You are on page 1of 4

SVOBOD A

DALIY

 

UKRAINIA N

АМЕРИКИ .

OFFICIAL

ORGAN

O F TH E UKRAINIAN

NATIONAL

ASSOCIATION,

la c

4 . 287. Джерз и Ситі , H . ДЖ. , субота , 10. грудня
4 .
287.
Джерз и
Ситі ,
H .
ДЖ. ,
субота ,
10. грудня
, 1927.
15-мсіячна службаУпольщі. військова
Jersey City, N . J. , Sautrday,
МЕКСИКАНСЬКИЙПРЕЗИДЕНТ
VOL .
XXXV .
NO.
287 .
ХЛЮБОРОБСЬК А
ОПОЗИЦІ Я
ЛЬВОВЯНЕ
мяс о
З
і
ПРОТ И
НОВРГ О
ПРЕМІЄР А
ЇЛИ
здохлог о коня.
СТАЛІНПРЕДСКАЗУЄСВІТОВУВІЙНУ.
ПРОСИТЬЛИНДБЕРҐАДОМЕКСИКА
БРАТІЯНУ .
ВАРШАВА .
Польськ е
міиіс-
Львівськи й
Бронисла в
НОВІ РИНКИ ДЛ Я
терств о
військови х
спра в
опра -
БУКАРЕШТ ,
7. грудня .
О-
Мєчковськи й
тог
гадки ,
щ
о
ПРИЧИНО Ю
0
БУД Е
БОРОТЬБ А
З
А
цювал о
новелізаці ю
обовязую -
творен о
ту
т
сесі ю
румунськог о
ЗЛУЧЕН І
ДЕРЖАВ И
ГОДЯТЬС Я
Н
А
УРЯДЖЕНН Я
„ЛЕТ У
кінське
мяс о
таки й
сами й
N
ЗБУТ У
ТОВАРІВ .
чог о
тепе р
закон у
ігро
заѓ .
він-
парляментў .
Голов а
Народнь о
сма к
щ
о
й
різни к
е
ма є
волове . Далі ,
мі ж
а
щ
о
не-
МОСКВА ,
і
відбувавшихс я
нов у
8.
грудня . —
оди н
партії,
комуністично ї
бесіді
й
.
Сталіќ,
з
большевицькн х
ськов у
стужбу .
Новел я
ма є
мі-
доброї ВОЛІ" .
Хліборобсько ї
парті ї
Ман ю
з
а
ма
велико ї
ріжггиці
конем
лідері в
секрета р
комуністично ї
виголоси в
бесід у
н
а
стггтгг
6 0
змін ,
щ
о
торкаютьс я
атакува в
у
ђСтрій
бесіді
новог о
убити м
і
здохлим .
З
прода ж
сам е
збора х
партії ,
у
які й
пред -
60 уступі в
закону .
Найважніш і
премієр а
Братіяну .
У
дальш і
таког о
мяс а
у
форм і
вуджени -
сказу є
світов у
війну. У
свої й
заяви в
Сталін,
щ
о
МЕКСИКО .
8.
грудня .
Плютарк о
Еліяс
Каес ,
президен т
змін и
мают ь
основуватис я
в
свої й
бесіді
домагавс я
Ман
ю
нгг
діста в
ві н
місяц ь
арешту ,
н
а
передодн і
революції .
мексикансько ї
републнкн ,
написа в
лист а
д
о
американськог о
цьому ,
щ
о
побі р
д
о
військ а
безпроволочного ,
розвязанн я
100 втрати в
зол .
гривн и
й
пра -
європейськ і
капіталіст и
в
силу, революційн і
парлямент ў
і'ѓ
розписани й
но -
летуна
Чарлз а
Линдберґа ,
в
якім
просит ь
йог о
приїхат и
д
о
відбуватиметьс я
в
осені,
а
не
як
во
на
5
місяців
торгуват и
мя -
фил і
більш е
поширюються .
т
е
неминучо ю
є
сві-
вих
виборів ,
т
а
заявив ,
гцо
ти
м
Мексика
т
а
запевня є
йом у
добр е
прнкяття .
дос і
в
травн і
й
червні.
Призна -
сом.
тов а
Европ а находитьс я
Хоч
щора з
революці я
Відні, загальни й
й
нов а
світов а
соціально ї
зросл и
Чере з
війна.
в Англії, демонстраці ї
Недавн і заворушенн я
у
них
здібним и
д
о
чинно ї
служ -
покаж е
правительство ,
щ
о
ру-
Линдбер г
мавб и
вступит и
д
о
Мексика ,
їдуч и
д
о
Гавани .
ррай к
п
о
цідім світі
з
мунськи й
нарі д
стоїт ь
з
а
ним.
Американськи й
уря д
годитьс я
на
так у
подоро ж
свог о
найслав -
бгг
будетьс я
'зара з
і
з
комісі ї
поширенн я
ко
-
РОЗЮШЕНИ Й
БИК .
нійшог о
летуна ,
вважаючи ,
щ
о
так а
гостин а
моглаб и
немал
о
пересилат и
д
о
полків , так
я
к
то
йом у
відпові в
преміє р
Бр а
причинитис я
д
о
заведенн я
мирни х
відноси н
мі ж
Злученим и
бул о
за
російськи х
часів .
Нове -
тішѓу,
яки й
сказав ,
щ
о
хоті в
Причино ю
ново ї
світово ї
війни,
після
гадк и
Сталі -
Розюшени й
би
к
уби в
і
стр а
Державам и
а
Мексиком .
л
я
ма є
передбачуват и
змін у
коаліці ї
з
Народно-Хлібороб -
на,
буд е
капіталістичні держав и
продукуют ь
під
тува в
господаря .
Сталос я
це
в
процедур и
уділюванггя
відро -
сько ю
Партією ,
щоб и
показат и
ЗА СПРАВУ ПРОГИБЩН.
теперішн ю
причини страчений Саќка Й Ванцетті, е доказо м
муністичног о руху .
вибух у
обставина , що
пор у
далек о
більше ,
як
вон и
можут ь
збут и
й
том у
селі
Закрен т
під
Варшавою .
чень,
а
сам е
відроченгвл
студію -
державн у
єдніст ь
пере д
за
гра
ДАЄ
ПІВ
МІЛІОН А
ДОЛЯРІ В
Н
А
„СУХЕ "
ВИХОВАННЄ .
мусит ь повстат и
нов а
боротьб а
з
а
ринк и
збуту .
Тамошни й
господа р
Едвард )
ючо ї
молоді ,
тим ,
гцо
сам і
одн і
ницею .
Дальша
,
як
домашн я
1287.70
ВАШИНГТОН ,
8.
грудня . —
Антнсаяунов а
Ліга ,
головн а
Ро'ман
ма в
буга я
й
пішо в
д
о
се„мировеписьмо"вислано нови, який обіцяв ДАТИ ВДІПОВДІЬ премєірови Н А БОЛДВИ нього
БМЩІ В
ЗАПРИСЯГЛО НЕ БРАТИ
ОРУЖЖЯ
Д
О
РУК.
вдержуют ь
родин у
і
т.
д.
Бу -
загранична,.політик а
но -
прогибіційн а
організаці я
подал а
д
о
публичног о відома , що
во-
стайні,
.що б
дат и
худоб і
їсти.
детьс я
признават и
відроченн я
вог о
премієр а
буд е
так а
сама ,
на
дістал а
пі в
міліон а
долярі в
ві д
С
Се .
Кресге ,
властител я
В
стайні,
в
окремі й
переділці,
однораз`ов о
на
вес ь
час, а
не
я
к
йо'го
покійног о
брата ;
ЛОНДОН, 8.
крамниц ь
5
і
10
центових , на
те ,
щоб и
Виховати,
американсь -
стоя в
величезни й
бугай .
Кол и
бул о
дос і
лиш е
на
оди н
рік,
крім
сьог о
Румуні я
буд е
стара -
грудня . —
Премієров и
Болдвннов и
вручен о
кнй
наро д
д
о
зрозумінн я потреб и
прогибіції . Ліг а
пода є
рів -
Ромагг
увійшо в
д
о
переділк и
з
що
вимага є
кільк а
разі в
роз -
тис я
ввійт и
у
тісніщ і
зносин и
з
пропамятн е письмо ,
128.770 бритійським н
горожана -
ночасно ,
щ
о
друг і
жертводавц і
підут ь
скор о
за
першим .
ведро м
наповнени м
січкою ,
бу -
глядат и
т
у
сам у
справу .
Ка -
усім и
державами ,
бе з
огляду ,
мн.
які заприсягли ,
щ
о
не
сповнят и
ніяко ї
військово ї
Жіноч а
Юні я
Тверезостгг
видал а
з
нагод и
Різдв а
рецепт у
гай
кинувся
на
него .
Рома н
чи
вон и
належат ь
д
о
румунсь -
жуть ,
щ
о
ча с
служб и
у
служби ,
та
не
возьмут ь
оружж я
о
рук.
Згадан е
письм о
підпи -
для
вироб у безалькоголічнн х
„пончів' '
(напитків) .
У
сей
спо -
скор о
вискочи в
з
переділки ,
а-
буд е
скорочени й
д
о
15
аліянтів ,
чи
иі.
Пр и
голо -
сал о
богат о
Війни.
Преміє р
Болд -
сіб
організаці я
хоч е
підкопуват и
алькоголіз м
з
нагод и
свят .
військ у
місяців . ; к н х
суванн ю
ле
не
ма в
час у
з
а
собо ю
зало -
парлямен т
значно ю
вин
ма є
відповіст и
підписан е
будут ь
д
ветерані в недавньо ї Світово ї
й
н
а
се
меморіял .
Авторо м
згаданог о
„Ми-
Американськи й
Jit
ѓіон
постанови в
перевест и
сере д
свої х
жттти
жердк у
і
буга й
побі г
за
'
ровог о
е
у дипльоматнчні й
партії.
письма "
Арту р
Понзонбай ,
щ
о
чере з
9
літ'бу в
заня -
більшост ю
висказа в
вотум'до -
членів
пробн е
голосованн є
на д
справо ю
прогибіції .
ПОЯВ А
ВЕЛИЧЕЗНО Ї
КОМЕ -
ним.
Рома н
вибі г
на
подзір є
ѓі
тий
служб і
а
тепе р
належит ь
д
о
'симпатинів
вір я
новом у
кабінетови .
ТИ
В
АВСТРАЛП .
старавс я
дес ь
скрнтися ,
ал
е
за -
робітничо ї
СТУДІНЬ ТА ВІТЕР УБИВАЮТЬ 12 ЛЮДИЙ.
раз
в
слі д
з
а
ним
бі г
бугай .
Відмов а
військово ї
служб и
у
сім письмі
опираєтьс я
не
н
а
КЕМБРИДЖ .
3
Мелборн а
ПРОТИМАДЯРСЬК І
ЗАВОР У
Врешт і
Рома н
опинивс я
в
роз і
„внутрішні м
переконанн ю не
ближнього" ,
ал
е
н
а
пе -
в
Австралії' доносять ,
щ
о
та
м
трикораблі розбилися Н А ОЗЕРАХ .
ШЕНН Я
РУМУНСЬКИ Х
СТУ -
подвір я
т'і
н
е
ма в
вж
е
куд а
вті -
реконаніїю,
щ
о
непорозумінн я
повинкос я
появилас ь
перш а
комета ,
як
у
.
ДЕНТІВ .
кати ,
б
о
з
одно ї
стороніѓ
внс о
полагоджуват н
мирови м
Се,
щ
о
Болдви к
згодивс я
від -
можн а
бачит и
голи м
оком .
З
а
кий
мур ,
а
з
друго ї
стіна
повісти
на
сей
меморіял ,
який
часі
війни уважаноб н
держав -
кільк а
тижні в
згадан у
комет у
БУДАПЕШТ ,
7.
грудня,
У
ШИКАГО ,
8.
грудня . —
Вітер ,
щ
о
осягну в
скоріст ь
75
мил ь
стодоли .
Він
вхопи в
з
земл і
я-
ною
зрадою ,
свідчить,
переконанн я
ду -
можн а
буд е
бачит и
т"т
у
нас
місті
Ораді я
Маре,
щ
о
давній-
на
годину , та
сильн а
студінь,
щ
о
навістил а
ціл у
середи ў
части -
,
кийс ь
дручок ,
плечам и
оперс я
же
поширилис ь
убиват и
всі інтернаціональні
судом .
в
щ о актимілітаристичн і
Великій
у
Британії.
Америці.
ше
належал о
о
Мадярщнни ,
ну
Злучени х
Держа в
т
а
Канади ,
причинил и
смерт ь
12
осіб .
Ві -
о
му р
і
дручко м
з
ціло ї
сил и
у-
відбувавс я
румунсь-,
Подібн і
„Миров і -письма" мают ь
циркулюват и
у
Злучени х
трюг а
затопил а
н
а
Велики х
Озера х
3 бзерггі
корабл і
з
усе ю
ї
х
американські ідуть до совітського фармері
СОЮЗА.
д
конгре с
і студенток .
щ
дари в
буга я
п
о
голові .
Ал е
у-
ких
студенті в
В
ча-
Держава х
і
Німеччині.
`
залогою .
Друг і
корабл і
находилис я
в
подібні й
небезпеці .
д
а
р
бу в
з
а
слаби й
і
лиш е
роз -
сі
поход у
студентів ,
о
відбув -
Температур а
місцям и
дійшл а
д
о
5 3
степені в
иизч е
зера .
дрочн в
щ
е
більш е
бугая ,
кот -
ся
в
неділю ,
поча в
хтос ь
кри-
КОМУНІСТИ'ЗА ТОРГОВЕЛЬНИМИ
ВЗАЄМИНАМИ
р
и
й
рогам и
приби в
Роман а
д
о
чати :
„Би й
Мадярі в
і
Жидів" .
КОШТИ
стіни.
Він
окрівавлени й
пов а
З КАПІТАЛІСТАМИ.
С
е
й
окли к
спричинив,
щ
о
сту-
-
`
1
1
^
'
ФОРД`ПР О
АВТОМОБІЛЯ .

