You are on page 1of 4

УКРЛІНСЬКИ П

Д HEB

H

И

K

-UKRAIiilAN,OAlL Y

.'-' І 1 М ` ' У 1 ' ` 1 F 11 1 УРАДОЕИИОРГАН
.'-' І
1 М
`
'
У
1
'
`
1
F
11
1
УРАДОЕИИОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
СОЮЗВЗЛУЧЕНИХДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
OFFICIAL ORGAN OF T}HE UKRAINIAN NATIONAL К
У
ASS^IATION ,
Г
^
3
І
Д.-П.Д
A
-
.-' 11
1
'"I
.-"А-,-.,
‚.І
ІУі`и
џЏ.шшх, В.
-wWL
ТІШ'
І
ТРИ ЦЕНТИ.
РІК XXXV.
Ч. 252.
ДЖЕРЗИ CJTTF, Н- Дж., СУЧТАТА, 29^ОВТНЯ,
1927.
VOL.
XXXV.
JE-AARYCITY, N.
THREE.A
-1., Џ^п.ОфЬяЊЛЮ
.
І-
'.
,
,,ii.; t ^.І}І'ѓ
І
J
'.
ЛЛ,,,4ШІИІІГ"
НІМЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІСТ
ДЕН Ь
ПОДЯК И
У
ЗЛУЧЕНИХ І АМЕРИКАНК А
ЛОНГФЕЛ О
^
ЧИСЛО ЖЕРТВ КАТАЄТРОФИ МА-
А 300 ОСІБ
ПРО ПЛЯН
ДОЗА.
ДЕРЖАВАХ .
J
МУСОЛІНіЯ .
ВАШИНГТОН ,
28.
жовтня .
РіД О
27І жовтня .
ІІаяиаА -
.Пдяц
Доза ,
каж е
німецький)
Президен т
Келвнн
Кулид ж
ліса
Донґфел,о,
ідоуща
зленого . (економіст
др .
Ян,
треб а
змін и
вида в прокдямацію , яко ю и а РОСЦОВІДАЮТЬ пРо ГЕРОЙСТВО
вида в
прокдямацію ,
яко ю
и
а
РОСЦОВІДАЮТЬ пРо ГЕРОЙСТВО ПОГИВЩОГО
ізначуе
четвер,
24.'
падолиста ,
КАЯН`АНА .
Г
є
р
а
як
Ден ь
Подяк и
у
Злучених
РІО
Д
Е
ДЖАНЕИРО ,
Бразилія , 27. жовтня . —
Кол о
півночи
Державах. ^
ції
приїхав
сюд и
голяндськи й
корабел ь
Альгена
з
531
людьми ,
за -
оде н
браннмн
з
розбитог о
корабл я
ІІринцесси
Мафальди .
Обчи -
КІЛЬКО
ВИННІ
ЗЛУЧЕНИМ!
нрї

фело ,

слення

же

катастроф и

тро х

соток .

жерт в

досягн е

показують ,

щ

о

числ о

сих

жерт в

мо -

ДЕРЖАВАМ ЕВРСШЕИСЬКІ

ДЕРЖАВИ.?

її

амерцк.щськод-0

.Муссодінія.'

вручил а

прицірни к

КомедіГ '

дено і

на

англійську

Дон ѓ

відвідала.цедавнопрем і

поет а

Підча с

JRU

н

перешкодо ю

а

е

(‚широто

усунути . В' творенн ю в

йог о

Найбільшою ^

дом а

нар о

від-

зобовя -

і

доро'гою)

гріш ,

й

ко-

бо-

творит и

ЧАСОПИ С

ПРАВД А

УПРАВИ ,

МОСКВА, 27 .

„Правда" ,

кажеться ,

революційним н

Совітські м

МІСТИТ Ь ЗВІТ ГОЛОВНОЇ ВОЛІЇ-ИЧНО І

щ

в

які м

жовтня !

ГОВОРИТЬСЯ ПРО СЕ.

Орга н

комуністично ї

партії ,

мѓстить

зві т

Троцькн й

о

й

Союзі ,

таЌ

і

і

Головно ї

Зіновє в

поз а

Політичної

були

у

Управи,

з

у

взаємина х

організаціям и

як

у

границями .

якім

контр -

самі м

Цілоѓвардій -

білогвардійським и

йог о

авдіец-

Муссолініему j стацндо, нині

вон а

‚‚Божествен -

Данѓого ,

з

мову .

переве-і

ітадійськод і

‚Сіатьком

иосн о

зсінця

додаткі в

три й

г-ацтво

ялџџу

мож е

КОПАЛЕН Ь

Дозов і НА так
Дозов і
НА
так

УКРАЇН І

всеукраїнськог о

капітал у

є

Доза .

примушуют ь

то

сѓтягати

яцра з

№меччинц .

зо.бовязанн я

Ц

Члени залог и затопленог о корабл я оповідают ь пр о ге-
Члени
залог и
затопленог о
корабл я
оповідают ь
пр о
ге-
ВАШИНГТОН ,
26.
жовтня ,
ройств о
капітана ,
котри й
потону в
з
кораблем .
Хоч а
ранений
Після
послідии х
обчислен ь
ПОКЛАД И
вибухо м
кітл,ів, він
стоя в
на
містк у
капітана ,
кермуюч и
рату -
європейськ і
держав и
винні
А-
ваннєм,
пок и
не
потону в
з
кораблем .
мсриц і
ок
о
до
25
біліоні в
доля -
Експедиці я
ВОЄННІ, довг и
ВИБУХ НАФТОВОГО КОРАБЛЯ,
рів .
Лиш е
одн і
ґерльоґічцог о
виносят ь
13
біліопів .
`
ЖЕРТ В
У
ЛЮДЯ Х
Н
Е
БУДО .

ПОРК ,

НЮ

27.

жовтня .

У

горішні м

нюйорські м

заливі ,

зали в звужуєтьс я барж а

собі

ле

становит ь

та

та

підприємств а

нафти .

Пю р

Сталос я

нафтовог о

35,000

гадьоні в

к

се

зван і

Ой д

Неровз ,

Ко.

Барж а

кол о

пів

д

о

займилас я

на

години

9.

мал а

ДИВНЕ ЗАВІЩАНІІЯ.

ШИКАГО ,

ілл.

рймо-католнцьки й

Уме р

священи к

тут.

вечером.

Д ж . портові й док , залог и рів.
Д
ж
.
портові й
док ,
залог и
рів.

членів

залоз і

Завзяти м

д

о

барж і

та

зусилля м

дво х

відділів

барж і

вийшл о

залог и

з

так ,

при -

дво м

одна к

т

х

рити ,

о

з

під

них

Фолі ,

аиносячи й

Записа в

яки й

полиши в

250

тися ч

він

сестрінця м

і

умовою ,

зачн е

стратит ь

о

горіючо ї

Пожа р

пожарній

сторож і

о

три

другі

сторож і

удалос я

бул и

болючим и

з

нафт и

ра ѓўвати

обмежит и

неткнені.

помага в

баржу

Тро х

попареішями .

й пожа р

щ

годи

спа-

доля- :

о

л

т

а

З ПРОЦЕСУ РТ И МІНІСТРА ЗАОБМАНЮВАННЄ УРЯДУ.

В

Я к довг о ські організаці ї завсіѓд и заявляли , щ о покладают
Я
к
довг о
ські
організаці ї
завсіѓд и
заявляли ,
щ
о
покладают ь
усі
сво ї
істнують,!
надії
на
опозиці ю
у
комуністичній
партії.
Арештован і
бувш і

в

1

вий

ш

о

ц

й

т'

зоборязаіщ я мусит ь бут и ‚чиншо- офіцнр и адмір'ала Кольчак
зоборязаіщ я
мусит ь
бут и
‚чиншо-
офіцнр и
адмір'ала
Кольчак а
говорили ,
Що
борб а
у
комўЌі '
BHC-JJ
в
Німеччині
стичній
парті ї
Може
довест и
д
о
упадк у
совітсько ї
влади,
на
це
є
в
ідруічдх`'бога-
случай
'війни
Між
Польще ю
Союзом .
цотрі
не
лотерпіди ,
дійці
порозумівалис я
те ж
зі
а' Совітськи м
сторониикам и
Білогвар -
Троцького ,
які
о-

довг о

урівен ь

ніж

краях ,

зробит и

німець-

сновувал и

потайні

друкарні,'щоб и

вивідатися ,

яке

становищ е

вони

е

є

контрреволюці ї

аб о

чи

можут ь

заговору .

контрреволюційног о

предложен о

партії,

друкарен ь

на

сказал и

Управи" .

