You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНЙК

UfR
l RT
tiУ̀ 'ІЃ І Ш М О Й Р SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

Ў Ї З Д О В И Й О Р Г А Н ЗАПОМОГОВОТ ОРҐАНІЗАіГПЗуЧгРАТНСЬКЙП НАРОДНИИ


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, b e
` С О Ю З В^ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ А Ж Е Р И К И .

Ч: 2 B 4 . Д ж е р з и С и т і , Н . Д ж „ с е р е д а , 7. г р у д н я , 1927. VOL. XXXV. No. 284. J e r a e y Сѓѓу, N . J . , W e d n e s d a y , D e c e m b e r 7 , 1927.

рік xxxv. ЗАЛІЗНИЧА КАТАСТРОФА НЕДОПУЩЕННЯ ТРОЦЬКОГО І с о в і т с ь к и й СОЮЗ ПРОДАЄ


OTBOPEHHC СЕСІЇ КОНГРЕСУ
О Р Г А Н І З У Ю Т Ь К О Н Г Р Е С , А Л Е В І Д К Л А Д А Ю Т Ь СПІРНІ
ПИТАННЯ НА Б У Д У Ч Е .
ПІД ЕКАТЕРИНОСЛАВОМ.
МОСКВА.
тровськом,
- - Під Дніпро-Пе.-
давнійшнм Екате-
Я З І Н О В Є В А НА ЗІЗД КОМУ-

БЕРЛІН. — 3 Москви
ЦЕРКОВНІ ДЗВОНИ.
НІСТИЧНОЇ ПАРТП.

доио- носять
П А Р И Ж , 3. грудня. — Я к до-
француські часописи,
ВИБОРИ де ПОЛЬСЬКОГО СОЙМУ
В А Ш И Н Г Т О Н , 5. г р у д н я . — Нині о т в о р е н о в р о ч и с т о с е -
сію 70. к о н г р е с у . При битком набитих галєріях організовано
ринославом, зійшов з ш и н па с я т ь , щ о Т р о ц ь к о г о й З і н о в е в а С о в і т с ь к и й С о ю з п о ч а в у. п о -
сажирський п о ї з д . В н а с л і д о к не д о п у щ е н о н а з ї з д к о м у н і с - с л і д н і м ч а с і п р о д а в а т и ц е р к о в - НАЗНАЧЕНО НА 4. МАРТА 1928 Р.
обі п а л а т и б е з т р у д н о с т и , б о члени н а р а д відсунули з п і д н а р а д
с е ї к а т а с т р о ф и з г и н у л о н а м і с - т и ч н о ї п а р т і ї , щ о т е п е р в і д б у - ні д з в о н и , щ о б и п р и д б а т и д е - БУВШІ ПОЛЬСЬКІ П О С Л И ПОКЛИКАНІ НА В І Й С К О В І
ц и 7 0 о с і б , а ЗО п о т е р п і л о п о - в а є т ь с я в М о с к в і , н а в і т ь в х а - щ о г р о ш а Л з с ь о г о в и д к о , щ о ВПРАВИ.
конгресу всі спірні с п р а в и .
ка.тічепия. рактері звичайних гостей. Ор- коло нього фінансова скрута. В А ' Р Ш А В А , 5. г р у д н я . — Д е к р е т о м п р е з и д е н т а М о с ц г а ь к о -
Президентом палати послів вибрано назад републикаиця
ганізаційний комітет з ї з д у від- г о н а з н а ч е н о в и б о р и д о п о л ь с ь к о г о сойму на 4 м а р т а 1928 р.
Недавно прибув до Гавру
Лонгворта. Д о всіх комісій сеї палати в и б р а н о назад старих
мовився видати їм перепустку, совітський корабель, иададова- Прн в и б о р а х , я к с п о д і ю т ь с я , в и с т у п л я т ь т р и головні г р у п и :
членів. НЕДОСТАЧА ХЛІБА У
п о к л и к у ю ч и с ь н а Те, щ о Ц е н т - ний ц е р к о в н и м и д з в о н а м и , я к і П р а в е націоналістичне .крило, щ о т в о р и т ь о п о з и ц і ю д о т е п е -
У палаті сенату президента не в и б и р а н о , б о , я к в і д о м о , ХАРКОВІ. р ішиього правительства й яке числило д о недавна 210 послів.
р а л ь н и й К о м і т е т н е б а ж а є с о б і п о х о д я т ь з 'усіх с т о р і н С о в і т
сенатом п р о в о д и т ь віцепрезидент Злучених Держав. Тут спо-
ХАРКІВ. - Тутешній -часо- ї х п р и с у т н о с т і ! иа н а р а д а х к о - с ь к о г о С о ю з а . Д о прихильників Іїїлсудеького належать богаті властителі
дівалися загально горячої дебати з а допущенне до сенату ;

пис , „ В і с т и " доносить, що з муністично'і.партії. ` І . Хотяй деякі з тих дзвонів) з е мських посілостей, та ліва крило опозиції, щ о складається
Вера з Пенсилвенії та Смита з Илинойса, і сенатор Норис уже
причини якііхсь оргаиізаторсь- в і д з н а ч а ю т ь с я а р т и с т и ч н и м ви- зі соціялістів, р а д и к а л і в і селянських п а р т і й , які з а я в л я ю т ь с я
почав проти них кампанію, а л е коли він вніс р е з о л ю ц і ю за
ошнбок наступила неспо- р а д ш е з а п о п р а в о ю правительства, як з а опозицією проти
в е д о п у щ е н н є м їх д о с е н а т о р с ь к о ї п р и с я г и , сенат с е й ч а с П о с т а - СПИСОК НАРОДІВ, ЩО ЗА- р о б о м , п р и в е з е н о ї х н а п р о н ь о г о . Є Щ е н а ц і о н а л ь н і м е н ш о с т и й Ж и д и , я к і с т о я т ь в о п о -
дівана перерва в заосмотрешпо
ковив відложити справу на пізиійше.
Харкова у хліб.
МЕШКУЮТЬ СОВІТСЬКИЙ д а ж з ч и с л е н н и м и д і р а м и , щ о - з и ц і ї д о т е п е р і ш н ь о г о п р а в и т е л ь с т в а . К р і м с ь о г о є т е ж К о м у -
би не п л а т и т и з а них в и с о к о г о
Через те, щ о републиканці не м а ю т ь б і л ь ш о с т и в сенаті, союз. н і с т и , я к и х н е п р и з н а є п р а в н т е л ь с т в о , та я к и х п а р т і ю уважа-
Місцев'а р а д я н с ь к а в л а д а під- цла. їх п р и з н а ч е н о на п е р е т о п
а демократи не х о ч у т ь з а н я т и с я о р г а н і з а ц і є ю сенатових ко- ється нелегальною.
притїя.іа'йідповїдні заходи, піо С о ю з н а Академія Наук опу- лення у ф р а н ц у з ь к и х фаЌри
місій, п р и й ш л и д о в е л и к о г о з н а ч і н н я так з в а н і поступові`репу- О к о л о т у з и н а б у в ш и х п о л ь с ь к и х п о с л і в м у с и т ь іти т е п е р
би за'оСмотри'Ти Харків иегаії бдпсувала с п и с о к народів, щ о ках.
бликаицК Від них п р о в і д сенату с п о д і в а в с я ке м а л о г о к л о п о т у , д о в і й с к а та в і д б у в а т и в і й с к о в і в п р а в и , в і д я к и х б у л и в о н и
но у д о в і з хліба. заселюють СРСР. Всього їх
і щ о б и й о м у з а п о б і г т и , з а м к н е н о з а с і д а н н е се'йчас п о к о р о т к і м вільні в п р о т я г у п о с л і д н і х 5 літ, н а п і д с т а в і їх п о с о л ь с ь к о ї не-
165. С е р е д цеї в е л и к о ї к і л ь к о -
отворенню.
сти н а р о д і в є д о 6 0 племен, щ о
ВІДРОЧЕННЯ ЗАСІДАНЬ займанности. Н а л е ж а т ь вони в більшости д о опозиції проти
ПОБИТТЯ СОВІТСЬКОГО н а л і ч у ю т ь м е н ш е 10 т и с я ч д у ш ;
КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ Пілсудського й т о м у у в а ж а ю т ь покликання їх д о війска з а
ФАРМЕРИ ДОМАГАЮТЬСЯ КОНГРЕСОВОЇ ДОПОМОГИ. ПРЕДСТАВНИК^ КОМІ- е навіть племя Ішкшпимці
РОЗЗБРОЄНЬ. пімсту зі сторони Пілсудського.
САРІЯТУ о с в і т и В що нараховує всього сто! КОНФЕРЕНЦІЯ МІЖ ЧЕМБЕРЛЕЙНОМ ІЛІТВІНОВОМ.
Ж Е Н Е В А , 3. грудня. - Засі
Ш И К А Г О , И л и н о й с , 5. г р у д н я . — Нині п о ч а л а с я т у т к о н - ГАЛИЧИНІ. душ. О с ь . спис народів, най- дання п р и г о т о в а в ч о ї кой^ерен- ПОКИ-ЩО Н Е ПРИЙШЛО д о н і я к о г о ПОРОЗУМІННЯ.
ференція великої ф е р м е р с ь к о ї організації Американської Ф е - ВАРШАВА. До Стаписла-'більш численних, щ о р ў ' о д я т ь ! ції д л я р о з б р о е н ь , я к і р о з п о ч а - 1
Ж Е Н Е В А , 5. грудня. — П р е д с т а в н и к С о в і т с ь к о г о С о ю з а
дераиії Ф а р м е р с ь к и х Б ю р . % вова прибув представник хар-Іу склад СРСР: Великорссті л и с я т у т ЗО. п а д о л и с т а , в і д р о - ) н а к о н ф е р е н ц і ї д л я р о з б р о е н ь , Л і т в і н о в , м а в т у т 5 5 м і н ў ѓ о в у '`
Отворив конференцію предсідатель організаці`ї Томсон конференцію з Сер О. Чемберлейном, бритійським міністром
ківського комісаріяту о с в і т и , ' 7 0 міліонів, Українці ЙІЛ', ч е н о с е г о д н я . С л і д у ю ч е ` з а с і
д о в ш о ю п р о м о в о ю , в якій вій п о д а в цікаві ф а к т и з фармерсь- щ о б и в з я т и у ч а с т ь у в и с т а в ц і Б і л о р у с и — з в и щ е 4 м і т . . К'ір- д а н н я з г а д а н о ї к о н ф е р е н ц і ї на- заграничних справ. Була се п е р ш а конференція між представ-
кого ж и т т я . Г о в о р и в він м е ж и инчим, щ о ф е р м е р и заробили никамн д в о х д е р ж а в , п о з і р в а н к ю днпльоматнчних зносин у
української книжки. г і з и ' - - 4 м і л . , У з б е к и — 3'.760 т . з н а ч е н о н а 15 м а р т а с л . ' р . С т а -
сього р о к у пересічно 853 д о л я р и ; коли се порівняти з пересіч- маю сього року. Конференція відбулась у готелі Б ю р н в а д ж ,
Двох е м і г р а н т і в з В е л и к о ї п о в о л ж ' с ь к і Т а т а р и — 2 . 2 6 0 т., л о с я с е м и м о п р о т е с т у С о в і т -
ним з а р о б к о м у с е г о н а с е л е н н я к р а ю , я к и й в и н о с и т ь 2 , 0 1 0 д о - де м е ш к а є Чемберлейн.
У к р а ї н и в д е р л и с я д о г о т е л ю , ЛЕЇ Ж и д и - 1.897 т . , А з е р б а й д ж а н - с ь к о г о С о ю з а , я к и й д о м а г а в с я
лярів ка рік, т о з а р і б о к се д у ж е м а л и й . З т о г о бесідник робить с к л и к а н н я с е ї к о н ф е р е н ц і ї н а З комунікату, який видано сейчас по конференції, пока-
він п е р е б у в а в і п о б и л и й о г о ' ні 1.506 т . , М о . т д о в а и е
заключенне, щ о без якоїсь державної допомоги амернкан- з у е т ь с я , щ о в часі дискусії між д в о м а дипльом.атами не м о ж -
ТЯЖКо, п і с л я ч о г о л р е д с т а в н и к 1.300 т . . В і р м е н и — 1.126 т . 10 с і ч н я 1 9 2 8 .
СЬКИЙ ф а р м е р м у с и т ь з а г и н у т и . радянського 'уряду безпрово- Грузини 1.094 т . , Ч у в а ш і — М. Л і т в і н о в , г о л о в а с о в і т с ь на б у л о найти ніякої о с н о в и д о п о р о з у м і н н я .
П р о м о в у Томпсона приняли зібрані з великим признаннєм. л о ч н о в и ї х а в з п о в о р о т о м д о 1.062 т.. Німці 1.044 т и к о ї ДЕЛЕГАЦІЇ, к о л и й О г о з а п и Р о з м о в а між представниками о б о х держав д а л а лише на-
Харкова. сяч. - С к і л ь к і с т ь в с і х ИНШИХ т а л и , чи с о в і т с ь к а д е л е г а ц і ї - году д о виміни гадок, відносно взаємин між Совітським С о ю -
народів менше 1 міліона. Ц я візьме участь у слідуючих засі- зом, а В е л и к о ю Б р и т а н і є ю .
МЕКСИКАНСЬКІ ВІЙСКА НВДЮГЬ ЗА АРХИЕПИСКОПОМ.
ПОРТУГАЛІЯ П Р О С И Т Ь л г у і с т а т и с т и к а "Р ДЄ"а мабуть даннях конференції, щ о відбу-
и в е Причиною, щ о Чемберлейн приняв Літвінова. відмовнв-
„ З ш и с я з початку бачитися, з ним. м а е бути інтервенція Бріяна,

УРЯД ПРИЗНАЄ ЙОГО Р


ІОВ
Д
ІНИКсТ
М
і Б'АНДИТИЗМУ.
....е-
и л

НАЦІЙ О П О М І Ч .
„ . . , „

1
. п о с п и с к а х , о с н о в а н и х на з а
j B

Ж Е Н Е В А , 3. г р у д н я . — П о р - ' б е з а р а х о в у ю т ь ,
a x г р о м а д я
дуться в марті,
і { )
відповів:
д о „ к о ї - „ а ц . се- п е в н і с т ю ми п о в е р н е м о д о Ж е - фр`анцуського м і н і с т р а за граничних с п р а в . Ч е м б е р л е й н під-
тіеви на с л і д у ю ч е з а с і д а н н я к о й - д а в с я вкінці н а м о в а м Б р і я н а й з а я в и в , ш о , коли Літвінов' б у д е
Н О Г А Л Є С , М е к с и к о , 5. г р у д н я . — 3 Г в а д а л я х а р и д о н о с я т ь фсрснції для розброень. Ми п р о с и т и о а в д і е н ц і ю , він н е б у д е м і г в і д м о в и т и йому,- б о С о -
тўѓалія звернулася д о Ліги Ha-j .
до місцевої г а з е т и Г е р о л ь д а , щ о федеральні війска ш у к а ю т ь вже заявили, щ о завжди буде вітський С о ю з і В е л и к а Б р и т а н і я з а с і д а ю т ь як рівні члени К о н -
іоби вона розслідцла фі
за місцевим рнмо-католицькнм архиепископом Фракцішком
АВСТРІЯ УВІЛЬНИТЬСЯ ВІД м о б р а т и у ч а с т ь у к о н ф е р е н ц і ф е р е і ш і ї д л я р о з б р о е н ь .
н а н с о в е и е к о н о м і ч н е її п о л о
АЛІЯНТСЬКОЇ КОНТРОЛІ ях, які с к л и к у є т ь с я в ціли д о - Ч е м б е р л е й н з а я в и в ' опісля д н п л ь о м а т а м , щ о в часі інтер-
Ороско, який м а е с т о я т и на чолі банди релігійних ф а н а т и к і в . ження, в надії, щ о Л і г а д о п о м о :

1 СІЧНЯ 1928 Р. в е д е н н я д о р о з з б р о є н ь . М и є, вю з ЛітвінОвом він з а ж а д а в в і д н ь о г о , щ о б и С о в і т и з а л и ш и л и


