You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Е В Н И К

СЕС 2 91927

иКйШАЛ-ftAlLY
:
- ^ -"
ж , УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОҐОВОТ
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИГ
ЬРЃЛІИЗ.
'

ЩО
гіА
У
іНдпІЯ
OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL
'і ' ASSOCIATION, lie

РІК XXXV. Джерзи С и т і , Н. ДЖ., середа, 28. грудня, 1327.

ПРОПАВ ЛІТАК ПАНІ ҐРЕЙШ


СУМНІ НАСЛІДКИ
КАНСЬКОЇ ПрОГИБІИІї.
АМЕРИ- ДЕПОРТАЦІЯ КАТОЛИЦЬКО-
VOL.
ГО
XXXV. No. 3 0 1 .
КРИЛОШАНИНА З
J e r a e y C i t y , N. J „
ПРИ^
W B
.dneaday,ПОРАНИЛИ ОРОВІДНИ-
ПІЛСУДЧИКИ December 28, 1927. THREE CENTS.

Л І Т А К И И Б А Л Ь О Н Ш У К А Ю Т Ь

К Е Р Т И О Ф І Л Д , Л о н г Айлеіід, 26. грудня. — У .


ЛІТАКА.

минўешў
Б О Р О Т Ь Б А

ПРОЕКТІВ,
П Р О Т И ЗАКОНО-j
И Р Е Д Л О Ж Е Н И Х В
О Л Б А Н І , 22. г р у д н я . — Ч и с л о
в и п а д к і в сМерти в наслідок аль-
к о г о л і з м у з р о с т а є с т а л о в і д ча- ка
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ.

Ужгород. —
поліція з а ж а д а л а
Чехословаць-
безпрово-
КА ВШЕХПОЛЯКІВ
пятницю вилетів звідси „ Д о к " , великий л і т а к пані Ґрейсои, су ‚ в в е д е н н я п р о г и б і ц і ї , з я к о ю л о ч и о г о в и ї з д у з М у к а ч е в а ка-
КОНГРЕСІ.
котра с в о г о часу вибиралася летіти понад океан до Европи. получене є уживання отруйної толицького крилошанина Лю
НЮ ПОРК. Нюйорська
На л і т а к у б у л и ќ р о м і пані Г р е й с о н : О с к а р О м д а л ь , н о р в е з ь к и й самогонки. У минулім податно- двика С а б б через те, щ о Най-
Рада - Оборони Чужинецьких Т О Ж ) Р Я Т Ь , щ
.о С Т А Л О С Я С Е В П О Р О З У М І Н Н Ю з
м о р с ь к и й о ф і ц н р , я к п і л ь о т ; м о р я к Б р а й с Ґ о л д с б о р о ; і та, ма- вім році находилось у заведен- висший Суд не признав йому
Р о б і т н и к і в з а я в и л а ч'ерез с в о г о
шиновий експерт Ф р е д Ковлер. Летіти вони хотіли д о Нової нях д л я б о ж е в і л ь н и х 554 х о р и х чехословацького горожанства.
секретаря, що розпочала бо- ПОЛІЦІЄЮ. АРЕШТУВАННЯ КОМУНІСТІВ.
Фунляндії. на умі в і д у ж и в а н н я о т р у й н о ї С а б о в п р о т я г у 24 г о д и н п о л и -
ротьбу проти двох законопро- В А Р Ш А В А , 24. г р у д н я . — П р о в і д н и к а о п о з и ц і ї проти п р а -
самогонки, підчас коли у пер- шив Мукачів і виїхав до Руму-
К о л и л і т а к н е д о . т е т і з д о М і с ц я п р и з н а ч е н н я з а 18 годин, єктів, внесених у конгресі. Ті вительства Пілсудського й р е д а к т о р а часопису „Націонал-Де-
тім році по введенню самогогг- ї, а л е й Р у м у н і я н е признала!
на які л і т а к м а в т о п л и в о , приятелі летунів з а н е п о к о ї л и с я за з а к о н о п р о е к т и є крайгго в о р о - мократ" А. Н а р ч и н с ь к о г о побНли і покалічили якісь незвісні`
ки б у л о л и ш е 122 б о ж е в і л ь н и х його своїм горожанином і ви
їх безпеченьство. Стали глядати літака. П о к а з а л о с я , щ о в пят- жі чужинецьким робітникам, л ю д е . М а л и в о н и се з р о б и л и в п о р о з у м і н н ю з п о л і ц і є ю . Дога-
в наслідок уживання отруйного селила його, д о пограничного
н и ц ю чути б у л о на к і л ь к о х р а д і о в и х с т а ц і я х клич о поміч. Кли- що че мають американського д у ю т ь с я т е ж , щ о б у я й с е с т о р о н н н к и маршала П і л с у д с ь к о г о .
алькоголю.
місточка Г а л м е й , де він очікує Вивезли вони Нарчинського з а місто й там. побили й т я ж к о
кання ОПІСЛЯ урвалися, і в і д т о г о ч а с у н е . б у л о п р о . л і т а к ѓ ; ні горожанства.
У 1920 році а л ь к о г о л і к и т в о - д а л ь ш о ї с у д ь б и .
чутки. Один з тих законопроектів, покалічили його. Коли побачили надбігаючих людей, поки-
ргглн 1.9 в і д с о т к і в з а г а л ь н о г о
який вніс к о н г р е с м е н Б л е н т о н з нулн с в о ю ж е р т в у й втікли. П о б и т т я Н а р ч и н с ь к о г о м а л о в и -
Американський фльотннй уряд зацікавився судьбою ле- ч и с л а б о ж е в і л ь н и х , а тепе'р с е й
Тексас, домагається реєстрації В ЄЗУЇТСЬКІМ. К О С Т Е Л І НАЙ-1 кли'.-ати в е л и к е о б у р е н н я у Варшаві.
т у к і в , та в и с л а в в п о ш у к у в а н н я з а ними літаки й кермовий б а - п р о ц е н т п і д н і с с я д о 7.
всіх чужинців, щ о з а к о н н о пе- Д Е Н О 200 М А Ш И Н О В И Х А р е ш т о в а н о т у т 18 о с і б , я к и х ; відповідно до заяви поль-
льон Лос Анджелес.
ребувають в Злучених Держа- КРІСІВ. ської поліції вислали большевики, ш о б и заосмотрнлн по;н.-
пах. Д р у г и й з а к о н о п р о е к т , я- І Т А Л І Й С Ь К И Й Л Е Т У Н о с я г ських комуністів у гроші, потрібні до ведення комуністичної
чий п о д и р а є к о н г р е с м а п Д ж а н - НУВ Р Е К О Р Д В И С О Т И .
Б е р л і н — Комуніст'ичний п о - п р о п а г а н д и в часі в и б о р і в .
МІНІСТЕР ВІЙНИ СКЛАДАЄ ВИНУ ЗА Н Е Щ А С Т Є НА СУБМАРИНУ. с о л ь с в к и й к л ю б ` вніс інтерпе-
сон 3 В а ш и н г т о н у , д о м а г а є т ь с я I
СМЕРТЬ СЕРГІЯ CA30HDBA,
ПІСЛЯ УРЯДУ, С У Б М А Р И Н А М А Є Д И В И Т И С Я ЗА депортації ріжггих категорій ТУ РІП, Італія, 23. г р у д н я .— л я н і ю в німецькім п а р л я м е н т і
Б У В МІНІСТРОМ ЗАГРАНИЧНЙХ СПРАВ У ПЕРШИХ Д В О Х
К О Р А Б Л Я М И . чужинців. Італійський летун Ренато Д о - ( р а й х с т а г у ) , в якій д о м а г а є т ь -
РОКАХ ВІЙНИ. З А В З Я Т И Й ВОРОГ БОЛЬШЕВИКІВ.
Секретар нюйорського від- наті о с я г н у в р е к о р д в и с о т и , сн п о я с н е н ь в і д н о с н о с к л а д у о -

вдісоткові патроіти, якіттдіуам


ца,і- J 'лот лету у АС^-3
Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , 26. грудня. — Вилбер, секретар фльоти, Ніцца. Ф р а н ц і я , 25. грудня. — У м е р тут Сергій С а з о и о в ,
р у ж ж я й амуніції, який відкри-
д і я у з г а д а н о ї в и с ш е о р г а н і з а ц і ї з н і с ш и с я с в о ї м л і т а к о м 11,827 б у в ш и й р о с і й с ь к и й міністер з а г р а н и ч н й х с п р а в у п е р ш и х двох
дав п у б л н ч и у в і д п о в і д ь на численні критики проти міністер-' т о в костелі св. Михаїла в Мо-.
О б о р о н и р о б і т н и к і в Чужинців, метрів а б о 38,792 стіп в и с о к о . ' р о к а х в і й н и . С в о є с т а н о в и щ е стратив ч е р е з Р а с п у т і н а й цари-
ства фльоти за його захованќе в справі затопленої субмарини н а х ідї .о кСо енйа в квоіснт е л н а л е ж и т ь floj
М. ґудмаіг, з а я в и в , щ о к а м п а - цю Олександру Федоровну, хоч був завзятим монархістом і
„ Е с - Ф о р " . У - с і й відповідѓі Вилбер каже, ш о сама субмарина ють, щ о в той спосіб знищать ггипосажеиім м о т о р оЄмз у, ї т і в .
н і ю протгг ч у ж и н ц і в в е д у т ь аме- п р и х и л ь н и к о м д о м у Р о м а н о в и х . П о п а в ў н е л а с к у на ц а р с ь к і м
має о б о в я з о к д и в и т и с я за к о р а б л я м и , які м о ж у т ь с т а т и д л я неї с о ц і я л і з м і инші радикальні ру- щ о м а є с и л у 6 0 0 к о н е й . Д о н а т і В к о с т е л і н а й д е н о 2 0 0 м а ш и

