You are on page 1of 4
УКРАЇНСЬКИ Й ДНЕВНИ К UKRAINIA N DAIL Y -,Т ^ О ВДР ^^н.ЗАП0М0ГОВО 1
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВНИ К
UKRAINIA N
DAIL Y
-,Т ^ О ВДР ^^н.ЗАП0М0ГОВО 1 ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЖСЬКИИ
ИАРОДГІІШД
Л
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION,
LAC
Л
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ
АМЕРИКИ.
Ш
5
І
ГРИ
ЦЕНТИ .
РІК
XXXV.
Ч.
295.
Джерз и
Ситі ,
Н
.
Дж. ,
второк ,
20.
грудня ,
1927.
VOL.
XXXV .
N o .
2
JERAEY CITY, N . J. , Tuesday,
LWrnbe r
20 , 1927 .
ЗГОРІ В
СОВІТСЬКИ Й
БАНК
ВІ ПАНІ
ГЛІ Ц
Н Е ВДАЛОС Ь
ПЕ- ;
ЗМІНА
ГРОШЕВОГ О УСТРО Ю
ЗАТОПЛЕЌНЕ СУБМАРИНИ
ЗІ 40 МОРЯКАМИ.
ПЕРСІЇ .
РЕПЛИСТ И
ПБРАЛЬТАРСЬ-
І
В
ПОЛЬЩІ .
РЕШТ У
ПРОВІДНИКІ В
ОПОЗИЦІ Ї
І
КОГ О
ПРОЛИВЎ ,
ТЕГЕРАН ,
Змін а
грошевог о
устро ю
в
грудня.
Згорі в
ту
т
совітськи й
банк.
О-
ТАНЖІР ,
Мароко,
16.
грудня
Польщ і
зачнетьс я
ві д
стягнен
ВИКЛЮЧЕН О
З
ПАРТІЇ .
гон ь
розширивс я
з
незвича й
-.Мис е
М.
ГЛІЦ,
лондонськ а
нц
з
обіг у
5
зол .
державни х
бі-
н
о
ю
скоріст ю
її
обхопи в
неба'
тайпістка ,
залишил а
спроб у
пе-
летів , емітовани х
в
сумі
320
міл.
'`КОНГРЕС` У МОСКВ І ВИКЛЮЧИ В
Р
З
НАРТ П
КАМЕНЕВА ,
ДЕЯК І
МОРЯК И
Щ
Е
ЖИВІ .
р
о
м
цілий
будинок .
В
часі
по -
реплистн
ґібральтарськн й
про`
зол .
Част ь
ти
х
білеті в
(140 J
АДЕ
К
А
,
РАКОВСЬКОГ О
І ИНШИ Х
ОПОЗИЦІОНЇСПВ .
ПРОВІНСТАВН ,
Месечузетс ,
18 .
грудня .
Вчор а
в
ночі
жар у
згоріл и
цінні
документ и
(лив.
Вон а
розпочал а
сво ю
пла-
міл.)^конвертується
на 5-золо-
18. грудня.
комуністично ї
партії,
яка
наїхав контрторпедовец ь
прибережно ї
сторож і
Полдин г
на
її
великі
суми
вроша .
в
б
у
чере з
проли в
ві д
уст я
ріки
тові
білет и
Банк у
Польського ,
тепе р
нарад и
у
дальши х
членів
підводне
судн о
„Ес-сРор "
й
затопи в
йог о
в
вод і
глибини
10 0
Є
підозріння,
щ
о
пожа р
по в
Джіу с
о
пів
д
о
третьо ї
рано.
други х
140
міл.
вибється '
в
опозиці ї
МОСКВА ,
кінчить сво ї
з
парті й
І
та
к
виключен о
Конгре с
Москві , виключи в
9 8
опозиціоністів ,
мі ж
ни-
ста в
з
підпалу.
Перськ і
власт и
до
200
стіп.
4
Вдалос я
їй
переплисти
лиш е
срібних
5-золотівках,
а
даль -
м
и
Пятакова ,
Смирно -
І
держат ь
однач е
цілу
справ у
у. половин у
дорог и
з
27 миль,
які
ш
и
х
4 Q
міл.
змінитьс я
н
а
нікле-
Катастроф а
случилас я
з
того ,
щ
о
субмарин а
виринул а
з
ва.
Каменева , РадеКа ,
Сапронова ,
Евдокімова ,
Лашевич а
Раковського , Смилгу ,
й
Муравйова .
Більш а
'
великі й
тайні.
винос`ить
ширин а
проливў .
Му
вий
більон.
Конверсі я
держ .
бі`
вод и
так
нагл о
н
а
дороз і
корабля ,
щ
о
корабел ь
н
е
мі г
завер
-
ЧАСТЬ
з
виключени х се
завзят і
ворог и Українці в
і самостійно -
сіла
вон а
залишит
и
по
8
годи`
леті в
на
банков і
потрева є
2 — З
пути
в
бік,
ал
е
пігна в
прост о
на
підводн у
лодку .
Яку
шкод у
сти
та
в{друбност и
Україн и
від
Московщини .
Раковськи й
і
Му-
,
ВІДКРИТТ Я
ІНСТИТУТ У
нах
дальш у
плавб у
з
причини
місяці.
Рівночасн о
держ .
моне-
зробил о
се
зударенне ,
не
відомо ;
можливо ,
щ
о
розірвал о
зо -
равйо в
се
правдив і
кат и
України,
які
вимордувал и
тисяч і
Ук -
МІЗКІВ.
морсько ї
недуги.
Паина
Гліц ,
тарн я
зачина є
чеканити
срібні 4 !
всім
субмарину ,
а
можливо ,
щ
о
тільк и
обезсилил о
їцмашиие -
раїнці в
в
часі,
кол и
мал и
влад у
на
Україні.
Опозиціоніст и
по -
чере з
цілий
час
свог о
перебу -
5-золот. ,
яких
буд е
28
міл.
рію,
позбавляюч и
її
можносг и
виринут и
н
а
поверхн ю
води .
МОСКВА ,
16.
грудня.
От -
ділилис я
бул и
на
дв
і
групи .
Одн а
й
друг а
груп а
згод`илися
за -
вания
у
воді,
мусіла
боротис я
ворен о
ту
т
Інститут
мізкі в
виз -
перестат и фракційн у
роботу ,
більшіст ю
Чере з
те ,
щ
о
катастроф а случилас я
в
ночи
на
неділю,
не
зі
збуреним и
морським и
филя -
МУРИН И
головним и
начних
людей .
Голово ю
інсти-
партії .
Троцький ,
Радеќ ,
Раковськи й
Муравйо в
сто -
можна
бул о
зара з
дістат и
ніяких
ратўинови х
приладів .
Фльот -
СТРАИКОЛОМАМ И
У
тут а
назначен о
проф .
Фохта ,
я-
яли
ПРИ
Однач е
тім ,
щ
о
будут ь
висказуват н
осуджен у переважно ю
і
відмінні
сво ї
Погляди
й
иа
команд а
сейча с
кинулас я
телеграфуват и
з
а
ратунковим и
ВУГЛЯНІ Й
ІНДУСТР41.
кий
щ
е
дотепе р
розсліджу є
боронит и
їх
ОТВЕРТО
в
межа х
партії.
Група'Каменев а
думал а
дзвонами,
нуркам н
й
кораблями ,
і
вж
е
к
неділ ю
почалас я
ра -
ЯПОНІ Я
ЗБРОІТЬСЯ.
мізк
Леніна.
піддатис я
бе з
ніяких
Застережен ь
партійній
дисципліні
й
том у
Ф.
Кінсді
помісти в
статт ю
у
тункова
акція .
В
вод у
спущен о
нурків, які дісталис я
д
о
субма -
її
дуж е
здивувал о
виключенн я
з
парті ї
Смнлг н
в
імен и
першо ї
ТОКІО ,
15.
грудня,
Япон-
Шикагівські й
Трибуні ,
в
якій
ринн
т
а
обстукувал и
її,
щоб и
переконатися ,
чи
нем а
щ
е
ког о
груп и
заявив^
щ
о
на случай
виключенн я
опозиціоніст и
будут ь
ське
правнтельств о
система-
доказує ,
щ
о
вўѓольни й
страй к
в
живих.
Нурк и
заявили ,
щ
о
з
передно ї
частини
субмарин и
УКРАЇНЕЦ Ь
ЕПИСКОПО М Н
ВОЛИНІ .
А
уважат и
себ е
дальш е
ком'уністами
і працюват и
дл
я
революцій -
збідьша є
сво ю
воздуш -
в Америці
виклика в
напли в
му-
моряк и
слаб о
відстукувалися . Мим о
сьог о
всі
сильн о
сумніва -
ної
справи .
С
ю
заяв у
уважан о
загальн о
як
заповідь ,
щ
о
опо -
ну
фльоту .
У
1931
році
задумує'рині в
д
о
вугляни х
копалень ,
ються,
чи
доживут ь
вони
д
о
тог о
часу,
пок и
ратунковн й
від-
зиція
не залишит
ь
спроб и
доказувати ,
щ
о
політик а
адміністра -
Часопи с
„Нарід "
повідомляє ,
японськ е
правнтельств о
побу -j
Мурин и
кидают ь
сам е
пі д
с
ю
діл
дістанетьс я
д
о
них.
