You are on page 1of 4

ТРИ

ЦЕНТИ .

РІ К

XXXV .

.

292 .

Джерз и

ЛИНДБЕРҐ ПРИЇХАВ ДО МЕКСИКА

Ситі ,

Н

.

Дж. ,

пятииця ,

16.

грудня ,

1927.

БУДУТ Ь

РОЗСЛІДЖУВАТИ

ІНДБІГУНОВІ

ПОБЕРЕЖА .

ЛІ Д

ПИСАН О

ПАЛЬНИ Х

SVOBOD A

OFCFAIIL ORGAN UKRANIAINDALIY OF THEUKRANAIIN NATIONAL

3

be

ASSOCIATE ,

НАЩО-ШДОВ А

БЛЬОК

МЕНШОСТЕ Й

СТУПИЛ А

No.292. ІВГСЯУ Cyti, N.J.,FcirUy, December 16, ИН27 ТИКЩ СЕІП

І^ЛЛУН-ЯЇ-СЕ Ш

ВИ-

КУОМІНТАНГУ .

З

МОСШСЬ

К

А

ОПОЗИЦІ Я

ПОЛЬШІ . БЕРЛІН , 13. грудня. - Ні- БРЮСЕЛЯ , 13. грудня. — опізнивс
ПОЛЬШІ .
БЕРЛІН ,
13.
грудня.
-
Ні-
БРЮСЕЛЯ ,
13.
грудня.
опізнивс я
ЧЕРЕ З
З ГОДИН И
В ДІРАЦІ .
мсцьки й
часопи с
Най е
Берлі-
-
ВАРШАВА , 28.'HAA(MHCTA.
Вдов а
п
о
померші м
провілни -
ДАТИС Я
М
КОИГРЙЙ Ѓ
МЕКСИКО ,
14.
грудня . —
П
о
2 7
година х
лет у
амернкан -
н
е
р
Цайтуи г
доносит ь
щ
о
в
кві-
Після
2-дневи х
нара д
насту-
ку
китайськи х
націоналісті в
ськигї лету н
полковни к
Чарл з
Линдбер г
прилеті в
нині
д
о
Мек -
ЩННЯ
ДЕЯК І З ОПОЗИЦІОНІСТІ В
ХОЧУТЬ ,
ЩОБ И
Ї
М
ВІЛЬНО
тні
вѓѓбереться
з
Гамбург а
ні-
п'ила
виміна
ДУМОК
мі ж
яред -
Сун-Ят-Cefii
викликал а
велику
сика
як
представни к
американськог о
уряду .
БУЛ О
ВИСКАЗУВАТ И
ВІДМІННІ
ПОГЛЯДИ .
мецьк а
науков а
експедиці я
д
о
ставігикамн
Українців,
Білору -
сензаці ю
своє ю
телеграмою ,
лтіак начол.і Кол и
иицю ралі
На
великій
площ і
ждал и
йог о
сотк и
тисячі в народа .
Сере д
МОСКВА ,
14.
грудня .
Опозиці я
в
комуністичній
парѓ Ќ
підбігунови х
околиць .
Згадан а
СИІІІВ,
Німців ,
Литовці в
і
Жиді в
надіслано ю
на
Антнімперги.зІ-
в з
о.го
бул и
й урядѓѓиќѓѓ
держав и
і
сами м
президенто м
Каєсе м
уступил а
з
і
свог о
непримиримог о
становищ а
й
рішил а
підла,
експедиція:
буд е
розсліджуват н
після
попередньог о
узгіднецня
стичний
Зїзд .
У
сій
телеграм і
мину в
час,
у
яки й
Линдбер г
мав
приїхати ,
т
о
вс я
тис я
ухвала м недавньог о
конгресу .
Вон а
постановил а
залити -
північні
побереж а
Норвегії ,
Ро -
всіх
спірних
справ , які
передщ е
заявля є
вона ,
шо '
виступа є
велика
товп а
стад а
сильн о
непокоїтися ,
ал
е
ждал а
далі .
Кол и
ти
протипартійну
робот у
й
відкрити
адміністрації
свої
під -
й
Сѓѓбіру.
Ескпеднці я
про -
виявилися.
У
висліді
запала `
Куоміггтангу,
щ
о
„зради в
запо -
появивс я
з
кілька-годнннн м
опізненнєм ,
товп а
перейшл сії а
польк і
організації ,
будуч и
то
ї
гадки,
иі о
адміністраці я
й
та
к
вед е
у
підбігуновггх
околиця х
постанова ,
як
а
поклика є
д
о
віт и
її
покійног о
мужа `
в
чисте
божевілл я
з
одушевлення .
п
р
о
них
вже
знає .
І.
-
18
місяців.
Вон а
виберетьс я
житт я
бльо к
дл
я
будучи х
ВИѓ
Серед
сього ,
однак ,
піднесенн я
відраз у
бул о
слідн о
ріж -
Китайські делегатѓѓ, Та тако ж
инши х
Лиш е
деяк і
з
членів
опозиці ї
хрчут ь
застерегт и
соб і
пра -
спеціяльним и
сам е
борі в
д
о
сонм у
й сенату.
Бльо к І
делегат и
держа в
Сход у
мі ж
товпо ю
Париж а
а
товпо ю
Мексика .
Кол и
в
Франці ї
во
висказ ў ваннќ
своїх
поглядів ,
хочб и
еон и
противилис ь
на
-
тепе р
викінчуют ь
санками , які
я
участ ь
дл
неї.
В
нац.
меншосте й
обійма є
га-
яки х
більшіст ь
становлять !
всі
кинулися
роздират и
літак ,
шоб и
дістат и
дл
я
себ е
особист о
віть
погляда м
адміністрації.
Адміністраці я
однач е
протнвить -
експедиції
візьм е
6
лю
-
лицькггх Українців, котрі, як ві-комуністн, повнтал и оплеск'амџ
иамятку з
лету ,
т
о
Мексиканц і
підняли
літа к
н
а
плечі
т
а
в
па -
с
я
сьом у
чере з
те,
шо
опозиці я
зломил а
вже,
кільк а
разі в
сво ї
дей,
які
полишатьс я чере з
Сибірі ,
6
мі-
домо ,
в
1922
р.
демонстраційно )
прочггтану
телеграму ,
а
тако ж
занесли
йог о
д
о
ѓангару .
'
ЃОбітниці
й
том у
навіт ь
на
сей
помірковани й
привіле й
ке
мож -
сяців
у
північнім
а
опі-
гге
взял и
участѓ і
у
виборах .
В
ўстроїл и
оваці ю
делєгатовй і
висівш и
н
а
землю ,
Линдбер г
оповів ,
щ
о
ві н
згуби в
бу
в
па
їй
хвилев о
дозволити .
Троцьки й
і
$ог о
найблизш і
сторон-
сля,
кол и
розмерзнетьс я
оке -
іменѓѓ галицьких Українців
тг}д-
Куомінтангу,
коли
він
заявив ,
дорог у
сере д
густо ї
мраки .
Блука в
чере з
тр
и
години ,
і
вж
е
ннкн
стоят ь
тверд о
при
сім
домаганню ,
підчас
кол и
Зіновє в
1
ан.
виберутьс я
дальш е
на
пі в
пнсав
відносний
докумен т
др .
щ
о
також
виступа є
'з"
парті ї
допрала
йог о
охот а
висіст и
на
землю ,
щоб и
довідатися ,
д
е
вії:
Камене в
є
більш е
податлив і
пі д
ти
м
оглядом .
ніч.ігжЗДо
Аляски.
Дмитр о
Левицький .
„задл я
її
реакційності!" .
находиться,
кол и
побачи в
міст о
з
фабрикам и
й
зелізничо ю
'
Усі, щ о візьмут ь участ ь у стаціею, кснка і з положенн я міст
Усі,
щ
о
візьмут ь
участ ь
у
стаціею,
кснка
і
з
положенн я
міст а
пізнав,, д е
він
находиться .
експедиції,
є
звісними
спортс-
ФРАНЦІ П
З№Л№ЎІТ Ь
ДОГОВІ Р
З СОВІТСЬКИМ
тгш
СМЕРТ Ь
Д-РА
ТЕОФІЛЯ
По офіціяльни х
ігри витаннях,
сере д
котри х
президен т
.Мс-
„ЛІСОВИК" .
менами.
Вони
сподіються ,
гцо І
КОРМОША .
І
ІТАЛІЄЮ.
романськи м
звичає м
розцілувавс я
з
гостем ,
Линдберґ а
внкіггчать
докладні
мап и
дея -
В
околиц і
Зборов а
жи в
у
лі-
нови й
совітськи й
АМБАСАДО Р
РОЗШЧН Е
ПЕРЕГОВО-
взято
парадни м
походо м
до.
гостиѓѓѓѓнці.
ких
менш е
знаних
острс-вів,
гцо
ПЕРЕМИШЛЬ .
Уме р
ту
т
сах
кілька
місяці в
вязень-уті -
РИ ЩОД О УМОВИ ВЗАЇМНОІ НЕЗАЧІПКИ. лежат ь . здов ж сибірськог о
РИ
ЩОД О
УМОВИ
ВЗАЇМНОІ
НЕЗАЧІПКИ.
лежат ь
.
здов ж
сибірськог о
після
короткої ,
недуги
(запа -
кач
ільк о
Кміт,
засуджени й
на
ПАРИЖ ,
14. грудня.
П
о
нараді
міністеріяльног о
кабіне-
побережжа .
лення легенів )
у
субот у
26.
лис -
ЗНОВА
ПОЖАР
КАТОЛИЦЬКОГО
СИРОТИНЦЯ.
8
літ
за
грабіж .
Ві н
уті к
