You are on page 1of 4

; УКРАТНСЬКИ И ДНЕВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

а
УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
і М І Р І
OFFICIAL ORGAN OF
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ . ,

ТРИ Ц Е Н Т И . Ч. 262. Д ж е р з и С и т і , Н . Д ж . , ч е т в е р , 10. і лі, 1 8 2 7 . VOL. Х Х Х -ѓ. - No. 282. JERAEY


ГНЕ UKRAINIAN" NATIONAL ASSOCIATION,
С ц у , (i. J . , T B U R . C U Y , N o v e m b e r 1 0 , 1 S 2 7 . T H R E E CEWTT. j
TOT,

О П И Н И В С Я В ІВАНОВІЙ Х А - .. ПОПУЛЯРНИЙ .ВИКЛАД ПРОТИПРОГИБІЦІИНА Д Е -

KPOBABI ВИБОРИ В ДО№


СЬОГОРІЧНІ В И Б О Р И ЗМІНИЛИ М А Л О .
TI,
Ю
Б О Х О Т І В
ХАТУ, Щ О Б
. ^ . А С Е К У
С П А Л И Т И

Р А Ц І Ю .
С В О -
О Д Е Р Ж А Т И
В Н Ю НОРКУ.

В ' ч е т в е р , дня^ 10. п а д о л и с т а


відбудеться з раменн Нюйор- У Брукселі, столиці Бельгії,
МОНСТРАЦІЯ У БРУКСЕЛІ.

Б Р У К С Е Л Я , 7. П а д о л и с т а . -
кого я инших ОПОЗИЦІОНІСТІВ
В А Ш И Н Г Т О Н , 8. п а д о л и с т а С ь о г о р і ч н і осінні вибори РГДЖАИНД, Саск. — Фар с ь к и х Січей о г о д . 8. в е ч е р о м має відбутися величезна де :
Т О Н Н А Н А С М І Н А Є Т Ь С Я З` П Р О В І Д Н И К І В О П О З И Ц І Ї И
змінили м а л о в з а г а л ь н і й політичній ситуації. мер М и к о л а П о л я ѓ н ц ь к н й , з в г а л і 3 3 4 І с т 14 у л . в и к л а д д - монстрація проти прогибіцій-
ОБКИДУЄ IX ГНИТИМИ ЯБЛОКАМИ.
У стейті Н ю й о р ќ у д е м о к р а т и віднесли велику побіду в Ф р е н к Л е й ќ , С а с к . , з а а с е к у р у - В. К л о д н и ц ь к о г о на т е м у . M o - j ннх з а к о н і в а т а к о ж п р о т и т .
М О С К В А , 8. п а д о л и с т и . — К о м у н і с т и ч н а о п о з и ц і я с т а р а -
с а м о м у м і с т і Н ю Н о р к у , І, я к з в и ч а й н о , п о р а ж ќ у в північній в а в с в о ю х а т у на $5,500. Т о м у , н а р х і я чи Р е с п у б л и к а . зв. „ б л ю лос",' синіх з а к о н і в , я - лася с п р о в о к у в а т и д е р ж а в н у а д м і н і с т р а ц і ю в ч а с і ие д а в к и х ю -
части с т е й т у . У місті Н ю Н о р к у д е м о к р а т и повалили навіть щ о - д о т а була зимна й він м а в Др. Клодницький н а х о д и т ь с я ку п л а н у ю т ь у в і в т о р о к ч и с -
ннлейнмх о б х о д і в у Москві й Лєнінграді.
кількох с т а р и х р е п у б л и к а н ц і в т а соціалістичного кандидата трохи довгу на ф а р м і , поста- в переїзді через Ню Яорк. З ленні організації забавових У М о с к в і Т р о ц ь к и й 1 К а м е н е в с т а н у л и у вікні б у д и н к у , щ о
на с у д д ю П е н к е н а , щ о б у в п е в н и й в и б о р у . В и б о р ц і 'теж г о л о - новив він'спалити свою хату, його першого викладу, який підприємців.
стоїть напроти будинку коиінтерну й вивісили п р а п о р з ф о т о - -
сува.ін з а в с і м и к о н с т и т у ц і й н и м и поправками, з а якими зая- аби за одержану а с е к у р а ц і ю він м а в в вівторок, численно Члени тих організацій при- ѓ р а ф і є ю Леніна по середині, а саоіми по б о к а х . Н е б а в о м зі-
вився с т е й т о в и й г у б е р н а т о р С м и т , чий п о к а з а л и велику п о п у - побудувати нову хату й спла- зібрані слухачі були д у ж е за- б у д у т ь д о с т о л и ц і к р а ю спеці- б р а д а с я т о в п а й п о ч а л а підносити крики в честь провідників
іирність С м и т а . тити свій д о в г . Дня 22 ж о в т н я , доволені. В першім своїм ви- яльними поїздами й як кажуть о п о з и ц і ї , о д н а к б і л ь ш і с т ь з і б р а н и х з а я в и л и с я п р о т и них. ґ р у п -
(

У Филаделфії, як видно з тимчасових перечислень голо`- п о п і в н о ч і , в з я в вігг д в і с в і ч к и к л а д і о б г о в о р ю в а в др. Клод- урядники організації їх число ка жовнірів вилізла на д а х і з в і д т а м стягнула й о г о гачками.
сів, п о б і д н в з н о в а с е н а т о р В е р . Мекей, кандидат машини Вера, й п р с т а в и в одггу з н и х д о ш а - и и ц ь к и й т о й п о с т у п , я к и й з р о - винесе о к о л о 200 тисяч осіб, Т и м ч а с о м Троцьний і Каменев старалися виголосити бесіди д о :
лістав 154,000 г о л о с і в б і л ь ш е я к ліста М у р а . фи на д р у г і м поверсі хати, а бнв н а ш нарід під політично- Протестаційний похід будЬ, ^ П І і л и , о д н а к п о в с т а в т а к и й к р и к , ш о ї х ц і л к о м н е й у л о ч у т и .
Н а й с п о к і й к і й ш е в і д б у л и с я в и б о р и в стейті Місісіпі, в к о - другу на підлогу й о б л о ж и в їх д е р ж а в н н м о г л я д о м з а послід- т я г н у т и с я "'`В " м и л ь , і п е р е й д е ` Н а п р о т и О л е к с а н д р і й с ь к о г о З а л і з н и ч о г о д в і р ц я . к о т і в Т р о ц ь -
трім б у л а т і л ь к и о д н а л і с т а , д е м о к р а т и ч н а . гиблівками, корою і т р і с к а м и , пе с т о л і т т я . б у д ц ц а р д а м и . й у л ц ц д ц ( и ініста кий в и г о л о с и т и б е с і д у , с т а н у в ш и на п і д н и с ш е и н ю . З т о в п и о д -
У стейтах Н о в о ї Англії б о г а т о людей не г о л о с у в а л о через пілляв те все н а ф т о ю і зараз o a i
до K9P Bf^Kqi .aa^iw, 4G,Bpy( I н а ч е п о ч а л и л е т і т и на н ь о г о г н и л і я б л о к а і с н і ж н і к у л і Й т о м у
повінь. вибрався в дорогу'до Ріджай- АРЕШТОВАННЯ ДРУГОГО ч и т а петицію', к$%оле#и,,,,,', приятелі з а б р а л и й о г о силою д о авта, серед окликів В й о г о
ДВОХ Л Ю Д И Й ЗГИНУЛО В ВИБОРАХ У КЕНТАКІ. ни. Ж і н ц і приказав, аби запа- ПІСЛАНЦЯ ПРИНЦА КАРЛА. З г а д а н а дсмонсд-рація ‚ б у д е ! честь, а л е т а к о ж з п р о з в и с к а м и і в и с к а з а и и обурення проти
У с т е й т і К'еитакі в и б о р и д о в е л и д о д в о х у б и й с т в . Наперед лила свічки й в і д т а к з а б р а л а с я протестом передовсім проти нього.
В І Д Е Н Ь , 7. п а д о л и с т а . — Д е -
Вейн ґ и б с о н , 4 5 - л і т н и й к а н д и д а т н а у р я д м і с ь к о г о р а д н о г о в з дітьми д о сусіда. прогибіційних законів, які з а - Щ о с ь подібного лучилося Преображенському й СмилҐО-
п е ш і з Т е м е ш в а р у Румунії д о -
Евартсі, в повіні Г а р л е н і , п о с т р і л н в с м е р т е л ь н о с в о г о 30-л1т- Пані Полягицька п о с т у п и л а носять, щ о на румунській гра- боронюють публичну продаж
в н у Лєнінграді. Вони вивісили з г о т е л ю „де П а р к " , ш о л е ж и т ь
ііого п р о т и в н и к а ґ и л а Л у н с а . З т о г о в и в я з а л а с я г е н е р а л ь н а після інструкцій ч о л о в і к а , а л е ниці а р е ш т о в а н о л я й т н а н т а Т е - усякого рода трунків, а т а к о ж у ц е н т р і м і с т а , п р а п о р з н а п и с ю : „ Н е х а й ж и в е Т р о ц ь к и й і 3fc-
стрілянина, в к о т р і й Ґибсон' п о с т р і л н в т е ж т я ж к о б р а т а в б и - передтнм з а б р а л а з хати и з а - одору, щ о був в дорозі д о Бу- п р о т и з а м к н е н н я р о б і т е и ь у не- н о в є в " і с т а р а л и с я п р о м о в л я т и д о ю в и л е йн о г о п о х о д у , о д н а ч е
того. Коли на н ь о г о накинулася г р о м а д а противників, ґ и б с о н х о в а л а у стайні деякі в а р т н і щ і к а р е ш т ў та віз зі с о б о ю листи ділю й проти оподатковань крик т о в п и б у в т а к и й сильний, щ о з а г л у ш и в їх п р о м о в у . Опі-
з а б а р и к а д у в а в с я в д о м і й з а я в и в , щ о він б у д е б о р о н и т и с я д о річи. Д в і години п і з н і ш е в о н а ,й п р о к л я м а ц і ї принца К а р л а . рахунків, виставлених гостям., сля оден з хлопців вліз на балькон 1 серед радісних-окликів
у п а в ш о г о п р о т и в с я к и х н а м а г а н ь о б м е ж и т и й о г о с в о б о д у , а- одержала телефон, щ о и хата о б о р о н а Манойлеску рішила Властителі реставрантів скар-{ з д е р вивішений прапор.
ле д а с т ь с п о к і й н о с е б е а р е ш т у в а т и с т е й т о в и м у р я д н и к а м . П р о - почала горіти, а л е робітники жаться, щ о прогибіційні зако-
в часі процесу ` п о к л и к а т и на
тивкнки перестали й о г о н а п а с ѓ у в а т и , а коли п р и й ш о в ш е р и ф , при м о л о т і л ь н и загасили в о свідка принца Карла. Воєнний ни зруйнували цілком їх під-
ґибсон б е з о п о р у д а в с я а р е ш т у в а т и , й о г о п о с т а в л я т ь н а с у д гонь. Д л я них т о й в о г о н ь б у в суд над Манойлеску має р о з п б - цриємства.
БРАТ№ИЎ ДУМАЄ СТАТИ РУМУНСЬКИМ ДИКТАТОРОМ.
ЗАВЕДЕННЯ ЦЕНЗУРИ ПРЕСИ Й ПРОЦЕС МАНОЙЛЕСКУ.
за в б н й с т в о . ' п і д о з р і л и й і в о н и д о н е с л и д о ч а т и с я 12. п а д о , л и с т а . Д о г а д у -
Б У К А Р Е Ш Т , 8. п а д о л и с т а . — Н е з а л е ж н и й р у м у н с ь к и й ч а -
Підчас в и б о р і в у Д ж а н ' с Ќрік, дві милі в і д П р е с г о н б е р г а , Провінціоігальноі Поліції, я к а ються, щ о п р а в и т е л ь с т в о ие МОНАРХІСТИЧНА ІДЕЯ сопис „Адеверу" пише, щ о премієр Братіяну д у м а в завести у
погдрілено ч е р е з серце й в б и т о н а місци 30-літнОго Линдсі прислала одного поліцая, щ о - дасть своєї згоди на п р и ї з д СИЛЬНА У НІМЕЧЧИНІ. Румунії д и к т а т у р у , Подібну д о тої, яка ісѓнує в Еспанії.
Кларка. би перевів слідство. Н а й ш о в - Карла до Румунії. Иншими
Б Е Р Л І Н . — Б у в ш и й иа'слід- З нинішним днем вводиться у Румунїї наново цензуру
ши н е д о г а р к и з т р і с о к , п о л і ц а й с в і д к а м и м а ю т ь б у т и Б р а т і я н у ,
ник н і м е ц ь к о г о п р е с т о л у Ф р і д - преси, яка буде тревати д о закінчення процесу Манойлеску.
СТЕЙТ ВЕРМШІЇ ОРГАНІЗУЄ ДОПОМОГУ ЖЕРТАМ ПОВЕНИ. п е р е к о н а в с я , щ о в о г о н ь б у в Т і т у л е с к у й к і л ь к а и н ш и х вггз-
ріх В і л ь г е л ь м м а в і н т е р в ю з Королівський комісар повідомив редакторів, щ о відтепер ие
п і д л о ж е н и й і з а р а з а р е ш т у в а в ггачних о с і б .
СТЕРЇТ Д А Є П І В МІЛІОНА Д О Л Я Р І В П О З И Ч К И М І С Т О В И с м і ю т ь з г а д у в а т и імени принца Карла.
обоїх Полягицькнх. На иолідії п р е д с т а в н и к о м „ К о н т . ІЧрес А -
МОНТПІЛІЄР. В часі вступного переслухан- Манойлеску, колиб його признано винним, м о ж е бути з а -
Полягицькі призналися до зло- дженсі", в якім виявив, щ о мо-
Б О С Т О Н , 8. п а д о л и с т а . — С т е й т В е р м о н т ' п о ч а в н и н і р і - ня з а я в и в М а н о й л е с к у ; щ о К а р - суджений на 2 0 літ вязниці з а з а г о в і р п р о т и т е п е р і ш н ь о г о ре-
чину IJL.це^а^овго. відбудеться нархістична ідея в Німсччинз
ікучу-акцію д л я д о п о м о г и ж е р т в а м nos..:ntu-ТОДІ ЯК Ч е р в о н и й л о ц і л к о м не д у м а є п р о . н о в а - жіму. й о г о жінку т а к о ж а р е ш т о в а н о . .v.
п р о т и них р о з п р а в а з а підпал. сильніша, ніж світ д у м а є . П р и -
Х р е с т т а д р у г і п о з а с т е й т о в і о р г а н і з а ц і ї д б а ю т ь з а п о м і ч 7,500 лення т е п е р і ш н ь о г о р е ж і м у , а- Процес Манойлеску буде одною з найважніщнх в о д і й у
П о л я г и ц ь к і м а ю т ь о с м е р о ді йде щ е день, коли ВільгелЬм
особам, щ о впали ж е р т в о ю повени, стейт забирається д о ак- ле готовий є прилучитися д о історії Румунії. Х о д я т ь слухи, щ о Манойлеску увільнять з т о ї
тей, якими заопікувалися вла- - . верне д о Німеччини й у святоч-
нії в і д б у д о в и о с е л ь , п о н и щ е н и х в и л и в о м . Р е г е н ц і й н о ї Р а д и х о ч е п р и з
причини, щ о премієр Братіяну у в а ж а є його у м о в о невідві-
н о м у п о х о д і в е р н е д о ціс. з а м -
Люди вже стали назад вертатися до своїх осель. Стейт ви- нати с в о г о м а л о л і т н ь о г о сина, чальним. Арештування жінки Манойлеску наступило через те,
ку. Т а м п р и в н т а є й о г о Г і н д е н -
значив на п о ч а т о к пів міліона' д о л я р і в п о з и ч к и містовіѓ М о н - М и г а я к о р о л е м Румунії. щ о з її т е л е г р а м д о в і д а л о с я п р а в и т е л ь с т в о , щ о в о н а п о р у ч и л а
бург,' щ а с л и в и й , щ о б у д е п р а -
ггіліер. ТРАГІЧНА СМЕРТЬ КАНАДІИ- в о ю р у к о ю с в о г о цісаря в ділі с в о м у ЧОЛОВІКОВІЃ п р и в е з т и л и с т и в і д К а р л а д о ге'нерала А в е -
С Ь К О Г О УКРАЇНЦЯ, ІВАНА РУМУНСЬКИЙ МІНІСТЕР З А - реску, провідника опозиції М а н ю і нншнх внзначинх осіб, у
З ДІТИЙ ПОГИБЛО В ПОЖАРІ СИРОТИНЦЯ. п р и в е р н е н н я Н і м е ч ч и н і її д а в -
НОВОСАДА. С У Д Ж Е Н И Й Н А А Р Е Ш Т . яких Карло висказуе бажання вернути д о Румунії.
П І П Е К - Г Л Е Д С Т О В Н , Ню Джерзі,'8. падолиста. — У місце- ного значіння серед 4 велико-
Б У К А Р Е Ш Т . — Карний суд у
вім р и м о - к а т о л и ц ь к і м с н р о т и н ц и в и б у х н и н і в н о ч і п о ж а р . Н а - Е С Т І В Е Н , Саск. — Івана Н о - д е р ж а в світа. Ген. ЛюдендорфІ
Кишиневі засудив румунського
стоятельки вивели х л о п ц і в на безпечне місце, але все таки т р о х восада, чистячого 50 літ, щ о
міністра праці Л ю п у на 40 днів)
і Макензен займуть поважні
ЧЕХИ СТАВЛЯТЬ ПАМЯТНИК ВИЛСОНОВИ.
згоріло. працював у майнах Бінфейт, у с т а н о в и щ а п р и б о ц і ц і с а р я , кн.
а р е ш т у за те, щ о підчас вибор- С Т А Н Е ВІН Н А П Р О Т И Д В І Р Ц Я В И Л С О Н А У ПРАЗІ.
Саскачевані, найдено 25 ж о в т - Рупрехт вступить на баварсь-
СУДДЯ ПІЗВАНИЙ ЗА ЗВЕДЕННЯ ЖІНКИ. чої акції д о парляментў заата- П Р А Г А , 8. п а д о л и с т а . — Ч е х и , я к і ж и в у т ь у Ш и к а г о , ф і -
ня н а С і п і я р с ь к и х я р д а х з в і д - к у в а в ж а н д а р м а ^ С у д п р и з н а в к и й п р е с т і л . Ц і с а р В і л ь г е л ь м на псу ю т ь п л я н п о с т а в л е н н я па м и т н и к а п р е з и д е н т е ви В у д р о в у
С О М Е Р В И Л , Н ю Д ж е р з і , 8. п а д о л и с т а . — ВолДер В о р д інтересує`ться в с я к и м и в і с т я м і ґ
тятою головою. це н а р у ш е н н я м п а р а г р а ф у п р о Вилсонови. Згаданий памятник має станути напроти залізнн-
Брогем, 50-лІтний спенсіонований урядник американської з Берліна.
Н о в о с а д в и б р а в с я з д о м у 24 з л о ч и н п р и л ю д н о г о насильства, ч о г о д в і р ц я Вилсона у Празі, й о г о відслонення має Наступити
ф л ь о т и , ггізвав у с у д с у д д ю Д ж а н а Ф р е ч а з а в і д ш к о д о в а н н е в
ж о в т н я , щ о б и к у п и т и с о б і к о - на д е р ж а в н і м у р я д о в ц і п і д ч а с у липні 1928 р о к у .
сумі 1 0 5 , 0 0 0 д о л я р і в з а „ з а б р а н н є й о м у п о ч у в а н ь ж е н и " .
Він м а в к у п и т и с о б і р а з о м в и к о н у в а н н я своїх о б о в я з к і в . П О Л Ь Щ А В А М Е Р И К А Н С Ь К І Й ' Альвина Полесека, американського скульптораќ з а а н г а ж о -
СВАРКА ЗА ЛІЧЕННЄ МОЛИТВОЮ. з сином около 480 акрів землі Міністер Л ю п у належав щ е то- в а н о , ш о б и з р о б и в с т а т у ю В и л с о н а , я ка; м а є б у Т І Є І Й ^ С Й П - В № І -
КУРАТЕЛІ.
НЮ Й О Р К , 8. п а д о л и с т а . — М і ж . л і к а р е м д - р о м Филипом в о к о л и ц і С т і л м е н , Саск., і з а - ді д о о п о з и ц і й н о ї партії. З а - сока. Цілий памятник має бути 15 стіп в и с о к и й . `'ЗІ,
Шенфілдом а баптиським проповідником Стрейтоком прий- п л а т и в з а н и х я к п е р ш у р а т у с у д а к т и в н о г о м і н і с т р а н а а- В А Р Ш А В А . -— А м е р и к а н с ь
ніло д о п у б л и ч н о ї с у п е р е ч к и з а д о с п і ш н і с т ь л і ч е н н я м о л и т в о ю . $ 1 , 2 0 0 . Ш е ф . п о л і ц і ї 'в Е с т і в е н р е ш т с т а в н е а б и я к о ю с е н з а - к и й ф і н а н совий дорадник при НОВЕ ЗАНЯТТЯ М. БОРОДІНА. '
Др. Шенфілд лічив у ж е від двох літ якусь паню Демен, з а я в и в , щ о він' з г и н у в в и п а л ќ о - ц і є ю в п о л і т и ч н и х к о л а х . П р е - ї д е д о В а р ш а в и з к і н ц е м л и с ѓ о - ' ` Є ТЕПЕР ДОРАДНИКОМ МОНГОЛЬСЬКОГО ^
1

