You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Е В Н И К

SVOBODA V K R A I N I A N D A I L Y

ТРИ Ц Е Н Т И .
УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦН

РІК X X X V .
союз В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВА^ АлІЕРИКИ..

Ч. 296. Джерзи
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

С и т і , Н. Д ж . , с е р е д а , 2 1 . г р у д н я , 1927. VOL. XXXV.


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Нас

, No. 2В6. J e r s e y City, N . J . , WedneBcUy, December 2 1 , 1827. TliREE


3
Ш В Е Ц І Я осідком СОВІТСЬ- ВБИВСТВО ПРОВОКАТОРА.
СЕНАТОР ПЯТНУЄ ГЕРСТА ЗА ЙОГО КИХ Ш П Ю Н І В .
ЛЬВІВ. Вбивство во.тіцій шистського
З А М К Н Е Н Н Я П Р О Т И Ф А -
Ч А С О П И С У . У К А Н Т О Н І С Т Р А Ч Е Н О BQ0 К О М У Н І С Т І В
СТОКГОЛЬМ, Швеція, ного провокатора бувшого' ук ПАРИЖ. — Після повороту 200 Т И С Я Ч Л Ю Д Е Й ЎТІЌЛО Д О Г О Н Ѓ К О Н Г ; В Д О В А П О
‚ДОКУМЕНТИ" ГрудцЯ.
„Свенска
Шведський
Даґбладет"
часопис раїнського студента Гука,
оголо р і в о ж н л о поліційні круги д о Ж е н е в и в и д а н о р о з п о р я д о к , н;
зат міністра загр. справ Бріяна з СУН-ЯТ-СЕНІ З О В Е ЗІРВАННЯ ВЗАЄМИН З СОВЃЃАМИ
САМОГУБСТВОМ КИТАЮ. '
ПОРИС НАЗИВАЄ ВИДАВЦЯ „ЛЮДИНОЮ БЕЗ ЧЕСТИ". шуе сеизацінні закиди п р о т и цієї міри, щ о в о ш і д е н ь в д е н ь підставі я к о г о з а м к н е н о анти-
совітського посольства. Сей п е р е в о д я т ь ревізії і арештуван- ф а ш и с т с ь к и й часопис у Фран- К А Н Т О Н , 19. г р у д н я . — У К а н т о н і с т р а ч е н о н а р а з 6 0 0 К н -
В А Ш И Н Г Т О Н , 19. г р у д н я . — Сенатор Норис, один з тих тайнів, яких підозрівали, щ о є комуністами. Ворожі комуиі-
часопис пише, що С т о к г о л ь ' м ня, а л е п о н и н і ш ц і і й д е н ь не з ў - ції ‚ Д е л і І т а л і я н а " .
чотирох сенаторів, які м а л и дістати х а б а р і від мексиканського стам націоналістичні власѓні щ о б и кинути пострах на насе-
стався осередком совітської -
ті в і д к р и т и дійсних справнії- Згаданий часопис обвинн-
уряду з а п р и х и л ь н е в і д н о ш е н н є д о М е к с и к а , н а п и с а в л и с та до лення міста й з н и щ и т и симпатії д о комуністів, та т а к о ж , щ о б и
шпіонажі сусідуючих з Швеці- ків з а м а х у . Ревізії в і д б у в а ю т ь - ю т ь у п і д к о в і д о в б и й с т в а Мус-
с е н а т о р а Г о в е л а та п р о с и в й о г о п р о ч и т а т и с е й л и с т у с е н а т і , зѓнести комунізм у своїй території, допускаються страшних
єю держав. Совітський ф.тьо- ся ГОЛОЕНИМ ч и н о м то- в д о м і в ц і со.лінія. В о д н і й з і с т а т ѓ е й
бо він с а м и й л е ж и т ь д о м а хорий. Лист відноситься до Рен- жорстокостей. Між страченими, як ми в ж е доносили, є й со-
товий аташе мав заангажувати українських студентів а т а к о ж ѓо Часопису пишеться: „Коне-
д о . т ф а Г е р с т а , в и д а в ц я б о г а т о а м е р и к а н с ь к и х г а з е т , та п о м і - вітський віцеконсуль. З Кантону й околиці виемігрувало 200
шведсь'кого рсзсрвового офі- по приватних
Пере- чною є смерть одного чолові- кватирах.
іцених у них д о к у м е н т і в п р о м н и м е п е р е к у п с т в о а м е р и к а н с ь к и х тисяч людей до Гонѓконг.
цира до поїздок по Фінляндії, в е д е н о р е в і з і ю у в и д а в н и ц т в о в і ка, щ о б и с п а с т и І т а л і ю " .
політиків 1 г а з е т я р і в .
Норвегії й Данії для збирання Червона Калина. Польська Ш А Н Г А Й , 19. г р у д н я . — З а г р а н и ч н а п о л і ц і я , `на п р о с ь б у
С е н а т о р Норис у своїм листі к а ж е , щ о р о з б і р свідоцтва
військових інформації.. преса відкрито пише, щ о Гук J НОВІ Ф Р А Н Ц У С Ь К І ВОЗДУШ-j китайських властей, з р о б и л а наїзд на тутешній совітський кои-
Герста перед к о м і т е т о м сенату потверджує, що Герст є „не
Сей часопис пише також стояв на.ўслугах п о л і ц і ї , itWj НІ ЛІНІЇ, с у л я г т а з а б р а л а д о п е р е г л я д у всі д о к у м е н т и . 15 членів кой-
тільки н е с п р а в е д л и в и м і иечесни,,. іле л ю д и н о ю зовсім без
дальше, щ'о російські ш п і о н и з а в д я к и й о м у бу^яи а р е ш т у в а н - с у л я р с ь к о г о ш т а б у , п е р е в а ж н о жінки, виїхали до Японії. Ті,
усякого почуття гонору". ПАРИЖ, 17. ѓ р у д а я , і-- З
заінтересувалися дуже с т а н о м ня у з в я з к у і з з р м а х о м н а к у щ о були заняті в консуляті, як рівнож урядники Даль-Банку,
Сенатор доказує сей страшний закид тим, щ о Герст не Новим Роком 1
Ф р а н ц і й в а ш а в-
оборонної шведської воздуш- ротора СобінськЬго, щ о Його члеНи Д о б р о в о л ь ч о ї Ф л ь о т и і и н ш і , я к и х о б в и н я ю т ь о к о м у -
мав доказів вини людий, яким закидував страшні злочини гурує дві н о в і ' в о з д у ш н і ' Лінії
ної ф . д ь о т и . о с о б л и в о тої, щ о б о й к о т у в а в л и українські сту- ністичну діяльність, дістали п о в і д о м л е н н я , щ о б и в и б р а л и с я з
супроти ріднього к р а ю , а в с в о ї х г а з е т а х п о д а в а в сі закиди, для літаків. Одна з`'-них` буде
н а х о д и т ь с я в п о л у д н е в і й ч а с т и д е н т н і щ о й о г о в б и т о на прн- міста.
не п о д а ю ч и ні с л о в а с у м н і в у . Коли всі л ю д и стали домага- в е с т и А 0

краю. каз української військової о - Теперішній провідник націоналістів Чанг-Кай-Шек дістав Р Полудневої Америки,
І вся д о к а з і в на й о г о з а к и д и , він м о в ч а в з а к л я т о . Д а л і сенатор
ганізації. Гук знаходиться
телеграму від сестри своєї жінки, а вдови п о Сун-Ят-Сені. v а друга до Сирії. П е р ш а з них
закидўе Г е р с т о в н , щ о , в и с т у п а ю ч и зі з а к и д а м и , він м а в т е ж б у д е ч и т и
львівському-'шниталі в Вдова по основателю Куомінтангу називає а своїй телеграмі иенри- ;?' . Францію з Маро-
п р и в а т н и й і н т е р е с , б о він м а е в е л и к і п о с і л о с т и в М е к с и к у . С е - Р У М У Н С Ь К І Д Е Р Ж А В Н І МУ- к о м
т о м н о м у стані. Біля н ь о г о п о с - ! ' ^ н е г а л е м , Ь р а з и л і є ю , У- з і р з а н н я в з а є м и н з С о в і т с ь к и м С о ю з о м с а м о г у б с т в о м К и т а ю .
н а т о р Н о р и с д а є д о з р о з у м і н н я , щ о Г е р с т х о т і в у в л а с н і м інте- ЖІ Н Е Б Е З П Е Ч Н О ХОРІ. а г в а е м
пересиджує поліційний Р '-Аргентиною. Друга В д о в а по Сун-Ят-Сені каже, щ о п о л и ш и т ь с я в Москві для де-
ресі в и к л и к а т и війну між двома мирними краями, наразити
- а г е н т , яuu-urt
к и й н'
в хvnJT-,bv в і д з и с к а н - ВОВЗДуШНВ ЛІНІЯ буДС ІТИ З м о и с т р а ц і ї й п р о т е с ѓ у , а ж п о к и н е п р и в е р н е т ь с я н а з а д в з а -
в и л я х вітайѓ-.-!,,.
вовздушна лінія будс
БУК'АРЕШТ, 17. г р у д н я .
тисячі л ю д и й на с м е р т ь , в б и т и п р о с т о с о т к и ж о в н і р і в , оснро- Марсилії до Атен і Бейруту
Румунська преса пише, . щ о ' н я Гуком притомности стара- е м и н и з С о в і т с ь к и м С о ю з о м . Ч е н г - К а й - Ш е к в і д п о в і в в д о в і ло
тити тисячі дітий, — в с е те на те т і л ь к и , ш о б и з а р о б и т и дещо П е р ш а з них б у д е м а т и сўпер-
б у в ш и й п р е м і є р А в е р е с к у є не-j є т ь с я в и д і с т а т п від н ь о г о певні Сун-Ят-Сені, щ о зірвання дипльоматичних взаємин спричинив
гроша для себе. н и к а в е с п а н с ь к о - н і м е ц ь к ї и лі
безпечно й майже б е з в и х і д н о з і з н а н н я . А л е Т у к н і ч о г о не п а - сам Совітський С о ю з , який м і ш а в с я д о .внутрішних китай-
В кінці с е н а т о р з а к и д ў е Г е р с т о в н , щ о він х о т і в д о к а з а т и нії, п і д ч а с к о л и С е р е д з е м н а в о - і с ь к и х с п р а в .
хорий. мятає і попадає далі в непри-
силу с в о ї х г а з е т . З а м і с ц ь с ь о г о Г е р с т , к а ж е Н о р и с , доказав, з д у ш н а лінія о д е р ж и т ь неба '
щ о Г е р с т о в і г а з е т и се тільки к л ь о а к а г а з е т я р с т в а . Міністер з а г р а н и ч н и х , с п р а в томний стан.
ром Суперника Є бритійській
Тіту.теску, який б у в н е д у ж и й
За листом Нориса заявилося також богато других се- УКРАЇНІЗАЦІЯ В ОДЕСІ.
наторів. ^ на і н ф л ю е п ц у , м а в занедужати
Ч У Ж О З Е М Н І Д Е Л Е Г А Ц І Ї РОЗСТРІЛ ТРОХ ХАБАРНИКІВ, t
знова й дістав сильну горячќу. О Д Е С А , 19. г р у д н я . — О к р у ж н а р а д а о д е с ь к и х п р о ф е с і о -
СТРАЙК УКРАЇНСЬКИХ .ДІ-
В КИЇВ!.
нальних союзів зробила предложения всім'одеським с о ю з а м ,
ВСЯ НАДІЯ ПРОПАЛА ДЛЯ МОРЯКІВ, ЗАТОПЛЕНИХ В Київі т е п е р п е р е б у в а є кіль-
ТЕй У САМБІРЩИНі УВІН-
з в и ї м к о м тих, в яких б і л ь ш і с т ь членів становлять Ж и д и , щ о -
УКРАЇНЕЦЬ - АДВОКАТ ЧАВСЯ УСПІХОМ.
У СУБМАРИНІ, В ПЕРТ АМБОЙ, Н.-ДЖ. ка ч у ж о з е м н и х д е л е г а ц і й , Недавно п и с а л и ,ми про би в о н и веди все д і л о в о д с т в о й ‚переписќу в українській мові.
ЗАТОПЛЕНІ МОРЯКИ ПРОСЯТЬ о ВОЗДУХ, воду і Шведська робітнича делєга- страйк шкільної української Найвисшнй суд засудив на смерть через .розстріл Б о р о -
Й ПОЖИВУ. Ділимося радісною вісткою з j ц і я , в . дітвори в Самбірщині, зверне-
і д в і д а л а ш з к у п і д п р и давського, бувшого управителя губернаторського фінансо-
українським загалом, щ о наш L j культурних . а в о г о відділу й Його спільників Переиа й Колебанова. ї х обви-
^ П Р О В І Н С Т А В Н , М е с е ч у з е т с , 19. г р $ д н я . ^ — М р ш и А Шд-
M C T B
ний п р о т и у т р а к в і з а ц і ї , а р а д - у с т а н о в Н

земляк- гр. аолоднмнр В а в е р - т ю т ю м 0 в і л ф а б ш Д С Л е г а т і в няли з а брання х а б а р і в . Оставши.х` спільників Б о р о д а в с ь к о г о


водного судна „ Е с - Ф о р " говорили з ратунконнм`відділом прй ше польонізації українських
чак, син поќ. гр. М и к о л и В а - j р п робітниця, щ о пра-
н в н т а л а
з а с у д ж е н о на вязницю.
помочи умовлених підводних сигналів. Затоплені м і р я ќ й пи- шкіл. Тепер пишуть старокра-
в е р ч а к а , з д а в а д в о к а т с ь к и й 1с- „ в и р о б н и ц т в і п'онад 5 0 а

т а л и с я , ч и є щ е н а д і я н а р а т ў н о ќ . їх з а п е в н и л и , ш о т а к а н а д і я єві часописи, щ о страйк шкіль-


пит І з і с т а в п р н н я т и й д о ал.во- j j p 0 K B

ш е е, х о ч а б у р я н е д а є м о р я к а м в е с т и н а в і т ь т а к о ї ѓ ќ ц і ї , я к у ної д і т в о р и в Л у ц і й р і ш у ч а по- ' ІТРОВІНЦІЯ Ш А Н Ї У Н Г ВИЛЮДНЮЄТЬСЯ.


чатури. Весь український загал Л кооперативна де- става
н г Л і
делегації
и с
зложеної ь
з к а

м о ж н а б и повести при гарній погоді. П о к а з у є т ь с я до т о г о , ш о у П е р т А м б о й , Н. Д ж . , р а д і є , БАНДИТИЗМ, ГРАБІЖИ й ГНЕТ СПРИЧИНИЛИ'ЕМІГРАЦІЮ


ф л ь о т а не м а е тепер ніяких відповідних причандалів до р а - лєгація відвідала кооператив- представників громад Білина.
Д О МАНДЖУРП.
що будс мати срого адвоката.
т о в а н н я л ю д и й у таѓкій с и т у а ц і ї . П р и в а т н и й д е р и ќ , я к и й с п р о - ний інститут, сі.льсько-госпо- Биків, Л у к а , Артиничі й Пруси, Т С І Н А Н Ф У , К и т а й , 19. г р у д н я . — Д о в г о т р е в а ю ч и й б а н д и -
Молодому адвокатові! же.тає-
наджено для піднимання затопленої субмарини, з а р а з зірвався. дарський музей та инші науко- спонукали шкільну к у р а т о р і ю т и з м , в і й с к о в н й гнет й г р а б і ж ќ спричинили в е л и ч е з н у е м і г р а -
мо як Н А Й К Р А Щ И Х успіхів у й о г о
С и г н а л и від з а т о п л е н и х і д у т ь м а й ж е б е з п е р е р в и . В ночі ві з а к л а д и . Д е л е г а ц і я в і д в і д а л а ў х и л и т и б е з п р а в н е заряджен.
цію з Ш а н т у п г д о Манджурії. О б ч и с л я ю т ь , щ о в п р о т я г у р о к у
званню.
з а т о п л е н і р о з п о в і л и с и г н а л а м и , ш о в о н и в ж е не м а ю т ь в о з д у - т а к о ж Вукопспілку, де в і д б у - ' „ шкільного інспектора, щ о б п я виемігрувало з провінції Ш а н т у н г о к о л о міліон людей.
х а , ні п о ж и в и , ні в о д и , і н ж и н є р и к а ж у т ь , щ о з а т о п л е н і с и д я т ь їлось урочисте засідання. Член в т. зв. утраквістичних ш к о д а х У згаданій провінції м о ж н а п о д о р о ж у в а т и цілими днями
у кромішній пітьмі, немрвби в гробі, та в сильнім холоді. ЗА МІСЯЦЬ В И П У Щ Е Н О П Р О - ' К І І Н Я делегації Фуане, розпочинати вже в першому відпові і не с п і т к а т и о д н о ї ж и в у ч о ї д у ш і , х о ч д а в н і ш е б у д и т у т у п о -
Д У К Ц І Ї Н А 75 М І Л . К А Р Б , j д а ю ч и на п р о м о в у г о л о в и Ву році навчання з польського жайні фармерські околиці. Кілька тисяч населення сеї д р о в і н -
СУДЯТЬ М О Л О Д О Г О Х Л О П Ц Я ЗА ВБИЙСТВО В ЗВЯЗКУ копспілкн Генкіна, с к а з а л а : М н ' ( 5 а р а . _ Честь Луці і доо- у к в ції в с т у п и л о д о в і й с к а , щ о б и л и ш е о д е р ж а т и п о ж и в у 4 о д і ж .
Перший місяць виробничої'
ЗІ СТРАЙКОМ. ко.лнчним с е л а м , щ о в м і л и нос-
р о б о т и у К р а . Н С Ь К О . ПрОКИСЛО-j „ б ( )-руд. Т Н в п е м о г л и в с і

