You are on page 1of 4
W p ІІ ш .. УКРАЇНСЬКИ Й ДНЕВНИ К ? UO_)RAIUIAH DAILY СОКХ1 В ЛЗУЧЕНИХ ДЕРЖАВА
W p
ІІ
ш
..
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВНИ К
? UO_)RAIUIAH
DAILY
СОКХ1 В ЛЗУЧЕНИХ ДЕРЖАВА Х АМРИЕіКН.
АНІЗЛЦ11 УКРАНЇСЬКИЙ НАРОДНИ Й
ЗАІІОМОЮВОІ ОРТ
УРЯДОВИ П
ОРГА Н
.146'
HATIQNAL
OFFICIAL
ORGAN
OF
UKRAIH^AN
ASSOCIATION
-`
1 V-L^ .
.І-.IIЌL.
і
!
ТРИ
ЦЕНТИ .
РІК XXXV. -
Ч.
258 .
Джерз и
AjJuTi, Н.
Дж. ,
субота ,
5.
падолиста ,
МІ?7.
N o .
258 1
JEW CITY, N. J., ЗСЯШАЬУ, І^РМ-ЬНГ
ІМ7.
ФРАНЦУСЬКИИ ПАРЛЯМЄАД;
.СВЯЩЕНИ К
ЗАСУДЖЕНИ Й
Ч ЕХО-С Л ОВ
А
ЧЧ
ИНІ
ГНО-
СКАНДАЛ ЗА РОСПРАВУ ФОЛА
РОЗРОСТАЄТЬСЯ
УВІЛЬНИВ з РЯЗИИЦІ
КОМУ-'
НА
ВЯЗНИЦ Ю
З
А
ПЕРЕВЕ -
ЗИТ Ь
ЗАЛІЗНИЧИЯ І
ДЕНН Я
НЕЛЕГАЛЬНО Ї
НІСТИЧНгУГХ:
ПОСЛІВ .
СТРАЙК .
ОПЕРАЦІЇ.
ПАРИЖ ,
3.
Падолиста .
-
.
J
ПРАГА ,
2.
падолиста .
За -
СИРАКЮЗ ,
Н.
И.
-
Свящ е
Француськи и
парлямен т
ухв а
лізничи й
страйк ,
яки й
грозит ь
ПОСЛІС
П
О
ПРОЧИТАНН Ю
РОЗПОРЯДК У
ПРЕЗИДЕНТ А
УРЯД
айв
більшост ю
4 3
голосі в
у
ШУКА Є
ПОМІЧНИК А
СИНКЛЕРА ,
КОТРИ Й
ник а
Чарлз
а
Флагерті ,
римо -
Чехо-СлоЕаччЖ!І;
застановит ь
КИНУЛИС Ь
НА
МІНІСТРІВ,
ЯКІ ВТНСЛИ.
-.- ^
вільнит и
з
вязниці
,
на
ча с
зас і
УКРИВАЄТЬСЯ .
-
католицьког о
парох а
у'Мавн т
комунікаці ю
у
цілім
краю .
Де -
ВАРШАВА ,
3.
пздодиста .
Преміє р
Писудськи й
розвя
-
дани я
парляментў ,
4
засудже -
ВАШИНГТОН , 3. падолиста . —
Федеральни й
уря д
розві в
ши-
Морриз,
Н.
.й.,
узнан о
винни м (
лєгаці я
залізничи х
робітників ,
зав,
а
властив о
відрочн в
знов а
польськи й
сей м
д
о
2 8
іаддолі е
них
комуністични х
послів .
Зѓа -
рок е
слідство ,
щоб и
розкрит и
всі
факт и
пр о
впливами є
ц
а
ла-
переведенн я
нелегально ї
опе у
яку
приня в
преміє р
Щеґдя ,
за -
ста,
тоб - т о
д
о
дня,
кол и
кінчитьс я
каденці я
теперішньог о
сой-
{даних
послі в
засуджен о
з
а
ан-J
раці ї
па
Кляр і
Гаґен ,
як
а
вна -
ву
присяжни х
судлівТ
щ
о
мал и
розглянут и
справ у
Синклер а
й
явчл
а
Йому ,
щ
о
кол и
д
о
чет-
ПОЛЬСЬКИМ сенат
к
у
.
буд е
те ж
розвязаішм . Роавязашгя ,
а
вла-
тимілітаристичн у
пропаганд у
слідо к
се
ї
операці ї
померла .
Фола ,
обжаловани х
за
обманюванн е
федеральног о
уряду
..
верга ,
3
падолиста ,
не .
щдпе
-
сгив о
відроченн я
наступил о
на
підстав і
розпорядк у
президен -
сере д
жовнірів .
Міністе р
спра -
Згаданог о
священик а
васудже- .
сетьс я
платн а
залізничи м
робі -
та
Мосціиько;о ,
який
перечита в
віцепреміе р
Бартель .
Ще
позавчер а
урядов і
агент и
зайшл и
д
о
вашингтонськог о
ведливосги ,
Варт у
заявивЃ
од -
нош а
се
на
вязниц ю
ві д
5
д
о
10
тиикам ,
проголосят ь
вон и
па -
Розвязаѓтни
сойму
настугтило
з
то
ї
прнчкми,
шоб и
недопу -
бюр а
детективськог о
підприємств а
Бернс а
т
а
мал и
відкрит и
наче ,
щ
о
по
скінченн ю
парля -
літ.
Судд я
при
виданн ю
засуду -
снвни й
опі р
усі х
залізничи х
р
о
стити
д
о
дискусі ї
над
буджетом,
яки й
предложен о
сой
мов и
там
богат о
цікави х
доказі в
на
те ,
щ
о
агент и
сьог о
підприем-
ментарно ї
сесії
згадан і
посл и
заявив ,
щ
о
засуджу є
йог о
на
бітників .
Правительств о
заст а
б
е
з
поданн я
подробиць .
Сеймов а
опозиці я
противилас ь
прн -
ства
слідкувал и
з
а
ріжними
урядниками
департамент у
судів -
так ,
легк у
кар у
з
огляд у
на
йо -
мусят ь
вернут и
д
о
зязниц і
і
до-іношіл о
видавництв о
найбідь -
нятт ю
буджет ў
бе з
дискусії.
В
то
й
спосі б
полишилас я
Поль -
ііицтва,
та
з
а
членами
лав и
присяжни х
суддів ,
щоб и
відта к
у-
кінчит и
відбутт я
кари ,
на
яку
їх
г
о
старечи й
вік,
б
о
священи к
шог о
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
часопи -
ша
бе з
буджет ў
н
а
Слідую чий
рік.
Н
а
підстав і
польсько ї
кон-
жпват и
сих
інформант и
на
те ,
щоб и
при
помоч и
відповідног о
1:
Флагерт і
числит ь
67
літ.
-
засуджено .
су
0пором3' ; і ЩЩ
„Прав о
Лідў' ' за'.Л,
'
щ
о
вел о
ституції
президен т
держав и
мож е
іфодовжат и
спеціядьиим
натиску
на
них
примушуват и
їх
виступат и
після
інтересі в
Фол а
завзят у
ішмпайію ^ І
л
Љсивнй м
розпорядко м
м инулорі'ншй
будже т
на
так
довге ,
док и
сойм
не
й
Синклера .
ПІЛСУДСЬКИИ ВІДВІДАЄ
ухвалит ь
нового. ^
Уря д
дал і
каже ,
щ
о
Синкле р
.стоя в
у
тіснім
звязк у
з
то
ю
НЕПОВЕРНЕН А
ВТРАТА .
ВАЛУ.
Коли
віцепреміе р
Бартел ь
поча в
сяѓгати
декре т
президен -
акцією ,
т
а
щ
о
детектив и
Бернс а
складал и
зві т
Кларкови ,
ви -
адять-
Німеччин а
святкувал а
МАЦй.ї
та,
піднесли
посл и
страшни й
кри к
і
ирозиваюч и
міністрів,
ки%
зиачному
урядников и
Сннклерівсько ї
нафтово ї
організації .
ВАРШАВА .
-^Марша л
Під-
БА-
лог о
місяц я
60-лїтт я
дн
я
уро `
нулись
д
о
міністерських
снджень .
Міністри
ратуваднс ь
уте -
Тепе р
вдасн е
з
а
сим
Кларко м
глядят ь
урядов і
агент и
п
о
цілих
судськи й
при
кінц і
ііадолист а
ВЛШИНГТОНІ.
дин
одног о
із
найбільши х
свої х
ч
е
ю
чере з
бічні
двері ,
а
проводи в
тій
утеч і
іенера-Т Складков -
Злучених
Державах ,
б
о
він
пропа в
з
і
столиц і
бе з
сліду .
дума є
відвідат и
пап у
римсько -
сно, ВальтераРіатеиава, вбито -
діячів ,
яки х
утратил а
передуча -
БЕРЛІН ,
2.
падолиста .
Ек -
ський ,
міністе р
внутрішні х
справ .
У
Вашингтон і
пере д
велико ю
лаво ю
судді в
ведетьс я
дал і
г
о
,
Пія
XI,
а
тако ж
італійсько `
зекутивни й
коміте т
німецьког о
Ціле
засідат и
сойму
ві д
створенн я
д
о
замкнення
тревал о
слідств о
в
справ і
сьог о
натиск у
Синклер а
-на
присяжни х
г
о
короля,-
Віктор а
Еиануїла .
г
о
у
мент ,
кол и
він
шука в
шля -
Рейхстаг у
(парляментў )
одо -
5
У
мінут .
2
суддів.
Пере д
с
ю
лав у
покликан о
нині Тих
присяжни х
суддів ,
Теперішни й
папа ,
щ
е
під
сво -
х
у
ггорозумінн я
з
Францією .