щ о була с п а р а л і ж о в а н а . Х о р а з р о б и л а значні поступи д о ви- 1


в б ю смертю.'-'- і з' м і е р м і н і с т р і в п о ч у в ш и п р о та- п а д а . Д о р а д и б а н к у авійде.цейа ПРАВИТЕЛЬСТВА. . Зг г
:

лічення, к о л и п о ч а л а х о д и т и н а , лічннчі молитви", ведені в дорадник після заѓ. з б о р і в ак- Л О Н Д О Н ^ 8. п а д о л и с т а , — К о р е с п о н д е н т ч а с о п и с у , Л е й -


кий з а с у д с к а з а в іронічно, щ о
Першій Баптиській Церкві. Х о р а приписала свої поступи в ви- ціонерів і після ухвалення змі- л і М е й Л П е к і н " п о д а є , щ о М. Б о р о д і н б у в ш и й к о м у н і с т и ч н и й
З І Б Р А Л И 5 0 0 0 Б У Ш Л 1 В З Б І Ж т е п е р б у д е п р и н е в о л е н и й с к л и - ни с т а т у т у б а н к у . Т о д і Д у ї б у д е
здоровленню вплнвови молитов. Проти такого пояснювання кати раду міністрів у вязниці, політичний д о р а д н и к націоналістичного п р а в и т е л ь о к у Ган-
Ж Я ЗІ 130 АКРІВ З Е М Л І . ф о р м а л ь н о вибраний на члена!
виступив п у б л и ч н о л і к а р , к а ж у ч и , щ о пані Д е м е н в и з д о р о в л ю є щоби мати комплет. . ков, з а н и м а е тепер нове с т а н о в и щ е . Є він тепер військовим
ЛАНІГЕН, Саск. — На фар- ради. Американський дорадник' дорадником незалежного монгольського правнтельстяа. '
завдяки й о г о ліченню; се, щ о С т р е й т о н молився, а й о г о помі-
мі А н г л і й ц я М е к Ф а р л е н а , щ е П Я Н И Й м а т и м е в Банку П о л ь с ь к і м спе
ч и и к м а с т и в її т і л о с в я ч е н о ю о л и в о ю , н е п о м а г а л о . ПОЛЬСЬКИЙ КАПІ-
лежить 9 миль від Ланіген, у ц і я л ь н е , ( б ю р о . Наі в д е р ж а н н я
Х О Ч Е П О З И В А Т И У Р Я Д З А Р Е Ц Т ЗА З А М К Н Е Н И Й ДІМ.
Саскачевані, у Канаді, зібрано
ТАН С Т Р І Л Я В Д О ВІКОН
ц ь о г о б Ю р а у с т і й н е н о в ж е спе- ПОЛЬЩА НАБЛИЖУЄТЬСЯ НАНОВО ДО НІМЕЧЧИНИ. .
В А Ш И Н Г Т О Н , 8. п а д о л и с т а . — Федеральний уряд заці- ГОТЕЛЮ. Д У М А Є РОЗПОЧАТИ ЗІРВАНІ П Е Р Е Г О В О Р И В Ш Л И `
зі 130 а к р і в з е м л і 5 0 0 0 б у ш л і в ціяльний буджет.
кавився н е м а л о з а г р о з о ю в л а с т и т е л і в д о м і в , у я к и х всі кімнати До Перемишля п р и б у в не- ЗАКЛЮЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ УМОВИ.
з б і ж ж я , а іменно 2,527 б у ш л і в ) . .' - '`. :' S
або хочби частику замкнено за нарушеннє прогибіційного за- д а в н о н а - в і з и т а ц і ю ш к і л ЛЬВІВ- В А Р Ш А В А , 8. п а д о л и с т а . — М. Я х о в с ь к и й , д и р е к т о р п о л і -
в і в с а , 1,170 б у ш л і в я ч м е н ю її УБИВСТВО КОРШМАРЯ У
к о н а . СІ в л а с т и т е л і к а ж у т ь , ш о у р я д в і д п о в і д а є з а , в т р а ч е н и й с ь к и й к у р а т о р ( д а в н і ш и й віце- тнчного департаменту міністерства заграничнйх справ, виїхав
1,022 б у ш л і в п ш е н и ц і . П е р е с і ч - ЗОЛОЧНВЩИНІ.
рент, т а х о ч у т ь п о з и в а т и ф е д е р а л ь н и й у р я д у суд. президент Шкільної Ради) Рі- д о Б е р л і н а , ш о б и п е р е г о в о р ю в а т и 3 міні'стром Ш т р е з е м а н о м
ио к о ж н и й акер видав понад
Мер. З а м е ш к а в в і н . в г о т е л ю ^ В селі С т р у т и н і , біля З о л о - в справі відновлення переговорів, відносно заключения т о р -
ЗАВЗЯТИЙ САМОВБИЙНИК. 36 б у ш л і в з б і ж ж я .
„Ціти". Припадок хотів, щ о в чева, напало трох замаскова- говельного договору.
Н Ю И О Р К , 8. п а д о л и с т а . — Д о м і с ц е в о ї сте й то вої в я з н и -
ночі п е р е х о д и в п о п р и г о т е л ь них б а н д и т і в н а т а м о ш н ь о г о ВБартеі
ці д о с т а в л е н о н и н і 2 8 - л і т н о ѓо М у р и н а Д ж а н а Г е й н е с а , я к о г о У К А Н А Д І З А Р О Д И Л О С Я
п я я и й к а п і т а н і в и с т р і л и в кіль- к о р ш м а р я Ж и д а з р'одиною. іереговорах кінќнх спеціяльннх і
обжаловано за напад з ножем у руці. С Ь О Г О Р О К У ` М Е Й Ш Е
ка р а з і в з р е в о л ь в е р у на в і в а т . К о л и к о р ш м а р не х о т і в в и д а т и и Женевської .Економ
Мав він б у т и в гостині в о д н о г о с в о г о з н а й о м о г о . Підчас Б А Р А Б О Л Ь ,
Д в і чи т р и кулі в д а р и л и с а м е у їм г р о ш е й , б а н д и т и кинули юї Аѓри к у л ь т у р ної Конференції у
р о з м о в и Г е й н е с м а в к и н у т и с я з н о ж е м у руш' н а х а з я ї н а т а р а -
н н т и й о г о в р у к у , г.ьгу с е й д е р ж а в п р о с т я г н е н у н а с т о л і . Г е й - О Т А В А , К а н а д а . — У р я д о в а (.вікно к і м н а т и , д е с п а в к у р а т о р . йо`го д о з е м л і , п і с л я ч о г о ђ д е н І
с т а т и с т и к а в и к а з у є , ш о у Ка І о т щ а с т є , щ о капітан б у в пя- з них вистрілив з р е в о л ь в е р а й П о л ь щ а м а є д і й т и д о п о р о з у м і н н я з Німеччиною динне
иес к а ж е , щ о він н е х о т і в . р а н и т и свогбі п р и я т е л я . т а - щ о р а н а
була вислідом припадку. ПМДОО, од оі н а д і з а р о д и л о с я с ь о г о р о к у o j Ний і з р е в о л ь в е р о м в р у ц і д а - у б и в й о г о н а м і с ц і . У б и т и й з а - ш о д о р о з в я з к и д в о х п и т а н ь , а і м е н н о , в и в о з у в у г л я я. в а ш е -
мн'ого м е н ш е б а р а б о л ь , я к м и лі і ш о в , а ж й о г о п р и д е р ж а л а л и ш и в ж і н к у й ш е с т е р о дітей. ринарських конвенцій. Т а к о ж м а є наступити ревальорлинція
К о л и поліційний суддя; к а з а в Й о г о в і д с т а в и т и д о вязниці
д о р о з п р а в и , М у р и н у з я в с о б і а р е ш т так с и л ь н о д о с е р ц я , ш о .нулого року. Минулого року поліція, б о иалиби ми „полі- Бандити з а б р а л и тільки кілька- цлових оплат з огляду мі стабілізацію злотого. Сею роботою
д е с я т ь з л о т и х , б о б і л ь ш е не
постановив поповнити самовбийство. Він наперед кинувся з і зародилось п о н а д чЗІ м і л і о н і в т и ч н и й з а м а х " , З а к о т р и й Д е - з а н я т и х е о к о л о 60 к о м і т е т і в , а з о г л я д у на се, щ о П о д ь ш а - ф о -
н а й ш л и й к о р и с т а ю ч и з тем-1
сходів у долину, д у м а ю ч и вбитися сим с п о с о б о м . Потім у ке- {оушлів, а сього року л и ш е 76 сятки Українців сиділиб в ж е в дукуе переважну більшість товарів по нмзшмК коштах ак Ні-
тюрмі. нрї ночі, втікли. меччина, т о м у не п о т р е б у є боятись суперництва Шмеячлвся.
лії в і н п р о б у в а в п о в і с и т и с я ! т а п і д р і з а т и с о б і г о р л о б р и т в о ю . міліонів.

І ` Г ' шЏшшЩШщШІтт
С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , Іб-го П А Д О Л И С Т А , 1827.

