You are on page 1of 4

УтіФАІСЬКИИ дщщник U K R A I N I A N D A I L Y

УІЗДІВИРІО^
С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ, `

OFFICIAL ORGAN O
f THE UKRAINIAN NATIONAL A S S O C I A T I O N , L-
ж е р з и Ситі, H. Дж., п о ш д і д р к - 1 2 . грудня, 1927. ЎОЬХХЌГ. N^288. J e r a . e y С Ќ у , N . J . , M o i c U ^ Ihemfcr 12, 1927. T W E E

IVbHA-tli Оішяиљ ЖЕРТВИ АВІЯТИКИ. Д В А ЗВІСНІ П А Ц И Ф І С Т И О - М О С К О В С Ь К Е С Е Л О БУРЖУ-

УРЯД СКЛИКУЄ ВУГЛЕВУ


КОНФЕРЕНЦІЮ
В А Ш И Н Г Т О Н , Д . К. — В і д )
"січня п о к о н е ц ь ж о в т н я с. р .
торговельна американська аві-
Д Е Р Ж У Ю Т Ь Н А Г О Р О Д У
Н ОБ.'І Я.
АЗИТЬСЯ.

Московський часопцс „Ізвєс-


О С Л О , Н о р в е г і я , 8. г р у д н я , тіц" з 2 . л ц с т о п а д а п и ш е , щ о
НЕ БУЛО ЗАВОРУШЕНЬ НА УКРАЇНІ
С В Я Щ Е Н И К И И РАБІН З А П Е Р Е Ч У Ю Т Ь В І С Т К И ПРО Р Е В О
ятика мала велике число жортв — Нагороди Нобдя з а працю! московське село починає бур-

ocoi.Hyj
ЛЮЦІЮ ПЕРЕД КОРЕСІЮНДЕНТОЛІ ЗАГРАНИЧНОЇ ПРЕСИ
МІНІСТЕР .ПРАЦІ К Л И Ч Е С Т О Р О Н И Н А В І В Т О Р О К . У л ю д я х . У т і м часі с т р а т и л о д л я с п р а в и 'світового м и р а о- ж у а з и т и с ь . Ч и т а є м о т а м : „ В і - Т И Р А С ПІЛ Ь, У к р а ї н а , 9 . г р у д н я . — К о р е с п о н д е н т „ Е с с о -
ж и т т я в часі ріжних в о з д у ш н и х -держали д в а звісні, п а ц и ф і с т и , деиське, крісло з а м і с ц ь ш і е й т е д Пресе", я к о г о вислано н а Україну для розсліду мнимих
В А Ш И Н Г Т О Н , 9. грудня. — С е к р е т а р праці Д е й ч и с , у п о -
к а т а с т р о ф 109 л е т у н і в , а 8 8 по-, Н і м е ц ь п р о ф е с о р Л ю д е й ќ К в і д - ( л а в о к ) , червона б.тюза за- р е в о л ю ц і й н и х з а в о р у ш е н ь , п р и с л а в т е л е г р а м у , у. я к і й д о н о -
розуміішю а президентом К у л и д ж о м , с к л и к а в в л а с т и т е л і в KQ-
т е р п і л о т я ж ш і а б о 'лекиц пока- д е й п р о ф е с о р Ф е р д и н а н д Б у - м і с ц ь с а р а ф а н у й ш о к о л я д о в и й снть, щ о . й о м у не у д а л о с ь найти слідів революційних з а в о р у -
палень м я г к о г о вугля т а представників страйкуючих майнерів
лічення. дссон, Ф р а н ц у з . ц у к о р о к з а ремднем — о с ь н о в е - ш е н ь . С а м е м і с т о Т и р а с п і л ь, я к е м а л и з д о б у т и з б у н т о в а н і в і й -
на к о н ф е р е н ц і ю д л я о б г о в о р е н н я с в о г о н е п о р о з у м і н н я . Конфе-
Л . К в і д д е , п р о ф е с о р м о н а х і й т у С І Л Ь С Ь К І М п о б у т і , о с п і в у в а н е с ь к а Р а к о в с ь к о г о , п і д п р о в о д о м г е н е р а л а Н в й д о в а , н і ч о г о не
ренція починається в Вашингтоні в вівторок.
с ь к о г о у н і в е р с и т е т у , з в і с н и й є с у ч а с н и м и ` „ ч а с т у ш к а м и " . С е - з н а є п р о к р о в а в і б о ї на й о г о в у л и ц я х . П р о т и в н о , з г а д а н е м і с т о
Дейвис сподіється, щ о к о л о Різдва; страйк майнерів мяг- !
- М О В А ПТАХІВ.
в і д м н о г и х л і т я к о д и н - з н а й л о д о м а г а є т ь с с я щ о р а з б і л ь ш е ! н і к о л и не т і ш и л о с ь б і л ь ш и м с п о к о є м , я к с а м е у п о с л і д н і м р о ц і .
г

кого вугля буде покінчений.


НЮ И О Р К , Н. ‚Ѓі. — Л і к а р з а в з я т і й ш и х р о б і т н и к і в д л я п о - р і ж н о г о к р а м у й д о б р о г о . Ѓ о - Також і православний священик Стефанович-Гастєв, щ о
На конференцію запрошені представники властителів ко-
П е т е р с о н доНосить, щ о а ф р и - ш и р е н н я ііацифістичних ідей. В т о в у о б у в у , ч е р е в и к и й півче- належить до тихонівської церкви, заявив згаданому кореспон-
палень з і стейтів Пенсилвенії, центральної і західної Верджі-
к а н с ь к і чиж'ики не с п і в а ю т ь , і часі війни виступали проти ревики купує головно сільська дентови, щ о нічого не.чув про кроваві б о ї й революційні'аа-
нії т а Огайо.
розмовляють. Петерсон т в е р н ь о г о німецькі мілітарні в.іа- м о л о д ь , в и б и р а ю ч и в с е „ п о - в о р у ш е ш і я на Україні.
д и т ь , щ о з г а д а н і п т а х и , - м а ю т ь стді, а п е р е с т а в ш и б у т и н і м е ц ь - ф a c o н l Ш u e , , й з . д о б р о ї ш к і р и ѓ
, ,
Усьо, щ о чув сей с в я щ е н и к , т о були вістки п р о якісь малі
СЕНАТ ВД
ІМОВЛЯЄТЬСЯ ПРИЗНАТИ МС
ІЦЕ ВьРОВЙ. с в о ю а з б у к у з 2 4 б у к в . ї х м о в а ким п а р л а м е н т а р н и м п о с л о м , Т а к о ж м а щ и н н д о ш и т т я , с а - з а в о р у ш е н н я у в у г л я н і м Р а й о н і н а П о д і л л і . П р и ч и н у д о с и х ві-
с к л а д а є т ь с я з б л и з ь к о . 3 0 0 слів. б у в він а р е ш т о в а н и й й о б ж а - м о в а р и , а навіть, т у а л є т о в е м и - с т о к м а в д а т и н а п а д 6 б а н д и т і в на` з а л і з н и ч и й п о ї з д п і д Я р о -
НЕ ХОЧУТЬ ЙОМУ ДАТИ ПРАВА СЕНАТОРА НАВІТЬ Д О
лований о державну зраду. л о : я к о м о г а в е л и н е , к о л і р о в е й ш єн к о ю , щ о б и о б р а б у в а т и п о ч т о в н й в а ґ о н . Б а н д и т а м п о в е л о с ь
ПОКІНЧЕННЯ СЛІДСТВА.
Француз, Ф . Б у а с с о н , б у в - д е ш е в е . Крім^ ц ь о г о : „ п р і м у с и " , з а б р а т и л и ш е о д е н мішок" з п о ч т о ю , п р и ч і м з р а н и л и о д н о г о
В А Ш И Н Г Т О Н , 9. грудня. — 5 6 г о л о с а м и п р о т и ЗО с е н а т , ВІРНІСТЬ С О Б А К И ;
ший професор ф р а н ц у с ь к о ї залізні, ліжка із сіткою, емалі- міліційнѓа. Т а к о ж і жидівський рабін Ш т а л ь потвердив т в е р -
в і д м о в и в с я нині п р и з н а т и м і с ц е а с е н а т і В е р о в и , щ а м а в бути С І Е Т Л , Ваш. — 4 місяці т о м у С о р б о і ш , посвятив б і л ь ш у овану посудину й навіть пер- дження священика і астева, щ о на Україні не б у л о у посліднім
вибраний в стейті Пенсилвенії при п о м о ч и в и б о р ч и х н а л у ж и т ь . п о м е р т у т х л о п е ц ь , щ о з в а в с я ч ' а с т ь с в о г о ж и т т я й е н е р г і ї ф у м у й... п и с ь м е н н и к і в - к л я с и - ч а с і р е в о л ю ц і й н и х з а в о р у ш е н ь .
Сю резолюцію у х в а л и ^ сенат п о довгій дискусії, в якій М у д і . И о ґ о п о х о в а н о 2 2 м и л і . п р о п а г а н д і м и р а . Н а в і т ь , як п о - к і в . Я к щ о в с е ц е н е в і д о к р е м - На Україні мае тепер панувати зглядний д о б р о б у т . Почав-
прихильники В е р а просили сенат признати В е р о в и п р а в о в се- від міста. Н а похоронах б у л а ч е т н и й п р е з и д е н т „ Л і г и Праві л е н і я в и щ а , а з а г а л ь н і , т о д а - ш и в і д Х а р к о в а , всі м і с т а й с е л а м а л и в ж е в і д б у д у в а т и с я й н а
каті хочби т и м ч а с о в о , поки покінчиться слідство. Сенат відкн- т е ж і у л ю б л е н а с о б а к а х л о п ч и - Ч о л о в і к а " , в і н и е у т о м н о по- лебі, п р о л е т а р с ь к і г а с л а п р и ч и - них не п ' о л и ш и л о с я м а й ж е н і я к и х с л і д і в с т р а ш н о г о г о л о д у , щ о
н у в сі в с і в н е с к и т а п о с т а в н е В е р а н а р і в н і з і С м и т о м ? з Или- ка. М а т и х л о п ц я б у л а з л и в о в а - ) б о р ю є війну, й о г о с т а т т і , в я н и л и с ь с и л ь н і ш е я к у с і інші д о п а н у в а в н а п о ч а т к у б о л ь ш е в и ц ь к о ї р е в о л ю ц і ї . В Х а р к о в і м а л и
нойса, к о т р о г о с п р а в у в и р і ш е н о в ч о р а . щоденною н е п р и с у т н і с т ю чих п р о п а г у є т ь с я мир т а в и - р о з б у д ж е н н я ч и с т о б у р ж у й с ь - { в и б у д у в а т и н о в и й ш п и т а л ь , п р а в и т е л ь с т в е н н і б ю р а й р о б і т н и -
собаки через кілька годин. П с стуііається п р о т и в і й н и , мі- к и х п о т р е б і н а в і т ь п р а в д и в о ї і чі д о м и , які. м о ж н а с м і л о п о р і в н я т и з т а к и м и б у д і в л я м и в Н і -

СЕНАТ БУДЕ РОЗСЛД


І}ЌУВАТИ ЧУТКУ ПРО ХАБАРНИЦТВО я к і м с ь ч а с і д о з о р е ц ь ц в и н т а р я -.тяться у м н о г и х ч а с о п и с я х
с о б а к а курналах. М а й ж е ніякий світо
культури! V
меччнні й Америці. Л и ш е н ь одна. Одеса, щ о колись звалася
„ М а л и м Парижем",`становить в и н я т о к під тим о г л я д о м .
СЕНАТОРІВ, доніс їй, щ о з г а д а н а
щоденно п р и б і г а є н а м о г и л у зий к о н г р е с в с п р а в і м и р а не
АМЕРИКАНСЬКИЙ КАПТ
ІАН СКАЛЧ
ІЕНИЙ В ЧАСІ АНТИСЕ
х л о п ч и к а й не д а є т ь с я в і д і г и а - в і д б у в с я б е з й о г о с п і в у ч а с т и .
В Е Л И К И Й П О Ж А Р С Е Л А
ГАЗЕТИ ГЕРСТВА ЗАКИНУЛИ, Щ О СЕНАТОРИ
ХАБАРІ ВІД МЕКСИКА.
БРАЛИ
ти. С о б а к а п р и х о д и т ь на моги-
лу х л о п ч и к а щ е й т е п е р .
УЛИЧНОЇ, Д Р О Г О Б И Ц Ь К О Г О СЬШ ЗАВОРУШЕНЬ,
ПОВІТУ. ОПОЗИЦІЯ О Б Ж А Л О В У Е Л Р А В И Т Е Л Ь С Т В О БРАТІЯНУ О
В А Ш И Н Г Т О Н , 9 . г р у д н я . — Я к с е н а т п о к і н ч и в с п р а в у ВеИ С М Е Р Т Ь К А Т А У К Р А Ї Н С Ь К И Х
ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТІВ, Щ О БИЛИ МАДЯРІВ І ЖИДІВ.
ра, встав сенатор Рід т а прочитав витинок з Герстової газети ВЯЗНІВ. Ми,вже згадували про пожар Б У Д А П Е Ш Т , 9. г р у д н я . — У г о р с ь к и й ч а с о п и с А з Е с т д о -
Вашингтон Геролд. у якому писалося, щ о мексиканський уряд П Е Р Ш И Й В О З Д У Ш Н И Й
с е л а У л и ч н о ї у д н і 8. п а д о л и с -
У Л ь в о в і н а г л о пом'ер б . п о - носцть, щ о в часі п р о т и ж и д і в с ь к и х з а в о р у ш е н ь ) в О р а д е а М а -
виплатив тром сенаторам Злучених Держав хабарі в сумі „ Г О Б О " . та, а т е п е р п о д а є м о б л и з ш і по-
ліційний комісар Л . Кайдан. р е , в Р у м у н і ї , п о к о л е н о ножЄМ а м е р и к а н с ь к о г о к а п і т а н а .
ОД,0О0,35О,00О та 350,000 долярів з а піддержуванне мексикан- дробиці дотично сьої пожежі:
Р Е Л І , Н . К. — Т у т п р и л е т і в його імя було с в о г о часу д о - Р у м у н с ь к і студенті., в часі з а в о р у ш е н ь і ш л и р я д а м и , д е р -
ської пропаганди. З г о р і л о т а м . 3 1 г о с п о д а р с т в , 65J
перший воздушний „ѓобо", я- в о л і голосне , 1
а памятають йо- жачи ножнчкн в руках і обрізували бороди кожному Жидови,
" ЕГесідниќ з а я в и в , ш о с е п и с а н ќ е о б р а ж а є к о ж д о г о сенато- киїі п е р е л е т і в б е з п л а т н о 6 0 0 будинків зі всім господарським якого напіѓкали.-Орадеа Мере, давніще угорське місточко, за-
го г о л о в н о українські вязні.
ра т а щ о їй о б о в я з к о м є `розслідити справу т а а б о доказати, миль. Летун, щ о його в з я в на добром, а почасти і з живим м е ш к у ю т ь в більшости ортодоксійні Жиди. і
Він був шефом політичного
щ о сей з а к и д н е п р а в д и в и й , а б о , к о л и с е п р а в д а , п о к а р а т и в и - свій літак, з а я в и в , щ о на авія- інвентарем — вартости приб- Провідники Народно-Хліборобської Партії закинули пра-
відділу львівського поліційно-
нуватих. ційне п о л е в Д і т р о й т п р и й ш о в лизио 250,000 з о л . В огні зги- в и т е л ь с т в у Б р а т і я н у в парлямент!, щ о в о н о д а л о румунськ'им
го м і с ь к о г о о к р у г а й х в а л и в с я
Після с ь о г о сенат приняв р е з о л ю ц і ю Ріда, я к о ю віддано якийсь чоловік і просив його, пул о д в о є д і т е й : 8 - л і т н н й х л о - студентам 3 міліони леїв, о к о л о $18,000. на викликання протн-
тим, щ о з а п р о в а д и в при допи-
справу д о розсліду спеціяльному комітетови сенату, зложено- щоби його „трошки підвіз", пець і 5-літня дівчинка. Поже' жндівських розрухів. Викликання протижидівських завору-
тах інквізиторські методи. З
му зі сенаторів: Ріда, Р о б и н с о н а , Д ж о в ц с а , Б р у с а й Д ж а н с о н а . щ о він і з р о б и в . жа п о в с т а л а в часі, коли л ю д и шень б у л о п о т р і б н е п р а в н т е л ь с т в у , щ о б и мати оправдання для
його часу походять побої вяз-
були в церкві на Богослужен- створення у Трансильвені? відділу жандармерії у висоті іб,000
иів, електричні тортури, зли-
РЕПУБЛИКАНЩ ОРГАНЗІУЮТЬ СЕНАТ. В И К Л Ю Ч Е Н Н Я Ф Р А Н Ц У С Ь - вання ледяною водою, вішан-
ня, з а м и к а н н я в л ь р х а х . т а . ии-
ною
сильний
його
вітер б у в причн-
катастрофального
л ю д е й . З а к и д у ю т ь т а к о ж п р а в н т е л ь с т в у , щ о х о ч його; остері-
г а л и п е р е д м о ж л и в и м и з а в о р у ш е н н я м и , в о н о не п і д п р н н я д о
СЕНАТОВІ „ПОВСТАНЦІ" ПОГОДИЛИСЯ З РЕПУБЛИКАН- К И Х Т Р О Ц К І С Т Ш . З К О М . 1 поширення. Причиною нещастя н і я к и х с е р е д н и к і в , щ о б и д о них не д о п у с т и т и .
ше. Під його доглядом вбито
СЬКИМ ПРОВОДОМ. , ПАРТІЇ. має бути курення хлопцями
гр. Бесарабову. Він в і в дохо-
В А Ш И Н Г Т О Н , 9. г р у д н я . — С е н а т , п о к і н ч и в нині о р г а н і з а -
цію сенатовнх, комітетів. П р о в і д у всіх к о м і т е т а х л и ш и в с я в ру-
тютюну, в
П А Р И Ж . — Ц е н т р а л ь н и й Ко- д ж е н и я в справі а т е н т а т у сту- Ч е р е п у щ а к а . Н а р а т ў н о ќ при-
стодолі господаря
КОМУНС
ІТѓІ ПЛАНУЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ 970 О
'ПОЗИЦІОНІСТ
мітет француської комуністич- дснта Ф е д а к а , с в я т о ю р с ь к о г о були л ю д и із сусідцих громад,) КОНФЕРЕНЦІЯ: КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТ0,ДОМАГАЄТЬСЯ
ю ї п а р т і ї в и к л ю ч и в з п а р т і ї к о - п р о ц е с у т а в б а г а т ь о х иншихі я к
ках републикаіщів, як досі, б о 5 західних поступовців погоди-
Манастирця, Волі Довго- Б Е З П О Щ А Д Н О Г О ПОСТУПОВАННЯ З О П О З И Ц І Є Ю .
лося з п р о в о д о м републиканської партії та г о л о с у в а л о з а кан-
м у н і с т а Т р е и а , т о м у , щ о він з а - с п р а в а х . Д о в г и й час б у в він п о - л у ц ь к о ї , і Г а с с е н д о р ф у з с и к а в - М О С К В А , 9. грудня. — О . Я р о с л а в с ь к и й , с е к р е т а р Кон-
дидатамй партії. явив себе сторонником Троць- страхом політичних вязнів так, ками і їм головно належитьІ т р о л ь н о г о Комітету, з а я в и в на конгресі комуністичної партії,
Провід партії о б і ц я в п о с т у п о в ц я м , щ о не б у д е з д е р ж у в а - ого. Трен оголосив документи щ о Ж е р о м с ь к и й ў в і к о в і ч н и й
завдячити, щ о пожежу зльока- щ о не з а л и ш и т ь с я п о б о р ю в а н н я т р о ц к і с т і в .
ти ніякими надзвичайними с п о с о б а м и внесків, поставлених по- р о с і й с ь к о ї к о м у н і с т и ч н о ї о п о - і і о г о п о с т а т ь у п о в і с т и н а Про- л і з у в а л и , б о с а м і У л и ч н я и и в и - Провідинќи троикістів мали д о т о г о степеня підбурити
ступовцями. зиції й с т а р а в с я п р о о б е д н а н н я весні. Я к н а л о г о в и й а л ь к о г о л і к я в л я л и м а л о енергії, в р а т ў н ќ у , с в о ї х с т о р о н и и кі в, щ о . в о н и л л я н у в а л и п о с л у г у в а т и ся т е р о р и-
ф р а н ц у с ь к о ї , німецької й і т а - п о м е р на у д а р серця. крім кількох одиниць. Дивне, стичннми вчинками п р о т и членів с в о є ї в л а с н о ї париії^е-икнми

