You are on page 1of 4

УКРАІНСЬКІ4ИІЙЕ.

ч Н^ 1 U K R A I N I A N D A I L Y

ТРИ Ц Е Н Т И .
УРЯДОВІЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

Ч.
v

27a Д ж е р з и С и т і , Н . Д ж . , с е р е д а , ЗО. п а д о л и с т а , 1927.


OFFICIAL ORGAN OF TUB UKRAINIAN NATIONAL, ASSOCIATION, lac.

I
„МОКРІ" ЗА РЕФЕРЕНДУМ У СПРАВІ
У ТУРЕЧЧИНІ Є БІЛЬШЕ
НОК'ЯК

КОНСТАНТИНОПОЛЬ,
МУЩИН. .
Жї-

26.
РЕВІЗІЯ

4. п а д о л и с т а
в
ПОСЛІВ.

^Польонізаційні
У К Р А Ї Н С Ь К И Х

ц. р . відбулася
VOL. XXXV,
П О Х І Д НА
,
УКРАЇНСЬКЕ
Her. 2 7 8 .
Ш К І Л Ь Н И Ц Т В О В ГАЛИЧИНІ,

методи
J e r s e y City, N. Wednesday,November30, 1827.
J.,
ПОЛЬСЬКА ВІДПОВІДЬ СОВІТАМ THREE

у цоті З А П Е Р Е Ч У Є П О Л Ь Щ А , щ о хотять -МІШАТИСЬ у


ПРОГИБІЦІЇ падолиста. —
перепису населення
3 посліднього ревізія в посольськім готелю в
шкільництві,
Т у р е ч ч и н и В а р ш а в і , щ о п р и л я г а є д о с о й Ѓ р а б с ь к и м , не м и н у л и й к а л у с ь -
започатковані ВНУТРІШНІ литовські С П Р А В И .
М О С К В А , 28. п а д о л и с т а . — П о л ь с ь к е п о с о л ь с т в о в р у ч и л о
показується, що . живе там м о в о г о б у д и н к у . Р е в і з і ю п е р е - к о г о п о в і т у . Х о ч а в с в о й о м у ча-
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М М А Л О Б И В І Д Б У Т И С Я В 1928. Р О Ц І . совітському заграничкоиу комісаріитови ноту свого прави-
481,137, б і л ь ш е ж і н о к я к му- Вели, м и м о протесту п о с л і в , сі з і в с і х м а й ш е м і с ц е в о с т е й
т е л ь с т в а , у я к і й в і д п о в і д а є на к о м у н і к а т С о в і т і в , відносно
НЮ И О Р К . .28. п а д о л и с т а . — Т о в а р и с т в о п р о т и в н и к і в п р о - щгггг. П р и ч и н о ю , с ь о г о я в и щ а є ф у н к ц і о н а р і с л і д ч о ї п о л і ц і ї в п о в і т у в п л и н у л и д е к л я р а ц і ї з а
п о л ь с ь к о - л и т о в с ь к о г о непорозуміння. Ся нота е ідентична з
гибіції п о с т а н о в и л о на с в о ї х з б о р а х р о з в е с т и т е п е р к а м п а н і ю б е з н а с т а н н і війни, які в і д 15 у к р а ї н с ь к и х послів: П і д г і р с ь - у к р а ї н с ь к о ю м о в о ю н а в ч а н н я ,
т о ю , я к у п е р е с л а н о Англії, Ф р а н ц і ї , Німеччині, Італії й З л у ч е -
за з а р я д ж е н н е м р е ф е р е н д у м е н а д с п р а в о ю п р о г и б і ц і ї . І.літ в е д е Т у р е ч ч и н а , т а у я к и х к о г о , К о з и ц ь к о г о , Д м и т р Ю к а й т о в с е т а к и ш к о л и , п е р е д т и м
ким Д е р ж а в а м .
Референдум малоби відбутися рівночасно з президіпльнн- погинуло богато мущин. сенатора' КарпінсьгЦго. Поліція українські, поперемінювано У згаданій ноті підчеркуе П о л ь щ а свої м и р о в і наміри й з а -
ми в и б о р а м и в 1 9 2 8 . р о ц і . Я к и й н е б у в б и в и с л і д с ь о г о в с е н а р о - В і д х в и л і , к о л и у Т у р е ч ч и н і з а б р а л а з і с о б о ю д в і в а л і з и з в с ю д и н а у т р а к в і с т и ч н і , а т о й) п е р е ч у є о х о т у м і ш а т и с я у в н у т р і ш н і с п р а в и Л и т в и , т а з в е р т а є
дкого г о л о с о в а н н я , він м а в б и б у т и о б о в я з у ю ч и м д л я сумління знесено м н о г о ж е н с т в о й т у р е - п а п е р а м и й дві теки; у посла чисто п о л ь с ь к і , Д і й ш л о д о т о у в а г у на конечність полаг одити п о л ь с ь к о - л и т о в с ь к о г о спору,
всіх м е ш к а н ц і в к р а ю . ц ь к а ж і н к а с т а л а с я в і л ь н о ю , П і д г і р с ь к о г о , я к и й б у в ѓѓрису го, щ о тепер в повіті животіє з причини прилучення до П о л ь щ і Виленської округи й д о м а г а -
з а й ш л и т а м т а к о ж значні змі- тний підчас ревізії,, п е р е в е д е н о ледви к і л ь к а українських ш к і л , е т ь с я з а к і н ч е н н я „ в о є н н о г о с т а н у " , я к и й і с т н у є між Литвою а
За к а м п а н і є ю з а я в и л о с я б о г а т о в и з н а ч н и х п о л і т и к і в , н ќ і
ни у д і л я н ц і п р а ц і . Т у р е ц ь к і к р і м т о г о о с о б и с т у р е в і з і ю , а б у л о їх к о л и с ь д у ж е б о г а т о , н е ю ш е в і д 1 9 2 0 р о к у .
певні, щ о т о г о р о д а п р о г р а м а м о ж е д о в е с т и д о р о з в я з к и п и -
ж і н к и п р а ц ю ю т ь т е п е р м а й ж е д н а ч е не з н а й д е н о н і ч о г о . бо повіт щ о д о проценту укра- У московських політичних кругах викликала згадана йота
тання.
всіх р о д а х праці, як у проми- В е ч е р о м з я в и л и с я п е р е д по- ї н с ь к о г о н а с е л е н н я р а х у є т ь с я н е м а л е з д и в о в а н н я й її у в а ж а ю т ь з а д н п л ь о м а т и ч н и й м а н е в р
іі, т а к і в т о р г о в л і . г с о л ь с ь к и м г о т е л е м функціона- о д н и м з п е р і щ х в Галичині. О- П о л ь щ і , ш о б и в и к л и к а т и п р и х и л ь н е д л я с е б е в р а ж і н н я на н а -
ДЕМОКРАТИ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДВІЧАЛЬНОСТИ О д н о м і с т о А н г о р а ; т е п е р і ш рі с л і д ч о г о у р я д у в д р у г е й х о - д н а ч е й ці н е д о б и т к и с і л л ю в о - р а д а х Л і г и Н а ц і й , д е н е з а д о в г о має о б г о в о р ю в а т и с я п о л ь с ь к о . -
на с т о л и ц я Туреччини, відзна тіли дістатися д о г о т е л ю , т а ці в ш е х п о л ь с ь к о ї м а ф і ї , к о т р а л и т о в с ь к и й с п і р .
ВЕСТИ СЕНАТ. ч а є т ь с я т и м , щ о в ній ч и с л о цим р а з о м с т а н у л а їм на п е р е - п о в е л а на них о с т а н н і м и діѓями
НЕ Х О Ч У Т Ь О Р Г А Н І З У В А Т И П Р О В О Д У .
м у щ и н п е р е в и с ш а є ч и с л о жі- ш к о д і м а р ш а л к і в с ь к а с т о р о ж а , е н е р г і й н и й н а с т у п . О т о ні з в і д - ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ПРОСИТЬ ФРАНЦІЮ УСПОКОЇТИ ПСЛЬЩУ.
нок. яка з а б о р о н и л а ф у н к ц і о н а р а м с и ні з в і д т и г р о м а д а П е р е й о - АМБАСАДОР КРЮ КАЖЕ, Щ О НАСТУПИЛА НЕБЕЗПЕКА
В А Ш И Н Г Т О Н , 28. п а д о л и с т а . — Х о ч а респуОінканська
поліції в х о д и т и д о г о т е л ю , в я- з е ц ь , М а й д а н , К а д о б н а й Д о л - д р у г о ї с в і т о в о ї ВІЙНИ.
партія н а й ш л а с я в сенаті в м е н ш о с т и , д е м о к р а т и ч н і с е к а т о р и потів о д е р ж у ю т ь від шкільно-
П А Р И Ж , 2 8 . п а д о л и с т а . — Л о р д Крю, бритійський амбасадор
з а я в и л и , щ о в о н и не б у д у т ь о р г а н і з у в а т и с е н а т у , ш о б и н а . ї х К 1
К Н Я З Ь - К Р И М І Н А Л Ь Н И К О Д І - І ` х 7 а к ? е р н и м " я в . я є т ь с я це, го і н с п е к т о р а п о в і д о м л е н н я з
а
Л
1
у Франції, з л о ж и в візиту Ьріяндовм, француському міністрови
п а р т і ю гге в п а л а в і д в і ч а л ь н і с т ь з а в е д е н н є к о н г р е с у . ДИЧУЄ ВЕЛИКЕ МАЙНО. І ,; щ о п і д г і р с ь к и й у в а ж а в 15.
о с о л
в е р е с н я 1927 p., щ о л ь в і в -
заграничнйх справ і просив його, ш о б и Франція поробила
П е р е д о в с і м д е м о к р а т и не б у д у т ь д о б и в а т и с я о б с т а в и т и і з У Д А П Е Ш Т , 26. п а д о л и с т а . ' з а в і д п о в і д н е п о в і д о м и т и пос- с ь к а к у р а т о р і я , з а м і с ц ь д о т е п е ,
в і д п о в і д н і к р о к и , щ о б и н е д о ѓ ї ў с т и ти д о в и б у х у в і й н и м і ж
своїми л ю д ь м и с е н а т о в и х комісій. Кггязь Л ю д в и к В і н д і ш г р е ц . І л а Х р у ц ь к о г о , а ц е й з н о в а з д а в р і ш н ь о ї української мови.,
П о л ь щ е ю й Л и т в о ю , б о з неї м о ж е в и в я з а т и с я д р у г а с в і т о в а
Се з а х о в а н н е д е м о к р а т і в д а є в е л и к е з н а ч і н н є п о с т у ` п о в и м щ о саме тепер сидить в угор- справу впровадила в школах „повшех-і
маршалкови Ратаєви, війна.
ськім криміналі за ф а л ь ш о в а н - щ о в комнаті, в якій н и х " т и х м і с ц е в о с т е й ` н а в ч а н н я '
републиканцям, які тепер т о р г у ю т ь с я зі с т а р и м и р е п у б л и к а к - перево Бріян повідомив одначе а м б а с а д о р а Крю, ш о Пілсудськнй
иямн з а с т а н о в и щ а в к о м і т е т а х . ня ф р а н ц у с ь к и х ф р а н к і в , о д і - д ж е н о р е в і з і ю , о с т а н н і й ггочу д в о я з и ч н е (читай польське),
з о б о в я з а в с я йому, щ о П о л ь щ а перед з б о р а м 1 4
Ліги Надій ме
д н ч и в . в е л и к е м а й н о п о с в о ї м вав б о , м о в л я в , 20 р о д и ч і в д у ж е со-
комуністичний посол Па- в и с т у п и т ь з о р у ж ж я м в р у ц і п р о т и Л и т в и а б о Сов. Союза.
5і т о г о б а ж а л о . Ц е о с т а н н є , р о
ТУРЕЦЬКИЙ ПОСОЛ ПРОТЕСТЎЕ. стрийкови, Альфредови В і н щук.
з у м і є т ь с я , н е п р а в д а , б о у всіх)
дішгрец. Помершнй у Чехо- У з в я з к у з ревізією в соймо- ВЕЛИКА ПОВІНЬ В Л Л Ь І І Р І .
В І Д П Е К У Є Т Ь С Я ВІД У Ч И Н К І В Т У Р Е Ц Ь К О Г О УРЯДУ, Словаччині князь Альфред Він- вім тих селах, в и ї м к о в о чисто
готелі у Варш'аві переведе- С О Т К И Л Ю Д Е Й С Т Р А Т И Л О Ж И Т Т Я ; 10 Т И С Я Ч М Е Ш К А Н Ц І В
НЮ И О Р К . , 28. п а д о л и с т а . — Т у р е ц ь к и й представник д о ш г р е ц б у в ч л е н о м а в с т р і н с ь - н о т а к о ж р е в і з і ї й а р е ш т у в а н н я к р а ї н с ь к и х , р а з о м не Н а й д е т ь с я МІСТА В Т Ж Л О ПЕРЕД З А Л И В А Ю Ч О Ю МІСТО В О Д О Ю .
кої палати панів і бувигим пре- у Л ь в о в і . і 10 у п р а в н е н и х л ю д е й , к о т р і
Америки Агмед М у х т а р Бей, щ о приїхав у ч о р а до Злучених А Л Ь Ж І Р , 28. падолиста. — По 40 годиннім безнастаннім `
б а ж а л и б д л я с в о ї х д і т е й інак-
Д е р ж а в , в и с і в н а б е р і г п і д с п е н і я л ь н о ю з а х о р о н о ю та з а р а з п о - з и д е н т о м міністрів. З а г а л ь н о дощі навістила велика повінь француськии Альжір, щ о лежить
сподіються, щ о князеви Люд- шої м о в и н а в ч а н н я , я к ў к р а ї н
тім в и д а в п у б л и ч н у з а я в у в в і д п о в і д ь на п у б л н ч н и й л и с т б у в - на північнім п о б е р е ж ж і А ф р и к и . З г а д а н а повінь п о з а л и в а л а
НОВА ПОРОДА УКРАІНСЬ- ської. Н а й ц і к а в і ш е одначе з
шого а м е р и к а н с ь к о г о п р е д с т а в н и к а в Німеччині Д ж е й м с а Д ж е - виковн позвол'ить в з я т и участь міста, а сотки людей втратило життя. Повінь обняла простір,
у п о х о р о н і й о г о стрийќа^. а о- К а д о б н о ю . В т о м у селі щ е то-
рарда, протестуючу проти приїзду Мухѓара Бея в Америку. ких УГОДОВЦІВ. в н ќ о с я ч и й 5 0 м и л ь , В і д О р л і н с в и л д о П е р р е г о й на п і в н і ч д о
після д а р у ю т ь йому дальше рік к у р а т о р і я в в е л а б у л а с а к р а -
' С е р е д з е м н о г о м о р я . З а в д я к и т е л е ф о н і ч н о м у о с т е р е ж е н н ю ін-
В і д п о в і д ь М у х т а р а Б е я ц і к а в а тим, щ о він в і д п е к у є т ь с я від Перед недавним часом поль- м е н т а л ь н и й „ в и к л а д д в у е н з и ч -
відсиджуваннє кари, бо якось жинєрів, іо тисяч м е ш к а н ц і в міста П е р р е г о е р а т у в а л р с в о є
відвічальности з а туре`цьку р і з н ю В е р м е к і в , к а ж у ч и , щ о коли не в и п а д а є , щ о б и т а к и й в е л и - с ь к і ч а с о п и с и подали" вістку, ', т о м у , щ о б у ц і м т о б у л о 2 0
життя, с х о в а в ш и с я на недалекі горбки. Сталося се в три годи-
та р і з н я с к о ї л а с я , в і н не б у в т о д і в у р я д і . к н й п а н і б о г а ч в и т и р а в к р и м і - щ о д о в а р ш а в с ь к о ї а і а д и н а с - п о л ь с ь к и х д е к л я р а ц і й . А тггм- п и п о п е р ш і м т е л е ф о н і ч н і м п о в і д о м л е н н ю і н ж и н е р і в , щ о в о д а
н а л ь н і с т і н и . Д о н е д а в н а з г а д а - ї і і л о п р о х а н н я на з а т в е р д ж е н - ч а с о ї і . м і н і с т е р с т в о о с в і т и н а п е р е р в а л а г р е б л ю й н е б а р о м з а л л є м і с т о П е р р е г о . 50 д о м і в у
П О Ч А В С Я С У Д Н А Д С Е Н З А Ц І И Н И М У Б И И С Т В О М
ний к н я з ь б у в б е з г р о ш а й т о - ня с т а т у т у о р г а н і з а ц і ї ў к р а ї н - р е к у р с г р о м а д я н , к а с у ю ч и т е
Д-РА ЛІЛІЕНДАЛА. місті л е ж а т ь в руїнах. Д в а потяги з а д е р ж а л а п о в і н ь м і ж Аль-
му в з я в с я д о п і д р о б л ю в а н н я с ь к и х м о н а р х і с т і в . Н о в а о р ґ а - з а р я д ж е н н я , н а п и с а л о ч о р н е на ж і р о м і О р а н о м . Д л я о д н о г о з них а е р о п л я н н п о ч а л и д о в о з и т и
М Е Й З Л Е Н Д И Н Г , Н ю Д ж е р з і 28. п а д о л и с т а . — П е р е д мі- француських франків. н і з а ц і я с т а н у л а на п о л ь с ь к о м у б і л і м , ' щ о д е к л я р а ц і й т а к и х б у -
п о ж и в у й к и д а т и її в м і ш к а х , а 3 0 0 п а с а ж и р і в ка д р у г і м п о т я з і
с ц е в и м с т . е й т о в и м с у д о м п о ч а л а с я нині р о з п р а в а п р о т и п а н і д е р ж а в н о м у с т а н о в и щ і ; в н д в н - ло м е н ш е як 20! Т е п е р знову) в и р а т у в а н о на ч о в н а х і з а б р а н о д о м і с т а Сейнт Деніс ду Сіѓ.
Маргарети Ліліендал та Виді Біча, о б ж а л о в а н и х з а в б и й с т в о . гаючи гасло монархічної Поль- введено в Кадобні утраквізм.
Найбільші шкоди потерпіло місто Мостаґанем, де завалив-
лікаря Ліліендала, м у ж а о б ж а л о в а н о ї , кілька т и ж н і в тому В ДЕРЖЗАПОВІДНИКОВІ щі в з л у ц і з г а л и ц ь к и м к н я з і в - К о т р а отже влада рахувала
1
л ь ш и в о , ? Всі т р и г р о м а д и й ся р а т у ш і многі д о м и , та п о г и н у в ж и в и й т о в а р , а вісім м о с т і в
назад. „ М О Г И Л А Ш Е В Ч Е Н К А " . с твом, що матиме окремий
т е п е р в н е с л и в з а к о н н і м р е ч и н - з а б р а л а в о д а . З а в і з в а н о військо д о рятункової акції. В о н о мо-
сойм у Львові. Ц ю авантурни-
Коли ся п о д і я с т а л а с я , пані Ліліендал з а я в и л а поліції, ш о Державний заповідник „Мо- гло однак л и ш е з т р у д о м дістатися д о залитих в о д о ю о к о л и ц ь ,
чу і м п р е с у в в а ж а л и с п е р ш у ч а - щ в і д к л и к и д о м і н і с т е р с т в а н а
її м у ж а в б и л и д в а М у р и ќ й . П о л і ц і я с т о ї т ь н а т о м у , щ о в б и л а ги.та Ш е в ч е н к а " в К а н е в і и р о - бо п о в і т , п о з м и в а л а залізничі ш л я х и й понищила
с о п и с н о ю к а ч к о ю . О д н а ч е не- п о в и щ е б е з п р а в с т в о .
мужа жінка зі с в о ї м л ю б о в н и к о м , який с т а є на суд як співвин- вадить велику культурну робо-
давно відбулися перші консти-
ннй. М о т и в о м з л о ч и н у м а л и б у т и г р о ш і , п о л и ш е н і в с п а д к у т у . З а м и н у л и й р і к з а п о в і д н и к
туційні з б о р и цієї о р г а н і з а ц і ї
НАРОДНО-СЕЛЯНСЬКА ПАРТІЯ В РУМУНІЇ НЕ Б ЗА ЗМІНОЮ
лікарем. в і д в і д а л о п о н а д 16.000 е к с к у р - НАИБІДЩЩА СТОЛИЦЯ
сантів ріжних національностей
і після складу осіб м о ж н а в ж е
ДЕРЖАВИ.
ТЕПЕРІШНЬОГО РЕЖІМУ.
С п р а в а п о с т у п а є д у ж е с к о р о вперед. З а р а з п е р ш о г о дня її т о ч н о о и р е д і л и т и . Г о л о в н и м
ік У к р а ї н и т а к і н н ш и х р е с п у - Б У К А Р Е Ш Т , 28. падолиста. — Провідник Народно-Селян-
вибрано цілу л а в у п р и с я ж н и х суддів, вислухаѓю п р о м о в и п р о - агітатором нової партії є відо- Офіціяльне статистичне бю-
б л и к . В л і т ќ у ц. р . п р и з а п о в і д - с ь к о ї п а р т і ї , д р . М а н ю , з а я в и в п р е д с т а в н и к а м за г р а н и ч н о ї п р е -
куратора та зізнань кількох свідків. Д о лави суддів вибрано мнй в українських кругах ќримі р о в Б у д а п е ш т і п о д а є цікаві
нику для екскурсантів обладна- сн, щ о й о г о п а р т і я д о м а г а є т ь с я від н о в о г о премієра Вантлі
5 жінок.,,. ; . нально патольогічний тип, наз- цифри про професії мешканців
лн г а р н у ч и т а л ь н ю . Д л я н е ї Братіяну розписаний нових виборів через те, ш о у в а ж а є по-
вищем Вишневськнгї. Він т о м а д я р с ь к о ї с т о л и ц і . Ц і ц и ф р и елі д н і в и б о р и з а н е л е г а л ь н о п е р е в е д е н і . іНг{иЗі АЯІ
ДВА ВБИИНИКИ Г О Л Ь Д Ш Т А Й Н А Н А СУДІ. предплатили низку журналів,, с т в е р д ж у ю т ь , Що Б у д а п е ш т і К о л и б однак п р и й ш л а в о н а д о влади, ие б у д е д о м а г а т и с я
с в о г о ч а с б у в
НЮ Й О Р К , 28. п а д о л и с т а . — П е р е д с т е й т о в и м с у д о м по- газет а також придбали р і ж н у , У. У'часником ім найбідціщою є в р о п е й с ь к о ю п о в о р о т у К а р л а на престол, ані зміни р е г е н т і , я к - ш о т а по-
ирези Яцків-Твердохліб, їздив
віту К н н г с р о з п о ч а л а с я н и н і р о з п р а в а п р о т и Д ж о с е ф а Л е ф к о - л і т е р а т у р у . З н а ч н о поповнено с т о л и ц е ю . З Міліона м е ш к а н ц і в ! слідна б у д е с п о в н я т и н а л е ж и т о с в о ї о б о в я з к н й к р а й б у д е в д о - '
з ц и м о с т а н н і м на в і ч а , б у в аре-
в і ц а , 4 2 - л і т н о г о т о р г о в ц я о д і н н є м , т а Г а р і Г р і н б е р ґ а , 1 8 - л і т н о - та в п о р я д к о в а н о п о с т і й н у к н н - тільки половина з а р о б л я є , а в о л е н и й з її у п р а в и .
го р о б і т н и к а , о б ж а л о в а н и х з а в т о п л е н н е Б е н я м і н а Г о л ь д ш т а й - г о з б і р н ю , я к а нині н а р а х о в у є ш т о в а н и й я к с п і в у ч а с н и к з а м а - д р у г а п о л о в и н а ж и в е з ч у ж о ї
Молодий король Мигай, почувши внстріли з гармат, які
на, їх з н а к о м о г о , д н я 2 6 . с е р п н я п` з а л и в і Г р е й в с е к д . п о н а д 1.500 т о м і в . Ц е н е р е в а - х у на Т в е р д о х л і б а , а л е на с у д і п р а ц і . З т о ї п е р ш о ї п о л о в и н и
віддано при спусканню д о м о в и н и п р е м і є р а Братіяну до гробу,
жно книжки, щ о с т о с у ю т ь с я й о г о в и п р а в д а н о . Т е п е р випли- 50 нрц. є п р и в а т н и м и у р я д о в -
Справа ся набрала була свого часу великого розголосу. Як в н а в е х я к з а п и т а в с в о є ї м а т е р и , чи се м о ж е в и б у х л а нона війка, й о г о ма-
життя та творчости Шевченка. "У Р о р г а н і з а т о р ук- цями, 251.000 м у щ и н і жінок.
мали п р и з н а т и с я обжаловані, вони постановили втопити ти, п р и н ц е с а О л е н а в і д п о в і л а , ш о с е п о м е р й о г о п р и я т е л ь , Бра-
Д л я п р о д а ж у т в о р і в Ш е в ч е н к а , Р а і н с ь к и х м о н а р х і с т і в . Г о л о в о - З т о г о ч в е р т ь міліона 70 п р о ц .
ґ о л ь д ш т а й н а , щ о б и д і с т а т и за н ь о г о в и с о к у а с е к у р а ц і ю в сумі ю п а т і ї
т і я н у й Цілий н а р і д п р а щ а е й о г о в п о с л і д н и й р а з І в і д д а є с а -
зорганізовано книжковий кі- Р в и б р а н о д - р а Я в о р с ь - з а р о б л я є н а й б і л ь ш е 113 м а р о к .
70,000 д о л я р і в . В о н и з а м а н у л и Ґ о л ь д ш т а й н а н а т а к е д і л о , о б і - люти з гармат в його честь.
оск. j к о г о , а п о л і т и ч н у д о с і л ю д и н у , Із 1 5 0 . 0 0 0 м у ж е с ь к и х у р я д о в ц і в
цявши йому, щ о вони й о г о не в т о п л я т ь , а в и р а т у ю т ь т а в и в е - a j e
Порядком шефської роботи гпД к о ж н и м о г л я д о м д у ж е ' ч е т в е р т и н а д і с т а є м і с я ч н о л е д -
зуть з а г р а ч и и ю . Т р е т и й їх спільник, Е р в и н г Р і б е ц а л ь станс на
с е р е д о к о л и ш н ь о г о ' с е л я н с т в а ' т е м н у л и ч н і с т ь . Д і я л ь н і с т ь н о - ви 7 5 м а р о ќ . П о н а д 1 0 0 0 м а р о к )
КОНГРЕСкомуматичнш ЛАРТП.
суд п і з н і й ш е . У Ч Е Т В Е Р , І Г Р У Д Н Я Р О З П І Ч Н Е Т Ь С Я К О Н Г Р Е С , Я К И Й
а д м і н г с т р а ц г я з а п о в і д н и к а з о р - вої партії зазначилася висил-
з а р о б л я є л е д в и 1000 урядов-
БУДЕ МАТИ Д О ПОЛАГОДИ ВАЖНІ СПРАВИ.
' СМЕРТЬ ЛЕТУНІВ. г а и і з у в а л а п о п і д ш е ф н и х с е л а х ' к о ю п р и в і т н ь о ї т е л е г р а м и Піл- ців, а п о н а д 8 0 0 0 м. ' т і л ь к и 9
с у д с ь к о м у . М О С К В А , 2 8 . п а д о л и с т а . —- К о н в е н ц і я к о м у н і с т и ч н о ї п а р -
ш к о л и л і к н е п у та л і т н ю н е д і л ь - директорів ф а б р и к . 25.000 уря-
Ю Н Ю Н Т А В Н , Па., 28. п а д о л и с т а . — В густих л і с а х на Л о - тії р о з п і ч н е т ь с я у ч е т в е р , 1. г р у д н я . З г а д а н а к о н в е н ц і я б у д е
нУ школу для малописьменних. 'ловців працює в машиНовім
рел Р и д ж у н а й д е н о т і л а л е т у н і в Е м е р і т а З о д м е н а , я к і ' в п а л и м а т и в е л и к е політичне значіння ч е р е з т е , щ о и а ній не л и ш е
Заповідник відкрив в селах Ма- П О Х И Л А В Е Ж А В ПІЗІ В промислі, 13.000 у с п о ж и в ч и х
тут з л і т а к а м и н у в ш о ї п я т н и ц і . К о л и ї х л і т а к п е р е с т а в р о б и т и , в и б е р е т ь с я Ц е н т р а л ь н и й К о м і т е т і П о л і т и ч н е Б ѓ ю р о , але також
настирки та Васарабки хати- у с т а н о в а х , 12.000 на з а л і з н и -
вони з і с к о ч и л и з н ь о г о з п а р а ш у т а м и н а п л е ч а х , але вони вид- НЕБЕЗПЕЦІ. р і ш и т ь с я , я к о ю м а є б у т и поліпнќа С о в і т і в у с л і д у ю ч и х 12 м і -
читальні і з о р г а н і з у в а в 5 пере- цях, 11.000 у ф і н а н с о в и х у с т а н о
но б у л и з а б л и з ь к о в і д з е м л і т а п а р а ш у т и н е м о г л и р о з в и н у - с я ц я х . Б у д е с е п е р ш а к о н в е н ц і й в і д г р у д н я , 1 9 2 5 . p.. а її з н а -
сувних бібліотек для о к о л и ш - С л а в н а в е ж а в П і з і п о х и л и - вах, 8.000 п о к о п а л ь н я х , 7.000 у
тися. І-И п чіния є т и м б і л ь ш е , щ о п і д д и с к у с і ю п р и й д е н е п о р о з у м і н н я у
н и х с і л . П е р е д Н а р к о м о с о м п о - л а с я п р о т я г о м о с т а н н і х 9 літ на ф а б р и к а х одіжі. Б і л ь ш і с т ь жі-
комуністичній партЌ а т а к о ж з а г р а н и ч н а с в і т о в а політика. О-
О б а т і л а н а й д е н о в с т р а ш н і м с т а н і . Г о л о в а Е м е р і б у л а р о з - р у ш е н о сп'раву, з б у д у в а н н я п р и 5 м е т р і в . Н о в е п о х и л е н н я в и - н о к це бюрові машиністќи;
ден з г о л о в н и х б е с і д н и к і в на тій к о н в е к ц і ї , н а з в и с к о м Я р о с л а в -
череплена, а й о г о лівий л е г е н ь в и с і в з р о з д е р т и х г р у д е й на зап'овіднику г о т е л ю д л я екс-j к л и к а л о п і д м и в а н н я підземни- тільки 6.000 п р а ц ю є в т е к с т и л ь -
ськнй з а я в и в , ш о на к о н в е н ц і ї н а с т у п и т ь у х в а л а , я к о ю в н к л ю -
жилі. к у р с а н т і в і м у з е й , д е повиннії ми в о д а м и ф у н д а м е н т і в вежі, них і к о н ф е к ц і й н и х о р г а н і з а ц і -
ч и т ь с я з к о м у н і с т и ч н о ) п а р т і ї ` п р о в і д н и к і в о п о з и ц і ї . їх з а д е р -
Т і л а н а й д е н о п о д о в г и х п о ш у к у в а н н я х п р и п о м о ч и л і т а - п е р е б у в а т и в с і в и д а н н я т в о р і в Н е б а р о м в и з н а ч а т ь н о в у к о м і - я х . В с і ці ц и ф р и є доказом
ж а н н я в п а р т і ї м о г л о б и н а с т у п и т и л и ш е під т о ю ь
кні. З о ч и в їх в і й с ь к о в и й летун Бейлі, л і т а ю ч и н и з ь к о п о н а д j Ш е в ч е н к а та матеріяли про'сію, щ о розслідить .небезпеку страшної крізи безробіття в
о б і ц я ю т ь піддатися партійній дисципліні, щ о я
лісом. - евентуального завалення вежі. Мадярщині. - в д о п о д і б н о ю річч'ю.