і
з
кар-
т
у
показалося ,
щ
о
Франці я
в
протяг у
кілько х
слідуючи х
Щ$л-
{топада ,
визначний
українськи й
МОЖЕ
ПІ В
СОТК И
ДІТИЙ ЗГИНУЛО
в
огн и
В КВІБЕКУ.
ггого
заведенн я
в
Дрогобичі ,
ц
і
в
заключнт ь два
нов і
важн і
договори -
Одним' з
нйх.будеумо -
КВІБЕК ,
Канада ,
14.
грудня . —
Тут
згорі в католицьки й
ен -
НАНКІН Ѓ
ЗРИВА Є
ВЗАЄМИ-І ^ 4 '
ДОВГОЛІТИИЙ
провиниќ, , роздобув „
.
,
.
Ачитп
ю
в
лісі
ва
пр о
взаїмн у
незачіггку
з
Совітськи м
Союзом ,
џ
други м
.—
Перемнщнн н
в
народній
робо-
ротинец ь
св.
Карла .
У
пожар і
згинул о
ві д
3 5
д
о
ЗО
дітий ,
у
ві-
н
и
з
совітськи м
СОЮЗОМ .
Ю
Ч
здерш и
її
з
плече й
якогос ь
но-
'
приязн и
з
Італією.
Нови й
совітськи й
амбасадо р
Дов -
гі
др.
Теофіл ь
Кормош .
про -
ці
від
5
д
о
16 літ.
бережинќ а
і годувавс я
тіѓм;
щ
о
ШАНГАИ .
13. грудня. —
Ченг
догові р
галєвський ,
щ
о
небаро м
приїд е
д
о
Парижа ,
ро з пічне
пер е
го-
живш и
Смерт ь
д-р а
Т
.
Ціла
справ а
щ
е
й
дос і
оточен а
велико ю
тайною .
Знат и
Кай
Шек‚
головни й
комаггдант
6 6 літ.
уполював .
Але
'що
затужи в
з
а
вор н
в
умови ,
як
а
буд е
гарантуват и
ми р
І
як
а
уста -
К'ормОша
важк а
втрат а
дл
я
тільки,
щ
о
пожа р
вибу х
у
ночі,
в
спальнях` дл я
хлопці в
на
дру -
прави х
націоналістичних
війск,
рідне ю
і
своє ю
любкою ,
поча в
новнт ь
миров і
в
усіх
справах ,
дотнкаючн х
балтійськи х
ѓкраїнського
народу ,
зокрем а
гому
поверсі .
Догадуються ,
ш
о
пожа р
почавс я
в
сутерен-х ,
вида в
оповістку ,
гцо
націоналі-
заходит и
в
сел о
і
та
м
поліція
держа в
справ ) сеї
суд и
в
і
Польщ і
ї
х
відносина х
з
Совітськи м
Союзом .
Дов -
гля
українськи х
економічни х
але
відкрил и
йог о
а
ж
толі ,
я
к
ві н
діставс я
вже.
д
о
друогг о
по -
стичне
правительств о
з
Нан -
вистежил а
його .
Дв і
годині
бо -
галєвськн н
привез е
зі
собо ю
проек т
новог о
францусько-совіт -
установ .
Покійний
бу в
одни м
з
верха.
кіііґ
ірве
я
к
дипльоматичн і
ронивс я
він,
відстрілюючись ,
ськог о
торговельног о
договору ,
а
також
оферту'дл я
полаго -
піонірів
нашог о
економічног о
В
снротинц и
жил и
н
е
тільк и
сироти ,
але
й
діти ,
ш
о
ма'ст ь
так
і
торговельн і
взаємин и
з'
згодо м
піддався ,
признавс я
д
о
ди
заплат и
царськи х
довѓів .
відродження
гї
оди н
з
найбіль-
родичів.
Совітськи м
Союзом .
Куомі н
вбито ї
звірини
і
стану в
знов у
Щод о
відносин
з
Італією,
т
о
побаченн я
Бріяна
з
Мус -
ше
заслужени х
національних
таггг
припоручн в
д-ров и
Ву .
пере д
судом ,
який
причинцв
соліні м
н
е
наступит ь
скорш е
я
к
у
січн і
192 8 p.,
а
д
о
тога.час у
діячів
на
західни х
„окраїнах "
1
СЛІДСТВО В СПРАВІ МЕКСИКАНСЬКИХ ХАБАРІВ ПОЧАЛОСЯ.
нанкінѓському
міністровѓі
за -
йом у
щ
е
.рік
д
о
попередньо ї
вирівняєтьс я
ш
е
ус і
спірн і
точки ,
щѓі
д
о
яки х
н
е
прийшл о
щ
е
укр.
нац .
території .
граиичннх
справ ,
щоб и
поро-
кари .
,
.
'-,-
.
д
о
порозуміння .
ГЕРС Т
ПЕРШИ М
СВІДКОМ .
Слі д зазначити ,
щ
о
Покійний
б
и
в
відповідѓ}і
крок и
дл
я
від-
,
ВАШИНГТОН ,
14. грудня .
Перши м
свідко м
пере д
се -
своє ю
невсипущо ю
працею )
кликання
совітськи х
консулів
з
СПРАВА ПРИЗНАННЯ ЖІНКАМ ПРАВА ГОЛОСУ МОЖЕ
ПОВАЛИТИ
иатови м комітетом ,
щ
о
ма є
розсліднтн ,
н
а
скільки
е
правд и
в
причинився
д
о
поважног о
зро-
території ,
щ
о
оста є
під
контро -
БУДУТ Ь
ПРАЦЮВАТ И
В
КО -
стаття х
газе т
Герста ,
щ
о
мовля в
мексиканськи й
уря д
підпла -
сѓу
і
збогаченн я
українських
е-
ПРАВИТЕЛЬСТВО,
лею
націоналістів
з
Нанкінѓ
чував
дл
я
роблени я
соб і
опінії
ріжни х
американськи х
політи -
ристь
совітськог о
кономічггих
і
культурно-освіт-
СЕНАТ У
ПРОТ И
НАДАНН Я
Генеральний
совітськи й
ко н
ків
і газетярів ,
буд е
сами й
риліе м
Рендол ф
Герст. видавец ь
га-
ніх
устано в
у Перемишлі .
Був
у
ФРАНЦУСЬКЕ
Більшість ФРАНЦУСЬКОГ О
ПРАВ А
ЖІНКА М
ГОЛОСУ .
СОЮЗА .
суль В . Козловський
н
е
дістав
зет,
у
яки х
сі
статт і
появилися .
загал і
дуж е
рухливо ю
люди-
ПАРИЖ ,
14.
грудня.
Справ а
наданн я
жінка м
прав а
го -
ще
ніяког о
повідомленн я
д
о
Тижневи к
Нейшен ,
щ
о
виходит ь
у
Н
ю
Норку ,
пода в
у
сво-
н
о
ю
і
не
знав ,
гію
так е
відпо
МОСКВА ,
12.
грудня.
лос у
мож е
спричинити
упадо к
кабінету
Нуанкарого .
виїзду
з
територі ї
прави х
на-
їм
послідні м
виданн ю
публични й
визо в
Герстов и
з
а
поміщен -
чинок.
Нинька
вѓѓ'їхала
звідси
домі в
Палат а
послі в
ухвалил а
вж
е
у
третім
читанн ю
закон ,
що -
ціоналістів.
Кол п
йог о
пита'ли
нє
в
свої х
газета х документу ,
щ
о
ма в
нібит о
доказувати ,
ш
о
делегаці я
американськи х
робі -
Після
бу
в
б
и
дат и
жінка м
прав о
голосу .
Щоб и
бут и
вибрани м
д
о
сеї
па-
яке
займ е
становище ,
коли
Гю-
одн а
газет а
дістал а
хабар а
ві д мексиканськог о
уряд у
з
а
прн -
українськог о зриву
і
тииків,
щ
о
чере з
5
ТНЖНІЕ
пе -
арештовани й
сидів
у
Домбю ,
лати ,
треб а
мат и
2 1
літ .
Сена т
вже!
раз
повали в
се
й
проек т
за-
г
о
повідомлять ,
щ
о
має
виїхат и
хильн е
відношенн я
д
о
уряду .
Се ю
газето ю
малаб н
бут и
Ней -
ребувал а
в
Совітські м
Союзі .
звідк и
втік
д
о
Відня,
де
працю -
кона .
Щоб и
бут и
вибрани м
сенатором ,
треб а
мат и
40
літ.
Спе -
поворото м
д
о
Совітськог с
шен,
одна к
ім
я
се ї
газет и
з
документ у
витерт о
так,
щ
о
в
газе -
Делегаці я
24
осіб ,
вав
v .
ін. над
зібрання м
матері-
иіяльний
комітет , вибрани й
сенатом , повідоми в
премієр а
Поон-
оюза ,
він
заявив ,
щ
о
очікує
зовут ь
Симпатинам и
тах
Герст а
бу в
подани й
докумен т
бе з
іменн
обжалрвако ї
ѓа-
ялів
д
о
І.
том у
„Червоно ї
Кни-
карого ,
щоб и
це
лунн в
проект у
закона ,
признаючог о
прано
го -
повідомленн я
ві д
міністр;
Совітськог о
Делегаці я
зети .
Нейше н
закидує ,
щ
о
тог о