;;;;-ДО ЗГИНУЛО ВІД ШОДУ. лійської


Троцького.
групи прихильників
П Л Е Б І С Ц И Т П Р О Т И
щ о т а к е в е л и к е село, а не м а е
навіть власної сикавки д о ѓ а -
не г о д и л и с я п і д д е я к и м и о г л я д а м и . Ч е р е з т е комуністич'на пар-
т і я р і ш и л а з м е н ш и т и д о я к н а й м е к ш е г о ч и с л а с ю г р у п у . Яро- І '
:
В А Ш И Й Г Т О Н , 9. г р у д н я . — С и л ь н е о б н и ж е н н е темпера- шення вогню! Вкінці годитьсся славський з а я в и в д а л ь ш е , щ о 970 членів опозиції виключиться и
К О Р Ш М И .
тури в західній части середної пОлоси А м е р и к и б у л о причиною з к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї п е р е д 15 г р у д н я .
НІМЦІ,НЕ Д А Ю Т Ь ВІЗИ С О - пригадати, щ о свого часу ос-
богато терпінь, б а навіть викликало смерть 36 осіб.
У б о г а т о м і с ц я х сніги п о з а в а л ю в а л и 'зелізнишА т а перер-
В І Т С Ь К И М Д Е Л Е Г А Т А М .
У селі В о с к р е с і н ц я х біля К о - новаие й з о р г а н і з о в а н е п о ж а р -
.томиї у р я д и л а г р о м а д а в неді- ниче т о в . „ Л у г " в л а д а ррзвя-
ЛІГА ВИСИЛАЄ СВОЮ КОМС
ІЮ
І до ВИЛЬНИ. -
КОМІСІЯ МАЄ РОЗСЛІДИТИ ПОДП НА п о л ь с ь к о -
вали зелізннчу комунікацію. В Ш и к а г о серед сніжниці згинуло
9 людей.
Б Е Р Л І Н . — ‚ „ Р о т е Ф а н е " , б е р - л ю 18. в е р е с н я п л е б і с ц и т ( г о - з а л а .
лікський комуністичний часо- лосовання) проти коршми в литовськім Ф Р О Н Т І
В А Р Ш А В А , 9. гурдня. — Л і г а Націй вислала спеціяльну
В о д н і й т і л ь к и Н о в і й .Англії с и л ь н и й м о р о з з д е р ж а в н е б е з - іїис, д о н о с и т ь , щ о н і м е ц ь к е І Ю - І с е л і . П р о т и к о р ш м и з а я в и л о с я
Н О В И Й Ж У Р Н А Л Н А В Е Л И - комісію д о Виленщини, яка мае розсдідитн тамошні відносини.
пеку виливу. , с о л ь с т в о в і д м о в и л о с я д а т и візўі 412 ‚ г о л о с у ю ч и х , з а к о р ш м о ю
У с к л а д з г а д а н о ї комісії в х о д и т ь п о л к о в н и к Ф о б р і , член ф р а н -
н а в'їзд д о Н і м е ч ч и н и т р о м д е - — н і х т о . З г і д н о з т а к о ю в о л е ю К І И УКРАЇНІ.
цуської в і й с ь к о в о ї місії в П о л ь щ і , п о л к о в н и к Бридж, військо-
ГАЗЕТЯР ПІДБЕХТУЄ АМЕРИКАНСЬКУ КОНКУРЕНЦІЮ ЗА легатам Совітського Союза, які г р о м а д и г р о м . у р я д п о р о б и т ь J
Почне виходити новий ж у р - ви й а т а ш е б ри ті й с ь к о ї а м б а с а д н в П о л ь щ і й п о л к о в н н к Роат-
РОСІЙСЬКУ ТОРГОВЛЮ. хотіли брати участь у конфе- старання у відповідних влас
пал марксистської критики, й т а , і т а л і й с ь к и й , в і й с ь к о в и й а т а ш е . Т а к о ж і в і й с ь к о в і аташе
ренції міжнародньогО т о в а р и - тий, щ о б и к о р ш м а р з а б р а в с я з
НЮ И О Р К , 9. г р у д н я . — Н а: обіді,,урядженім Америкаксь- бібліографії під назвою „Кри- з г а д а н и х д е р ж а в у Ковні, н а Литві, дістали п р и к а з виїхати сей-
ства помочі, робітникам у Бер- села. тика". Ж у р н а л в и х о д и т и м е під
ким А д в е р т а й з м о в и м К л ю б о м , виступив Карл Бикел, президент час на. с л і д с т в о д о В и л е н щ и н и . К о м і т е т Л і г и м а е р о з с л і д и т и
відомої новинкарської асекураціі Юнайтед Прес, з цікавою редакцією Скрипника, Хвилі, відносини на польсько-литовськім фронді, о скільки вони ѓо-
п р о м о в о ю про с в о ю п о д о р о ж п о Е в р о п і та Азії., БЕЗЛИЧНІСТЬ п о л ь с ь к о г о Коряка, Степового, Тарана й дяться з взаїмкими обжалуааннямн преміерів Пілсудського. й
Між иншим бесідник г о в о р и в п р о Япан та й о г о ж у р б у най- НАЙШЛИ КОРОНУ И СКИПТР Кулика. Журнал б у д е освітлю- В а л ь д е м а р а с а д о т и ч н о м о б і л і з а ц і ї . Р і в н о ч а с н о м а є в п л и н у т и на
УРЯДУ.
ти п р и с т а н о в и щ е д л я приросту с в о г о населення, що, виносить в а т и я к т е о р е т и ч н і так і п р а ю населення, п о о б о х с т о р о н а х ф р о н т у , щ о б и з а х о в у в а л о с я св о
ПОЛЬСЬКОГО „ЌРУЛЯ".
м і л і о н д у ш у рік. Він г о в о р и в , щ о Япан з конечности річий му- Всі г р о м а д и надвірняиського тнчні питання с у ч а с н о г о мис- кійно, як д о в г о в е д е т ь с я д и с к у с і я в Женеві в справі прмналеж-
сить добувати,собі колцонії в Азії, як на Сахаліні, в Сибірі та Б Е Р Л І Н , 8. г р у д н я . — П р и п о в і т у д і с т а д ч н а к а з . в і д с т а р р - ( т е ц т в а , л і т е р а т у р н о і к р и т и к и й ности Виленщини.
Китаю. ч и щ е н н ю д р е з д е н с ь к о г о м у з е ю с т и С є к і р с ь к о г о о г о л о с и т и на; і б і б л і о ґ ф р а і ї . О с о б л и в у увагуі
Далі Бикел закликав американських бизнесменів д о кон-
к у р е и ц і ї з а р о с і й с ь к і т о р г о в е л ь н і к о н ц е с і ї , з а ? які, м о в л я в , т е -
н а й д е н о , в я ц і з г р у з о м к о р о н у с е л е н н ю , щ о „ в с я к а п о м і ч у д і - з в е р н е ж у р н а л н а х у д о ж н ю лі-
й скиптр польського круля" люваиа жертвам повені похо тературу. В журналі
л
будуть)
. ЖІНКАШ
- ОР МАС ДОБРУ ПЛАТНЮ,
А в г у с т а і С а с а Сильного, щ о па- днть виключно в і д „ р ж о н д у відділи з питань театру, музи- П І Д В И С Ш И Л И Ї Й П Е Н С І Ю О 50 ВІДСОТКІВ.
пер д у ж е п о б и в а ю т ь с я Німці А Я папці. Й о м у т е ж мав г о в о р и т и (

п у в а в у П о л ь щ і в 18 с т о л і т т ю , н а й я с н є й ш е й р ж е ч и п о с п о л і т е й ки, ж и в о п и с и , т а архитектури. Л И В Е Р П У Л , А н г л і я , 9 . г р у д н я . — Паїндц М а ц ґ д р е д ^ і в ^ и ,


б о л ь ш е в и ц ь к и й комісар Чічерін, щ о Р о с і я сподіється п р о т я -
л о р д м е й о р Лнверпулу, дістала,значну підвцшісуі`воцї платні.
гом пагіблизших т р о х літ великого, походу капіталістичних І З н а й д е н і річи.. в и ч и с т я т ь і в и с - п о л ь с к є ґ Г . ' , я к и й з а и я в с я д о л е - ‚ П е р ш е ч и с л о в и й д е з п о ч а т к о м
грудня. Відтепер буде вона побирати 3000 фунтів стерлі,чів рііно, щ о
країв н а комуністичну Р о с і ю , з ціллю здавлеиня комунізму. і т а в д я т ь ц}.музеї, ю населення.
с т а н о с и т ь п і д в и ш к у її п л а т н і о 50; в і д с о т к і в . .
СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 12-го ГРУДНЯ, 1927.

А-ИТОЮОАГ (І 6,800 д у ш з а г а л ь н о г о н л с е л е н -
СТАРИЙ КРАЙ У СПРАВІ ВИБОРІВ
ГООИОІО п а з
.. ,Jni-hea daily с х с і . . Е

Н Qr.nd Street, J e r i e - City. N . J .


Єсяв#Н ся Ї Й . Ukrainian NATIONAL АІЯОСНИОВ. ІСЯ.
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА. ня У к р а ї н и , а в 1 9 2 5 рощ
сло ‚ніби то понизилося
6 0 0 0 д у ш , а л е для
це

селян вихо-
чИ-
до
Просять нас допомогти їм в и б р а т и у к р а ї н с ь к и х послів
Mited ся EDITORIAL COMMUTAE. Подружа та розводи, м о л о д и х д и т ь один лікар на 12,300 д у ш . Д О Р О Г І З Е М Л Я К И І
ше 13%. О т ж е і щ о д о няи о д о п о м о г у на політичні
;

Ясно, що одному лікареви


В 1 9 2 4 р о ц і на, Р а д я н с ь к і й У - п о д р у ж п о д і ї о с т а н н і х д е с я т и - Вибори до в а р ш а в с ь к о г о ціли. В і н б у в т о г о переконання,
н е с т а н е С И Л о б с л у ж и т и т а к у ) щ о В а ш а лепта, В а ш тяжко за-
к р а ї н і б у л о 3 1 2 , 4 1 7 н о в и х п о д - л і т ь н а У к р а ї н і не з р о б и л и з а - сойму розписані. З а три місяці
. АВТЬОНАСЯ І А Н З І . І 9 І В сќількісѓь душ, особливо в та-
р у ж . Ц е в и х о д и т ь , щ о . н а т н с я - м і т н и х з м і н . Т о м у м о ж н а твер^- український народ, щ о живе) п р а ц ь о в а н и й г р і ш повинен бу-
к и х т я ж к и х ч а с а х , к о л и б у ш у -
I ВА-ЃUJ чу д у ш населення припадає дити, щ о основи селянського під Польщею, своєю поста- т и вжитий в першу чергу на
" П В С Я М А Р І A CAP У. в а л и на Україні ріжні малярії,
І-ТВО І 1 1 , 2 н о в и х п о д р у ж . Д л я А м е р и - р о д и н н о г о ж и т т я з а л и ш и л и с я в о ю п і д ч а с в и б о р і в , в и я в и т ь р і - І к у л ь т у р н о - о с в і т н і та г у м а н і т а р -
-ТОЇ СЯК л В У.ООІ х о л е р и , т и ф и , г р и п и і т . д . Н е ні ц і л и с т а р о г о к р а ю ( н а „ Р і д-
:и ті с а м і д а н і в и н о с я т ь 1 0 , 5 н а т а к і с а м і я к д о в і й н и , а з м і н и , в е н ь с в о є ї політичної зрілости.-
я к і н а с т у п и л и , Не М а ю т ь я к о - д и в і ) , р т ж е , щ о п р и т а к і й с л а - Н а с т у п н т ь с п р о б а - с и л . В о н а в'и- н у Ш к о л у " , н а і н в а л і д і в , н а п о -

Н
яМ
с-ММЯ М 3.75
псячу.
ѓось; надзвичайного, загр У' б і й л і к а
о жр с ь к і й о б с л у з і ш и р я т ь - л і т и ч н и х в я з н і в , н а д о п о м о г у
$ю оо Р ! о з в о
на Україні в т о й ж е д т к а ж е , я к на з а х і д н о - у к р а ї н с ь -
На рік . ся на ЎКраїні ріжні п о ш е с т н .
„ . І 5 . 0 0 ' р і к б у л о 40,367, щ о д а є 1.43J
ючого родині характеру. ке с у с п і л ь с т в о в п л и н у л о б л и з ь - ж е р т в а м п о в е н і і т . д . ) .
На пів р Лікарів доповнюють фельд-
На тся і к о десятилітнє чужинне пану- О д н а ч е 'р'`бїжучій історичній
...і 2 7 5 J р з д і на т и с я ч у д у ш насе-
0 В О в

