You are on page 1of 4

Ч

ІЕбіІнаЧу о?ТНЕ
r

У К Р А Ш С Ь І Ш " Ѓ Д Н Е В Н И К

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗЛПОМОГОВОТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ТРИ Ц Е Н Т И . Ч. 264. Д ж е р з и С и т і , Н . Д ж . , с у б о т а , 12. п а д о л и с т а , 1 9 2 7 . VOL. XXXV.

АРЕШТУЮТЬ ДВОХ ЛЮДИЙ ЗА


ЛЕТУН К Е Н Н Е К Е ЗАЛИШИВ{ С М Е Р Т Ь Г Р . А Н Н И
НАМІР П Е Р Е Л Е Т У Д О
МУЗИКИ,

Ш И К А Г О , Ілл., 10 п а д о л и с т а !
ьолi.k-вN
аічo
і. 2
6%.
Т В О Р И ЛЄНІНА НА УКРА-
ПЕРЕВЕЛИ
Jer-rCity, N.J., SautcrUy,Nom
v-.bri 12, 19
АМЕРИКИ. ЇНСЬКУ МОВУ.
— У м е р л а т у т , п о к о р о т к і й не`-
‚.ФІКСОВАННЄ" ПРИСЯЖНИХ Б Е Р Л І Н , 9. п а д о л и с т а . —
ністерство заграничнйх
Мі дузі, гр. Анна М у з и к а , жена Уже виготовлено переклади
справ' з в і с н о г о у Ш и к а г о укр. погреб- UIOBHOTO видання т в о р і в Леніна
ПРИЯТЕЛІ СИНКЛЕРА Н Е ХОТІЛИ ЗІЗНАВАТИ.
одержало повідомлення в і д ника, гр. В а с и л я Музики. Похо- ' у к р а ї н с ь к о ю м о в о ю : Д о с і вий
В А Ш И Н Г Т О Н , 10. п а д о л и с т а . — Н а д о м а г а н н е
поі п р о к у р а т о р і ї а р е ш т о в а н о н и н і Ш е л д о н а
федераль-
Кларка, віцепре-
с в о г о к о н з у л я з К а л ь к у ѓ й , щ о роигг. в і д б у д у т ь с я у п о н е д і л о к , ш о в о д и н т о м : Н а ц і о н а л ь н е пй` АСОІІИСОВИ
летуѓѓ К е й н е к е з а л и ш и в в ж е 14. п а д о л и с т а , у ц е р к в і с в . Н и т а н н я . З р е д а г о в а н о в ж е дваі
зидента Синклерової Рафінаційної Компанії, якому уряд за- Ч А С О П И С „ П Р А В Д А " Г Р О З И Т Ь , Щб ТРОДЬКСЙГР И
гадку перелету д о А м е р и к и . к о л а я , при- О в к л і бу.львард п е р ш и х т о м и І які ч е к а ю т ь на о :

килує, ш о в і н х о т і в „ ф і к с у в а т и " л а в у п р и с я ж н и х Ч у д д і в , щ о Б у д у ч и х о р и м і не м а ю ч и г р о - Р а й с ўлиці. статбчне ухвалення нового V

ю
мала с у д и т и

ію
Синклера й Фола з а нафтові обманьства.
Коли К л а р к не с т а н у в на переслуханѓѓе п е р е д в е л и к о ю л а -
присяжних суддів мимо двох завізвань, його а р е ш т о в а н о
ш а , з а д у м у є він в е р н у т и д о Ні-
меччини.
Граф Сольмс Лявбах,
РУМУНСЬКІ ЖОВНІРИ Д Е -
ќраїнського правбгіису.

:
Т О В А Р И Ш І В викинуть оЗголосив у ПАРТП.

огодло
єинітсио-
В Е Л И К И Й П О Л І Т И Ч Н И Й
та п у ш е н о т і л ь к и з а з а л о ж е н н е м к а в ц і ї в сумі' 10,000 д о л я р і в . ЗЕРТИРУЮТЬ Д О ПОЛЬЩІ.

си
нансово п о п и р а в його перелет, П Р О Ц Е С в ЛУЦЬКУ;
Рівночасно арештовано під таким самим закидом Генрі Б Е Р Л І Н , 1 0 . ' п а д о л и с т а . —- А . Т р о ц ь к и й німе
п р и б у в в ж е д о К'аїра, гцобіг т а м В А Р Ш А В А , 9. п а д о л и с т а . —
Мейсоиа Дея, віцепрезидента Синклерівської ЕксплораційноІ Д н я 28. п а д о л и с т а м а є з а ч а кім ч а с о п и с о в и „ К о м у н і с т и ч н и й П р а п о р " „ п р о г р а м у
лічитись^з одержаних поќалі Румунські жовніри цілими
К'омпанії, та п у щ е н о н а в О л ю з а б е й л о м 2 5 , 0 0 0 д о л я р і в . тися в Луцьку новий великий ких б о л ь ш е в и к і в " . С ю п р о г р а м у з а б о р о н и в й о м у
чень в часі н е щ а с л и в о ї п р и г о м а с а м и д е з е р т и р у ю т ь д о Поль-
Оба обжаловані видали публичну заяву, щ о вони не ви- процес проти 55 українських цей т р а л ь н и й к о м і т е т к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї .
ди з літаком Германія, я к и м ѓці. Б о г а т о з н и х п е р е х о д и т ь
селян. З п о м і ж них 40 п е р е б у в а є У тій п р о г р а м і г о в о р и т ь с я , щ о т е п е р і ш н н й р е ж і м у С о в І т -
нуваті, а п р о к у р а т о р і я н а д о к а з ї х в и н и о г о л о с и л а з в і т и б ю р а кермував Кешіеке. польську границю у карпатсь-
в ж е близько два роки в слідчій ськім С о ю з і не є чисто комуністичний. Пересічний російський
.детективів Б е р н с а , з я к о г о м а л о б и в и х о д и т и , я к и м и с п о с о б а - ких горах. На питання, длячо-
в я з н и ц і і в с і їк п р о т е с т и ' т а ж а консумент, г о в о р и т ь с я у тій п р о г р а м і , о д е р ж у є б і л ь ш е я к по-
ми п р и я т е л і С и н к л е р а с л і д к у в а л и т а п і д м о в л я л и п р и с я ж н и х НАРАДИ МОНАРХІСТІВ. го покинули с в о ю . б а т ь к і в щ и г
л о б и , и с я б и с л і д с т в о - прМспі- ловину товарів від приватного капіталістичного консумента.
суддів. Б Е Р Л І Н , 8. п а д о л и с т а . - Н і - відповідають, щ о зробили
пінти, не мали нитко ѓ о насті д П р и в а т н а індустрій в и п р о д у к о в у е т о в а р і в з а 400,000,000 р у б л і в
мецькі часописи доносять, щ о се з причини переслідувань з а
випродуковують
колегїі околиць.
ку. А к т о б в и н у в а ч е н н я о і с р ж а - річно; промислові заведення й ремесла това-
КУЛИДЖ УМІШУСТЬСН ДО РАТУНКОВОЇ АКЦІЇ, в Б а в а р і ї в і д б у л и с я н е д а в н о на- п о ѓ т и р а н н я с п р а в и п р и н ц а К'ар
ли в о н и щ о й н о в червні -цього в і в з а 1,800,000 р у б л і в . С е п р е д с т а в л я є л и ш е 4 0 п р о ц е н т ц і л о ї
ради російських, українських,
ла. Між д е з е р т и р а м и є б о г а т о
року. Всім їм з а к и д у ю т ь нале і н д у с т р і я л ь н о ї п р о д у к ц і ї . Н и з ь к і ціни р і л ь н и ч и х продуктів
С Т У Д Е Н Т И П Р А Ц Ю Ю Т Ь ПРИ РАТУВАННЮ німецьких і угорських монар- румунських офіцирів.
жагшя д о таємної ггротидержа ш к о д я т ь б і л ь ш е селянській бідноті, я к к у л а к а м . Податки, які
З А Л Л Я Т И Х хістів. На конференції в и б р а н о Після о п о в і д а н ь дезертирів,
вної о р г а н і з а ц і ї . Всі вони впа п л а т я т ь робітники, є д в а р а з и т а к великі, як рік т о м у назад.
В А Ш И Н Г Т О Н , 10. п а д о л и с т а . — П р е з и д е н т К у л и д ж в и д а в центральний виконавчий комі-lpyx з а п о в о р о т о м принца щ о Л и ш е 20 відсотків господарських робітників є зорганізовані у
ли ж е р т в о ю ' п о л ь с ь к о ї дефен-
приказ в і й с ь к о в и м і н ж и и е р а м п р о с л і д и т и в и л и в рік у с т е й т а х тет, я к о м у поручеио о б є д н а т и і р а з к р і п ш а е у Румунії, одначе ф а х о в і унії, а їх п л а т н я в и к о с и т ь 63 в і д с о т к і в п е р е д в о є н н о ї п л а -
Пової Англії, щ о б и в и к р и т и , щ о м о ж е з р о б и т и у р я д д л я з а п о - монархістичиі організації'правительство Братіяну тні. У С о в і т с ь к і м ' С о ю з і є 2 міліони б е з р о б і т н и х .
біження п о д і б н и х н е щ а с т ь н а б у д у ч е . д л я п р и в е р н е н н я монархістќи-J у п о в н і й с и л і в ` к р а ю . Богато М О С К В А , 10. п а д о л и с т а . ' — О р г а н к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї
У р я д о в и й к о м і т е т д о п о м о г и ж е р т в а м п о в е н и в стейлі В е р - ного устрою у Совітськім Со- заможних людей виїзджає з ПЕРЕДВИБОРЧІ СПЕКУЛЯ- „Правда" грозить Троцькому, Зіиовсву, Каменеву й нишнм ви-
монті з а я в и в с я з а с к л н к а н н е м с п е ц і я л ь н о ї с е с і ї с т е й т о в о ї л е - юзі. М о н а р х і с т и д у м а ю т ь т а - Румунії д о П а р и ж а , щ о б и при з н а ч н и м о п о з и ц і о н і с т а м , шо ї х в и к л ю ч и т ь с я з к о м у н і с т и ч н о ї

ляцп. часі
гіслятури д л я у х в а л е н н я д о п о м о г . кож, щ о тим чином приско- лучитися д о принца Карла. партії. Б е з п о с е р е д н о ю п р и ч и н о ю виключення м а є бути „ б у н -
р и т ь с я п о б і д у м о н а р х і ч н о ї ідеї тівнича тактика", яку згадані опозиціоністи мали проявити в
СТуденти к о л е г і ї Д а р т м а в т покинули науку, щ о б и ф і з и ч -
в инших краях. ювилейних торжеств.'
ною п р а ц е ю п о м а г а т и л ю д я м , щ о в п а л и ж е р т в о ю п о в е н и . Д е - ТРАГІЧНА С М Е Р Т Ь УКРАІН-
-
Головною справою, яку об
вятьсот с т у д е н т і в у з я л о р и с к а л і в р у к и , щ о б и п р о ч и т у в а т и
г о в о р ю в а н о на т і й к о н ф е р е н
ЦЯ В СЕЛІ КРИВІМ СКА-
Н а д і ї на ц е , щ о в м і с я ц н лис-
ЄГИПЕТ ДЕПОРТУЄ БОЛЬШЕВИКА - АМЕРИКАНСЬКОГО
.змерзлий н а м у л . З н и м и с т а н у л и д о р о б о т и т а к о ж ї х п р о ф е - Л А Т С Ь К О Г О ПОВІТУ.
б у в б у д у ч и й д е р ж а в н и й у- топаді будуть розрисаиі вибо-
1
щгамш.
сори.
сгріт'г б у д у ч о ї р о с і й с ь к о ї д е р Д н я 17. ж о в т н я с. р . з г и н у в у ри д о н о в о г о с о й м у , н е д а ю т ь
жави. По довгих нарадах ріше, селі К р и в і м , с к а л а т с ь к о г о п о в і - с п о к о ю п о л і т и ч н и м п а р т і я м і
БОРОТЬБА ЗА ПРАВО РОБІТНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ш о будуча російська дер- ту, т р а г і ч н о ю с м е р т ю 20-літ- п а р т і й к а м . Т а б о р с а н а т о р і в ба-
жава буде федеративною мо ний І в а н Х л и с т ў и , ' с и н К о с т я ж а в б и с т в о р и т и б л ь о к д л я по-
ЗАЛІЗНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ОСТЕРІГАЄ" РОБІТНИКІВ ДЕПОРТОВАНИЙ СЕМЕНКЖ ПОХОДИТЬ З ПОЛЬЩІ, ОД-
нархією, в якої склад увійде С т р і н у в с я він з і с в о ї м и молод- б о р ю в а н н я еидеції. В тих с п е -
' П Е Р Е Д Х О Д Ж Е Н Н Є М НА ЗБОРИ. НАЧЕ ІІРИНЯВ АМЕРИКАНСЬКЕ Г О Р О Ж А Н С Т В О .
московська імперія н три коро- шими- товаришами, Ільком к у л я ц і я х с а н а т о р и ч и с л я т ь на
К А І Р О , Є г и п е т , 10. п а д о л и с т а . — Є г и п е т с ь к е п р а в и т е л ь -
Н Ю И О Р К , 10. п а д о л и с т а . — У р я д н и к и А м е р и к а н с ь к о ї Ф е - лівства: українське, білоруське Г у л ь д о ю й Михайлом М о т о ю . національні 'меншини, в т о м у
ство рішило депортувати управителя Олександрійського від-
дерації П р а ц і , щ о з а в з я л и а и з о р г а н і з у в а т и р о б і т н и к і в з а л і з - і грузинське. В р о з м о в і п о п р о с и л и о б а з г а - числі й на У к р а ї н ц і в . П о л ь с ь к а І
ділу Р о с і й с ь к о - т у р е ц ь к о ї Компанії, М. С е м е к ю к а . я к о г о о б в и -
иичого п і д п р и є м с т в а І н т е р б о р о , ш о м а є в Н ю Й о р ќ у п і д з е м н і К о р о л е м Г р у з і ї м а є б у т и сИн д а н і т о в а р и ш і І в а н а Х л и с т у н а , п р е с а п о д а л а в і с т к у , щ о м і ж У-
няють, щ о веде б о л ь ш е в я ц ь к у пропаганду у Єгипті.

