You are on page 1of 4

УКР А ШСЬКИР Т

ШйШ

21

 

АМЕРИКИ .

 

XXXV .

.

266 .

Ситі ,

ѓІ. Дж` ,

ЃТОЏЌ,

падолиста ,

1927. '

VOL .

XXXV .

NO .

260

.

JERW Y

CITY,

N .

J. ,

TUTTHAJR,

NDMFT#tf ;

1027 .

НОВ А КНИЖК А КЕРЕНСЬ - ІАГГІРБД У НОВЛ Я Щ-Ш КУЛЬТУРНИ Й З КОГО
НОВ А
КНИЖК А
КЕРЕНСЬ -
ІАГГІРБД У
НОВЛ
Я
Щ-Ш
КУЛЬТУРНИ Й
З
КОГО .
'АТУРН Ї
ТВОР И
ПРИЗНАН О
ЗАКОРДОНО М
І Т АЛІІ^СЬ К І Й
П ИСЬМЕННИЦІ .
.
Н
Ю
ЙОРК ,
Н,
Й
.
Видав -
Д
о
КНЇВ А
приїха в
заступни к
ництв о Апелто н видал о иедав - СТОКГОЛЬМ , 4 . ио нов у
ництв о
Апелто н
видал о
иедав -
СТОКГОЛЬМ ,
4 .
ио
нов у
книжк у
Ќеренськоѓо ;
Перш у
нагород у
найлучш і
літературн і

падолиста .

Нобл я

голо'ви всесоюзног о з а ств а культурного^звязК у о кордоно м
голо'ви
всесоюзног о
з
а
ств а
культурного^звязК у
о
кордоно м
СевастяНОВ.

тойари-

з

за

:

СНІЖНИЦЯ ПЕРЕРИВАЄ РАТУНКОВУ АКЦІЮ

ЧИСЛ О

ЖЕРТ В

6.

ЗРОСТА Є

падолиста .

Д

ПІВТОР А

О

Після

СОТК И

тимчасо`в'их неповни х в

ЛЮДИЙ .

бувшог о російськог о гіреміера твор и У роз - об - міністрів,
бувшог о
російськог о
гіреміера
твор и
У
роз -
об
-
міністрів,
написан у
в
анґлій -
(держит ь
італ'ійська
письмении -
мов і
з
і
співробітн'ико м
Р
А
Т
А
В
самом у
ській
мові
пі д
наголовком :
ця
Граці я
д
е
Едда ,
родо м
з
Севастяйо В
еказа в
„Катастрофа" .
У
ті й
книжц і
о
-
Сардинії !
Темо ю
її
повісте й
.
часи
свят'кування
десятих'
відтял и
зо -
поді ї
з-житт я
бандиті в
з
її
р
о
писуєтьс я
події,
щ
о
діялис я
в
„В
рокови н
на
сячу
Них делегаці ї
Жовтнево ї
революц і
м
шкод и
ма -
динног о
острова .
Росі ї
ві д
лютог о
д
о
жовтн я
Україну
прибуд е
пойаД
тИ-
у
том у
одно -
^917
рок у
й
характеризуєтьс я
Друг`у
нагорфд у
одержить ,
закордонни х
ѓОстей,
серед і
ці.тгфі
ря д
осіб ,
щ
о
брал и
у
ггих
післ я
всеї
правдоподібности
,
культурни х
та
на-

БОСТОН ,

числень

стейті

числ о

жерт в

Вермонті ,

у

виносит ь

людях ,

д

о

о

6 0

щ

поѓнбл и

осіб.

ві д

повен ќ

диво ,

На

всім

теріяльні

му

від

місті

велик е

світа ,

поги б

найбільші ;

о

міліонів

акці я

ТО

д

Раѓўнков'а

в

усег о

Монпіліері,

місті

оди н

чоловік .

рахують ,

щ

о

долярів .

вони

як

е

Зат е

виносят ь

вод и

та

але

нині

КОАУ

2.

зперш у

бул а

сполудн я

ГОДИНИ

направилас я

н

а

Вермон т

досит ь

налетіл а

добре ,

страш -

участь .

норвезьки й

письменник ,

Зиг -

укови х

ДІЯЧІВ

американських ,

ІЕНЕРАЛШЄНАП Х

ТВЕРДИТЬ , ЩО

СЛІДУЮЧ А

BIPJHA

.

ЗНИЩИТ Ь

ЦИВІЛІЗАЦІ Ю И

ЛЮДСЮСТЬ .

;

БЕРЛІН , 5. падолиста . —

Минулу в загальн е зачудовання , щоб и

б

На

пятниц ю

збора х

генерал,

„Ліѓ н

Гуманних.

фо н

бесіда

Праї."

ШенаЙх,

внкли -

ні-

говори в

бувши й

кала

мецький

ту

т

у

баро н

йог о

своїй

воюват и

командан т

нарід,

часі

Світово ї

о

взива в

цілко м

він

у

Війни,

промов і

слідуючі й

у

відмовивс я

ВІЙНІ. '

:

,

Після

йог о

помоч і

газі в

і

війн а

буд е

вестися

цивілізацію , але

тільк и

не

слів слідуюч а

знищит ь

виключн о

тако ж

і

пр и

люд -

фрі д Ундсет . І , tia сніжниця , як а поклал а кра й
фрі д
Ундсет .
І
,
tia сніжниця ,
як
а
поклал а
кра й
рятункові й
акці ї
та
піднял а
чи -
ч
англійських,
фрайцуськик , хін -
скість. „Теперішн я війна е
лише
бнзнесово ю справою" , сказав
I ських,
ЯПОНСЬКИХ
т
а
белУґїйсь -
сло
жерт в
у
людях .
Богат о
ЛЮДИЙ,
щ
о
захоріл и
ві д
простуд и
КІЛЬ'КО
Є
АВТОМОБГЛІ В
У
Шенайх .
З
се ї
війни
промислов -
ких,
а
тако ж
діячі
Ліг и
дл
я
бо-
підчас
повени ,
тепе р
захоріл и
на .запаленн я
сотки .
т
а
померли .
Числ о
ВІННІПЕ Г
МАЄ;
ГОДИННИК ,
ці
й
політики .
Питання м
користают ь тільк и нечисленні
є
лише ,
як
довг о
будут ь
щ
е
народ ќ
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВАХ .
ротьб и
іТроти
кбльОніяльноѓо
жертв
зара з
дійшл о
д
о
півтор а
Щ
О
ЧИСЛИ'С Ь
30 0
ЛІТ .
віддават и
сво ю
судьб у
у
руки
кілько х
невідвічальнц х
1
само -
гірнгнІчеНня
та
відом і
поЄги і
ВАШИНГТОН ,
4 .
падолиста .
любни х
людей" .
У
дальші й
свої й
бесіді
тверди в
Шенайх ,
щ
о
Найстарши й
годинни к
у
Віи-
країн ізйхОду
т
а
сходу".
Севас -
КОНГРЕ С
НАРЕШТ І
РУШИВС Я
Д
О
РАТУНКОВО Ї
АКЦІЇ .
У послідніх
6
місяця х
числ о
одиноки м
способо м
запобігти ; війні
є
зменшити
напруження
ніпегу
й
оди н
і
і
шістьо х
най -
Гтянов-Далі заявив ,
щ
о
за
остан-
КОМІТЕ Т
СКЛИКА Є
НАРАДИ .
автомобілі в
у
Злучени х
Дер -
м
і
ж
поодиноким и
сказа в
він, шо
рух ,
стре -
старши х
в
Канад і
є
власніст ю
ні
часи ' спостерігаєть'ся
значне
ВАШИНГТОН, ,
6.
падолиста .
Велик е
нещастє ,
ш
о
на -
жава х
зросл о
о
7 відсоткі в
(
т
млячи й
д
о
міжнародньог о
є
далек о
сильніши й
PI.
С
.
Стівегісона І
кравця-піоні -
збільшенн я
інтересу
з
боку^за-
вістило
ново-анґлійськ і
стейти ,
нарешт і
пробудил о
федераль -
о
1,374,578)
так,
щ
о
тепе р
чи-
многнх
державах , як
державами . Дальш е
замирення ,
хоч
у
Німеччині,
у Цвіккав
у
записалось, д о
ра
у
Вінніпегу.
іСей
годннііи к
хідно-евроттейсько ї
інтелігенції
ний
уря д
та
конгре с
д
о
ратунково ї
акції .
сло
усіх
автомобілі в
доходит ь
Мирово ї
Ліги
у
послідніх
тижнях,
92,000
а
у
Дортмун д
9,000
находитьс я в пбсідани ю йог о до СРСР , зокрем а д о Укр'аїни.
находитьс я
в
пбсідани ю
йог о
до
СРСР ,
зокрем а
д
о
Укр'аїни.
У
Капіталќ)
відбулис я
нині
нарад и
спеціяльног о
комітет у
д
о
20,991,333.
осіб .
рбднн и
окол о
ЇЛО
.'ѓѓт.
Годин -
Закордонн і
делегації ,
що^ц е
палати
послі в
дл
я
спра
в
повени .
Нарад и
склика в
предсідател ь
Найбільши й
зріс т
числ а
ав -
н
и
%
і $кн а
бачит и
в
Корвейис
недавн о
бул и
на
Україні, у
сво -
комітету
конгресме н
Рі д
З
ИЛННОЙС,
який ,
отвнраюч н
наради ,
томобілі в
зауважен о
у
стейтах і
ькім
склепі,
іх
листа х
д
о
товариств а
ку.ль-
ЗАМЕШКАНН Я
НЕЗАМШКНЙ Х
признав
справ у
допомог и
жертва м
повен и
найголовнійщо ю
Теиесі,
КаролаГпга,
Ілннойс,
Hipj
ив
йог о
в
Онтері о
ві д
од -
гурног о
звязк у
з
закордоно м
нутрішно ю
справо ю
Злучени х
Держа в
під
теперішн ю
хвилю .
Джерзі ,
Вес т
Вірджииі я
і
Мас -
ляндсько ї
родин и
дЙѓСт і
переказуют ь
пр о
т
е
величезне ^
сачузетс .
іа
й
у
заплат у
воз'ифдр о
ВІДКРИЛ А
С
Е
ПОЛЬСЬК А
ПОЛІЦІ Я
В
ЧАС І
РЕВІЗІ Ї
вражіння ,
щ
о
на'
них
справила`^% ^
УРЯ Д
РОЗКРИВА Є
ШПІОНАЖ У
НА
Д
ПРИСЯЖНИМИ .
З
американськи х
стейті в
най-
в
і
д
о
Малог о
йорќу ,
тепд р
Т
о
В
УКРАЇНСЬКОГ О
ПОСЛА .
Укрвїна,.т а
культурн а
робота ,
СЕНЗАЦІЙН І
РЕВЕЛЯЦІ ї
З
6. падолиста.- —
відом а
детективськог о
з
нафтов і
КОНФІСКОВАНИ Х ДОКУМЕНТІВ .
більш е
автомобілі в
ма
є
Н
ю
ро`нто.
ВАРШАВА ,
6.
падолиста .
Деякі
незаможн і
посли
поль -
щ
о
ту
т
провадиться .
Зріс т
ін-
ВАШИНГТОН ,
Федеральни й
уря д
поча в
Йорќ ,
б
о
1,704,987,
Каліфорні я
ськог о
сонм у
мал и
уживат и
сеймовог
о
будинк у
як
мешкання .
Машин а
годинника ,
яки й
б
у
терес у
д
о
^Україн и
спостеріга-^
нині
подават и
д
о
публичног о
документи ,
забран і
аген -
—1,584,723,
Пенсилвенія
1,425,-
П'ро
с
е
переконалас я
польськ а
поліція
в
чай'
наїзд у
На
квати -
д
е
мат и
д
о
300
літ,
є
з
дерева ,
еться` й^в
Туреччині , Куди
неда-
тами
уряд у
в
канцелярі ї
бюр а
Бернс а
в
Ва -
424,
Массачузет с
697,404,
Н
ю
р
у
українськог о
сельробськог о
посла ,
Підгірського ,
щ
о
меш -
крім
одног о
колісцяти .
Ва і
вно
виїхал а
гол (ЙГА :т-в а
тіул'ь-
шннгтоні, а
вГднОсячіся д о
слідження
а
присяжним и
суддями ,
Джерз і
639,939.
кав` у
со й мов
і
м
будинку .
щ
о
тягне,
є
старосвітськ а
турног о
звяз'ку
Каменева .
Н
а
шо
мали
судит и
Фол а
й
Синклер а
за
обманьства .
йог о
кватирі ,
у
соймі ,
мал а
найт и
поліція
ІякрнмГно-
проста ,
ќолісцят а
з
яблоні ,
прикінці
СевастянотГ
Щ)'едав ,
Перш а
збірк а документі в
показує ,
шо
агенти
Бернс а
вишу -
вані
документ и
й
революційн і
памфлет'и,
здна к
Підгірсьннй
ВИКОРИСТАНН Я
НАФТОВИ Х
старосвітськи й
маятни к
гойда -
щ
о
Україн а
одержал а
запро -
кувалн
дані
пр о
кождог о
члена
лав и
присяжни х
суддів.
Уря д
мав
звернутис я
д
о
маршалќ а
сойиу ,
Ратая ;
покл'икуючись
н
а
єтьс я
ненач е
готови й
мірят и
шени я
а
всесвітни й
конгре с
оголосив ,
щ
о
агент и
донесл и
пр о
кождог о
присяжног о
т
а
ПІЛЬ
У
ТУРЕЧЧИНІ .
посольськ у
незайманість .
Наслідко м
сьог о
протест у
поліція
вічність.
найближчи :
скільки
с
е
коштувал о
бюр о
Бернса .
З
рахунків ,
предложени х
н
американістів , -що
часо м
звернул а
усі
сконфіскован і
документ и
й
забралас я зі
соймово -
КОНСТАНТИНОПОЛЬ ,
5.
па -
відбудетьс я
в
А'мериці.
агентам,
виходить ,
щ
о
денни й
кош т
удержанн я
агента `
г
о
будинку.
.
,
долиста .
Організуєтьс я
тут !
вхчеосав-ЛА -20-4ндеірІв
-Лґгити.слідил
и
з
а
самим и
Н
Є
ПОЗВАЛЯМ! !
нов е
вели'ке
нафтов е
Тіідщійем--1
ЖІНК И
Н
Е
П
О ВИН
Н
І
ЌЎРИТЃИ .
присяжними,
ал
е
з
а
кожди м
чоловіком ,
таког о
не. тільк и
з
котри м
говори в
ств о
дл я
використанн я
нафто -
В
Глібові ,
пові т
Сќалат ,
за -
ДВОБО Ї
присяжний.
На
нюйорські м
конгрес і