засіданн ю

еони,

щ

Коли,

Цвн-Граль-

„бай -

о

однак,

се

від

Ар -

ор -

осо -

ЗІновев.іц о

заяви в

Троцькн й

1

знов а

підготовленн я

Він

заяви в

навіть,

ц

ш

о

Червон а

заперечи в

збройни х

такі

В

и

о

е

ЙОГО

комітет у під, т и х прово^іом геольог а Вержиків З ського ,
комітет у
під,
т
и
х
прово^іом
геольог а
Вержиків З
ського ,
`знайшл а
в
район і

війною.іЦоб и

господарств о незалежни м займ е опозиці я на случай
господарств о
незалежни м
займ е
опозиці я
на случай
Мргилів-Подільськоі о
в
і
д
загранични х
кредитів ,
то)
взят и
у
сво ї
рук и
керму'
поклад и
`
цементового !
не
треб ^
аегороджуват и
дор о
'
Кол и
усі
ті
матеріял и

с

мал і

мергеля .

цьован о

цьом у

товог о

звязк у

з

проек т

великог о

район і

заводу ;

йог о

почнут ь

будувати ,

тог о

цим

спорудженн я

опра -

цецен -

незаба-а

вияви ^

заграничном у

гу

Німеччини,

змінит и

г

форм і

куеться ,

її

ал

треб а

Доза:-Б о

ісѓнує

як

плян

пляи

це

к

Доз а

дотепе р

довг о

та

дослідження' в

так

пустог о

звани м

порожне .

є-

коцюнктур а

капіталов ц

дов -

в

практц -

як

такій

конюнктур а

Німеччи -

переливанням,

Тог о

натягуванним

ро -

до ,

тільки^

- сестрінкам , Іро м щ

йог о

пит и

сейча с

своїм і

аб

кол и

Експедиці я

І свою' ніч . н о район і

-

велик і

ку -

'

захі

В цьом у

як поклад и торф у в пів- , Д н і и частин і Поділлљ'і
як
поклад и
торф у
в
пів- ,
Д
н
і
и
частин і
Поділлљ'і
з
Бар а
т
а
Ялтущкова. '
д
а
районі ,
як
відомо ,
на-,

крі у

ного

ки

них

мія

ганізованнн

виступі в

б

с

щ

Комітет у

детективі в

комуністично ї

Головно ї

оправдання ,

контрреволюції .

домагалис я

осідко м

нелегальних

контрреволюціонерів .

,

роДЗлять, належит ь

С.

УВІЛЬНЕНОГО '

ПРИЯТЕЛ І

Політичгйзї

розстрілити .

УКГШТЬСЯ.

ВБИЙНИК А

ШРЦБАР Д

СХОВАЛ И

КРЕВНЯ К

ФОЛ А

НЕ

ХОЧ Е

ПРИЗНАТИ ,

$230,000.

ЗВІДК И

ФО Л

ДІСТА

В

(селення

дуж е

'

біду є

струни д о тільки можливо ї до- паливо-. (джини , т а треб а
струни
д
о
тільки
можливо ї
до-
паливо-.
(джини ,
т
а
треб а
памятати ,
що
.ца
струна-МОЖЄ
прір.ватися,
а
т
о
щ
о
їх.
ді
наступит ь
страшни й
кра х
в
дд Ц
МІ-
господарств і
Німеччини.
Б
о
й
дл
я
мудра
кума
я
к
є
міх
п
Поділлі .

на

торфу ,

Вендич^н и

кременя,

силікатни х

о

,

д

е

ПБРЕ Д

27.

Сі

П

він'д о

він

СТОРОИНИКАМ И

жовтня . —-Приятел і

:

Є.

С

HfiWirfjPlTv-

Шварцбарда ;

і

7

увільне-

^

Виявлен і 27. жовтня . — На процес і прот и Фола , був -
Виявлен і
27.
жовтня . —
На
процес і
прот и
Фола ,
був -
думк у
внутрішни х
справ ,
і
нафтяр а
Синклера ,
обжа
-
'
РІО
Д
Е
ДЖАНЕИРО .
27.
а
обманюванн е
федеральног о
уряд у
при
вииаймі
фе -
сцеаог о
жовтня .
Майж е
усіх
пасажи -
нафтови х
резервацій ,
виступа в
як
о
свідо к
Евер -
всіх
рів
утонувшог о
недалек о
банки р
з
Пуеб.то,
в
стейті
Колорадо ,
т
а
зят ь
Фола .
Про -
бе-
` „Прин -
В
регів
Бразилі ї
корабл я
питавс я
його ,
звідк и
Фо л
узя в
„бонді в
свободи "
на
виявлен о
цсса
Мафельда "
уратовано .
зл
е
свідо к
заявив ,
щ
о
він
не
мож е
зізнавати ,
ж
е
Згинул о
лиш е
34
пасажирів .
поставилоб и
йог о
лі д
обжалованне .
заводів .
Мі ж
урятованим
и
є
аргентин -

ВАШИНГТОН , міністра з деральних гарт, куратор 2:10,500 долярів , бо

лованих

шог о

се

поклад и

ГеольоГів,

багатд,

вистарчит ь

н

е

тільк и

опалення ,

але

цукроварен ь

СТАЦІЇ

поклад и

район і

на

потрібног о

для

МЕКСИКО ЗНОСИТЬ ЗАБОРОНУ КУПУВАТИ В АМЕРИЦІ.

ськи й

політехніки

посо л

ПАСАЖИРІВ КОРАБЛЯ „ПРИНЦЕСА МА- ФАЛДАЧ,

УРАТОВАННЯ

ПАРИЖ ,

вбийник а

о

ного

перебуває .

поверну в

Петлюри ,

сховал и йог о

присяглих `у

ніхто

не

де

він

не

йог о

так;

судо м

щ

о

навіт ь

о

йог о

приятел і

жінці

невідо-

Шварцоар -

Париж і

знає,

увільненню

свог о

дому ,

находиться .

м Догадуються ,

щ

ду-

д о тог о щ е й коров а дійна, але д цезвісне а вивезл
д
о
тог о
щ
е
й
коров а
дійна,
але
д цезвісне
а
вивезл и
йог о
у
ніком у
місце,
побоюючись ,
щ
о
сто -
бідні
будут ь
славні
економіє-
ронннки
С
Петлюр и
схочут ь
йог о
вбити ,
як
се
загрози в
обо -
ти
на
ціл'ий
світ,
як
є
міх
пшо -
ронец ь
родини
ПетлЮри,
кол и
сказав :
Кол и
ви
увільните
коров а удійна,
коли
цьог о
Шварцбарда ,
признаюч и
прав о
оправдано ї
пімсти,
т
о
чи
ти
м
не
дійної-корови .
міх а
пшон а
стане
й
не
стане
не
заохотит е
кревни х
убитог о
Петлюр и
д
о
дальшо
ї
пімсти ?
не ПОМО'
Тод і
Шварцбарда ,
відповідно
д
о
француськи х законів ,
засуджен о

інститут

дослідженн я

на

заплат у

гривни``ў'висоті

одног о

франка'.

