You are on page 1of 4

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. ЇН Г


'(рГІ-КУ Л Г .

ТРИ ШВНТИ. : XXXV. Джерзи Ситі, Н. Дж., вторем.,27, грудня, 1927. VOL. XXXV. H P : ЗОО. J e r a e y C i t y , N. J . , T u e s d a y , D e c e m b e r 2 7 , 1927,

ІМОН Д Е ВАЛ ЄРА В Н Ю ВИНАХІД НОВОГО М Е Т А Л Ю . ' К Н И Ж К а ЯКА ЗАОХОТИЛА


СУД ПРИЗНАЄ ЦЕРКОВНИЙ МАЄТОК
У К А Р Н Е Ѓ ! Й M I K I 3 P A K C ГРОМАДАМ
НЮ
Ню Иорку
ИОРКУ.

ЙОРК,; 23. грудня. —


Б Е Р Л І Н , 23. грудня: — М о -
Д о нахійському металюргістови
п р и ї х а в в ч е р а прО- д - р о в и М. В у р м б а х о в Н в д а л о с я П А Р И Ж , 23. грудня. — Ф р а н -
КОЛЮМБА
АМЕРИКИ.
д о ВІДКРИТТЯ
ВІДКРИТТЯ ПРОТИБОЛЬШЕВИЦЬКОГО
С У Д П Р И К А З У Є ЕПИС$ОПОВИ В І Д Д А Т И Д О ЗО ДНІВ
відник ірляндських р е с п у б л н - в и н а й т и н о в и й алюмінійний а- цуські ж у р н а л и д о н о с я т ь , щ о
канців Імон де В а л є р а . Реп'орте- ліяж, який є л е к ш и й від алю-` К о л ю м б в и б р а в с я в с в о ю п о д о
ЗАГОВОРУ НА УКРАЇНІ
„ДІД" ГРОМАДІ. р а м ч а с о п и с і в з а я в и в він, щ о мінія. Н а з в а н о й о г о а л ь н е о н . р о ж д о Іггдій л и ш е т о д і , к о л и
Т А Й Н А П О Л І Ц І Я А Р Е Ш Т У В А Л А Б О Г А Т О СТУДЕНТІВ В
прибув тут, щоби в і д в і д а т и С е й н о в и й м с т а л ь є о мѓѓого п р о ч и т а в - к н и ж к у ОДЕСІІ Щ О ПРИНАЛЕЖАЛИ ДО МОНАРХІСТИЧНИХ
кардинала
П И Т С Б У Р Г , Па., 23. грудня. — С т е й т о в и й с у д розглядав ` ОрҐАгііЗАЦІИ.
свою матір і полагодити д е я к і л е к ш и й в і д у с і х д о т е п е р в и н а й - Д е й л і п і д н а з в о ю „ І м а г о Мун-
інші п о з в и у к р а ї н с ь к и х ц е р к о в н и х г р е к о - к а т о л н ц ь к и х громад ХАРКІВ, Україна, 23. грудня. — Б о л ь ш е в и ц ь к а т а й н а п о -
о р у д к и п р и в а т н о г о х а р а к т е р у . д е н и х а л і я ж і в , а л е з а т е є д у ж е j ді", „ О б р а з с в і т а " , я к у н а п и с а -
у Мекізраксі та Карнеѓ! проти єпископа Богачевського та сво- діція^або Головна Політична Управа, відкрила контрреволю-
К о л н н о г о з а п и т а л и , чи Ірлян- с и л ь н и й , с и л ь н і ш и й н а в і т ь в і д П о к і л ь к а с о т о к л і т п е р е д К о
ЇМ р і ш е н н є м признав слушність- громадам. ційні о р г а н і з а ц і ї в Київі й Одесі. Рівночасно арештовано в
дія т і ш и т ь с я тепер п р а в д и в о ю Ізаліза. Експерти сподіються,'перником. У тій книзі доказу-
Суд п р и к а з а в епископови в і д д а т и г р о м а д а м „ д і д " д о ЗО О д е с і г р у п у м о л о д и х м о н а р х і с т і в , д о я к о ї п р и на л е ж а л и молоді
свободою", з а я в и в він, щ о в Ір- щ о сей н б в и й в и н а х і д в и к л и ч е в а в к а р д и н а л , щ о з е м л я є ок-
днів. а р и с т о к р а т и і давні царські у р я д о в ц і . Ч о т и р о х членів сеї мо-
ляндії нема ніякої с в о б о д и . Н а ' в е л и к і зміни у летиицтві. Іругла. Колюмб одушевлявся
нархістнчної групи були студентами одеського університету,
випадок війни Англія може! ' т о ю кггигою й п о п е р е ч и т а н н Ю
а . У слідстві призналися еони, щ о н а л е ж а т ь д о сторонників
ЦІЛИЙ КРАЙ ОБУРЕНИЙ ЗА ПОСТУПОВАННЄ ФЛЬОШГО УРЯДУ б р а т и р е к р у т а в Ірландії д л я о-; n i ЕГИПК^ИП_1"
r i U в и б р а в с я в д о р о г у , ѓз ч а с і я
M T A H H a
ВІДЧИТАННЯ ЄГИПЕТСЬКО-' великого князя Миколи Миколаевича, претендента до пар-
б о р о н и Своїх інтересів. На д р у кої відкрив Америку.
КОНГРЕС ХОЧЕ ВЕСТИ СЛІДСТВО В СПРАВІ „ Е С - Ф О Р " . ського престола.
ге. питання, чи п р и ї х а в він т у т ГО ПЕРГАМЕНТУ.
В А Ш И Н Г Т О Н , 23. г р у д н я . — У цілому краю знимаеться збирати жертви на видавання Минулого тижня а р е ш т у в а л а тайна поліція з н о в а т р о х чле-
обурення проти поступовання департаменту фльоти в справі республнканськото ч а с о п и с у ^ " Г „ Г ' % ? „ „ М Г Т Д 1 С ; ' Я К РУМУНСЬКИЙ УРЯД ПО-І нів т о ї с а м о ї г р у п и . А р е ш т о в а н і п р и з н а л и с я , ш о б у л и у с т а л и х
затоплення підводного судна „ Е с - Ф о р " . Се обурення прояви- в і д п о в і в він, щ о в Ірландії кой- з н о с и н а х з за граничними к о н с п і р а т о р а м и і о д е р ж у в а л и від них
відчитати один з найстарших! МАГАЄ ГУЦУЛАМ, інструкції для організовання по селах контрреволюційних від-
.іося н а в і т ь у к о н г р е с і , д е р і ж н і к о н г р е с м е н и і с е н а т о р и жада- чс потрібний є ОДИН великий
ють розведення ш и р ш о г о слідства над цілою подією.
єгипетських пергаментів. І С Т А Н Г У Ц У Л Ь Щ И Н Н Т Я Ж К И Й ділів.
часопис, який обстоювавби
Згадании документ подає . : Крім с ь о г о а р е ш т о в а н о в Одесі п о л к о в н и к а З е л и н с ь к о г е , -
С и л ь н и й у д а р д е п а р т а м е н т о в и ф л ь о т и з а в д а л и пані Ф н ч с в о б о д у Ірляидії. Є т а м к і л ь к а р 0 3 и й Б і д н е н а с е л е н н я

і Меквистон, тітки п о р у ч н и к а Ф и ч а , ж е р т в и к а т а с т р о ф и , які в м а л и х ч а с о п и с і в , о д н а к з н и - новг і н ф о р м а н т в і д н о с н о м а т е - ц 3 д о л и н и о ш а з н и щ е н е який н а л е ж и т ь д о сторонників поќ. О т а м а н а С н м о н г Петлюри.


м и н і х т о гге ч и с л и т ь с я . П р о ф . м а т и ч н и х с т у д і й у д а в н и х Є г и п - Т а к о ж а р е ш т о в а н о т а м 4 Б і л о р у с н н і в . Т і п о с л і дні м а л и с т а л о - '
публичкім листі д о В и л б е р а , с е к р е т а р я (міністра) ф л ь о т и , пя- г о д о д н е й б с з

тнували ііоступованне департаменту фльоти. де В а л є р а в е р т а є д о Ірляндії в ' .. . . , т и й п р и т у л к у , з і с т р а х о м ви- :


внти новозорганізовану групу симпатинів С Петлюри. При
С е н Р І Д К И Й д о к у м е н т набув ч . х ^ л о д н о - слідстві мали вони признатися, щ о були тих самих поглядів,
Під н а т и с к о м п у б л и ч н о ї опінії В и л б е р в и б и р а є т ь с я на мі- п о л о в и н і січігя, щ о б и в з я т и у- з и м а

перед многими літами збирач ' „ „ „ „ „ ,._ - . 3т м л


щ о комуністична опозиція й тому наміряли п о б о р ю в а т и `разом
сце к а т а с т р о ф и . часть в нарадах , р л я н д с ь к о г о ; н
. с ь к а в л а д а не т о щ о не д а є ио-
с т а е н т і в ґ о л є н і

парляментў, Дейл Е р ш . J . J ; . - У допомоги, але щ е помагає; з опозицією совітський режікі.


0 П І С Л Я П Е Е Й Ш О В В І Н М Н О

визискувати його, СОВІТСЬКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРОЗИТЬ ПІМСТОЮ КИТАЙСЬКИМ


ВЕР БОРОНИТЬСЯ ПЕРЕД ЗАКИДАМИ ОБМАНУ. гг р у к и , а ж В К І Н Ц І н а б у в ного;
, „ J .
_„ ' Г - ІЃ Щ о б замилити свгтови очи и
С Е Н А Т О Р ПОДАЄ В І Д П О В І Д Ь С Е Н А Т О В О М У К О М І Т Е Т О В И КАНАДІИСЬКІ УКРАШЦІ КУ- московський Музей Красних v
^- - НАЦІОНАЛІСТАМ.
щ . т к , щоби втихомирити розбурха-
В А Ш И Н Г Т О Н , 23. грудня. — Вилієм Вер, я к о г о вибір се- ПУЮТЬ ШКІЛЬНІ ЗЕМЛІ. ЧІЧЕРІН К А Ж Е , Щ О СОВІТИ З А С Т Е Р І Г А Ю Т Ь СОБІ ПРАВО
I них с е л я н , . р у м у н с ь к е прави-
натором конгресу заквестіоновано через з а великі видатки на Е Д М О Н Т О Н , Алта. — В ед- Ітельство обіцяло р о з д а т и най- ПОКАРАННЯ. ЖОРСТОКОСТЕЙ КИТАЙСЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ.
вибори, предложнв комітетови, ш о має вернфікуватн його ви- монтонськім окрузі відбулася ЗМІНИЛИ НАЗВУ „ З І Н О В Є В " б і л ь ш з н и щ е н и м Г у ц у л а м кіль- М О С К В А , 24. грудня. — Ж о р с т о к і страчення кантонських
б і р , с в о ю о б о р о н у . В е р н а п а д а є в ній н а с в о ї х противників, тіцитаційна в и п р о д а ж шкіль- НА „ Д З Є Р Ж И Н Ь С К " . І ка
ваго'нів к у к у р у д з и . Д о Ви- комуністів, а п е р е д о в с і м с о в і т с ь к о г о в ї ц е к о н с у д я Гасіса, не
гих ф а р м і в . І н т е р е с н а в о н а є жниці прислано 14 в а г о н і в КУ- п о л и ш а т ь с я н е п о к а р а н і . С о в і т с ь к и й к о м і с а р за.гр. с п р а в Ч І -
к а ж у ч и , щ о в і н не п о п о в н я в н і я к и х о б м а н ь с т в т а щ о в і н в и -
гииі, щ о з а д е я к і ф а р м и п л а - Рада совітських комісарів у^курудзи г'г п е р е д а н о їх зразўі черін, п р о т е с т у ю ч и проти жорстокостей полудневокитай-
б р а н и й п р а в н о . ВІН к а ж е , щ о я к п е р е р а х у ю т ь г о л о с и , т о його
тилн ф а р м е р і по 79 долярів за Москві вирішила неабияку гге-і п р е ф е к т у р а м , а п о т і м коопера- ських Генералів, з а я в и в , щ о совітське п р а в и т е л ь с т в о застері-
вибір стане щ е певнійшнм. л

тќер. С п р о д а н о 64,081 а к р і в п о г а й н у с п р а в у : н а з в у м і с т а „ З і - ! т и в а м , а л е не д л я р о з д а ч і між г а е с о б і п р а в о п і д п р и н я т и такі к р о к и , щ о б и н а л е ж н ѓ о п о к а -