ДІТРОИТ ,

Мишиген ,

приготовани й

йог о

100

міліоні в

банків .

25 0

с

міліонів .

Т

а

е

йог о

не

КЕМДЕН ,

Ню

хлопчина , стріли в

робітниковѓ і

револьвером ,

о

с

ю

сум у

ґа -

кош-

з і щ е
з
і
щ
е

осталос я

Ю ЛОНДОН.' — Сюди прибули фармерів американських і тобітннків
Ю
ЛОНДОН.' — Сюди прибули
фармерів
американських
і
тобітннків ,
які
їдут ь
д
о
Совіт -
;ьког о
Союз а
дл я
зорганізо -
запн я
та
м
хліборобсько ї
ко -
j
іьоггії.
Провіднико м
ти
х
еміґ-
`антів
є
бостоиськн й
столя р

Карло Пултур . Англійськ і тиси

повідають .

щ

о

вон и

тахочут ь

мерів

називают ь

вернутис я

пошукувачам н

згаданих

о

„раю "

гкуазного пекла".

ливс я на землю , а буга й зовсі м дент н кинулис я на
ливс я
на
землю ,
а
буга й
зовсі м
дент н
кинулис я
на
католицьк і
стратува в
йог о
й
поора в
рог а
жидівськ і
ІНСТИТУЦІЇ
Т'І
почал и
ми.
Сусід и
з
трудо м
злОвили
бит и
католикі в
сень, тими ,
присутни х
та
м
Мадярі в
розюшеног о
бика ,
а
Рома н
п:
і
Жидів .
Після
доне -
шов
гризт и
землю .
щ
о
більш е
заохочу -

д

ва.ли

д

о

пролив ў

ќрови ,

були

румунськ і

ворушен ь

сплюндруван о

студентки .

убит о

В

4

мадярськ і

часі

за -

особи ,

жи -

й.

часо-І

фар- j

небаро м І дівськ і

„бур -

й

рабігга,

клю

об

б

і

и

синагог и

,

ді м

начального

ќатоли -

іѓ

8.'

д

долярів .

конгресдомагаєтьсяскрпілення КАПІТУЛЯЦІ Ї опозиції в комунсітичнйі совітськоїармії ПАРТИ.

й

МОСКВА, ' 8.

відбуваєтьс я

сам е

ству, щоб и

лістичннми "

грудня . — в

Москві ,

комуністично ї

Конгре с

поручи в совітськом у

торговельн і

рівночасн о

армію .

конгре с

Делегат и

правительств а

й

взаємин и

поручи в

одноголосн о

висказал н

старалос я навязат и

державами ;

скріпит и

теперішн ю

шоб и

червон у

програм у

партії ,

правнтель -

„капіта -

прави -

одо -

дома -

з

щ

о

правительств о

працювал о

діяльност и опозиції , то з

д

о

конгре с принципами , щоб и сво ї організаці ї случа ю

дальш е

над

внсказавс я

удержання м

з

а

тим,

грудня .

вироб у

- А Генр і Фор д заяви в новог о модел ю авт а
- А
Генр і
Фор д
заяви в
новог о
модел ю
авт а

Він

б

о

мусі в

узят и

банка х

в

зетярам , що

тувал и

свої х

готівк и

збіднило ,

француськии науковий! ЖУРНА Л прополяків.

тельств у

брил и

ганкя ,

мира .

Що

ЗАБИ В БАТЬКА В ОБОРОНІ МАТЕРИ .

Джерзі ,

з

8.

грудня . —

Джосе ф

рушниц і

плеч і

в

який

у

свої й

свом у

пяном у

14-

батьковн ,

внма -

Кучінота ,

стан!

