You are on page 1of 4

РІК XXXV. Ч. 254. Джерзи С и т і , Н . Д ж . ; в т о р о к , 1. п а д о л и с т а , 1 8 2 7 .

ТРИ ЦЕНТИ.

ІТАЛІЙСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ЗАТОПИВ


VOL. XXXV. No. 2S4. Jeraey СЙу, N . J . , Тие.4ву, НЧСЯРІЦГ 1, 1927. THREE CENT!

КАРЛО ПРОГОЛОСИВ ОФІЦІАЛЬНО І


РИБАЦЬКУ ЛОДКУ
Д Е Н Ь ПЕРШОГО ПАДОЛИСТА СВОЮ КАНДИДАТУРУ ДО ПРЕСТОЛА
ЦЕ ВЕЛИКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО, ЦЕ
ДЕСЯТЬ РИБАКІВ ЗГИНУЛО, ЛИШЕ ТРОХ УРАТОВАНО.
ПАМЯТЬ ПРО ТУ РАДІСНУ І ЩАСЛИВУ ХВИ- У МІСТІ А Л Ь Б А - Ю Л І Я С К Л И К А Н О З Б О Р И
КАНДИДАТУРИ КАРЛА.
ПРИХИЛЬНИКІВ

П А Р И Ж , 29. ж о в т н я . — П р и н ц К а р л о в и с т а р и в о ф і ц і я л ь н о
Б О С Т О Н , М е с е ч у з е т с 29. ж о в т н я . — Італійський пасажир-
ський к о р а б е л ь Презіденте
американський рибацький вітрильний корабель Авалон т а за-
Внлсон наїхав коло

топив його на місця. С т а л о с я се наслідком т я ж к о ї мракн, че-


Кейп К а д на
ЛЮ, КОЛИ ВІДРОДИЛАСЯ НА ЗАХІДНО-УКРА- свою кандидатуру
портерам

Партії, щ о б и
француськнх
до румунського
часописів,
Т р ь о х м і с и Ц і в п р о с и л и й о г о п'ровідник'и
проголосив с в о ю кандидатуру до
п р е с т о л а. В і н з а я в и в р е -
щ о в протягу.
Народньо-Селянської
послідних

румунського
р е з я к у м о р я к и А'валону п о б а ч и л и н е б е з п е к у т а к п і з н о , щ о не
мали часу втекти.
ІНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАКА. п р е с т р д а . Він в а г а в с я . Т е п е р о д н а к в і я з г о д и в с я на їх
Маиойлеску, я к о г о а р е ш т о в а н о на румунській границі А б б ж а -
просьбу.

ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ ПАДОЛИСТ ПРИЗНАЧЕНИЙ


Капітан к о р а б л я П р е з і д е н т Внлсон с к а з а в з а р а з задержа- лурано о державну зраду, віз саме Його відповідь` д л я провід`
їй к о р а б е л ь т а с п у с т и т и р а т ў и н о в і л о д и , а л е х о ч а сі ш у к а л и ників політичних партій у Румунії.

ДЛЯ ВШ АНОВАННЯ ТОЇ ПАМЯТИ. КОЖНА


цілями годинами за розбитими рибаками, вони вратували
іількн трох. Д е с я т ь других р и б а к і в п р о п а л о б е з сліду. Б У К А Р Е Ш Т , 29. ж о в т н я . — Д о А^ьбагіблія, м і с т а у Там-

СВІДОМА ГРОМАДА ПАМЯТАЄ НА ЦЕ, ВЛА-


У р я д н и к и і т а л і й с ь к о ї лінії в и д а л и з а я в у , в к о т р і й с к л а л а - сильвеиії, скликано к а слідуючий тиждень збори НИролиьо-
юдь вину н а р и б а ц ь к у лодку. Селягіської Партії, щ о п о п н р а є кандидатуру Ќ а й і в , л ^у-.

РОЗБЙІТЯ ЛІТАКА. ШТОВУЄ ВІДПОВІДНЕ СВЯТО І ЗБИРАЄ НА HIM Догадуються, щ о правительство недвстугннть-во зВорів
прн п о м о ч і поліції а б о в і й с ь к а . П о цілій Т р а н с і л ь в а н і ї к о н -

ЖЕРТВИ, ПРИЗНАЧЕНІ НА ДАЛЬШУ БОРОТЬ- центрують тепер жандармерію. Деякі політики кажуть, щ о `
премієр Братіяну буде б о я т и с я недопустити д о з б о р і в ЧеЬез

БУТИ
БУ, НА ІНВАЛІДІВ І ПОЛІТИЧНИХ ВЯЗНІВ ТА
ЗГИНУЛО ЧЕТВЕРО ЛЮДИЙ. те, щ о С е л я н с ь к а П а р т і я м а є у тій части к р а ю велику силу.
НЮ Б Р О Н С В И К , Н ю Д ж е р з і , ЗО. ж о в т н я . — На город фар- Королева вдова Марія має РбУренд на преміера Б р а -

ПЕРЕСИЛАЄ ЇХ ДО КРАЮ ЧЕРЕЗ:


мера С а й м о н а Г а р п е р а # повіті Миделсекс ‚недалеко від д о р о г и тіяну з а те, щ о п р и к а з а в о т в о р н т н лист Карла, заадресований
Лейќ Н е л с о н Р о в д , у п а в нині р а н е н ь к о л і т а к . П і д ч а с нещастя д о неї.
згинуло четверо людий, а саме дівчина й трох мущин.
Пільот машини б у в приятелем трох других''осіб т а взяв
їх н а п р о г у л ь н у в о з д у х о . ч . П р и ч и н о ю н е щ а с т я б у л о т е , щ о м а -
піина п е р е с т а л а п р а ц ю в а т и .
Ф а р м е р к а оповідає, ш о вона вчула гуркотіння літакового
QBYEDNAIWE, P.O. BOX 411, PHILADELPHIA. РА. К Е Л Ь Н Е Р І У С І ОС
АТЕШТ ЌД ПРЕЗИДАТА FPEFTFF.
СКАЛІЧИВ ЙОГО ВИСТРІЛОМ З РЕВОЛЬ-
п р о п е л е р а , а л е н е в и х о д и л а н а д в і р , б о в о н а вже' б а ч и л а в тій ВЕРА У ПРАВИЙ ВИСОК,
околиці б о г а т о літаків. Нагло гуркотіння пропелера перерва- АТЕНИ ЗР, ж о в т н я . — Д о к о н а н о т у т . а т е н т а т у и а й р е з и -
лося. Ф а р м е р к а виглянула через вікно й побачила, щ о літак дента Греції адмірала Кондуріотіса. Кельнер Ґусіос стрілив д о
скрутився як пострілений голуб т а стрілою кинувся д о землі. н ь о г о з . р е в о л ь в е р а , к о л и він в с і д а в д о а в т а . К у л я р о з б и в ш и
За к і л ь к а х в и л и н л і т а к з і с т у к о т о м з в а л и в с я в її к у к у р у з у . К о - ш и б у , с к а л і ч и л а п р е з и д е н т а у п р а в и й висдж- С к а л і ч е н о г о п р е -
ли ф а р м е р и п і д і й ш л и д о л і т а к а , в с і п а с а ж и р и в ж е б у л и н е - з и д е н т а з а б р а ц р д о ш п и т а л ю , з в і д к и він, п о з а о с м о т р е н н ю й о -
'і''
` го р а к и й п о л е г к і й о п е р а ц і ї ` , в і д ї х а а д о м і в , р а н а п р е з и д е н т а

ЖЃ#`
к

ш і хоч є тяжка, н е грозить однак ніякою небезпекою його ж и т -

ФИМИНЩ ДАЛІ ДОБИВАЮТЬСЯ СШШШІ. tfa ' # і х ' Р


(ічо--Црезилент.Кв.^^

літ,
Атентатчнка Гусіоса, по з в а н н ю кельнера, щ о числить 25
грецька поліція з трудом уратувала перед самосудом т о в -
пи. Він з а я в и в , щ о атентату д о к о н а в через т е , щ о не м а в з а -
,

ПРЕЗИДЕНТ ФИЛЙПИНСЬКОГО СЕНАТУ ПРИЇЗДИТЬ ДО


н я г г я . Н е е він ані а н а р х і с т о м , НІ к о м у н і с т о м , х о ч у й о г о х а т і
АМЕРИКИ РОБИТИ ПРОПАГАНДУ. н а й д е н о к о м у н і с т и ч н у л і т е р а т у р у . Сам президент І поліція ува-.
НЮ Й О Р К , 3 0 . ж о в т н я . — С ю д и п р и ї х а в нині к о р а б л е м ж а ю т ь його з а божевільного. 7
Мануель Кесон, президент ф и л и п и н с ь к о г о сенату, щ о б и д о - ЛЬВІВ — ПРЕСТОЛЬНИЙ ГОРОД ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ.
биватися перед американським урядом у Вашингтоні приз-
наиня п о в н о ї н е з а в и с н м о с т и ф и л и п н к с ь к и х о с т р о в і в .
Кесон г о в о р и в , щ о непевність щ о д о б у д у ч н о с т и Ф и л и п и н -
ських о с т р о в і в з д е р ж у є економічний р о з в і й о с т р о в і в .
V У МОСКВІ СТРАЧЕНО ТРОХ ШПИГІВ. К
УМЕР ВІД АЛЬКОГОЛІЧНОГО ЗАТРОЄННЯ В ВЯЗНИЦІ. З А С У Д Ж Е Н О IX З А Ш П И Г У Н С Т В О В К О Р И С Т Ь
НЮ И О Р К , ЗО. ж о в т н я . — У ш п и г а л и
40-літний Д ж е й м з М е к Н а м і . П р и ч и н о ю с м е р т и б у л о
а л ь к о г о л е м , на яке х о р о г о лічили ч е р е з д в а дни.
Белвю помер
затроение
нині
. ^.З'^З ристь Великої
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Британії двох
'
M O Q f B A , 29. ж о в т н я . — С т р а ч е н о т у т з а ш п і о н а ж у в к о -
братів, Володимира й Кирила

Коли хорий помер, показалося, щ о його доставили


ш п и т а л я зі с г е й т о в о ї в я з н и ц і в с ь о м у місті. Т е п е р прок`урато-
рія р о з в е л а с л і д с т в о н а д т и м , з в і д к и М е к Н а м і . д о б у в г о р і в к и . '
до
; ^.А-ИІЗГ,: І П р о в и х I к о л и н г и ь о г о м}л і о н е р а , М . К о р е п а н о в а . К'ирило
зі с л ь о з а м и в о ч а х п р о с и в о м и л о с е р д я . В о л о д и м и р П р о в с т а -
рався з а д е р ж а т и р і в н о в а г у д у х а , к о л и г о л о в а в о є н н о г о
налу з а я в и в , ш о на їх помилування нема ніякої надії.
Пров

трйбу-
Внесено
апеляцію д о Всеросійської Екзекутиви і усі надіялися; иіо з
, ^ Н ( ) , К^ТАСЇРл?ФА В КОПАЛЬНИ. огляду н а видану, амнестію, їх помилують, однак ЕкзекутиВа
І А Ф Т О Н , М и ши ѓ'єн,' ЗО. ж о в т н я . — У копальні міди Квинсі в і д к и н у л а ї х в і д к л и к н а т і й о с н о в і , ш о їх п р о в и н а б у л а о д и н t o
слу'іилаея п і д з с м й а к а т а с т р о ф а , я к а в і д т я л а в і д світа 400 стіп з найбільших злочинів проти Совітського Союза. Страчені
шпигуни мали стояти у близьких ‚взаєминах,з Ауџщщл-ісекре-
під з е м л е ю 7 р о б і т н и к і в . ї м н а р а т ў н о ќ в и с л а н о 1 5 0 к о п а л ь н я -
т а р е м б р и т і й с ь к о г о п о с о л ь с т в а у М о с к в і , Ч е р н а к о м . . а - . ц ' -і `
них „ т и м б е р м е н і в " , щ о б и в о н и п р о б р а л и о б в а л е н і п р о х о д и т а
‚1-і' . ' - .
добули відтятих від світа робітників.

НАЙШЛИ П О К А В А Л К О В А Н Е Т І Л О В РІЦІ.
' - У ЇЇІШ mwwtto ЧЯНПС ХАІЯІ.
' 7 Л Я М І В С Т Е Р Е Г Л О В ' П Р О Т Я Г У 7 0 0 ЛІТ ГРІБ
Ч
Л
НЮ Й О Р К , ЗО. ж о в т н я . — П о л і ц і ї в н ю д ж е р з ь к і м м і с т і і`о- МОГУЧОГО ХАНА.
бокені доніс `Лўис Б і л а н к о н , с т о р о ж м о с т а к о л о Л а к а в а Н с ь к о ї Л О Н Д О Н , 2 9 . ж о в т н я . — Ч а с о п и с „Согтдегі Е к с п р е с е " д о -
зелізниці, щ о він д о г л я н у в на в о д і ріки Г у д с о н а н е м о в б и я к у с ь ПОЛКОВНИК носить, щ о російський дослідник, професор П. Козлов, від-
подушку. П р и г л я д а ю ч и с я п р е д м е т о в и близче, він п о б а ч и в , щ о ДМИТРО В І Т О В С Ь К № И , крив у пустині Г о б і гріб м о ѓ ў й о г о Чіінґіс Х а н а . С е в і д к р и т т я
подушка була п е р е в я з а н а ш н у р о ч к о м . Він дістав гака й д о б у в і Державний Секретар Війскових з р о б л е н о я к р а з 7 0 0 літ по підбиттю згаданим ханом Монголії,
клунок з води. ПоШевка була з а в я з а н а білим шнурком, до С п р а в 3 . У . 'Н. P . , я к и й з а н я в недалеко руїн м е р т в о ю міста. К а р а - Ќ о т о , у пустині Гобі.
Д-Р ЕВГЕН ПЕТРУШЕВЙЧ,
якого були дочіплені куски м а р м о р у . Коли р о з в я з а а Шнурок, Л ь в і в 1. п а д о л и с т а , 1918 р . С р і б н а д о м о в и н а в е л и к о г о х а н а с п о ч и в а л а на 78 к о р о н а х
Президент Української Націо-
на с в о є з д н в о в а н н е н а й ш о в у с е р е д и н ! с е р ц е й к а в а л о к туло- нальної Ради. принців і ханів, яких він підбив під с в о ю вдасть.
в и ш а л ю д и н и . В с е те б у л о з в и н е н е в б р у н а т н и й п а п і р та газету, В протягу 700 літ стерегло с ю домовину 7 лямів (будій-
яка мала дату 23. серпня. ських м о н а х і в ) . К о ж н и х 7 г о д и н о д е н з т и х л я м і в вдаряв у
Поліція й лікарі прийшли д о переконання, щ о тіло роз- в е л и к и й д з в і н , щ о в и с і в н а д с а р к о ф а г о м ( г р о б і в ц е м ) . .З'``
рубано сокирою а б о пилою та щ о сього доконав якийсь чоло- Степан'Мусійчук. З ^ У гробі найдено висаджене дорогоіЩшостіи^ р$дежя
вік, я к и й н е р о з у м і є т ь с я на анатомії` л ю д и н и . Поліція думає, Чингіс Х а н а , а т а к о ж з р о б л е н і у п р и р о д н і й в е д и чині статуї
шо л ю д и н а б у л а с е р е д н о г о в і к у та сильної будови. Лікарі ка-
ОЙ НА ПЕРШОГО, НА ПАДОЛИСТА! льва, т и г р а й коня, історію панування хана Й біблію, написану

Ѓ}Ш
І ЛИЯЛИЦАРІ ЧКАМИВ ЛЮТИЙ БІЙ ВАЖКИЙ,
жуть, щ о Тіло б у л о 9 в о д і ш о найменче д в а тижні. Поліція р д и и м англійським монахом.

ОИ,ЛА ПЕРШОГО, НА ПАДОЛИСТА, КОЙ,РОВСЦЏА РІПЕРШОГО, ПОЛИЛАСЬ.