п е р е с і ч н і й ціні $ 2 0 . 1 8 з а а к е р .гговєв" п е р е м і н и л а на иншу,' голодне населенггя, лишеньі рати поповнені злочини.
ЗВШЬНЕННЄ ОБЖАЛОВАНИХ АНТИФАШИСТІВ, У'сіх г р о ш е й о д е р ж а н о з а ф а р - більше заслужену — „ Д з є р - д л я р о з п р о д а ж і п о 53Q л е ї в з а С я з а я в а в и к л и к а л а з д и в о в а н н я , б о з неї м о ж н а д о г а д у -
ми $1,331,506.04. р а н і щ е - Є л и с а в е т Г р а д о м ; т е п е р , 1 0 0 к л ѓ . , з н а ч и т ь о ЗО л е ї в - д е - ватнся, ш о совітське правительство в о з ь м е активну участь у
СУДДЯ П Р И З Н А Є ВИРОК С П Р А В Е Д Л И В И М . боротьбі, щ о ведеться тепер між китайськими генералами. `
Н Ю ЙОРК, 2 3 . г р у д н я . —і П о в і с ь м о х м а й ж е г о д и н а х н а - Багато українських ф а р м е - расіще Єлисаветградом; тепер, ш е в ш е я к звичайно. Д о того
З добре поінформованих кругів доносять, щ о совітське
р і в з а п л а т и л и по' п я т ь , ш і с т ь і к о л и о д н і ѓ З в о ж д і в р е в о л ю ц і ї т о в а р ц е з л о ї я к о с т и й н е м о -
рад присяжні судді, щ о розглядали справу італійських імі- правительство не лідприйме війскової інтервенції в К И Т А Ю ,
б і л ь ш е тисяч д о л я р і в г о т і в к о - став неправовірним, т р е б а бу- жна дістати й о г о на кредит,
ґрантів Кальоґе`ра Грека й Д о н а т а Карільо, о б ж а л о в а н и х з а але буде ЯВНО підпирати китайських революціонерів.
ю з а 1 6 0 а к р і в ш к і л ь н о ї з е м л і . л о с ч е р к н у т и й о г о і м я не т і л ь - і т а к , щ о к о л и н і х т о з Г у ц у л і в
вбийство ф а ш и с т а Карісі підчас американського свята деко- Чічерін н а з в а в т е ж у своїй протесті посліди! кантонські
з партійного списку, але й;не м і г й о г о купувати, прави-
ровашія гробів, рішили, ш о обжаловані не поповнили заки- масакри „ п е р ш и м к р о к о м інтернаціональної офензиви проти
географічної карти. Якби т а к тельство звернулося д о Гали-
неігого їм з л о ч и н у . ї х с е й ч а с з в і л ь н е н о з т ю р м и , д е вони иере- СОТНА РІЧНИЦЯ ФРАНЦУСЬ- Совітського Союза".
був попав в „опозицію"
і Л є - чан, щ о б и в о н и з а к у п и л и ќ у -
сиділи п о н а д 5 місяців. З в і л ь н я ю ч и їх, с у д д я п р и з н а в вирок К О Г О ОМНІБУСУ. „ С о в і т с ь к и й С о ю з , к а ж е Чічерін, б а ж а є м и р а , о д н а ч е не є
нін, Л е н і н г р а д н а з и в а в с я б и ни- к у р у д з у , а л е т і , о г л я н у в ш и т о -
справедливим. н е п р и г о т о в а н н й на війну". Він с к а з а в д а л ь ш е , ш о Англія при-
П А Р И Ж , 2 2 . г р у д н я . — П а - ггі м о ж е Д з є р ж и н ь с к г р а д . вар, відказалися.
Б и р о к є тяжким ударом для фашистських організацій в г о т о в л я е н а п а д на С о в і т с ь к и й С о ю з . З а п о в і д а в він т а к о ж но-
риські о м н і б у с и , і д е н т и ч н і й jia- За ініціятивою цегож прави-
ве п о в с т а н н я в К и т а ю , я к е п о в а л и т ь т е п е р і ш н і х націоналістич-
Америці. j шимгг а м е р и к а н с ь к и м и „ б а с а - тельства повстав б у в комітет
ГОЛЯНДІЯ НАЙДОРОЖЧА них генералів.
ми", а б о „джитиі", б у д у т ь свят- д л я п о м о ч и ж е р т в а м повені, я-
ТРОХ РОБІТНИКІВ УТОПИЛОСЯ П І Д Ч А С П Р А Ц І В РІЦІ. к у в а т и ЗО с і ч н я 1 9 2 8 р о к у с в о ї КРАЇНА В ЕВРОПІ. Ч а с о п и с „ І з в е с т і я " лише," щ о з К и т а ю прогнано р е п р е -
кий з і б р а в д о с и т ь значні г р о -
с о т н і р о к о в и ѓ н ѓ . Усі в о н и є т с - зентантів одинокої держави, шо заключила з Китаєм Договори
НЮ И О Р К , 23. грудня. — Т р о х робітників утратило ж и т т я ш і , о д н а ч е з т и х г р о ш е й не д і -
З усяких статистичних даних на рівних п р а в а х і ' щ о п р о т и С о в і т с ь к о г о С о ю з а в и с т а в л я ю т ь
через небувалий випадок. Працювали вони при закладанню пер автобусами. став ніхто з потерпівших, б о
в и х о д и т ь , гцо Г о л я н д і я т е п е р китайські часописи н е о п р а в д а н и й клич, щ о „червоний імпе-
підмуровань для моста, щ о має бути проведений понад ріку Омнібусами почали послугу- одна частина грошей застряг-
найдорожча країна в Европі. ріялізм є гірший від капіталістичного імперіялізмў".
в а т и с я щ е в 1672 р о ц і . Ф р а н - ла в самім комітеті, а другу ча-
Гудсон к о л о Е д ж в о т е р а , в стейті Н ю Д ж е р з і . Як звичайно, ро- Одна з головних причин доріж- Д а л ь ш е п и ш е с е й ч а с о п и с , щ о н а к и т а й с ь к і й з е м л і неМа
цуський.фільософ і математик стину розділено зруйнованим
бітннки п р а ц ю в а л и в кесонах, с е б т о величезних б о ч к а х , спу- ні, т о н е ч у в а н о к о ш т о в н а а д м і - ані о д н о г о р о с і й с ь к о г о ж о в н і р а , а н а к и т а й с ь к и х водах, ані
Б. П а с к а л ь п і д д а в г а д к у у ж и - ірмам-
щених у воду. ністрація країни. Б е л ь г і я , гцо одного совітського воєнного корабля.
ти с т а р о м о д н и х почтовггх ка- Помимо страшної нужди, я-
Підчас праці, к о л о пів д о ш е с т о ї години сполудня, прір- має б і л ь ш е м е ш к а н ц і в я к Г о - Мимо того, щ о є всяка правдоподібність, щ о небаром йа-
рет а б о диліжансів д о перево- ка панує між Гуцулами, уряд'і!
вався чому$ь бік о д н о г о т а к о г о к е с о н а , і д о середини в в і р в а - ляггдія, в и д а є иа с в о ї а д м і н і с т - ступить зірваиня економічних в з а є м и н між Совітами і ижтаем,''
зу подорожних до більших. надалі стягає и е м и л о с е р и о з)
л а с я . В О Д А ?, н а м у л о м . Т р о х р о б і т н и к і в п о г и б л о н а м і с ц и , а ї х совітські купці п о л и ш а ю т ь с я поки щ о а Ш а н г а ю . Ч " 0 0 8
двом т о в а р и ш а м удалося втекти по драбині в гору. міст. П а р и ж б у в п е р ш и м М І - ' Р - Н ` Й Н І в и д а т к и на 126 м і л і о н і в них п о д а т к и т а з м у ш у є г о л о д -
мснше як Голяндія. Велику до-
не населення б у д у в а т и мости,
стом, щ о п о ч а в у ж и в а т и т а к и х ' ріжню к о ш т і в удержання в тій
її гиКМЕНОВІ ВИКРУТИ НЕ ВДАЮТЬСЯ. омнібусів. У 1678 рочі п о н е х а н а п р а в л я т и з н и щ е н і д о р о г и , я- ПШИКАННЯ КАРЛА ДО РУМУНІЇ ЗАВ№ИТЬ ВІД РЕГЕНЩЇ.
країні м о ж н а знести т і л ь к и . з а в -
П Е Н Д Е Л Т О Н , О р е ґ о н , 2 3 . г р у д н я . —- В и л і є м Е д в а р д і Гик- іго у ж и в а в а н н я о м н і б у с і в . Н е у кі повѓѓнѓѓа н а п р а в л я т и д е р ж а - КОЛИ ВОНА Н Е З А П Е Р Е С Т А Н Е БУТИ. СТОРОННИЧОЮ, -
дяки великаиськігм доходам,
ж и в а н о їх ч е р е з 90 літ; опісля' в а , і в т о й с п о с і б д о в о д и т ь на- ОПОЗИЦІЯ ЗАЯВИТЬСЯ ЗА КАРЛОМ АБО РЕСПУБЛИКОІО.
мен, я к о м у поліція з а к и д ў е в б и й с т в о 12-літної дівчини Марі- щ о виливають з голягиських
п о ч а т о їх з н о в а уживати, а л е селення д о р о з п у к и . П А Р И Ж , 23. грудня. — Провідник Народно-Хліборобської
яни П а р к е р , у с в о ї х з і з н а н н я х п е р е д п о л і ц і є ю д а л і с т о ї т ь п р и кольоній.
й ся проба закінчилася невда- Партії Маню мав недавно розмову з букарештенськнм к о -
своїх п е р ш и х зізнаннях, щ о він дівчини не вбив, а вбив її
чею. У 1828 р. п о я в и л и с я зно- р е с п о н і е н т о м п а р и с ь к о г о часопису Пті П а р и з і е , Провідник
СПІЛЬНИК ЙОГО з л о ч и н у , А н д р у К р е й м е р . Т а п о л і ц і я доказала
в а кінні о м н і б у с и . Т е п е р ї х о б - . ВАСИЛЬ- СІЛЬСЬКІ ПАРУБКИ БАНДИ- опозиції мав заявити згаданому кореспондентови, щ о НацЮ-
Гикменови в і д р а з у , щ о Креймер не міг б р а т и участи в злочині, ОШ,1,Ѓ,
с л у г а ' с т а л а п о ш и р ю в а т и с я }^"' "^.УЛІ нально-Хліборобська Парѓія буде чутися управненою покли-
бо в день злочину він сидів у тюрмі за обман, і ТАМИ.
приггосила д о б р і доходи вла-.-ЧУК ПРОПАГАТОРОМ МО- кати К а р л а , а б о проголосити Румунію р е с п у б л н к о ю , к о л и ре-
с т и т е л я м . У 1 8 5 5 р о ц і усі омні- У Самборі закінчилася р о з генція не з а п е р е с т а н е бути сторониичою. Досі п о п и р а л а вона
НАРХІЗМУ.
БАНДИТИ В Ж И В А Ю Т Ь ДІВЧАТ ЯК ЗАХОРОНИ ВІД К У Л Ь . буси перейшли під контролю права перед присяжними суд- л и ш е ліберальну партію. Маню сказав, ш о звернув увагу ре-
управи міста Парижа. Недавно відбувся у Льво- дями з а грабіжницький напад гентів на с ю сторониичість.
К И С К О , Текеас, 23. грудня. — Пятьох бандитів напало ки-
ві курс виборчих " а г і т а т о - на п а р о х а М е л ь н и к а . Чотирох В і д її с т а н о в и щ а д о ` р і ж н и х р у м у н с ь к и х п а р т і й з а л е ж и т ь
ні н а Ф е р с т Н е ш е н е л Б е н к , о б р а б у в а л о й о г о з у с е ї г о т і в к и , а 1
рів монархістичної організації. парубків із Берегів, із зброєю т е п е р , ч и п р и н ц а К а р л а п о к л и ч у т ь н а з а д д о Р у м у н і ї , ч и ні.'
втікаючи п е р е д переслідуючою їх поліцією, вхопили д в о є мо- БАНДИТИЗМ.
С п е р ш у в ч и л и с я П о л я к и , а пгз-' в д е р л и с ь 15-го с е р п н я у ночі д о З г а д а н и й к о р е с п о н д е н т г о в о р и в також з п р о ф П о р ѓ о ю ,
л о д и х д і в ч а т т а в ж и в а л и їх я к щ и т і в д л я з а х о р о н и п е р е д к у -
П і й м а л и двох' б а н д и т і в , щ о н і ш е в і д б у в с я к у р с д л я ў к р а ї н - ` х а т и п а р о х а і с и л ь н о й о г о по- в и х о в н и к о м п р и н ц а К а р л а й п р о в і д н и к о м м а л о ї г р у п и в ру-
лями поліції.
н а п а л и па д і м к о р ш м а р я ІІЛф- с ь к и х м о н а р х і с т і в . С е н з а ц і є ю в б и л и т а п о к а л і ч и л и . Д в а в а - м у н с ь к і м п а р л я м е н т і . Й о р ѓ а з а я в и в , щ о к о л и б б у в г о л о в о ю
У бійці з поліцією один бандит дістав таку т я ж к у рану,
мана в Р и ш к о в і й Воді. Однн І І ' т і й історії було, щ о лектором, т а ж к и ц ь о г о нападу Степан і п р а в и т е л ь с т в а , н е п о к л н к а в б и п і д т е п е р і ш н ю х в и л ю ПІД н і я к о ю
щ о н е м і г д а л і в т і к а т и та в у м и р а ю ч і м с т а н і п о п а в у р у к и п о -
них С у р о в и й при 28 р о к а х м а є ' т о б т о учителем на тих к у р с а х Іван Д е ц и к засуджені д о р а з о - у м о в о ю принца К а р л а н а з а д дЬ Румунії. ', (

ліпії. З п о л і ц і ї п о г н б н а ч а л ь н и к п о л і ц і й н о г о відділу, а сімох


вже з а с о б о ю 3 - л і т г о в я з н н ц ю б у в б у в ш і ѓ й у к р а ї н с ь к и й п о с о л в и м с у д о м у ж е 6 - г о в е р е с н я Haj
других полісменів дістали тяжкі рани.
з а к р а д і ж і 5 м і с я ц і в з а маѓѓгій- Антін В а с и л ь ч у к , в и б р а н и й д о ш и б е н и ц ю , перемінену наслід- ПЕРСІЯ ЗАМИКАЄ АМЕРИКАНСЬКУ ШКОЛУ. S
Остатбчно розбишаки побачили перемогу по стороні по-
І^Ітво. Н а й ц і к а в і ш о ю є й о г о з а - ' с о й м у х о л м с ь к и м н У к р а ї н ц я м и к о м п о м и л у в а н н я н а 1 8 л і т
вяз- ПРИЧИНОЮ ВІДМОВА УЧЕННЯ КОРАНУ.
ліпії, п о к и н у л и свій а в т о м о б і л ь з д о б и ч е ю т а в т е к л и в ліси.
ява, ш о а р е ш т о в а н и й з а в л о м й п е р ш и й г о л о в а У к р а ї н с ь к о г о н и ц і . Д в а ї х с п і л ь н и к и Макар Т Е Г Е Р А Н , Персія.—Перське правительство приказало зам-
Дітий пустили на волю цілими.
у Перемишлі, був, звільнений Ќлюбу, щ о згодом ОПИНИВСЯ т а С о з а н с ь к и й дістали 2 8 - г о м. кнути а м е р и к а н с ь к у ш к о л у в Г а м а д а н з причини, щ о в о н а від -
Поліція й г р о м а д я приватних л ю д и й ш у к а ю т ь з а втіка-
за к а в ц і є ю 15,000 золотих. поза його скобками. . п о 5 і пів літ в а ж к о ї в я з н и ц і . м о в и л а с ь учити корану, я к с ь о г о в и м а г а є новий закон.
чами. ,
ий Ganrd S exrctep,t Jesrey N.J.
Г О Ш № І О 1I9S
wipkB-r p . U h h e d dally SundiyB I
ця (піс в о р к ) , проти
р ю т ь с я всі д е м о к р а т и т а
я'кої б о -
робі-
Щ О С Е Т А К Е
ЯК БУДУЄМО
СИРОТИНЕЦЬ
CITY, Р О Б І Т Н И Ц Т В О Н А У К Р А Ї Н І . тничі провідники й робітничі
організації. Пересічно полови-

tJfc-r.aiE
BY hBtalaiYMU krtanaeritndotiaariОNoесСinatлН на робітників п р а ц ю є при цій

a
d
ti E l hteсаѓтвaІгoм
Обговорюючи сільське r o c - ; т а р о з в и н у л а с я т а к , щ о почу- т а к ` з в а н і й п о т о г о н н і й системі. Б И З Н Е С .

SB
e B і Ca
i
i M P eo tЯa
l tS .Jeo#ria1y679Ю У. H. СОЮЗА.
1.OЗyt, H.J.
подарство, ми зазначили, щоі вається значний б р а к кваліфі- Наприклад в кравецтві т о три

,ма veli 3A 614911c,taod


В В Й Г Н І ВА
ІШВСЖІ№ОМ
МІ
tp.cUJ rate
В-ЃІЗ,
ferМ
poatagva prorttted lor lo
A
1ecH на Україні село
Себто певна частина сільсько- ємо, щ о буди навіть
перенаселенії. к о в а и о г о р о б і т н и ц т в а . М и з н а - ч в е р т і р о б і т н и к і в р о б и т ь п о -
спроби штучно. Ц е . найгірша
г о н а с е л е н н я не, м о ж е м а т и з е - п р и в о з и т и р о б і т н и к і в і з з а к о р - е к с п л ь о а т а ц і ї
форма
робітництва, а
7 Л м д і , п о т р і б н о ї д л я с в о г о і с т и у - д о н у . Щ е й т е п е р н а У к р а ї н і е'! м і ж т и м в р о б і т н и ч е - с е л я н с ь -
ІЛО в'ання. Т а к о м у б е з з е м е л ь н о м у невеличкі партії н і м е ц ь к о г о кій д е р ж а в і в о н а д у ж е ш н р о -
Коли наш чоловік говорить
с л о в о „бизнес", він щ е власти-
во д о б р е не знає, щ о се зна-
чить.
Б р . с в . П е т р а і П а в л а , від. 338.
У. Н . С , в М о н е с е н , Па.
Щ о ж р о з у м і ю т ь люди} під І
селянству приходиться отже` робітництва. Але це.не змінює ко практикується. Х в а л ь н и й З а р я д е ! — В за.ту-
сим с л о в о м ?
. ' ш у к а т и заробітку в промисло- факту, щ о нд Україні ісѓнує Що торкається заробітної деннЮ п о с и л а ю ч е к н а $ 4 0 ($35
Людина д о життя потребує
ЬОЙ в о с т и т а в м і с т а х , а д е к о м у пе- в е л и к е б е з р о б і т т я . Д л я п р и платні, т о В 1926 р о ц і в о н а ви- в с я к и х річий. В о н а м у с и т ь пе- п р и й ш л о з представлення „Си-
ресе.тятися з України. З а р а д и - { к л а д у з а з н а ч и м о , щ о кількість носила на Україні пересічної д в с і м їсти, иити, в б и р а т и с я , р е 0
роти'", а ' $ 5 з л о ж и л и ч л е н и ) . Се

р
'оѓс

'ти ц ь о м у л и х о в и м о г л а б інду- б е з р о б і т н ќ у м е т а л ь о в ц і в з 1 9 2 3
353 б ю д ж е т о в и х рублів (175 д а х над -Головою. Вона ' щ е н е в с і г р о ш і з п`редставлен-

А
Л
Є
РД
ЦУ^СНЛООА,"Р. О.Н
ЮХ ЗЧВ,EJRSEY N.J.
м а т и

з'в^ Money order. ' с т р і я , а щ о б и в о н а м о г л а з арбоик-у д о 1 9 2 6 р о к у м а й ж е п о т - д о л я р і в ) в р і к , а п е р е д в і й н о ю ромі сього щ е й`ннші, м а є К