жен і Джосефіні . побі г д о свої х сусідів
жен і
Джосефіні .
побі г
д
о
свої х
сусідів

Джанови ,

відгрожуючис я

літний

40-літном у

хува в

впа в н забран о що її поступованн я к е годитьс я
впа в
н
забран
о
що
її
поступованн я
к
е
годитьс я
комуністично ї
Як
батьк о
а
землю ,
хлопчин а
опозиці я
запереста -
та
заявив ,
що
він
пострілн в
батька , та
проси в
ї
х
покликат и
ам-
домага -
У французькі м
наукові м
жу р
ла
сво ю
діяльніст ь
щоб и
розвязал а
та
підда -
будякс . `Батьк о
поме р
у
дороз і
д
о
шпиталю .
купців ,
налі
„Л'еспрі "
помісти в
оди н
і гге
бил и
їх
,
кол и
вони )
хотіл
и
лас я
партії,
б
о
в
противні м
иара -
ВИБИРАЮТЬС Я
ПО
МУМ П
ПІД
БІГУНОМ .
ДІЕАЛ ДЗІЧАТ. АМЕРИКАНСЬКИХ
ДЖЕКСОНВИЛ, Ілл.
Не-
Францу з
статт ю
п.
н.
„Подоро ж
їх
дати ,
а
властител я
Пар к
Го -
зитьс я
партії. Конгре с висказа в домагання ,
і
правительственні й
на
виключенн я
з
комуністично ї
партії.
НЮ
ИОРК ,
8.
грудня . —
Американськи й
Музе й Природни -
по
країні
Поляків" ,
у
якій
м.
и.
тел ю
убит о
чере з
те,
щ
о
не
хо -
Опозиці я
надіялас я
ві д
конгресу ,
одна к
споді ;
чих
Нау к
висила є
в
підбігунов і
околиц і
спеціяльн у
виправу ,
тавн о
поставил и
студентка м
читаємо :
„Поляк и
т
о
дуж е
ну-
тів
винаймити
кімнати, румун-
вання
не
часі
її
дискусії показалося ,
що
жденн а
раса ,
це
малі
люде .
Во -
яка
має
шукат и
за
муміям и
Монголів ,
ш
о
мал и
бут и
першим и
колегії
дл я
дівча т
гтнтаггпа:
„Д
о
сьќом у
студеігтовгг.
Убит о
та -
вон а
сам а
поперт я
сповнилися . Противно , в
и
розпалас я
на
тр
групи .
чог о
будут ь
вон и
стреміт и
у
гти
правлят ь
у
себ е
я
к
раб ,
щ
о
жителям и
північно ї
Америки .
к
о
ж
жидівськог о
редактора .
дірвавс я
д
о
влади .
Польськ а
Ви'права` виїд е
на
слідуючи й
рік
у
квітни .
Про
сі
мумі ї
зна-
:вої м
життю" .
Н
а
се
вон и
від-
ВИБОРИ Д ОПОЛЬСЬКОГО СЕНАТУ.
-
^
Богат о
мешканці в
міст а
ўтіќл о
повіли ,
щ
о
їх
ідеало м
є
карієр а
душ а
є
пуст а
і
подла ,
бруталь -
ють
ріжн і
подорожн і
в
підбігунови х околицях .
Тубильц і
ка -
на угорську територію. Румун-
ДАТ А
і Крім
подружжє .
сьог о
згада -
на
прот и
Прот и
ВАРШАВА, 8.
СКЛИКАНН Я
Н
Е
ОЗНАЧЕН А
ДОКЛАДНО .
жут ь
пр о
них ,
щ
о
ї
х
ие
вільн о
дотикати ,
б
о
кождого , що
ва -
ськи м
часописа м
заборонен о
ні
дівчат а
гге
мают ь
ніяки х
сильних.
З
насолодо ю
до-
СОЙМ У
грудня . —
Вибор и
д
о
польськог о
сенату
живсяб и
се
зробити ,
жд е
скор а
смерть .
писат и
пр о
сі
заворушення .
пускаютьс я
жорстоко -
значен і
у
декрет і
н
а
11
март а
1928
р.
більш е
ідеалів.
Ч
и
не
свідчит ь
Виправ у
повед е
відоми й
підбігунови й
подорожин й
Га -
Перш а
сесі я нововиораиог о
відбудетьс я при
г#інці
март а
се
пр о
ѓцілковитий
упадо к
ду -
стеґт
на
О
,
не
дарем -
рол д
Меккрекен ,
а
фінансу є
її
Чарл з
Строл .
ПРОПІБЩІИНИ П
АГЕН Т
ЗАСУДЖЕНИ Й
ВБИЙСТВО .
ховог о
СИСТЕМАТИЧНЕ НИЩЕННЯ
япон нїською ш цікавлятьсяукра- КУЛЬТУРОЮ. українського шкліь-
або
з
початко м
квітн я
президент а Мосціцьког о
сойм у
1928 р,'
З
А
житт я
сере д
матеріяліс- .
н
о
бул и
трібн о
слабих , рабськ а
яко ю
Поляк и
слабших !
Поляк и
визволен о
в
повні м
о
велики й
кождог о
живи х
не
рабами .
Непо -
їх
з
око в
не-
ГЕЙГЕРСТАВН ,
МЕРІЛЕНД ,
8.
грудня . —
Нині
покінчи -
тично ї
американсько ї
молоді ?
ПОСТУПОВАННЯ ВЕЛИКИХ
ДЕРЖАВ
ВИКЛИКАЛО
ТЕРТЯ
волі.
Кол и
Польщ і
є
як
а
лю
-
лас я
ту
т
сензаційн а
розправ а
з
а
вбийств о
протії'
Реджипялд а
дин а
в
тог о
слов а
зна -
В.
Волтерза ,
прогибіційног о донощика .
Волтер з
ма в
убит и
НИЦТВА .
НАЦІЙ;
ВСЕ ЩѓЕ,В
чінню,
т
вон а
мусит ь
відчува -
Гонтер а
Р.
Стотера ,
начальник а
прогибіційно ї служб и
на
за -
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬК А
у РАДІ ліги
критичнмі СИТУАЦЯІ стані.
Прийшл и
трівожн і
віст и
з
т
и
біль ,
пробуджую -
хідн у
част ь
стейт у
Меріленд .
'
Київськ і
есперантист и
нала-
самбірськог о
повіту ,
щ
о
на
чис ь
ранк у
сере д
то
ї
По
півтора-годинні й
нарад і
присяжн і
признал и
обжало -
Польсько-литовськ е
непорозумінн я
годил и
звязог с
з
японським и
прика з
окружног о
інспектор а
рас и
трупів .
Ні
оди н
з
ваног о
винувати м
закиненог о
йом у
злочину ,
а
судд я
визначи в
викликал о вже
ЖЕНЕВА , 8. грудня —
деяк і
терт я
у
Рад і
Ліг и
Націй.
„Велик а
Пятка",
журналістами ,
літераторами ,
усунен о
з
усіх
українськи х
т
а
народі в
перевисшу є
Полякі в
йом у досмертн у
кару .
тобт о
представник и
Велико ї Британії , Франції ,
Німеччини ,
Іта-
педагогам и
й
фабричним и
ро -
утраквістични х
шкі л
навчанн я
у
штуц і
лизуцств а
мнѓучи м
лії
ког о
й Японії,
відбул а
нарад у
відносн о
польсько-литовсь -
бітииками .
Японц і
дуж е
піікав-
богатим .
Нинішн і
вожак и
ВДОВ А
Д-Р А
ЛІЛІЕНДАЛ А
й
БІ Ч
ЗАСУДЖЕН І
українсько ї
мов и
в
перші й
кля -
непорозуміння . Си
тайн у
м
чуютьс я
ображен і
представник и
9
лятьс я
українсько ю
культурою ,
Польщ і
пере д
р
.
1914
відбув а
МЕЙ З
ЛЕНДИНГ ,
Ню
Джерзі ,
8.
грудня . —
Присяжн і
суд -
сі,
а
натомісц ь
заведен о
поль -
менши х
держав ,
що
теж
членами
Ліг и
Націй ,
б
о
доба -
мовою ,
літературо ю
й
мистец -
л
и
прощ і
д
о
цар я
й
цісаря ,
пов-
ді
стейтовог о
суду ,
які
розглядал и
справ у
смерт и
д-ра
Лідіеи -
ську .
Сере д
населення
велик е
чуют ь
у
виключно' уѓсно ї
тім,
що
е
„Велик а
Рад и
Пятка " хоч е
взят и
полвгод у
сеї
спра -
з
л
и
на
коліна х
в
передпокоях '
твом .
Японськ і
літератор и
дала,
рішил и
п
о
цілонічиій нараді ,
щ
о
з
а
вбийств о
відповіда -
обурення .
Батьк и
не
посилают ь
ви
руки .
.
ГІ
міністрів, жебраюч и
хочб и
най-
звернулис я
з
прохання м
надіс-
ють
вдов а
лікар я
та
Вилі с
Біч,
ї
х
близьки й
сусі д
родини .
При -
діте й
д
о
шкі л
і
вислал и
д
о
цен-
^
ш
е
в
критнч-
нужденнійшог о
ордеру .
Зде -
лат и
ї
м
зразк и
творі в
україн -
сяжні
признал и
ЇМ
винуватим и
невмисног о
вбийства ,
за
як
е
їх
тральни х
власте й
телеграм и
з
нім`
стан і й
Польсько-литовськ а ситуаці я находитьс я осе
не
вислі д
преміє р
зак и
Рад а
Ліг и
Наці й
почу є
від
маршал а
Шлсуд -
правованн я
серця ,
скривленн я
ськи х
письменникі в
і
поетів .
жде
кар а
вязниц і
яки х
10
літ.
протестом .
ського ,
щ
о
він
дума є
робити ,
ціло ї
справ и
полишитьс я
ума,
упідленн я
душ ,
вс е
т
е
та
к
Вон и
знают ь
пр о
Шевченка ,
й
Виро к
присяжни х
бу в
велико ї
несподіванкою .
Кол и
газе -
Ц
е
дієтьс я
тоді ,
кол и
ендець -
непевним .
Литовськи й
Вальдемара с
н
е
склонюетьс я
деформу є
Поляків ,
щ
о
прост о
знайом і
з
окремим и
йог о
тво -
тярі
питал и
присяжни х
пр о
причин и
таког о
рішення ,
присяж -
ка
опозиці я
кричить ,
що
‚тепе.
цілко м
д
о
ніяког о
компроміс у
н
КОЛИ
Пілсудськи й займ е
так е
відбира є
ї
м
ціх и
дійсно ї
людя -
рами .
Японськи й
письменни к
ні
говорили ,
щ
о
вон и
думали ,
щ
о
пар а
обжаловани х
убил а
лі-
сам е
становище ,
ніяки м
Чином
не
буд е
могл о
прийт и
д
р
навя-
ности .
Любо в
правд и
є
дл я
По-
Мацуб а
приготовля є
перекл а
каря ,
але
сумнівалися , чи
їм
доказан о
з
гор и
вироблени й
пля н
заии я
днпльоматични х
взаєми н
мі ж
обом а
спорячим и
держа -
лякі в
зовсі м
невідом а
річ,
а
ї
х
убийства .
і
д
и
Шевченк а
на
японськ у
мову ,
шкільництво .
поз а
обсяго м
їх
думки
"
рішн е
польськ е
міністерств о
о- ! інтелектуаліст и
ц
е
фразери ,
світ и
фаворитў е
українськ е j у-
яки х
правд а
все.
находитьс я j