Держкавр.анї-
н надземні з а л і з н и ц і , с к л и к у ю т ь з б о р и р о б і т н и к і в с ь о г о під- ^великого князя Кирила Воло- щ о б и к у п и в JM г о р і в к и . К о л и к р а ї н ц я м м й с і о н і с т а м и з а к л ю -
Згадану компанію основано, коли єгипетське правитель-
приємства. Ю н і я в и д а л а о с т о р о г у д о р о б і т н и к і в , ш о б и в о н и н е ` димировича, претендента до в і н в і д м о в и в с я , п о р і з а л и й о г о ч е н и й п а к " , який п і д п и с а в д р .
с т в о зіатЗоронидо в і д к р и т и ф і л і ю А р к о с а в К а ї р і . _ _
йшли на сі з б о р и , б о в о н и в ж е и а л е ж у т ь д о к о м п а н і й н о ї ю н і ї , російського престола; королем н о ж а м и т а к с и л ь н о , щ о в і н у- Д м и т р о Л е в и ц ь к и й і д р . Р а й х .
Семенюк є емігрантом з Польщі й правдоподібно У
якої т о ч к и з а б о р о н я ю т ь ч л е н а м х о д и т и н а и н ш і з б о р и . Білоруси має стати оден з ро- п а в т р у п о м на місци. О б о х ' м о - П р и п а к т і з а с т е р е ж е н а повна
ц е м , о д н а ч е він о д е р ж а в г о р о ж а н с г в о З л у ч е н и х Аме-
сійських великих князів, а геть- л о д и х р о з б и ш а к а р е ш т о в а н о й т а є м н і с т ь . Сіоністи з н о в у ' ма
риканськийугосол в Єгипті спротивився депортованню М Се-
ман П. С к о р о п а д с ь к и й мавби вони призналися д о вини. ли в е с т и п е р е г о в о р и з с е н а т о
КОРОТКА СЕНЗАЦІЯ З ВІДКРИТТЯ НАФТИ. менюка, д о м а г а ю ч и с ь д о к а з і в , щ о він з а и и м а в с я дійсно кому-
с т а т и у к р а ї н с ь к и м к о р о л е м і о- рами. З д р у г о ї с т о р о н и к о л ь -
ністичною пропагандою. -
В Е С Т О Р Е Н Д Ж , Н ю Д ж е р з і , 10. п а д о л и с т а . — Д ж е й м з СНОВНИКОМ н о в о ї д и н а с т і ї укра- п о р т у є т ь с я в п о л і т и ч н и х кру-
О Д Е С Ь К А К О О П Е Р А Ц І Я Т А
Т а к о ж І американське правительство запротестувало про-
Руні, к о п а ю ч и з е м л ю н а п и в н и ц ю п р и 4 2 В а ш и н г т о н С т р . , д і - і'нських королів. гах версія, щ о м і ж У Н Д О - м і
М А Н Е В Р И .
т и д е п о р т о в а н н я С е м е н ю к а , о д н а к с е й п р о т е с т н ічо н е п о м о ж е
став з і з е м л і у д а р я к о г о с ь м а с н о г о п л и н у в л и ц е . В і н у т е р с я , Р о з у м і є т ь с я , щ о усі ТІ плини санаторами з а к л ю ч е н о окре-
й Семенюк буде депортований. " " —
а відтак з а с в і т и в сірник т а кинув на м а с т ь , щ о п р о с о ч у в а л а с я м о н а р х і с т і в писані в и л а м и п о Розпочалась нарада коопе- м и й п а к т на ч а с в и б о р ч е џ а к ц і ї .
з землі. М а с т ь з а п а л и л а с я . Руні к и н у в р и с к а л ь т а п о б і г д о в л а - ративіРих о р г а н і з а ц і й , які о б - У Н Д О о ф і ц і й н о заперечує цю

мущини.
в о д і . У них, і рукИ з а к о р о т е н ь -
стителя з в і с т к о ю , щ о н а й о г о грунті в і д к р и т о н а ф т у . кі й в у х а ' з а к л а п а т е н ь к і , щ о б и с л у ѓ о в у в а л и ч е р в о н о а р м е й с ь к і вістќу.
Власитель зацікавився, і післав п о знатока нафти. Заким дібратися д о царського пре- частини підчас одеських манев- РІВНОПРАВНІСТЬ ЖІНОК
сей н а с п і в , ч у т к а о б і г л а ц і л е м і с т о , і к о л о й о г о з е м л і з і б р а л а с я стола, а зорганізувати темних рів. М е т а наради - - підсумува- іВ Р У М У Н И . ЖІНКИ КОНСЕРВАТИВНІШІ, ЯК
справдішна т о в п а ц і к а в и х . Д е к о т р і з них не х о т і л и в і р и т и , щ о - л ю д е й , щ о б и б о р о л и с я з а їх іи- ти досвід постачання'Червоної Жінки в Румунії не м а ю т ь і
В Й Н С Т О Н Ч Е Р Ч И Л Є З А ТИМ, Щ О Б И ЖІНКАМ ДАТИ
би в з е м л і б у л а н а ф т а , і п о к а з у в а л и н а с у с і д н и й г а р а ж , п и т а ю - г е р е с и , не т а ќ ' т о й л е г к е . А р м і ї п і д ч а с б о є в и х д і й на в и - д о с і ніяКих прав. Часописи
ПРАВО ГОЛОСУВАННЯ.
'ііадок д і й с н о ї війни. Н а н а р а д і п'одають,

консер-
чися й о г о в л а с т и т е л я , ч и н е м а д е в й о г о з б і р н и к у г а з о л і Н и п р о - щ о на найбдизчій
Л О Н Д О Н , 10. п а д о л и с т а . — В и н с т о н М е р ч и л , к а н ц л е р у к а -

А
уіомоЖгть
точиии. В л а с т и т е л ь у п е в н я в , щ о с е н е м о ж л и в е , т а з а п р о п о н у - беруть, участь п р е д с т а в н и - Сесії п а р л я М е г і т у м а є б у т и в н е - б і н е т і п р е м е р а Б о л д в м н а , п р о м о в л я ю ч и на з б о р а х „ К о и с і н т у -
вав в л а с т и т е л е в и ' г р у н т у з н а ф т о ю 4 0 , 0 0 0 д о л я р і в з а й о г о з е м - йій'скового командування, сений'; п р м і і у д е н ^ ,
( г м Чя, ййІ ційного Ќлюбу", з а я в и в , щ о англійські жінки є б і л ь ш е
лю. Х о ч а в л а с т и т е л ь ж а д а в д о с і т і л ь к и 2 5 , 0 0 0 , в і н н е з а х о т і в П О Л І Т И Ч Н Ип Мр е д с т а в н и к війсково-коопе- д а с т ^ жінкам повні^рро^{ьарсь вативні. як мущини. З тої причини, остерігав в н
і англійських
тепер п р о д а т и . чѓ v ративної Реввіськради С Р С Р і кі п р а в а . -,',;.,-- к о н с е р в а т н с т і в , ш о б и н е п р о т и в и л и с я д а т и право голосування
Н а р е ш т і п р и ї х а в з Н ю а р к у н а ф т о в и й Інжинер. Він п о т в е р -
лив, щ о н а й д е н и й т о в с т и й п л и н с е с п р а в д і р о п а , а л е р і в н о ч а -
сио з а п е в н и в , щ о ж е р е л а р о п и в с і й о к о л и ц і н е м о ж у т ь б у т и .
Він д о г а д у в а в с я , щ о р о п а с п л и л а з і с т а р и х а в т і в , я к і в ж и в а л и
ропи у с к р и п к а х к о л о к о р б и . Т О в п а с т а л а р о з х о д и т и с я . „ Г о л д
І ' вязням. ,j т
н н ш . Р о б о т а к о о п е р а ц і ї на и а -
ггеврах б у л а в и з н а н а з а з р а з к о -
ву. Досягнення о д е с ь к о ї к о о п е -
НЕЧУВАНЕІ

СтарЬство в З о л о ч е в і в і д м о -
с т а т у е , - щ о під т е п е р і ш н ю п о р у ' р а ц і ї в с п р а в і Постачання ч а - в л я е видання п о с в і д к и на без-
Сидить по т ю р м а х о к о л о 300 у-.стин, щ о б р а л и у ч а с т ь в м а н е в - платний п е р е в і з з б і ж ж а , п р и
прн виборах жінкам.

погляду Черчила, м і ж тисячею жінок є більший вдісоток кок-


К О Л И в і з ь м е т ь с я т и с я ч у м у щ и н і т и с я ч у жінок... то

с е р в а т и с т о к , як м і ж т и с я ч е ю м у щ и н к о н с е р в а т н с т і в .
після

рош" скінчився. ,' к .р К


а їонмс ь і ткеитх дпо оплоімт ио гч ин и х у к вр яа зї н ісвь.- p a x , в е л и к і й д о с в і д ц е й буде`. з н а ч е н о г о На п о м і ч ж е р т в а м Ж ДЕ ВАЛЄРА ХОЧЕ ВІДКЛИКУ НЕКОНСТИТУЦІЙНОГО
к
Диом тпеоплеірт и ч г рн ои м а д вя ян зс нт яв м звер-
о памя-jскористоваио війсковим ќоман- повіни. Це діється проти вира
-нувся
тало п з рзоа з инвиохм , ід ож е гр рт ов м у ва да ялн о дуванням. інбго о б і ж н и к а міністерства. ЗШШ. ` "
СТОРОЖ ВЯЗНИЦІ П О М Е Р ВІД УДАРУ ВЯЗНИКА. Т а К в и г л я д а є старостйнська по- Д А Б Л Ш , і р л я н д і я , — Імон д е В а л е р а , п р о в і д н и к і р л я н д с ь -
дз а т кн ие ,г атйан овГд
ю чп аосмуі,ч чк ю о л ид лкяр апї о н ў- і
міч. Н е в ж е ж ніхто н е п о т я г н е кої республиканської партії, поставив внесок, щ о б н відклика-
Н Ю Й О Р К , 10. п а д о л и с т а . — 3 в я з н и ц і н а Р е н д е л А й л е н д л іатвиі чс тнии лх и впяозвнеінві., К
н т оодмі і тце ітл а к од но -
ВІДКИНЕННЯ ПОКАЯННЯ за це золочівського кацика д о ти н е д а в н о у х в а л е н и й з а к о н п р о „ П ў б л и ч н у б е з п е к у " . Після
пробував утікати 17-літний в я з н и к Д а и и е л Ф р е й з е р , який ді- п о м о г о в а акція звернулася для
ПОСЛА ПАЩЎЌА. І.Юдповіда.льности ?! г а д к и д е В а л є р и сей з а к о н є н а р у ш е н к я м п о с т а н о в конституцЃі.
стався туди з а к р а д і ж п я т ь т и ж н і в т о м у н а з а д . У н е д і л ю п о о -
тих, щ о потерпіли в і д повені.
півночи Ф р е й з е р у с т а в п о т и х о н ь к и з л і ж к а , о т в о р и в д в е р і к л ю -
Т и м ч а с о м політичні вязні за- Покаянне письмо, яке вніс І СОВІТСЬКИЙ СУД ЗАСУДЖУЄ НА СМЕРТЬ РУМУНОЬШ
ВИДАННЯ КЛЯСИКШ
ПІДДАНИХ.
Засуджено тут
чем, з р о б л е н и м з в і й с ь к о в о г о с т а л е в о г о з е р к а д а , а в и ж д а в ш и
л и ш и л и с я , б е з д о п о м о г и . Комі- п о с о л П а щ у ќ на р у к и президії
хвилі, к о л и д о з о р е ц ь п е р е х о д и в п о п р и н ь о г о , к и н у в с я н а н ь о -
тет перестав помагати засудже- комуністичної МАРКСИЗМУ.
. посольської
О В Ж А Л У В А Н О ЇХ О, Ш П І О Н А Ж У В К О Р И С Т Ь РУМУНИ.

побіг д о кінця к о р и т а р а . А л е й о г о с т р і н у в д р у г и й
кдюді
г о зі з а д у й в д а р и в й о г о к у с к о м п о ж а р н о ї р у р и . П о ч а л а с я б о -
ним політичним вязням в Бри- фракції у в а р ш а в с ь к о м у соймі,
ротьба. Збудилися другі вязиики й стали криком з а о х о ч у в а т и і ґ і д к а х , б е з помочи
Фрейзера. Н а к о и е ц ь Ф р е й з е р ` в`ідобрав від Лофлина, тѓ-ЙЧІ
віть тим,
довий
Радянське В и д а в н и ц т в о У-
о с т а ю т ь н е п р и в е р н у л о й р м у й о г о д а в і--1 к р а ї н и в и р і ш и л о в и д а т и с е р і ю
е ж в я з н і п о и н ш и х м і с т а х , На- н о г о с т ' а н о й и щ а . ` - К о м у н і с т и ч н а ' к л я с и к і в м а р к с и з м у . У ж е ' в и й - '
тюрем^нй я к і п о к і н ч и л и го'ло- ф р а к ц і я о г о л о с и л а к о м у н і к а т , j в п е р ш и й т о м „ К а п і т а л у ' ` К.
Ш О

с т р а й к , коміт'ет не м о - й я к о м у с т в е р д ж у є , щ о п о с о л М а р к с а , в и г о т о в л е н о д о д р у к у
ТИРАСПіЛЬ, Україна, Ю. падолиста. —
с м е р т ь ч е р е з р о з с т р і л т р ь о х р у м у н с ь к и х п і д д а н и х за те, ню в
цілях ш п і о н а ж і Перейшли румунсько-радянську границю.
суіикені н а з и в а ю т ь с я : Т о м е н к о , Кірчун 1 С а м о й л і в . З х ї
За-
наз-

'ОМ амбап сар


дан
ви,телш
ьствоМ
о
бносквивдп
ім
рояоодв-ж
виск видко, ш о бодай д в о х з них є Українцями.

Сотрож Є
рВОЛЬВЄ
О
рИ ОПОру. ,
ж
е на початок дати якої а е - П я ш у к п о к а з а в себе л ю д и н о ю ^ о м Другий і в,стадії готування
будь допомоги, хоча саме п о слабого духа А тому не м о ж е перебуває т о м третий. Буде ви-
НІМЕЧЧИНА НЕ ХОЧЕ БОПЬШЕВИЩШ ГОСТЕЙ.
3 у р у ц і . Ф р е й з е р ЗДаВСЯ б е з
через сильну с т р у ю в о д и д о в к о л а о с т р о в а .
г о л о д і в ц і д о п о м о г а в х а р ч а х ' е б у т т і д л я н ь о г о м і с ц я в к о м у - д а н о в с і т в о р и П л є х а н О в а , Kv-
найконечніща. ністччнбму ќлюбі. : нова т а инши'х..
ТИ К ЛІЬК
Б Е Р Л І Н , 10.

візу
гіадолйста^,—.Німецьке
вило просьбі тутешньої совітської

п ри чи
ну т е
комуністам, які приїхали з л
,
шобази у
Лофлии, який м а є 71 літ, на д р у г и й д е н ь п о м е р . Ф р е й з е р
ду у революційних святкуваннях. .''
с т а н е на с у д з а в б и й с т в о . П о л і ц і я д у м а є , щ о х л о п ч и н а м о ж е
ЮдгЧбШіяЮчи В І З Ќ І п о д а л о п р а в и т е л ь с т в о я к

пра
в
ит
ельст
в о вж д
и
кесповна р о з у м у , б о дістатися на в о л ю з о с т р о в а н е м о ж л и в о
щ о зЃадані совітські гості х о ч у т ь полишитися, вести

іатив
зіиСотвсіькийпС
ол
ти
оію
кам
з. бизнесменам.шо
Німеччині комуністичну пропаганду. Д р у г о ю причиною міла
бути та обставина, ш о совітське від

вд
вляе Німецьќнм 1
Ч . 264. і

( U K R T T 1 ,

it 83 Jer-j fOUKDlD І І Т З
і ' . і р . Г . г published dally azcepf Sunday# В
Qrand Street,
ІІ kondayl
City. N. І Я
іК
ИЙ
АВТОКРАТІЯ ЧИ
(Начерк реферату, f
р о п а д с ь к о г о , ні к р и л о . В а с и л я ; с і д а н н і с т р а ч е н і п і д ч а с р е в о л ю -
Табсбургв Вишиваного. А велнкі земельні
в и г о л о с и в д р . В о л о д и м и р К л о д н имцаьє- т о м у , б о в н а с н е м а є а р и - j С у д о р о ж н і з м а г а н н я н а ш и х м о -
обшари.
с о в і с т ь у р а д я н ц і в , ми бачимсі
н а в і т ь , щ о т а к с к а ж е м о , зворот '
з л і в а на п р а в о , себто зворот

м
.игайни ш Д у З Д Ід the Ukr-lnUn N-tlonti AiiociittOB, Іва.
Edited', by Editorial ComnHtte-,
'.-. кий на Четвертім Конгресі Обєднання). сѓократичної кляси. Монархізм нархістів прямують д о того, до демократії.

