You are on page 1of 4

U КВ`АШІ AN DAILY

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗДДКОДВДДОІ. С-ІТАНДЗАЩІ УКР-ИІМ2-ІДОТ НАІЮДНИЛ' L ORGAN ОЄ THE UKRAJWIAN NATIONAL ASSOCIATION,, BAC
СОЮЗ. В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АДЩРАІКИ. 1
4 . 250. Д ж е р з и Ситі, H. ДнС, ч е т в е р , 27. ж о в т н я , 1927.
VOL. XXXV. N6.240; „ Л^ттЩ, N.'J., THURWBY, ОСТОЇ^Г 27, 1ЯЙ7. ТЖЕЕCENTS.
ГАЬСБУРГ ЖЕНИТЬСЯ З НЕ-І ВС ЕХ ПОЛ ЯКИ ПРОТИ НАУКИ ПОТАЙНА ДЕСТИЛЯРНЯ ГО-І
ЕКСПЛЂОЗІЯЎ ПОТАЙНИХ ДЕСТИЛЯР-ТИТУЛОВАНОЮ дівчиною. УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. РІВКИ У ВІННІПЕГУ.

НЯХ ГОРІВКИ ВІДЕНЬ, 24. ж о в т н я . — п р и н ц


Л Ь В І В . — ' П о л ь с ь к и й - міні- ВІННІПЕГ, М а й . `- Міська
с т е р п р о с в і т и Д О в р у ц ь к и й в и - ) п о л і ц і я у В і н и д п е ґ у н а й ш л а 11.
Ернест Віндішґрец, внук архи-
ВИБУХ ПОТРЯС ДОМАМИ У ВІДДАЛІ ТРЬОХ БЛАКІВ. к н я з я Р у д о л ь ф а , а ' п р а в н у к ' ці-
дав розпорядок, щоби у се` жовтня велику керницю нй
.ОБОРОНШ Ш В А Р Ц Б А Р Д А С Т А В Л Я Т Ь В Н Е С О К , ШОБИ
ДВОХ МУЩИН ПОПЕКЛОСЯ СМЕРТЕЛЬНО. саря Франц Йосифа, оженився
р е д н и х ш к о л а х у . Л ь в о в і учи- кінці міста, на р о з і М е к Ф и л и п с
ли української мови. ‚Сей р о з - і Каледж ўлиць, щ о була дав-
ЗАКІНЧИТИ Р О З П Р А В У . З Р І К А Ю Т Ь С Я ЃІЕРЕСЛУ-
Н Ю А Р К , Н. Д ж . , 25. ж о в т н я . — У г а р а д ж у при В у д ули-
з п а н н о ю "Акіннер, с е с т р і н к о к і
пор я д о к в и к л и к а в н е в д о в о л е н - нійше м і с ь к и м з б і р н и к о м . в о д и ,
ХАНН№ ДАЛЬШИХ С В т ` Д К Ш . ,
п р о м и с л о в ц я Е н г а й м а . Вінчай- П А Р И Ж , 2 5 . ж о вт н я . —` Д а л ь ш і с в і д и и , с а м і Ж н д м , що
ні, н а с т у п и л а е к с п л ь о з і я ш і с т ь о х п о т а й н и х дестилярень аль- ня у в с е х п о л ь с ь к и х к р у г а х і в о - п е р е м і н е н у у дестилярню гр-
ня в і д б у л о с я у т . з в . с т а р о к а - складали зізнання перед нариськнЛ трибуналом, щ о . судить
і.ого.пчннх напитків, яка потрясла мешкальними будинками у ни с к л и к а л и вічеі ' Р е ф е р а т в р і в к и . В часі н а х о д у поліції
толицькій церкві. Згаданий справі міністерського розпо- згадана дестилярня була у пов- у б и й н н к а П е т л ю р и , Ш в а р ц б а р д а , з в а л ю в а л и у с ю в и н у за п о -
в і д д а л і 3 б . т а к і в в і д м і с ц я в и б у х у . Д в о х м у щ и н , К. П а л м а 1 С е м
принд покинув недавно римо- рядку виголосив гімиазіяльний громи на Україні на С Петлюру.
Кнлжело п о т е р п і л и сильні п о п е ч е к н я , які п р а в д о п о д і б н о бу- ііім русі. П о л і ц і я г о в о р и т ь , щ о
к а т о л и ц ь к у церкву. П р и н ц Е р - н р о ф е с о р , д р . АІрнольді: я к и й Обжаловаиа сторона, себто прокураторія домагається од-
дуть причиною ї х смерти. дестиляряя була найбільша,
нест В і н д і ш ґ р е ц є сином а р х и - в и с т у п и в о с т р о j п р о т и т о г о я к у к о л и ` ` в і д к р и т о в Вінніпегу' н а ч е в і д с в і д к і в , щ о б и д а л и п е в н і д о к а з и , щ о С П е т л ю р а дНЬ-
Е к с п л ь о з і я с п р и ч и н и л а з а в а л е н н я д в о х стін, і стелі з г а д а -
княгині Є л и с а в е т и , д о ч к и н а - р о з п о р я д к у . Пр вічу р о з в я з а н о с н о б у в в і д в і ч а л ь н н й з а п о г р о м и й ш о т и м с а м и м ЩпііріАІмиірд
иого г а р а д ж у , а т а к о ж в и с а д и л а у в о з д у х д в о є д в е р е й і д в о є бо могла дестилювдти 300 д о
слідника престола Р у д о л ь ф а . п о х і д , я к и й і ш о в 'в н а п р я м і п а був в праві застрілити чоловіка, якого, він у в а ж а в з а гмоби-
вікон. И н ш і б у д и н к и в с у с і д с т в і не потерпіли ніякої шкоди, 600 ґальонів горівки денно. В
Його мати Єлисавета вийшла мятника jMiцкерича. Були J теля свого народу.
ѓ і р и б у в ш а п о ж а р н а с т о р о ж а не д о п у с т и л а д о п о ш и р е н н я п о - д'естилярні н а й д е н о 1,200 г а -
з а м і ж з а С О Ц І А Л І С Т И Ч Н О Г О HOC- с п р о б и виголосити "промови І л и ч Ч е р і к о в е р , а в т о р д в о х т в о р і в , п р о п о г р о м и й голглво
жежі. льонів розчину, але самої го-
ла а в с т р і й с ь к о г о п а р л я м е н т ў , п і д П а м я т и и к о м , { о д н а ч е полі- берлінської бібліотеки зізнав, щ о Петлюра не х о т і в і
По з а г а ш е н н ю п о ж а р у в і й ш л а п о ж а р н а с т о р о ж а д о у ш к о - рівкн тільки малу скількість,
розвівшися зі своїм п е р ш и м ц і я н е д о п у с т и л а і д о Т О Г О І че- д е п у т а ц і ї Ж и д і в , я к а х о т і л а з а і м д о т е с т у в а т и п р о т и , пс
дженого гараджу, де знайшла 6 дестилярень горівки, щ о на- т о м у поліція догадується,, . щ о
чоловіком, князем Віндішгре- рез те демонстранти пішли під О п і с л я п е р е ч и т а н о л и с т в і д п о п а д і , в д о в і п о п р а в о с л а в н і м Ьш-
ходилися у злім стані. Крім с ь о г о були т а м сотки бляшаних с к л а д п р о д у к т і в д е с т и л я р н і на
цом. -ер воевідство', щ о б и д о р у ч и т и у- т ю ш ц і , К а ч о р о в с ь к и м , я м а н а в и с а л а у с в о ї м л и с т і , щ оїїч о -
пудеяок. ' х о д и т ь с я у к и ш і м місци. В з л у -
хвалені резолюції' воєводі Бор- ловін згинув, коли боронив Жидів п е р е д погромом. Згаданий
Енджело п р и й ш о в ш и д о свідомості! у ш п и т а л і св. Миха-
їла м а в с к а з а т и : „ П р о г і б і ц і я н е є д о б р а " .
ЗГОРІВ ЯПОНСЬКИЙ ковському.
ці з в і д к р и т т я м д е с т и л я р н і по-
священик, який лежав хорий, почувши крики Жндів встав з
ДИРИЖАБЛЬ. ліш'я а р е ш т у в а л а й о с и ф а Т е - л і ж к а й в и й ш о в , щ о б и б о р о н и т и Ж и д і в . П е т л ю р і в с ь к і о ф і ц н -
П р и л и ч а к і в с ь к і й ў л и ц і п о - к о с ь к о г о і Іл'лю гЦюпака, в і д о -
ри мали остерегти його, .щоби в е р т а в домів. Коли він другий
Т О К І О , 24. ж о в т н я . — Н а о - хід н а г р а ф и в на поліційний м о г о українському громадян- раз вийшов, щ о б н боронити мордованих Жидів, згинув р а з о м
ПОЖАР НЕ ВИКЛИКАВ ПЕРЕПОЛОХУ У ВЯЗНИЦІ, динокім японськім дирижаблі, к о р д о н . Т у т п е р е д е р с я в і н п і д )с т в у з . т о г о , щ о н а в е с н і , к а н д и -
СТАЛОСЯ СЕ З А В Д Я К И ПРИТОМНОСТИ УМА ВЯЗНИЧНОІ ч. З н а с т у п и л а е к с п л ь о з і я , не'- п р о в о д о м п о с л а М о н ч и н с ь к о г о д у в а в в о к р у з і Ф и ш е р н а посла')
з н и м и . О п і с л я з із н а в а в щ е Ж и д , С а ф р а н , к у п е ц ь з К и ї в а , я к и й
СТОРОЖІ, ЩО У С П О К С 4 Л А ЗАМКНЕНИХ ВЯЗНІВ. далеко острова Козу а опісля через кордон і дістався аж під до маиітобського сойму проти
з а я в и в під присягою, щ о його сина й щ е кількох молодих Ж и -
дів з а м о р д у в а л и регулярні війська С Петлюри, а опісля кн-
ШИКАГО, І л л . , 2 5 . ж о в т н я . — З а в д я к и п р и т о м н о с т і , у м а о б х о п и в його п о ж а р і він у-' воевідство, однак його р о з і Н . В. Б а ч и н с ь к о г о . О п і с л я а р е - ,
н у л и ї х т і л а н а ку пу H O M V н а п о ж и в у п с а м .
вязничиої с т о р о ж і , удалося з а п о б і г т и переполохови у шнка- пав в море. гнала кінна поліція. Д о воевід- ш т о в а н о т а к о ж П а в л а С т е н л і я `
По переслуханню ш е кількох свідків, заявили о о а о б о р о н -
гівськім Д о м і П о п р а в и , д е о 2-гій годині з р а н а в и б у х пожар, Залогу дирижабля, щ о скла- ства перепущено лише кілька Цюпак, властитель керниці,'
ці Ш в а р ц б а р д а , Т о р р е й Кампіичі, щ о з р і к а ю т ь с я п е р е с л у х а й -
у вязиичній пральні. Ш к о д а , спричинена пожаром, виносить д а л а с я з 7 о с і б , в и р я т у в а л и на- о с і б з п о с л о м М о н ч и н с ь к и м н а в п е в н я є , щ о в і н н і ч о г о не з н а в
ня д а л ь ш и х с в і д к і в і д о м а г а ю т ь с я с к о р о г о закінчення р о з н р а -
5100.000. У з г а д а н і м Д о м і П о п р а в и , в часі п о ж а р у , находилося співші міноносці. Згинув лише чолі. Делегацій-- п р и н я в віце- п р о д е с т и л я р н ю й щ о я к р а з
ви, я к а м а л а щ е п р о т я г н у т и с ь н а й м е н ш е я к и х д в а тижні.
2,652 в я з н і в . Н і х т о з н и х не п о т е р п і в н і я к и х с к а л і ч е н ь . оден пільот. в о є в о д а й с к а з а в , щ о не в и д а в І і ш о в о г л я н у т и с в о ю п о с і л і с т ь ,
- V. --І ' - -, .. .,-:-...,ІІ;
Д о з о р ц і вязниці, у числі 135, д о в і д а в ш и с я п р о п о ж а р , х о - Д и р и ж а б л ь ч. 3. з б у д у в а н о в ніякого розпорядку поліції,! к о л и поліція й о г о а р е ш т у в а л а . :

дили від о д н о ї к е л і ї д о д р у г о ї й зап'евняли вязнів, аби були алії. В і н б у в т о г о с а м о г о ти 1 щ о б и розганяла похід. Опісля Всіх т р ь о х випущено, з а кавці-
спокійні, б о н е м а ніякої н е б е з п е к и . Регулярну сторожу скрі- пу, щ о д и р и ж а б л ь „ Н о р в е г і я " , у с у н е н о п о л і ц і ю з ўлиці й д е - є ю , на в о л ю . ПЕРЕЛЕТ ДРУГОЇ КЛЯСЯ ЛІТАКАМИ БУДЕ
яким Амундсен перелетів по- лєґація могла поінформувати К О Ш Т У В А Т И S 18.60. . .
плено с п е ц і я л ь н и м в і д д і л о м поліції з 200 осіб. Б о г а т о вязнів
іад північний бігун. т о в п у п р о вис.тід к о н ф е р е н ц і ї Л О Н Д О Н , 25. ж о а т ш ь — Перелет з Лондону д о Парижа
спало т а к т в е р д о , щ о н а в і т ь не пробудилися.
у воевідстві. ПРОГИБІЦІЯ ПОШИРЮ- д р у г о ї кляси л і т а к а м и б у д е к ш и т у в а т и тепер $18.60. Т а к у о по-,
КАНАДА ПИТАЄ НАИВИС- ЄТЬСЯ У НІМЕЧЧИНІ.
в і с т к у в и д а л а їм п і р іял Е р в е й з К о . у Л о н д о н і . П е р е л е т п е р ш о ї
- . КЕСОНЕ?! СВПБУД СКЛАДАЮТЬ - ^1ДОЦТВО, ШИЙ СУД, ЧИ ЖІНКИ MO- РУМУНСЬКІ ВЛАСТИ. АРЕШ- Б Е Р Л І Н , Н і м е ч ч и н а . — 3 о-' к л я с и л і т а к а м и б у д е к о ш т у в а т и о $ 5 б Ь т ь ш е .
КОМІСІЯ З С И Н С И Н Е Т І ПЕРЕСЛУХУЄіпщ ПРИСЯГОЮ
НЮЙОРСЬКИХ БУТЛЕҐЕРІВ. ж у т ь БУТИ СЕКАТОРАМИ. ТУВАЛИ ПІСЛАНЦЯ КАРЛА. голошеної правительством ста- У році 1919 ч и с л и л и з а т а к у п о д о р о ж к р у г л о $100..
тистики показується, щ о спо- Ріжнния між п е р ш о ю а другою кдясою літаками лежить
Н Ю И О Р К , Н . И. — П р и б у л а т у т , п о д о р о з і д о Д і т р о й т , О Т А В А , 23. ж о в т н я . — `Кана-
Б У К А Р Е Ш Т , 24. ж о в т н я . — ж и в а н н я п и в а з м е н ш и л о с я , у у тім, щ о д р у г о ї кляси літаки в і д л і т а ю т ь у м е н ш е вигідній по-
комісія з Синсинетті, я к у назначено на д о м а г а н н я б у в ш о г о мі- дійське правнтельство поста-
На стації Т н м і ш , недалеко Німеччині о три четвертих, ніж рі дня і з а п е в н я ю т ь м е н ш е удогіднень, я к літаки п е р ш о ї кляси.
л і о н е р а і „ к о р о л я б у т л е ґ е р і в " , Ре.муса, щ о 6 ж о в т н я з а с т р і л и в повнло віднестися д о Найвис- J
Б р а с о в а а р е ш т о в а н о M . М а - у 1913 році. Ч и с л о п р и х и л ь н и -
свою жінку. З г а д а н а комісія переслухала під п р и с я г о ю „Мен- ш о г о Суду, а б и він р і ш и в , ч и
жінки м о ж у т ь бути іменовані
нойлеску, б у в ш о г о віцесекре- ків сухих з б і л ь ш а є т ь с я т а м з КАНДИДАТИ НА НІМЕЦЬКОГО АМНСАДОРД ДЛЯ ЗЯУЧЕЮГХ
иі" К е с с л е р а й М о р р н с а С в і т в у д а , „ к о р о л я " й ' „ к о р о н о в а н о г о т а р я ф і н а н с і в , щ о в е р т а в з П а - (дня н а д е н ь .
принца" нюйорських бутлеґерів. Ремус, який о п р а в д у є т ь с я , сенаторками.
рижа. При Маіюйлеску найдено
щ о у б и в с в о ю жінку, п о п а в ш и у б о ж е в і л л я , в и с т а р а в с я о іме-` Канадійські жіночі орґаніза- листи принца К а р л а д о провід-
ції д о м а г а ю т ь с я в ж е в і д д о в - н и к і в р у м у н с ь к и х п а р т і й і и н ш і )
тлсудськии КАЖЕ, ЩО ПРЕЗИДЕНТ ПНДЕНБУРГ МАЄ РІШИТИ, КОТРИЙ З НИХ
ЗАЙМЕ МІСЦЕ М А Л Ь Ц AH А.
иовання спеціальної комісії, я к а м а є р о з с л і д н т и , щ о й о г о ж і н к а
з м о в и л а с я з Ф р а н к л і н о м Л. Д о д ж , р е п р е з е н т а н т о м д е п а р т а м е н - ш о г о часу в і д ф е д е р а л ь н о г о к о м п р о м і т у ю ч і документи, еід-
„поляки, ТО НАРІД. Б Е Р Л І Н , 2 5 . ЖОВТНЯ. — Н і м е ц ь к и й м і н і с т е р з а г р а н и ч н и х
ту с п р а в е д л и в о с т и , щ о б и п о з б а в и т и й о г о к о р и с т е й з й о г а п р а в и т е л ь с т в а , а б и в о н о п е р е - н о с и о б у д у ч и х п л я н і в К а р л а , `а ІДІОТІВ". справ, Штреземан, предложив презмдектови Гінденбурговн
протизаконного промислу й в той спосіб довела його до бо- вело відповідне рішення з а к о - т а к о ж д о королевої Марії. Л О Д З Ь , 22. ж о в т н я . — Ні- до вибору д в о х кандидатів на а м б а с а д о р а для Злучених. Д е р -
жевілля. н о д а т н и х тіл, с и л о ю я к о г о жін- мецький часопис „ Л о д з е р Цай- ж а в Є н и м и Граф' Вельчек, а м б а с а д о р у Еспанії, і Неврвт, а м -
М а и о й л е с к у м а в р о з п о ч а т и 1.
ки м о г л и б и з а с і д а т и у сенаті. тўиѓ" написав, щ о польський б а с а д о р в Італії. .
падолиста видавання часопису,
Досі під тим о г л я д о м ісѓнував премієр й . Пілсудський сказав Президент Пнденбурґ, перед імеиованням запитає у Ва-
ІШАГОВСЬКА ПРЕСА ВИСМІВАЄ ПЛЯНИ МЕЙОРА ТОМСОНА. якої ціллю було попирати
в с е г д а деякий сумнів через те, д н я 6. с е р п н я , 1 9 2 7 , у К а л і ш і , ШИНҐТОНІ, к о т р о г о з них х о ч у т ь м а т и я к а м б а с а д о р а , на місце
ОДЕН ЛИШЕ ІВНИНГ АМЕРИКЕН ДОМАГАЄТЬСЯ УЧЕННЯ що закон уповноважнює пра-
справу принца Карла.
щ о Поляки, т о нарід ідіотів. З а поќ. Мальцана.
АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІЇ З АМЕРИКАНСЬКО! вительство іменувати сенатора-
Премієр Братіяну загроаив
се г а з е т у с к о н ф і с к о в а н о . На су-
ТОЧКИ ПОГЛЯДУ. ' , ми „ к в а л і ф і к о в а н і особи". З а -
к о н ф і с к а т о ю усіх часописів і
арештувднням редакторів, ко-
довій розправі ізза конфіскати НЕ МАВ ЧАСУ ДОНЕСТИ ПОЛІЦІЇ ПРО САМОГУБСТВО ПРИЯТЕЛЯ.
П і И К А і ' О , Ілл., 2 5 . ж о в т н я . — М а й ж е у с я ш и к а г і в с ь к а п р е - ходить т о м у питання, ч и п і д
ли н а п и ш у т ь п р о се а р е ш т у-
редакція поставила свідків, які ХОРВАТ БАЧИВ ЗВИСАЮЧЕ, ТІЛО ПРИЯТЕЛЯ
са в и с т у п а є проти п о х ' о д у ‚ м е й о р а Т о м п с о н а п р о т и к н и ж о к з
. ‚ б р и т і й с ь к о ю ггррпаґанддек^.
висказом „особа" можна т е ж
розуміти жінки?
вання.
заявили, щ о чуди висше згада- в ПРОТЯГУ ТИЖНЯ. "' "'.'' ` 11 ЗЬ