Війска мали дістати приказ дістати єпископа в свої руки і а н с о в о г о д в и г и е н н я іі
б у л и й б у д е м о з а р о з з б р о є н - комуністичну пропаганду і щ о з а п о р у к а Совітського С о ю з а ,
живого а б о мертвого. р а ю ч е р е з р о з п и с а и н я інтерна П А Р И Ж , -2. г р у д н я . Кон-
щ о не б у д е в е с т и т а к о ї п р о п а г а н д и , є п е р ш о ю у м о в о ю р о з п о -
НАФТЯРІ НА СУДІ ЗА ВПЛИВАННЄ НА ЛАВУ ПРИСЯЖНИХ піональної ножички під наг.тя-Іференція аліянтських амбаса- нєм".
ч а т т я п е р е г о в о р і в . Н а се в і д п о в і в Л і т в і н о в , щ о С о в і т и н е в е -
СУДДІВ. до.м Л і г и . дорів. яка саме тут відбулася,
дуть ніякої пропаганди, а з а вчинки Т р е т о г о Інтернаціоналу
В А Ш И Н Г Т О Н , 5. грудня. — Перед ф е д е р а л ь н и м с у д о м Ко.тиб се с т а л о с я , П о р т ў ѓ а - ' р і ш и л а , щ о А в с т р і ю т р е б а б у -
ПОЛЬСЬКИЙ ГАРНІЗОН ДЛЯ к е м о г у т ь б р а т и н а с е б е н і я к о ї в і д в і ч а л ь н о с т и .
с т а н у л и нині н а ф т я р і С и н к л е р Д е й т а К л а р к і д е т е к т и в и В и л и - ., п о д і б н о я к А в с т р і я , У г о р д е у в і л ь н и т и ц і л к о м в і д а л і я н т
ДАНЦІГА. '
емс Берне, й о г о син т а Ч а р л з Віч, м е н е д ж е р о д н о г о Бернсо- щина, Естонія, Греція й Бол- ської контролі.
КОМУНІСТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАКЛАДАЄ НАМОРДНИК
вого б ю р а , — всі вони о б ж а л о в а н і з а б е з з а к о н н е впливаннє гарія, буде належати д о тих Згадану контролю наложено ВАРШАВА. т - Маршал Піл-
на п р и с я ж н и х с у д д і в , щ о с у д и л и н е д а в н о С и н к л е р а й Ф о л а . д е р ж а в , я к и м п о м а г а л а , а б о б у - иа п і д с т а в і п о с т а н о в м и р а у С т . с у д с ь к и й в и д а в т а й н и й п р и к а з НА ОПОЗИЦІЮ. -
В с в о ї х з і з н а н н я х С и н к л е р п р и з н а в с я , щ о він н а н я в д е т е к - де п о м а г а т и Ліга Націй. Жермейн. про створеннє польського гар- БЕСІДУ РАКОВСЬКОГО ЗАКРИЧАЛИ СТОРОННИКИ СТА-
тивів с л і д к у в а т и з а членами л а в и , а р о б и в він се т о м у , б о иізону в Данцігу, хоч се проти- ЛІНА. МАНІФЕСТ ОПОЗИЦІЇ, НЕ ПОЯВИВСЯ.
б о я в с я б е з з а к о н н о г о в п л и в а н н я на н и х з д р у г о ї с т о р о н и .
РАДЕЌ В БІДІ. ДО ПАЛЄСТИНИ НЕ ДОПУ- в и т ь с я 4 а р т и к у л о в и к о н с т и т у - М О С К В А , 5. г р у д н я . — На нинішній п о р я д о к д н е в и и й п р и -
П А Н І Л І Л І Е Н Д А Л З І З Н А Є В СВОЇЙ ОБОРОНІ. СКАЮТЬ ВЛАСТИ БОЛЬШЕ- ції в і л ь н о г о м і с т а Д а н ц і ґ у . Н а - йшла дискусія над питанням опозиції в комуністичній партії.
ВИЦЬКИХ ГАЗЕТ. чальником гарнізону назначе- Ч е р е з те, щ о на 1200 в и б р а н и х і 4 0 0 з а п р о ш е н и х д е л е г а т і в , щ о
М Е И З Л Е Н Д И Н Г , Н ю Д ж е р з і , 5 . г р у д н я . — Пані М а р ѓ а - . ПРАГА. — Московський ко-
но п о л ь с ь к о г о к о м і с а р я в Д а н - не м а ю т ь п р а в а г о л о с у , о п о з и ц і я не м а е н і я к и х п р е д с т а в н и к і в ,
рет?. Л і л і е н д а л , о б ж а л о в а н а з а в б и т т є с в о г о м у ж а л і к а р а Л і - ресиондент „Прагср Пресе" до-
ЄРУСАЛИМ. — На п і д с т а в і Щ У-Г
не е д и в н о ю р і ч ч ю , ш о н а с т р і й д о о п о з и ц і ї є к р а й н о в о р о ж и й .
ліендала, виступила нині на процесі зі зізнаннями, в яких юсить, щ о в Совітськім Союзі
розпорядку палестинського П е р ш и м б е с і д н и к о м зі с т о р о н и о п о з и ц і ї б у в Хр. Р в к о в с ь -
в о н а з н о в а п о в т о р и л а , щ о м у ж а її в б и л и д в а н е в і д о м і ї й М у - щоденно видалюють з урядо-
правительства. до Палестини кий, який г о в о р и в ч е р е з 2 0 мінут, о б о р о н я ю ч и переважної,
риии, та в о н а не м а е н і ч о г о с п і л ь н о г о з убійством. вої служби опозиціоністів. Ма-
ие В І Л Ь Н О п р и с и л а т и й там про-
МУССОЛІНІ ЗАБОРОНЯЄ
с в о є в л а с н е с т а н о в и щ е . Й о г о вкінці з а к р и ч а л и і він м у с і в у с т у -
В о н а п р и з н а л а , щ о її м у ж с в а р и в с я б у в з Б і ч о м , я к и й с т а є теріяльне положення деяких
давати „Правди", „Ізвестія" і
АМЕРИКАНСЬКІ ТАНЦІ.
троцкістів має бути дуже тяж- пити з трибуни. Другим бесідником м а в бути Каменев, одиа-
на с у д і я к с п і в о б ж а л о в а н и й , а л е ся с в а р к а б у л а в и к л и к а н а б а - других большсвицьких часопи- Р И М . — Муссо.тіні в и д а в ие-
ке. О с о б л и в о д у ж е б і д у є Р а д е ќ , ч е він не в и с т у п и в 9 п р о м о в о ю . Т а к о ж з д и в о в а н н е в и к л и к а л а
лачками м і ж пльоткарями. Вона перечила, буцімто вона по- сів. У с т а н о в л е н о т а к о ж с т р о г и й д а в н о р о з п о р я д о к , с и л о ю я к о - о б с т а в и н а , щ о не п о я в и в с я ніякий маніфест опозиції. С ю о б -
р о б и л а н а м а п і , я к у п о л і ц і я н а й ш л а в її д о м і ; м і с ц е , ц а я к о м у я к о м у відняли усі й о г о платні.
' .. н а д з і р н а д т и м , щ о б и т у д и н е г о з а б о р о н я є о ф і ц и р а м я к а р - ставину у в а ж а ю т ь деякі я к з а п о в і д ь Хитання опозиції й б а -
вбито мужа. с т а н о в и щ а , як ректора „китаи- Т V, - 1

' ,', . . " . ‚ п р и в о з и л и т а н к о м з г а д а н и х г а - м і ї Т а к і ф л ь о т и т а н ц ю в а т и а-


1
жання прийти д о порозуміння зі сталікцяМн.
ського університету и ииші.
мериканські танці, як примі- Кореспондент американської преси не годиться одначе
НЕБУВАЛИЙ БАНДИТСЬКИЙ НАПАД НА КАБАРЕТ. ром шіммі, чарльстон і блек з т и м з д о г а д о м і к а ж е , щ о о п о з и ц і я е н е з р у ш Н м а й`не п р и й м е ,
Ш И К А Г О , 5. грудня. — Н а П а р о д і К а ф е щ о мае своє при- СЛОВАКИ ДОМАГАЮТЬСЯ батом. д о м а г а н ь уряду,- щ о д о м а г а є т ь с я її п о в н о г о у п о к о р е н н я . П р н -
міщенне на Н о р т С т е й т Стр., н а п а л а нині в ночі, к о л о 3. годи- МОНТЕ КАРЛЬО В КЛО-
БОИКОТОВАННЯ АМЕРИ- х и л ь н и к у р я д у і г о л о в а юнії з а л і з н и ч н и к і в , А н д р е є в , з а я в и в
ни н а д р а н к о м , б а н д а о п р и ш к і в . С п і в а ч к а в л а с н е с п і в а л а п і -
ПОТАХ.
РИКАНСЬКИХ ФІЛЬМІВ. одначе, щ о опозиціоністам не м о ж н а вірити, х о ч б и вбий й під-
соньку, коли провідник банди крикнув д о зібраних:^,Всі під- Саля
гри в Монте Карльо,
ПАПА НЕ ПОЗВОЛИВ ВІДДА-
писали капітулЯційну ф о р м у л ќ у А щ о їх усіх т р е б а н а з а в ж д и
нимайте руки". М і ж гістьми кабарету було кількох полісменів, П Р А Г А , 3. г р у д н я . Сто-J що утримує своїми доходами
ТИСЯ ДОЧЩ ІТАЛІЙСЬКОГО
виключити з комуністичної партії.
а один з них с т р у т и в с в о ю ж і н к у п і д стіл, а с а м и й в и н я в р е - вацька націоналістична преса всю держав Монако (Монако
КОРОЛЯ.
вольвер і став стріляти д о провідника. Полісмен хибнўе; роз- домагається бойкоту фільмів і Монте Карльо одно й те саме РИМ. — Болгарський король j РОЗДОР МІЖ ДВОМА ГРУПАМИ КИТАЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ.
б и ш а к а стрілив д о нього, і т е ж хибиўв, а л е поцілив одну зі трох американських фільмових м і с т о ! ) , н а х о д и т ь с я т е п е р у ф і '.думав ж е н и т и с я з д о ч к о ю іта Ш А Н Г А Й , 5. грудня. — Т р и д н е в а сесія Куомінтаиѓу а б о
співачок. компаній, „Феймос Плейерс", наисових клопотах. Не тому, лійського короля, Джіоваіпюю. націоналістичної політичної організації, щ о м а л а довести до
Почалася стрілянина межи бандитами а полісменами. Ко- „Фирст" Нешенал" і „Метро щ о хтось, хто шукав там щ а - Д о вінчання о д н а к не-прийде, порозуміння між о б о м а групами, закінчилася повним зірван-
ли з н о в а з а с в і ч е н о с в і т л а , н а д о л і в ц і н а й д е н о вбитого „вейтг Ґолдвін". Згадана преса робить стя, н а й ш о в , його і р о з б и в б о п а п а р и м с ь к и й ЃТій X I . з й - ням нарад.
ра", щ о п о г и б б і ж у ч и на в у л и ц ю к л и к а т и д о п о м о г и , т а т я ж к о закиди, щ о одна з тих компа- банк, а тому, щ о управа касина боронив принцесі перейти на Т р у п а ' н а ц і о н а л і с т і в з Нанкінѓ, п о горячій перепалці, вий-
п о р а н е н у с п і в а ч к у т а ж і н к у о д н о г о г о с т я . К о л о в и х о д у л е ж а в п ній п р о д у к у є ф і л ь м и , я к і в е - в и т р а т и л а незвичайно б а г а т о п р а в о с л а в н у віру, ч о г о д о м а г а - шла з салі нарад, о б в и н ю ю ч и націоналістів з Кантон, щ о е
п р о в і д н и к б а н д и та 4 й о т о т о в а р и ш і в , в с і т я ж к о р а н е н і . З п о - д у т ь п р о п а г а н д у п р о т и п о с т ' а - г р о ш а н а в і д н о в л е н н я с а м о г о ЃТБСЯ б о л г а р с ь к а к о н с т и т у ц і я . червоними симпатинами комуністів.
лісменів постріл єно о д н о г о . . н р а - т З е р с а й с ь к о г о м и р а й т е п е - б у д и н к у і на в л а ш т у в а н н я н о - Б о л г а р с ь к и й К о р о л ь б у д е т е -
( І Опісля націоналісти з Нанкінѓ відбули осібну конферен-
П р о в і д н и к б а н д и мае н а з и в а т и с я Е д в а р д К о м и н е , маЄ бути-^рішігіх г р а н и ц ь Ч е х о - С т о в а ч ч и - вих о с е р е д к і в з а б а в и т а в и г о д и п е р ш у к а т и с о б і ж і н к и м і ж пра- цію. З а г а л ь н о д у м а ю т ь , Що зірваний між о б о м а групами є ціл-
жонатий та мае мати 2 дітий. г ни. -З' для приїзжих гостей. воелявними Кияжнами. к о в и т е , та щ о д о п о р о з у м і н н я м і ж н и м и в ж е б і л ь ш е не п р и й д е .
Нв-ТОШООА" (IJJUIII РАДЯНСЬКА УКРАЇНА, I ТАРАС ШЕВЧЕНКО.

T A R A S SHEWCHENKO.

F
O
U HD D
1 1193
Edited by Editorial СоадЦНев. -

pu
Bh
i
e d
i
Коли тепер говорять у нас на п о кількости населення зай-j ДУМИ мбі. T H O U G H T S O F MINE.
про Україну, т о д у ж е часто о - ' м а є шесте місце в Европі по Thoughts of mine, m y thoughts, m y only
Д у м и м о ї , д у м и мої, C h i l d r e n , flowers t r u e b l u e !
tpapsr dally except і 3n-dayi перўеться старими
в і д о м о с т я - Н і м е ч ч и н і — 6 2 , 5 М І Л І О Н І В на- Квіти мої, діти!

ЮвЗР СТ
ІІЮН ВАТ!І і j October
at 10 3. 1917.
Qrtnd Street, J e rsntbortssH July
s e y City, N. J . 34, 1 9 1 A ми, які п о х о д я т ь щ е з п е р е д селення; Англії 44 міл.; Італії Виростав вас, доглядав'вас, —
Having weaned you, cared for you,

МИИТѓім
W h e r e shall I plant yon.
I by їй. Цкгвіпіап HaHonal AitocUHoB. l a s . 1914 р . Т о м у с а м е х о ч е м о п о д а - 4 2 , 1 міл.; Франції 39,2 міл.; Д е ж мені в а с д і т и ?

I
' Children, please g o into Ukraine,
caata a copy. 7Л0І Т , Н в
'н и з
стате'йц
відомости Польщі (разом з українським В Україну ідіть, діти, Into Ukraine, there
T.oo та" и н ш ими народами, землі я- В н а ш у Україну, Y o u will w a n d e r h o m e l e s s o r p h a n s ;
3.75 п р о с у ч а с н и й с т а н н а У к р а ї н і ,
По-під тинню сиротами,
"`О к о р и с т у ю ч и с ь п р и т і м м і ж и н - к и х в о н а з а г а р б а л а ) 2 9 , 1 м і л .
0 I shall perish here.

№вмвіа і 3.75
А я — тут загину.
T h e r e y o u ' l l find h e a r t s s i n c e r e ,
Ішим і офіційними виданнями Колиж числити населення Там найдете щ и р е серце
And some welcome words, true;

Т%
мі aeчtвввeаel Іг.муш $ --оо
LOW і с л о в о ла'скаве,

ЃІ! J
уста- С о б о р н о ї України, т о т о д і . У - T h e r e y o u ' l l find t r u t h s i n c e r e
1Щ радянських статистичних
Там найдете щиру правду,

M O rі- редакція
lataai ие відповідає.
2.76 нов. '
I країна б у д е з а й м а т и третє міс-
Европі, уступаючи лише
Н і м е ч ч и н і т а Англії.
А щ е може й славу.
Привітай ж е , м о я ненько,
And perhaps some fame too.
Welcome them, m y dear mother,
My Ukraine s o mild,

щ-tP. -О.
АЛРВЯП "SVOtOQA", 7 5BOX 346.
#-іо.оо
t S.oo
JERSEY CITY. 14. J .

