You are on page 1of 4

СВОБОДА У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Б В Н И К UKRAINIAN DAILY

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОЃЮЃ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, іся.
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

4. 266. Д ж е р з и С и т і , H . Д ж . , в т о р о к , 15. п а д о л и с т а . , 1927. VOL. XXXV. No. 2 6 6 . J e r s e y City, N . J . , Tue.cUy, N o v e m b e r 1 5 , 1927.

АГЕНТИ БЕРНСА 0 Б Ж А Л 0 В А Н 1
Е Д И С О Н
-
З А П О В І Д А Є
ВІЙНУ.

' Н Ю И О Р К , Н..Й. — У статті,


Н О В У КОМПРОМІТАЦІЯ З АРЕШТУ-'німці
В А Н Н Я М Л Я И Т Н А Н Т А
ДОРУ.
Т Е О - fi

БЕРЛІН,
'
ІГНОРУЮТЬ
П Е Р Е М И Р Я " .

11. падолиста.
‚ Д Е Н Ь .


ПОЛЬЩА готовиться до ВІЙНИ
ЗА НОВІ НАДУЖИТТЯ я к а м і с т и т ь с я у м і с я ч н и к у „`По-
толар Сайенс", Тома
БУКАРЕШТ, 11. п а д о л и с т а . Ц і л а Н і м е ч ч и н а з б у л а м о в ч а н -
Е д и с о н — Р у м у н с ь к а т а й н а п о л і ц і я о б -J K O K ) „ Д е н ь П е р е м и р я " , я к и й
З
ГРОМАДИТЬ ВІЙСЬКО И АМУНІЦІЮ ДЛЯ НАЇЗДУ
ОДИН З АГЕНТІВ ДОНІС УПЕРЕД ПРО В С Е УРЯДОВИ. заповідає війну європейських смішилась безпідставним аре- так торжественно обходжено
КА ЛИТВУ. .
д е р ж а в зі З л у ч е н и м и Д е р ж а в а - ш т у в а н ц я м л я й т н а н т а Т е о д о р ў , по и н ш и х к р а я х .
ВАШИНГТОН, 13. п а д о л и с т а . — Д е р ж а в н а прокураторія М О С К В А , 13. п а д о л и с т а . — П і с л я п о г л я д у с о в і Л ь к и х П Р -
ми. Ся війна, після його у якого мала знайти цигарето- Вістки про врочисті о б х о д и
іступнла перед великою л а в о ю присяжних суддів, щ о розгля- лігиків, війна м і ж П о л ь щ е ю а Л и т в о ю є недалеко. Иіясудський
гадки, вибухне у недалекій бу- ву етуї з тайним письмом. „Дня П е р е м и р я " по инших кра
л а ю т ь б е з п р а в н і впливи на л а в у присяжних, я к а судила Фола є рішений заияти Л и т в у . П о л ь с ь к і ф а б р и к и муніції є в б е з н я -
дуччині. П о п е р е д о д н а к Анґлія, Як т е п е р п о к а з а л о с я , не бу- ях з повними подробицями!
й Синклера за нафтові о б м а н ь с т в а , з незвичайно цікавими ре- стаинім русі. З Дапцігу. п р и х о д я т ь вісти, щ о д о с ь о г о п о р т у
Ф р а н ц і я й Н і м е ч ч и н а в и с т у п - л о се ніяке т а й н е п и с ь м о , а л е п о м і с т и л и всі н і м е ц ь к і ч а с о п и -
прибули для Польщі аеропляни й инші воєнні прибори.
веляціями. л я т ь спільно п р о т и С о в і т с ь к о - імена ггриятелів Т е о д о р ў , в и р и - о д и а к п о л и ш и л и їх б е з у
Недавно відбувся у Ризі Конгрес литовських емігрантіѓ,
Державний прокуратор заявив, ш о один з агентів приват- г о С о ю з а . З т о ї п р и ч и н и ЕдИ- ті на с р і б н і й етуї, яку він о д е р - с я к и х к о м е н т а р і в з і с в о є ї сто-
з яких більшість`належить до соціял-денократичної партії. Н а
иого д е т е к т и в с ь к о г о б ю р а Бернса з і з н а в був кілька днів під сои поручає Злученим Д с р ж а - ж а в з нагоди своїх ўродин. Між рони. Л и ш е „Пруська Монар-
т и к з б о р а х я в и в с я М. П л е ч к а й г і с , п о л ь о н о ф і л ь с ь к и й п о л ь с ь к и й
присягою, щ о аґенТи ф е д е р а л ь н о г о у р я д у бачилися з одним в а м п р и г о т о в л я т и с я д о війни й п і д п и с а м и б у л о т е ж імя Маг- хістична Л і г а " о б х о д и л а п о п е -
посол, який утік з Литви д о Польщі: Згаданий делегат ‚ ю с т а -
з присяжних суддів на-лаві Ф о л а й Синклера та намовляли йо- сам п р а ц ю є над винаходом, я-.ДЯ Лупеску, б у в ш о ї л ю б о в н и ц і І р і д н ь о г о дня ж а л о б о ю у п а д о к
вяв ка Конгресі вкфсок, щ о б и Конгрес з а я в и в с я з а п р а в о м
го г о л о с у в а т и з урядом`. Т е п е р т о й а г е н т Б е р н с а , М е к м у л е н на к и й з а п е в н и т ь А м е р и ц і д о с т а - Кар.ла. монархії. Вона вислала телє-
П о л ь щ і д о Вильни й щ о б и д о м а г а в с я привернення днпльома-
імя, признався, ш о його признання були неправдиві т а щ о во- т о ч н і п р и п а с и г у м и , які в о н а граму д о німецького цісаря, у
т и ч н и х в з а є м и н м і ж о б о м а к р а я м и . С е в и к л и к а л о о б у р е н н я й`
ии б у л и з р о б л е н і н а п р и к а з н а ч а л ь н и к а б ю р а Б е р к с а . тепер купує у чужих краях С О В І Т С Ь К И Й С О Ю З З А Ц І Л - Д о р і с , у я к і й з а я в л я є floj
протести делегатів. Оден з делегатів, н а з в и с к о и Віконіс, пові-
П о к а з у є т ь с я прн тому, щ о Мекмулен щ е до сього приз- КОВИТИМ РОЗБРОЄННЯМ. ю вірніст'ь.
домнв Конгрес, щ о Плечкайгіс запровадив його був до поль-
наиня б а ч и в с я з п р е д с т а в н и к а м и у р я д у т а щ о с е він у поро-
КАНАДІИШ НЕ БУДУТЬ МО- М О С К В А , 11. п а д о л и с т а . — с ь к о г о а м б а с а д о р а у Л а т в і ї , Л у к а ш е в я ч а й т о й м а в їм з р о б и т и
зумінню з у р я д о м послухав приказў своїх начальників та пред-
Г Т И Б Е З П А Ш П О Р Т І В П Р И Ї З - j j T l a к о н г р е с і П р и я т е л і в С о в і т - Б У Ш М Е Н И З І Л И А Н Г Л І Й С Ь К І д е я к і о б і т н и ц і . П р и о б і ц я е в і н ЇМ г о л о в н о п о м о г т и е м і г р а ц і ї
ложив фалшивий заприсяжений рапорт. Адвокати Синклера
Д Ж А Т И Д О З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р - ського Союза промовляв тут КИХ У Р Я Д О В Ц І В . п о в а л и т и иа пів ф а ш и с т с ь к и й р е ж і м Сметоии, коли К о н г р е с
й Фола мали вжити сього заприсяженого зізнання приватного
ЖАВ. г о л о в а н а р о д н і х к о м і с а р і в , А. І. заявиться за висше згаданим внеском.
д е т е к т и в а на т е щ о б и д о б и в а т и с я о нову р о з п р а в у на случай, Л О Н Д О Н , Англія. — Анґлій
Риков. У своїй бесіді з а я в и в Совітські політики догадуються, щ о П о л ь щ а хоче спро-
якби п е р ш а р о з п р а в а покіичилася н е щ а с л и в о для Ф о л а й Снн- БОФАЛО, Н . ЃІ. - Феде- СЬКІ дневиики о д е р ж а л и пові-
він, щ о совітський С о ю з на вокувати революцію у Литві й опісля на заклик революціоне-
клера. ральні власти видали оповіст- домлення з С о л о м о н с ь к и х ост-
маючій відбутися конференції рів в и ш л е ї м н а п о м і ч с в о ї в і й с ь к а . В і й н а П о л ь щ і з Л и т в о ю н е
к у , щ о к а н а д і й с ь к і г о р о ж а н е не ровів, щ о в місцевости Сува
РОБІТНИЧІ ЮНІЇ ЗБИРАЮТЬСЯ МАСОВО ДО БОРОТЬБИ будуть могти приїздити де
для обмеження з б р о є н ь .поста-J
на Ф і д ж і о с т р о в а х м і с ц е в е н а
о з н а ч а є щ е в і й н и 'з С о в і т с ь к и м С о ю з о м , о д н а к з ч а с о м о б с т а -
J в и т ь в н е с о к , щ о б усі д е р ж а в ѓ ѓ і виии м о ж у т ь д о в е с т и д о неї, б о С о в і т с ь к и й С о ю з б у д е п р о т и -
ПРОТИ СУДОВОЇ ЗАБОРОНИ. Злучених Д е р ж а в без пашпор-
р а з на з а в ж д и р о з б р о ї л и с я . В і н
ссления ( б у ш м е н и ) заморду
в н т н с я відділенню с е б е від Німеччини п о л ь с ь к о ю б а р і є р о ю .
тів. Сей р о з п о р я д о к ввійде в в а л и о к р у ж н о г о к о м і с а р и ) од-
ЮН1Я АКТОРІВ, ДРУКАРІВ 1 ЗОЛОТНИКІВ ПРИСТУПАЄ сказав теж, щ о Совітський Со- Д о т о г о Польща, занивши Литву, або поставивши таю при-
с и л у в і д 1. г р у д н я с. р . К о ж д о - ного з англійських офіцирів
ДО БОРОТЬБИ. юз готов до повного розброен- хильне собі правительство, здобуде для себе як найлучшу 6а-
му Канадійцеви т р е б а б у д е ма- 15 п о л і с м е н і в , з а н я т и х в а д м і н і
ня, о д н а ч е се м а є с т а т и с я під з у д л я н а п а д у на С о в і т с ь к и й С о ю з . Ч е р е з т е С о в і т с ь к и й ' ' С о ю з ,
НЮ И О Р К , 13. п а д о л и с т а . — Ю и і я р о б і т н и к і в електричних ти п а ш п о р т , з а о с м о т р е н и н ві- страційній службі.
контролею „працюючих Про- остерігає світ перед грозячою війною.
з е л і з н и ц ь п о д а л а д о в і д о м а , щ о д о її б о р о т ь б и п р о т и заборон з о ю американського конзуляту Крім с ь о г о з а м о р д у в а л и в о
лєтарських мас'
приступає богато других юній. ^ в т і й м і с ц е в о с т и , д е він с т а л о і т а к о ж за'ќогу правитель
Б о р о т ь б а ся п о ч а л а с я з т о г о , щ о А м е р и к а н с ь к а Ф е д е р а ц і я мешкає. ствениого корабля в Сінараго, ТРОЦЬКОГО, ЗІНОВЕВА, КАМЕНЕВІ Й РАДЕКА ВИКЛЮЧЕНО 1
МУССОЛІНІ Н Е Х О Ч Е Г О Н О -
Праці п о с т а н о в и л а з л о м а т и юнію робітників підземних зеліз- північно-східнім побережжі
ниць Н ю И о р к у , з а с н о в а н у с а м и м и п і д п р и є м с т в а м и , та осиува-
РІВ.
острова МалітаГ`
З КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ.
ДОХОДИ АМЕРИКАНЦІВ. М О С К В А , 13. п а д о л и с т а . — В ч е р а в е ч е р о м Ц е н т р а л ь н и й Іі
ти н а її м і с ц е с п р а в д і ш и у р о б і т н и ч у ю н і ю , я к а малаби стояти РИМ. — Італійський к о р о л ь Уратувався лише керманич
Контрольний Комітет виключив з комуністичної партії провід-
в з в я з к у з Ф е д е р а ц і є ю Праці. Проти сих організаційних захо- ВАШИНГТОН. '.V м и н у л і м п р о п о н у в а в М у с с о л і н і о м у ` в і д к о р а б л я і 4 р а н е н и х п о л і с м е н і в .
киків опозиції, Г р е ц ь к о г о , Зіновева,- К а м е н е в а Й Р а д е к а . С п о -
д і в в и с т у п и л о зелізнтіче' п і д п р и є м с т в о Інтерборо, яке пізвало р о ц і 117 м і л і о н е р і в Америкаи- д о в ш о г о ч а с у ш л я х е т с ь к и й т и - В о н и с а м е с т в е р д и л и , щ о д и к у -
ч а т к у б у в н а м і р в и к л ю ч и т и ї х д о п е р в а 15 г р у д н я , к о л и с е й в н е -
Ф е д е р а ц і ю Праці в суд, д о м а г а ю ч и с я від суду з а б о р о н и веден- ц і в м а л о р а з о м о к о л о 50 б і л і о - т у л , о д н а к в і н в і д м о в и в с я в і д ни з ї л и т і л а з а м о р д о в а н и х
сок на виключення п о т в е р д и т ь Конгрес комуністичної партії.
ня в с я к о ї а г і т а ц і ї п р о т и к о м п а н і й н о ї юнії. нів д о л я р і в д о х о д у . З а п о с л і д - н ь о г о . В і н х о ч е з а д е р ж а т и л и - б.
К о н т р р е в о л ю ц і й н і демонстрації, ш и р е н н я н е л е г а л ь н о ї лі-
На д о п о м о г у Ф е д е р а ц і ї Праці з г о л о с и л и с я т е п е р юнії ак- п я т ь л і т ті д о х о д и з б і л ь - ш е о д е н т и т у л в о ж д а ( і л ь д у -
т е р а т у р и й з а ќ й м а н н я с и л о ю п о м е ш к а н ь на мітінґи спрнчнни-
торів, друкарів та золотарів. ш и л и с я о 27 б і л і о н і в . т о б т о о ' ч е ) , н а д а н і ѓ й й о м у ф а ш и с т а м и .
Р О Б І Т Н И Ч И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т . л и , щ о їх в и к л ю ч е н о с е й ч а с , не ч е к а ю ч и на о д о б р е и я я К о н г р е -
43 п р о ц е н т . У т і м с а м і м ч а с і К о л и б з р е з и ґ н у в а в з п р е м і є р
су.
БОРА ДОМАГАЄТЬСЯ, АБИ ПАРТІЇ ПОДАЛИ СВОЄ СТАНОВИЩЕ ц і н и у д е р ж а н я не п і д н е с л и с я , с т в а , с т а в б и в о ж д о м ф а ш и с т і в . В Харкові незабаром відкри-
Крім провідників опозиції виключено теж з комуністич-
б о їх ціпа п о л и ш и л а с я м а й ж е вається робітничий універси-
ної п а р т і ї 7 6 с т о р о н н н к і в Т р о ц ь к о г о . їх о б в и н я л и з а о р ґ а н і з о -
ДО ПРОГИБЩП. т а с а м а в і д 1421 р о к у . П А П А Д І С Т А Н Е П Р О Г У Л Ь К О - тет. У н і в е р с и т е т цей м а є з а в -
вання нелегальних мітінгів та за п о б и т т я комуністів-сталіниів,
Д Р У Г И Й Р Е П У Б Л И К А Н Е Ц Ь К Р И Т И К У Є БОРУ. ВИИ КОРАБЕЛЬ. даиня піднести загально-куль-
які н е х о т і л и в и й т и з такого н е л е г а л ь н о г о м ѓ ѓ і й ѓ ў .
турний рівень робітника, не
НЮ ЙОРК,-14. падолиста. — С е н а т о р Б о р а , г о л о в а сена- В ЕСПАН1Ї П О К А Р А Л И ЦІЛЕ' РИМ. — Американські міліо-
відриваючи й о г о від вироб-
нери рішили з а к у п и т и для па-
т о в о г о комітету для заграничнйх справ, виступив в своїй про- СЕЛО.
ництва. МАНОЙЛЕСКУ ОБЖАЛОВУЄ БРАТІЯНУ.
мові перед великими з б о р а м и , скликаними нюйорським жіно- пи величавий прогульковий
М А Д Р И Д , Е с п а н і я . 11. паДО-І При університеті буде від- Б У К А Р Е Ш Т , 12. п а д о л и с т а . — М а н о й л е с к у , н а д я к и м т е -
чим к о м і т е т о м д о Карнегі Г о л , з а тим, щоби кожда політична кбрабель. Сего корабля буде
листа. Д в і ќ п а н с ь к і грома-І крито 1 відділи: загально-еко- пер в і д б у в а є т ь с я ' воєнний суд, у д а л ь ш і й своїй о б о р о н і об-
партія заявила передовсім своє становище в справі прогибіції, у ж и в а т и п а п а для п р о ї з д о к по
ди в і д м о в и л и с я в и т а т и т о р ж е - j номічний, п р и р о д н и ч и й і тех- ж а л о в у в а в п р е м і є р а Б р а т і я н у . Він З а я в и в п е р е д с у д о м , щ о
б о с е якраз справа, щ о найбільше цікавить американський на- ріпі Т и б р і .
ствєнно повертаючих з Маро-1 нічиий. Курс навчання розра- К а р л а п р и н е в о л е н о з р е ч и с я п р а в д о п р е с т о л а з п р и ч и н и іг,-
род. ка ж о в н і р і в . З а сей п о с т у п о к т р и г Б р а т і я н у , а не з а - д л я й о г о н е л н ц ю ю ч о г о д л я м о н а р х а
х о в а н о на д в а р о к и . К р і м лек-
Републиканський сенатор Е д ж сейчас виступив проти ста- М И Ш И ІДУТЬ НА П О Л Ь Щ У .
п о к а р а л о їх п р а в и т е л ь с т в о . Ц і - щ о ч и т а т и м у т ь с я в авді- п о в е д е н н я . Д а л ь ш е н а в і в він з п а м я т и л и с т к о р о л я Ф е р д и п а н -
новища Бори, закидуючи Борі, щ о нема найменшої причини ле с е л о Б е р а с о ї н п о к а р а н о г р о - П о л ь щ а не м а є - щ а с т я . Т е п е р т о р і я х І Н О , - п р о в а д и т и м у т ь с я да д о Братіяну, у якім померцінй к о р о л ь просив. Братіяну, на
с т а в и т и 18. п о п р а в к у д о к о н с т и т у ц і ї н а я к е с ь с п е ц і я л ь н е с т а н о - ш е в о ю к а р о ю , в м у н і ц и п а л ь н у з н о в а н о в а я з в а с у н е н а неї. Л и - л я б о р а т о р н і р о б о т и , д л я я-1 к і л ь к а д н і в п е р е д с м е р т ю , о п р и в е р н е н н я К а р л о в и н а с л і д с т в а н а
в и щ е , к о л и п р и м і р о м 14. і 15. п о п р а в к а х о ч к у д и важнійші. р а д у у Вілара.міел р а з в я з а н о й т о в с ь к і г а з е т и п и ш у т ь , щ о Ли- ких б у д е в и к о р и с т а н о л я б о р а - престолі. Посліди! слова Фердинанда, висказані у тім листі,
настановлено правительствен- тву навістила страшна я з в а т о р і ї р і ж н и х в у з і в т а - п р о ф - м а л и б у т и так з в о р у ш а ю ч і , щ о ї х н а в е д е н н я в и т и с н у л о с л ь о з и
КИДАЮТЬ Е О М НА МЕКСИКАНСЬКОГО КАНДИДАТА, урядників. иільних м и ш е й . М и ш и так роз- шкіл. в о ч а х присутнѓіх. К о р о л ь Ф е р д и н а и д у в а ж а в зречення К а р -
... Г Е Н , . О Б Р Е Ґ О Н В И Й Ш О ' В З Л Е Г К И М И П О Р А Н Е Н Н Я М И . множилися в кількох повітах Д о університету приймати- лом прав до престола й установлення реґекції з а тимчасове,
М Е К С И К О , 13. п а д о л и с т а . — У п а р к у п а л а т и Ч а п у л ь т е п е к Л и т в и , щ о м а й ж е всі з а с і в и в м е т ь с я , І г о л о в н и м ч и н о м , р о - д о к и К а р л о не з м і н и т ь с в о г о л е г к о д у ш н о г о с п о с о б у ж и т т я .
З Н О В А О Д Е Н ПОСОЛ "ПОКИ- О п і с л я в и я в и в М а н о й л е с к у тайну, п р о я к у н і х т о н е з н а в , а
д о к о н а н о нині н а г е н е р а л а О б р е ґ о н а , к о л и ш н ь о г о п р е з и д е н т а тих повітах винищили. Селяни бітників від варстату з певним
НУВ СТОРОННИЦТВО іменно, щ о у румунській скарбі є дефіцит З % міліярда леїв
Мексика, атентат. Ч о т и р о х л ю д е й кинуло б о м б и на а в т о м о б і л ь б о р о н и л и с ь п е р е д м и ш а м и всі- в и р о б н и ч и м та громадським
ВІТОСА. ( о н о л о 21 міліонів д о л я р і в ) ; к р і м с ь о г о м а ю т ь бути щ е д е ф і ц и -
Обреґона. Б о м б и р о з б и л и ш к л о авта, а се покалічило О б р е - м а с п о с о б а м и , а л е н і ч о г о не п о - с т а ж е м ѓ З а п и с д о у н і в е р с и т е т у
ґонови руки й лице. ВАРШАВА. - ..1 Ряст", т о б т о м о г л о . М и ш е й не т о щ о ие у - п о ч н е т ь с я з 2 0 - г о ж о в т н я п о ти у д е р ж а в н и х д о в г а х Румунії. П р а в и т е л ь с т в о Братіяну х о т і л о
п а р т і я б у в ш о г о и р е м і є р а B i t o - б у в а є , а л е щ о д н я їх б і л ь ш е . р а й о н н и х р о б і т н и ч и х к л ю б а х . перекупити Манойлеску й тому жертвувало йому становище
Напасники, кинувши бомби, стали втікати, але приятелі
са, т р а т и т ь щ о - р а з б і л ь ш е н о - Т е п е р зближились вони до Кожний робітник, щ о бажає р у м у н с ь к о г о п о с л а у Р и м і , о п і с л я у Берліні, а н а кінці у Л о и -
О б р е ґ о н а п у с т и л и с я з а ними в п о г о н ю та с т а л и д о них с т р і л я -
:лів, які в т і к а ю т ь з неї м о в щ у - п о л ь с ь к о ї г р а н и ц і і п е р е х о д я т ь в с т у п и т и до університету, д оні. Він о д н а ч е не х о т і в їх п р и ш л и й ^ а м і с и ь д о р о г и д о г о н о -
ти. Д в о х з них спій'мано т а в і д с т а в л е н о д о в я з н и ц і .
ри з м а ю ч о г о п о т о н у т и к о р а б - - ч е р е з г р а н и ц ю . В в и л е н с ь к о п р о й д е ч е р е з с п е ц і я л ь н у кон- рів в и б р а в д о р о г у чести. Зізнання М а н о й л е с к у п о т в е р д и в о п і -
ля. Н е д а в н о в и с т у п и в з т о ї т р о ц ь к і м п о в і т і , а т а к о ж в с в є - с у л ь т а ц і ю , я к а в и я в и т ь р і в е н ь ! с л я б у в ш и й міністер фінансів Поповічі, який сказав, щ о ко-
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ ПЕРЕІЗДЖАЄ ЧЕРЕЗ ТУНЕЛЬ.
п а р т і ї п о с о л М а р і я н Д о м б р о в - j ц я н с ь к і м п о в і т і в ж е м и ш и на- й о г о п і д г ' о т о в л е н н о с т и й д о п о - роль Фердинанд говорив завжди, щ о зречення Карлом прав д о
НЮ Й О Р К , 13. п а д о л и с т а . — В ч о р а о т в о р е н о для а в т о м о - п р естола е тимчасове. Манойлеску з а я в и в також, щ о причи-
с ь к и й , о д е н з н а і і в н з н а ч і і і н ш и х р о б и л и д у ж е б о г а т о ш к о д и н а м о ж е й о м у о б р а т и ту чи и н ш у
білевого руху тунель Голенда, ш о й д е попід ріку Гудсон та ною, з а - д л я я к о ї він в и с т у п а є п р о т и п р а в и т е л ь с т в а Б р а т і я н у , е
її ч л е н і в . Д о м б р о в с ь к и й в с т у - п о л я х . Т о м у с е л я н е роблять наукову галузь.
лучить Н ю Й о р к зі стейтом Н ю Д ж е р з і . Тунель о т в о р и в пре- т р а г і ч н е п о л о ж е н н я Р у м у н і ї . Б е з о г л я д у н а се, чи с у д о в и й п р и -
пив д о новостворсної п а р т і ї о б л а в и н а м и ш и . Н е з н а т и од- ` ` І ' - ' Л `
зидент Кулидж, у Вашингтоні, вкладаючи ключ у електрич- сенатора Бойка. суд буде „винен" а б о „невинен", його о к л и к о м будв з а в ж д и :
наќ, чи т о щ о п о м о ж е . ГАНДІ П Р О Т И КУРЕННЯ.
иий п р и л а д , я к и й у т у с а м у х в и л ю о п у с т и в п р а п о р и , в и в і ш е н і „Нехай живе Румунія" й „Нехай живе армія".
при в х о д а х д о тунелю. В і д о м и й індійс'ький а п о с т о л і
КРОВАВЕ ВЕЄІЛЛЄ. З Л О Ч И Н Н І З Б И Т О Ч Н И К И .
Т о г о с а м о г о дня вечером відвідали тунель тисячі пішо- визвольного руху почав тепер
В Александрові кілька па- с п е ц і я л ь н у к а м п а н і ю п р о т и к у АВСТРІЯ ОБХОДИТЬ 10-ЛІТНЮ РІЧНИЦЮ ПРОГОЛОШЕННЯ
ходів, д л я з в и д ж е н н я к о т р и х в и з н а ч е н о дві години. Нині з н о в а В х а т і Д м и т р а П і с к о р а иа
через тунель переїхало 52,285 а в т о м о б і л і в , а в них я к и х 200 Іґнащах коло Ярослава відбу- рубчаківдали свому товарише-'оення. Його найбільшим заки- РЕСПУБЛІЃКИ.
тисяч пасажирів, з яких більшість виїхала просто на те, аби валось весілле. Горівки тай пи- ви Вруновѓі С т о п п о в и в и п и т и д о м проти тютюну це його
В І Д Е Н Ь , 1 2 . п а д о л и с т а . — В і д б у в с я т у т на Р і н г ш т р а с с е
п о г л я н у т и н а тунель. в а г о с п о д а р не ж а л у в а в . П і д п и к и л і ш о к спірітусу. Коли він ш к і д л и в и й в п л и в на н е р в и , якії
чвертьміліоновий похід соціялістів і комуністів.3 червоними
З а р я д тунелю з і б р а в від них за п е р ш и й день 26,142 тисячі т о м у Іванови Кульнакови при-)підніс килішок до губи, зби- стають причиною всіх злочи-
п р а п о р а м и й к а п н с я м и н а д р у ч к а х д л я в і д с в я т к у в а и н я 10. р і ч -
долярів як митову оплату. Комунікація деколи здержувалася йшло до голови стріляти - „на точниќй скоро підпалили спі- нів. Т а к о ж к а в а т а ' ч а й є на йо-
ниці п р о г о л о ш е н н я Австрії р е с п у б л и к о ю . П о х о д о в и т о в а р и -
через за. велике Число а в т о м о б і л і в , але поліція легко д а в а л а віват". І по пяному стріляв так,'рітус, який запалився і попа- го думку шкідливими наркоти- ш и л о сотки музичних капель. Австрійські націоналісти,невзя-
собі з тим раду. З а р я д тунелю вдоволений з функціоновання щ о т я ж к о з р а н и в А и н у С к і б я к і р и в й о м у не лиш уста, але й ками. Уста, щ о перемінюються! ли- н і я к о ї ў ч а с ѓ и в о б х о д і п р о г о л о ш е н н я р е с п у б л і к и .
машин, продуваючих нечистий воздух, та з ф у н к ц і о и о в а н н я І яка с и д і л а н а п р о т и него. й о г о к и ш к и . П а р і б ч а к п о м е р на д р у - . в д и м а р , є для Г а н д і я ч и м с ь о- П р е з и д е н т р е с п у б л и к и Г а й н і ш п р н н я в ж е л а и н я від. п р е д -
поліції. 'арештовано. 'гиіі день. - . Ісоружні-v. народу й дяпльоматичного кораусу.
С В О Б О Д А , В Т О Р О Ќ 15-го П А Д О Л И С Т А , 1927.