род а
поступованггє
є
нечесне:
ги".
Вернувш и
п
Перемишля ,
і
він витерпі в
о
кілько х
ро -
складалас я з
себ е
Союза .
прихильн о
лосу
жінкам ,
з
і
справо ю
ухвалення
йог о
кабінетовн
воту м
до -
та
ві д
своїх
власте й
з
Москви .
висказалас я
ир
о
кол и
Герс т
уж
е
хоті в
обжалуват и
газет у
Нейше н
т
о
повинен
ках
д
о
бу
в
ареш -
віря ,
бо '
в
такім
случа ю
сена т
буд
е
голосуват и
прот и
нього .
відносин и
у
СОВІТСЬКІМ
СОЮЗІ.
с
е
зробит и
відтверто .
товаии й
вдруг е
взагал і
в
ци х
СВІТОВА
ВСЯЧИНА.
рока х
чимало .
Членѓі
згадано ї
делегаці ї
по -
УГОРСЬКІ
СТУДЕНТИ ОИЗИВАЮІ Ь
НА
ДВОБІ Й
РУМУНСЬКИХ
Фашистськи й
уря д
ріши в
ОКДАГОМСЬКИ Й
СЕНА Т
СКЛАДА Є
СУ
Д
НА Д
дорожувал и
малимѓѓ
груцдмн
Земл я
пером
Визначном у
доповнит и італійський ггаціо- ГУБЕРНАТОРОМ . СВДЕНЇІВ З п о
доповнит и
італійський
ггаціо-
ГУБЕРНАТОРОМ .
СВДЕНЇІВ З
п
о
Совітські м
СОЮЗІ
т
а
при -
Громадянинов і
і
Заслуженому !
нальний
прапо р
емблемо ю
фа -
ОКЛАГОМ А
СИ'П , Оклагома , 14.
грудня .
Стейтови й
се -
дивлялис я
житт ю
совітськи х
Діячеві !
1
Д
О
ПОЄДИНКУ
МАЮТ Ь
СТАНУТИ
ЛИШ Е
ПРОВОДИР І
шизм у
„вязко ю
прутиків".
ггат
зібравс я
н
а
суд ,
щоб и
судит и
стейтовог о
губернатор а
робітникі в
т
а
промислови м
за -
'
СТУДЕНТІВ.
Китайськи й
уря д
зірва в
до -
Джансон а
за
надужитт я
урядово ї
влади. '
ведення м
у
Москв і
й
Лєнінгра-
ЮГОСЛАВІ Я
ЗАБОРОНЯ Є
14.
грудня.
Угорськ і
студенти
висши х
грві р
з
Еспаніє ю
з
1864
p., я-
З
губернаторо м
мают ь
судит и
тако ж
най
висшого-судд ю
ді,
відвідали
ткацьк і
фабрики )
ПРИСИЛК У
ФАШИСТСЬКОЇ
шкі л
на
двобі й
румунськи х
студентів.
Вони
пропону -
киїі
борони в
ійтересгг
еспассь -
стейту,
і'`тому .сей
відмовивс я
проводит и
розправо ю
сенату,
середущи х
околиця х
Баку,
ПРЕСИ.
ють,
відновит и
дивни й
римськи й
звича й
і
вибрат и
кіль -
х
підданих
у'
Кита ю
і
йропо- )
як
с
е
ві й
Мавби'
зробит и
післ я
стейтово ї
конституції .
Гросни,
України
й
вуглеві
ко'`
к
о
х
як
і
станули би
д
о
двобо ю
з
румунсь-
нўе
підпи'сати
повий
на
рівних
БІЛГОРОД ,
13. грудня.
Ю-
пальні
в
басені
Дону .
-
Війска'
далі
'стоят ь
довкол а
капітол ю
т
а
не
пускают ь
д
о
кими
БУДАПЕШТ ,
визвал и
щоб и
проводи р ів-борців,
студентів.
проводирям и
Поєдино к
мовб и
відбутис я
в
взаємни х
правах .
гославянськ е
правительств о за-
ньог о
послів
і сенаторів ,
а
сенатор и
збираютьс я
на
нарад и
по -
Вон и
заявили ,
щ
о
повернув-
Швайцарії .
Великіѓй
майсте р
шотляндсь -
боронил о
присилку
й
прода ж
в
за
капітолем .
гни
д
о
Америк и
будут ь
працю -
Свій
визо в
кінчат ь
угорськ і
студенти
словами :
„Сподіє -
ког о
обряд у
масонсько ї
льож і
Югославі ї
італійської'
фашист -
ват и
на д
російсько-америкон-
мося ,
щ
о
румунськ і
студенти ,
які
напал и
н
а
безборонни х
ци -
підріза в
соб і
жил и
в
Палермо .
ської
преси
я
к
Джіорнал є
СТУДЕН Т
БАНДИТОМ .
ськім
зближення м
і
на д
при з
вільннх
людей ,
не
покажутьс я боягузами , кол и
прийдетьс я
до
Польськи й
уря д
хоч е
поча -
д'Італія
й
ин.
па
тій
основі,
щ
о
ВИЧИТА ,
Канзас ,
14. грудня .
У
місцеві й
вязниці
сидит ь
наннєм
Совітськог о
Союз а
двобо ю
з
однаков о
озброєним и
противннкймн".
Румунські
ча -
ти
торговельн і
переговор и
з
вон а
виступа є
остр о
прот и
го-
тепе р
підозріли й
за
розбійничи й
напа д
23-літний
Джа н
Айерз ,
Злученими
Державами .
Подіб-
сописн
пишуть ,
щ
о
визо в
звучавб н
далек о
лучше .
колиби
ма-
імецьким
щод о
вивоз у
без -
гославянськог о
народу,
армії
гї
студент
колегі ї
Савт-вестер н
у
місті
Вннфілді .
Ма в
він
напаст и
ни й
зві т
має
видат и
у
половин і
дярськ і
студенти
не
бул и
накинулися
самі
н
а
Жиді в
у
Будапе -
рог,
кол и
дістан е
вуголь .
династії.
на
місцевий
теат р
т
а
обрабуват и
театральн у
касу
н
а
190
до -
грудня
коміте т
американськи х
шті
два
тижн і
том у
назад .
Останн ю
шахі в
Редакторо м
забороненог о
ча-
лярів . Зрадит и
йог о
мав
шофе р
щ
о
відврзн в
йог о
н
а
рабунок .
парті ю
Капаблянка ,
маюч и
виг -
тепе р J
жінок ,
ЯКИЙ
ўформувавс я
дл
я
рав
сопнс у
Пополь о
д`Італія
є
бра т
ЌЖО Н
В РУКАХ
КИТАЙСЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ.
Коли
Айерз а
арештовано ,
пр и
цьом у
найден о
якра з
190
дол я
-
студіованн я
положенн я
совіт -
З
виграні ; Альохі н
має'ї х
At.
рремієр а
Муссолінія.
ОКОЛ О
ЗНОВА
400 0 ОСІ Б
ЗГИНУЛ О
В БИТВІ ,
ЯКА
ВЕЛАСЯ З А
рів.
Батьк о
арештованог о `є
провіднико м
у
міст і
Арґоні ї
в
сьо-
ськи х
жіно к
І
ЯКИЙ
верну в
не
У
радянські м
консулятЃ
і
`ПОСІДАННЯ
СЬОГ О
МІСТА .
му
стейті.
давгго
з
Москви ,
д
е
бра в
участ ь
Шанга ю
найшл и
в спальні
кон`
ШАНГАИ ,
14. грудня. —
Міст о
Канто н находитьс я
змова
у
конгресі
совітськи х
жіНок.
СОБО Р
ГР.
КАТ.
ЕПИСКОПІВ .
зул я
ранену
в
груди
балетнії-
в
рука х
прави х
битві
з
а
посідання
ВЕРТАЮТ Ь
ДЕЛЄҐАШ Ї
З
РОСИ .
цю
Сахнович ;
вона
каже ,
гцо
Давн о
кат . епископі в
заповіджени й
Собо р
міст а
згинул о
чотир и
осіб .
Націоналісти,
здобувш и
мі -
НЮ
ИОРК ,
14. грудня. —
Н
а
корабл і
Беренгарі ї
при'їхали
зробил а
ц
е
п
о
необережно'стн.
гр.
розпочавс я
сто ,
розпочал и
масов і
комуністів .
Усі
Американці,
нововідкрит і
ОБРАЗ И
нині
з
Европ и
дв
і
американськ і делегації ,
ШО
вибралис я
бул и
дня
29. листопад а
у
Львові .
Бе-
які
схоронилис я
китайськи х націоналістів . У
тисячі
екзекуці ї
Шамін ,
на
остро в
спаслис я
й
вернул и
наза д
Скількість
Англії
в о
подоро ж
д
Росії .
ШЕВЧЕНКА .
рост е
та
к
епідемічно,
адвокаті в в
щ
о
слав-
рут ь
у
цім
участ ь
єпископи :
Д
.
І
д ріжних
о
часте й
міст а
й
передмість. У руках
комуністі в
ияхо -
Одн а
делегаці я
представлял а
ріжні
жіночі
організаці ї
тд .
дитьс я
щ
