You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРА)


DEC З 1927 OFFICIAL ORGAN
U
- ЌНА ЌНІ AN РЩЛ.
OF T H E UKRAINIAN N A T I O N A L ASSOCIATION, b e
С О Ю З B ЯЛ УЧЕНИХ ДЕРЩАаАХ АМЕРИКИ
V

Ч . 280. Д ж е р з и Ситі, Н. Дж., пятниця, 2-го грудня, 1927. J e r a e y СдЧу, N . J . , F r i d a y , D e c e m b e r 2 , 1 В ? 7 .

три центи. Ч
Н ЕСП
АНЦ
І. ЄЕВРОПЕ
ИО
- АХус'Н
увІаютідь сдеосгтлряиду
РЕПУБЛИКАНСЬКІ ПОСТУПОВЦІ КЛМ- ЩО КУДЯ
ІТАЛІЄЦЬ ВИСКАЗУЄ ЖАЛЬ,
НЕ ТРАфЦЛА
МУССОЛІНІЯ.
Ц
ЯМИ М
хорН
ихИ повШ ПИТАЛЯХ.
поляки

На цю тему написав німець-


ЧУТЬ ДЕМОКРАТІВ ОРГАНІЗУВАТИ
залазінипі
цьлсудський
З варшавського військового

СЕНАТ
" В І Т Е Р Б О , Італія, 29. падоли- кщі фільозоф граф Герман
ста. — В часі и у б л и ч н о ї д е м о н - К а й з е р Л і н г с т а т т ю в м а д р и д - ‚УяздОвського" ш п и т а л ю вій-
ськова влада усунула сестерІ
МІНІСТЕР Р
Д
ІМОВДВ БЕЗПЛАТНОЇ їзд

демократи вдімовлр
яю
с т р а ц і ї в честь М у с с о л і н і я , я к у ськііі „Revista d e Qccidentale".

ВАРШАВА,
ЗАЛІЗНИЦЕЮ ПРЕЗИДЕНТОВІ!- СОИМУ РАТАЄВИ.

обтоьтсия. знова від відвічальноі


устраєно на памятку, щ о В мікрокозмі, котрий назива милосердя, м о н а ш о к „Родини
3Q. п а д о л и с т а . — К о н ф л і к т м і ж р о з в я з а н и м
М у с с о л і н і я не у б и л а к у л я , в и - є т ь с я Е в р о п а , є д в а к р а ї неев- Марії", й з а м і н и л а ї х с в і т с ь к и -
польським соймом І м а р щ а л р м Пілсудськкм заострюється.
стрі.іена б о ж е в і л ь н о ю ж і н к о ю р'опейсьќі: Росія Й Еспанія. П о ми сестрами. Ц е й ф а к т в и ќ д и Причииою
с.ьо.го заостре.нняє відмова міністра залізниць-лати

лів
‚'оннк
иаш
і ві у
В А Ш И Н Г Т О Н , ЗО, п а д о л и с т а . — Г р у п а п о с т у п о в и х репу- у 1925 p., в и с к а з а в І т а л і є ц ь В і н - п р а в д і Е с п а н і я н а л е ж и т ь д о А- к а в в е н д е ц ь к і й п р е с і ґ в а л т ; в о
с е н а т і з а в і з в а л а д е м о к р а т и ч н и х с е к а т о р і в , щ оцбеин ц о З і г р о т т і с в і й ж а л ь , щ о ф р и к и . К о л и п е р е й т и з Ф р а н ц і ї
в з я л и н а с е б е в і д в і ч а л ь н і с т ь з а з о р г а н і з о в а н і ї . ; с е н а т у . Д е -с е й а т е . к т а т не в д а в с я . ч е р е з П і р е н е ї , п е р е х и л и т ь с я зі
на к а ж е , щ о ш п и т а л ь з а п о в н ю -
еться сектантками.
Псіля
безплатний залізничнй білет президентови сойму Ратаевн й
одному З віцепрезидентів. прстансдв п о л ь с ь к о ї к о к с т и -
т у ц і ї , п р е з и д е н і соЙМУ я к т е ж і його, з а с т у п н и к м а ю т ь з а д е р -
м о к р а т н о д н а к в і д м о в и л и с я з н о в а вд і відвічальностн з а веден- З а се п о с т а в л е н о й о г о сейчас країни с а д і в і п а р к і в у пустиц- - З ц о ь о приводу в „Глосі Пра-
ж а т н с д р ї у р я д и , п л а т н ю й . б е з п л а т н и й , п е р е ї з д усіми з а л і з н н и я -
пє с е н а т у т а с е н а т о в и х к о м і т е т і в .

палатТу
т відбулися т е
ж з б о р и демократів, щ о є членами о б о х
конгресу. Радили над ріжними питаннями біжучої
п е р е д с у д . П а т р і о т и ч н и й с у д д я ну к р а ї џ ў , а щ р в Е с п а н і ї н е є
з а с у д и в З і г р б т т і н н а р і к к р н м і - п у с т и н е ю , т о с т е п і. о а з а . Е с п а н -
и о л і -н а л у й - з а п л а ч е н и й ЮОО , т і р і в с ь к а
( культура
в д и " и. В є л ь о п о л ь с к а д а є ж а -
ливу к а р т и н у того", я к п о в о -
є п р и м і т и в н о ї ! , д я т ь с я ці „ с е с т р и м и л о с е р д я `
, ,
платню
м.и г а к д о в г о , д о к и ц е ' в и б е р е т ь с я ї х к а с л і д н и к і в . Т е п е р с т а л о -
ся и.накще. Н а л е ж н у дають їм.дальще^ однак відмрвн-
лді ЇМ б е з п л а т н о г о п е р е ї з д у з а л і з н и ц е ю . О б а с е й м о в і у р я д о в ц і

кацяі
гики к о н г р е с у . О д н о ю з н а й г о л о в н і й ш и х с п р а в б у л а р а т н ф і - ри. к а . ' с т а р и н и : щ е й іщні е с п а н с ь к і в ріжних шпиталях. Вони, а в н е с л и в і д к л и к д о п р е з и д е н т а д е р ж а в и , на' я к и й щ е д о с і не о -

ГП
ОІТ
АЙН
ИЙЗАПЛ
ДЕ
СТИЛЯТОР
запротестованнх виборів, як приміром пенсидвенійсько- пастухи варять, я к варили ко- свойому релігійному фанатиз- держали відповіли. ' :
ю с е н а т о р а В е р а , о д н а к І в сй
тнвного.
і
О
РВК
МИА
Р
ОК ГА Т
И
РИВВ
справі не оішено нічого

НИ.
М і с ц е в і г а з е т и п о к а з у ю т ь н а сі ф а к т и я к н а д о к а з , щ о д е -
пози- лись д а в н о в камінній д о б і . Е с -
3 3п9 а, 0н0і 0я не п о с т у п а л р с л і д а м и Е в -
р о п и : п о ч а в ш и п і д Ф и . д и п а II.
мі т е р о р и з у ю т ь не т і л ь к и х о -
рнх, але Д лікарів.
В одному з шпиталів Познан- КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ РОЗОРЎ}ЌЕНЬ ЗДИВОВАНА ЛРШЗАЩ№Ю
мократнчна п а р т і я в конгресі не п р о я в л я є в і д в і ч а л ь н о г о п р о - жила відокремлено д л я себе. щ и н и с е с т р и „ Е л ь ж б є т а н к и " не
Т Р Е В Е С , Прусія, 29. падо-
воду. ' Кождий Еспанецьі на думку допустили лікаря зробити „ці-
листа. Фабрикант горівки,
Канзер.дінґа в } ю в н о м у сло- сареве січення" якійсь нещас-

ДЕПАРТАМЕНТ СТЕЙТУ ДОЗВОЛЯЄ НА ДЕЯКІ ЗНОСИНИ


Губерт, з а п л а т и в 339,000 м а -
рок кари (около $85,000) за
ва значінні: Африканець. сній жінці, поки не прийде
домагається І повного роззброєння.Н
АМ
З РОСІЄЮ.
потайний виріб горівки. Йому
полишено до вибору: заплати-
ксьондз охрестити-дитину,
щ е не н а р о д и л а с я . Ксьондз.хре-
що
й СУЩ.І
Н
Е БАЧИТЬ АРГУМЕНТІВ ПРОТИ ДОВГО'ТЕРМІНОВИХ
КРЕДИТІВ Н
А ДЕЯКІ ТРАНСАКЦІЇ.
В А Ш И Н Г Т О Н , ЗО. п а д о л и с т а . — В
ді довшого часу в ж е
ти з г а д а н у кару, а б о в і д с и д і т и !
339 дців в а р е ш т і .
СТРАЙК У ГАРЕМ.І
На д в о р і м а г а р а д ж і Д у р б а р а
І (середня Індія) в и б у х н у в гене-
с т и в цю дитину ш п р и ц е ю в у-
тробі матері!
Це факт!
Ж Е Н Е В А , ЗО. п а д о л и с т а . — Г о л о в а с о в і т с ь к о ї д е л е г а ц і ї на
Конференцію ддя роззброєнь, Літвінов, здивував своєю jipo-
п о з и ц і є ю у с і х д е л е г а т і в на з г а д а н і й К о н ф е р е н ц і ї . У с в о ї й п р о -
Є се найвисшнй вимір кари, ральний страйк. Магараджа

снн
ії.тиТепсв
ерою
кружляли поголоски, щ о американський уряд збирається змі- Особливо тероризують ф а - п о з и ц і ї д о м а г а є т ь с я Л і т в і и о и ц і л к о в и т о г о усунення усіх вііі-
на я,ку з а с у д ж е н о к о л и н е б у д ь Д у р б а р є д у ж е б о г а т и й , т о м у ,

такої
т о р г о в е л ь н у п о л і т и к у с у п р о т и б о л ь ш е в и ц ь к о ї пРоот-а й н и х ф а б р и к а н т і в г о р і в к и . я к с п р а в ж н і й с и н С х о д у , н е ж я - н а т и ч к н - с е с т р и

С
м о -католиків,
хорих не р и -
приневолюючи
с ь к о в п х сил, р о з и я з а н н я а р м і й , с к а с у в а н н я у с і х воєнних ф л ь о х .
з щ і щ е и н я усіх у к р і п л е н ь , з а б о р о н и в і й с ь к о в о г о в и ш к о л у , з а -

нТ
яАРА
дННЯителО ПО
ІМ
И ЛУ
ВА
Н-
прихильники п о л і т и к и д о б а ч у ю т ь п р и з н а к у сТе ї л у в а в в е л и к и х г р о ш е й н а ігла-
ї'х д о з м і н и р е л і г і ї . и е р е с т а н и я усякої м і л і т а р н о ї п р о п а г а н д и , и о з н о ш е н н я в о є н н и х
зміни в т о м у , ш о д е п а р т а м е н т `стейту д а в д о з в і л на п р и з н а н н е
д о в г о т е р м і н о в и х к у п е ц ь к и х к р е д и т і в на деякі к у п е ц ь к і т р а н -
сакції., ЛА уН
ш
ЕЛСОНАяЖУНО
К
ВІ,Н
Н И
ІР
ПЕ-ГУ.
дження величавого
Підчас побуту в Европі звербу-
гарему.

вав іще собі д о гарему багато допустилися


Т а к о г о моральнбио насилля
с е с т р п нОд б у в -
міністерств і генеральних ш т а б і в .
Т д к о ж д о м а г а є т ь с я він с к л и к а н н я н а й д а л ь ш е у б е р е з н ю
( м а р т і ) 1 9 2 8 року к о н ф е р е н ц і ї , я к д б з а и я л а с я п е р е в е д е н н я м у
Уряд однак рівночасно в и р а з н о з а з н а ч у е , ш о самі чисто н а й л і п ш и х т а н ц ю р и с т о к . У.та- ш и м с т а р ш и н о ю а р м і ї У Н Р - в
Оборонець 1 Ірла Нелсона, д ж у в а в танці й т о р ж е с т в а , на о д н о м у з ш п и т а л і в у З а к о п а н о - ж и т т я й о г о п р о п о з и ц і й . Н а в и д ю н а н и я свого п д я и у д о м а г а є т ь -
політичні відносини А м е р и к и с у п р о т и с'овєтського у р я д у о с т а -
з а с у д ж е н о г о н е д а в н о у В і н и і - я к и х н а в с я к и й с п о с і б т а н е ч н и - му, н а п е р е д о д н і й о г о смерти ся Літвінов 4 літнього п р о т я г у часу. С в о ю п р о п о з и ц і ю п о п е р
ю
ть такі самі.
ц е г у н а ш и б е н и ц ю з а у д у ш е н - ці м у с і л и з а б а в л я т и , г о с т е й . А л е в і д с у х і т . . Л і т в і н о в с л і д у ю ч о ю р е з о л ю ц і є ю : „ О з б р о є н і в і й с ь к о в і сили, є
ня п-ні Е м і л і ї П е т е р с о н , п р н г о - о д н о г о д н я т а н е ч н и ц і з а ж а д а л и Ж а х л и в і річі оповідають о р у ж ж я м в руках великих д е р ж а в для гноблення населення у
ОРГАНІЗУЮТЬ ВЕЛИКУ ВУГЛЕВУ КОМБІНАЦІЮ. товлнє просьбу д о міністра від м а г а р а д ж і більшої платні. про „сестер" у притулках, д е малих краях, а повне скасування зброєнь є одинокою правди-
15 П І Д П Р И Є М С Т В Л У Ч И Т Ь С Я а . З О - Л Н Л І О Н О В Е с п р а в е д л и в о с т і ! в Отаві, в якій К о л и ж м а г а р а д ж а в і д м о в и в їм, „ в и х о в у ю т ь с я " н а ш і украгНсь-j в о ю з а п о р у к о ю з а б е з п е к и і н е д о п у щ е н н я д о в и б у х у війни.
ПІДПРИЄМСТВО. „Зброєння самим своїм істнованням і змаганням до зросту
буде просити о п о м и л у в а н н я т а н е ч н и ц і на о д н і м с в я т і в і д м о - кі с и р о т и , ж е р т в и війни.
І І И Т С Б У Р Г , П а . — ЗО. п а д о л и с т а . — Група промоторів й о г о т а заміри с м е р т н о ї к а р и ведуть безсумнівно д о о з б р о є н о г о конфлікту між народами".

ні галом
для д о б у в а н н я м я г к о г о вугля в
р о з в е л а п е р е г о в о р и в с п р а в і з л у ч е н н я , 15 м е н ч и х

50 міліонів' д о л я р і в .
підприємств
ка-
досмсртною вязницею.
внлнсь танцювати, а б о техніч-
О б о р о - но сказати:
о д н у велику к о м б і н а ц і ю з нець д о л у ч и т ь д о п р о с ь б и д о - страйк. Так індійський магара-
^
проголосили
СТРУНКУмосртк
атвь.і завдячує Догадуються, щ о одиноким делегатом, який попре рсзо-
л ю ц і ю Л і т в і н о в а , б у д е Г р а ф Б е р н с т о р ф , н і м е ц ь к и й д е л е г а т на
згадану Конференцію.
ку.ментн`з ш п и т а л ю д л я б о ж е - д ж а крім є в р о п е й с ь к и х танеч-
Верджінські підприємці сильно занепокоєні сими перего- Питання, як н а й п е в н і щ е і б е з Совітську пропозицію у в а ж а ю т ь делегати инших держав
вільннх в Наиа, Каліфорнія, нинь мав і небувалу досі н о -
найменшого б о л ю можна ося- л и ш е „ м и р о в о ю б о м б о ю " , я к а н е м а є н і я к и х в и г л я д і в на з д і й -
ворами. з в і д к и Не.дсон в т і к , я к д о к а з , в і с т ь у г а р е м і : с т р а й к .
г н у т и с т р у н к у с т а т ь , не д а є с п о - снення.
щ о він є н е н о р м а л ь н и й а т а к о ж
З Б И Р А Ю Т Ь С Я Д О П І В Д Е Н Н О Г О БІГУНА.
фотографічні зиимкн „Екс-Рей" РЕКОРДИ.
к о ю ж і н к а м н а я в і і в сні. К о - В, БРАЩНУ НЕ Ш ЕЇЇВОРНТИШЩ№ШГО К Ш Т 1
Верд збирається в
Н Ю И О Р К , ЗО. п а д о л и с т а . — А м е р и к а н с ь к и й л е т у н Р и ч а р д

зі
з й о г о г о л о в и , я к і с у д не б р а в

Еск-і
н а у к о в у е к с п е д и ц і ю н а пів'денний б і г у н . В н -
під р о з в а г у підчас н о г о р о з -
В Араді ( М а д я р щ н п а ) відбу- Нейшенел,
р і н н а Гріфіт, артистка Ферст
звісна передовсім
поручить сю задачу мнісітрови загранични
мосві,
права буде цікава тим, щ о Берд думає брати
ш о ж и в у т ь під північним бігуном.
собою
прави.
Нелсон, як про се говорять,
л н с ь оригінальні мячеві з.ма- с в о є ю с т р у н к о ю с т а т т ю , с к а з а -
гання м і ж д в о м а д р у ж и н а м и ла цікавим, щ о с т а т ь цю з а в д я -
г л у х о н і м и х ; б у л и ц е п е р ш і т а - ч у є в и к л ю ч н о д і є т і , б о в о н а не ОПОЗИЦ.ЇІ
СПРАВ АБО ПРОВІДНИКОВИ
не о к а з у є н а й м е н ш о г о звопу-
Ф О Р Д П О Д А Є ЦІНИ СВОЇХ НОВИХ АВТІВ. кі з м а г а н н я , п і д ч а с я к и х п у б - ї с т ь б а г а т о , а л е з а т е л и ш е п о - В І Д Е Н Ь , ЗО. п а д о л и с т а . — Д е п е ш і д о в і д е н с ь к и х ч а с о л м -
шения з приводу свого засуду.
Д І Т Р О Й Т , М и ш и ґ е н , ЗО. п а д о л и с т а . — Ф о р д о в а М о т о р о в а л н к а не в и с л о в л ю в а л а с в о г о о- живні с т р а в и . Т а п е р е д о в с і м пе- сів д о н о с я т ь , щ о новий премієр, Вінтілля Братіяну, не е в м о -

сч
іни.
Ко. п о д а л а нині д о п ў о л и ч н о г о в і д о м а ціни н о в и х м о д е л і в , щ о
вийдуть незадовго т а будуть уже доставлятися в Ціни
ЕЛЕМЕНТАРНІ КАТАСТРОФИ
П О ЦІЛОМУ СВІТІ.
бурення а б о в д о в о л е н н я вигу- р е к о н а л а с я , щ о д о в д е р ж а н н я І
камн.
(

с т р у н к о ї с т а т т і п о м а г а є надів-j mIhI^robh
ж н о с т и у т в о р и т и к о а л і ц і й н о г о к а б і н е т у . Д о г а д у ю т ь с я , щ о він
п о р у ч и т ь се з а в д а н н я зая?аииучцих с п р а в Т і т у д е с -

автві у
р і ж н и х м о д е л і в в и н о с я т ь вд і
Підприємство сподіється випускати по тисячу
385 долярів д о 570 долярів.
день.
С о ю з товаідцства
Хреста подає таку статистику
Червоного
У В а р ш а в і в і д к р и л и н е д а в н о , се с и р а м о р к в а . Т о м у і с т ь щ о -
щ о я к и й с ь Ш л ь о н м а Г а с ф с л ь д І дня к і л ь к а сирих м о р к о в . Иць-
в я з н и в 7 л і т с в о г о сина в ко- ш и й і н т е р в ю в е р з в е р н у в с я з по-
КУ.^або д - в о в и Д м ' . І Ц а щ р , п р о в і д ц и к р а и НвродцогСеляім;ької
Партії.

