You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Е В Н И К

№ЯДСЯіЛЛМ-ГАН ЗАПСЛОГОВОІ0РҐ.^І:ЗА1Ш УКРАІНСЬМіЯ ` народний '


сокхз в злучених Д Е Р Ж А В А Х кщ^щл. s

три центи. РІК XXXV. Ч. 2 8 1 . Д ж е р з и ' С и т і , H . Д ж „ с е р е д о , 9. п а д о л и с т а , 1927.

Н А Л И Т В І С Т Р А Ч Е Н О 120V БЕРЛІНСЬКІ КОМУНІСТИ

БЕРНС ЗАКИДАЄ УРЯДОВИ НАТИСК ЛЮДЕЙ. Б Ю Т Ь С Я З ПОЛІЦІЄЮ.

КОВНО, 6. п а д о л и с т а . — У ) ' Б Е Р Л І Н , 6. пЏ^иста. — В В Кцїві відбувся цощиренийі


НА ПРИСЯЖНИХ СУДІВ посліднгм мгсяці страчено
Л и т в і 120 о с і б , з т о г о 80 з а
у часі
ду
комуністичної демонстра- пленум комітету дрпомог'я на
ції п р и й ш л о т у т д о б і й к и м і ж с е л е н н ю З а х і д н о ї У к р а ї н и , щ о )
УРЯД ЗАПЕРЕЧУЄ ЗАКИД ЯК Б Е З О С Н О В Н П И . Ч Е Р В О Н А АРМІЯ И П Р Е Д С Т А В Н И К И ПРОЛЕТАРЯ'ЃЎ
щегубства а 40 з а політичні ' д е м о н с т р а ц т а м н д п о л і ц і є ю . Д е - . п о с т р а ж д а л о в і д тарвен). Г о л о `
В А Ш И Н Г Т О Н , 7. п а д о л и с т а . — . В и д і е м Б е р н е , г о л о в а д е - АЛаЩ^НСЯЙЬ. УђУЦ^ ўЏСТА.
злочини. Число осіб засудже- м о н с т р а н т и г ш с л у х у в а л и х я п а л . ва л ь в і в с ь к о г о Н а у к о в о г о Т о -
т е к т и в с ь к о г о б ю о а й о г о імени, я к о м у у р я д з а к и д ў е , щ о й о г ю ЛІОСКВА, 7.
падо.гиста. — У Москві відбувається д а л ь ш е
них на вязннцю за політичні к а м н , п а р а с о л я м и ті д е р ж а к а м и Jв а р н с т в а а к а д е м н ќ С т у д и в с ь -
агенти слідкували з а п р и с я ж н и м и суддями, які мали судити с в я д к у в а і ш я Ір-літньої р і ч н и ц і Ж о в т н е в о ї р е в б л Ю ц Д . Ў^умЩг
проступки винесе о к о л о 600. від .прапорів. П о о б о х с т о р о - j кий, я к и й п р и б у в на пленум,
Ф о л а й С и н к л е р а з а н а ф т о в і о б м а н ь с т в а , з а я в и в нині на с у д о - дек-.гмрсжиі^ Сквер удМоікві З^тіійнч
Опубликовано рівнож офіці- н а х є п о к а л і ч е н і О д н о г о полі- к о р о т к о р о з п о в і в п р о лихо;
вім коритарі публично, щ о не його бюро, але детективи фе-
яльну з а я в у п р о з а к р и т т я ційного комацданта покаліче- спіткало г а л и ц ^ к у л ю д - ч е р в о н о ї а р м і ї , а з а н и м и і ш о в п о х і д , с к д а д д ю Ч й й с я з П`ів НЙ-
дерадьного уряду робили беззаконні натиски на присяжних.
ловного бюра комуністичної но т я ж к о . Т а к о ж покалічено о- ність. Після низки в и с т у п і в ! Л І о н а з ^ р ґ а н і з р в а н н х р о ` б і т н и к і в . П р е з и д е н т С о в і т с ь к р ї "Ре`с-
Державна нрокураторія з місця заперечила сей закид.
Державний прокуратор станув з а р а з перед велику лаву при-
napjii й про арештування 18(AHoro д е м о н с т р а н т а , а 1 6 з п о - п р е д с т а в н и к і в р і ж н и х р р г а й і з а - j публрцнуЏялІнІн, с т о я ч и цаігробівцні ЛєнІйаісалКУгувідв п е р е д
комуністичних провідників. с е р е д них а р е ш т о в а н о . цій,-які одностайно запевняли, п е р е х о д я ч о ю ч е р в о н о ю а р м і є ю . Опісля воєнний ком і cap Норо -
сяжних суддів, щ о р о з с л і д ж у е справу, та н а з в а в з а к и д и Бернса
В к і н ц і п о в е л о с я поліції р о з і - щ о с е л я н с т в о й р о б і т н и ц т в о У- тЏоџ` рааом з военннм штабом і загранйчними `Щ$Шшік.
безосновними. Берне признався, щ о його агенти слідили з а
гнати демонстрацію і ф и по.мо-jкраїни подасть негайно по- представниками відбув перегляд а р м і ї . ^ ^
членами л а в и присяжних суддів. ТАЙНА АНТИСЕМІТСЬКА
чі п а л о к і п і с т о л е т і в . сильну допомойу - трудащимі Троцьќого й инших представників опозиції, як Каменева,
ГРУПА У КОМУНІСТИН-
Г а л и ч и н и , у хвалено'-, о г о л о с и т и Родека й Преоброженського, всюди Ігноровано й ' н і х т о ЇВ Щ
ЦІМ С О Ю З І МОЛОДІ.
ЗИМНО НЕ ДАЄ РАТУВАТИ ЖЕРТВИ ПОВЕНИ В НОВІЙ АНГЛІЇ. k
в і д о з в у д о в с і х м е ш к а н ц і в Ки в и т а а , а к о д и ї х ' в я т а и о , то' л и ш ' е ' з 'нВсмІидківми й' к п и ^ И і И .
ДОВО'ЗІ С Р І Б Л И С Т О - С И Й О Г О І
ЧИСЛО ЖЕРТВ Щ Е НЕ ВСТАНОВЛЕНЕ. М О С К В А , 6. п а д о л и с т а . — Hal ївщики й організувати збирай С т а л і н о в и з р о б л е н о вел'ичаву о в а ц і ю у В е л и к і й О п е р і , В і н 'від-
ПІСКУ Н А МОРІ.
Б О С Т О Н , 7. п а д о л и с т а . — Х о л о д , щ о з а п а н у в а в в і д у ч о р а в с е с о ю з н і м зїзді жидівських ня к о ш т і в з а п і д п и с а н н и и -лн- мовився промовляти до зібраної товпи, б о передтнм 'промов-
по ц і л і й Н о в і й А н г л і ї , н е д а є в е с т и р а т у н к о в о ї а к ц і ї . Ч е р в о - к о м у н і с т и ч н и х ` с е к ц і й , щ о в і д - Л О Н Д О Н , 5 . п а д о л и с т а : ѓп- с т а м и . У т в о р е н о дві к о м і с і ї : фі- л ял н в ж е Б у х а р і н і' Р и к о в. С т а н ув ш и на трибуні с к`аза в в і н :
иий Х р е с т , а р м і я т а д р у г і ч и н н и к и , з а н я т і с е ю а к ц і є ю , р о б л я т ь І б у в с я у М о с к в і , в и с т у п и л о к і л ь - К а ѓ џ т а й п а р о х о д а Д ж о с т и н п о - нансоеу йівгітаційио-пропаган „Що м а ю щ е ' д о с к а з а н н я ? В с ь о в ж е 'сказано й е р е д і м й о ю Н в -
іят!
все т а к и з н а ч н и й п о с т у й у р о з д і л і о д е ж і , п о ж и в и , т о п л и в а , л і - к о х д е л е г а т і в з з а к и д о м , щ о д а є у ‚ - М а р і н О б з е р в е р " , щ о дитську. хай живе Совітський С о ю з і Світовий' ПролєтаР ''
карств і покривал. у комуністичнім С о ю з і Молоді підчас й о г о плавби посередині Полтава: О к р в и к о н к о м а с и ґ - Калінѓн, к о д и промовляв до зібраних мас рролєтаріяту,
У р я д щ е й досі не з н а є д о к л а д н о числа всіх ж е р т в повени. н а х о д и т ь с я т а й н а а н т и с е м і т с ь - океану п о ч а в п а д а т и н а п о к л а д кував на допомогу населенню) с к а з а в , щ о к о м у н і с т а м в о р о ж и л и , щ о в о н и гк у д е р ж а т ь с я о д -
Досі н а ч и с л е н о в с і х п о г и б ш н х на 135 о с і б . Н а й б і л ь ш е з г и н у л о о р ґ а н і з а ц і я , щ о з о в е т ь с я його'' п а р о п л а в у с р і б л и с т о - с и 1
Г а л и ч и н и 1.000 к а р б . u o r o тижня, а вони удержалися вже десять лІТ.Щдий евіт
в с т е й т і В е р м о н т і , б о а ж 1 1 4 ; з т о г о ч и с л а в о д н і й д о л и н і В и - „ Р о с і й с ь к и й Н а ц і о н а л ь н и й С о - вий, п і с о к . ` Умань: Президія окрвикон- хотів їх спільними'сйдами поаалнтн, але тенерІіІлий світЦнВЄ
иускі з г и н у л о 8 6 о с і б . У ч г г е й т і М е с е ч у з е т с і з г и н у л о 13 о с і б , у ю з " , а я к у п о м а г а ю т ь о р г а и і з у С т а л о с я се в часі г а р н о ї н о г о кому ўхвалила відпустити н а їх силу.-
Ню І е м п ш е р і 4, у М е й н 2, а в К о н е т и к а т і 2. в а т и визначні члени к о м у н і с т и - -ди, п р и п о в і в і л е г к о з м і н ч и в о - ' д о п о м о г у н а с е л е н н ю Західної, В е ч е р о м Ціла М о с к в а б у л а ` І л ю м і н о в а н а ч е р в о н и м с в і т л о м .
ніоі п а р т и . го полуднево-східного ІІ п т в ш - У к р а ї н и , щ о п о т е р п и о в і д п о - , В часі походу зорганізованих робітників улнцямн міста А
ч н о - е х і д н о г о в і т р у . Й о г о к о р а - в е н і , 1,000 к р б . з м і с ц е в о г о б у - ' Ч е р в о н и м С к в е р о м н е с е н о на с а м і м п е р е д ! п о х о д у с о р о к стіп
ТОМПШ З ЦІЛОЮ АРМІЄ№ НА ПЕРЕСЛУХАННЮ.
б е л ь . н а х о д и в с я т о д і на північ- д ж е т у . Запропоновано всім великого смокв, з зеленими лусками й двома головамиѓ з цо-
2,000 Л Ю Д И Й НА П Е Р Е С Л У Х А Н И Й ) В СПРАВІ Д О П О М О Г И російський учений ЗА- нім А т л я н т и к у . райвиконкомам негайно о б г о трнх одна представляла Чембердейна а д р у г а Щ^соліџьрго. `
ЖЕРТВАМ ПОВЕНИ.
ПЕРЕЧУЄ ВІДКРИТТЯ ворити питання п р о можливу Усі с о в і т с ь к і ч а с о п и с и а и й ш д и у подвіАиІм о б е м і т а обго- .
ВАШИНГТОН, 7. п а д о л и с т а . — Вилієм Томпсои, мейор
Шикага, відомий під иазаиском „Биѓ Била", прибув сюди
ГРОБУ ЧИНПС ХАНА. як помагає румунський д о п о м о г у Західній Україні воюють здобутки пролєтаріяту, осагнені у протягу послідніх ;
грішми, так і.хлібом, втягнути 10 літ і с т н о в а н н я С о в і т с ь к о г о С о ю з а .
нині з 2 , 0 0 0 П О Л І Т И Ч Н И Х т у р и с т і в , щ о б и с т а н у т и н а п е р е с л у х а н - уря}д.
М О С К В А , 5. п а д о л и с т а . —
д о цієї р о б о т и всі г р о м а д с ь к і
ню п е р е д к о м і т е т о м п а л а т и п о с л і в п р о п о т р е б у д о п о м о г и для В. Д о с т о є в с ь к и й , б р а т а н о к з в і - ?
Як п о м а г а є румунський у р я д організації. МІСТИФІКАТОРКА-ПЙІШАЧКА І Її ІНСТРУКТОР ЗАСУДЖЕНІ
жертв п о в е н и в долині ріки Місісіпі. сиого російського письменника
нещасному населенню, яке Запоріжжя: Президія запо
знавець російсько-монголь-
Мейор виголосив перед комітетом довшу промову.
страшно потерпіло т о від вій- ріжського окрвиконкомў асиґ- НАГРОШЕВУШ. .
У Шикаю тимчасом боротьба з а питаќне „англійськоѓ ської археольогії т а приятель
ни, т о т е п е р в і д . п о в е н і , і б і д у - н у ' в а л а 1.000 к р б .
пропаганди" не в т и х а є . Щ о Т о м п с о и не м а є прихильників на- відкривника Козлова, назвав Д Р . ДОРОТа Л О Г Е И З А П Л А Т И Л А л}бЮО, а я І Н С Т Р У К Т О Р
ючи чекає помочі я к збавлін- Тульчин: Президія окрвнкон-
віть с е р е д у р я д н и к і в ш к і л ь н о ї р а д и , в и д н о п о с ь о м у , щ о п о - j вістќ'іѓ п р о відкриття 'гробу
ня, в и д к о з о д н о ї т а к о ї д о п и - к о м у у х в а л и л а а с и г н у в а т и 5 0 0 } . $гбокАРи, .
слідие ч и с л о г а з е т и „ Д е Ш і к а г о С к у л Д ж е р н е л " , о ф і ц і я л ь н о г о -Ч-и н г і с Х а н а „ д и в о в и ж н ь о ю м і - с и : В Н о в і й М а м а ї в ц і з а г т о в і - j Л О Н Д О Н , 7. п а д о л и с т а . — Д о к т о р ќ у Д о р о т у Л о г е н , р к а , .
крб.
органу шкільної ради, помістило Статтю англійського суспіль- стифікацією" (обдуренням). х в а л и л а с ь , що п е р е п л н л а А н г л і й с ь к и й к а н а л , х о ч в о н а й о г о
джено, щ о буде роздаватися Херсон: Обєднаиий пленум
ного діяча Н о р м е н а Анджела, яка остро критикує Томпсона Д о с т о є в с ь к и й с к а з а в , щ о ні-
д о п о м о г у . З б і л о в а н і л ю д и ч е - о к р в и к о н к о м ў і м і с ь к р а д и а- в цілости не п е р е п л н л а , з а с у д ж е н о на $ 5 0 0 гривниза'обдуреи-
за й о г о а г і т а ц і ю . А в т о р з а к и д а є м е й о р о в й б е з г л у з д н у й деше- хтО не з н а є , д е є п о х о в а н и й кали в ж е в і д д о с в і т а , щ о м о ж е
си Г н у в а в 5 0 0 к р б .
ня публики. її інструктора, Г. kepi,з а с у д ж е н о на 250 д б л я р і в
ву п а т р і о т и ч н у а г і т а ц і ю . Чингіс Хан а видумки про л я - прецінь щ о с ь дістануть. Коло г р о ш е в о ї к а р и з а т е , щ о Тй п о м а г а в в о б д у р е н н ю а н г л і й с ь к о ї
ВИННИЦЯ: Президія окрви-
мів, щ о с т е р е ж у т ь г р о б у х а н а п о л у д н я п р и ї х а в пан з К і ц м а н я
к о н ќ о м ў а с и г н у з а л а 2.000 крб.
й світової nyOaHKKv
і про дзвони, щ о висять коло .
СКАЛА РОЗІРВАЛА ПОЇЗД, Маріюпіль: Маріюпільський
ЯПОНІЯ ЗАБОРОНЯВ КОМУНІСТИЧНІ ДЕМЖІРАІЏЇ. " '
у
„ , . 11 п о ч а в р о з д а в а т и л ю д я м у с т а -
50-ТОНОВА КАМІНЮКА ЗВАЛИЛАСЯ НА ТЯГАРОВИЙ ного гробу и дзвонять щ о го-! І г р о ш і . П о 5 , 7, в і д д і л Ч е р в о н о г о Х р е с т а п р о
ПОЇЗД. в а д и т ь к а м п а н і ю д о п о м о г и ' на- АРЕШТУВАННЯ КОМУНІСТІВ І НАПАД` НА Г О Л О В Н У IX
д и н и , є о б и д о ю н е л и ш е д л я JQ д J 2 л е ї в а п р и к і н ц і П
М А Н Ч Е С Т Е Р , Н ю Г е м п ш е р , 7. п а д о л и с т а . — К о л и т о в а - думаючої публики, але o 6
- JH H
H O M V Л Е Ю
селению Галичини, щ о постра КВАТИРУ. —
ровий поїзд зелізннці п е р е ї з д ж а в к о л о гори в К р о ф о р д Ноч, ж а ю т ь т а к о ж вартість відкриті.; ^ щ о ж д а л о в і д повені. Районні
з а о д н о г о v
jo ТОКІО, Японія, 7.
падолиста. — Японське правительст'во
на н ь о г о о б в а л и л а с я з г о р и в е л и к а , я к м х 5 0 т о н в а ж ў ч а к а - Козлова. ' л е я а н і сгі р н и к і в к у п и т и не м о - м і т е т и Ч е р в о н о г о Xpekrra, ін з а б о р о н и л о ў с і з б о р и й д е м о н с т р а ц і ї з н а г о д и 10-літиої р і ч -
міиюка. С к а л а з м е л а лю д о р о з і дерева, немовби се були трави, Відкривець Козлів має неза-і жін а , т о т о д.і ч и с т' и м р iа бHу нJќ о м ф о р м у ю ч и с е л я н п р о с т и х і й н е ! ниці Ж о в т н е в о ї революції. Т о к і й с ь к а поліція а р е ш т у в а л а 2 7
осіб, а т а к о ж розігнала з б о р и , скликані лївнм к р и л о ^ робіт-
а впавши на поїзд, р о з і р в а л а його в середині на дві части. Ска- т е р т і з а с л у г и я к т о й , щ о д а! в ч а с у й к п и н а м и р у м у н с ь к о г о у - л и х о В Г а л и ч и н і , з б и р а ю т ь с е -
л а з і р в а л а т е ж ч а с т и н у т о р у , т а к џдр д р у г о ї п о л о в и н и п о ї з д у світови картографію пустині ряду над населенням я в л я є т ь с я р е д селян хліб, г р о ш і т а инші н и ч о ї п а р т і ї , для в і д с в я т к у в а н н я р і ч н и ц і б о л ь ш е н и и ь к о ї р е -
1