е
поліційіга
головн а
кватнра,
яка-держитьс я
пр и
по -
ний
' університет
у
Кембрідж '
Ніяряді,
П
.
Ґебей ,
П
Гойдич ,
У ч
московські й
^CABOTi''
і
товариств о
дл
я
прац і
між'Муринами .
Членкині
се ї
делегації ,
мочі
совітськ'их
війсьЌ'
ввів
цьог о
рок у
„нумерує-кляв -
Н.
Будка ,
Васил ь
Така ч
і
адмі- ( таємо :
‚‚У Бугурублав і
найшл и
хвалил и
соб і
Росі ю
з
а
те,
шо
вон а
піднесл а
прав а
ЖІНР$Н #
ви-
л !,` tr.ti
зус" :
30 0
вільни:
місц ь
дляіиістрато р
буковинськи х
греко -
невідоми х
д
о
цьог о
час у
7
ОБ-)
І
Націоналістичним
офЩира м
дан о
прика з
‚.підпрмнятн
всі
соки й
уровень .
студентів.
Сабо ,
а
тако ж
4
га-'разі в
кистгг
Тарас а
Шевченка ,
потрібні
кроќн,
шобн
позамикат и
всі совітські
конзулнтм
к
а
У
другі й
делегаці ї
бул и
представник и
кілько х
американ -
ракефеле р
да в
2 міл.
дол .
на
J католикі в
лицьк і
єпископи :
Митр .
Щеп-намальовани х
мі ж
1854—1857
територі ї
Китаю ,
ш
о
находитьс я
посіданню
г
ських
робітничи х
юній.
Вон и
говорили ,
ЩО
робітника м
в
Росі ї
Т "ак "ДОБРГЯ К
робітннка м
е' Амеіиці ,
але
зат е
зор -
іархеольогічни й
музе й
у
Пале -
тицький ,
Крцид{щський , .Хоми-'роком , кол и
він
бу в
заслани й
y j
лісѓів".
Прика з
вийшо в
від
в
гекарал а Ченг-Кай-Шека , щ о
з
не
ведетьс я
є голово ю
націоналістичног о
руху
в
Китаю .
ОБІТНИКИ мают ь
більш е
сили ,
я
к
в
Америці .
^
Щетині.
ША
і
Лакота .
^Новопетровськи й
форт^'.
,
ганізовані
робітник и
мді
родичів , а щ е більш е матері , Поїхали з др . Николайчуко м
родичів ,
а
щ
е
більш е
матері ,
Поїхали
з
др .
Николайчуко м
д
о
Др. Володимир СІмеиович.
ЯК БУДУЄМО
буд е
розумн о
обяснит и
їй
,
що )
Микудичина.
Ту т
в
товариств і
ГІРо ОБОВЯЗКИМАТЕРИ-
УКРАІНКИ В АМЕРИЦІ,
цей
а
то
й
обра з
значить .
І
мати ,
Васил я
Гиатишак а
огляда в
я
Q----HI в - th . Ukrainian HtHonal AnocUttoa.
ІвВ.
СИРОТИНЕЦЬ
чи
родич і
повинні
використат и
знищен і
грунти.
Ріка
забрал а
нагоду ,
щоб и
освідомит и
зверх а
орн у
земл ю
а
ж
до`ка -
сво ю
дитину ,
зацікавит и
її
о
б
міння,
місцям и
замулила ;
а
мі-
ся
Маѓса
ЗО,
19Н .
ввааг
Ню
Act
ot
Маѓсаѓї
разо м
ч
и
образцям и
з
історії
сцям и
нанесла
каміння.
Пона д
У.Н.СОЮЗА.
українськог о
народу .
Нічи м І
10
моргі в грунту
є
знищен о
так,
MgBjaby Editorial Commltto.
(Докінченна) .
дитин у
та
к
скор о
не
`
заїрќа -
щ
о
зовсі м
управлят и
його,
н
е
виться,
я
к
образцем .
Вон а
ра-
буд е
можна .
Мли н
цілий
вод а
В
T.oo
дині.
Душ а
дитини,
як
ростин а
д
о
послуха є
історії
ч
и
опові-
забрала ,
да х
винесл а
д
о
20
0
Тов;
Буковина ,
від.
14.
У.
н.
(
родичі .
На
иів
року
і
1
37 5
A
s.7s
на,сонці ,
мож е
рост и
і
розв я
данн я
пр о
то
й
образец ь
з
са -
метрі в
н
а
пол е
і
та
м
він
остав -
в
Н
ю
Иорку ,
Н
.
ЃЛ.
На
Тії
і
а
0 МІ
Тут
н
а
іміграці ї
вон а
ycero j
ватис я
тільк и
в
любові .
Бе з
І
м
о
ї
дитинячо ї
цікавости .
В
ха -
ся,
а
будівл ю
рознесл о
бе з
елі
В
Джхран
Скті Н Заграюшаю:
Хвальни й
Заряде !
І
І
тог о
є
позбавлена .
Вон а
пла -
ті.
українські й
повин і
бут и
ус і
іду.
,То р
залізничи й
(дв а
д
о
І
аж.
,J
_
-
`
finn n
любов и
НИДІЄ
дитин а
фізично ,
товариств о
висила є
щраз ї
і
вас
cepej -
мор я
чужи х
людей,
жнійніі
образ и
так
з
давно ї
три,
км.)
вод а
рознесл а
ціл -
умов о
і душевно .
Любо в
та
му-
На
тря
місяці
.
.$
2.75
Сиротинец ь
$25.00.
Небаві
мов
т
е
човенц е
н
а
простора х
1'"
Іац,.
Іац,.
СЃТО latro,
СЃТО latro,
—--'
J
ком,
щнн и
погнул а
в
каблуки .
сит ь
бутячѓ е
звіриѓѓна
а
людсь-
як
Ч ново ї
історії,
як
І
красног о
ред акція
не
висповідає.
ўстроїм о
щ
е
бал ь
н
а
т
у
`ЦІ ,
За
оголошення
водних.
Том у
їй
так
легк о
при-
ка.
Н
е
тіло м
а
Душе ю
і ‚серце м
письменства .
Щоб и
могл и
осв Ґ
Вод а
нанесл а
на"
пол я
стільк и
Пушк и
д
о
збира й
ходитьс я
потонут и
в
тім
мор ю
домит и
родичі
сво ю
дитин у
дере в
з
корінням ,
галуззя ,
Taj
3
Каяалн яалетютѓь
висилати
гроші
інше.на
і
.
з в Forel-n'Мопет
Оѓсиѓ.
повинн а
любит и
мат и
сво ї
діт и
народів.
Одиноки м
забороло м
роздан о
-
М
.
Т
.
Паламарюќ,
Телефон
„СвооЧ
вони
повинні
напере д
себ е
о
ріжно ї
всячини,
щ
о
пол е
вигля -
сво ю
родину .
Д
е
ді м
держит ь
ї
булаб и
свідоміст ь
свог о
по -
фін`,
секр .
яоо.о
яоо.о
свідомнтн .
В
кожді й
українсь-
дал о
як
зруб .
В
селі
кол о
перќ-
ся
на
любов и
суспільній
чи
па-
кожду
зміну адреси
илатнться 10
центів.
країнства,
як
е
вон а
винесе
з
родні й
та
м
і
дитин а
лерей-
кій
хаті повинн а
бут и
бібліоте -ів и
вирвал а
вод а
пона д
50
мет - і
ходження ,
свідоміст ь
свог о
у-
ЧИ НА ТІМ СКІНЧИМО?
ме
т
у
любов .
ка,
а
в
ній принаймні
одна-дв і
рів
гостинця .
Дальш
е
я
н
е
міг {
мш":
498
Mont-ornery. Тел.
У.
Н
Союза: 1838
Montr-dinery.
А
А
о
о
рідної
хати ,
і виссана
любо в
д
о
Алсясвз
-ЇУООООА- ,
р
.
о.
аох
ма ,
JERSE Y
CITY ,
N .
J .
їхати ,
б
о
залізниц я
перервана .
Ч
и
м
чувств а
родинно ї
люб о
коротк і
історії українськог о
на-
тог о
народ у
з
груде й
рідно ї
ма-
.
Треб а
признати ,
щ
о
ще
ніяка
друг а
акці я
не
захопил а
так
Люд е
розказувал и
мені,
щ
о
в
Тов.
їм
.
Івана
Франка ,
віл.
Щ
ви
є сильнійші,
чим
більш е
рід-
роду .
І
т
о
повинні
ті
книжк и
н
е
скор о
душ і
нашог о
імігрант а
я
к
справ а
допомог и
потерпів -
тері.
Бе з
тог о
нема
дл
я
неї ра-
одном у
сусідном у селі
назв и
У.
Н.
С
у
Віпани ,
Н.
Дж .
ня
буд е
любит и
свій
нарід,
сво ї
тільк и
лежат и
в
шафі ,
але
бут и
шим
ві д
повені .
Ц
е
мабут ь
тому ,
щ
о
мі ж
.нами
та
к
богат о
та-
тунку.
Нем а
ратўнќ у
і
дл
я
цілої
читані,
кол и
н
е
частійше ,
т
о
не
пригаду ю
соб і
вод а
за -
рідні
ідеали,
ти
м
більш е
полю -
Хвальни й
Заряде !
Наше,
ких,
ш
о
з
гор я
і
нужд и
кидал и
рідний
