в
кому
О,
я
к
В
и
милитеся ,
як
Ви
М.
Т
-
Филадедфія ,
П
а
Не
;
Ад-мка: "ЗУОвОЬА", P. О. BOX 34в. JERSEY CITY, N. J.
п
о
своїй
культурі ,
звичкам ,
мо -
ній.
Н
а
Україні
страшН а
зе -
ністичних
колах,
т
а
взагалі
ро
нерозумн о
говорите !
А
чи
Ви
думайте ,
щ
о
коли'В и
читал и
т
о
що .
Ц
е
однач е
творит ь
мельн а
тіснота ,
а
большевик и
можете^знати ,
щ
о
з
Вами
завт-
сте
національн а
свідоміст ь
в
у-
критик у
адмірал а
Ме к
Крудер а
небезпеку`
дл
я
большевицько -
прут ь
сюд и
Жидів .
Наколиб )
ра,
аб о
щ
е
нині,
станеться ?
Чи
НА
СУДІ
країнськи х
широки х
масах .
в
филедедфійсЬкі м
Сетурде й
г
о
русоцеитризму .
Том у
то ,
дійсн о
бул а
можливіст ь
коль о
В
и
певні ,
щ
о
Ва ш
маєто к
ви-
Івнінг
Пост ,
т
о
вж
е
не
можнаі
Д
н
я
26.
ма я
1926
рок у
н
а
одні м
з
париськи х
булеварді в
борючись ,
з
партійно ю
опози -
Х
о
ч
партійний
зїз д
у
Харко -
нізації
півдня
України ,
т
о
н
е
старчит ь
Ва м
а
ж
д
о
смерти,
а-
.згину в
з
ру к
Шолом а
Шварцбард а
Головни й
Отама н
Симо н
бул о
її
вичитат и
в
других .
В
А
цією,
- большевик и
з
а
одни м
ві
завдяк и
домагання м
Мануіл-
вже
н
а
так е
переселення
біль-
б
о
щ
о
Ваш і
діт и
будут ь
Вас
Петлюра .
Сам е
тепе р
розпочалас я
в
Париж і
карн а
розправа ,
мериці
маєт е
поттно
ріжних
ча- j
заходо м
почал и
переслідуват и
ськог о
т
а
Затонського ,
ухва-
прав о
мают ь
білоруськ і
у
старост и
доглядати ?
А
по-
на
якій
будут ь
судит и
убийника .
Я
к
сам а
поді я
набрал а
бул а
сописей ,
які
виходят ь
у
ріжних
і
Галичан .
Том у
сам е
розпоча -
лив
незначно ю
більшіст ю
р
е
Жиди ,
ніж
Українці
з
Галичи -
дивіться ,
скільк и
т
о
вж
е
тепер
відраз у
світовог о
розголос у
та
к
і
теперішн я
розправ а
відо -
містах,
а
подают ь
одн і
і
ті
сам і
лос я
видалення
з
а
межі
Ўкра ї
золюці ю
про
боротьб у
з
оп
о
ни
та
Буковини ,
д
е
вон и
гинут ь
є
таки х
сині в
і
доньок ,
які
не
бетьс я
у
світі
широки м
відгомоном .
Б
о
Шварцбар д
сни
впли-
кореспонденції,
т
і
сам і
фон і
ни
Галича н
т
а
Буковинців ,
які
зиціє ю
т
а
заявивс я
з
а
підтрим -
відд
безземелл я
т
а
вандрують і
дивлятьс я
н
а
батьківськи й
ма-
вово ї
жидівсько ї
раси ,
а
докона в
убийств а
н
а
бувші м
голов і
пейпе р
і
т
о
в
оде н
і
то
й
са
м
здаютьс я
дл
я
Москв и
найбіль-
к
о
ю
Сталіна,
все ж
так и
після
за
море ,
шукат и
кусника
хлі-
єток ,
а
покидают ь
своїх
ро-
Директор Ќ
У.
Н.
P.,
себто ,
на
голов і
українсько ї
держав и
з
а
час.
Приміро м
часопис и
Гир е
ше
національн о
небезпечни м
тог о
почалас я
чистк а
делєга -
ба?
(дичів
і
н
е
признаютьс я
д
о
-
те ,
ш
о
це й
голова.ма в
толеруват и
жидівськ і
погроми ,
жер -
ІЗ"'
та,
які
видаютьс я
п
о
ріжни х
елементом .
Крі м
тог о
визнан о
зїзді.
Найбільш е
активні
Щоб и
втримат и
я
к
найдов-
{свого
тат а
ч
и
мами .
Аб о
знов
тво ю
яки х
мал о
впаст и
яки х
100,000
жиді в
на
Україні.
Чере з
містах
дают ь
всюд и
богат о
од-
на
чолі
з
Шумс ь
небажани м
перебуванн я
Гал и
.ше
українськи й
нарі д
в
лабета х
тот і
молоді ,
щ
о
дуфають
у
те
являєтьс я
Шварцбар д
в
оча х
жиді в
героє м
1
мучеником ,
а
иог о
і
тог о
самог о
матеріялу .