^' , - - ^ -

у Франції, ректо р в Рим і й другі. РЕЛІГІЙН А ПОЛІТИК А
у
Франції,
ректо р
в
Рим і
й
другі.
РЕЛІГІЙН А
ПОЛІТИК А
УРЯД ОБМЕЖУВА В УРЯДОВ І ЗАКУПНА , ЩОБ И „ВІДПЛА - Згадани й
УРЯД
ОБМЕЖУВА В
УРЯДОВ І
ЗАКУПНА ,
ЩОБ И
„ВІДПЛА -
Згадани й
корабел ь
наїха в
на
МУССОЛІНІЯ .
конюнктури .
ТИТИСЯ "
АМЕРИЩ .
підводн у
скал у
і
сейча с
по
тім
ДОМОВА ВІЙНА ШЏ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ У ШІН Г І ШОВ . Італійськи й уря
ДОМОВА ВІЙНА ШЏ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
У ШІН
Г
І
ШОВ
.
Італійськи й
уря д
зверта є
МЕКСИКО ,
27.
жовтня .
Президен т
мексикансько ї
ре -
наступил а
експль'озія
кора -
ВІЙСКА ПРАВИТЕЛЬСТВА У НАНКІН І
І^БЛИЖЛЮТЬСЯ
францисканця м
історични й
ма-
публики
Кае с
відклика в
нині
видани й
минувшог о
ма я
розпо -
бельни х
кітлів.
СМЕРТЬ ВЯЗНЯ НАСЛІДКОМ
ПОБОЇВ.
Z2
насти р
св.
Фрацциск а
в-Ассізі ,
рядок,
який
забороня в
урядови м
установа м
Мексик а
робит и
;
Ратунко м
пасажирі в
заняли -
де
находитьс я
могил а
святого .
ШАІІГАИ ,
27.
жовтня —
Війск а
Нанкінѓ
закупна
в
Злучени х
Державах .
4
кораблі ,
оде н
францусь -
Цей
манасти р
перейшо в
н
а
наближаютьс я д о
обо х
берегі в
Янгце.
В
коломийські й
вязниці
по-
Сей
розпорядо к
видан о
я
к
відплат у
з
а
ворож е
відношен -
кнй,
дв а
англійські
й
од'ен
ні-
власніст ь
держав и
в
1886
р.
по
Вон и
занял и
Анкінг,
столиц ю
правительств а у
ріки
Анвей,
провінції
щ
о
е
мер
молоди й
хлопец ь
від
по -
ия
американськог о
уряд у
д
о
Мексика .
мецькнй .
Вон и
уратувал и
1252
закон у
про
експропріяці ю
цер-
важни м
Ґанкова , держачис я
міст о
осередко м
мі ж
Нанкінѓ
а
Ѓанковом .
боїв ,
які
одержа в
при
допи -
пасажирів ,
на
усі х
1288.
ковног о
майна.
Тепе р
зворот',
Головни м
команданто м
пійгіг
прппнттіііптпті
у
ЇЏ}Џ$ЏЃ е
гах.
Допитува в
йог о
поліцій-
ҐРЕЙЕМ НА СУДІ.
, ,
сконфіскованог о
майн а
перевс -
деїіер
генерал
Ченг
ЧІн.
`
ний
шпи г
Лєн к
зі
своїми
помі-
ЗАГАДОЧНИ Й
НАПА Д
НА
де
держав а
у
святочні й
форм і
чниками.
Справ а
ця
бу.таби
на-
ПОЛІСМЕН-УБИРІНИ К
БОРОНИТЬС Я
БОЖЕВІЛДЄМ -
ЙІОБ УНИКНУТИ РАКА, ЦЕ ТРЕБІІСТИІЛМЦШ-
АРСЕНА Л
У
ВИЛЬНІ .
певне
погребана ,
якб и
не
мо-
НЮ
ЙОРК ,
27.
жовтня . —
Пере д
стейтови м
судо м
стану в
,
РЕКОРДИ.
лоді
вязні,
арештован і
наслід-
ВАРШАВА .
26.
жовтня .
-
тут
нюйорськи й
міськи й
полісме н
і'рейем.
щ
о
кільк а
тижні в
к
о
м
демонстраці ї
в
дні
міжна-
Часопи с
„Кур .
Пор. "
доносить ,
тому
наза д
уби в
й
обрабува в
свог о
приятел я
платничог о
Найшвидши м
поїздо м
є
по-
ТВЕРДИТЬ СЕ ВІДЕНСЬКИЙ ПРОФЕСОР НАДІДСТАВІ
КЛІНІЧНИХ ДОСВІДІВ.
ВІДЕНЬ, 27; жовтня . —Н а
збора х
лікарі в
ту
т
про -
родиьог о
дня
молод і
в
Кодо -
Бильн і
доконан о
в
ночі
Лжадсон а
Прета ,
яког о
він
ма в
стерегти .
і
між
Лондоно м
і
Карлайл ,
фесо р
Бернштайн ,
який
вед е
звісну
щ
о
кол и
мийщнні.
їх
приміщен о
в
uiiij
загадочног о
н!ападу На
арсенал .
Адвока т
обжалованог о
запові в
приватно ,
щ
о
він
опира є
щ
о
досягну в
сам е
тепе р
ре.кор-
хочетьс я
уникнути
недуг и
рака ,
не
треб а
ніяких
товшів
.
самій
кедії,
в
`якій і
находивс я
Нападаюч і
роззброїли
сторо -
оборон у
обжалованог о
на
тому ,
щ
о
він божевільний' .
ѓ
ду
85
км.
на
годину.
Проф .
Бернштай н
каже ,
щ
о
се
заяви в
Веккетза х клініку,
їсти
справджен о
у
йог о
клініці
малодітний
хлоцчин а
і
він
на
дісталис я
д
о
арсеналу .
В
італійські м
місті
Полінет-
на
заражени х
рако м
мищах .
ї
х
оча х
помер ,
н'е
відзискавш
и
При
прмочѓ4айни х
сигналі в
по-
ПОБИ В
НЕМОВЛ Я
Н
А
СМЕРТЬ .
s
т
о
кинулас ь
під
поїз д
14-літня
'
--І^.'^З^ІВ№
притомности .
Шпик а
Лєнк а
в.ідомлено
командаит а
містаі
Поліці я
арештувал а нині
Джа -
Йолянд а
Россі
тому ,
щ
о
мам а
ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ ЙФРАНЦІЯ ЛРИЙІЛИ ДО ЗГОДИА'ОІРАВІ
с'першу
пр о
ок
о
арештували ,
п
р
о
Напад.
Д
о
арсенал у
аисла -
на
Дес'монда^^лҐтиог о
„пломбера" ,
котри й
ма в
бит и
19-
не
дозволил а
їй
піти
танцю -
але
п
о
кільк'ох
днях
цілком{ -
но
безлроволочн о
відді л
жан -
ТАРИФИЇ'.Г)
У'H-VHJFEЙЯРЙГТІМ
-J.-з'.`і
місячну
дитину
Тельм у
Лафлин .
лишен у
матірќ )
під
йог о
рпі -
вати.
звільнили.
дармерії ,
яки й
арештува в
усіх
ФРАНЦІ Я
ЗНЕСЛ А
ВИСОК Е
ЦЛО
НА
ІМПОРТОВАН І
Щ
і
кою,
пѓак,
щ
о
дитин а
помердд і
'
У
липні
1928
р.
приїде
д
о
Ві-
ІІДПЗДЗЮЧИХ. Усі
нрн и
бул и
пе -
ТОВАРИ.
АМЕРИКАНСЬК І
Судов а
секці я
тіл а
дитин и
показала ,
щ
о
дитин а
померл а
дня
125.000
німецьких
і
амери -
ребрані
у
віііскові
однострої .
ПАРИЖ ,
27.
жовтня .
Француськи й
міністе р
лфовАІ
від
тяжки х
ударі в
у
голову .
канських
співакі в
на
10-те
сою -
НОВЕ
ВИДАВНИЦТВО.
Арештован о
те
ж
як
цідозріло -
Бокановск і
заявив ,
Щ
о
мі ж
Злученим и
Державам и
а
`Франціє ю
зяе
свят о
німецько ї
пісні.
го
одног о
жовнір а
зі
сторожі .
Трес т
Київдру к
зорганіз у
прийшл о
д
о
повно ї
згод и
у
переговора х
в
справ і
тарифи .
БОРОТЬБ А
З
А
КНИЖКИ .
Королівськ е
фотографічн е
ґ
'
вав
книжков е
видавництв о
під І
Франці я
згодилас я
знести
висок е
цдо
Ма
їмпортован і
амерн -
ШИКАГО ,
27.
жовтня . —
Немовб и
в
відповід ь
на
широк у
т-во
у
Лондон і
влаштувал о
ви-
ТЕАТРИ
ДЛ
Я
ДІТЕЙ.
назво ю
„Культура" .
Воно^^ста-
канські
товари ,
я
к
драг о
будўѓ ь
вестис я
переговор и
в
справі ,
критику
громадянств а
прот и
своє ї
кампані ї
з
а
нищеннє.ч-кни-
ставку,
на
якій
мі ж
иншим и
ці-
вить
своїм'
завдання м
видава -
заключенн я
торговельног о
договор у
мі ж
обом а
державами .
жок,
які
мают ь
у
еоб і
„бритійськ у
пропаганду" ,
шикаговськи й
Минулог о
рок у
на
Україні
кавим и
зразкам и
находилас ь
т
и
літератур у
гарно ї
якост и
й
працювал и
чотир и