край ,
щ
о
й
ту
т
важк о
нашо ї
іміграції.
Яки м
духо м
хот ь
в
свят а
і неділі.
Українсь -
брал а
цілу
фабрик у
терпенти -
бит ь
їх
дитина.
А
щоб и
щос ь
товариств
о
засила є
Ва м
$32.6і
'
працюють ,
а
я
к
такі
кращ е
відчувают ь
нещаст є
свог о
блнж -
жиют я
родичі,
таки м
жит и
бу -
ни
бе з
сліду,
і
та
м
згинул о
71
свідом о
щир о
любити ,
т
е
му -
ка
хат а
повинн а
мат и
ўкраїн-
яко
жертв у
н
а
Сиротипец!,.;:!.,.
ньог о
як
хт о
другий .
А
д
о
тог о
й
сам а
національн а
катастроф а
дуть' і
їх
діти.
Ду х
житт я
рідні
сить
чолові к
знати ,
і
чи
м
до -
ські
вишивки ,
ручники
і
так е
робітників .
Дальш е
оповідали. !
хис т
У.
Н.
Союзі .
Є
се
дуже
иа.
є
тог о
рода ,
щ
о
вон а
мусит ь
затрівожит и
кождог о
Українця ,
^відом о
ч
и
несвідом о
перено-
кладнійш е
знає,
тим
глибш е
він
инше ;
щоб и
усе,
щ
о
дитин а
ба -
щ
о
вод а
з
Ворохт и
принесла
леньк а
квота ,
ал
е
се
лепта
ago-
яком у
тільк и
дол я
нашог о
народ а
лежит ь
н
а
серцю .
В
„І`о-
ситьс я
н
а
дітей.
То ,
щ
о
гово -
чит ь
ч
и
возьм е
д
о
рук,
прига-
жив у
коров у
а
ж
д
о
Микулйчй-
буд е
с
е
любити .
ВИ,
б
о
наш а
громад а
нсвелнч.
лоса х
Читачів " помішуєм о
наш е
з
лист и
жертв и
пропагандою .
зсіванню
наронн о
опис и
сами х
наши х
селян,
ритьс я
в
хаті
яким и
ідеа-
дувал о
їй,
щ
о
вон а
дитино ю
у
-
ка,
а
крі м
тог о
тут
уже
від
дов-
щоб и
громадянств о
могл о
пізнати
розмі р
катастроф и
лам и
жиюу ь
родичі,
ти
м
Рідн а
хата .
країнського.
Навіт ь
килими.
У
Х.тіба
та
м
зовсі м
нема,
деко-
шог ц
час у
ісѓнує
відділ
Пров
і-
прям о
першог о
жерела .
По
цілій
Америц і
курсуют ь
вже
сот-.
сами м
буд е
дихат и
дитина ;
країнські
повинні
бут и
в
укра -
му
остал о
дещ о
барабол і
і
ка-
діння.
Та.
ми `зрозуміли
як
сіід
кам и
з
навішени х
повінн ю
місцевостей ,
в
яки х
нещасн і
Як
вж
е
згадагго,
дитин а
від І
те
`саме
буд е
вон а
їнській
хаті
і
їх
можн а
тан о
пусти.
Бід а
і
голо д
великий .
Я
потребу '
тако ї
інституції
як
благают ь
ка с
о
ратўноќ .
І
от і
письм а
є
найкращо ю
самог о
уродженн я
пильно
ел
і
бити,'
обожат и
і
бажат и
дл
я
спровадит и
чере з
редакці ю
Вони
й
найбільш е
нам
тут
помагают ь
в
органі -
дит ь
з
а
всім,
щ
о
знаходитьс я
і
сам
розділи в
1
ваго н
барабол і
.свій
власни й
сиротинец ь
і
era-
себе .
Діт и
бачат
ь
у
свої х
ро -
„Жіночо ї
ДОЛІ "
В
старі м
краю .
в
Микуличині,
2 0
сотн.
взял а
ралис я
виасиѓтгувати н а
ту
ціль
допомогово ї
акції.
Таксам о
і ідітояі`
кннжочк и
т
а
Яблониця ,
решт у
з
другог о
в
а
пар у
долярі в
з
нашо ї
товарна, -
Т
а
'мимо
цег о
можн а
завважат и
вж
е
тепе р
певну
охолод у
Перш і
вражінн я
свог о
житт я
ш
и
й
в
збірка х
на
допомог у
жертва м
повені.
А
та
охолод а
ш
е
рішу -
шенство ,
чо
з
а
вчасна .
Б
о
з
Америк и
не
вислали
ми
дос і
більш е
як
око -
авторітет ,
перш у
ідеа житт л я
ві д
уваго ю
найменчог о
своїх
перш а
пОслу-
часопис и
повинні
знаходитис я
вогга
набува є
в
родинній
хаті.
ґона
взял и
д
о
Татаров а
і
Во ^
кої
скарбниці ,
ал
е
наш і
зуси.і-
любов ,
перши й
в
українські й
хаті .
Одни м
сло-
Пер-ї-іється в
Вон а
їх
перейма хат і є
і наслідує
їх
ротихти .
Крі м
цьог о
я
роздав !
ля'
н
е
дал и
піяког о
успіху .
Іі
свог діт о и
життя виносят . ь
з
зом,
українськ а
хат а
повинна
л
о
$20.000.
А
мож е
навіт ь
і
тог о
не
вислали .
Б
о
точн а
контро -
дича примі х р
рідної
в
своїх
життю .
Перш і
вражінн я
с
а
м
1
МІШОК
одеж і
в
Микулич и
Ілім
скрутні м
положенн ю
нрнії-
хат и
родичів .
най-
бут и
українсь'кою.
А
я
к
так а
ля
є
тільк и
щ
о
д
о
цего ,
щ
о
збира є
і
висила є
Обеднанне ,
а
во -
чи
т
о
фізичні
ч
и
духов і
най-
ні
а
2
мішк и
висла в
и
а
Зелен у
і
шли
нам
з
поміч ю
дочк и
наших:
більшо ю
вони
З
несвідо-
зона '
облекшнт ь
українські й
но
вислал о
дос і
$10.650.
більш е
вбиваютьс я
в
памят ь
на
Пасічну.
Барабол ю
іоді ж
я
свідоми х
членів,
п-на
(ванна
мо
ві д
слідят ь
з
а
матері
виховат и
сво ю
родин у
В
письмах ,
які
одержуєм о
з
ріжни х
бокі в
з
краю ,
н
е
вид -
дитини,
б
о
вони
як
перш і
оса -
розділюва в
найбіднігцим
і
по -
Леські в
і
п-н а
Наді я
Панасиќ.
життє м
родичів .
Заразо м
як
правдив о
українську .
но
ніяких на'рікань на
Центральни й
Комітет ,
шо
розділю е
жер -
джуютьс я
найглибш е
в
мозку .
терпівши м
ві д
повені
селянам-
Вон и
т
о
пішл и
ві д
хати
д
о
ха-
відносятьс я
д
о
своїх
з
твн.
Дістаємо ^
кра ю
точні
звіт и
щод о
збіро к
і
розділ у
жертв .
родичі в
Том у
урядженѓѓе
укарїнсько ї
бідакам .
Стверджую ,
щ
о
крім
ти,
н
е
зважаюч и
пі
на
народ-
найбільшо ю
пошано ю
та
к
З
тог о
можн а
вносити ,
щ
о
допомогов у
акці ю
переводят ь
в
хати,
спосі б
житт я
і
розгово -
найбідніщи х
селян
ніхт о
нічог о
ність
Ні
на
расу ,
п
о найдальшії
;
довг о
поки
то
ї
святост и
в
кра ю точно , совісн о і справедливо , о тільки акцію , щоб и
кра ю
точно ,
совісн о
і справедливо ,
о
тільки
акцію ,
щоб и
я
к
і
повинн о
бути .
Не
є
це
ри,
які
мают ь
місце
в
тій
хаті,
не
дістав.
фармерськи х
закутина х
і
по
серцях
діточи х
самі
родичі
н
е
ніяка
особливш а
заслуга ,
б
та
к
треб а
поводитис я
у
всякій
відбиваютьс я
н
а
ум
і
дитин и
тяжки х
труда х
сколєктуталіг
забють .
Особлив о
з
ціло ю
щи -
В ЯКИЙ СПОСІБ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ РОЗДІЛЮЕ Д0П0М0
ЃЎЖЕРТВАМ ПОВЕНІ.
Яцк о
Цюпка ,
в
.
р.
справі .
Підносим о
ц
е
хиб а
тому ,
ш
о
в
нас
в
Америц і
найсильнійше .
З
тог о
виходить ,
р
о
ю
любовю'діт и
відносять'ся
$23.65
о
се ї
квот и
доложнл и
господа р
з
Запитов а
ч.
дом у
ще
зак и
розпочат о
збірков у
почат о
сварк и
н
а
тему :
щ
о
коли
м
и
хочем о
впоїт и
у-
до
рідної
матері.
поодинок і
ч'лени $9.00) .
Як
ба-
95. пові т
п'о'чта
