You are on page 1of 4
ўкритськи й ДНЕВНИ К УРЯДОВИ Й ОРГАН ЗАПОЛ.ОГОГЮІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ўкритськи й
ДНЕВНИ К
УРЯДОВИ Й
ОРГАН
ЗАПОЛ.ОГОГЮІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИ Й
OFFICIA L
ORGA N
O f
TH E
UKRAINIA N
NATIONA L
ASSOCWTTON ,
ММ-
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИХ
ДЕРЖАВАХ
АМЕРИКИ.
`ТРИітґти.
PK^XXXV.
Ч.
278 .
Джерз и
СИТІ, Н. ДЖ.,
середа , 23. падолиста , 1927.
VOL .
XXXV ,
NO .
273 .
JERSEY
CITY,
N .
J. ,
WEDNEIDAY ,
NOVEMBE R
23 ,
1927 .
ЦАРСЬКІ
ГЕНЕРАЛИ
А
НЕ
ФРАНЦІЯ ОБУРЕНА
ВИСО-
АРЕШТУВАННЯ
ПІДРОБЛЮ-І
ПОЛІЦІЯ СТРІЛЯЄ ДО СТРАЙКАРІВ
ТРОЦЬКИЙ ТВОРЦЯМИ
КИМ
ВИКУПОМ ДЛ Я
МА -
ВАЧІВ СОВІТСЬКИХ
ЧЕРВІН-
ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ.
РОКАНСЬКИХ РОЗБІЙ-
ЦІВ.
' 5
УБИТИХ ,
2 0
РАНЕНИХ .
НИКІВ.
ДЕНВЕР ,
Колорадо ,
21.
падолиста .
Стейтов а
поліці я
т
а
МОСКВА .
-
На
одни х
пар-
БЕРЛІН ,
ЛИТВА НЕ СЛУХАЄ
ДЕРЖАВ
19. падолиста .
— J
сторож і
копален ь
мягког
о
вугл я
Коломбі я
Майн ,
положено ї
тійних
збора х
у
Москв і
заяви в
ПАРИЖ ,
19 .
падолиста .
-
Німецьк а
поліція
відкрил а
ЗО
миль
н
а
північний
захі д
ві д
Денверу ,
стрілял и
д
о
поход у
Ворошилов ,
щ'о
пор а
надій-
Фраицуськ а
пубднчна
опінія
о-
СИЛЬНО
розгалужени й
політи ч
ВІДМОВИЛАСЯ ПРИВЕРНУТИ ДИПЛЬОМАТИЧНІ ВЗАЄ-
З
МИНИ
ПОЛЬЩЕЮ .
машируючи х
страйкарів ,
урядженог о
організаціє ю
„АЙ-
шла
-до
опрокиненн я
легенд и
бурен а
дуж е
високи м
викупом ,
пий
загові р
для
-фальшуванн я
Доблю-Доблю'Зт а
вбил и
5
люди й
і ранили
тяжк о
двайцятеро .
п
р
о
те,
щ
о
Л
.
Троцьки й
є
твор -
який
заплачен о
мароканськи м
совітськи х
червінців.
Фаль -
ЖЕНЕВА ,
21.
падолиста . —
Литв а
не
хбч е
послухат и
рад и
Як
случилас я
подія ,
пр о
се
ходят ь
розбіжн і
чугки.
Видн о
цем
червоно ї
армії.
Після
слів
бандита м
з
а
випущенн я
на
в
о
шівник и
червінців)
російські
великих європейськи х держав, щоб и
закінчити
„істновання
во-
з них
напевно ,
щ
о
кол и
похі д
страйкуючи х
майнері в
з
розви -
Ворошилова ,
Троцьки й
нічим
л
ю
6
француськи х
полонен и
контрреволюціонери ,
мал и
дво-{
ЄННОГо стану " МІЖ
Нею
та
Польщею .
Се й
„воєнни й
стан "
істну е
неними
американським и
прапорам и
підійшо в
д
о
копальні ,
він
ків.
Згадан і
бандит и
цал и
діс -
не
заслуживс я
кол о
створенн я
яку
ціль,
підроблююч и
згадан і
м
і
ж
нею
а
Польще ю
ві д
хвилі ,
кол и
генера л
Желіговськи й
за-
стрінувся
з
двом а
лініями
поліції.
П
о
короткі й
перепалц і
мі ж
тат и
від
6
д
о
7
міліонів
фран-
червоно ї
армії ,
б
о
її
орґаніза -
няв виленський округ.
`.
червінці.
їх
наміро м
бул о
з
од-
провіднико м
а
стрілів. Кажуть ,
кріса .
поліції
Лўисо м
Шерфом ,
бувши м
прогибіційни м
ків
з
а
6
полонени х
осіб .
Мі ж
торам и
е
царськ і
генерали,
$ ж
ної
сторон и
підкопат и
совітсь-
Представники
великих держа в
домагалис я
від
гіреміера
агентом,
провідникам и
походу ,
поліція
віддал а
сальв у
ви -
полоненими
бул и
2
панни
Ар-
Брюсіло в
і
другі,
яки х
приня в
ку
фінансов у
систему,
а
з
дру-
Валдемарас а
привернення дипльоматични х взаємин
з
Цольще-
щ
о
стрілял и
д
о
демонстранті в
тако ж
з
одног о
нод
І`
братано к
говернор а
Сті-
б
у
в
Троцький ,
Троцьки й
хоті в j
сторон н
уживал и
вон и
ю.
Вон и старалися
те ж
переконати
валдемараса ,
що
Істнован-
машиновог о
ѓа
і
йог о
приятелі.
відповіст и
на
обвинуваченн я
сфальшовани х
червінців
для
ня воєнног о
стану
мі ж
обом а
державам и
виклику є
велик у
по -
ПоліційнІ
урядник и
кажут ь
тепер ,
щ
о
демонстрант и
про -
Ворошилова ,
одна к
збор и
не
Д
л
я
доставлений
сьог о
окуп у
підпиранн я
іфотисовітсько ї
ре-
літич'иу непевність серед балтійськи х держав . Представники
вокували
поліцію ,
кидал и
на
полісмені в
каміннем ,
нападал и
на
допустил и
йог о
д
о
голосу.
треб а
бул о
кілько х
трокови х
аолюці ї
в ‚Георгі ї
й.н а
Кавказі .
великих держа в
заявлял и
теж,
що
розвиток
економічних
від-
стоячих
у
рядах ,
і
так е
инче.
Представник и
юнії
кажуть ,
щ
о
автомобілів .
носнн
на
Литві
поправиться, кол и
вона прнзнасть
суверенність
М
і
ж
арештованим и
фаль -
нічого
подібног о не
щ
було ,
щ
о
демонстрант и
йшл и
мирн о
й
бе з
Прес а
критику є
дуж е
остр о
Польщ і
над
виленськмм
округом .
ш
і винќами
червінців
у
Франк -
СОВІТСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПЕ-
провокації ,
га
о
самЃ полісмени
шукал и
соб і
зачіпки .
Юні я
заплачений
та
к
високог о
оку-
Литв а
не
послухал а
те ж
рад и
великих
держав ,
щоб и
пммо.
фурт і
на д
Мено м
є
георгіївсь-
каже,
щ
о
моральн у
відвічальніст ь
поносит ь
остаточн о
Раке -
ГЕГОВОРИ ПЕРЕРВАНІ.
пу
й
каже ,
щ
о
ти
м
чино м
зао -
фат
и
сво ю
скарг у
на
Польщ у
за
позамикани й
литовськи х
шкі л
кий
антибольшевнць к
Садатіе -
фелер.
хотитьс я
мароканськи х
банди -
МОСКВА .
-
Совітсько-поль -
і
арештуванн я
Литовці в
у
ви ленськім
окрузі .
Преміє р
Вал -
рашвілі ,
секрета р
генерал а
А
Опираючис я
на
сьому ,
юиійні
урядник и
заповідають ,
щ
о
тів
д
о
дальши х
нападі в
па
„ру -
ські
переговор и
знов а
перерва -
демара с
їде
особист о
д
о
Женеви ,
щоб и
поперт и
скарг у
валова .
У
загові р
фальшован -
нони
заприсягнут ь
на
шериф а
варан т
з
а
вбийств о
першог о
тобт #
христіян,
щоб и
опі-
Литв и
і
зажадат и
сатисфакці ї
від
Польщі .
Тако ж
і польськи й
но.
Причино ю
сьог о
ма є
бут и
ня
грош а
замішани х
є
тако ж
степеня.
Американськ а
Федераці я
Праці,
як
а
зі
страйко м
не
сля
жадат и
з
а
них
високог о
о-
міністе р
загракнчии х
спра в
Задеск і
Їде
н
а
конференці ю
в
Же -
обставина ,
щ
о
Совітськи й
Со -
кількох
німецьких
ультрагіаці-
має нічого спільного , сейча с зарядил а сере д свої х відділів
має
нічого
спільного ,
сейча с
зарядил а
сере д
свої х
відділів
купу.
неві.
Догадуютьс я
теж ,
щ
о
Литв а
буд е
знов а
домагатис я
ю
з
не
хоче
признат и
Польщ і
оналістів.
У
Садатіерашвіл і

зво -

складку на допомог у потерпівши м у Колорадо . роту виденського
складку
на
допомог у
потерпівши м
у
Колорадо .
роту виденського округа.
гфава
д
о
Виленщини .
найшл а
полція
2400
фунті в
не-
викінчених
підроблени х
чер-.
ПРОКЛЯМАЦІ Ї
СОВІТСЬКО !
вінцевих
банкнотів .
,
МАЙНЕРСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ В КУЛИДЖА.
ДОБИВАЮТЬСЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КРИТИКУЮТЬ
ЗАБОРОНИ.
ВАШИНГТОН, 21. падолиста.