аме -
вих
богати х
піль
в
околиця х
ложен о
зараз ,
я
к
тільк и
прий -
Уря д
догадується ,
щ
о
агент и
вели.подібн е
слідств о
пр о
рикаггськог'о
„Т -
в
а
дл я
меди-
НАСЛІДКОМ АНШЕМ1ШИХ ЗАВОРУШЕпЬ
.
Н
А
У ТШІ
І
Мурефте ,
Вану,
Біт.лісу.
Єрзе -
шл а
віс4к а
пр о
страшн і
зни -
кождог о
чоловіка ,
щ
о
бу в
поставлени й
на
лісѓі
кандидаті в
д
о
фізикальии х
дослідів "
др.
Бар -
ІТАЛЇЙСЬКІ
^ЯУТАЦ П
Н
А
ТОРЖЕСТВ І
ВЩСЛбНїіН^Я
рум у
і
т
.
іі. Основни й
капіта л
щсин я
повігги
на
ПідгірЮ,
До -
сеї
лави ,
і
уря д
стараєтьс я
найт и
н
а
с
е
докази .
гер
ма в
відчНт
пр о
шкідливи й
ПАМЯТНИК А
КОШУТОВИ .
,
^
гтового
підприємств а
буд е
ви -
помогови й
Комітет,
зложени й
впли в
тютюн у
на
жіноч е
здоро -
БУДАПЕШТ ,
5.
падолиста
Недавні
антисемітські
заво -
носит и
окол о
1
міліо н
турець -
з
місц'еви`х
громадян .
Коміте т
ДУШИТЕЛ Ь ЖІНОК ЗАСУДЖЕНИЙ НА ПОВІШЕННЯ.
вля.
Ві с
заявив ,
щ
о
нікотин а
рушєнн я
студейтПі
уЩверсйТіету
у
Ьуд^шт і
спричиняли
чи -
звернувс я
.письменни м
подан -
ВІННІПЕЃГМан „
5.
падолиста .
Тутешні й
трибуна л
суд-
вбива є
діте й
і
щ
о
пошнрей а
сленні
двобо ї
мі ж
Мадярськими
а
Мдівєькітм й
с^ШЬ^гіїги .
пям
д
о
староств а
в
Сќалат і
пр
о
лів
присягли х
призна в
Ирл а
Нелсона ,
звісног о
душител я
жі -
звичк а
куреѓѓня
мі ж
жіноцтво м
Два
двобої.вж е
відбулис я
й
закінчилис я
покаліченням
мадяр -
дозві л
н
а
переведенн я
збірки ,
в
нок
винним
морд у
чере з
удушенн я
дво х
жіно к
у
Вінніпегу.
ТОРТУР И
П
О
ВЯЗНИЦЯ Х
І
збільшу є
діточ у
смертельність'.
СЬКй`х` студен`ті в
ї
х
-жидівським и
товаришами ,
а
ОКОЛБ
40"
Ма є
громаді ,
ходяч и
хат а
ві д
хати .
І
Судд я
Дайзар т
засуди в
йог о
на
тій
основ і
на
повішення .
Ден ь
Нікотин а
затрою є
нервов у
си -
відбутис я ‚унедаіїекї й
будуччйні.
НОВ І
АРЕШТУВАННЯ .
Староств о
в
Сќалат і
відмовил о
екзекуції
назначен о
на
13. січня
1928
р.
сгем у
дитин и
щ
е
пере д
її
наро -
Організаці я
студеитів-націоналісті в ЗАЯВИЛА,
ш
о
даст ь
пов -
'дозвол у
на
так у
збірку ,
моти -
Нелсон
заявив ,
щ
о
він
є
невинний
злочину ,
з
а
який
Його
джсггням
і
дослід и
ствердили ,
Недавн о
подал и
м
и
вістк у
ну
сатисфакці ю
з
оружже м
^рука х
студента м
Жидам ,
кол и
вуюч и
сво ю
відмов у
тим ,
що ,
засуджено.
В
оборон і
Нелсон а
зізнавал а
лиш е
йог о
жінк а
й
щ
о
діт и
част о
божеволіл и
иа -
про
масов і
арештуванн я
моло -
вони
сьог о
зажадають .
В
неділю
відбулос я
недалек о
Будапе -
мовляв ,
"щОйно
створятьс я
я
-
тітка,
щ
о
прибул и
д
о
Вінніпегу
з
Пал о
Алт о
у
КаліфорнГі.
слідко м
затроєин я
иікотиною .
іа
Покуттю .
Тепе р
прийшлі ї
шту
кільк а
таки х
поєдинків.
кісь
окрем і
комітет и
(очевид -
Оборонец ь
Нелсон а
вніс
відкли к
н
а
ті й
підставі ,
Щ
о
йог о
,60
і
з
ІООідітей
уроджени х
віді
страхітлив і
вісти
ві д
письмец -
Д
р
Будатгешту
прибул а
сам е
італійськ а де'путДція` Йѓ
тор-
ио
„сполечні"! )
т
а
щойно '
по-
клієнт
є
несповн а
розум ^
б
о
втік
з
дом у
дл
я
божевільних .
матерей-курильниц ь
умира є
не )
ника
Васил я
Стефаника ,
яком у
жеств о
відслоненн я
памятник а
мадярськом у
й^ТРЮЦЇ Л
Й^е -
тім
можн а
буд е
переводит и
доживш и
д
о
2-ох
літ "
таки й
поліці я
забрал а
дво х
синів ,
уч-
БІЙКА
КАЛІКИ-ВЕТЕРАН А
З
РОЗБИШАКАМИ .
волюціонерови ,
Людвиков и
Кошутовн .
Державни й
секрета р
збірку .
є
висново к
д-р а
Баргера .
нів
гімнаії.
Арештувани х
спер -
НЮ
ЙОРК ,
6.
падолиста .
Іван
Зубай ,
32-літний
ветера н
Е.
Бр'одреро
буд е
репрезентуват и
Італію ,
д
е
КОшуг'_ит і В)те з .
Прот и
цієї
ггечувапої
заборо -
ш
у
тримал и
в
Снятгші,
а
поті м
великої
війни, "занятий
тепе р
я
к
нічний
клер к
у
готел ю
Л
е
ЗО.літ .
Н
а
с
е
торжеств о
ма є
прибут и
СТО
ти^ЯЧЃОЇІІІ Ф
ff.^ft-HT
нн
вніс
Коміте т
рекўр с
д
о
тер-
перевезл и
д
о
Коломиї .
Там ,
в
ЗАСУ Д
УКРАЇНСЬКИ Х
СТУ -
Марќіс^СИйів'НгЛАо^б'ТУИДЙНй НаА'ранО м
пр и
свої м
столику ,
ко -
`делегацій .
Цілий
Будапеш т
приўкрашени й
є
гшцІбнал'ьнИ^и
нопільськог о
воєвідттва ,
звер -
часі
переслухаин я
поліційн і
а-
ДЕНТЇВ .
ли
до
ньог о
підійшл о
дво х
людий ,
з
та
фляшко ю
у
прапорами .
І
.
,)
-
? .,и'.ч-
таюч и
йом у
уваг у
на
те,
щ
о
у
-
гентН
знущалис я
на д
арештр -
руках.
Зуба й
дума в
собі ,
щ
о
с
е
певн о
черевикам и
люд и
підняли
з огнетревало ї
попилис я
та
ви-
КраїнсьКе
селянство ,
знищен е
Справ а
студенті в
Борисевича І
ваним и
в
неможливий ,
спосіб,
рабляют ь
брегй^іТ,
кйй и
нагл о
діони
об
а
револьвер и
повінню ,
бе з
кусник а
хліба,
бе з
ҐроііськоѓЬ ,
як
а
бул а
вж
е
Стефани к
удавс я
д
о
начальноЃ
Зубаев и
д
о
ѓруди й
та
казал и
видат и
соб і
кас и
кіл'ька
разі в
розглянен а
судо-
дах у
на д
головою ,
бе з
жадно ї
ВЕЛИЧАВ Е
ВІЧ Е
В
МОСКОВСЬКІЃ Ї
ОПЕРІ ,
Д
Е
ЗТБРАЛЃГС Я
влади ,
щоб и
інтервіггювати
в
дорого'цінностн,
як
і
там
находяться .
вим и
в.ластями,
врешт і
покій-
помоч і
з
нівідки,
н
е
мож е
че -
ПРЕДСТАВНИК И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ,
МООКОТІІИ:ВІ.ЮГ О
справ і
побої в
арештованих ,
ма в
случай напад у
лобровільн о
руки, він кинувс я
тися.
поцілив.
лі
вати
Зуба й
портува в випадо к
не
кишки .
Зуба й
прика з
ві д
заряд у
він
на
напасник а та
з
поцілив ,
е
вулиц ю
д
готел ю
н
е
противитис я
н
а
чилася .
Окружни й
суд
в
Бидг о
кати ,
аЖ
старост а
надумаєтьс я
СОВІТ У
И
З АГРАНИ Ч НГДЕЛетЛЦН .
але'нічог о
не
міг
вдіяти .
Ареш -
розбишаків , але
не
бу в
з
тих ,
щ
о
піддаютьс я
щ
і
засуди'в їх
на
кар у
8
рокі в
створит и
якийс ь
свій
комітет .
МОСКВА , ,6.
падолиста .
—Москв а
обходил а
вчер а
вели -
jjoeaHH x
відставлен о
д
о
вязниц і
розбишакам .
Хоч а
війні
втрати в
він
два
пальц і
вязниц і
з
а
перевожени й
Вибу-
О
с
ь
так а
підмог а
влад и
дл я
чаво
10-літню
річниц ю
зібралис я
й заграничнй х
Жовтнево ї
революції .
У
московські й
в
Стаииславові .
на
першог о
ста в
з
ним
борнќа -
хови х
матерія.лів.
жерт в
повігги.
Опері
представник и
правительсгва ,
МОскдКського
Тепе р
знов а
подают ь
часопи- .
Други й
зара з
вистріли в
д
о
ньог о
револьвера ,
ал
е
н
е
совіту
делегацій.
