You are on page 1of 4
ОБЖАЛУВАНИИ ОПИСУЄ, ЯК ВІН УТОПИВ ТОВАРИША. СТАЛІН ПРО НВДОПУЩЕН-
ОБЖАЛУВАНИИ ОПИСУЄ, ЯК
ВІН УТОПИВ ТОВАРИША.
СТАЛІН ПРО НВДОПУЩЕН- І АМЕРИКАНСЬКІЇ И ЧАСОПИСІ
СЕКРЕТАР ТОРГОВЛІ РОЗГОЛОШУЄ
РОБІТНИЧУ ЗАПЛАТУ В АМЕРИЦІ
НЯ
КОРЕСПОНДЕНТА СО-
ДАЛЬШІ ДОНЕСЕННЯ ПРО
І' ПРО РОЗРУХИ НА
УКРАЇНІ.
ЦІЯЛІСТИЧНОГО
.
Н
ю
ЙОРК ,
ЗО.
падолиста .
Оде н
з
наши х
читачі в
з
Гем-
ЧАСОПИСУ.
На
розправ і
прот и
дво х
Жиді в
монд,
шд. ,
присла в
нам
вити-
Джосеф а
Лефковіц а
т
а
Ервин -
БЕРЛІН ,
ЗО.
падолиста .
нок
з
часопис у
„Лей ќ
Кавнт і
ЗАВОРУШЕННЯ НА УКРАЇНІ
СОВІТСЬК І ВЛАСТИ НАЗИВАЮТЬ БРЕХНЕЮ. СІ ВІСІІКИ РУМУНСЬКО Ю
ГУВЕР КАЖЕ ,
ЩО
РОБІТНИК И
ТУТ
ДІСТАЮТ Ь
НАИВИСШ У
га
Рібецаля ,
обжаловани х
з
а
Сталін,
оде н
з
керманичі в
Со -
Тайме" ,
у
які м
наводитьс я
ін-)
ЗАПЛАТ У
В
ІСТОРІЇ.
вбийств о
їх
знакомог о
Бенями -
іітського
Союза ,
стверди в
в'тересни й
дл
я
нас
голо с
проф .
на
Гольдштайна ,
оборон а
по с
ВАШИНГТОН ,
І.
грудня .
Секрета р
торговл і
Гуве р
ви -
розмов і
з
кореспондентам и
за -
університет у
у
Висконси н
Гра -
БУКАРЕШТ ,
Післ я
донесень ,
ЯКІ
ті
тут
надій -
тавил а
на
свідк а
самого 4
обжа -
граничних
часописі в
факт ,
щ
о
новського ,
яки й
він
висказав і
лав
публични й
зві т
з
фіскальног о
стан у
Злучени х
Держа в
у
шли,
заворушення , які
і', грудня .
вибухл и
бул и
у
деяки х
повіта х
н
а
Воли -
лованог о
Рібецаля .
С
е
мол о
Совітськи й
Сою з
це
дозволив '
пере д
„кореспонденто м
„Ю
-
ні
і
Поділлі ,
ширятьс я
дальше ,
мим о
того ,
ЩС
СОВІТСЬКИМ
вій-
1927.
році.
дий
мушина ,
ма е
всег о
19
літ.
на
приїз д
д
о
Москв и
кореспон-
найте д
рресс" ,
скам
удалос я
заият и
міст а
й
села,
які
бул и збунтувалися .
У
мі -
В
сьом у
звіт і
Гуве р
мі ж
инчим
дотикаєтьс я
питання
робіт -
Тихи м
голосо м
зізнава в
він
пр о
дент а
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
часбп и
„Україна",
сказа в
проф .
Ґра-І
сточќу ,
щ
о
лежит ь
ЗО кільомегрі в
ві д Одеси , збунтовелос я
бу-
иичої
заплат и
т
а
каже ,
щ
о
ш
е
ніколи
в
історії
робітник и
не
сво є
знакомств о
з
утопленим ,
а
су
„Форвертс" .
Він
заяви в
од-
новський ,
„с я
найбогатш а
і
л
о
війско,
як
е
належит'ь
до
симпатнкі в Троцьког о
й
Зіновева .
побирали
тако ї
робітничо ї
заплати ,
я
к
ос ь
тепе р
у
Злучени х
відта к
майж е
з
крико м
розка -
наче,
щ
о
Совітськи й
Сою з
зго -
част ь
Росії,
проголосит ь
сво ю
Симпаті ї
дл
я
Троцьког о
й
Зіновев а
сере д
гарнізону
в
Одес і
Державах .
зав,
як
ві н
трути в
Ґольдщтай -
диться-
на
йог о
приїзд,
як-щ о
независиміст ь
і
відмовитьс я
мал и
бут и
причино ю
перенесення
дво
х
регімеиті в
совітськог о
Гувер підчеркуе ,
щ
о
він
має
на
уваз і
та
к
зван у
реальн у
ро -
на
в
вод у
на
знак,
дани й
Ле ф
редакці я
згаданог о
часопис у
попират и
Совіти,,
як-щ о
з
те -
війска
на
Ўрадь.
бітничу
заплату ,
себт о
вартіст ь
гроши й
у
товарах .
ковіцом .
Дал і
він
описував ,
як
даст ь
обітницю ,
щ
о
її
корес -
перішньо ї
кріз и
помі ж
Литво ю
Регіментн
яки х
коменданто м
ма є
бути,
генерал
Лісевич,
Гольдштай н
боровс я
в
воді
понден т
не
буд е
гірш е
захов у
а
Польщею ,
вивяжетьсячгвро -
мал и
послухат и
приказ ў
з
Москви ,
'наді
вислали
ЗА КАНДИДАТУРУ НА ПРЕЗИДЕНТА.
крича в
о
допомог ў
та
потонув .
ватнс я
від
кореспондент а
лібе
пейська
війна''
московськ і
комісар я
Дратченк Д
д
о
Одеси ,
в
ціли
пере-
ДАЛ І
ВИСУВАЮТ Ь
РІЖНИ Х
КАНДИДАТІВ .
ра'льної
газет и
„Фоссіш е
Ца й
Свідо к
хоті в
видн о
зробит и
„Революці я
можеовибухНут и
веденкя
в
прика з і в
з
й
тунг".
Редакцдія '
часопис у
на
присяжни х
вражіння ,
щ
о
він
на
Україні
кожно ї
хвилістому ,
убит и
війск а
й
опісл я
мал и
обносит и
голову ,
ВАШИНГТОН ,
1.
грудня .
Сюд и
приїха в
нині
на
засі -
„Форвертс "
відповіл а
иа
се,
щ
о
не
зна в
докладн о
пляну
Леф `
-
40,000,000
населення-
не
заткнену
на спис,
о
ўлиця х
Москви . Дратченка - мал и зловит и
йог о
носити
міст а
рівночасн о
пЛяка -
данн е
конгрес у
віцепрезиден т
Злучени х
Держа в
та
предсіда -
не
дума є
посилат и
у
Москвў і
ковіца ,
щ
о
Лефкові ц
взя в
йог о
дастьс я
держат и
безконеч -
ти
з
з
самі м
донесенн ю
гово -
те.іь
сенату
До с
т
а
в
розмов і
з
газетярам и
заявив ,
щ
о
він
не
свог о
кореспондент а
під
тако ю
д
о
заговор у
в
послідній
хвилі
ність
в
ярмі
чужинецьког о
ти -
риться,
щ
ЛІсевич а
арештувал а
чека ,
одна к
йог о
війскў
думає
кандидуват и
на
уря д
президент а
з
рамен и
републикан -
умовою ,
а
також ,
о
не
бажа є
Та
щ
о
він
справд і
не
знав ;
щ
о
пу
правительства'Ў
„Комунізм
удалос я
відмовитис я
власт и
житт я
Лісевкч а
п
написами : „Про ч
о
йог о
освободити .
та
терором" . У тім
бул а
жидівськи х
Д
о
осел ь
у
Кишенев і
й
ської
партії.
Він
від
себ е
поручи в
кандидатуручсенатор а
Френ -
соб і
того ,
щоб и
її
кореспон -
Гольдштайн а
мают ь
утопити .
є
цілковит о
осоружни й
Чернівця х
приватн і
потверджуют ь
доне -
ка
Лавдена .
ден т
бу в
лакеє м
Сталін а
й
пи-
їнськом у
уКра-
темперамЄнтови м у
сення
пр о
надходят ь
заворушенн я
селян
вістки, які
на
Україні.
'
З
уступленне м
Дос а
шо
кандидува в
на
сей
уря д
висувают ь тепе р
прот и
знов а
Чар.тза
Гюза ,
сан
лиш е
те,
щ
о
йом у
д
о
впо-
СОВІТСЬКИЙ СОЮЗ
ДІСТАЄ І
40-МІЛЮНОВУ ПОЗИЧКУ В
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
„Українц і
ніколи
не-.справдя-`
Вилсон а
в
1916.
році.
доби .
МОСКВА, 1. грудня. —
Совітські
власти
називают ь
доне -
л
и
рілі
чужого!
народу .
Вон и
і
сення
пр о
бунти
селян
на Україні
на
нічім
неоперто ю
брехнею .
завжд и
мал и
сво ї
власні
поля".^
ВЕЛИКІ ПОВЕНИ В СТЕЙТ НЮ ЙОРК.
СІ
видуман і
вістки
походят ь
аб о
з
румунськи х
аб о
всеукраїн -
МОСКВА ,
ЗО.