бул и
арештовані ,
а
менше
чан
в
прикордонні й
польсько -
ланцюх у
був-
сво ю `молодіст ь
і
сил у
тай
ка-
Московщин
и
н
а
Петлюр а
погромшиком .
І
в
то
й
споеі б
будут ь
жид и
боронит и
`" опозиціонер 1 и
ким
активні
претекстам и
ни.
п
І
Те
сам е
бул о
і
з
критико ю
Ме к
видалені
пі д
ріжнимг
румунській
полосі.
І
російсько ї
імперії,
ведуть(
жуть ,
щ
о
їм
сиротинц я
не
тре-
ш
о
ї
Шварцбарда.
Зібрал и
н
а
ц
е
міліонови й
фон д
т
а
замовил и
Крудера .
А
це,
чи
маєтьс я
п
и
поз а
межі
Украї -
П
о
старом у
вираз у
царсько ї
м
е
такЎ
поАіти-
ба,
б
о
вони.ісам і
свої
діти
ви-
большевик
и
са
соб і
славних
учених
маю`ть станут и
адвоката , а
чорносотенні
люде й
я
к
Бернард а
Шо ,
Айнштайн а
і
сат и
„Елде р
Рут "
ч
и
„Ру т
Е
л
Ту т
хочем о
згадат и
тільки
Росії
„дл я
по.тьзи
служби' ,
пе-' к у
д
о
Галича н
хоеають .
Ох ,
як
е
се
нерозумне
у
відношенн
ю
ї
х
других ,
які
в
йог о
обороні .
Мают ь
в
свої х
рука х
дер "
дрібниця .
Одн о
і
друг е
р
о
те,
яку
сам е
рол ю
грают ь
реселюют ь
Галича н
т
а
Буко -
^
ців .
Другог о
вияс -
Бук0ВИН
говореннє !
А
подивіться ,
як
найкращог о
ї
м
д
о
помоч і
зголосилис я
н
е
тільки
правильне .
в
тім
всім
о
живут ь
винців
в
но щ
район и
України,
чг, :
ненн
я
год
і
знайт
и
то
скор о
можн а
туди
дістатись
російськ і
кола ,
але
навіт ь
соціяліст-революціо -
Галичане . щ
Україні.
та
поз а
межі
її.
Людям ,
щ
о
о-1^^^^^^^^^^^^^^^^
^
на
Великій
як
скор о
мож е
Вам
придати-
нер
Керенський,
та
великий
російський
письменник Максим
П.
Ш. ,
Н
ю
Иорк .
Н
е
ди .
знайомилис я
добр е
з
праце ю
в
!
ся
те ,
прот и
чог о
Ви
тепер
ви-
І'оркнй.
Всі
вони
йдуть
тепе р
одно ю
лаво ю
з
большевикам и
вуйтес я
людям ,
щ
о
побалам у
Тисячами `
живут ь
Галичан е
теперішні х
міста х
свог о
осід -
Кожди й
нарід,
$очб и
дикий ,
ступаєте .
Да ю
Вам
приклад
н
:
на
чоді,
щоб и
боронит и
Шварцбарда , а
оплюгавит и
Петлюру .
чені.
Ми
ї
х
не
винуємо .
Ц
е
в
и
і
Україні.
їх
можн а
стрі-
ку,
як
і
част о
вж
е
ту
т
живут ь
Любит ь
свій
родинни й
край ,
з
инши х
людей ,
а
з
і
самог о
се-
М
і
ж
тим и
Іменами
ма є
знайтис я
і
повірити ,
стане
центрах,
і економічн о
рівно ж
наш
письменник
неп
то
й
рутенський
дух ,
яки м
нути
ті а
ріжнородни х
ділян-
родинам и
т
а
з
ріднею,
тепе р
Любит ь
вітцівські
язики ,
бе.
Послухайте ,
прошу:
Винниченко.
Н
е
можем о
в
це
послідн е
але
та
к
пи-
туманитьс я
на ш
нарід.
Відда й
ках
державног о
й
народно -
доводитьс я
мандруват и
в
нові
Сво ю
мов у
і
звичай ,
шут ь
американськ і
газети .
Д
о
помочі
жида м
ще
й
саі-
те
грош і
тим,
щ
о
н'езгідні' з
В
а
чо
житт я
Особлив о
багат о
в
о
міста
її
починат и
нанов о
сво ю
А
.
Могильницький .
Ви
всі,
д
о
котри х
я
се
гово-
тов а
преса ,
як
а
у
великих
світови х
коли
не
є
в
рука х
ми
і
Вашим и
однодумцями ,
і
н
и
працюют ь
на,
полі ` ку.тьтур -
рю,
мене
н
е
знаєте ;
але
в
око-
працю .
Доводитьс я
починати
жидів ,
т
о
стоїт ь
під
їх
впливо м
від
них
залежна .
В
и
вишліт ь Туди,
куд и
Ва м
на
ному,
в
шкільництв і
т
а
в
ко-
лиці
Ансонії,
Дерб і
і
Шелтон
знов у
сво є
особист е
та.