тояти в обороні прав нашої


ДЖЕРЗІ СИТІ, Н Ю Джерзі, 19. г р у д н я . — Перед стейто- вости доводить, щ о вона спра--
н о ш і на с в о є м у ш л я х у , а - н а м м о в и і н а ш и х ш к і л ь н и х д і т е й ! ПРОТИЖИДІВСЬКІ ЕКСЦЕСИ В ПАЛЕСТИНІ.
вим с у д о м п о ч а л а с я нині р о з п р а в а п р о т и 17-літного Гаролда виться з завданням, щ о поќла- П Я Т Н А И Ц Я Т Ь ОСІБ СКАЛІЧЕНО А 20 А Р Е Ш Т О В А Н О .
ше доводиться боротися не
Мелцера, о б ж а л о в а н о г о за вбийство Д ж о р д ж а Евенса, страй- Є иа Н Е Ї в н о в о м у г о с п о д а р Л О Н Д О Н , 19. г р у д н я Телеграма з Єрусалиму до часо-
тільки з капіталістами, але й з СВІТОВА ВСЯЧИНА.
колома й візника авта для одної вігокенської автомобілевої іому році. пису „ Д е й л і Ек'спресе" д о н о с и т ь п р о п р о т и ж и д і в с ь к і з а в о р у -
}реформістами, що перебува- С т а т и с т и к а а н г л і й с ь к о г о мі-
компанії. Евене згинув в місяцю квітни. У жовтні вироблено продую 1 шення в найбільшій жидівській оселі Пета Тікве, яка лежить
ю т ь у н а ш и х л а в а х і г а л ь м у ю т ь ністерства війни к а ж е , щ о те-
Один свідок дізнав, ш о Мелцер всів підчас страйку з яко- ц'і на 7 5 , 9 6 5 , 0 0 0 п е р е д в о є н н и х на північний схід від Я ф ф и . В часі з г а д а н и х з а в о р у ш е н ь п о -
н а ш у р о б о т у ! В а ш і д о с я г н е н н я п е р в Е в р о п і є п і д з б р о є ю ЗІ
ю с ь д і в ч и н о ю д о „ т е к с і " , я к и м к е р м у в а в Е в е н е , з а ї х а в на по- к а р б , а б о па 5 в і д с . б і л ь ш е ггіж к а л і ч е н о 15 Ж и д і в , а 2 0 Ж и д і в , щ о н а п а л и на А р а б і в , а р е ш т у -
ц і л к о м з а л е ж а т ь від т о г о енту- міл. 552.000 людей, з чого
дану с о б о ю а д р е с у та щ о в і д т а к х т о с ь у б и в с ь о г о Е в е н с а . С в і - у в е р е с н і ' і на' 15 в і д с . більше j вала бритійська поліція. ,
з і я з м у , я к и й ми с п о с т е р і г а є м о 1,124,000 в С о в і т с ь к і м С о ю з і . - ' -
д о к не. м і г з а я в и т и , чи се б у в М е л ц е р . Однак поліція каже, Загально Д о з а в о р у ш е н ь п р и й ш л о , коли безробітні ђЌйди сГара-
Л и т о в ц і п о с т р і л и л и на польсь-J
що с е б'ув А ^ е л ц ^ р , д з а к и д д о к а з у є д р у г и м с в і д к о м , т е ж ш о - союзна промисловість цироби л и с я п е р е ш к о д и т и з р и в а т и п о м а р а н ч і А р а б а м , як'і п р а ц ю в а л и
м у є з а п о р у к а в а ш о ї п е р е м о г и . кім к о р д о н і в л а с н и й л і т а к не
ф е р о м тої с а м о ї компанії. Мелцер м а в сісти д о його авта та п р о д у к ц і ї на 52,613,000, рес- у п о м а р а н ч е в и х с а д а х . Р о з л ю ч е н а г о в па Ж и д і в н а п а л а на бу-
Приїхала делегація від Скан- п і з н а в ш и його. — У н о в о у т в о
казав завести себе на неіснуючу адресу. Ш о ф е р замісць сього п у б л и к а н с ь к а іш 20,780,000 і дннок міської ради й увязнила радних. Доперва прибувші в
дииавських країн, а т а к о ж ренін' бельгійськім кабінеті со
повіз його иа п о л і ц і ю . Мелцер не хотів увійти з шофером м і с ц е в а на 6 , 6 1 9 , 0 0 0 к а р б . ночі бритійські жандарми увільнили увязнених радних.
польська робітнича делегація ціялісти н е ' м а ю т ь представни
до поліційної стації. Почалася бійка, підчас котрої Мелцер м а в ка, б о є в о р о г а м и військової
н а Ч 0 Л І 3 l

постріляти ш о ф е р а в ногу. ПРАКТИКУВАВ БЕЗПРАВНО f S J ^


програми. — П р е з и д е н т Аль- Н Е Д А Л Е К Е ЗІРВАННЄ ДИПЛЬОМАТИЧНИХ ВЗАЄМИН М І Ж
nPHTMPTMirv - мушстом Сохацьким. У розмо-
Поліція д о к а з у є з н а т о к а и и о р у ж а , щ о куля, винята з го- дьгніиівику. і . б і т н и к о м Ратау Со- банії Ахмет З о ѓ ў має буцімто
3 j с п і в р о
СОВІТСЬКИМ СОЮЗОМ І ЛАТВІЄЮ.
.тови Е в е н с а , п а с у є д о револьвера, з котрого Мелцер стріляв Стейтова рада рсгістрації і'гхацьким сказав, щ о становище ! намір проголосити себе коро-
ло ш о ф е р а під поліційною стацією. А Р Е Ш Т О В А Н О 17 С О В І Т С Ь К И Х Ш П Ю Н І В .
екзамінації дентистів у Ню широких українських мас у і лем; так к а ж у т ь Греки, скида-
Л О Н Д О Н , 19. г р у д н я . — М і ж С о в і т с ь к и м С р ю з о м і Л а -
Д ж е р з і р о з і с л а л а по всіх г а з е - . П о л ь щ і д у ж е т я ж к е . Там про- Ю Ч и вину на Мусолінія. — Ор`
ТАЙНА С Т Р А Ш Н О Г О ЗЛОЧИНУ Щ Е НЕ РОЗВЯЗАНА. твіею м о ж е прийти до зірвання дипльоматичних взаємин. У
тах у тому стейті повідомлен-}вадять обурливу політику ко- тодоксійні ‚Жиди в Будапешті
Р и з і , Д в и н с к у й и н ш и х м і с т а х Л а т в і ї а р е ш т о в а н о 17 б о л ь ш е -
ЛОС А Н Д Ж Е Л Е С , Каліфорнія, 19. г р у д н я . — Чим біль- ня, щ о ся р а д а в і з в а л а д о відві-у.льонізації у к р а ї н с ь к и х земель, J під п р о в о д о м с в о г о рабіна ќй`
вицьких шпіонів. Крім сього напруження у взаєминах між
ше подрабиць про вбийство 12-літної Маріяни П а р к е р в и х о - ч а л ь н о с т и Д ж о р д ж а Д ж . Урба,- Т а м іде наступ на к у л ь т у р н і д а ю т ь п р о ќ л і н н а в с і х , щ о на-
(

Сов. С о ю з о м і Л а т в і є ю в и к л и к а л о страчений у Р е в а л ю совіт-


на з П е р т А м б о ю , Ню Джерзі,' здобутки українського народу лежатимуть до` сіоністичної
д и т ь на в е р х а , т и м б і л ь ш е с п р а в а с т а є з а г а д о ч к о ю й т и м б і л ь - с ь к о г о у р я д о в ц я . С о в і т с ь к и й С о ю з д о м а г а є т ь с я від Л а т в і ї о-
з а те, щ о він м а в Практ'икувати 'й т е р п і т и це н а й т я ж ч е . Н а п р и к - J п а р т і ї . і
— П о м е р 27-літній син
ше залякує вона місцеве населенне. правлання за страчення свого урядовця.
безправно дентистику. л а д на Во'лині м а й ж е всі укра- президента Мосціцького.
Великий переполох серед дітвори-та родичів викликала
Як подає урядова рада, сей їнські'школи закрито. Справа Л ь о р д Ротсрмір, власник газе-
J
вістка, щ о злочинці п о к а в а л ь ц ю в а л и тіло дитиии та розкину-
ли куски, з а в і ш е н і в о с і б н і к л у н о ч к и , п о б е з л ю д н и х вулицях. Урбан уже був караний три ра- з школами, в Галичині стої'ть^тярського тресту, має намір) РУМУНІЯ ПЛАТИТЬ ВИСОКЕ
з и з а б е з з а к о н н е п р а к т и н е - в а н - б о г а т ю г і р ш е , і ц ж з а ч а с у а в с т - ' с т в о р и т и 'нову п о л і т и ч н у пар- А М Е Р И К А Н Е Ц Ь К Е Л Л Е Р Д І С Т А Н Е 50 Т И С Я Ч Д О Л Я Р №
З л о ч и н в и к л и к а в т а к е п о т р я с а ю ч е в р а ж і н н я ^ щ о р і ж н і га-у
иє д е н т и с т и к и . В м а ю - Ш Я у р о р і й с ь к о ї і м п е р і ї . З д р у г о г о б о - І т і ю в АНґлії, щ о м о ж е з є д н а т и ' ' ВІДШКОДОВАННЯ.
зети, церкви, р а д і о в і стації, б а н а в і т ь п р и в а т н і підприємства
к у з а п л а т и в він к а р и 1 0 0 д о . л я - j ќ y Пілсудський н а м а г а є т ь с я ^ о б і голоси Жіноцтва при най- і Л О Н Д О Н , 19. г р у д н я . — У т е л е г р а м і д о „ Е к с ч е н д ж Зѓе-
иоспішилися визначити поваЖні надгороди за внкриггя.сіло-
р і в , в і д т а к у т о м у с а м о м у р о ц і п р и т я г н у т и н а свій б і к ўкраїн-^блИщих виборах. — Атенський леграф" з Букарешту говориться, щ о румунське п
чиниів. С у м а н а д г о р о д виносить уже понад пів сотки тисяч,
500 долярів, у м а ю 1923 року ську буржуазію. У найблизшім.університет зачинений насЛід- з г о д и л о с я з а п л а т и т и В . П. К е л л е р о в и $50,000 і
і вона щ е з р о с т а є п р о с т о к о ж д о ї години.
з а п л а т и в , к а р и 5 0 б д о л я р і в , а в) часі в П о л ь щ і з б і л ь ш и т ь с я к л я - і к о м демонстрацій студентів, з а Покалічення. Як звісно, Келлера поранили дуже- т я ж к о р у -
Тимчасом поліція слідить з а злочинцями, яких м а л о бути
л ю т і м 1924 р о к у з н о в а 5 0 0 до- сова боротьба й з а г о с т р я т ь с я щ о п р о т е с т у в а л и п р о т и підви- мунські студенти в часі протижидівських з а в о р у ш е н ь $ О р а -
трох. Д о с і а р е ш т о в а н о яко підозрілих у ж е три особи, але кож-
лярів. суперечности. шки оплат за навчання. Деа М а р е .
дий з н и х п о т р а ф и в д о к а з а т и с в о ю н е в и н н і с т ь . ` -
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 2 1 - г о Г Р У Д Н Я , . 1927.

і к р у ж к і в У П Т . в с п р а в і - л о б о - ща`ми й н е з р о з у м і л и м и з а б о р о -

Нв М сявасяТarndВяЬпa-ed aty, H.ЗнJ.вЛ ІуІсяй.. Кіті „ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ" рювання ненисьменности", в я- нами. М і ж донесеннями иахо
В СЯЙВІК
НИ
ЖКО
В
ОГ
ОМС
ІЯЦ
НюнatсяfaсяG
drily except
tin Ukraniain НаЦоваІ Atocitoa. Іся.
Street. Jeney
‚Просвіта" віднестися ще)
кій
до Староства
подало взір
про отворення
повідомлення димо навіть випадки (нпр. і
кур- тернопільському повіті), що
Поляки м и ю т ь с в й „рўечі ;

itenlateM ntacrbOut30,Mna1911, MaetranadtarktahtePoA


Bdlted fcg Editorial Commlttea.
tctOM
ogteacМ oаѓсtќJat.rety1179.
Cyti, N. J- Під таким кличем відбува-
Міністерства у В а р ш а в і з
повідним представленням, щ р - шкільної повітової з а дозво-
від- взір прохання до Р а д и п о в . ш к . в л а д а не д а в а л а ^ д о з в о - м є с ь о н ц " , — м и м а є м о м і с я ш .
лу. й н а т а к і к у р с и , я к і м а в п р о -
к н и ж ќ н і с п о р т у чи и н ш о ї укра-

ТОд
teТaЮ AНrtTOО в
м
СТШ
оТ аі a
t і
ввс і
а і
сягВВі3,j1917, atk rat
e
toralaa Jayl Si, lift Sacata 1103
of poa
t p
ro d
r
lad for I
n є т ь с я б о р о т ь б а , з неписьменін-
с т ю на Радянській Україні. Цей
би т а к и м р о б о м о б с т о я т и в л а - л о м к о р и с т а т и із ш к і л ь н о ї са-
сне п р а в о на г р о м а д с ь к у ініція- лі. С п е р ш у с п р а в а не н а т р а п л я -
вадити кваліфікований
тель. С а м е в названому повіті
учи-
ї н с ь к о ї д и т и н и . П о л я к ѓ ѓ в сво-
й о м у м і с я ц і с т а р а ю т ь с я забу-

U
tC
lТiU
IВ -м
і aaati Ж А клич м у с и м о і ми у себе з а с в о ї
!ти і відповідно до його змісту
тггву в п о б о р ю в а н н і н е п и с ь м е н - труднощі. Староства з а б о р о н и л а К у р а т о р і я р і
п р и й м а л и д о в і д о м а з г о л о ш е н - н я м з д н я 8. к в і т н я 1 9 2 7 ч, Г а л и ч и н у , —
ш ен-
т и п р о і н в а з і ю а в т о х т о н і в на
ми стараємося

ГШРЕДПЛАТА:
в copy. н о с т и т а щ о б и в з а г а л і п р а в о д о
j 7Л0' з о р г а н і з у в а т и роботу. Тим 591727 ведення Курсів в Тол-
MM Увто S r.oo освітѓѓ в п о з а ш к і л ь н і й д і л я н ц і ня н а к у р с и , м і с ц я м и ж а д а л и п р и г а д а т и с о б і і д р у г и м обо-
На oia p В ЗЛ5І б і л ь ш е , що неписьменність
у в а ж а т и т а к и м к р у г о м , д о я к о - с п и с к і в у ч а с н и і к в к у р с у , т о щ о . с т о л у з і О с и п о в и П а в л и ш и н о в и , в я з к и в і д н о с н о т и х д і л я н о к у-

ІМ-сяМся $ 3.75 .110.00


На тра мігшді —

Іааооо
ою
і ють
j т р е б а з а р а х о в у в а в ш і м і ж усіх
т и х н а ш и х
ворогів, котрі иасто-
на н а ш е л ю д с ь к е ж и т т я .
го д е р ж а в а може найвище за- А л е в ж е в '1923 р. п о ч а л и н а д ^
с т е р е г т и с о б і п р а в о н а г л я д у , а- х о д и т и і н ш і в і с т и з ќ р а ю . ПО'
а в Проняитні Михайлови Бог-
дановичеви. Тимчасом Павли-
шин'Осип є бувший народний
к р а ї н с ь к о г о ж и т т я , я к и м данин
місяць, присвячено.

НІ'
ѓі'
$ 5.00 ле нічого б і л ь ш е поза тим. одинркі староства у своїх р і д ќ Місяць жовтень назначено
a . 7 - На той MIAMI —
1
Одначе сама справа боротьби у ч и т е л ь ' з ' ч а с і в Австрії,-а Ми-
.S повідЯх на п о в і д о м л е н н я в и д а - місяцем книжки.

Щц e
Щ . е - . И с іалежить
я a
За оголошення редакція ие аілповідаа.
За кожду аміну адреси платиться 10 центів.
висилати грошіa.oo. лише на і. зв. Porei-n Monev Order.
і Montgomery. Тед. У. Н Союза: 1838 MonUomer-.
з неписьменністю потребує щ е
вияснення деяких питань.

II.
П е р ш е п и т а н н я д о т и ч и т ь іга
вали попросту заборони вести
х'айло Б о г д а н о в и ч є ўкінченим
С е б т о : п р о п а г а н д а книжки.,
к у р с и , б о в е д е н н я т о г о р о д а г і м н а з и с т о м з д о п о в н е н о ю с е - к у п і в л я к н и ж к и , п р о д а ж а кни-
курсів - на їх д у м к у — н а л е - м и н а р і й н о ю м а т у р о ю . В н а з в а - ж к и , н а в і т ь п о е з і я , д о книжки,

також)
1
шої власної активности. Не бу

ТелсяюАиа-то-С воб
сні S о д а" :
"VOBODA,"P. а М ОХ ЗЛЄ. E JRSEY CITY. N. J. шкода робити великого Як в с ю д и т а к і з а Австрії, д о т о в о ї
С а м и м ш у м о м , х о ч я к війни п о з а ш к і л ь н а о с в і т а б у л а
ж'ить д о о б с я г у д і л а н н я п о в і - них
шкільної Ради. Щобиін'авчання
місцевостях
неписьменних
з а б о р о н е н о як ц е н е д а в н о ч и т а в я в одній
одноднівці з приводу місяця

г о м і н к и м , не с к и н е м о т а в р а не- д о м е н о ю , гга я к і й б у л а
ш г с ь м е н н о с т и з в е л и к о г о від- п о ю т і л ь к и п р и в а т н а і н і ц і я т и в а
лади,'
діяль- наперед д о з в о л у від шкільної ‚значено.
с т в о р и т и т а к и й к у р с , п о т р е б а ^ о с е н и , як ц е в и щ е б у л о з а к н и ж к и .
Щ о д о п р о п а г а н д и книжки,

МІСЯЦЬ Т-ВА „ПРОСВІТА" сотка нашого народу. Д р у г е громадянства. Урядові крути,