У
бри в
іменовани й
д-р а
Фрідрі-
Преміє р
Лілсудськк й
показа в
рівно ж
сво ю
диктаторськ у
що
мали розглядат и
справ у
Фол а
й
Синклера ,
щоб и
вони
роз -
їм
власним
іменем,
Ахнлл я
Рат -
свят і
взял и
участ ь
держ .
кан-
ха
Прітвіц а
Ґафрон а
німець-'
влад у
чере з
замкненн я
5
часописів ,
які
подал и
вістиў ,
щ
о
Жов-
пізнавали,
котр і
агент и
Бернс а
слідкувал и
за
ними.
Пере д
свід -
ті,
бу в
папськи м
посло м
у
Вар-
1
цлє р
Марк с
і
міністе р
Райхсве -
ким
амбасадоро м
у
Вашингто- ,
ніри
й
офіцир и
зневажил и
якогос ь
польськог о
єпископа .
ків
поставлен о
чотиро х
агенті в
Бернса ,
а
дв
а
присяжн і
судд і
шав і
й
та
м
заприязнивс я
з
Піл-
ри
Геслєр ,
представни к
науки ,
ні,
на
місц е
трагічн о
погибшо- `
показал и
зара з
н
а
дво х
агентів ,
як
і
всіми
способам и
пробува -
судськи м
і
иншим и
польськи -
СЕСТРА „КАЙЗЕРА" ШЕЛЬМА ВІДДАСШ ДРУГИЙ
РАЗ."
літератури ,
мистецтв а
т
а
пре -
г
о
амбасадор а
Мальцана .
Ста -
ли
підходит и
д
о
присяжни х
суддів ,
заводит и
з
ними
приязн і
ми
патріотами .
си.
Марк с
зазначив ,
щ
о
Ратена в
лос я
с
е
ѓтомимо
спротив ў
німе-
iiLЦАРЕЧЕНИИ ,
РОСІЙСЬКИ Й
БІГЛЕЦ Ь
ЗУБКОВ ,
ЧИСЛИТЬ ѓ
розмови ,
тошо .
Загальн о
звернен о
уваг у
н
а
те ,
щ
о
всі
агент и
поча в
нов у
доб у
в
німецькі й
цьки х
націоналістів .
Нем а
то -
2 7
ЛТТ.
В
Ііериса,
вживан і
д
о
слідкуванн я
з
а
людьми ,
не
подібн і
д
о
звн -
політиці ,
з
мето ю
приєднати ^
ПОЛЬСЬК І
СУД И
ВИДАЛ И
4 0
му
тепе р
ніяки х
перешко д
про -
БОНН ,
Німеччина ,
3.
падолиста .
63-дітня
принцес а
ВІК'А-,
чайких
агентів .
д
л
я
Німеччин и
втрачен е
дові-
торі я
Шаумбур і
Ліпне ,
сестр а
бувшог о
цісар я
Вільгельма
11---
ЗАСУДІ В
НА
СМЕРТ Ь
В
тн
йог о
імепованн я
амбасадо -
Уря д
обіцю є
щ
е
дальш і сензаційні
ревеляці ї
пр о
вживаин є
р
я
.
ґергард т
Гавптма н
змалю -
ром,
б
о
й
правительств о
Злу -
яка
недавн о
перейшл а
відмолоджуюч у
операцію ,
віддається!!!
-
ПРОТЯГ У
6
МІСЯЦІВ.
детективі в
Бернс а
дл
я
натиск у
н
а
присяжни х
суддів'.
в
а
в
обра з
виїмково ї
іидивіду -
іени х
Держа в
годитьс я
на
йог
о
за
27-літньог о
Олександр а
Зубќова ,
російськог о
біглеця ^
ВАРШАВА .
У
перші м
пів-
альност и
Ратенава ,
яко ї
значін -
Євангелицьк а
церковн а
громад а
у
Бон н
відмовил а
своє ї
иерКч С
ВЕЛИКІ
ПОВЕНИ В НОВІЙ АНГЛІЇ,
ЛЮДИИ ПОГИБЛО.
особ у
й
вишл е
пр о
с
е
повідо -
роц і
с.
р.
ридал и
польськ і
суд и
ня
зрост е
щойн о
не знає, щ о
в
перспектив і
зн
н
а
вінчання недібрано ї
пари .
Кайзе р Вільѓельм,
який
уважа- `
мленн я
д
о
міністерств а
загра -
17
засуді в
па
смерть ,
з
яки х
ані
часу .
Зага л
у
Німеччин і
т
а
іго-
етьс я
голово ю
дом у
Гогенцолерків ,
відмови в
с
вос ї
згод и
ц
а
ШЕСТЕР О
ггичних
спра в
у
Берліні .
Др .
одног о
не
виконано .
Нагл і
су-
з
а
нею
майж е
Ра -
с
е
подружжя .
Вінчання
маєтьс я
відбут и
Між
15
а
2 0
падолист а
ІІрітві ц
Ґафро н
бу в
д
о
тепе р
БОСТОН ,
Месечузетс ,
3.
падолиста .
Наслідком
ўдивних
ди
видал и
23
засуд и
на
смерть ,
тена в
бу в
небуденни м
письмен -
доцеіа^ша_оадади через Шлу січ,
вилляли ріки в цілій,
майже
у
палац у
принцеси.
-
-
-
:—. ,
:
^
радника м
німецько ї
лмозсад
и
з
яки х
виконан о
лиш е
4.
Нагл і
ником ,
суспільни м
фільософом ,
Німеиькиіі
міністер
справедливості!
домагається ,
щоб и
.
Римі .
Нові й
Англії.
Зібран і
вод и
подекуд и
підмили
дорог и
й
зеліз -
суд и
істиуют ь
щ
е
у
львівські м
в
яког о
душ і
жил о
зрозумінн я
Зубко в
предложи в
сво ю
метриќў ,
пашпор т
і
инші
до`кументи;'
инці,
зриваюч и
комунікацію .
для
всі х
прояві в
реально ї
дій -
краківськім
апеляційні м
окру -
ВЕЧІР НІМЕЦЬКОЇ ПІСНІ.
лкі
загинул и
в
час і
російсько ї
революції .
Ті
шикан и
вимірені
Міст о
Ратден д
ўстейт і
Вермомт і
вс е
оточен е
водами ,
щ
о
сност н
т
а
творі в
мистецтва ,
ч
и
іі,
а
у
західни х
частина х
Поль -
е
на
те ,
аб и
опізнит н
аб о
цілком
недопустити
д
о
закдючснн я
вилляли
прірвавш и
там и
збірник а
на д
містом.
Зелізничі
лінії
Вечі р
німецько ї
пісні
відбу -
музики ,
чи
малярства .
Ратена в
ці
нема
вже
їх
цілком .
подружжя .
,
'
л
,
в
тій
околиц і
зірвані . Згинут и
та
м
мал о
б
осіб .
Н
а
ратўно ќ
лю
-
детьс я
в
„Тавн-гол "
прн
43
ул.,
боровс я
у
свої х
твора х
прот и
Зубко в
одержу є
що-дн я
листи
з
погрозами ,
ідо
буд е
уби -
дий,
загроженн х
виливом ,
вислан о
війска .
дух а
механізаці ї
доведеног о
у
в
субо'т у
5 -
г
о
жовтня ,
о
8.30
тий,
кол и
оженитьс я
з
сестро ю
цісар я
ВільгельмВ, одна к
він
ТЕМНОТ А
СЕРЕ Д
ПОЛЬ -
Німеччин і
д
о
небажани х
висот .
годин і
вечером .
В
програм у
не
зверта є
на
т
е
уваги .
РАДЯТЬ НАД РЕФОРМОЮ КАРНОГО ЗАКОНА.
СЬКИ Х
ЖИДІВ .
Ратена в
бу в
оборонце м
фільо -
входят ь
20
`пісень
Шуберт а
і
софі ї
суспільно ї
гармонії ,
т
а
І^амса .
Участ ь
у
концерт і
НАЙБИСЩИ И
СУДД Я
ТЕФ Т
ПР О
ПОТРЕБ И
РЕФОРМИ .
і
ШШЖ ДІСТАВ РОЗВІД.
ЛЮБЛИН ,
Польща .
Жи-
доцільно ї
рівноваги ,
йог о
,_Ме-
приймають :
п.
Март а
Мюдьтав -
дівськи й
рабі н
у
Люблині ,
як
ВАШИНГТОН ,
3.
падолиста .
Нині
почал а
радит и
ту
т
ЗОБОВЯЗАВС Я
ПЛАТИТ И
СВОВЧ
ЖІНЦІ
300
ДОЛЯРІ В
ханік а
духа "
є
одно ю
з
иай-
зеіг,
сопра н
берлінсько ї
'опери ,
-м^ч,Н6.
подают ь
старокраев і
часописи ,
так
зван а
краев а
конференці я
дл
я
зменшенн я
злочинів .
більш е
передумани х
сучасни х
Анн а
Мечник ,
мец о
сопра
н
каза в
порозліплюват и
у
жидів -
МОСКВА ,
3:
падолиста .
Московськи й
державни й
су
д
Нарад и
конференці ї
отворн е
Тефт ,
начальни к
Найвнсшо -
книжок .
Індивідуальніст ь
Рате -
член
Метрополіте н
опери ,
й.дільниц і
плякати ,
у
які й
дав
розві д
Федоров и
Шаляпіновн ,
звісному
співакови ,
з
йог о
г
о
Суд у
Злучени х
Держав .