грома д-
операці ї
Здається ,
щ
о
ц
е
ста-
казу є
Ва ш
розу м
і
Ваш а
с
о
Ще
випад е
публику
як „Різник а України",
не
знати ,
як
розправа ,
а
вже
тепе р
та
ото
преса
стейті
Конетикат )
мене всі
ське
життя ,
крім
тог о
залиша -
ДІТОЧІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖКИ:
вість.
настрою є
читаюч у
в
той
спосіб,
щ
о
представля є
Пе-
вит ь
їх
далек о
від
політики
т
а
знают ь
я
к
знали
і
мою
по-
тися
довши й
час
безробітним ,
МАЛИЙ ТРАГІК
(5
осіб)
10 ц.
тлюр у
як
це
можн а
бул о
читати
в
одній
Ѓѓбільшіст ь
з
них
не
хоч е
полі-
кійиу
жену.
Та ж
я
таки й
моло-
терпляч и
ві д нужденного ,
го -
СЛІДАМИ ТАРАСА
(8
осіб)
10 -
з нюйорськи х
часописей.
Шварцбард а
з
з німецькими
Са м
пімстився
і
Кореспонденти
з
Париж а
представ -
тикувати ,
а
веде
практичну
ро-
д й
и
і
здоровий ,
а
д
о
тро х
тиж-
лодног о
життя .
Коже н
Галича -
РУСАЛКА ДНІСТРОВА (7
осіб).
.10 „
ляют ь
знов а
як
поета ,
автор а
тро х
книжок,
хо -
боту.
Треб а
навчит и
українс ь
МІТІНГН
ВІДДІЛІ В
У.Н.СОЮЗА
нів
і лишивс я
я
к
сере д
води
з
нин
старавс я
поселитис я
иеда-
РІЗДВО МАРУСІ
осіб)
ю
н
роброг о
і відзначеног о
а
хоробріст ь
і
підчас
на
жертви ,
яки х
і католиках .
воїна
т.
п.,
а
Петлюр у
кий
нарі д
своє ї
рідної
грамот и
чотирм а
дрібненьким и
діточ-
лек о
ві д
своє ї
ближчо ї
бать -
КОЗАЦЬКІ ДІТИ (8 осіб)
10
-
ЯК
того ,
щ
о
йшо в
війскам и
світово ї
війни
історії,
треб а
передш е
освідо-
ками.
І
що ж
тепе р
робити ?
Хи-
ківщини ,
щоб
и
почуват и
себ е
МІННЕАПОЛІС,
МІНН.
Тов. і
мит`и
йог о
національно ,
к
в
о
ДІТОЧЕ СВЯТО (7 осіб)
ЗБИТОЧНИК (4 осіб)
(10 осіб)
10 -
та
Хмельницького,
від.
345,
повідомляє
позбиват и
Росію .
Шварцбар д
заяви в
перші й
резправі ,
ба
сяд ь
та
й
плач.
Але
й
плач
не
зовсі
м
відірвани м
від
своє ї
10 -
всіх
своїх
членів,
що
місянчі
збори
щ
о
він
рад ,
щ
о
з
а
жидівськ і
б
о
так а
пімста
ни
думають, 4
а
знов а
болљше-
не
поможе ,
б
о
жит и
треба!
рідно ї
землі ,
ві д
своїх
рідних,
згаданого
від.
відбудуться
в
неділю,
ТАРАС ДИТИНА
10 -
дня
23-го
12-тій
ѓо-
належалас я
з
а
т
страшн і
погроми ,
допускаєтьс я
укра -
вики
ніби
прагнут ь самі
д
о
цьо-
жовтня, зараз по
всіх
Ви- ж
с
е
добр е
знаєте ,
щ
о
ми
щ
о
залишилис я
пі д
польськи м
ІМЕНИНИ ВЛОДКА
(8 осіб)
Љп
членів
я
їнський
нарід
від
сото к
літ
на
жида х
го.
Ал е
ту
т
виясняється ,
щ
о
всі
ту
т
в
Америц і
жнем о
з
пра-
канчуком .
Тепе р
йог о
силоміц ь
сей
мітінґ
бо
е
дуже
10 -
потрібне
якес ь
дині в гали. Проситься
на
д о полагодження.
що
що
витись
і
СОНЯШНИК (9 осіб)
большевика м
справи
Рівночасно
ці
рук.
І
щ
о
бул о
зробит и
мені
Як
бачимо ,
все
ту
т
прекрасн о
сконструоване .
Москал і
ра -
переносят ь
в
як
найдальш і
за -
КОНИК СТРИБУНЕЦЬ
(5
осІб)
Ш,
,
пригадується
всім
тим,
еще
и
своєрідн е
„самоопреді.теніє "
з
тим и
дітьми ,
коли б
н
е
моя
ді,
щ
о
можут ь
скинути
з
і
себ е
пятн о
погромі в
і
перекинути
кутки,
звідки'ві н
не
змож е
да -
лежать
д
о
організації,
в
неділю,
10 ,
23. жовтня будемо
прнниматн до
народа ,
а
не
національна
свідо
старш а
братова ,
котра- — дай
Його
легки м
кошто м
н
а
Українців,
йдут ь
помагат и
Шварц -
ти
помічно ї
рук и
евої м
рідним
ПЕЧЕРИ (8 осіб)
ЛІСОВА КАЗКА
(12 осіб)
10 -
ділу
і
Тов.