ЗА ОГОЛОШЕННЯ РЕДАКПЬІ НЕ АІЛПОВІДАА. Забезпечення населення медич- шери. Але й тих мало. В
вання. хвилі з ог'ляду на д а л е к о с я г л е
Т С Я ЮСЯ#І А аО .О і.лення, а б о 1 2 , 9 % д о к і л ь к о с т е
З в кожду аміну адреси п ною допомогою. сельських місцевостях один
В И Т Е М І HJARJM C A N HUTOII п о д р у ж в т о м у ж р о ц і . К о л и п о ' Західно'український націо- значіння в и б о р ч о г о акту, ми
ТелвЄои -Слободи": 498 Montgomery. Тед. У. Н Союза: 1838 Mont-ornery.
Санітарно-медична с т о р о н а ф е л ь д ш е р п р и х о д и т ь на 9,200 нальний та}бор д о виборчого спонукані звернутися д о Вас з а
В С Я ЃЩАДРЕСА! -SVOaOOA", Р f. l о. O . 0B0 O X 344, Д И СЃЃУ, N. і. р і в н я т и ці д а н і з А м е р и к о ю , т о
ж и т т я в царській Росії, порів- д у ш селян. Що торкається
акту підходить з ось я к о г о ста- м а т е р і я л ь н о ю д о п о м о г о ю . Бо
ETA П Е В І С Я Џ S.oo вийде, щ о на Україні не т а к
зубних` лікарів, т о їх вже
УВІАА—ГОЛ . $ ІІ- часті р о з в о д и , як в Америці,
н у ю ч и з и н ш и м и д е р ж а в а м и і н о в и щ а : м а с о в о ю у ч а с т ю у ви- х т о н а м д о п о м о ж е , я к н е В и ,
УКРАЇНЦІ А ВИБОРИ В ПОЛЬЩІ д е ч и с л о ї х д а є 1 4 , 5 % , а б о 1,52 Е в р о п и , с т о я л а н а н и з ь к і м c r y - J з о в с і м
пені. З а в ж д и в і д ч у в а л а с я н е д о - л і к а р
мало.
гга Україні
Один зубний
припадає
борах і однопільним, ф р о н т о м Д о р о г і Земляки, В и кість з ко-
В днях 4 і 11 березня відбудуться в Польщі вибори до на тисячу м е ш к а н ц і в . в с і х у к р а ї н с ь к и х п о л і т и ч н и х у- с т н , к р о в з ќ р о в и н а ш о г о н а р о -
стача в медичному п е р з о н а . л і , на 32,000 душ населе'ння,
г р у п о в а н ь , щ о с т о я т ь на націо- ду. С т а р и й к р а й з р у й н о в а н и й
сойму і сенату. В тих в и б о р а х в о з ь м у т ь тим р а з о м участь І Виходить, що московська
л і к а р н я х , т а м е д и к а м е н т а х . Н а - а н а с е л а х н а 84 т и с я ч і д у ш . Ч е - н а л ь н о м у г р у н т і , м у с и м о п о к а - к а т а с т р о ф о ю п о в е н і , з н и щ е н и й
Українці, щ о опинилися під П о л ь щ е ю . В давнім соймі були іміґрантська п р е с а п и ш е гге`
с е л е н н я к о р и с т у в а л о с я у в е л ц - р е з т е н а с е л і ft д а л і о с т а ю т ь с я з а т и с в і т о в и , щ о Д о в г о л і т н я не- р а б у н к о в о ю г о с п о д а р к о ю чу-
українські представники з Волині, Х о л м щ и и н , Полісся 1 ПІд- правду, коли т в е р д и т ь , щ о під
кій К І Л Ь К О С Т І Ѓ л і к у в а н н я м ріж- „ з у б о р в а ч а м и " к о в а л і , ш е в ц і т а в о л я нас не з л о м и л а , щ о екс- жинної в л а д и , не всилі з л о ж и т и
л я ш а . Г а л и ц ь к і Українці не були заступлені,, б о вони у в н б о - большевицьким режімом шлю-
цирульники.
р а х у ч а с т и не б р а л и . В с л і д у ю ч и х в и б о р а х б у д у т ь о д н а ч е г о - б и т а р о з в о д и д о с я г л и с т р а ш них б а б ш е п т у х , т а з н а х о р і в . термінаційний чужинецький засобів потрібних на націо-

л о с у в а т н всі Українці зі всіх з а х і д н о - у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь , щ о Не о с т а н н є місце з а й м а в і ци- В з в я з к у з к і л ь к і с т ю м е р т в о - п о х і д на всі ц а р и н и н а ц і о н а л ь - н а л ь н и й в и б о р ч и й ф о н д . У нас


чисел. Виходить, ще
опинилися під П о л ь щ е ю . Через те число н а ш и х представників р у л ь н и к з і с в о ї м и п я в к а м и . Л и - р о д ж е н и х і з в е л и к о ю с м е р т - н о г о ж и т т я не р о з с а д и в н а с в т е п е р , с о т к и т и с я ч м е ш к а н ц і в
віковічні устрої української
до сойму і сенату зросте і то мимо польської виборчої орди- родини, хоч може гї ггідір-
ш е з е м с т в а , - р о з в и н у в ш и ш и п і с тю дітей в часах найближ- нутрі, що з а х і д н о - у к р а ї н с ь к і не м а ю т ь ч и м п р и к р и т и г р і ш -
наиії, я к а п о о б к р о ю в а л а у к р а ї н с ь к і в и б о р ч і о к р у г и т а п о л у - р о к у д і я л ь н і с т ь . в все з б і л ь ш у чих по н а р о д ж е н н ю , т р е б а з а - ш и р о к і м а с и т в е р д о с т о я т ь п р и н о г о т і л а п е р е д п о д у в о м х о -
вані в і й н о ю , р е в о л ю ц і є ю та
чила їх з м а з у р с ь к и м и на те, щ о б и Українці були в м е н ш о с т и легкістю, в а л и з р о к у в р і к з а б е з п е ч е н н я м і т и т и , щ о в 1913 р о ц і о д н а но- с и н ь о - ж о в т о м у п р а п о р і , п і д я - л о д и о г о з и м о в о г о в і т р у . Н е р а з
з я`кою тепер
і не м а л и с п р о м о г и в и б р а т и в і д п о в і д а ю ч о ї ї х ч и с е л ь н о с т і ѓ п о населення медичною допо- витуха припадала на 13,800 к и м д е с я т ь л і т т о м у н а й к р а щ і не м а ю т ь щ о в л о ж и т и в уста.
большевицьким законам
скількостн українських представників. Т а мимо цего при со- женяться могою. Останні відомостіѓ д у ш населення, а в 1925 році сини нації з о р у ж ж я м в руці го- Дорогі Земляки! Даючц жер-
й розводяться,
лідарности Українці з м о ж у т ь в и б р а т и яких 7 0 а б о й б і л ь ш е Радянської України за 1925j в ж е на 16,500 д у ш .мешканців) л о в а м и н а к л а д а л и на п о л я х ; т в у на н а ц і о н а л ь н и й - ф о н д в й -
в с е ж о с т а ю т ь с я в силі й Ўкраї-
представників. А з м о ж у т ь це з р о б и т и тоді, коли в п е р ш у чер- и а в р о д и н н о м у ж и т т ю с т о ї т ь J рік показують, що ця сто сел т а мір-. Зі сельських п о в и б о ю . У б о р 'чий, В и даєте'не'ОДИНИЦЯМ,
гу н о р о з у м і ю т ь с я с а м і м і ж с о б о ю і к о л и всі н а ш і п о л і т и ч н і в и щ е ніж Америка, в якій р о з ропа народнього життя знач т у х п р и п а д а є о д н а на 20,000) В и б о р и — ц е б о р о т ь б а , а ко- не' п а р т і ї , л н щ е н ь п р и ч и н я є т е
1

партії з м о ж у т ь виставити один спільний бльок. А далі, коли води звязані з великими фор- но п о г і р ш и л а с я п р о т и т о г о , щ о д у ш населення, а б о на 700 уро- ж н а б о р о т ь б а в и м а г а є велико' ся д о т р і ю м ф у ` національної
порозуміються з другими поневоленими П о л ь щ е ю народами, мальностями, грошевим видат- б у л о перед Велггкою Війною. д и н в рік. О т ж е з н о в у з а л и ш а - с к і л ь к о с т и м а т е р і я л ь н и х з а с о - і д е о л ь о г і ї , до-зміцнення ви-
себто Білорусинами, Л и т о в ц я м и і Німцями а далі щ е й з Ж и - ком і труднощами. Можливо, З в и ч а й н о це не л и ш е з б і л ь ш у є е т ь с я в е л и к е п о л е д л я ріжних бів. Ви, Д о р о г і Б р а т т я , д о б р е з в о л ь н и ц ь к и х з м а г а н ь україн-
дами. щ о на с к р і п л е н н я п о д р у ж м а є с м е р т н і с т ь н а с е л е н н я , а л е й по- „бабок", знахарок, через яких знаєте, скільки вигранується ського народу.
В з в я з к у з в и б о р а м и п р о с я т ь нас з к р а ю о матеріяльну також вплив і большевицький гіршўе загальний стан його п р и х о д и т ь не л и ш е д о смерти г р о ш е й на в и б о р и у . В а с , на са Час н а г л и т ь , п о т р і б н а неѓ ай-
поміч ка в и б о р и . Н а ш а д у м к а в тій справі така: закон про аліменти, себто про з д о р о в л я , гцо . г о т о в е п р и в е с т и дитини, але й самої п о р о д и л ь - м у п р о п а г а н д у , на л е т ю ч к и , т а на д о п о м о г а . Г р о ш і на н а ц і о -
Н а ш о м у н а р о д о в і не п о д о р о з і з П о л ь щ е ю , б о в о н а с в і д о - обовязок батька утримувати нарід до фізичного занепаду ниці, о с о б л и в о при н е п р а в и л ь - в з а г а л і на в и б о р ч у а г і т а ц і ю . н а л ь н и й в и б о р ч и й ф о н д с л і д
мо стремить до цілковитого н а ш о г о знищення. Н а ш націоналів д і т и н а в і т ь і т о д і , к о л и не ж і В 1 9 1 3 р о ц і на У к р а ї н і о д н а ггих р о д а х , щ о ч а с т о т р а п л я - Н а ц і о н а л ь н и й т а б о р м а є до- в и с и л а т и на а д р е с у З е м е л ь н о г о
ний р а т ў н о ќ л е ж и т ь в т і м , щ о б и .ми я к н а й с к о р ш е в і д П о л ь щ і ве з ж і н к о ю й має ф о р м а л ь н и й л і к а р н я п р и п а д а л а на 23,0001 є т ь с я . с и т ь с и л і з а в з я т т я , не д о с т а є Б а н к у н а к н н ж о ч к у ч. 5 0 . 0 0 0 . А
відорвалнся. Т о м у гріхом б у л о би дурити н а ш нарід якимись розвід. У всякому разі справа д у ш в с ь о г о населенні!, а ц 1 9 2 5 J Коли ще до цього додати, йому лишень грошевих засо рівночасно `повідомити про вн-
р о з в о д і в , іга У к р а ї н і не м а є т о - це число побільшилося де щ о в 1913 р о ц і п р и п а д а л о 125
н а д і я м и на я к у с ь с п р а в е д л и в і с т ь в п о л ь с ь к і м с о й м і чи сенаті, б і в . Ці( з а с о б и м а й ж е неможли- силку г р о ш е й Народнѓо Канце-
го ж а х л и в о г о стану, щ о межу- 32-х т и с я ч . На селі с п р а в а с т о х о р и х на о д н е л і ж к о в ` л і ч н и
на м о ж л и в і с т ь наладнаний н а ш и х в і д н о с и н з П о л ь щ е ю . М и м о во добути серед у к р а ї н с ь к о г о л я р і ю , Л ь в і в , в у л . К ' с - с т ю ш к а ч.
ється з нестриманою розпусто- їть щ е гірше: т а м одна лікарня
т о г о , нам т р е б а в з я т и у ч а с т ь у в и б о р а х і в и б р а т и своїх послів ц я х , т о в 1 9 2 5 в о н о м а й ж е по- н а р о д у Г а л и ц ь к о ї В о л о с т и , м а 1. А II. п о в . .
і сенаторів і то вибрати людей чесних і характерних, котрі ю, як п р о т е г о л о с я т ь м о с к о в - п р и х о д и т ь на 3 7 т и с я ч м е ш к а н двоїлося, б о виносить а ж 240 т е р і я л ь н о в и с н а ж е н о г о чужин- З А Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Й КОМІ-
би в и з н с к а л и п а р л я м е н т а р н у т р и б у н у у В а р ш а в і на, т е , щ о б и ські і м і г р а н т и . ців. Щ е б і л ь ш е в а ж н и м и о к а ж - душ хорих, то б у д е м о ' мати
ним пануванням і стихійними Т Е Т У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Ц Ю -
з неї г о л о с и т и с л о в о , я к е к о м п р о м і т у в а л о б и П о л ь щ у , п е р е д М о ж л и в о , щ о в м і с т і ці д а н і чггком є ч и с л о н а с е л е н н я , я к е сумну картину медичної д о п о
елементарними нещастями. НАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО
с в і т о м 1 її р о з б и в а л о , а н е с к р і п л я л о , і т о м у с а м е п о в и н н і м и будуть виглядати інакше, але п р и п а д а є на о д н е л і ж к о в лі м о ї й населенню.
Польський уряд, польські по- О Б Є Д Н А Н Н Я ;
і з Америки д а т и м а т е р і я л ь н у поміч на п о к р и т т я в и б о р ч и х м и не м а є м о м о ж л и в о с т и в и л у - карних. В 1 9 1 3 році на о д н е Ц і к о р о т е н ь к і даггі п о к а з у - л і т и ч н і п а р т і ї і м о с к о в с ь к и й ін- Д р . Д м и т р о Л е в и ц ь к и й , г о л о в а ,
к о ш т і в , щ о б и в и б р а т и я к н а й б і л ь ш е т а к и х у к р а ї н с ь к и х пред`- ч и т и їх о к р е м о в і д с е л ь с ь к н х , л і ж к о п р и х о д и л о с я 9 2 0 д у ш на- ю т ь , в я к і й м і р і у к р а ї н с ь к е на- т е р н а ц і о н а л кинули на в и б о р и
с т а в н н к і в , я к і , с и д я ч и н а п о с о л ь с ь к и х чи с е н а т о р с ь к и х к р і с л а х б о н е м а на т е м а т е р і я л і в . селення, а т е п е р це число з б і л ь - селення з а б е з п е ч е н е м е д и ч н о ю В о л о д и м и р Целевич, гол. секр.
велитенські суми. Вони х о ч у т ь
у Варшаві, п р о д о в ж а л и би й там н а ш у визвольну б о р о т ь б у . Так с а м о і щ о до віку м о л о - ш и л о с я д о 1,100 д у ш , коли взя- д о п о м о г о ю . В нормальні часи в цей спосіб здеморалізувати
М и , а м е р и к а н с ь к і У к р а ї н ц і чи н е м о ж е м о о д н а ч е в я з а т и с я з я - дггх не м о ж н а с к а з а т и н і ч о г о т н р а з о м м і с т а г'г с е л а . А л е д л я
в о н а о т ж е гге в с т а н і о б с л у ж и т и
західно-українські народні ма- „...спадуть кайдани вікової зи-
к и м и с ь п о л і т и ч н и м и п а р т і я м и , б о ми не в силі к о н т р о л ю в а т и с т р а ш н о г о , б о він с а м и й в і д п о - самих селян п р и п а д а є одне ліж всіх х в о р и х . На в и п а д о к ж е
си і т а к и м ч и н о м спричинити,
звідси їх р о б о т у . З а т е з ч и с т о ю с о в і с т ю м о ж е м о з а к л и к а т и відний. Т а к н а п р и к л а д найбіль- с і л ь с ь к и х л і к а р н я х Вінайменьшої пошестн станови-
щ о б и вони в и б р а л и своїми по-11 тоді з д і й м у т ь с л о в о німії,
нашу іміграцію д о ж е р т в на виборчий фонд. Коли буде один ше дівчат в и х о д и т ь з а м і ж у ві- 2,300 д у ш . Ц і даггі п о к а з у ю т ь , щ е н а ш о г о н а с е л е н н я с т а є к а -
стами'чи то польських панів,)Заспівають гуртом братолюб
виборчий бльок, тоді належить слати жертви до спільного ці 1 8 — 2 4 р о к і в ( 6 8 , 8 % ) , д а ю - мало може задовольнити тастрофальннм. Потрібно бага-
сучасна сітка лікарень українсь- то зусиль, з а с о б і в та праці, щ о - чи то зрадників національної! (ний псалом,
к о м і т е т у , а к о л и й о г о не б у д е , н а л е ж и т ь к о ж н о м у з н а с п о п и - ( чн д л я м о л о д ш о г о в і к у я к и х справи, хлібоїдів, чи п і д н і ж к і в У спільній праці з м і ц н я т ь свої
кс населення. би цю сторону ж и т т я н а ш о г о
р а т и ту п а р т і ю , я к а по о с о б и с т о м у р о з у м і н н ю н а й к р а щ е з а - -9%. Мужчин найбільше же-
Москви. , J г р у к и

стўпае народні інтереси. Б о н а й в а ж н і щ а річ п о л я г а є в тім, І н и т ь с я у віці 2 0 — 2 9 р о к і в ( 6 9 % Щ о т о р к а є т ь с я с а м о г о ме- населення піднести х о ч б и до


Український національний! І засяє тоді над убогим селом
щ о б и Українці в и й ш л и з в и б о р і в п о б і д о н о с н о , б о й це скріп- ' д о всіх п о д р у ж з а рік) з а л и ш а - д и ч н о г о п е р с о н а л у , т о в . 1913J н а й н и ж ч о ї н о р м и є в р о п е й с ь к и х
т а б о р н і к о л и не з в е р т а в с я д о С в і т л о п р а в д и , л ю б о в и , н а у к и " .
(

ляе нашу позицію. ^ ' "ю,чи д л я м о л о д ш и х т р о х и б і л ь - році один лікар п р и п а д а в и а ' д е р ж а в . Вас, Дорогі Земляки, з прохай- М. С т а р и ц ь к и й .