М
свої й
промов і
Теф т
показав ,
щ
о
нав а
бул а
б
и
заважил а
на
ход і
Арнольд '
Ґабор ,
барітон ,
чле н
кидаєтьс я
клятв у
на
якогось {
жінкою ,
Лодд е
Ігиатіевиою . Шаляніи ,
який
оженивс я
29
літ
то -
американськ е
карн е
судівництв о
виказу є
ріжні
недостач і
а
європейськи х
поді й
біль ш
я
к
Метрополіте н
опери .
Фортепя н
Хаїма
Левого .
На
ти
х
пляката х
му
назад ,
не
жи в
разо м
з
і
своє ю
жінко ю
гамиідні$
2 1
літ .
потребу є
скоро ї
та
глибоко ї
реформи .
Він
підня в
потреб у
за -
десятк и
кабінетів .
Німеччин а
марк и
Болдвин а
спочива є
в
ру-
друковани х
у
більші м
форм а
Р
о
з
во д
о
ва
формальніст ь
бул а
дуж е
ноєднача .
Судд я
Шо -
побіженн я
проволоц і
в
вимір і
карног о
судівництв а
та
потреб у
бачит ь
щойн о
нині,
ког о
втра -
к
ах
Ісаіі
Лігмана .
і
чорним и
обвідками ,
мі с
рін
перечита в
просьб у
Шаляпіна , у
якій
він
домагавс я
родвод у
допустит и
д
о
розгляд у
карни х
спра в
більш е
інтелігентних
тила ;
ніоди н
із
її
сучасни х
дія -
Се й
концер т
незвичайн о
іп-
тятьс я
приписи ,
щ
о
дотикают ь
з
і
своє ю
жінко ю
Й
зобовязувавс
я
платит и
їй
$30 0
місячно .
Від -
присяжни х
суддів .
чів
не
мож е
рівнятис ь
із
Рате -
тересног о
зміст у
буд е
правди -
виклятт я
внш е
згаданог о
Ж
и
повідн о
д
о
совітськог о
закона ,
яки й
уважа є
подружж е
ци-
наво м
ширино ю
інтелігенції,
ВЩ,
муз.ичним.,, пиро м
я
к
дл я
ЮНГІ
і
іменно :
не'івІНіійо
входит и
ши `
вільш ш
контрактом ,
яки й
мож е
бути
розвязани й
на
домаган -
РОБІТНИЧ Г
ХОЧУТ Ь
СУДОВОГ О
РІШЕНН Я
В
СПРАВ І
духовог о
багацтв а
т
а
знайом і
JI^OI^MJFSUKH -ті`ш
v ..о
нт
ЗАБОРОН.
д
о
и№КАН}К'ШЉГІ№`НЩ-
ня
котро ї
буд ь
сторони ,
су
д
уділи в
йому
розводу .
Бувш а
жіи -
стю,
європейськог о
життям в.
її
РОГУНХТКРХГ.ІР WfWftt
Жит ь
Угтйгсатіі
в'йќлитбго' ' ` "
ка
Шал
яп іна,
Полл є
Ігнатієвна
згодилас я
те ж
ца
розѓвід.
найражнорідніщи х
прояваќ .
1
віддал ь
4
ліктів .
Ненільно
впу -
Говорять ,
щ
о
Шаляпі и
задуму є
оженитис я
други й
раз.
.
г
(
скатн и йог- о ІАЬ%МЇВ'
ШВПЏЛ.
ИОРК , 3. падолиста. —
ПОРТРЕТ МАЛОГО КОРОЛЯ МИГАЯ НА ПОЧЩХ МАРШ-
1 VMOTL
Усьо, ' ТЃ
походит ь
з
йог о
рук
СЌІМКЙ' ВОДИ (ЗЎАКИВАЄ
місто ВІННІПЕГ В. КАНАДЇ.
БЕЛЬГІЙСЬК А
ВЧЕН А
ПР О
зіграєт ь г4езадовНсо:.езлнчанпо важн а правк а
і
дому ,
є
нечисте ,
„трефне" -
І
Т.
ЗАСТУПИТ Ь
ВІН
АМСЦЕ ПОРТРЕТ У
ПОМЕРШОГ О
КОРОЛ Я
В
біжучом у
1927
р.
зужива є
іѓ.'
Пишуч и
пр о
киненн я
сеї
НЮ
Пере д
стейтовими
судами
ро -
УКРАЇНУ .
14,200,000
ФЕРДИНАНДА .
`
Вінніпе г
пересічн о
клятви ,
питаютьс я
сі
часописи ,
боротьб а
меж и
БУКАРЕШТ ,
3.
падолиста .
Румунськ е
прнвительста о
рі-
гальоні в
вод и
денно .
В
1ЗД6
р.
З
Київ а
д
о
Москв и
виїхал а
чи
жие'м о
у
середновіччі ,
чи
у
підприємцями
а.
робітничими
юггіями.
шил о
видат и
нов і
почтов і
марк и
з
портрето м
^літньог о
коро -
денц е
зуживанн я .виносил о
13,-
бельгійськ а
вчен а
G
Льоріо .
віці
раді я
й
асроплині в У
На
`
Американськ а
'Федераці я
Прац і
постановил а
зорганізу -
300,000, а в 1925,р.
13,300.0001
ля
Мнгая ,
які
заступлят ь місце
давніх ,
з
поріретом
пок
.
коро -
Н
а
розмов і
зі
співробітнико м
ват и
робітникі в
підземни х
зелізниць .
Сі
робітник и
належут ь
ля
Фердннапда .
Н
а
портрет і
представлени й
є 'малин
Ќмрииь
у
гальонів .
В
най горячі й ши й
ден ь
а
т
ь
fATA B
Льорі о
розповіла :
тепе р
д
о
компанійно ї
юнії,
зорганізовано ї
прот и
робіткиків -
1927
р.,`22 липн я
зужито
15,-
звичайні й
білій
блюзці ,
американськог о
покрою ,
-аі
спущеяи м
п
р
о
се ,
щ
о
й
у
наші й
Америці)
І
„Побувш и
на
Радянські й
У-
страйкарів .
Щоб и
не
допустит и
Федераці ю
Праці
д
о
організа -
911.000
-на
д о лину
ксвиіро м
і
шовково ю
краваткою .
;
дієтьс я
щос ь
подібного ,
т
а
щ
о
гальонів .
країні
я
наочно
переконалася ,
ції робітників ,
підземн і
зелізниц і
постановил и
піти
в
су
д
дома -
й
ту
т
не
жидівськ і
рабіни ,
ал
е
щ
о
чутки,
`поширені
білогвар -
гатис я
судово ї
заборон и
прот и
Федераці ї
Праці ;
су
д
мавб и
ВННАХЩНШГОШІШЕПЩОГОІЩЙ№
G
ВЕЛИК Е
ЗАМОВЛЕННЯ .
деяк і
єпископ и
кидают ь
подіб -
дійсько ю
пресо ю
закордоно м
оборонит и
Федераці ї
Прац і
мішатис я
д
о
робітникі в
підзем-
ні
клятв и
й
оголошуют ь
їх
у
ЛОНДОН ,
3 .
падолиста .
—'
Се р
А. Монд
зава м
ту
т
в
часі
є
ніщ о
инше ,
як
ганебні
вигад -
Російськи й
маля р
Бродськи й
ннх
зелізниць .
Федераці я
Прац і
.каже ,
щ
о
вон а
ма є
прав о
ОДНОГО прнняття ,
щ
о
хемік
у
Савт
Стаффордшм р
дпбврато
свої х
часописах ,
забуваючи ,
ки.
Я
не
сподівалася ,
щ
о
поба -
діста в
замовленн я
намалюват и
організуват и
робітникі в
т
а
щ
о
вон а
готов а
боронит и
сьог о
ріях
винайшо в
по
довги х
розсліда х
нов е
аятисептичв е
сред -
щ
о
жнем о
не^ у
темній ,
безпро -
чу
у
ва с
такі
багат і
музеї ,
такі
обра з
„Святочн е
засіданн я
e j
прав а
пере д
судом .
Дл
я
се ї
цід и
приїха в
тепе р
д
о
Н
ю
Иорк у
ство .
Є
вон о
витворо м
3
вўѓольно ї
смоли ,
нетронче
й
ие
внклн-
світні й
Польщі ,
ал
е
у
культур -
скарбниц і
мистецтва .
Ц
е
мене ,
Смольнім
з
нагоди `
ДО-Ліття
НЮ
падолиста .
Н
а
судові й
розправ і
прот и
Вилієм
Мегон ,
президен т
юнії
стріткарови х
робітників .
куюч е
майж е
ніяког о
подражнений .
ній
країні .
Џ
нюйорськог о
ЙОРК, 3.
РОЗПРАВА ПРОТ И
полісмен а
Данед а
Ґрейема ,
котри й
бу
в
поставле -
вразил о
ще
й
тому ,
щ
о
в
Бель -
жовтнево ї
революції" .
Н
а
об -
1
Продуцент и
сьог о
антисептичног о
средств а
одержуют ь
.
ПОЛІСМЕНА-ВБИИНИКА .
ний
на
сторож а
кол о
свог о ‚приятел я
платничог о
Прета ,
а
за -
г
ії
дехт о
дума є
ніб и
більшови-Іраз і
буд е
видк о
комуністичних
лисяч і
листі в
З
подякам и
ВІД
лікарів ,
які
хвелят ь
дуж е
се
не-
,ки
порабувал и
музеї.
Приємно ї діячі в
мо в
на
портретах . ДЃАЦУ
місць
стерегт и
ма в
йог о
вбит и
йяОбрабуват и
з
4І5О0
долярів ,
J
КАНАДІИСЬКИ П
ЕПИСКО П
и
ве
средств о
і
зовут ь
йог о
нерворнднн и
вмнаходем.