МАЄТЬСЯ ЧПЕ
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 30-го П А Д О Л И С Т А , 1927.

Гс и л ь Н О г о п о с е р б л е н н я ж и в у ч и х б о р о л и с я ще п р о т и т у р е ц ь к о г о !
ГОЛОС МАКЕДОНСЬКОЮ ПОЛІТИКА ПРО тих частинах Македонії С е р - л а н о в а н н я , а т о з в у к и всіх ча-
МІШҐИ Ш№ У.Н.С0ЮЗІ
МАКЕДОНСЬКЕ ПИТАННЄ бів і В а л а х і в . В лих п о в і т а х бу- стей Македонії, щ о т е п е р є роа- , НЮ РІОРК, H. PL Укр. Тов. Жере-
р. 1 9 1 2 . — 761 б о л г а р с ь - д і л е н і п о м і ж Б о л г а р і ю , ' С е р б і ю J бецька Любов, від. 1-М, повідомляє
всіх своїх місцевих і позамісцевих
В Ь Г В С Я ся TFCA UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, I
EDITED BY EDITORIAL CONHTTLTTE.-. к н х ц е р к о в з 6 є п и с к о п а м и та і Г р е ц і ю та а в т о и о м П ( с а м о - - членів, що місячні збори відбудуться
зосібна трецький уряд. І так - суботу, дня 3-го грудня, точно О І о-
ИТОЦІІ #а СЯСМЙ О в м Mail MaHer at tka Poat O f l c t ol J t r i a y City. И. J . Македонці, цебто, македон- 8 3 3 п а р о х а м н , а д л ь ш е 6 4 1 у п р а в и ) . ' і т е п е р в о н и щ е м р і - .пні 8-ій вечером в Укр. Нар. Домі
ся МАЃСИ
ся .Мнгся З
ЗО,а 1l Q
9 tНt , ВПСЯГ
иванг і(вся Act of
с я Act Marck T,
of Маѓси S, 1I S8 7 9 грецьке війско підчас б
ські Б о л г а р и — це невеликий б о л г а р с ь к и х ш к і л з 1.013 у ч и - ю т ь п р о б а л к а н с ь к у ф е д е р а ц і ю , 217 Е . 6-та ул. Обовязком кождоіо
ІІАТОВСЯСЯНСЯ ВМНАИМ АІ ІСЯСІАІ ІГОВ ot р о ї U . ргогісккі for ЇВ Saciioa по'
T
народець, Котрий числить не ської війни в 1913 р. спалило телями і 37.000 учеників. в к о т р і й ї х в і т ч и н а з н а й ш л а б и члена е явитись на збори, бо е важкі
, Йй ШArt# ОСТосяг 3, T917, MttorteTO J a l y 3 1 , 1 9 U справи до полагодження. Пригадує іь-
1 Ш Я
'більше я к один міліон двіста 161 болгарських сіл з 16.000 В с і ті ц е р к в и і ш к о л и з а г а р б а - р і в н о п р а в н е м і с ц е . У б о р о т ь б і ся довгуючим членам, щоб вирівнали
%ІТЛИСаіГГІОИ
д а с а і г г і о и RATES,
КАТМ, І ПЕРЕДПЛАТА; хатами — а т о починаючи від свої довги на сих зборах, бо інакше
д о чотириста тисяч голов. Річ л и С е р б и с о б і т а п е р е м і н и л и ї х І з а с в о ю с в о б о д у п о с л у г у ю т ь с я будуть читані по імени. Проситься тих
` Ю с с я Р.тоЦ а cop у.
очивидна, щ о Македонія п о - Солуня в напрямі рильського н а с е р б с ь к і . О ч и в и д н о , . щ о . і в о н и п р о с т о з р о з п у к и р і ж н и - членів, котрі -ще не зложили жертви
винна Належати д о Болгарії, а - гірського пасии. Тоді т о біля на будову Сиротинця при У. Н. Сою ‚і,
Є П И С К О П І В , с в я щ е н и к і в та у ч и - м и н а с и л ь н и м и з а с о б а м и , к о т р і щоб постарались злож'ити на сих збо