І J T O I O D A ' (І
душ сильного І здорового у-
АВТОКРАТІЯ ЧИ ДЕМОКРАТІЯ? країнського народа. Обмаль

гоииою ists
RAVAGE, PUBLISHED DRILY EXCEPT SUNDAY- І
‚(Начерк реферату, який виголосив др. Володимир
і кий на Четвертім Конгресі Обеднання).

(Доюнченне).
Клодниць- цаємо
менту.
сьогодня, т'ретого е л е - м и т ь і з а с т а в и т ь д о ж и т т я !
ІИИКАІЮ, ІЛЛ. Тов. ім. T. Шевчен.
М и о т ж е , с т о я ч и н а п е р е д о д н і ка, від- 252,. подає до відома всім СИО-
Щ о д о т р е т о г о е л е м е н т у , т о з б у д у в а н н я у к р а ї н с ь к о ї Д е р ж а - І їм членам, щ о МІСЯЧНИЙ мітінґ ВІДЃ,,,
в і н в х о д и в б и б і л ь ш е д о д р у г о ї в и , м у с и м о н а ц і л і й н а ц і о н а л а годині 1-ій пополудни, в Укр Ц,,„
деться в неділю, дня 20. листопада „

M M QR-DD STREET ДАЃМУ СЌУ, Ц, і к а т е г о р і ї е л е м е н т і в , с е б т о д о І н о - е т н о г р а ф і ч н і й т е р и т о р і ї в и - Гали, 1950 W. Erie St. Ироопьси ucU
fjwmu
И ВВІ AIIIIAI AT IPADAL BR № АRAT# OT POATAGA
UKRAINIAN
TJJ TBA ART ВІ OCTOBER S. 1917, AATHORBUK JULY 31. 191Є
E4Ited BY EDITORIAL COMN-ITTEA.
P;OVIDED
RATIONAL FOR IN S.CTT
AAIODATLOB. Int. Н а п р о т я з і цілої історії ми не р о б л я т ь , на ж а л ь , ч и м а л о п р о -
м а є м о ніде д о к а з у , щ о б я к а с ь гріхів с у п р о т и п р а в д и в о - д е м о -
такеґорії
членів явитись на сей мітінґ, бо ма-
д у х о в и х . е л е м е н т і в ) т в о р и т и с т р е м . т і н н я й х о т і н н я емо важні нправи до полагодження
I RATISJ д е р ж а в н о с т и . П о с у т и р і ч и т р е - с в о є ї д е р ж а в и . М и н е с м і є м о Валений комітет дасть справо.іданн.
Tmi—
ЯВМ{сЛ AA ІАСВАА CLAII

J-r BO MARCH 30. C.ITI


MAU MAFTAR AT THE POTT OFLCA OL JERI.Y CITY, N. J.д е р ж а в а і з м и л о с е р д я в і д б у д у - к р а т и ч н о г о
COPY.TBA ACT OF MARCB t , 1S79.
1911, ВONDAR вала другу державу. П о м и л к о - ціоналізму.
у к р а ї н с ь к о г о х на Довгуючі члени мають вирівняти свій
т и й е л е м е н т , с е б т о в л а д а - у р я д і б е з д у ш н о л и ш е с п і в а т и „ д у ш у довг; коли сего не виповнять, БУДУІЬ
"M A Y.OO н е є н а й в а ж н і й ш и м е л е м е н т о м f т і л о м и п о л о ж и м з а н а ш у с в о суспендовані. Котрі із членів tim-Зе
в о ю річю.е також думати, щ о Р а д я н п і - У к р а ї н ц і та в с і такі зложнлн своєї жертви на гоаодуючих
б о д у " , а в р а з і п о т р е б и г о в о р и - І в старім краю, те, проситься, ЩОБИ НА
Р а д я н с ь к и й С о ю з із^ м и л о с е р - з в а н і р а д я н о ф і л н — ц е ч л е н и в і с ѓ н у в а н н і д е р ж а в и , б о в з а г а -
дя с о т в о р и в якусь Радянську! н а ш о ї нації. державність н а р о д а м а є т и , щ о м и з а о к е а н о м і м и н е СІМ мітінґў зложили, бо тік:С,а ВИСИП:
" :орше до краю. - Н. Чіпвіц.
більше характер духовий ніж силі б у д у в а т и української редс.; С. Багрій, кас: II. X...
Т%ІМ шшшЏ% a A.OO 1 У к р а ї н у . Цілко'м' ні! П о л і т и к и Зовсім инший характер ма-
u

За оголошення редакція не відповідає.