В. Будзиновський. д о С а м а р и . Щ о чернець їде т у - ` з і мною балакав, буде. Пер- п р и я т е л ь Ч а п л і н ь с к і . — Він справді твердий горіх сказали... щ о він п р и в і з якусь
ди, ніхто не буде дивуватися.'ший, Внговський вже знає, хто — Підеш? на д е ч и ї з у б и . дівчину і т а к д у ж е т у п ц ю в а в
Також нічо д и в н о г о , що чер-'той Перший, дуже радо зѓо- — їду п р о с т о д о хати... М о - — О н , т в е р д и й ! Я нині н е н а - к о л о неї. Х и б а н е п р а в д а с е , щ о
н е ц ь п о п а с а є гге в к о р ш м і , а у ' л и в с я і б у д е п р и є д н у в а т и р е ш ж е бгг т и п і ш о в н а х в и л ю і п о - че з д о р о в и й черенний з у б з л о - ви к а ж е т е .
Н А Д В А Б О К И . 1

попа. Але якби ви зараз такиjту тягнув його за язик. Завтра мив... Чаггліггьскому в и х о -
(Історична повість). відси вернули до Л ь в о в а , т о се Ч о м у , к а ж е т е , гге з а р а з . Я п р и ї д ь д о м е н е . — Щ о якусь дівчину привіз
пилося.
(4) булоби дивне і для неодного таки з а р а з завтра вертаю. Х м е л ь н и ц ь к и й с і в гга к о н я і і щ о т у п ц ю в а в к о л о неї, з н а ю
— Гризучи Хмельницького?
цікаве. — Н е з а р а з і з а в т р а не п о ї - п о ї х а в н а С у б о т і в . С о м к о пі- — С о м к о с п и т а в з д и в о в а н и й і з п е в н о г о ж е р е л а . В і н в а м с п р а -
— Д о п о п а п і ш л ѓ о М а л о ї д а . ш о в і всі з а с і л и д о в е ч е р і . Р о з
Т о х и б а п о ї д у д о С а м а р и д е ш н а з а д , б о т и м е н і т у т по- ш о в д о А в р у м к а і п р и с і в с я д о з а ц і к а в л е н и й . вді не с к а з а в н і ч о г о п р о се?
Він л и ц я є с я д о н а й м и ч к и п о п а балакалггся а ж по вечері. Бала ;

і а ж відтам верну. трібний. Ти розголосив, щ о Чапліньского. Шурин шуринови? Яхто може


і ч а с т о $ у В а е в п о п і в с ь к і й гге-j к а л и Т а к , ш о о б а г о с т і п о п а не Чапліньскі прикусив язика.
— Т а к и т а к з р о б і т ь . Ч и т о й ї д е ш на З а п о р о ж ж е ? С о т н и к не п р и й ш о в з в а — Я -чув, — б о в т н у в п о х в и -
бути? І - '-'" і' г ';!' ! ' " '
карки. Ніхто, не б у д е підозрі- j начеб в ж и т т ю перший р а з ба
м о л о д и й ш л я х т и ч з в а м и прггї- — Так. м и ? — Чапліньскі спитав. — ли, — щ о він з Б р о д і в , чи з З а - `— С А М Е топЎ ; Ш О ' н і у ' Р И Н . `МО-
1
в а т и , щ о в і н ш п і о н . Н а й м и ч к а , ч и л и Х м е л ь н и ц ь к о г о , він и е и а
хав? — Ми тут окружені шпіона- М а б у т ь у попа якусь важну ра пороіка привіз якусь дівку... же йому соромно, щ о так ско-
р о з к а ж е й о м у в с ь о , щ о с а м а че п е р ш и й р а з їх.
— Ні. М и л и ш е с л у ч а й н о з і й - J м и . Я к т и к а з а в , щ о ї д е ш н а д у р а д я т ь . . . Я ч у в , щ о т а м є я — Д і в к у ? І п р о се ш у р и н не р о п о с м е р т и м о є ї с е с т р и в з я в
буде знати. - J К'оли В И не з н а є т е , д о к о
ш л и с я тут. Він п и т а є д о р о г и на! З а п о р о ж е , т о м у с и ш т а к з р о кісь с т о р о н с ь к і . . . з г а д у в а в мені нічого. В і д к и ви д р у г у . Щ е й я к у с ь , я к к а ж е т е ,
Б а л а к а ю ч и т а к з а й ш л и а ж . ѓ о з в е р н у т и с я на З а п о р о ж у , тс
З а п о р о ж с і х т о с ь с п р а в и в йо- б и т и , б о и н а к ш е н а ш і а н г е л и Ті с т о р о н с ь к і спали, се з н а є т е ? С к а з а в в а м , к о л и ви д у ж е м о л о д у . А л е я г а д а ю , щ о
під ш и н о к А в р у м к а . В ж е емер- я в а м с к а ж у , — С о м к о п р о м о
го по в к а з і в к и д о в а ш о г о по о п і к у н и в г а д а ю т ь , щ о т и б у в С о м к о в і д п о в і в . — Я й не б а ним б у л и у п о л к о в н и к а ? М о - се н е п р а в д а . Х т о с ь , к а ж у ч и в а м
ќлось. вив до шляхтича. Але ходім
па. Він з Волині. т у т в п о с о л ь с т в і в і д к о г о с ь д о ч и в їх. Ні я , ні м і й ш у р и н . В і н про се, з а ж а р т у в а в с о б і з вас,
. О т ж е не з а б у д ь , —- Ч а п - д о д р у г о ї к о м н а т и , б о т у т п р о ж е т о не д і в к а а ж і н к а ?
— З В о л и н і ? Т о д о б р е . П о - м е н е . Я к в і д с и в и ї д е ш н а З а п о - с ю д и не п р и й д е , б о к а з а в , — Ж і н к а ? — Чапліньскі спи- а б о ви його зле зрозуміли.
ліігьскі з а к і н ч и в р о з м о в у , — гцо и н ш е б а л а к а ю т ь . З а г ю р о ж е
б а л а к а ю з н и м . М о ж е в і д н е г о р о ж е і на В о л и н ь в е р н е ш ин- з д о р о ж е н и й і м у с и т ь д о б р е в и т а в , ш и р о к о р о з п л ю щ и в ш и о`
щ о з а в т р а х о ч у б у т и у Х м е л ь - ЇМ гге в г о л о в і , — Але де і в к о г о оженився?
п о ч у ю , я к и м д у х о м д и ш е на ш о ю д о р о г о ю , т о т о г о п і д о з - с п а т и с я . П о б а л а к а в з попом,
н и ц ь к о г о т о д і , к о л и й о г о не Шляхтич встав і за Сомком р і н н я не б у д е , б о с ю д и ч а с т о в и х и л и в к у х о л ь м е д у і з а р а з М о ж е у- я к о г о з а п о р о ж с ь к о г о
ш а ш л я х т а на В о л и н і .
б у д е в С у б о т о в і . З в і с т и мене, ѓѓішов д о д р у г о ї к о м н а т и . Піп ю п а д а ю т ь м о л о д і л ю д и , гцоі 1 Не б у л о б и нічо д и в н о г о , г н і з д ю к а ? Б о з ним приїхали
К'оли в е р н у в піп з вином відїхав. 1
к о л и , - к у д и і я к о ю д о р о г о ю в и - в и й ш о в д р у г и м и д в е р м и п о ви- Я к не х о т і в , я к в д о в е ц ь , с ќ а к а - д в а З а п о р о ж ц і . П р и ї х а л и і Е
Х м е л ь н и ц ь к и й в с т а в і п і ш о в д о й д у т ь гга З а п о р о ж е . Н а д о б а - — Шкода', щ о поїхав. Я га- ти в чужі гречки, в з я в , т а й о-'"
їде з С у б о т о в а , щ о б и я, ї д у ч и но. В с т о л о в і й л и ш и в с я т і л ь к и
д р у г о ї к о м н а т и , д е С о м к о б а - в о к мені п о т р і б н и й п о с о л . П о - д а в , щ о щ о с ь р о з к а ж е п р о с в о -
д о н е г о . с л у ч а й н о гге з у с т р і в с я j с о т и й ќ з м о н а х о м . В т у м и т ь ї д е ш гга З а п о р о ж е , в і д н а й д е ш женився. М о ж е ' того в такій
лакав з молодим шляхтичем. — Та як можу знати, де і в
монах виймив з з а пазухи два ю д о р о г у . Він т а к г а р н о роз- тайні кудись повіявся... М и л о
з ним.
— Ч о г о ви втікли від нас і Бурлая і с к а ж е ш йому, що
казує... М о ж е й з б р е ш е яку мили собі г о л о в и над
к о г о в і н о ж е н и в с я ; к о л и не з н а -
ЧатГліньскі п і ш о в д о ш и н к у г а м а н ц і і п о д а ю ч и їх Х м е л ь н и питан-
мене л и ш и л и з м о н а х о м ? — гетьман Конєцпольскі в як
г г р и г о д у , а л е в с е т а к и л ю б о
ю, щ о в і н ' в з а г а л і о ж е н и в с я ?
дожидати Богдана. ньќому, сказав; нем, к у д и він поїхав`, в и щ е те-
спитав, будьтоби з докором. найбільшій тайні, ладить На
с л у х а є с я . . . В і н в Б р о д а х б у в , п е р л о м и т е с о б і г о л о в у н а д пи- — М е н і не х о ч е т ь с я віритгг,
Коли Сомко і Хмельницький — Т о й т я ж ш и й від луцько-
Т о й м о н а х в е р т и т ь мені ді- л и с т о п а д або грудень по-
чи на` З а п о р о ж у ? З ним б у л и т а н н є м , к у д и він ї з д и в , а т е п е р щ о б в и не з н а л и . '
к о л о в о р і т К р и ч е в с ь к о г о розій- го в л а д и к и , л е к ш и й від львів- ру в череві: х о ч е з мене виду- Перекоп. Бурлай два З а п о р о ж ц і і в ж е відїхали п о к а з у є с я , щ о він ї з д и в жснн-
ш.лисЯ, С о М к о nturOB - д о п о п а . с ь к о г о . Н а з б р у ю . . . Д о в г о щ е — Бо може нема щ о знати.
ш и т и б і л ь ш у ж е р т в у на с а м а р - в ж е б у д е з н а т и , щ о з т о ю на З а п о р о ж е . тися!
С а м е т о д і піп в е р т а в ' з ц е р к в и ж д а т и ? М о ж е цсе^'те б а й к а ? В п р о ч і м
ський монастир. вістю зробити. Як б у д е ш вер-
і в о н и о б а з і й Ш л и с я п е р е д по- — Робиться, — Хмельниць- — В и б і л ь ш е з н а є т е , я к я . — Т о він с п р а в д і о ж е н и в с я ? . з а в т р а б у д у в него, т о побачу.
— Т о я піду й з а б а л а к о ю йо- т а т и , т о поступи д о мене. Мо-
півством. кий в і д п о в і в . — Н е х а й . т і л ь к и г о і в с я к і ж е р т в и в и б ю й о м у з ж е Б у р л а й щ о п е р е к а ж е т о б о - Ш у р и н н е . з г а д у в а в м е н і , д е — Я т о г о не з н а ю . Т а к е в и - 1 Т е п е р і д у с п а т и .
б у в . К о л и в і н с а м н е в и ї з д и в з х о д и л о б з т о г о , щ о в н м е н і
Б о г д а н в ж е п р и ї х а в , — я к н а й б і л ь ш е з а в з я т ц і в с п р а в - г о л о в и , — с к а з а в С о м к о і в и й - ю... Т е п е р в е р т а й м о д о т о в а р и -

Д
(альше
сим, т о я з м і р к у в а в , щ о се я -
С о м к о з а б а л а к а в . — В і н т е п е р л я ю т ь На ` ч З а п о р о ж е Г П е р е к а - ш о в , п о л и ш а ю ч н ш л я х т и ч а з с т в а . 1

кась строга військова тайна, і


у К р и ч е в с ь к о г о . З а годину, м о - ж і т ь владикам', ' щ о союзник
Хмельницьким. І Вернули до столової, п о б а не п и т а в й о г о . Я г а д а в , щ о Б о г -
же й скорше буде у вас. буде. Владики вже знають, хто БЎИВ).
-V К о р и с т а й м о з х в и л і — ' л а к а л и щ е т р о х а , в и п и л и д е щ о д а н б у в у г е т ь м а н а в Б р о д а х . П О З І Р ! E J F T Д Ж Е Р З И Ш І , Н .Д Ж . ' Ш ПОЗІР!
- Т о д о б р е , б о м о ї г о с т і рі- т о й с о ю з н и к . В и т у т с к а з а л и , Х м е л ь н и ц ь к и й с к а з а в . — Щ р і С о м к о з Х м е л ь н и ц ь к и м в и й -
ТепЄр від вас чую, щ о приїхав Просітѓься всіх Членів Укр. Нар. Д о м у 1 Прихильників б у д о в и
шилися вже завтра в і д ї х а т и . щ о ї д е т е до- с а м а р с ь к о г о м о н а - м а є ш п е р е к а з а т и м е н і ? ІШЛИ. з двойа Запорожцями. МожеІ У. Н. Д о м у п р и б у т и на
К а ж у т ь , щ о д о в ш е не м о ж у т ь с т и р я ?
— Я тільки м а ю передати — ` Я к и й с ь дідько зробив, й ті З а п о р о ж ц і були р а з о м з
сидіти тут. Чернець їде д о са- Та сказав так, щоби не

3 ^ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ^
вам г р о ш і , які В н г о в с ь к и й зі- щ о т о й м о н а х і т о й ш л я х т и ч ним в Б р о д а х і в е р т а л и з Н И М ?
марського монастиря, молодий було підзору.
б р а в м і ж в о л и н с ь к и м и ш л я х т и - о д н о ч а с н о з ї х а л и с я т у т . Т я ж к о М о ж е г'г В І Н п о с т у п а в н а ` З а п о -

no.-v.v-riu АПО `ДО ГАЛІПДІ Ч.158 TONNELE AVE,.EJR


ш л я х т и ч в д о р о з і на З а п о р о - — А поїдете?
ч а м и . П е р е к а з у в а т и не м а Ю щ о . б у л о п о б а л а к а т и з н и м и і т р е - р о ж е . А м о ж е виѓ т а к т і л ь к и
В`е. Та чого? Просто відси
Я х о т і в б и д е щ о п е р е к а з а т и й о - ! б а б у л о г р а т и к о м е д і ю , б о о - б а л а м у ѓ т ` ь , щ о б и н і х т о не д о - У В І В Т О Р О К , Д Н Я . 13. Г Р У Д Н Я 1927, О Ѓ О Д . 7-ій В Е Ч Е Р .
О б а п і ш л и д о х а т и , де, б а л а - в е р т а ю До Л ь в о в а .
му від вас. Дин п р о о д н о г о н е с м і є з н а т и , г л у п а в с я , к у д и ї з д и в ?
каючи, дожидали Хмельниць- - - Саме того, щ о б и не.було
У П е р е к а ж е ш , а л е не з а р а з , щ о й в і н в з а г о в о р і . . . У А в р у м - Комітет п о в і д о м л я є з а г а л Українців в Д ж е р з и Ситі, щ о вже
1
кого. Л о годині сотник прий- підзору, д о б р е б у л о б и п о ї х а т ц Т о г о Х м е л ь н и ц ь к о г о .до-
і Союзник, про к о т р о г о в і н ' ќ а м а б у т ь д о ж и д а є мене мій W тяж жаго
ко розкусити куплено п л о щ у під б у д о в у д о м у і т о м у проситься членів Гпри-
s s
х л и ь н и к і в н а сі з б о р и к о н е ч н о п р и б у т и . -
Комітет Укр. Нар. Дому.
з УКРАЇНСЬКОГО НЮ ИОРК.' `````` ЗАГАДКИ.