Підліск и
малі ,
куд и
і на'`яку
адрес у
слати
жертви ,
вони
попал и
в
руки
країнськог о
духа ,
дух а
свог о
чимо ,
т
о
згадан і
дівчата -патрі -
Львів .
потребуючи х
селян.
народ у
в
душ у
дитини,
м
и
му -
отк и
вйвязалис я
з
і
своєї
задачі
Родина .
. Протоко л
Жертв и
отж е
д
до
0 вагоні в
е
о
селян
доходять .
Тільк и
ї
х
з
а
мало .
Ста -
снм о
держат и
наш і
хат и
так ,
знаменит о
і
за
се
їм
належиться
рий
кра й
зложи в
‚половини
місяця
падолист а
окол о
5 0
тн -
щоб и
вони
пригадувал и
дитині
списани й
дня
18. XI.
1927.
з
Я
п
Родин а
є
иайважнійшо ю
життя .
най -
життя ,
най-
мати . Ма-
мате -
дбмов и
весе-
ча -
щир а
подяка .
Коб и
таки х
дів -
к
о
м
Цтрпкою,
господаре м
з
і
Буде ш
солодкий —
проглинуть ,
сяч
злотих ,
20
барабол і
і
3 0
вагоні в
збіжа .
Я
к
н
а
зід
самог о
дитинств а
ўкраїн
стино ю
суспільног о
В
чат
було '
в
нас
більше ,
т
о
й
Запитова ,
який
їзди в
як
де-
Буде ш
гіркий —
прокленуть .
знищени й
кра й
ц
збірк а
гарна .
Гарн а
й
т
а
збірка ,
щ
о
її
ство.
Том у
перш а
задач а
укра -
родині
дитин а
відбува є
справ а
нашог о
Сиротинц я
(аб о
-
зложил и
американськ і Українці, а стари й
кра й
не
зна є
навіть,
:ггських
важнійш у
школ у
свог о
як
нам
з
а
неї
дякувати .
Т
а
скінчити
н
а
ній
нам
щ
е
н
е
можна ,
хату
родичі в
в українськім` дусі.
урядит и
сво ю
лєгат—д о
повіт у
надвірнянсь-
яко ї
иншо ї
народно ї
потребиЃ,
ког о
розділюват и
жертви ;
зл
о
свог о
виховання .
В
родин і
Іди
швидк о
-
бід у
доженеш ,
не
стояла б
та
к
лихо ї
жені
через
громадя н
села
Запи-
б
о
н е кінчить допомогової ` акції
т
найбідиійши х
Докінчі м
одержал и
і
стари й
край .
Том у
сам е
те -
важнійшо ю
особо ю
є
Образ и
на
стіна х
повинні
б
у
іди
помал у
бід а
теб е
до -
Не
зашкодит ь
ту
т
згадати ,
пер
пере д
Різдвом ,
коли
о
в
Америці
н
а
кожді м
кроці
зби -
ти
головн о
да є
духови й
ти
українські,
щоб и
дитин а
жене.'
щ
о
на
ш
найчільніши й
грома -
рают ь
жертв и
дл
я
скріпім
і
м
и
наш у
помі ч
ріял
родині,
вогга
да є
від
само ї
мол`одоети
привикал а
Д
н
я
20.
X.
ц.
р
.
я
д
о
дяннн,
„українськи й
бізнес-
для
потерпівши х
від повені.
збірк и
і висилайм о
від
жертвою ,
їх
не-
цілий
настрій
живий ,
до
українських
видів
і
людей.
Надвірної ,
д
е
мені
Нико -
мен",
відпусти в
згадан і
колєк-
Біди
не
треб а
шукат и
-
гайно,
щоб и
й
наш і
найбіднійш і
нас
Різдвяни й
лнй
аб о
тупий
і
мертвий .
Мат и
Хай
її
перш і
вражінн я
будут ь
у-
лайчу к
і
мешканц і
торк и
з
нічим,
кажучи ,
щ
о
він
прийд е
д
о
хати .
даруНОк
в
сам'
час'
Не
зволікайм о
отж е
з
б
о
н
а
не ї
'
є
ти
м
джерелом ,
з
яког о
пливе
країнські.
Вона ,
я
к
прийд е
д
о
показувал и
знищені
пол я
сам
знає ,
д
е
грош і
заслати . Чи
ждуть .
Багат о
місцевостей ,
а
т
о
й великих
і
славни х
міст
щ
е
І
любо в
дл
я
цілої
родини,
а
як
а
свідомости ,
т
о
запитаєтьс я
з
.чере з
Бистрицю .
ц
я
засла в
уже ,
ч
и
ні,
т
о
я
пр о
се
не
виповнил и
свог о
завдання .
Місяц ь
груден ь
призначений
{та к
дуж е
вража є
дитин у
і
як
а
цікавости ,
щ
о
то
й
чи
цей
образ'забрал а
зовсі м
приїха в
др .
Надвірно ї
орні
Рік а
2— 3 морг и
ор -
З
хат и
п
о
нитці
дещ о
сумніваюся .
К
.
Дідух,
на
те,
щоб и
йог о
виповнили .
'так
дуж е
є
потрібн а
цілій
ро -
представляє .
Тод і
обовязко м
ног о
грунту.
Другог о
дн
я
ми ! свитина.
-секр .
В.
Будзиновський .
ліньског о
і перепові в
йом у
все
ж
е
мож е
нашог о
гетьман а
т
а
вір ю
жадном у
з
козачо ї
стар- 1 Хо ч
бу в
будни й
день,
ві й
в
и
пере д
зайшо в
д
о
полковника.
те,
щ
о
йом у
натеревени в
Ст у
к
о
ж
кортит ь
воєнн а
слава.
ШИНИ.
Вс і
вон и
стоят ь
тверд о
'тягну в
святочни й
одяг .
Кол и
Відлег о
безпечн о
під е
д
о
шин-
НА
ДВА
БОКИ.
кало.
ІЦ
е
й
свої`
прикрас и
по-
Я
все ж
так и
гадаю ,
щ
о
т
і
за
поширеннє м
привілеїв
вже
бу в
готовий ,
стану в
пере д
ку.
Полагодивш и
службові
додавав .
заті ї
корол я
прот и
шляхти ,
т
о
козацтв а
а
ж
д
о
повно ї
самос-
зеркало м
і
ста в
'собі
призира -
справи ,
вж
е
не,
буд е
квапитис я
неоправдан і
сплетні.
їх
пускає
тійности.
А
щ
о
значат ь
тися.
Неімовірне ,
але
так е
роз -
і
засидитьс я
в
шинк у
д
о
пізної
(Історичн а
повість) .
козач і
привівлеї ?
С
е
с
а
назўва в
Стукало ,
закінчи в
в
світ
збабіл а
шляхта ,
котр а
Дівк и
липнут ь
д
о
мене,
ночи.
Буд у
мат и
ча с
н
а
балач.
ГГ
(8)
боїтьс я
війни
і
волит ь
платит и
мостійна
українськ а
держ а
сво є
оповіданнє .
мурмотів .
Щ
е
більш е
моло -
ку
з
йог о
херувимом .
бусурмановгг
ганебний
гарач,
Вся
старшин а
козаків ,
Т
а
не
був .
Я
бачи в
її
в
к
у
старог о
і
славног о
Запо -
Вон о
справд і
неначе
ка з
диці,
щ
о
мают ь
стари х
мужів .
Кол и
д
о
суботівськог о
хуто-
щоб и
тільки
не
ризикуват и
у
отж е
й
Хмельницьки й
стре-
садк у
через
пліт.
Балакал а
з
рожц я
Небрецтка.
ка,
— Чапліньскі замітив ,
—,
а
Гадаю ,
щ
о
й
пані
сотников а
н
е
ра
бул и
щ
е
тільк и
які
дв
і
вер-
війні
краплі
ќрови .
мит ь
д
о
того ,
щоб и
козач и
сотником .
Вдивлявс я
в
неї
як (
Т
о
добр е
складаєся .
Я
к
ле
у
тог о
шибайголов и
всь о
буд е
винятком
.
А
мож е
люд и
сти,
побачи в
козака ,
щ
о
їхав
вс ю
в'образ .
'
'
(тво я
Марин а
доньк а
Небре ш
можливе .
Щ
о
мі ж
отаманам и
брешут'ь,
кажучи ,
щ
о
вон а
т
а
Н
е
дивуюсь ,
б
о
в
ті й
вій-
в
і
д
Суботова .
То'бу в
Стукало,
Україну
Польщі .
Від:: тбг о
-
Якѓа
обра з
херувима ?
Б
о
ка,
т
о
мабут ь
і
вона
сам а
не
яничврів
мае`йяакоми х
і
йрия-
привілеями" відірват и
ві д
відступлять .
вірно
лицемірств о
ка
гарна ?
Але ,
якб и
буЛа
по -
ні,
як
шляхт а
д
о
неї
допустить ,
висланий
ТУДИ
'Дачевськнм.
вон и
не
Як
Хмель-
тикнааітв;
щ
о
вона ,
я
к
херу
вмі є
брехати .
Отж е
н
е
буд е
телів,