цьки й

6000

лис я

конвент,

свічок .

звідк и

Студентѓѓ

даро м

товарі в

ві д

V

на-

FOUHDHDtit} Іav.pi-ari PUBLTAHED Даііу i.cp.t SUODYII F ТОНН GNRIDstret., фізичног о
FOUHDHDtit}
Іav.pi-ari PUBLTAHED Даііу i.cp.t SUODYII F
ТОНН GNRIDstret.,
фізичног о
розвитку ,
ал
е
коли І
.
КУДИ ЙДУТЬ ЖЕРТВИ НА ПОТЕРПІВШИХ ВІД
П№ЕНІ?
в
ж
е
хт о
в'селі
пережи в
критич -
РАДЯНСЬКА ўкраїна.
виказ;
Зічстарог о
кра ю
переслан о
нам :
і
ш
й
дл
я
ньог о
ві к
ві д
паро -
Агав у
aty .ть J .
r
іся
икгаіпіав І
дженн я
д
о
двайцит и
років,.т
о
.
СМЕРТНІСТ Ь
Т
А
ПРИРІС Т
НАСЕЛЕННЯ .
жертв ,
зголошени х
чере з
Українськ і Повітов і
Комітет и
допо -
Edited by
Editorial
Committee.
тод і
вж
е
ма є
він
більш е
шансі в
мог и
жертва м
повен і
і
розділени х
з
а
посередництво м
Ўкраїн-
на
довг е
житт я
ні ж
мешканц і
TO
ѓсі
ЗО,
1911. 1ind.r tfta Act of March T.
ЛШУ9
3.1917.ANTHORlTtaaJaly 31. Л91І
В
1926
роц і
народилос я
на
країні
146.
Причини
цьог о
тре-
ськог о
Центр .
Комітет у
допомог и
жертва м
повені
у
Львов і
міст .
i nТоїаааШваTOtpadal RATE ol potUf .
во МА
МА МI.e
pro-Wad for in Secttea 1103
Радянські й
Україні
1,167,728
б
а
шукат и
в
низьком у
еконо -
Ста н
з
дн
я
12.
падолиста ,
1927.
tter at
U
UW ArtTO Осіосяг
Боротьб а
з
тако ю
страш-
д
у
ш
дітей,
а
вмерл о
всіх
люде й
мічном у
стані
нашог о
населегг-
СЯЙГМЙ ОТОіМ. ли
T
Pott
Oflca
of
J.n. y
Qty,
к.
J-
н
о
ю
смертніст ю
нашог о
наро- J
527,819.
Отж е
природни й
при-Іни,
а
тако ж
в
недостатк у
від-
П
О
В
ІТ
:
іЗбіжа
кг.ІМукм кг.)Бараболь ќг.іодснсіі
За-фки :
д
у
в
Молодом у
віці
вимага є
'
буто к
населення
з
а
рі к
вино - J
повідно ї
медичної
допомоги ,
231.645
В
цім
УПК
Хо-
ѓат о
час у
й
величезни х
напру-і
Бережан и
дорів
160
сотії
сит ь
майж е
640
тисяч
душ .
Це
,
Кол и
населення
України в
по -
94.785
Бібрк а
жень.
збіжа.
більш е
ніж
половин а
всього' на-
рівнаян ю
з
Америко ю
збільшу -
оіо.оо
-75 0
Пок и
наш е
селянств о
не
під-!
'29.82 0
селенця
тако ї
держав и
як
Есто -
єтьс я
пересічно
на
тисяч у
ду ш
Борщі в
несеться
хо ч
трох и
н
а
вищи й
Брод и
45.5Q0
нія. На
кожд у
тисяч у
населення. на
13,4
душ-більш е
ніж
в
Аме -
щабел ь
в} д
тог о
Буча ч
40,
35.92
0
перссічно
родитьс я
в
рі к
42,1
риці,
т
о
це
треб а
брат и
н
е
на'" ^
^Гм
вон о
загальног о
тепер" пере -
В
цім
УПК
Янів
Городо к
Яг.
2 Г
80
18.200 сотн. ба
‚ду ш
а
вмира є
19,0
душ .
Таки м ‚рахуно рахуно к к
насе-
дітей, ;
а
головн о
того,',. бувае ^ ,
Калу ш
За
555
аміну алресн платиться 10 центів.
rupnT
смерт ь
b
буд е
fivJie
косит
косит и
и
ш
щ
е
е
раболі.
8.790
чино`м
н
а
кожд у
тисяч у
о
від-
стр .
Щ
щ
люд е
на Україні
живут ь
Камінќа
З
Канада вилежить
висилати
гроші лише
на
т.
ав. Foreign
Money
oraer.
довг о
багат о
молоди х
Жизней.
19.974
Копичинці
25.470
Телафои -Свободи": 498 Montgomery.
Tea.
У.
Н
Союза: ІЯЗЯ
Montgomery.
лення
Радянсько ї
Україн и
н
а
носй о
довше .
Щ
о
з
того ,
щ
о
Україн а
ма є
в'е-
6 5 0
77.142
ЛЬВІ В
В
цім
УПК
СУ-
АЯРКЛ:
"ЗУОвОРА" ,
P .
О
.
BOX
346.
JERSEY
CITY
N.
J
рік
прибува є
23
душі .
Як
вимирают ь
діт и
на
Украї-
2.777
ликии
процен т
ў'родин,
кол и
з
і
дова
Вишня
З
Мостиськ а
27.5301
міхи полотна
Цікав о
порівнат и
це
з
таки -
,
вказуют ь
н
а
т
е
такі
дані.
ньог о
лиш е
48 %
діте й
в
містах, І
Надвірн а
22.583
ДО ІДЕАЛІЗМУ
ми
двом а
європейським и
дер -
Пересічно
половин а
всіх
діто-
Перемишл ь
1.963
а
43 %
селах
дожива є
д
о
15 (
7.515,
, Перемишл- и
10.040
жавам и
як
Німеччина
т
а
Фран -
чнх
смерте й
припада є
на
діте й
рок у
себт о
сам е
д
о
того !
бЗО`І
Іб.і'Підгайці
Читаюч и
американськ і
часописи ,
а
ж
в
голов і
крутитьс я
ція.
д
о
п'ятирічного
віку.
Діте й
д
о
часу,
в
життя ,
кол и
дѓѓи
вж
е
стают ь
за -
957
17.{Рав а
Руськ а
від
міліоні в
в
Америці .
Виходить ,
щ
о
Америк а
країн а
МІЛІО-
одног о
рок у
вимира є
майж е
о
-
10.530 j
У
Німеччині
п
о
війні
н
а
к
о
помічниками ,
особли -
Радехі в
юоо.о
нерів,
щ
о
ту
т
всі
тільки
1 ломлят ь
їх
соб і
голов у
на д
тим ,
я
к
11.4001
дна
третин а
народжених .
Пр и
ж
д
у
тисяч у
населення
родитьс я
в
о
хазяйстві .
Та -
Рогати н
набут и
міліони
долярі в
1
як
розтратити .
Н
е
мал о
прнчнню -
20.80
0
тім
треб а
замітити ,
щ
о
пересічно
в
рік,,28,4
душі ,
а
кі
ўродини ,
щ
о
зрешто ю
Сќала т
10.274
етьс я
д
о
цег о
1
са
м
уряд ,
б
о
і
він
добачу е
щаст е
Америк и
рів -
Сокал ь
села х
смертніст ь
діте й
далек о
вмира є
1 5
душ .
Природни й
не
навіт ь
половин и
про -
20.390
40.38
0
н
о
ж
в міліонах
долярів .
Кол и
зростают ь
з
рок у
на
рік
ті
мі-
прибуто к
населення
для
Німеч-
більш а
ніж
в містах.
Та к
напри-
мітними
в селянськом у
великі
дают ь
дуктивног о
є
Ст.
Самбі р
населення
дл
я
У
-
14.900!
80.20
0
Станіѓславів
j
7.51 9
ліони,
в
свій найбільши й успіх.
в
т
о
тім
матеріяльні м
зрост і
добробут у
і
матеріаліз мтак дуж
т
добачу е
уря д
чини
виносит ь
13
ду ш
на
тися`
кла д
міст а
дают ь
вмерли х
д
і
країни,
лиш е
страшни м
тяга -
10.270
Тернопіл ь
j
22.900
Не
див о
отже ,
щ
о
е
чу.
На
Україні
хо ч
і
родитьс я
тей
д
о
одног о
рок у
27% ,
а
с
е
р
о
м
для
народу ,
а
не
збогачу -
33.76
0
ІТеребов.і я
11.664
всяка є
американськ у
суспільність.
Всь о
ту
гонит ь
з
а
до -
41.59
0
14
ду ш
н
а
тисяч у
населення
ла
31% .
Щ
е
більш е
разяч а
ріж-
ю
т
ь
його .
Други м
народом ,
як
Товма ч
;
4.545 і
ляром .
Пливут ь
т
і
міліони
все
свіжі
і
нові,
а
вслід
з
а
ними
5.881
Чортќі в
І
14.1701
більш е
ні ж
ь
Німеччині,
ал
е
ли-!мірают ь у
нггця
кількост и
дітей,
як
і
по - Французам ,
треб а
думат и
на
д
10.000
будуютьс я
все
нові
тюрм и
і
чимра з
більш е
домі в
дл
я
боже -
Збара ж
І
12.480
в
живи х
лишаєтьс я
більш е
віці
д
о
5 років, а
са-
т
и
м
як збільшит и
ўродини ,
ал
е
199.650
вільних.
Самовбийств а
збільшуютьс я
з
кожди м
роко м
на
ве -
29.
Зборі в
І
65 9
ш
е
на
10
душ ,
себт о
на
Ўкраї -
ме :
для
міс т
їх
буд е
38% ,
а
дл
я
пере д
Україно ю
стоїт ь
завдан -
59.14
0
30.
Золочі в
лику
скалю ,
а
поповнюют ь
ї
х
н
е
тільки
бідні,
ал