падолиста .
-
ПЯТЬЛІТНІ
„РЕВОЛЮЦЮ -
„Совітськ е
правнтельство ,
ськи х
петлюрівськи х дже`рел,
румуни ,
зай в
большевнць -
Виїхала
д
о
Злучених
Держа в
ВИЛЛЯТІ
РІКИ
ЗРИВАЮТ Ь
мости .
НЕРИ" .
приневолил р
змодифікуват и
них
пр о
Совітськи й
Со-
комісі я
експертів,
зложен а
з
10
сво ю
первісцу
комуністичну
0ЛБАНІ ,
Н
ю
Иорк ,
1.
грудня .
Наслідко м
ўдивни х
до -
В
„Раді "
з
10.
падолист а
по -
ю
з
,
я
після
властей , поширюю'т ь таќї самі видумк и
к
Поляк и
з
Пілсудськи м
н
а
чол і
пр о
Литву ,
б
о
перш і
за -
совітськи х
інжинєрів .
її
приїз д
програм у
під
напоро м
Ўкраїн-
іиів,
щ
о
тревал и
в
деяки х
місця х
кільк а
днів
бе з
перерви ,
вил-
міщен а
допис ь
з
Косова ,
в
якій
брал и
від
Радянськог о
Союз а
Бесарабію ,
а
другі
Вильн у
від
д
о
Злучених
Держа в
стоїт ь
у
ців.
Внслідо м
сьог о
бул а
,т.
зв
.
лили
ріки
в
західні й
част и
нюйорськог о
стейту.
змальован о
жахлив і
переслід у
Литовців .
тісній
звяз и
з
договором ,
який
‚нова
економічн а
політика",
нання
пластово ї
діточо ї
орг а
Дощ і
почалис я
п
о
небувалі й
в
осен и
теплій
погоді .
До щ
Офіціяльн і
большевицьк і
донесенн я
потверджу є
тако ж
і
підписано
мі ж
Совітськи м
Со -
на
підстав і
яко ь
особ и
управ-
нізації
в
Косові ,
які
тягнутьс я
почався
ві д
вітрўѓи ,
ш
о
дул а
зі
скорост ю
68
мил ь
на
годину .
мовчанк а
німецьких
конзулі в
Київі, Харков і
ніч о
юзо м
і
групо ю
американськи х
нені
бул и
д
о
посідання
земл і
в
і
д
1922
р.
п
о
нині.
З
а
ввес ь
то
й
Від
дощі в
виллял и
ріки
т
а
позаливал и
долини ,
зірвал и
мости, ,
не
донесл и
дос і
пр о
заво -
фіиапсістів
з
Персивало м
Фар -
fna
протя г
9 9
літ
і
мал и
прав о
час
на
молодь ,
згуртован у
у
фі -
вкрили
богат о
осель .
Канал и
поѓпереривані,
і
вес ь
ру х
на
них
рушенн я
на
Україні, навіть пр о
бандитизму ,
йОдесі , які
революційн і
як
приміро м
кугаро м
на
чолі.
На
підставі
д
о
ведення
приватні х
торг о
лії
Т-в а
Охорон и
Дітей,
ішл а
задержався .
п
р
о
зловленн я
ватаг и
у
свому . правнтельств у
обяв и
зложено ї
бандитів ,
з
4 0
осіб
і
тайн о
умов и
дістане
Совітськи й
вельних
Підприємств".
нагінка"польсько ї
жандармері ї
Випадкі в
у
людя х
бу в
усег о
один ,
ал
е
се
бу
в
справд і
не-
страчено ї
у
Київі.
Сою з
$40,000,064)
позичк и
на
6
Б
е
з
сумніву,
Україн а
Ревізіям ,
тяганням `
по-нояіці ї
бувалий. У
місцевост и
Олін
погорі в
чолові к
у
пожар і
власног о
скори-
щоб и
повстання . „Вон а ство-
а
Поляк и
е
рівно ж
здивован і
вісткам ипр о
революці ю
на
літ,
як
у
маєтьс я
ужит а
на
ре -
ста є
з
першо ї
нагоди,
опечатування м
льокалю ,
кон
дому, з
яког о
він
не
міг
видобутися ,
б
о
довкол а
бул и
зібран і
Україні,
а
особлив о
у
Камінці
Подільськім ,
який
лежит ь
не-
організаці ю
Макіївських
рудо -
зробит и
іскатам
кпижок ,
грошей ,
ко с
води
ріки.
далеК о
ві д
галицько ї
границі,
одна к
вони
нічого
не
чули,
що -
копі в
у
Донецькі м
вуглянім
ба -
рить
осібн у
державу ,
як
буд е
тюмі в
не
бул о
кінця.
Опіку
би
там
бу в
який
бій,
стрілянина
і
1500
убити х
н
а
ўлицях
міста.
сені.
Совітськи й
Сою з
зі
своє ї
скорш е
демократичною ,
як
ав-
на
діте й
М.
Горбовог о
арешто -
З А
ПРОЦЕС У
З
ВБИЙСТВ О
Д-Р А
ЛІЛІЕНДАЛА .
,
Рівно ж
і
жидівськ а
добродійн а
організаці я
„Агроджойнт" ,
сторон и
обіця в
внасигнуват и
тократичною :
Вон а
буд е
їїеза-
ван о
з
а
то
й
час
кільканацят ь
щ
о
ма є
сво ї
філі ї
у{
кожній-більші й
місцевост и
на
Україні,
не
на
с
ю
ціль
25`міліонів
долярів .
МЕИ З
ЛЕНДИНГ ,
Н
ю
Джеозі ,
І.
грудня .
Н
а
розп`раві
лежно ю
Й
цілковит о
суверен-
разів.
Вкінці
прийщл о
д
о
роз -
мае
ніяких
телеграфічних ,
ані
письменних
вістей
пр о
поважн і
проти
пані Ліліенда л
та
Виліс а
за
вбийств о
н
о
ю
республикою .
прави,
на
якій
суд
в
Косов і
за -
заворушенн я
тамже .
Пр о
се
повідоми в
кореспондент а
„Н
ю
д-ра Ліліендала,
стану в
я
к
свідо к
приятел ь
Бар к
т
а
зізна в
ГУБЕРНАТО Р
ФЎЛЕ Р
ВЕР -
„Теперішн є
-
комуністичне
суди в
усіх
від
1
д
о
8
тижні в
Иор к
Тайме " директо р
сег о
товариств а у
Москві ,
Гровєр .
Ио-
під
присягою ,
щ
о
Біч
проси в
йог о
о
поміч ,
а
кол и
ТАЄ
З
ФРАНЦІЇ .
правнтельств о
як
і
царськи й
тюрм и
кожного .
На
підставі
г
о
приятел ь
Любарськи й
поверну в
недавн о
з
автомобілево ї
Барк
питав ,
п
о
щ
о
йом у
гроший ,
Біч
йому ,
ш
о
він
ШЕРБУРҐ ,
30.
падолиста .
режі м
бул и
однаков о
автокра -
відклику
відбулас я
Коломи ї
поїздк и
п
о
Україні й
не
заўважа в
там
нічо
найзвичайного .
`
мусить
утікати
пере д
поліцією ,
Біча , обжаловани х
Біч а
грошев у
признавс я
йог о
як
а
шука є
я
к
виновник а
КораблемЎ ‚‚Олимпік "
верта є
з
в
розправа , внслід
знаний.
тичні.
Диктатур а
не
є
виска-
друг а
яко ї
до -
вбийства
Ліліендала .
Біч
ма в
признатис я
Баркови ,
ш
о
він
з
о
м
демократії" .
Франці ї
д
о
Н
ю
Иорк у
губерна-
сі
не
г
справді
вби в
лікаря .
АГІТАЦІЯ ЗА ПОВОРОТОМ ГАБСБУРПВ ДОЗВОЛЕНА
т
о
р
стейту
Массачузетс ,
А.
Та
вж
е
2.
жовтн я
ц.
р.
знов а
столітт я ЎРОДИН
ІБСЕНА.
Фўлер .
Звісний
він
е
з
проце -
впал а
поліція
д
о
домівк и
плас-
. НА УГОРЩИНІ.
ПАНІ СНАИДЕ Р
БУД Е
ПРОСИТ И
СМИТ А
О
ПОМИЛУВАНН Є
су
Саќка
й
Ванцетті ,
коли
т
о
Норвегі я
приготовляєтьс я
д
о
туні в
і
перевел а
ревізію ,
а
18.
зігнорува в
просьб и
майж е
усіх
НЕ
вільн о ОДНАЧЕ АГІТУВАТИ ЗА РЕСПУБЛІЌКОЮ.
свят а
столітт я
ўроди н
свог о
ОЛБАНІ ,
Н
ю
Иорк ,
1.
грудня .
рової,
яку
засуджен о
на
смерт ь
вбийниц ю
о
на предложенн е
Адвокат и
пані
Снайде -
жовтн я
переслухувал а
з
а
на.те-
європейськи х
правите.тьств
і
найбільшог о
письменника
як
мужа ,
просил и
жаннЯ
д
о
БУДАПЕШТ ,
1.
грудня.
Угорськи й
преміє р
Бетлє.я
за
-
визначних
осіб
і
не
помилува в
ібзена.
Ц
е
свят о
припада є
на
нюйорськог о
губернатор а
Ал.
Смит а
помилуванне .