М
937виисў
ѓлто
игстп
і. знсіся
р и к а н с ь к і п р о м и с л о в ц і й 100- д в о р і ч е р е з те,, щ о х о т і в п р и є д н а т и д л я Р о с і ї П о л я к і в , н а д а н -
кебезпечннмн. х н в А м е р и ц і . В о н и .є т о ї г а д - г е т і в в г о р у 4 0 м і н у т а с п у с т и в - н о в и х к р і с і в , 1 0 0 о ф і ц и р с ь к и х

о
У с е й с п о с і б В и л б е р с`кладає в и н у за нещастє „ Е с - Ф о р " на н я м ї м такої с а м о у п р а в и , я к має нинішна Ірляндія. Був опісля
ки, щ о р а д и к а л ь н і р у х и в А м е - я: в д о л и н у в п р о т я г у 3 6 м і н у т . ш а б е л ь , к і л ь к а т и с я ч р у ш н и ц ь і
с а м у субмарину. З о г л я д у на се п р а в и л о а м е р и к а н с ь к о ї ф л ь о - тижня м і н і с т р о м з а г р а н и ч н й х с п р а в контрре вол ю н і й ќ о г о п р а в и т е л ь -
риці ш и р я т ь с я ч е р е з чужинців. мДноонгао т іс к р и н ь а м у н і ц і ї .
ти, з а р я д ф л ь о т и не п о в і д о м л я в к о р а б л і в , щ о н е д а л е к о від них до 9,743 метрівЃ а б о 31,- ства в Омску. Підчас, заключування Версайського Мира про-
тивився признанню большевиків, а в Женеві-виступав проти
є підводні лодки.

БЕНТОН АРБОР,Миш., 22.


ВЕНЯМИН ПОРНЕЛ НЕ ДОБУТТЯ ГРАФІТУ НА допущення средств поживи для у м и р а ю ч о г о з голоду насе-
ВОСКРЕС ' УКРАЇНІ. лення С о в і т с ь к о ї Росії. Б о л ь ш е в и к и з -пімсти н а д ним оголо-
ЛИНДБЕРГ ЗБЛИЖУЄ МЕКСИКО ДО АМЕРИКИ. ОБЖАЛОВУЮТЬ ЗА ВБИВ- снлн д о к у м е н т и , які й о г о н о м п р о м і т у в а л и . ВІн м а в о б в н н я т п
На Україні є величезні пекла-
СТВО КУРАТОРА СОБІН- Ф р а н ц і ю , щ о вона в н кликала Світову; В і й н ў а т а к о ж сам м а в
ВИБИРАЄТЬСЯ Д О СЕРЕДНО-АМЕРИКАНСЬКИХ І ѓрудії Члеіги з в і с н о ї т у т е ш - ди г р а ф і т у , щ о д о с я г а ю т ь з а
Р Е П У Б Л И К .
ського. п р и ч и н и т и с я д о в и к л и к а н н я сеї війни.
ггьої с е к т и п і д н а з в о ю „ Д о м у п і д р а х у н к а м и . у р я д у б і л я 60,-
Лавггда" очікували д а р е м н о чо- 8 ч л е н а м „тайно'ѓ організації`", 0 0 0 . 0 0 0 ѓгудів. Г р а ф і т в д е я к и х СОВІТСЬКИЙ СОЮЗ Н Е МАВ Т Е П Е Р НІЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
МЕКСИКО, 26..'тудня. ^ полковник линдберг ВІДОМИЙ
( т н р и -дні на в о с к р е с е н н я с в о г о щ о с и д я т ь в і д д о в г и х м і с я ц і в місцях надто в и с о к о ї якости'-1
` а м е р и к а н с ь к и й летуѓѓѓ п р о б у в т у т с в я т а Р і з д в а зі ` с в о є ю м а т ї - ВЌИТАЮ,
провідника старого „ Б е н а " у слідчій вязниці у Л ь в о в і , до- цілком придатний для' потребі
рю, яка спеціяльно приїхала до нього з Дітройту. Зараз по І Ш А Н Г А Й , 24. г р у д н я . — 3 5 с о в і т с ь к и х к о н с у л я р н и х у р я -
П о р н е л а . Старѓѓії П о р н е л , щ о р у ч и л и в р е ш т і а к т о б в и н у в а - виробництва. Д о цього часу
с в я т а х в и б и р а є т ь с я він у д а л ь ш у д о р о г у д о середно-амернкан- д о в ц і в в Ш а к г а ю й Ґ а н к о в і , м і ж якимѓѓ б у в і г е н е р а л ь н и й к о п -
н а з и в а в с е б е с е м и м „ м е с і є ю " з чсиня. Ц е й акт має 130 сторі- Хемвугілля р о з р о б л ю є Графіт)
ськнх реиублик. П о д о р о з і б у д е він мусітн перелетіти понад суль Козловський, виїхали д о Владивостока. Р а з о м у послід-
Д а в г г д о в о г о р о д у , з а п о в і в с в о - ггок п о л ь с ь к о г о т е к с т у і 1 7 0 у к - надто кустарним способом.. ' -

високі гори. них Днях в и ї х а л о з К и т а ю 7 5 с о в і т с ь к и х к о н с у л я р н и х у р я д о в -


ї м п р и к л о н н и к а м , щ о 3. д н я п о раїпського. Двох: Атамаггчук і Радянська влада намічає по- 4
Під у п л н в о м п о б у т у Линдберґа видно поважне зближен- ц і в тдк, щ о т е п е р не м а є С о в і т с ь к и й С о ю з ніяких с в о ї х п р е д -
не м і ж М е к с н к о и т а Злученими Державами. Американський
у р я д з б и р а є т ь с я , як к а ж у т ь , знести в к о р о т к і м часі о б о в я з у ю -
ч у т е п е р з а б о р о н у в и с и л а т г г д о М е к с и к а л і т а к и та с к л а д о в і ч а -
щ
смерти

ж т ои
иби
тязоввр
а
н 1
і за4п0еп
во
нкл
иоттн
ин
и сяч
и а
к м
и безссм
л
тю
ареротгн д
оей.Сфа-
в о с к р е с н е . ВІН г о л о с и в В е р б и ц ь к и й

е
т а к о ж , щ о п р и й ш о в на з е м л ю , в б и в с т в і С о б і н с ь к о г о ,

н а державній зраді та шпигунстві.


обвинувачені
решта в
у гати п р о е к т у в а н н я н о в о ї в е л и -
кої ф а б р и к и з б а г а ч е н н я г р а ф і -
ставників у полудневім Китаю. Червоний прапор, щ о звисав
з консулятў в Ш а к г а ю , з н я т о й тим чином зірвано всі в з а е м и -
гу в К р и в о м у Р о з і з а г а л ь н о ї к и м і ж С о в і т с ь к и м С о ю з о м , а П о л у д н е в и м К и т а є м .

ксряесніиел
,чи счго
веято,дм вні зго-
Р о з п р а в а , н е в і д о м о щ е , чи з о в - технічної с п р о м о ж н о с т и 3—4-
сти літаків. Німецький генеральний консулят у Ш а н г а ю обняв заступ-

ГИКМЕН ПРОБУВАВ ПОПОВНИТИ С А М О В Б И Й С Ш во


дисти
„Бена"

е
тслтво
е
іясод
р н
та
о „оом н я ул
сгі
и
а
еіс"аїліе геПо,; то
с і м т а й н а чи в ч а с т и н і , п р и з н а -
щіеіга
о на січень і б у д е -тягнутись
з яких 3 тижні.
000 т о н в рік. В а р т і с т ь ф а б -
рики
міл.
не п е р е в и с щ у є
крб. Будування фабрики
одного
с т а о совітських с п р а в у цілім К и т а ю .

Ш В А Й Ц А Р І В Н Е Д О З В О Л И Л А ' Н А О С Н О В А Н А Я СОВІТСЬКОГО

МАВ УЖЕ ПРИЗНАТИСЯ ДО ВБИЙСТВА

П О Р Т Л Е Н Д , О р е г о н , 26. грудня. — Вилієм Е д в а р д Гикмен


МАРІЯНИ ПАРКЕР.