F
( І Л - Ж Т Т І І и и к о м в н а ш і й б о р о т ь б і з а на- ѓа г о р о ж а н , ' Л і г а в е т е р а н і в та
таким тяжким завданням
PO0MDHD .193
Bavtpaper punished dally except S a n d a r i tod кеВйа-f
ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІГРАЦІЇ стоїмо тепер задля браку у ч и - ц і о н а л ь н е в и з в о л е н н я , п е р е в о - „ С і ч " п о в и н н і м а т и при „ О б с д -
т е л ь с ь к и х с и л д л я н а ш и х ш к і л . д я ч и в і д п о в і д н у п р а ц ю с е р е д і н а н н ю " с в о ї с п е ц і я л ь и і , авто-
.1 fa GRIND Street, Jeraey City, N. J .
Оюнся ся №е Ukrainian National Atroctttion. Inc. В АМЕРИЦІ Т о м ' у м у с и м о п о с т а в и т и ' с о б і а м е р и к а н с ь к о г о з а г а л у т а у р я - н о м н і с е к ц і ї н а з р а з о к Рідної
Edited by Editorial Committee. ' (Реферат виголошений ѓром. Володимиром К е д р о в с ь к и м на ц і л л ю , щ о б и і в А м е р и ц і з б у д у - д о в и х ч и н н и к і в . О с т а н н я , с е б TOJ Ш к о л и . В с ю с в о ю р о б о т у ма-
Четвертім Конгресі Обєднання). вати свої які, р о з - „ С і ч " , м у с и т ь в и х о в у в а т и здо- ють
інституції, в о н и п р о в а д и т и цілковито
виваючись початкуючих, за рове тілом та душею, з н а ц і о - а в т о н о м н о , в і д п о в і д н о власним
який д е с я т о к , ррків змоглиб н а л ь н о с в і д о м е м о л о д ш е п о к о с т а т у т а м , л и ш е координуючи
О т ж е н а ш е ' п е р ш е з а в д а н н я вже з в я з а н і з А м е р и к о ю . М у с и - с т а т и у к р а ї н с ь к и м и с е р е д н і м и д і н н я у к р а ї н с ь к о ї і м і г р а ц і ї в А її в г о л о в н і м у р я д і „Обєднан-
I BATES, в А м е р и ц і є л;е, щ о б и н а к о ж н о - J м о п р и з н а т и , щ о г о д і д у м а т и та в и щ и м и ш к о л а м и . И н ш і на- м е р и ц і . н".
' F B R E E c a i t t E copy,
му кроці своєї діяльности обо- п р о масовий п о в о р о т д о - к р а ю роди, далеко менші числом від І Т а к и м ч и н о м ми охопимо й
вся YEAR В 7.00 На ріж - Тут не с т а ц у с п и н я т и с я над
На nil р в я з к о в о в и я в л я т и с в о є н а ц і о - н а ш о ї е м і г р а ц і ї . М о ж у т ь п о в е р - н а с , т а к і і н с т и т у ц і ї м а ю т ь , г`
Нетрям т и м в е л и к и м з н а ч і н н я м , яке д л я д і й с н о о б е д н а е м о в с е н а ш е на-
Т В Г Є Є ИВВННСЯ m В -.00 пальне „ я " т а й о г о в с і м а - з а - ' н у т и с я т у д и о д и н и ц і , а л е н е ми щ о й н о т е п е р ніби п о ч и н а є
В Д Ж Е Р В И СЖТІ І ЗАГРААШАЕЮ:
н а ц і о н а л ь н о г о н а ш о г о ж и т т я в ціональІте' життя і, в с і . н а ш і си-
FELALIA M B ІВЃАСЯ O T Y KATEAI с о б а м и в и я с н я т и , щ о в о н о є са- м а с а . О т ж е о с т а ю ч и с ь н а д о в - м о д у м а т и , щ о з д а л о с я б і н а м І
А м е р и ц і т а д л я н а ц і о н а л ь н о ї л и й з а с о б и в о д н і й м о г у ч і й ор-
ВСЯСЯВА... FIO.OOL м о с т і й н е , о р и г і н а л ь н е й не м о - ше, а б о на з а в ж д и в Америці, м а т и . `
с п ' р а в и в з а г а л і м а л и б ці о р г а ґ а н і з а ц і ї , я к о ю є О б є д н а н н є .
F - N - W B L -...S
За оголошення редакдів не відповідав.
-І75 ш же бути
покрите
ідентифіковане, а б о т р е б а поступати т а к , щ о б и во-
іменем д р у г о г о н а - на с т а л а н а ш и м , д о м о м і щ о б
О с н о в н и м и я д р а м и т а к и х на- н і з а ц і ї , я к б и ї х д і я л ь н і с т ь б у л а
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Tea. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. у к о в и х національних з а к л а д і в а к т и в н о ю . Не с т а н е м о т у т д о -
рода.' м и н е п о б у в а л и с е б е в ній, я к у
моглиби стати с и р о т и н ц і - з а - ш у к у в а т и с я п р и ч и н їх н е а к т и в - П е т р о К а р м а н с ь к н й .
Адресні "ЯУОЯОРА", P. О. BOX 3 4 6 . JERSEY CITY, N. JL Д л я т і с н і й ш о г о к о н т а к т у з п р и й м а х , а д і й с н о як " р і в н о
х и с т и , о р г а н і з о в а н і н а ш и м и з а - н о с т и , а л е з а з н а ч и м о , щ о од-^
А м е р и к а н ц я м и мусимо с т а р а - правні г о р о ж а н е цієї п р и б р а н о ї Г И М Н РЕВАЛЮЦШНЕРА.
помоговими організаціями. То- н о ю з г о л о в н і й ш и х п р и ч и н , я
ставати батьківщини. Тим більше, щ о
„ХОРИЙ ЧОЛОВІК ЕВРОПИ" тися як найбільше
членами ріжних загально-аме- сама Америка не л и ш е дає для
м у м у с и м о т а к і с п р о б и в с е м і р - ка п р и в е л а т у т д о п а р а л і ж у в с е ( С п і в а т и н а н о т у : „ М и гайда-
но п і д т р и м у в а т и т а с т а р а т и с я , н а ш е національне ж и т т я , була маки").
Т а к и м іменем н а з и в а л и д о світової війни Туреччину, коли р и к а с ь к и х о р г а н і з а ц і й , як р і ж - ц ь о г о всі м о ж л и в о с т и , а л е с т а -
щ о б и я к н а й с к о р ш е т а к і с и р о - з а г а л ь н а д е п р е с і я , яка наступи
в о н а щ е с т о я л а н о г о ю не т і л ь к и н а а з і й с ь к і й , а л е й н а е в р о - них т о в а р и с т в , к л ю б і в , л ь о ж , р а є т ь с я , гцоби к о ж е н чесний її
тинці-захисти повстали. . ла після т и м ч а с о в о г о р о з г р о С т о м л е н і ділом,-
п е й с ь к і й з е м л я х . В і д с п і в а л и їй в ж е т о д і в і ч н у ю п а м я т ь , а к о л и с п о р т о в и х організацій т о щ о , г р о м а д я н и н був тут, як у себе
С и р о т и , а т а к о ж і платні ро- му у нашій визвольній б о р о т ь - З л о м а н і тілом,-
ЇЇ н е р о з і б р а л и і н е п о д і л и л и , т о с т а л о с я ц е т і л ь к и т о м у , щ о В тих організаціях, коли є мо- дома.
д и ч а м и ч и я к и м и о ґ а н і з а ц і я м и б в Т е п е р ц я д е п р е с і я м и н а є н а Н о с и м о в с о б і д у х а мов граніт.
в е л и к і д е р ж а в и н е м о г л и п о р о з у м і т и с я ш о до} п о д і л у д о б и ч і . жливість, повинні ми т в о р и т и Ц ь о г о в и м а г а ю т ь від нас не
стипендисти, будуть завж- н а ш и х ' р і д н и х з е м л я х в к р а ю , Ми запеклі вої,
З а а в а л о с я , ш о велика війна і програна до р е ш т и підкопають свої національні, українські л и ш е наші особисті інтереси,
ди знаходитися п і д д о г л я - р і в н о б і ж н о м и н а є в о н а й Тут. Лицарі без зброї;
й б е з то'го о с л а б л е н и й о р г а н і з м т у р е ц ь к о ї д е р ж а в и , Так здава- ф р а к ц і ї ч и г у р т к и . І н ш і н а р о - але й інтереси цілого українсь-
д о м ` в і д п о в і д н и х л ю д е й , б у д у т ь З н о в у п о м і ч а є т ь с я з р і с т Т а о- Н а ш і г а р м а т и — с і р к а й лина-
л о с я , а л е В и й ш л о і н а к ш е . - Б о о с ь ми с в і д к а м и т о г о , я к на руї- ди- в л а ш т о в у ю т ь с в о ї к у л ь т у р - к о г о н а р о д у . В и м а г а ю т ь ц ь о г о J
д о б е
живлення українського націо- ІІІТ.
нах с т а р о ї Т у р е ч ч и н и п о в с т а є в 1923 р. м о л о д о - т у р е ц ь к а р е с - ні в и с т а в и і т и м с п о с о б о м в и - і н т е р е с и його визвольної, Р вистудіювані и опред.
нального життя. Оживлення це
п у б л н к а з М у с т а ф о ю К е м а л е м П а ш о ю як п р е з и д е н т о м . Яку ро- являють своє національне об` б о р о т ь б и . Увійшовши в д . лені їх з д і б н о с т и . відповідно Нас катували,
л ю м о ж е в і д о ѓ р а т и о д н а л ю д и н а в ж и т т ќ і н а р о д а , це и а й к р а - личча перед А м е р и к а н ц я м и м е р и к а н с ь к е ж и т т я , ми м о ж е м о ^ ^^L^I^LZfZ'.
йде тепер як в напрямку полі-
та т а п і д г о т о в к а д о ж и т т я . Т о т и ч н і м , т а к і в к у л ь т у р н о - е к о -
Четвертували,
ше пізнати по Мустафі Кемалю, який в з я в с я піднести ` країну Т а к е м у с и м о і) м и т е ж р о б и т и , п р и с л у ж и т и с я й п о м о г т и тій Нас р о з п и н а л и нелюди-ляхи.
темноти, заскорузлости, релігійного фанатизму, і автократії ді ж а д е н н а ш т а л а н не п р о п а н о м і ч н о м у та в н а п р я м і н а ц і о `
щоби заманіфестувати с в о ю б о р о т ь б і б і л ь ш е ніж з а л и ш а ю - Кляті посіпаки,
де д л я українського народу н а л ь н о - д у х о в о г о в і д р о д ж е н н я ,
до ряду поступових держав. По ледачих султанах, щ о мали з а національність. чись п о з а ним. Гончії с о б а к и
с о б о ю святий Коран і наслідство пророка Магомета т а . б е з о - в з а г а л і , а.для нас в Америці, з о - - Ч е р е з т е т р е б а нам о ж и в и `
М у с и м о п і д д е р ж у в а т и ріжні Н о в о г о припливу імігрантіві Н а м и м о с т и л и д о т ю р е м шляхи.
крема. т и д і я л ь н і с т ь й ц и х п р и с п а в -
глядну владу в руках, приходить до влади М у с т а ф а Ќемаль, загально-американські, н е м а є й не б у д е . Т а к с а м е її у-
щ о ч у д о м с п а с ж и т т я п е р е д в о є н н и м с у д о м . Він т о б е р е т ь с я Т е п е р в Америці ч и м р а з біль- ш н х о р г а н і з а ц і й . Дикі знущання
иашим національним і м е н е м ' к р а ї н с ь к а інтелігенція з к р а ю
за р е ф о р м и , п р о я к и х м о ж л и в і с т ь в в е д е н н я н і к о м у н е с н и л о с я . ше в и с и л а ю т ь л і т о м д і т е й на „Обєднання" являється т е - І катування
з в я з а н і о р г а н і з а ц і ї , я к с и т и з е н - не з м о ж е п р и ї х а т и д о А м е р и `
Як к о л и с ь є в р о п е ї з у в а в П е т р о В е л и к и й Р о с і ю , т а к т е п е р р е - „ к е м п и " . Українські діти, п о - пер о д и н о к о ю з а г а л ь н о - н а р о д - С е р ц е нам ї д д ю перелили
с ь к і л і г и ч и ќ л ю б и , ќ л ю б и п о - ки. П е р е д н а м и с т а є о т ж е з а в `
ф о р м у е М у с т а ф а Ќ е м а л ь Туреччину. Він в і д в а ж у є т ь с я кинути п а в ш и в такі „кемпи", цілкови- н о ю у к р а ї н с ь к о ю організацією. ' вщерть.
літичних партій, т о в а р и с т в а У- дання т в о р и т и т у т свої к а д р и .
в кут навіть Коран, найсвятійшу книгу М а г о м е т а н , коли в о н а країнців в е т е р а н і в с в і т о в о ї вій- с в і д о м о ї інтелігенції, б о к о л и ! т о гублять сво. національні В о н о ж и л о й р о з в и в а л о с я в ча Годі в ж е ридати,
с т о ї т ь на п е р е ш к о д і й о г о р е ф о р м а м . Як к о л и с ь ц а р П е т р о на- ни, я к і с л у ж и л и в а м е р и к а и с ь - м и не б у д е м о її м а т и , т о не з а п р и к м е т и , я к о с т и та с в і д о м і с т ь . с и н а й б і л ь ш о г о н а ш о г о з а н е п а Милостині ждати —
казав московським кацапам урядово голити бороди, те саме кій а р м і ї , чи я к і и н ш і ї м п о д і б - г о р а м и т о й ч а с , к о д и в с е н а ш е Т о м у т р е б а с т а р а т и с я о р г а н б д у т а р о з б и т т я в А м е р и ц і . І м и Б р а т т я , д о з б р о ї ! В о л я , а б о
робить тепер Мустафа Ќемаль, наказуючи поскидати Туркам ні о р г а н і з а ц і ї . П р и к о ж н і й м о - н а ц і о н а л ь н е ж и т т я п і д е д о с к о - з у в а т и н а л і т о с в о ї у к р а ї н с ь ' к і п е в н і , щ о п і с л я ц ь о г о К о н г р е с у (смерть!
„ з голов ще й фези. Ќемаль відважується на'того рода велику ж л и в о с т и м а є м о с т а в а т и д о му- р о г о упадку. М у с и м о м а т и сві- „ к е м п и " . Деякі б і л ь ш і н а ш і ко` „ О б є д н а н н я " в и й д е щ е б і л ь ш е Н а с не р о з к а ю т ь ,
р е ф о р м у , щ о о с в о б о д ж у е з а к р і п о щ е н у в гаремах турецьку жін- н і ц і п а л ь г г и х чи и н ш и х г р о м а д - д о м і к а д р и с в о ї х і и ж и н і р і в , а г - л ь о и і ї , щ о д о б р е з о р г а н і з о в а с к р і п л е н и м , з я с н о н а ч е р к и е н о
к у , з а б о р о н ю ю ч и х о д и т и їй з з а к р и т и м л и ц е м . В і н д о п у с к а є її Не з а л я к а ю т ь ,
с ь к и х , а б о д е р ж а в н и х в и б о р і в р о н б м і в , л і к а р і в т а в ч и т е л і в . В ні, м о ж ' у т ь л е г к о з а в е с т и т а к і ю новою програмою своє:
д о голосовання і урядів. Все те було досі ненарушеною с в я т о - Х о ч б и нам т і л а ж а р и л и вогнем!
й т о с т а в а т и о к р е м о ю українсь- Канаді для виховання українсь-j кемпи", в яких наші діти бу д а л ь ш о ї діяльности. В ньому,
стю. А х т о б у в би в а ж и в с я п р о т и ц е г о в и с т у п и т и , б у в би ціл- Видержим` тортури
кою групою, входячи, к о л и кої н а ц і о н а л ь н о ї і н т е л і г е н ц і ї Д у т ь т д д о г л я д о м с п е ц і а л ь н и х як д і й с н о в „ О б є д н а н н ю " у к р а ;

к о м певно п е р е п л а т и в т а к и й виступ ж и т т я м . Б о я к р а з на тій й к а з а м а т і в мури —


т р е б а , в певні д о г о в о р и з з а - з о р г а н і з о в а н і с п е ц і я л ь н і інсти- і у к р а ї н с ь к и х учителів-інструк їнеьких національних о р г а н і з а
т е м н о т і та р е л і г і й н і м і к у л ь т у р н і м ф а н а т и з м і о п и р а л а с я с и л а Н е с п і д л и м о с я , с п и н и не з і г н е м !
г а л ь н о - а м е р и к а н с ь к и м и в ї д п о - т у г и ім. М о г и л и , Г р у ш е в с ь к о - І Р - П р а к т и ч н е т о
п е р е в е д е н н я цій в А м е р и ц і , п о в и н е н к о н ц е н
і в

всемогучих ледачих султанів, щ о довели Туреччину до цего, відиими групами. г о та ин. В А м е р и ц і п о д і б н о ї ін- в ж и т
о р г а н і з а ц і ї та у т р и м а н - т я
труватися увесь загальний на Душу оддаймо —
щ о її в в а ж а л и з а г а л ь н о х о р и м ч о л о в і к о м . ституції немає, а т о м у мн тут і н
" я
1 т
` а к и х к е м п { в К О Ж Н А М ,
прям нашої тутешньої націо
-Ми маємо отже старатися Не забуваймо,
с ц е в і с т ь м о ж Є
Сам М у с т а ф а Ќ е м а л ь не в і р и в в ж и т т є з д а т н і с т ь Т у р е ч ч и - всіми силами стати, т а к би ска- не м а є м о с в о є ї а м е р и к а н с ь к о ї і - Розвязати відпо- нальної праці. Щ о н а ш і ниви ляцький топче
в і д н о д о
ни. П р и н а й м і н а н а й б л и щ и й п р о т я г часу. Т о м у т о п о с в і т о в і й і н т с л і г е н ц і ї в т і й м і р і я к її м а є м і с ц е в и х у м о в . Ц е не Для більшої концентрацг Тдраб!
зати, інтегральною частино-
війні н о с и л и с я кЄмйлісти д о в г и й час з д у м к о ю в і д д а т и Т у р е ч - Канада. Бо колиб ми тепер в тяжко, бо ж Американці беруть для б і л ь ш о ї доцільностѓі зѓа Присягнім на муки,
ю американського життя,
чину під п р о т е к т о р а т я к о ї с ь другої, с в і т о в о ї імперії, м і ж я к и - п л а т н ю з а у т р и м а н н я дітей, даних вище організацій, щ о о
стояти на боці в ролі сторонних кожній українській кольонії в На жандармські буки
мн п о с т а в л е н о А м е р и к у на п е р ш е місце. Т а з г о д о м м о л о д і т у - глядачів, а б о замикатися в сво-1 Америці мали своїх учителів а х о п л ю ю т ь ріжні сторони н а ш о І на т о р т у р и О л ь г и Б е с а р а б !
рецькі патріоти навчилися поборювати одну трудність з а дру- шого національного ж и т т я в А
їх н а ц і о н а л ь н и х ш к о р л у п и н а х . м е р и к а н с ь к и х ш к і л , т о в о - П р а в и л ь н о ю бузѓа д у м к а з о р -
г о ю . а коли Мустафі Кемалеви вдалося піднести патріотичний м е р и ц і , т р е б а , щ о б и ті всі н а ш
Р а н і й ш е всі м и т у т г а д а л и , ни, маючи з а г а л ь н о - п е д а - г а и і з у в а т и в А м е р и ц і : Л і г у го-
дух д о цеї міри, щ о в тих т я ж к и х часах з м о г л и Т у р к и покона- організації могли виступати
ти грецькі в і й с ь к а т а п р о г н а т и їх з т у р е ц ь к о ї з е м л і , з р о с л а в
щ о п р и й д е час і ми п о ї д е м о д о гогічиу
д о м у , д о с в о є ї р і д н о ї з е м л і . А- л и б провадити
підготовку,
й
з м о г - рожагг у к р а ї н с ь к о г о п о х о д ж е н -
в е в ч і р н ї ня, Л і г у в е т е р а н і в т а „ С і ч " , одним спільним ф р о н т о м , тре-
МІТИНГИ ВІДДІЛІВ Ш Ю З А

них в і р а у в л а с н і сили та д о в е л а за к о р о т к и й час д о ц е г о , щ о ' ле тепер обставини т а к склади- ш к о л и ба, щ о б и їх діялньість була
д л я українських д і - І К о ж н а з цих о р г а н і з а ц і й м а є ДЖЕРЗИ СИТІ, Н. ДЖ. Отсим пові-
турецька республика глядить сегодня в д а л ь ш у будучність як ся, щ о г о д і д у м а т и п р о с к о - т е й , м а ю ч и д л я т о г о в і д п о в і д - с в і й с т а т у т із з а з н а ч е н и м и з а в - п л я н о в а й о Д н о ц і л ь н а . А ц е бу- домляеться членів Тов. Укр. Січи, віл.
нова, відроджена держава. Хорий чоловік виздоровів, коли рий п о в о р о т туди, о с о б л и в о ну п і д г о т о в к у в у к р а ї н с ь к и х ' д а и н я м и , н а п р я м о м д і я л ь н о с т и д е м о ж н а о с я г н у т и , к о л и всі в о 170, що місячні збори відбудуться в
пятницю, дня 11. листопада, о год. 7.
п о з б у в с я релігійного ф а н а т и з м у і автократії, а д а в місце по- тим, щ о тут виховали та вихо- навчебно-виховавчих ни з і л л ю т ь с я В О б є д н а н н ю . вечер, в гали під ч. -72 Morris St. На
і н с т и т у - та п р а в а м и . П е р ш і д в і о р г а н і з а
(

ступови і демократії. , в у ю т ь с в о ї х д і т е й , я к і о р г а н і ч н о тах. К о ж н а з ц и х о р г а н і з а ц і й : Лі ці збори кождий член повинен обо-


Н е с т о я л и б м и т о д і п е р е д ції м о ж у т ь б у т и в е л и к и м ч и н - вязково явитися, `бо t нові і важні
справи до полагодження.

