You are on page 1of 4

т--^ ....

yKPA i.иbіK
aC л:HLj^njr
УРЯДОВІІИ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ
В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
DEC 1 5 ІВ27
І і UP' I L U N O I S
U K R A I N I A N

OFFICIAL ORGAN O F THE UKRAINIAN NAT IONAL ASSOCIATION,


D A I L Y

be

ГРИ ЦЕНТИ.
Ч. 290. Д ж е р з и С и т і , Н . Д ж . , с е р е д а , 14. г р у д н я , 1 9 2 7 . VOL. XXXV. No. 290. J e r s e y City, N. J . , Wecbe.day, December 14, 1927.

ВЯЗНИЦЯ ДЛЯ одного ДОХОДИ КАНАДІ ИСЬКИК СТРАЙК УКРАЇНСЬКИХ


ВЛАСТИТЕЛІ КОПАЛЕНЬ HE ПРИЙМА- ЧОЛОВІКА. ДЕРЖАВНИХ
ЗБІЛЬШАЮТЬСЯ.
ЗАЛІЗНИЦЬ ШКІЛЬНИХ ДХТРВ V
ПЕРЕГОВОРИ В СПРАВІ ВИЛЕНЩИНИ
САМБІРЩИНІ.
ВАШИНГТОН. — Міністер-
НЇЇЬ ЗАПРОСИН ДЕЙВИС A ство судівництва
ється над с п р а в о ю
застанов.тя- ОТАВА. — Канадійські дер- САМБІР, 12. листопада.
п о б у д о в а н - ж а в н і з а л і з н и ц і не м о ж у т ь щ е В с у п е р е ч у с я к и м з а к о н а м і р о з
-
БУДУТЬ ВЕСТИСЯ В РИДЗІ
С Е К Р Е Т А Р П Р А Ц І В З И В А Є ЇХ У Д Р У Г Е Д О УЧАСТИ В А Л Ь Д Е М А Р А С І ЗАЛЄСКІ О П Р А Ц Ь О В У Ю Т Ь ПЛЯНИ ДЛЯ
ня в я з н и ц і д л я одного ч о л о в і - п о х в а л и т и с я т а к и м и д о х о д а м и , п о р я д к а м в и д а в ш к і л ь н и й інс
В КОНФЕРЕНЦІЇ. ПРИВЕРНЕННЯ ДИПЛЬОМАТИЧНИХ ВЗАЄМИН.
ка. Тим чоловіком є ЕдвардІ щ о б и ними м о ж н а поплатити пектор Венгжиняк у Самборі
В А Ш И Н Г Т О Н , 12. г р у д н я . — В л а с т и т е л і к о п а л е н ь мягко-
Н е й т о н , п р о к а ж е н и й , я к о г о з а - всі розходи, всеж таки в і д п р и к а з п і д ч и н е н о м у с о б і учи- Ж Е Н Е В А , 12. г р у д н я . — Л и т о в с ь к и й п р е м і є р В а л ь д е м а р а с
го в у г л я в П е н с и л в е н і ї , О г а й о й з а х і д н і й В е р д ж і н і ї в і д м о в л я -
с у д ж е н о з а в б и й с т в о на 10 л і т п я т ь о х л і т їх д о х о д и пере- тельству, щ о б воно з а в е л о по і польський.міністер заграничних справ Залескі о п р а ц ь о в у ю т ь
ються б р а т и у ч а с т ь у к о н ф е р е н ц і ї з п р е д с т а в н и к а м и с т р а й к у -
в я з н и ц і . Д о с і не б у л о в З . т у ч е - в и щ а ю т ь к о ж н о г о року р о з - в с і х в с е н а р о д н і х ш к о л а х , я к ут- иодрібні пляни д л я привернення днпльоматнчннх взаємин між
кічих р о б і т н и к і в . Д о с і департамент праці, який скликав сю
них Д е р ж а в а х т ю р м и для про- ходи. Загальний дохід з а - раквістичиих, так і українських о б о м а державами. Конференція для рішення спору відносно
к о н ф е р е н ц і ю , н е д і с т а в щ е ні о д н о ї в і д п о в і д и в і д в и з н а ч н и х
кажених. лізниць збільшився о 22 мі- навчання в ж е в п е р ш і й клясі з В и л е н щ и н и в і д б у д е т ь с я в січні у Р и д з І . В а л ь д е м а р а с т і ш и т ь с я
продуцентів.
ліони долярів, а зате к о ш т и п о л ь с ь к о г о б у к в а р я . Т а к и м чи- побідою, бо передше прилучення Виленщини до Польщі пр-
Супроти сього секретар праці вислав до властителів ще
удержання збільшилися о сім иом у цілому повіті усунено з т в е р д ж у в а н о на всіх к о н ф е р е н ц і я х . Т е п е р се п и т а н н я в и к я т о

ш
ріення
одні з а п р о с и н и , п р и г а д у ю ч и ї м п р и т о м у , щ о к о н ф е р е н ц і я м а є БУДОВА НОВОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
міліонів долярів. п е р ш о ї кляси у к р а ї н с ь к и й внк- зпід осуду й тим чином отворено Литві дорогу для заперечу-
починатися з а в т р а . При т і м він у к а з у є їм на п о т р е б у прнвер- У МАНІТОБ1.
У с ь о г о д о в г у м а ю т ь д е р ж а в - , л а д — на п р е в е л и к е обуренйя вання претенсій П о л ь щ і д о В и л е н щ и н и . Пілсудський о д н а ч е
нсиня м н р а в копальнях.
ні з а л і з н и ц і 9 3 5 міліонів, 383' цілого українського населення сказав кореспондентам преси, що Ради Ліги Націй —
` ВІННІПЕГ. — `На весні р о з -
міліонів долярів. С а м б і р щ и н н , . не виключаючи п о б і д а д л я П о л ь щ і , б о Л и т в а не в и с т а р а л а с ь у Р а д і Л і г и рі-
пічнеться .будова залізничої
БІЛІОН Д О Л А Р І В НА НОВІ ВОЄННІ КОРАБЛІ. .дороги д о копальняної околиці
Усього довгу мають держав- навіть польського учительства, ш е н н я п р о о г р а н и ч е и н я п р а в П о л ь щ і До В и л е н ш и н н . Л и т в а 6 у -
ПРЕЗИДЕНТ АПРОБУЄ ПРОЕКТ ВИДАТИ СЮ СУМУ ні з а л і з н и ц і 935 міліонів, 383 яке мусіло з м і н ю в а т и цілкови- де тепер чекати довго, заки сею с п р а в о ю займеться Ліга. У
і в и і ч н і й М а н і т о б і п. н. Ф л и н
НА 56 НОВИХ КОРАБЛІВ. т и с я ч і 109 д о л я р і в , значить то плян навчання, й шкільні к о ж н і м с л у ч а ю не д о п у щ е н о д о в и б у х у війни м і ж П о л ь щ е ю і
Ф л о н . Б у д у в а т и б у д е вінніпсг-
В А Ш И Н Г Т О Н , 12. г р у д н я . — Президент Кулидж потвер- Л и т в о ю , сказав Пілсудський, і у тім лежить велика заслуга
с ь к а к о м п а н і я „ Т о м л і п с о н Кон- ність міліонів д о л я р і в м е н ш е , б у к в а р і в д р у г і м м і с я ц і н а у к и ,
див п р о е к т ф л ь о т н о г о д е п а р т а м е н т у в и с т а в и т и н о в и х 5 6 в о - к б у л о перед пити р о к а м и . бо цей „шнритель культури" Ліги.
строкшон Компані'` та торои-
єнних к о р а б л і в , а с а м е : 2 6 в е л и к и х к р у ж л я к і в , 3 к о р а б л і до п р о г о л о с и в свій п р и к а з на учи-
тоиська компанія „Домініон
воження літаків, 5 ф л ь о т н и х субмарин, 4 великі б о є в і кораблі тельській конференції аж 1.
та 18 к о н т р т о р п е д о в ц і в .
Констрокшон Ко." ХОЛОД НА УКРАЇНІ. ПОЛЯКИ ТІШАТЬСЯ ПІЛСУДСЬКИМ.
ж о в т н я ц. р .
Шість ДО сімсот робітників ВАРШАВСЬКІ ЧАСОПИСИ НАЗИВАЮТЬ ЙОГО „ЗБ.АВЦОМ
На с е в с е т р е б а б у д е в и д а т и с у м у 1 м і л і я р д а д о л я р і в . В и - КИШ. -і П о цілій' Україні Українське населення повіту
д а т и її м а є т ь с я п р о т я г о м 5 л і т .
буде працювати через зиму
п а н у ю т ь сильні м о р о з и . У Ки- п р и н я л о з о б у р е н н я м сей с а м о -
оичизни".
при р о з б и в а н н ю скал, які є на
їві м о р о з и д о х о д я т ь д о 10 с т е - в і д ь н и й і н с п е к т о р с ь к и й р о з п о - j В А Р Ш А В А , 12. г р у д н я . — П о л ь с ь к а н а п р а в я ц ь к а п р е с а
їхў, п о я к і м б у д е й т и з а л і з -
ГУБЕРНАТОР ОКЛАГОМИ Н Е ДОПУСКАВ ВІЙСКОМ Д О НАРАД и и ч а д о р о г а . А на в е с н і п р и б у -
и е н і в Ф а р е и г а й т а . ѓУсюди в п а - р я д о к . J одушевлеќа Пілсудським і називає його „збавЦом ойчнзни",
ди в е л и к і сніги. П л а в б у на Диі- „який „ п р и б у в " д о Женеви, „ п о б а ч и в " і ‚.побідив" Л и т в у й ці-
ЛЕГІСЛЯТУРИ. дові дороги буде працювати
п р і п е р е р в а н о . Т а к о ж і на К р и -
Обурення наших людей ви-`
лу Л і г у Н а д і й , н е н а ч е з в і с н и й з і с т о р і ї Ц е з а р . С п р а в а П о л ь щ і
л и л о с я в ц і л б м у р я д і сіл у п о с -
посли ХОТІЛИ П О С Т А В И Т И Й О Г О В ОБЖАЛОВАННЄ. - дві тисячі робітників.
мі, п і с л я н е д а в н ь о ї с п е к и , н а - стояла в Лідзі д у ж е зле й л и ш е присудність Пілсудського вра-
Р о з б и в а н н я с к а л на п р о с т о р і т а н о в і — не п о с и л а т и с в о ї х д і -
О К Л А Г О М А С И Т І , О к л а г о м а , 13. г р у д н я . — Г у б е р н а т о р ступив холод. Через те погір-
тей д р ніколи т а к д о в г о , п о к и т у в а л а в о д н і м дні п о л ь с ь к у с п р а в у . П о б і д а П о л ь щ і л е ж и т ь у
Оклагоми, якого посли стейтової лєгіслятури хочуть обжалу- миль пічнеться з а три тижні.
шилось положення мешканців тім, щ о стан воєнний м і ж П о л ь щ е ю й Л и т в о ю , який Істнував
За.тізнича д о р о г а до Флин не б у д е в ній. п р и в е р н е н и й з н о -
вати з а н а р у ш е н и е з а к о н а , п о с т а н о в и в не д о п у с т и т и д о т а к о г о я л т і й с ь к о ї о к р у г и , яка найбі.ть-
ву у к р а ї н с ь к и й в и к л а д . Ш к і л ь - від 1920 p., закінчився. О д и н о к а н е п р и є м н а справа, для Ноль-
о б ж а л о в а н н я т а в тій ціли з а к а з а в легіслятурі в і д б у в а т и нара- ф.тон б у д е д о в г о ю 88 м и л ь , і
ше потерпіла від недавнього ші, т о н е п о л а г о д а виленської справи, одначе й тут з а д и в л я -
ди. К о л и п о с л и п о с т а н о в и л и з і б р а т и с я м и м о з а к а з у , ґ у б е р н а - б у д е йти ч е р е з р і ж н о р о д н і о к о - ііий с т р а й к у ж е р о з п о ч а в с я в
землетрусу. На Кримських го- ється польська преса на цілу справу з оптимістичного стано-
тор к а з а в о б с т а в и т и к а п і т о л ь війсками. Т о д і посли зібралися і: м о ч а р и , с к а л и і ш у т р о в і с елі Л у к а б і л я С а м б о р а (9. лис-
р а х л е ж и т ь сніг. У самій Ялті в и щ а : „ Д з я д е к " Пілсудський д о к а ж е й сього, щ о в справі при-
тут в о д н і м ѓ о т е л и й т а м п о в е л и д а л і н а р а д и л є г і с л я т у р и . горби. Дорога мусить бути по- т о п а д а ) , д е всі д і т и з і . кляси
температура впала низше з е - належности Виленщини не наступить ніяка зміна. З тої саме
будована до кінця грудня сидять дома. Заноситься й ва
ра, щ о у в а ж а є т ь с я т а м н е б у в а - причини п р и г о т о в л я ю т ь Поляки п о в е р т а ю ч о м у з Ж е н е в и Піл-

СЕНАТ nPHSW
i Щ А Л Ю ЛИНДБЕРГОВИ.
1928 р .
Обі компанії
лим х о л о д о м у тім часі. Т р я -
страйк в інших клясах. Батьки
з а п е в н ю ю т ь , сення з е м л і п р о д о в ж а ю т ь с я т у т дітей в и ї х а л и с ь о г о д н і ' д о інсп.
залізничої майже щоденно й доходять до Венгжиняка в відповіднім про-
судському величаве прйняття на в а р ш а в с ь к і м двірци.

ДЕРЖИЃ
щ о д о б у д о в и сеї
ЛЕїУіі ЗБИРАЄТЬСЯ В ДОРОГУ Д О - М ^ С И К Ф й ГАВАНИ. д о р о г и в і з ь м у т ь р о б і т н и к і в і з Б а л а к л а в и . М е ш к а . т ь и а к р і з а не т е с т о м , щ о й о г о п і д п и с а л о 1 3 0
В А Ш И Н Г Т О Н , 12. г р у д н я . — - С е н а т к о н г р е с у у х в а л и в нині
БУДЇЇЬПОБОРЮШ
З а х і д н о ї К а н а д и , а не з і С х о д у . з м е н ш у є т ь с я . С а м е т е п е р в е р - б а т ь к і в ш к і л ь н и х д і т е й . Крім
одноголосно ухвалену в ж е вчора в палаті послів р е з о л ю ц і ю При` будові будуть заняті т а ю т ь с я з півночі утікачі, того-вислано протестуючу те- „АНТИІМПЕРІЯЛІСТИЧНА ЛІГА" С К Л И Ч Е У М-^СИіСУ
о-
про наданнє конгресової медалі полковникови Линдберґови ш і с т ь л ь о к о м о т н в , 5 0 в а г о н і в , д н а ч е , не м а ю ч и д е п р и м і с т и - л є г р а м у д о м і н і с т е р с т в а о с в і т и КОНФЕРЕНЦІЮ ЛАТИНСЬКИХ ДЕРЖАВ.
за його відважний перелет понад Атлянтійський океан. 60 „ е й р д о м и " в а г о н і в , д в і а б о т и с я , б і д у ю т ь . в Варшаві. Б Р У К С Е Л Я , ' Б е л ь г і я , 10. г р у д н я . — Е к з е к у т и в н и й К о м і т е т
У р я д п р и г о т о в л я є л е т Л и н д б е р ґ а д о М е к с и к а й на К у б у . т р и п а р о в і ш у ф л і , т а б а г а т о ин. Такі самі п р о т е с т и д о інспек- „Антиімперіялістичної Ліги" латинських (подуднево-амери-
Летун л а г о д и т ь свій літак т а д у м а є над д о р о г о ю , куди й о м у і р н р я д і в , які я в л я ю т ь с я конеч- т о р а і т е л е г р а м и д о мд'н. о с в і т и канськнх) держав, щ о саме відбуває тут свої наради, рішив
летіти, а тимчасом урядники уряду погоди слідять за п о г о д о ю ними при б у д о в і з а л і з н и ч о ї д о - Р И К О В В И С Т У П А Є НА У К Р А - у В а р ш а в і в и с и л а ю т ь села: Бі- скликати конференцію представників латинських д е р ж а в при
по ш л я х у .іетуна. рогн. ЇНІ П Р О Т И ТРОЦЬКОГО.
ина В е л и к а , Д о р о ж і в , Т а т а р и , кінці с л і д у ю ч о г о м а я в Мексику.
ЖІНКА РОЗБИВАЄ. Ц я за.тізнича д о р о г а почнім- Биків, Пруси й инші. Т а к о ж і в Ц і л л ю з г а д а н о ї к о н ф е р е н ц і ї б у д е з г у р т у в а т и усі л а т и н с ь -
Н Ю А Р К , 13. г р у д н я . — О д и н м і с ц е в и й к у п е ц ь п о д а в н а п о - ХАРКІВ. — Риков, який при- инших селах розпічнеться у
ється від Годсонбсйської за- ко-америкакські краї д о боротьби з „північно-американським
ліції, щ о на о д н і й з г о л о в н и х ў л и ц ь м і с т а к о л о 5. години з р а н а ї х а в д о Х а р к о в а на Ю - т и й в с е - йблизших днях шкільний
л і з н и ц і її б у д е й т и у п і в н і ч н і м фінансовим, економічним і політичним імперіалізмом".
український з'їзд комуністич- страйк, я к щ о не привернеться
він д і с т а в С И Л Ь Н И Й у д а р т в е р д и м п р е д м е т о м п о г о л о в і . П а д а - напрямі аж до озера Ф.тнн
н о ї партії', не л и ш е в и с т у п и в з навчання українською м о в о ю у
НІМЕЦЬКЕ ПРАВНТЕЛЬСТВО ВІДКИДАЄ ПРОТЕСТ ПРОТИ
ючи, він міг д о г л я н у т и , щ о й о г о б и л а я к а с ь велЌќа жінка, з Рлон.
ясним в о л о с е м , р о г о в о ю г о л о в к о ю від п а р а с о л я . . Є це п е р ш а б і л ь ш а будова
п р о м о в о ю , а л е т е ж в і д в і д а й ці- тамошніх школах. 8-ГОДИННОГО РОБОЧОГО ДНЯ ь
лий ряд харківських фабрик,
КОЛИ нападений очуняв, то побачив, що в нього за- залізничої дороги у Західній
де здавав звіти про теперішнє КАБІНЕТ МІНІСТРІВ В И Ш Л Е ЕКСПЕРТІВ Д Л Я РОЗСЛІДУ
брано діяментовий перстень вартости 500 долярів, та всю го- Канаді після С в і т о в о ї Війни, j У 1950 Р . Н А С Е Л Е Н Н Я КАНА- ФАБРИК, ЯКИХ ВЛАСНИКИ ВНЕСЛИ ПРОТЕСТ.
політичне положення.
тівку, я к у він м а в у к и ш е н и . П о л і ц і я ш у к а є з а ж і н к о ю , я к а ДИ БУДЕ ВИНОСИТИ 23.
Робітники ставили Рикову Б Е Р Л І Н , 12. г р у д н я . — Н і м е ц ь к е п р а в н т е л ь с т в о в і д к и н у л о
після з і з н а н ь н а п а л е н о г о м а л а в а ж и т и ш о найменче 220 фунтів. МІЛІОНИ.
письменні й устій з а п и т и , в я- відклик проти р о з п о р я д к у , у с т а н о в л я ю ч о г о день 1 січня на
ЛІПША К А Р А ВЯЗНИЦІ. ЃІНДУСИ Б У Д У Т Ь Б О И К О Т У -
ких питалися його відносно Б Р Е Н Д О Н , Ман. - Саскаче- введення в ж и т т я в о с ь м и г о д и н н о г о р о б о ч о г о д н я у німецькій
М Е Й З Л Е Ц Д И Н Ґ , . Ню Д ж е р з і , 12. г р у д н я . — Адвокати ВАТИ А Н Г Л І Й С Ь К У ЃІА^ЛЯ- введення в життя 7-годииного вапський і і р е м т е р Д ж . Г. Г а р - індустрії. Міністер праці: Б р а в н п о в і д о м и в б е з п р о в о д о ч н о п р о
панѓ Л м і е н д а д ,та Виліса БІча, котрих кілька днів т о м у засу-
М Е Н Т А Р Н У КОМІСІЮ. робочого дня. Рнков і Ч у б а р д і н с р в и г о л о с и в т у т 1. грудня се р і ш е н н я в л а с т и т е л і в ф а б р и к . І м е н у є т ь с я т е ж к о м і т е т е к с -
джсно иа^іВ-дітиу вязнникд,за вбийство д-ра Ліліендала, з а -
подрібно пояснили р о б і т н и к а м п р о м о в у , у якій с к а з а в , щ о на- п е р т і в , я к и й р о з с л і д и т ь усі ф а б р и к и ; к о т р и х в л а с т и т е л і ж а л у - 1

