You are on page 1of 4

НіVlo^bm" iu

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНЙК U K R A I N I A N D A I L Y

. У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н ЗАПОМОГОВОТ ОРГАНІЗАЦІЇ У К Р А Ї Н С Ь К И Й НАРОДНИЛ


СОЮЗ В З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х А М Е Р И К И .
OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Нам.

Ч. 289. Джерзи С и т і , Н . Д ж . , в т о р о к , 1 3 . г р у Д и я , ЃЙ27. Jeraey City, N. J . , Tueiday, December 1 3 , 1 9 2 7 . THREE CENTi.

З П Р О С Т О Г О Ж О В і Л Р А В Е Т Е Р А Н Х О Ч Е З А П Р О Д А - УКРАЇНСЬКИЙ Т Е А Т Р НА
КОНГРЕС ДАЄ ЛИНДБЕРГОВИ Г Е Н Е Р А Л О М . ТИСЬ Н А РІК В Н Е В О Л Ю . КУБАНІ. ВІСТКИ ПРО ЗАВОРУШЕННЯ НА УКРА-
ВАШИНГТОН.— Управитель
Ф О Р Т ВОРТ, Текс. - ЯкийсьІ В Крйсиодарі зорганізувався
МЕДАЛЮ лстні.чого поля в Митчел Філд, Ол. Х р . Медокс, чистячий 31 недавно
полковник Фулойс,
український театр.
а в а н з у в а в літ, в е т е р а н С в і т о в о ї Війни, х о - Т р у п а с к л а д а є т ь с я з к и ї в с ь к и х
ЇНІ ЗНАЧНО ПРИБІЛЬШЕНО
В Е Л И К А ОВАЦІЯ Л Е Т У Н О В И В ПАЛАТІ ПОСЛІВ.
н е д а в н о на г е н е р а л а й гіцемі- че з а п р о д а т и с ь иа р і к неначе та о д е с ь к и х а к т о р і в . ПрОроб-
мешканці Тираспільського округа Говорять,щ о
В А Ш И Н Г Т О Н , 10. г р у д н я . — П а л а т а послів призначила иістра війни. Віц р о з п о ч а в вій` в н е в о л ю , щ о б и б у т и в м о ж н о с - л ю є т ь с я р е п е р т у а р , д о я к о г о там були екзекуцп с ь о г о літа.
л е т у н о в и Ч а р л з о в н А. Л и н д б е р г о в и з а й о г о с л а в н и й л е т з Н ю с ь к о в у с л у ж б у у 1898 році як ти п р о к о р м и т и с в о ю р о д и н у . . у. в і й д у т ь н о в і у к р а ї н с ь к і п є с и . К И Ш И Н І В , Бесарабія, 14. грудня. — Кореспондент Н ю
Иорку до Парижа конгресову памяткову медалю. простий рядовий. Не м а є він в і д д о в ш о г о часу j Сезон відкривається necoioj Й о р к Т а й м е ў , я к и й п е р е б у в а є т е п е р 'на У к р а ї н і , д о н о с и т ь , щ о
Резолюцію ухвалено одноголосно серед великого одуше- заняття. Виключною т о ч к о ю Р е с п у б л і к а на к о л е с а х , вістки п р о революційні з а в о р у ш е н н я В Полудневій Україні
влення. Л и н д б е р г самий п о я в и в с я в конгресі т а в и т а в с я з кон- й о г о умови є, ш о б и будучий . зѓначно ` п р и б і л ь ш и л и д е р ж а в и , щ о с у с і д у ю т ь з У к р а ї н о ю , о д н а -
П А Ч К О В А Н Н Є Ш В А Й Ц А Р С Ь -
гресменами.
КИХ Г О Д И Н Н И К І В В (його властитель заосмотрив Н Е Д у Г А в . Л И Г Ї И Н С Ь К О Г О . ЧЄ вОНИ Не Є ЦІЛКОМ б е з ОСНОвИ. У п о с т і д і і и х 'в, м і с я ц я х совіт-
Опісля конгрес попросив його відвідати Гавану я к пред- ська влада а р е ш т у в а л а б о г а т о провідників українського иеза-
А М Е Р И К У . його жінку й дітей у м о ж л и в і .
ставник Злучених Д е р ж а в т а гість кубанського уряду. л е ж и и ц ь ќ о г о р у х у й б у д ь т о з а с у д и л а їх на в я з н и ц ю , б у д ь т о
умовний екзистенції. Крім сьо-І Старокраеві часописи доно-
По дорозі д о Гавани Линдберг має вступити до Мексика, Н Ю П О Р К , 9. г р у д н я . Не с т р а т и л а . Д о к л а д н и х в і с т о к п р о число страчених не м о ж н а п о -
г о не м а є він ИНШИХ в и м о г в і д с я т ь , щ о у Відні з а н е д у ж а в по-
куди він д у м а є д о ї х а т и з а 26 годин. поїзді, щ о приїхав сюди з Моя- важно Вячеслав Липинський, ю і - щ о ПодаЃй, б о Совітське правнтельство відмовляь всяких
свого будучого властителя,
треалю, в Канаді, арештовано і н ф о р м а ц і й під т и м о г л я д о м . М е ш к а н ц і сіл П а в л і в ќ н , П і щ а н к а
}кий, після своєї в п о д о б и , б у д е в і д о м и й у к р а ї н с ь к и й і с т о р и к і
ниці І з и д о р а Т а р и о в а , я к о м у у - п а р т і ї й д р у г и х , я к і е с т о р о н и нќа м и н е з а л е ж н и ц ь к о г о р у х у , з а я в л я -
400 ПРОВІДНИКІВ ВИСИЛАЄ МЕМ0Р1ЯЛ ДО КУЛИДЖА. ряд закидўе, щ о він пачкував
могти розпоряджати його провідник української
сом і р о д о м прані. ‚‚'Хліборобів-моиархїстів". r
Л u - j ю т ь , щ о в п р о т я г у п о с л і д и и х міСЯШв а р е ш т о в а н о т а м 3 3 о с о б и
ДОМАГАЮТЬСЯ ПРИСТУПЛЕННЯ АМЕРИКИ д о „верки" швейцарських годин- пинський віддйвна в ж е '-'т#зду- Й з д а є т ь с я с т р а ч е н о . Т а к о ж о п о в і д а ю т ь м е ш к а н ц і з г а д а н и х
світового суду. п и к і в . Н е д а в н о м а в він п е р е в е з - ж а в на легені. " " сіл, щ о 2 місяці т о м у у б и т о в с е л і О к н а х д в о х п р е д с т а в н и к і в
ПОЛЯКИ СУМУЮТЬ, б о з д о -
В А Ш И Н Г Т О Н , 10. г р у д н я . — П р е з и д е н т К у л и д ж д і с т а в т и д о З л у ч е н и х , Д е р ж а в а в т о м м о с к о в с ь к о г о п р а в и т е л ь с т в а в часі б о р о т ь б и з м е ш к а н ц я м и
хла пілсудського „каш- с е л а . У Місті Т и р а с п і л ь н е б у л о н і я к и х б о ї в , х о ч м а є т а м б у т и
нині в е л и ч е з н и й м е м о р і я л в і д п р о в і д н и к і в а м е р и к а н с ь к о г о г р о - 1 0 , 0 0 0 т а к и х г о д и н н и к о в и х м а -
ТАНКА". СТРАШНИЙ п о Ж А р к о л о
м а д я н с т в а , в я к о м у сі д о б и в а ю т ь с я , ш о б и а м е р и к а н с ь к и й у р я д шинерііі. Д о с і `мав він п р о д а т и п о в н о таяних а г е н т і в „ ч е к и " . Т а к о ж І в О д е с і н е б у л о н і я к и х
у с у н у в п е р е ш к о д и , ш о с т о я т ь на д о р о з і п р и с т У п л е и н я З л у ч е - ї х т у т з а п і в м і л і о н а д о л я р і в . ВАРШАВА. — Недавно здох Д Р О Г О Б И Ч А . б оїв ані революційних з а в о р у ш е н ь . У Кишиневі й Чернівцях
иих Д е р ж а в д о с в і т о в о г о суду. кінь маршала Пілсудського 10 п а д о л и с т а з г о р і л и в с е л і н а х о д и т ь с я б о г а т о у т і к а ч і в з У к р а ї н и , я к і вгік.ти П е р е д п е р е -
Меморіял каже, щ о американський народ стоїть з а таким „ К а ш т а н ќ а " , яку о д е р ж а в Піл- Улично,' біля Д р о г о б и ч а , з а б у - с л і д у в а н н я м и с о в і т с ь к и х вл`астей.
У К Р А Ї Н С Ь К А ПІСНЯ Н А А М Е -
приступленкєм б о се п о м о г л о б и замирити світ т а причинило- с у д с ь к н й па п о ч а т к у в і й н и й я - д у в а н н я г о с п о д а р я Т е р е п у щ а -
Р И К А Н С Ь К І И СЦЕНІ.
1
сяби б о г а т о д о піднесення д о б р о б у т у . Меморіял підписало 395 к а ч е р е з ц і л и й ч а с й о г о в і й с ь - кя. О г о н ь с п р и ч и н и в 6 - л і т н и й .
осіб, м і ж ними визначні політики, бизнесменн, р е д а к т о р и , уря- Д 1 Т Р О П Т , МЦІ1. — „ І и т е р - к о в о ї с л у ж б и б у л а й о г о н с р о з - сип Т е р е п у щ а к а Г н а т . Н а с л і д -
довці та професори. націоиальне Т о в а р и с т в о Н а - лучним т о в а р и ш е м . ' к о м . с и л ь н о г о вітру стануло в
родиіх Пісень і Т а н ц і в " устро- Покійна „Каштанќа'' м а л а огні 31 г о с п о д а р с ь к и х з а б у д у - б у в ш и й г о л о в а н а й в и с Ш с я ^ о с у ' д ў Р о б и т ь В и к и д и
В И Р О К НА БІЧА ТА В Д О В У ЛІЛІЕНДАЛА. ю є , яв' н а с п о в і д о м л я ю т ь , Р і з д - 18 л і т . „ К а ш т а н ќ а " з д о х л а н а г - в а н ь . В о г н і з г о р і л о д в о є д і т е й , Г Е Н Е Р А Л Ь Н О ѓ ѓ Ї Ў П Р О К У Р А Т О Г Ю г і І І Щ О Д О ЙЃРЙДЕР-
М Е Й З Л Е Н Д И Н Г . Н ю Д ж е р з і , 10. г р у д н я . — С т е й т о в и й вяний Концерт у Дітройт, М и ш . ло й се б у л о великим у д а р о м -літний М и к о л а і 5 - л і т н я ЖУВАННЯ БУКВИ ЗАКОНА.
с у д д я в и д а в нині в и р о к у с п р а в і в б и й с т в а м і с ц е в о г о л і к а р я д - р а К о н ц е р т В і д б у д е т ь с я в неділю, ДЛЯ П і л с у д с ь к о г о . Ганна Г о ш к о .
грудня, в 5. ѓ о д . п о и о л у д - М О С К В А , 11. г р у д н я . — Н а К о н г р е с і к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї
Ліліендал, щ о п о г и б від револьвер'ових вистрілів дня 15 в е р е -
у іїЬвім ,,Institute A r t " , п р и п р и й ш л о з н о в а д о г о р я ч и х п е р е п а л о к , о д н а к в ж е не з о п о з и -
сня с ь о г о р о к у . На д о м а г а н н є п р о к у р а т о р і ї п о с т а в л е н о на с у д ПЕРЕВЕДЕННЯ 7-ГОДИННО-
Вудворд евию. В п р о г р а м у зѓа-' т р о ц ь к и й і й о г о С Т О Р О Н - ціоністами, але між самими правовірними комуністами-Сталін- .
за се в б и й с т в о в д о в у л і к а р я та з н а к о м о г о родини Виліса Б і ч а .
д а н о г о к о н ц е р т у в х о д я т ь х о р и н и к и М А Ю Т Ь д о т и ж н я ѓ О р о б о ч о г о Д Н Я В УКРА- цями. На однім з послідиих засідань з а б р а в голос М. С о л ь ц , .
Присяжні судді признали обоїх винуватими в б и й с т в а д р у г о г о ЇНСЬКІИ ПРОМИСЛОВОСТИ.
П О К А Я Т И С Я . бувший голова найвисшого совітського суду й робив закиди
с т е п е н я , і т е п е р с у д д я в и з н а ч и в ї'м н а й в и с ш у к а р у , я к а ї м н а л е - й Ч с п і в и . М і ж ИНИІЯМ в и с т у п и т ь
генеральному прокураторови Криленкови з а занадто точне
ж и т ь с я з а з л о ч и н т о г о р о д а в с ь о м у стейті, с е б т о вязниці! 10 т е ж і український х о р та укра- М О С К В А , 9. г р у д н я . — З'їзд В Р Н Г України приступила д о
їнська солістка, г р о м а д я н к а к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї р і ш и в д а - п р а к т и ч н о г о р о з в я з а н н я питай- п ридержування б у к в и з а к о н а прн вимірі справедливости. З а -
літ.
Н а д я А т а м а н е ц ь . К о н ц е р т б у д е т ц Т р о ц ь к о м у іі м о г о г р у п і т и - ня п р о п е р е х і д д е я к и х кндував йому також, щ о Криленко застрашує нролєтарськнх
В и д а ю ч и в и р о к , с у д д я з а я в и в , ш о він ие п р и з н а є н і я к о ї г а л у з і в
поширений при помочі радій. жиевий рсчииець д о покаяння, ‚країнської суддів, і приневолює їх в и д а в а т и вироки, щ о прогиі-литься
п р о м и с л о в о с т и на
о б л е ќ щ у ю ч о ї обставини, б о властиво присяжні признали їх з в и ч а є в о м у праву а б о нопередним рішенням суду. С т о л ь и е ^ - .
Вступ на концерт б е з п л а т н и й . п р о г о л о ш е н н я , щ о їх п р о г р а - 7-годинний р о б о ч и й день. З а
в и н у в а т и м и вбийс т в а ' п е р ш о г о степеня, а тільки не м о г л и п е - т о ї гадки, ш о судді повинні при в и д а в а н н ю в и р о к і в придержу-
реконати д в о х зпомежн себе. ма є о ш и б о ч и а й р о з в я з а н н я їх попередніми даними українсь-
в а т и с ь р а д ш е с в о є ї „ р е в о л ю ц і й н о ї с о в і с т и " , як' б у к в и к а р н о г о
центрального, б ю р а т а усіх від- промисловість вже в цьому
ВИКОХАВ ПОМІДОРИ Б Е З j кодексу. Д р у г и й бесідник, М. О р д ж о н і к і д з е , член К о и т р о л ь и о -
ді.тів ї х о р г а н і з а ц і ї . операційному році може пе-
ЗВІЛЬНЕНО ХЛОПЦЯ, Щ О З Б И В БАТЬКА, ЩОБИ го Комітету комуністичної партії заявив, щ о в Совітськім С о -
ЗЕРНЯТ.
РАТУВАТИ МАТІР. К о л и б и вони с ь о г о не вино- рейти д о к о н к р е т н о г о здійс-
юзі є з а б о г а т о судових р о з п р а в й з а з н а ч и в , щ о 20 відсотків
Н Ю Т О Н , К а н з а с , 9. грудням нди, в и б р а н а з ї з д о м к о м і с і я , н е н н я д н р е к т и г и у р я д о в о г о
К Е М Д Е Н , Н ю Д ж е р з і , 10. г р у д н я . — В е л и к а л а в а п р и с я ж - населення України стає щорічно перед судом б у д ь т о а харак-
них суддів, покликана стейтовим судом д о вирішення питан- М і с ц е в о м у г о р о д н и к о в и Д. j щ о с к л а д а є т ь с я з 65 членів, м а є м а н і ф е с т у п о цілій низці п і д -
тері свідків, будьто о о ж а л у в а н и х .
К.тасеновн в д а л о с я по 5 р о к а х виключити; з партії Камєиє- п р и є м с т в т е к с т и л ь н о ї ' , ш к і р я -
ня, щ о б п о с т а в и т и н а с у д Д ж о с е ф а К у ч і н о т и , І З - л і т н о г о ш к о -
досвідів виплекалі п о м і д о р ва, Р а к о в с ь к о г о , Смилгу, Р а д е - Уї, ш к л я н о ї , д е р е в о о б р о б н о ї
ляря, щ о в обороні рідної матери вбив батька, увільнила його
( „ т о м е й т о " ) б е з з е р н я т . H o r o j ка т а усіх д р у г и х т р о ц к і с т і в .
також тютюнової промисло- СТАН ВОШІ№ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ А ЛИТВОЮ ВЖЕ НЕ ІСШБ.
в і д вини і кари.
востн. Крм того, цілком м о ж - взаімні непорозуміння полагодиться при Помочі
Хлопчина прийшов домів у вівторок вечером і застав сво- 5-літна п р а ц я о п л а ч у є т ь с я й о - Сталін мав знова заявити, щ о
переведения 7-годииногО безпосередних пєреговорів. т л с у д с ь к й й приїхав
го б а т ь к а , як він в и м а х у в а в р е в о л ь в е р о м , п о г р о ж у ю ч и м а т е р и . му с т о р и ц е ю , б о г о р о д н и к и а к о м у н і с т и не з р о б л я т ь Т р о ц ь -
робочого дня в тих галузях д о женеви царським в а г о н о м .
Батько мав уже охоту стріляти д о матери, коли хлопчина зняв с т о р і н А м е р и к и зацікавЌ- к о г о й З й ю в є в а м у ч е н и к а м и й
мета.дьопромистовости, щ о до-
батькову рушницю та стрілив до батька із заду. Батько пова- л и с я с е ю н о в и н о ю т а з а м о в л я - ч е р е з т е й о г о не а р е ш т у ю т ь . Ж Е Н Е В А , 'Ю. г р у д н я . — Н а с п е ц і я л ь н о с к л и к а н і м з а с і д а н -
ся'гнули п о з и т и в н и х н а с л і д к і в в
лився ка землю, а відтак помер у дорозі до шпиталя. ю т ь собі в н ь о г о рОзсадіМкИ „ С о в і т с ь к а в л а д а " , с к а з а в д а л ь - ню Ліги Націй з а я в и л и премїєри Пілсудський і В а л ь д е м а р а с ,
галузі раціоналізації` вироб-
Х л о п ч и н а с к а з а в присяжним суддям, ш о він радий, ш о сього помідора. ше Сталін „ м о ж е знайти инший щ о м і ж П о л ь щ е ю і Л и т в о ю стан воєнний вже б і л ь ш е не ісѓнує.
ництва. О с о б л и в о це стосуєть-
в р я т у в а в м а т і р 'перед н а п а д о м б а т ь к а , але й о м у ж а л ь , ш о в б и в спосіб, щ о б и зробити нешкід- О б а преМіери з г о д и л и с я п о л а г о д и т и в з а ї м я і непорозуміння
до сільсько-господар'ської
б а т ь к а . П о д в а й ц я т ь о х мінутах приняжні судді з а я в и л и с я з а УКРАЇНСЬКІ М О Н А Р Х І С Т И Ч - ливими своїх політичних про- безпосередними переговорами. На внесок спеціяльного рефе-
машйНобудівельної промисло-.
т и м , щ о б и х л о п ц я н а с у д н е с т а в и т и . К о л и х л о п ч и н ѓ і в и й ш о в НІ Х Р У Н І Л Ь О Я Л Ь Н І п о л ь - тивників". рента для полагоди польсько-литовського непорозуміння, го-
вости.
зі суду, м а т и о б н я л а й о г о т а х о т і л а в з я т и й о г о д о м і в , а л е СЬКІИ ВЛАДІ. ляндського міністра з а ї р , справ ф о н Блокленда, р і ш и л а Рада
х л о п ч и н а з а я в и в , щ о він л и ш и т ь с я в т ю р м і , а ж п о к и б а т ь к а Н а й б л и ж ч и м ч а с о м В Р Н Г г а - Л і г и На`цій, щ о с п е ц і я л ь н а к о м і с і я м а е р о з с л і д и т и п р о т е с т Л и - .
ЛЬВІВ. — Відбулися тут збо- ПЕРЕСЛІДУВАННЯ С Е Л Я Н .
не п о х о в а ю т ь . : д а є ' к о н к р е т н о п е ' р е й т и н а 7-го- т в н п р о т и Н е с п р а в е л и в о г о т р а к т о в а н н я П о л ь щ е ю її н а ц і о н а л ь -
ри українських хруиів, м о н а р -
Х л о п ч и н а ‚г`оворив у суді, ш о б а т ь к о часто п о б и в а в матір В с о к а л ь с ь к о м у повіті, в селі динний р о б о ч и й д е н ь в д е я к и х я и х м е н ш о с т е й . П о л ь щ а з о б о в я з а л а с я т а к о ж , ш о б у д е ш а н у в а -
хістів, на які п р и б у л о с т о д е л є -
т а в і д г р о ж у в а в с я , щ о в і н у б е її т а в с і д і т и : Волинці згоріла з невідомих цехах тютюнової та текстиль- ти незавНсимість Литви. Рівночасно згодилися премїєри о б о х
гатів з Галичини. Г о л о в о ю з б о -
причин х а т а в ч и т е л я Кісєлєві- иої п р о м и с л о в о с т и . У р я д у в а - д е р ж а в , щ о с п р а в , ш о д о я к и х о б а п р а в и т е л ь с т в а м а ю т ь від-
рів б у в я к и й с ь В и ш н е в с ь к и й .
ХОЧУТЬ ОБЖАЛОВУВАТИ СТЕЙТОВОГО ГУБЕРНАТОРА. ча. П і д о з р і н н я поліції' в п а л о н а ж а є це о д н и м і з з а х о д і в бо мінні п о г л я д и , н а т е п е р і ш н і й к о н ф е р е н ц і ї н е б у д е т ь с я д о т и к а -
Р е ф е р а т про політичне поло-
основі, р о т ь б и з б е з р о б і т т я м . Ті иеве ти. С е з н а ч и т ь , щ о с п р а в у приналежності! Виленшнпи п о л н -
О К Л А Г О М А С И Т І , О к л а г о м а , 10, г р у д н я . — С е р е д членів ж е н н я в и г о л о с и в інжниір Іва- місцевих селян на цій
щ о згаданий вчитель є ревним л и к і л и ш к и р о б о ч о ї с и л и , щ'о є ш и т ь с я На р а з і н а б о ц і .
н и з ч о ї п а л а т и с т е й т о в о ї л е г і с л я т у р и с ь о г о с т е й т у п о я в и л о с я сик. У х в а л е н о т а к о ж цілий ‚ряд
п о л ь о н і з а т о р о м і в о р о г о м се- т е п е р п о цілій низці трестів, М е ш к а н ц і Ж е н е в и з д и в о в а н і були в е л и ч а в і с т ю спецігяльно-
п о в а ж н е ч и с л о л ю д е й , які х о ч у т ь п о с т а в и т и с т е й т о в о г о ґ у б е р - р е з о л ю ц і й , м і ж и н ш и м и р е з о -
лянства и щ о в часі иедавннх б у д у т ь р а ц і о н а л ь н о в и к о р и с т а - го вагону, Яким п р и ї х а в Пілсудський з В а р ш а в и - д о Ш в а й ц а р і ї .
нат'ора в о б Ж а л о в а н н е з а н а д у ж и в а н н е с в о є ї ' в л а д и . П о к и щ о люцію, яка стверджує, дію „УК-І
г р о м а д с ь к и х в и б о р і в р о з б и в а в - ні в в и р о б н и ц т в і . З д і й и е н н я ц е ї Опісля П о к а з а л о с я , щ о з г а д а н и й в а г о н б у в власністю російсь-
о д н а к з а сим' р у х о м з а я в л я є т ь с я н е д о с т а т о ч н е ч и с л о п о с л і в . раїнська Монархістична Орґа-
ся з а п о л ь с ь к о ю л і с т о ю . А р е ш - у р я д о в о ї директиви вимагає к о г о ц а р Я М и к о л и II. В а г о н ! с е й д е р ж а н о д л я с п е ц і а л ь н и х п о -
НАВАЛА КАНДИДАТІВ. н і з а ц і я ' ' с т о ї т ь па г р у н т і п о . т ь - т о в а и о б а г а т о с е л я н , п е р е в е д е в е л и к о ї п і д т р и м к и й в с і х з а х о
ї з д о к ц а р я в П о л ь щ і , а в часі С в і т о в о ї Війни й прогнанії я р о -
В А Ш И Н Г Т О Н , 10. г р у д н я . — 3 у с т у п л е н н є м п р е з и д е н т а с ь к о ї д е р ж а в н о с т и , я к т а к о ж п о б е з л і ч т р у с і в і з н у щ а н ь в ці д і в , я к з б о к у п р о ф с п і л о к , т а к ) гійських військ 3 П о л ь щ і , з а б р а л и собі його П о л я к и . Пілсуд-
Кулнджа з числа м о ж л и в и х кандидатів н а уряд президента р е з о л ю ц і ю , у я к і й з г а д а н а о р - І лЃі в и н а й д е н н я с а б о т а ж н и к і в . з б о к у в с і є ї р о б і т п ч о ї с у с п і л ь - ськнй, який віддавна мріє п р о те, щ о буде польським „кру- у