КЛІВЛЕНД, О. Тов. Сокіл, від. 336.


о. д р . М. К о п а ч у ќ . повідомляє своїх членів, що місячні
дилн такі самі культурні ступні Неписана історіяѓ ідиии. Уміння д е с т и ф р о в у в а т и н и м и ` м а п а м и й о б р а з а м и с в і т а збори відбудуться в неділю, дня 13-го
( д о б и ) , які в і д к р и т о в п е ч е р а х Так т о ' т р е б а ' б у л о а ж цілих' передісторичні п а м я т к и є о д - п е р е д н а ш и м и о ч и м а , т р у д н о гидолнста, о 1-ій пополудни в гали У.
і НАУКА ВІДЃАЃЎЄ МИНУЛЕ ЛЮДИНИ і г р о б а х . А в г л и б ш и х і ст`Зр-
ш и х в е р с т в а х піску і ріни від-
'пи.м з н а й б і л ь ш и х в і д к р и т ь г с о б і у я в и т и , щ о 1 5 т и с я ч л і т ) бути на збори, бо е важні справи до
н а й ц і н и і й ш и х н а у к о в и х д о б у т - т о м у не б у л о а н і о д н о г о - о д н і - полагодження. — Гриѓ. Степанеќ, фін.
Н. Дому. Проситься всіх членів при-

(Докінч енне). вдалося скласти передісторич секр.


крито ще старші останки щ е ків д е в я т н а р ц я т б г о с т о л і т т я . ського ш м а т к а землі, де би між
ний к а л е н д а р а б о с и с т е м а т и ч -
давніЃѓших камінних діб. Ілюдьми був в и с ш и й спосіб жит- КЛИФТОН. Н ДЖ. Тов. Українська
ний п о д і л ч а с у д л я Е в р о п и і
Передісторичний календар. значно археольоги Франції. В Передовсім п о к а з а л о с я , щ о в с т а в и т и в і д к р и т т я М е к Інері і Колиска цивілізації. тя н і ж т о й , щ о п а н у в а в н а в с ь о - Січ, від. 182. повідомляє, шо ІННЧ.ІІІ-
ний мітінг відбудесь о 2-ій ѓод. попол.
т е с т о м ў десятиліттю минулого „громові клинці м у к о н т и н е н т і А в с т р а л і ї в х в и в неділю, дня 13. листопада, в гали
Наука мусіла попрацювати Б у ш е д е П е р т е на п р а в и л ь н о м у Н е з а б у в а й м о , щ о Е в р о п а ц е
с т о л і т т я в о н и п о ч а л и с и с т е м а - так парохіяльНій, 47 Hope Ave., Passaic.
ще яких 60 літ, з а к и в і д к р и т т я б о г а т о н а з б и р а в був Б у ш е місци. Дослідувачі лю, к о л и с о т н и к К у к п р и ч а л и в N. J . На порядку нарад є важіїі сир -
передісто- тільки невеличка з а к у т и н а сві-
тично д о с л і д ж у в а т и печери в де Перте, були начинням виро- був д о його берегів. ви до полагодження, то повинністю
о. М е К Інері І д р і б н о г о урядѓѓи- р и ч и о г о ч а с у не м о г л и з о р і є н - цивілізація, я к о ю ж н е бі-
Франції і спостерегли, щ о лю- блеиим людською рукою саме кождого члена е'прибути иа збори.
ка Б у ш е д е П е р т е д о ч е к а л и с я туватися в знайдених передіс- лий чоловік, не пойстала В Е в - Н а у к а , в і д к р и в а ю ч и т а є м н и Довгуючнх членів взнваеться щоби
де, які к о л и с ь д а в е и - д а в н о ж и - в ц и х . д а в н і й ш и х камінних д о м и н у л о г о прийшли і віірівнали свої залеглости,
своєї п р а в д и в о ї оцінки. Т р е б а торичних п а м я т к а х , д о к и н е р о п і . Н а м с л і д з в е р н у т и ' с в і й ці п е р е д і с т о р и ч н о г о бо інакше поступиться з ними після
л и в них, м а л и л и ш к а м я н е з н а - б а х . Т а к т о т е п е р а ж с т а л о яс л ю д и н и , о б д а р у в а л а р і д л ю д -
б у л о наперед у л о ж и т и переліс- сконструували собі згаданий зір на Схід — д о Єгипту а б о статута. — М. Пнпюк, предс; Гр. Ясі,-
р я д д я , і щ о т е з н а р я д д я б у л о но, щ о к о л и ш н і й д р і б н и й а к ц и ків, секр.
торичний календар, і то такий, вже правильний поділ часу а б о Вавилену — з а слідами місця ський новим важним обявлен-
зовсім инакше куди с т а р ш е з о в и й у р я д н и к натраггив б у в на ням, щ о на п р о т я з і я к и х
який б и п о к а з а в , в я к о м у по- НЮАРК, Н ДЖ. Отсим повідомля-
н і ж к а м я н е н а ч и н н я з н а й д е н е в т у д о б у л ю д с ь к о ї п е р е д і с т о р и - к а л е н д а р . Ц е м о ж н а б у л о з р о - J н а р о д ж е н н я н а ш о г о н о в і т н ь о г о )п о к о л і н ь п е в н і п а р о с т и Л ю д с ь - еться, що мітінг Тов. „Запорожськл
рядку люди, щ о обробляли ка-
с к а н д и н а в с ь к и х с т а р и г г н и х м о - ч и о ї б у в а л ь щ и н и , щ о в і д д а л е - б и т и а ж т о д і , к о л и в ж е м а л о с я с п о с о б у ж и т т я . Н а у к а д о в е л а й к о г о р о д у п і д н я л и с я з н а й н и з Січ , від. 371. відбудеться в суботV.
мені з Т о р к в е й в А н г л і ї т а А б е - я

г и л а х . О с ь ч е р е з щ о т о ф р а н - н а р і д н а с щ о н а й м е н ш е на с т о в р о з п о р я д и м о с т и б і л ь ш е м а те, щ о с к а н д и н а в с ь к и й п е р е д і с - Д" _ І-- падолиста,"в гали церковній.


віль` в Ф р а н ц і ї , л у ч а т ь с я з н о в і - ш о г о д и к у н с т в а д о с в о г о нині- 49 Beacon St., Newark, N. J . ІІроситьсч
гдуські у ч е н і р о з д і л и л и к а м я н у т и с я ч л і т , а м о ж е в д в о є а б о й т е р і я л і в з п е р е д і с т о р и ч н и х ч а т о р и ч н и й к а л е н д а р с п р а в д ж у - членів прийти на мітінг точно о ѓод.
тніии мешканцями Европи.
д о б у на дві добі, а т о на: иео- многс кратно сів. Б о д о в г о п е р е д т и м , з а к и є т ь с я і в Є г и п т і : і т у т н а й н о в і - ш н ь о г о в и с о к о г о к у л ь т у р н о г о Ь.Л вечером. З тих причин, що оіи-
більше. Знов с т а н у . В с і с в і д о ц т в а в н а ш о м у сля галя буде зайнята на нредставлен-
Скандинавські археольоги л ю д е в и н а й ш л и ш т у к у с п и с у - щ о ю п е р е д і с т о р и ч н о ю д о б о ю J
д о б у а б о н о в у к а м я н у б л и з ш а п р о в і р к а начиння в і д - ня. Рівнож пригадується тим, що ще
почали укладати такий перед- ( р о з п о р я д ж е н н і в к а з у ю т ь в и р а
д о б у і п а л е о л і т и ч н у д о б у а б о к р и т о г о о. М е к Іиер'і-єм в ч е р в а н н я і с т о р і ї н а письмі', л ю д с ь к а я в л я є т ь с я т а к з в . з а л і з н а д о б а , НЄ ЗЛОЖИЛИ НА СИРОЇ НІІЕПЬ У. II. с .
історичиий календар в четвер- і с т о р і я з а п и с у в а л а с я с а м а в пе- ПО зно н а к а в к а з с ь к у п а р о с т ь л ю д нехай се учинять па сім мпїнгу. — Ів.
тому десятиліттю девятнайця-
ѓгару камяну д о б у воній глині під в а п н я к о м в Кеи-
черах, ` надрічних зарінках ТА
ТЛІ " 'бронзова . „ ; Р
^ Д
- Тарновськнй, п р е д с ; Ол. ШУМСЬКПН, в а я к н а п і о н і

секр.
Коли французькі геольоги т о в і й П е ч е р і п о к а з у є , щ о в о н о м і д я н а д о б а ; а н а й с т а р ш о ю й л ю д с ь к о г о р у х у л и ч а в і й ш о г о
т о г о віку. Ч и м а л о етаринниу гробах.
вироблене людською рукою в І найдовшою д о б о ю була камя- „ Д Р А Б И П Т Ц И В К ТОЛІДО, О. Бр. св. О. Николая, від.
гробів є розкинених по Данії стали п р о д о в ж а т и свої досліди,
с П О

Передісторичний печерний )7, повідомляє своїх членів, шоби


спостережен- стилю пізнійшої так зваиої,ка-
1
н а д о б а , в к о т р і й з н о в р о з р і ж - ^ К а в к а з е ц ь л і з п о н и з ш И Х І прибули на збори, дня 13. падолиста,
Швеції та Норвегії. Після того, зони д і й ш л и ^ д о чоловік був неохайний і край-
с т а р и н и и й к а м я н и й в і к мінно`ї п е ч е р н о ї д о б и д е с ь біл'я
в 1 1 0 fl
l o
няємо палєолітичиу , н е о л г т и ч - . ' - ^ ЙЎ "?"? --i ЃОД- ПОПОЛУДНІЇ 1111 Ц Н И З и

к о л и б о г а т о 'з н и х р о з к о п а н о , ' . " " ' " но н е д б а л и й ; т а к о ю б у л а ' і й о - ч. 527 Hudson, в домі члена М`. Космн-
щ а б л я х е п о в і л 0

б в н е з м , 0 д о в г и П 15 д о 2 0 т и с я ч л і т т о м у .
1 1 , 1 0 й 0 ну д о б у . Т і л ь к и о д н а р і ж н и ц я
р о з с л іідджжеениоо і п о р і в н а н о , с т а л о У Р " - '
г о ж і н к а ; в о н а н і к о л и н е ч и с т и - з а х о д и т ь м і ж к а л е н д а р е м є г и ( К о ж н и м д а л ь ш и м щ а б л е м д о нн..Проситься всіх членів прибч-ти, бч
е важні справи до полагодження. Про-
ясним, щ о вони н а л е ж а т ь д о ' г о м о ж н а б и поділити щ о най- 001
П о с м е р т и о. М е к Інері п р о л а с в о г о м е ш к а н н я і н е з а м і т а -
т р о х д і б : в н а й с т а р ш и х Моги м е н ш е щ е н а с і м о к р е м и х к о д о в ж а в й о г о п р а ц ю в К е н т о в і й ла д о л і в к и . В с я к і в і д п а д ќ и п і -
петським і скандинавським:
ситься членів привести своїх знакомиу
котрі хотілиб вступити в члени, бо 6У- У^^гТ^Т^ ^ Р ЗДАЄТЬСЯ Щ 0
роженці знад Нілю ступали в І " ^ Х Г " ' демо приннматн нових членів без о-
л а х з н а й д е н о т і л ь к и к а м і н н е на` р о т ш и х д і б . К о ж н а з . ц и х д і б П е ч е р і В і л е м П е н д ж е л і . В і н т о с л я к о ж н о ї ї д и , з н о ш е н і о к р а - к у л ь т у р н і м п о х о д і
П Л

цілих платп вступного. — и. Роіщшка. сек . (

чиння; в с е р е д у щ і й групі гро в і д р і ж н я е т ь с я о д н а в і д д р у г о ї й в і д к р и в в її н а й г л и б ш и х в е р - с и , з у ж и т е н а ч и н н я п а д а л о н а


літ переѓд Н о р м а н ц я м и - РОЧЕСТЕР, Н. И . Сестр. Пр. Бого-
бѓв о р у ж а б у л о б р о н з о в е ; а в о с о б л и в и м с п о с о б о м о б р о б л е н - с т е а х т а к е н а ч и н н я , яке иалежа- з е м л ю й т о л о ч и л о с я під нога- небезпечний родиці, від. 36, повідомляє своїх член-
П о л и щ а ю ч и се, н а ш і д о с л і д и
найновійших могилах о р у ж а ня к а м і н н о г о н а ч и н н я й о р у ж а л о д о н а й с т а р ш о ї п а л є о т и ч н о ї і м н , д о к и н е с т а л о а р х е о л ь о г і ч - Ч І Ѓ Ц ^ Н Й і і ш н і с т ь б у д е ч и м І кинь місцевих і позамісцевих, що мі-
Т а к т о ф р а н ц у з ь к і в ч е н і , п р о в і - д о б и , с е б т о д о тог д о б и , д о ко- в o6qjc к р а я х в к а з у ю т ь на од- тінг відбудеться дня 14. падолиста, в
було з заліза, ною памяткою. І кілько коли д а л ь ш е ^ и м б і л ь ш е п р и с к о р ю - неділю, о 2-ій ѓод. попол., в гали цер-
р и в ш и п р а в и л ь н о знахідки п о т р о ї н а л е ж а т ь „ г р о м о в і клин н а к о в Г в и с л і д и : `сходячи с т у п - І ^ В 1 С Я ? Ч И

Після ц ь о г о скандинавські у ковній, 303 Г у д с о н . Е в . Обовязком е П Н Є М в Є В Є

п е ч е р а х та р у с л а х рік, з д о л а л и яка р і к а в и л и в а л а с я , в о н а з а в - ( н е в о в з а д , в м и н у в ш і с т ь , ІхніТ"'`' ' ^" - ^ а н и ц ь кождоі членкині явќѓись на означений


чені у с т а н о в и л и передісторич ш Б у ш е д е П е р т е , з н а й д е н і ще з а б и р а л а в с я к і о б л о м ќ и в с і - м і с І я в л я ю т ь с я місточками час, бо є важні справи до полагоджен-
поширити значно простий ка- с ь к о г о - п о с т у п у ? „ Н а у к а , щ о ) ня. Довгуючим належиться внрівнаги
ний к а л е н д а р , в к о т р о м у л ю д - г л и б о к о в я м а х н а з а р і н к у у с т г С е, „ї . д к о л, иХн и .в. с .влоеє^ ір уЛсХл о. л: ио р у ж я , 1
...... . Д л я п о с п і ш н о с т и й в и с о т и J
л ю д -
лендар Скандинавців. щ е д а л ь ш е м і с т о ч к а с х о д я т ь н а г л я д и т ь в м а й б у т н є ' V п о в и н н а свої залеглости, бо в противнім разі
и м и и

ське минуле п о д і л е н о на т р и р і к и Сом. М і ж г е о л ь о г а м и є за- т о й о г о ч о л о в і к з а к и н у в та


щ о будуть суспендовані. — Росоловська,
д о б і : н а й с т а р ш а д о б а ч а с у Пе' Т а н а ц ь о м у в о н и н е спин'и- г а л ь я о п о ш и р е н а в і р а , щ о т а й - ' к о с т и в б и т и х н и м з в і р і в . З е м л я с е л а , д о к и н а р е ш т і н а в і т ь в Є - І т а к і п и т а н н я . Т и м Іпредс; К. Олексин, секр. д а т и О Д В т п а

гипті і Вавилоні — щ о загаль- м и щ е не п о к і н ч и л и з


ц е т а к з в а н а їлися; в о н и з в е р н у л и пильну нн н а й р а н ь ш о ї передіст`оричної п і д н і м а л а с я а б о м о ж е у п а д а л а і ч а с о м
редісторичного ФІДАДЕЛФІЯ. ПА. Тов. „Єдність .
н о в в а ж а ю т ь с я к о л и с к а м и ц и в і - „ н а у к о ю , щ о г л я д и т ь в мину-
д о б а к а м я н а ; . п о ній с л і д у в а л а в в а г у на п о к л а д и піску Й P I H H J людської бувальщини л е ж а т ь тоді русло ріки ставало підвис- лізації — ми д о х о д и м о . д о т о г о від. ІвЗ, повідомляє в с і х своїх членів,
"
доба бронзова; а по б р о и з о в і й И л о в ж
Д о л и н р і к т а к и х як С о м , з а к р и т і в н а й г л и б ш и х с х о в к а х ш е и о ю п л о щ и н о ю , н а у б о ч у що місячні збори відбудуться в неді-
л с

д е Б у ш е д е П е р т е з н а й ш о в т а к і ч а с у , к о д и там не б у л о н і х а т и щ т у лю, дня 13, листопада, о годині 1-ій Ш Я Я Ш в т т Ш т в т я я я т т і


д о б і наступила н а й н о в і й щ а до- К е н т о в о ї П е ч е р и . С а м е п і д сЮ н а д р і ч н о ї д о л и н и , з а х о в у ю ч и в пополудни, в Ќлюбі Тов. Укр. Амер.
неоцінені с к а р б и з ч а с і в п е р е д - т о п о р у Англійці з а х о д я т ь с я ' бі- с в о й о м у `нідрі ні к о м о р и , н і ` у п р а в л е н о г о п о - Горожая, 847 Н френкЛин УЛ. До по-
- б а так зђінязалізтга. погребані т ц м лаголження е Важні справи. Делегат
і с т о р і ї . В т и х в е р с т в а х п і с к у і ля в і д н о в л е н н я д о с л і д і в , щ о т о ! п а м я т к и . С а м е з т а к и х в і д к о п а - ля, а т і л ь к и д и к а п у щ а , п р о н и - , Заковані брати мої
здасть справозданне з Конгресу, який
К а м я и а д о б а п о д і л е н а на д в о є з а н а й п о з н а ч е н а с т е ж к а м и , щ о В ш л я х е т с ь к і с т а т у т и , відбувся "Л5. жовтня, ТОМУ оорвизком с
рДии, щ о находяться б л и з ч е і їх р о з п о ч а т о б у л о т о ч н о с т о - н и х п а м я т о к д о с л і д н и к и п е р е д - (