иії
є
ошибочною .
Друг а
груп а
не
зложил а
тако ї
заяви .
З
Лє -
щ
о
на
засіданн ю
православно -
дуват и
800воєнни х
літаків.
‚пор у
полудневі
стейти
й
зго -
Катастроф а
сеї
субмарин и
нагаду є
друг у
подібн у
ката -
ніиграду
доносять ,
щ
о
та
м
виключил и
300
членів
опозиції .
го
Синод у
у
Варшав і
рішен о
і-
лоійуютьс я
д
о
робі т
у
вугля- ,
строфу ,
щ
о
случилас я
підводні й
лодці ,
Ес-Фифт і
Вон "
дня
25.
менуват и
на
вакуюч у
катедр ў
у
ВИСТАВК А
УКРАЇНСЬКОЇ
них
з
а
мінімальну
Конгре с
вибра в
вересня
1925
року ,
кол и
чере з
зударенн е
з
корабле м
Ров м
за -
Волині
єпископ а
Українця .
КНИГ И
И
ПРЕСИ.
винагороду .
копальня х
Так,
приміром ,
у
Сталіна.
Центральни й
надальш е секретаре м
Коміте т
комуністично ї
парті ї
складавс я
з
71, членів
1
каи -
гинуло
3 7
людий .
стейті
Кентокі,
вони
працюют ь
дидатів .
Тепе р
'побільшил и
йог о
д
о
200
членів.
Центральни й
В
присутност и
численних
БОЛЬШЕВИК И
КОЛЬОНІЗУ -
за
2
доляр и
денно .
хотять ` том у
Властител і
Коміте т
має'т е
вибрат и
виўѓрішн у
кермуюч у
груп у
аб о
„по -
представникі в
культурно-освіт -
ЮТ Ь
ДАЛЬШ Е
УКРАЇН У
копален ь
не
дава `
літбюро "
-
ніх
організацій ,
видавництв ,
і
ЛЕТ
ЛИНДБЕРҐ А
ПІДНЯВ
РУ Х
ЎЛЕТНИЦТВІ .
ЖИДАМИ .
ти
в
себ е
робот у
юні йним
р
о
Наркомос ў
відкрилас я
всеўќѓа -
бітникам ,
і
з
ними
не
У
КАНТОНІ
СТРАЧЕН О
1 4
КОМУНІСТОК.
На
прика з московськи х бо.дь-
уря д
з
їиська
виставк а
книги
й
пре-
НОВ А
НЕВДАЧ А
ЛІТАК А СІКОРСЬКОГО .
примирим ў
ведут ь
боротьбу .
Мурин и
УРЯДНИКІ В
СОВІТСЬКОГ О
КОНСУЛЯТ Ў
И
САМОГ О
шевикі в
Радянсько ї Ўкраї -
си.
Привітальн у
промов у
ВАШИНГТОН ,
17 .
грудня .
Линдбер г
щ
е
далі
в
Меќси -
є
таки м
робо м
найбільшо ю
за -
КОНСУЛ Я
В ҐАНКОВІ
ДЕПОРТОВАНО .
ни
разо м
жидівськи м
кольо -
іі
преси.
Привітальн у
промов у
ку.
йог о
побут ,
я
к
пишут ь
мексиканськ і
газети ,
не
мал о
при -
грозо ю
дл
істноваіш я
майнер-
ш'заційним
товариство м
„О
-
Скрипник,
який
докладн о
зу-
я
юній.
КАНТОН ,
17.
грудня .
Націоналістичні
розстрі -
чииивс я
д
о
навязанн я кращи х
відносин
мі ж
Мексико ќ
та
З.ту-
ських
зет"
випрацюва в пл`ян
кольоні -
пинивс я
на
завданнях ,
щ
о
сто -
лили
тут
14
дівча т
і
жінок .
Мал и
вон и
обтят е
се
ува-
ченнми
Державами .
Дальш е
пиш е
Кінсді,
щ
о
85
заці ї
на
р.
1928.
П
о
сем у
пля-
ят ь
пере д
виставко ю
і
видав -
жаетьс я
в
Кита ю
признако ю
комунізм у
сере д
Арешту -
відсоткі в
теперішни х
страдіко.-і
Середнояамлрлікансьм і
держав` и
готоадятмгина
нрикитан -
ну 44.00 0 жидівськи х
в
херсонськім,
запорожські м
родш і
бу-Зшцтвам и
Ўкраїнѓ ѓ
вання
й
страченн я
комуністі в
продовжуютьс я
війск а
волосся , а
жінок .
дальше .
ломі в
у
Вірджінії,
Пенеильве -
дут ь
поселені
ропі
1928
в.
ок- ;
Відповідаюч и
на
привітальн у
не
Линдберґа .
Панам а
хоч е
урядит и
в
себ е
летничий
порт .
М
і
ж
в
Кантоні
находитьс я
М.
Кірше в
і
йог о
же -
нії
й
Колооред о
є
сам е
МУри-
рузі
маріямполь- т промов у
Скрипника ,
представ -
на.
Кірше в
бу
секретаре м
ЛІ.
Бородіна ,
дорадник а
націона л і-
Л
е
т
Линдберґ а
з
Вашингтон у
д
о
Мексик а
бу
в
незвичайн о
нами.
У
стейта х
І.тінойс
і
Інді-
ськім,
і
на
Ќримі, J пик
організаційног о
комітет у
стичног о
Мі ж
арештованим и
находитьс я
Бо -
сильни м
товчко м
дл
я
дальшог о
розво ю
летництв а
в
Америці .
яна
нема
наплив у
муринів
тіль -
Кожд а
родин а
ма є
одержат и
6
виставк и
Родксви ч
заувпжнв ,
р
н
с
Волін . Ві н
бут и
секретаре м
комуністичної
партії
в
по -
Під
вражінне м
сьог о
лет у
європейськом у
детуиови
Фоккеро -
ки
чере з
те,
щ
о
д
о
робі т
у
ко -
десятин
(12
морг. )
землі,
іп- Щ О
на
виставц і
крім
книжково ї
лудневім
убитими,
в
правительства .
ма в
й кореспонденто м
Кита ю
совітсько ї
офіціально ї
пре-
ви
вдалос я
зорганізуват и
летниче
підприємств о
з
одни м
мі-
плльня х
приймают ь
там
тільк и
І
вента р
(знаряд н
господарськ і
продукці ї
Радянсько ї
України
є
сово ї
агенції.
досвідчени х
майнерів.
НеДо-
ліоно м
долярі в
капіталу .
і
худобу )
т
а
2000
РУБЛІВ
(1000
книж'ки
видавницт в
РСФР Р
і
У
цілім
Кита ю
назначил о
націоналістичне
правнтельств о
свідчених
майнері в
закон и
ти
х
ДО.д.)
довготерміново ї
позпч-ІЗахідньо ї
України.
Ц
е
даст ь
Російськи й
інжинє р
Сікорськн й
висла в
на
пробни й
ле т
реєстраці ю
усі х чужинців,
яка
мае
розпочатис я
23
грудня.
Ре-
стейті в
не
допускают ь
д
о
ко -
ки.
J змог у
порівнят и
наш у
книжк у
свій
нови й
бомбови й
літак .
Літак ,
щ
о
ма в
перелетіти
з
Н
ю
естраці ю
переведетьс я
на
всій
території ,
яка
належит ь
д
о
ПРА-
палеиь
вугля .
Щоб и
бут и
при-
Иорк у
д
о
Вашингтону , `мусів
осіст и
в
Меріленді.
Літа к
неуш -
ІЗ
книжкам и
РСФР Р
і
закордо -
внтельств а
в
Совітськог о Союза . У
консулятў ,
Нанкінѓ ? Тих ,
щ
о
не зареєструються ,
депортуеть -
нятим
д
о
роботи ,
вимагають і
коджений .
J
М1ЖНАРОДН Я
ДЕЛЄГАЦІ Я
і ну
т а зробити
відповідні
вис-
с
я
д
о
Кантон і
страчен о
найменш е
6
НЛЕ-
гам
належанн я
до,
юній.
У
дру-
КУЛЬТУРНИ Х
РОБІТНИКІ В
В J ц'овки. Нині в Станис.тавові
від-
нів
совітськог о
а
инши х
членів
консулат у
держат ь
гих
стейта х
таки`-
законі в
не
ОДЕСІ .
Ібувається
виставка
української
у
міській
вязниці .
вж
е
стверджено ,
щ
о
комуністичний
ма.
Чере з
т
е
мурини
можуть )
загові р
в Кантоні
Тепе р
ма в зорганізуват и
совітськи й
кОнсуль.
СТРАШНИ Й
ЗЛОЧИН.
Д
о
Одес и
прибул а
міжнарод - і к,,ип, -
па
с
Т
У
Д
И
н
с
"У^ил и
й
суперничиђ`и
зі
зорганізовани -
ГАНКОВ.17 .
грудня
Пятнайцятьо х
совітськог о
НЯ
делегаці я
представникі в
.
книжково ї
продукції
Радянсь -
ми
майиерами .
а
ПІРВАЛИ
ДИТИНУ ,
ДІСТАЛ И
ВИКУП
І
ВБИЛ И
ДИТИНУ .