си,
щ
о
львівськ а
поліці я
пере -
Други й
вистрі л
те ж
н
е
а
п
о
треті м
вистрі -
ДОЛ Я
ПОЛІТИЧНИ Х
ВЯЗНІВ .
ПАЛАТ А
ДЛ
Я
КОНКЛЯВЕ- Г
Будино к
Опер и
приўкрашен о
чудово .
Н
а
підвисшейню ,
на
вел а
дальш і
трус и
й
арешт и
Зуба й
упав .
Бос і
розбишак и
вж
дал і
н
е
пробувал и
рабу -
естраді ,
уміщен о
бюс т
Лєн іна
з
червони м
прапором ,
звисаю -
м
і
ж
українсько ю
молоДю .
Аре- (
готелю ,
але
кинулис я
н
а
д
о
ждучог о
на
них
авта .
П
о
тюрма х
Волині
сидит ь
Пап а
Пій
XI. затверди в
плян
(
чим
на д
ним
а
ззад у
поставлен о
почесну
сторож у
з
Червоними
штовано :
Семен а
Бўќала ,
Ро
-
відзиска в
память ,
побі г
о
комнат и
менеджера,-
зара -
безлі ч
політичних
вязнів . Пр
о
будівл і
ново ї
палати ,
д
е
буд е
прапорами .
иан а
ІІІухевич а
і
дво х
браті в
і
знов а
омлів ,
йог о
відставлен о
д
о
шпиталя ,
іх
положенн я
зага л
дуж е
мал о
збиратис ь
котікляве.
Д
о
цьог о
Головни м
бесіднико м
бу в
A t Ьухарін,
який
промовля в
в
Яцурів .
Дальш е
переведен о
ре-
де
лікарі
роблят ь
надії
на
вилічення
йог о
небезпечног о
гго-
знає ,
а
відносини
та
м
куди
вибор у
новог о
імени Центральног о
Комітету
комуністичної
партії
й ВіѓлйЧав
J вїзі ю
у
маляр а
Михайл а
Вацй -
стріду
в
гірші
ні ж
п
о
галицьки х
вяз -
Ічасу ' церемоні я
папи
кій
відбувалас ь
у
Сикстинс ь
Жовтнев у
револ`юцію.
З
заграничнй х
делегаті в
пройовля в
ка
а
по, ревізї ї
йог о
арештова -
ккплиці
і
та
м
треб а
бул о
На
помі ч
нападеном у
Зубаев и
ррзбишакі в удари в
шо
поспіши в
нічний
машиніс т
ницях.
Волинські'політичн і
вя-
Францу з
Генрі
Барбюс ,
С
.
Саклатвал а
Ѓіндус,
іюМуІИстнчний
готел ю
Ілайес, ал е
так
оди н
з
йог о
„блекдже -
зні
позбавлен і
навіт ь
читання
робит и
`тимчасов і
келії
дл я
ПОСОЛ
з
Велико ї
Британі ї
й
КІіяра
Цеткін,
німецьк а
комуністк'а.
ком"
п
о
голов і
сильно ,
се й
упа в
бе з
памяти .
Ві н
н
е
має
книжок .
Част о
родин и
вязні в
членів
конкляве ,
так ,
щ
о
вели
Наступил а
тако ж
виміна
бездротни х
гратуляціЯНИх
te-Ге-
т
каиські
ватѓіканські
салі
пере-
тяжко ї
рани .
П ОЛІЦІ Я
шука є
тапер
напасників ,
як
і
жил и
в
го -
висилают ь
ї
м
бажан і
книжки,
грам між демонстраційними вічами у Харкові, Ленінградѓ
й
ПРАЦЮВА В
В
КОПАЛЬНЯ Х
тели
як
гості.
але
вязен ь
ніколи
т`их
книжо к
городясували.
Нов а
палат а
ма-
Москві .
тиьп?
7 0
велики х
мешкан ь
дЛя
не
мож е
бачити .
Лежат ь
вон и
8 9
ЛІТ .
В
часі
перерви
мі ж
промовам и
хо
р
співа в революційні
ѓи-
кардиналі в
і
5 0
менши х
дл
я
ї
х
МІСЯЦЯМИ
у
цеиворів ,
а
відта к
НОВИЙ ,
ПРОСТ О
НЕЙМОВІРНИ Й
ЛЕНІИЧИ Й
РЕКОРД .
мни,
а
ціл а
авдіторі я
прилучилас ь
д
о
СПІВІВ
ХОРУ.
служби .
Голосуватимут ь
у
ве -
ПАНА ,
bra.
Маниер
Метюівистарчнт ь
назвиськ о
автора ,
МИЧЕ Л
ФІЛД ,
Лон ѓ
Айленд,
6.
падолиста .
Військовий
Подібн і демонстраційн і
в'іча вЬгЛувалмгіігТЕЖЎ
ШТГЌЬ`Щ-
ликій
салі,
ґалєрі я
першог о
Клове р
працюва в
в
майна х
а
б
и
ї м забор'онити
досту п
д
о
летун
Алфре д
Виліем з
осягну в
нині
н
а
свої м
літак у
скоріѓт ь
СЦЯХ
ПО
ЦІЛІМ
МІСТІ.
І
літ.
Н
а
дня х
скінчилос я
йому і
вязня .
Д
о
таких
нецензурни х
322
та
6
десяти х
милі
н
а
годину .
j поверх а
ми.
буд е
прибран а
образ а
Вечеро м
всі
улнцГ,
щ
о
вел и
д
о
Червоног о
Сќі№ру,
з^тов -
Палат а
коштуватим е
50 '
і 8 3
пор а
роки`
й
ві я
заявив ,
щ
б
належит ь
навіть:
Кав-
Є
с
е
найвясш а
скоріст ь
у
летниитві,
а
зроби в
сей
рекор д
пилися
масам и
народу,
які,
машируючи ,
співали
рЄво)иоціЛн
н
а
відпочино к
дл
я
тепе р J авторі в
гіьрго.
цький,
Бавер ,
Плєхано в
І
иЯШі.
М
і
л
-
Виліемз
мим о
сильног о
вітру.
пісні,
а
вс ю
комунікаці ю
треб а
бул о
здержати .
'
Ґ
Г
І
^VCH B O O A - (ІДЖЖЛХІ 1 РЕОРГАНІЗАЦІЯУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ВАМЕРИЦІ.
^VCH B O O A -
(ІДЖЖЛХІ 1
РЕОРГАНІЗАЦІЯУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ВАМЕРИЦІ.
Школи'',
як
а
. підляга є
цент-
всі м
ухвала м
і
розпорядка м
нання.
2 .
Член и
звичайні
.
' HV 3
ІЮ-ииа ь
тят ь
ѓрічно
$Р.ОО,
член и
і, л а
спома-
ральні й
організації .
Кожд а
м
і
головно ї
організації .
Д
о
одер -
іаюч і
$5.00 ,
члени
покрови-
сцев а
школ а
удержуєтьс я
свої-
жанн я
вчительськог о
церти -
n w H
в
т
the
UbralBlan NaUonal
ЛаюсІаОов.
ї
ж
фікат у
треб а
мат и
приписан е
телі
$25.00.
а
якісь
над
ми
власним и
коштами ,
.себто)
Igte g
by
Mttorl-J
Committee
головно ю
управо ю
знаннє ,
звичайн і
заслуг и
дл
я
ўкраїна,
д
а
є
відповідни й
будино к
н
а
на-
І
Сіа м
MaU Matter at
the
Pott
OMce ol
J.n. y
Оіў ,
N.
J .
кої
Школ и
Конгре с
Обеднання
уиу,
купу є
з
а
сво ї
власні
грош і
час
на
отриманн е
відповідного )
-
1
вв
Міѓсќ
Ю
.
1911.
UNDER
TIE
Art
of
Маѓсќ
і
1879
І`
(Рефера т
виголошени й
ѓром .
Осипо м
Стеткеанчо м
н
а
всякі
шкільн і
прилад и
т
а
наў-
знанн я
дл
я
всіх
дотеперішні х
мож е
надат и
дотичні й
людині
виавсйгтюік KATIS J
Тв#іемеа
ca fs i
Ш
виШа - at
ipedal rate ol pottit a
provided tor la
Sectt
Четверті м Конгрес і
Обеднання) .
'.
"
_
кові
прибор и
й
'оплачує
свої х
учителі в
назначу є
теперішні й
Ітитул
почесног о
члена) .
Всі
v-
m
Act
Я
October
3,
1917,
aatboHa.-a Двіў
31 ,
1911.
^
Оіоісшченва) .
Конгре с
Обеднання .
країнські
громадяне ,
котрі
р
.
уЧИТЄЛІВ:
0
зу`міють
значіння
своє ї
рідної
Кождий, ,
учител ь
повине н
Таѓ
a#
ні й
в
copy.
Наш е
громадянств о
мусит ь
В
и
мож е
скажете ,
щ
о
я
вмі-;
рідн у
народи ў
Школу ,
т
о
м
и
школ и
на чужині,
складают ь
на
а
рік
.
"
І
у
ж
е
ра з
ггорозуміти,
щ
о
школ а
стоят и
на`
висот і
свойог о
стану .
в
пів
--оку
и
'
j
шавс я
ту
т
не
в
сво є
діло ,
щ о Jдотични х
громадя н
не
будемо )
шкільн і
потреб и
сво ї
добро-
Нарік
йнаі"іі ЙВІlcu.y #юоо. СПr-Kaet:i
S.
т
о
не
якес ь
карн е заведение ,
д
е
Свої м
тактични м
поведенне м
а
три
місќці
5
Ітакі
справ и
д
о
шкільног о
ре--! питати ,
до
яко ї
церкви 1
вон и
вільні
жертви .
висилаетьс я
дітвор у
на
покут у
та
характерніст ю
ві н
ма є
зед- і
j
ф
е
р
ату
н
е
належать .
А
я
ва м
пр.иналежні,
ал
е
поставим
о
ї
м
'
Всі
гроші ,
Призначені
ц
,
за
нечемне
ловеденне ,