За комоду аміну а и платиться 10 пенѓі.
Радянського Союза, Москалі, ють т а к звані
Л о т и
прекрасно
ш і , А з е р б а й д
оцінюють
ж а н ц і і т . п.,
польонофіли.
П о л ь о н о ф і л ь с т в о це в ж е оріеи-
м а т е р і а л ь н и й . А н а л і з у ю ч и п і д ) д е р ж а в и ! М и н е с м і є м о л и ш е у- МІШ, CTKP.
тим кутом зріння, м и мусимо стами в и м о в л я т и Шевченкові
в е л и к у т а ц і я ! П о л ь о н о ф і л ь с т в о це в ж е собі на примірі п о я с н и т и д е р с л о в а „ о б н і м і т е , б р а т и мої, най
Ф̀
'брЧ
.
ж а в н і с т ь н а р о д а , п о р і в н у ю ч и її м е н ь ш о г о б р а т а " й п о з а т и м ' _ їх і позамісцевих член.В. ЩО місі-;,
СИТІ. ПА. Тов :;:ш„р„ с,. .,
ІЧ; від. 63, повідомляє СВОЇХ місце.
Л л

З Канада надеягить висилати гроші і ? ВА Т. SB. FOREIGN MONEY ORDER.с и л у у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а Й н а д і я н а л а с к у в і д П о л я к і в . П о - ний мітінґ відбудеться дня 20-і о ІІ -
з і с ѓ н у в а н н я м Б о г а —- ` с е б т о , щ и р и т и б р а т н ю н е н а в и с т ь , а б о
Телефон ^Свобода'': 498 Montgomery. Тел. У. Н Союза- 1838 Montrome.- і д у т ь т і й в е л и ч и н і н а з у с т р і ч , л ь о н о ф і л и , ц е з р а д н и к и н а ц і ї . долисга, в Українській іа.ііг ІІросіпь.
ГВХ.ЦВ Ї М LARAAY ay t EATAAI навіть, д о г о д ж у ю ч и с в о й о м у ся членів свої вкладки не присисні,
д а ю ч и Україні місце в Радянсь Вони не в и д в и г а ю т ь к л и ч і в , д л я р о з у м і н н я , м и м у с и м о п о -
АДРАОИ ^УОЕООА'', р. о. мох j j j j J E R S E Y C I T Y , N . J . дітьми або ‚передавати через др}ніу,
е г о ї с т и ч н о м у „ я " , в и к о р и с т о в у - але кождий член може прийти раз В
ЃВЕЃ ....ІІО.ООІ кому Союзі. В міру того, як приміром: Перебудова одної) ставити собі питання: щ о таке!
Ѓ
Tkl— тлшЛл
_ ВМІЛА $ S.oo державницькі сили У к р а ї н и п о л ь с ь к о ї д е р ж а в и на дві дер- Б о г , а щ о т а к е д е р ж а в а ? ! І вати найменьшото брата. Ми ць на мітінґ. Також нроснться, х о

хто УКРАН
ЇЗІУЄ?
. . . . . . . а . 7 г
;
іших членів єшс нс п о ж и в жер.
к р і п ш а ю т ь , Р а д я н с ь к а У к р а ї н а ж а в ќ , с е б т о на п о л ь с к у д е р ж а - Б о г , ц е ф у н к ц і я м о є ї д у ш і . м у с и м о з'авсіди м а т и на о ц і д о на Сиротинець при У. П. С`, най
н а б и р а є з н а ч і н н я в Р а д я н с ь к о - в у й у к р а ї н с ь к у д е р ж а в у , я к і б Б о г , це ф у н к ц і я м о й о г о в л а с н о - б р о н а ш о г о н а р о д а , л ю б и т и зложить свою жертву, бо кождий -
нас знає, шо нам такого Сироп:..цц
му С о ю з і . Д о к а з о м с ь о г о х а й мали я к дві союзні д е р ж а в и го хотіння-стремління. Бог, це йог'о, ш и р и т и в н ь о м у р е л і г і ю ) ітрібно тут на чужийќ Ф U -
1

б у д е у к р а ї н і з а ц і я , я к о ї нині ні- ( щ о с ь в р о д і А в с т р о - У г о р щ и п р о д у к т м о й о г о в л а с н о г о „ я " ! с в о є ї д е р ж а в и й г о т о в и м и б у т и ѓан, предс; !. Заверта.ііок, к а с ; ' -


В старокраєвім часопису „Новий Час" подає відомий наш бик, секр.
х т о з а п е р е ч и т и не м о ж е , бу- н н ) б і л я с е б е ж и т и . М і й Б о г , це н е в е л и ч а в о з б у д о - к о ж д о ї х в и л і д л я д о б р а т о г о
педагог др. Остап Макарушка свої вражіння з недавнього по-
д о в а Дніпрельстану т а втягай- в а н а ц е р к в а з п р а в о в і р н и м и т а н а р о д а н а ш е т і л о , м а й н о , а на ШИКАГО. ЬРІЧІЮРГ. ІЛЛ. І,Р св.
буту в Києві. Між иншим читаємо т а м про Київ таке: „ Ч о л о - Польонофіли в Польщі ж
ня д о с п і в п р а ц і українських п о п о м . Мій Б о г , я к с к а з а н о , це в і т ь і д у ш у в і д д а т и ! ! аВснлія, від. 214, відбуде са.и
вік, щ о з н а є це місто з д о р е в о л ю ц і й н и х , а навіть передвоєнних прямують до союза з Польще- ний мітінґ в суботу, дня 19-ю ЇМЃ ...
е л е м е н т і в в б у д о в а ќ н і ўкраїн- стрем.тіння м о є ї д у ш і до` д о б р а , П е р е р о д и в ш и с ь т а к в н а ш и х пада, о годині 7-.'й вечером і. . :і
часів, мусить т е п е р т р о х и р о з ч а р у в а т и с я , о с о б л и в о після т о г о , ю, л и ш е ж е б р а ю т ь м и л о с т и н і
ської держави. к р а с и , р о з у м у і д о е к о ц а л о с т и . д у ш а х т а у з б р о ї в ш и н а ш н а р і д секретаря Василя .{сліск.а, І ІІРННІАА,
коли т а к б а г а т о чулося п р о українізацію-. Щ о д о зверхнього від Поляків. В своїй п.тятформі що в неділю, дня 20. падо.иісіа І.Р.
Як я хочу бути добрим.-чесним, в розуміння й хотіння с в о є ї ВасУілія має баль, тому нс мож ШВО
вигляду, то місто безумовно змінилося і набрало українсько- Коли сили н а ш о г о народа зрікаються польонофіли укра- І:

д о с к о н а л и м , т о я т в о р ю в с в о - д е р ж а в и , м н с о т в о р и м о в д у ш і ту неділю мітііігу відбуваѓй. ПРОСИП.-


го характеру. Перш усього б а г а т о українських вивісок, перш з р о с т у т ь і КОЛИ у к р а ї н с ь к а д е р - ї н с ь к о ї д е р ж а в н о с т и й в и с т у п а - ся всіх членів конечно прнйоі 11.1.CELT
їй д у ш і ; ‚ с о б і н а й д о с к о н а л ь ш е н а ш і й т о г о Б о г а н а р о д н ь о ї д е р - мітінґ, бо МУСИМО вибрати комііеі до
з а в с е н а в с і х у к р а ї н с ь к и х у с т а н о в а х , а д а л ь ш е І на п р и в а т н и х ж а в а о с т а ю ч и в. С о ю з і п о . т і т н ч - ю т ь я к л ь о я . т ь н і п і д д а н і — „ а п -
балю і обговорнги справи шо І-, ІПЧ.І,
підприємствах. Опріч українських щ е богато вивісок в двох но й е к о н о м і ч н о скріпне, т о р о б а н т и ч у ж о ї д е р ж а в и " . С в о ю ' є с т в о , н а б л и ж у ю с я д о н ь о г о , ж а в н , т у д у х о в у д е р ж а в у , н а я -
і д е н т и ф і к у ю с в о ю с о в і с т ь з ним кій п о в с т а н е ц і л а ф і з и ч н а д е р -
м о в а х , а т о й в и к л ю ч н о в р о с і й с ь к і й . Ц я м і ш а н и н а , щ о д л я ч у - Ь д о м н а м н е в і р и т и , щ о У к р а ї н а л ь о я л ь н і с т ь г о т о в і н а ш і польо'-
і к а ж у : Я м а ю в своїй груді Б о - ж а в а зі всіми с в о ї м и е л е м е н т а -
жинців може бути зовсім байдужна, ба, щ о більше, м о ж е бути в Р а д я н с ь к о м у С о ю з і не з м о - н о ф і л и купувати собі навіть
га! Відповідно д о т о г о найвис-
д л я них навіть' о з н а к о ю п о с т у п у в н а п р я м і у к р а ї н і з а ц і ї з в е р х - же заняти першого, себто про жертвами жовніра (українсь- . ИАС.САИК. Н. ДЖ. Тов. .у. Іі„,.
відного місця?! шого єства-Бога я уладную І Франка, від. 97, повідом.тя- ч ісшв. u
н ь о г о вигляду міста, для нас, Українців, щ о ч е к а ю т ь б а г а т о к и й л е г і о н ) о ф е р о в а н о г о По.ть-
с в о є ж и т т я й с т р е м л ю д о ті- 'місячні збори відбудўѓься ^0. вад.
б і л ь ш е в і л д е с я т и р о к і в р е в о л ю ц і ї на У к р а ї н і , н е м о ж е б у т и З г а д а в ш и п р о орієнтації на щі в евентуальній боротьбі s листа, о 2-ій год. пополуднії в і.іа
Не чужого ми бажаєм
дуже приємна. Д о того щ е багато з українських вивісок напи- чужі сили, мн мусимо підкре- Р а д я н с ь к и м С о ю з о м . єї н а й в и с ш о ї с и л и , д о т о г о бо- церковній, під ч. 47 І овп і.н.-в ІІ.і
А свого то npt іва; сайк. Проситься усіх члсніа прийти н
сані н е п о п р а в н о ю м о в о ю , а щ е г і р ш и м п р а в о п и с о м . П р и х о - слнти ось щ о : Сподіватись ж е с т в а . Р і ч з р о з у м і л а , — щ о б
Кождий нарід мусить мати Де полягла, т їм воскресне збори. - M. Припхай, предс; М. 1.
диться розчаруватися трохи і з приводу розговірної мови на б л а г о д а т е й від к о г о с ь нам ке с в о ю д е р ж а в н и ц ь к у релігію, свойому Богові угодити, то я з Українська сл. ва. бачуќ, секр.
вулицях. З д а в а л о с ь би, щ о в Київі, давній столиці у к р а ї н с ь к о ї в і л ь н о — о д н а ч е нам як нації, с е б т о свій історичний ідеал! м а т е р і ї б у д у ю с о б і х р а м , ц е р В. Шашкевич.
держави і теперішній столиці українського культурного руху, чи п а р т і ї в і л ь н о з а к . т ю ч а т и д о - І с т о р и ч н и м і д е а л о м н а ш о г о н; кву, п і д б и р а ю речника, у г о д н и ПАССАРІК, Н. Д Ж Огснм ПОВІДОІ
осідку Української Академії Наук, на вулицях повинна домі-
н у в а т и у к р а ї н с ь к а м о в а . А л е т а к в о н о не є . Н а к и ї в с ь к и х в у . і и -
цях чуєте як і давніше російську мову".
Ц я т а к п о в і л ь н а у к р а ї н і з а ц і я з о л о т о в е р х о г о К и є в а нас піл-
г о в о р н , с е б т о н а м в і л ь н о я к р о д а м у с и т ь б у т и ' і д е о . т ь о г і я к а б о ж о г о , п о п а і т. п.
контрагентові! діЛатн, як рів- своєї української д е р ж а в и й т о
ний з р і в н и м . `такої д е р ж а в и , к о т р а б и най- це-мое хотіння!
Ми, г о в о р я ч и про Радянську б і л ь ш у скількість н а р о д н ь о г о
К о р о т к о кажучи, мій Б о г —

Таксамо мається справа і :


ЯП
КОТЕВІОРГИ
РП
Ш А
Н
У
ЗІЮТ
Х ЬД
ВІПО
М
П
ОЧІНИ,дпн
ВЕ
ЛЯЄТЬСЯ ЧЛЕНІВ ТОВ. ІМ. 1. Піеіічеіік
від. 42, що місячний мітінґ відбудеп
ся дня 20. с. м. о 2-ій год. НОІЮ.ІУ.ІН
під ч. 237 Hope Ave. Просііп.сч ча,
нів прибути на мітінґ, бо Є важні ЧІР.
ви до полагодження. - В. Лелст, а,
О. Свитаќ, секр.
к о м н е д и в у є , б о ж її п е р е в о д и т ь р а д я н с ь к и й у р я д в о с о б і З а - Україну в дусі признання, в и - о р г а н і з м у задово.тя.та. В б у д о - д е р ж а в н і с т ю . Нарід, х о т я ч и д о -
т о н с ь к и х , які у с п о к о ю ю т ь р а з - у - р а з р у с о т я п і в в т о й спосіб, с т у п а є м о на арену п о л і т и ч н о г о в а н н і ` д е р ж а в и мн б а ч и м о д в о - б и т и с ь с в о є ї д е р ж а в н о с т и , му- ЛІТЛ ФАЛС, Н. И. Тов. Запороа
БРІЧПОРТ, ШІКАГО, ІЛЛ. ська Січ, від. 330, поиідом.іяс сі
щ о вони українізують „не тому, ш о ми п р о в а д и м о якусь на- ж и т т я , як члени д е р ж а в н о ї на- я к о г о р о д а надбання. Н а р і д , с и т ь п е р ш у с ь о г о с о т в о р и т и со-
К о і т с т З л у ч е н и х Б р а т с т в У . Н, членів, що звичайний мітінґ нідох -
ціоналістичну політику і не тому, ш о н а ш а українська куль- ції! щ о б м а т и д е р ж а в у , м у с и т ь м а - бі в с в о ї й г р у д и т у ю д е р ж а в - деться в неділю, дня 20. листопад..-,
С о ю з а і У. Р . С о ю з а в Б р і ч п о р т точно о 2-ій годині пополў хни. в і а.11
т у р а б і л ь ш н а м д о в п о д о б и я к н і м е ц ь к а , м о с к о в с ь к а чи ж и д і в - Н а ц ь о м у м і с ц і т р е б а д а т и т и м а т е р і я л ь н і н а д б а н н я , с е б т о н і с т ь , в и т в о р и т и с о б і х о т і н н я д о п о м о г и п о т е р п і в ш и м в і д п о церковній. Проситься кождого члені
с ь к а , а т о м у , щ о це є б і л ь ш п о ш и р е н а м о в а на Україні, д е б і л ь - кредит р а д н и ц я м - У к р а ї н ц я м ' він м у с и т ь м а т и ф і з и ч н і елє- н стрем.тіння в т о м у н а п р я м і ^ 1 явитись і вирівнати свої вкладки. 6 ,
в е н і н а З а х і д н і й У'країні, с к л и - в противнім разі зісгане СУСПСІІДОИ.І-
шість населення Українці і історично складалися умови так, щ о (колншнім українським бо-j м е н т и , які в х о д я т ь в с к л а д ф і щ о б и я к Ц І Л І С Т Ь д і й т и д о о р г а
к у є в е с ь з а г а л у к р а ї н с ь к и й к а ннй. — Н. Паламар, предс; М. Кома-
ми цій к у л ь т у р і повинні с п р и я т и " . ротьбістам), щ о їхньою на-j з и ч н о ї держави. Фізичними нізаційної досконалості!, д е В І Ч Е В н е д і л ю , 2 7 - г о л и с т о п а д а , нишин, к а с ; Т. Стриєк, секр.
Т а Україна „українізѓується" дійсно, але не через уряд, а п р я м н о ю в політиці є о с т а в а т и е л е м е н т а м и в д е р ж а в і є дер-J норм с в о й о г о ж и т т я . К о ж д и й о годині 3-ій п о п о л у д н и д о
( ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Бр. св. Георгія,
инші чинники. „ У к р а ї н і з а ц і я " в и х о д и т ь т а к и з с а м о г о н а ш о г о в Р а д я н с ь к о м у С о ю з і й у д е р - ж а в н а т е р и т о р і я , л ю д и н а т і й . н а р і д , к о т р и й к о л и н е б у д ь бу- від. 239, повідомляє всіх своїх члени;,
П а р к о в о ї Г а л і н а 2 9 - і й і Г а л шо місячний мітінґ відбудеться в НЕ -
н у т р а . Ч а с т и н н о з а в в а ж а в її п р и н а г і д н о І п р о ф . М а к а р у ш к а , ж у в а т и с я н а с т а н о в и щ і , я к р і в - ' д е р ж а в н і й т е р и т о р і ї , т а у р я д - { д у в а в с в о ю д е р ж а в у — с в і й н а с т е д в у л . В з и в а є т ь с я в с і х У к р а ділю, 20. падолиста, о 1-ій гол. по-
коли з а й ш о в д о славної церкви св. Софії і натрапив случайно ний з р і в н и м . 0 полуднії. Справи дуже важні. Дслєиг
в л а д а н а д т е р и т о р і є ю і н а д н а - j р о д н и й ^ P ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ f J } "ниів `і У к р а ї н о ќ з Б р і ч п о р т , з Конгресу Обеднання і делегати ;
на а р х и е р е й с ь к у Б о г о с л у ж б у , яку п р а в и в Л и п к і в с ь к и й , с т а - Р а д я н ц і - У к р а ї н ц і , ц е не в и к о - ! р о д о м . Т е р и т о р і ю м и я к н а р і д ' т в о р и в с о б і т о г о . Б о г а н а ц і ї в С а в т С а й д і Н о р т С а й д т а д р у обзорннів фарми під будову Сиротин-
ренький м и т р о п о л и т України. В своїй проповіди, яку навязу- навці волі з М о с к в и , як у нас м а є м о ! М и н а ц і о н а л ь н о - е т н о - ! о ї й груді. с в ця будуть здавати свої справозданш;.
г и х м і с ц е в о с т ќ и п р и б у т и п а т е Проситься також членів НЕ затягати і
вав митрополит до євангельської події про непохитну віру Ха-
, т о г о в о р я т ь , це л и ш е союзни-j графічної території д е р ж и м о в . Після т а к о ї аналізи, після т а - в а ж н е віче. 266 ками, бо в касіера підручна пі--
нанейкн, підніс він, щ о м і ж т и м и н а р о д а м и , щ о з і й ш л и с я , щ о б и вичерпана. Мітінґ як знич.тііію і
у к р а ї н с ь к и й н а р і д , г о в о р и в м и т р о п о л и т — м а т и м е т а к у с и л ь - J K H Р а д я н с ь к о г о С о ю з а , які в с е посіданні богато с о т тисяч кого порівняння, ми бачимо, ЗА ЗЛУЧ. КЕМІТЕТ:
палити тіміям перед Господом, не мае щ е України. Але коли
(
домі Горожан на Фрейќлін ул. — BOA.
ну в і р у в с в о ю п е р е м о г у я'к т а є в а н г е л ь с ь к а Х а н а и е й к а , т о в і н ^ н а м а г а ю т ь с я о с т а т и с ь в р о л і ' к в а д р а т о в и х к і л ь о . м е т р і в . Д р у - j щ о д е р ж а в н і с т ь н а р о д а , ц е й о - В а с и л ь З е л і с к о , С т е ф а н З а в а - Сегінь. секр.
пенно п е р е ж и в е с т р а ш н і часи і к о л и с ь у колі д р у г и х вільних (членів д е р ж а в н о ї нації! j гни е л е м е н т д е р ж а в н и й у н а с , ѓ о в л а с н а д у х о в а ф у н к ц і я . К о - д о в с ь к н й , О л . Д и ч а к о в с ь к н й ,
ВЕСТ ПУЛМАН, i;UI. Бр. св Арх.
є а р о д і в спалить свій тіміям перед Г о с п о д о м . ; j Р а д я н ц і - і н т е р н а ц і о н а л і с т и ‚ т е ж є ! М и ч и с л и м о 4 0 м і л і о н і в л и її н а р і д в и т в о р и т ь , т о в о - Николай Свистовнч. Михаїла, від. 243, подає д о відома всім
місцевим і позамісцевнм членам, вю
річний мітінґ відбудеться в неділю,
дня 20. листопада, точно о гол. .'-і.і
С в я ш . П. Корсуновськнй. пополудни в гали церковній. Обоияі-
Імами, з ба.тьконів з в и с а ю т ь ` д о в у картину. В і д св. Софії н а й в и з н а ч н і й ш і у к р а ї н с ь к і д і я - ш к о л и в м е ж а х У к р а ї н и м у с я т ь ком кождого члена явитись, бо t ду'же
і старовинні українські н нові навкруги Великого Гетьмана ч і б т и важні справи до полагодження. Ьу.к
- У у к р а ї н с ь к і , т о д і д о п р о ф . вибір уряду на рік 1928. Довгуючі ч.н-
ПЕРШІ ДНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ килими. На хідниках народу, залишена була порожня п л о щ а Вони оголосили перше віль- - Г р у ш е в с ь к о г о
. щ о й к е п р о т о в п и т и с ь . Н а т и х д л я церемонії. П о р я д о к р о б и не в с е н а р о д н е у к р а ї н с ь к е в і ч е рякийсь д я д ь к о в м і щ а н с ь к о м у
м
наблизився мають виріпнатп свої залеілосп:,
в противнім разі будўѓь суспен-
(Зі споминів о ч е в и д ц я ) . довані. Не явившіся члени на ссй мі-
вулицях, котрими посувався артисти славного театру Ми одчиненим. І у б р а н н і і з і с л і з ь м и н а о ч а х тінг заплатять карЎ. Члени, когі'і чи
І п о х і д , а він р о з т я г н у в с я на п а к о л и С а д о в с ь к о г о , в е р х а м и Е не дали на Сиротинець при У. II. Со-
Полилися палкі промови в і д с к а з а в :