р о зк
похорон,
що

иусд
н
і.а рл еа
д а ти
огзнвбо
о к
. рс
іатвречі,ищо К л л,ьоюн ЕЛЄКТРИФІКУЄТЬСЯ
ПОЧЯЛр
його

55.000
має п о ч а т и с ь в ж е 1928 р. БЮРА В ЖЕНЕВІ.
Ж Е Н Е В А , 24. грудня. — Ш в е й ц а р с ь к е п р а в и т е л ь с т в о не
з г о д и л о с я ня просьбу совітського правнтельства,чщоби йому

за ькіу нйі дяілись мио-


С Е Л Я Н С Ь К И Х ДВОРІВ. КАМІННИЙ В У Г О Л Ь НА ПРИ-
п о к а з у в а в по дорозі до Лон Анджелеса сильне поденервован- вільно б у л о оснувати в Женеві своє б ю р о , яке моглоби близ-

нвнлнся амер,икаян кисм


К А Р П А Т С Ь К І Й УКРАЇНІ.
американськ Т ио йв а р и с т в у „ Е л е к т р и к а " б у д е ше приглядатися р о б о т і Ліги Націй. Однак, з другої сторони,
н є . З о д н о г о б о к у б о я в с я ' в і к н а п а д у о б у р е н о ї т о в п н та л і н ч у ,
в і д п у щ е н о иа е л е к т р и ф і к а ц і ю Недалеко села Нижньої Ап- федеральні ш в а й ц а р с ь к і власти позволили журналістови Ре-
а з д р у г о г о б о к у мучення п о л і ц і є ю , в і д о м о г о під н а з в о ю „ т р е -
т о г о с т е п е н я " . Пігі у п л и в о г и с и х с т р а х і в в і н п р о б у в а в д в а р а -
і неморальні г:ро-
сільського господарства. 1,2ф.- і, гга П р и к а р п а т с ь к і й У к р а ї н і , євському бути присутннм на засіданнях Ліги Націй, я к пред-
0 0 0 к акранрі б , д е р ж б ю д ж е т н о г о т а почато видобувати камінний ставникови Совітського С о ю з а . Згаданий Реєвськнй є тепер
зн поповнити самовбийство, але з а к о ж д и м р а з о м його спа-
ЙКОНН. ' банківського кредиту. Крім то- вуголь. На горі Б о в ц , де поча- г о л о в о ю с о в і т с ь к о ї т е л е г р а ф і ч н о ї агенції.
сли чуйні с т о р о ж і вязниці.
го У к р с е л ь б а и к в і д п у с к а є 450.- то роботу, вуголь находиться Причиною відмовлення дозволу ка основання бюра була
Поліція каже, щ о розчарований невдачними пробами са- 0 0 0 к а 6
ЗАСУДЖЕННЯ РУМУНСЬКИХ, Р ' На кошти дсржбю- м а й ж е гга с а м і й п о в е р х н і з е м л і . кампанія ш в е й ц а р с ь к о ї преси проти роблений всяких улек-
мовбийства, Гикмек остаточно признався перед поліцією, шо
с е в і н не т і л ь к и . п ї р в а в , а л е с а м , б е з ! с п і л ь н и к і в , у б и в
Маріяну Парќер.'.'
12-літну

ВноБіУ
й с
_

ькКоА
виРй
Е Ш
г.тупрнтіи
СТУДЕНТІВ.

т
р и д н еТн
в,й
с
уд
і 2за3сур.доизп вгрруадв,н
іт уят,.9 ру
^ р к е т н о г о та банківського кре-
д и т у т-во Електрика предбачає
закінчити будівництво тих
В у г о л ь , я к и й там
має
здогади
.видобувають,
бути дуже добрий. Колн
спеціялістів справ-
шень для ведення совітської шпіонажі в Швайцарії.
МАЛИЙ НІМЕЦЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ОБЇХАВ ДОВКОЛА ЗЕМЛЮ.
З Р О Б И В 34,000 М И Л Ь В П Р О Т Я Г У Д В О Х ЛІТ.

ЗАМАХИ
БОМБИ ПІД АМЕРИКАНСЬКИМИ БАНКАМИ НА РІЗДВО.
ПРИПИСУЮТЬ СИМПАТИКАМ

Б У Е Н О С А Й Р Е С , А р г е н т и н а , 25.
С А К А Й ВАНЦЕТТІ.

г р у д н я . — На с а м о РІзд-
мупських студентві, щбо'рали л є к т р о с т а ц і й , щ о їх б у д у в а н -
чя р о с п о ч а т о в 1 9 2 6 — 2 7 р. П р н
збудованих стаціях буде збу-
у ч а с т ь у ж и д і в с ь к и х п о г р о м а х , д о в а н о н и з к у ггових п і д с т а ц і й .
на д о с и т ь л е г к і к а р и . I т а к , ч о - І В с с ц е б у д і в н и ц т в о д а с т ь з а -
д я т ь с я , т о сі к о п а л ь н і в у г л я
будуть мати велике значіння
для П р и к а р п а т с ь к о ї України.
Б Е Р Л І Н , 2 6 . г р у д н я . — Д о у с ѓ я ріки Е л ь б и п о в е р н у в Ма-
лий німецький корабель, щ о о б ї х а в д о в к о л а з е м л ю . З а л о г а
д а н о г о к о р а б л я с к л а д а л а с я з к а п і т а н а к. КІрхайса; й ч о т и р о х
моряків. Сей корабель виїхав перед д в о м а роками з Гамбурга.
зга-

винського
К а п і т а н К і р х а й с р о з п о ч а в с в о ю д о в к о л а с в і т н у п о д о р о ж у січні
во п і д л о ж е н о т у т б о м б и під дві філії американських банків. т и р о х з ггих з а с у д ж е н о гга 1 0 - І т а л ь н у к і л ь к і с т ь е н е р г і ї 2 . 9 9 0 ДВОЛІТНІ Р О К О В И Н И Б У К О - 1926 р. З Гамбурга поплив довкола берегів Еспанії, а
В о д н о м у б а н к у не б у л о ніяких в и п а д к і в , а л е в д р у г о м у вибух дневний а р е ш т а 5 и н ш и х на ігідьоват і д а с т ь з м о г у е л е к т р и . д а л ь ш е ч е р е з С е р е д з е м н е м о р е , п о п р и Індії, С у м а ѓ р у , Б о р н е о ,
Ч А С О П И С У .
п о к а л і ч и в `19 л ю д и й . С е б у л о в ф і л і ї Н е ш е і г с л Ситі Бекк оф в я з н н ц ю віл одітого д о п я т ь фікуватн біля 32.000 сслянсь Сіям, Китай, Японію, Гонолюлю, Мексико, Панамський канал
Ню йорк. місяців. ( ких д в о р і в . Д н я 8. л и с т о п а д а ц. р . с в я т - і Н ю Иорк, 3 Н ю И о р к у в и п л и в в і н щ е 10) п а д о л и с т а , а л е з
Я к и й б у в м о т и в с ь о г о з а м а х у , ще не в і д о м о . Поліція до- кувала редакція чсрновецької причини несприятливої погоди прибув Доперва тепер до Гам-
гадуетьСя, щ о се б у в о д и н зі спізиених протестіѓ{ проти при- „ Б о р о т ь б и " 2-літні роковини бурга. Д о р о г а , я к у з р о б и в сей корабель у протягу 2 літ; вн-
НОВА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
суду на Сака й Ванцетті. с в о г о істнування. З а т о й час носить 34,000 м о р с ь к и х миль. j
, НА БУКОВИНІ.
видавництво витерпіло` чима
КНЯЗІВСТВО ЛЮКСЕМБУРГ ПРИЙМАЄ ЗАКОН, Ді
З буковинських українських ло: ігри кінці минулого року
Р О Д И Н А З Г И Н У Л А ВІД ГАЗУ. В ПРУСП У Р О Д И Л О С Ь в ми-! г а з е т д о в і д у є м о с я , щ о н е д а в н о
був арештований увесь редак- СЕРТИФІКАТІВ ЗДОРОВЛЯ.
П Е Т Е Р С О Н , Н ю Д ж е р з і , 26. грудня. — Осип Скарпеліс заснувалася в Чернівцях нова Ь Р У К С Е Л Я , 26. г р у д н я . — У францусьмім парляменті по-
ційний персонал „Боротьби",
НУсТІМ Р О Ц І 1 0 , 0 0 0 З Л И З Н Ю -
з а й ш о в у г о с т і д о с в о г о с т р н я П е т р а С к а р п е л і н а Р і з д в о й з`а- українська політична партія, а ч и т а ч і в ц ь о г о органу на про- стаалено законопроект, який домагається лікарського свідо-
, КІВ.
с т а в ш и х а т у з а м к н е ќ ў , х о ч а с Є б у л а 11 г о д и н а р а н о , с т а в д о б у Р щ о п о с т а в и л а с о б і за м е т у : ши- ' віѓщії Переслідує постійно ру- ц т в а в і д м у ш и н і ж е н щ и н , які наміряють заключній подруЖ-
БЕРЛІН. —Пруське статисти-
в а т и с я д е ѓ х а т и . К о л о д в е р и й ' він' по чўи г а з . П о в і д о м л е н а ним. рити національну українську мунська 1
жандармерія і' сигу- жа. Д о в і а а в п т и с ь п р о сей з а к о н о п р о е к т , к н я з і в с т в о Л ю к с е м -
чне б ю р о п о д а є ц і к а в і д а н і п р о

пгягбі-
;

п о л і ц і я , в л о м а л а с я д о х а т и й з а с т а л а ц і л у р о д и н у з а д у ш е н у , : снке їмлоьвклі сятть. У свідомість, карність, честь і по- бурі ухвалило закон, ш о домагається т а к о г о самого цертн-
н а р1о0д5 и нв и пз аа д к1а9х2 6 р ор. . ранца. Обставина, що видав-
світляним газом. Згинули б а т ь к о , мати т а т р о є дітий. Мати, і Б ли
в и д н о , п р о б у д и л а с я в н о ч і , в ч у л а г а з т 4 п р о б у в а л а о т в о р и т и і рі
у ллии`с ьд в ат рві йи нпиа кд ик .и , Зкаотлеи смќаітлеь-
р я д о к . О с н о в и н ќ а м и н о в о ї нац.
к і с вт ьр обдлиилзин юокд інво чдаі сйншо л а ч ед то в енрео п а р т і ї `є: д р К о г у т , М и к . Р у с -
в і к н о , а л е в п а л а н а з е м л ю й в м е р л а . К о л о н и х г о р і л и е е к т р и ч - I б'у в а л о ї ц и ф р и : іП.ООо з а о д и н ' н а ќ , П р о к о п о в и ч , р е д . Ю - С е р -
ні л я м п о ч к и и а я л и н ц і . ч рік. бинюк, П і г у л я к і інші.
нгщтво
ких
вдержалося
жахливих
рить найкраще про
потребу такого
серед
відносин,
живучість
органу.
гово-
та