машиністи не з м о г и відставити на місце призначенні. Гобі й відкрив тайни „Мертво- отся допомога. пожертви. волюції. "'З`'"'' " '
го Міста" К а р а к о т о , столиці ко- О д е с а : П л е н у м о кр ви к о н к о - Шістьох реакціонерів мали напасти на голодну аватиру
ВЕЛИКА СУДОВА Б О Р О Т Ь Б А З А ПРАВО ОРГАНІЗУВАТИ ролівства Тангут, я к е ' з н и щ и в ' му у х в а л и в асигнувати д о фон- С е л я н с ь к о - Р о б і т н и ч о ї Партії, понищили всі меблі т а подерли
РОБІТНИКІВ. Ч и щ і с Х а н о к о л о 1220 р. п е р е д І ЧУДАСЦ. д у д о п о м о г и 'селягіам Г а л и ч и - н а к у с н и к и усі н а й д е н і д о к у м е н т и .
Н Ю И О Р К , 7. п а д о л и с т а . — З е л і з н и ч е п і д п р и є м с т в о І н т е р - Х р и с т о м . З н а й ш о в він т а к о ж у У Кардифі помер старець, ни, щ о п о с т р а ж д а л и ; в і д повені
„Мертвім МістЃ'`бібліотеку,'з
боро, щ о має підземці йріадземні зелізннці Н ю Йорќу, внесло
300 к н и ж о к у старигпіїм снсій-
щ о в з я в перед смертю від своєї 5 . Ш карбованців.'' і г (
. ГРОШЕВА НАГОРОДА ЗА 18 ДИТШ.
до суду прозьбу, щ о б суд з а б о р о н и в Американській Федерації
ськім діялекті. С е є все, щ о
ж і н к и о б і т н и ц ю , щ о Й О Г О (ПО-
МУССОЛІНІ ВИПЛАЧУЄ 500 ЛГР UiACvTHВій МАТЕРІ. "
П р а ц і т а її ч л е н а м о р г а н і з у в а т и р о б і т н и к і в с е ї з е л і з н н ц і в н о в у
д а с т ь с я ^ р к ^ з а т ^ , ѓгро в і д к р и т т я
х о р о н я т ь о б о в я з к о в о в ціпѓко- ҐЕНУа Італія, 7. падолиста. — Премієр Муссоліиі, подібно
юиію. ' ч^'иад „ вѓи домовині, тому, щ о цинк НА УІ^АїНІ ;
ПРАЦЮЄ ВЖЕ
як н а ш покійний президент Р у з в е л т , , є п г щ х и д ь ш и ш м р о я н н ,
професора^озлова.
більше гигієнічний я к дерево. 117 Ц У К Р Й В А г Р - Ї Н Ь . f

До міста приїхали Т е п е р визначні урядники Американ- щ о м а ю т ь м н о г о дітей 1 г р о ш е в и м и н а г о р о д а м и з а о х о ч у є р о -


Вдова хотіла свято додержати д н н и , щ о б и с т а р а л и с я м а т и я к н а й ч н с л е н н і ш е п о т о м с т а о . ;'--
ської Ф е д е р а ц і ї Праці, ш о б и д а т и належитий відпір зелізни- Ha 5. Жовтня на Ў к р а ї н ѓ вЎ'
чому підприємству, яке х о ч е п о з б а в и т и робітників п р а в а ор- П О Б И Л И `ЖІНКУ С В Я Щ Є Н И - о б і т н и ц і , т а , н а ж а л ь , у в с ь о м у У маленькім місточку Камполігюре, одна жінка, щ о з о -
щ е н о 1 1 7 ц у к р о в а р е н ь з намі-І
КА. місті не м о г л а найти ц и н к о в о ї в е т ь с я Д ж . Олівері, п о р о д и л а н е д а в н о 18 дитмиул 1 2 а . П і Я ґ .
г а н і з а и і і н а т і й о с н о в і , щ о мовляв р о б і т н и к и в ж е м а ю т ь ю н і ю , ч е н и х д о п у с к у 127. Р е ш т у п у
домовини. д і т е й ж и в е і є з ' д о р о в і . Д о в і д а в ш и с я п р о її 18 д и т и н у , М у с с о -
хоча ся юнія б у л а з о р г а н і з о в а н а самими підприємцями. З Моидер, Алта., доносять, стять найблищиии днями. Д о
: л і н і н а п и с а в до н е ї л и с т ' з ѓ р а т у л я Ц і я м н й з а л у ч и в у мім ч е к
Урядники кажуть, щ о не дивлячися н а позов підирием- щ о в російськім парохіяльнім
ВСЕУКРАЇНСЬКА. НАРАДА
ЖОВТНЄВИХ СВЯТ npHCTOCCjBy на 500 лір, то є о к о л о $27.50. `' ' ...
ства в о н и в е д у т ь о р г а н і з а ц і й н у р о б о т у д а л і , н е з д е р ж у ю ч и с я ні д о м і в н е д і л ю , 16. ж о в т н я , м а л а
ЄЕЛЬБАНКІВ ТА
К Р Е Д й Т " еться пуск останніх д в о х від-
на х в и л ю . місце небувала бійка. Д о д о -
СОЮЗІВ. будованих цього року Турбів-
Р А Б У ВАВ П І Д П О К Р И Ш К О Ю Л І Ч Е Н Н Я .
му впало кількох мущин, з л а -
пали жінку російського право- Юу-жовтня відкрилася все- рень.
с ь к о ї та Б р о д е ц ь к о ї ц у к р о в а - ПРОГНАННЯ СЕКТИ „РАйСЬКОГЛ ГОРОДУ" іШЩЩІ
Н Ю И О Р К , 7. п а д о л и с т а . — П е р е д м і с ц е в и м с т е й т о в н м с у -
славного священика Івахиюка українська нарада голов прав-
ОБУРЕНА ТОВПА ХОТІЛА ПОБИТИ ЧЛЕНІВ СЕКТИ ЗА ТЕ,
Випуск цукру йде нормально
д о м с т а в а в нині о б ж а л о в а н и й з а в е л и к и й р я д н а п а д і в І р а б у н -
з а в о л о с с я й т я г а л и її п о к і м н а - л і н ь С е л ь б а н к і в , К р е д и т с о ю з і в і З а п о п е р е д н і м и д ю й м и мо^на
ЩО ХОДИЛИ БЕЗ одіння. -і,зГ' t
ків 37-літний о п р и ш о к Е д в а р д К о х , я к и й в и р о б и в с о б і д л я
ті т а п о б и л и т а к с и л ь н о , щ о т а к е р о в и и к і в ф і л і й У к р с е а ь - ч е к а т и , щ о в з в я з к у з і збіль- Ж Е Н Е В А , 7. п а д о л и с т а . — Ш в а н ц а р с ь к а п о л і м і а б у л а п р н -
рабунків небувалу техніку. З г о л о ш у в а в с я він звичайно д о л р н -
т р е б а б у л о в і д в е з т и її д о ш п и - б а н к у , щ о м а є п і д в е с т и п і д е ў м , заяодів н е в о л е н а а р е ш т у в а т и й п р о г н а т и з Ш в а й ц а р і ї 14 Н і м ц і в , м і ж
ватних апартаментів, у д а ю ч и з і с е б е лікаря, присланого м у -
талю. ;КИ РІЧНОГО ДОСВІДУ р о б о т и с о б і в а р т ѓ ѓ і с т ь ц у к р у З Н М З И Т Ь С І я к и м и були жінки й и у щ и н и , а які н а л е ж а л и J V ^ T . з е . секти
ж о м . Він. к а з а в ж і н ц і р о з і б р а т и с я , а к о л и в о н а б у л а р о з і б р а н а ,
О с к і л ь к о в і д о м о , в М о н д е р є п е р ш и х к р е д и т с о і о з і в . К р і м то-1 п р о т и т о р і ш н ь о ї - н а 1 2 — - i 3 ^ d . р а й с ь к о г о Г о р о д у . Видалено. їх торсу,.щр у'гнн^І.Аринін,
п

він п о ч и н а в р а б у в а т и х а т у . Об р а б у в а в ш и х а т у , в і н в т і к а в , а
го нарада має розглянути план Ц ук р о т р е с т ' п о ч а в ' п е р е в оди - j д е с я с е к т а м а л а свій о с і д о к , були о б у р е н і т и м , щ о члени сен-
ж і н к а , р о з і б р а н а , н е м о г л а н а в і т ь Д о б р е з в а т и п о л і ц і ю на р а - {дві р о с і й с ь к і п р а в о с л а в н і ф р а к -
( : ції — п р и х и л ь н и к и П л а т о н а ` й ( п о ш ц р е н н я с і т к и к р е д и т н и х
г ТОѓ t остаточні роарахунки є ти х о д и л и г о л і п о л і с а х , м и м о з и м н а й д о щ у . МемАканцІ м о л и
туиок. ' . `
прихильники Филиповського'.І вариств в 1927—28 році, п л а н п л я н т а т о р а м и з а д а н і .ними-`бў- ц а м і р п о л о в и т и їх і п о р я д н о в и б и т и . `'
С у д д я в и ч и т а в о п р и ш к о в и довѓну л е к ц і ю , н а з и в а ю ч и оті: ‚ „ . М і ж арештованими ^видаленими були один барся#еса,
Перших обслугує .священик{ з а х о д і в скорочення адмініслра-j ( р я к и . С е л я н с т в у в ж е в и п л а ч е н о І
жалованого безсумнівним бандитом, з а г р о з о ю для громадян- г р а ф і г р а ф и н я . їм п р и к а з а л и о п у с т и т и о д і т и м и - Л О Й м а р о ь к у
Х р у с т а в к а , а д р у г и х І в а х н ю к . т и в н о - г о с п о д а р с ь к и х в и т р а т у б л и з ь к о 3,500.000 к р б : Крім т о -
с т в а , н и з ч и м в і д н а й н н з ч о г о о б м а н ц я . К о х р о з п л а к а в с я та с т а в землю в п р о т я і у 24 годіць ' ' ' ^ .-ТГ"
Між парохіянами від д о в ш о г о системі сільсько-господарсько, г о ' о с т а н н і м и д н я м и У к р с е л ь -
п р о с и т и м и л о с е р д я , п о к л н к у ю ч и с я на т е , щ о він п р и з н а в с я д о
часу ведеться б о р о т ь б а о по-. го кредиту, підвести підсумки банк розасиґнував ва місця,для З г а д а н а с е к т а м а є ч в е р т ь м і л і о н а п р н х и л ь и и к і а , џмі м е ш -
в с і х з л о ч и н і в т а п о м а г а в поліції д а т и в і д ш к о д о в а н н е п о ш к о д о - -
в и к о р и с т а н н я ф о ц д у б і д н о т и та р о з р а х у н к у з плянтаторашг к а ю т ь в А в с т р і ї й Н і м е ч ч и н і . П р о г н а н н я п р н н л о н џ џ кін с е к т и
в а н н м людям. С у д д я , н е з в а ж а ю ч и на сі б л а г а н н я о б ж а л о в а - І с і д а н н я ц е р к в и й парохія.льно- 8,000.000 карб:
! низку и н ш и х дитдць. , п о в т о р я є т ь с я в ж е тре'тій р а з у с і м р о ц і . і'-
й о г о , д а в йому 20 л і т в я з н и ц і . 'го будинку
pt
r
ia
tpa r УО
И
иОМ ОdayJleruS
Г
I9je3xcept.NS.anJ.dai- ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ УКРАН
- J V O H O D A -

ЇСЬКОЇМ
( І Л П Г - Т І

І ГІРАЦЇІ П А Д О Л И С ТлАи, ш 1е 9 2у7с.у н у т и те, щ о т е п е р н е


' С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 9-го
' I
вона повинна взятися її за'

М
Г
гІЇІИ
ОмесяBdHсяdcОЧаbyUE knarindotiarilnaoiC
tnoam
tt
lam
Аeaм
.оаО
сіоа,ум.
PUBLISHED
GRIND STREET,
В АМЕР ИЦІ 6ty,
і

(Реферат виголошений гром. Володимиром Кедровськии на


п о д о б а є т ь с я , не з н а ю ч и й н е
бажаючи знати, щ о на місце
(старого треба поставити.
Л и ш е свідома воля дає надію,
справў Н а р о д н и х Д о м і в та н а -
р о д н и х б і б л і о т е к . Т о м у не ста-
ну також спинятися і над
питанням і довше`.
цим! ИДДШІВ
БАЛТІМОР, МД. Бр. Нресв. Тройці
У.Н.С0КЩ

розгромі Четвертім Конгресі О б є д н а н н я ) . є від. 320, повідомляє, що мітінг відѓ,,,


1

на о с я г н е н н я п е в н о ї ' п о з и т и в - Г о л о в н а ціль цієї доповіді


деться в неділю, ДНЯ 13. листопада
ної мети, а т о м у український, звернути увагу на те, щ о б и з а р а з по СЛ. БОЖІЙ, В ДОМІ ПАРОХІИЛЗ

ulec%
iтxвm
iв#oKМ Ќс
ѓ
а HUЗT
M
О
ѓеagcensattaapodS
.i 19 1 1 І
. nnd ar ht
e A
copy ta рогИДсяtorni Seocitn ПОЗ c
t o
l M c
h
ar S
, j Остання ц а ш а н а ц і о н а л ь н а toy у л а с починає на-
нарід м у с и т ь , я к н а й с к о р ш е пе- н а ш а і м і г р а ц і я у в і й ш л а в г у щ у нім. Проситься всіх ЧЛЕНІВ ПРИЙТИ и,

p f o-.o37a.l5rat. otpoag
сей мѓѓінЃ, бо е важні справи до по.і
р е в о л ю ц і я , що привела д о про- роджуватєдся нова-активна дер- ретворити с в о ю стихійну в о л ю американського життя, щ о б и годження. Неприсугний член ва ЧЩ
клямовання суверенности У-,жавно-політична ідеольоґія, с т а р а л а с я с т а т и д і й с н о п о в н о - ѓу буде караний після ухвали. - у

еІід;
у свідому. Відділу.
р н д

к р а ї н и т а з е д н а н н я в с і х її з е - к а м у с и т ь з а п о ч а т к у в а т и н о в у Таке завдання вимагає вели правѓій ми ч л е н а м и с е р е д всіх ШИКАГО, 1ЛЛ. Бр. св. Стефана. ВІД
$ 7.00
ме.іь в одне дерЖавно-надіо- е п о х у ' в н а ш и х з м а г а н н я х д о чезної праці, б о цей н а р о д і в А м е р и к и . М и н е с м і є - _М, повідомляє, що місячний МІТІИГ

— 5я Ju2
0y.l031,J91S.
процес відбудеться о 1-ій год. попол. в
нальне тіло, з а к і н ч и л а ту істо- с т в о р е н н я с в о є ї д е р ж а в и . повільний. Для свого завер- м о т і к а т и в і д а м е р и к а н с ь к о г о лю, дня 13. падолиста, в гали церкон-

f
ea
i e

l tk . Act
-Ісяу O
Г U Щ
y Q
RВ o
ct
b
atar
:
l Д ж3 е
р,
а 19
1
C7,
r
! а п
ІЬ
іо
З с
г
і
а
г
ра
нн
ц ею :
ричну д о б у з м а г а н ь українсь-
кого народу за свою держав- тіи,
Р а з о м з тим мусимо призна- шення він в и м а г а є певної ви-
щ о й методи боротьби те-, о ч и н и к у л ь т у р н о с т и
Євнрі в и -
г р о м а д я н с т в а т а з а м и к а т и с я с а - ній-при Окдей Булевард f Pafic м
1
мђ tB с о б і . Ц е к р і м з а г а л ь н о ї
Чикало, секр.
ЛУДЛОВ, М А С С Тов. ІМ. І ф , ,