ні с л о в а П і л с у д с ь к о г о . П о с и х З А Г Р Е Б , ХОРВАТІЯ, 25. жовтня. — На гіЬлІцІЙну ЩтЊ


В^обороні Т о м п с о н а стає л и ш е оден „Івнинг Америкен", з а я в а х суд признав, щ о конфі- l
з г о л о с и в с я М і л ь о Ф у р н ч 1 п о в і д о м и в Поліцію,' щ о M B e p 6 j ^
щ о має`найоільпіу пополуднев'у циркуляцію і є звісний як т а - МЕЙОР МІСТА. ПРОТИ ПРО- СМЕРТЬ РОСІЙСЬКОГО с к а т а буЛа н е о п р а в д а и а . п о з а містом, висить тіло й о г о прннтеля, Франка Фаґета. Н а
кий, щ о з а в с і ѓ д и б о р о н и в „ Б и ѓ Ьилда". В і я п и ш е , - щ о „ н е н а - ГИБ1ЦП. з а п и т , к о л и він п о б а ч и в п е р ш и й р а з з в и с а ю ч е з д е р е в а т і л о
лежнть о с у д ж у в а т и теперішньої кампанії, я к а м а є з а ціль да- ДГГРО.Р1Т, М и ш . — М е й о р ЮРИСТА. комсомол ГОТУЄТЬСЯ ДОІ п р и я т е л я , в і д п о в і в Ф у р и ч , щ о бачи`в й о г о к о ж н о г о дня в п р о -
ти ш к і л ь н и м д і т я м у ч е б н и к н і с т о р і ї , я к і б у д у т ь у ч и т и а м е р и - міста, Смид, в р о з м о в і з репре- П о м е р почесний член Л ќ а д е - ю РОКОВИН ЖОВТНЯ. т я г у т и ж н я , о д н а к не м а в ч а с у з а й т и н а п о л і ц і ю і п о в і д о м и т и
кансьиої історії, в и х о д я ч и з а м е р и к а н с ь к о ї т о ч к и погляду". з е н т а н т а м и преси з а я в и в , щ о мії Н а у к у Л е н і н г р а д і юрист' її п р о с е , . . ,
Український к о м с о м о л бере)
п р о г и б і ц і я є к о ш т о в н о ю }гра`- О л е к с а н д е р К о н і , о с т а н н і й о ч е -
ПЕРЕІГОВЛЕННЯ КОНТРАБАНДИ ОПІЙ. активну участь у готуванні до)
ш к о ю й в о н а не д а с т ь с я а н і т е - І в и д е ц ь доби „великих ре-
с в я т к у в а н н я 10 р о к о в и н жовт-
ПАЧКОВАНИП ОПІРЃ В А Р Т У Є $750,000. п е р , а н і н і к о л и у б у д ў я ч и н і п е - форм". І с т о р і я р е ф о р м с у д о - БУХАРІЌ ПОДАВ ПРИЧИНИ РЖЛЮЧЕНКЯ ТРОЦЬКвР!) І
ня. С п і л ь н о з о р г а н а м и Н а р к о -
ревест'и н а л е ж н т о в ж и т т я . зиавства в Росії з в я з а н а тісно з
В А Ш И Н Г Т О Н , 25. ж о в т н я , — На какадійській границі, у
й о г о іменем. Колись славний
мосу к о м с о м о л г о т у є відкрйт- ВИКЛЮЧЕНО ЇХ ЗА ВІДМОВУ ГОЛОСУВАТИ, З А ^
Ст. Е л б е н с В т . , п е р е л о в и л и ф е д е р а л ь н і поліційні власти вели-
СПІЛЬНИЙ КОДЕКС АВСТРІЇ, промовець, оборонець у сенза-
т я у ц е й д е н ь ц і л о г о р я д у но- ПРАВИТЕЛЬСТВЕННИЛН МАНІФЕСТОМ.
чезну к о н т р а б а н д у о п і я , щ о с к л а д а л а с я з і 750 ф у к ѓ і в , с е г о з а - вих шкіл, дитячих садків, в е -
бороненого т о в а р у , вартости $1,000 з а фунт.
Й НІМЕЧЧИНИ. ційних процесах (нпр. В є р н З а -
чірних-профшкіл для молоді
МОСКВА; 25. жовтня. — Між правлячою комуністичною
п а р т і є ю , щ о о с т а є п і д п р о в о д о м И. С т а л і н а , а о п о з н и і е ю , п і д
зуліч) став згодом сенатором
Є се о д н а з н а й б і л ь ш и х к о н т р а б а н д , я к у в д а л о с я передо- БЕРЛІН, Німеччина. — Д л я курсів. О р г а н і з у ю т ь вистави, п р о в о д о м Т р о ц ь к о г о й Зіновева, не може прийти д о н й ш в г о '
кримінального касаційного де-
вити. V,., з а з н а ч е н н я ідеї прилучення Ав- що ілюструватимуть комср- компромісу. Опозиція `мусить або піддатися або бути поби-
п е р г а м е н т у . В і н б у в у. д р у ж н і х )
стрії д о Німеччини, правитель- мольські о р г а н і з а ц і ї з а Ю ро- т б ю . С е видко з передовіші в органі комуністичної партії,
зносинах і з . в и з н а ч н и м и р о с і й -
103-ЛІТНА МАТІР ОЧІКУЄ ПОВОРОТУ 75-ЛІТНОГО СИНА, ства о б о х д е р ж а в предложили ќів. Р о к о в и н и ж о в т н е в о ї рево- „Правді", яку б е з ніякого сумніву п и с а в сам Бухарѓи. У тій'
ськими письменниками:. Толс-
її С И Н , Д Ж О Р Д Ж , В И Б Р А В С Я Ш У К А Т И ЗОЛОТА своїм парляментам , однаковий люції б у д е скрізь відзначено: статті подано 4 причини виключення Т р о ц ь к о г о й Зіновева з
тим, Тургенєвим, Гончаровим,
. И НЕ ВЕРНУВ. проект нового карного кодек- величезним суботником комсо- Центрального Комітету, комуністичної гиртії. Є нимц політич-
Успенським..Коні записав увесь
Б Е Н Г О Р , В н с , 23. ж о в т н я . — Г р . Ю л і я А. Куй, щ о скін- су. . . . м о л ь ц і в , в я к о м у в і з ь м е чучасть) на п а р т і й н і с т ь , з л у к а з н е п а р т і й н и м и е л е м е н т а м и у я
свій б а г а т и й архів. Академії; є
ч и л а с а м е 103 р о к и ж и т т я , о ч і к у є п о в о р о т у с в о г о с и н к а , Д ж о р - Міжпарляментарна комісія, б е з п а р т і й н а м о л о д ь . К о ш т и зі- виступі проти комуністичної партії, переписна з ;
т а м в е л и к а з б і р к а листів росій;
л ж а , я к и й в і д д а л и в с я з д о м у б о г а т о л і т т о м у на З а д . Д ж о р д ж щ о складається з представите- ських п и с ь м е н н и к і в , м і ж і н - б р а н і в і д ц ь о г о с у б о т н и к а пі ми е к с к о м у н і с т а м и , М а с л о в о м 1 Р у т Ф і ш е р о м , а г о л о в н о в4я-
К у н б у в о д н и м з п е р ш и х , щ о в и б р а л и с я ДО П о л у д н е в о ї Д а к о т и дів австрійського парляментў, шим: невідомий д о с і матеріал! д у т ь д о ф о н д у б о р о т ь б и з без- мова голосувати з а маніфестом, совітського і
в п о ш у к у в а н н ю з а з о л о т о м , я к о г о п о к л а д и с а м е т о д і там в і д - б у д е М а т и з а з а в д а н н я в и р і ш я - п р о і с т о р і ю п о є д и н к у П у ш к и - притуеЦіНІстю. У м і с т і суботникі проголошеним недавно у Ленінграді.
к р и т о . О п і с л я д о в і д а л а с я п а н і К у н , щ о в і н б о р о в с я з Індія н а м и . т и ріжниці, я к і м о г л и б и при і на. Комі е а в т о р о м відомого виявиться р о б о т о ю на підпри- Jpo ц ь к и й і З І и о в е в з а я в и л и , щ о . м а н і ф е с т , і
Приятелі р о д и н и Кун д у м а ю т ь , щ о Д ж о р д ж ніколи не верне і р о з г л я д і п р о е к т у к а р н о г о з а - рос. „ З б і р н и к а судових про- ємствах, а' на с е л і `. - р е м о н т о м
7 - г о д т ш и й д е н ь п р а ц і , к о л и п 6 а в в д я т ь н . в с е о б с т а в и н и , ду--
д о с в о є ї матери, б о з г и н у в у б о я х З Індіянамн. В і н , к о л и б ж и в , } к о н а в комісіях и о о д и н о к в х і м о в " і низин-п'рецікавих спомй- шкіл, сельбудів, містків, шля-1 р и т ь л и ш е ' н а с е л е н н я С о в і т с ь к о г о С о ю з а и т
'нів „ Н а жизненном пути". -
І тому віатьпнлтя
м а в б и тепер п о в е р х 7 5 л і т . палат. хів і криниць. за ним голосувати.
Намагається представити с в і т о - . п о г р о м и в самих початках. У- з а р а з щос4 д о б р о г о вструже

ТРУЗ, Л
^ ' ' ' У А С З%і
А П THE
Bated a-
P O U MITORTTI
HDBD
Л Я ЦUKRAINTAA
М Е Н Е Ѓ AT
Т І
НИМ POET
U
(BEHTXJ )
ссяиются
СННСА OF JERAEY C- T T J , И . J -
ВІ в б и в с т в а г о л о в и Директорії характеру.
ПОГРОМИ НА УКРАН
В з в я з к у з п р о ц е с о м в . с п р а - Мів т а в і д о з в и
ЇІ ва г о л о в н о ж и д і в с ь к а преса. У-}країнська "влада центральна т а Сей комедіянт, не бійся, сво
к р а ї н с ь к а д е р ж а в н а в л а д а , к о л и м і с ц е в а в и д а в а л и в і д о з в и д о ї м ў я з и к о в и д у р н о їсти не д а є
м о н а р х і ч н о г о ! в о н а л и ш е щ о з о р г а н і з у в а л а с я , н а с е л е н н я п р о т и п о г р о м і в , б у - Н а в і т ь ч у ж і л ю д и т і ш и л и с я , аж
м а л а в ж е д о діла з м а с а м и р о з - ли н а к а з и й р о з п о р я д ж е н н я , з а х о д и л и с ь . Якісь Москалі за
4
- W
КАНОВА! АААОСАМСЯВ. ІВС
B M ATARCH З А . І В Н , ИИСЯС THE A D OL MARCH S . T S 7 9 . У. Н. Р . С н м о н а П е т л ю р и аМе- Перший Всеросійськийз ї з д агітованнми, р о з л о ж е н и м и. щ о б и в с і м а з а с о б а м и б о р о т и - м о ї м и п л и ч и и а х в а л и л и с о б і
at TPEETAL RATE at POSTAGE providedTORAM SEETFC рнканська преса повела г о с т р у С о в і т і в в П е т е р б у р з і , щ о в і д - Т р е б а б у л о п е р е в о д и т и о р г а н і - ся з п о г р о м а м и . А л е и е в и с г а р - Н а т а л к у П о л т а в к у , а й Ж и д и
TBO AET OT OCTOBER
" 3 . Є 9" 1 73, іAATHORTAEH J - J Y S I ,
T9LT. кампанію обвинувачення С П е - б у в с я - 8 к і н ц і ч е р р н я - л и п н я МІ- з а ц ц о а п а р а т і в у п р а в л і н н я , в е - ч а л о с и л д л я в с і х міст та м і с т е - к а з а л и , б о й в о н и т е ж б у л и , щ о
ГГГРЕДГІЛАТА: тлюри та українського н а р о д у с я ц я , м і ж и н ш и м у х в а л и в т а к у сти в а ж к у війну з в о р о г а м и , чок України. ` актори гарно, грають.
ів жидівських погромах. постанову: щ о з о всіх б о к і в наступали на П р е с а т е п е р м о в ч и т ь п р о те,) О т ж е всі буди вдрволені, і
A 7.oo Н а р ! " І Не може бути двох гадок! У к р а ї н у т а з б о л ь ш е в н ц ь к н . м и щ о п о г р о м и в і д б у в а л и с я т а к о ж Ідіти й с т а р і , і н а ш і л ю д и й чу
1). Віковічне безправство
. . . . . . В 3 . 7 5 НА ІІІВ РОКУ ^
. . . . . . . В a.oo{ НА ТРИВКЕ' ZOO що до ц е г о , я в и Ж и д і в в Р о с і ї й а н т и с е м і т с ь к е п о в с т а н н я м и н а с а м і й У к р а ї н і і н а т е р е н а х з а н я т и х б о л ь ш е ` іжї, і в с і к а з а л и , щ о п р е д с т а в
що п о г р о м и
MM l a i a a - O t Katei: ДЖЕРГИ СНГІ І ЗАГРАИЯЦЕЮ: Іще о г и д н е , с т р а ш н е , ж о р с т о к е н а т р а в л ю в а і ш и п р о т и них, щ о І н е д и в н о , щ о н е с т а л о с и л в и к а м и т а щ о ч а с т о р о б и л а ї х л е н н є т а к е с м і ш н е я к К о в б а с а
7

, . . . . . . . . . . . . . . . . # 1 0 . 0 0 ІІ' Ш -і І """ 1
н е д о с т о й н е ч е с т и не л и ш е б у л о о д н и м з г о л о в н и х з а с о б і в с п р а в и т и с я з т и м и м а с а м и . Н е с а м а ч е р в о н а а р м і я . О ч е в и д н о В Ч а р к о в а т у т н а т о б і . В с і м по-
л

s.oo Н а т р н н до'цілої н а ц і ї , ч и о к р е м о ї г р у п и ц а р и з м а в й о г о б о р о т ь б і з а л и ш е не п о щ а с т и л о у к р а ї н с ь к о ` й б о л ь ш е в и к и , м і ж я к и м и лск` д о б а л Л № , л и ш е н ь о д н о м у ц - а