Ю С И ЧИТАЧІВ ЖИТТЯ И М Е Р И Щ .
„Січи" починають Курс
Щ о т о з а край,
Щ о ч у ж и м у ній р а й ,
Џ

ШАНУЙМО УКРАЇНСЬКУ

Д Р У К А Р Н Я
А для 'земляка
КУЛЬТУРУ. ПАСЕИК, Н. Д Ж . а ВІДЧИтІв." Недоля гірка?
Се Б у к о в и н а під румунською
Н а ш а пісня з д о б у л а с о б і до- Свято Української Державно-! На своїх п О с л і д н и х , у б о р а х !о к у п а ц і є ю .
б р е імя і з а с л у ж е н у с л а в у у сві- елі. У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Й З А „ С В О Б О Д А "
рішили нюйорські Січи почити'
ті, а рівнож і в Америці. Хор
Українська православна гро- 83 G R A N D S T R E E T , J E R S E Y CITY, N. J . ;в своїм льокали, 77 .Сейнт
К'ошиця д а в нам і чужинцям Я к о ю ч е с н о т о ю не м о ж е ніх-
Маркс Плейз (8-ма вулиця),
зразок української культури, мада в Пасейку відсвяткувала го п о х в а л и т и с я ?
ряд відчитів на ріжні ' цікаві
яка п р о б и в а є т ь с я і в у к р а ї н с ь - д н я 2 7 . п а д о л с т а с в я т о n p o r o - j

ДРУКАРНЯ
Скромністю, бо як нею хва-
л о ш е н н я в і л ь н о ї ' З а х і д н о - У кра-і теми. Відійти- м а ю т ь відбува-
кін м у з и ц і т а п і с н і . тнться;АтсТ%же н е с к р о м н и й . , -
їнської Народної Республики. тися кождого вівтірка, о грди-
Але чи з д а є м о ми с о б і с п р а в у
Рано простора церква була УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ні 8. в е ч е р о м .
, т о г о , як цей ч а р пісні т е р п и т ь ,
з д р у г о г о б о к у н а тім,
ш а р л я т а и н жидівської,' чи м о с
я ќ в с я к і з а п о в н е н а вірними. О т , К. K u p - j
стюк відправив торжестаенну І
mm СОЮЗА
.
гр.
Перший відчит
О м е л я н Р е в ю ќ д н я 13. груд'-
ня н а т е м у : Читання
виголосить

книжок;
Коли ж ї н к а ^ Ж е
гайни? "HLR R
додержати

к о в с ь к о ї , чи т а к и н а ш о ї ќ р о в и С л у ж б у Б о ж у . Ч л е н и тов. У к р а - j „ С В О Б О Д И" ЯК р о з х о д и т ь с љ л : - й ^ г і а з к і - .
ЧЛЕНСЬКІ книжочки, КОНЦЕРТИ, д р у г и й г р . К. Л и с ю к у в і в т о р о к j
п с у ю т ь той, чар с в о ї м н е в м і л и м ї н с ь к о ї С і ч и , в. 182 У. Н. С о ю з а ' 8 3 G r a n d St., J e r a e y City, N. J . дня 20. - грудня, на тему: Чи
співом, а щ е б і л ь ш е невмілим с т о я л и в асисті в ж а л о б н и х лей j С Т А Т У Т И , ЗАБАВИ, , Щ о то е голова?
Перед панахидою з а no-J п р а ц ю в а т и н а б о с а , чи п р а ц ю - j
і н е с м а ч н и м д о б о р о м т е к с т у п і д ах-. НАГОЛОВКИ НА ЛИСТАХ, виконує: ПІКНІКИ Г о л о в а т о часть тіла, котру
вати на себе?; третий гр. С . '
паші пісні? Н а ш селянин в и х о - .тяглих б о р ц і в о. К и р с т ю к в и -
л н т ь у них я к и м с ь п р и д у р к у в а - г о л о с и в з в о р у ш а ю ч у п р о м о в у
гим І в а н о м , з н е с м а ч н и м г у м о - н а т е м у 1. п а д о л и с т а 1 9 1 8 р. М и
АДРЕСИ

Л Е Т Ю Ч К И ,
НА ЌОБЕРТАХ. ВСЯКІ Д Р У К Й Я К Н А Й К Р А Щ Е ,
З А В С І Ѓ Д И Н А Ч А С ІП О
БАЗАРІ,

РІЖНОГО РОДА АФІШІ, ЯК БУДУЄМО


Д е м б і ц ь к и й д н я 27, грудня на ш й с к о р ш е м о ж н а згубити. Т а -
тему: Т в о р и Т а р а с а Шевченка, j се положення називається без-

СИРОТИНЕЦЬ
` о л о в я м і істнує т е п е р у нас, а-
р о м і г р у б о ю т а н е е с т е т и ч н о ю о б х о д и м о нниі — г о в о р и в він ОГОЛОШЕННЯ НА ПРЕД- Н И З Ь К І Й ЦІНІ. ОБІЖНИКИ, те ‚не т о м у , щ о у н а с н е м а г о -
поведін'кою. Якжеж такихі — день радости, б о п о довго-
на тов, а т о м у , щ о у н а с „ щ о г о -
СТАВЛЕННЯ ДЛЯ ТОВАРИСТВ, ПАРОХІЙ, ТА ВСЯКІ ИНШІ ДРУКИ. І
п і с н я х чи р е к о р д а х м о ж е в и х о - л і т н і й ‚ т е м р я в і і н е в о д и п р и й ш -
в а т и с я н а ш а м о л о д ь ? Ч и з н и х то в и з в о л е н н я . Г а л и ц ь к і У х р а -
має в о н а н а б р а т и п о в а г и і л ю - ї н ц і з а я в и л и , щ о в і д нині п р а в -
січових С О Т Е Н Ь , ГУРТКІВ,
БРАТСТВ І ДРУГИХ ОРГАНІ-
У. Н. СОЮЗА. юва т о розум".

бови до нашої рідної землі, її н и м г о с п о д а р е м н а у к р а ї н с ь к и х ЗАЩИ, ТА ДЛЯ ПООДИНО. Два професори.


світлої минувшини і високої 'землях є український народ і КИХ ОСІБ ВИКОНУЄМО 361. 1, Професор: Іду з р і к и , бо
культури? І сю постанову вони виконали.
ВСЯКІ ПОТРІБНІ Д Р У К И . ПРОБУДИСЯ, НАРОДЕ! ?абув д о м а купальний костюм.
Заразом обходимо сегодня-і
Не т р е б а йти під с м а к навіть встань народе, Пробудися, 2 . . П р о ф е с о р : А я з н о в а іДу
( д е н ь с м у т к у , б о 9 літ? м и н а є , в і д
иублнки, я к щ о цей с м а к п о г а - з твердого сну, Пробудись до р і к и . С н д і в -гам і в і г о Д й н и
сеї історичної х в и л і і нині м и втвори очи, Пробудися, " читан`'Ўа з а б у в в й ќ у п а т и е я ! - Ї Ь , !
ннй. Не треба отже глядіти хоч в сю пору! Пробудись
пе м а є м о ані к л а п т и к а вільної v
. - v'-' '.r-nH.TBT3r.-jqn
т і л ь к и н а б и з і і е е , а т р е б а по'- Іван Франхо.
0

української землі. відділи У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А І У Д А В А Й Т Е С Я З І Ім і м е -‚.-І і і к у г о п о н - у д


ширќшати між нашим народом. Н а в е д е н і т у т с лова нашого
всякими Д Р У К А Р С Ь К И М И Р О Б О Т А М И тільки д о С В О Є Ї В Л А С Н О Ї
культу`ру' і п о ш а н у д о с в о г о . І Ч о м у у п а л а так с к о р о ўкраїн- н е з а б у т н ь о г о вчителя повинні
с ь к а
Д Р У К А Р Н І ! - ` ' Ў Ш К О Л І : ^ : "```
Треба вчити людей п і з н а в а т и ' Д е р ж а в а ? Ч о м у по ясних послужити українському наро-
Для фірм, бизнесменів і приватних осіб друкуємо афіші, білети (тіке- У ч и т е л ь : І в а н к у , я к і КЩ пай-
ДІЙСНУ крйсу. Т р е б а з а с т а в и т и ! п р о м і н я х с о н ц я з о л о т о г о н а - дови я к о клич у б о р о т ь б і з а т е ш е в ш і ?
с т п , , л а т е м я
т и ) ріжні з а п р о ш е н н я , візитівки, весільні з а п р о ш е н н я — 1 все, щ о в х о -
в а щ о
чужннців 'до поширювання -` Р ' заслонила своє власне самостійне, куль-
дить в обсяг друкарської штуки. Ученик: Н а й д е ш е в ш і — кра-
культури серед наших „ . ; с и н ь о - ж о в т и і і п р а п о р , щ о його т у р н е і н а ц і о н а л ь н е ж и т т я . Т і дені к о н і .
РОБОТА ВПОВНІ ВДОВОЛЯЮЧА. — Ў С Л У Г А ЯКНАИСКОРША.
і м і г р а

Ів, а ' н е д о д е м о р а л і з а ц і ї . Т о - з а в і ш е н о в 1 9 1 8 р о ц і н а л ь в . в - слова Івана Франка прийшли


у, к о л и Ч У Ж И Н Ц І Х О Ч У Т Ьз р р оо сбш - с ь к і м р а т у ш и ? Є б о г а т о п р и -
— ЦІНИ НАЙНИЩІ. А -
мені на г а д к у п р и р о з д у м у в а н -
чин. Д о б о р о т ь б и з а у к р а ї н с ь - ню над б у д о в о ю С и р о т и н ц я У.
т и і н т е р е с н а н а ш і й пісні і м у - Части світа.
ку д е р ж а в н і с т ь п о в с т а л и п е р ш і Н. С о ю з а .
зиці — х а й р о б л я т ь , коли свої
Січові Стрільці. Ся молодіж се Учитель: Кілько'вчастей сві-
не в м і ю т ь . А л е х а й в и д а ю т ь Коли в нашій „Своб'оді" поя-
була дітвора," в котрої грудях та? И)ИЛ
правдиві українські твори, а вився п е р ш и й поклик про п о -
билось щ и р е українське серце, т р е б у народної інституції д л я У ч е н и к : Дві." ШТІ
не с а . т д а ц ь к о - м а л о р о с і й с ь к і пі-
в к о т р и х на у с т а х б у л о : а б о л о - українських сиріт і немічних Учитель: Які? -` " , w

сні. Х а й п і д у к р а ї н с ь к і п р є ч у д н і
л ю з д о б у т и а б о в д о м а не б у т и . старців, т о на т о й поклик від- У ч е н и к : Т о й - с в і т .і т а м т о й
ме.тьодії не п і д к л а д а ю т ь глу-
Тому ми з радбстю і гордостю к л и к н у л и с я з а р а з у с і с в і д о м і віт!
пих і д е м о р а л і з у ю ч и х т е к с т і в .
шануємо сю хвилю, радіємо, І члени н а ш о ї а м е р и к а н с ь к о ї су-
На т е п о в и н н і з в е р н у т и у в а -
щ о в нас були такі матжри і
гу в п е р ш у ч е р г у н а ш з а г а л , К о ж д и й л а с и й б у в на у р о ж а й н у Промова г р . К е д р о в с ь к о ѓ о рії. Х о ч ч а с о м І в д а в а л о с я ї м с п і л ь н о с т и , б е з о г л я д у н а п о -
батьки, щ о виплекали з малќу . Д е піде його д у ш а ?
а зосібна ті, щ о такими річа- українську з е м л ю . П е р е х о д я ч и в и к л и к а л а велике в р а ж і н н я і з о р ґ а н і з у в а т и т а к у ш к о л у , т о літичну, партійну чи а с е к у р а -
таких борців з а Матір Україну.
ми т о р г у ю т ь . п о д і ї з д а в и и х ч а с і в ш а н о в н и й п у б л и к а ` н а г о р о д и л а й о г о г у ч - в о и а з а в ж д и п о я к і м с ь ч а с і п а - ці№ѓў п р и н а л е ж н і с т ь . А л е л и х о На п о л ь с ь к о м у Ш л е з к у п о -
Але спитаймо себе по щиро- дала. ‚Падала така цікола зви- в тім, щ о т а к и х свідомих Укра- мср робітник Поляк, вислові-
ііозанюйорчанин. р е ф е р е н т п е р е й ш о в опісля до! ними о п л е с к а м и .
с т и : С к і л ь к и б у л о в н а с т а к и х р а д і с н и х п о д і й з 1917 p., к о л и Слідуючим бесідником б у в іайио ч е р е з незгідливе п о с т у п о їнців є м і ж нами лиш н е в е л и ч к е д а в ш и с я п е р е д с м е р т ю . Тому,
м а т е р е й ? Ч и н е б у л и в н а с т а к і т о н а В е л и к і й У к р а ї н і п о д о в - б у в ш и й н а ш п а р о х , о . А. І в а н и - д : а і ш я в а ш и х л ю д е й . О д н і х о т і - ч и с л о , а т о м у с п р а в а б у д о в и щ о б у в бідний і не л и ш и в г р о -
матері, щ о скривали своїх синів - „ „ на- шин. н е в о лти, ш о б и у ч и т е л ь у ч и в н о в о г о С и р о т и н ц я
і V K p a H C b K п о с у в а є т ` ь с я ` ЙагіЄ- шей, щ о б з а п л а т и т и польсько`-
П Р О П О Т Р Е Б У У К Р А Ї Н С Ь К И Х п е р е д с л у ж б о ю в ріднім вінску, j ц' , Н е б у д у т у т р о з п и с у в а т и с я ф о н е т и ч н о г о п р а в о п и с у , а Пи- р е д с л и м а к о в и м х о д о м . К о л и б и м у к с ь о н д з о в и , т о ц е й с к а з а в
п п щ и я O M з е н т р а л ь 1 І О Ю Р а
р о д на чолі
К О О П Е Р А Т И В Н И Х Б А Н К І В , к а ж у ч и : Щ о т а м т о б і , сину, п о над"цілою п р о м о в о ю , б о па с е ш і б у л и з а т и м , щ о б и писати так л и ш е самі члени У. Н. Сою- над г р о б о м т а к е „ п о д з е н ќ б в а -
дою проголосив независиміств
І Україні.' Ти в ж е н а в о ю в а в с я д о - не с т а л о б м і с ц я , а с к а ж у т і л ь - , е т и м о л ь о г і є ю , х о ч у н а с д н е с ь ' з а б у л и с в і д о м і п о т р е б и і в а г и — „ П р о цего покійника
України.
В 266 чисті „ С в о б о д и ' б у л а ; ^ в о і л з а А. в с т р і ю ч е р е з т е в п а ' п і х т о її н е у ж и в а є , і її з а ќ й д а - , С и р о т и н ц я , т о с е й С и р о т и н е ц ь н і ч о г о д о б р о г о н е м о ж у с к а з а ` -
мова про кооперативний рух В - х а в а . Наш Ся п р о м о в а в и к л и к а л а в е - ки т е , щ о п р о м о в а о. І в а н и ш и -
( Л а р і в н о ж н а ш а д е р
ють н а в і т ь н а ш і г а л и ц ь к і м о с - б у в б и в ж е д о в е р ш е н и м Д і д о м , ти. Х о ч п р и м и р и в с я з Б о г о м ,
1 л и к е в р а ж і н н я н а з і б р а - иа з а п а л а г л и б о к о д о с е р д е ц ь
З л у ч е н и х Д е р ж а в а х я к і п р о те, І' п а д о к п о в и н е н б у т и н а у к о ю , к в о ф і д и . Л у ч а д о с ь і т а к , щ о й . б р а т т я т а к і т в е р д і . Щ о - б т и т о не з н а ю , д е й о г о д у ш а пі-
слухачів, б о віц говорив щ и р о ,
т о зі всіх і м і г р а н т і в в А м е р и ц і як на б у д у ч е м а є м о п р и г о т о в - них, б о г о в о р и в ч о л о в і к , ќ о т ч е р е з н а ш и х „ Є Ґ О М О С Ц Г В " , а т а - н а ш о м у б р а т о в і ї н е г о в о р и в , як де"...
з повним запалом, щ о неодно- ч
о д и н о к і У к р а ї н ц і не п р и в я з у - л я т и с ь д о б о р о т ь б и , я к м а т е - рий с а м б р а в у ч а с т ь у с и х ви- к о ж д я к а а б о й „ е г о м о с ц е в о ї " б и й о г о не п р о с и в , не б л а г а в
ють д о ц е г о р у х у м а й ж е н і я к о ї ри м а ю т ь у ч и т и і в и х о в у в а т и з в о . т ь и и х з м а г а н н я х . Д а л ь ш е му слези стали в очах. Я - б б а -
кухарки,' падала н а ш а рідна він на С и р о т и н е ц ь цента ч е
б е с і д н и к з м а л ю в а в п о д і ї з Л. жав, ще б м и н а й б і л ь ш е м а л и
ваги. А я к р а з Українці могли своїх дітей. Л я ц ь к а мати, ви-!
таких бесідників. П о тім х о р
ш к о л а . У 1925 році х о т і л и н а ш і д а с т ь ! УВАГА! ST. GLAIR- РА,! УВАГА!
би з ц е г о р у х у я к н а й б і л ь ш е п р а в л я ю ч и с в о г о сина д о ѓ о - і а д о л и с т а 1918 р.
` Б е с і д н и к с к а з а в : Х о ч м и ў п а - в і д с п і в а в щ е пісні, а з а к і н ч е н о У к р а ї н ц і перебрати місцевий j П и ш у се не з і з л о б и і не з і С Т А Р А Н Н Є М УКР. ГР. Ќ А Т О Л .
скористати. Ми легко могли би ротьби, казала: „Сину, бій гай-
чи і у п а л а у к р а ї н с ь к а д е р ж а в - с в я т о національним гимиом. Народний Д і м на парохіяльну слухів, але з власної практики, П А Р О Х П С В . ІВ. Х Р Е С Т И Т Е Л Я
м а т и п о в с і х б і л ь ш и х м і с т а х д а м а к у ф , з а ніх г ж е х у н е м а " .
іість, т о о д н а к і с т о р и ч н и й н а ш Н е з а б у т о і п р о рідниіі к р а й , б о рідну ш к о л у й п о ч а л и с к л а д а т и б о я є с е к р е т а р е м о д н о г о з від- В СТ. КЛЕЙР, ПА.
ґроссрні, бучерні, пекарні і Повчімся д е щ о і від ворогів,
зрив довів д о цего, щ о нині на з а к л и к о . К и р с т ю к а п е р е в е - п о $ 5 0 д о $ 1 0 0 , а л е з а д л я о д - д і л і в У . Н . С о ю з а і з н а ю д р б р е , в Ідо граються представленні
склади ґалянтсрійних т о в а р і в коли хочемо бути свобідні.
як у к р а ї н с ь к і к о о п е р а т и в и . Ше-
ри в к о о п е р а т и в а х к о ш т у ю т ь щ о с т о я л и р я д о м в ж а л і б н и х
$ б а н а й в и щ е $ 1 0 , д о с т у п н і от- .тентах с к а з а в : I ви С і ч о в и к и ,
же для к о ж д о г о , а проценту- щ о носите славне імя в а ш и х
ц і л и й с в і т з н а є п р о ' У к р а ї н у . д е н о з б і р к у н а у к р а ї н с ь к и х ін- н о г о з а с т е р е ж е н н я н е п е р е б р а - я к т о „ л е г к о " н а м о в и т и к о г о с ь
З в е р т а ю ч и с ь д о С і ч о в и к і в , Б о к о л и б Українці п о р о з в а л і в а л і д і в , к о т р а принесла $22.50. ли й о г о на п а р о х і ю . У 1926 р о - ' д о ж е р т в и на С и р о т и н е ц ь . „ Д а -
А в с т р і ї не б у л и в з я л и с ь д о д е р П р и п а н а х и д і з і б р а н о $ 1 1 . 8 2 . ці п р и ї х а л и д о н а с т р и ч е р н и - в а й т е м е н і п е л
ж з в н о г о дідауколиб не перший `, Д о т о ї з б і р к и д о л у ч е н о щ е j ці з Ф и л а д е л ф і ї д о в е д е н н я п а - г о р о ї ж и т ь с я о д и н „ п а т р і о т " —
—n
itn „„.. -о-.,
р е, -с .т уппі н- іинй У л и с т ,