дягненим
юзі, проситься доручити в тім місяп.і
j РУ в е р с т в , п р и п и н е н и й б у в в с я і с т о р и ч н и х к о з а ц ь к и х у б р а н н я х — Я х о ч с а м і н е г р а м о т н и й , перед мѓгінгом, або і иа мітіпгу д і
і м е н и ріжідих п а р т і й т а о р ґ а н і -
В ж е з р а н к у в е л и ч а в и й С о б о р с я н а об.ти л ю д е й , к о ,-H,KHfl в у л и ч н и й р у х . З Б і б і к о в с ь ю л і з с а м и м С а д о в с ь к и м , о з а ц і н г Ь д у ш е в л е н н я е с е з р о с т а - а л е на з н а к т а к о ї р а д о с т и ж е р - секретаря. — Т. Яисевич, секр.
д о тісноти б у в заповнений У-
вперше почули серед панахиди кого бульвару (тепер бульвар в г е т ь м а н с ь к е у б рлаон й з р о с т а л о , а л е д і й ш л о д о т в у ю н а п е р ш у у к р а ї н с ь к у ѓ і м - ОЛИФАНТ. ПА. Бр. св. Кирила і Мс-
к р а ї н ц я м и . Н а п л о щ у н а в к р у г и к а з а н н я на рідній м о в і . Ц е с в я - І Т . Ш е в ч е н к а ) п о х і д з в е р н у в на
тодія, від. 86, повідомляє всіѓ, СВОЇЎ
с в о є ї к у л ь м і н а ц і й н о ї т о ч к и т о - н а з і ю 2 5 . 0 0 0 к а р б о в а н ц і в , — місцевих і позамісцевих членів, am

мС
іТнла̀
С о б о р у п о ч а л и с х о д и т и с ь ук- щ е н и к П а в л о П о г о р і л ќ о г о в о - . В е л и к у В о л о д и м и р с ь к у , прой-
раїнські організації, студенти, рнв иа честь В е л и к о г о П о е т а , ' ш о в м и м о будинку Педагогіч- П р о с т о к а з к а я к а с ь ! Ч а р і в - ді, 'коли н е с п о д і в а н о п р и б у в в с е , щ о я т о р г о в л е ю з а р о б и в звичайний місячний МІТІНҐ відбудеться
проф. Михайло Г р у ш е в с ь к и й , з а с в о є ціле ж и т т а . в неділю, дня 20.' листопада, зараз їм
у ч н і , р о б і т н и к и та в і й с ь к о з на- з І в Є р н у в ш и с ь д о в е л и к о г о й о г о і ц о г о М у з е ю , д е п о т і м нй с о н ! С`і. Божій в парафіяльній навій шко і!.
к і о к а л ь н и м н п р а п о р а м и . З а п о - о б р а з . ` . на п р а п о р і , к о т р и й о б - с р Ц е н т р а л ь н а тільки щ о п р и ї х а в ш и й д о Киє- й о г о п р и в и т а л н щ и р и м и о- Просидься всіх ДОВГУЮЧИХ членів
Рада, потім Коли ч о л о п о х о д у п о ч а л о на-
ва п р о с т о з і з а с л а н н я . Він, як плесками. прийти на означений час і випіаітта
н н е н а б у л а н е т і л ь к и п л о щ а , а- соняшне проміння, і з в е р н у в па Ф у н Д у к л е ї в с ь к у в у - б . і и ж а т и с ь д о п а м я т н и к а , п о в і - свій довг. ЛовгУючі члени, буду її, су-
.іе і всі с у с і д н і в у л и ц і . небезпечний д л я Росії '„мазе- Ц с о д и н з ч и с л е н н и х е к і з о - спендовані, коли НЕ вирівнають свої`:
з д а в а л о с ь , щ о п о х м у р е t ч о л о ' л и ц ю і д а л і на Х р е щ а т и к . тря наповнилось згуками Со-
І ф і й с ь к и х д з в о н і в . Н а д з в и ч а й н о
пинець", б у в висланий ґенера- дів, котрий п о к а з у є , який , `-ілеглостий до кінця сего року. Ж,-
' С л у ж б у Б о ж у п р а в и в епис- Т а р а с а проясніло, з а с я л о усмі-J 3 балькону м і с ь к о ї Ду. 1
:Н член не сміє довгуватії з одною
л а м и н а ч а с в і й н и п о д а л і в і д в с і х б у в в е л и к и й п і д й о м д у ш е - року НА другий. Позаяк братська кясі
коп Д м и т р о , к о т р и й з а я в и в се- х о м радости... j в и т а л и п р о м о в а м и „ б а т ь к и мі- ' м о г у т н ь о ю к р а с о ю г у д і в і с т о - НЕ позваляе нам таке практикованій
а в с т р і й с ь к о г о , власне, галиць- вний.
бе тоді Українцем, у співслу- ричннй дзвін „ Р а ф а ї л " . Це той, "—далі. Також буде піднесена справа
А „ ц і к а в і " та „ б у д у ю ч і міст'ЗІста", а н а д б а л ь к о н о м маяв.. кого фронту.
женні многочислениого д у х о - іі с в я щ е н с т в а н і я к о в о з д в и г н у - р о с і й с ь к и й п р а п о р , п о р у ч н ь о - щ о к о л и с ь в и т а в с в о ї м з г у к о м Взагалі, ця маніфестація в Снротние-іь. аМйже всі відділи ;ufc-
В е н с т в а , к о т р е в б і л ь ш о с т і ! б у - тн п л е ч и м а , о г л я д а л и с я н а в с і і г о Гетьмана Богдана Хмельниць- Наче б у р я з к о л и х н у л а люд- з р о с і й щ е н о м у Києві в и й ш л а лн участь в сім році, а паш відділ, н і
червоний революційний, жаль, мушу виявити сс, єше не ви-
л о м о с к о в с ь к е , а б о з м о с к о в щ е - доки, д и в и л и с я к о г о , к о л и в і к в'їздив д о К и ї в а с ь к е м о р е . В и т а л ь н і к р и к и н а т а к а в е л и ч а в а . ` н а к о т р у н е с п о - повнив точно свого обонязку за мн-
р о з ш и р е н и м и На головному будинкові Укра- нувший рік. — Гр„ Сайкевич. го і ; С.
пе і п р и й ш л о б і л ь ш е з ц і к а в о - ) ч и м а і п е в и м о в и о д и в у в а л и с я , ‚ ї н с ь к о ї С т о л и ц і не б у л о н а ц і о - п і с л я з в і л ь н е н н я У к р а ї н и в і д й о г о ч е с т ь п е р е й ш л и в ѓ у р а - д і в а л и с ь н а в і т ь т і , х т о її у л а ш Шийка, к а с ; Н . Х а л а м а х а , секр.
стн, а т о щ е й д л я т о г о , а б и іачучи т а к и н величній з д в и г п а л ь н о г о п р а п о р а . . . Ц е н е п р и е - Хижих в о р о г і в , к о л и він з а в о - ѓан... товував, і вопа стала грунтом СКРЕНТОН. ПА. Тов. Виіьпа Укгкі-
для дальнійших з м а г а н ь укра- а, від. 176, повідомляє всіх членіѓ.,
„прокласти міст" між с о б о ю ю в а в Україні незалежність. П о На вічу були прийняті п р і н о місячні збори відбудуться в о о . .
іароду т а тисячі невиданих пн^мно в р а з и л о учасників походу.
народом. д і б н о г о п о к р а с і г о л о с у не м а є , ц и н о в і п о с т а н о в и в і д н о с н о а в - ї н с ь к о г о н а р о д у . З ц ь о г о м е н - '. дня 19. падолиста, о годині ІЛ)
шми прапорів. Тоді з походу відділилася груп вечером, в Укр. Гор. Ќлюбі. 618 УУ.
П о С л у ж б і Б о ж і й величе.знн:' - - - І Ѓде с т о н а б р а л о с ь с т о . м а б у т ь , ні о д и н д з в і н н а с в і т і , т о н о м і ї У ' к р а ї н и ( п р о - с а м о с ѓ і й - т у у к р а ї н с ь к е ж и т т я п і ш л о n o - j Lackawtnna Ave. Проситься усіх ч.іс-
ка в і й с ь к о в и х з у к р а ї н с ь к и м вною х о д о ю вперед. нів прибути НА сі збори, бо є важні
з д в и г с в я щ е н с т в а на ч о л і з е х а е т і х У к р а ї н ц о ф ? б о в н ь о м у с р і б л а б і л ь ш е н і ж ність тоді щ е й д у м к а нікому)
прапором і серед бувших там справи до полагодження. — Р. Руб-
н и с к о п о м Д м и т р о м в и й ш о в на Я к и м и ч у ж и м и т а д а л е к и м и д в о х п р а п о р і в в о д р у з и л а у к р а - міді, а в а ж и т ь він д о т и с я ч у пу- в г о л о в у не п р и х о д и л а ! ) , а від- льовськнй, секр.
п е р е д с о б о р н у п л о щ у д л я с л у - м у с і л и в о н и с е б е п о ч у в а т и се- д і в ( п р и б л и з н о 3 5 . 0 0 0 а м е р . повідні резолюції були післа-
їнський. В цей час залунали в НЮ ГЕИВЕН, КОНН. Тов. Любов,
жсння панахиди. П о моїй про- ред цього українського м о р я фунтів). ні д о Т и м ч а с о в о г о У р я д у Р о с і ї . „ Н е пливе супроти вітру
п о в і т р і з г у к и н а ц і о н а л ь н о г о ги від. 370, повідомляє своїх членів і чле-
п о з и ц і ї с в я щ е н и к и о д я г л и ж о в - А в о н и - ж д у м а л и : а д н а в є р а , а- З г а д у ю маленький характер,- Запах цвітів і кадила, ^ ь , що місячний мітінґ відбудеться
(
мну. П о х і д р у ш и в далі. П о На д з в о н и зі св. С о ф і ї обіз- дня 2р. падол`иста, в неділю, зараз но
т о з о л о т и с т і і сині р и з и , с т о я л и ' д і н н а р о д ! А м а з е п і н ц и - ето Трьохсвятительській вулиці в а л и с я д з в о н и М и х а й л і в с ь к о г о ний е п і з о д . К о л и б у л а постав- Але йде п о всіх у с ю д а х сл. Божій, коло 1-ої год. попол.. II
в д в а ряди, з одного б о к у в ж о - ' в и д у м к а немцев. А ж тут, вихо- піднявся до Михайлівського монастиря..
в т и х , а з д р у т о г Ь в с и н і х р и - ' д и т ь , не т е є . . . Н е з т о г о б о к у м о н а с т и р я , а в і д т і л я з в е р н у в д о
'
Із с в . С о ф і й с ь к о ї Б р а м и в и с -
лена на г о л о с о в а н н я р е з о л ю ц і -
к о т р і й г о в о р и л о с я , щ е
Д о б р а слава, добрі діла". церковній гали. 127 Парк ул. Довгую-
чим членам прнпоминаеться,
прийшли і вирівняли свої залегіости.
tuodu
І. Ф р а и і бо в противнім разі будуть суспендо-
з а х . П о л у ч и в с я о б р а з н а ц і о - ' д у м а л и та й п о м и л и л и с я , п а м я т н и к а Б о г д а н о в і Хме.тьнн т у п и в х р е с т н и й п о х і д . Х р е с т и вані. Проситься членів ичлен'иць, ко-
нального прапору. j С к і н ч и л а с я п а н а х и д а . Д у х о - ц ь ќ о м у п е р е д б р а м о ю с в . С о - т а х о р у г в и н е с л и с т а р о в и н н і у- трі єще не зложили свого дару на
Т у т скоїлось п р о с т о я к е с ь венство п і ш л о д о С о б о р у . О р - фії.
чудо. В т о й мент, коли почала- ганізації почали аистроюватись)
с я п а н а х и д а , т я ж к і х м а р и р о - ^ д о п о х о д у . К о л и я в и й ш о в на
країпські, козацькі подарунки
Т у т м а н і ф е с т а ц і я м а л а н а й - д л я с в . С о ф і ї . В д в а р я д и вис-
величавійший т а торжествен- тупало духовенство. Коло'
При всякій нагоді скла- Сиротинець-Захнст У. Н. С . щоби зло-
жили, що чия можність. — К. Мару-
щак. предс; Н Хабінець. секр.

даймо жертви на Сиро-


ЙОНКЕРС, Н И Тов. Подільська
з і р в а л и с я і з н е б а з а б л и щ а л о . п л о щ у з С о б о р у , п о х і д в ж е р'у-
н и й в и г л я Д . С е . С о ф і я і М и х а й - J п р и г о т о в л е н о г о с т о л и к а п і д са- и ч , від. 8, повідомляє всіх своїх чле-
перше весняне сонце; в о н о о б - ‚ ш и в . В ріжних пунктах п о х о д у м и м нів, що мітінґ відбудеться а'неділю,
лівський мойастнр с т о я т ь один п а м я т н и к о м п о ч а л а с я па- НЯ

лило своїм промінням ц ю т о р - . с п і в а ю т ь „ Щ е не в м е р л а Укра- 5 20- падолиста, в сали Укр. Сит.


н а х и а п о
проти д р у г о г о . їх р о з д і л я є в е - ! Д Зіновії-.Богдані та Ќлюбу. 29. Jackson St., точно о год.

г
;
жествелну т а мальовни'чу кар-і"
-Г'ну. N
о р х е с т р и г р а ю т ь теж, ма личезна п л о щ а . В с я вона -була Т а р а с о в і .
ю т ь у в о з д у с і тисячі п р а п о р і в . н а п о в н е н а людьм'и, а над голо-
— Ц е ч у д о ! Ц е Б о г б л а г о с л о - Б а г а т о в ж е її з у с т р і ч н и х д о м і в
вами велетенський ж о в т ^ - б л а - щ е н с т а о зі св. в о д о ю
Після „ в і ч н о Ь памяти" с в я -
тинець - Захист Ўкраїн- ѓ`іл пополудни. Проситься всіх членів
явитись і вирівнати свої належнтости
Л за тикети на представлення Сироти,
По мн сего місяця мусимо вислати всю

ського Народного Союза.


. в л я є наш нарід! почулося прикрашені українськими пра- розій- суму до голов. уряду, позаяк в груд-
І навкруги.. к и т н и н л і с . Н а н е б і в ж е ні х м а - ш л о с я п о п л о щ і к р о п и т и п р а - ни буде проголошений звіт з того
порами. Н а б а л ь к о н а х б ю с т и ринки. Весняне сонечко зали- порі. _ представлення і балю. Є много важ-
` .
Ш е в ч е н к а під к і м н а т н и м и паль- них справ до полагодження між пиши-
`Ц U I t
більща р а д і с т ь з а с в і т и . т а - ів с в о ї м с в і т л о м в с ю ц ю ч у : Коло памятника скупчились ми звіт делегата з Конгресу ОЛєднан-
9 а Ч п р е д с : н М н з у
і ^1 нг ' - - 1''
к а с ; В. Мандзій. секр. З '
Ч. 266. ` . С В О Б О Д А , В Т О Р О К , к5-го П А Д О Л И С Т А , Ш7.

ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ


ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ
СПРАВА К О О П Е Р А Т И В Н И Х (ПРОТОКОЛ НАРАД).