с т а р а є т ь с я р о з в я з а т и з а г а д к у с м е р т и с ь о г о ч о л о в і к а , але поки- . Т а к о ж н а й ш о в п р о ф е с о р К о з л о в гріб улюбленої жінки
щ о щ е нічого не з н а є . Л.і Ч н м ґ і с х а н а , иа я к о ї б і л і й , м а р м у р о в і й д о м о в и н і н а х о д и в с я и а -

НаБУВПАДОЛИСТА' а н С - і и о В е л н к и й Х а н в і д п у с т и в її, п р о б и в ш и ІІ г р у д ь с в о ї й

ТРАЖШЕНРТИВЙОЮСЕЛИЦАРІ 2ІРУВ ШААЗІШНІСТАЛІ


СХОД:'г'. ШШМИУШНІ
)T. WL%
и

ДОЗОРЕЦЬ
Б О Ф А Л О , Н . Й.,
ВЯЗНИЦІ ОСУДЖУЄ КАРУ
30. ж о в т н я . — У минулу неділю
СМЕРТЃІ.
гіромов- ЛЯГЛО
ЗА УКРАЇ Н У, ЗА НАРОД.
Ой,
В ТРИСТА И СОНЦЯ
ІЇІкОЛИ Б У Д Е ЗІ Ц№НТЎ
ляв тут н а публичнім вічу, у р я д ж е н і м з а х о д о м ЛІґи
С м е р т н о ї К а р и , д и р е к т о р в я з н и ц і з С и н ѓ С и н ѓ , Л ў і с Л о с : Л.
Знесення
Лос, по ПІВЗІБНОЧІ
ОИ, РАЛОСЯДО МОЛОД̀
ЗОРІ ЦВІ ТРИСТА ОИ. СУМНАІЗВОЛЬНАЯ
ПЕРШОГО.
РАДІ СТЮЗЕМЛЯНА ПАДОЛИСТА
ЗЛИВСЯ БУВ:
стігоі ЗІ СКАА.

Б № Л Ш , 28- ж о в т н я . — П е р е д м і с т я Б е р л і н а , Ц і г е г л і ц , б у -
щ о б у в с в і д к о м м н о г и х е к з е к у ц і й . В і н о с у д и в к а р у с м е р т и -за у -
о и й с т в о й в и с к а з а в с я за з а м і н о ю її д о с м е р т н о ю в я з н н ц е ю , бе^з
ВОИ,ГОРОДІ
ЗІ
Б ЛЬВОВІ
РАЛИСЯ' Н А , НА ГОРІ
ПОРАДОНЬКУ, . СТАЛА
ДНІ С ТЕР, БУГ СЯ ГАЛИЦЬКА. де м а т и в е л и ч а в у , н о в у п у б л и ч н у џ і к о л у , я к о ї усі с т Н н і , з ш
нішн1 так і внутрішні будуть з і скла. Л и ш е оден зруб сеї ио-
зов-

НА ПОРАДОНЬКУРІДНА НУ—ВАЖНУ.̀
ч

п р а в а п о м и л у в а н н я а б о з а м і н и її, а ж д о к и з а с у д ж е н и й не від-

БО НАРАНЕНЬКО
ПЕРШОГО,ДОНА ПАДОЛИСТА
в о г о вигляду школи буде з цементу й с т а л і Џроди

ЯКРШНБОРОНИТИ АІАТІВІНТЧИНУ.
КУ, РАНО-
І ДНІПР ЗДРтТНУВ.
сидить ш о найменше 2 0 літ у вязниці.. Доперва по тім часі б у д у т ь відділені від с е б е стінами з і скляних б р н л . 1
найвисший державний суд мавби рішити більшостю голосів,
У ЗЕМЛЕНВКУ
Х ОДНА: ПОВІЯВ ДОВГІНАМШСНІНАЛІТОЙ-
Ой', ПО Т ЧОТИРИСТА
а б и щ к о д у з р о б и т и б і л ь ш е п р и є м н о ю , б у д е в е н а EIJ
чи н е д о с т а ю ч і д о к а з и в и н и з а с у д ж е н о г о
не д а ю т ь о с н о в и до помилування засудженого
а б о инші
на
обставини,
досмертнуі ТАИ
ВСІ КОРОТКА
Х ОДНАКОВА, ТО БУЛА РАДОНЬКА,
ВСІПРИСЯГОНВКА: ,
ЗОРї давим парком. Коли експеримент із сею ш к о л о ю і
у с п і ш н и м , усі п р о ч і н о в і ш к о л ц б у д а т ь с я буз "
вязннцю. '
ЩИРА-
„ПОСМЕРТЬ
ЗЕМЛЯ ВРІНАЯ ТА
АВО ВКРАЇ
ОПІВГАЛИЦЬКА
НОЧІ НЗАТРЯСЛАСЬ,
ВДАРИВ А ВІГРІЛЬНА! "j
М СТРАШНИЙ,
стяг взірця?
(1ДЯКШІ Др. Остап Грицай (Відень).

ГОШГОЕО 1195 ,

л '
нѓарамѓ p u m i h e d dally except В в п й а м T
; M M Qrand Sliaat, Jersey ATY, N. J .
ОсяЬся by the Ukrainian НаНопаі Atsociatton. lac.
"Milcd by Editorial Committee. . :
ЗІ СВЯТОМ IX. РОКОВИН ЛИСТОПАДОВОГО ПОДВИГУ.
ввНагеН u t e e o a i Claai Mail Matter at the Poet OMce o t Jeraey C U j , N. J .

ся Магся ЗО, 1911, under tba Act ol Marcb 8, 1879.


luascirriOM
Лв-сяАаае. (аѓ m t i l l . i at IATMSJ
і pedal rate ot postage proridad (or IN Section 1103
ГШРЕДШІАТА;
L X L 1 9 1 8 . - ІЃ X L 1927.
' . T%T.. C.NTL В COPJ.
Hf tba Act of October З, 1917, t u U o r t i . d July 31, 1918.
ЃСЯ' % 7.00 j ША
..S375
ОЧОІ!
TCR.
7.00 DEI COHORT., ETRENGERE.
IENTODEІА РЬ-ЬИЦ..
LOI DUU NOT
Jд і ж д а л и с я н а н а ш і й Зегилі щ е - с ь к о ї і п о л ь с ь к о ї д е р ж а в и з а -
FOYER.? раз к р і в а в о г о п о л ь с ь к о г о р е - 'Іпдхо$влг ао с тноалсі т знгьоодї онме в овл ія, рпмуот ат-ояї-
випливом тої незрозумілої
навистіи д о
н е- в и т в о р ю є в нас с к р і з ь
вій'сько-чужих
(

п а н і в т а г р а б і ж н и к і в , на
НАЙМИТІВ
_ A 3.7S - 5 2.00 OUOIT MERCENAIRE.
TERM.E.EIENT NO. ТИЃ. FU.RRIER.? ж і м у , п р о т и с т р а х і т ь я к о г о ві-
в о с т и, щ о й було слідно щ е ' п а л ю ч и й сором святим Тіням
кої щ е й с ь о г о д н я н а н а ш и х після п е р е в о р о т у В л е я м х Т е р о ї в Л и с т о п а д а , щ о в ПОТО-
ТАЃМ EEAUU щ % 2.оо (Невже збройна наснла чужинців мав к а м и
.$10.00 накидати закони нашим хатам? Невже
цілими т а к жертвенно
руках. Безхарактерність на т и х п е р е д о в и х д ю - , ках` с в о є ї ќ р о в и з м и в а л и ТААРО
$ 5.00 продажні банди наїздннків мають зло- б о р о л и с я н а ш і л и ц а р с ь к і д і д и н а ш и х в а т а ж к і в в д о б і К о з а ч і д е й .
S
2.75) і п р а д і д и , н а ш е За п о р о ж е Ьтта-
Тоді, коли наші сусіди І вічного раба з н а ш и х ЧОЛ.
40-МІ.ІИ,-
' . . ! ( . . . . J , , „ Oty KITES:
Зв колиѓў
T аміну адреси ше Гайдамацтво, стаючи в о-
' щ о з а в с я к у ціну, н е х а й І м о б і л і з у в а л и і з б р о ї л и п р о т и І в о н а певно в и г у б и т ь
при допомозі ч у ж и н е ц ь к о г о кас п о л ч и щ а н е з м і р н і н е т і л ь - J н о в и й н а р і д , к о л и м и , сучасні,
;. j , ... За оголошення ред а кип не відповідає революціонерів (1792 p.). б о р о н і м у ч е н и х н а р о д н і х м а с

g^":::::::::::::::r?:So
Тсявфон нСноСОДи": 498 Montgomery. Тед. У. Н Союза: 1838 Montgomery.
V . ' V Aipeoet "SVOBODA", p . О. BOX 348, JERSEY CITY. N. J .
України. Наказний л а д , я к з а
часів польських ќрулів і ж о р -
п а н а н а м а г а л и с я с т а в а т и в е р - ки в с е б е , а л е й п о з а м е ж а м и .навчені а ч е й г а р а з д страшними
х о в о д а м и т а з а х о п и т и в л а д у в с в о й о г о к р а ю , т о д і с а м е „ д і я - д о с в і д а м и в у с ь о м у н а ш о м у ми-
свої руки, ударемнила в нас то- чі", щ о м о г л и с п о к і й н о с и д і т и н у л о м у , не д в и г н е м о с я одною-
Е В Я Т Ь р о к і в минає стоких м о с к о в с ь к и х царів, не-
ді н е о д и к ВИЗВОЛЬНИЙ п о ч и н , д о м а т і л ь к и з а в д я к и н а ш і й г е - о д и н о к о к ) л а в о ю сорокмі.ТІО-
% -.7S
Лпн ШСЯІЬА
ШТТТТ———- вже

дня
з часу, я к н а ш і в о л я і б е з с о р о м н а насила, к р н -
рідні Г е р о ї з д о б у л и міцал, т ю р м а і пута, л ю т е г о -
1. Л и с т о п а д а нення в с ь о г о , щ о в р а ж а є ду-
р о з б и л а немало народніх сил 1 ройській Армії, еони
спричинила неодин важливий до бачу вали в
ч о м у с ь - 1 н о в о ї м а с и , і н е к л и к н е м о на
з а к о н н о м у { всі п р о с т о р и У к р а ї н и :
к р о к н а п е р е д в н В ш о м у куль-1 в і й с к о в о м у л а д і о б м е ж е н н я о - ОБЄДНУЙМОСЯ!
1918 Л ь в і в , в и д в и г н у л и т а м х о м в и з в о л ь н о г о ѓ з м а г а н н я —

В ДЕНЬ ПЕРШОГО ПАДОЛИСТА.


З і с л о в а м и , з пЃенею н а у с т а х : ,
прапор
сили
України
незалежність
і п р о г о л о - о с ь і н а й в а ж н і й ш і з н а м е н а ни-
Українсь- нішнього польського володіи-
к о ї Д е р ж а в и . Р і к - н а - р і к с в я т - н я н а Г а л и ц ь к і й З е м л і , рай,, со-
т у р н о м у р о з в и т к о в і . В с е м і ж у- с о б и с т о ї
к р а ї н с ь к и м и г е т ь м а н а м и най- в і й с к о в о с т и
свободи, а в самій
осоружці
ш о в с я я к и й с ь С к о р о п а д с ь к и й , ! ж н т к и м и н у в ш и н и . . . Н а чім са-) НЮ!
щ о готов б у в чужому цареві ие основувалась вельми шкіл-
Ш І М
Б У Д Ь М О П О С Т І Й Н І В НЛ-
NEPEVВ И З В О Л Ь Н І М ЗМАГАІі-

„А м и т у ю Ч е р в о н у Калину піднесемо, куемо ми роковини герой- т в р р е н и й народнім м а с а м к о - Б У Д Ь М О В И Т Р Е В А Л І іі


лизати руки й ноги, щ о б тіль-
с ь ќ о г о п о д в и г у я к е п о х а л ь н и й л и ш н і м СОЦІАЛІСТОМ І р е в о л к ь л и в а т е ч і я —- н е в і д о м о ; ж е р е - І С Т Р Е М Л І Н Н Ю Д О В О Л І !
А м и т у ю славну Україну, гей р о з в е с е л и м о " ки в д е р ж а т и с я п р и в л а д і т а й
Йшли стрільці н а ш і в похід, а б о вертали з н ь о г о , боролися, по- вияв нашої національної свідо- піонером Пілсудским, в сором л о м її б у л о — . м а б у т ь — п о - Б У Д Ь М О ВІРНІ РІДНІЙ 3 1 -
почувати блаженність власио-
біджали а б о гинули. Й ш л и вони розвеселяти н а ш у Україну, м о с т и , н а ш и х в и з в о л ь н и х з м а - і г а н ь б у не тільки П о л ь щ і ; а й б о ю в а н н я , щ о б - м О - МЛІ!
го, н е х а й і м а л ь о в а н о г о „ п а н у -
й ш л и її в и з в о л я т и , а л е м и м о с в о г о г е р о й с т в а і ж е р т в У к р а ї н и гань та о б н о в л е н о г о , у с і й к у л ь т у р і XX. і с т о л і т т я . А лодь, з г у р т о в а н а в Н а ш і , національні пороки и
вання". Д л я з р о з у м і й -
д е р ж а а н о - т в о р ч о г о гірш усього, я к найстрашні- Армії, н е ў с ў и ў л а в і д х и б и н е х а й н а м б у д у т ь наче
Не в и з в о л и л и , з а л и ш а ю ч и н а м с л а в у і т у с л а в н у п і с н ю . ня і н т е р е с у ш и р ' о к и х
А ми живі ш е свідки тих геройських подвигів щ о правда х о т і н н я . Мов колишні м о - ший вислід польської неволі — в л а д и с т а р и к і в , я к і л ю т и й в о р о г , з я к и м нам треба
масу т р у д я щ о г о н а р о -
с п і в а є м о т у п і с н ю д а л і , а л е чи ми д і й с н о п і д н о с и м о Ч е р в о н у лоді борці Великої "Революції нове притуплення і порабо- — здебільшого не служив- невпинно боротися. А зможемо
д у, д -л я з р о з у м і н н я
Калину — над тим в а р т у є нам всім і к о ж н о м у зосібна з а с т а н о - у Ф р а н ц і ї , щ о з н е с м е р т е л ь н о ю щ е н н я н а ш о ї д у ш і , я к е КОЛИСЬІ ши н і к о л и п р и в і й с ь к у — н а р а з б о р о т и с я . , з т и м ^ р а щ о ю н а д к ю
с п р а в и з а г а л у і в с е -
внтнся а Світлий День П е р ш о г о Падолиста. , П і с н е ю В о л і н а у с т а х м а ш е р у - так таврував великий поет Г а - почули в србі стратегічні с п о -
г р о м а д с ь к о ї р о б о т и
Не м а є м о т е п е р к р і с а в р у к а х , не з і з б р о є ю п р н х о д н т ь с я н а м в а л и т о р о ш н т и г н и л і к о р о л і в - л и ч и н и , І в а н Ф р а н к о , к о л и спі- сібности й узурпували с о б і д р ђ і р я м до, ‚ с е б ^ щ о . м и все т а -
б е з ' о г л я д у н а о'соби- (

т е п е р ' і ^ с т у ї і а т и на в о р о т а і р о з в е с е л я т и с л а в н у У к р а ї н у , як н е с ь ќ і п р е с т о л и т а р о з б и в а т и чу- вав п р о п о к і р н у с о б а к у , ш о ли- п р а в о р і ш а т и ч и с т о в і й с к о в і дД- к й м о л о д и й , п о в н и й , сил н а р о д .