сам.знаю -
Він
скріз ь
умів
гана,
т
о
Хмельницьки й
бувб и
кожд а
кр б
щоби ,
я
к
поміти+ь `
як
у
переш-
ницький
тепе р
служит ь
вим.і '
Аб о
т
и
бачи в
кол и
Х
е
обріхуват и
тебе,
т
и
мене
У
приєднат и
соб і
неаби
яки х
до -
мож е
взя в
молод у
й
гарн у
се-
ви
знівечит и
якийс ь
при
коду,
упереди в
Чапліньского .
королеви ,
т
о
с
е
рувима?'Дума` ю
живого ,
не
на-
Хмельницьког о
взагал і
замал о
стойників.
Май
приятелі в
в
ці-
крапл я шляхоцько ї
мож е
відей
стр у
Золотаренків ,
котра ,
я
к
я
шляхти .
Своїм и
ласкам и
Чапліньск і
спини в
коня,
Отже
Се
підступ,
щоб и
ніхто
не
вѓа -
мальованог о
в
церкві.
служби .
Тепер ,
коли
оженився ,
лім
Ќримі,
ма є
їх
в
Царгороді .
чув,
дурі є
з
а
стари м
сотником .
і
свої м
довірє м
.
д
о
таког о
й
Стукал о
стацув.
дав, як і йог о затії , та щоб и — Т а живог о
дав,
як
і
йог о
затії ,
та
щоб
и
Т
а
живог о
не
бачив .
ще
й
з
тако ю
молодою ,
буд е
Він
і
нашом у
королев и
вмі в
Сумніваюся ,
ч
и
ту
т
ріши в
ма-
Хмельницького ,
корол ь
гріє
з
а
Т
и
мож е
з
хутора ?
Щ
о
ти
сам
корол ь
помі г
козацькі й
мусів
приняти
бода й
якус ь
по -
піддобритися .
С
е
нечувана
річ,
еток ,
б
о
Золотаренк и
багатир і
-
Отж е
відки
знаєш ,
який
своє ю
пазухо ю
гадину
н
е
ли
ш
там
робив ?
Чапліньскі
спи-
зрад і
порост и
в
пірє.
коївку.
Мож е
б
и
ти
всунув
сво-
щоб и
такий
мали й
шляхотка ,
Причепурившис ь
і
помастив -
він?
прот и
польсько ї
шляхти ,
але' й
тав,
будьтоб и
не
знав ,
щ
о
Сту-
ю
Марину ?
Побалака й
з
і
ста -
ще
й
Українець-шизмати к
бу -
ши
чуприну
якимс ь
пахучи м
о-
`
—-
Тй к
Міркую
собі
щ
о
та -
прот и
цілої
річи
посполитої .
Мож е
вон о
й
справд і
та
к
кал о
йог о
звідун.`"
р
о
ю
Ксенею.
Проси ,
-щоб и
зго -
вав
у
корол я
на довірочни х
ав -
лієм,
Чапліньск і
приказа в
о-
кнй,
як.,
як.,
я
к
пані
сотннко -
є
.
.
Мож е
й
прот и
себ е
самого .
Н
а
Та
з
хутора^ Я
бу в
там
пи-
лосил а
тво ю
Марину.
В
таки х
діенціях ,
т
а
щоб и
са
м
корол ь
кульбачит и
кон я
і
кружляюч и
ьа.'Ѓ``
: "
.'„-.--
і
-.і--'
жал ь
і
на ш
гетьма н
не
хоч е
ба -
Не
инакше .
Грек а
фіде с
тати ,
ч
и
н
е
взяли б
на
покоївку
справа х
Хмельницьки й
вс е
її
конспірува в
з
таки м
прот и
п
о
садку,
дожидав `
вісти
ві д
Провірю ,
ч
и
т
и
не
обрі -
чити
сего,
т
а
полковни к
і
ку м
нулля
фідес .
Грецьк а
віра,
м
о
ю
Марину ,
Стукал о
від -
слухає .
шляхотськи х
вельмож .
Б
о
всі
ті
Дачевського .
Вж
е
ста в
нете р
хує щ
мене,
аб
о
чи
тебе ,
дурно -
Хмельницьког о
Кр`нчевський
зрада ,
т
о
одно
Але
вертайм о
повів,
будьт о
б
и
н
е
зиаючи.
приготовани й
корол я
д
о
війни
пеливнтися ,
кол и
надійшо в
го,
н
е
обріху
є
челяд ь
Хмель -
Т
а
н
а
щ
о
се ?
неначеб
н
е
хоті в
знати ,
яке
т
о
річи.
Кажете ,
в
полудн є
щ
о
Дачевськи й
вислутуес я
ним
з
Турком ,
т
о
нічо
инше-;
як
а
гайдук .
ницьќого .
Пок и
щ
о
заходи'
да-
і
Тво я
Марина ,
як
буд е
п
о
зілл є
то
й
сотник.
Але
я
здойм у
Хмельницьки й
виїде
д
о
Чиѓй-
на
прика з
підстарости .
теггтат
н
а
привілеї
шляхти .
лі
До
‚суботівськог о
хутор а
коївко ю
сотникової ,
т
о
в
ду -
полуд у
з
їх
очигї.
Я
вж
е
дещ о
рина ?
В
Суботов і
н
е
буд е
д
о
Т
и
від
пан а
Дачевського ?
Возьмуть ?
'
силкуйс`я
провідат и
щ
е
решту . {же
короткі м
часі
буд е
знат и
домірковуюся ,
тільки
щ
е
н
е
Не
дума ю
так .
Я
соб і
мір-
вечера ?
Чапліньск і
спитав .
Та
мож е
взялиби ,
ал
е
Ксс-
)
.""Та
"яку
решту ?
всі
домашн і
u
родинн і
тайни .
маю
доказів .
кую,
щ
о
то
й
корол ь
пр е
д
о
Так у
вість
приніс
мені
Так,
пане.
гайду к
від -
ня
каже ,
щ
о
вон а
тепе р
не
має`"
Чи
він
їзди
ў
д
о
Царгоро -
Розкаж е
тобі з
т
и
перекаже ш
війни,
б
о
н
е
хоч е
вмерти,
Стукало .
повів. —
Па й
Дачевськи й
пере -
в
двор і
голосу .
Відіслал а
мене
х
о
ч
вж
е
ві д
довшог о
да
(як'-`справді туд и
їздив )
ли -
мені.
полишивш и
п
о
соб і
слав и
ма-.
Як
Хмельницьки й
Приїде
казують ,
щ
о
вже .
Д
о
самог о
сотника ,
аб о
д
о
сот-
часу
н
а
ва ш
прика з
слідж у
то -
ше
П`о` ді'вку',
ч
и
мож е
щ
е
в
я
-
Н
е
хоч у
ні
защ о
в
сеѓті,
кедонськог о
Александра .
сюдн^то ^ мабут ь
зара з
піде
д
о
го,
щ
о
правда^
хитрог о
лиса,
jЌриѓзь'кого.
.
вже ?
никової .
кій
иншій
ціли.
З
ким
бачився ,
б
о
взагал і
не
хоч у
буват и
в
А
чого ж
б
и
наш і
вельмо -
Вон и
не
хочуть ?
не
мож у
сказати ,
щ
о
ві н
дл
я
з
кцм,
балакав ,
про 4
п{о
`бала-
Суботові.
Як` биТай.булаЛуоя
так
противилис я
королівсь -
І^И^Е
І,А,0
'
,ІІО?!ПАНДА
-
Я
з
ними
щ
е
н
е
балака в
королівськи х
плинів,
аб о
дл
я
'
--'Мбо'прост о
д
о
шинку .
д,-г:у-;.-.-
Г`
и
,
чиў о
кав.
Марина ,
то
й
я
мўсівби'частщ -
к
и
м
намірам ?
Гчесяьктг`сказал и
мені, """
щ
па н
річи
посполито ї
небезпечний.
Сотник а
нем а
дома ,
д
о
сотий-
-Очевидно,
і
д
о
шинк у
на-^.-Т-Дстар6ста
вж
е
сам і
будут ь
—-Ві
н
сег о
н
е
скаж е
ш' Мені,'ше
заходит и
туди.-Тод і
сотни
А
ос ь
Конецпольскі ,
геть-
Я
радш е
гадавби ,
щ
о
й
він
щи-
ково ї
боюс я
йти.
відаєся .
Аб о ві д Кричевського'знати ,
що
.
Ага!
Щ
е
сказал и
ані
Ксеньці.
(ков а
нера з
влізл а
б
и
мені
в
о
-
м
а
н
річи
посполито ї
г'
на ш
р
о
бажа є
соб і
війни
з.бусурме -
Так а
страшна ?
ДО шинку,
аб о
з
шинк у
д
о
Крк -
мені
переказати ,
щ
о
вж
е
уЗпа-
-
'
Йог о
жінка
мабут ь
буде^и .
Я
порівнююч и
Марин у
пан
Ві н
тако ж
шляхетн о
у-
Т
а
н
е
страшна ,
ал
е
пиш -
н
о
м
щоб и
пр и
тій
нагоді.від- ,чев -ького .
Скор о
покажес я
в
на
полковника .
Тільк и
не.знаю ,
знати
Ві
д
жінки
нехай
виман-
нею,
вс е
мусів
б
и
думати ,
щ
о
роджени й
вельможа ,
т
а
не
ли
ш
.
Сам е
тепе р
я
к
т
а
пава
по -
значитис я
і
наза д
висунутис я }Чигирині,
я
,
будьт о
би'н е
зна--ч и
у
пана
полковник а
Кричев -
тйт ь
КсенькД,' ти
ві д