. . . . . ^ . B 3.75 — (її, а л е й о к р е м и х о д и н и ц ь . Н е - в л а д у , н а б р а л о . . о с о б л и в о д и к о ` м у п р а в и т е л ь с т в у н е д о п у с т и т и д і в с т в о в і д о г р а в а л о в и з н а ч н у : н о в и Б о б р о в у н е п о д о б а л о с я
За койсяў зміну адреси платиться 10 центів.
. З а оголошеная редакція не відповідає. м а м о т и в і в , я к і в и п р а в д у в а л и - г о х а р а к т е р у в ' ч а с и в і й н и , — д о п о г р о м і в н а У к р а ї н і , а л е й р о л ю , н е ‚ м о г л о в ч а с и б о р о т ь - Я к я п р о ч и Т а л а с ю к р и т и к у , то

Тася4кмг^р^ди": висилати гроші лише на і , ар. Гогеі-п Money Order-


488 Montgomery. Тед. У. Н. Союза: 1838 МопЦошегу.
' SVOBOO^y^O^MJ^JTO^D
б и п о г р о м и . В б и в с т в о й м о р - в с е ц е в с т и г л о в п у с т и т и ї д ь н е - н е п о щ а с т и л о й о м у в т р и м а т и - б и н е д о п у с т и т и д о п о г р о м і в . ( с к а з а л а с о б і : Я к б и Т у р о к або
д у в а и н я м и р н о г о н а с е л е н н я , я - н а в и с т и , в о р о ж н е ч у й н е д о в і р и с я п р и в л а д і . Т о м у м о л о д а у- П о Ц е н т р а л ь н і й Р а д і , к о л и М о с к а л ь а б о Ж и Д б у в на т о м у
к о ї б в о н о н а ц і о н а л ь н о с т и н е д о Ж и д і в в ш и р о к і н а р о д н і м а ` к р а ї н с ь к а д е р ж а в а в п а л а ж е р ` д е в і д б у в а л и с я п о г р о м и н а . У - j п р е д с т а в л е н н ю , т о б у в б и по-
б_уло, м у с и т ь б у т и осуджене т в о ю ріжних окупантів. к р а ї н і в 1 9 1 8 р о ц і , т о в о н и п е ` х в а л и в . Я к б и ж и д і в с ь к и й ре-
як найострійше. Т а к а мірка о- 2 ) . Н е м а ю ч и сили д о б и т и с я С т а в л я ч и о б в и н у в а ч е н н я у` р е в о д н л и с я к о н т р - р е в о л ю ц і й ` д а к т о р б у в , т о і т о й мусівби
с у д у п о в и н н а п р и к л а д а т и с я nej п о в о р о т у с т а р о г о л а д у в о т е е р - Країиській н а ц і о н а л ь н і й в л а д і н и м р о с і й с ь к и й е л е м е н т о м , щ о Щџ х в а л и т и . А т у т с в і й т а к и

їїѓ ПОЛЬСЬКА ПОЗИЧКА


л и ш е д о п о г р о м і в ж и д і в с ь к о г о т і й б о р о т ь б і , к о н т р - р е в о л ю ц і я в т о м у , щ о в о н а н е з м о г л а не` п і д г е т ь м а н с ь к и м у р я д у в а н н я м ч о л о в і к о н щ о п и ш е . М о ї зна-
н а р о д а , а л е й д о п о г р о м і в к о - п р а г н е в и к о р и с т а т и ці т е м н і з а д о п у с т и т и п о г р о м і в , т р е б а п а - з а х о п и в в с і а п а р а т и У к р а ї н и . к о м і к а з а л и , щ о я к б и щ е р а .
ж д о г о иншого народу. Підчас
б о б о н и м а с , в і д т я г н у т и ї х В Ц І м я т а т и , щ о т а в л а д а , а з н е ю й В о н и н е л и ш е п о т у р а л и ж и д і в - 1 д а в а л и с е п р е д с т а в л е н н е , т о во
крівавих подій останніх років
д і й с н и х п р и ч и н к р і з и , я к у пе- у в е с ь у к ' р а ї н с ь к и й н а р і д н е з м і г с ь к и м п о г р о м а м , а л е щ е ж о р - н и в з я л и б и с в о ї х с у с і д і в , Поля
н а У к р а ї н і б у л и не л и ш е ж и д і в `
П о л ь щ а о д е р ж а л а п о з и ч к у 1 н с к а р б з б о г а т и в с я о $60,- р е ж и в а є к р а ї н а . К р н т р - р е в о л ю ` о б о р о н и т и й с в о є ї в л а с н о ї д е р - с т о к і й ш е б о р о л и с я з ' у к р а ї н с ь - к і в , а б и в о н и п і з н а л и , які в нас
ські п о г р о м и , але й українс'ькі. к и м н а ц і о н а л ь н и м р у х о м . Р а - є с м і ш н і к а в а л к и , а як побач и-
000,000. О д н а ч е т в е р т и н а з т о ї суми б у д е в ж и т а па піднесення ція п р а г н е д а т и в и х і д с т и х і й н о ; ж а в н о с т и .
П р о ц е й ф а к т не м о ж н а з а м о в `
промислу, а р е ш т а буде служити як резервовнй ф о н д для за- МУ н е з а д о в о л е н н ю м а с і г л у х о Щ о у к р а ї н с ь к а д е р ж а в н а в л а ` з о м з ` н і м е ц ь к и м и в і й с ь к а м и ції л и к р и т и к у , т о о д н а а ж заќли-
чувати, б о й українське мирне
б е з и е ч е г ш я с т а л о г о к у р с у п о л ь с ь к о г о з л о т о г о . П о з и ч к у т у ді- м у б у р е н н ю в н и х в п р о т н ж м - д а , а з о к р е м а С П е т л ю р а , б о - г е т и а н с ь к о - р о с і й с ь к і к о н т р - р е - л а : „ О й , н е р а д и л а б и я тому на-
населення понесло щ е б і л ь ш і
стала Пол'ьща від а м е р и к а н с ь к и х банкіѓрів, я к и х представник дівському напрямку. р о л н с я в с і м а м о ж л и в и м и з а с о ` в о л ю ц і о н е р г г в и п а л ю в а л и цілії н о в и п о п а с т и м е н і під руки'
втрати ніж жидівство. Ўкраїн
б у д е мати т е п е р в с в о ї х р у к а х цілу к о н т р о л ю над п о л ь с ь к о ю , , 3 ) . Ц я п р о т и ж и д і в с ь к а а г і - б а м и п р о т и п о г р о м і в , н а ц е є у к р а ї н с ь к і с е л а , р о з с т р і л ю в а л и і Я т р о х и її в г о в к у в а л а , та каза
ське мирне населення б у л о мор`
фінансовою політикою. тація, щ о маскується ч а с т о т и с я ч і д о к а з і в д о к у м е н т а л ь н и х т а с і к л и з е л і з н и м и п р у т а м и се- л а : „ Г о в о р і т ь , к у м о , щ о хоче-
доване російськими большеви
П о з и ч к а та с к р і п и т ь б е з с у м н і в у н а я к и й с ь ч а с П о л ь щ у п і д к л и к а м и р а д и к а л ь н и м и , у я в л я є та ф а к т и ч н и х , які преса т е п е р лян і т. д . Ц е й п е р і о д жидівсь- т^ї Лйе ‚ р у к ю ' Д # ж і т ь . о р и і ' с о б і
ками т а російськими добро
фінансовим оглядом. А принесе вона тревалу користь д о п е р в а с о б о ю с т р а ш н у з а г р о з у і д л я ігнорує, к и х п о г р о м і в н а У к р а ї н і б у в ) С к а з а в в і н д о д н о ^ а і ЛІА не аДух-
в о л ь ч е с ь к и м и а р м і я м и . Ц і л і сс
тоді, коли вона стане дійсно продуктивною. Б о нічого з неї жидівського народа і для всьо п і д ч а с в л а д и , в о р о ж о ї , с а м о м у ніцька,' як'' йЄ"йагіишу дрч ѓ о г о ' І : , 1

ла у к р а ї н с ь к о г о народу були -На перший запит в Цент


н е в и й д е , к о л и її зї`сть д е р ж а в н и й с к а р б т а к , я к з ї в д о с і в с і д р у - г о р е в о л ю ц і й н о г о р у х у в к р а ю , р а л ь н і й Р а д і з д н я 2 8 л а д о л и у к р а ї н с т в у , а н е н а ц і о н а л ь н о ї M d f t ЯуЧга"к'аЬала, щ о Мені м о
зметені тими російськими армі
гі п о з и ч к и , я к і р о з т р и н ь к а н о на а р м і ю , к о л ь о н і з а ц і ю н е п о л ь - ! влади української. г о п и с а н н я Не Помістять, а я
ями з лиця землі, а сотні т и с я ч б о в о н а з а г р о ж у є п о т о п и т и в ста 1917 р о к у п р о п о г р о м и , П е
с ь к и х т е р и т о р і й та б о р о т ь б у з Т. з в . н а ц і о н а л ь н и м и м е н ш о с т я -
мн. Т а т е п е р с и т у а ц і я змінена о стільки, щ о д а л ь ш у г о с п о д а р -
ку П о л ь щ і б у д у т ь к о н т р о л ю в а т и а м е р и к а н с ь к і б а н к н р і , які в ж е
вислали д о Польщі свого заступника.
П о л ь щ а п о г о д и л а с я принятн важкі фінансові условинн не
мирного у к р а ї н с ь к о г о населен- братній ќ р о в и все діло визво-І т л ю р а , як в і й с ь к о в и й с е к р е т а р
ня в и м о р д о в а н о .

Щ е починаючи з часів влади ваемим соромом..."


Тимчасового Правительсгва
леиня н а р о д а й покрити рево- д а в такі пояснення: „ П о г р о м и
люційний народний рух иезми-j п р и п а д а ю т ь на п р и ф р о н т о в у
смугу, д е надзвичайно б а г а т о ,
(Конець буде). я к р а з н а п р о б у післала, щ о б и
в и д і т и , ч и в о н и помістять.

Голоси ЧИТАЧІВ
Т о х і б а в ж е п р а в д и не
б и в с в і т і , а б и м і с т и т и лишені,
критики людий, яким Н'І
було
Знову у вересні-жовтні 1917 російських запасових військ.
тільки тому, щ о грошей потребувала, але ш е й тому, щ о вона К е р е н с ь к о г о на У к р а ї н і росіі Догодиш не то Наталкою
року Центральний Виконавчий Вони часто роблять погроми
д у м а є в т о й спосіб закріпити с в о є положенне на міжнародній ські в і й с ь к а п р о в а д и л и тихий, К'омітет С о в і т і в в П е т е р б у р г Ш Е П Р О В И С Т А В У „ Н А Т А Л П о л т а в к о ю , а л е н а в і т ь К о в
В запіллю ї х т а к багато, щ о во-
а р е н ) . В о н а т о ї д у м к и , ш о чим б і л ь ш е в о н а з а а н г а ж у е с в і т о - а л е с и с т е м а т и ч н и й п о г р о м У- КИ П О Л Т А В К И " . басою й. Ч а р к о ю . Як не
ухвалив таку резолюцію: ни н а в і т ь не в і д п о в і д а ю т ь в и
-ВИД банкнрів, чим б і л ь ш е буде в їх кишенях, т н м б і л ь ш е б у - країгщів. А другий ґвардейсь було иншої дописи за се
„ В ріжних місцевостях Росії могам фронта. Розгрузка з а Як я п р о ч и т а л а допись
дуть вони д б а т и про д о л ю Польщі. В той спосіб думає вона кий к о р п у с на П о д і л л ю р о з г р а н а т о в п и о з в і р і л и х , т е м н и х , ч а -
п і л л я в і д з а й в и х в і й с ь к о в и х ч а С в о б о д і п р о „ Н а т а л к у П о л т а в - . п р е д с т а в л е н н е , т о м о ж н а було
р а г у в а т н с в о є положення і з а д е р ж а т и при собі загарбані чужі бив т а з р у й н у в а в сімнайцять
сто затуманених спіртом л ю - стин стрічала б а г а т о п е р е п о н ку" в Н ю Й о р ќ у , т о я а ж з а з а т е л е ф о н у в а т и д о `Народного
з е м л і . В о н а п е в н а , ш о м і ж н а р о д н і й к а п і т а л , в п а к о в а н и й в П о л ь - сіл т а м і с т о ч о к щ е в 1917 р о ц і .
д е й , я к и м и к е р у ю т ь і н а ц ь к о в у - б ю р о к р а т и ч н о г о х а р а к т е р у . ( З г о л о в у в з я л а с я . Я н е з н а ю , я к Д о м у й с п и т а т и с я , як т а м гра-
Тцу, б у д е з а я в л я т и с я з а н е п о д і л ь н і с т ю п о л ь с ь к о ї т е р и т о р і ї І В ж е 29 в е р е с н я 1917-го р о к у ю т ь т е м н і о с о б и , б у в ш і п о л і ц а ї б о к у р о с і й с ь к о ї в і й с ь к о в о ї вла` р е д а к ц і я м о г л а т а к е п о м і с т и лн п р е д с т а в л е н н е , а б о попро-
не допустить д о ревізії польських границь. А відомо, ш о на тимчасове російське прави- та кримінальні злочинці, гром- Р е д . ) . Але ц я р е ф о р м а ти. . T - як я бу.іаби р е д а к ц і є ю , сити пана д и р е к т о р а Добрян-
т а ќ у р е в і з і ю ч и г а ю т ь не т і л ь к и У к р а ї н ц і , а л е й Німці, Л и т о в - т е л ь с т в о на з а с і д а н н ю п і д г о -
лять, грабують, насилують т а скоро буде в и к о н а н а ; с к о р о т о я не д а л а б и т а к о м у п . Б о б ` с ь к о г о а б о п а н а Ц і л ь и и к а а б о
ці і Б і л о р у с и н и . В п р а в д і ч е р в о н а М о с к в а н а с т р о є н а с у п р о т и л о в у в а н и я м К о н о в а л о в а к о н - в б и в а ю т ь . Ц е й п о г р о м н и й рух, в і й с ь к о в и й с е к р е т а р і я т т а к о ж р о в и п и с а т и в г а з е т і не л и ш е н ь п а н а д о к т о р а Ц е г е л ь с ь к о г о .
П о л ь щ і д у ж е п а ц и ф і с т н ч н о , а л е з а т е з а г р о ж у є їй ч и м р а з с г а т у в а л о , щ о : „ А н а р х і я р о с т е .
щ о ш и р о к о ю хвилею р о з л и в с я буде мати досить військової з а т е а т р , але з а ніяку с п р а в у Н а к о н е ц ь с к а ж у , щ о пан
' б і л ь ш е з р о с т а ю ч и й н а ц і о н а л ь н и й р у х н а Р а д я н с ь к і й Україні, В цілій низці міст в і д б у в а ю т ь -
по Р о с і ї . - т а т - в с о б і в е л и к у не- сили, при д о п о м о з і я к о ї м о ж н а Я ч у ю с я о б р а ж е н а , б о я б у л а Б о б р і в м о ж е ` с о б і критикувати
я к и й в о р о ж о н а с т р о є н и й с у п р о т и П о л ь щ і . Д о т о г о , я к д о х о - ся з а в о р у ш е н н я й п о г р о м и на
б е з п е к у д л я всієї с п р а в и р е в о - б у д е б о р о т и с я з а н а р х і є ю ' . То- на п р е д с т а в л е н н ю і б а ч и л а
4
Н а т а л к у П о л т а в к у , а ,я ії так
д я т ь до н а с в і с т и , н а в і т ь ч л е н и к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї н а У к р а ї н і г р у н т і г о л о в н о - п р о д о в о л ь ч о ї
л ю ц і ї , п р и в о д ю ч и д о п о в н о ї а - д і ж С П е т л ю р а п р и х и л ь н о по`-j з н а ю , п р о щ о я г о в б р Ю . І н е с о б і с п о д о ' б а л а , щ о я к ' ї й - б у - -
не погоджуються з політикою московського центра супроти невпорядкованости. Ці заво-
нархії, й о с т а т о ч н о г о розкла- ставився до з о р г а н і з у в а н н я т і л ь к и я . Т а к е с а м е г о в о р я т ь д у т ь г р а т и щ е р а з , т о я куплю
` П о л ь щ і . Ќромі цего м а є П о л ь щ а щ е одного ворога, якого р у ш е н н я ч а с т о , о с о б л и в о на
д у д е р ж а в и , т а д о к р і в а в и х су- с п е ц і я л ь и и х ж и д і в с ь к и х в і й с ь ` д р у г і л ю д и , щ о б у л и и а п р е д ` с о б і т и к е т и х о ч б и з а три доля-
в о н а під:сю. пору найбільше боїться. А в о р о г о м тим є Німеч- Півдні п р и б и р а ю т ь антижидів-
т и ч о к , з в і р я ч и х н а с и л ь с т в н а д к о в и х ч а с т и н , а л е с а м о ж и д і в ` с т а в л е н н ю , і н а в і т ь л ю д и , щ о р и , а б и с и д і т и в д р у г і м ряді,
ч и н а , я к а к а к о ж д і й к р о ц і д а є дог п і з н а н н я , ш о в о н а н е з р е з н г - ський характер. Замітну ролю в
цўе ніколи, з Д а н ц і г а , к о р и д о р у І Ш л е с к а . Колн в з я т и щ е під І керуванню м и р н и м и й ні в ч і м п е п о в и н н и - с т в о ц ь о г о н е з р о б и л о . не б у л и , з н а ю т ь , щ о с е в с е н е з а р а з з а д у х о в н и м и отцями,
заворушеннями в лтравда. щ о б и в с е д о б р е в и д і т и й чути
у в а г у в е л и к е и а п р у ж е н п є , я к е п а н у є в самім нутрі П о л ь щ і — ` д е я к и х місцях в і д о г р а ю т ь діячі ми м е ш к а н ц я м и . . . " Р о з б и л а с я ціла низка з а х о
ситуація ї дуже непевна. Д е р ж и т ь с я вона моментально бук- О с ь куди з а х о д я т ь коріння дів д о припинення п о г р о м і в . Я с п р а в д і н е з н а ю , п о щ о щ е Т и м , щ о д о л и т а к е г а р н е пред-
" хскіх Людей'
вйльно о д н о ю л ю д и н о ю — Підсудським. З н а є те д о б р е і сам а г і т а ц і ї з а ж и д і в с ь к і п о г р о м и . П о с и л а л и с я в і й с ь к о в і ч а с т и н и аЖ к р и т и к н п и с а т и з а п р е д - с т а в л е н н е , я д а ю б р а в о , а тим
З за Не л е ж а т ь вони в українськім к р и т и к а м , я к и м н і я к н е можна
кПоі л
р саубдеслкьі . Ч е р е з т е , х о ч в і н в ж е р а з в і д к и н у в в а ж к і у с л і в я а м е - в міста найбільше з а г р о ж е н і , (ставленнє. Представленне б у л о
І кликом до жидівських погро-
рнканської позички, прнняв їх тепер, ш о б и прн помочи між- І „ С о ю з а Р у „ . . . національнім русі, я к це т е п е р силою зброї припинялися' ф а й н е , пан Л а з ў ѓ а й о г о ф а й в ѓ о д и т и , я д а ю ганьбу.
д е

Народніх банкирів р а т у в а т и з а х и т а н и й польський д е р ж а в н и й j р о з п о в с ю д н ю ю т ь летючки но п о х в а л и в , щ о а ж й о м у слів А н т о н ін а Д м у х н і ц ь к а ,


на п о х в а л у не с т а в а л о , і х т о Н ю Йорк.
Др. Остап Грицай (Відень).