велик і
те-
низк а
фотографі й
мініятур,
У
договор і
зі Злученим и
Державами , після
заяв и
Боианов -
мейор
Томпсо н
звернувс я
прот и
заряд у
Шикаговсько ї
бібліо -
не
дорогу ,
переважн о
дитячу;
здобуто к
останньо ї
техніки.
ського ,
зроблен о
застереження ,
щ
о
при
виміні
товарі в
Злучені
теки,
критикуюч и
йог о
з
а
те,
щ
о
він
радит ь
людя м
читат и
атр и
дд
я
дітей :
в
Харкові ,
Киї-
Одесі . ІХТрикрасою
художнь о
ілюстрован у
книжк у
цієї
низки
бул а
мі-
Держав и
буѓдуть
платит и
таке
сам е
цдо ,
як
е
платил и
пере д
за-
ріжні
книжки ,
мовляв ,
заражен і
се ю
пропагандою .
ві,'
Дніпропетровську ,
та
з
фарбовим и
малюнками .
Колегі я
Наркомосвіт и
визнала ,
крофотографі я
прислан а
про -
кяюченнем
торговельног о
договор у
між
`Фран-діею
а
Німеч -
Заяв а
мейор а
вже
викликал а
відповіл и
кілько х
амернкан -
-
щ
о
робот а
цих
театрі в
набул а
фесоро м
Гольдберго м
із
Дрез -
ських
істориків.
РОБІТНИЧИХ
КОНФ1СКАТ И
велико ї
громадсько ї
ваг и
тг
дена,
так а
малесенька ,
щ
о
110 J
ОРГАНІВ.
РУТ ЕЙДЕР ПРІАЛЕТІЛА ЛІТАША ДО МАДРИДУ.
-
'
ПОШИРЯЮТЬ ОБЕЗПЕЧЕНН Є НА ЛЕТНИЦТВО,
дал а
чимал о
позитивни х
на
такого ж
розмір у
міститься.н а
головц і
цвяха !
Є
це
одна
ід
слідків
в
справ і
художньог о
МАДРИД ,
.27.
Американськ а
летунка ,
Ру т
Ел -
Останні
числ а
західньо-укра -
Н
Ю
ПОРК ,
28.
жовтня .
ГЩА
конвенці ї
Товариств а
Ме -
Цдійснени х
мрій
славног о
вііаа-
дЄРцПрилетіла
ту
т
з
літако м
системи
Юнклрс а
разо м
вихованн я
дітей."
інськнх
пролетарськи х
органів !
личних
Директорі в
Обезпеченн я
на
піднесен о
хідника
фотограі ї
Никифора.1.
зі
свої м
пільотом ,
жовтня .
ЛІсбони
Гел де меном.
З
Мадри д
у'внбираЄтьса-вон а
На
далі
ухвален о
значн о
по-
впал и
жертвою '
кількакратних і
факт,
щр
рбезпеченн е
житт я
в
летництв і
Житт я `Америки
сильн о
поширилося .
Ніеп'с- я
Ц
щнт.
мініятура`іце'і -
д субот у
о
в
виїд е
з
Франці ї корабле м
„МаврЄтанія "
73
ДОЛАРІВ.
ц,ирити.ртк у
дитячи х
театрів ,
конфіскат .
конфіскат а
стріну-
Сум а
всі х
життєви х
летничн
х
полі с
виносит ь
міл .
ла
із
вистави .
Але
рекор д
кра-
„Світла" , ' : ^OJRECI^^I-'
до
Парижа , а
Н
ю
Иорку .
внести
д
о
репертуару
театру!
ла
Учасники
підносили ѓ
щ
о
ризик о
в
летництв і
Одн о
летаичі" випадки ,
а
вважаєтьс я
діж і
це
в
тім,,
щ
о
вкрал и
най
д
л
я
діте й
класичні
лєси ,
орга-
сти" ,
„Наш е
елово "
й. инш.
Л
ѓ
не
таки м
великим ,
якб и
могл о
здаватися .
асекураційн е
менш у
фотографі ю
у
світі,
а.в .
нізувят и
окрем і
театр и
дл
я
о
б
Іко.нфіскати
в
останиіх
‚часахJ
підприємств о
прийма в асекураці ю
на
раху -
тім,
щ
о
підозріння
.паде
на
анг-
Іію^цд'йца^.ВЛА^ЦЕДЕВ.9дить
ду-
слугуванн я
дітей
цацменщо -
ючи
25
ві д
обезпечення .
долярі в
тисячки
спеціяльно ї
премії
з
тисячк у
до -
м
і
ж
Франціє ю
йаЕспанією ,
відкрит о
загрв і
: лійсвког о
проф .
університе -
сте й
та
оголосит и
конкур с
на
ЖЕ
систематично ,
щ
о
є -наГдяд-
л ярів
'
'
FBNPRO' урррл я
ту,
який
є
пристрасним!
збира -
ДАЮТЬ
ним
доказо м
намір у
знищенн я
Алі-фдїнса.
Д
р
Андрр и
приїхв
Шдпшдесів ?
ОДНАК обезпеченн є
тільк и
То'ді,
Т
І драматичн і
твор и
та
^іарї ї
{чем
фотографічни х
рідкостей .
(робпгничбї
преси.
відішки
еспаиських
г^адикальнмх
орѓанізаЩЙ,;ЛЮ
АЖИР.-nrat
і пільотом ,
щ
о
ма є НЩГ^,?
Щ' Їдля
`дітей .
'
`
'
‚валисейзагпвір .
-
(IJRAXXJ J Українськ е національн е пра-`фонд , яки м буд е орудуват и
(IJRAXXJ
J
Українськ е
національн е
пра-`фонд ,
яки м
буд е
орудуват и
у
-
зако'н
аб о
розпорядок ,
не
.
ВПа
ROUHOK D
119 3
РЕЗоЛЮШЇЧЕТВЕРТОГО
вительство ,
^міністрація ѓ
вія -
ря д
Обеднання .
Се й
фонд.скла -
даіоч и
в
Суперечність
із
і
щ
ськов і
начальник и
регулярно ї
даєтьс я
з
членськи х
вкладо к
і
арт .
конституції,
заборонити
армі ї
т
а
ПОЛІТИЧНІ
Ѓгромадськ і добровільни х
даткі в
дл
я
укра-Н-еншост и вживанн я рідної мо
Делегати ,
які зїхалис я
зі
ecix j
ли,
д
о
ново ї
прац і
І
боротьби .
українськ і
ДІЯЧІ
ВСГМИ
мірами'ЇНСЬКО Ї школ и
в
Америці ,
-
в
и
в
письм і
т
а
слов і
у внутріщ.
Wlted
by
Е.ШОГІИ
Committet-
у
сторі н
американсько ї
земл і
дня
А
особливи м
підйомо м
духа,е (
поборювал и
п'ротижидівськуі .
6. Школи ,
яЮ
входять' ў
аВя-
них
взаємина х
кооперативи,
OHTOREA'ЌВ исџш4
ОШ
Mail
Matt
іѓ
at
iha
Poat
Oft -
ol
Д.п.у
City,
N.
J ,
26.' жовтн я
1927.
рок у
д
о
міст а
він
дл
я
нас,
американськи х
У-
ВВ
March
Jo, 1911.
нн
Oar
U .
Ac t
o f Marc h
8 .
1879 .
.
агітаці ю
т
а
боролис я
з
поѓро-jap ќ
з
л Обедиавием и ^
е'пелагр '
яки х ^належит ь
і
купецьк е
кни-
Фил'аделфії,
Па.,
н
а
Четвертий !
країнців.
Бо ,
кол и
рост е
і
зма -
to of
pottac a pTtirldetf tor
in
FEETLOA
LIE S
гічном у
відаошенн ю
цілковит о
говОдств о
кооперативи .
мами .
t9l7 ,
anthorti.4
July 31,
1910.
Конгрес
Обеднання ,
вислухав -
гаєтьс я
українськ а
стихі я
лі д
ігідлягают ь
Рідні й
Школі .
'
Навіт ь
польськи й
закон
Українськ е
гіравительство
за -
Пр
о
ш
и
звіті в екзекутнв и
т
а
докла -
большевицькн м
обухо м
черво-
ЙАТНШ,
7.
Конгре с
заклика є
зага л
і
(мов у
з
31 .
липн я
1924
р.
не
на-
всігди
щедро ю
руко ю
допома -
ft?"-
їщв, .
п
о
переведеній
дискусії
ної
Москви ,
т
о
чогож .
доперв а
Лів е
ааівЦ в сечѓу,
кида є^національним меншостям
тал о
жидівству ,
громад и
д
о
я
к
иайскор -
7.00'
З^'ловзял и
слідуючі
ухвали: .
повинні
доконат и
дл
я
відро -
а погромщиківіокрем і
шог о
приєднанн я
свої х
місде -
обовязк у
вживанн я
польсько,-
0
5;75'
переслідувало ,
віддавал о
піл ;
МОЇ 4
У'
дженн я
українсько ї
нації
ми,
.
.
V.V
0
а.0р
в
и
х
шюд-д о
,,Рідно ї
Школи " %ЃІ
мов и
у
йнутріщни х
ЗНОСИ
і,,,,
с
у
д
і
карал о
розстрілами .
В
то
й
мерикаНсЬкі