.-..S :
Сучасна Радянська Україна
посідає територію з 434,617
Ц З т о с о населення на к о ж д у
сотку д у ш приходить мущин
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних-
Я к свою дитину.
ї о.
F o n d l e all t h e s e h u m b l e b a b i e s
L i k e y o u w o u l d ўойѓ' c h i l d .
З у к р а ї н с ь к о ї на а н г л і й с ь к у мову
Територія. а ж і н о к 52. М і ж т и м я к не переклав В о л о д и м и р Семеиина.
квадратових кільометрів. По-
ДО ІСТОРІЇ ОДНОГО „ГРАМАТИКА" р і в н у ю ч и т о й п р о с т і р з. и н ш и -
европейськими державами,
ред в і й н о ю це відношення б у л о
пів на пів. О т ж е на У к р а ї н і с т а -
Видко, щ о в а ж к о нам р о з п р а щ а т и с я з д-ром Назаруком. л о с я т е с а м е , щ о і в и н ш и х ев- м^ють
вийде, щ о Радянська Україна ди, т о тоді у я в и м о собі, як в о - щ о н а с е л е н н я 1 0 д о 2 0 д е р ж а в н и х у р я д о в ц і в т а членів
Т а не т а к нам, як й о м у з нами. Д о ї х а в д о Галичини, п о б у в т а м ропейських державах, себто
(без Криму, Кубані т а з е м е л ь н а в і д б и в а є т ь с я ш к і д л и в о н а у- т и с . д у ш , н а к о ж н и х 1 0 0 д у ш р і ж н и х р а д і и н ш и х о р г а н і в по
кілька тижнів і в ж е пише д о гетьмансько-клерикальної „СІ- перевага жінок над мущинами,
окупованих П о л ь щ е ю , Румуні к р а ї и с ь к і м н а ц і о н а л ь н і м р о з в о - У к р а ї н ц і в 5 4 , 7 ; М о с к а л і в 1 7 , 6 ; н а ц і о н а л ь н и м г р у п а м . Т о д і б мгі
чи" в Америці про „Вражіння і думки з Галичини". що завдячити треба головно
єю й Чехо-Словакією) займає ю . В і н т е р е с а х д и к т а т у р и п р о - Ж и д і в 2 4 , 2 ; П о л я к і в . 1,4. В м і - м о г л и ч и с л а м и п о к а з а т и , яке
З г а д у є н а в і т ь п р о свій в ї з д д о Л ь в о в а , коли п и ш е : „ М а й ж е великій війні т а р е в о л ю ц і ї .
в Е в р о п і п я т е м і с ц е . П е р ш е мі- л є т а р і я т у , а б о щ е б і л ь ш е і ін- с т а х , щ о м а ю т ь н а с е л е н н я м е н ь - р о л ю в у п р а в л і н н ю Ўкраїнќ
б е з . ч у в с т в а вїхав я сим р а з о м у місто. Знайомими вулицями В т о й час, як в инших д е р ж а
сце по величині території з а й т е р е с а х п а н у в а н н я м і с т а н а д с е - ш е 10 т и с . д у ш , н а к о ж н и х 1 0 0 г р а ю т ь У к р а ї н ц і . Т е п е р лише;
йшли незнайомі люде. Тут і там ішов польський жовнір у рога- їх Европи замітне велике
має Ф р а н ц і я 537.00О кв. кіль. л о м , ' б о л ь ш е в и к и з а в е л и т а к , д у ш У к р а ї н ц і в 51,2; М о с к а л і в п р и х о д и т ь с я на підставі згада.
тій ш а п ц і . Я д у м а в п е р е д тим, щ о в и д польськнх-.`ковнірів у збільшення міського населен-
Еспанія 505.000 кв. кіль.; Ні щ о с е л я н с т в о п о с и л а є в д е с я - 1 7 , 4 ; Ж и д і в 2 7 , 8 ; П о л я к і в 1,8. них д а н и х с т в е р д и т и , щ о у вся-
н а ш і м Л ь в о в і д у ж е п о т р я с е м н о ю . Н е п о т р я с д у ж е , А не п о - н я н а р а х у н о к ' с і л ь с ь к о г о , на У-
тряс, б о на Радянській Україні рівнож неправда", — к а ж е д р .
меччина 477.000 кв. кі.тьом.;
країні це з а л и ш и л о с я майже
теро меньше своїх делегатів до Т у т . м и б а ч и м о , щ о в м е н ь ш и х к о м у р а з і не т а к у , я к а їм нале.
Ш в е ц і я 448.000 кв. кіль. С о к р у ж н и х т а ц е н т р а л ь н и х с о в і - м і с т а х у к р а ї н с ь к е н а с е л е н н я т в о ` ж и т ь с я н а в і т ь п о п р а в у ґй.ті,,
Н а з а р у к і ч е р е з т е с а м е п о л ь с ь к а р о г а т у ф к а в ж е н и м не п о - б е з зміни, як б у л о щ е напере-
дуюче місце по Україні з а й м а є тів ніж місто й в с т о р а з і в ма- рить б і л ь ш е половини населен ш о с т и населення.
т р я с а е . Т а к він сам п и ш е . А д а л і з ѓ а д а в и ш п р о ) р і ж н і ц е р к в и д о д н і війни. В і д н о ш е н н я це те-
сучасна П о л ь щ а , якої землі об- б у т ь м е н ь ш е н і ж р о б і т н и ц т в о . ня, з а т е у б і л ь ш и х м і с т а х с п а
т а богослуженнє в польськім костелі, п и ш е він т а к е : „ З д н я п е р т а к е , щ о на к о ж н и х с т о ме-
н и м а ю т ь 3.67.000 к в . к і л ь , р а з о м Отже керма управління Радян- дає воно м а й ж е д о одної пятої Наче віз б е з коліс ч і
на день о ч і к у ю візити з п о л ь с ь к о ї поліції. Н е м а . А з и а к о м і ш к а н ц і в н а У к р а ї н і ж и в е в 'мі-
з окупованими нею українсь- с`ькою У к р а ї н о ю з н а х о д и т ь с я в ч а с т и н и Не п о к о т и т ь с я д о суду,
к а ж у т ь , щ о й не б у д е . Б о в ж е минули, ті ч а с и . О т не у в я з н и л и с т а х 14 д у ш , а 8 6 д у ш в с е л а х . всього населення. А
й м о л о д о г о Петрушевича, котрий вернув. А оден к а ж е : Гадав-
ними, б і л о р у с ь к и м и т а л и т о в - р у к а х ж и д і в с ь к о - м о с к о в с ь к о г о б і л ь ш і м і с т а , т о с а м е ті центри, Т а к с в о є ї ` с у д ь б и
Щ о д о національного складу'
ськими з е м л я м и . Далі йде Hop- Н е д і й д е ш б е з прнці й труду.
т е , щ о 'й С е л е з і н к у б у л и б у в я з н и л и , я к б и с а м б у в н е з ѓ о л о - населення Р а д я н с ь к о ї У к р а ї н и населення міст, а л е не в у к р а - щ о у п р а в л я ю т ь У к р а ї н о ю . О т -
вегія 327.000 кв. кіль.; Англія Іван Франко.
с и в с я . А з г о л о с и в с я , т о не з н а л и , щ о з ним з р о б и т и — з а м к н у - п р и п а д а є на к о ж н і с т о д у ш 81 їиських. У к р а ї н с ь к о м у населен-; ж е п р и б о л ь ш е в и ц ь к і й с и с т е м і
318.000 кв. кіль.; Румунія ню допускається господарити управи над українським
ли. Б о ' ч о г о приходив". Українців. Ц е з н а ч и т ь , щ о на насе-
О с ь т а к е д о с л і в н о ч и т а є м о в 2 2 числі г е т ь м а н с ь к о ї „ С і ч и " ,
297.000 кв. кіль., р а з о м з оку-
рахунок инших народностей й у п р а в л я т и л и ш е в с в о й о м у ленням п а н у ю т ь і б у д у т ь пану- ВАЖНЕ ДЛЯ ВЛ. ПО. СЕКРЕТІ-
п о в а н и м и н е ю у к р а ї н с ь к и м и , у- селі, т а й т о п о і н с т р у к ц і я м , з а - в а т и Ж и д и т а М о с к а л і й к о л и
щ о в и х о д и т ь в Ш и к а г о . Н і х т о не у в і р и в б и , щ о т а к е м о ж л и в е п р и п а д а є 19 д у ш . П р и т і м т р е б а
г о р с ь к и м и т а б о л г а р с ь к и м и зе- к о н а м , я к і в и р о б и л а ж и д і в с ь - в о н и д е в ч о м у п о п у с к а ю т ь у-
РІВ ВІДДІЛІВ У. Н, СОЮЗА.
в українській газеті, б о ніякий польський часопис щ е досі не замітити, щ о серед сільського
млями, а з а нею йде Італія Сим повідомляється Вп. пп. Секрс-
в і д в а ж и в с я б у в на т а к у б е з в с т и д к у п р о в о к а ц і ю . Поляки х о ч населення Українців п е р е в а ж а є к о - м о с к о в с ь к а м е н ь щ і с т ь на У- к р а ї н с ь к и м н а ц і о н а л і с т а м , т о тарів відділів У. Н. Союза, що висил-
86.000 кв. кіль, і т а к д а л і . Ко- к р а ї н і , т а щ е й п і д д о г л я д о м р о б л я т ь л и ш е ц е з п р и м у с у , б о ка календарів на рік 1928 для члені,,
не п е р е ч а т ь , щ о а р е ш т у ю т ь У к р а ї н ц і в , а т і л ь к и о п р а в д у ю т ь с я , б і л ь ш е , я к 9 0 душ на к о ж н и х
ли в з я т и в с ю е т н о г р а ф і ч н у т е У. Н. Союза вже розпочалася J в и
щ о з а м и к а ю т ь їх з а те, щ о Українці бунтуються проти поль- сто, але з а т е міське населен- тої меншости. ( ие в с т а н і п е р е б о р о т и п а с и в н и й вже вислано календарі на адресі! ин.
р і т о р і ю У к р а ї н и , се'бто С о б о р Секретарів для слідуючих відділів:
ської влади. А д р . Н а з а р у к п и ш е , щ о ніяких а р е ш т і в нема, а ня д а є з о в с і м и н ш у к а р т и н у н а - Чим б і л ь ш е місто м а є адмі- опір українського села, а місто
ну У к р а ї н у , т о в о н а б у д е н а й - Вислано почтою 5. грудня. Від. ЛS
а р е ш т у ю т ь хиба т и х Українців, щ о самі з г о л о ш у ю т ь с я д о ціонального складу. Населення н'істративно-державної влади, б е з села ж и т и не м о ж е . ( З п . ) , 243 ( 2 п.1,274 (2 п.), 301 (2 п.).
більша в Европі, б о буде мати
криміналу. Т а к е ч и т а є м о чорне на б і л і м в п а д о л и с т о в і м числі в містах розпреділюється по чим більший район й о г о впли- Вислано експресом 6. грудня Від.
680.000 кв. кіль. До цього щ е треба додати,
„ С і ч и " , в часі, коли с в я т к у є м о п а м я т ь п о л я г л и х героїв, і п а - національностям так: Українців 135. 137. 147 ( 2 п.). 223,-295 ( 2 і..).
в у , т и м м е н ь ш е в н ь о м у у к р а - щ о м а й ж е о д н а ч е т в е р т и н а м і - ЗОЯ, .423, 334 ( 2 п ) . .350, 355. 38.5 ( :
м я т ь с в о є ї д е р ж а в н о с т и на т и х з е м л я х , щ о т е п е р п і д П о л ь щ е ю . Вся територія України поді 38,5; М о с к а л і в 27,2; Ж н д і в 29,4; п.),401. -
їнського елементу. Ц е я с к р а в о с ь к о г о населення знаходиться
Ч и т а є м о п р о т е в т і м часі, к о л и . к р а є в і часописи принесли л е н а гіа 6 3 2 р а й о н и , щ о у п р а в - П о л я к і в 2,0, щ е н е в е л и ч к і ґ р у п - Котрий би зі згаданих відділів не
в и д н о з т а к о ї т а б л и ч к и : Н а с е - на д е р ж а в н і й - с л у ж б і . Шкода,
в і д о м о с т и п р о н о в і з а с у д и , п р о н о в і а р е ш т и і к о л и К о м і т е т ІІдяються 9 , 9 7 2 с і л ь с ь к и м и р а д а - ки и н ш и х . дістав з якоїсь причини посилки до 10
л е н н я п о и а ц і о н а л ь н о с т и в м і - щ о б о л ь ш е в и ц ь к а с т а т и с т и к а днів від дня вислання календарів, нс-
д о п о м о г и політичним в я з н я м благає, нас я к р а з тепер о збіль- ми. Всіх с е л и щ на Р а д я н с ь к і й хай повідомить Адміністрацію Свобо-
ш е н н я д о п о м о г и , б о к а ж е , щ о не м а е с р е д с т в , щ о б и р а т у в а т и Але в містах, щ о являються стах поділяється т а к : не п о д а є в і д о м о с т е й р о з п о д і л у
У к р а ї н і н а р а х о в а н о 4 5 . 1 1 5 , а се-
ту м а с у м о л о д о г о н а ш о г о покоління, щ о щ е гниє по п о л ь с ь к и х :
адміністративними центрами, В містах, щ о м а ю т ь населен-
редних міст т а с е л и щ місько
т ю р м а х і яка з кождим днем з б і л ь ш а е т ь с я . с е б т о т и х , щ о з а р я д ж а ю т ь д е р - ия п о н а д 1 0 0 т и с . д у ш , н а к о ж -
г о т и п у в с ь о г о л и ш е 176. О т ж е
П о л ь щ а не а р е ш т у є о т ж е У к р а ї н ц і в , б о н е а р е ш т у в а л а
д-ра Назарука. Т а з а щ о ж мала його а р е ш т у в а т и ? Ч и ж ми в типу, країною
Україна є країною сільського
ж а в н о ^ - п о л і т и ч ц и м , к у л ь т у р н и м , иих 1 0 0 д у ш У к р а ї н ц і в 2 2 , 7 ;
національним т а економічним Москалів 39,0; Ж и д і в . 3 2 , 0 ; П о -
ВЖЕ ПОЯВИВСЯ з ДРУКУ
SSЃ-ГА Л В Н Д А Гтш
сільсько-госпо-
А м е р и ц і не б о р о л и с я проти й о г о р о б о т и я к р а з , т о м у , щ о з а - д а р ч о ю н а в і т ь ж и т т я м У к р а ї н и ; ц е в і д н о ш е н н я л я к і в 2,4. В м і с т а х , щ о м а ю т ь
по характеру
т у р о б о т у він д і с т а н е о р д е р , в і д П о л ь щ і ? В і н х о т і в в ч и т и н а с груп населення з м і н ю є т ь с я на населення 5 0 д о 100 т и с . д у ш ,
р о з п о д і л у с в о г о населення
г р а м а т и к и і с п о р и в над т и м чи „ л и т к а " п и ш е т ь с я ч е р е з „ т " чи значну некористь У к р а ї н ц і в . на к о ж н и х 1 0 0 д у ш У к р а ї н ц і в
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА
через „ д " , вчив нас послуху в а р ш а в с ь к о - р и м с ь к о м у конкорда- Тут ми знаходимо Українців 34,9; М о с к а л і в 25,1; Ж и д і в 35,2;
Населення.
, тови, боронив рутенства, календаря і целібату т а плюгавќе л и ш е 30,6 з а т е Жидів м а є м о П о л я к і в 2,6. В м і с т а х , щ о м а -
НА 1928 РІК
п а м я т ь Ф р а н к а . В і в нас до р а б с т в а , коли ми з м а г а л и д о в и з в о - Загальна кількість населення 32,4, а М о с к а л і в 31,5. ютб населення 20 д о 50 тис.
Ціна з пересилкою 6 0 центів.
лення. І по своїй д о р о з і д о к о т и в с я д о (того, щ о п р и б у в ш и д о на Р а д я н с ь к і й У к р а ї н і в 1 9 2 6 К о л и ми п р и г а д а є м о б о л ь ш е - д у ш , на к о ж н и х 100 д у ш У к р а -
в и ц ь к у в и б о р ч у о р д и н а ц і ю д о їиців 39,3; М о с к а л і в 28,8; Ж и -

83 Sc JERSEY CT
IY.
Л ь в о в а з л о ж и в сейчас візиту директорові) поліції Райилєнде- році виносила 28,044,342 душі. Замовлення з належнтістю посилати на адресу:
рови і заявив свою льояльність супроти Польщі. Якраз Тепер Таким чином Радянська Ўкраї- р і ж н и х о р г а н і в р а д я н с ь к о ї в л а - д і в 2 8 , 9 ; П о л я к і в 1,9. В м і с т а х ,
"SVOBODA". Grand N
повідомлено нас про те з к р а ю . 1

C Васильченко. — Масалку^ ) погнав в Х р и 1


Т е п е р п е р е д н о в и м ч о л о в і з а с п і в а в він д з в і н к и м а л ь т о м , і - п о к л я в с я він в е л и к о ю т ю р е - Т о м о ж е я к вийдемо, то
ста т а П а с к у , т о с т а р ш и й і по- к о м , п е р е д „ п о л і т и ч н и м " , й о м у б у л о ч у д н о п о м і ч а т и в д и т я ч о - м н о ю к л я т ь б о ю .
І д а д у т ь ? М о ж е х о ч крашанки
с а д и в па т р о є с у т о ќ , — ч в а н . т и - х о т і л о с я п о к а з а т и не я к и м н е - м у г о л о с і д о б р е п е р е н я т у м а -
— Годі, Володьќў! — гостро нам з о с т а в л я т ь ?

П А Ц А Н 0 К . во відповів пацанок.
— Як же силиться тобі-тут, „фортови.м". З а першу ознаку
будь „грачем""') а парнем неру старих вязнів.
— Ех, т о в а р и ш у ! — загово- потрібна- буде.
т о в а р и ш о к ? — р о з п и т у в а в Пе- ц ь о г о в в а ж а л о с я знання ф о р рив він, в і д р а з у к и н у в ш и піс-
сказав Петро, - воля тобі щ е ) _

Пацанок насупився й замовк. І


Навряд, товаришок.
А я к н е д а дМу т Л
вИма7ати"Лравда,
демо'
ь , т о м иЛ б у -

У весняному повітрі загув дверима з дірочкою-прозорко


тро, сідаючи поруч з пацанком.
— Ой, гидко-гидко, товари-
т о в о
дійських
ї м о в и , т ю р е м н и х т а
звичок і Володько иого тільки:
відразу хотів висипати
з л о - и ю , — ш к о д

перед покинув я в Таганрозі. О т кра-


Mapyxy)tf
а м е н і на ' в о л і о д
милу
-
Петров, стало шкода чогось р и ш у ? Прийде
і почав щ и р о роз- ми йому й з а я в и м о .
прокурор, то
товя-

Х
Л
ОП
Ц
Я І ВНІ ПОЧ
В
аЩИ
О
Р ООмЗ'и-
вечірний дзвін, розносячи п о ' ю й з д о р о в е н н и м висячим зам- шу, — т а є м н и м г о л о с о м о д м о - питувати п р о його життя. Па- Було помітно, щ о Володько
П е т р о м у в е с ь свій з а п а с цеї на- с ю ч к а — як лялька!.
місті л ю д я м з в і с т к у , ш о з а й - комі вляе той. — Холодно, вохко, цанок з р а з у о д м о в л я в з иеохо- д у ж е т у р б у в а в с я . Щоб крашан-
уки. Пересипаючи с в о ю м о в у Велика-ж.врна, тцоя ма- тою, голосом
ш л о велике свято. І О ц е й л ь о х , чи к о м і р ч и н а , п о т а щ е . . . п а ц ю к и ( щ у р і ) , щ о б ф о р т о в и м и с л о в а м и й л е р е с к а - ображеного, ки й о г о не п р о п а л и . ЙОМУЃ Й
р у х а ? — усміхаючй.ся собі в т е - потім в і д р а з у я к о с ь з а л и ш и в
В и р і з а л и с я в н е б і п е р ш е з і р - - б і д н о с т і ! т ю р м и , б у л а п р и з н а - в о н и в и д о х л и ! З а с н у т и н і я к не к у ю ч и з о д н о ї р о з м о в и на д р у - П е т р о в ж е не с л у х а в пацан-
мноті, спитав Петрр. .,
ки н а д н й в е н ь к о ю о б ш а р п а н о - Ч С І і а Л 1ц ру.
Я к а р Загриміло дадуть: тільки з а д р і м а є ш —
Є
н цокотав:
г
свій т ю р е м н и й т о н і д и т я ч и м ка, й о б н я в ш и - к о л і н а руками,
з а р а з т а к і з а ш а р у д я т ь п о н о - ^— ї й б у л о . . . — . В о л о д ь к о г о л о с о м с т а в р о з п о в і д а т и п р о
ю'Тюрмою. J залізо і двері відчинилися. про в і щ о с ь задумався. Отямив-
гах, п о грудях... один з а п а - Н е м а в н а ш і й к а м е р і т е - т р о х и п о д у м а в , — б у л о ї й т о д і своє життя.
Сонною пусткою-руїною з д а - Т р о х и прогнувшись, Петро ся тільки тоді, коли пацанок,
лець укусив; т о о ц е я зняв че- пср путніх ребят. Колись були одинацять
(
років. Вона т е ж — - Я к м е н і ж и в е т ь с я — п и т а - П І С Л Я Д О В Г О Ї м о в ч а н к и , з н о в о-
ва.тася в о н а у вечірних п р и - ‚ с т у п и в к у д и с ь у в о х к у й холо- лџ