чи
з
а
я-
ват и
соб і
любов ' і`, пошанова н
;
ітаки
докажу ,
щ
о
раці я
п
о
ось-так е
прост е
Питаннє:
Ч
и
Шкільни й
фонд ,
відсилаються
На
пів
року
.
кісь
Инші
діточ і
„злочини "
н
є
шкільно ї
дітвори ,
її
батькі в
На
три
іѓ—
їй
стороні . `Бо
руду є
хто-ж ,
прошу ,
мо -
-
о
хочет е
ви,
люд е
добрі ,
мат и
та -
ідо
головно ї
управ и
Обеднання.
Школ а
се
побі ч
церкв и
о-)
ВСЬОГО
українськог о
грома -
Телефоя ‚Свободн'': 498 Montgomery.
Tea. У.
Н
Союза: 1838
Montgomery.
нашим и
парохіяльним и
ку
українськ у
щќолу ,
яко ю
бу-
яки'
ти
м
фондо м
оруду є
і
динок а
громадськ а
установа ,
я
дянства .
Він
ма є
бут и
правди -
АЛІІСМІ
"1YOOOOA" ,
p.
О.
вОХ
346,
JERSEY
CITY,
N.
J .
школами ,
як
не
наші
свнщени -
дет е
самі
орудувати , і
з
яко ї І
ньог о
відповідає ,
ка
мусит ь
мр и
відповідн у
но
вим
світило м
сере д
своє ї
гро-
:и?
. Вони- ж
є
всевладним и
буд е
хосе н
вам ,
ваши м
діточ -
мал и
і
дават
и
з
себе `
яЌ
най- j
(Референ т
постави в
відін,.
ваг у
й
пошану .
Школ а
се
.‚босами "
по
наши х
церковних{ кам
і
всьом у
нашом у
иародо -
кращи й
примі р
тим ,
котри х
він,відн і
резолюції ,
які
вж
е
були
святин я
науки,
де
маленьк і
ді-
НЕМ А
Т
О
Я
К
ПРИЯТЕЛ І
^
тавѓ
громадах .
Коли
щ
е
який
укра-
ви?
Я
думаю ,
що.н ц
зага л
на ш
покликани й
виховувати .
Вчи-'проголошені) .
виховуються ,
навчаютьс я
R IBN
В свої м
U
I
часі згадувал и
І
ми
5.OO
пр о
книжк у
француськог о
подо -
їнський
священи к
трима є
хоч
нарі д
дсі
того !
ТЄЛЬ,
Котрий '
грішит ь
-
протиje-ВШ-ИИВИАВИИПИНИВШИВИАВИІ^ИИВ
" f
Х75 І
ріжнородног о
знання,
приспо- !
рожннк а
Ечегоєн а
якій
він
не
дуж е
т
о
трох и
руку
з
народом ,
т
о
щ
е
ступня
отемнів,
аб и
не
бачи-
собляютьс я
д
о
головног о
гріха ,
не
ма є
рожев о
глядит ь
н
а
будучніст ь
Польщі ,
приглянувс я
доб -
пів
біди ,
щ
е
з
ним
можн а
при-
ти
школ і
свог о
вла-
житт я
і
формуют ь
практичног о j питог о
'місця
Ісмерт ь
бувшог о
УРЯДНИ-
сво ї
харак -
в
шануючі й
себ е
грома -
р
е
будуч и
н
а
служб і
„Польонь-Польонь" , в
якій
та
Полякі в
порівнанн ю
в
„Подоро ж
цеї
згадат и
польськи й
до -українських
в
польські й
армі ї
подорожуюч и
п
о
йти
д
о
якогос ь
порозумінн я
в ` Америці;'Ще
не
в народній
сног о
навіть
інтересу.
Ну,
а
якб и
та
к
.
К
А
У.
Н.
СОЮЗА .
тери.
Після
школ и
дано ї
нації
ді.
Пянств о
се
найстрашніш а
Польщі .
Книжк а
т
а
викликал а
сере д
велик е
негодо -
але
як
то
й
парохіядьни й
‚‚бос'
прийшлос я
нам
трошк и
Д
н
я
6.
падолист а
у
Оборн,
у
пізнаєтьс я
й
моральн у
вартіст ь
язв а
нашог о
народу ,
а
вчитель ,
ванне. Та
нічим
це
негодоваин е
в
з
ти
м
обуреннем ,
держит ь
рук у
з
єпископом ,
як
з
то
ю
темното ю
поборотис ь
стейті
Н
ю
Иорк ,
поме р
Степан
сеї
нації.
С
е
дуж е
добр е
розу -
котри й
любит ь
заглядат и
д
о
яке
викликал а
стаття ,
яку
поміщен о
француські м
наукові м
він
своїх
вірників
уважа є
лиш е
т
о
ві д
чого- ж
ми
зовем о
себе)
Мельник,
довголітни й
член
та
міют ь
усі
культурні
народ и
і
чарки ,
н
е
є
виховник , але
демо -
журнал і
„Ль'Еспр Г
під
наголовком :
д
о
кра ю
По -
за
дійн у
коров у
ну,
т
о
як
ви
нащадкам и
козакі в
чу'батих?
ралізатор .
колишни й
головни й
урядник
том у
школ а
стоїт ь
у
них
завсі -
ляків".
Тільк и
завдяк и
тому ,
щ
о
зміс т
статті
передал а
кра -
думаєте^:
чи
таки й
душпасти р
у.
н. союза.
.
д
и
на
перші м
місці.
Пор а
вж
е
й
ева
польськ а
преса ,
можн а
бул о
пр о
т
е
і
на
сторінка х
Щ
о
б
реформ а
нашо ї
школ и
згодитьс я
на
те ,
щоб и
в
„його "
IV.
нам
вилізт и
з-рутенсько ї
шка -
старокраеви х
українськи х
газет .
Інакше
цензо р
не
бул а
повн а
й
цілковита ,
треб а
парохі ї
бул а
так а
народн а
шк о
б
у
в
б
и
допусти в
ти
х
гірких
слів
правд и
часо -
Тепе р
приходит ь
черг а
на
ралупкц`н а
світ'Божи й
т
а
по-
ще
зреформуват и
і
внутрішні й
ла,
пр о
яку
ми
ось-ту т
говор и
пнсей.
В
статт і
тій
читаєм о
таке :
мо?
.
обговоревн є
реформ и
школи . J ставит и
сво ю
рідн у
школ у
на
устрій
школи .
Ту т
належит ь
В
чім
проявляєтьс я
т
а
рефор -
висот і
її
завдання ,
відповідн о
з
справ а
однопільног о
науково -
„Поляк и
яка ж
це
мізерн а
раса ,
які
малі
люде ,
яка ж
3
тог о
дл
я
на с
наука ,
що'м и
ма
і
як.
її
перевести ?
духо м
і'вимогам и
біжучог о
ча-
г
о
лляну,
однаково ї
шкільно ї
розпучлив а
маскінері я
у
всім
у
добрім ,
лихім
байдужім .
в
тій
справі
на
наш е
католиць -
системи ,
однакови х
шкільни х
Відсутніст ь
розмах у
навіт ь
у
матеріальні й
продукції,
публичні
ке
духовенств о
ітповати не
м
о
Насампере д
треб а
зреформ у
підручникі в
і
т.
п.
ВсеЗтеІвиго -
садќ и
д
о
сміх у
тісні,
памятник и
з
карликовим и
розмірами .
-
Відповідн а
-
пошан а
нале-
жемо .
Не
можемо ,
очевидн о
ват и
фундамен т
сеї
інституції і
Все,
щ
о
роблят ь
Поляки ,
зроблен е
пі д
подихо м
скрито ї
ќєна -
їжнтьс я
і
с.ТўжитрлЄви
шкод и
товит ь
Шкільн а
Крмісія(
як
а
тако ж
вдиратисІ .
сило ю
д
о
я-j
себт о
нарід ,
громаду .
Громада )
внстн,
щ
о
параліжу е
їм
долон і
т
а
кривить, ідеї.
А
на
тлі
таки х
народном у
вчителеви .
У-
буд е
знан а
під
назво ю
„У'пра
коїнебуд ь
парохіяльно ї
школ и .мусит ь
дуж е
добр е
й
докладн о
краєвиді в —
вони,
з лицями
гномів,
вдоволени х
з
себ е
самих .
І
читель —
се
не
громадськи й
ва
Рідно ї
Школ и
в
Америці" .
і
її
прот
и
вол і
парох а
реформу-'освідомит н
соб і
ваг у
своє ї
правлят ь
так ,
як
править , невільник,
дірвавшис ь
влади"
наймит,'-
котри й
мусит ь
.кори-
Шкільн у
Комісі ю
вибира є
ко-
вати.
На м
зара з
скажуть ,
щ
о
школ и
т
а
сво ї
прав а
й
обовяз -
)тися
пере д
усім и
громадськ и
жночасни й
Конгре с
Обеднанн я
„В
польськи х
душа х
немає
місця
ні
для
розпачу ,
ні
дл
я
ми
не
платим о
парохіяльно ї
ко-
ки
супрот и
неї.
Ос ь
найважні-
жнвлови х
протестів ,
ні
для
сатанізм у
на
російський
зразок ;
‚босами "
і
виконуват и
елі-
і
нада є
їй
повн у
автономі ю
дєкти,
щ
о
м
и
є
лиш е
простим и
ші
правил а
і
постанови :
коли
йде
боротьб а
з
а
правду ,
ніхто
за
неї
не
заявляєтьс я
й
ні-
по
їх
вол ю
т
а
забаганки .
Кол и