Н а рк і вш иїт
і
:
ність, якої `початок покляті'де- п е р п о в и н н і б ў і й д е щ о відміні'! ‚ і о д а . Н а д

ЯМ y
ear n
i
піднесенням ш к о л и д л я н а с с а м и х т у т в А- повідомляє усіх своїх членів, що і р а І К

Ei So.oНа пів року .. і ! і$. 6.00


М

I MM ликий Гетьман Богдан Хмель` ні в і д с т а р и х н а ш и х м е т о д і в . витком тої культури та вироб- м е р и ц і , н і ч о г о д о б р о г о ' д л я у- сячний мітінг відбудеться дня 12 ли-
ницький. Д е щ о з с т а р о г о б у д е збереже- ленням національної Істопада, в суботу вечером, о ѓод. 7-ІЙ
свідомо- к р а ї н с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї с п р а в и Обовязком е кождого члена явною,
; на т. зв. Foreign Money Order.
M M висилати гроші г Л и ш е т а к т р е б а о ц і н ю в а т и н о й н а д а л і , але б а г а т о мусить сти мас, хоч би в самих елємен- не д а с т ь . на сім мітінгў бо будесь ставити к.,н
і%ѓ##—atu
Телефон ‚Свободи": ,..Y„ 498 Montgomery.
. . . і x7s Тсд. На три У. місяці
Н. Союза: .- 1838 Montgomery.
S 2.75 п о д і ї 1 9 1 7 — 1 9 2 0 р о к і в , щ о в і д - п р и й т и ' н о в о г о , т о г о , щ о д а л о
тарних формах, тепер саме ве-
дндатів на урядників на 1928 рік. Пр,..
М у с и М о п а м я т а т и , щ о в с і н а СИТЬСЯ ЧЛЕНІВ ВИРІВНВТК СВОЇ налеліі-
Зв кожлу аміяу адреси платиться 10 центів. б у л н с я н а у к р а ї н с ь к и х з е м л я х . й в и т в о р и л о л ю д с т в о в о с т а н - д е т ь с я п р а ц я н а в с і х у к р а ї н с ь - ш і в о р о г и в е д у т ь ш а л е н у а ґ і т а тости, бо в противнім РАЗІ бу^с о

Алсясвіа-УоаоРА".p. зле, Ці п о д і ї п о в т о р и л и з ф о т о - ні с о т к и р о к і в . О т ж е с т а р і з а к и х з е м л я х та с е р е д У к р а ї н ц і в ц і ю т а н а п а д и п р о т и н а с с е р е д ! спендоваиий. Неявившийся член НЯ


г р а ф і ч н о ю т о ч н і с т ю т а к т и к у й с о б и б о р о т ь б и л и ш е б у н т о м , п о з а м е ж а м и с в о є ї Р і д н о ї З е - А м е р и к а н ц і в , а ч е р е з н и х і се- — В. Босиќ, рек. секр.
сей мггінґ підлягає карі ПІСЛЯ статута.

УЧМІСЯ З ХИБ ВОРОГА


о. B O X JERSEY CIT мYе ,т оNд. иJ, . я к і м о ж н а б у л о з а в в а - б о р о т ь б и л и ш е о г н е м і м е ч е м , м л і с у щ и м и . Є в с і о з н а к и т о г о , р е д и н ш и х н а р о д і в т а д е р ж а в
ЛОРЕРІН, О. Бр. св. Андрія, від 128.
ж и т и р а н і й ш е на у к р а ї н с ь к и х з а к і н ч и л и с я о с т а н н і м м о г у т н і м щ о цей п р о ц е с в и т в о р е н н я
с в і т у . В о н и к л е в е щ у т ь н а н а ш повідомляє всіх своїх місцевих І поза
з е м л я х в ч а с а х а к т и в н о ї бо- і к р а с и в и м в и б у х о м и а ц і о н а л ь - р о з в и т к у н а ц і о н а л ь н о ї культу- місцевих членів, ЩО мітінг відбудеться
н а р і д , к л е в е щ у т ь н а н а с с а м и х , дня 13 листопада, в гали нецковниі
ротьби нашого народу п р о т и ної революції. В о н и рест`авру- р и т а національної с в і д о м о с т и , 2445 в ѓод. 1-ій пополудни. Таж
а м и не с т а в и м ї м в т о м у о п о -
В п о п е р е д н ь о м у числі н а в е л и ми ф р а н ц у с ь к и и г о л о с п р о Ісвоїх г н о б и т е л і в . вали традицію збройної бо- щ о витворить свідому волю у проситься всіх членів прибу їй на мі-
р у , м и н е б о р о н и м о с е б е , не! тінг і вирівнати свої залсглости К..
„Країну Поляків", в якім француськии вчений р о з б и р а є при- р о т ь б и , а л е не м а л и п і д г о т о в к и м а с а х , н а б р а в у ж е т а к о г о р о з -
Стара наша засада боротьби б о р о н и м о ц і л о ї н а ш о ї н а ц і ї . Ц е ' трий член не явиться на МІТІИГУ І не
кмети і д у ш у польського народа. Подібні голоси ми в ж е нераз д о б о р о т ь б и к у л ' ь т у р н о ю п р о - м а х у , щ о не с п и ц и т ь с я , а н а в - внрівнае своїх залсглостий, буде ви-
визволення своїх земель! т о м у , щ о м и ц і л к о в и т о в і д р і - ќлючений з Бр. і У. Н. Сою in. - it.
н а в о д и л и і н а в о д и т и м е м о далі п о тій причині, щ о нам т р е б а в п а г а н д о ю , а це у с к л а д н и л о б о п а к и ч и м д а л ь ш е , т и м ш и р ш и м
зпід чужинецького рабства з а н і в і д а м е р и к а н с ь к о г о ж и т Коршень, секр.
п е р ш у ч е р г у п і з н а т и с в о ї х в о р о г і в , ш о б и з н а т и їх с л а б і с т о р о - з в о д и л а с я л и ш е д о р о т ь б у й не д а л о м о ж л и в о с т и к р о к о м п і д е н а п е р е д .
оборони

К
Ідіолисаі.
т я . Н а с А м е р и к а не з н а є , а т о м у ДІТРОИТ, МІШ. Уряд Вр. св In.
ни та в м і т и к р а ш е з н и м и б о р о т и с я . А л е ц е щ е не в с е . Д о л я знайти признання своєї дер-
з е м е л ь , а не' д о наступу в в а ж а є н а р о д о м б е з к у л ь т у р и , Хрестителя, від. 292, подає до відома
жавности серед цивілізованих Від загального процесу роз-
з а с т а в и л а нас через довгі сотки літ жити р а з о м з н а ш и м и в о р о - проти, в о р о і а в тій ціли, щ о б и всім членам, що місячні збори відбу-
в и т к у у к р а ї н с ь к о Ѓ к у л ь т у р и , в и - н а р о д о м б е з н а ц і о н а л ь н о г о о б - ДУТЬСЯ В неділю, ДНЯ 13-ГО
г а м и . Т і в о р о г и м а ю т ь н а г о д у ч е р е з ш к о л у , п р е с у , у р я д і с в о ї з а в д а т и й о м у с и л ь н о г о у д а р у ї'ї н а р о д і в с в і т у . Т о м у в с я н а ш а
в и р о б л е н н я н а ц і о н а л ь н о ї с в і д о - л и ч ч а , б е з н а ц і о н а л ь н о ї г і д н о - точно о годині 1-ій ПОПОЛУЛИН, В іа.ІІІ
так численно по нашій землі розкинені організації впливати і позбавити його м о ж л и в о с т и г ш ` ю о т ь б а н а в о в н і - в и г л я д а л а м о с ѓ й , т а в'олі J W і с а і д о м о ї б о - с т и . З в и ч а й н о т а к и й н а р і д , о- церковній прн Кліпперг ул. Просить-
на н а ш х а р а к т е р . Вони в х о д и л и і в х о д я т ь в н а ш і родини, а о б - ся кождого члена конечно прибути на
в і д н о в л е н н я н а п а д у . З в и ч а й н о , ( л и ш е б о р о т ь б о ю р а б а , щ о п і д р о т ь б и , д о ч и н у , н е в і д с т а л а й І с о б л и в о в о ч а х А м е р и к а н ц ' і в , сей мітінг. Члени, котрі забрали нуиі-
ставний з в о д я т ь Поляків і Українців жити` р а з о м та сходитися ставивши собі завдання л и ш е ' и я в бунт проти свого культур н а ш а к н . д о збірки на Сиротиисць, будуть
американська У к р а ї н а . які с т р а ш н о ю б о р о т ь б о ю д о - ласкаві принести сі пушки до МІТІНІ.
д о в г и м и л і т а м и в ш к о л і , в у р я д а х чи п о л ь с ь к і м с о й м і . Т а к б у л о о б о р о н и , а не наступу, ми ні-Ікого пана М и т е п е р є с в і д к а м и т о г о , я к у- с я г н у л и к о л ь о с а л ь і ; о г о р о з в о бо вѓ сім місяци будемо висилати до
д а в н і ш е з а Австрії, т а к е б у д е в щ е б і л ь ш і й мірі т е п е р в часі к о л и Не м о б і л і з у в а л и с е б е д о З Крім т о г о й в самому укра- країнська л. канцелярії. Також взивається ч.н--
національна п р а ц я ю , н е з а с л у г о в у є н а т е , щ о б и з нів, щоби зложили свої жертви на Си-
п о л ь с ь к о ї в л а д и . От т о м у т а к в а ж н о пізнати нам д о б р і , а щ е статочно духово та ф і з и ч н о ї н с ь к о м у н а р о д і б у л и з а л о ж е н і п о ш и р ю є т ь с я т а с к р і п л ю є т ь с я н и м р а х у в а т и с я , н е з а с л у г о в у є ротинець, БО се в СОРОМ, щоби во іе-
б і л ь ш е л и х і с т о р о н и н а ш и х в о р о г і в . Б о ті л и х і с т о р о н и п р и й - для т о ї в е л е т е н с ь к о ї б о р о т ь б и , причини й о г о невдачі. У н ь о г о й на з а м о р с ь к и х з е м л я х ‚пер відтягати з ЖЕРТВАМИ. Котрий член
ісѓнування його в і л ь н о ї не пратить через ДВА місяці, а мі. ѓре-
маються мимоволі і Українцями. я к у н а м т р е б а б у л о п е р е в е с т и , не б у л о с в і д о м о ї в о л і , щ о п р а - О д н о ю з г о л о в н и х д і л я н о к д е р ж а в и , н а в і т ь н а і с т н у в а н н я тий не прийде, буде суспендований, і-
І т о м у , к о д и д е х т о д о б а ч у е в н а ш о м у , г о л о в н о г а л и ц ь к о м у , щ о б и з б у д у в а т и с в о ю д е р ж а - гггулаб д о о д н о ї о з н а ч е н о ї м е важні справи до вирішений на cvi ні-
т о г о п р о ц е с у є т в о р е н н я у к р а - й о г о , я к о к р е м о ї н а ц і ї . В р о - тінгу..— Петро Кізел, сеќї.
ж и т т ю всюди тільки мізерію, коли д о б а ч у е викривлені х а р а к - Б р а к відповідної м о б і л і з а - ти: створення Украї'нської С о їнських національних шкіл, зумінню Американців націю
т е р и і о б я в и м о р а л ь н о ї г н и л і , т о в а р т у є з а с т а н о в и т и с я , чи ч а с а - всіх н а ш и х сил приводив борної .Суверенної Д е р ж а в и . п р а г н е н н я д о р е ф о р м и ї х та д о МЕНВІЛ. Н. Д Ж . Т о в . Тараса Щеп-
м и т і в с і б л а г о д а т н не с п л и в а ю т ь на н а с в і д н а ш и х б е з п о с е р е д - д о т о г о , гцо х о ч м и й о с я г а л и Н а т о м і с ц ь н а ш н а р і д т в о р и т ь н е е т н і ч н а с п і л ь н і с т ь ченка, від. 349, повідомляє своїх чле-
в и я в и в п о ш и р е н н я п о к і л ь к о с т и й по-
кіх сусідів Поляків. Б о в тім я к р а з б у л о велике н а ш е н е щ а с т є , людей, чи і с т о р и ч н а с п і л ь н а нів, що надзвичайний мѓѓінѓ відбу-
ч а с т о б а ж а н і е ф е к т и , а л е ні- л и ш е с т и х і й н у в о л ю , щ о є б е з - л і п ш е н н я п о я к о с т и . Т у т я н е деться в неділю, дня 13. падолиста, о
щ о д о в о є н н и й н а ш п о л і т и ч н и й п р о в і д б у в м и м о в о л і п і д в п л и - к о л и не з м о г л и в д е р ж а т и й з а - п о с е р е д н і м , н е п е р е д у м а н и м ві- м и н у в ш и н а , а в о л я й у п е р т а 2-ій годині пополудни, В Ліберти Гол.
с т а н у т о р к а т и с я ц ь о г о в а ж л и - п р а ц я т и х л ю д е й д о с т в о р е н н я Проситься кождого- члена прийти на
в о м п о л ь с ь к о ї а т м о с ф е р и . Українці б о р о л и с я в п р а в д і з П о л я к а - к р і п и т и їх з а с о б о ю . друхом бажання, як первісний в о г о питання, бо воно є т е м о ю мітінг і вирівнати свої залеглости -
ми п о л і т и ч н о , а н а в і т ь ф і з и ч н о , а л е не з в о д и л и н і я к о ї б о р о т ь б и с в о є ї н а ц і ї . А м е р и к а н ц і с а м і т а Ілько Шигира, предс.; Дмитро Фсди-
Л и ш е по останній т и м ч а с о в о т и п волі. С т и х і й н а в о л я найтіс- и н ш о ї . д о п о в і д і .
на п о л и к у л ь т у р н і м , а н а в п а к и п е р е й м а л и с я п о л ь с ь к о ю п с е в д о - к и м и м е т о д а м и с т в о р и л и с в о ю на, секр.
невдалій боротьбі в нашій дер- нійше з в я з а н а з почуванням і Т а к у ж с а м у р о л ю в і д о г р а ю т ь
к у л ь т у р о ю , п е р е й м а ю ч и з н е ї всі ті п о г а н і з в и ч к и і п р и к м е т и , н а ц і ю з с а м и х р і ж и о м а н і т н и х БРИДЖПОРТ. КОНН. Тов. Укр Січ,
ж а в н о - п о л і т и ч н і й і д е о л ь о г і ї т а м а є на м е т і л и ш е з а с п о к о є н н я і Н а р о д н і Д о м и , щ о в с е б і л ь ш е
щ о з а л и ш и л и с я по бутнім ш л я х о т с ь к і м пануванні. е т н і ч н и х г р у п н а с е л е н н я . А м і ж від. 39, повідомляє всіх своїх членів і
ідеольогії боротьби починає найближчого, відчутого ба
ш и р я т ь с я с е р е д н а ш и х е м і г р а н - т и м м и с а м е ц ь о г о й н е в и я в л я 12. листопада, о годині 7-МІЙ вечер в
членкннь, що мітінг відбудеться дня
І о т ви п о б а ч и т е т е п е р в н а с т о г о р о д а т и п і в , які через!
н а р о с т а т и ^ с в і д о м і с т ь н е о б х і д - ж а н н я , а л е не о с я г н е н н я с в і д о т і в т у т в А м е р и ц і . Б у д е м о мусі-
с в о ю буту, н е п о г а м о в а н і с т ь , з а р о з у м і л і с т ь і х о р у а м б і ц і ю не- є м о с е р е д А м е р и к а н ц і в в о б о гали церковній, 34 Біч ул. Проситься,
н о с т и с т а т и на ш л я х а ґ р е с и в н о - м о п о с т а в л е н о ї м е т и . Т о м у о л и у с в і й ч а с п о д у м а т и щобн кождий член був прнсутннА точ-
н а д р о н і с в о є ї н а ц і ї т а с в о г о н а ц і о но на ЧАС. Буде`мо приймати сего мі-
здібні д о ніякої консолідації національних сил, які л і т а м и т о -
сти проти всіх своїх сусідів і сягнувши мету ч о р н о г о передѓ б і л ь ш п л я н о в о ю р о б о т о ю в тих
р о ч а т ь д р у г и м г о л о в и п р о г р у ш к и на в е р б і , які я з и к о м о р ґ я - н а л ь н о г о о б л и ч ч а . М и н е с т а - сяця без оплати вступного, тож корн-
не о б м е ж у в а т и с я л и ш е - о б о р о - л у з е м е л ь , з н и щ и в ш и п а н у в а н стайте з нагоди поки ЧАС. — і Глива,
нізують, а ділами р о з б и в а ю т ь всяку народню р о б о т у і п о ш н - домах, щ о б и вони були виклю раємося у в і й т и т і с н і й ш е д о {
н о ю с е б е , а с т а в и т и м е т у н а й - ня с в о г о б е з п о с е р е д н ь о г о гно предс; В. Підлуський, КАС , М. Гадьке-
р ю ю т ь д е м о р а л і з а ц і ю . Ц е ті, у я к и х в и с о к а п о л і т и к а це в и с о - чно. р о з с а д н и к а м и у к р а ї н с ь к о ї в с і х американських к у л ь т у р - вич, секр. рек.
б і л ь ш о г о о с л а б л е н н я т а нищегг- б и т е л в п а н а ? наці н а р і д не м а в к у л ь т у р и , української націо- них, е к о н о м і ч н и х т а п о л і т и ч
ке літання п о п і д х м а р и , це ті, щ о д л я з а с п о к о є н н я с в о є ї а м б і ц і ї ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Тов Мир. від.
ня с в о ї х в о р о г і в . О т ж е в л а в и у ж е волі д о ' п р о в а д ж е н н я д а л ь - н а л ь н о ї с в і д о м о с т и , а не л и ш е
готові посвятити добром загалу. Таких шляхетських типів н и х о р г а н і з а ц і й . А к о л и х т о 324, повідомляє, що звичайний мітіні
наші,' щ о т а к д о в г о були па- ш о ї б о р о т ь б и з тими в о р о г а м и , примі щ е ннями для з в и ч а й н и х відбудеться о 3-ій годині попол в ие-
в українській сќірі м а є м о д о в о л і . їх з а в в а ж у в а т и і з а ними слі- 1
в х о д и т ь т у д и , т о с т а р а є т ь с я ділю, дня 13. листопада, в гали Укр.
сивно-оборонні, починає те- щ о безпосередньо кожному
з а б а в о к , т а н ц і в , а и и о д і , з ж а -
дити, це о б о в я з о к н а р о д н ь о ї преси і цілого г р о м а д я н с т в а . Б о там не виявляти свого Громади, 2301 на 23 і Бравп ул. Про-
п е р п р о б и в а т и с я ^ й в с е я с н і й - з о к р е м а не з а г р о ж у в а л и , а з а - л е м т р е б а к о н с т а т у в а т и , й п и я - ситься довгуючнх членів вирівнати
к о л и з а в ч а с у не в и к о р і н и м о з п о м і ж с е б е т а к и х т и п і в , т о к о л и с ь ц і о н а л ь н о г о о б л и ч ч а , а б о на- свої залеглости. — Іван Слободзян,
ш е в и к р и с т а л і з о в у в а т и с я " ідея г р о ж у в а л н інтересам цілого, з тики. секр.
б у д у т ь ч у ж и н ц і п и с а т и п р о н а с не і н а к ш е як т е п е р п и ш у т ь ч и м н а ш н а р і д не в я з а в с е б е . віть часто підроблюється до
про Поляків. Не тішмося отже з чужого нещастя, а більшу ува- ГаДаю, щ о коли б у д е . при о б л и ч ч а своїх в о р о г і в Поляків,
РОВЕИ, Н. ДЖ. Отсим повідомля-
гу з в е р т а й м о на т е , щ о б и п і з н а т и х и б и і злі п р и к м е т и П о л я к і в С в і д о м а воля м а є певну по- „ О б є д и а н н ю " с т в о р е н о к у л ь - чи „ Р у с с к і х " , а'бо п о с т а р і й п а еться членів Тов. Згода, ВІД. 294. що
від П о л я к і в д о нас. Б о б е з х а р а к т е р н і с т ь , інтригантетво та пла- Ц е д а є в к а з і в к и на т е , щ о з и т и в н у ц і л ь , а не л и ш е и е г а - т у р н о - п р о с в і т н у місячні збори відбудуться в неділќі,
на т е , щ о б и ї х н а м с а м и м п о з б у т и с я . П р и г л я н ь м о с я д о б р е , чи а к т и в н о г о н а с т у п у на с в о ї комісію, мяти Австрійців.
зунство перед д у щ и м и м о ж н а з а в в а ж и т и і серед нас. t
дня 13. листопада, о ѓод. 3-ій поподуд-
д е щ о з т о г о , щ о п р и п и с у ю т ь л и х о г о П о л я к а м , не п е р е й ш л о ї рогів. л и ш е п о о с т а н н ь о м у с т р а ш н о - т и в н у , я к с т и х і й н а , щ о б а ж а є п о р у ч зі ш к і л ь н о ю справою, нн, в гали церковній на І'ренд ул. Ііро-
(Конець буде).
І С Б о Б Є З Х А О А К Т Є П Н І С Т К . І Н Т П И Ґ Я Н Т Г Т Р П ТО Н М - '. 11
ситься кождого члена прибути конеч-
мо, бо є важні справи до полагоджен.
ня. Пригадується довгуючим членам
о . д р . М. К о п а ч у ќ . щоб внрівналн свої залеілости, бо в
ся в и н а г о р о д и своєї т я ж к о ї с т а в и н , с е р е д я к и х б у л о з н а й ! у к и г'іогр ч а с у в и с т а в и л и й о г о ) с о б і з н и м д о б р о д у ш н у з а б а в противнім разі будуть суспендовані.
п р а ц і в виді з н а х і д к и ф о с и л ь д е н о к о ж н е із них. О г л я н у в ш и на сміх. В и с н а ж е н и й ф і з и ч н о ку. В о н и ж д о б р е знали, щ о т а к Також проситься тих членів, котрі ше