Смн т
ви -
ва.
Дійд е
щ
‚‚тайного " товарнст -
е
д
о
цього ,
щ
о
на
яви в
в
угорські м
соймі,
щ
о
агітаці я
з
а
поворото м
династі ї
обо х
засуджени х
на
смерт ь
1-
20.
март а
1928
р.
т
а
вж
е
тепе р
зиачив адвоката м
ден ь
29.
грудн я
йом у
справи .
лаві
обжаловани х
засядут ь
угорськи й
престо л
є
дозволеною .
Не
вільно
од -
талійців.
Перебуваюч и
на
сво -
як
небезпечн і
революціонер и
відом а
йог о
програма .
Сою
з
Габсбургі в На
иаче
агітуват и
з
а
республикою .
їх
ферія х
у. Франції ,
не
висту-
пятьлітні
діти,
члени
діточог о
норвеськн х
письменникі в
звер -
ЗІЗНАНН Я
ЩДСУДИМИ Х
Ў
СПРАВ І
ВТОПЛЕНН Я
Дальш е
сказа в
він,
щ
о
годячися
н
а
агіта-
пав (
в
і
н
ніде
нубличн о
н
не
ме-
яласту.
нувся
д
о
міністерства
освіт и
Зі
'7,
ҐОЛДШТАИНА .
цію
за
зміно ю
закона , який
Габсбургі в ві д
угорсько -
шка в
у
готелях ,
так ,
щ
о
ніхто
пляном
рокови н
т
а
пропОзиці -
Таки х
т
о
скандалів-допуска -
г
о
престола ,
забороня є
правнтельство ,
виключа є
рівночасн о
вихвалюванн я
насильства ,
НЮ
ИОРК ,
1. грудня .
Після зізнань ,
зложени х
Гарі
Грін-
не
знав ,
щ
о
він
перебува є
у
єтьс я
на д
українським и
дітьми,- 1 0 .
ний
Ш
о
б
и
св
я
т
6
мал о
офіціяль -
а
також
і
зама х
етапу .
хт о
схотівб и
повалит и
сило ю
бергом,
молоди м
париком ,
обжаловани м
за
втопленн е
Беня -
Франції ,
де
та
к
остр о
атакова -
польськ а
'влад а
тоді ,
коли
характер .
Головни й
дер -
ісѓнуючу
конституцію ,
звернено ю
прот и
себ е
вс ю
дер-
міна
Голдштайна ,
зізнава в
йог о
співобжаловани й
Джосе ф
но
йог о
на
вічах
і
в
часі
робіт -
польські
шкільн і
діт и
обовяз-Іжавни й
теат р
в
Осль о
гратим е
жавн у
машину ,
тобт о
Кожний ,
найд е
правнтельство , поліці ю
й
війско .
Лефковіц,
42-літпий
підприємец ь
бе з
близч е
означеног о
зван -
ничих
демонстрацій .
ков о
мусят ь
вчитис я
військо -
„П-н ю
Інґер
з
Естрот" ,
други й
На
запи т
соціялістнчног о
посла,
длячог о
не
вільно,
агіту -
ня,
яки й
ма в
бут и
головни м
моторо
м
у
злочині .
національний
якус ь
іншу
пєсу.
вої
муштр и
й
стріляння.
ват и
з
а
республикою ,
відпові в
преміє р
Бетлен ,
щ
о
Угорщина ,
Лефкові ц
зізкав ,
щ
о
він
справд і
зложи в
цілий
плян,
як
ВІДКУСИ В
БРАТОВ И
ГУБУ .
В
університеті
зорганізують !
післ я
закона ,
є
монархією ,
том у
вільн о
агітуват и
за
модифіка -
вони мают ь нібит о втопит и Голдштайн а та дістат и з а с
вони
мают ь
нібит о
втопит и
Голдштайн а
та
дістат и
з
а
с
е
ві д
У
Косові ,
чортківськог о
по-
НЕВІДОМЕ ЖИДІВСЬКЕ
цикль
викладі в
пр о
Ібзена,
а
ціе ю
закона , однач е
не
вільн о
вест и
агітаці ї
з
а
републикаись -
асекураційних
піприємст в
більш у
сум у
гроша .
Обжаловани й
віту,
на
закінчення
копанн я
ПЛЕМЯ.
найбільш е
норвеськ е
видав -
ким
режімом .
однак
рішуч о
заявляє ,
щ
о
він
Не
ма в
на
думц і
топит и
ґолд -
двірсько ї
барабол і
оде н
по-
ництв о
випустит ь
перши й
то
м
штайна,
т
а
щ
о
Голдштай н
утопивс я
чере з
йог о
спільникі в
у
льовн й
та
к
впився ,
щ
о
йогов і
Д0 ІВишнеиськи и
Чле
н
московсько ї
академі ї
з
20-томовог о
приготовлюва -
rf
злочині.
РУМУНСЬКІ ПОЛІТИКИ П№ГШІШ Ь
ПРИ (ЮСТЕЛі
т
непритомні м
стані
віднесли
відкри в
у
Самар -
ног о
видання
повни х
критич -
Лефкові ц
заявив ,
щ
о
думк у
обманут и
асекураційн і
під-
дому .
Та м
він
зроби в
жінці
нев,дом
е
Д0
^
ид,вськ
е
них
творі в
Ібсена.
Пере д
кож -
м ХОРОГО ТІТУЛЕСКУ.
приємства
подал а
йом у
справ а
Снайдерової .
a- KaHA - '
'племя ,
щ
о
ма є
Ю.ООО
членів .
н
о
ю
пєсо ю
буд е критичний
на-
вантуру,
а
коли
йог о
молод -
Вон о
жив е
та
м
від
часів
Соло -
НЕМА
ВИГЛЯДІВ НА
ПОВОРОТ ПРИНЦА
КАРЛА
Д
О
рис
і
пояснення
і
о
тексту .
Д
о
ш
н
й
бра т
прийшо в
йог о
успо -
ЗАСУДЖЕНИ Й
Н
А
7 2
РОК И
ТЮРМИ .
мона. і
зберегл о
донин і
деякі
РУМУНП.
цьог о
виданн я
ввійдут ь
те ж
коювати ,
то
й
скочи в
і
відкуси в
стародавн і
звичаї .
БУКАРЕШТ, 1.
КЕМДЕН ,
Н
ю
Джерзі ,
1.
грудня . —
Чарлз а
Гаварда ,
43-літ-
статті
Ібсена,
йог о
листи,
про -
йом у
долішн ю
губу,
яку
поті м
грудня . —
Преміє р
В.
БратІяну' й
провіднн-
ного
Мурина
засуджен о
нині
н
а
72-літну
тюрм у
з
а
те ,
щ
О
ми -
мов и
т
а
фотографії .
Не'ма
сум-
зїв.
к
и
опозиції ,
з
якими'
преміеров и
не
удалос я
прийт и
д
о
поро -
СТАРИК
ПОПОВНИВ
нувшого
тижн я
знасидува в
панну
Джосефін у
Моффу ,
І8-літну
САМО-
ГУБСТВО З ЛЮБОВИ.
ніву,
щ
о
Німеччина,
як
а
перш а
зуміння ,
мают ь зібратис
я
н
а
нарад и
пр и
постел і
Тітулесќу ,
мп-
500
НАСЛІ-
фабричну
дівчин у
з
Данбартона ,
Н
ю
Джерзі .
ОСІБ ЗГИНУЛО В
В
відкрил а
світов і
геній
Ібсена,
ністр а
заграничин х
і
право ї
рук и
попередньог о
преміе -
ДОК
ПОВЕНІ
АЛЬЖІРІ.
Судд я
прочита в обжалован у
довг у
лекцію ,
в
які й
показа в
У повісивс я
Будапешт і
святкуватим'е
памят ь
великог о
ра,
ИонеЛя
спра в
Братіяну .
,
Тітулеііку буд е
J :,
OPAH ,
ЗО.
падолиста .
Пі -
йому,
щ
о
він
повине н
уважатис я
щасливим ,
щ
о
йог о
не
‚злін-
свойом у
мешканн ю
71-літний'драматург а
щ
е
голосніше ,
ма -
старатис я
погодит и
правнтельствениу
пар -
чували, а
відта к дав
йом у
найвисш у
кару , зазначен у
на кож,дий
j
с
л
я
урядови х
обчислень ,
число'власни к
склепу
продаж і
тютЮ-Іірч и
змог у
виставит и
йог о
пе -
тію
з
провідинЌам и
опозиції .
премієр ,
який
е
більш е
у-
поповнени й
ни м
злочин ,
а
саме :
1 5
лі т
з
а
напад ,
ЗО
ЛІТІ
з
а
ра -
жерт е
в
наслідок
повені,
іцо'ну ,
Іван
Франк .
Причино ю
са-'с и
в
свої х
численних
театрах ,
ступчивн А
яЌ
йог о
покійний
дав
дозві л
н
а
збор и
Народ -
буиок,
12
ЛІТ
за
насилуваине ,
3
рок
и
з
а
ношеќн е
скритог о
ору -
навістила
північно
-
західну ,
могубсте а
бул о
те,
щ
о
йог о
Франці я
та
Англія,
де
д
о
цьог о
ньо-Селянсько ї
Партії
в
й
Альб а
Юлія .
част ь
Альжіру ,
виносит ь
500
о-
покинула
18-літня
жінка.