Ї № ѓ ї № ,#10.00
ле з у в а г и н а це, щ о а ж т р и
д е р ж а в и борятьс`я о т о й кусник
70.000 Б о л г а р утекло з
краю а найшло приют в Бол
рідного
телів в и г н а л и С е р б и пріч.
Сербський уряд станув вза
с е р е д п р а в д и в о д е м о к р а т и ч н и х pax. Будемо принимати до Тов. і У Ц
п о р я д к і в не б у л и б и н а м і с ц и , Союза без вступного, тому корисгаіі-
те з нагоди І приведіть своїх знако-
і НЖ-Ц. N Оііію. землі — станули Македонці на ѓарії. — Ті ф а к т и с т в е р д и л а на але д о к о т р и х в о н и є б е з у м о в мих. На-ШМйгу буде збірка на потср-
-СЯАУАМ^....
,а 5.оо тім с т а н о в и т и , щ о Македонія місци комісія, вислана так
галі на т і м с т а н о в и щ и , щ о в півших віл, повені в Галичині. — д
н о п р и м у ш е н і . Н а з а м і т и р о б Чайка, фін. секр.
М а к е д о н і ї Б о л г а р н е м а ! Ц е й у-
повинна ' бути самостійною званим „Інститутом Карнегія` лені ї м `внаслідок ц е г о м а ю т ь '
Замѓовиў аміну адрес і платктьсв 10 центів. ряд каже, щ о там живуть лише
д е р ж а в о ю . зглядио належати (Carnegie). , вони д у ж е слушну відповідь: J ПЕТЕРСОН, нГджГТов. ім. T. Шев-
Тед..ьон „Свобо-л": 498 MONTGOMERY. Тед. У. Н Союза: 1838 МорЦошегу. д о федерації балканських Наро- Серби, котрих поболгарщив ченка, від 64, повідомляє всіх своїх
BOX 3 4 Є , JERSEY C I T Y , N . J . В тих повітах Македонії, щ о „ К о л и с е р б с ь к и й 1 г р е ц ь к и й місцевих і позамісцевих членів, що
ДЛсяГОІ ^ О Є Ю О А " , Р. О. В б о л г а р с ь к и й е ю я р х а т (перќ, у-
дів. у р я д н а м б о д а й ц е д а д у т ь , Щ О річні збори відбудѓься в суботу, дня
є під панованнєм Греків, було п р а в а ) , хотяй історія д о к а з у є
) 3 г і

н а м д а л и б л и К
— и и і 7-мі"
М и п о д а є м о т у т п о н и з и т е г о - в р . 1 9 1 2 , т о є щ е з а ч а с і в ту- власне`ДОПЄОВа м а к е - ' У Т У Р И ( ! ) , ТО Є під ч. 435 Мейіг'уХ"06о'ьязком"Гв"іх
ДЕСЯТИЛІТТЯ КОМУНІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ л о с о д н о г о в и з н а ч н о г о м а ќ є р е ц ь к и х , 3 7 8 б о л г а р с ь к и х цер-
нам,
донські Болгари враз з прочи-
:
КОЛИ ВОНИ В і д д а д у т ь н а м Н а ш і І - ^ . 4
" й т и с ь на, сих;зсюрах. бо О у -
. К о д и Ленін, Т р о ц ь к и й 1 другі прийшли по
московських д о н с ь к о г о п о л і т и к а п р о м а к е - ков з 300 священиками, а та-
м и Б о л г а р а м и п о с т а р а л и с ь о у- в л а с н і ш к о л и , ц е р к в и т а к у л ь - дасться календарі на рік 1928. Неявин-
п а р а х д о в л а д и в' Р о с і ї , м а л о б у л о т а к и х у С В І Т І , ЯКІ не п р о р о - д о н с ь к е п и т а н н і , п р и ч і м з а - к о ж 3 4 0 б о л г а р с ь к и х ш к і л з 750
строенне егзархату. т у р н і і н с т и т у ц і ї , к о л и т і у р я д и шийся член підлягає карі 50 ц., a v-
ідник 1 дол. — В. Григорчук, предс ;
к у в а л и б їм с к о р о г о у п а д к у . І п р а в д о ю е, ш о всі ті о б р а х у н к и з н а ч и т и . м у с и м , щ о о п і с л я н е у ч и т е л я м и та 1 9 . 0 0 0 у ч е н и к а м и . . запоручать нам бодай такі пра- . Сас, секр.
давного висказў іншого одного Так отже є тепер примушені
завели, б о большевики вдержалися при владі досі і саме від- Всі ті ш к о л и і церкви пере- с в о б о д и , які ми м а л и під-
македонського р е в о л ю ц і о н е р а мінили Г р е к и на грецькі, а учи- македонські болгарські діти МАНВІЯ, Р. АИ. Урят Тов. Іџ. Ми-
с а я т к у в я л и десятиліття р о с і й с ь к о ї революції, я к а принесла їм час д в о х п е р ш и х л і т м о л о д о - хайла Драгоманова повідомляс всіх
досі уже вісімдесять тисяч Ма телів і священиків вигнали з у сербських частинах Македо-
владу. т у р е ц ь к о г о п а н о в а н н я , — т о місцевих і позамісцевих членів. щ„
кедонців лягЛо в обороні м а - краю. нії у ч и т и с ь п о с е р б с ь к и т а в квартальний мітінг відбудеться -1-і.,
І с а м е т а к с к л а л о с я , щ о вони в т у десятьлітну річницю не м и в і д л о ж и м о з р у к к р і с и , р е - грудня,, точно о 1-ій годині пополи-
кедонської землі. С т а л о с я це в т о й ' С п о с і б п о с е р б л ю ю т ь с я по-
тільки у с у в а ю т ь від влади, але навіть в и к и д а ю т ь з комуністи- П о с в і т о в і й війні н а к и н у л о в о л ь в е р и , б о м б и т а ноЖі — а нн в Нар. Ломі. На сей мітінг матії.
часі послідних п я т ь д е с я т ь літ. воли. А С е р б и не д о п у с к а ю т ь ЯВИТИСЬ ВСІ ЧЛЄНН, бо буде ВИБІР Х(Ж
чної партії Т р о ц ь к о г о , о д н о г о з найбільших б о л ь ш е в н ц ь к и х грецьке правительство Болгарії будем дальшу нашу р о б о т у ду на 1928 рік. Є до полагодженая u
Ред. д о т и х п о в і т і в ні о д н о ї б о л г а р
провідників. І т о викидають з а те, щ о Троцький сказав кому- Неї у Франції т а к звану
:
с п о в н я т и п р и п о м о ч и п р е с и т а які справи Народ. Дому. Будемо при
с ь к о ї к н и ж к и , ні о д н о ї б о л г а р нимати нових членів без оплати всічі-
н і с т н ч н і й п а р т і ї і в с і м б о л ь ш е в и ц ь к и м л і д е р а м , щ о с т о я т ь в у- Конвенцію про добровільну н а р о д н и х з б о р і в , а н а ш у а в т о - ного. — С Шевчук, секр.
р я д і , т у п р а в д у , щоі т е п е р у с о в і т і в н е м а н і я к о ї к о м у н і с т и ч н о ї ської часописи.
На балканськім півострові еміграцію" —- а то дотично номію будем виконувати при У к Т о в

ідеї, а е т і л ь к и п е р е х і д д о з в и ч а й н о г о к а п і т а л і з м у . Б о , к а ж е Македонцям живуяим під ДЕРБІ. КОПТІ Р - - Запорок-


в і д б у в а ю т ь с я від кількох міся- Болгарів з Греції д о Болгарії помочи громадських, о к р у ж - ська Січ, від. 23, повідомляє ВСІХ своїх
Троцький. почуття приватної власности зросло тепер в селя- ців важні події. ``.„Внутрішна сербським ярмом заборонено Членів, ЩО Збори, ЯКІ^ЯРИЦІІДАНЧІ, ні
а Греків з Болгарії д о Греції них і с о й м о в и х в и б о р і в .
нина щ е б і л ь ш е я к ц е м о ж н а б у л о з а н р н м і т г - J H д о р е з о л ю ц і ї .
с
з а к л а д а т и свої власні націо- 4-го ѓрудня, не відбудутьс'я 3 HP НІЙ
Македонська Революційна Ор- Т о д і б у л о в Б о л г а р і ї л и ш е 50.- „ В і д 1 9 0 8 д о 1 9 1 0 р о к у м и д о - вимайм'ленни пиѓ}т'на церкми Чужими
По' с е л а х к у р к у л ь б а г а т і є , а б і д н о т а с х о д и т ь н а ж е б р а к і в . У р я д н а л ь н і п о л і т и ч н і партѓії; в о н и
ганізація" розвинула дуже жи 000 Греків, коли в тих частих к а з а л и , щ о м и і л е г а л ь н и м и , людьми. Тому Товариство пі-рснсс ю
безсильний супроти куркулів, б о в їх р у к а х ціла с у д ь б а сові- м о ж у т ь — коли х о т я т ь — го- свої мітінГи на другу іа.ж,. F fi
ву д і я л ь н і с т ь , к о т р а п р о я в л я - Македонії, щ о були під Грека м и р н и м и з а с о б а м и п о т р а ф и м о Eagles Hall, 229 Main St.. В лрмім домі
тів. Н е д а д у т ь з б і ж а н а в и в і з з а г р а н и ц ю , так д е р ж а в а о п и н и т ь - е т ь с я в з а в з я т и х б о р о т ь б а х ко- лосуватн л и ш е на якого серб- від попередної галі. Входиться ЗІ
ми, б у л о 300,000 Б о л г а р і в , ш б о р о т и с я о с в о б о д о л ю б н і ін- сайдвоку в двері, на яких - написі,
ся в і д р а з у н а д б е р е г о м ф і н а н с о в о ї і е к о н о м і ч н о ї п р о п а с т и . З н о - м і т а д ж і в ( п о в с т а н ц і в ) в т и х ча- с ь к о г о к а н д и д а т а . Усі консти-
вчисляючн вже тих, щ о булг с т и т у ц і ї та с о ц і я л ь н і р е ф о р м и золотими буквами: F. О. Е Derby
ва р о б і т н и к а п о м і с т а х о ш а х р о в а и о . О б і ц ю в а н о й о м у з о л о т і стинах Македонії, щ о є під туційні п р а в а і с в о б о д и істну- Aerie 662, просто по сходах до юри
в Тракії. але м и м у с и м о м а т и п е р е д о в - на третій поверх. Проситься членів
гори, а тепер той робітник ледви животіє, б о заробітне плата грецьким т а сербським пано- ють д л я них л и ш е на папері.
На підставі т о ї конвенції сім- в і д п о в і д н і у с л і в я д о ц е г о ' розказти один другому, що річний
мала, а до т о г о велике безробіття. Навіть мешкати нема де. У ваинем, — а д а л ь ш е в динаміто Над кождим Македонцем, ќот- мітінг.відбудеться в трету неділю їм
розпочалося безсердечне вига- Ось таку відповідь д а ю Т ь першім, то е 18-го грудня в' НОВІЙ І.І.ІІ.
всіх м і с т а х совітського, ц а р с т в а р о з м і р ю ю т ь по х а т а х місце на в и х з а м а х а х на з а л і з н и ц і т а н а рий п о в а ж и т ь с я з а з н а ч и т и своє
няннє Б о л г а р і в з Македонії, з о - М а к е д о н ц і , к о л и ї м х т о з а к и о годині 2-ій пополудни. Обовязком .
к о ж д у о с о б у так, як в и м і р ю ю т ь д о м о в и н у для п о м е р ш о г о . С е - сербських урядовців. Недавно національне почуваннє — Сер- всіх членів явитсь на річний мітіш
сібна тоді, коли Греки програ- д у є , щ о в о н и б е р у т ь с я д о н а Неявнвшнйся член чи урядник ПІЛ.їй
лянин д і с т а в в п р а в д і з е м л ю , а л е м и м о ц е г о бідний з і с т а в далі забило трох македонських ре би знущаються, засуджують
ли війну з Т у р к а м и в Малій А- сильних засобів, д о зброї. гає карі після статута. — В . LILY P.m.
бідним, а б а г а т и й б а г а т и м . Н а ц і о н а л і з а ц і я індустрії не прине- волюціонерів сербського бри й о г о з а г о л о в н у з р а д у т а ўби- предс; І, Бінковськня, секр.
зії. — Д о х а т і в Б о л г а р , в и с т а р - Увязненнє і тортурованнє
сла досі ніякого добра, а хиба доказала, щ о капіталістичний г а д н о г а генерала Ковачевича в вають.
чаючих з бідою лише для одної м а к е д о н с ь к и х с т у д е н т і в та без-
с п о с і б к р а щ и й . Б о ціна на т о в а р и д у ж е в и с о к а , т о в а р л и х и й , а Стіпі. В цей с п о с і б с т а н у л о ма
родини, почав уряд д а в а т и на В і д ` м а я ц. р . с и д и т ь 3 5 сту- упинна діяльність „Внутріш-
д о т о г о й о г о д у ж е ч а с т о не м о ж н а з а н і я к у ц і н у д і с т а т и . Ч е р е з кедонське питаннє, котре спри Убий, г а д ю к у — покусає!
кватиру тих Греків, щ о повтіка- дентів і миого інших'македон- ньої македонської революцій-
те н а с е л е н н е н а б и р а є п е р е к о н а н н я , щ о п р и в а т н і п і д п р и є м с т в а , чинило б а л к а н с ь к у війну в 1912 У б и й і Б о г не п о к а р а є .
ли з М а л о ї Азії. І ті нові при- с ь к и х г р о м а д я н в т ю р м і під за- ної о р г а н і з а ц і ї ( В М Р О ) , є най-
ведені на п р и н ц и п а х капіталістичної г о с п о д а р к и , к р а щ і від на- р. і п р и ч и н и л о с я р і в н о ж д о ви Ш е в ч е н к о : Княжна.
шельці старалися всякими на- кидом, щ о вони мали б о л г а р - сильнійшими д о к а з а м и на те,
ціоналізованих. , б у х у с в і т о в о ї війни — з н о в у на
сильствами і безличним і на- ські книжки т а часописи 1 щ о щ о Македонці не д а д у т ь с е б е
Так г л я д и т ь Т р о ц ь к и й на д е с я т и л і т т я к о м у н і з м у в С о ю з і порядку дневпім СВІТОВОЇ пре
хабним докучуваннєм виїсти вони читали їх!
Соціялістичних Совітських Республик. Він твердить, щ о це п р а в о в и х в л а с н и к і в з їх в л а с н и х В наслідок страшних
Цні посербити
з н у щ о цілий н а р о д с т о ї т ь с о л і д а р
ані п о г р е ч и т и , і ВАЖНЕ ДЛЯ ВП. ПП. СЕКРЕТА-
правда, щ о большевики вдержалися прн владі, але п р а в д а й Як отже властиво хат і загород, а.грецький уряд щань і тортур двох студентів но з а В М Р О - і є ю . І т о й народ) РІВ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗА.
Це, щ о ц е д і є т ь с я к о ш т о м з р а д и к о м у н і с т и ч н и х принципів. справи в Македонії? ім в т і м ч и н н о д о п о м а г а в . з і й ш л о з ума, а о д и н сам н а се- н е с х и л и т ь с в о є ї ш и ї в я р м о Сим повідомляється Вп. пп. Секрс
Б о л ь ш е в и к и д е р ж а т ь с я при владі, а л е з к о ж д и м днем в і д х и - тарів відділів У. Н. Союза, шо внснл-
Положеннє в Македонії б е н а л о ж и в р у к и , а р е ш т а з так, я к н е с х и л я в , ї ї д о б р о в і л ь - ка календарів на рік 1928 для члени
л ю ю т ь с я від комунізму, а з в е р т а ю т ь с я д о капіталізму. Ѓ ч е р е з Ввиду`цево лишилися щ е під
-дасться коротко` схарактеризу н и х л е ж и т ь с м ' Е Р Т Е Л Ь Н О х о р а . А н о в п о п е р е д н и х с т о л і т т я х с в о - У. Н. Союза вже розпочалася і цю
те с а м е Т р о ц ь к и й я к п р а в о в і р н и й к о м у н і с т и ч н и й р а б і н п і д н і с Грецією Болгари лише в окру- вже вислано календарі на адреси ші
вати ось як: т р е б а з а з н а ч и т и , щ о ті сѓуден- г о істновання.- Секретарів для слідуючих відділів:
опозицію проти теперішнього совітського уряду і через те і гах К о с т у р , Лєрігг та В о д е н , а л е
Уряди грецький і сербський ти ходили л и ш е д о сербських Вислано по'пою 29. падолиста: Від.
опинився на вулиці п о з а у р я д о м і п о з а комуністичною пар- 1 ті є позбавлені всяких націо- ( З а О . К о р . п о д а в Д р . К. Тр.)
в я з л и с я в і д р. 1913 д о полі- народних, середних і високих 168. 181. 182, 203, 206 (2 п.), 211, 21 і
тіею. нальних прав та всякої свобо- (2 п,), 347.
т и к и т е р о р у , а т о в т і й ціли, шкіл, а л е преці задержали
Чистота. . Вислано експресом 29-го листоп.ІДА:
Троцький с к а з а в без сумніву б а г а т о правди. Б о л ь ш е в и к и щ о б и м а к е д о н с ь к у л ю д н і с т ь а- болгарські патріотичні почу- Від. 161, 165 (2 п.), 230 ( 2 її.).
не були б и ніколи т а к д о в г о ' в д е р ж а л и с я при владі, к о л и б не бо взагалі викинути з Македо- Подібною дорогою пішов І вання. М о л о д и й м у ж : О д н о м у ш у (2 п.). ,
б у л и м а х н у л и р у к о ю н а сам к о м у н і з м . Але й це п р а в д а , щ о чим нії, а б о її п о г р е ч и т и , з г л я д и о с е р б с ь к и й , у р я д . Від самого п р и з н а т и с в о ї й ж і н ц і , щ о є чи- Котрий би зі згаданих відділів не
1 ч о г о ж б а ж а ю т ь собі Ма- . ‚дістав з якоїсь причини посилки до Ін
далі будуть вони відходити від комунізму, тим д о в ш е вдер- посербити початку володіння Сербів в кедонці ? І Ста. І ВСЄ те, Щ О П р и й д е н а СТГЛ.і днів від дня вислання календарів, і
ж а т ь с я при владі. . На тім становити с т а н у в М а к е д о н і ї в з я л и с я вони д о на- ' . xafl повілі Адміністрацію Свобо-
J

Вони б а ж а ю т ь цего, з а щ о чути милом.