нвлялн в и о р а , щ о в о н и б у д у т ь д а л і п р о ц е с у в а т и с я п р о т и в и -
ЛОНДОН. У -політичних, питання про практичний пере- селения К а н а д и у 1950 р. б у д е ю т ь с я , щ о н е м о ж у т ь з м е н ш и т и , г о д и н п р а ц і б е з з н а ч н и х маѓ'-
року т а щ о вони н е з а д о в г о в и с т у п л я т ь зі з а п р и с я ж е н и м н зі-
і н г л і н с ь к н х к р у г а х панує вели} х і д д о 7 - г о д и н н о г о р о б о ч о г о виносити 23 міліони д у ш . — теріяльних в т р а т . У тих ф а б р и к а х в і д л о ж и т ь с я речннець, к о л и
знаннями Муринів, які справді д о к о н а л и нападу та вбийства
кс заклопотанпя по причині дня. У в і д п о в і д и на численні „ К а н а д а о д н а к " , — к а з а в в і н , — т р е б а буде впровадити восьмигодинний день праці.
лікаря. Нині о д н а к а д в о к а т и з а я в и л и , щ о з а с у д ж е н і в о л і ю т ь п о л о ж е н н я в Індіях. з а п и т и р о б і т н и к і в Р и к о в і Ч у - „не п о т р е б у є п а р а з и т і в . Н а к о -
Р о з п о р я д о к м і н і с т е р с т в а не з а к і н ч и т ь т е п е р і ш н ь о г о р о б і т -
починати сейчас с в о ю кару. Президент ѓіндуської М а г о - б а р п о я с н и л и р о б і т н и к а м в н у - ли є д е н а с в і т і к р а й , у я к і м і і ю - н и ч о г о к о н ф л і к т у й є н е п е в н о ю р і ч ч ю , чи ф а б р и к а н т и й р о б і т -
СЕНЗАЦІЙНИЙ П Р О Ц Е С ЗА В Б И Й С Т В О Н А ТЛІ БОРОТЬБИ мстанської Ліги о г о л о с и в м а - ‚ т р і ш н є п о л о ж е н н я в к о м у и і с - д и и а не м о ж е ж и т и б е з п р а ц і , ники з г о д я т ь с я приняти сей р о з п о р я д о к . Крім с ь о г о с п о р у щ о
ЗА ФАШИЗМ. ніфест, У якім заякляє, що не т и ч н і й п а р т і ї и п о с л і д н і р і ш е н - т о т а к и м к р а є м є К а н а д а " . д о п л а т н і р о б і т н и к і в д о с і щ е не п о л а г о д ж е н о .
НЮ И О Р К , ЃЗ. г р у д н я . — У ч о р а п о ч а л а с я т у т у с т е й т о - в о з ь м е ніякої участи в англій-І ня Ц е н т р а л ь н о г о Комітету й Г о в о р я ч и п р о р і л ь н и ц т в о , п. Міністер Бравн видав одначе пересторогу, ш о правитель-
в о м у суді в Б р о н к с і р о з п р а в а п р о т и м о л о д и х і т а л і й с ь к и х імі- ській иар.дяментарігій комісії, Центр. К о н т р о л ь н о г о Комітету ґардінер с к а з а в : „ М и у З а х і д - ство не допустить до замкнення копалень і ф а б р и к , послугу-
грантів К а л ь о д ж е р о Г р е к о та Д о н а т о Карільо з а в б и й с т в о Іта- і м е н о в а н і й л о н д о н : ь к и м п р а в і ї - в і д н о с н о д о б о р о т ь б и з т р о ц к і - ній К а н а д і п р о д у к у є м о ЗО р а з і в ючись при,тім усіми можливими средствами.
лійця Д ж о с е п а Карісі, к о т р о г о п р о б и т о на с м е р т ь н о ж е м під- тельством для внпрацютіаіпія стами. Численне робітниче ві- б і л ь ш е , як м о ж е м о с п о ж и т и , і
час п о с л і д н о г о „ п а м я т к о в о г о д н я " .
Розправа р о з б у д ж у є широке зацікавленнє тому, ш о вби-
того п р о б и т о підчас паради н о ж е м двайцять кілька разів, а
проекту
ції.
Вся
'
ѓіндуська
ѓіндуської
j
к о н с т и т у - І че в и б р а л о Р и к о в а

р і з к о но р і ш и л о в і д о б р а т и
преса
п о ч е с н и м н а й л і п ш и м р и н к о м з б у т у н а ка-
т о к а р е м ф а б р и к и й одноголос- палійські'" продукти
Троцько- бути Канада. А щ о б и Канада
повинна
КИТАЙСЬКІ КОМУНІСТИ ЗАВОЛОДІЛИ КАНТОНОМ,
ВЩРІКАЮТЬСЯ К У О М І Н Т А Н Г У Й ГЕНЕРАЛА
ЧЕНГ КАИ ШЕКА.
тепер з н о в а о б о р о н а стоїть на с т а н о в и т и , що обжалованих критикує склад комісії, д о якої му почесний титул елєктро- могла спожити свої продукти,
ставлять на суд г о л о в н о з а те, щ о вони є активними против- монтера заведеігняЛ вона мусить м а т и б і л ь ш е насе-
не в х о д и т ь ніодеи Ѓіндус, а Г О Н К О Н Г , К и т а й , 12. г р у д н я . — К о м у н і с т ц в К а н т о н по 6
никами п о л і т и к и п р е м і е р а Мусоліні. тільки самі Англійці. Часопи- лення. Щ о б и - ж т е населення годиннім б о ю о б н я л и в п о с і д а н н я се м і с т о й з а я в и л и с я п р о т и -
ЗА З Б Л И Ж Е Н Н Є М М І Ж Ж И Д А М И И Х Р И С Т І Я Н А М И . си б а ч а т ь ` у тім повий доказ, В И К Л Ю Ч Е Н О З ПАРТІЇ 23.650 Канада мала, вона мусить вниками Куомінтагу. а б о каиіонально-політнчної організації,
Б О Д Т И М О Р , Д ї е р і л е н д , 13. г р у д н я . — В о д н о м у з б і л ь ш и х щ о Л о н д о н не д у м а є ч и с л и т и с я спровадити й о г о з перелюдне- щ о у передминулу с у б о т у зірвала з комуністами.
г о т е л і в м і с т а в і д б у в с я с п і л ь н и й о б і д к а т о л и ц ь к и х , п р о т е с т а н т - з г а д к о ю н а с е л е н н я Індій і не КОМУНІСТІВ.
них країв Е в р о п и . Б і л ь ш е ріль- ‚ В о н и в и д а л и л е т ю ч к у , в якій з а я в л я ю т ь , шої Куомінтанг е
с ь к и х і ж и д і в с ь к и х ц е р к о в , я к и й м а в н а ц і л и п р о п а г а н д у з б л н - з в е р т а є у в а г и на ї х н а ц і о н а л ь н і Б Е Р Л І Н . — 3 М о с к в и дОио- ної з е м л і я к є ў К а н а д і , н е м а є в о р о г о м революції й щ о комуністи селяни й жовніри є одино-
ження м і ж с и м и в і р о іспо в і д а н н я ми. почування. с я т ь , щ о в п о с л і д н и х д в о х т и - ж а д е н к р а й на с в і т і . — В Кана`ді кимн, щ о стануть в о б о р о н і пролетарських мас.
На бенкеті з і б р а л о с я д о ч о т и р и сотки в и з н а ч н и х л ю д и й В Ќальќўті відбулася конфе- жнях виключено з п а р т і ї к а з а в п. ґ а р д і н е р , є т а к и й клі- Комуністи, щ о обняли владу у Кантон, видали оповістки
сих т р о х ц е р к о в . П р о м о в л я л и : І м е н е м п р о т е с т а н т і в н ю й о р - 2 3 . 6 5 0 к о м у н і с т і в . . 9 3 , 0 0 0 ч л е м а т , у я к і м б і л а р а с а л ю д е й мо-
ренція в о ж д і в усіх ѓіндуських й л е т ю ч к и , у ЯКИХ В і д р і к а ю т ь с я г е н е р а л а Ч е ш - К ' а н - Ш е к а , щ о в
ський п р о п о в і д н и к др. Ч а р л з Д ж е ф е р с о н , іменем к а т о л и к і в се- нів. В . К. 11. п о к а р а н о р і ж н и м и Ж е р о з в и н у т и с я в с и л ь н і щ у на-
п а р т і й , на я к і й р і ш е н о б о й к о - суботу обняв провід над злученими націоналістами з Кантон
натор В о л ш , а в імени ж и д і в р а б і н Степан В а й з . Всі бесідники дисциплінарними карами. цію ніж д е і н д е .
Ітувати ухвали комісії. і НаНкінґ. _ -з
в и с т у п а л и з г і д н о п р о т и в с я к и х у п е р е д ж е н ь , опертих: на релігії.
FIIVCHLODA'' (UHUrjtl н е ц ь У. Н . С о ю з а .
Б е с і д н и к в р у ч и в Ю в и л я т о в """
ІклОітіТ і з а в о д и т ь . Т а к і я бачу,
и щ о т і ш а т ь с я т у т всі з- нагоди
POUNDB0 І И З
I A . W T P . P A , PUAIISHCD daU) except Sunday, . В А i i u u j i
ДВАЙЦЯТЬПЯТЬЛІТНИИ ЮВИЛЕЙ ПРАЦІ. пррпамятну книгу від гостей і ю в и л е ю п. Я д л о в с ь к о г о , бо
Ідругів. кождий зі старих Союзовців
AT 0 . Grand Street, J e r a - т City, H . J .
^ Q-RATA byEdite
the dUkrainian
1 by Bdltorlal Commute..
Rational Anocittlon. t j j П о п р о м о в і г р о м . К а ш т а н ю к а н а г а д у є с о б і с в о ю власну ра-
Д н я 10. г р у д н я б . р . м и н у л о к о л и м а ю т ь т а к т , в о н и с к о р ш е ли $ 1 6 . 7 2 3 . 3 1 , а в с і х ч л е н і в бу-
всі гості в е т а л и і в і д с п і в а л и дість, я к у в і н т т р о ж и в а в в звяз-
вп Marcfc TO, t 9 t t . ond.r the Act of Marcj I 2 5 літ в і д . т о г о ч а с у , к о л и г р о м . ч и п і з н і й ш е ' с в о є о с я г н у т ь . Н а - л о 3.500. М і с я ч н а п л а т н я о " и -
грімко „Многая Літа". к у з С о ю з о м . П о т і м бесідник
С е м е н Я д л о в с ь к и й , т е п е р і ш н и й р і д ї х п р а ц ю п і з н а є і належноіі н о к о г о р о б і т н и к а в С о ю з і в и -
1
Г р о м . Г р и ц е й з л о ж и в ж е л а н н я г о в о р и в п р о т е , щ о з н а ч и т ь Г,у.
і м е н а д ж е р „ С в о б о д и " , с т а в Г о - о ц і н и т ь . М и в' А м е р и ц і м а є м о н о с и л а $ 5 0 . Ц і л е д і л о в о д с т в о
IUMC-IPTIOM ХАТІ5) як. п р е д с і д а т е л ь С о ю з а в і д і м е - т'и п р о в і д н и ' к о м . ! Н а кінці в б -
І д о в н и м С е к р е т а р е м У . Н. С о ю - б а г а т о д е м о р а л і з а т о р і в і к и - з н а х о д и л о с я т о д і в м а л і й д е -
ТТВГВ. ' . В І Ї A COPY. нН о р г а н і з а ц і ї і ч л е н і в , в и т а ю ч и в а в п р и с у т н и х п о ш а н у в а т и ю-
и 7.оо'за. О т у 25-літну п р а ц ю п р и У. р и н н и к і в , б а г а т о ` к р и к у н і в , щ о р е в л я н і й скринці. П о м е ш к а н н я
Ю в и л я т а я к 2 5 - л і т н о г о -піоні- в и л е й з б і р к о ю на п о т е р п і в ш и х
5:?? .. З 1 7 5 ' Н . С о ю з і , п р а ц ю д о б р е в і д о м у т і л ь к и р о з б и в а ю т ь в с я к е о р г а - с е к р е т а р я б у л о з а р а з о м і Т о -
' ш и р о к о м у з а г а л о в и н а ш и х чле- н і з а ц і й н е Д І Л О , а л ю д е й д о д і й - л о в н о ю К а н ц е л я р і є ю О р г а н ќ у ѓ
р а н а р о д н о ї о р г а н і з а ц і ї . З а р а - в і д п о в е н і . З б і р к а д а л а $63.00.
з ом вручив йому від гостей і Г р о м . В и ш и в а н ю і г привитав
і Джераа СЃЃІ і Загравкдею: пів, в ш а н о в а н о в т а к и й , с п о с і б с н о ї н р а ц і м а є м о м а л о . І т о м у ції. А с е г о д н я м а є т а с а м а о р
На рік . . . . . . .$10.00 другів п р е к р а с н и й годинник ' Ю в и л я т а я к гість, з Филадел-
На пів року . Ш І В с у б о т у , д н я 10. г р у д н я з і - с а м е т р е б а н а м т а к д у ж е иінитр. ґ а н і з а ц і н 3 2 . 2 2 5 ч л е н і в і $ 1 , 8 9 0 ,
відповідною написю. ' фії. Він д б б а ч у є в д о б р . Яд.юн
На три м ' — ' ї j w j б р а л и с я в о б і д н ю п о р у у р я д н и - -,ут д і й с н и х с о в і с н и х р о б і т н и - 5 6 2 . 2 0 маєтку. Діловодство
Ва оголошення редакція нѓ- відповідає Г р о м . К . К и р ч і в д а в в и с к а з ч'ькім а м е р и к а н с ь к о г о Т р и л ь о в
ки У. Н. С о ю з а з п р е д с і д а т е д е м КІ8. з р о с л о д о цеї міри, щ о У. Н.
За кожду зміну адреси с в о ї й р а д о с т и , щ о в і н м о ж е б у - с ь к о г о , я к и й з р о б и в д л я аме
р о м . Т- Г р и ц е є м , а р і в н о ж чле-, Н а ш нарід в м і є цінити о т т а - С о ю з м у с и т ь приступити до
З Канади належить висилати ггюші ти н а т а к і м рідкім святі с в о - р и к а н с ь к о ї України стільки,
ни р е д а к ц і ї , а д м і н і с т р а ц і ї і д р у - к и х с о в і с н и х р о б і т н и к і в , щ о будови' нового будинку варто-
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Tea. У. Н Союза: 1838 Montgomery. го д р у г а і сусіда, а з а р а з о м т о - скільки з р о б и в др. Трильовсь-
Адрес-,: "SVOBODA", P. О. BOX 346. JERSEY CITY.'N. J . к а р н і „ С в о б о д и " т а з л о ж и л и о - ж и ю т ь з н а р о д о м і з н и м р а з о м `сти $ 1 5 0 . 0 0 0 .
г о , з я к и м т а к д о в г о п р а ц ю в а в к и й д л я П о к у т т я та Г у ц у л ь щ и -
с о б и с т і ж е л а н н я Ю в и л я т о в и , а п р а ц ю ю т ь , щ о в е д у т ь н а ш на- Шановний Ювилят працював
р а з о м ї в У. Н . С о ю з і . Б е с і д н и к ни.
заняті в канцелярії С о ю з а дів- рід д о організації і поступу. чесно і совісно в нашій о р г а н ѓ
підніс, щ о він д о б р е п а м я т а є Г р о м . З а з у л я к п р и в и т а в К`
чи ДІЙСНО ПОГОДИЛИСЯ? вручилн китицю квітів. І ц е я к р а з с п о н у к а л о н а с з і й - з ац і ї і п е р е х о д и в т я ж к і ч а с и
В і д з і б р а н и х п р о м о в и в п р е д с і - тися` т у т н а о т у п р и в а т н у в е ч е - р е ф о р м и з 1914 р. Він в с е с т а -
ту хвилю, Коли о. С т е ф а н о в и ч вилята від артистів.
п е р е д а в а в р а з о м з о. П і д г о - Г р о м . С л о б о д я н з г а д а в про
Т а с а м а Р а д а А м б а с а д о р і в , щ о в 1923 р о ц і х в и л е а о п р и п е - д а т е л ь С о ю з а ѓ р о м . Т. Грицей, ру, щ о б и п о ш а н у в а т и о д н о г о з р а в с я х о р о н и т и д о б р о С о ю з а , )
чатала долю західно-україНських земель, прилучуючи їх д о р е ц ь к и м д о л ю С о ю з а в р у к и п . ті ч а с и , к о л и п о 1 9 - л і т н і м урн
ий п о в и т а в ѓ р о м . С Я д л о в с ь - 1 т а к и х р о б і т н и к і в . К о м і т е т , д о х о ч з а т е п р и х о д и л о с ь й о м у не-
Польщі, припечатала рівнож д о л ю литовської столиці міста Я д л о в с ь к о г о . Т о д і ц і л и й С о ю з д о в а н н ю п е р е д а в й о м у доѓїр.
І Д р у г а і Т о в а р и ш а п р а я к о г о в в і й ш л и : Р . С л о б о д я н , І. м а л о в и т е р п і т и , а н а в і т ь х о р о -
В и л ь н а в р а з з о к р у г о ю , в і д р и в а ю ч и їх насильно від м а т і р н о г о з н а х о д и в с я в о д н і й м а л і й п а р - Я д л о в с ь к и й д і л о в о д с т в о СЄКрс-
ці і я к т о г о , щ о . ч е р е з 2 5 л і т ) К а ш т а ш о к , О . С т е т к е в и ч , П. н и т н с я в 1 9 1 5 р о ц і п е р е д а р е ш -
п н я . І о т о ч е р е з т е н е б у л о д о с і з г о д и м і ж П о л ь щ е ю і Л и т в о ю . в к л а д а в с в і й т р у д і е н е р г і ю д л я М а ц і й о в с ь к и й і М . У г о р ч а к , у- т у в а и н я м . В с е т е м и н у л о с я і з а - т а ж ц і . І я н і к о л и — п р о д о в ж а в т а р я т а ч е р е з к і л ь к а л і т р а д о
О б і д е р ж а в и ж и л и в п р а в д і с е р е д мира, але на воєнній стопі. Б о д о б р а н а ш о ї славної о р г а и і з а - в а ж а в з а відповідне з а п р о с и т и К и р ч і в — не н а д і я в с я , щ о - п о м а г а в й о м у у в с і м . П р а ц ю
б у . д о с я . А л е не м и н у в с я в и с л і д
не б у л о м і ж ними н і я к о г о д и п л ь о м а т и ч н о г о з в я з к у , п е р е р в а н о би н а ш С о ю з д і й ш о в д о такої д о б р . Я д л о в с ь к о г о - продов-
ції. Шановних Гостей, ш о б и з т о ї праці, який остане вічною
навіть з а л і з н и ч у к о м у н і к а ц і ю . Ч е р е з те т е р п і л а о с о б л и в о П о л ь - с и л и т а м о г у ч о с т и . В т і м з р о с т і ж а в п. С л о б о д я н — в і д ч у в а є і
В е ч е р о м о ѓ о д . 7. з і б р а л о с я в м о г л и з л о ж и т и щ и р і ж е л а н н я п а м я т к о ю .
щ а п і д т о р г о в е л ь н и м з г л я д о м , б о б у л а в і д т я т а в і д р і к и Н е м е н , Н ю йорќу в р е с т о р а н і п р и 6 9д . Я д л о в с ь к о м у з н а г о д и й о г о С о ю з а є в е л и к и й в к л а д п р а ц і д о б р е р о з у м і є с е г о д н я в е с ь за
Г р о м . І. К а ш т а и ю к п і д н і с , щ о
яка являється важним комунікаційним ш л я х о м з огляду на п. Я д л о в с ь к о г о . У н е г о б у л а гал. Ц е в и д н о з т и х письм, ню
С т . М а р к с П л е й с 7 0 г о с т е й , с т а 2 5 - л і т н о ї п р а ц і п р и У. Н. С о ю з і на ц е с в я т о н а д і с л а н о понад
морську пристань Клайпеду (Мемель). Той конфлікт шкодив в с е г д а п р а ц я на п е р ш і м м і с ц и н а с п і л и . А о д н о з цих, писане,
рих і м о л о д ш и х Союзовціі і народній р о б о т і в з а г а л і . Н а ш а 400 п р и в і т і в , які не м о ж л и в о
П о л ь щ і і на міжнародній арені, б о н а г а д у в а в весь час світовії та п р а ц я в р а т у в а л а С о ю з . в а ж к о ю майнЄрською ' рукою,
б л и з ь к а і д'алека, щ о п р и б у л и ! п р и с у т н і с т ь і численні, з ріж- п р о ч и т а т и , б о ц е з а б р а л о б и
про очевидне насильство Польщі. Через той конфлікт терпіли О т е ц ь М . К і н а ш : С и д і т и 2 5 ) п. С л о б о д я н в і д ч и т а й . С л о в а
з а б а г а т о часу. Всі члени ува- п р и з н а н н я з ` б б ќ у ' н а ш и х ч.те-
і- с у с і д н і д е р ж а в и , б о в с е б у л и в с т р а х у п е р е д в і й н о ю . Т о м у
ру, щ о б и в т о й с п о с і б п о ч т и т и г р а м и т а п р и в і т и є д о к а з о м , ж а ю т ь ц е с в я т о с в я т о м У. Н. літ на о д н і м м і с ц и , т о в ж е щ о с ь
с а м е о п и н и в с я він в Л і д з і Н а ц і й . І т у т в і д о ѓ р а л а с я к о м е д і я . Г о - н і в є і б у д у т ь ц і л к о м п е в н о пай
п р а ц ю Ю в и л я т а . З А м е р и к а н - щ о н а ш н а р і д в м і є о ц і н и т и со- С о ю з а . В с і в о н и в и с к а з у ю т ь з н а ч и т ь . С и д і т и 2 5 л і т в о д н і й
ворнли: литовський премієр В а л д е м а р а с і польський міністер організації, це вже велике ді- б і л ь ш о ю з а п л а т о ю д л я п. Яд-
ців п р и б у в б у в ш и й конгресмен віспу п р а ц ю . свою радість з приводу зросту
з а г р а и и ч н и х с п р а в З а л е с к и й . Всі в і д ч у в а л и і н с т и н к т о в н о , щ о з а
О'Брайн, а д в о к а т У..Н. С о ю з а . до, а витримати 25 літ в укра- л о в с ь к о г о .
Д н я 10. г р у д н я 1 9 0 2 р о к у о б С о ю з а т а щ и р у п о д я к у п . Я д -
Л и т в о ю п р а в д а . Всі були напружені, б о не з н а л и , щ о в и й д е їнській організації, ц е в ж е чу- Г р о м . Кедровський говорив
В е ч е р а п р и б р а л а н а с к р і з ь то- няв д о б р . Я д л о в с ь к и й у р я д Го- л о в с ь к о м у з а його витрева-
з т о г о : м и р чи в і й н а . А д л я е ф е к т у п р и ї х а в щ е д о Ж е н е в и з п р о ті в р а ж і н н я , яких дізиава-
варнськни, милий х а р а к т е р . л о в н о г о С ` е к р е т а р я в У. Н. С о - л і с т ь . Д е я к і , я к о . Л . Л е в и ц ь - д о . Ц е д і й с н о в е л и к е д і л о в и -
В а р ш а в и сам д и к т а т о р П о л ь щ і Пілсудскі. Т о й п о с т а в и в від- л и п р и д н і п р я н с ь к і У к р а ї н ц і на
П.дн.тн н а с к р і з ь щ и р і п р о м о в и ю з і , м а ю ч и т о д і 2 3 р о к и . В т і м к и й , п р и с т а л и з і ж е л а ц н я м и щ е т р и м а т и в о р г а н і з а ц і ї з м і т і н г а -
разу справу кантом, заявляючи, щ о в ж е мав дати р о з к а з Х е р с о н щ и н і щ е д о в і й н и , КОЛИ
в і д т о в а р и ш і в п р а ц і , а в с і в о н и ч в с ї ф о н д и о р г а н і з а ц і ї ' в и н о с и іі б і л ь ш у ж е р т в у н а С и р о т и м и і к о н в е н ц і я м и і т о в и т р и м а -
армії, щ о б и р о з п о ч а т и воєнні кроки, але з д е р ж а в с я . І п р и ї х а в ти ч е р е з 25 літ. А щ о з н а ч и т ь д о них доходила з Америки
о б е р т а л и с я б і л я У. Н. С о ю з :
с ю д и д о Ж е н е в и , щ о б и з в і д с и з а р я д и т и : а б о б и т и в д з в о н и на мітінґи — то я в ж е сам д о б р е „ С в о б о д а " . ' Як вони чудували-
м и р а б о н а в і й н у , і т о м у п о с т а в и в Л и т в і д о в и б о р у : м и р а б о j П р о м о в и п е р е п л і т а л и с п і в и п. с я і я к о ї н а б и р а л и охоти та
З а з у л я к а , п-ии А н и и Л е в ч и к знаю.
війну. І щ о ж бідна Л и т в а м о г л а на ц е в і д п о в і с т и ? Ш о в о н а
{ ф о р т е п я н о в а г р а п-ни Марі ` Т у т б е с і д н и к р о з п о в і д а в в з а в з я т т я д о н а р о д н о ї п р а ц і , ко-
м о г л а в і д п о в і с т и , коли н а в і т ь совіти, на яких поміч в о н а чи- л и б а ч и л и , я к ті н е щ а с ні робіт-
Л е в ч и к і п-ни Ольги Миляно г у м о р и с т и ч н и й с п о с і б с в о ї в.та
слила, заявили їй, щ о в польсько-литовськім конфлікті вони
вич. Н а с к р и п ц я х г р а в п. І в а н сні с п о с т е р е ж е н н я м і т і н г о в і , я - н и к и , щ о ї х в и к и н у л и з л и д н і з
з а й м у т ь нейтральне с т а н о в и щ е . Не д и в о ^ т ж е , щ о л и ш е н а с а м а р і д н о ї з е м л і , т а м з а м о рем ор-
І Л е в ч и к і О . Гладкий. О с о б л и в о кими розвеселив і присутних.
с о б і Л и т в а мусіла з а я в и т и , щ о г о д и т ь с я на н а в я з а н н я д и п л ь о -
припали гостям до вподоби О. С т е т к е в и ч : З г а д а в п р о г а н і з у ю т ь с я і т в о р я т ь с в о є в.іа-
матнчних 1 торговельних зносин з П о л ь щ е ю . Застерегла собі с н е