міст ь
Українців,
я
к
окре$мого
бардови .
Б
о
ти
м
вони
коипромітуют ь
заразо м
імя
українськ е
та
не
буд е
в
силі
навіт ь
могт и
від-
без оплати вступного. Про-
и
— Андрущак, Пастушенко.
ситьс я
корнстат и
з
паї
од
1
прийти .
їй, БоЖе, здоровля ! —
обходи-
СУД СВ.
10
-
народа ,
окремо ї
нації,
відмін-
НИКОЛАЯ (1 0 осіб )
НА
ла
цілий
ча с
мої х
діте й
і
хору
Г
вес ь
на ш
визвольни й
рух.
А
цег о
ї
м
як
ра з
треба .
Т
а
як
а
почут и
докладн у
вістку
пр о
ВІНОК
МОГИЛУ
ТАРАСА
ио'і
ві д
Москалів ,
щ
о
ма є
сво ї
жену,
а
п
о
смерт и
жени
заня-
корист ь
буд е
з
цег о
для
сами х
жидів ?
В
той
спосі б
ведена
обо -
них.
Ц
е
зовсі м
безпотрібн о
по-
ШЕВЧЕНКА (8 осіб)
10
ь
окрем і
національні
інтереси.
СКРЕНТОН,
ПА.
Бр. св.
Володими
лас я
тим и
діточкам и
як
рідна
рон а
Шварцбард а
е
прецінь
внзовом ,
киненим
жидам и
укра -
глиблю є
почутт я
туги
з
а
сво -
Замовлення
ра,
від.
162,
повідомляє
свої х
членів,
гроші слати
до:
Очевидн о
большевика м
мат и
а
т
е
склада ю
їй
при-
їнськом у
народови .
А
цей
визо в
мож е
вратуват и
одиницю ,
себ -
є
ю
рідно ю
оселею ,
з
а
свої м
що
звичайний
місячний
мітінґ
церковній,
відбу-
деться
23.
жовтня,
в
гали
людн о
сердечн у
подяку!) .
А
то
Шварцбарда ,
ал
е
зате
гото в
стати
прірвою
мі ж
народом
Ітрібна
„малоросійська"
свідо-
рідним
близши м
краєм .
Вс е
ц
е
,S
V
О
В
О
D
А
"
в
1-ій
юдині
пополудни.
Коли б
та
к
не
згадан а
мо я
бра-
українськн м
а
жидами .
прийти
на
означений
мість українських
мас,
при
якій'виклика є
депресі ю
духа ,
а
то-
'83
Grand St ,
Jeraey City, N.
J.'Баран"
предс;
Прос
час.
М. Гнатів, сркр.
това ,
т
о
я
бувб и
приневолений
віддат и
сво ї
діт и
в
чужі
руки,
д о чужог о сиротинц я на-.рихо- цибул ю рейзував , і хоч е з
д
о
чужог о
сиротинц я
на-.рихо-
цибул ю
рейзував ,
і
хоч е
з
ним'жнородни х
збірок ,
я
к
примі
Ні,
на
дроті !
відповідаю .
„Аб и
нам
д
е
грош і
в
дороз і
ванне.
Б
о
т
о
й
н
е
кожд а
роди-
ЯК
КОлШУВА В
Я ГРОШІ
НА
ДІМ
ЧИТАЛЬНІ
женитисі.
Я
та
м
не малабиміро м
н
а
„Народн і
Доми" ,
ч
и
„Та
м
и
там ,
Бог у
дякувати ,
не
пропали" .
на
схоче-
чоловіков и
помогти.
прот и
тог о
ніц"
писала
мені
тальні,
ін%алідів,
т
а
инші
ѓ
у
не
на
ніякім
дроті ,
але
ос ь
ту-
І
я
те ж
ма ю
більш е
родини,
Т
о
щ
о
зробимо ?
питаю .
'І-
-
„ПРОСВІТ Ѓ
У
ДУБНІ
фармерк а
дальш е
„ал е
мійі.манітарно-просвітні
ціли
я
к
і
течк и
в
аптиці,
відповіда є
але
ся
вже
азе
даст ь
мен і
помо -
„Або ж
ми
знаємо?
"
стари й
каже ,
щ
о
з
а
таки х
б
о
^
(Доісінченнв).
старом у
кра ю
та
к
і
тут.
Бачу,
мені
хтос ь
якимс ь
хрипливи м
а
.
џ
мів
діво к
не
видає ,
й
каже?
щ
о
щ
о
людиськ а
складают ь
гро -
голосом .
Ну,
ч
и
'не хитреньк і
соб і
т
і
Отж е
я
каж у
д
о
всіх
против-
як
він
(то й
Фред )
щ
е
ра з
д
о
ші,
агітують ,
виказують ,
де ,
Господи !
ос ь
t o
буд е
Д
е
в
аптиці ?
питаю .
глійській
газеті
вичитав ,
щ
о
м
о
ї
односельчане ,
дума в
я
с
о
никіе
Сиротинця-Захист у
У.