НАРОДИ В БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ


(2)
щ о головно завдяки прегарній'бою
драмі великого німецького по-Т брою, проти якої швайцарсь-
е т а , Ф р і д р і х а Ш І л д е р а п.
„ В і л ь г е л ь м Т е л ь " (( 11 88 00 44 )) сс тт аалли и і і
власністю всього культурного
в е р х о в и н е ц ь зі с в о ї м при`
у з б р о є н н я м т а ` я ќ пї-
х о т и н е ц ь зЗув, з д а в а л о с я , б е з `
H
H
j.ft
л и ц а р і в , з а к у т и х в т я ж к у ^ і с т о р і я с в і т а . К а ж у т ь , щ о з ли- л и ш т а м б у в , т о й б а ч и в ,

г
3

р а
м
ф
т
Ш
и
т р
в
а с
н
б е
и
р ґ
м
, п о ч у в ш и п р о
с п р а в д і так б у л о
ц а р і в Л є о п о л ь д а в п а л о н а б о м у с л і в не с т а л о . Я к у м і в , так
K
є в н щ і 1500. С а м г е р ц о г у т і к ,
, б

хвалив акторів, пан Л а з ў ѓ а , а


о д і й с н о

в і д т а к пай' д о к т о р Ц е г е л ь с ь к и й
й о
ПУБЛИЧНА ЗАЯВА.

З п р и в о д у м о є ї у ч а с т и в свя-
т і „ З а л о ж е н н я У г о л ь н о г о Ка-
^

світа, тай тому, щ о такі поети- те пораження, т а к налякався хвалив л а н а Л а з ў ѓ у й пана До`
І 1. Ш В А Я Ц А Р И . боронний. А проте такий б у в мення п і д Український Робіт-
чно пристроєні п е р е к а з и п і д х о г о р с т к и 100 Ш в а й ц а р і в , н а д т я б р я н с ь к о г о , всьо йшло ^такі
б о е в и й з а п а л в наш`их Г е р о ї в , НИЧИЙ Д і м в Ш и к а г о " , з а я в л я ю ,
Те` в с е з а с т а в и л о т и х т р ь о х ^л о к о з г о л о в и в л а с н о ї д и т и н и . д я т ь б а г а т о к р а с ш е п і д с м а к г а ю ч и х н а п о м і ч б р а т а м в Ун` І ф а й н б , а ж т у т н а т о б і . П а н
щ о вони, хоч усього кілька со- щ о в з я в я у ч а с т ь в т о м у святі
м у ж і в п о д у м а т и н а д т и м , я к б и Т е л е в і в д а л о с я ц е , а л е в і н з а - п е р е с і ч н о ї л ю д и н и , н і ж с у х і іс тервальден, щ о навіть не
збати^і^сЬч^ьких к а т і в р а з я в и в Геслєрові ОТЕЄОТО, щ о к о - торичні ф а к т и . Т а якнебудь в о
т о к числом, не приняли навіть
допомоги 50 своїх земляків,
В о б р і в не с п о д о б а в с о б і т а п у
жився станути д о бою, і з усім с т н ц у газету і акторів і пана
ТОМУ, що^^ея^^провідііики У

НАЇВСЕ'сД'отврнн рішилися ви- л и б стріла була зранила дити` но тільки фантастична видум- своїм військом подався теж і Лазуту і Наталку Полтавку 1
щ о в кару з а якісь проступки утечу. Під вражінням цього' по І.ІИ :
б р і т ї { ^ з ^ і і о ' ^ ^ г о і т р ь о х каіг- ну, в і н д р у г о ю с т р і л о ю б у в б и к а т е в с е , ш о о п о в і д а є т ь с я п р о г е т ь у с е -на к у п у .
були видалені з громади, а те- двигу Ш в а й ц а р н відновили .
т о р і в - . - - М е л ь х т а л ь б у в џ У н - j .в б и в й о г о . Т о д і Г е с л е р з а г а д а в Г е с л є р а , Л я н д е н б е р г а т а п р о )
тЧрвікльдїн, Ф і р с т з Урі, Теля вкинути в т ю р м у в своїй Теля, т о історичним фактом
п е р п р и б у л и д о с в о ї х , а б и б о - Бруѓѓнеѓї д . 9 . Г р у д н я 1 3 1 5 . в р о ` Т а к о б и т о щ е б у л о з а щ о )Д І К И М
к р и т и к у в а т и ! Я з р о д у т а к о г о в і р н о і тенде`нційнсі. Я з напри-
" Д О № не-ШІЩІ
`ротися з ними з а Рідний Край. чисто первісний с о ю з трьох
Щ т а ' в ф а х е р з і Ш в и ц — щ е п о р е з и д е н ц і ї в Кіснахт, в е л і в ску- л и ш а є т ь с я на в с я к и й в и п а д о к представлення не чула
Т а всетаки т і вигнанці заприсяжним договором з в я ( м о м У. P . К . і Д о м у не г о д ж у-
ГО-ох'ДОЦірочних л ю д е й , р і ш е в а т и й о г о і р а з о м з с о б о ю т а б е з о г л я д н і с т ь н н ж Ш и х г р а ф с ь -
б а ч и л а . М о я в о с ь м и - л і т н я с я і з а я в л я ю п у б л и ч н о , щ о зри-
г ^ ' н а б і й з а Рідний Краіі, і.зі своїм и о ч о т о м п р о в е с т и т у д и ких наставників п р о т и п р о с т о - п о к и н у л и б о є в о т о місця, тідь` з а н й х кантонів (Eidgenossen-
К а т е р и н к а , х о ч а т а к а " м а л е н ь - в а ю з н и м и в с я к і З Н О С И Н И на
б р а т н і й н а в е л и к у н а р а д у . Ц я п о р о м о м ч е р е з Ф і р в а л ь д ш т а д - г о н а с е л е н н я , х а п ч и в а ж а д л н - ^и засілися подальш й о т о shaft), а к о р о л ь Л ю д в і г по`
к а . ' щ о ледво поріг перелізе, т а к д о в г о , д о к и .ВОНИ будуть
л р о п а М я т н а н а р а д а в і д б у л а с я , с ь к е - о з е р о . А л е підчас пере- в і с т ь г а б с б у р с ь к и х п а н і в в т о - т а м , з в і д к и н а б л и ж а л о с я вій` т в е р д н е ї х в о л ь н о с т и новою
але й в о н а л і п ш е з н а є , щ о с е 'стояти н а інтернаціональному
я к о п о в і д а є п е р е к а з , в , ночі прави Телеві. вдалося, висќочи- дішній Швайцарії т а геройська сько герцога Лєопольда г р а м о т о ю в м а р т і 1316. А
п р е д с т а в л е н н е в а р т а . Я к в и й - г р у н т і , б у д у т ь п р о т и в н і само-
н'апрямі' в е р х о в и н и М о р г а р т е н , г е р ц о г Л е о п о л ь д заключне
1 0 . Н а 11. л и с т о п а д а 4307. іти ' з б о р о м ў н а с т р і ч н у с к а л у , н е с х и т н і с т ь н а р о д у в б о р о т ь б і ш л а Н а т а л к а з п е й л а м и д о к е р - стійцій у к р а ї н с ь к і й д е р ж а в і та
г і р с ь к і й леваді Р і т л і , п р и с в і - вігі ў с п і в у т е ч и , і з а с і в ш и с я в з а в и з в о л е н н я . Б о к о л и м и з р . " п о ч а л и з в е р х і в з в а л ю в а т и н а ‚ х л о п а м и " м и р о в и й договір,
ниці п о воду, в с и л ќ о в и х ц а н - І О у д у т ь держатися БОЛЬШЕ-
т д і ' м і с я ц я , і 7 у т 3 3 н а ш и х Г е лісі н а п о в е р т а ю ч о г о ґ е с л е р а , 1315 с т а є м о з н о в у н а т в е р д і м в о р о г а в а ж к і ст`овбури д е р е в , Ітільки і г у м е н м о н а с т и р а в Айн` ч о х а х і з а м е р и к а н с ь к и м и к о в г -
В і д л а м к и с к а л т а к а м і н н я . Ч е - з і д е л ь н к и д а в н а н и х о д н у а н а вицьких принціпів.
роїв п р и с я г л и в р о ч и с т о п о ч а - т о ю ж с т р і л о ю , я к у с х о в а в д л я г р у н т і н е о с п о р и м и х і с т о р и ч н и х ками т а почала співати „ В і ю т ь Д р . В о л о д и м и р С і м е нович,
т и 1. с і ч н я 1308. в и з в о л ь н у б о - н ь о г о , в б и в й о г о . Г е р о й с ь к и й ' а к т і в , т о п о д і ї , щ о ї х м и т у т р е з т е л И ц а р і , я к и х в а ж к і р я д и , т е м у з а о д і т о ю , а п а п а р и м с ь в'ітри, в і ю т ь б у й н і " , а в і д т а к я к
Ш и к а г о , ІЛ.І
РвкТЬбУг. Т а . п р и с я г а п е р ш и х Г е - в ч и н о к Т е л я п о п е р е д и в т а к з а ` б а ч и м о , г і д н і з у с я к о г о п о ѓ л я ` з а м к н е н і і г і ж г о р о ю і в е л и к и м к и й , І в а н X X I I , о б л о ж и в ї х ін- с т а л а г о в о р и т и з а с в о ю б і д у
о з е р о м ' в в у з ь к і м п р о в а л і ; не І т е р д и к т о м (клятвою), якоюі
р о ї в ^ Ш в а й ц а р і ї в в і й ш л а і б е з гальие - п о в с т а и ь я , призначене ду п о е т и ч н о г о німбу тих, п р о то моя Катеринка каже: „Ма-
м а л и ніяк'ої с в о б о д и ; р у х у , п о - з р е ш т о ю н а ш і Г е р о ї н е б а г а т о
о п я я д у ц а л а і й л е г е н д а р н и й х а - з а г о в о р щ н к а м н н а п е р ш и й д е н ь ) які р о з к а з у ю т ь п е р е к а з и . мо, се таке велике „фони", а ж НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ
: паяй з а а і а л е г і д ь в такий стра- 'журилися.
рактер в історію, і щ е й с ь о г о нового року. Воно мало т о й
дня.-удержўиться тут під наз- наслідок, щ о габсбурські кро`
В т і м р о ц і іменно д о ш к у л и л и иінйй нелад,
к а т о л и ц ь к і п о п и та' монахи ш а р и в е р х о в и н ц ю р о з б и л и ї х
щ о надтягаючі
Але бій під Моргартен мав{
страх!" Як в и й ш о в возьний, то
м о я д о н е ч к а а ж у д о л о н і сплсс-
Т А Й Н А , ТРЕГЕВЬГ У 5-ТН ДІЯХ (9
ЌНИМИ З КРАЮ
вою- Rutli-Schwur. Одначе` з а к и вопійці повтікали, с а м ж е Аль- н у д а : „ Я к и й в і н с м і ш н и й , ,соь-
в місцевости АйнзіДельн (кан` п ђ Ь т я р о и ; півтора годний с в о ї додатні наслідќи щ е і ОСІБ), ДМИТРО ННКОЛНШИН . . . . 4 0 іь
п р и й ш л о д о з а г а л ь н о ї норо б р е х т не вспів з р о б и т и бунта- ІДжер, м а м о . У б р а в с я я к Д О М з !
тон Швиц) своїми драчка- В щ е р т ь ; Д б б у в а ю ч и ` т а к одну з' д е р ж а в н о - т в о р ч і м значінню. С О Ф І Я Г А Л Є Ч К А ПЕСА в НППТЯ
хобВі, доверЦіив рдірі із з а ѓ о р а м нічого, б о п о к и прибув д о Бавері". Я к він с т а в наклада-

те^вий. населенню так, щ о х


н й й ќ р а с ш и х пер'емог, які з н а є У - С . C J ТРОХ ДІЯХ ( T ОСІБ),
в о р щ н к і з , в і д в а ж н н Я у х а р а к - Ш в а й ц а р і ї , щ о б п о к а р а т и їх, (Дальше буде). ти к а ш к е т на г о л о в у , а к а ш к е т 80ц,
но счинило в о р о х о б н ю . Тоді
МУЖНІ, . В і л ь г е л ь м Т е лз гьи н у в з р у к с к р и т о в б и й ц я , І в а - в л а з и в с я , т о д и т и н я а ж сльО-,
союзник попів, гордий австрій-
(Tell), рішаючого подвигу. наПарріціди (1308). ' з а м и з а х о д и л а с я з і с м і х у , тай
ський г е р ц о г Л е о п о л ь д , з в я з а в -
І Ірн.іовлений сіпаками н а тім, Всі ті події, які х р о н о л ь о г ї ч - ся р а з о м , 3 г р а ф о м Ік а з а л а : „Гі із с о фоні — я к

При всякій нагоді скла-


Оттбиом
щ о не` х о т і в п о к л о н и т и с я к и я - н о В М І Щ У Ю Т Ь С Я , н і б и в п е р і о д ' ф ш т р а с б е р г і - р і Ш й в с я на-
о н
К о в б а с а й Ч а р к а " . Я к в о з ь н и й і ГРІХИ МОЛОДОСТН{ превесел.
жому к а п е л ю х о в і , він мусів володіння д р у г о г о габсґіурсь-І з б р о й н о на „хлопів
H t H
Ѓ в і д т а к д о б р е с о б і п і д п и в та) И О С Я А Ь СЯВУДВ (НІ О С Ю ) , В О -
станути перед лицем л ю т о г о кого' в о л о д а р я Німеччини, ц е ! р о з д о п т а т и ї х сВЬІвіб н о - с т а в п о пяному б а й д и к и гнути,

даймо жертви на Сиро-


а
1
ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ або
Геслєра і оправдатися. Він з а - я к у ж е зазначено — прості І „ ф ш т р а р б е р г м а в ЗІ J
Г О Ю ґ р а
гадала, щ о дитина заслабне В Е А Л Я З П О П Р А В К А М И , НА
яви'в, 'що -це с т а л о с я н е з і з л о ї ц е р е ќ а з И і п о е т и ч н і в и д у м к и j ВІЙСЬКОМ к і п а с т и на кая`
C B Q i M
сміху. Я мусіла її^рукилдер-
в о л Ѓ Але^еслЄр" знав гаразд,j
хроністів З п і з н і ш о г о часу, а р в а л ь д е і % . а ^ а м Пер жати, аби дитина не заплелќа-

тииепь-ЗахЙСТ Україн-
т о н У е т Є

щ е Т е л ь з розмислом змалова- саме з X V та XVI ст.') Вони ^ кантон Швиц. Д о б о ю - ї д а ' Р У К И с е р е д гри.
ц о г
ЗВТХУІВТІНГВНЧ 35 ц.
ж и в й о г о н а к а з і придумав для зберігали щ е д о половини XIX , Ш листопада) ftiaJ 0 дая
:
Т і ц і и л а с я я , Т і ш и л а с я м о я КОХАТТТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ, дра-
Т е л я с т р а ш и ў к а р у . З н а ю ч и it повну достовірність тому, i g j k , ранком, ОЛизь верховини дитина, і всі л ю д и , щ о т а м б у -

ського Народного Союза.


йе в трох діях зі співами -і таи-.
ндми (10 осіб) , ЗОц.
м е і і н б , щ о Те.ль б у в с л а в н и й
Td
j ud)l
Пя? f ''
"JR——— ^ „ ' М о р г а р т е н . Н а Ш в а й ц а р і в на- л и . К о л о мене я к и й с ь ч о л о в і к
Г
стр}лець, Геслер велів ЙОМУ)W C іЖ^'-г;льв^^ хгх.ни^ верхом-тИсЯчна ар- сидів, і я к л и ш е н ь п о б а ч и в , як
ЧУ
стрілою з луку зістрілити-яб.
І І) Ч !
` Д І
" 0 М Є Р м і я п я ш й и
^ ' призбігчаеийх до
в и х о д и в возьний, т о з а р а з суе-
ІТНВСЯ ї казав': „ П о ч е к а й т е , сей
,,S V О В О D А"
S3 GRAND Sc., JERAEY CITY, N. J .
п е р м а є д о в г у д о 6 0 0 м і л і о н і в ї б а н е в П о т і ї х ч о л а й. в , м о з о - ' п е р в а ' в і д д а л а н а м п о л і ц і я к л ю
ПОЗІР! P 0 4 E C T E P , H . Й Л - З У К Р А Ї Н С Ь К О Г О }долярів. ;;-,-": л я х 'їх рух, м а є ос$риДїх рла- . , а ми знова повставляли за РОЧЕСТЕРЩ І ОКОЛИЦЯ!
К О М І Т Е Т БУДОВИ
v

НАРОДНОГО ДОМУ ЖИТТЯ В А М Е Р И Ц І .