а б е з д о з в о л у н е в і л ь - О д н и м с л о в о м , з ц і л о г о . п о - т о в о н а й д е т а к : ч а с д о часу,
но й о г о відкривати. ( Т а к і з а б о - ступовання адміністраційної і т о ч н і ш е беручи деколи, а т е
питання, це в і д н о ш е н н я в л а д и , м а ю ч и з а с о б о ю п р а в о контро-
„ Ж и т т я і знання" — це б а г а т о Ілюстрований популярно- рогги с т а л и в и д а в а т и с т а р о с т в а ц ѓ ќ і л ь н о г о влади видно, щ е т о ч н і ш е р а з у м і с я ц і , появ.тя-
наукоанй 1 літературний ‚журнал, який почало видавати Т о - г о л о в н о ш к і л ь н о ї , репрезеггто- с т а в и л и с я п е р е в а ж н о п р и - в П і д г а й ц я х , С н я т и н і , Т е р н о п о - д і й с н о н а с т у п и л о м і ж н и м и я- є т ь с я в о д н і й з г а з е т с т а т т я на
в а р н с т в о „ П р о с в і т а " у Л ь в о в і . Ж у р н а л цей б у д е в и х о д и т и в в а н о ї л ь в і в с ь к о ю к у р а т о р і е ю х и л ь н о д о цих п р о я в і в г р о м а д - лі, Ж о в к в і і т. д . ) . А п о в і т о в і к е с ь п о р о з у м і н н я і щ о до. акції т е м у к н и ж к и . Р а н о п о я в л я є т в -
п е р ш и х днях к о ж д о г о місяця і буде подавати знання з ріжних шкільними повітовими радами. ь к о ї і н і ц і я т и в и . Д о к а з о м бу- ш к і л ь н і в л а с т и м а й ж е в о д н о м у п о б о р ю в а н н я н е п и с ь м е н н о с т и ся, в п о л у д н є б у в а є п е р е г л я н е -
галузей науки й життя, ілюструючи те все б а г а т ь о м а о б р а з - Вони присвоїли собі право да ю т е , щ о о с т а н н ю р о б о т у в п о т о н і в і д п о в і д а л и , щ о в о н и н е в л а д а п р и к л а д а є я к і с ь о к р е м і на, а в е ч е р о м і д е й н а з а с л у ж с -
ками і ф о т о г р а ф і я м и . П е р ш е число т о г о журналу в ж е д і й ш л о в а т и д о з в і л на в л а ш т у в а н н я з а ш к і л ь н и й д і л я н ц і с у б в е н ц і о м о ж у т ь п р и н я т и д о в і д о м а д о - ц о р м и , які н а г а д у ю т ь в и ї м к о - ний с п о ч и н о к . '
д о нас д о Америки. О г л я н у в ш и його, т р е б а п р и з н а т и , щ о рсів для непнсьменгш. п о н з ч о н е р а з п о в а ж н и м и с у м а несення п р о к у р с д л я а н а л ь ф а - в н й с т а н , а які м а ю т ь на оці А л е н а п р е с і п р о п а г а н д а піс
ставлять д о курсів в и м о г и такс ми з д е р ж а в н о ї каси. Беручи
представляється воно як найкраще. Маємо перед с о б о ю ж у р - б е т і в , б о п о д у м ц і р е с к р и п т у з о в с і м с п и н и т и о д и н з н а й п о не з а к і н ч у є т ь с я ,
ставиться л и ш е до науко спеціяльно під у в а г у р о з в и т о к
нал, я к о г о потребу появи наш нарід дійсно відчував. М а є м о М і н і с т е р с т в а у В а р ш а в і і' Ку- ж и т о ч н і ш и х р у х і в , я к і т і л ь к и й д е в о н а із у с т д о уст.
втіх з а в е д е н ь . Н а в і т ь у ж и в а є т ь - у к р а ї н с ь к о ї п о з а ш к і л ь н о ї о с в і -
журнал, з а я к о г о солідність у видавництві ручнть матір на- р а т о р і ї Л . Ш . О . ( н і д а т ні ч и - м о ж н а п о д у м а т и . П р р с т о н а с ў - П е р ш ц г о , ж о в т н я ДОВІДУЮТІ..
в и с л о в і в як „ в и к л а д и " ти, т р е б а с к о н с т а т у в а т и п р о т я -
ших українських товариств, наша „Просвіта" в старім краю. сла р е с г ф н п т у . н е ^ я о д а н о А - т а - в а є т ь с я н а д у м к у п о в я з а т и т о й с я п р о м і с я ц ь к н и ж к и книгарі,
, Ч о м у м н з г а д у є м о н а тм і м і с ц и про ц е й ж у р н а л ? Р о б и м о н а к у р с а х , н а ч е б це б у в я к и й у- г о м усього часу ісѓнування кий курс м о ж е п р о в а д и т и під вічний ж а х , вислів я к о г о нахо-
в п о л о в и н і ж о в т н я ` з н а ю т ь про
ц е г о л о в н о т о м у , щ о м і с я ц ь г р у д е н ь — це м і с я ц ь „ П р о с в і т и " . іверситет. Т-ва ‚‚Про'світа", як о д и н о к о г о контролею' П о в . Ш к і л ь н о ї Р а - д и м о в обіжнім письбі ч
це всі приятелі к н и ж к и (у
В ' т і м м і с я ц і п р и г а д у є м о рчі річно н а ш о м у г р о м а д я н с т в у й о г о Т а к е с т а н о в и щ е К у р а г о р і і , на р е ч н и к а о с в і т н і х з м а г а н ь у к р а - д н т і л ь к и к в а л і ф і к о в а н и й у ч и - 5 1 2 7 О Р . з 2 2 . 2. 1 9 2 2 , в я к о м у Л ь в о в і м а ц ж с к і л ь к а г г а и я т і . ' ) . а
о б о в я з к и супроти Того товариства, яке положило стільки з а - пашу думку, зовсім неоправда- їнського народу в Галичині, - ў тель місцевої народної школи, наказано точно бачити ї'ѓсте-
п р н кіпці м і с я ц я це с т а є за-
с л у г н а д п і д н е с е н н я м п р о с в і т и с е р е д ш и р о к и х м а с н а ш о г о н а - не, п а р а л і ж у є а к ц і ю о с в і т н і х у- с е б т о в і д 1 8 6 8 д о 1914 р . — не к о т р и й ѓ ѓ о б и р а є з а ц ю н а у к у ж и т и , щ о б и „ п і д п л а щ и к о м п о -
г а л ь г г о в і д о м и м гцо д е с я т о м у
р о д о . З г а д у є м о п р о цей ж у р н а л щ е й т о м у , щ о б и в т о й с п о - стаггов і с л у ж и т ь ў в е л и к і й мірі завжд'и м о ж е н а д т о сердечне, о с і б н у в и н а г о р о д у . „ К о л и цьо- запѓќільної о с в і т и не в і д б у в а л а -
інтелігентовѓі.
сіб з в е р н у т и н а ш у у в а г у на „ П р о с в і т у " я к т у інституцію, я к а о п р а в д а н н я м , ч о м у б о р о т ь б а ? ч а с о м т а к и н е п р и х и л ь н е , а л е в г о к у р с у не б у д е п р о в а д и т и мі- с я політично-партійна аглта-
с т о ї т ь вірно на с т о р о ж і своїх давніх з а в д а н ь н а в і т ь в н а й - н е п и с ь м е н н і с т ю не в е д е т ь с я з б і л ь ш і й скільгсости випадків спевни у п р а в и т е л ь ш к о л и , то- ц і я " . В с е ж т а к и н а в і т ь т о ѓ ї ж а х Крім пропаганди відбува-
т я ж ш и х ч а с а х , к о л и т о п р и х о д и т ь с я їй б о р о т и с я з н е і м о в і р - т а к о ю с и л о ю , я к ц ь о г о в и м а г а є м о ж л и в о к о р е к т н е в і д н о ш е н н я д і Р а д а Ш к . П о в . не д а с т ь д о - н е о п р а в д у є н і я к и м р о б о м т и х є т ь с я щ е й купівля книжки.

ному кроці, хоч в а ж к а матеряільна скрута висить


н н м и п е р е ш к о д а м и . Х о ч ш и к а н у є її п о л ь с ь к а в л а д а н а к о ж - дійсний стан.
н а д н е ю ,О т і н а д н я х о т р и м а в К ' р у ж о к
як д е р ж а в н о ї т а к к р а є в о ї в л а д и з р о л у иа в е д е н н я к у р с у . К о л и
до Т-ва „Просвіта" у Львові. вже курс почато, наказується
п е р е ш к о д , які с т а в и т ь
нашій акції п о б о р ю в а н н я
влада К у п у ю т ь л ю д и з а л ю б к и , а л е о-
чевидпо тільки те, що кому

п р о с в і т у , я к ш и р и л о її н а протязі
Т о в а р и с т в о „ П р о с в і т а " гонить неписьменність 1 ш и р и т ь далі „ Р і д н о ї Ш к о л и " в ТерНОПі
д о в г и х д е с я т к і в л і т . І ц е є від п о в і т , ш к і л ь н о ї р а д и таке
д о к а з о м в е л и к о ї ж н з н е н н о ї сили т о в а р и с т в а , коли в о н о в тих письмо: „По думці розпоря-
В довоєнні часи і щ е якийсь курс з а м к н у т и , п р о це д о т р о х
час п і с л я в і й н и не т р е б а б у л о д н і в д о н е с т и , в п р о т и в н о м у в и -
д о з в о л у на в е д е н н я навчання п а д к у членів Виділу потягне
г р а м о т н о с т и . А т а к о ж не в си-
лі м и з р о з у м і т и , гга я к і й о с н о -
ві ш к і л ь н а в л а д а т р а к т у є к у р с и
п о т р і б н о : к н и ж к и ч е к о в і , мелі,-
дункові, службові і т . II. А
б і л ь ш и х к н и г р о з х о д я т ь с я наіі-
л

тяжких часах береться ш е до поширення своєї праці і д о д ж е г ш я К у р а т о р і ї Л . Ш . О . з 6. неписьменних. Т - в о „Просвіта", в л а д а для анальфабетів як приватні ліпше: кпиѓн,,бухгальтерійні і
до` правѓѓої відпові-
в и д а в н и ц т в а п о п у л я р н о - н а у к о в о г о ж у р н а л у , я к и й п о н е с е ш и р - 9. 1 9 2 7 ч. 11 ч'. 2 9 6 0 д а є т ь с я д о - на осггові с в о й о г о с т а т у т у у- наукові заведення і прикладає книги з а ж а л е н ь . З инших діля-
ш у о с в і т у п і д с е л я н с ь к у с т р і х у чи в х а т у у к р а ї н с ь к о г о р о б і т - з в і л гга в е д е н н я к у р с і в д л я а- правпене організувати такі кур- д о них т а к і с а м і н о р м и , я к д о нок людського духа великий
ника. л ь л ь ф а б е т і в в і д 1. Ж о в т н я 1 9 2 7 сгг, к о р и с т а л о і з с в о й о г о п р а - , Р а д и Ш к . в Я в о р о в і з 14. II. приватних наукових заведень. попит мають безплатні ката-
І американські Українці м о ж у т ь легко набути тої просвіти. в громадах (тут вони названі) ва 1 1 9 2 3 . ч. 4 8 0 ) . Т ( Ва ікдіп омве індш
ь е бПі ло ьв -. (Копець буде). льоѓн та ілюстровані цінники,
г р а дмлоят ндиохб р ан а йс т п упожа лиот к у щсовйонї хо Д а л ь г г о с т н " .
З а $ 5 на р і к м о ж н а б у т и ч л е н о м „ П р о с в і т и " , о д е р ж у в а т и к а - Н а т о м і с ц ь не д а є т ь с я д о з в о л у ш е с т е р е о т и п н і - в і д п о в і л и ггад- посилані... б е з замовлення.
тчолдеін, і вк. о лЗ и
г о лво ш
я ке інйгсгья мкіусрцсеув о сне-
ти
л є н д а р і її в и д а н н я , а ќ р о м і т о г о б у т и щ е й п е р е д п л а т н и к о м на ведення курсів д л я аггальфа- х о д и л г г it д о с і н а д х о д я т ь в і д П р о д а ж а к н и ж к и в м і с я ц і ті-
не б у л о в і д п о в і д н о ї с а л і в ч и - СМУТНІ КАРТИНИ:
н а у к о в о г о , б а г а т о і л ю с т р о в а н о г о ж у р н а л у , я к о г о ч и т а н н я у- бетів в Дубівцях, Кутківцях, шкільної влади. єї с а м о ї н а з в и йде т а к о ж дуже
тальні, і треба було корнету-
9 Убогії ниви, убогії села,
п р и е м н и т ь н а м не о д н у в і л ь н у від р о б о т и х в и л ю . Пронятииі, Сугцині, Ступках ватися шкільними салямн. То- Н е в х о д я ч и в а н а л і з у новѓѓої добре. Як тільки х т о с ь зайде н
Убогий, обшарпаний люд...
Ми знаємо, щ о . у нас б а г а т о є таких людей, щ о раді чо- і Т о в с т о л у з і , н а с л і д к о м невід- ді у с т а н о в а , я к а в е л а к у р с и , д о - безпідставностѓі таких забо- книгарню і — перев^ериувиш
гось навчитися, коби тільки знали д о б р е жерело науки. Од- Смутніѓ' картини, смутні, неве
повідггого л ь о к а л ю в К у т к і в ц я х носила відповідній шкільній рон, видно, щ о повітові шкіль- тисячу книжок — з а ж а д а є ол-
н и м з таких ж е р е л б у д е ' б е з с у м н і в у н о в е в и д а в н и ц т в о т о в а - fce.ii,
і Сущині, з причини недостачі владі про намір ведення кур- иі р а д и д і с т а л и в і д п о в і д н у в к а - н о ї з н и х , її з а р а з , у м л і в і ч , па-
рнств'а „ П р о с в і т и " . Н а м , а м е р и к а н с ь к и м У к р а ї н ц я м , я к і в ж е А и н ш и х не з н а й д е ш т и л у г .
провідника курсу в Ступках, б о су, п о д а в а л а н а з в у у ч и т е л я і зівку ставитися негативно до кують і передають до рук ку-
навчилися цінити в а г у знання, н а л е ж а л о би т а к е в и д а в н и ц - о. П о д о л я н ч у к з а я в л я є , щ о н а п р о с и л а салі. Одначе коли в того рода-зкурсів. Не х о т і в б и п у ю ч о г о . Л е д в и п о л о в и н а по-
ставби дивитись,
тво з і всіх сил п і д п е р т и а з а г а л ь н і м і с в о ї м в л а с н і м інтересі. к у р с і не б у д е викладатгг. П р е д - повоєнних часах читальні В і д т о ї п о р и с п р а в а к у р с і в , їх У^забути, купнін в і д д у м у є т ь с я тоді від
А п і д і п р е м о т-во „ П р о с в і т а " т о д і , к о л и с т а н е м о г р о м а д н о й о г о сідник: Лєсггяковскі". „ П р о с в і т и " підпали під з а г о - ведення і в з а г а л і ціла акція по- Так сили з а б у т и н е м а ! н а м і р у к у п н а , а м а й ж е нема ви-
членами, а ќромі того щ е й передплатниками цего журналу. таких стрений д о г л я д поліційігнх о р - борюванггя неписьменности Т о ріднії села, т о ріднії люде, падќу, щ о б х т о с ь не з а п л а т н в -
В той спосіб д о к а ж е м о , щ о ми дійсно свідомі Українці і куль- і Останніми роками гані'в Т - в о „ П р о с в і т а " в и д а л о о с т р і ч а л а с я ц і л и й ч а с п о ггиггіш- Т о н а ш а В к р а ї н а с а м а . ши з а б р а в к н и ж к у . А коли і
фактів назбиралося споре
с л о . І це п р и н е в о л и л о Т-во сібну „ І н с т р у к ц і ю д л я ч и т а л е н ь ний д е н ь з н е б у в а л и м и т р у д н о Б. Г р і н ч е н к о . з а б е р е , т о в с е т а к и це проре-

ТурНІ ЯКІ В М
ЮІТ
ЬЦН
ІИ
Т
И КуЛЬТурНу ПраЦЮ.
ЛЮДе, ОсОбЛИВО, КО- . . О , Л . , ^ П , Л , ^ С , ОЃ
ч и с т и й д о к а з , ш о к н и ж к а йде.
З менше потрібних творів,
п о е з і я , б е л е т р и с т и к а і научна
В. Будзнновський. г о б и не р о з г р и з л и . Т і л ь к и д о в - j в д о в и ц ь по р е є с т р о в и х к о з а - ' можному, — підстароста закітт-'на море підскубувати Турка,
література т е ж м а ю т ь збут. В

праця
ли та к у л ь т у р н а
ше протягнеся. Насамперед ках і від реєстровиків-інвал - і х о ч у річ п о с п о л и ' т у о - К о б и т і л ь к и н і х т о не с п и и ю в а в
й д е н а о с в і т у н а й м е н ш о г о н а ш о г о б р а т а .т р е б а п р о в і д а т и , а б о в и м і р ќ у д і в , к о т р і в ж е не г о д н і р о б и т и х о р о н и т и в і д н е щ а с т я . О т ж е н а п л и в у н а З а п о р о ж е свіжих
місяці жовтні д в о х людей жа-

НА ДВА БОКИ. (Історична повість).