Цей тимчасовий передісто- поверхні і т и м самим є новій-1 т о ними мисливці гналися з а кождого члена бути н_ воор^... п,.о-
Пора, пора поскидати, ситься також привести своїх знака-
літ т о м у . історії сконтруували календар
рнчшій' календар розширилі: н о г о походження, вони прослі-, дичиною. Неаольннкам пуги. мих, а ми їх радо впишемо до Лов.
о—— Іпередісторичного минулого лю- Єдність і до У. Н. Союза баз nrrvn-
Нам, щ о виросли з доклад- _ п. к лі;ш. ного. — Ррні. Фііайт, секр. У
СВОБОДА, METBFEP,'IO-го птотісщшт
10" .̀ `'"
ської й Рожанковської, до я к и х . ч ї " від хлопця, щ о щ о й о г о с л у х а т и ц і л у ніч. С к л а д е - р о з д а в а в і . т о и с х о ч у т ь з н а т и , а це и,
залицявся.
ПОЗІР!
з УКРАЇНСЬКОГО Слухач вічно
п о ч а в їх нищити.
чув те слово Ну„
в ч а с и п р о г о л о ш е н н я г а л и ц ь - н и й а ч л е Щ в СГчи т а з м і ц н е н и й
к о л и к о ї д е р ж а в н о с т и н а В е л и к і й У- такими
— думаю вправними співаками, собі, — СВЯТО УКРАІНСЬКОІ Д Е Р Ж А В Н О С Т И
- ВІД?ВЯТКІІЄТЬСЯ `-
„Я" і „Я'Ч немовби бесідник 'патріоти з п і д б л ю м ф і л д с ь к о к р а ї н і п а н у в а в р о с і й с ь к и й г е н е - як п а н і К о р н а т , О л ь ш е в с ь к а т а
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ,
№ВЕЛИКИМ КОНЦЕРТОМ
мав говорити свої мемуари А р у т е н с ь к о г о с т я г у т'ак б о я т ь с я р а л - г у б е р н а т о р С к о р о п а д с ь - п. Б о б р і в і инші, с п о ч и в а ю ч и в
п р о г е р о я Л и с т о п а д о в и х Д н і в , т и х р о з к и д о к „ С і ч и " , т о п е в н е к и й , щ о з в а в с я г е т ь м а н о м . У- р у к а х з н а м е н и т о г о диригента,

НЮ ИОРК, НГГ'И. п о л к о в н и к а Д м и т р а В і т о в с ь к о - } т у д и слід піти. к р а ї н с ь к і н а ц і о н а л ь н і д і я ч і бу- з в у ч а в він я к я к и й н е в і д о м и й


го, не- с к а з а н о б у л о ні с л о в а . В е ч е р о м д е с ь п о ш е с т і й ЃО- л и з а м к н е н і п о в я з н н ц я х , а б о п р е к р а с н и й , м у з и ч н и й інстру-
С в я т о П е р ш о г о П а д о л и с т а yj С л у х а ч і з н а л и , д о к о г о п а н б е -
д и н і й д у До С т е й в е с е я т Гай І х о в а л и с я в і д Ь и о с к о в с ь к о - г е т ь - мен. А ' ц е б у л и н а ш і рідні я р о -
`В НЕДІЛЮ, ДНЯ 13-ГО ПАДОЛИСТА 1927 РОКУ
НароДНім Д о м і . сідник залицявся десять літ Скул. П р и є м н о в р а ж е н и й . З о м а н с ь к о ї в л а д и . Колиб т о д і Га- сті р о б і т н и ц і й р о б і т н и к и й О. г о д и н і 5 - т і й п о п о л у д н и в е ч і р н я , а в і д т а к п а н а х и д а з а в с і х
Перечитав я в часопису, щ о п е р е д П е р ш и м П а д о л и с т а , а л е 'всіх с т о р і н п о с п і ш а ю т ь б а г а т о л и ч и н а о г о л о с и л а ' п р и є д н а н н я с п і в а л и т а к , щ о к р а щ е не мо-І Борців поляѓднх з а незавнсимість Української Держави.
н е ч ў л и н а в і т ь з г а д к и п р о т е , н а ш и х л ю д е й д о галі. до- г е т ь м а н с ь к о г о і генерал-гу- ж н а с о б і у я в и т и . А ц е ж і а м а т о П о вечірни п р о с и т ь с я усіх я в и т и с ь в
тутешній Н а р о д н і й Д і м і з л у -
чеиі з н и м т о в а р и с т в а обхо-" щ о з р о б и в Д м и т р о В і т о в с ь к и н
імть у н е д і л ю , д н я 6. п а д о л и с т а
сполудня, Л и с т о п а д о в е Свято
(у д е н ь П е р ш о г о П а д о л и с т а . .
Отеє д о б р е ^ — д у м а ю собі, б е р н а т о р с т в а , т о вона наража- ри.
х о ч м о ж е не т а к славно бу- лася р а з о м з Україною стати
Т р е т у ч а с т и н у с в о є ї і і р р м о в и Д У Т Ь співати, як в „ Н а р о д н і м о д н о ю з губерній Росії. Про- ся с в я т о ч н и й настрій. Л ю д е , щ о
На ц ь о м у в е ч е р і , д і й с н о чув-

Н а
вою Turj.Й 803
к
оте
-N.
р г
і F
ROб N
у
дTссвп
е
а SявтT
о K
УКРАЇНСЬКІЙ ГАЛИ :
і
а
т
ч
ни Eй
и ET,укрнр а
еї
с
фьк
и
е
рй
а
т AвL
х
иEргN
о о
лTо
O
W
с
им
с
т
ьN
ц
і
Ц е г Є л ь с ь к и ^ ' " . .'цосвя^і

Н ч
кн
сц .ім
еиойм
наиьн
м г
р
іденхі
о м
ьроС б
(.
у л
увриоо б
я.чт.и ,
істоТ У к рн
а
ї
ц і
Є.ом
-.уІпдр'одсаи
тмоодсичис
с'вяточним В і ч е м . С в я т о ч н е . в і мовець закликав критикоманів прийшли ..послухати, співаки,

д
вбіо
сардои
тьбўившін9̀аш
к р а щ е -стати д о ` реальної р р б о - п р о м о в ц і , . с і ч о в и к и р о з п о р я д - їїШямш,
' че мало, р о з п о ч а т и с я п а н а х и -

во гам
колиЏ ЧИ Ук
лою у гр. к а т . ц е р к в і п р и 7-миЙ т и й культурно т а національно чики чулися однією родиною.
ўлиці, а п о п а н а х и д і м а в в і д б у к о м у н і с т и , в А. м е р и ц і Іі л'`.іл`
на В л е - і т о н а л ь н о г о, с в я т а ,
а підносити на в и ш и й щ а б е л ь Це-була дійсно одна націонали г а л і

тиси п о х і д у ч а с н и к і в з ц е р к в и з н а ю т ь
н а ш у і м і г р а ц і ю т у т в А м е р и ц і , н а сі.мя, п е р е с я к н у т а п а т р і о т и з -
л н к і й У к р а ї н і , не УКР^' т ь с я святочний настрій. Л ю -
до Н а р о д н ь о г о Д о м у . Х т о п р и -
а Є
н і ж у в е с ь час з а й м а т и с я о п л ь о м о м т а г а р я ч о ю л ю б о в ю до 262-3 Комітет Падолнстового Свята.
і я с ь к о . м о в и , н, г р а м а т и к и , н і , ^
вуванням українських діячів т а своєї рідної б а т ь к і в щ и н и . Я{
й д е В с е щ
йшов з а в ч а с у , щ о б и в з я т и у-,
правописи. J ладу, спокійно. Умундуровані
a
^'Ш
. F;
часті, у сім т о р ж е с т в і , т о й б а - всієї в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б и . щ е н і к о л и не п о ч у в а в с е б е в НЮ
Вражіння з ціло, промови ^ ти, а
'іив, як з ц е р к в и , в и й ш л а г р у п - )
с і к и
И о р к у т а к с в я т о ч н о я к на сім
ю т ь к у д и й

м ў а л о бути таке, щ о властиво . ^ . ^ Д а л і п о п р о м о в і п. В . К е д -


ка людей, я к и х 1 2 — 1 5 о с і б , пе` с в я т о П е р ш о г о Л а д о л и с т а
реиоясаних у к р а ї н с ь к и м и л е н -
зби-yjjg та их нарвдніх
д

р о в с ь к о г о ' р о з п о ч а в с я в ж е са-
а
вечорі. Г а д а ю , щ о те саме ска-
ж у т ь в с і т і , я к і б у л и на. ц ь о м у
УВІГА! НЮ ЙОРК,ЊВ.! ^ УВДГАІ
р а є т ь с я в с е в особі д-ра U e + к о ж н о м у п р и к о л ю ю т ь м и й к о н ц е р т . Я не м у з и к а й не к о н ц е р т і . Ц е м о ж ц а прецінь
тами і з у к р а ї н с ь к и м и т а а м е -
гельського,якийівсіх.револю-, ^
рикаиськими п р а п о р а м и у ру- п і о н е р і в з н а в , і д и н а м і т п а ч к у - І ^ ^ .
„ т р и з у б " з ф а х о в е ц ь в п и с а н н ю р е ц е н з і й , в н о с и т и н а в і т ь з т и х г а р я ч и х о`
к и

с т р г ч к о ю а т о м у не м о ж у д о к л а д н о опи-
й
Т О В А Р И С Т В О ' БУКОВИНА, ВІД. У. Н . 14 СОЮЗА
б л а
плесків, з якими в о ш і зустрі'че
к н т н о ю
ўстроює , ` ,
ках, щ о п е р е й ш л а з ц е р к в и н а в а в , і до панянок залицявся, і о на с а т и в и с т у п чи к о ж н о г о з о ќ р е -
п м н 0 б а ч и
л и т а п р о в о ж а л и к о ж н о г о спі
т и у К О Ж Н О Г

семій в у л . д о Н а р о д н ь о г о Д о - д о б р е

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ 5іШ


правопись знає. Таке . . . Ма с п і в а к а , ч и х о р у . С к а ж у к о
я х ц д о
вака, промовця, та хори. у к р а

му на Ш е с т і й в у л . к о р о т е н ь к о ю
вражіннє мўала викликати _ н с . Сьогодня вони ротќо. Д у ж е рідко траплялося
в і д з н а к и
1

бічною в у л и ч к о ю . Т а к в и г л я - п р о м о в а й н а п р е д с і д а т е л я с в я - С Б.
w ^ у є - І мені т у т п о ч у т и т а к і х у д о ж н іі б н і б о о т с е ш а н

дав сей п о х і д , Щ О З г о р и б у в та, п а н а Л а з у т у , і с е й д а в в и с - ^ , концерти. Т а р н о відспівала со


п а м я т ь І Ц 0 п о л я г л и в

В НЕДІЛЮ- ДНЯ 13-ГО ПАДОЛИСТА 1927 РОКУ


Е. 4ht НS(АTREВ
ЕЛ


КІ ЄАЛИ)
і.іиовіджений в г а з е т а х я к в е - льо н а ш а рідна співачка-ама Щ а с л н в и й звір,'
дів сьому в своїй промові, ко- , густо п „ а и і ' к о р й а т , а потім з

E
В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ
б о р о Т ь б і ц о т а к О Л И Л И а
личаний.
став гратулювати пану кровю.і жов г е р і Ольшевська. ЗнаЗ
о й с ь к
Чоловіче, к а ж е жіпка,` щсІ
о ю
1
н е ю д у е т п а н (

У салі Н а р о д н ь о г о Д о м у у - д - р о в и Ц е г е л ь с ь к о м у , щ о в і н і 6ђ б ф - Љ у . і
й т н и ти к а ж е ш про
п р ї п 1 г е р 6 мо^нов^ФУТФО^
часники походу поставили такий герой і революціонер. о х о т о ю д а в менито відспівали вони в квар- . Щ а с л и в и й ) : ^ н І З Ю ' р , г Щ 9 `' 6 6 — 6 8 N E W Y O R K , N.
прапори у к у т о к , п о з д і й м а л и З а р я д ж е н о з б і р к у на інвалі- . ^ д -`^
Ь т 3

щ в е л и к о Ю

іщ,'%МШЩг'ьїдА
т е т і з п а н о м Б о б р о в и м та Я` н ь о г о м а є щ ' ф у т р ђ , ‚ ^ о u i K J R y . :
ч

П о ч а т о к о г о д и н і 2-ій п о п о л у д н и д о п і з н а в ніч.
українські п е р е п а с к и і ч е к а - , д і в , а л е н е п р о г о л о ш е н о , с ќ і л ь - ' „ , „ . , . ,
ють По часі з і й ш л о с я д е щ о ки з і б р а н о .
з н а к у , що` б у д е д
jf^ihuieic^ami ремою
о в г о ' т т а м я т к о
„Вічний Р е в о л ю щ ' о - н ь о г о ; с т я г н у л и в і д р а з у . ,џ..змо
н е р " . Ц ю п і с н ю д о в е л о с я ї м не п о ш м а т о ч к о в і б у д у т ь с т я
І В с т у п 50- ц е н т і в .
З а п3 р а ш а є с ь до` ч и с л е н н о ї у ч а с т и 'всіх н а ш и х р о д и д щ і в .
mm ^ НИЙОРК,Н.Й.! УВАГА!
більше л ю д е й , і коли в ж е ї х б у - Присутннй.
ю п р о цей день `свята п е р ш о г о
падолиста.
с п і в а т и і два рази, бо оплески гати.
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛ. ПАРОХІЯ СВ. ВОЛбДНМИРА
відограе — ' ' ,
M riHK^RCOIV.)..-. 4

іа яка с о т к а , г р . Л а з у т а о т в о - й вигуки всіх слухачів н е с т и -


М а й ж е увесь низ галі з а п о в -

ІПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ
рив С в я т о ч н е В і ч е . С в о ю п р о - хали.
пений л ю д ь м и . Г л я н у в на х о р и
мову гр. Л а з у т а п о ч а в в і д т о -
і там вже зібралася яка сотка. Приємно було слухати пре-
ПОЗІР! ЙОНКЕРС, Н.Й.! ПОЗІРІ{
ю , що з і й ш л о с я т а к м а л о л ю -
НЮ ИОРК, Н. И. П р и к и н у в о к о м і б а ч у , щ о л ю - к р а с н и й с п і в о. К и р с т ю к а з
дей. Д а л і в з и в а в п р и с у т н и х , а - В е л и ч а в е П а д о л и с т о в е С в я т о . І д е й п о в е р х в о с ь м и с о т о к . Д а в - '
Па-
УКРАЇНСЬКЕ ТОВ. „ Б О Я Н
В И О Н К Е Р С , Н. И . с е й к я к н й
и

У' п р о с п і в а в т р и чу-
би не в и н у в а л и тих,, щ о в п а л и уряджує е с н і п і с и і а
` ' н о в ж е в Н ю й о р ќ у не б а ч и в я Д - між ними, такі
в часі л и с т о п а д о в и х п о д і й у
ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ
п е т а я к м а 0 Н е
На 6-го падолиста в Hto ' t з д в ^ Здавалося, що
a k o r o Р- -ДУ "Р ч а я " та
И І

Львові й п о ц і л і й Г а л и ч и н і , з а й о р ќ у в л а ш т у в а л и в т р о х ѓ а - ц р
а Т і „о . j O f t Дніпре мій".
П ? ц т - а з а п а л д 0 a u i o v

S.вM
ST.YOiBA
KR
ET
vO
ieL
SO
r,M
EYoY.ad,HcA
oLr.L,Pm
тс, що з р о б и л и п о м и л к и й щ о л я х с в я т о . О д н е було свято
нальиої справи у Нюйорчан був. Н а т і ш и л а н а с св'оїм м и л и м
В НЕДІЛЮ, 13 ПАДОЛИСТА CP,
їм не п о в е л о с ь в и з в о л и т и Г а - б о л ь ш е в и ц ь к о г о д е с я т ь л і т н ь о -
личнну. - Н а к о н е ц ь попросив
г о панування на Україні. В о н о
р е п р е з е н т а н т і в т о в а р и с т в , щ о м е н е не ц і к а в и л о , і я л и ш е в а -
беруть у ч а с т ь у Л и с т о п а д ' о в і м г а в с я , н а я к и й з д в о х к о н ц е р -
Святі, з а с і с т и н а п л я т ф о р м і . щ о присвячені святу прого- дей,
- - о' Ь О

п
зовсім приспаний, але т е п е р ' г о л о с о м т а співом-пані Д а с к а -
ч и в , щ о щ е ні. Б а ч у , щ о , и ; л ю к о в а , я к а в і д с п і в а л а п р е к р а -
о б а

д и в л я ч и с ь н а , всі н а к л е п и н а ' є н о „ Б е з т е б е , О л е с ю " , „ О й к а -


„ С і ч " , н а т о в а р и с т в а та н а л ю - ' з а л а м е н і м а т и " т а „ М і с я ч е н ь к у
П о ч . т о ч н о О г о д . 5-ІЙ п о п о л .
В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛИ
Є

...
w lN R N.R alВЩer12A re,.20, ПАДОЛИСТА С Р.
, ДО
щ о в л а ш т у в а л и цей кон-рясний". під ч. 334-336 їст 14-та в у л и ц я , ` Н ю И о р к , Н. И .
В програму входять соля, дуе-
В и й ш л о на е с т р а д у я к и х д е - л о ш е н н я у к р а ї н с ь к о ї ` д е р ж а в н о - .
Галя Б а з а р у б у д е отворена к о ж д о г о дня від 8-мої вечером.
г- - і х Зл п е р т , н а р о д н і м а с и й д у т ь з ни- ти, т е р ц е т и і к в а р т е т и . Т а к о ж
сять р е п р е з е н т а н т і в , а т о д і г р . с т и в Г а л и ч и н і , м е н і й т и . О д и н м и Святочну промову виголосив
до 12-тої ночию. . ..С.І-Ч-- "
Лазута п о п р о с и в п. д - р а Ц е - к о н ц е р т улаштовував „Союз д р . Л . М и ш у г а . В с я в о н а б у л а х о р д і т о ч и й і м і ш а н и й х о р мі-
Концерт розпочався внсту- сцевого „Бояна". В С Т У П В І Л Ь Н И Й
гельського, щ о б и п р о м о в и в д о Т о в а р и с т в " в р а з з д - р о м Ц е - присвячена памяти падолисто-
пом Діточого хору Молодечої ДІрігент М. Ф а т ю к .
рисутіщх-v ^ДДЛ-Десел ьський гельським, црофесором .Блюм- в и х д н і в т д JHX борців^, я к і з а -

АКоМТІЄТ :.,
п
Січ'и п і д к е р у в а н н я м г р . П'ань-
гинули. в обороні української Проситься всіх Українців місцевих
".ІНШЕ ВЕКРЃТАРІ І Ш Д Ш Н `
Щ ОН А Ш
зиова п о ч а в н а р і к а т и , щ о т а к ф і л ь д с ь к о г о п р е с в і т е р і я н с ь к о -
к о в а . Г а р н о , сміло і в п е н е н о ді- і з околиці прибути на сей концерт.
мало о с і б з і й ш л о с я н а С в я т о ч - г о с е м и н а р а , а д а л і з о п і к у н о м
не В і ч е . Т а к м а л о - л ю д е й — го- с и р і т с ь к о г о д о м у т а м е н а д ж е -
тн п р о с п і в а л и американський
держави.