консулят ў
й
самог о
генеральног о
консули
уки,
літератур и
і
мистецтва .
У
к0
1
Ук
Р
аін
и
"
а
виставц і
в
Ста -
вано .
Вони
виїхали
на
китайські м пароход і
членів
Плітщого , депорто -
о
д
Шаигаю ,
а
звід -
ЛОС
АНДЖЕЛЕС ,
Каліфорнія ,
19.
грудня .
Минувшог
о
складі
делегаці ї
налічуют ь
17
ниславові
не
репрезентовано ,
ЯЗВ А
МИШЕ Й
Н
А
ПОДІЛЛЮ .
там
відішлют ь
їх
д
о
Владивостоку .
четверга,
кол о
полудня ,
підійшо в
д
о
одно ї
приватно ї
висшо ї
душ .
мі ж
ними
є
відоми й
р
.
За
те
ми
влаштувал и
на
вистав -
Старокраев і
часопис и
пн-
у
ШКОЛИ якийс ь
чолові к
т
а
заяви в
зарядови ,
ш
о
батьк о
12 -літно ї
м'унський
письменник
Панаїт о
ц
і
ціли
"
ВІДД1
Л
Західньо і
Укра -
шуть ,
щ
о
на
Поділл ю
появили -
ПРИНЦ КАРЛО ОРУДДЯМ КОМУНІСТІВ.
учениці сеї
школи ,
банки р
Пері
М.
Маркер
упа в
жертво ю
авто -
Істраті,
німецька
письменниця
ІНИ
-
щ
0
даст
ь
можливіст ь
про-
ся
великі
мас и
мишей ,
які
ни-
мобілевог о
випадк у
т
а
просит ь
відпустит и
дівчину
зі
школи .
ПРОФЕСО Р ЗАЯВЛЯЄ,
Штеќкер ,
японськи й
и
І,СВ
РУМУНСЬКИ Й
щ
о
СЕКРЕТАР '
письмен-
всст
" У
ОЩЎЯЛ^О
ви -
щат ь
засіви .
В
околиця х
Ко -
Заря д
сейча с
пусти в
дівчину,
і
вон а
сіла
на
авт о
незнайомого '
н
и
к
Актѓа
й
инші.
д
{данпям
українсько ї
книжки
у
пнчинець,
Гусятин а
й
Сќалат а
ПРИНЦ А
Є БОЛЬШЕВИЦЬКИ М
ШПЮНОМ ,
елегаці
ю
нас
і
з
а
кордоном .
Ц
е
порівнан-
мущин и
т
а
відїхада .
Нар-
розплодилос ь
так
богат о
ми -
ПАРИЖ ,
17.
грудня.
Сенато р
Д
.
Драгіджеско ,
профе -
зустрічали,
представник и
іпѓ
буд е
не
па
корист ь
закор -
шей,
щ
о
майж е
зовсі м
знищи -
с
о
р
букарештенськог о
університету,
заявля є
у
статт і
в
часо -
комосу ,
Укрнауки ,
літератори ,
КОДИ дівч'ина
не
вернул а
домі в
у
звичайни й
час,
родин а
дону .
ли
озимину:
Тако ж
у
'креме -
пис у
„Л'Авенір" .
підписаній
йог о
повни м
іменем,
щ
о
„Прин ц
науков і
робітник и
ft
журна -
зателефонувал а
д
о
школи .
Звідт и
їй
пояснено ,
я
к
дівчин у
г.и-
нецькім
повіті
в
9
громада х
Карл о
находитьс я
в
рука х
совітськи х
шпіонів" .
лісти.
пущен о
д
о
ліжк а
покаліченог о
батька .
Т
а
банки р
бу в
здоро в
ЧУЖОСТОРОНН І
КОНЦЕАЇ В
розплодилос ь
та
к
богат о
ми-
В
і
д
імени
Наркомос ў
де.тєга-
У
згадані й
статт і говориться ,
щ
о
Совітськи й
Союз ,
н
е
МО-
і
не
мав
ніяког о
припадку .
Банки р
повідоми в
поліцію ,
як
а
ста-
СОВІТСЬКІ М
союзі .
шей,
щ
о
з
озимин и
майж е
ні-
цію
вітав
проф .
Паладін.
Від-
гучи
виклнкат н замішанн я
в Румунії,
постанови в
використат и
да
г.тядати
з
а
дитиною .
Тог о
самог о
дн
я
вечеро м
д
о
ньог о
на-
чог о
не
лишилось .
.-.овід.ночи
па
привітаия .
пр.ф .
Під
с
ю
пор у
мают ь
загранич -
ситуацію ,
у
якій
находитьс я
принц
Карло .
йог о
теперішні й
спіли
дві
телеграм и
з
ріжни х
місць ,
у
яки х заборонюван о
бан -
токійського
YHINEPCHT'.rv Оне -
ні
держав и
у
Совітські м
Союз і
секретар ,
Гуг о
Бахер ,
який
недавн о
обня в
сво ї
обовязки ,
п
о
кирови
пробуват и
псуват и
пляни
уводител я
чере з
повідомлю -
као
сказав :
Японськ е
грома -
110
своїх
концесій
(підпри-
БОЛЬШЕВИК И
БУРЯТ Ь
прогнаик ю
йог о
попередник а
з
Франції ,
є
від
многи х
літ
со-
ванне поліції.
В
пятниц ю
прийшо в
д
о
банкнр а лист,
який
при -
ЦЕРКВИ .
дянств о
знайом е
з
Україною ,
з.ємств) . І так
Франці я має
там
5
вітгьки м
шпіоном .
Бахера ,
з
а
йог о
комуністичну
діяльність,
каза в
йом у
мат и
к
а
поготівл і
вику п
у
сумі
півтора)
тисяч і
до -
творі в
Шевченк а
й
Гоголя .
Ук-
концесій
(в.
будівництві,
транс -
мал и
прогнат и
з
многи х
країв.
З
Франці ї
прогнал и
йог о
в
1921
лярі в
т
а
ждат и
дальши х
припоручень .
Вечеро м
такий
сами й
Президі я
московськог о
сові-
раїиська,
культур а
користуеть- ' порті
і промислі )
Америк а
11,
році,
а
у
1926 мав
він повернут и
туд и
назад .
прика з
телефоном .
Други й
дзвінок :
банкиров и
кажут ь
поїха -
т
у
ухвалил а
збурит и
стариниў
ся
в
Японії
великим и
симпаті -
( у
тім
числі
5
концесій
у
ко -
„Румунськи й
нарід",
пиш е
сенатор ,
„бе з
огляд у
н
а
сво ї
ти
з
викупо м
на
означен е
місце .
Банки р
їде,
але
поліці я
збира -
церкв у
„Тре х
Святих "
а
тако ж
ями.
Ми
переконані,
щ
о
в
и
сто-1
пальиях) ,
Англія
10
( у
тім
числі
симпаті ї
дл
я
Карла
бажає ,
щоб и
йог о
полишил и
в
СПОКОЌЇ.
еться захопит и
уводителів .
Уводнтел і
не
зявилнся .
т
р
и
инші
Ма-
"ѓте
на
шлях у
д
о
нови х
перемог'
4
копальнян і
осередки) ,
Німеч -
В
і
н
хоч
е
перевест и
внутрішн ю
організаці ю
й
поліпшит и
сво є
тері
Божій .
други й
рік
ріше -
У
субот у
Парке р
діста є
знов а
лист :
дівчин а
просит ь
йог о
у
всіх
галузях-культурног о
бу-1 чина 31 концесій{ ў
тім
числі
11
критичн е
економічн е
положення .
Д
о
моральног о
й
іштеріяль -
но
збурит и
св.
Параске -
ратуват и
її
а
уводител ь
ралит ь
йом у
відкликат и
поліцію .
Н
а
дівництва .
промислови х
і
6
торговельних) .
ног о
відродженн я
Румуні ї
не
діЙдеться
однач е
ЧЕРЕЗ держав -
вії.
Тако ж
історични й
прозьб у
Паркер а
поліці я
відсувається ,
сподіючис я
зловит и
У
розмов і
зі
співробітнико м
Японі я
звернул а
сво ю
уваг у
пе-
ний
переворо т
і
суперництв о
ЗА
румунськи й
престол" .
монасти р
ма є
уводителі в
уже ,
як
уводител і
доручат ь
дитину .
Рата у
Істарті
сказав :
Тепе р
не
редовсі м
на копальня х
заліз а
й
'
бут и
збурений ,
церкви , посвячен і
На
церкв у
славни й
Стрітенськи й
а'н а
йог о
місці
Вечеро м
Парке р
діста в
телефоно м
остаточн і
припоручен -
КОШТАУДЕРЖАННЯ ФРАНЦУСЬКОЇ
АРМІ Ї
ЗБІЛЬШАЮТЬСЯ
тільки
Бесарабія , а
й Трансиль-1
вугл я
й
експльоату є
6
великих! м а е
бут и
заложени й
міськи й
ня.
Він
виїха в
н
а
означен е
місц е
з
готови м
викупом .
Д
о
тог о
ванія
стогнут ь
під
гніто м
ру-`
рудокопі в
на
Сибірі.
Д
о
конце -
пар к
(сад) .