в а т и , чи він з н а є , щ о я б у в у не в о є н н о ї с л у ж б и , й в і н з а г а д у є ' о с м і л я ю с я п р о с и т и Я с н о в е л ь - с и л з п о д а л ь ш и х с т о р і н , не з а
го і з О л е н о ю б а л а к а в . се з р о б и т и . С е к о н е ч н е т о м у , ' м о ж н о г о , щ о б и т а к д у ж е н е в і - б о р о н и в ї м б у д о в и ч а й о к , т а
Чапліньскі з а т я в свіже гуся б о инші пани н а р і к а ю т ь , щ о рили
д а л о з б і р к и п о е з і й . . . я к а щ е не
вийшла, а третій таки направду
хотів купити трильоґію Лепко-
тому хитрому з м і є в и гге и е р е х а п у в а в т р а н с п о р т і в з і
(12) г о : „ М а з е п а " , т і л ь к и щ о не п о -
че п е р о і с т а в п и с а т и р а п о р т ч и г и р и н с ь к е с т а р о с т в о с в о є ю Х м е л ь н и ц ь к о м у . Я с е й п о л к о -
з б р у є ю та муніцією. Чапліньс- г о д и в с я на в и с о т у і скількість
д о с в о г о старости, гетьм: иесолідарністю п і д д е р ж у є ду- в н и к о в и К р и ч с в с ь к о м у все г о -
— Я т а м ц і л к о м не б у в . С к а с у ю с о б і , а б о р о з б у д ж у п і д з о р Кі в і ч н о т о р о ч и т ь мені р ат Я к з а ч у в а ю , К н и г а р н я На-
Конєцпольського. На са` х а б у н т у в їх с т а р о с т в а х . З т о ї в о р ю . Я н а в л а с н у р у к у с т е ж у
з а в мені х т о инший. Ліпший старого. Я волівби, щоби моя Х м е л ь н и ц ь к о м у не м о ж н а в і у к . Т о в . і м . Ш е в ч е н к а м а є піти
вступі с п о в і щ а в гетьмана, щ о самої причини д о б р е б у л о б и й з а ним, о к р у Ж и в ш и й о г о сіти
з в і д у н , я к . в а ш С т у к а л о . Т і л ь к о п е р ш а с т р і ч а з н е ю б у л а б е з не- рити, щ о він б у н т у є к о з а к і в на стрічу б а ж а н н я м читаючої
умок
(

послушний панському п р и к а па р е є с т р о в и х к о з а к і в ч и г и р и г г - : ю з в і д у н і в . В ж е дотеперішні


т о й м і й з в і д у н щ е не з н а є , в і д к и го. Т о д і , к о л н й о г о н е м а д О м а п р о т и п о л ь с ь к о ї і л ь о я л ь н о ї у- п у б л и к и , я к а ж а д а є т а к и х
з о в и , не в и к о н а в п о н е р е д н о г о с ь к о г о с т а р о с т в а н а л о ж и т и я - ‚ п о з н а к и в н е р н я ю т ь і ^ е н е , щ о я
вона і щ о заодна... Коби Хмель- — Я б у д у з н а т и . Але ви под-, країиської старшини реєстро- при с п л а т а х :
п р и к а з ў і від з л о д і я Хмельни- кусь данину; б о д а й по о д н о м у т о г о з м і я р о з о б л и ч у .
и и ц ь к и й я з я в н а с л у ж б у Маргг- б а й т е , щ о б и й о г о т у т х т о з а вих козаків, п р о т и річи поспо-
ц ь к о г о гге в і д о й м и в ч а с т и н и з е - в о л о в г г з л а н у . Т а к у да'нину П е р ш а р а т а : з а я в а точного
ну С т у к а л а й . . ' : : держав, бо знов готов зробити Написане Чапліньскі з а с и - л и т о ї , та щ о в і н н а к л а д а є з н а -
мель староства, яку та гадина требаби л л а ч е н н я , д р у г а : подання своєї
— С т у к а л о не х о ч е д а т и . т а к я к нині. також н а л о ж и т и на пав золотим піском, запеча- и м и в о р о г а м и . Щ о д о мене, адреси і генералѓи, третя: зобо-
Ш
б е з п р а в н о посідає і з якої по- Х м е л ь н и ц ь к о г о , щ о б и Тим з а -
— Стукало? Колиж бо він — О т ж е п о б а л а к а й т е зі С т у - тав і заніс до Кричевського, о й я з а вірність Хмельниць- вязання
р о с т а є в п і р є , щ о б и к о л и с ь , д о к у м е н т у в а т и , щ о С у б о т і в не
Т
звернути незнищсні
с а м п р о с и в м е н е , щ о б и я п о б а - к а л о м . Т а к и з а р а з . М о ж е с е , гцо відки й ш о в гінець д о гетьмана. о є ї ш и ї н е д а м , б о н е п р и м і р н и к и н а в и п а д о к ііевн-
к о г о М
як, не п р и в е д и Господи, д л я й о г о в л а с н і с т ь , т а щ о він т і л ь -
л а к а в п р о с е з Х м е л ь н и ц ь к и м і нині не п о в е л о с я , п о в е д е с я з а в - Рапорт Кричевського також п вірність ж а д н о г о пра-
річи п о с п о л и т о ї настане с к р у т ки д о відклику у ж и в а є
д а м з

з е м л і б у в г о т о в и й . П о л к о в н и к з в і - п о с т а в н о г о . Н е д а м її з а Х м е л ь -
а
п л а т н о с т е , о т . -
тою, будьтоби його жінкою. тра. Я с і д а ю п и с а т и р а п о р т д о
гга х в и л я в к у с и т и її с в о ї м от- с т а р о с т в а . К о л и б і т е п е р пс міг х т о с ь
- - Мені в ч е р а с к а з а в , щ о За- г е т ь м а н а . щав гетьмана про п о ї з д к у н и ц ь к о г о , б а й з а такого п р е -
руйним з у б о м . П і д с т а р о с т а за- к у п и т и с о б і т р й л ь о ґ і ї , т о кий-
н і з а щ о в світі. Дачевський вийшов. П о сій г о с п о д а р с ь к і й ч а с т и Х м е л ь н и ц ь к о г о , т а п р о її в и - в і р н о г о Б а р а б а ш а т а І л я ш а не
певггяв т а к о ж с в о г о п а н а , щ о гарня є рішена, за порукою
— Як Хмельницький змінив Ч а п л і н ь с к і н е м а в о х о т и ї х а т и п і д с т а р о с т а з н о в в е р н у в д о о - слід. _ д а м . А л е д о сеї п о р и нічо не
{
на й о г о п р и к а з б у д е з т о ю г а - д в о х з н а к о м и х , д а т и ш е деякі
с в о ю д у м к у і Не л и ш и в с я в Ч и - д о С у б о т о в а з и н ш о ї п р и ч и н и . собн Хмельницького. Той сот- — Х м е л ь н и ц ь к и й , — п о л ќ о - к а ж е мені, щ о Хмельницький полекші в сплатах. Тим спосо-
д и н о ю ж и т и як з рідним бра-
гирині д о вечера, т а к і С т у к а л о н е м а в т о ї п е в н о с т и , щ о О- ник, п и с а в , щ е з б у в в с п о с і б вник п и с а в , о б ї х а в З а п о р о ж е . ' л и ц е м і р и т ь , його о с о б и с т и й б о м д у м а є в о н а заохотитгг лю-
т о й , і хоч й о м у при тім обер-
міг змінити. А м о ж е т а к и в в о - лена в д е р ж и т ь я з и к з а з у б а м и дуже таємничий і довший час Подорож т р е в а л а д о в ш е , і н т е р е с к а ж е й о м у в і р н о с л у - д е й д о д о п о в н ю в а н н я с в о ї х бі-
т а ю т ь с я к и ш к и , б у д е з н и м ці-
л и т ь в а ш у в о л ю . . . Б у д е т е б а л а - Н е м а ю ч и т о ї п е в н о с т и , він н е н і х т о не б а ч и в й о г о т у т . Н і к о - б о , я к к а з а в , З а п о р о ж ц і т е п е р ж и т и й о г о к о р о л і в с ь к о м у м а є -
луватися при кождій нагоді. б л і о т е к , які від часів „ Н а й з н а -
к а т н п р о с е з Х м е л ь н и ц ь к и м , а- з н а в , я к п о в о д и т и с я з і й ш о в ш и м у не х о ч е с к а з а т и , к у д и ї з д и в . н а рибних' промислах, 'отже с т а т о в и . Він надієся, щ о намі-
Не л и ш з ним с а м и м , а л е й з м е н и т ш и х п о в і с т е й Д і л а " cjrn-
бо з нею? ся з Хмельницьким. Инакше
й о г о ч е л я д н ю , головіго ж і н о - П о л к о в н и к К р и ч е в с ь к и й к а ж е , ' с и л ь н о розсіяні п о всіх у с ю - рена к о р о л е м війііа н а з а д в и - нули на м е р т в і й т о ч ц і . -У
— Не з н а ю , коли з ним п о б а - т р е б а б у л о б и п о в о д и т и с я і б а -
ч о ю б у д е ж и т и ' в як найбіль- щ о т о б у л а с л у ж б о в а , д у ж е j д а х . Н а д о б а в о к т р е б а б у л о д в и г н е й о г о на с т а н о в и щ е вій-
Ж о в т е н ь — місяць книжки і
чуся. .гакати, колн сотник буде знати, довірочна поїздка. М а б у т ь во- п о в о д и т и с я дуже обережно, скового писаря, а б о дасть йо-
ш і й приязнії. т о м у н а й к р а щ е н а д а є т ь с я на
— ї д ь т е з а в т р а д о Ч и г и р и н а . щ о він вже б а ч и в О л е н у і б а л а - н о так б у л о . В і н м о ж е й в Б р о - щ о б и ні Т а т а р и , ні в о р о г и н е м у щ е б і л ь ш е д о с т о ї н с т в о . В і н
в с я к о г о р о д у доповнення біб-
— Ч а п л і н ь с к і почіхавс$ц в п о - к а в з н е ю , ѓѓНаќше, к о д г $ Х м е л ь - П о с і м в с т у п і пі^п}стіроста п е - д а х б у в . А л е ч и б у в тцмаж доміркувалися королівських Ьиає, щ о в т р а т и в ш и королів-
ницькйй б у д е ѓ В д а т и , ' п ю під- діотек. А коил до нього д о л у
тилицю. рейшов до г о с п о д а р с ь к и х т р и ггеділи? Ч и к о р и с т а ю ч и зі з а м и с л і в , щ о б и не п р о н ю х а л и , їську л а с к у , а б о х о ч б и т і л ь к и !
староста в Суботові щ е не був 1 ч и м о щ е й о д и н а ц я т ь инших
— Не можу ї х а т и , б о я не справ, з в і щ а ю ч и `гетьмана г о - с л у ж б о в о ї п о ї з д к и { не с к о ч и в чим се пахне, т а щ о б и не п і д - ласкузЧигиринського Старос-
Олени ц і л к о м не б а ч и в . З , т о ї м і с я ц і в зі с л а б ш и м к н и ж к о в и м
знаю, чия правда. Не з н а ю , щ о л о в н о п р о т е , я к в і н п р и к р у ч у є т а к о ж на в л а с н у р у к у д е с ь в J с л у х а л и , щ о вѓ т р а в і п и щ и т ь , ти, я с н о в е л ь м о ж н о г о гетьмана,
причини й в Ч и г и р и н і , чи в з а р у х о м , т о н а п е в н о з а й м е м о на-
т а к е та О л е н а . Ч и с п р а в д і ж і н к а рубу, щ о б и з населення ста- б і к ? Д о мене ДОХОДЯТЬ слухи, Січу, де с т о я т ь т а к о ж ПОЛЬСЬ- в т р а т и т ь С у б о т і в . А сей С у б о -
галі п о з а С у б о т о в о м не д о б р е л е ж н е н а м м і с ц е у н а р о д і в чи-
с о т н и к а , ч и н а й м и ч к а , чи м о ж е р о с т в а в и т и с н у т и я к н а й б і л ь - щ о в і н н а к л а д а є з б у с у р м е - кі ж о в н я р и і п о л ь с ь к і с т а р ш и - т і в й о м у д у ж е п о т р і б н и й . Під-
так собі, з в и ч а й н и й гість. ' б у л о б и з і й т и с я зі. с о т н и к о м . Щ е ші д о х о д и ^ П а н щ и н у х л о п а м і н а м и . . . т а ю ч и х колі.
Або над Б о с ф о р о м , ' ни р е е с т р о в н к і в , в о р о ж і к о р о - р о с т а ю т ь дві його доньки, тре-
була одна причина цікавости Г а л а к т і о н Чіпка.
— То щ о з т о г о ? Ви будьто- "х д а н и н и п о д в о є н о . Ч и с л о к о - а б о за Перекопом. Дока- лівським замислам, Хмельни- б а б у д е їх в и в і н у в а т и . Ч и м їх
би щ е н і ч о г о не з н а є т е , щ о у Ч а п л і н ь с к о г о , уиг^Олена з м о в - . заків, ш о Доти не мали н і я к и х ' з о м того булоби, що д о цький нарошне оминув і вони вивінуе, як втратить Суботів?)
него якась Олена. . МИТЬ. -г—Г" и о в и н н о с т е й і не п л а т и л и ц і я - j С у б о т о в а привіз, я к л ю д и ц і л к о м не з н а ю т ь , щ о с о т н и к На добавок, той, щ о правда,
—` К о л и ж б о я в а ж у на
З і й ш о в ш и с я з н е ю , я к він в з а -
неї.

г а л і б у д е її п у с к а т и д о л ю д и й .
- Як змовчить, - - думав, - -
то вона вже так, якби моя. По-
чаток зроблений, рещта піде
к и х д а н и н ні ч и н ш і в , в ж е з р е - ш у ш у к а ю т ь , ` м о л о д у
дуковано до
й ду- н и ш п о р и в по З а п о р о ж у . Він
половини. Всіх,'же гарну ‚бранку. Я к він б у в б а л а к а в тільки з такими, для
щ о н е в п и с а н і в р е є с т р , ' в ж е ! у Б р о д а х і н е п р и в і з її в і д т а м , . к о т р и х в с я к а в і й н а ' є п р о м н е -
неспокійний дух, м а б у т ь тепер
ц і л к о м п р и с я д е `і б у д е біль'ше)
держатися д о м а ш н о г о огнища,
ЖАРТІ.
с к о р о і г л а д к о . Як в и с п о д і д а л а - Ж е р т в а на снротннеиь.
я не з н а в б и , я к з а б а л а к а т и д о зрівнано з хлопами, н а к л а д а ю - щ 1
" "о на м і с ц и л е г к о б и п р о в і р и
лом, б о дає їм хліб. Всі вони Він п р и в і з собі, не з н а ю відки, — Ч И в а м в і д о м о , щ о Іван
неї, я к п о в о д и т и с я з н е ю . П р о ся... в с ь о г о , , о ч е в и д н о не с к а - чи на т и х н е р е є с т р о в и х к о з а - ти, т о в і н с п р а в д і с в о ю с л у ж -
г о т о в і , чи на я в н и й з а з и в к о - я к у с ь молоду, п р е г а р н у дівчи- Б е з ж у р н и й ў м е р і з а п и с а в усьо,
мій у с п і х р і ш и т ь п е р ш е в р а ж і н - же... т о се б у д е д о с и т ь т я ж к и й ків т і с а м і п о в н н н о с т и і т і с а м і б о в у п о ї з д к у д о п о в н и в я к и м с ь
р о л я , чи на д о в і р о ч н о з а п е в н е : ну і д у ж е с е р д и т ь с я т а не від- ш о мав, на с и р о т и н е ц ь ?
тге, я к е н а ній з р о б л ю . Б о ю с я , г о р і х гга м о ї з у б и . А л е м о ї з у б и д а н и н и . С у п р о т и т о г о , щ о су-л к а р и г і д н и м Д о д а т к о м . ну їм б е з к а р н і с т ь , в к о ж д і й п о в і д а є , я к п р о неї п и т а т и йо- - Н і , я п р о с е не ч у в . А щ о ж
щ о ч е р е з я к у н е з р у ч н і с т ь "поп- д о б р і . Щ е не б у л о г о р і х а , яко-і сідггі п а н и в і д б и р а ю т ь з е м л і в і д ! Я вірно с л у ж у `Ясиовсль- х в и л я , йти, чи на Т а т а р и н а , чи го. він п о с о б і л и ш и в ?
- Десятеро дітей.
СВОБОДА, СЕРЕДА, -1-го ГРУДНЯ, 1927.

I
З УКРАЇНСЬКОГО ба обмежитися тільки до
читачів. _
с а м и х х о ч е д а т и к о н ц е р т , ч и ш т у к у з і н і я к е т о в а р и с т в о # Я К А в е д е я г а , - т о ч н о о г о д . 8. в е ч е р о м , хор^ „ С в і й д о С в о г о ' ^ — т о в и д н о , ; к и х , щ о к о л и н а т у ц і л ь щ о н е -
с п і в а м и , т о д і м у с и т ь н а й м а т и І к у с ь н а р р д н у р о б о т у ! Цѓ- н е м о - м а є с в о ї п р о б и в г а л и п . С у р - щ о н а ш н а р і д в ж е б е р е т ь с я го-1 б у д ь р о б и т ь с я , т о в о н и п р о б у -
Ч о м у н`аші л ю д и т а к м а л о ч и - д о п о м о ч і п р о ф е с і й н и х с п і в а - ж е в і д п о в і с т и т и м у с л і в я м . Б о м а ч а ( е в е н ю А і 7 у л . ) , я к и й з р я ч к о в о д о п р а ц і , — а б е р е т ь с я ю т ь шкодити. Понайбільше
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ, 1
т а ю т ь ? Я к п о п р а в и т и с ю н е д о - ків. Після к о н ц е р т у х о р в е р т а є л і д е р и д а н о г о т о в а р и с т в а , я к і ч е м н о с т и в і д с т у п и в г а л ю д л я щ и р о . ' з з а к о ч е н и м и р у к а в а м и , п о п и с у ю т ь с я в р о б л е н н ю п е р е -
стачу? Прелєґеит т і і д ч е р к у е , з н о в а д о ' с в б г о с т а н у ж и в о т і н - ч а с т о ие} в и з н а ю т ь с я в х о р о в и х п р о б тимчасом б е з п л а т н о . щ о б и надл'гнати ц е , щ о з а н е Д - ш к о д т і , щ о с е б е с л а в н и м и з о - `
щ о в и р о б и т и о х о т у д о ч и т а н - ня, а б о т а к и з о в с і м р о з п а д а - с п р а в а х — н а й м а ю т ь з в и ч а й н е Р і в н о ж п. К и р е ч е н к о н а р а з і н е б а в в м и н у в ш и н і . Б о і н ш і н а р о - в у т ь . Д а й Б о ж е , щ о б и н а ш ` . и а -
Н Ю И О Р К , Н . PL ня з а о д и н вечір не м о ж н а . На є т ь с я і з н е о х о ч у є н а д о в г и й т о г о диріґента, який ж а д а є ж а д а є ніякої платні, б о він е т о д и нас . в ж е д а л е к о
г
випереди рід уже т р о х и прозрів, як м а є
с е т р е б а д о в г о ї , р о б о т и . С м ' а к ч а с с п і в а к і в , а в н а с п о г л и б л ю є н а й м е н ш у з а п л а т у . С п і в а ю т ь н е г а д к и , щ о к о ш т и п і д г о т о в к и і л и , м а й ж е н а к о ж д і м п о л і ді- п о с т у п а т и , б о я к т а к д а л ь ш е
СІЧ в і д к р и в а є з и м о в и й с е з о н
д о к н и ж к и в и р о б л я є т ь с я п о в о - ' з н е в і р у у власні сили. т і , як'і м а ю т ь Г О Л О С И , а л е т і , у д е р ж а н н я х о р у м а ю т ь бути іання. б у д е м о п о в о д и т и с я , т о не т і л ь -
відчитами.
Л И . Л ю б о в д о ч и т а н н я с е .анелід! Н а ш і х и т р і с у с і д и т и м ч а с о м які ' л ю б л я т ь с п і в а т и . В к і н ц і п о к р и т і н е з к и ш е н і х о р и с т і в , Наша а с т о р і й с ь к а ‚ г р о м а д а ки щ о нічого не з б у д у є м о , а л е
С і ч и п о ч а л и у т я ж к о в и м а г а т и т о ч н о с т и в і д І а л е п р а ц е ю х о р у , с е б т о с п і в о м . х о т ь ч и с л о м і н е в е л и к а , а л е ще й те, щ о м а є м о , зруйнуємо.
;ІВ ОРСЬКІ б о г а т о с п р о б . Є л ю д и , я к і у в н не с п л я т ь . В о н и п р о н ю х а л и п о -
т и х с п і в а к і в , які з а с в о ю n p a - j В ж е т е п е р х о р м а є б о г а т о за- м а ю ч и д і я л ь н и х ' п р о в і д н и к і в , И о с и ф Греськів, секр.
НІН ЃОРОК, д н я 1 3 . г р у д н я , р я д і с о к і ш к о л и х о д и л и , а н і я к о г о ' ! п и т н а у к р а ї н с ь к у п і с н ю
: в і д ч и т і в . Д о л ь о к а л ю' с м а к у д о к н и ж о к не м а ю т ь . ц ю не н а д і ю т ь с я н і я к о ї н а г о р о - м о в л е н ь и а а м е р и к а н с ь к у с п е п о т р а ф и л а з о р г а н і з у в а т и , у
с л і д у ю ч и її, к а л і ч а т ь її в н е с о -
СІЧІІІІ при С т . М а р к с П л е й з з і й - П р е л е г е н т далі п е р е й ш о в і о вісний спосіб, м е т а ю т ь нею п о ДИ. ; ну, я к т а к о ж д л я р е к о р д о в и х к р а ї н с ь к у ш к о л у , ' в і д . У . Н . С о ` 388.
; , чч м и м о в л и в н о г о д о щ у по- ряду п о р а д для ЧИТАНИХ
Кџи- в с і х з а к а м а р к а х т е а т р і в , к а б а - Щ о б и відповісти тим услівям компаній.ЗГому фінансове за- юза^дав,Українгька. Громада і
Тов. ім. Івана Ф р а н к а , від. 266.
над пів с о т к и людий. жки. Сі поради мали
pa,^i.W ретів і ресторанів, а афіщую- і забезпечити розвиток і довге б е з п е ч е н н я х о р у і м а й б у т н я ви- Українська Жіноча Гр'омада. I
У. Н . С в Амстердам, Н. И.
П е р ш и й в і д ч и т в и г о л о с и в О - п о к а з а т и с л у х а ч а м , ч о г о л о в щ ч и ЇЇ я к о п л о д и в л а с н о ї к у л ь - ж и т т я х о р о в и , х о р м у с и т ь б у т и нагорода для хористів зале` п р а ц я - в с ю д а йде як н а й к р а щ е .
ж и т ь виключѓно в і д п о с т у п і в в Найважнійша річ це те, щ о Наше товариство ўстроїло
мс.тян Р е в ю ќ п р о ч и т а н н є к н и - н е н у н и к а т и ч и т а ч , к о л и в н ь о т у р и , з б и в а ю т ь н а ній г р о ш і — т о в а р и с т в о м с а м и м д л я с е б е .
ок. Нрслєгент в и й ш о в з т о - м у . о х о т а д о читання к н и ж о к а нам о с т а в л я ю т ь с о р о м і ж а л ь хорі. Набір хористів поступає послідиих КІЛЬКОХ місяцях баль н а дохід Сиротинця. Щ е
Ж
Якраз тепер зорганізу'вався
; о, яким сс н е щ а с т є м д л я н а р о - м а є з р о с т а т и , а н е с л а б н у т и . З з а у к р а ї н с ь к о ю с л а в о ю . далі. Х т о м а е о х о т у співати, прибуло до нашої громади перед балем вибито- тикетн і
в Ню Йорќу такий незалежний
да е й о г о неграмотність. В о н а н и х н а й в а ж н і й ш а п о р а д а — у- без огляду на с в о є .дотеперіш- більше число українських р о р о з д а н о п о м і ж членів т а не-члс-
П р и ч и н о ю ц е г о , щ о м и не хор під проводом н а ш о г о ві
серед Українців застрашаючо глюблюватися в п р о ч и т а н е . ч у м іди. п о с т а в и т и с в о г о в л а с н о - не з н а н н я і х о р о в и й д о с в і д — дин, з а к у п л ю ю ч и т у т п р о п е р т и н і в д о р о з п р о д а ж і - Н а г о с п о д а -
д о м о ' г о д и р і ґ е н т а п. К и р е ч е н к а ,
висока. Т а не б ў ў ѓ а б и в о н а т а к а Д л я п р и м і р ў п р е л е г е н т п р о ч и - г о д о б р о г о х о р у н а п о д о б у x o - J хай з г о л о с и т ь с я в день п р о б и ` т о самі к р а щ і модні доміЃ і в рів б а л ю були в и б р а н і : В. Мн-
який кілька літ тому об'їхав
д о п. К и р е ч е н к а , а б о д о п. С у р - красних околиц'ях. х а л к ж , Д . Б о д а к і І. Б а б а к . З а -
страиіна, я к б и в н а с ќ р о м і т и х т а в д в а о п о в і д а н н я ; С В а с и . т ь - р у К о ш и ц я , є ц е , щ о ' м и не с т а - м а й ж е всі к у л ь т у р н і к р а ї с в і т а
мача, властителя музичного Та, на ж а л ь д е к о т р і з н а ш и х прошено на баль місцеве бр.
неграмотних л ю д и й , щ о н е ч и - ч е н к а : М у ж и ц ь к а Д р и х м е т и к а в и м о с я д о цеї' с п р а в и з н а л е ж - мае вироблену музичну мар-
к