Н
а
час у
Ібсена
грали-досит ь
мало,
жа,
а
12 літ
з
а
те,
щ
о
він
хоті в
убит и
брат а
насилувано ї
дівчи -
Поки-щ о
ніхт о
не
вірит ь
Нови й
брат ,
Бу ќарешт і
у
те ,
ш
о
принц
Карл о
і
ісіб .
У
місті
Мостанге м
згинуло)
йог о
столі
найден о
фотогра-!вперш е
побачит ь
деякі
його '
ии,
як
сей
хоті в
йог о
зловити .
у
теперішні м
часі
д
о
Румунії.
Нови й
премієр
мав
звернути
усі
'
15і
У
годин у
після
присуд у
Гавар д
уж
е
бу в
на
дороз і
д
о
стей-
j 150
людей ,
у
тім
числі
60,Ев -
ф
і
ю
жінки
й
лис т
д
о
неї
з
до-'пєс и
в
постановц і
найкращи х і
сво ї
зусилл я
н
а
стабілізаці ю
курс у
румунськи х
леїв,
наслідую-
корами .
режісерів.
"
і
тової вязниці
в Трентоні .
'
.
`
.
ропейців.
чи
метод и
ггреміера
Франції ,
Поаикаре .
fea аі-ririf'Ѓ PUBLLIKED dyall except Sanaa; atfj GRAND Srtee,tJeettyCyti,KJ населення, вест и
fea аі-ririf'Ѓ PUBLLIKED dyall except Sanaa;
atfj GRAND Srtee,tJeettyCyti,KJ
населення,
вест и
боротьб у
з
'
ЙДИ ІІ Aba Uknaarini Noaintal Aaiocaolltn. lac
ГЄиИПВП
MIS
ЧОМУ ПОЛИЛАСЯ КРОВ НА УКРАЇНІ?
обмосковщеним и
містами .
Ця '
ГОЛОСИЧИТАЧІВ
боротьб а
щ
е
більш е
загостри -
_ i.ce.aCaalaMlalMertatathtePoat ОЯсе ot
Останніми' дням и
пр о
зявилис я
в
причини
приводят ь
окрем і
на-
лас я
політико ю
большевиків ,
воМисѓа30,1911,underhteActotМсааѓj
Edited
by
Editorial
Committee.
я
к
ВИГЛЯДАЛА
повін ь
У
чог о
вратувати ,
а
стодоли
ц
ae e le t аааШас atapecallraet otpoatif.porvdiedtoral sc.tio-1
пресі
відомост и
крівав і
по -
роди ,
чи
частин и
навіт ь
одног о
яка
означал а
пануванн я
пролє -
е
ай tKa Act at Qoctaer з, 1917.auhtoeildr Jaly SI, I9it.
маю .
Хо ч
вдом а
дещ о
було, то
дії
на
Совітські й
Україні,
Н
е
народ а
д
о
боротьб и
з
а
відсе-
таріяту ,
себт о
міста, на д
селом .
СТАРІ М
КРАЮ .
усь о
погнило ,
а
в
долині
вода
KATESt
вхоДячи
в
те,
на
скільк и
в
дій-
паруванн я
від
великог о
цілого -
В
с
ю
мас у
86 %
сельськог о
на -
Недавн о
одержа в
я
листди д
іceaat a copy.
седення
України
поставил и
стояла '
та
к
високо ,
я
к
ніколи
сности
бул и
ці
поді ї
крівавн -
є історії
в
творенн я
держа
в
мог о
Мельничу -
большевик и
економічн о
в
під-
пере д
тим ;
н
а
гор і
у
мене
мало
ми,
спинимос я
тільк и
на
ти
х
звичайним . Навіт ь Злучені
Дер -
іивІСКІГТЮН
ка,
зі
Ворон и
у
щ
о
зародил о
сьог о
року ,
тіль-
причинах,
щ
о
могл и
викликат и
жав и
Америк и
відсепарували -
рядн е
становищ е
супрот и
14%
чині.
З
змістом ,
о
к
о
зародил о
у
долині.
такі !
від
Англії
з
економічни х
міськог о
населення.
Звичайй о
він
дл
я
загалу ,
причин.
А
Україн а
з
а
останніх
це
боротьб у
мі ж
цим и
двома )
„Муш у
Ва м
сказати ,
щ
о
наш
Україн а
увес ь
час
неспокій-
з
читачам и
Гал и
скільк и
дума ю J
„Своб о
яки х
двіст а
рокі в
бул а
кольо -
ріжними
по
національні й
свідо` '
край,
а
властив о
наш і
підгірсь-
на.
Увес ь
ча с
большевик и
ого -
з
сьог о
мініятурног о
ніе ю
Московщин и
себ-т о
ро-
мост ц
й
соціяльном у
станови'-
кі
повіт и
страшн о
потерпіли.
лошуют
ь
пр о
ріжні
ліквідаці ї
опис у
повені
в
одні м
сійсько ї
держави ,
а
тепе р
є
ко-
щ
у
родам и
населення
Україн и
ТИСЯЧІ
худоб и
загинул о
а
та.
бандитськи х
бан д
та
пр о
масо -
селі
пізнал и
нещастя , я-
льоніе ю
червоно ї
Москви .
Ра -
брата, ' Івана
селц
йог о
цікави й
поділитис я
щоб и
страшно ї
розмі р
наши х
Мій
„Пишете ,
к
о
ж
загинул и
й
люде ,
хоч
ве
щ
е
біль ш
заострило .
Пр и
чім)
За оголошення
редакція ие
відповідає.
в
и
й
засу д
ї
х
вожакі в
та
членів .
ке
стрінул о
браті в
у
нійш е
Україн а
не
бул а
в
звязк у
обчислен о
щ
е
досі,
кілько
їх
боротьб а
сел а
з
большевиць -
Природ а
цих
„бандитських "
Старі м
Краю .
бра т
пиш е
З
Канади належить висилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order.
AJUMMU S"VOeOPA."P. P .
з
Московщино ю
й
порівнююч и
згинуло .
Села ,
які
вод а
позадќ,
ким,
пролетарськи м
місто м
проя в
дл
я
нас
стане
зрозуміло -
м
і
ж
иншим :
щ
о
де
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Tea. У. Н Союза: 1838 Montgomery.
бул а
економічн о
далек о
силь -
вал а
п
о
вікна ,
аб о
п
о
дах
бу-
ідентифікуєтьс я
з
боротьбо
ю
ю,
кол и
зауважимо ,
щ
о
всі
в
о
пеш і
т
а
часопис и
донесл и
пр о
BOX ЗЧВ, JERSEY
платиться 10 центів.
CITY.
N.
J .
нійш а
ніж
на
передодн і
рево -
динків,
тепе р
валяться,
хати
украї'нського
населення
з
а
сво -
За
кожду зміну адреси
ни
мають-з а
ціль
напад и
нг
катастроф у
повені
в
Галичині
люці ї
1917
року`.
Завдяк и
ко -
розсуваються ,
а
ті ,
щ
о
їм
вода
суееренн у
державу .
Лиш е
представникі в
большевицько ї
й
питаєтеся ,
чи
се
всь о
правда .
льоніяльні й
економічній
полі-
забрал а
цілий
дорібок ,
пропл-
страшни м
жорстоки м
тероро м
влад и
т
а
її
органів .
Дійшл о
д
о
Бул а
війна,
бул и
штурми ,
бул и
БЛ0Ф .
тиці
українськи й
нарід,
щ
о
за -
Правда ,
комітет и
запомого-
доводитьс я
большевика м
здер -
того ,
ЩО
минулого^ літа
в
лип
муки ,
ад
е
тако ї
катастр о
мешкува в
одн у
з
найбогатши х
ві
працюют ь
безупинно ,
жерт-
жуват и
українські
села
пере д
ні.місяц і
спален о
в
Житомир і
ф
и
т
о
уявит и
соб і
годі.
Я
Ва м
земел ь Европи , ста в під мос - ви плинут ь з Америк и
земел ь
Европи ,
ста в
під
мос -
ви
плинут ь
з
Америк и
та
Вели,
загальни м
повстання м
прот и
навіть
волинськ і
губерніяльні
писав,
щ
о
літ о
бул о
гарн е
т
а
ковськи м
панування м
найбід-
кої
України ,
а
митр .
Шептіиц,- .
большевиків ,
ал
е
все ж
даќ й
час
совітськ і
інституції.
Оті
проя-
ларне ,
але
душ а
віщувал а
щос ь
Маќ с
Літвінов ,
відоми й
большевицьки й
спра в
розброення ,
засіданн ю
тільки
Літвінова , а
дипльома т
і
за -
нійши м
народом .
Пол я
Ўкра ї
кий
переїзджа є
села,
одно
по
д
о
час у
повторюютьс я
такі
крі -
недоброго .
Я
к
я
вж
е
писав ,
ступник
совітськог о
комісар а
закордонних ,
виклика в
ви
„бандитизму "
є
ніщ о
инше ,
ни,
ріки,
мор я
т
а
иедр и
зем л
другі м
т
а
пода є
обильну
по-
ваві
події,
пр о
які
оте є
прине-
три` дні
і
тр
и
ночі
пада в
у
нас
немал у
сензаці ю
свої м
проекто м
щ
о
йог о
виго -
як
иевгасаюч а . боротьб а
насе
збогатид и
чужинців,
збогат и
міч.