П о ній о . А. І в а н и ш и н в и г о л о -
По концерті Б А Л Ь до лівіючи. 262,6,8 ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ!
гнмн, який присутні в и с л у х а л и ВАМ ВІДОМО, ФІРМА ВИРО
ворнв п. д р . Ц е г е л ь с ь к и й — с е р о м Н а р о д н о г о Д о м у І. Д о -

loma Free".
с и в к о р о т е н ь к и й , але п а л к и й з а В С Я К І Р І Ч И БЕЗ ЯКИХ ВАШІ БРАТСТВА Ч
И
стоячи.

O ,,kah
сором і с т и д ! С е п о к а з у є , щ о б р я н с ь к и м і б у в ш и м к а т о л и ц ь -
к л и к д о с к л а д а н н я ж е р т в на ін-
Д р у г о ю т о ч к о ю був відспі-
нарід не і н т е р е с у є т ь с с я н а р о д - к и м р е д а к т о р о м д - р о м Д е м и д - валідів, щ о боролися з а укра-
ваннй гнмн а м е р и к а н с ь к и х У- Музика
ними с п р а в а м и . Ч е р е з т а к е н е д - ч у к о м . С в о є ' с в я т о р о з п о ч а л и
ПОЗІР! ДЖЕРЗИ СИП, Н, ДЖ,!

иаК
рхйод,и
ногохторВ у6ш
агобвое, деБ ртае,трсти
воквд чки Т овоа`р"и
їнську д е р ж а в у .
країнців „ Д а л е к а Ти", х о р о м
для вони панахидою в греко-като-
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА
н саян
м ан сн
ькао гоа,'сп р ап
б а л ь с т в о `й б а й д у ж н і с т ь Збірку перевели січовички. Дороговказ: 3 Getty Square брати ТОВАРИСТВА Н Е МОЖУТЬ ОБІЙТИСЬ.
л и ц ь к і й ц е р к в і , а в і д т а к п о х о - „Січи", під у п р а в о ю в і д о м о г о кару No'. 6 Tuckahoe і висісти на РдІ-
УКРАЇНСЬКОЇ СІЧИ
із —
народних с п р а в н е збудували В д р у г і й п о л о в и н і п р о г р а м и mer Ave.,.коло галі. 261-2
дом до Народного Дому. Та українського диригента Ю. Ки-
ми досі с в о є ї д е р ж а в и . Б е с і д -
ник н а т я к н у в , щ о причиною
к о л и я п о б а ч и в т о й „вел'ича риченка, який п р о в о д и т ь цер-
вий" п о х і д , щ о с к л а д а в с я з 12 к о в н и м х о р о м у п р а в о с л а в н і й
с п і в а в наш відомий співак з хо`
ру К о ш и ц я Г. П а в л о в с ь к н й . В
відділ 170 У к р . Н а р . С о ю з а
ўстроюється чМИ зерС нтАьіМ ІРФ д о АБРНКАН-н з
Д
С
ІП Т А Н Е ТЕ Д О БРУ О -
малого ч и с л а п р и с у т н и х були
л ю д е й , які несли п р а п о р и т о в а у к р а ї н с ь к і й церкві в Н ю И о р - гарній, в е л и к і й 'гаді моѓўче

Б О Т У , А М А Т ЯЕ Р
Л
І ЛІ-
також м і с ц е в і Н е п о р о з у м і н н я ,
р и с т в ' т о не б у л о в мене в ж е ку. Т а к о г о з н а м е н и т о г о в и к о - з г у ч а в й о г о п р е к р а с н и й г о л о с ,

ВЕЛИЧАВИЙ Ш Н ИШНИ Н
ТАМН І ТОМУ У Н
А
С
а сі н е п о р о з у м і н н я й д у т ь з т о - :

в е л и к о ї о х о т и йти д о них ца нання ц ь о г о гимну я щ е ніко- З , великим м а й с т е р с т в о м п р о


го, щ о У к р а ї н ц і , м о в л я в , н і к о -

ер0иА
каШ
нськ3иxйИХпсртпП апРоА р:ПJО В РІ6: стп
с в я т о п р о г о л о ш е н н я у к р а ї н с ь - л и у с в о м у ж и т т ю не чув. Л и - с п і в а в він „ С м е р т ь і д і в ч и н а " ,

А м
ли не г о д н і п р и й т и м і ж с о б о ю І в ДЕШЕВШІЙ

ВАДЬ
кої державности. ше т е п е р я з р о з у м і в , я к а ц е та „ О й не ш у м и , л у ж е " . С л у х а -

2xS32S0стп іп$р 5 і 4 x
(

до згоди. п р е к р а с н а м у з и к а й які з в о р у - ю ч и спів, о с т а н н ь о ї пісні, я а ж


Щ
НІ ЯК ДИІНДЕ.

Дальше бесідник почав гово


рити ш и р о к о п р о В е л и к у У к р а л и
Т а п о б а ч и в я, я к н а с е м і й ву-
ц і х л о п ч и к
'ту, п р о її п р о б у д ж е н н я , п р о ш к о л и р о з д а в а л и л е т ю ч к и , Е
и у к р а ї н с ь к о ї
шаючі слова.
Першу промову
а п л а к а в , т а к д и х н у л о на мене
виголосив рідним, далеким, ш и р о к и м т а

2 x 3 ст
пі 4 4
апор8X S
з$7 0
5 0
.
г05.0ербомстн піа обM 1 і4x6
К авор
ждеив,Т ош
кврвн
кііаи
ірам
и— ствоI,роп чи Б
кир,и атро
ствоиступ п
тіиотрезбау єсквм їавецсіеуддо
яких нюйорські „Січі" р а з о м з ѓ р о м . В. К е д р о в с ь к и й , який го- р о з д о г и м лугом. Український
мартову р е в о л ю ц і ю , п р о т. зв.
„Мартових Українців",
дзвони С о ф і й с ь к о г о Собору,
про
товариствами
г р о м а д я н на с в я т о ч н и й
з а п р о ш у в а л и а о р и в , щ о не, м а ю т ь . р а ц і ї ті, я -

^ту,іЩ0
Старий наш знайомий на у
к о н - кія в и р т у п а ю т . ь - п р о т и ‚ . і с в я т к У т к р а ї н с ь к и х концертах Ділову
$аѓз ЏМ $юдю І СУБОТУ, 12 ПАДОЛИСТА G.P.
п
в о ач
г
а
н П
д о е с!і,П
тв бо сирмооѓўии
льщ р
у ч им в оис
х У о
р
н
т
р и
в ацдн
сітіл
ьм
нй
ьїіМоагди зсу:руіц
вд'ям иоінВма1всяки похдамоніфоВрмамац ядо
ікладн 1увиш уе.о
ц е р т , я к и й м а в в і д б у т и с я в г а л і е а н н я - п е р ш о г о п а д о л и с т а , -, та п р о с п і в а в г а р н о с о л ь о в у п і с н ю ,

SATURDAY,
3 пр
т о витали Х м е л ь н и ц ь к о г о , і т "нтами
а м е р к а н . „ г а й с к у л " на 15 в у - ‚ г а н ь б л я т ь г а л и ц ь к ипхі с л я я к о ї с л у х а ч і д о в г о п л с -

р е
н. Х о ч а б е с і д н и к з а х о д и в в іс-
л и ц і . Я щ е іїе в и р і ш и в и у ^ і и е - п р о в і д н и к і в з а т е , щ о в о н и н е с к а л и з з а х о п л е н н я м . Р а з о м з
торію а ж д о Д а н и л а Г а л и ц ь к о NOVEMBER 1 2 , 1 ввТ
нГ п і т и н а к о н ц е р т , ч и д о „ Н а - о г о л о с и л и в і д р а з у з л у к и Г а л и - т е н о р о м Б о б р о в и м п р о с п і в а в
го, одначе про визволення ка ' . . мі`.., `,...
р о д н ь О г о Д о м у " , чи д о т о ї а м е - і чини з В е л и к о ю У к р а ї н о ю . Він він ще д у е т ' „ Д е тя б р о д и ш , м о я # ;

Західної У к р а ї н и , п р о з а н я т т я ,
Львова галицькою армією,
риканськоѓї г а л і , я к п о б а ч и в , г о в о р и в , щ о п о м и м о в с і х ии- д о л е " . Д у е т цей в и й ш о в п р е -
щ о б у в ш и й в а ч м а н в „ Н а р о д - ' ш и х п р и ч и н та м о т и в і в , я к і м а к р а с н о , б о о б а а р т и с т и п р о с п і -
EAGLE REGALIA COMPANY
.здляКІЕвроВН йІионгв-ідаДоімуН ш Г
й
ретн
ш
гІуаш А рти^д ніьк.иРіч
115 Nassau St.. New York. N. Y.
про Українську Національну
н і м Д о м і " С в и т а ќ , м а б у т ь з о - ' л и г а л и ц ь к і п р о в і д н и к и , б у л а в а д и й о г б з! г л и б о к и м ч у т т я м .
В УКРАЇНСЬКІМ ДОМІ' 'і'
аш , ко о л спрова'Вджен.о
ДАРОМ, - 10-ДВЕВНА ПРОБА! — ДАРОМ! - НАИНОВІИШИИ ВИНАХ№!
Раду у Львові, про листо-
надові
Галичині,
бої
про
v
у Львові
героїв Захід-
поѓ У к р а ї н и , д л я , з в е л и ч е н н я

с о б А и в о п а т р і о т и ч н о г о п о ч у т - ' щ е о д н а п р и ч и н а , п р о я к у р і ж - Т р е б а т і л ь к и ж а л і т и , ч о м у п.
тя, в и р в а в ж м у т р о з к и д о к „ С і - ні к р и т и к о м а н и м о в ч а т ь і н і б и Б о б р і в н е в и с т у п и в з с о л ь о в и м 160 MERCER ST., JERSEY CITY, N. J)
с п і в о м . Він ж е м а є п р е к р а с н и й П о ч а т е ќ о ѓ о д . 7-ій в е ч е р о м .
л і р и ч н и й т е н о р т а ч у д е с н о в и - ВИ здивуєтесь, коди побачите ю
Вступ 50 центів. с гарну комбиіацію
п н .
^зрі Корабля.MГоmt динникаa"ЛГяопм нН пуК.",
котрих прецінь у р я д ж е н о с в я -
то, б е с і д н и к н е г о в о р и в . Г о - Н О В І Ш Е Г : Ф Ш А Д Е П Ф І Й Ц І ! ^ НОВІСТЬ! конўе спів. ,
Д о числен
зробленаЗіля
З н а м е н и т о д о п о в н ю в а в п р о ` шпаа є гарно
н о ї у ч авашого
прикраси
золочені,
с т и здому.
і
а п р а -Годинник і лям-
що як раз буде "пасувати до хат-
котра так гарно
2

ловну т е м у в і н з б у в , з г а д а в ш и в с і х щ н р о

кількома с л о в а м и п р о д - р а Е . ОТВОРЕНИА
НАНОВО СКЛАД МЕБЛІВ.
ньвго умебльовання. і прноздобить та прнкрасіпь ва-
г р а м у к о н ц е р т у г а р н и й З м О л о - j шу кімнату і надаСТіЛїй
д и й с к р и п а ќ Г у л а , Щ о п р е г а р - Підстава є з дорогого
џ Комітет.
елєгантський вигляд.
металю. артистично і'тяжкого

лкотір.иа ідацбн-о
Петрушевича, щ о , м о в л я в , він вироблена на взір „Ставного кррабля Срнта Марія

і
но. в і д і г р а в д в а к у с н і . Ц е т а л а - (корабель Крістофера Колумба). гррного викінчення
те с а м е з р о б и р у Г а л и ч и н і , щ о
н а в и т и й Г ` м н о г о н а д і й н и й с к р и - і добре золочена. В горі підстави знаходяться годин-
п і в т о р а р о к у т о м у з р о б и л и бу- ник доброго виробу і осереДка, держить

раЗена. Йогчотки рр асу


пак.` :
-ти Г р у ш . е в с ь к и й , П е т л ю р а бре час є гарантований на 25 1 одинннк є.

- іИО-і'
С о л ь о в і , т о ч к и п е р е п л і т а л и с я ПриоздоблениЯ. артистично викінчений, в JRi:^?3" ro

Вннниченко на В е л и к і й Ўкраї` чеб вежо `обведена шістьма блискучими бурштИИо"-


увесь час'те. дітОчии х о р о м , т о
ні. Б е с і д н и к з н о в а р а ч а в б а л а внмн кришталамн ріжних кольорів.
с і ч о в и м х о р о м . Д і т и с п і в а л ' и іасться описати словами. П ді годинником зн^о-
кати ш и р о к о п р о російських
з н а м е н и т о й п р о с т о н е х о т і л о - диться два В кождім з тих `рамен anaxoj
революціонерів. Підчеркав, щ о ся свічник з замороженим ѓлобом, обреденим
с я в і р и т и , щ о ц е ті. н а ш і ` д і т и , ма цвітучими рожами, шо дає натуральннЯ ефект

до кавал$о1к9. вповнігото-
з н а в їх о с о б и с т о і р а з о м з н и м и
н а я к и х а м е р и к а н с ь к а : в у л и ц я викінчення, Кождий листок^ириоздоблений буршти-
робив консліраційн
' Розповідав ш и р о к о про Лені-
рўоботу.

на, П і л с у д с ь к о г о , К а л я е в а , K a - j 25 має
иовим блискучим кришталем лрШотџ. кольору, ю -
п р е ц і н ь с в і й в п л и в . О ч е - динник і лямпа має шовком обведений дріт л два
в и д н о т у т в е л и к а з а с л у г а ї х д и ` плоѓй елєктрики. Цілий сей
внй до вжитку .можете набути з а л и ш е н ь з га-

к
соти
рстіайтеж вартазваШ ш оее.ї м
іай
ідм ед
і-еесус.ейчас.
риґента п . П а н ь к о в а ^ Т а к о ж раитіею Ю-диевної ѓдроби ДА.рОМ.

$ЗОЛоО. ТДомунексоьш р с н г
о и
ракозова,— підчеркуючи под-
гарно .відлеклямували^в^
робично, кого він знав осо

а
м т
в
ь
і : адр
ї8 появливим і Випроцбуатн Рч
ш
еіеІрутерзчГ ви саумД ія.ві Ц
д в о є д і т о к зі ш , „ к о л и в ч и т е^`%Ьтпсь^т$іиЬ,
ля

иоќЕг4я.2о1м „Л я
мж і одо
и-к
бисто. Бесідник' дійшов

створив СКЛЕП МЕБЛ ВІ І уряджень довювих вдіЬполю


ічисл
Мостенського.