е
рівно ж
і
34.21
0
ні
на
кожд у
тисяч у
народжени х
сіл
48 %
всіх
смертей .
Та к
сам е
ня
другог`о
порядку :
я
к
змень -
31.
міліонерн,
поповнюют ь
ї
х
старці
й
молодіж .
Розвод и
зроста -
2-845
діте й
з
а
рік
вмира є
більш е
на (
й
смертніст ь молод і
в селі
увес ь
шит и
смертніст ь
дітей.
Можн а
32.
Жовкв а
7.000
4.000
ють ,
зроста є
злочинніст ь
і
т
о
особлив о
сильно
сере д
молоді ,
56.25Q
4
душ і
ніж
в
Німеччині.
час
більш а
ніж
в містах.
А
ж
в
це
осйгнути`лише` довгим и
й
у-
навіт ь
тої,
ш
о
ледви
доходит ь
д
о
1 6
рок у
життя .
Часопис и
Разом :
316.757
3.917
f
169
пертим и
зусиллям и
всіх
чинни-
Пере д
війно ю
у
Франці ї
бул о
19
році
житт я
маєм о
для
міст
пишут ь
місяцями
пр о
гидкі
кримінальні
розправи ,
в
яки х
зма -
ків
державног о
т
а
громадсько `
більш е
смерте й
ніж
ўродин ,
а
і
дл
я
сіл
приблизн о
однакови й
ВИКА
З
льован і
образ и
ти
х
ненормальни х
відносин,
як
і
запанувал и
г
о
життя .
Потрібн е
до'цег о
під-
псі війні
н
а
кожди х
тисяч у
ду ш
процен т
смерте й
З% .
Дал і
дарів ,
розділени х
з
а
посередництво м
Українськог о
Централь -
в
родиннім
і громадські м
житт ю
—і
чере з
доляри .
Засу д
Рут
несення
економічног о
добро `
населення
родитьс я
19,6,
а
вми -
в
ж
е
пересічна
смертніст ь
збіль-
.
ног о
Комітет у
допомог и
жертва м
повені,
потерпівши м
Снайде р
і
Ѓре я
з
а
вбийств о
муж а
задл я
долярів ,
аб о
обжа -
буту,
культурног о
рівня,
гігіе`
ра є
18
душ .
В
цьом у
лежит ь
щуєтьс я
для іміст,
даюч и
в
них
в
повітах :
лування
сенаторі в
Вер а
і
Смит а
з
а
перекупств а
при
вибора х
нічних
умо в
житт я
нашог о
на
трагеді я
Франції ,
б
о
в
ній
за -
5 % ,
а
в
селі
4%
для
молод і
ві
при
помоч і
міліонів,
аб
о
розправ а
прот и
Синклер а
1
Фол а
з
а
І
Гроше і.
род у
т
а
організаці я
відповідно ї
мал о
прибува є
населення,
ли -
к
о
м
20—2 4
років. Люде й
у
віці
{Збіжа кг.Муки кг.ІБарабо.ть і
Ч.:
І
ПОВІТ :
підкупств о
урядовці в
держав и
рівно ж
прн
допомоз і
міліонів
медичної
допомог и
ш
е
тр
и
душ і
з
а
2
рок и
гга
коЖ -
50—5
9
рокі в
умира є
в
міста х
ц
е
тільки
зразк и
то
ї
гнилі
і
моральног о
упадку ,
які
все
1.1
Бібрк а
15.000J
ду
тисячу
мешканців .
-
майж е
9 %
з
і
всіх
смерте й
з
а
2. j Богородчан и
8 0
18.950
2L3 0
товаришат ь
всяком у
грубом у
матеріялізмови .
3. {Долин а
7.700 і
Ґ5.000
2
.
50.00
рік,
а
в
селах
лиш е
5% .
Д
о
цьо`
Порівнююч и
з
і
Злученими
Т
а
таки й
матеріяліз м
доводит ь
держав у
і
нарід
неминуче
4.1
Дрогоби ч
8.000!
2.710
І
500.00
го
віку великої
ріжниці між мі
Державами ,
природний
поибу -
д
о
упадку ,
та
к
як
дові в
колис ь
д
о
упадк у
моѓўч у
римськ у
5.
j Калу ш
!
28.9731
2.000 І
157.765
4
2.500.00
стам и
т
а
селами
немає,
хо ч
ЯК
ПОТЕРПІВШИХ ВІ Д
ОРГАНІЗУЮТЬ
ПОМІ Ч
ДЛ Я
т
о
к
українськог о
населення
імперію.
То й
сам
матеріяліз м
ціхува в
д
о
певної
міри
1
дово -
6.
і Кутй-Косі в
'Ліск о
і 129.8681
І
368.16
8
16
13.184.40
в.:с:к
старшим и
віко м
збільшу -
вдвіч і
більши й
гга
кожн у
тися -
35.22
0
єггну
Німеччину ,
і
в
довоєнні й
Німеччині
зростал а
з
рок у
н
а
ПОВЕНИ.
єтьс я
процен т
померши х
в
мі-
Надвірн а
і
6.763
117.000
500.00
чу
мешканців .
В
Злучених
рік
індустріяльна
експанзія ,
зростал о
величезне
богацтво .
Все
Перемишл ь
;
95 7
1.963
Держава х
н
а
кожди х
тисяч у
стах,
а зменьшуєтьс я
в
селі.
Та-
те скінчилося
однач е
німецько ю
катастрофою . І замітн е
те,
щ
о
Шикаго ,
1л. Коміте т
Доггомо -
Рогати н
15.000!
;гдуш
населенн я
родитьс я
21,
4
ке
сам е
й
з
старим и
людьм и
коли
тепе р
Німці
взялис я
д
о
гоєння
воєнних
ран,
т
о
почали
Самбі р
і
13.135Г
ги
Жертва м
Повені
відігра є
49.920
2
душі ,
а
помира є
11,8.
Отж е
лгг-
гцо
перейшл и
7 0
рік
життя .
відбудовуват и
наці ю
на
чисто
ідеалістичній
основі.
То й
ідеа-
Снятин
і'
3.5001
10.000
д
в
а
представлення,
„Бать -
шаетьс я
щорічног о
природно -
:
ліз м
вщігтлюють вони
особлив о
в
сво ю
молодь ,
в
Таки м
чино м
люд е
в
ўкраїн`
одн о
„Страйк "
Станиславі в
10.9011
1.91 7
424.16
0
4
1.434.62
ков а
казка",
друг е
в
Стри й
І
37.720!
г
о
прибутк у
населення
на
кож -
70.880
2.161.00
німецьког о
народа .
Тому ,
щ
о
т
а
молод ь
ма є
колис ь
будучність
під-
знов а
ських
селах
пересічно
живут ь
неділі
18-го
і
25-г о
грудн я
в
Г,а-
Ст.
Самбі р
5.881
тнсяч у
9,6
душ .
Порівнюю -
нестн
німецький
нарід
д
о
могутньостн ,
повинна
вон а
н
а
ї
х
довш е
ніж
в
містах.
В
дитин-
лі
Укр.
Прав .
Громад и
пр и
Ірі
Сяніќ
757.64
чн
з
Радянсько ю
Україною ,
думк у
позбутис я
всяког о
нахилу
д
о
матеріялізмў .
То й
сам е
стві
т
а
молодом у
віці
помира є
Товма ч
і
13.830,
і
Ребе й
вулиц ь
о
ѓод.
7.30.
41.320
697.8Г,
природний
прибуто к
населення
ігапрям
виднів
на
послідній
берлінській
вистав і
молоді .
пи-
хоро -
І
багат о
сельськи х
діте й
ізз а
Турк а
;
8.039
86.65
2
9
Ґ.ОиО.оо
Жидачі в
в
Америці
меньши й
н
а
кожд у
Г
17.3001
янство ,
денсінг-гол
т
а
гуд
тай м
разо м
з
венеричними
брак у
відповідних
гігієнічних
Участ ь
в
обо х
представлен -
27.580
1.000.00
тисяч у
ду
ш
більш е
ггіж
у
дв
а
бам н
знайшл и
рівно ж
свій
вислів на
тій
виставі .
умо в
життя ,
з
а
брако м
відпо-
нях
берут ь
визначніѓѓші'
сили
Разом :
1,133.169
3 7
23І06.8 1
рази .
Зат е
н
а
Україні
смерт -
відног о
медичног о
т
а
санітар`
поодиноки х
товариств ,
що б
Д
о
такого
от о
зворот у
в
напрям і
ідеалізм у
прий -
в катастрофу .
мусит ь
I
ѓгість
дітей
молодши х
ві д
од -
ног о
догляду.,
а
тако ж
злидні
тим
чином
помоґт и
страждан -
Крім цього
позістає
д о розділу:
ти
і
ту
т
в Америці,
якщ о
вон а
не
хоч е
попаст и
^ного
рок у
віку
пересічно
вдво є
нашог о
селянина
не
дают ь
йо.
мю
потерпівши м
ві д
повені
Збіж а
2 1
вагоні в
Таког о
зворот у
д
о
ідеалізм у
треб а
головн о
і нам, Українцям ,
. більш а
ніж
в
Америці.
В
Злу
-
Барабол і
10 5
му
можливостгг
дат и
дітя м
все
братя м
иа
рідній
землі,
тому ,
б
о
така
суспільність ,
яко ї
серц е
1
у
м
звернен і
тільк и
на
доля -
М'Нрае 71,7
Муки
1
;чених
Держава х
таки х
дітей
у-
те,
щ
о
потрібн е
для