TШ аoсtаQ atcotbpirtada1l.ra1et917,otaM
pB
ctxoudrait-.Jpuoyrlvdied31.(orotA
inI Seocint 103
м у с и т ь о п и р а т и с я на б а г а т і й щ о б н а ш о м у селянству, я к е са-

iaAICK
м Uttered С Ш і Mall Matter at the Pott О Я с а , о І jeraey CUy, N. J . У м о в и п р а в д и в о ї демократії.
д і д и ч н і й к л я с і н а р о д а . Я к б и в м о собі в часах революції зро-

кличі
- tan МаѓсЌ 10. 19U. ander the Act ot March 8 . 1S79. Н а ж а л ь , Н а м т р е б а т е ж с к о н - д а в ч а с і у к р а ї н с ь к о ї в и з в о л ь -
Н а цьОму місці годилобся в

U
lMC PT
O $ 70.0 і a copy.
KATES:
с т а т у в а т и й т е , щ о н а ш провід) ної б о р о т ь б и є п о в с т а н н я п р о - нас б у л а б а г а т а кдяса, т о м о - б и л о а г р а р н у реѓформу, в і д і б р а -
у в е л и к і й мірі не` х о т і в р о з у м і ти т а к з в а н о г о - у к р а ї н с ь к о г о ; жеб
ти `великих кличів згаданих гетьмана Павла Скоропадсько-; керму Проводу народа в свої нархісти
-j щ о й н о к р а щ и х с и н і в , У к р а ї н и .
Н а ш провід громадський при- тисяЧ незоружених селян
вона і змогла вхопити ти землю. Тому так звані мо-
ѓвідкликаються
повстання, в якому сотки руки. З огляду на те, ш о та- справедливости,
до
закликають!
к о р о т и і с к ' а з а т и д е щ о й про те
щ о в д е к о т р и х к р а я х під
д е м о к р а т і ї п і д с у в а є т ь с я голов.
н о п л ќ у т о к р а т і я . І Ф р а н ц і я іі
п і - к о ѓ к л я с и а р и с т о к р а т і ї й п д ю - в с і х і в с я , щ о т о „ п о б о л ь ш е П о л ь щ а й б о г а т о и н ш и х дер.
м і р о м о т х о ч б ' и І в а н а Ф р а н к а ш л о д о к р т в а в о ` г о б о ю з н е н а - т о к р а т і ї , р е к р у т у ю ч о ї с я і з су- в и ц ь к и " з а б р а л и ї х н ю з е м е л ь - , ж а в в и в і ш у ю т ь п р а п о р демо.

$$ 3 На75 . пві року , 20.0


На три місяці :
д о в ш и й ч а с з а й о г о ж и т т я п о в и с н и и ' н а ш і й д у ш і м о н а р х і з - т о - н а ц і о н а л ь н о г о у к р а ї н с ь к о г о к у , а ї х з „ к р а ю п р о г н а л и ^ . В о - к р а т і ї й . ч в а н я т ь с я ; т и м . що,
б о р ю в а в . Він — той псевдопро- мом. елементу, в нас а б с о л ю т н о не ни в с в о ї й „ д о б р о с е р д е ч н о с т и "
в і д , з н а с о л о д о ю і ш о в ' н а слу- У г р у п о в а н н я в н а ш і м н а р о д і . м а є , т о й н а ш м о н а р х і з м а б с о - j д р у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а м р і ю т ь ) р і д є в о л о д а р е м к р а ї н и . Та ц
людно не м а є р а ц і ї б у т у . об}цЮють я к у с ь аграрну ре- 1
м о в л я в , в н а ш и х д е р ж а в а х на.

Омв -Ву .вагкожну ю і.о.о 10


З в оголошення редакція ие відповідав. ' ж б у с и л ь н и м ц ь о г о м і р а й не- Х о ч а в . н а с ч а с т о - г у с т о н а р і с у т и р і ч и с е Не п о г о д ж у є т ь с я з
д о ц і н ю в а в я к "Дрімучої' сили в к а є т ь с я на' . м н о г о п а р т і й н і с т ь П р о с л у ш н і с т ь ц и х в и в о д і в ! ф о р м у , в и к у п з е м л і і т . п. Т а п р а в д о ю .
і а а й N r u y CHy Bataat

АдфК
Теавфон „Свободи": 4-В Montgomery. Tea. У. Н. Союзе: 1 6 3 S М о в Ц о ш е г у . д у ш і
^УСчвООА". P. О. BQX 3 4 в , JERSEY С Г Г І Т N. J .
українського ' велетня, н а ш о м у н а ц і о н а л ь н о м у т а - м и ` ' п е р е к о н а л и с я в І 9 1 8 р о ц і л щ ш ніарід з а з е м е л ь к у , щ о ' B 3 n a j
п р о я к і г о в о р и в Ш е в ч е н к о й б о р і , т о - м и м о т о г о у н а с ж и т - к о л и т о н а ш н а р і д с в о є ю е л е - її в п о с і д а н н я , в ж е д а в н о з а -
занко. т я п а р т і й н е н е є я к с л і д р о з в и - м е н т а р н о ю с и л о ю п р о г н а в з У- п л а т и в . В і н з а п л а т и в к р о в ю ;
' ' П р а в д и в а д е м о к р а т і я домага.
є т ь с я , щ о б и н а р і д б у в джере.

ut -.tai I 5.oo
1
За аміну адреси платиться центів. - л о м з а к о н а , ц е з н а ч и т ь , щоб
В часах п е р е д війною ми б а - нене; в цас немає тієї діферен- країни й г е т ь м а н а С к о р о п а д - п о т о м , п а н щ и н о ю й п о б о я м и .
ХТО ШИРИТЬ КИРИН№? н а р і д м а в т а ќ з б у д о в а н у орди,
ч и м о у н а с в у з ќ у п р о г р а м у с а - ці ѓѓції п а р т і й н о ї , я к у м а ю т ь ин- с ь к о г о ` й й о г о у р я д . Р і в н о ж н а м Заплатив за дорого. Більше
В г р о м а д с ь к і м ж и т т ю стрічаємо прй народній р о б о т і дві н а ц і ю в и б о р ч у , щ о б вона дала)
м о о б о р о н и та ч и м а л о ' с е р в і л і - ш і д е р ж а в н і н а р о д и . л е г к о с ь о ` г о д н я с к о н с т а т у в а т и , з а н е ї п л а т и т и не б у д е , б о в ж е
к аѓ ат .е-гшоарвііїв л
л ю д е й : о д н и.х. -, . .я#к і a.75
п р а ц ю ю т ь I намагаються осягнути зму чужій державности — од- м о ж н і с т ь г о л о с у не більшості!,
Б р а к з р і ж н и ч к о в а н н я п а р т і й - щ о С к о р о п а д с ь к и й в 1 9 1 7 і не м а є . ч и м . В п р о ч і м , н а ш н а р і д ,
4

їж
я к і с ь п о з и т и в н і р е з у л ь т а т и і других, які д у ж е м а л о а б о нічого ним с л о в о м , мн б а ч и м о м а л о н о г о у нас м о ж н а п о я с н ю в а т и 1918 pp. д о у к р а ї н с т в а відно- як к о ж д и й и н ш и й н а р і д на сві- н е р а з о о д и н г о л о с , а л е загало.
н е р о б л я т ь , а л е з а т е у в с і м б о р о з д я т ь д р у г и м . Т а д р у г а к а - . з р о з у м і н н я н а р о д н о ї Усили т а п е р ш е т и м , щ о м и щ е м о л о д а с и в с я д у ж е в о р о ж о , б о й о г о , т і , п а н щ и н и в ж е б і л ь ш е н е х о в й н а р о д а . К л и ч е м правдивої
т е ѓ о р і я л ю д е й Не г р и з е т ь с я т и м , щ о в о н а ` н і ч о г о н е р о б и т ь , а д е м о к р а т і ї є п я т ь прикметнії-,
с в я т о ї в і р и з б у д у в а т и в л а с н и н а ц і я й щ е н е в е л і л и з р і ж н и ч - й т і л ь к и йо`го з а х о д а м и п о в а - ч е ! Д в о р и , ті о с е р е д к и з н у щ а н ь
б і л ь ш е т и м , щ о д р у г і р о б л я т ь . ЇЇ н е т а к б о л и т ь ц е , щ о в о н а к о в е в и б о р ч е п р а в о , ' а іменної
ми силами с в о ю д е р ж а в у . куватися політично, а друге лено Українську Центральну і визиску над н а ш и м народом,
н е м а є н і я к о г о п р и з н а н н я , а л е б о л и т ь її г о л о в н о т е , щ о д р у г а З а г а л ь н е , р і в н е , таї,не, безпо-
В е л и к а с в і т о в а в і й н а , о п і с л я т и м , щ о м и з у б о ж і л а н а ц і я й Р а д у , к о т р а , я к о ц і н ю ю т ь на- н а ш - н а р і д в ч а с і р е в о л ю ц і ї yj с е р е д н є й п р о п о р ц і о н а л ь н е г о .
якась організація може дістати, як вони кажуть, „кредит". мужі, великій мірі з р у й н у в а в . Л а в к и ,
р е в о л ю ц і я на ш и р о к і й Україні тОму годі у нас д о б а ч у в а т и т а - в і т ь німецькі д е р ж а в н і лосування.
О т т а к и й к р е д и т д і с т а є в ріднім к р а ю н а ш е О б є д н а н н е . й у Г а л и ч и н і д а ю т ь ‚ н а м ісГр- к о г о с а м о г о з р і ж н и ч к о в а н н я , м а л а в с я к і д а н і н а с в о є істну- н а я к и х й о г о в ч и л и п о с л у х у п а -
Н е д і с т а є й о г о о р г а н і з а ц і я я к т а к а ні й о г о у р я д н и к и , а д і с т а є П р о п о р ц і о н а л ь н і с т ь в орди,
рнчний д о к а з , щ о с и л а ўкраїн- як у б а г а т о ї нації. М и нація в а н н я й на п р о в і д У к р а ї н о ю . Н е н а м , с п а л и в у печі.
весь н а ш український з а г а л в Америці, б о ж Обєднанне ніхто ського народа, т о г о в е л и к о г о пролетарськ'а, влучнійшсі ска- б у в б и Скоропадський своїми Н и н і й о м у а н і н е с н и т ь с я г о - н а ц і ї в и б о р ч і й є о т ж е основ,
Інший, а тільки ми, американські Українці. Ч е р е з той кредит {тзрґанізму, є п о д і б н о ю д о роз- з а т и , мн нація х л о п с ь к а ! н и м п р і н ц і п о м п р а в д и в о ї демо.
з а г о в о р а м и , інтригами та на- д у в а т и с в о є ю п р а ц е ю п а р а з и -
Обєднанне е сіллю в очах тих, щ о д у м а ю т ь , щ о вони одні кратії. Щ о то є лропорціональ.
б у р х а н о г о Дніпра, я к о г о нічо Н а н а ш і й н а ц і о н а л ь н і й т е р н - віть чинним в и с т у п о м з а в д а в у- т і в і в і д б у д о в у в а т и н о в і д у б о -
м а ю т ь МОНОПОЛЬ на „ о б о р о н у України". Т а г р у п к а , я к а п о п и - н і с т ь в о р д и н а ц і ї в и б о р ч і й ? Ні.
о д н а ч е країнській д е р ж а в н р с т и скри- ві л а в к и . Н а п о л і з е м е л ь к и , н а ш

пОЛ
И
ІЧні
п р и п и н и т и ані в и н ш и й б і к j - багатні чимало,
T O p

суеться час до часу в скрентонській „Народній Волі", п р о б у є с л я п р о п О В Ц Ї О Н а л ь н о с т и в .ор.


с п р а в и т и н е м о ж е — н е м о ж е і в о н а ч у ж о - н а ц і о н а л ь н а : р о с і й ' товб.ийчбго у д а р ў , то(ітевнр д о н а р і д с ь о г о д н я в ж е с к о р ш е п о -
й т е п е р з Н а г о д и з б і р к и на д о п о м о г у п о т е р п і в ш и м від повені д и н а ц і ї . . ' . в и б о р ч і й всі ў г р у п о ,
т о м у , б о ц я е л е м е н т а р н а сила ська, польсь'ка й ж и д і в с ь к а ^ , ` еЬотодня; Ц е н т р а л ь н а Р а д а б у г о д ж у е т ь с я п р о б у т и п е в н и й
по свому давному звичаю дати прищіпку Обеднанню. „Народ- вання в ч а с внборіи
великого організму, к о т р о м у Монархісти „ н а ш і " , т а не н а ш У Л - б сконсолідувалась і стала п р о т я г часу під р е ж і м о м е в о -
на Воля", о р г а н Укр. Робітничого С о ю з а " , п и ш е в передови- з б и р а ю Т . . г С о б і на в и б о р ч і лістіі
на імя Українськийў Х л о п с ь к и й З о г л я д у н а т е , щ о в н а с н`е -^' р е ч н и ц е ю у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а . л ю ц і о н і з у ю ч о ї с я Радянщини,
в ц і л і й д е р ж а в і с в о ї голоси і'і
ці з д н я 4. л и с т о п а д а п р о . О б є д н а н н е і й о г о п р а ц ь о в н и к і в в я к а на 100 п р о ц е н т є з н о с и м і й -
Нарід, стихійною силою іде м а є с в о є ї національної б о г а т о ї
т о й с п о с і б : „ В Г а л и ч и н і таку р о б о т у н а з и в а ю т ь п р о с т о „ к н - о п і с л я в і д п о в і д н о до скілько,
до к р а щ о г о з а в т р а . У знач- кляси, т о в . н а с нема кляси, я- Демократичні групи. ш о ю ф о р м о ю , ніж аристокра-
р н н я " і час би в ж е , щ о б и у к р а ї н с ь к а і м і г р а ц і я з тими пере- с т и з і б р а н и х г о л о с і в одержу,
ній мірі . т а к званий у- к а б х о т і л а о р г а н і з у в а т и а р и - тично-плютократична монар-
с и л к о в н м и к и р и н н и к а м и з р о б и л а п о р я д о к " . Ц е г а р н о і ми з а Найсильнійшим угрупова`н- ю т ь м а н д а т и , идебто одержу,
країнський провід, псевдо-де- хія.
тим, щ о б и зробити порядок. Та щ о б и н а ш а іміграція, а рів- стократичну партію, партію^іСдгим с е р е д н а ш о г о н а р о д а є у- ю т ь п р е д с т а в н и к і в , які на під.
мократичний провід, до шир-
н о ж і читачі „ Н а р о д н о ї Волі" знали, з якими т о киринниками щ о є опорою монархізму. Пра- ґруповання демократичне і; ставі у п о в н о в а ж н е ш . народ,,
ш о ї визвольної б о р о т ь б и все Большевииькі снмпатнки.
в ж е крайна п о р а з р о б и т и п о р я д о к , д о з в о л и м о `собі з а ц и т у в а - вда, у нас, г о л о в н о останніми своїми м а л о відмінними між со т в о р я т ь д л я н а р о д а закон.
б у в н е п р и г о т о в а н и й і він з д р і г
ти дослівно письмо „РІДНОЇ Ш К О Л И " з с т а р о г о к р а ю , наді- ч а с а м и , п о к а з у є т ь с я на д е н ц е б о ю д е м о к р а т и ч н и м и ф р а к ц і я Третою групою серед нашої
нувся п е р е д е л е м е н т а р н о ю си Д а л ь ш и м п р і н ц і п о м правди-