р о х і я . т ь н о ї ш к о д и . Л ю д е б у л и б о в другі`м в і д д і л і с е ' к р е т а р
сценічний образ в 1-ій дії і КОНЦЕРТ,
відограють і івідспівають ШКОЛЯРІ. Н Гпічя н
заю nnife
1) РІДНА ШКОЛА

ються по 6%. М а ю ч и ш е р и , ко б р а т і в Січових Стрільців, ідіть п а д о л и с т , т о нині с в і т і не х о т і в з б і р к у з п р е д с т а в л е н н я , щ о в и -

ж д и й р о б і т н и к м а є п р а в о т и м с л і д о м ї х , щ о б в и б у л и г о т о в і б и ч у т и п р о я к е с ь у к р а і н с ц к е и о с и л а 11 д о л я р і в . Р а з о м в и -
в д о в о л е н і з ї х щ и р о ї п р а ц і , о д - к а ж е , щ о х т о х о ч е , т о Най н а 2)4 СИНОК
н а ч е н е в д о в о л е н ш ї . б у в наш р у - . С и р о т и н е ц ь д а є , а х т о ні, т о ї
с а м и м щ е й п р а в о д о зискіі питання в Польщі. Кождий го- слано д о Обєднання $45.32.
На. к о ж д и й п о к л и к В і т ч и н и . А т е н с ь к и й ^ с в я щ е н и к , , я к и й р о з - ні!". А д р у г и й „ д о б р о д і й " т о у - І медіа на одну дію. відограе
кі р о з д і . д ю ю т ь с я м і ж ч л е н і в к о - т е п е р д а в а й т е т і й в і т ч и и і п о м і ч і в о р и в б и : А д е в и б у л и , 1 9 1 8 р . Х о ч с е н е в е л и ч к а с у м а , а л е м и
1 :
АМАТОРСЬКИЙ ЌРЎИСОК W
почав політичну б о р о т ь б у , роз-1 сміхнеться д о в а с миленько г
п о у п а д к у А в с т р і ї ? В с і н а р о д и з б и р а є м о н а к р а й і т а к п р и
оперативи. матеріяльну, поміч інвалідам,
рішали тодт про с в о ю долю, а кождій нагоді.
двоїв парохію на д в а табори, вицідить крізь з у б и солодень- 3) . (Ш. НИКОЛАЙ''`: ' З
Але `за и а й в а ж н і й ш у с п р а в у політичним в я з н я м , с и р о т а м , вас н е б у л о . Ч е р е з т е м и р а д і вкінці усунув сестриці й , к и м тоном: „ А ви, голубчику, сценічний образ на 1. дію, відограе
Лесьо Сисин.
у в а ж а ю основання Кооператив- Рідній Школі. школа упала зиова. х о ч е т е з а м о ї г р о ш і п и т и і іс- А М А Т О Р С Ь К И Й КРУЖОК
мо, щ о по упадку Австрії у
ного Банку. Т а к и й банк д у ж е Такі с л о в а викликали на всіх ти?" Т р е т и й я к не г у к н е : „ Я н е В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ,
к р а ї н ѓ ьки іі н а р і д проголосив П о 6 м і с я ц я х в и б р а н о к о м і - в „ Ґ а л і ц і ї " . а в „ Г а м е р и ц і " " ! 254 N. MILL ST..
легкн оснувати. Н е т р е б а вели: глибоке вражіння. S T . CLAIR, PA.
с в о ю суверенність. І х о ч ми т гет і в и с л а н о й о г о д о с в я щ е н и - М о ї д і т и „ А н г л і к и " , т о ї м н е
кого капіталу, б о можна зача-j Відправляємо, говорив о.
п а л и , т о н а м не с о р о м н о , бг
СТ. ЛЎІС, м о .
щ о б и п о г о д и в л ю д е й , а л е
В НЕДІЛЮ, 18. ГРУДНЯ 1927
ти діло з кількадесять членамќ Кирстюк, панахиду по борцях треба українського сиротин- П о ч а т о к о г о д . 7-ій в е ч е р .
ми упали перед переважаючою Українська школа.
і з к і л ь к а с о т д о л я р а м и , а д і й т и не н а се, щ о б м о л и т и с ь з а їх наш парох уперся і сказав, щ о , , , д - л у ч а ю т ь с я і такі „свідо- ц яПроситься всіх місцевих і позаміс-
с и л о ю б р у т а л ь н о г о в о р о г а , пе ие х о ч е з г о д и . І з а с е н а ш і м і - І „ І , н а з г а д к у п р о цевнх родимців прибути на сі гарні
до великих р о з м і р і в . А . т а к и м и д у ш і , б о їх д у ш і чисті м о в кри- М І О Д И Н И Ц щ 0

р е д н а с и л ь с т в о м . Ми не п о в и н У к р а ї н ц і , щ о м е ш к а ю т ь в С т . представлення,- котрі тут в нашій охо-


українськими кооперативними сталь. Вони свої гріхи змили в сцевтя У к р а ї н ц і п о в и н н і й о м у і С и р о т и н е ц ь вам' д о лнці будуть Ѓрані перший раз
ж е р т в у н а
288-9
ні п о п а д а т и в з н е в і р у , б о х о ч Л ў і с , М о . , с т а р а л и с я в ж е e u j п о д я к у в а т и , б о в і д т о г о ч а"``"
су г о р л а скачуть, з а д у ш и т и хо- Церковний Комітет.
банками мог.тиб м и з в я з а т и м о р и ќрови, я к у проляли з а
тіснійше нашу іміграцію, о с о б - Вітчину. М и в і д п р а в л я є м о
ливо тих, щ о п о нас наступ- нахиду тому, щ о б и згадатоі не
лять, а я к и х п о л і т и к а б у д е в ж е з л и м т и х и м с л о в о м т и х , щ о по-
сто р а з упадемо, але все таки давна з о р г а н і з у в а т и українську почали вони шанувати с в о ю
в с т а н е м о . М и не П о в и н н і з д а н а - ш к о л у п р и г р . - к а т . п а р о х і ї . С ю л ю д с ь к у г і д н і с т ь і п р и й ш л и д о
т и с в н а л а с к у в о р о г а , а й т и елі- тпко.ту д у м а л и з о р г а н і з у в а т и ня п е р е к о н а н н я , щ о в и х о в а н н я ї х
д а м и с л а в н о г о стрілецтва, в ко` те, щ о б и н а ш і д і т и м а л и н а г о д і т е й п о в и н н о з а л е ж а т и в і д н и х
чуть...
Ми, українські робітники, по-
винні вже раз п о з б у т и с я с т а р о -
Вам купити п о л о т н а силќу
ЯК ЩО ТРЕБА
менше інтересувати. Т о м у с а м е лягли і приречи перед їх м о - д у н а в ч и т и с я с в о є ї м о в и , п и с ь - краеврї дикости, а станути на
т р о г о на у с т а х б у л о : Н е р и д а й , с а м и х , а не в і д с в я щ е н и к а , д я -
повинні' м и о с н о в у в а т и такі гилами, щ о по упавших п о в - ма, пісні, а т а к о ж і с в о є ї істо рівні з и н ш и м и культурними фіранок, вовни чи білизни
а здобувай! ка а б о н а в і т ь і „ е г о м о с ц е в о ї "
банки по всіх б і л ь ш и х центрах, с т а н у т ь нові сотні, нові кадри робітниками. Покажім своїми С П Е Ц І Я Л Ь Н О силќові панчохи

JeW
rseyash
niC
g
otnyti, N. J.
кухарки.
Бо за ними г о в о р и т ь економіч- борців, щ о м а ю т ь д о в е р ш и т и ж е р т в а м и , щ о м и гідні члени, д о в и б о р у д і с т а н е т е в нас
THE REASONABLE STORE

НАЙНОВІЙШІ ШКІЛЬНІ КНИЖКИ


ний і н а ц і о н а л ь н и й і н т е р е с . В н а д п о ч а т е н и м и д і л о і к р а щ у К о л и р о з п о ч а в с я ш к і л ь н и й чи члениці, У к р а ї н с ь к о г о На-
;
такім банку б у д е можНа скла майбутність д л я українського рік, с к л и к а н о м і т і н г , н а л о ж е н о р о д н о г о С о ю з а — н а ш о ї н а й - 207 STREET,
л а т и г р о ш і н а д о б р и й і певний,І н а р о д а . на себе д о б р о в і л ь н и й п о д а т о к с т а р ш о ї організації в Америці.
процент, б о банк б у д е в 'наших На тім с в я т о не б у л о скінче- ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И : в и б р а н о з п о м і ж р о д и ч і в Н е к р и т и к у й м о д р у г и х , н е р а 17— , Гнат Гаврилюк.
р у к а х і в н а ш і й к о н т р о л і . С в і й н е . В е ч е р о м о 7. г о д и н і в ц е р - шкільну раду. Шкільна рада хуймо грошей у чужих кише-
П Е Р Ш А . К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. Матвійчука. Ціна 4 0 ц.
банк д а с т ь рівнож і д е ш е в и й ковній гали почавсядсонцерт.
кредит. Х т о тільки т и м и спра- Концерт розпочато кількома
Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я II. к л я с и ) . М . М а т в і й -
п о с т а р а л а с ь о учителя й днесь j нях, а л е з а ѓ л и н ь м о в і д в а ж н о у
ма'ємо вже п р а в и л ь н о функціо- д в о ю в л а с н у с о в і с т ь і з р о б і м
ИА РІЗДВО
вами інтересуетьтя, я р а д о г стрілецькими чука. Ціна ' 45 ц н у ю ч у р і д н у ш к о л у , д о я к о ї у- т е , щ о н а к а з у є н а м н а ш народ-
піснями, котрі
ним п о д і л ю с я с в о ї м и д у м к а м и . в і д с п і в а в ц е р к о в н и й х о р H i a j Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , О . д - р а Я . Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь І с т а ' ч а щ а е сіМдесять к і л ь к а ўкраїн- ний о б о в я з о к . Я к х о ч е м о б у т и Ям,
Працював я між чужими дов- проводом о. Кирстюка. р и й з а в і т ; ч а с т ь II н о в и й з а в і т . . 8 5 ц . с ь к и х д і т е й т а в ч и т ь с я р і д н о ї л ю д ь м и , т о р о б і м л ю д я н і д і л а , КОЛЯДИ I ЩЕДРІВКИ на Різдво
Христове І Богоидевтнв, в до- Ѓ
пій час і в и з н а ю с я д о б р е н а П о п р о м о в і о. К и р с т ю к а р е ф е м о в и , п и с ь м а , у к р а ї н с ь к о ї , пісні а я к Н а з и в а є м о с е б е У к р а ї н ц я -
К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , І. К р и п я к е в и ч а 5 0 ц.
кооперативнім ділі. Бачу, й історії. Се ч и с л о з д н я на д е р ь ми, т о с п о в н я й м о всі ті повин- 3 5 ц.
рўвав гр. Кедровський. Шанов
якоѓ.- д о б р а д о х о д я т ь п р и п о - ний р е ф е р е н т і в с в о ї й д о в г і й Невдовзі маамо одержати зростає-й небаром дійде певнр н о с т и , я к і с т р е м л я т ь д о у щ а - J ПОЧТОВІ КАРТКИ . . . Вм,
м о ч і к о о п е р а т и в ` д р у г і і м і г р а н - п р о м о в і з м а л ю в а в всі д о с о т к и , б о й т а к ж О д н о ї д р у - с л н в л е н н я у к р а ї н с ь к о г о н а р о - ЛИСТОВИЙ ПАПІР з в
історичні Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М. М а т в і й ч у к а , к о т р а в e k e в ' д р у к у .
ти. Ч о м у ж н а м , У к р а ї н ц я м , н е п о д і ї , в і д к н я ж и х ч а с і в ' а ж д о г о ї у к р а ї н с ь к о ї ш к о л и т у т не- д у . М і ж т и м и повинностямн ІЧЗДВО . Юв,
П о в и с ш і к н и ж к и б у д е м о висилати тільки, за одержанеєм ма.. с т о ї т ь п і д п о р у н а п е р ш і м мі
зацікавитися тим д і л о м ? теперішних в яких змальовував

Ganrd St,. EJRSEY


належитости, а з о г л я д у на їх н и з ь к у ційў ніякого опусту д а С н р о т и н е ц ь - З а х и с т У . Н . слати до:
М. З а в о й к о , б о р о т ь б у України з а с в о ю с а Громадянин,!.
186 M a n h a t t a n A v e . , вати не можемо. — Замовлеия слати на адресу: Союзаі І - 3 V O B O D A 4
м о с т ійність. У к р а ї н а мусіла в о
New York, N. Y . ‚^УО-ЮбА", 83 С П Т , N. J . Ч л е н У . Н. С о ю з а . 183 G r a n d S t r e e t , J e r a e y C H y . f c J .
ќшати м а й ж е з цілим світом.
СВОБШІЇТШІЇ№Ь І З ^ Г Р У Д ^ , 1927.

рѓўвав ї м , Щ О Б М ^ . Ж Е ^ и і й о г т в а т ш л я
^ Д О ОДНОСЕЛЬЧАН СЕЛА досмертну вдячність, але .Також Чи правда? ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

О
ДЖ положенн,ќі
них заощаджені гроші в про-
ДОВГОЇ ВОЙНИЛІВСЬКОЇ, заспокоїте й свою-совість т и м ' Д і т и й д у р н і с м і ю т ь с я - беа-j
ІГЯГУ М І С Я Ц Я ЖОВТНЯЛДІІЙ-гір-
і п е р е к о н а н н я м , щ о з р о б и л и с ь т е п р и ч и н и , а ж і н к и . —.. т о д і , Я К І
КАЛУСЬКОГО ПОВІТУ, чали щ о суботи приносити до)
І добре й патріотичне діло. м а ю т ь красні зуби. НА . гррсерня . ( л с я і к а
ЩО'ЖИВУТЬ У ЗЛУ- школи гроші й тесен, бизнес в добрім заощаджені

УЩАСЛИВЃЉ СОБІ
ЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.
том.
Остаємо з правдивим

Довга Войнилівська, 2
приві-

жов-
Р о м к о п о п р а в л я є з а д а ч у Бо'-
ѓ д а н ќ а з низчої кляси, Вкінці J
КЛІВЛЕНД, ОГАЙО.

З гостини, на, л о т е р г і і в ш и к j Місяця $6.00.


Зложили з г а д а н о г о довгий ліс, ціна- приступна. Голоси -
тися до:
SURMA BOOK 6С MUSK CO.
в протягу
286
9
-
J П о 2 5 ц. з л о ж в л и с л і д у ю ч і ї ІЗ Атепце A. New York, N. Y.
Дорогі Односельчане! тня, 1927. каже напоминаючим тоном: 11. К л и м к і в , С т ` е ф а н і я Ш п а к і в с ь ; Bet. 6th 8C 7th St.
РІЗДВЯНІ СВЯТА Мк одержали лист від наших За виділ читальні Просвіти, У т о в а р и ш а Д м и т р а Шм.ага-
— Ти, Богдане, мусиш ува- ка, Іван і Анна Шпаківські, М а
з е м л я к і в зі С т а р о г о К р а ю , з се-
Горішна: ж а т и , б о з а д а ч а з р о б л е н а ціл- л и на г о с т и н і в д е н ь й о г о і м е - Н Я Б а б я к , Г у л и ќ Л ю б о в , Г а л я

HAП О
РДАЖ
Ч И Ч У Л И В И ? ЙЯ Д о в г о ї Войнилівської, ка- нин з л о ж и л и гості б е з ж а д н р г о
Мнкола Чолій, голова; ком зле. Зільчинська, В. Мнтолінський,
.іуського повіту, у якій про` з а к л и к у на п о т е р п і в ш и х в і д ію-
ЗА Д О Б Р Е С Л А В Н Е РАДІО С т е ф а н Микитиѓѓ, с е к р е т а р . — А л е я с п р а в д ж у в а в її
сять нас о з а п о м о г у на б у д о - а Г р . К о м а р я н с ь к н й 2 8 ц. П о 5 0
— Р А Д І О 3 1928, Н О В Е було добре. в . н і н а ш и х б р а т і в в З а х і д н і й У- порк штор і
ву Н а р о д н ь о г о Дому читальні ц.: І р и н а Б о д а к , С т е ф а н і я Г р и -
І ПОЛІПШЕНЕ — А я к а ж у т о б і , щ о т и . м у с і в ! к р а ї н і д е с я т ь д о л я р і в , я к і п е р е - 1( ц а й , П . В і т к о в с ь к и й , Я р . М и х а -
Просвіти. Щоби помогти Тоді л ю б и т ь і сват, коли до-
помилитися. Я сам переробив слано д о Обєднання,

ТЄСЄН
А,НА
бИЗН
С
еІЗ ЧД
О
РО
бН
ЄОГУСВ
ш и м з е м л я к а м , заснували ми в б р е - м а є т ь с я б р а т ; а коли бід- люк, а Вол. Макаровський 55 Ц
це м н о ж е н н я т р и ч і і з а к о ж д и м Зложили по долярови: Вол. ПОШЎЌУК) свого пів$рата Олексу
И о н к е р с , Н. И . , к о м і т е т д л я ннй, т о з а б у д е й б р а т рідний, П о 3 5 ц. з л о ж и л и : С о ф і я Гу- Гангпн, родом з Буковини, село Лукл-
р а з о м д і с т а в я ріжні висліди й О н н щ а к , Ст. Д м и т р у с є в и ч , М .