ди.

В. Будзиновськнй. нець В у л ь ф а н о в и ч п р и й ш о в д о Архимандрит православного єпископа Копистинського в з а б р а н и х м о н а с т и р і в і м а є т к і в , пів с т а н у в в маю 1 6 5 7 н і д Псре-


Ямної п о чинші, які належали- м о н а с т и р я в Уневі, Гедеон За- 1 6 1 0 р. к о р о л ь с к а с у в а в п р а в о - П і д с т а р о с т а пішов з війском.'мишлем. Православні міщани
ся н о г о м о н а с т и р е в и . К н и ш и п - п л а т и н с ь к и й л е ж а в на с м е р т н і й ' с л а в н е є п и с к о п с т в о і в 1611 р. щ о б и виекзеквувати трибу-J в і д ч и н и л и й о м у брами міста.
P R A W E M I L E W E M .
с ь к и й с т а р о с т а О с о л і н ь с к і на
іюстсли (1631). Монахи і пра іменував єпископом Атанасія нальський декрет: в і д о б р а т и Він о б с а д и в к а т е д р у й епнскои-
(9) с л а в на н е г о п р а в о с л а в н и х п о
вославна шляхта с п р о в а д и л и К р у п е ц ь к о г о . У к р а ї н с ь к е д у х о - монастирі, а Г у л е в н ч а і й о г о ' с ь к у п а л а т у . З а б р а в т а к о ж вс-
(

В 1617 р . ш л я х т и ч Я н Ф р е д - с е б е з к а р н о , б о м а л и б о г а т о жидів. Піймали Домініка піддержане українсь- прихильникгв віддатн під топір личезний церковний
до монастиря архимандрита скарб. З
ро воював з Пшеремским, що- шабель. на, б и л и й о г о , в з я л и н а м у к и
м о н а с т и р я в У г е р н и к а х , Ісаю ќ о ю ш л я х т о ю , не с л у х а є й о г о . к а т а . П і д С п а с о м п р а в о с л а в н і П е р е м и ш л я р у ш и в на Валявў і
би взяти мостиське староство, всадили д о підземної темниці
Пан Добром'иля, староста Сулятицького, щ о б и з а р а з , яі По селах .шляхтичі запирали привитали підстаросту г а р м а - з а н я в її. К р у п е ц ь к и й с а м е тоді
боронене Богушем. Ф р е д р о Вишќі і Мостиск, Щасний Гер- До тої темниці всадили ще
т і л ь к и З а п л а т и н с ь к и й в м р е , о- ц е р к в и — п е р е д й о г о н о с о м . т а м и і в і н в е р н у в д о П е р е м и ш - п о м е р . Х м с д е в с ь к н й п р о в і д а в ,
ємв, Моетиска приступом. Б о - бурт, хоч сам другого католицького монаха,
католик, дуже б н я в у н і в с ь к у а р х и м а н д р і ю . А- Ц е р к в и з а н я т і п р и х и л ь н и к а м и ля з н і ч и м щ о .Винницький В И С Л А В свої
џщі j СХОРО'нився д о -захрнстії ревно о п і к у в а в с я переслідува- висланого Домініканами НІ
л е п р е з е н т у на с ю а р х и м а н д р і ю К р у п е ц ь к б г о , н е в и к л ю ч а ю ч и .. К о н с т и т у ц і я з 1641 р . п р и з - І в л а с н і д о р о г о і и н н о с т и " і с к а р -
костела. В о я к и Ф р е д р а вдерли-і ними провіди. З а т е тільки Осоліньс-
католицькою шляхтою вже від кількох літ м а в уніят черемиської (св. Івана) і с а м нала є п и с к о п с т в о і м о н а с т и р '(-би-.: м о н а с т и р і в ` ` а о иЛ Іерсми-
СяІДі.ь! к о ' с т е л а і ' с и д я ч и Т а м т р и п р а в о с л а в н и м и . В Д о б р о м й л и , Кі з а п л а т и в Д о м і н і к а н а м 1 5 , 0 0 0
Овлочинський. й о г о п р и х и л ь б і р с ь к о ' г " ( Б о г о р о д и ц і ) , п р а в о С п а с а на вічні ч а с и у н і я т а м і шли. Було того вѓсім великих
дни палили о г о н ь , в а р и л и , їли М о с т н с к а х і В и ш н и п о в и к и д а в Його спільникам жидам н и к , у к р а ї н с ь к и й ш л я х т И ч Б о с л а в н а ' ш л я х т а в і д і б р а л а ш а б м о н а с т и р і в в Л а в р і і С м і л ь н и в о з і в . С а м В и н н и ц ь к и й кудись
та п р и л и в а л и д о о б р а з і в М а т е - к а т о л и к і в з м і с ь к и х урядів і п р а в о с л а в н и м п о п а м в з а г а л і ні- р а т и н с ь к н й зібрав у н і я т с ь к у л я м и і м у ш к е т а м и . На в и ш е н с ь - ци п р а в о с л а в г г и м . Г у л е в н ч л и т о д і п о ї х а в б у в . О д е р ж а в ш и
р и ` Б о ж о ї і с в я т и х . О с т а т о ч ц о в в і в п р а в о с л а в н и х . П р о т и з а б о - ю не с т а л о с я . ш л я х т у , б о г а т о в с я к о ї г о л о т и , кім соймику Українці напали шився єпископом православ війско від польських панів.
вломилися д о захристії і Б о г у рони короля агітував письмом Польський шляхтич Б л у д - п е р е м и ш л я н с ь к и х м і щ а н , в но- н а К р у п е ц ь к о г о і й о г о с л у ж б у ) н и м . П о його Смерти правос- Хмелевський з а с і в на валку
ша вбигіів і д і л о м п р о т и уггії і п е р е х о в у ніцкі д о п і к у к р а ї н с ь к и м мігца- чи н і д і к р а в с я з н и м и п і д У н і в , та ш а б л я м и і м у ш к е т н и м и с а л ь - л а в н е є п и с к о п с т в о м а л о б у - і з а б р а в її. Р а з о м з і с к а р б а м и
В 1 6 0 5 р . к о р о н н и й р е ф е р е н вав у с е б е п р о г н а н о г о ќ а т о л и Нам в К о л о м и ї ' . В 1 6 1 3 р. в и ї х а в д і с т а в с я п о д р а б и н і д о с е р е д и - в а м и п р о г н а л и й о г о . В наслі- ти с к а с о в а н е і н а й в и с ш и м д о
монастирськими і приватними
дар і перемисьКиГг с т а р о с т ; ч а м и п р а в о с л а в н о г о в л а д и к у у- з К о л о м и ї с а н ь м и . М і щ а н и п і д ни, д е в с ь о с п а л о і о п а н у в а в д о к т а к о ї ' О п о з и ц і ї у к р а ї н с ь к о ї с т о й н и к о м йравославних м а в Винницького загарбав весі,
І в а п Д р о г о й о в с ь к и й і д у ч и в і й , г о р с ь к и х У к р а ї н ц і в . А г і т у в а в п р о в о д о м п о п а О с е р е д к а нагга м о н а с т и р . О в л о ч и н с ь к и й , що ляхти король згодився дати
бути лише архимандрит д в и ж и м и й м а є т о к б р а т і в Шеіі-
н о ю на д р у г о г о ш л я х т и ч а , с т а ч р о т и уніятськрго є п и с к о п а л и на н е г о і с т я ѓ л и з с а и и й . П і п т а к о ж д і с т а в с я п о д р а б и н і д о п р а в о с л а в н и м о к р е м о г о епис-
Лаврові. Гулевич пбмер т и ц ь к н х , к о т р і в н а с л і д о к та-
нув табором під Ўгерцями Срупецького. п р и с и л у в а в й о г о в п а с т и н а в м о н а с т и р я , п р о г о л о с и в с е б е ар- к о п а , віддати йому частину
1645 р. і К р у п е ц ь к и й т а р с ь к о ї н е б е з п е к и х о т і л и свої
ЙОПҐЕОЯКИ н а п а л и на като П о л ь с ь к и й б і с к у п в П е р е м и - к о л і ш к и і в и с п о в і д а т и с я — яг х и м а н д р и т о м ^ Й о г о л ю д и в л о - в л а д и ч и х м а є т к і в , т а м о н а с т и з а н я в православні монастирі. скарби обезпечити в Перемиш-
лицьку плебанію в Поражу цли пише д о Гербурта: „Дов- жалується с и н Б л у д н і ц к о г о : м и л и с я д о к е л і ї С у л я т и ц ь к о г о , рі у С п а с і , Л а в р о в і і С м і л ь и и - На й о г о б і д у п р и й ш л о п о в - ли. А н д р і й Ш е п н и ц ь к н й втра-
ксєндза Умястовского роздяг п е я в ж е н е г о д е н с т е р п і т и т о - д в е л и к о ю н а р у г о ю і с в я т о - з а к н е б л ю в а л и й о г о , в и т я ѓ л и з ці. Ш л я х т а і к и ї в с ь к и й м и т р о - с т а н н е У к р а ї н ц і в і ї х п о б і д а ) тив т о д і в е с ь с в і й м а є т о к , так.
ли д о гола, з с к у г а л и в клоче `о, щ о В а ш м о с ц ь р о з р и в а є ш і т а ц т в о м п р о т и віри с в я т о ї ка- м о н а с т и р я і л и ш и л и н а к л а д о - п о л и т М о г и л а в и з н а ч и л и на
під Зб.,оровом. Вцкон^-ючи по- мав - з а щ о купити
підпалили. Рабуючи з а б р а л ѓ `.іпаєш с в я т у у н і ю , в і д д а в н а т о . л и ц ь к о ї ї д о в и т б " . П о с п о в і - в и щ и . В ш і с т ь д н і в п о с і м напгі- є п и с к о п а С и л ь в е с т р а Г у л е в и ч а . с т а н о в и з б о р і в с ь ќ о г о д о г о в о -
к у с н ика хліба. Р е ш т а скар-
чашу з патиною, реліквар, т о гашими батьками п о ж а д а н у ; д и піп п р о б и в й о г о р о г а т и н о ю . ді з я в и в с я в Уневі п р а в ю с л а в - Х о ч і к о р о л ь д а в й о м у своє
ра, к о р о л ь в 1 6 5 0 р . і м е н у в а в ! б ў Винницького і Ст. Шсп-
що. ю п і в на ї х в л а д и к і в і с т а р ш и х И н ш і в ж е в б и т о г о п о с і к л и , п о - н и й у к р а ї н с ь к и й ш л я х т и ч , т е - п о т в е р д ж е н н е , т о н е м а в СИЛИ
п р а в о с л а в н и м є п и с к о п о м Анто- т и ц ь к о г о була в Валяні.
В 1639 р. в м е р протестант гадовйш. Люди п о У г о р щ и н і к л а л и г о л о г о на с а н к и , з а в е з л и р е б о в е л ь с ь к и й с т а р о с т а ( ! ) О - п е р е д а т и й о м у з г а д а н о ї ч а с т и на В и н н и ц ь к о г о . В н н н и ц ь х И й Все теі загорнув Хмелсв-
Іван Б о г . е с т р а ш г ш к к й , п о р ў ч а п о к а з у ю т ь і ч и т а ю т ь в а ш і уні- в л і с і в к и н у л и в б а г н о . лександер Б а л а б а н з великим;
ни ц е р к о в н и х м а є т к і в . Н а ч о л й з і б р а в п р а в о с л а в н у ш л я х т у , о - с ь к и й . п М і ж забраними річа-
ючи опіку над 3 доньками про- зерсали, в котрих перемисько- відділом шляхти. В з я в монас- парусот православної шляхти
На опорожнене православне п а н у в а в в л а д и ч і с е л а Н а ц ч і л к у м и б у л о О е ' в а н г е л і е , п и с а н е зо-
тестантови, братоеи Кристо- го ( у н і я т с ь к о г о ) владику з о - єпископство у Л ь в о в і м а в від) тир' і, щ о б и монастирський Гулевич увійшов д о Перемиш
С х р а ш е в и ч і , Б у с о в и с к а , монас- л о т о м і о п р а в л е н е в сріблі и
ф о в и . Б о л е с т р а ш и ц ь к н й ‚ д в і р вєш п е р е в е р т и е м і з а б о р о н я - к о р о л я к о а д і ю т о р і ю і в і д к а п і - с к а р б о б е з п е ч и т и п е р е д м о ж - ля, з а й М н в ц е р к в у і з п р а в о с -
т и р і Л а в р і в , Спільницю і С п а с , з о л о т і б л я х и . Т о г о с а м о г о дня
з 'паннами з а х о п и в н а п а д о м еш слухати його". Біскуп з а ѓ - тули консес ливими пізнійшими напастни-
унівський архи- лавними міщанами Перемишля де-саме тоді був К р у п е ц ь к и й . В и н н и ц ь к и й . п р и ї х а в д о Пере-
брат католик Петро. Протес- розив Гебуртови страшцою мандрит нами, переніс ‚його д о С т р а т и -
Ісая Балабан. Але п і ш о в на С п а с , д е т о д і б у в К о р о л ь с т а н у в п о с т о р о н і К р у - м и ш л я і д о р а з у п о с т а в и в нро-
тант б р а т Сакійло зібрав прня- анатемою. Гербурт в і д п о в і в п о л ь с ь к и й а р х и е п Н с к о п в 1606 на. У н і я т а О в л о ч и н с ь к о г о
Крупецький. П о д о р о з і прис- Пецького, визначив комісію, ти надтягаючого Хмелевського
телів, приступом з д о б у в дєір й о м у : „ П р и к р и в д і у к р а ї н с ь к о - р. х о т і в з р о б и т и є п и с к о п о м у - п е р в к е л і ї і д е р ж а в ц і л и й м і -
т а в а л и д о него' шляхтичі і к о т р а м а л а в і д о б р а т и в і д В и н ' (5000 з а з б р о е н и х л ю д и й . М а ґ і -
з а б р а в д і в ч а т а . С у д д а в й о м у і) т о н а р о д у , з д х о т р о г о я і м о я ) н і я т а Т е с а р і в с ь к о г о і п о м і г й о - с я ц ь м а й ж е н а с а м і й в о д і . П о
хлопи, т а к щ о під С п а с о м ста- ницького владичі маєтки. Н а страт вислав д о Винницького
й о г о п р и я т е л я м п о 6 н е д ' л ь ве-І( п о д р у г а в з я л и к р о в с в о ю , с т о - : м у так, щ о в і н „ ґ в а л т о м і г а р - ' м і с я ц я м о н а х и с п е р і щ и л и О в - . н у л а 1 0 - т и с я ч н а а р м і я . ' М о н а с - с . л у ч а й ` С м е р т и с т а р о г о К р у -
ж і і п о 100 г р и в е н к а р и . П р н І я т и б у д у . д в о х р а д н и х п е р е к о н у в а т и ііо-
Як буде дальше матою" займив єпископство.}лочинського буками і викину-(тир Гулевич в з я в приступом, пецького король^іменував нас- ;