Каж у
Вам ,
щ
о
не
дай
Бо-
сла
тепе р
відомост и
світов а
б
е
з
Перестанќу
дощ ,
а
пада в
лоси в
в
Женеві
на
перші м
підготовчо ї
комісії
дл
я
лення
прот и
большевицько ї
ли
Росію ,
але
нічого
не
дал и
ж
е
бачит и
таке ,
я
к
ми
сього
преса .
так,
як
зі
страшног о
яког о
во-
розброення .
Т
а
це
бул а
сензаці я
і
це
все.
Ніхт о
не
ві-
влади.
Чере з
т
е
сам е
больлие-
українськом у
народові .
рок у
пережили .
Можете
соСі
допаду ,
а
блискавк и
й
гром и
р
и
в
в
щиріст ь
мов и
цілий
проек т
роби в
вражінн е
вики
та
к
жорсток о
розправля -
Доводитьс я
дивуватис я
ти
м
уявити ,
щ
о
дурн о
люде'н е
по-
цілко м
не
переставали .
У
ночі
дешевеньког о
соб і
способ у
'большевицько ї
ѓпропаганди .
ютьс я
з
тим и
„бандами", '
коли
особам ,
щ
о
намагаютьс я
роз-
Т
а
к
сам е
і
Росія ,
а
ранійш е
божеволіли .
Є
щ
е
богат о
таких
ніхто
не
годе н
бу
в
заснути.
Б
о
на
зага л
Літвіно в
не
сказа в
нічог о
нового ,
і
в
Лідзі
Націй
дійсни х
кримінальни х
злодії в
бират и
відношенн я
України
д
о
Московщин а
виключн о
з
ек
о
місцевостей ,
пр о
які, ніде
не
I,-
Мног о
люде й
побожеволіло ;
засідают ь
люде ,
які
дійсн о
бажал и
би
осягнут и
ідеал
повно -
та
вбийникі в
карают ь
не
так '
Московщини ,
а
не звертают ь
у-
помічних
мотивів ,
з
мотивів !
худоб а
неспокійн о
тряслася ,
голошуваті'о ,
ЯК
приміро м
про
гр
розброенн я
на
суші ,
мор ю
і
у
воздусі .
Але
всі вони
надт о
ре -
жорстоко .
ваг и
на
таки й
важни й
чинник,
свог о .безоглядног о
імперіяліз -
вся
птиц я
т
а
кури
щос ь
перед-
наш у
ВорОНў.
М
и
йе
менше
ію-
альні
політики ,
щоб и
могл и
бавитис я
ілюзіям и
і
думали ,
ш
о
як
економічці
інтереси.
Б
о
ко-
му; нищил а
страшни м
терором ,
Звичайно ,
та
к
зван і
„бандит -
чувал и
т
а
не
знал и
де
укрити-
терпіл и
ві д
инши х
місценосЃСІЇ,
так е
ідеальне
розброєнн е
можлив е
вж
е
в
найблищи х
літах,
як
л
и
б
звертали ,
т
о
не
розповіла -
підступо м
т
а
обмано м
всі
оз -
ські"
прояв и
стрічаютьс я
по
ся;
пси
усюд а
вили ;
на ш
брись-
одна к
ніхт о
ѓгро
се
не
доносив
це
представляют ь
совіти .
Том у
сам е
ніхто
з
них
не
виступа в
л
и
б
по
американськи х
часопи-
наки
українсько ї
націонале -
селах.
Так і
банд и
формуютьс я
ко,
щ
о
є
дуж е
вірний
т
а
розум -
ніде
й
світ
пр о
нас
не
знає
О
дос і
і
не
виступа є
далі
з
таким и
утопійними
залишаютьс я на
такі
роботу ,
розоруженн я
проектами ,
які
неї
культури ,
українсько ї
істо-
сах
байо к
пр о
те,
щ
о
україись -
зі
звичайни х
селян,
щ
о
дал і
не
ний,
вив ,
щ
о
а
ж
страшн о
бул о
бул о
передовсі м
обовязком
само ї
справ и
впере д
не
посувають ,
а
раз і
ні-
рично-державно ї
традиції ,
і
ке
населення,
одержавш и
ві д
можут ь
знести
.економічног о
слухати .
Найбільш е
страх у
священик а
т
а
громадськог о
у-
чим
инши м
а
тільки
пустими
фразами .
Зат е
люд е
як
о
т
поставил а
соб і
завданн я
стер`
большевикі в
прав о
у
себ е
до -
гнету
большевциько ї
системи.
спричиняли
хмари ,
котрі
прям о
ряду,
ал
е
вони
сьог о
не
зроби,
лор д
Сесил
ведут ь
в
Англії
дійсн о
реальн у
змушуюч и
ти
всі
ознак и
окрімеШност и
ет-
ма,
в
селі,
чи
губернії
говорит и
Треба ж
завжд и
памятати ,
щ
о
гнали
над
земле ю
так,
щ
о
вид а
ли".
правительств а
свої х
держа в
коли
не
д
о
т
о
хо
ч
нографічного ,
психольоґічног о
рідно ю
мовою ,
уж
е
не
ма є
при-
українськи й
національни й
рух
валося ,
щ
о
земл я
стогнал а
т
а
д
о
стрим у
в
дальші м
зброєнню .
Так е
т
о
лих о
стрі'нуло
пащ
й
навіт ь антроподьоґічног о
рактер у
ха-
чин
д
о
боротьб и
з
большеви -
в
своїй
засад і
ма є
не
лиш е
на-
тряслася .
Усюд и
бул и
хмарол о
Рідни й
Край .
Думаю ,
що
сей
Українців,
иамагаю -
ками.
Б
о
так е
виписа в
сам е
не-
Сам і
совіт и
здают ь
соб і
хиб а
ясно
справ у
з
того ,
ш
о
зна -
ціонально-культурн і
т
а
правов і
мн,
які
всь о
нищил и
бе з
елі
опи с
мог о
брат а
представить
чись
поширюват и
як
найбіль-
давн о
том у
редакто р
жидівсь -
чил о
би
дл
я
них
цілковит е
обезброення .
Як
же ж
вигляда в
би
мотиви ,
ал
е
головн о
економіч -
ду.
Напримї р
опиш у
Вам ,
яі
кожном у
американськом у
V-
ш
е
мішан і
подружж я
з
Моск-
кої соціялістичної
газет и
„Фор -
тод і
Сою з
СОЦІАЛІСТИЧНИХ
Совітськи х
Республик ,
який
дер -
`ні.
Боротьб а
Україн и
з
а
ство -
Лядськ е
т
а
Братківц і
навістил а
країнцев и
ту
страшну ,
безмеж-
винів
т
а
Українців.
Знищивш и
вард "
п.
Коган,
який
перебу -
жит ь
при
соб і
десятк и
народі в
тільки
при
допомоз і
штиків ?
рення
своє ї
незалежно ї
держа -
воздушн а
труба .
Сере д
стра ш
ну
нужду ,
як
а
стрінул а
наш
на-
всі
ознак и
автономног о
прав а
в
а
в
недавн о
на
Україні та
бу
в
в
А
чи
ж
Сою з
то
й
не
повста в
прн
допомоз і
гарма т
і
червоно ї
вн
ведетьс я
не
лиш е
з
а
націо -
ног о
грохот у
громі в
т
а
безп е
р
і
д
у
Галичині .
Сподіюся
та-
України,
знищивш и
всі
ознак и
Одес і
т
а
на
жидівськи х
кольо -
'
армії ?
Чи
народи ,
які
входят ь
в
скла д
Союза ,
не
держатьс я
нальну
культуру ,
а
в
великій
ривни х
блискавок.надкотил и
з
кож ,
щ
о
не
знайдетьс я
ані
од-
її
державност и
й
навіт ь
утв о
дос і
силою ?
ніях
на
Ќримі.
Б
о
замал о
гляді-
мірі
з
а
визволенн я
українсько -
делятинськи х
гір
старшн і
хм
а
ривш и
ілюзі ю
економічно ї
не
ног о
Українця ,
шоб и
не
дав
ти
очим а
чере з
дв
а
тижн і
‚на
Не
треб а
дават и
богат о
примірі в
на
дока з
правд и
нашог о
го
населення
з
під
економічно -
ри
прост о
на
наш е
село .
З
над-
розривно ї
спільност и
України
з
кілька
долярів `
на
поратувок
українські
землі,
а
треб а
вглу-
твердження ,
б
о
ту
правд у
пережи в
український
нарід
на
вла -
го
гнету'иншим и
народам и
т
а
вірянськи х
гір
такі
самі
хмар и
Московщиною ,
Росі я
згадани х
наши м
нуждарям-землякам і
то
битис я
в
сам у
сут ь
боротьби ,
сній
сќірі.
Бо ж
Україна
не
ввійшл а
добровільн о
С
С
С
Рес -
державами .
``
котил и
на
Лядськ е
й
т
о
з
таки м
вищ е
расови х
озна к
самосѓі й
неха й
да є
скор о
і
бе з
НІЧИЃЇ
яку
вед е
українськи й
нарі д
з
а
публик,
а
навпак и
рокам и
вел а
з
червоно ю
в
Москво ю
червоно ї
помоч і
добр е
бе з
Літвінов, т о
смерт и
е
готовіст ь Іцілко -
т
крівав у
У
нас
звикл и
багат о
звертат и
гуком ,
щ
о
а
ж
серц е
стискало -
ности
українськог о
народ у
т
а
принуки.
боротьбу .