СУДОВІ
СТАН БЕЗРОБІТТЯ В
ПОЛЬЩІ.
опозицп.
РІШАЮЧА СЕСІЯ НІМЕЦЬКОГО ПАРЛЯМЕНТЎ.
Німецьќ Ѓ
банк и
вимінял и
ВЖЕІ
ШКІЛЬН А
РЕчІ^РМ А
И
СПРАВ А
ДЕРЖАВНИ Х
ВИДАТКІ В
БЕРЛІН .
Виключенн я
Тро -
окол о
500
сфальшовани х
чер-
ДОВЕДУТ Ь
Д
О
ОСТРЙ Х
ПЕРЕПАЛОК .
цьќог о
й
Зіновев а
з
комуніс-
— У Президента
Кулнджа
Польські
газет и
вічно
повта -
вінців
і
предложнл и
'їх
д
о
тично ї
парті ї
не
здивувал о
ні-
БЕРЛІН ,
21.
падолиста .
У
вівторок ,
падолиста ,
роз -
ряють ,
щ
о
безробітт я
в
Поль -
Райхсбанк-у ,
де
розпізнаію ,
появилася
нині
на
авдієнці ї
делегаці я
Американсько ї
Федера -
ког о
з
членів
опозиції .
С
я
по-
починаетьс я
нор а
сесія
німецьког о
22 .
парляментў , яка
рішит ь
пр о
щі
чимра з
маліє.
Однач е
мим о
щ
о
вон и
сфальшовані .
У
Мона -
ції Праці т а майнерсько ї юнії, звязано ї з Федерацією . Деле -
ції
Праці
т
а
майнерсько ї
юнії,
звязано ї
з
Федерацією .
Деле -
дія
одна к
не
застрашил а
оно-
дол коаліційног о
У
політичних
тог о
на
підставі
урядови х
да -
хії
Садатіерашвіл і
одержа в
по-
ьлція домагалас я
ві д
Кулндж а
скликанн я
конференці ї
з
пред -
зиціоністів.,
круга х
ю теперішньог о
догадуються ,
щ
о
реформ а
справ а
дер -
них
в
дні
15 .
жовтн я
в
Поль -
жичк у
у
висот і
20,000
марок ,
стпвпнків
страйкуючи х
жадал а
страйкарів , вглянут и
т
майнері в
мягког о
вугл я
т
а
властителі в
жавни х
видаткі в
викличут ь
пристрасн у
Загальн о
ви -
щі
бул
о
щ
е
117.00 0
безробіт -
У протсстаційни х
демонстра -
платяч и
на
їх
обезпеченн я
копалень,
здержанн я
ворожи х
урядови х
виступі в
про -
них,
зареєстровани х
в
держав -
ціях
прот и
терор у
сталшці в
словлюетьс я
сумнів,
чи
ріжкі
парті ї
будут ь
1,500
сфальшовани х
червінців.
тн
в
акці ю
зелізниц ь
з
а
піднесенне м
цін
ннх
уряда х
посередництв а
пра-
берут ь
участ ь
тисячі
комуніс-
встані
погодитис я
на
нови й
шкільни й
правительства .
шкільництв а й
дебату .
правительственн і
яки й
закон ,
ма є
обме -
угля
а
в
судов і
заборон
и
прот и
страйкарів .
ТІв.
АВСТРІЙСЬКІ
МОНАРХІСТИ
жит
и
релігійне
навчання у
школа х
і
контрол ю
церкв и
буджету ,
над
Овра-
ці.
А
скільки
є
таких ,
щ
о
вж
е
V
У
справ і
страйково ї
конференці ї
Кулид ж
не
да в
ніяко ї
зованням .
Заповідают ь
те ж
значн е
обкроекн я
відпо -
зневірилис я
в
ті
уряд и
і навіть)
.
У
примірниках,
часопису,„Із -
СВЯТКУЮТЬ РОКОВИНИ
:-^^лізун^.с^в^^оаілпу4і^-заяац9
г ту
oiw
^огосорнгь
з
Дей -
УРОДИН
ОТТОНА.
вГдію
д
о
пересторог и
Паркер а
Гільберта .
Міністер
армію .
фінансів
Ке-
не
зареєструютьс я
в
них,
аб о
вєстія "
передплатник и
аб о
ті,
висом, секретаре м
(міністром )
праці .
У
справ і
судови х
заборо н
лер
ріши в
обкроїт и
видатк и
н
а
німецьк у
Се ,
бе з
сумні-
таких ,
щ
о
не
мают ь
на
т
е
фор -
щ
о
купуют ь
її
по
кіосках,
на-
він
не
сказа в
нічого .
У
справ і
акці ї
зелізниц ь
він
поради в
де -
ВІДЕНЬ ,
20.
падолиста .
— І
ву,
сподобаєтьс я
опозиції ,
одна к
виклич е
бур ю
негодованн я
мальни х
даних.
Зпевніст ю
біль-
ходят ь
проклямаці ї
прихиль-
лєгатам
говлі.
віднестис я
з
жалобо ю
д
о
комісії
межистейтово ї
тор -
Австрійські
монархіст и
святќ у
у
націоналістичнім
таборі .
шс
ні ж
зареєстрованих .
ників
Троцького ,
вложен і
де
вали
дуж е
торжественн о
15-лі
середин и
часопису.
Тако ж
справ а
більшо ї
ощадност й
в
державни х
розхода х
тні
роковин и
ўроди н
принца
і
спіткаєтьс я з
розбіжност ю
гадок .
Підча с
кол и
центральне
ира -
АРЕШТ ВИНОВНИКІВ ЗАМАХУ НА Б. ПРЕЗИДЕНТА ОБРЕҐОВА
Проклямації ,
які
розширю -
ТОЛСТОШСЬКА ЯСНА ПОЛЯ-
.
Оттона ,
сина
послідньогО
а
в
вительств о стараєтьс я переконат и поодинок і
держави яр о
he-
ють
прихильники
Троцького ,
НА
КОЛИСЬ
А
ТЕПЕР.
стрійськог о
цісаря Карла.
Свя т
В МЕКСИКУ.
вні (
фінансов і
користи ,
які
приносит ь
з
і
собо ю
централізація ,
відзначаютьс я
тако ю
різкістю,
кування
ўроди н
принца
відб у
деякі
держави , як
чути.
німецьких
Віртембергі я
й
Баварія ,
н
е
хочут ь
про
сЄ
ні -
МІЖ
АРЕШТОВАНИМ И
КАТОЛИЦЬКИ Й
СВЯЩЕНИК .
щ
о
дл
я
всіх
є
очевидним ,
щ
о
Ясна
Поляна ,
тобт о
село,
де
лос я
у
капуцинській
церкві,
де
ч
о
Президен т
Райхсбанк у
наріка є
знов а
на
„розтратність "
МЕКСИКО ,
21 .
падолиста .
Генера л
Роберт о
Крус,
на-
опозиці я
чує
з
а
собо ю
силу
й
великий
російськи й
письмен-
похован і
є
майж е
всі
австрій -
міст,
які
пожичают ь
грош і
на
будов у
люксусови х
чальник
президіяльно ї
поліції,
вида в
публичн у
урядов у
заяву ,
том у
готовитьс я
д
о
відкрито ї
ник
Толсто й
прові в
більш у
ські
цісарі,
включаюч и
д
о
них
будівель ,
головн о
спорѓови х
арен.
Міст а
заперечуют ь
знов а
шо
урядов и
вдалос я
вислідит и
внновникі в
недавног о
замах у
боротьб и
зі
сталінцямн.
часть
свог о
життя ,
приготовля -
і
передпослідньог о
Франц а
Ио-
закид ,
кажучи ,
щ
о
спортов і
арени
запобігают ь
траченн ю
на
бувшог о
мексиканськог о
президент а
Обрегона .
Внновникі в
єтьс я
д
о
свят а
100-літні х
роко -
В
одній
з
проклямаціЃї
гово -
сифа .
В
часі
богослуженн я
сей
грош а
у
шинка х
і
кінотеатрах. '
арештован о
і
еон и
вже
призналис я
д
о
вини.
вин
у
чест ь
Толстого .
щ
о
рнться
мі ж
иншим :
„Сталін,
бул о
у
церкві
дуж е
мал о
пу-
імена
арештовани х
викликал и
немал у
сензацію .
Оди н
з
до
Ясної
Тому ,
зѓдутьс я
навіт ь
уря д
прикрасити . Вж е
сильн о
сіл,
Поляни
лю
-
Бухарі н
і
компані я
ведут ь
у
блики,
щ
о
Віден-
них
се
інжине р
Луи с
Сегур а
Вілчіс.
Други й
о.
Мігуел ь
Авгу -
ди
з
усіх
усюдів ,
із
чу-
партії
режі м
терору ,
зрад и
й
а се,свідчить ,
т
ЛЕТУНКА ҐРЕЙСОН ВЕРТАЄ ДО АМЬРИІИ.
цям
не
дуж е
о
й
в
голов і
від-
сгип
Про
Хварес ,
римо-католицьки й
священик ;
трети й
се
бра т
жини,
радянськи й
хоч е
це
лакейськог о
послуху.
В
наве-
нондення
монархії .
П
о
бого -
ВІДЛЕТІЛ А
Д
О
ЛОНДОН У
ЛІТАКОМ ,
ЩОБ И
ВСІСТ И
НА
о.
Про
Хвареса .
місце
тепе р
Я-
черє
партійної
конференці ї
служенн ю
промови в
д
о
зібра -
ПАРОХО Д
ЛІВАІ-ЕТАН .
Всі
тр
и
належал и
д
о
римо-католииьког о
заговор у
прот и
сна
Полян а
відбива є
від
Сталін
і
Бухарі н
стараютьс я
уѓ
них
у
церкві
полковни к
Вольф ,
ПАРИЖ ,
21.