с у д у не в и к о н а н о . го, щ о право д о єпископської


так, як з а ч а в у н і я т С ь к и й в л а д и - Б а л а б а н н е х о т і в ^ р и з и к у в а т и ' л и з м б н а с т и р я . З а в т і к а ю ч и м ` п р и ч і м п о г и б б р а т К р у п е ц ь к о - л а н и к а ^ ^ П р о к о п а , Х и е л е в с ь -
' Я к С т а д н і ц к і ш а б л е ю п о б о ка К р у п е ц ь к и й , т о г о т о в р о з й а - І В І Й Н И І о т ж е п о г о д и в с я з T e c a - j с т р і л я л и п о н а д г о л о в у і к р Н ч а - ' ѓ о . Т а к с а м о в з я в м о н а с т и р і }палати і д о к а т е д р и м а є вла-
Ѓкого. Винницького з а с у д и л и ,днќа', і м е н о в а н и й к о р о л е м ,
р ю в а в к а т о л и ц т в о і. з а в о д и в
лити війну більшу Від інфлянт- рівським. однак під умовою,'ли:,„Не була тут унія'і не б у д е ! . Л а в р і `І С м і л ь н и ц и разом зI н НЯа рПІК-і к тюрми,
тшгГии 1 5 0 0 гривен і: Н
1ИПП . . .а V' ж е Х м е л е в с н с н й йся-."" Ч еяви
протестантизм, т а к деякі пани
ських, московських, волось- що ТисарГвський н а м а д н ц т в о ^ о ч б и т и дістав f другий при-;пятьма владичими селами. Три- в і д ш к о д О в а н н є К р ^ е ц ь к о г о % т і к л н ^ ж и ^ я м . Л ю д и Вин
силою поборювали католицт- FF _ ' І І ' - І г`'` `^ЧГ`А^- " V M v u n n n c -ЛИУІІСЦІ
во в к о р и с т ь у к р а ї н с ь к о г о п р а - ! . — І е р б у р т в и в о р о ж и в Ѓ д і с т а н е к о р о л і в с ь к и й п р и в і л е й в і л е й в і д к о р о л я , т о н е д о в г о б у н а л з а с у д и в Г у л е в н ч а 1 к і л ь - к о т р и й д у ж е ' п о в о л н — ввім и р а в н и ц ь к о г о г н а л и ' з а н и м и кри
вославя. Очивидно, і-сі'робили В^ і Х 1м6е6л0ь-ниихч чрионкуа! х Д о м і н і к а - І ці аз ра г со вр оо гдос ьзквоегрох н п
и ак та р бі яурдхеа м
. ати б у д е і ц т у т з нами жити!" Іквдесять його помічників я а у' В а л я в і . В и н н и ц ь к и й н а ч о л і чи: І , Б и й Л я х і в погачйів'
1 1 1 1 1 1 х л о - д у т ь т у т н е о д н о г о с о б а к н ::
По с м е р т и - п е р е и н с ь к о г о . і ж р а м і ю , о ч и в и д н о , нв'гваюрсгт п р а в о с л а в н о ї ш л я х т и
.ХЛЄПТзТЃТИ!"'" '‚п-^ лтш
короткін
сутних до
промові
праці для
візвав
РідйЬого
при-j

lehighVaUey
Excursions
Краю.
Тут Слід щ е д о д а т и , щ о дирі-
ВАРІЌЃТЬ ОБРАЗОВАННЯ.
гентом хору й аранжером ці-
Яка ц і н а т а в а р т і с т ь о б р а з о - л о г о с в я т а б у в у ч и т е л ь І. К р и -

йCamel
вання, б о г а т о з н а с з н а є з в л а - вий, я к и й з а к о р о т к и й `Час' сво-
сиого д о с в і д у : т а к ц і , щ о м а го учительовання урядив' вже
ють я к е т а к е о б р а з О в а н н я , я к два красні концерти. Також' на-
рівнож і ці, щ о ж а д н о г о не м а л е ж и т ь с я п р и з н а н н я п. д и р і г е н -
ють. товН Гевусеви.
Ці, що вл о ж и л и , , з а п л а т и л и А. П а т р а .
певну ц і н у , з н а ю т ь я к у вартість SPECIAL Тѓџім
Lv. Hudsori Terminal 1 2 . 1 0 A. jM.: Jer

Циґаретка яка здобула собі 5.40 P.M., W


naF
jBT
er 6.39 P.
має їх о б р а з о в а н н я , а ці, щ о н е jey Cfty ( E x c h a n - . PJ. STA.). 12.20 A M
Т Р Е Н Т О Н , Н. ДЖ.
дали н і ч о г о , т и м б і л ь ш е в і д ч у L
I - Newerk ( Е І Ц , г а в - Meeker Aves)
на ють б р а к о б р а з о в а н н я й й о г о Свято Першого Падолиста. 5
c ;N D - A M
- J j H j g U a g Lv. Scranton

вартість. . Д н я 19. п а д о л и с т а в і д б у л о с я
Значиться, є певна ціна
‚овання, — т о о д н а к о в а д л я
всіх, а ц е : з д і б н і с т ь , о х о т а т а
гріш, щ о б и в и т я г н у т и з цього
об#а-

перше місце своєю доброто`Аю в џас' с в я т о ' П е р ш о г о П а д о л и -


ста, ўстроєне з а х о д о м ўкраїн-
ської православної
Свято почалось панахидою за
громади.

D E C E M B E J T ' L 1 TH
певного р о д а к о р ' и с т ь , а ц е м а - й о л я ѓл'их г е р о ї в , я к у в і д п р а в - SPECI.1 TREIO

Найбліьше признанне яке коли дано


геріяльну в а р т і с т ь . Б о с ь о г о - лено в укр. православній цер- Lv. Hudson Term-
дня, д о р о г і ч и т а ч і , д е б о р т ь б а кві. П р и н а г і д н у п р о м о в у в ц е р - Inal t t . 5 5 P.M. Sat.
кнг' ч ш г о л о с и в о . К а с ь к і в , а в Lv. Exchan-e Place
за істновання не зменшу- Sta.. Jersey 'City,

циі аретці зістало доказане держав-


ЕТЬСЯ, а лиш. зростає, вчи- церковній галі відбувся свято- 1 2 . 0 5 A. M. LV. ,
чний к о н ц е р т з деклямац'іяии Newark 1 2 . 3 0 A.M
мося, набираємо знання, (Elizabeth ft Meek-
практикуємо Не л и ш з л ю - та п р о м о в о ю д - р а В о л о д и м и р а er Aves.) Return-

ними числами, котрі показують, що


Клбдницького. ' Ing, Lv. ML Carmel
бовн д о науки і для при- S P.M. Shenandoah, 4.50 P.M. Mah-
емности, а л е в ч и м о с я , щ о б ста- В с т у п н е с л о в о с к а з а в о . В . inoy City, 5 . 1 5 P.M. Haileton 6 . 0 0 P.M.
III с п о с і б н и м и д о ж и т т я , г о т о - К у ш н і р . В і д т а к х о р п і д у п р с в о - іілетн до набуття в Exchange Place я-
5O Journal Square. Телефон інформа-
віімн та с и л ь н и м и д о б о р о т ь б и
СІ наше істновання.
життя с ь о г о д н я н е ці, щ о с т о
Умови
тепер кЎриться Кемел ів більше як ю М. Палажія відспівав кілька
пісень, з я к и х н а й б і л ь ш приЯа-
ли до в п о д о б и : „ Ч у є ш б р а т е
ціПного Бюра, Montgomery 7 0 0 0 .

ні т о м у н а з а д ! П е р і о д м е х а н і -
ки, е л е к т р и к и в и м а г а є в и -
іико.іених т а в ч е н и х р о б і т н и -
ків.
коли небудь досі. Признанне многи- мій і „ Ч е р в о н а калина", які т о
п і с н і з а л ю б к и с п і в а л и н а ш і ге
р о ї йдучи в к р о в а в и й бій.
Відтак др. Клодницький ви-
годоснв святочну промову,
ВУНСАКЕТ, Р, АЙ,
От.сиіі, , л о в и р , м А н ^ р . . . Щ а д і .
І богато з нас нарікає, . щ о , Г р 9 м а д я н і в з а г а л і , `кцщАОтр,

ми не кількома.
не м а ю ч и д о с т а т о ч н о г о о б р а - г о в о р и в п о в н и х т р и г о д и н и так
хто .любується співом музн-
зовання ні п р а к т и ч н о г о в и ш к о - щиро, вміло та переконуючо,
кою, щ о ми вже дістали-просто
лення, м у с и т ь т я ж к о н р а ц ю в а - щ о с л у х а ч і бу'.тиб с л у х а л и і д о
з фабрики гарні грамофони
гп за 40 ц. н а г о д и н у ! А к і л ь к о раня. А с л і д - з а з н а ч и т и , щ о бе-'
найновійшої моди. Милий і
то є д і в ч а т п о ф а б р и к а х , щ о с і д н и к не г о в о р и в н і ч о г о н о в о -
сильний їх г о л о с г а р а н т у є к о ж -
з а р о б л я ю т ь п о 15—25 ц. н а г о - го, а' л и ш е р е а л і з у в а в д у м к и І
д о м у в д о в о л е н н є . П р о д а є м о їх
слухачів, котрі т о думки поку-
дину? на л е г к і м і с я ч і й с п л а т и і т а к о ж
т у ю т ь приспані на дні н а ш и х
Очевидно, причиною цього є за г о т і в к у ; п р о д а є м о т а н ш е , я к
душ. Побажатиб тільки, щ о б
за мале в и ш н о л е н н я — т а г и - другі.
Україна мала як найбільше та-
перпродукція я к р а з цих най- Як щоб всі цнтаретки були так добрі Всякі Рекорди в ріжних мо-
к о г о р о д а бесідників.
менше п л а т н и х р о б і т н и к і в ч и як Кемел, ви не чули би за спеціялмгі аах і р о л ь к и д о п я н а в с е д і с т а -
робітниць. Слідуючий з а б р а в ' С л о в о І.
н е т е у н а с п о з н и ж е н і й ціні. Н а -
приправи для створення цигареткн дов- Б о р о д а й к е в и ч . Г б в о р и в п р о ін-
І життя д а є н а м б о г а т о д о к а - правляємо, відновляємо і нада-
зів, щ о б і л ь ш е е д у к о в а н і о д и - І ррї на горло- Нічого не може а валідів та наше селянство.
ємо сильного чистого голосу
ниці м а ю т ь б і л ь ш е в и р о б л е н и й В і д т а к з а б р а в с л о в о о. К а с ь -
т о г о тютюну. старим грамофонам, а за робо-
ум, с п р и т т а о р і є н т а ц і ю , щ о п о - в т а -в с в о ї х п а л к и х с л о в а х
ту почислимо дуже тано.
І взивав присутних, щ о б помо-
магає їм в и в ч и т и с ь я к о г о с ь р е -
г л и н а ш и м і н в а л і д а м не с л о в а -

КОРИСТАЙТЕ З НАГОДИ
мес.та, ч и д о б и т и с ь с т а н о в и щ а І. 4 ЖЕУЯ#ІЛ. T E B . E E .
ми співчуття а ділом. П о тім
більш п л а т н о г о .
з л о ж и л и ж е р т в и с л і д у ю ч і : А.
Та м и м о ц ь о г о , ми, а н р и н а й - :
К р у п а 2 . 0 0 , В . Г а с і й 1.25, по
мсиьше ч в с т и н а н а ш о ї і м і г р а -
л и д о б и в а є т ь с я п о з и ц і ї , я к а ‚ д о в ж у в а н о р о з п о ч а т і н а р а д и н ш е и а к о р и с т ь к о м і т е Т о в и , б о ).О0: о. В . К а с ь к і в , Мі ї і а л а ж ї й ,
ції не д о ц і н ю е н а у к и т а о б р а -
ювання. Н е р а з с п о с і б н і і д у ж е д а є й о м у п о н а д $ 1 5 0 , 0 0 0 в г о р у З УКРАЇНСЬКОГО повзято ухвали, як збирати представники тих д в о х груп Т. М в з о в і т а , П . Є д л і н
Т е р л е ц ь к а , Ю . К в а с н и й , О. Ш е -
с ь к и й , А.
3-го 10-17-24-26 і 31-го груд-
ня с е г о р о к у п і д е н а в и п р о д а ж
талановиті д і т и , не с к і н ч и в ш и ц е б т о $ 4 , 0 0 0 - ^ 1 0 . О О О р і ч н о , ж е р т в и н а п о т е р п і в ш и х в і д п о - ч и с е л ь н о с л а б о н ь к і . п р и з н а ч е н а скількіст`ь Рекорд`ів.
навіть н а р о д н ь о ї ш к о л и , й д у т ь ц е є з а ч а с в і д 2 2 . р о к у ж и т т я ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. геда, М. С к о р о п а д , М. Г а в р и ш -
ко, В. К у ш н і р , Е м . П р о ц ь , І. Б о -
Р о л ь о к до пяна і Книжок, всьо
за с к о р о у в и р ж и т т я , б е р у т ь д о 6 0 - г о . п о з н и ж е н і й ціні. Р е к о р д и , щ о
Ч и м в и щ е мого образування Рішено старатися уряджува- р о д а й к е в и Ч , М. С к а л о ц ь к и й , М.
на н е р о з в и н е н і щ е п л е ч і в е л и - к о ш т у ю т ь в с ю д и п о 7 5 ц., у н а с