- НАУКА В
ДІЃАЃЎЄ МИНУЛЕ Л
ЮД
ИН
И
не зложили своєї жертви на Сироти-
з и х з у б і в і к і с т о к . В і н т а к с и л ь - р о з к о п а н і п р е д м е т и і в и с л у х а в - д о щ е н т у , о. М е к Інері п о м е р в в и с о к о ц і н е н і н и й к а м е н і ц е ні нець, щоб були ласкаві принести на
но з а ц і к а в и в с я і з а х о п и в с я ци- ш и д о к л а д у о. М е к Інері, о. Т о р Абі (Абатство, Тор) і чо и н ш о г о як тільки „ г р о м о в і сей мітінг, бо рік кінчиться і треба ві-
діслати жертви до комітету С'иротнн-
м и р о з к о п а м и , щ о п р и с в я т и в д е к а н т і л ь к и и е д о в і р ч и в о п о х и - р о ц і 1841 в с в о й о м у с о р о к ш е - к л и н і і Г ' , к о л и . Б у ш е д е П е р т е , ия. — А. Нагрєбецький, голова; Н.
ім всі дні в т и ж н и ќ р о м і неді. тав головою і рівиодушно зая- стому році життя, р о з ч а р о - о з а р е н и й в і щ и м н а у к о в и м ду- Моссора, секр.
На пЬлудиево-західнім р о з і ж и т т я м , як ми це п о б а ч и м о Щ о д н я п о к и д а в в і н с о н я ш н е в и в : в і д к о п а н о і з н а й д е н о на- в а н и й л ю д ь м и , а л е с и л ь н о з а - х о м , д о б а ч у в а в в т о м у к а м і н н ю
Англії, на т а к з в а н о м у д е в о н - т р о х а д а л ь ш е . с в і т л о п р о в а л л я і с х о д и в в пе- чииня л ю д с ь к о ї р у к и п о р у ч з х о п л е н и й п р а в д о ю н а у к и , щ о начиння, о б р о б л е н е людською
ському побережу вистає в мо- черу вохќу, темну і х о л о д н у . к о с т я м и п е р е д п о т о п о в и х місячний мітінг відбудеться в
з в і - т о їй с л у ж б і в і д д а в с в о є з д о р о р у к о ю . І з т о г о в і н в и ` с н о в у в а в , суботу, дня 12. листопада, в ГИР. ІОМІ,
р е в а п н я к о в аІ. сРкОа л ЗКа ,ОнПаА Н к оІ т рКіО
й СТВ Иа ж І нНе АпЧоИ лю Н вНаЯн.н я в п е ч е р і . Лк ч о р н и й р о б і т н и к п р а ц ю в а в р і в не т о м у , щ о сі з в і р і ж и л и в л я і ж и т т я . щ о л ю д и н а м у с і л а ж и т и в Ф р а н - Т2'Моріс ул.', о годині 7.30 ТОЧНО веч--
`
розсілося, наче п т а ш и н е гніз- він т у т , щ о б д о б и т и с я д о п р е д - о д н о ч а с н о з л ю д ь м и , а т о м у , ції в ж е в т о й ч а с , к о л и п о ќ л а - ром- Проситься членів явитись точно Ц
В році 1825 м о л о д и й 29-літ означенім часі, а довгуючнх ПРОСИТЬ-
до, новітнє місто Торквей метів, які він т а к в и с о к о цінив. щ о я к и й с ь п р и п а д о к з м і ш а в ко-` д и р і н и в к о р и т і р і к и С о м т і л ь - ся" вирівнати свої аалеглосги, БО В
н и й о. М е к Інері в і д в і д а в в п е р Б у ш е де Перте.
(Torquay). Бо природа наче заздрісна за- сти давних звірів з пізнійшими ки щ о у к л а д а л и с я і к о л и противнім разі будуть суспііі ї ї и п .
ве печеру, к о т р о ї о т в і р нахо-
п е ч в т а л а с в о ї п р а в і ч н і т а й н и Б і л ь ш е с м і л и в у с п р о б у , в и й - п і д с о н н я і з в і р я т а й о г о р і д н о г о — Иосиф Крайник, предс'.; Вас. І'лн-
З п р о ї з д ж а ю ч и х н а "морі к о - д и в с я в г л у б о к о м у п р о в а л і п о в и р о б а м и людської руки. " к а с - Семен Кусень, секр
к и ў т и в т а й н и д а в н ь о г о - п р е д а -
р а б л і в годі п о б а ч и т и ціле м і - ' з а м і с т о м Т о р к в е й . Т о б у л а т а к г л и б о к о ю і т в е р д о ю в е р с т в о ю Не з р а ж у ю ч и с я цим иедоці- к р а ю б у л и цілком відмінні в і д
вапнякової скали. внього минулого людини, вчи- тих, щ о наступили пізиійше.
сто, а в и д н о на б е р е з і т і л ь к и з в а н а К е н т о в а Я м а . В ѓлубі н е н и е м й о г о д і л а з б о к у о.
нив Б у ш е де Перте, а к ц и з о в и й
к у п у р и б а л ь с ь к и х х и ж і н а д ни- б у л а в о н а т е м н а , в о х к а і х о л о - З а п о м і ч ч ю п і к и , м о л о т а й д е к а н а , о. М е к Інері п о в е р н у в Щ е з н у т ь сльози, сум нещастя,
поборець з місточка Абевіль, В р о ц і 1847, п о д в а ц я т ь л і С и л а р о д и т ь с я й з а в з я т т я ,
м и на в е р ш к у с т р і м к о ї с к а л и , ' д н а , і ^ в с я к и й , щ о в х о д и в д о й д о л о т а м о л о д и й д у х о в и й ќ д о д о с в о є ї п р а ц і в п е ч е р і ; в і н с т а -
положеного б л и з ь к о устя ріки тнім досліджуванню і збиран-
н а й б і л ь ш висуненої в м о р е , т а - с е р е д и н и , м у с і в п о в з а т и на ру- с о п а в с я д о г р у б о ї в е р с т в и чер р а н н о с п и с у в а в усі с в о ї з н а х і д
(
Не ридать, а - д о б у в а т и
С о м в Ф р а н ц і ї . В т о й час, к о л и ню, в и д а в він к н и ж к у , в к о т р і й
ємничо-романтнчними з а р и с а - к а х і колінах, в о н о ї г л и н и , щ о л е ж а л а п і д `ва к и , п о з н а ч у в а в ї х Ѓ с к л а д а в д о Х о ч с и н а м , не с о б і
о. М е к І н е р і б у в з а й н я т и й с в о - і п о д а в п о в н и й о г л я д с в о ї х в і д -
ми с і р і е А б а т с т в о Т о р , с е б т о Звичка лазити по печерах пияковою скалою. Правда купи кожну фосильну кістку та Красшу долю в боротьбі.
м и р о з к о п а м и в Кентовій Пе- крить. В ті часи дотичні науко-
ц е р к в і ' - ,і и н ь ш і п р и б і ч н і б у - б у л а т о д і в м о д і в ц і л і й Е в р о - цій в е р х н і й в е р с т в і в а п н я к о в о ї к о ж н и й к у с н и к н а ч и н н я , щ о п о - Ів. Ф р а н к о .
ч е р і , с е й ф р а н ц у с ь к и й д р і б н и й ві а в т о р и т е т и Ф р а н ц і ї п о д і б н о
д и н к и . З с а м о г о в е р ш к а с к а л и пі і в в а ж а л а с я з о в с і м н е в и н н о ю с к а л и з н а й ш о в в і н з а к а м е н і л я в л я в с я і з з е м л і . Т а к н а г р о м а - ч

урядник — б о ч а с а м и і т а к і лю- як і Англії б у л и с в я т о переко-


з б і г а ю т ь т е м н о - з е л е н и м и р я д а - ф о р м о ю р о з р и в ќ и . А п і о и і р о м з у б и й к о с т и , а л е а ж в ч е р в о - д и в він в е л и ч е з н у - з б і р к у .
ди були о с н о в о п о л о ж и т е л я м и нані, щ о л ю д и н а з а і с т н у в а л а на
м и д е р е в а в н и з а ж д о м о р я , ц ь о г о р у х у в А н г л і ї б у в т у т т е ж ній г л и н і п і д с п о д о м н а т к н у в с я
р. 1 8 3 0 в і н у ж е в т р а т и в б у в в а ж н и х н а у к о в и х п р а в д — в і д - з е м л і б о г а т о п і з н і й ш е н і ж т і НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ
в я к е м а ч а ю т ь с в о є л и с т я . З е - о д и н д о с т о й н и к Ц е р к о в н и й , о. він на и а й ц і н н і й ш і з н а х і д к и в
ГН
И
ленню.покриті глибокі п р о в а л декан Бокленд, я к о г о в в а ж а л и виді камяког`о начиння, щ о ма
ля в е д у т ь в і д б е р е г а в глубиНу а в т о р и т е т о м в с п р а в а х архео- л о на с о б і безсумнівні знаки
с в о є з д о р о в л я і п о ї х а в д о Ф р а н в і д у - в а в я м и , в и т в о р е н і в ѓгаслі- з в і р я т а , я к и х к о с т и і з у б и в і д -
ції, щ о б й о г о р а т у в а т и . Н е з а д о к в и д о б у в а н н я р і н и н а з а р і н - к о п у в а н о н а з а р і н к а х р і к і п о
АСОоУАФбіІ),СтД
сЯ рам геди
й
тіовуНи
р коли
КНИЖКИ З КРАЮ.

з 5т-ни
ш нидтядіхя
ж
. С т
р ох
б у в він в з я т и з с о б о ю з р а з к і в з к а х у с т я р { к и С о м . печерах і тому вони в в а ж а л и
цього півострова. Майже ні л ' ь о г і ч н и х р о з к о п ќ і в , й о г о п о - о б р о б к и л ю д с ь к о ї р у к и . З чи-
п р о т я з і ц і л о г о р о к у п р и ї з д ж а - г л я д и , щ о б у л и т о д і невідкли- мал.чм з д и в о в а н н є м
ю т ь с ю д и тисячі а н г л і й с ь к и х чно міродайиими, твердили,
вінў щ о ц е н а ч и н н я л е ж а л о по-
спостеріг
поміж розкопаних предметів,
щ о б піднести їх в д а р і славно- ких я м п о д и б у в а н о
В певних верствах цих глубо- знахідки фосильних

му т о д і у ч е н о м у на полі п р и - к о с т и й з у б и д а в н о в и г и н у в - в и с л і д о м
побойейі фосильні суміш з людським
чистого
костей в
знаряддям
припадку. М
тирииколдірадмїіУ р
г(5ннБ-ш
ер
гзіоН нн6 й%
ГАЛЄЧКО, імен

Б
в
.
л в ..
аОСТИ н а дйі 2 (8
пенсіоністів, щ о б о г л я д а т и ви- щ о ф о с и л ь н і ( з а к а м е н і л і в зе-, р у ч з к і с т ь м и п е р е д п о т о п о в и х
родних наук, б а р о н о в і Ківіє) ш и х р о д і в з в і р і в — а Через те віднеслися вони д о ре- П О Ц І Л У Н О К Ю І
сунену в м о р е стрімку скалу Taj м л и ) з у б н і к о с т и , звірів. Таким чином молодий
знайдено . 50ц.