й
і,і не варта грошей, лкіом
т
е П 1
0 Д.дром.І коли
того, що став говорити, пришліть лишень іИя і

щ о с і и,
З п о в н и м ч у т т я м в и г о л о с и в І та 50 ц. в марках на пересилки.
як то він перепачковував
е к л я м а ц і ю П. ДяховиЧі з а - JJ2.95 заплатите при відборі
революці'йну
царської Росії,
літературу
„а навіть І
^ ..ОПЛЮЮЧИ СВОНИ ПраВДИвИМ, tlax „ переконаєтесь, ft j п р о б ЯШ ви
гарячим СЛОВОМ ВСІХ, с л у х а ч і в , купили по так дешевій, сих
динаміт", який ‚ в і н державі-

Av.4Л1.СКЛЕПУ
,вNcoeG
itw оnA
д,N PвN
h!,i.-'-P..AVI,- , вЧШХ
, м 8 Ш Г А 0
' Мішаний січовий к о р т а к ' ч у - ^ " ^ ^ ' ?? -

вам гроші
в
в покоях дочок проф. Шухеви 1
десно співав, щ о хотІлоСя-б ^ '
ча, теперішніх паиь Старосоль-

E
R
м
M иT
O
,W
ТОРГОВЛІ !
рядження :
ІЇф^жІтитм, ^О
-Р.Н
А
І, ЃА
МЕБЛІВ ІВАНА ЧЛЕНСЬКОГО
І умебльования" цілих
в о м Ідомів
о ^ р оІ ^пооді
1^"жчв^'ст^
БУВШИЙ ВіННІПЕГСЬКИП
F. RAY СОМВТООС 1 MORRIS GEST ЯК МИ ШМАГАЄМО СТАРОМУ 2
- 5
Ф ( ц Є
Н а к о н е ч н а 2 5 ц. з о і я

мають честь предложити нову виставу -ФІРМІ f'Arma К о л і с н и к `2б ц . , Н . ' С т а д - БАНКИР АРЕШТОВАНИЙ З А
Б А ЛІЄВ А ЙГАЬОЛ. 'ник 2 5 ц., І. С т а д н и к 2 5 ц., Со-'г РОЗБІЙ.
С Н А Ш - S O U R І$ — - о , Г ф і я К а м ю г а 2 5 ц., Ю л і я О с т а п і в ПОШУКУЮ свого мужа Кіндрат „
COSMOPOLITAN THEATRE С И Р А К Ю З , Н. И . - - 5 5
Д - 2 5 ц., О л я ц А Ш е г
ВІННІПЕГ, Май. — а. Ш і м - дуже важній спрарі, - праця i , , l p m

Columbus Circle A 59th St., New York,


ІІопул. Попол. Ціни в Четв і Суботи. , С т е А ь м а щ у к 2 5 ц., А . С т е л ь м а - новський, бувший в і н н і п е ґ с ь - дає, шкода, — напиши або злте.цф,,
Послі два вистава 17-го грудня І У к р а ї н с ь к е Т о в . С і ч , відділ 2 8 2 щ у к 2 5 ц.; А и и а к о в а л ь ч у к 2 0
нуй чим скорше. Eadicot 4957.
кий баикир, щ о б у в президен-
Відтак в San Fraacuco, Curr.n Theatre СН: Вві Summit — або 801 Е і7з„і
Грудня 26-го. У . Н . С о ю з а , д л я п о т е р п і в ш и х { ц . , - О л е н ќ а К о в а л ь ч у к 20' ц О л я том і властителем з б а н к р о т о - St., Bronx, N . Y . A C . С г 6 З?
від повені. . Н а к о н е ч н а 2 0 ц., І в . Б у ч к о в с ь - ваного приватного банку під
к о л ю м б і ї З НИНЧІІІІИ виїзду до Европи їх
В залученню висилаю money й
. ц
-' п
- Бучковський назвою „Домініон ТикетІ
А Д В О К А Т
order в сумі `$І00.00 на допо-1 1 5 А н н
ч` Жигайло 15 В НАС ДІСТАНЕТЕ НАПСКОРШЕ енд Фінаншел Корпорейшон" фамілійннм справам, продається Сі,

Б. П Е Л Е X О В И м о г у п о т е р п і в ш и м від повені в
старім краю.
Ч
І
І Ц

,
;

и
Р"
" -W
Г
Р И Ш

С.
1 0
Ц-, П . Ж и г а й л о
Чарнецький 10 '
И НАЙДЕШЕВШЕ.
ПРИХОДІТЬ З НЮ ИОРКУ
скінчить
бувший
мабуть
канадійський
таксамо,
міліонер,
яі juec Порк і Деліка'тессен штор. Гою
еитись під `'і. 256-S..;..
23сю west chicago avenue. Ро^ел'.^квт, щ о недавно н о в і - Вся'EAST ТЄ7Љ ST., ВКОМХ, N. V
Рівночасно засилаю.щирі же- ц
'` М и х , Ч а н
Р е ц ь к и й Ю ц.; А н н а І околиці.
сілсаСо. ill. (Бурмас 5 ц . , О я я . чТог`ађ ' 5 сився у ціиквговській вяіииці.
лання КонгреСовц Обєднання. ОТВОРЕНО В НАС КОЖДОГО НА ПРОДАЖ ДЕЛІКАТЕССЕН
Практику, у всіх судіх; Мйма- Іван Л е с ю ќ .
М а р і я Б у р м а с 25 ц., О л я Н а к о - ШїмновсЬког`о, щ о є одним з І ГТЮСЕРНЯ
Є
' ТЬСЯ перегляданнем австраКГІя; Д Н Я І В НЕДІЛІ.
н е ч н а 10 ц., М . М и р о н ю к 2 5 ц.у визначних Н і м ц і в - к а т о л и к і в ' у з всімн потрібними до сего машин. -;
!

виготовляв контракти купна І про- ХТО НЕ М О Ж Е ПРИЇХАТИ, Т О Х А И П И Ш Е ПО РЕКОР- Ліс на 5 літ. Одинока хрисгіянськ.-
К а т е р и н а М и р о н ю к 2 5 ц. — Ра- В і н н і п е г у , а р е ш т о в а н о я к п і д о - ` весь блок. Голосптнся на адікчл
дажі; перепроваджу, спадќ о зом $ 1 1 . 1 5 . З і б р а в і внс-лав д о Д Й , ЯКІ Б А Ж А Є М А Т И . М И В И С И Л А Є М О Т О Г О С А М О - ДРУКАРНЯ ПАВЛА ПЕТРОВА
зрілого в розбійничім нападі
полагоджуе старокраеві, 194 Avenue A, New York C,t y

191- НЮ ЙОРК, Н. и ОбєднагЖя ГО ДНЯ, ЯК ДІСТАНЕМО ЗАМОВЛЕННЯ. І Р а з о м з ним а р е ш т о в а н о його


П. Задорецький. брата Івана й якогось Ґрегорі,
Комітет будови Народного ВІДВІДАЙТЕ НАШ НОВИЙ МУЗИЧНИЙ СКЛАД „СУРМА" ПОШУКУЮ спільника або си. ц,.
чи Грегоровіча. ннчки з ііевелнким капіталом до ви-
Д о м у в Дунаєві у Ню Иорку Нам буде дуже приємно, коли Ви відвідаєте наш crop і стратите
жертвам повені. з нами кілька хвиль. Ми раді для Вас переграти все аайновійші рекор- Ц і л а подія, після в і н н і п е ґ с ь - кінчення винаходу великої вартости,
іП. Ковальчик. ди На добрій машині, щоб Ви почули, як звучить добра рекорда ка ких часописів, п р е д с т а в л я е т ь - добра спосібність зробити гроші дії
- В залученню пересилаємо' добр№ машині. Коди Ви любите кляснчні твори, вокальні або інстру- відповідіюї особи. Інтер;совані ш,.
ментальні, то все ми для Вас дуже радо переграємо. Вас ніхто в` нас ся у с л і д у ю ч и й спосіб:
лять голоситися до: 2SMS
п о ч т о в и й п е р е к а з на д е с я т ь д о - Р О Ж І НАДІЇ. не буде ѓвлив, що мусите купити рекорду або що инше. Ми бажаємо В четвер 27. жовтня около
ярів ( $ 1 0 ) на ф о н д допомоги дати добру ўслугу, тому перебредись на великий стор, шоб це було Т . KRZYZANOWSKI,
можливе. п і в д о д е с я т о ї р а н о з а с т у к а л и 43 Е . Colling- Ave., CoUing.wood, N. j.
п о т е р п і в ш и м в і д п о в е н і . С ю су-
І. З НАИНОВІИШИХ РЕКОРДІВ Є: ' S в двері одної жінки, щ о зоветь-
му з і б р а н о па ч е р г о в и х зборах) ДОБРА НАГОДА купити бучеріім ,
27183 КУЧЕРЯВА КАТЕРИНА с я Г р а б о в с ь к а , п р и 1 2 8 Л і о л а ґросерню дешево. Малий дсвозін р,-
Комітету Будови Народного! Як сонце з а горн
БІДУ СОБІ КУПИЛА. , Відспівай О. К. КІрстюк, барітон. Стр., в Т р а н с к о н і д в а м у щ и н и з на сплати, довгий ліс, добрий ...
ХОМУ в Д у н а є в і , у Н ю й о р к у . І Високі сідає 27102 СВАТАННЄ: ОИ Я ВЕСЕЛА ДО ДОМУ ІДУ. Веселі Полтавці, :с. Голосі :S2IUmUton St., N.w.
великими густими бородами й k, N. J .
Слідуючі добродії з л о ж и л и І" І тінн глибокі комічна пісня.
с п и т а л и Г р а б о в с ь к у , чи не х о т і
с в о ю ж е р т в у : П. П о п а д ю ќ 2 до-І В життя блеск втискає Барітон М. Зазуляк відспівав дві чудові пісні, які знайдете инше.
ХТО БАЖАВБИ ПЕРЕПРОДУВАТИ РЕКОРДИ НА ПРОВІНЦІЇ. л а - б вона купити в них к а ч а ч и х
лири`; п о 1 д о л . : В . Ю р к і в , С і Я серцем сумую, і. W. FlNA D. C.
ХАИ ДО НАС НАПИШЕ ПО ІНФОРМАЦІЇ. яє'ць. Ж і н к а відповіла, щ о не
Мудрейко, й . П е т р у х , Р . Феп-J Болію тихцем
12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО $1.25. .— хоче яєць й хотіла замкнути CHIROPRACTOR
чинський, М. Фенчинський, В . І "думи я сную, 70002 (Весілля, Ч. І. і И. — Орхестра ГумеяюЬаІ'" 1

двері, одначе вони втиснулися Наколи терпите нервові болі, невід-


ЛІТУАНІЯ . . Новембер 22. СиДя одинцем... 630С5
(Весіля (польська), відоѓрала О р х З Г ў м І н Ь к в . '
Ільчишин, А. В о л ' о ш и н ; д р і б н и - 70004
(Хрестини. Ч. 1. і II. — Орхестра Гуменюка. д о х а т и с и л о м і ц ь і к и н у л и с я н а кладайте, а приходіть, вам поиожеть.
ПОЛОНІЯ Грудня 6 70001
(Хрнстос воскрес і Согласно, — М..Зазуляк. ся. Чесна обслуга для мущин і жен-
ми датками 1 дол. — Разом По трудах, і праці ж і н к у т а з а ч а л и ЇЇ о б ш у к ў ѓ а т и .
ЕСТОНІЯ Грудня 22. 70003
(Вір'ую і Отченаш, — М. Зазуляк, барітон. ` ин. Порада даром. 26U
$10.00.'- Усі спочивають 70000
(Бог предвічний, Ч. І. і II. — М. Зазуляк. Жінці удалося в и р в а т и с я ї м З
Голоситися під ч,:
П о д а л ь ш і інформації го За Комітет Будови Нар. Д о - Та болі горячі 1(ЦЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО 75 циѓ. рук і вискочити на двір через 1430 WEST GIRARD AVENUE,
д о с и т и с я д о місцевих аген- I в Дунаєві в Н ю Норку. В пітьмі заховать! Спис Рекордів Жуковського. . СПИС РЕКОРДІВ ГУМЕНЮКА.
27107 Пише мені жінка. І (Ѓўменюќ відоѓрав 12-цал. рекорд
вікно кухні й наробити крику. PHILADELPHIA, PA.
тів, або пишіть до: С. Мудрейко, в. з . г о л о в а Мене-ж мої мучать Перелякані напасники вибігли
Початок кінця. „ПРАЗНИК"). ДАРОМ КОЖДОМУ!
М. Ф е н ч и н с ь к и й , секретар. І родять тугу, з х а т и , в с к о ч и л и у с т о я ч и й пе- вишлемо магічні ШТУКИ, І
27106 Коло гаю походжаю j К о з а к т р о п а к
І в серцю лиш нудять Ой і дівчі ред хатою автомобіль і швид- котрих будете матії ба-
27101 На сінокосі ѓато сміху і жартів в то-
Тай тиснуть слезу... 27105 їзда на свропляні
27101 Розвід 27100 Думка, коломийка к о від'ї'хали в н а п р я м і В і н н ї п е - варистві молодіжи, та-
27099 Майнові тробяі 27098 Гоп вальс. Прнсюдн ѓу. С у с і д и з а в в а ж и л и , щ о а в т о - кож багато інших пожн-
КЛІВЛЕНД, ОГ^ИО.
27096 Щ о найшов, то твоє 27094 Забава в стодолі ТОЧНИХ І КОРИСНИХ річей, ЯК такої, іц.
II. S м о б і л ь м а в л а й с е н с з і З л у ч е н и х стровану книжечку. На пересилку і,-
ТЕРПІВ ЧЕРЕЗ 2 ЛІТА — ПОДУЖАВ j 27093 Школярі. (Дуже комічна). 27091 На відспуст до Почаева
Ж е р т в и на п о т е р п і в ш и х від п о - Ч о г о ж мені жаль 27092 Родимий Краю 27089 Вальс „Бандура" Д е р ж а в , а с а м а н а п а с т о в а н а з а лУЧІТЬ кілька марок до: 256
одного ДНЯ векі, з л о ж е н і на приватній Минулих вже літ, 27090 Молотник. Змарнів я. 27088 (Хотіла мене мати
EUROPEAN BOOK SUPPLY CO.,
в в а ж а л а п і д ч а с ш а м о т а н н я , щ о 1422 W. DirUion Street, Dept. 29,
Дивне е о п о в і д а т и п. Ф. Шведи забаві- 27086 (Ой не шуми, луже.
І інтќерн, котрий був дуже хорий Моїх мрій і б а ж а н ь — (Гусар Гуси зганяє її н а п а с н и к и мали штучні б о Chicago, III.
станних 6 місяців і покинув був робо- (Чорні очи як терен 27087 (На весілю під хатою, Орх. роди. Незадовго знала про все
На приватній забаві у Колиж не вернуть,
ту перед двома літами. Швець і 27083 ( Щ о грубе, то добре (Ой там за лісом, хор і орх.
тепер 41 літ і е батьком шестеро ѓром. Богиасів, що відбу- Що впало в безслід?... поліція, яка розтелєфонувала
тий, Тому його недуга далася в знаки (Зрадниця. 27085 (Ой піду я зіхер віхер ЯК ПОЗБУЛАСЯ РЕВМАТИЗМУ.
лася 23. ж о в т н я , присутні г о - 27082 (Лист з краю по всій околиці о п к с напасни-
не лише йому, але і другим людям. (Український „ту-стел'' Знаючи з переконання тяжкі терпін-
І рожам не ж и т ь 27080 (Сиятинська Коломийка ків і а в т о м о б і л я . , ня ревматизму пані І. Е. Горст, 204
Воно так усе буває: коли ви хорі, сті н е з а б у л и і з а н а ш и х братів` 27084 (Oil Козаче білоусий
не можете працювати. Так було і Без світла,,роси! (Ой поїхав мій Миленький (На весілю при вечері Davis Ave., F-93, Bloomington, III, t
у старім краю, які потерпіли і Т о г о с а м о г о д н я о д и н п о л і с гак вдячна за се внліченеся з него, шо
Шевцем. Він працював у майнах їх с у д ь б а ізігпить 27072 (Старість не радість 18082 Заручини, (польська).
Вест Внрджінії, доки не заслаб, а т від повені й з л о ж и л и д л я и и х і (Не женися, сину мен, й д у ч и . д о М е й н ўлиці хоче сказати всім терплячим як по-
.ім прийшов до нашого міста, до ct У розцвіті сил 27079 (Придане збутися його звичайною методою в
$12.50. З б і р к о ю занялися! М а - 27065F Борщик з грибами Вінніпег'у, п о б а ч и в а в т о м о б і л ь дома. Пані Горст нічого не продає.
ТО брата, котрий дав ўдержавне йо- Тачару краси... Заіралн, заграли (Пересувний
му і Його родині. Кажуть, рія О л ь ш а н и ц ь к а й Іван Фили-
27059Р (Коза дереза 27078 (Танець під вербами з л а й с е и с о м з Н ю И о р к у , с п и Лишень витніть сю оповістку і зашліть
вмирав, аж одна сусідка П до неї з Вашою адресою, а вона ра-
повський. Ж е р т в у в а л и слідуючі Я мрів і б а ж а в (Велика память (Грай, або гроші віддай н и в й о г о й к а з а в ї з д ц е в и з а ї х а до вишле сю цінну інформацію Вам
їла в н
гості: М а р і я О л ь ш а н и ц ь к а $2;' 27057F (Соколи, соколи 27071 Чабан і Гуцулка
ма давній ше Сповнить своїх діл! т и н а п о л і ц і й ќ ў с т а ц і ю . Т а м п е цілком даром. Пишіть до неї сейчас
хробака. Цілком природ- (Ми гайдамаки 27070 Поправний (на 2 сторони) поки не забудете. ' Ж -
п о $1: І. Ф и п и л о в с ь к и и , І. Г о р о Я і долю вкрашав решукано автомобіл'ь і найдено
по, шо Швець ходив п 27053F (Ой поїхав лід па раки 27055F (8аручини
докторах-сиеція.мстах шко, Т. Р о з у м і л о , А. Богнась, Будучности літ (Вінкоплетніш в иім ф а л ш и в і б о р о д и . А в т о м о H U N G A R i A
(Oil дриг-дрнґ
вони лічили й о ю то ІІ В . Баронський, П . К о р п а н , И . 27048Г (В хаті свекрухи 27054F (Pax цях-цях TOBACCO C O .
серце, то на печінку, т У з о р о м надій! біль належав д о Августина
Р о и ч к а , Л. Р о н ч к а , А . К у ж м і і г - (Ковалівна (ГЛмай кицю
Шімновського. Властителя а в
перенеслася на друге місце.
ші недуги. І треба бу.і к о ; п о 50 ц и т . : Р о з а л і я Пи.лип- Та в з о р и надій 27047Р (Молода на відході 27050Р (Гоп, Марку, покинь сварку Найліпший тютюн до люльки в цілій
} аж старшої жінки, щоби (Віват, пані свахи т о м о б і л я , й о г о б р а т а й Т р е ґ о - Америці можна дістати лишені, у нас.
Розплились в пітьмі 27042Р (Премудрий Соломон (Ой вишеньки, черешеньки
підќрити, що властиво йому браку- ч у к . В . М а х н о , І. Ф и л и п і в . р о в і ч а а р е ш т о в а н о п і д з а м і т о м
1 вже як останний спосіб ратўнќу - 1 л и ш канви бліді (Катерина моя 27049F (Бим-Бам (полька) — 1 ф у н т 5 0 центів —
дали йому средство проти солітера, Згадані гроші вислано д о 27041F (Жінку не-цілуй (Від кутика до кутика р о з б і й н и ч о г о н а п а д у . А р е ш т о - Почтою посилаємо лишень 5- або 10-
Л и ш и л и с ь одні, (ОП чи ти, чи не ти запаску
па диво, таки того самого дня, кол О б є д н а н н я . Українська Орхестра. в а н и х в і д с т а в л е н о д о Т р а н с к о фунтові пачки. Заплатите прн відборі
завою медицину, ЙОМУ полекшало. Б е з р а м ц і в , пусті... згубила
18177 Ку-ку, вальц. В кождій пачці знайдете гарну крайо-
Сьогодня, 2 тижні потім, він знскап Марія Ольшаницька. Д. Медов, тенор. ни,- д е 2 8 . ж о в т н я в е ч е р в і д б у - ву люльку. Маємо також цигаро шин
і І фунтів в а ш , а за тиждспь-два 27081 (Стоїть гора високая 27064 (Вся родина на весіллю
(Пусти мене, мамо. лося формальне о б в и н у в а ч е н - ТЮТЮН, 1 фунт за S1.00. Замовленім
напевно пійде знова здоров до праці III. (Танцюйте, молодички і-ШЛІть до: . ' 262
Тисячі чоловіків, жінок і дітей тер- 27066 (Ой пс світи місяченьку 27063-Р (Як ся маєш Маринќо, ня. Н а п р о с ь б у о б о р о н ц я аре-
Спи, мій смутку чорний, (Ой ІДУ, ой іду HUNGARIA ТАИАССО IMPORT CO.
и.іять і лікуються на ріжні неду ( полька ш т о в а н и х в і д л о ж е н о н о п е р е с - 247 Е . 93rd S T . , NEW YORK CITY
як в дійсиостіі їм дошкуляє поганий Г О Р Е М , Н. Д А К О Т А . І не ш е в е л и с ь , 27056.F (Ой не ходи, Грицю
солітер (тасьминець). Певною призна- (У сусіда хата біла (Українська мазурка лухання д о 2. листопада. Н а
кою того Е виділювання частин пара- З б і р к а н а п о т е р п і в ш и х у г р . Та п р о щасну д о л ю 27051-Р (Дівка в сінях стояла 27046-F (Дідунь, польха просьбу о назначення залогу,
аита. Посередніми признаками е брак
кат. церкві. Ой, т и не ж у р и с ь . (І шумить і гуде (Хлопці, не зівайте, полка ДЕВЯТЬ КНИЖОК ЗА ДОЛАРИ!
апетит'у, то знов великий голод, обло- 27044-F (Ой, продала дівчина курку поліцїйний суддя Т о м Б р ю с т е р
27045-F (Сільські дівчата, полька 5 Хто пришле одного доляра, дістане
жсний язик, давлення на серце, біль Бо-ж споглянь довкола, (Сошки назначив з а л о г в сумі 1 0 , 0 0 0 оплатно в рекомендованій посилці 9
крижах, руках і ногах, завороти, бо, О т с и м з а с и л а ю з б і р к у в цер- 27043-Р (Дід РУДИЙ, баба руда (Щаслива жінка, полька
голови, ослаблення, як жолулок по Як квіте життя, долярів з а кожного з арешто книжок В. Будзииовського:
кві с в . И о с а ф а т а , в Г о р е м , Н (Ерцем-перием, три дочки. 27040-F (Серед цвіНв, вальс
4