с т і ' д о с я г н е н н я ' і к о -
ж и н е ц ь к і п о л ч и ш а , н а с и л а н і н а же руку свойого н а й л ю т і ш о г о ла". ЧЃ А л е ц е т і л ь к и о д и н , Н а р о д о б д а р е н и й н а й к р а с і н н -
р о б и л и 'герої п а д о л и с т о в и х днів і цілої н а ш о ї в и з в о л ь н о ї в і й - р и с т и — в нашій, духовостн
ката. Т а й щ е болюча свідо-
ни. Ми м о г л н б т е п е р р о з в е с е л и т и Україну д е ш е в ш и м к о ш т о м , них х и ж и м и і м п е р а т о р а м и Ев- начЄ к е д о с т а е г а р а з д закріпне-1
п р и н а г і д н и й о б р а з е ц ь т о г о д у - м и п р и к м е т а м и д у х а й т і л а , в я-
б е з т и х в е л и к и х ж е р т в , б е з я к и х не м о ж н а б у л о п і д н е с т и Ч е р - ропи, т а к і м о л о д е н ь к і ўкраїн мість т о г о , щ о о к о н е ч к а руїна ха н е з г о д и й н е о б є д н а н н я , щ о о г о п р о т и в і д е м н и х сторін t
н о г о , д о в г и м и с т о л і т т я м и ви-1
ські воїни з і . з б р о є ю в р у к а х в е л и к о г о п о ч и н у Г е р о ї в в л и -
в о н о ї Калини в часі в і д р о д ж е н н я н а ш о ї нації п о р о з в а л і Росії о б р а з у в а н о г о о р г а н у . І т о м у й у ї н н и ц ь к и м д е м о н о м у с е л и в - } н е в и ч е р п а н е ; ж е р е л о духової
р
занили престольний г о р о д Га- с т о п а д о в и х боях спричинена
і А в с т р і ї . А л е чи м и д і й с н о її т е п е р р о з в е с е л ю е м о -— н а д т и м н а ш а о с т а н н я у к р а ї н с ь к о - п о л ь - ся в наш н а р і д . А к і л ь к и ї х най-1 з д о р о в л я і ч у д о в о г е р о й с ь к о ї
б у л а не тільки с а м о ю ф і з и ч н о -
р і в н о ж в а р т у є нам з а с т а н о в и т и с я в день П е р ш о г о П а д о л и с т а . днчини т а п е р е б р а л и з р у к а в - с ь к а в і й н а н е с в о б і д н а в і д у- ш о в б и , к і л ь к и ї х н а й д е і с т о р і я с т и х і ї , в о г н и с т и й ж а р я к о ї на
А щ о б картина була реальна, уявім собі, ш о отеє прихо- сгріяцьких потентатів владу ю перемогою ворога. Щ о зна-
с ь о г о , щ о г у б и л о н а с з д а в н і х в м а й б у т н ь о м у , к о л и б е з о г л я - д и х у е н а с в м и н у л о м у скрізь,
чну р о л ю в і д о ѓ р а л и т у т і н а ш і
д я т ь д о нас в гості в Д е н ь П е р ш о г о П а д о л и с т а тіни тих п о г и б - у с в о ї руки, і с в о ї м п о д в и г о м д а в е н . 1 т у т м и , п о п р и в с е нечу- д у н а о с о б и с т а н е р о з г л я д а т и , 1 д б о ї в з Т а т а р а м и Й Печені В

шнх, щ о недавно тому розвеселяли нашу Україну.-Приходять обявилн всьому культурному) прастарі національні хиби, від
в а н е , н а й в е л н ч а в і ш и х с т о р і н о к всі п о д і ї н а ш о ї в и з в о л ь н о ї б о - г а м и , п о ч и н а ю ч и , а ж ген д о О-
світові, щ о український нарід яких, м о в віД невилічимого
д о н а с і п р и г л я д а ю т ь с я т о м у , як ми в и т р а ч у е м о е н е р г і ю к а т а - усесвітньої історії гідне герой- р о т ь б и ! Ті в-вік п р о п а м я т н і п о - к р і в а в л е и н х в е р ш и н Листопа-
струпа щ е завжди в а ж к о , хво-
кі с п о р и , я к І к у д и с л а т и ж е р т в и к а д о п о м о г у п о т е р п і в ш и м в і д ж и в е і в м і є п о с т о я т и з а с в о ю с т в о т и х м о л о д е н ь к и х Л и ц а р і в дії, в е р х о в н и м з н а м е н о м я к и х з д о в н х б о ї в . А я к у с е ж е р т в е н н о
В о л ю н а в і т ь j п р о т и с и л непе- р і е м о г у т н і й , а л е б е з с и л и й о р -
повені в к р а ю , як ми вперто і б е з в с я к о г о о п а м я т а н н я , з я к о - У к р а ї н и , ш о п о к л а л и н а о к р і - о д н о ї с т о р о н и : н е ч у в а н е г е р о й - м и в м і є м о п р а ц ю в а т и д л я заг'а-
реможного ворога. іганізм н а ш о г о народу. Злочик-
ю с ь н е п о н я т н о ю б і ш е н і с т ю в т і к а є м о від обєднання н а ш и х сил, вавлених б о є в н щ а х с в о ї буйні ство, нечувана с а м о п о ж е р т в а і лу, н а ц е світлим прикладом
як м и п о ч и н а є м о о д и н д р у г о м у не д о в і р я т и і о д и н д р у г о г о н е - це ч у в а н е с т р а ж д а н н я , а з д р у - б е з л і ч т и х ж е р т в н а н а р о д н і ні-
Але н а ш національний в о - на к и р и н я засліплених верхо- г о л о в и з а Рідну З е м л ю , п о д и -
н а в н д і т и . Чи не з а б о л і л о б їх с е р ц е , к о л и б вони б а ч и л и , як д у х гої: необєднання і кириня.
роѓ, злучившись з француськи-іводів і партійна межнусобиця. буємо багацько важких про- л и і Р і д к и й К р а й , щ о їх з т а -
давніх рабів починає знова загнізджуватися в наших душах. Це мн — Українці.
ми і м п е р і я л і с т а м и т а з і б р а в ш и і Б е з х а р а к т е р н і с т ь с а м о з в а н н н х гріхів, о с о б л н в о ж з вини в с я - к о ю п о д и в у гідною витревалі-
Б о п а м я т а й м о , ш о н а й б і л ь ш и й н а ш в о р о г це — ми самі. І к о - К о л и с ь н а ш а в е л и к а п и с ь - с т ю і п о с т і й н і с т ю с к л а д а є РІК-
банди своїх кровожадних ж о в - провідників. Особисті інтере- к о г о р о д у покликаних і непо-
ди м и с е г о д н я не м о ж е м о р о з в е с е л и т и С л а в н о ї У к р а ї н и , т о це нірів, б у в в д а н и х о б с т а в и н а х си х и т р и х к о в а р и и к і в т а н е д о менниця, О л ь г а К о б и л я н с ь к а , н а - р і к а м е р и к а н с ь к а Україна,

І?:?" "Л"!Г.Г.".- , розбираючи в своїй п о в і с т и з о к р е м а її г і д н и й р е п р е з е н т а н т


г г
в великій мірі "наша в л а с н а вина. Б о в о р о г міг нас п о к о н а т и ' ' " ЄМ0 " 'ИЙ" " Н А і " ' ` " і" " " 'ВО
ВСІХ " " " ` " І ќниканих верховодів.
с и л о ю о р у ж я , міг з а г а р б а т и наші землі і нас ф і з и ч н о п о н е в о -
л и т н . А л е не в с и л і він п о н е в о л и т и н а ш и х д у ш , к о л и м и ї х с а м і
_ _'^^^^^"^Л^"
реский смуток нашій Матері, j ѓо загалу. Характерности в на- Н УГА,
О с ь о д и н з у ч а с н и к і в , с о т н и к „ Н І О Б А " н а ш н а ц і о н а л ь н и й — О б є д н а н н я . А л е т е н а ш е ОО-
д - р Іван К о з а к , з г а д у ю ч и х а р а к т е р , н а п с и а л а : „ . . . В н а сє д н а н н я м у с и т ь з а й м и т и соГюн,
Галицькій Землі, добув поль- ш о м у життю, від найдавніших 1

не п о н е в о л и м о . у своїх споминах ") п р о один, в з а м а л о в і д в а г и ч и в е с ь н а р і д , всі м а с и трудящих І


ський иаїздних і г р а б і ж н и й р а - часів п о ч и н а ю ч и , не н а д т о б о -
О б є д н а н н е м н а ш и х сил д о спільної д а л ь ш о ї боротьби поѓўвний своїми наслідками р а д ш е п о с т і й н о ї , в и - робучих національних
бівник тимчасової перемоги, ѓато. Безхарактерна кириня, сил, і
Проти н а ш и х національних ворогів і до праці над піднесеикєм закон, виданий тоді нашим т р е в а л о ї с и л и д о все т о з о д н о ю м е т о ю :
Після світлих днів рідної в л а - і М е ж и у с о б и ц і й к о в а р с т в а нена-
д у х о в и х цінностей н а ш о г о н а р о д а — м о ж н а розвеселити на- державним секретарем внут- з г і д н о г о к у л ь т у р и о-
ди в західно-українській о б л а - , ситних в е р х о в о д і в - к н я з і в р о з - В О Л Ь Н А , Н Е З А Л Е Ж Н А , СО-
ш у с л а в н у У к р а ї н у в тім р о з у м і н н ю , я к с п і в а є т ь с я в н а ш і й с т р і - р і ш н і х с п р а в , п и ш е : „ Ц е б у л о го С с т н у в а к н я . М и
сти, ми пережили перехід на-івалилн українську д е р ж а в у в БОРНА УКРАЇНА.
лецькій пісні. І х т о п о ч у в а є с е б е д у х о м в з в я з к у з т о ю с т р і л е -
Ц ь к о ю п і с н е ю , ц е й п о в и н е н її не т і л ь к и с п і в а т и , а л е й д і л о м
шої
жили
А р м і ї г е н з а З б р у ч . Пере-J д о б і її п е р в і с н о г о і с т н у в а н н я .
повний розвал наших (Безхарактерність
І ., я Я т о про Державну Жанир
у к р а ї н с ь к и х мерію з. У. Н. Р." Друковане в „Укра-
н о с и м о
. ж и л к у
в с о б і". І ц е в і р н о . В о н а , та
з р а д и
Так с п о в н и м о гідно заповіт
Ш е в ч е н к а і Ф р а н к а , і великий
д о к а з а т и , щ о він р о з в е с е л ю е С л а в н у У к р а ї н у , п а м я т а ю ч и , щ о наша зрадницька, непостійна,
д е р ж а в н о - т в о р ч и х з д о б у т к і в , і ‚паків в добі к о л и ш н ь о ї Литов-І а "' к г а л ь ц ю 1
-В-Н0, 9 2 1 l v 4
з а п о в і т н а ш и х Г е р о ї в з 1918 Р. ч

тільки обедкаиі з м о ж е м о щ е р а з піднести н а ш у Червону Ка- н е в н т р е в а л а в д а ч а , н е д а л а о б -


І я к т і фраицуські Революціо-
лнну. еднатись довкола безсмерт-
нери не т і л ь к и п і с н е ю навчимо
нх Г е р о ї в ігашої А р м і ї п і с л я
ворогів, щ о н е д о в г о вже
ра т р е в а в з а в з я т и й б і й , а в н о ч і л и с т о п а д о в о г о п о д в и г у в с і м
з б р о й н і й н а с и л і ч у ж и н ц і в иа-

З П А Д О Л И С Т О В И Х БОЇВ.
‚ Р у м у н и з а в е р н у л и . Т а в ж е дру- д і я ч а м . , у с ь о м'у г р о -
к и д а т и з а к о н и н а ш и м хатам, і
гої днини підійшли вони з но- м а д я н с т в у , в с ь о м у
н е в - в і к и б а н д а м н а ї з д й и к і в ло-
Івими с и л а м и , які н а д і с л а в їм н а р о д о в і на п о г у б у л ю -
м и т и н е с и л о ю 1 з р а д о ю наші
І генерал З а д і ќ . Студенти не о - т о м у л я ц ь к о м у в о р о г о в і . В о н а
( П Е Р Е Д Р У К З К А Л Е Н Д А Р Я „ Ч Е Р В О Н А КАЛИНА", ЛЬВІВ, Т927). національні ряди.
держалн сподіваної допомоги,
, І але не з д а в а л и с ь . Бій закипів LI'AVIV.'.;
К О Р У Н Ж И И Ч Е Р С Ь К И Й З А - 3 к а м е н и ц і п о ч у л и с ь з о й к и . Пі- т р и и н о й ш л и в п е р е д . — Ч и м - ч е м . Д и м г р и з у о ч і , т р е б а б у л о н а н о в о , з в е л и к и м и в т р а т а м ` и
БИВА(ітВЛАСНУ НАРЕЧЕНУ. ! Р ш л а о з в
' л к а провірити дім і р а з блище. В ж е з р і в н я л и с ь г а с и т и п о ж е ж у і в і д б и в а т и н а ѓ д л я Р у м у н і в , б о ^між и н ш и м н
' І д о в і д а л а с ь , щ о з в і к о н с т р і л я в м а й ж е з б у д и н к о м . . . Т а у вікні с т у п и . В часі ц ь о г о с к р у т н о г о . п о г и б к о м е н д а н т ї х н ь о г о курі-
ПІСНЯ СІЧОВИКІВ
Я С Е Г О Д Н Я Щ О С Ь Д У Ж Е СУМУЮЛ.
Війїга ќ м у р а х т а ще с е р е д не- цичний к а м Є сторож. Та хор.'Сойму с п о к і й н о н а м і р ю є т ь с я ' п о л о ж е н н я д о п и в н и ц ь к а м я и и - н я , гідцн м а й о р . С т у д е н т а м д о -
: н р

П р и я з н о г о " МісТа і н е п е в н о г о Ч е р с ь к н й д о в і д а в с я , — ш о вла-' п і д х о р . Сі п і н с ь к и й . , Б е р е на ц і л ь 'ці в д е р л а с ь в о р о ж а с т е ж а . К о - " У а л о щастя. Щойно підп с в Я с е г"одня


о д н я щ о с ь д у ж е с уў "'
і № " Ч " Л Г И НІ
(

населення в и м а г а є відваги І єною г р а н а т о ю убив наречену.'панцирник: Паде стріл! В с а м е мандант сотні заскочеиий нес-іВечір дістали вони н а к а з з а л и - Б о п р о с л а в у к о з а ц ь к у ЗЏШ,
з ` , Ї Ш

сильних нервів, а в ж е н а й б і л ь - j j
JORKO... к у д и г л я д и т ь к е р м а н и ч , п о д і в а н о ю н е з н а в щ о т у т у ш и т и б і й т а в і д с т у п и т и В с т о -
(
I п р о славу д а в н ю , ` н е з а б у д і ! . , " ' ' '
Щ о колись я як вихор гуляв.
ь
'` и
' ь и
''
ше п о с в я т и . 1 б у л о надмір п р и - П І Д Х О Р . У С С . С І Ц І Н С Ь К И Й щ о п р а в и т ь м а ш и н о ю . . . К р і с о в а п е р ш і й хвилі п о ч а т и . р о и у С н я т н н а , з в і д к и м а л и виї-
nUpie ц і є ї п о с в я т и з о б о х в о ю - Ц І Л Ь Н И М С Т Р І Л О М Ў Б Е З - І к у л я п о п а д а є . . . к е р м а н и ч забн-1 — „ П а н е п о р у ч н и к у , я ї х в и - хати на Львів. Щ е десь в о к о - З а х и щ а в с в о ю рідну Вкраїну,
ю ч и х с т о р і н , в часі л и с т о п а д о - L В Л А Д НЮС ВОРОЖИЙ ; т и й . Панцирник б е з п р о в о д у ж е н у " — з г о л о с и в с я т о д і на о - (лиці Б е р г о м е т у й Д о б І в ц і в д о - З а х и щ а в П від злих Татар,
вих боїв у Львові, але безліч ПАНЦИРНИК. закручує і стає. У вікнах Сойму 'хотника стрілець Кумошек — і вго клекотіли скоростріли Тоді слава про мене сіяла,
всяких епізодів, щ о з а л и ш ќ -
лись у спогадах учасників о с т а - j В б о я х не в с е р і ш а є т е х н і к а
j бачатьѓ Піднявся радісний
т 0
не в х о п и в ш и з а ручну гранату греміли гармати. Т о буковин-
к р и к , а р е в ! З а т р і с к о т і л а ' с к о ч и в д о п и в н и ц і . П р и о т в о р і .с-ь—
и у т ь н е в і д о м и м и д л я ш и р ш о г о і м а с и , а л е й о д и н и ц і , які я в л я - ' д е н а п а л ь б а , з а м е т у ш и л и с ь ' с т а н у в к о м а н д а н т сотні I д в а
3 В О
к і г е р о ї -о -б -о кр о—н я—л -и х
з
кожної пяди рідної землі
т а-к - зла -в--
я т о
М'ІЃ'- `` -і'`^ '^Л^^ЉЃ
Не посмГв о б и д и т ь я н и ч а р .