л е м к і в с ь к і пісні, я к и м и о б д а р е . д а в н і ч а с и т а п р о т е , я к д о б ' р . І н а ц і о н а л ь н е ж и т т я .
Т І Л Ь К И , Щ О ц е н е з м і н я є її с т а н о в и щ а в с п р а в і . В и л ь н а . Ядловський п прр оо тт ее сс тт уу вв аа вв ппррооттии і Б е с
' д н и к д о б а ч у є силу і і
но Ю в и л я т а як Л е м к а .
О т у п о д і ю о к р н ч а л и всі ч а с о п и с и я к н а д з в и ч а й н и й с у к ц е с т р е в а л і с т ь Ю в и л я т а в тім, і
Т о с т м а с т е р о м б у в г р о м . Т. нинішного ю в и л е ю і з а я в и в рі-
Л і г и . А п р а в д а в тім тільки т а , щ о к о л и б не б у л о Ліги, т о він Л е м к о , ш о п о х о д и т ь
Г р и ц е й . А в і д і м е н и К о м і т е т у , ш у ч о , щ о не п р и й д е на н і я к е о-
П о л ь щ а б у л а б п і ш л а в і й н о ю на Л и т в у і з а н я л а цілу л и т о в - т в е р д о ї країни, щ о т а к мужньо
фіціяльнс свято. А Комітет мав
ську з е м л ю , я к з а н я л а Галичину і другі українські землі. 4 який занявся отсим святом,
с т а в и т ь , ч о л о п о л ь с ь к о м у на-
привитав Шановного Ювилята на думці тілцки це, щ о б и в ш а -
Л и т в а б у л а б б е з с и л ь н а с у п р о т и неї. Д р у г а п р а в д а т а , щ о Л и т в а їздникови.
г р о м . М. У г о р ч а к . нувати працю, щ о б и вшанува-
п о г о д и л а с я н а в я з а т и зносини з П о л ь щ е ю під п р и м у с о м . Т о м у Гром. МатОлич пригадував
В своїй д о в ш і й бесіді підніс т и О с о б у , я к а н і к о л и не т р а т и -
т і л ь к и , щ о в о н а с а м а с л а б а і не мо`же в и д е р ж а т и в і й н и з П о л ь - г о с т я м т е м а л е б ю р к о , п р и якім
він м і ж и н ш и м т а к е : л а г р у н т у п і д н о г а м и і н с з и с -
щ е ю о власних силах, а на ч у ж у поміч в теперішній хвилі чи- к о л и с ь п р а ц ю в а в Ю в и л я т , а я-
охочувалася.
с л и т и не м о ж е . Т о м у с а м е з г о д а Л и т в и з П о л ь щ е ю н е є н і я к и м Н е о д и н з н а с ч у є часті, н а р і - ке с т а н о в и л о цілий інвентар
Бувший конгресмен О'Брайн:
сукцесом.'Є це звичайне вимушеннє 'сильнішого на слабшім. к а ш і я , щ о н а ш н а р і д НЄВДНЧ- Союза.
П и т а ю т ь м е н е , ч и ' я хочу, г о в о -
Литва погодилася з П о л ь щ е ю так, як погодилися з П о л ь щ е ю иий і не в м і є о ц і н и т и с о в і с н о ї
р и т и . А ч о м у ж б н ні. Х т о ж м і г Ред. Л о т о ц ь к и й : Патріотом
західно-українські землі. Як Л и т в а т а к і Західна Україна не та солідної праці. А т а к в о н о
б и ` м е н е с п и н и т и , щ о б и н е ГО- j з в и ч а й н и м , щ и р и м і в е л и к и м
м а л и сили о п е р т и с я П о л ь щ і . Т о м у м у с я т ь їй т е р п і т и д о т о г о не є. К о л и є л ю д и , щ о м а ю т ь
в о р и т и п р о с в о г о д о в г о л і т н о - І м о ж е б у т и к о ж д н й ч о л о в і к , а-
часу, а ж в и т в о р я т ь такі сили, супроти яких П о л ь щ а б у д е б е з - СИЛЬНУ' ВОЛЮ,' ЗаЛІЗИУ С Н ' ` Р Г ' І О ,
г о п р и я т е л я . Я ж м а ю т е п е р л е д . Я д л о в с ь к и й з а с в о ї х 2 5 літ
сильна. к о л і : й о г а совіс'но п р а ц ю ю ѓ ; , і
б е н к е т а д в о к а т і в в п е н с е л в е и і й - б у в щ е й л і д е р о м в У . Н. С о ю з і .
ськім готелі, а я їх покинув, Д о т о г о в него вродЖений дар
щ о б и прийти сюди і зложити і виїмковий. Лідера потребує
В. Б у д з и и о в с ь к и й . л и ц ю покійної їх мами желання свому другови. к о ж д а у с т а н о в а т а к с а м о як і ці-
скористає. рий, б й г а т о п е р е ж и в і щ е біль-
— А деж її п о д і ю ? Чейже ла суспільність. Як суспільність
— П р о мене. Н е х а й б е р е і ш е бачив. Отже я розумію і По тім бесідник г о в о р и в про
т р е б а `й я к о с ь п р и л н ч н о п р и - в с ю г а р д е р о б у н е б і ж к и ! ч и у с т а н о в а м а є д о б р о г о ліде-

Н А ДВА БОКИ. м і с т и т и . B q n a не к о р о л і в н а , а л е
з н а ю , щ о коли д и т и н а т а к а , я к у к р а ї н с ь к и й н а р і д і й о г о т е р ра, т о т о д і д і й с н о їх історія
— В с ю ні. Б у л а б и ш к о д а р о з - о с ь н а ш Ю р к о , р о с т е б е з м а м и , п і н н я , я к і й о м у т а к б л и з ь к і ,
все т а к и з і с т а т н о г о д о м у . Щ е д а в а т и в с ь о ч у ж и м і к р и в д и т и з в я з а н а з й о г о іменем. Тому
(ІсторичНа п о в і с т ь ) . т о з него в и р о с т е ч о л о в і к б е з б о ж він с а м Ірляндець і п о х о - і с т о р і я У . Н. С о ю з а з а останніх 4

й донька мого приятеля. власні діти, Хмельницький серця, з всього иевдоволений, дить з т о г о народу, щ о сотками
2 5 л і т б у л а т а к з в я з а н а з іменем
` ... І ' (
— Я к о с ь її б а т ь к и , я к не б і - у т и х о м и р ю в а в с т а р у . — Т і л ь к и в о р о г д р у г и м і с о б і
6