ня, б о д е я к і члени щ е досі В
с
ТвлаОон „Свободн": 498 Montgomery. Тел. У. Н Союза: 1838 Mont-отсгт. р а т и л и ш к и с і л ь с ь к о г о н а с е - р о ї л о с я , б о з 5 . 2 0 5 д у ш ќ в а л і ` ц я п л а т н я в и н о с и л а 3 1 2 р у б л і в . исддіі потреби. Чим більше В
з а п л а т и л и з а т и к е т и , які к о ж -
л е п н я , п о в и н н аCITY.
би рости уѓ ф і к о в а н и х робітників збіль-
;Отже ніби т о з а р о б і т о к робіт- а розвивається, тим Л Ю Д И Н
дий член м а в , в і д п о в і д н о до у
розвиватися. ш и л а с я д о 1 4 , 6 5 9 . А м е т а л ь о в а ц и к і в з б і л ь ш и в с я , а л е к о л и , п о - 1' б і л ь ш е р о з в и в а ю т ь с я її п о - хвали відділу, к у п и т и . Як збе.
1

Між тим, п р о Р а д я н с ь к у У- індустрія на Ў к р а ї н , є о д н о ю ' у в а с н у вартість ру-


т и с у ч а и , тим б і л ь ш е річий пот-
т р е б
ремо решту грошей, т о зараз
к р а ї н у ц ь о г о с к а з а т и не м о ж н а , з г о л о в н и х , н наа яяккуу б о лл ььшшеевви и- - бл -л я ,"т ол ввмиЛ йя дв е. ; щ о -в і:н„ ,з м„ е-н„ш. и, в, -„ , . . , ' „„ Г„„.. „: .
ЧИ РОБЛЯТЬ - ЧИ МОЖЕ ТІЛЬКИ ВДА№ТЬ,' ї й д о ж и т т я і т и м р і жw -
б о серед п р о м и с л о в о г о т а в з а - ки з в е р т а ю т ь н а й б і л ь ш у у в а г у . с я на 2.25 р а з і в . С а м і б о л ь ш е в и н о р о д н і й ш і с т а ю т ь т і річи, щ о
в и ш л е м о . — І в а н М і щ и ш и н , сс-
кретар.
Н е с т а н е м о д о к л а д н о з у п и -
ІДО РОБЛЯТЬ? галі міського
спостерігається
робітництва, к и в с в о ї х ц и ф р а х п і д р а х о в у - з а с п о к о ю ю т ь її п о т р е б и .
т а м в е л и к е н я т и с я н а д п е р е л і ч у в а н н я м всіх ю т ь , щ о в 1926 р о ц і з а ті п р о -
1
О т ж е в с я та р о б о т а , я к а з м і - 372.
б е з р о б і т т я , я к е у в е с ь ч а с не- к а т е г о р і й п р а ц і , , п о я к и м н а д у ќ т и х а р ч у в а н н я , щ о с т о я л и р я є д о т о г о , щ о б и Ч О Л О В І К з а -
Україні увесь час спостерега- перед війною один рубіль, ро- Тов. їм. Михайла Грушевсько-
стримано росте. сиокоїв свої потреби, назива-
Приходить сьогорічне Різдво, люди складають собі же- є т ь с я б е з р о б і т т я . З а з н а ч и м о г о , в і д . 150. У. Н. С , в Пітсфілд,
В своїх статистичних відо- бітництво мусить платити 1 ється економічною або госпо-
, д а ю т ь п о д а р у н к и , питаються в і м я ново-народженого Масс.
мостях подають ' б о л ь ш е в и к и л и ш е , щ о н а й б і л ь ш е отих без- р у б е л ь 80 копійок. Инші речі, дарською ДІЯЛЬНІСТЮ.
Дитяти, йдуть заклики з а милостинею для „потребуючих". дані п р о р у х т и х б е з р о б і т н и х , робітних з н а х о д и м о с е р е д чор- п е р ш о ї Х в а л ь н и й З а р я д е ! — ЗАСВЛАІ і
необхідности, що в В ріжні часи еко}номічна д і
З а к л и к у ю т і . Д О с п р а в д і х р н с т і я н с ь к о г о свитковання Р і з д в а що зареєстровані біржами, норобів т а канцелярійних слу 1 9 1 3 р . робітництво платило з а
яльність . ріжно В В а м $ 1 0 я к о ж е р т в у на С и р о -
виглядала.
Х р и с т о в о г о . Б о г а т о справді йде за тими кличами, і неодяому п р а ц і . П р и т і м т р е б а м а т и на у - І ж б о в ц і в , а п о з а т и м є б е з р о б і - них 1 р у б л я , в 1 9 2 6 р. т р е б а
давну давнину з а б и - т и н е ц ь У . Н . С о ю з а з к а с и ІІА-
чоловік
здається, щ о Христове Різдво справді святкується по хри- вазі, щ о можливо така с а м а . т н і с е р е д т р а н с п о р т о в и К і в , бу- б у л о п л а т и т и 2 р у б л і 5 2 к о п .
р а в с я д о т и х р і ч и й , я к і й о м у ш о г о т о в а р и с т в а . С е , очеви.Д-
стіянськи. к і л ь к і с т ь з о в с і м не р с г і с т р у в а - { д і в е л ь н и к і в , д р у к а р і в , х а р ч е в - А к о л и д о ц ь о г о д о д а м о щ е т і
були потрібні, б е з п о с е р е д н о , но, д у ж е скромненька жертва,
Але в той самий час, як газети д а ю т ь широкий розголос л а с я , не м а ю ч и надії д і с т а т и ників, с е р е д м е д и ч н о г о т а с а - величезні налоги, які тепер --(але причина нащої „скромшк-
самийѓ власними руками.
сим з а к л и к а м , не чути н і ч о г о п р о тисячі м а й н е р і в м я г к о г о в у - працю. 'негарного персоналу, д о м а ш с т я г а ю т ь з р о б і т н и ц т в а п і д рі т и " є з о в с і м о п р а в д а н а . Річ V
З часом добуваннє річий,
гля, щ о в ж е с т р а й к у ю т ь б і л ь ш е як пів р о к у . О д и н питсбур- піх
робітниць, залізничників і жними претекстами, т о вийде, т і м , щ о в н а ш і й м і с ц е в о с т и ПА-
О т ж е з даних радянської ста п о т р і б н и х д о ж и т т я , с т а л о ду-
ськнй п р о ф е с о р університету доносить, ш о коло сього міста т. д. С л о в о м , к о ж н а г а л у з ь п р а - щ о м а т е р і я л ь и е п о л о ж е н н є р о - нує в і д д о в ш о г о ч а с у ` б е з р о б і І -
тнстики видно, щ о рух безро же складною справою. Нині
7,475 .майнерів ж и в е в б а р а к а х , б о г а т о з них з а р а з напроти ці має безробітних. б і т н и ц т в а на Р а д я н с ь к і й Укра- в ж е не м о ж н а б р а т и с я б е з п о - те, а крім т о г о міський уряд
б і т н и х б у в т а к и й : 1. с і ч н я 1 9 2 2
к о м п а н і й н н х д о м і в , з я к и х їх викинено. В К о л о р а д і похрещено року було всіх безробітних Серед безробітних з а р е є - їні з о в с і м н е з а д о в о . т я ю ч е . Б о с е р е д и о з а в с я к е д о б р о , я к о г о приневолює кождого громадн-
страйкарів машиновимн крісами, і так справу й заспано. У 38.270 д у ш ; в 1924 році стровано 6 0 % мужчин, 2 7 % рівнож і асекурація робітниц- нам потреба. Л ю д и н и н а д о п о д а т к і в на оКоличних
задоволя-
ріжних м і с ц я х п о л і ц і я з а б о р о н я є с т р а й к а р а м з б о р и т а инке- 1 0 7 . 0 4 0 ; в 1 9 2 5 р . —- 1 0 1 . 2 8 0 ; в ' ж і н о к і 1 3 % п і д л і т к і в . т в а т а д о п о м о г а в н е щ а с л и в и х ю т ь нині с в о ї п о т р е б и в с е й поводян. Згадувана вже в „Сво-
тованне. Неодин майнерський комітет арештований, і пере- 1926 — 118.380. Так виглядає Крім безробітних, випадках стоїть дуже й д у ж е с п о с і б , щ о з а й м а ю т ь с я я к о ю с ь б о д і " з л и в а не з р о б и л а вправді
сидить Різдво в арешті. на Україні зріст б е з р о б і т н и х 1 9 2 6 р і к б у л и з а р е є с т р о в а н і иа не б л и с к у ч е . в нашій місцевости великої
спеціяльною господарською)
Ф е д е р а л ь н и й уряд ніби щ о с ь р о б и т ь для п о л а г о д ж е н н я фізичної праці з а три роки. Ві- біржах праці в кількости ш к о д и , а л е з а т е с у с і д н і МІСТА,
роботою.
с п р а в и . Я к м а й перська ю н і я - з а ж а д а л а і н т е р в е н ц і ї у р я д у , с е - домости з а 1927 рік, щ о т р а - 151,000 д у ш , було щ е 201,113 як прим, містечко Бекет, зон-
Ті, щ о організують госпо-
с і м з н и щ е н і . О т ч е р е з т е члени
кретар праці Дейвис скликав конференцію представників май- пляються в періодичній пресі, д у ш безробітних членів про` ДІТОЧІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖКИ: д а р с ь к у д і я л ь н і с т ь , в е д у т ь її т а
н а ш о г о відділу й инші Ўкраїн-
н е р с ь к о і ю н і ї та п р е д с т а в н и к і в в л а с т и т е л і в к о п а л е н ь м я г к о г о показують, що кількість всіх фесійних спілокў Таксамо J відповідають за неї, назива-
в у г л я в ІІенсилвенії, О г а й о т а з а х і д н і й В е р д ж і н і ї . Н а к о н ф е -
Ѓ А А Л И И Т Р А Г І К (5 осів)
б е з р о б і т н и х д о х о д и т ь т е п е р на б е з р о б і т т я серед членів
10 в.
про ці н е м о ж у т ь ж е р т в у в а т и н і ч о .
ю т ь с я б и з н е с м е н а м и , а їх ді`
р е н ц і ю п р и ї х а л и п р е д с т а в н и к и юнії, а л е з в л а с т и т е л і в м а й ж е Україні д о міліона д у ш . С Л І Д А М И Т А Р А С А ІВ осіб) . . . . 1 0 -
іесійних с п і л о к виросло май г о ни н а ш С и р о т и н е ц ь , х о ч у
яльність бизнесом. -
ніхто не зявився. Конференцію нібито відбуто, але тут уряд 3 безробіттям духових робі-' же у два рази за три'роки, б о P Y O U I K A Д Н І С Т Р О В А (7 осіб). .10 „ з а с а д і в о н и з т о ю проєкд`ова-
О т ж е б и з н е с м е н на о д и н бѓќ
знова поступив так, щ о властиво вона з гори'була засуджена тинків справа мається дещо н а 1923 рік б у л о 109,821 д у ш . Р І З Д В О М А Р У С І (в осіб) ю „ стремить д о того, щ о б и нс'ю і н с т и т у ц і є ю д у ж е с и м п а т и -
добу-
на невдачу. П р е д с т а в н и к і в майнерів п р и м і ш е н о в одній к о м - краще. Н А 1 січня 1923 року Ц е д а в а л о пересічно 1 3 % б е з - К О З А Ц Ь К І Д І Т И ( 8 осіб) п - ю т ь і не в і д м о в л я т ь їй пев-
1 0 . ти д л я себе життя, себто в с е
иаті, а п р е д с т а в н и к і в в л а с т и т е л і в у д р у г і й . М а й н е р и н а р і к а л и б у л о їх з а р е є с т р о в а н и х 44.510 робітних до всеї кількости но своєї `грошевої помочі, як
ДІТОЧЕ СВЯТО (7 осіб) ...10- потрібне для заспокоєння йо
при замкнених д в е р а х на властителів, а властителі в своїй д у ш , а в 1926 р о ц і 32.850 д у ш . І членів професійних спілок. тільки їм х о ч т р о х и „усміхнеть-
г о п о т р е б , а н а д р у т и й б і к "він
комнаті нарікали на майнерів. П о такій^„конференції" уряд ЗБИТОЧНИК (4 осіб) 10 „ ся д о л я " . — О. Яремій, секр.
Найбільшу кількість того р о д а ! Ц е й процент для жінок підно- організує економічну діяль`
з а я в и в , щ о к о н ф е р е н ц і я д о н і ч о г о не д о в е л а . ТАРАС Д И Т И Н А (10 осіб) Ю,.
безробітних з а н о т о в а н о з днем і ситься д о 20, а д л я підлітків ність д р у г и х людий.
СОНЯШНИК (9 осіб) 10- 373.
С е к р е т а р п р а ц і д о д а в д о с ь о г о , щ о к о н ф е р е н ц і я не м о ж е 1 січня 1924 року, б о 77.090 J с п а д а є д о 11.4 в с і х ч л е н і в п р о -
К О Н И К СТРИБУНЕЦЬ (3 осіб).. 10 „
д у ш . З відомостей періодичної;фесійних спілок,
зробити нічого путнього так довго, поки американська гро- Л І С О В А К А З К А (12 осіб) . 1 0 - Т і л ь к и т о й д о с я г а є м е т и , х т о Б р . с в . Н и к о л а я , в і д . 2 7 6 . У. H.
м а д я н с ь к а о п і н і я не в о р у х н е т ь с я т а не з а с т а в и т ь д о п р а ц і у р я д преси виходить, щ о безробіт- Серед т и х робітни'ків, що ' Сіде, С о ю з а , в А м б р і д ж , Па.
СУД СВ. Н И К О Л А Я (10 осіб) . . . . 1 6 - ,
та властителів копалень. Але властителі знають, щ о амери- тя серед людей д у х о в о ї праці!працювали, припадає пересіч- Т і л ь к и т о й , х т о г о р и т ь , не зѓо-
ВІНОК НА МОГИЛУ ТАРАСА Х в а л ь н и й З а р я д е ! — Д н я 12.
ќанська г р о м а д я н с ь к а опінія спить, щ о а м е р и к а н с ь к е г р о м а - Іна Україні щ е в е л и к е й т е п е р , но на рік 263 дні праці, а 102 (ряе,
ШЕВЧЕНКА (8 осіб) 10-, л и с т о п а д а ц. р . в і д б у в с я в н а с
дянство занадто тепер заняте вигукуваннем про справді хри- J В ж е ті с т а т и с т и ч н і д а т и п р о дні було неробочих. В
т о м у В Е Ч І Р СВ. Н И К О Л А Я ( U осіб) 15 ц. С т е л и т ь к и л и м д л я й о г о ж н т т я

Чп","-Д,". ппргі- й
утктош
ґ пПЛ.
. ‚ Т е ґ д е й " н а С и р о т и н е ц ь У. Н.
с т і я н с ь к е с в я т к о в а н н е Р і з д в а та щ о с е р е д т о г о в о н о й ч а с у н е . тивляться тому, про щ о часто числі п р о г у л і в 47 днів, а с в я т Е молоде,
Замовлення і гроші слати до: Союза'. Зібра.тИ в п у ш к и : К а т е -
м а е подумати п р о те, щ о десь т а м у Пеясилвенії, О г а й о й К о - ќдоводиться читати в больше- 55. З в е р т а є на с е б е у в а г у т е , С м е р т ь в і н о к вічний й о м у сплі-
о и н а Х л и с т а $17.(54, А н н а К і б а ш
л о р а д о трясуться з голоду й х о л о д у сотки тисяч американ- вицькій пресі, будьтоби про щ о в большевиків дуже розви- „ S V О В О D А" Стає
$7.22, П а р а с к а Д н і с т р я н $6.30,
ських робітників. исловість на Україні зросла нута т а к звана з а д і л ь н а п р а - S 3 G R A N D ST.. J E R A E Y C I T Y , N. Олесь.
Ґеня К у л ь ч и ц ь к а $6.22, Н а с т я
Т а л а б а н $5.30, Анна П р о к о п о -
вич $4.77, Анна Д н і с т р я н $4.74,
Др. Остап Грицай (Відень), і століття треба було боротися як перші відрухи є в р о п е й с ь к о - ' п о ш и р ю є т ь с я пиняво, а побіч тої довгої епохи — як ось ко- Анна С а в ч и ш и н $4.20, Катсриіш