НОГО
фікату -

М
Н
О
^

И
ГХ s
. Т а к о ж і в Б е л ь г і ї р о з п о ч а л а с ь а г і т а ц і я за у х в а л о ю
закона. У тутешнѓіх к р у г а х дў м а ю т ь , щ о у
н я такого з а к о н а з а п о б і ж и т ь м н о г н м н е щ а с л и в и М п
``Х. `

(ІЯНПІ)
Ьггися ся tta Ukrainian Hattoaal Astoclartoe. Іна.
тЧОМУ В НАС МАЛО28г-о
_
СВОБОДА, СЕРЕДА,
патріоти.
ГРУДНЯ, 192Т'.
А л е ж н і х т о не з р о б и в т а к о г о
доброго бизнесў з народніми
ЯК РОБИЛИ БИЗНЕС ЯК БУДУЄМО"
ДАВНІШЕ А НИНІСИРОТИНЕЦЬ
ЧИТАЮТЬ?
в и д а н н я м и як М о с к а л ь С и т і н в!
Bcated Ю
byИ Й
Editorial
О И О 1 SCoaimtttfrt,
9J , Москві. Це була собі проста
Я в и ѓ с я то ся-ввя Ctaaa Mail Matter at t h . Poet O M c . of Jeraey ОЃт.
oa Маѓси Зо. 1911. under the Act оИ М і ќ й і . 1І79.
M. J. людина, торговець з дитинства,
щ о добре розумів справу биз- Ко'ли 'бизнес у д а в н и н у р о з -
У. Н. С0ЮЗА,
а в м р і м е а То' еаяИІаг tl ісясмі rate ot pott, де pro-Wad for li несу, а головне розумів, як в и н у в с я н а в а ж н у г а л у з ь л ю д -
I ft B t art TO October 3, 1917. ааіДогІася July 3t, Мало чим, р і ж н и т ь с я люди- теж сотки тисяч. Видано рів-
знайти собі ринок, як дібра- с ь к о ї д і я л ь н о с т и , він п р и б р а в
ЙИСЯСКІГТІОИ RATU; на, щ о у м і є ч и т а т и , а н і к о л и І н о ж і є в а н г е л і є на у к р а ї н с ь к і й
тися д о широких мас
н а р о д у н а п е р е д ф о р м у б а н к о в и х та к у
не ч и т а є к н и ж о к , в і д т о ї лю- м о в і - в с о т к а х тисяч примірни- П а т р і о т и з м в теорії І в прак-
та що їм д а в а т и . В і н з н а в
до пецьких операцій. ' „
д и н и , щ о з о в с і м не в м і є ч и т а - ків. Крім т о г о м а с а и н ш о ї лі- тиці.
бре психольоґію, інтереси та Д о купецтва належало тоді
ти. Тому, коли ми г о в о р и м о тератури, виданої для народа,
бажання народних мас, а тому т а к о ж воженеє т о в а р і в морем, Д н я 8. ж о в ѓ н а ц. р . в і д б у в с я
про великий процент анальфа-` р о з і й ш л а с я міліонами примір-
й п о ч а в м а с о в о в и д а в а т и д л я і к у п е ц т в о б у л о о д и н о к о ю г а - в нас, у Б о с т о н , М а с с , на д о -
бетизму' серед у к р а ї н с ь к о г о ! ників. А л е с к і н ч и л о с я с в я т о ре-
н'ароду:- к а л е н д а р і , ріжні кар- л у з ю л ю д с ь к о ї д і я л ь н о с т и , я к а хід С и р о т и н ц я У. Н . С о ю з а
н а р о д у , То д о т и х а н а л ь ф а б е - в о л ю ц і ї . П о ч а л а с я д а л ь ш а з а -
типќи на стіни, а п о тім кннж вимагала великого г р о ш е в о г о б а л ь , п р о к о т р и й х о ч е м о поді-
тів т р е б а д о д а т и щ е й т и х , щ о в з я т а б о р о т ь б а . Видавництва
За оголошення редакція не відповідає. ки. В с е -це з п о ч а т к у б у л о с а м е в к л а д у й б і л ь ш о ї з д і б н о с т и з а литися кількома словами з ша-
н і ч о г о не ч и т а Ю т ь . КоліЦ` т а к б у л и з р у й н о в а н і , зруйнований
примітивне, малюнки були новними читачами „Свободи'.
п о с т а в и м о с п р а в у з а н а л ь ф а б е - е к о н о м і ч н о й н а ц і о н а л ь н о по- ряду
ляпуваті, книжечки подавали

За кожду ам
ніу адреса платжтьси 10 центві.
І на т. зв. Foreign Money Order. ТИЗМОМ, т о ми п о б а ч и м о , ще неволений нарід знову пере Успіх купецьких п і д п р и є м с т в Ще кілька т и ж н і в п е р е д тим
серед наших людей в Амери став читати і перестав цікави лише широко розповсюднені б а л е м з а п р о ш е н о н а н ь о г о всі
Телефон „Свсболи": 498 Montgomery. Тсл. У. Н Союза: 1838 Montgomery. у ті ч а с и з а л е ж а в н е так ду-
ці м а б у т ь л и ш е д е с я т ь н а с т о т и с я ч и т а н н я м . Т а не с т а л о 1
народні казки, байки, ж а р т и , " дібности купця перед-
в і д 3 наші місцеві т о в а р и с т в а , сест
Аісясяі -ІУОЄЮРА", р . О. BOX 348. S S CITY N I
і и т а є у к р а ї н с ь к і к н и ж к и , а т с вже щ о читати. Не стало попу- сонники, повні мішки реготу І наперед, як від д о б р о г о
б а ч и х и р и ц т в а і п а р о х і ї — гіукбвинсь-
і газети. ляриої літератури для народа. т. д . З г о д о м о д н а ч е С и т і н по- щастя. Приміром, моряк, гцо к у та у к р а ї н с ь к у п р а в о с л а в н у ,

З ПРИВОДУ ВИБОРІВ Для того, щ о б и п о ш и р ю в а - ліпшував. якість і серіозність


, К о л и л ю д е не ч и т а ю т ь ні ѓ а возив товари 'кораблем, мії які, на ж а л ь , „ с ч и т а ю т " с е б е
з е т ні к н и ж о к , т о з н и м и п р а ц я л о с я читання серед народу, к н и ж о к все б і л ь ш е т а б і л ь ш е збогатитися, як м а в гарну п о „ р у с с к и м и " . З а п р о ш у в ' а н о їх і
в а ж к а , а п о с т у п п р я м о не м о - т р е б а , щ о б и б у л и в і д п о в і д н о та почав видавати прекрасні ѓоду, але міг т е ж утратити весь через „Свободу" і окремим
х у дожні малюнки, книжки лю- м а є т о к , як п о г о д а й о м у не до письмом, висланим на адресу