Д О М І В .
П о відчитанню всіх привітів,'зацій, таки тут в Америці нами
Три р о к и т о м у н а з а д п и с а в я які в и к л и к а л и с а л ь в у о п л е с к і в (с а м и м и з б у д о в а н и х , с п а л а х н у -
„ р о к о о п е р а т и в н и й К о н г р е с , я- та п і д н е с е н и й н а с т р і й , п р е д с і д - ли с о л о м я и и м о г н е м і с л і д у п о
кий ' в і д б у в с я у 1 9 2 4 р о ц і у Ню н и к К о н г р е с у гр. О . Р е р ю к п р и - с о б і н е о с т а в и л и ! ? Ч и ж х і б а н е
Норку, а р і в н о ж про коопера- ступив д о д а л ь ш о ї т о ч к и , п р о - Провидінню Б о ж о м у се припи-
іивіипі р у х у З л у ч е н и х Д е р ж а - г р а м и : З в і т У р я д у „ О б є д н а н - (с а т и н а л е ж и т ь , щ о т о О б е д н а н -

В ах і в Е в р о п і . П і с л я м о є ї г а д к и дав г о л о с о. В . С п о л і т а - не не л и ш е щ о і с ѓ н у є , а л е , я к
.‚‚‚оперативним рухом повинні к е в и ч о в и , — яко г о л о в і „ О б є д - се трохи пізнійше " почуєте,

сіінтересуватнся передовсім нання". О т е ц ь С п о л і т а к е в и ч : к р а с н о с в о ю ціль, С П О В Н Я Є , п о -


білніщі кляси, а головно вся- М і й з в і т о б і й м а є - г о л о в н о р о - `ім и м о с е г о , щ о ^ в ' - ѓ р і і н і м к р а ю
кою рода робітники, бо вони к и 1925 і 1926, в я к и х я б у в т е х - п а н у є пригнобле.аріє, б о н е м а
головно н а р а ж е н і є н а визиск, нічним предсідатЄлем, б о піз- виглядів на с к о р е скиненнє з

усяких
почавши від власників домів з и і й ш е а ж д о с е г о д н я я б у в л и - (с е б е н е в і л ь н и ч и х к а й д а н і в , —
і іендлордів), а скінчивши на ше гоноровим п р е д с і д а т е л е м , а тут у нас в Америці ведеться

шторниках. б у д у ч и н а в і д п у с т ц і `по причині і с т р а ш н а , б е з п о щ а д н а , ц е р к о в -


лихого здоровля. н о - н а р одна б о р о т ь б а , я к а на-
Головно терпить майже ко
В стислім значінню т о ч н е ін о с и т ь в е л и ч е з н у і н е о б ч и с л е -
,кна українська родина у Ню џу ш к о д у нашій церкві і н а ш о -
с п р а в о з д а н н є , у з г л я д н ю ю ч е всі і
Норку мешкальний визиск
потрібні д а т и , ц и ф р и і б л и з ш і му н а р о д о в и .
сторони в л а с т и т е л і в камеггиць,
п о я с н е н н я із д і л о в о д с т в а та в е - Хай собі говорить х т о щ о . х о -
кі̀і збирають кольосальні ма-
д е н о ї а к ц і ї п о л і т и ч н о ї чи м а - че, а я о с о б и с т о переконаний,
1 км з ч и н ш о в и к і в і с т а ю т ь
1 це-
теріяльно-допомогової, м і г б и іщ о О б є д н а н н є м с а м Б о г о п і -
обмежниМм д и к т а т о р а м и ціїѓ з а
п о д а т и х і б а с е к р е т а р О б є д н а н - к у є т ь с я , — і як д о в г о в о н о в і д -

нш
1іий
винайм

м
ж
і
У
мешкань.
послідніх роках
рух щ о р а з
ся як у т о р г о в л і , і н д у с т р і ї , т а к
фермерами, а
коопера-

також
цоширюеть-

і в
ня, пан д р . Л . М и ш ў ѓ а , я к и й гговідно д о с в о ї х с т а т у т і в д а л ь -
стало в Обєднанню працював, З п е ту саму благородну і прав-
полагоджував кореспонденцію,'диво хрнстіянську р о б о т у -ве-
вів в с і к н и г и і р а х у н к и і о с о б и - ' с т и б у д е , — н а в і т ь л е г і о н в о -
с т о ц і л у а к ц і ю п р о в а д и в . В ќ і н - ' р о г і в й о г о не п о к о н а є !
ріс і естейт б и з н е с і , тобто у ц и к а с і є р О б є д г г а н н я п. Т . Г р и - ' ‚‚Терпя.дотерпі.х, Господа, і
ііідпрИЄМСТваХ, я к і п р о д а ю т ь і цей.доповнить звіт, яко такий, услиша молитву. ;.^ojoj' ( ґ$ r t ) l

ч ч і у ю т ь л о м и ї'ї и н ш і н е р у х о м і к о т р и й всі г р о ш і п р и с и л а н і ло`, т е р п і н н я х н а в і я в с я , я , г й ^ Г Я Р П й і ї і


маєтки. У т а к и х підприємствах О б є д н а г г н я в і д б и р а в і н а р і ж н і да, і Він. . в Ц 9 л у х . а в ; . м о л и ^ в у , м ^ , І

більше ч и с л о родин лучитьси о з н а ч е н і Г о л о в н и м У р я д о м , ці- ю). В и с л у х а в ‚ Г о с ц с і д ^ ^ м р д ^ т ^ - ,


разом і к у п у є д о м и а б о їх бу- л и ї х в и с и л а в т а в и с т а в л я в в і д - , ву м о ю і д а в м е н і д о ч е к а т ц Щт
дуе і у н и х а б о с а м і м е ш к а ю т ь , повідні посвідки. І н і ш н о г о К о ѓ ѓ ѓ р е є ў , я к о г о я так

Треба
або їх в и п а й м а ю т ь , а р е н т о м
ділиться м і ж с о б о ю .

Порќу й и н ш и х б і л ь ш и х
мешкальний в и з и с к
призггати,

є
гцо
містах
страш-
у Ню
В д а р и т и б о л ю з а одним у д а р о м д о діри при грі
в ґ а л ф , се в и п а д о к щ а с т я . О д н а к популярність
О . G r . , с е не є н і я к е щ а с т е . С е г л а д ш а і л і п ш а і
ц и г а р е т к а , на к о т р у ч е к а в цілий світ. Коли к у р и т е
Я о б м е ж у с я л и ш е до з а г а л ь - , н е т е р п е л и в о о ч і к у в а в . А очі-
н'ого з в і т у , з я к о г о В п . П . Д е ' ! к у в а в я т о г о К о н г р е с у д у ж е н е -
л є ґ а т и з м о ж у т ь в и р о б и т и с`обі т е р п е л и в о , т о м у , б о я с в і д о м и й
з а г а л ь н и й п о г л я д на ' в е д е н у в т о г о в а ж к о г о о б о в я з к у . я к и й
О . G a . в а ш е г о р л о не ч у є с ь н і к о л и „ ў м у ч е н и м " . . . „ О б є д н а н н ю " р о б о т у с е р е д в и - ' в л о ж е и о на мене, я к о г о л о в у
ннй. В л а с т и т е л і к а м е н и ц ь дик- ї м к о в о тяжких і несприяючих Обєднання. Я вповні розумію,
і о х ч о л о в і ч е , як в о н и з о х и п л я т ь в а с с в о ї м с м а к о м ?
тують с о л е н і ц і н и з а т і с н і , малі, обставин. - - j як в и с о к о ю , в а ж н о ю і в е л и к о ю
брудні, з и м н і іЎ н е д о с т у п н і для П р и г а д у ю с о б і , як`, три р о к и є ся г у м а н і т а р н о - п о л і т и ч н а о р -
сонця м е ш к а н н я . К о л и ж робіт-

O L D G O L D
т о м у н а з а д я, з д а ю ч и с п р а в о з - j ґ а н і з а ц і я н а р о д н а , Обєднаииє,
ник п о п а д е в я к е н е щ а с т я й не д а ш е п е р е д III К о н г р е с о м з і І я з н а ю ч о г о п а ш н а р і д в і д с е ї
годен п л а т и т и р е н т у , т о д і оии- свого урядовагшя, яко голова' організації надіється і очікує.
июється разом з родиною па Обєднання, нарікав я і жалу- Будучи тому два роки назад в
вулиці. ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ. в а в с я н а д е л е г а т і в II К о н г р е с у , р і д н і м к р а ю , я б а ч и в , щ о к р а й
Не в і л р і ч и т о м у б у д е заста- які в и б р а л и Г о л о в н и й Уряд.І н а ш дгівитьоя на О б є д н а н н я ,
вовитися, як запобігти
скови в л а с н и к і в д о м і в , а т а к о ж ,
як з а п е в н и т и с о б і в и г і д н і ,
визи-

теп- платиться
лі. з в е р н е н і д о с о н ц я , с в о ї в л а - НИЦІ :н"0' дому, м'
власті
елеви камс-
., чі̀ б и б у л о
сні м е ш к а н н я , з я к и х ч о л о в і к а в и п л а т и т и у шісті х л і т а х д:`-
який т е п е р ті, а з и м н и х в часі з и м и д о м а х , п а т р і о т и ч н а а г і т а ц і я , щ о т і л ь - j нлилн д о р і д н о ї ' М а т е р н - У к р а ї -
Наші діти будуть виховуватися
у рідній а т м о с ф е р і
нуть
нащадки англьо-саксонсь-іпн. Це може лише зробити до-
ї'ї персста-
Д о псЛзного в п к о р и с т о в а ш і я д е м о - та,
випародовлюватися.
расп є справді здібними д о ! б р е поставлена
яку хоче перевести в жит-
школа, власне
р о з ї х а л и с я д о м і в і не д б а л и я к н а р а н н ю з о р ю , щ о з а п о в і -
п р о се, щ о б и п р а ц е ю с в о є ю , ' д а є н е д а л е к и й с х і д с о н ц я ; н а ш
к о ж д и й в с в о ї м місті, д о п о м о - нарід д и в и т ь с я н а н е г о о ч и м а
ѓти т о м у у р я д о в и в й о г о т я ж - ' Ь о в н и м и р а д о с т и і н а д і ї на к р а -
статутом означеній, праці.Ісшу будучиість. Я бачив, яку
піхто не в и ж е і г с . ѓод! ч о л о в і к тих користейщ е кратичних порядків. Другі М
прилучиться І І - я Шкільний Комітет, заснова-
На тім с а м і м К о н г р е с і , я к с о - в е л и к у в а г у д о н ь о г о п р и к л а д а -
апартамент і
Запобігти визискові! ленд- став би його ала щ ќ е м і міг й т р е т ' я . З а г р о ш і , які п л а т и м о г р п н т с ь к і г р у п и п о б а ч и л и с т р а - ннй пріг О б є д н а н н ю н а п о с л і д - бі п р и г а д у ю , я с к а з а в , щ о і с т - j ють і як м н о г о н а н е г о ч и с л я т ь ,
л о р д і в з м о ж е ' л и ш е к о о п е р а - б и ііс і о з а м і н и т и . . п о д а т и а б о
` т е п е р я к звичайний р е н т , н а б у - ш п і н а с л і д к н т а к о ї а г і т а ц і ї ' . В о - н о м у К о н г р е с і . нуваннє Обєднання виключно) І навідворот, я бачу, щ о О б є д -
серед іміграитів Після ЦИХ промов голова
тивна с п і л к а , а б о с п і л к а м е ш - д а р у в а т и н а в л а с н і с т ь . д е м о свій власний а п а р т а м е н т , п р н п и с у ю П р о в и д і н н ю Б о ж о м у ' н а н н е не с т а л о ані н а п о л о в и н і
кальннх д о м і в . Ч е р е з т а к у с п і л - Т а к і к о о п е р а т и в н і м е ш к а л ь н і я к и м б у д е м о к о р и с т а т и с ь че- н е - а н г л і й с ь к о г о походження зборів запропонував запити до
яке р о з п о р я д и л о , гцо о р г а н і з а - т о ї в и с о т и , н а я к і й с т о я т и в о н о
вражііиіє, що вони м а ю т ь бесідників. Присутні ставили їм
ку м о ж н а б у д е о д е р ж а т и в и - д о м и н а х о д я т ь с я в ж е в і д д а в - J р е з ц і л е н а ш е ж и т т я . С е м е н ш е - ція, я к а п о с т а в и л а с о б і з а ц і л ь ' п о в и н н о , т а й не о с я г н у л о ані
гідні м е ш к а н н я з п р о с т о р и м и , иа в Англії, Н і м е ч ч и н і , Голягг-, б і л ь ш е к о р н е т и , які можемо бути чимось гіршим. З та- ріжні питання. Відповідаючи т а к і взнеслі, ідейні і п р а в д и в о - ! п о л о в и н и т и х к р а с н и х і б л а г о -
теплими к і м н а т а м и , щ о б у д у т ь д і ї , Б е л ь г і ї , Ш в е ц і ї , Н о р в е г і ї т а м а т и з кооперативних м е ш - к о г о п о ч у т т я р о д и т ь с я н е д о - на них, г р . Р е в ю ќ п о я с н и в , як х р и с т і я н с ь к і к л и ч і , — як г о л о д - 1 р о д г г и х ц і л и й , д л я я к и х в о н о о -
віря д о власних' сил, з яко- реорганізацію шкіл обговорю-
в і д п о в і д а т и усі в и м о г а м гигіє- Даиії. У тих д е р ж а в а х занима-j кальних домів, н о г о н а к о р м и т и , и а г о г о п р и - с ѓ ѓ о в а н е . 1 я ш у к а в за причиною
ю т ь такі мешкаль'ні д о м и спе-, Микола Завойка. го зпова виходить нахил вано на Конгресі Обєднання, а
одіти, невільника в и к у п и т и , не- сего, — ш у к а в т и х причин н а
до злочинів, волокитства т а на кінці с в о ї х п о я с н е н ь п р о с и в
До будови т а к и х м е ш к а л ь - ціяльиі дільниці д а н о г о міста І І'. S . Х т о б и х о т і в д і с т а т и в і ж о г о научити, с у м у ю ч о г о по-1 вні і н а в н у т р т . є. в с а м і м Г о -
других тяжких громадянських присутннх висказатися отвер-
инх д о м і в м о ж н а п р и с т у п и т и , а б о м і с т о ч к а . більше інформації! про того т і ш и т и і т . гг., не с м і є у п а с т и , л о в и і м У р я д і , — я ш у к а в ї х в

Сп
ліку N
ceihoalsY
AvZoe,a.krw
,okN.ja,Y.
пороків. Щ о б и охоронити м о - т о . я к в о н и д у м а ю т ь ѓгро п р а ц і
коли з а в я ж е т ь с я „ К о о п е р а т и в - Т а к о ж і в А м е р и ц і , а п е р е д о - , р о д а кооперативні доми, нехай мусить ісѓнувати т а к довго, самім собі, — і с а м собі з а к и -
лодіж від т а к и х наслідків шо- Конгресу Обєднання над по-
иу М е ш к а л ь н и х Д о м і вв "с і. м у З л у ч е н и х Д е р ж а в а х по-1 н а п и ш е на а д р е с у : як д о в г о ідейні, б л а г о р о д н і лю- дав, що я не` відповідний

N
w
віністичної агітації, практико п р а в о ю у к р а ї н с ь к и х ш к і л в А-
Ло спілки п р и с т у п а є т ь с я , к о л и ч а л и від к і л ь к о х літ о р г а н і з а - j ди на світі ж и т и б у д у т ь . К о л и на к а к и й в и с о к и й і відвічаль-
2166 8th ваиоі нерозумними аморикаи мерггці.
зложиться шер, щ о виносить цію кооперативних мешкаль-
м і г я с е с к а з а т и т р и р о к и т о м у нѓій у р я д , т а щ о д р у г и й на
ськнмн патріотами,
В и в я з а л а с я дискусія, в якій ріжні імі
вГл 5 0 0 до 1 0 0 0 д о л я р і в . Р е ш т у , НИХ д о м і в . Є в о н и в ж е в Брук-j
грантські групи стали при назад, т о о скілько с м і л і й т е моїм
по місци мігби-` м о ж л и -
шо н а л е ж а т и с я б у д е з а в і д п о - лині й Б р о н ќ е Ѓ Фінські та ло- Д з а б и р а л и голос гр. Ш к в а р о к ,
м о ч и своїх н а ц і о н а л ь н и х ш к і л Г р и г ш к і другі, а на основі к о т - п е в н і г ї ш е м о ж у се с к а з а т и ни в о д а л е к о б і л ь ш е з р о б и-
відиий а п а р т а м е н т , ч и д і м , б у - тишські організації мають вже