Прн
помоч і
гармат ,
штикі в
і
армі ї
прилу-
сво є
політичне,
культурн е
і
е-
уваг и
на
історичні,
культурні
ся.
Ми
з
Федором ,
зяте м
Васи-
ки
не
змогл а
знищити .
Навіт ь
В.
Мельничуќ.
чен о
Україну
насильство м
д
о
Москв и
і
пр и
насильств а
коно.мічне
визволеннє .
Тод і
і
та
національні
прав а
українсь -
лих и
Иневої,
стал и
на
двор і
і"
українськ а
мов а
залишилас я
в
держат ь
Україну
при
Москві
далі.
Москв а
знає ,
щ
о
ко -
ясно ю
стане
причина
розрухі в
ког о
народ а
на
створенн я
ним
мим о
страшног о
ѓураган у
об-
маса х
населення
пануючо ю
на
л
н
б
не
бул о
коли б
вон а
обезброїлас я
чергу
декре т
насильства , коли б
так,
озкачавб и
Москв а
бул а
армі ї
і
гармат ,
на
Україні.
Д
О
ВП .
ПАНІ В
СЕКРЕТАРІ В
своє ї
власно ї
держави .
Мі ж
сервувалн ,
щ
о
дальш е
буде .
8 0 %
над
иншим и
мовами .
По-
як
це
пода є
в
перш у
МІСЦЕВИ Х
ВІДДІЛІ В
У.
Н.
тим,
як
на
головнійш е
право ,
Хмар и
котилис я
та
к
низько ,
щастил о
лиш е
д
о
певної
міри
обезброенн я
декре т
на
цілий
СОЮЗА .
прав о
не
бут и
експльоатовани м
щ
о
цілко м
закрил и
верх и
де-
Якб и
знаття ,
щ
о
треб а
жит ь
змосковщит и
великі
міста
на
Сою з
Соціялістични х
Совітськи х
Республик .
Ц
зна є
і
добр е
Згідн о
з
ухвало ю
конвенції,
инши м
народом ,
иншо ю
дер -
рев,
не
переставал и
одна к
ко -
І
сподіватис ь
і
бажати ,
Україні
т
а
почаст и
й
малі.
розумі є
Москва ,
а
коли
мим о
цег о
заявля є
щ
о
рок у
видаєтьс я
календар У.
жавою ,
майж е
зовсі м
не
звер -
титис я
далі,
б
о
Ворон а
лежит ь
Т
о
жив-б й
так ,
що б
кожн у
витог о
обезброенн я
на
суші ,
мор ю
і
у
воздусі ,
о
робит ь
це
Н. Союза .
Календа р
на
рік
1928.
таєтьс я
уваги ,
а
це
прецінь
то
й
у
долині,
том у
а
ж
ві д
поло -
Код и
п
о
революці ї
розпоч а
F MHTBJ
тому ,
щ
о
вважа є
це
все тільки
пустими
фразами ,
з
яки х
нічог о
в
ж
е
вийшо в
і
висилк а
калєнда-
головни й
чинник,
щ
о
вед е
ук-
вини
нашог о
села
почавс я
то
й
лас я
боротьб а
Українці в
з;
Д
л
я
ціли
одно ї
віддати ,
реальног о
вийт и
не
може .
Москв а
знає ,
щ
о
то
й
бло ф
нічог о
її
р
і
в
д
о
віддідлів
вж
е
кінчиться.
раїнські
народні
мас и
на
шля х
страшни й
ѓураган .
У
нашо ї
се-
сво ю
державніст ь
т
о
на
Україні
Щ
о
б
і
хвилини
не
згубить ,
не
коштує ,
а прецінь
можут ь
знайтис я
і такі,
щ
о
готов і
в
ньог о
Кожди й
секрета р
обовязаний
боротьб и
з
а
сво ю
державність .
стри,
Параск и
Костишиної ,
зір-
прийшлос я
українськи м
селам,
Якб и
знаття ,
щ
о
треб а
жить !
повірити .
Чому ж
не
блофувати ?
слідити
з
а
висилко ю
календаря
А
так е
явище ,
щ
о
економічні
вал о
бляшани й
да х
і
понесл о
себт о
переважні й
масі
всьог о
В.
Самійленко .
світами ;
зара з
з
а
наши м
селом ,
д
л
я
йог о
відділу,
як
а
т
о
е
про-

1

над зрубам и Рокітн а та Майда - голошек а в Свободі , пакунок
над
зрубам и
Рокітн а
та
Майда -
голошек а
в
Свободі ,
пакунок
нико м
стрінулися
обі
хмари ,
відібрат и
з
почт и
аб о
експре-
Петр о
Козлаиюк .
все
сво є
добр о
й худібку
Пов -
пивш и
хатній
поріг ,
він
зня в
з'жнки
,
радіючи ,
щ
о
не
д
о
них
зчинивс я
страшний ` рев.
Хмар и
су
і
на
найблизші и
місячнім
мі-
тікал и
з
одни м
зберегтис ь
голов и
шапк у
і
тричі
перехре-.'діло.
т
а
к
заперл и
воздух ,
щ
о
стал о
тійѓў
календар і
роздат и
між
лиш е
від
жахливо ї
смерти .
Н
Е
ЗРАДИВ .
стивс я
по
хрнстіянському .
Т
а
т
о
ос ь
ку м
Гнат,
то
,
душн о
як
у
мішку ,
аб о
якб и
членів
п
о
ціні
ЗО
цнт.
з
а
при-
Увес ь
час
стрілянини
дітись-
Мужика м
злетіл а
вра з
з
гру
то
Вон и
перевозять ,
звер-
х
т
о
з
а
горл о
тиснув.
І
т
а
хмара ,
мірник.
ка
плакали ,
баб и
жалібн о
заво -
д
е
й
важк а
т
а
гнетуча
каменю-
нулося
вра з
у
Гнаті в
бік
кільк а
щ
о
котилас я
пона д
Ворону ,
бу-
Тому ,
щ
о
головн а
канцелярія
ди.ти,
мужик и
переражен о
о
х
ка.
Адже ж
перехрестився ,
:
порепани х
мужицьки х
пальців .
(Присвячу ю
авторові : „Іване
бе з
роду ,
Іване
бе з
долі") .
ла` сильні ца
і
завернул а
тот у
У.
Н.
С
обовязан а
Заплатити
кали
т
а
„Москалів "
проклин а
люде !
'
Значить ,
ти,
старичок ?
щ
о
котилас я
чере з
Лядськ е
й
з
а
виданн е
календар я
в
грудні
ли,
а
стари й
Гна т
воркоті в
ра з
. —
Здраствуйте ,
крестян е
звернувс я
Москал ь
д
о
Гната.
Стрілянина ревіла мо в
скаже"
„Наші "
зз а
річки
били
„во -
почалос я
щос ь
страшного ;
на
с.
p.,
проситьс я
конечно
всі
на-
у-раз ,
щ
о
пр о
сво ю
хат у
він
поздорови в
їх
Москаль ,
цікав о
Стари й
Гна т
а
ж
заТетері в
у-
на.
рогів "
Москалів ,
щ
о
розташу -
Рокітна х
і
у
нашо ї
дідичк и
на
лежитост н
з
а
календа р
сколеќ-
не
ма є
де
втиснутис я
безпечно .
оглядаюч и
хат у
і
на
смерт ь
пе.-
раз .
валис я
селам и
в
долині.
Вони
Майданнќ у
не
ЛИШИЛОСЯ
ані
од-
Важк і
гарматн і
стрільн а
сви-
туват и
і
прислат и
вра з
з
місяч-
Н
а
д
вечеро м
стрілянина
вти -
ре.тяканих
мужиків .
T-та
Я
,
Я
заговори в
укріпилис я
на
зеленом у
узгір -
ної
деревини ;
столітні
дуб и
т
а
стіли,
грохЬтіли ,
вищали ,
ой-
ними
рахуѓнками
в
місяці
груд-
іа
зовсім .
Було ,
я
к
п
о
яко -
рі
і
раз-у-ра з
обкидувал и
спо -
Мужик и
вмит ь
посхапували -
перелякано .
Аб о
що ?
В
и
на
грушк и
повиривал о
я
к
малень-
ойой ^ли ^гтей д
малі
діти,
гри-
ні,
щоб и
довѓі в
не
перетягати
мус ь
страшливом у
весіллі,
ал
е
кійні
села
градо м
залізни х
стрі
ся
з
землі .
т
о
й
бік
мож е
хочете ,
пане ?
Чо -
ку
травичк у
і
понесл о
у
возду х
!^6тт.Т^іЬч.^СОтня
чортяцьки х
на
слідуючи й
рік.
з
Гнатово ї
хат и
все
щ
е
так и
ні-
лен,
хмаро ю
гостри х
відломкі в
Слав а
на
віки
Богу ,
паноч-
вна
нема,
б
о
розбил о
йог о
на
як
папірці
аб о
листки ;
у
нас,
у
в'озів
п
о
залізном у
помості .
Всі
члени
нові
аб о
приняті
х
т
о
не
посміливс я
виходити. '
гранат
і
шрапиелів .
ку!
З
Богонько м
святим !
о-
ш
е
війско.
Вороні ,
ѓурага н
забра в
копиці
З
богатог о
т
а
пишно-барвно -
нанов о
мают ь
прав о
зажадати
Москалі- ж
у
селі!