ДОБРОДЯ
І:
слаие д о Обеднання з нагоди Ч е т в е р т о г о Конгресу, яке з в у - с в і т л о г р у п а , к о т р а в и я в л я є м о - ми. Г р у п а д е м о к р а т і в з ф р а к с у с п і л ь н о с т и є т а к зв`ана г р у п а
л о ю велетня в перших почат- в о ї д е м о к р а т і ї м о ж н а б назва-
чнть: „ Н А Ш Л Я Х У Д О П Е Р Е В Е Д Е Н Н Я СВОЇХ З М А Г А Н Ь нархістичні тенденції. Ці н а ш і ціями на Україні м а є з а с о б о ю р а д я н ц і в , к о т р а о п и р а є т ь с я в
к а х р е в о л ю ц і ї , т а к на ш и р о к і й ги і м п е р а т и в н и й м а н д а т , себ-
НАЙШЛА „РІДНА ШКОЛА" ВЕЛИКОГО ОБЄД- т а к з в а н і „ м о н а р х і ' с т и " р е к р у 90 п р о ц е н т в с е г о н а с е л е н н я , го-1 ц і л о с т и на 8 п р о ц е н т
:
ч и с т о т о п р а в о в и б о р ц і в подавати
Україні як і в Галичині. Б е з к о -
Н А Н Н Є У К Р А Ї Н С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й В АМЕРИЦІ, яке, під- т у ю т ь с я н е м е и ь ш е 9 8 п р о ц е н т і л о в н о м а л о з е м е л ь н о г о . Т' о м у " йп р о л е т а р с ь к о г о населення. В о - репрезентантови
нечні з і т х а н н я в с т о р о н у а н т а н - напрямні п
д е р ж у ю ч и спільноту з пнем у частини народу, вигнаної з л и д - з ч у ж о - н а ц і о н а л ь н о г о нам елє- на с в о м у п р а п о р і м а є в о н а д в а на о к р і м т о г о у в е л и к і й мірі
ти, т а н а д і я на м и л о с е р д е і політичній діяльности.
нямн з р і д н о г о к р а ю , — наділяє „Рідну Ш к о л у " т е п л и м , п р и - менту, який г о т о в р а д и з б е р е - кличі: „ З е м л я й В о л я " . Клич:)
справедливість обожаної ан- з д о б у в а є симпатіЮ у тих, щ о С л і д у ю ч о ю о с н о в о ю прав'ди-

П
А
РЩ ЙОГО
хильним словом ѓќживотворними соками, оплачуючи щорічно жсння своїх матеріяльних дібр „Землі"! є спрямований проти
т а н т н т а к зі с т о р о н и братів н а в л а с н у р у к у , б е з в ч е н и х ін- в о ї д е м о к р а т і ї б у л о б т е , ш о б и
ц я т у ч а с т и н у її з р о с т а ю ч и х в и д а т к і в . Б Е З П Р Е Д Б А Ч У Ю Ч О Ї п і т и н а к о м п р о м і с н а в і т ь з у- к л я с и а р и с т о к р а т і ї , с в о й о г о й
Наддніпрянців як і Піємонтців ж і н є р і в , п р о в е л и с о б і а г р а р н у в и б о р ц я м д а н е б у л о п р а в о від-
„ОБЄДНАННЯ" й КОЖНОЧАСНИХ УПРАВ, країнізмом. ч у ж о г о п о х о д ж е н н я . К л и ч „ B o - р е ф о р м у . Р а д я н ц і с ь о г о д н я , з а - к л и к у в а т и с в о г о репрезентан-
Галичан мали своє жерело в (

ПР
И ЗБІЛЬШУВАНИХ ТУТЕШНИХ ЗЛИДНЯХ — НЕ МОЖНА Хоча дещо нашої і н т е л і - лі''! т е ж є с п р я м о в а н и й п р о т и с п о к о ї в ш и я к о - т а к о с о ц і я л ь н і т а , к о л и ^ т о й г і д н о не засту-
тому, щ о в нас б а ж а л о с ь ви
П О Д У М А Т И ПРО ВДЕРЖАННЯ „РІДНОЇ ШКОЛИ" і поши- ґенції, н а ш и х нуждарів, к о - а р и с т о к р а т и ч н о - п л ю т о к р а т и ч - п о ' с т у л я т и ш и р о к и х б е р е т е б і д п а є і н т е р е с і в т и х г р о м а д я н , ко-
з н а н н я d e iure а я т а н т о ю , а` не'
рення н діяльності!. Цим причинялось і П Р И Ч И Н Ю Є Т Ь С Я т р і з а б у л и , щ о в и й ш л и з п і д н о ї к л я с и , б о в с я к и й р о з у м і є , н о т и , і д у т ь н а з у с т р і ч н а ц і о грі й о г о в и с л а л и д о законодат-
б р а л о с ь п і д р о з в а г у дійсної` си-
„ О Б Є Д Н А Н Н Є " Н Е ТІЛЬКИ Д О ЗАТІСНЕННЯ ВІДНОСИН З п о п і в с ь к о ї або с е л я н с ь к о ї стрі- щ о із о с к о р б л е н н я м е к о н о м і ч - п а л ь н и м д о м а г а н н я у к р а ї н с т в а . н о г о т і л а . Т у т о б о в я з к о в о . за
ли, е л е м е н т а р н о ї сили, я к а хоч
ОБІДРАНИМ „ С Т А Р И М КРАЄМ", А Л Е И НЕ ДОПУСКАЄ Д О х и , п о г о д ж у є т ь с я і з о р г а н і з у - н и м н і я к о ї в о л і б у т и не м о ж е . М и нині б а ч и м о н а Р а д я н с ь к і й в с я к у ц і н у , т р е б а б и в парля-
д у ж е кріваво, але все таки мо-
ванням певного рода аристо- Сьогодня всякий т я м у щ и й У к р а ї н і с и л ь н о ц в і т у ч у ў к р а ї м е н т і с а н к ц і о н у в а т и ,,votum"
гла при д о б р о м у розумінню

через ополячення молоді і- вичерк-


к р а т и ч н о ї п а р т і ї , т о се н е з м і - г р о м а д я н и н р о з у м і є , щ о н е м а н і з а ц і ю , . п р и с п і в у ч а с т и ќ р а с д о в і р я ч и н е д о в і р я урядови,
психіки народа з а м а р к у в а т и в
няє ф а к т у , щ о п р о в і д у русі на- п р а в а д о п у с т и т и м о н а р х і с т и ч - ш и х синів у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а , к о т р и й м а в б и рекрутуватися
і с т о р і ї п р а в о на с в о є і с т о р и ч н е
того, ЩОБ лежить ч у ж о - н а ц і о н а л ь н о м у ного т а б о р у д о п р о в о д у в д е р - я к прим, п р о ф е с о р а Г р у ш е в - в и к л ю ч н о із членів парляментў.
істнування.

ДІДНІЙ ЗЕМЛГ.
НУТИ НАС У М А И Б У Т Н О С Т И З КАРТИ НА НАШІЙ- ПРА-
Так виглядає голос рідної землі.
Х а й ж е т е п е р н а ш е г р о м а д я н с т в о , о с о б л и в о члени У к р .
Робітничого С о ю з а , самі р о з б и р а ю т ь , х т о ш и р и т ь серед нас
Добрим свідоцтвом демокра-
елєментови. `
Серед українського
жаві, бо монархісти лише тому ського, Рудницького, Лозинсь-
народа пруться до керми державної, кого й б о г а т о инших. Щ о біль
т н ч н и х з м а г а н ь н а ш о г о н а р о - не м а є п о п е р т я ні к р и л о С к о - 1 щ о б и з а д е р ж а т и в с в о й о м у п о ш е ! М н нині б а ч и м о к о м п р о м і
Д а л ь ш е т р е б а би розширити
к о м п е т е н ц і ї п а р т і й в т о м у на-
п р я м і , щ о б р е п р е з е н т а н т т а ко-
ж д и й о р г а н д е р ж а в н и й , не ди-
ш е в п а р л я м е н т і а л е й у партії,
ки
С в яр щи н. юП і. з'Ккоирмс укнроавйс нь ак ипйо. р а з р о б и т и п о р я д о к .
аавром: „дозволено в о є н н о й , навіть м о ж л и в и й а р е ш т С а б л є - мий т е л е г р а м , т о це п е р ш е о дові з г у к и р а й с ь к о г о в і д ч у в а в т е , , v o t u m " в с в о ї й ді-
дзвону
цензурой". р а — ц е б у в б и т а к и й к р у т и й п о в і щ е н н я і не п о п а л о д о з а я л ь н о с т и ќ ѓ с о б і , — се значить,
іл. ПЕРШІ ДНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ
(Зі споминів очевидця).
Коло девятої години р а н к у j з в о р о т російській політиці, г а л ь н о г о в і д о м а .
дзвенить, пливе вона в повіт-
рі... і г о л о в и у с і х п о в е р т а ю т ь с я
щ о б н а в і т ь п а р т і я , з к о т р о ї да-
-о не в і р и л о с ь . Н і , п р о с т о н е х о т і л о с я в і р и н а ці ч а р у ю ч і з г у к и р і д н о ї м о - н и й р е п р е з е н т а н т чи д а н и й о р -
до залізничної школи, де я був Т у т пахне, — відповіла- ти! М о ж е це я к а с ь м і с т и ф і к а ган д е р ж а в н и й рекругуеться,
катехитом. По дорозі я захо м а л а п р а в о відкликання його з
Сірий р а н о к дня 13-го м а р т а д и х у ю т ь м е н і , — не л и ш е к о н с т и т у - ц і я , може непорбзуміння — В о т у ж нікагда нє а ж і д а л ,
грімким грюкотом, зіідив І .
Цієї А д ж е ж т е п е р в і й с ь к о в и й час, ч т о х а х л а ц к і й я з и к т а к о й міла- д а н о г о п о с т а .
з а в ж д и д о з а л і з н и ч н о 0

1917 р о к у ( 2 8 л ю т о г о п о с т а с к а ж е н и м з о й к о м , зі с т р а ш н и м цією, а чимсь більшим.