. , і,
в п д ю в а т и в с в о ї д і т и п е р е к о р о ї у ч и т е л ь г р . В о р о б е ц ь п р е д - ні, к о л и в д е с я т е р о з б і л ь ш е н е ти. Правда, щ о с е р ц е в а Не-
ле в и п л а ч у в а т и с я р е н т о м
п р о т я г у 6 Літ,
в кілька таких домів і вони роз-і
виваються з великим успіхом.j
З УКРАЇНСЬКОГО н а н н е , пѓо їх н а р о д ѓ і не г і р ш і л о ж и в з б о р а м , о т с ю резо.лю-
и с л о в о р о г і в О б є д н а н н я д у г а , я к а м е н і в і д к і л ь к о х - ` i ihv
в і д а н г л і й с ь к о г о , гцо і'ѓ у н и х є ц і ю : найкрасшим доказом й о г о докучає-т-r н е в п л и в а є д о д а т к и - '
Нюйорські Українці повинні Т а к о ж і Ж и д и побудували у,
зорганізувати т а к у м е ш к а л ь н у сім році а ж п я т ь т а к и х домів. І
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. великі'люди, великі мислителі 1. В і ч е п р и н и м а є н е о б х і д н і с т ь ' )
в з н е с л о ї , ч е с н о ї і б л а г о р о д н о ї в о н а м о ю п р а ц ю ; . М о є станс--'
великі письменники, велиќ реорганізації української шко- роботи! Б о ж скажіть самі, Вп. виско, українського тр.-кат.''
спілку, яка с к л а д а л а б и с я з три- Кожний співвласник коопера-І б о р ц і з а к р а щ е ж и т т я л ю д и й . ЛИ В А м е р и ц і . ' ; П. Д е л е г а т и , ч и не П р о в н д і н н є с в я щ е н и к а , і п р а ц я п о л у ч е н а з '
ста р с н т і в и и к і в . Т а к а м е ш к а л ь - т и в и о г о д о м у є п о с і д а ч е м n e p - j НЮ И О Р К , Н. И. Б о ж е о п і к у в а л о с я т и м О б є д - т и м с т а н д в и с к о м , — т а к о ж ,у-
Таке р о б л я т ь другі іміґран- 2. Віче годиться приняти
на к о о п е р а т и в а п о б у д у в а л а б и ш о ї ѓ і п о т е к и ( м о р ґ е д ж у ) , я к а і
Віче в справі української н а н н є м , к о л и в о н о с е р е д най- т р у д н ю є у с п і ш н у п р а ц ю в О б -
т и , т а к е т р е б а р о б и т и її ѓгам, п р о г р а м у й керовиицтво
одну в е л и к у к а м е и и ц ю й її чле- є п е в н и м з а б е з п е ч е н н я м в л о - : т я ж ш и х о б с т а в и н в ж е цілих 5 єднанню, — і т о м у с о в і с т ь м о я
школи. ми х о ч е м о се р о б и т и , але д о Ш к і л ь н о г о К о м і т е т у , зорѓані-
ни м е ш к а л и б и у с в о ї м в л а с н і м ж е н о г о у д і м к а п і т а л у . Н а й л у ч - j літ ісѓнує і с в о ю з а д а ч у кра непокоїла мене т а к , щ о я в в а -
сі м и р о б и л и с е н е в м і л о . У к р а - І з о в а н о г о п р и О б є д н а н н ю .
ломі іі п о з б у л и с я б и в и з ' и с к у ш о ю ѓ і п о т е к о ю є 5 - в і д с о т к о в а української правос.іав-
в с а л і сно с п о в н я є , беручи р і в н о ч а с н о ! жав з а відповідне зрезиґнува-
гнські ш к о л и в А м е р и ц і п о с т а в - j Резолюцію принято одного-
УСЯКИХ п я в о к . Т а к и й д і м т р е б а г і п о т е к а , яку відновлюється а в т о к е ф а л ь н о ї церквнВВч)
н о ї п і д р о з в а г у с е , щ о м н о г о ин- т и з у р я д у г о л о в и О б є д н а н н я .
лені с л а б о , і щ о д о п р и м і щ е н ь , і л о с н о .
будувати після с п е ц і я л ь н о г о щ о три р о к и й я к а мржелрева-. і Д ^ Г У л и ц і в і д б у л о с я в н е д і л ю , ш н х н а ш и х політичних органі- (Дальше буде).
щ о д о в ч и т е л ь с ь к и х сил. В и н а в Учитель Прохорович дав до-
плину. В і н м а в б и н а д а в а т и с я т и д о в г и м и л і т а м и . Ѓ д н я ЗО. ж о в т н я ' в і ч е в с п р а в і у-
т о м у т а к и нас с а м и х ; ми не ма- д а т о к д о р е з о л ю ц і ї , щ о б и п о
па м е ш к а н н я д л я м г г о г н х р о д и н , Д р у г а ѓ і п о т е к а є н е б е з п е ч н о ю к р а ї н с ь к о г о ш к і л ь н и ц т в а в А-
ємо р о з у м і н н я в а г и д о б р о г о л о в н н у ж е р т в , з і б р а н и х на в і ч у ,
л'імнатн м а л и б и б у т и в и г і д н і д л я в л а с т и т е л я , б о в о н а є п р и - І м е р и и і .
'і ш и р о к і , з п о д о с т а т к р м в о з - в а т н о ю й -від н е ї т р е б а п л а т и т и І О т в о р и в віче гр. Ж у к о в с ь -
п р и м і щ е н н я , д о б р о г о п і д р у ч - післати у ф о н д Ш к і л ь н о ї Ко-
и и к а й д о б р о г о в ч и т е л я . Щ о б и місії при О б є д н а н н ю на в и д а й
УВАГА! НЮ ЙОРК, Н. Й,! ^ УВАГА!
луха й д е н н о г о с в і т л а . М а л и б и а м о р т и з а ц і ю т . є 3 а б о ,4 п'ро- к и й , п р е д с і д а т е л ь ш к і л ь н о ї у - УКРАЇНСЬКА П Р А В О С Л . П А Р О Х І Я СВ. В О Л О Д И М И Р А
с т а н у т и н а в и с о т і н а ш о г о з а в - ня д о б р и х п і д р у ч н и к і в . С ю р е
вони б у т и з а о с м о т р е н і у ц е н т - ц е н т щ о т р и а б о 6 м і с я ц і в , а ' п р а в і ї У к р а ї н с ь к о ї Ш к о л и , я к а уряджує `—
р а л н ь е о г р і т т я , к'упелі, т а м а л и т а к о ж 6 п р о ц е н т в і д н е з а п л а - І м і с т и т ь с я н а 14-ій ў л и ц і . В і н 'за-! л а н н я , з р о б и т и д л я с в о є ї ш к о - з о л ю ц і ю п о к о р о т к і й д и с к у с і ї
би б у т и о г н е т р е в а л і .

кооператива мала би членіі


чених г р о ш е й . К о л и не з а п л а - і я в и в з і б р а н и м , щ о ' в і ч е с к л и к а з
Ч и м б і л ь ш е т а к а м е ш к а л ь н а т и т ь с я п р о ц е н т у , т о в л а с т и т е л ь не л и ш е в с п р а в і ш к і л ь н і й т а !
м о р ґ е д ж у м о ж е з а б р а т и .дім а- п о к л и к а в н а б е с і д н и к а г р . О м е -
'

О
л и

л
РУ

Р П
У
я
`

а
- 'у

т
т е
р а н т и роб-
т

С
ь

Р
и
К
^

с
д

а
'
я
Т
ухвалено всіми голосами.
1 1 1 0

$16.00,
Д

гр.
б с
Г І

б р а н о на салі, а які виносили


И к
і м і г

Ќромі д р і б н и х ж е р т в , які зі-


я с с н

Паранька Чайка
а

а л 0
м

т
н е

е б а
г б а

ста
ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ
тим м е н ш і б у л и б и в и д а т к и н а б о п е р е д а т и й о г о р е с і в е р о в и , л я н а Р е в ю к а , р е д а к т о р а С в о б о - Р " о п р а в и т и всякі недо-
стачі, які м и б а ч и м о в с в о ї м ж е р т в у в а л а щ е $10.00 на ко-
я
` держання м е ш к а л ь н о г о д о м у . п о к и не о д е р ж и т ь с в о ї х ґ р о - ди. Ц е п в д о в ш і й п р о м о в і ви-і
ш к і л ь н и ц т в і . Л и х о й н а т е , а б и р и с т ь У к р а ї н с ь к о ї Ш к о л и н а 14
Т а к и й м е ш к а л ь н и й д і м з а н и - шей. У с і В и д а т к и н а д і м , як п о - я с н и в значіння українських
з ним б о р о т и с я . ўлиці.
мав б и ц і л и й б л о к . П о д в і р я д а т о к , в о д а , ' с в і т л о , о б с л у г а , ш к і л в А м е р и ц і . З а с в о ю и а -
Далі вчитель гр. Мостен- Коли ніхто більше д о слова
треба замінити у г о р о д з цвіт- п о п р а в к и й т а к е и н ш е б у д у т ь р о д н у ш к о л у д б а є к о ж д и й на-
ником, з ш т у ч н и м в о д о т р и с оплачуватися з місячного pen-
рід. Х д ч а і м і г р а н т и м а ю т ь н а - ' с ь к и й к о р о т к о п о я с н и в п р и ч и не з г о л о ш у в а в с я , п р е д с і д а Т е л ь І
г о д у х о д и т и д о а м е р и к а н с ь к и х ни, я к і з а с т а в и л и р о д и ч і в й о г о п і д черкнув, щ о віче пройшло!
ВІД 12. ДО 20. ПАДОЛИСТА G. Р.
ком, й де могли би б а в и т и с я й ту. в Ц Е Р К О В Н І Й Г А Л И
де могли б и в і д п о ч и в а т и с т а р - п у б л и ч н и х ш к і л , а в с е т а к и п о - ш к о л и п е р е н е с т и ш к о л у н а 14 д о б р е , щ о п р и с у т н і з а х о в у в а -
П о оплаченню усіх в и д а т к і в під ч. 3 3 4 - 3 3 6 Іст 14-та в у л и ц я , Н ю Пори, Н. Й .
п р и сі ш к о л и к о ж д а і м і ґ р а н т с ь - у л и ц ю . . . ї л и с ь порядно й тихо, щоі
ші л ю д е . співвластителевгг п о л и ш а є т ь с я Галя Б а з а р у буде оЛворена к о ж д о г о дня від 8-мої вечером.
ка г р у п а у д е р ж у є щ е с в о ї о с і б - У с в о ї й п р о м о в і о. І в а н н ш и н Д и с к у т у в а л и с в о б і д н о , а л е б е з
У т а к о м у домі повинна! би ще д о х і д , щ о в и н о с и т ь в і д 15 д о 12-тої ночию.
з а я в и в , щ о в і н б у д е г о в о р и т и л а й о к т а н а к и д і в , і р а р я д и в в і д З
находитися саля до з а б а в и для д о 3 6 в і д с о т к і в з одержаних ні-національні школи. Коли с е , ^ - ^ , -—------ . ... - В С Т У П В І Л Ь Н И Й
менших дітей, д е би в о н и ба- з и с к і в . р о б л а т ь усі, т о се м у с и т ь м а т и в д а н и й м о м е н т я к о п р и в а т н и й с п ^ то^льшв гимнів,
п с л я 4
вилися в часі н е п о г о д и , або) Н а кінц$ з а с т а и о в і м с я , ч и н а м я к у с ь р о з у м н у п р и ч и н у : В о н и г р о м а д я н и н . В і н з в е р н у в у в а г у -Гр. Прохорович, сеќр. віча. (

"зимна. П о в и н н а б и там т е ж б у о п л а т и л о с я б и ` б у д у в а т и т а к і х о ч у т ь з а д е р ж а т и с в о ї х л ю д и й н а р о б о т у в с п р а в і р е 9 р г а н і з а -
(

п о х о д ж е н н я ції шкіл, д о якої в з я л о с я Обед-


26268
,.
nu ILILI U
IH
I
ти с а л я з б і б л і о т е к о ю д л я з а - к о о п е р а т и в н і д о м и й я к і м а л и с в і д о м и м и с в о г о Комітет.
бави й відпочинку ‚старших лю- б и м и з н и х к о р н е т и ? не т і л ь к и ДЛЯ д о б р а т о г о к р а ю , наннє. й о м у Т р е б а д о п о м о г т и , Поки Рось зоветься Россю,

І
Я певний, щ о коли ми зачне-J з котрого' вони вийшли, але й б о плян вироблений ним є най-
Н А ш о б н К П 1 , Т
ЯІЃ РІЧ ТРПГ-Р П А Р І У " або заміняти дім, фарму :
лей, а т а к о ж з р о б і т н е ю й в а р - Дніпро в море ллється,' або бизнес. Під осінь лекше це зроби
с т а т л м и т а з к о ` о р о ю . Т а к и й ! м о б у д у в а т и так'і д о м и , т о н е , д л я д о б р а с а м и х т а к и і м і г ' р а н - л і п ш и й . Т р е б а , щ о б и н а ш і д і - Поти серце українське коли инше. Тому коли думаєте про власний дім, про бизнес або фарму
мешкальний г. ѓ о п е р а т и в н и й б у д е м о більше мешкати у J T I B у прибраній вітчині. В Амеѓ ѓн н е р е п д и . л и б е з . я і е ж ц е м о р е зайдіть до вашого офісу. Полагоджуемо рівнож ріжнородні тутешні і
краю'в
І
старокраеві справи, пересилаємо гроші до старого долярах,
Дім б у в б и п р а к т и ч н и й і є н о -- ' б р у д н и х і т і с н и х , г о р я ч и х у . д і - ' р и ц ї й д е т е п е р з а в з я т а н і б и т о л ю д с ь к о ї , н у ж д и й г о р я і п р и - виробляємо повномочія і ин. 233—І
4309
WALTER
CERMANTOWN A CO., b e ,
KOSTETSKIAVENUE, Ваи
.мм
— — Я т і ЕмЬЛт Я г о с яPпA, I
А PHILADELPHIA,
Г . R A Y C O M S T O C K І M O R R I S GEST Гавриляк Анна, СтециЯ Андрій. Момот В. 259. Зелнк Іван.
мають честь предложнти нову, виставу МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО Марія, Момот Іван, Гавриляк Михайло.
НОВІ РОДИ:
В. 69. Васнлншин Іван. ЯК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ І. О с и ч к а , І. Ж е р е б е ц ь к и й , д
361. Василик Михайло, Василик іще по смерти в Прухиіцький, Л . Демчук; С '
В. 87. Кінь Анна.
Б А Л 1 Є В А РЕК0РД0В0Г0 СЕКРЕТАРЯ іска. вкладками до 70 року життя. В. 99. Лешишнн Іван. КРАЄВИ. Малярчук- W т а , - Разом
` G H A U V E S O U R I S 362. Курко Семен. В. 133. Яблонська Марія. Височан-
В КЛЯСІ О- 500 'на $ 500.
COSMOPOLITAN THEATRE У. Н. СОЮЗА 373. Голдак Анна. Щупляк Па-
расќа, Чайковська Агафія. В клясі О-ЮОО на $1000 ський Петро. , .
$ 1 1 . 8 5 .

Colombo. Circle A. 59th St., New York В клясі 0-1500 на 51500 В. 182. Кметь Иосиф, Коваль Марія. З Б І Р К А Н А П О Т Е Р П І В Ш И Х Половина - жертводавців С с
за м і с я ц ь ж о в т е н ь 1927 р. В. 210. Струк Стефанія.
Попул. Попол. Ціни В Четв 1 Суботи. В клясі О-2000 на $2000
Пос'лідна вистава 17-го грудня ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: В клясі О-2500 на 52500 : В. 229. Маркевич Михайло. ВІД ПОВЕНИ В ПАРОХІЯХ американці „сейлсмени".
Відтак в San Francisco, Сцгг.п Theatre і О-ЗООО на 53000 В. 312. Фецак Михайло. А В Т О К Е Ф А Л Ь Н О ! П Р А В О - Л , Демчук.
H08I ЧЛЕНИ: В. 7. Грицнияк Стефан, Хвалиќ Ан. В. 338. Бачинськнйіваи. Баран Ка-
Грудня 26-го. ..а, Копіль Михайло, Ќот франко, Ког
! ПО СМЕРТИ 8 терииа. СЛАВНОІ ЦЕРКВИ В АМЕ-
В. 2. Сіігкович Параска. Стефан, Ќот Михайло, Рош Іван, Ко-
В. 22. Каровець Марія. В. 388. Разюк Иосиф. РИЦІ.
стик Роман, Майстро Февронія. і протягом 20 ліг.
В. 24. Ссмко Михайло. В. 9. Демянович Михайло. М І Н Н Е А П О Л І С , МІН.
А Д В О К А Т В. 28. Калнмун Ева. В клясі Р- 500 на 5 5 0 0 . . . ПОМЕРШІ ДІТИ,.
В. 24. Ќруль Антін, Коровай Петро, Парохія в Ноџти Гло, Па.
В. 29. Кобеля Михайло. В. 31. Васкевич Антін, Васкевнч Мн- В клясі Р-ІООО на $ 1 0 0 0 . . .
В. 53. І`аияк Ьвгеи. З б і р к а з х р е с т и н „ С і м к и " , ІН

ШЛЕХОВИЧ!
В. 36. Онуфріїќ Марія. В клясі Р-1500 на $1500... ( Н а с т о я т е л ь о. Т. Т у р ч е и к о )
іліна. В. 65. Світлик Стефан.
В. 37. Шевчук Катерина. В. 32. Гайдеш Олекса. В клясі Р-2000 на 52000... $ 2 3 . 2 5 . Н а т у с у м у з л о ж и л и : о. р е с Л а в о. М . Запаринюк, Ц Р . И

В. 39. Татусьќо Кондрат. В клясі P-2500 на 52500... В. 132. Білінський Іван.