к а т а с т р о ф в і д 1. ж о в т н я , 1 9 2 5 .

ДЕРЖАВНІ НЕ ХОЧУТЬ СВД ІЧИТИ.


СВІДКИ
р о к у д о 1. ж о в т н я , 1 9 2 6 . р о к у .
ЯК Т Р Е Б А
мірці. Коли й о г о д о б у л и звід` дібним питанням д о 17-літньої
ти і п е р е в е з л и д о ш п и т а л я , він „ з о р і " Парамавту: Бетті Л
ИТ
ВА ЧЕКАВ Н АШ РІЕННЯ НАДЙ
І.
... л
М^І.3 Л
.. п
ЕНДиНГ,ро
К Ур
ато
ров
и. В А ф р и ц і 17; в північній А м е -
риці 3 7 ; в центр. А м е р и ц і 11, в
п о м е р п і с л я 5 0 - д с н н о г о л і к у - Б р о н с о н . С і м н а й ц я т ь л і т к а від-
вання. Ц е й р е к о р д вязниці у повіла гордо, щ о вона щ е має
Н ю Джерзі, ЗО. п а д о л и с т а . — Н а н и н іп- і в н . А м е р и ц і 1 3 , в А з і ї 4 6 , а в л а с н і й х а т і п е р е в и щ и в п о л ь - ч а с думати, як задержати
ВИДУ
МКИ
ПОҐРОЛЏВ ЛИТВ.І
ПРІЕМІЄРХВАЛЬДЕМАРАС З А П Е Р Е Ч У Є
ПРИГОТОВЛЕННЯ НА
ПРО

Е в р о п і 126, на О к е а н і 2 0 . З ц ь о - К О В Н О , ЗО. п а д о л и с т а . — Л и т о в с ь к и й п р е м і є р В з л ь д е м з -
шній'сес'ії р ` о з п р а в и п р о т и п а н і М а р г а р е т и Л і л і е н д а л т а `Виді- ський г о с п о д а р Беднарчик з струнку лінію, а л е г а д а є , щ е
г о 24 з е м л е т р у с і в , 2 в у л ь к а н і ч - р а с р а з о м з д - р о м З а в н і ю с о м , д а в н и м л и т о в с ь к и м ре'презентан-
са Б І ч а , о б ж а л о в а н и х з а в б и й с т в о м у ж а о б ж а д о в а н о ї , п р о ќ ў - К е З м а р к у , щ о д е р ж а в с в о г о 16- н а й л і п ш е д л я т о ї ц і л и є ї с т и с'и
ні в и б у х и , 9 7 п о в і н е й , 74 б у р е - том на засідання Ліги Націй, вибралися до Женеви, щ о б и бра-
раторія поставила кількох свідків, щ о мали зізнати, ш о вони л і т н ь о г о с и н а у хліві... 12 л і т рі, н е ц у к р о в а н і ц и т р и н и . Я к ї й
в і ї в і ѓ у р а г а н і в , 9 п о с у х , 19 п о - т и у ч а с т ь на з а с і д а н н я х Ліги Націй, де б у д е т ь с я о б г о в о р ю в а т и
б а ч и л и Б І ч а н е д а л е к о від м і с ц я з л о ч и н у в ч а с з л о ч и н у . С в і д к и Син у т р а т и в т а м м о в у і з б о ж е - т р е б а б у д е колись, т о п о п р о
жеж, 9 голодових пошестсй, З к о н ф л і к т Л и т в и з П о л ь щ е ю . П р е м і е р о в и В а л ь д е м а р а с о в и не'
о д н а к н е з і з к а в а л и т а к , я к п р о к у р а т о р с п о д і в а в с я . В о н и зви- ілів. Б а т ь к о д і с т а в з а ц е л и б у є т а к о ї д і є т и .
л е д о з в а . д и , 16 н а л е т і в саранчі.І
ше... 4 місяці вязниці! у д а л о с я д о с і у т в о р и т и к о а л і ц і й н о г о к а б і н е т у . С ю с п р а в у від -
ч а й н о з а я в л я л и т і л ь к и , що в о н и б а ч и л и ч о л о в і к а , п о д і б н о г о `
до БІча.
С е т а к о б у р и л о п р о к у р а т о р а , щ о він з а п о в і в п р о ц е с п р о -
ти с и х с в і д к і в а н а в і т ь о д н о г о з них к а з а в з а д е р ж а т и д л я с л і д -
З а о с т а н н і й р і к усі ці н е щ а с т я
зросли у троє!
Землетруси,
- і
повіни, г р а д о -
ЗАКОРДОННЕ УСТАТКУВАН-
НЯ Д Л Я Д Н І П Р Е Л Ь С Т А Н У .
Ж
Н
ІК
И НЕ хочуть ходити л о ж н в він на п і з н і ш е , п о п о л а г о д і п о л ь с ь к о - л и т о в с ь к о г о с п о -
ру Лігою Націй.
Литовське правнтельство заперечує як „пусті вигадки" У-
биття, урагани і т. д . не з а о - На п р о р о ц т в о письменника с я к і ч у т к и ПРО п р и г о т о в л ю в а н н в ж и д і в с ь к и х п о г р о м і в н а Л и т -

ПЯНІ П О Л І С М Е Н И уряджують
с т в а , чи н е б а ч и л и с я з ним п р е д с т а в н и к и о б ж а л о в а н и х .
СОБІ СТРІЛЯНИНУ.
Н Ю Й О Р К , ЗО. п а д о л и с т а . — М і с ь к і п о л і с м е н и Джеймз
щадили і світовою війною д о
к р а ю з н и щ е н о ї Галицької' У- Днілрельстану
Заступник головного інж. Бут-Теркінгтена, щ о жіночий
Ротерт В ШТАНАХ.
п о д а в одяг з а 50 літ буде зовсім по-
ві й т е , щ о Ж и д и в и с л а л и д е л е г а ц і ю д о п р е з и д е н т а з і с к а р г о ю ,
щ о В а л ь д е м а р а с п о с т а р а в с я о з а п е в н е н н я п о м о ч і С о в і т і в і Ні-
м е ч ч н н и н а с л у ч а й п о л ь с ь к о г о н а п а д у н а Л и т в у , та о б і ц я в Н і -
країнп. до відома, щ о останнім часом хожий на мужеськцй т а щ о
Врейді т а Д ж а н Р о в ч , п і д п и в ш и собі д о б р е , т а в і д т а к п о с в а - меччині звернення Мемеля.
Страшні в своїх наслідках значно поліпшилася справу з жінка ходитиме в штанах, одна
р и в ш и с я за я к у с ь с п р а в у , в и н я л и з к и ш е н ь на в у л и ц і с в о ї
х м а р о л о м н з бурями навістили одержанням закордонних з а - Ф р а н ц у з к а р о з п и с а л а анкету, НОТА ДО ПОЛЬЩІ - МАНЕВРОМ СТАШНЦІВ,
с л у ж б о в і р е в о л ь в е р и т а с т а л и до себе с т р і л я т и . Х о ч а с е б у л о
в н о ч и , на в у л и ц і щ е б у л о б о г а т о л ю д и й . Л ю д и к и н у л и с я на
в т е ч у . Р о в ч д і с т а в л е г к у р а н у в і д к у л і Б р е й д і . О с т а т о ч н о обох
г а л и ц ь к у з е м л ю , в д н я х 31 с е р - м о в л е н ь д л я б у д і в н и ц т в а . З а в я к і й в з я л и т е ж у ч а с т ь в и з н а -
п н я т а 1 і 2 в е р е с н я ц . р . Б і л ь ш о с т а н н і д в а т и ж н і п р и б у л о 2001 чні А м е р и к а н к и , щ о п е р е б у в а -
1^00 с і л з н а й ш л о с я п і д в о д о ю в а г о н і в а м е р и к а н с ь к о г о у с т а т - ю т ь п е р е х о д о в о у Ф р а н ц і ї . В и -
В И С Л А Н О її, Ш О Б И В І Д В Е Р Н У Т И У В А Г У В І Д В Н У Т Р І Ш -
н ь о г о КОНФЛІКТУ у совітськім союзі.
В А Р Ш А В А , 30. п а д о л и с т а . — П о л ь с ь к а п р а в и т е л ь с т в е н н а
в і д с т а в л е н о на п о л і ц і ю .
, и
р о з л и т и х р і к і р і ч о к . К і л ь к а д е - к у в а н н я й о д е р ж а н о в і д о м о с т н , с л і д а н к е т и д л я „ п р о р о к а " не е' телеграфічна агенція розіслала урядову заяву, щ о совітську
' Л і Н Ч МУРИНА. У !
с я т ь о с і б з н а й ш л о с м е р т ь в ка- щ о через к о р д о н в ж е п р о й ш л о корисний. Н а й р і ш у ч і щ у відпо- н о т у д о П о л ь щ і в и с л а н о н а д о м а г а н н я С т а л і н а . З р о б л е н о се у
Д Ж Е Н К И Н С , К е н т а к і , ЗО. п а д о л и с т а . — Г р о м а д а б і л и х
л а м у т н и х в о д а х повені, б а г а т о 70 в а г о н і в з у с т а т к у в а н н я м д л я в і д ь д а л а Мейрі П і к ф о р д ‚яка т і м н а м і р і , щ о б и в і д в е р н у т и у в а г у р о с і й с ь к и х м а с в і д тоѓр, що
людий злінчувала т у т 35-літн'ого М у р и н а Л е о п а р д а В у д с а , я к и й
тисяч людей о с т а л о б е з хати і Дніпрельстану з Німеччини. О с к а з а л а , щ о годі й подумати, діється у самім Союзі, де боротьба між опозицією а Сталіь-
мав убити ф о р м а н а вуглевої компанії в Верджінії. Лінчівника- 1

jx-тіба. д е р ж а н н я ц и х з а м о в л е н ь д а є а б и ж і н к и б у л и такі г л у п і та ц я м и р о з г о р і л а с я д о к р а й н і х г р а н и ц ь , а з в е р н у т и її на з а г р а -
ми м а л и б у т и м а й ж е в и к л ю ч н о м е ш к а н ц і с т е й т у В е р д ж і н і ї ,
які п е р е й ш л и с т е й т о в у г р а н и ц ю н а в м и с н о н а . т е , щ о б и п о п о в -
нити лінч у д р у г о м у с т е й т і . І
П о в і н ь н а р о б и л а ш к о д и н а м о ж л и в і с т ь з н а ч н о п р и с к о р и т и к р а с у с в о ї х ніг х о в а л и в штан-
десятки міліонів золотих. х і д р о б і т на б у д і в н и ц т в і . ках.
ничну політику.
ДАН
Я
І ЗНОСИТЬ КАВАЛЄРЮ
І.
К О П Е Н Г А Ґ А , ЗО. п а д о л и с т а . — У н о в і м з а к о н о п р о е к т і
к р а е в о ї о б о р о н и , я к и й в н е с е т ь с я у д а и с ь к і м п а р л а м е н т і , про-
ектуеться з н е с е н н я к а в а л е р і ї . її з а с т у п и т ь с я „ ї д у ч о ю ` пїхо-
т о ю " н а к о н я х а б о бі ц и к л я х .
„ Л Т О Т К Ш А ' т о г о чи б у д у т ь п о л а г о д ж е н і всі ТИ у к р а ї н с ь к о г о народу ніхтоі старість Є б а ч и т ь ' уже можно-
гоииою 1 1 - 3
PUBLLIHED DAILY EXCEPT SUNDAYI IO4 HEIIDAYI
НЕПОЛАГОДЖЕНІ СПРАВИ європейські суперечнрсти й у- Т Е П Е Р В Ж Е нс З М О Ж Е . К О Ж Е Н , щб с т и з е о о б и т и с о б і х л і б а чесним
сунуті причини д о війни, о д н а б у д е в н о в і м с в і ' т о в і м к о н ф л і к - т р у д о м , я к т і л ь к и ч е р е з прода-
Я Г Qraod STREET, J - R I . Y Q T Y , K . j .
QWBU І Д U . ИКГАІПІВВ NAHONAL АВІОСІАИОВ. LAC. З н о в у з б и р а є т ь с я н а с в о ї з а - т о й к р і в а в и й п и р н а р і к , н а ді дише українська справа м о ж е т і з в я з а н и й з т а к о ю к о м б і н а ц і - ж у с е б е я к і й р е л і г і й н і й ' секті
EDITED BY EDITORIAL COMMITTEE с і д а н н я Л і г а Н а ц і й . П е р е д її ч и б і л ь ш е , а л е д о н ь о г о п р и й в и к л и к а т и с в і т о в у к а т а с т р о ф у , Є Ю , в я к у в х о д я т ь і у к р а ї н с ь к і ї а б о я к і й с ь г р у п ц і т а к и х „по.ті-
AT І В С В В Й C M I B MAIL MATTER AT THE POTT ОТВСЕ OT JERAEY CITY. N . J - к о ж д о ч а с н и м и з б о р а м и з а в ж - д е , я к щ о не б у д у т ь усунуті ті к о л и в о н а н е б у д е п о л а г о д ж е ` - з е м л і , м у с и т ь б у т и а б о Н А Ш И М тиків'.', щ о з а х о п л ю ю т ь н а р о д -
ВП МАЃСЌ З О . 1 9 H , UNDER THE ACT OT МАЃСИ T, T S 7 9
д и с в і т о в а п р е с а підносить ці- причини, щ о т е п е р провоку- на в і д п о в і д н о п р а г н е н н ю у к р а - в о р о г о м , а б о П Р И Я Т Е Л Е М . У К Р А - ну і н с т и т у ц і ю в с в о ї руки, а
MUJ ВМШАА AT ІВІВСШ RATE OF P O T U F . PRORLDED TOR IN SECTTEE 1 1 0 3
лу низку пекучих спірних між- ю т ь Е в р о п у д о озброєння т а ї н с ь ж о г о н а р о д а . "На ш л я х у о- ї н с ь к а с п р а в а м у с и т ь С Т А Т И а к - в і д т а к т о г о н а р о д а т у д и н е пу-
THE ACT A OCTOBER 3 , 1 9 1 7 , AATHORTTED JALY 3 1 . 1 9 I A
‚ н а р о д н и х питань, які ж д у т ь на J заќлќічування ріжних військо- н а ц і о н а л ь н о г о т у а л ь н о ю в Е в р о п і П Р И У В Е Р Ш И Х е к а ю т ь . Т а к и й ч о л о в і к часгеш,-
сягнення сього
І ЖАТПі ПЕРЕДІ Ш А Т А І
^Ірозвязку, Висвітлюються ЦІЛІ ВИХ д о г о в о р і в о к р е м и м и д е р - в е л и ч е з н и й в и б у х а х г а р м а т в н о в і й с в і т о - к о в п р и с т у п і щ н р о с т и скажл`
ідеалу ми зробили
TNIT. EEATA A COPY.
3,75 н и з к и п и т а н ь , щ о з а л и ш и л и с ь ' ж а в а м н ' ч и ц і л и м и групами, с в і т о в о ю j в і й в і й н і , д о я к о ї Е в р о п а н е - в а м , щ о в і н н е в і р и т ь у ре.іі-
поступ. Коли перед
г і ю , я к у п р о п о в і д у є , нрнзна-
. . $ 3.75І
2Л0 н е п о л а г о д ж е н и м и після с в і т о - ' щ о б и м а т и с о б і , м і л і т а р н и х с о - І і й н о ю в 1914 р о ц і м и б у л и д л я стримнО й д е . О б є к т и в н о к а ж у -
в