С я ' в е л и ч е з н а с у м а м а є б у т и с н і с т ю , чи м а є п е р е й т и
сплачена податками. Вже те- п р а в у , а т а к о ж і иа в л а с н і с т ь j
під у-і б р а н і в і ќ н ќ .
От така провадилась у вас
ЗАХОДОМ ТОВ-А ВІЛЬНИХ КОЗАКІВ
' скликує —— пер кожний податковець пла-тих, щ о тілом вправді є ' З на- б о р о т ь б а за народно-церковне
тить $1.75` н а к о ж н и х $ҐОО.ОО р о д о м ,
а л е д у х о м ' д а л е к о ' в і д ! м а й н о . З а к і н ч и л а с ь `Вона побг-:

ЗАГАЛЬНЕ
НЮ

Чим має бути для нас свято


Першого
ИОРК, н. и .

Падолиста.
вартосги н а реальности, крім нього. Б о справді д у х о м є д а j д о ю н а ш и х людей, які зрозумі-
ш к і л ь н о г о п о д а т к у . С е є в е д и - л е к і в і д н а р о д у т і , щ отакп о л ц , щ о н е м а ч р г о _ с т р а х а т и с ь !
к и й т я г а р на м е ш к а н ц і в Ф и л а - б и в а ю т ь с я о `церковні м а є т к и ніяких п р о к л о н і в , ані призвис`к
МАСЌОВИЙ БАЛЬ
Коли відчуваєте, щ о Ви щи-
деЛфії. . наших українських поселенців) наших конкордатників, - бо, яќ' З СУБОТУ, ДНЯ 29-ГО ЖОВТНЯ 1927 РОКУ
І коли в и й д е н а м е й о р а мі- в Америці. Така боротьба ве- каже народна приповідка: Піп
рі У к р а ї н ц і і х о ч е т е в и з в о л и т и В Г А Л И AMALGAMATED, 4 7 Є O J N T O N АУК N.
(ста теперішний кандидат „ре- д е т ь с я у Нас в А л е н т а в и , П а : л ю д е й к а р а є а сам лихо робить.

ВІЧЕ
п о к р и в д ж е н и х б р а т і в з ляць- Хто н а й к р а с ш е з а м а с к у є т ь с я т о й дістане пер-
гулярноГ' ' републиканської Р і к т о м у п о ч а л и с я ' 'у н а с з м і К о б и не те``лихо, щ о священи-j
.кого ярма, коли хочете д а т и ш у н а г о р о д у . В с і н а г о р о д и б у д у т ь роздані
партії Мекей, т о нема ніякої н и с в я щ е н и к і в : П р и й ш о в 'о`ден{ к и р о б л я т ь , н е п о т р і б н а б у л а - ' П р о с и т ь с я у с і Т о в а р и с т в а і Б р а т с ѓ й а , 'як р і в н о ж ў с і х ' - ' ќ ' p i -
поміч бездомним калікам Укр.
з а п о р у к и , щ о п о д а т к и н е пі священик, посидів тиждень у би уся т а б о р о т ь б а , б о Ўкраїн- їнцІв і У к р а ш о к ' ч й ` С л е н н о п р и й т и на с ю з а б а в - г , н а к о т р і й к о ж -
А р м і ї т а п о т е р п і в ш и м в і д по-1
( д у т ь в г о р у , б о М а к е й є р д е я і з г о т е л і і й п о ї х а в с о б і Г е т ь . П р и - 1 ЦІ г р е к о - к а т о л и к и а^ А м е р и ц і дий весело забавиться т а насміється повний,'мішок. - ` g
вені, т о п е р ш е все ` п а м я т а й т е ;
‚ г о р с т к и б р а т і в " , щ о ' так й ш о в д р у г и й , т о й в ж е п о с Н д і в І н е х о ч у т ь ч у ж о г о , а л е й с в о г о . 2S0-1 - Ч- " К о м і т е т .
на день "
на _ день П е р ш о г о П а д о л и с т а , - с т р а ш е н н о з а д о в ж и л а місто. м і с я ц ь ' ў ' г о т е л і ft н а р о б и в ш и
т о й д е н ь , в я к і м п і р в а л и с я `на-
В НЕДІЛЮ, ЗО. ЖОВТНЯ 1927
В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛИ,
ші б р а т и д о б о р о т ь б и з а с в о ю !
Щоб протиставити такому) кибині, т а н а р а з и в ш и о д н о г о з Щирий парохіянин.
ПІД ЧИСЛОМ 303 HUDSON AVE.
державу. Ц е й день і память
п о р я д к о в і , з а с п о н у к о ю неза` б у в ш и х н а ш и х с В я щ й й я к і в н а 1
Д О У К Р А Ї Н С Ь К О Г О З А Г А Л У В МІСТІ Ш И К А Г О
в 2-ій г о д и н і п о п о л у д н и . лежних в і д републиканської страту парусоТ' дОлярів,
п р о н ь о г о д о д а с т ь В а м сил і о- П О З И Ч К О В О БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА
юснться громадян ч и с л е н - І д а л ь ш и х ж е р т в 'і д о
п а р т і ї г о р о ж а и і с а м и х п а р т і й - б р а в с я також г е т ь в і д н а с . П о
як ОРГАНІЗУЮТЬ ПОМІЧ ДЛЯ
Х ТХ
т у х и д о
ців^ щ о не) г о д я т ь с я з „ г е н ѓ і н і м п р и й ш о в в ж е , т р е т і й , щ о
ПОТЕРПІВШИХ ВІД ПОВЕНИ.
5 ( М
рийти. - дальшої боротьби,
ру.т", с т в о р и л а с ь П а р т і я Г о р о - п о ч а в у д а в а т и в е л и к о г о уіфа- - Д н : - є ? о -
-і^м—-яви—ш-ввяии^ Н ю й о р с ь к а Січ в р а з з укра-
жан, н а ч о л і ' к о т р о ї с т о ї т ь д о - ї н с ь к о г о п а т р і о т а й' я к и й г о в о -
У ЙПНКЃРП Н Й ! ПОЗІР' ї н с ь к и м и Т о в а р и с т в а м и з в е р - б р е з н а н и й Д ж . ` Г е м п т о н М у р , рив, щ о с л у ж и в , с л у ж и т ь і в с е ПРИ RICE I OAKLEY BLVD., В ШИКАГО і '
. липасги, п. л.і н и и і і . , Українців Детройт, Міш. Ратунковий з а к л и к а є о т с и м і з а п р о ш у є У к р а ї н ц і в і У к р а ї н о к в Ш н каго
Р бувший мейор а теперішний б у д е служити українському на-
л х о д о м т о в ПОДІЛЬСЬКА СІЧ, _ К о м і т е т несення п о м о ч и д л я 1 околиці
к а н д и д а т н а м е й о р а в о п о з и ц і ї р о д о в и й не с к р и в и в і`не с к р й -
і ЬР. СВ. АНДРІЯ від. 12 У. Н. С п р и б у т и н а с в я т о ч н е в і д с в я т потерпівших від повені в Схід-
ўстроюється
до Мекея. вить душею. Тим третім свя-
ній Г а л и ч и н і , щ о с к л а д а є т ь с я з ВСТУПАТИ В ЧЛЕНИ І СКЛАДАТИ СВОЇ ОЩАДНОСТІ
нд дохід БУДОВИ СИРОТИНЦЯ х о в а н н я д н я П е р ш о г о П а д о л и - Д ж . Г е м п т о н М у р м а є р е п у щ е н и к о м б у в о . Д О в г о в и ч . "'З у к р а ї н с ь к и х т о в а р и с т в і б р а т с т в В С І П Н А Й С Т А Р Ш І Й ` У К Р А Ї Н С Ь К І Й Ф І Н А Н С О В І Й С П І Л Ц І .
ПРИ У. Н союзі ста, к о т р е в і д б у д е т ь с я 6 п а д о - т а ц і ю п р и я т е л я „ м а л и х - л ю д е й ' п о ч а т к у сей с в я щ е н и к м е ш к а в
Членами „Дніпра м о ж у т ь бути мущини, жінки і діти. Оден .
представлениє ЛИСТа Ц. p . , В T h e S t u y v e s a n t ( l i t t l e f e l l o w s ) . Є з а п о р у к а , щ о т а к о ж в г о т е л і , б о н а ш і е б л - ' Гемтрамк і Норт Детройт,
уділ в и н о с и т ь 100 д о л я р і в , я к и й в п л а ч у е с ь т и ж н е в и м и р а т а м и
High S c h o o l 3 4 5 E . 1 5 S t , N e w як б у в ш и й м е й о р М у р в и й д е н і ю не п у с к а л и й о г о п а р о х і я - п о в і д о м л я є всіх У к р а ї н ц і в з а -
м е ш к а л и х в Г а м т р а м к , MHUI.,J відповідно д о кляси. М о ж н а з а п и с у в а т и с я на довільну скіль-
„СИРОТИ" Y o r k , N. Y. ісим р а з о м на м е й о р а 8-го ли- не. Т а к д і я л о с я а ж
;
д о Иорда-і кість уділів. П р и й м а е с ь т а к о ж уділн г о т і в к о ю , з л о ж е н і на
Д е н ь П е р ш о г о П а д о л и с т а , се ' с т о п а д а , щ о Український Теґ-дей відбу-
драму в .`двох j горожани ФилаЦел- На Й о р д а н п р и й ш о в н а ш
д е т ь с я в с у б о т у д н я 2 9 ж о в т н я 4 , п р о ц е н т — п о ч а в ш и в і д 100 д о л я р і в . ‚ ‚ о
В Н Е Д І Л Ю , ЗО- Ж О В Т Н Я 1 9 2 7 д е н ь о б р а х у н к у н а ш о ї с о в і с т и . ф і ї м о ж у т ь с п о д і в а т и с я л і п - с в я щ е н и к д о ц е р к в и , с і в с о б і Йі Уділяємо возички на перші мор.ечЬ
с. р „ в к о т р и й . т о д е н ь б у д е з а -
І В Е A G L Е. H A L L , Є сі. Се` д е н ь , в я к о м у к о ж н и й з н а с ш о ї господарки їх грішми. Т а - с к а з а в нам, щ о як д а м о ключі і
п о в и н е н х о т я й н а х в и л и н к у з а к о ж Д ж . Г е м п т о н М у р є п р о - д о п а р о х і я л ь н о г о д о м у , т о бу-1 г а л ь н а з б і р к а як п о д о м а х т а к і
9 3 - 9 5 E L M ! В Ђ І Ц І Y O N K E R S , N. Xs с т а Гроші, зложені в спілці „Дніпро', е псвкГ ї гарантовані ^ 'rftr tottftjb-?" 4

Початок точно о ѓод. 5-ій пополудни. с т а н о в и т и с ь н а д т и м , щ о в і н по ўлицях м д Гемтрамк для


т и P. R. Т., в е л и к о ї т р а н с п о р - правити Службу Божу й
Режісер M. Фатюк. з р о б и в д л я с в о г о Р і д н о г о К р а - т о в о ї к о м п а н і ї , к о т р а з м о н о п о - с в я т и т и в о д у , а я к ні, т о з р о - п о т е р п і в ш и х . в і д п о в е н і б р а т і в
Вступ 30 центів; для дітий IS центів. д л я в и з в о л е н н я , д л я т о г о , л і з у в а л а п е р е в і з в Ф и л а д е л ф і ї , б и т ь с т р а й к і не б у д е в і д п р а в - в Східній Галичині. Комітеті
По п р е д с т а в л е н н ю Б А Л Ь , лею СТЄЙТОВОГО УРЯДУ- ` ІвЯ.ІНН(}Ті ОЦ ІНР ‚ННРНЄОП h -
ганці до півночн; буде пригравати
ПЄриюрЯДНа МуЗИКа O k U h o m . Five.
щоби

т о й д е н
щ е р а з н а м з а б л и с л о т и м ч а с о м , к о л и М е к е й с т о ї т ь л я т и . Л ю д е надум'ались і д а л и п р о с и т ь всіх У к р а ї н ц і в не від-
С в я т о П е р ш о г о П а д о л и с т а . В на ўслугах т о ї компанії.
ь п о в и н н і м и п о м я н у д и
к л ю ч і , к а ж у ч и : С е ж у к р а ї н с ь -
м о в л я т и с я від п о м о ч и т а при-
няти в той день .колекторів, ко
, Процент — ‚Лніпро" платить бі.ьший, яи
За час 20-літного ілиовання Спі шм — Укрвр.ціівиЦНі-:аХ"нНі^ІЯІММм
АИНЦЕ. -
Дорогі Родимці! ІІозаяк весь дохід
.ею представлення і Балќі призна- с в о ї х р і д н и х і з н а к о м и х , щ о
існий на будову Снрот'иння-Захиоу
Ота власне Партія Г о р о ж а н
кий с в я щ е н и к , ш к о д а , щ о б и у
1
собі сотки тисячів долярів системою ‚Дніпра", іпрн помочі.
і м е н у в а л а У к р а ї н ц я п. Г р . С а м - Нас в і д п р а в л я в , а п о " г о Т е л я х і ^ ЧУДУТЬ х о д и т и з п у ш к а м и українських родин в Шпќаго набули на свою власні'сть доми І р'сальио-
„ІЩП$л"
ІІІОІ У' II. с'оќмі і%т на еміграції, том'у гли на Р і д н і й З е м л і в о б о - ав. К о л и н а ш с в я щ е н и к д і - І ' з " а п и с о м : „ H d t h e H o o d стн в місті. — Капітал „Дніпра" зістав піднесений в сім році до висоти
б о р а на магістрата. P

..‚праньи-іься всіх Ўкраїн - роні н а ш о ї д е р ж а в н о с т и , т а по- ! S u f f e r e r , m СїлІісіА .


Уряд магістрата є важний, і 1 МІЛІОНА ДОЛЯРІВ.
ш а н у в а т и їх п а м я т ь . А п о ш а н у - стався д о парохіяльного дому, Всякі інформації: — у секретаря МИХАЙЛА КЛИМА, під - 0 1 6 W.
Самбір мусів досить т я ж к о
ємо найкраще; коли будемо тоді почав думати, якби діста- Г о л о в н а к в а т и р а т о г о к о м і - CHICAGO AVE., кождого дня від 9-ої рано до 8-ої вечером, а в понеділки
напрацюватися, щ о б добитись
с т а р а т и с я піти їх слідами. В о - т и у с в о ї р у к и й к л ю ч ї д о ц е р - т е т у є в У к р а ї н с ь к і й Х а т і , 2 2 4 0 вечером ка засіданнях Спідки в офісі „Дніпра" при RICE ST.. і O A K L E Y '
признання від партії горожан.
кв.и. П о д у м ' а в ! і з р о б и в . Д о р о - , G r a y l i n g A v e . , H a m t r a m c k , Mich, BLVD.
HOBICTb! ФШАДЕЛФІЙІІІ!
, УЌ № В І --SO.JO: СТЬ!
ПОЗІР! пішли боронити Рідний
Щ о він т а к е п р и з н а н н я д і с т а в ,
бив к л ю ч і , а л е н и м и не о т в и - j зд К О М І Т Е Т - Н А Н О В О О Т ВЗА О РДИРЕКЦІЮ:
Е Н И И С К Л А Д М Е Б-Л І В . Ѓ ` і л
Край і в його обороні зложили
НАНТІКОК (ГАНОВЕР), ПА! все, щ о в них б у л о н а й д о р о щ о - j
се й о г о з а с л у г а , і при слідую-
рав д о в г о д в е р е й . Ц е р к о в н и й , в Я в н и й , с .
Н. Гуль, предсідатель.
в Ч а й к
. П. Вінярськнй, касіер.
0 в с ь
М. Клим, ееігфеівр.^
ч и х в и б о р а х всі У к р а ї н ц і , щ о
Мельодрама в 5-ох діях, зі сво,є ж и т т я , а м и х о ч х о ч к о м і т е т З М І Н И В з а м о к і о. Д о в - , к j КошіяЬг
и й кретарі; С Є
мають право голосувати, по-
співами і танцями в і д с в я т к у й м о гідно п а м я т ь на- гович лишився без ключів. Т о - j Д е м й о Н ) к а с і
винні д а т и с в і й г о л о с на т і к е т
их м у ч е н и к і в - г е р о ї в . дд,'Щоби приподобатися лю- 3 а в і д а л ь н а д к о л е к т о р а м и сеї
Т Є
O t e z e n s Party, а з а р а з о м на
КАПРАЛЬ^І В день П е р ш о г о Падолиста
заманіфестують американські
Г р и г о р і я С а м б о р а на м а г і с т р а -
д я м , п о ї х а в д о Н ю - И о р к у на
священичии з і з д - і п і д п и с а в ї^^^^^^^^^^^^^^^^^
. и т М и х а л

Розуміеться, щ о самі голо-


"!ІТГГТГІГ^!ГІГ!Г^ТТГІ
: з г тимко — - відоѓраѓться
Українці с в о ю солідарність з
т и м и , щ о ЗГНИўЛИ, і які м у ч а т ь -
ся з а ідеал П е р ш о г о П а д о л и с -
за день відродження укра-
си У к р а ї н ц і в не в и б е р у т ь й о г о
магістратом — але кожний го-
л ос заважить. -
з в і с н у з а я в у з а в і д к