усіх
шкільни х
справах .
Вон а
народним и
кнринниками,
на-
Всі
дотеперішн і
школи ,
у
х
т
о
прот и
неї:
повне
пустариш е
й
порожнеча ,
гидк а
підлість,
якас ь
громад а
рішилас я
відда-
складаєтьс я
з
пятьо х
членів,
р
о
д
(особлив о
кращ а
половин а
держуван і
парохіями ,
відділь
прибран а
у
брутальн і
жест и
супрот и
слабих ,
в
служальч і
же -
т
и
під
прові д
вибрано ї
собо ю
котрі
після
вибор у
сейча с
у-
род у
людського )
сло -
ними
громадами ,
поодиноким и
Покійний
родивс я
в
Сміль-
сти
супрот и
сильних
А
тоді,
ш
о
з
а
насолода ,
аб
о
щ
о
з
а
ту-
людин и
свій
у
найдорожчи й
констнтууються ,
вибираюч и
ва
свог о
і
ми
му-
товариствам и
чи
окремим и
нику,
пові т
Ліско ,
В
Галичині,
па
жорстокість .
О
не
даро м
бул и
кайдан , але
Поляки
невільниками.
Не-
скар б
свої
діти,
т
о
хай
ж
е
зпомі ж
себе :
голову ,
йог о
за -
сим о
з
дотично ї
підопр е
„єґомостя " —
парохі ї
дават и
гуртками ,
н
е
касуються ,
але
за-
в
1885.
році .
При
смерти
ман
оглядн о
звільнен о
ї
х
з
слідів ,
ш
о
остал и
з
ти
х
кай -
ся
людина ,
сей
провідни к
ма є
ступника,
скарбника ,
писар я
нога м
знати .
'
водят ь
у
себ е
однопільн у
си-
отж е
4 2
роки .
Д
о
Союз а
прн-
дай,
не
сила
затерти" .
соб і
відповідну
д
о
своє ї
пози -
і
шкільног о
референта .
С
я
Ко -
Застерігаюс я
ту
т
з
повни м
стем у
у
вихованн ю
т
а
навчай-
стули в
у
місяц ю
червн я
1900.
ції
ціну.
Я
к
учител ь
кепський ,
„Чемніст ь
Полякі в славна
й
на
вес ь
світ.
Ц
е
питом а
чемність:
місія
ма є
прав о
кооптуват и
Н. Союза,
натиском ,
щ
о
мені
ані
в
`думці
ню
дітвори ,
відповідн о
д
о
пля-
року .
т
о
треб а
йог о
відправити ,
ал
е
Фальшив а
усмішк а
т
е
„проше н
уст,
шановнег о
пана",
ш
о
з
сви -
д
о
шкільно ї
робот и
таки х
лю
-
виступат и
прот и
своє ї
церкви,
ну,
реґуляміну
й
інструкцій
На
У.
поваг а
школ и
мусит ь
"бути
за -
сто м
добуваєтьс я
з
їхніх
неначе
якас ь
смердюч а
рідина.
дей,
котр і
окажутьс я
д
о
тог о
чи
.прот и
нашог о
духовенства .
Шкільної`
Комісії,
вибрано ї
щ
о
відбулас я
13. конвекці ї
в
Бофало ,
Ню
хован а
й
відповідн о
респекто -
А
коли
ця
чемність
змінюєтьс я
нарід
у
підхлібство ,
т
о
осяга є
не-
спосібними .
З
а
сво ю
робот у
Я
реферу ю
лиш е
відомі
всім
Обеднання.
Всі
Иорк ,
14.
вересн я
1914.
року
вана.
зрівнаннй
ефект .
Ніякий
на
світі
не
перевищу є
Полякі в
вон а
відповіда є
лиш е
пере д
у
факти ,
яких
ніхто
заперечит и
Конгресо м
шкільні
ністрації
Конгрес
екзекутива ' сеї
на
закони ,
дотичні
адмі-
вибран о
йог о
головни м
радним
й
штуц і
підлизуватис я
т
а
багатим .
Нинішні
провід -
Зреформувавш и
як
слід
фун-
рядо м
Обеднання ,
зглядн о
пе-
не
в
силі.
і ведення
школи ,
ухва-
У.
Н.
Союза ,
який
т
о
уряд
він
иики
незалежно ї
сильним
Польщ і
цісаря ,
пр о
Ніколи
одног о
армії. Любо в
о
дивоглядними ,
находитиметьс я
відбувал и
пере д
1914
р.
міністрів,
прогульк и
л
ю
є
Обеднання ,
а
ви -
дамен т
школ и
-
громаду ,
му-
р
е
д
Конгресо м
сеї
організації .
Ну,
подума є
дехт о
коли
;
сповня в
д
о
гарисбурсько ї
кон-
д
о
цар я
та
човгалис я
в
передпокоя х
жебра -
симо ,
очевидно ,
перевест и
ре-
так
стоїт ь
справ а
з
нашим и
коііує
орґаніза -
венції
в
1917.
році .
ючи
хочб и
наймізерніш і
типа
ордери .
Поляк и
є
вічними
форм у
й
нашог о
дотеперіш -
V.
школами ,
коли
вони
є
під
без -
ції.
Школо Ю
місцях
заря -
Він
дба в
богат о
з
а
розвій
акторами .
не
йдут ь
чере з
житт я
серіозно .
Нема є
в торговлі ,
се-
посередни м
впливо м
єпископ а
джу є
місцева '
Шкільн а
Рада ,
ньог о
вчительства .
Ос ь
корот -
На
зага.твні
-шкільн і
ви
товариств а
й
організавії.-' '
ред
них
ні
геніяльного
ніде,
ні
ні
в
лі-
і
`прихильног о
йомуіудуховен -
зложен а
з
відпоручникі в
бать -
кий
начерк
сеї
доконечно ї
ре-
тепе р головноќї
датк и
установ'ляється
постій-
Покійни й
остави в
жен у
Ма-
тературі , ні
в
правд и
чуж а
Полякові . У
польські й
форми :
ства,
т
о
де ж
тоді
закладат и
нам
ків
шкільно ї
дітвори ,
з
пред-
ний
Шкільни й
Фонд ,
який
буд е
рію ,
котр а
є
мов і
навіт ь
слова ,
щ
означают ь
правд у
1
справедливість ,
ви -
сво ї
народні
школи ?
Де ?
пи-
ставникі в
тих
товариств ,
які
Всі
вчителі,
котрі
вчити-мут ь
складатис я
з
отси х
доходів :
1
радно ю
У.
Н.
Союза .
даютьс я
смішними ,
незвичайними .
Правд а
для
таєте .
А
де ж
би
як
нс
по
наши х
зложат ь
на
школ у
приписану
п
о
українськи х
народни х
шко -
Кождн й
батько ,
котри й
пос и
Похоро н
відбудетьс я
в
сере-
них
думок'"
недоступн а
г
все
поз а
обсяго м
їхніх
громадах ?
Парохі я
є
соб і
па-
статуто м
вкладку ,
і
з
репрезен-
лах,
обовязан
і
мат и
ві д
цент -
відпо-`) родно ї
цертиф і
лає,
сво ї
діт и
д
о
українсько ї
на-
ду,
дня
9. ,
падолиста ,
з
дому
тантів
загальног о
числа
пооди -
Нрохія,
а
громад а
се
зовсі м
рально ї
шкільно ї
управ и
школи ,
платит ь
однора-
жалоб и
90
Вашингто н
стріт,
Страшни й
це
осуд ,
а
полючи й
дл
я
Полякі в
особлив о
тим ,
(инш а
річ.
Коли
мн
підем
л
о
я-
ноких
членів.
Усі
чинникиjвідни й
учительськи й
річну
вкладку ,
означену)
Оборн ,
Ню,йрлдк
.
,
щ
о
походит ь
від
приятелі в
Французів .
'коїс ь
громад и
'закладат и
свою'разо м
творят ь
філі ю
„Рідної '
та
мают ь
підчинятися
кождочасни м
Конгресо м
Обєд -
Земл я
Йом у
Пером .
Виправивс
я
сам
на
море .
Ко- :
Будет е
цю
прикрас у
носи-
ТАЛУЕТІ АЛЬБІСТАНА
сонця.
Думал а
пр о
бід'ного
по-
Тепе р
уж
е
мал а
жінка,
щ
о
їй
камене м
довкол а
насади
рогів,
ли
вж
е
бу в
досит ь
далеко ,
ча- ( т и
на,
тепе р
у
селі ?
Вон а
дуж е
га
р
лоненог о
Талует а
й
дуж е
суму-
бул о
потрібно .
Стал а
роздуму -
Рог и
повідпадал и
самі
з
себе,
рівник
вийшо в
на
шпил ь
гор и
сказа в
Талует .
(Із
переказі в
Мікме к
Індіянів).
вала.
вати,
чи
не
втект и
б
и
їй
.
Неба -
Та к
освободивс я
Талуе т
і
неба-
і
ста в
вимахуват и
шнуро м
від)
Ос ь
ту
т
е
щ
е
одна
пар а
Запримітил а
ц
е
її
теща .
Спи -
р
о
м
вивідалася ,
д
е
є
ќєну
(лод -
ро м
прийшо в
д
о
себе.
Обоє
ра-
лука.
З
тог о
знявс я
страшни й
рогі в
дл
я
тебе ,
коли
хочеш ,
талася ,
чом у
вон а
та
к