Ксеиьки.
на
світі
так и
є` ќрагца^аід
моє ї
не
перечит ь
королеви ,
але .
й
ходжа е
ѓто
садку .
н
а
становищ е
полковог о
стар-
Ю
ч
и
- .
0
вЬ
і
"У",
стрибн у
-
д
о
ського ,
ч
и
у.г.
Колй ж
бо.
Ксенька
не
ду`-
дівчини.
V
помага є
йому .
Сотник а
нема,
кажеш ?
шини .
В
о
він,
як
Українець,
ві д
Суботова .
Я
цікавий ,
ч
и
лоба -
Добре ,
добре .
Вж
е
знаю .
жс
балака є
з'нею .
Недолюб `
1
А
як
та
м
не
буд е
Марини ,
Гетьма н
щ
о
инше .
Він
слу-
здавлений
послідног о
козаць -
Т
а
нема.
чу
тог о
херувим а
і
чи
буд у
мі г
Верта й
д
о
п`ана
Дачевськог о
л
ю
е
Ґх.і
т
о
пі`деш?
га
корон и
з
ласк и
се ї
корони ,
ќотѓо
повстанн я
мож е
бут и
щ
о
побалакат и
з
ним .
Поставт е
перекаж и
Дом у
від
мене,
щ
о
я
-
Очевидно.
Ксенька
хоті-1
—Т
а
деськолис ь
піду,
б
о
(Дальше
буде).
отж е
мусит ь
корон і
повниува -
найбільш е
сотенни м
старшино-
своїх
звідуні в
пі д
Аврумко м
і
тако ж
вже .
лабіг
далі
бути
необмежено ю
мушу .
Б
о
т
о
мо я
служба ,
тися.
Н
а
добаво к
.він
началь-
'ю.
Висш е
посунут ь
йог о
хиб а
кол о
хат и
Кричевського . Скор о
б
а
вийшл и
з
хати .
Чаплінь -
ґаздинею
Але.,.
Можеби.`.)
— Зголосис я
д
о
меце
0
ний
отама н
всеї
сили
збройно ї
тоді,
коли
ділам и
покаже ,
шо !
Хмельницьки й
надгде, .
звістіт ь
ск
і
сів
на
кон я
іпоїха в
на
Су'-
Т
и
маєш ,
дівчниу
Якусь'Мож е
буде ш
потрібний .
завтра .
Тепе р І
річ ќ
посполитої .
Йог о
лроми -
А ‚запроданц
я
неробу .
він
ліпши й
син .
річи
иосиоли-
ботів .
M:, r"" v -
бува й
здоров .
сЛом
є
війна.
Кождог о
кортить !
Треб а
гнат и
гет ь
і
з
хат и
тої,
я
к
родови й
Поляк .
Дачевськи й
відійшов ,
Чап -
-
Та
маю.
Н
е
якусь, а доігь-
‚Дачевський
побі г
д
о
Чап -
t
вславитис я
в
свої м
ремеслі.
От -
Голо с
прадіді в
і
з
гроб у
„.
,
А
я
йому, не
вірю,
б
о
пс'ліньскі.
став
.переодягатис'я, ганяюч и КОНЇ, Є ,
^"'
`
щ
о
він
пасам-
Нам
велит ь
та
к
поступати .
З УКРАЇНСЬКОГО ким сами м і в борн і з і своїм ' тод і
З УКРАЇНСЬКОГО
ким
сами м
і
в
борн і
з
і
своїм '
тод і
починайт е
пр о
погоду ,
вони
самі.будут ь
оминати
ва -
ПЛІІР І
IFWLRE T
І
І
ПНТГАІРІ
противником .
Поводитьс я
чес -
'ВІН БУДУЄ СИЛУ
1
п
р
о
прогибіцію ,
кажіть ,
щ
о
в
и
шу
хату ,
ал
е
й.улицю ,
т
а
щ
е
ЃНѓІ!.
""Т
СТАРАННЯ М
ТОВАРИСТВ А
ио
й
характерно .
Близьк о
сі м
1
ЖИТТЯ В_АМЕРИЦ.і
закликали б
ї
х
д
о
хати ,
але`
ва-
Другим, скажут ь пр о
вас
і
ви
ос-
„БУДУЧШСТЬ "
В
НЮАРК У
і
пів-тисячн а
публик а
приди -
ш
а
супруг а
лежит ь
хор а
(вон а
танете
на
дальш е
шкаралупни -І
-
"іДбУДЄтт-са
вля.іася
борн і
нашог о
земляк а
1
Ви
потребуєт е
щоденн о
вітамін,
КОТР І
Є
мож е
бут и
пяна
аб о
й
цілко м
ком,
самолюбо м
.і'
всяки м
ин-
з
індійським
силаче м
Джімо м
В НЕДІЛЮ, 18 .
ГРУДНЯ 1927
здорова .
шимсотворіннєм ,
тільк и
не
чо -
ГЮСТОН ,
ТЕКСА С
Клінстаком ,
щ
о
є
висши й
р
о
БОГАТ І
У
РИБЯЧИ Я
ОЛІЙ ,
що б .ѓміцнити
Вислі д
усьог о
тог`о
буд е
над-j
ловіком .
Ал е
ат е
будет е
Агати
П
П
Л
Т
О
II
II
IJ
Іі
сто м
о
7
Ца.тів
ві д
Гаркавеика І
Рідкий
гість.
звичайний .
Колектори ,
зденер -
спокі й
пере д
колекторам и
на '
Ів
у
л
І
II
Ч
Н
И
И
свій
організ м
прот и
кашл ю
і
захолоджень .
й
важит ь
22 5 фунтів .
Я
є
пев-
вувавшись ,
підут ь
з нічим,
а
ви
потерпівших від
повені, на
Рід-j
Прибув
ту
т
недавн о
д
о
Гюс -
ний,
щ
о
ніхт о
сьог о
н
е
споді -
будет е
мат и
святи й
спокі й
н
а
ну
Школу ,
сироти ,
інвалідів
‚‚‚іі
паш
земляк ,
звісни й
сила ч
I вався ,
щоб и
Гаркавенк о
мі г
по -
SCOTT'S
EMULSION
ціле
ваш ѓ
життя .
БО
н
е
тільк и
т
и
м
подібн і
„витребеньки" .
КОНЦЕРТ
Гіорець
Олександе р
Гаркавен -
ложит и
Клінстак а
дв
а
раз и
н
а
Як
українськи й
патріо т
н
е
лопатк и
в
протяг у
2 8
мінут.
запевню е
ослаблени й
організ м
у вітаміни
робячог о
олію ,
і
МИХАЙЛ А
ДРАГОМАНОВА
і.ібув
він
пр о
свої х
землякі в
і
Публик а
нагородил а
Гаркавен- ,
котри й
свої м
богати м
кормо м
буду є
силу
1 здоровля .
Він
В
УКР .
РОБІТНИЧІ Й
ТАЛ И
іавідався
д
о
нас.
Гарн о
прове -
е
смачн о
приправлени й
1 легки й
д
о
травлення .
В
ПОЛЬЩІ .
ШАЛІ Є
ТОІЬЇУРА
ка
голосним и
оплесками ,
а
ча -
57-59 BEACON ST.,
NEWARK,
N .
J .
ІІІ
ми
ча с
в
товариств і
свог о
сопис н
розписалис я
прихильн о
SCOTT' S
EMULSION
ПОВИНЕ Н
БУТ И
ВЖИВАНИ Й
н
В
Польщ і
шаліє' і.ультураГ' ^
-
,
Поч і
точн о
о
год .
,7.30
вечер .
ІЕМ.тяка,
обзнакомленог о
з
п
р
о
нього .
А
с
е
справ'йло'велаі
РЕГУЛЯРН О
я
к
ХОРОНИТЕЛ Ь
СУПРОТ И
КАШЛ Ю
1
Всту п
5 0
центів .
'
``І
'Там'
дол я
дл
я
кідта понура :
r S-
V
морами
нашог о
генія
Т
.
Шев -
ЗАХОЛОДЖЕННЯ .
ХОР- ТОВ.
БУДУЧНІСТЬ
ВИСТУПАВ
ку
и х .їнцям ,
приємніст ь
тутешнім'Уќра -
приход у
не'ма є
з'Йкуди^
Г
р`'
В
УКРАЇНСЬКИХ СТРОЯХ.
-
Scott
8c Bowne,
Bloomfieltl,
N.
J.
2У-40
б
о
с
е
доперв а
други й
такі
рідкі
та
м
смертні
засуди !
ГРОМАДЯНКИ І-ГРОМАДЯНИ!
Товаря-
письменників.
ство докладає
всіх сил, шоби
концерт
ра з
довідалас я
тутеШн я
анґлій-
1
о—^—}—
.
-
-
;
Ми
переконалися ,
щ
о
гр .
випав
як найліпше,
'приходіть
ськ а
пуб.іика
пр о
Українців .
-
-
переказуйте
тому
другим,
щоб
від-
Гаркавенко
дба є
н
е
лиш е
пр о
А
хотя й
в
нетра х
вязннць ,
'
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
(
Перши й
ра з
лучидос ь
с
е
тоді,
I святкувати память МИХАЙЛА
ДРАГОМА-
гюзвій
своє ї
фізично ї
сили,
як
а
хотя й
у
льоха х
темниц ь
ІНОВА. Не забудьте
в неділю,
іХгруд -
кол и
прибу в
тут.
хо р
Кошиця .
-
Комітету.
292-3
йому уможливлю є
заробит и
н
а
множеСтв о
люд у
невинно
страждає ;
3^нагод и
виступів'Гаркавенк а
свій
прожиток ,
ал
е
дба є
тако ж
хотя й
та
м
голо д
і
кнут
4
ШАНУЙМ О
УКРАЇНСЬК У
й
хор у
тутешн і
газет и
мал и
на-
А
коли
хочем о
мат и
добр у
у-
І
про
розві й
свог