У ВІДДІЛАХ.
лггвий. Якраз з причини н а п и с а н і н а р о д н і к н и ж к и ,
анальфабетизму застала нас щ о б и були вони видані к с у с о в і , ѓгаўкові т о щ о . О р ґ а н і - писала. кождого товариства. Просьби
с в і т о в а в і й н а з н а ц і о н а л ь н о не- розповсюджені. Отже чи- зував одну з найбільших в-Ро- ч а с и м у с і в х и т р о б у л и г о р я ч і . П р о с и л о с я в них
К у п е ц ь у ті
свідомими широкими народні- народжується тоді, г а з е т „ Р у с с к о є С л о в о " , д е в и к о р и с т о в у в а т и п о р и р о к у т а н а ш и х г р о м а д я н , а б и н а с е й о-
У м і с я ц ю грудни, як з в и ч а й н о , в і д б у в а ю т ь с я по відділах ми м а с а м и . Малі Л а т и ш і м а - відповідна книжка для нього. п л а т и в р е д а к т о р о в и с о р о к т и - в а г а н н я в п о д а ч і й п о п и т і т о - д и н в е ч і р з а б у л и з а всі партій-
С о ю з а в и б о р и н о в и х у р я д н и к і в . Я к у к о ж д і м н а р о д і ; так і в ють с в о ю . д е р ж а в у , але т о й пів- Така, щ о його зацікавить, щ о сяч р у б л і в (20 тисяч д о л я р і в ) варів. Він к у п у в а в крам, як н е з г о д и та т и м б і д н и м т и к е -
нас, в и б о р и се часи п о т р я с е н н я о р г а н і з а ц і ї . Т о м у нам т р е б а тораміліогговий нарід Л а т и ш і в буде для нього зрозуміла, де гга рік, а з а одні оголошення крам був дешевий, перетриму- том помогли прискорити будо-
д о б р е д и в и т и с я , щ о б и з в и б о р і в не в и й ш л а д л я С о ю з а ш к о д а . мав' п е р е д в і й н о ю с в о ю ттаціо- ш е в а й яку легко дістати, а б о на р е р ш і й стороні про в м е р - вав й о г о Я К И Й С Ь ч а с і п р о д а в а в , ву т а к о ї в а ж н о ї н а с к р і з ь г у м а -
О д н а ш к о д а для С о ю з а , д л я й о г о відділів і членів, м о ж е и а л ь н у г а з е т у в Р о с і ї на л а т и ш - ще' к р а щ е , я к а с а м а с т у к а є д о л и х м а в к о л о д в о х с о т о к т и с я ч як к р а м п о д о р о ж і в . . З а т и м , я к н і т а р г ю ї і н с т и т у ц і ї , я к о ю я в л я -
в н й т и з в и б о р і в тоді, як члени с т а н у т ь с т а р и х у р я д н и к і в з н е - ській мові, яка д р у к у в а л а с я в :
н ь о г о у двері. А у нас п о ч у є д о х о д у . П о в о л і С и т і н , з а ч а в ш и к р а м в и р о б л я є т ь с я , н а с е в і н н е е т ь с я С и р о т и н е ц ь - З а х и с т У . Н.
в л ж а т н . С е н е з н а ч и т ь , ш о б и с т а р и х у р я д н и к і в не в і л ь н о к р и - кількости 36 тисяч примірки те, щ о , мовляв, видавці знай з н е в е л и к и м к а п і т а л о м - з а ч а в - д и в и в с я . Й о г о з а й м а л а т і л ь к и С о ю з а . Ч и т а ю ч и сі п о к л и к и ,
т и к у в а т и . Ні. К р и т и к а в с ю д и п о т р і б н а , а л е к р и т и к а се не на- ів, а У к р а ї н ц і у К и ї в ѓ М а л и о- д у т ь с я , як б у д е ч и т а ч і б у д е п р о с т о н а р о д ц і х . к н и ж о к , обмігга к р а м у , а не питаѓѓне в и - з д а в а л о с я , щ о н е р о з у м н і к о р -
г.адн. К р и т и к а с е с п о с і б п о к а з а т и , я к м о ж н а с п р а в у з р о б и т и дну тільки с в о ю газету „ Р а д у " , кому продавати. Т а к с а м о тоді дійшов до міліонового маєтку, робу краму. дони між нашими товариства-
к р а щ е . Х т о к р и т и к у є на те тільки, ш о б и к о м у с ь честь в і д о - котру видавав своїм ксшітом Е. знайдуться й письменники для а з р о б и в й о г о на д р у к о в а н и х З ч а с о м се груггтовио змгни- ми п о р в у т ь с я і к р а с н а , в е л и ч а -
б р а т и , щ о б и н а к о м у с ь п і м с т и т и с я , а н е н а те, щ о б и п о п р а в и т и Ч и к а л е н к о і яка ледве пазбира- н а р о д а , к о л и їх т в о р и гге бу- виданнях в країні к л я с и ч н о г о ло'ся. ва галя міської публичної шко-
о р г а н і з а ц і ю , сей не критик, а киринннк. В с я к у к р и т и к у м о ж н а ла дві тисячки читачів. Ось і дут'ь п р и с и п а т и с я п и л о м т а жо'- анальфабетизму. Наперед л ю д и придумали но- ли так буде переповнена, що
перевести спокійно, без горячќи, без образи, без напастий. маєте: Н а ' п і в т о р а міліона Л а - в т і т и на п а п е р і . ві с п о с о б и п е р е в о з у к р а м у з люде мусіти-муть зперед две-
Причиною т а к о г о успіху йо
Щ о б и в т о й с п о с і б повести критику, на те т р е б а р о з у м н о ї л ю - тишів трийцять шість` тисяч В и х о д и т ь , щ о ніби т о з а л е одного місця в друге, с у ш е ю й рей в е р т а т и с я д о м і в . Але уряд
г о п р а ц і б у л о т е , гцо в і н з н а в
д и и и . В и л а я т и д р у г и х з л о д і я м и , чи ч и м т а м , п о т р а ф и т ь л е д а читачів рідної газети, а нг ж и т ь в с е в і д т о г о , чи є с е р е д морем. Перевіз nepefrrae у ж е підпомоги будови Сиротинця в
д о б р е , як і з чим підійти д о
дурагс трийцять міліонів Українців я н а р о д у п о п и т на к н и ж к у бути небезпечним. Ризико тор- Бостоні в своїх сподіваннях
народу. Вій розумів бизнес
Д р у г а ш к о д а м о ж е внйти при нагоді в и б о р у нових у р я д - ких д в а т и с я ч і . Т о м у не д и в о , п о п и т у т о г о не б у д е , п о к и говліІ через п о г о д у пропало страшенно завівся, бо ^окрім
так, щ о в нього треба вкласти
ників. Щ о к о ж д и й член х о ч е с т а т и у р я д н и к о м , се д у ж е п о - щ о Л а т и ш і м а ю т ь с в о ю дер- р і д не з а ц і к а в и т ь с я к н и ж к о ю Купець перестав займатися парохії при 136 А р л і н г т б и ул.
наперед свій р о з у м , енергію т а
х в а л ь н а р і ч . Т а к в о н о й п о в и н н о б у т и . Я к к а ж е наш. народ, ж а в у й з у м і л и її д о б р е з о р г а - в з а г а л і , п о к и не п о л ю б и т ь ч и - с п е к у л я ц і є ю на п о г о д у . з о. К у ч е р о м на чолі, т о в а р и с т -
к а п і т а л и , гцюби потім з т о г о
х т о не х о ч е б у т и о т а м а н о м , т о й і к о з а к о м не п о в и н е н б у т и . І нізувати, а ми щ е мусимо про- т а н н я , п о к и не з в и к н е д о н ь о - був зиск. Розвинувши видання Далі люде стали виробляти ва З а п о р о ж с ь к а Січ і сестрицт-
с т а р и х у р я д н и к і в м о ж н а в с у в а т и з у р я д у . І н а к ш е не б у л о б и в а д и т и б о р о т ь б у за . с в о ю д е р -
к н и ж о к в и с о к о ї я к о с т и , ВІН Ћ річи п е р е д о в с і м на продаж. ва Непорочного З а ч а т т я Преч.
поступу. Однак, с т а р о г о урядника можна відсувати від уряду жавність.
Отеє саме роз`уміють амери- Кождий виробник став купцем.
т о й ж е ч а с не п е р е с т а в в и д а в а - Діви при в и с ш е згаданій паро-
тільки тоді, як новий певно дасть к р а ш у службу для громади. К н и ж к а іі г а з е т а ц е н а й л і п -
канські в и д а в ц і , це р о з у м і ю т ь І в нинішні часи число л ю д и й ,
т и р і ж н і с в о ї „ п о в н і м і ш к и ре- хії п р и й ш л о л и ш е к і л ь к о х мо-
Відсуватн від уряду старого й заслуженого робітника тільки і провідники народа.
німецькі чи які инші в и д а в ц і які
г і т у " , „ к а з к и п р о І в а и у ш к у ду- зай.малибся тільки купецт- л о д ц і в , к о т р і не г л я д і л и н а ц і л ь ,
т о м у , щ о б и з о в с і м н о в о м у , а з і с в о є ї р о б о т и що' н е в і д о м о м у в} О с т а н н і м и р о к а м и п е р е д вій
й вони в л а д а ю т ь зпочатку ба- р а ч к а " , сонггики, „ с м е р т і Ка- вом, серед бизнесменів роз- а б і л ь ш е на танець. Р е ш т а про-
ч о л о в і к о в е „ д а т и ченс", — т а к р о з у м н і о р г а н і з а т о р и не п о - н о ю на всіх з е м л я х У к р а ї н и за-
мітно почала рости зацікавле-
г а т о енергії, б а г а т о к а п і т а л і в , щея Безсмертно'го" мірно
і т. д . Ц и м и зменшилося. Нині о шених нами товариств затіснн-
ступають. щ о б и д о с т а р ч и т и н а р о д н у лі- простими, примітивними. І с е р е д к о м бѓізнесу Є продукті! ли ќ р і п к о с в о ї к о р д о н и н а с м і ш -
По трете, навіть неслушно усуненим урядникам т р е б а па- иість н а р о д у д о читання кгги- т е р а т у р у і р о з п о в с ю д ѓ ѓ и т и її ж к а м и він р о з в и в а в в н а р о д і виріб добра, а кождий проду к а м и з У. Н . С о ю з а , й о г о чле-
мятатн на з а с а д у , на яку в нас н а в і т ь імени нема, а яку А м е - ж о к т а г а з е т . Певні українські між народом. Цю роботу'любов до читання книжки, цент є рівночасно купцем, нів, Обєднання і всього нашо-
риканці н а з и в а ю т ь „ ѓ у д спортсменшип". Се значить: борися організації поволі поширюва- робила колись і робить смак та зрозуміння ліпшого го з д о р о в о г о народного руігуі
підчас б о р о т ь б и в і д в а ж н о , б о р и с ь всіми силами, але після б о - ли в и д а в н и ц т в о к н и ж о к для ще й тепер серед Ўкраїн- твору. Ц е ' н і б и був народний визиваючи всіх і вся „пансь-
р о т ь б и , к о л и ти п р о г р а в , це б е р и с о б і п р о г р а н о ї д у ж е д о с е р - народа. Коли сталася револто ців „Просвіта" у Львові університет, де маси проходи- „Єдинќіѓ засіб зміцнити пат ким", „попівським", „грабіж-
ця. П р о т и в н о , п о к а ж и , щ о ка т і й п о м е с т и т о б і так н е з а л е ж и т ь . ція в Р о с і ї , т о на П р и д н і п р я г г та инші галицькі вида- лн читання від а з б у к и д о наў р і о т и з м — це п о т р е б а с п р и я н и ц ь к и м " і т . п. епітетами.
П о к а ж и с в о ї м з а х о в а н н е м , щ о н а в і т ь як т и п р о г р а в , т и `все ще щині читання книжок гіганти вни'цтва, а в Росії „ Б л а г о д і й н е к о в и х п р а ц ь . З в и ч а й н о , гге в с і ти правильному, з д о р о в о м у
Та все таки прн д о б р і й во
в а р т а б о г а т о як людина. А п о к а з у є т ь с я се в т о й спосіб, щ о . ч н и м и к р о к а м и п і ш л о наперед. Товариство видання загально- о д н а к о в о вчилися, але б а г а т о спішному розвиненню народ-
лі г у р т к а л ю д е й у д а л о с я втовк-
п о м а г а е т ь с я прн спільній праці тим, щ о в и г р а л и . О с ь т а к по- j О д н о г о тільки „ К о б з а р я " Т. корисних та дешевих книг", таки чогось вивчилося. І ось них с и л і н а р о д н о ї т в о р ч о ї д і
ти кілька долярів, з а щ о вале-
с т у п а ю т ь джснтелмени. Мститися з а с в о ю невдачу на відділі І Ш е в ч е н к а в и д а н о с о т к и тисяч щ о містилося в Петербурзі, а т а к о г о т о Ситіиа т р е б а нам в яльности".
житься сердечна п о д я к а в пер-
а б о С о ю з і м о ж е тільки дітвак. '.примірників, байок Глібова яке організували українські старім краю і тут в Америці Писарів.
шій мірі жіноцтву з сестрицтва
Непор. З а ч а т т я Пресв. Д і в и і з
п а р о х і ї з а д а р о в а н і н а б а л ь рі-
Др. Остап Грипай (Відень). палку Скандинавці, д о в ж е з н у в і й н у за к р а ї н у Ш л є з - ц і м п о г а н і м р е м е с л і це щ о с і ' п а н и не б у л и л і п ш і . П р о кохагг
з а в д я к и чи д о с п р о д а ж і : ц в і т и , х л і б , п и -
надто могутнє і суверенне с в о - . ц я А б р а г а в і ґ " ) , в е д е н у н и м т р о х и н е ЗО б е з п о с е р е д н і й б л и з ь к о с т і ѓ м о ` о о г и , г о л у б ц і і т . п. О д н а п а т - корслевої, лицаря