част о
Оди н
ватажо к
ма в
дочк у j роди ў
силу
не
та
к
легк о
йог о
ка).
Треб а
бул о
на
довг о
поз -
діл и
безмірно ,
щ
о
знову
мо-
вихор .
Але
Талует'
злови в
ви-'відпові в
чарівник,
глядит ь
у
сторон у
заход у
сон-
Альбістану.
Я
к
прийшо в
згладит и
зі
світа.
Треб а
би
бутис я
кита.
.Навчил а
дитин у
жут ь
бут и
разом ,
х
о
р
у
пла щ
і
мор е
вспокоїлося .
Сестр а
відтам ,
де
сиділа,
да-
ця.
Альбістан а
розповіл а
їй
віддаватис я
їй,
вона
не
хотіл а
радш е
підійти
його .
слов а
„світівка "
(рання
зоря). І
`
—Я
лишус я
з
тобою .
ска-
Люд е
в
хаті
почули
від
бере -
ла
зна к
перестороги ,
ал
е
Талу-
сво ю
пригоду .
Стар а
н
а
те:
нікого.
А
т
о
тому ,
щ
о
вона
лю-
Піш.тіть
насампере д
виві-
Коли
дитинк а
плакала ,
все
кри -
зал а
Альбістан а
але
нс
ка
га
голосний
шу м
і
хлюпіт.
Та-.'ст
узя в
рог и
й
прикла в
соб і
їх
бнл а
свого ,
рідног о
брат а
Та -
Т
и
не
добр е
взялас я
д
о
дувача ,
а
тоді
ми
відвідаєм о
чала:
„Світівка!'світівка! '
'
ж
и
мені
ніколи
йти
луе т
крикнув:
д
о
голови .
Як
лиш е
доторкнув -
луета-
‚Кол и
сел о
довідатос я
визволенн я
твог о
брата .
Коли б
його .
Щ
о
є
знов у
з
дитиною?—'моря ,
Виходіть ,
заберіт ь
соб і
ся,
приррсл и
йом у
д
о
голови ,
іірЬ"те','всі
селяя е
забралис я
т
и
бул а
взял а
кусник
червоно -
Прийшо в
вивідувач.
спита в
батько. -
till
Пішл и
шма т
дорог и
в глиби-
сво є
мясо !
розгалужувалис я
дальш е
вго -
геть,
а
їх.обо'і'х
полишил и
са-
г
о
камен я
(геманіт )
і
ним
по-
Тво ї
приятелі
чули,
ще
Н
е
знаю ,
хоч е
кусочо к
ну.
краю , і
тау ,
далек о
від
мо-
Вони
пішли
над
беріг,.
Та м
ру
й
обвилис я
довкол а
товсте -
мих.
Бра т
і
сестра
жили
самі
тягнул а
навкол о
насад и
рогів,
ти
має ш
ту
т
щ
о
їсти.
У
нас
л
о
світівки ,
а
я
н
е
маю ,
щоб и
мо-'ря, - -побудувал и
соб і
НОВУ
хату,
бул о
богат о
велико ї
і
дрібно ї
зног о
дерева .
Тепе р
люд е
відій-
для
себе.
Завдяк и
любов и
сво -
т
о
роои
самі
ві д
себ е
пообгіа-
ви
не
конче
добрі .
гла
дат и
їй.
J
Ра з
прийшл о
їм
на
думку
ію-
риби.
Потребувал и
лиш е
счн-
шли.
Талуе т
полишивс я
прико -
єї
сестри
Талуе т
набра в
вели-
далиби .
Талуе т
приніс
цілу
купу
су
-
Т
о
буд е
тяжк о
принести, І шукат и
соб і
иншо ї‚оселі.
Коли
стнт н
її
т
а
позавішувати ,
що -
йаний
д
о
дерева .
кої
сили.
Н
а
лова х
не
потребу -
Ті
слов а
не
давал и
споко ю
шеног о
мяс а
і
шпіку,
тако ж
дорог а
дуж е
далека ,
т
а
діста -
вон и
та
к
мандрувал и
лісом,
іш-
би
сушилася .
І
Бідна
сестра
залилас я
сль о
вав
трудитис я
(занадто ,
лиш е
молоді й
жінці.
Вон а
дума^іа
со
грудки
лою .
неш,
щ
о
хочеш ,
мі й
синку .
{дійшл а
страшн а
хмар а
з
доще м
хняв
дичин у
жив у
д
о
своє ї
х
а
Тог о
вечор а
сказа в
чарівник:
зами :
бі:
„Коб и
т
о
я
мал а
бода й
ку-
Понес и
це
д
о
свог о
села
Зара з
з
півночі
вибравс я
в
і
густо ю
мрякою .
Мряка
була
т
и
та
й
та
м
убива в
її.
Попробуємо ,
хт о
з
нас
о
-
Талует ,
вони
мают ь
уж
е
сочо к
червоног о
каменя ,
т
о
тай
скажи ,
хай
вони
ко.
дорогу .
Пішо в
на
схі д
така
густа ,
щ
о
еон и
вж
е
зовсі м
б
о
х
сильніший .
`
теб е
в
своїх
руках .
Жил и
та
к
якийс ь
час,
ніхт о
мож е
вж
е
колис ь
найшлас я
б
и
дут ь
зі
мно ю
на
лови .
Жінк а ждал а
пок и
він
не
зни к
не
знали ,
куд и
ї
м
іти.
Розтабо -
Узял а
ніж,
хотіл а
перерізат и
не
дошкулюва в
їм,
ніхт о
не
на
Посідал и
довкола ,
а
чарів-
нагод а
піти
д
о
мог о
бідног о
Понеси
це
д
о
свог о
села
за
обрієм .
Поті м
всіла
з
дити -
рилис я
иа
ніч,
а
на другий
день
роги .
Але
ніж' не
бу в
відувавс я
д
о
них.
Ра з
захоті
в
иик
ста в
махат и
крило м
моро -
гу- рвердий .
настільк и
камінем,
брат а
й
освободит и
його" .
Ди-
та'й
скажи ,
ха й
вон и
кол и
пі-
н
о
ю
у
чове н
і
веслувал а
‚завз я
вранц і
хотіл и
дальш е
йти.
Талуе т
мандруват и
кудись,
а
зюка^) .
Зара з
ста в
падат и
Вон а
пробу є
дут ь
зі
мно ю
на
лови .
тинку
п
дуж е
батьк о
любив :
т
о
у
протилежном у
напрямку .
Ран о
перш а
пробудилас я
як
Альбістан а
спекла
вечерю ,
стий
сніг
із
неба,
та
к
похолод -
т
й
тако ж
замал о
Коли
бул о
заплаче ,
т
о
ки т
за-
Прийшл и
ловці .
Талуе т
ска-
а
як
уж
е
б
у
жінка,''а
як
стал а
ворушитися ,
найшл а
мушл ю
не ю
н
е
прийшо в
ніхт о
їст и
її.
Вона ,
всі
люд е
тиснулис я
д
о
раз
роби в
щос ь
таке ,
щоб и
за
зав
їм
нідіждати
в
хаті,
поки
ніло, , `щ о
вогню .
о
Вкінці
вдалос я
а
твердий .
і
трошечк и
затупи -
шукат и
'ранку j
мушлі ,
л
Веслувала ' ќріпко,
о
видн о
сушу ,
почула`,
щ
о
з
а
пробудивс я
тако ж
синок.
І
пі-
ждал а
д
о
самог о
ранку
Талуе т
загорнувс я
у
ме-
їй
затят и
бавит и
її.
Вельм и
терпелив о
не
заклич е
їх.
Поті м
сам
пішо в
не ю
плив е
кит.
Вод а
прискал а
іли
вон и
обо є
д
о
ліса,
шоб и
ріг.
Т
небаро м
мушл я
,
ті м
пішл а
з
а
слідом.
Довг і
дні
двеж у
шкуру ,
а
тод і
потисну в
з
велики м
трудо м
навчил а
жін-
у
ліс.
Чарівни к
тимчасо м
пе-
висок о
вгору .
побачити ,
д
е
вони .
Нара з
най-
такий
мороз ,
щ
о
вигас; огон ь
а
лася,
том у
вон а
мусіла
мандрувала ,
зак и
подибал а
ка
дитинк у
слов а
„Червони й
ремінився
у
смерділя
' )
Кол и
мат и
побачила ,
щ
о
ки т
шлис я
в'они
над
берего м
от -
зна к
леговищ а
й
огню .
З
тог о
луки
тріскали
наче
кусні
леду .
все
нових
мушдів .
Щ
о
Камінь".
Навчил а
дитин у
та -
скривс я
лежм а
на
Талуетові й
наздогонит ь
її,
кинул а
одя г
вертог о
моря .
Дитинк а
якось
йшл а
над
беріг,
збирал а
пізнала,
скільки
т
о
скорш е
На
други й
ден ь
.люде
зі
к
о
ж
кричат и
це
слов о
і
плака -
стежці.
Але
Талуе т
знав ,
де
ле-
Вечером, кол и
дитин и
у
воду .
Батьк о
не
мо -
дивн о
скрикнула ,
кинулася
у
а
поті м
працювал а
ними
мандрува в
її
брат .
-Втратил а
лися,
щоб и
відійти.
Альбістан а
жав
звір.
Обмину в
т
е
місце
ве-
цілий
поступа є
мусит ь j
шука-
Іоне
переплисти ,
щоб и
н
е
за -
вод у
і
занурилася .
Жінка
та -
день.
Т
о
тяжк а
праця ,
наді ю
наздогонит и
йог о
й
вер-
приладил а
щ
е
ї
м
пишни й
обід .
батьк о
бу в
ликим
колесом .
примітит и
того .
Ві н
задержав -
к
о
ж
не
могл а
устоятися'пере д
помаленьки.'
І
знов у
нулася.
Талуе т