А тепер все пройшло, проминуло,


з а г а л у тому, ш о всякий вміє ї х ю т ь с я одним із тмх колісцяток збентежені ряди наступаючих.'стрільці
( готові до стрілу. ' відступаючи наганяли страху Ч о р н а х м а р а на нас ізійшла,
р о з к а з у в а т и , а м а л о х т о вміє, ^ ќ л а д н о г о в о є н н о г о механізму, Х в и л ь к а — і противник завер-j Х в и л ь к а спокійно... А потім ^ ‚ Р У і ^ м . Т а слід з г а д а т и , щ о і на горе синам України
а б о хоче їх списати. Цікаві р е - щ о доволі ч а с т о вирішує судь- . т а е і - ф , , в и б у х и , р а з п о р а з у ! З а - р у м у н с ь к и й ген. ш т а б п р о г о л о - Лиха доля у гості прийшла,
чі д і я л и с ь т о д і . Б у л и п о д в и г и , ' б ў ц і л о ї б а т а л і ї . Н а д о к а з ц ь о - Н а площі під С о й и о м і п о тряслися мури і втихло. сив тоді цілому світові велику і Вдарять дзвони в велику годину,.
які з а в д я ч у в а л и одиниці своїм го нехай послужить такий епі-
корчах у парку залишаються j побіду, — н а з и в а ю ч и горстку, У завзятий підемо ми бій,
нсрвам, буди сміливі почини, н а ' з б д з листопадових боїв
буковинських очайдухів „ціло- Ти воскреснеш, м о я Україно,
які з в а ж у в а л и с ь в о н и з о б о в я - Л ь в о в і : тільки вбиті й ранені. і СТУДЕНТ ТКАЧУК З ГОРСТ- н
ю українською армією. В своїм блеску і в славі своїй.
з к у 1 п о ч у т т я ч е с т и , але б у в а л и ' Забудовань Сойму боронила І КОЮ БУКОВИНСЬКИХ СТУ-
й д і л а,, як і й ш л и н е р а з у р о з р і з Г у ц у л ь с ь к а с о т н я У С С , я к а
із н а й д о р о щ и м и п о ч у в а н н я м и : в ж е цілий т и ж д е н ь в і д б и в а л а
СТРІЛЕЦЬ КУМОШЕК ВИГА- ІДЕНТІВ
НЯЄ З ПИВНИЦІ ВОРОЖУЛУЖАНИ
БОРОНИТЬ
1 БЕРЕ
СЕЛА
'І AT
At this
Ilonesom
THIS DAY
day I a m
LONESOMELY THINKING.
ely
AM
thinkmg,
ВІДПОВІДЬ РЕДАКЦІЇ,
Брат стріляв д о брата, б о один наступи противника. Т а - п р и й -
СТЕЖУ. НЕНІІХ.
As the fames of the Kozaks resound
с і у ж и в у польській, а другий в ' ш о в день рішаючих зусиль 1 з Д н я 12. п а д о л и с т а 1 9 1 8 р. Р у -
Wth
and,unamlring, i the fames of times old
у к р а ї н с ь к і й а р м і ї . .Те с а м е д і я - п р о т и в н о ї с т о р о н и
л о с ь з б р а т о м і с е с т р о ю , — а крім в е л и к о ї КІЛЬКОСТІ, в о я к і в
виведено В часі л ь в і в с ь к и х б о ї в н а й - муни з а н я л и Чернівці і р у ш и л и Н. К. Пассейк, Н. Дж. Проголошу-
б і л ь ш е в и с у н е н и м у к р а ї н с ь к и м н а К і ц м а н ь . П о д о р о з і н е с т р і - емо збірки, які внсилаються в ті місця,
That 1, I k e t h e і once winds, danced around,
бувало таке І поміж наре- т е спеціяльно сконструовапий
яких діяльність можемо контролювати
б а с т і о н о м у с т о р о н у Г о л о в н о г о ! ч а л и о п о р у , б о у к р а ї н с ь к і ч а с - І як, JWM надсилають звіти, Супроти I protected m y dear motheralnd
ченими,
місці хочемо
п р о щ о на тому; панцирник, який м а в прочисти-
згадати. Х о - т и в у л и ц і М і ц к е в й ч а І 3 - г о М а яі
Д в і р ц я б у л о перехрестя в у л и ц ь тинн перекинено тоді на Львів. Ваш
о. к.
звіт не буде поміщений. When Mongosl rushed in like . marc, -
Kt was t h e n t h a t m y f a m e w a s so d e a r
РІтеЮАЙЧерський, о д и н з ко-,!
Городецької і Бема. Пята сот- Йшли б е з перешкод, маючи з і
в цей с п о с і б відтяти Сойм з і ня У С С під к о м а н д о ю n o p . К . ' с о б о ю б о г а т о г а р м а т
буде поміщене те, о.
що З Вас і виправдує.
таірран-і S хвала відділу не маеізр собою ^ніякої That to not dare. foe. insult did
мандантів сотні о ч и щ у в а в з а д у . В ч а с і н а й б і л ь ш о г о б о е - . ' н е ч а й н и м в и п а д о м і з с у с і д н о ї ц у с ь к и х с к о р о с т р і л і в н а м о т о - ікщн. Ми всі в першу чергу Українці,
(
тому не слідТлядѓги на релігійну прн-
З и г м з г и г і в с ь к у в у л и ц ю в і д в о - . в о г о р о з г а р у , к о л и в ж е л а в и к а с а р н і Ф е р д н н а н д а з а х о п и л а ц и к л я х . Т а у с е л і Л у ж а н а х з а - належінсть. коли треба віддавати п о -
And now all gone by, disappeared,
A M a c k c l o u d c a m e to c o v e r us al . ' A
р4пќ` Нараз Із вікна, д е п р о т и в н и к а п і д с у н у л и с ь м а й ж е ц ю в а ж н у т о ч к у о п о р у , о б с а - с к о ч и л а ї х н е с п о д і в а н к а . Н а т - слідну прислугу ceovv товариіцели,
ИОМі
в'о е рівнож добрим Українцем І чле- And the by Ukraine for us, sons reared
ж и д а й о г о н а р е ч е н а у п а в с т р і л . ( п і д м у р и з а б у д о в а н ь —- н а п р а - І д ж у ю ч и н а р і ж н і д о м и в у л . Б е - р а п и л н н а з а в з я т и й о п і р г о р с т -
і В і н с п и н ю е т ь с я н а м е н т і п о - к о м у ќ р и л і п о к а з а в с я п а н ц и р - ' м а . З і в с і х б о к і в з в е р н у в с я т о д і к н б у к о в и н с ь к и х с т у д е н Ѓ і в иіді То У. Н. Союза.
олчсм і.тої самої організації себ-
Bitter fate, g a v e в call- as a guest,
з м р а е н а в і к н а . П а д е д р у г и й н и к , а з а н и м з Є з у ї т с ь к о г о ro-Jна н е ї в о г о н ь : і з з а м у р і в с в я т о - ‚ к о м а н д о ю с ѓ у д . Т к а ч у к а . В д а - S o o n the w i l l в ѓ а гся bell, loudly,
c t p M і н а ' х і д н и к п о в а л ю е т ь с я . р о д а в и с и п а л и с ь нові б а т а в н ю р с ь к о г о г о р о д а сікли с к о р о - рили т о д і в і д села М а м а ї в ц і з
Г, T. Сиракюз, Н. И. Схапя не буде
JMIЩEНА.
Відослано. її назад, бо Ви To a battle we all wil be thrown;
стоялн при тім. щоби н містити так,
р а н е н и й с т р і л е ц ь . Х о р у н ж и й в н а с т у п а ю ч и х . П і д й о г о о х о р о - с т р і л и , з в у л и ц і л е т і л и д о в і к о н г а р м а т 1 п і д о х о р о н о ю с к о р о - -orta була написана.
як
You shal rise, Ukraine, a mgihty country,
о д н і й х в и л і х а п л є з а р у ч н у гра- j н о ю р у ш и л и в о н и д о у д а р у . За- ручні г р а н а т и , а п і д д в е р і м а й - с т р і л і в р у ш и л и д о н а с т у п у . В
А. М. Дедбурі, Кони. По українськи:
н а т у і ЦІЛЯЄ у н і к н о : з а б р я ш а - к л е к о т і л а н а г а л ь н а п а л ь б а . По- ж е щ о х в и л і п і д ќ и д у в а н о г о р і - ' с а м о м у с е л і Л у ж а н а х п р и й ш л о аляірльор. Це е назва зложена з двох
In a brightness and fame, all your own.
I л и в і к н а , б у х и у л н к л у б и пи лўн
ікосом к л а д и с ь р я д и , а л е нес- ючі п л а х т и з н а с т о ю та ќдо-j д о б о р б и н а б а г ќ е т и . Д о в е ч е - латинських слів. Не е це назва ні ан-
гліПська ні американська.
Переклав на англійську мову
Володимир Семепнна.
$3735 з
ЯК УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ПЕРЕЙНЯЛА , инх Уќѓ..
$8.25; жертводавці буди: Д. Бур. -
днѓа і Семгай в о $1.25, Крнбень
ВЯАСТЬ У СВОЇ РУКИ У ЛЬВОВІ і Свистун по $1, Климишнн, Каф-
тон, Лешко, Стадний і Драла по .
75 ц. ....45.60
f Львів 2. п а д о л и с т а 1918. і війска головну почту, телєг- Джерзи Ситі, H. Дж. У. Н. Со-
раф а д І о т е л е г а юз на потерпівших від повені ..500.00
У ч о р а п е р е й н я л а Українська1 ', Р Р Ф. "агазинй,
Національна Р а д а в л а с т ь у свої J ос`Хмжво сильно обсадили о- Разом зложено на Рідний Краѓ
руки у Л ь в о в і . Ц ю а к ц і ю n p и - , , б и
^ . в a 3
. e Л , ^ H И Ч , Д В І р ц ,
' г о л о в
" через Обєднанне В МКЯМЮ
л
1927 :.....$1ДЛ4Л7
спішила у х в а л а п о л ь с ь к о ї л і к - W ГПІДзамче. Н а зелізничім
ПАН Я
відаційної комісії перенестися Д

в
В

и
І

Ч
р

а
ц

й
1

н о
У^ ЧІлий дегіь нез-
і Кракова д о Львова. Ця комі- и н в и й рух. Українські
. Де-Ля.Фонтен. ^
в о я
ся мала вчора, в пятницю, іі " и о б с а д и л и всі в х о д и й ви-
х о д и т н е л , в х о д и н а 1 п
падолиста перейняти від на- ' У ' "Ф`
, ОКРАДЕНИЙ СЌЎПАР^
чальних в л а с т е й у Л ь в о в і в с ю УР^овІ к і м н а т и й позволили
8 т 1 л ь к и т а к н м Е 0
а д м і н і с т р а ц і ю над С х і д н о ю Га- Ц 0 '
б а м к о т р , м а і і и
О д и н CKYRJJAPJ5YB с т р а ш н о з а -
лнчнною, давнім українським ' легітимацію,
в и с т а в л е н
хлаиний на г р о ш і . В і н ж а л у в а в
ГА.іицько-володимирським ко-1 У Українською Війс-
1
собі навіть найконечнійших рі-
новою Генеральною Командою,
ро.нвством.
Комендантом українських 1 мали дозвіл на відїзд.
ні неќ н а з н а ч и л а У к р а ї н с ь к а Н а - Я К , н е м а л и д о з в о л
У- М
Особи,
УС' " Л
ЖЦТП
ч и й До ж и т т я , щ о б и л и ш е з л о -

би в і д о й м а в , моривс`я г о л о д о м , '
велику суму. С о

в е р н т и д о д 0 м В , д х в и л , з а й
иіональна Р а д а о т а м а н а Д м и т - , У У- " ходив в старих дахах, щоби
н я т т я з е л і
ра Вітовського й поручнла й о - ' З " " ч о г о двірця спи призбирати як найбільше з о -
нився р у х п о ї з д і в зі Л ь в о в а на
, поробити відповідні ВІЙСКО- л о т а . О д н а к о ж не він мав золо-
з а х і д і тільки в п е р ш и х годи`
КІ к р о к и , щ о б н а д а н и й з н а к
нах перед полуднем приходили JTO, але золото, мало його. Бїн
можна б у л о з а й н я т и д е р ж а в н і
правильно поїзди з заходу. З а був невільником золота. .
будинки й инші в а ж н і т о ч к и .
т е з е л і з и и ч и й р у х на с х і д від- Гр'оші свої він з а к о п а в в зем-
Офіцири о д е р ж а л и доклад-
б у в а в с я п р а в и л ь н о й цілий з е - ;ли,"а р а з о м з н и м и і с в о є с е р -
ІІІ і н с т р у к ц і ї і п о 3 ГОД. рано в
лізничий персонал охоче п р о - Іце. В і н н і к о г о і нічого нС Л К -
питий ц ю з я в и л н с я в к а с а р н я х , г
довжав свою службу. ^ив, л и ш е гроші, .хбтяй не м а в
ле м а л и с в о ї к в а т и р и в о я к и 15
з них н а й м е н ш о г о п о ж и т к у . С -
полку п і х о т и , 19 п о л к у с т р і л ь - Телеграфічне получення в (

диіЮкою його приємністю в


ців ДО б а т а л і о н у с т р і л ь ц і в і 41 м і с т і й п о з а м і с т о м с п и н е н о н а -
життю було думати есе про
‚'‚аіа.ііону ( ч е р н о в е ц ь к о г о ) . с л і д к о м т о г о , щ о в с і лінії д е с ь
свій с к а р б і бігати-крадькома
Звелівши в о я к а м з і б р а т и с я , о - на трені п е р е р в а н о . Т і л ь к и н а
до сего місця, де його з а к о п а в .
ф і ц и р и с п о в і с т и л и ї х , щ о Схід-^ о д н і й л і н і ї у д е р ж а в с я т е л е г р а -
‚Там до'бував з землі свої'Vi"
ню Галич'Шгу п р о г о л о ш е н о с а - ф і ч н и й р у х , а с а м е н а л і н і ї :
мостійнок, У к р а ї н с ь к о ю ДІер- Л ь в і в - К и ї в . С п о д і в а ю т ь с я , щ о
1 1
ж а в о ю " і іцд в і д ' 'ѓоѓо' д н я ' м а - п о к і л ь к о х д н я х п р и в е р н е т ь с я і
перечиЎ№в `І ` ` Щ Ш Р $
ють с л у х а Ў й ' ' т і л ь к и ' н а к а з і в У- з е л і з и и ч и й р'ух н а з а х і д і т е л е ґ - j
ьраінської Національної Р а - рафічний т а телефонічний на , я о л , u r 0