Злучених Д е р ж а в число сих кандидатів намножилося д о того гаиізація заявляє, щ о ставить- пости. лем", приїхав згаданим вагоном д о Женеви, щ о б и показати,
степеця, щ о , як р а х у в а л и г а з е т я р і , на о д н о м у банкеті в Грида- с я п р и х и л ь н о д о п р а р и т е л ь с т -
Тарифно нормировочне бю- щ о він вже справді некороновакий польський „ќруль".
й е р н Ќ л о б і б у л о п р и с у т н и х 12 л ю д и й , я к і х ' о т і л и б и д о б и т и с я в а П і л с у д с ь к о г о . `ГОЛОДІВКА МАЛОЛІТНІХ
ро має опрацювати питання
понести стати кандидатом републиканської партії н а най- ВЯЗНІВ.
про з а п р о в а д ж е н н я 7-годинно-
більший уряд Америки. у с у в а ю т ь З ДАНЦІҐА ПОДВІЙНЕ САМОГУБСТВО В ВАРШАВІ.
Перебуваючі в коломийській го р о б о ч о г о дня в тих 'галузях^
С Е З О Н О В И Х РОБІТНИКІВ. с и н б у в ш о г о ПРЕМІЄРА й д о ч к а Б У В Ш О Г О ПРЕЗИ-
БУРЯ З А Т О П Л Ю Є К О Р А Б Е Л Ь НА ОЗЕРАХ, А Л Е Л Ю Д И в я з н и ц і у к р а ї н с ь к і с т у д е н т и , а- п р о м и с л о в о с т ' и , д е м о ж н а п е -
д е н т а д е р ж а в и поповнили с а М о г ў б с т в Ь . -
РАТУЮТЬСЯ. ДАНЦІҐ. — На приказ дан- рештовані під замітом нале- ревести цей процес безболізио,
о д н а ч е так, щ о б и в н і я к о м у р а - ,, В А Р Ш А В А , 1 0 . г р у д н я . — В ч е р а п о п о в н я л и т у т с а м о г у б -
С О Л Т С Е Й Н Т М А Р І , М и ш и г е н , 10. г р у д н я . — ПіДЧа^ п о - ц і г с ь к о г о п р а в и т е л ь с т в а у с у - ж а н н я д о у к р а ї н с ь к о ї в і й с ь к о -
з і н е п е р е в и щ и л а с ь с о б і в а р - с т в о ч е р е з о т р о є н н я син б у в ш о г о в ш е х п о л ь с ь к о г о п р е м і е р а В.
слідної бурі на В е л и к и х О з е р а х п о т о н у л о 4 озерні к о р а б л і . Н а нено з Д а і щ і г у усіх п о л ь с ь к и х вої організації, о г о л о с и л и г о -
щ а с т е , м о р я к а м с и х к о р а б л і в у д а л о с я в и р а т у в а т и с я з ф и л ь та с е з о н о в и х р о б і т н и к і в . л о д і в к у на з н а к п р о т е с т у п р о т и т і с т ь п р о д у к ц і ї . Б ю р о м а е т а - Ѓ р а б с ь к о г о й ЙоґО ж е н а — д о ч к а б у в ш о г о п р е з и д е н т а В о й -

добитися до берега. Власти В і л ь н о г о Міста Дан-і проволікання слідства. Судова кож о п р а ц ю в а т и питання п р о цеховського.
в л а д а о б і ц я л а п р и с к о р и т и с . і і д - р о б о ч и й д е н ь п і д л і т к і в та т и х С а м о г у б с т в о п о п о в н и л и в о н и п е р ш о ї н о ч і - п о ш л ю б і , КОЛИ
Найцікавійша пригода сталася морякам одної баржі, яку ц і ѓ ў о п р а в д у ю т ь с е й л р и к а з
ство, але скінчилося це тільки робітників, щ о п р а ц ю ю т ь у Грабський д о в і д а в с я , щ о Його жінка вже н е дівчина й т о в о н а
буря занесла на пісковий беріг. М о р я к и с ь о ї лодки могли піти щ о р а з з р о с т а ю ч и м числом б е з -
р о б і т н и х д а н ц і г с ь к и х г о р о ж а н . на обіцянках. - шкідливих цехах. г т п а т и л а н е в и н н і с т ь ч е р е з з в і с н о г о а р т и с т а - т е н о р а Кеггуру.
пішки на сушу, але мусіли бристи 9 м и л ь мілиною.
с т а х 2,752. Дівчат була о д н а виставку: к р а м у на вікнах, я к у країнські т о в а р и с т в а в Пніі
Ог-вся.сяEteO
dhtirU
.HЦ
byIкгваи
іE
11d9o3tN
iariloaintaО
lоям
А
вІТм
осагН
в.он. кіа.
т р е т и ш ц з а г а л ь н о ї к і л ь к о с т и у- б о л ь ш е в и к и практикують ѓо, я к щ о д о ко'трого них на,

D Т О Н А Р О Д Н Я
Іся
О С В І Т А

Х о ч е м о п о д а т и д е скільки 1927-28 році мусіло в ж е


Н А У К Р А Ї Н І .

д а н и х п р о с т а ц н а р о д н ь о ї о с в і - н'а-'Україні з а в е д е н е в с е з а г а л ь -
^^Іїіїтіічнх

6yTHj
л а х 13. Так.
с в о ї х к р а м н и ц я х , в р а ж а ю ч и е- л е ж и т е .
містечок, в кілько-, т о й спосіб б о г а ц т в о м т а рос
с т и 40, б у л о в м і с т а х 27, а в се- к о ш ю с в о ї х с к л е п і в п о в е р х о в о -
саме й дітей було) го глядача в т о й час, як полиці
Г. Л . , Е л м а й р а , Н . И . — Д о
т о г о к о м і т е т у , Про який п и т а є ,
те, О б є д н а н н є г р о ш е й н е в и с и -

itiIAIаTBВSсiорУ
значно б і л ь ш е в них міських в середині склепів с в і т я т ь пуст-
т и н а Р а д я н с ь к і й У к р а ї н і . В с и х не н а в ч а н н я г р а м о т и . С е б TOJ

нат%ѓе, i.ся! т.ОІatвсШ


лає.
12,498, н і ж с е л я н с ь к и х 8 , 9 5 8 . кою. Г о в о р и т и т о м у . п р о серіо-

О і fit. of goat-, prodrid. olr ol Sc.eit- поз замітках хочемо з у п и н и т и с я вже тепер Мавби з а л и ш и т и с я
л и ш е н а с т а т и с т и ч н и х в і д о м о - 1І п о з а ш к о л о ю н е в е л и ч к и й п р о -
стах. С е б т о х о ч е м о г о в о р и т и цент дітей. Т а в ж е перед війно-
лише мовою ц и ф р , які самі, ю в народних ш'колах д е я к и х
К е р о в н и к і в також б у л о в м і с - з н у о р г а н і з а ц і ю ‚ в и х о в а н н я та
тах з н а ч н о б і л ь ш е , б о 896, а в о п і к и н а д д і т ь м и в у к р а ї н с ь к о - Ж е р т в у в і д д і л у ДЛЯ
с е л а х в с ь о г о 2U4.
Г. М . , П е р т А м б о й , Н . Д ж .

му селі в і д п о в і д н о д о п о т р е б і ч о г о С о ю з о в ц я в к р а ю т р е б а
Б у д и н к і ' в д л я д е ф е к т и в н и х д і - с е л а н е м а є ч о г о , бо" такої не- Т І Л Ь К И п о х в а л и т и , а л е с п и с у та-
потребую-
-

і
большевики подають. Будемо губерній, як наприклад Хер-

TO Ц ю Actні Оосіяг і. I9l7. автьоагіся JbIt 34.9І1К


т е й б у л о 8 9 . З н и х в м і с т а х 6 9 мас. В и х о в у ю т ь т а о п і к у ю т ь с я І к и х п р и в а т н и х з б і р о к м и не о -
т о м у г о в о р и т и `про кількість, а соиської, Катеринославської;
а в с е л а х 20. К е р о в н и к і в б у л о ! г о л о в н е п о м і с т а х д і т ь м и ріж- г о л о ш у є м о .
не я к і с т ь . .'і . б у л о в народних ш к о л а х "до
: а 3.75 в м і с т а х 5 5 0 , а в с е л а х 1 0 9 . В с і х н и х з а й д та м о с к о в с ь к и х п о г і -
80% дітей шкільного віку. І. Д . , Н ю И о р к . — Т а к и х з б і -
д і т е й б у л о в м і с т а х 8 9 0 , а в се- п а к і в , а д і т и с е л я н и н а , х а з я ї н а
Загальна освіта. ^`Тут щ е т р е б а , підкреслити, рок д л я п р и в а т н и ' х о с і б не о .