підтрима й
щ
о
ввес ь
дохі д
туд и
признане-
ри,
не
осягн е
ніколи
Ідеалу
Самостійно ї
Соборно ї
Українсько ї
Одеж і
6
міх'ів
н
а
тисячу,
а
н
а
ня
У
-
їх
житт я
т
а
нормальног о
ний
Держави .
Б
о
ідеал
вимага є
ідеальних
людей .
Гроше й
83.959.81,.зол.
м
а
є
ждат и
на
татарськ у
зачіп-
Я
к
т
о
посл н
від
львівсь`
В.
Будзиновський .
Маєтніст ь
лишаєс я
в
рука х
то -
ксєггдза.
Але
й
відта м
в
и
вж
е
Я
са
м
догадавс я
того ,
ал
е
ког о
чи
луцьког о
владик и
го,
гцо
ії
возьм е
шаблею .
Др у
к
у
?
вийшли ,
гге
кажучи ,
куд и
йде -
вон и
вж
е
відїхали ,
зара з
так и
Воєвннчиі'т
корол ь
напи-
Виговського ,
т
о
пігг
справд і
гий
мож е
мат и
зі
своє ї
грамот и
т
е
.
Я
довг о
п
о
місті
розпиту -
з
під
ворі т
сотниковог о
хуто -
Н
А
ДВ А
БОКИ.
хиб а
т
у
одн у
користь ,
щ
о
г
р
а
є
на
него.
Каж е
йом у
знайт и
б
у
в
необережний .
Але
я
с
е
я
вав,
а
ж
якийс ь
коза к
сказа в
ра .
Я
перейми в
ї
х
і
розпоча
в
соб і
будьяку '
причину
і
в
ли-
ќос ь
полатаю . Мені
вж
е
й
Сом `
посолить ,
та
й
зїсть .
мені,
щ
о
бачи в
ва с
входячог о
балачку .
Вон и
тільк и
відворк -
стопад і
аб о
в
грудни
знищит и
к
о
сказа в
пр о
них.
д
о
полковника .
Біж у
д
о
пол -
нули
пар у
слів.
Пр о
шино к
і
(Історична
повість) .
- -
Вон о
та
к
буває .
Але
в
тво `
бода й
аулів.
Скарта й
ї
х
з
а
те ;
щ
о
при`
ковника,
ал
е
бідном у
вс е
віте р
чут и
не
хотіли .
Кажучи ,
щ
о
ма -
ЇМ
ділі
королівськ а
грамот а
н
е
Як
Запорожц і
кілька татарськи х
н
сего
е
схочут ь
ходил и
д
о
мене.,Чейже
знають ,
„Звістіт ь
мене
про
се,
щ
о
він
Як
хоче ш
Суботі в
обезпечит и
в
оч
и
віє .
Випереди в
мене
ют ь
прика з
негайн о
вертати ,
повинна
бут и
безсильна ,
б
о
Су-
зроб'ити,
т
о
гетьма н
піде
з
скаж и
їм,
щ
о
я
католи к
і
Лях.
FIToJtM. Хо ч б и
-зорудува в
на
Запорож у
і
зор -
для
своїх
дітий,
т
о
муси ш
діс-
Хмельницький.
Т
о
я'кась
непо-J почвалали
вперед.
Але
я
вис -
боті в
частина
земел ь
коронно -
польськи м
війско м
і
з
реєстро -
слїдить
з
а
кожди м
йог о
кро- , тат и
йог о
від
самог о
короля
сидющ а
біда,
то
й
сотник.
За -
ла в
з
а
ними
навперейм и
дво х
го
гетьмана .
Гетьма н
навидит ь
:гНСѓо, т о все ж
вимгг
козаками .
Але
волівбн ,
й
ггеправдою
бу-
Для'
себ е
і
для
дітий.
Тепе р
ти
місць
п
о
такі й
довгі й
подоро-Ізвідунів ,
дво х
козаків ,
тПерей-
Відх`одячи
ві д
Кричевського ,
теб е
і
н
е
схоч е
йти
прот и
ко -
щоб и
с
е
зробил и
Запорожці .
ЩШ
вс і
наклеп и
йог о
ворогі в
н
а
королев и
потрібний ,
отж е
по -
чсі
посидіт и
дома ,
ві н
іщ
е
н
е
мут ь
ї
х
а
ж
н
а
Запорожу ,
будь -
Чапліньскі
гада в
зайт и
д
о
тни`
ролівсько ї
волі ,
отж е
свом у
Він
з
польськи м
війско м
тільк о
так и
він
неспо-
їд
ь
д
о
иего
клепати
залізо ,
по-
висапавшися ,
зно в
на
коня !
ночку
Аврумк а
і
та
м
дожид а
Т`оби
їдут ь
з
.
Запорож а
д
о
підстарост і
н
е
позволит ь
іт
и
доскочи в
би.
кійннй
ду х
і
горячќа .
Якб и
о
-
ки
ВОНО тепле.
Проси,
щоб и
на
Кол и
вж
е
са'м
поворо т
со -
ти
Хмельницького .
Хоті в
до `
Хмельницького .
Мож е
ї
м
по -
на
теб е
шаблею .
бернувс я
прот и
нас,
міг
би
на-
Суботі в
да в
тоб і
сво ю
ѓрамо -
Треб а
буд е
звістит и
пр о
тник а
дл
я
мегге
гге
новина ,
т
о
конче
знати ,
д
е
Хмельницьки й
ведес я
розвязат и
язик и
мовча -
Хиб а
пр о
с
е
скаж у
геть -
робит и
богат о
лиха,
БО
забо -
ту .
се
Тугая .
мож е
має ш
як
у
инш у
новину
бував .
Гадав ,
щ
о
п
о
кілько х
ливим .
Міркую ,
щ
о
мо ї
козак и
мамови,
б
о
якб и
я
пішо в
про
4-
Але
щоб и
н
е
виявилось ,
гат о
знає .
Але
я
гадаю ,
щ
о
та -
Королівськ а
грамот а
чарка х
сотни к
сам
всь р
вищ е
п
р
о
него ?
Знаєш ,
куд и
їздив?.будут ь
наза д
з
а
які
три-чотир н
сто
д
о
корол я
бе з
відом а
і
до з
щ
о
т
о
хтос ь
зробив .
Пр о
КНЙ
маленький
чоловік,
ЯК
він.
Суботі в
потрібн а
мені
буд е
хи-
бечс.
Вийшовш и
з
а
ворота ,
по-
Куд и
їздив ,
не
скажу .
Але ,
дии.
вол у
гетьмана ,
т
о
вігг
гото в
се
знає
наш.начальни к
задл я
власно ї
корнети
волит ь
б
а
тоді,
коли
залиш у
думк у
відсй
тільк и
Шенберґ , `знаю
бачи в
шляхтич а
Дачевського ,
куди
їздив ,
туд и
їздив ,
а
верта в
— видержу !
Та к
довг о
н
е
Я
розсердитися .
Тод і
гетьма н
за -
коміса р
я,
зн
а
далі
ступат и
по
тій
дорозі ,
яка'повстанн я
прот и
Польщі .
Я
к
отаман а
своїх
потайни х
шпіо-
кріз ь
Запороже .
Приїха в
від-
зара з
муш у
знати ,
д
е
сотни к
хоче
покарат и
мене,
і
хо ч
б
и
є
ш
ти.
Більш е
ніхто.
З'єднала
йом у
н
е
ли
ш
мо ю
зробл ю
повстання ,
т
о
так а
гра -
нів.
Торжествеин о
надут е
лиц е
т
а
м
в
супровод і
дво х
Запбро ж
б
у
в
і
щ
о
се
з
а
дівка .
Т
и
вишл и
я
діста в
лоролівськ у
грамот у
прихильність,
але
й
прихиль -
мот а
аб о
буд е
непотрібна,
аб о
Не
виявиться ,
б
о
пр о
с
е
шпіон а
казал о
Чапліньскому )
-
:
в товариств і
якоїс ь
дівки .
Стукал а
д
о
Суботов а
мі ж
че
-
на
Суботів ,
т
о
гетьма н
лрикаж е
ѓгість
самог о
короля .
Б
о
ч
и
є
мені
не
поможе .
Я
к
ми
виграе -
буд е
знат и
тільки
щ
е
один
вгадувати ,
щ
о
Дачевськи й
до`
ляд ь
Хмельницького .
Ві н
дав -
Дівки? !
підстарост а
зробит и
па
мене
заїзд .
другий
таки й
мали й
шляхотка .
о
,
т
о
вс і
королівськ і
маєтк и
Туга й
бей.
жида є
йог о
з
якоюс ь
важно ю
ний
знакоми й
старо ї
Ќсені.
Я
к
М
крикну в
счудований .
Приві з
щ
е
й
н
е
Поляк ,
котром у
всі
на
Україні
підуть
в
наші
руки,
Очевидн о
зроб и
так .
Я
га-
-
Са м
поїде ш
д
о
него ?
Чей
вісткою .
Очевидн о
з
вісткою ,
челяд ь
щ
б
знає ,
т
о
він
прові -
дівку ?
Т
и
бачив ?
Щ
о
з
а
одна ?
свої
найтайнійші
думки
вия-ІГрамот и
НА
землі
буд е
розда -
даю ,
щ
о
як
пр о
се
побалакає ш
ж
е
писати
не
будеш .
"
щ
о
Хмельницьки й
вернув.
да'є.
Попр и
т'е
мен і
треб а
зна
-
-
Яїї не
бачив ,
ал
е
бачил и
вивб и
корол ь
Польщі?! '
ШІ
гетьман.
Як
повстан
з
гетьманом ,
т
о
він
са
м
буд е
Правда !
Са м
тепе р
не
мож у
ват и
т
и
,
чи,
куд и
і
кол и
сотни к
ви -
Ви
вж
е
бачил и
сотника ?
м
о
ї
звідуни.
Він
їха в
верхом ,
Славит и
Господа ,
щ
о
н
е
просити
короля ,
щоб и
тоб і
да в
їхати ;
писати
сохран и
Госпо -
не
впаде ,
т
о