рожній, темні кружки Тільки ми з т о б о ю Михайло Зазуляк, баритон. 1) Ішли діди на муки. 2) Історія У-
(Фраіщуська полька ; в а н и х . В о н и т а к о г о з а л о ѓ ў м н е країни І. цміяжиО ВЩ, 3) Історія У-
и`олулку відчувається отяжіння, а їію ІД., в с у м і $45.39, д л я п о т е р п і в - 27109 Розлука ..
' начеб щось лізло з жолудка в кйш- В ньому: трой-зілля! 27035-F (Українська полька з м о г л и д а т и , о т ж е в і д с т а в л е н о країян II. (Ігитовсько-польськнП вік),
І Іоній вітре на Вкраїну.
. Буває теж поганий віддих, постій- ( ш н х в і д п о в е н і у Г а л и ч и н і .
ѓ

27108 Як почуєш в ночи (Український гопак ї х д о п р о в і н ц і о н а л ь н о ї в я з н и ц і 4) Радник заручився (комедія), опо-


ільовуеі.не має охоти до нічого, о. В а с и л ь Г р и в н а ќ . Л ю д и всі п р а ц ю ю т ь аідання: 5) До віри батьків. 6) Шагін
Ой зійди, зійди ясний місяцю КОНЦЕРТОВІ СПІВИ.
праця його не цікавить, завжди ліпи, У поті чола, і Вінніпегу. Герай,- 7) 'гтеб{Н-іик ходить, 8) Воли,
хнй. Були випадки, що цей галапас Гетьмани, гетьмани!
с'причиняв епілептичні напади. ДоколиІ Ми чого-ж-дармуєм 27062-F (Ще не вмерла Україна Ой Дніпре мій, Дніпре А в г у с т и н Ш і м н о в с ь к и й м а в бути козачкою, 9 ) Пластун. 254-
Доляра висилати в рекомендованім
"'солітер буває 'Я 50 футів ДОВГИЙ. Які Ђ купі о б и д в а ? (Млрсслеза Ой піду я лугом з а я в и т и ' п о л і ц і ї , щ о н і ч о г о н е , И С і ! . Н а 4Wr- c r- W. Budaynow.kj.
-пхається у віддиховнй провід, то к Л І В Л Е Н Д , О Г А Й О . 27036-Р ('Туман яром КОТИТЬСЯ ul- Chrunow.lc,, 11...., Lemberg, Eut
Реве та стогне. з н а в п р о н а п а д н а Г р а б о в с ь к у .
же й задушити свою жертву. То-ж _
Миж чуттям богаті,
(Тихо, тихо Дунай воду
Баламути
CUlicU, POUMA. Europe.
ібувайтеся негайно цього ворога, що- Иосиф ЦьобаН зібрав ( несе. Кілька днів т о м у він п р и ї х а в з
б и и е було за поно — покіль цілком! х р е с т и н а х у М и к о л и Г а в р и л я к а І Сила є в руках — 27034-F (Зелена рута, жовтий цвіт. Стоїть гора високая
н е зруйнує вашого здоровля. Пішлітьі (Пропала надія І Не п о р а . . . Н ю И о р к у д о ' В і н н і п е г у в . г о с -
$10.48 на лікарство Лякстан, як, хочете Ідля потерпівших в і д повені! Т о-ж гайда! д о праці Думи мої, і ниті т и н у й ф а т а л ь н о г о д н я р а н о по`-
'позбутися цьогоЃ страшного галапаса. $ 9 . 5 0 . Н а . с ю с у м у з л о ж и л и с я :
Лякстан нешкідливий навіть якби не
було у. вас такого хроба. ўДо набуття Ф." С о р о ч а ќ , $ 3 . 0 0 ; п о $ 1 . 0 0 : Т .
По марних ^ о к а х !
ЧУЖІ ГАРНІ РЕКОРДИ.
Ми також тримаємо рекорди инших народностей, як: російські, поль-
ські, словенські і инші. Понище подаємо спис найкращих. Можете
ї х а в з б р а т о м і Г р е г о р о в і ч е м До
Транскоии на прогульну. Коли
Ц Т І Н Н І
То-ж, мій смутку чорний,
С е н д е г а , І. Т у р ч и к , П а р а с к а П е - їх замовляти для других або І для себе.
, Ont. На обезпечення
пачки додайте 25 ц За пбсліплатою
не посилається.
Н. Г а в р и л я к , И . С и ч , И .
(С-40) Ц ь о б а я ; И . Д з і в і к 5 0 ц и т . — Р а
Спи і не будись
Т ай про щасну долю
НАЙНОВІЙШІ 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ:
50041 „Май Контрі'' і „Стар Спенглед Беннер", Хор і Орхестра.
сі п і ш л и д о х а т и Г р а б о в с ь к о ї ,
він с а м л и ш и в с я н а а в т о м о б і - КАЛЕНДАРІ
- О й , т и не журись... 50042 Віденське Жнтте і На фалях Дунаю, до танцю, Орхестра. ли, а коли п о б а ч и в , щ о в о н и
з о м $9.50. 63006 Польський Марш, Хор і Орхестра. „._,„„.„^.,
- ваві. О с і н ь , 1927. 63007 ХРЕСТИНИ польські, зложгів і відоѓрав П. ЃЎМЕНЮЌ, на подь-
Івцбігли з хати переполохані, н а р і к 1 9 2 8
ськнх хрестинах співав Б. Жуковський .наша співачка 'П-ся зміркував, щ о мусіло статися вже В И Й Ш Л И З ДРУКУ.
Д р . К. Д . Б І Л И Ќ
Красновська. щ о с ь недобре, т о м у неТЗоячися Маємо на складі ЗО ріжно-одннх ка
УНРАТНСЬКИИ ЛІКАР І ХІРУРГ. - Др. Б. Т Р О Я 59039 Весняна Любов і Прекрасна Весна. Орхестра до танцях лсндарів на 1928 рік. Календаріюм
ЕЛЕКТРИЧНІ ЛРИРЯДН. АСТОРІЯ, Л. АИ. 65086 Серенада, вальс і Австрійське село, орхестра до танцю. к л о п о т у , в і д ї х а в з н и м и ч и м - друкований по українськи, свята о
тАШСЬКИИ ДЕНТИСТ
' Урядові година: від 12. д о 1-ої, НАЙНОВІЙШІ ЧУЖІ 10-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ. с к о р ш е д о Вінніпегу. Ш і м н о в - значені червоними буквами.
Діти дітям.
віх а до 8-ої і після умови. 18202 Поправний, польські, зложив І відоѓрав П. ський ж и в кілька послідних літ Ціна за один календар 30 ц. з яе-
311 І_ 18th ST.. NEW YORK СІ Т̀У В залученню посилаю „моні
20103 Ніч Любви, русский вальс, орхестра до танцю.
в Н ю Иорку, куди перенісся п о
ресіілкою, а 4 за дачяра.
2Q102 Світить місяцЬ, з варіаціями, цимбали. Шторникам, агентам ідля тих, шо
о р д е р " на $11.15, якѓ я з і б р а в 20095 Косово, вальс, і Ўвиди поета, в а л ь с Ч: в б а н к р о т о в а н я ю ‚ Д о м і н і о н Т и - котять занятися продажию календарів,
ОН. М. S M I T H як у ч и т е л ь м і ж с в о ї м и ш к о л я - 20090 Маруся отравилась, співав Медовий, тенор.
20088 Бордер, (русска комічна рекорда), Сарматова . кет е н д Ф і н е н ш е л
висилаємо даром спис стінних кален-
К О р п о р е й дарів по гуртовій ціні. За попередню!
'Переніс свій офіс ПІД ч. рами в українській школі при 20085 Ви жертвою в бою йе рівнім лягли, дві революційні пісні. Спі- щ і е я ' . . З б а . н к р о т о в а н и й Д о м і н і - надісланнем $5.00 вишлемо 30 ШТУК
83 `В. 7th S T . (межи 1. а 2. Евнею; 1 0 6 - і й ў л и ц і в Н ю И о р к у ' . Є с е 49Н FIRST A V E - eor. 3rd S T . вав Медовий. оказових калєидарів, щобисьте огл'я-
20081 Пісня Арестанта, співав Медовий. . . ; . онТикет`енд Ф і н е н ш е л К о . , : яули, а опісля замовляли більше чн-
'NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y.
жертва д л я українських `дітей Роботу виконує солідно. Уміркова- 20086 Как проживаєте, щекорда до танцю, дуже голосна. б у в б а н к о м , у я к і м у к р а ї н с ь к а , -ло. Замовлення посилайте на адре-
УсяЯовІ. гоџѓни: 9 - Ю ; 1 2 - 2 ; 6—8.
TeL Orchard 6072.
потерпівших від повені в Гали- иі оплати, Платити ножна ратами. 20045 О, Катеріна, співав комік С Сарматів.
12048 Весела вдова;- вальс до танцю.
п.5льська і н і м е ц ь к а б і д н о т а у: UKRAINIAN BAZAR,
244—
Думаю, щ о `ще таких І Через 10 літ знають мене за пильне у

виконування механічної роботи 14269 Італійська, скрипка а гітарою, танець. дала свої мізерні ощадно- 168 Е. 4th ST., NEW, YORK. N. Y.
жертв буде більше. обсягу' 18172 Весілля у Вітоса, танці ѓти. С к л а д а л а в о н а `ті о щ а д н о с -
хронічні НЕДУГИ МУШИН Для вигоди посилаємо С О. D. Пришліть ну мери
К о л и б и к о ж н а н а ш а ш к о л а Bj т и з а о х о ч е н а с в о ї м и -СИяЩени-
І ЖЕНЩИН Рентгена ( X - R . 7 ) дарма, рекордів, що бажаєте. За рекорди заплатите, як почтар
Америці з л о ж и л а б о д а й 5 до- принесе до хати. Менше як 5 пе висилаємо. ками, перед якими Шімновсь-
ГТ^магаю скоро в ріжних ксюг7пнх"не Вже є нова книжка зі словаки до всіх Весільних Ре- ПЕТРО ЯРЕМА
аўгах, нервових І `шкірних, хронічні л я рів, т о с е п р и н е с л о б и н е м а л у кий г р а в р о л ю г о р я ч о г о к а т о -
кордів. Хто в вас рекорди купує, тому до рекордів УКРІНСЬКИП ПОГРЕБИИК
нарости, загальне ослабленим, міхура користь тим нещасливцям. слова даємо даром. л и к а , б о ж е р т в у в а в в е л и к і суі.

Д А РІВНА"
нирок, мочеві недомагання, рс
жолулок, внутрішні хороби Т З л о ж и л и с л і д у ю ч і : п о $1.00: Всі з а м о в л е н н я н а р е к о р д и та инші д л я Вас ми г р о ш и й на церковні ціви.
Без рЬкнипі, як довго хоруете, я 'можу А н н а Б о б и к , І. Г р и г о р і й ; І. С в и - І
" ^ 2 " ^ Онлити умірковані. Отав потрібні річи, посилайте на т а к у адресу: і По збанкротованню банку
д ю т с т у н 9 5 ц н т . ; А н н а Б у р м а с 'БО 'ПОВІСТЬ
. " І ^ н т а -ерадоджу особисто. кілька осіб, щ о стратило у ній
. fwpaxa і оглядини ядром. ц н т . , І. П у з и н 5 0 ц н т . ; Ю . К а ф - і ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА . .ВИДАВНИЦТВО ЗВІИОК Н А ПЯНО „СУРМА"
Свої ощадности, поповнило са- ОХОРОНАМИ
55 цнт.; Варвара Пу- SiXHOWY BAZAR — SURMA BOOK ft MUSIC CO., INC., м о г у б с т в о . Ш і м н о в с ь ќ б ѓ о й ин-
O R . Z I N S гач 5 0 ц н т . ; С т е ф а н і д а М а р и н - BROOKLYN,
ї BRONX, 1 NEW
шнх співвласників банку увіль-
а
Т . ?ЇЇЇЇІ2 - ОАЮЬ-Р ліг. ч у к 4 0 цнт.; К а т е р и н а "Миронюк j 1.03 AVENUE A, NEW YOKK, N. 4. Л і околицях.
нив суд від усякої відвічально-іж
2 5 ц и т . ; А н н а С в и с т у н 3 5 ц'нт.;) 9 V O B O D A " 1 2 9 Е . 7Ha S T R E E T ,
И О Ш Ш $ Г . ' О . W
. і (між 6-тою а 7-мою улнцею). 1
сти й в о н и п о т и х р н ь т г и Іабра-Тж
`М. М и р о н ю к 2 5 ц., Оля В а ш у ќ 03 G r a n d SL, J e r a e y C i t y , N. J . NEW YORK CITY
межи 4th Ave. Љ InrinrtOB PL `` Отворено` к о ^ о г о д м від^ В. рано до % веч.; в неділі д о а попол. лися д о Злучених Д е р ж а в . "
Денно: 9—8 веч. Неділі: 9 _ 4 попол