і
врази в
мене
київський
худож-н е
диво ,
щ
о
він
матиме
30
ќ
в
стану в
нині
як
свідо к
ш
е
оди н
молоди й
хлопчин а
т
а
ггізиав
1
БУДКА В ГАЛИЧИНІ.
піде:,СЛІДАМИ
Іний
інститут .
Ц
е
цілий
універ-'метрів .
Бродськи й
і рейема
як
чоловіка ,
щ
о
сиді в
в
авт і
попр и
вбитого .
:,
М,
ҐОРКИ И
ІД
Е
Д
О
СОВІТСЬКОГ О
СОЮЗА .
„„„ t r
enjHCkon Будк а
'НІаСОпис. „Діло` '
з
13
жовтн я `.ситет
мистецтва ,
д
е
детальн о
славног о
франц .
маляр а
Дав і
Сим
свідком
бу в
9-літний
Джа н
Невінс ,
яки й
бавивс я
на
МОСКВА ,
3.
падолиста .
Приятелі
М.
І орног о
дістали
р.
подає ,
щ
о
канадійськи й
розсліджуют ь
кожн ю
галуз ь
,
який
ув`іковічнюва в
Нап о
вулиці
з
Ч
ар
л
зо
м
Альфано ,
ЯКИЙ з Знава в
учора .
в
і
д
ньог о
лист ` з
Неаполю ,
в
якім
він
повідомля є
їх
щ
о
псічи-
да
На
11Ц 14J „
домаганн я
оборон и
присяжні
ви^ут ь
завтр а
г
н
а
місце ,
приїха в
12 жов-J мистецтва .
Н
а
Україні
я
поба -
Лєона
на
полотнах ,
щ
о
моглиЃ
на с
писат и
нов у
повість ,
як
а
буд е
називатися :
„Нов а
Росія" .
яког о
хлопц і
мал и
бачит и
полісменів ,
щоб и
переконалися , і тня.
вечеро м
на
довши й
‚побут . к -яла
ріжноманітн е
й
багат е
ми-
би
надаватис ь
д
о
велико ї
гіаио-j
Щоб и
обзкакомитиС я
з
теперішнім
життя м
російськи х
селя н
чи
можлив о
бул о
їм
бачит и
вс е
так,
яИ
вон и
.
'
'
`- 'Галимияі.
у.
Галичині .
"стецтво. "
нами .
‚'.'ч
1
ройттникі в
їд
е
він
д
о
д
о
Совітськог о
Сою'зе.
,
Y
І
робітникі в
їд
е
ві'н'
д
о
д
о
Совітськог о
Союза." .
`ІД У Р FPTIOMDA- - ТІЛВШ Т І українськ а школ а `дл я украій -
`ІД У
Р
FPTIOMDA- -
ТІЛВШ
Т
І
українськ а
школ а `дл я
украій -
'тера'", з КоваАй
„Ci.W^J^e B .
чен а
мат и
J
в
іірисутност и
ді -
FOUHDI D
119 3
сько ї
дитин и
в
Америц і
прине -
'ця "
„кравця "
і
так е
вам
по-
т
е
й
почн е
вичитуват и
„пан у
Г
PNBUIHED
СШІЎ
СІ СЕР І
SUNDI-I
І
с
е
якийс ь
хрсен .
Щ
о
т
і
люд и
вигадують ,
щ
о
вж
е
ніякий
ет -
прсіфесорови "
свій
„пате р
но -
I
GRIND
STREET,
JTRUY
CITY,
N .
J .
(РЕОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
В АМЕРИЦІ.
думают ь
пр о
сво ю
рідн у
шко-'
ЙЬльЬг-
н
е
дошукаєтьс я
в
ті ѓ
I
IRE TLIA
UKRAINIAN
NAMOAAL ATAOCTOOOA,
LA F
стер" ?
Аб о
щ
о
скажет е
н
а
те ,
слов і
славянськог о
корівя .
EDITED
B Y EDITORIAL COMMITTEE.
як
д
о
школи.ч влетит ь
пянийіл у
і
яки й
інтере с
представля є
вон а
дл
я
цих ?
Одн і
а
таких
Пропал о
pa j
на'завш е
прекра -
батьк о
і
грозить ,
щ
о
він.
уЧи-
ВА
МАЃСИ
ЗО,
1911 .
UNDER
THE
ACT
OT
МАЃСА
T,
і
(Рефера т
виголошени й
ѓром.-Осипо м
Стегкевичо м
н
а
найбільш е
бачат ь
у
ті й
сне
українськ е
імя ,
а
з
ним
і
та
ітедени
вух а
пообриває ,
б
о
ві н
ВВ IET
AULLLA І
AT IPEDAL RATE EL POATAFA PROVIDED
TOR
ІВ
SECTION
I
'
Четверті м Конгрес і
Обеднання) .
,`
дитина ,
котр а
с
е
ім
я
йістал а
м
а
є
д
о
сьог о
прав о
б
о
ві н
школ і
свій
власний ,
особисти й
ML
THE
ACT
A
OCTOBER
3 ,
1917 ,
AATKORTAE.1
JALY
ST .
191 І
п
р
и
хрест і
в
українські й
церкві
належит ь
д
о
парохі ї
і
платит ь
інтерес .
Другі ,
котри х
є
зни -
LUESCTIPTLO N
SATIS ,
робила .
Т
а
щ
е
я
к
инод і
підго-
Усім
на м
відомо ,
щ
о
діти
іиі-
приписан у
колекту? !
Ч
и
післ'я
Каюч а
меншість ,
бачат ь
у
ні й
TIREE
CEATA
A
COPY.
товляють . дітвак а
д
о
своє ї
рід-
Грантів
в
Америц і
бувают ь
ду-
тако ї
сумно ї
поді ї
учитель ,
ко -
інтере с
загальний ,
націона л ь -
Зак и
зачнем о
говорит и
пр о
но ї
школц і
„Чекай-н о
ти ,
дра -
ж
е
част о
упрсліджувані .
Ми
Re-
трй й
ма є
хо ч
крихітк у
чест и
і
(мий.
`џ.
)
ff-TTFIJ-IV.V.V:::::::::".!;:??,
поправ у
нашог о
шкільництв а
в
буто !
'"мовит ь
поірнтоваи
а
pap
чули ,
як
нащи х
синів
т
а
до-
самоповаги ,
мож е
лишитис я
на
Перш і
з
ни х
будут ь
з
укра -
Америці ,
мусим о
напере д
пр и
ТІЃ М
AAMTBA
$
A.OO
‚няѓи:
Н
е
хоче ш
мене'`е^уха
ч
о
к
американськ і
діт и
назќва -
дальш е
в
свої й
школѓ ?
З
а
що- ж
їнсько ї
школи `
вдоволен і
тоді,
глянут^ися
ті й
школі,.як
а
в
на с
.
RAI-LIA
TI T
ІІП. У
AT ,
SATES І
ю
т
ь
„брудним и
Поляками "
т
и
,
т
о
піщл ю
теб е
до`уКраїнШ. 0 д і
будут ь
йог о
вважат и йоігчК^ ,
дитин а
навчитьс я
а
ній
пі д
теперішн ю
пор у
істнуе ,
-та
О
М
УМЃ
110.0 0
На
ПІВ
РОКУ
.
(дорт и
Поллакс) ,
„гунгерами''
НА
ТРИ
МІСИЃ'
сько ї
школи ,
а
та
м
на ш
‚‚ЦАИ0 иколяр
і
І
.
пгУ свом у
трошк
и
читат и А
пи-
THATIU L
%
5.0 0
-встановитис я
хоч '
побіжно, ,
иншим и
лайливими
прозва -
ТЮее
ШЙЩ
m
$
2.7 5
5
професор "
уж
е
тоб і
покаже ,
де ^
треб а
ствердит и
факт ,
-"- 0
_
ЗА
ОГОЛОШЕННЯ
РЕДАКЦІЯ
НЕ
ВІДТИ
сати, .
б
о
се- ж
прецін ь
гіриго-
кі
корист и
вод а
приносит ь
на-
рак и
зимують! "
Очевидно ,
щ
о
ми ,
а
наш і
діт и
не
вміют ь
навіть
"""
мі ж
нашим и
дяковчителям и
А
ТЕАЯФОН „СВОБОДЌ": 498
Mont-ornery. TEA. У.
Н.
Союза:
1838
Montgomery.
ідиться
в
життю :
о
т
треб а
(напи-
ю
м
у
суспільству .
Як а
с
е
шко ,
по
такі й
заохот і
дитин а
а
ж
з
і
оборонитися ,
н
е
вміют ь
застс-
люд е
чесні,
характерн і
й
тЯк-` 5
нат и
якийнебуд ь
Лис т
д
о
ста-І
AJNJHHAU
"ЗУОИООА" ,
Р
.
О
.
BO X
34В ,
JERSE Y
CITY ,
N
J
.
л
а
і
щ
о
вон а
варта ?
Пост а раю-
сну
зривається ,
кол и
приснить-І Т0ВН І
j
природ и
цнтис я
з
а
національним
іменем
рог о
краю ,
т
о
ха й
там
дідуньо ,
ся
відповіст и
на
с
е
гіитанне
мо -
K0Tp
є
вж
е
3
с
я
ЇЙ
сво я
рідна
школ а
і
свійІ
педагогами .
ї
м
б
и
ще )
свої х
батьків .
Б
о
щоб и
стати
з
чи
бабун я
знають ,
щ
о
ї
х
унук
1
(жлив о
я
к
найкоротше .