гають, б о не в м і ю т ь ч и т а т и , н е т а ` В . С т е ф а н и к а : П і д п и с . П о н и м з р о з у м і н н я м і п о в а г о ю .
с к л а д у п р и е`веню А і 7. у л . , я - Українців не п р и д е р ж у ю т ь с я св. Н и к о л а я , т о в . ім. Т . Ш е в -
у'. Б і л я н ь о г о згуртувалися
БУЛО іде д р у г и х н е г р а м о т н и х п р о ч и т а н н ю п р е л е г е н т р о з в і в
к и й т е ж у д і л и т ь б л и з ш и х ін- ще досі клича „Свій д о С в о - ч е н к а ( в і д . 107. -У. Н . С ) і
Вишколений п о р я д н о г о х о р у вже к р а с ш і співучі сили, в и - формацій. Той, хто має намір
ІЮДИЙ, с е б т о т и х , я к і н е ч и т а - с е р е д с л у х а ч і в дискусію п р о та р а д ш е ідуть купувати сестр. Непор. Зач. Пр. Д . Ма-
в и м а г а є великої праці т а і с а . б о - ключно свідомі Українці, які вступити д о хору, хай не відтя
юті, .НІМО с ь о г о , щ о ч и т а т и оповідання, розбираючи з д о ч у ж и х , б о , к а ж у т ь , щ о ч у - рії. В о н и наше запрошення
ку диріґеита як і співаків. Ф і - п о с т а в и л и с о б і з а ціль в и р в а т и гається з своїм наміром, б о о
вміють. Тому Січи р у ш и л и ними т л о оповідань, х а р а к т е р жий ч о л о в і к б і л ь ш е р о з у м і є т ь - припили і на б а л ю явилися, хоч
нансове забезпечення, д о б р и й н а ш у пісню з рук чужинецьких пізнюваннє проволікає в и ш -
справді ж и в у ч е п и т а н н є , к о л и д і є в и х о с і б , п о д і ї т а п р о в і д н і ся на б и з н е с і я к свій. Д о т о г о не всі ( б у л и у р я д н и к и з ч а с т ю
д и р і г е н т , с в о б і д н и й д о б і р г о - г а л а п а с і в і п і д н е с т и її з х в и л е - колеииє хору. Т а к о ж хай з г о -
підняли п у б . т и ч н о з а п и т : ч о м у і д е ї . В д и с к у с і ї б р а л о у ч а с т ь к а ж у т ь — п і д е м о к о л я д у в а - с в о ї х ч л е н і в ) . Б а л ь не дописав
лосів, точність, карність і в и - вого занепаду, я к т а к о ж і в л о ш у ю т ь С я л и ш е ті, які п о в а ж -
Українці не ч и т а ю т ь к н и ж о к ? богато людий. Просто кожднй ти, а б о щ о б и д а в н а рідні ціли. т о м у , щ о в той день випало
т р е в а л і с т ь — це головні услівя, нутрі з а д е р ж а т и чисто україн- но в і д о н с я т ь с я д о с е ї с п р а в и . одної Українки всеіллє.
А заробити даємо чужим. По-J
Для т о г о , Щ О Б И ч и т а н н є б у - п р и с у т н и й х о т і в п р и ч и н и т и с я яких можна збудувати п о - ський характер. Кандидат мусить бути^приго- pd вже, щ о б и ми себе самих т о декотрі людѓ' пішли на
ло я к с л і д п о ш и р е н е , т р е б а ч и м о с ь д о з б і л ь ш е н н я знання. рядннй хор. Річ природна, щ о К о ж д о г о п о н е д і л к а і че`твер- т о в а н и й на це, щ о по в и п р о б о ѓ м о
пізнали, т а купували все в сво- т у родиішу забтЗвут йле- й
оіпвділання т р б х ' ч и н н и к і в . П о Дискусію замкнено майже D в а н н ю й о г о голо'су дирГґбятбЦ коли хочемо, щоби наші .на наш баль йр^ЙШгІ-"^ія%-
перше, треба богато а в т о р і в , 11. г о д и н і в е ч е р о м . П р е і с і д а - м о ж е б у т и н е п р и н я т И й ДСУ'ТХОІ б г і з н е С м е н и д а в а л и б і л ь ш е т І ш е , }
я к . звнчаЙнЬ "' і$йхб-
які иисалибн цікаві річи, нау- т е л ь з б о р і в , гр. В о р о б е ц ь запг`- Dy, к о л и г о л о с н е п р и д а ' т н и й , і
кові й б е л е т р и с т и ч н і . П о дру-
. У К Р А Ї Н С Ь К І К Н И Ж К И на`родні ц і д и , я к д р у г і . Б о ч и м д и т ь . В и д н о , щ б ' СирЙйа"(.^ир6-
зібпаним, щ о такі відчити На кінець т р е б а з г а д а т и , щ о
по д у ж е низьких цінах м о ж н а набути в Берліні. б і л ь ш е б у д е м о м а т и с в о ї х б о - т и н ц я ч и м р а з бҐЛЬпіе і н т е р е с у є
іс. греба о`рганізаторів на- будуть відбуватися в січовім
Грінчснко: Українсько-російсвкий словник, у 2-ох томах $2.50 ні д и р і г е н т , ні х о р я к ц і л і с т ь н е г а т и х л ю д е й , т и м б і л ь ш е з м о - у к р а ї н с ь к и й . з а г а л , н е т і л ь к и
кладиого діла, себто л ю д и й і льока.ди к о ж н о г о вівтіркй т а Уманець і Спіл`'ка: Русско-украинскнй словарь }ЛО в и с т у п а ю т ь р р о т и д р у г и х х о - ' ж с м о д і с т а т и в і д них г р о ш а m членів У. Н. С о ю з а , а л е й ц е
о р г а н і з а ц і й , я к і б е р у т ь т в о р и к л и к а в л ю д и й , щ о б и приЧОДІі- Архнпенко: Монографія (франк., і німец. мовою) і 66-ма ілюстраціями Ї М
Шевченко: Кобяар з ілюстраціями 70 о і в , ані ие в і д м о в л я ю т ь х о р и с - н а р о д н і ц і л и і т и м б і л ь ш у з м о ЧЛЕНІВ. Н і х т о н е к а ж е , щ о С и -
від п и с ь м е н н и к і в , в и д а ю т ь їх т а ли т о ч н о и а 8. г о д и н у , б о тол': Гайдамаки з ілюстраціями 'Ю т і в в і д у ч а с т и в д р у г и х х о р а х , ж е м о д а т и д о п о м о г у н а ' р і д н и ѓ р о т и Н ц я нс т р е б а ; н і х т о н е в і д -
п о ш и р я ю т ь с е р е д н а р о д а . П о в і д ч и т можнт: б у д е п о к і н ч и т и в ПоВкти,.у 2-ох томах 4С
Думки. , G Кожднй може співати д е хоче,, край. м о в д я в с я купити т и к е т на б а л ь .
трете, т р е б а ч и т а ч і в . 10. г о д и н і . Святочна збірка "В Чистого доходу з балю було
о д н а к на п р о б и ц е г о х о р у м у - Михайло Галан.
Сі три чинники зі собою 1. П . Клин: Національне виховання {}j- $52.05, б р . св„ Н и к о л а я ж е р т в у -
КотляревськнП: Енеїда -- g{ сить являтися точно і стало.
тісно з н я з а и і . Н е м а , приміром, Наталка Полтавка та ин (0.30) 20 в а л о $5.00, т о в . ім. Т . Ш е в ч е н -
Щоголів: Вивір творів (0.15) 10 Як б а ч и м о , основи, на яких

ЯК БУДУЄМО
авторів, т о нс б у д е накладчи- ка т е ж $5.00, а г р о м . Ст. К о -
Куліш: Чорна Рада зо поставлено цей хор — є здо-
ків і читачів. Нема накладчи- Поезії -о н і ц ь к и й і П. К о и і ц ь к и й п о $ 1 . 0 0 .
НЮ ИОРК, Н. и. .. Унраїиа Н) рові, а л ю д и , які з а н я л и с я ц е ю
ків, т о а в т о р и п е р е с т а н у т ь пи- О т ж е р а з о м б у л о $64.05.

СИРОТИНЕЦЬ
Псалтир 20 справою, дають запоруку пов-
сати, а л ю д и ч и т а т и . Н е м а ч и - и с н о в а и н я У к р а ї н с ь к о г о Неза- Федьковнч: Поезії 05 . Т. С ю р к о , секр. і
ного успіху. Т о м у та справа по-
тачів, т о п е р е с т а н у т ь а в т о р и Ііирчак: Василько Ростиславович, у 2-ох томах '0
лежного Хору. РУ.ДННЦЬКІІЙ: Українська справа зі становиш;! політ. географії (0.30) 20 винна знайти заінтересовашія
писати, а н а к л а д ц і п о б а н к р о - Огляд укр. національної території (0.30) 20 369.
не л и Щ е н ь с е р е д х о р и с т і в , а л е
гупоть. Від кількох літ н а ш а імігра- Ор.тов: Каїн І Авель (драма) 10
В Українців бачимо
чі к о ж д о г о з тих трох
н е д о с т а - ція в і д ч у в а є т у т б р а к с т а л о г о
чинни- п о р я д н о г о х о р у . Х о ч ми співу-
ків. А в т о р и п и ш у т ь н а д и в о м а - ч н й н а р і д і н а ш а п і с н я у з н а н а
Лепкіій: Струни (вибрані поезії, більш як 90 укр. письм.) у 2-ох томах 1.00
,. Незабутні
Леонтовнч: Спомини втікача
Андріевський: 3 минулого, у 3-ох томах
Герасимович: 3 життя і відносин на Україні
-

' Ю
05
10

10
також серед цілого українсько-
го з а г а л у і з н а й т и в нім п і д п о -
ру і м о р а л ь н у піддержку.
У. Н. СОЮЗА. При спільній р о б о т і .

Т р и в і д д і л и У. Н. С о ю з а : б р .
св. Івана Х р е с т и т е л я (від. 5 6 ) і
,то. Н а ќ л а д ч и к і в г і д н и х у н а с з а н а й к р а щ у н а с в і т і ' т о м и м о Голод на Україні 10 сетр. Преч. Діви Марії ( в і д .
КУЗЄЛЯ: Пямятн Франка 05 Т о в . З а п о р о ж с ь к а Січ, від. 385.
просто нема. А ч и т а ч і в ? К о ж цего від р о з п а д у хору К о ш и ц я Дорошенко: Славянський світ, у 3-ох томах (ЇЛО) 75 212) у Вілінґ, В . В а . т а бр. св.
Українська літературна мова та правопис `. 05 У. Н. С в Мінеаполіс, Міни.
д о м у в і д о м а с п р а в а з т и м и ч и м и не з у м і л и п о с т а в и т и д р у г о А С Т О Р І Я , Л. АИ., Н. И. й о с и ф а (від. 76) з Бенвуд, В .
Девдо про гроші і 02
тачами. го подібного, який мігби реп- Стороженќо: Твори, у 2-ох .омах 60 Хвальний З а р я д е ! — В залу- Ва. відоѓрали у Вілінґ на д о х і д
Томашівський: Під колесами історії '.. 05 Н а ш а громада росте.
Ч е р е з те, г о в о р я ч и п р о заие р е з с н т у в а т и н а ш у пісню перед Г.арвіііськнй: Оповідання з всесвітної історії, у 2-ох томах 60
ченню п о с и л а ю ч е к на $16.80 С и р о т и н ц я представленне „ С н -
пад читання книжок, треба чужими. Ємеиь: Кобза і кобзарі 10 Коли читаєм% в . „ С в о б о д і " ($14.80 з п р е д с т а р е н н я „ С и р о - р о т и " , з я к о г о ' б у л о чистого
Маємо вправді в Н ю й о р ќ у Рідне слово, збірка творів ріжних українських письменники! .'15
властиво говорити рівночасно про життя наших ріжних гро- ти", а п о $1.00 жертвували д о х о д у $43.10. П о д я к а з а вис-
к і л ь к а х о р і в , які г у р т у ю т ь с я , бі- Книгарням і Товариствам знижка до 40%. м а д в А м е р и ц і , п р о 'їхні р і ж н і Дмитро Ковтик і Микола Ко-
п р о всі т р и чинники. Т а на с ь о т а в у сеї т е а т р а л ь н о ї ш т у к и на-
Три перші і ЦІНИ в ( ) —г означають книжки в гарній оправі. — Кннжки
му в і д ч и т і г о в о р и т и ля р і ж н и х т о в а р и с т в , о д н а к ні
не м о ж н а ннснласіьси за готівку або за після-плаюю. Гроші посилати рекомендова-
школи, п р о бизнесменів, п р о с т е п к о ) . Н е всі н а ш і л ю д е х о - лежнться нашому дірігентови
нічого п р о а в т о р і в т а п р о на о д е н з них не в и р і с п о з а стіни шімн листами. — Адреса: б а н к н і ріжні інші українські чуть розуміти потребу і вар- Михайдови Дуткевнчевн і
к.тлдчнків, б о ї х т у т н е м а . Т р е - а м а т о р с т в а . К о л и т о в а р и с т в о PETRO KOSCHEVNYKIW. BERLIN W. SO., NUERNBERGERSTR. 4171V. підприємства, а б о п р о клич тість сиротинця; є б о г а т о та- всім а м а т о р а м з а їх труди. Н с
б о г а т о нас т у т у тій околиці,
але я к в о з ь м е м о с я спільно з а
руки, т о т а к и з м о ж е м о дещо
Др. Остап Грицай (Відень). власти деяких з нашої ідеаль- і для тих грішників с л о в о гли- ні А н д р ю ш у з а його пиянство, ціли. Т у т і т а м х о т і л о с я б поба-
доконати. Доказом того згада-
ної молодіжи, використують бокого співчуття і люблячого ні О л е н у з а її к о х а н н я і з ш у - бачити якусь щ а с л и в і ш у люди-