Українці,
щ
о
жи -
1
і.
т
ю
ШЛЯХ У
Д
О
ДЕРЖАВ -
ЬМЧГТВ
МЙ
litte r
Ot ,
Eat.-:
приватног о
підприємства
ог,.
Америці .
Н
О
І
НЕЗ.АВИСИМОСТИ .
самн й
спосі б
виступал о
вон о
і
вем о
на
вільній
землі ?
І
.
TTO,OOJ
гово^ювани й
проек т
іде
таким
8.
Конгрес`ухвалюе,тц о
бать -
прот и
агі`тації прот и
Жидів .
З.
В
S .0 0
1.
Повстанце м
з
Місць
хили
5.
В
незломні й
вірі
в
оста -
а
4 : і
.
ЧИНОМ
ЩЄ
дал і
в
обмежуванн і
НЯ'
;.'.
.- І
а.75
ки
діте й
платят ь
річнб
о
Зат е
вж
е
ві д
перши х
дні в
ро -
(
м
р
сво ї
голови ,
пере д
тим и
у-
точну.
побід у
нашо ї
національ -
мовни х
пра в національних
М, Н .
З
а
кожну зміяў адрсиа пдвтнтьея 10
п
Шкільног о
Фонд у
5 0
центів,
сійсько ї
революці ї
розпочала -
країнськнм и
борцям и
з
а
волю ,
ної
іде ї
я
к
і
в
те ,
щ
о
деііокра -
шостей ,
творяч и
таким
чином
ВІДДОВІ
с
я
шален а
протижидівськ а
агі-
б
е
з
огляд у
на
числ о
посиланих і
щ
о
вЖе
в
могилах ,
я
к
і
тими , І
тія
це
не
хао с
гн
е
пустий
зву к
дорогою'розпорядк у
ќорем, -
ВИСИЛАТИ
ГРОШІ
ДИШЕ
НА
л.
ЗА,
FOREIGN
MONEY
ORDER.
(тація,
а
вел и
її
ріжні
темн і
си-
д
б
українсько ї
школ и
дітей.
Ш
Ц
!
валяютьс я
п
о
тюрма х
а
ідея,
гуртуєм о
і
обєднУват и
ру
н
а
гірш е
досі
обовязуючо-
TLAAOOU
„С-ЮБО-М" :
49 8
МОПІЦОШЕГУ. ТЕЛ.
У
.
Ц
$
СОЮАА: 183 8 MONTGOMERY.
їли,
бувш і
поліца ї
і 'члени
рр -
жертв и
політичног о
терор у
о-!
мем о
ту
т
дал і
всі
нащ і
творч і
г
о
закону ,
пр о
мову.
А
це
AJPGQ ^ --ЯУОЄВООА Ч
p .
p .
BOX
348,
JERSEY
CITY,
N.
J .
сійських
патріотични х
органі -
t
ќўпанті в
українськи х
земель .
сили
пі д синьо-жовти м
прапо-
ПОКОНГРЕСІ
І
прям
о
недопустиме ,
б
о
проти-
заці й
я
к
„Русскаг о
народе."
і
ЗА ПРАВА УКРАЇНСЬКІ МОВИ.
Йдуч и
п
о
тім
шляху ,
яки й
ром ,
в
ті м
переконанню ,
щ
о
він
витьс я
'тако ж
виразній
пост
инш і
реакційні
елементи.
Ц
е
нам
вкаазл н
лагибщ і
герої ,
довед е
українськи й
нарі д
д
о
нов і
арт .
2
закон у
пр о
v нов-
сконстатува в
щ
е
в
липні
ІЙІ7.
стверджуєм о
щ
е
й
ти
м
разом :
сили,
тіогучост и
ІГдержавно ї
новаженн я
президент а
Річип
Інтерпеляці я
росл а
Хрупьког о
З
і
всі х
сторі н
широко ї
амЃериканської
земл і
`зіхалнся
де -
рок у
і вдруге. у
вересці
Всеро -
щ
о
згідн о
з
почуванням и
і
во -
незалежност и
в
тій
самі й
мірі,
сполито ї
з
дн
я
2 . серпня
1426
і
тов .
з
Українськог о
Ќлюб у
в
легат и
н
а
Четверти й
Конгре с
Обеднання ,
Прибул и
з
далеки х
сійський
Зїа д
Совіті в
Салдаць -
л
е
ю
цілог о
українськог о
наро -
як
Дов'ів
д
о
сили
Америк у
звіз -
p.,
ч
.
78.,
позиці я
443.
сой мі
д
о
голов и
Ч-ади .
Міиіг
IkCTin,
б
о
а
ж
з
Шнкага .
Прибули
і
з
най даль ш
висунених
ких ЃРобочи х
Депутатів ,
а
та -
д
а
Самостійн а
Собор'н`а
Ўкраїн -
Ідистий
прапо р
американський .
Тисяч і
українських
коопера-
стрів,
ттинІстра
внутрішні х
Істів,
б
о
бул и
і
a
Бостону .
Всі
вони
прибули,
б
о
відчували ,
к
о
ж
Тимчасове ,
Правнтел`ьство
s
ська
Держав а
ві д
Попрад у
п
о
сйрав ,
Міністр а
скарб у
і
Mtei -
нот
ту
т
будут ь
рішатис я
важн і
справи ,
як
і
заважут ь
на
даль -
II.
В
СПРАВ І
жидівськи х
Керенського .
ТИВ
І
СПІЛОК
рІЖНОГО
THIIN
Т.і
Кавка з
ц
е
на ш
ідеал,
яки й
ді-
ші м
житт ю
нашо ї
іміграції.
стр а
справеддивост и
в
справ і
міліон и
вві-
.
ПОГРОМІ В
Н
А
УКРАЇНІ.
Н
а
терені
Україн и
ґрасувал и
(став
вж
е
свій
вира з
в
Четвер -
І
дійсно ,
хт о
бу в
на
Конгресі,
то
й
певн о
не
пожалу є
того .
наміреног о
безприкладног о
на-
жают ь
подібний
членів тих установ
не
проект
без
тім
Універзалі
Центрально ї
Ра -
На
'Великі й
Ўкращі ,
як .
ті й
ріжні
банди ,
ал
е
тако ж
і ‚регу-
Б
о
таки х
українськи х
нара д
щ
е
дос і
на
американські й
земл і
рушуванн я
пра в
українсько ї
раці ї
замахо м
н
а
власне
істну-
д
и
з
дня
22
січня
1918 .
і
в
Акт і
частині,
що .
входила^ в
скла д
лярн а
армія-т а
добро -
н
е
було .
Мабут ь
з
ніяких
щ
е
нара д
н
е
виходил и
делегат и
з
вольч а
червон а
армі я Денїкіна,
які
гро-'мов и
в,українськи х
економій- ,
вання.
Переважн у
часті,
ти`:
v -
Зєдинення;
проголошені м
Ди -
бувшо ї
Росії,, ‚таіќ'ить пятн о
ан-
таки м
підйомо м
духа ,
як
вони
вийшл и
з
Четвертог о
Конгресу.
,
ни х
установах .
стано в
ведут ь
люде,
шо
не
ша-
цили
Жидів!
А
тепер
всі
‚ті
по
ректоріє ю
У.
Н.
Р.
і
Національ-
тисемітивм у
і
поѓромництва ,
А
незабувайм о
при
ті м
н
а
те ,
щ
о
Конгре с
відбувавс я
в
ті м
ю
т
ь
польсько'ї.мов и
ні
в
писі,
Осуджуючи'я к
найбіль ш
ріш у
грсзми^звязуетьЬг
Жидам и
з
у
н
о
ю
Радо ю
3 .
У.
Н
Р
.
в
Київі
В
останньом у
часі
оголоше? '
кол и
на ш
нарід
поневолений
і
кол и
ми
в
Америц і
обез -
ІМІ
н
і
в
с^рвіуА.ч.теци , не
злак, -
країнським визвольним
рухом
на
Софійські й
площ і
дн
я
2.2.1 ч
о
тог о
род а
обяви ,
висловлю -
но
в
щоденні й
пресі
урядови й
'
і дослані
внутрішнни и
боротьбами .
Всі
здавали.соб і
добр е
спра -
ч і г роли;і-ЦРЇ`,мови ,
булнб та-
січня
191 9
року.
є
м
о
заразо м
свій
рішучи й
про -
Прот и
цег о
незгідног о
з
пра-
проек т
розпорядк у
президен -
Ву^ і
ТОГО
ФМЙЬГО ;пОложення .
А
МИМО
тог о
вийшл и
з
Кон -
КИМ.
ЧШ
М
П$}џб^влсш
права,
І
тес т
клеймований
погромам и
у
вдр ю
обяру
Четвертий
Конгресі
Стверджуємо.далі ,
щ
о
у
-
Іта
Річипосполито ї
польсько ї
грееуЗ вдоволен і
і
одушевлені .
А
СТАЛОСЯ, це
тому ,
Ш
О
м
и
н
а
т
о 'найосновніщого .
права ,
ЯКЕ
країнськог о
національног о
іме
Обеднання '
рішучим
`чином І
краінськи й
нарі д
п'а
всі х
свої х
рішучи м
чиномІ Р О
веденн я
торго -
Конгресі
н
е
тільки
констатувал и
лихо ,
ал
е
бралис я
заразо м
()Пр нму с
В ельних `
ї
м
прислугує ,
а
саме ,
права
на-
ни
4 а
цілої
визвольно ї
борот ь
земля х
не
є
під
теперішн ю
по -
протесту є
тЃа
заявляє ,
щ
о
з"-