блукавс я
дов-
Після
обід у
сиділи
вони
т
а
ба -
дома ,
зробил а
так,
щ
о
Дитинк а
Люде ,
щ
о
бул и
в
хаті,
почу-
кружля в
довкол а
якоюс ь
нецоборимо ю
силою,
Альбінстан а
йти
далеко ,
кола;
а
ж
ра з
почу в
'голос
про-
лакаяи .
плакал а
і
пр и
цьом у
кричала :
ли
на
двор і
голосний
тупіт.
По-
плачуч и
з
жал ю
й
люти .
Ітай
і
соб і
скочил а
у
воду.
Але
т
и
нових
мушлів .
нўрка')., 3
тог о
затужи в
за
рід-
Приберемос я
та
й
повср -
^Червони й
камінь !
Червони й
тім
роздавс я
Талуеті в
голос :
пустивс я
дальше ,
з
а
ЬбоІ
заразж е
перемінилис я
у
н
о
ю
стороно ю
тай
вернувс я
йа -
немо
додому ,
сказа в
чарів -
каміньЃ'
Батьк о
дивувався ,
щ
о
Одног о
дня
збирал а
вон а
му-
Жінк а
вс е
час
ві д
час у
одяг у j
Поті м
човном .
кидал а
Виходіт ь
і
забирайт е
собі)
китш-
з
а
д
д
о
Альбістани.
ник.
дитин а
так
довг о
кричит ь
це )
шлі
на
вузеньком у
кінці
су ші.
ріжні
предмет и
своє ї
дитини:)
мясо .
Талуе т
пробудився .
Побачив ,
А е
л
земляк и
не
давал и
об
о
слово .
Дав
кожном у
пару
оленячи х
щ
о
виходи в
далек о
на
море .
дощечк у
а
які й
Індіян е
HO.J
Н
і
двор і
лежал о
богат о
карі-
нем а
Альбістан и
і
синка
їм'
спбкою .
Дехт о
гадав ,
nioj
рогів ;
вони
попричіплял и
соб і
Змучилася ,
том у
сіла
відпоча -
##,
Щ
о
є
з
дитино ю
?
б
у
)
й
лосів.
ЛЮде
потребу -
сят ь
дітей) ,
плащ ,
мокасіни'та й
зірвався.'Як'прийшо в
над
треб а
б
и
напаст и
на
них
і
по-
ті
рог и
на
ГОЛОВУ .
1
,
ти.
І
та
к
заснула .
Кол и
вон а
тавс я
він.
вал и
лиш е
здерт и
шкір у
зі
зві-
Кит
задержувавс я
кол о
кождо-^еріг ,
побачив ,
щ
о
великий
і
вбивати .
Прот и
тог о
бу в
сіль-
спала,
надпли в
туд и
кит.
Він
Я хоч е
не
знаю ,
червоног о
рят
і
покраят и
їх.
го,
плава в
довкол а
і,шукав ,
ч
и
маленьки й
кит,
весел о
роспри-
в
ський`
медисннме н
(чарівник) .
.
)
оМрозюк або нодомороз
(Alcedo
залюбявс я
в
неї
та
й
забра в
її
каменя,
а
я
не
мож у
дат и
йо -
На
други й
день
сказа в
Талу -
венадпилами,і:аігніеп-чі vi-.ін.'де
нема
та
м
дтѓГинки.
Оди н
ско к
і
скуЮчи водою ,
пливут ь
кудись
hpida) трохи` більший від горобця,
Казав ,
щ
о
Талуе т
ма є
надпри -
сплячу.
Вж
е
гет ь
на
отвертом у
м
у
його ,
б
о
діє
маю .
дуже гарно увірений, зверху зе.-ч
жінка
найшлас я
з
дитино ю
на
далеко .
Небаро м
надплив
і
(
во-сішій. сподом тсмно-рудавий. Жи-
мор і
пробудилас я
вона .
'—
Н
е
плач,
дитинко ,
завтр а
!
ж
)
Нронурок
або
гагар
(Colymbu.
Підем о
ловит и
рйбу ,
суш и
Ки т
мі г
Іщ
е
тільк и
з
ве -
батько-ки т
і,
всі
тро є
ПОПЛИЛИ
glacialU)
мас' передні
пальШ
злу'ченії
ет:
нині
хаті ь пОки
догим.
грубим,
дзьобом
виловлює
Тепе р
не
помі г
їй
плач.
Му-
принесу ,
тоб і
те,
чог о
тоб і
не -
вн
лишітьс я
в
вас,
не
дико ї
лют и
розторощит и
цо-
гет ь
відсіля. '
j такью оболбною,
ѓсчорне ,
нічнііі
як-у качки, піря
в
холодній стрефі. Живиться ри-
і
йо-
дрібні
рибкн
1
водяні
комахи.
Також
сіла
бут и
китово ю
жінкою ,
ж'и-
достас .
-
під сподом
бик.
Жне
.ців-
закличу .
^
,
і
в
аимі занурюється
нераз -у
BO.IV
за
^ е "
я
поті м
заверну'в сумно ,
І
Талуе т
смутно '
пОхожа в
поживою,
а
люде
хибно думають, шо`
ти
з
ним
у
йог о
хаті .
Народив- '
дійсн о
на
Други й
ден ь
Альбістан а
камен я (брат а
найшл а
свог о
здов ж
берета .
Ішо в
усе
дальш е
біци.
Гніздиться
над
морями
аа
вія
заморожу є
й
Міачію більших' мброі
воду .
В
Африи і
А:,іїІ
ся
син.
жінк а і
Нера з
бул о
вечером`І
приніс
кусок`червоног р
щ
е
на
тімсаиі м
місці,
на
жиє
порода
'
,
ми. Деякі
залітають
часом
і
п
нііші о-
північ,
та
к
да#еко ,
а
ж
вкін-
ків.
стоїт ь
глядитьііа.західідл я
дитини.
Мерщі й
потягнул а
червоним^ц і
перемінивс я
у
дикуна.
голосиЧИТАЧІВ попередньог о иасвітлюваштя , ВСЕ ЗНАЙДЕ№ ОДИН В
голосиЧИТАЧІВ
попередньог о
иасвітлюваштя ,
ВСЕ
ЗНАЙДЕ№ ОДИН В ТОВАРИСТВІ ГРИ
ВКАРТИ
зовсі м
самостійно .
Джерел о
т
о
ї
світляно ї
енергії
мізк у
на -
Великі ,
мож е
навіт ь
нсобчи-
ходитьс я
в
тій
йог о
частині,
в
І
ГЮСТОН ,
ТЕКСА С
слені
наслідки
дл
я
наук и
мож е
якій
знайден о
численні
сліди
Як
б
и
кашел ь
можн а
рахуват и
,
Він
мал о
щ
о
не
викашла е
цілої
Він
кашла е
кол и
ви
отво -
мат и
відкриття ,
яке.зроблено )
фосфору .
трагічн а
смерт ь
Українця .
як
велики й
тріск, ніхт о
не
взяв -
талії
кар т
з
рук
роздаючого .
ряєт е
гру.
і тоді ,
і
(недавно
в лабораторія х
універ
Важк о
предвидіт н
сьогодня .
Спіш у
поділитис я
з
читача -
б
и
навіт ь
одно ї
леви .
ситет у
в
Грацу .
А
саМе др .
Мдк с
яке
практичне ,
лічннче
примі -
ми
„Свободи " сумно ю
вісткою .
{де
Крініс
доказав ,
щ
о
людсь-
нення
мож е
маТи
відкритт я
д
-
Згинув тут
н
а
дня х
Українець, !
к
и
й
мізо к
має
.здібніст ь
виси -
ра
Крініса.
Можн а
тільк и
ска -
Михайло
Куріца ,
п
о
фах у
він-
лання
світляни х
лучів.
Я
к
айя -
лати ,
щ
о
-це
явищ е
н
е
ма є
нія-
доклінер. Покійни к походи в з вляеться, . ці лучі належат ь до 1
доклінер.
Покійни к
походи в
з
вляеться, .
ці
лучі
належат ь
до
1
ког о
звязк у
з
всяким и
медюмі -
Настасова,
у
Галичин і
й
числив ,
род у
фосфоризуючих ,
щ`о
зре- j
стичними
явищами ,
бо `
виси -
3 9
літ.
Я
к
мног о
з
нас ,
так
і
ві н
што ю
не.
бул о
би
дуж е
дивне^
??ання
чере з
мізо к
лучїв- є
яви-
перейшо в
тяжк у
пробу'
житт
я
б
о
в ррґанічном у
світі
є
бага- :
щеь{'
чист о
фізичним ,
в
боротьбі
о
хлі б
насущни й
і
(то
прикладі в
подібног о
явища ,
і
'
і
і
і
-
красите
завтра .
Ві н
працюва в
яке
можн а
зауважит и
навіт ь
над'
v
мігогнх
місцевостя х
Злучени х
розкладаючихс я
тіла х
риб .
ІІОШЕ^Т-ГЧ^ВІНК И
Н
А
ГУ-
Держав і лиши в п о соб і усюд и Біль ш цікави м бу
Держав
і
лиши в
п
о
соб і
усюд и
Біль ш
цікави м
бу в
б
и
фатст,'
імя
сумлінног о
робітника ,
доб -
'
ЦУЛЬЩИНІ .
яки й
др .
Крініс
ствердиц^ц№ -
рог о
товариш а
т
а
приміриог о
ковито ю
певністю,
а
саме ,
ідо)
-
В
послідних
тижня х
кинула-
патріота.
Том у
17
лі т
наза д
о-
у
та
властивіст ь 'висилання
лучів
ся
в
ти
х
околиця х
Гуцульщи -
сів
він
на
стал о
в
Гюстон ,
Теќ-!
чере з
мізо к
збільшаетьс я
т
а
ни,
щ
о
потерпіл и
ві д
повені,
cat.
Тяжк о
працював ,