Н.
нашог о
гавз у
покажесі ,
т
о
він
х
т
о
і
скільки
зібрав ,
ч
и
са
м
учена
голов а
раз !
прошеп -
.
„Н
у
так! "
яйця
підскочат ь
щ
е
в
гору,
т
о
бі,
вертаюч и
ві д
них
слідуюч о
Союза ,
щ
о
так а
добродійн а
ін-
го
з
фузі ї
(рушниці )
застрілит ь
зложи в
на
поміч
„Рідном у
Кра-
тав
я,
але.чита в
дальше .
Д
е
?
центи
в
нас
завш е
найдуться"
го
дня
з
грішм и
і
точнісіньки м
ституці я
є
дл
я
нас
конче
пот-
і
копець".
єви",
а
мо ї
односельчан е
ос ь
„Студіююч и
ос ь
так ,
— ни-
писала
мені
знов а
одна
зна
„Та
дежби ,
ос ь
ту
т
у
Савт-
виказо м
всіх жертводавців, ,
які
рібна
і
вон а
мусит ь
бути !
Тож,
О
с
ь
вам ,
бабуню ,
і
коровай !
щ
о
одні
мовчат ь
мо в
закл я
сав
товари ш
дальше ,
„чую ,
щ
о
ком а
мені
наш а
фармерка .
порті.
передал и
мені
й
просил и
пере-
дорог і
Браття ,
і
Сестри ,
кличу
-
-
Усе
було- б
добре ,
б
о
й
ті,
а
други й
натеребив`мен і
щ
е
підупада ю
вж
е
н
а
здоровлю ,
-
-
Ого !
Коли
кури
добр е
А,
у
т
о
гаразд ,
слат и
д
о
краю .
д
о
Вас:
`Не'відкладайт е
такої
кури
добр е
несуться,
бід а
п
р
о
яйця,
петрушку ,
„гнід у
ко -
ліка р
радцт ь
Н'егайно
виїхат и
суться
і
яйця
„підскочат ь
щ
е
в
але
хт о
Савтпорті ? —
говорить ?
важнд ї
справ и
як
Сиротинець-
тут
тільки
у
тім,
щ
о
синок
п
е
Н
е
хотіл и
з
тим и
грішм и
билу",
аб о
прям о
пожи ч
йом у
в
гори, '^iito.'W '
знаєш ,
чере з
гор у
подума в
я
собі,
„Або- ж
т
о
в
и
на с
н
е
пізна
Захис т
при
У.
Н.
Союзі !
Возь-
реїха в
„фордом "
якогос ь
та
м
приїздит и
сюд
и
особисто ,
б
о
грошей ,
б
о
ві н
студію є
ті
студі ї
$іЎ вини`щивс я
т
вж
е
й
центи
в
хаті
найдуться,
а
ти
м
ете?'
мімс я
щиро`"до
праці
і збудуй-
старог о
Жнда ,
а
донечк а
були б
мал и
кошт и
на
оплаче н
факультет !
матеріяльно ,
о
решт у
Т
и
вж
е
сами м
ту
т
щос ь
на
дім
читал ь
Розуміється ,
щ
о
ні!
Абб ж
т
о
м
о
то
й
добродійни й
дім
для
замісц ь
вчитис я
н
а
тичерку,
ня
дороги .
Не
хотіл и
висилати,
Й'сам
знаєш'
,'З
Роздумуюч и
ос ь
так ,
няний
капне
я
ва с
бачу ?
наши х
сирі т
і
старці в
собі
знюхалас я
з
якимс ь
там
бомом ,
гроше й
почтою ,
б
о
й
ту
т
тре -
й „Значат'ься" - —
продовжаа }
спостерігся,
щ
о
бул о
вж
е
око-
,3
решто
ю
в нас'ђсе
олрайт "
„Справді? "
на
славу ,
а
потребуючи м
на
по-
і
роб и
тут ,
ЧОЛОВІЧІ,
що``
хо -
б
а
'було
оплатит и
кошт и
пере-
`Дальше
на ш
студент
„ я
про -
ю
десято ї
годин и
в
ночі,
том у
'писал а
знаком а
фармерк а
Слухайте !
Н
е
морочіт ь
мені
житок .
4
чеш!
силки,
а
це
з
чужи х
гроше й
я
-
'сивб и
Теб е
о
маленьк у
пожич -
знеохочени й
д
о
крайност и
по-
дальше .
„Мі й
стари й
купив
гітари,
відповіда ю
вж
е
л
ю
В.
Шуран ,
предс.
і
кол и
брал а
мене
вж
е
о
-
кос ь
не
випадає
.
а
свої х
зно -
"'}fy
на
Ти'
там
тепе р
дався
спати
з.то ю
постаново -
нашо'му
Штифов и
(Стефаи о
тий,
але
говоріт ь
коротко ,
хт о
Тов.
Зап.'Січ ,
від.
23.
У
.
Н.
С
,
хот а
шпурнут и
і
цим
листо м
ва
шкода
.