в с х л н я х
видом. ^;';;; ;''. ^y ;" ^
(
іи. Д о т е п е р і ш н и х к о м е н д а н т і в . ' ' '
Але одн'ОГО р а з у гпііТЛяну'.і'
усунено в с і х б е з в и ї м к и й н а -

old Cold
сА-упаря я к и й с ь р о б і т н и к та з а -
з н а ч е н о к о м а н д а н т і в з п о м і ж о-
фіцирів. ЛЬВІВ У ДЕНЬ з а й н я т т я ^рав й о м у цілий с к а р б . Н а д р у - '
ѓу д н и н у п р и б і г а є с к у п а р , в і д -
УКРАЇНСЬКИМИ ВІИСКАМИ.
ж р и в а є свій с х о в о к а з з о л о т а
Ц і л е м і с т о с т о я л о ѓіід в р а -
N КР-ХІНСЬКІ ВІИСКА ЗАИМА- ж і н н е м
ані с л і д у . В з я в о т ж е п л а к а т и ,
ЮТЬ СТАРИЙ ГОРОД КНЯЗЯ --йняття українськими л о м и т ь руки, р в е волосе, й о й -
І в і й с ь к а м и . Усіх о ф і ц и р і в і в о я - кає і клене. Коли с ю розпу'ку
ЛЬВА. I ків розброювалп українські хкупаря побачив якийсь п р о -
Між 1
4 і 4 год. вранці в н й - !
:
в 1 й с к а
вулицях і в касарнях. н а
Ѓ П А ДНІ А 'І П І П Ш А ЦИҐАРЕТКА хожий, питає його, щ о ^такс
шли у к р а ї н с ь к і в і й с к а з к а с а - У г о р с ь к и й б а т а л і о н , я к и й с а м е сталося.
рень і п о м а ш и р у в а л и т е м н и м и н а х о д и т ь с я у Л ь в о в і , о п о в і с т и в І — Ох, в к р а л и мені мій с к а р б ,
вулицями на визначені д л я с е - ^ 8 0 1 0
нейтральність. Н а вході _ I V ' ‚.моє щ а с т є ! — в і д п о в і д а є н е -
бе м і с ц я . М а л и з с о б о ю і м а - Д о к а с а р н і м а д я р с ь к и х в о я к і в е Ж А Д Н О Г О КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ PRODUCT ОЃ P . LORUURD C O . , E . T . 1 7 6 0
щасливий скупар.
т а к и й
шипові кріси. О д е н відділ о б - ' напис: „ Т у т е мадярські І —, В а ш с к а р б ? А д е - ж в і н
салив б у д и н о к н а м і с н и ц т в а . K O - J K H ! М и ж д е м о н а н а ш е в і д - II. К о в а л ь ч и к .
B O M
д. 372 У. Н. С. на поводян 20.00 ‚ б у в ?
Лонѓ Біч, H. И. Д. Белюк пере- -
мандант ц ь о г о в і д д і л у з ѓ о л о - т р а н с п о р т о в а н и й д о У г о р щ и - ЮО.ОО іав $2 на поводян - - - - - - - - - - - - м о—в О ч ас сьа хт у тт а тпаі рд с сьикми х к н
2 0 0 ам а пе н
а де мі в!
сився у н а м і с н и к а г е н е р а л п о л - ' н и ! " ' У к р а ї н с ь к а Національна Карнегі, Па. . ГаПка переслав Амстердам, H. И. д. Рнцький — А_ ' ч о м. у -_ ж. `. т у т і? Ч и м и ж и е - v

В ПРИГАДКУ 1. ПАДОЛИСТА квоту у^л на ;цм інвалідів, зібра- переслав квоту $22.50. зібраних та г р а б е ж і в ? Ч и - ж н е л і п ш е б у -
ковннка гр. Г у й н а й п о в і д о м и в Р а д а в е д е п е р е г о в о р и з у г о р с ь - них від У. Н. Помочі, Тов. Січ, д. Бсннс. Збірка І332 50 з л о ж и т и свої гроші.в.-скри- л о

його, щ о У к р а ї н с ь к а Н а ц і о - к о ю н а ц і о н а л ь н о ю радою в від. 50 25.00


Клівленд, О. о. Л. Левицький Шелбонр Фале, М а с с д. ЛХиха- ни, п о с т а в и т и її в с в о ї й . к о м н а -
кальна Рада в ж е перейняла справі їх відсилки на Угор- Рожі буйний лист зівянув Буйний вітер р о з і г р а в с я ,
переслав збірку від Парохіян 11а-
І у п а в . ' М о в з л и й біс, ляк переслав квоту $12 на пово- наті і б р а т и з неї г р о ш і , с ќ і л ь -
правительственну в л а с т ь у свої шину. рохії св. Лп. Петра і Павла на Зложнлн: І. Мнхаляк $5; по
І лист рожі, к р о в ю злитий, старий край для поводян 250.00 У. Варба, Іі. Брега.т, М. Ба- ко і коли в а м б у л о треба-?
пуки. В і н з а я в и в н а м і с н и к о в і ) , 1
Щ о б в зародку знищити вся- Молодий Стрілець загинув Клівленд, 0 . д. Репужннський бецький, М. Лухмульська і Н. Н.; І — ЩО?! Брати г р р щ ь ? . П у -
що вік і н т е р н о в а н и й і н е м о - ' к і п о ч и н и в и к л и к а н н я н е с у п о - .. Г е т ь п о н і с : переслав квоту 15.30) по 50 ц.: Т. Барба, Ф. Мордас,. 1.
Тай пропав. .'.12.00 скати їх в світ? — м о ї любі,
У країну тьми-неволі, Стамфорд, Конн. д. Крссан пе- , Мордас і М^Даннло.
ЖЕ о п у с к а т и б у д и н к у н а м і с н и ц - ' к о ї в , о т а м а н Д м и т р о В і т о в с ь - Р о ж і в м е р л и й л и с т в і д ќ р о в и реслав квоту $5 на поводян 5.00j Бристол, Па. д. Каламін перс мої солодкі д у к а т и ? ! М а р н о -
ТВА. С а м б у д и н о к о б с а д и л и з у - ! к и й завів виїмковий стан у В к р а й р а б і в , Росфорд, О. д. Бабак переслав слав $40 на поводян. Зложили по
Побагрів, Щ о тяѓли ярмо поволі КВОТУ $.5 на Дім Інвалідів і $5 на $5: А. Каламін і І. Зізік; по $2: М. ‚травити ї х ? Сього я ніколи не ,
сіх б о к і в с т о р о ж і , я к і н е п о з в о - ' Л ь в о в і й п о в і т і . Комендантом Дім Кобн.тянської 10.00j Зазуляк, Г. Данилів і Т. Піх; по р о б и в і не з р о б и в б и !
ляли ні в х о д и т и д о б у д и н к у , ні м і с т а е т а в п о л к о в н и к М и к о л а Л е ж у ч и С т р і л е ц ь н а н ь о м у , П і д б а т і ѓІ (Жертва зібрана від Ссстрицтва SI: М. Кіндебалок, В. Мочорад, 1.
і Лтлморського Кружка). Муравель, А. Стасюк, І. Ленчик, І — Н у , к о л и т а к , т о не' м а е т й
виходити з н ь о г о . К о л и в п е - М а р и и о в и ч , а й о г о т о в а р и ш е м Побілів! В злій незгоді, в чорній з л о б і , Арнолд, Па. о. КорсуновськиЙ А. Бойко, Т. Гарасим, І. Бубран, 1. ^ого так дуже гризтнеяѓѓЄтра-,
редполудневих годинах зяви- отаман Сень Горуќ. Д л я бере- М о в ці п с и , переслав збірку ...'Ю.ОО
К р о в ю серця лист пожовклий Смок Рон, Па. д. Джмелнк пс- та в а ш а не т а к а з н о в в е л и к а .
лися д е я к і у р я д н и к и , не, в п у - ' н н я ж и д і в с ь к и х і н т е р е с і в і І
Ж Є Все кусались, дерли лоби реслав квоту $8.25 на поводян. Бо коли ви в а ш о г о скарбу ні-
до середини, а л е велі-' о х о р о н и ж и т т я і м а є т к у злучн- Він в к р а с и в ! Зложили: віл. 227 У. Н. С. в Рей-
Н а в і с н і , мі. Па. 55; по 50 ц.: Г. Бузќа. Н. 'коли не р у х а л и , л и ш и на'.него
Прохніцький; по 50 ц.: А. Трухаи,
ждати на д а л ь ш і р о з п о р я д - л и с я жидівські н а ц і о н а л ь н і Х о ч з а г и н у в к в і т Щх оо ртоашки й цв , нв, Лист рожі, к р о в ю . злитий, ІМслвідь. Л. Mana, Н. Джмелнк; Д. Гічва. І. Баран, М. Торопи.то, ' д и в и л и с я , т о п о л о ж і т ь на й о -
-'Української Н а ц і о н а л ь н о ї партії у к о м і т е т о б е з п е к и , який О ж и в и в з а б у т и й всіми , 25 її.: С. Пап, В. Цап, І. І'рсш- М, Оскоска, С. Данилович, М
З чужини ), І. Мсдвідь, В. Фснцпшин . . . . Й.25 Кольцун, М. Кольцун 40.00 г о м і с ц е к а м і н ь . Н е х а й в а м т о -
Раді близчі вказівки подасть ш л я - Ембридж. Па. д. II. Прешл Маганой Плейн, Па. д. І евчуі :

' Р о ж і квіт, И о д о п т а л й у б о л о т о , ;ді з д а є т ь с я , щ о с е в а ш с к а р б .


Т а к и м с а м и м с п о с о б о м з а й - х о м п р е с и та п л я к а т а м и . реслав квоту $5 на поводян 5.00 переслав $12.50 на поводян $10, , Іо в и А н , а
Позабули кров героя і Бронќе, Н'. И. д. Зазуляк пере- $2.50 Ша%аїв . . . . . .''. .".'. і2.50 А п о ж и т о к з н е г о д л я в а с і ДЛЯ
нялн у к р а ї н с ь к і в і й с к а в і й с к о - Щ о б н е д о п у с т и т и д о н а т о в - П о з і с т а в и в всій В к р а ї н і слав $1 на поводян, $1 на Іиваді Мекіз Раќс, Па. д. Гальчак пе- І л ю д и й б у д е т о й с а м , Щ О І 3 ВВч
З л і с и н и ! дів, $1 на Рідну Школу З.ООт
ну к о м а н д у н а в у л и ц і К р а с і ц ь - пів, цілий день чулися тут і т а м реслав квоту $19.55 на поводян . , , 1 І І Г Г Л n f t T f l
І Когус, H. И. о. ІПуховський пе- він Церкви Гр- Кат. Укр. парохії ДШОГО З О Д О Т А .
кнх. В і й с ь к о в о г о комаиданта стріли з крісів, навіть машино- реслав з хрестин у д. Семена Hep- в Мекіз Раќс, Па 19-55 - В М М В М Ш М Н ^ А В Н М Ш А - М Н И К В К Я К #
фе..ьдмаршалляйтнанта іГфефе- вих. Д о боїв прийшло з ноль- `п,ч квоту $12.35'на Інвалідів . . . 12.35) Шикаго, Ілл. д. Генсьорський ,
І Елмайра, H. И. д. Гричаник пс- переслав квоту $1 на поводян . . . 1.00 ЬрШ#Љѓт№цтФ$ІЩтІ№.
ра з б у д и л и о 5 г. в р а н ц і й q O B J - с ь к и м и л е г і о н і с т а м и . З а в д я к и ЯК ОРГАНІЗУЮТЬ ПОМІЧ ДЛЯ ВИКАЗ ТИХ, ЩО БАЖАЮТЬ реслав квоту' $39.72 на інвалідів.
ломили й о г о , щ о Українськії. с и л ь н и м п а т р у л я м у к р а ї н с ь к и х ЗЛОЖИЛИ по $1: П. Гричаник, К. 3 K e
p e f e V ^ H f n o B S . ' . " : 5.00 к о л н . є . д і л . ^ е ѓ е ^ Ш К С ^ о . а н н ч н
І Казьмірська, T. Базариіцька, О. Біч Ботѓом, В. Ва. д. Петриќ:
Національна Рада перейняла в о я к і в п о цілім місті день про- ПОТЕРПІВШИХ ВІД ПОВЕНИ. І Осташсвський, М. Бі.тянський, В. переслав квоту $2, оден на пово- ЛучЩ служ'йти' Д ^ б р о й у ^ Ч О В И

Пани.іа, С Куфнла, О. Л. Закрев- дян, а другий на Дім інвалідів . . 2.00 ловіков^',' я к п р и к а з у в а т и з л о ' -
віискову в л а с т ь , а р і в н о ч а с н о м и н у в спокійно. Ринок б у в (Жертви, надіслані до Обеднання ський, Я. Копко, Д. Пашіла, Г. Ле- Скрентон, Па. д. Ґлух переслав
також п р о т е , щ о к о м а н д а н т замкнений д л я публнки. в місяці вересни 1927). вуш, А. КорЄцька; по 50 IL ' iotv $25. $15 на поводян, а $10
Мосьмаи. С. РуцькиП, Я. Сівак. К. , Інвалідів 25.00 j
поки-що інтернований. Зразу („Діло"). Ш и к а г о , Ілл. - Всі Б р а т с т в а , Июарк, H. Дж. д. С Ходачок ІОськів, С. Конашевич. М. Д%дар. Джерзи Ситі, H. Дж. д. Пігура Хто н е в д о в о л я е т ь с я 11
не п о з в о л и л и в х о д и т и д о б у - Т а в а р и с т в а і Ц е р к о в н і Г р о м а д и переслав квоту $Ю иа Дім Інва- м . Осташсвський; дрібнійшимн переслав квоту $31.25 на податок.
лілів 40.00 жертвами зложено $24.22 3 Зложили: В. Ііль50—25, О. Яцків ніколи не б у д е м а т и нічого д о -
динку к о м а н д и о ф і ц и р а м , а л е з в о . ї я т ь вис.твти д е л е г а т і в на Шикаго. Ілл. п-АІ Мснціііська і Бостон, Масс. о. М. Кушер пе- 50—25, В. Жарський 25—25, І. Сить.
пізніше п р и й ш л и д о п о р о з у - П О З І Р ! П О З І Р ! с п і л ь н і н а р а д и в и й д и з а с и о в а н - перес.тала квоту $32 на Дім Іива- І реслав збірку від церкви на по- Бобовник 50—25. Ю. Гук 50—25.
лідів. По $5 зложили: П. Ќорлан, водян 18.55, Г. Ѓўменюќ 50—25, І. Потонік 50
мінвя в т а к і м д у с і , ш о в і й с к о - О к р у ж н о г б ' - К о м і т е т у Д о п о - А. Корпан, И. Нсбор з женою, А. Клівленд, О. д. Бусько пере-
H0PT ДІЇРОЙТ ІГЕМТРЕМК! —25, С Ленчуќ 25—25, С Сая- Л у ч ш е щ о с ь , як нічо.
ВА к о м а н д а у р я д у в а т и - м е д а л і , м о г Н Ж е р т в а м П о в е н і н а д е н ь Махинк з женою і М. Михилевич; ' .тав від Бр. св. Петра і Павла, чук 5 0 - 2 5 , Л. Кулинич 50, М. с

T. Меішінський з женою $2; no І „і . Ю2 У. Н. С $25. а від членів Турчинський 50—25, М. Баран 50 д


одначе заховуючися цілком УКР. НАРОДНА ШКОЛА б. п а д о л и с т а , ѓ о д . 2.30 п о п о л . $1: М. Кікта з женою. С. Тупяк з ! $75 на поводян ЮО.ОО 25, Я. Осміловський 50, І. Підго- Л у ч ш е терпіти несправедли-
ПРИ M C K A Y AND HALLECK
нейтрально, т а на с п і л к у з у - до С і ч о в о ї Г а л і 2408 В. Ш и к а г о женою, К. Малішевський і Н. Н. 32.00, Рачестер, H. И. д. Антонів пе- рецький 50, Д. Дорош 50, Л. Па- в і с т ь , я к її р о б и т и .
відсвяткує Аистердам, H. И. д. Сюрко зло- реслав збірку від Тов. Запорож- нас 50.1. Станіславишин 50, Е. Ба-
країкськими в і й с к а м и д б а т и м е Е в н ю . Т и м ч а с о в и й К'омітет з а - жив квоту $3.70 на сироти 3.70 а Січ $50, а добровільними ран 50. Н. Заяць 2 5 - 5 0 , Г. Шем- С Ь К