до6рим
и
кимнебуд ь
д
о
словесног о
„тічер'
трох и
фахово ї
підготовки ,
чи
внучка ,
хо
ч
родилис я
в
чу -
Відом а
річ ,
щ
о
українськ і
А
Х
Т
А
НАФТ
А
`
‚‚файту" ,
треб а
мат и
н
а
Ного-
вийдут ь
з
них
прекрасні
вчит'е-
ж
і
м
краю ,
знают ь
і
п
о
україн -
школ и
з
малими
виїмками ,
у
Уявім
собі ,
щ
о
н
а
такі й
у
О
т
соб і
оди н
нафтови й
сканда л
у
світ і
більше .
Та к
можн а
тов і
якіс ь
розумн і
та
персќону -
лі
мож е
навіт ь
ліпш і
ві д
де -
ськи
поклонитися !
ї
м
„п
о
ст
о
(держуют ь
наш і
парохії;
ал
е
ЯКІ
чительські й
посад і
є
н
е
скром
сказат и
пр о
судов у
розправу ,
щ
о
велас я
у
Вашингтон і
прот и
ючі
аргументи .
А
наш а
дитина
яки х
панів ,
щ
о
покінчил и
вчи -
(тисяч
разі'в".
А
т
о
щ
е
українсь -
вон и
пр о
с
і
школ и
дбають ?
ний
дяк ,
ал
е
людин а
кваліфік о
Алберт а
Фола ,
бувшог о
міністр а
внутрішнии-спра в
т
а
ГаррІ
з
чим
стан е
д
о
боротьб и
із
за-
тельськи й
семинар ,
ч
и
якус ь
ка
мов а
мож е
принадобитис ь
і
Пер ш
усьог о
приміщують'ї х
вана ,
щ
о
розумі є
значіннє
шк о
Синклер а
міліонер а
і
нафтяра ,
яки х
обжалову е
федеральни й
в
Америц і
в
якімс ь
банку ,
чи
розуміли м
Американцем ?
Чим
инш у
висш у
школу .
Але. —
Ніде
звичайн о
в
тісних
т
а
вохки х
ли
т
а
сво ї
прав а
й
обовязки .
Ч
и
уря д
з
а
обма н
при
винаймі
урядови х
нафтови х
теренів ,
звани х
правд и
діт и
лучаютьс я
ту
т
f
в
шторі ,
ч
и
в
шапі ,
ч
и
щ
е
та
м
вон а
йом у
заімпонує ?
Ч
и
мо-
цер'ковних
галях ,
у
яки х
поряд -
в
таких
обставина х
правильни й
Тіпа т
Довм .
такЃ
дяковчиа`елі,
котр і
нано-
Іде.
Практичн і
Американці ,
ко -
ж
е
нашим и
ославленими
баля-
ний'господа р
боявся б
і
кар - учител ь
повед е
сво ю
школ у
ту -
Велики й
сві т
вж
е
приви к
д
о
нафтови х
скандалі в
І
полу -
сят ь
ганьб у
свому
станови.'Як -
л
и
наймают ь
когос ь
д
о
служби ,
ми,
пікніками' й
иншими
подіб-
(топлі
держати .
Щ
о
такі
шкіль -
ди,
куд и
ї
й
належитьс я
вести ?
чених
з
ними
обманів .
Нафт у
відчули
й
м
и
н
а
власній
сќірі.
би
таки х
„педагогів "
п
о
наши х
т
о
вс е
дают ь
першенст'в о
тим ,
ними
українсько -американсв -
ні
приміщенн я
нищат ь
здоров -
Я
сумніваюсь .
П
о
перше ,
йом у
Б
о
сам е
головн о
нафт і
завдячуєм о
поневоленн е
західно-укра -
громада х
н
е
було ,
т
о
бул о
б
и
котр і
побі ч
англійсько ї
знают ь
кими
л
е
дітей,
с
е
якос ь
нікому
н
е
не
дозволят ь
учит и
дітвор у
з
їнських
земель .
В
подібнім
положенн ю
находитьс я
й
Азер -
ліпш е
дл
я
сами х
грома д
і
дл
я
І
щ
е
якус ь
инш у
мову .
забавами ? (Ляльше fiv.
приходит ь
н
а
думку .
Не
ліпше ) таки х
шкільни х
підручників ,
я
-
байжан .
яког о
задл я
йог о
нафтови х
багацт в
пішл а
освободжу -
т
о
ї
дітвори ,
як
у
нерозумн і
гро -
стоїт ь
школ а
і
з
педагогічног о
кі
Гюму
подобаються ,
але
тіль-
Т
а
т
і
другі ,
котрі)
бажают ь
ват и
‚червон а
Москва .
А
кол и
пригадаєм о
соб і
клопот и
Ан
-
мадян е
віддают ь
J M
ПІ Д
ЇХНЮ
ЗІВЯН Е
КОЖНИ Й
ВІНОК .
боку .
Наш і
парохіяне ,
шукаю -
з
таких ,
як
і
подобаютьс я
українсько ї
школ и
з
інтересом
ГЛІЇ
в
Мезопотамії
,
а
вс е
через ,
нафтов і
терен и
в
Мозул ь
т
о
опіку .
,
-
:
ЗІвянЄлчожННЙ віно к
чи
дл
я
себ е
дяксівнителя ,
виби -
громадянам ,
а
зглядн о
місце -
національним,
н
е
вдоволяють -
в
ж
е
з
тог о
будем
о
мат и
понятте ,
яку
сил у
уявля є
собо ю
наф -
Навіт ь
`з` найкращи х
квіток,
рают ь
таќрѓо'
чолЦіка ,
KOTPHITF
вому
парохови ,
КОТРИЙУ^отич
Оте є бії^№орютенькки
‚.ие,
на-
ся
тако ю
„механічною "
ціколо -
т
а
в
політичнім
і
культурнім
світі.
3`р(Ітж''і : ЛеліЙ,
:
'
як Щшядаиікі
наші
до -
ю,
в
якій
дітвор у
тресуеться ,
Має
„шумний"
гола%
н
е
звер-%о ю
-громадою
упрааі{яє.
П
о
Нафт а
є
причино ю
н
е
тільки
міжнародні х
обманів ,
ал
е
З
тўіігй'мрій ,
тіеперіші і іцкощі` "В,^Америці.
нач е
які
цирков і
звірята .
Вон и
таюч и
НІЯКОЇ г увагі і
н
а
й^угрдТѓдруге,
вчителев и
н
е
дадут ь
т
а
е
рівно ж
і
тим
чинником,
який
вносит ь
з
і
своїм
багацтво м
д
о
Зівян е
кожни й
вінок.
Насуааєїк?ся'н а
думк у
мим о
жадают ь
ві д
своє ї
рідної-
шко -
вчительські
.'Ч^СіотбСтиг'Пе'р -
Ких
шкільни х
приладів ,
які
віт
т
и
х
країв ,
які
т
і
богацтв а
посідають ,
дуж е
част о
моральни й
вільн е
-питаннє :
як
у
корист ь
ли
чогос ь
більше ,
Ні ж
наук и
ТІЛЬКИ
терНбвй й
вінок ,
ш
и
й
обовязо к
таког о
вчител я
повинен
мат и
пі д
рукою ,
а
п
о
розклад ,
яки й
підкопу є
морал ь
держав и
чи
нації.
Навіт ь
і
пі д
принесла
т
а
школ а
дл
я
нашо ї
механічног о
читанн я
й
писання ,
С
п
л
етени Й 1
із
г о ря-'кв і тоќ,
співат и
„громогласно '
трет є
він
н
е
годе н
дат и
со -
'ти м
оглядо м
маєм о
досві д
з
нашог о
власног о
українськог о
суспільности ?
Ніяку !
Щ
о
т
а
инод і
навіт ь
бе з
зроз`уміння
З
жал ю
й
бол ю
церкві;
други й
обовязо к
-
бд
рад и
з
тим и
ріжними
пере
життя .
1
в
на с
боялис я
то
ї
зарази ,
як
а
йд е
ві д
нафти ,
коли
м
н
школ а
дал а
нам
з
а
трицят ь
лі т
змісту
Вон
и
хочуть ,
аб и
укра -
Під е
з
тобо ю
іити
і
провадит и
церковни й
шкодами
,
які
йом у
підча с
на ў
боролис я
з
а
сво ю
власну
державніст ь
н
а
земля х
Західно ї
У
-
своє ї
діяльности ?
Д
е
поділос я
їнська
школ а
наш у
дітгор у
ви
А
ж
у
МОГИЛЬНИЙ
куток .
хор ;
треті й
обовязо к
учити
густо-част о
трапляються .
країни. Та
на д
тим
розводитис я
не
будемо ,
б
о
тим
разо м
хоче -
т
е
наш е
молод е
поколінне ,
як
е
ховуеала ,
що б
дал а
ї
й
те ,
чог о
й
виставлят и
ріжні
театральн і
Буває ,
щ
о
вчител ь
щойн о
.ро-
Богда н
Лепкий.
`
м
о
згадат и
пр о
т
у
заразу ,
пр о
яку
говоритьс я
тепе р
в
Амерн -
вон а
виховала ?
Хт о
п
о
наши х
вон а
н
е
мож е
навчитис я
в
аме -
пєси;
четверти й
обовязо к
зігнавс я
в
науці,
а
ж
ту
т
ли-j
ці.
голова х
буд е
ґаздуват и
ти
м
риканські й
школі .
учити
в
школ і
дітей ;
пяти й
о
ш
а
й
діт и
н
а
Бож у
'волю,
Таког о
скандал у
як
з
обмано м
Алберт а
Фол а
і
Синклер а
церковним
майном ,
з
а
як
е
м
и
бовязо к
е
вж
е
тільк и
в
де я
прийшл и
куми
з
дитино ю
д
о
В
К
ОРГАНІЗУЮТ Ь
ПОМІ Ч
ДЛ
Я
в
ж
е
давн о
не
було .