р е в и к а т а й с т е р е ж у — м о ж е 6отн ): Кошовий, Близнюк, ш а р м а н к а . Н а побачення при-


є ш ? — п р о м о в и в він, п р и с о в у - б і з в а в с я д о й о г а .
смерках. ' 'дну темряву. Відразу тоненько
підкрадеться котрий, т о при- Васька-кандальщик... А тепер їздила, д в а карбованці г р о ш е й ючись ближче д о Петра й о б -
А з а ґратами т а з а м к а м и д з в и з н у в з а ним в а ж к и й заліз- м осталися одні сявки. Д у х о в и - п е р е д а л а — їй Б о г у ! П а д л е ц ь — „Зботай"^) щонебудь,
ш и ю ) суку. г о р т а ю ч и с ь о д х о л о д у в свій
стиха ш у м і л о — гула т а м під- ний з а с у в , з а г р и м і в з а м о к , і т о г о п а р н я ні о д н о г о , н е м а . В с і б у д у — н е б р е ш у ! А ц е щ о с ь т о в а р и ш у , — п р о м о в и в він, -
боркана м о л о д а сила. !все стихло. Петро ступив далі Петро став витрушувати по- полотняний бушлатиќ. — По- м о ж е казку яку з н а є ш ` а то
такі, щ о н а в о л і „ с т р і л я л и " т а не ч у т и . Т р е б а б у л о писнути
В тюрмі почалася провірка: й став обдивлятися, з а п і д к л а д к о ю т ю т ю н та сірни- гано живеться, т о в а р и ш у : бо- скучно т а к сидіту.
під р у н д у к а м и т а н ц ю в а л и з а їй. Ч о р т їх р о з б е р е — ц и х б а -
забриньчали швидко ключами,' В маленьке віконце, густо ки, а п а ц а н о к в і д р а з у почав ги ч і п л я ю т ь с я д о мене, з а в ж д и
печійку; а сюди поприводили бів — може вже з другим лю- — Щ о с ь п о з а б у в а в я в ж е ка-
ч часто загрюкали молотками о б переплетене ґратами, загляда- без перестанќу щебетати. дражнять: бачать, щ о я малий,
та й мають себе з а якесь боже- б о в закрутила! з к и , — г л и б о к о з і т х н у в ш и пі-
залізні грати. Поспішали, б о л о зоряне небо, н і к о г о не п о д у ж а ю з їх. С п а т и с л я д о в г о ї задуми, одмовив
В'олодька-пацанка знала в с я ство... З н а є ш , т о в а р и ш у , мене Ти думаєш, подлянка,
спізнилися сьогодні. j П е т р о п о т я г н у в с я й г о л о с н о т ю р м а . Т о б у в х л о п ч и к на ви- с у д и л и н а о д и н р і к , а я після посилають „ н а грачівќў" й їсти Петро.
Щ о я тут пропаду?
ѓляд р о к і в д в а н а ц я т и , діловий, суду в с т а в т а й п о г н а в предсі садовлять з „грачами". А хіба
В третій камері т о в а р и ш Пе-, позіхнув, Як вийду я на в о л ю — — Ну, р о з к а ж и щоиебудь
тро виряжався в дорогу. Сьо-' непосидющий. У камері я дешевший з а їх? Мій б а т ь к о
дателя в закон т а пугвички З а все тобі о д о м щ у ? про свої партійні пригоди. Ти
— Здраствуй, товаришу!., б у в ш а р м а ч е м і я ш а р м а ч 1 Я н е х т о б у д е ш ? Е с д е к , ч и е с е р , чи
годні на п р о г у л я н ц і він о б р а з а в ж д и я к не з н а д з и р а т е л е м п р и п а я л и , с у к и , і щ е н а п і в р о - Ручки-ножки поламаю
з а в і щ о це т е б е ? — несподіва- м е н ш е п о к р а в на волі о д їх. м о ж е а н а р х і с т ? Я с т р а х л ю б л ю
зив. начальника, я к о г о ненави- гризся коло прозорки, ку... Ш а р м а ч я, і р а з б у в н а г р у - І кости покручу...
но п о ч у в с я д е с ь з т е м н о г о к у т - Дай, Боже, усякому стільки по- слухати п р о „політичеських".
діла вся т ю р м а , і тепер мусів вікні к о л о ґ р а т д о п і к а в в а р т о - б о м у ' ^ ) ділі. З В а с ь к о ю з Між ґратами щось забряз-
ка т о н е н ь к и й д и т я ч и й г о л о с .
іти д о к а р ц е р у . Т о в а р и ш і п о вого. На тюремного подвірю, к а н д а л ь щ и к о м „ к у п и л и " в од- чало; п о к а з а в с я блискучий кі- красти, як я пђрекрав! — ` к а з а в — Ну, ‚слухай, т о в а р и ш о к ,
Петро здрігнув. і . п ацанок смутним голосом,
'камері гуртом виряжали його: коли виходила пята камера на ного „ерика"Т) пять т и с я ч . нець'; иі т и к а . — сказав, хитнувши головою,
давали йому тецліщу одежу, — Т и х т о т а к и й ? — з а р а з прогулянку, його ж в а в е цвірін Ех, і погуляли-ж тоді ми з ним! j П е т р о слухав тиху скаргу па- j Петро, — я р о з к а ж у тобі, тіль-
Е й ' т и , чортик! — почув-
розсипали поза п і д к л а д к о ю с п и т а в він. я ч а н и я , з м і ш у ю ч и с я з б р я з к о Т і л ь к и н е д о в г о й г у л я л и : па ‚Цанкову, його чистий м е л ь о - ' к и пильно слухай. О т ти казав,
піджака т ю т ю н т а сірники, щ о б — Я — пацанок )'з ф
пятої т о м кайданів, с п о в н я л о усе' п о - т р е т и й д е н ь „згоріли"...1т)- с я 3d 'стѓіною г о л о с в а р т о в о г о , д і й н и й г о л о с о к , і й о м у п о ч а л о ' щ о в и л а я в м а с а д к у в Х р и с т а
не з н а й Ш л и , ксдли б у д у т ь й о г о к а м е р и . . . Ц е Д о б р е . ч д о в а р и п ^ у г І д в і р я . С о б і з а т о в а р и ш а т а м — лежи мовчки, а т о я т е б е з д а в а т и с я , щ о немов він` десь чи з н а є ш ти, х т о т о такий Хри-
В о л о д ь к о з а к у р и в ц и г а р к у і,
обшукувати. щ о т и с ю д и п о п а в : ў д в о і г б у - в и б и р а в В о л о д ь к о з а в ж д и яко- покладу! у ж е чуЯ ц е й г о л о с . стос?
ч о в г а ю ч и з д о р о в е н н и м и чере-
С а м П е т р о , кремезний хлоп- д е я к о с ь веселіш. гоиебудь здоровенного знач виками, став ходити п о карце- Коли Петрові обридло слу- — Як ти гадаєш, т
чина з р у с я в о ю б о р і д к о ю , при- П р и д и в и в ш и с ь , П е т р о х у т к о н о г о к а н д а л ь щ и к а , х о д и в п о ` рі. х а т и п а ц а н к а , він с к а з а в й о м у і — ч е р е з я к и й с ь ч а с з в е р н у в с я н о к , — р о з п я т і е , х р е с т , щ о ним
х в а т к о м наїдався ч о г о с ь а ж на з а в в а ж и в , щ о в кутку, п і д стї- руч з ним, п и х к а ю ч и п о в а ж н о В о д е с ь к і м с а д і я ѓул'ив, — Н у й „ н а л и в а є ш " ж е . т и ` д о ` П е т р а п а ц а н о к , — д а д у т ь "попи ч о р т і в г о н я т ь ,
троє сутоќ. ною, щ о с ь біліло. П і д і й ш о в ш и ц и г а р к о ю й п е р е й м а ю ч и всі ру- З красоткой наслаждався; д о б р е , т о в а р и ш о к ! Н е з н а ю — н а м . з а в т р а п а с к и `та к р а ш а н к и , ` — Н у , щ е щ о з н а є ш ?
Ч е р е з невеликий ч а с , о д я г а - б л и ж ч е , він с т а в д о б а ч а т и й звички старих каторжан; В чіжолі кандали п о п а в — який з т е б е Іван в и й д е , ну, а ч и н і ? Р о з к а з у ю т ь ^ щ о т о р і к — Більш не знаю, — одмо-
ючись на х о д у після т р у с у й фігуру пдцанка. с в і й т ю р е м н и й б у ш л а т та ш а - тріпач д о б р ц й С давали на Паску всім п о ` м а - вив т о й .
широко ступаючи по коридорі, — А т е б е - ж з а в і щ о сюди... п о ч к у в і н н а в і т ь н а м а г а в с я н о - П а ц а н о к п о ч а в к л я с т и с я : л е н ь к і й п а с о ч ц і й п о д в і к р а - — Х р н с т о с — не хрест. Ти
') Грач — по тюремному новіш,
він у ж е п о с п і ш а в с я ^ о к а р ц е р у . т о в а р и ш у ? - с п и т а в П е т р о , у- с и т и т а к , я к в о н и . 'а) „Бог" — те-ж що „Іван" по тю-
- Падлець буду, коли х о ч '"анки. ` послухай, щ о я т о б і розкажу
Слідком з а ним і ш о в н а д з и р а - с м і х н у в ш и с ь . рамному, Т р о ш к и б р е щ у ! Щ о б мені в о л і — Хоч і даватимуть, т о нам про Нього,
тель і брязкав ключами. Стали ааа) Гарному. н е п о б а ч и т и , к о л и „ н а л и в а ю ' М І з т о б о ю м а б у т ь н е д о с т а н е т ь - . ' 1 П е т р о п р о с т о ю м о в о ю є'ваи-
") Салдата, вартового, і ) Єрнк - - дідок. .
перед маленькими, старими ч
І с я : м и - ж .S т о б о ю в к а р ц е р т ! — І
а-) Пришию — увю. i t ) Попались.
t t t ) Полюбойннцю. UX І
х О
Д М О В И В
П^Р ' 0
і ' ) Гмдгать - Яр.:и: її.
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 7-го Г Р У Д Н Я , 1927."

ч. 33V
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
(як н а й к р а щ і в и г о д и . Д у м а ю , щ о
є щ е досить часу подумати
т и м і п о р а д и т и с я , де л у ч ш е бу-
над
Степан Мусійчук.

у
в СПРАВІ с и р о т и н ц я .

_79 числі „Свободи", з


грудня с. p . , п о м і щ е н о статтю,
1
дувати Сиротинець і щ о в та-
кій в а ж н і й н а р о д н і й
бере голос іще більше тутеш-
ніх У к р а ї н ц і в .
справі за-
до думки,
Н е муч мене, м о я т и
О ріднім к р а ю І
думчо,

j І так м е н і в р і д н и й к р а й б і л ь ш е

Camel
Н а м о ю думку одначе, ми з а В ж е не в е р т а т и ,
х якій а в т о р н а з и в а є м і с ц е в і с т ь
вчасно підіймаємо балачки про І т а к мені з е м л е н ь к у рідну
УШЛЕИЛ, Н. Дж.. ггепригожою
те, де будувати Сиротинець. В ж е не витати...
для б у д о в и С и р о т и н ц я . Рівно-
Чи є вже гроші на се, щоби Лишќ мене! Не муч, о думко,
часно подає він плян будови
розпочинати будівлю? Я ду- ' О ріднім к р а ю !
сиротинця й подає, яка місце-
м а ю , щ о н а - б у д о в у т а к о ї інсти-
иість б у л а б и для сього відпо-
туції треба' найменше 100 До'
нілною; Я є також тої гадки,

Циґаретка вибрана досвід-


150 тисяч- долярів. ДобребН,

нас'іє
т о Милвил з а г л у х а й т о м у не- Н е снися мені і не в в и ж а й с ь ,
було, колиби ми енергічнійше'
відпо^ідна місцевість для` бу- Хатинко рідна!
взялися до збірки гроша
довіг С и р о т и н ц я , бо Сироти- В ж е й і а к мені під крилом
ціль і коли будемо мати при-

ченими курцями Цтаоїм


пець н а л е ж и т ь будувати там,
найменше, 150 т и с я ч д о л я р і в в
н живе б і л ь ш е ч и с л о Ў к р а ї н - ' Б і л ь ш не уснутн,
готівці, тоді можемо розпочи-
ців, і де ч е р е з т е б у л о б и біль- ' холодку під с т р і х о ю твоєю
нати дискусію, де 'будувати.
;е. корнети д л я Українців, д. Б і л ь ш не спічнути...
і,ўдобіѓ подостатком здорово-
Поки
ш і на
щ о лучше складати
згаданий Сиротинець.
гро-
Н е снися мені і не в в и ж а й с ь
і і воздухў, та де б у л а б и доб- Колиско рідна!
рі комунікація, щ о б ѓ ѓ м о г л и д о
Сиротинця лекше довідатись
К о ж н и й , х т о щ е гге д а в , а б о д а в
мало, нехай дає більше, а тоді В подивляючо ростучій популярно-
б у д е в нас С и р о т и н е ц ь і то в
гості з П в р о п и , а г о л о в н о , д е б
с а д к у 'й н а д м о р е м . Д і т и с и р о -
х ряд У. 11- С о ю з а м і г м а т и луч`- т и б у д у т ь т о д і бавитись гга
ІКИЇІ н а г л я д н а д з г а д а н и м Сгг- с о н ц і , в з е л е н і м с а д о ч к у й б у -
стм циґаретки богато родів добива- 9
в ;. г^-і
ротшшем. Не стій в очах і в день і ніччю,
Після моєї гадки, до
д у т ь д я к у в а т и т и м , гцо
с ь о г о р а л и с ь д л я них о т а к и й з а х и с т .
поста-
лося о призианнє, однак. Кемелі Садочку
В ж е й т а к мечі не м о ж
пишний!
вернути
.надається найлучше околиця А ми т а к о ж п р и ї д е м о т у д и лі-
Д н і в ю н и х Моїх, в
Ню Н о р к у , о д н а ч е н е с а м е м і - т о м гга в і д п о ч и н о к і б у д е м о
ведуть між всіми перед, біліонами.
М
СТ
ІОМ.
В ж е й ' т а к м е н і не ї с т и більше
сто, бо тут і грунт дор'огий і мати те внутрішнє вдоволення,
Овочів твоїх...
повітря н е т а м о - з д о р о в е як п о з а ІЦО с е н а ш и м з а х о д о м с т а н у в
Н е стій в о ч а х і не м а н и м я ,
Н ю Д ж е р з і н е н а д ассетйь - С и р о т и н е ц ь . Я в ж е д а в н а
си, б о т а м г р у н т , в п о р і в н а н н ю С и р о т и н е ц ь , одначе, коли се Якість вложила її там якість і дер- Садочку пишций!
Затихни, ох, за ти^іШ; пйис , і п

І Ню П о р ќ о м , м а є м е н ш у в а р - м а л о , п е р е с и л а ю щ е - 5 д о л я р і в
Рідна, ч а р і в н а ' - - .
гість. Т а к о ж пе підходгглаби п р о ш у д р у г и х іти м о ї м с л і -
жить й там. Лісів, гаїв, потгчкЃвбистрих,

жит.і
для б у д о в и ; С и р о т и н ц я й Н о в а д о м і п е р е с и л а т и с в о ї д а т к и на
`країна, б о е я м і с ц е в і с т ь л е - з г а д а н у ц і л ь .
коло фабрик. Се може К. Л и с ю к , Н ю й о р ќ , Н. й.
Борів,
Лугів ќвітистих,
ярів,
Піль
буйних,
колосистих!
зелених
:

lebi^hVaUey
оути д о б р а м і с ц е в і с т ь д л я р о -
Ох, не з в е ѓ ш , затихни пісне
оітника, а л е н е н а С и р о т и н е ц ь .
Рідна, чарівна!
Па м о ю г а д к у н а й к р а щ и м м і -
сцсм під б у д о в у С и р о т и н ц я є І

Excursion Я улизатак д'зобрі'з


япкркиправиК
щ обел,вви сі циаґрч етукли би
Іонѓ А й л е і і д , п о ч и н а ю ч и віл.і

ем и б
Мінеолі. Т у т н а л е ж и т ь б р а т и
і; і
під р о з в а г у . б л и з к і с т ь м о р я , як
i права, т а к і з л і в а . С я м і с ц е -
в і с т ь має п о д о с т а т к о м д е р е в і

р о ї на длгоярло-створеН
нн
яігоцниеаґреткиможедовз-
ч
о
не Н е м у чспеціальні
мене, м о я . т и
О ріднім.краюЃ
думко,

лежить б л и з ь к о м о р я , а ц і н а
землі не д о р о г а . М о ж н а т у т м а -
ти газ, е л е к т р и к у , в е д у , к а н а -
тізацію а т а к о ж є т у т з е м л я д о
набуття не л о т а м и , л и ш е а к р а -
Sunday, , ти найп лш
і ог тютюну. Вже й так прийдесь тут на

Дай-по
Мені вмирати...
тяжкій праці буденній
{чужині

((фабричній).
уін, ч о г о в л а с н е п о т р е б а С и р о - Ніч т и х о с п а т и !
INTERNATIONAL PAPER COMPANY.
тннцеви, щ о б и з б у д у в а т и б у - Н е м уNew
ч м York^November
е н е — о , м о я29, д у м к192о7. !
динок, з а в е с т и с а д о к і м а т и Заряд Директорів
Т е б е б л апроголосив
гаю! зви-
чаяну квартальну дивіденду один і

Lvvat.., E H uhydoasnngeC Tm eayrtlice,- один


площу д л я з а б а в и д і т е й . Т у т DECEMBER nbi три четвертих процентів (1=4%) від
ПРИКАЗКИ. Самі в гріхах, як у репяхах, К о л и г г а ш е гге в л а д , т о м и Б о г а т о г о й серп голить, а
є подостатком простору, щоби

L Special Train

x c P
Одному пригода другому пе- а щ е й л ю д е й судять. зі с в о ї м н а з а д . в б о г б г о й бритва не хоче.
Збірного 7% Вспомагаючого Стаќў сеі
Комланігг і звичайну квартальну ди-
(1%%-І
S J e s
re
не д у ш и т и с я в г л у х і м к у т і й н а віденду і пів процентів

1E 2
0zi.S A .0R
5 P.M.р е сSaт.t о р о г а .