НАРОДИ В БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ мо якоїсь наказної влади. В с я ^


їм є с т в о м , щ о б д а т и себе з а к у - j

, j
С у ч а с н и х літ!

„ г р а б у є се час
Можна собі п о д у м а т и , ря п о т р а д и ц і я м д а в н і х с к а н д и - р і о т к а н а п е к л а н а в і т ь „ к е й к і в "
в а т и на в і к и в о д н о с п і л ь н е я р - х р о н і к а х ( л і т о п и с а х ' ) б а г а ц ь к о с к і л ь к и н а р о д у в и г и б л о з а т о й и а в с ь к и х В і к і н г і в ( т о б т о і с а м а їх п р о д а в а л а , щ о б и тілі,-
в б о я х , і с к і л ь к и й о г о м а р - ц а р і в м о р я " , а б о „ м о р я к і в п о к и п р и д б а т и , п а р у „ д а й м і в " на
M a

с к а р
Бродерсзона,

г з а т е щ 0 B H
в

(2)
і с т о р і я л ю д с т в а , в с і п о д і ї в и й - л я н а м і: д о б р о т а н а с и л у є жігт гго в и г и н у л о в п о л о н і . А б у л и з а л и в а й " ) , г е р о й с т в а м и я к и х ц і л ь С и р о т и н ц я . У р я д т и м на-
Та великої користи
його володіння гге було
ѓгуломў к у л ь т у р н и х н а р о д і в ' ви- ки". й о г о , в к і н ц і fi п о к а р а л и ц е с о б і з в н ч а й н і с ь к і з а б о р ч і н а м т е ж н і ч о г о з а х о п л ю в а т и с я , шим патріотичним жінкам ось-
являють скрізь ту кріваау точ- с м е р т ю , п р о т и ч о г о о д н а ч е к о - в і й н и , в е д е н і не в і н т е р е с і на- б о і с л а в е т н і В і к і н г и ц е т е ж тут п р и л ю д н о щ и р о дякує, але
н і к о м у , б о в і н б у в ні л і п ш и й
ку, д е наказний і м п е р і я л і з м р о л е в а з м а г а л а с я д о о с т а н н ь о ї р о д н і х м а с , т і л ь к и к о р о л і в с ь - т і л ь к и р о з б и ш а к и , п о не с в о є їх і м е н не о г о л о ш у є , б о вони
ні г і р ш и й н і ж ш в е д с ь к і п о п е
вою. Т а к д в і з т р ь о х с к а н д и - ж а д л и в и х в л а д и о д и н и ц ь в д а - х в и л і , х о т і л а к о н ч е с п а с т и йо к о г о с у п о с т а т а , щ о д о Ш в е ц і ї д о б р о п о с я г а ю ч і . А л е ч о г о ди- с о б і с ь о г о не б а ж а ю т ь .
редники; з а т е ж погубним для
н а в с ь к и х д е р ж а в о п и н и л и с я п і д р я є л о б о м о б з а л і з н у с т і н у на- го, а к о л и не в д а л о с я , п о в е л і л а т і л ь к и ч а с д о ч а с у н а в і д у в а в с я , в у в а т и с я комендантам, коли
п р о с т о г о н а р о д у с т а л о з чужи- Сих кілька стрічок піддаємо
в л а д о ю 39-літиьої красуні, а р о д н ь о г о Духа, і сторощениГС душу розпустного н е г о д я я і з н а р о д о м я к т а к и м не м а в ) сам арцибіскуп в Упзалі, паста
нецькими в о л о д а р я м и те, що тід р о з в а г у и н ш и й відділам на-з а

р і в н о ч а с н о Ш в е д и п о к л и к а л и її н и м н і в е ч и т ь с я б е з с л і д н о . відправляти безліч б о г о с л у в л а с т и в е и і ч о г і с ь к о г о с п і л ь н о н о в л е н и й тут. Е р і х о м , б у в


вони н а в о д и л и зі с о б о ю на сво- шої о р г а н і з а ц і ї ; м о ж е в їх мі-
на свій п р е с т о л , п о к и - щ о о д н а к і'так і К а л ь м а р с ь к а У н і я , ж е н ь . П і с л я т о г о ж , як М а р г а р е - го. Відповіднож до безконеч- т о д а є славний ш в е д с ь к и й істо
ю землю своїх людей, урядов- с ц е в о с т я х є б і л ь ш е л ю б о в и та
тільки як регентќу ( п р а в и т е л ь - п р и д у м а н а х и т р и м и п а н а м и т а і п о м е р л а , не л и ш и в ш и н і я к о н о г о в о є н н о г о л и х о л і т т я , г р і ш р и к Е р і х Ґ у с т а ф Гавр'"") —
ців, заўшийків, сторонників та спільногоі-яародного пожиття. т а

ку), б о н і м е ц ь к и й г а л а п а с Аль- ще х и т р і ш о ю к о р о л е в о ю , р о" з' г о н а с л і д и и к а -в п р о с т і й л і н і т р а т и в с в о ю в а р т і с т ь , п о д а т к и з і л ь н и х в і д б о г о с л у ж е н н я х в и