Подивися на матір, ?заки о -


про у д е р ж а н н я л а д у й п о р я д к у вязався з вісьмох ріжних груп, Ню Иорк, Н. И. Члени Січи ім. л $24 на поводян . лій 25—50. И. Салюк 25—50, А.
Б.' Хмельницького зложіми вќлад`` Н ю Иорі. ж е н и ш с я з її д о ч к о ю .
" місті, у в і й с к о в і й к о м а н д і у- свято української і в с і х ќ р о м і б о л ь ш е в и к і в і п о - ки до Товариства Просвіти. Січ поводян . . . Стегніцькнй 25—50, С К о т 25
р я д у ю т ь т а к о ж м у ж і д о в і р я У- с т а в и в собі з а ціль д о п о м о г у сама зложила $2 і по $2 зложили: Бофало, Н. И. д. Рудіќ переслав —50,1. Миць 25—50, И. Жарський.
М. Близняќ, П. Максимович, Іван квоту $5 на поводян 5.00 2 5 - 5 0 , Я. Сай 50. Н Пігура-50,
країнської Національної Ра- ДЕРЖАВНОСТИ п о т е р п і в ш и м в і д п о в е н і . П а р - Дусанепко І:Лев Мороі . 3 Ю.ООі Ембрідж, Па. д. Пристай пере- А. Теіѓюх 50, А. Сайчук 2 5 - 5 0 , П В З І Р Ї — І С Т С Т . ЛЎІС, ІЛЛ.!
ти. Війсковому комакдантови тійиий чи релігійний спір туЧ Ионкерс, Н Я . о. Сполітакевич слав квоту $2 на поводян 2.00 Г. Дячвк 25—50, М. Салюк 25—50,
В С У Б О Т У , 5. П А Д О Л И С Т А 192 переслав збірќЎ'на Нар. Податок Орандж, Конн. п. А. Зборівська І. Турииець 50. Р. С т р у ж 5 0 , И.
Фелі.дмаршалляйтнантови Пфе- місця не м а є . З а Т и м ч а с о в и й від Бр. св. Андрія, від. 12 У . Н . С 2.25 переслала квоту $10, $5 на пово- З А Х О Д О М 308 ВІДДІЛУ
Кірат 25—25, Д. Загоруйко 25—
ф е р о в и з а б о р о н е н о ^ о п у с к а т и С в я т о ўстроює Ш к о л а зі с в о ї м и К о м і т е т : М . Г у д з , се'кр. Майнерсвил, Па. д. Дроняк пе- - дян, а $5 на Дім О. Кобнлянської 10.00 Т. Хшановська 50—50, И. Ло- УКР. НАРОД. С О Ю З А ' :
`
реслав квоту $8.24, зібрану в цер- Ансонія. Конн. п. Анва Концс- зич 50, С Ґріца 50—25, А. Ярош
будинок. учениками ,вич переслала $5 на на Дім Івалі- 5 0 - 2 5 , А Мазур 2 5 - 5 0 , ' А . Кор- — — ДХТРОк^етьог . и - . -' -1: 1
ИННІИЙ ВІДДІЛ В Ч И С Л І ' Д В О Х Менввл. Р. Ай. д. Шевчук пере- І ц . $ з на поводян. а $2 на Р. Ш. 10.00 нило 50—25, В. Маланяк 50, ї ї д

КОНЦЕРТОМ
0 0
лав квоту - - - - - - - - ^ ` ! Ионкерс, Н Я. о. Сполітакевич
сотень з а й н я в р а н н и и І р а н Ќ о м
рагуш, а з р а т у ш о в о ї вежі п о -
ва.іи п о в і в а т и п р а п о р и в у к р а - ;
їнських н а ц і о н а л ь н и х красках. -Програма боѓвта.
Б р о н к с , Н. П . - Т о в . „ Л ю
б о в " , в і д . 298 У. Н . - С о ю з а і
Асторія, Л. Ай. М. Ьеля для по-
'те-ШвцліК від п о в е н і ' . . . . ^ОО^одян
д. Коваль ПСРР-
"' і Інвалі-
П. Кор-
І переслав 6 j від церкви на по-
Г.З
Филаделфія, Па. д. Дацків пе-
рсслав квоту $2 на поводян
100.00 Г. Трусегжч 50. Гроші зложені аа
місяці липень, серпень і вересень 31.25
, 2.001 Ватербури, Кони, д, Демянович
3 p K y

переслав квоту $10 на поводян ..Ю.ОО В Н Е Д І Л Ю , 1 3 П А Д О Л И С Т А G . P ,


ВЕЛИКИЙ БАЛЬ
ѓу в з я т и с я д о о р г а н і з а ц і ї д о - , ; по $1: Д СтарявськиІ С. Бр. Василія пере- Гввс Кейв, Н И. д. Захарчуќ
П е р ш и й р а з в і д 1 3 4 В р . ў к р а ї н - 'Початок с в я т а 7 . 3 0 вечером. п о м о г и п о т е р п і в ш и м в і д п о в е - ! . І. Шмит, Г. Бугайчик, П. л о - дав квоту $5 яко податок 5.00 переслав квоту $10 на поводян. В Г А Л И УКР. НАР. ДОМУ
ський Л ь в і в в і д о т х н у в , в и з в о - наль, П. Помчав, І. Мук, М. Со- Ню Иорк, Н PL Як. Дар для Зложили: Г. Захарчуќ $2, П. За-
Н а т е - с в я т о з а п р о ' ш у є т ь с я Т о - ні і ў с т р о ї т и н а т у ц і л ь п і д п р и - І о ѓ о N . в и . ST., ТАМЃЃ S T . LOUIS, ILL.
Ольги Кобидянської збірка з харчуќ $1, Г. Оннсько $2 і К. О-
л и в ш и с я в і д п о л ь с ь к о ї н е в о л і . в ' а р и с т в а і Б р а т с т в а я к ^ Г е м е м с т в о р а з о м з Т - в о м і м . І. пікніку укр. православної церкви страв $5 . . . . 10.00 П о ч а т о к о ѓ о д . 3. П О П О Л У Д Н И .
Так само зайняли українські т р е м ќ т а к ' і з Дїтройт. і Січи в Ню Иорку 17.25 Джерзи Ситі, Н. Дж. д. Угор-
Франка, яке зоббвязалося по- Нортгемптон, Па. Від. 44 У. Н чак переслав квотў'$5 ка пово- В с т у п : м у щ и н и . 3 5 ц е н т і в ,
254,6 КоМІТЄТ. п е р т и т у с п р а в у та дати с и л и Кальннцький, В. Бохонітзк, П. СЛ- С переслав збірку на поводян . . . 1 0 0 0 , дян . . . 500
довський, С. Данилиќ, Т.' Бендер, Джерзи Ситі, Н. Дж. Др. Ми- Гейзелтон, Па. д. О. Шараввркб женщини 25 центів.
д о виставки театральної виста- "` іяк, М. Марціняк, шуга переслав $15 з розпродажі переслав к в о т у $ ѓ на поводян . . . 2.00
ви. Підприємство відбудеться книжок ,Дурні Діти" .15.00 Візалія, Кал. д. Ф. Гошуляц пе- . На баль з а п р а ш а е т ь с я всіх
Осадчух і Д. Шміт-, М. Бучян- Ню Иорк, Н. И. д. Лесюќ пере- - I реслав квоту $2 иа поводян . . . . . 2.00
в с у б о т у 5 - г о л и с т о п а д а в г а л і ський 25 ц., разом . , 22.25 слав квоту $25 на поводян . . . . . . 2 5 . 0 0 Дітройт, Мію. д. І. Апярухович Українців місцевих як т а к о ж
під ч.:" 1347, Б о с т о н Р о в д , Нюарк, H. Дж. д. Павлина пе- Ж Брук, Н. Дж. Дж. д.д. Поклітар
Покдітар І переслав $10 на Рідну Шкоду на позамісцевих-до численної уча-
I переслав збірку з посвячування іІfхрестинах . . . . . . . . . . . . .".10.00
; Шикаго, І.іл. д. Горечка ..
Б р о н ќ е , Н . И. В е с ь з а г а л п о в й - ) прапорів амер. і укр. Бр, св. Ни- Пере- сти. З а б а в а б у д е в е с е л а і д о б р а
гієн N O N E P R U V T Y т а к г а р н у ц і л ь . Мельник пе- колая. від. 344 У. Н. С .50.00.слав квоту $10 на позодян
І іг^-и-г..,и. . AN.u. „'Г J Асторія, Л. Ай. х В ^ д н г а пе- 10.00'за Г щ о ручить 254
А. О д а Й с ь к и й . '
; реслав квоту $45.60 на поводян. Ковитт.
ЛИСТОПАД - МІСЯЦЬ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВТЕРИМГЛИЯ ШЛЯХ ЖИТЛІ І ЧОЛОВА,
В. ІўН% СОМ-TOEЌ І MORRJB СИТ Похотями. І з а б у в а є м о тоді, щ о )

ГШМПЏ ШЩІЇЬ І
дають виставу
Б А Л,І Є В А
і Листопад —
WTMMU
ЛІБ-ІУ
місяць історич- гайної д о п о м о г и жертвам по-
КРАСА;
МІЖ
1
ІЗАДОРИ ДУНКАН.
,WV,n м ѓ
РОКІВ НЕ БАЧіШЖШ.
' Ч а с т о с т р і ч а є м о """"""
в життю
- іЛсяка
'син

н а й д о к л а д н і щ о м у та
обопільиих в й Ќ В -
ЛЮДЬМИ лежить якраз
НА ПРОДАЖ Готель , Г
ЏАЙ рџеплізаііШлсс
ЕННЯ
' EAAHVE- SEOBIS
НОВА І ЛІВША ЧИМ КАШ НЕБУДЬ.
ного значіння д л я у к р а ї н с ь к о - в і н ї . В, ц ь о м у к а т а с т р д ф О Л ь н о '
г о н а р о д у в Г а л и ч и н і т а и н ш и х му
з'емель З а х і д н о ї України
році населення Галичини!
Д н я с п р а в д і н е м о ж е д а т и н а л е ж н о ї Сан
дей,
І з а д о р а Д у н к а н у р о Д ж е и Й в (Hdix к а ж у т ь , щ о в о н и є в о р о -
Ф р а н ц и с к о . Д у ж е о б р а г а м и м у ж ч и н чи ж і н о к . П р о та-
так ж і н о к як і мужчин, npoj більш безсторонньому в р б з у - . . .

тлі такого
^ ^ с —

МТЯНЮ ОДИЙХ ЧЄРЄЗ ОДНИХ. Н а І П - н ь - д м ї ѓ . ^ ^ Г о л о с и і . ^


д і й с н о г о ^розѓўмін- "
: 9 Ь в 0
у

ВСЯ. О ЃОД. 8Л0. , 1-го л и с т о п а д а 1 9 1 3 `о народ помочі своїм інвалідам. І з о в а и а , в ж е в п і з н і ш о м у віці к о г о в о р о г а ж і н о к р о з к а в у с о -


ня Н о н Љ а н а в і т ь з и а й с и л ь н і й
ПОПУЛ. ПОЦОЛ. ШНН В ЧЕТВ І СУБОТИ. ТяяЗса . в і д п о в і д а л ь н і с т ь л е в о н а с ѓ а л а проп'агу'вати нову а н г л і й с ь к и й ж у р н а л і с т . В)
COSMOPOLITAN THEATRE порвав пута неволі, знявся до шн^ приапрасі%й в и т я г а т и р о
ПСЯИУВУЮ СТАРШОІ ЖЕНИШНИ
, НАПЕВНО
` 4 CIRCLE A SBTH ST., NEW YORK вірлиного лету. р е д м а й б у т н і м нації велить Нам ф о р м у танця, добачуючн липні Цього р о к у стрінув він в І
з у м в і щ і висновки Від Того, я
ДВОХ ,, ;
ШІІАТІ-ПІПГЛІПГПГҐ
ш о г л я к д с ь к и х т о р а х н'овітньо- Ідо за'ряду дому; маю
О д н а ч е д е в я т і р о к о в и н и в і д - І у с і м а с и л а м и шукати п о р я т у н - н ь о м у о с о б л и в у я к у с ь ф і л ь о - І кий витятиўй Джеімі Мазон. . о д н о м у ^ а другому 11 ліг і. , , „ . , ; ;

ЬІЛЬ н о в л е н н я У к р а ї н с ь к о ї Д е р ж а в и !к у . Своїх борців-іивалідів, но- с о ф і ю , . а


г навіть м а й б у т - j го гірського духа, старика з
си яо: і .
ПОКОНУЄ західних землях України сіїв в е л и к о ї ідеї
С в я т к у є м о в я р м і . Б о р ц я м з а Р і д н о г о К р а ю мусим'о о л у л й т и
визволення ню р е ф о р м у с в і т о в о г о л а д у . д Ь в г о ю б і л о ю б о р о д
Б і л ь - м е н ш п е р е д - ч в е р г ь с т о л г т - гу з з в і р я ч о ї ш к і р и . В с е л і ,
:
о . Ю , в о д я -
від- АРЕШТУВАГШ І С О Д Ь І ^ Т ^ ^
A. LYPSAJN.
К P..
^ВЮГОСЛАВП.
ОЬЖІІШІ ДО. ДІВЧИНІ,
Хто терпить від гострих як ніж тям в о н а б у л а п е р ш о ю тан$ч- д а л е н і м на `явѓ г о д и н и ілл г о р и , ПОШУКУЄТЬСЯ
волю Рідного Краю волосся опікою.
постійних' болів і недомагань з пр,
воду аворик инрок, або печінки, то сивіє з журби... М о л о д е поко- Тому в' ц ь о м у ' н е в и м о в н о
н и ц е ю , Щ о т а н ц ю в а л а б о с о і з на я к і й м е ш к а є п у с т и н н и к , д о - ЛОМ.,,,
легкої
Б І Л Т О Р О Д , 28. ж о в т н я , - $ боти при малій родині. .
знайде вільгу, як лридожцть. Джансо-
ла Чсраонохресний Нирковий Пластер. ління в ч и т ь с я , в ЧУЖІЙ школі прикрому часі звертаємося'
н а ѓ й м и к о л і н а м и і п р о п а г у в а л а в і д а в с я він ц і к а в у історію) п р о
клясичний танець на з р а з о к топи чоловіка.
сланіќм. Платня пісія
Ю ю с л а в я к с ь к е п р а в и т е л ь с т в о ситись на адресу:
Він подає майже негайну пільгу в цих
страшних терпіннях і не перешкоджає,
п о к л о н я т и с я ч`ужим б о г а м .
Але
зно`в з н а д і я м и д о В а с , Д о р о г і
велика ідея — иевміру 'Заморські Б р а т и !
старииних. В р о ц і 1879, т о д і д в в ц я т ь ч о .
розпочало масові арешти ко-
N.
.DR. BLISS, ST.,
ШпМіп PBU.DE!
але дійсно помагає кожному лікував- муністів. П о м і ж а р е ш т о в а н и м и
ню, шо Його означить для вас лікар. ча. М і с я ц ь л и с т о п а д п о с в я т і м о Рік-річно В и даєте наглядні Свою систематичну працю І тирилітний Д ж е м е М а з о н залю-
Джансона Червоиохресний Нирко- на це,' щ о б у с в і д о м и т и її у к р а - д о к а з и , щ о ш а н у є т е с в о ї х на- н а д н о в и м танцем п о ч а л а І з а - б и в с я в о д н і й д і в ч и н і , з я к о ю
є й провідник комуністів Мар-! ОПЕРЕИТОРІВ ПОТРІБНО
кович. ночих ковтів, сугів І дреч..
ний Пластер не треба ніколи вважати і н с ь к о м у з а г а л о в і з ц і л о ю си- ц і о н а л ь н и х г е р о ї в , с к л а д а ю ч и д о р а на п е р е д м і с т і Б е р л і н а , д е р і ш и в с я о ж е н и т и с ь . Н е б а г а т о
засобом на органічні недомагання — платня $50.00 І висше II. .
л ними треба йти до лікаря і тільки він лою. П р и г а д а й м о с т а р ш и м , на- ислегпіі ж е р т в и н а ї х у д е р ж а и з а к у п и л а , дім., На вулиці появ п е р е д в і н ч а н н я м в і н п е р е к о и а в - формації г о л о с и т е я до
може усунути основні причини недуги. в ч і м о . м р л о д и х н е з л о м н о ї п р и - ня. В ц ь о м у р о ц і Ви з п о м і т н о ю л и л а с я в о н а - в к л я с и ч н о м у о д я - ся, щ о його наречена зраджує S., PRO С Y К.
Але цяй пластер огріває і вспоиохіє яги в і р н о с т и д л я цеї ідеї. прихильністю приняли г а с л о зі і в с ю д и з в е р т а л а н а с е б е у й о г о з й о г о н а й к р а с ш И м п р и я - НАГОРОДИ НОВЛЯ З^А ВИ- СЃОТЕ AV.., M.TUCBEN, N. J , R. і
а Його .медецмна проникає доразУ
Одночасно це місяць ўкраїн- вибудув'ання д о м у у к р а ї н с ь к и х в а г у , щ о в п р о ч і м р о б и л а у м и с - т е л е м . Він н е мсгитися на XQTIE 1
HАХОДИ У ДІЛЯНЦІ МЕ
крізь шкіру на болюче місце. Пільіа
триває так довго, як Довго пластер с ь к и х і н в а л і д і в , ' м і с я ц ь д о п о - і н в а л і д і в . Д о ц ь о г о д і л а з і з а - н о . М а л а в о н а б а г а т о у ч е н и ц ь них, а л е в и б р а в з о в с і м HHIUHBJ
ДИЦИНИ.' ,же МУРОВАНИЙ ДІМ МА S Ф
таиьо. Готівки треба Я.ОГЛ. .ц,
остав ив тілі.. Не забувайте ш
Червоним Нирковим Ііластром .моги т и м , к о т р і л ю б о в д о У к - палом взялася Стрілецька Гро і з а р о б л я л а величезні суми, щ вихід. Він вирішив не бачити ДЕРЕВЛЯНИИ ДІМ ію 2 ;
к р а д і й на,2 автомобілі, СТІМ-ГИ , ,,„
К О П Б Н Г А Г А , 28. ж о в г и я . —
ивній фланелі.. У; всіх аптиках. раїии засвідчили р а н а м и і ка- мада в Ф и л а д е л ф і ї . Ж е р т в и ук танець з є д н у в а в с о б і щ о р а з у с в о й о м у ж и т т Ю н і к о л и ні о д -
П р е м і ї Н о б л я з а н о в і в и н а х о д и иайновійше уліпшення. Доїал . ` 1