..$ 2.00 еться перед приятелями, ЩО


в о , війни, м і ж - я к и м и г о л о в н у юзників. . всього світа майже незнаним чи, для Українців л і п ш е , щ о б и
І Ч І Ц І M L LA IAY C T T J TATEA.
L
д о т о г о п р и й ш л о пізнійше. Пе- люди, яким JHH с т а в служити, t
t І А О О р о л ю . в і д о г р а ю т ь п и т а н н я н е - . н а р о д о м , т о т е п е р м и м а є м о

В
TMI . . . LIO.OOJ ;
р о з б и в а ч і ї й - г р о м и л и , але вів
амвіва T 5.00.1 ^ . с п р а в е д л и в о г о теріторіяльного ОЛННИ з г о л о в н и х ч и н н и к і в , " ^ ' " і пї Ї Й ? р е д н а м и щ е б а г а т о з а в д а н ь , Є Є Р

, . $ A.75
За оголошення редакція не відповідає.
- "розмежеиня європейських дер- ш о викликують з а г р о з у щ е б а г а т о н е п р и г о т о в а н и х с и л , б і д н и й , с т а р и й , и н ч о г о виходу
не м а є . К а з а л и , щ о й Демин-
^Z^lJ^S^^Z
д е с я л Т Н Ь

жав та гноблення національних е


верзальськщ. договір, який ^ Т е п е р в ж е Не б о с а м е т е п е р й д е в е л и к а р о б о -
Зв кржлу аміну адреси платиться 10 центів. ,-, і п о л и ш и в сотки невияснених ч у к , р е д а к т о р Р у с ь к о г о Селя-
На рів
на т. зв. Foreign Money Order. меньшостей, а б о цілих націй І " о л и ш и в сотки‚невияснених^ Р Ь К О Г кулі т а с е р е д н а ш о г о н а р о д у у т в о
і належить висилати гроші і На пів питань, а б о з а л а г о д ж е н и х , не j б у л о , щ о в Е в р о - р е н н ю д і й с н и х п і д в а л и н у к р а - н и н а , т а к е м а в г о в о р и т и в тіс-
У. УН Союза: 1 j Monttomery.
д е б н е з н а н 0
8 Montgomery. Тел. На три другими.
АДРЕСИ: - Є У О В О О А " , P . О . В О Х 3 4 В . J E R S E Y С І Т Г . N . J .
по справедлиеости, а дишеі^ : й у к р а ї н с ь к и й ї н с ь к о ї д е р ж а в и . Т о м у , к о л и в нім к р у ж к у з н а й о м и х .
с т н у е в е л и к и

Все те становить вибуховий


спираючись на силу перемож- - б о р е т ь с я з а свОю Е в р о п і не п р и й д е . с к о р о
н а р
доД ) Я н а г а д у ю і с т о р і ю з Руським
я к и й

матеріял, який м о ж е в кожньо-


ців. А л е с а м е т о г о р о д а Д - Р ; ( д е р ж а в у , м і ж н а р о д н о г о к о н ф л і к т у , т о ц е С е л я н и н о м на т е , а б и давниною
му часі спричинити нову світо-
ж а в и п е р е м о ж ц і т а їх в а с а л і , п о м о г т и н а ш и м л ю д я м розгін
ву війну. Ч е р е з т е к о ж н а дер- б у д е л и ш е на к о р и с т ь у к р а ї н -
П о л ь щ а , Румунія, Ю г о с л а - І Отже при кожнім міжнарод-
жава поспішно готується до J ^ ^ " ^ J ^ " ^с ь к о м у н а р о д о в і , б о він б у д е нутисн в б і ж у ч и х подіях. А по
„ Ѓ Н А од- н і м
конфлікті в Европі в с і на-
Џ ЗАГОВОРИЛИ ПРО УКРАЇНУ т о ї нової с в і т о в о ї війни. О з б р о - -
ю ю т ь с я м а й ж е всі держави У Н
'
Й 0 Т
чнають ш о к о - ,
У - . и знають, щ о ко- в
в о р о г и , чи приятелі, чи т і м а т и б і л ь ш е часу на с в о ю під-
о н
Ш І

готовку. А коли в ж е н а ш нарід)


д р у г е на т е , а б и показати, ию
я к к р и т и к а Р у с ь к о г о Селянин,,
контииенту й н а в і т ь А'мерика. л и л и ш е
заквестіонують цей! противники, які через ўкраїн не п р и н е с л а н а ш о м у народови
Всі а м е р и к а н с ь к і ч а с о п и с и п о д а ю т ь т е п е р л е д в и чи н е к о - б у д е г о т о в и й До н о в о ї б о р о т ь -
ж д о г о д н я відомості! п р о те, щ о н а Великій Україні вибухли В шаленому збільшенню своїх Договір в одному н а й м е н ь ш о - У землю будуть б о р о т и с я б и З Р С В О Ю д е р ж а в н і с т ь , т о т о - н і я к о ї к о р и с т и , т а к н е принесе
(
с ь к

заворушення, звернені проти совітської влади т а щ о Москва


М
мілітарних сил ріжні д е р ж а в и У питанню, т о т о д і стане на собою, м у с і т й м у т ь ді він н а в і т ь с а м , влас'ними с и в и д а в а н н є
с а м і м і ж н о в о м о д н и х Русі,-

н а разі ті з а в о р у ш е н н я придушила. в ж е д а л е к о п е р е г н а л и т е , щ о Р У д н я в с я т а м а с а п и т а н ь , ' Р а х у в а т и с я з і с т н у в а н н я м у к р а - л а м и п і д н і м е т ь с я д о н е ї й в и - к и х С е л я н и н і в . Х т о хоче справ-


ч е г

було перед Великою Війною. я к і в ш


не п о л а г о д и в , а б о вирі- ї н с ь к о г о н а р о д у та з й о г о п р а д і щ и р о п о м а г а т и н а ш о м у на-
Кореспондент нюйорського часопису „Ди Ню Иорк Тайме", рішить назавжди непо.тагодже
Кожне правнтельство к р и ч и т ь ^ н в
на основі п е р е м о г и г р у б о ї , е н н я м и . В і д п о в і д н о г н
с в о й о м у ну. с п р а в у р о д о в и в Н ю й о р ќ у , т о певно
я к и й п р а ц ю є в Р у м у н і ї , д і с т а в п о р у ч е н н е п р о в і р и т и всі т і відо- сорок-мі.ііононого
п р о м и р , г о л о с и т ь необхідність ^ и л и , а не сили п р а в а т а с п р а - ! з а в д а н н
ю , вони б у д у т ь а б о під- є в р о п е й с ь к о г о д о р о г а д о с ь о г о не л е ж и т ь че-
м о с т и , щ о він і з р о б и в . В с в о ї м з в і т і п о д а є він, щ о на п і д с т а в і народу, утво
обеззброєння, а само напру- 1 В С Д Л И В О С Т
и . Тоді в першу чер-'"ирати нашу нащ'онально-дер- рез, к р и т и к у й л а й к у . Дорога
зізнань свідків, щ о повтікали з України, можна сконстатувати р и в ш и на всіх своїх землях
г
жуе в с і с и л и , щ о б я к н а й м і ц - ! У д о в е л о с ь б и з н о в у п е р е к р о - У 'боротьбу,'або ж
будуть а в н
д о п о п р а в и п р о с т а : Т р е б а по-
як правду, щ о совітський уряд почав натискати д у ж е сильно свою власну державу.
озброїтися. На ц ь о м у ! ю в а т и м а п
У Е в р о п и . З в и ч а й н о б о р о т и с я ' п р о т и 'неї. З і ґ н о р у ` в а - с т а р а т и с я , а б и д і м б у в ш о г о У.
и а у к р а ї н с ь к о г о селянина, н а к л а д а ю ч и на иего великі п о д а т к о - нійше
- ' л і п ш е б у л о б п е р е к р о ю в а т и її J -"-"-"-"Ѓ=Г-"="ГГ-"----ГГ Н. К о м і т е т у п і ш о в п і д народну
ві т я г а р і , і о т о у к р а ї н с ь к і с е л я н е п о ч а л и в и г а н я т и з і с і л п о д а т -

голоси ЧИТАЧІВ
полі йдуть шалені перегони к о н т р о л ю т а щ о б и й о г о прода-
ш л я х о м договірним, ніж шля-
нових е к з е к у т о р і в , а навіть і п о м е н ш ! військові відділи черво- кожна держава хоче стати
х о м з б р о й н и м , д о ч о г о пізній- г р о ш і в і д о с л а н о д о ста-
ноармейців, щ о п р и й ш л и секвеструвати селян, з а те, ш о не сн.тьніщою від своїх сусідів та
ш е чи р а н і й ш с неминуче прий-1 р о г о к р а ю д л я ж е р т в війни, б о
платять податків, з а б и р а ю ч и їм силою збіже і худобу. Через инших можливих ворогів.
п р е ц і н ь „ р у с ь к і с е л я н и " в Аме-
те прийшло до крівавих сутичок між військом а селянством. Крім о з б р о є н н я к о ж н а д е р -
КРИТИКА А РОБОТА. родної управи. р и ц і н е є ж е р т в а м и війни. Трс-
Я к ті в і с т и д і й ш л и д о М о с к в и , в о н а в и с л а л а н а У к р а ї н у б і л ь ш у ж а в а ш у к а є собі щ е спільнн- Серед тих несправедливостей І
скількість війська в виді карних експедицій, які погуляли собі В і д к о л и в Н ю й о р ќ у к и н у б а з р о б и т и т а к , а б и ,в Нарол-
ків. Д л я т о г о п і д п и с у ю т ь с я р і - в е р з а л ь с ь к о г о д о г о в о р у , щ о у ` , Щ о в Ню Иорку здавна
н і м Д о м і в і д б у в а л и с я правиль-
п о с е л а х в т о й с п о с і б , ш о д е к і л ь к а сіл с п а л и л и , а о к о л о 5000 жні мілітарні „ д е ф е н з н в н і " д о - в е с ь ч а с п і д м і н о в у ю т ь п о р о х о м й д е , я к п о в и н с о й т и , с е в ж е й п р а в д и в а о р г а н і з а ц і й н а л а с я т а

ні, п о р я д н о в е д е н і з б о р и . Трс-
селян вимордували. г о в о р и н і б и т о д л я з а б с з п е ч е н - м и р в Е в р о п і , не п о с л і д н е м і с - д о р о б ц і з н а ю т ь . Н а з б и р а л о с я Р ^ о т а , в і д тоді ті, щ о заря- 0

б а п о с т а р а т и с я , щ о б и всі жерт-
Чи я к р а з т а к б у л о , годі з п е в н і с т ю т в е р д и т и . Т а вісти ті ия м и р у , а н а д і л і д л я в і й н и й ц е з а й м а є у к р а ї н с ь к а с п р а в а , т у т с т і л ь к и х а б а з я н а н а р о д н і й У ріжними товариствами Д Ж Ю Т Ь

в и , з і б р а н і н а р і ж н і старокрає-
в и г л я д а ю т ь на д у ж е п р а в д о п о д і б н і . С а м б о л ь ш е в и ц ь к и й у р я д л и ш е д л я неї. К о л и б ті д е р ж а - А л е д о с і в і д неї в і д м а х у в а л и с я ниві, щ о д е я к и х л ю д и й а ж р о з - " народної контролі, ті, щ о б

ві с п р а в и , б у л и з р а х о в а н і та
п р и з н а є т ь с я о т в е р т о д о цего, щ о комуністи не м о ж у т ь д а т и вПі не д у м а л и в о ю в а т и , т о д л я р і ж н і д и п л ь о м а т и т а п о л і т и к и , ' п у к а б е р е , ч и в д а с т ь с я щ и р и м - о и р а ю т ь г р о ш і , а л е ї х н е в і д -
сейчас вислані до старого
собі ради з селом. Особливо впертим супроти большевнцької в и с т а р ч и . т и б н т о р г о в е л ь н і в в а ж а ю ч и її' не т а к т о д у ж е а к - ' л ю д я м с е х а б а з я в и п о л о т и . А . р о з б и в а ю ч і народ- с и л а ю т ь С 1

ќ р а ю . Т р е б а у с у н у т и від прово-
влади оказався український мужик. Сам Троцький виразно д о г о в о р и , а т о т е п е р п р о т о р - т у а л ь н о ю . Ц е т о м у , щ о з а ПЛС-JXTO н а д і ю в т р а т и т ь , т о й , з в и - Р н'зацій та гробокопа н и х 0 г а

ду тих людий, ніо розбивають


підчеркнув, щ о комунізм котиться в діл в совітській державі г о в е л ь н і д о г о в о р и м с и ь ш е г о - ч и м а у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у н е - . ч а й н о , х а б а з я п о л о т и не с т а н е , народних інституцій попа- т е л ,

т о м у , щ о й о г о в е д е з а ніс м у ж и к , т о ч н і й ш е : к у л а к , с е б т о с і л ь - організації своїми криками, Л И в т а к н н с т а х


ворять, а б і л ь ш п р о мілітарні. має с в о г о дійсного націонале- але стає з тими, щ о т е х а б а з я Р , . ш о стали
гькнй б а г а т и р . І ц е в і д о м а річ, щ о с о в і т а м н а й т я щ е п о к о р и т и а дати туди людий, щ о працю-
ного у р я д у на ж а д н о м у к л а н - ' р о з с і в а ю т ь . ‚збиратися в Ню й о р ќ у вида-
Н а д Е в р о и о ю повис д у х крі- ю т ь т а г у р т у ю т ь . Д о р о г а прос-
у к р а ї н с ь к о г о селянина т а щ о цей селянин проти б о л ь ш е в и ц ь - Р о з с і л о с я т е х а б а з я в н е б д - - о б о р о ц й с в о ї х в а т н г а з е т у д л я

в а в о г о б о г а М а р с а . Він чекає тикові своєї рідної землі, який та й ясна. х


кої влади вже від давиа раз-у-раз бунтуеться. інтересів.
л и ш е с в о й о г о ч а с у , к о л и п о ч - м і г б и в и в е с т и с п р а в у с в о г о НА- І Н І Й 1 іій н а р о д н і й інституції.
Т а дивне те, ч о м у це я к р а з т е п е р з а г о в о р и л и світові ч а с о - ! Я к а се б у д е ' г а з е т а , можна П е в н а р і ч , щ о ‚ . с т а р і но.тіти-
н е т ь с я Д Л Я н ь о г о к р і в а в и й бенч . ‚ ^ р о д у п е р е д м і ж н а р о д н е ф о р у м . ; З б о р і в не с к л и к у є т ь с я ц і л и м и ,
писи п р о п о в с т а н н я на Україні та у к р а ї н с ь к о г о селянина. Ч о м у к и " не з д а д у т ь с я б е з б о р о т ь б и . з н а т и 3 Г 0 Г а
кет. Н а в і т ь т і , щ о з б р о я т ь с я , J Ц е о д н а ч е л и ш е в і д р о ч у є у к - . р о к а м и . З в і т і в не з д а є т ь с я . Л ю - Р " - з е т а , щ о має
ц е т е п е р п і д н о с я т ь в о н и , щ о На У к р а ї н і д в а н а ц і о н а л і с т и ч н і т а - А л е н а й не г а д а ю т ь в о н и , щ о їм А Ц 1 Л И , , с
з д р і г а ю т ь с я від й о г о к р і в а в о г о ' раїиську с п р а в у д о т о г о часу, дий, щ о д о м а г а ю т ь с я з в і т і в а - І " будувати, але обо-
бори: один за федерацією з Польщею, а другий самостійниць- видаваннє „ Р у с ь к о г о Селяни- о и я т
обдиччя й ніби т о ' р о б л я т ь всі коли п р и відповідних о б с т а в и - 1 б о з б о р і в , л а є т ь с я а б о н а в і т ь Р
кий, щ о д о м а г а є т ь с я повної самостійності! України. Ч о м у це на" п о м о ж е . Н а р і д с в о ї х прав
м о ж л и в і з а х о д и , щ о б и в р я т у - ' н а х в о н а з н о в у станс у всій п о б и в а є т ь с я х у л і г а н с ь к и м c n o - J }
я к р а з т е п е р ті с а м і а м е р и к а н с ь к і г а з е т и , я к и м ч е р е з г о р л о щ е не з а б у д е . Н а й д е т ь с я с п о с і б на Т 1 Л Ь К И
в а т и с е б е в і д в і й н и . А м і ж т и м ' с в о ї й в е л и ч і . `Бо с о р о к - м і л і о - с о б о м . Г р о ш и й на д о п о м о г у І критикою н лайкою. Во^
й досі не п р о х о д и т ь н а з в а Україна, а тільки „ С а в т Р о ш я " , п и - те, щ о б и нарід з д о б у в свое н а н с 0 д е
д а л і з б р о я т ь с я і з б р о я т ь с я . К а - ' н о в о г о н а р о д у , щ о п р о б у д и в с я с т а р о м у к р а є в и не з б и р а є т ь с я , J У п о к а з у в а т и , щ о її
ш у т ь в ж е п р о У к р а ї н у , а н е п р о „ П о л у д н е в у Р о с і ю " , не з г а д у ю - право. Миж.не під Польщею г у п а д о б о г
жуть, щ о б у в а ю т ь такі момен- д о національно-державної б о - а як збирається, то передер-) Р- Р о з р о б и л а , а л е чо-
чи н а в і т ь п р о те, щ о на Україні м о г л и б бути л ю д е , щ о з а х о т і - живемо.
т и , к о л и с а м і г а р м а т и п о ч и н а - J р о т ь б и . н і я к и м и к а й д а н а м и не ж у є т ь с я в с е б е , а в і д т а к в и с т у - J ^9 п р о т и в н а Г р у п а н е з р о б и —
л и б ф е д е р а ц і ї з Р о с і є ю . Т е п е р після них е т і л ь к и ті, щ о х о ч у т ь Тимко Мілешук, Н ю йорк.
щ о вони н а - ' с к у є ш . П р и й д е ч а с і він з н о в і п а є т ь с я п р о т и других, які . ^ о н а б у д е ж и т и тільки тим, ч е (
йти з П о л ь щ е ю , а б о бути самостійними. Ї 3 3 8 ЛОСТА
і на т а к і й м е - І с т а н е п е р е д з д и в о в а н о ю S e p o - j c n o г р о ш і з б и р а ю т ь т а ї х Д о , " ^ к ^ . " " ^9 У`
М и , р і ч я с н а , н е т у р б у є м о с я н і я к о ю ф е д е р а ц і є ю , ні з П о л ь -
ж і т е п е р с т о ї т ь Е в р о п а . М о ж - ' п о ю в с в о ї й к р і в а в і й ж о р с т о - ' к р а ю н а ч а с в и с и л а ю т ь . С и м и п о к а з у в а т и їх б у д е н е н а т е , а- Я К О Р Г А Н І З У Ю Т Ь П О М І Ч Д Л Я
щ е ю ні з М о с к в о ю , а л е т а к е с т а в л е н н я н а ш о ї с п р а в и д р у г и м и . ю т ь с т р і л я т и , й 1 Х л
- и в о п о щ а с т и т ь В І Д Т Я Г Н У Т И о- к і п б о р о т ь б і . Незалежно від.й подібними способами з а к о - і V ' ч и т и , але на те, а б и з а
свідчить тільки, щ о в Е в р о п і н а з р і в а ю т ь нові події і комбінації, ' ладоваиі. З д а є т ь с я
'пується одну оргасізацію з а ДРУ"их. В о н а б у д е ПОТЕРПІВШИХ В І Д ПОВЕНИ. н н х в и н и т и