с а м о м у . літ б о р о в с я о с в о ю н е з а л е ж - д о б р . Я д л о в с ь к о г о .
дій, т о нс д у ж е журяться ‚ДОНЬ- ц о з а й в е . М о ж е й д л я т е б е К о ж д а д и т и н а п о т р е б у є , щ о б и н і с т ь і б а г а т о з а неї в и т е р п і в і
— Д о б р е . С к а ж у т а к . Я щ е ч и в иа н е г о і п у с т и в с я ч в а л о м к о ю , к о л и п у с т и л и її в с в і т , м і ж Ювиля'т грЬм. Ядловський
там щ о зиайдеся. її м а м а ч а с д о ч а с у п о п е с т и л а , т е р п и т ь щ е й д о с і . В і н н е з н а є
одно м а ю провідати. Дачевскі вперед. Коли приїхав п е р е д чужі л ю д и т і л ь к и в тім, в чім у, в і д п о в і д и с к а з а в ; м і ж . индиим
- З а в т р а п е р е г л я н у і п о к а - п о г л а д и л а л а с к а в о п о г о л о в ц і , у к р а ї н с ь к о ї м о в и , а л е її ч а р в і д -
с к а з а в мені, ш о пістароста х о - ' с в і й двір, в а р т о в и й в і д ч и н и в п р и ї х а л а . С е , щ о на ній, не д у - т а к е : Коли я й щ р в , на сегодш-
в а м , щ о м о ж н а б и в и б р а т и з а б а л а к а л а т е п л и м мягки.м с л о - ч у в а є , слухаючи українських
ч с б у т и у в а с , а л е т о д і , к о л и в о р о т а , д р у г и й в і д о б р а в к о н я ж е п о к а з у є на в е л и к і с т а т к и її щну вечеру, т о 'я постановив
д л я т о ї панни, — с к а з а л а в ж е вом. С е іѓотрібне ко'ждій дити- пісень, б о м у з и к а і пісня ц е
вас с а м о г о нема д о м а . О т ж е я і п о в і в д о стайні. В однім вік- б а т ь к і в . собі с м і я т и с я і рсе в ж а р т обср-
лагіднійте. п". с е й Ю р к о в и п о т р і б н е . С а м а м о в а л ю д с ь к о ї д у ш і .
маю провідати, коли ви, б о д а й н і . д в о р а щ е б у л о світло. Т о н у т и і н е д а т и с е б е н і ч о м у і ні-
Б о т и не з н а є ш , з я к и м и Але з а р а з рано. д и т и н а ч у є , щ о ї й б е з ж і н о ч и х
иа я к о ї п і в д н и н и виї'дете з С у - б у л а к о м и а т к а Ќ с е н і . С о т н и к Г р о м . Г е л а г о в о р и в я к с т а - 1 к о м у з в е с т и з т о ї п о с т а н о в и . А-
пригодами вона перебула всю Д о б р е , добре. З а к и вона пестощів, я к квітці б е з роси. рий д р у г Ю в и л я т а , б о р а з о м з
б о т о в а і к у д и . Б о він, ї д у ч и д о п і д і й ш о в д о в і к н а і з а с т у к а в , ле бачу, щ о я з а л о м а в с я . Чую
д о р о г у в і д б а т ь к і в а ж с ю д и . в с т а н е , в ж е в с ь о б у д е д л я неї О с ь ч о м у Ю р к о , я к м е н і с к а з а -
вас, хоче п р о в і р и т и , чи в и — Т о с о т н и к ? — с т а р а спи- Ю в и л я т о м п р и б у л и в б н и д о А- с е б е з л о м а н и м і з в о р у ш е н и м .
Саме п р о те я хотів з т о б о ю приладнане. Причепурю ла Ксеня, п р и ч е п и в с я д о панни
справді виїхали. Д о б р е було- тала, підводячися з постелі, мерики, р а з о м п р а ц ю в а л и , в Я н і к о л и н е д у м а в п р о . ніяке
побалакати. Треба її якось паву. Олени і п і ш о в з нею спати. Як
би, як би в а ш а челядь зазда.те- - Не` хто инший. Відчини, о д н и х р о к а х р о д и л и с я і в о д н и х н р и з н а н н є . М е н і п л а т и л и і я о-
Причепурити, щ о б и м о г л а п о - — Я к п а в у не т р е б а . З р о б и ви о б і б у л и м а л і , т о в и м а л и ж е н и л и с я . К о л и с ь д о б р . Я д л о в -
гідь знала, як з ним б а л а к а т и . ' Ксеня` відчинила, с о т н и к у бовязаний був п р а ц ю в а т и . Я
к а з а т и с я л ю д я м і не р о б и л а с о - з неї г і д н у к о з а ч к у , т а й т і л ь к и . м а м у , к о т р а п е с т и л а в а с . Ю р к о
Б о він, о ч е в и д н о , на п р о в і д и . в і й ш о в в її к о м н а т у . с ь к и й б у в д о б р и й с п і в а к а і я к в с е п а м я т а в н а т о й з а п о в і т , я-
р о м у йому д о м о в и . С о т н и к в д о в о л е н и й , щ о с т а - с и х п е с т о щ і в ие т я м и т ь , б о м а - б н т о б у л о й о м у м и л о п о с л у -
— С к а ж и йому, щ о я д о по- — Н і ч о н о в о г о т у т не с т а л о кий мені п е р е д а в о: С т е ф а н о -
Т а п р и ч е п у р ю й т е . А б о ї д ь - 1 ра в ж е не п е р е ч и т ь , п і ш о в с п а - Бог заскоро з а б р а в . Коли
л у д н я б у д у д о м а . П о т о м у п о ї д у с я ? Н і х т о ч у ж и й не б у в ? Н е х а т и щ е й т е п е р й о г о співу т а вич, к о л и в і д д а в а в С о ю з в мої
т е д о К и ї в а КУПУ в а т ч ш м а т т є ти. З т о г о , щ о й о м у с к а з а л а н е м а м а м и , т о т р е б а дитині д а
д о Ч и г и р и н а і в е р н у а ж в п'о- ч и т а в з а м н о ю ? п р и г а д а т и с о б і ю н і д'ні руки. В і н с к а з а в : Сину. У в а -
неї, а б о д о ж и д а й т е я р м а р - К с е н я , в г а д у в а в , щ о о б і й о г о т и з а с т у п н и ц ю . . . '
чи. і — Не було нікого.
ку в к о т р і м недалекім' місті. Д о в ж е д о р о с т а ю ч і д о н ь к и м а б у т ь Д р . , М и ш у г а : М і ж с т а р и м и жай, т у т п е р е д а ю т о б і печатку
— Щ е одно, пане сотнику. Да- Ш о робив наш гість? О б і д о н ь к и н а р а з п і д в е л и о- членами С о ю з а і п р о м о в ц я м и я і с и р о т у , щ о л е ж и т ь на столі.
т о ї п о р и б у д е мусі.да х о д и т и в к о с і ѓ м о к о м д и в л я т ь с я н а ц р и
чевські вислав д о попа м о г о ) - Г і с т ь ? Т а панна щ о з в а тім, в ч і м п р и ї х а л а . Б о в і д к и чи і д о п и т л и в о й т р і в о ж н о г л я м о л о д и й і п о ч у в а ю с ь т у т , к о л и О т е є є С о ю з . Ц е є п о с л і д н а д о -
ведену ним Олену. ‚Ли н а н е г о . В і н з р о з у м і в ї х , з а ч и н а ю г о в о р и т и , т а к , я к
товариша Малоїда. П р и к а з а в (МИ п р и ї х а л а ? Т а нічо пе р о б и в о з ь м у ? З к о л і н а не в и л у п л ю . шка ратўнќу д л я него. й д и і
— Чи м о ж е п і д о з р і в а ю т ь , щ о о т ж е пояснив для у с п о к о є н н я :
й о м у п р о в і д а т и , які гості були ла., Б а л а к а л а з д і в ч а т а м и Х и б а з себе дам. Але вона ма літний, щ о з а б р а в с л о в о на) п а м я т а й н а т е .
нині у п о п а . В і д к и приїхали, в е ч е р а г р а л а с я з Ю р к о м . Ди- б у т ь с х о ч е м а т и о д я г богаггої я привіз ї м б у д у ч у м а ч у х у ? — — Не конче мачуху... х о ч не святі сто.іітних. Всі в и д и в и л и с я
думав. — А може потерпають, кожда мачуха лиха. Можна й І я з а б р а в т о й Союз, до сво-
к у д и п о ї д у т ь , т а п р о щ о в и з т и н а п р и л и п л а д о неї, я к д о к о з а ч к и . на н е г о , ' ч о м у в і н . з а б и р а є сло-
щ о в о н а б у д е ні м а ч у х а , ні с л у - б е з м а ч у х и о б і й т и с я . В и с т а н е єї хати і т о й заповіті і'старався
н и м и б а л а к а л и . М а д о ї д т а к и й - р і д н о ї м а м и . Н а ніч в з я л а й о г о во, б о щ о ц і к а в о г о м о ж е він,
Б у в б и с п о с і б , п о к и щ о , г а , ні г і с т ь ? Б у д ь щ о б у д ь , в й н а й м и ч к а , я к р о з у м н а і Д о б - й о г о в и к о н а т и . С е г о д н я п о 25
ж е к о з а к , я к я. Р а д и в с я мене, д о себе, б о к а з а л а , щ о с а м а о- „молодик", між ними сказати.
п р и ч е п у р и т и її т и м , щ о є в х а - о ч а х д і в ч а т с я О л е н а м а б у т ь
щ о м а є Д а ч е в с ь к о м у с к а з а т и . дна боїться. Ю р к о спить р а з о м ра. А л е н а й м и ч к а л і п ш а , т а к а , Я б а ч у , я к всім о ч і с в і т я т ь с я , л і т а х м о ж у ' т і л ь к о п о д я к у в а т и
щ о найменше пяте колесо при яку дитина мусілаби шанувати, тій о р г а н і з а ц і ї і `всім членам У
— ґ м . . . Н е х а й с к а ж е , щ о ч е р - з н е ю в її л і ж к у . Т а й т і л ь к о коли вони згадують, як
- Щ о ж в х а т і т а к е ? . . . Х и б а в о з і . Ц і л к о м п е в н о т а к с а м о , а- О т ж е т а к а , к о т р о ю д о м а н е п о - Н. С о Ю з а , щ о я з н а й ш о в при
иець їде д о С а м а р и , м о л о д и й всего. були' щ е м о л о д і , м о т о р н і , в е - 1

т і л ь к и м о є а б о в а ш и х д о н ь о к , б о й щ е г і р ш е д у м а є с т а р а Ксе- м і т у ю т ь і не п о к а з у ю т ь , щ о ' в о - тій організації пристановище і


ш л я х т и ч на З а п о р о ж е , щ о я з А як з нею дівч'ата? Я к їх о д я г и з а м а л і , мої з а л и х і і з а - селі, а н а ш С о ю з б і д н и м д і д о м -
ня. М а б у т ь г а д а є , щ о б у д е с о - и а б і д н а н а й м и ч к а . Т а к а , з к о - п р и т у л о к на іміграції', щ о в о н а
н и м и й не б а л а к а в , б о с а м е т о - Т и м і ш ? прості. ж е б р а к о м . А с е г о д н я в о н и свід-
б л а з н ь . Т р е б а з а в т р а з д і т ь м и т р о ю всі д о м а ж и ю т ь , н е н а ч е б д а л а мені м о ж н і с т ь ' м а т е р і я л ь -
ді, к о л и я б у в у п о п а , в о н и Тиміш кудись повіявся з а - ками того, щ о С о ю з молодець,
— М о ж е б и д е щ о д а л о с я по- п о б а л а к а т и . була членом родини, неначеб щ о він р о з б а г а т і в і п о м о л о д - н о г екзистенції І так, як я був
спали. - раз, як л и ш ви відїхали і вср- переіначунати а т о г о , щ о л и -
На д р у г и й день р а н о Хмель- б у л а с п р а в д і м а м о ю д и т и н и . нів, а в о н и п о с т а р і л и с я , з м о р щ - в і р н и м с л у г о ю ^ - о т - В р Г ш н і з а и і ї
— Т е п е р , п а н е с о т н и к у , с і - н у в а ж в н о ч и . А`^ Щ в ч а т а З . Я к
ш и л о с я п о и е б і ж ц : м о ї й жінці. н и ц ь к и й п о з в а в д о себе о б і Один мій приятель, б а т ь к о т о ї ками покрилися; А м и м о цего, д о с і, т а к і о с т а н у ним далі.
д а й т е на к о н я і ї д ь т е д а л і . З а в - ' з к о ж д о ю ч у ж о ю . П и т а л а щ о ,
— Та все т е м а ю т ь носити доньки, Олену і Катерину. По- панни Олени, п о п а в у . в е л и к у
тра рано загляну д о в а ш о г о т о відповідали. Н е . п и т а л а , т о в о н и т і ш а т ь с я . В и х о д и т ь на ту J С в я т о закінчено веселою то-
в а ш і д о н ь к и , як п і д р о с т у т ь і як) с а д и в о д н у з о д н о г о б о к у б і л я с к р у т у . М о ї м о б о в я з к о м б у л о
хутора иа'балачку з челядию.'мовчали. Бояться б о гада- сцену, я к у б а ч и м о в „ М у ж и ц ь - , в а р и с ь к о ю ѓ ў г і р к о ю і відспі-
віддадуться, — Ксеня воркну- себе, другу з другого. п о м о г т и й о м у , А щ о Ю р к о в и к і й С м е р т и " М а р т о в и ч а ; к о л н в, а^ н н е„м , ас,
В ж е знаю, щ о м а ю довідатися ють, щ о т о я к а с ь с т р а ш н о в е Р
п і с е наь : д аЯ . і к и й сто в і т е р
ла з д о к о р о м . — Х о ч у в а м д е щ о с к а з а т и , п о т р і б н а з а с т у п н и ц я м а м и , , я т о н а п о х о р о н і б і д н о г о Г р и ц я j іш ау м
і переказати мому панови. м енрои кг ра ан єс,ь ка идма ліі у к р а ї н с ь к и м
л и к а пані. Я к а к о р о л і в н а , а б о і — Не все. видержить д о т о ї
Хмельницький п о д я к у в а в що... з а ч а в . — Ч и д о п о в н и т и с е , доньку приятеля взяв до себе всі ж і н к и з ц і л о г о с е л а з а в о - І гимном.
пори. Н е о д н о з л е ж и т ь с я , спо- щ о ви в ж е вчера чули в і д м е -
Стукааови з а прислугу, вивів — Чому так думають ловів.- М а є м о п о т о м у в и к и н у т и , І нс. В и м о ж е о д н о г о не р о з у м і -
к о н я з л і с а на д о р о г у , в н с к о -
Б о вн відступили їй світ т о , л і п ш е нехай т е п е р х т о с ь !
єте, б о Ий'ще'`діти. Але я ста- (бачить,
‚вятс крлесот- J ла собі в с м у т ќ у свій власний
Т. Ш е в ч е н к о .
V
голоси ЧИТАЧІВ о д ц и м с у с і д с ь к и м се`лом п р о б і - ч а с о м м і ж н а р о д о м р о с л а нена-
гає невеличка річќі Бужок. висть.
В о н а б у л а г р а н и ц е ю м і ж с е л а - Ж и т т я в и ` г н а л о Мене з р і д н ь о -
урядженне
скликав
б а з а р у . С в я щ е н и к в і д нас, з й н ч о г о к у т а , а б о з и и
після богослуження чого повіту. Д і л ю т ь нас в о р о
'збори, щ о б и р і ш и т и , чи б р а т и ги кордонами, але ми ділимося
в д і м , д а в кімнату, . д а в їсти,
пригорнув як рідного. Не пи
т а в , я к о ї в і р и , якої, партії, яких
МАРС, ЮПІТЕР І САТУРН В І Д - ,
К Р И Ю Т Ь Н А М СВОЇ Т А Й Н И . .
м и , д і л и л а п о л я . П о о б о х її б о - г о с е л а в с в і т . П о б а ч и в я , щ о в н а с р і ч и . П і д п е р я ф о р д а пле- щ е с и л ь н і й ш и м и . В щ і п л ю ю т ь у поглядів. Д Л Я НЬОГО вистарча-
Щ о п о б а ч и м о иа місяці з а
ЧОМУ я З В У С Е Б Е Н А Д Д Н І Љ к а х п а с л и х у д о б у х л о п ц і з д в о х Ѓт у т д і є т ь с я н а б і л ь ш у с к а л ю т е чима, ж д у на рішенне. Н е кли нас в о р о г и ненависть д о н а ш и х ло те, щ о Я У к р а ї н е ц ь ў и е щ а
с і л : н а щ е с е л о п о с в о ї м б о ц і , а с а м е , щ о я б а ч и в у р і д н ь о м у се- вісім л і т ?
РЯИЦЕЛЛ. чуть, т о я й д у д о н и х самий. б р а т і в , але ми в м і є м о се р о б и - стю. С е б у л о ДЛЯ НЬОГО все. От-
д р у г е н а с в о ї м . ' О ч е в и д н о , і од- л і . Т у т п о в і т „ в о ю є " з п о в і т о м , Отворѓів двері.`чую, говорить ти к р а щ е від ворога. В о р о г и с е є в м е н е ' У к р а ї н е ц ь . У н ь о г о В 1609-ім році Ґ а л і л е й скін-
у р о з м о в а х з А м е р и к а н ц я м и ні й д р у г і У к р а ї н ц і .
губернія' а губернією. Скрізь с в я щ е н и к про) м е н е , щ о я з Р о - н а м п о в е л и 4 к о р д о н и , а л е м и в с е р ц ю к о р д о н і в н е м а . К о ' р д о ч и в у . В е н е ц і ї будову-першого
,1 все о т в е р т о ЗАЯВЛЯЮ, ЩО я У - Пігнав я пасти х у д о б у пер- л ю д и , т а к и н а ш і , У к р а ї н ц і , п о - сії, о т ж е Р о с і я н и н 1 щ е с х и з м а - с а м і н а к о ж д и й в о р о ж и й п о в е - ни з р о б и л и в о р о г и , і він ї х ж т е л е с к о п у . С о ч к и с п р о в а д ж е н о
краЃнець. Т а к с а м о ' в р о з м о в а х ш и й р а з . К і л ь к о щ а с т я і к і л ь -
заводили невидимі к о р д о н и , тик. І Я к я в в і й ш о в н а г а л ю , всі ли с в о ї х ч о т и р и . К о ж д и й т а к и й п р и з н а є . з Голяндії, а о п р а в л е н о їх у ру-
‚Українцями я часто підчер- ко нового я побачив т о г о дня.
м е ж і , границі, і ` к о ж д и й , щ о з а м о в к л и , як з л о д і ї , з л о в л е н і на к о р д о н с е м а с а упередження, О с ь Я Й д у м а ю , щ о т а к и х н а м ру, з б и т у з д о щ о к . Т а ќ в и г л я -
, , що я Налдніпрянець.
ч и
Мені з д а в а л о с я , щ о я в ж е не ж и в з а т а к и м к о р д о н о м , у в а - г о р я ч і м учинку. Н а мій з а п и т , з л о б и , ненависти, в о р о г у в а н н я . І`Українців т р е б а . ' Т р е б а ; щ о б ми д а в п е р ш и й т е л е с к о п .
свої дописі я часто підпиеу- 7-літна дитина, а д о з р і л а л ю д и `жався чужим і в о р о ж и м чоло- Таким 'Тфимітивнвм прила-
як рішили справу, один з комі- Щоби; найти п р и ч и н и д л я т а - не б а ч и л и в с в о ї х л ю д я х К у б а н -
Надніирянець. Д е л и ш е н ь на. Ц і л і с і н ь к и й д е н ь я з т о в а в і к о м ,
ю :
більше ворожим ніж тету питає, хто я такий, і х т о о г о в о р о г у в а н н я , м и в и ш у к у є - ців, Г а л и ч а н , Л е м к і в , П о д о л я н , л о м п р и ѓ л я Д Ш ! я ґ а л і л є й —
‚.ніде н а г о д а с е с к а з а т и , я к а - р н ш а м и , т а к и м и я к я , в о ю в а в ! с п р а в д і ш н и й в о р о г , щ о ж и в т а -
мене с ю д и післав. Я р о з к а з а в . мо собі якісь ніби основні прн- Гуцулів, і т а к д а л і , а передов- п е р ш и й з а с т р о н о м і в —. п о в е р -
av
i. m o я Наддніиряне'ць. Б о г а - ч е р е з ріку з х л о п ц я м и з і сусід- ки під н а ш и м б о к о м . Ж и д і в с ь - т і л ь к и У к р а ї н ц і в . П о к и хні м і с я ц я . П о б а ч и в т а м г о р и
‚Якої віри", п и т а є він чини: Ага, він іншої віри. А б о :
диії мене і г и т а є , ч о м у н ' н о г о с е л а . К и д а л и г р у д к а м и , ' к и й л и х в а р , п о л ь с ь к и й п о м і - „ п р а в о с л а в н о ї чи католиць- А г а ? він з инчої о к о л и ц і . Л ю д и ми щ е не п р и в и к л и б а ч и т и в долини. З р о б и в перші помі-
п о та чи н е л і п ш е б у л о - J б о л о т о м , о б з и в а л и й л а я л и , я к і і ш и к , м о с к о в с ь к и й ч и н о в н и к - к о ї ? " Я в і д п о в і д а ю , з тої околиці зрадники. А б о : Наддніпрянці У к р а ї н ц я , т а к ' л, о с н о в у ю ч и с я на д о в ж и н і
с з а к и н у т и . . Р а д я т ь м е н і пе- т і л ь к н с л о в а в и д у м а т и м о г л и . Ь с а б а р н и к з н а ш о г о с е л а в в а - Ага, в і н з п і д м о с к о в с ь к о ї , ч и д о в г о м е н і т р е б а п і д п и с у в а т и с я т і н и. Д у м а в , щ о м і с я ц ь є з а -
т о р г у ю вірами, але к р а м о м . Щ о
аги с е р о б и т и п р о с т о д л я К о л и я в е ч е р о м о п о в і д а в п р о ` с е ' ж а в с я „ с в о ї м " , і к о л и наші я Українець і т о Придніпря- п о л ь с ь к о ї , чн м а д я р с ь к о ї куль- сим Н а д д н і н р я н ц е м ; т а к д о в г о т і м е ш к а л и й і г о в о р и в п р о ц е з
‚‚іо ока л ю д и й . І вони м а - д о м а , т о б а т ь к и к а з а л и , що т а к ' х л о п ц і з н а ш о г о села о б к и д у - т у р и . І т а к е инче. Щ о б и л и ш е н ь п о к и . я не п о б а ч у , щ о се в ж е т а к о ю п е в н і с т ю , щ о с т я г н у в н а -
н е ц ь . с е ч у є т е з моєї` м о в и . Я к
у д е ч о м у р а ц і ю , а л е я б а - і добрі.-, „ н а й д о б р е нас п а м я - ) в а л и г р у д к а м и й ц е г о л к а м и в и п р а в д а н н є б у л о д л я н а ш и х н і к о г о в о ч и не к о л е , ' щ о в м е н і р е ш т і н а с в о ю г о л о в у г р о м и
Українець, я жду, щ о між нами
іс б і л ь ш е р а ц і ї з а с в о ї м п о - т а ю т ь " . папського Риму.
( х л о п ц і в та с т а р ш и х з і сусідггих я к У к р а ї н ц я м и к о р д о н і в в і р и м а л е н ь к и х , д р і б н е н ь к и х ў п е р е - н е б а ч у т ь ні М о с к а л я , ні Р о с і я -
о в а н н є м . а з о г л я д у гга с е З и м а п е р е р в а л а н а ш у „ в і й - сіл, т о в ж е Ж и д , П о л я к , Мос- не б у д е . Я к в и п р и з н а є т е т а к і джень. н и н а , ні с х и з м а т и к а , а т і л ь к и То було давно. Тепер, коли
се с п р а в а п у б л и ч н а , я х о ч у а л е т і л ь к и н а п о л ю . „ В і й - к а л ь з і с в о г о с е л а ! б у в с в і й . Я к - к о р д о н и , т о мені н і ч о г о с е р е д Українця. " наука і техніка дали нам у руки
іти с в о ї п р и ч и н и , ч о м у я с е н а " п е р е н е с л а с я в с е л о . Л ю д и Та най ніхто не р о б и т ь зі сьо-
би хто підняв грудку, т о з а р а з вас робити. могучі з а с о б и д л я розслідів,
го заключення, щ о в нас нема К. Л и с ю к , ' Н а л д н і п р я н е ц ь .
так р о о л ю . зі села з д р у г о г о б о к у ріки му й о м у с к а ж у т ь : „ С т і й , т о н а ш м о ж у т ь учені з г о р и п е р е д б а ч у -
Пізнійше я занявся українсь- инчих л ю д и й , а б о щ о в нас не
вати багато-багато більше.
Треба мені в е р н у т и с я д е щ с сіли ѓХати ч е р е з н а ш е с е л о д о Ж и д їде". Н а й н і х т о не к а ж е , кими ф і л ь м а м и . П о г о д и в с я я з "ѓде д о к р а щ о г о п і д т и м з г л я -
н а з а д Я р о д и в с я н а В е л и к і й У - в о л о с т н н а „ с х о д " , ч и н а с у д , гцо я з а т и м , г ц о б и н а Ж и д а к и - о д н и м с в я щ е н и к о м с т а в и т и в щ о скоро день засвітить, Багаті француські прихиль-
дом. С к а ж у з н о в а ф а к т и . Н е
краѓні, н а П о д і л л ю . Ч у в я і б а ч н з а и н ш о ю п о т р е б о ю . М и к и - д а т и ; я т і л ь к и п і д ч е р к у ю . с е , й о г о ц е р к в і ф і л ь м и м у к Х р и Щ о Сонце н а ш е в ж е на о б р і ю ники а с т р о н о м і ї Д і н а ж е р т в у -
м о ж у гге з г а д а т и п р и м і р о м о .
чив усе, щ о м е н е о т о ч у в а л о . У д а л и в н и х г р у д к а м и і р і ж н о щ о м и р о с л и в а т м о с ф е р і , в я- с т а . П и т а ю й о г о , н а я к и х у м о (встає, вали Франції величезні суми
Чаплннського з Нюарку. Він
чився з т о г о , щ о б а ч и в , і п е р е - п р о з и в а л и . К о л и ж з н о в а н а ш і к і й р о с л а н е н а в и с т ь о д н и х д о в а х Щ о х і д й о г о с п и н и т ь н і щ о не г р о ш е й н а з б у д у в а н н я вели-
хоче ставити. Чи хоче католицьки'й с в я щ е н и к , я п р а -
``. { з м о ж е в с в і т і ' канського телескопу. З а шість
инмав у с е , щ о м і г . Ж и в і р о б и в о д н о с е л ь ч а н и ' ї х а л и ' ч е р е з ї х д р у г и х , о д н о г о к у т к а д о д р у г о - п л а т и Т и м.ені з г о р и с т а л у с у