НАРОДИ В БОРОТЬБІ ЗА волю


за в о л ю і власну державу, осо- го і м п е р і я л і з м у , ' д о с я г а н н я я - ! ж а д л и в и х влади підкоролів ви- р о л ь Еріх Святий, а б о регент ( Гомзяк $3.01, Марія Роман
б л и в о ж тоді, коли чужинецькі кого одначе бул'и'здебільшого І т в о р ю є т ь с я з часом могутня Біргер Ярль, або Маґнус $2.75, К а т е р и н а Н е й л и к $1.80.
в о л о д а р і наступили с и л о ю на
хиткі т о м у , щ о весь д е р ж а в н и й к а с т а б у т н и х ш л я х т и ч і в , в о р о - Л я ц у л я с — н а м а г а л и с ь , п р а в д а , Анна О н у ф р и к $1.54, Л а з а р Че-
його гарну країну. Пропамятні
О) у с т р і й щ е не б у в г а р а з д з а к р і п ` ж и х селянському населенню вести далі культурну і держав- оеп $1.45. — Р а з о м $66.94. Р о з -
картини т о ї б о р о т ь б и Шведів
л е п и й . А д о т о г о с и л а н а р о д а к р а ю . А с а м е у Ш в е ц і ї б у л о се-1 н о - т в о р ч у р о б о т у в н а п р я м і , ходу б у л о $9.90. В и с л а н о на Си-
2. Ш В Е Д И . за власну державу розкрива-
я к т а к о г о ' щ е н е в и я в л я л а с я я к л я н с т в о з д а в н і х д а в е н н а й с и л ь - к а з а н і м О л я ф о м III. А л е з п о о о т и н е ц ь $57.04.
ю т ь с я п е р е д нами в усій своїй
Н а р і д , п р о я к о г о к о л и ш н ю п и с ь м е н с т в а —- я к о с ь Е . Т е ґ - слід, т и м б і л ь ш е , щ о в п р е д о в н і ш о ю і н а й м і р о д а т н і ш о ю в е р - с т е п е ш ш м п о ш и р ю в а н н я м х р и
завзятости головно з XV. ст.,
в и з в о л ь н у б о р о т ь б у х о ч у в цім нера „ П і с н я п р о Г е р о я гім р я д і т и х с т а р и х с к а н д и н а в - с т в о ю н а р о д а , ш в е д с ь к и й с е л я - ' с т і я н с т в а з а з н а ч у в а в с я ч и м р а з Н а р о д б е з с м е р т н и й п е р е м о ж е н
о к о н е ч н и м ж е у с п і х о м віича-
нарисі р о з п о в і с т и , це о д и н Ф р і Т й о ,Ф а", а б о т в о р и А. с ь к и х к о р о л і в не б а г а т о с п р а в - нин б у в у п о в н і с у в е р е н н и м і д і - 1 г о с т р і ш е і в п л и в папського
- -.- ` - Ѓбою v
ються щойно в першій полови-
найкультурніших і найсимпа Стріндберга — ' належать до ді м о г у т н і х , с п о с і б н и х д о в е л и д и ч н и м п а н о м с в о й о г о ш м а т к а ! Р и м у , я к и й н і к о л и н е б у в с о ю з - І ткѓѓане. M 4 A K j і з % к р о в а в и х e c T

ні X V I . в і к у з а в д я к и т а к и м с в о -
тч^ніщи^ між народами всього найціннішого, щ о видала все- кого проводу індивідуально- землі (т. з в . о д а л ь ) , в кожній ником суспільних низів, тідьки імук
с в і т а . Т т о з н а с не ч у в а в п р о т е , с в і т н я л і т е р а т у р а , і т а к і ж с а м і їм г е р о я м , я к ґ у с т а ф В а з а ,
попри нього-лицарі Стуре т а
стей. А з р е ш т о ю , коли і явля г р о м а д с ь к і й і де рж авні й Раді т у р б у в а в с я тим, якби з навер- У нами всі пі`кѓ -
з я к и м л ю б л я ч и м с а м о п о ж е р т - цінні в и т в о р и т в о р ч о г о д у х а ється т у т і т а м в и з н а ч н і ш и й (Thing) б у л и з а с т у п н и к и селян, неного н а христіянську віру в с т а н е ' " л а в о ю `с г jрпа ошю-
п о п е р е д н и к усіх, Е ц г е л ь б р е х т с -
вуванням намагалися Шведи добачуємо у Шведів в области в о л о д а р , о с ь я к с л а в н и й д а й с ь - с т в а ( l a g o i a n ) і г о в о р и л и з, к о - к р а ю д о б у т и щ о н а й б і л ь ш е м а - Мі.тіон міліонівѓ Мускулястих
зон.
підчас страшного лихоліття, мистецтва, науки та культурної к и й к о р о л ь чКнут ( а б о К а н ў т ) р о л е м я к з р і в н и м с о б і ч о л о в і т е р і я л ь н и х к о р и с т е й д л я с е б е , ` ‚ѓрук!
в и т в о р е н о г о с в і т о в о ю війною, праці взагалі. Ш в е д с ь к а т. зе. Простежімож хоч к о р о т к о Великий (101(5—1035), т о в о ком. Нехай, щ о попри них і тому скріплював усюди владу
допомагати голодуючим „ Н а г о р о д а Н о б л я " , р о з д і л ю в а к р і в а в и й ш л я х , я к и м ш в е д с ь - л о д і в не т і л ь к и Н о р в е г і є ю а л е б у л и в д а в н і й Ш в е ц і ї ' і п а н и к о р о л і в і п а н і в . А в к у п і з в и - З а ч е с т ь н а с м е р т ь м и п і д е м б е з
сіх, н а в і щ е н и х в і й н о ю к р а я х на р і к - р і ч и о м і ж н а й в и з п а ч н і к и й н а р і д д і й ш о в д о д е р ж а в н о ї й А н г л і є ю , т о й о г о з д о б у т ќ і ( J a r l e ) , а л е ті п а н и н е т в о р и л и т в о р е н н я м в и с ш о г о д у х о в е н с т - (каяття,
Е в р о п и ? " Але це тільки одна ших представників духово'ї н е з а л е ж н о с т и . за немічних а б о л е д а ч и х наслід п р о с е б е с п е р ш у ніякої касти, в а у Ш в е ц і ї з м а г а л а с я щ о р а з Б е з с м е р т я з д у ш не в и р в е т е від
сторінка в з о л о т і й книзі ш в е д т в о р ч о с т і ! в нинішнім світі н н к і в з д е б і л ь ш о г о н і в е ч и л и с я . не м а л и н і я к и х п р а в н а д с е л я н - б і л ь ш е і с в і т с ь к а а р и с т о к р а ` їдіас:
ської культури. Країна,Швеції одно з найкрасших досягнень З о к р е м а ж у Швеції б а ч и м о то` ством, не к о р и с т у в а л и с я окре- тія — о с ь я к могутній purrj З д в и г н е м з з а л і з а , з к р о в н й
в т і ш а є т ь с я с л а в о ю о д н о ї з най- м і ж н а р о д п ь о г о з в я з к у і з б л и - мимн пргвілеямг, а на ви- Ф о л ь к у н г і в — стремлячи д о їзавзяттн
Щ о б п о р о з у м і т и т у т о с н о в н і ді к о р о л і в , я к і х о ч і ие п о с л ѓ а -
б і л ь ш о с в і ч е н и х н а в с і й з е м л і , ж е н и я в о б л а с т і ! к у л ь т у р и п і д п о д і ї г а р а з д , т р е б а п а м я т а т и , ли т а к ж а д л н в о п о ч у ж е д о б - п а д о к в і й н и робили війско- в л а д и з а в с я к у ціну т а у с у в а ю - Д е р ж а в у від Д у н а й ц я п о Кав-
б о т у т т а к д б а ю т ь п р о п р о с в і п р а п о р о м і д е ї м и р а , г і д н а з ко- щ о Ш в е ц і я в к у п і з Н о р в е г і є ю р о , я к д'аиські а б о н о р в е ж с ь к і , службу разом із с е л я - чи п р и д о п о м о з і звичайних
т у й н а у к у , щ о иа 100 м е ш к а н - ж н о г о п о г л я д у н а р о д а , щ о : т в о р и т ь на півночі Е в р о п и о д т о в с е т а к и і д л я с в о й о г о к р а - н а м и , які мали право но злочинів (підступу, наси`ли
ц і в п р и п а д а є в с ь о г о 2 % н е г р а п е р ш и м п о ч и н о м с в о й о г о і с т о ну г е о г р а ф і ч н у ц і л і с т ь - с и т и з б р о ю і були! т а к и м и ж с а ` м о р д у ) в с я к о г о , х т о с т о я в їм на
не ю н е б у л и н а д т о в е л и к и м и б л а -
Г НАЙНОВІЙШІ ТЕАТРАЛЬНІ
м о т н и х , з н а ч и т ь м а й ж е к о ж н а р и ч н о г о і с т н у в а н н я г р а в в и з н а л и к и й п і в о с т р о в , щ о н а з и в а - г о н о с ц я м и , б о ї'х с п е р ш у б у л о м и м и л и ц а р я м и , я к і п а н и . п е р е ш к о д і . П р и к і н ц і X I V . с т о -
л ю д и н а в м і є ч и т а т и й п и с а т и . чну р о л ю в р о з в и т к у д е р ж а в н о - е т ь с я С к а н д и н а в і я ( т е ж : Сќ'ан- о д н о ч а с н о б і л ь ш е і в о н и т а к і О с о б л и в о ж
У н і в е р с и т е т и в Ш в е ц і ї б у л и о д - т в о р ч о г о у с т р о ю Е в р о п и . BOj д и н а в і я , т . є. о с т р о в о с е л е д ц і в ) . с п о р и л и м і ж с о б о ю з а . в л а д у , р е д у щ о ї
у т і й ч а с т и се- ліття рідні к о р о л і г о с п о д а р и
Швеції, що н а з и - л и у Ш в е ц і ї т а к л е д а ч о , щ о не- АИ
оН
с.біА
),,Д
тр
аи
мгр
теп
од
ясіаН
а уикож
лнш
КНИЖКИ З КРАЮ.

н5тш
тя-иі
ними з п е р ш и х в Е в р о п і , де жі- х о ч не т а к и й в е л и к и й ш в е д с ь - К р а ї н а - ж Данії

т а к о ї с а м о ї ' в и с ш о ї о с в і т и , як 5VL' м і л і о н а н а с е л е н н я н а с к а н д и н а в с ь к и х
му-жеська, з ч о г о м о л о д і Ш в е д - п р о с т о р і 447.864 кв. кільм. — т о с л ю є т ь с я . В наслідок
т а к близько

країв
к н п р . к о л и ш н і у к р а ї н с

причи- о с і д о к в д а в н і й с т о л и ц і Швеції
цього Упзалі (Upaala) з приналежннмJ
ь к і к н я - вається

м о ю т р у д
Далерна

о л ю б и в і с т
а б о Д а л е - , вдоволені ними пани не хотіли
п о ч а м о л о д ь м о г л а д о б у в а т и к и й н а р і д с в о ї м ч и с л о м , я к м и н и х , щ о й в о н а п о д е к у д и д о з і . Г о л о в н и й к о р о л ь м а в с в і й к а р л і я — т о б т о к р а ї н а д о л и н — . J їх д а л і с л у х а т и й, п о к л и к а л и
визначалися селяне
ю
невтомн шведський престол Німця, мек-
і н е п о ` л є н б у р ґ с ь к о г о к н я з я А л ь б -
ОФІЯ ГАЛЄЧКО,
С С і У
Микола Ур
в
т
ДІЯХр ох
гнн Б
-шгзіний .о.с
ер (
6
к и к о р и с т а ю т ь т а к , щ о н а ўні- в й о г о і с т о р і ї м и б а ч и м о м о - б е з п о с е р е д н ь о г о с у с і д с т в а м і ж о к о л о м , а и н ш і — п і д к о р о л і — х и т н о ю х а р а к т е р н і с т ю , з з а ч о ` р е х т а , щ о д о б у в ш и п е р е м о г и в )
верситеті в Г е л ь з і н ґ ф о р с нпр. менти
учиться
300
рік-на-рік
слухачок. На
всесвітнього з н а ч і н н я , т и м и т р ь о м а к р а я м и в ж е в і д )р е з и д у в а л и п о о к р е м и х ч а с т и г о б у л и н е м о в з а б о р о л о м - Н Е Ї б о ю н а д о с т а н н і м и к о р о л я м и з
п е р е с і ч н о м о м е н т и , з в я З а н і т у т . і т а м з іс- н а й д а в н і ш и х ч а с і в в ї х і с т о - н а х к р а ю і т і л ь к и ї х в о л о д а р я . - т і л ь к и в о л ь н о с т е й с е л я н с т в а , а- р о д у Ф о л ь к у н г і в , в о л о д і в Ш в е -
СТОЛИЧНІЇЎ т о р і є ю і н а ш о г о р і д н о г о м и н у - р і ї в о д и л о с я т а к , щ о с к а н д н - м и н а з и в а л и с я . Щ о й н о в X . с т . те А в о л і н а р о д у ` ` в з а г а л і , б е з ц і є ю в і д р . 1 3 6 3 .
ш в е д с ь к і м ' у н і в е р с и т е т і в С т о ќ - л о г о ; я к о с ь в е п о х у б о р о т ь б и на`вські в о л о д а р і . н е в д о в о л ю в а - н а м а г а є т ь с я к о р о л ь О л я ф і І І . — о г л я д у н а т е , ч и н а р ў и ѓ ў в а л и її
ЗЗДЖ-ь--:-.
г о л ь м і б а ч и м о в р. 1864. я к п е р - ш в е д с ь к о г о к о р о л я К а р л а XII. з л и с я о д н и м з і з г а д а н и х к р а ї в , з а я к о г о Ш в е ц і я х р н с т і я н і з у - с в о ї ч и ч у ж и н е ц ь к і п а н и . ^ )
щ у університетську, д о ц е н т ќ ў е московським
Е в р о п і , с л а в н у д о с л і д н и ц ю ма-
царем Петром а намагалися присвоювати со- еться, а Норвегія була р о з д і А з тими своїми й чужинець-
к о л и т о ц а р е в а п е р е м о г а наді бі й сусідні, х о ч к о ж н и й з ц и х л е н а м і ж Д а н і є ю і Ш в е ц і є ю — к и м и п а н а м и н а с т а в а л а ў п р о -
бухе).Кл
о
дЕ

Д
ВнУ
м
СнрМ
Ю
І ^
А
ЛЯ а^
рМ
и
т не
вЮ
н
чарІи
тнЗевС
иА
ч37..7..`.
Г
У П О.П.SбРА
.оВ
.
5 .КА
О
ХА Й
оТЕ
хСЯ1(д0яіхЧОО РН іО
ЙБ5)РИВ ,Ідірат-
ГЮТЕРЧУК.
тематики, М о с к о в к у С о н ю Ко` К а р л о м і н а ш и м славним геть-

тр зС
т в о р и т ь про себе окрему націо- обеднати в с ю владу в своїх ру д о в ж часу в і д XI. д о XIV. с т .

ЮШ Н
валевську. А шведські письмен-J маном М а з е п о ю в б о ю піл „ З е м л я К о б з а р я там на віки о с И ) , Ђ.
нальну цілість зі своеріднпіі ках і називає себе не королем! щ о р а з б і л ь ш а біда.
ниці, ш о б н а з в а т и т і л ь к и Ф л і - П о л т а в о ю ( 1 7 0 9 ) т а к п р е в а ж Нечисленні к р а с ш і в о л о д а р і . Ікрила,
д е р ж а в н и м у с т р о є м . Т и м т о м і ж -Уцзалі, а тільки . к о р о л е м Ш в е - йа в співами
гаре-Карлсн, Еллен Кей т а ко з а з н а ч и л а с я в д а л ь ш і й судь- стоїть в а д горою хрест Божий
давніми к о р о л я м и Данії, Hop- ц і ь д А л е б о р о т ь б а з т . з в . п о -

н-
З е л ь м у Л я г е р л е ф , д о б у л и с т а - бі України. Але з а к и ш в е д с ь к и й а ) В одній сучасній латинській хро- Ді ХЩЕ
в и і в п л и в у н а в с ю Е в р о п у . Ба- ч а р і д д о б у в т а к о г о з н а ч і н н я в) в е г і ї і Ш в е ц і ї б а ч и м о м а й ж е г а н с т в о м т а м е ж и у с о б и ц і _ Diariunf e v , i t e i , e кажеть-
б е з н а с т а н н і б о з а в л а д у н а д ' у - к о р о л е м і к о р о л и к а м и т р і в а л и ся про них. шо люде Далярни „най- А п о с т о л а п р а в д и й д о б р о ї д о -
гаївько тооріа шведського сторії Европи, т о й о м у довгі
і м н - с к а н д и н а в с ь к и м и з е м л я м и щ е цілі с т о л і т т я , х р и с т і я . ( с т в о % ^ ^ ^ с $
3
Слі". V О В О D А"
л . Глібіа. S 3 СПАЯНА) S t , J c n w y City, N . J ,
С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 27-го Г Р У Д Н Я , 1927.