в яких Україна буде відгравати першу ролю. Через те і так го- т , л ь к и й


другою. Заснпляє робота, в м и - Робити, щ о хвалити
лосно заговорили тепер про Україну.' П А Т Е Р Є О Н , Н. Д Ж - Пові я к а з т и х щ о
рають організації, л и ш а ю т ь с я Р - народну роботу
' В с і н а в е д е н і , з п о л ь с ь к и х іс- ни д о П о л ь щ і к н я ж і з е м л і (в д о м л я є т ь с я у с і х г р о м а д я н ІІа-
торичних жерел виписані фак-J Галичині п о л о в и н а всеї з е м л і )
т р у п и , щ о с м е р д я т ь на в с ю . р о з б и в а ю т ь . П і д н е б е с а
вихваляти тих, щ о нарід роз-
буде
т е р сону і околиці, щ о заходом
А
1

ти в ч а т ь нас, ч о м у т о в і с т о р и ч - с т а л и к о р о л і в щ и н а . м и . Т і к о р о - м е р и ќ ў , а д е к о л и т о ціла о р г а
^ ( б н в а ю т ь і г у р т у в а т и с я не да- з л у ч е н и х у к р . Т о в а р и с т в в Па-
В. Б у д з и н о в с ь к н й . иій Польщі українство мало лівщини, королі роздавали і н і з а ц і я п р о п а д е б е з сліду, не т е р с он, Н. Д ж . , відбудеться
ють. Сс мусить бути газета
таку слабу відпориў силу про- винарендовували польським мовби камінь у моро вкинув.
чемних п і д л и з а й к і в , д л я я к и х В І Ч Е в с п р а в і несений помочі

(Н)
P R A W E M I L E W E M ти ііольонізаційної р о б о т и ка- ш л я х т и ч а м , а б о вивіновували Щ о се в с е т р е б а к р и т и к у в а -
усе, щ о з р о б л я т ь г р о ш е д а в ц і , є б р а т а м , п о т е р п і в ш и м від повс-
(Докінченна).
толицької шляхти, та чому в . н и м и с т а р о с т в а , р о б л я ч и с т а - ти, с ь о г о н і х т о не з а п е р е ч и т ь .
Послідне домаганнє д у ж е в о ю , я к с е б у л о д о 1569 р. д о б р е , а все, щ о з р о б л я т ь дру- ни, в н е д і л ю , 4 - г о г р у д н я , о го-
Проект конституції перепо Західній Україні м а й ж е цілком ростами польських вельмож, Треба критикувати, витягати
дині 3-ій п о г і о л у д ц и ' в німецькій
в а ж н е і н а т о й ч а с б і л ь ш е яь ѓі, з л е .
снольщилнся м і с т а , в е р х о в н а І А г р е с и в н і с т ь є з у ї т с ь к о г о к а т о - на в е р х с и х у с і х н а р о д н и х ш к і - г а л и St. Boniface Hall, 435 Main.St...
сміле. Д о м а г а н н є о к р е м и х пи відженої т у т к о р о т к о , підписав С л о в о м , се м у с и т ь б у т и Р у -
в е р с т в а суспільноЬти і — д у ш а і л и ц т в а , щ о п о с л у т у в а л а с я ѓо- дників, б о і ц а к ш е н а р о д н а н и в а PaterSon, N. і ' " 280
с а р і в х т я т р е х у к р а ї н с ь к и х во- В а с и л ь С с м а ш к о на Д о б р а т і ч і і ,
зовсім занечиститься, а кукіль ський Селянин в Америці. Х т о
є в о д с т в , б у л о чимсь більшим, хорунжий Волинської землі народу. ловно мішаними подружами, н е з н а є
головня, терня, перстенець в и - ! старокраєвого Русько-
як ^ ^ з п е ч е н н є м п р а в ўкраїн- т о й час м а р ш а л б к В о л и н с ь к о г о К о л и всякий — к а р н и й , ци-
переносила великанські маєтки г о
бє усе з д о р о в е збіже. Треба С е л я н и н а ? Я к е т о р о з у м н е В А Ж Н Е Д Л Я В П , ПІТ. С Е Ќ Р Е Ѓ Д -
ської мови' в державнім урядо- в о є в о д с т в а . вільннй, р е л і г і й н н н чи полі-
Українців у рукй польської б Л О
критикувати, треба боротися J У пу.тятко. Л и ш щ о наро-
ванню. Коли всякі письма з ко- К а т о л и ц ь к а ш л я х т а с т а н у л а и ч и н й с п і р р і ш а в с я це п р а в о м , ш л я х т и і с а м и х У к р а ї н ц і в п с п р о т и х а б а з я , т р е б а с т р е м і т и и л о с я , а в ж е с т а л о н а р і д о б о - Р І В В І Д Д І Л І В У. Н. СОЮЗА. д

ролівської канцелярії д о всіх з б и т о ю л а в о ю проти всіх р е т я г а л а на к а т о л и ц т в о — т о д і Сим повідомляється Вп. пп. Сскрс-
не с у д о м , а ш а б л е ю , т о п о б і д а д о ў з д о р о в л е н н я н а р о д н и х о р - р о н я т и п е р е д п а н а м и , щ о н а р і д і тарів віддітів У. Н. Союза, шо внси.і-
у к р . з е м е л ь м у с я т ь б у т и під- м а г а н ь п с к а т о л н к і в і м і ж о б о м а національно-по.іьське. По.тьо-
все б у л а п о тій с т о р о н і , п о к о - ганізацій. Т р е б а викинути c a - J P H ` на р о з д о р о ж ж а календарів - на рік 1928 для членів 0 3 6 B A , O T B

писані о к р е м и м и урядгиками сторонами прийшло до війни. трій б у л о б і л ь ш е ш л я х о ц ь к н х нізацію шляхоцького стану


родних шкідників, бо інак-
Н. Союза вже розпочалася і що
у т ь . Я к т а м л а я л и у к р а ї н с ь - вже вислано календарі на адреси пп. в е д

сих з е м е л ь , к о л и б е з їх п і д п и О т а м а н о м р е в о л ю ц і й н о г о в і й - доповняли конфіскати україи-


(!) ш а б е л ь . В міру, як число ше й подвіря буряном заро-' , п и с ь м е н н и к і в , у к р а ї н с ь к и х Секретарів для слідуючих відділів: к н х

сів ніякий к о р о л і в с ь к и й д е к р е т ска с т а в к р а к і в с ь к и й в о є в о д а с ь к и х м а є т к і в п о к о ж д і й у ч а с т и


країнських ш а б е л ь маліло, і сте. Треба старатися уздо-1 кооператорів, політиків, а я к Вислано почтою ЗО-ro иадолнсіа:
чи у н і в е р с а л не м а е в а г и ; к о л и З е б ж и д о в с к і і т о м у с ю р е в о л ю - української шляхти в невдач Від. 247 (2 п.), 316 (2 л.). 324, 1-`о,
українських землях Польщі ровити народні о р г а н і з а ц і ї в и х в а л я л и п о л ь с ь к и х п а н і в і їх 136 (2 п.). 361 (2 п.). Ш, .164 (2 в.);
ті у р я д н и к и с у д о в о в і д п о в і д а - і і ю П о л я к и з в у т ь „ р о к о ш З с б - них у к р а ї н с ь к и х бунтах. О с ь
росло число ш а б е л ь польської через викиненнє з них з л о - J прислужників. П р о к р и в д и у- 367 (2 п.). 371. 388.
ють з а законність підписаних жидовскєго". Обіцянкрю мас- причини постійного' зменшу-
ляхти, корчилося право У к - діїв, крикачів, громилів, я- країнських селян у тім Руськім Котрий би зі згаданих відділів ие
н и м и д о к у м е н т і в — т о т е п е р с и х піх падань король п і д к у п и в р а ї н ц і в , з м е н ш а в с я ї х с т а н п о - в а н н я ч и с л а у к р а ї н с ь к и х ш а - кі н а р о д н і г р о ш і р а х у ю т ь Б Е З І У
дістав з якоїсь причини посилки до 10
с л о в а . В с і днів від дня вислання календарів, не- С С Л Я Н И Н І н е б л о

урядників з р о б л е н о міністрами '‚ійзначнійших ПОЛЯКІВ М І Ж с і д а н н я і п р о б и в і д в о ю в а т и б е л ь і у к р а ї н с ь к о ї с и л и в П о л ь - п у б л и ч н о ї к о н т р о л і т а п а л к о ю Р р о б и л и б у ц і м т о ц а п і о xafl повідомить Адміністрацію Своби- К И В Д И

дотичних земель держави бунтоваинми шляхтичами, так щі. М


свої права щораз частійше п о б и в а ю т ь т и х , щ о д о м а г а ю т ь - У н а р о д о в и ті, щ о н а р і д о р г а `
та що всі с п р а в и з а с т у п - д о воіги з і с в о ї м и в і й с к а м и и е - Чисто українських шабель
кінчилися невдачею. ся н а р о д н о г о рахунку. Т р е б а нізували. Пани з Р у с ь к о г о Се- ч

лених ними земель є в и - і е й ш л и па й о г о с т о р о н у . Під росло тільки на Подніпровю,


няті з під влади загально- з а п о р о м величезних королівсь- Польщеннє ш.тяхоцького де з народу виринув козачий
п р и в е р н у т и н а з а д п р а в а н а р о - -чянина к р и ч а л и , щ о Ф р а н к и , НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ
дови в Народних інституціях, Павлики, Будзиновські. нарід
дсржавних міністрів. Я к б и кпх війск, р е ш т а збунтованих с т а н у н а й с к о р ш е р о з п о ч а л о с я с т а н . К о л и з к о з а ц т в о м С х і д -
які н а р о д с в о ї м и р у к а м и й к о - р о з б и в а ю т ь , б о т а к и м ќ р и к о м
КНИЖКИ З КРАЮ.
король підписав і заприсяг уступила. На рік вони знов Галичині, б о в ж е к о р о л ь ної України зіллялися останки 'ЛИНА, трагедія у 5-тн діях (9 с і п а і ,
штами будував. Словом, треба и сподівалися відвернути
т а к у конституцію, т о се зиачи- з г у р т у в а л и с я і української шляхти, тоді ко- осіб), Дмитро Николишин . . . . 40ц.
критики, але й треба рівноча-; увагу народа від т о г о розби-
л о би, щ о в о є в о д с т в а , для яких к н я з е м з а ц ь к і ш а б л і р о з п о ч а л и праву-` СОФІЯ Г А Л Є Ч К О , песа в життя
лася наново. О с т а т о ч п о " к о р о - кийсь час одночасно сно р о б о т и . ш а ц т в а , які н а д н а р о д о м д о к о - У. С С в ^ т р о х Діях (в осіб),
л і в с ь к а п а р т і я п і д г е т ь м а н о м Г а лЯио лчмиц ін и , - д е я к і к н я ж і з е м л і і в а т и с я і п і д п р о в о д о м
сі писарі у с т а н о в л е н і , є
м о ю від прочих к р а ї а П о л ь щ і
п р а в н од е р ж а в н о ю
окре-

областю:
Ж у л к е
ЛУУ.ІКЄНСКНМ в с к и м р о з розподіа-І
вбіий лн аа р е в о л ю п о к о н ф і с к К
РСМИИ.'ІА ‚ДСИИ.ІИД-
р у в
-
а в б в
1 `-"-
(
а- ницького довели д о
о ва заинмі і рб, о- я рбсуьдкуі ч ип о дя-
— - — —
Хмель-
великого С я р о б о т а в Н ю И о р к у в л а - , У в в л и т і в е л и к і п а н и , щ о з на-
сне т е п е р у ж е йде. Я т о м у п р о йарода д о б р о грабилн, в
Микола Угрин-Безгрішннй . . . 30ц.
ПОЦІЛУНОК ЮДИ, паса на чо-
тирн дії (5 o d d ) , С Бваа 50 о.
н

ш о г о

ційНУ а р м і ю в л и п н и 1 6 0 7 п і д У Польським шляхти- процесу з П о л ь щ е ю . Не м о ж се пишу, б о л ю д и з п о з а Н ю панам з Р у с ь к о г о Селянина о х


висшою від поодинокого воє- - , чЧаАмМ. . П о д.ТРГЬІІІЇТІІНІІІИ
ефінітивнім п
ПрПиИлТ уЕ -.''бЛуЇлПоП „ пПрПа9вПе .мИ"", т о пПП-ПУПИЛИ'К
равувались М І Щ А Н И , драма на 5 дій (26 о-
Г у з о в о' м . ПО ТП
Иорку часто думають, щ о в Ню кидали. л а і г и

водства, н и з ш о ю від цілком ок- ченню Галичини і р е ш т и Ўкраї- і в и г р а л и „ л є в е м ' с16), врлод. Мартиневнч 85 ц.
Сей бунт був послідною И о р к у т і л ь к и й р о б л я т ь , щ о С е й Р у с ь к и й С е л я н и н щ е й ' ГРІХИ МОЛОДОСТИІ превесела
ремої й суверенної, держави.
ціональнбю революцією перед ч у ж и м и д о м а м и б е з народної досі с т о ї т ь у п а м я т и всіх т я - комедія на 3 . дії ( 1 2 осіб), Во-
Велике правнодержавне зна- лодимир Мартиневнч 25 ц.
р о к о м 1648. Ц і л е ю революції к о н т р о л і з а р я д ж у ю т ь , щ о г р о - м у ч и х У к р а ї н ц і в , ! я к п о я в и т ь - Д О С И Д Ж У В А Л А П О С А Г У або
чіннє м а л и невинні про о к о
не б у л о в і д ї р в а н н є у к р а ' ї н с ь к и х ш і н а і н в а л і д і в з б и р а ю т ь т а ін- с я с е р е д н а с я к а с ь ' н о в а г а з е т а , В Е С І Л Я З П О П Р А В К А М И , НЯ
слова, додані до згаданої З дП жарт зі співами і ті__
з е м е л ь в і д П о л ь щ і і Л и т в и , ли- П Р И В С Я К І Й В А Г О Д І С К Л А - валідам не відсилають, а л е в щ о тільки критикує, щ о тільки (11
' ОСІ,
9с!б), а Мартиневнч . . 20ц.
постанови, а саме.
jiue з л у к а з Л и т в о ю д а в н и х ук с в о ї к и ш е н і п х а ю т ь . Н а й з н а - л а є , - щ о т і л ь к и п о к а з у є х и б и , РОТЕРЧУК,
тих писарів для українських їнських земель Литви, обез
р а _ — , танцями а народного життя ( 7 л
Д А Й М О Ж Е Р Т В И Н А С И Р О -
вогпбдів оїиачує король, але'печениє прав української мови ю т ь д п о з а Н ю Й о р ќ о м л ю д и , щ о тальки в и х в а л ю є с е б е , я к а о-ЮЬ ^ Аіартнневігч 35 ц.

ryt-жиго LC-З
ам
слоавл
теи
нн
:я рао
зм з на
я к „ п и с а р і в Л и т в и " ! Сі с л о в а . ' в у р я д і , т а о б е з п е ч е н н е п р а в щ о в н а с є й ж и в і о р г а н і з а ц і ї , т о в о н а р о з у м н а , т о т і л ь к о р а - ' КОХАРГГЕСЯ ЧОРНОБРИВІ, ЛРА-
як би були к о р о л е м ириняті Ѓ'української церкви: в Галичині
Т И Н Е Ц Ь - З А Х И С Т У К Р А Ї Н -
які ж и в у т ь с п р а в д і ш н и м н а р о д - а і н н а ш и м л ю д я м н а г а д у є т ь с я ' ЇЇ? ?Л ` р ЛІ 3 1 С А І В А Т 1 П Н
1
з а п р и с я ж е н і . б у л и б и т р и у к р а - ї ц р а м а х П о л ь щ і , на В о л и н і , Ки- ним ж и т т е м , у яких нарід пра- сей РУСЬКИЙ Селянин. Д о т а к о - 1 ц

їнські в о є в о д с т в а відореали від ївщині т а П о д і л ю в р а м а х ЛиТ-


П о л ь щ і і злучили ::азад з Лит-Іви.МЕ поталанило.
С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А . в и т ь , у я к и х н а р і д р о б н "т Ш
ь ^К^-кГе р - "гГо н " о"в"о "
м о" д` н"о ^г о Руського Се-'
тви з б и р а є й ж е р т в и , в щ с и л а е , лянина найілуть д е к о л и я к о г о с ь '
в яких признається засади на-'зломапого політика, щ о на
и

83 St,. Jearey Cyti, N


„S
GRAND
V О В О D А"
у нашім посЛідніи
КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ звичайно до вподоби.
Мішаний хор вивязався зав- БУДІВНИЧИЙ ЗДОРОВЛЯ бою. Був то с ф а щ -
ПОЗІР! — А М С Т Е Р Д А М , Н, Й . !