_-, , „ „„„,„,
іюславний ‚українець. А л е я к
с е л о , т о в о н и р о б и л и т е с а м е г о , о д н о г о с е л а Д о д р у г о г о . На- м у , ч и х о ч е п і т и з і м н о ю н а п о - О. Олесь. літ м о ж н а б у д е г л я д і т и к р і з ь
нк д р у г і . мені т р е б а б у л о я`кої' п о м о ч и
І б у л а с я н е н а в и с т ь н е з і ѓ в а ю ч и с в о ї х - т а к и люднѓ'і зі л о в и н у п р и х о д у . В і н к а ж е , # щ о т о й т е л в с к о п , А р о б у д у в д т ь . гйя і
Намятаю, — щ е м а л и м хлоп- нам.
від н ь о г о , т о він д и в и в с я п а ме-1
ПОЗІР!О
пІ ЦЕНТРАМ,
І1Г 1ТП1ГЛ ПА, ПОЗІР! го на ілзрі.Садеа біляіД'Аннлрі
аем я б у в , — с т а р і л ю д и В ггеді- т і л ь к и м е ж и м а л и м и , а л е й м е - с ў г і д н о г о с е л а - „ м о ч и м о р д а м и " на' половину приходу. Д а ю
іе т і л ь к и я к „ а У к р а ї н ц я , я к н а ( в С а р а в д і ї -т-. у c # p a H u i D v j i a
,ікі п о с т а ю т ь п а в у л и ц і т а с т а - жгг с т а р и м и , х о ч м о ж е д е щ о і такими подібними внзвиска фільми, а священик галю. По
'. м и м у с і л и п р и с и п л я т и в с о - в и с т а в і з а х о д ж у д о с в я щ е н и к а ; в о г о , я к иа р і д н о г о . і висоті .1330 метрівіГ'Там є - , о б і
іп гь г о в о р и т и . Р а з г о в о р и л и з д е р ж а н а . А л е д е к о л и с я з д е р - З А Х О Д О М Т О В А Р И С Т В А
національне почування. Так і з а с т а ю тростісів. Священик серваторія. С о ч к а того' телє- `
про т е . щ о в н а с в б и л и ч о л о - ж а н і с т ь п р о р и в а л а с я , і т о д і д о - А б о щ е о д и н ф а к т : М а в я р а з '. ІМ. М И К О Л И Л И С Е Н К А

віка. Р і ж н і л ю д и р і ж н о г о в о р н - х о д и л о д о в е л и к о ї ' б і й к и , і н е -
т о м и з б и т к у в а л и с я н а д с а м и м и п и т а є , к і л ь к о мені з а п л а т и т и випадок з а в т о м в Н ю Гейвені. п р и українсв%ій r p . - к а т . ц е р к в і с к о п у мат`име п я т ь м е т р і в у
с о б о ю в рідній хаті. Мегге а р е ш т у в а л и . Н і ч , д о щ , н е промірі, т о ж можна буде п р и
ЛІІ: П і д о з р і н н я п а д а л о н а р і ж - о д н о м у н е р а з п р и х о д и л о с я в і д - Я к а ж у , щ о вій ж е ж з н а є : п о л о - в Ц е н т р а л і я, П а .
Р е в о л ю ц і я , а в і д т а к в и з в о л ь - вггну п р и х о д у п і с л я у м о в и . С в я - її п о м о ч і п о б а ч и т и г о р б и , а н а -
ггих л ю д и й . Б о г а т о п і д о з р і в а л о л е ж а т и п і с л я „ в і й н ѓ ѓ " в л і ж к у . д о щ , а з л и в а . Ж д у на п о л і ц і ї відограеться два гарні представлення
і б і о о т ь б а з а к р у т и л и м н о ю гцеггик т у т в і д п и р а є т ь с я , щ о т а - віть к і л ь к а м е т р о в і скелі. На ф о -
родичів, з я к и м и в б и т и й суднв- Річ ясна, щ о м і ж о б о м а с е л а , уду. А в т о з к р а м о м на вулиці.
н е м с я у в о д о в о р о т і . А ж т е п е р , ка у м о в а б у л а т а щ е в и к р у ч у - тографіях.знятих з образів, ба-
ся з а з е м л ю . О д и н п а р у б о к і к а - м и ж е н и л и с я м а л о . Х т о з і с у с і д -
же: „ А з н а є т е , м и в о п і в н о ч і ѓ г г ь о г о с е л а х о т і в у з я т и д і в ч и н у
з д а в ; л о с я м е н і , не б у д е к о р д о - є т ь с я т и м , щ о у м о в а не б у л а н а
А гроший нема. В Н ю Иорку
ж д е д р у ж и н а й діти, поки, б а т ь - ЧЕРВОНА СВИТКА чених через сочку, побачимо
'ж У к р а ї н ц я м и . Як м о ж у т ь письмі. Я с к а з а в й о м у т о д і , щ о все, щ о є на місяці. Коли г а м
шили к о л о х а т и й о г о ш в а г р а , . з н а ш о г о с е л а , т а к н а ш і з а р а з к о п р и в е з е х л і б а . П о л о ж е ѓ ѓ н е не
бути кордони між вільними се-1 в і н п о с т у п а є дороги, то могтимемо лоба-
нечесно,дію з а одно з приємних. Випадково
: там світилося, а коли підхо- ' к р и ч а л и : „ Н а й п о п р о б у є . Т а
'Дили, т о з а г а с и л и і я к р а з т о ї в і н і д і в ч и н и гге д і с т а н е , і с а -
ами одної вільної країни? таке поступованнє я порахував нагадую собі, щ о я один р а з ГОСТИНА СВ. НИКОЛАЯ чити .'гридор` ж н е к а м і н н я ; к о -

кав винницій
о р д о н и сі п о с т а в и л и н а ш і в о - собі д о р о г о від чужинця. Ч е р е з ли є Останки з а в м е р л о ї цивілі-
ночі, к о л и в б и л и й о г о ш в а г р а " . м и й д о д о м у не д о т я г н е " . балакав тут під церквою з гр. (Я. Вільшснкл).
р о п т а я к м и л р о г н а л н в о р о - с е ж , гцо в и У к р а ї н ц і , т о я т і л ь - зації, п о б а ч и м о потріскані ко- '
Всі с т а л и з а р а з к а з а т и , гцо т о Так б у л о в-околиці м о г о рід- М и к о л о ю П л у г о в с ь к и м . ПОкли-

п е в н о він і є в б й г і н и к о м . О д и н , ног-у с е л а . А л е ч и т і л ь к и т а м ?
гів, т о п е в н о й к о р д о н і в м і ж ки з в а м и б и з н е с ў р о б и т и не я дозорця В НЕДІЛЮ, 18. ГРУДНЯ 1927
ска-
люмн`и, склепіння, пізнаємоѓ
н а м и не с т а л о . А л е ч н т а к в о н о б у д у . Я п о т і ш а ю с я т и м , щ о в и стиль будівель. .`.. '
зав й о м у , щ о Мене т у т з н а є з и а -
я к и й буа( с і л ь с ь к и м д е с я т н н - Я з н а ю Ѓ ѓ д р у г і о к о л и ц і , і м о ж у ' П о ч а т о к 7.30 в е ч е р о м .
б у л о ? Н і . О с т а л и с я к о р д о ѓ ѓ н й щ е з а й д е т е в т а к е , гцо п і з н а є т е , к о м и й . П і с л а л и п о н ь о г о Л З 11. У 1609 р о ц і Т а л і л є й о б с е р в у -
ком, з б и р а в с я с к а з а т и се у р я д - с к а . к г и . щ о т а к б у л о м а л о чн

прийти',
на д а л і : м і ж к у т к а м и , с е л а м и , щ о з і с в о ї м і з ч у ж и м н а й к р а - В Г А Л И ЦЕРКОВНІЙ.
`одѓѓні и ггочгг, д о щ р м п р и й ш о в вав сателіти Юпітера, малень-
п и к о в н . Д р у г і з а р а з з а я в и л и с я п е с к р і з ь п о н а ш і й Украї'ні. В о -
гнітами, губерніямѓѓ, окупа- ще чесно виповняти постанови мій з н а к о м и й в і д в і д а т и м е н е у В с т у п 50, 3 5 і 15 центів. кі м і с я ц і , щ о к р у ж л я т ь д о в к о л а
п р о т и с ь о г о : ‚ ‚ Н о ш о т я г а т и п а - р о г у в а л и з і с о б о ю не т і л ь к и с с -
нми. умовѓѓ. вязниці. Н е лінувався
рубка з а чорт-зна-кого ла, а л е й ч а с т и сіл. К о ж д е с е - П р о с и т ь с я всіх місцевих.і по- в е л и ч е з н о ї `планети, в і д д а л е н о ї
іе п о б о я в с я д а т и з а м е н е п о р у з а м і с ц е в н х У к р а ї н ц і в д о Ч и - в і д н а с 7 7 5 м і л і о н і в к і л ь о м е т -
т а м т о г о кінця сел. К о л и б н а ї л о ділиться на „кутки", „ в у л н - . ^ в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б і ѓ я гю- Я з г а д у ю сю .подію тому, б о
ку. Щеі м а л о т о г о : в з я в д о с е б е с л е п н о ї у ч а с т и . рів. У 1935 році м о г т и м е м о о б -
н а ш о м у к і н ц і с е л а с с с т а л о с я ці", т о щ о . С і „ к у т к г г " в о р о г у - п а в и а е м і г р а ц і ю . З д а в а л о с я , н а с к і л ь к и я з н а ю с в о ї х л ю д и й ,
сервуватн планети, щ о нале-
т о сс б у л о б и д р у г е діло`'. ва.тн між собою. З і й д у т ь с я щ о т а м н а ш і з а б у л и н а - к о р д о - в о н и з р о б и л и се т о м у , щ о я У-
жать д о планетарної системи
О с ь т а к я, гцо т о м у прислуху- хлопці н а весілля а б о на я к у в A r c пі, п а м я т а л и ѓ'г т а м . к р а ї н е ц ь , а л е ч у ж и й Украї'нець.
в а в с я , м а в з р о з у м і т и , щ о з а ч о - д р у г у „ о к а з і ю " , т а к з а р а з і пі- Приїхав я в Америку. Пора- Зі „свої'м" У к р а ї н ц е м в о н и с ь о -
ПОЗІР! УКРАЇНЦІ З ДІТРОИТ І ГЕМТРЕМК, МІШ.! ПО- зорі А л ь ф а з констеляції Цей-
тавра. Т о наша найблизча су-
ловіка з другого к і н ц я с е л а гге ш л а в і й н а м і ж „ к у т к а м и " . Т р і - д н в с я я з і щ е о д н и м У к р а ї н ц е м
в а р т о н а в і т ь у п і м и у т и с я , х о ч - ш а л и г о л о в и , гуляли б у к и п о т а к и м .‚грінором", я к я, купи-
г о не в а ж и л н с я б и з р о б и т и , і н е
важнлибися робити зі зовсім
СВЯТОЧНИЙ ТИЖДЕНЬ сідка-зоря, б о віддалена від зе-
гі л е д в и 4 2 т р і л і о г г и к м .
би й о г о в б и л и . М е н і с т а в а л о , п л е ч а х , а к о л и п р и й ш л о . д о т и ф о р д а , д е я к о г о к р а м у т а п о - чужим. У Филаделфії' р а з мене
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ЌЛЮБУ В ГАМТРШ, 'МИШ. А л ь ф а і Сирій і деякі инші
я с н и м , гцо т а м н а д р у г о м у к і н ц і б і л ь ш е о с т р о г о , т о й о р ч и к и ї х а т и т о р г у в а т и м і ж У к р а ї ' н ц і в . зовсім окричали 'Жидом, таки Організація Українських Горожан міста Гамтрамк має честь подати з о р і , я к і в и д н о в 1 9 2 7 р о ц і л и -
села ж и в у т ь л ю д и , я к і в б и в а - п у с к а л и в р у х . „ В о я к и " в в а ж а - С к а з а н о — з р о б л е н о . З а ї з д ж а - ж и в ц е м п е р е р о б и л и гга чужий- до загального відома, що Український Політичний Клюб нашого міста ку-
пив собі ВЛАСНУ ДОМІВКУ, себто дім під ч. 2376 GRAYLING STREET, ш е я к с в і т л я н і т о ч к и д л я о ч е й
ють л ю д и й . ' л и с я г е р о я м и , м а л о не н а і ц а д - є м о р а з д о о д н о ї у к р а ї н с ь к о ї ця. Т а к а с и л ь н а в н а с н е н а в и с т ь HAMTRAMCK, MICH. Набуття дому та перебранім його в посілість зга- а с т р о н о м і в , з а п а л а ю т ь у 1 9 3 5
Між моїм родинним селом і камн давнього козацтва, а ти.м- п а р о х і ї , щ о б и п р о д а т и р і ч и й н а І д о Українця троха інакц даної організації, відбулося дня 8-го грудня с. р. Святочне Отворення з г а -
даного дому відбудеться ДНЯ І8-го ГРУДНЯ, то в в неділю, о ѓод. 2-ій р о ц і к р і з ь т е л е с к о п н а г о р і С а -
пополудни при співучасти державних репрезентантів, місцевих Товариств л є в я к в е л и к і о г н я н і с о н ц я , щ о
та Братств, як також позамісцевих ѓостий Українців.
осліплюватимуть своїм бле-
ПРОГРАМА СВЯТА СЛІДУЮЧА:
- в і д п о в і д а л и в б р и г а д і . Про--, 20 с т а р ш и н ) , розсўіѓўлося, п о
Гриць Ів. С о к о л о в с ь к и й . 1. Отворенне Свята ? Адв. Чарновський с к о м .
сили одіял, сінників, г р о ш е й . . . з а п а д а л о с я . . . Тільки високий 2. Внвішення Американського Прапора Мейор міста Гамтремк У 1935 році а с т р о н о м и с п о д і -
„ТУТ СПОЧАЛИ ЗА ВОЛЮ БОРЦІ, УКРАЇНСЬКІ І з н о в у відповідали їм д в о с к л а - д у б о в и й хрест стояв! недвижно.
довн.м с л о в о м : „ Н е м а ! " . . . І т е Я востаннЬ оглянувся п о з а
З внвішення Українського Прапора Др. в Клодннцький з Шикаго.
Опісля будуть слідували промови инших бесідників, як також музично
ються нарешті розвязати з а -
вокальні пописи найкрасшнх українських сил міста Гамтрамк 1 Дітройт. г а д к у , чи с п р а в д і є н а М а р с і к а -
і" з а б и р а л о з п о м і ж ж и в и х с е б е , щ о б і щ е р а з п о б а ч и т и в и -
СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ" ' Кращих б о р ц і в з а в о л ю У к р а - сокий д у б о в и й хрест... І з д а в а
НАУКОВІ ВІДЧИТИ:
В понеділок, дня 19-го грудня с, р.
ѓгали, ч и м а р с о в и ' ќ й
ються тими каналами для плав-
послугу-

л о с я мені, щ о він п о х и т н у в с я В вівторок, дня 20-го грудня с р.