Стар а
церкв а
св.'
ПАРИЖ ,
17.
грудня . —
Кошт а
удержанн я
фрачну ѓ в;. о т
ар-
місця
зара з
поті м
підїхавіавтомобіль , а на ньом у
батьк о
поба -
мўіськи х
гнобителів .
Я
буд у
сій
привязан і
є спеціяльні
пра- J Єлисавет и
в
палат і
Катерин и
в
мії
збільшаються . Міністерств о
війни
зажадал о
на
удержанн я
чив
дівчину.
Замасковани й
мушин а
сказа в
йому ,
щ
о
дитин а
щасливий ,
кол и
побач у
віль-
ва,
які
регулюют ь
відносини
д
о
має
бут и
перебу-
францусько ї
армі ї
в
1928
році
6.158.000,000
франків .
Є
сс
спить,
щ
о
банки р
має
дат и
йом у
викуп ,
а
він
завез е
дитин у
та
н
о
ю
Бесарабію .
Я
виріши в
за -
робітникі в
і
ставлят ь
загранич -
донан а
Царські м селі
на
театральну ,
салю .
В
1.500.000,000
франкі в
більше ,
я
к
виносили
кошт а
удержання
зложит ь
її
н
а
травник у
пере д
одно ю
хатою .
Батьк о
згодився .
J
лишитис я
В
СРСР ,
І
зокрем а
ног о
підприємц я
в
незрівнян о
ТуркестаНі
й'Бухар і
арештова -
сьо ї
армі ї
в
попередні м
році .
Однач е
кошт а
удержайия`'фран-
Як
авт о
розбійник а
відїхало ,
батьк о
кинувс я
обнят и
лежач у
і
пожив у
н
а
Україні ,
що б
обізиа- 1 дучш і
умовин и
ві д тих ,
сере д
H- V
н
о
4 8
священикі в
з
а
те ,
щ
о
ве'-
цусько ї
'армії
є
значн о
менш і
ві д
кошті в
удержанн я
німецької
дитину .
Дитин а
бул а
нежива .
Н
а
її
ши ї
бу в
дріт ,
;
тися
з
побуто м
українськи х
ро -
ких
працюют ь
совітськ і
під-
ли РЕЛІГІЙНУ пропаганду.
ї
х
ви- '
армії .
Причино ю
сьог о
є
обставина ,
Що
німецькі
офіцир н
й
так
туго ,
щ
о
а
ж
врізавс я
в
ши ю
дитині.
бітникі в
і селян.
І
приємці.
шлют ь
на
Сибір .
жовнір и
берут ь
значн о
більш у
платню.

,

їнськог о селянств а д о ріжни х б е з змі н ві д
їнськог о
селянств а
д
о
ріжни х
б
е
з
змі н
ві д
1916
року ,
кол и
т
о
рівнанн ю
з
1916
роком .
Тут
го-
^SYOOIDA" U(Bь-КШ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
НАУКРАЇНІ.
дитьс я
зназначити ,
щ
о
хованіњ-
кольоністів ,
а
не
„ізз а
зоольо -
припадал о
їх
на
одн е
госпо -
дарствоЧ. 9
штук .
дроб у
велос я
на
Україні
Й
гічног о
націоналізму "
пр о
щ
о
так
част о
говорят ь ріжні
воро -
Кількість
свиней
зменшилас я
давнігіше
примітивним и
мето-
маюж е
вдво є
і
виносит ь
fenC p
дам и
й
порівнююч и
з
иншимн
ги
українськог о
визвольног о
юіииово паз
на
одн о
господарств о
0.7
шту к
державам и
світа,
в
невеликих
руху." Жебрацьк е
житт я
селяни-
прот и
1.2
в
1916
році.
розмірах .
А
тепе р
воно
щ
на
та
постійний
стра х
пере д
г
ТОЇ НМШІНІTO ip.cU l
raU
Ot pott аќ.
pro-rlded tor in
S.cUe a
ttO S
більш е
підупало .
Загальн і
чис
гарамѓ
paB.ltaed
dally
except
Sunday-
аяй
W васяау M і
годово ю
смерт ю
аб о
вічно
Порівнююч и
з
иншо Ю
худо -
tta
АТОTO ОСТосяг 3.
iHt.
autaorUTO July 31 .
UIMCUIТ-ОІН tATBSi
а)
П
Qrand Street,
Jtrt. y
агу,
N.
і
Говоримо ,
щ
о
кра й
на ш
ба-j
господарствам ,
які
бул и
осио-
показують ,
щ
о
в
1926
році
бу-
i.ati в copy.
напівголодни м
життям ,
змушу -
бою ,
велик а
кількіст ь
овець ,
Вдми'ся the'Ukrainian Nattonal AttocltHon ото
в
о
ю
селянськог о
хліборобств а
л
о
всьог о
28,754,54 0
шту к
ріж-
гати й
та
просторий.'Дійсн о
во `
кіз
т
а
свиней
вказу є
на
загаль -
$ 70.0І
ють
українськог о
селянина
та
к
ТЩи
Idlted
ся
Editorial
Committee.
'
на
Україні.
ної
домашньо ї
птиці.
В
тім
чи
н
о
так
і
є.
Прородн і
багацтв
а
не
зубожінн я
селянськи х
ѓос-
Вето
Нарік
_
уперт о
боротис я
з
а
сво ю
зем -
Ѓ
Треб а
звернут и
уваг у
на
те,
елі
бул о
26,205,94 2
курей ,
а
гу-
нашог о
кра ю
величезні,
а
зем -
подарств ,
які
н
е
в
стан і
утрима -
л
ю
т
а
ненавидіти
тих ,
щ
о
від-
tBf.ee нммяся
Наносе явйHey.rt CUytit
$ 2.00
щ
о
скількіст ь
господарст в
ві д
сей
трох и
більш е
міліона.
ка-
ля—оди н
з
найкращи х
чорно -
тй
велику ,
біль ш
цінну
худобу .
бирают ь
у
ньог о
одиноки й
ва р
В
Джерзя
Сеті
І
9
десяти н
і
більш е
виносил а
н
а
чок
біл я
міліона,
а
иншо ї
птиці
земі в
в
Европі .
Та
инш а
справа ,
ста т
праці.
Яка
змін а
зайшл а
у
відно-
,$10.00
#to.ool
На
рік
Україні
д
о
революці ї
12%, а
те
зовсім'мало ,
яких
кол о
двох
аоо}чи українське
населення ч дійєно
шенн ю
кількост и кожног о
род у
I
5.00
п
е
р
їх
лишилос я
6.2%.
Таки м
сотоќтисяч .
—'користа є
з
тог о
багацтв а
свог о
Забезпеченіст ь
господарст в
худоб и
д
о
загально ї
її
кільк о
Ісяеаа-авСся
За
оголошення
S
a.7s'
редакція не
відповідаа.
чин'ом
зменьшилос я
їх
лиш е
в
рідног о
кра ю
і
чи
вон о
та
к
са-
основним и
елементам и
сіль -
сти ,
мдт
бачим о
з
таки х
даних .
Д
л
я
ілюстраці ї
цьог о
упадку
За,
кожду
аміну адреси
платиться 10 центів.
два
рази ,
в
то
й
час,
як
середні
ме
багате , як
йог о
рідний
край .
сько-господарськог о
вироб -
На
100
шту к
худоби-припадал о
хов у
дроб у
пригадаємо ,
що
3 Канал.
належить
висилати
гроші
лише
на
і.
зв.
Foreign
селянські
господарств а
змень-
Тел.6сил „Свобода': 498 Montgomery.
Тел. У
Н
Союза:
1838
Montgomery
О
с
ь
ті
питання,
на
які
треб а
коне й
в
1916
роц і
22.0
штук ,
а
в
пере д
війно ю
вивожен о
з
Ук
ництва .
шилис я
на
3
і
пів
разів .
Адресні "SVC-BOPA", P. О.
BOX
34Є .
JERSEY CITY. N. J .
б
и
дат и
відповідь .
. 1926
році
16.1;
велико ї
рога -
ра'ѓ`ни
річн о
всяко ї
птиц і
д
о
10
Як
бачимо ,
на
Україні
майж е
В
1926
роц .
на
Україні
нара-
_
міліонів
штук .
Яєц ь
вивозило
1тоїив191
б
Кількість
т
а
характе р
госпо -
жебрацьк і
господарств а
стано -
хован о
4,057,856'
коней
разом 1 а
^
_
,
ся
д
о
трьох,міліярді в
штук.
З
в
3
g
штук
;
овец
ь
т
а
ОБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗ ЗАБЕЗПЕК И
дарств .
влят ь
більшість .
Ц
е
можн а
по-
продаж і
дробу ,
яєц ь
та
віри
кіз
в'192 6
28.2 3 а
тепе р
-
а
яснитн
перенаселенням
сіл
Ук-
одн е
господарств о
припадал о
мал а
Україн а
пере д
війною
до-
На
Радянські й
Україні
бул о
в
37.6
штук ; свиней
в
1916
році
раїни.
Ясніѓ'ѓше буд е
це
видно
;
робочи х
коней
0.6
штук ,
щ
о
о-
ход у
д
о
100
міліонів
рублів,
а
1926
році
4,900,437
ѓосі ю
18.3,
в
а
1926
14.5
штук .