М ОЛ О Д {
в П а р и ж і . Б а р о н , щ о п р а в д а , а к ц и з у с п о с т е р і г , щ о вт`иІс са-і) з у л ь т а т і в р о з к о п і в і д о ' п о г л я -
заживати лагідного підсоння, г л и б о к о п і љ з е м л е ю чи в пече-j с в я щ е н и к з р о б и в п р е в а ж н е від-

кС ом енд
ярУ
іВ наМар 3и дЛ 1(2або
п о ж а д л и в о приняв д а р о м , ф о - мих в е р с т в а х н а х о д и л и с я ї д и в - Jjiie ф р а н ц у с ь к о г о д р і б н о г о п о - М І Щ А Н И , 5

л ди тП невО
нП
чСРА
під я к и м осінні цвіти ц в и т у т ь і pax, п о х о д я т ь в і д з в і р і в , . к о т р і ќ р и т т я , к о т р е д о к а з у в а ' л о , щ о
с и л ь н і к о с т и і з н а р я д д я з К е н - н о в и т е с а н і к а м е н і . В і н їх' п и л ь - д а т к о в о г о у р я д н и к а з т и м ж е

ДО И ДЖ АЛ А ГУ
а ж д о весни`. людина істнувала р а з о м і одно-) ГРІХИ Я
жили перед п о т о п о м світа. В о
Ц е й з е л е н и й і п р и в а б н и й з а - ни не м о ж у т ь п о х о д и т и в і д л ю -
к у т о к А н г л і ї с т а в с я в и д о в и щ е м д н й , б о ч о л о в і к з я в и в с я н а зе-
найбільшої д р а м и цілого люд- млі а ж після потопи.
с т е а . Б о я к р а і CTQ лті тому н а
Достой-
ний д е к а н с в я т о в і р и в , . щ о т о
ч а с н о з т а к з в а н и м и д о п о т о п б т о в о ї П е ч е р и ; а л е о п о в і д а н н я н о в и з б и р у в а в , п о з н а ч у в а в і пе- з а с л і п л е н и м н е д о в і р е м і т о ю ж
вими звірями.

Декан похитав головою.


с в я щ е н и к а п р о з н а й д е н н я люд- р е х о в у в а в . Р о б і т н и к и , щ о ви- з г і р д л и в о ю р і в н о д у ш н і с т ю , щ о
ських з ќ а р я д і в в суміш з кіст д о б у в а л и рінь з ям, д и в и л и с я І й д о р о б о т и т а п о г л я д і в
к а м и п е р е д п о т о п о в и х з в і р і в ви- н а н ь о г о я к н а д и в а к а і м а л и ! М е к Інері.
слухав з крижаною чемністю,
В Е С
Л
3 ди спІ
Я З П Оніами іИ В КА
жарт зі
М ,явя
тв
........

цьому клаптику землі м о л о - р і ш у ч о н е м о ж л и в о , знайти за-

П О ТЕР).ЧУК ,. п есаарн М с.п


ва.ім
Ц е в і д к р и т т я з р о б л е н о в ро- щ о я в н о з р а д ж у в а л а й о г о не-
д е н ь к и й . р и м о - к а т о л и ц ь к и й д у - к а м е н і л і р е ш т к и л ю д и н и в пе-
Іці 1 8 2 6 , е Г о л і т т о м у . В і н п р е д - д о в і р ч и в і с т ь .
ховник о. Джан Мек-lftepi р е д п р т о п о в и х в е р с т в а х .

о с б
і В М т е
ви ч . .`
ложив деканові Боклендові, то- Та сама дбля, якої зазнали і
( J o h n Мас Епегу), щ о б у в ду- г з е з п е р е ч н о , щ о й о. М е к Іне- д і ш н ь о м у н а й б і л ь ш о м у й н е о с -
п е р е д т и м і п о т і м м н о г і и н ш і ! Н О М І Т Е Т С и р о т и н ц я - З а х и с т у У . Н. С о ю з а в и с л а в д о В а с

КОХ АЙ ТЕ
СЯ
х о в н и к о м в А б а т с в і Т о р , кин'ув рі п о д і л я в в п о в н і . п о г л я д и а в -
порнмому авторитетові Е ліоніри науки і людського по-

з і
л
певну скількість п у ш о к , к н и ж о ч о к Ѓ д р у г е в ` ціли п р и д б а н -

"їв
чрд2
ед,аг
нНо,̀ЦЄ
ж м у т н а у к о в о г о с в і т л а на п р а - т о р ц т е т н о г о т о д і д е к а н а Б о ќ - с п р а в а х

то о х
м:овлеонн
сбія) рао
археольогічних роз- ступу, спіткала й н а ш о г о ідей- ня ж е р т в на б у д о в у С и р о т и н ц я .

слаЗ таи зм в належ


г и л р с С г г г е м и н у л е ' л е н д а . П р и с в і т л і с в і ч о к к о п аќвО п о к , ЧОРНОБРИВІ, дра-
: в і д ,
знайдені фосильні) ного священика: горде невіже-
Щ о Ви робите з п у ш к а м и ? Чи приготовляєтеся до гіред- йа в діях співами і тлн-
Ф н т т я невдовзі і він долівку К е в т о в о ї Ями чкио с т и і каияне н а ч и н н я , с т в о та з а с л і п л е н а
п е 1 и а т И в
недовірчи- ставлеиня „ С и р о т и " ? Чи настановили В и комітет з повновда- цямн ПО ЗОц.
' '.' ^Р "ін с в о ї м і п а к К е н т о в о ї П е ч е р и і д о ч е к а в - п о д а ю ч и п о д р і б н н й о п и с о б - .
вість в самих гіавторИтетів" на-і с т и м и з б и р а т и ж е р т в и ?

J5 V
S3 Grand SL. Jexrtyi Gyt, N
9 В О JD А "
' Ч. Щ.1 С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 9-го' П А Д О Л И С Т А , .1927.
I
Прислано д о ‚ ‚ О б є д н а н ш ѓ ' , в ми А надалі м о ж е м о р а х у в а т и
ЯК Б А Ч И Т Ь ПОЛЬЩУ ТА п р и в і т $4,597.47. ‚'на в с е б і ч н е п б п е р т я „ О б в д н а н .
ПОЛЯКІВ (1, РЕНО, З а д л я б р а к у ч а с у в і д ч и т а н о ня". Оперті на заокеанську Е м і -

Нова п р о т и п о л ь с ь и а к н и ж к а у тільки найважніщі привіти, ѓо- грацію, йдемо а своїй правиль-


л о в н о ті, щ о п р и й ш л и з к р а ю , ній т а потрібній р о б о т і д у ж и м
Франції. — Обурений голос
а з яких громадянство н а ш е к р о к о м та з п і д н е с е н и м ч о л о м ,
польської преси.
може пізнати вагу і значіння і стрічу майбутності..

Львівський „ В є к Нови"` з 23 Обеднання. Кличемо: тричі „ С л а в а " ! IV-


ому Конгресові „Обеднання".
вересня ц. р . п і н и т ь с я з о б у р е н - від р і д н о ї ш к о л и Головний Виділ Т-ва „ П р о с в і -
ия та в и п и с у є ц і л і ш п а л ь т и н а
Світлий Конгресе! та" у Львові.
адресу о д н о г о француського
старшини, ш о д о в ш е п о б у в а в
Польщі, п. Ж а н а Р е н о . П. Жан
Від часу,
частина
від. коди
розчвертованої
поважнаj
грабі- ВІД ПРЕЗ. Д-рА ЕВЃЕНА '

І$l^fflr
N

жннми сусідами України най- ПЕТРУШЕВИЧА.


І'єно, це п о с л о в а х „ В є к у Н о -
uKiartt ш д П о л ь щ е ю — і стоѓ-

)ільше популярна циґа-


З і б р а н и м на IV. К о н г р е с і О б -
вого" „ с к і н ч е н и й о п р и ш о к , б о -
ч о б о т о м з а в о н о в н иЄднання Українських О р г а н і з а -
сяк та п а т о л ь о г і ч н и й в и р о д о к ,
іса, ^ = 1 І е - в " т о м у н а й п р и к р і щ и й Т щ й З л у ч е н и х Д е р ж а в п і в н . А -
КОЮ, с т р і н у в ш и на в у л и ц і , к о -
Ьіолент, що її сини ТОМЛЯТЬСЯЗІ м е р и к и Землякам пересилаю
жниіі ПОЛЯК' повинен вибити
і'ю типі, щ о б и й о м у в ж е р а з н а
псе в і д х о т і л о с я п о и е в і р я т и ч е -
стю народу, с е р е д я к о г о т а к и й
}Кап Рено м і г б и б у т и щ о н а й -
ретка . Злучених Державах. п о ' т ю р м а х , щ о д о л і в к и т и х jio- с л о в а щ и р о г о п р и в і т у і п о б а -
р е м з р о ш е н і їх д о б р о ю не ч о р - ж а н н я у с п і ш н о г о висліду п р а ц ь
НОЮ к р о в ю , Щ о н е н а с и т н і в о р о - К о н г р е с у .
ги с п л ь о и д р у в а л и ЇЇ, „ п о з а к о - Матеріяльна руїна —
ну" в и т и с к а ю ч и з Н ь о ї о с т а н н і е л е м е н т а р н а к а т а с т р о ф а на у-
велика
пише а л ь ф о н с о м , с у т е н е р о м а-'
соки, а в тому, щ о внрахонаннй країнськім Підкарпаттю, жерт-
Ѓю івичайним р о з б и ш а к о ю " .
Я К І С Т Ь В Л О Ж И Л А Ї Ї Т А М - Я К І С Т Ь Д Е Р - п р о т и в н и к д о б і р а е т ь с я д о на- врю `якої впали сотки тисяч
Чому так визвірився „Вєк
ЦОВН" на, цього Француза? `з'У?:.-'...''-.. `л. -.`з. - . ' 4
` `- - з . . й`:Ґ.ї- .```:.-' У
` Ч
шої темної комори, до душі на- н а й б і д й і й ш о г о с е л я н с т в а , р е м і -
р о д у , д о й о г о м о л о д і , щ о б п і д - с н и ц т в а та р о б і т н и ц т в а ; ' м о -
Тільки з а т е , щ о ц е й н а п и с а в тяти і с т н у в а н н я н а ц і ї в с а м і й р а л ь н а к а т а с т р о ф а — пгдмітний
книжку п. н. „ Л ' о м о л ю п " ( Л ю - основі. занепад духа і державницької
Ж И Т Ь Ї Ї Т А М .
дина з в о в к о м ) , д е з м а л ю в а в Від тої хвилі зросло в
о ч а х іѓў м ќ и с е р е д д е я к о ї частини
Поляків т а П о л ь щ у в д у ж е п о - тутешнього громадянства зна- ггарокраевого громадянства,
глному с в і т л і . О с ь щ о п и ш е в чіння „ Р і д н о Ѓ Ш к о л и " я к під-, т р и р і в н о ч а с н і м о ч е в и д н і м н а з -
К У Р Ц І В К Е М Е Л І В Н Е О Б Х О Д И Т Ь Н І -
тій книжці п. Ж а н Р е н о , а щ о

Ѓвони
с т а в о в о ї установи, яка м а є ви- рівнанню політичної крізи в о-
наводить у в и р и в к а х , з о б у р е н - х о в а т и нам з д о р о в е у м о м і ті- чупантській Польщі і взагалі
ним, ..Пек Н о в и " : л о м нове покоління, щ о б у л о б ча С х о д і ' F _ B P O I W — Jne проблє- .
Ч О Г О Н І Ч И М Н Е П О Т Р Е Б У Ю Т Ь Ж У -
„Поляки, це н а р о д інтри- с п о с і б н е не` т і л ь к и н а й т и , ц і л ь м и , я к і п е г р у ч а і о л а с к а в і й у н а -
гаіітів. л е г е н д а р н о б е з х а р а к - ж и т т ю в л а с н о м у й нації, д о я - ті К о н г р е с у О б є д н а н н я , в п е р е - -
герпих т а ф а л ь ш и в и х . К о ж е н Р И Т И С Я Л И Ш Е Н Ь Щ О Б М А Л И В Д О Д О Л Е Ц Н Е
к о ї п р и ч и с л я е т ь с я , а л е й м а л о -сонанню; щ о На м а т е р і я л ь н у р у -
Поляк, ц е л и ц а р п р о м и с л у а - сильну в о л ю с т а т и з а ідеал са- 'ну Стар-о? 1
ВачгьКівщини Кон-
Ґ.О синя п т и ц я , щ о п і д ш и в а - мостійпости, до якого мусить 'рес живбчн'дгукнеться б р а т е р -
еться п і д ф а л ь ш и в і т и т у л и т а З К У Р Е Н Н Я . v змагати кожний нарід, що не т ь к о ю д о п о м о г о ю { ті в'області!
герби, ч в а н и т ь с я н е і с т н у ю ч н - хоче оставати в рабстві. толітичного відношення до За-
ми м а є т к а м и , п а л а т а м и та з е - На шдляху до переведення одної України з а й м е станови-
мельними посілостями. Цс своїх змагапь найшла „Рідна
це достойне української нації
народ н е р о б і в т а л е д а щ и ц ь з Школа" великого д о б р о д і я : то д е р ж а в н и ц ь к о г о а к т и в і с т и -
мізками п т а х і в т а з м о н г о л ь - Обеднання українських органі- ш о г о Т а б о р у — Табору` безў-
ськими х а р а к т е р а м и . П о л я ќ н зацій в Америці, який, піддер- іинної б о р о т ь б и а ж дсі в и з в о -
вміють вітчині ж е р т в у в а т и жуючи спільноту з пнем у ча- тення західно-українських зе-
тільки п і с е н ь к у , б о д о н і я к о - стини народу, вигнаної злидня- лель з оков чужинецької оку-
го діла в о н и н е с п о с і б і п " . ми з „ Р і д н о г о Краю", — наді- тації і з л у к и їх з ц і л о ю У к р а ї -
ляе „Рідну Школу" тепдим ; дою в одну С о б о р н у Незалеж-
ПР. о.тьських старшин пи- прихильним ' словом і живо- іу У к р а ї н с ь к у Д е р ж а в у .
творними соками, оплачуючи Ще р а з б а ж а ю ч и в с я к о г о ус-
щорічно пяту частину її зро- ііху, остаю з високим пОвс-
„Польські с т а р ш и н и впи-
стаючих видатків. Без передба- канням,
ваються д о б е з т я м и т а з а с у -
чуючої праці „Обеднання" й др. Евген Петрушевнч
ІІУВІПН ш а п к и н а з а д голови,
кожночасних Його у п р а в , пріт П р е з и д е н т ' У к р а ї н с ь к о ї Націо-
розбиваються по пяному фі-
збільшуваних тутешних злид- нальної Радк.^
якрами, с п і в а ю ч и рознуздані № В Ѓ Ч Й - і нях, — не м о ж н а п о д у м а т и про
пісеньки". ВІД РЕВОЛЮЦІЙНОЇ
вдержання „Рідної Школи" і
„ П о л ь с ь к і жінки, це істоти ОРГАНІЗАЦІЇ.
поширення її діяльности. Цим
назверх г о р д і , г о т о в і прода- З н а г о д и IV. Конгресу. О б е д -
в цілій П о л ь щ і . Т о д і , як п о д а квіт зародить. причинялось і причинюєтьсг
шся або віддатися будь ко-
му. Д у ш і з а т р о є н і і с т е р і є ю ,
вада польська преса, польське (ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ Т о ж розумно, чесно, безпри О б е д н а н н я " не т і л ь к и до^заті-
іання У к р а ї н с ь к и х О р г а н і з а ц і й
Злучених Д е р ж а в а х Північної
посольство в Парижі викупило снення відносин з обідраним
брехнею та з р а д о ю . Варшав-
гькі к р а с у н і ц е п о в н о г р у д н і
б у л о весь наклад, який спаде- ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ страсно
добром
і спокійно
нашого нещасного,
радьте над
бо ‚старим к р а є м " , а л е й не допу-
Хмерики, Колегія
іаїнської Національно-Револю-
Західно-Ук-

но. О ч е в и д н о к н и ж к а п о я в и л а - (ПРОТОКОЛ НАРАД). поневоленого народу, а Гос- скає д о т о г о , щ о б ч е р е з опо-