станѓин
з б і р к и ж е р т в , д о я к о г о війцтлн
Іван Л а ґ о й д а я к г о л о в а , Кон-
Чоліі'г я к к а с і є р
к о л а ГанИч я к с е к р е т а р .
Збірка розпочалася жертва
К у п и в , не к у п и в , а
і Ми-
ватнся можна.
поторгу-
а н і р а з у т а к и й я к т в і й . Т о дій- І В р у Д л є в с ь к и й , К о н . Л о б у р , М .
стѓо в с т и д , щ о б и т и не м і г в и к о К а м і н с ь к и й , Д м . Ш м а г а л а , М а т .
пати т а к о ї п р о с т о ї з а д а ч і і П р ц т у л я к , Ів. Л о п у ш а н с ь к и й ;
Посиф Трусь 2 доляри.
л и к , В . Ю р к е в и ч , а Р у ц ь к а З и - внч, повіт Вижниця. Хто би. знав за
н о в і я 3 4 ц. П о 1 5 ц.: С т е ф а н і я ся'дог
Ференц, Софія
него. або він. сан. прошу голосити
288-У
В і я ь ч н н с ь к а бра. нагода для Українця, ліс на 3 4 ,
року, -рент малий. Продавець відїз-
М а р і я П у ш к а р ; п о 10 ц Д П і д д и 4944 Bewrin- 'Arm., Emit Chic.go, ind.
І с ь к а К. і Г р . Ф е р е н ц .
СТА
Я О ,
іжае н ЕВРЯОУ. Голоситись під ч:
Разом $10.00. 9 ПОШУКУЮ
4 9 E A S T 1 1 B 7В Sлуже
T . . B Rважній
O N X , Nсправі
. Y.
.НІ с л і д у ю ч и х о с і б : п о 10 д о л я
-‚ів з л о ж и л и К. Ч о л і й і Н . Г а АНГЛІЙСЬКО УКРАЇНСЬКА КОРАБЕЛЬНА АГЕНЦІЯ. М а т в і й і Прн гуляк.
Р а з о м $6.00. Николаа, Шандровського
. п`і
рсдііб, почта Кривіщя, над Сяном,
Г р о ш і в і д і с л а н о д о О б є д н а н - Гал. Хто би про неѓо знав і дасть зна
з села Се
286-9,92-3 J а і

НеІМІГРАЦІЯ
могл булнспДОЗВОЛЕНА
оваяити ДО КАНАДИ. І 'ти, дістане 55 нагороди. Адресувати

ло
іжити свою " Р До
гич; п о 5 д о л я р і в : І. Л а ґ о й д а , . г
до: 7Ї? ' 2 й к
). Б а б і й , М . Ф е д ь к і в і С Атан-J И. Руцький
- HRYC SEREDNICKI,
Це е відомо всім, що Іміграція до Канади була здержана до цього часу,
В и ЦЕНТРАЛІЯ, ПА. З і в M-rcellu. St., Syrecu.e, N . Y.
І Канади своїх земляків або знакомих. Після
Хтоби хотів І найновійшого (міграційного закона Ви можете тепер не тільки своїх крев- У к р а ї н с ь к а г р . к а т . п а р о х і я П р .

ГАРАНТОВАНЕ
ТИЖНЕВО
к е р т в у , м о ж е ї ї в п р о с т п і с л а т н них, але І когобудь зі своїх знакомих спровадити до Канади, як мушин так
{О ч и т а л ь н і П р о с в і т и у Д о в г і й
іойнилівськіи, а б о на руки
нщин, на фермерський Афідсйвіт. Отже хто бажав когобудь спровадити
Канади, нехай старається тепер набути афідейоіти, щнбн ми моѓди спро-
Діви Марії на поміч Рідному
Краєви, залитому водою.
ПОРТЛЕНД, OPE.

Товариство ім. Івана, Франка,


К { І І И І Л шин
D J U I H Т М повені

U K R A I N I A N Bа.канв
A Zнитка
річи. Пв-

A R . до вв- ПЛАПи Ш
ИІГ Н
Я ,99
Т ш гьN
іw
Моделі т а к д е ш е в і як $100.00 вадити ваших знакомих до Канади на весну. Памятайте, що з бігом часу
Н а ш п а р о х о. В . У л я н и ц ь к и й ' в і д д і л 9 2 У. Н. С о ю з а , д л я п о -
іизше подаггого касієра: Іміграція, як і попередно, може знов бути здержана до Канади. Хто пришле
$2.00 т и ж н е в о і сет ваш. з а п р о с и в у с і х п р и с у т н и х д н я ЗО І терпівших в і д повені, ПА Г о ь - і . D. М. С

e Yokr.
" CONSTANTINE C H O L Y , сейчас свою справу до нашого Бюра, його знаком! чн родина приїдуть до
Всі Р а д і я г а р а н т о в а н і п о з а я к канали в місяцю марті. — По інформації пишіть до: 27О жовтня.у'церкві парохіян дрі Н а допомогу потерпівшим по катальоѓ до і
ми є
PROCTOR B L D G . 5 3 , S O . B ' W A Y ,
ANGLO-UKRAINIAN STEAMSHIP TICKET AGENCY ц е р к о в н о ї галі й т у т п р о м о в и в в і д п о в е н і в С т а і . раю
Р м К зло- О Д И Н О К А

.
СТАРА 1 ПЕВНА YONKERA, N . Y . д о них з в о р у ш а ю ч и м и слова-:
243 CRA1G STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC. CANADA : С Б о г а ч и к Г. Пелех, K. І Б Е З П О С Ќ Р Е Д Н А
ми. Бесідник п р е д с т а в и в п р и с у - і Т о п о р о в и ч : собода по 2 м

ВІДОЗВА т н и м у с і н е щ а с т я , якѓ в и т е р п г в . с.олещук і О . К і ч а п о Д О Р О Г А


„ r . R. COMSTOCK 8C MORRIS GEST МАЮТЬ ЧЕСТЬ ПРЕДЛОЖИТИ н а ш н а р і д в ч а с і С в і т о в о ї В і й - , . д о л
и я р у і р
ом.$10Д0. Гроші
а 3
Д Р
до о д н о с е л ь ч а н з і с е л а Д о в г о ї H n, R n u г т д R vi
V н n R vr ни, а в і д т а к т е , щ о в и т е р п і в в с л а н о д обеінання.
о

Войнилівської, калуського НОВУ1 В И С Т А В У ! НОВУ! часі с в о ї х в и з в о л ь н и х з м а г а н ь І І^вриїд Пелех, секр,

У В А Г А!
Дорогі Браття!
повіту.
- Й ^ Б А ЛІЄ В A CHAUVE-SOURIS
Признана найславнійшою світовою виставою в Москві,
від Поляків, Румунів і М о с к а -
лів. Н а тім о д н а к ч а ш а т е р п і н ь
1

ГДАНСЬКА
рн
алекгй ви
глвяод
аієок
тесем гаи
рр
нш
оп,амнш
амео І І а р н ж и , Берліні і Лондоні. н а ш о г о народу: не с к і н ч и л а с я .

уляр
іоїсейічас до: 270вр
не
, ш р
к
а
і ‚
ко . з
ДІВЧАТА І ЖЕНШИНИ! Н е з н а є м о , чи з н а є т е п р о на- Н. С П И Т С Б У Р Г , ПА. „ БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.

по рит
а и н,
ше теперішнє організаційне і Прийшла с т р а ш н а повінь і зни-
Коли
тлусті,
цс'.не
щена,
лосся
нашої
н ноГ
и
ш
голові
л
р
д „оо
МЕТОДИ
е
,, лн
освітнє життя. Н а ш е теперіш-
не ' п о л о ж е н н я з м і ї ' ѓ ѓ л о с я н а гір-
- - попробуй!-
ш е в і д т о г о , я к е б у л о з а а в с т - УВАГА: До
В1ДМО
вистави буде Додана ССЇ щ и л а ціле м а й н о н а ш о г о н а р о -
ду у підгірських околицях, усю
"The й о г о лofі тWooden
Parade ну п р а ц ю і п о л и ш и л а
ж
К
О
Ж
е
Д
О
ГИ
р т
ТЖ
в
Н
Я
Українська гр. кат. парохія
а м п о в е н і .

Н а ш а г р о м а д а не з а б у л а т а -
Слідуючі

ПОЛОНІЯ;.
ЕСТОНІЯ
відіздн:

Грудня 6
Г р у д н я 22.
ЛОДЖЕННЯ. Пншін. рійськнх часів. Н а ш і непроше-і його на г о л о д о в у смерть, коли j к о ж п р о н а ш и х б р а т і в с е с т е р

THE GORRION COMPANY, ми з з а м о р я не п р и й д е м о й о м у . С т а р і м К р а Ю ( я к і п р о с я т ь п 0

56 Keep S L , P. 17. Brooklyn. N. Y

НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ
Soldier-'", ,.A Night . t Y . r d V } , , K . t u . l u , " І
з п о м і ч ч ю . П о п р о м о в і о. п а р о -
ха р о з п о ч а л а с я з б . р к а - н а галі,
яка п р и н е с л а $о9.37.
,
Відтак другі .
х о. К о з о -
.
м

л
о

ц
ц і

в
(

і з
б

в
о

а
с

в
г

д
и

в
е в

ц
и

а
и

с і
3

п а
г

р
о

0
л о

о
д

в
у

і д
й

и
х

д
о

BSR
,D
По дальші інформації
л о с и т и с я д о МІСЦЕВИХ аген-

IGEH.A.L, N.
тіь, а б о п и ш і т ь д о :
го-

КНИЖКИ З КРАЮ. .
ТАРТНА.-траґедія у 5-ти діях (9
осіб), Дмитро Н вколи шин 40
вирвати
ву, одні
в и р в а т и й х о в а є м о її у г л и б и н і
GO St
Y
!!! ЗНОВ Н О В И Н А ! ! !
OPOLITAN THEATRE, C O L U M B U S N S ? c v ^
ПОТИ ціни попол. Четв. і Суб. о 230 ($1 до $З). Веч. о 9 3 0 ($1 до S3).
КІНУ КЦРЕ АВ ЇАН СВ ЬИ КСИТ ЙА ВНА А С
Ц УІ ОБ О
GFR91""'

Н ТА АЛ ,Ь НГ РИ УЙ Д НКЯВ А 1Р7Т- тЕоТг о .


прийшли жертви від братств і ^
товариств і так: Братство св.

Ф^%Ф$ 3 '
ло $20.00; Бр. Успен.я Пр. Діви
.
.

- сьби-паших братів і сестер, v


. ^
ї

^
Н С з л о
п
ж и
щ о б и

т
н е з а м и к а л и

т
с в о х

5Т., NEW YORK,

іашого твердого, українського


С О Ф І Я ГАЛЄЧКО, песа з життя опікуни н а к л а д а ю т ь на нас
:ерця. Щ о б и боронити своєї
( ДВІДТАК
А В И Д ЕВИЇЗДИТЬ
Н К О , О Р НА Д И НВЕСТИ
С Ь К ИДО Й , CURRAN
П А В Л О ВTHEATRE,
С Ь К И Й , SAN Щ ИFRAN-
Т) Мари в щ 39 Провидіня, зло- -Д ^ ж е м о т о џ n Q ц и

У. С С в трох діях (6 осіб), т я г а р і , т я ж ш і в і д м л и н с ь к о г о CISCO.з нГРУДНЯ о в в і д с26-того.


п і в а в н о в і р е к о р д и , я к і в и й ш л и в п р о д а ж : 265 ж и л о $ 5 . 0 0 ; Б р ^ с в . Д и м и т р і я , . кольоністи?
Микола Угрин-Безгрішннй . . . 30 мови й рідньої освіти, оснували 1 15549 БАЧИТЬ БОГ. БАЧИТЬ ТВОРЕЦЬ — Коляда.
П о

I ь
H H щ
I а й

к аим евн ян.а шМі ми соедлні а чд ер у г б о р о


у читаль-н и м о І' ОХ І ЗАКУВАЛА СИВА ЗОЗУЛЕНЬКА — муз. М. Лисенка. п р и н а л е ж н е д о О Р . Б . , з л о ж и - Н а ж а л ь е б а с к а з а т и

с вюо г оП, р яокс вможливо.


і т и й х о чХе омчоу т ьв енсатми О 15548 ЗАКУВАЛА ТА СИВА ЗОЗУЛЯ — муз. Ніщинського. ло $5.00; Б р . с в . И о с а ф а т а при- . ^

с
м а д

КОМАР — гумористична пісня — аран'ж. Уг.тнцького. н а л е ж н е д о У. Н . С о ю з а $ 5 . 0 d ; . ^


у л ь т у р н ун а вйі тоьс вні та ншуу пррі ад цн ю
у . мОе ѓ-'
Обидва рекорди відспівано надзвичайно гарно.
г
К А Л Е Н Д А Р І л

д н а б і д а кл ими` ш е , і.с
щ од аяєкм оо д нсао, б іт-а"к КОЛЯДА — н супроводі церковних дзвонів нагадує нам Різдвяну Ніч С.ч м і. Б. Хмельницького 10 ' ж д

ГРІХИ МОЛОДОСТИС превесела


комедія на 3 дії (12 осіб), Во-
лодимир Мартиневнч
ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ або
ВЕСІЛЯ З ПОПРАВКАМИ, на
251 „пѓўив
д р у г а ч и т а л ь н я не м а є с в о є ї
власної хати. Т о м у ми о б р а д н -
а
я 1 1
ПОСТаНСВИЛ.! ЗОЛДу^аТИ-
Народний Дім- П л о щ у під дім
виті
к'раю, та хлопців і дівчат,

К
..ВИЛ
що

,Іі
.ходять в
ОХ І ЗАКУВАЛА СИВА ЗОЗУЛЕНЬКА — парубо'цька пісня, музика Ми-

чгґ.TV-̀т
іи-
цей

іли Лисенка. Скільки еѓму в цій пісні. Мимовільно пригадуються ті тяжкі


Великий вечір з колядою.

коли ворог, мов чорна хмара, насувався на Рідний Край,жа' екозакові


п р и й І І І Л 0 С Ь
x V І краН
3!; Ш
І 1ІИ
І все. .„
д о л я р

і Щ
О
і в ; - У к
Клюб о до.т.;йосиф Мартинець,

для нього було мнлійшс.


З А К У В А Л А Т А С И В А З О З У Л Я - муз. Ніщинського u супроводі аком- $ 1 1 9 . 3 7 .
і відспівано
ртвував 5 дол.
р

Р а з о м вислано до Обєднання
Г о р о ж а н с ь к и й ^

Укр. К л ю б М о л о д і $25.00.
в
д ^
і
і

У ц е р к в і з л о ж и л и : по.. $ 1 . 0 0 : лендарів на 1928 рік.