F. P. G
RIKA V
ти к о н ц е р т и і п р е д с т а в л е н н я , у- К о с т и р к а , В . С а в р а н , І. М б р о с -
кнй тягар з а р і б к у , щ о б м у ч и - - т и м кСгЮтшин ч а с й о г о ` Ш И К А Г О , І Л Л . Д І Т Р О Й Т , М И Ш . д і с т а н е т е в і д 20 д о 65 цнт. з а
с т р о ю в а т и віча а т а к р ж з б и р а - ко, М. Б о р о д а й к е в и ч , Петро
тись а ж д о г р о б о в о ї ' д о ш к и п р а ц і , т а з а т е в е л ь м и и о п л а т -
2 7 8
штуку.
Організація допомог ової акції ти жертви при помочи збірко- Листопадове Свято. Стадник, Г . Д ж а м а н , Г. Гаври-
при злиднях т а б і д і ! н и й .
в и х л і с т . Усі п р и с у т н і р і ш и л и Д е н ь 5 . п а д о л о с т а с. р . о с т а - ш к е в и ч , І. С а б а т , Д . Г у л ь , ' п. 145 CHURCH STREET, V
Ьогато з в а с , д о р о г і читачі, Ясно, щ о цей, х т о б і л ь ш е Для успішного п е р е в е д е н н я д а т и з к а с с в о ї х т о в а р и с т в п й в - н е н а д о в г о у п а м я т и т у т е ш н ь о ї Р о г о з а , І. С о й к а , С К а н ю к а ; М.
скаже, щ о всі н е м о ж у т ь б у т и вложив, з а п л а т и в б і л ь ш у ц і н у П О З ІWР !O O- N S OP ICT KT SE BTU, R GRH. , І Р. А !
з а п о м о г о в о ї акції для потер- уму на п о т е р п і в ш и х в і д п о - у к р а ї н с ь к о ї г р о м а д и . Л е щ у ќ 7 5 ц . , п о . 5 0 ц.: И . С а в -
д о к т о р а м и , п р о ф е с о р а м и ч и ін- з а н а у к у , п о в и н е н з б и р а т и п о -
жинірамн, х т о с ь м у с и т ь з в и - тім більший д о х і д .
пішпн В І Д повені в Г а л и ч и н і вені. П р и кінці в и б р а н о с п і л ь - Т о г о д н я в е ч е р ' о м в і д с в я т - чак,
смикано у н а с н а р а д и в і с ь м о х н и й к о м і т е т т а з л о ж е н о ж е р т - к о в а н о у с а л і У к р а ї н с ь к о ї Н а - $ 3 1 . 0 0 , к о т р і т о г р о ш і в и с л а н о
Д. Проць. Р а з о м зібрано
СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ
чайну ф і з и ч н у р о б о т у р о б и т и .
І Іравда. Т а н е в с і з н о в м у - А ц і н а , с к а з а в я в ґ о р і , є оддіа-
р і ж н и х г р у п . Д р . С м у к , п р е д - ви. Д о з г а д а н о г о с п і л ь н о г о к о - j р о д н ь о ї Ш к о л и , п р и М к К е й і д о О б є д н а н н я з п р и з н а ч е н н я м
ставт.ик гетьманської групи мітету н а л е ж а т ь слідуючі т о в а - Г е л е к ўлиці, Н о р т Д і т р о й т , П а - на інвалідів в с т а р і м к р а ю . '
ДЕРЖАВНОСТИ
сять чорно р о б и т и . М о ж е я к - к о в о ю д л я в с і х — з д і б н і с т ь , о- дав п о з в о л е н н я в і д б у т и ті на- р и с т в а : Т о в . ім. М. Г р у ш е в с ь к о - д о л н с т о в е С в я т о , т о б т о р і ч н и - — - відсвяткує
х о та та гріш. Відай найбіль- В. Г а с і й .
раз ця в а ш а д и т и н а , з а к о т р у р а д и у С і ч о в і й г а л і . Н а р а д и на- го, в і д . У. P . С ; б р . с в . В а с и л і я , ц ю т о г о д н я , к о л и г а л и ц ь к і У - УКР. КАТ. П А Р О Х І Я СВ. І В А Н А
ви не д б а є т е , а н а в і т ь к л е н е т е , ш о ю п е р е ш к о д о ю д л я н а ш и х з н а ч е н о н а 6 п а д о л и с т а . С п о - в і д . У . Н . С ; т о в . ім. Т. Ш е в ч е н - к р а ї н ц і в х о п и л и з а о р у ж ж я й у-
Х Р Е С Т И Т Е Л Я В ПГТСБУрГУ
коли з о б а ч и т е її н а д к н и ж к о ю , л ю д и й є г р і ш , не т о м у , щ о не ч а т к у з д а в а л о с ь , щ о в с ь о п і д е ка, в і д . У. Н . С ; т о в . і м . Д . В і - в і л ь н и л и р і д н у з е м л ю з д о в г о -
мають, але тому, щ о ж а л у ю т ь К Л І В Л Е Н Д , О . В Е Л И Ч А В И М
та ще в и л а є т е , щ о д а р м о х л і б г а р а з д . Н а р а д и о т в о р и в т н м ч а - т о в с ь к о г о , в і д . У. Н. С ; т о в . ім. в і к о в о ї н е в о л і . П е р ш и й І І а д о -
в и д а т и г р і ш на н а у к у . Т а ч а с т о Падолистове Свято.
їсть - - м о ж е я к р а з ця д и т и н и с о в и й г о л о в а , а с е к р е т а р ю в а в Ів. Ф р а н к а , 9 3 в і д . У . P . С ; т о в . л и с т а , с е д е н ь ; К о л и у к р а ї н с ь -
наша м о г л а б О у т и а д в о к а т о м ,
або інЖиніром, а ц и м
здобулаб собі- к р а щ у
самим
позицію
в с в і т і , в а м с п о к і й н і л і т а н а ста-
з н о в б р а к поради, а б о вказів-
ки. Н а в и п а д о к с м е р т и б а т ь к а ,
м и м о всеї волі та о х о т и — ди
тина його мусить
ш к о л у , а п р а ц ю в а т и н а х л і б на-
покидати
т и м ч а с о в и й с е к р е т а р , яюдй п е - ім. В . В и н н и ч е н к а , в і д . У. P . С ; к и й н а р і д п о ч а в б у д у в а т и в л а -
р е ч и т а в п р о г р а м у нарад.,,Та тут 100 в і д . У. Н. С в Г е р і , Інд.;
вилізло шило змішка. Д р . У к р а ї н с ь к о - А м е р и к а н с ь к и х Г о - на".
С м у к , в а с и с т і М. П о л а к а , п о ч а в р о ж а н ; З а п о м о г о в е Т о в . У к р а -
І-І.до,‚‚І..',
В неділю, д н я 20. п а д о л и с т а
т о в . сну д е р ж а в у „ б е з х л о п а іі п а - о б х о д и л и к л ї в л е н д с ь к і Ў к р а ї н ;
ці с в я т о у к р а ї н с ь к о ї д е р ж а в н о -
З г а д а н е с в я т о о т в о р и в в р о - сти. В у к р . г р е к . ' к а т . Церкві св.
КОНЦЕРРИ
рість а н а р о д о в и с в о й о м у к о - р о з п о р ' я д ж а т и с я н а з б о р а х , як ї н с ь к и х Жінок; т о в . `ім. Б . ч ^ і с т о ю п р о м о в о ю у ч и т е л ь , п. П е т р а і П а в л а в і д п р а в и в о . с о в . В Н Ш Л Ю , 4 . ' Г Р У Д Н Я ' Ш .
сущний.
ристь! я к и й с а м о д е р ж а в е ц ь а б о г е т ь - Х м е л ь н и ц ь к о г о , в і д . У. Н . П . ; Ів. К'ривий, я к и й в к о р о т к и х а- Л е в и ц ь к и й п а н а х и д у з а п о г и б - в ЦЕРКОВНІЙ ГАЛИ
А скільки т о сиріт, котрих Тому я^поминаючи б о г а т о ман. В і н п о ч а в п р о м о в л я т и , не в і д д і л О б о р о н и У к р а ї н и ; т о в . д е я р к и х с л о в а х О п о в і в п о д і ї , ш и х г е р о ї в , а п і д ч а с п а н а х и д и НА 7-МІй УЛИЦИ SOUTH SIDE.
батьки п о к а з а л и с я л е г к о в а ж - и н ш и х п о р а д , п о д а м о д н у з д р о с я ч н н і к о г о о г о л о с , а йо- ім. Ів. К о т л я р е в с ь к о г о ; Ў к р а ї н - щ о д і я л и с ь у Л ь в о в і т а в Г а л и - п е р е в е д е н о з б і р к у н а і н в а л і д і в , П о ч а т о к о г о д и н і 7.30 в е ч е р о м .
ними й н е д б а л и м и , з а будуч- найпрактичнішйх, як здобу- п р о м о в а з в у ч а л а менше- с ь к а П р а в о с л а в н а Т р о м а д а п р и чині у дні 1
І. падолиста 1918 яка п р и н е с л а $ 6 5 . '
Д і р і г е н т х о р і в : п. С Ц і м і х у д .
ність своїх дітей, с ь о г о д н я Іти цю ціну, так к о н е ч н у б і л ь ш е т а к : „ М и к о м і т е т , м и Ірі ст.; М і с ц е в и й К о м і т е т з Ґ е р і , р о к у . Б е с і д н и к з м а л ю в а в у с ю Вечером відбувся святочний
П р о с и м о всіх місцевих і з о-
в а л я є т ь с я п о ч у ж и х с и р о т и н д л я з д о б у т т я к р а щ о ї м а й б у т - з а к о н н и й к о м і т е т , а в и в с і м у - , - п . Щ е р б а ; У к р а ї н с ь к а г р . - к а т . т у м а р т и р о л ь о ґ і ю , я к у п е р е - к о н ц е р т в ц е р к о в н і й галЃ. Н а р о -
колиці громадян прибути на
цях, а б о з б и р а є в у г л я п о т р е - н о с т и . Отже.; о б р а х о в а н о , щ е с и т е і т и за' нами,- б о м и і с ѓ н у є - Г р о м а д а , Іст Ч е с т е р ф і л д ( Б о р и й ш о в у к р а ї н с ь к и й н а р і д , в з а г а -
1 д у з і й ш л о с я п о в н о . Н а к о н ц е р - сей С В Я Т О Ч Н И Й К О Н Ц Е Р Т . 278
чотири роки „college" к о ш т у є м о після з а к о н а й р о б и м о в с ь о
ках чи „ п е ч а х " . с а й д ) ; т о в . Б а н д у р и с т ; н о в о з в - І і , а У к р . Г а л и ц ь к а А р м і я з о ќ - ті с п і в а в п р е к р а с н о
л
місцевий Заряд.
І хто-ж ц ь о м у в и н е н ? 55.0ДЮ00`. ГЛевно, ш о в о н о 1
з а к о н н о " . Г р . П о л а ќ в и т я г н у в с н о в а н а Д е м о к р а т и ч н а С і ч ім. р е м а . С а м б е с і д н и к б у в н а о ч - х о р „ Б о я н а " , а о . Л е в и ц ь к и й
А в ж е ж щ о б а т ь к и , які н е д о - т я ж к о пересічному б а т ь к о - я к и й с ь п а п і р з к и ш е н і й ска-
К. Т р и л ь о в с ь к о г о ; т о в . . і м . Т, н и м с в і д к о м т и х н а д л ю д с ь к и х в и г о л о с и в с в я т о ч н у п р о м о в у , в
иінювали н а у к и , а л и ш е т о м у , в н в і д л о ж и т и $ 5 . 0 0 0 . 0 0 д о б а н - f a a e : „ Т у т н а ш е п р а в о , а в и , па- Ш е в ч е ' н к а , в і д . У. P . С в Г е р і , з м а г а н ь і т о м у й о г о - о п о в і д а н - я к і й в п и т о м и й й о м у к р а с н о р і -
шо с а м і не м а л и н а г о д и в ч и т и - ку. Т о м у я — в к а ж у п р о с т у н о в е , не с м і є т е з а в я з у в а т и н і я - Згадані; в и с ш е н а р а д и м а ю т ь і ня в и к л и к а л о г л и б о к е в р а ж і н - чевий с п о с і б п р е д с т а в и в слуха-
л е г к у д о р о г у . К о ж д и й з нас ч у в і ких и н ш и х к о м і т е т ѓ і в і не м а є - н е м а л е з н а ч і н н я д л я ш н к а г о в - ня на п р и с у т н и х . чая листопадові події та вагу
А я к а в а р т і с т ь н а у к и , чи з а B u i l d i n g L o a n . 2 5 ш е р і в , ц е б т е п р а в а з б и р а т и г р о ш а , п?д- с ь к о ї у к р а ї н с ь к о ї г р о м а д и ч е - ' свята.'
В і д т а к п р е д с т а в н и к и Ўкраїн-
п р а к т и ч н о г о в и ш к о л е н и й , п р т о м і с я ч н о 2 5 д о л я р і в — д а д у т ь : ш и в а ю ч и с я п і д з а к о н н и й к о м і - р е з те,, щ о с е п е р ш и й , р а з по ської Народної Школи й Укра Д о х і д зі с в я т а в и н о с и в $ П О .
дам В а м Д Л Я застанови о б р а в а ш і й д и т и н і з а п р о т я г 1 2 л і т тет, бо будете карані". Разом'з падолистрвого обхо-
в е л о с я п р и й т и д о п о р о з у м і н н я ї н с ь к о Г о Ж і н о ч о Ќ'любу з л о ж и -
хунки з а р о б і т к у .дѓтрех ка $5,000, а на випадо'к смерти, д у б у л о $ 1 7 5 , які б у д у т ь в и с л а -
т у т е ш н і м У к р а ї н ц я м і у т в о р и т и1 ли війЌн н а м о г и л і Г е р о ї в , ви-
т е ѓ о р і й р о б і т н и к і в , я к і т о D 6 ' j щ о б н е д о з б н т и своїх' б а ж а н ь , Толу о д и н з д е л е г а т і в цілій
о д е н с п і л ь н и й р а т у н к о в и й ко`- г о л о ш у ю ч и п р и т і м к о р о т е н ь к і ні д о О б є д н а н н я з п р и з н а ч е н -
рахунки п о д а в „ B o s t o n Universi в з я т и в д о д а т к у о б е з п е ч е н н я на шов до Полака й просив
н е м н а допомогу українським
іў`' т о м у д в а р о к и в з а д . ". .' п о к а з а т и й о м у т о й папір, щ о - мітет, не з в а ж а ю ч и н а ніякі п о патріотичні п р о м о в и в честь
ж и т т я в сумі $5,000.00 О д н о і інвалідам.
б и в і н й о г о п р о ч и т а в . Г р , П о - л і т и ч н і а б о в і р о і с п о в і д н і ріж- п о л яг л и х з а в о л ю У к р а ї н и Г е -
Оце п о к а з у є т ь с я з а р о б і т о к друге є л и ш е для в а ш о г о - т а
лак с х о в а в одначе папір ч и м ниці. Щ о д о в и с и л к и г р о ш а , т о р о ї в . У галицькій „уржендовій'
людини з а весь час його про вашої` дитини добра.
с к о р ш е д о к и ш е н і ї не п о к а з а в . р і ш е н о , щ о к о ж н а - ѓ р у н а м о ж е Виступав таксрк х о р Ўкраїн- школі.
л у к т и в н и х л і т в і д п о в і д н о д о її)
П. К о в а л ь ч и к , П о т і м З а б р а в с л о в о д р . С м у к і І в и с л а т и с в о ю ч а с т и н у т ў Д и , д е с ь к о ї Н а р о д н о ї Ш к о л и - п і д у- Н а г о д и н і „ у р ж е и д о в е г о єн-
образовання й вишколення.
Л и н д е н , Н. Д ж . з а я в и в п р и с у т н и м , ' щ о я к в о н и у в а ж а є за найвідповідніше. правою учителя L Кривого з и к а " читОЮть д і т и : У-па-лиІ
Мушина, який вдоволяєтьси
це підчиняються прнказам Сходини згаданого Комітету відспівав над м о г и л о ю похо- ма-ми в ле-це: „ Щ о се значитьJ
лиш народною шкрлою,' з а час
конного комітету", т о н е х а й Д о п о м о г и Ж е р т в а м П о в е н і від- р о н н и й , м а р ш „ В и ж е р т в о ю по н а ш о м у ? " — питає учитель.
СВОЄЇ ПРОДУКТИВНОСТІ!, ЦЄ Є МІЖ ѓ. RAY COMSTOCK І MORRIS GBST Кого боїться Жид.
ь сЄйчас з а б и р а ю т ь с я ' з с а л і б о б у в а ю т ь с я кожного понеділкаj О п і с л я с л і д у в а л и пре- На цілу к л я с у В С Т А Є лише!
II р о к о м ж и т т я , а 6 0 , ' з а р о б - " " " честь предложнги нову виставу

та^ТГЯ
в о н и ў с т р о ю ю т ь д е р ж а в н е с в я - j в е ч е р о м в г а л і у к р а ї н с ь к о ї п р а - і к р а с н і с о л ь о в і й х о р о в і пісні, д в о х ш к о л я р і в . — Ч и з н а є ш , к о г о боїться;
л я є $45.W)0. а б о о к о л о $ 1 0 0 0
річно ( п е р е с і ч н о ) .
Хто скінчив в и щ у ш к о л у , так'
і
- -
bllCQSlAOl^m
AUIC-dUUHllo
шийѓ С П I D І С
т о . Не- б у л о ч о г ^ с п е р е ч а т и с я . в о с л а в н о ї г р о м а д и п р и Ірі у л и - j з д е б і л ь ш е
Д р . С м у к не дав д о з в о л у на в і д
стрілецькі;
В т и х с х о д и н а х б е р у т ь у- д е к л я м у в а л и ш к о л я р і в і р ш и к и ,
Відтак „Ну, скажи, Сметанюк!
„ У п а л и м а м а в лісі!"
Жид? - '
— Знаю. Кождий Жид до 20
„Зле!" — скажи, Мацюняк! року ж и т т я боїться пса. В і д 20
ь ІС
І1І л;і;: і п
^^^Лѓ^ч^і с їЙЙ ;".';;:'^:;;.;:!-;;з
А 17-ГО Г і делегатів в и й ш л и й пішли д о ќромі большевиків і гетьман-.Норманського. С в я т о закінчив ‚Ўпалив м а м у в лице' від-! року боїгься війска, ш ціле жит-
з а р о б л я є $78,000.00; Я студенТ} СО. С U ГТ У к р а ї и с ь к о г о К л Ю б у . Т а м п р о - ` ц і в . С е , р о з у м і є т ь с я , в и йьах д е лг и - ` пп. Т . М и х а л ь ч у к , я к и й у с в о ї й р у б а в п е в н и й с е б е М а ц ю н я к . Ітя б о ї т ь с я к р и м і н а л у .
університету, чи технічної щ к о - , ^ ` .
в І, Ї і . р ,ку К И Т , І . . . Б О .
а д
г РУ дня АА-го.
буття нарад в . СА.Т І з! .. ^: г
НАДЗВИЧАЙНА ВИПРОДАЖ
ПРАВДИВИХ
#-пяппи
ВЌ МИ М Ш Є М О С Т І Ш У І

Ќї {њогІ.
Л

J М о р о з ; п о $ 5 : І. Д у ч и н с ь к и й , І.
Т.
. К о м а р и и ц ь к и й , І. З а в а д о в -
с ь к и й , Н. Б з о в и й , В . С т р у ж ,

С о к е р к а , Л . К о в а л ь ч и к , І. Ш е х -
ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ
НА С И Р О Т И Н Е Ц Ь - З А Х И С Т УКР. `НАРОД. СОЮЗА
НАЙМОДНІША
Коли пройдеш тепер
цеЮ Л ь в о в а , а п о ч у є ш
вули
пісню j
В І К Т О Р А В І К Т Р О Л Ь І з а місяць ж о в т е н ь 1927 тюку. „Бувай ми здорова, ти дівчино j НА ПРОДАЖ гросерия і бучерня,
ний, А. П а л а т у ќ , , П. Нечепір,
ВІДДІЛ 137. м о я " — н е д у м а й , щ о д і с т а л а - два доми муровані, можна купити обл
ВІДДІЛ івз, або один, в добрім положенню межи
Р. Терпливий, М'. Комарниць- Тов. ім. Богдана Хмельницького в с я в о н а с ю д и п р й п о м о ч і к а б а - Українцями і Поляками, один блок від
Тов. ЄдніСТь у ФиладелфГі, На.
к и й , О. С о к о л ь с ь к и й , Д . Pq- Істон, Па.
Жертва з каси відділу ,-5 р е т у , к а в а р н і , ч й в і д д і л у н о в о - української церкви, дуже добра на-
гойа хтоб хотів купити такий бизнес.
к и ц ь к и й ; п о $ 4 : В . П а л а щ у к , П . Жерт бранців.
, С И Р А К Ю З , Н. Й. чле По б.інзші інформаці'ї голоситись на
Матусів, Н. Лемиќ, Л . Левке- З а н і с її, с п о п у л я р и з у в а в , п о ядресу-: THEODORE G U L A , 219 W t.
. 16.00! 1 ,' 273-8
З хрестин н а українських в и ч ; п о $ З : І. К а л а н , Г . Ф а т ю к , Прислано дохід 'з пікніку . ш и р и в і навчив один дурнова-
І. Б о б е ц ь к и й , Д . Х а р х а н , М . К и - . Разом $16.00
т и й ж и д о к . `

ні .D1.4ktВОВ
SУt., Em
інвалідів. Разом $8155 Череватий Петро . . . ! $2.00 ПОШУКУЮ Мартн Міхалишин. Хто

О
ІО W Ja
4
У гр., М и х а й л а Д и д и к а в і д б у ф о р ; п о $ 2 : С М а л я р с ь к и й , С. Федорчак Мирон $5-00 Шегда Іван (с. Нико.іи) 2.00 Ц і л и м и д н я м и в о л о ч и т ь с я - в і н би про неї знав або вона сама, пр...
Сагатнй Филимон 5.00 Токарчук Иоснф 10.01
л и с я х р е с т и н и 5 . п а д о л и с т а . 1 Л е т к и й , І. М а т а л а , М . М а й о - Підгайний Микола 2.00 Мельник Петро . м і ж В і д е н к о ю т а м і с ь к и м т е - шу сейчас зголоситися на адресу:
ч а с і з а б а в и з г а д а н о п р о н а ш и х р о ш . ` й . П е н к а л ь с ь к и й , В . Су- Кульчицький Теодор Антін Василь . . а т р о і і і вічно в н ь о г о на у с т а х
Дншсвськцй Іван Фрайт Григорій
г е р о ї в - і н в а л і д і в С_дірисутні г о - к а п е ц ь , І. Р о к и ц ь к и й , І. М а л и ќ , Харко Теодор `І Харав Григорій ц я прощальнаў пісня: (J - ' 277-3