З УКРАЇНСЬКОГО літику вести, щ о ласяться "Г


кі в м і ю т ь т а ќ ш т у ч н о с в о ю n o - j M i p i н а Н ю И о р к о в и . В і й т е р п і в М а т в і й
те л и х о у с е б е в х а т і і т е р п и т ь
ЗЕРНО ПЛОДИ ПРИНЕСЕ.
Костишин. 'Шеф
приймає
(до урядовця,
на службу):
якого
Відразу САЛЬОМЕЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКД ПРИЇЗ-
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ, всі сторони.
В о н и ніби і з на- Й О Г О далі. І щ е є свідком ТОГО, інўшу в а м с к а з а т и , щ о в мене

Н
Ю ИОРК,
ДЖАЄ В АМЕРИКУ НА КОНЦЕРТИ
р о д о м д о б р і , і з є п и с к о п о м Б о - що ПО причині Й О Г О т е р п и м о с - (Скитальцеви). мусить у с е йти в порядку. Я
г а ч е в с ь к и м , і з „ о б о р о н ц я м и ' т и з о р г а н і з у в а л а с я тут вже пев- не л ю б л ю б о г а т о г о в о р и т и .
а тимчасом
ц е р к о в н о - н а р о д н е н а к л і к а , яка` почала видавати Урядовець: Ага, т о пан ди- 23. грудня. —- В і д о м а українська ар
СКРЕНТОН, ПА.
добро, п о б и в а є т ь с я осібну г а з е т у , щ о б и о б о р о н и - Ніч п о к р и л а с ь к р и л о м чорним. р е к т о р н а п е в н о т а к о ж ж о н а т і !
з а , яке с п і в а ч к а С а л ь о м е я К'рушельнггцька п о р о б и л а в ж е з а р я д ж е н н я
Якими с п о с о б а м и в о ю ю т ь весь з а г а л в Америці, запису- ти с в о ю опіку с и р о т и н с ь к о г о Мов м е р т в е ц ь к а т иш и н а , зі своїм імпресаріом італійським к о м п о з и т о р о м Ічідіо Саду-
наші Рутенці. ють н а є п и с к о п а . А ти, Д а н и л е , г р о ш а . А т е в с е п р и к р и в а е т ь - В с е п о т р у д а х 'в с о н п о к л а л о с ь , н о м та в н ї з д ж а е на американську концертову туру з Італії
Він: ДЛЯ тебе зроблю всі!
І в а н е і Г а в р и л е — , м о в ч и . Д а - с я ' п л а щ и к о м . О с ь т о н і б и Т О Ї Лиш в с к и т а л ь ц я сну н е м а . д н я 10. січня 1928. р о к у .
видають газету, щ о б и просві В о н а : Т а к ? Ну, т о в і з ь м и , йЬ-
." " У С
Т Т И в
- а й 1
Д а н и л о , Іван т а М 0 В Ч И 1
Сидить м о в ч к и с е р е д Н О Ч І П е р ш и й к о н ц е р т д а с т ь в о н а в Н ю И о р к у ‚дня 4. л ю т о г о ,
чати нарід і вчити його висшої г у з м о є ї н а г н і т ќ и !
шу к і л ь к а с л г в д о „ С , в о б о - ! Г а ^ ть. д і й с н
Тао
з д у м к а м и б о р е с ь ВІН; і в в е л и к і й г а л і М е к к а , н а 130 В е с т 5 8 - а С т р .
про р у т е н с ь к у г н и л и з н у в т а к е м - політики.
о в ч а н н е м а е
. В ж е Не ч у є , я к н а в е ж і і

І.!Д!(АВИУКДЗН ОВ Н О ВИНА
.ѓон,, т о в н а с з а г у д е я к н а ^н а ш у х о р о б у ? ц в T a R H f l
1 я к а ж це п о л і т и к а ? В с ь о , щ о Дванацяту дзвонить дзвін. Письменник: Ради Бога! Д е
Коли прибуло дог.нас
спосіб визволиться н а ш нарід пише „Свобода", недобре, Пе задівся мій рукопис!? В ж е . л е -
іс.ю . . С в о б о д и " з 1 3 п а д о л и - Він веде б о р б у з д у м к а м и ,
з неволі, коли б у д е г о л о в а м и т р у ш е в и ч недобрий, больше- вно дитина подерла!

РЕ
А
Н
ЇС
ЬКИ
Й НАЦ
О І
НАЛЬ
НИЙ
ста і колн т і л ь к и л ю д е д о в і д а - Шле далеко, д е родивсь,
кивати, я к на нас наклада- вики недобрі, „ Л у г и " недобрі, Жінка: Алеж це неможливо!

цучз.и
оіли
іися. т ' о т а м ' п и ш е т ь с я п р о
наші р у т е н с ь к і г а р а з д ѓ , , г а з е т у
в одну мить, а над
вечером не м о ж н а б у л о в ж е
дістати її і з а д о л я р а .
ють
ви?
в а р ш а в с ь к о - р и м с ь к і ' око'- „ С і ч и " ( р у з у м і є т ь с я н е г е т ь м а н -
Н і , мг: не, б а р а н и і ч а с н а м , с ь к і ) р і в н о ж н е д о б р і ,
С к р е н т о н ц я м , п о с т о я т и за
n p a e q і в українській церкві, Виходить з фільософії п р о -
недобра
с в о є ц е р к в а п р и 14-ій ў л и ц і - і т . д .
На
Па

На
На
В к р а ї н у , б о т а м ийг в і н
світ Божий перш дививсь.

похилу стару хату,


ті в е р б и , на с а д о к ,
Д и т и н а прецінь не вміє чита-
тиЃ

Ж і н
`

к а ( д о л і к а р я ) :
` . :

П а н е д
-

ок-
КО,ординський.
1 15549 БАЧИТЬ БОГ, БАЧИТЬ ТВОРЕЦЬ — Коляда. `
'КВАРТЕТ
ПАВЛОВСЬКИИ, ЩИ
з н о в в і д с п і в а в нові р е к о р д и , які в и й ш л и в п р о д а ж : j ,

я к щ о т а ц е р к в а є україн`ською. т е с т а н т с ь к о г о професора з . На т у п р и с п у , д е м а т у с я І' OX І ЗАКУВАЛА С И В А ЗОЗУЛЕНЬКА — муз. М. Лисенка.


X прецінь'не було в тій д о - тор, мій чоловік говорить
Анна Стельмах.! Блумфілд і редактора Д-ра Голубила діточок. О 15548 ЗАКУВАЛА ТА С И В А ЗОЗУЛЯ — муз. Ніщннського.
ііисі н і ч о г о н о в о г о , н і ч о г о т а - к р і з ь с о п , Ч И н е м а є т е я к о го КОМАР — гумористична пісня — аранж. Углицькога.
Ц е г е л ь с ь к о г о , гцо т і л ь к и д о б -
лікареѓва... Обидва рекорди відспівано надзвичайно гарно.
к щ о не б у л о б и т у т к о ж - рий презвитеріянізм та й В ті л у г и , на ті л е в а д и , КОЛЯДА -а- в супроводі церковних дзвонів, нагадує нам Різдвяну Ніч
Л і к а р : Т о д у ж е т я ж к о в н л і в #
краю, та хлопців і дівчат, шо ходять в цей Великий вечір з колядою.
дому в і д о м и м . А л е л ю д е б у л и НЮ И О Р К , Н . и. Поггятигііигг з церквою Н а широкії лани, .
ОХ І ЗАКУВАЛА С И В А ЗОЗУЛЕНЬКА'— парубоцька пісня, музика Ми-
ЧИТИ.
раді- щ о п р е ц і н ь в і д к р и т о х о ч
Коли ми в ж е р а з пізнаємося на при 7-мій ўлиці і епископ В ту діброву, там де пташки коли Лисенка. Скільки суму в цій пісні. Мимовільно пригадуються ті тяжкі
Ж і н к а : Ні, я х о т і л а б и л и ш е хвилі, коли ворог, мов чорна хмара, насувався на Рідний Край, а козакові
частинно з а с л о н у з н а ш о г о ф а р б о в а н и х лисах і колн вже Богачевськнй та „Нови Свят", Щебетали що-весни.
т а к о г о л і к а р с т в а , щ о б и він г о - прийшлось залишити і хату і край і все, шо для нього було мнлійик.
скре'нтонського г н і з д а , в я к г м раз з ними п о к і н ч и м о ? щ о передруковує і вихваляє ту Там в с м і х а л и с ь дні д і т о ч і , ЗАКУВАЛА ТА СИВА ЗОЗУЛГ
ворив виразнійще. ніямснту на
'вели с о б і к у б е л е ч к о к о н к о р - j :аму „ с а м о с т і й н и ц ь к у " в і д о з в у ,

, послухає. " З ' .


Чувсь щ а с л и в и м , як сам пан. Давиденко.
Ах, Н ю й о р ќ , т о й Н ю й о р к ! я к о ю т а к д у ж е о д у ш е в л я в ^ я якій надзвичайно богато гумору, ском-
датники, щ о в е д у т ь г т ш н а р і д Все минуло... днесь з чужини КОМАР — ця народня пісня,, і Павлом Углицьким. Богато співу, бо-
понована дляі богато
квартету Професором
Хто не Павлом Углниьким.
зайде до Богато с'п'і Базару

вдіѝаоію
пис,і
ю рабства і темноти. jІ великий в і н і д у ж и й т а Рускггй С е л я н и н " . Лиш думками лине т а м . Учитель: Абстрактне слово гумору музики. чув ті, хай Січового
високий. І велика в нім на- Д е ж та в и с о к а політика і як мусить означати щось, щ о мо
Одні р а д і л и з п р и в о д у м о є ї Разом з цим сповіщаємо, що незабаром вийде нова рекорда п. ДАВИ-
ша і м і г р а ц і я . Т а щ о з т о - в ній р о з і б р а т и с я ? Ч и в и с о к а Щ о б х о ч з д у м к о ю д і л и т и ж е м о с о б і п о д у м а т и , щ о мо ДЕНКА. який відспівав нові його гумористичні пісні: „В КРАЮ ТА В АМЕ-
а другі по рутенському Р И Ц Г І Л Ю Б О В " , в супроводі о р х с т р и під керуванням Проф. Уг.тііцького.
го? Л а д у н е м а ; 1 н е м а н і я к о ї п о л і т и к а п о л я г а є гга т і м , щ о б и ' ж е м о собі уявити, але ч о г о не 1 С в о є г о р е т у г у ,

почали пускати міўќ


Щ о
ком, будьто би Гп^свсД^Ї^І^^ЛГ^^
нарід к л е в е т и , з а к и д у ю ч и Н Н Ш І

собі г р о ш і , з і б р а н і щ е в 1 9 2 Г
с п
. и ь
У н о
' тільки лаяти „ С в о б о д у " та о -
1 Ш

ч е р н ю в а т и її р е д а к т о р і в ?
л и н а ц і о н а л ь н і м чи д у х о в і м , а- на т а к у д е м о р а л і з а ц і ю м а є й т и
и р 0 К Р"снити,
- У`

' З а д у м а в ш и с ь , с а м не з н а є ,
С можемо схопити,
к а л ю

Кочержук, чи м о ж е ш подати
з торкнутися.

мені на це я к и й с ь п р и м і р ?
а

Чиі і А т о й

л
с

н
ш

н у
в

в
Х 0

г е
4

н
в

ь
с н

п
і

о
п

Л У Г

НОВІ РЕКОРДИ
де й е к о н о м і ч н і м . Є г о р с т к а : народний г р і ш з Н ю й о р ќ у ? Ў ч е к и ќ : `Так, прошу і
році на ' У к р а ї н с ь к и х С і ч о в и х і Щ о з а лихо дієсь з ним:
щ и р и х л ю д е й , які с х о д я т ь с я Чи н а те м а ю т ь в и д а в а т и с я с о т професора, розжарене залізо. ЎКРАЇН с ь к о г о Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О ' " -

155а4р7а.нж'.М
Іж
и
лгціЬА
Стрільців, щ о п е р е б у в а л и на І На р о з п у т т ю с е б е чує,
л о м л я т ь собі головіѓ над тим, ки а т о й тисячі долярів, щ о б и І% КВгЧРТЕТУ. о и , и Г 1

Ісхословаччииі. І почали кри- Зустрічаєсь все з чужим.


як б и той Н ю й о р к зрушити, при їх помочі держати далі в 1. З А ' Т Е Б Е , УКРАЇНО '--"муз.' Л ю Д к І ^ а ' ' ``' 1 М м и

іати: Л о в і т ь з л о д і я . А в и , ру- Стара малпа. — Вуйку, п о -


я к б и о ж и в и т и , а л е ь о н о й д е р у к а х ті с и р і т с ь к і т и с я ч і , щ о ї х С е р ц е в я н е т а н у д ь г у є , 2. ГЕИ НУ, ХЛОПЦІ, ДО ЗБРОЇ —
:енські д у ш і , г л я д і т ь гга с е б е . І к а ж и мені яку ш т у к у ! Нумер у.,у
в а ж к о . . А в с е ч е р е з старі грі- в п а к о в а н о в Д і м Н а р о д н о г о К р у г о м т и х о хоч м а к сій,

$ЬІОО,
( ;

дож к о ж д и й з н а є , щ о в н а с з і - ' — Я не в м і ю ш т у к , д и т и н к о . - „За Тебе, Україно-. Цей гимн, шо надіслав до нас професор львівс'ької
( х и , які т р е б а т е п е р с п о к у т у в а - К о м і т е т у в Н ю И о р к у , а які п а - Д у м к а д у м к у н а л я г а є , консерваторії п. Людкевич, спеціяльно написаний для американських Укр'а-
}рано к о л и с ь иа велиќ в — ' Н і , в у й к у , м у с и ш у м і т и 'ці- їнців, чудово і красиво скомпонований, а Укр. Нац. Квартет відспівав його
' ` ! - ` і т и . З а в д я к и н е з о р г а н і з о в а н о с т и н о в е Д о б р я н с ь к і т а Ц е г е л ь с ь к і П р о н е в о л ю за к р а й с в і й , нр рекорд з орхсстрою — їнаменито. Музику для орхестри написав цро-
около з чого про $ 1 0 0 0 . Н ю и каві штуки, покажи!
1
і р о з б и т т ю м о г л и н е х о т і л и б и зі. с в о ї х р у к в и п у - 1 фесор II. Углицький. Починається цей Гимн баритоновим сольом, яке віл-
дещо знаємо, а з а решту сва- За щ о нарід у кайданах? — Чому? співав відомий всім співак п. Ординський.
тут р о з п а н о ш и т и с я всякі дик- с т и т и ? І т о м у в и п р а в д у ю т ь в Д`ей ну, хлопці, до зброї", козацька старовинна пісня. Музику для ор-
р я т ь с я л ю д е п о м і т і н ґ а х щ е іі Ч н не з д і б н и й р я д и т ь с а м ? — Бо, як вуйко приходить, хестои аоаижував професор П. Углицький. Чудово відспівано і слухаючи
т а т о р и і с а м о з в а п ч і опікуни си- своїй газеті т о й вчинок, я к и й ,
досі, б о не з н а ю т ь , щ о з т и м и ; р ^о т и . Ч е р е ` з ` те
н с о г о г
Міг в ж е д о л я т а к с у д и л а ,
р о ш а
т о м а ма з а р а з к а ж е : „І знов цю пісню мимо волі пригадується наше славне козацтво, шо на конях їде
вже д о крайности обурив всю далеко в похіл битись з ворогом'... Богато мрій надає ця пісня. Пя рекорда
р р і ш м и с т а л о с я . - А щ о д о м е н е , І. Щ о б рядив ним тільки пан? j п р и й ш л а т а стара малпа дійсно
ттавіть д о п е в н о ї міри п р и р о д - я а ш у і м і г р а ц і ю . Ця- е нова
красою нашої відспівана
рекорда музики і нашого мистецтва
відомими і повинна
співаками бути в кожній
Українського Націо-
то` я г р о ш і з б и р а л а і в и с л а л а иа' н о ю я в . л я е т ь с я т у т п о я в а j i P y c
хаті, хто має
Хоручи Ол. не Кошиця
має фонограф.
— Ординським. Гребснеиьким, Давндснком. Щи- .
Ч и гга т е т р е б а т о ї г а з е - вн і невольник... й о г о з е м л ю тон. лто не чув „Прометея" „ЧУМАКІГ, коли цейаранж. П. Углнцкого.
квартет співав скрізь, по концертах, т о ^
руки с т а р о г о д-ра С м а л ь С т о - к С е л я н и н а " . І гге т р е б а з а
о г о
зайдіть до „Січового „ПРОМЕТЕИ", муз. К. Стеценка,
Базару" і послухайте. Ґіого зміст нагадує нам про
тгг, щ о б и вона в и х в а л ю в а л а під Ж и д а м , Л я х а м р о з д а ю т ь , Автор: Чн в и завважали
цьќого в Празі. Г j
т с нарікати, а тільки
н а H K o r o
долю нашої Неньки. Друга пісня „У Київі на риночку" відома всім і музику
небеса Пілсудского. який т о д для нього все замкнено, щ о с ь з а м ї т г г о г о гга в ч о р а ш н і й для иеї спеціяльно аранжував професор Павло Углнцкий з Харкова і який