знов а
при
грошах ,
б
о
ос ь
ко-
),
щ
о
слідуючог о
дн
я
аб
о
ви)
новог о
форда ,
й
то
й
я
і
ви
е,
й
чог о
соб і
від
мене
б
а
в
Дербі ,
Конн.
за
попередними,
зауважи в
Том у
ти,
Беля ,
приїзд и
сам ,
ітєктуеш
ві д
людей
г`
віддам
сколєкту ю
трох и
грошенят ,
а
Вам
взя в
ти
м
фордо м
їздити,
жаете ?
4
щ
о
листори
щ
е
н
е
конець,
плат и
соб і
са
м
кошт и
подоро -
Твій :
б
.
Д" .
б
о
подамс я
д
о
димісії
й
баст а
т
о
взя в
і
переїха в
ту
т
кол о
нас
„Та
ми
там
ві д
вас
ніч о
не
хо -
заѓ.
-,
том у
чита в
я
дальше :
Слідуючог о
дня
одна к
хро -
жі,
висила й
повн у
суму,'
після
.
Цего,'розуміється ,
бул о
мені
на
дороз і
якогос ь
старог о
Жи -
чемо,
ал
е
хочем о
`вас
поспи -
„Що
д
о
то
ї
колеќг и
Е
пів
я
соб і
мабут ь
здоров о
і
виказ у
жертводавців ,
д
о
краю ,
Братств о
св.
Івана
Хрестителя,
вже
з
а
богаѓо !
да
й
тепе р
маєм о
клопіт,
б
о
тат и
з
а
т
і
гроші
"
краю",
писала
фармерк а
даль-
ліжку,
‚кол и
мо я
„супруга '
сам
оплат и
кошт и
пересилки ,
а
від.
18. У.
R
С
в
Сімор ,
Конн.
:
.
'
А
повісцвся б
ти,
вражи й
т
о
й
якийс ь
парх
взя в
і
заска р
За
які
гроші ?
,то
мій
старий
каза в
Ва м
збудил а
мене
з
якоюс ь
двозн а
кол и
н
е
хочеш ,
т
о
відвез и
т
і
Хвальни й
Заряде !
Проси-
сину,
р'азо'м
з
твоїм и
факуль -
ж
и
в
нас
д
о
сонд у
(суду) ,
а
на ш
„Ану ,
з
а
ті,
щ
о
наколєктува -
написати ,
щ
о
ми
та
м
н
е
відка
чно ю
усмішко ю
і,сказал а
вст а
грош і
хочб и
особист о
д
о
Дуб-
м
о
принят и
ві д
нас
ўпершу
ма-
тетамн і
подума в
я
co6L .
.
.
Шти ф
взя в
і
кудис ь
втік,
б
о
лисьм о
дл
я
Дубна" .
зуемосі,
т
о
як
прийдет е
д
о
вати,
б
о
та
м
хтос ь
як
каз а
на,
б
о
це ж
народни й
гріш
.
леньку
сумк у
($10) ,
як
о
зав -
Б
о
й', подумайте ,
добр і
ЛЮ;
боявся ,
аб
и
го старий
не
набив,
О
!
коли
так ,
т
о
гаразд -
нас
тут
колись ,
т
о
дам о
Ва м
ла,
кличе
мене
на-
„лон ѓ
діс-
І
на й
ту
т
хтос ь
заперечит ь
даток ,
а
м
и
маєм о
сильну
на-
де!
так а
в
нас
біда,
скаржи -
відповіда ю
краяна м
вж
е
весе-
з
пар у
тузині в
(дозинів )
тане"
по.
телефоні .
мені,
щ
о
з
мої х
односельчан ѓ
дію,
щ
о
наш і
члени,
котрі
жи-
, v
Я
помйтй в
відозв у
в
часо-І
лос ь
бабищ е
дальше .
л
о
,
а
богат о
маєт е
вже ?
ж
и
х
яєшйн а
с
ю
колеќгу
L;He
хитр і
соб і
Малороси"!! !
вут ь
разо м
з
нами ,
підуть
иису ,
Що'
збира ю
грош і
н
а
ді м
Ану,,
коли
так ,
т
о
пропа в
Вста в
я
борзеньк о
з
ліжка ,
„Чрго? "
Ось
тоб і
й
на!
Михайл о
Беля.
дальш е
тим и
самим и
слідами,
'читальні''в''краю,
а
то
й
смик
катнук ,
а
з
ним
і
мо я
коле'ќга
підійшо в
д
о
телефону ,
взя в
Ну,
ти
х
грошей?!
.
а
тако ж
і
не
члени,
взагал і
на-
,студіює.србі'Тут в Америц і
„а-
для
села
Дубна ,
подума в
я
.
Хочеш ,
Михайле ,
колєкт у
дл
я
слухавку ,
приложи в
д
о
ух
а
„О,
богато !
Том у
хочем о
Тако ж
система .
ші
родимці .
Ха й
Бо г
поможе,
трарну
тео)йьогію" й
факуль-
„Ал е
'— тішал а
т
о
ніц"
немовб и
по-
Дубн а
в
краю ,
сідай
н
а
трен,
закликав :
поспитати"
Хоч у
купит и
револьвер .