4сяв-УЗоааооА огло".ш
оз.ення ВрЗед4АМЕРИЦІ.
аквц
я.і
л а х в с ь о г о 146. Української Землі гинуть „по-
щ о жидівсько-московське про- голощуємо.
1. с і ч н я 1 9 2 5 р а к у н а Уќра'ѓні Б у д и н к і в і з о л я т о р і в д л я х о - під т и н о м с и р о т о ю " :
летарське Місто забезпечене
числили 15,476 д і т о ч и х шкіл.
ш к о л а м и п о ч а т к о в и м и н а в с і х р и х д і т е й б у л о в м і с т а х 7 1 , а ві СПРАВЛЕННЯ.
щ $ Ч и с л о учнів д о с я г л о 1,796,349
„РУСЌИЙ
В СЕЛЯНИН" р. о . а о х J E R S K Y с ѓ ѓ у , N . Jд .у ш . Д і в ч а т серед загального
с т о в і д с о т к і в . В и х о д и т ь , щ о всі! с е л а х 3 . В н и х д і т е й в м і с т а х
д і т и д и к т а т о р і в у к р а ї н с ь к о г о 6,166, а в с е л а х л и ш е 7 1 . К е р о - Е м б р і д ж , Па. — З б і р к а в и н о -
ПЕРЕПИСЌ А РЕДАКЦІЇ,
„іСUlвобw
atlодѓ"y
: 498ayt M alatoagnotmyer. Tea.У. Н Союаз: 1838 Mognotmyer.
В нюйорській газеті „ Д и Н ю Иорк Т а й м е " п о м і щ е н о не- ч и с л а у ч н і в б у л о ` 3 4 , 5 % . Ц е я- в і ѓ н к і в т и м и б у д и н к а м и б у л о в с и л а $ 1 9 5 .60. М і ж и н ш и м з і б р а .
селянства, навчаються грамоти.
вище таке саме, як було й в но в церкві $12.20, дрібнимќ
давно відозву якогось „Центрального Комітету українських З в и ч а й н о д л я с е л я н с т в а з г а д а - м і с т а х 4 4 9 , а в с е л а х 9.
Націоналістів", в якій ведеться полеміка з б о л ь ш е в и ц ь к о ю си- старі часи, коли д о шкіл з а в ж Прийомниќй т а розподільнн- д а т к а м и $ 4.15, на весіллю ц
на в и щ а п е р е с і ч н а н о р м а всіх „ Г р о м а д я н и н " , Н ю И о р к , Н.
с т е м о ю п р а в л і н н я т а з в е р т а є т ь с я у в а г у н а те, щ о в і н т е р е с і м и - д и х о д и л о д і в ч а т о д н а т р е т и н а д і т е й , щ о в ч а т ь с я в ш к о л а х У- к и б у л и л и ш е в ` м і с т а х в к і л ь - Й . — М а є т е р а ц і ю , щ о ц е б е з - ѓ р о м . С у х о г о $ 7 . 2 5 , а й . Л й т в г і ц
ра Є в р о п и п о в и н н а б у т и. . Ісі ао м. ооосі т і й н а У к р а ї н а . з а г а л ь н о г о числа учнів. О т ж е
к р а ї н и ( 6 0 н а 1 0 0 ) з м е н ь ш у є т ь - к о с т и 17, з з а г а л ь н о ю к і л ь к і с - х а р а к т е р н і с т ь , к о л и л ю д е г о - з л о ж и в $ 2 . — А . П і д у ф а л н й ^
. . $ s.oo'
Річ п р и р о д н а , щ о н і х т о не мав б и н і ч о г о п р о т и цеї в і д о з в и , не д и в л я ч и с ь на всі з м і н и пра- ся щ е б і л ь ш е . Л е д в и чи п о л о - т ю д і т е й 766, я к и м и к е р у в а л о л о с я т ь о д н о , а на ділі п о с т у п а - с е к р . , Л . К у х т о н , к а с .
а н а в п а к и р а д і в б и з неї, к о л н б д о н е ї м о ж н а б у л о п о с т а в и т и с я нового та соціяльиого станови`
вина селянських дітей х о д и т ь 63 доглядачів. ють і н а к ш е . Н е є ц е н і я к е ви-

.І X7S ща жінок, в і д н о ш е н н я населен- Г а р ф и л д , Н. Д ж . — Між жер-


з д і й с н о ю у в а г о ю . На ж а л ь так в о н о не е. В і д о з в а та, н і ч и м н е дійсно д о школи. З такого ста О т ж е всіх д и т я ч и х ` установ правданнє, коли це р о б и т ь с я
н я д о н е о б х і д г г о с т и д а в а т и ос- т в о д а в ц я м и на п о в о д я н л р о п у ч
в і д р і ж н я е т ь с я від тих, шо їх в и д а в а л и за п о л ь с ь к і г р о ш і у Від- ну н а р о д н ь о ї освіти У к р а ї н а і н т е р н а т н о г о т и п у на У к р а ї н і в р а д и х л і б а . А о с о б л и в о г и д к о щ е н о $ 1 в і д П а з і
віту д і в ч а т а м на рівні з х л о п - Юсипчук,
ні р і ж н і В с е у к р а ї н с ь к і „ П о в с т а н н і К о м і т е т и " ч и г е н е р а л и Г р е - в и й ш л а в ж е яких 15-20 р о к і в 1925 р о ц і б у л о 584. З них в мі-' в и х о д и т ь це у л ю д е й , щ о про-
к о в н і ї м п о д і б н і . Т а к о ю с а м о ю в і д о з в о ю я в л я є т ь с я і т а п о с л і - цямгг, , залишилося старе,
т о м у , а т е п е р в о н а з н о в у с т а л а с т а х б у л о 4 1 6 , а в с е л а х 1 6 8 . Д і - п о в і д у ю т ь н а к о ж д і м к р о ц і .че- Ф и л а д е л ф і я , Па. — На полі,
д н а , п р о я к у н а в і т ь ' н е з н а т и , д е її в и д а н о . М о ж н а т і л ь к и д о г а - школу посилають отже скорше
т а к о ю т е м н о ю , як ` б у л а д е с ь в т е й в о н и в м і щ у в а л и 5 6 , 4 1 9 . ' 3 J с н і с т ь , х а р а к т е р н і с т ь і м о р а л ь . т и ч н и х в я з н і в з і б р а н о $ 9 2 . 7 5 ,
д у в а т и с я , ш о в и д а н о її в В а р ш а в і , та ш о її в и д а в в і д о м и й п о д і - хлопців ніж дівчат.
1 9 0 7 - 1 9 1 0 р о к а х . О т ж е з а м і с ц ь ) т о г о в м і с т а х 4 0 , 1 4 5 і в" с е л а х Д о т о ї с п р а в и м и щ е п р и й д е - М і ж ж е р т в о д а в ц я м и б у л и поі
тичний г о х ш т а п л є р Р о м а н С м а л ь С т о ц ь к и й , щ о п о з в и н е н н ю Коли в з я т и всіх дітей шкіль-
п о с т у п у н а п е р е д б а ч и м о в е л и 16,274. , м о . В такій ф о р м і я к В и п о д а е - $ 1 : 1. Тер'пе.люк і ' С ' . М і з в і ж с ь -
п е т л ю р і в с ь к о ї місії В Берліні, я к о ї б у в г о л о в о ю , п у с т и в с я на f n o r p віку, т о вийде, щ о ш к о л и Денні дитячі будинки б у л и те, г о д Г н а м п и с а т и .
кий відхід назад. Т р е б а т а к о ж ) кий.
хлібоїдську дорогу. Це той самий, ш о стоїть тепер н а жолді в м і щ у ю т ь в собі всього^ 64%
пригадати, щ о в ч а с и Цей-: - л и ш е в міста'х в к і л ь к о с т е , 2 5
п о л ь с ь к о г о уряду і н а м а г а є т ь с я довести д о з л о м а н н я п р о т и - діден ш к і л ь н о г о віку. О т ж е по А4 К., К л і в л е н д , О . — ' Ш к о д а , Сликвил, Па. — Поміщені Н
тральної Р а д и ( в 1 9 1 7 р о ц і ) з ч и с л о м дТтей 146.
п о л ь с ь к о г о ф р о н т у в к р а ю . Це той самий, ш о р о б и в на власну з а ' ш к о л о ю на к о ж д и х 100 д у ш . Д и т я ч и х с а д к і в в с ь о г о ' б у л о щ о В и ц е г о с к о р ш е н е п р и с л а 2 8 2 ч и с л і ; , С в о б о д и " ж е р т в и :і,
1

дореволюційна кількість наро-


р у к у з п о л ь с ь к и м у р я д о м п е р т р а к т а ц і ї та н а м а г а в с я в і д в е р н у - д і т е й ш к і л ь н о г о віку з а л и ш а - л и , а т о в ж е б у л а з г а д к а п р о Д ж а н е т , Па.`, п о х о д я т ь в і д г р -
дних шкіл відразу з н а ч н о 142. З т о г о ї в м ї с т а х 136, а в се-
ти У к р а ї н ц і в від д о м а г а н н я у к р а ї н с ь к о г о у н і в е р с и т е т у у Л ь в о - ється 34. Коли взяти з о к р е м а падолистове свято. кат. парохії в Сликвил, Па. Між
з б і л ь ш и л а с я , а л е д а л ь ш і п о д і ї л а х 6. В з а г а л ь н і м п і д с у м к у б у -
ві в з а м і н з а я к у с ь р у т е н с ь к у к о л е г і ю в К р а к о в і . Ц е т о й с а м и й , д і т е й , щ о х о д я т ь д о 1-4 к л я с и ж е р тводавцями бракує Тео.
привели освіту д о с у ч а с н о г о л о д і т е й 'в д и т я ч и х у с т а н о в а х С К., Ф и л а д е д ф і я , П а . — Ва-
п р о т и я к о г о акції в и с т у п а л и всі партѓі в к р а ю та н а ш і у н і в е р - семилітньої народньої школи,
т я ж к о г о стану. інтернатного типу 58,228, а б о ша д у м к а д о б р а , щ о б и в и с л а т и Шеліги.
ситетські п р о ф е с о р и , ш о б и через з в я з о к з ним не сплямити себ т о д о нормальної, нижчої, 21 д и т и н а , н а к о ж н и х д е с я т ь т и д о р е д а к ц і ї п р и з н а н н е з п р и -
с в о г о імени. І о т о й о г о с а м е імя видніє т е п е р під т о ю в і д о з в о - народної школи, т о вийде, щ о сяч населення. З т о г о в містах в о д у р о з у м н о ї статті п р о у к р а - В И Т И Н К И З Г А З Е Т Н А Д І С Л А -
ю „Центрального Комітету Українських Націоналістів" враз з Охорона дитинства та д о -
в в і к у 8 д о 11 р о к і в х о д и т ь д о б у л о 41,335, а б о 3 0 на д е с я т ь їнську с п р а в у . Ц е г о о д н а ч е м и ЛИ:
іменем п о л ь с ь к о г о р а д и к а л ь н о г о р е д а к т о р а С т п і ч и н ь с к о г о . А шкільне виховання.
школи 59,8% дітей. Себ то т а - т и с я ч н а с е л е н н я , 'а в с е л а х з р о б и т и не м о ж е м о . Ц е я к р а з
як з н о в а т о й п о л ь с ь к и й р а д и к а л р о з у м і є у к р а ї н с ь к у с а м о с т і й - З Филаделфі'ї, Па. — Г . , Д о -
ких д і т е й д о ш к о л и ходить П о с т і й н и х д и т я ч и х б у д и н к і в 1 6 , 8 9 3 , а б о 11і д у ш - н а т у ж с а м у о б о в я з о к ф и л а д е л ф і й с ь к и х У-
ність, пізнати н а й к р а щ е п о тім, коли Українці під П о л ь - ж и н с ь к и й , М. Т у р к о т , В. Б о г а -
в с ь о г о 6 0 д у ш гга 100. на У к р а ї н і в 1 9 2 5 ' р о ц і б у л о кількість населення. Денні бу- країнців я к читачів ф и л а д е л -
щ е ю заявилися за тим, щ о б и створити з нагоди виборів з на- чевський, а далі: Никорчук з
Б е р у ч и на у в а г у , щ о в с і д і т и 2 9 3 . З н и х н а м і с т а п р и п а д а л о диггки та д и т я ч і с а д к и д а ю т ь н а ф і й с ь к и х г а з е т . К о л и т і г а з е т и
ціональними м е н ш о с т я м и спільний б л ь о к , він з а я в и в в своїй Б р и д ж п о р т , Конн., р . В . Кась-
мусять перейти ц ю с т а д і ю "12, а н а с е л а 8 1 . К е р о в н и к і в д е с я т ь т и с я ч н а с е л е н н я т а к і п о п и ш у т ь п р о н а с н е п р а в д и в і ві-
газеті „ Г л о с Правди", щ о таке поступованне „ з б у д ж у є в ціло- ків з Н о р т г е м п т о н , П а . , М . Б а -
ш к і л ь н о ї н а у к и , в и й д е , щ о н а в и х о в а н н я м д і т е й б у л о 1 3 4 2 . З к а з ч и к и : в м і с т а х 4, а в с е л і 0,1, д о м о с т и , н а л е ж и т ь ї х п р о с т у в а -
му польському громадянстві почуття глибокої відрази", ОЙке т о г о ч и с л а н а м і с т а п р и п а д а л о а б о 1 д и т и н а н а с т о т ц с я ч д у ш ти, л абад з Ѓюстон, Текс.
У к р а ї н і д о ` п о ч а т к о в и х ші а коли пишуть справедли-
навіть б а ж а н н е Українців під П о л ь щ е ю в и б р а т и українських
х о д и т ь д і т е й т р о х и б і л ь ш е п о - 1037, а на с е л а — 305. Д і т е й населення. во, н а л е ж и т ь в и с л а т и ї м д о р е -
послів до польського сойму і сенату викликує в Стпічиньского
ловини. Останні з а л и ш а ю т ь с я в и х о в у в а л о с я в сельських ді Як б а ч и м о з т о г о , т о д ѓ ѓ о д а к ц і ї п р и з н а н н е з а ї х р о з у м н е
відразу. А я к у ж в і д р а з у в и к л и к а л о би в него б а ж а ќ н е Україн-

приказки.
по б і л ь ш о с т и без науки, б е з са- т я ч и х б у д и н к а х 4 , 3 7 4 , а в місі чнх у с т а н о в в селах ' з а н а д т о і с п р а в е д л и в е с т а н о в и щ е
иів п і д П о л ь щ е ю в і д о р в а т и с я в і д П о л ь щ і і з б у д у в а т и С а м о -
елєментарної п о ч а т к о в о ї ких 1 4 , 8 7 6 , р а з о м 1 9 , 2 5 0 . З т о г о м а л о . З н о в а с е л я н с ь к е н а с е Л е н - ш і й с п р а в і . Т а к с а м о п о в и н н і Б а г а ч а м за г р о ш і й г р о б и х о -
с т і й н у У к р а ї н у ? А л е в і н м и м о ц е г о п і д п и с у є в і д о з в у заі с а м о - на д і в ч а т п р и п а д а л о 9 , 0 5 7 . О т -
грамоти. ня не к о р и с т у є т ь с я т а к , я к м і - п о с т у п а т и У к р а ї н ц і і п о и н ш и х р о ш і .
стійністю України. А р о б и т ь це т о м у , щ о в підписаній ним ві-
Отже справа народньої осві- же дівчата становили майже
ське з тих інституцій, щ о по- місцевостях. ' '
дозві г о в о р и т ь с я про б о л ь ш е в и ц ь к е ярмо, але ні с л о в о м к е
т и с т о ї т ь гге т а к б л и с к у ч е , я к п о л о в и н у , щ о є ц і л к о м й о р - б у д о в а н і т а у т р и м у ю т ь с я ` з п о -
з г а д у є т ь с я п р о я р м о п о л ь с ь к е . З неї не п і з н а т и , щ о Українці Умер багатий: ходім ховати!
т о виходилобгг з б о л ь ш е в и ц ь - мальним. даТків і на селян. З а г а л ь н а - ж
Ф . П,. Ш и к а г о , І л . — Т о ч н о ї
під П о л ь щ е ю р і в н о ж х о ч у т ь о с в о б о д ж е н н я , п р о н и х н е м а
х п и с а н ь . А т р е б а м а т и н а у- Д и т я ч и х к о л ь о и і й та к о м у н к і л ь к і с т ь ц и х і н с т и т у ц і й адреси не маємо. Пишіть: „Хлі- Умер убогий, шкода дороги.
згадки. І о т о ту хлібоїдську відозву, в яку щ е всадили д о б р о - така
в а з і , гцо п о л л я н у з а в е д е н н я б у л о 7 1 . З т о г о , н а м і с т о при- м і з е р н а , о с о б л и в о в с е л і , щ о б о р о б с ь к а П р а в д а " ч и „ Р і д н и й
г о поетр, а н а ї в н о г о п о л і т и к а Б о г д а н а Леѓткого, п р о п а г у є ню-
з а г а л ь н о ї н а р о д н ь о ї о с в і т и , , я - п а д а л о 2 0 , а н а с е л о — 5 1 . Ке- м о ж н а р а х у в а т и ї х і с ѓ н у ю ч и м и К р а й " , Ч е р н і в ц і , Р у м у н і я . Дурному синови й батьківсь-
йорськнй „ Р у с к н й Селянин" як щ о с ь н а д з в и ч а й н е , як гідне
к и й б у в в и р о б л е н и й з е м с т в а м и р о в н и к і в б у л о в м і с т а х 194, лише для реклями, лише д л я Г. В . , Ш и к а г о , Ід. — $ 1 В а м ке б а г а ц т в о н е в п о м і ч .
о с о б л и в ш о ї у в а г и . А п р е ц і н ь та в і д о з в а з а с л у г у е з н а ц і о н а л ь -
та п е р е в о д и в с я н и м и в ж и т т я , с е л а х 4 0 6 , щ о р а з о м с к л а д а є т о г о , щ о б и м о ж н а б у л о п о к а - j з в е р т а є м о . Т а к и х п р о с ь б , н а
н о - с о б о р н н ц ь к д г о с т а н о в и щ а т і л ь к и на напятггованнє як п о -
з а х о п л ю ю ч и щ о р і ч н о все біль- 600 д у ш . ' Учнів б у л о в н и х з ў в а т и їх р і ж н и м „ о б с л і д у в а т е - і ж а л ь , м і с т и т и н е м о ж е м о . С т а .
льонофільська і деморалізуюча. а Л і п ш е з р о з у м н и м у пеклі,
шин процент дітей, десь в ' 9 , 6 5 1 . В селах — 6,899^а в ілям" чужинцям. Це нагадує туї райтеся дістати поміч через у
ніж з дурнем у раю.