ки. К о л и ж є п и с к о п в е р н у в д о
Америки, наш ^вященик, для
л и к о м е п
с к о п , Б а г а ч е м а А и - р и - ПОЗ Р! H J 0 ИОРК, Н. Й,!
и - '

УКР. ДЕМОКРАТИЧНИЙ КЛЮБ


Гр. С а м б і р з а я в и в при п о д а - п р и п о д о б а н н я е п и с к о п о в и ,
В НЕДІЛЮ, ЗО. ЖОВТНЯ 1927 їнської д е р ж а в н о с т и на Захід--
ванню своєї ж и т т є п и с и д о нився відразу: з т и х о г о й спо-
змі-
з приводу отворення нового
но-Українських Землях. льокалю
SUNDAY, OCTOBER ЗОА, 1927 П а р т і ї Г о р о ж а н , щ о він нале- кійного с т а в с я г о л о с н и м і від-
В ГАЛИ ЦЕРКОВНІЙ В справі свята відбудуться жить д о Українського Народ — улаштовує —
важним. Почав v називати л ю -
240 CENTER ST., HANOVER, P A
дЄй „ з е л ь м а н а м и " , щ о з а м и к а -
С і ч о в і м л ь о к а л и , 7 7 С т . М а р к с Г о1р о ж а н в Ф и л а д е л ф і ї .
Початок о ѓ о д . 7.30 в е ч е р .
Вступ 5 0 центів.
б о р и( 8 дўнляи ц2я9) ,. жоо в8т- інйя ѓц
зПл.
чером, т о м у проситься всіх де-
В
о д. . p в. е -
ють церкву перед своїм с в я щ е -
АОГО С о ю з а і У к р а ї н с ь к о ї Лні ґиик о м і н е х о ч у т ь ; д а т и й о м у
ТОВАРИСЬКУ ЗАБАВУ
ПІД 4 . 59 ST. MARK'S PLACE
NEW YORK CITY
домавих Ші числом 42!.ч Germer.tow,, Ave., — o w n , РЬОа, РУ - ' ^ f f ^ ^ '
На складі в урядження І умебльований цілих домів і поодННтУИМІ ДОТИЃ- у
Річи найновійшої моди, а ціни приступні. . ^ ' .
Проситься всіх Г р о м а д я н і ключів д о церкви й що; він не
лєгатів Товариств і інтересо- — Забава відбудеться — v КОЛИ ХТ^ потребує: ліжок, пружин, матераців, коців, ковдр, mjOWO^,
І ромадянок місцевих і позамі- буде відвічальний, я к люде піря, диванів, хідників, цират, лінолеум, всякого рода шаф. пеЧИЦ'ЛМІВ
в а и и х Г р о м а д я н п р и б у т и н а ті
. цевих д о ч и с л е н н о ї у ч а с т и . А Л Е Н Т А В Н , ПА.
б у д у т ь у м и р а т и - ^ з ` ` с т ї ' о в і д и . 0, ЗО. ЖОВТНЯ 1927 ^ т. а , нехай зайде до: `
збори.
Ш А В С Ь К О Ї Т0РГ0ШІ1 МЕБЛІВ
PH1LADI
Ком`ітет. Віл т о г о ч а с у не б у л о неділі,,
За Комітет Падолнстового N T
У . г` " забаву запрошує
Б о р о т ь б а о володіння своїм н а к о х р у т о
4218 GERMANTOWN A V E -

НОРТГЕМПТОН! ПОЗІР!
Свята:
М. Б л и з н а к .
майном. щоби
всипав' нам бобу
н а ш о . д у х о в н и й не
^FISSFT
у ` своїй, в с , х
""'РУ. у „ „ ' :_
ч

Т
'л е н і в

ТШТШТЯТШ ТШТШТЯ Л Л
- ІВАН П Е Л Е Н С Ь К И Ц ,
Неодному, щ о придивляєть- проповіди. І тоді иеоден a l ' -
РО-ІШИКАГО-
^^ ИЛЛЛ ПОЗІР!^
a 4

^ S 0
Виділ У. Д . Ќлюбу,

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ відбудеться


Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА.

Партія Г о р о ж а н іменує Україн-


ся теперішнім непорозумінням нас
і б о р о т ь б і п о н а ш и х у к р а ї и с ь - бмие м
собі подумав:
шок,а нгнаяр, у єщмооб, и о о п .а л дюуєхмо ов н оhм
к и х а м е р и к а н с ь к и х п а р о х і ' я х , т е п л о б у л о ' с и д і т и у. х а т ї , а в і н
могдоби в и д а в а т и с я н а п е р -в ж е й г а н ь б и т и з а ч и н а є . Т е р п і-
o -у п 0 3 , р ї
НА ВІДКРИТТЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
СЕЗОНУ
ПАНОВЕ СЕКРЕТАРќІ УРЯДНИКИ
ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ! Т$І

ця н а м а г і с т р а т а . ш и й п о г л я д , щ о у тій б о р о т ь б і ли ми так аж д о неідлі, щ о п р и - С П І В Т О В . ' і м . . М . Л И С Е Н К А ТОВАРИСТВА НЕ


В СУБОТУ, 29. ЖОВТНЯ 1927 В о п о з и ц і ї д о „ g a n ? r u l e par- р о з х о д и т ь с я о д р і б н и ц і . `" Д у - п а л а н а 5 ч е р в н я . Т о д і вж'е в ф а н т а с т и ч і г у о п е р у в 4 - о х д і я х )
: відограе Коли Ваше Братствоі чи Товариство потре
4

в ГАЩ с і . ґЬЩќ№`` народного або вмер


о ф і ц і я л ь н о з н а н о ї п і д іме- м а є м о ж е и е о д е н , щ о т а к і б о - ч а с і п р о п о в і д и д і т к н у в о . Д о в - І хоругов, лент, відзнак,
Початок о' 6-w^olrHi^ Иінем
У;
регулярної р е п у б л и к а н с ь р о т ь б и в е д у т ь с я з а т е , чи м а є г о в и ч т а к д у ж е г р о м а д у , щ о й, то зверніться хоѓ вас'я
41 1
П е р ш о р я д н а музика... ''^ J МИ Є САМІ ФА№ЙЌЛИ- $
к о ї партії, к о т р о ю кермує „гор- п р и м і р о м ' б у т и такий д я ю чи по тій проп'овіди скликали н а -
Весь д о х і д П р и з н а ч е н и й д л я ТАМИ І ТОМУ У НАС
стќа б р а т і в " під головуваниєм д я к о у ч и т е л ь , ч и и н ш и й , ч и т а - ші п а р о х і я н е ц е р к о в н и й м і т і и ґ
ж е р т в повені. ДІСТАНЕТЕ ДОБРУ РО-
В і л і я м а С В е р а , с т в о р и л а с ь в) кий п а л а м а р , ч и и н ш и й . Т и м - в и п о в і л И , Місце о . Д о ц г о - БОТУ, А МАТЕРІАЛ ЛІ-
Ь а . і ь сей ў с т р о ю є т ь с я с п і л ь -
пими с и л а м и в с і х т о в а р и с т в . В
Филаделфії партія г о р о ж а н ч а с о м с п р а в а м а є т ь с я цілком вичеви, н е п р о с я ч и еп. Б о г а ч е в - В НЕДІЛЮ, ЗО. ЖОВТНЯ 1927 ПШИИ І В ДЕШЕВШІЙ
(Citezens Party), котрої цілею є інакше. Теперішня боротьба, ського, щ о б и собі його забрав, ЦІНІ ЯК ДИІНДЕ.
В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛИ
нас в ж е п р о п а л и п р о к л я т і р о з -
в и ' б р а т и т а к и х л ю д е й д о м і с ь - щ о її з ц і л о ю з а в з я т і с т ю в е - з г і д н о з у х в а л о ю Ц е р к о в н о г о прн Оклей і Р а й с ул. Ц І Н И 'НАШИХ ПРАПОРІ В: -
дори, ми всі в ж е р а з о м в к у п і
к о г о у р я д у , к о т р і б не б у л и за- д у т ь у к р а ї н с ь к і і м і г р а и т и н а К о н г р е с у . П і с л а л и м и п о в і д о м - П о ч а т о к о г о д . 7 Л 0 в е ч е р о м .
працюємо спільно. Т о м у всі У-
лежні в і д В і л і я м а С В е р а і йо- вільній землі В а ш и н г т о н а , м а є лення д о н а ш о г о п а р о х а ч е р е з В с т у п $І.ОО }к;75 ц е н т і в . 2x3 стіл 8x5 стіп 4x0 стіп 5 x 7 СТИ.
країиці я к о д е н н а б а л ь ! П о к а - S 2 J 0 $100 S5.00 І7ЛР
л е к о г л и б ш и й п і д к л а д . Є ` Є ^ г а д в о К а т а , в з и в а ю ч и о . Д о в г о Головні ролі відограють: п. М. Ко-
:

жім, щ о Н о р т г е м п т о н б у в п е р - г о КЛІКИ. стелюќ, бас з ШІкаго Опери; п-ні С Український прапор а гербом иа 'об!сто-мдвш"
Б о „ г о р с т к а б р а т і в " ( B a n d of) б о р о т ь б а н е о м а р н й ц і , а л е б о в и ч а , щ о б и з а б р а в с я ' н а 1. сер- Цимбаліст, П-ні М. Шпіку.іа, п. Д. З а - 2x3 стіп 8x5 СТІП
1
4x6 стіп 5x7 сѓік
шим і буде. М и ' м у с и м о дати
р о т ь б а , щ о м а є п і д к л а д н а ц і о пня. О д н а к о. Д о в г о в й ч не п о - блоцький, п. Д, Атаманець. $7X0
тисячу д о л я р і в н а п о в і н ь , т о м у ) B r o t h e r s ) д о т о г о д о в е л и м і с т о ) Режісер — Д, Атаманець.
ВСІ па б а л ь . с в о є ю у п р а в о ю , щ о Ф и л а д е л - н а л ь н и й , б о р о т ь б а , д е р о з х о - с л у х а в м а с і л и ш в ѓ в с й а ж д о 1 3 . На цей р а з дітям вступ взборонений.
Іфії, в е л и к о м у м і с т о в і , г р о з и т ь ^диться о те, ч и м а й н о н а ш и х ж о в т н я , хоч ми позабирали
і вільний Комітет для потопаючих. Славну-богату в народну мельодію.І
б а н к р о т с т в о . Ф и л а д е л ф і я т е українських поселенців, п р и д - в і к н а з п Л е б а н і ї ш т у к о ю , п р и на пречуд веселу оперу Вій ставиться
п о м о ч і ' ' маЛ`ЯрЯ.' ' В і д п р а в л я - в Шікаго пораз перший. Тов. Лисеика
ПОЗІР! БАЙОН, Н. № П О З І Р ! спїваної ' . ' р і . ' Б о ж о ї докладає усіх старань, щоби штука
випала добре- Запрашаеться всіх.
ПАРОХІЯ У К Р А І Н С Ь К О - К А Т .
при Ц е р к в і У с п . П р е ч и с т о ї Д і в и І
М а р і ї в Б е й о н , Н. Д ж . ПОЗІР! 3
Щ НЮАРК, Н. Д . І `=Ш ПОЗІР!
вже Не м і г , б о
коучитель, виќлитий
н'аш
е'писко-'
250
EAGLE REGALIA COMPANY
СВЯТО УКРАШСЬКОІ ДЕРЖАВНОСТИ, УКРАЇНСЬКА
пом, 'відмовився співати, пови-
нуючися приќОзов'и громади.
ДІТОЧІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖКИ: 115 Nassau St.. New York. N. У
ВЕГШЇЙЇ . .
Г Р О М А Д А В НЮАРКУ, Н . Д Ж .
відсвяткує '
К о л и в к і н ц і , згаданого в и с п і є
МАЛИЙ ТРАЛЌ (5 осЮ)
д н я , о . Д о в г о в й ч з а б р а в с я , н е СЛІДАМИ ТАРАСА (8 осіб) . . . . 1 0 -
10oJ

Н А Й Н О В І Ш І ШКІЛЬНІ КНИЖКИ .
^ВЕЛИКИМ КОНЦЕРТОМ 'Ш
в і д д а в . г р о м а д і к л ю ч і в , а л е л и - РУСАДКА ДНІСТРОВА (7 о с і б ) . . 1 0 -
н а с в о є м і с ц е д е т е к т и в а , РІЗДВО МАРУСІ (6 осіб) 1 0 -

ба л Ь
В НЕДІЛЮ, ЗО. ЖОВТНЯ 1927
КОМІТЕТ У. н ДОМУ В ЗЛУЩ в а х УКРАЇНСЬКИХ
г ТОВАРИСТВ I СЕСТРИЦТВ
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 30-ГО ЖОВТНЯ (Осі.) 1927
який %строює і
БРАТСТВ,

РОКУ .
А й р н щ а , я к о м у п р и к а з а в н е К О З А Ц Ь К І ДІТИ ( 8 о с Ю )
віддавати клісиівгйИфі^ иншо

й о г о місце.^УдаЛЙси^.міи
директора (чіфа)
ІСЙЏ
ДІТОЧЕ СВЯТО (7 о с и ) . . . . r . . . W ;

ви, я к о г о є п и с к о п п р и ш л е н а { ІМЕНИНИ ВЛОДКА (8 осіб) . . . . 1 0 ,

поліції,
СОНЯШНИК д(9 о осіб)
КОНИК СТРИБУНЕЦЬ ( 5 о с Ю ) . . 1 0 ,
.10,
10,

З Б И Т О Ч Н И К (4 осіб) . . . . . . . . . . . 1 0 -
м у т і л ь к и д р у г о м у с в я щ е н н ќ о - ТАРАС ДИТИНА (10 осіб) . . . . ; . 1 0 ,
ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ СВОБОДИ`..-fcv
П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. М а т в і й ч у к а . Ц і н а
Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а для IL кляси). М . М д і - ф Й ѓ ^ . `
чужа. Ц і н а
ШКІЛЬНИЙ СПІВАННИК, др. Ф.ДолЄсси
....
: .40 ц.

.06а.
. 7 5 ц.
-

о годині 7 J 0 вечеом П Е Ч Е Р И (8 осіб) 10,


В ГАЛИ ЃУПЕР ЌУПЕР, „„ 1 будуть співати 100 співачок 1 співаків злучених з двох
т о й , провіривши справу, сказав
9 4 - 9 6 Е. 22nd S T . , BAYONNE, N. В НОВІЙ
хорів:ГАЛИ
Тов. (попередно
ім. ЛнсеЯка,стара
дірігента
П е р шп.а ) ,А.249
і місцевого Товариства Боян.
Гел и , з Jer.ey
COURT ST., Cit,, N. J „N. J .
NEWARK,
ЛІСОВА КАЗКА (12 осіб) . . . . . i o ,
н а м н е р о б и т и : хтобі и т к о д и й СУД СВ. НИКОЛАЯ (10 осіб) . . . .10
v Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , О . д-ра Я Левицького, Часть І ста-
П о ч а т о к о г о д . 3-ій попол, в с т а в и т и вікна. Ми о д н а к з а я -
точках виступають: артисЧ барітон п. Мях. Зазулвк, сольо- Замовлення І гроші слати д о ; . р и й з а в і т ; ч а с т ь II п о в и й з а в і т . . . -А. . 3 . . . . . 8 5 ц.
Вступ 50 центів. в и л и , щ о ' п о к и н а м н е в і д д а - j ВІНОК НА МОГИЛУ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА (8 осіб) 10 ' Невдовзі маємо одержати
На с е й б а л ь щ и р о з а п р о ш у є )
всіх У к р а ї н ц і в з о к о л и ц і і з Б е
ДОХІД
ПРИЗНАЧЕННЃІ НА ПОТЕРПІВШИХ ПОВЕНИ ГАЛИЧИНІ. ВІД В
д у т ь к л ю ч і в - в і д -ттлебангі,, т о н е
Іто, щ о не в с т а в и м о вікон, а л е ' „ S V O B O D A "
Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М. Матвійчука, к о т р а Є в ж е в j
Пооснться всіх Громадянок і Громадян Місцев'их'1 повамісцевих до чи- П о в и с ш і к н и ж к и б у д е м о в и с и л а т и т і л ь к и з а оді
нон, Н . Д ж . -50 слеяної участи в цім великім концерті. 246,50-2, j з а б е р е м о щ е й ` д а х . - Т о д і ` д о - 8 3 G r a n d S t . , J e r a e y СЌу- N . J . н а л е ж и т о с т и , а з о г л я д у н а ї х н и з ь к у ц і н у н і я к о г о о а у $ Т ф МИ-
.. з т_. - ' К о і і і т е т . За Комітет У. Н. Д :
в а т а ' в е можемо. — Замовлена слати на адресу: . "`".
^VOBODA", 83 Grand St, Л _ Я ^ С Г Г Т . ift А
ДЕ ЛЕЖАТЬ I R W B I ? І ^ Ч^И М S ГFУ Ц EУ Л АS М .T J ^ ЯКМИПВМАГі
Базар, С. БАЗАРИ АипаПарубій,
Марія^рццсса, .Софія БончОк,

ШІГШГ З інщіятиви соц. демократи'


. КРІ (Фенна Войтановська, Катерина
1
Д е є г р а н и ц і с в і т а ? Т о м у , щ о чної, п а р т і ї п р в с т а в в Ч Р е н і в Барицька, Анна Трояновська, НА ПРОДАЖ штор, гросеріія, „.
" Д с

з е м л я є к у л е ю , г р а н и ц іїїѓв с ю - ц я х „ К о м і т е т п р а ц ю ю ч и х д л я М . Ю р к е в и ^ ч . ^ . Х н а п , Т.. С е м - кзтессн, тижневий.оборот віл $250 .і'.