Суботі в
відіймуть
їде
завтр а
з
Суботова .
Я
зав
-
Дачевськи й
спитав .
вона
візком .
Крал я
така ,
мо
ї
безпек а
для
мог о
Суботов а
ми
грамоту .
Ти
й
та
к
муси ш
їхат и
ди.
Щ
е
хтос ь
мусит ь
знати .
Бо -
мені
з
а
кару.
Я
к
мене
спійма-
т
р
а
хоч у
бут и
у
него ,
ал
е
в
йо -
лакалн
з
ним ?
Він
у
Кричевсь -
звідун и
кажуть ,
яко ї
жаде н
з
ѓгула!
Богда н
промовив ,
к
о
д
о
гетьмана,-дат и
йом у
ўстан и
д
а
й
мій
посо л
д
о
бея .
ють ,
т
о
й
мо ю
голов у
знімуть
г
о
неприсутносте .
Тако ж
піш -
кого .
них
щ
е
в
житт ю
н
е
бачив .
Т
о
ли
Крнчевськи й
скінчив
мита
зві т
з
твоє ї
ѓѓрогульки на
Запо `
з
моїх
плечей.
Отж е
й
сей
посол,
я
к
по-
ли
когос ь
д
о
попа .
У
нег о
е
я
-
'
Я
тоб і
на
се
плачу,
дурню ,
а
б
о
якас ь
дуж
е
знатн а
парсу -
ти.
Щ
е
тог о
треб а
мені
бу -
роже .
Гетьмагг хоч е
знати ,
який
Все ж
так и
не
завадит ь
при
їде
переказуват и
усѓно,
буд е
кіс ь
гості.
Туд и
пішо в
тако ж
щоб и
мене
заскакувал и такі
пе-
на, або , лопрост у
любкаЧоттш -
л
о
д
о
ти
х
клопотів ,
королі ѓ і
які
ма ю
з
на
Запорож у
ду х
і
як
а
сила
За -
нагоді
побалакат и
пр о
се
з
ко -
знати.
сотни к
і
йог о
шурин .
Мені
тре -
сподіванки?-—підстарост а
кр и
ка,
б
о
він
дуж е тупцюва в
намірам и
з
наши м
за -
порожців ,
б
о
під
зим у
загада в
ролем .
Бода й
на
те,
щоб и
Чап -
Т
а
буде .
Мусит ь
знати
знати
кнув
сердито .
Д
е
т
и
був ;
д
е
неї
зсаджуюч иїї з
візк а
і
кол о
веду-І б а
.
ш
о
т
о
з
а
гості ,
відк и
ѓовором !
ударит и
на
Крим.
ліньскі
переста в
рити
пі д
т
о
Кого б
т
о
вислати ?
Хиб а
чиги-
бул и
тво ї
помічники
тоді ,
кол и
чи
д
о
хати .
приїхали ,
пр о
щ
о
балакал и
з
Небезпек а
минула,
ал
е
бою .
Всі
йог о
наклепи
на
теб е
і
f
В
ж
е
сего
року? ! —
Хмель -
ринськог о
попа ?
сотник
верта в
домів?
!
Ме -
Тво ї
хлопц і
не
балакал и
з'" 0П0 . М
' Хмельн ииьким ,
т
а
ку-
тільки
на
час,
відпові в
Кри-
тільки
иа
те,
щоб и
самом у
за-
На
него
Чапліньскі
ма є
мал о
нагла
кро в
н
е
тим и
Запорожцями ,
щ
о
кон-.^
В1 1 си
повіють
с
я
.
-
чевський.
Н
е
забувай ,
що )
сісти
в
твої м
I ггицькнй скрикну в зачудоваггий.
Суботоі в ЯкХУ-
Як
мен е
висила в
на
Запоро -
підзор .
Остави в
йог о
звідунам. (
'залляла,
коли
я
,
гадаючи ,
щ
о
воювал и
їх ?
І
П
Р
0
0
балакали ,
тяжк о
Суботі в
так и
королівщина ,
ко-
боті в
дістане ш
самог о
ко-
ж
е
,
т
о
нічого
не
згадува в
мені
Буд ь
дуж е
обережни й
в зноси-'Хмельницьки й
ще.
з
а
ріками
й
'
-
Та
балакали , але нічого
не
УД Є 7 !Р
ов,дати -
тро ю
жаден-старост а
н
е
ору-
роля ,
і
від
Чапліньскі
не
нашіптуват и на
я
к
поба-
п
р
о
се .
Навпаки .
Сказав ,
щ
о
нах
з
попом .
І
в
ш
нехай
бере-;з а
горами ,
нара з
побачи в
йога!Добалакалися . Запорожц і
будь-'
"
К
^
л
и
вон
и
справд і
такі
о
-
дує
поза
межам и
свог о
життя.
л
чить,
щ
о
маєтк у
відбер е
то -
буде-ждати ,
а
ж
Кримц і
самі
ла
0
жеся .
Сам е
тепе р
муси ш
відві-
пере д
хато ю
полковника !
і
т
о
б
и
нічого
не
знают ь
Сказа -
0ережш
'
щ
о
жя
к
н
е
б
У
Д
е
мо ж
Се,
щ
о
твом у
батьков и
да в
ста-
бі,
то' й
теб е
не
скочат ь
н
а
землі
Польщі; ,
щ
о
!1
"Т'
дат и
його .
У
нег о
е
якіс ь
ro-J
—Н е
сердьтеся ,
пане
підста-'ли ,
щ
о
вони
конвоювал и
сот -
пров,дати
'
П
Р
0
0
вон и
бала ,
рост а
Данилови ч
і
чог о
не
від-
буде .
Польща ,
я
к
виступит ь
прот и
сті
з
Заходу .
Якийс ь
чернец ь
Пі " ' п "
V росѓо ,
б
о
я
не
спа в
і
мо ї
люди-'ника
тільк и
в
посліднім
етап і
й
с
е
"Ф-б а
мені
знати .
бира е
старост а
Конєцпольські ,
Ти
не
знаєш ,
яку
силу
ма-
Татар ,
т
о
хиб а
спровокована .
молоди й
шляхтич .
хоче,н е
спади.
Я
зара з
п
о
йог о
Нри-'йог о
мандрівки ,
отж е
Не^Зна-
0
буд
е
дл
я
мен
е
мож е
загорнут и
наслідник
Ко-
^каз,
щ
о
во -
ю
т
ь
королівськ і
надання ?
Са м
Н
а
те
й
він
мене
вислав ,
щоб и
теб е
звест и
з
ними.
Вж
е
с
е
ни
радять
.
не
на д
добро м
річи
нєцпольського .
Впрочі м
і
н
а
їзді
метнувс я
д
о
вас ,
ал
е
ва с
ють ,
звідк и
він
їхав ,
ні
щ
о
с
е
корол ь
не
бер е
ї х серіозгго,
одн у
достоїнств о
б
о
Запорожці ,
від
польськог о
ко -
бул а
необережність ,
щ
о
ві н
'Посполитої.
КОнєцпольськог о
не
можн а
по-
не
бул о
дома .
Мені
сказали ,
що'з а
дівчина,
буває ,
щ
о
и
а
маєтність,
роля.н а
ділі
независимі ,
спро -
мене
шпа ь
з
а
тобо ю
і
пр и
-
(Дальше
буде).
кладатися.
Ти
н
е
знаєш ,
н
а
я
-
в
и
в
шинк у Аврумка.
Я
пішові
-
Мабут ь
врешўті .
Затяш и
а
б
о
н
а
одн о
дає!
вокувал и
Тата р
і
викликал и
тім
сказа в
мені,
щ
о
вони
ма -
кім
конн
їздит ь
панська
ласка? 1
д
в
і
грамот и
дво м
шляхтичам. !
туд и
ал
е
ва стам вжен е
було .
їх
д
о
шинку
і
медо м
порозвя-і
Князь
Борис
vc ,
пНт и
чтшга
вовк а
з
ліса .
Тепе р
вЖ
е
гге
ду -
ю
т
ь
якес ь
діл о
д
о
тебе .
Ж
и
д
справи в
мене
з
а
вам и
дозу й
ї
х
язики .
-
а
людя м
давав .
І
'
ДІЙСН А Я В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ НОВИН А ДЛ УКРАЇНЦІ В`,№
ДІЙСН А
Я
В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ
НОВИН А
ДЛ
УКРАЇНЦІ В`,№ пдасї^,пР№А"
В
дні
1-го
листопада ,
в
річ-
ниц ю
Народньог о
Зриву ,
клиЬ
чем о
"всіх
станут и
в
ряд и
бор -
Ш
'
)
ців
за
^культуру
й
освіт у
Укра -
Д
о
Укранїсько ї
Громади !
їнськог о
Народа !
'
В
ювидейном у
роц і
Товар и
У
Львові ,
1.
листопад а
1927
р.
НАЙНОВІЙШІ КІ НЕМАТОГРАФІ ЧНІ КАРТИНИ Щ$
ства
(60-літт я
істновання )
ві д
Головни й
Виді л
Т-в а
„Пр о
сві-
з житт я укранїцві леиівслдіуючихмсіцевостях: в глличиш , включаючи послдіиў повінь, будуть висвті-
8. роц і
Хїї.
186 8
p. ,
в
стихій
та" у
Львові .
них
нещасть ,
які
впал и
на
на ш
(MOVING
PICTURES )
край ,
звертаєтьс я
підписани й
Виді л
д
о
всіх
членів
Українсь -
ПОКЛИК
ког о
Народ а
з
отце ю
від`озвою.
д
о
односельча н
сел а
Жухова ,
СУБОТА, ДНЯ ТОГО ГРУДНЯ 1927 РОКУ
STREET,
СУБОТА, ДНЯ17Г-ОГРУДНЯ 1927РОКУ
Перш е
ц
е
момен т
особи'-
ланцутськог о
повіту !
стої
симпатії ,
згадати `
пр о
то -
В
КАТОЛИЦЬКІ Й
УКРАЇНСЬКІ Й
ГАЛІ,' .
ВПоважан і
Краяни !
вариство ,
як
е
вж
е
6 0
лі т
тру -
212 PRESIDEN T
PASSAIC
,
N .
J
.
Низш е
підписаний
зверта -