щоб и
други м
разо м
зібрати
тет,
і
тому
пожич
йому ГрОШІі
мене
дальш е
фармерка .
плати
яки х
пят ь
д
о
шіст ь
д
о
„Геллов ,
геллов! —
Тивиина.
Добре !
питайте ,
аб
о
ліпш е
А
яко ї
систем и
бажаєт е
більш у
суму.
Ануж,
Браття
і
з
котри х
т
и
й
са
м
щ
е
й
злома -
‚‚Ми
та
м
щ
е
з
тог о
якос ь
вилі-
лярів
за
дорогу ,
а
відта к
патрі-
„Геллов" !
повтори в
я
вже;
приїзджайт е
сюд и
особист о
з
револьвер? '
Сестри ,
д
о
праці !
Покажім ,
ш
о
яог о
цента
від
ніког о
н
е
ба -
земо ,
б
о
нас
щ
е
стати ,
аб и
за -
отичйі
фермер і
обдадуют ь
те -
голоснійше ,
якийс ь
шум,
по -
тим и
грішми ,
обчислим о
й
ви-
Т
а
такої.?,
н
а
шіст ь
осіб .
й
м
и
дбаємо ,
щоб и
збудуват и
чив!
Г
.
цитькат и
тог о
старог о
парха ,
бе
яйцям и
й
ти
верта й
з
ти
м
мішані
якісь
голоси ,
шепіт ,
і
шлем о
сейча с
д
о
Краю, —
від-1
Сиротинецв-Захис т
У.
Н.
Сою -
„НортТедлей ,
Месс ,
дня,
і
т.
але
м
и
ту
т
маєм о
щ
е
й
други й
їх
крамо м
мо
в
який
ганделес
знов а
тишнна
.
повіда ю
комітетовцям .
Щоб
не
стратит и
місця
(за
в
недалекі й
будучности.
яѓ—'
звуча в
пят'нй
лист .
клопіт,
ка),
б
о
наш а
Мерќ а
(донь-
д
о
Н
ю
Иорку !
ГелЛов"! --^повтори в
я
вж
е
„Ал е
м
и
боїмос я
їхати". -
ДіДичка.
д
о
огородника :
Астафі й
сРеленчак,
предс ;
Тро -
„Дороги й
Майку!
Лис ѓ
Ѓвід)
котр у посилалисьм о
школ и
аб
д
о
ви-
А
д
о
'чорта
й
т
о
рогатог о
з
натиском ,
`-З-
„голд ` ю р
вайр '
Длячого ?
$
Я
дуж е
дивуюся ,
Андрію ,
чом у
ф
и
м
Підлипчак ,
секр. ;
Адексан-
Вас
бтримаписьмо ,
з
а
щОВа м
`сокої
і платилисьм о
а
а
мені
з
подібним и
колєктррства -
почу в
я,
й
а
„геллов ,
гел-
„Аб и
нам
які злодюг и
„голд -
ви
н
е
женитеся .
Прецін ь
пер -
д
е
р
Смій ,
касіє`р.
барзікрасн о
дякуємо ,
щ
о
з
а
неї
гроші ,
и
училася
на
ми
і
всіми
патріотизмами !
Во -
лов",
т
о
ц
е
ви ,
місте р
Беля ?
ап"
не
зробил и
по,
дорозі !
І.ший
огородни к
н
а
світі,
па ш
нас
н
е
забуваєте
.
черку"
(учительку) ,
н
е
хоче)
зьм у
і
зрезиґну ю
із
тог о
воего
Аг розуміється ,
о
щ
о
ц
е
я
ТО
присилайт е
Адам ,
ма в
жінку.
більш е
вчитися,
б
о
взєл а
й
‚Якби
м
и
бул и
мал и
науку,
'
„ У
нас
все
Боѓ ў дякуваттД
постябому ,
кури
й
конець !
подума в
Я
собі .
відповідаю ,
а
хт
та
м
на
дро -
ю5
грош і точто-(праотец ь
а
,
Т
вон о
правда !
Але`ч е
знюхалас я
з
тим
дурни м
фре -
т
о
з
а
невіжество м
своїм
н
е
іійм
-L
добр е
Перегл`янув
я
відта к
декільк а
ті,
прошу ?
З
^Боїмося Ѓ
Р
рЄз
жінк у
стратив `
добр е
мі с
Несуться; а
що-і-ій
старий
an-
дом,
що
в
нас
минулого
року
прийшли б
д
о
таког о
занепаду.
часописів ,
д
е
а
ж
кипіл о
ві д
p'i-
„Наплоці? "
,
Чого?
Ѓ
І
П
1
ї
ї
1^
-
-
"„Пересторога п
поч .
XVH
в,
належатьдо`ЎН'.ГСоІаівІе хорІН'ГСріі ; ^4FRTFP IUL1- ПІІЯІР'' вс
належатьдо`ЎН'.ГСоІаівІе
хорІН'ГСріі ; ^4FRTFP IUL1- ПІІЯІР''
вс е
так и
не
мож е
собо ю
українськи й
‚ЇЩ^^Л Т і І
ле
він
виска-
перед ,
у б членщи-,оби о смертьне належав не.хіул всьог перебм о о
УВАГА!РОЧЕСТЕР,Н.Йі;. голосичитачів !