падолиста . —
Летунк а
ґрейсон ,
шо
безуспіш -
релігійних
законі в
Мексика ,
щ
о
не
дозволя є
загранични м
го-
інших
російськи х
містечок ,
никнути
отвертог о
суд у
над
о-
провідник
монархістів .
Він
віз-
но
старалас я
перелетіти
з
Америк и
д
о
Данії,
вибралас я
літа -
рожана ч
служит и
священикам и
в
Мексику .
Організаці я
бул а
а деяких
навіт ь
і
міст.
Де -
позицією ,
чере з
арештуванн я
вав
присутних,
щоб и
кожни й
з
КОМ
д
о
Лондону ,
звідки,
по
перебутт ю
та
м
кільк а
Годин,
у-
'визначніши х
комуністі в
і
ви-
гаииа
н
оперувал а
кличем
релігійної
свободи ;
вон а
й
назива -
ревлянн х
ха т
та
м
дуж е
мало ,
них
працюва в
над
тим,
щоб и
дастьс я
д
о
Сагятемптбн ,
шоб и
звідта м
пар оходо м
Лівайета н
більшіст ь
домикі в
з
каміння,
а
ключення
з
партії
Троцьког о
й
ласи
Ліга- Оборон и
Релігійної
Свободи .
Зі
згаданог о
замах у
принц
Отѓо -
кол и
йом у
скін-
відплисти
д
о
Н
ю
йорќу .
ЗінОвєва".
Обрегон
вийшо в
ціло ,
але
дво х
людий ,
щ
о
їхал о
з
ним
автом .
дах и
покрит і
бляхою .
Є
навіт ь
‚читьс я
18 літ,
мі г
засіст и
я
к
н
а
згинуло
з
ран
s
проек т
побудуват и
та
м
хідни-
Згадан а
проклямаці я
кін-
австрійські м
та
к
і
на
угорські м
ки,
люксўе ,
яког о
не
знают ь
де-
чнться
словами :
ТУРЕЦЬКІ ВЛАСТИ АРЕШТУВАЛИ 57 КОМУНІСТИЧНИХ
престолі.
Зібран а 'шляхт а
під-
ЗБІЛЬШАЮТ Ь
МЕТРОПОЛИТАЛЬНИ Й
ОКРУ Г
НЮ
ЙОРЌУ .
які
міста.
Майж е
всі
дом и
в
„Опозиці я
у
ніякім
случа ю
иес.та
опісля
;
окли к
в
честь J
НЮ
ИОРК ,
21 .
падолиста .
Нюйорськ е
Купецьк е
Това -
ЗАГОВІРНИКІВ,
Ясній
Поляні
мают ь
електрик у
не
зв перестане
боротьб и
проти`
монархії,
а
на
погибел ь
„чер-
риство
ухвалил о
на
свої х
збора х
резолюцію ,
яко ю
збільшу -
IX О
ОБЖАЛОВУЮТ Ь
ТВОРЕНН Я
ТОВАРИСТ В
І
й
є
та
м
шпиталь ,
діточи й
за
і
сталінців
-
опортуністів `
пр`оти
воній
республиці".
еться метрополитальни й
дистрик т
міст а
Н
ю
Йорќу .
Дос і
окру г
ПЛЯНОВАНН Я
ПОВАЛЕНН Я
ТАИНИ Х
ПРАВИТЕЛЬСТВА . ,
хист
і
садок ,
кооперативи ,
pvHx
лицарі в
темно ї
ночі ,
щ
о
сей
ма в
1,368
квадратови х
мил ь
поверхн і
т
а
кол о
8
міліонів
більш а
школа .
Селян и
цьог
о
боятьс я
світла
явности.
Вон а
КОНСТАНТИНОПОЛЬ , 21.
падолиста . —
Недавн о
арешто -
душ
населення.
Ві д
тепе р
з
а
метрополитальни й
окру г
буд е
ВЕЛИКІ ЧЕРЕДИ
ДИКІВ У
села
виїмкові ,
б
о
не
пють ,
себ-
буд е
боротис я
прот и
боягузів ` і
ван
о у Туреччині 9 інтелігентів з а комуністичну пропаганду .
вважатис я
поверхн ю
3,76 6
квадратови х
миль ,
на
якій
е'насе -
АЛЬПАХ.
то,
кол и
хотят ь
пити,
ідуть
в
політичних,
банкроті в
і
прот и
Тепе р
знов а
докосят ь
пр о
арештуванн я 5 7
комуністични х
агі -
лення
д
о
півдесят а
міліон а
душ .
інше
сел о
з
а
горілкою .
Коли б
гробокопателі в
пролетарсько ї
ЖЕНЕВА ,
20.
падолиста .
таторі в
у
віляета х
Смирн а
й
Адана.
Метрополитальни й
окру г
не
ма е
політичног о
значіння.
Толсто й
жив ,
переконавс я
би,
революції".
;
Американці ,
щ
о
думают ь
пе-
Прот и
них
творенн я тайннх
орга -
Се
весь
то
й
край ,
у
яком у
бизне с
і
громадянськ е
житт е
кон -
щ
о
йог о
релігійні
т
а
соціяльні
ревести
зим у
В
Альпах ,
будут ь
нізацій,
щ
о
противитьс я
турецьком у
онови ,
який
вимага є
центруеться
довкол а
Головног о
осередк а
в
НЮ
йорќу .
ідеї
не
найшл и
у
йог о
селі
пло -
тішитис я
знаменитим и
ловами
зареєстровани й
таких
організацій .
внесетьс я
прот и
ОПОЗИЦІ Я
В
ЧЕРВОНІ Й
дючог о
грунту.
Навіт ь
'
деякі
иа
днќів.
Дуж е
част о
можн а
них
скарг у
о
намі р
поваленн я
правительств а
і
ЗАВЗЯТИ Й
СУПЕРНИ К
У
ЛЮБОВИ .
АРМП.
(-спомини
п
о
ньом у
щезли ;
нем а
там
бачит и
черед и
диківГ``Що
переведенн я
драстични х
внесетьс я обжалуванн я о
заќ
Рівночасн о
теперішньог о
Мі ж
змі й У конституції.
арештованим и
МАВН Т
ГОЛІ ,
Н
Ю
ДїќерзІ , 21.
падолиста .
Місцев а
полі -
там
уж
е
йог о
хати ,
довкол а
я-
МОСКВА .
На
підставі
роз-.
складаютьс а з
5
д
о
9
штук .
Че -
є тако ж
2
урядовці в
Аркоса ,
тобт о
російсько ї
торговельно ї
иі-
ція
арештувал а
23-літног о
фармерськог о
робітник а
Чарлс а
к
о
ї
він
ора в
ріллю ,
ні
інших,
я-
порядк у
революційн о
-
воєнно -
редн
дикі в
бачено
тако ж
у
го-
сП.
`
Аптона
з
хлопців, заняти х
а
те ,
щ
о
вій
стріля в
з
револьвер а
д
о
тро х
молоди х
кі
він
залюбк и
відвідував .
Т
а
т
о
совіта ,
усунен о
з
червоно ї
р
а
х
Юр а
й
в
долин і
ріки
Рону.
на
тій
самі й
фармі ,
та
рани в
Одного
з
них.
найбільше ,
щ
о
здивувал о
би)
армії
9
висшн х
командантів ,
Присутніст ь
днќі в
у
Швай -
Арештовани й
признався ,
ш
о
він
стріля в
з
любовно ї
за -
ВІДКРИТТЯ НОВОЇ КОМЕТИ.
Толстог о
це
мабут ь переміна
Я-
членів
комуністичної
партії.
Я
к
царії
спричинила
світов а
вій-
здростн .
Він
заліобяШ Я
в
17-літній
Марґерет і
Бравтои ,
але
тут
сної
Полян и
в
рі д
містечка.
НАХОДИТЬС Я
ВОН А
В
КОНСТЕЛЯЦІ Ї
РИБ ,
А
В
БЛЕС К
причину
видалення
з
армії
на.
Непоко'єні
світово ю
війно-
заста в
тро х
суперників.
гЦоб Н
всунут и
ї
х
з
дороги ,
він
викра в
Толсто й
фанатичн о
люби в
ди-
виносит ь ОДНУ ТП-ЙНАИЦЯТУ СТЕПЕНЯ.
подают ь
їх
приналежніст ь j
ю у
у
Вогеза х
1914
році,
поки-
був
отруї ,
намочи в
в
ні й
цукорк и
тЯ
пОтрактува в
ними
свої х
ку природу,
й
прост е
житт я
бе з
ГАМБУРГ ,
Німеччина,
21.
падолиста .
Німецькі
пгувфе-
д
о
опозиції .
В$і
ўвільне'-
нулй
вони
ті
околиц і
і
перене-
суперників.
Оди н
з
ни х
захорі в
легко ,
а
други м
нічог о
не
ста -
витребенькі в
культури .
Ті,
Що
сори
Швассма и
і
Вахма н
відкрили
зі
своє ї
обсерваторі ї
у
Бер -
ні
з
армі ї
внесли
зажалснн я
слис я
д
о
Швейцарії ,
де'
відте -
лося.
Він
вибра в
поті м
кусо к
динаміт ў
т
а
хоті в
ним
висадит и
відвідають ,
теперішн ю
Ясну)
гіер
всегд а
зимуіЬть .
Велик а
гедорф ,
недалек о
Гамбурга , нов у
комету .
Згадан а
комет а
ин-
СВОЇХ ПРОТИВНИКІВ У ВОЗДУХ, але
НЄ Дуже був
ПеВНИЙ
^waw.u ,
проти-
воєнног о
комісар я
Во -
сю'лькість
дикі в
є
заповідд ю
роши.тов а
д
о
центральног о
Ко-
ходитьс я
у
констеляці ї
Ри б
і
її
н
е
видк о
голи м
ОКОМ.