Вон и
хай
звалис я
тремтючи м
гурто м
му-
Москал ь
привітн о
посміхну в
і
як
листочк и
полетіл и
вон и
з
г
о
села
вони,
ці стрільна,
роби -
Москалі- ж
з
а
село м
позари -
календар я
п
о
ціні
ЗО
цнт.,
а
мі-
пан-Бі г
ряту є
баба м
і
дівча -
жики .
воздухом .
Се й
ѓурага н
перей
ли
жахлив у
руїну.
валис я
в
земл ю
і,
замісц ь
їх
сцеві
секретар і
зводят ь
замов-
т а м відрубуют ь ножам и груди, — Та т и не ляка'йся мене,
т
а
м
відрубуют ь
ножам и
груди,
Та
т
и
не
ляка'йся мене,
чо-
ш
о
в
чере з
лічинськ і
ліси ,
н
е
ЛИ-
гарматні
стрільна
„наших "
ла-
Сідайте ,
прош у
пана,
хай
Розвалювал и
т
а
запалювал и
ленкя
прислат и
я
к
найскорше.
мужчина м
луплят ь
і
стинают ь
ловіче !
-в-
сказа в
Гнатов і
доб -
шаюч и
ані
одног о
прутик а
т
а
штувал и
багати м
села м
здоро -
би
все
добр е
в
нас
сідал о
о-
смирненькі
хати ,
ломил и
цвіту-
Всі
члениці
жен и
членів,
не
є
голови ,
з
маленьки х
діте й
юні-
родушно .
Я- ж
нічог о
не
схо -
пійшо в
на
сел о
Лядськ е
й
по-
зенну жебрацьк у
торбину .
сміливс я
стари й
Гнат,
змітаюч и
чі садки, довбал и
глибоченні
я-
обовязан і
календарі в
побирати
ку
соб і
готують
.
Я
к
ж
е
ту
т
на
чу
від
теб е
неможливого
.
Н
е
лиши в
п
о
соб і
страшни й
вид;)
рукаво м
пОбите
віконне
скл о
з
ми
п
о
городах
.
І}бивал и
тг
Стрілянина
не
вгавала .
Кулі
і
з
а
них
платити ,
одна к
на
за-
двір
виходити ?
хоч у
теж ,
що б
т
и
перевози в
ме -
б
о
неостал о
та
м
ні
саду,
ні
де-
обливал и
кров ю
зовсі м
невин
лопотіл и
й
пінькотіли,
горіючі
лавкц .
мовленн є
можут ь
дістат и
по
тій
Люд е
лежал и
рівно
і
неп о
не
на
то
й
бік
річки,
адж е
та
м
ревниќй,
а
прекрасн і
будинк и
будинк и
тріскотіли ,
переполр -
Аякже ,
аякже !
Сідайте,
них
людей ,
рвал и
в
кусники
о
самі й
ціні
я
к
і
всі
прочі
члени.
рушно ,
гейб и
прикипілі
д
о
стін
ваш і
Австріяќќ !
Мені
о
т
чог о
?мел о
так ,
якб и
їх
ніколи
не
ставшус я
худібку ,
повертал и
і
шені
мужик и
н
діти
зойкали ,
пане! —
піддал и
і
собі- ж
мужи -
Рома н
Слободян ,
гол. фін. секр.
та
д
о
стовпчикі в
від
печі.
Вр я
треба ,
говори в
проволоком ,
було ;
худобо ю
метал о
як
мячи -
ки
з
бабами .
нівець
усю ,
рокам и
мозолен у
поцілена
худібк а
ревіла .
Чист е
тувалися,
покищо ,
від
одно ї
крутяч и
цигарк у
й
частуюч и
ком ,
а
ш
о
діялос я
з
людьм и
текло
зробил и
з
недавно
спо-
Москал ь
сів, та
видно
і
в
гад-
людськ у
кервавицю .
смерти ,
а
тутеньк и
друга ,
і
ш
тютюно м
несміливих
т
а
розте -
т
о
сам і
может е
додуматися .
З
сійного
села.
ці
не
ма в
бабськи х
груде й
і
Люд е
гейг щ
подуріл и
ВЖ(
мож е
й
жахливіш а
їх
чекає .
ряннх
мужиків .
Мужик и
по-
Лядськог о
покотивс я
се р
гуря -
юшк и
з
їхніх
дітей.
д
в
а
роки.
Одеревілі
мужик и
К`лунях, п о
так и
ховалис я
ЯК ОРГАНІЗУЮТЬПОМІЧ для
ПОТЕРПІВШИХ ВІД ПОВЕНИ.
скручувал и
цигарки ,
одна к
не
ган
на
та
м
рівно ж
П
о
якомус ь
часі
т
а
по
довго -
Не
лякайтеся ,
люд е
— І
Покидал и
плуги
й
лопати ,
п
о
хатах,
п
о
ямах,
а-
брал и
їх
д
о
ротів .
А
якЩо
по-
нароби в
Братківці , а
лиш е
лиха ,
трох и
мен-
му
ваганні
рішивс я
вийт и
на
ста в
успокоюват и
люде й
покидал и
підземні
штольн і
б
о
сновигал и
помі ж
кулі,
Українськи й
Ден ь
в
Нюарку.
труїт и
їх
ними
хоч е
оце й
бі-
ш
е
знищи в села .
Ал е
не
думай -
дві р
так и
стари й
Гнат.
Рішивс я
Москаль .
Нем а
чог о
лякати -
фабрики ,
покидал и
голодни х
Н.
Дж .
сурмай-Москалище ?
Ч
и
ти ,
іГс,
гірш е
знищене )
з
тим ,
щ
о
мовля в
ра з
ма-
ЯК
ПОМІЖ ДОЩ,
НЄ заЩгТДІЩ, 38KJ
ся
мене.
Адж е
м
и
такіж-ж ,
я
к
жіно к
і
дітей,
покидал и
рідні
старичок ,
знає ш
брод и
в
оці й
я
к
щоі ЛяДськ е
Ворона .
Лядськог о
кільк и
В
субот у
3-г о
грудня
1927
р.
т
и
родила ,
ра з
ж
е
й
умират и
чим,
пощ о
й
навіщо? ,
`т^ї
"
і
ви,
люде
гнізд а
й оселі і, поділившис я
табр -
на
річці ?
'
посягло ,
тільки : змело ,
а
щ
о
не j
о
год .
8.30
з
раня , виходит ь
на
треба .
хаті
старог о
-перевізника j
Т
а
м
и
не
то.,,
ми
зіці-
поодинокі ,
ворож і
собі ,
досягло ,
т
о
Лишилос я
і
Тим
вулиці
міст а
Нюарк у
300
укра-
Т
а
тільк и
щ
о
він,
озброївш и
Гнатов і
хотілос я
брехнути ,
Гната
тиснулас я
майж е
всеньк а
шалис я
вра з
мужики ,
насил у
ри,
пішл и
голодувати ,
яюя е
помагали .
А
щ
о
в
нас,
у
їнських ' жіно к
т
а
дівчат ,
з
пу-
ВуЛИЦЯ
МуЖИКІВ.
ОДНІ
ТИСЛИСЯІ
с
я
в
оц
ю
думку ,
ста в
підійма-
щ
о
ні,
ал
е
якос ь
ие
міг,
бачуч и
посміхаючися .
т
и
,
немилосердн о
мститис ь
мерзн у
та;
ще)
Вороні ,
т
о
не
мож у
Ва м
опи -
шкам и
в
рука х
збират и
жертви
на
землі
попр и
стіни,
понастав-
тис я
з
землі ,
я
к
подіравлея і
пере д
собо ю
таког о
великог о
Діт и
вж
е
повиставлял и
зз а
мордуват и
себ е
і
гинути
сат и
сег о
знищення ;
скаж у
Bair j
н
а
-
помі ч
поводяна м
в
старім
лявш и
д
о
них
подушок ,
другі
двер і
грюкнул и
і
д
о
хат и
вко -
ворога .
І незчувся ,
я
к
зненаць -
мамини х
запасо к
голівк и
і
:
гірш ,
я
к
п
о
собачому .
лише ,
щ
о
знищенн я
щ
е
гірше ,
краю .
купчилися
з
а
стовпцям и
піл!
тивс я
груби й
та
височенний ,
ка
заговорив :
боязко ю
цікавіст ю
стал и
мір я
А
ц
е
вс е
„з а
цісаря",
„з а
де р
я
к
бул о
у
1912
і
1913
році .
Не-
піччу
инш і-ж
жахлив о
по в
страшни й МоскалищЄ . Ледв и
у-
Всі
сходятьс я
д
о
галі,
де
бу-
т
и
очим а
„Москаля^ .
А знав ?
чуму ж
б
и
не
Знаю .
жаву" ,
„з а
вітчину любу ,
пани
каварня х
т
а
ко
зал и
п
о
землі,
шукаюч и
вс е
о
пхавс я 'з
крісо м
д
о
низько ї
ха-
л
а
укр .
грек.-кат . церква ,
під
ч.
Да-а !
поча в
знов у
Мо-
— До)бре,
моргну в
Мо -
хану"
-Та
я
говорил и
п
о
чима ,
де б
утиснутися
безпечні-
249
Кор т
Ст .
Та м
кожд а
кодєк-
скаль.
Взагал і
не
маєт е
чог о
столичних
палата х
т
а
скал ь
вдоволено .
-
Дуж е
^6-`^
^
'
'
пТ-^
й
И
т
а
щ
е
.