самиці з п р о в о к у ю ч и м и р у - іійної О р г а н і з а ц і ї ш л е щирий-
ся відтак кількома новими на- п о д ь Б о г най п о м а г а є і б л а г о - дячення молоді — вичеркнутг
ч.іми. с а м и ц і , я к и х о д и и о к и м гарячий привіт від підпольних
к л а д а м и . Ц і к а в о , як зареаґують словить Вашу, щ о правда, тяж- н а с у м а й б у т н о с т і з к а р т и на
:адрів революційної молоді
іаняттям є п о д о б а т и с я , з в о -
париські П о л я к и на Четвертий Конгрес
ц ю ` нову Обеднап-1
с т а в л е н о ї м е т и і ані на в о л о с
ку, а л е д у ж е ідейну, красну і нашій прадідпій землі.
днтн та г у л я т и . Н е в м і ю т ь ні ісім з і б р а н и м на К о н г р е с і ч л е -
книжку, п о г а - ня в і д б у в с я д н я 2 6 ж о в т н я в Г а - j a e з і й ш л о з т о ї д о р о г и , я к у в н - б л а г о р о д н у р о б о т у " .
яка у щ е більш У ц ь о м у н е п р о м и н а ю ч а з а - там с л а в н о г о О б е д н а н н я . -
працювати, ні о щ а д ж у в а т и А м е р и к а и с ь к о - У к р а ї н с ь к и х з н а ч и в й о м у І . - К о н г ' р е с в р о ц і
ному світлі представляє їхню слуга^ „ О б є д н а н н я " . Ми віримо, щ о відношення
Це г а р м о н і й н і с а к с о н с ь к і чіч- По отворенню К о н г р е с у о.
Г о р о ж а н прн Н о р т Ф р е н к л и н ! 1922: Підносячи це в святочну хви-
суспільність т а державу. Сполітакевич просить вибрати мериканських земляків д о на-
кн, р о з п у с н і , д у р н і т а к а п р и - в Филаделфії, Па. І І) Змаганнє до найвисшого о Конгресу, в и с л о в л ю є м о иої організації, д о н а ш о ї ідеї
зиі а в а н т ю р и с т к и , я к и х о д и - президію Конгресу і відповід-
Т о ч н о о год. 9-тій рано по- м о р а л ь н о г о і матеріяльного н а й щ и р і щ у вдяку всім шанов`
ні к о м і с і ї . н а ш и х зма'гань остане і на
покою п і с е н ь к о ю — п і с е н ь - повновласти розвитку Українців в Злучених
кою н а с к р і з ь п о л ь с ь к о ю , —
ПОЗІР! ЙОНКЕРС, Н. Й,! ПОЗІР! ато відбирати
Конгрес о д н о г о л о с н о виби-
ним п о д в и ж н и к а м великої спра- тальше братнім, т а к и м , я к и м
делегатів та спнсуватн їх Д е р ж а в а х , ви й б а ж а є м о , щ о б Світлий їуло відношення американсь-
УКРАЇНСЬКЕ ТОВ. „ Б О Я Н " рає на провідника 'зборів гр.
є пісенька п р о подружній імена. ' 2 ) О б о р о н а д е р ж а в н о ї с а м о -
В Й О Н К Е Р С , Н. Я. К о н г р е с я к н а й б і л ь ш е у с п і ш - :их І р л я н д ц і в д о с в о ї х о т і к а ю -
трикутник: „він, в о н а т а цей
Н а р а д и р о з п о ч а л и с я т о ч н о о стійности українських земель, Омеляна Ревюка. н о р о з в я з а в ш к і л ь н е п и т а н н я тих к р о в ю р е в о л ю ц і о н е р і в . J
уряджує
третій". 3 ) З є д н н е н п є п о о д и н о к и х у- П і с ля т о г о в и б р а н о д в о х се-
г о д . 10-ій р а н о . В і д ч и н и в ї х з ѓ і с в о ї х з а о к е а н с ь к и х з е м л я к і в на " Хай' на ш л я х у в і д б у д о в и Ве- `
„ Т у т ні п р и ч о м у
при в і в т а р і ; в о н и
присяги
зраджують
ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ дно з програмою датеперішний країнських земель в Европі в
р е д с і д а т е л ь О б є д н а н н я о. В о - о д н у д е р ж а в у і
ц
к р е т а р і в , якими К о н г р е с н а с т а -
о в ч в : р, ї . Д ^ у н д я к а і т р . П . К о -
с л а в у й д о б р о в е л и к о ї нації,
Г о л о в н а У п р а в а ‚'Рідної
якої Української
ірипаде В а м честь бути одни-
Держави

мужчин для гроша або для вальчика. , , ,`, - ,


лодимир Сполітакевич оттаки- 4 ) : М а т е р і а л ь н а д о п о м о г а Рі- І Г
Школи". ми з п е р ш и х .
розпусти"...
звірята,
„Це
комедіямѓќи,
шкҐдлйві

торкн п р и г о д б е з ч е с т и й с о -
ама-

в і с т и , ч о р н і д у ш і , г е т е р и J10-
В НЕДЛ
ІН,І13 ПДДОЛИСТА С.Р.
В ST. BARTOLOMEY HAUL,
ми СЛРЕАМФЏІ
д н о м ў Краєви. Се е ціль Обвд-І
г ітуЯ
„ В е л и к а ч е с т ь п р и п а л а мені я к и х „ О б є д н а н н е " х о т я й п о в о -
н й н и в і т в б р й т і і Сей I V з р я д у л и , але. с м і л о і п е в н о ї д е ; с е є
З а к и м , п р и с т у п л е н о д о .даль-
кодеса,,на ш и х виборів, предсЩательКон-
нання, се є ті ч о т и р и
ґресу з а в і з в а в , щ о б и ‚одиниці,
які не є п р а в н н м и з а с т у п н и к а -
ВІД Т О В А Р И С Т В А
T A " У ЛЬВОВІ.

Коли сьогодня голос Прези


„ПРОСВІ- Хай ж и в е О б є д н а н н я , х а й ж и -
те б о р о т ь б а п р о т и
Західної України, хай ж и в е
іорна Українська Д е р ж а в а !
окупантів
Со-

вні злочинних 'інстинктів MILL RHR.R R O . D , COR. PALMER AT.., К о н г р е с „ О б е д ' н а н н я У к р . Сїтюґ. т и х 4 - о х євангелистів, в яких м и своїх організацій, а цим са- дента відкриє lV-ий Конгрес (Дальше буде).
монгольської раси. Ніде нема м и м не є д е л е г а т а м и н а К о н ґ - О б є д н а н н я у к р а ї н с ь к и х
Y O N K E R S , N. Y. '
в А м е р и ц і " , я к е р і в н о ч а с н о я к О б є д н а н н є в і р и т ь і їх п р о п о в і націо
більш п і д л и х ж і н о к я к п о л ь - П о ч . т о ч н о о г о д . 5 - і й п о п о л . р е с , — значиться є л и ш е гість нальних організацій Зєдинених
раз, д н я н и н і ш н ь о г о о б х о д и т ь д а є ; се є ті 4 послідні річи, д о
ські ж і н к и " . ' В п р о г р а м у в х о д я т ь с о л я , дує-1 я к и х О б є д н а н н е н е с т р у д ж е н о ми, щ о б були ласкаві опустити Д е р ж а в Америки — нехай віль- 'ВАГА! — ЕЛИЗАБЕТ, Н, ДЖЛ
5-літний ю в и л е й с в о г о істно-
Герой к н и ж к и д о б р о д і я Р е - ти, терцети і квартети. Також{ г а л ю . н а р а д і з а н я л и місця на но б у д е ц ь о м у письму з а н я т н В З А Х О Д О М Т О В А Р И С Т В А
ванни, з а ч и н а ю ч и 6-ий рік ж и т с т р е м и т ь .
х о р д і т о ч и й і м і ш а н и й х о р мі- ‚ О б є д н а н н е " се не в у з к о п а р - J г а л є р і ї , я к г о с т і , я к и м К о н г р е с р я д а х У ч а с н и к і в м і с ц е н а ш о г о З А П О Р О Ж С Ь К А СІЧ,
по. М о с к а л ь З у О о в , п р и б р а н и й тя.
сцевоѓо „Вояна".
Я н е н а л е ж у д о п е с и м і с т і в , тійна О р г а н і з а ц і я , але се о р г а - д у ж е радий і р а д о їх витає. відпоручника. відділ 3 Укр. Народ. С о ю з а
батько я к о ї с ь П о л ь к и , г о в о р и т ь Діріґент М. Фатюк. Відтак предсідиик просить
н і з а ц і я в с і х щ и р и х У к р а н ї ц і в . О б с т а в и н и н е д о з в о л я ю т ь ўстроюється
далі т а к е : але признаюся, щ о б літ т о м у
Проситься всіх Українців місцевих) Конгрес с т а в и т и кандидатів як в з я т и н а ш о м у вІдпоручникові
н а з а д , д н я 26. ж о в т н я , 1922 р. Н а р і д п і з н а в чесну, п а т р і о т и ч -
„ П о л ь щ а у п р и с т у п і н е ч у - . з околиці прибути на сей концерт.
ваного вандОяьства з н и щ и л а П о к о н ц е р т і Б А Л Ь д о п і в н о ч и .
к о л и з і б р а в с я 1. К о н г р е с , я к и й ну, і д е й н у і с о в і с ѓ н у р о б о т у ц е ї .
членів Комісії, яких намічено у ч а с т ь в т о м у С в я т і , не д о з в о - ВЕЛИКИЙ і
О р г а н і з а ц і ї , і н а л е ж н ѓ о її о щ - ч о т и р и . П о с т а в л е н і к а н д и д а т и л я ю т ь п р и с л у х а т и с я д о ж и в о г о

БАЛЬ
Музика „ О К І Ж Ь О Т . ЃМ'. с о т в о р и в О б є д н а н н е , я с к е п т и -
російські памятники т а вели нив, а д о к а з о м с е г о н и н і ш н и й зістали вибрані одноголосно в слова Учасників, поділитися
чавий п р а в о с л а в н и й собор. Дороговказ: 3 Getty Square братні ч н о г л я д і в н а с ю НОВО-наро-
такім'Порядку, як слідує
у 5 - л і т н и й ю в и л е й , як р і в н о ж д о - В а м и н а ш и м и д у м к а м и на м і с
Наші (російські) ґубернато ПОЗІР! ВУНСАКЕТ і ОКОЛИЦЯ! 261-2 д ж е и у н а р о д н у д и т и и у , б о
Ц В е р и ф і к а ц і й н а К о м і с і я : г р . ці, б е з п о с е р е д н о с к о р и с т а т и
нас б у л о в ж е к і л ь к а п о д і б н и х к а з о м с е г о Ви самі, В п . . Д е л е -
ри м а л и р а ц і ю , к о л и п о р о л и П О Д А Є С Ь Д О В І Д О М А , Щ О Близнак, Шабатура, Пнпюк; В а ш о г о д о с в і д у т а у ж и т и йо-
др О б е д н а н н я політичних орґа- гати, які з б л и з ь к а і з д а л е к а на
Поляків н а г а й к о ю , щ о б и вн НАША ГРОМАДА П. П р е с о в а К о м і с і я : г р . Дар-1 r b Џ н а ш і й п р а ц і т у т , в С т а р о -
пїзацій, і всі, п о к о р о т к і м часі нинішний . Конгрес прибули,
л і к у в а т и м у ж ч и н з манії кон- відсвяткує `- м о г р а й , Г р и ц е й , Ц у р к о в с ь к и й ; ^м у К р а ю :
жидтя,. упокоїлися. Т о м у ж т о , щ о б и радити` над к р а с ш и и роз-
спіра'ції, а ж і н о к — з ф а л ь - Ні. Р е з о л ю ц і й н а К о м і с і я : г р . Н е д о з в о л я ю т ь нам б е з п о с е
шу".
с в я т о УКРАЇНСЬКОЇ ОТВ'гіра`ючи в о е м сеї Організаці'ї.
нинішний КОНГРЕС,, В СУБОТУ, 12 ПАДОЛИСТА CP.
Т о м у ж т о , о т в и р а ю ч и с е й К о н - др? Клодницький, Сокальчуќ,І РЄДНО зложиТи подяку Управі :

ДЕРЖАВНОСТИ я РІВНОЧАСНО висказую ЯСВОЮ В Г А Л И У . Н. Д О М У :


Бўќата; - ' Т о в а р и с т в а т а всім й о г о Чле-
В а г а т о щ е на ц ю т е м у п и с а в j радість, .що доля, яка була МА-` ґ р е С , в и т а ю В а с , В п . П П . Д р л є - ` 214-16 FULTQN ST., ELIZABETH, N J .
В Е Л И Ч А В И М I V . К о м і с і я З а ж а л е н ь : о. і в а - н а м з а в и д а т к у Та п о с т і й н у ма
її. Р е н о , а л е „ В є к Н о в и " обме- ч р х о ю д л я и н ш и х п о п е р е д и и х г а т и , в т і й в і р і і нецуї, щ о с ь о - П о ч а т о к ' о ѓ о д . 8-ІЙ в е ч е р .
нишии, о. УЛнцький, гр. Пи- т е р і я л ь н у д о п о м о г у н а ш і й п р а
жився на цьому, доповняючи політичних 'організацій,' д л я г о р і ч н и й К о н г р е с с т а н е на ви- Вступ 35 центів.
- свою
кою.
рецензію обйльною

В і д с е б е д о д а є м о , щ о ц я кни-
дай
КОНЦЕРТОМ Обеднання була матерю.
З д а є с ь мені, щ о є у нас на-
родна пословиця,
соті свого завдання і спокійно пюк.
т а р о з в а ж н о з а с т а н о в и т ь с я н а д і Перед' приступл^нням де
ці т а з м а г а н н я м .

яка каже: тими важними, с п р а в а м и , щ о 'дальшої п р о г р а м и , др. М и ш у г а , В а м и ш л е м о сердечні п о б а ж а н -


v
Д у х о м та д у м к а м ѓ ѓ р а з о м
. Д о численної участи з а п р о -
ш у е всіх щ и р о
Комітет.
` aet

жка, яка викликала величезне!


В НЕДІЛЮ, 13 ПАДОЛИСТА С.Р. кого люблять люди, т о г о і стоять в програмі Конгресу. секретар „Обеднання", відчи- ня успіхів у В а ш и х н а р а д а х .
В ГАЛІ ЦЕРКОВНІП Бог любить". Ту п о с л о в и ц ю на Т о м у д о п р а ц і , В п . ПП. Д е л в - тав п р и в і т и , я к і н а с п і л и з і в с і х Д у х Б а т ь к і в щ и н и і з в я з к и F. R A Y С О М З Т О С К І
заінтересований у Франції, мають честь предложити нову виставу
Святочну промову виголосить мою` гадку можна п р и мі н и т и ІГ`ати - д о п р а ц і , б о ч а с к о р о ѓ закутків Америки, а навіть з ќрови, традиція та спільнота
Б А Л І Є В А
вже д р у г о ю з черги, яку напи- національних змагань нехай
Др. Л. Мишуга. д о Обеднання. ЛЮди, думаю,' кий, а р о б о т и д у ж е много! Па- краю.
сали ф р а н ц у с ь к і . с т а р ш и н и , що
Запрашаеться всіх патріотичних У- п о л ю б и л и О б е д н а н н я , а` и о л ю - м я т а й т е , щ о В и к в і т у к р а ї н с ь - З в е л и к о ю р а д і с т Ю т а г о р д і - с к а ж е В а м у В а ' ш и х н а р а д а х т а CHAUVE-S0UB1S
побували в Польщі. Пер'шою COSMOPOLITAN THEATRE
їнців і Українок як зіВунсакет Т А К Іб и„ .л. -и, .
й оWг о т о м у , б о б а ч и л и ,, щ
И — о , —- с т ю з а я в и в д р . М и ш у г а , - тцо 'рішеннях не п о м и н у т и і матір-
Т Г
була голосна книжка
француської армії
сотника
Д'Ечеґоєна
національнім
окоянШ до святі. Ми зіучасти
численної своєї в сто-
C I M J n o з а в е с ь , час` 8 0 с в о г о ' істно- J к о ї Іміграції, а на т о й к в і т н а й л і п ш и м п р и в і т о м д л я Кон- Ного пня.
рони робимо все, щоб падолистовеі в а н в я л і о м и м о ^ р Ь к н и х п е р е ш к о д н е н і о ч и ц і л о г о н а ш о г о у к р а - і ґ р е с у „ О б е д н а н н я " є ф а к т , щ о ' І м и Певні, щ о в с в о ї й п р а ц і
COLUMBU. C l r c l . А St., $вЛ Њт.Гш
п. н. „ П о л ь о н ь , П о д ь о н ь " , яка свято випало величаво.
зі с т о р о н и п р о т и в н и к і в і ш л о і ї н с ь к о г о н а р о д у , я к и й нетерпе-{ в п р о т я з і Ьстанніх ш і с т ь о х днів ій трудах, ч а с т о непосильних,
викликала,.величезне обурення
КІМФВТГ просто і неустрашимо до п о - г л и в о ЧЕКАЄ нлоло%тшЛ тоЏ Витаќ в S^, Fr.
л
зожили
С В О В Є Д А . Є Є г е Д А , Џ-ro ПАДОЛИСТА. 1927. .'Ч. 261.

$ГУОО. — Разом $77,З СІЛЬСЬКИХ РОДИННИХ


Т Е М Ч М Ш А НОГО
СКЛАДНИЌЙ,
а о-тири „тихг""'а.ІУзоКР.ту.В.СЬКА ГРЕК. ПАРОХ
ЯІ В З В И - Г У Щ ! J G G P . МІННЕАПОЛІС, МІНН.! 'Ш
які признач'ено п о п о л о в и ш на
інвалідів і політичних вязнів,
М. С и р о т ю к . УВАГАЃ
ТРАГЕДІЙ.