П ЂІ№ЄН
Наконець
роздобу в
револьве р
т
а
Став
стрілят и
д
о
свої х
су-
І Поляну,
небагат о
найдут ь
у
ній
строгої
зими.
мітету
ком .
партії.
виносит ь
лишен ь
одн у
трннайцят у
степеня.
із
дух а
Толстого .
перників на
відвідина х
у
родичі в
дівчини.

B J-ОЖЮА "

1

ХІЛВП

Англії, Голоси ЧИТАЧІВ У БОРОТЬБІ ЗУКРАЇНСЬКИМ СЕПАРАТИЗМОМ 1%ZLJTU
Англії,
Голоси ЧИТАЧІВ
У БОРОТЬБІ ЗУКРАЇНСЬКИМ СЕПАРАТИЗМОМ 1%ZLJTU
боротьбу ^
революційною ,
ал
е
,Д СУМН РІДНИ Е І ПОШТІАЮЧЕnPOj Й КРАП.",
VOUHpHO llfl
-
і
. ІОтаяа`Strt.t,Jг-му
Сесі я
Всеукраїнськог о
Цент -
київськ а
„Пролетарськ а
Прав-
кол и
Українці
роблят ь
т
е
стрільцеви
ломит и
закон и
сво .
ральног о
Виконавчог о
Коміте- ; да м в
ч.
з
9.
жовтня .
Та м
вон а
І
саме ,
кидаюч и
гасл о
„гет ь
ві д
ВвіTOipadai raet olpoaagtaрогтМсяotrnI Saeclat поз
єї
держав и
(які б
вони
не
були),
1
TOOoctber 3, 1917, -bttt or-tае. Juyl 31, 190
т
у
,
щ
о
недавн о
том у
закінчил а
в
передові й
свої й
статт і
висту-
Москви" , т о
се
вж
е
большевик и
раз
на
вс е
тратит ь
поважанпе
сво ї
засіданн я
в
Харкові ,
и
а
до- ( пає.сами м
рішучи м
і
брехди-
називают ь
контр'революцією .
В
„Свободі -
ч
.
268,
л
статт і
своїх'
стрільців.
Н
а
ц
е
можна
маганн я
Чубар я
та
Петровсь- ( в и м
чином
прот и
гасла ,
щ
о
У-
Боротис я
прот и
польсько ї
чи !
І.
НаконечИог о
п.
н.
„ І
сумн е
'
навест и
тисячі
примірів
з
жит-
Рашся сяU.t Цкгвааіві Noaintal ЛиоаНсі ов, Інв.
аГииинТОCaataMtalMertatatUaPotrOcalfotJeraa-Cyti,И.J. eoMKcra Eedtdi зо,t9lt.васягhteActolMchar туВДоіагііСоюяЩі аа. . І.H79.
ког о
ухвалил а
резолюцію ,
яко -
країнцято
належит ь
орентува-
румунсько ї
окупації '
українсь- j
потішаюч е
пр о
рідни й
край '
тя
нашрї-Арми .
Найкращ і
ча-
українські
сепаратистичш{тис ь
иа.власн і
сили.
Больше -
ких
земел ь
є
революційн а
бо -
сказан е
слідуюче :
стин н
бул и
ті ,
д
е
старшини
ро -
ротьба ,
але
боротис я
прот и
та`
змаганн я
оголошен і
контр-р е
вицьк а
„Пролетарськ а
Правда "
Бері м
так у
справу :
Над і
зуміл и
сво ю
відвічальність
як
кої
само ї
- окупаці ї
наши х
зе -
волюційними .
Том у
виконав -
про'ти
такого
гасла ,
бо ,
мовляв ,
Львовом ,
на
горі
стоїт ь
наддні-
представник и
української
вла -
мел ь
Мос'ковщиною ,
значит ь
чий
коміте т
заклика є
больше -
Українці
слабн и
нарід,
якому'!
прянськ а
батері я
тяжки х
гар-
д
и
і
я
певний,
щ
о
дл
я
будучого
бут и
контр-революціонерами .
вицьки й
уря д
Україн и
вжит и
треб а
завжд и
спиратис я на
пле-
мат,
а
гарматник и
та
к
і
горят ь
україн'ськ'ого
військовог о
по -
Так
сам е
і
московськ і
царі
го-
иайрішучійши х
заходів ,
щоб и
чі
сильній шого .
І
ось ,
мовляв, !
охото ю
засипат и
це
міст о
вра з
коліннй г Взоро м
і
ідеалом
бу -
ворили ,
коли
йшл и
війно ю
прибит и
змаганн я
України
д
о
кол и
українські
„буржуазн і
ко-
з
і
славни м
осередком -
цілог о
дут ь
т
і
старшини
порядку ,
кар-
прот и
инши х
народі в
т
а
дер -
відділення
ві д
Москви .
кличут ь
нарі д
дрорієнта -
За хожду аміну адреса платиться 10 центів.
бунт у
прот и
Українців,
школо -
ности
і
пощанованн я
держав-
жав,
щоб и
поширит и
меж і
св
о
ції
н
а
власні
сйлиі;то',тйм
вон и
яалеж-гть
висилати
гроші
лише
на
т.
зв. Foreign
Money
Order.
ю.
ім. Сєнкевича ,
гранатами .
А-
Стар а
рус о центрична
з.
боротьб а
Боролас я
Росія ,
Росі я
пісня:
них
законів ,
а
н
е
Махни,
Зелс-
єї
імперіалістичної
держави ,
ніби
`
т
о
неминуче
приведут ь
Тесяфов „СвснЮ-ив": 498 Montiomery. Tea. У. Н Союза: 1838 Мовіюшегт .
де
найвисши й
провід ,
вж
е
н
е
боротьб а
українськи м
сепа-
і
проч а
браті я
отаманів.
Вон и
тако ж
ходил и
війно ю
за
І
йог о
д
о
орієнтаці ї
н
а
чуж и
зна ю
ч
и
військови й
ч
и
цивіль -
ратизмом ,
з
„мазе -
4.
Наведен і
прикрі
інциденти
чужинецьког о
нецькі,
антирадянськ і
сили,
визволенн я
иий,
н
е
дозволя є
на
це,
б
о
ка -
пінством".
сотк и
ро -
вкладают ь
н
а
бувши х
членів
рабств а
ріжних
народів ,
особ -
Д
л
я
того ,
щоб и
ц
е
н
е
сталося ,
ж
е
,
щ
о
зі
„згляді в
культурних "
ків
з
цим
царськ а
боро-
Армі ї
обовязо к
я
к
найскорше
лив о
Славя н
і
замісц ь
чужи х
^
ХТО РОЗБИВАЄ ОРГАНІЗАЦІЮ?
"IVOBOOA". p. o. BO X ато, JKRSK Y
большевик и
проповідуют ь
від-
cmr.
„не
випада "
так е
робити" !
Н
а
лас я
революційн а
часів!
АЛФМ К
N .
J .
подбат и
пр о
видання
Історії
плечей пропонували
свій
мо -
мовитис я
Українця м
ві д
цьог о
Керенськог о
й
боретьс я
теперj
дока з
нашог о
рабств а
згада -
Армії,
щоб и
н
е
перекручоваію
канчук.
Яблоко
від І
гасла,
а
замісц ь
тог о
спертис я
увес ь
час
і 'большевицьк а
Ро -
сковськцй
яблоні далеко не падає, так
ний
кореспонден т
наводит ь
в
факті в
і
Т
О
особлив о
такими
са
В
одні м
француські м
часопис у
подан о
десят ь
способів ,
на
плечі
Москви .
сія.
Ц
я
постанов а
Виконавчог о
дальші м
тяг у
факт ,
щ
о
на ш
людьми ,
котр і
роблят ь
ц
е
в
ДО-
большевики ,
що
є
спалќо -
яким и
нищитьс я
звичайн о
кожд у
організацію .
Передрукува в
Комітет у
нічого
новог о
Укр а
старшин а
-мав
скарат и
стріль -
Московськ і
посіпаки,
щ
о
брі й
вірі.
ємцями царської Росії, як казав
ї
х
стар о краєв и й
часопи с
„Нови й
Час"
тому ,
щ
о
вон и
дуж е
під -
їнцям
н
е
говорит ь
і нічого
н
о
ця,
яки й
публичн о
нищи в
я
-
донннлис н
д
о
влад и
на
Україні
Володими р
Галан
Раковськи й
у
Київі,
кол и
вів
ходят ь
д
о
нашог о
власног о
життя .
Ос ь
вони :
вог о
не
дає .
Вон а
лиш е
зайви й
кийс ь
польськи й
памятник .
По-
лиш е
з
допомого ю
московсь-'
Филаделфія ,
Па.
миров і
переговор и
з
Україно ю
раз
підкреслює ,
щ
о
большеви -
дібн і
думк н
приходитьс я
чита-
1.
Н
е
приходьт е
на
засідання-сходини .
2 .
Якщ о
приходи -
ког о
й
які
трима -
в
імени Москви, з своїм
імперія-
ки
всім а
мірам и
й
засобам и
на-
т
и
част о
і
в
други х
наши х
ѓа-
те,
спізняйтесь .
3.
Н
а
засідання х
критикуйт е
прац ю
членів
уп -
ютьс я
при
владі
лиш е
сидя-
лізмо м
не
відійшл и
далек о
цар-
магалис я
трима -
зета х
і
том у
вважа ю
конечним
рав и
і виділу.
4.
Не
прќиймайт е
ніяких
уряді в
тому ,
щ
о
лекш е
ії намагаютьс я
в-лабета х
чн
н
а
а
імперіялізм ў
тій
вістр ю московськог о
чер-
ськог о
імперіялізмў.
ПЕРЕПИСЌИ
РЕДАКЦІЇ ,
т
и
Україну
московсь -
подат и
д
о
цьог о
таке :
є
критикуват и
я
к
працювати . 5.