л і ц т в о м . В о н и п о р в а л и с я на в е - р а ї п с ь к о ї е м і г р а ц і ї в порівнагг б і л ь ш е прихильників. Н е т р е б а ної жінки. Т о м у з а к у п и в з а не-


у д і л я н ц і м е д и ц и н и п р и з н а н о трібно готівки 53,000.00.
д е щ о з а б у в а т и , гцо а ж д о ч а с і в І з а д о - в е л и ч ќ і г р о ш і п у с т и н н у х а т и н у п р о ф е с о р у Ф і б е р е ґ о в и з а 1 9 2 6 і Маємо богато ріжних доми., Ф„І
ДЕВНТЬІІ К Н И Ш ЗА ДОМРА! л и к е д і л о і не к и н у л и п і ; ш я Т о - н ю з м и н у л и м и р о к а м и
изнесів, а рівнож цродасмь .„,
Хто пришле одного доляра, дістане г о п р а п о р а , х о ч с л ь о з и м а т е р і в з р о с л
і с е с т е р л и л и с я вслід з а ними, за цей п а т р і о т и з м и а ділі —
и . І з а ц ю ж е р т в е н н і с г ь , ри Д у н к а н б а л е т н и ц і в и с т у п а в іиотлнндських г о р а х , в якій
ве- л и в т р и к о т а х , а т л а с о в и х п а н з а м е ш к а в . Л и ш и в с я в к і н ц і с а м , д о к т о р о в и В а г н е р о в и
рік Й
і в і д е н с ь к о м у , п с и х і я т р о в и онѓ Анленд і Стейген Айленл щ
мім булварді. Хтоб хотів, засяінми .
Джоре-
т о ф е л ь к а х і т а н ц ю в а л и з о б а н - бо б р а т покинув й о г о і пішов ких інформаціа,проситься ішса, и
р в а л и їх с е р ц е , к л и к а л и с п о ч и л и к а В а м ш а н а і в д я ч н і с т ь ! г о в и , я к и й в і д к р и в н о в и й с п о - зголосігтись особисто до:
V) Ішли діди на муки, 2.) Історія У-
кра№н 1, (княжий вік), З і Історія У- ТИ п о невимовних трудах у' З о г л я д у на велике н е щ а с т я , д а ж о в а н и м и ногами. Тільки де- у „ г р і ш н и й " с в і т . Є д и н е й о г о '
сіб лічення п а р а л і ж а б а к ц и л я -
країни ІД, (^овеько-ііруггЬьннй вік), б а т ь к і в с ь к і й х а т і . о навістило Галичину, ми к о т р і т е а т р и к и в в е л и д е я к і з м і т о в а р и с т в о — т о ДВа в е л и к і мн
:

-і) Радите--інруч-тся (комедія), ОПО- малярії.


в1дсяИат5).Ло віри батьків, 6) Шагін Не покинули й о г о , коли д о - ! с п о д і в а є м о с я , щ о у к р а ї н с ь к е ни. А л е не б у л о м о в и п р о т е , в і в ч а р с ь к і п с и , щ о с л у ж а т ь й о -
Герай, ^І^тсчіжчі.к
бутц^Дчкою,
ХОДИТЬ,
І'" "
8) Волю ш к у л ю в а в г о л о д і х о л о д . г р о м а д я н с т в о - в А м е р и ц і п о с в я - щ о б и т а н е ч н и ц і з о в с і м п о з б у - му за сторожів, та оборонців
С о т к и тих, .яких
вилічилися цілком, а ніоден з
він лічив,

Держали міцно, коли т и ф т и т ь м і с я ц ь л и с т о п а д на д о п о - л и с я т р и к о т і в , п а н ч і х і с п і д и ь о - п е р е д н е п р о х а н и й и г о с т я м и .


ЛИСТІ і рекомендованім них не п о м е р ; т р и о с о б и , яких ШІКАҐО, УВАГА
UL. CHRX.BOW.VA, 11.W.. . BUDIYNOWAKY,
на адресу:
LEMBERG, EUL п і д к о ш у в а в їх, д е с я т к у в а в с т р і - м о г у і н в а л і д а м У. Г . А. У в е с ь г о б і л л я . Щ о й н о І з а д о р а Д у н - Т р и а б о ч о т и р и р а з и на м і с я ц ь л і ч е н н я т р е в а л о 6 л і т , в и л і ч и -
лецькі ряди. п р и б у т о к з і с в я т , а к а д е м і й і к а н в и з в о л и л а т а н е ц ь з б а н д а - п р и х о д и т ь д о н ь о г о х л о п е ц ь з л и с я в п о в н і й п р а ц ю ю т ь в Ж е ' бучерню або реставраит. Ю.І
Єсли в и хочете купити ЃРОЇ
QALIELA, POLAND, EUROPE. Ще м і ц н і ш е с т и с к а л и д о л о н і , фестггнів в і д д а й т е б о р ц я м за найблизчого села і приносить
Ічерез три роки.
до української фірми: ми МАЄМО
.ДОМИ — ФАРМИІ й о м у х а р ч і т а т ю т ю н д о л ю л ь - іЄ.як. 500 ріжного род.1 бізнс.
‚коли чули в о р о ж у наругу, рідну з е м л ю . Після т о г о Дункан пересели родаж в Шікаго і околиці
СОТКИ ДОМІВ, фарм і інтересіь НІ J Ц я н а р у г а в а ж к и м к а м е н е м У с т а р о д а в н і й ЃГреції д а в а л и л а с я д о П а р и ж а і там ки, а в з а м і н у за`бирає р і з ь б и
в Бульон А. С РАІСКО А СО
продаж або в. замшу.
1Т0СЛ1ДНІМ с п а д а є на них т е п е р , к о л и в о н и в е л и к і н а г о р о д и й п о н е с т и т и м с ь ќ о м у лісі з б у д у в а л а „ с в я т и в д е р е в і , я к і п у с т и н н и к в и к о - 2057 W. 22ND ST., CHIC.GO
В РОЦІ
с т а л и б е з п о м і ч н и м и к а л і к а м и , хто п е р е м і г на в с е н а р о д н и х н ю т а н ц я " , на я к о ї в і д к р и т т ю в н у е в с в о ї й с а м о т н о с т и . Т і л ь к и П Р О П А Г А Н Д А УНЙ. ТЛ- СШІ ИМ4.
шого ся загальну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0 Але в о н и не й д у т ь п р о с и т и м и - і г р и щ а х . О с к і л ь к и б і л ь ш е - н а 1 9 1 3 р о ц і б у л и т а к і г о с т і : Р о - п р и н а г о д і , ц е ї в и м і н и МазоиІ
ВСІ НАШІ КЛІЄНТИ вповні валово Д о К о в е л я п р и б у л а т р у п а у-
лостині У чужих, котрі плям- л е ж и т ь с я нашим мученикам- ден Гітрі, Сесіль Сорель, Клє- б а ч и т ь ж и в о г о чоловіка. Але й АЛЕКСАНДЕР ХИЛНК
нені s нашої ўслуги.
т о д і в і н з н и м не р о з б а л а к у є т ь - н і я т с ь к и х м і с і о н а р і в з метою
Хто хоче скоро продати, ќупнѓи, за ( л я т ь с в я т е ї х д і л о і н е б у д е н н е і н в а л і д а м ! мансо і Д'Анунціо. У К Р А І Н С Ь К И П АДВОКАТ
мінати свій иаеток, хай говосніься де ся т а з о в с і м не ц і к а в и т ь с я ио- п о ш и р е н н я унії с е р е д п р а в о с -
З в и б у х о м с в і т о в о ї війни су
ї д ѓ ѓ ь там, де дістанете скору
ІМЯ І -РОЇВ
В листопаді переходили ми
Д о п о м о ж і т ь інвалідам, б о в
в и и а м и з с в і т у , я к і й о м у хлсг-
них і ч е р е з і г и х ш а н у є м о в е л и д ь б а І з а д о р и Д у н к а н ф а т а л ь н о п е ц ь р о з к а з у є . Н а в і т ь в і с т к а ' з а с о б и л ю б л і н с ь к о г о і н с т и т у т у
л а в н о г о н а с е л е н н я В о л и н і . Н а аолагоджуе всякі справи правќі чесно
І совісно.
1 чесну ўслугу.
V. ВОНАСНЕ V 5 К І.
щ о р і ч н о в цілій Г а л и ч и н і з б і р
ку в с е у к р а ї н с ь к у і д е ю ! змінилася. Вона втратила двоє 233 BROADWAY, NEW YORK, N. Y
WOOLWORTB BLD ., ROOM
л л я
npd с в і т о в у війну, в якій А н - ! поширення,унії серед пра-
ки на і н в а л і д і в У к р а ї н с ь к о ї Г а - 2234-2230.
REEL E.UI. BROKER, л и ц ь к о ї А р м і ї . Ц ь о г о р о к у Ця
У Л ь в о в і , в ж о в т н і 1927 р.
дітей в с а м о х о д о в і й катастро
глія б р а л а у ч а с т ь , - з а ц і к а в и л а в о с л а в н и х П о л ь щ і ; в К о в л і мі-
E
TEL.: WBITEB.LL 4798 .ND 4799.
4233 CERM_ TO_ A.-.. PHI!.. РЕ
N N
традиційна з б і р к а не в і д б у - Г о л о в н а Рада Українського м
фі,
х
пережила смерть свойого
ж а ,
його остільки, щ о . з цим б у л о сіонарами будується ќ а т о ` В е ч е р а м и від год. 7 д о 9 під ч.
ОпікиІ - ' московського поета Сер
д е т ь с я . Ні л ь в і в с ь к и й ні с т а н и К р а є в о г о Товариства з в я з а н е подороЖі'ння т ю т ю н у , л и ц ь к а церква східно-словян- 340 EAST 17U. STREET,
ПОПРОБУЙТЕ С Ю НОВУ Ц И Г А -
с л а в і в с ь к и й у р я д ие д а в н а н е ї Над Інвалідами
гія Є с є н і н а , з я к и м м у с і л а р о з
Всі мешканщ с с л а
з а п е в н ю - с ь ќ о г о о б р я д у . — Є се т а к з в а - ^ NEW YORK, N. Y.
РЕТКУ.
Говорячи за 167-літний ДОСВІД, Амс- д о з в о л у , м о т и в у ю ч и відмову у Л ь в о в і , вул. Р у с ь к а ч. З Л І .
вестися, а потім сама перебула
ють, щ о від кількох десятків н а
„ п о л ь с ь к а унія", щ о ' остає 222`— T^.1 LEXINGTOO 2193
рикаиська публика орекла. іцо ОМ т р а м в а є в и й к а р а м б о л ь , в як'ії, п і д
Дм. П а л і ї в , вр. м. г о л о в а років д о с а м о т н о ї оселі в о р о г а управою польських римо
Gold е пайліпшою цнглрсткою по ці- п е р е т я ж е н н я м н а с е л е н н я РІЖ
з л о м и л а й о г у і з. т о г о ч а с у п е к а т о л и ь
нќ за яку можн{і ЇЇ набути. Вона зо- н и м и з б і р к а м и та п о т р е б о ю не T. М а р т и н е ц ь в р . , с е к р . жінок, з а х о в а н о ї в гущавині, н е ( н к и х біскупів,
весь Old Gold тому, шо представляє рестала сама танцювати. А Д В О К А Т
н а б л и з и л ' а с я ні о д н а ж і н к а а н і
'-обою найвисишй рід якости і цінно- Самоходи відіграли в життю