ООШУК
РУІ
Що можна

свічок, 820 тисяч


?
зробити з одного
ч о л о в і к а ? —- 6 5 о л і в ц і в , 5 к ѓ .
сірників,
в е л и к и х ц в я х і в і т . п.
токтѓто,іo.Jv?якисйкаЗважить'
Т%ЇТГЗіЕЯпІ
97 LZ
кругло один сотнар. Без свобі-
А С

В ЗНЕДІЛЮ,
АПОРОЖС ДНЯ
Ь К А 13-ГО
С І Ч , ВПАДОЛИСТА
Щ . 3 8 5 У . H . 1927
"

С О ЮРОКУ
ЗА
ЌАТОЛ.
ўстроюють
ЄЛЕНИ, УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ ПРОСВІТИ
СВ. КОНСТАНТИНА
І ТОВАРИСТВО'
КЕМПБЕЛ,
Тов. Сокіл.^від. -І-
О ГУ
А .Й Н
О. - ' о . ю -
На кольонії Руда,
го повіту, мешкає родина
, Х О С Ь

‚і і с Л в ѓ й п е р е д в і й н о ю , я к і б о г а -
Яскульських. Сам Яскуль-
холмсько-
якн-
свого мужа Кждр,, .
`Луже важній справі. -

нуП чим скорше. Endicot


роп,
дає, шкода, — напиши або зате.і.-ф.`,

си: 981 ШчтшіА — або 801 Е. т ' е


лі,' 4В57
П р а ц я П

в девяті роковини независнмости Укр. Держави


Хемічний склад живих істот, д н о г о кисня не м о ж л и в е бу- за, д л я п о т е р п і в ш и х в і д п о в е н і . т о и н ш и х б і д а к і в , ї з д и в д о А-
що д о самих нервнів, є дуже л о б життя людей та звірят. Ки- ^ Д ^ О ^ А Т Е С С ` Е Н ` `

СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ
мерикн п о д о л яри. По кількох
Засилаємо суму $38.75 для всімн погоібнимп до сего машинам,.
простий. Т р и г а з и : кисень, во- сень .тупиться з первнямн літах важкої праці вислав жін-
наших братів, котрі потерпіли Ліс на 5 ліх; Одинока христіянськЗ, ,
день та азот, дальше ціпкий страв, спалює вуголь і водено ці п е в н у к і л ь к і с т ь д о л я р і в , щ о б "'ь Аврк. Голосвтмся на адресу
в і д по`вені у с т а р і м к р а ю .
в у г о л ь і щ е д е к і л ь к а п е р в н і а 'б і лтке опвлион, , я к ек рпорхим ацльюо ,м у твоивтщ
а в оу - та купила кусок земельки, без
На мітінґў ухвалено' дати
творять основу, з якої в и р о - цр уюкєртуь с в
я вєу гдлжяенриейл огма з ж
т аи т тв єо вд оу ЯКОЇ т а к в а ж к о їм ж и л о с ь на

В УКРА
Н
ЇСЬК
М
І просвтіи,
відділової каси $26-00 на по-
стають-всі
звірята, ростини.
живі істоти: люд'.`'ѓо т е п л а , яке у д е р ж у є н а ш е ті-
В л ю д с ь к о м у л о п р н 3 7 " С`.
т і л і м а є м о з а г а л о м 15 п е р в н і в , В о д н е м , в и р о б л е н и м з 12 л ю -
Д О М І
терпівших від повені.
вали-ло $20.0: Жертау-
eeitf. I Дійсно, жінка Я с к у л ь с ь -
ка з а ц і г р о ш і к у п и л а 3 6 м о р г і в
Н. С а н а г у р с ь к и й ;
по $ 1 . 0 0 : Н. Н а н о в с ь к и й , Ф . К У . з е м л і , з а п и с у ю ч и у н о т а р я п о
ПОШУКУЮ спільника або cm
ннчки з невеликим капіталом ,
Кінчешія Винаходу великої в а р ,
_' ; 2-S-63
д о

1( с

а т о 5 'газових, 9 ціпких і 1 дей, м о ж н а б и наповнити ба-


а е н к о , І. Л и ш и г а и и ч , Н , С т е - дс-вину н а с е б е , п о л о в и н у н а

ДОбрЧ,СПО СбнІТЬ
плинний. Дорослий ч о л о в і к , л ь о н , о б є м у 1000 т . Ц е й пер- 3

середно р о з в и н е н и й , - в а ж и т ь ! нень с в тілі г о л о в н о В ВОДІ ПОЗІР! Р О Ч Е С Т Е Р Ц І І О К О Л И Ц Я ! ПОЗІР! ф а н к о , M. Т к а ч и ш и н , С Д ж а п - ч о л о в і к а .


ка; Ф. М а з у р ; п о 5 0 ц.: С С о р о - О д н а к не всім в А м е р и ц і деѓ-
кругло 70 к ѓ . , а н а ц е с к л а л а - К'оло % в а г и т і л а , ц е б т о 7 2 " ,
Д. С т е ц ь к і в , С Ґ р е н е ч к о , Н. к о д і с т а ю т ь с я д о л я р и . Виїхав

меќSтK
,ріl
7
0
0 COR. JACKSON ft SUMMER STS. N. E. MINNEAPOLIS, MINN. ка, Зробити ірош

Укрн
аїцві. У.вл
іьн.ий
Н со.юза
е т ь с я п р и б л и з н о 44 кѓ. = 3 2 m

Е. CТ.oUK bgR
.ZY
AiNOW
припадає на воду. Щоби ці Бундза, С Биливят, П. С т а х у р а , Яскульський до Америки повен
3
кисня, 7 кѓ. = 80 т водня, 17
.2 к і л ь к і с т ь в о д и о с т а л а в с е о д ѓ П о ч а т о к о годині 4-тій пополудни.' відповідної ДОбснби. ітересовані з'і
ВИНАИМУ
К. В і й т и ш и н , М . К л ю с , М , B y - життєвих сил, а п о в е р н у в хо-
кѓ. а з о т у , х л ь о р у 6 0 0 г. і ф л ю - п а к о в о ю , лять голоситнся
4 великі до:
світлі кімнати, гез. 258
потребує чоловік П О Р О Ж С Ь Квсіх
До ТОВ.умастиЗ Азапрошується А С І Ч , В І Д . 3 6 7 Вступ Добровільні т я й з' д о л я р а м и , а л е в ж е б е з
р и й ( с . О н у ф . ) ; І. Я р е м а 2 5 ц. 1 ванна Рент 33 доляри місячно (,'
ору 1 0 г. М і ж ц і п к и м и п е р в и н
д е н н о 3 л і т р и в о Л и . В щ о д е н н і й жертви ‚які будуть зібрані, призначені на інвалідів котрі боролися з а не- І Р о з п о ч а т у з б і р к у б у д е м о п р о - з д о р о в л я , а н д о д а т о к щ е і з с у - 4ситися
3 AT.., CoUint.wood, N
ми є на п е р ш о м у місті в у г о л ь ўстроює до: і,-
с т р а в і є к о л о 3 3 3 г. в о д н я . А з о т зависимість Укр. Держави. — КОМІТЕТ. , 261
довжати. хотами. З д о б у в варстат праці
( 1 2 к ѓ . ) ; ф о с ф о р у є в т і л і li.ib"-

- ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ БАЛЬ 4ангок,


є головним складником найва- М и х а й л о Т к а ч и ш и н , пред.; — земельку та загубив найдо-
км 8 0 0 г,, с і р к и 100 г . ; і а л ь ш е .
жніщнх органів (мязів, мяса, Федор Кузенко, секретар рощий скарб — здоровля.
ІІ. ‚..пмо в тілі к о л о

ВТІАЛ
Й
ІСЬК
Й
І ГАЛИ 416
к Г
` ќрови, нервів). Щ о б и кількість Не сумував Яскульський п о A W. FINA 0. C,
В І ` . П И Л К З , к о л о 8 0 г . ка. о л о
' а з о т у не змінялася, потребує В СУБОТУ, Д Н Я 12-ГО ПАДОЛИСТА 1 9 2 7 РОКУ тій в т р а т і ; т і ш и л о й о г о т е , щ о CHIROPRACTOR
7 0 г . с о д у , 5 0 г. м а г н е з і я т а 4 5 УКРАЇНСЬКА ШКОЛА У РУ-
чоловік денно 20 і. а з о т у , який замісцевнх д о численної участи. N. CUNTON AVENUE, ROCHESTER,МN. його четверо діток не будуть Наколи терпите нервові болі, невід-
г заліза. Ч о т и р н а д ц я т и м вре- Комітет. У НУ. СЬКІМ ЯРМІ.

Q^M PB tLIA
y.DELPH
риймае головно в білковинах ходити по наймах, а будуть ма- клядайте, а приходіть, вам поможеть-
ш т і д о к а з а н и м п е р в н е м і-: й о д , П о ч а т о к 7.30 в е ч е р о м . Ч а с о п и с „ Б о р о т в б а " з 9 .
с т р а в ( в 100 П б і л к а є 16,9 г . ся. Чесна обслуга для мущин 1 жен-
п я т н а д и я т и м б р о м . .Матерії, з На сей б а л ь з а п р а ш а є т ь с я усіх У к р а ї н ц і в м і с ц е в и х і п о - ж о в т н я о с ь я к , в и т а є ти власний кусень землиці, яку
новий Шин. Порада даром. 261
s-

H AI, PA.
а з о т у ) . Х л ь о р є в тілі злучений П О З І Р ! КУРТЮ БЕЙ ЃБАЛТИМОР! ПВЗІР! х о т я й в е л и к р ю ц і н о ю —- з д о р о -
я к и х с к л а д а є т ь с я чолог.ік, щ о шкільний рік: Голоснтися під Sч.:^ t , Neverk, N.
з содом у звичайну сіль ( ф л ь о -

ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ РІЧНИЙ БАЛЬ


п а ж н т ь 70 кѓ., м і с т я т ь с я м е н ш е е л я м п р и д б а в для них з м а р а - 4
13
.0 WEST CIRARD AVENUE
р н д с о д у ) в к р о в і т а мясни.х ;,3а.кідька днів.шчнеться зно-
б і л ь ш е в м а т е р і ї 1200 к у р я ч и х ний б а т ь к о .
ф л ю о р з в а п н я к о м у ви- ву ио ш к о л а х к а т у в а н н я т а ни-
яєць. Згадані первні НРХОДЯТЬ- А мати?...
ді в а п н я н о г о ф л ю о р и д у ( п р и - шення дітей українських селян НАЙНОВІЙШІ ЗВІЙКИ
ся в тілі в виді ріжних ўстроюють З а б у л и с я , злидні минулого,
м і р о м в з у б а х і к о с т я х ) . В щ о - З Л У Ч Е Н І Т О В А Р И С Т В А У. Н . С О Ю З А В К У Р Т І С Б Е Й , М Д . р о б і т н и к і в . З н о в у б у д у т ь ці
д у ж е складних сполук, тільки д і ж д а л а с ь к р а щ о г о - ж и т т я , ну й (РОЛЬКИ) НА ПЯНО
денній страві п р и й м а є к о ж н и й нещасні діти тратити свій мо-
кисень, г о л о в н и й складник жи п о ч а л и д у р н и ц і б у я т и в її г о л о -

СУРМА
В СУБОТУ, Д Н Я 12-ГО ПАДОЛИСТА 1 9 2 7 РОКУ л о д и й вік на т е , щ о б т у м а н і т и
в о г о т і л а , е в части в с п о л у к а х з н а с 6 ґ . х л ь о р у в в и д і с о л і ,
а в ч а с т и с в о б і д н и й , спеціяль злученого флюору, однак дуже В ГАЛИ ПОЛЬСЬКІЙ, при Furriew end FUbert S t . . , CURTIS BAY, MD. бощі, про кохання. А щ о чоло-
н о в к р о в і . В щ о д е н н і й страві мало. Уголь е одним з найваж- П о ч а т о к 6.30 в е ч е р о м . — Вступ 3 5 центів. вік її старший від неї, т а
ціпкій і плинній, п р и й м а є м о в ніших складників н а ш о г о тіла Дохід призначений часть на Сиротннець-Захист при У. Н. Союзі, а друга хворий, т о прийшлось шукати відоѓрані на 4 руки, грають на цЬе
с е б е к о л о 3 7 2 6 ґ. к и с н я , с в о б і д - пі д і й с н о ю п і д в а л и н о ю к л і часть на потерпівших від повени наших Братів в Галичині. йщ он иу дк іртаиї н стаь к іт рс ае лт яи нт еи і н арвоібтіьт нтие- '
иншп оо ч
г оа л м
в і :
а омл ро ідяцтяи- . тт еюпбечри кп ар.о І л юта- т н о . Хто бере 5 — одну даром. Хто
кн у в а ж а ю т ь т е п е р ш к о л у о д - бере 1 0 — 8 даром. Оферта добра
н о г о к и с н я п о т р е б у є м о конеч- т иЌНото ж и т т я . Щодня лрий- Щ и р о - с е р д е ч н о з а п р а ш а є м о всі в і д д і л и У к р . Н а р . С о ю з и , кий з н а й ш о в с я н е з а б а р о м . Т а
Л л 1 W m , a
Знниамн н іяз, м ЩО н о гпи рх и дтбяаглаир і вС, о бяі к иПмОи- ' ЇМшЯшІтл. анш на короткий ч а с Тих звійок нігде
н о д л я у д е р ж а н н я н а ш о г о тіла, м а є м о в виді сполук колр 317 т а к о ж відділ Соєднненія, відділ Укр. Р о б . С о ю з а і відділ Про- не а б и я кий: молодий, мотор-
зап р иш
д ак во ил ло ию .ї х І такз о в с іимл ь нз во и чг н
а ой бнио-, по сторах ѓие продають, купуйте про-
н а ш о г о внутрішнього тепла, а вугля. З кількости вугля, яка вндіння. З а р а з о м п р о с и м о всіх Г р о м а д я н з міста Б а л т и м о р
телі. П о с л і д н и й ш м а т о к х л і б а ний, а щ о г о л о в н е , спритний, сто від видавця.
цей к и с е н ь д і с т а є т ь с я д о жив. - є в одному чоловікові, можна до численної участи. За д о б р у з а б а в у ручить аб`і 18. Ой вишеньки, черешеньки
в и д и р а ю т ь д е р ж а в н і та г р о м а д - б о б е з п е р е ш к о д о п у т а в г о л о - (Перед заручинами) $1.00
г о т і л а д и х а н н я м . В 24 г о д н н а л би виробити 65 великих одів- Комітет. 19. Заручини оіо
ські уряди в і д українських і ву дурній-бабі-любовниці. Обі-
потребує чоловік для дихання 3 вугляного товщу, скла- ц я в
50. Українсьие Весілля, . і . . . ч ш а 1 2 5

працюючих на утримання цієї з а р а з ж е з нею оженитись, 51. Українське Весілля, ч. П-га.. 1 2 .5


К О Л О 8 0 0 ґ. ( я к и х 5 6 0 л . ) кисня, д е н о г о в тілі, в и р о б и л и б мн
жорстокої тюрми, щ о назива- я
" А т і л ь к и п о м р е її ч о л о в і к ,к 0 52. Поправини, часть перша . . . . о.іо
а б е р е й о г о з в о з д у х ў , в я к о м у 5 к ґ . с в і ч о к . Ф о с ф о р у м а є к о ж - с к а к р о в н м а є С П І Л Ь Н І Ц І Х Н З Т . до 52. Поправний, часть друга о
.іи
М И ПОМАГАЄМО СТАРОИУ є т ь с я ш к о л о ю й с и л у ю т ь їх т а - ` о ч а с у б у д е на неї че-а д о Т О І

є, я к з н а є м о о д н а п я т а к и с н я , н и й з н а с в с о б і с т і л ь к и , щ о — фітопорфіріном, окрасќою' к а т и Ті всі весільні з а $5.00.