д и й ніде. В и ш у к а є м о с о б і чо- п і д м о г и ж е р т в а м повені". К о - НЮ и о р к , Н. и. т и к , А . Циганиќ, В . О п у ш к о , $300, рент S30, зі штором е 6 кімн.іг
тири прикметні оконечці точі мітет видав відозву з з а з и в о м ж е р т в на К і с е л и ц я ,`.С Ф е д е й к о , U VAO меішяшнн. Голоситися під ч і в з
- 'VAN WWKLE A V K . JERSEY CITY,
щ о відграють дуже в а ж н у 'ло, в с і х п р а ц ю ю ч и х , я к в м е - ї н с ь к и м -^-Р-ІСавчук, И- В и й д е , А в д м . М л к а р ,
N, J . - — . . . 246-31
р о л ю в науці, а саме:'північний ж а х Румунії, т а к ї з а к о р д о н о м , родчанах. 'Сѓ. К а в ќ а , А . Г а д у к , М . С а в ч а к ,
К О Л Ю М Б І Ї бігун, південний бігун, найви- л ц о б и в о и и
з.нослідногр. урва- П о .$5.00: з л а ж и л ц ; М . Я в о р -
Іа. Савча'к, І в . Білас, А ? М а с - бучерня
Ц НАС ДІС`ТАНЕТЕ Н А И С К О Р Ш Е ш и й в е р ш о к і н а й г л и б ш е м о р - л и . а п і д п о м о г л и ' б р а т і в - в у ж д а - с ь к и й , І. М а р т и н е ц ь , й . М а р т и - Іловська, й . С п о л ь с ь к и й , М , П а - бизнес вмроб.теинЙ межи Українцима
ське дно. стух, ї в . М у р и н , О . ХомаЎ Ю . І (Іолякшм, Руескимиі італійця ми і л
мЬрикая-сями- Продається дешево І
., РІ Н А Й Д Е Ш Е В Ш Е . нець, Д Крицун, М. Л а в л ю к ,
П е р е н е с і м с я на північний б і С м і л к а , М . А р т н н о в и ч ц Ю , M e - j лоснтисі. іао: А. НОІДЛК K n , York
ПРИХОДІТЬ З Н Ю ИОРКУ Д о п о м о г о в а а к ц і я у т р у д н е н а М. Л я г и ш е в с ь к и й , І. Б о й ч у к , К .
гун. В квітні 1909 р о к у д і й ш о в тим, д з ю х , О т . Веріщйбвський, J e . j
щ о в північній Буковині Л я т и ш е в с ь к и Д , М. І л л і ч а ќ і Я .
1 ОКОЛИЦІ. ІА... A. HwUuon Boule-.rd, So. Plain.
д о н ь о г о б л и з ь к о А м е р и к а н е ц ь І с ѓ н у є с т а н о б л о г и , о т ж е н і х т о Г а в р и л ќ о ; п о $ 3 , 0 0 : В . і М . К а - А н т о н і в ^ , їв. ГТастух, ї в . Ф е д а ш ,
ОТВОРЕНО В Н^С КОЖДОГО НА ПРОДАЖ Готель з 15 кіміці ,
П е р і . Т а м н а г р о м а д ж у ю т ь с я ве- з к о м і т е т о в и х н е м а є с ю д и д о - с є к , М . Д я т и ш е в с ь к и й і М . Ко- 'М. В а ні нч а к , Г р . Д р а б и к , Т .
ресгаврацш, все хладжсиие. л„шии
ДНЯ І В НЕДІЛІ П и ц ь , С т . ; Б і л а ш , А н н а О н у щ к о .
ликі м а с и леду, б о в о д а тво- сгупу. м а р ш щ ь к и й ; п о $2.00: А. Г а в ` ліс, рент $76 місячно, старий оц.іч-
ХТО НЕ М О Ж Е ПРИЇХАТИ, ТО ХАЙ П И Щ Е ПО РЕКОР- рить гііддоже. Ніякий с т а л и й ' Р у м у н с ь к и й у р я д п о с т а в и в с я р и л к р , Q. Г а в р и л ќ о , М , Ф е д е - Р е ш т а д р і б н и м и датками. Продам 3aS2,000 і `олоснтися: : іч . +

CURTIS BAY HOTEL A RESTAURANT


ДИ; Я М БАЖАЙ МАТИ. МИ ВИСИЛАЄМО ТОГО САМО- г р у н т н е о к р у ж а е т о ч к и о б о р о д о н е щ а с т я , я к е c r p J H y j - p Г у ц у в н ч , І. Г а в р и л ќ о , . В о л . Г а в р и л - Р а з о м $155.00.
ТТЗ CortU А - . „ C u A i . В.у.
ГО ДНЯ, ЯК ДІСТАНЕМО ЗАМОВЛЕННЯ. т у з е м л і , л и ш е г л и б о к е м о р е . л і в з й о г о в и н и , цілк'ом б а й д у ко,. М. К о м а р ш щ ь . ч и й , І. К р н - Г р о ш і вислано д о „Обед-
Царить тут х о л о д пересічно 2 5 ж е . Н а в і т ь с п и с у ш к о д и д о с і цун, О. Крицун, О, Проць, Д {нання".
ВІДВІДАЙТЕ Н А Ш НОВИЙ МУЗИЧНИЙ СКЛАД „СУРМА" ѓгепенів Цельзія, який підчас; не п е р е в е д е н о . Щ о б і л ь ш е , н а Л е н ч у ќ , МІ К о в а . л ь ч у к , . І в . Нєм- І Я К П О З Б У Л Д С Н РЕВМАТИЗМУ
Нам буде дуже вриемно, колії Ви відвідаєте наш стор і стратите довгих полярних ночий м о ж е л ю д е й , які ХОДЯТЬ з г о р я м о в j чук, Ф .
з нами кілька хвиль. Ми раді для Вас переграти все найновійші рекор- Вічковський і А. Бьлі- аючи з переконання тяжкі терпін-
ди на добрій машині, щоб Ви почули, як. звучить добра рекорда на о п а с т и щ е н и з ш е . К у д и н е г. божевільні й ш у к а ю т ь своїх чак; по ня ревматизму пані І. Е. Г о р о . Дѓ,
$1.00; О. Ф е д и н , Я. Куп- DavU Ave., Р-93, Blooraington, III. .
добрій машині. Коли Ви любите класичні твори, вокальні або інстру- Інемо, в с ю д и м а є м о південь пе- рідних х а т т а д о р о б к у , устроє- чак, О.
ментальні, то все ми для Вас дуже радо переграємо. Вас ніхто в нас К о м а р н и ц ь к щ і , К- Лдш- гак вдячна за се виліченеся з нею щ„
не буде гилив, що мусите купити рекорду або шо инше. Мн бажаємо іред собою. Сходуі з а х о д у не- но о б л а в у . їм не вільно в и й т и хоче, сказати всім' терплячим як'по
к е в и ч , М, М а р т и н е ц ь , Р . М а р і и - збутися його звичайною методоќ.
дати добру ўслугу, тому перебрались, на великий стор, щоб це було ма, всі вітри мусять в і я т и з на свій грунт, б о т а м п и л ь н у По. д у л иц я х с к р і з ь тільки
н

можливе. нець, р л . Д а н ь о , Ф . Г а с и л о и л а , дома, Пані Гороѓ, нічого не прод ч


І півдня. Півроку м о ж е м о бачи- ють гранічерн панського дере- Лишень витніть сю оповістку і зашлю,
З НАПНОВІИШИХ РЕКОРДІВ Є: М. С а л а м а н д р а , Bepuep, М . чути: І
С , (
С до неї з Вашою адресою, а вона ра
27103 КУЧЕРЯВА КАТЕРИНА 1 ти сонце, с т і л ь к и ж не б а ч и м о ва, щ о п о н а н о с и л а в о д а з гір. Б а р а н , М и ќ . Б л и з н а к , О. К о в е р - —Ідете до ‚Сїрия? до вишле сю цінну інформацію Вам
БІДУ СОБІ КУПИЛА. Відспівав О. К. Кірстюк. барітон. й о г о . К о л и б д і й с н о б у л а в і с ь Б у л и (`лучаї, щ о г р а н і ч е р и с т р і - д о в и ч , Р . К о в е р д о в ц ч , В . К о - цілком даром. Пишіть до неї сої,.,.,
---їду. А ви? і не забудете. ;о.
27102 СВАТАННЄ: ОИ Я ВЕСЕЛА ДО ДОМУ ІДУ. Веселі Полтавці, з е м л і і м и н а й ш л и с я н а ній, т о л я л и д о н е щ а с н о г о н а с е л е н н я , в е р д о в н ч , В а л . К о в е р д о в и ч . М . Також.
комічна пісня. м и н у л о б н ц і л и х 24 годин, з а - я к о м у в о д а й т а к в с е , ќ р о м і К о в е р д о в и ч і Г . К о в е р д о в и ч . — А чкм?
Барітон М. Зазуляк відспівав дві чудові пісні, які знайдете ннщс.
киб один р а з обернулися. життя забрала. Разом зібрано: $105 і вислано — ...Ну... з д а є т ь с я п о т я г о м . А Д В О К А Т 1

ХТО БАЖАВБИ ПЕРЕПРОДУВАТИ РЕКОРДИ НА ПРОВІНЦІЇ,


f, ХАЙ ДО НАС НАПИШЕ ПО ІНФОРМАЦІЇ, М а н д р у є м о на південний б до краю. Збіркою заѓѓймався — Звичайним?
Українська виставка.
12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО $1.25.
70002 (Весілля, Ч. І. і II. — Орхестра Гуменюка.
гун. П о д і б н і в і д н о с и н и я к на
північному бігуні стрічаємо і
Ж і н о ч а г р о м а д а ў с т р о ї л а в М. Я в о р с ь к и й . П о п о т р у ч е н н ю — HL Поспішним за повною Б. ПЕЛЕХОВИЧ
63005 (Вссіля (польська), відоѓрала Орх. Гуменюка. Н а р о д н ь о м у Д о м і в Ч е р н і в ц я х $ 2 , 0 0 н а к о ш т а п е р е с и л к и с у м у д о п л а т о ю - А. виЏ ГЗОО WEST CHICAGO AVENUE.
70004 (Хрестини, 4. 1. і II. — Орхестра Гуменюка. на п і в д е н н о м у .
виставку д о м а ш н ь о г о промис- $ІОЗ в и с л а н о Дня 24. вересня Запитаний напинається,, ро CHICACO, ILL.
70001 (Хрнстос воскрес і Согласно, — М. Зазуляк. Н о р в е ж е ц ь Амундсен і Англі-
70003 (Вірую і Отченаш. — М. Зазуляк, барітон. лу, я к у м о ж н а б у л о о г л я д а т и 1927 д о к р а ю . бнть артистичну павзу і врешті Практикує у всіх судах; в а а ю
70000 (Бог предвічний, Ч. І. і II. — М. Зазуляк. ець С к о т осягнули се місце в
в і д 20—ЗО вересня. О с о б л и в и й Всім ж е р т в о д а в ц я м щ и р а по-' п о м а л о й е ф е к т о в н о : - т е м мереѓ л а д а т м м абстрактів
10-ІІАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО 75-ціѓѓ. грудні 1 9 1 1 . р о к у і в січні 1912. Автом! аиготовляе контракти куѓша І про-
нтерес викликали вишивки, дяка.
Спис Рекордів Жуковського. СПИС РЕКОРДІВ ГУМЕНЮКА. р о к у п р и с т у д і н і ЗО с т е п е н і в . - Ф о р д о м п е в н о ! ? — п р о б у є дажі! перепроваджує с п а х к о в і
килими,, деревлянЃ в и р о б и й За Укр. Д о п . Ком. Б о г о р о д ч а н
(Ѓўменюќ відоѓрав 12-цал. рекорд П е р е д їх о ч и м а п р о с т я г а л а с я справи; полагоджув етарокраеві.
Початок кінця. старинні церковні різьби. в Ню Йорќу;: . ослабит.и'вражі:іия другий.
„ПРАЗНИК"). ш и р о к а високорівня, висока на ааіеіяові і прочі справ я. 191—
27106 Коло гаю походжаю Козак тропак Ів. М а р т и н е ц ь . З — HU Ф о р д з о н о м ! !
Ой ти' дівчино. яких 3.000 метрів. Т у т є суша, ПОСЛІДНИХ 2 ТИЖНІ! Другому, х о ч і з а в и д н о , не
27101 НаЧінокосі
27105 їзда на европляні F. Rey Comttock А М. Go.t
27100 Думка, коломийка а не в о д а , т а к я к на північно- д а є по с о б і ц ь о г о п і з н а т и .
27101 Розвід дають виставу
27099 Майнові троблі `оп вальс. Прнсюдк
27094 Забава в стодолі
му бігуні. М о ж л и в и й є л и ш е БАЛІЄВА C H A U V E - S O U R I S
ДЕСЛОДЖ, MO. — Я міг б и тацоіс автом, але O R . М. S M I T H
27096 Щ о иайшов, то твоє п і в н і ч н и й н а п р я м , в і ю т ь л и ш е 3 додатком „ТЬо Parade of Wooden не х о ч у . М и н у л о г о р о к у їздив! Переніс свій офіс під ч.
27083 Школярі (Дуже комічна). На відспуст до Почаева Soldier." і „ А Night at Y..nl."
Примірне в е с і л л я .
27092 Родимий Краю 27089 Вальс „Бандура"
північні в і т р и . П о л у д н є є тоді, COSMOPOLITAN! THEATRE д о С т а н и с л а в о в а з „ Н о в и м Ч а - 'ЯЗ Е. 7th S T . (межи I. a Z Евнею)
27090 'Молотник. Змарнів я. коли в півроці $онце стоїть Columbus Circle ft 59. St., New York. NEW YORK, N. Y.
2708S (Хотіла мене мати Попол. 2.30 Четвер і Суботи ($1—$З). У громадянина. П е т р а П а - с о м " і к і л ь к а р а з і в м у с і л и н а с Урядові годиян: 9—10; 12—2; 6 - 8
27086 (Ой не шуми, луже. (Гусар Гуси зганяє н а й в и с ш е , о т ж е з п о ч а т к о м лі- Вечерами 8.30 ( Я — $ 5 ) . стернака відбулося весілля їх) підбичовувати волами.. . Tel, Orchard 6072.
(Чорні очи як терен 27087 (Нѓі весілю під хатою, Орх. та. Поагідня Вистава' 5-го Новембра.
д о н ь к и Анни. П р и весільній з а - — Але п р о п а г а н д а на цім не
27083 ( Щ о грубе, то добре (Ой там за лісом, хор і орх. Т е п е р с п и н а є м о с я на н а й в и с ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН

В
б а в і , я к а в і д б у л а с я 1. ж о в т н я , с т р а т и л а ! ? , - ..