( К а р т и н а — д о історії У. С С). би.
3 п о ч а т к о м січня 1920 р. п о - та прибрав червоно-кріваву за В четвер, дня 22-го грудня с р.
Мапа Марса з 1935-го р о к у
к и н у л а б р и г а д а У. С С с в о ї і краску... В пятннцю, дня 23-го грудня с. р.
1
- і П р и с в я ч у ю т о в а р и ш а м недолі. на згаданій гали я. 2376 Grayling St., відбудуться лекції Др. в КЛОДНИЦЬ- буде така точна, як мапа' міся-
х о р и х гга б о ж у л а с к у . У. С С Жарке, червневе сонце сипа
П а д о л и с т ' 1 9 1 9 р. Л ю т а ' з и м а ‚..ті д л я х о р и х з м і с т а Б р а ї л р в а КОГО на тему ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ДУМКИ. Початок ця в ч а с а х Г а л і л е я З А С а т у р н ' і ' `
п о д а л и с я з Д е н і к ї и ц я м и н а пів^ ло на чорну з е м л ю міліярди
в повному розѓарі. В з а б у д С - І й околиці, л е вони л е ж а т ь на лекцій буде 7 3 0 вечером. й о г о п е р с т е н і ! В 1935VWI ' р О Ц ?
день. Браїлів хвилево заняли б л а г о д а т н и х лучів... Я розду- Набуття д'ому та започаткованій громадської культурної праці в свя
ванних б р а ї л і в с ь к о ї земсько'ѓ'ї ч и с т и х л і ж к а х , т а м а ю т ь в і д п о - ` т в е р д я т ь а с т р о н о м и , 'ЧИ Пер-"'
Шепелівці, а відтак червоні. муйав над тим, кілько т о неща- точному тижні, повинно створити для Гамтрамкчан крайнії!) період в иа :

лічниці р о з т а ш у в а л а с ь л і ч н и ц я ' в і д п и й д о г л я д і х а р ч п о д і є т і . шо.му тижні. Тож просимо всіх Українців місцевих і позамісцевих та вс стені С а т у р н а ( з к о т р и х КоЖеи'
П е р ш и м и г о с т я м и в лічниці бу- 1
снггх б а т ь к і в і м а т е р е й в и г л я - українські Організації взяти участь в отворснню свойого дому та в перших
У. С С Х о р и х п е р е в о ж у в а н о А л е с т р і л ь ц я м . . . Г о р е ! О й , г о - л о д в о х М а д я р і в , г у с а р і в б у в - має 12.000 к м . г р у б о с т и ) є з б -
дає CBOTV.синів, к і л ь к о т о ж і н о к просвітннх лекціях, які будуть виголошувані в згаданім домі під ч. 2376
підводами із Черггятина. Н е в и - , ре!! Grayling St., Himtramck, Mich., і показати тим державним репрезентантам, ряні м р а к о в и н и чи звичайні '
австро-уторської армії. т а с е с т е р т у ж и т ь з а с в о ї м и му- що Українці шанують своє, а також розуміють, що таке е орган'ізація так хмари.
сказано в а ж н о б у л о г л я д і т и на Я бачив перших н о м е р ш и х Командний склад уляг деякій жамн й братами?! як Політичний Клюб в Америці. Тож еше раз просимо всіх прибути на се
свято, бо чим більше нас буде, тим більше Американці будуть з нами Але й телескоп н а горі С а -
ні п е р е в о з и н и д о „ н о в о ї х а т и " . ' с т р і л ь ц і в . Ч о т и р о х ї х . м а й ж е п е р е м і н і . З о р г а н і з о в а н о між Д о р о г і м о ї , не ж д і т ь ї х ! В о н и числитися. — Комітет. 290-1 лев м а є т у прикмету, щ о в с і
Хорі ледви д и ш у т ь під нужден- Jнагих, з л о ж е н о в однйі ямі! 1 іншим х о р . А число могил і в ж е н і к о л и гге в е р н у т ь д о в а с !
ті ч у д а п р и р о д и м о ж н а б у д е о -

тику
ними о д і я л а м и , а б о т а к и п р о - і ' т і л ь к и в і т е р б у й н е с е н ь к и й Шу- х р е с т і в б е з н а с т а н н о з р о с т а л о... н а в і т ь ч о р н и й в о р о н не з а н е -
глядати л и ш е раз на три роки.
сто в П р я н и х п л а щ а х , н а ќ л а п - 1 м і в ж а л і б н о н а д їх у б о г о ю мо- В п е р ш и х д н я х м а р т а 1920 р
с о л о м и . Х о т і л о с я п л а к а т и , г и л о ю . . . . С т а р ш и н и і с т р і лпьрциі с л а н о н а к а з з 1-ої б р и г а д и с е л а ! !
г` ї х к о с Т е й н а з е м л ю р і д н о г о
ВЖЕ ПОЯВИВСЯ З ДРУКУ Наслідком вібрації атмосфери

глядячи н а т а к у н а р у г у д о л і . . ' п о в е р т а л и м о в ч к и із с т р і л е ц ь - У. С С з в и н у т и л і ч н и ц ю т а
Та т і л ь к и . з а т и с к а л о с ь у б е з - к о г о к л а д о в и щ а , щ о р о з т я г з -
силлю зуби...
перебратися в район Ольгоѓю-
л о с я з а лічницею. П р о щ о во- ля д о села БерлівкиГ Х о р и х у
Минуло вісім літ з ТОГО ' Й Ш Г ` К А Л GНД А Р землі, я к а не п е р е п у с к а є чи-
с т о г о світла, ледви р а з на т р и
роки можна
кількагодинний
буде виловити
момент най-
ни д у м а л и ? ? лічниці б у л о в ж е і г е б а г а т о . О д - У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А
Нехарні, холодні кімнати. Н а меншої-вібрації. Ц я хвиля по-
К о ж д о г о д н я у м и р а л о к і л ь - ні в и м е р л и , д р у г і , п о б о р о в ш и
соломі в а л я ю т ь с я хорі стрільці. (
стар хоробу, розбрилися, х д о куди
НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ НА 1928 РІК зволить перепускати планетар-
Легіони к р о в о п и й н о г о в і й с к а '`ох с т р і л ь ц і в . У м и р а л и не с в і т л о ч е р е з з е м с ь к у а т м о -
п е р е м а ш и р о в у ю т ь - А с т а н лічииці з р о с т а в із
м і г . . . Р е ш т а в и б р а л а с я д о но- КНИЖКИ З КРАЮ. Ціна з пересилкою 60 центів. сферу без заломань. Через тих

і о-прлогя S"VOBOOA." 83
пасікомих
з о д н о г о і Дня " а д е н ь . Х о р и х п р и м і щ у в а - в о г о м і с ц я п о с т о ю . Н а с т р і - Г А П Н Л , трагедія у 5-TH діях ( в кілька годин уставляють при
без ніяких перепон Замовлення з належитістю посцлати на адресу:
но в ж е на коритарях, а потім леЦькому кладовищі вкопано осіб), Дмитро Николишнн . . . . 41 телескопі кінематографічний
хорого на д р у г о г о . . . в иа сно- ку и й д у б о в и й х р е с т з т а б - СОФІЯ ГАЛЄЧКО, песа в життя
д о в е л о с я п о в і д о мпгогвті нд о мќгог м
т на н к о м G r a n d St.. J E R S E Y C I T Y . Nа.п Jа р а т , щ о ' р о б и т и м е д в і з н и м -
На д в о р і с в и щ е з а в і р ю х а . ' . . б р и г а д и , щ о б и ч а с т и н и н е в и л и ц е ю , н а я к і й В И Д Н І Л И в и п а л е - У. С С в трох діях (в осіб),
Микола Уѓрин-Безгрішний . . . 80ц. ки на секунду. Т а к и й а п а р а т
Х о р и х б е з у п и н н о з в о з я т ь і з ч а - с и л а л и х о р и х д о л і ч н и ц і б е з ні з а л і з о м с л о в а : „ Т У Т С П О Ч А - ПОЦІЛУНОК ЮДН, песа на чв-
Н А Й Н О В І Ш І Ш К І Л Ь Н І К Н И Ж К И с ф о т о г р а ф у є `з ч у д о в о ю точні-
стин У. С С , ш о р о з т а ш о в а н і п о п е р е д н ь о г о п о р о з у м і н н я з у- Л И З А В О Л Ю Б О Р Щ , У К Р А тири дії ( 5 осіб), С Бела 50 ц. с т ю всі ч у д а м і с я ц я : р у х камін
ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И :
в поблизьких селах. Один) п р а в о ю лічниці. Л і к а р , сот. др. І Н С Ь К І С І Ч О В І С Т Р І Л Ь Ш " . МІЩАНИ, драма на 5 дій (28 о- _ ня, щ о с к о ч у є т ь с я з гір, д и м
сіб). Волод. Мартиневнч 85 в. П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. М а т в і й ч у к а . Ц і н а . . . . .40 ц
стрільниќ з а м е р з п о д о р о з і . В. Щ у р о в с ь к и й ^ ) , т р у д и в с я бі Я п і ш о в на к л а д о в и щ е , щ о б вулькану, творення специфіч-
ГРІХИ МОЛОДОСТИ{ превесела
Бідненький; А.нен.ька д е с ь ж д е л я хорих від вчасного ранку востаннє помолитися за помер- комедія на 3 дії (12 осіб), Во- Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я II. к л я с и ) . М . М а т в і й ної роси, яку запримітили вче-
с в о й о г о с и н а . . . К о л и ` т а в і н по-` д о п і з н о ї н о ч і . К о м е н д а н т и ' " ) ш и х т о в а р и ш і в н е д о л і . . . ' лодимир Мяртннеаич 25 ц. чука. Ціна . . 4 5 ц ні в ж е в 1 9 2 6 р о ц і . М а р с , Ю п і -
в е р н е ? О н т о й п р и й ш о в і т а м - л і ч н и ц і с т а р а л и с я п р о в с е п о - ^ В п о л о в и н і м а р т а д о л у ч и л и ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ а б о Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , о', д - p a Я . Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь . І с т а - тер і Сатури відкриють нам
ВЕСІЛЯ З ПОПРАВКАМИ, на
т о й п р и й ш о в ш а ‚ - і о й о г о IeacHJ т р і б н е . А л е ї х п р о х а н н я _ і ^ - 6 - с я м и д о б р и г а д и . З дії жарт зі співами і танцями свої тайни. С ф о т о г р а ф у є ті
магання оставалн .часто-густо (11 осіб), в Мартиневнч . . . . . 20 ц. р и й з а в і т ; ч а с т ь II н о в и й з а в і т
як н е м а , т а к н е м а ! . . . А з к і н ц е м к в і т н я 1920 р. ро- тайни кінематографічний ana-
ГЮТЕРЧУК, песа зі співами і
без У с п і х у ^ - „Дайте білля д л я ! ^ „ ^ К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , І, К р н п я к е в и ч а 5 0 ц. р а т п р и п о м о ч і в е л и к а н с ь к о г о
Возьмн, мати піску в жменю, г о л о с н а
танцями в народного життя (7 _
перебраний хорих!" — „ Н е м а ! " ) . осіб), в Мартшквнч S5 ц. телескопу.
Посій й о г о на к а м е н ю , - Невдовзі маємо одержати . -
Як т о й д р о б е н п і с о к з і й д е . - . . ,„ ' М н о ю к и н у л а д о л я щ е р а з у і КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ, дра--
Аа в трох діях зі співами і тав-
ИВЄ
Т
Ь
С хор
J.{y3bMa,
Т о д і т в і й с и н з в і й с к а п р и й д е " і 'У Захорів у грудні 1919. р. на т и ф І Б п а ї л і в Яп н а в і л а в г я п п Ч
Ж
Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М. М а т в і й ч у к а , к о т р а е в ж е в друку.

-1 р
в м
цями(Юосіб) 30ц.
' Й о г о місце заняв сан. навідався д о „Зем- . П о в и с ші к н и ж к и б у д е м о в и с и л а т и т і л ь к и з а о д е р ж а н в е м

SSGyrahdS,t J.
v„„„. ' і Роман. ( с ь к о ї б о л ь н и ц і " т а п і ш о в на н а л е ж н ѓ ос т и , а з о г л я д у н а ї х н и з ь к у ц і н у н і я к о г о о п у с т у да- В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ Х А -
; ' ) . Б У Л О їх чотирох на протязі з % с т р і л е ц ь к и й цвинтар.. Багато
Т
ТРОХГНІ,П С
Я Г ПТ И Н Я М

V О В О D А` ТІ П О В И Н Н А НАХОДИТИСЬ
вати не можемо. — Замовленя слати на адресу:
т р о х и в і д р а д н і щ е . ї х п р и м і щ у - місяців Один Із них, nop. Дрогомі.'тг,Л5 В „ . С^ - ‚ 0ЧИВаЄ
„ „ ‚ . „ „ ^П Над 33 G r a n d S t . , J e r a e y C i t y , N. J
- т в у земській лічниці, у в і д д і , ! ? - " ' ь ю й
- -гЯтсп-Н `^А'^ " A L U V

^
снк). с т р і л ь ц і в ( в т о м у ч и с л і б і л я
„SVOBODA", JERSEY CITY, H. ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА".
Ч. 29J.
С В Ь Б Ь І Г Д С Е Р Е Д % 1--ѓо Г Р Ш Й Г 1927.

ЕЛІЗАБЕТ, Н. ЛЖ. Ссстр. Любов,


ІМІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.С0ЮЗА
СТОАМФОРД. КОНН. Бр. св. Арх.
Михаїла, віл. 350, Повідомляє, що річ-
ішй мітінг відбудесц.о Зѓів ѓод,.-пчцат.,
БОФАЛО, Н. П. Повідомляється всіх) ПЛЕИНС, ПА. Бр.. св. Андрія, від.
членів Тов. Укр. Сокіл, що річний мі-148, повідомляє своїх членів, uro рНь від. 37, повідомляє всіх своїх члсшшь,
ТІНТ пибудетьсд ДІЙ 17- грудня, о, 7,-, МІТШГ вЛтбудеться дня 18-го гру_д- що річний мітінг відбудеться в НЄДІГ
ДРІБНІ О Г О Л О Ш Е Н Н Я

н.неділю, днй 18. грудня, в гали цер- -одині вечером на гали ПАР п гали церковній, 635 N. River St. лю..дГш 18. грудня, о годині 2-ій по-
НАИСТАВН. ЊУ. Бр. св. Володи-І ѓод. 1-ІЙ попол. ВСІ члени обовязані! полудни.на r a i l У. Н. Дому при Фул-
мнра, від. 105, повідомляє, що річний' коиній. 135 Greenwich Ave. Буде ич- J58 Germain St. Проситься всіх члені
мітінг відбудеться в' неділю. Дня 18-го бір уряду на 192 врік, Нс явившийся бути на річнім мітінѓу і вирівнати своНтон.ул. Проситься усіх місцевих і по-
явитись, бо.буде вцбір уряду на 1928 ПОШУКУЮ В спадковій спра.., і,
грудня, юч'но о годині 2-ій пополудни, латить карн 50 ц., а уряднцк залеглости.
ріц. Хто не прийде буде караний пі-1 У? Буде г Г . „ - „справозданне
15. . „ „ з, "і""-і
ціло- місцевтьх членнць прййтн-на мітінґ.І силя Швалюка, родом з Ілавч ` J за

в гали Укр. Громади, 2031 Ровсц ул. - Мих. Слішінський, предс; ѓо рову`Ѓ вибір уряду .на 1928 рік.
ел'я статута 1 дол. Будемо приймати Взи. бо буде звіт старого уряду і вибір у- Теребовлі, а і-ААМІІЙ МШ. пере v.,
Проситься всіх місцевих і позамісцє- С Корівчак. секр. паеться крнтрольорів щоби прийшли ряду на 1928 рік. Довгуючі члениш Detroit, Mich. Xto би про неѓ.) ,,
новцх членів без вступного. — Андро-
ніќ Мнгаль, сскр. переглянути кннжкі, дня 17. грудня в' мають вирівнати свої залеглости, бр або він сам, нехай зголоситься їм`"'
ЩАСЛИВІЇЂ СОБІ внх членів приПіи, бо КОПТ)), комісія
здасть спраноаданиє з цілого-року :
МАГАНОИ. ІІЛЕИН, ПА. Бр. св. Ди- суботу' вечеро`м до дому фін, секре- в противнім разі будуть суспендовані. ДРЄсу:
інтрія; від. 28, повідомляє усіх своїх АЛТУНА, ПА Бр. Неп. Зач. 11р. Бо- тара, 34 НТПСОЕЏ St., Plains, Ps. — Членів, котрі ще не зложили жертви
РІЗДВЯНІ СВЯТА буде вибір уряду на 1928 рік. Довіу
і члени маюіь вирівнати свої за членів, що річний мітінг відбудеться городнці, від. По. повідомляє своїх Иоснф Катулька, фін. секр: на Сиротинець, проситься, зложити на
ABTMGWIWA^LA

мїтінґу: Будемо прїяшматн в чле-' ЗО Ewt 7th S b , Now York, N у.


лостн. бо в противнім разі будуть дня 18-го грудня, зараз по'Ст. Божій членів, що річний мітінг відбудеться
НАДЗВИЧАЙНА ВИПРОДАЖ суспендовані. Кождий-член дістане ка- в іалн церковній. Обовязком кождого в неділю, дня 18. грудня в гали цер- СКРЕНТОН, ПА. Бр. са. ђасилія Ве- без вступного, трму хто хоче всту-
лендар У. Н. Союза за доплатою ЗО члена є явитись на мітінгў хо' ' ковш'Й, точно о год. 6.30 ве^ер. Всі лцкого, від. 229. повідомляє своїх чле- пити нехай прийде на мітінг. Не яв.ив- НА ПРОДАЖ ФАРМА, 75
ПРАВДИВИХ ц. Від дітий грошей нс будесь принц- році, бо будуть важні справи „ . члени мають явитись, бо є важні спра- нів, uio річний мітінг відбудеться в ие- ася членнця заплатить кару 1 дол. і 8 кімнат, стайия для .РОВ.
В І К Т О Р А В І К Т Р О ЛЬ матн, тому батьки повинні самі прине- лагодження. Буде вибір уряду на 1928) ви до полагодження. Буде, вцбір уря- ділю, дня 18. грудня, зараз по Сл. Бо- урядниЧка 2`дол — Анно Погранич- шннерія. П і ш $2.300, готівќ{
стц свої вкладки. Не явившийся член рік. Не прнсутиий член буде караний ду 1928 рік. Кожднй член дістане ка- жій. Проситься всіх членів прибути са- і, предс; Анна Генега, секр. решта на, сплати. Голосіітис
-

П р о д а є м о їх як р а з тнть кари 1 дол., а урядник 2 після статута. Членів, котрі ще нс да- лендар У. Н. Союза, за котрий нае за- міїм на мітінг, а не посилати діти. Тих
— В. Косѓенький, предс; ..теф.ш ліс жертви на Сиротинець, проситься платити ЗО ц. — Павло Патроніќ, пр.; членів, котрі ще не вп.исал,і сво,'х жі- АЛЕНТАВН, ПА. БР- св. Арх. Ми JOSEPH PLECAN,
З А П О Л О В И Н У ЦІНИ Крайніїќ, кас; С Слободян, секі). зложи ѓн на сім мітінгў. І. Грушев- 1л. Олсксин, секр. нб'к і дітий до У. Н. Соіоза, проситься ..аїла, від. 147, повідомляє всіх свої) R. F. О. S; Bok 7 7 , O M b . . i c

ський, предс; Н. Бабяк, к а с : Ів. Му- зро'бити сс на сім мітінѓу. — Ілія ґ о - членів, що річний мітінг відбудеться
зика, секр. 1СЮН, ПА. Тов. ім. Богдана Хмель- мсцчук, секр. в неділю, дня 18. грудня, точно о 2-ій
Ш И К А Г О . ІЛЛ. Тов. ім. Тар а Шса-
ннцького, від. 137, повідомляє. щс_ ѓод: попол., в Укр. Гали, Щ Фронт
чецка, ВІД, 252, подає до відома В Ч Д І . ,.. _ ., . . Стр. На тім мітінгў буде здане спра-
Ф О І М У С И Т І , П А ТОВ. J a n . Січ, від. річні збори відбудуться в.неділю, дня" ЛЕИТРОБ. ИА. Бр. Усп. Пресв. Бо- возданне з цілого року і вибір уряд-
Т Г

свої., членам, шо річний мітінг ИІДБУ-І КОРІННЕ МІШАНЕ З КРАЮ, ц


деться в неділю, дня 18. і рудня, о 1-ій 63, повідомляє 18. грудня, о 12-ій год. в полуднє. городнці, від. 61, повідомляє своїх' ка 50 ц., 12 ішчок за $4.50; герб ,
.U. понолу.дн'н, в Укр. Народної Гали,і, місцевих членів, що річний мітінґ ВІД-. Проситься 'всіх членів явитись на час, членів, що річний мітінг відбудеться ІШКІВ ка 1928 рік. Кожднй `член мусить чищенне ќрови, пачка 50 ц., 12. п.,.,-
1U50 W. Erie St. Проспіься всіх членів будеться ' бо буде справозданне урядників і ви дня 18. грудня. Кождий член повинен бути'` на сім" мітінѓу, бо інакше буде $4 50; гербата на слабі груди j ." l l n
капанцй після статута. — Іван Заяць,
прий -и І;.І цей мітінг на означений ч.зс ! попс.д-діш. fe важні сяарви до полі бір уряду на 1928 рік. Приіадується явитися на мітінѓу; не явившийся член 'предс; Василь Ракочнй, к а с ; Мих. вйцю, пачка 50 ц., 12. пач. з:і Я ,
БО М гаго 'у аж них'с'прав до ІІО-'3 одже'ння. Уряд і контр. комісія ШЛ- тим членам, котрі ще не зложили сво- підлягає карі 1 дол. Довг'у_ючнх членів мішана гербата на псрехоло.ькса
.і..юджс.,мя. Будс'вибір уряду на 192Н лугь справозллниє єї жертви на' Сиротинець, щоби зро- взивається вирівнати свої залеглости, ГуцайлЮк, секр. пачка $1.00, 12 пач. за $10.00. Хк, 3 Х