-
книг
купцями" .
Пр о
д
о
направ н
ЛИХА.
І
т
о
бралис я
в
ТІЙ
вірі
і
в
ті м
переконанню ,
лежно ї
контрол і
книг
дотичної
б
и
українськог о
народу ,
як
ц
е
ру
ні
правни м
ні
фактични м
го -
славлюванн й
українськог о
виз -
овля е
.
мі ж
и
н
щ
о
м
и
ту
т
в
Америці
з
тими
всімн
перешкодам и
дам о
соб і
ек
т
це
й
постан
установи .
Наслідко м
того
ви-
м
а
є
місце
тепе р
в
деякі й
ам
е
сподарем .
Українські
земл і
вольног о
руху,
т
а
змішуванн я
спілки,
ќома н
раду .
Ц
е
н
е
БУ
В
Конгре с
ПЛАЧУ,
зойкі в
і
нарікань ,
а
Конгре с
м
щ
0
мог а
ведення
кннговодства
рикаиській,
а
головн о
в
жидів-
ввійшл и
в
скла д
Союз а
Соція -
йог о
з
погромам и
виклика є
на-
акційні
. акц ійні ,
спілк и
з
обм е
діловий .
Переконаєтьс я
пр о
це
українськ е
громадянство ,
кол и
дИТ0В0
польсько ю
мово ю
в
украївсь-
ській
пресі,
кол и
пишетьс я
пр о
лістичних
Совітськи х
Респу-
пруженн я
в
жидівсько-украін - І ЖЕНО Ю
5
J
кооператив и
почу є
звіт и
делегаті в
та
прочита є
протоко л
з
нара д
Конгрес у
Д
РУКО
Ю
ких
кооперативни х
установа`,
це
в зв'язку
з
процесо м
Шварц '
ських
відносинах.
В
інтересахл мают ь
книго'водствоі
в
блик,
Польщ і
і
Румунії
доро -
та
реферамн ,
які
та
м
були
виголошені .
вест
и
не
лиш е
довела б
д
о
замкнсн-
барда ,
убийник а
поќ.
Симон а
ж
е
жидівств а
і
українств а
І
.
Постанов а
ц
я
г
о
ю
насильств а
і військово ї
о
-
ло- 1 ПРЛЬСЬКІ
Й
МОВ
Обєднанн е
зробил о
великий
кро к
вперед ,
коли
перебрал о
ня
вж
е
істнуючих
установ,
але
Петлюри .
винн о
лежат и
прагнАн я
`'До J МІСТИТ%СЯ
В
2
уступ і
другог о
купації,
а
пі д
Чехословаччин у
на
себ е
та
к
важн у
справ у
я
к
Рідну
Школ у
в Америці.
Обед -
вбила б
сам у
кооперативну іде-
дорого ю
дипльоматичних ,
між-
Зі
всіх
земел ь
бувшо ї
Росі ї
мирног о
співжиття .
нанне
поширил о
тепе р
сво ю
програму ,
кол и
перебрал о
про -
параграф у
названого '
проекту ,
ю.
Самозрозуміл о
також,
щ
о
народніх
коншахтів . У
всіх
ти
х
на
Україні
бул о
найбільш е
Ж
и
III.
З
ПРИВОДЎ І
ПРОЦЕС У
від
у
всіх
ти
х
справах,'щ о
підходил и
дос і
пі д
компетенці ю
вимірен а
вон а
в
есеш.іоналон у
цілий
ря д
урядникі в
і бухгаль-
дів,
прот и
яких
царськи й
уря д
Н
А
Д
ВВИ Й
Н
И
КО
М
С
випадка х
і
н
а
всіх
ти
х
земля х
ЛІґн
Американськи х
Горожа н
І
Ветерані в
ч
и
наши х
Січей.
умовин у
істнування
українсь-
терів ,
вправлени х
у
веденій
нарід
наш ,
споконвічни й
ѓос -
навітѓь
в
мирні
часи
влаштову -
ПЕТЛЮРИ .
В
с
е
т
е
справи , які
тісно
вяжутьс я
з
наши м
національни м
жит -
к
и
х
економічни х
устано в
і
ста-
книговодств а лиш е
в
рідній
мо-
Деяк а
американськ а
а
ч
и
н
е
пода р
ти
х
земель ,
поневоле-
погроми .
„Бе й
Жидо н
— :
л
а
джерело м
справедливог о
т
я
м
отту т
в
Америці .
Т
а
попр и
ті
та
к
важн і
оправ и
ОБЄДНАННЕ
ві,
українській ,
и
е
бу в
би
у
ціла
жидівськ а
прес а
иамага -
щ
е
ра з
виявил о
себ е
н
а
тім
Конгресі
то
ю
організацією ,
як
а
ний.
На
всіх
ти
х
земля х
не
ма є
спаса й
Расоею' ' —
отц е
бу
в
по-
зденервуванн я
сере д
-загалу
СПрОМОЖНОСГИ
СПОВНЯТИ
с`воїх
єтьс я
представит и
судов у
роз
-
держит ь
висок о
на ш
національний,
синьо-жовти й
соборннць -
він
змог и
жит и
свої м
власни м
пулярни й
клич ,
ЯКИЙ
підча с
ре -
країнськог о
насел^ня .
прав у
на д
Шварцбардом ,
убий -
обовязків .
Ц
і
останні,
позбав
волюці ї
втас і
відродженн я
кий
прапо р
і
як
а
обедну е
сьогодн і
ту
т
в Америці
всі
життєв і
політичним,
а
навіт ь
і
культур `
Причини
таког о
поважног о
нико м
Головног о
Отаман а
Си -
леиі
можност и
працювати
в
країнської
державност и
ріжні
сили
нашо ї
іміграції.
Читаючи'реферат и
і
перебі г
дискусі'й,
ним
життям .
занепокоєнн я
слідуюч і
мон а
Петлюри ,
в
то
й
спосіб ,
державйн х
уряда х
і
польських
буд е
міг
кожди й
ствердити ,
щ
о
я
к
референт и
та
к
і
делегат и
4.
М
и
вповні
свідомі
того ,
отаманчуки ,
темні
сили
т
а
во -
Щ
е
пере д
введення м
у
жит-
щ
о
в
Париж і
судят ь
С
Петлю -
установах ,
а
тепер`тако ж
поз-
трактувал и
всі
справ и
надзвичайн о
серіозно ,
річев о
і
спокій -
щ
о
на
Радянські й
Україні,
ми-
рог и
України
перемінювал и
н
а
т
я
міжнародні х
трактаті в
і
кон-
ру,
а
н
е
Шварцбарда .
Імя
був .
бавлен і
варстат у
прац і
наслід-
но.
У
всіх
пробивалас я
одн а
думка :
Ми
мусим о
з
а
всяк у
цін у
м
о
утисків
з
бок у
Москви ,
йде
клич:
„Бе й
жідо в
спаса й
У-
ституції
Польціі,чзабезнечую -
Гддов и Українсько ї Директорі ї к о м тог о проект у й у
Гддов и
Українсько ї
Директорі ї
к
о
м
тог о
проект у
й
у
власних
поступит и
в
наші м
національні м
житт ю
в
Америц і
о
ОДИН
кро к
гіґантичний
проце с
відроджен -
країну."
чнх
національни м
меншостя м
плямитьс я
в некультурний,
га-
установах ,
помножат ь
разом
зі
дальше .
І намітили
пляни
дальшо ї
праці
1
виложил и
я
к
на
до-
ня
українсько ї
нації,
який
му -
Українськ а
національн а
ід
е
прав о
вживанн я
рідної
мов и
в
небний
спосіб,
називаюч и
Пе-
своїм и
родинам и
вж
е
й
так
чи-
лоні
іде ю
Обеднання .
-
сить
скінчитися
повно ю
полі-
ольогія ,
українськ а
літератур а
прилюдни х
і
приватни х
знос и
тлюр у
такими
іменами.я к
„Рів -
сленні
ряд и
безробітни х
І
нс-
Нови й
уря д
стоїт ь
тепе р
пере д
важки м
завданням :
як
пе-
тично ю
самостійніст ю
т
а
відір-
т
а
публіцистик а
ніколи
н
е
ма`
нах,
українськ а
коопераці я
ко-
ник
України".
Конгре с
вважа є
задоволених .
ревестн
це
есе
в
життя .
Т
а
одн о
ту
т
певне,
щ
о
не
перевед е
цей
ваинє м
Велико ї
Україн и
ві д
Ро-
л
и
й
не
мают ь
тепе р
нічого
ю-
рисѓувалас я
довш е
я
к
пів
віку,
так е
поступовакн я
недостой-
Зі
зміст у
обговорюваноѓ))
уря д
намічених
нам и
самим и
плянів,
коли
ми
я
к
громадянств о
сії.
І
от о
цей