В. 33. ПісулзаВікторія. В 0 5 5 . Гойда Стефан. Т. Т у р ч е н к о 3 . 0 0 ; п о 2.О0: Г. А н - з н а ч е н а и а Д і м У к р а ї н с ь к и х ІН-
В. 41. Беліс Стефан. В. 6 9 . Вітал Юлія. В клясі Р-ЗООО на $3000...
В. .56. Яськів Микола. Ц. 75. Німа Михайло. дрійчии, Анд. В а д ю н , М и к . Іль- в а л і д і в і В Сумі $ 5 3 . 8 5 .
2 3 0 0 WEST CHICAGO AVENUE, ! В. 59. Зелик Іван. В. 8 1 . Валсґа Михайло. ЗІСТАВЛЕННЄ:
1 ' вкладками протягом 20 літ. н і ц ь к и й , Д м . М а х а н е ц ь ; п о 1.00:
CHICAGO. I L L . В . 65. Романович Михайло, Янор- В. 94. Грановськнй Сте'фан.
Практикўа у всіх судах; вайия- ськнй Франко. В. 9 5 . Кобрин Михайло. Ме, З ).
початком місяця жовтня
' в У. Н. С було .дітий членів 12.284
1927 Мих. Калиияк, Як. Марочканич,
В. 69. Васнлишни Іван. В клясі Е- 500 . 5 500..
еться псрегдяданнем абстрактій; В. 70. Ґолембйовський Роман, Лу- В місяцю жовтнн 1927 р. приня- Ів. Г а н ч а р и к , Ф е д о р В о з ь н и й , К Л І В Л Е Н Д , О.
В. 98.' Рудий Михайло. В клясі Е-ІООО на 51000..
внготовля. контракти ігушп 1 про- щак Андрій. В. 110. .Монастирський Семен. В клясі Е-1500 иа 51500... то нових ' Т'и. С а в і ц ь к и й , М а р і я Чериій,
В. 73, Дашксвич Аитоніна. В. 113. Подольський Іван. В клясі Е-2000 на $2000... В місяцю жовтнн 1927 р. приня- З х р е с т и н у Г р и г о р і я н о.и
дажЦ сереяроваджу. с п а д к о в і В. 82. Балик Посиф. то наново Ю с т и н а Ч е р н е ц ь к а , М а р і я М а -
В. 128. Говард Посиф, Говар; В клясі Е-2500 на 52500... С т е п а н и ќ н а п о в о д я н $11,
справи; полагоджу, старокрагаі, В. 8.4. БАБЯК Павло, Колісник Марія. іль, Слвчніі Михайло, Саочни В клясі Е-ЗООО на 53000.. В місяцю жовтнн 1927 р. приня- лаховська, Олена Бабяк, Дм.
патентові 1 прочі справи. 191— В. Ь7. Кінь Аииа. то з переступннми листами . . п е р е д а в Н. З а д о р е ц ь к и й .
В. 99. Ле ЙДИ ШИН Іван. :
Разом 19.906 Матіящ, Ол. Марчишин; по 50
В ` 1 Л . Ковалншнн Яким.
В. 102. Дольннй Иосиф.
АЛЕКСАНДЕР ХИЛЯК В. 105. ШатішськііЛ Стефан. Кознар-
В. 1.36. Капанайко Антін.
В. 1 17. Млліпіевський Петро.
ц.: Л . Д а ш к е в и ч і К а т е р и н а Г а й
ДОБРА ДЛЯ КОЖДОГО.
СЬКА Каіернііа. МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ. чариќ; Тереса Добровольська
У К Р А Ш С Ь К И И А Д В О К А Т В. 147. Чорний Теодор, Лизун НОВО ВПИСАНІ ДІТИ:
В. 122. Соричннсі.КІІЙ МарТИН. ў'ганський Дмитро. - В місяцю жовтнн 1927 р. відій- 2 5 ц. Old Gold є. перша для вдоволення
полагоджув всякі справи правќі чесн. В. 123, і РИЙКО Іван. шлн з переступннми листами вашого смаку і легка для вааі.,і,, ,,„,.
'В. 158. Коремаи Мартнн. Ме. В. 8-3. Колісник Отѓо, Чориомаз Я-1 В місяцю жовтні! 1927 р. відій-
Ѓсовісно. І'.. 129. ЬРИШ. Іван. ла. Вам більше не треба числі.ШЗ
рос.іав. Колісник Олена. иіли до повнолгтних членів . . П а р о х і я в Ч е с т е р ф і л д і К о л - скільки курите денно напіросаі. Щ ,
2 3 3 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . N . Ті В. 132. Михалск Катерина. II. 162. І.абяі. Михайло. Ьа( В. 90. Мптконська Марія.
Іі. 13.5. Яблонськл Мс;`ія. Височин- В. 102. Кардамаш іва" Карпінець
місяцю ЖОВІІІН 1927 померти ч е с т е р , К о н н . ( Н а с т о я т е л ь о. не переборщити в а ш о ю CMIKV І Щ „
WOOLWORTH B L D . , ROOM 2234-2238.
S
СЬКИЙ Петро. волення. Old Gold се циѓарстки. КОЇ),,
'"`В. 165. ДСМНОВИЧ І'.аси.іі.. Д НІ. Нрублсвська Анна. О л . Р и в е р а ) $ 1 3 . 8 6 . Н а т у с у м у можете, курити рано, в полудис і
T E L . ! WHITEHALL 4 7 9 8 AND 4 7 9 9 . В 134. Скоаронська Олена. Михайло. Разом
В. 1.39.'Волошин Доротл.
В е ч е р а м и від год. 7 д о 9 під ч В. 135. ЛучНЯ Василь. В. 177. Ріденька Анна. В. 160. Варнав'ський Олекса. з л о ж и л и : В Ч е с т е р ф і л д у ц е р - чер без обави іригації юр.и. К.;. :

В. 143. Гавдун Михайло. і'авлун А їх так вчасно як хочете і скільки .


В. 179. Білобрам Иосиф. І': В. 164. Матійцьо Аииа, Матійцьо Тс- кві з і б р а н о 1 0 . 3 6 ; в - К о л ч е с т е р чете. Вам`будс любитися пос.іідна і
3 4 0 E A S T 17TB S T R E E T , иастазія. Пітон` ЛНІІІ:. ;:
одор, Матійцьтз Василь, Матійцьо Ми-
N E W Y O R K , N. Y. 146. Л О Б У Р ЛНАСТАЗІЯ, БЛАЖОВ В. 200. Ѓўбер Антін. кола, Матійцьо Стефан, Матійцьо Пе- ЗІСТАВЛЕННЄ ПІСЛЯ КЛЯС п о 1.00: Т е о д . Ф е д у с і М . М а р - гаретка так само як і перша, о г,
і Олс сс найгладша цигаретка в історії т..
222 — T E L . : LEXINGTON 2 1 9 3 В. 2 П . Вншньовснький Мих тро, Л^aтiflцьo Михайло. МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ: ц і н ќ о ; Г р . І в а ш к і в 50 ц.; д р і б -
В. 147. ІІадарофф Яків, Падарофф В. 217. Сверсда Григорій. Голійчук купіть пачку Old Colds шс. ліќс.
В. 189. Яцишш Лінѓа, Яииннн Оле-
ІВІІІ. чСірітець Григорій. І. Кудак Вероніка, Кудак Анна.. В клясі 1-ій за 25 цнт. місячної н и м и д а т к а м и 1.00. В и к а з у ж е р . _ них нема кашлю в цілому ваг.И
Читайте оголошення Old Gold в н
В. 219. Крупка Семен. В. 206. Строцький Михайло. далќи,.. т в о д ц в ц і в з Ч е с т е р ф і л д н е п р и ` Шій часописи. Витніть їх і захов.ищ
В. 2 3 3 . Комарніцька Юлія. В. 218. Стахура Маѓла. іясі 2-ій і 5 0 шіт. місячної
А Д В 0 К А В. 234. Скоренќий Теодор. В. 220. Блідий Ьдвіи, Брудна Олена, слали. 80НИ^дадуть,,ПСІІІИО CMIXJ. і вдми i n . .
— для вас і ваших знакомих Ою.ІІ.
УКРАЇНЕЦЬ В. 164. Дідух Стефан. В. 2 3 5 . Бобик Павло, Бобак Марія, Югаи Іван. ;
В. 177. Рекрут Иолоднмир. Ратнч Василь, Андриц ЬОрій. ЙиЛг"сі ПВЄЯтЯУкт1^я-'в"ТіаиііП час.,
М И Х А Й Л О РАДИЌ В. 230. Ґсрлак Анна. Разом П а р о х і я в Пассейк, Н. Д ж . писи.
В. 182. Коваль Марія, Кмсть Иосиф. В. 237. Коцюбан Фнлнп, Коцюбзн
Заступає справи цивільні і В. 183. Іванюта Роман, і`инко Гри- РозалМ, Пірѓ Анна. І',. 219. Ќриско Стефан ( Н а с т о я т е л ь П р о т . К. К и р с т ю к )
- карні у всіх судах стейту В. 24.3. Бінав Едсярд, Біиав Влади- ` З А Г А Л Ь Н Е З І С Т А В Л Е Н Н 6 :
Ню Порк. В. 2-11. Подорожинй Михайло, По- $13:43. Н а т у с у м у з л о ж и л и : п о
ІІ. 189. Токар Марія, Воложаиська дорожна Параска.
Адреса Канцелярії: МАРІЯ.
В. 248. Задорожиа Зофія. Задорож- З початком місяця жовтня 1927 1.00:Дм. Л е щ и ш и н , Теод. Ско-
В. 243. Мороз Іван, Магір Онуфрій. ний Иосиф, Задорожиа Марія. р. в У. Н. Союзі було всіх о-
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
M I C H A E L R O D Y K В. 2 1 0 . СЃІ`ЎК Стефанія.
ATTORNEY Љ COUNSELLOR AT LAW В. 247. Боднар Дмитро. В. 258. Трояи Мирослав. безпечених . . . 3 2 . 1 4 3 р о б о г а т и й , Мих. Ш в е ц ь , Мих
В. 214. Сава Олекса, Сава Марія, Рн- В. 25.3. Когут Стофаи.
1440 B R O A D W A Y . Cor. 4 0 ST. бак Лина, Рибак Іван. В. 276. Матіяшевський Іван. Мураль- В місяцю жовтни 1927 р. прибу- П и п ю к , Ів. Д м у х о в с ь к и й ; дріб-
NEW YORK CITY, ROOM 2 3 6 2 .
В. 259. Пікович Володимир, Пікович чиќ Михайло, Павцьо Іван, Роман Те- ло повнолітннх членів
В. 228. І`алкович Анна. Іван. ними д а т к а м и $8.43.
TEL. LONG.CRO 1589. Вечерами: В. 229. Маркопич Михайло. , одор, Вітов Петро. В місяцю жовтни 1927 р. прибу-
30 E . 7th S T . ORCHARD 8968
, В. 266. Горичун Лев. В. 295. Синюта Данило, Стсців Сте ло дітий членів
В. 2.30. Коіанов Клапдій, ` КогаЯОН В. 268. Громяк Михайло, Євчин Ва- гфаи. Парохія в Д ж а к с т а в н , Па. УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА
Параска. снль, Гринншии Мнкола. в Ст. Лўіс, Мо., пошукує учителя до
В. .321. Білінський Иосиф, 1
З кінцем місяця ЖОВТНЯ 1927 р. ( Н а с т о я т е л ь о . О с и п Я л е ч к о ) провадження народної школи І ч.ЮІЧ
' В. 238. КутниЯ Ілько. В. 270. Підгорецький Іван.
Іі. 247. Косюрл Стефан. В. 331. Варжибко Евген. р. в У. Н. Союзі було -всіх О- $ 8 . 5 0 . Н а т у с у м у з л о ж и л и : о . дати концерт або представлення По.
В. 274. Катона Іван. іі. З ' і . .Минюк Михайло. бЄзпеченнх 32.203
ДЕВЯТЬ КНИЖОК ЗА ДОЛЯРА! В. 248. ЛабЯК Ілько.
В 2 5 1 . Золобчук Юстииа.
В. 276. Беус Теодор, Лях Теодор. В. .336. Кухаршпнн Анастазія, Куха- } О с . Я л е ч к о 3 . 0 0 ; д р і б н и м и д а т "о:
сада сейчас до обнятгя. Зараз вниоть
264-6
Хто пришле одного доляра, дії В 277. фуярчик Тимко. ришнн Стефан, Кухаришнн Іван.
В. 254. На.тмх Володимир. В. 282. Сенќів Василь, Дідуинк Ми У В А Г А к а м и $ 5 І 5 0 . В и к а з у ж е р т в о д а в В. Щ У П Л Я К ,
В. 258. ІОщак Іван. В. 342. Міньо Олена.
В. .158. Карас Стефанія, Любінс..кнй котру кождий відділовий урядник
кола. Бсдзін Григорій, Кучеравнй Ва- ців.не прислано. і з о о SO. зѓа S T „ S T . LOUIS, мо.
книжок В. Будзиновського: 1'.. 2 5 9 . Мрака Андрій. Мрак.і Па- силь, Бсзкоровайний Микола. член Українського Народного Союза
1) Ішли діди на МУКИ, 2) Історія Михайло, ІШваринський Михайло.
В. 292. Музика Олекса. Музика Емі- повинен пильно прочитати І до неї НА П Р О Д А Ж РЕСТАВРАНТ
країни І. (княжий вік), 3) Історія ' І', 262. Старчаќ Яким. В. .361. Шевчук Василь. Шевчук Ми-
лія. Паплюх Михайло. хайло. Шевчук Петро, Шевчук Юсти- стисло застосуватися. на 14-тій ўлиці між 1. а 2. Евиею.
країни II: (литовсько-польськіаі в В. 26.3. Дятлик Микола. В. .302. Німчук Ісидор:
4) Радник заручився (комедія), о... В. 276. Муральчіж Насія. , на. ШСВЧУК Зофія. Шевчук Ксеня. Так повнолітні як і молодечі члени ГЕМТРЕМК, МИШ. ліс. Ціна $ЮОО. По подробиці і..;
В. .308. Цуксвнч Мнкола. В. .369. Ќость Іван. У. Н. Союза, оголошені в рекордовім
відання: 5) До віри батьків, о) Шлгіі І'.. 2 8 2 . Сморуль Варвара, Гулльчіп сіться до: 265-7
в. 3 3 4 . Телеп Анна. В.- .380. Марковий Юлія. зніті за місяць жовтень 1927 р. як су-
Герай, 7 ) Небіжчик ходить, 8) В Кіт Лука. JOSEPH PODLESNY,
БУТИ козачкою, 9 ) Пластун. В. 283. Горбаль Олекса.
В. 336. Павук Атанас. В. 384. Стехпа Марта. спендовані або виключені за непла- Ж е р т в и . н а н а р о д н і ц і л и з Г е м - 120 Е. U t b STRMT, New York City.
В. .3.18. Яличка Вікторія. чение місячних вкладок чн з тремќ, Миш:
Дояяра висилати и рскомендов: В. 2 9 2 Диши Анастазія. В. 3 3 9 . Шостак Андрій.
і', 295. Гуневнч Стефан. НАНОВО ПРИНЯТІ ДІТИ: причин згідно зі статутом організації
ЛИСТІ на адресу: W . - BUDZYNOW.UY В. .340. Куречко Іпан. Іу'уречко Ірина. коли хотять і иадальше бути членами П О Т Р І Б Н О О П Е Р Е И Т О Р І В ДО всі-
UL. CHRXANOWIKA, I I . . . , LEMBERG, EAII В. 296. Комінко Текля. В. .352. Шурнгайло Михайло, Шури- 'В. 61. Т о в . ІМ. М а р к і я н а Ш а ш к е в и - ночнх ковтів, сутів і дрссів: тижнева
В. 301 IIU-вчун Іван. Шевчук Мар Іван, Королевяг У. Н. Союза, мусять зголоситися про-
G J i c i a , POLAND, EUROPE. гайло Розалія, Лавруќ Михайло. Королев Марія, Королевят тягом сеіо місяця (падолиста) до ч а , в і д . 9 4 . У. Н . С о ю з а , ж е л а е платня $ 5 0 . 0 0 і висше. По близші ін-
В. 312. Кріль Панько. 1
67. Матіїв Фсдор. Федоришин Катері
В. 324. Ґонта Текля. Иосиф, Короле- їх відділів і ьпнсатися нанов'о, a t я к н а й к р а с ш и х у с п і х і в у н а р а - формації голоситися до: 252-
Ів; вят Ст .
СЛАБІ КРИЖІ ІІ. 326. ґеда Стах.
Іі. .333. ‚Минюк Настя, П.іцяк Аииа.
В. : Ш . Варан Катерина, Бачинський
В. 368, Гладик Анастазія.
В. .380. ІЦехович Франко.
В. 396. Іваиців Дмитро.
В. 104. Боберський Сгефаи.

иія. Шевчук Анна. Шевчук. Марія.