рік. Довгуючі'члени маќні, вирівнаіи. вибір. УРЯДУ Щ '92 8рік. Кожднй ілеи бнле се на сім мітінгў. - Ф. Саґатнй, противнім разі будуть суспендо- тівби инших медицин нехай гюш, і
свої доши на річнім мітінгў, бо ко- -'}-и нннміс вирівнати свій довг. иредс.; М. Підгайннй. сскр. Чдейи, котрі ще не зложили жер- НЮ ИОРК, Н. И. Бр. св. Володими- S. TOPOLNICKY, 2304 Cwnbridge Si
іа Сиротинець за рік WJT, маюгь ра, від. 130. повідомляє ѓсіх своїх чле- B J T I M O R . , м а .
ній із членів не виповнить, то буде Котрий мо нс зробить буде ЦИКЛЮ- принести на сей мітінг. Буде вибір у- ній. що місячні збори відбудуться в
. , , ,
сі'ісігю:-ліній. Кождий член о т р и м а є ' " чсний І членства. Кождий член діста- ВАНДЕРГРІФТ, ПА. Бр. св. An. Пе-
ряду на 1928 рік. Контрольори мають
іЛЄЦДар на 1928 і)ік. за котрий має і "с` алендар У. Н. Союза за ќотѓчій тра і Павла, від. 110. повідомляє, що переглянути книги і здати . справоз- суботу, дня 17. грудня, точно о ѓод.
річний мітінг відбудеться о год. 1-ій 8-ій вечером. в У. Н. Домі, 2 1 7 Іст КОЛИ тратите иа вазі і енергії, м
собою ЗО и. Не ЯВИВШИЙСЯ І НАЯ данне. — Петро Марутяк, предс; Ст. 6-та ул. На зборах будуть важні спра- етс не регулярний жолудок і біль ѓі
ПОПОЛУДНИ В неділю, дня 18. грудня
хаті Томи Русе цього. Всі члени МІ Королсвят, кас; Антін Скубяк, секр. ви до полагодження. Кождий член ді-
Н.'ч'нтвінський. предс; і, терпите на безсонність, нерп,
І сім мітінгў. Ф. .іжм.ні, Предс.; I явитись і иирівнатн свої належи- станс календар У. Н. Союза на 1928
:.; II. Хомин, секр. Т К ) Ь

Легкі сплати ЗАВСРТАДКЖ, кас; О. Зубик, сскр. тости. Буде справозданне уряду і ви- ОБОРН, Н. И. Бр. св. О. Н,ікодая, пік за оплатою ЗО ц. Всі члени мають вість,.чуєтеся ўмученим — ЛИШІТЬ ;
бір уряд'у на 1928 рік. Не явившийся від. 38, повідомляє всіх своїх місцс- лірівнатл свої довги ПЕРЕД річними Нас по інформації ДНЕСЬ: 271
О Г Е Л В Е Н , К О Н Н . Той. Любов,
т1 и ж н е в о СИРІШ' ВАЛЕЏ, Н. П. Тов. І Іросві- ,,.-,,.„' заплатить кару 50 ц., а урядник ' позамісцевих членів, що річний зборами. Пригадується тим ч л - " - "
$1.00 від. 370, повідомляє своїх членів і члс-
ишіь, що річннТІ мітінг нідбудетьг-я І, " та, від. 16, повідомляє своїх членів, 11 , _ іщ,,, Зав.ільннцький, предс. відбудеться в неділю, дня 18-го котрі ще не зложили жертви ш
THE GORRJON COMPANY
рртннець У. Н. Союза, щоби старали- SS Keep St., P. 17, Brooklyn, N.
л о л

Прийдіть 1 огля`ньте цілий запас неділю, дня 18. і рудня, зараз по Сл. шо річний мітінг відбудеться в неділю,;Олекса Крнчківськлй, секр. грудня, в гали під церквою, точно о
нових Божій коло першої І.) НІШІ попол.. ц. II дня 18. і рудня, о 2-ІЙ ЃОД: ПОПОЛУДНИ. од. 1.30 попол. Проситься всіх чле- ся принести на слідуючі збори. Буде-
ОРТОФОНІЧНИХ В1КТРОЛІВ І а її: церковній, 127 Парк ул. Просить- ........іть- У власнім домі Тов. П р о с в і т на Iwin J ПАЛМЕРТОН, ПА Бр. св. О. Ни- іів прийти на час, бо буде справоз- мр приниматн без вступного до У. Н. f. RAY COMSTOCK 1 MORRIS CEST
1

ічсі.ий час. j Ave. Проситься усіх членів явитись на олая, від. 369., повідом.— да'нне УІШЛУ і вибір уряду на 1928 рік. Союза, а до Братства після статута,
ся членів прнбу х К
мають честь предложити нову вистав)
Найбільший запас Україн- з пола-1 ‚набудеться в суботу, дня 17. грудня, Проситься довгуючих членів внрівна- — Микола Марків, рек. секр.
ти свої зал'еглорн. бо в противнім ра- Б А Л І Є В А
СЬКИХ Р е к о р д і в в Н ю Иорку. .(ОІІ.Т.І , ЛА и
зі будуть суспендовані. Кождий член БЕНТЛЕИВІЛ, ПА. Бр. св. Арх. Ми-
дарЎ має принести .40 it. за календар У. Н. ХАЇ.іа, від. 109, повідомляє всіх своїх
СТАРА І ПЕВНА -Захист У. Н. С , проситься з.до- Нсявішіпнйся член заплат .-одження. Не явншнйся член буде
кілько чия можність. Довгуючі кари, а урядник 2 дол. — І. Сниснь- раний після статута. — Іпіатій Клн- Союза, котрий отримає на мітінгў. Бў'- місцевих і позамісцевих членів, шо ШиУЕ-ШВІЗ
чаюіь впрівнаіи свої залсгло- кий, предс; К. Ільків, секр. мншпн, предс; Стефан Лмнгрпк, секр. демо прннііматіі JHO'BIIX членів без о- річшііі мітінг відбудеться п неділю, COSMOPOLITAN THEATRE
нроіивнім р:ізі поступиться плати вступного, тому корнстайте з дня 18. грудня, о ѓод. 1-ій попопл. в
і, бо
після статута -— К. Марущак, ІЮРТ ДЖЕРВІС, Н. И. Бр. ( . Арх. j ПКНН A;itH. НАЗАРЕТ. ПА. Бр. св. нагоди. Не явившийся член чи урядѓ 'Юніон Галі. Кожднй член повинен Columbu. Circle A 59tb St., New YORK
Попул. Попол. Шин в Четв І Суботи.
Н. Хабінеиь, с#ії). Лимитрія, від. 95, повідомляє своїх ник буд.е караний пісдя статута. — О- прийти на той мітінг, бо буде вибір Послід на вистава 17-го грудня
членів, що річний МІТІНҐ відбудеться н і в , що річний мітінг відбудеться нуфер Баран, предс; Ник. Таньчак, нового уряду, роздача календарів і Відтак В Sen Frsncuco, Curran THE.TRE
ч л с

ЯНҐСТАВН О. БР. св. Петра і Н а - ' в неділю, дня 18. грудня, у Лукаша „ неділю, дня 18. грудня, о год. 1.30 кас; Яким Смоляк, секр. другі дуже важні справи до полато-
Грудня 26-ГО. y

'7-І ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ своїх Мудрнк, в год. 6-ій нечѓр. Проситься „опо.т. в домі Нрофнра Зѓоби, під дження. НЕ, явившийся член на той
, річний мітінг відбудеться всіх членів явитись. Не явившийся ,, 2-І І Ієни Алей. Проситься всіх члс- СКРЕНТОН, ПА. Тов. Вільна Укра МІТІНГ без важної причини, буде ка-
П О З І Р !
ч
-УООІУ дня Ь'. і рудня, о іи.„.,.і и-.іі - ' " заплатить кари оО іс, а урядник с
; ЧЛЄНИЦЬ прибути на сей мітінг, ѓна, від. 176, повідомляє свої'х членів рапий після ухвали. — Мих. Твар-
п і и

чером 'в' церковній іа.тн на Сті.ттон. 1 .тол. — .1. ІІокіпінський, предс; М. важні справи до полагодження, П'о річні збори відбудуться в суботу, донь, секр.
0 ( ) t
Одержавем свіжу краеву
„„бір уряду на рік 1928. Довгу- дня 17. грудня, о годині 7.30 вечером
ПЕВНІШ СЕРЕДНИК НА сиравозданню урядників наступить Кава.тець, кас; А. Сидор. секр.
вибір уряду на 1928 рік. Обовязком
є кождого члена прибути на мітінг. —
——"
І і;
мчі члени мають вирівнати свої залег-
І гШІІШ , Ь. Н А . Сестр. Пр. ;Діви, лостн бо н противнім разі будуть су-
1
у л е

LacKowi Іроснться всіх Г З Г ` Б Р И Н Д З Н И І З

С'`ЕФ. И Цііцнк нііедс; Л1. ЛИН.шан- від. 212, ПОВІДОМЯМ всіх своїх член- спендонані. Не явившийся член запла- членів прибути
БОПІ МУСКУЛІВ е..кнП секр ' кинь, що річний мітінг відбудеться дня
18. грудня на іалі під церквДію о 4-ій Проситься членів і членішь зложити члени мають вирівнати
і д л . а урядник 2 дол. вибір уряду
Т 1 І Т Ь к а ( ) и 0 (

аіпівнятн свої залегло-1 грудня, о ѓод. 2-ій точно попол. в га- Ќ , , 43-фуитові ПО 48 ф у Б О Ч І В

.'ІОІ'І-Л`ІН, О. Бр. св. Ів. Хрестителя, юдині. На тім мітінѓу буде вибір у- . СИРОТИНЕЦЬ, бо Комітет Сиро- сти. — Тії Дут
л Ф М
Руб- Л І де звичайно. Обовязком є кождо- j ^ ' . д Т с м е п і в о" уст"? 2НІ`-
.іі : повідом.ІЯЕ всіх своїх членів і рядників на 1928 рік. Обовязком є , „ „ „ „ оголосить на СЛІДУЮЧИЙ М І С Ѓ - льовськнй, сскр. го члена оутн присутним иа ми,нѓу, nwuim. '
ч іенки'нь що річні ібори відбудуться кождої членкнні вирівнати свої залеѓ- І кілько зложив. — її В І ( К А З Х Т О в означенім часі, оо є важна справа V^CW. mii-NUUA,
ФІЗ і. іістілю. дня 1S. і рудня, о ѓод. 2-ій вкладки. Не явившася членкиня за- Чрній, предс; Тимко Ѓурин, секр. 0
БРЩЖПОРТ, НА. Отсим повідоісля- до віірішсння, яка вам є відома, і бу- I S 2 5 Newport Ате., NORTHAMPTON. Р,.
4
1 Ір-., поио.п.шіі. В і.і.іи церковній на Чар.і- платить кару після ухвали, а довгую- . ється всіх членів Бр. св. Михаїла, від. дуть другі справи. Довгуючих членів І,
іпонохресний Ннр- сюн Евс! Іст 31 Стр. Обовязком є чі будуй, будуть суспендовані - Ка- ВУДЛАВН. НА. Ьр. св. О. Ннкодая.І - - . — річні . . . . . . збори відбудуться в - --- проситься... вирівнати
. . . ^ ‚ - . . . . . . . свої
— . залсглі
,
к'..:нП Пластер над оолк м місцем, а к о ж ю ю чдсн.і і членкнні явигнсь на терина І о.нщ, иредс; Марія Вітенко, „ І ,20. подає до відома всім місце- Ділю, дня 18. грудня, о годині 2-ій бо будуть суспендовані. Кождий член д СОЛІТЕР ЧАСТО ПРИЧИНОЮ
біль, недом-аі ання, набрені.тість покн- с- .бори б о ' б у д е снравозданнє з ці- к а с ; Аннї Шелепа, секр. цим і шізамісцсвнм членам, шо річний пополудни в домі Юлька Кушніра, отрима`є календар за доплатою 30 ц.
иуть вас —‚М.ІІЬКС доііаіу. ПАДАЧКИ.
того поќў по`чім наступить вибір у- мітінг відбудеться в неділю, дня 18. Н5 Шеста ул. На збори обовязані е ц вирішенню справ наступить вибір 0
Джансона Червон..хресііиіі Нирко- 'ряду на ІУ28 рік Будеіься роздаваін ПЕРТ А.МБОП, Н. ЛЖ. Бр. св. О. , рудня, точно о год. 2-ій ПОПОЛУДНИ прибути усі місцеві і лозамісцені чле- уряду на 1928 рік. Не явившийся член Лікарі є певні, що часті напади. :і
вий Пластер усуває біль, наче які ча- У І п'ит ірі V II С . . . . М іа коѓрі кож- Ннколая. від. 104, повідомляє усіх „ іали'де завсіѓди. Обовязком є кож- ни. бо є важні справи до полагоджен- `на сім мітінѓу підлягає карі 1 дол., а дібні до епілептичних, є викликав:
ри, тому, що медицина з п.іас'рУ иро- ніііі ч ієн ма- uiu.i І М) ц. Просшь- своїх місцевії хі позамісцевих членів, того чл'ена явитись, бо є дуже важні ня. Буде вибір уряду на 1928 рік. — урядник 2 дол. — М. Бінзшевський, солітером, що жиє у кормових пр
иикае крізь шкіру, йде просі., В бо- ся чтенііі котрі ще не іложили жер- Ш" річний мітінг відбудеться дня 18. еп{.анн до ио.іаіоджсння. Буде вибір Василь Пухта, секр. - предс; А. Іванів, сскр. І водах. Вони так дуже в сс вірять, що
люче місце і починає негайно свою ЃВИ на Сиротинець, щоб ЗЛОЖИЛИ на грудня точно о ѓод. 3-ій ПОПОЛ. Кож- уряду на 1928 рік. Довгуючі члени „ , „ , _ „ ,, G Т . І ' (радять шукати передусім солітера ,-.
роботу, поконуючн справно біль доги, сих іборах ДОВГУЮЧІ члени мають лого члена е обовязком явитись, бо ' внрівнатн свої за.теілости, бо м а т ю ПОпКг.РС, Н. И. Укр. Іов. „ІІоді.дь-
ь ІІАСЕИК, Н. ДЖ. О-г.... Л І . : , Л И . . . епілептичних пацієнтів. Можна ними- Л
доки пластер остае на тілі. инрівн.пн св..ї і.іл`еілосги. бо в тЯдо- буде снравозданнє уряду і контр. ко- ,, противнім разі будуть суспендовані, ська Січ ', від. 8, повідомляє своїх чле- еться членів Тов. ім. Т. Шевченка, від.
Тисячі тяжко працюючих робіти оцінім раті ОУДУІЬ суспсіідовані і ви- М1С
"`- ''ЎЛЕ вибір уряду на 1928 рік. Не явившийся член заплатить карн 50 нів, що річний мітціѓ відбудеться в не- 42, що річний мітінг Відбудеться в не-
юв і робітниць знайшли в нім на ключені. Хто хоче НСІУІІИІИ в члени Пригадується всім тим членам, котрі урядник 1 дол. Членів, котрі ще Ділю, дня 18. і рудня о годшц 4-ій ділю, дня 18. грудня, о ѓод. 2-ій попо-
а
більш легкий, певний і скорий епос нсхай ирннде і:.і іборн.`.і буде іір'инн- ше не .іложи.ін жертви на Снроіннець. „с дали жертви на Сиротинець, про- пополудни в галі Укр. Ќлюбу, '29 лулнн під ч. 237 Hope Ave. Проситься
визбутися болів з недо.маі.іяічих м пій беї вступною Неявившийся член `воби зложи.їй на сім мітінѓу. Будемо спться зложити на сім МІТІНЃУ. — М. 'Jackson ST. Проситься всіх членів я- членів і членкинь понбути на означе-
скўлів. Не терпіть ані одної` міну іаплатпть кари 50 ц., а урядуйќ 1 дол. нрнннматіі нових членів без вступно- і ; ,, витися на той мітінг, бо буде вибір „„ѓі час точно, бо буде богато справ
;щ;Іі с с к
довше. Дістаньте з в т н ќ и Червон нагоди і приве- уряду на 1928 рік і роздача калеида- полагодження, а то: звіт урядни- л о

хресний Нирковий Пластер. Якщо ..ти Не явившийся ВІЛКС БАРРИ. ПА. Бр. св. Ів. Хре- Р'-?- Гр. Скорбач, предс; В. Май- ків зі свого діловодства за цілий рік;
приложите його, зараз почуєте, ілен підлягає карі 1 дол., а урядник 2 , повідомляє членів, лзій, сскр. звіт контр. комісії; вибір уряду на, . _ , л
дивно і надзвичайно П-.МОНД. ІНД. Бр. св. Ів. Хрести- лол. Також повідомляється членів що річний мітінг` відбудеться в неді- 1928 рік і богато других справ. Кож- „ богато непотрібних операцій
щ о н у т

гс.тя. від. 107. подає до відома своїм Лня 25. грудня Братеіво буде обхо- , дня 18. грудня в гали церковній, л ю ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Пр. св. Георгія, 'днй - член.має принести ЗО іт. за ка- довгих літ лічення, скоро лише "сі
членам, що річний мітінг відбудеться лити свого патрона. Тому кожднй член 3-ій юд. попол. Нс явившийся член від. 239, повідомляє всіх своїх членів лєндар. Довгўі.
0 ч.денш ПРОГНТІ.СЯ „еться отрую В роді- солітера. Лікар
ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ в суботу, дня 17. грудня, о гоц 2-ій явитися р ГОДИНІ 9-Ю рано, звідки заплатить 1 дол. кари а урядник 2 дол. річний мітінг відбудеться в неділю! вирівнати свої залеглс щ о глосѓи. — В . Ле- що знають,. якою страшною я Я-XN.J
якою стоашиою
пополуднії, там, де завсіѓди. Просить- " разом підемо походом до церкви, g важні справи д о полагодження. Кон- дня 18. грудня, о 1-ій-юд. попол.. в лет, предс; О. Свитаќ, секр.
С1

літер, роблять всякі зусилля, ЩОБИ


п 1

не Має нам спокою. Вона нас давни ся всіх членів явитись, ьуде в.,о.р у- ле відправиться богослужсннє за no- рольна коіміся здасть справозданне, м і Укр. `Амер. Горожан, 847 North: . , , _ . „ _ , „ _ „ , т Д О
людство від сього галапас. 1 Т С Б У р П А Т о в ІМ І в
та каже шукати нам чогось такого, д. ряду па 1928 рік і богато инших спр.ш `'ершнх членів. Котрий член не явить- J U відбудесь вибір уряду на 1928 Franklin St. Обовязком є кождого чле-
П О 4 . Т Г;- - - - - І'ранка. В о „ безрадні бо і и ч а с т о е

малябисьмо кусник хліба, без згляд до иол.-цпдженіш. Не явившийся член ся "а сей обхід, буде караний після Цовнх членів будесь приниматн „а прийти иа ссй мітінг і вирівн#ги ВІД. S3, повідомляє, що річний мітінг „ с знають, що вони мають солѓѓеѓ,і
р і к
Ь
на се, чи в фабриках або майнах їм сей мітінг підпадає карі 1 дол.. а братського статута. — І. Мисак, сскр. у „ , г о . тому корнстайте з на- свої залеглости за себе і за дітий.. Є відбудеться о 3-ій год. попол., в не-
б с з В С І І О не- , і ддумають,
у ; що
щ_ їм„ бракує Шо иншого в
м а ю т ь