M .rek-Lv. роекяи
він
маленькім куснику землі. Лі- inal it.5 ' від Збірного 6% Вспомагаючого Ста-
том є т у т п о т р і б н а д л я д і т е й
морська в о д а , з д о р о в е п о в і т р я
N
e(r e
wa l b kea
r
h
A t v 1
e
) 8s 2
.3
c M M
A
О б м о в а - п о . л о в а : в і т е р її р о з -

e
u t n
П р а в д и на н і г о т ь , а
в и т ь на л і к о т ь .
приба- 'За гроші тільки
б а т ь к а не к у п и ш .
рідного Н е м а в с в і т і п р а в д и — '.іль-
ки рідна мати.
ку сеї Компанії за

Ч
біжучий квартал,
платних 16 січня 1928 записаних ше-
при кінцн 29-го грудня. 1927.

.iq
n5E
1u.-5,agxoen anLgy
hePevM
n..andM .tao4eC5tnla.0m
ar:el60PM
несе, але й очі з а с и п л е .
вишлесь почтою. Книги змін не

a4n1o.yJoun
SraC
tliPM ht.S oaalcheH . .PM
M an-
ii и н ш і в и г о д и . К о л и х о ч е м о В К О Ж Д І П У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А -

y ,SM . z .
0 . .
будуть замкнені 284—
дбати п р о с и р і т , т о м и п о в и н н і Т1 П О В И Н Н А НАХОДИТИСЬ Слово вилетить горобцем, а Б і д и н е т р е б а ш у к а т и — с а

crm P
Малі діти — малий клопіт, Коли ведеться, то й згубле- OWEN SHEPHERD,
теж п о д б а т и , щ о б и в о н и м а л и ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА-. вернеться ВОЛОМ. доростуть — хату рознесуть. і'е н а й д е т ь с я . ма прийде до хати. Vice-President 8с Treasurer.

Білети до набуття в
бо
цінного Бюра,
гелії с т а в р о з к а з у в а т и п а ц а г г к о - ш і п о с т а в и в б и .
er 7000.
Телефон Інформа-
Парашником'може щонебудь би й вийшло.J Здавалося йому, що це неї—може про крашанку: шибі, як потисне мороз. т я ж к о , з руѓк і н і г с т і к а л а й о м у
ві` п р о Х р и с т а .
Пацанок близько тулився до
( з р о б и в би
ришу? —
його! Чи так, това-
П е т р о на свій с т р а х т р о , —
— То лишнє, —
тепер не д у ж е
г о ч м и х а в , з а к и д а в п и т а н - ' д о з в о л и в н а ц а н к о в і п о с т а в и т и І ю т ь н а ' ж а л і б н і с л о в а . М о ж н а ній й о г о
вважаc-jnHЃb
сказав Пе- славний шармач Володько — Віддайте, суки, м о ю
перед ним, а д а в н і й - д а в - ш а н ќ у : т е п е р
п р и я т е л ь , сільськийj ш а н ќ и .
мені, т р е б а
кра- В с ю д и ш у к а л и . Н е б у л о ніде. к р о в .
к р а З- о т в о р е н и х с к р и р ь в и з и р а л а
п о
Стара хата завалилася. Сті-
л о м а н а д о м а ш н я О б с т а н о в к а , н а , щ о н а ній в и с і л о з е р к а л о ,
Розвиднялося. На мостині, в яку Б о г знає хто т а м поклав; у все щ е виставала з п о м і ж з в а -

иво.і
l o
и я м и і к о л и П е т р о с т а в р о з к а - . н а ч а л ь н и к а з а п а р а ш г г и к а . П а--' н а п и с а т и б е з т о г о , м о ж е щ о й ш к о л я р М а р к о , з к о т р и м к о -
п в а т и про суд над Христом, панок дзвінко й радісно засмі- вийде. ї л и с ь п а с л и в і в ц і на селі. Т а к і г о л о в а х у В о л о д ь к и , п о к а з а - п и в н и ц я х л е ж а л и л и ш е з а р ж а - л и ш , б о н і х т о не в а ж и в с я к о п а -
— явся. Е , ні, гге к а ж и , т о в а р и ш у ! ‚ ш н у р к о м б р о в и , т а к и й ж е ніс, л а с я н а д ї д е н а житня п а й к а , вілі п р и ч а н д а л и . т и п і д неЮ. Б і л е п о к р и в а л о м а -
ро й о г о с т р а ж д а н н я й с м е р т ь ,
п а ц а н о к п р о щ о с ь з а - — к а з а в В о л о д ь к о , — розказу-1 г у б и . . . - Т і л ь к и з м а р н і в ч о г о с ь г л е ч и к з в о д о ю , н а с и п а н а н а Нараз сказав один: „ П о - я л о на в і т р і , а ш и б а г л я д і л а д о
іацанок примовк, і тільки п о , Потім
ТОМУ, я к с о п і в в і н г г о с о м , м о ж - ' - - У м а в с я
- ю т ь , щ о т у т б у л а к о л и с ь полі- j він д у ж е т а к о л о г у б і в з я в л я л а діл к у п к а с о л и . г л я н ь м о у піч". А л е т а м руки неба наче б е з д о н н а глибина,
А ч е р е з г р а т и в р и в а в с я ^ e с х о п и л и л и ш е х о л о д н и й попіл. д и в и л а с я на х м а р и і з о р і .
я

а б у л о в г а д а т и , як, пильно д о - — Ну, а нам з т о б о ю , това- т и ч е с в к а барншггя, т о в о н а т а к С н о в а рисочка недитячого :

П р и й ш о в ранок. Сонце зій- Раз, як повний місяць вири-


слухується він д о к о ж н о г о р и ш у , не п о п а л о б часом ОЕ н а п и с а л а О'дному пацанкові! страждання, радісний ГОМІН" дзвонів, щ о .
й о г о ? — спитав пацанок. п р б ш е н і е , 'щ'о ' н а в і т ь надзира-j! Ч а с о м к р і з ь с о н в і н щ о с ь г о - р о з н о с и в с я з о всіх' ц е р к о в мі-. ш л о н а д м і с т о м і з а т о п и л о в і к - н ў е у п о д о в г у в а т и х р в м а х , п і - ;

слова.
Петро трохи подумав. телі плакали. Усе його життя'!ворйв скоренько й невиразно ста. ца у ж а р і . Н а д е р е в а х цьвірінь- д і й ш о в т о й чоловік до з е р к а -
Потім удвох вони почали ти-
— Х т о й о г о зна, Володьќў, списала. Ч е р е з д в а місяці пі ка.ти г о р о б ц і , н а в у л и ц я х п о к а - л а і з а г л я н у в у н ь о г о . С т р а х
:о р о з м о в л я т и п р о л ю д е й , п р о
цариці й помилування прий- залися люде. п р о н я в й о г о серце. Він поба-
Христове вчення; марили про — з а с е б е не с к а ж у : м о ж е б м е -
шло... Так напишеш, товари-1 Светослав Мінков. Л ю д е , щ о ш у к а л и скарбу, все чив перед с о б о ю о б р а з Янула,
те, щ о б с т а л о с я на з е м л і , к о - НІ Й д о с т а л о с я о д й о г о з а щ о -
н е б у д ь ; ігу, а т о б і ггічого гге бу- ш у ? — с к а з а в далі пацанок. — щ е с т о я л и п о с е р е д х а т и , д е за- ш у к а ч а с к а р б і в . Г л я д і в на ньо-
либ з н о в у п р и й ш о в Х р и с т о с .
я с н і в с о и і ш н и к - г о д тінник. Л и ц я { г о в д у м ч и в о і п р о р о ч о - м у д р о
Як д у м а ю , — к а з а в м р і й - л о б — це я д о б р е з н а ю .
ио п а ц а н о к , — к о л и б т е п е р В і н
Напиши,
А ч о г о ж т а к ? — т и х о спи- про все. І щ о з д о р о в л я
пожалуста! Спишп
моє ЖАР-ПТИЦЯ. їх п о б л і д л и із з и ў ч е н н я , наче святий о б р а з .
слабе, а кандьор поганий... щ о (З болгарського.) мутні очи п о г л я д а л и я к о с ь т а к Чоловік хотів прогнати зі
прийшов, то перш усього зве- тав Володько.
ч а ю - с а х а р у н е м а є , б о н е м а к о - дивно, начеб гляділи у далеку своїх очей примару, подався
лів б и п о к а р а т и всіх т и х , щ о — Л ю б и в він п а ц а н к і в , т а к и х
му з волі п р и с л а т и хоч к а р б о - д а л е ч і н ь . Р о з у м і л и , щ о не най- в з а д , п і д н я в к а м і н ь і к и н у в н и м
тепер нас м у ч а т ь . як ти. Смерть відчинила двері ста- з а й ш л и в його хату, щ о б и ш у
д у т ь нічого, а т а к и не в і д х о у з е р к а л о . К а м і н ь п о ц і л и в і
Він н а в ч а в л ю д е й , щ о б в о - Л ю б и в ? — р а д і ю ч и й со- в а н ц я . ( З а б у в на т о й ч а с п а ц а - р о ї х а т и . П о п р о с и л а л ю д е й п о - к а т и о с т а в л е н о г о с к а р б у . Бо
нок про с в о ю маруху). Напи- дили. р о з т р і с к а в с к л о .
ни п р о щ а л и с в о ї м в о р о г а м , — р о м л я ч и с ь , п е р е п и т а в й р г о . д и в и т н с я на Янула, шукача вони знали, щ о Янул в и к о п а в
ши, щ о у 'мене „старутпка- П р и н е с л и д ж а г а н и і м о т и к и Тепер злопотіла велика жар-
т и х о о д м о в и в П е т р о , — і Він, Любив, товаришок, і лю- с к а р б і в . Він л е ж а в ў чорній д о - с к а р б т а щ о т о г о с к а р б у п и л ь -
м а т ь " , щ о о с т а л а с я б е з у с я к о - мовнні, а в г о л о в а х й о г о світи- нує Ж а р - п т и ц я . " Ц я птиця зя- і рилися в з е м л і наче хро( птиця, наче з р о з б и т о ї клітки.
колиб вони 'покаялися, про- дям дуже наказував, щ о б жа-
стив би все їм. - лі.ти ї х .
го прокормлення... І оте напи- лася в о с к о в а свічка. в и л а с я Я н у л е в і `у сні. Ж а д о б а К о п а л и д н і , к о п а л и т и ж н і , JM-i З н я л а с я в г о р у . З її к р и л р о з с і -
ш и , щ о т и к а з а в . . . гцо Х р и с т о с валось золоте полумя і падало
Простив би? — розчаро- — А... — п а ц а н о к щ о с ь х о - І л ю д е п р и й ш л и . Н а п а л ь ц я х т и х с к а р б і в з а в е л а в ночг Я в у - сяці. С т а р а , х а т а з а п а л а с я ,
пацанків велів любити... на з е м л ю . 'В ночі з і й ш л о сонце.
вано п р о т я г п а ц а н о к . тів сказати, та й замовк: Потім у в і й ш л и , о г л я н у л и м е р ц я , п е л а у г о р и , п о п р и с а м і т н і з а ч а - р е х и л и л а с я н а б і к . С т і н и трЧс
Ч о л о в і к к и н у в с я за- п т и ц е ю ,
Усім б и п р о с т и в . тихенько одсунувся о д Петра... решіптувалися. ровані місця, сіла на поляні і кали, г о л у б и п о в т і к а л и , в
Крізь грати стало пробива- хотів здогоняти.її. А птиця об-
— І нашому начальникови Та забув мабуть, щ о Петрова Було тихо. Л и ш е т я ж к и й розплилася.., з о л о т и м п о л у м я м . р о д і в п а в іней, обі б у к ш п а г ^
тися синє світло ранку. В и я в и - стінний л е т іла д о в к о л а і з н о в у сіла на
простив б и ? — п и т а є пацанок.і р у к а л е ж а л а у й о г о на коліні. годинник м а х а в маят- Янул копав, рід п о л у м я м і ви- кулі перемінилися у великі
л и с ь б р у д н і о б д е р т і стіни. .Ди- н и к о м . Б у в в е л и к и й і ж о в т и й д о б у в т о й с к а р б і з г л и б и н и з е - л і с н і г у , а з д е р е в л я н о Г р и н в и з е м л ю . .
У Петра з а щ е м і л о ч о г о с ь Нагнувся над нею, а 3 очей'ў-
серце, п р о т е він п е р е м і г с е б е п а л а на неї т е п л а крагіе#^а- в л я ч и с ь на їх п р и щ у р е н и м и о наче с о н я ш н и к , я к и м в о р у ш и т ь млі.
ч и м а , м о ж н а б у л о д о б р е у я в и - в і т е р . Н а крів.ті в о р к о т а л и г о -
водопроводу
Я к п р и й ш о в п а н о т е ц ь і ви скап. Вкінці п р и й ш л а з н о в у ве-
звисав ледяний Н а другий день той самітний
ч о л о в і к п р о б у д и в с я на Яиуло-
й сказав: сльозинка. N.
т и б у й н и й с а д а б о н е п р о г л я д - л у б и , п о х а т і б р е н і л и м у х и . Сі- н е с л и м е р ц я , н і х т о н е п і ш о в з а с н а й о к р и л а д е р е в а л и с т я м , в і й могилі, посеред запалих
І йому простив би, колиб хрестів, серед цвітучого дроку
Петро став закурювати. ний бір. д а л и мерцеві на лице, летіли з д о м о в и н о ю на ц в и н т а р . Одні ц о з д у с і ж У ж ж і л и б ж о л и , а ста-
він п о к а я в с я . ( з і я о в а т ь - Ґ е н і ста).
П а ц а н о к з а м о в к і з а д у м а в с я . І`-; — Т и в м і є ш п и с а т и , п р о г н е Зігнувшись бубличкоМ ч о л а д о у с т — н а ч е б л а з и л и п о р о з і й ш л и с я , о д н і о с т а л и с я , ви д а л а с т і в о к п р о т и н а л и небесне
склепіння;наче чорні стріли. П е р е к л а в М. Х о д о р І в с ь к и й .
- С л у х а й , т о в а р и ш у ! — т р о - ^ н і я ? — к а з а в п а ц а н о к ч е р е з я- щ і л ь н о ' о б г о р н у в ш и с ь у п о л о т - д е р е в і а б о к а л и н і . П о т і м з л е - ж и д а ю ч и н о ч і .
хи перемовчавши, п р о м о в и в кийсь час П е т р о в і , — у в а ш і й няний б у ш л а т , с п а в к о л о стіни тілн і посідали на віконну ш и б - Потім стали вони перешуку- Незнакоиі шукали... Дареи-
Д о б р а жінка мужеви.сВОМу
він С М У Т Н И М Г О Л О С О М , — м о ж е б к а м е р і , к а ж у т ь , у с і в м і ю т ь д о - н а б р у д н і й г о л і й м о с т и н і В о - к у . в а т и х а т у . Н и ш п о р и л и в кож- но. Д ж а г а н и д о б у в а л и н а верх
л о д ь к о . В сірому світлі досвіт- Янул, ш у к а ч с к а р б і в , п о м е р у д о м у утлі, п е р е в е р н у л и , в с е го- л и ш е к а м і н н я . — вінець, а з л а — кінець.
він х о ч з п о с а д и й о г о с к и н у в ? б р е п и с а т и п р о ш е н і й .
— Про те нема ч о г о й каза-} - М о ж н а `буде н а п и с а т и , —І к у в и р і з у в а л о с я й о г о б л і д е літ- г о р а х . Н а й ш л и й о г о п і д в и с о - р і д н о м . О д н о г о з е р к а л а , щ о О д н о г о в е ч о р а в с і п о к и н у л и
ч к о з м і ц н о з а п л ю щ е н и м и о ч и - кою с к е л е ю , із з а к р о в а в л е н и м б у л о з а к р и т е б і л и м п о к р и в а - р о б о т у , п і ш л и д о д о м у і б і л ь - О ж е н и т и с ь —- н е н а п а с т ь , т а
ти: н а ч а л ь н и к о м - в і н не б у в б и о д к а з а в П е т р о ,
над н а м и . І — М е н і р а д я т ь , —- к а з а в п а м а й п о д и т я ч н в и т я г н у т и м и ` л и ц е м . В о ч а х й о г о л а з и л и му- л о м , не в а ж и л и с я т о р к н у т и , б о ш е н е в е р т а л и . О с т а в с я л и ш е щ о б и о ж е н и в ш и с ь — не п р о -
Пацанок відразу повеселів. цанок з дитячим довіряй, губами: р а ш к и . В і н у п а в і з г о р н н а д і л . д у ш а п о к і й н и к а б у л а щ е в х а - о д и н . Ц е й п р и с я г а в с я , що" к о - л а с т ь . , - ..