гумористичніравзпіш і ,і
І н а ш р у т е н с ь к н й п а р о х о . ' н а с е б е с а м и х . Б о ч и д а в н і ш е він великий чоловік і як В ж е й у ч и т и с ь не д а ю т ь . премієрі моєї комедії? зараз перебуває у Ню Иорку де піювадцть спів з цим квартетом. Відспівано ,
цю рекорду по мистецьки і хто має фонограф, той може дістати цю рекорду
За.тітач з б и р а є . р і в н о ж ж е р т в и була можлива така г а з е т а ? перед ним в п а л а на в к о л і ш - , Критик: Так, р а з сміялася у нас. (Okeh—N. 1 S S 4 5 ) . , 3 - "Т - .
і в и с и л а є ї х т о д о е т г и с к о п а Д е ж біг н ю й о р с ь к і г р о м а д я н е ки ц і л а Л і г а Н а ц і й в Же- Віз в ж е чути, т а р а х к о ч е , публика кілька хвиль. Друга рекорда — Тенор Давиденко відсп`івав свої
Ь о г а ч е в с ь к о г о т о п о рутеггсь- б у л и давніше допустили д о п е в і ? І ч и гга ц е м а є в и д а - Автор: Т а к ? На котрій дії? також дует з п-нею Стсцснко. Обидва співаки Хору Кошиця, а п. сестра
В ж е свитає Б о ж и й день,

Одна рекорда, в хат,і


композ. К. Стеценка, шо-написав „Прометея". П. Давиденко богато
к и м в к а з і в к а м . А я к п і ш л е д о п о я в и у с е б е т а к о ї г а н е б н о ї г а - ватггся українськѓіѓї- г р і ш , щ о б и А на вежі б є ч е т в е р т а : Критик: На перерві. виступав на українських концертах зі своїми піснями і скрізь мав великий
.‚Рідної Ш к о л и " , то мучить т у зети, яка о б к и д а є б о л о т о м тих, в и х в а л ю в а т и польських офіци- Бам-бам, бам-бам, дзснь- успіх. Іак Хто памятае, той замовить і цю рекорду. (Qkeb—N. 1 5 5 4 6 ) .
найновійша котра буде` осолодою кождій
б і д н у і н с т и т у ц і ю р і ж н и м и „по-1 що. н а м а г а ю т ь с я в і д о б р а т и с и - рів, щ о вміють гарно їздити на ІДзелень.
Суддя: Отже ви кажете, щ о 15541 Колиб мені. Господи
дзєггкуваггями" т а к я к б и н а р о - ротиггські г р о ш і , т а в и с л а т и їх к о н я х т а в и т я г а т и щ е з т о ї ї х
він на с и л у ' в и в б и л и п с а в а ш о г о с у с і д а у Карі очи, — Мари Машир. . .
д о в и т и х п о д я к дійсно б у л о д о к р а ю . Б о вина з а т е , щ о т і їзди консеквенцію, щ о Українці С о п м о р и т ь 'го

почути рекорди уд
За побідою глядить, в л асній о б о р о н і , я к а ж це б у л а Друга дуже гарна нова рекорда с:

крво н
аїєськоиї
0
т о т р і б н о . А вогго в и х о д и т ь , щ о г р о ш і д о с і не в и с л а н і д о к р а ю н а р і д н е з д а р і в , б о н е в и д а в з і "
Шлях до вольности шукає, оборона? 15542 О Україно ` . -
х п о т р е б у ю т ь н а ш і р у т е н ц і , я- на с и р о т и , с п о ч и в а є у в е л и к і й с е б е т а к и х о ф і ц и р і в ? ^ Ой видно село — М. Зазуляка. -
Щ о б ` с в о б і д н о в світі ж и т ь . Обвинувачений: Пане суддя,
Гей, ви, ф а р б о в а н і лиси, чи В Січовім (Базарі також все можна

варта Як коломийку —
той пес усе будив гавканням ш н
а — Г. Шандровського. О с
ь вони:
ви думаєте, щ о нарід сліпий, І Виринає знова думка:
м о ю жінку, коли я в ночі в е р - 15538 Ой Дніпре мій, Дніпре 15539 Коли розлучаються
щ о не ‚бачить, куди в и й о г о ! Він тернистий б а ч и т ь ш л я х , Я в чужині загибаю. Де ти бродиш.
тав додому.
ведете? Треба вам Варшави — Але б о р б а покоиає , Ннші рекорди, котрі мати:
15540 Украшськнй танець 15534 Ой чомуж я н е такий
то гоніть тамтуди самі. М о ж е т е

до вдісТ вріаовпаккв— артет хМ ороува.


I в і д в а г а . . . а не с т р а х . Ґаидзя, полька — Мандоліни зачую

ДАРУНОК
да,З ш н
п о с т а в а т и т а м п о с л а м и і сена-1 Господиня (до служниці): 15535 Ой я собі козак лепкив. Ѓўменюќ.

п
торами, можете й тут служити Як завзяття розгориться, Якби прийшла моя кравчиня, А я тог дівча люблю. — 15533 Червона Калина

й
п'оля игм
хінрп
Ѓўменюќ.
вірно П о л ь щ і , р о з б и в а ю ч и н а ш Б е з ќ р о в и не о б і й д е с ь , т о с к а ж е ш , щ о я п і ш л а на з а - великою рад остю подаємо відома, ВЖЕ ВИЙШЛА
Т о д і
нарід. Але Ви, нюйорські Укра- рабство повалиться,

Б-аЗзар,Обі свогок іопн


тсн
іар
ея,одд уяо.ксумЗнаахочдоітвьріоувгогеіседлоУа.а
ЛІЗНИЦЮ напроти м о г о чолові- на котру так довго всі очікували, котру з

укран
їського народного і союза С Б
і, р о з у м і є т е , щ о т а „ в и с ш а П р а в д а і В О Л Я у с м і х н е с ь . ка, а я к б и мій ч о л о в і к прий-J 15543 Чуєш, брате мій

р
Ой луснув обруч.
політика" з а в е д е нас тільки д о І не з г и н е з е р н о п р а ц і , шов, т о скажеш, щ о я пішла
пісні, досконалий концерт, І
б і л ь ш о ї ггеволі і д о б і л ь ш о г о А стократний видасть плід: до моєї кравчині. всілякими рекордами заходіть пишіт'ь
хаосу. Стане вільна Україна це українське підприємство, 1
моральне й матеріальне піднесення
СВОЇМ ДІТЯМ. Тимко Мілещук. І к о з а ц ь к и й ` с л а в н и й рід!-
О с ь т у т м а є т е д е с я т ь цен-
Сими днями Українский Народний Союз пустив у світ SICHOWY BAZAR - SURMA BOOK MUSIC CO., INC.,
Х о ч а б ти і муки тяжкі потерпів, тів, бідний чоловіче, і скажіть
103 AVENUE A — — — — — NEW YORK. N. f.

рзд
івяний ДАРУНОК
м е н і , ч о м у в и так н и з ь к о в п а -
А б р а т а с в о й о г о не л ю б и ш ,
ли? `
ЖАРТИ.
Т о в с е ж т и гга в і ч н е ж и т т я не
ІДоспів, — Я мав пю с а м у с л а б у сто-
Сім віків жінки.
дітям, що надсжуть до Молодечого Департаменту.
Сей дарунок називається
Лиш дармо дочасне загубиш..
Іван Ф р а н к о .
на, 3 ) д і в ч и н а , 4 ) м о л о д а жін-
рону, щ о ви, л а с к а в а пані, р о з -
1) дитина, 2 ) м о л о д а дівчи- д а в а в г р о ш і ! ' ' 1

ДРУКАРНЯ
UKRAINIAN польський уряд і вибори.
ка, 5 ) м о л о д а жінка, 6 ) моло-
да жінка, 7) молода жінка. Батько ( д о своїх
дочок): Але тепер,
чотирох
дівчата,
краЃїна п о р а , щ о б и в и п о ш у к а -
слтеан
птан
уптяери
У.

,и,пкпрдкоілги
ін ряамибі рвааітлсткті,івет,и
Н А Р О Д Н О Г О
в и к о н у є с т а р а н н о , д е ш е в о і н а час

яктовн
С О Ю З А

ааки
атр стквонц1ќеорбтеи
ож
„ С В О Б О Д А "

р
всякі друкарські роботи

с
'
як:

JUVENILE
Двох найстарших селян із ли собі ч о л о в і к і в ! (До' с в о ї х
р о з м о в л я є собі, д о с о н щ Т т р ь о х синів):' А п о в а с хочу
Польський уряд велику вагу вигріваючись: сподіватися, щ о ніодин з вас . П р о с и т ь с я всі в і д д і л и У. Н . С о ю з а у д а в а т и с я з і в с я к и м и
п р и к л а д а є д о в и б о р і в на з а х і д - — Бачиш, завтра з а ч и н а ю не буде такий дурний, щоби з а м о в л е н н я д о с в о є ї власної друкарні на адресу:
80-ий рік ж и т т я . Г о р і в к и я не о ж е н и в с я !

MAGAZINE
н о - у к р а і г і с ь к и х з е м л я х , як т е р е - "SVOBODA", 8 3 G r a n d St., J E R S E Y C I T Y . N. J .
и а б л и ж а ю ч о ї с я війни, й о г о пив, т ю т ю н у не к у р и в , а на б а - j — . . j
бажання є справу так повести, бів т о Я н а в і т ь не глянув.
аби позискати я к найбільше — А я зовсім навпаки — ка-!
спокійних і льояльггих канди- же другий. - - Пити пив, кури-

БСІа
Ш
нтьуИХнк
Є се квартальний „магазин", посвячений увесь інтересам датів. В т о м у н а п р я м і він д а в ти курив а баби липли д о ме-j

нвш
аихАмбреи
БРАТІВ, СЕСТЕР, ШЄАҐРІВ І
курах,напрд ївзи чй авотСВОЯКІВ
уп;ротго язл
іосиц тиьо
сьгосеййчаслд
дітий. В ньому діти найдуть богато цікавого: поезії, казки, приказ східногалицьким воєво- не, як б ж о л и д о м е д у , а т е п е р ф
смішні оповідання, жарти, з а п и ќ й , лом ќголовки. Там
те цікаві вістки про славних українських людий та про те,
як українські козаки ходили в похід на Турка.
Все те діти найдуть в сьому „магазинЃ, писаному англій-
ською мовою, який на днях став видавати наш
найде-

Батько, Укра-
д а м і ті м а ю т ь п і с л я о д е р ж а н и х
інструкцій переводити
чу а к ц і ю . В п е р ш і й мірі м а ю т ь
вони піддержати акцію хлібої-
дів. їм у поміч п р и й д у т ь полі-
вибор
м и н у л о мені 70 літ.
— А бачиш, — каже перший (
— к о л и б т и б у в неї п и в і н е к у - (
рив і,не д и в и в с я на бабів, т о (
т е п е р у ж е мав би ти 80 літ.
ДЛЯ

ю
ДОЛЯРИ НА РІЗДВО І НОВИЙ
зиж аю Р І К ^

ЯУмаю літ на належу до Молодечог Департа-


їкський Народний Союз.
Як його дістати?

крнаП
їсьИ
ркоС
Дуже просто.

гИ
оЛ
аНародног Союаз вдідлі .....
Т
И
Коли котра дитина мае 10 літ життя або більше та на-
ційні чинники т а фінансова
піддержка, а т а к о ж і ф о н д и зі-
Малий Івась уперве діставав )
посилаємо найтаньше і найскорше.М олніи доларві переслали
ивоочетялотп
віри.н дХ ексдоям
очіетдНоюнпарод
атзиброірнкуо,їабомріопогудларьк
ули
вейатниф гру
йкн
рнатїНц вдрко
раю `чН.и
брані у р я д о м на повінь.
лежить до Молодечого Департаменту Українського Народ-

особлХ и Iти `',Д


менту у вТ а гаук. о жВ оннаи г а дліис цт ьа н
к уи тх ь м отсакквоож- ковнірець із справжньою кра- ^
ного Союза, то внстарчить, колн дитина виповнить отсей

луечал И пж̀ П лдіУ ювіБ нсвикр,аю


внтннок та попросити батька абоМЄИІ матір п оі лміівч уз п р яі дд у сзтая гцуі н уК ув ри ир л
е чо евниичйа ваткою. Д о Івасевого батька^ БЕЗ ОДНОГО ЦЕНТА СТРАТИ
ТОМУ ПРОШУ Т спередати
я Uk^inUn сей Juvenile
вити- Иа. ф
нок секретареві! відділу' У. Н. Союза.

cube на адресу:
з в е р н у в п о л ь с ь к и й і ву.р я д с в о ю
в с е р о с
Головним
і

п л и н і в має
й с ь к и х п л я и
виконав`цем цих
т з у т и л ь в і в с ь к и й во-
е в о д а Борковський, який з д р - батькомЃ про
прийшов вуйко, але він'навіть .
не з а п р и м і т и в цієї зміни в Іва- ^
ся. В у й к о г о в о р и в із Івасевим
біржеві справи, J
(
и
(Тут подати, по англійську '
подати 'виразно імя і прізвище, по аиглійськи)
був собі у варшавських кругах про
титул „спеца" в
акції. Ц е сердить Івася і ^
у к р а ї н с ь к и х в і н к а ж е в к і н ц і : „ Т е п е р є т у т J;
з Ню Иорку-
(ут подати нсігоййвуслтиец
йю
т)) голотсь,ісLяHOEWBдEоYOSзREвсKінR,оVїHIC.зEY. їїсCо-ORл-дPіO3R2пA9остиTSOIO.N4в А меригцШ
іШІЩ
справах` в наслідок навязання у кімнаті три мужчини у кра- (

контакту з українськими угодо-, ватках!"