ким чином давати свою послід- - Ну, а щ о б т а не з р а д и л а
ь о г о м о ж н а б и в и р о б и т и 6 2 0 зелені л и с т я р о с т и н . З а л і з о , я к КРАЄВИ. ню п р а ц ю на н и щ е н н я ` с в о ї х -"юбовника, з а ж а д а в в і д неї н е ПІСНІ І ТАНЦІ, ЯКІ ВИЙШЛИ
т и с я ч с т а р и х . ф о с ф о р о в и х c i p - j б а ч и м о , н а д а є крові ч е р в о н у о- багато, тільки відписати п ПОПЕРЕДНО:
н и к і в ( с т р о ї т и м о ж н а б и ц и м 'краску, л и с т ю р о с т и н зелену, власних дітей". 19. Не пора, не пора, зі словами 1.00
нього с в о ю частину землі, і т о

румунськийкраш
урсяьд
кішколи,усі—
у
НЮ Г.ОРК, Н. й . Рідко коли хто так характе В). Розлука, зі словами на 4 руки 1.00
фосфором 50 людей). Злуче-'кр у о в і к а коло 5 літрів,
НАДЗВИЧАЙНА ВИПРОДАЖ 0 В И Ч О Л
негайно. 21. Козачок, ролька по танцю . . 7 5

поверхня є 3200J
ний ф о с ф о р находиться голов- б т о о д н а т р и н а й ц я т а в а г и т і - Ж е р т в и н а п о т е р п і в ш и х в і д по- р и з у в а в ш к о л у . Річ в т о м у , щ о
ц е
І З н а й ш л и т а к у , я к і с а м і , пі^- 22. Рад, цях, цях, до танцю 75
ПРАВДИВИХ костях та мізку, але м я с о , ' р і 2 5 т р і л і о н і в кро- вені, зложені в українській знищив 23. На фнлях Дунаю, вальц 90
л
л а ; в К 0 В
_ е
істнувал'и У людину, яку у нотаря під- ю 1 0 24. Зазулька, вальц на 4 руки . . . .90
В І К Т О Р А В 1 К Т Р О Л Ь кров, моч, молоко, нерви ма- - в н н о к православній церкві св. В о л о - 25. Вечерниці, опера, часть перша 1.50
Продаємо їх як раз о^о д о з а н я т т я Буковини Румунією, ставили з а м і с ц ь ч о л о в і к а , і від- 26. Вечернши`, опера, часть друга 1 7.5
ють в собі т а к о ж сполуки фос- - т димира у Ню Иорку, дня
щ о б и в той спосіб з одної ‚сто- с п о р я д и л и , п р а в о м купна- п и с
27. Хрнстос Воскрее 1.25
ЗА ПОЛОВИНУ ЦІНИ фору. Наша щоденна страва і g н о р м а л ь н и х о б с т а в и н а х ді- жовтня. 28. Согдасно 1 25
ірони віднявши йому можність продажі. 29. Українські Відгуки, вальц . . . 75
м а є в с о б і к о л о 1.3 ґ. влучено-1ставТЬСЯ залізо до тіла з страв,
Мих. Л и л а 5 дол.; Катерина скріпити серед нього Довідався про те і Яскульсь- Ю. Там з а тихим, за Дунаєм, пі-
н а у к и
отже нешкідливого ф о с - , б ,! зллізо (волове т а
а г а т Х н а
к и й сім , j 00
Біла 2 дол.; Анна Д и м о д а с ь 1 т е м н о т у й нужду. Т а коли в , - Т я ж к о б у л о й о м у пережи-
11. ОйТгід гаям
B зелененьким,
MM бра'-
фору. З страви дістається фос-
ф о р або д о костей, або д о тих .
ч е мясо, ж о в т о к яйця, рі-
т е л

п л і , морква, сочеви-
п а
Я

д., И . Д е р ж і м о 1 д., о. Д . Л а з а р і б р о ц і р о з п о ч а л а с я м а с о в а т и т а к у н а р у г у ж і н к и , н е т а к
к а р т 0

1 д . , І. Л а н т в і т 1 д , О . Ш е в ч у к щ і привернення в ж е н а д с о б о ю , як н а д н е в и н н и -
9 2 ,о
ІІ
%b "r "
N S A "-Wic, лугом
ДР'бненькиА . . .
1.00 t

настей тіла, які нерозлучно відносно м а л о з а л і з а в м о - а к я в с п р а в


13. Любощі, вальц зі словами... 1.00
й ми дітьми; в нервовім подраз-
Ц Я )
т а с Г Ж І а і
1 д., П. П р и с т у п а 1 д., В . Ч е р - к р а ї н с ь к о г о шкільництва Н' ^ . Тй ' словами . . . 1.00
паяні з ж и в о т н о ю д і я л ь н і с т ю . І І , І г . м о л о к а має. З мілі- 15. Заповіт (Серед степу шнро-
г р о м а д ненні х в а т и в с о к и р у і с а м х о т і в
л о ц к

в а т ю к 1 д . , К. Я д л о в с ь к и й 1 д . , б і л ь ш і с т ь у к р а ї н с ь к и х кого) 1 25
істяк д о р о с л о г о ч о л о в і к а в а - ' р л і з а , к а р т о ф л і 16 м
грами заліза, А н н а Н а л и в а й к о 1 д . , М. П е т - з р о б и л а п о д а н н я д о м і н і с т е р - з р о б и т и с т р а ш н и й п р и с у д н а д
Г а м и з а

жить "
7 кг., а м а є в с о б і 0.5 -іѓ., в о л о в о г о м я с а 4 2 мѓ., м у р а ш 1 д , , В . Ч е р н е ц ь к и й 1 д . , в і т и з жаданням привер- з в и р о д н і л о ю жінкою - матірю.
с т в а 0 С

д о 0.75 кг. з л у ч е н о г о ф о с ф о р у . ' о г о ж о в т к а 2 2 5 Г. О л і й н и к 1 д . , А н а с т а з і я П а - н е і ш я з р а б о в а н и х у к р а ї н с ь к о м у Т р а ф о м ж і н ц і у д а л о с ь в и с к о ч и -


к и 4 5 м Г я е ч Н

Кости важать 6 — 1 2 % ваги іліг.). тн з х а т и ч е р е з відчинене вік-


м
славська 1 д., Г. Прохорович народові народніх', с е р е д н і х "і" їв. русалка; м а з у р к а . ; ; . : . ' ; ; ; ; ; д

в с ь о г о тіла. Сірку н а х о д и м о в і ' 'останніми роками відкрито но, л и ш е с о к и р а з а с т р я г л а в ві-
о р ц., Т . Я н о в с ь к и й 1 д . , С Б р и - ' в и щ и х ш к і л , т о р у м у н с ь к и й у-
найголовніших ч а с т и н а х ' тіла, '„ І первень йод, як ста- конннці... ^ 37. Як зачую коломийку, зі слов. 1.00
Т І Л щ е
гідер^.2 Д., М . К у ш Н і р 1 д „ С о - д „ е тільки відкинув дома-
в білковинах, в волоссю та „ - вкладник з д о р о в и х гордя-
р Я
Й. ОЙ чомуж я не такий, зі слов. 1.00
Л
ф і я Пап.тіковс.ька 1 д., В . Д р о - гання українських п р а ц ю ю ч и х , З а к о х а н а ж і н к а ў й ш л а су- Ю. Ой видно село, пісня У. С С. 1.00

укранїської
Легкі сплати шкурі. Денно в страві с п о ж и - ' е . Коли гортанна Же-' 10. Галичанка і О Україно І.ОО
н и х Ж С Л
1., М . К у л ь ч ц ц ь к и й 1 д . , ' а л е п о ч а в ї х ж о р с т о к о п е р е с л і - в о р о ї к а р и і д о с і д е с ь
3 блукає
U. Бог предвічний, коляда зі сло-
лишень фі^О{) тижнево в а е м о п е р е с і ч н о 3.2 г. з л у ч е н о ї
С К И
л с з а , н Л у ц і в 5 д.,
е м а е П О д о с т а т к о м ЙОДУ, 0 .
5 д., Я . Г а в р и л ќ о 1 д у в а т и з а т е , щ о в о н и д р м д г а - п о світі.:. Т і л ь к и в і т е р б у й н и й вамн ,00
'Р - І тоді хороблнво збільшується, І 42. Хрнстос Родився, коляда зі
д , , І. Б а б и с ю к 1 д . , М а р і я В о з - д и с я м о в и п о ш кноа-ш і п т у г ї й п р о п л а ч і т у г у з а
Прийдіть і огляньте цілий запас словами U
2
5
Сполуки вапняна є головним а підгорлю витворюються т . , к І.д., В. Чупіль
Н ^ К а т е - І д а к . Ш л і зграї, ж а н д а р м і в т я - м а м о ю м а л е н ь к и х діток,
І І И
яких 13. Гандзя, весела танкова пісня 1.00

ті'м
ОРТОФОНІЧНИХ ВІКТРОЛІВ с к л а д н и к о м к о с т е й т а з у б і в . В зв. в б і м і . Х о р о б а - . ц я і і а н у є п А р Ф ` ' р и н а С а в і ц ь к а 5 0 Ц ^ ѓ % р я Ду'; г а л и і т и х , щ о . . п і д п и с у в а л и до,- т а к б е з с о р о м н о кинула на п о - 14. Ревуха (Ой поїхав Ревуха),

., м. cojkhh Uп

IS.,lю
-і ‚
с т р а в і с п о ж и в а є м о к о л о 0.16 г . а ж т ї г З " в ятглЬс в о д а ' ^ р а к а 2 д , , І. П р и й м а к 1 д . , П е л я - м а г а ш ч я , п о в о є н н и х с у д а х і т а л у с у д ь б и , т а . . . п р о к о х а н н я , зі словами 1.00
Найбільший запас Україн- В

ських Рекордів в Н ю Иорку.


спо.Туки вапняна. Т а к звані
алька.тічні м е т а л і : калій 1
. в собі йоду (берненські
м а е

с о д Альпи,), в надморських к р а ї н а х ' -


і л ь н и ц ь к а 2 д., М. іБЛИзнак з б и т к у в а л и с я ц а д н и м и в ж о р - н а д я к и м с м і є т ь с я т е п е р і с м і я -
К и р и ч е н к о . 1 д., М . К а н -
п

спосіб.
я

тиметься спритний дюбае. .


Іб$луШіІЩтУ
w. Гречаники (Щшла мати на се-

СТАРА I ПЕВНА находимо т а к о ж в ріжних спо д в м е н ш м о за готівку або С. О.


Гі тЃема. 4
І ц и р ю ќ 5 0 ц., В . С и м о щ и н 1 д . , ' С ь о г о д н я . ш к о д а , я к у о п л а ч у - В, Ленський.
л у к а х в тілі, г о л о в н о в крові. fD. — Хто џџцшзе нам адресу вяасти-
Т а к мн н а у к о в о р о з і б р а л и т і - ' А . - ь б і н а Ярич 1 д . , О. Л о т о ц ь - ю т ь українські м а с и , є л и ш е гедя автоматичного пяна дістане ка-
Калія с п о ж и в а є м о денно в рі- ‚рідну Україну
л о , п о б а ч и л и з ч о г о в о н о с к л а - ' й і д . , П . С к у б о в а 1 д . , В . Я-J с р е д с т а о м з а т у м а н ю а в н н я Уѓ'
к и а?ндар на рік 1928 даром. Ціна ка-
ж н и х с о л я х к о л о 3 ґ,, с о д у к о - ! — на чужину. ... . . . лєндаря ЗО центів.
дається і скільки щ о важить. н н 1 д., Анна С т е ф а н и ш и н к р а ї н с ь к и х д і т е й . в о р ч
зКЇУкраїнці на провінції або в
г о л о в н о в виді з в и ч а й -
ної солі. Калій н а х о д и т ь с я пе-
Мясо і шкура чоловіка важить'і д . К о в а л ь ч у к 1 д . , М . При-1
к о л о 9 к г . , к о с т и 7 кґ., в о д и в пхая 1 д . , М а р і я С о к о л о в с ь к а ; t"^"'"
Д

— — -
' м
Л. Глібів.
Ю
`_Г
Хтб
ей?
У
- х о

ги 200 долярів і дістати в презенті


с
" иупнтн пяно, защади-

р е в а ж н о в молоці, м я з а х , м і з к у ! тілі приблизно 6 6 в


НАЙНОВІЙШІ УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И КОЛЮМБІЯ .війки Сурма, хай пише до нас по ін-
ц., М а р і я К о з ^ к 5 0 ц., К. Мар-' Формаціі. Замовлення на звійки, ре-

баритон.
та п е ч і н к а х . К у х о н н а с і л ь є к о ' Укр. Орхестра П. ГУМЕНЮКА. корди, книжки, калепдарі і по повниіі
т и н ю к 1 д . , І. Ш к в а р о к 1 д . , І.
нечним д о д а т к о м страв, слу Слава живе лише для живого, 27106F (Ой. дівчино, дівчинонько катадьогД пишітьр . Б . наT адресу:
Р О И 191—
П р и т к а 2 д., А. Б а б и с ю к 1 д., о . (Коло гаю проходжаю. S1CHOWY BAZAR,
ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ ж и т ь д о витворення численних Щ о щ е з м а г а є , хоче, дідає. УКРАЇНСЬКИЙ Д Е Н Т И С Т
Іванишин 5 долярів. Решта Е. ЖУКОВСЬКИЙ, SURMA BOOK A MUSIC CO.. b e . .
не дає`.ваМ спокою. Вона вас давить органічних соків. В тілі орга- А у м е р л о м у с л а в а я к горе, З акоМп. орхестрн:
зложена дрібними жертвами. ЮЗ AVE. A., s NEW YORK, N. Y.
та каже шукати нам чогось такого, де нізму, головно слина, жолуд- Біль і б о р о т ь б а . . . умирає. 27107F (Пише мені жінка
малабясьмо Кусник хліба, без згляду З а г а л ь н а сума 105 д о л я р і в . (Від початку до кінця.
на се, чи в фабриках або майнах е кові соки, к р о в т а моч багаті
П о з а це члени п о в и щ е згада- МИХАЙЛО ЗАЗУЛЯК, баритон.
праця або і віяковнте безробіття. н а с і л ь . Ч о л о в і к п о т р е б у є річ-
А це можна осягнути, коди купимо но к о л о 8 кґ. соли. Н а щ о з а з и с к о м в г а н я є ш я к ної п а р о х і ї з л о ж и л и з в и ш ` т р и
собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ (ніч т а к і д е н ь ? с о т к и Д о л . н а в і ч у . д н я 2 - г о
КОЛЬОНІЇ, иа передмістю фабрично-
го міста МІЛ ВІЛ, Н. ДЖ. Кол ьонія ся! Щ е ч о т и р и первні н а х о д и м о А д ж е с м е р т е л ь н а с о р о ч к а не ж о в т н я . Ж а л ь л и ш е , щ о аран-^ 40%. FIRST AVE., cor. 3rd S T .
це`яе звичайна оселя, яких є в Аме- діоаій вітре на Вкраїну.
ів т і л і . В щ о д е н н і й с т р а в і с п о - HEWТТЮНХ.H. у .
рнці тисячі, в котрих властителі, крім ( м а є к и ш е н ь ж е р и в і ч а з а с л а л и г р о ш і н е ч е - і Е. ЖУКОВСЬКИЙ, барітон з зкомп,
ж и в а е м о к о л о 0.2 ґ. с п о л у к м а - Роботу виконує солідно.'Уміркова-
рез Обеднання, як це р о б л я т ь

кому
ў оплати. П л а т т я можна ратами.
6 літ правильно зорганізоване се гнезія, які с л у ж а т ь д о т в о р с н - д р у г і о р г а н і з а ц і ї в А м е р и ц і . Т а і 27W1F (Розвід через 1
0 літ знають мене за пильне
во, в котрім в а ш е около 150 ўкраїн- (Залумковатмй
ня костей. В тілі є щ е з а л і з о :
ський-родин,- де кождий ґазда,
є складником ќрови („червоних
т і л е ц ь ќ р о в и J. 3 з а л і з а , щ о є в
в с е так н е б у д е . Ю Ќєн ф у л с о м
пінел офтен, б а т ю кеннат ф у л 271WF (Ой І весела до
(Сватанне.
Іду.
д е м ол.ввтйс

^ЬуіМ^НЮК,е
амд ск-жвц.і
О. К- КИРЕТЮК.
одному чоловікові, можнаби М. П а н ь к і в , п и с а р . І7103Г (Кучерява Катерина.
а місци, бо коли в ве-` з р о б и т и 7 в е л и к и х ц в я х і в . Д е н - Біду собі купила.
дикому місті треба нераз їхати до пра-
.ні і годину, а в майнах тільки іти піш- н о с п о ж и в а є м о т і л ь к и н е з н а ч - . ПЕТРО ЯРЕМА
ки, то з кольонії зайдемо до неї за 20 ну к і л ь к і с т ь з а л і з а в с т р а в і , к о - НЮ И О Р К , Н. И . N УКРШСЬКИЯ ПОГРЕБНИК
-о^Аб-ввв—-
л о 0 . 0 6 Ґ., в ріжних с п о л у к а х .
Ж е р т в и н а і н в а л і д і в 1 п о л і т и ч-
Тільця крові, щ о т в о р я т ь коло
-двоє тільки мати, 1 яка тоді гарна гар-,
моиїйна співпраця: українські фармер, 5 0 % с а м о ї к р о н і , м а ю т ь
і українські бязиесу—- близно 7 % залізистої червоної
нри-J ;Ж.аллііі-е а о в н о г о к а т а л ь о ґ а у к р а ї м с і к н л і р о с і й с ь к и х р е -
3 пікніку, к о т р и й в л а ш т у в а - J к о р д і в . П и ш і т ь є б о я р м х о д і т ь д о н а с П р и ш л і т ь спис ^ р д г і - - , ^
українське місточко.

і S—
TREET,правдиве
О К р а С К И
По МформавГі, у.всіхВи'сше н а в е д е - ^uuTiwy, ЯКИЙ з л у ч Є - ! л и з л у ч е н і т о в а р и с т в а : т о в . і м . ' к о т р і х о ч е т е , а м м с е й ч а с в а . ш л е м о їх в а м аа п о с а і ш і а т о ю ( С І
- лягравах. ' гояосмтйсь па адресу ний ґ . т ь о б у л і и о м з б і л к о в и н о ю Ш е в ч е н к а , 'тов. Ї м . Д р а г о м а н о - О. D ). Всі з а м о в л е н н я в и к о в у є м о скоро і '
в а , , т о в . З а п о р о ж с ь к а Січ і т л ю .
'ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, J НУ ОКраску ќ р о в и . Гемоґльобін Л ю б о в з Бруклнна, прийшло И К Я Й І И І Й Н т і Ш R E C O R D С И ,
129 Е. 7 t h STREET,
N. L SWk'A GMEEN ІЛуЧЦТЬСЯ З КНСНЄМ І ПОВСТвЄ OK- (чистого д о х о д у з відзнак $60.-

phalideplhai, ра. ш — ил AVKNUK. CORNTR t-ь strext. m


w
c т^мк атт
00, л члсцн т о в . ім. Ш е в ч е н к а Теїе--Ьс---е: O K i u W t l 2568

' сігсмоґльобін. Залізиста окра-