В. Будзиновськнй. О с ь так в і д ч е п и л и с я його оженитися. Коли уявив собі,'на пістолю за поясом,


берѓа в з я в кількох к о з а к і в з і р а б , не х а м і не Л я х . Я к о з а к і
думки про С у б о т і в і Чаплінь- щ о як тепер верне д о С у б о т о - 1 — Т а в н о ч н , на д о р о з і в лі-
старостинської міліції д о таким лишусь,
с к о г о , т а с т а л и м о р о ч и т и д у м - ва, т о б у д е с п а т и в с в о ї й с п а д ь - с і ? — с п и т а в . — П р и й д и з а в -
Н А Д В А
(Історична повість).
Б О К И . ки
то,
п р о т у О л
поки що, позицію дати
е н у . Д у м а в , я

своїй хаті привезеній Олені. Се буде спати вона, т а к о ж сама


к у б и ни с а м о д и н м і ж ч о т и р м а с т і - т р а д о х а т и . А м о ж е т о щ о с ь
н а м и ; щ о з а о д н о ю з т и х стін с л у ж б о в е в і д п і д с т а р о с т и ?
шпіонської служби. З а т е під-
с т а р о с т а д а є ї м щ е о к р е
ту. Т е п е р всіх т и х р о з в і д ч и к і в
м у пла- з
( наВі
н
Хмельницький с т а в думати,
Стукало, хочби й
служив Чапліньскому, від
о
щ 0 вір-
— Т а в і д п і д с т а р о с т и . І слу-
(5) нагла справа, к о т р у т р е б а б и м і ж своїми ч о т и р м а стінами, ж б о в е . Н е т а к с л у ж б о в е , я к с п р а в и в п р о т и в а с . О н о д і д о д и п р а в д и ' и е почує, б о че-
) Ч Є Л Я

— Де ночуєте? т и з д і т ь м и кудись п о з а м е ж п о р і ш и т и т а к и з а р а з , б о пер- п о ч у в , щ о сотіѓйќ б е з с о т н и к о п р о с л у ж б о в е . того шпіонського товариства л я е з н а л а , к у д и її пагг


д ь с а м а Н

— Таки тут в Аврумка. ! п о л ь с ь к о ї в л а д и . В н а н г л у х і й ші д і т и с п и т а ю т ь , н а щ о в і н її не г о д е н о б і й т и с я . А л е — Н е в т о р о п а ю . К а ж и , щ о Д а ч е в с к і й м е н е з в е р б у в а в . Я ї з д и в , і щ о з а о д н а т а О л е н а . А-


— Переночуйте у мене. Ішу закутину З а п о р о ж а , а б о д о привіз. Ґаздиня, о скілько нею думки все перебивало питаннє таке! згодився робити таку службу, л е кортіло знати, щ о лю-
й о г о

— С п а с и б і з а л а с к у і ч е с т ь , J Т у р к а . А л е , я к К о н е ц п о л ь с к о м у не е в л а с н а ж і н к а , б у л а в Субо`- „Що скажуть діти ч — Злізьте, пане сотнику щоби помогти вам, може й д б у д у т ь б'аЛаііати, к о л и б у -
и

але т у т в е с ь м і й б а г а ж і я в ж е _ щ о гга ніс с я д е , а б о щ о с ь п р о т о в і н е п о т р і б н а , б о с т а р а с л у ж - В и р и н у л а щ е о д н а перетико- коня, б о т о б у д е не о д н о сло- с п а с т и в і д я к о ї в е л и к о ї б і д и , j думати, Що Олена його


щ о щ е не з н а ю ,
заплатив з гори. У А в р у м к а - п і д г о т о в к у п о в с т а н н я з а л е т и т ь ка К с е н я ґ а з д у в а л а н е с о г і р ш е . д а . Н е ю б у л о п и т а н н є :
м о я п о с т і й н а к в а т и р а , я к п р и - ' д о й о г о у х а , т о х у т і р в і д б е р е На
їду д о Чигирина. І щ е заки повстання
няньку трилітного Юрка
во, а н і п я т ь . І т р е б а н а м в л і з т и тПроаквиі щ
. Щ о в о н а з а о д н а , я к е її' м и в к у щ і т а б а л а к а т и п о ш е п к и ) ,
в и б у х н е . не х о т і в О л е н у д е г р а д у в а т и ;1 н у л е і щ'о з неї щ е м о ж е б у т и ? ' б о в и о к р у ж е н і з в і д у н а м и в а -
о щ е не знаю, н ю в і
п и щ и т ь , в с е ж таки ч у ю ,
щ о над в а ш о ю г о л о в о ю з б и р а -
` 'ліньскому
ж . Н а д о б а в о к 'хотів Ч а п -
н

ю т ь с я х м а р и . Х т о с ь х о ч е в а м д у т и його.' Х о Т ї в , щ о б и з під-
к а

' з б и т ќ а і на- зробити


— Т о х и б а й я п і д у . С а м о м у Щ о т о д і ? А я к на д о б а в о к ски- т а к о ж н е г а д а в р о б и т и ї ї с л у - Х о ч вігг в ж е в і д н е ї ч у в , я к е ш о г о в о р о г а ! Н е х о ч у й я п о
г о ю с в о ї х д о н ь о к . В і н в з а г а л і за щ о с ь з а к л а с т и п е т л ю на ш и - с т а р о с т и л ю д и с м і я л и с я , к о л и
м і д не л і з е в г о р л о . Б у в а й т е н у т ь й о г о з с о т н и ц т в а і не д а - її м и н у л е , а л е в о н а м о г л а д е щ о , т е р п і т и г о р л о м , к о л и б и т і , щ о
ю, б о ч о г о ж б и Ч а п л і н ь с к і об- він р о з г о л о с и т ь се, щ о в ч у є від
здорові! і д у т ь т о ї м і з е р н о ї пла'ти с о т н и в і д к и д а в в с я к у г а д к у с л у ж б о - а б о й в с ь о з б р е х а т и . в а ж а т ь гга в а с , д і з н а л и с я , щ о я —— — `т'." і з в і д ў н а , а л е п о т о м у п о к а ж е с я ,
— Д о б р о ї н о ч и ! А н е х а й в а м к а ? З ч о г о т о д і ж и т и ? Ч и т о д і вої п о з и ц і ї , б о не х о т і в с у п р о - П о к и щ о , нехай б у д е т а к в и я в и в в а м їх тайну. м опті уо внаавж і в? а сД_ оп а м
в уе н
ти
ш е н яДм а ч се вв ос єкїі щ 0 р а в д а , т а щ о пан
в с е т е н е П

не п р и с н и т ь с я м о л о д а ж і н к а б у д е м о ж н а д о в е с т и д о п у т н ь о - т и н е ї с т о я т и я к п а н с у п р о т и як є , — п о д у м а в . — О л е н а к а - Х м е л ь н и ц ь к и й н е д у ж е д о в і - має велике д о в і р є і п р и к а з а в Підстароста р о б и т ь сплетні, по-


Х м е л ь н и ц ь к о г о , б о т о н е з д о - ѓ о к і н ц я о р г а н і з а ц і ю п о в с т а н с л у г и . Л е г к о б у л о б и п у с т и т и її ж е , щ о в о н а Л ь в і в к а , д о н ь к а ряв к о з а к о в и Ч а п л і н ь с к о г о , а мені з о р к О слідити з а в а м и , т а
між л ю д и , з н а й ш о в ш и для неї м о г о з н а к о м о г о . Л ь в і в не з а ш и р ю ю ч и небилиці.
рово. 'ня? ле т а к о ж не б у в с и н о м с т р а х а п р о в с ь о д о н о с и т и йом;
— Скажи Дачевському, "що
О б а встали від стола і вий- Х м е л ь н и ц ь к и й с т а в р а х у в а м у ж а , б о на т а к у к р а с у н ю н е - м о р е м . П р о в і д а ю і т о д і п о д у - Ц і к а в і с т ь п е р е м о г л а . Т о й к о -
шли. С о м к о п і ш о в д о своєї ти с в о ю п р а ц ю , щ о б и вимірќу- один з л а к о м и в с ь б и . Але Хмель- маю... заќ а б о справді хотів сказати - Щ о ж він х о ч е п р о мене я б у в у Ц а р г о р о д і , б о п р о в і -
к о м н а т и в з а ї з д і , Ч а п л і н ь с к і д о пати, чи п о к л а д н и й г р і ш в ку н н н ь к и й ч у в , гцо н е й о г о с и л а з н а т и ? д а в , щ о там в гаремі одного
Потис коня, щ о б и далі пу- йому щ о с ь важне, а б о від него
двора.
Кмельницький вертав д о
.
CyU
j-H
j
. пі з т и м , гцо д і с т а в б и п р о д а в - д а т и її д р у г о м у . П р и т і м п о т е р - с т и т и с я ч в а л о м . А л е с а м е в т у и д о б у т и щ о с ь т а к е , щ о х о т і в
дещо з того, щ о д о життя
б о т о в а с т у п о ю . В і н і не з в а ж а в і не к о н ч е п о т р і б н е , в и с т а н е н а
пав, щ о п р о т и в л а с н о ї в о л і бу-
де мусів ущасливити нею к о г о
мить кінь, з а м і с ц ь рушити знати Чапліньскі. В а р т о ' було приміром тепер я м а ю приказ
В с я к у в с я ч и н у . Се й те. О с ь

с к о р ш е , с т а н у в д у б а і т р о х а не з н а т и , щ о д л я п і д с т а р о с т и бу- п р о в і д а т и , к у д и в и ї з д и л и . П і д -
яничарського отамана і
п р и я т е л я є д і в ч и н а
л ю б и в щ е з а ж и т ц моєї покій-
, к о т р у
мого
я по-

на с е , я к к і н ь н е с е й о г о . В і с т ь , я к и х п я т ь р о к і в . Б о н а й д а л і д о и н ш о г о . - Б о майже цілком
скинув його. ло таке цікаве..
ної жінки. Т о д о н ь к а я к о г о с ь
с т а р о с т а ^соче т а к о ж з н а т и , щ о
щ о Ч а п л і н ь с к і в а ж и т ь н а С у б о - ігяти р о к і в , р а х у в а в , п о в с т а н н е скритгг її п е р е д ч у ж и м о к о м , гге — Щ о за дідько?! — Хмель-
старости, чи в о є в о д и з захід-
з д у ж а є . Г о д і д е р ж а т и її я к . Т і л ь к и т и п о в и н е н з н а т и , т о з а д і в ч и н а , кот'ра з в а м и !
тів, та щ о гетьман Конецполь- мусить вибухнути. Очевидно, ної П о л ь щ і . Я т у одаліску вн-
н и ц ь к и й з а к л я в . — Х и б а я к и й щ о й я н е ж а р т у ю , як х т о с ь л и - п р и ї х а л а . В і д к и в о н а , х т о в о н а ' к у п и в , з в і н ч а в ` с я з н е ю і д о С у -
скі в ж е д а в б у в д о з в і л з а й м и - як н е ` п р и с к о р я т ь н е т е р п е л и в і в я з н и ц и . М у с и т ь б у т и с в о б і д н а , з в і р п е р е б і г д о р о г у . . .
цемірить, — сказав, зіскаючи и а щ о в и .і п р и в е з л и д о с е б е . ' б о т р в а п р и в і з д і т я м т а к у м о -
ти м а є т о к , о т ж е колись м о ж е горячі ГОЛОВИ, а б о деякі, Поль- б о д а й так, як вся йрго челядь.
— ..Пане с о т н и к у ! — обіз- з коня і ведучи його з а Стўќа
ще р а з д а т и , с т у р б у в а л а й о г о . щ е ю п о н а д к р а й ' П о к р и в д ж е н і Н е с у м н і в а в с я , щ о впа`де в о к о —I т и з а д е р ж а в мене на те, л о д у й г а р н у м а м у .
в а в с ь п е р е д ним я к и й с ь знако- л о м в ліс.
П р а в д а , Х м е л ь н и ц ь к и й м а в щ е В и р а х у в а в , щ о від біди в и д е р - неодному, т о його б у д у т ь на- щ о б и п р о все те д і з н а т и с я п р о -
— Підстароста увірить? '
п а с т у в а т и с в а т и . І в о н а с х о ч е м и й г о л о с . — Т о я з а в и н и в . Ко- — С і д а й т е т у т під сим д у - сто від м е н е ?
власний дім в Чигирині, я к о г о жить. З — Він знає, щ о я між янича-
пал- з а ќ С т у к а л о . В и з н а є т е мене. б о м , — п р о м о в и в С т у к а л о , с а м (

й о м у не м о г л и в і д о б р а т и ; але стати власною панею. Така


Б у в б и щ е один^спосТб стану- Стукало? Той в службі у сідаючи. Ні! Я з а д е р ж а в в а с , щ о б и р а м и м а ю п р и я т е л і в . А не уві-
о д и н д і м , т о з а м а л о р о д и н і н а т и к р е п к о гга н о г и , х о ч б и й б е з ка, я к в о н а , с х о ч е м а т и м у ж а .
підстарости?. ви з н а л и , щ о п р о в а с Д а ч е в с к і р и т ь , т о яке т о б і д і л о д о т о г о ?
п р о ж и т о к . Д в а с и н и і д в і . д о н ь - С у б о т о в а . ` Х м е л ь н и ц ь к и й м і г Щ о б и її н е п у с т и т и в і д с е б е і Х м е л ь н и ц ь к и й сів, все з р у -
і нідстароста хочуть знати. Се Скажи, щ о т и всего т о г о не
щ о б и н е п і ш о в п о г о в і р , хи`ба Т о й . ' Я в а с т у т д о ж и д а в . к о ю На п і с т о л и і С т у к а л о з а -
ки... Н а д о б а в о к . . . не м а л а б а - щ е р а з оженити'ся з я к о ю б о 1
одно.- Д р у г е , х о ч у в і д в а с п о - б а ч и в с в о ї м и в л а с н и м и о ч и м а ,
М а ю для вас важну вість...
б а к л о п о т у . . . п р и в і з с о б і і д і в ч и - г а ч к о ю . Р і д н и й б р а т п о к і й н о ї м у с і в б и її з р о б и т и . . . с о т н и к о - мав:
чути, щ о м а ю . Дачевському але щ о т о б і т а к р о з к а з у в а л а
ну. й о г о к о р т і л о з а в с я к у ц і н у ж і н к и р а д н е й о м у з р о б и т и се. вою. А л е щ о с к а з а л и б на се йо- — Коли діло д о мене м а є Чи ви знаєте шляхтича
з б р е х а т и . Б о на й о г о п р и к а з я ч е л я д ь . Я к в о н а б р е х а л а , т о не
з а д е р ж а т и її у с е б е . Я к б и о р ѓ е - І б у л и т а к і , щ о р а д о в и й ш л и б г о д і т и ? Ч и п р и я т е л і н е с м і я - с л у г а Ч а п л і н ь с к о г о , т о в і н п е в - Д а ч е в с ь к о г о ? їду б а л а к а т и з в а ш о ю ч е л я д н ю , т в о я
вина. Скажи такоїќ, щ о я
н і з о в а н е ним п о в с т а н н е Ў к р а ї - за н е г о . М і ж н и м и б у л и б о г а л и с ь б и , щ о в і н в д у р і в На с т а - н о ш п і о н , — Х м е л ь н и ц ь к и й по- Я не з н а в б и й о т о ? С е п е р с е
щ о б и в і д неї в и д о б у т и п р т р і б - д е р ж у в тайні, б о м е н і с о р о -
- нн п р о т и П о л ь щ і у в і н ч а л о с я у- ті, рість, т а в з я в т а к у м о л о д у . . . на д у м а в . — Я к о ю с ь в і с т и ю х о ч е ш и й підлиза. С л у ж и т ь вірно
молоді й гарні. О с ь Ганна ні Ч а п л і н ь с к о м у в і с т и . А л е я к м н о , щ о такий с т а р и й в д у р і в і
спіхом, то втрати хутора йому Золотарснківна надіялася, щ о п о т і х у д р у г и м . . . з а р о б и т и н а м о є д О в і р є , г а д а - Л я х а м . Т о п р а в а р у к а Ч а п л ї н ь -
ючи, щ о я л е к ш е д а м с е б е т я г - ского. би п р а в д а м а л а п о ш к о д и т и " - - я в таку м о л о д у ж і н к у . С к а -
н і ч о г о б о я т и с я . Я к б и П о л ь щ а в і н її в о з ь м е . С т а в д у м а т и п р о
Чим більше думав, щ о з нею нути з а язик. А м о ж е й щ о с ь вам, т о я в о л ю з б р е х а т и . ' Б о жи, щ о в о ч а х л ю д и й м о я жіп-
к о з а к і в о д о л і л а . , а л е в і н с а мГ а н н у . . . С т а в її п о р і в н у в а т н з О т ж е той Дачевскі, оче- к а
з р о б и т и , т и м б і л ь ш е в д у м у в а в - Ще гірше з а т і в а є ? хоч я в службі у польського будьто б и ґаздиня і опіка
C . . - . C C - , т о її т а к м у с і в б и в т і к а - і р и в е з е н о ю О л е н о ю . вндно на п р и к а з Чапліньского,
ся в думку, щ о й о м у т р е б а б и ' пана, т о всеж т а к и служу тіль- ДІТЯМ.
Хмельницький поклав руку може й самого комісари Шем-
ки в м е ж а х к о з а ч о ї ч е с т и . Я не ( Л а - и і к йўде).'
С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 13-го Г Р У Д Н Я , 1927.