^ К О Р А Б Л Е М LEVIATHAN

Т ) дому вими колами. І о - —


ти
30 Е. 7- STHETREETG
АМЕРИКАНСЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ІНСТИТУЦП Д Е В
б0
И ГІД ПІП
Т е о д о р І. Г р и ц е й З А В Щ А- Т Е іЛ -1 Б Ю Р : В а с и л ь З а г а е в и ч ST., Рн ШЕ:
А
Т
ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ BK МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ рія Т е р а в с ь к а , їв. М а е р , М .
лега, й . Теравський, їв. ЛГщни-
До- М е л ь п и к , Ів, Г р о м я к ,
дінськи#, Ю.Базилцитький;
Н. Бази-
по ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
Я К Щ О Т Р Е Б А ; НА С И Р О Т И Н Е Ц Ь - З А Х И С Т УКР. НАРОД. СОЮЗА КРАЄВИ: ський, Ст. Р о ж а ќ , М, ГробелЬ- $1.00: Анна Мельник, С т . К о з а к ,
ський, М. Босаќ, Ст. М а р у щ а к , А. Л і с к о , М . . П е т р о в и ч , І в . К о -
Вам купити полотна силќу НА ПРОДАЖ БАРБЕРЏЯ, БИЗНЕС
за місяць листопад 1927 року. вальчук, Ів. Ґела, Ів. С и б и д л о , вироблений, 25 літ в дільниці! УКРА-
ф і р а н о к , в о в н и чи білизни ВІЛМІНГТОН, ДЕЛ. П. Процак, 1а Букай, Ю . Ци-
ВІДДІЛ і . ВІДДІЛ 68. ц и к ; 'гір 2 5 ц . : М . П а с л а в с ь к и й , . П. Базцлшський; по 50 ц : А . їнській. Продається з причини СМЕРЦ.
СПЕЦІЯЛЬНО СИЛЌОВІ панчохи властителя. Ціна приступна. ГОЛОСИ
Бр. св. Анд рея в Шамокін, Па. Тов. Січ у Форд Ситі, Па. Збірка для потерпівших від У М . Б а з и л ю к а на хрестинах Наконечний, Вч М и х а л о й к о , М 299-301
д о в и б о р у дістанете в нас Жертви з каси відділу і від части повені. Л а з у т а , Ів. Д а ц ь к о , М. П р о ц ь . BARBER SHOP,
Жертви З каси відділу S— Іван Г и ч к а з і б р а в $4.65.
THE REASONABLE SiorvE Жертви від часѓи членів npdro- членів проголошено'. 188 WybingtoB St., J t r w y City, N. J.
лошено. ... Дісіацо від членів ........$7.77) братськім мітінѓу здав Онуфрій Прокіп жертвував Разом зібрано $18.50.
207 Washington Street, ...славо жертви від членів 45 Гроші переслано через Об
Діслано дрібних жертв а пушок 6 Разом $7.77, с в о є с п р а в о з д а н н я д е л е г а т з 4 н а с ю ц і л ь п у д е л к о ц у к о р к і в н а
J e r a e y City, N. J. Теплий Иосиф ... єднання.
ЇЛО К о н г р е с у Обєднання, котрий вигравќў.
В З О Р И Ї Й Ѓ
аіт— Гнат Гаврилюк.
Возняк Лука (за р.
Бендас Лука . . . .
Разом
1926-7) $20.0
- 100 YFFJJFFIFCFFF
$ 5 1 . 0 2 Опалќа Марцель
Гутман Михайло
.
`.'.`....У. І.ОО в і д б у в с я 2 6 . ж о в т н я 1 9 2 7 . Усі) К о м і т е т п і с л а в д і в ч а т а п о х а -
Гоо п р и с у т н і п р й н я л и з п р и з н а н н я м тах, щоби розпродали тикети
Управа Укр, легіону.

РіU
Щ%ЗВ$Їбідор':::: :::; Ж к о ' Щ ::: U АЖ"кий
т
про роботу обєйд ндаінвнчяа т а з о х о т о ю в з я л и с я д о БАРІОН, Н.ДЖ.

ЧТТ
З В ІТ

Н І Поплавська Ева 1.Q0 Т І ^ - П У 2 Ш ІІ''.'.'.'.'.І'.'.'.'.!.?.'.'. so т е п е р і ш н о м у часі, бо здають роботи. Тими дівчатами були':
оіо Нерпяк'Войтіх 5 0 с о б і с п р а в у , щ о я к б и не О б е д - К а т е р и н а К а ч м а р , М а р і я З а я ч -
З панахиди на Українських АЛЕКСАНДЕР ХИЛВК V

. К А Л Е Н Д А Р І
V.. СЦІО.Ч Гнат
Данќо Іван
Ссман Іван ,
І00І
1 оо-
1 00,
10.0
J00- '
Г
" ' у
' и

ВІДДІЛ 76.
' " у

Бр. св. Івана Хрестителя в Нюарку,


л я к 1 в а

Існо сном б л а ж е н н и х , я к се д ѓ
декотри'х місцевостях,
і н а и н я , т о наш

т и к е т і в на $10.00. є т ь
н а р і д с п а в б н д і й к о в с ь к а , А н н а Сас'с і К а т е р и н а

с
Підчас панахиди
Успенія Пр. Діви Марії в Ба-
я у
в церкві
І
Марцінишин. Вони розпродали
Інвалідів. УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ

Сімкус Станнстав ЇЛО H. Дж. . . ., ГЗЗ B R O A D W A Y , N E W YORK, N. Y.


Бр. св. Івана Х р е с т и т е л я , від. йон, Н. Дж., з і б р а в підписаний
ІІіх Анна 1 0 0
Жертва з каси відділу $ 1 4 . 4 0 Де в ш с п и т ь і д е т р у д н о н о г о WOOLWORTB BLDG., ROOM 2234-2236.

на рік 1928 Мсрсна Микола


Ковальчик Ќость
Хрущ Лука
}-рО Жертви від'части'чл'енів
Гт Д-Ибі" ж е р т и з пушок
93.00 з б у д и т и ,
17.60
247, ж е р т в у в а л о з к а с и 10 д о л я -
рів.
Д е л е г а т п р е д с т а в и в присут- Р а з о м зібрано $101.15.
$ 1 0 . 4 4 н а У к р а ї н с ь к и х Інва`лідів. TEL.: WBITEH-JL 4798 U D 4799.
П р о ш і п е р е с л а н о ч е р е з О б є д - В е ч е р а м и в і д г о д . 7 Д о 9 п і д ч.
ВЖЕ В И Й Ш Л И З ДРУКУ. РРІД.У і Иос 1.00 Разом $ ? ^ - ^ HHMj Щ О у н а с т р е б а з а с н у в а т иГ р о ш і в и с л а н о д о О б є д н а н н я . нання, д о Г а л Я ч Я і ш .
1 0
- - 340 EAST I7ib STREET,
Маємо на складі ЗО ріжнородннх ка і Лев . - (ЛО ЛИ.-8Н Олекса , , ,

Музар Б
Ьуржйць ПарскеВЬт
лєндарів на 1 9 2 8 рік. Календаріќ,., І'Ў Р-`ОІ .ЧУК.І і'оо к о м і т е т , я к и й з а н я в б и с я з б і р - Петро Сасс, секретар. о . І. З а х а р ко. N E W YORK. N. Y.
- 'Лисаќ Микита . . .
друкований по українськії, свята о 231 — ' TEL.: LE.INGTON 2193.
.І5АСН; ' І Дмитро . іоо к о ю , як се д і є т ь с я п о д р у г и х

БибЄД
значені червоними буквами. Копач Іван 100 і; і 1.00 а б і й „ ,-_ . и а н М І Г 1 1 П Ґ А У

Ціна за один календар ЗО ц. з Пе Михайло .00 1 0 0 м і с цКомітетѓ


евостях. засиова
ресилкою, а 4 за доляра. Г Р Е И Т М Е Д О В С , Н. Д Ж .
Басаднѓа Гнат ІЛ0 - Василь B 1 0 0 но, а слідуючі г р о м а д я н и з ѓ о -
V l l b ЙОНКЕРС, Н. И.
Шторникам, агентам ідля тих, цн Басалиґа Анна ІЯО Павло ..) 100 пхотоіо п і т и ЧА А Д В О К А Т
хотять занятігся продажию календарів ЦьолкаТимко Ч л е н и т о в . Л ю б о в , в і д 1 4 3 . У, ч

100 І.ОО л о с и л и с я з о х о т о ю піти за П а р о х і я на Інвалідів. . УКРАЇНЕЦЬ


висилаємо даром спис стінних кален Ц і ж С с м с 1 І

дарів по гуртовій ціні. За попередній Демчак Іван 1-00 t Дмитро 100 збіркою: С
) v i l l K Миливець, йос. Н. С о ю з а , ж е р т в а м п о в е н і МИХАЙ'ЛО РАДИЌ
надісіаннем $ 5 . 0 0 вишлемо ЗО шгу, Слоднчко Поснф 0 0 Хашсвськнй Микола 1.00 г - і и г ь і . - и і і ІТЧЯН Г Я П Я Я Н К Г , і Укр. гр. кат. парохія св. Арх.
Рп Заступає справи цивільні 1
оказовнх календарів, шобисьте огля Ізьобко Григорій 100 1.00 і е р а в с ь к и н ,
Ч Е І І 1 І С іван і а р в а н к о і М и х а ї л а з л о ж и л а $ 1 5 0 на інва-
B ; I C I U T
Слідуючі члени т о в . Любов карні у всіх судах стейту
пули, а опісля замовляли більше чи ДзьобкоПетро з л о ж и л и с в о ї ж е р т в и на потер` Ню йорк.
ЇЛО 'дуф.іян Михайло ' . - . . 1 0 0 П. Сас. Вони пішли по Адреса Кшщелярії:
сто. Замовлення посилайте на адрс ДІДІВ.
су: 244- півших від повені. MICHAEL RODYK
Гош"І.ДИЌ"Мнкола 1 0 0 $ 5 . 0 0 ; М . Б і я н '`х Т . Т р у ш п о і Грош: переслано до Обєд-
UKRAINIAN BAZAR. Куаянда Пилип П о $ 2 . 0 0 : С Р и л о , П. Л а н д я к Attorney A Coun.ellor at Law
168 Е 4th S T . . N E W Y O R K . N. Y .-".иіінчик ‚Михайло . . . оо К А Л З . Щ О ' . : ' - ' . - ' . ' ' ' ' `ОО 5 3 - 0 0 ; п о $ 2 . 0 0 : Т . Г у л а , П . С а с , наиВЯ, 1440 BROADWAY, Cor. 40 St.
ВАВІ. Ярема Ольга 00 і Ьрішннй Гринько 1 0 0 с. Л у ч и ш и н , М . Ц и ц и к , Ф . М у - '
п о $1.00: М. З а п о т о ц ь к и й , Дм, New York City. Room 2362.
о. Сполітакевич.
- ' Д р . К. Д . Б І Л И Ќ Курилів
Й 1 ^ Василі А Ц
^ . : : : : : : : : : : : : : Ж Й Ї В І Г . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' I S х а т а х , ж е р т в у в а л и : о. п к о п В у с а т и й , Г р . Д у б а с , М О ж і є в Tel. Long.cre 1589. Вечерами:
И С Р А Ж С Ь К Н И ЛІКАР І ХІРУРІ '" ‚липка Семен Н
3 0 . E 7tb ST. О т с Ь м а 89Є8 р 0

с ь к и й , К. Д а н и л ю к ; п о 5 0

"-ч. с. ст. мисІл.9и2.-̀.


; ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯЯП. бура Тіикнфор
` Урядові години: від 12. до 1-ої і'АО.ра Ьвг.снія . . Гр. Макутра," Е в а Д у д я к ; G T

Корбі "
Га.'.ура Олена
від 6. до 8-ої і після умова. ПОРТЛЕНД, ОРЕ. О ж і є в с ь к и й 2 5 ц.
І Іншії ковський Іван . .` 1.00
8 ЙГ:СКМ.::::::::::::::: І $ с іб н,
Р У
т
10
811 К 1 8 U . ST.. N E W Y O R K cm риа Семен Р а з о м $11.25.
І ваг Крайц Ів'ан` іоо М а р у щ а к В . Шдтииський Гр. І Т о в а р и с т в о Івана Ф р а н к а , від.

Б. ПЕЛЕХОВИЧ
Др. А Л. C И З A P. ста Іван . . . . -JW ІІ.МЗ Теодор 1.00 в е ц ь , Г р . С і ч к а ; п о $ 1 . 0 0 : С ` Г р о ш і переслано через Об-
Коваль Олекса : К о с о в с ь к и й , П. Д о л а н с ь к и й , У. Н . С о ю з а , д л я п о т е р п і в -
Доктор 1 Хірург, Спеціяліст у всіх хо ічар Олекса єднання.
і бах і операціях від очнії, ух, иос: Подо- ш и х від повені.

качмар,м. с.-
Т о в а р и с т в о Л ю б о в , в і д . 143,
Ѓ горла. Найновійша метода діяіноз. В1ДДІЛ 14.
в Грейт Медове, Н. Дж.
1 кўраїні. ^Наѓрсбецькнй
В И Д Н І Ѓ Л Ў ЌВасиль
А : : : : : : : : : : : : : : : : Ї$ 1.00 С И В И- Й м . п о д о' л я к „ ,_ ' ,, ' На допомогу потерпівшим К Я В Ч И І І І И Н ХЗОО W E S T C H I C A G O A V E N U E ,
м г І и

127 Е . 84tb S T . . N E W Y O R K . N. Y
" Я Г Ѓ М И К А Й : : : : : : : : : : : : : : : : : 1:88 заячковський,

ІТШШЬШКІЖЖ G ^ тД Й Й
МЄЖИ P.rk і Lexington Ave.. C H I C A G O , ILL
Години: 10. до 12. рано, 6. до о вечеі Мручаќ Василь^ іоо ляк, Д м . С и в и й , Анд. М а р к і в ,
Й
ОР
У
К Практику, у всіх c у да x; вайва-
Неділі 10. до 1. пополудни.
ЖІРТ^,ТГСГВ^ Кўчср Поснф:!SM
КУЦИЙ Андрій ЇЛО С е н ч и ш и н , К. СтробІЦЬКНЙ, Т .
100
п о в е н і 8 С т а
? і м к
Р а ю м о
- С О ? - ЖАРТИ.
ОН. М. SMITH патентові І прочі справи.
— Ну, Івасю, ти був учора

^ГЗчикТпе-
Переніс свій офіс під ч.
ВЗ В. 7tb S T . (межи І . а 2. Евнею вперше на к о н ц е р т і , щож там
Згадані і гроші вислано
. NEW Y O R K , N. Y. було ?
Струк
е ^ е Григорій . y ОW
бєднання.

вІан
Урядові голини- 9 _ i n ^ 2 — 2 : 6—-. членів П а н о ^ Ш я Б о с а ќ , Ів. К о в а л и к , М . K
Івась: Я к а с ь пані к р и ч а л а , б о Д Е В Я Т Ь КНИЖОК ЗА Д О Л Я Р А !
TeL Orchard 6 0 7 2 Гавриїл Пелех. Хто пришле'одного доляра, дістане
„„„ Роман 100 Гарванко, М. Гсць; по 75 и .. забула в дома рукави від су- оплатќо в лзекрмендованій посилці 9
Бурдішюк 50 СтЗмвжиЬ "Михайло. ! оі1.00
о КУС, M. Казьо, T. Човган, Конки', а' в е й т е р ` г'рав д о ц ь о г о книжок Ѓі Будзиііовського:
$
Ий!!- ЙЛГ Џ "
Довганюк Юрко 50 ,„ , C V X I L F T A I 1.00 п. Зань-ME 1) Ішли діди на муки, 2) Історія У-
ловг.інкж Іван на фОртепйгіі.
.№ту успішно найновійшими методами Разом $ 2 5 . 000 і і і . Петро
0 Рубас Юоій П ( и ь 1 0000 Я Н , ІВ.„ Б І Л Є Ц Ь.К Н Й , Т . Д
_ анило.І ^ У' країни І. (княжий вік), 3 ) Історія У-
Помагаю скоро в ріжних кроцних не Фабян Дмитро 50 { І , ^ , , Д^І,, 1 3
1.00 ш и н . - Д М а р ц і н н ш и н , Д м . К а ч - І НЮ К Е С Л , ПА. Л
. країни II. (д.итовськр-польський вік),
кутах, нервових і шкірних, хронічн
нарости, загальне ослабленќе, міхур.,
вирок, мочеві недомагання, ревматн
жолудок, внутрішні хороби та грудні
Филипович Юрій

ВІДДІЛ

й
i f f i
5 0 І васмяьвів Стефан
С Ж8 Г СтахуРа
А Н ' Й В ВА аСс Ии лЛ ьЬ , :. . :
ЩРІ^`І:::"" 1.00
: : Й О ' П м а р L, 0Гринишин,
0д м . С к а в р иП
R
ка,
. С Т А Р О
Н
Б

ш їв. БІЛННСЬКИЙ М. М а л ь г о в с ь :
Ж А И С
М. П р о ц а к , '
^ а - УТ к р"а ї Рн с ь0 к и х - І н :в аСлоі дбі в . а ;
Гамбіцький,
Ь

5 -
К И

к о в с ь к и й , О. Т и м ч и - й о с и ф М е л ь н и к з і б р а в $16-50.
Й

;-
;