( З а місяць падолист, 1927). д я к и т р у д а м д я к о у ч и т е л я ті. Я - н и й і з а в з я т и й б і к , у я'кім т н с я - ЗАХОДОМ КОМІТЕТУ


Кашлі перехолодження 1 подібні зимові
гелли дуже гарно зі свого зав- ні н а ш и х Г е р о ї в ` н а л о ж и л и сво- Б У Д О В И УКР. НАР. ХАТИ
ПРИХІД:
слабости е часто спричинені ЗАДЛЯ ЗЛОГО їми головами, а другі тисячі В А М С Т Е Р Д А М , Н. И.
її 3 перенесення- $1,416.57 дання. Милими голосочкамиj
відспівано б о г а т о т а к и х пісень, ' В І Д Ж И В Л Ю В А Н Н Я С Я . Ослаблений `організм не змела страшна пошесть по ши- усторюеться ——
Л Прихід в падолисті ,. 8,615.52
яких ще в нашій громаді не
т
є досить відпорним на слабости. Тоді як р а з ви р о к и х ' с т е п а х В е л и к о ї України.'

Разом $10,032.09
співано, я к „ Г е й В и стрільці Сі
ч о в п " і другі. Тутешній парох
г
Потребуєте поживного тоѓнку я к v
О д н а ч е т і н е в д а ч і не з л о м л я т ь
нашого народу. Чим більше
ВЕЛИКІ НАРОДНІ
РОЗХІД:

^ЗБОРИ^
Кульматицькнй, який доло- ѓгас П о л ь щ а у т н і т а е , т и м скор-
,і ПІ ІСІ І.'ІКЛ Д О К Р А Ю ( д в о м а н а в с ь р о т а м и ) : жив чимало труду до цего свя- S C O T T ' S E M U L S I O N ше н а с т у п и т ь д е н ь н а ш о г о ви-
1) Д л я п о т е р п і в ш и х в і д п о в е н і $7,000.00 т а і я к и й в і д п р а в и в в ц е р к в і то- зволення. Наш нарід зробив
к о т р и й є будівничим сили рибячнй олій приємно п р и -
2) Інваліди ( п о половині на допомо- го с а м о г о дня панахиду з а по- такий великий поступ у послід-
правлений для вжитку. Міліони людий відзискало н а з а д
ѓу і н в а л і д а м і Д і м І н в а л і д і в ) 700.00 ляглих героїв, з а б р а в слово і СВОЮ силу, в ж и в а ю ч и Scott's Emulaion. них л і т а х , я к ж а д е н и н ш и й на- НЕДІЛЮ, 4. ГРУДНЯ 1927 Р.
Л) Р і д н а Школа 800.00 . р і д н а . с в і т і . М и с а м і ц і л к о м 'й- о годині 2 - І Й пополудни
присвятив його памяти наших ВИ Т А К О Ж П О В И Н Н І ЗНАТИ ПРО й о г о К ОРИСНІ
І) Політичні вязні -. 300.00 інвалідів в к р а ю . П о й о г о пат- НАСЛІДКИ. ВЖИВАЙТЕ ЙОГО РЕГУЛЯРНО ЧЕРЕЗ и а к ш і б у л и ЗО а б о 2 0 л і т т о м у В ГАЛИ і ЦЕРКОВНІЙ
5) Т о в . „Просвіта" у Л ь в о Ц 160.00 ріотичній промові переведено ОДИН МІСЯЦЬ. ^ назад. Коли хтр з нас приїз- Н а ті з б о р и ^ а п р о ш у е К о м і -
іі) К р а є в а п р е с а 125.00. на галі м і ж присутними збірку д и н д о А м е р и к и , т о не запису- тет усіх Українців міста А м -
7) Р е м і с н и ч а Б у р с а ў Л ь в о в і 100.00 на д о п о м о г у і н в а л і д а м . ' вався Українцем, як се кожний стердаму н а н а р а д у в справі бу-
8) С и р о т и 100.00 По тім говорив щ е др. Ми- з нас р о б и т ь тепер, але пода- дони Укр. Нар. Хати. Н а щ о
9) Письменникам 50.00 вав себе з а Австріяка, Ґ а л і ш е - нам, і яку користь б у д е м о м а т и
шуга, звертаючися .головно до Г Е іМ Т
і Р іЕ. М Scott
К , МЬИ Bowne,
Ш . Bloomileld,
j N. J . і с т2 Jо-н3 3, п А .
10) Тов. „Луг" у Львові 50.00 тутешньої тут родженої молоді на, П о л я к а , М о с к а л я , г р е к о - к а - з У к р . Н а р . Х а т и , в и с к а ж у т ь б е -
11) Н а б у д о в у З а х и с т у д л я Письмен- В ггамять в і д р о д ж е н н я україн- Падолнстове Свято. т о л и к а , а б о щ о н а й б і л ь ш е Р у - сідншси місцеві і п о з а м і с ц е в і .
подаючи їй аргументи на т е ,
ників 50.00 ської державности. І с и н а . А я к а д о н е п і з н а н н я з м і - ѓво Комітет.
щ о вона повинна бути горда, За приміром инших громаді
!_') Н а р е в о л ю ц і й н и й ф о н д 50.00 щ о п о х о д и т ь зі славггого у к р а - Українська Громада в г р о м а - на т е п е р . Д н е с ь в ж е й м а л е н ь -
Гемт- відсвяткували також і
13) Д о п о м о г а Т. Ольшанському гга їнського роду. ремк, М и ш . , у злуці з українсь- дяне націо- ка д и т и н а з н а є п р о українську
в Істон.-Па., наше УВАГА! ЧЕСТЕР, ПА. УВАГА!
Кубі 25.00 Свято закінчено відспівай к и м и т о в а р и с т в а м и і б р а т с т в а - п а л ь н е с в я т о , з в і с н е п. н. П а д о - д е р ж а в у , а н а в і т ь з н а є , д о я- ЗАХОДОМ ВІДДІЛУ СОЮЗА
14) К о ш т а подвійної висилки і письм ггєм н а ц і о н а л ь н о г о гнмну. ми с в я т к у в а л а 6. падолиста листового Свята. Сього д н я к о ї н а л е ж и т ь нації. В і д т а к з а - УКРАЇНОК У ЧЕСТЕР, П А
з телеграфічною оплатою посил- Іван П р о к о л е н ќ о , ггамять Української Д е р ж а в - в і д п р а в и в н а ш п а р о х , о. К у т с ь - о х о ч у в а в д р . К л о д н н ц ь к и й п р и - — відограеться —
кн д л я ж е р т в п о в е н і 87.35 $9,597.35
ностн і память п о г и б ш и л к и й п а н а х и д у з а п о л я г л и х Г е - с у т н и х , так с т а р ш и х я к і - д і т е й ,
іі Кошта в д е р ж а н н я к а н ц е л я р і ї
и Кошта д о р о г и
30.00
15.00
за волю України і виго- д о л ю б о в и с в о г о народу й сво-
Неньки України роїв Західної ПАН Ш Т У К А Р Е В И Ч
героїв. День л о с н в принагідну п р о м о в у . П о єї с л а в н о ї м и н у в ш и н и , т а в з и -
6-го падолиста або О К А З І Я Я К О Ї Н Е Б У В А Л О
ню ИОРК, Н. И.
б у в т р м у д л я нас вели- ‚панахиді пійшли зібрані у цер- вав дітей, щ о б и `ходили д о ук-
днем
В Н Е Д І Л Ю , 4. Г Р У Д Н Я 1 9 2 7 Р . ,
Разом $8,642.35 У к р а ї н с ь к а Н а р о д н а Ш к о л а на к
торжества. о г о
В сен день кві г р о м а д я ц е д о п а р о # і я л ь н о ї р а ї н с ь к о ї ш к о л и й училися т а м
- В ГАЛИ ПРИ ДРУГІЙ 4 ВІЛСОН. . „
ЗІСТАВЛЕННЄ: Ч о т и р н а й ц я т і й ўлиці б е р е т ь с я г с м т р е м с ь к а г р о м а д а д а л а д о галі, д е р о з п о ч а л о с я с в я т о ч н е с в о є ї м о в и , історії й пісні. Опі (2nd A Wilson S t . . )
с о л і д а р н о с т і ! і н а ц і о - в і ч е . Г о л о в о ю в і ч а в и б р а н о г р . с л я н а с т у п и л а з б і р к а н а іггвя-
, а о

Прихід в падолисті 1927 $10,032.04 до праці, І к а з с в о є , № р пр^дсТавлШ' " ` ' '


лідів, яка принесла $33.42. учитель!.Володимир Бі.іосяеіясякдіі о
Розхід . 9,642.35 J пальної ЃВІДОМОСТІЃ. О Г О Д И Н І С а г а т и я , який п о п р о с и в н а с е -
М. Підгайннй, М. К о л о д р у б ,
Д н я 1 6 - г о с ь о г о м і с я ц я в і д - 10 р а н о о . С П о б у ц ь к н й від-, к р е т а р і в гр. М. П і д г а й н о г о й
секретарі віча. Ціна 50 центівЃ ш в і л ь н ) Д О Т С п я М І Ц ' ;

О с т а є в ка'сі О б є д н а н н я з к і н ц е м п а д о л и с т а $ 389.74 б у л н с я з б о р и р о д и ч і в д і т е й У- п р а в и в т о р ж е т в е н н у Службу гр. Колодруба. Опісля поќли-


Початок точно о 7-мІй'Уечтр.
країнської Народної Ш к о л и , ` Б о ж у , а п о в і д п р а в і в и р у ш и л и кагго н а п е р ш о г о б е с і д н и к а г р . Громадяни й Громадянки! Запраш..-
Обєднаннє Укр. Організацій в Америці. , . i o всеньке Громадянство у Честер і
к о т р а м і с т и т ь с я в галі ў к р а ї н - j всі ПОХОДОМ З п р о ц е с і є ю на Г р . П и п ю к а з А л е н т а в н . Г р . П и - t

, Т а в ж е т о ї П р а в д и , П р а в д и ' околиці на згадану виставу. Вже цим


ської п р а в о с л а в н о ї г р о м а д и на п л о щ у к о л о Української Х а т и , І п ю к п о п р о с и в усіх присутних Г н е з і г к к я т н І Разом ніхто не спшіювати-мс Вас шЏѓ,
14 ў л и ц і . Н а т и х з б о р а х р і ш е н о д е б у л а ў л а д ж е н а м о г и л а . П р и в с т а т и з м і с ц ь і Т и м в і д д а т и і не. л с ь к а т и , . і Насмієтеся до схочу, M j x v р а д о с т и

м н о г о в а ж н и х с п р а в , я к ф і н а н - ' м о г и л і в і д п р а в и в о. П о б у ц ь к н й п о ш а н у г г о л я г л и м з а с в о б о д у „ Ь о с т а л а т а К р и в д а т е п е р п а - бо й м а штука з гумором наппсана й.


З українського ж и т т я совання школи, платня учите- панахиду з а погибшнх героїв, Зах. України Героям. Потім
г ,.
"-
, . „ І ролі роздані добрим аматорам. Дохід
" ‚у цілости призначений на нашу місце- L
н н я т

лів і т . ' п . На з б о р а х в и б р а н о щ о п о к л а л и свої г о л о в и з а во-{ з г а д а в бесідник, як н а ш нарід


в Америці.
МирНИЙ. В
УШК
О
ЛУ
.
І також новий Уряд Шкільн'ий л ю с в о г о народу. По панахиді в о с к р е с по 500-літній неволі й
' н а рік 1927—1928. до к о т р о г о о. П о б у ц ь к н й промовив до зі-'взявши меч'у руки, п і ш о в до
ввійшли: браних і пояснив значіння с е г о , б о ю зі своїм відвічним воро-
НЮ Б Р И Т Е Н , К О Н Н . з а їх п р е к р а с н и й спів.
Михайло Ж у к о в с ь к и й , голо- дня. Відтак представники то-'гом-Ляхом, взявши собі за во- ПОДЯКА.
П.
ПОЗІР! CENTRAL FALLS, R-1.! 277

В д а л ь ш і й части програлѓи
Свято П е р ш о г о Падолиста. в а ; Антін Куцнк, з а с т . г о л о в и ; в а р и с т в і б р а т с т в з л о ж и л и за- жда покійного Дмитра Вітов- . ' Комітет Відділу Союза Українок
з а б р а в слово гість др. Мишуга. Підписаний складає серДеч-, у Честер. .
М и к о л а Гула, фін. п и с а р ; І в а н м і с ц ь в і н к а на м о г и л у г р о ш е в і ' с ь к о г о . І с т а л о с я чудо. Давне
Мені як п р и д н і п р я н с ь к о м у Бесідник переніс нас всіх під Х и т р и к , с к а р б н и к ; П е т р о , Р е д - 1 д а т к и на р і д н и й к р а й : Т о в а р и - ' у к р а ї н с ь к е яке ' подяку Хвальному Урядови
місто Львів, „НД СТАРОСТИ ЛІТ
У к р а ї н ц е в и не д а є д у ш а с п о - с о л о м и н і с т р і х и н а ш и х р і д н и х ч у к , з а с т . с к а р б н и к а ; Ілія Ш к в а - j с т в о З г о д а , в і д д і л 2 0 . У. Н . С Поляки Н. С о ю з а з а ўділення й о м у j
старалися спольщити, і n r и п n n у і т пі
к о ю до т о ї м і р и , щ о я з м у ш е - п с р с п о в і в всі ті б о л і 1
рок. рекордовнй писар; П а в л о $25.00; Товариство себе запомоги
Маркіяна'несподівано з ^Запомогового
скинуло з И"ЕАЛІІ D А й И
ниіі взяти з а п е р о і н а п г г с а т и р а д о щ і , щ о з в я з а н і з д а в н о ю Ф о н д у " , и с у м і 5 0 д о л я р Г в . Р і в - Н Е Д І Л Ю , 4. Г Р У Д Н Я 1 9 2 7 Р . в
Б о д н а р , з а с т у п н и к п и с а р я . К о К - І Ш а ш к е в н ч а , в і д д і л 9 4 . У. Н . С . ' л я ц ь к е п о к р и в а л о , а н а р а т у ш і и

хоч кілька с л і в п р о т с в р а ж і г г - т е п е р і ш н ь о ю б о р о т ь б о ю з а на- Н П У Л А

т р о л ь н а к о м і с і я : С т е ф а н Б р и г і - $20; Д е м о к р а т и ч н а Січ з Н о р т е т а в
( повівати с и н ь о - ж о в т и й н о ж с к л а д а є п і д п и с а н и й ѓгале- - Д., С - і Ь - ї E - J b , R. I. 5 1 8 л и

ня, нќого я д і з н а в в н а ш і й г р о - національне визволеннє


дир, Анна Т у р а ш , Павліна Б о - Д е т р о й т $5.00; Самостійне прапор, затинений т а м м о л о - Жну п о д я к у м і с ц е в о м у У р я д о -
1 Початок о годині 6-тій вечером.
маді. коли б у в н а с в я т і П е р г п о - Н е о д і ю м у с т а л о т е п е р я с н и м
бисюк. Б р а т с т в о с в . М и м а ї л а $ 5 . 0 0 . О Діѓм г е р о є м , П а н к і в с ь к и м . Ц і - в и , ш о п о д б а в з а н ь о г о й в и - Вступ 50 центів, для дітий 15 центів.
ГО П а д о л и с т а . не о д н е в а ж к е п и т а н н є , щ о д а І Родимці! Кождий Українець повії-
Г о л о в н і у х в а л и , к о т р і з а п а - ѓодѓѓні 7 - м і н в е ч е р о м в Ў К р а ї н - л и й Л ь в і в п р и н я в ў ќ р а ' й ѓ с ь к и й с т а р а в с я н о м у о з а п о м о г у , неп прибути на сі представлення, як 1