сті ж е р т в у в а л и н а н и х ' п о д о л я - Т . К а р п ю к , С З а б л о ц ь к и й , М . Харко Марні l.OOj Білокур Василь 1.00 „ Б у в а й ми з д о р о в а , НА ПРОДАЖ МЕБЛІ
Ќ о с т і в , І. М у д р и к , І. Б а р д а ќ , Е . Малішевський Франко Білінськнй Олекса 1.00
р о в и . Ж е р т в и з л о ж и л и : М. Ди- Яворськнй Григорій Білінська Петрунеля 1.00 - Т и д і в ч и н о м о я . кімнат, п
причини виїзду.
д н к , В . К ї я н к а , Г . Д е м я н и к , О . Б і . т е ц ь к и й , О. Д у к а с , П . Д а ц - Загсшуйко Діирон 1.00 Бал'уш Ідія 1.00 Бувай ми здорова,
Д у б і ц ь к и й і Г: Т у р к е в и ч . ' к о , І. С т р у ж , М . С т р у ж , А. Д о я к , РудавськиЙ Іван 1Q0 Шеґда Іван (с. Максима) 1.0Д
Ти м о я дівчино".
Кронаќ Іван 1-00j Сірий Петро

CH
SIOWY Е
: 1.00
Р а з о м з і б р а н о $ 5 . 0 0 і . в и с л а н о П. П а н ь к і в , А . Б л а щ у к , М . Крочак Марія ... Л ь в і в , с е м п е р ф і д е л і с і п а Ѓ - 1 0 3 AVENUE А ,
е
Сенів Юрій '
Савчук Василь Пісечко Іван
ч е р е з О б є д н а н н я у Ф и л а д е л ф і ї Ві.дьк, П . Р о к и ц ь к и й , Е . М а н ю х ; Беднарська Марія р і о т и ч н о с к а ж е н и й г о р о д , не і
до старого краю. п о $ 1 : І. К р а в ч у к , Г . Г а л у щ а к , БеднарськиЙ Василь 1.00, ВІДДІЛ 167г міг слухати б а й д у ж о українсь- МАЮ ДВІ ФАРМИ і продаю одне
М. К р е с а и , П . К о р д а , В : К а р и й , 1'алан Андрій дуже тано, за $1,200, троха готівкоќ.,
Г .І ЯТ, уПр кАе в. и ч . Колодруб Михайло Бо. св. Ннколая в Т.олідо, О. ких слів. Негодування п е р е н е - а решта на відробок, даю робоѓў на
ФИЛАДЕЛФ r York, N. У.
І Бі М и х а й л и ш и н , А. Г о р о д е ц ь - Мазур. Василь .' Же'ртви з каси віддіду.'ї від части с л о с ь н а с т о р і н к и „ С л о в а П о л ь - моїй фармі, 80 акрів, добрі будинки,
членів првтолош — много поля, сад, ліс і пасовнско, 2 ми
П о м і ч д л я п о л і т и ч н и х в я з н і в у j киії, Т . П р и ш . т я к , А . В е р б о в с ь - Мнлнмук Іван Діслано від членів
Войтович Альбрехт ^ - ^ І с к о г о " , я к е д о б а ч у в а л о в т і м лі до фабрик і ішо рів. 277-х
коломийськім окрузі. і. С С е р а ф н н , М . С у д и м а . М, Стойкпснч Яків щ STANLEY -NYCHAY,
Разом .І5.00І н е б е з п е к у для польськости
Р о х м а н , С . Х а р х а н , Т . Б а р і є в и й , Стойќев'н`і Марія` .4 Мсдецькнй Дмитро ..
STAFFORDVILLE, CONN
К і л ь к а ТИЖНІВ д о м у н а з а д о - і СтойКсвнч Володимир 1 ^ Л ь в о в а і цілостн Річипосполи-
І. С т е п а н ч у к , В . Г о л і я т , С Б а - .Звнженська Магда Скотйнський Микола КОЛИ тратите на вазі.і енергії, м і '
г р и м а в гр. Н. С е м е н ю к л и с т від Унисько БартоломеЯ '""'тої. П о л і ц і я б у л а б м о ж е з р о -
б і й , К. К о в а л ь ч и к , Н . Т у р ч и н , Кари СтспаП Жуковець Фердннанд ете не регулярний жолудок і біль го-
омітету з коломийського но- Мазій Марія б и л а щ о с ь у т о м у напрямі,' а л е
‚ т е р п и т е на безсонність, нсрв.,-

SSTHК
Eре.GS
OR
O
t,RINP.C
O
17,M
A
PN
Я . В а н д з і . т я к , В . М а н д з і й , А. О - Бучніш Віцко Унисько Андрій . . . .
віту з п р о с ь б о ю о поміч д л я Космнна Михайло . . . 501 К у д ь п а р к і в т а к п е р е п о в н е н и й , вість, чуєтеся ўмученим — пишіть до
к о . т і т а , Н . Б о г д а н , Н . Ч о . д і й , І. Терлецькнй Іван
політичних вязнів, котрих пе- Карп Катерина щ о а н і в г а д ц і н е м а в п р и й м а нас по інформації ДНЕСЬ: 271 —
Песик, А . Х і п я к , Н. Гаври.тяк, ВІДДІЛ 182.
рев%зеио з к о л о м и й с ь к о ї т ю р - ти с п і в у ч о г о Ж и д а ! П р а в д а , як)
Г. С к р о б а ч , М. Ф е д ь к і в , М. Т е - ' ВІДДІЛ 1 5 5 . Тов. Укр. Січ в Кліфтон, Н. Дж.
ми д о Л ь в о в а , д е в і д б у д е т ь с я Жертви з каси відділу, з підпри- з а ч у в а ю , є щ е там к і л ь к а в і л ь -
л є щ у к , П. М а л и ц ь к и й , К. Г е р - Тов. Запорожська Січ у Перт АмЗ (

бой, Н. Дж. емств, заЃ.аАьирІ.'збірки і від ча- них „ п о с а д " , але вони з а р е з е р -
п р о т и них у грудні с у д о в а р о з - стн членів проголошено.
м а и , О. Г а в р и ш к о , І. Б а л к о , М . НА ПРОДАЖ
ц р а в а . Оден' з них В . Ч е р к а с з і Жертви з каси відділу і від части Діс.тацо від' АНЏІЇ. - " Г . '$1-60 в о в а н і д л я б і л ь ш е з а с л у ж е н и х
Б а г л а й , В . Н і з д р о п а , І. Б а л к о членів проголАшено. 1
Діслано' пітѓн'е членів 4JX) і в и з н а ч н і ш и х г о р о ж а н .
С л о б і д к и лісної, п о м е р в т ю р - -слано від членів $46.00
( А н д р і я ) , С Лис, Н. Муравсь-
мі а б о г а т о з а х о р у в а л о т а к , щ о Дурний далі ходить, я к хо- К Е Ш С Т О Р
НАЙНОВІЙШІ ЗВІЙКИ к и й , М . Д я к і в , І. І с ь о , А . Т о н - Разом $46.001 див і співає, як співав.
р а т ў н о ќ і п о м і ч ко'нечні. І м е н а з д о б р е в и р о б л е н и м інтересом,
(РОЛЬКИ) НА ПЯНО ч а р н к , І. Б е р т а , Д . С к а р а н о , і. Андрусєчко Иоснф $1.00
а р е ш т о в а н и х слідуючі: Олек- Бойко Іван 1.0О В в е ч і р і р а н о , к о л и т і л ь к и в д о б р і й о к о л и ц і . П р о д а м по
Ґ у з и й , І. М а т і я ш о в с ь к и й ; п о В І Д Д І Л 195.

2737
сандер Скрибайло, Василь Р о проходити біля Віденки, ввер-
j 5 0 ц н т . : Н . М а з у р , й . Р о м а н и ч , Барилсцькнй Матвій . . . . д у ж е у м і р к о в а н і й ціні, п о з а я к
СУРМА
підоѓрані на 4 руки, грають на ціле
гоним, В а с и л ь В н ш н в а н ю к ,
силі. З а я ц ь , Василі
к и й , Ю р к о Д у б и н с ь к н й , М . Т е
В
К о с т е ь - ' ' С а в і ц ь к и й , І- К а р о в е ц ь , М . Калух Андрій З
м т`!Г і П о в р о з н и к , С К о р и в ч а к , І. С о л - Білий Іван
Бруць Пав.

Вуй Антін
л
'іпі
-- I Р

`' inn Л '


9
Бр. св. Петра і Павла в Піќски, Н. И.
. Жертви з касн відділу
членів
с л а , ,
проголошено.
о з каси відділу .
чується в в у х а м о н о т о н н а і без-
надійна с т р о ф а :
„`Бувай м и з д о р о в а ,
ч е р е з с м е р т ь сина не м о ж у цьо-
го інтересу провадити.
ІВАН ЯНКОВИЧ,
пяно. Хто бере 5 — одну даром. Хто т и с , Г . В о в к , І. Г а м л і й , H . В а -
, М . Д а и и щ у к , М . Іл`ьків, Ти дівчино моя. 118 Е. 4th S T . , або 4 2 2 Е. 17U. ST.,
бере 10 — 3 даром. Оферта добра с і ч к о , Ь'. Ч о л і й , Н- К', п о 2 5 ^ S J H ^ . : : : : : : : : : : : : : : ^ ' Р А З О М І 2 І

Бувай ми здорова,

ЛИЦІЎ'
лиш на короткий час. Тих звійок нігде І Д . Ю р к е в и ч , В . Г р и г о р ч у к , І. NEW YORK, N. Y.
ц н т . : І. В о в ч у ќ , Н. Б е й , С Г л у - S S b ; W

EW Burtwcil,
'` В . Д Д . Л 221.
з сторах не продають, купуйте про- Г а й о в и й , С т . Г р и г о р ч у к , Ю . К о Ти моя дівчино".
сто від видавця. ш к о , М . Д о л і ш н и й , Н . Н . ' — Р а - Добрянський Іван 1.00 Бр. св. Стефана в Шикаго, Ілл. ВИПРОДУЄТЬСЯ
би.дянський,- Ю р к о Г р и г о р ч у к , Луди і Дмитро 1.00 Жертва з каси відділу $- І 'дивне диво. Польський! МАЛІ ФАРМИ
48. Ой вишеньки, черешеньки з о м в и с л а н о н а Н а р о д н и й Д і м Зяйлик Ілько 1.00 Жертви від части членів прого- Львів попав помалу привикатиj
(Перед заручинами) $100 А . К у р т ч , В . Н а г і р н я к , В . Г р и - в Н о с о в і 2 6 5 д о л я р і в і 2 5 цен- Крнцький Олекса 1.00 лошено. 16,000 ив. фітів, $449:
49. Заручини 1.0" г о р ц і в , В . Н а г і р н я к , М . В и ш н - Козак Василь 1.00 Дістано ВІД . 11.00 д о у к р а ї н с ь к и х с л і в , т а к я к с в о - $50 завд., $8 місячно.
50. Українське Весілля, ч. І - ш а . . 1.2 Кардаш Венеднкт 1.00 г о ч а с у п р и в и к а в у ж е д о у к р а - Земля суха, рівна, близько школи; ро-
51. Українське Восілля, ч. П - г а . . ІЛ ваиюк. В. СемчуК. Корнят Василь 1.00 Разом $11.00
М. Ф а т ю к .
52. Поправний, часть перша 1.С Шоби, дати якусь б і л ь ш у по- Кнржецький Іван 1.00 Пронд Марія ..$1.00 ї н с ь к о ї в л а д и . Н е в и б а г л и в а м е -
5-. Поправний, часть друга ЇХ м і ч ' б р а т а м , з і й ш л и с я т і , щ о Капцьо Стефан 1.00 Бсремяікюій її льодія сверлувала мозок,
Левків Юрій 1.00 Татарчук Яків w.y, New YORK City.
Ті всі весільні за $5ДЮ. прості с л о в а т и с н у л и с я , на

O
S.
походять з Ко.томийщини, й Лайкош Иоснф 1.00 Вайтга Антін
ПІСНІ І ТАНЦІ, ЯКІ ВИЙШЛИ Лішанка Павло 1.00 Швець Михайло 1.00 ЛІКАРІ ОСТЕРІГАЮТЬ! — ДУЖЕ
вибрали комітет, котрий пішов' . ЕМБРИДЖ ПА. Мудрий Тсодор 100 Грабиќ Михайло ІОО
ПОПЕРЕДНО: БОГАТО ВИПАДКІВ СОЛІТЕРА.
19. Не пора, не пора, зі словами 1.00 п о м і ж к р а я н і в і з і б р а в $90.75.1 Мізерний Андрій . .
Оошарнл Анна . . . .
1.00 Токарсвнч Михайло
ІЛО ВуздннськиП Дмитро п е
Протиукраїнський
р ш і п е р е р в а л и в у л и ч
фронт
н и к и ,
Бережіться сеї язви, не дозвольте
- 20. Розлука, зі словами на 4 р Жертвували: Тов. Просвіта' д п о т е р п і в ш и х від повені, щоби вона заразила ваш жолудок, г.
л я Паіпуля Тсодоі) . . . 1.00 Во лќовецький Микола . . . колТісь пожалуєте! Се найгірші ер.:
21. Козачок, ролька по танцќі 10.00 д о л я р і в ; Н . С е м е н ю к 5 д . Петрів Данило . . . . 1 00 Лсськів Максим 1.00 в и с в и с т у ю ч и п о в с ь о м у м і с т і за! Коли вепровс мясо менше чи біль-
22. Pax, цях, цях, до т а н ц ю . . . Пануќ Михайло . . 100 Водзянськнй Мі н о в о б р а н с ь к у пісню. В о н и й на
23. На филях Дунаю, вальц . . Д . К л ю ч і в с ь к и й 5 д . , А . С е м е - ' В и к а з ж е р т в д л я п о т е р п і в - ^ ше піч діткнене. а нс
ІІопаца Василь ІОО Курчаќ Иосиф добре зважене госво-
ї'ї. Зазулька, вальц на 4 руки н ю к S д . , Г . Л е с ю ќ 5 д . , Д . І в а - ш и х в і д п о в е н і , які з л о ж е н о н а І Інрїг і Іавло з в а л и в ж е її п о п у л я р и з а т о р а .
25. Вечерниці, опера, часть перша 1.50 дннею, cftihep вла-
Романќо Пилип . . . В І Д Д І Л 233. — Б е н Г у р , Б е н Г у р . З а с п і знть до організму їй-
'-'б. Вечерниці, опера, ч н ю к 5 д . ; В . Т р о ц ь к и й 2 д . , ' В . р у к и м і с ' ц е в о г о к о м і т е т у : Б р . Романќо Михайло .
27. Хрнстос Воскрес . сячок людий ко`ждо-
Д и к а н 2 д . , Ф . З а м у л і н с ь к і д й 2 с в . В а с и л і я В е л и к о г о , в і д . 1 6 1 . Романець Микола . іоо Тов. Богородчани в Ню Иорку. Н. И. в а й - н о ш е р а з ! го року, і сі люди тра-
.'8. Согласно Скочипець Петро . . І.ОО Жертви з каси відділу і від части
29. Українські Відгуки, д., О . В е к л і н е ц ь 2 д . , Л . Г р и - У. Н . С о ю з а , $ 2 5 . 0 0 ; б р . с в . А п . Стек Іван І Бен Гур співав щ е р а з . тять ціле своє житі,
1.00 членів проголошено.
30. Там за тихим, за Дунаєм, пі- г о р ч у к 2 д . ; В . Г н и д а 1 д . , Г . П е т р а і П а в л а , в і д . 8 3 . П р о в и - Сстннк Іван 1.00 Дістано від членів . . . . .$14.50 З а в у л и ч н и к а м и п і ш л и н й й иа се, щоби винайти, що се за хоро-
. 1.00 ба. Коли лікар мае до діла з недугою
Дрібні, жертви з пушк
31. Ой під гаєм зелененьким, бра- Г р и т о р ч у к 1 д . , П . К о л і с н и к 1 д і н н я , $ 2 0 . 0 0 ; б р . с в . А р х . М и - Сндор Антін б і л ь ш б е з ж у р н і л ю д и — к а в а - серця, печінкою або нирок, він дна,,
Се і ін .Михайло
ла вдова.лен дрібненький . . . д., И . М а т л ю к 1 д., . B . М а т л ю к 1 х а ї л а , в і д . 121 П р о в и д і н н я , Томаш Марія Разом, $15.75 д е р и з Л е г і о н і в Та А к а д е м і ч н о ї що робити, щоби їх вилічити Инш
.
32. Ой піду я лугом, лугом річ однак зі солітером. Тут тільки рій,
ЃАРГОН Адам $10.00 і с о б і п о ч а л и п і д с п і в у в а т и .
і і . Любощі, вальц зі с л о в а м и . . . д., Н . Р о г а т и н с ь к и й 1 д . , Р . $ 1 5 0 0 ; з б і р к а в ц е р к в і с в . П е - ЧсрепанйК Иоснф . Корчпнський Микола . . . .
них признак, що в богато Випадках
Шіжйлнк Іван . . . . 2.00 лікарі не можуть вгадати.-з чим вони
34. Реве та стогне, зі словами . . . Після них прийшла черга
35. Заповіт (Серед степу шнро-
М а н д ю к 1 д . , М а р і я М о с ю к 1 т р а й П а в л а $ 1 2 . 0 0 ; В п р . о . с о - Швайлик Иоснф І.ОО Ќостів Василь мають боротися і чекають, на якісь
Мостранськнй Володимир
д . , П . С в і р н ю к 1 д . , І. С е м е н ю к в і т н н к Ів. О р т н н с ь к ц й $ 5 . 0 0 ; п о Януш Васіиі Борис Іван
Ідда с т а т о ч н и х ж о н а т и х , щ о н е певнійші знаки. Тимчасом пацієнт тра-
36. Русалка, мазурка 1 д . , ' Т . К у л ь к а 1 д . , Н . С о . т т а - $ 2 . 0 0 з л о ж и л и : П . В о й т е ч к о , іУіельннкевнч Юрій 50 м а ю т ь п р а в а с к а з а т и : „ Б у в а й тить на вазі, перемінюється в ходячий
37. Як зачую коломийку, зі слов. скелет, стає тягарем для своєї родини
38. Ой чомуж я не такий, зі слов. 1.00 н ю к 1 д . , І. Т е р е щ у к 1 д . , І. Г а - Г р . Т и . м ч а к , І. П а н ь о ш , М и х . ми з д о р о в а " . . . Тисячі чоловіків, жінок і дітей тер-
ВІДДІЛ 156.
39. Ой видно село, пісня У. С. С й о в и й 1 д . , А. Р о м а н ю к 1 д . , 11 . Ќость, Т. Ш у м и л а , Р. П р и с т а й , Тов. ім. Тараса Шевченка в Честер, Таємний дохід. й д е т е т е п е р в у л и ц е ю і на- плять і лікуються на ріжні недуги, тоді
40. Галичанка і О Україно І.ОО як в,дійсности їм дошкуляє поіаииіі
41. Бог предвічний, коляда Ш е в ч у к 1 д . , І. Р и б ч у к 1 д . , Д . б р . с в . В а с . В ' е л и к о г о , в і д . 1 6 1 . Па. раз вам над ухом: солітер (тасьмииець). Певною призна-
вами J.00 Г а й о в и й - 1 д . , М . П р у н я к 1 д., І. і У. Н- С о ю з а ; п о $ 1 . 0 0 : М . І л ь - Пані д о ж е б р а ч к и : Щ о ж , ви кою того є виділювання частин пара-
42. Хрнстос Родився, коляда і з касн відділ „ Б у в а й ми здорова,
зита. Посередніми признаками е брак
словами В и ш н в а н ю к 1 д . , О . Г р н г о р е ц ь ко,- й . Н а г р е б е ц ь к и й , М . П е т - $12.00 в ж е н е в о д и т е в а ш о ' г о ч о л о в і Ти дівчино моя"... апетиту, то знов великий голод, обло-
43. Гандзя, весела танкова пі ) від членів . ка як с л і п о г о ? женнй язик, давлення Яа серце, біль в
1 д . , К. Б а . т а с 1 д . , С Т о д о р і в р у ш к е в и ч , Л . К у х т и н , А . П і д у - Разом $12.00 О б е р т а є т е с ь і д у м а є т е , щ о з а
44. Ревуха (Ой поїхав Реву: крижах, руках і ногах, завороти, болі
зі словами 1 Ж е б р а ч к а : Ні, Пані. В і н т е п е р в а м и Б е н Г у р . Ні!сікнись с т а р голови, ослаблення, як. жолудок по-
1 д . , Ю . С е н ю к 1 д . , Н. Г е р с й 1, ф а л и й , Т . Д у д а . Й . Ф и л и п ч а к , Саїдло Петро $5.00;
45. Гречаники (Пішла мати на рожній, темні кружки під очима. І`,
ло) . . 1.00 д . , Г. М о ч е р н ю к 1 д . , С . К а м і н - і І- П а л и ц я , Л . М о н а с т и р с ь к и й , П № Ю Ї М ^ - ; : : : : : : : : : : : : І$ з р о б и в с я г л у х о н і м и й , т о м у в ж е ш и й п а н , ч е к а ю ч и н а т р а м в а й , жолудку відчувається отяжіння. а іно-
46. Біду собі купила, та за свої с ь к и й 1 д . , Н. З а х а р ч у ќ 1 д . В . Н . Г о ф м а н , М . Р о д ь о , А . К м і - І ^
; 'Ж т е п е р п а с а ж и р і н е м о ж у т ь к и в и с п і в у є с о б і з н у д ь г и . ді начеб щось лізло з жолудка в киш-
О д н и м с л о в о м : ц і л и й Л ь в і в ки. Буває теж поганий віддих, лосгііі-
гроші і ос Г е р е й 2 д , Д . К о б и л ь н н к 1 д . , ТЙК, Я. М н щ а к , А. Ќ о с т ь . Т. Я р - ! І К і л е І Г д ^ IS K f i g В КаПСЛЮХ " ГуДЗИ' но спльовує, не-Має о'хоти до нічого.