О
т
таког о
порівнання.
знача є
зменшенн я
д
о
половин и
в
1926
роц і
вон а
від
такого ж
дарств .
З
тог о
майж е
300
тисяч
ж
е
бачим о
велик е
зменьшенн я
Нюйорськн й
стейтови й
уря д
обезпеченн я
проголоси в
пуб -
В
то
й
час,
як
на
кожни х
100
супро-"
191р
року ,
коли
при
експорту ,
мал а
доход у
не
біль-
господарст в
бул о
бе з
засів у
коней,
а
тако ж
свиней
у
лично,
щ
о
жидівськ е
запомогов е
товариств о
Орде р
о
ф
Бри т
десятин
рілі
припада є
еельсь -
сільѓ
гос'подарськім
пере -
Отж е
це
господарств а
жеб-
гальном у
відношенн ю
д
о
всієї І ше
40
міліонів
рублів,
хоч
і
Амбрага м
є
невиплатне.
Найвисшн н
суд
нюйорськог о
стейту,
ког о
населення:
в
Англії
79
пггсу
ахован о
на
Україн і
та -
рацькі .
Напівжебрацьки х
ѓос`
худоби .
J пішл а
в
гору.
и
а
домаганн е
комишенера ,
приказа в
організаці ї
подат и
д
о
душ ,
у
Франці ї
84,
у
Німеч-
кнх
коне й
1.2
штук .
Отж е
в
часі
ггодарств,
щ
о
мают ь
д
о
одно ї
Щоб и
не
заѓрўжат и
статт і
і
Ос ь
так а
т
о
мов а
цифр,
тро х
днів
причини,
чом у
вон а
не
малаб и
бути
розвязана .
Орга -
чині
107,
т
о
на
Україні
а
ж
війни
припадал о
на
кожн е
гос-
десятин
землі
на
господарство ,
багатьом а
числами ,
зазначим о
сам а
з
а
себ е
найкращ е
г-о
нізація. мал а
подат и
судов н
д
о
відома ,
щ
о
вон а
таки х
причин
138.
Пр и
ті м
дл
я
таки х
ґубер -
подарств о
трох и
більш е
одно ї
маєм о
рівно ж
поважн е
число
коротко ,
щ
о
та
к
сам о
змень-Ірит ь
пр о
сільсько-господа і
не
буд е
подавати .
Значить ,
організаці я
добровільн о
годитьс я
ній,
як
Київська ,
це
число
коняки,
тепе р
половин а
госпо -
б
о
близьк о
600
тисяч .
шилас я
гї кількість
дроб у
в
по-1 кий
стан
на
Україні.
на
розвязаннє .
збільшуєтьс я
д
о
178
душ .
Це й
дарст в
зовсі м
не
ма є
робочи х
Порівнююч и
розмір и
сучас-
Щ
о
бул о
причино ю
таког о
кінця
організації ?
31
звіт у
лишо к
сільськог о
населення
коней.
Можн а
соб і
легк о
уяви -
них
господарст в
на
Радянські й
стейтовог о
екземинор а
обзпечення ,
поданог о
в
Газетах ,
вн -
мусів
знайт и
соб і
заробіто к
в
ти,
щ
о
варт а
господарство ,
як
е
Украіці
тнми.-розміра.чи,
ходйть ,
що ,
як
причино ю
є
те,
щ
о
довг и
організа -
індустрії,
а
почаст и
організо -
не
ма є
коня.
Н
а
зага л
всіх
ко -
бул и
щ
е
пере д
війною,
знайде-
ц
і
ї
виносят ь більше ,
звичайно ,
її
мал а
78,000 долярів , з
запомоги .
бул а
члени
з
як
маєто к
і
приходи .
Показуєтьс я
при -
вано
переселюватис я
в
инші
нен,
разо м
з
лошатам и
ггрипа-
м
о
слідуюче :
міром,
щ
о
організаці я
37,000 долярі в
маєтку ,
70,000 долярі в
пробувал а
мал о
органі'зації.
не
а
довг и
ви -
П
Р
И
ВСЯКІ
Й
НАГОД І
СКЛА -
землі,
щ
о
д
о
війни
г'г
бул о
на
дал о
в
1926
році
на
одн е
госпо -
В
1913
році
бул о
15 %
госпо -
носил и
аж
чог о
се
невиплачені
Україні.
Правда ,
тод і
старалгг
дарств о
0.8
штук ,
а
в
1916
році
дарств ,
щ
о
гге
мал и
зовсі м
засі -
посмертні
Організаці я
ратуватися ,
т
а
ся
московськ і
царист и
ко.льоні-
цей
покажчи к
бу в
1.5
штук .
ДАЙМ
О
ЖЕРТВ
И
Н
А
СИРО
-
підняла
вкладк и
членів,
ал
е
се
тільки
то
й
наслідок,
ву,
аб о
засівал и
гге
більш е
од -
зўват и
Українця м
далеки й
Сн
Д
о
цьог о
треб а
щ
е
додати ,
шо
стал и
втікат и
з
З
а
несповн а
рік
з
10
ної
десятиѓѓн.
Та к
сам е
іі
при
бір ,
Туркестан , але
на
землі ,
щ
о
щ
о
робочи х
волі в
припадал о
в
ТИНЕЦ
Ь
-
ЗАХИС
Т
УКРАЇН
-
тися ч
верхо м
членів остал о
цілих
пять.
большевика х
кількіст ь
їх
не'
є
природно ю
базо ю
для
укра-
1926
році
оди н
па
дв
а
госп о
зменьшилася ,
а
навпак и
збіль -
Отс я
історі я
показу є
нам
я
к
на
долоні ,
ш
о
не
все
обезпе -
їнської
кольонізації ,
я
к
Дон-
дарства ,
аб о
0. 6
вол а
гга
одн е
СЬКОГ
О
НАРОДНОГ
О
СОЮЗА .
шилася ,
б
о
їх
тепе р
є
15.2%.
чуетьс я
той ,
хт о
приступа є
д
о
запомогово ї .організації.
Треб а
шина,
Кубанщнна ,
Ставрополь -
господарство .
Отж е
бул о
май-
Друг а
груп а
господарст в
належат и
не
тільк и
д
о
організації ,
е
організації . Д о
ал
треб а
належат и
д
о
ви-
щнн а
і
т.
д.,
насилали
москов -
ж
е
так
само ,
як
бул о
в
191 6
ро-
засіво м
ві д
1
д
о
3-х
десяти н
платиої, себт о
грошев о
сильної
організації ,
яка
ськіцх
кольоггістів.
К'рім
тог о
з
ці
при
подвійній
кількост и
ко -
мож е
понести
які
запомогової - організаці ї
всі
зобовязання ,
вон а
візьм е
на
сво ї
плечі.
складал а
в
1913
році
20% ,
а
в
таки х
губерній,
як
Київська ,
неі'в
Сам е
імя
т
е
,іе
да є
гарантії ,
щ
о
вон а
1926
вогга
зросл а
біль ш
ніж
у
Подільська ,
Чернѓігівська,
В
о
Дійни х
коро в
тако ж
бул о
потрафит ь
виповнит и
всі
сво ї
гарні
обіцянки-
Колн
Жид и
двічі
й
да є
тепе р
42% .
Та к
са-
НАЙНОВІЙШІ ШКІЛЬНІ книжки
линська
т
а
Харківськ а
можн а
значгго
меньш е
ні ж
число
ѓо
с
приступили
д
о
невиплатно ї
організації ,
т
о
други м
Емігрантам,
м
о
й
група
бідни х
господарст в
би
бул о
переселити
українсь -
ггодарств.
На
одн о
господарст -
щ
о
не
мают ь стільки
е
бизнесовог о
хисту,
попаст и
в
так у
орга -
від
3
д
о
6 десятин,
збільшила -
ЯКІ
МОЖН А
НАБУТ И
В
КНИГАРН І
СВОБОДИ :
ких
селян
на
земл і
Херсоггщи-
)
припадал о
їх
всьог о
0.7
иізаці ю
щ
лекше .
ся
з
22 %
в
1913
роц і
на
28 %
в
ни,
т
а
Тавриччини ,
в
яких
на
ПЕРШ А
КНИЖЕЧК А
(Буквар )
М.
Матвійчука . Ціна
40 ц.
тук.
Всі х
коро в
дійних ,
яло -
1926
році.
Дал і
приходит ь
зна -
На
те.
шоб и
люди й
захоронит н
від
подібни х
організацій ,
100
десятіѓй
рілі
припада є
всег о
вих,
телиц ь
т
а
теля т
в
1926
ро -
ДРУГ А
КНИЖЕЧК А
(Читанк а
дл
я
IL
кляси) .
М.
Матвій -
ЧНЄ
зменьшенн я
середньо ї
ґру-
ісѓнуют ь
стейтов і
уряд и
обезпечення ,
які
переводят ь
відповід -
від
58
д
о
68
душ .
ці
бул о
1.7
на
одгге
господарс т
чука.
Ціна
45ц .
ні
контролі
по
запомогови х
організаціях .
Наши м
людя м
трВб а
гггг
господарств ,
щ
о
вж
е
на.те-
Але
большевицьки й
уря д
по
во,
щ
о
да є
значне
зменьшенн я
добр е
слідити
з
а
вислідамн
стейтови х
контроль .