Том у
американськи й
су
д
1 справедливіст ь
Люде ,
котрі:
слідят ь
з
а
на -
з
а
чуб и
водимося ?
Хт о
і
як
бу-
ких
парохіях )
опалюват и
й
хресту .
Други м
разо м
випа в
у
тепе р
дійсн о
виставлені
н
а
пробу .
Тепе р
саме
рішається ,
ч
и
ш
о
ю
дітворо ю
п
о
американсь -
ПОТЕРПІВШИ Х
ВІ Д
ПОВЕНИ .
д
е
управлят и
тими
нашим и
На -
замітат и
церкв у
т
а
приход -
шкільнім
часі
похоро н
аб
о
дійсн о
грі ш
е
одиноки й
всемогучи й
пан
в
Америці .
Б
о
дос і
бу в
ких
школа х
і
поз а
школами ,
родними
Домами ,
як
і
м
и
соб і
ськи й
будинок .
Ос ь
ва м
обо -
кас ь
инш а
церковна.ч и
паро -
він
паном
ситуації,
в
справ і
Фол а
і
Синклера .
Продовжувал и
бачат ь
нера з
таке,^тцо
ї
м
дуж е
т
у
т
в
кілько х
останні х
рока х
вязк н
нашог о
пересічног о
дя -
хіяльна
треба ,
а
инод і
т
о
вч
и
Юнґставн ,
0 .
вони
судов і
доходження ' як
довг о
хотіли ,
виганял и
свідкі в
д
о
прикр о
бачити .
Кол и
.наша
ди-
придбали ?
ковчителя ,
знаног о
загальн о
гель
Дає
дітям
примусов у
пав-
Европи ,
а
хабарництв о
дійшл о
д
о
того ,
ш
о
свідки
рішилис я
тин а
м'ає
якес ь
питом е
славян-
Коміте т
Зєдинени х
Това -
під
популярно ю
назвою :
„па н
зу,
б
о
мусит ь
іти
д
о
печі
вугл я
втратит и
навіт ь
американськ е
горожанств о
і
позістат и
в
Єв -
ське
імя
аб о
назвище ,
т
о
„сто -
рист в
і
коміте т
Укр.-Амер .
Клю-
професор" .
„нашуфлювати" ,
щоб и
дітвор а
І
І
ропі ,
а
не
вертат и
д
о
Америки ,
щоб и
не
свідчити.
А
тепе р
мае -
процентові "
Американц і
к
а
б
у
ўстроюют
ь
Масќови й
Баль
не
дзвонил а
підча с
науки
зуба -
ч
о
щ
е
оди н
скандал .
Міліонер
Синкле р
наня в
1 6 детективів ,
Маюч и
ту
т
н
а
приміт і
лиш е
Я
позвол ю
соб і
поставит и
жут ь
соб і
т
е
імя
п
о
кільк а
ра-
2 6
падолист а
в
гали
У.
Н.
Дому ,
які
слідил и
з
а
кожди м
рухо м
присяжни х
судді в
і
старалис я
реформ у
шкоди ,
а
н
е
якихсь-
т
у
т
одн о
загальн е
питаннє :
ч
и
з
і
в
„спелювати "
і
з
а
кожди й
5 2 5
В
.
Рає н
Ев.дл я
допомог и
обіцянками ,
погрозам и
т
а
грішми
впливат и
на
них,
щоб и
вони
Ті
і
ти
м
подібн і
перешкоди'українськ а
школ а
є
нам
в
Аме-
р
а
з
удають ,
щ
о
с
е
слов о
дл
я
т
а
м
инши х
парохіядьни х
спра в
потерпівши м
ві д
повени.
Треб а
увільнили
обжалованих .
Чере з
т
е
дійшл о
д
о
того ,
щ
о
судд я
риці
потрібна ?
Несвідоми й
них
„невимовне "
і
вон и
йог о
порядків ,
пригляньмос я
хо ч
підривают ь
поваг у
школ и
й
о
-
сподіватись ,
і
щ
о
н
а
забав і
н
е
Сндонс
уневажнн в
дотеперішн ю
розправ у
і
запові в
нову
з
но -
н
а
ш
зага л
каже ,
щ
о
йом у
тако ї
ніколи
н
е
навчатся .
Спантел и
побіжн о
ролі
нашог о
дяковчи -
смішуют ь
„пан а
професора "
в
бракн е
ані
одног о
Українця
чи
вими
суддями .
П
о
таки х
практика х
можн а
хиб а
вж
е
тепе р
тел я
в
українські й
школі .
Щ
о
оча х
українсько ї
дітвори ,
хо ч
школ и
не
треба .
З
таким и
не -
чена
дитин а
жалуєтьс я
на
так у
Українк и
а
вс і
прийдут ь
і
при-
надіятися ,
щ
о
розправ а
буд е
ведена
в
то
й
спосіб ,
щ
о
присяжні
свідомими
людьм и
спорити-
го-
американськ у
поведінк у
пере
д
він
та
м
учить ,
і
я
к
учить ?
А
та
дітвора ,
знаюч и
з
досвід у
чинятьс я
своє ю
присутністю
судд і
будут ь
замкнен і
чере з
вес ь
ча с
розправ и
і
тим
самим
н
е
своїми
родичами ,
а
т
і
зара
з
вчит ь
те ,
щ
о
вміє ,
і
як
уміє .
Н
а
культур у
свої х
батьків ,
н
е
ду -
ді,
б
о
звісно ,
щ
о
„горбатог о
Для
потерпівши х
ві д
повени .
буд е
можн а
на
них
впливат и
і
купуват и
ї
х
голос и
як
ц
е
бул о
„добр і
люде "
'
висилают ь
же-т о
тими
ріжними
перешко -
і
могил а
'не
випростує" .
Лишім-
знайдут ь
„н
а
то
й
припадок '
Коміте т
Зеднани х
Товариств .
можлив е
тим
разом .
Б
о
тільки
самі
острі
міри,
повзят і
з
бок у
світл у
розвязку :
з
Грицьк а
звичайн о
сво ю
дитин у
д
о
укр а
дами
деморалізується .
Ал е
щ
о
отж е
наш і
„народн і
колоди '
уряд у
і
судді ,
зможут ь
щ
е
в
який
таки й
спосі б
ратуват и
їх
пре -
зроблят ь
‚‚Гарого" ,
з
Васил я
їнсько ї
школ и
на
те ,
щоб и
в
до-
ви
скажет е
на
таке ,
кол и
в
ча-
боці ,
а
попробуйм о
стат и
п
о
Кривог о
дерев'а
в
сті ж
т
а
пошан у
пере д
правом.
„Вілєма" ,
з
Володимир а
„Вол -
"ма
не
заваджал а
аб о
збиткі в
неіс і
науки
впад е
д
о
кляси
розлю- 1 сторон і
тих ,
котр і ‚кажуть ,
щ
о
більше .
пан
дорізав .
Н
е
зглянувс я
на
хлібець .
Бо г
простить !
Він
ба -
Петр о
кар у
саме
весно ю
й
пі-
ранку
варт а
на
ток у
бул а
анай-
агенти,
па н
назначи в
питьсо т
Злодій.
чит ь
мо ю
недолю,
мо ю
гірку
ш
о
в
домів .
Т
о
вж
е
не
бу в
то
й
м
о
ю
нуЖду,
н
а
мою, ,
просьбу .
ден а
повязаною ,
двер і
ві д
клу-
рублі в
тому ,
хт о
піймає ,
ви -
нужду .
смирний,
пОбожний
і
послуш -
Судд я
оправдав ,
а
ві н
намігс я
ні
розбит і
і
забран о
трийцят ь
даст ь
аб о
уб е
Петра ,
ал
е
усе
це
зробит и
з
мене
злодія .
Н
у
Занятт і
думками ,
не
чув
Пе -
ний
Петро .
Ні,
т
о
ішо в
домі в
міхі в
пшениці ,
а
н
а
дверя х
не
дал
о
добри х
результатів .
чоловік ,
в
котрім
кипіл о
мор е
га'разд.
Не
журися ,
буде ш
мат и
т
р
о
й
голоду ,
не
поміти в
на -
знайшл и
картку :
Добри й
день;
Петр о
я
к
пі д
вод у
пішов .
Бідність,
ц
е
страшни й
би
ч
Те
діточ е
слов о
„да й
хліба "
злоб и
й
пімсти,
гроші ,
я
дістану
їх.
Па н
дасть .
пане .
Ц
е
я
так
орудую :
Правда ,
віть,
щ
о
вж
е
стемніло .
Зійшл
а
Пройшл о
дв
а
місяц і
й
Петро
людства .
Бідніст ь
зводит ь
чо -
неначе
остри й
н
к
прошил о
І О,
щ
е
й
богат о
дасть
..
.
щ
о
добре .
Постараюс ь
щ
е
кра -
темн а
нічка,
вон а
закри є
мене
Недалек о
села
стріну в
пана
д
а
в
з
а
себ е
чутку .
ловік а
н
а
самі
низин и
життя,'серц е
Петра ,
т
е
батьківськ е
Петрусю ,
щ
о
т
и
говориш ,
з
і
щ
е
,
будет е
з
мене
задоволені .
в
і
д
хижог о
людськог о
ока ,
до -
дідича ,
щ
о
їха в
повозом .
Поѓ -
доводит ь
д
о
відча ю
й ганебних'щир е
серце ,
щ
о
потопал о
в
Сам е
я
к
подал и
вечер ю
іі
страхо м
мовил а
Оксана .
На й
Петро .
помож е
добут и
дітям
хліба .
дяну в
пан
на
Петр а
й
говорит ь
вчинків.