ність з а м і с ц ь б а д ь о р о с т и , т о з !

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
СВІТОВІ Р Е К О Р Д И . P. R A Y COMSTOCK І
певністю булиби розігнали мають честь прсдложитн НОВУ
присутних. П р о б у в а л и вони сеІ Б у в ш и й с п і в а к ц і с а р с ь к о ї о- Б А ' Л І Ѓ Й Ѓ
зробити л и ш е в той спосіб, що пери в Берліні А л ь б е р т Н а й м а н
г л у з у в а л и з і д у ч и х н а с в я т о , ка- р о з і с л а в п о д о м а х с в о є ї ді.ть- G H A U V E - S O U B I S
Г А Л И Ц Ь К Е С Е Л О В І Д Р О -
COSMOPOLITAN THEATRE
, Д Ж У Є Т Ь С Я . жучи, щ о т а м відпусту нема, н и ц і л и с т и і з з а п р о х а н н я м па Я - m b u . Circle A 59lh St., New York
та щ о т а м горівки не дадуть. кЬнцерт, який він п р и г о т о в л я є шул. Попол. Ціни В Четв І Суботи.
Недавно одержав я письмо Послідиа вистава 17-го грудна
А л е н а ш і с е л я н е не) з в е р т а л и у - н а п о д в і р ю с в о г о д о м у . В і н Відтак в San Fr.ncUco. C a m - T b a . t r .
від с в о г о с в о я к а з села Берло: не м а е п о с а д и і не м о ж е н а й н я - Грудня 26-го. ,
в а г и на їх г о в о р е н н я й спіши-
ѓі в, к а л у с ь к о г о п о в і т у , в Га'ли- ти салі, д е м і г би співати, о т ж е
.ти н а с в я т о . В е ч е р о м відіграв
чині. Є с е м о л о д и й ч о л о в і к , щ о вибирає професію вуличного
аматорський к р у ж о к песу „Си-
завдяки власній праці над со- співака. — З а прикладом моло- А Д В О К А Т
роти"; опісля відбувалася за-
бою здобув собі стільки зиан- д о г о російського емігранта О-
ня, щ о д і с т а в з а н я т т я в к о о п е -
бава з музикою. Гості забавля-
л и с я в е с е л о , а в к о р ш м і не вид-
лександра Зубќова, щ о о ж е - Б. ПЕЛЕХОВИЧ

внготовля. сусдпдж
хівадін-
раитві й подає цікаві інформа- иивСІС^^-лґтньою сестрою
ни б у л о в т о й ч а с пяних. 2 3 0 0 W E S T CHICAGO AVKNUfL
ції п р о р о з в і й к о о п е р а т и в в Г а - кайзера,- хотів.--пітн 18-літній
є в ж е д у ж е б о г а т о сіл', и і о C H I C A G O , ILL.
личииі. Лист цікавий тим, щ о к р а м н и ч н и й ПОМІЧНИК В ф р а н ц . Практику. у всіх

.моі
ідуть слідами Голиня й' Щр
з нього наглядно бачимо, щ о
логів. Головно звертають те
містечк^"Р^шфор і освідчився п
ма перегляджннем абстрвггів;
наша селянська молодь в Гали 77-літжй^вдові. Старўшќа зго- контѓакти кутша і шао-
п е р у в а г у на о с н у в а н н я „ М а с л о
чині починає здоровійте ду д и л а с ь і ста'ла с л а в н о ю , п р о с т а - ,
союзів". Нема тепер м а й ж е у- У щ а с л и в і т ь собі сі Р і з д в я н і С в я т а
мати, ніж їх б а т ь к и , а навіть в и в ш и на о д и н день імя с в о г о
країнського села в Галичині, сміливого мужа Бутона себто
ся м о л о д ь д у м а є поважніше й
щоби не м а л о у с е б е коопера- Ґудзика. У містечку збіглось,
має далеко к р а с ш і ідеали під)
о б у х о м П о л ь щ і , я к т у т е ш н я на-
тиви, молочарні а б о сметанко- Н о в о ю О р т о ф о н і ч н о ю В і к т р о л е ю . стільки народу поґавитись на
вої стації. С в і д о м і члени коопе- це в и д о в и щ е , щ о т р е б а було'
ша молодь на вільнії, амери-
ративи не з а г л я д а ю т ь в ж е до
каиській землі. Д о т о г о треба покликати відділи поліції т а 1
АДВОКАТ
ж и д і в с ь к о ї к о р ш м и а коли в бі- ж а н д а р м е р і ї , які т а к и н і ч о г о н е 1
УКРАЇНЕЦЬ
долати, щ о село Берлрги було
ді, То оден другого ратўе. У н о м о г л и . Ю р б а п р о р в а л а лан-1 М И Х А Й Л О Р А Д И Ќ
звісне д о війни як осідок без- Застував справи цивільШ і
нас, в Галичині, найшли собі
ідейної галицької кацапщиии, РІЗДВЯНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ $ 6 9 . 2 2 цюѓ, вдерлась д о магістрату, де І карні у всіх судах стейту
кавалок хліба при кооперати був ш л ю б і винесла на руках j Ню Иорк.
де іс'ѓнувала ч и т а л ь н я ім. К а ч - Адреса Канцелярії:
молочарнях около 6000 пару новоженців при загальнім
ковського, та де свідомійших Л И Ш Е Н Ь MICHAEL RODYK
Українців не було більше де-
робітників. І так переживав до- Cfl Г А Р Н А ПРАВДИВА реготѓі. , Attorney Д Coutu.Ilor at Law
сі н а ш н а р і д г о р е й н е д о с т а ч у , М А Л І Т И Ж Н Е В І А Б О 1440 BROADWAY, Cor. 4 0 St.
сятка д у ш . „Кілька літ польсь-
б о бідний, а бідний він т о м у
ко'ї влади", цише мій свояк, Р О З Р А Д А ВІКТОРА М І С Я Ч Н І С П Л А Т И
щ о темний. Д о т о г о навістила
„так в и л и н у л о на г а л и ц ь к и х У -
наш край с ь о г о р о к у с т р а ш н а KP1BABE В Е С І Л Л Я П І Д ЛЬВО-І
країнців, що коли підемо де д о
повінь, так щ о тепер бореться BOM.
міста, а б о на яке з і б р а н н я л ю -
наш нарід о своє життя, за-

rotj,
д е й , то с е й ч а с п і з н а є м о х т о м і ж , р' iB с е л і Ж и д а т и н а х під Льво- (
г р о ж е н е г о л о д о м . Т р а г і ч н е по- Д О Х І Х О В І С Ф Ь . . .вом відбулось нияцьке весілля І
ними У к р а ї н е і щ , а х т о ч у ж и -
ложеннє н а ш о г о народу, але з 0.одного господаря. Прийшли!
нець-зайда, але певний себе паї ТНІД-`ІМ-}Н

В РАДІЯХ НА РІЗДВО
Павлош
і вшиввшвишв^-
часом може воно поправить-
чужій землі, б о його б о р й н и т ь на него і т р и рідні б р а т и М и х а - '
ся". ДР. к.S T . , A $ h m u
f
багнет польського жандарма й ляки, які попилися д о б е з т я м и „ і "Гіаіь NEW YORK CITY.
Стільки пише мій кревний. І УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ.
опіка „найяснєйшей ржечипо- С Е Й З Н А М Е Н И Т И Й 1928 М О Д Е Л Ь а опісля стали битисся. ЕЛЄКТРИЧШ ПРШШ
сполітей По.дьскей". У к р а ї н е ц ь т у т н а с у в а є т ь с я мені г а д к а , щ о і Ю р к о - М и х а л я к и кинулись на'
непевний себе й з а л я к а н и й й коли ч о л о в і к в біді, тоді почи- свого брата Юліяна й так його І св№ офіс ігід ч.
OR. М. S M I T H
видається, щ о думає л и ш е нає д о п е р в а ш л я х о т н і ш е д у м а - поранили штилєтами в голову, ( l . a 2. Евиею)
також вчитися самооборо- " ^ - ' " $ 1 3 9 - 4 ) 0 J 3 t 7 t b S T # м е ш и

. ‚ п р о к о н т р а к т на н е б о " . О д н а к , він'в дорозі до шпиталю' N E W Y O R K , N. Y .


солідариости. Як-раз про- С П Е Ц І Я Л Ь Н О - Л Е Г К І С П Л А Т И
на п о т і х у т р е б а с к а з а т и , щ о п о м е р . НовІТННХ к а ї н і в а р е ш т о - ' Уралові години: 9 - Ю ; 12—2; 6—8.
між н а ш о ю м о л о д ю віє т р о х и т и в н о д і є т ь с я в нас в Америці, Вадд. TeL Orchard вОТ2.

Спеціяльно на Різдво
підраднійшим духом і щ о серед д е н а ш а молодь,' ш о м а є т ь с я

неї р о д и т ь с я спасенна гадка, куда к р а с ш е від своїх б р а т і в у ХРОНІЧНІ Н Е Д У Г И МУШИН


Г а л и ч и ні під оглядом матері- М А Н І Т О Б С Ь К И И У К Р А Ш Е Ц Ь ` ' j ^ T "
якби т о шукати ратўнќу серед
тих нсзідрадних обставин. І се тм, у с т у п а є ї м о м н о г о щ о - М О Ж Е Т Е Н А Б У Т И С Е Г А Р Н Е

пілйітло nr-T
ivi
В Т О П И В С Я В Х О Л О Д Н І М ^ ^ ^ o T ^ ^ S t ^ ^
власне показує, щ о наша м о - . ` т я х о т н о с т и , і д е а л і з му з а - .Ь ОЗЕРІ. сугах, нервових 1 шкірних, хронічні
І І Л Є Є Р І І 5 І І Ї О
л о д ь пер`еймається с л о в а м и на- милування д о к н и ж к и й освіти j нарости, загальне ослабленім, міхура,
а т а к о ж і н а р о д н о ї с о . т ідарио- Лп Пи П , ,'вирок, мочеві недоЯагання, ревмати
ш о г о генія Ш е в ч е н к а , щ о ніяка B Ч А С Н А С В Я Т А
д о д и н а н а д і й ш л а в і с т к а , l c g f i f a tjryrptarel хоробиfri rjryjpri
с и л а „ н е с к у є д у ш і ж и в о ї й с.то- с т и й л ю б о в и в с ь о г о , щ о р і д н е . щ о 6. л и с т о п а д а в т о п и в с я в Х о - ' Беа ріжниці, як довго хоруете, я можу
в а ж и в о г о " . І м и , м а ю ч и сі с л о - P. М. Д м и т р і в . ЗА Л И Ш Е Н Ь л о д н і и О з е р і к о д о Ф д і н - Ф л о н "омочи вам. Оплати умірковаві Оглл-
З укр. Життя.
$ 2 . 0 0 ТИЖНЕВО
ва на думці, беремося до бо- А щ
„ f v
`илои ццц, п а ш е н т а переводжу особисто.
ротьби проти ворога нашого ВАМ ОПЛАТИТЬСЯ КУПУВАТИ^В Андрій Семчук. Семчук був ві-) Поради І оглядини даром,
національного життя, хоч наші
- С Т А Р І Й І П Е В Н І Й .
кілька літ. Посдідними часами
дд оо м
в иивй рвиДб и П аХ, о лдо е
у в дніп
м е- р О
е бз уе в
р іа,в O R Z8NS
вороги слідять нас на кожнім
кроці й найшли ми в ж е спосіб, з УКРАЇНСЬКОГО Спеціяяіета. Основ. 2Я Д Ь - .

щ о б и п р а ц ю в а т и д л я н а ш о ї на-
1 1 0 E A S T 1 6 T B S T . N.Y.
ціональиої справи. Тим спосо- ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. КОМІСАРІЯТ Д Л Я
В И Л Ь Н А .
С П Р А В

б о м є п р а ц я на економічнім по- ТРОХИ Н Е ЗДУРІЛИ ВІД


лі, я к а с к р і п и т ь нас м а х е р і я л ь - Б Е И О Н , Н. ДЖ. При литовськім уряді створс-
ио, п о с т а в и т ь нас на н о г и , а т о - но к о м і с а р і я т д л я с п р а в В и . њ -
БОЛЮ В КРИЖАХ?
ді и н а к ш е б у д е в и г л я д а т и й н а - П о р а п і з н а т и с я н а ф а р б о в а н и х Джаисонів Червонохресний
иа, в с к л а д я к о г о у в і й д у т ь д е -
ша справа національна. лисах. Нирковий Пластер Дає
th лєгати Союзу відзискання
„На нашій галицькій Україні Дня 23 ж о в т н я в і д б у л о с я в
10 S T B E E T ѓі A V E N U E A , N E W Y O R K , N . Y . Вильна й лит. шавлісів.
Скору, Певну Поміч.
Скора поміч запевнена майже з хви-
нема тепер м а й ж е ніякого села нас в церковній галі віче Цей комісаріят буде дорад- лнни, як приложите Лжансонів Черво-
й м і с т о ч к а , д е не б у л о б и У к р а - в с п р а в і д о п о м о г и потерпів- чим о р г а н о м уряду. Крім ц ь о - хресніїЌ Нирковий Пластер нс болюче
місце. `
ї и с ь к о г о Н а р о д н о г о Д о м у , ч и - ш и м від' n o e e n i . j Н а т і м в і ч у г о - ѓо по більших містах -Литви Огріваючи і вспокоюючн, цей ста-
опирати Обєднання, коли і К р а в ч у к а . Д о с е ї з г а д к и J Т І Л О й о г о п е р е в е з е н о д о На-
та.дьні П р о с в і т и а т а к о ж У к р а - в о р и в р е д а к т о р „ С в о б о д и " г р . зорганізовано спеціяльні к у р - нй і певний лік проганяє доразу го-
н е х а й б у д е в і л ь н о й мені д о к и - р о д и о г о Д о м у , я к и й у н а с з о - стрі болі і тяжке недомагання в кри-
їнської К о о п е р а т и в и . При к о ж - О. Р е в ю ќ . З а п р о ш е н о його я к воно р о б и т ь д о б р у р о б о т у ? си, на я к и х о б г о в о р ю в а т и м е т ь - Іжах, піддержує ослаблені крижеві му-
иій ч и т а л ь н і о с н о в у є т ь с я „ Л у г " б е с і д н и к а т о м у , щ о в н а с я к и х Хай ж е б у д е нам н а у к а з т о - иути к і л ь к а слів. П о к і й н и й І. в у т ь „ Р і д н о ю Х а т о ю " , з в і д к и і і дає їм спромогу відзи:::ати сн-
ся литовська справа.
иа б у д у ч е . П і з н а й м о с в о ї х К р а в ч у к р о д и в с я 9. Л и п н я 1 8 8 6 в і д п р о в а д ж е н о й о г о д о г р е к о - усс терпіння щезає неначе від я-
або „Січ", .‚або ‚принайменше 500 людей читає „ С в о б о д у " і кнх чарів.
ф а р б о в а н и х л и с і в , я к і н е ЧИ- р о к у в с е л і Б е н к . в ц я х , рога- церкви, а опісля Медицина проникає шкіру та йде
Аматорський К р у ж о к . При зга- вона т і ш и т ь с я з а г а л ь н о ю сим- к а т о л и ц ь к о ї

с т я т ь с я з ніякою з а г а л ь н о ю о- тинського повіту. П е р е б у в а ю - ц . покійник осиротив просто на слабі, болючі і криві муску-
даиих кооперативах ми єднає- патією. З а п р о ш е н о гром. Ревю- н а В И І Г г а р
лн, вспокоюе біль, усуває нервове на-
п і н і є ю , я к і не с т р е м л я т ь д о я - и у З л у ч е н и х Д е р ж а в а х , в с т у - ж і н к у її ш е с т е р о д і т е й . В т а к и й З А О Ч Н І К О О П Е Р А Т И В Н І пружсніія і привертає свобідний рух
м о с я , с т а є м о о д н о ї д у м к и й у к а щ е ї`ї т о м у , щ о в і н є у р я д н и -
когось обєднання, а тільки р о з - пив д о місцевого тов. Богдана спосіб п о п р а щ а л а , місцева . у К У Р С И Н А УКРАЇНІ. мускулів. і
нас р о д и т ь с я д у х Х м е л ь н и ц ь к о - к о м „ О б е д н а н н я " , а в н а с з а -
б и в а ю т ь нас при кождій наго- Х м е л ь ш щ ь к о г о , від. 22. У к р а - І щ г р о м а д а , С в о г о члена Для скорого порятунку — кажіть
го, М а з е п и й и н ш и х народніх гал оцінює п р а ц ю Обєднання к р а с ь к а
Гбловпрофосвіта Затвердила щоби вам дали великий Лжансонів
дї.'`Якї т і л ь к и с л у х а ю т ь н а ш о г о ( й с Ь к о г о Н а р . С о ю з а . Б у в e i n l j щ . о робітника-каменяра.
героїв. М и с т а р а є м о с я рівно- т і ш и т ь с я , щ о ми в Америці з у О О Г
навчальний плян з а о ч н и х коо -
тутешнь'ого диктатора; який д у ж е діяльним членом з г а д а н о Нерідна земля нехай буде iio J