праця або і цілковите безробіття. УРЯДНИК 2 до.,. Поснф Мудрий,. , . . , . . . .. r n n p T . . юди. - Іван Курій.
w І дуже важні справи до полагодження. Є ? Ю . дня 18 грудня, в га.дн Укр. Нар. Т — = чоловіків, жінок
" ` Тисячі . . ^ ^ -і , дітей
. і.,
ш o l

А пе можна осягнути, коли КУПИМ. предс; Ів. М а . е й ч ж . сскр.- ЕКСПОРТ, ПА. Бр. св. Васнлія. від. '.Буде вибір уряду на 1928 рік і роздай- Лому. 1100 Bhijjhim St. S. S . ' H a г плять і лікуються на ріжні иедуіи, тоді
собі землю в ПЕРШІЃЇ УКРАЇНСЬКІЇ - П'І. повідомляє` всіх своїх місцевих і ЛДТЛ ФОЛС. Н. II. Тов. Зап. Січ, нє календарів У."Н Союза на 1928 рік Р"лку нарад: Справозданне уряду, і як в дійсности їм дошкуляє поганин б і
КОЛЬОНІЇ, на передмістю фабрично .МІННЕАПОЛІС. .MIHH. Тов Богда- позамісцевих членів, що річний мпіпг „ І . ;,,-;О, повідомляє всіх своїх місце- Л Проситься членів, котрі лістн і пушки " "ового уряду,_справа помочі по-.І солітер (тасьминець). Певною прнліа-
г о міста МІЛВІЛ, Н. ДЖ. Кольонія ся і Хмелі , від. 345, і позамісцевих членів, що річний до збирання жертв на Сиротинець, терпівшим від повени і справа Сиро-1 кою того є виділювання частин пара-
це не звичайна оселя, яких е в Аме іе, шо річний мііінг ііідбудеті :.ІДБ. дня 18. принести 'їх"на'сей мітіиг‚`бо"в'іддїло-1 :„ явившийся член зита. Посередніми признаками є брак
т и н ц я Н с

риці тисячі, в котрих властителі, кріі. і.тю, дня 18. грЎани, о ѓод. і явитись, бо е грудня, 2-ій год. пополуднії в гали вий уряд мусить відіслати їх до Ко- )і !. - УРялннк 1,ЛОЛ. — Петро апетиту, то знов великий голод, обдо- аг н 5 0 ц 3

хатини нічого більше не мають, а.т олуднн в Укр. Нар. Домі ч. ЛАГОДЖЕННЯ. Не ЯВИШИЙ- церков'ній. БУДС справозданне уряду і мітсту. Член, який без важної прнчн- жений язик, давлення на серце, біль в
від 16 літ правильно зорганізоване сс L 'o ' ?,"' 4 C
RL^n'i.- L
N
1 A N I
`' ' Л 0 Л
УР"ДУ а У р я д В И Б І Р
Р ' - Проситься ни не буде на' річнім мітінѓу, запла- 1 , 3 1 9 2 Я К
крнжах, руках і ногах, завороти, болі
ао, в котрім живе около 150 ўкраїн нк T ДОЛ. — лндрш іхриванич, пр.; всіх членів явитись; неявившийся член тнть кару 50 ІТИ, а урядник 1 дол. — голови, ослаблення, як жолудок по-
ських родин, де кождий ґазда кріу уряд на 1928 рік. Про- іан ДІЛЕР, кас; Ф. .-‚вір, секр. підлягає карі після ухвали. Довгуючі Іван Хмелик, Іван Паращак, Во.тод, „і ..и Р , ЧНІ кружки під очима, і: и и
о ж н і я ТС

гарного дотчу і других будинків, ма, -‚М-ІТПО,. Г-.ЛТ, И „ , . -г ,, члени МАТОТЬ вирівнати сво'ї залсг.до- Сегінь. річний, жолудку відчувається отяжіння; а іно-
також кілька акрів плодовитої землі Д Л У Е Р З И СИТІ, Н. ДЖ. Тов. св. Пе- тп. — Н. Паламар, предс; Т. Стрнєк.і МІТІНГ відбудеться о 2-ій ѓод. ді начеб щось лізло з жолудка в КІШІ-
в котрої, плекаючи ярнну або годуючи і.'ікін'ссі'о'^яця.'кож- ,а і Павла, ВІД. 25,, іювідп.чляе всіх .
С

г л і - п н м тм- х т .., І - н е д і л ю , дня 18. грудня, в гали цср^ ки. Буває теж поганий віддих, постій в

КУРИ, має гарні доходи, іае календар за допла- ЮІХ місцевих і позамісцевих членів.
с с к р

І ЬАЙОН. Н. ДЖ. Тов. їм. Т. Шев- ковнш. Ьуде справозданне УРЯДНИКІВ ио спльовує, не ма-, охоти до пічого.
іі Прадя також на місци, бо коли в ве де приннматись нових річний мітінг відбудеться'в субо- ГАРТФОРЧ, КОНН. Бр. св. Ів. Хре- ? - Щ-.Щ` повідомляє всіх своїх і вибір уряду на 1 9 2 8 . р і к . Кожднй праця його не цікавить, завжди лінії-
ч с н к

‚ппоіо, ТОМУ проситься у. дня 17-

І
йќому місті треба нераз їхати до пра' I БЕ і " грудня, точно о і од. 7-ій стнтеля, від. 277, повідомляє всіх сво- 'Ф%% шо річний мітінг відбудеться член має злржнтн 1 дол. на Сироти- , Я Д Я Я 1 6 Г Я , 0 Г О Д , І
і і годину, а в майнах тільки іти піш іромадян, які Ще це не є членами У. Н. 'ЕЧЕРОМ. У власнім домі, 192 І РЕЙД ЇХ''Ч'ЛСНІВГЩО"РІЧІІИ`й' МГТТН'ГВІ'ДБЎДСТЬ- З „ Т " " " ! Р ' А - - ? Р " . „, ' " НЕЦЬ. Не явившийся член заплатить спричиняв е Ш т ^ и ' И І "
8
я І Й n ' 1
1 0 a 4 a J J C

в, то з кольонії' зайдемо до неї за 2І Союза, прибути на ні Стр. Обовязком є кождого члена яви- ся „в „неділю, і л ю . ДНЯ
дня 18.18. ГРУДНЯ,
грудня, оо 2-ІЙ 2-ій ЃОД.
с я год. , "СЧСРОІД,, під Ч. 45 East 21st St. карн 1 дол.. а урядник 2 дол. '
с д " соліт'ер б% а е' І ^0 фу т? до`вгЖ )ік Є П Л Г Ч ,
в

О-іКЇМІнут. члени ПОВНИШ обоня пополуднії, в гали де звичайно. Обо- , „ ' . , „„ ,— Г Л„ „С` - ^. - ': ^Жг .Ѓ_ , Г ^ - УД " Н . предс; Т. Цебрннськн упхається у віддлховий .йровід, то мо-
П Б Т И Н А О З М А Ч С Р Н Я Н
Н ,Я ЧА О О Е
свої діти
А в місті Мілвіл, е вже кілька у кра з нагоди і приходіть як найчис.дснній- до У. II. Сою ССКР. пязком є кождого о ЧЛЕНА
члена прийти,
прийти, БОбо
п я з к о м ! ? ...^ .??
^ Г Ч І И
е Ш ^ Й
К О Ж Л О Г Р справ пола-.
до , крстар.
- Ѓ
же й задушити свою жертву. То-ж
с п а в

вн- d
Л Л

їнськнх бизнесів, а можнаби їх ще і- шс на ссй мітінг, бо така нагода не ча- оуде пару справ до полагодження. Бу- : . ? . ^ " 5 , Ьідє вцбір уряду на 1928 :
збувайтсся иегайнощього ворога, шо-
І І І С Ь У Г П А Т о в 1М

двое тільки мати, і яка тоді гарна гар сто Т . '! . - - - Рогатинщи- де вибір уряду на 1928 рік. Контр. ко- вирівнати І СЛЮК Р О Н . І І А . Б р св. Георгія, би не- було за пЬно — покіль цілком
монійна співпраця: українські фармер трапляється. — Петро Андрушак, І, від. 396, подає до відома всім мі- місія здасть ‚'віт за ДРУІОІО пів РОКУ. - ! " - ' " - "--'с,,,, ми мають тог від. 135. повідомляє всіх своїх членів, 4

і українські бизнесменн — правдиве предс; сскр.


Іван Якимів. к а с ; Миќ. І'руб- ІВИМ і позам.сцевнм членам, що р , , - КоЖДИЙ -член отримає' календар. Не ^ І " к ь к і річи. мають принести н га- Ч

українське місточко. ний міти.^ві.дбудеться дня 17. 17. грудня явив'шийся явившийся член заплатить атить таку кару, ЇЃ "' ЎОІ " Т" ; -- J J ^W- J чсправа Сиротинця. лю, д
ф а в а ..нротинця. и с

позбутися цього страшного галапаса


о годині 7-ІЙ вечером в домі під Ч. ЯКУ члени леќй наложать. - Онуфрій Мо- міѓнну роздасться календарі У. Н. І внрівнатн свої вк-дадкш На МІТІНЃУ "бЎ Лякстан нешкідливий навіть якби нс
По інформації, у всіх висше наведе - )даН. кас'; Павло Я, І - У
к а с ; Павло О Ю П
прнниматн нрвнх чле- де справозданнє уряду і в'иВір'увя. було у вас такого хроба. До набуття Б Д С М 0

них справах, голоснтнсь на адресу і, під. 2226 Forbes St. Всі члени мають яви- . 'предс : Дм. Йордан', T H 1 b -

властителя земель в українській ко`- річні збори відбудуться в неділю,І, дня Щ ТИСЬ і вирівнати свої належитости. Бч- І ! . , 3 , ' ніч без встунного, тому хто Р
не є ду на 1928 рік. Не явившийся член бу- JJFTBKH ЯІ R O T J U b o r . t o r y , 148 NETTING
d

л е І 1 І , Б ,
Р УРЯДУ Не ‚шившийся - ' ' І 1
членом нехай н
користае з нагоди. - "
Не є , де караний після ухвали. — Павл
льоніі: 140— e i d j . , Wmdeor, Ont. На обезпсчсннн
18-го грудня, то`чно о ѓод. 2-ій попо- платить карн 50 ц.. а урядник 1 дол МІЛВІЛ. Н. ДЖ. То... Запорожська ' ^ ! ^ ^ ^ К ^ - - - Папар, предс; Андрій Мовчав, секр.
Я М М 1 0 1

лудни, в гали Товариською .ЮМУ, .oJ "` і М , а


- Кримський, предс; Т. Феду пачки додайте 25 д. За посліпллтон.
Ч

ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, н о к С Е К
ч. від. 347. повідомляє своїх членів. ^ " . , flft-J Матвій Љтруияк. П
Р Д Н Н
Я
К
Я І
2

не виЄилаеться. Џ c - J 11
Н. Гсддес ул. На сі збори обовязком е - Р- річний мітіігг відбудеться в неді- " К И Й ' с е ч р
Г N. Е. 7tb 8С GREEN STREET, ВСІХ ЧЛЄІІІІІ І ЧЛЄНКИНЬ ЯВИ.1KB ЮЂНОЇ 1
І ЛЮ, ДНЯ 18. ГРУДНЯ, І. ШД. ‚-на MU.M- П О В І Д О М Л Е Н Н Я
PHILADELPHIA. P A на оаначений час. Довгуючих про-' ДЕРРИ. ПА. Бр. св. Івана Хоестнте- ЛУДІІИ в гали при Горбін дорозі. Обо- НЮАРК. Н. ДЖ.
снться внрівнатп свої залеглости. На ля, від. 113, повідомляє, що річний мі- пязком кождого Члена є явитись на НЮ ИОРК, Н. И. Тов. Зоря, від. 6а.- Отсим
— Ц - —повідомляється
. . . . - - ‚ м , Др. Б. Т Р О И v ш
б
порядку днсніпм є важні справи д . Ь Н И І відОудсіься в неділю, дня 18-го сей мітінг. бо є важкі справи до по- повідоі-ляе своїх членів, що місячні Х Ѓ Л П , . ' Торг. Спілки, що РІЧНІ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ
одження. Будемо приниматн но-(і рудня, о 1-ІЙ .од. попол. кожднй член лаіодження. На сім мітінѓу контп ко- збори відбудуться в суботу, дня И-го`'^ВОРИ відбудуться ДНЯ 25-го грудня,
:нів цілком без вступної оплі-Імае мае яв.ітися ііа тім мітінѓу, бо буде ви- місія здасть справозданне за 1927 рік грудня о ѓод. 8-ій вечером. Обовязком З?. л и н ї ІЧЙ п'ополудни на 57-59 Г0

Будс вибір уряду на 1928 рік. Не бір уряду на 1928 рік. Не явившийся ио чім вибереться уряд на lbirt р,к. дзсіх членів є прибути і вирівнати сптгіЗ-`ААСОП St. Проситься всіх прибути на
T I H H I явившийся член буде ПІДЛЯгаТЯ карі лей будс під іти карі 1 дог " - Стефан Чопеќ, предс; Стефан Ко- вкладки, щрбц можна на річних або- ' ч 'н и' ; й ч ' а'с бо в важні справи до І 0 з и а 1 е

після статута. — Іван Лесюќ, Сскр. рядннк 2 лол. - Несгор Курчі вальчук ‚кас; Іван Копитќо, секр. , pax здати звіт з ц.лою p., . полагодження. taH0 і
Андрій Коземча кас; Антін Коре , — календарі, за котрі треба в тім місяцн '5 проситься тих Шеровців, і

ПЕНТРАЛІЯ. НА. Ссстр. Усп. Hp. Д. лсвят. сскр. КАРНЕП, ПА. Тон. ім. Тараса Шев- заплатігги. Котрий член не внрівнає "-"-иають поза місцевостю, Т Я Б ` к о г р 1

Марії, г.ід. 189. повідомляє своїх ч.дс- ченка, від. 384. подає до відома всім своїх залеглостнй буде суспендова- З Р " л и свої адреси най дальше до и с л

нів і членкннь, шо річний .`вітіќѓ від- місцевим і позамісцевим членам, що ний. — Иосиф Мартинів, секр. І f" ГРУДНЯ, а Ми вишлемо їм ціло- z r o

річний мітінг відбудеться в неділю,, Р'чні звіти. ЄвЗв FIRST A V b , тоѓ. 3rd S T .
дня 18. грудня, точно о год. 2-ій по- NEW YORK, N. Y.
ПОЛУДНІЇ, в гали парафіяльній під цер- ^ ' І ! ^!, ' - Тов, ім. Івана І Адреси слати на і м . Г^ГИ А Д Е Л
N Z ^ . Я П А

полагодження. Буде вибір квоіо. Обовязком є кождого члена я- ' ?' І W - 57 в ^ ^ М 2 Ж В Ь Ї


Љ

н, Роботу виконує солідно. УЮркова-


П 0 В І Д 0 М , я е а о і х Горту
снрави
рилу ІІ ' с 1928. Члени Повинні вк витися на ссй мітінг, бо є важні спра- " ! " ' 1 ' , я ! " " ""-будсться-в не- Щ Р М
Ч е і ^ Я ^ - ^ Т
? " ' к J 5 L , 0 J , T A Р А Т А І И

рівнати залеглости. Ьуде.ьєя пр, ' вн до полагодження. Буде вибір уря- JUNO. Л Я 18. грудня, о годііігі Ь
їх членкинь без вступі . рік 1928. Довгуючі члени мають P F " ' Домі Горожан, 847 в

Нсявившася членкиня заплатить кари справозданнє з і ў о ю ^ пати свої залеглости бо в поо- Р " к . т і н ул. Обовязквм є кождого ф с

т.тядинн прн і
. рядничка 2 дол. — Марія м разі будуть суспендовані. Ко- ^ " " Р № " ' внрівцаіи.свдї інс-іадки, e a

Кобан, предс; Параска Линь, кас; Ка- У РРентгеші ( X - R


Я
трий член не явиться на сей мітінг за- I U I ' ^ L F Ч ' ^Р - д р у г і с а 8 и Н е

лина Грабаровнч, секр. платить кару 1 дол. Проситься тих " ш н й С я член буде суспдн-ОЧ-иий. Яв в

IT2L членів, котрі ще не зложили доляра " J - -Д PJJorpafl, предс; ЇЇ Кобидь- 4 a

— ТИ ВИЛКС БЕРРИ, ПА. Бр. св. О. Ни- на Снротннець. щоби зробили се на - Ж- М- Ќлапко, секр. І н и к

колая. від. 99, повідомляє своїх чле- річнім мітінѓу, нехай і їх імена видні-
'КОЗАКІ КОИЯ`ІЇАЃЮМВТ Д - - ) В . ' м - Т " ' " пів, що річний мітінг відбудеться в нець, просидься з й о ж й и и а сім Ш. ж ють на виказі. — Сахар Судяк. предс; ПЕТРО ЯРЕМА 1

Н У ' ^ Т Л ^ ^ ^ І ^ И М ^ О І oajt НЮАРК. Н. ДЖ. Бр. св. Івана Хтм--


неділю, дня 18. грудня, зараз по Ст. . - Т І'аздайко. предс, А. Дмитро Яворськнй. секр. ( І стнтеля. від. 76, повідомляє всіх своїх І ПОГРЕБНИК
іожій, в гали парохіяльній. Кожд`нй ка'с.; 1. Пандрак. секр.
обовязково маєі прнюидійГ о^,ш- : ‚‚ПРОВІДЕНС Тов. ім. Тараса' ^ Ь ^ Ш ^ Ш ^ ` Л
А^МА J NRMT У-ЛІІИИ KTPSSSLSA И А. „ ^ , ., І Шевченка, від. 73, повідомляє, що рі',- грудня, під ч. 93 Van Buren St точно
ПАСЬИК, Н. ДЖ. Тов. ім. Ів. Фран- ні збори відбудуться в неділю, дня о і од. 7-ій вечер. На тім мітінѓу' коігто і
П М В Н Д А И НА Т В Е Р Д І М ПАПЕРИ. на, від. 97. повідомляє, що річні збо- I S грудня, о 2-ІА годині попол, в Ба- комісія здаствусвравозданнв за минуќ!
, уряду на 1928 Р ^ ^ О С Т І Ї На мі- ри відбудуться дня 18. грудня, о ѓод. зар Гади на Willi-rd Ave. Проситься ших 6 місяців. Дальше буде ДИСКУСІЯ '
L30 пополудни в .гали церковній. 47 членів явитись точно в означений час, над справбзданнем Т п Р а й і б м т с ь г і
....... . г „ада-и- и до пояаго- і вибір урядників на
б 0 е М Н О 0 с п Ї^ЩЛК`ЬЧШ
р а в

ВЧіИк. джеиня. Буде вибір уряду і ухвала еться, драгуючііх вирЦнати свої дов- ЗАНЕМДЕСЬ ПОХОРОНАМИ
кару 1 статуту. Довгую-их проситься вирів- ѓн; котрий член сего" не "виповннть
чі чле- натн свої залеглости та ж . ви буде суспендований. Будемо . прнни':
" - ротннець за біжучнй рік. Не — к
" 129 Е. Ш STREET, 1

І ся член заплати— NEW YORK CITY


^ в . 9th Sire et, , New Y-H-fc, Xник F 2V дол. ^ ' , А.товариства, а у
з аS п Uл— а тT иПетро
M
^ W^ ^Герман,
п р е а с ; М Т а б а ,

чини: J % секр. секр. ' ' Сідор. секр.


А. Сидор, секр. d e p b o o e : Orchard 2868
H M T M M M H F F H F M M M I