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА ЯК
на т е а т р а л ь н а вистава, яка с т а -
я к р а з той їх ідеалізм д о своїх оправдання, п р а в д а — оправ- р и и о м , ні З о н ю з а р о м а н з ні- м і ж ними, я к и й с ь т р і ю м ф
гнула нас д о купи для пожито-
політичних ц і л е й , а в д р у Н м ^ д а н н я не р о з у м о в о г о й н е е т и ч - мецькйм малярем, ради якого ж и т т є в о ї сили і великого п о -
чної народної р о б о т и . Л и ш так
змислі їх н и щ а т ь " . — Ко-тиж^його, але ч у т т є в о - м а т е р и н с ь к о - ця д о н ь к а к и д а є з а р у ч и н и з иа- риву, але ціллю а в т о р к и б у л о
дальше, Браття і Сестри, а по-

ПИСЬМЕННИЦЯ. В.ДЯ-
тут у с л о в а х Олени м о ж е над- го, в призмі я к о г о гріх родолюбцем Степаном. Нехай, мабуть зображення передухов
к а ж е м о світови, щ о м и нале-
т о б о г а т о п р е з и р с т в а д о ИЄща-І є т ь с я т і л ь к и е м а н а ц і є ю н е п е - щ о в о н а як м а т и і а в т о р і т е т му- .IEHOFQ т и п у матери саме в від-
жимо д о культурного народу,
сиого брата, зокремаж д о р е м о ж н и х сил. О с и п — поруч- сить усе наново у п о к о р ю в а т и с я н о ш е н ц ю д о дітей, які з к о ж н о -
я к и й з а е л у г у е на' п о в н у п о л ѓ ѓ и -
„ п р о с т о ї х л о п я н к и " ( ц е ф р а з а , ник п р и ц і с а р с ь к і й а р м і ї , ви- перед безталанними дітьми. го п о г л я д у д о м а г а ю т ь с я спів-
чиў с в о б о д у і не п о в и н е н вис-
сьогодня здорово перестарі- ступає ради коханої жидівки З — „ Л и ш е велика і правдиві' ч у т т я і в и р о з у м і н н я з її с т о р о -
Т и м т о таки'м к у л ь т у р н о - ц ш - думність Ольги К'оби.іянської, л у г у в а т и с я н і к о м у і : н і к о л и ! -—
л а ) , т о у словах другої сестри, війска, мусить о д р у ж и т и с я а любов може упокорюватися ' 1 1
Ни; і м о ж е т о м у с т і л ь к и т р а г і з -
чім, прегарним в'їдбле'ском д о - з я к о ю в о н а в ж е на о в и д і сво- За Комітет: Василь Когут,
Лідќ'ії, д у м к а п и с ь м е н н и ц і п р о н е ю , т я ж к о п р а ц ю в а т и н а вдер'- — к а ж е н а ш а Пйсьйеннйця, тѓа`-' :
мутут.-Як писхольогічно прав-
тойности у к р а ї н с ь к о ї матери єѓ е п о х и п і з н а є н е б е з п е к у спо- редс; Стефан і Грушкеаич,
знасилуваного біскупамиВасн- жання, а дЬ того всього його к р е с л ю ю ч и т а к ц а й г л н б ї г і у Суті, диво малює кобилянська духо-
шляється в р о м а н і ‚ ‚ Н і о б а " п с - пївщення нації т а й о г о нас.тід- кас; Василь Реваковеькнй, сск:'
ля зазначуеться з бі.іьіцоі пожиття з коханою Рут вияв- д у ш і с в о є ї г с р ' о ' й ќ и " - - украІНсь-- вість пияка Андрюші! „ В тім
ю б а попаді Яхновичевої. ків для майбутньої культури преметовістю. „Ві 'т:
1
такий j;-яється де-далі нещасливим, кої матери. п я и и ц і —- ч и т а є м о — є щ о с ь
цеїж. О с ь один з найболю дуже винуватий, 370.
к а ж е Лід-1 д и т и н а ж О с и п а — сліпа. Ч и ќа` А проте саме вона, зсе в вічно неповнолітнє і дитинне,
Правда К о б и л я н с ь к а не ших цвяхів, щ о жнття вбивае в
дивиться з о д н о с т о р о и н и м з а - ка 4
він л и ш н е в и м о в н о і..- ра б о ж а — п и т а є т ь с я м а т и — л ю б о в і і п о к о р і п о х и л е н а м а т и , щ о п о к а з у є й о м у с в і т з а в с і д и
материнське серце попаді Ях Тов. ім. Б о г д а н а Хмельницько-
щ а с л и в и й . В и н у в а т і т у т . - д ш с з'а т е , щ о с т а р и й б а т ь к о у с в о - б о г а т о д у ж ш а ж и т т є в о ю с и л о - г а р н и м і в р о ж с в і м с в і т л і . 1 м о -
хоп.денням н а п о п і в с ь к е сере- н о в и ч е в о ї — це в н а ш і м р о м а н і го, від, 4 7 У. Н. С , в Мілвокі,
довищо своєї геройки. Всі кон-
„ в е л и к і " і т і ї , щ о Н А Й Л І П Ш П Х і ї м н е р о з у м і п р о к л я в с и н а ? Ні, ю, д у ш е в н о ю е н е р г і є ю , н і ж т і ж е в т і м к р и є т ь с я й о г о б е з т а ВІС
з в и х н е н а д о л я її с и н а В а с и л я , иайідеальніщих н а ш и х гглтом' і г р а ш к а д о л і , в і д п о в і д а є а в т о р -
-фліктн в н а ш і й п о в і с т и в и р и діти, щ о невпинно ш у к а ю т ь лайне щ а с т я . Він м о ж е найне
с в я щ е н и к а , щ о в и с в я т и в с я в ц і в х и т р о , т а й к о м , н і б и не х о к а . — „ Т а к д и в н о у к л а д а є т ь с я Хвальний Заряде! — Н а ш е
нають з того, щ о молоде п о д о л і на н о в и х ш л я х а х ж и т т я , і щ а с л и в і ш а дитина". А далі:
целібаті. П р о це ч у є м о п р и тпчп, д о б е з ж е н с т в а ч т . ю в л я - нам иноді ж и т т я , щ о ч о л о в і к ,
ко.пішя нс х о ч е і т и в т е р т и м все н а н о в о р о з ч а р о в у ю т ь с я . В „ П я н и ц я він, о т о й мій син, сла- т о в а р и с т в о н е могло' в и с л а т и
нагоді одної родинної р а д и ю т ь і їх релігійний з а х в а т д о п е р е ж и в ш и д е с я т к и л і т , п р и - ж е р т в и на С и р о т и н е ц ь с к о р ш е
слідом с в я і ц е н н ч и х п р е д к і в , попаді Яхновичевої з а в ж д и бої волі, немічний, д о т о г о с т а в
між м а т і р ю і д о н ь к а м и , пред- своїх політичних цілей в и к о р н - х р д и т ь щ о й н о тоді д о пізнання, з д в о х причин: п е р ш а причи-
б а ж а є чогось н о в о г о . — „ Д о - ,так а б о не т а к , о д н а лінія, Од- щ е брехливим,' лякаючися
м е т о м я к о ї є п р о е к т о в а н и й пи- с т о в у ю т ь . Щ о з них д а л ь ш е в и - щ о в с в і т і і в ж и т т ю ІІС є в і н іи- на, щ о т с т о в а р и с т в о д у ж е м а -
ки Русини х о т я т ь л и ш е „ п о п и - ;
н а ціль-", а її д і т и т ' р о х и н е в с і с т р о г о г о і з б а г л и в о г о о к а с в о -
з д о д н о ї із с е с т е р д о с а м о т н о - о б л я є т ь с я —- ї х ц е не о б х о - ш н м , я к л и ш я к и м с ь а в т о м а - к а л і к и . О д н і з н и х п е р е д ч а с о м й о г о б а т ь к а , а л е в н і м н е м а ні- л е і б і д н е , а д р у г а п р и ч и н а , щ о
ти" ( з н а ч и т ь в и у ч у в а т и с ь т і л ь - го В а с и л я , щ о б й о м у д о п о м о г - дить. їм потрібні самі безжсн- том, з а в и с и м и м а б о в і д р я д у члени непросвічені і недбайли-
ки на п о п і в ) , т о н с б у д у т ь в умирають, другі стають жертва j чого злого''
-и в - г о с п о д а р с т в і . А л е п р и з н а - и1. Р и м т е р п и т ь с к о р ш е такі й в и п а д к і в , а б о в і д я к о ї с ь о д н о ї ві. Я яко' с е к р е т а р с ь о г о т о в а -
силі т в о р и т и и н ш и х д і л , я к по- м и ж и т т я , а и н ш і б л у к а ю т ь на^
іена д о т о г о О л е н а не с п і ш и т ь - подібні проступки, ніж біле могучої сиди, яка рядить, і про- ньому без`свідомости провідної (Конець буде). риства пороздавав кождолу
ійвських. Т а н а й в і д т а к не ж а - тя ї х а т и д о б р а т а ц е д і б а т н и к а с в я щ е н с т в о . В а с и л ь к о п с п с р - т н я к о ї . ч о л о в і к у с в о ї й н е м і ч членови папери д о збирання
:

.ІІЮТЬ, щ о н а ш а д о л я повна іе х о д я ч и в с т р і в а т и в м о р а л ь - ж е р т в на Сиротинець, але ж а -

книжки
ж е р т в а j н е п б с л і д н я ; о к р і м ній в д а ч і и і ч о " . А н а и н ш і м мі
церковного ж а л і б н о г о співу' де „ б а г н о " , в я к о м у т о й н е щ а - н ь о г о н а й д е т ь с я щ е б а г а т о ни- с ц і : „ В с Ь , щ о Д А Є н а м ж и т т я у д е н член н е з і б р а в ані о д н о г о
каже т у т о д и н с и н Я х н о в и - І : н и к з і с в о ї м ц е л і б а т о м о п и Н А Й Н О В І Й Ш І Ш К І Л Ь Н І з л о м а н о г о цента. Заледви, щ о
шцх, котрі д а д у т ь с я у ѓ й о ї м {-своїм б ї г у , в с е в о н о н е т е , щ о
чевої. І с л у ш н о . Б о к о л и м и ) ідеалізмі т а с в о ї м м о М д е ч ` т м н а м д і й с н о п о т р і б н е . З в и ч а й н о , я з і б р а в в о д н у п у ш к у $2.00, а
Н И В С Я
- , , )(,у ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И :
сьогодня в о з ь м е м е о п і д р о з - запалі затягти й зігнути" щ о инше. Л и ш е , коли н а ш а члени з л о ж и л и $13.00, т о з р о -
вагу т а к і „ п о п і в с ь к і д і л а " , я к — „ Л ю б о в н и ц ю має він при П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. М а т в і й ч у к а . Ціна 40 і
Ж и т т є в а е н е р г і й в ж е з л о м а н а , билося, р а з о м $15.00. А т о в а р и -
П о д і б н о ж в і л ь н о д у м н о ст'ав-;
конкордат з Римом, наказний собі, м а м о , л ю б о в н и ц ю , прос- м и н е г о д н і в ж е . п е р е с т р о ї т и Д Р У Г А ' К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я П. к л я с и ) . М . М а т в і й ська каса не м о ж е жертвувати
д я е . К о б и л я н с ь к а в с в о ї й п о в ї -
І примусовий целібат з волі сту хлопянку, о т щ о має! — с в о є ї д о л і н а н о в о , т о д і к и д а є чука. Ціна 4 5 ц нічого, б о в и т р а т и л а с я на з а л о -
сти і с п р а в у д в о х инших „грі
Хомишина, н а с т у п и на Ф р а н к а к а ж е О л е н а . — А м а е , б о б у в моги хорим і покаліченим чле-
ш н и к і в " тут, сина Осипа, щ о нам цвіти на груди, м о в на роз- БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ, О. д-ра Я. Левицького, Ч а с т ь І ста-
українських б і с к у п і в , а б о г а -у с в о ї й м о л о д о с т и г л у п и й б о - . . 8 5 ц. н а м . П р и й м і т ь о т ж е т а к у ж е р -
вженився з ж и д і в к о ю , і сина вагу з а наші гіркі р о з ч а р у в а н - р и й з а в і т ; ч а с т ь II н о в и й з а в і т
иебно з р а д н и ц ь к і в и с т у п и ч о р - я г у з і с т о р о н и в в і ^ д і в ч а т і ж і теў, яка є і будьте вибачні. М о -
А и д р ю ш і , щ о з а п и в а є т ь с я д б н я " . Та`ких с у м о в и т и х д у м о к у К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , І . К р и п я к е в и ч а 5 0 ц .
носотениих п р е о с в я щ е н н и х в ноцтаОу.. а - ѓ о т е р м а є . Д о т о г о ! же в будучности знов дещо
п о в н о ї руїни с в о є ї о с о б и с т о с т е . ‚словах^дітей д о м а т е р і і в ме-
роді р у т е н с ь к о г о б і с к у п а Б о - б у д у ч и б о г о с л о в о м , д а в н а c e ^ :
приз'бираємо, т о охотно в и ш -
П е р ш е — це в п о п і в с ь к і й р о д и - л я н х о л і й н и х м і р к у в а н н я х м а т е Невдовзі маємо одержати
гачевського —' т о і с п р а в д і д о - б е в п л и н у т и п і д м о в а м у с я к и х ! лемо в призначене м і с ц е К о б н
ні щ о с ь о ч е в и д н о н е ч у в а н е , і р и т у т б а г а т о , і в с і в о н и п е р е - Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М . М а т в і й ч у к а , к о т р а е в ж е в д р у к у .
водиться сказати, щ о в і д та- церковних властей, висвятився лише наші люде порозумілн,
т о м у н е п р о с т и м е , д р у г е — п о - поЄні д у х о м в е л и к о г о з р о з у -
ких п о п і в с ь к и х д і л н а ш а д о л я б е з ж е н н и м , а п о т і м т е в с е п і м - Повисші книжки будемо висилати тільки з а одержаннем щ о то таке той Сиротинець-За-
ж а л у в а н н я гідний наліг і з по- міння і в е л и к о г о о п р о щ е н н я
ие т і л ь к и п о в н а ж а л і б н о г о ' с п і с т и л о с я н а н і м в т а к и й с п о с і б . г л я д у н а ф а м Ц й н і „ т р а д и ц і ї " Я х н о в и ч е в а - и е п р о к л и н а є ні н а л е ж и т о с т и , а з о г л я д у н а ї х н и з ь к у ц і н у н і я к о г о о п у с т у д а - }чсист У . Н . С о Ю з а і я к в і н н а м є
" У , а й національного с о р о м у і Тепер м а є наслідки всіх „ в и с о - теж своєрідний Ізлочин. А ж та О а і п а з а його`жидівкуі'ні В а - вати'не м о ж е м о . — З а м о в л е н а слати на адресу: д у ж е потрібний. — М и к о л а Ку-
н е щ а с т я . І м о ж е м о т і л ь к и п о - к и х і д е й " п р о к а т о л и ц и з м і ч у д н а м а т и в партій п о в і с т и м а е с и л ь к а з а й о г о п б л ю б б в й и ц ю , „SVOBODA", S 3 GRMNRJ SL_, _ JERSEY CITY, N. J . секр.
1

ливляти я с н о в и д ю щ у вольно- „ Р и м ' , ч и м ф а н а т и з у ю т ь тїїі


КАСОВИЙ ЗВІТ У . Н . СОЮЗА
ВІДДІЛ Заплатив ВИХІД
282. . . ..162.20 335. 41.93
ВЯПЛати З ф О Н Д у С И Р І Т О Ю ^ ^
побл.п.: ' 1204. . . . . . 2.25 { т
3
Заплатив іВіддІі З 1 1

% } б
^ " 1МІТ1НҐІІ BULILULLB У . Н . В В Ю З А
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
283. . . 1І04.Д5 336. ...136.93
за м і с я ц ь п а д о л и с т 1927 р . ... 15.32 Іван Д н я ќ , в. 7 2
і
4 0 0 . 0 0 $Ж СКРЕНТОН, ПА. Б р . . с в . Михаїла^!
284. . . .. 2 6 . 7 1 337. . І Ч З З від. Г5У, пбвідоДляє 'своїх ч.1еню, ш в
. . . 2 2 4 . 1 3 В а с и л ь Ґ л о в а , в. 1 230.00 П О Ш У К У Ю свого мужа Ннко.т
ПРИХІД: 285. . . .. 4 0 . 3 9 338. І ' річннЯ мѓѓѓиѓ відбудеться д н я А . гр-д- Ксршічук, син Ілька, тому 3 роќп
286. . . .. 6 3 . 0 7 339. ... 64.59! Іван А м б і ц ь к и й , в. 1 280.001 В
д- - 5 У ня 1927, в гали церковній, 430 An at. мала ПОСЛІДИЎ ВІСТКУ від нею . j
Відділ Заплатив (Вії 340. . . . 2 1 . 0 4 І л ь к о О л і й н и к , в , 124 3 8 1 , 0 0 1 - 2 . 7 $ їїраГпо Сл. БоЖгіІ. ПРОСИТЬСЯ ВСАІ N. ManHield Ave., Chicaeo. ill. я „ , , '
287. .. 11.78
.375.62 ... 98.49 ... 57.26
4
. . 6 . Ж .членів згйтйсь на той міті#іг.-ся м м - жена Anna хотілаб довідатися, що
288. . . ..194.64 341.
УЩАСЛИВІТЬ СОБІ ` 2 179.29 ... 25.17 Виплати s фонду адміністра- 2 7 4 М О важні справи до полагоджений. ніш дієсь, чи живий.чи ні. Хто би пр
289. . . . . 2 5 . 9 3 342. . ...175.94 ' ' ‚ с ` с і е ,DVXE справа сиротинця. тому к о т р : . б о він сам, іцюіне
З 72.02 ...53.09 18.00 цгйного. І І С Г О з н а в а

290. . .... 5 1 . 6 6 3 4 3 . . ' і ї S X Ч Й я мають -Ушкн і гроші м а ю т ь ! КЕРНИЧУК,


РІЗДВЯНІ СВЯТА 4 76.94' ... 49.83
2 9 1 . . ... 2 6 . 7 6 344. . 39.89 С в о б о д а з а орган 3,952.801
с н т и с я

. . 1 1 . 0 0 принести на ССИ мітінг. Вливається - е ш о р а , поч. Космач, пов. Пс