Коли
стейто -
жал и
на
Україні
д
о
категорі ї
БІБЛІЙН А
ІСТОРІЯ ,
О.
д-р а
Я
.
Левицького ,
Част ь
І
ста-
селю є
на
ти
х
земля х
жидівськ е
супрот и
2.6,
як
це
бул о
в
1916
ва
контрол я
скаже ,
щ
о
організаці я
не
змож е
виповнит и
свої х
напівзаможни х
господарств .
рий
завіт ;
част ь
II
нови й
заві т
85 ц.
населення,
а
навіт ь
циганів
т
а
р
о
ц
зобовязань ,
т
о
шкод а
д
о
тако ї
організаці ї
платит и
гроші ,
б
о
Отж е
господарств а
з
засіво м
КОРОТК А
ІСТОРІ Я УКРАЇНИ ,
L
Крипякевич а
5 0
и.
инши х
зайдів ,
щ
о
ніколи
не
ба
обезпеченн є
в
такій
організаці ї
не
є
ніякий
обезпеченнем .
6—9
десятин
в
1913
році
ск.т
Тут
знов у
бачим о
занепа д
т
а
ЧНЛИ
плуга
й
не
знають,
як
х
о
нужденність
наши х
сільських
Не
від
речі
буд е
щ
асекураційним и
Народног о
матеріяльн і основ и
в
згадат и
тут,
о
стейтов і
контролі ,
дали
31 %
загально ї
кількостѓі
Невдовз і
маєм о
одержат и
дггтн
(їілн
землі.
Всіх,
тільки
не
господарств .
Майж е
половин а
переводжен і
час
від
часу
урядам и
ріжни х
господарств ,
а
в
1926
році
кіль-
ТРЕТ У
КНИЖЕЧК У
М.
Матвійчука ,
котр а
є
вж
е
в
друку.
Українців.
.
кість
їх
зменьшилас я
д
о
8.5%
господарст в
гге
ма є
дійни х
к
о
стейті в
у
канцелярі ї
Українськог о
Союза ,
згідн о
стверджуют ь
со.тіднѓ
т
а
запевнен у
внплат -
З
цьог о
виходить ,
щ
о
боль -
Ц
е
повигініб
знати
всі
ті,
ще
ров,
ціє ї
головно ї
підпор и
ѓос-
Повисш і
книжк и
будем о
висилат и
тільк и
з
а
одержаннє и
ність
нашо ї
організації .
Хт о
ньом у
обезпечит ь
сво ї
діти
й
шевицьк а
земельн а
реформ а
так
захоплюютьс я
кольоніз а
подарств а
нашог о
селянина.
належитости ,
а
з
огляд у
на
їх
низьк у
ціну
ніяког о
опусѓ у
да-
жену ,
то
й
мож е
бут и
певний,
щ
о
організаці я
виплатит ь
обі -
мал о
пособил а
бідни м
селянсі
ціє ю
„вільѓгих" земел'ь
Ўкра ї
Овец ь
т
а
кіз
нараховуєтьс я
ват и
не
можемо .
Замовлен а
слат и
н
а
адресу :
цяну
запомог у
точно ,
бе з
проволоки ,
д
о
цента.
Обезпеченн є
ким
господарств'ам,
але
зат е
нн.
Ізза земельно ї
тіснотіѓ
й
по
тепе р
па
Україні
д
о
10
міліонів
83GarndSt,
JERSEY CITY , N.J.
SVOBODA"
.
в є
Союз і
справдішнн м
забезпеченнем .
болюч е
вдарнла
-4іо
середнім
встає
страшн а
ненависть
укра-{штук .
Кількість
їх
залишилася )
б
р
с
з
ним .
Ах-,
як
а
я
бул а
ш
а
!де,
т
о
тільки
на
те,
щоб и
під-
вів,
показуюч и
руко ю
в
сторо -
г
и
д
о
Чигирина ,
виїха в
на
до -
хав.
Н
е
бул о
я
к
упередит и
вас.
В.
Будзнновський .
Мож е
наскочи в
на
ва с
у
себе
слива !
Але
се
гцастє
бул о
не
глядатн ,
підслухувати,
ну
перелазу ,
куди
відійшо в
бу в
рогу.
ляд ь тягнутѓі з а язик. Як буд е Чапліньскі. j — Коби'щ е
ляд ь
тягнутѓі
з
а
язик.
Як
буд е
Чапліньскі.
j
Коби'щ е
знати ,
щ
о
вон а
дома ?
Може ,
як
ви
лицялися
до
довге .
Всег о
пару
днів.
Ого ш
НА
ДВА
БОКИ.
йог о
любов и
скор о
нотах
ду
гадати ,
щ
о
ти
вміє ш
держат и
— взяв ?
То й
пан
заодна ?
дума в
далі.
Щ
о
йог о
жіночки ?
Бул а
авантура ?
ж
е
скоро .
Хочб и
й
він
вернув
язи к
з
а
зубам и
т
а
мен і
гге
сп
о
Бачу ,
ви
щос ь
дуж е
скор б
вер-
— ка -
Юрк о
хлопќа ,
зара з
пізнат и
по
(Історичн а
повість) .
нули.
Коротк о
балакал и
з
ним.
зно в
взя в
мене,
т
о
се,
щ
о
бул о
відаєшся ,
т
о
буд е
матіѓ
д
о
жучи :
пан
кивнув головою ,
вкяв.
не
j перши х
словах .
Але,
міщанка ,
теб е
більш е
довір є
і
скаж е
тоб і
Мож е
й
цілко м
не
балакали ?
(11 )
з
таки м
як
він.
не
вернуся .
Про -
Показуюч и
руко ю
з
а
пазуху ,
чи
шляхтянка , не
вгадаєш .
І
де
неодгго таке ,
щ
о
мені
добр е
б
у
Б
е
з
пращанн я
відїхал и
віл
не-
пало !
дода в
Паїѓ
т
у
вкяв .
`, він
її' знайшов ?
Б
о
щ
о
ві н
її
в'и-
Та
б
о
Іі
зл
е
розказую ,
не
Питав ,
але
я
йом у
не
від-
З
таки х
відповіднії
сотник
лоб и
знати.
Замісц ь
він
тебе ,
ти
ѓо?
То й
пан
вкрав ?
Олена
добу в
з
царгородськог о
гар е
д
о
ладу ,
Олен а
звннялася .
гтовіла.
Я
закрутил а
якос ь
так ,
виміркував ,
ш
о
Олен а
тог о
Мгг-
ног о
потягне ш
з
а
язик.
спитала .
Впха в
соб і
з
а
гга-'
му ,
мабут ь
так а
сам а
правда ,
я
к
-
Чапліньскі,
коли
тільк и
зга -
щ
о
не
треб а
бул о
відповісти.
Ос ь
самі
бачите ,
як
я
мож у
хайлнка ,
хо ч
ві н
її
обікрав ,
про -
-
-Мені
він
не
видавс я
таки й
зуху ?
j се,
щ
о
вон а
йог о
жінка.
А
мо-
Двн
того ,
будьтоб и
мог о
му
-—
Теб е
та
к
поразил а
вість,
на
ва с покладатися !
Н
а
вас
і'на
пив
і
прода в
Туркам
.
щ
е
лю
-
лихий.
Хлопець ,
держач и
чотир и
ж
е
справд і
жінка ?
Вона ,
прав-
жа,
з
котри м
він
балакав ,
ж
щ
о
твій
му ж
в
Чигирині ?
ваши х
звідунів ,
Чапліньскі
бить.
Очевидно ,
не
сумнівався,
Поживеш ,
т
о
побачиш .
Не
пальці
в
губі,'кивну в
заперечила .
Але
він
мож е
зара з
назва в
йог о
по
імени.
Не
-
Аб о
т
о
не
страшне ?
воркну в
сердито .
щ
о
п
о
всім
тім
він
не
важивс я
всь о
золото ,
щ
о
світиться.
Він
На
лиц и
Олени
промайнул а
головою.'да ,
j хоч е
задержат и
се
в
тайні
сказав ,
що.т о
він
ва с
бачив .
Чом у
та
к
боїшс я
того ?
би
щ
е
ра з
розпростягнут н
по
верх а
гладки й
шляхтич ,
а
усмішка .
Вон а
почул а
вдово -
строг о
приказа в
їй
не
виявлят и
Вибачайте ,
пане
підстар
-
Отже ,
колн
сказав ,
щ
о
мій
му
ж
Бо
бо
.
Аб о
я
знаю ?
неї
сво ю
руку.
Але,
якб и
пр о
груди
серце
сорокато ї
гадини
леннє,
щ
о
то
й
вродливи й
шля -
сего ?
Дивний ,
загадочни й
бу
в
сто ,
ал
е
в
сім
ділі
ні
я,
ні
мої
в
Чигирині,
я
гадала ,
щ
о
т
о
А
щ
о
ти
зробилаби ,
як
би
стягнув,
т
о
Олена
мабут ь
так и
-
Добре ,
щ
о
я
нин і
гге
дал а
хтн ч
вкра в
її
хустин у
т
о
й
її
жах ,
кол и
я
забалака в
звідуни
не
заробил и
собі
на
до-
справд і
мі й
МУЖ.