,,иа,
П
укра - І
зат и
свог о
здивовання ,
щ
о
їх
х
а
й
не
зволікают ь
а
встўѓЎають
А
л
е
чомус ь
н
е
бачи в
я
ЖИТТЯ З УКРАНЇСЬКОГО ВАМЕРИЦ.І
ЗАХ#ДбМ' ^
не
вислано
сейчас
і
ѓа
ціль, na j сейча с
їнськог о
диригент а
Кириченка.
ВІДДІЛ У
СОЮЗ А
УКРАЇНО К
я
к
у
він
грош і
зложив ,
ал
е
дер -
запізно ,
Щ
о
з
а
мар а
дума ю
сЬбі.Л` а
У
ЧЕСТЕР ,
ПА .
житьс я
вж
е
ц^лнй
рі к
у
касі,
„НАТАЛК А
ПОЛТАВКА" .
рає.
Мі й
му ж
спасибіѓ ,
сусі д
пояснив .
Каже ,
УКРАЇНСЬК А
ГРОМАДО !
відбудуться
кол и
та
м
у
кра ю
ї
х
та
к
потре -
10
місяці в
д
о
У.
Н.
СоЮза ,
л
щ
о
українськ і `диригенти
н
е
о
Спіш и
н
а
Переглядаюч и
в
субот у
п
о
б
а
.
Імиіі о
тог о
дістал а
я
цліу `зало-
ВІЧЕ
свічені,
н
е
вміют ь
диригувати ,
роботі,
російськ у
нюйорську і
Присутний.
могу .
б
о
учит и
це
инш а
річ.
О
т
чом у
ВЕЧЕРНИЦІ
газет у
„Ново е
Русско е
Слово" ,
Збор и
Союз а
Українськи х
взят о
московськог о
диригента ,
Наталі я
Махомета ,
'
,
заприміти в
я
огрлошенн я
„На -
Товарист в
у
Н
ю
Иорку .
яког о
звут ь
Уѓлит`ќим .
Ц
е
ве
членкиня
1 б: відділ у тойЛ,.ро-
Полтавка" .
Н
а
оголо -
ликигЗ
московськи й
коипоз и
світи",
Сприн г
Валі , 'Н.
И
.
Мннувшог о
тижн я
гр .
Івані
шенн я
н
е
зверта ю
спеціально ї
В СУБОТУ, 22. ЖОВТНЯ
1927
——————
тор .
О
т
і
я
подумав :
отак ,
мов -
'Марусевич`,
як
секрета р
„Союза )
уваги ,
особлив о
в
часописа х
SATURDAY,
OCTOBER 22,
19X7.
ляв ,
Кириченк о
працював ,
Українськи х
Народйи х
Това -
російських ,
ал
е
стрінувшис ь
з
В
ГАЛ И
ЛИТОВСЬКІ Й
чив,
збира в
то
й
хор ,
а
чуж і
рист в
у
Н
ю
Йорќу" ,
повідоми в
Урядови подяки У.
Я
низш е
підписаний ^
скла-
словам и
„Наталк а
Полтавка '
д
а
ю
щир у
подяк у
Головном уІ
НІЧ НАД СТАВКОМ.
Щ
FORTH A UPLAND ST., CHESTER, PA.
скорнстають .
Я
к
заспівали ,
т
о
-
.картко ю
членів,
щоб и
зявилн -
мимовол і і `чолові к
заде р
H v Союз а
з
а
уділен-
'аж
з
а
печінку
потягло ,
а
оч
и
.
.
с
я
н
а
ден
ь
14
жовтн
я
в
r j їжитьс я
т
а
прочитає .
О
т
том у
н
я
менї-запомог и
з
„Фонд у
За -
і буд громадяикиі е приграват и
ЦЕНТРАЛЬНОГОкомтіету ВСПРАВІпомочи ВДІ ПОВЕНИ
в
і
д
почутт я
самі
в
долин у
за -
ворядн Почато а к
ДО громадяни танц ю
Українськ о ѓод . 7-ій а Музика вечер . .
пер -
сі Вечерні-
,
Народног о
Дом у
на
надзвичай -
С^янули
мертв а
т
І прочита в
і
я.
Прочита в
і'дові-
помотового" у
сумі
Запрашаемо
на
1
:
,
50
долярів ,
чал и
дивитися :
Дуж е
гарно .
У-
Вас
взяти : я к
збор и
сег о
товариства .
Та к
просимо
найбільш у
Учі
,
хмар и
місяц ь
ти шина ,
виринає ,
дався ,
щ
о
оте є
в
4
Українські м j
котр і
у^всликій
Довкол а
приго З-з - а
країнськ а
пісн я
сумна, '
така
бо
Народні м
Дом і
в
Н
ю
Иорк у
структур а
вже ,
а
як
.заспівали ,
або
вес`ь дохід призначений
закупно
на будову
на
картц і
бул о
написано ,
щ
о
Крадучис ь
у
вод у
зазирнув ,
ді
для ' моє ї
родини.
української
хатп,
котрої
м
о
я
присутність