Свято в л а ш т о в а н о з а х о д а м и в и л о й о г о д у ш у , н е о д н о г о о п у ти на ц и х з б о р а х , є с л і д у ю ч і : еькіП Х а т і р о з п о ч а л а с я д р у г а в и г л я д . - П о в у л и ц я х м і с т а д е р - й о а к и м Орнсік, місцевий 'так і позамісцсвнй, та помо-


, чн голодним, бо дохід призначений
тутешньої української гр.-кат. стнв сумнів щ о д о можливости Р і ш е н о о б є д н а т и всіх У к р а - іасть с в я т о ч н о г о дня концер-'жала порядок українська армі- ч л е н 164 в і д . У. Н. С ' лля потерпівших від повені в Галн-
н а ш о ї побіли'. Б е с і д н и к в к а з а в чині. — Комітет. 280
парохії, а з а п р о ш е н о н а н е г о іів, що мешкають у Ню том, в л а ш т о в а н и м с т а р а н н є м я, т е л е г р а ф , т е л е ф о н , п о ч т а й Бервик, Па.
р і в н о ж н а т о й в е л и к и й п'рступ,
як г о л о в н о г о б е с і д н и к а д - р а Л . ' Л о р к у , в о д н у ш к і л ь н у г р о м а - т о в . ім. І. К о т л я р е в с ь к о г о п і д з а л і з н и ц я н а й ш л и с я в р у к а х у-
який з р о б и в наш нарід в краю
.ЧИЇЙЎЃЎ. Н а с в я т о п р и б у л о б а - і у . Ш к і л ь н о м у У р я д о в і ѓ п о р у І ^ и р н г е н т у р о ю іг. А. С т н с л о в с ь - ' к р а ї н с ь к о г о п р а в и т е л ь с т в а . У -
г а т о гостей з о к о л и ц і : з Т е р р н -
вил, Б р и с т о л ь , А н с о н і ї і Г а р т -
наш український робітник в
Америці. А поступ той пізнати
ѓєно
статут,
випрацюватгг шкільниі к о г о . На сцені
котрий солідарнзував- щ о
виднів образ, 'країнське правительство ого-
п р е д с т а в л я в Г о л г о ф т у Ук- Злосило р і в н о п р а в н і с т ь усіх на-
ПОЗІР!—УКРАЇНЦІ МІСТА ПНІ ЙОРЌУ Й ОКОЛИЦІ!
п о т і м , щ о н а ш ч о л о в і к не
форл. ‚`у'країнська г а л я б у л а з а - я би з Г о л о в н и м С т а т у т о м О б райгн. В і д т а к о. П о б у ц ь к н й о т - ' ц і о н а л ь н о с т е г ї , що замешкува- У К Р А Ї Н С Ь К А Н А Р О Д Н Я ШКОЛА В Н Ю ЙОРЌУ
іе д о в ш е б у т и р а б о м , н е х о ч е
иовнена свої'ми і ч у ж и м и . днання, відносно Української ворив короткими словами сѓо'ли Галичину. Однак недовго
т е р п і т и иа с о б і н і я к и х к а й д а н уряджує
Свято в і д ч и н и в г р о м . Н а с т и н , Школи в Злучених Д е р ж а в а х . торжественну хвилю, а х о р тов. j прнйш.лося паігуватн Україн-
бореться проти поневолення
Постановлено т е ж в и д а т и з а к - чм. L К о т л я р е в с ь к о г о в і д с п і в а в ц я м н а с в о ї й

ШКІЛЬНИЙ КОНЦЕРТЕ
в к а з у ю ч и на з н а ч і н н я ц е г о с в я - с в о є ї с о в і с т и , б о р е т ь с я о с в о г землі. Прийшла
та, яке ми з і б р а л и с я в і д с в я т к у - н а ц і о н а л ь н і п р а в а п р о т и в с і х тик д о в с і х У к р а ї н ц і в у м і с т і „ Г е й гга д о л и т а н а г о р н " . Б у л и д о Г а л и ч и н и о з б р о є н а Ф р а н ц і -
ватя, п о д і б н о д о в с і х д р у г и х в о р о г і в , з в і д к и б и в о н и н е в и Н ю И о р к у , щ о б и в о н и з а п і з г г а - щ е х о р а л ь н і т о ч к и с п і в у на н е - ' с т о п о л ь с ь к а армія генерала
українських г р о м а д в А м е р и ц і х о д и л и . лися з нашою школою.
П р и реміну з д е к л я м а ц і я М н , які в и - Г а л е р а й п р о г н а л а б о с у , г о л о -
В Ц Е Р К О В Н І Й Г А Л И , 3 3 4 - 3 3 6 Іст 1 4 - т а в у л . , Н Ю И О Р К , Н . Й .
Літочнй х о р п і д п р о в о д о м д я - кінці ухвалено дати
д і т о ч и н ггали д о б р е . дну, г о л у і н е о з б р о є н у у к р а -
коучителя г р о м . Я гелли відспі- С в і т л і п а д о л и с т о в і дні з 191 кбнцерт, дня 4-го грудня с ь о г о Відчит виголосив т е п е р і ш - ! їнську а р м і ю , яка мусіла усту-
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 4-ГО ГРУДНЯ, 1927 РОКУ
вав пісню „ Б о ж е В е л и к и й Є д и р о к у в и к р е с а л и в н а ш і м ггаро- р о к у . П і д г о т о в к у й в и р о б л е н н я ний щ о й н о п р н б у в ш и й д о н а с п и т и з а З б р у ч і ш у к а т и з а х и - Початок о г о д . 6.30 вечером. Вступ 50 центів.^
ний, нам Україну спаси" ді н а д з в и ч а й н у с и л у , з а в д я к и я- п р о г р а м и концерту п р и п о - у ч и т е л ь и. Р о м а н П р и с т а н , б у в - с т у у с в о ї х б р а т і в П р и д т и п р я н - Весь д о х і д призначений на удержаине ш к о л и .
І
С л у х а ю ч и т о ї м о л и т в и н а ш и х к і й н а ш н а р і д д а л і не п і д д а с т ь р у ч е н о п а н а м у ч и т е л я м С т е т к с -
діточок, цс з н а т и б у л о , ч и р а с я і д а л і з в о д и т ь в а ж к у б о в и ч о в и і М о с т е н с ь к о м у .
ними м о л и т и с я , ч и п л а ќ в ' р о т ь б у з в о р о г а м и . Б е с і д н и к У х в а л е н о з а п р о с и т и на цей
ти, чи в е с е л и г і г с я д б о к о л и д і т л ^ Л і п р е д с т а в и в н а м п о л о ж е н н я -на к о н ц е р т р е д а к т о р а Р е в ю к а , а-
в
ш и й С і ч о в и й С т р і л е ц ь У. Г . А . , и -
К о р о т к о переповів події нашої
визвольної б о р б и в Галичині, а ' В . Клодннцький з Ш и к а г о . Сей
н а в я з у ю ч и д о відносин, які с ь о б е с і д н и к п р о м о в л я в д в і г о д и
, в

Другим бесідником був др.


дальш „ , отї ..„„.,,.
л о
н а у к и ' в с в о ї йО-ГЛЇП ^-іпян,он.іП
ікіїолЗаряді
.і 'г'5-'.ч
П р о с и т ь с я в с і х У к р а ї н ц і в м і с т а Н ю й о р ќ у п р и б у т и н а цей
д і т о ч и й к о н ц е р т т а с в о є ю п р и с у т н і с т ю з а о х о т и т и "Дітей ДО'-
1

Н ІІ-ШКІЛІВПІЙ
: ^ аа
о ч і пч
р і д н іойі пуикірда ї н с ь к і й Тнколі. '''Щ'` ` а й1 '-'і 1

іпо'гітп^?!?й^уТ гга а м е р и к а н ^ з а х і д н о - у к р а ї н с ь к и х з е м л я х і н а б и д а в в і д ч и т п р о ш к о л у ' . годггя п а н у ю т ь м і ж н а ш и м и імі


ни. В і н р о з п о в і в п р и с ў п ѓ и м , я к
ізтНіІгі,'так г а р я ч о молить'- В е л и к і й У к р а ї н і , а в с я На закінчення візвав Шкіль грантами - в
в з и в а в т о х и ж и й суп, ж а д н и й с в і ж о їАмериці,
ся за н а ш у о б е з д о л е н у Н е н ь к у б у л а п е р е п о в н е н а

ПОЗІР! - УКРАЇНЦІ В ШІКАГО, ІЛЛ!


віроі ний У р я д і р о д и ч і в д о с о л і д н о ї едности ќрови, з а п у с т и в свої острі кігті
Всіх д о е д н о с т и , бо в
-^'країну, т о х и б а м у с и т ь с я по- к р о в г е р о ї в н е б у л а д а р о м праці для д о б р а школи, закін-
с и л а . Х о р т о в . і м . І. К о т л я р е в - у т і л о у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у й
вірити, щ о т а м е д о м і м о л о к о м п р о л и т а , б о н а з ѓ о є н і й ними чуючи с л о в а м и , щ о в ш к о л і ле-
с ь к о г о своїми співами і декля як т о р о з п о ч а в с я бій на ж и т т я
текуча к р а ї н а н а ш и х с л а в н и х з е м л і м о в з п о п е л у ф е н і к с — ж и т ь не т і л ь к и б у д у ч н і с т ь н а -
націями д а л ь ш е п і д н о с и в а р т и й с м е р т ь . Б у й н и м и р і ч к а м и по- С Т А Р А Н Н Є М СПІВ. Т О В . ІМ. М. Л И С Е Н К А
козаків з а ц в и т е щ е н а в о л і і на п і д н і м а є т ь с я н а н а ш и х очах ших дітей, але цілого українсь-
стичну вартість святочного текла кровця українських Ге
відограеться представлення
волі, я к к а з а в н а ш Б а т ь к о Т а - в і д р о д ж е н а у к р а ї н с ь к а д е р ж а - к о г о н а р о д у . Н а т і м з а м к н е н о концерту. Кінцеве с л о в о сказані роїв, з д и м о м п і ш л и галицькі
рас, п о м о л я т ь с я ш е н е в о л ь н и ч і в а , я к а в с к о р о м у ч а с і с к а ж е з б о р и , о г о д и н і 1 0 . 3 0 в н о ч і .
літи.
Пісня т а т а к з в о р у ш и л а о д -
ще своє остаточне слово. За Уряд Української Народ-
д р . А. Т. К і б з е й . В с в о ї й д о б р е с е л а , м а й ж е
обдуманій бесіді др. Кібзей боронив
Г р о м . В . П а л ю х , щ о в о л б д і є ' н о ї Ш к о л и н а 14 Ў л и ц і у Н ю п і д н і с , щ о н а м т р е б а с к р і п и т и с в о ю п р а д і д н у з е м л ю .
голими
український
руками

Тисячі
2 6 ^ „НАТАЛКА ПОЛТАВКА" Я 1
оперета в 3-ох діях І. Котляревського
ного з м о ї х п р и д н і п р я н с ь к и х п р е к р а с н и м б а р і т о н о в и м г о л о - й о р ќ і ' : , - ста'рші к р а й м о р а л ь н о і матері- т р у п і в з а л я г л и побоєвища
братів, ш о в і н в и н я в з к и ш е н і с о м , в і д с п і в а в д в і п і с н і Л и с е н - М и х а й л о Ж у к о в с ь к и й , г о л о в а я л ь и о , а т и м в д а р и м о н а ш и х д р у г і т и с я ч і п о л о н е н и х з а п о в - В НЕДІЛЮ, ДНЯ 4-ГО ГРУДНЯ, 1927 РОКУ
Я , і п е р е д а в д і т я м в д а р у н к у ка, які п р и п а л и публіѓці н а д - і л і я Ш к в а р о к , п и с а р р е к о р д .
г
ворогів найсильнійше. П е р ш з а іли л я ц ь к і к р и м і н а л и й т а б о - В Ц Е Р К О В Н І Й Г А Л И при Оклей і Р а й с ул., Ш И К А Г О , І Л Л .
все нам т р е б а з г о д и т а о б є д - ри іігтернованих. І п р а в о , т а О С О Б И : Н а т а л к а — п-ні С Ц и м б а л і с т а ; Г о р п и н а Т е р п е л и х а ,
наггня на і м і г р а ц і ї і м и п о в и н н і с п раведливість мусіли уступи її м а т и — п-ні М . М и х а й л о в с ь к а , а р т и с т к а к и ї в с ь к и х т е а т р і в ;
стреміти до цего. ти перед б р у т а л ь н о ю с и л о ю о П е т р о — п. Д . З а б о л о ц ь к и й ; М и к о л а — п. Н . Х м а р а , з н а н и й

ДЛЯ БРАТІВ, СЕСТЕР, ШВАГРІВІБЛИЗШИХ СВОЯКІВ П р о г р а м а к о н ц е р т у б у л а в е - мѓѓого с и л ь н і щ о г о в о р о г а . Од-


лика і богата. Х о р завдяки
наќ з г а д к а про з а в з я т у бороть-
а р т и с т н а У к р а ї н і і в А м е р и ц і ; В о з ь н и й — п. Д . А т а м а н е ц ь ;
В и б о р н и й п. д р . С Г р и н е в е ц ь к и й .
От вилаються двері на приїзд в Америку ва звичайну квоту; голоситись сейчас до нас; сотки х л і б о -
робі в купуючих шіфсярти в наших бюрах, приїзджають на протязі цього й слідуючих місяців. бу з ворогом, щ о розпочалася Початок о год. 7Л0 вечером. —— РЄжісер Д . Атаманець.
трудам н. А. Стисловського
Першого Падолиста, перейшла Проситься о численну участь. Комітет. -
мимо ріжних перепон вивязав
посилаємо найтаньше І найскорше. Міліони долярів переслали а
, 2 ^ ДОЛАРИ НА РІЗДВО І
.БЕЗ ОДНОГО ЦЕНТА СТРАТИ Щ0$ЃТ
для наших клієнтів. Хочете продати або подарувати грунт в краю чи тут, ісўпити фарму, дім або бизнес,
ся зі с в о г о з а в д а н н я д о б р е , з а
щ о публика нагородила
щ е д р о о п л е с к а м и . С п і в а к и на-
його
у т і л о і к і с т ь у к р а ї н с ь к о г о на-і
р о д у . Н а ш н а р і д не з а б у в і не
з а б у д е то'го д н я , к о л и с т а в б о - ВЕТЕРАНИ! ПОСЛІДНИЙ ПОКЛИК ДЛЯ
особливо лоти і дім на
ші, т р е б а признати, неструдимі
д а й на к о р о т к и й час п а н о м на
с в о ї й з е м л і . І т о м у т о д е н ь 1.
ПОЛАГОДЖЕННЯ ВАШОЇ ВОЄННОЇ ПЛАТНІ!
" Е - С о - з ї й : " S r _ K p s . i L _ L 3 : l в п р а ц і і н і к о л и не відмовля ІІослідна П р о в о л о к а Часу полагодження в а ш о ї во-
П а д о л и с т а с т а в д л я нас, г а л и -
- недалеко Ню Яорку, між Плейнфілд й Ню Бронсвик, Н Дж- ються від участи там, де ходить єнної платні м и н а є 1 . січня 1 9 2 8 . Я к щ о ви ўповажѓѓені
Хочете прилучитися до збірної про гульки Українців до краю, котрі виїзджають 7. грудня 1927 цьких У к р а ї н ц і в , ' в е л и к и м на-
0 нардну освіту т а о д о б р о на д о сеї платні і щ е не внесли в а ш о ї аплікації, з р о б і т ь се
з Ню Лорку ціональнии святом. З г а д а в т е ж
шої іміграції. с е й ч а с Щ о б п о м о ч и в а м Ветерани, ми на жаданнє до-
! КОРАБЛЕМ LEVIATHAN Чистий дохід з концерту
бесідник про наших двох най-
с т а р ч и м о в а м п о т р і б н и х аплі'кацій і д а м о п о т р і б н і в к а -
більших геніїв посліднього
„ „Дсної з її солідарности в Америці І Старім Краю призначено на к р а й і розділено
століття, Т. Шевченка й Івана зівки, коли зголоситесь д о нас особисто.
АМЕРИКАНСЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ІНСТИТУЦП Д Е бИПДНГИШЕ:
на т р и ч а с т и : на інвалідів $Зо, В е т е р а н и а б о від них залежні о с о б и чи с п а д к о е м -
Франка, які доливали- о л и в и ,
на с и р о т и п о інвалідах $30, а ці, д о к о т р и х се п р а в о відноситься, нехай" голосяться
T H E G L O B E S E R V I C E C O R P O R A T I O N себ-то заохоти до. того жару,
н а п о л і т и ч н и х в я з н і в $ЗО. Р а - до:
th а б 0 T H
який розпалив серця нашого
ЗО Е. 7 STREET, HEW YORK, И. Y. ^ 329 SO. 4 ST., PHILADELPHIA, PA. з о м р о б и т ь $95, які в и с л а н о д о народу, д о д а в а в й о м у в і р и у
POLICE HEADQUARTERS, GRAND ST., JERSEY CRT
ЗАВІДАТЕЛІ БЮР: 1 к р а ю через Обєдінжне в Фила-jсвої сили й 'заохоти д о бороть-
' д е л ф і їІ.в а н К р у п к а , п а р о х . - с е ќ р . ' б и , я к и й т о ж а р в и б у х п о в н и м

Треѓтй
і ніформацїі
Теодор L Грицей — I — Василь Загаєвнч ,

поверх. Всякі безплатно.