ena
fen
H
tHH
^
иiі-.
т е п е р т і л ь к и г у д е : „ Б у в а й м и Р І н я . Я о г о ^ н ^ і в а ^ и т і ^ р а в ж д і і ліни-
п

Звійки висилаємо за готівку або С О


з д о р о в а " . Н е п о м о ж у т ь у ж е ні вйй. Були випадів, йЉ, цей гіліпас
м Д И м

D. — Хто' пришле нам адресу власти В . Ш е в ч у к 1 д . , Т . С е н ю к 1 д . , ' м уляк, Б. В о р о н о в с ь к н й ,


Валько, М. Рогаль, В . Бучко-
Й . У Р "ко.та і.оо к и з а м і с ц ь г р о ш е й .
сіігучкняв Леколн
теля автоматичного пяна дістане ка І. Т о д о р і в 1 д . , П . Ф і л ь 1 г р о м и п о л ь с ь к о ї п р е с и ^ ` н і н а солітер буває Й ^ Љ ч т і я . довгий. Як
левдар на рік 1928 даром. Ціна ка З у б и к 1 д., А н н а З а х а р ч у ќ 1 д., м о л , Д . Д р а б и к , Е в . В о л о х , П . ПОЗІР! БОСТОН, МАСС! N 0 3 1 P ! J к а з и П р у ш и н с ь к о г о д о ш к і л ь - упхається у В і ^ І ^ Ш і т р о в і л . то мо-
лендаря 30 центів. О. З а х а р ч у ќ 1 д ; Т. М і з е р н и й Х л и с т а , Гр. Л а з а р , М С т р а д о м - же й задушити свбю Жертву. То-ж вн-
Хто з Українці на провінції або г 5 0 ц., О . Г а л ь ч у к 5 0 ц., К'. Р о м а - j с ь к и й , Д . С и в и й , С К р і л ь , А . н и х і н с п е к т о р і в . П і с н я р о з л и збувайтеся негайно цього ворога, шо-

ЛІЯІ ТЕЛИЧИН
Ню Иорку хоче купити пяно, зашадп-
н ю к 5 0 ц., Н . Д и д с л ю к 5 0 ц., М . І М а х н и ќ , І. М е л ь н и к , М . Т и р о , І. л а с я п о м і с т і і н і х т о в ж е її н е би не було за пізно — покіль цілком
^арУвИУ-в вашого здоровля. Пішліть
ти 200 долярів і дістати в лредеіп; В ЧЕТВЕР, ГРУДНЯ 1-ГО, 1927 з д е р ж и т ь . $10.48 на лікарство Лякстан, як хочете
BR
c J
..r" N
nig
et
звійки Сурма, хай пцшс до нас по Іл- Т е р п е л ю к 5 0 ц., П . С т р у г а й б О Д - т у х и й , Т . Г р и н к е в і ч , Т . П а н и ^ позбутися цього страшного гллапаса

BAZAR,
формації. Замовленіїќ на звійки, рс- ц., С К о р о п е й 5 0 ц . , , 1 . Я в н и й І Ш - ќ , П . С м о л ь н и ц ь к и й , А. Ц и - Н е з н а ю , я к у м а в ц і л ь Б е н Лякстан нешкідливий навіть якби не
корди, кннжки, календарі і по повниЃ! 5 0 ц., К с е н я Я в н а 5 0 ц., І. К у . 5 0 г а н о в с ь к и й , Н . С а б о р , К. Е український тяжкої ваги шампіон, Г у р , п о п у л я р и з у ю ч и її. було у вас такого хроба. До набуття
катальог пишіть на адресу: 191— буде боротися з грецьким борцем
Ь К И
В І C-bor.torr, 1 4 8
Ч и х о т і в п р о с т о з а р о б и т и
SICHOWY
SURMA BOOK A MUSIC CO., b e ,
ц,, М а р і я А н д р у щ а к 5 0 Д . Х а к о , Н . В а л а х , А . К а м і н с ь к а , М .
р у к 5 0 ц., І О д о с і й 5 0 ц., А. М е - Є с и к , К. Р о м а н , І. Ц а п , І. К у - г р о ш і , ч и х о т і в д о к а з а т и У к р а - пачки додайте 2 5 Џ. За посліплатом
C
(4-SI
Bidf., Wind.or, в в і . На обсзпечсіит

пр отус.
не посилається.
Ioj AV
E. A,. N
W
E Y O R K , N. Y . т е л с ь к и й 5 0 ц., І. С л о б о д з я н 5 0 з ь о , П . С в и н к а , І. К у х а р с ь к и й , їнцям прихильність Жидів, чи
й.; І т а л і є ц ь 2 5 ц е н т і в . — Р а з о м Т. Л а б а н , К. В о р о н о в с ь к н й , Т . може переконати українських

GRAND
джов
$90.75. С у д і я , Џ Х л и с т а , Д . Ш у м и л а , Т. музиків, щ о якби вони гармо Др. Б. T P-O И
ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ нізували для каварень ўкраїн
не дає нам спокою. Вона нас давить В с і м ж е р т в о д а в ц я м с к л а д а є - Г и щ а к , Т. К у л ь ч и ц ь к и й , Е . Л а в - Боротьба відбудеться
УКРАТНСЬКИИ ДЕНТИСТ
та вдже шукати нам чогось такого, де м о ' с е р д е ч н у п о д я к у . р и н о к , П . С е н ь к о , І. І в а н е н к о , В OPERA HOUSE. с ь к і п і с н і , т о м и з а ` х о п и л и б W
'малибнсьмо кусник хліба, без згляду Боротьба буде дуже інтересна, після т і л ь к и Л Ь В І В ? ! . . .
на се, чи в фабриках або майнах В. Дикан, секр. комітету Д. Романяк, Гр. ' Вацло, М.
вислову менеджера Павла Бавзор, ко-
праця обо і цілковите безробіття. Ќ о с т ь , Н. Б о с а ќ , М. М а н д з я к , В . трнй е найго^овнійшим менеджером Кожний з тих з д о г а д і в має'

49Н F
R
IST AVE., c
А це можна осягнути, коли купимо М а н д з я к . М. С м о л ь н и ц ь к и й , М на Шлу Америку. Цін заявив, що бо- д е щ о п р а в д и в с о б і .
собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ротьба буде цікава між Іліаю Тели-
КОЛЬОНП, на передмістю фабрично- Й О Н К Е Р С , Н. И. В у й ц і к , М . Д р у ж и ц ь к и й , М . Х о чин І Джовом Протус Іаія Теличин Т а я к б и т а м в о н о не б у л о , ми
го міста МІЛВІЛ, Н. ДЖ. Кольонія ся м я к , Т . В а т а х , І. Т и р о , Ю . Х о м и - заявляє, що буде боротися всею сн- п о в и н н і т і ш и т и с я , щ о п е р ш и й

шкільні книжки
це ие звичайна оселя, яких е в Аме- лоЮ, щоб положити свого противника р а з у к р а ї н с ь к а п і с н я в и й ш л а н а
риці тисячі, в котрих властителі, крім Н а Н а р о д н и й Д і м в с е л і Н о с і в , ш а к , М. Д з ю б і н с ь к и й , П . Я р о в - 1 показати Американцям, що україн- NW
E YOWr, N. Y.
хатини нічого більше не мають, але п о в і т ПідгаЙці. с ь к и й , М и х . П а з и ч ; п о 5 0 цнт.: ськнй борець потрафить. Ќромі них і п о л ь с ь к у в у л и ц ю . З в у л и ц і в о - Роботу виконує солідно. Уміркова-
від 16 літ правильно зорганізоване се НАЙНОВІШІ б ў у т ь боротися ще ДВІ пари. га оплати. Платипі можна ратами.
TO, в котрім живе около 150 ўкраїн- К о м і т е т б у д о в и ч и т а л ь н і в П. О с т а ф і й , Т . Ф е д у с ь к а . ` С н а в т и с н е т ь с я д о м е ш к а н ь і н е - '`'Через 10 віт внадоть мене за пильне

(XR
.).
ських рох-ин, де кождий ґазда, крім с е л і Н о с і в в і д н і с с я б у в д о н а с , Ќ о с т ь , І. С а к а т , І. Ю р ч а к , І. К о - ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И : . д а л е к и й то`й ч а с , к о л и з а в і к - ^ -нконуваиня )МедсанІчної роботи в
гарного дому і друтих будинків, M ta обсягу дентнстнкн.
також кількь акрів плодовитої землі о д н о с е л ь ч а н в А м е р и ц і , щ о б и с т и к , і. М а ч у л я к , Т . В о й т е ч к о , П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М . М а т в і й ч у к а . Ц ш а . . . . . 4 0 п , н о м к н и г а р н і п о я в и т ь с я ч а р л с -
з котрої, плекаючи ярнну або годуючи м и п о м о г л и ї м п о с т а в и т и Н а - Оглядини прн помочі лучів
С М і д я н о в с ь к и й , І. С о к о л о в с ь - Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я її к л я с и ) . М . М а т в і й - тон чи блек-ботом „Бувай ми ^Рентгеші даром.
кури, має гарні доходи.
Праця також иа місци, бо коли в ве
р о д н и й Д і м В р і д н і м с е л і . П о к и й , М . Д з я б я к , К. А н т о ш и к , О . здорова". 7
чука. Ціна г . 4 5 п,
ликомў місті треба нераз їхати до пра- т і й п р и ч и н і з о р г а н і з у в а в с я т у т П а в ц ь о , С І л ь к р у С Ц и л ю х , М . Тоді певно ніхто не з г а д а є
ці і годину, а в майИах тільки іти пий- к о м і т е т з к р а я н і в , , д о я к о г о Ш К І Л Ь Н И Й С П І В А Н И Й Ќ , яр. ф , К о л е с с и 75 Њ

кн, то з кольонії зайдемо до неї за 2 0 Гнат, Л. Дружинський, Е. Гре-' про львівського Бен Гўра, який
' ПЕТРО ЯРЕМА
до 45 мінут. в в і й ш л и М. Ф а т ю к , Т . М о р о з і ч у н ; К . П о з н а р , А. К у б я к , В . Л и Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , О . д - р а Я . Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь І с т а -

ьш
йгінійМ
п е р ш и й з в е р н у в на неї у в а г у . УКРТНСЬКИИ ПОГРЕБНИК
А в місті Мілвіл, е вже кілька укра- В . С т р у ж . , . п н и ц ь к и й , І. Г а б е л ь , М . К у б і ќ , рий завіт; часть П новий з а в і т 8 5 ц,
Галактіон Ч і п к а .

СТО
І
інсмма.бизнесів, а можнаби їх ше в
лвоь тільки мати, і яка тоді гарна гар- Комітет занявся збіркою Н. Група, Н. Кула, Н.,Копри-{ К О Р О Т К А ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І Крипякевича . . . . . . . . 50чь
оЛкггняиЯ! українські фермері
І українські бизнесменн — правдиве б р а в ` $ 2 6 5 , , я к і в ж е в и с л а н о д о ' в а , П . Л а б а н , М . К у д л й к , І. Ге-
укдаЗяське Яко. 1
р і д н о г о с е л а і з а Які п р и й ш л а р е ѓ в , І. М а р у щ а к , И . Д у д а ќ , С. Невдовзі
Д А М # И Ѓ

ВYOR
B
KRONX,BROOKLYN,
По Інформації, у всіх в и є т е наведе-

явонПі: 1 4 0 -
ин.у справах,. гояоснтнсь на адресу в ж е п о д я к а в і д у р я д у ч и т а л ь н і ' Т и а ч , М . Н а с і н н и й , Л . Ч е р е п , А . Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М М а т а і й ч у к а , к о т р а е вже в д р у к у .
маеті-геА-`вемеНІб в українській ко- „ П р о с в і т а " , в я к і й с е р д е ч н о д я - Ч е р е п , Т . Л и с я к , А . Г л а д ь о , , І.{

ВАСИЛІ, МАТОЛИЧ,
к у ю т ь всім ж е р т в о д а в ц я м з а їх Вінярчик, Т. М а з у р и і ^ В . Щур,І
ж е р т в и а комітетови з а т р у д . В. Роман, В. Кміть. f
П о в и с ш і книжки б у д е м о висилати тільки за одержаннем
н а л е ж и т о с т и , а з о г л я д у н а їх н и з ь к у ціну н і я к о г о о п у с ѓ у д а -
повість ЗАНЕМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ

1 ОКОЛИЦЯХ.
ожиа вабутн в H O W S M „Свобод.
N. Е . 7hi Є, G R E E N S T R E E T , 129 E. 7tb STREET,
Ж е р т в у в а л и : М. Ф а т ю к $ 1 5 ; ' Т р о ї ш , п е р е с л а н о д о О б е д - в а т и не м о ж е м о . — З а м о в л е н а с . т и в а а д р е с у : " Т " „ S V О В О D А" NEW Y O R K CITY
PHILADELPHIA, P A п о $ 1 0 ; І. Ч а б а р а н о к , А. В о л о х , н а н н я . !

.3VOBODA", 8 3 Grand SC, J E R S E Y C I T Y , f t JF. Orchard 2568


^ 3 G r a n d S t . , J e r $ e y C i t y , N, J .