с в о є в і й с к о , р о з м і щ у ю ч и те в с е Як х о ч е т е з а р о б и т и к і л ь к а д о -
б р е х т не х о т і в з р і к а т и с я п р а в п а л а с я п і с л я с т о л і т с в о й о г о ( т о б т о с в о й о г о с и н а , я к и й у- з б і л ь ш а л и с я в д е с я т е р о , п р о лях б у в т а к и м ж е м о р с ь к и м х и
п о м о ж н о с т и на т о в с т и х п о с а - л я р і в н а н а ш С и р о т и н е ц ь , т о о-
д о ш в е д с ь к о г о т р о н у і л а д и в с я і с ѓ н у в а н н я п і д у д а р а м и б о є в и х м е р р а н ш е н е ї ) , т і л ь к и с в о я к и я к и й с ь с у с п і л ь н и й л а д не м о г л о ж а к о м , а й с а м к о р о л ь Е р і х , н а
дах і вигідних постоях, очевид- виступити проти бовязково запросіть собі до
з н е н а в и д ж е с о к и р ш в е д с ь к и х с е л я н , що" не Е р і х а з р о д у н і м е ц ь к и х к н я з і в ) б у т и й м о в и , а п р а в а н е з м і г д о - т а р о с т и с в о ї х л і т , н е с о р о м и в -
но в п е р ш у ч е р г у на ш к о д у ної с о б о ю М а р г а р е т и з б р о й н о помочи н а ш е Жіноцтво: воно
хотіли довше п р и г л я д а т и с я П о м о р я ^ о т т е г г і ) , т а д е с п о - б у т и с е л я н и н в н і к о г о , б о су- :я т о г о р о з б и ш а ц ь к о г о р е м е с
простому народові, бо н а р і д Але він п р о г р а в р і ш а ю ч и й , бій лайліпше з нас розуміє потребу
безчинно тому, як свої й чужі т и з м чужинецьких володарів спільство підупало з о в с і м , та? З д р у г о ї ж сторони дансь-
мусів усю ту збиранину году- під Ф а л ь к е п і н г ( 1 3 8 9 ) , д і с т а в с я свого власного сирітського за-
пани д е р л и з них під п р а п о р о м їх б у л о п р о т я г о м X V . с т о л і т т я с у д д і в с т а в а л о щ о р а з м е н - чі в і й т и д о п у с к а л и с я п р о т и на-
в а т и тай т е р п і т и , в с е , ' щ о ч у ж и - в п о л о н і в ш е с т и л і т н ю т ю р м у , хисту, б о х т о ж м о ж е мати в
п а н с ь к о ї Унії ш к у р у та б р а л и в у Ш в е ц і ї а ж 7! — д а в а в с я н а р о ше. В данській хроніці Гвіт- :елення т а к и х з л о ч и н і в , я к на-
иецька галастра йому робила. с в о ї м серці б і л ь ш е ч у т т я до
Маргарета, р о з п р а в и в ш и с я н и х р е к р у т а на р о з б и ш а ц ь к і д о в і щ о р а з б і л ь ш е в з н а к и ф е л ь д а з р. 15(52 з і б р а л о безліч :ильства данського ш л я х т и ч а
Ш в е д с ь к і - ж пани, щ о б п р и п о - ще і з й о г о с о ю з н и к а м и , як війни ч у ж и х - к о р о л і в . б і д н о ї сирітки, як не ж і н к а ?
згодом зревольтував увесь ж а л о б т о д і ш н ь о г о ш в е д с ь к о г о і с з е Е р і х с з о н а , щ о неслухня-
добатися чужим в о л о д а р я м і д е р ж а л и при д о п о м о з і морсь П р и х о д у з н а ш о г о б а л ю бу то
П р а в д а - п о к и в о л о д і л а к о - к р а й . Я к у Ш в а й ц а р і ї з а в о л о - с е л я н с т в а н а з л о у и н н и х п а н і в , них с е л я н в е л і в в і ш а т и в д и м і
п р и ї х д о п о м о з і д о б у т и ... к и х р о з б и ш а к і в , т. з . „ х а р ч е в и х р о л е в а М а р г а р е т а ( д о р . 1 4 1 2 ) , д і н н я Г а б с б у р ґ і в , а б о в Н і д е р - г о с п о д а р у ю ч и х в ї х к р а ю з ла- так д у ш и т и їх, а в а г і т н и х ж і н о к $ 1 4 4 . 2 8 , а р о з х і д в и н о с и в $ 9 5 . 7 8 .
б р а т і в " ( V t t a J i e n b r u e d e r ) — с т о - с к и К а л ь м а р с ь к о г Унії. С в о ї х Тов. З а п о р о ж с ь к а Січ асигну-
н а й б і л ь ш о г о з н а ч і н н я ' ў к р а ю , І С к н д и н а в і ю під с в о є ю в л а д о ю , т о Ш в е д и н а д т о в е л и к о г о гне- л я н д а х з а в л а д и жорстокого) запрягав замісць худоби до во
не б р а л и п р о с т о г о н а р о д у в о- л ' изцаюк р Ш і п ви елцаі ї цСе тй о к гд оа л
ньс ьмк, оо- н
б оє др - т у не п о ч у в а л и , б о в о н а б у л а е с п а н с ь к о г о Г а б с б у р г а Ф и л и п а в і й т і в н е б у л о т о д і в Ш в е ц і ї ні- зів, в а л о зі с в о є ї каси $10, сестр.
наладованих сіном. .

(20.
борону, а навпаки - т р и м а л и вн еа ж
л ас ь кв ор -ешшвт еі д сяькк икйо р со олю е вз а уврсою- з а н а д т о р о з у м н а , щ о б н а д у ж и - II., так і в Ш в е ц і ї з а п а н у в а н - чужинецькі коменданти Н е п о р . З а ч . - П р . Д і в и д а л о зі
з ч у ж и н ц я м и і не п р о т е с т у в а - ч и с т и м
Д о г о в о р о м , я к о м у в іс- в а т и т е р п ц ю н а р о д н і х м а с а к - н я т и х с е м и к о р о л і в п і с л я Мар- у к р і п л е н и х м і с ц ь — ц е з д е - своєї каси $9.70, С а в а Антонюк
) Гяер (Geijer, 1 7 8 3 — 1 8 4 ; д а р у в а в ф р а н к ф у р т с ь к и х ков-
л н й т о д і , к о л и ч у ж и н е ц ь к і зай- Т
Р"0
1-мьиарська у щ і м я

тами насили й я д е с п о з и т и з м у . г а р е т и , н е щ а с т я м к р а ю "`стали б і л ь ш о г о п р о с т і р о з б и ш а к и , т frecop університету в Упзалі. 1 _


ди о б м е ж у в а л и по своїй волі m
7 . ? ) Ц я Унія Т
д о б у л а Та в с е таки в ж е й з а н е ї ш в е д - к о р о л і в с ь к і н а м і с н и к и ^ в і д п о зв. м о р с ь к і п і р а т а , в п р а в л е н і в монументальний твіо. „Ir-орія і б а с о к з а $ 3 . 4 5 , І в а н МайданиЃѓ
п р а в а рідного населення. П р а в - в с е с в і т н ь о г о значіння як о- ськнй ‚селянин п і з н а в і г а р а з д , ручники, а р ц и б і с к у п и і війти, ж е р т в у в а в $З, `а Анна Ѓ р и м а ќ

Ь-КОГГ,H
nio.vi" ПВЧ9 1Л4 . І .
да — коли той Німець Альб- д и
. н 3
перщих трівкіших по- щ о т о т а к е наказні податки, звязані з кожночасним коро- $1. — Р а з о м $75.65. Посилка
) В сусідстві Данії. Вона прігна-
р е х т н а д о к у ч и в п а н а м с в о ї м не- л в и
монархізму п в
на пів-j лежиа тепер до Німеччини. — О. Г. г р о ш е й в и н о с и л а 3 5 цнт. — Ко-
мудрим володінням, вони по- н о ч и
. —ропи, бо по^ ф о р - , р з ^ . ! „ у о б л е н о г о н а р о д а , а в м і т е т , С и р о т и н ц я о д е р ж а в $75.-
т о р а м и т а й 0 п а н о ш я с в о к о ш т о Н

кинули й о г о , і згодилися між М 1


т р ш а л а в о н а ц і л и х 1 2 6 луг^ - и х в е л ь ш ) ж і . ' п о ч у т т ю б е з к а р н о с т и г о т о в і нг
в д о
3 0 . —` З а К о м і т е т : Ілія Ч о п и к ,
с о б о ю 1388 р. віддати шведсь- А л е
У" fti
в С
самечвоиамяай^ в ї р е н и „ х д а с к у ќ о р о л е - в с я к у нечесть і насилу. Д о т о п р е д с ; П е т р о М у з и к а , секр.
л а
кий п р е с т о л д а н с ь к і й к о р о л е - яскраво, щ о ТАКГТМТТ5РІЯЛІ- . найвизначніші оборонні г о ж ч у ж о г о війска в к р а ю ста-;

При всякій нагоді скла-


в о ї

С Т И Ч Н І
вій М а р г а р е т І , м о л о д і й , р о з у - м - і " о д в и г и це будівлі не з а м к и к р а ю б у д и о б с а д ж е . н тому, щ о
і в а л 0 б і л ь ш е

1
ній і д у ж е е н е р г і й н і й в о л о д а р - " й н я н и х о с н о в а х , п р и з н а ч е н і з д е б і л ь ш о г о ч у ж и н е ц ь к и м и па- ті ч у ж і к о р о л і не ч у л и с я без-
ці, ж і н ц і н о р в е ж с ь к о г о к о р о л я з г о р и с к о р ш е ч и п і з н і ш е н а р у і - „
Гакона, але тоді вже н д о в і . І " У . ^ ^
^ '
род
к о м а н л а н т

.
и п е ч

лами.
ш ш и „іде, зазирали з а пре-
де тільки вдавалосяТт даймо жертви на Сиро- ДАРІВНА"
ПОВІСТЬ
тйнець - Захист Ўкраїн-
н а О М ш СТО

Н о р в е ж ш гмеино м а л и д о ^ " S S S ^ ^ l ^ ^ ^ оглядно. р о з к в а т и ^ у в а л и сво- к о л н б у л а й н а й д р і б н і ш а иаго- І ОЛЬГА КОГ^ИЛЯІІСЬКА


с т г л ь к н ж д о в г р я , щ о й Д а н ц і , с о б , п о х о д ж е н н я м , я к е ц . м ви- ь с а д д а^ т і д а , ^
в п о ч и н а л и в і й н у . Ось)
у р а з к і н ь м и

г вони після смерти Гакона

"ю Н о З і ї
аР
а в?ТзУ1^ К Л 1 1 Р ( К ^
ю Н о р в е г і ї , ij в р . 1 3 8 8 .
Є