0лещ
N Q 5 Q
Л Е
Ц ;
К 0 0 0

п
в и ч

о 1
і М

0 0 : С
о д

Ук:І
4) Радник заручився (комедія), опо-
М а н д р і в н и к : Р а з з а й ш о в я у иідання: 5 ) До віри батьків, 6) Шагін
д ж у нОг. л іК і чі ат. а м м е н е о б с к о ч и л о і ерай, 7 ) Небіжчик ходить, 8 ) Волю
4ути козачкою, 9) Пластун. 254-

!:;С,;-:'.:::::::г
Без ріжниці, як довго хоруете, я мож; Тов.
Омахіль Єдність у Форбс Руд, Па.
Володимир І Скочнпець Теодор . . . . . . . . . . . . . 1.Ш с , B a H 0 4 K. j Р а з о м з і б р а н о $Ю.ОО.
f ) f Г а р в а н
стадо малп. Я найшовся у ве Доляра висилати в рекомендованім
помочи вам. Оплати умірковані. Ц і . . ІСсМЄНХв Олекса Жертвували по $2.00: й.
Сннв пацієнта переводжу особисто Верст ю.к Юрко л и к і й н е б е з п е ц і , а л е т о в а р и ш листі на адресу: W. Bndaynowalty,

Ж№
вр
теа Ст.
Поради І оглядини даром. ЃУДИМА
Нагроцький Казимир
М K S 1 9 . : : : : : : : : : : : : : : : I S М. Анд Р У сншин, С . нємчик, В.І ul. C b r u n o w . k a , 1 1 . . . , Lamberg, Е м і
в и р а т у в а в мене! ..ІІС.і. Poland, Europe.
І.р.на Михайло Брич Тсодор 1 0 0 ѓн
Омахіль
Малій АнтінЕміль 5 0 Ннбу.довський Адам
Хринівськпй Михайло 1.00 Ш у ш к е в и ч , О . М а ц е й , Т . О с о -
1.00 — Я к ж с ж в і н п і з н а в . в а с се
D R . Z I N S ' М , ' касн
І Т відділу
Т Й І П 5 0 $ — - вський
-тР ставішькнй Онуфер
Стефан ,Імі
1.00 100 о, ПМ к иЯйЄ, ММ .Ч ИХТа А Ч І В С В О Б О Д И
О За лДьОг Ро вОсВь Л
К
ред стільки м а л п ?
ДОМИ — ФАРМИ I
СПЕНІЯЛІГТЦ ОГНПИ М Михайл ькнй Андрій 1.00 З ПРАЗНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВОГО ОТКИ ДОМІВ, фарм і Інгересів на
Діднлівсіа
ШОЛОДИН Иетію . 2Л Дмитриќ Стефан ІОО продаж або в заміну.
110 E A S T 16TH ST. N. Y. І НОВИМ РОКОМ.

:: 1 F O T ^ W . x
Лшенбренер Іван ^0 Горбач Данько 1.00 З ПОСЛІДНІМ РОЦІ
Іовг.шюк Юрко Й Гхсак Іван 1.00 Господиня (до служниці) подали ми домів і на-
Ж а д а й т е рекордЃе К о л у м б і ї сейчас, щ о б м а т и їх на с в я т а .
Семенќи Дмитро
Жертви від части членів 115.1 50' Голубович
- Іван Ї:88 ба', С Т . Г . т и в я к , Т . Б О Г О Н І С ,
1.00 - М А
Щ о рана повторяється ця сама його на загальну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0
ЇХ Горішини Посиф 100 ІСІ Н А Ш Ѓ КЛІЄНТИ в;
Лнзниіков Семен 55 Громада Іван
Внндюк Олекса
5 0
- 1.00
100 і с т о р і я . В с е в с т а є ш з а п і з н о , ні
Др.
УКРАЇНСЬКИЙ
Б. Т Р О
ДЕНТИСТ
И
ВІДДІЛ 43.

Каритник
50 Б „
Дмитро
Кібордин Семко
Ќочорниќ Стеф`ан
Б М Ь М А Р К О
. 11.00
160
.00

1.00
НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ коли нема сніданку на час! Я к
ієні а нашої ўслуга
Хто хоче скоро про дат... _
д о в г о щ е м у ш у ц и м і р и т у в а - Леѓѓв свій маєток, хай годоситься џр
Бр. св. Василія в Сімпсон, Па. Кравчук Стефан 1
Дмитро
1 00
1.00 РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ тися?
Служниця: Щ е пятнацять ра
Одіть там, де дістанете скору
чесну ўслугу.

Жертви З каси вдідліу Разом


''
"'
с .;пл М'акар Дмитро

$160.0
1
11
----- Дмитро
риск.. Антін
і від части
1 0
00
0
100
1.00
НАГЛЙ ТИМКО
1.00
1.00

КОЛЮМБІЯ
зів, п р о ш у пані! Нині пятнаця-
того, а першого я відходжу!
V. BOHACHEVSKI,

494 FIRST AVE.. eor. 3rd з т


NEW YORK, N. Y.
Роботу виконує солідно. Умірков.-
ні оплати. Платити можна
Через 10 літ знають мене за цильн.
виконування механічної робот, t
ратш
і. ГурЧИК Михайло
Єдинаќ Дмитро
Лаг„д.і Василь
Романовськнй Іван
'Ге тічко Софрон
$10.0
Рвстаюк Олена
10.0
Іолсгонький Олекса
І.ОО
Плугівський Олекса
10.0
Романииінн Павло

коваль Г р и г о р і й ' : : : : : : : : : : : : : : : ІДЮ


Рогалевич Тсодосія
І00
Рооак Станислав
С-ЮМУШИНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ .
10.0
Стойко Василь
І
К О Л Я Д И НА Р І З Д В О

УКР. ЦЕРКОВНИЙ КВАРТЕТ:


Е 404" (Бог предвічний
(Хрнстос родився.
ХРИСТОВЕ.
Е. ЖУКОВСЬКИЙ, баритон,
з акомп. орхестри:
27111F (Лихо, ком. пісня.
(Пів правди.
27107F (Пише мені жінка
- Кохана,
свою рученьку-до
С к а ж и , щ о ЧуеТДі?'
— Ох,' щось
ходи;
мої о

чудового Q
` `
приложи
серця!
ХОЧЕТЕ БУТИ
БЕРІТЬСЯ Д О БИЗНЕСЎ
ІДІТЬ ЦА ФАРМУ.
У нас є ріжні ф а р м и , д е Нім-
НЕЗАЛЕЖНИМ?
АБО

обсягу аентисіики „ (Від початку до кінця.


г Бабей Агафія 10.0
Тимонко Михайло Портфель, повний грошей!
Оглядини при помочі лучи Кравець Ігнатій 10.0
Тарнавський Поснф Е 7 3 0 7 (Нова радість стала Іпі доробилисядутайна..
27101F (Розвід
Рентгена (X-Ray) аарои. Семен (Небо і земля. Хор.
Новицький Митрофан (Задумковатий Џ Т а к о ж г р ' о с е р й і , бучерііі,- р е -

може
Лагода Константќи Волошин Юрій- 1.00 Е 7 3 0 8 (Радуйтеся усі люди
Жндовник Михайло 1.00 МИХАЙЛО ЗАЗУЛЯК, баритон, П р о х о ж и й ( д о х л о п ц я н а в у І с т а в р а н т и т а г о т е л і - П о р а д а Да-
ЗілінськиЙ Іван ЇЛО (В яслах лежить. Хор. З акомп. орхестри: л и ц і ) : Ч о м у ж т и не п и л ь н у є ш р о м .
Снкирицьчнй Гавриїл 1.00 УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ ХОР: 27108F (Ой зійди, зійди, ясен місяцю
свого братчика? Його
Тов. ім. Богдана Хмельницького в Андрашко Стефан 1.00 Е 7 2 5 9 (Вселенная веселися. {ЯК почуєш в ноци. Г р о ш і на моргечі від $500 до
Мілвоќі, Віс. (Ірод аІДр. 27Ю9Р (Розлука, ти розлука прецінь а в т о переїхати.
гКертвн З касн відділу $ ВІДДІЛ 8І. (Повій вітре на Вкраїну.

$оіо.оо.
МИХ. ЗАЗУЛЯК, барітон: Х л о п е ц ь : Ніщоѓ не ш к о д и т ь ,
Жертви від части членів 15.00 Пр. св. Петра і Павла в Балтимор, ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ.
., Мд. 2 7 0 1 5 F (На небі зірка. вдома щ е є один такий самий
27102F (Ой і весела до довгу Іду.
Разом $15.001 Жертви з каси відділу і від части і (Всі разом співайте! Т о близнюк!
О. К. КІРСТЮК, барітон
Брсндзей Гнат $1.00, членів проголошено. 7 0 0 0 0 F (Бог Предвічний. аЧсть І.
Кожушок Ілія 1.00 Діслано від части членів $11.00 з акомп. органу і дзвонів.
(Бог Предвічний. Часть 11.
Магсровськнй Павло 1.00 27110F (Рождество Твоє. Христе Бо-
Ммх.ж.дішін:і Никола 1.00 j Разом $11.00 7 0 0 0 1 F (Согласно співаймо. — Пане професор, ввіѓ'зав-
Мгге.айлишия Павло 1.00і Ястремськпй Михайло $2.00 (Христос ВоскресІ дячую все м о є знання!
МанТскля- 1.00 Добропольський Петро 271Q3T (Кучерява Катерина.
Стадник Михайло 1.00 Птнар Стах і.г...
7 0 0 0 3 F (Отче Наш. Біду собі купила. — Ах, п р о ш у , не о п л а т и т ь с я А. С. P L E C K 0 Ь C O .
Гомащур Григорій ЇЛО Бўќата Олекса Д. ... (Вірую.
згадувати такої дрібнички!
Задорожний Василь 1.00 Бўќата Іван 1.00 ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ, барѓѓон. CONTRACTORS, BUILDERS AND
Адамчук Михайло 1.011 Кравчук Данило ' 2 7 0 6 8 F (Бог Натуру. (Полька ‚ Д о б у ш " П ЕSТP Р
ECОI A Я
L TРI Е
E SМ А
Чабак Дмитро 1.00 Бавровськнй Ігнатій (Во Вифлеємі. R E A LУКРІНСЬКИИ
E S T A T E , L O AПОГРЕБНИК
NS, INSURANCE,
Ізндзан Ілько І.оо і Бавровськнй Іван ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, с о л и .
2 7 0 6 9 F (Ой там на Йордані. 2709вг („Гоп", вальц. Жінка (до чоловіка): Купи
Кудрннський .Микола 3.00 Антін КЕГТГ-КІ
(Щедрий Вечір нині. мені ц е ф у т р о і
Винницький Еміль 50 2 7 0 7 7 F (Сійся, родися.
(Танець прнсюди.
70005Е (Празник (в 2-ох ч а с т и )
2057 West '22nd' Street,
В І Д Д І Л зе. Бўќата Петро 50 (Пішла мати на границю. (Сватанна. . Ч о л о в і к : Б і й с я Б о г а ! Ч и не CHICAGO, I L L .
. св. Івана Хрестителя в Вілінґ, КИРСТЮК, барітон з акомп. орхест. Зачиш скільки воно к о ш т у є ! ? PHONE CANAL 6044.
2 7 1 1 3 F (Ой любив тай кохав Жінка: Нічого! 'Через зиму
Жертви з каси відділу і від части Бр. св. Петра І Павла в Ню І (Казав мені батько. Козак-тро пак.
членів проголошено. Евген Жуковський, барітон. з а о щ а д и м о , не б у д е м о о п а л ю -
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ, S A 2 N ^ ^ N O X
O P O H A M H
Дістано від членів $ 1 0 . 5 0 ксандрія, Па. вати твоєї кімнати.
барітон з акомп. орхестри. В BRONX, BROOKLYN. NEW

Н
А ТВЕРМ
ДІ ПАПЕ.РІѓ
Дрібні жертви з пушок Жертви каси відділу і від части
1.50 27082F (Волокніа.

Ocrhadr
Дохід з підприємства . членів проголошено.
. 43.10 2 7 1 1 4 F (Синочок, комічно пісня (Лисі а Краю. . YORK І ОКОЛИЦЯХ.
Дістано від членів $її (Образований. 27083F (Зрадниця. - U9 E. 7tb S T R E E T ,
ВАЛЄНДАРІ Разом $55.10 Дохід з підприємства І' 27116F (Комедія тай годі ^ (Що. грубе, то добре. Гість ( д о б е р б е р а } : В о д а на о -1. N E W YORK CITY
Адамяк Иосиф $100 Вуйко з Пенсилвсиії. Л 0 В 8 (Полька Парубоцька п о р і с т в о л о с с я , щ о в и м е н і її
Антошків Іван 50 Разом $ 2 7 . 2 5 Telephone: 2568
(Вальц Бандура
Фсдчак Григорій 1.00 Балик Михайло ..$1.00 Зложив і відоѓрав сольо скрипкове ^7090 (Молотник продали, то звичайний обман.
Гиляк Іван- 1.00 Балик Данько 1.00 ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ. (Змарнів я

н
кьіми
Я у ж и в її л и ш е о д и н р а з і в и -
Петриќ Пар. Мартин J.00 Дзира Олекса 1.00
27115F (Попразент, Часть 1. І 2. 27092Р (Ой.ие спиться.иевеа
ТЛ -ДЕ-ЛГКС — PTAO. S Рсваковський Василь 3.00 Гайдук Микола . . . 1.00 (Родимий Краю. т і а л о м е н і в о л о с с я 'до рег..ілтй: ІВАН ДУЧИНСЬКИИ
Соле цький Ріосиф 1.00 Питаќ Семко 1.00 Укр. Хор І Орхестра а Гуменюка. 27095Р (Журавель.
'Барбер: О ч е в и д н о длятого, УКРІНСЬКИИ ПОГРЕБНИК
Вітспко Петро : .^лІ.ОО Шнляк Теодор 1.00 27117F ( 3 на нїч (ШколярЬ
Бсрбицьккй Петреќ, Півінський Іван 1.00 (Косарі, народ, пісня. і 27099 (Майкові троблі шоби зробити місце новому ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
Вітівсьюзй Теодор І.ОО Укр. Орхестра П. ГУМЕНЮКА. толоссю. В Y O N K E R S 1 ОКОЛИЦЯХ
ПішЌо РІосиф 1.00
„ЦАРІВНА" Тов.
. ВІДДІЛ 59.
Українська Січ в Бріджлорт,
Гумснчук Михайло.
(Дальше буде).
1 ЇЛО
І
27Ю6Р (Ой, дівчино, дівчинонько
(Коло гаю. проходжаю.
Жадайте повного катальога українських і російських рекордів Ли-
:оян. шіть або приходи ь до нас. іірншлпь спис рекордів, котрі хочете а ми сей- П е р е д І п і с л я ГИЛТОВУ,

повсіть Жертви з каси відділу і від части


членів проголошена
Дістано від членів - $3,30 В К О Ж Д І И У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А -
час вишлем'о їх вам за посліплат'ою (СС О. D.). Всі замовлення BHKOHVSTO
скоро" і ретельно. `
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO.,
— М а м о , нині я пс-сперечалл-
сй з м о ї м н а р е ч е н и м . : J 0 t o з :
нас

Им. Т.1.ТИ,гЬА!им

гі. ПІ9
48 WASHINGTON STREET.

ЕНЬ в ВЕЧЕРАМИ.ШШ^ГЏШШ
Разом $2.30

ОТВОРЕНО =-===-
ШНСАЛА О Л Ь Г А КОБИЛЯНСЬКА
Вснгрннович Володимир $1.00 Ті ПОВИННА НАХОДИТИСЬ - ЖТЛ А У Ѓ Л Џ Ќ . CORNER 8,1. STREET, ' NEW YORK CITY повииен- УСТУШЃТИ І Y O N K E R S , N. Y.
Шма $2.00. Максимів Іван 1.00І ТА., YONLMR. 3002.
ФІЛІЯ: 1 WEST 32-d STREET, КОЛО M ATMM. N E W YORK, N. r.
Польчук Віхгор Щ ЧАСОПИСЬ „ С В О Б О Д А " .
ЌНА НАБУТИ в КННГАРНІ „СВОООЯИ
ЦІЛИЙ по Ш Л Ю Б І ВІН. І
--S V О В О О А "
03 Grand Я , J c r i e y City, Ц. j .