тнвши псі свої вкладки і зхіеглости до д а х і у п р а ц і Ч е т в е р т о м у К о й -
місцевої каси на руки відділових у-
. В. 177. Описко Марія, Описко Евгс рядннків. Коли цего не зроблять до г р е с о в и О б є д н а н н я . Х о т я й на-
s. P R O C Y K .
Сѓоте Are., Metuchen, N. J . , R. F. D. 1.
Іван. кінця місяця падолиста 1927, то в гру.
ЗМІЦНЕНІ В.. ",44. Мотика Іван.
В. -5-17. Гердман Иосиф.
В. 3 5 8 . Клипчак Марія, Стойка О-
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕ-
В. 217. ЌУЧМІЙ Марія. КУЧМІЙ Петро. ни 1927 року мусять виповняти нові ш е т о в а р и с т в о н е в и с л а л о с в о -
В. 229. Полќо Іван, Полќо Михайло, аплікації (просьби о приняпє), коли г о д е л е г а т а н а К о н г р е с , а л е м и
Полќо Анна, Полќо Франко. схотять бути дальше членами У. Н.
H U N G A R I A
TOBACCO CO.
СТУПНИМИ ЛИСТАМИ: ВІ 2.35. Масник Марія. Масник Олена. Союза, подібно як кождий новий кан- д у х о м з в а м и , а д о к а з о м н е х а й
ШВИДКО лександра, Кобиляк Марія.
В. .359. Світка Марія. В. І. Навроцький Іван.
В. 63. Маховський Петро, Ясніський
В. 266. Броцький Михайло, Броць- дндат. Ці знов члени, так повнолітні б у д е ч е к н а 134 д о л я р і в й 2 5
кий Миколо. як і малолітні, котрі в місяли жовтнн
Якщо чуєте біль в крижах при
Микола. В. 276. Гладьо і мил. Коруна Ева 1927 р. взяли переступні листи, а єще ц е н т і в , к о т р і в з а л у ч е н н ю п е р е Америці можна дістати лишень у тс.
ганню тягарів, як ваші крижеві м`
ли звнхнені, як „перссѓуда ВЛІЗЛА СІ.ІІІЙ. Корсиовськл Анаст: В. 78. Хаичук Іван, Ханенчук Ми- К'оруна Катерина. Коруна Данило, Ру доси не зголосилися до іншого прав- с и л а є м о й п р и з н а ч у є м о я к е л і — 1 ф у н т 50 центів —
лакевич Зофія, Рудакевич Юлія, Ру но ісѓнуючого відділу У. Н. Союзе,
В крижі3 або як ДОШКУЛЯЄ ВАМ В. 373. Ялсчко Анна, Сопко Маґда.
даксвич Григорій, Сокира Олена. д у є : Н а р о д н и й п о д а т о к ш е з а Почтою посилаємо лишень 5- або 10-
В. .375. Дорожоиська Олена. В 8 6 . Ііілас Ха
Іван, Л1
Білас Анна. мусять це зробити в місяцн падолисті Фуіітові пачки. Заплатите при відборі
стець д о приложіть Чер.іонохрссніі!! 1 9 2 6 р . ; Р і д н а Ш к о л а $ 3 4 . 2 5 ; Р е В кождій пачці знайдете гарну крайо-
Нирковий Пластер. А майже ‚ Т Р А Т , і'.. 384. Стехна Марія. R 90. Лях Катерина. 1927 P.. бо на другий місяць, т
почуєте пільгу. В. 388. Пазюи Иосиф. МсЛКО Аииа. В. 91. Вітушинський Тнмко, Віту- Д І Т И П Р И Н Я Т І З П Е Р Е С Т У П Н И М И гру-ГЯИ 1927 р. стратять всі членські в о л ю ц і й н и й Ф о н д $ 2 5 . 0 0 ; П о л і ву люльку. Маємо також цигаретнніі
Він піддержує ОСЛАБЛЕНІ, БОЛЮЧІ М
. В. 100. Ґвоздевськнй Семен. Бойко шипська Катерина. права і моглнби бути приняті тільки тютюн, 1 фунт за 51.00. Замовлен№і
скули. Він постачає ПОСТІЙНИЙ АВТОМ.
Іван. В. 107. Дуда Юліянна. ЛИСТАМИ (КАРТАМИ): на підставі нових аплікацій (просьб о т и ч н и м в я з н я м $ 2 5 . 0 0 ; Д і м І н шліть до: %2
тичний масаж ЗА кожним рухом ТІЛ В. 109. Стефлиська Катерина. В. 97. Рухни Василь. прннятге). валідів $25.00;" П и с ь м е н н и ц і HUNGARIA ТАВАССО IMPORT CO
усуваючи таким чшюм АГІСІІЙ І ВІ ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ НАНОВО: В. 122. Сошек Петро. В. 120. Вітушинський Ілько. Віт; І. Каштанюк, гол. рек. секр. О л ь з і К о б и л я н с ь к і й $ 2 5 . 0 0 . — 2 4 7 Е. 93rd S T . , NEW YORK CITY
НОВЛЯЮЧИ КРУЖСННЯ КРОВІ! В ДІЃЌЙ' В. 130. Ставчанський Мафгей. шинськнй Иосиф.
Н. і. }}вўіт Василь. В. 196. Лецнн Василь, В. 185. Наоголь"иик Анна. Р а з о м $134.25.
них тќанках. Медицина ПРОНИК,
В. 18. Цоелтімірський Андрій. і', 201 Косѓенька Юлія. Кравчук ІІе- В 3 3 4 . Стойка Анастазія, Стойк
крізь шкіру та йде ПРОСТО на слабі
болючі, скривлені МУСКУЛИ, ВПОКОЮ;
В. 6 1 . Королевяг Теодор, КОРОЛІ
ят Анна. Спрох Андрій.
тро. Кравчук Марія, Войювич Павло, Ольга, Стойка Анна.
Войтович Текля.
ПОЗІР! — FALL RIVER, MASS.! З а у р я д т о в . ім. Ш а ш к е в и ч а , A, W , FINA D. C.
біль, усуває нерпове `н,.ІГ;,у,..сниа В. .361. Василик Марія, Василик Іван, в і д . 9 4 . У. Н . С о ю з а : CHIROPRACTOR
В. 6 5 . Те{'ебецький Павло. В. 223. Паславський Михайло. Па- Василик Анна, Василик Михайло.
привертає свобідний PVX МУСКУЛІВ З А Х О Д О М А М А Т О Р С Ь К О Г О Наколи терпите нервові болі, невід-
В. 77. Філій!. Микола. апська Катерина. І в а н Ч а й к і в с ь к и й , п р е д с ;
Завжди питайте ЗА Дж,Н'ІСША Ч-р
В. SO. Іаздзєпич Стефан. В. 226. Андрейко Теодор. ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ: К Р У Ж К А ПРИ УКР. ГР. КАТ. нвадайте, а приходіть, вам ломожеть-
вонохресним пластером на червоній 11. ЮЗ. ІІокуч-а Стефан. Іван Курчаќ, секр. рекорд.;
В. 237. Гавриляк Михайло. І лври. Чесна обслуга для мущин і жен-
В. 104. Боберський Онуфрій. В. .3. Крупа Марія. Ц Е Р К В І С В , ІВ, Х Р Е С Т И Т Е Л Я
Онуфрій Курочка, секр. ф.;
Анна. Ксібилянський Михайло. Ьлій- В. 7. Майстро Петро, Майстро Анна, шин. Порада даром. 261-6
Іі. 105. Ііагнк.к Дмитро. ник Стефіін, Момот Іван. Рогач Яким, відбудеться
у ваві. В. 109. Стсфанс.'.ка Катерина. Майстро Гаврило. Майстро Василь, Николай М а ш т а л я р , касієр.
Стеций Андрій, Момот Марія. Майстро Ольга. Майстро Дмитро,
Д р . К. Д . Б І Л И Ќ В. 112. АндросСЧКО Катерина. В. 2Г,9. Курко Семен.
У Н № А Ш С Ь К И И ЛІКАР І ХІРУРГ. В. 146. Кривий Михайло. Кри ДО- В. 252. Франків Микола.
Майстро Марія, Стеновян Розалія.
2.3. Несторяк Евген.
В НЕДІЛЮ, 20 ПАДОЛИСТА C P . Також залучаємо понизше T ^ ^ ^ ^ K J I U ^ A V E N U E
В. 253. Ііаогольник Марія. PHILADELPHIA, РА.
Р ЕДбКТРНЧНІ ПРИРЯДИ. .31. Васьќовнч Олена, Васьќовнч с п и с ч л е н і в , к о т р і з л о ж и л и на-,
' І . 1 % Корчииськиіі Василь, Кор. В. 27.3. Стангрнгчук Иосиф. В Г А Л И ПЎЛАСКІ,
' УРВНааі години: від 12. до 1-ої. інська Зофія. Аитоніна, Васьќовнч Орќна, Васьќовнч родній п о д а т о к з а 1926 рік.
вія о. до 8-ої і після умови. В. 175. Колодій Ві Петро, Васькович Володимир, Васько- 1 2 9 П а л м е р С т . , Ф а л Р і в е р , М а с а ;
ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ: П о $ 3 . 0 0 з л о ж и л и : И . Куль'- Р І Д Ќ Н І Ѓ С Л У Ч А Й .
ПІ Ш 18tb S T - NEW YORK СІТУ В. 177. Онсско Василь, Оі'еско Маг- зч Ольга.
В. 66. Віндас Михайло. чудова комедіо-опера Т Р И Ф А М І Л І И Н И И ДІМ.
.та. Оііеско Іван. Шевчук Іван, Шевчуі, ч и ц ь к и й , О . К у р о ч к а , І. К ' у р ч а ќ ,
В. 70. ЛУШЛК Андрій. в 3-ох діях
В. 103. Завада Анна, Завада Іімілія. Я . К р и ч к і в с ь к и й , М . Г а р а с и м и к , П о п р и ч и н і х о р о б и женн про-
В. 192. Дмитрів Роман.
DR. М. S M I T H В. 196. Бабінськнй Мнкола.
В . 78. Коваловський ФЕЛІКС
В. 80. Кобіта Анна. . В. 106. Коцовський Володимир, Ко- Н. М а ш т а л я р , В . М о и а с т и р с ь - д а є т ь с я т р и ф а м і л і й н н й дім з
Переніс свій офіс під ч.
8 3 Е. 7 th S T . (межи 1 . 1 2 . Евиею)
NEW YORK, N. Y.
В 204. Румар Микола.
В. 217. Крик Петро, Кучмій Іван,
Матковський Іван.
В. 86. Попіичак Семен.
В. 99. Данќо Лука
В. 121. Литвин Онуфрій.
цовськл Ольга.
В. 133. Турчин Стефан.
В. 155. Ковальський Ирсиф.
ЗАПОРОЖСЬКИЙ к и й , В . М а р к о в и ч , В . Ш а л а й к о ,
М . Ш а р а н , Г . Ф е д ч и ш и н , І. Л у - У р я д ж е н н є м в л і п ш і й ч а с т и . По-
к а м е н н я , д у ж е д е ш е в о , з всім

В. 2-35. Погорецькнй Ілько, Масник В. 136. Бочар Владислав. В. 162. Байяк Стефан.
Урядові години: 9—10; 12—2; 6—8. Плплннп. Масник Антін.
TeL Orchard 6072. Любіщик Дмитро, Кобилян-
В. 143. Луцков ВАСИЛМ
В. 159. Лнснк Іван.
В. 249. Юрчак Аитоніна.
В. 165. Дсмковнч Марія, Дсмкович,'
Иосиф.
В. 218. Скарбінський Людвік, Скар-
КЛАД ц и ш и н , Д . С е н ю к , Т . С и с а к , П .
С т е ф а н ю к , Г. Т е л е й ч у к , І Д и ц ь , в д а т к у . Г о л о с и т и с я д о нотара
т р е б а в с е г о д в а і п і в т и с я ч а за-

ський Михайло.
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН В. 238. Берестецький Іван. В. Ш. Китляр Іван. бінська Павлнна. П о ч а т о к о г о д и н і 7. в е ч е р о м . Д . Гох, И. Вівчаровський, W. KRUGLAK
І ЖЕНЩИН В. 254. Бунько Теодор. В. 352. Окунський Павло. В. 2.37. Коцюбан Иосиф, Коцюбан І Д. Войтишин, П. В о й т о - 151 AVE. A.. NEW YORK C I T Y
Іван, Коцюбан Стася, Сало Зофі " В с т у п 5 0 ц е н т і в .
аѓгу успішно найновіашими методами В 266. Бродський Василь. Бродська в и ч ; п о $ 3 . 2 5 : В . С е д л я р , Т .
помагаю скоро в ріжних кровних не ло Стефанія. Д о численѓѓої у ч а с т и з а п р а -
В. 268. Ґромяк Петро, Сенќів Ону- ЗІСТАВЛЕННЄ: 241. Подорожинй Павло, Подо- С е н ч у к , Ю . Д е р к а ч ; Г. Л о з о в с ь -
дугах, нервових і шкірних, хронічн Ш А Є ВСІХ 265-7
нарости, загальне ослаблений, міхура фрій. З початком місяця жовтня 1927 ' кий $4.50; по $2.75: О. Кричків- ДОМИ — ФАРМИІ
нирок, мочеві недомагання, ревматизм В. 281. Мельник Іван. р. в У. Н. Союзі було повно- Комітет.
В. .319. Маиіборський Онуфрій. літних членів 19.859
В. 270. Підгорецька Агафія, Підго- с ь к и й , П . К р и ч к і в с ь к и й , Я . Б і - С О Т К И Д О М І В , фарм і Інтересів ні
жолудок, внутрішні хороби та грудні
Без ріжниці, як довго хоруете, я МОЖУ В. .336. Ленііцький Михайло. В місяцю жовтнн 1927 р. приня- І рецькнй Микола. л е ц ь к и й „ Л . Б і л и ќ , І. Г р е б е н ч у к , продаж або в заміну.
В. .342. Воробель Іван. В. 282. Еезкоровайшій Нестор, Ку- і В ПОСЛІДШМ РОЦІ
помочи вам. Оплати умірковані. Огля' то нових чсрява Текля, Кучерявий Омелян, Ку- її М и н у л а , А . М а ш т а л і р , С . продали ми домів і ин-
В. .365. Бартиік Яків.
динт-.дацшгга переводжу особисто. В мігяцю Ж.ЛІТНИ 1927 р. приня- черявнй Мнрос.твв.
Поради І ОГ.ТЙДНІГИ даром. то наіюво 45 В. 283. Зобќів Поснф. џт Г У Д Ш , Н . Й , ! П О З І Р І Тумнак, 1. Р о з в а д о в с ь к и й , В . ЧИМ`О в а аагальну суму $325,900.00
ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУПННМИ В місяцю жовтни 1927 р. приня- Т у р к е в и ч , С . П р о с т и й , А . П а т M C I J I I A U H КЛІЄНТИ ВАШОЇ, Ш О В , - "
В. 2 9 2 . Лешншин Стефанія. Лещи-
ЛИСТАМИ. то з персстунниин листами... шин Микола. Музична Анна, МузичкаІ Б Р А Т С Т В О С В . И О С А Ф А Т А лені а нашої ўслуги.
D R . Z I N 3
В місяцю жовтий 1927 р. приня- p a , І. Ч а й к і в с ь к и й ; п о $ 2 . 5 0 : И
Павло. "і Хто хоче скоро продати, купити, М-
Спедіялі-та. Основ. 28 літ В. 49. Бусько' Василь. іших кляс обезпечення В. 338. Ялицький Иосиф, Ялицька від 2 7 3 Укр. Нар. С о ю з а Колодницькцй, А. К а ч о р , Н . и в т в сНій маєток, хай голоснтьс. to
В. 72. Пелсиськнй Григорій. Марія.
В. ЯЗ. Сурма Василь. . . ' Разом 20.060 ўстроює ' М о р о з , В, Ярем'чук; П. Б і л а н ю к

іЩіїѓт S T . M Y . В. 94. Крзвнук Марія. Войтович Те- І місяцю жовтнн 1927 суспен-
кля, Войтович Павло, Кравчук Петро, довано
В. 339. Данилќович Марія, Данилќо-
внч Аина. $ 2 . 2 5 ; п о $ 2 . 0 0 : С . Г р и в н а ќ , С. і ч е с н у ў с л у г у .
^ I x b т и м , д е д і с т а н е т е скору

менш 4th Ате. вс Irrinrton PL


Денво: 9Д-р8. веч. Б . Неділі:
УКУАІгІСЬКМИ ДЕНТИСТ
Т Р О 9 -И
Костецька Юлія.
4 попод Іван.
В. 95. Ханенчук Михайло. Ханенчук
В. 97. Русиц Петро.
" 102. Паславський Михайло, Па-
і місяцю жовтни 1927 р. відій-
шли,з переступ. листами
І місй-}ю жовтнн 1927 р. відій-
ІІІЛИ до інших кляс обезп. .
1927 померли.
нія,
'В. 352. Шурнгайло Стефан. Шури-
гайло Володимир.
Шурнгайло
гайло Иосиф.
В. 364. Биць Марія.
Шурнгайло
Володимира,
Стефа
Шури- ВЕЛИЧАВИЙ .Стратуляк, П. Ч а й к і в с ь к и й ; пс
$ 1 . 5 0 : '
Р а з о м $І34.25.
І . П и л я к , М . Ч е м н и й . —
V.
R
BOHACHEV3KI,
"i E.t„-
і С R - N L O W . А--Ь.
Ђѓоќтѓ,
РЬи-, P..

ька- Катерина. ДІТИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП.

ЕШ
120. Вітушинський Тонко, Віту-І Разом lS4d- НИМИ ЛИСТАМИ:
- ь к а Катерина. кінцем місяця жовтня 1927 р. ПЕТРО ЯРЕМА
В. 91. Вітушинський Ілько, Вітушнн-
В. 135. Анд рейко Теодор. в У. Н. Союзі було повнолѓг- ський Иосиф. ЎКРЃІТСЬКИЙ ПОГРЕБНИК
В. 185. Навогольник Іван, Навоголь- иих членів 19.906 В. 102. Кузнк Мнкола.
ник Марія. В, 107. Дуда Аяігоій. Луда Анна.
в
- Маховський Петро, Ясін- В. 253. Наогодьник Анна, ' tc-j
.кий Микола. ЗІСТАВЛЕННЄ ПІСЛЯ К Л Я С
' 4 9 Н FIRST AVE., cor. ЗЃА S T . В. 237. Іванншик Іван.
NEW YORK, N. Y. ' І СУМ О Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : ДІТИ ВІДІЙШОВШІ Д О ІНШИХ
В. 245. Бурбелла Зофія.
, Роботу виконує солідно. Уміркова- В.- 285. Тимочко Микола, СТАРИЙ Р І Д Н ап ебраелкиу с к биу ,д еі лпергикгі р анва аптиит кпие. р - І . . Н А Р і д н у Ш к о л у зложили,
jHi оплати. Платити можна радами. g- 296- о. Корсуновськнй Павло. В. 276. Матіяшевський Іван.
В клясі Д. на S 100 .. в оПр яр до нс иа т ьмсуяз и вк саі,х бчу едсунтиь х с Умкар ча -цІ Ц слідуючі Американці
і Через ІО'НІТ знають мене за пильие І В. 302. Никитин Ксеня. ) 15) t
ж е р т в и
----- — П О Х О Р О Н А М И
ХМНХонування механічної роботи в З 321. Сербин Юстина. В клясі А на $ 260 .. Л І Т И В І Д І Й Ш О В Ш І З М О Л О Д Е Ч О - І п о $ 1 0 0 : Т З Б а с с і н , Н . Т. Сем-
Їнців місцевих ' -ЬИИМ`ОК. B R O O K L Y N , NEW
обсягу, дснтистики. Ц 324. Кўраїн Андрій. В клясі А А . на S 500 . . .'' 5.78?' Ѓ О Д Е П А Р Т А М Е Н Т У Л О СТАРШИХ!
даеит, М І ` С у н т е р ; п о 5 0 цнт.-.і YORK І ОКОЛИЦЯХ
Оглядини прн ПОМОЧІ дучі. ѓ і ` Л Микола. Бвджик Мияо- В КЛЯСІ Н
К а к на $ 750 . . . 895 Ч Л Е Н І В У. Н. С О Ю З А : їло численної участи.
ла. Стойка Иосиф. " КЛЯСІ С _ на $1000 . . . 12.310) В. 2. Поточна Олена, Сйнховнч Па- 1 2 9 E , 7Љ STREET,
Реинена iX-R.jr) і д о о к о л и ч н и х І Н . Колл, Н. Б л а к е р , Н. Ш а д д ;
КЛЯСІ Г $1500 . . 253 расќа. З а добру забаву ручить N E W Y O R K С-.ГТТ
vrrffitt^l В. 352. Рогач Як'ѓі}ї, Олійник Стефан. І В клясі Q.C. на 12000 , 71 Р. 22. Каровець Марія, асти. - - 'Н. Б а н к е т 3 5 цнт.; Н. Клейм і Н
3 6 6
КРМІТЄТ, Telepbone: Orcfaard 2568
Телснен по 2 5 цнт.
Ю. Мичуда $2.00; по $1.00:'