Ш п и т а л ю на к о ж д о д е н н у п е р е - н о ч і н а з а л і з н и ц і о т р и м а н о н а - к о л и н і я к о г о в і л ь н о г о с л о в а , Дальшим фундаментальним
р о м у с т и л ю ) . З и м а в ж е кона стогоном та б р я з к о т о м посу з в у ч н и й ! Ах, е т а г а в а р і т інтеНе
в я з к у п і с л я п е р е н е с е н о ї щ е в к а з в и к о н у в а т и р о з п о р я д ж е н н я н і я к о г о ` в і л ь н о г о р у х у не м о ж
л а . Т о в с т и й с н і г п о ч о р н і в , п о - н у т ь с я п о н ь о м у р о з і р в а н і ді ґент, а у м у ж і к о ф е т а не такі к а м е н е м у с т р о ю демократичної
літі т я ж к о ї о п е р а ц і ї . л и ш е к о м і с а р я ш л я х і в , ч л е н а н а в и я в л я т и , к о л и всі м а й ж е красіво в и х о д і т ! — ч у є т ь с я від д е р ж а в и м а л о б бути всенарод-
т р у х л я в і в . У ^ в о з д у с і не т о м р я т о ч к а м и з в е н а к а й д а н і в , п о н е
Л і к а р і "зустріли мене на цей Т и м ч а с о в о г о У р я д у Росїї, нас- г о р і л и п а т р і о т и ч н и м " ( п р а в д а ,
ка, не т о - б е з н а д і й н и й дрібний суться до прірви, д о г л и б о к о компанії Москалів, а б о з м о с н є р е ф е р е н д у м і н а р о д н я ініція-
р а з з - я к о ю с ь ` о с о б л и в о ю уро- т а н о в л єно го Д е р ж а в н о ю Д у м о - ш т у ч н о розгріваним) бажан ковщених земляків. тива.
д о щ и к , котрий п р о н и з у в а в все го моря, в безвість. Виснажене
т і л о і п р и м у ш у в а в щ і л ь н о з а - невол`ею т і л о С л а в у т и - Д н і п р а , ЧИСТІСТЮ. П О ЇХНІМ о б л и ч ч я м ' ю - П р и т і м з а п і д п и с о м т О г о л 4 ^ н и е 6 , в а р
^ ' № , і а Л Г І
^ ^ Багато людей вже мають Всенародне референдум, цс
к у т у в а т и с ь о д е ж е ю . Ш е не п а - п і д ж и в л е н е д і т о ч к а м и в о л і , в и - м о ж н а , б у л о - ї д о г а д у в а Т и с Ь ; щ о І к о м і с а р и з а з н а ч е н о , щ о в л а д у в к о л и - с к р і з ь . в и т а л и ц а р я . г , й о ч і п л е н і д о петличок ч е р в о н і о б о в я з о к у р я д у з в е р т а т и с ь по
хдо весною, але п о ч у в а л о с ь , д у ж а є , ‚ п о п о в н і є , — і в ж е н е в и н и к л и я к і с ь в а ж н і п о д і ї . А Р о с і ї п е р е й н я л а Д е р ж а в н а Д у - г о п о ї з д к а х п о Р о с і ї д л я п і д - с т я ж е ч к и , з у с т р і ч а ю т ь с я йі у- І д п р о б а т у . д о ц і л о г о н а р о д а , на
щ о в о н а в ж е н е з а г о р а м и . О с ь - с т р а ш н і й о м у к а й д а н и , н і я к і пе-' т о м у , щ о м і ж н и м и з а в ж д и в м а , к о т р а і ‚ п р и з н а ч и л а Т и м ч а - н я т т я п а т р і о т и ч н о г о н а с т р о ю в к р а ї н с ь к і ж о в т о - б л а к и т н і , а т о ) с л у ч а й я к о ї с ь д у ж е в а ж н о ї по-
о с ь р о з і р в у т ь с я т я ж к о н а в и с л і р е п о н и н е з у п и н я т ь й о г о , в і н о п е р а ц і й н і й к і м н а т і ж и в о о б - ' с о в и й У р я д д о с к л и к а н н я В с Є - н а с е л е н н ю . . . і в ц е й ч а с р е в о ѓі о б и д в і р а з о м . дії, п р и м і р о м в р а з і в и п о в і -
о л о в я н і х м а р и , з а б л и щ и т ь со- все з і т р е на с в о ї й д о р о з і . Р о з і л - г о в о р ю в а л и с я в і й с ь к о в ` і п о д і ї р о с і й с ь к и х У с т а н о в ч и х З б о р і в . л ю ц і я ? П р а в д а , о с т а н н і д і я н н я О с ь п р о х о д и т ь в і д д і л в і й с ь ` д ж е н н я чи з а к л ю ч е н н я війни.
няшне. проміння, огріє с в о ї м л є т ь с я , я к м о р е , т а к щ о й б е - н а ф р о н т і , — я з р а з у п о д у м а в , Р о з у м і є т е , ч и м . це п а х н е ? . царя, направлені проти народу, ка. У к о ж д о г о жовніра на гру- Всенародня ініціятива, не
животворним теплом з е м л ю , р е г а в і д б е р е г а не в и д н о . З а с - щ о , м о ж е , я к е с ь щ а с т я в и п а л о — Б о ж е мій! — скрикнув я о х о л о д и л и людей. А л е ж війсь- д я х ч е р в о н а с т я ж к а , а о ф і ц и р с п р о м о г а д л я громадян, поза
н а ф р о н т і „ п а б є д о н о с н о м у р у с — та ц е в ж е ж ц е п р а в д а ? Ц е ж к о в и й с т а н ! . . . „ А т е ч е с т в о '
р о з п л а в и т ь сіру к а ш у снігу, — к и г л я т ь над ним ч а й к и , літаю-1 з а в и н у в к о к а р д у в ч е р в о н у м а - ) п а р л а м е н т о м , с о т в о р и т и зак-оа-
(сќому воїнству во славу русска-
і п о т е ч у т ь б у р х л и в і , мутні по-, чи. О с ь т і л ь к и ч е р в о н и х жупа- просто неймовірно! Це якийсь) безпеці... т е р і ю . Р у к а в н ь о г о т а к о ж пе- и о п р о є к т і ц е й з а к о н о п р о е к т
в о а р у ж і я " , і т о м у на їхніх о б -
т о к и з к и ї в с ь к и х г і р ` ' ў ' Л и б е д ь , н і р . н е в и д к о , н е ч у т и цісні з а - сон! Ч о м у ж про це н і ч о г о н е м а О п і в д н я на к и ї в с ь к и х вули- р е в я з а н а ч е р в о н и м . Н а баѓне- в і д д а т и парламентові, начеб
лйччях відбилася така урочис- 1
а вона в ж е понесе ї х ў холодні гѓорожських лицарів чубатих, газетах?... `' ц я х в ж е п р о т о в п и т и с ь б у л о н е - т д х червоні Прапорці. В л а в к а х він п о в с т а в в л о н і парляментў.
тість.
о б і й м и з а к у т о г о в - л і д д і д у г а - н е л у н а є в п о в і т р і г о л о с отѓа- — Очевидно, — в і д п о в і л а - м о ж л и в о . В с е н а с е л е н н я в и с и - ( с к л е п а х ) в ж е т р у д н о б у л о ку- Щ о б и ' парлямент, складаю-
В о н и п і д б і г л и д о м е н е , п о ч а - ю т ь : — і для г а з е т и ц е б у л о
п а л о на них. С п е ц і я л ь н і видан- п и т и ч е р в о н о ї м а т е р і ї . чийся на основі пропорціональ-
ли радісно с т и с к а т и м о ї руки
т о ч к и й о г о — річки т а внуки А може?... Може... Невже ми- і поздоровляти. неймовірно, або просто з а б о - газет розхвачувалнся Т а к , це не сон, це дійсність, н о с т и , з р і ж н и х груп і угрупо-
у
ронила о я о в і щ а т и про перово- вмент...
дноас- тДин,і пщ р ао. вПжоеч узвв ш
ланцюхів иорозу-неволі, пере-
і лиь н и
в ол лню ді-,мана
— п о т о к и , н а ч е о п я н і л і в і д р а н у л о с я ? . . . Н е в ж е не в е р н е т ь -
с я, ^ в і д . с я ? . . . з а в з я т о г о .
Аджеж хиба даремне співав
— З д о р о в и м о , з д о р о в и м о і р о т в і й с ь к о в а ц е н з у р а , щ о б не
вас, отче Павле!....
Державні у с т а н о в и , x o V і з д а є т ь с я к а з к о ю . В ч о - в а н ь , `міг п о з и т и в н о п р а ц ю в а -
п р и в а т н і к о н т о р и , ш к о л и , в с е , р а ? . . . Т а ж н і х т о і н е д у м а є п р о т и д л я д о б р а д е м о к р а т и ч н о у-
виникли які з а в о р у ш е н н я , не опустіло. Л ю д с ь к і о б л и ч ч я ся- в ч о р а . В о н о з д а є т ь с я т а к и м д а - с т р о е н о ї - д е р ж а в и , т о г р о м а -
скакуючи через б а р и к а д и - к а - П р о р о к : „і п о м о л я т ь с я на волі Т а з ч и м ж е в и з д о р о в и т е { б а ж а н і у в і й с ь к о в и й ч`ас. Т а у'
ли р а д і с н и м б л е с к о м . М о ж н а л е к и м , н а ч е т е в ч о р а б у л о у І д я н с т в о м у с и т ь п р и й т и д о пе-
міння, з піснею визволення, невольничі діти!" м е н е ? В ч і м р і ч ? у в е ч ф н и х Г а з е т а х н а п е в н е в ж е ) б у л о б а ч и т и , ' я к з у с т р і ч н і Л ю д и сні, а с ь о г о д н я п р о д о в ж у є т ь с я { р е к о н а н н я Й р о з у м і н н я полі-
дзвінко понесуться до сивень- — ВеликдІ в е л и к і події... А б у д е с п о в і щ е н о . З а н а д т о в а ж н і
Н е в ж е в і ч н о ці н е щ а с н і д і т и зупинялись, обнімалися, ц і л у в ж е ц і л и й в і к . Х т о ж б у д е з ѓ а - г и ч н о г о р е л я т и в і з м у , а в с л і д за
кого дідуся, оточать з о всіх вас,, як д у х о в н у особу, з н а ю ч и події, щ о б моЖна б у л о їх з а
навіть молити'сь, р о з м о в л я т и з валися як на Великдень. д у в в т и п р о ту брудйу діраву o-J тим до міжпартійної компромі-
боќїв і своїм торжественнимі в а ш і погляди, осоґдяиво з д о р о - м о в ч а т и .
Б о г о м м у с и т и м у т ь та'ќ, я к п а н , в и м о з н о в и м н а ч а л ь с т в о м , з Д е н ь ' б у в с і р и й з т я ж к о н а в и - д е ж у ; . щ о в ч Ь р а в и к и н у в н а смі- с о в о с т и . .
гимнои волі розбудять його. П о т і м виявилося, щ о дійсно слими темними х м а р а м и , алеї т н и к ? (Дальше буде).
`як к а т п р и к а ж е ? Я к н а к а з у ю т ь ` н о в и м о б е р - п р о к у р о р о м Свя-
Спільними зусиллями, могучи- ні в р е д а к ц і я х Г а з е т , ні в и н - І з д а в а л о с я , . щ о це чаруючий,
земні б о ж к и ? тійшого Синоду. М о ж л и в о , щ о В с і о п я н е н і т і є ю р а д і с т ю , ТИМ
ми, - палкими, як сама моло- Гей б р а т т я , із-нову
Р а н к б м ц ь о г о дня Київ п р о ненависний С а б л е р в ж е і в „ку- ш ц х у с т а н о в а х д о ранку п р о цвітучий майський` день. Н о г и щ а с т я м , - я к е п р и н е с л о ` с ь о г о - j
дість, накинуться на його о к о - переворот в Петербурзі щ е н е грузли в мокрому З а Русь-Україну -
кинувся, як звичайно. Н і к о м у І т у з ц і " сидить', б р у д н о м у дня. Ц е ж в о л я - - н а й д о р о з ш н й ,
в и , на й о г о к а й д а н и , р о з і р в у т ь б у л о в і д о м о , л и ш е и а з а л і з н и - снігові,' а л е ц ь о г о н е п о м і ч а л о - І Свій стяг підіймайте!
і в г о л о в у не П р и х о д и л о , щ о ) — Що?... найкращий скарб, який тілько
звена ланцюхів, увіллють ?... щ о в и к а ж е т е ? Н е ' ц я х . . Н а д а ю ч и . н а й б і л ь ш е з н а - Терпіть до загину.
щ е в ч о р а , д о л я Р о с і ї і всіх' т и х { с я , н а ч е п і д н о г а м и б у л о н е б о - ' може мати л ю д и я а и а землі!
го старечі груди нові, молоді) Б. Гріиченко.
н а р о д і в , я к і в х о д и л и в її с к л а д , м о ж е б у т и ? Я к ж е ц е т а к ? Н е - " ч і н н я з а л і з н и ц я м , я к ж н в ч и к о - л о т о , а ш о в к о в а т р а в а . . (Дальше буде):
_сили, свій ю н а ц ь к и й . з а п а л . . .
також у ч а с т ь її в с в і т о в і й в ж е к о н с т и т у ц і я ? . . . — а х а и л ь о - ві д е р ж а в и , н о в и й к о м і с а р п е р - і Б о ж е мій! В натовпі на Хре-
реллЮть в й о г о жили. З м о л о 4 в і й і в о н о в и к р и к н у ` в я . П і с л я г а н е б - ' щ и й о п о в і с т и в ' в с і з а л і з н н ц і і Н е в л ю д я х зло, а в путах
'ні, п е р е м і н и л а с я , щ о в П с - іцатику чується , голосна роз-
ділий дідусь; наповнений сила- " тих,
т е р б у р з і щ е вчора виникла ре- ного розгону царем 'Державної Росії п р о п е р е в о р о т і закликав!) мов'а...'Рідне'слово! Українська Добра відповідь.
ми життя, здрігнеться, відітхне Котрі незримими вузлами
в о л ю ц і я . Р а н і ш н і ч а с о п и с і щ е ' Д У м н ніяк в ж е не и о ж н а ` ' б у л р , в і д н е с т и с ' я д о - ц ь о г о я к н а й с п о м о в а ! . . . Т р о в л е н а , п е р е с л і д у в а - М а м у с ю , чи м о ж е м о ба-і Скрутили сильних і слабих,
н а всі могутні груди, стрепе- чекати такої з'міни. .Тому то j - к і й н і щ е і б е з п е р е р в ќ п р о д о в - н а , з а б о р о н е н а в і к а м и . . . Х р е щ а -
пе принесли в і с т о к п р о т а к і в а - витися в тата й'маму?
иетвся. Від цього звістка лікарів впала-: на ме`не ж у в а т н п р а ц ю , а т о м у , щ о з а - j З їх м у к о ю і їх д і л а м и .
РУху, в і д в і д - ж п і п о Д і і В о н и ` ^ и й щ л и .Ще з ТИК давно, у всякому разі д у ж е
як і грім з неба. Усталення л і з н и ц і в Р о с і ї м а ю т ь с в і й о к р е - — Д о б р е , тільки не^кидайте
(Думи пролетарія)
р і д к о , ч у в її, А ц е н а р а з , я к ч у -
в себе полінами.
- с.` 5v v ` І . Франко.
' л я в і д і г р а л а 'п-на Р е з н о в с ь к а
І с о л ь о на пяні. П я н о п р я м о
говорило в . руках таланови
тої пяністки. Публика ' так
була вдоволена, Щ о оплескам
майже не б у л о кінця. Ч е т -
всрта точка програми б у л о со-
льо „Карі очи", яке від-
співала ` дуже гарно н а ш а у-
країнська оперова співачка ТНЕ
п-на М. Бідан.
Терцет „ М о т о " і „ T h e арго- BRUNSWICK
ach of D a y " , який відіграли:
BALKE-GOLLENDER CO.
п - н а А . Р о м а н ч у к н а с к р и п ц і , п.
К о х т у д о в н ч н а к л я р н е т і т а п. має ч е с т ь п о в і д о м и т и п р о д р у г и й в и п у с к
Г о в и к о в и ч . н а пяні, з р о б и в ду- українських рекордів найновійшої методи р е -

І
ж е миле-вражіння на слухачів, продукіі.Л:^— е л е к т р и ч н и й п р о ц е с . С І р е к о р д и м а -
Са.ля м а й ж е з а л у н а л а в і д г у ч - хм KTJFB ч м с к я й т о н , г о л о с н і й ш і в і д р е к о р д і в с т а р о г о
^вВрр^у. Попросіть вашого продавця рекордів
них оплесків по відспіванню
-vv"' заграти вам ох.
д у е т у (сцена із „ З а п о р о ж е ц ь !
І з а Д у н а є м " ) , я к и й в и к о н а л и п.
НОВІ УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И БРУНСВІК!
Явний та п-ні Рехлівська;
Ціна $1.25
п р і м а д о н н а т о в . Про'світи.
79001 НА ЕЛІС АИЛЕНД (ком. снеч)
Ентузіязмом привитала пуб-
СОРОЧИНСЬКА ЯРМАРКА (ком. скеч)
л и к а н а ш у о д и н о к у т у т е ш н у у-
Д. Медова група.
країнську музикантку п-ну Р.
Ціна 7 5 цнт. `
Козакевнч, яка відіграла сольо
59002 БАЛАМУТЕ (нар. пісня)
іа скрипці.
РЕВЕ ТА СТОГНЕ (нар. пісня) Іша Кремер
Повний мішок сміху виќли-
кав короткий, але повний гу ;
СВІТОВІ Л Ю Б О Щ І .

мору м о н о л ь о г н а ш о г о україн- Ціна $1.25. k


с ь к о г о г у м о р и с т а п. П а х о л к а . (Відоѓрані в Европі)
Вокальне сольо „Уже забу- 77000 ВІДЕНСЬКІ БОНБОНИ (Joh. Strauss)

pqicrojM
ти" відспівав надзвичайно гар- СИНИИ ДУНАЙ (Joh. Strauss) (вальи)
ио с в о ї м сильним барітоновим Марек Вебер І ЙОГО Орхестра

п. М. Ф е д и т н и к . Ціна 75 цнт. ij . B (

Квартет „Крн^ец^'и.ш'дІба`Л` . (Відоѓрані в Европі). Т


т у т о ю п. а.ЦІт#ка.відсџіванИЙ^ 57000 ЕЛ ГАВЕРФАНО (Пізаре) (танго)'' .
був^ДОСИТЬ^ОбрЄ..... ,;' ' ЮЛІЯН (Лої аго) (танго)
' Марсќ Вебер і ЙОГО OpxectiM
П о с л і д не . ‚ ‚ в о к а л ь н е . :і с о л ь о ,
^Selections", відспівала своїм ДРУГІ УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И
повним чару голосом оперова

old Gold
' БРУНСВІК: `
с п і в а ч к а п-гіа І.а V e r n a Jacobs. Ціна $1.25
Кінцеве слово говорив адв. 79000 ТАРАС БУЛЬБА (ком. скеч) Д, Медов
О. Чарновськнй. МАИСЬКА НІЧ (ком. скеч) група
Акомпаніювала на пяні
Ц і н а 7 5 цггт.
всім с п і в а к а м п-на N. Rhody.
59003 Ю Х МАРШ (марш) Русска Орхестра
С л і д у ю ч о г о д н я т . є в ггсді-
ВЕСЕЛИЙ КОЗАК (полька) Одеса
о, 2 3 - г о ж о в т н я , в і д б у в с я с е й
59004 ВІЮТЬ ВІТРИ Іша
Г Л А Д Ш А І Л І П Ш А Ц И Т А Р Е Т К А концерт з тою самою програ-
СТОЇТЬ ГОРА ВИСОКАЯ Кремер
м о ю на з а х і д н і й с т о р о н і м і с т а ,
60014 УКРАЇНСЬКИЙ МАРШ Орхестра
гі г а л и п р и у к р а ї н с ь к і й гр.-кат.' КОЗАК ВАЛЬЦ Варшавська
ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ Product оі P. LorUUrd Co., E-t. 1 7 6 0 .
церкві
зміною,
гга C i c o t t e
гцо
Ave., з
монольоґ-комедію
тою

в і д і г р а в гг. Г р и в н а ќ , а кінцеве
рекоггаггня. Р е д а к т о р н а з в а в з а - р и з у ю т ь о д и н и ц і , щ о не д о п у - при ґреіілінг улици. слово г о в о р и в п. І. Каменсць-
ГАМЛПІОНЗ . rHONOCUTHl . ЇЛОІОІА! - .ICO.M
З УКРАЇНСЬКОГО те нас, жінок, б о л ь ш е в и ч к а м и і е к а ю т ь до обєднання наших! - Вступне слово виголосив др. кий. Т у т всі т о ч к и к о н ц е р т у б у -
д и в у в а в с я т о м у , щ о м и х о ч е м о с и л в А м е р и ц і . Я в і д з и в а ю с я д о ! А'. Т . ` К і б з е й , г о л о в а т о в . П р о - ' л и щ е л у ч ш е виконані ніж на
Ш Т Я Т А М Е Р И Щ .