ТІННІ
(Зрадниця. 27085 (Ой піду я зіхер віхер
27082 (Лист s краю ш и й ш п и л ь г о р и , на Івріст у ѓо І ЖЕНЩИН
(Український „ту-степ'' п р и с у т н і г о с т і з л о ж и л и н а п р - { . — Н а в п а к и : з н с к а л а ! . . . В о д - гічу успішно наяновійшимн методами.
27080 (Снятннська Коломийка 27084 (Ой Козаче білоусий pax Гімаляя. Він високий на
, (Ой поїхав мів Миленький т е р п І в ш и х в і д п о в е н і у с т а р і м ^ нім д о в г і м с е л і , . . з а к ц . м и п е р е ѓ Помагаю скоро в ріжних кровних ие-
(На весілю при вечері 9.000 метрів, а л е ж и т ь б і л ь ш е гугах, нервових і шкірних, хронічні

КАЛЕНДАРІ
27072 (Старість не радість к р а ю $19.85. ' , повзли через нього, т о вже ча рости, загальне ослабленне, міхура,
(Не женися, сину 18082 Заручини, (польська). під географічною шириною
27079 (Придане З б і р к о ю з а н я л и с я П а в л о Г о л - ' в і т ь а н а л ь ф а б е т и в е л і л и з а т о й чирок, мочеві недомагання, ревматизм,
27065F Борщик з грибами Каїра. Сміливі англійські тури- ^олудок, внутрішні хороби та грудні.
Заграли, заѓради (Пересувний дак і Й о с и ф ґреськів. час навчитися письма і самі
с т и в и й ш л и в 1924 р о ц і к р у г л о Ьез ріжниці, як довго хоруете, я можу
27059F (Коза дереза 27078 (Танець під вербами Жертвували слідуючі г о с т і в і д ч и т у в а л и з а к л и к и , п о к л и к и ооиточи вам. Оплати умірковані Огля-
І№ЃЃ (Ср. (Велика намить (І`рай, або гроші віддай 8,600 м е т р і в п о н а д у р о в е н ь м о -
ря. Л и ш е н е в е л и ч к и й простір
НА РІК 1 9 2 8 Бучиріч f 2 . 0 0 ; п о $1.00: й . й оклики, щ о видніли на аоті.
тннн пацієнта переводжу особисто
Поради I оглядини даром.
27071 Чабая і Гуцулка
(Міі ВЖЕ В И Й Ш Л И З ДРУКУ. ґ р е с ь к і в , Н. П а р а щ а к , М . К у з і в , Т і л ь к и з ї ж о ю б у л а б і д а .
27070 Поправний (на 2 сѓороки) відділював їх від.ціли; мабуть
27053" (Ой поїхав дід на раки
(Ой дриг-дриг 27055F (Заручини Маємо на складі ЗО ріжнородннх к
п о п с у в а в с я їм б у в а п а р а т із к и лєндарін на 1928 рік. Калеидаріюм
В. М е д в і д ь , С П а т е н т ; Марія — А щ о ж т о , ви п р о ф е с о р у
Б е н т о н 7 0 ц . ; п о 5 0 ц.: І. Л и с и й , и і в е р с и т е т у , щ о б т і л ь к и ї с т и та
D R . Z I N S
27048Р (В хаті свекрухи (Віпкоплетмив Спеніяііста. Основ. 28 літ.
сггем і в о н и м у с і л и з г и н у т и . З и друкований пб україиськи, свята о-
(Ковалівна 27054F (Pax цях-цях значені червоними буквами. М . Я н ч а к , Ів. К о р о б і й ^ М , А н д и - ЇСТИ'Ѓ.
27047F (Молода на відході (Гамай кицю мне' в и н о с и т ь т а м я к и х 50 с т е - Ціна за один календар 30 ц. з пе- б у р , М а р і я П а в л ю х , М Поці- По вулицях скрізь тільки 110EAST164ST.N.Y.
(Віват, пані свахи ! 27050F (Гоп. Марку, покинь сварку п е н і в , т и с н е н н я в о з д у х а н а т і й ресилкою, а 4 "за доляра. ' межи -іій Аує, A Inrinrton РІ.
270Ч2Р (ПремудрнВ Соломок. (Ой вишеньки, черешеньки Шторннкам,'агентам, ідля тих, ще л у й к о , П. Заросінський, М. чути про Стрий.
в и с о т і р і в н я є т ь с я м е н ь ш е - б і л ь - хотять занятися иролажию календарів, Денно: В г - В ' в е в . Наділі: 9—4 попод.
(Катерина моя 27049F (Бим-Бам (полька) Іванко, П. Ґолдак, В . Сорока, їде т у д и ціла н а ш а сметанка,
27ГЙ1Р (Жінку ие цілуй ш е д в о м с е м и м т и с н е н н я , я к е є ние`гяаеио даром спис стінних кален-І
(Ой чи ти, чи не ти запаску
(Від кутика до кутика дарів по гуртовій ціні. За попередним К а т е р и н а А н д и б у р , М а р і я Т и н - м о л о к о і с н р в а т к а , в и б и р а ю т ь - а а я ф о в : Спавагеу в в в і .
Українська Орхестра. на з е м л і . З а р а з о в о л о д і л а б и надісланнем 55.00 вишлемо ЗО штуі . Д р - К. Д . В І Л И К
згубила дик, П. П а с т е р н а к , Ів. Г а р а с і м , ся х л і б о р о б и і в і р ш о р о б и , р е -
18177 Ку-ку, вальц. н а с т а м г і р с ь к а н е д у г а . К о л и б оказових календ:грів, щобисьте огля УКРАГНСЬКИИ ЛІКАР І х і р у р г .
Л, Медов, тенор. иуЛи, а опісля замовляли більше чи- Н и к о л а й М о м і т ; І л . К о н д е р е - д о к т о р и й а к т о р и , р а д н и к и й у-
27064 (Вся родина на весіллю і з г о р и м о г л и м и с в о б і д н о д и сло. Замоіиеиня посилайте на адре- - У І Є ^ І Р И Я Н І ГОІіРЯДИ.
27Q81 (Стоїть гора високая вич 4 0 ц.; п о 2 5 ц . - ` П . С е р д и г а , р я д н и ќ н , п о с е с о р и і п р о ф е с о -
(Пусти мене, мамо. (Танцюйте, молодички в и т и с я н а в с і с т о р о н и , т о м и )су: 244— Урядові години: від 12. до 1-ої,
27063-F (Як ся маєш Маринќо. UKRAINIAN BAZAR, О . Л н м д о в с ь к и й , І в . Б у л а - А, р и . від б. до 8-ої І після умови.
27066 (Ой не світи місяченьку м о г л и б и п р и н а й г а р н і й ш і й п о - 188 Е. 4th ST., NEW YORIC, N. Y.
( полька Колята, П а з я Патент, Ґ. Смий, 511 Е. l s t b S T „ NEW YORK CITY.
(Ой іду, ой іду Не б е з т о г о , щ о б не в н б р а -
(Українська мазурка г о д і б а ч и т и д о в к о л а на 3 6 0 кі-
(У сусіда хата біда Т. К о м а р , В . Д о б р о в о л ь с ь к и й , л и с ь д о С т р и я , і н а ш і с у с і д и .
27051-Р (Дівка в сінях стояла 27046-F (Дідунь, полька льомегрів далеко.
} (І шумить і гуде.
27044-F (Ой, продала дівчина курку (Хлопці, не зівайте, полка
В и п л и в а є м о иа м о р е , а с а м е
Д О Б Р И Й ПОБІЧНИЙ Т. К о б а л ь с ь к и й , А . К о м а р , М а - В о н и м а т и м у т ь т а м р і в н о ч а с н о
р і я П а с т е р н а к , П а р а н я П а р а - і. с в о ю в и с т а в у , я к у з о р г а н і з у -
Др. Б. Т Р О И
український дентист
(Совам
27043-F (Дід рудий, баба руда
(Ерцем-перцем, три дочки. 27040-Р (Серед цвітів, вальс
в с ь о м у місці, д е в о н о найѓди- ЗАРОБІТОК щагс, К. Б є л н х , К а т е р и н а М о - в а в к о м і т е т , п і д п и с а н и й і Р у с и -
міт, М . Г у н у д а , В . С ґ а д о ц ь к и й , н а м и з т в е р д и м з н а к о м : с в я щ е -
б ш е . На схід від Филипинських
(Француська полька М О Ж Е МАТИ КОЖДИ А Б О
о с т р о в і в є м о р с ь к а с т р у я . Гли- Анна Поцілуйко. пиками, д і д и ч а м и т а і н ш и м и
27109 Розлука 27035-F (Українська полька КОЖДА, ХТО МАЄ БОГЛТО
(Український гопак б и н у її з м і р и в н і м е ц ь к и й к о р а -
Повій вітре ` на Вкраїну. ЗНАЙОМИХ! „ Згадані гроші вислано чеком прихильниками „Товаржиства
27108 Я№Тгочусш п вони КОНЦЕРТОВІ СПІВИ, б е л ь П л я н е т у 1912 році при, ґ ослодарскеґо Всходней Ма-
Ой їійдіє, зійди ясиий місяцю Ш у к а є м о е н е р г і й н и х п о м і ч - д о О б є д н а н н я . С п о д і в а т и с я на-
Гетьмани, гетьмани! п о м о ч і о л і в н и ц і ( г р у з и л а ) . Гли-
27075 (Не пора. н и к і в і п о м і ч н и ц ь д л я п р о д а - л е ж и т ь , щ о н а ш і п а р ' о х і я н е з а ) лопольскі".
Ой Дніпре мій, Дніпре б и н а в и н о с и т ь 9 . 7 8 8 м е т р і в . Ці-
Ой піду я лугом вання лотів в гарнім і д о б р е по- другим р а з о м з л о ж а т ь б і л ь ш е . Д о с л у ч а ю — п и ш е т ь с я у ві-
лий М а в н т Івріст м о ж н а б и т у т
Реве та стогне. л о ж е н і м центрі М а с а п е к . С п е - на старий' край. д о з в і к о м і т е т у — В о е я і д с ь к о ї І Воооту виконунЧоаід№. Уміркова-
1

Баламути з а т о п и т и , а щ е він л е ж а в б и ні оплати. Платній''можна ратамн.


тихо Дунай воду ціяльно з в е р т а є м о увагу т и м , Павло ґолдак. Рільничо{. В и с т а в и в з и в а є м о ( Через 10 літ знають мене за пильне
Стоїть гора в м а й ж е 1.000 м е т р і в п і д п о в е р х -
щ о працюють у фабриках, за S t Francois, Мо., B o x 1 1 7 . Вас, селяне... у л о ж и т и В а ш і о виконування механічної роботи в
27034-F (Зелена рута, жовтий цвіт Не п о р а . . . нею моря. Температура вино- 1 обсяг-- дентистики.
(Пропала надія Думи мої, і і в о д а х і членів в с я к и х орґаніза- кази' ... о г л я - ц — при помочі лучів
сить тут м а л о щ о понад 0 степе-
цій, т о в а р и с т в , к л ю б і в і п а р о - Щ о „ п о случаю" — т р прав- Реотгенв ( X 4 u ) даром. y
ЧУЖІ ГАРНІ РЕКОРДИ. нів. Страшна пітьма залягає
хій. П р и р о б о т і п а р у г о д и н ве- МАЙНЕРСВИЛ, ПА. !да, а л е щ о д о о к а з і в , . ' т о н і . Д е ж )
Ми також тримаємо рекорди инших народностей, як: російські, подь- тут м о р с ь к е дно. Тиснення в о
ські, словенські і инші. Поннще подаємо спис найкращих. Можете черами можете легко заробити на селі, м і ж селянами, знайти
їх замовляти для других або і для себе. ди в е л и ч е з н е , м а й ж е т и с я ч у ра- У церкві св. о. Н и к о л а й у М а й -
в і д $ 5 0 д о $ 2 0 0 т и ж н е м о. Ч и с л о такі окази, я к с е р е д коміте-
НАЙНОВІЙШІ 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ: зів б і л ь ш е як тиснення в о з д у х а нерсвил, П а , з і б р а н о 155 д о л я - і
.50041 -Май Контрі" і „Стар Спеиглед Беннер", Хор і Орхестра.
50042 Віденське Житте і На фалях Дунаю, до танцю, Орхестра.
на р і в н і й п о в е р х н і . Н а с р о з п л е
скалоби там зовсім. Риби, до-
опорожнень ограничене. Голо-
сіться від 6-ої д о 7-ої вечером) рів н а а о т е р п і в ш н х в і д првені
т

н Н е з к у л и м и
у 3

- лідбнра- ДР. М, МЕЙЗЕЛ


63006 Польський Марш, Хор і Орхестра. ДО О ф і с у ч 2 на З а х і д н і й У к р а ї н і . - є т ь с я , далі в і д о з в а — і о В а і Ш й б у в ш и й помічник Европей-
63007 ХРЕСТИНИ польські, з л о ж и в і відоѓрав П. ЃЎМЕНЮЌ, на поль- буті з т о ї глибини, тріскають
.B. К Р У Г Л Я К А ; Ж е р т в о д а в ц і : п о $ 1 0 . 0 0 : забаві; ' ђ о буде т а м і музика с ь к о ї Клініки на Університеті)
ських хрестинах співав Е . Жуковський і наша співачка п-на на п о в е р х н і м о р я , , б о т о д і д а -
І Красиовська.
59039 Весняна Любов і Прекрасна Весна. Орхестра до танцю. вить ї х з о в с і м инше тиснення
ROD IN A REALTY COMPANY,
1 8 1 AVE. A. ,
Б р а ц т в о с в . о. Н н к о л а я , в і д . .78 к і н о т е а т р і і н ш і р о з р и в ќ и " . . .
NEW YORK CTTY. У . Н . С ; Б р а ц т в о с е Ѓ о . Н я к о - Н е з ц а т н , щ о це з а „ і н ш і р о з -
СПЃЕЦІЯ
Л І С Т
65086 Серенада, вальс і Австрійське село, орхестра до танцю. воздуха. лічить О С Т Р І ѓХРОНІЧНІ хо
НАПНОВІПШІ ЧУЖІ Ю-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ.
18202 Поправний, польські, зложив і відоѓрав П. Ѓўменюќ.
2 ? ^ ! ^ 2 1 5
' Q 6 u i R И к
% і " ? . Р А и " . аде к а ж у т ь ; щ о л ь в і в -
$о.ОО: С е с т р и ц т в о с в . А н н и , в і љ с ь ќ ї злодїї в и ї з д ж а ю т ь т а м т у -
роби ЖІЩН і ЖЕНЩИН
20103 Ніч Лзобвн, .русский вальс, орхестра до танцю. О Д И Н О К А також щкірні і кровні
ПРИПОВІДКИ. 172 П р о в и д . ; о. Д flo6j50T8lp д и ґ р е м і я л ь н о , т о будуть ї р о з ` :
20102 Світять місяць, з варіаціями, цимбали. , хороби.
-20095 Косово, вальс, і Ўвиди поета, в а л ь с Чудова рекорда до танцю. Б Е З П О С Е Р Е Д Н А ;$5.26; Ів. Стерник .$3.00; п о ривки і виривкц.
20090 Маруся сѓтравилась, співав Медовий, тенор. I S 2 . G 0 : П . В о р к у н , С Б а р д у н , В.. Няаі ні ц я в і д о з в а , н і „ о к а з и " , ЕГЗАМІНУЄ МІЧ І КРОВ.
20088 Бордер, (руссші`комічна рекорда) Сарматовв Свѓѓ є д о м і в к о ю усіх людей. Д О Р О Г А
ТМотько, Текля Коцюпка; п р ні р о з р и в ќ и н е о б х о д я т ь
Вижери---- - '
вав Ме де _ К о л и г о р и т ь д і м т в о г о сусі-
Д О 31-00: Ів. Ш у м е л я , Т е к л я Кро- тичаться. Ми собі „своїм пу- ШІ. SFI, HEW YORK
20081 Пісня. Арестаита, співав Медовий. ляк, М а р і я Іванко, А. Ванінчак, тем", на свфіЬ-виставу. Х т о чим
20086 Как проживаєте, ч е х а р д а до — да, пильнуй свій власний дім.
20045- О, Катеріиа, співав комік С 4 Катерина С т а р ф е ц ь к а , Н а т а л в е М о ж е : о д и н ` п о с п і ш н и м а п о в - ' Ю—1; 4 - 8 ; в неділі від 10-12.
12048 Весела вдова, вальс до танцю.
14269 італійська, скрипка а Пѓарою, танець.
Очі в и д я т ь б і л ь ш е , я к о к о . р и в ю р к а , Антін М а ц і й о в с ь к и й , црю„доплатою, д р у г и й Ф о п д - ОГІНЯДИННКГОІИІЕМЬ $2ЛС
.18172 Дохілся у. Вігоеа, -даші. М Рудиќ,, Гр. Л ц б о , Т Ґ р у н я , з о н о м . а третій, д е с я т и й - і я
БЕЗ( Ві-РЕСІКДАІІНЯ.
;
Молодість з а богато цінить
Для вигоди посилаємо С СХ D. Пришліть нумери G. Д а н и л ь ч у к , Ю . Д р о я ю к , С т . з в и ч а й н и м потягом з 6 6 про-
рекордів, щеѓ бажаєте. Зв рекорди заплатіѓте, як почтар нове, а недоцінюе старе.
принесе да хати. Менше як. 5 не висилаємо. П г х о в и ч , Д м . К о т л я р , Н . Л и н я р , ц е н т а м и опусѓѓ
Вже е нова книжка зі словами до в с і х Весільних Ре- С е й є моїм братом, хто р а д о П. Л е в т а к ^ О . О н у ш к о , Pp. С а - ; Г а л а к т і о н ИИпкО.
кордів. Хто в йво, рекорди купуві тому до рекордів Новемб.ер k І І М і й л о , О. Бень, Н. Пелех, П. О -
слова лвемояврйм. г ю б и т ь мені д о б р е .
,. Всі з а м о в л е н н я н н р е к о р д и т а и и ш і д л я В а с
Богато більше людей то-
Л ЛГПГАНИ..
ПОЛОНІЯ ..
НОВЕМБЕРЃЃ.
ІІЛекса, I R Дубровний, Й. Поту- - Із статистики ш к о ц ь к и х з а - ' „
'потрібні річи, посилайте й а т а к у а д р е с у : "({лщький, Н; С т е ч и ш и н , Ів, Г о ц - лізних г у г в и х о д и т ь , щ о 2 Г м Ь Ц Г
п и т ь с я у ч а р ц і , як т о н е у м о р і . :о, В. Ц а п и к , А . Б о н ч а к , М - л і о н ї в т о н з а л і з а щ о р і ч н о п р о - І
І По д а л ь ш і щ ф б р я г а ц і ї г о -
В ^ В Н Ш І ^ ^ З Е ц Ѓ і р К Н А ПЯНО ‚‚СУРМА" І і ^ е г я и к , а . В о р о н я ќ , В . ^ e x a p , ггадйв ч е р е з р ж у . В p p . 1890—F
Х т о 'не ч и с л и т и , т о й н е м - є . J ситяся д о місцевих аґен-
тів, а б о п и ш і т ь д о ѓ і ІШ. ТрояновськиЙ, С . В о р о н я м 1923 д р б у г о 1 7 2 3 міліонів

ІОЗ AVBTRTRE А^` NEW YOBK, N. Yi Раз д о б р о м налите серце, в о J Р.ів. Ф е я е й н о , І в . М а ш о ж а к ^ І в і чого ААДІЗА,з
з н и щ и л а 718і РЖА
вік не п р о х о л о н е . І - С т е ц к о , І в , П а р у б і й , Івь Ф е - м і л Ь н і в т о н , так щ о л и ш и л о с я
^ v ^ - - ., .-..(М-и В-тою " 7-Мся) улнцею). , і р е н ц , Г р . Л а з о р н . щ а к , К а р о а ь к а ч и с т о ю в а г о ю т і л ь к и 1 0 4 8 мілГ-
Н д о 8 1 9 е % в
Отворе во коисдо.гр. Д'Р! Л- Р? Р. ' неділі до 5. попол Скільки заліза зїдае р ж а ? ( Л а з о р и щ а к , М а р і я Білас^ КСЕИЯ-онів т о н з а л і з а .