часно п р и д б а т и , с о б і у н а ш и х міли в д е р ж а т и т а к д о в г о о т у перативних курсів, які м а ќ т ь


в ж е л и з а в миски всіх м о ж л и в и х го т о в а р и с т в а . Р і в н о ж б у в чле- му пером.
к р у ж к а х як н а й б і л ь ш е книжок, так хосенну загально-народну в і д к р и т и 1. с і ч н я 1 9 2 8 p . прг.
партій і в с ю д и нам тільки со- ном т о в . З а п о р о ж с ь к а Січ. При Григорій Бардаќ. -
щ о б и оснувати бібліотеку, б о організацію. І от через те араи- Книгоспілці. П р и й о м слухачів
ром наносив. його помочі засновано Ўкраїн-
ми п е р е к о н а н і , щ о к п и ж к а й ж е р и в і ч а , а б у в н и м У к р . - А м . в ж е р о з п о ч а в с я . К р і м т о г о п р и МУЩИНИ І ЖЕНІДИНИ
просвіта сильніша від меча й Демократичний Клюб, запро- П о р а в ж е нам позбутися ра с ь к и й Г о р о ж а н с ь к и й К л ю б і він
р е п р е з е н т а н т і в н а ш о ї г р о м а д и його секретарем через 5 Т р и д н і б л у к а й , чі д у р н я д о - к о о п е р а т и в н и х організаціях, ХОРОНІТЬ ВАШЕ ВОЛОСЯ.
поборе його: Біда л и ш е в тім, сили такого бесідника, якого
р о г и не п и т а й . при к л ю б а х , с е л ь б у д а х і хатах-
ц о я к . д о б р і „ о б о р о н ц і " і в де- р о к і в . В і д з н а ч и в с я т а к о ж п р и Щ
щ о в нас щ е є б о г а т о т о ї перед- п о г л я д и в і д п о в і д а ю т ь п о ч у в а й - читальнях має бути організо-
л е г а т и н а ц е р к о в н і к о н г р е с и засіюванню українського тов.
воєішої з а р а з и , щ о м а є бути) ням н а ш о г о з а г а л у в Бейоні. вано місцеві б ю р а заочних ко
пхаються і конкордати потвер- „Рідна Хата, якого секретарем З а к а в а л о к к и їќй б і г б ч с і м
х л о п і - п а н т а щ о н а ш і тати и е - На тім вічу з і б р а н о $124.50. оперативних курсів.
д ж у ю т ь . які ніби т о а г і т у ю т ь з а б у в ч е р е з 2 р о к и , в і д т а к б у в ди- м и л ь п і ш к и .
нодволені з т о г о , іцо ми с т а р а - Г р о ш і ті не в і д о с л а н о т у д и , ку-
Українським Домом, а нишком ректором Народного Д о м у й
є м о с я пірвати наложені кайда- дИ б а ж а л и собі ті, щ о їх скла-
,і к у п у ю т ь ш е р и у б о л ь - п р е д с і д а т е л е м т о в . і м . Б о г д а н а Й о м у такий; в с т и д , як тій ко-
пи; ми о д н а ч е не з в е р т а є м о на д а л и . Б о ж н а в і т ь г р о м . Р е в ю ќ
ш е в н к і в , які п і д ш и в а ю т ь с я н а Х м е л ь н и ц х к о г о . У с ю д и п р а ц ю - б и л і , щ о в о з а п е р е в е р н е . Н А П А Д Н А П О Ч Т У В Г А Л И -
се у в а г и й у н а с м а й ж е в с і п е р е д а в о ф і р у в а н и х й о м у $5 як
в і т ь п і д О б є д н а н н є , к о л и т р е в а в щ и р о й після с в о ї х сил, не ЧИНІ.
т о ї г а д к и , ш о м и таки п і р в е м з в о р о т к о ш т і в д о ж е р т в н а п о -
б а ї м п і д т о ю ф і р м о ю г р о ш е й з в а ж а ю ч и на) н а д і р в а н е з д о р о в -
кайдани. в о д я и і й о г о ж е р т в а п і ш л а ие бо саме тоді почав незду- У В А Г А ! S T . G L A I R , Р А . ! ' У В А Г А ! В Вищнівчику, підгаєцького
в і д л ю д е й д і с т а т и , а л е я к і по-1
повіту, впало д в о х людей з ре-
„ Н е д а в н о , б о 2 3 . ж о в т н я , у- т у д и , к у д и п о в и н н а б у л а п і т и з а с и л а ю т ь їх д о с к р е н т о н - ж а т н на г о р л о . Н і к о л и не від- С Т А Р А Н Н Є М У К Р . Г Р . Ќ А Т О Л .
в о л ь в е р а м и д о п о ч т о в о г о уря-
строїв „ П о в і т о в и й С о ю з Ко- після й о г о б а ж а н н я , б о пано- ської централі. Вони навіть д о мовився від народної р о б о т и й П А Р О Х І Ї С В . І В . Х Р Е С Т И Т Е Л Я
п р и л о ж и л и урядникові ре-
о п е р а т и в " , к о о п е р а т и в н е с в я т о в с „ о б о р о н ц і " п і с . т а л и її п і с л я ц е р к в и п х а ю т ь с я , щ о б и в и й т и ч е р е з т е з д о б у в с о б і з а г а л ь н у В СТ. К Л Е Й Р , ПА. tc.ni u, впадає вам ваше воло-
с к р е н т о н с ь к о г о д и к т а т у . І чи вольвер д о голови, казали йо- ѓя, або мнете луску і починаєте
у Голині, на яке з а п р о с и в ре- ряднинами т а ще й з того бо- симпатію с е р е д місцевих гро- відограються представлення
так панове Телішевський Юрій, му в і д в е р н у т и с я д о печі, а самі- лисіти, а б о коли у женшігіі во-
ферентів з ц і л о г о повіту. При- ку р о з б и в а т и н а ш н а ц і о н а л ь - м а д я н . В часі с м е р т е л ь н о ї не- лося рідне і стає коротшим, а
б у в па с е с в я т о й г р . О . Л у ц ь -
Юрій Бойко і Кузь ГриЙиКро-
ний т а б о р в громаді. д у г и в і д в і д у в а л и й о г о ш о д е н - 1) РІДНА ШКОЛА з а б р а ли` `з' б ю р к а 2 0 0 0 з о л о т и х . хочете матіѓ густе волоса, мн ґа-
раіпуемо сей час притінити ви-
кий зі Л ь в о в а . Н а с а м п е р е д від-
биться? Чи можна в'тбй'неде- н о п р и я т е л і й з н а й о м і . П о м е р сценічний образ в 1-ій дії і КОНЦЕРТ, С п р а в н и к и в т і к л п н е с п о с т е р е - ладанне волося, знищити луску
Все те треба нашій громаді відограють і відспівають ШКОЛЯРІ. ж е н і . f
мократичний спогіб поступаТй 2 - г о г р у д н я р а н о . і ріст нового здорового і густо-
булося посвяченне кооператив- в ж е р а з п і з н а т и і в ж е р а з с к і н -
з загалом, з самими жертводав- го волося навіть на застарілій
ного дому, а опісля виголоси- 2 ) .
ц я м и ? Ч и т а к в и , щ о в с е ц о к л и ч и т и {і ф а р б о в а н и м и л и с а м и . Коли підписаний відвідав йо-
ли з а п р о ш е н і б е с і д н и к и п р о м о Б о ч е р е з н и х р о з д о р . Ч е р е з н и х
куєтеся на народ, п о с т у п а є т е в го 29-го падолиста, покійник
ви д о з і б р а н и х л ю д е й , я к и х бу-
практиці з народом, щ о гово припинюється

БАНКИТИР УМЕР
всяка народна! г о в о р и в щ е з ним про н а р о д н ю се правдиве і гарантоване сред-
ло о к о л о 2500. П о п р о м о в а х 3) СВ. НИКОЛАЙ ство на ріст густого волося а
рите про його права, але ними робота. р о б о т у й п р о місцеві справи. короткім AiacL ^
заспівано наш народний гиин `Теж Юрій.
самі нехтуєте? К о л и р о з н е с л а с я вістка' п р о йо- Піна малої бутельки $ЗЛО
„І Це н е в м е р л а " й п і д н е с е н о в Подвійна бутелька $5ДЮ
Я е тої думки, щ о . м о ж е собі го с м е р т ь , ' к о ж н и й з Українців, В Ц Е Р К О В Н І Й ГАЛІ, к о м е д і я З СІЛЬСЬКОГО мѓиття
гору синьо-жовті прапори. Се)
ч
Гроші в повній сумі, або за-
щ о й о г о з н а в , п и т а в з і с м у т - 2 5 4 N. MILL S T . , S T . CLAffi, PA. п а т р и дії. вдаток $1., решту заплатите иа
с в я т о та в и г о л о ш е н і палкі про- к о ж д и й п о с и л а т и , куди хоче. I лочті Адреоучочм жадайте ката-
Б Р У К Л И Н , H. И, ком, чи се правда. Домовину
мови, з б у д и л и н е о д н о г о спля- сам г р о м . р е в ю ќ г о в о р и в такі В Н Е Д І Л Ю , 1 8 . Г Р У Д Н Я 1 9 2 7 Виступає в сій штуці 14 осіб. льогу лікарств на мужескі і жі-
н а в і ч у . А л е , к о л и с о б і л ю д е б а - й о г о п р и к р а ш е н о вінцями від( З а м о в лЦеІннна я 3с5л а т и д о к н и г а р - иочі слабости даром. Коли мо- 1

чого духом. Нарід зібрався так Ч и в а р т а н а л е ж а т и д о с в о ї х за-1 П о ч а т о к о г о д . 7-ій в е ч е р . жете приїзджайте самі, 289-
усіх місцевих українських т о в а -
численно к о л о будинку, щ о й ж а ю т ь слати ч е р е з Обєднаннє, помогових організацій? . Проситься всіх місцевих і позаміс- ні „ С в о б о д и " . Dr. KLAR'S LABORATORY.
т о ч о м у т у т к р у т и т и ? Ч о м у р и с т в . У с і м і с ц е в і о р г а н і з а ц і ї цевих родимців прибути на сі гарні
жандармови тяжко було доби представлення, котрі тут в нашій око- „S V О В О D А " 5 8 9 GROVE ST., Dept. Sw.
У 2 8 1 ч и с л і „ С в о б о д и " п о м і з а н я л и с я й о г о п о х о р о н а м и р а лиці будуть грані перший раз
тись д о президії. Колиб ж а н р о з б и в а т и один фронт, я к о г о 28? ' - J E R S E Y CITY, N. J . .
8 3 G r a n d St., J e r s e y City, N . J - 1
дарми були бачили байдуж сам нарід д о м а г а є т ь с я ? Ч о м у ' щ е н о посмертну згадку п р о з о м з й о г о - ж і н к о ю й дітьми. Церковний Комітет,
О І 8 Б О Ж CTJTOT. ЧЖТУ№Ф, Т027-^

ЯК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ . . С Т Р І Л Е Ц Ь К А Г Р О М А Д А ! П о % 'ц.:


1 Ф И ЛЛ А Д Е Л Ф І Я , ПА. fHte; FIB 4 0 Ц.: ГЕ. Б О Б Р О В С Й К Й Й , J
Т Е . % Е Д О А , ШШ Ќб-"
ЙИСР. С І СЬОЖЌ, Л . Йа'.тгїк, М . Х А Е Т -
: ДЛЯ БРАТІВ, СЕСТЕР, ШВАГРІВІБЛИЗШИХ СВОЯКІВ КМШ. НА ДІМ ІНВАЛЩІВ УКР.
ЧЙК, Т р . ФШУШ, Т. К Й Г У С Т Я Й - Н А Ћ Р О Д А Ж дросерня і дсліка-
Оѓпираються двері на приїзд в Америку га звичайну квоту; голоситись сейчас до нас; сотки хлібо- АРМП У ЛЬВОВІ.
Илти, Я к . Тарас, Ст. Г о р о щ а к , тесен, бизнес в добрім положенню,
робів, купуючих шіфнарги в наших бюрах, приїзджають на протязі цього й слідуючих місяців.. довгий Ліс, ціна приступна. Голосн-
МІЛВОКІ, ВИС. Й к т а ч . 3. Горощак, Ол. Пангнр.
г Щ И ДОЛАРИ НА РІЗДВО І НОВИЙ РІК Разом в Ентерпрайз, Па.,
гкя до:
SURMA
І
B O O K : ОС M U S I C
286-9
CO.
посилаємо кайтаньше і найскорше. Міліони Долярів переслали МИ З х р е с т ќ и на п о в о д я н . СтрілЄЦЬйяй Г у р т Н к ч. 1.
$15.15. ІОЗ Avenue A, New York, N. Y.
БЕЗ ОДНОГО ЦЕНТА СТРАТИ Ф и л а д е л ф і я , Па. Bet. 6th TC 7th St.
OISAS^O^H !'д'ні Й Ѓ ' "
8 6 П Р О Д А Т И я й 0 8
" ^ " P y - ' " ГРУНТ в краю чи тут, купити фарму, дім або бизнес, Т` На хрестинах у громадян Ексцельзіор, 11а.
Василя і Катерини Пеизен ѓЃА ПРОДАЖ ТІ орх штор і деліка-
П о 1.00: Ів. М е р е н а ^ Т . К у х т а , 1) Д о х і д із свята Першого
тесен, бизнес добре вироблений, до-
зібрані . гості Не `забули
Ів. М а р ш а л е ќ , М . Б о к о в и й , В а с . бра нагода для Українця, ліс`на 3.4 Падолиста $69г37.
за с в о ї х б р а т і в , ' п о т е р п і в ш и х 2 ) З б і р к а н а х р е с т и н а х у Т е - В е н г р и н о в и ч , С П о л і в к а , Єт. Я - року, рент малий. Продавець відїі-
недалеко Ню Иорку, між Плейнфілд й Ню Бронсвик, Н.Дж.
Хочете прилучитися до збірної прогульки Українців до краю, коѓрі внїзджають 24. марта 1928 від повені та на з а з и в д. Д. Бо- ф д о р а І в а н а С в и с т у н а ШШЬЇЕ Щ И Щ Н К У О л . ` В о л о ш и н , Н и к . Г А - джае в Евротгу. Голоситись під ч:
з Ню Иорку риса з л о ж и л и жертвѓі. З б і р к о ю
fujoro, з і б р а в Ник. В о р о н ю к бУйаі Т 5tft І в . К о х а й , Т е о д . 9 4 0 E A S T Ів7 в Т . , BRONX. N. Y.
^ К О Р А Ш М І Ш Ш ^ з а н я л а с ь г р . К. Д с м а н ь ч у к .
$40.00.
МІ В и с л о ц ь к и й , Т е о д . 586-9.92-3