А і ф
д о А Н Н А

5. 71.73 ...100. 89.19 Платня голов. уряду 530.00 . . 2 . 5 0 „оіарольну комісію, щоби прийшла і . ^ „ ^ FRFI.
НАДЗВИЧАЙНА ВИПРОДАЖ 292. . ...211.58 345. .
6 27.83 ...334.36 18.68! П о д а т о к в і д р е а л ь н о с т . 316.38 5 0 обрахувати кичжки і здала з в и на ли- -
293. . ... 23.64 346. .
" ' о on ѓніг у.' — Іван Маќўта, предс: м . ЃЎЯ- Н А П Р О Д А Ж Б У Ч Е Р Н Я , ГРОСЕРНЯ,
ПРАВДИВИХ 7 189.33 ... 9.821 49.44 В и д а т к и канцелярійні:
294. . ... 40.89. 347. . МІНСЬКИЙ секр.
8 162.77 ... 48.64 10.09 К Е Н Д И Ш Т О Р І Ц И Г А Р ШТОР,
В І К Т О Р А В І К Т Р О Л Ь 295. . ...177.59 348. . п о ч т а , т е л е ф . і т . п. 44.461 з'причини непорозуміння між спільні...
9 121.40 ... 20.09 44.45 Інвестиція готівки в
296. . ...207.41 349. . ІЯОть. 15.30 IHHtfAl'O; Ш. Бр. св. О. Николая, J Ціна приступна. Голоситися і
Продаємо їх як р а з .0 173.31 . . . 6 7 . 7 0 60.76 A. LORCZAK,
297. . . . . 1 6 . 0 5 350. . моргечу -3,000.00 ІІІММ ruti, оудс мані свій річний мі-
ЗА П О Л О В И Н У ЦІНИ 9.72 . . . 52.691 38.14 ЏПГ в неділю, дня Љ. грудня, о ѓодній 291 Grand St., Jersey City, N. J
298. . ... 5 4 . 2 9 351. .
...110.86 ... 18.53 . . . 4 9 . 3 9 4 6 . 8 9 130 попол., В галп паиохдяльнія при
299. . 352. . ` Р а з о м $ 1 8 , 8 5 9 . 6 4
... 39.24 ... 42.35 1 7 . 8 0 ўклен і Райс ул. Проситься всіх чле-
300. . ...236.77 353. . Яів явитись на МІТІНІ , Оо будеся виои-
... 06.62 ...311.12 36.38 ЗІСТАВЛЕННЄ. П О З I P!
... 95.00 301. . . . . 9 2 . 6 5 354. . ратп уряд па 1928 рік. довгуючі .члеии
... 41.36 44.50
. ... 14.40 355. . мають вирівнатіі свої залеглости на Одержавем свіжу краеву '
... 40.95 . . . 3 9 . 3 6 302. 19. Г о т і в к а з кінцем м і с '
річнім мітпггу. Кождий член має зло-
... 3 6 . 0 9 303. . ...53.71 386. . жовтня остала $472,423.91
... 24.82
. ... 28.37 357. . 3 3 . 3 9 ж ш и свою жертву на Снротігаець при А ^ Б Р " Н Д З Ю = 5 А
...115.03 ... 6 3 . 4 8 304. 37.08
Прихід за п а д о л и с т 82,614.56 У. Н. Союзі. — лдяіас (‚тахів, преди.- Висилаю почтою або експресом за на-
... 82.66 305. . ... 65.0 358. . гіасіі.ть І риньків, секр.
...148.61 30.47 дісланнєм належистостн або на С U
306. . :45 359. $ 5 5 5 , 0 3 8 . 4 7 О. в бочівках ло 10 фунтів по 52 ц.
.. 5 2 . 3 0 . . . . 99.88 44.64 Р а з о м
. . . . 4 5 . 9 0 307. . .. 2 4 . 9 8 360. . 18,859.64 гіЛІВЛЬ`НД, О. Бр. св.-О. Николая, іунт, бочівки 43-фунтові по 48 ц.
. . . У0.00 244.73 Р о з х і д з а п а д о л и с т
... 27.52 . . . . 8 5 . 5 2 308. . .. 9 8 . 7 7 361. . від. 3 4 1 , повідомляє що на річних збо- іунт; для.склепів 20" опусту. 0 .`м
309. . ... 3 4 . 4 2 362. Т І Ў рах дня 11. грудня вибрано с.тідую- G E O . MYCHUDA,
...121.14 . . . . 7 9 . 9 8
.. 3 4 . 2 4 363. 111.39 Г о т і в к а з кінцем ми чіій уряд иа 192 8рік: 'Петро Ьоляи- 1S2S Newport А т . . . Northampton, P .
... 41.95 . . . . 9 8 . 4 8 310. падолиста остає $536.178.83 ськии, предсДкМів иорцсналюк, заст.
... 1 6 . 1 3 364. 2 0 2 . 4 7
... 43.10 . . . . 1 6 . 0 2 311. . іван Кренцнлова, секр.; Семен Ло-
. ... 4 1 . 5 0 365. 97.88
... 37.55 .... 3 9 . 7 8 312. БІЛЯНС: миш, заст.; Вас'иль Инишиїі, кас; Ан г
Ж У Р Б А ПРО БУДУЧНІСТЬ
. . . . 13.81 366. 9.75
...168.32 . . . . 1 3 0 . 9 2 313. Стан чинний:
дрій Жук, заст.; Стефан Антонишпн і
314. ... 12.05 367 189.53 .'-. 7 . 4 5 лсон Ііерьть, контрольорн; Онуфрій че дає нам спокою. Вона нас давить
Легкі сплати ...164.48 . .... 38.21 Васюиик, опікун хорих; Мих. гіііох- ѓа каже шукати нам чогось такого, де
315. ... 16.56 368. . 18.04 Г о т і в к а $536.178.83 ..10.80
... 68.02 . ...169.60 Моргечі 808,302.50 май, капітан; данько Лупань, хорўті- малибисьмо ^ШТіСЛЛІба, без згляд-.
лишень $ Щ тижнево ...207.31 .156.
...133.12 .... 4 4 . 6 6 316. 369. . . .20.05 жни; стефан мицьківський, дверніїќ ча се, чи в фабриках або майнах є
.... 20.51
317. ... 96.79 370. . .197.00 Б о н д и 387.825.45 .. 2.25 Мітінгн будуть Відбуватися в другу' трата або 1 цілковите безробіття.
Прийдіть і огляньте цілий запас ... 36.56 . 87.181 Р е а л ь н і с т ь 30,869.36
318. ... 9 9 . 4 3 3 7 1 . . . 1 4 . 6 5 неділю по першім в гали У. Н. д о м у А це можна осягнути, коли КУПИМО
нових ... 51.91 . . . . 20.91
319. ... 23.33 372. . . 8.72 Д р у к а р н я 10,000.00 . . 3 . 6 0 прн В. 14-ій вул. ч. 2263, Клівленд. О. собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЃЇ
... 99.91 . . . 30.24 Іван Кренціглова, секр. КОЛЬОНИ, на передмістю фабрично-
ОРТОФОНІЧНИХ ВІКТРОчІВ 320. ... 74.22 373. . . 2 4 . 0 9 . .30.85
... 19.68 ... 94.36 Р а з о м $ 1 , 7 7 3 , 1 7 6 . 1 4 ' го міста МЇЛВІЛ, Н. Д Ж . Кольонія ся,
Н а й б і л ь ш и й з а п а с У к р ін- .... 35.70
321. ...101.78 374. . . 9.54 . . 4.50 це ие звичайна оселя, яких е в Амс-
..... 8 1 . 8 ;
.... 87.94
322. ... 20.31 375. . . 20.10 Стан довжини: . . 1.80 АСТОРІЯ, Л. АИ. Бр. св. О. Ннко- ряці тисячі; в котрих властителі, крім
ських Рекордів в Н ю й о р ќ у . ... 59.6; 323. . 57.01 лая, від. 5, повідомляє всіх своїх чле- хатнѓій нічого більше не мають, але
... 44.47 3 7 9 . . . . 1 1 . 8 7
. ...232.00 .... 36.66 іпв, шо річний м т н г відбудеться в від 16 літ правильн'о зорганізоване се-
СТАРА І ПЕВНА
. . . . 1 6 6 . 5 7 325.
3-24. ...119.93 380. . . 22.44 Ф о н д п о с м е р т н и й $1,213,743.86 5.20 четвер, дня 22. грудня, в гали Чесько- ао. в котрім живе, около 150 ўкраїн,
. ...112.41 адміністрац. 38,260.1:2
7.43 326.
... 46.81 381. . . 2 9 . 1 6 ..,2.70 гб п а р . д о м е , 2З-ІІГ -:4-та Ьвню, точ- ських рогин, де кождий ґазда, крім
. ... 24.14 резсрвовий 270,254.70
. . . . 1 3 2 . 0 4
...140.55 384. . . 93.29 ... 90 но to ѓод. 7.30 Вечер. Просимо всіх гарного до-чу і других будинків, має
.... 47.8s 327. ... 33.99 .182.1 запомоговнй 52,388.87 членів явитись на означений час, бо Е гакож кількь акрів Плодовитої землі,
. . . . 1 2 1 . 6 1 328. 3 8 5 . . . . . 4 . 3 0
. . . . 95.31 .186.4$ 8,359.09 важні справи до полагодження. Д о в І котрої, плекаючи ярину або годуючи
... 16.28 388. народний ...18.45-
;

гуючі члени мають вирівнати свої кури, має гарні доходи.


.... 58.89 . . . . 1 1 0 . 2 7 329. 2 2 , 5 1 9 . 0 6
.... 15.02 392. ... 15.9; конвенційний ... 4.95 вкладки. Котрий член не прийде - на
. ...143.91 .... 7 . 3 3 330. 1 6 7 , 6 5 0 . 5 0 Праця також на місци, бо коли в ве-
. . . . .93.16 393. . 24.96 сирітський ... 2.70 мітінг, буде караний після статута.
. ...174.39 . . . . 8 8 . 9 1 331. . . . . 3 3 . 4 8 396. .. 7 4 . 6 6 Кожтгий член має привести хоч одгіо- ликому місті треба нераз їхати до пра-
.... 6 2 . 5 0 332. . . . 6 . 9 7 го нового члена. — С`. Кривень. пр.; ііі і годину, а в майнах тільки іти піш-
.... 32.79 . . . . 5 9 , 9 3 400. .. 5 6 . 1 8 Разом $1,773,176.14 ќи, то з кольонії зайдемо до неї за 20
.... 4 8 . 6 6 333. . . . 5 . 2 0 А. Клнмйшин, 'секр.
.. 25.24 . ... 93.85 .. 2 5 . 6 1 до 45 мінут.
Т е о д о р Грицей, гол. предс. ... 4.50
ДАРОМ ТЕРПЛЯЧИМ ....
. . . . 17.62
43.66 . . . 2 3 . 1 9 334 . . . . 1 1 1 . 9 4
... 3 7 . 6 9 , В. Л е в ч и к , г о л . к а с і є р ;
. . . 3.60
. . . 5.40
. . НЮ ГЮРК, Н. И. Тов. Свобода, від.
А в місті Мілвіл, е вже кілька укра-
інськнх бизнесів, а можнаби їх ше в

НА ПРОПЎЌЛИНУ
Ь
.... 32.40 ... 9.60 З місячних в к л а д о к ? І І 9 4 , повідомляє, шо на річнім мітіигу двоє тільки мати, і яка тоді гарна гар-
Р. С л о б о д я н , г. ф і н . с е к р . ... 3.45 . . . . 1 9 . 3 5 ! вибрано слідуючий уряд на 1928 рік: монійна співпраця: українські фариері
. . . . 51.61 ... 70.31, старих р о д і в о б е з п . $31,216.69
.... 30.7-1
. . . 2.50 . . . . 2 . 9 5 Г. .іаканнч, предс; і, витаќ, секр.; лі. І українські бизнесмени — правдиве
PLAPAO на пробу І книжку про 192. . . . . 66.471 Ьігак, к а с ; С. Шнмків, заст. пр.; II. українське містрчко.
... 3.60 . . . . 1 8 . 2 3 Лашкічіач, заст. секр.; М. Лібер, заст.
пропўќлину цілком безплатно. .... 47.15 193. . . . . 1 5 8 . 2 6 Відділ Заплалів Відділ Заплатив
КАСОВИЙ ЗВІТ У . Н. СОЮЗА По інформації, у всіх висше наведе-
...18.25 . . . . 1 4 . 6 3 кас; HV Ле'сюќ і Т. Пітула, контроль,,; них справах, голоситись на адресу
СТУАРТА PLAPAOPAS Є чимось ян . . . 13.04 194. . . . . 1 4 . 7 2 16. . .. ... . 2 . 2 3 187. . . . . 2 . 0 0 ... 2.95 ри; С Марків, опікун хорнх, Н. Ремез,
(

``плш від паса. Є се медичний збірник . . . . 1 2 . 4 5 властителя земель в українській ко-


.... 53.83 195. .... 3 5 . 2 6 25. . . . 9.24 195. . . . . 6 . 8 9 М О Л О Д Е Ч И Й Д Е П А Р Т А М Е Н Т
який приліплюється сам, щоб сильні . ...101.87
. . . 8.80 .... 1,05 заст. опікуна хорих. — Н. Лесюќ, секр. льонЃі: 140—
держати иутренности в животі. - Ц і е 196. . . . . 3 9 . 8 0 26. . .. ... . 1 1 . 8 4 204. . ... 3.53 з а м і с я ц ь п а д о л и с т 1927 p . І; ...11.03 ... .11.25
ма пасків, спружнн або с п р я ж о к . " о .... 99.00 197. . . . . 3 1 . 2 8 29. . .. ... . 2 . 5 9 206. . .. . 1 6 . 7 : ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
...` 7.20 КУРТ.ІС БЕП, МД. Бр. св. сіітр;
му не зсувається, не тре тіла і не гне .... 79.31 198. .... 5 5 . 7 7 3 1 . . .. .;. . 1 0 . 9 2 211. . ... 6.46 ПРИХЩ: 9 0 9 - І а в л а і І , від. 81, повідомляє всіх сві
те кости званої „pubes". Тисячі осіС ...54.00 І. в 7tb ft GREEN STREET,
. ...130.13 19о. . ... 9 . 7 6 34. . .. .. . . 4 . 3 0 217. . ... . 1 1 . 2 0 Відділ Заплатив Відділ Заплатив ' ' о о - І місцевих і позамісцевих членів, і
лічилося в хаті успішно, не опускаючі- . . . 8.80 PHICADELPHIA P A

L03.
. . . . 16.43 200. . . . . 7 5 . 3 0 38. . .. .. . . 7 . 9 9 У.2о. р і й мітінг відбудеться в неділќі.
денної праці і успіх був навіть в най 221. . . . . 5.72 1. . . . . 2 3 . 3 5 Іїў І ...2.70
Ч 1 Ш

. . 1 3 . 9 о дня 25. грудня, точно о год. 2-ій попо-j


гірших випадках. Мягкнй наче аксамѓі .... 77.89 201. 54.52 49. . . . 4 . 1 7 229. . .... 3.68 .. . 1 4 . 8 0 . ,13.0c .. . 2 5 . 8 8 5 0 .і`удни.
легкий до уживання, не дорогий, на .... 80.39 202. ... 3 7 . 0 4 56. , . 4 , 5 2 237.
' городжений золотим медалсм і пер . .... 3.05 .. . 1 2 . 6 0 .. . 9 . 2 5
. ...257.46 90.9; " 59. . 3.72 ... 2.93 7 an 283. справи до полагодження. ЬуДе річне
Шою нагородою. Процедура ліченій 242. . ... 3.15 ревматичні болі, иеврадь-
натуральна, послідовно, пас стаєтьс, .... 71.65 201. ... 70.21 . 2.66
245. . ... 6.55 : :20:5S 284. ... 4.50
к.І
еп
і.дир, справозданнє урядників та вибір ури- гію, звичайне захолоджен-

OJN.
непотрібним. Удовіднимо то, що го . . . . 2 8 9 . 9 5 ві05. ... 20.06 . 4.90 . 1.29 ду па 1928 рік. На мітінгў роздасться іє, біль мязіа, авих-
. . . 2.70 Љ о
6 10 - за доплатою Зд) центів.-Чл
воримо, посилаючи Вам п р о б и j . ...105.38 206. ...306.57 . 2 . 6 8 іеннл і напруження
PLAPAO цілком ДАРОМ. Напншіті 67. . 247. . . 6.01 ...29.25 102. нн, котрі ще не зложили жертви
. ...124.88 207. ... 4 5 . 3 0 8,4. . . 4.67 265. . .24.08 вживайте '
своя назвиско і адресу на купоні . . 3.64 .. . 1 3 . 2 S 103. Сиротинець, повинні дати сего місяця Д-РА РІХТЕРА
витліть почтою днесь. 2.Л.6! .... 33.12 . . . 3 5 . 9 0 84. . 2.41 . 5.35 .. 3.60 на МІТІНГЎ. Котрий член не прийде н.
266. . 104. : . Џ т Anchor Brand
. . . . 94.51 ...109.88 85. . . 3.22 . 5.37 .. 3.38 мітінг заплатить кару після статута
276. . 105. . 2 9
..10.600
`
PLAPAO LABORATORIES . ...247.89 ... 4 0 . 5 3 87. . . 6 . 1 2 278. . — В.. Чачка, предс; М. Шуба, кас. , PAIN^tXPELLER

2 133.
. 1.04 . . . 1.80 106. .. 4.50 _ . М. Крнсоваіий, секр.
3071 Stuart Bide., St. LouU, Mo .... 1--.76 ...120.56 . 2.77 281. . $2,912.67 _ . Охоронний знак,
211. 91. .12.34 ... 3.25 107. v
5 65 ' місячних вкладок
.... 56.31 . . . 3 0 . 4 7 92. . . 2.52 Rec. U. S. Pat. Office.

2 1
Імя 1 назвиско 212. 284. . . 1.32 ... 1.35 108. 81C Процент від моргечу 178.18 НЮАРК. Н. ДЖ. Ухвала річного мі-
.... 88.33 ...256.18 . 2 . 6 5 287. . 500.00 Неправдивий,

6 .
94. . 1.36 7.20 11 2 5 С п л а т а м о р г е ч у тіїѓѓў Тов. Запорожської Січи, від. 371,
Адреса " .... 63.73 ... 43.81 97. .13.41

2 1 7
21-1. 292. . .92.76 .. . 8 . 1 0 901 -який відбувся в суботу дня 10. труд-
.... 84.72 ... 33.00 . 3 . 5 5 295. . Разом $ 3 , 5 9 0 . 8 5 ня 1927 р. Ми, урядники згаданого ї о -
. 3.30 . . . 3.00 112. . . . 1 4 . 9 0
. ...224.99 . . . 4 2 . 9 6 1 0 2 . . 1.82 301. варііства, заявляємо, шо на річнім мі-

219.
. 1.74 . . . 9.90 113. . 5.401 РОЗХІД: тінгу принята ухвала, шо кождий член
. ...100.16 . . . 3 1 6 . 3 5 105. 309. . . . 8.35
. 5.07 114. . 7.0.0' ма, платити свої місячні вкладки тіть-
. ...137.81 218. . . . 2 5 7 . 2 8 106. ... 5.85 В и п л а т и п о с м е р т н и х з а п о м о г кн на мітінгў в означ'ений час ѓо є 2-гг
. 7.71 322. , . 1.60 И5. .
... 49.61 110.
Н А Й Н О В І Й Ш І ТЕАТРАЛЬНІ .... 6.16 субота но першім. По мітіигу гроший

2 24 2 .
. 6.37 323. . . 3.6' . . . 1 6 . 8 8 116, . 9.45 п о
8 л . п.:
. . . 1 1 4 . 7 0 1 1 2 . не прийметься. Коли котрий член не

3
.... 37.62 220. . 3.9! 324. . . 1.90 ... 2.50 US:. ... 3.60 С т е ф а н Г о й д а , в. 155 22.00
заплатить своєї вкладки, то місцева
КНИЖКИ З КРАЮ. . . . 2 9 3 . 0 6 129.