— Ага!... т а к йому! — радію- щ о б Я п о с л а в прохання д о ца Г л я н у в ш и т е п е р н а й о г о , Пе- Т і , щ о т е п е р с т о я л и д о в к о л а т і . В о н а м о г л а д и х н у т и і і а ш и - П а т и м е х о ч б и д о к і н ц я с в і т а ,


П е р ш а ж і н к а в і д Б о г а , друга'
чи к а з а в ві'н. — З р а з у п о з р и в а в р н ц і п р о п о м и л у в а н н я . К о л и б т р о в і д р а з у з д у м а в , к о г о вії й о г о с м е р т н о ї п о с т е л і , т о . б у л и б у і н а м а л ю в а т и на н і й с м е р т ь , І а б и н а й т и т о й с к а р б . О ч і й о г о
би з Г ю г о а п а г о н и т а д о п а р а - г а р н о , ж а л і б н о написати, то' й о м у нагадував. ч у ж і і н е з н а й о м і . О д н а ч е в о н и н а ч е ' о б р а з , щ о з я в л я е т ь с я н а і ж е в р і л и , г р у д и й о г о в і д д и х а л и Іл і д л ю д е й , -а т р е т я в і д ч о р т а .
н е в Ф и л а д е л ф і ї . О . П а з д р і й неї

М
ТІННГИ ВІДДІЛІВ У, Н. СОЮЗА'
КОТСВІЛ. ПА. Тов. Богдана Хмель-
ницького. від. 248, повідомляє всіх мі-
сцевих і позамісцевих членів, що річ-
ЯК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ З УКРАЇНСЬКОГО Міг т о д і п р о т и в и т и с я у х в а л і і ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
ний мітінг відбудеться в неділю, дня КРАБВИ. заявив, щоѓ в і й в и ш л е г р о ш і , а-
ЕЛІЗАБЕТ, ІІ. ДЖ., УРЯД ТОВ. 3; 11. грудня, в гали парохіяльній, точ-
ПОРОЖСЬКА СІЧ, ВІД. З, ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ І но о І2-ІА ѓод. в. палуднс. Проситься
СВОЇХ ЧЛЕНІВ, ЩО річний МІТІНГ ВІДСЗ всіх членів прибути на час, бо буде
ЖИТТН В АМЕРИЦІ, ле передом запитає касіера О б -
НА ПРОДАЖ салон з 4 РУМАМІ
є д н а н н я п. Г р и ц е я , с ю л ь к и к о - горах міста Джерзи Ситі. ПРОД., .
ДЕТЬСЯ ДНЯ 9. ГРУДНЯ, В НЯТНИЦЮ, О ГОД справозданне старого уряду і вибір ОРЕНДЖ, КОНН. S

ш т у е п е р е с и л к а , б о Він г о т о в з причини переходу до другою БИ,,


7-ІІЇ ВЕЧЕР., А ЦЕРКОВНІЇ) ІА.Ш НА SOUTHнового на 1928 рік. Довгуючих членів! В И Л К С Б Е Р И , ПА.
"' ЧА СЕІ) МІТІНГ ОБОВЯЗАННЙ КОЖДИЙ вливається вирівнати свої вкладки `" Ж е р т в и на п о в о д я н . в и с л а т и з В ц л к с б е р і д о к р а ю з а несу. Голоснтнсь під 4. 2W „
ЯВИТИСЬ. М. СУХОРОВСЬКНА, сей рік, бо В противнім разі буду 523 TONNELLE AVE., eor. COUNT, R
Ч о м у у н а с н е т а к я к у л ю д е й . $4.
D

СЕКРЕТАІ). .суспендовані. Також взнваеться тих Т у т з а с и л а ю з б і р к у д л я по- ' J E R S E Y U T Y , N. J .


Г П П , І Т Т П О В Т н ТА' Т^І , . , „ „ членів і членкинь, котрі ще не дали Ч о м у з а нас т а к м а л о чути. Х т о Я щ о с ь з н ю х а в п и с ь м о н о с о м
-ІАЬІ-.ІПОР .11. Л Ж . I " - ^ - ! „ - Сиротинець за 1926 і 1927 рік, ШО- з о д я н , я к у з л о ж и л и : п-ні Бо.д
1:ЛІ 0 J

не д а є з б у д у в а т и о д н о п і л ь н о г о і с п р о т и в и в с я т о м у . І кажу
a

рожска СІЧ. ВІД. 2М, повідомлид всіх. ' „_ „ %вин $ З ; п о - $ і : д р . Б о л д в и н ,


ч л и ш
грудин вишлеться збірку до У. Н, Со-
Щ ( Ш С С Л 1 І р і ч я и й м і т і н Г і б о

ш л ю т ь другі громади тисячами У В А Г А !


фронту.
МЃЃІВЃ ВІДБУДЕТЬСЯ В ПЯТННЦЮ, ЯНЯ :ОЗА.Ч— В. Струж, предсѓ Иоснф Ур- т н і ' Я . Н . Б о л д в и и , ' А н н а Д а ц - д о О б є д н а н н я і не б о я т ь с я , т о ДІВЧАТА І ЖЕНЩИНІІ!
, ГРУДНЯ, В ГОДИНІ S-ILL ВЕЧЕР. ОБО-БАН, секр.; П- Турчин, кас. ко, Г. Д м и т р и ш и н , В . Д м и т р и - ' Я с а м м е ш к а ю , як т о к а ж у т ь , Коли ви занадто' худі АБО занадто
КОМ T ВСІХ ЧЛЕНІВ прибути І ННРІВ- ч о м Ч ' ж м и м а є м о б о я т и с я с л а - тлусті, не виглядаєте ГАРНО, ВАШЕ Ц.
ІІ ВСІ СВОЇ ЧАЛЕІ.ЮСТН СЕГО МІСЯЦЯ. НОРТУМБЕРДЕНД, ПА. Бр. СВ. Ми ш и н ; в і д с е б е д о к л а д а ю $ 2 . Є н а п . т е й з і в П л е н з , П а . , а л е з в я - т и ? О Д и н д о л я р с ю д и ч и т у д и це не регулярне,- шкіра ЖОВІА. . .
. ЩОБИ НА РІЧНІМ МІТІНГЎ КОНТРОЛЬ- ХАЇЛ.І. від. 357, повідомляє ВСІ : СВОЇ щена, покріпа во.тоссем, ПРИЩАЧІ:, І',.
;

КОМІСІЯ могла ЗДАТИ ДНІЃ З ЦІЛОГО членів, шо річний міпнг відбудеться се ж е р т в и з О р е н д ж а т а к о ж з з а н и й р о б о т о ю і ц і л и м с в о ї м і н е ' в і д ѓ р и в а є р о л і . С о л і д а р н і с т ь лосси на голові рідке — попробуйте
.v. КОТРИЙ І ЧЛЕНІВ НЕ НИПОННИТЬ в неділю, дня 11. грудня, в-год. 1.30J А н с о и і ї . Г р о ш і переслано д о 'пр`иватним і г р о м а д я н с ь к и м ' і о д и н ф р о н т М А Є б і л ь ш е з н а - нашої найновійшої МЕТОДИ НІ іМі,.
‚ЇХ ЗАЛЕГДОСТНЙ, БУДЕ СУСПСНДОВА- попол.. В Муз Гали н'а Кінѓ ул. Буде
1. КОЖДИЙ ЧЛЕН МАЕ ПРИНЕСТИ ЗІ СО СПРАВОІГАННЕ КАСОВЕ І вибір УРЯДУ ,- О б е д н а н н я . ж и т т я м з в и . т к с б с р с ь К о ю г р о - ч і ц н є я к о д и н д о л я р . Т и м б і л ь - ЛОДЖЕННЯ.'Пишіть сейчас ДО:
10 ЗО Ц. ЗА КАЛЕНДАР У. II. СОЮ.А. 192S РІК. Маємо також кількаиайцять . А н н а З б о р і в с ь к а , мадоЮ. А д ц о я є г о р я ч и м при THE GOKRION COMPANY.
ЯКІІІІ ОДЕРЖИТЬ ЦА. МІГІНГУ. T:. МНОІС ІКІПНХ ВАЖНИХ справ ДО полагодженні ше, щ о я вже й так вислав пару
SB К . . р St.. P. 17, Brooklyn, N. y
ИХ СПРАВ ДО ПО.ІАГОДЖЕННЯ. НЕ кожднй часи обовязлннй прибути Я клонником і нашої газети ‚‚Сво- долярів від Братства до Обєд-
ПРНСУТННЙ-ЧЛЕН ЗАПЛАТИТЬ КАРИ 1 ДОЛ. ЧАС. ТЕОДОР ИЕНТСЛЕЙ. предс; І б о д и " та її н а ц і о н а л ь н о г о иа- н а н н я і к а з а в з а ч и с л и т и д о Є. RAY COMSTOCK I MORRIS GEST
УРЯДНИК 2 ДОЛ. - 1. ГСНЕГА, ІІРСЛС. ВІЗННІ), СЕКР. С Т Е И П Л Е Т О Н , Н. Й .
. КЕЦЕНЮК, КАС; К. ПІ ЛАТ. СЕКР. п р я м у , то п р и к р о м е н і , щ о з с п і л ь н о ї з б і р к и . мають честь пре,ДложіПи нову ВИСТАВ
БЕИОН, Н. Л Ж . ПР. СВ. Арх. .МИХ. Б р а т с т в о Чесн. Хреста в Стей- моєї г р о м а д и так м а л о відомо- І так ніхто не знав д о в ш и й Б А Л І Є В А
БАЛТИМОР, М Д БР. ПРЕСИ. ТРОЙЦІ, ЇЛА. НІ.-. 213. ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО РІЧНІ 1

.ІД. 320, ПОВІДОМЛЯЄ,, ЩО РІЧНИЙ ЧГ.НІ: МІГІІІІ ВИБУДСПС.і ЇЇ НЕДІЛЮ, дня 11-1 І.четои, Н . й . , в і д д і л 2 5 Про- с т е й п о д а ю т ь д о „ С в о б о д и " . час, щ о в л а с т и в о д і є т ь с я з грі-

Прийдіть і огляньте ЦІЛИЙ запас


ІДБУДЕТЬЕИ В ІІЄЛІЛЮ, ДНЯ 11. І РУДНЯ,I ПІДЕМ, І: МИ. 2.10 ІІООВЛ) ЛІНІ, В FBI
АР .: ;, ПО СЛ. БОЖІЙ В ДОМІ ПАРОХІЯ. ЦЕРКОВНІЙ НА I'.VIIL АУЛ. ПРОСИТЬСЯ ВС
з н д і н я , в и с л а л о ч е р е з О б е д и а п - В и х о д и л о би, щ о п о в с і х г р о - ш м и і м н о г і д о н и н і н е з н а ю т ь . CHAUVE-SOURIS
ІІМ. ОБОВЯЗКОМ КОЖДОГО ЧЛЕИЙ ЯІ ЧЛЕНІВ ПРИБУТИ, БО БУДЕ СПР.І'.ПЧ'ІАПІ $ 4 5 . 0 0 на п о т е р п і в ш и х в і д ' м а д а х ж и т т я , щ о в с ю д и є л ю - А ж з д и б а ю к а с і є р а г р о м . С е м е - COSMOPOLITAN THEATRE
ОРТОФОНІЧНИХ ВІКТРОЛІВ НЕЇ. НА СЕЙ МІТІНГ. УРЯД І КОНТР. КО-УР-.ІДПНКІИ І ВИБІР ) РЯДУ Ї'Ї !92Н РІК. що дбають про н а р о д н і н а Ш о п я к а і п и т а ю , щ'о з г р і - Columbui Circle A S9th St., New YORK
НСІЯ ЗДАД`. ТІ. ЕІІР.'.ВОЗДІІННЕ АА ССЙ І`І'` повені в Галичині.
" - ЧЛЕН НІДЛЛІ... КЃ:ІН 50 ЇЇ.. Попул. Попол. Ціни в Четв і Суботи.
Найбільший запас Україн- БУДЕ ВИБІР УРЯДУ НА РІК Г.І2Н. ПІ-І- ах Юрко Бойко, Г . М а н а с т и р с ь к и й , с е к р . с п р а в и та н а м а г а ю т ь с я підне ш м и ? А він к а ж е , щ о о. П а з - Послі дна вистава 17-го грудня
ЛІТІ.СИ ТИХ ЧЛЕНІВ, КОТІМ ЩЕ НЕ ЗЛОЖЛ- сти н а ш у і м і г р а ц і ю в А м е р и ц і д р і й в и с л а в н а в л а с н у р у к у , а Відтак В S . n Fr.ncr.co. Curr.n Tbe.tr.
I ських Рекордів в Ню Иорку. ТП СВОЄЇ ЖЕРТИЙ НА СИРОТИНЕЦЬ У. Н. ФЕНІЦСВІЛ, ПА. БР. СИ: AN. IK Грудня 2в-го.
Л.ЮЗЛ. ЩОБИ ЗЛОЖИЛИ СЕЮ МІСЯЦЯ І ПАВЛА, ВІД. 321. ПОВІДОМЛЯЄ СІ В с ю д и щ о с ь б у д у ю т ь , щ о с ь о б не т а к я к у х в а л и в к о м і т е т . О.
П О З І Р!
СТАРА І ПЕВНА ЧЛЕНІВ, ЩО РІЧНЕ ЗАСІДАННЕ ВІДБУД. Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА. мірковують, над чимсь спільно Паздрій м а в казати, щ о , е п . Б о
противнім разі „ЎДУТЬ су. СЯ ДНЯ 11. ГРУДНЯ, В 'ОМІ МІІ`'-'ЬІІ Одержавєм свіжу краєву
ХТО ХОЧЕ вписатися ДО Бр. РОБЦЯ ЙА РОЗІ ГАЙ І МЕЙН УЛ. ПРОСІ радять і доходять й о якоїсь е в с ь к и й гнівався б и на него, г а ч
Р о б і т н и к и б у ч е р н і Ф і л і н г а ,
ВІЛЬНИЙ. КОРНСІАЙТЕ з НА-
СЯ ЧЛЕНІВ МІСЦЕВИХ І ПОЗАМІСЦЕВИХ
і РО'Т прийти на мкіі-МІ м
згоди. Принаймні-доходять Д О І - j с л а в гроші там, де Я І С Б И B H В И
^ ' Б Р И Н Д З Ю ^
без ріжниці народности, жерт-
ШО`Б КО.ШСЬ НЕ Б;..ІО ‚.ІИІЗНО. ДІЄ І ХАТИ СПРЛІІО.ІЛАННЯ. ЧЛЕНИ ДО ЗГОДИ ТІ, ЩО' МІЖ СОбОЮ НС П О - І в и к л я т і є п и с к о п о м Висилаю яочтою АБО ЕКСПРЕСОМ ІА П .
з а с } д а ю т ь

ННРІАНАТІІ СВОЇ ААЛЕІ.Ю вам повені в Галичині.


50 ІС. А УРЯДНИК 1 ДОЛ. УРЯД. І НЕ^ЇІВШИЙС'Я винні р і ж н и т и с я , б о у в с і х н и х . д . Л І О Є
10tb S T . A AVE. A, NEW YORK.
- ДЕ КАРАНИЙ ЃРОШЕНО. - ВАРТИЙ ВОРО- Довідавшись про жахливу о д н а к о в і політичні п о г л я д и , o-j о т ж е ` т а к е п о с т у п о в а н н е нам для-склепів 20% г
Отворено вечерами. .'ІАКАВЛНЛ, Н. И. БР. ПРЕСВ. БОЮ- .
ЮДИНІ, ВІД. ІДУ. ПОВІДОМЛЯЄ СВ н'х ЧЛЕ-1 ' '
О С Ц Ь
повінь в ГАЛИЧИНІ, п і ш о в я п о д и и і д е а л н а р о д н і й і о д н а і т а
С Е К Р
„ любиться. Бо в с і мо 7 CEO. MYCHUDA,
у т е

ІІВ, ЩО РІЧНИЙ МІТІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ ДНЯ ІЗЕЛІІІ. Н. Д Ж . ТОВ. ПРОСВІТ; між с в о ї х т.оваришів-робітни- с а м а л ю б о в д о с в о г о н а р о д у , j П а з д р і й п о в и н е н з н а т и , щ о е п 1S2S iHVt-TporV'A-... Nortb.m
1. ГРУДНЯ В НЕДІЛЮ, НА І.ІЛИ ПАРАФІ-! , -„, , СВОЇМ ЧЛЕНАМ, ЩО
ІЛЬНІЙ. І, ІОДІІІІІ 3-ІЙ ПОПОЛУДНИ. ПРО- РІЧНИЙ МІТІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ ДНЯ 10. ІРУД-
ЛГ)Г
ків,
Я А Ѓ
щ о п р а ц ю ю
!ІІЛ
т ь у
Ч А
бучерні Ф і - О т ж е і в н а ш і й г р о м а д і є с п о - Б о г а ч е в с ь к о м у м о ж е н е я о д о -
НАЙНОВІЙШІ ЗВІПКИ
ИТЬСЯ ЧЛЕНИ', .ПИТИСЬ НА СЕІІ МІГШІ, БО _ ,, „ 7.,,, „ЕЧІР, В СТОРІ лінга і з і б р а в від них жертви на ре ч и с л о т а к и х с а м и х л ю д е й , я - б а т и с я О б є д н а н н є і „ С в о б о д а "
( Р О Л Ь К И ) НА П Я Н О .І.ІЕМО ВАЖНІ СПР.ІНИ ДО НО.І.ПО.ГЖСНПЯ. І Л,,,,.,-,„. ,;,,RREI-. AVE. КОЖДНЙ ЧЛЕН ПО-
C V 6 O R V I

п о т е р п і в ш и х від повені. Т р е б а кі раді б и п і д н е с т и н а ш у г р о м а - а м о ж у т ь в о н и н е п о д о б а т и с я


ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ
,УДЕ СИР.НІОІДАІПІЕ 1 ВИБІР УРЯДУ НА „„„,.„ „ JP УІАДДНИКІВ Ґ ) У Т 0 ( ) 6 У Д С ULL6 че дає нам спокою. Вона нас ДАВИТЬ
У2.Ч Р. КОТРИЙ ЧЛЕН ИЕ ЯВИТЬСЯ НА СЕЙ JI^S РІК І СІІРАВО.ІДАНІІЕ УРЯДУ, тут зазначити, щ о жертви СКЛА- ду; які р а д о й д у т ь н а з у с т р і ч і о . П а з д р і є в и т а к я к н е п о д о - га каже шукати нам чогось ТАКОГО, де

СУРМА .ІІІІПГ ДІСТАНЕ ПЕРЕСІУППШІ ЛИСТ З "'-І-, КО'.К.ДНГІ ЧЛЕН МАЕ ВИРІВНАТИ СВОЇ ЗА-
ПО:., ЬР.ПСІВА І НАЙ ІДЕ ДЕ ІЮМУ ПО- І ,,
ЮБЗЄТЬСЯ. .МИХАЙЛО Б..ІІІ..). НРЕДС; .„.., ,
„ НЕЯВИВШИЙСЯ ЧЛЕН ЗАПЛА- дали усі, т а к У к р а ї н ц і як і чу- к о ж д і й д о б р і й с п р а в і і я к и х б о - б а ю т ь с я П о л ь щ і і М о с к в і , а л е ча се, чи в фабриках або МАЙНАХ е
К

І „.,., УРЯДНИК 2 ДОЛ. — жинці. Ж е р т в у в а л и п о д о л я р о - лить, щ о н а ш а г р о м а д а с т о ї т ь т о н а с м е н ш е о б х о д и т ь . Е п . Б о - чраця або і цілковите безробіття.