не
Мим о
цьогоѓ висказуйт е
ваш е
воног о
багнета ,
не
можут ь
зба -
ког о
імперіялізмў.
Дл я
Укра
7
обілення ,
якщ о
вас
вибран о
д
о
виділу.
6 .
Якщ о
ва с
вибра -
гнути,
щ
о
український
сили,
нарід
Щ
о
вони
тепе р
будут ь
вжив а
1.
Придніпрянськ а
тяжк а
ба`
но
д
о
виділу,
старайтес я не
приходити'
на
засідання.
7.
Н
а
пи-
нг
зовсі м
річќниці
немає ,
чи
toft j
ма є
досит ь
щоб и
створи-
ти
щеЎ; більше '
репресі й
т
а
Громадянин" ,
^алищіт ь
вжі.
тЗинйѓ^івТдсІдателя відносно
терія,
пр о
яку
згаду є
шановни й
рішаючи х
спра в
заявіть ,
щ
о
н
е
щ
о
багатьо х
заарештуют ь
і
рад„подзєнкованя" .
А
то
дяку-
імперіяліз м
чорнОї,
царсько ї
ти
сво ю
незалежну ,
суверенну
кореспондент ,
мал а
дв
і
гарма -
маєт е
НІЧОГО д о
запримічення .
Одна к
післ я
засіданн я
розказуй -
покарають ,
а
мі ж
ними
тако ж
і
є
т
е
аматорам ,
.учителеви,
сви-
фарби ,
ч
и
червоної ,
больше -
державу .
Том у
гасло ,
кинуте
о
-
т
и
і
окол о
15 0 набоїв ,
з
чог о
t зл
e
всім ,
е
зробити .
яв.
справ а полагоджен а
і
я
к
н
а
ваш у
думк у
треб а
своїх
партійців.-які
кинули
га -
щеникови ,
публиц і
і
Комітето-
вицької .
Наслідки
одні
й
тіж :
станніми
рокам и
на
Україні
на
половин а
бул а
непридатн а
д
о
було.ц е
8.
Не
робіт ь
нічого
по
за
цим,
щ
о
є
дійсн о
не-
сло
„гет ь
ві д
Москви" ,
в
том у
ви,
всі м
разо м
і
кождом у
зосіб-
економічне
виснаження
Украї -
віть
комуністами-Українцями :
стріляння.
Обслуг а
це ї
„при-
обхідне ,
кол и
одна к
другі
члени
берутьс я
з запало
м
д
о
прац і
сумніву
нема.
Знаємо ,
щ
о
укр а
на
з
а
те ,
щ
о
відсвяткували
сви-
ни
н
а
корист ь
Московщин и
т
а
„гет ь
ві д
Москаи" ,
вони
на -
дніпрянської "
батері ї
склала -
і розвивают ь
успішну
діяльність,
нарікайт е
скрізь ,
щ
о
това -
їнськом у
народов и
в
цілому
т
а
т
о
Першог о
Падолист а
т
а
зло-
здавленн я
культурног о
й
націо-
контрреволюційним ,
лас я
майж е
виключно ,
з
„пр и
рнство м
рядит ь „кліка". 9.
Н
10. Вкладк и
їх
е
приєднуйт е
нови х
членів —
хі
й
зивают ь
українсько-1 продажницьки м
особлив о
йог о
окреми м
актив-
жил и
$23.52.
Та ж
кожди й
з
них
нальног о
гаслом .
Вон и
дністрянців",
з
виїм'ком
ќоман-
це
другі
роблять .
платіт ь
нерегулярно ,
аб о
щ
е
ним
діяча м
н
полі
націонал а
виповни в
свій
обовязо к
і
це
г
о
народу.
розвитк у
Правда , большевик и І ніяк
о
стійним
жо ю
н
е
можут ь
збагнут и
того ,
кращ е
не
платіт ь
зовсім .
-
йом у
допускают ь
українські
школи ,
щ
Україн а
змож е
жит и
само -
зазнат и
а
й культурном у
е
данта .
Стоял а
ця
батері я
н
е
доведетьс я
ѓсе.
„гор і
на д Львовом" ,
ал
е
бул а
щ
багат о
лих а
українські
газети ,
українські
життям ,
н
е
будуч и
чу -
А
далі
майт е
хоч
якусь
міру
О
с
ь
ва м
способи ,
якими,
як
каж е
француськ а
най-
схован а
в
долин і
сперш у
в
Вин-
червони х
імперіялістів.
Чаш а
книжк и
й
не
забороняють ,
як
в
кольонією ,
як
тепе р
вона
є
в
похвалах .
В
нас
звикл и
ро-
лекш е
знищит и
кожд у
організацію .
Коли
газет а
ннках,
а
відта к
в
Ляшка х
Му-
страждан ь
ще
не
випит а
д
о
дна.
бнт и
з
кождог о
співак а
Ша.ія-
уважал а
за
відповідн е
зібрат и
все
те
д
о
купи,
о
видно,
щ
о
ма -
царські
часи,
називатис я
кольоніє ю
Москви .
ровани х
і
бул а
одно ю
з
бате -
і
Ал е
тако ж
знаєм о
й
те ,
піна
і
Каруза .
Кожд а
наш а
ди-
ла
в
ті м
якус ь
ціль.
Видно ,
щ
о
у Французі в
газета ,
француськ а
т
поча в
к
сильних
маєм о
ми
вкорінюва -
„Малоросам "
Українцям и
ал
е
Самі
большевик и
залазят ь
в
рій
4.
Гарматног о
полку,
яког о
жадним и
репресіями
тепе р
вж
е
тин? ,
щ
о
тільк и
поставит ь
но-
тнся
розкладови й
боляк ,
який
поча в
нищит и
та
сильно
зор -
щ
о
з
того ,
кол и
вс і
т
і
найдальш і
кутки
земсько ї
кулі
батері ї
заяимал и
позиці ї
ві д
не
спинити
побїдног о
ход у
у-
ги
на
сцені
вж
е
скінчена
ар-
ганізованнй
француськи и
нарід.
Т
а
залйші м
Францу -
книжки,
газети ,
школ и
на -
й
проповідуют ь
сере д
ріжних
Дубля н
а
ж
д
о
Чижок ,
себт о
країнськог о
народ у
д
о
створен -
тистка ,
чудесн е
дитя .
Кождий
зів,
а
погляньм о
н
а
сво є
власн е
життя .
Ми ж
н
е
прям о
магаютьс я
впоїт и
українсь -
дикунів
гасл о
самоозначення ,
майж е
дві
тритин и
всег о
львів-
ня
своє ї
соборно ї
й
суверенної
х
о
р
знаменитий,‚прекрасни й
і
щ
о
розбивати ,
ми
щойн о
будуєм о
сво ї
організації ,
щойн о
ком у
народов і
почутт я
поко -
гасл о
визволенн я
зпі д
чужи-
ськог о
фронту .
Думка ,
щ
о
ц
я
держави .
Орієнтуючис ь
на
вла-
прсчудний.
Приготовлявс я
д
о
в початка х організаційног о
життя .
А
скільк и
т
о
перешко д
тре-
ри,
рабств а
й
приниження
нецького'панування .
Вон и
при-,
батері я
могл а
^засипати "
сні
сили,
вироблююч и
їх
т
а
ви-
спіпу
всег о
оди н
місяць,
але
в
станлену
ріжних
сенними"
розбивают ь те,
е
б нас
а
перебороти ,
шоб и
вдержат и
якунебуд ь
з
трудо м
по -
пере д
московськи м
лаптем .
Під
зѓгають,
щ
о
африканськ і
нігри
Льві в
гранатами ,
пригаду є
ме -
ковуюч и
все
нові
й
нові,
зміц-
співа є
чк
соловей ,
щ
о
мож е
;ш-
організацію ,
аб о
оснуват и
другу.
Скільк и
т
о
в
на с
большевикам и
ще
більш е
ніж
в
можут ь
мат и
сво ю
суверенну
ні
німецьку
гумореск у
з
часі в
няючи
лав и
борців ,
українсь-
ступит и
н
а
першорядні й
сцегг.
дорадникі в
та
всіляког о
род а
критиків, ш о
своїми
роблять ,
„спа -
часи
царат у
затроюєтьс я
душ а
державу ,
можут ь
мат и
орієнта-
війни
п. н.
„Я
к
мали й
Морі ц
Ікий
нарід
з
глибоко ю
віро ю
ві
В
с
е
т
е
смішн е
і
незгідн е
з
прав-
радам и
звичайн о
нічого
иншог о
не
а
тільки
й
думк а
українськи х
ма с
гасла -
цію
на
власні
сили,
ал
е
Ўкраїн-
представля є
соб і
війну".
Це й
сво ї
власні
сили
вийд е
пер е
дою .
Таки м
балясто м
вакиду-
щ
о
друг і
з
трудо м
будували .
А
д
о
тог о
всьог о
ми
ресів, спільност и
і
братерства ,
спільности
інте-
ці
д
о
цьог о
щ
е
не
дорости .
Б
о
погля д
свідчат ь
про-.цілкови -
можце м
у
визвольні й
бороть -
ють
часопи с
і
щ
е
обурюються ,
треб а
ш
дорахуват и
бу
і прибитим ,
н
на
погон ю
з а „гонорами" .
поневолений ,
Мабуд ь
тільк и
історії
та
дол і
ротьб а
з
а
визволенн я
з
під
чу
т
и
й
бра к
навіт ь
найелементар -
бі,
хочб и
вон а
точилас я
к.'ли
такі
опис и
лагодиться.
тому ,
щ
о
наш
нарі д
в
вікам и
щ
о
бу в
рабом ,
по -
Українці в
Москалів .