С К Р Е Н Т О Н , ПА.
т а к висилати, щ о б и весь з а г а л скрентонськи.х ж і н о к і з а я в л я ю , ' с з і т а '
знав, куди висилається,
над тим контролю. Пан редак- розбиває
і мав щ о я з такою
наш
роботою,
яка Відтак слідувагт"образ „ П р о -
першім
П о відспіванѓо українського
концерті.

н і ч о г о с в і т а " , я к и й п р е д с т а в л я л а . г д р - ѓгімну, в і д б у л а с я д л я м о л о д і ж и
нарід,
т о р з а я в и в о т в е р т о , щ о к о л и ' с п і л ь н о г о м а т и не х о ч у і с в о ї х н а , с т р у н к а т а в и с о к а , ч о р н о - з а б а в а з т а н ц я м и .
623 So. WabvaslAv,e.Chciago,II.
в і н в и с и л а є т р О ш і , т о ие м у с и т ь ' р у к д о т а к о ї р о б о т и не п р и л о - б р и в а д і в ч и н а к'. Ш е п і т к а , я к а Загальний прихід з концерту
З рутеиського багна.
з а р а з к л и к а т и І в а н а , Д а н и л а і ж у . А В и , ж і н к и , не д а в а й т е б а в и й ш л а на сцеѓгу в д о в г і й б і л і й б у в $552.82. Розходу було
Хтоб подумав, щ о С к р е и т о н Г а в р и л а на п о р а д у , б о він знає, іутитіГ с е б е , а с т р е м і т ь д о я к с н і г о д е ж и з з о л о т и м в і н о ч - $ 3 6 5 . 6 5 .
це п а ш с в і т о ч . - Т у т ж е с т о л и ц я куди їх с л а т и . едности п о н а д г о л о в и т и х „ п а - к о м н а г о л о в і т а з п і д н е с е н и м в Чистий зиск в сумі $187.17
найбільших крикунів в Амери- з ѓ а л е ю на б а л ь м а л и ми кло- т р і о т і в " , щ о нас р о з б и в а ю т ь . п р а в і й руці г о р і і о ч и м с м о л о - в и ш л е т ь с я в с в о ї м часі ч е р е з
иі. Т у т г о л о в н и й ш т а б . т и х , щ о п і т , б о в и н а ц я л и г а л ю У к р . Г о - Й д і т ь з а т и м и , щ о н а с є д н а - с ќ и п о м . С е й о б ' р а з п у б л и к а О б єднання у Филаделфії для
привитала грімкими і довго потерпівших від повени в Га-
думають, щ о вони одні „ о б о - р о ж а н с ь к о г о Ќ л ю б у в голови ють, б о в едности сила.
і ю б у д - р а Т а ц і я , а т у т мегга- А н н а С т е л ь м а х . тревалими оплесками,.. л и ч ині.
роннють Україну", І редакто-
рів т у т п о в н о і д о к т о р і в і в и х о - д ж е р „ Н а р о д н о ї В о л і " з а я в л я є Т р е т а т о ч к а се б у в д у е т на І. К.

д и л о б , щ о з в і д с и піѓ`ѓде д і й с н е н а м п і з н і ш е , гцо г а д я в и и а н я т а п я н о „ R o u g h R i d e r s " , я к и й н а


с в і т л о на в с ю А м е р и к у . Т а не к о м у і н ш о м у . Т а і з т и м м и ДЕТРОЙТ, МИШ. причуд гарно виконали наші
дай Б о ж е т а к о г о - с в і т л а . Нема якось порадили собі. На балю Концерт Тов. Просвіта.
многонадійні пяністки п-ни І. ПОЗІР!—БРУКЛИНІ ОКОЛИЦЯ!
ні'якого, а т і л ь к и . т е м н о т а . Ру пробувано довести до скаидаг і Л . Р е з н о в с ь к і , які п р и ї х а л и н а
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО
Згідно з о г о л о ш е и н є м , яке сен концерт аж з Шикаго. Ті
тенство, з я к и м т е п е р б о р е т ь с я і б і й к и , і р о з б и т и б а л ь , аЛе з РОБІТНИЧОГО ПРОСВІТНОГО
самі панни в и к о н а л и - щ е й д р у -
все н а ш е г р о м а д я н с т в о , я к р а з т о г о м и в и й ш л и ц і л о . Б а л ь т а - в и д н і л о на с т о р і н к а х „ С в о б о ТОВАРИСТВА
к и в і д б у в с я . Л ю д е б у л и з а д о в о - ди", в и с ш е з г а д а н е т о в а р и с т в о гі т о ч к и програми а т о : п-на
в тім „ с в і д о м і м " і „ р е в о л ю ц і й - відограеться
як в и с т а в и л о на с ц е н у д в а в о к а л ь - Лелія Резновська відспівала
нім" центрі в и г р і л о с о б і т е п е р лені, а к о л и довідалися,
но-музикальні коііцерти в днях своїм милим с о п р а н о в и м ' г о л о - чудову драму в 3-ох діях, під назв:
н а й к р а щ е г н і з д о . Н і ч о г о з р о - с п р а в а с т о ї т ь , з а щ о ц е т а к а не
с о м соль`о „ В е с н і в к а " в с у п р о -
щ о 22-го т а 23-го жовтня.
б и т и не м о ж н а , б о в н а с д и к т а - н а в и с т ь д о н а с , ж і н о к , т а
тура і т а к м у с и т ь бути', як з а - п р и ч и н а в т о м у , щ о м и р і ш и л и - Перший,; концерт відбувся воді пяна, н а якім граяа.її сест-
р и ч к а п-на І Р е з н о в с ь к а . О п і с -
КАТЕРИНА
в с у б о т у .в „ У к р а ї н с ь к і й Х а т і ? '
комендиру'є р е д а к т о р „ Н а р о д - с я п і с л а т и з б і р к у ч е р е з О б є д -
ної В о л і " . н а н н є , в с і л ю д е г о л о с н о н а к а - „ К О Х А Й Т Е С Я .ЧОРНОБРИВІ?

От коли р о з н е с л а с я п о Аме'- з у в а л и н а м с т о я т и при с в о ї м


ДЖЕРЗИ СИТІ І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! В Н Е Д І Л Ю , Т З ПАДОЛИСТА C P .
риці в і с т к а п р о н е щ а с т є в к р а ю н е в и д а т и . г р о ш е й н і к о м у д р у -
ЗАХОДОМ Т О В . У К Р А Ї Н С Ь К О Ї С І Ч И , В І Д . І 7 0 У. Н. С . Огляньте ЛОНДОН о дорозі
і я п о б а ч и л а , щ о т у т в н а с не г о м у .
так д у ж е б е р у т ь с я д о р а т ў н ќ о - 1 Ч и с т о г о д о х о д у б у л о з б а л ю . ўстроюється —
тї а к ц і ї , п і ш л а я п о х а т а х м і ж І $ і 9 5 . Р у т е н с ь к и й преісідатель ГАЛИЧИНИ і П О Л Ь Щ І

ВЕЛИЧАВИЙ ВАЛЬ101-03
інки і п р е д с т а в л я л а ї м , щ о я к т і л ь к и п о ч у в , гцо т а к а " с у м а SUNDAY, NOVEMBER 13, 1927 1

т р е б а хочѓ` ж і н к а м в з я т и с я д о я - г р о ш а , п о ч а в з а р а з в г о в о р ю в а ВЕЛИКА ПРОГУЛЬКА НА РІЗДВЯНІ СВЯТА


В УКР. НАРОД. ДОМІ,
КОГОСЬ д і л а . П о н а р а д а х р і ш и - т и ж і н о к , щ о б н е р о б и л и р о з - j Ла гарній поспішнім корабли
ли м и з р о б и т и о ч п а т о к б а л е м , дору. Я спитала: Якого роздо-
В І Д І З Д Ж А Ю Ч І М Ѓ 7-ГО
а щ о б и не б у л о п о т і м н і я к и х р у ? Т а ж т о другі р'облять р о з -
ГРУДНЯ
З н ю И О Р К У І'
непорозумінь, поставила я від- дор, т а ж т о другі ставили нам В СУШУ, ДНЯ 12-ГО ПАДОЛИСТА 1927 РОКУ Пасажири з Савтгемптон поїдуть спец'іяльним по`-
GRAND S T . , BROOKLYN, N.Y.

1581-60
разу жінкам під вирішення, ку- на к о ж д і м к р о ц і к о л о д и , н а в і т ь тяго.м до Лондону, звідки всядуть на корабель про-
(SATURDAY, NOVEMBER 12, 1927)
ди н а м с л а т и г р о ш і . Ж і н к и в р а - а т а к і м ділі, коли х о д и л о о зі- сто до І'даньска, прибуваючи до Галичини і Польщі
В УКРАЇНСЬКІМ ДОМІ, , П о ч а т о к о г о д . 4. п о п о л у д н і . пару день перед святами.
лнли, щ о в о н и в ж е м а л и т у т в б р а н н е п а р у ц е н т і в на г о л о д н и х Прогулька відбудеться під особистим наглядом
MERCER STREET, JERSEY CITY, N. J . ПОВ сЗтІуРп ! 6 5Н ц.,
Ю дЙ т е, й 1И
л яО дРі К 5 ц. Л
Скрентоні ріжні с п р о б и з п о - в краю. Та предсідатель каже, досвідченого туристи зі складу урядників Кунард
П о ч а т о к о г о д . 7-м1й в е ч е р о м . . Вступ 50 центів. Б РПАо Т пСрТе д
В сОт аСв л
В е. н н
ИюО СБААФЛАЬ Т. А Лінії п. Chas. FruЃon-а,- котрий полагодить вам всі
с и л к а м и `і н а й к р а щ е ї м в и х о - щ о те все треба забути і гроші формальності!, получені з подорожею і запевнить
Д о численної участи з а п р а ш а є всіх щ и р о 26-і Весь дохід призначений на потсрпіз-
лить з О б є д н а н н є м і т у д и рі- т а к и ч е р е з них в и с л а т и . Комітет. вам всю вигоду.
шнх від повени братам в старім краю. І Незрівнана обслуга, вигідні, чисті кабіни І знаме-
иіили п о с и л а - г и в с е , щ о з б е р у т ь Коли ми, жінки, зійшлися на ннта КУХНЯ.
на р і д н и й к р а й . остаточний обрахунок, заяви- ВЕЛИКИЙ Комітет.
Купіть собі по зниженій ціні поворотну шйф-
карту тепер, а заощадите гроші. Умірковані ціни
Пішла я о т ж е до „НароДйоїj ла одна з нашихќ жінок, кабін другої кляси. '
Тіолі", щ о б и д а т и о г о л о ш е н н я щ о г р о ш е й ч е р е з О б є д н п н н є н е
УВАЃЛІ ТІМ ЙОРК, Н.Й.І ѓщ ШГАІ СЛІДУЮЧІ ДОГІДНІ ВІДЇЗДИ:
і видрукувати тикети. Я к роз- б у д е м о ж н а вислатиў б о і д р ^ Т а - З А Х О Д О М ( T O B . ^ М Ш И Н А " , ВІД. 14 У. Н. С О Ю З А t БЕРЕ НЃАРІЯ 2 3 Падол. І 14. Грудня
повіла редакторовгг п р о н а ш цій з а я в и в , щ о г р о ш е й б е з н и хІ `- уряджується МАВРЕТАНІЯ`. % вр-го Пядолистн
В Е Л И К И Й Ю В И Л Е И Н И И
плян р о б о т и , т о п а н р е д а к т о р і м и н е м о ж е м о в и с л а т и , б о б е з По дальші інформації голосіться д о котрогоие-
як т і л ь к и п р ч у в з а „ О б є д н а н - н и х н е б у д е м о ' ж н а п і д п и с а т и
иє", н а к и н у в с я в т о й с п о с і б , щ о ч е к а .
Ось в а м образ нашої „полі
аж БАЛь.^ш будь АГЕНТА або впрост до

C U N A R D L I N E ЦІ
мені з д а в а л о с я , щ о ц е п о л ь с ь ` В НЕДІЛЮ, ДНЯ 13-ГО ПАДОЛИСТА 1927 РОКУ В СУБОТУ, 12 ПАДОЛИСТА C P . New York
кий с т а р о с т а в к р а ю , а н е с в і й т и к и " . Т а Ќ в и г л я д а є р о б о т а на- В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ, 25 Broadway
ч о л о в і к . Я ` д у м а л а , щ о м о ж е ш н х с к р е н т о н с ь к и х п а т р і о т і в . 6 - в — 6 8 Е , 4 Љ STREET, (MANHATTAN LYCEUM) NEW YORK. N. Y.
п а н р е д а к т о р б у Д е . х о ч т р о х и В о н а м е н е не з л о м и т ь , б о я п о Ha великій галі. — К о л ь о р о в е світло д о танців. П о ч а т о к о г о д . 6-ій в е ч е р о м .
лжентельменом с у п р о ї и жінок, с и л а ю далі д о Обєднання і опо- Початок о годині З-Нй пополудни. —-- Вступ 5 0 центів. Вступ 50 центів.
але де т а м . Мусіла й о м у . з а я в и - д а т к у в а л а себе і с в о ю ф а м і л і ю У До танців пригравати-мс першорядна музика СЕ РЕЙНСЬКОГО.
Першорядна музика. ` ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ Б О
ти, щ о т у т в А м е р и ц і с в о б о д а ч е р е з всі м і с я ц і , ч е р е з які т р е б а Будеться прн ним ат и нових членів без оплати вступного.
На сей баль $апрошуЄтьеяі
ЧАСТЕ ЧИТАННЄ В Е Д Е ДО ПРОСВІТИ. А ПРОСВІТА
і н а с н і х т о н е м о ж е з м у ш у в а т и : б у д е з б и р а т и ж е р т в и для П О Укрвїнці І Українки! Приходіть масово га^пей Юг^ЛЕИНЙИ БАЛЬ і
усіх Українців Н ю И о р к у .
_ С Е СИЛА, - П И Ш І І Ь ПО Н А Й Н О В І Й Ш И И Ц І Н Н И К
п о с т у п а т и и"накшГяк н а и ^ к а - І Т Е Р П ' і в ш и х від повені. А Л Е мені і ^ % З і №
абЗ-4 , Комітет.
КНИЖОК. Ч
зуют'ь н а ш а совість і наші П Е - ' ш к о д а тих других, яких теро-)-^
3
. RAY COMT SOCK 1 M ORSRIGEST И УБО ЩОЖ НЕДЗНИЩИВ
в КРАЮ ВЕЛИКА, А ВЕСНОЮ СПРОВАДЖУЄМО
ДО АМЕРИКИ І КАНАДИ
не тільки рідню к кГОРОЖАН,
н,чайно колєктуємо
УКРАЇНСЬКА
Лўіс, Мо.. пошукує учителя
'провадження народної школи і час
ГРОМАДА

МОРОЗ, ТО ДОКІНЧИВ ТЕПЕР ГРАД ТА СТРАШНА


мають честь прслложнти нову виставу І ПЕРЕСИЛАЄМО ДОЛЯРИ Америці; їдати концерт або представлення і

COSM OPOTA
L IN TH E A
TR
E
усада сейчас до обнятгя. Зараі шип
Б А ' Л І Є В А
ЗЛИВА, І ВАШІ РІДНІ ЧЕКАЮТЬ НА ПОМІЧ ВІД ВАС. І і телеграфічно, доручуючк аж в рідне село.