КА )Н Л
малибнсьмо кусник хліба, без ЗГ.ТЯД.

відоѓрані на 4 руки, грають на цілі .ИФАН ЌЎЛІЌОНСЬКИЙ, КАС; ОНУФРІЙ ;І , , Б.ІХОНСЬКИЙ, ПРЕДС; ЯКІВ ЛЕН- ви: їв. Владика, С ВАЧУХ, М. К о - о с т о р о н ь від з а г а л ь н о - у к р а ї н - г а ч е в с ь к и й м о ж е в и к л и н а т и к о -
С1 Н

СТЕДЬКІВ, СЕКР. І ,,. АНДРІЙ ЯВОРСЬКИЙ, КАС.


пяно. Хто бере 5 — одну даром. Хто Ч И К І ССК ;

м а р о в с ь к и й , Г р . В л а д и к а , М. с ь к о г о ж и т т я в А м е р и ц і . І н а с г о с о б і з а х о ч е , ' а у к р а ї н с ь к и й КОЛЬОНІЇ, на передмістю Ф.и і в . ,


бере 10 — 3 даром. Оферта добра КЛІВЛШ.І. О ТОЇ Д. 310. СКРЕНТОН, IIA. TON. НАДЗБРУЧА. КУЗМИЧ, І. КУЗБИТ; п о 5 0 цнт.: б о л и т ь , щ о є з ' ї з д и , є к о н ґ р е - н а р і д м о ж е з н о в а в и к и н у т и ' з і го міста МІЛВІЛ. Н. Д Ж . Кольонія СЯ,
лиш иа короткий ч а с Тих двійок піѓд, """ ВІД. 280, ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ, СВОЇХ ЧЛЕНІВ,
по сторах не продають, купуйте про юри відбудуться в ДІЛЮ, ДНЯ 11-1 що РІЧНІ ЗБОРИ ВІДБУДЎЃЬСЯ В НЕДІЛЮ, І. Л е м ч и к , Г . РАЙТЕР ( Н і м е ц ь ) СИ, а н а ш и х п р е д с т а в н и к і в т а м с в о г о с е р ц я н а к и н е н о г о йо%г це ие звичайна оселя,-яких е'`в Аме-
риці тисячі, в котрих, властителі, крім
І`, ДНЯ. 1-ІЙ Іі ОД. ІПОЃ ІОІЮ.І., І, І...,,, .-. .І. П. цАдна, О ІОДННІ 2-ІЙ ПОПОЛ.,
ому-^Просн ІСЯ ВСІХ ЧЛЕНІВ ПРИОУ ПІ І; ІІОМСШКАННІО У'. А. ГОРОЖ.ІНСЬКОЮ П. Наконечний, ЛУЙ МАРІНА, О. б р а к у є . З а й м а ю т ь д р у г і г р о м а - В а р ш а в о ю є п и с к о п а . Н а ш а о д - віл 16 яѓг правильно зорганізоване а--
сто від видавця. Л Н Я
іатири нічого більше не МЛЌІТЬ, але
48. Ой вишеньки, черешеньки І'" ' НИРІВНАПІ СВОЇ ВКЛАДКИ К.ІЮБУ. 61К .ЧАКАВ.ША ІІВНЮ. ПРОСИП.-'М а с у р а т , Г е о к Н е в і п , М . K O B - J р 1 ш к о л и чи н а ч е в о л я п о в и н н а б у т и п о ш а
Н с л о в о ц С П а в а х
в г в котрім живе около 150 ўкраїн-
еред заручинами) КОЖДИЙ ЧЛЕН М;К ПРИНЕСТИ 1 „ J „ І В ПРИБУТИ НА СІ ЗБОРИ,
^ ручини
50. Українське Весілля, ч. І-ша.. 12
$ Ш
І.ОЇ ;. Ї
Ї.
И.ПІ. Кок
, СИРОЇ
ІУІМ.ДІШ
ННЕЦЬ, : Р - БО БУДЕ ВИБІР Ж С Т
УРЯДУ НА
С Я

1928 рік. НЕ-


C
туй,
X ЧЛЕ
А. Багнал, М . Ф е - д р у г и х р і в н о в а ж н и х , а м и п о - н о в а н а і з л о ж е н и й і з і б р а н и й ських рстнн, де кождий ґазд?, крім
" Ч.ІЕП О - ППМА. --СІ -`` `Р ЯВИВШИЙСЯ ЧЛЕН ЧИ УРЯДНИК ЗАПЛАТИТЬснак. Р е ш т у з і б р а н о д р і б н и м и в о д и м о с я т а к , я к б и н а с т е в с е н а м и г р і ш п о в и н е н б у т и в і д с и також кількь акрів плодовитої денді,
гарного до.-чу і других будників, має
51. Українське Весілля, ч. ІІ-га.. 12 ІІ. СОЮЗА НА РІК 1928. — ГРНГ. СТС- І Д . _ Е. ЃРЕЩУК, предс;
К А Р У В. ДО
жер`твами м і ж с а м и м и Н і м ц я м и . не о б х о д и л о . О б є д н у є т ь с я у- д а н и й т а к , я к с о б і т о г о н а р і д і котрої, плекаючи ярину або годуючи
52. Поправний, ЧАСТЬ ПЕРША 1.01 І БУТННСЬКПЙ, СЕКР. кури, мае гарні доходи.
52. Поправний, ЧАСТЬ ДРУІА 1.0- Крім с ь о г о ж е р т в у в а в В. Б о - к р а ї п с ь к а і м і г р а ц і я , р е ф о р м у - б а ж а є . Ц е є п р я м о сорюмом Праця також на місци, бо коли в ве-
Ті всі весільні за $5.00. гачевський $2.00, а т а к о ж під- е т ь с я , р о з д у м у є н а д т и м , я к п о - д л я н а ш о ї г р о м а д и , щ о б и , о д и іикому місті треба нераз їхати до пра-
ПІСНІ ТАНШ, ЯКІ В И Й Ш Л И І МІТІНГ ИІДБУ- ... місцевих І позамісцевих ЧЛЕНІВ, писдний під себе $2.00. — Р а - л і п ш и т н н а ш у д о л ю т у т в А м е - ' н и ц я м о г л а с о б і Т а к з н а с кпи- ці і годину, а в майнах тільки іти піш-
ки, то з кольонії зайдемо до неї за 20
ПОПЕРЕДНО: 11. І РУДНЯ, О 2-ІЙ Ц. ГРУДНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ РІЧНИЙ л и я
з о м переслано д о О б е д н а н н я р и ц і і т а м за м о р е м , а'іии б о - т и , р о б и т и з а м і ш а н н є в г р о м а по 45 мінут.
ЦЕРКОВНІЙ, 121 ТІНГ ЇЇ ЦЕРКОВНІЙ 1.1.ПІ, ЗАРАЗ ПО І.,.,-
19. Не пора, не пора, А в місті Мілвіл, е вже кілька укра-
20. Розлука, зі СЛОВАМ лениця МАЄ ЯВИ- „Р.Л,І. ПРОСИТЬСЯ ВСІХ ЧЛЕНІВ ИПІІПІСЬ $16.50. Р і в н о ч а с н о з в е р т а ю с я ' в і д т о г о І чи д і й с н о б о - ді, н е в д о в о л е н н є
к т е м о і розбиття.
і`нськнх бизнесів, а можнаби їх ше в
21. Козачок, ПОЛЬКА П ДО ПОЛАГОДЖЕННЯ. БУ. к у є м о ? О ні, це б у л о б и н е с и р а - Ч е р е з т е й п р о х о д и т ь у н а с ин двоє тільки мати, і яка тоді гарна гар-
22. Pax, цях, цях, ДО Т
23. На филях Дунаю,
24. Зазулька. ВАЛЬЦ Н . _ ,
1928 РІК. IK- явивша,
АННА Химяк, СЕКР.; ТЕКЛІ
,ЛИБ,;г^;.:: американських Ў к р а ї н - в -е д л и в о . Н е б о к у є м о м и в і д ні- ш а д о б р а п р а ц я б е з в і д г о м о н у І українські бизнесменќ — правдиве
1

я к о г о о б є д н а н н я , , м и й о г о п р а - Н а в і т ь з а П а д о л и с т о в е С в я т о , українське місточко.
монійна співпраця: українські фармері

25. Вечерниці, ОПЕРА, ЧАСТІ, ПЕРША 1.50 Я ЧЛСІНІЦЯ БУДЕ ЗДАДУТЬ СІФ.ПНГІДАННЕ ЗА ссй рік П О . ц і в з ВіЗВЗННЯМ, щ о б и НЄ з а б у -
26. Вечерниці, ОПЕРА, ЧАСТЬ ДРУГА 1
27. Хрнстос Воскрсс
28. Согласно
1
1
ЧЕНКА. ВІД. 156, ПОВІДОМ.Н
i:
ЧІІСТТ'Р, Н. Й" ТОН. ІМ. 'PAF.' ЧЌИ- ЇЇ E kU:NP:
ПІНИСЯ
^ Z S
ТСОДОР
^ ^
БЕЗ НАВРОЦЬКИЙ,
^
ВСТУПНОГО. НСЯВИВ-
' вали на С т а р ш і К р а ю і „ а тих 'Х^
г н е м о . 1 т і ш и м о с я н а ш о ю с т а в - щ о в і д б у л о с я в н а с 2G п а д о л и
ПРЕДС; Щ О там гинуть, з г о л о д у і хо- н о ю о р г а н і з а ц і є ю , а с а м е О б - с т а , н е м а к о м у з г а д а т и . А т р е б а іластителя земель в українській ко-
По інформації, у всіх висше наведе-
них справах, голоснтнсь на адресу
ЧЛЕНІВ, ШО РІЧНИЙ МІТІНГ .ІІДБУДСТЬСЯ ІВАН С: єднаннєм в Филаделфії. Тільки признати, щ о місцевий дяко- іьопії: 140—
29. Українські Відгуки, ВАЛЬЦ ... В НЕДІЛЮ, ДНЯ 11. ГРУДНЯ, ._ .
30. Там за тихни, за Дунаєм. З ю д у її СТАЛИ їм свої жертви
ДИНІ 2-ІЙ ПОПОЛ., В ДОМІ ТОН. МИКОЛИ жими. м и не в м і є м о п о с т о я т и щ е д о - . у ч и т е л ь З а я ц ь д і й с н о д о л о ж и в ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
сня 1.00 ІШУК, 70S MCLLVAINE ST. ПРО.НТЬСЯ НСІХ ТОП. ЗапороЖ' як між с рв іойї м и так і кчу-
31. Ой під гаєм зелененьким, бра- ІДОМ.ІЯЄ. шо РІЧ- А н д М е л ь н и . "бра з а с в о ї м . І т о м у в н а с в и х о - { т у т б о г а т о т р у д у і г а р н о в и N. Е. 7tb ВС GREEN STREET,
МІСЦЕВИХ І ПОЗАМІСЦЕВИХ ЧЛЕНІВ ПРИЙ- ) 2-ІЙ ГОД. ПОПОЛ
ла вдова лен дрібненький . . . і.ио ТИ НА МІТІНГ, БО БУДЕ ВИБІР УРЯДУ НА д и т ь на т а к е , щ о г р о м а д а п о ш к о л и в А м а т о р с ь к и й С п і в а ц ь -
32. Ой піду я лугом, лугом І.оч. 1928 РІК. ДОВГУЮЧІ ЧЛЕНИ МАЮТЬ НН- PHILADELPHIA. P A
3.3. Любощі, ВАЛЬЦ ЗІ СЛОНАМИ... 1.04 РІННАІН СВОЇ ЗАЛЕІЛОСТН, БО В ПРОТИВ- свому,'а одиниця в другий бік.'кий Кружок та діти, а рівнож
34. Реве та стогне, ЗІ СЛОВАМИ ...
35. Заповіт (СЕРЕД СТЕПУ ШИРО-
Ш НІМ РАЗІ БУДУТЬ CYCNCIIHOIIAIII. МЕЯВИВ- ПОЗІР! BUTLER, РА.! ПОЗІРІ
А т б ю одиницею є наш парох ще й банду. І гроші зібрано
Др. Б. Т Р О И
ШНЙСЯ ЧЛЕН ЗАПЛАТИТЬ КАРИ 1 ДОЛ., А І. ПИРІГ,
кого) 1.25 УРЯЛНИК 2 ДОЛ. КОНТР. КОМІСІЯ ІД Ќ'ТІ, ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ М. П а з д р і й . Я не м а ю н і ч о - н а г о д и с в я т а , т і л ь к и з н о в а не УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ
36. Русалка, МАЗУРКА 9С ЗВІТ ЗА ДРУГОЇ О ПІВ РОКУ. - ГР. ДО-
37. Як зачую коломийку, ЗІ СЛОВ. 1.0С ВИД, ПРЕДС; СЕМЕОН ЧАБАН, КАС; ВАС. г о п р о т и о . П а з д р і я , я н а в і т ь з н а т и ч и не з р о б л я т ь з в н с и л
ГРЕКО-КАТОЛ. ЦЕРКВИ
38. Ой чомуж я не такий, ЗІ 'СЛОВ. Ш НОВАК, СЕКР. .МЕНВІЛ. Н. Д Ж . ТОВ. ІМ.
. ТАРАСА з ним р а з о м д о о с т а н к у п р а ц ю - к о ю з н о в а я к о г о с ь б а л а м у ц т в а .
39. Ой видно село, ПІСНЯ У. С С 1.00 ПІЕВЧЕНКА. ВІД. _ 349, ПОНІДОМЛ В Б О Т Л Е Р , ПА.
ів, але м и м о т о г о , щ о д у м а ю , Видно, щ о в нашій громаді
40. Галичанка і О Україно СИЄВІ
` 41. Бог предвічний, коляда K.LIK'L'TU, О. ТОВ. ШО РІЧНИЙ МІТІНГ ВІДБУ ВІДСВЯТКУЄТЬСЯ то й к а ж у . Б о м о ж е о . П а з д р і й м о г . т а б п і т и р о б о т а . І д о б р е б
. 1.00 ІД. З : І. І І 11. Р`. ЇЇ , 1-ІЙ І
КОПИраТи е п . Б о г а ч е в с ь к о г о і б у л о, як т о кажуть, і п о п о в и
42. Хрнстос Родився, ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ ДНЯ 11-ГО ЛІБЕРТН І `ОЛ. НА ССЙ
словами ГРУДІГЯ В І ОД. 12.40 В ГАЛИ У. Н. ДОМУ, ЇСИ КОЖДНЙ ЧЛЕН, БО-Є ВАЖНГ СПРАВИ СВЯТО УКР. ДЕРЖАВНОСТИ
його боятися, може тремтіти за і громаді, колиб цілком
43. Гандзя, весела т ПА ІІЕСІ 1-1-ІЙ ВУЛ. ПРОСИТЬСЯ ЧЛЕНІВ, ЛО ПОЛ.ИОДЖЕННЯ. БУДЕ ВИБІР УРЯДУ 49Ц FIRST AVE., eor. 3RD ST.
ПРИЙТИ НА СІ ЗБОРИ І ВИПОВНИТИ НА 1928 РІК. ДОВГУЮЧИХ ЧЛЕНІВ` ИРО`- п а р о х і ю , м о ж е п о к а з у в а т и с е - п о т р і б н о не д о с я г а л а н а с р у т е н
44. Ревуха (Ой поїхав Ревуха), В Е Л И Ч А В И М NEW YORK, N. Y.
СВОЇ ДОВІЙ, БО В ПРОТИВНІМ РАЗІ БУДУ'ТЬЧІІЬСИ ВИРІВНАТИ СВОЇ ЗАЛЕГЛОСТИ. НС бе перед еп. Богачевським, ська гнилизна.
ВИКЛЮЧЕНІ З ТОВ. І СОЮЗА, — В. РЕІІУ- Я -. ЧІВ ПЛ ІІІС Ч ЧЛЕН І.ШЛ..ІПІ., КАРИ 1 Д„Л. Роботу виконує солідно. Уміркова-
45. Гречаники (Пішла и ні оплати. Платити можна ратами.