жннецько ї
окупаці ї
своїх
з
е
нійши х
понят ь
ВОЄННОЇ
техніки ,
сотки
рокі в
і
пролил а
цілий
о
І Ірнзнаниє
добр а
річ,
але
коли
ниженим
проявляєтьс я у
нас
організуватися , б о
отѓ а
хороблив а
амбі -
мель,
боротьб а
з
а
створення
Большевик и
-всіма
засобам и
артилері ї
т
а
воєнно ї
штук и
кеан
ќрови.
є
якас ь
міра .
А
коЛи
бе з
міри
ція ,
яка
рівно ж
е
да є
на м
змог и
всяк а
так а
власної
держав и
н
а
всіх
мова х
намагаютьс я
впоїт и
в
душ у
у-
взагал і
у
згаданог о
ќореспон -
хвалимо ,
т
о
забиваєм о
самі
в
акці я
сходит ь
особист і
спор и
1
урази .
Люд е
думают ь
дуж
е
і
всім а
народам и
називаєтьс я
країнськог о
народ у
почутт я
дента,
а
цег о
чейже
мусим о
ви-
Постановам и
й
чекистським
соб і
почутт я
самокритики ,
а
це
часто ,
щ
о
вони
ведут ь
громадськ у
роботу ,
а
н
а
ділі
це
сварн я
революційно ю
боротьбою ,
ал
е
слабост и
своїх
власних
сил,
по-
магат и
ві д
людей ,
кол и
вони
канчуко м
українськог о
сепар а
шкодит ь
наці ї
і
тим,
щ
о
їх
хва -
кілько х
„лідерів".
Люд е
наш і
дуж е
част о
не
вміют ь
щ
е
розрі -
для
українськог о
народ у
та -
:
чутт я
потреб и
увес ь
час
спира-
тнзм у
ніхто
вж
е
н
е
спинить:
хочут ь
бут и
критикам и
воєн-
лите ,
б
о
вон и
бачать ,
як
то
деѓ-
ку
боротьб у
большевик и
жиятн
спра в
особисти х
від
громадськи х
і організаційних .
А
не
І
тися
на
свог о
старшог о
й
білі
він
буд е
жит и
й
ширитися ,
п
о
ног о
діла.
к
о
можн а
добитис я
похвали
і
називают ь
контр-революцією .
розуміют ь
цег о
головн о
сам і
так и
„лідери" .
І
чере з
т
е
так
йд е
!
шог о
„брата "
Москаля .
Ос ь
н
а
кгг
на ш
нарі д
н
е
осягн е
свог о
2.
Висказ ,
щ
о
бу в
зака з
стрі
б
е
з
великог о
труду .
наш а організаційн а праця . 'так у саме тему розписуєтьс я
наш а
організаційн а
праця .
'так у
саме
тему
розписуєтьс я
Коли
Ѓіндуси
ведут ь
бо -
державног о
ідеалу
ляти
на
Льві в
„з і
згляді в
куль-
турних"
не
вірний.
Таког о
при
`Н.
М.,
Гемтремк ,
Миш .
Вити-
каз у
н
е
бул о
і
йог о
не,
бул о
н
о
к
дістал и
і дякуємо .
Нем а
що
потрібн о
тому ,
щ
о
навіт ь
пі-
В.
Будзиновський .
'суді,
б
о
Калішковск і
не
ма в
віддав ,
ані
відшкодованн я
н
а
м
радіт и
з
вистав и
„Тарас
фа
високог о
замку .
В
ноч и
еля
.міжнародних
постано в
тільки
війска,
щоб и
старшин у
заплатив .
.
Бульба" ,
б
о
в
ні й
зроблен о
ка-
розбивал и
і
рабували ,
в
день
PRAWEM I LEWEM.
Льві в
я
к
укріплене
тод і
міст о
рикатур у
з
наши х
славних
ко-
Львов а
спіймати
і
передат и
ка- І
Перемиськи й
старост а
Ада м
сиділи
безпечн о
у
батьк а
під
о
підляга в
обстрілови .
Коли б
та -
заків .
Тара с
Бульб а
і
козаки
тови
-
ІСтадніцк і
н
е
позволи в
161 4
р.
хороно ю
замковог о
гарнізон у
кий
зака з
був ,
т
о
я
мусівб и
пр о
являютьс я
на
ди-
Старости ,
обовязан і
бут и
І Корняктов и
вписат и
д
о
грод-
Батьк о
Бялоскурски х
бу
в
ур
я
него
знати ,
будуч и
при
облоз і
кунам и
і простаками ,
шляхт а
польські м тлі
а польсь-
В
р.
1661
сяніцький
староста'кільк а
королівськи х
ѓѓрѓѓќазів,'сторожами
права ,
самі
заохо- І
'ських
книг
протест у
безпраі
днико и
старости .
Львівчик и
Львов а
майж е
вес ь
час,
сперш
у
ка
виідеалізувана .
Сини
діста в
прика з
стягнути
від
вла-
аб и
при
оружні й
помоч и
шлях-'чувал и
шляхт у
д
о
безправств'І
ног о
вирубанн я
Корняктовог о
зверталис я
п
о
ратўно ќ
д
о
ста-
як
адютан т
4.
Гарматног о
пол -
стителя:
Динова ,
Ґроховського,(т и
Перемищин и
і Сяиіччини
ви-!свої м
власним
приміро м
і
самі
ліса.
рости,
але
н
е
йог о
сила
бул а
ку,
а
відта к
я
к
комендан т
Гру -
якісь
гроші .
Старост а
візва в
руши в
прот и
опришка .
Коли
в'утруднювал и
т
а
унеможливлю `
помогт и
їм,
Брат и
Іван
і
Павл о
Фредр и
п
я
Півден ь
цего ж
полк у
(4.6а -
е
козацьки х синів.
їх
Тарас а
н
подобают ь
ніяк
на
Д
о
тог о
навіть
вира з
лиц я
яе'іукраїнський.
д
о
того,''як
зако н
казав ,
шлях-
падолист і
1624
р
.
прийшо в
неѓ-1 вал и
виконаігн є
присудів .
Вон и
бул и
банітам и
й
інфамісами .
Бувало ,
щ
о
сильний
шляхти ч
терії
в
Підбірцях ,
Винника х
І
Видно, що
теперішні
господарі
ту.
Прийшо в
воро г
Ґроховсь -
вий
прика з
від
короля ,
старос-)самі ,
полагоджуюч'и
сво ї
спор и
Обовязко м
перемиськрг о
ста -
напада в
с
а
старосту
в
йог о
Чижќах )
т
а
заступни к
коме н
Україн и
воліл и
виставит и
„Та-
ко'го` Ооолінські
з
військо м
і
та
пішо в
на
чолі
600
люди й
н
а
з
шляхтичами ,
ба,
й
з
другим и
рости ,
Адам а
Стадніцького ,
бу-
власній
резиденції.
Таки й
ста-
дант а
4
Г.
полку.
Н
е
чу в
я
на-
рас а
Бульбу "
московським и
та
гарматами .
Здобу в
Динів,
ал
е
Ланьцут .
Банди т
утік,
але
воя-
старостами ,
н
е
йшл и
д
о
суду,
л
о
ймит и
ї
х
і
скарат и
на
горло .
роста ,
яком у
тяжк о
бул о
обо-
віть
ѓгро
таки й
зака з
ві д
стар -
польським и
силам и
я
к
ўкраїн-
не
вдоволивс я
стягненнєм
при
ки
старост и
наздігнали
йог о
і
а
б
о
й
сило ю
противилис я
при-
Пан
старост а
взя в
їх
в
1616
р
.
ронити
себ е
самого ,
ледв и
ч
и
ш
н
н
ИНШИХ полкі в
артилерії ,
я
к
ськими .
суджено ї
суми.
Запали в
місточ
розстріляли .
Бра т
тог о
банд и
суда м
і
королівськи м
декретам .
під
сво ю
опіку.
міг
власно ю
міліціє ю
виекзек-
поќ.
от .
Воєвідки ,
(арт .
У
.
С
.
ко,
вирабува в
костели
і
міщан .
та,
на
котрі м
виконан о
много-
Немили м
соб і
особа м
старост и
Скальськ е
староство ,
котр е
вуват и
прису д
на
бутні м
шлях -
А. Ш^
Блекстон ,
Масс .
Не
мо-
С.)
сот.
Буѓрим и
(полк .
арт .
С.
З
а
с
е
заплати в
20.000
зл
.
від-
кратний
прису д
трибунал у
самі
утрулііювал и
веденнє
пр о
протизаконн о
бул о
в
рука х
тичу.
ж
н
а
домагатися ,
щоб и
всі
цер-
С
.
)
т
а
поќ.
nop .
Балтри ,
котр і
шкодованн я
н
е
Осолінські
приказ и
короля ,
завда в
старо -
це'су
і
давал н
поміч
не
тому,
Никола я
Осоліньского ,
корол ь
кви
звалис я
„Українськ а
цер-
В
1606
р.
Гербур т
з
Добр о
майж е
кождог о
дня
прнїзджа -
але`
староста !
сѓу
д
о
суд у
о
заплат у
200,000
х
т
о
в
суді
виграв,
але
засудже -
д
а
в
1660
р.
Єронімов и
Лянцко -
ква",
б
о
є
свобод а
релігійн а
і
мил я
зібра
в
велик е
війск о
.
ли
розвідчог о
пун{с-
Рамулт ,
шляхти ч
в
Голучков і
зл.
Хо ч
прот и
процесу
запр
о
ному.
Старости ,
заміст ь
`
ронському .
Осоліньскі
н
е
всту-
кожди й
мож е
належат и
д
о
якої
вдари в
н
а
Хотинец ь
Станісла -
ту.
до' нашог о
на
Чортівські й
Скалі .
Нато -
б
у
в
ватажко м
опришків ,
щ
о
в
тестува в
1625
р
.
вишенськи й
місів
карат и
на
горло ,
брал и
їх j
пався.