Треб а
мат и
богат о
си-'мор ю
туг и
й
смутку .
Нема ,
ді-
пан
з
гостями, ,
мі ж
котрими
Б
о
г
милує .
'-
,
д
о
фірмана :
Ц
е
Петро ,
з
тюрм и
П
а
н
удавс я
д
о
повітовог о
на -
Війшо в
Петр о
у
подвіря ,
ли
волі,
щоб и
боротис я
з
голо-Ітоньк и
хліба ,
сумно
відпові в
був, і
начальник,поліції ,
засіли
мандрує .
Тепе р
буд е
одног о
Ні,
ОќСкНО;
зробил и
з
мене
чальник а
й
поліці я
стал а
охо
-
хат і
н
е
дом,
хоЛопом
'другими
яви -
Петро .
„Нема "
повторил и
діти
з а ,0гіл ,,цдчувся,икри к
на
філь-
новог о
злоді я
більше .
Вчув'ц і JSB'P-^' W звіро'м.
ТАК А
мо я
^ о
ройят и
фільварок .
щами бідности^
ІТЧО.І.
ї
й
затихли.
чИі%світйти, птити.
Тихр .
Сплят ь
го
д
вагддоц а у
вікно,, вдари в
б.ттіск
слов а
Петро ,
загорілис я
вічі
ЛРЗ "
Пройшо в
місяц ь
спокійно ;
лодц). діт и
і
жінка .
Зайшо
в
Я
ма ю
і на
мет і
оповіст и
ма -
Н
е
годе н
бу в
Петр о
глядіти
пожару .
Вибі"ЛИ;.усі
з
кімнати
і
Нй
други й
ден ь
В
панськім
у;нього ,
затисну в
пястукй`йхи -
розійшлас ь
поголоска ,
щ
о
Пе -
тро^рпорожн у
ш`опу,
взя в
мі!
деньку
.цгторіщ,
'яќті
бідніст ь
н
а
Голодних
дітий,
вийшо в
з
побачили ,
що.жогон ь
з
чоти-
двор і
сталас я
ќрадіќ :
украл и
ж'о
промовив :
Так, я
злодій '
Ти;
т
р
а
в сусіднім,повіт і
убито .
_
сокир у
j
пішо в
полем
д
о
пансь -
штовхнул а
чесног о
чоловік а
на
хат и
й
пішо в
гет ь
з
а
сел о
в
р
о
х
кінці в
охопи в
будинк и
І!
па с
ві д
машини .
жироїде ,
дові в
мене
д
о
сього ,
Поліція ,
зменшил а
сві й
над
-
ког о
фільварку .
лих у
дорог у
й
нівечила
йог о
'долин у
й
там
поча в
плакати,
як
стйрти .
-
.
Поліці я
перевел а
у
Петр а
ре-
чере з
теб е
ц
я
плям а
упал а
н
а
зір ,
а
пан,
заспокоївшись ,
по ї
життя .
мал а
дитина .
Та
д
о
того ,
щоб
злодієм
бу -
Зак и
з
міст а
приїхал а
пожар -
візію
і
немилосерн о
побила ,
х
а
в
одног о
вечер а
в
гост і
д
о
мене .
Та к
памята й
же ,
враже ,
Селянин
Петр о
Степаненко (
Сі в
на зваленім
дерев і
і
обду-;
ти,
треб а
хис т
мати .
Підійшо в
на
дружина ,
усь о
згоріло ;
ли -
вимагаюч и
признання ,
д
е
поді в
свог о
сусіда.
це
тоб і
та
к
не
минеться .
ма в
хатин у
й
лишен ь
мор г
по -
мува в
сво є
положення .
Виход у
Петр о
д
о
стодоли ,
поча в
соки
шивс я
лишен ь
дім,
стайня
і
дві
украдени й
пас.Т а
в
час і
екзе -
Війшо в
Петр о
в
село ,
чу є
пе-
Т
а
лишен ь
стемніло ,
зявивс я
ля.
То ж
відома
річ,
щ
о
н
е
га -
иншог о
нема,
лишен ь
іти
ќрас -
р
о
ю
ям
у
пі д
стіною
в
мерзлі й
шопи .
`
куції 'дали
знати ,
щ
о
па с
знай-
к
решептуютьс я
люде :
„Петр о
Петр о
з
десятьм а
товаришами ,
раздува в
і
треб а
бул о
шукат и
т
и
й
ратуват и
себ е
й
сімю
ві д
земл і
рубати ,
а
ту
т
і
обскочил и
шовся ;
укра в
йог о
оде н
з
філь -
Вранц і
н
а
воротя х
знайшл и
верну в
з
тюрми" .
Серц е
стис-
.служб у
повязал и
і
перевел и
ре-)
яког д
зарібќ у
на
стороні .
Од -
сфашної.голодово ї
смерти .
Т
а
йог о
вартівники .
варчни х
слу г
і
Петр а
освобо -
лис т
д
о
пана :
ка е
біль .
Ос ь
вж
е
і
рідна
хати-
візі ю
в
домі ,
очистил и
кас у
й
ног о
рок у
занеДужа в
Петр о
в
лишен ь
ц
я
думк а
промайнула ,
Поча в
Петр о
проситися ,
н
а
дили.
Пане ,
ц
е
я
засвгти в
ва м
д
о
сумна
стоїть ,
похилена .
шуфлядн ,
забрал и
щ
о
ціцнін-
час і
жнив ,
і
кол и
верну в
д
о
Петр о
вес ь
затремтів ,
кров`вда -
гірку
сво ю
нужд у
зсилаеться ,
Прийшо в
Петр о
домі в
поби -
вечері .
В
и
й
не
думали ,
щ
о
з
Відчинив
двер і
і
увійшо в
д
о
ш
е
і
зникл и
бе з
сліду .
Кол и
здоровля , вж
е
бул а
пізна
осінь,
рил а
д
о
голови .
Він
чесни й
чо-
(так
щож ,
вартівник и
н
е
слуха -
тий ,
змордовани й
і
каж е
д
о
мен е
буд е
таки й
молодець .
Ц
с
верну в
па н
у
ночі,
т
о
заста в
ли-
середини
Вздріл
а
жінк а
свог о
Ж
а
х
обійма в
Петр а
при
згадц і
лові ќ
заслужит ь
назв у
злодія ,
ють .
Ти
буде ш
красти ,
а
ми
з
а
жінки :
Бачиш ,
щ
о
значит ь
ма -
я
так
н
а
розпращання ,
б
о
зав -
шен ь
лис т
таког о
зм'істу:
Доб -
Петра ,
затремтіл а
й
кинулас ь
п
р
о
довг у
вину .
Хліб а
коб й
д
о
стан е
н
а
нечесну
дорогу .
Але
теб е
відповідат и
має м
ка -
ти
назв у
„злодій" .
т
р
а
виїзджакх.далек о
звідсіл ь
і
раніч
панови .
Ц
е
я
трох и
rpo- j
витат и 'плачучи,
а
з
а
нею
мал а
Різдв а
стало ,
а
щ
о
тоді ?
друг а
думк а
замінил а
першу :
жуть .
ши й
взяв
з
а
роботу.
Щ
е
поба -
більш е
н
е
стрінемось .
Оте є
то -
донечка .
А
ДЕЖЗМІЙ.
синочок ?
З
а
пар у
дні в
прода в
Петр о
Наста в
і
то
й
час ,
яког о
Я
ж
ходи в
д
о
пана ,
д
о
богатши х
Повел и
Петр а
д
о
пана
око -
чимось .
Петро .
бі
наука ,
як
жити .
Н
е
буд ь
зві-
('спитав
Петро .
'
хатину
Жида м
і
забравш и
жін-
страхо м
чека в
Петро .
Н
е
стал о
в
і
д
мене
проси в
помоч і
мана ,
а
то
й
пер ш
усьог о
нада -
ром ,
а
чоловіком .
Петро .
Помер ,
ледв о
в'имовила
жінка .
ку
й
ДИТИН}І
Невідом о
куд и
по -
П
а
н
післа в
скарг у
д
о
губер -
хліба ,
гроше й
нема
й
продат и
по
чесному
й
мені
відмовили .
А
вкв
бідном у
Петров і
мордачів ,
З
тог о
час у
`всякий
слу х
з
а
натор а
н
а
поліці ю
з
а
без -
Помер ,
повторив -
Петр р
A J давс я
з
села .
Б
о
г
ма є
що .
дѓѓочки
чекают ь
на
хліб,' не
на
окервав^ів його ,
а
пан
дідич ,
не
Петр а
загинў е
і
'де
він
подівся ,
дільність .
Губернато
р
дав .
по -
сльоз и
задпял н
йог
о
дяце .
Сі в
Пройшо в
тижден ь
ЧАБУ Т
Пішо в
Петр о
д
о
пана
дідич а
ласощі ,
не
на
мясо ,
а
на
я"
'
зважаюч и
н
а
просьб и
Петра,'
Ніхто
н
е
знав .
М
Ц
)
IJAIMU
строги й
приќа з
піймат и
й
ста в
прохат и
корец ь
збіжж а
хліб ,
та
к
змарніл и
обо ^
на
лаві,
жінк а
бпОв'ідала^^ЩПана
пропал а
пар а
найкрі
,
сказа в
передат и
йог о
в
рук и
Ііетра .
Слідил а
поліці я
й
тайн і
Дмитр о
Тягни горе .
на
Відробок ,
аб о
яко ї
буд ь
ро -
не
щебечут ь
я
к
перше."А^у',Щі-
поліції
дл
я
потягнення
д
о
від-'гіркб ;
як
тяжк о
бул о
ї
й
жити,І'
-
'коней.- Укра в
ї
х
Петро ,
БІІІ'^Й-
боти .