1.00
ЖИКСКНЛ. ГОЛ.; ІЛ. ЛАЗІРКО, КАС: Н. ЗА- -І УРЯДНИК 2 ДОЛ. ХТО ХОЧЕ ВСТУШИИ
ДЕРЕНЬКНЙ. СЕКР. ФІН. В ЧЛЕНИ ЗВОЛНГЬ ПРНЙГП НА МІТ'ІНГ, А
БУДЕ ПРИПЯТНЙ БЕЇ ВСТУПНОЇ О. — ІЛЬКО^
КОНЦЕРТОМ
вірним к о н к о р д а т н и к о м і ру
т е и ц е м , але з т о г о щ е не в и х о
И о с и ф КатульКа.
Через 10 літ знають мене за пильне
виконування механічної роботи в
ОБСЯГУ
ЦІИІНРА, ПРЕДС; ІЛЬЌО ЛССИК. КАС; д и т ь , щ р б и ці'ла г р о ' м а д а п о д о -
ОЛІЕН, II. П. ТОВ. .‚АП. СІЧ, ВІД. 263.
Звійки висилаємо за готівку або С. О. ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ МІСЦЕВИХ І ПОЗАМІС- ДМИТРО ФЕДИНА, СЕКР. В НЕДІЛЮ, 11. ГРУДНЯ 1927
б а л а н а о . П а з д р і я . В і н КОЖЕ
ОГЛЯДИНИ П;
-D.-— Хто пришле нам адресу властїі- ЦЕВИХ ЧЛЕНІВ, ШО РІЧНИЙ МІІІНГ ВІДБУ- Рентгена (
теля автоматичного пяна дістане ка- ДЕТЬСЯ В НЕДІЛЮ, ДНЯ 11. І РУДНЯ, О ГО'Д. Ф Р В Н К Ф О Р Д ФІЛАДЕЛФІЯ, В Ц Е Р К О В Н І Й Г А Л И . н а в і т ь не л ю б и т и ' ' „ С в Ь б Ь Д и " , а
лендар на рік 1928 даром. Ціиа ка- 2-ІЙ ПОПОЛУДНИ Х ВЛАСНІЙ ГАЛИ ПРИ ТОВ.
лендаря 30 цеігттв.
І РІФФІН УЛ. ОБОВЯЗКОМ КОЖДОГО ЧЛЕ НІДОМЛЯЄ ВСІХ СВОЇХ ЧЛЕНІВ, ЩО
НА Е ЯВИТИСЬ НА СІМ МІТІНГЎ, БО БУД, НПН МІТІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ дня 11. гру
ІМ. ЛМ. ВІТПВГЬКОГО. ІСД. 2Г,Я,
П о ч а т о к о ѓ о д . 7-ій в е ч е р о м Ѓ л`е в і н lie м о ж е не` д о і з в Ь й и Т и ці-
ЛІЙ г р о м а д і її л ю б и т и . О т . П а з -
подяка
Хто з Українці НА пропіннїї або в Б,ПАТ,) СПРАВ Д-І ЇВ.ЛАГОДЖЕННЯ. МА CIN В НЕДІЛЮ, О ГОДИНІ У-Л, II ,П,, , П р о с и м о всіх місцевих Уќрат ПЕТРО ЯРЕМА
дрієви може бути похвала від Я низше підписаний складаю
Hjo Порќу хоче купити пяно, защади- МІІІНГУ КІ.'ІГР. КОМІСІЯ ЗДАСИ, СПРАВО.! ЦЕРКОВНІЙ. БУДЕ ІИБІР УРЯДУ І 192S ЇНЦІВ б е з р і ж н и ц і в і р о і с п о в і д а и - УКРІНСЬКИИ ПОГРЕБНИК
TH 200 Долярів і дістати в ПРЕЗЕНТІ ЛІ'ПНЕ З БУДОВИ ІЛЛІ ЃА ВНБСРССЬ ПО РІК " ия п р и б у т и н а с е й с в я т о ч н и й
еп. Б о г а ч е в с ь к о г о з а т е , щ о с е р д е ч н у п о д я к у Г о л о в н о м у У-
ВИЙ УРЯД НА ПІ2Н РІК. ДОІІГУКІЧІ ЧЛЕ І, ЩОБ ВНРІВНАЛН п р о й о г о п а р о х і ю н е м а н і ч о г о р я д о в и У. Н . С о ю з а з а у з г л я д -
НИ МАЮ 11, ИПРІШІ.І`.И СВОЇ ВКЛАДКИ. СИ ТИХ ЧЛЕНІВ, КОТРІ ІМЕ КОНЦЕРТ. 2
В ПРОТИВНІМ РАЗІ БУДУ 11, СУСПСНДОІІА ТВИ НА СИРОТИНЕЦЬ, В в „ С в о б о д і " , а л е ц е в с е не му- неиия м о є ї п р о с ь б и й у д і л е п -
НІ. МЕЯВИВІПНЙСЯ ЧЛЕН ЗАПЛАТИТЬ КАРУ ТИ НА ТІМ МІІІПГУ. НЕЯВИВШИЙСЯ Заряд. с и т ь б у т и і не є п о н у ѓ р у па- ня мені з а п о м о г и з „ Ф о н д у За-
1 ДОЛ., А УРЯДНИК 2 ДОЛ. — Г. ПІ ЗАПЛАТИТЬ КАРИ 0 Ц.. А УРЯДНИК 1
;

SICHOWY BAZAR, СЌАЛЬНИЙ, СЕКР. - М. ОРЛЯК, ПРЕДС; С. ГЛЗДЧУК, СЕКР.; р о х і я н а м о.. П а з д р і я . І о т е є в л а - п о м о г о в о г о " у с у м і $ 6 0 . Є с е
І. ДУЛСБА, КАС. ПОЧТОВА СКРИНКА сне х о ч у я т у т піднести. Я х о - в ж е т р е т а з р я д у з а п о м о г а - я к у
SURMA BOOK A MUSIC CO., Inc., ЗАНЕМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
ВУНСАКЕТ. Р. АП. ТОВ. ІМ. ІВАН: від Укр. Демократичного Ќлюбу. чу з а з н а ч и т и , щ о в н а ш і й г р о - я о д е р ж а в в часі моєї деівголі
1 0 3 AVE, A., NEW YORK, N. Y ФРАНКА, ПОДАЄ ДО ВІ.ММ.І „СІМ ЧЛЕНАМ, ВЕСТ ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. ПОВІДОМ- В BRONX. BROOKLYN, NEW
ЛЯЄГЬСЯ ЧЛЕННІ ГОВ. ЗОРЯ, ВІД. .ЙО. ШО Г. ВІДИОВІДІҐ НА ЛИСТОВІ ЗАПИТИ В м а д і є д о б р і л ю д е , щ о д і й с н о YORK І ОКОЛИЦЯХ
ШО ЗАІ.ІЛМН ЗБОРИ НІДБУДУТЬСЯ У ЦЕР- РІЧНИЙ МІТІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ 10. ГРУДНЯ, СПРАВІ БЕНКЕТУ У. Д. К., ЯКИЙ МАЕ ВІД- т н о ї н е д у г и . У. Н . С о ю і є д і й
КОВНІЙ ГАЛИ, .ДНЯ II. ГРУДНЯ, О ГОДИНІВ СУБОТУ, О ГОД. Б.Ю ПЕЧЕРО-. БУТИСЬ В НЕДІЛЮ, 15. СІЧНЯ 1928 Р. ПРІ д б а ю т ь з і щ и р о г о с е р ц я п р о с н и м ' б а т ь к о м д л я т и х ^ о на 1 2 B E . 7th S T R E E T ,
2-ІЙ ПОПОЛ. І ІРИСУ ППСП, КОЖДОЮ Ч.К`-7730 BREWSTER AVE. ПРИСУТНІС: N E W Y O R K CITY
ПА НА ЗБОРАХ ОБОВЯЗКОВА, БО БУДЕ ВН- ДОГО ЧЛЕНА КОНЕЧНА, БО Є МНОГО СПРАВ 66-68 EAST 4th ST.. MANHATTAN LYCEUM' НАРОДНУ СПРАВУ. Д Б А Ю Т Ь І П Р О л е ж а т ь д о н ь о г о . Ж е л а ю і т о м у І
БІР УРЯДУ НА I92S РІК ТАКОЖ ВЗИВ.ІЕСЬ ДО їв ЇЛИ ОЛЖСІПІЯ. БУДЕ ВИБІР ІРНДУ HILL, NEW YORK. КОМІТЕТ БЕНКЄТУ ЗА-. „ Д ,, Г- Г
ПІ Telephone: Orchard 2568
ЦО ЗАМОВЛЕННЯ СТОЛІВ ДЛЯ БІЛЬ- СирОТИНЄЦЬ У . Н . С о ю з а . Д б а - , й о м у п р и д б а н н я я к н а й б і л ь ш е І
ЧЛЕНІВ,Щ „БИ БОДАЙ ПА ТІ ЗБОРИ ПРИ- ПА РІК 1928. ПРОСИТЬСЯ ПРИИССІИ НОВНД
ВС.ТН ХОЧ РАЗ В РІК ПО ОДНОМУ -ЧЛЕНИКИ ЧЛЕНІВ. ЯК БУДЕ 10 НОВИХ Ч-І",,І,І Т, РТКІВ БУДЕ МОЖНЛ ПОЛАГОДИТИ ю т ь п р о П а д о л и с т о в е С в я т о і ч л е н і в , б о в і н в п о в н і на ц е Х з а
ДО НАШОГО ТОВ., КОТРИХ ПРИЙМЕТЬСЯ ТОВАРИСЬКА КАСА ЗАПЛАТИТЬ ЛІКАРЯ! - ' -.-^
2.30 ДО 7.30 печсром, В,1
‚..Л, ВЕЧЕРОМ, _3_. . . , І Г,- —
БЕЗ ВСТУПНОГО. СЕКРЕТАР. АНДРІЙ МАЦЬКЕВИЧ, ПРЕДС; ИОСНФ На-
ВРОЦЬКИЙ. КАС; Михайло Черкас, СЕКР ^^о%ШЬЇ^І^ШШБ^
згаданий. В день Бенкету "РО ПОМІЧ ПОТЄрПІВШИМ в і д Пб- j С л у г у є . В і н ВЖЄ о б т е р НЄ ОІНу
3 РУ В Є Н І Я к п о Д Г И Х
г р о м а д а х с л ь о з у н е щ а с л и в ц е в и , опупде-
ДАРОМ ТЕРПЛЯЧИМ
1928Р. НОРТГЕ.МІГГОН. ПА. ТОВ. СІЧОВІ
С.'ІИ.ІІИІ, ВІД. 44, ПОВІДОМЛЯС, ЩІ
.звернені не пізнійше як до 20-го сего т а к
ЗА ВИДІЛ У. Д. К.
і у І нас в и б р а н о навіть ному від всіх, д а ю ч и й о м у я к
поважаннем. С п і л ь н и й К о м і т е т д о с п р а в и м а т е р і я л ь н у т а к і м о р а л ь н у п о -
284-7 p
ПАВРОПУКШУ
НИЙ МІТІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ в НСЛІЛІС Володимир Юрковський. д о п о м о г и поводянам. У х в а л ^ и і ч - Кличу т о м у до тих, щ о C A P A O на пробу І книжку про
Найновійші ` Українські 4
" ГРУДНЯ В 2-ІЙ ГОД. ПОПОЛУДНИ, _ ПРОПЎЌЛИНУ ЦІЛКОМ безплатно.
Р У Р- прявосл- ЦЕРКВИ иа НЮПОРТ Н К й о І п е р е в е д е н о 15 ж о в т н я У - н е ' н а л е ж а т ь д о У . Н . С о ю з а , СТЎАРЃА PLAPAOPAS е чимось ин
_ сім мітінгў. Буде справа-Сиротинші, Евсню.Всі - ЛСНН ОБОВЯЗАНІ ПРИЙТИ НА к р а ї г і с ь к и й Т е г д е й і з а р а з о м ^-1 щ о б ^ в с т у и а л и в й о г о ' ч л е н и , а им від п а с а Є се медичний збірник,
УРЯДНИКИ ЗДАДУТЬ СВОЄ ікий приліплюється сам, щоб сильно
І ВІІБФ 1.O..UI0 ІГ..А) .... К..М - - справозданне
"` по чім буде вибір уря-І
Л
х в а л е н о о д н о г о л о с н о ; щ ^ б и г о л о в н о н е х а й в п и с у ю т ь " д о іе ржати ну т р е т і ост И в животі - Не-
воїданне коитр. комісії. Неявившийся ду НА 1928 РІК. - Стефан Кудрик.`пр. 1
з а в ч а с у і п р о к о м і т е т і Про в с ю н ь о г о с в о ї х д і т е й , б о на д і т я х ПАСКІВ, СПРУЖНН або спряжок. ТО-
член зплатнть кари 1 дол., а у р и п и і Л. ЛенчуК, КАС; П. Ленчуќ, писар. чу не зсувається, не тре тіла і не гне-
2 дол. Кождий чл`ен ‚має вирівнати н а ш у р о б о т у п о в і д о м л я т и т о ч - п о л я г а є р о з в і й і п о с т у п У. Н . ге кости званої „РИЬЄЗ". Тисячі ОСІЛ
СВОЇ вкладки за сей р і к : И о с н ф
Гоменкік, предс; Іван Сенчук, к а с ; АМСТЕРДАМ, Н. И. Тов. ім. Івана но „ С в о б о д у " . Але Т О Г О не ви- С о ю з а . — Іван К р е н ц і г л о в а , ЛІЧИЛОСЯ В ХАТІ успішно, ие опускаючи
ФРАНКА, ВІД. 266, іювідомляе своїх Денної праці І успіх був навіть в най-
5 Иосиф Крохмалюќ, секр. к о н а н о я к с л і д , (бо в н а с я к о с ь ч л е н в і д . 3 4 1 , ' У . Н . С р Ю з а , Клі гірших ВИПАДКАХ. Мягкий наче аксаміт,
ЧЛЕНІВ, ШО МІСЯЧНИЙ мітінг відбудеть-
. ВРИДЖПОРТ. КОНН. Тов. Укр. Січ. ся в неділю, ДНЯ 11. грудня. О ГОЯ'-ИІ в с ь о н и ш к о м - т и ш к о м , в с ь о се- вленд, О. ЛЕГКИЙ ДО УЖИВАННЯ, не дорогий, иа-
Ю-ТІЙ рано, в гали церковній пра Пу- городженнй ЗОЛОТИМ медалем і пер-
від. 59, повідомляє всіх своїх членів і .юскп ул. На порядку нарад е важні кретно. А нарід тим обурений. шою НАГОРОДОЮ. Процедура лічення
_ членкннь, що річний мітінг відбудеть- справи; БУДЕ ТАКОЖ вибір уряду на От на Тегдей я с а м стратив! НАТУРАЛЬНА, ПОСЛІДОВНО, ПАС стаеться
ЙЉЧг^
1 0 г р у д І , я г а л и
JVA.1 її І"" ' " Церковній, 1928 рік. Обовязком кождого члена Е непотрібним. Удовіднимо то, шо го-
ІШгЄНДАРІ НА ТВЕРДЩ ПАПЕРИ. ? ПРИБУТИ на мітінг. Будемо прннимати J цілий р о б у ч и й день і х о д и в з)

Д А РІВНА"
АОРИМО, ПОСИЛАЮЧИ ВАМ пробну
5 ї Я ААВИВ^"ГГ" "ДЬ`ТУКО — рья. ^ точно'на час. Контр. комісія здасть НОВИХ членів, тому хто з.членів мае 7. д і в ч а т а м и п о с в о ї м п л е й з і з а PLAPAO ЦІЛКОМ ДАРОМ. Напишігь
0
S S L ^ І - ^ ^ З ^ ' ^ " ^ " —У'- S справозданне, а урядники кождий з інакомих, котрі не належать до Сою- СВОЄ НАЗВИСХО І адресу ВА купоні і
збіркою, Так само поступали й
У ^ К КІШТ., ІЬКЮ?. ВДІТ^О СЕЃ Оеібиа.-Кождий член отримає калеіі- за, повинен привести ЇХ на МІРНІ. —
8

ГІТДНТСТЬ ВИШЛІТЬ ПОЧТОЮ ДНЕСЬ. 257,69


-18. лар за доплатою -30 її. Вгдемп ппиіш- ). Базарннцькнй, предс; Т. Сюрко другі громадяне. І зібрали ш к і
"В- мати нових членів без вступного, т о -
секретар. PLAPAO LABORATORIES
над $300. З і б р а в с я Спільний- ОЛЬГА К О Б И Л Я Н С Ь К А
му кождий член повинен привести хо'ч 3071 STU.RT Bide., ST. LOUU, Mo.
т"с одного нового члена. Т.пелішні чле- Комітет, щ о складався з МЩЧ??
Імя 1 ивзввско „
.: KULYNITCH PRINTING CO " J " н 0
вписати свої діточкн до д К О Ж Д І И У К Р А г Н С Ь К І П Х А -
, , , I H i
представників і агідно ухвале-
Н С о ю : , а
^IARBTHSTMOR, NEW YE-TR м v 5,: - — Іван Глива, предс-'в! Ч ПОВИННА НАХОДИТИСЬ MSVOBODA- АЇРЕСВ .. #

NEW York. N.Y. Підлуський, кас; Мих. Галькевнч. фін но, щ о г р о ш і м а ю т ь б у т и в и -


секр. ' ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА". слані д о к р а ю ч е р е з О б є д н а н - ПО чта П
83 GRBND-ST, JERTEY CITY, N. J . 'вўВІДВОРОТНА
PLAPAO беааллтво.