Лянцкороньск і
Пішов )
місць
бу
в
нака з
„щадити "
аму -
хоч е
церкви ,
католицької ,
пра-
ва
Стадніцкого .
Здобу в
дві р
і
р.
1634
порабувал и
жид а
Єлєня
сойми'к,
су
д
жалоб и
гге
відки -
в
опіку,
і
своє ї
влад и
надужи -
брат и
староств о
власни м
війс-
злупи в
його .
Окрім ,
скарбів ,
ніцпо,
який
бу в
зрозуміли й
і
о
-
вославної ,
протестантсько ї
чи
і йом у
забрал и
70,000
злотих .
нув.
Проце с
тягнетьс я
щ
е
п
о
вал и
прот и
делятора .
Старост и
ком.
Осоліньск і
н
е
видержа в
і
взя в
6
гарма т
і
160
комплєтно -
правдани й
з
огляд у
н
а
бра к
ар-
яко ї
иншої .
Зат е
у
назва х
тих
Рамул т
замордува в
тре х
опри -
смерт и
старост и
прот и
йог о
сило ю
н
е
позволял и
виконува -
здав-Скалу .
гайдуцьког о
зазброення .
тилєрійськог о
стрільн а
в
Ар -
церко в
повинн а
бут и
назв а
-
шкі в
і
грош і
жид а
загорну в
сина
Юрі я
о
Ооплату
братови )
т
и
королівськи х
мандатів ,
звер-
В
і
д
ШЛЯХОТСЬКОГО
бандита ,
Самог о
С. Стадніцког о
увязни н
країнська "
н
а
перші м
місци.
І
сам-
Сяніцьки й
старост а
пр и
бандит а
200,00 0
зл
.
(оди н
міді'-
нених
прот и
них
многократног о
інфаміс а
і
бані-
і
вкину в
до.своє ї
вязниці
в
так:
^кр .
гр .
кат .
церква ,
Ук р
Виска з
шан,
помоч и
шляхт и
арештува в
Ра-
он
швайцарськи х
франків )
з
а
кореспондента ,
Перемиськи й
старост а
Ада м
та
Красі цког о
корол ь
відбира є
Малнові .
Випусти в
аж
тоді,
ко -
православн а
церква ,
Укр.
пре-
щ
б
мулта,'скува в
і
посади в
в
за
м
шкоди ,
як
і
мусіли
бут и
пр и
Стадійнќі
пускаєтьс я
на
банд и
ja
1640
p.
долинськ е
староство .
ли
ві д
нег о
вимуси в
ўПокоряю -
він
не
знає ,
хт о
таки й
прн- 1 звитеріяйськ а
церкв а
і
т.
д.
Ш
о
ќові й
тюрмі .
В
наслідок
жало- j
ќаз
вида в
військов а
и
свідчить ,
ві н собі ,
важн і
ч
ци -
"ібройній
екзекуції
судовог о
тизм .
В
1614
о
лісів Корнйкт а
р.
висла в
д
бо -
Д
о
Долин и
поїха в
королівсь -
,
!
:
стратиѓ
зобовязання .
Стад- '
1
'""'д о
инших^пра в
зазначимо ,
ш
о
би
жінки
увязиеног о
судови й
льна
влад а
я
к
лекрету!
ляновецьки х
50 0
кий
секрета р
Ягодинський,
ніцкі,
вихопившис я
з
вязниці,-
В
и
знаєте'Найкращ е
відносини
трибуна л
н
Шоѓвков і
прика-
маД о
труд у
завда в
що-
В
Польщ і
бу в
таки й
лад,
щ
о
хлопі в
під
охороно ю
200
жон -
щоб и
і
староство
відобрати .
ані
дума в
виконуват и
в
своїй`'тромаді ,
а
ти
м
самим
зав
Рамулта . зара з
на
'-випустити,
б
и
провірит и
такі
факти .
не
ли
ш
небезпечн о
бул о
вико -
нярів,
вируба в
ліс
і
д
о
Ляшо к
Красіцкі
Зраз у
не
впусти в
йог о
зобовязання .
Брато м
вимушен і J
Станісл а
визнається ,
Як
повест и
справу.
старост у
засуди в
120
гриве н
Зѓ
Наведени й
фак т
(кол и
нуват и
готови й
присуд,
ч
и
ко-
вивіз. 1000
фі р
дров .
д
о
міста. Впусти в
аж
тоді ,
кол и
ва
бу
в
.перемиськи й
староста !
А' правні,
пбрад и
належат ь
д
о
і рік
тюрми ,
жид а
Єлєн я
иа
2401
приймемо ,
щ
о
він
дійсн о
пра -
ролівськи й
приказ .
В
Польщі !
В
1660
стрий ський
е
катафальку , напада є
староста ,
король !
Викину в
р
кол и
д
о
нег о
прийшо в
возьни й
з
ві-
Адам ,
котри й
стану в
п
о
старо- )
адвоката ,
а
не
д
о
нас.
0
гривен;
обо х
під
загрозо ю
ін-
вдивий )
пр о
покаранн е
стріль -
був
таки й
лад ,
щ
о
й
су
д
мі г
старост а
Конєцпольск і
щ
ле-
званнєм ,
щоб и
вшанува в
кор о
ні
брат а
і
розпоча в
з
Гербур -
фамї ї
горл а
б
о
увязнил и
ця
з
а
публичн е
нищенн е
пбдь -
стягнути
на
себ е
біду ,
я
к
кори -
жав
на
н
а
лівськ у
волю .
Коли
то
й
коро -
том
війну.
В
160 7
р
.
Гербурт і
шляхтича ,
п
е
спійманог о
на
го -
Ськог о
памятник а
вказувавб и
ста в
з
і
свог о
прав а
і виконува в
СПРАВЛЕННЯ :
В
виказі
Стри й
яворівськи й
лівськи й
секрета р
увійшо в
д
о
і
зібра в
700
воякі в
і
руши в
н
а
рячім.
свій
обовязок .
He
на
наш е
рабство ,
ал
е
радше ( — жерт в
з
Трентон ,
-к-""" -
Н.
Дж „
з
16-
Полковник,
пізніѓѓший
міста,
Красіцкі
спійма в
йог о
з
t
Прот и
шляхотськог о
оприш -
старосту .
Вдари в
н
а
старостин-'на
це й
високи й
моральни й
уро-,падолист а
ім
я
Ф
е
В-164 7
р.
ШЛЯХТИЧ
Петр о
Ќа`
польськи й
Ян
Собескі .
цілим
йоѓ д
покотом ,
закува в
y j
ка
Жигмонт а
Стадніцког о
в
{
ські
Нижанковичі ,
розби в
і
ро -
вен ь
українськи х
старши н
та
ї
х
пропущен о
лиќс а Калужняка .
Зложи в
$1
лішковск і
покалічи в
львівсь-
з
двор а
вдову ,
і
маєтк и
`стрий-
кайдани,
вкину в
д
о
вязниц і
в
Ланьіігуті,' ксгѓрќй
сило ю
пики-
памнтіишлем стану в
зігна в
війск о
старости ,
та
пѓ-
розўмінн е
своє ї
відвічальност и
Витинк и
з
газе т надіслали:
К
ког о
міщанина ,
з
а
щ
о
на
львів-
ськог о
староств а
взя в
в
посі-
нўе
кллђканацять
шляхтичі в
з
ратуш н
іувІлЬйи в
а
ж
п
о
трех'шо в
на
Перемишль .
Пі д
Пере -
пере д
державою ,
яко ї
закон и
Відікавска з
Филаделфії ,
Па.
ськім
ратуш н
засудил и
йог о
на
данне.
Трибуна л
засуди в
їх
маєтків,
вирабува в
і
зруйиу-
днях.
Королівськ і
манда'ти
н
а
Знесінню,
бул и
дл
я
них
святими .
з
йонкерс .
100
гривен
і
6
неділь
вязниці.
ског о
на
зворо т
староств а
Собє -
вдо -
Темни к з Юнгставн. О
вав
кількадесят ь
сі л
ї
міѓ г
і
мав
староста.відкинув
з
погордо ю
і
артилері ю
устави в
Hq
Балиіг і
Безумовно ,
щ
о
польськ і
И. ,
А
з
(о . Сполітакени ч
.
Стендре т
з
Нюарк ,
Н
-
Калішковск і
завда в
львівськ у
ві
і
н
а
заплат у
30,000
злоти х
н а
совіст и
безлі ч
мор д ів,
бул о
дал і
сидіии а
старостві .
І під
Божо ю
Муко ю
і
чере з
митник и
треб а
бул о
усунути.
па -
І Дж. ,
Д
старшин у
д
о
суду.
Трибуна л
відшкодовання .
Перемиськи й
З
а
приміро м
старості в
ішл и
кількаиацять
приоді в
на'б`ані-
засуди в
бурмістр а
і
лав'ннків
шіст ь
за -
Д
о
цего-одна к
бул и
з
Н
ю
Иорк ,
Н
старост а
діста в
прика з
то
й
ті,
щ
о
За'старост у
виконувал и
ц
і ма в
ю
й
інфаК(ііо`.` Хт о
вбити , його.
хотіс ,
мок ,
в
годи н ‚бомбардува в
засі в
замку'тдк и
відступив.
котрі м
староста ,
неѓ стрільц і
ал
е
цивільн а
покликані,В. і Юрковськи й
:
влада , И.,
зверну- 1 Па.,
В
Білоруськи й
з
Честер.
(міськиК
судів) ,
щ
о
„мають )
прису д
вйекзеквувати .
Ал ?
Со -
владу ;
Кол о
1590
р
.
Непокоїли
прав о
Перемись -
А
ж
бачучн,
щ
о
н
е
і
н
а
їх
aj-pecy
повине н
О
.