ЯК М И ПОМАГАЄМО СТАРОМУ
часть в балі й жертвував 5 до-
ЯК БУДУВМО ДРІБНІ ОГОЛОШЕННП
НАДЗВИЧАЙНЕ! КРАЄВИ.
лярів, а л е р е ш т а нічим не при-
чинилась д о помочі потерпів- ВЕЛИКИЙ ВИБІР ГРАМОФОНІВ ВІВА ТОНАП
шим. Сподіюся, щ о надумають-
ся н п і д у т ь с л і д а м и К р у ж к а У-
СИРОТИНЕЦЬ Др. А. Л. С И З А Р .
Доктор і ХІРУРГ. Спеціяліст у всіх хо-
ПРОВИДЕНС, Р. АИ.
З б і р к а на п о т е р п і в ш и х від
країнеьких Жінок.
Ю. НЕБОР-а
- Віва-Тонал Колюмбія
фонограф МИЛИЙ І ДЛЯ
ока і уха. Він вносить
У, Н, СОЮЗА. робах 1 операціях від очий, ух, носа
І горла. Найновійша метода діагнози
І ќўрації.
артистичну музику до кождої кімна- 27 в 84tb S T . , NEW YORK, N. Y.
повені. ти. Кдбџн`т є брунатного магаііові
дерева, богато і к'расѓѓо — МЄЖИ Park j Lexington Ave,.
В місяцю вересні са зборах Г о т у й м о с я д о к о л я д и на С и р р - 1 Години: 10. до 12. рано, 6. до 8. ВЕЧЕР
МІКІЗРАКС, ПА. тииець. Неділі 10. до 1. 'пополудни.
т о в . і м . Т . Ш е в ч е н к а , в і д . 7 3 . У.
нах, найліпший улілшсний спосіб, від
Н. Союза, взято іга ч е р г у гга-Б р а т с т в о 'св. В а с и л і я В е л и к о - чого нема шуму, легко до оперован- Я вважаю, щ о і д е я б у д о в и f. RAY, COMSTOCK І MORRIS CEST
рад справу так велзкої в а г и , го, в і д . 7 6 . П р о в и д і н н я , з а с и л а є , та послужить многі літа.- С и р о т и н ц я - З а х и с т у У . Н . С о ю - мають честь преддожити нову виставу
як несення п о м о ч і д л я п о т е р - $ 2 5 . 0 0 на п о т е р п і в ш и х в і д п о - Додаєся до цілости Віва-Тонал ру- Б А Л І Є В А
Повисше знаменитої якости за є м і ж н а ш и м и л ю д ь м и в ж е
чку 1 Віва-Тонал. Лй 15 репродусер.
п і в ш и х в і д п о в е н і н а З а х і д н і й вені
ПЛЕЄР ПЯНО
у старім краю. Гроші Дваиайцять-інчова плита є покрита доволі поширена, доказом чо-. СНАІШ-SOUBIS
Україні. По короткій диску шлеться через Обєднання. леним плюшом. Всі- можливі річи ѓ о м о ж у т ь с л у ж и т и всі ті ріжні: COSMOPOLITAN THEATRE
$ 3 7 5 . 0 0 2FT хвалено одноголосно внбратн За уряд: л ; ніютьовані. Дається рівнож чотії-
ри лльбуми на рекорди.
способи, при помочи'яких у Colurobu. Circle A 59tb St., New York
Попул. Подол. Ціни в Четв і Суботи.
комітет, котрий м а є затіятися М и х а й л о Кіселиця, секр. краінські г р о м а д а н е збирают-мі
Так легкі, як Повисше представлений модель є 36 і пп, цаля високий, 3 2 і три Послідна вистава 17-го грудня
М П П тижнево, ми привеземо сей збцраннєм ж е р т в і внсилкоі четверті цаля широкий і 21 цаль глубокшЛ. ж е р т в и н а т у н а ш у н а р о д н у ін- Відтак В San Fr.DCUCO, Curran Theatre
герез О б є д н а н н є . Д о к о м і т е т у Маємо на складі ріжного рода грамофони передовсім середнього Грудня 26-10.
філій гарний, інструмент аж до TVHKV. Всі наші грамофони е гарно і чисто викінчені,.відзначаються дуже с т и т у ц і ю . Та` м і ж у с і м и ж е р е л а - .
вашої хати. ВВІЙШЛИ слідуючі особи: Іван добр'им тоном. Як рівнож маємо скринки. мандоліни, бснджо, юкодеяді, ми д о х о д і в на С и р о т и н е ц ь є,
ПІРЛМ! Стілець, Накривал, Витязь, Андрій Сидор, МИХАЙ- НОРТЕМПТОН, ПА. українські рольки для пяна. Отже коли Ви потребуєте якої річи. ком``
ми маємо на складі, то просимо удаватись до нас, і ми всіми ( безперечно — коляда. Різдвя- ЯОЗІР! — НЮАРК І ОКОЛИЦЯ:
ДйГиїТІ. j р ,ки. ло Свідер, Г. Б о л ю х , С
Кнндгг- Т о в а р и с т в о і м . і. Б о ѓ ў н а п о т е р `
0 Л І
будемо старатись Вас як найліпше задоволитн. н и й ч а с , я к н і я к а и н ш а п о р а в Длятого, що наших людей ошукуюп,
Воно виплатиться вам балюк, А. Дикун,. Н а початок Ми продаємо за готівку як рівнож даємо її а легкі сплати. по склеоах на матерадах, то я, маючи
лівішім від повені. році, н а с т р о ю є л ю д е й д о бла- 18-літну практику, хочу Українцяў
купувати
т о в . ім. Т. Ш е в ч е н к а ухвалило годійности і тоді найлекше. помогти.
У СТАРІМ І ПЕВНІМ СКЛЕПІ Члени т о в . ім. Івана ‚ Б о ѓ ў н а , НАЙНОВІЙШІ УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ
латѓѓ з к а с и $ 5 . 0 0 . Д о С а в т Про- з б и р а т и ж е р т в и н а я к у н е б у д ь ) Отож хто хоче купити або перероби,ц
НА ОДНІМ МІСЦИ ЇВ літ. в і д . 103. У. Н . П о м о ч і , у х в а л и л и Ю-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ П О 75 ЦНТ.
Отворено вечерами.
ииденс ходили збирати жертви
зборах ви 27110F Рождество Твоє, Хрнстс Боже. — К. Кристюк.
туманну ЦІЛЬ. С ь о г о р і ч н у ко- П А Т Е Р А Ц
М . С в і д е р і С К и н д н б а л ю к і зі-J н а свої Йордан. — К. Кристюк. барітон. ляду я раджу використати я к нехай зголоситься до мене, а я йомх
ВІКТРОЛІ—РАДІЯ—ПІЯНА н г н у в а т и з і с в о є ї к а с и 10 д о 271 ЇЇЃ Лихо — Іі. Жуковський , барітон.1 1
брали $24.25. Ж е р т в у в а л и dii-j с л і д на потреби нашого на доставлю до дому дуже добрий
лярів на п о т е р п і в ш и х в і д по- Пів правди. — Б. Жуковський, барітон. 1 дешевий матерац.
д у ю ч і ж е р т в о д а в ц і : п о $ 2 . 0 0 : Ѓ'І. 27112F Як я добрався до Америки. — М. Данченко. родного Сиротинця. К о ж д и й Голосіться на адресу:
СТАРА І ПЕВНА 280
М а р т и н е в н ч , ІІ. Х р а п л и в и й ; п о ' в е н і У с т а р і м к р а ю . Г р о ш і пі Потпури з українських пісень. — М. Данченко. в і д д і л У. Н . С о ю з а п о в и н е н у ж е . ЕВА ТАРНАВСЬКА
слано через Обєднання.
1 дол.: О л . Настасовськггй, Н. 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО $1.25. І заздалегідь вибрати з п о м і ж і 191 SO. 21.1 STREET, NEWARK, N. J
За уряд товариства:
Ќостів, С Кинднбалюк, Ф. Сві- 70005 Празник, — Орхестра Гуменюка. своїх членів відповідний ко-
д е р , Б . С в і д е р , І. К р у к , С Омтт- Іван З а д у б е р а , г о л о в а ; 70002 Весілля, Ч. І. і II. — Орхестра Гуменюка.
63005 Весілля (польська), — відоѓрала Орх. Ѓўменю " лядницький комітет, котрий І ДОМИ — ФАРМИ1
Павло Смолин, касієр;
lOtb S T . Д AVE. A NEW YORK. лянчнк, РІ. Подедворний, Ів.
Іван Г у л ь к а , с е к р е т а р .
70004 Хрестини, Ч.'І. і П. — Орхестра Гумепюќа. приписанім часі перейдеться ФАРИ І ІНТЕРЕСІВ̀ на
ОСОКИ Д О М І в
Отворено вечерами. Ж а р с ь к ш і , А. Бєляіг, К . - Р е в у ц ь - 70001 Хрнстос воскрес і Согласио, — М. Зазу'ляк.
70003 Вірую і Отченвш. — М. Зазуляк, баритон. своїй громаді від хати д о хатиІ ПРОДАЖ АБО В ЗАМШУ.
кий, Г'Г Ч е х , А . Б р и к о в и ч , А . 70000 Бог предвічний, Ч. І. і II. — М. Зазуляк. а
ПОСЛІДНІМ РОЦІ
МЕЛЬНИК, Е. Д ж а н с о г г , О . Р с к - Ю-ЦАЛЕВІ Р Е К О Р Д И ПО 7S ЦНТ.
з б е р е ж е р т в и на С и р о т и н е ц ь .
Як д о с ь о г о в о з ь м у т ь с я л ю д е , Ш
ПРОДАЛИ М И ДО НІВ 1 ИН-
чи ви ЗДОРОВІ? - ЗРОБІТЬ ОТСЮ СПИС РЕКОРДНІ. ГУМЕНЮКА. ОГО НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ $325,900.00
ПРОБУ!
рут, Ж д . Ґ о л д м а н ; н о 5 0 ц.: Р .
П і д е д в о р н а , М. П а ш и н к , П. На-
СПИС Р Е К О Р Д І В ЖУКОВСЬКОГО 27104 На сінокосі доброї волі, то успіх м о ж е б у ВСІ НАШІ КЛІЄНТИ вповні валово-
27107 Пише мені жінка Козак тропак ти запевнений. Хоч до Різдва
копінськнй, П . Г о л о д н ѓ о ќ , М . Т о в а р и с т в о ім. Т. Ш е в ч е н к а д л я Початок кінця 27100 Думка, коломийка ще більше ніж місяць, т о в ж е
ЛАНІ З НАШОЇ ЎСЛУГИ.
Ж у р б а ; П . Б е к н н б а х 2 5 ц. п о т е р п і в ш и х від повені. 27106 Коло гаю походжаю 27098 Гоп, вальс. І Ірнсюди ХТО ХОЧЕ СКОРО ПРОДАТИ, КУПИТИ,в
Ой ти дівчино 27094 Забава в стодолі тепер в а р т о би д о коляди при міняти СВІЙ МАЄТОК, ХАЙ ГОДОСИТЬСЯ д
І р.Ь :. О-
До Онві.т ходили збирати Тов. ім. Тараса Шевченка, 27105 Тзда на свропляш 27091 На відпуст до Почаєва` готовитися, б о вікладаннє сеї ААС
після` скоро візьми СВОЌЇ ж е р т в и А. С и д о р і Д . Л о б о д я к . 27089 Вальс „Бандура" справи а ж д о останної хвилі І д і т ь т а м , д е д і с т а н е т е скору
в і д . 1 5 6 У. Н . С о ю з а , скликало 27101 Розвід
праву руку на бік і їли- Жертвували слідуючі о с о б и : по 27088 Хотіла мене'марі J- І чесну ўслугу.
ЛІ, ЩО ДІЄТЬСЯ 3 Місцем , дна 9 жовтня мітінг, н а якім 27009 Майковї троблі може легко скінчитися невда-
Гусар гу`си зганяє ^ V. В О Н А С НЕ V S К І.
де ти натискав пальцем. 096 Щ о найшов, то твоє чею.
$ 2 . 2 5 М . В о л о в н ч ; п о $ 2 . 0 0 : І. з д б р а в г о л о с т о в М и к о л а
27087 На весілю під хатою, Орх. Real Eatate Broker,
Чи сейчас воно почерво- 27093 Школярі (дуже комічна)
nit від напливу ќрови, чи В о л д м а н , А . К е р е с о н ; п о $1.о0 , . д щ у к п р с С т а в и в зібраним 27092 Родимий краю Ой там за лісом. Хор і орх. Павло Лаидяк, 4233 German town Aee., Phil., P,.
може буде біле-блідлвс М. В и т я з ь ; п о $1.00: Г р . Б о л ю х , ' 27090 Молотник. — Змарнів я. 27085 Ой піду я зіхср віхер
як схоронане. Коли воно
т о в а р н ш а м с п р а в у
предс! 143. Від. У. Н. С „ в E-tabli-h.d 1020
А. С и д о р , Г . Б о й к о , Ів. В и т я з ь , р і в Гали 27086 Ой не шуми, луже Українськ.-.й „ту степ"
бліде, тоді ги потребуеи І ? # ) Т Є П І В Ш И М в і д п о в е н
27084 Ой козаче білоуснй Ґрейт Медове, Н. Дж. С К Л А Д Н А И Л У Ч Ш О Г О 100% ПІРЯ
крони. Застановися, чо М. С в і д е р , Г . Д у л е б а , М . В а р - згодили Чорні очи як терен
iv так. Чи ти добре від`
ц и н і B d о д н о г о л о с н о
27083 Щ о грубе, то добре На весіллю прн вечері Гусяче правдиве, ім-
сивлясшсн: Чи добр. аќ, I. О с у б р і я н , І. П а л і й ; п о 5 0 с я в и п л а т и т и 3 Т О В ариськоікка Зрадниця 18082 Заручини, (польська) портоване і власного
27079 Придане 358. виробу — пірє, дерте,
центіѓѓ: С Ш о р . - Р а з о м $ 1 7 . 2 5 . ' ^ и б а ) З г а д а н і г р о ш і в и с л а 27082 Лнсг з краю
ПОРЯДСЯГ
N
Пересушиш ціле і мох, качаче ціле
У Н о р т П р о в и д е н с з б и р а в Ів. обєднання. 27080 Снятннська коломийка Тов.- С о к і л , в і д . 336 У . Н. С , і мох, — готові подуш-
Чи скоро ..... H Q д о

Ой поїхав мій миленький 27078 Танець під вербами


Чи маєш добрий апеіиг до ідженияІ` В и т я з ь Ж е р т в у в а л и n o $1.00: в Клівленд, О. кн власного виробу; DMC нитки; аем-
Василь Новак. 27077 Сійся родися на щасте на Грай, або гроші віддай повані річи; срібло Roger's; свсдрв;
Тисячі чоловіків; жінок і дітей тср- K. П е ч е н ќ о , ЃІ. К о л о с о в с ь к и й , 27071 Чабан і Гуцулка
п.тять і лікуються иа ріжні недуги, толі здоровлє полотна на покривала; капи; ножиці і
27070 Поправшій (на 2 сторони) Хвальний З а р я д е ! . — В и с и мн'ого инших річей до домового у-
як в ДІЙСНОСТІ! їм дошкуляє поганий А. Д и к у н , П. ' К о в а л ь ч у к , К. Г о - Пішла маги на границю
солітер (тасьмшісць). Певноќ, іірнлнл- 27076 Ой піду я лугом, лугом 27055F Заручини л а є м о н а С и р о т и н е ц ь $ 3 2 ( $ 1 0 j житќу. — Все найліпшої якостн і ѓа-
кою того є виділювання часѓин парл- луб. З і б р а н о $5.00. З концерту Вінкоилст рактоване. Пишіть по безплатний ілю-
Ой мати, мати москаль в хаті з к а с и , а $ 2 2 в і д ч л е н і в т о в а - строваннй катальоѓ до:
зита. Посередніми признаками є брак u честь їв. Ф р а н к а з Т926 року 27054 F Рл:
апетиту, то знов великий іо.то.т, об.іо-
илося б у л о $4.64 ц., к о т р і
ЛИТЛ ФОЛС, Н. И 27074 Відси гора звідси другая
Там на горі крута вежа
х-цях
Га: ай кицю р и с т в а ) . Н а н а ш в і д д і л с я су- THE LIBERTY MDSE SALES CO.,
жсний язик, давлення на серце, біль В ма т р о х а з а м а л а , а л е щ о ж р о - P. О. B o s 152, St.. D., New York City.
крижах, руках і ногах, завороти, болі 27072 Старість не радість 27050F Го і. Марку, покинь сварку
залучено па жертвіѓ повені. .і З б і р к а н а Н а р о д н и й Д і м в с е л і Нс женися, сину
іолови, ослаблення, як жолудок по- Ой вишеньки, черешеньки б и т и , к о л и гге всі ч л е н и х о ч у т ь :
рожиій, темні кружки під очима. В Разом вислано до Обєднання! Носові, підгаецького повіту. 27065F Ііорщнк з грибами 27049F Бим-Бам (полька)
ІКОЛУДК'У відчувається отяжіння. а іно- - , Заграли, заграли зрозуміти справу Сиротинця