проце с
є
бальза -
дофобного, -
а
навпак и
ўкраїн-
природиия `
її
право м
книго-
ним
людсько ї
гідности
т
а
пу-
проекту.недвозначн о
випливає,
не
попрем о
то
ї
акції
зі
всеї
снди.
Все ,
щ
о
намічене,
призначе -
м
о
м
на
зболіл і
українські,душі ,
ський
нарід
виступа в
всегд а
в
водств а
в
рідній
Мові,
т
.
є.
у
-
щ
о
наміро м
авторі в
того
иро-
б.тіцистнчної
етики
зосібна .
не
мати , виконайм о
для
добр а
нашог о
народ а
і
нашо ї
іміграції.
Хочем о
йог о
він
сам е
запалю є
серц я
і
ум
и
оборон і
жидівств а
як
пригніче-
}ираїнській.
Ан і
австрійськом у
-
ект у
є
не
тільк и
знищення
ко-
совісно
ухвал и
Конгресу.
!всіх
Українців, де б
вони
не
жи
пої
нації,
v
урядові ,
ані
навіт ь
царськом у
оперХті^в і акційних
спілок,
але
IV.
РІДН А
ШКОЛ А
В
не
впал о
на
думк у
позбавлят и
тако ж
знищенн я
життєвої
ск-
Г
АМЕРИЦІ .
українськ у коопераці ю тог о зустенці ї широки х мас украін-
українськ у
коопераці ю
тог о
зустенці ї
широки х
мас
украін-
ЩОЙНО Зваживши , щ о українськ е права . тепер , я к іифор -
ЩОЙНО
Зваживши ,
щ
о
українськ е
права .
тепер ,
я
к
іифор -
Д
р
.
Оста п
Грица й
(Відень) .
('переполоху,
а
й
са
м
Карл о
блена
упродов ж
дальши х
стр -
ськнх-
урядників ,
н
е
знаючих
шкільництв о
в
Америц і
н
е
ви-
м
у
є
преса,
намірен о
скасувати !
звернувс я
вкінці
з
няти
дру -
діть
в напрямі
тог о
взірцевог о
НАРОДИВБОРОТЬБІ ЗАволю
польсько ї
мови .
старча є
наши м
національним{
це
засаднич е
і
природн е
прав о
`жинииками
д
о
втечі,
лишаюч и
републнкаиськог о
устрою ,
щ
о
Таки м
чино м
урядовий
про-
вимогам ,
а
під
наукови м
огля-
українськог о
Нія к
н
е
Швайцара м
я
к
неоціниму
до -
Його
репрезенту є
сьогодн я
е
к
х
розпорядк у
президента
Рі-
д
о
м
в
деяки х
випадка х
йд е
можн а
зрозуміти ,
автор и
то -
б
и
ч
казков і
богацтв а
свойого )
прекрасна,
вольн а
країна
чипосполитб ї
пр о
мову ,
ЯКОНІ
з.
духо м
чаЄу
т
а
н
е
ѓ
о
проект у
погодит и
табору .
Все
ту
т
бул о
з
найдо-
ІІІвайцарі ї
з
.її
22 .
кзнтонам и
(треб а
вест и
книги,
криє-в собі
вимога м
модерно ї
педагогік и
J
цей
проек т
постановам и
рожши х
матерій ,
і
з
шовк у
та,
вольни х
люде й
і
вольног о
ШВАРІІІАРИ .
з
одног о
бок у
грізну
небезпе-
чере з
те
не
сповня є
я
к
слі д
п
р
о
меншо -
оќса м іту,
вишиване ,
посудин а
золото м
т
а
срібло м
гѓромадянства .
I
не
инш у
народу .
як
можут ь
з
пра'ва національни х
і
ку
дл
я
істнування
численних
с-
стей
з відповідним и
припис а
Не
аби-яко`го
ворог а
надт о
багат о
шкоди ,
і
тому)
єї
задач і
—Четверти й
вс я
збро я
т
а
всяка
'швейцарськ у
земл ю
вибра в
коноиічнНх
і коовера-
т
у
т
пере д
собо ю
наш і
швай-
Карл о
наказа в
наступ
лицарсь-
Обеднанн я
отси м
а
ж
важк а
ві д
доро-'
соб і
осідко м
то
й
нинішйий
Со -
польськог о
публичнот о
устано в
тив, 1 наці^да ќ меміпост . н .
'царські
Герої !
Бачили
вони
ких
їздці в
в
числі
6000 .
Бурѓу н
піднести
згадан е
не
відповідає !
і
сво -
Конгре с J
постановля є
шкільництв о
гих
жемчугі в
і
коштовни х
пе -
ю
з
Народів ,
щ
о
хо
ч
і
н
е
пов -
міжнарод^ьог о
права .
Іди
рушают ь
гальопом ,
і
в
тій
ціли
ухвалю є
згідн о
й
_
вж
е
Морґартен ,
бачили
Зем -
повни м
сини найкрасши х
і
тверд о
а
рел.
Слово м
V—
тако ї
дорого -
ни
й
і
далек о
не
такий,
яки м
уя -
Нем а
ніякого'
сумніву,
щ'о
але
у
світі
гір
Ьругрг р
-боку ^
замахо м
на
до-
пах, ,але,,ріл, ІГранзон
довелос ь
цінної
добич і
н
е
здобул и
щ
е
вляют ь
ЙОГО
соб і
народ и
по-і 0 Д
н
о
Д
У
ш
н
о
отс
і
резолюці ї
торговельн і
книжк и
кожного !
стоят ь
мо в
ті
рідні
гор и
дов
1
LOPE
НАБУТЕ
прав о
і
н
а
прирол-
.,
ЇМ ст`рінутися
із
силами
далек о
Швайцар и
ніколи. '
Один-оди -
1.
Українськ а
школ а
ма є
бу -
неволені,
т
о
всетак и
мож е
Є
Підприємств а
належат ь
д
о
й^ -
кол а
них,
я
к
мур.
Карл о
н
е
прав о
д
о
житт я
у'країнсько-
‚більшими .
Армі я
Бургунді є
чи-
нокий
капелю х
Карла ,
щ
о
йог о
и
партійно -
вязко м
великог о
за-
виз-
т
чогос ь
і
г
о
внутрішньо ї
правильно ї
ор -
наказу є
свої м
з
всяку
ціну
за-
г
о
народу .
Протестуюч и
проти
слнла
30.000
чоловіка .
Кажуть ,
він
зѓуби в
пі д
Грансо и
підчас
сти,
вільна-ѓвід усяко ї
а
стоят и
лиш е
на
чист о
на-
волюючог о
так,
як
то
й
ко.тиш-
ґанізаці ї
і
мают ь
виключн о
хопит и
прапори .
та'кого
наміру ,
підписан і
пита-
щ
о
в
цілій
Швейцарі ї
не
бул о
швайцарськ і
велитенський
а
утечі,
репрезентува в
незмірну
ціональних
основах .
П ціль
і
ме -
ній
маленьки й
прадавні х
приватни й
Купецьк е
Т
у
т
оди н
ростр м
Ють:
стільки
золот а
і срібла,
щ
о
н
а
вартість,
б
о
-був
виложени й
инши м J
до-
т
а:
Виховуват и
українську`Дїт -
Кантоні в
Шв
а
й
сою в
ца р і'ѓ.
Ал е
пок и
книговодств о
належит ь
д
о
гіри
Бургун д
кидаєтьс я
н
горди й
1 )
Ч
и
міністра м
відомі
ті
фа-
острога х
бургундських
лнца-
рогим и
каменями ,
вор у
в
Америці
н
а
свідоми х
женевськ і
конференці ї
зводят ь
ватни х
торговельни х
зносин.
В
прапо р
преславног о
кантону
кти ?
2),
Ч
и
за-
І
рі в
і
на
`повода х
ї
х
коней.' Як І
славни м
діямантом ,
мі ж
який ` „са м
о
членів
американсько ї
держави ,
т
а
к
аб
о
инакш е
рішит и
про
д
о
арт .
7.
трактат у
мі ж
головним и
ІІІвиц,
дв
а
раз и
хвата є
йог о
рядити ,
міиістри.зволят ь
щоб и .цитований
і
об-
стільки
бу в
варта ,
щ
оди н
а
разо м
з
ти
м
на
таких `
гррм а
.
союзник и
Бургунді р
узял и
у-
національних
меншостей ,
державами ,
союзним и
і
запри -
рукою ,
а
тутж е
й
пад е
трупо м
говорювани й
проек т
розпоря.т-
часть
в
цім
поход і
княз ь
Та -
край",
я
к
каже'ться
пр о
ньог о
доптани х
нині
польським и
т
а
дян,
котр і
дорожили б
своїміязненим и
а
ПОЛЬЩЕ Ю
з
дн
я
28.
поцілений
ударо м
невеличког о І
В
к
у
президент а