Ќостю к
з
Гейзлетон ,
Па
дати ,
голов и
пі д
катівський
бескі
ма в
більш е
війска,
отж е
Льві в
і
його ,
передмістя
дв
а
возьме ,
кий
староста
Красіцкі
дістав
меч".
Скінчилося
на
самі м
прн-
дні
стрийськог о
староств а
не ,
‚тис я
шан .
кореспондент .
Стар -
М.
Мостови й
з
Рачестер ,
И.
П.
син и
Бялоскурского ,
бурггра -
С
І
шипа ,
яки й
ра з
дозволнть'Н .
Машталє р
з
Гемтремк ,
Мнш.

Н.

Ч. 273. 1 СВОБОДА , СЕРЕДА , -З-г о ПАДОЛИСТА , 13-7. З УКРАЇНСЬКОЮ
Ч.
273. 1
СВОБОДА ,
СЕРЕДА ,
-З-г о
ПАДОЛИСТА ,
13-7.
З УКРАЇНСЬКОЮ
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ.
п
і
д
артистични м
зглядр й
як
городил а
дійсно, рясним и
опл е
найкращ е
Щ
о
д
о
цег о
нем а
ні-!
скам и
т
а
домагалас я
додатків ,
якого, сумніву. І нема дива,
бо ж
виступали такі сили як: Марі я
але
на
жал ь
додат и
не
бул о
до -
зволеио .
,
Машир ,
Олен а
Діброва ,
Михай -
П
о
концерт і
п'ропонували
хо -
ло
Швець
і Юрій
Басманів. Во -
ров и
участ ь
в
други х
виставах .
ГАВАНА ,
КУБА .
ни
дістал и
ві д
публик и
належну)
Треб а
том у
радіти ,
б
о
такі
ви -
Як
ми
реагуєм о
н
а
проце с
Пет-
і
заслужен у
овацію .
ступ и
в
українськи х
строя х
і
з
люри.
Діяльніст ь
Запомого -
Співали:; ,Дніпр о реве"
Дени-
українським и
піснями
лопуля -
вог о
Комітету .
са
Січинськог о І „Ой
ходил а
п
о
рнзуют ь
наш е
імя
більш е
я
к
опеньки "
Лисенка.
Об і
річи,
як
всяк а
друг а
пропаганда .
ЗАГОРІЛІСТ Ь
ПЕТЛЮРІВСЬ- !
сказано ,
виконан і
з
і
скінченим
Концер т
закінчен о
адісам-
' КИХ
НЕДОБИТКІ В
Н
А
ОСТ -
артизмом,
але мимо
цег о
обі
бльо м
національних
прапорі в
РОВ І
КУБА ^
пісні
не так
дуж е
надавалис я
д
о
ріжних
народностей .
Був
ц
е
ім-
Слава
й
честь тоб ц
б^атьку 1
О-
того, щоб и
виявити
чар
і
силу
позантни й
На
перед і
тамане,
замучени й
кляти м
Жи -
нашо ї
пісні
н
а
тім
міжнародні м
стоял а
„Мис е
К#Дюмбія "
з
аме-
иогою-комуністом.
Ста в
д
міг розвинут и
е
концерті,
,
Михайл о
Швець )
рикаиськи м
прѓапором.
А
л
о
батьку,
кістко ю
в
горл і
кляти м
сві й
могучи й
го'-
праві м
боц і
недалек о
від
реї ,
ЦИҐАРЕТК А
ЯК
А
ВЕД Е
ПРОВІ Д
ворогам.
Щ
о
не
мі г
т
и
з
а
жиг -
лос,
ал
друг і
співак и
ні,
а
це І
виднів
на ш
українськи й
синьо-
;И. не твій Ду х докаже ! З а ца- велик а шкода . А
;И. не твій Ду х докаже ! З а ца-
велик а
шкода .
А
ж
просилас я
жовти й
прапор .
ЯкийоьЗапо -
РЯ
Миколу
II.
т
а
з
а
цісар я
ще
хо ч
одна
пісня,
але
не
було
з^
Хору .
Фраиц
Посиф а
І,
кла в
на ш
на-
БІЛІОНАМ И
для
неї
місця ,
б
о
програм а
бу-
Лисенк а
н
е
задоволивс я
тим ,
РІД голови . Карпати , Галичина ,
ла
точно
означена
і
не
можна
щоб и
стоят и
наши м
прало -
І сибірсь -
(ява,
Франція , широк і
бул о
нічог о
додати .
р
о
м
позад у
других ,
а
протііс -
кі
ПУСТИНІ гет ь а ж
у
Владивос -
П
р
и
тій
нагод і
дозволим о
со -
нувся
й
вийшо в
на
пере д
сцени.
тоці
политі
козацько ю
кровю ,
бі
щ
е
н
а
таку
замітку .
Квартет
Чест ь
йомуз а
те,
так
треб а
цо
-
кровю
синів
України .
Т
а
нарі д
це
одн а
цілість.
Ц
е
виступают ь
ступати .
Коли'
малі
Голяндц і
НАШ не питав на жертви , а го-
чотир и
особи ,
щ
о
зливаютьс я
гордятьс я
собо ю
то-
й
ми
горд о
П.сно ревів „Бож е
НІ"
цар я
хра -
н
а
сцені
і
в
пісні
в
одну .
Том у
спосіб
Кемел
є якраз тим, що
по-
держі м
свій
національний
пра -
Дрўѓі ж
знов а
славословќ -
не
треб а
виходит и
п.
Шевцев и
nop ,
з
а
яки м
стоїт ь
40
міліоно -
ЇЙ иншого покровителя . Про-
Бога
з
ряд у
о
два
крок и
вий
нарі д
і
славн а
минувшина .
сили
„мудр о
на й
прово -
'вперед
других ,
співа є
со-
жадає так
дип.
нам",
т
а
куда,
з
а
що ?
льо.
Можн а
і
ц
е
робити )
Схаменіться,
лю`де!
Схамепу -
спокійн о
стояч и
одні м
ряді
з
LEHIGLI VALLEY
другими .
Н
а
европейсь-
жаден
инший виріб не може на-
ГІІШ.ін у бі й
за'волю.'з а
`
к
і
й
концертові й
і виступат и
кол и
треб а
в
ніякій,
сцен і
Непожадан і
такого
не
)
EXCURSION S
практикують .
рів-)
Неньк у
У'країну
н
о
ж
рухи,
які
оживит и
Чотнрокутник
смерти .
Вира -
Щоби сказати чисту правду в инший
-
давляюче число курців
шо
віть
рівнатись ім в другім
степени.
пісню,
особливо ,
мают ь
кол и
т
і
рухи)
туватись
не
бул о
сили.
в
ансамбл ю
н
е
гармонізуют ь
з)
Впали
стяги.
рухам и
других .
А
це
можн а
-бу-
Кричіть,
„зрада!
зрада! "
під-
л
о
завважит и
п. Машир .
Всі
шіптували
вороги.
„Оце й
о
О-
ті
рухи
пізні-
гаман Петлюр а
ва с
зрадив .
Ва с
ще ,
ал
е
виходи в
дуж е
продав
панам,
а
са
м
утік
гень,
неприродний.
i
СНІ, „Зрада-ганьба " ревіл о ту-
повторялося ,
в
згармонізувалис я
почато к
Тому ^ щоб и
кращ е їх
так е
LV. HUDSO N Termina l 1
не
зали- (
поумне
п.демя
й
вирікалос ь
йо `
шити .
sey City (Exchange PI. Sta.) 12.20 A.M.
LV. Newar k (Ellz . an d Meeke r Aver )
го
імени.
12.45
A. M. Returning
BV.
ScrtaTon '
Ні,
він
н
е
зрадник
Згину
в
на-
Д
о
тог о
наш а
просьб а
д
о
п.
s^о
Р.
м. ;
wilkes-Barre
б.зо
р.
м
.
чс
горой
на
свої м
пості.
Н
е
за -
Шевця .
Рад и
Бога ,
киньте
до )
Як-
щоб
всі
цигареткн
були
так
добрі
ховався
він.
Розумів ,
щ
о
нарі д
біса
ту кучму,
яка
вИдніє
на
фо -
як Кемел, вн не чули би з а сп`еціяльні .nmi тупоумни й ще . Ві
як
Кемел,
вн
не
чули
би
з
а
сп`еціяльні
.nmi
тупоумни й
ще .
Ві н
ува -
тоґрафі ї
і
як
у
В
и
насадил и
н
а
жавсь
чистим.
Совіст ь
йог о
н
е
голову ,
кол и
співали.
Та ж
є
приправи для
створення
шігаретки
доб-
докучала
йому.
гарні
козацьк і
шапки ,
щ
о
а
ж
DECEMBER
Пі Ь
рої
на
горло.
Нічого
не
може
заступи-
мил о
н
а
них
глянути.
А
пре -
Зробили
йог о
зраднико м
во -
и
найліпшого
тютюну.
цінь естетичне
вражінн є
відгра -
SPECIAL Тг. ш
Lv. HURL-ON TERM-
рогн, щоб
зневірит и
нарід ,
од
-
т
INAL ti.55 P.M. SAT.
вае
велик у
рол ю
і
вон о
зали -
нак
самі
доказали ,
щ
о
ні ,
щ
о
гу .
EXCHANGE PLACT:
шаєтьс я
на
довг о
в
памяти .
А
STA JERSEY ,CITY.
нін
мучени к
з
а
вол ю
народу .
12.05
A. M .
LV.
О ДМП, К. J. Жттш
ми
так
хотілнб ,
що б
п
о
нас
за -
Ного
тінь
нас
кличе
й
ярко
СОШРЕЖТ. YVUUton-!
NEWARK 12.30 A.M.
дишинс я
в
чужинця х
гарний
(ELU#BETB StMaek-
пригадує,'що '
є
у
На'с`
підли й
ER AVEJ.) KETNRN-
споми н