Я
гадала ,
щ
о
справд і
зявивс я
тут
і
прий
пішл а
би
до
него,
гадаючи ,
щ
о
потягнут и
себ е
з
а
язик.
Добре ,
щ
о
Юрк о
щ
е
гге
п
р
о
її
мужа .
А
ж
вмліла .
Ч
и
кір.
Стукал о
сказав ,
щ
о
виолу -
мог о
.Михайло
якес ь
лих о
за -
шов
по
тебе ?
тепе р
вж
е
буд е
ліпший .
Бережис я
тако ж
пізнійше.
вмі є
говорити .
Не
скаж е
бать-
злякалася ,
щ
о
я
вж
е
зна ю
ї
д
н
е
Хмельницьки й
виїд е
д
о
Чи-
гнало
до
Чигирина,
т
а
гцо
він
А
де ж
би
він,
по
тім,
щ
о
Ти
Чапліньском у
обіця л
Буд ь
увічлива,
ал
е
балака й
з
кови .
А
як
скаже ,
т
о
так,
гцо
со-
тайну ?
Але
з
всеї
її
балачк и
ви
гирина.
Чи
не
так
було ?
А
щ
о
в
про
мене
балака в
з
Чапліньс -
зроби в
зі
мною,
показавс я
ме
Хмельницьки й спитав , —
щ
ним
як
найменше .
тник ,
н
е
знаючи ,
в
чі м
діло ,
гге
ходилоби ,
що'вон а
справд і
йо-
самі м
Чигирині
сотни к
скорш е
ким.
Значить ,
знає ,
що. я
тут .
і
на
очи ?
п
р
о
тво ю
розмов у
з
ним
нічого
На
сім
розмов а
скінчилася.
зрозуміє .
г
о
жінка
Загадка!
.
Ал е
я
її
полагоди в
сво ї
діла,
як
зразу
Се
бул о
страшне . Поразил а
ме-
Але
як
би
такіѓ
прийшов .
не
скажені
мені? .
Сотни к
відійшов .
Олена
лиши -
розвяжу .
Кобгг
справд і
повело -
думав ,
т
о
се
мож е
мо я
вина,
а-
не
вість,
гцо
мій
Михайл о
тут ,
Якб и
сказав ,
щ
о
покаявс я
і
Не
тільки
се.
Я
йом у
обі-
лас я
з
Юрко м
і
сидячи
непод -
ся
дівчину
Стукала ,
ту
якус ь
б
о
вин а
Стукала ?
Я
к
ви
мати
та
щ
о
мож е
прийд е
по
мене.
блага в
теб е
вернути
до
него ?
цяла
не
згадуват и
ва м
про
те,
вижн о
на
лавці
передумувал а
Чапліньскі,
жив о
поспішаю -
Марин у
Небрешківн у
всунути
діло ,
гм
,
гм,
д
о
Хмельницького ,
Але
потому ,
кол и
я
очуняла,
Олена
мовчала .
щ
о
він
взагал і
ту
т
був.
сво ю
розмов у
з
Чапліньскн м
і
чн
д
о
перелазу ,
думав .
гга
служб у
д
о
Хмельницького ,
так
мож е
він
ма в
діл о
д
о
вас.
показалося ,
щ
о
Чапліньскі
ма в
Ну ?
Кинулась
би
на
ши ю
Отж е
як
я
з
ним
зійдусь,
сотником .
Кол и
Юрк о
ста в
ма-
Кол и
вон а
обіцял а
мовча -
т
о
скор о
всь о
буд у
зігатгг.
Коли ж
почув ,
щ
о
ва с
нема
н
на
думц і
вас.
і
прости`ла
йому ?
т
о
ніяки м
способо м
гге
виявл ю
рудити,
вон а
встала,
щоб и
йо-
Чигирині,
т
о
йом у
вж
е
нічого
ти,
щ
о
я'бувтут і
балака в
з
не-
Приїхавш и
д
о
Чигирина ,
Ча -
-
Т
и
йом у
сказала ,
щ
о
в
о
Т
о
не
мож е
бути,
щоб и
йому,
щ
о
зна ю
про
те,
ш
о
вів
го
завест и
д
о
хат и
лавку ,
і
покласти .
бул о
сидіт и
тут .
Я
к
хт о
винен,
ю,
т
о
се
хиб а
не
тільки
знак,
пліньскі
післав по
Дачевського ,
по
не
так ?
прийшо в
по
мене.
Якби
я
мал а
приїзди в
д
о
мене,
т
а
замісц ь
зі
Глянула
з
а
ступила,
о-
т
о
ви
самі ,
б
о
не
подбали ,
шо -
щ
о
Хмельницьки й
не
бу
в
би
з
щобѓѓ
йог о
скартат и
з
а
фаль
-
Та
сказала ,
але
не
зѓгаю,
скрин ю
золота ,
т
о
мож е
ирий-
мною ,
балакав ,
як
гадав ,
з
мо-
око м
крокі в сюди,
кидаюч и
землю ,
пар у
б
и
ту
т
хтос ь
задержа в
сотника
тог о
вдоволений ,
ал
е
й
знак ,
шиві
інформації,
хоч
са
м
не
чи
добре .
Щоб и
йог о
вивест и
шовби ,
щоб и
зі
мно ю
забрат и
є
ю
жінкою .
пар у
туд и
і
стану-
аж
д
о
вечера .
щ
о
вон а
не
бул а
б
и
ві д
того ,
цілко м
був
певний ,
чи
сі.
пр и
з
блуду ,
т
а
щоб и
такі
сплетні
се
золот о
і
мене
ше
раз
покину -
Коли ж
б
о
він
сказав ,
щ
о
далі
не
ширилися ,
я
могл а
ска-
ти.
Мож е
й
щ
е
ра з
продати .
ще
ра з
приїде.
ла,
гадку :
силкуючис я
розвязат и
за -
щоб и
так е
повторилося . Як
по -
j несені
Стукало м
інформаці' ,
Н
у
,
НУ-
Досит ь
вж
е
тог о
зволить ,
щоб и
я
зно в
будьтоб н
вида -
зати :
аб
о
правду ,
аб о
щ
о
я
щ
е
Се
пусте,
щ
о
він
скорш е
вернув,
Ти
розказуєш ,
щ
о
він
зро -
— того ?
Т
о
щ
о
з
Д
е
мо я
хуста
могл а
діти-
нриходяч и
д
о
сотника ,
щ
е
ра з
j справд і
щ
лось ,
о
фальшиві . РІому
Олен и
відповіл и
б
у
дівчина,
аб о
щ
о
вж
е
вдова .
Я
б
о
я
цілко м
не
зійшовс я
з
ним.
б
и
в
би ,
аб о
`не
зроби в
би .
Я
хо -
— зій-
А
як
тод і
случайно
я
ся?
думала . —
тоді,
Мабут ь
злеті -
і
щ
е
ра з
відвіда в
її
пота й
него, 1 ли
щирі ,
ал
е
вон а
могл а
тако ж
вибрал а
послідне,
т
а
щ
о
я
у
А
л
е
й'всі
инші
вісти, які
приніс
чу
знати ,
щ
о
ти
зробил а
би.
дус я
з
ним
в
ваші й
присутно -
ла
з
голов и
коли
я
попал а
т
о
решт а
під е
гладк о
як
п
о
ма^та к
зручн о
брехати ,
вас
наймичка.
Чи
добр е
я
зро -
Стукало ,
варт і
тілько ,
щ
о
вість
Щ
о
ти
зробил а
би,
колиб и
він
сти ?
в
обморок .
С
е
бул о
тут,
кол о
елі.
Сам а
заліз е
в
матн ю
так, ,
Ніякій
баб і
не
вір ,
я
к
га-
била ?
п
р
о
те ,
щ
о
сотни к
буд е
в
Чи-
прийшов ,
як
не
по
теб е
саму ,
т
о
Тод і
рін
буд е
грат и
коме -
лавки .
Чейж е
під
земл ю
не
за -
щ
о
н
е
буд е
мат и
иншог о
вихо -
підстарост а
зітхнув ,
на-
-
Очевидно ,
щ
о
тод і
треб а
бодай,
щобиУз_тобою'
взяти
гирині
а
ж
д
о
вечера .
дію,
неначеб
теб е
перши й
ра з
палася
Хиб а
Юрк о
взяв ,
заніс
ду,
як
вволит и
мо ю
волю .
собі ,
як
т
о
вже
неодгга
бул о
вибрат и
мі ж
дівчино ю
і
тво є
золото ?
побачив ;
т
и
поводис я
так,
нена
д
е
в
кущ і
і
там
кинув .
Переступи в
плі т
і
сів
на
ко -
дині ! —
, гадуюч и
болюч о
зажартувал а
соб і
з
не-
Справді ?
Т
о
Хмельнииь-
вдового.
Але
нащ о
т
и
казала , І
Коли- ж
б
о
я
ніяког о
зо -
чеб
ти
щ
е
не
бачил а
йог о
і
не
Юрку !
звернулася -
д
о
ня.
Щоб и
не
стрінутися
з^го .
кий
не
приві з
соб і
ніякої
дівки
щ
о
ти
наймичка ?
Т
и
не
най-
лот а
не
маю .