Річипосполитої
;
ренту,
королеви ч
з
Неаполю ;
в
сучасній
хроніці.
Можн а
зр
о
румунськими^
чоботами ,
треб а
рдавним
українським
похо-
'
червн я
1919
р.
(Дн .
Законі в
ч
.
берненського,
добровольця .
п
р
о
приму с
ведення
торговслв-
зуміт и
тому ,
щ
о
Карло ,
дізнав -
Фрідріх,"в
15.00 0
наємног о
вій-
нам ,
поневоленим,
локинут и
дженнем,,' вітчиною свої х
бать-
J10 .
поз .
72 8
з
1920
'р.)
посГа -
цій
хвилі
'роздаютьс я
стого-
них
книг
цофнут и
та
недопус-
ська
пі д
проводо м
Микола я
таког о
розгр'ому
з
і
сторо -
дожидат и
ласк и
переможців ,
і
ків ѓукраїнс`ькою культуро ю
т
а
'влено,
щ
о
„н
е
буд е
видаватис я
монним
ехо м
звуки '
боеви х
тит и
д
о
тоѓр ,
щоб и
він
в
тепе-
Кампобассо ,
т
а
полки
гр .
Ро -
нй
‚урволочі", тільк и
і
промиш -
боротис я
з
а
вол ю
і власйу
дер-
допомагали б
краєв и
ніяких
обмежен ь
свобідног о
сурм,
т
.
зв
.
„вол а
з
Урі'
рішній
редакці ї
ввійшо в
як
о
-
- монт.
Карл о
са
м
ВИ'брався' в
по-
ляв тим,
що б
удруге .
ударит и
на
Дівай -
жав у
так ,
я
к
боролис я
швай-
рідном у
батьк'ів здобут и
независи-
вживанн я
громадянам и
якрїне -
‚тримбіт и
з
Унтервальден "
на{
!бовязукічи й
у
життя .
Вар -
"‚хід ураз'з і
свої м
двірськи м
по -
царі в
Щ
е
тог о
самог о
царські
Геро ї
з
австрійськими,
І свої х
мість.
(`будь
мов и
в
приватни х
і
тор -
знак ,
щ
о
головн і
сили-
союзни х
(Ща`ва,
19.
верестія ,
1927.
Підпи
'
її чопом ,
в
яком у
бул о
безлі ч
йо-
та.) 1 наближаються .
Іроку, —
22.
червн я
1476.
нрий-
бургундським и
й
німецьким и
2.
Рідн а
Школа в
Америц і
бу-
говельни х зносинах" .
З
то
ї
При-
.^Де^
ШО
з
а
шяо '
до'
велико ї
розправ и
го
слуг,
урядовців ,
лакеї в
(можновладц'ями.
-
д
е
`змагати ,
щоб и
`наук а
була(
ч'ини
намірений
'припис,
забо -
якийс ь
дикий'
нарід ?
пцта-j
Муртен,
ал
е
судьб а
хотіла ,
щ
о
блазнів ;
а
прит'ім
череда .
роз -
веден а
такими
вчителями ,
роняючи й
вест и
^сниговодств о
s
Слав а
Героям !
Слав а
бор -
етьс я
ту
т
Карло .
Невж е
ц
е
й
ту
т
ЏТвайцарй
лишилис я
пе-
пусни х
жіно к
в
числі
2,О0О.
т
р
і
підлягати-мут ь
всі х
торгуючи х
в
рідні й
мові ,
н
е
цим,
що`зі^зброє ю
в
руці
ви-
славні
союзн і
(Eidj^enos-:
реможцям и
над
горди м
пано м J
ДІТОЧІТШРАЛЬНІ КНИЖКИ:
Швейцарі в
було'
всьог о
20.000.
шкільни х
справа х
Обєднанню .
повинен
найт и
місц я
в
польс ь
бор.юют ь
власном у
Народов і
Jsen)?"
А
оди н
з
полонених
від-
Бургундії.
під
проводо м
ГаясП
а
Вальдма -
3.
зван а
„У-
ком у
законодавстві .
вол ю
J
власну
державу !
повіда є
йому :
„Так ,
пане,
це
ті
на,
Петерман а
Рот а
т
а
Рудоль -
прав а
Шкільн а Комісія ,
Школ и
Рідної
в
Амери-
А
після
того ^
незалежніст ь
Н
-
`
'---^ЖЉ:::
Ї
ф
а
Рідінга.
Бій
почавс я раиним` стар і
перекоѓли " ` КОЛИСЬ "
Швайцар и
з
пблонцн,
щ
о
заводит ь
п
о
всіх
українсь -
Швейцарі в
бул а
вж
е
майж е
д
о
трактат у
'має
сві й
вислі в
час-,
РУСАЛКА ДНІСТРОВА (7 осіб)
nen
i
m
Австрійців. а.^--пів„ і ^
В
найблизші й
частині
раном ,
наступо м
Бургундів.
Bf
'
"
,
i
ляи
Л
к
и
х
школах ,
однакови й
плян(
вершени м
дідом.
тинн б
в
11 0
арт .
конституцІІіИЗДВ О
мІЇйж'Ќшт
В
люті м
бою ,
ЯКИЙ-
спинивс я
праці '
розглянем о
геройськ у
перші й
хвилі
швайцари ,
поба -
однощльн у
систем у
Польщі -. ,
КОЗАЦЬКІ ДІТИ
(8 осіб)
10 -
який ,
забезпечуюч и
тепер,
боролис я
Швайцар и
з
‚Др`р.
1513
числи в
їх
сою з
у
-
боротьб у
Густаф а
Ваз и
з
а
дер-
чивш и
ворога ,
стали
навколіш -
ДІТОЧЕ СВЯТО
( 7
осіб)
Ю
-
й
однаковгшкільні^підручники.Іяацібнальни м .меншостя м
пра-"
(тако ю
хоробрістю ,
щ
о
Бурѓун-
ж
е
13
кантонів,
а
звязо к
з
т
-
жавн у
незалежніст ь
Швеції .
,
,
Ю
-
ки
д
о
молитви„я к це
вон и
ро -
.
4.
Ті
наші
вчителі, котри м не-
в
о
засновуванн я
і ведення
сво- ,
дів
угорну в
несамовити й
страх;німецькою державо ю
майж е
при-
ТАРАС ДИТИНА
ЗБИТОЧНИК (4 ечНб)
(I B ocW)
ю
-
били
пере д
кожно ю
битвою .
доста є
фаховог о
знання,
ма^ м
до -
шляхо м
допомоз і
власним
коштом'суспільни х
ВЛОДКА (8осЮ)
.3 .10 -
а
кол и
їздц і
їх
звернулис я
pan-‚забувся .
В
силу
договорўі в
Б
а
Однач е
"
Карло ,
думаючи ,
щ
о
ю
т
ь
у
протяг у
дво х
рокі в
установ , отже і
кооперати в
ра -
I
K
осЮ)
Пан и
чубляться ,
а
в
муЖика
аел ь
(1499 )
Швайцар и
н
е
по -
Ітом
узад ,
почалас я
загальн а
.
вон и
Припали
д
о
землі,,
що
б
І
повнит и
сво ю
освіту
зо
м
з
ти
м
Гаранту є
в
ни х
'сво-
СГТЧО^ІіІЦЬ
(5 осіб)
Ю
л
о
б
тріщить .
.трібувал и
вж
е
платит и
Німеч-
втеча
в
такі м
заколоті ,
начеб
.-'благати
в
ньог о
змилування ,
пр и
.бідне
уживанн я
своє ї
мов и
Н
е
чині
державних,
податків,
ні
н
е
Бурѓўні й
втдкади` пере д
злнмйі
^кликнув .^глумливо:
„Дивіться ,
т
а
н
а
щЦЏ-
ддсіьс я
вяперенитиі щ о
коопе- і
ННКОЛАЯ О0осіб )
10-
були
зобовязані
д
о
рішенці в
Кіт
лівний, хло п
мівний
всю -
силами.
Карло'
до-
І-
ш
,
аіубравц і
(ces.
canailles)
Розлючени й
й
самообразуванн я
Шкільної ^ Комісії,
яльних
учительськи х
курсах ,
у-
ратйв а
наиіонально ї
меншост и
.МІКИЕІН И
і гроші
слати
до:
'жутьс я
мене
ласкиІІбУ в
меча
особист о
здержу-
судовог о
трибуиа -
ди
поживиться .
просити
найвисшог о
ладжуваних' у
догідні м
час і
на-
є Ісуспільною
установою ,
засно -
`.
Гарміітчики,
вогн я
н а % сволоч! "
вав
свої х жовнірі в
від
утечі.
А
'
Німеччини.
І
'`З'
Чальноющкйьно ю
управою ,
'вапою і
утримувало ю
влаени м
f
АЛЕЗ 'ррз^щеи ѓ
'На
верхівля х
ле-це.н а
Щчо
Не
здалося.,
Все
І
від
тог о
час у
датується "
їх
Н
а
-язиц і
мід ,
а
пі д
язиќом і
.5.
На
гіагальпі шкільні
віідатн
кошто м
ттєї-меишости, а
з'то ї
V,
VOB' O
ял"
Тармат и
не` роби'ли
Швайцарам )
втікало
н
а
осліплу
страшні м
державна - незалежність ,
поѓли - 'лід.
!
осИову^гьс я