C u
om
l b
u. C r
ic.
l St
,
. Nw
e Y okr) ПОРД
А
ЄМ О доми,ферми,лоти та ж рінородиі ОПОРЯДЖУЄМО ко втраќти, по в новласт н І т. д. бнзнес и. до:

ПопВул.Sn. 2F Ц н и
і
GHAUVE-SOURiS ^п,Н^ ` с, паемо
ЛОЛЯРИ ло з`ниженій ціні ПОСПІШНО і ТЕЛЄҐРА-
! О С Н У В А Л И С Ь М О І р о з в и в а є м о українську оселю .
В. Щ У П ЛЯК,
ФІЧНО і виплачуємо на послідній почті в краю. ЇЗвО So. ЗпА ST., ST. LOUIS, M O

" Др. АПопол.


Доктор

127МЄМ
І Хірург,

8k4
hP r
a n e-
cio , C u
n
A S9tb
Спеціяліст у
.
r
всіх
T h
хо-
r
е
e
t.
Л. С И З А Р. в Четв і Суботи. СПРОВАДЖУЄМО кревних і знайомих до-АМЕРИКИ І КАНАДИ
Ї Г О В - ^ . - У Щ Щ М Т Т - Т ЃЬ. ПОТРІБНО ОПЕРЕИТОРШ Л „ И І

rai-6і-гоL
Послідна вистава 17-го грудня га помагаємо при вироблюванню потрібних документів. ночнх ковтів, сутіи і дресів; тижнем
б а х 1 операціях від очий, ух. носа І
.
И exnigotn Ave.i S. KOWBASNIUK
Відтак
Ѓ горде. Найновійша метода діягнози
Грудня
і ќўрації.
СТАРШРАІдЖ документів та полагоджуваиня платня $ 5 0 . 0 0 і внсше. По бліпші ц,'
формації голоснтнся до: 2і'
І МИ Ф А Р М И Л Ь О Т И j , K H 0

ST., N E W Y O R K . нN .р , Y
с г. у ш ш " ц і н а ? . ' ' " P W H i Оізнеси по д ў і є

T
lfioynf падоііс.„,пр
Е. І

-НОГО'ЃКИМ" " 4 С І Х с п
Українського НОТАРІЯЛЬ-` р а в а х л о д і й с , ю

м
п и і и пк.Н'л по совісні поради та ретельну ўслугу. 134
ГодіпТйг'Ю. до 12. рано, 6. до 8. вечер.
'"`Неділі 10. до К пополў літ.

_- П О Р А Д И ДАРОМ.
г
ро недалеко Ню Иорку, де по дешевій ціні можна землю 1 дім. ДЯКОУЧИТЕЛЬ -ошукуч
роауміе все. s. як P Rслід,
сейчас. Потребуюча
місце
O C Y K .
иЛ
Johnson
і ЛДР. К. Д. Б 1 Л И К
шу писати на адресу:
У
f ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯДИ.
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ.
Українці, деб не жили, повн№ії відноситися' з довіряй до своїх Інституцій, де внгіднійше: P. TURIANSKY.

Слобода .
Урядові години: від 12. до 1 - о ї Р. О . Box 263,. City, N.
27 Е . 10th STREET (між 1-ою І Евеіпо A ) NEW YORK, N. Y.
від б. до 8-ої і після умови.
HW ZAHAY GLOBE SERVICE A REALTY CORPORATION " Ш
цлй
і
Сто-.
Х О ЧА
У-о-довідапіся,
M.t.teh.reде, Nперебуцц
. J . , R. F. D.мi

м у
ж є
с
ьк
і
м

МЕДИЧНА ЛЯБОРАТСРІЯ СВ. МИХАЇЛА сестра-Юлія Касій з села

311I I .Џ.18Н ST., NWE YORK Сптіоможуть,


.30 E A S T 7th S T R E E T , TEL. ORCHARD 8968. .pTEW YORK, N. Y. лота. пов. Бережани. Хтоби про і к1

" їоиі по АМЕРИЦІ ї КАНАДІ' своїми правднйнмн ліками знав або' вонп сама, прошу з ю і . „ . п

I SMITH застарілі хронічні і жіночі недуги. Коли Ви, або же-


і діти Ваші хорі, ра`лимо зараз звертатися до нас з листом і
Т. J . H B Y G E Y A C B . , - E E O W
- Т Н Е S T A B S A V I N G S ft L O A N A S S ' N ,
83
'Переніс свій офіс під ч.
Е, 7Љ S T . (межи 1. a 2. Евнею)
NEW YORK, N. Y.
ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
, або цочтовіім моні ордером, а ми сейчас вишлемо гарлнто-
ки, котрі

ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ
або пишіть нам за Вашу хоробу. а наші

Ба.и , ДО STEPHEN KASU, 329 SOUTH 4th S T R E E T ,


P H I L A D E L P H I A , PA,.
СЛІДУЮЧА ПРОГУЛЬНА УКРАЇНЦІВ НА РІЗДВО КОРАБЛЕМ L E V I A T H A N 7 - Г О ГРУДНЯ 1 9 2 7 .
2173 P B O F E S S O B S T R E E T
C L E V E L A N D , OHIO. З ПРИЧИНИ`виїзду до Европи по
фамілійним справам, продасться біт-

849Dero 167bcthi. :
Урядові години: 9 - Ю ; 12—2; 6 - 8 .
Порк і Делікатессен штор. Голо-

Муч усшпіно
Tel. .0rchird 6072.
Михаїла на очищення ситнсь під ч. 296-8,2-1
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУШИН
НАРАД).
t,t
i M
ї ќрови під заразливої хо-
1 ЖЕНЩИН юби — фляшка '- (ПРОТОКОЛ EAST ST., BRONX, N
наииовійтими методами
Помагаю скоро в ріжних кровних не тьсам жолудконий і під катру жо- НА П Р О Д А Ж ДЕЛІКАТЕССГ.11

іДРУКАРАЩ
, ПАВЛА Ykаoдrресу
ще раз співати, за Хмель-
Хугах, нервових і шкірних, хронічні
нарости, загальне ослаблспне, міхура ВІД 25 ВІД. У. Н. СОЮЗА. гу'дка, лічить гази жолудка, регу-
іюе жолудок — ф л я ш к а - , нгщького:
І ГРОСЕРНЯ
сімн потрібними до сего наші""

п
цои
мночи в
ам .
вирок, мочеяі недомагання, ревматизм
жолудок, внутрішні хороби та грудні

Поради
Без ріжняці, як довго хоруете, я можу
Оплати умірковані. Огля
j 2586-3
Щирий
Конґресови
привіт

лає 25-тий Відділ УНС.


Обєднання
Четвертому
поси-
Віримо,
Та
Та
Як
немає
немає к р а щ е ,
в н а с на В к р а ї н і .
лучше,
Ліс на 5 літ. Одинока Хрнстіннсі
весь блок. Голоситися
олок. іолоснтися

New
на на
аді
ПЕТРОВА
City.

194
пацієнта переводжу особисто.
1 оглядини даром. що панове Делегати приїхали 1
живе 'Обєднаниє! Хай
Хай
ПОШУКУЮ тспільннка або спіть.

DR. Z I N S Крім магічний і мило для краси і


лодости тварн, нищить прищі і ...
на
щоб'и
цей К о и р г е с не л и ш е
переїхатися, але
тому, живе Свобідна Соборна Ўкраї-
щоби
ннчкн з невеликим капіталом до ви-
кінчеііня виііаходу великої вартоспі,
Спеціаліста. Основ. 28 літ. кили, слідчі віспи, зморшки і у і т и ) - 2 5 дійсно з р о б и т и роботу. Віримо добра спосібність зробити гроші для
5.00
110 EAST 16TH ST. N.Y. :олітира (налистиика) . теж, що намічені ціли Копгре-
ВІД. 76 „ П Р О В И Д І Н Я " ` В
межи 4th Ave. 8c Irvtngton rt
Денно: 9—8 веч. Неділі: 9 - 4 попол
ШШЕРКА-МАСАЖИСТКА Д
ВПІОД ВН ІОЇОСО.ІбіН ІТЄС рсОВ су пе остануться
дійсно виконаними і тим
мертвими,
самим
а
МИКІЗРАКС, ПА.

Бр. св. В а с и л і я В е л и к о г о , від.

171В.К.В.BSH Md.U
-r,LENSO
l.tN,83 N.. Ykor
сподіємося справдішнього Об

йаІомУ
Нищитель нолосся, ус
ЖУРБА ПРО БУДУЧИІСГЬ
ro
...Лнтіссігтік" для 76 „ П р о в и д і н я " , в и т а є С в і т л и й

43 СиІоіаІw -ood,
єднання усеї Американської У Д О Б Р А Н А Г О Д А купити бучерик.
Житомирського ваведения породів І волосся з тварп і всі: гроссрню дешево.
Київського Зайцевського шпѓѓалі. стой тіла в одній к р а ж и в ..раці, л у ч н о с г и . сил.. К о н г р Є с 0 б е д н а лять
г іголоситися
н я до:Малѓій дспо.нц,
т а б а ж
,„
258-65а є

не шкідливе і чисті не дає нам спокою. Вона нас давить шта на' сплати, довпій ліс. добрий би
Т. ICRZyZANQWSKI,
- пуделко ....$3.00

И
угісМ . ЇЛО
делк Не говорім пустих ф р а з , повести наради так, щ га о каже
б шукати нам чогось такого, де Е. C o l l i n n А . . . ,

І ПОМІЧ. л и ш е б е р і м с я д о д і л а , т а к , щ о - ( н а ш а - і м і г р а ц і я в и й ш л а з т и х налнбнсьмо кусник хліба, без згляду

НЄС ІA О ЛОСИТНСЬ:52 H
Te.l Orchard 8121 а ревматизм і пе- Роститель волосся Доктор;'
ПОРАДИ на се, чи в фабриках або майнах "
ил білі сплави і 2.00 Клара, покриває лису ѓо би можна себе назвати з р і л о ю . н а р а д боірігіша духом, щ о б праця або і цілковите безробіття.
м
ї .;а:іма ѓпні до спрі-
натирання лову новим волос-
ням, перериває випадав нацією^ Х а й цей К о н г р е с б у д е Обєднанггє з м і ц н и л о с я і збіль-
их на ревматизм. ня волосся й нищить т:і
і тіла, рук, ніг і т и м с в і т л о м , к о т р е н а с п о п р о - ш и л о с в о ю п р а ц ю д л я д о б р а КОЛЬОНІЇ, на передмістю фабрично-
усуває луску — ціна- 10.00
па чорну падучу
2.00
W, FINA 0. C.
Успокоюючнй .бальзам, у-
в а д и т ь д о в л а с т и в о ї ціли. Х а й н а ш о г о у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у го міста МІЛВІЛ, Н. ДЖ. Кольоиія ся,
це не звичайна оселя, яких е в.Аме-

МОЯІ КОМІТЕТ ДОПОМОГИ РІДНО- хати.И ' спокоюе нерви, робить цей Конгрес д а с т ь клич д о всеї риці тисячі, в котрих властителі, крім
5.00
сон спокійним і усмирюе Американської Ўкраїѓѓн, так, нічого більше не мають, але CHIROPRACTOR .
МУ КРАЄВИ В ВУНСАКЕТ,
ня - фляшка J..
біль голови — фляшка . . 2.00
щ о б и всі п о ч у л и т а в і д г у к н у л и -
від 16 лѓѓ правильно зорганізоване се- . Наколи терпите нервові болі, невід,
во, в котрім живе около 150 ўкраїн-
Р. АИ.
от всіх ліків.звертайтеся на
з грішми,
адресу:
ордерами і не
2 ся ділами,- б о лишні є всякі ських роѓии, ДТ кождий ґазда, крім кладайте, а приходіть, вам поможеть-
гарного до`еу і других будинків, має ся. Чесна обслуга дня мущин і жен-
ST. MICHAEL MEDICINE COMPANY КонгЃреси, к о л и н а р і д й о г о не
Н а ш а г р о м а д а не с п р о м о г л а також кілька акрів плодовитої землі, щин. Порада даром. 261 о

х.вилP
іroduc,.t562",. B
піпре. з котрої, плекаючи ярнну або годуючи
589 G R O V E STREET,

лhkomv d
Dep. SW.,

uon
J E R S E Y C I T Y , N. J.
Бачимо, що програма
с я в и с л а т и д е л е г а т а , а л е м и м о кури, має гарні доходи.
К о н - ц е г о м и з н е т е р п е л и в і с т ю очі- Праця також на місци, бо коли в ве- оизнесі
Голоситися
АГЕНТИ —під
1430 і WEST
поможемо
Ми ч.:започаткуємо вас в
шоб AVENUE.
GIRARD вам успішно

Y ok
r
ішло Нетреба ні капіталу ні знання.
місті треба кераз їхати до пра- PHILADELPHIA, або весьPчас. A Можсіе чі
ґресу є д о б р а і т и м р а з о м ві- к у є м о р е з у л ь т а т у н а р а д Кон- ці і годину, а в майнах тільки Нн піш- Вільні
робіѓѓн $30—$100 тижнево. Пишіть М..