HOT RUB
Від кутика до кутики
лі начеб щось лізло з жолудка в киш- $56.00. ` З б і р к о ю занялися гр. Анаст: 27059F КОГО дереза УКРАІНСНКА О Р Х Е С Т Р А . Неодин к а ж е : „ Я з а свої діти
ки. Буває теж поганий віддих, постп'і- Велика память
но спльовує, не має охоти до нічого, У с і м ж е р т в о д а в ц я м складає-ІЗІЯ Г о л і я т і г р . А н є л я Кифор. ч 27064 Вся родина на весіллю п о д б а ю , т о в о н и не м у с я т ь іти
27057F Соколи, соколи
праця його не цікавить, завжди лінії- Танцюйте, молодички д о с и р о т и н ц я " . Ясна річ, щ о та-
вий. Були випадки, що цей галаиас м о с е р д е ч н у п о д я к у , йќ т а к о ж Жертви зложили сліду Ми Гайдамаки
д я к у є м о всім т и м оссюам, ) раки 27063F Як ся маєш Маринќо, полька
27053F ОП поїхав дід ке г о в о р е и н є н е м а є р о з у м н о ї
спричиняв епілептичні напади. Деколи
солітер буває й 50 футів довгий. Як н е ж а л у в а л и с в о г о ч а с у а н і т р у - броді'ѓ': І. В і т е н о к 10 д о л . ; Л . Го-
ліят-6 дол.; Д . К и ф о р 5 д о л Ой дриґ-дриґ Українська мазурка
основи, б о і найбогатші люде
о д и н о к и й ПЕВНИЙ ЛІК
27046F Дідунь, полька
упхається у віддиховий провід, то мо-
же й задушити свою жертву. То-ж ви-
д у т а з а н я л и с я т а к б л а г о р о д - по 1 д о л . : Т. Б о д н а р . Т . Стрнєі 27048F В хаті свекрухи
Ковалівна Хлопці, не зівайте, полька с х о д я т ь и н о д і на ж е б р а к і в і ї х HA ПЕРЕСЃУДУ
збувайтеся негайно цього ворога, шо- НИМ ділом та сповнили тим чи- Г. Погарецький, Е . Скібинсь- 27045F Сільські дівчата, полька а також на ревматизм, ломанне і біль
27047F Молода на відході І діти, кінець кінцем, опинюють-
би не було за пізно — покіль цілком ном свій народній обовязок кий, М. П а р ѓ и к а , Ю . К о р б и л а , Віват, пані свахи S Щаслива жінка, полька в грудях, крижах, плечах, ногах і ру-
ие з`руйнує вашого здоровля. Пішліть 27040F Серед цвітів, вальц с я т а к и в` я к і м с ь с и р о т и н ц і . А л е ках.
Т о й с а м и й к о м і т е т і с ѓ н у є д а л ь - М . Р у с и н , М . С е н ь о , І. К о н і к е 27042F Премудрий Соломок S
$10.48 на лікарсгво Лякстан. як хочете Француська полька щ о тут дивніше, т о т а грубо-
позбутися цього страшного галапас; Катерина моя Стережіться застуди, бо ся може
ш е і б у д е з б и р а т и ж е р т в и ї`ї втЄ- в и ч , І. С т р т г є к , В . К р а н і ш и н ; М . 27041F Жінку не цілуй 27035F Українська полька '
Лякстан нешкідливий навіть якби п ш к і р і с т ь д е я к и х н а ш и х л ю д е й , спричинити запалення легких .
було у вас такого хроба. До набугт снлатн п о т е р п і в ш и м від повен П а в ч и н с ь к и й 5 5 ц.; п о ' 5 0 ц : М, Ой чи ти, чи не ти запаску Український гопак
те о с о р у ж н е с а м о л ю б с т в о ! Н у , Замовляйте завчасу. Належнѓість
За уряд комітету. згубила. МУЗИКА Д О Т А Н Ц Ю .
ТІЛЬКИ В ROYAL LABORATORY, 148 NETTING К у з м а к , Р о з і ї ї т м а н , Атгна Річ, н е х а й , щ о я з а б е з п е ч и в с в о ї ді можна слати з замовленням, або від-
27000 Коломийка
Іван в и т я з ь , голова; Д. М Е Д О В , тенор.
Bid-., Windior, Ont. На обезпечення К а т е р и н а Г р а б л и н , М. Ґ а в д и д а ,
27081 Стоїть гора високая Український гопак т и н а л и х у г о д и н у і в ж е в о н и воротною почтою по одержанню ліку.
пачки додайте 25 ц. За посліп. М и х а й л о С в і д е р , с е к р е т а р ; М а р і я К у б і в , І. К о т п г к о в и ч , Пишіть на адресу: 267—
(С-49) Пусти мене, мамо 27025 Самохід, полька справді не п о т р е б у в а т и - м у т ь і
Андрій С и д о р , касієр. Бриггь, І. К р а в е ц ь к и й , Н . К р а 27066 Ой не світи місяченьку Варят, полька
переступати порогів якогоне-
ESTE PRODUCTS CO.
Ой іду, ой іду 27030 Український вальс 2241 C O R T E Z S T . . C H I C A G O , ILL.
в е ц ь к н й , М . К о п а н и ш и н , Н. Н а 27056F Ой не ходи, Грицю будь сирітського заведення,
І Т А Л І Й С Ь К І Г А Р М О Н І Ї .
Полька, Стася
новський, Й. Франків, Гр. Афі У сусіда хата біла 27040 Серед цвітів. вальс Ц і н а з а с л о ї к $2.50.
Та чи людяний чоловік Дбає
27051F Дівка в сінях стояла Француська полька
н о в н ч ; Н. А н д р у х о в с ь к и й 3 5 ц. І шумить і гуде лише про свої власні діти? А Др. Б. Т Р О И
п о 2 5 ц.: Ад. Л е н ь о , Н. Пала 27044F Ой продала дівчина курку 27045 Сільські дівчата, полька
х т о ж п о д б а є з а ті у к р а ї н с ь к і УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ
З весілля для потерпівших від мар, Л . Сггурза, П . Остач, 27043F Дід рудий, баба руда Щаслива жінка, полька
27046 Лідунь, полька сироти, котрі з вини своїх ле-
повені. Б а й ш е р , І. С а д о , А . В е й ф е р , Н. Ерисм-перцсм, три дочки Хлопці не зівайте, полька д а ч и х б а т ь к і в , а б о з в и ш і тге-
М И Х А Й Л О З А З У Л Я К , барітон. 27063 Українська мазурка
Пересилаю с у м у $ 1 7 . 2 0 , з і б - С а л в а н , М . С і д е . і ь , А. К а п р а р а , к ся маєш Маішнко, полька щ а с н о г о п о л о ж е н н я с в о ї х ро-І
р а н у п. Ів. К о г у т о м д л я п о т е р - Ю . М а р е л о , Н . Ќ а р д і з а . — Р а
27109 Розлука
Повій, вітре, на Вкраїну Ї анцюйте. молодички дичів опинилися „ п і д чужим
півшнх в і д повені в Галичині. з о м з і б р а н о $43.00, котрі висла- 27108 Як почуєш В ночн
Вся родина на весіллю плотом"? Невжеж українськаJ
З г а д а н у з б і р к у з і б р а н о н а в е - н о на р у к и П а в л а Д о в ж и н с ь к о - ОП зійди, зійди ясний місяцю
РОСІЙСЬКІ І ПОЛЬСЬКІ ТАНЦІ,
с у с п і л ь н і с т ь ' має м а х н у т и , ру- 4 9 Н FIRST AVE.. cor. 3rd ST.
20086 Полька стрслочок
с і л л ю у п. В а с и . т я Граничного. го в Носові. Оплата виносила 27075 Не пора Как поживаєте, полька к о ю на ту осиротілу дітвору? NEW YORK, N. Y.
і`еП, Січ іде
Виробляємо і спроваджуємо ріжн В к о р о т к і м часі пришлеться одного доляра. Вислано де
27002F Ще не вмерла Україна
20093 Роза, полька Яке щ а с т є , щ о н а с в і т і п о б і ч Роботу виконує солідно. Уміркова-
першої кляси ручно роблені Італійськ Опять на роліну, мазурка ні оплати. Платиѓн можна ратамв
ГАРМОНІЇ, найліпші у світі. Десяті від української' к р а ю $42.00. Всім ж е р т в о д а в -
македуської Марселєза 20095 Косово, вальс гидких самолюбів ж и ю т ь щ е Через 10 літ знають мене за пильш
літ гарантії. Наші ціни е нн.шіі від всі` громади на т у саму ціль біль- цям і тим, щ о занялися збірко- 27036F Туман яром котиться Відені поета, вальс люде з чулим серцем, а не з виконування механічної робота в
інших. Безплатні інструкції для купу ю сердечна подяка. Тнхо, тихо Љ н а й воду несе 20103 Ноч любвн. вальс обсягу делтнстикн.
шу суму. 27034 F Зелена рута, жовтий цвіт , Віддайте мені мінути твердим каменем у грудях! Оглядини прн помочі лучів
ючих. Пишіть по даровий катальоѓ.
RUATTA SERENEIXI CO., Д. Капітула. Л. Голіят. Пропала надія 20105 Т о с к а т ю родині, марш Григорій Степаниќ, секр. Рентгена ( X - R . ) даром.y

Марш? Порт Аріур


1014 Blue bland Ave., Dept. 117,
CHICAGO, ILL. НЮАРК, Н.ДЖ. В. ДІЛОВ, бас.
27097 Серенада Шевченка - 1 8 0 1 7 Під мостом Варшави
Т о в а р и с т в о Вознесений п о т е р - - По нашому, полька
Гетьмане 18172 Весілля у Вітоса
ШИКАГО, ІЛЛ. п і в ш и м в і д повені. 27073 Ой Дніпре мій, Дніпре
Чн е в світі молодиця На лево од божеціна ПОДЯКИ ПЕТРО ЯРЕМА
НА АСТМУ ПІДЧАС ЗИМИ. Тов. ‚Зознесення" вислало 18187 Хлопський краковяк
О . К. К І Р С Т Ю К , барітон. УКРІНСЬКИИ ПОГРЕБНИК
Метода Помічна Терплячим на Астму З балю Українського, Кружка через „Обєднання" $50.00 д Масек в корице, обереќ ` Підписана складає сердечну
27103 Кучерява Катерина
навіть в Найгірших Випадках. - 18177 Ку-ку, вальц п о д я к у Х в . У р я д о в и У- Н . С з а
жінок на потерпівших від к р а ю п о т е р п і в ш и м в і д повені. Біду собі купила
Пишіть по Дарову Спробу.
повені. ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ. При замовленню просимо подати, одержання від нього посмерт-
Коли терпите на Астму підчас :
лодів і непогоди, коли дуснть Вас
За уряд тов. Вознесений":
27102 Ой я весела до дому іду ЧИСТО
рекордн. Всі замовлення по-
сплати на понизшу адресу: н о г о у в и с о т і 1000 д о л я р і в п о
кождим віддихом, не забудьте заі Іван МудровськнД. Сватався
Кружок Українських Жінок у .своїм сннови, Ю р і є в и Л е х м а н о -
вити сейчас, даром на спробу, методи
Frontier Asthma Co. Нема ріжниці де Б о р н с а й д на п о к л и к Ю . Н е б о HOLOWATY'S MUSIC SUPPLY JPH. Т а к о ж ' с к л а д а ю п о д я і с у м і с
живўѓе або чи вірите в аку небудь по-
міч, пишіть по сю дарову спробу. Ко-
лн терпілнсьте ціле життя і пробували
ра у с т р о ї в 16 ж о в т н я б а л ь , зі
я к о г о у в е с ь д о х і д йрузнамено
НАЙЛІПШЕ НА СЛАБІ 703 FAIRMOUNT AVENUE. PHILADELPHIA, pA. цевому Урядови, я к і всім чле
нам, ш о ВЗЯЛИ участь у п о х о р о
tONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ
шо думали найліпше на побореная
Астми та навіть стратнлисьте цілком
ДНЯ п о т е р п і в ш и х в і д п о в е н і у
КРИЖІ -.. ' мого енна - 129 E. 7th S T R E E T ,
NEW TORK CITY
надію, пишіть по сю дарову спробу.
Се одинокий епосіб, в який можете
довідатися, що за прогрес робиться
Старім Ќкраю. З того балю б у
л о ч и с т о г о д о х о д у $69.42. Кру-
Дошкуляють вам страшні болі і
крижах? Почуєте майже негайну піль-
УКРАЇНСЬКА ГЕНЕРАЛЬНА АГЕНЦІЯ Анна В а ш у р , (
в і д . 113. У . И . С - Д е р І , П а .
TELEPHONE: ORCHARD 2 5 6 8
.для Вас помнмо всіх минулих невдач жок Українських Жінок жерт- ѓу, як приложите Джансона Червоно-
Ваших та спроб визволитися від Аст-
ми. Тому пишіть по сю дарову спробу
і то сейчас. її оголошуєся тому, шоби
в у в а в з каси $25.00. П о $5.00j
з л о ж и л и : Ю . Н е б о р і Іван П о д -
хресний Нирковий П.тасгер`. Він огріє,
вспокоюе і піддержує слабі крижі, та
легко масажує тќанки за кожним ру
В ШИКАГО Н и в ш е підписана, членкиня,
280 відділу У. H . С о ю з а скла-
BSBS-^SaiBSX^

кожднй терплячий зміг покористувз- хом тіта, привертаючи таким чином К у п у є т е а б о п р о д а є т е д е щ о , з а й д і т ь д о нас. О д е р ж а в ш и фа- ІВАН ДУЧИНСЬКІІИ
ґурняк; п о $1.00: Е в а Зеліско, правильне круження ќрови і нормаль- дає сердечву подяку Головним
тися сею прогресивною методою і по- ну "силу. Джансона Червоиохресний хову пораду не о ш у к а є т е себе, а купите а б о продасьте добре. УКРІНСЬКИИ ПОГРЕБНИК
пробував перший раз її даром, котра Юлія Небор. — Разом зібрано У р я д н и к а м У. Н. С о ю з а з а уді
Нирковий Пластер дає дуже скоро ре- ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
е ліана днесь тисячам як найбільша $106.42. Х т о б и д у м а в , щ о т у т зультатн тому, що медицина йде про- Контролюємо абстракти, робимо кльозунґи п р и , куящ^х. л с н н я ї й з а п о м о г и з „Запомо
повість, яку коли бачили. Пришліть В YONKERS І ОКОЛИЦЯХ
купон днесь. Не чекайте. 280- нема б і л ь ш е ніяких т о в а р и с т в сто крізь шкіру на болюче місце —
біль уступає, на'болідість щезає, і май- Т а к о ж всілякі документи, к о н т р а к т и , моргечі,' дідиЃ Інсуренс j - о в о г о Фонду" у висоті 50 ДО
крім сього Жіночого Кружка, же доразу вертає сила. А пільга ваша лярів. Ся запомога станула yj
FREE TRAIL COUPON і всякі нотаріяльні посвідчення. Шіфкарти з Америки і до
FRONTIER ASTHMA CO., то дуже ошибавсяби. Є-тут ще також постійна, бо медицина прони- р е л и к і й п р и г ` о д і моїй роАич.і-
кас без перерва, як довго пластер о- Америки. Старокраеві справи — всякі краєві документи.
9 6 6 F. Frontier Bid-., 4 6 2 Niagara St.. 2 віділи С о ю з а , мужеський і стае иа тілі Спробуйте Червокохрс- Д я к у ю т а к о ж j. місцевим У
Buffalo, NvY.
ж е н с ь к и й , є т о в . Січ, т о в . ім. Ів. сннй Нирковий Пластер цеї ночі і пе- Посилаємо г р о ш і д о крам? в американських долярах — рядникам 280 відділу за те, щ о
Send Iree trail of your method to: рскоиайтеся, як скоро він проганяє
Франка, й Робітничий к л ю б , а- біль з хворих кшіжей. д е ш е в о , с к о р о , п і д г а р а н т і є ю — на ж а д а н і ї є т е л е г р а ф і ч н о . вистаралися мені о ту з а л о м о - 46 WASHINGTON STREET.
л е д о с ь о г о ч а с у не п о Д у м а д и Зайдіть лиш де набудь до аптикн З а х о д і т ь а б о пишіть на адресу: і9в— Y O N K E R S , N. Y.
вони, щ о б и з а н я т и с я з б і р к о ю . і купіть Джансона великий Червоио- М а р ц е л я ЯПОНСЬКА TaLi Yonker. 3 0 0 2 .
хресннй Нирковий Пластер на черво- Re.. Tel. Nepperhan 1110.
Правда, Робітничий Клюб взяв ніЯ фланелі. MICHAEL KLEM, 2016 W. CHICAGO AVE,, CHICAGO, ILL Скрентон, Па.