І, ДНЯ 11-ГО ГРУДНЯ 1927 РОКУ

В

УКРАЇНСЬКІ Й

НАРОДНІ Й

ГАЛІ ,

НЕДІЛЯ, ДНЯ 18-ГО ГРУДНЯ 1927 РОКУ

1 0 1

GRAN D

STREET ,

BROOKLYN ,

N.

Y .

:диться

ніх

рода ;

на

змаган ь

культурно-освіт -

На`

полі

цеЃпросто`їте-1 угом

друг е

Українськог о

це

прост о

кате- ,

етьс я

д

о

Ва с

з

ДНЬ0М

Р'

У

просьбо ю

сел у

о

до.

під-

збуду -

Делйіський коміте т В УКРАЇНСЬКІ Й РОБІТНИЧІ Й ГАЛІ , В ГАЛ І
Делйіський коміте т
В
УКРАЇНСЬКІ Й
РОБІТНИЧІ Й
ГАЛІ ,
В
ГАЛ І
УКР.
ПРАВОСЛАВНО Ї
ЦЕРКВИ ,
ґоричний
прика з
часу
й
обста -
ванн
я
читальн
,
Просвіти .
Фила -
57-5 9
BEACO N
STREE T
NEWARK , Д .
J
.
334-33 6
Е
.
14th
STREET ,
NE W
YORK ,
N .
Y .
вин,
які
кажуть ,
щ
о
в
часі
ка
J
звертав -
тастро ф
т
а
спричинених
ниМи
с
я
вж
е
кільк
а
Р
аз,
в
3
п РОсьбо -
НЕДІЛЯ, ДНЯ 25-ГО ГРУДНЯ 1927 РОКУ
ведиканськи х
шкі д
,
прийт и
ю
0
Л
опомог
У
рідньом у
селу,
„Просвіті "
з
допомогою .
однач
с
жаде
н
3
зем лякі в
дос і
не
В КАТОЛИЦЬКІ Й
УКРАЇНСЬКІ Й
ГАЛІ ,
CHESTNU T
STREET ,
YONKERS ,
N .
Y .
Моти в
особисто ї
симпаті ї
до'
відкликнувс
я
н
а
на
ш
поклик .
Помоч і
Потерпівши м
ві д
повіні
в
Галичині.
Нлеюм^^
ГРОМАДЯНИ!
улаштову и є
представляють найбільш веселий
на
сцени представляють місто
кож
Українців; хата
Ііоснфа
також Наддніпрянський
Це
УКРАЇНСЬКІ
На
цій
виставі
маєте
нагоду
побачити
все, що
моглоб
вас зацікави-
ти, Виставу коли б
в
сам і
бул и
в КОМІТЕ Галичині . Т
900 0 футі в
в
жита та пшениці.
а