знала ,
хт о
він.
Чапліньск і
лука -
дитини.
Д
е
т
и
зані с
мо ю
ху-
Хмельницьки м якб и
но
він случай- ,
Ну ?
спита в
Дачевськи й
чи
баби ?
Ні
херувима ,
ні
відь-
мичка
і
А
не
хочу,
щоб ц
люд и
Т
и
зно в
не
відповідає ш
на
вий
чоловік ,
мене
недолюблює .
стину ?
вже
тепе р
вертав , Чапліньск і
увійшовш и
в
хат у
і
побачивш и
и?
так
думали
пр о
тебе .
м
о
є
питаннє.
Неначе б
не
розу -
Мені
казав ,
щ
о
він
ва ш
— ні!
Юпк о
дитина
відпо -
вїха в
у
ліс.
Зроби в
се
сам у
по-
квасн у
мін у
Чапліньского .
?
Т
о
що ж
я
мал а
сказати ?
міла
мене.
Т
и
мабут ь
не
хоче ш
Якус ь
привіз .
Ал е
с
е
н
е
НО'
приятель.
віла.
# -
ру,
б
о
ледв и
в
продерс я
кріз ь
Хмельницьки й
зроби в
на м
зби-1
'
Що.,
т
и
в
гостин і
ўмене ,
відповісти.
З
тог о
виходить ,
г
о
жінка .
Т
о
якась-вдов а і
йо .
Таки й
приятель , ві'д
яког о
А
хтож ?
придорожн у
гущ у
і
щез' в
лісі,
тќа .
Не
сидів
ту
т
д
о
вечера ,
я
к
а
б
о
щ
о
я
теб е
взя в
під
мо ю
щ
о
ти
йог о
любиш .
г
о
наймичка
.
Д
о
літнії:
неха й
мене
Бо г
береже
Отж е
Юйк о
ні.
Пан.
почувн а
дороз і
тупіт; Чаплін'ь-
т
о
запові в
бу
в
Стукало ,
ал
е
nOj
опіку
.
Чия
ти,
і
д
е
я
теб е
знай -
Я
йог о
любила .
Дуж е
лю
-
вцг
недолюблю є
мрн е
і
підста -
-г-
Яки й
пай ?
скі
щ
е
якийс ь
ча с
їха в
лісо м
і
якій
годин і
верну в
наза д
д
о
Вон а
вам
так
сказала ?
шов,
не
питав ?
била.
Зраз у
бул о
мені
дуж е
до-
іля е
мені
ноги.
Я
к
сюд и
прнй-
Лай.
хлопчин а
відпо-`а ж
там,
д
е
сходилисяДвТдоро -
Суботов а
Я
са
м
бачив ,
я
к
виї -
голосиЧИТАЧІВ мадянипови , котри й підніс пуб-зи ; инші,
голосиЧИТАЧІВ
мадянипови ,
котри й
підніс пуб-зи ;
инші,
наскладавши ,
дают
ь
лнчно
н
а
сторінка х
„Свободи' '
ріжни м
обманцям ;
а
трет і
скла .
справ у
організаці ї
українсько-
дают ь
в
банк и
н
а
3
чи
А%'.
г
о
банк у
в
Америці.
Виходить ,
Щ
о
добр е
мат и
ВИКЛА Д
КНЯГИН І
КРАПОТ -
Банк,
ц е інституція,
як
а
н
а
грош і
в
банку ,
а
щ
е
ліпше ,
ві -
КІН
ИР О
ЦАРСЬК У
и
СУ
-
звер х
виказу є
тпорч у
силу
на-
дай,
булоб и
мат и
грош і
в
„сво -
ЧАСН У
РОСІЮ
.
OLD
G OLD- S
ції,
п.богацта о
т
а
розвиток ,
їм
банку".
Дочка
помершог о
недавн о
в
чим
весь, не
лиш е
капіталістич -
„Сво ї
гроші "
в
„свої м
бан
-
уіоскві
звісног о
анархіста-тео -
ний,
ал
е
й
культурни й
світ
все
к
у
и
.
„Своїм и
грішм и
користуе -
ретика,
княз я
Крапоткіна ,
за -
числитьс я
і числитис ь
буде .
мос ь
самі,
„своЃ ' торговці ,
коо
-
i остила
д
о
Америк и
й
да є
те -
н`ср
відчнт и
пр о
царськ у
й
те -
ПЕРШ Е
Р0ЖДЕСТВ 0
Кружка
М
и
це` бачим о
наглядн о
ператнви ,
товариств а а
й
при
-
Америці ,
котро ї
доля р
є
все -
ватні
особи .
Визичаюч и
грош
і
нерішию
Росію .
Таки й
відчи т
владни м
пано м
н
а
цідому
світі,
зі
,,свойого "
банку,
платим о
-ала
вон а
у
минул у
пятниц
ю
а рук
зокрем а
н
а
жидах ,
д
о
я-
проценти
собі,,
витягаєм о
сам і
вечером
у
Конгрегейшона л
ких спливаютьс я капітал и
світа.
‚зиск.
.
Чорч
у
Джерз и
Сит і
Говорил а
Том у
й Українці,
маюч и
хо ч
На
своїх -'-грошах
дороблю -
нона
богат о
пр о
царськ у
Росію ,
оди н
свій
банк ,
піднеслися
б
и
ютьс я
‚‚своґ' у ддебто
м
и
самі !
про
закріпощени й
селян ,
пр о
ї
х
члена Родинного
у всіх закутинах краю.
як
матеріяльно ,
економічн о
й
по -
Банкир і
знають ,
щ
о
варт а
страшну
біду,
темноту ,
пр о
не -
літично.
мат и
св}й
банк !
Є
в
ньом у
ко -
достачу шкі л
і
пр о
страшн і
по -
А
ц
е
зробит и
легк о
і
конче
дьосальн і
зиски !
Д
о
тепе р
з
нас
діі
па
царські м
двор і
в
поелід -
треб а
зробити !
сами х
користуютьс я не
ми
самі ,
ііх
іітах пануванн я
цар я
Мико -
.
А
чому ?
а
чужі!
ІІІ
Опісл я
описувал а
вон а
о
-
В
календар і
У
.
Н.-Союз а
н
а
І
чому ?
1928 рік
е
подани й
поіменний
Чи
м
и
не
вс.тті
самі
для
себ е
II російськ і
посліди!
рево.тю-
В
и
курці
були
дуж е
добр і
дл
я
OL D
GOLD .
В
и
вироби -
спис
українців-фаховців ,
куп -
щос ь
зробити ?
Ч
и
м
и
вж
е
-
`.кі
ції,
березнев у
й
жовтневу ,
Ів
ли
їм
популярність ,
котр а
обхопил а
цілий
кра й
вздов ж
ців,
артистів ,
і
т
.
п
.
(хо ч
там
непроворні ?
Чи
не
вірим о
собі ?
1917 Вон а
році .
говорила ,
щ
о
і поперек .
лиш
мал а
частина) .
Кол и
хт о
так
думає ,
та
к
ві н
большевики,
прийшовш и
д
о
Значитьс я
Українці
поступа -
груб о
милиться ; а
хт о
ще
голо -
влади, самі
бул и
то
ї
гадки ,
щ
о
З початко м
1927
ся
ліпша` і
гладш а
циґаретк а
пошири -
ють
вперед ,
здобувают ь
соб і
сит ь
недовір я
д
о
себе,
та
к
він
не
удержатьс я
довго ,
найбіль -
лас я
в
пар у
хвиля х
на
Сході .
щора з
т
о
більш е
кращ і
позиці ї
не
вар т
жити ;
а
коли
хт о
підю -
іие
кільк а
місяців .
Н
а
думк
у
в
життю .
джу є
прот и
українсько ї
чесно-
княгині Крапоткі н
большевик н
Як
такі
оперуют ь
певни м
ка -
ти,
та
к
він
„здорово "
бреше !
удержалися
пр и
владі
ли -
Одна к
днес ь
OL D GOL D
розходятьс я
скор о
у
пітаяом ,
а
будуч и
в
„бизнесі" ,
Б
о
вон а
коли
не
ліпша ,
т
о
ці.т-
ііс
завдяк и
аліяитам .
Т
і
по
-
всіх
закутнна х
краю .
користуютьс я
рівно ж
певним
к
о
м
певн о
н
е
гірш а
ві д
чесно т
.
іідні
та к перестрашилис ь
со -
кредитом ,
а
маюч и
це,
роблят ь
други х
,
,
,
іпя.тізму,
щ
о
полишил и
Росі ю
З
нагод и
приходячог о
святочног о
сезон у
шлем о
певний
фінансови й
оборот ,
щ
о
МИНЕМ О
ЦІЛКрИі.певйр,
jyrl
власній Дрлі її .через
т
е
скріпиь-
всім
„Наш і
желанн я
і
подяку".
д
а
є
їм
певний
зиск .
дагіі на
це,
що б
оснувдти,,
^
ся
там
комуністични й
лад .
Капіта л
мусит ь
бут и
дес ь
ін-
бан к
Ірррвадит и
його ,
успішн о
ѓратном у
голодов и
у
тецс -
Неха й
Різдвян і
свят а
будут ь
дл
я
ва с
милим и
так
як
ви</