голосіться до звісної з її солідарности в Америці і Старім Краю Ж е р т в у в а л и : Д. Б о р и ќ $2.00; Сіугалець, С Б а р н а , Ів. Д и м е и , ! `ПОШУКУЮ свого півбрата Олексу
3 ) З а м і с ц ь вінця на м о г и л у
АМЕРИКАНСЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ІНСТИТУЦІЇ Д Е В И П Д Н І И Ш Е : Н. К о д р и н с ь к и й $ 1 . 5 0 ; п о `$І .00: Ант. Д і д о в и ч , І в . ' К у х т а , Ги. М а - Ганган, родом з Буковини, село Лука-
тов. Івана К и ц а к а в і д СтргЛепь- ннч, повіт Внжннця. Хто бн знав за
В. М и х а й л н ш и н , Н. Д о в г у ѓ ѓ ; С с ц ю х ; п о 2 5 ц.: К у з ь м а М е р е н а . Hero, або він сам, прошу го.тїсити
к О г о Гу'ртЌа ч. 1. $ 1 5 . 0 0 .
T H E G L O B E S E R V I C E C O R P O R A T I O N Кранц, Г. Ш к е л ; Ф . Адамчук Разом в Е к с ц е л ь з і о р , Па.,' ся -до: 288-9
Разом Стрілецький Гурток АНАСТАЗІЯ ЧОРНОГУС,
та . а бб о th
ЗО Е. 7 STREET, HEW YORK, N. У, - " . 328 SO. 4 ST., PHILADELPHIA, PA, 5 0 тд. О д е н з т и х , щ о п о з а ко-
І. $ 1 2 4 . 3 7 . $13.75. 4 9 4 4 Bearing A . . . , E u t C b i c g o , Irid.
м ў н о ю не б а ч а т ь б і л ь ш е н і ч о
З А В І Д А Т Е Л І БЮР: С т р і л е ц ь к и й Г у р т о к ч. 2. Ш а м о к і и , Па.
Василь Заґаевич го, т а кричать, щ о вони най Б У Д Ь Т Е НА СВЯТА У СВОЇЙ
Т е о д о р і. Г р и ц е й Н ю И о р к , Н. И . П о 1:00: Л . Р о б і н е , М а р т а 'Є-
с в і д о м і ш і , ж е р т з у в а в 2 ц., д о с ХАТІ.
Гриць Ковердович зібрав з у с к о , К. П о л и н я к ; п о 2 5 ц . : Гв.
лівію д в а центів Продам тоно два нові д о м н а Irvine-
Д р і б н і ж е р т в и $7.11 $30.50 на Січовім пікніку 14-го Новак. ч ton, иа дві і чотири фамілії, близько
ДЖОЗКФ МО. Тов. Запорож- Г А М Т Р А М К , МІЧ . Згода, від.
Гроші переслано до О б є д - с е р п н я 1 9 2 7 . п о 5.44 д а л и : С Р а з о м в ' Ш а м о к і н , Па., $3.25. школа і ви'гідна комунікація. Голоси,
Ш І Н Г И ВІДДІЛІВ У. Н.С0ЮЗА Січ, від. 355. повідомляє всіх 20, ПОВІДОМЛЯЄ своїх
Я д л о в с ь к и й , К. Я р и ш ; п о 1.00: Р а з о м з і б р а н о в п с г в и с ш и х тись до: , -S5,;,)
членів і членинь, ЩО річний M1- шо річні збори відбудуться н неділю, н а н н я . Р а з о м $ 1 5 . 1 3 . J. P E T R I W ,
іідбудетьси в неділю, .дня ІН-го 1S. ірудня. о 1-ій юдині, в галн Укр. Ів. Прггтка, Антін К у ц и к , Ів. г р о м а д а х $ 4 7 . 9 0 .
Хати. Ь'роситі.ня всіх членів прибу Д. Борис. S3 Breckenri-Jge Теѓ., Irvingtun, N. J .
НЮ Б Ѓ І Т Е Ш , КОНН. Бр. і. Петра П р у т и к , Н. Кричак, Д. К о в а л ь -
і Паї. ::., від. 254. повідомляє 526. ІІроСІІІЬСН ВСІл збори, бо буде- справозданне ь Н е п р и с л а н о і м е н ж е р т в о д а в -
'ЇХ МІСЦЄВНХ І'ІІпЗПМІСНсІІНХ 'і соне і набір уряду на 192S рік. Такс ч у к , І. С т е п а н и Ш и н , ї в . Т у р ч н к ,
річний мітінг відбудеться в проситься д о т у ю ч и х -їденійинрівна-
Ст. Д і д о н а , С т . Д е р к а ч , В . С и -
ців па $7.10. ДЕВНТЬ КНИЖОК ЗА ДОЛЯРА!
дтві 16. грудня, о год. S-Ій вечером. по чім відбудеться Хто пришле одного доляра, дістане
Сііроіинень. Не ИНИІІШПІ.СИ член під- МІНЕАПОЛІС, МІНН. ггошигг, Ф . Г р й н Д у р , П . Г р и н и - Семен Л е в р а з о м з і б р а в $55.
в Укр. Гали Обовязком t исіч членів інбір уряду
прибути і внрівнатн спій дові ссю мі- і.ч ІНІНІ'НСЬ на „значений, в промни,,.-., лигає карі, ухвалений в юа. статут і Г р е н д Реггидс, М и ш . дзнновського:
1. К'і`ўпка, предс; Д. Васі.ко, рек. секр ш и н , Н. П и с а р о в с ь к и й , І в . З а н -
сяця." Котрий член не вииовннп. своїх ,а:,і заплатить кару 50 н.. а урядник На поміч поводянам. Іл. С т а в и н с ь к и й з і б р а в $ 4 3 . 0 0 . Ішли діди на муки, 2 ) Історія У-
до.і. Гл-десь р о з д а в ш і к.і.тєндарі на с ь к и й , Т.` Я к и м , І. Б а л к о , ' П . іи І. (кйяЖігй Вік), -3) Історія У-
КЕМБЕЛ. О. Той. Сокі. від, 218. по х
192S рік по ціні ЗО п. за примірник, К р а с н е н ь к а , О . К и р ч і й ; п о 50) Т о в а р и с т в о З г о д а ; в і д д і л 2 6 0 У . _

боЛКРОН.О. Осп
г Н а ш а г р о м а д а п р н у к р а ї н с ь - ш II. {лсяЬвсаќо-нольський вік),
'`аќ, предс.; Н. Кал.иурка, к а с , 'І', ііідомлиє своїх членів, ню річі
4) Радірік заручився (Комедія), опо-
ніичіпій, секр. рн відбудўѓься в неділю, дні ій г р е к о - к а т о л и ц ь к і й Ц е р к в і ц. д а л и : Ф е н і Г а в р и л ќ о , 'І. Кі- Р . С о ю з а , $ 1 0 . 0 0 ; п о 5 . 0 0 : І л і я
грудин, о ЮД..2-ІЙ пополудни відання: 5 ) До вГри'батьків, 6 ) Шагін
С т а в и н с ь к и й , С е м . М а з у р и ќ ; п о Герай, 7 ) Небіжчик кодить, 8 ) Волю
-І.І.ІЄГЛОСТІІІІ СІМ Собі ІІ.іШКоДИТЬ. лійській Галн при 12-гій ул. Кождий ле'Ни У к р а ї н с ь к о г о Д о м у П р о ѓ т и н с ь к н й , Н : К у с и й , Г н а т М е л ь -
член обоиязково повинен Я'ВИТИСЬ, бо 2 . 0 0 : М и х . П л у г а т о р ; п о 1.00: бути козачкою,.9) Пластун. 254-
IV і іі' ЬР І світи також не з а б у л и про ник, С т . Х а р х а н . Лоляра виси'лати в рекомендованім
дбуяуться п пе- ' беле сираі-.озданнє уряду І контроль-
б-, де суспендований. Кож.днн член маі , 1-ІЙ ЮДИНІ ПО- ної комісії' і вибір уряду на 1У2 8рік. б р а т і в в Г а л и ч и н і , я к і ПОТЄрпЬ
1 І в а н П е р ч и т п и н з і б р а в 5 . 0 0 ; М и х . Г р у ш к а , 3 . Б е р е з а , Г р и ѓ , .ТИСІГІ на адресу: W. Budzynow.ky,
принес'ти її собок. 30 ц. ,а календар ІКРКОВИІЙ на РОЗІ Напомниається довгуючнх членів, ЙЏ}- Г е р м а н , М- Х м у р и н с ь к и й , І в а н і ul. Chrienow.ke, 11. a - Lemberg, Eut
по 2.00: Ф р . Когут, їв. ЇЇерчи-
У. Н. Союза. Є. мною нажних сп }о- би ніірівнали свої залеглости. Не я лн в і д п о в е н і . Б а б і й , Д м . К о з а к , С Д е Г р у т о с С И і о Ч PoI.nd. Г
полагодження. Будеться вибнра бо ВИВШИЙСЯ член на збори підлягає карі З а п о ч а т к о в а н о п е р ш у з б і р к у ш н н ; п о 1.00: С е м . П а л а м а р .
ннй уряд на 1928 рік. Не приємний зв- 'після `вхіли. - Мнх. Ткачиній ( Ч е х ) , П. Р о к і ц ь к и й , В . В о р о -
у гр. П. У г р и н ь ч у к а на н е с н о д і - Разом Стрілецький Гурток
член чн урядник зпп.- І 10 і за- . Федор ЌЎІЄНЌО, сек.; Іван Г'рі бець, Ст.-Попович, Д. Хавєць- А Н Е К С А Н Д Е Р XИЛЯК
статута. — -Укр.' Юрій Дом
Зет.. се ,. М
ваній з а б а в і , с е б т о „ с у р п р а н з ч. 2 . $ 3 5 . 5 0 .
МІНЕАІТОЛ.С. і Сомср ул. Норт Тої
МІНѓІ ІСТ. е: ва к и й , Ч . К у р т и к а , К. М а з у р и ќ , К. УКРАШСЬКИИ АДВОКАТ
ні справиСіч,
рожська ло від.
полаюдження.
385. повіло?,як спра парті", котру ў с т р о є н о для йо- С т р і л е ц ь к и й Г у р т о к ч. 3.
сиротинця. І ЯІІҐСТАВІІ. О. Тон. Запорожська В и б л і н с ь к и й , В. Ч о р н и й , Р . Г р н - пола г о д ж у , всякі справи правні чесно
ній, шо річнівибір ‚бори уярдііиків
ИІДСІУ дут! на І! І Січ, від. 17. повідомляє своїх ч.іенів, г о д о ч к и . Г р . Ф е д о р ц і в п о я с н и в
рік, справозданне грудня,з орічною
юдин ділові Скрентон, Па. , бик, М, В а в р и к а , Ст, Куропаль, І совісно.
ства. Будеться приниамти нових ч ІСТ СТ. ЛЎІС. .ІЛЛ. Бр. св. Хрх ! Z C X V L T V ^ L ^ ^ L S K І п р и с у т н н м гостям т е п е р і ш н є Т и м к о Т р а ч з і б р а в 7 . 5 0 ; п о М и х . К о р д а , М н х . Б о г а й , А д а м гЗЗ BROADWAY, NEW YORK. N. Y.
нів до Союза і Товариства без в с е п х.і їла. від. 5IW, повідом.ін, своїх МІ-
нию і роздача календарів, коли прі іевах і позаміс.ісип.х членів, що річ- одинѓ 1-ІЙ пополудни. Кож-1 положення Українців в Галичи- 1.00: М и х . К о л о д і й , І в . П е т р и - М а з у р и ќ . ' Woolwortb Bldg., Room 2234-2238.
дуть на час. Обовязком є ко.кд. ш мітіиг відбудеться лан 1Н. груд- 0 tmtt Whfteb.ll 4 7 9 8 and 4799.
члена прийти на сеіі мітінг і привеі т. Не яапвіпиііся на сей мітінг урнд- ся на тім ^ т и и у . У і и и "дасть с в р а ' ні, к о т р и х н а в і с т и л а страшна , Тимко Трач, Мих. Ґац; по Р а з о м з і б р а н о $43.00. ш и и

омого, щоб вписався в ч Р а з о й з і б р а н о п о д е н ь 2 8 па. В е ч е р а м и в і д г о д . 7 д о 9 п і д ч.


RTRT H0
" ? '^^іій%ІІ?^
д а я и и в
2S' " - і P- - Ш м і г а н о в с ь к и й 50 . Ник. Л ю б я н е ц ь к и й , І в .
п о в н ь а r 5
ц :
... Канюк, предс; Петро І і.і і-: важні справи, як вибірў уряду ЯЛУ 6 340 C A S T 17fb STREET,
; Посиф Ґреськів, секр. і І'з.S рік. спр.н-.о.іданнн уряду і кон- - ТШТМАШЕТОЛ%^ЩІІ^Р ^^ п о м і ж г о с т е й і з і б - М а р н я ш , А н д . О с и к а , Ів. С т а д - д о л и с т а 1 9 2 7 . с у м у $ 3 0 9 . 0 2 .
NEW Y O R K , N. Y.
і.одьн.ч' комісії і нѓі. .M. Хома, пр.; лемо пріпшмати ‚"тп?," . $ - - р а в 1 1 0 0
'ник, Ів. С о л я н и к , Ів. Кру.ль; п о З к а с и Г р о м а д и д а н о 9 8 ц.
, Коробів, к а с ; Ф. Данько. секр. І11ИХ Г.ІК І ДІТЕЙ. БЕЇ ВСТУТІЧОГО до Тов. 222 — Tel.: Lexington 2193.
КАНЗ.АС СИТІ, КЛ1 Бр. сі . Вол і У'. Н. Союза. — І, Тсрлецький, секр. Н о в о з а с н о в а н е ж і н о ч е т о в а - 2 5 ц.: О л . З е л е н и н к а , С т . Л а д - Вислано до краєвого Товари-
димира, від. Г ДНІ. с
сцсвих і позамісцєви.` БЕНВУД, В. БА. Бр. св. Посифа. р и с т в о Пресв. Д і в и Марі' нюк. стпа Опіки над Інвалідами на ДОМИ — ФАРМНІ
Ні збори відбудутьсі , д. 157. повідомляє ВСІХ членів, шо Д Ж О Л І Є Т . І'ЛЛ. т о в . ІМ. Т . ш е в - п о з а д у , б о V-
м л н ш и л о с ь

._ .. 547 So. Park річні ібори відбудуться на і.'.лн нер- Г ;ІІО РІЧ!П.Й R R ^ Y ^ " КІ
Разом Стрілецький Г у р т о к б у д о в у Д о м у у Л ь в о в і $310.00. И ДОМІВ
,,І;
р „ д згаданого товариства, під продаж або а
АУЄ., ТО'ЧНО о ѓод. 7.Ю вечером. Про- ковній. дня IS. грудня під ч. 12 Джей- ч. 3. $ 7 . 5 0 .
ситься всіх членів прибути на гой мі-, ќоб у.і. На порядку t: вибір уряду, НЕДІЛЮ, дня 1 8 - r p ^ J J A T ^ п р о в о д о м п а н і М . К і т о в о ї і А. З а У к р . . С т р і л ь ц ь к у Г р о м а д у : в П О С ЛІДНІМ РОЦІ
тійѓ, бо е бої ато важ`них справ до по- справо ‚даній конір. комісії і др. важ- С т р і л е ц ь к и й Г у р т о к Ч, 4. Т . С в и с т ў и . продали ми домів і нн-
лаюдження. Відбудесь також вибір пі спр.наі. Проситьсіі всіх членів ви- V.ДУВГЧЛЕ'ННСМ^^ЇЇЯЖ^І Денис, зібрав між членицямн шого на загальну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0
vpfliv на 1928 рік. Не явнишіііісн член рівнаін свої за.іеі.тости. Неявившни- доні її. Буде вибір новою УРЯДУ і чле- П и т с б у р г , П а .
ВСІ Н А Ш І К Л І Є Н Т И ВІ
заплатить кари 1 дол.. а урядник .' сп ЧЛЕН зап.іагить кари І дод., а уряд- П. Л я х о в н ч з В у д л о в н , П а . , Лені з НАШОЇ ЎСЛУГИ.
дол. - - Т. Ьсруцький, предс; В. Фе- пик 2 дол. М. Миеько, пр.; і і. Кті- ^ . ' К ^ І Н Н Г ^ Церковний Комітет зібрав
Хто х
динншнн, к а с ; Д. Яремќо, секр. нюк. секр. РУ 1 . з і б р а в . $ 2 4 . 3 5 ; п о 5.00: Д м . Кир- ДІТРОИТ, миш.
між п а р о х і я н а м н $9.00.
д ‚ ' н і ц ь к и й ; п о 1.00: Ів. Б а р а н ь к о ,
І Уряд Українського З хрестин на інвалідів. М
ТОЛІДО. О. і і. О. Нін ` T. В і т у ш и н с ь к и й , О . Г е р т ь , С т , Ідіть т а м , де дістанете скору
Й Просвіти зібрав між членами
Я т ч и ш и н , А. К а р м а з и н ; Анна Дггя 6. п а д о л и с т а , с. р. в і д б у - І ч е с н у ў с л у г у .
річний мітінг відбудеться дня 18-го $ 1 5 . 5 0 . . -
НАЙНОВІЙШІ УКРАЇНСЬКІ ` ^ ^ А ^ ^ ^ И О ^
ськін Ќ)ніо:і Га.ТИ. Проситься
М О Ж Л И В О , Ш О .ДЄКОМУ
,
^'
Ю р к е в и ч , В а с . К а м і н с ь к и й , Ів.
Плутовський, Мілька Убовебут,
Д И В И 0 Щ О
л н с я х р е с т и н и у г р
ла, н а я к и х п р и с у т н і г о с т і з л о -
А Ш А Г Р
.
О
І в а
М
н а
А
А н
Д
г е
д е
-
V. BOHACHEVSK1,
R . . 1 Е . Ш . Broker.
важні І Р " Л ^ І - " - ! І"- К н и ш и к . А. К р о с е , С т . З в а -
1 ж и л и 14 д о . т я р і в н а н а ш и х б р а -
РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ т.р.иін д
ПЕРЕГЛЯНУТИ
ізданне на мітіигу. КИИЖКН
з і б р а л а т а к у м а л у ' с у м у а л е т у т р^ у н , К а т е р и н а В а в р о , В . Я в о р -
Будеі """"" ч` о` Зг 'о д^ и" в -у в а!т"и` с- ь , б о т о"м"уJ „ч у ж о в с ь к и й , Н и к . Ш п у к , І в . С о т і в - і н в а л і д і в у
І 1 е м а
w D v n a и , , V НЕЗАЛЕЖНИМ?
Збіркою занялися Дм. Марце
с я ^ е н ' П П З Ш З Л Ш І % U R^NT C
^ . П З
! Р У р
-О К б у
' р'очак; п о 5 0 ц,: А н н а Л я х о в и ч , Л О Т Л Ь К И Д В , У 1 ф
' БЕРІТЬСЯ Д О БИЗНЕСЎ АБО
КОЛЮМБІЯ . до? Т Й О Х Г Д ` Я
Мслсцькнй, к а с ; И. Розщінка, секр.
Д РУ Г
М.неаполіс,
, к а т о л и к и H болЬШЄВИКИ, а ТЄ-
П И
т . є. г р . в
. П о д о л я к , Т. М.
U U 1 D U , C
нюк і Микола Голуб. Свої д а т
ки з л о ж и л и :
K , v
к ІДІТЬ НА ФАРМУ.
Я т