Б. ПЕЛЕХОВИЧ
сти.- Се яорогоцінність для всіх. OLD дівчина. " '
Gold се нова і ліпша цигареткі, про Ізадори Дункан фатальну ро-
П и ш у о т с и х к і л ь к а с л і в не Згаданий англійський ^кур-
яку -хто коли думав, або желав собі.
Се цитгвретка, котра не здерае горла і
ВК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ задля хвальби, а длятого, щ о
лю. В самоходовій катастрофі ТРАПЧНА% СМЕРТЬ
не щипає в язик. Цнглреткн, котрі мо- в т р а т и л а ' в о н а ` д в о є д і т е й , а 'й н а л і с т сам в і д в і д а в п у с т и н н и к а
КРАЄВІ#. б и з а о х о т и т и щ е т и х Ў к р а ї н
самій кілька р а з і в з а г р о ж у в а л а і ггереконався, щ о він ж и в е як
жете курити без числа денно, чи в
ночі В ИНК нема кашлю в цілому ва- ців, щ о т е не ж е р т в у в а л и и і ч о
УКРАЇНЦЯ, Е
2300 WEST CHICAGO AVENUE,
гоні. Позаяк О. Gs. е ліпші, тому ви н е б е з п е к а в т р а т и ж и т т я через дикун. Я к він сам к а ж е , й о г о У в і в т о р о к 13. в е р е с н я о г о -
C H I C A G O , ILL.
на потерпівших від повені,
повинні курити їх. Читайте оюлошен- а в т о м о б і л і . П е р е д к і л ь к о м а мі- в т е ч а з с в і т у о с я г н у л а н а м і р е - д й н і 8 - і й р а н о в м а є т к у Х л а п о - Практику, У BDX судах; ваява-
ия ОИ Gold в нашій часописи. Витніть як р і в н о ж з а о х о т и т и ті міс-
їх і заховайте, вони дадуть повно`смі- На поміч потерпівшим від сяця.ми", т а к о ж п і с л я о д н о ї а в ну ц і л ь , б о в і н в д і й с н о с т и ч е - ві, н а П о з н а н щ и н і , с т а в с я н е - ТМН перегляданнем аостраіггів;
цевости, де ж и в у т ь Українці, а
ху і вдоволення для вас і ваших зна- повені. т о м о б і л е в о ї к а т а с т р о ф и , Дун рез пятьдесять років н е ' б а ч и в щасний в и п а д о к з к о з а к о м 6-ої нготовляе контракти купна І про-
комнх. Оголошення сі ПОМІШУЮТЬСЯ.в о з б і р ц і иа п о м і ч г о р е м п р и б и -
кан с к а з а л а : ні о д н о ї ж і н к и . А л е ч и р а н а й о - д и в і з і ї г а р м а т н о ї б р и г а д и Мак- ХЖЦ перепроваджує с п а д к о в і
нашій .часогнісіі.
Коли п р и й ш л а СУМИ; в і с т к а т и м б р а т а м й д у м к и пе м а ю т ь .
— Я х о т і л а б и в м е р т и на с ц е - го серця від того загоїлася, Jсимчуком Дмитром, котрий прави; полагоджу є ERA РО КРАЇВ 1,
з Галичини, щ о СТРАШНІ повінь З н а ю одну місцевість, де ж и в е
ні п р н з в у к а х м у з и к и , с е р е д ж у р н а л і с т не д о в і д а в с я . Н а в с я - , с т р і л о м у г о л о в у з р е в о л ь в е р а
нтавтоні І прочі справи. 191-
OR, И. S M I T H і виливи рік н а в і с т и л и н а ш І Д 0 Си т ь Українців; оден з них
т а Н ц ю . А я к щ о т о не б у л о б и к и й в и п а д о к , я к к а ж у т ь й о м у з а к і н ч и в - с в о є життя. Перед)
Переніс свій офіс під Ч. край, Галичину і Буковину, м и , ' с п р а Вхрестини, то з н а й ш
л я в

м о ж л и в е , т о н е х а й я у м р у в са- й о г о спостереження, Д ж е м е у м е р л о Максимиўќ з н и щ и в всі


АДВОКАТ
ва Е. 7TK ST. (межи 1. а 2. Евнею) У к р а ї н ц і , проживаючі в с і й л и с я л ю д е , щ о к о л є к т у в а л и на
„ . NEW YORK, N.-Y. м о х о д і с е р е д з а х в а т у ш в и д к і с - М а з о н х о р и й на . р о з м я г ч е н н я л и с т и й д о к у м е н т и . П о х о р о н о м
маленькій місцевости, Г а р в і , ц е р к в у , у к о т р і й н і к о л и не з ѓ а
Урядові години': 9—10; 12—2; 6—S тю та розгоном, нехай згасну м і з к у . , з а о п і к у в а л и с я полк. Р а к і міс-:
Ілл., в і д ч у л и горе й недолю дується за Україну, а з а по І с т о р і я , я к и х не м а л о . ` Ч е р е з і ц е в і У к р а ї н ц і .
. Tel. Orchard 6072. і всіх судах стейгу
своїх б р а т і в , яким в о д а з а б р а т е р п і в ш и х в і д повені ніхто ан н а г л о і в і д р а з у знайдуся
те, щ о одна жінка показалася Ню Порк.
другім світі. Адреса Канцелярії

КЛЕРИКАЛЬНИЙ
л а у в е с ь їх д о р о б о к ; в і д ч у л и , с л о в е ч к о м не с п і м н у в . Проти „зла", зробила щось такого, M I C H A E L RODYK
Г S881. я к ї м т е п е р т я ж к о ж и т и б е з д а - ц е р к в и не м а ю н і ч о г о , а л е з б и - Ізадора Дункан б а г а т о пере-
ху н а д г о л о в о ю , б е з к у с к а х л і - р а й м о в п е р е д ж е р т в и на р а т у - ж и л а і б а г а т о п е р е т е р п і л а . ЇЇ вік
що й о м у не п о д о б а л о с я , ч о л о -
ЗІЗД У ATTORNEY (COUNSELLOR AT UW
д
К...Д. Б І Л И Ќ
Г - —ЛІКАР
—.Ш І ,ХІРУРГ.
. І ба і б е з о д е ж і і с п і ш и м о н а п о - н о к н а ш и х б р а т і в і с е с т е р і ї х
бажання сповнилися. Вмерла в
с т а в в о р о г о м усіх жінок.
ЛЬВОВІ. J44PJLRROADWAY, COR. 40 ST.
`'`'І
УКРАЇНСЬКИЙ 7 (

ГІРИРЯЛН.
ЕЛЄгГТТЛтЧНІ
МІЧ
дітей від холоду, і від г о л о д о -
самоході. Але т а к о ю смертю,
Це оєме трапляється і з боку{
жінок, у яких стрічаємося по
IW^OFRTLT^TWOM
T.I.
ЗО E.LOAC АС RE 1588.
ТЇЬ'ЗТ. ORRH.rd
2362
Вечерами:

І
—Дві години: в Ц 12. д о 1-ої, к о ї не м о г л а в и д у м а т и й и а й - У Л`ьвові в і д б у в а є т ь с я с а м е 8968
вої смерти. Ч и не ч у є м о їх го- с т і й н о з ф р а з о ю % „ в с і м у ж ч и - з ї з д г р . к а т . ѓ і є р а р х і ї п і д про-

ДОБРИЙ ПОБІЧНИЙ
Я Б. Xдо 8-ої і після умовк.
ВИ Ж.vti ^f^^г^^І^
.BU. ST., NEW YORK c m
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН
б
Д- 0 й
- м а л о
лептою. лосу р о з п у к и ?
ю
живіща фантазія.
Коли ІзаДора ДУикан всідала
ни такі". Ц е з а г а л ь н е я в и щ е , я - в о д о м м й т р о р . Шептицького.

ЗАРОБІТОК
Хочу ще сказати пару к е є к о н е ч н и м н а с л і д к о м т о г о , На цей з ї з д п р и ї х а л и усі гр.
П а р у с в і д о м і й ш и х У к р а ї н ц і в , с л і в д о т и х л ю д е й , щ о в п и с а л и - д о с а м о х о д у , п і д б і г л а д о н е ї її щ о м и в з а г а л і с т а в и м о с я д у ж е кат. ` є п и с к о п и , з К а н а д и й З а -
1 ЖЕНЩИН
Помагаю скоро в ріжних кровних не- ч л е н і в т о в . , Д Г р о с в і т и " ім. І в а н а с я д о ч у ж и х з а п о м о г о в и х о р г а - б л и з ь к а приятелька Ельза
п л и т к о д о л в м е й т а не н а м а г а - ќ а р і т а т т я , з в и ї м к о м е п . Ї І б г а -
RT
дугах, нервових і шкірних, хронічні Ф р а н к а , с т а л и р а д и т и с я , в я к и й н і з а ц і й , а д о с в с о ї х
нарости, загальна ослаблений, міхура вступити
Ф р і г б е н і з а к л и н а л а її, щ о б и не
е м о с я ї х ЯКАС.ЯД з р о з у м і т и . З а ч е в с ь к о ґ о з і З л у ч е н и х Д е р ж а в . МОЖЕ МАТИ 1
К О Ж Д И АБО
нирок, мочеві недомагання, ревматизм с п о с і б з і б р а т и ж е р т в и . не х о т я т ь , д б о т а ќ н } е , щ о не н а
їхала.
підставу н а ш о г о розуміння, лю- Г о л о в н о ю т о ч к о ю н а р а д б у д е НОЖДА - ХТО МАЄ БОГАТО
жолудок, внутрішні хороби та грудні
Ьаа ріисниці. як довго хоруете,.и можу
Т о м у , щ о не м о ж н а б у л о л е ж у т ь д о ніяких. Т у т в Гаврі Ї — ' Я к щ о не п о с л у х а є ш м е н е
д е й т а н а ш о г о . в і д н о ш е н н я д о справа поборювання релігій- ЗНАКОМИХ!
ПОМОЧИ НАМ. О шиѓѓй у мі-ковані. Оѓдя с к л и к а т и в і ч е у т і й с п р а в і , т и х в і д д і л У. В . С о ю з а , т о м у хто
— благала приятелька
них м и б е р е м о завСігди них с е к т та к о і г у н і з м у , п р и п о - Ш у к а є м о ^ е н е р г і ч н и х поміч
лини пацієнта переводжу особисто.
Поради 1 огдядннН ДАРОМ. пару Людей р і ш и л о пійти п о щ е не в с т у п и в д о н а ш о г о в і д д і п о б а ч и ш , т р а п и т ь с я нещастя.
п р о ч у т т я стр'ашної ката- власний егоїзм., підсичуваний J мочі скріплення ж я е р й к а л ь н б ї
ників і Помічниць для ПРПЛ І
у к р а ї н с ь к и х д о м а х з а з б і р к о ю лу, м а є н а г о д у т е п е р в с т у п и т и , Маю
раз, б і л ь ш е м е н щ е благородними'преси та організації. ваная лотіђ в гарнім і ДОБРЕ П
на п о т е р п і в ш и х . Т и м и , щ о п і й - к о л и п р и й м а є т ь с я б е з в с т у п - с т р о ф и . З а к л и н а ю т е б е щ е

D R . ZIN8 ш л и , б у л и А. М и л е н ь к и й і Н. н о г о . Т о м у к л и ч у д о В а с , д о в и й д и з т о г о с а м о х о д у .

й
Г у ц у л . В о н и не ж а л у в а л и ч а с у р о г і б р а т т я , в с т у п а й т е г р о м а д
т р у д у , щ о б и - т і л ь к и з і б р а т и
Ізадора висміяла забобонну
приятельку і поїхала. Але, ;
RK РАЗ ТЕПЕР ПОРА "
ІІИІЯІІ IUILI ІЮТЛ , Щ "У ^ A шоб т я

або ешзнес ІВд осінь лекше Це вробити д і


заміняти й м Фарму Що
І л о ж е н ї м Ц е н т р і М`асапек. с`ПЕ-
ІЦіяльно з в е р т а є м о
працюють у
УВАГУ ТНУ
ФАБРИКАХ, З.-
Спеділ-Тсга. Основ 28 літ на д о У. Н . С о ю з а , з а б е з п е ч у й
я к у л е п т у д л я т и х , щ о к л и ч у т ь те с е б е і с в о ї р о д и н и н а с Л у ч а й п р о г у л ь к и не в е р н у л а ' Ж и в а . Ко
коли инше. Трму коли думаєте про власний дім, про б а з в е с або фюМу ВОДаХ
зайдіть д о нашого офюу. Подагоджуемо рівнож ріжнородні тутешні і І ЧЛеНІВ ВСЯКИХ ОРГ.ІН:

LLFF.JEAST.16TBST.H-I'
д о нас з рідного к р а ю : „ Р а н е щ а с т я а б о с м е р т и , б о ' н і х т о ли в о н а ї х а л а с а м о х о д о м , її д о - цій, т о в а р и с т в , клюбів і пар-
Др. Б. Т Р О И т у й т с н а с ! " , і д е т і л ь к и п^йш.ли в г й й ш а л ь з а м о т а в с я в к ' о л е с о ; хій. П р и р о б о т і п а р у годин и
не з н а є , щ о б у д е з а в т р а , а а ра-
Уі№АЩСЬКИИ ДЕНТНСТ к о ж н и й , щ о ч у є т ь с я в і р н и м си- зі н е щ а с т я У. Н.` С о ю з м о в р і д - яке т а к СИЛЬНО п о т я г н у л о ш а л ь , ч е р а м и м о ж е т е Легко заробити
н о м и е н ь к И - У к р а ї н И ` і х т о в і д - Іиий б а т ь к о ' л а с к а в о що пін ‚моментально; вдушив від $оЃЎдо $ 2 0 0 т ю к н е м о . Числ
уділить,

ших
ч у в а в т е с т р а ш н е н е щ а с т я на- с в о є ї п о м о ч і .
братів, д а в а в щ о міг, але
4СТКУ. о п О р о ж н е н ь о ґ р а н и ч е н е . Голо
- Т ^ Ї П Д , 6 - о ї д о 7-ої вечером
Сподіюся, щ о в короткім ча
були й такі, щ о мимо'того, щ о
сі н е б у д е а н і о д Н о ѓ б У к р а ї н ц я І . JI. зКІРУГЛЯКА,
д о б р е . М а ю т ь с я , не д а л и нічого.
в Гарві, к о т р и й б и не н а л е ж а в
Надзвичайна здібність. RODINA REALTY COMPANY.
4ВН FIRST AVE., COR. 3RD ST. Однак я думаю, щ о як буде
д о н а ш о г о 3 3 5 в і д д і л у У . Н, МАТИ х в а л и т ь с я п'еред с у с і д -
1ВН АУВ.JA^ NEW YORK CITY.
v ' .ЯНІР.УСШК, Я Y. д р у г а згЎірка, т о ї х с е р ц я з м я к -
Роботі; виковує (юлідщ). Уміркова- н у т ь і н е п о ж а л у ю т ь ж е р т в , б о
СОЮза. кою Надзвичайними здібяостя-
Н. Г у і і у л . ^ми с в о й о г о м а л е н ь к о г о синка,
Ю а й л а г а Платити можна ратами. д у м а є м о п р о д о в ж у в а т и ' з б і р к у .
Через. 10 літ анають мене за пильне к о т р и й р а х у є так, -яќ старий.
ПЕТРО ЯРЕМА
вявтлгуваяня. механічної роботи А СиМ р а з о м жертвували отсі
. л , ^.обсяѓу-леятистияи. — Анў с к а ж и ; І в а с ю , ; к і л ь к о J
ОГЛЯДИНИ при помочі
РЕНТГЕНА (X.R-У) даром.
ЛУЧІВ
добродії:
По $ 5 . 0 0 : А. М и л е н ь к и й , I B J
с сім і чотири?
- t o в и с п р а в д і п р о ц'е н і - — „Дванадцять", — відлові-
М и л е н ь к и й , Н . ГуіГул, М . Б о й - І
yggg=SIEgsB ^ $2.00: R
^
А. К у х а р с ь к и й S 3 . 0 0 ; п о
П а к о і і і , Ѓ'л. У с т і я н о в -
ч о г о не ч у л и , щ о В а ш а с у с і д к а
Ізрадила свойого Чоловіка?
дає Івась.
А Видйте; вправді гіомй-
— Ні. л и в с я , а л е л и ш на д в а — скаг Стела Дмсумак відійшла від мене 20. в-ресия 1927
ський, М. Степаячук, А Р . Гри
НЙІЇІІ ІМВКАРИК,
Д. Як-же це ТАК? Т а ж - ц е ртіі- з а л а щ а с я и й а - м а т и і "була цеВ- иоМ.ВОШВАБЧ-^ВІДМЕАІІДАИЛ
І. І
яМл
аіти
. '
" І г о р і й ; п 6 $ І . О б : В,
)Чиклоський, Дм. Ѓўменіќ; п о
( л о с я н е д а л е к о від вас. на т о г о , щ о т і н а д з в и ч а й н і м а - Ь РУМ- Хто БИ знав, де вони знахояігьсн, сяо-кть НЕПЕ
Ж ТЕ В5 АД ЕС
Д и т и н а : Т а т у , чи ‚дідько ж о - .50 ц.: М. М а р и ч и ч , В. Ѓ в а т к о .
Добре, добре — але МойГтемвтичнІ здібности Івась'ўна ' , " -' Р У' В ^ с я - с я - а і и ^ я и ж ЌНА .^.253-8
L E W ТОЌЌ СГГТ
Дитина: А чому-ж має роги?
натийІ І З а г а л о м з і б р а н о $ 3 5 . 0 0 , я к і жінки немає дома.
иання. Г^в^такц від неї. .9 BESSIE PH., ROCHESTER, N. Y.
Б а т ь к о : Ні. вислано до краю через Обєд-
``ШШШШшт