торк а
отрима є
пушку ,
.тенту
і
Мужик и
в
хат і
переражен о
лякатися .
А
от
Мен е
справи -
і
та
к
пояснювал и
полупанки
ў
ли
знаєш .
-
-
Гиатов а
хат а
нова ,
крНта
да-
ахнули
і
німо
т
а
безпорадн о
за-
відзнаки .
Та м
вкажут ь
їй
місце,
ли,
щ
о
тутеньк и
мешка є
той,
покаже ш
нам
їх.
Зараз , ўвечерќ' -
нас
Поведе ш
війскови х
мундурах ,
ховаючи -
вода
у
ріці так піднеслася,
що)
хівко ю
і
думк а
в мужиків —
не
ворушилис я
попі д
стінами,
на-J
д
е
ма є
збирати .
щ
о
з
а
річку
люде й
перево -
д
о
них.
ся
все
поза д
боевог о
теренў.
запалит ь
і
гарматн а куля.
н'е
розвалит ь
її
хут -
чет і
курят а
пере д
небезпекою .
Я
пані.?
R-r ^
^o-e-J yC!
^
МГЛЯДЙЛ
0
н
а
ШИрОКЄ МО-
Обовязко м
кождог о
Україи-
зить
Перевізник ,
чи
я
к
йог о
Люде-ж ,
гейб и
похмелені,
к
о
А
л
е
на
див о
всім
Москал ь
ані
Я, Гнат, пане ?
Вас ?
-
ре.
церевертам и котилась ;
Нюарк у
подбати ,
звут ь
по
вашому .
рявс я
поширивш
и
зляка розте - -
Вод
а
слухали
оци х
слів
ї лют о
т
а
за -
Люде байдуж е покидали свої)
не
кидавс я
з
ноже м
д
о
баб ,
ані
х
т
о
ма в
стодол у
й
мешка в
у
та-'то й
ден ь
щ
одн а
жінка
чи
дів-
Ая,;
ая-
перевізѓник,
па-
взят о
мордувал и
бра т
брата
.
домівки ,
на ‚пропащ е
оставил и
д
о
діте й
не
пускався .
Переету-
{кі м
місци ,
д
е
вод а
н
е
заливає , І чина
не
лишилас ь
в
дома .
Всі
иочку!
підхопил и
вра з
му'
(Конец ь
буде)
.
,
т
о
усь о
урятував ; я
н
е
ўспі в
ні.; 3
пушкам и
на
вулиці.
хвалам и я к пр о концер т та к і горстці , як оди
хвалам и
я
к
пр о
концер т
та
к
і
горстці ,
як
оди н
з
вічопикїв
просим о
всіх
членів
Громад и
ножами .
А
найгірше ,
щ
о
люд е
З
українського
життя
ПОСМЕРТНА
—.
ЗГАДКіА.
-їй
п
р
о
танці.
Тутешн і
Українці, !
сказав ,
12-
парті й
т
о
й
цќі—- а
з
окрем а
Канадійціа-` -
по -
прохож і
і
влаоть-думає , щ о
тут,
мим о
безробіття ,
н
е
жалувал и
збірк а
вж
е
є
велики м
посту-!дат и
негайн о
д
о
Управи-сво ї
у
цих
яма х
живут ь
самі
ракл и
в
Америці.
ПОМЕР ,
ІВА Н
КРАВЧУК .
центів,
щоб и
дат и
лиш`е
мож -
п
о
м
вперед .
точні
адрес и
б
о
богат о
ли-
й
Чере з
ц
е
нем а
.„ніяког о
ува-
нісі ь
свої м
діточка м
навчити-
Н ю Йорк,;І гру -
Забирал и
ще
слов о
пропов і
сті в
вертаютьс я
і
нем а
змог и
жені я
і
внімані я До
БРУКЛИН ,
ся
рідни х
танців .
їйќ
Т.
Галенд а
і
друг і
і
виска-
порозумітися .
Стрільц і
перебу -
Ц
е
та
к
скаржитьс я
дружина )
дня,
Тут
поме р
нині
широк о
МАИНЕРСВИЛ ,
ПА .
м
и
й
том ^
повзят о
ухвал у
схо -
Як
зачуваю ,
т
о
наш і
молод і
зўвал и
сво ю
радість ,
щ
о
оте є
ваюч і
в
Канаді
повинні
зверта -
роТЗітника ХПЗ
тов.
Таракано в
сій
громад і
відоми й
громадя -
дитис я
частіщ е
й
пізнат и
по -
танцюристи ,
козак и
й
козачк и
перши й
ра з
зібралас я
ту
т
так а
т'ись
у
всіх
організаційних !
ськог о
Дмитра ,
члена
про ф
ниіг
Іва н
Кравчук ,
чле н
і
пред -
„Теі -Дей "
в
Патсви л
і
Майнерс -
треб и
наши х
менш е
свідоми х
мают ь
виступит и
незадовго '
з
велик а
громад а
і
послуха-
справа х
д
о
т.
Возімірськог о
на
спілки
металістів ,
колишнього і
сідател ь
Товариств а
ім.
Богда -
вил,
Па .
братів ,
ї
х
кривд и
й
болячк и
та (
пописо м
свої х
танці в
у
великі м
ла
таки х
слів,
які.
цілко м
пе-
слідуюч у
адресу :
добровольц я
в
Червоні й
армії,
на
Хмельницького ,
відділу
22.
Исубот у
3 .
грудн я
ц.'р .
від-{витворит и у
них
здорови й
сп
о
міські м
театрі .
в
н
о
залишатьс я
в
наши х
сер
:
Mr.
Н
.
Wozimirsk y
щ
о
після
довгог о
поневірення
У.
Н
.
Союза ,
член
Товариств а
оудеться
„тег-дей "
в
дво х
Н
і
'
сі б
думання .
' ,
Щаст ь
Ва м
Боже ,
Українськ і
цях
і
обєднают ь
нас
д
о
спіль-
1036 5
98t h
St.,
по
ночлїжка х
і
хліва х
нарешт і
Запорозько ї
Січи,
Українсько ї
сточках
Пенсилвенії,
—`Пат е
2.
Рішен о
тако ж
представит и
діточки !
Покажіт ь
чужинцям ,
н
о
ї
прац і
хо ч
іга
пол и
культур -
Edmonton,
Alta,
Canada .
примушени й
бу
в
купит и
з'а
201
Хат и
й.
других .
пил
і
Майнерсвил .
Жертви ,
я
нашом у
народов и
закон и
новр ї
які
гарні
маєм о
танці
і
причтѓ-
но-гуманітарнім.
KAOJL.OIUHI
гірк у
оселю ,
і
в
ній
Покійни й
поме р
нагло ю
Всі
чле'ни
Громад и
повинні
кі
будут ь
в
то
й
ден ь
зібран і
1 1
батьківщин и
і
показат и ийфіау,
ніться
ти
м
д
о
прославленн я
на-
жити ѓ
Деякі. з
наши х
большевиків ,
смерт ю
дня
2.
грудн я
о
4.
годи -
як
пайскорш е вирівнат и
член-
призначені
н
а
допомог у
потер -
як
можн а
добиватис ь
налеліцих
йѓого
синьо-жовтог о
-прапору,
'Тар^ановськн й
з
ііла-
які
н
е
зложил и
и
а
допомог у
ні
рано .
ськ і
вкладк и
т
а
надіслат и
ви-І
вівшим
ві д
повені
Українці в
в
)
соб і
пра в
чере з
приняттяаме -
ѓгід
'ослоно ю
яког о
відбуваєт е
чем
Тов.
у ѓолосі`журиться :
д
л
я
наши х
селян.ні
одітого
цен-
ч
Походи в
він
з
і
сел а
Бенків -
повнені
членські
лісЃи.
Галичині.
Дозві л
на
урядженн я
риканськог о
горожанства .
ті
танці.
Любіт ь
також ,
свій
у
-
^
От
чере з
кільк а
тижні в
п роб у вали
інтреігелюватн
ці,
в
повіт і
Рогатин ,
у
Галини -
За
Управ у
Укр .
Стрілецько ї
гої
збірк и
діста в
ві д
управ и
о,-
3.
Маєтьс я
розбуджуват и
по-
ќрайѓський нарід,
з
яког о
пох о
й
д
у
в
Червон у
армію ,
я
з
д-р а
Мишўѓ у
за
комітети ,
куд и
Громади :
'
бидвох
м'істочок
прот .
Іван
літичггу
свідоміст ь
сере д
нашо -
дит е
й
старайтес ь
представит и
1905
року ,
а
жійк у
з
дити-
це
належит ь
висилат и
грош і
Похорон и
визначен о
на
неді-
Вол.
Галан,
голова ;
Гундяк,
паро х
українсько ї
пра-
г
о
ггароду
чере з
обзнакомлен -
йог о
пере д
чужинцям и
н
о
ю
залиша ю
в
цій
ямі .
Щ
о
Др.
Митўѓ а
да в
ї
м
знаменитўі
л
ю
в
1-шій
годин і
сполудня .
Вас.
Пеѓрўсик ,
писар .
поставної
церкв'и
св .
Юрі я
І
ня
йог о
з
прнслугуючим и
йо -
ьон а
ту
т
робитиме?!
.
найлучшо ї
сторони .
відправ у
і
т
о
таку ,
гцо
ї
м
вж
е
Покійни й
бу в