HE Б У Д Е Т Е МАТИ
ЛИСИНИ! сік.інх р и м о , щ о всі я к о д е н с т а н е м о г р е с у . М и ж д е м о н а В а ш і д и ки, то з кольоиії зайдемо до неї за 20
д о п р а ц і , щ о б и в и к о н а т и ті в с і р е к т и в и і з а я в л я є м о , щ о в и к о
р е ф о р м и , я к і з а д у м у є в в е с т и в н а є м о всі В а ш і у х в а л и . М и пе-
до 45 міпут.
А в місті Мілвіл, е вже кілька укра-
бизнесі в, а можнаби їх ше в
n

ш
Доктора Клара „Поріст Во-
иосся" покривав лису і олову по-
і, перери-
НАЙНОВІЙШІ УКРАЇНСЬКІ ж и т т я О б є д г г а н н є . В с я Ў к р а ї н вні, щ о в и к о н а є ї х р і в н о ж і всг двоє тільки мати, і яка тоді гарна гар-
монійна співпраця: українські фармері
с ь к а І м і г р а ц і я в А м е р и ц і п о в н і ї - у к р а ї н с ь к е г р о м а д я н с т в о в А і українські бизнесмени — правдиве УКРАЇНСЬКА БУЧЕРНЯ
на щ и р о т у п р а ц ю О б є д н а н н г м е р и ц і . українське місгочко. БРАТІВ Д О Р Ш
І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ По інформації, у всіх висше наведе- Завсігдм великий вибір:

старого
підперти, б о `тільки в т о й спо-
БР. СВ. ГЕОРГІЯ, ВІД. 239 У. них справах, голоситись на адресу

Яо'і: 1 4 0 —
Ліўщини й жснщиии з Амери- КОВБАС, КОВБАСОК,
Кяия.Ц. Уоугпаю. Польщі сіб з м о ж е м о п р о д о в ж и т и наше
шлють подяки за поріст волосся
протягом одного-місяця.
КОЛЮМБІЯ національне істновання в Аме Н. СОЮЗА, В ФИЛАДЕЛФП. властителя земель в українській ко- ВУДЖЕНИХ І СВІЖИХ ШИНОК
та ріжного рода мяса.
рнці. Всі в р а з ! Всі в п е р е д д о Витайте, д о р о г і і милі нам ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
Доктора Клара „Поріст Волос-

^ чисто
ся" є найпевнійшим средством праці і б о р о т ь б и з а в и з в о л е н н я гості Ч е т в е р т о г о К о н г р е с у сла N . Е . 7bt 8с G R E E N S T R E E T ,
П. ГУМЕНЮК з укр. орхестрою.
для всіх терплячих на випадання 271 OFl (На сінокосі, коломийка нашого народа! P H I L A D E L P H I A . PA.
вного Обєднання!
волося. Ціна $Ю. 264.7В
Пишіть по катлльог' медичний
ва мужесі.кі і женські хороби.
Укр. Орхестра П. ГУМЕНЮКА.
27106F (Ой, дівчіпго, дівчинонько
(Коло гані прохолжаю.
Козак-тропак.
Евгсн Жуковський, баріѓон,
з акомпан. орхестри.
В залученню п о с и л а є м о $25 Ми певні, щ о нема Українця
на з е м л і В а ш и н г т о н а , я к и й не КАЗДЛИ ПРО ж і н к у , що ВЖЕ
СВІЖО
як ч а с т и н у п о д а т к у .
Лисій і гроші адресувати: 27082Р (Волокнѓа. гордивсяби Обєднаннєм. Б о ВМИРАЄ' — А ВОНА ЗА ТИЖДЕНЬ Опуст для ресторантів. Спеціяль-

Dp.tSw.
D.r KLAR'S LABORATORY, (Лист з Краю. но приготовляємо для весіль і ріж-
для старого, полишеного нами І . ПРАЛА СВОЄ БІЛЛЄ. них забав. 258-
589 GROVE STREET. 27083F (Зрадниця.
( Щ о грубе, то добре. краю, як свідчать посвідки і ! Д , І л діються на свѓѓі і І В Н д і а T f G . Д рD . O R
Б ,S Ht PA ОB RЙO S
JERSEY CITY, N. J . — U. S. A В І Д Д І Л 9 1 . У. Н . С О Ю З А б л о а ж п а н і
листи з подяками, Обеднанне ` - - Карнагіс (жінка місце
Е . ЖУКОВСЬКИЙ, баритон.
27089 (Полька Парубоцька
(Вальи Бандура
27090 (Молотник
В МІКІЗРАКС, ПА. є гейби о а з о ю „ а пустини, де н ^ д н Ї Ї н Ї Ї ^ SSfR Й Вв
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ
F I R S T AVE.;
(ргі
N E W Y O R K CITY
6-тої в'ул.)
(Змарнів я здоровою жеищипою аж до яких ч
з акомп. орхестри: О б є д г г а н н є це н а ш а н а р о д н а
27107F (Пиш`е мені жінка 27092F (Ой, не спиться, не лсжнгься. виголоднілі і спрапгені з н а х о тирох літ недавно. Тоді почала вої
(Родимий Краю. $іа к р і п о с т ь , я к а в і д б и в а є в с і в о - вазі, недоставало їй апети-
АЛЕКСАНДЕР ХИЛЯК (Від початку до кінця.

М94 NFWR
EISTYOM
AK
V
.E
N.,.Yc-o
27095F (Журавель. дять покріплення, з а с п о к о ю - тратти

s акомп.
МИХАЙЛО ЗАЗУЛЯК, баритон, р о ж і н а с т у п и , які п р я м у ю т ь д о до праці, I поволи.
(Школярі. ю т ь с в і й г о л о д і - х о л о д , і гоять

Xy^Teoo
' У К Р А Ї Н С Ь К И Й А Д В О К А Т з акомп. орхестри:

:.lJlW
hotB
rROA
ehtD
ialW A.Y,R
oNWEandY2 O
4R
37K9-,293.8N.. Y
27099 (Майнові троблі і'. розбиття наших національних І певно, вона тратила 1
полагоджув всякі справи правні чесно 27108F (Ой зійди, зійди, ясен місяцю свої кроваві, б о л ю ч і рани. грунт під ногами. Дій-

w B dl4
g7 m 2 42
(Дікгом-дактом. сил. С л а в а д о т е п е р і ш н і м ќ о м а н
1 сонќно. (Як почуєш в ночи. Д. Медо-ц тенор орхестри. Вп. Делегатѓі Четвертого шло до сього, що 6 М -І

98 27109F (Розлука, ти розлука 20096F (Казбек: даѓѓтам цеї т в е р д и н і . С л а в а о б о сяців тому в неї л
Конгресу Обєднання! Будьте і шилася одна шкіра Роботу виконує солідно. Уміркова
(Повій вітре ил Вкраїну. ренцям народної чести. Панове
на далі ц і л ю щ и м л у ч н и к о м м і ж кости. Вона навіть пі оплати. Платиѓн можна ратамн
Делегати, зміцніть ще більше могла встати з ліжка Через 10 літ знають мене за пильне
поневоленими нашими рідиями

222 N—WE YOT RK.L


, N.j LYexn.igotn 2193.
сповнити найконечній- виконування механічної роботи в
Р е п е р а м и в і д ѓ о д . 7 д о 9 п і д ч. т у т в е р д и н ю , щ о б всі в о р о г и ші домашні послу

2709GF
і іміграцією в Америці. Будь- . обсягу дентнстики.
п і з н а л и , щ о в о н а н е д о з д о б у т те к р е м е н е м , в і д я к о г о в і д с к а - ‚Коиедий думав, що і Оглядини при номочі лучів
Е В Г Е Н ' ЖУКОВСЬКИЙ.
340 E A S T 17ht STREET.
на має сухоти, а д е .
Е . ЖУКОВСЬКИЙ, барітон з акомп. тя. Н а ш д е л е г а т п е р е д а с т ь $25) к у в а л и б удари- н а ш и х в о р о г і в . тори й професори ли-
(Ой. заииила червона калина. на ф о н д Н а р о д н о ї О б о р о н и . не ше кивали головамн Вкінцн написали
БР. СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО,
зрозуі'
орхестри. ( Щ о найшов, то твоє. Йдіть простою дорогою, г

маму до старого краю і думали,

А Д В О К А Т
М И Х А Й Л О
УКРАЇНЕЦЬ
Р А Д И Ќ
Засіўпав справи цивільні і
2 7 1 0 1 F (Розвід

- 2 7 1 0 2 F (Ой
(Задумковатий
ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ.
і весела до дому Іду.
(Сватаний.
О . К. К И Р Е Т Ю К .
2 7 1 0 3 F (Кучерява Катерина.
27084F (На весіллю, при вечері '
(Ой, Козаче Білоуснй.
27086 (Ой, не шуми, луже.

27091 (Вівчар на сопілці


(До Почаева на
очи терен.
1 4 9 В
Чорні явкдіпуст.
І Д . „ П Р О В
В Т Р Е Н Т О Н , Н. Д Ж .
И Д І Н Я "
з в а ж а й т е н а н і я к і п е р е ш к о д и і що вона пожне лише доти, доки пс
н е з н е в і р я й т е ' с ь , б р с и л а п р а в - попрощається зі своєю магірю. Колі
ди побідити мусить.
_ мама, сейчас
бракує н дочці. Во`на Негайно замови-
ла медицину проти солітера — і хоч
Р а д ь т е н а д н е д о л е ю н а ш о г о кождий казав, що дочка вмре, коли
лікареѓва, мати таки поставила
ПЕТРО ЯРЕМА
УКРІНСЬКИИ ПОГРЕБНИК

мученицького народа, обвя

MCIHA
EOLA R
ODYK
карні у всіх судах стейту Біду собі купила. на своїм. А дочка не вмерла — про-
Витайте, Панове Д е л е г а т и ж і т ь к р о в а в і р а н и , в и к о р е н і т ь тивно. є надія, що вона буде жити

Ao
t
n
re
y dt C
ouno
s
l
e
rComa4t0L
w
e3S62t..
Н
ю Иорк. - j П. Ѓ Ў М Е Н Ю Ќ , сольо на скрипці.

14
0 B
R D WAY
, .
r нааш :о
сїя,
Адреса Канцелярії: 2 7 1 0 0 F (Думка і коломийка Р а д ь т е н а д д о б р о м у к р а ї н с ь к о - к у к і л ь а з а с а д і т ь з д о р о в е з е р - много літ. в тиждень по зажиттю лі-

Nw
e Y k
o
r C
U,
r Ro 2
(Полька „Добути" каретна вона вже Прала своє білле.
г а р о д а , а м и в с і ' з В а м и . Д е р - но.

Te1lp2NEW9honYe:E.ORK7СO
'b
lТcrЎhadrSTRE2E5
ЗАНЕМАЄСЬ ПОХОТОНА.МИ

T .
l L
on g
c
e.
П А В Л О ГУМЕНЮК, сольо. Радьте над будуччиною, не Чи ви коли чули про щось такого?

30 E. 7ht ST. Ocrhd. 8968


2 7 0 9 8 F („Гоп", вальц. ж і т ь н а д а л і в и с о к о п р а п о р у- з а б у в а ю ч и

ба
ж
м и н у в ш о с т иТисячі
ду:
є
м
...

о чоловіків; жінок і дѓѓей тер- В BRONX. BROOKLYN, NEW

нжеіхайО - МсейИ. І Я_И И Г ^ ^


(Танець прнсюди. ялігп. і лікуються на ріжні недуги, тоді YORK ЃОКОЛИЦЯХ.
Пфаїнської державНости так, hkj М и з В а м и л а н о в е J
Д е -
У К Р А Ї Н С Ь К І як в дійсності! їм дошкуляє поганий

=
1589. Вечерами:
ОЯ, де ти була? — Іван Петляќ і Грицько Когут
Ой. іду, іду. — Д. Медовий, Тенор
27067F д е р ж а л и д о с і .
27066F
легати,
гаріцйшого успіху і
В а м як нсолітер
ай- (тасьмниець). Певною призна-
кою.ТШо'Й виділювання частин пара- Ѓ
Ой, не світи місяченьку. — Д. Медовий, Тенор 27066F
КонгрЦв
.акрпіить м признаками є брак і

... 2
2O 00
89F
F
Ой, там на Йордані. — Евген Жуковський, Барітон 27069F

Тенор . 27073F Б Р .

0 8 4
С В . П Е Т Р А І ПАВЛА, ВІД.

.СТ.ЕФАН ї. ЄВУСЯК
ОЙ, Дніпре, мій Дніпре. — Володимир Р О С І Й Ділов,
С Ь К Бас І п о т р і б н у н а м в т е п е р і ш н і й час і крижах, руках і ногах, завороти, болі

9
ОЯ, відси ѓорх — Евген Жуковський, Барітон 27074F 2 5 4 У . Н . С В НЮ БРИТ$Н,

0 8
. А Д В О К А Т Поправний. — Чвасіь І. і II. — Орхестра П. Гуменюка 27070F , . _ і голови, ослаблення, як жо.іу.

2008 6FF
Спінджак чорний.
Гармошка. — Іван Петляќ і Грицько Когут
— Д. Медов, 27067F КОНН. . згоду і обеднанне нас всіх я "ірожнѓи,
' темні кружки, під очима.

2ЧОІв-ТкСуА
Б. ПЕЛЕХОВЙЧ
В—ОтОC.H
CAIilG.O avxnuk Pvck- Старість
Под вечернеосенью
Щедрнйдевки
радість.
Вечірв нині.
— Евген —
ненастной. Жуковський,
Д. Медов, Тенор
— Евген—Жуковський,
Барітон
Барѓѓон
27072F
27069F

.2 87
9 0
одну українську родину. ВЎКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ

еа'іктН
Пошли Дон купатся. Д. Медов, Тенор Конґрес 'Обєднання це весе-

6
Там поживаєте?
Как па торі крута вежа. —
Полька. — Руск.
ЕвгенОрк.Жуковський,
Москва Барітон 27074F (Дальше буде). іня. Буває теж поганий віддих, постій

м . у в схі судах:айвш-
Танцюйте, песнь.
Кацапская молодички.
— Н. —Назаров,
УкраїнськаТенорОрхестра Колюмбії 27064F л и й д л я н а с в с і х д е н ь . Б о ц е но сильовуе, не має охоти до нічого
Українське
Маруся весілля. —
отравклась. — Часть І. і IL Тенор
Д . Медов, — Орхестра
. П. Гуменюка 70002F д е н ь , в я к і м п о ч у є а М е р и к а н с ь - І Д Д Я Т Ь ' Ш праця його не цікавить, завжди ліни-
"" Вефлеемі.
Полька — Евген
-СтпелочекІІ. — Жуковський,O rБарітон
- " 27068F внй. Були випадки, що цей галапас
Україна, щ о т о можна щ е і

м ео е
п роа
в.
гу.
Тетя Ф ка і -,; спричиняв епілептичні напади. Деколи
х ї о п р и ш Л 0 І н Ь Ѓ О о л я р а і д і с т а я е

н-.fcW^-,--
"-'Ж І ‚г.кч.і ѓпчіне. 19—п;е.г,і.п-л
.л. ear покрає.І,
тут з р о б и т и , ` к о л и р о б о т а в е - . о п л а т я о в рекомендованій посилці 9

шкші:
Ж а д а й т е п о в н о г о к а т а л ь о г а у к р а ї н с ь к и х і р о с і й с ь к и х р е - ДЄТЬСЯ СОВІСНО і ЧеСНО. ЧеСТЬ "
с п а д к о вкіо р д і в . П и ш і т ь е б о п р и х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь с п я с р е к о р д і в ,
котрі хочете, а ми сейчас в и ш л е м о їх в а м з а п о е т і п л а т о ю ( С
О . D ). В с і з а м о в л е н н я в и к о н у є м о с к о р о і р е т е л ь н о . -4
В-Будзиновського: Н И Ж 0 К

Т) Ішли діди на мукн, 2) Історія У- же й задушити свою жертву. То-Ж ви-


о с н о в и н ќ а м О б є д н а н н я і ЙОГО країни І. (княжий Вік). 3 ) Історія У- збувайтеся негайно цього ворога, що-
бп не булб зв пізно — покіль
ї? і, -3
заручився (Комедія), . . . . $10.48 па лікарство Лякстан, як хочете
провід, то мо-

здоровля. Пішліть л
3 у й и вдшого
ц
лкіом
2ndWAT
VEH
N U
.E3.2ndCO
SR
TN
E
R
EbET,SbtВ оЕРSА

REEhtA
T
.',m TадIYкрІаю
арІнC ,І Y.i
В'С
Делегати, д а л ь ш и м и відання: 5) Ло віри батмся. 6) Шагів І позбутися цього страшного галапаса.

в кождій УКРАЇНСЬКІЙ ХА-


-ТІ ПОВИННА НАХОДИТИСЬ OE
S
T
BOPFO R
E
H
86 —
ФІЛІЯў коЕл
Ч 9И t .ft,Н
N
W
E
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO.,

Д
шляхами нашого життя тут в
А м е' р иNцEі WіY вO Rс тKа р і м радь-
Е ^ ^ ^ П л ^

те, щ о б п о л і п ш и т и н а шYуO дR оKл, юN,. ^ й ^ н а а д р е с у : W. Воаж-^о-лву,


8) Волю {ЬТкстан нешкідливий навіть якби ие

рєташендовапім
було у вас такого хроба. До набутгя
Я о д я р л В І К К

РмаІсяГЕаго^!вИв„ WL
л а т и в

. ae
o.b
r,o
^O
oiyr,-.t4-8 Nenitl,
^ ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА". ЦІЛИЙ І
ЩОб н а ш МИ МОГЛИ СЛсН,

n `иЯьтзЛотшІ
(ие
пачки
посилається.
додайте 25 -На,
ц. ,За послініатоіЬ
(С-41) обезпечення