У нас є ріжні ф а р м и , д е Нім-


ч І Ш І И Н ) п

О . К . К І Р С Т Ю К , барітон
І'`'"'""`" " - -" ", -
И
' . П о и и ц ь г ч н й , С т . Г а в р и л ю к , PL Г о с п о д а р І в . А н г е л $ 2 . 0 0 ; пс
КОЛЯДИ Н А РІЗДВО з акомп. органу і дзвонів.
п е р є їх т р и , б о щ е й п р а в о с -
І П С Є h ці д о р о б и л и с я м а й н а .
-НґСТАВН. О. Бр. св. Арх. М н х а . ' . Р W б о ЩЄ й п р а в о с - д .. . . $1.00: Д м . М а р ц и н ю к , М. Г о л у б ,
ХРИСТОВЕ. 27110F (Рождество Твоє, Хрнсте Бо лавні. Кожна
м е

Т а к о ж гросерні, бучерні, рс-


н к о ; п о 2 5 ц Т К о з і ц ь

Н К 0 Ж Н а Г Р У П Я 3 0 К Р Є Ш ,

У К Р . ЦЕРКОВНИЙ КВАРТЕТ: ( же наш. Різдв. пісня. J T ^ N O ^ ^ ^ Т `- к и й ; п о 10 ц . А н н а С і к о р а . Ів. М у д р а к , А. Ќ р у л ь , М . А н т о :

(Йордан, Різдв. пісня. Ц 18. грудин в нерковіііП гали га ? Р б и


ЖЄртвИ. З г а д а н у СУМУ' а л а Разбм Стрілецький Г у р т о к нів, С С о б о л і в с ь к и й , П . Д и ж с т а в р а н т и т а г о т е л і . П о р а д а д а -
Е 4043 (Бог предвічний 2 8

(Хрнстос родився. 2 7 1 0 3 F (Кучерява Катерина. ст Р.ІІНІІ і-.вню. в неділю, зараз по в і д і с л а н о д о О б є д н а н н я в Ф и - 4. $ 2 4 . 2 0 . р о м. '—


Біду собі купила. . Божій. На сей м а р у ќ , Г. Ќ'лак; п о 5 0 ц.: В . Б о -
Е 7 3 0 7 (Нова радість стада ! ладелфії. Г р о ш і на моргечі в і д $500 до
(Небо і земля. Хор. П. Г У М Е Н Ю К . сольо на скрипці. L-НИ явитись, бо буде справозданнє С т р і л е ц ь к и й Г у р т о к ч. 2 1 . , Е д - ж и н с ь к и й , Ів. Кук, В . А н т о н і в ,
Г'.і-` .Чрік. Кожднй $1(Ю,0б0. ' " `
Е 7308 (Рядўитеся усі люди 2 7 1 0 0 F (Думка 1 коломийка нть календар за доплатою А. С и н и ш и н , К а р о л і н а Ц и м б а -
(Полька „Добуш" монтон Алберта, Канада.
(В яслах лежить. Хор. ьсн принимати нових чле-
У К Р А Ш С Ь К И И ЦЕРКОВНИЙ ХОР:
П А В Л О ГУМЕНЮК, сольо. пяого ДО Бр. і У. II. С. Не Г р и ц ь Л и т в и н з і б р а в $19.45; л ю к , Апт. Б л а ш к о , М. Н а в а л ь - А. С. PLECKO ІЬ СО,
2 7 0 9 8 F („Гоп", вальц. івнишийсн т ієн заплатить кару і дол., Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА. ський, М а р і я Кук. CONTRACTORS, BUI1J0ERS AND
п о 5 . 0 0 : Гр. Л и т в и н ; п о 1.00: В .
Е 7 2 5 9 (Вселенная веселися. і М.АДМШ: Ї ДОЛ. - Іван Руднк, пр.; SPECIALTIES
(Ірод аіір. (Іаііець прнсюди. '. І Ка-ґ і.- і., секр. Долинний,, М. Ярггш, О. Гач, Ф . Р а з о м $14.00. REAL ESTATE, LOANS, INSURANCE,
МНХ. ЗАЗУЛЯК барітон: 70005Е (Празник (в 2-ох частях) Допомога потерпівшим від по-
К у ц
RENTING
т

27015F. (На небі зірка. (Сватанне. ЗІУІС, MO. Пр. сп. ВолрдПмира вені з 23 і Б р а в н ўлиці. І ; ' Р ^ Р н - а и ю к , Ев. Кор-
. V. (Всі разом співайте! П. ГУМЕНЮК з укр. орхестрою. Іпак,'Ів. Меліхерчік ( С л о в а к ) ,
Д е в і й т л е д а щ о , т а м г р о м а д а " 2067 W E S T 2 2 N D STREET,
ЃТС!.. ВІД. 179, ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ МІ'
70000? (Бог Предвічний. аЧсть І. 2 7 1 0 4 F (На сінокосі, коломийка нінащо. C H I C A G O , ILL.
Козак-тропак. сцсв'пх і позамісцевих членів, шо річ- На мітінгў т о в а р и с т в а „ М и р " , 'Н. Т к а ч . З о ф і я Г л и н к а , С т . Л е
(Бог Предвічний. Часть ІІ. нсділю, дня Phone Canal 6 0 4 4 .
7OO01F (Согласио співаймо. Евген Жуковський, барітон, р. . У. Н. Домі, 1523 в і д д і л 3 2 4 У. Н. С о ю з а , т о в . . Н . Я в о р с ь к и й ; п о 5 0 ц.: Ан- с и к

(Христос Воскрес! з акомпан. орхестри. Гікорн ст. Л ю б і м о с ь як б р а т т я , а р а х у й -


`УОООЗТ (Отче Наш. 2 7 0 8 2 F (Волокита. Обовязком є кождою члеча явитись А н д . С л о б о д я н підніс г а д к у , на Н и к о л и ш н н , Є ф р е м Ч е б , П .
Др. Б. Т Р О И
на сей мітінг на означений час. Кои- щ о б и мось як Жиди.
(Вірую. (Лист з Краю. помогти п о т е р п і в ш и м С і к о р а ( П о л я к зі Ш л е с к у ) , Ос. У К Р А Т С Ь К И И ДЕНТИСТ
іролміл комісія здасть Стіравозхакне
Е В Г Е Н Ж У К О В С Ь К И Й , барітон. 2 7 0 8 3 Р (Зрадниця. за ceft NIK по чім відбудесь вибір v- в і д п о в е н і у С т а р і м К р а ю . Н а К а р п о в и ч , В . П у г а ; п о 2 5 ц.:
2 7 0 6 8 F (Бог.Натуру. .
(Во Ђифлеемі.
2 7 0 6 9 F ООй там 'н'а Йордані.
( Щ о грубе,
2 7 0 8 9 (Полька Парубоцька
(Вальц Бандура
то доб`ре. ряду на 192 рікЯ. Будемо прннимати в н е с о к г р . Д . Л ю б и , п о п е р т и й М а р і я Г о л і н с ь к а , Т . С е н д е ц ь -
нових членів до Братства і Союза.
Ѓ Довгуючнх членів напоминається ви Гр. Г о н т о ю , р і ш е н о д а т и з к а с и й , М а р і я Ф и л и м а ; п о 2 0 ц. к и
НА РІЗДВО
ХРИСТОС РОДИВСЯ, коляда на
(Щедрий Вечір нині. 2 7 0 9 0 (Молотник рівнати спої залеглости, бо в протнв- т о в а р и с т в ' а $ 2 5 . 0 0 . К р і м с ь о г о Н . " О г р о д н и к . фортепян, зложив Д, СІч'ин- М

tW077F (Пйся, родися. (Змарнів я ' мразі будуть суспендовані. Не явнії, Р а з о м з і б р а н о $19.45. ськнй 75„
2 7 0 9 2 F (Ой, не спиться, ие лементься шийся член заплатить клрн 1 дол., ; з л о ж и л и щ е ч л е н и т о в . „ М и р " : v

(Пішла мати на границю, КОЛЯДИ I ЩЕДРІВКИ на Різдво .


' Укр. ОрхеСТрв П. ГУМЕНЮКА. (Родимий Краю. урядник 2 дол. — Мих. Парашаќ, пр. Анд. С л о б о д я н ^$2.00; по 3 ^ Христове і Богоявленне, з до- Щ Н А N O O J M F O K M C М Я

2711-ji І Он. дівчино, дівчинонько 2 7 0 9 5 F (Журавель. Теодор Владика, секр. датком пісень страстттях, в о - 4 9 Н F I R S T A V E - cor. 3RD S T
$1.00 з л о ж и л и : М. С а м б . р , М. Бойдтавн, Па.
(Коло гаю проходжаю. (Школярі. офесних і инаінх пісетгь цер- NEW Y O R K , ть Y .
2 7 0 9 9 (Майкові троблі Гренден, М. Гелета, И . М а т л ю к , С е м е н Л е в , ч л е н У С Г зі- ковннх зе Роботу виконує солідно. Уміркова
Е . Ж У К О В С Ь К И Й , баритон. (Діктом-дактом.
з акомп. орхестри: Д. Медов, тенор в акомп. орхестри 1 ТЕАТРАЛЬНІ Ст. Л и п к а , Д м . Л ю б а , Г . Я ц и - б р а в $ 5 5 . 0 0 ; п о 1.00: Г р Ц І е п
Через Ю літ знають мене за пнльн
2O096F (Казбек. виконування меданічної робота .

....і'.""
Ш И Н К С И М О В И Ч
2 7 1 1 1 Р (Лихо. ком. пісня. ` ^Л `. так, й . Кучма, Д. Поляняк, В, Р а з о м

(Пів Лравди. (Пращай мой син. КНИЖКИ 3 КРАЮ, з л о ж е н о $ 3 5 . 0 0 , якѓ в і д і с л а н о Т а р а с ; п о 5 0 ц.: П . М а с л я к , М.


П
обсягу дентнстики.
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ. Оглядини при помочі лучіл
2 7 Ї 0 7 Р (Пнше мені жінка ГАННА, трагедія у 5-ти діях (9 до Обєднання. Х о р о н д з а к , І в . Л а б о в с ь к и й , П . ПОЧТОВІ Ю№ТКИ палежнтістю Рентгена ( Х - к а у ) торомЃ
27096F (Ой, зацвила червона калина. 5
(Від початку до кінця. ( Щ о найшов, то твоє. осіб), Дмитро Николишнн . . . . 40ц.
37101F (Розвід К о ц у р а , Анд. Ш е п т а к , А ф . Тир-
27084F (На весіллю, при вечері ЛИСТОВІЛИПАЩР
(Задумковатий У (Ой, Козаче " ББілоусий. СОФІЯ ГАЛЄЧКО, песа з життя л и ч , И . Ц а п ; п о 2 5 ц.: П . З а в е - РНдво
МИХАРІЛО ЗАЗУЛЯК, баритон, 27086 (Ой, не шуми, , У. С С в трох діях (в осіб). рач. Замоплеипя разо
Чорні очи як ттерен. О Б О Р Н , H . И . слати до: --
з акомп. орхестри: Микола Угрин-Безгрішний . . . , 9 0 ц .
2 7 1 0 8 F (Ой зійди, зійди, ясен місяцю Р а з о м в Б о й д т а в н , П А . , S 7 . 7 5 . „ S V О В О D А"
(Як почуєш в ночн. МИКОЛА ДАНЧЕНКО. тенор
ПОЦІЛУНОК ЮДИ, песа на чо- З Л и с т о п а д о в о г о С в я т а н а y O j r M n d S t r e ^ J e T r o r y ^ N. J ДІТОЧІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИШ.
2 7 1 0 9 F (Розлука, ти розлука тири "її (5 осіб), G Бела ввв, інвалідів. СпглиґфІля..ІТа, : ЏЯЇЇИЯ Т Р А Т Т Ќ (5 осіб) Юа
(Повій вітре на Вкраїну. з акомп. гармонії.
ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ.
2 7 1 1 2 F (Як я добрався до Америки
(Потпурі з укр. пісень. `
' М А Щ А Н И , драма па 5 дій (28 о-
В укр. кат. церкві відправле-
П о 1.00: Р о з а л і я К а в а л к о , К. С Л І Д А М И Т А Р А С А (8 осіб) ...,ю,
27102F (Ой І весела до дому Іду. I сіб), Волод. Мартиневнч 88 А, І в а н ц і в , й . Т а д ч у к , і в . Л а в о в с ь - Р У С А Л К А Д Т ( Г П Ч ) В А (7 осіб). .10 „
У К Р А Ї Н С Ь К І ГРІХИ МОЛОДОСТИ( превесела н о д н я 6. л и с т о п а д а панахиду
к и й , М . Л я ц к о ; п о 5 0 ц.: Ф . В а - ' М З Д В О М А Р У С І ( 6 осіб) Ю
Ой, де ти була? — Іван Петляќ і Грицько Когут 27067F І комедія на 3. дП (12 осіб), Во- за п о л я г л и х українських Г е р о
Ой, іду, іду. — Д Медовий, тенор 2 7 0 6 6 1 І лодимир Мартиневнч 25 а с ю т а , К ; П и л я к , С т . В а с ю т а , С т . К О З А Ц Ь К І Д І Т И ЃВ осів) to
1

Ой, не СВІТИ Місяченьку. — Д, Медовий, Тенор 27066F ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ або Панахиду відправив о . В и н а р ч и к , В^. З а в е р а ч , В . К о з я р . ДТГбЧЕ СВЯТО (7 осіб) Ю
ІОЯ, там на Йордані - г Евген Жуковський, Барітон 27069F ВЕСІЛЯ З ПОПРАВКАМИ, иа С т р о ц ь к и й та в и г о л о с и в п р и ! Р а з о м в С п р і н г ф і л д , Па., .-^.00.MW!rrd4lrl^
` ' О й . Дніпре, мій Дніпре. — Володимир Щлов, Бас 27073Г 8 ДП жарт зі співами 1 танцями ...то.
(II осіб), в Мартиневич- 20 в т і й н а г о д і п а т р і о т и ч н у промо-
ТАРАС'ДИТИНА ( Ю осіб)
Жадайте повного каталВога українських і російських дес. ПОТЕРЧУК, песа ві співами 1 ву, т а р о з п о в і в п р о т і ж е р т в и , І — = — Ентерпрайз, Па. СС-НЯШЮІК f f осіб) М

к о р д і в . П и ш і т ь в б о п р и х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь Спис р е к о р д і в танцями з народного життя (7 які п о л о ж и л а в о б о р о н і н а ш о ї . С . С м е т а н а ; п о 1.00; 0 1 7 5 :

осіб), в Мартиневнч 35в, XOTM СТШІЕПЬ Щ ОСТ ` Ю


к О т р і х о ч е т е , а м и с е й ч а с в и ш л е м о їх вато з а п о с л і п л а т о ю ( С свободи славна у к р а ї н с ь к а Ь`' ^ Р - Ф ш , А я д . Ф у ч к о , А л .
КОХАРГіТїСЯ ЧОРНОБРИВІ, дра-
О . D ) Всі з а м о в л е н н я в и к о н у є м о с к о р о і р е т е л ь н о . з. йа в трох діях зі співами І тая- армія. Ѓ к і з , Ф . Г а з і н а ; `по 5 0 ц.; П . Т о - ЛІСОВА ЌАЖЛІП осіб) .1B.

цями ( 1 0 осіб) ЗОп, По панахиді заряджено збір- ' - ДабоВськнй, О с . ' Ќ а - , ІСУД С в НИКОЛАЯ (ГО осіб) ...ЛЂ т о д А л Я

U K R A I N I A N A M E R I C A N R E C O R D GO,, иу на інвалідѓе, я ќ к принесла 1 Е К


' - П М і
- П ь к о , Мих. СуХаиич,! , п , , в
ТАРАСА м

ся — іон AVENUE. C O R N B R Stb STREET, NEW YORK CITY $50.00. л Е в ф р о з і я С л о т а , М. Мерена, С ВЕЧГР С Е НИКОЛАЯ ( І І ode) ИТЬІ
ФІЛІЯ: 2 WEST 32odT S T R E E T , коло Stb Avenu., NEW YORK, N. Y . j „З V O B O D A " Г р о т і в и с л а н о д о ОбедгтаНТНі.!' Р Г о
А . о и а к
М . П о л я и с ь к и й , ЇВ.І ЗаМовлешя І гроші слатв 'до-
'ОІВІ.5РЕНО ' Ц І Л И Й ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ. ` ` і М о р о в с ь к и й , ГЛос. Т р о х а н о в с ь - І „ S V О В О D А"
83 Grand St, J e r B e y GTY, N. J . „S V О В О D А"
кий, М а р і я П е л е ш , Ів. К у з и м - j 8 3 G r a n d S t , ЛЏЖЏЩ, C i t y N j
8 ^ G r a n d St., J e r i e y City, N . J ,