Па н
.відмовив .
на
повн о
збіжж а
в
стодолі ,
н
а
ввтальности.
-‚{боротися '
з
голодомJ ;
усіми
ш
и
в
панов и
лист ,
в
котрім
на
Пан е
ласкавий ,
що ж
мені
ро -
ток у
стіжки ,
в
дом і
повн о
у-
Поліція ,
готов а
д
о
панськи х
злиднями .
Яка ж
я
рад а
Петру-'
бити ,
діт и
сидят ь
голодні,
хи -
сього ,
чог о
лишен ь
душ а
заба -
послуг ,
.
в
СВОЌУ
черг у
побила'сечќу ,
щ
о
j k
вернув ,
мож е
те- Г
Вельможни й
пане і
В
и
сказа -
ЂСЯЏЙ
б
а
іт
и
красти ?
`
ж
а
е
й
він
н
е
змилувавс я
на д
Петр а
і
передал а
в
суд.
'
{пе р
покраща є
наш е
.
(ли,
щ
о
я
мож у
красти ,
як
вмію,
П
Р
И
НАГОД
І
СКЛА
-
моїм и
бідними ,
голодними
`
ді-
Про
мене ,
я
к
вмієш ,
т
о
кра -
В
суд і
опові в
Петр о
усь о
п
о
Так ,
люба '
Оксано ,
вернув. і
постаралис я научит и
мене .
Н
е
д
и
,
в
и
ус і
злоді ї
обкрадаєт е
точками ,
відмовив ,
щ
е
й
ска -
порядк у
й 'мирови й
суддя ,
ко-;Тві й
му
^
домів)
лишен ь
не
то й (хоті'в
я
сего ,
але'ра з
навчили ,
мене ,
мовн е
пан
і
розмов а
скін-
зав ,
Що. я
мож у
красти ,
щ
о
я
рисѓуючис ь
відповідним
параѓ- ( чесни й
ЃќтЏо,
а
злодій ,
чоло -
т
о
берус я
д
о
роботи, '
починан і
ДАЙМ
О
ЖЕРТВ
И
Н
А
СИРО
-
милася.
Останн я
наді я
пропала .
злоді й
рафо м
закону ,
звільни в
йог о
вік,
котри й
не
ма є
голосу .
Зні-' з
ва с
і
кінчу
вами .
Петро .
Верну в
Петр о
домів ,
сі в
н
а
Ѓмал о
п
о
мал у
в
смирног о
й
від
кари.
(вечил и
люде ,
лодоптали .
мою
Па н
підійняв
на
ног и
ус ю
по -
лаві
й
тяжк о
зажурився .
Д
о
не-
чесног о
Петр а
поча в вливатися.)
,
Ал е
ц
е
н
е
вдовольнило ' пай а
честь ,
записал и
мо є
імя
в
зло -
ліцію,
побільши в
варту; та
ні
ТИНЕЦЬ-ЗАХИС
Т
.
УКРАЇН
-
.
г
о
підійшл о
дво є
йог о
малих ) д у х
злоби ,
пімсти
і
рішучости .
дідича ;
він
вніс
рекур с
д
о
'дійсьќў
книжні',
ТОЖ
тепе р
і
я
Петра ,
ні
коне й
н
е
знайшли ,
а
і
діточо к
і сіпаючи
з
а
рука в
за -
Під у
у
ночі
д
о
пансько ї
сто -
щ
о
ї
судово ї
інстанції,
постави в ( житим у
я
к
злодій .
Я
н
е
хоті в
з
а
тижден ь
друг а
пар а
КонейІ
,
лепетали ^таточку ,
м
и
хочрмо '
доли ,
підкопаюс ь
і
набер у
адвокат а
і
Петр а
засудил и
н
а
сього ,
я
брявс я
навіть
думк и
пішл а
з
а
першою .
СЬКОГ
О
НАРОДНОГ
О
СОЮЗА
.
їсти,
да й
хліба .
1
збіжжа .
Діточк и
будут ь
мат и
гри
місяці
д
о
тюрми .
Відбув )
п
р
о
.се,
ал
е
голо д
приі}усив ,
а
Зй
коротки й
час ,
одног о
ч
` - т т ?""ч -І 1 '. Ш Щ ќВіті УВАГА: ШЗАЕЕТ, Н. ДЖ,, ІОКОЛИІЏІ!
` - т т ?""ч -І
1 '.
Ш
Щ
ќВіті
УВАГА:
ШЗАЕЕТ, Н. ДЖ,, ІОКОЛИІЏІ!
ЯНГНІ
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
ЧИ
НЕ
Е
СЕ
ВЕЛИКЕ І ЩАСЛИВЕ ЧУТТЄ?
СВЯТ
О
УКРАЇНСЬКО Ї
ДЕРЖАВНОСТИ ,
УКРАЇНСЬК А
ГРСІМАД А
В
ЕЛИЗАБЕТ ,
Н
.
ДЖ
.
П
Р
О
ПОВІН Ь
У
ЖУРАВН 1
відсвяткує
і
околиці ;
ЧЛЕНІ
^ВЕЛИКИМ КОНЦЕРТОМ Ш$
Я,
Микол а
Гаврилиќ ,
Подільської
Єічи,
8
відділ у
У.
ц.
Союза,
одержа в
лис т
з
і
Ста-
який ўстроює
1
рою
Краю, зяког о
пода ю
ціка-
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИЙ
ДАМ'
В
ЗЛУ Щ
ВСІ Х
УКРАЇНСЬКИ Х
ні
виїмки
пр о
т
і
„гаразди" ,
у
.
БРАТСТВ
І ТОВАРИСТВ
В
ELIZABETH.
N.
І.
"Ѓ%Ц
.
:
Ф
яких
живут ь
тепе р
наш і
браття )
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 6-ГО.
ПАДОЛИСТ А 1921
РОКУ
і
у
с' гарім
Краю.
Ті,
що
ще
не
ді-
'
О
ЃОД
Є-тій ВЕЧЕРОМ
З
'
І-тали таких
листів ,
неха й
пере -
В' ГАЛИ
УКР.
ЙХР.
ДОЛУ ,
114-216 FTJLTON
ST.,
ВШАВЕТН.
N.
І
Вступ: першорядні крісла 50 цнт_ другорядні
35
цнт., ді'ти
15
ітнт.
читають се,
щ
о
пода ю
й
неха й
ѓде
Укр.ЇИСЬНЕ
Співацьке
тов.
Бм
н
під
дірігентурою
спішать
з
негайно ю
помічч ю
виступлять артист барНон-бас
Ігма, т
нашим
гинучим
з
голод у
й
не-)
-
Yi^HTSSS^ILWS
нна
Левчик , сольо
скрипк
S^S^Mа Іван самостЯнжт
Левчик
ь
ЛУГ
Українцям.
,
Української
Державности.
ТЩСТБ`ПЇІХ
Громадян
місцевих
.Ттір'замісцевих
численної
участи:
V
листі
пишетьс я
так е
„Сьог о
рок у
страшн
і
події
ПОЗІР!
НЮ ЙОРК
І ОКОЛИЦЯ!
ПОЗІР!
мали
місце у
наші м
краю .
Стра -
шна
злива
а
опісл я
повін ь
зача -
мої
ЗО
серпня
й
тревал а
д
о
1
СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ
вересня
с.
р.
У
воздус і
чут и
бу -
.10 страшний
шум ,
гром и
з
бли -
-
ЗАХІДНИ Х
УКРАЇНСЬКИ Х
ЗЕМЕЛ Ь
скавками
били
безнастанн о
а
,
.,
ОБХОДЯТЬ
,
І.шва,
що
розпочалас я
ЗО.
сер -
НЮЙОРСЬК
І
АЧ
И
ПР И
УЧАСТ И
ТОВАРИСТ В
Ц
Ю
ЙОРЌ
У
пня,
спричинила ;
щ
о
цілий
ри-
Т
А
АСТОР П
поќ
у
Журавн і
залял а
вод а
на
В НЕДІЛЮ, ДНА 6-ГО ПАДОЛИСТА 1927 РОКУ
цм.
високо ;
ріки
я
к
Дністе р
і
Свіча
прибувал и
в
людськи х
очах, так,
щ
о
піднеслися
о
3Уѓ
метра
понад
нормальни й
стан.
ВЕЛИКИ
М
КОНЦЕРТО
М
Часть
сіл‚Мельнича. й
Володн -
мирець
заллял а
вода, , яка,
fjpp -
щ
о
почнетьс я
о.
7мІй
годиц ^
вецеррм
і:
`'
t
,, r ,i.
1.1
по
хатах
і господарствах ^
за-
В
THE STUYYESANT
HIGH
SCHOOL.
34 5
Е.
L^.^T N T FI^F R YFF^IF .
К
Y.
бираючи
майн о
господарів ,
Вр-
з
нагод и
9-літно ї
річйиц і
оголошенн я
УЦРЏН^ЬТІІДержав-
да
стояла,
не
уступаюч и
чдре з
ност и
на
Західн о
Українськодп^аддях .
игфьН
три
дні
й
ночі,
повибивал а
лз -
ВСТУ П
ВІЛЬНИЙ
..
.
Гал я
отворен а
в}а^рі ,
годин и
вечера .
ри
у
стінах
хат
І.чер^ни х
плн-
В
концерті БЕРУТЬ участь внзиачнійші
співакиг.Єічовий
TAP
і
-ор
моло-
І.І
до
середини,
руйнуюч и
печі
дечої
Січи
під
управою
дірігенга
п.
Киричсика,
квартети, сол^оаі
ТОЧКИ
то
що.
Святочні промови
виголосять п.п.
Др.
Мишўѓа
і
Кедровеький.