н

љ
н

В Ж Е В И Й Ш Л И З ДРУКУ.
я

Маємо на складі 30 ріжнородних ка-


Календаріюм
д

8
а

у
в 3 J

R С о ю
к

з
а

а
с и

g на рік 1928
З дії жарт зі співами і танцями П Я , , І 3 а а Р І Ч и і д с п і в а н о п о Я . Б і д а , І. Ц в і к , І. С е н ч и ш и н , друкований по українськії, свята о-
(11 осіб), в Мартиневнч 201 д а р у в а в н а м г о с п о д а р М и к о л а ^ " j ^ S ^ - " " ' " - " " е н ь к н . Сольо відспівав І. Ч е п а . значені червоішмн буквами.
КОМАР народня пісня, в якій надзвичайно богато гумору, ском-
Чолі`й. М а т е р і я л д в є к о ж н и й понована для квартсту Професором Павлом Ўѓлицьќ им. Богато співу, `йо- Ю . Ф е д о р і в , І. К у з ь м а , В . М у р -
ПОТЕРЧУК, пєса зі співами І Ціна з а один календар 30 ц. з пе-
танцями з народного життя (7 г о с п о д а р , щ о м а є т р о х и л і с а . гаго гумору богато иузі , хай зайде до Січового Базару з а , 0 . Ч е к а н о в с ь к и й , Т . Б а л и к , рсснлкою, а 4. з а доляра.
осіб), в Мартиневнч 351 Шторникам, агентам ідля тих, що
Р о з х о д и т ь с я н а м л и ш е о п о - . ... С П а й к о ш , П . Д а н и л а , А . К у - хотять занятися продажию календарів,
КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ, дра- Н Ю ЙОРК Н. И. ѓ
с т а в л е н н я д а х у на с і м д о м і , н а д , Разом ' , „ ;з цим сповіщаємо, що незабаром вийде нова рекорда љ ДАВИ-
Е 1 к А к х а р с ь к и й , С Б і д а , А н . К у з ь м а , висилаємо даром сйнс стінних калєн-
йа в трох діях зі співами і тан- дарів по гуртовій ціні. За попередќим
цями ( 1 0 осіб) 301 щ о не м а є м о г р о ш а . j Р И Ц Г і' Л І О Б О Е Г , сўирово; Н а б у д о в у Н а р о д н о г о Д о м у в ' М . Т и м о ч к о , В . О к о в и й с ь к и й , надісланііем $5.00 вишлемо 30 штук
І т о м у , гге г н і в а й т е с я , Камінці лісній, п о в і т а Р а в а Н . К і с і л ь , С Д з ю б а , П . Г л о - оказовнх календарів, шобисьте огля-

UЕKR.A
NI4N
bt ТSРBA
.Z
AN
R
E,
І Замовлення разом з калежитістн Н О В І Р Е К О Р Д И нули, а опісля замовляли більше чн-

168Др. TО W
СЛАТИ: звертаємося д о Вас, щ о колись J руська. І ґ о в с ь к и й ; В . С т а г г к о ( м о л . ) , М . ло. Замовлення посилайте на адре-

Jersey N. р а з о м ж и л и з нами, т а р а з о м
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О
С а р а х м а н , Т . С е н ь к о , Л . В а н ь - У: 244—
„ S V О В О D А" КВАРТЕТУ. Ч е к о м на $106.00 переслано

83 Grind S t ,
.„КОВІ НЕДУГИ, ^НЕСТРАВ-
Citv.
тішилися і разом
М и з ѓ г а є м о , щ о у В а с щ и р е у-1
країнське с е р ц е й т а м у м и пев- J
смутилися.
1. ЗА ТЕБЕ. УКРАЇНО - муз. Людкевяча до „ О б є д н а н н я " суму, призна-
2. ГЕИ НУ, ХЛОПЦІ, ДО ЗБРОЇ - аранж. Углицького ч е н у н а б у д о в у Н а р о д н о г о Д о -
Нумер 15547.
„За Тебе, Україно". Цей гимн, шо надіслав до нас професор львівської му в Камінці лісній, п о в і т Р а в а
кович, Ю . Цебрій.
П о 5 0 ц.: К. Б і д а , І. М і д я н к а ,
В. П а в л і ш , К. В и ш а т и ц ь к а , М.
УКРА
ЖІК Б.
^ИИ ДЕНТИСТП
?і ? ‚"‚^^Т`п
Ь І Т Л І . , ПОВСТАЮТЬ НЕ ЛИ- ні, щ о В и н е в і д м о в и т е н а ш консерваторії п. Людкевнч, спеціяльно написаний для американській Укра- р у с ь к а . ' С и к а л а , Т . К а п и р к а , PL О п а л і
Р
К
(J ШЕ ІЗЗА О ХАРЧУ, АЛЕ 1 З п р о с ь б і н п о м о ж е т е н а м сітоїми 1
ПРИЧИН. жтртвамн покрити наш Народ- Гегоп
% крзсиво скомпонований, а Укр. Нац. Квартет відспівав його
- Музику для орхестри написав про- П о в и ш у с у м у з л о ж и л и с л і д у -
_ з т т и т о
ка, П. В у л ь ч а к . Р а з о м $28.00.

noitvfnK,
' Людський жолудок е f _, . v
' , 7 Фесор II. Углішькиа Починається цей І имн баритоновим сольом, яке від- Дрібними д а т к а м и $22.00.
ючі ж е р т в о д а в ц і : Олекса Ќоб-
збудований, т о він може перетравити н и и Д і м . Д о р о г і Ь р а т т я ! Н е співав відомий к і м співак п. Ординський. Р а з о м $50.00.
рип -10.00, Микола Близиак
майже кождий харч. Часто однак ріж ж а л у й т е т р у д у , ні ч а с у й з а й -
ні причини перешкаджлють процесе) -a u i r n SAVM ГРГ,Т..-4І
-ГейХССТІ)ну,
и хлопці, до з б р о Г , козацька старовнпна пісня. Музику для ор-
: ! о а , І Ж
` в а в професор 11. Углицький. Чудово відспівано і слухаючи1 5 . 0 0 . І в а н ґ е л е т і й 1 2 . 5 0 , А н д - Давна Гетьманська Січ, яка

дн
іи.
вк травлення і в той спосіб внклнка м і т ь с я зоіркою .між С В О Ї М И j цю пісню мимо волі пригадується наше славне козацтво, що на конях їде р о зпалася, лишила по собі
ють нестравність, яка руйнує навіть З і і а к о м и м и ; п р о г о в о р і т ь д о ЇХ Ч ? "и и в П 0 Х І Д б і , т с ь
з в о р о г о м . . . Богато мрій надає ця пісня. Ця рекорда рій ґ е л е т і й 12.50, Володимир
найснльііійшнх людий на протязі і Дійсно є красою нашої музики і нашого мистецтва і повинна бути в кожній Я р и ч 1 2 . 0 0 ; п о 5 д о л . : Л . М о - $ 6 3 , 4 0 ; я к і п р и з н а ч е н о н а п о - 49М FU4ST AVE., еог. 3rd ST.
с е р д е ц ь , п р е д с т а ч т с їм н а ш е х . хто має чи не має фЬвограф.
Коли твій жолудок ( а т і
т е р п і в ш и х в і д п о в е н і . N E W YORK, N. Y. 4

не перетравить харчу р о в , А . М а р к о , Мт М о р о з , О .
-ЧУМАКИ",'аранж. П. Углицкого. Роботу виконує солідно. Уміркова-
дві годині, коли страва г і р к е п о л о ж е н н я , поясніть М
Ї,
_ПРОМЕТЕИ ', муз. К. Стеценка. ,
Кобрин, Д . Пиріг;-^Євка Палій Р а з о м . з і б р а н о $213.40.
иі оплати. Платити можна ратами.
Џ заляже тягарем в жо яке л и х о м и пережили в часі Ця нова рекорда відспівана відомими співаками Українського Націо- С і г р о ш і в и с л а н о ч е р е з О б - Через 10 літ знають мене за пильне
то дай себе огл 2.00, П. І д ь н и ц ь к а 2 . 0 0 ; п о 1
с в і т о в о ї й української війни й .ного Хору Ол. Кошиця — Ординським. Гребенеиьким, Давиденком, Ши- еднаннє д о С т а р о г о Краю. виконування механічної роботи в
... і винайт`и', що гом. Хто не чув „Прометея" коли цей квартет співав скрізь по концертах, то д о л . : Я к і в Г а в р и л ќ о , О с и п К а - обсягу дентнсгнки.
—бракує. Хочби ти бу їй н і ч о не з д о б у л и й я к н а м іайдіть до „Січового Базару" і послухайте. Його зміст нагадує нам про
" з н а т и як здоровим, черовський, І. Д у с а н е н к о , Г . У р я д п а р о х і я я ь н и й

і иаВђади!
прасна нестравність мо- г і р к о т е п е р в е с т и в і й н у в ж е гге долю нашої Неньки. Друга піснр^.У Київі на рнночку" відома всім і музику М а ч а к , О . Д е м к о в н ч , Д . К о - (X-Rey ) , j

йстш г
е викликати несподіва- о г н е м , ні з а л і з о м , г а р м а т а м и й для неї спеціяльно аранжував професор Павло Ўѓлипкий з Харкова і який
н у смерть і на сс нема)
кулеметами, але
Одною з гнайча-
причті нсстравмсчгги ї пе?е-
піддержкою
іараз перебуває у Ню Иорку де провалить спіч з цим квартетом. Відспівано
цю рекорду по мистецьки
у нас. ( О І и Ь — N . 1554Б).
і хто має фопограф, той може
М
С
Д
ЛАА
ІЛ
МИЙИ
дістати

Д Н
С Т
цю

Т
ІР
ОРТ
А
А
ВП
Р
А Ќ
С
А (5(8оОсбіС).Ю
рекорду

А (
7 1 .0 ) WB..
в а л ь ч у к , В. Б а к о в с ь к и й , М. К а - П Д Ш Ш Р Ш І К Н Ш И : ,
ришин, Т . ЛоПушинський, П.
1

ЗД
Р
Д
ІО
ІВЧ
О
упадаючого українського ду- Чучман, Т . Галичий, О. Ореля, ПЕТРО ЯРЕМА
бузанне в твоїм жолудку і каналах Друга рекорда — Тенор Давиденко відспівав свої гумористичні пісиі, а O D УКРІНСЬКИИ
6 ) ...Л9Т
сого страшного дивогляда, солітера х а г - я к о г о п і д с т у п н и й в о р о г х о - ‚акож дуит з п-нею Стеценко. Обидва співаки Хору Кошиця, а п. сестра К. Л и с ю к , М . М а к с и м о в и ч ; М . Р У С А Л К А ПОГРЕБНИК
Ся язва людства любить деякі страви, ч е з ѓ н е с т и й з р о б и т и з н а ш о г о композ. К. Стеценка. що написав, „Прометея". П. Давиденко богато разів

Т Б СВЯТОН 47 0D 6„) 10,.


а не любить других. Коли ті: прнпад- виступав на українських концертах зі своїми піснями і скрізь Мав великий М а ц а й л о 5 0 ц., М . Я р о ш 5 0 ц . М А Р У С І (в 0D6) ю
ково зїш то, що він любить, то до- н а р о д у б е з д у ш н у м а с у . М и т ^ успіх. Так хто памятає, той замовить і цю рекорду. ( O k e b — N . 1 5 5 4 6 ) . Разом $І06
брс. А коли- ні, т о ти дуже терпиш. м о ж е м о
КОЗАЦЬКІ ДІТИ (8OD6)
Ч
М,
з а л и ш и т и ньЧиої б о -

Д ИТ
И НА (0 Ю
Одна найновійша рекорда, котра буде осолодою в кождій хаті, я рекорда

- {gВY
'"A 6C bХ.ІП
ОХ
О О
РН
А
МИ
Тисячі чоловіків, жінок і дітей тер- За Комітет будови Нар. Д о м у

-
КО ГЧ
плять і лікуються наріжні недуги, тоді р о т ь б и , м и м у с и м о к о н ч е п о ю - 15541 Колиб мені. Господи

С
ОНЯШ НИК (
9 H в 0 t B
RO OK
LY
N,Х
в Камінці лісній:
як В дійеностк Нмд
.̀'ошкуляе поганийв а т и з в о р о г о м і н е д а т и с о б і Карі очн. — МарП Машир. З Б И Т О Ч Н И К ( 4 ОСІБ) М -
солітер (тасьмннедь). Певною призна-
кою того е виділюваній, частин пара- в і д і б р а т и т о г о , щ о н а м н а й д о -
зита. Посередніми'Признаками е брак р о ж ч е , б о к о л и с т а н е м о с я б а й -
Друга дуже гарна нова рекорда в:
15542 О'Ўкраїно

С
ЛО
ІН
СУ В
А
ДКСВН КА
.НК
З
А И
К
Оо
Л
Ас
1
(
ЯІ
5
2 І
0
.)„
о с
б
і ) , OR
K ОК ОЛ
ИЦ
Я
Микола Близиак,
Іван Ґелетій,
ТАРАС
ОСІБ)
ОСІБ)

У1(0ТоАсРА біС )А1.0„


апетиту, хо знов великий голод, обло- , Ой видно село — М. Зазуляка. Олекса Кобрин. К О Н И К С Т Р И Б У Н Е Ц Ь (5
женігй язик,-давлення на серце, біль в л у ж н и м и , т о н е п о л и ш и т ь с я п о

ВІО А МО И
ГЛ
В Січовім Базарі також все можна почути рекорди українською Шш-. 1 2 9 E . 7TB S T R E E T ,
крижах, руках і ногах, завороти, болі н а с с л і д у . Г о л о в н а н а ш а ж у р б а ш`на — Г . Шандровського. Ось вони:

щось
голови, ослаблення, як жолудок по- NEW YORK СЃЃУ
15538 Ой Дніпре мій, Дніпре
рожній, темні кружки під очима. В с е н а ш а д і т в о р а , я к у у ш к о л і ,
Я в чужіші загибаю. А М С Т Е Р Д А М , H. И . T E L E P H O N E : O R C B A R D 2.568
сейчас у першім, році науки, І Ині іі рекорди, котрі варта мати: Д і т и У к р а ї н с ь к о ї Н а р о д н о ї

15щ
3о В
ді начеб лізло з жолудка.в киш- 15540 Український танець
ки. Буває теж поганий віддих, постій- п р и н е в о л ю ю т ь учитися-чужою

ЗУ КШ
Р С
ЬК
ИП П
ОГРЕ
БН
ИК
15534 Ой чомуж я не такий
ґандзя, полька — Мандоліни _Як зачую коломийку Школи складають жертви

А Н ИМ АЄС
Ь1K ПО
ХО НА
МИ
но.сольовўе, не має охоти до нічого, м о в о ю та в и к р у ч у ю т ь ї й я з и к .

очIкували, Ж ЕВ И Й Ш Л"А-"^тгтн
.ова рекор- ВЕЧ
праця його не цікавить, завжди лінії- Т о м у ‚ с а м е б у д у є м о Н а р о д н и й . 15535 Ой я собі козак д Ѓўменюќ. ДЛЯ дітей поводян у Старім ІВАН ДУЧИЦСЬКИИ
вий. Були - випадки, що цей галапас
спричиняв епілептичні напади. Деколи Д і м , д е б у д е м і с Ѓ и т и с я ч и т а л ь -
солітер буває я. 50 футів довгий. Як к о о п е р а т и в а й д е ми з м о -
ж е й зад-тпнтн свою жертву. То-ж ви- ж е м о з б и р а т и н а ш у д і т в о р у т а
U,
А я

на
тое
Ѓўменюќ.
дівча л

З великою рад остю подаємо до відома,


котру так довго всі
Тропак —

РІденняСвіН
Червона Ка.

котру виспівав квартет а хору И


г
р
оК
О
шЛА
іЯ Н(
Нд Во : YON 5E
RS ц
.І О
КО
ЛИ
Крою.

Коли В часі ш к і л ь н о ї науки


Ш Е В Ч Е Н К А (8 осіб) НО- ,

ОСІБ)

йро` ^Grn.aS П.О15543 Чуєш, брате мій

матеярліьне пиш тьіддроугіС


чоівокгорн бавСчоівип
збувайтеся, негайно цього ворога, щ о . в ч и т и її с в о є ї р і д н ь о ї м о в и . Т о - оповів наш учитель шкільним! стати

У аїц
1,1і7-22д СІТЬ
би не було.за пізно — покіль цілком О
н луснув обруч. д і т я м , п р о . п о в і н ь на З а х . Ук р а ї -
- Обі пісні, досконалий концерт, пісня сумна I весела. J-.VOBRODA"'
"е.вмгйнуе вашого здоровля. Пішліть'му з в е р т а є м о с я д о В а с щ е раз ні, п е р е н я л и с я в о н и , т а к ^ д у ж е
510.48 на ліќірство Лякстан, як хочете „ „ „ „ „ ^ ^ „,_ „ , „3. З а всілякими рекордами sax одіть І Базару. Jertev Citf. N . J
л П и ; л
нещастям галицьких Українців.'
поаЛгТввсяЗщлго страшвого галапаса. З проСвбрЮ; ЩОби В и ЗібраЛи оазар, це українське підприємство, котре, як написала ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
Ля метан нешкідливий навіть якби не Д Л Я н а с , м і ж с в о ї м и а м е р и к а н -
-соральне й піднесення свого народу. Заходѓѓь до нас: щ о запитались учителя, ЯКБИ
№ П Ю 0
? 4 8 ' S ськнми З Е Х Я К А М И ГРОШЕВУ ПО-( м о г л и прийти в поміч- дітям, І Ц С Я Л І А . 'І 4 в WASHINGTON S T R E E T ,
S1GHQWY BAZAR - SURMA BOOK Ь MUSIC CO., INC., Y O N K E R S , N. Y.
S F E ^ K ^ ^ T S Й З Й ^ , М І Ч ' ^ Т И М своїм^вчннком з а - котрі потерпіли в і д п о в е н і ў ) rfi V O B О D А іЯ Ж

(C-оЗ) с л у ж и т е с о б і н е л и ш НА п а щ у

103 AVENUE А,— —— — І N W


E YORK,N. Y.
Ве цігилається.
Т
о #УТУ-Ьга -ОО
С т а р і м К р а ю . УЧНТЄЛЬ . з а р г ^ В О . 8 3 G R E N D S t , JERAEY С Ќ У , N . -J. І

Rbb. TbL JUPPMHMA 1 1 1 9 .