2 2 .
125.49 221. . 2 . 2 3 326. . . 5.17 .. . 1 5 . 7 5 120. . . . . 1 5 . 5 3 Іван Білінський, в. 132 400.00 него пе має закладати і гро-
47.40 ... 44.92 130. ... 1.60
Т А Й Н А трагедія у 5-ти діях (9 .13.68 332. . . 1.99 121. . . . . 1 2 . 4 0 Е в г е н П р и х і д к о , в . 2 0 3 0 6 . 0 0 шей него не вишлеться до 'голов.
...148.35 131.

2 23S.76.-.
осіб), Дмитро Николишнн 4 . 75.00 . 2 . 1 7 333. . . 2.45 ... 4.30 123. . 9 0 0 С т е ф а н - С в і т л и к , в. 6 5 10.00' У.`Н. Союза. Виняток
СОФІЯ ГАЛЄЧКО, песа з життя . 16.31
2 2 . . . 10.61 1 3 3 .
... 31.61 138. . 4 . 9 7 338. . . 9.09 . . . 2 . 7 0 124. . ...14.851 п
рі члени, але мусять повідомити се-
кретаря згаданого відділу перед мітін- Др. Б . Т Р О П

2223
У. С С в трох діях (в осіб), .117.08 . 3.54 344. . . 3.56 .. . 2 3 . 9 0 126. . З 83 В и п л а т и з ф о н д у а д м і н г с т р а - гом, який предложить.справу членам
... 17.76 142. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ

21 9..
Микола Угрин-Безгріпіний . . . г .171.25 . 2 . 6 7 346. . . 2 . 0 4 .317.55 127. . . . 1 0 . 4 5 1 Ш й н о г о :
... 56.39 143. і буде залежати від ухвали. В про-

0
ПОЦІЛУНОК Ю Д И , пєса на чо- . 106.25 . 2 . 0 8 350. . . 1.70 ... 9.25 128. . . . 7.70 П л а т н я п о м і ч н и х сил тнвнім разі поступіѓться з ними так,
... 4 6 . 1 7 147. 240.00

23
тири "П (5 осіб). С Бела 501, . 6.05 . 7 . 8 7 357. . 7.19 ...23.85 130. . . . ,6.55 В н д а т к п к а н ц е л я р і й н і як і з другими. Рівнож ухвалено, що
. . . 2 0 4 . 2 0 160. 1 2 . 7 2 коли в тов. зайде ухвала що до збн-

2
МІЩАНИ, драма на 5 дій (28 о- . 9.51 .14.23 359. . . 4.62 .. . 1 6 . 6 5 131. . . . 3 . 4 5
. , . 2 0 4 . 0 0 163. ... 2.70 раііня спеціяльіпіх податків, як пр. па
сіб), в о л о д . Мартиневии 35 и 90. . .209.79 . 2.51 361. . 132. . . .17.50
... 54.58 167. Р а з о м $ 9 9 0 . 7 2 Сиротинець У. Н. С , на старий край. І

23 3Г 4..,
ГРІХИ Л О Л О Д О С Т И І превесела 91. . .202.05 366. . .. . 50
... 56.25 168. 133. . . . 7.43 ТО ЩО. що, КОТГЖЙ
котрий ЧЛЕН член не ІІЄ ПОПИНУ'ТКГА'
повннується
комедія на 3. дії (12 осіб), Во-

2̀2
92. . . 15.49 372. . .. . 2 3 . 9 0 такій ухвалі може собі вибирати пе-
лодняир Мартиневич 28 в ... 56.73 J 7 7 . : Ш 9.66 135. . .. 6.15 ЗІСТАВЛЕННЄ:

6
93. . . 32.72 233. 385. . . . . 6.30 реступний лист . до другою відділу, 49 Н FIRST AVE., TOR. SRI ST.
ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ або . . . 1 2 8 . 2 4 179. . 23.97 7.35 136. . . . 1 7 , 7 8 Готівка з кінцем міс.

7
94. . .184.36 388. . . . . 2 . 7 0 ‚ б е з огляду, .чи він заплатив місячні NEW YORK, N. Y.
ВЕСІЛЯ З ПОПРАВКАМИ, ка ...117.36 . 2.16 3.99 137. . , .18g00 ж о в т н я о с ' т а л а . ^ $ 5 6 , 4 8 4 . 9 3 1 вкладки до У. Н. С , чи ні. Може де Роботу виконує солідно. Уміркова-

24 30 8 .
95. . ... 71.18 ... 2.50
S дії жарт зі співами і танцями 139. . . . 3 . 8 5 П р и х і д з а п а д о л и с т 3 . 5 9 0 . 8 5 е такі відділи, що таких членів будуть

9
(11 осіб), в Мартиневич 20 в ... 9.25 ні оплати. _ Платќѓи можна ратамя.
96. . ...152.9-3 ... 73.87 3 місячних в к л а д о к 140. . . . 90 приіпшати. На всякі важнійші ухвали Через Ю літ знають мене за пальне

2 .
... 4.50 ҐСП - - І мається скликати спеціяльні мітінгн і виконування механічної роботи в
ПОТЕРЧУК, песа зі співами 1 ... 59.52 ...151.21 нових родів обезп. S512.84
...20.25 Д42. ..12.15 Разом Л 7 в

1. 144. ., . . 2 . 5 0 Р о з х і д з а п а д о л и с т W ^ - 9' 9S0 . 7 2 через


танцями з народного життя (7 ...146.62 ... 67.65 кожднй член має бути повідомлений
обсягу дентнстики.

2 4 2
рсіб). в Мартиневич 35 в ...11.92 орган Свободу і пост-карткою.
...148.38 ...179.29 Р а з о м від членів $31,729.53 145. . . . 1.65 1 Коли член не явиться на мітінг Му- Оглядини -пж помочі дучМ

3
КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ, дра- ... 50 Рентгена ( X - R . y ) даром.
... 74.99 . . . 15.37 П р о ц е н т в і д м о р г е ч і в 3,345.25 146. .'. . . 7 . 6 5 ! Г о т і в к а з к і н ц е м м і с .

24 46 45..
, Ю В Н Т И С Я с і м
йа в трох діях зі співами і тан- 1^.. . " .-?І Л У'хвалам, які
... 57.58 ... 65.91 П р о ц е н т від б о н д і в 2.027.28 147. . . . 4 5 . 4 5 западуть без його присутности. Сі
I (10 осіб) 30т падолиста остає $ 5 9 , 0 8 5 . 0 6 ) хвали є згідні зі статутом У. Н.
...288.38 ...119.43 Сплати моргечів 1,012.50 148. . . .. 4.50

2
$ 302. — Іван Тарновський, предс;
... 65.85 ... 94.57 Сплати бондів 43,050.00 1.60 149. .. 7.8 BLTKfflC. Олекса Мумський, секр.; Іван Ви

7
ПЕТРО ЯРЕМА
...176.34 ... 30.04 Сирітські части п о бл. п.: 52. 75 151. .. 2.05 чанськнй, к а с ;

2 4 8 .
С т а н чинний: УКРТИСЬККРІ ПОГРЕБНИК
...147.53 . . . 1 2 1 . 2 7 П а в л о О к у н с ь к и й , в. 3 5 2 4 0 0 . 0 0 53. . 3.1 153. ... 2.25

9
.

...199.76 Г о т і в к а 5 9 , 0 8 5 . 0 6
. . . 3 4 . 6 0 А н т о н і н а Р е к р у т , в . 1 7 7 4 5 0 . 0 0 55. . 8.10 1 1 5 5 49.75
Моргечі 46,100.00

250. .
... 55.36 . . . 2 2 5 . 7 1 М а р і я Б а ѓ т и , 'в. 1 1 2 3 0 0 . 0 0 56. . . . . 2 0 . 0 0 156. ...12.25j НАГНІТЌІЃ 1 ВІДМОЛО-
. . . . . 1.80 Б о н д и 12,201.00

2255431.. ..
... 98.60 ... 45.74 А. О с т р о в с ь к и й , в. 106 300.00 57: . . . . 6.75 158.
...103.13 ... 32.16, 58. . .. . 1 0 . 2 5 159. . . .. 9.00 ДЖЕННЯ.
... 25.27 ... 20.70 Разом $ 8 2 , 6 1 4 . 5 6 59. . . . . 1 2 . 2 0 Р а з о м $ 1 1 7,386.06
( 160. .. ..12.60
Нагнітќи т о неприємна річ,
... 38.10 і
-- - 1 2 8 . 1 4 РОЗХІД: 60. . . . . 1.35 161. . . . 9 . 0 0 Стан довжний: ЗАНЕМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
...158.72 252. . 61. . ... 9.45 162. . . . . 5 . 4 0 а л е а ж -досі н і х т о н е в в а ж а в ї х
"' І,Ћ Виплати посмертних з а п о м о г Фонд посмертний 88.044Г62 В BRONX. BROOKLYN, NEW
... 86.15 62. . . . . 8.10 163. . . .. 9.45: небезпечними для людського YORK і О К О Л И Ц Я Х .
- Ь - 2 0 П о б л . п.: „ а д м і н і с т р а ц . 2 9 , 3 4 1 . 4 4

257. .
... 54.94 63. . . . . 2 7 . 0 0 164. . . .. 8.30 ж и т т я . Т а ось у м і н х е н с ь к і й лі-
"-' ftrJS П а в л 0
О к у н с ь к и й , в. 3 5 2 1 0 0 0 . 0 0 1 2 9 E . 7th S T R E E T ,
... 21.50 64. . . . . 6 . 3 0 165. . . .. 3.40
$117,386.061 к а р с ь к і й -газеті д о к а з у є д р .
А н н а

Є. 61.50 2 5 6 . . "' і ќ љ К о б і т а , в. 80 - 1000:00 65. . . . . 3 2 . 4 0 166. . . . . 2 , 4 8 Разом NEW Y O R K CITY )


- ' ЇУ ЇЇ І в а н К и т л я н , в . 3 0 0 1000.00 Пуст, щ о власне нагнітќи „ с к о - Telephone: Orchard 2868
66. . . . . 3 . 3 8

260. .
... 71.14 167. . . .. 2.95 Т е о д о р Г р и ц е й , гол. предс,
... 71.18 258. . — 2 , 2 ' О н у ф р і й Л и т в и н , в. 121
м
500.00
67. . . 3 1 3 . 9 5 168. . . . . 18.45; І.ронуютв життя". Той, хто м а є
" ' п о ' ч о - К і с і л ь о в с ь к и й , в . 8 6 1 0 0 0 . 0 0 . . . 2 . 5 0 в . Л е в ч и к , г о л . к а с і є р ;
... 37.69 259. . 68. . 170. .. ..11.70 нагнітќи, р о з д у м у є п р о б і л ь на
Р. С л о б о д я н , г . ф і н . с е к р . к о ж д о м у к р о ц і , х о д и т ь м е н ш е Д І Ю Ч І Т Е А Т Р А Л Ь Н І КНИЖКИ-.
" 2 d on С т е ф а н Мельник, в. 3 8 1000.00
...141.97 69. . .. 4.50 171. . . .. 25
"' ОК'ЙА С е м е н П о п і в ч а к , в. 8 6 750.00
70. . . . 2 5 . 2 0 . . .. 90

264. .
... 81.98 261. . 172. МАЛИЙ ТРАГІК (S сяю) W--
' - Ф е д о р Д у д а , в . 161 500.00 іІОДІу передчасно старіється.
... 45.38 262. . 72. . . . 1 1 . 2 5 174. . . С Л І Д А М И Т А Р А С А ( 8 осіб) . . . Л В - .
"" СОУЛ А н т о н і н а Р е к р у т , в . 177 750.00 . . 8 . 1 0 Т о м у у с у н е н н я н а г н і т о к є с п б -
... 94.58 263. . 73. . 175. .. ' Щ Р У С А Л К А Д Н І С Т Р О В А (7 о с і б ) . . W ,
... 9 3 . 0 5
... 16.85 265.
`7А'(УГ В о л о д и с л . Б о ч а р , в. 1 3 6 1 5 0 . 0 0
. "" з о о-; В а с и л ь Л у ц к і в , в. J 4 3 ,200.00
74. . . .
75. . . . 1 7 . 8 0
3 . 1 5 176. . . . . 2 . 0 5
177. . . .. 10.60
НА РІЗДВО собом відмолодження, б о усу-
нення б о л і в принесе б і л ь ш у ра-
Р І З Д В О М А Р У С Д ( в осіб) W-

... 80.23 266. . - М а р і я Б а г н і й , в. 112 ' 500.00


76. . . . 3 1 . 7 2 179. . . 3.23.1 Х Р И С Т О С РОДИВСЯ, N _ К О З А Ц Ь К І Д І Т И (8 осіб) Ю..
А
3 8 5 0 ' О с т р о в с ь к и й , вѓ 1 0 6 500.00 дість із ж и т т я й охйту д о час-
... 9 9 . 9 7 267. . 77. . . . 7 . 6 5 181. . . ,.13.25 Д І Ю Ч Е С В Я Т О С7 O D 6 ) 10"
... 6 3 . 2 7 268. . ... 55.581 Запомоги з фонду запомо- 78. . . . 2 . 9 5 182. іі . . 8 . 3 5 тіших проходів, а тимсамии це
ЗБИТОЧНИК ( 4 ос'б) Ю-
. .. 40.'221 ' гового: .. 4.78
... 3 2 . 7 0 269. 183. . . . . 3 . 8 5 К О Л Я Д И І Щ Е Д Р І В К И на Різдво причиняється до відмолоджен-
Т А Р А С Д И Т И Н А (10 осіб) И-
.. 7.20 Христове 1 Бо гоя вл енне, з до-
. . . 2 0 5 . 1 1 - f 2 7 0 . . .. 138.04 Ю р і й Л о п у х , в. 2 50.00 І ? : : 185. .... . 2 5 датком пісень ст рясѓних, в о - З д о с в і д у , щ о Н а г н і т к а н е
...25.74 2 7 1 . . .. 3 4 . 4 8 М а р і я М а г а р о в с ь к а , в. 4 7 2 5 . 0 0 82. . . . 3 . 9 5 . 75 фортепян, і инших зложив пісень Д . і пер- с о н я ш н и к (9 0D6) іо-
Сі%'^-Гг^Т^{'^ІИ^ ЯШ ..12.42 скресних минається зараз, як обува вже
132. . ...120.01 272. . - 7.13 І в а н Б о б е ц ь к и й . ^ в . 6 9 бр.ОО . 4.05 ковких . . ; . . . . . . . . 33ц. К О Н И К СТРИБУНЕЦЬ ( 5 о с К П . Ю н
ЛЧАЛЄНДАРІ НА Т В Е Р Д И ПАПЕРИ J 133. . ..T44.45 273. . -- 7 7 . 4 0 Д м . О р и ш к о , в. 7 9 ..10.80 н е н а т и с к а є , а л е гцо т в о р и т ь с я
200.00 191. . 2.80 П О Ч Т О В І КАРТКИ Л І С О В А К А З К А ( 1 2 осіб) Ю"
.. 6.75 5ц. ще д р в г і літа потім у вільнішій
з 134. . ... 3 6 . 8 8 2 7 4 . . . . 1 3 7 . 1 0 П р о к і п Б о р е ц ь к и й , в. 8 5 50.00 . . Ґ4.85
192. . 2 . 7 0 С У Д С В . Н И К О Л А Я (10 осіб) . . . . 1 0 -

пп-зорожиіпш
.п
-. В135. . ...106.73 ,275. . - - 71 -27 А н т і н С С к в і р , в. 103 193. ЛИСТОВИЙ ПАПІР з віршами не обуці, д о к а з у є др. Пуст, го-і
50.00 . . 1.00 . 7.90 щ 0

1 3 1 . 3 1 1276. . . . 3 5 3 . 0 0 М и к о л а Т и м ц і в , в. 130
і-136. . 10ц. ЩНОК Н А МОГИЛУ ТАРАСА
75ХЮ .. 2.05 196. . 2.95)
"У'УД.ВЕ, Замовленн. р а з о к а В Р0ЛК)
сялежнтістюІ^ ^ T V T
^ постепен-
..ЛШ.
м
ЖЯ
137. . .129.82 1277. .. 6 3 . 4 2 Я к и м О р и с и к , в . 1 6 4 5 в л і 0 8Н. . . . 3 2 . 4 0 197. . . '90 п
1
,. " J J " П: ШЕВЧЕНКА (8 осіб) К
138. . . 46.49 278. 198. . 2.50 am до: не подразнення нервів. - Т о м у
- 4 9 . 4 6 Д м и т р о М у з и к а , в. 2 0 9 75.00 ^ 0 . . . .24.30 В Е Ч І Р С в Н И К О Л А Я (11 осіб) 15 и.
Ч TAMIR, ІА^КРПТЯІ
KULYN TTCH PRIN І Т.
TINП.G щ
еС О .Т
йол139. . . 60.49 1279. - 8 . 3 8 М а т в і й Ш е в я к , в. 2 7 4 100.001 9 1 . . . . 3.88 1200. , .12.60 S V O B O D A " л і і , и
`^` т ь
нагнітќи інєкцї-
ТОВО ..БІР ТГЬЮП Щ^,
18 в 9th Strert. . N#w York, N.Y. 140. . . 45.69 '280. 201. , 5.40 і ями а ж д о к о р і н я в і д п о в і д н о г о )
Ш С
-- 9 8 . 3 6 І в а н К р е н ц і ґ л о в а . в. 341 50.001 93. . . , 1 4 . 6 5
141. . . 19.91 2 8 1 . І203. . . 7 . 6 5 8 3 C R . e - c J S b ^ . r t , Jw-Н-у C i t y , N. J . н е р в у й у с у в а є н а г н ї т к и н а в с е " ' 8 3 G R A N D S l . ^ Jersey C i t y . N. J.
.. 2 9 . 3 6 М и ќ . Ьльків, в. 2 3 4 100.00 94. .