к о р о л е - д , „ й д о г о а і р підписали. -
Г

о!г
в
по
о л ю ќ
хатах
а
селян
л

кого рода панщини. Але і свої{ почав з панами Гольштайну


и
і прине-! перший наслідник Маргарети,

````
д а в н і х д о в с я - з г а д а н и й уже п о м о р с ь к и й Еріх,
ського Народного Союза. „S V О В О D А"

83 Grand S t , і в г в е , C r y , П. J .
б о в п р о с т д о редакції „ С в о б о - С т а р Лайн. Виплив з англійсь- воєнного промислу. З в у ч и т ь з а р у ч и л а с я з іншим', Квбт Ос-

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У . Н, С О Ю З А
кого Порту. Савтгемптон.
тастрофа наступила в
Ка-
неділю,
В РОЦІ 2.000. в о н о з а н а д т о г а р н о . Ш к о д а , щ о м а н б е й в и й ш о в із в я з н и ц і і
Бертельо не пророку'вав на д о в і д а в с я п р о те, с к а з а в , щ о ДЖЕРЗИ С И П , Н ДЖ. БР. св. Іва-
За комітет: на Хрестителя, від. 270, повідомляв
14. к в і т н я 1 9 1 2 р о к у . б л и щ у б у д у ч ч и н у , б о м о ж е т о - Р т - з у с к о р ш е в б є , н і ж б и в о н а всіх своїх членів, т о річний мітінґ
Евстахій Яремцьо, предс; . Ф р а н ц у с ь к и и н а у к о в и й світ ді б у в би з г а д а в прим, п р о м л а в и й т и з а і н ш о г о . .1 т а к відбудеться в суботу, 31. (рудня в ѓв-
ь
ЧИ ТАК Р А Т У Ю Т Ь РОБІТНИ-І ли 168 ТоппеІІе Ave. Порядок мігішу І
Николай Зарічний, секр.; Вияснення: о. М. М а р у щ а к з с в я т к у в а в ц ь о г о р о к у соті ро трійлігві г а з и , які л ю с т в о в ж е ! с п о в н и в с в о ю п о г р о з у . слідуючий: звіт урядників, звіт коитр.
КИ РОБІТНИКІВ? Андрій Волошин, кас.. Вунсакет, Р. А й „ заявляє в звя-! ковини ўродин славного хемі б а ч и л о у с в і т о в і й війні. Але комісії за 1927 рік'і вибір уряду ин
1928 рік. Д о т у ю ч і члсіш `волять ви-
з к у з д о п и с е ю з д н я 19. г р у д н я , ' к а М а р с е л е н а Б е р т е л ь о . В П а - в і н б у в б и в ж е гге б а ч и в ц ь о г о
Адреса: МАНІКІР У Р - Х А Л Д Е И С Ь К И Х повниѓй свої залеглости. Члени, котрі
Свого часў поміщено в поміщеною в 294 числі „Сво- рижі з і б р а л и с я делегати з усіх ‚‚благородного`' винаходу, бо ще ие зложили жертви на Снротияеш.,
..с'вободі'` відозву, в котрій у- Andrew Woloahyn, Жінок. повніші зложити на сім мітіигу. Ко`-
боди", що його еп. Теодоро- країв, щоби віддати належну п о м е р і щ е в 1903. році. . трнй член ие прпбуде на сей діітінг,
країиські м а й н е р и звернулися B o x 310, Yorkviile, Ohio,
вич не м і г с у с п е н д у в а т и , б о він ч е с т ь ` с в о м у Товаришеві. При
Ц і к а в и й б у в н а р і д , щ о ж и в буде караний після ухвали. Будемо
д о ч л е і г і в У. Н . С о ю з а та про- в У р - Х а л д е ї т о м у ЗООО' л і т . М а в нриішматн нових членів без оплати
вже перед'шс в и й ш о в з і з в я з к у цій нагоді цікаво буде прига вступн`ого. — Р. Струж, предс; JL Ку-
сили їх, щ о б вони прийшли з ВБИВСТВО З ЛЮБОВИ. с в о ї х б а г а ч і в і з м и с л д л я л ю к - лпч, к а с ; Н. Пігура, секр.
з укр. а в т о к е ф а л ь н о ю церквою дати, як Бертельо уявляв собі
иомочю страйкуючим майне- суху, а л е т а к о ж з м и с л мистець-
т а щ о він ц е р к о в н о г о . - а й н а не б у д у ч ч и н у л ю д с т в а . Д н я 5 В - Цпргороді голови
рам, т и м н е щ а с н и м ж е р т в а м е- ПЕРЕПИСКА РЕДАКЩЇ. н а м а г а в с я п е р е д а в а т и еп. Б о г а - тня 1894 р. виголосив він на
к о г о С м а к у , а тцсі б і л ' ь ш е : п л е - ВІЛМІНҐТОН. ДЕЛ. Бр. св. Івана
п щ е к Г й ш л и три гарні д і в ч а т а , Хрестителя, від. 247, подає до ВІДОМІЇ
коігомічного визиску. Ми ду- к а в ' Л а р - Я Т І Т Г ; " ( : в Ь є т і л о . П р и ВСІМ місцевим і позамісцевим членам,
чевському, бо не м а в п о т р е б и банкеті промову, яка^ зро- л и ш и л и с я д у ж е а часто песпо-
мали, щ о члени У. Н. С о ю з а , ;. ^ р- рк. Ми ііе мо р о з к о н к а х в - У р і н а й д е н о м . і. що річний мітінг відбудеться на ла-
М Б Н ю 0
це р о б и т и , а колиб і хотів; т о била тоді великий розго кійно о г л я д а л и с я . Н а р а з п р о - тинський новий рік, в неділю, 1. січня,
котрі є рівнож робітниками, в і д п о в і д а т ` и гга в с і напа п р е д м е т а м и і в е л и к и й г а р н и й ‚очно в 1-ій годині попол. в шкільнім
ж е м 0
не м і г б и ц е г о у ч и н и т и , б о ц е й л о с у всьому світі. Берте- .хожі п о б а ч и л и , тцо д о д і в ч а т
відчують наше, нещасне поло- „py o Селянина", бо маєток манікїрГ"Цїле уладження т о г о домі. Буде вибір уряду на 1928 рік і
C K O r
находиться в руках J льо сказав, що в 2000-о- прискочив якийсь чоловік і справоздіишя урядників та инші важ-
жеггнє. М и п р е д с т а в и л и , з а щ о і „Сво- манікіру зроблене з ж о в т о г о ін справи. Проситься всіх'членів прн-
т о д т р е б а б и в и д а в а т и
церковної громади, я к а о т с и м му році не б у д е в ж е х л і б о р о б - п р о б и в о д н у з них н о ж е м . Д і в -
ііде б о р о т ь б а і я к и х т а к т и к у - б о д у " В И К Л Ю чно для полеміки маєтком заряджу.- на в л а с н , с т в а , зникгге в у г л я н а п р о м и с л о - з о л о т а , а, я к д о г а д у ю т ь с я ф а - бути хоч на річний мітінг. Не явнв-
чина о к р о в а в л е н а в п а л а нежи- шнйся член буде караний після стату-
живають утлеві б а р о н и , щоби е т о ю . „Русќий Селя руку. х о в ц і , м а є в ж ^ я к и х 5 0 0 0 л і т , тз. — Петро Сасс, секр.
3 о т о ю г а 3
вість і б о г а т о инших та щ о все ва на з е м л ю м і ж ш и н а м и т р а м -
розторощити майнерську ор- " п о в с т а в с а м е на те, щоби Ц я знахідка д о к а з у є , щ о ур-
І І И Н
заступиться простими і корот- ю. О д н а з її т о в а р и ш о к в т е к - КЛІВЛЕНД. О. Бр. сп. An..Петра і
ганізацію. 1 думали, що члени к и р и н и т и , н а п а д а т и гга „ С в о б о - Справлення: В ж е р т в а ^ з А халдейські жінки п л е к а л и аПвла, від. 102, повідомляє всіх своїх
кими процесами. і Кричала с т р а ш н о . Д р у г а
У. Н. С о ю з а я к р о б і т н и к и з р о - дўи І боронити з а к о п а н о г о І сторії, Л . Ай., п р о г о л о ш е н о Н. п а л ь ц і с в о ї х р у к і н е б у л и т а к і місцевих і позамісцевих членів, що
Прейде день, де кождий за- хотіла нещасну дівчину ряту річний мітінг відбудеться ,! неділю. '
зуміють наше положеггнє. і Н а р о д н о г о К о м і т е т у си Гаврилюк, а має бути: Оиофер п р и м і т и в н і , я к т о б о г а т о д у - дня 1-го січня, на .новий рік, зараз ло
д о м і
місць ріжної п о ж и в и їсти буде вати, а л е їй зате дісталось
щож? Ото дістали ми поміч і рі ького гроша, Г а в р и л і в ' має. Службі Божій, в гали церковній пріс
Т С
л и ш е маленьку таблетку і бу- л ь к а ран в і д убиГіннка. Про- W. 7-мій уліщі. Вкладок не будеться
то не абияку! Ми дістали від відбирати, тільки буде справоздаин-:
В и т и н к и . з г а з е т н а д і с л а л и : д е в і д неї с и т и й , з а ж и в а т и м е х о ж і к и н у л и с я н а в б и й н и к а її
касове з цілого року, справоздапи:? .
яких 18.000 членів У. H. С о ю з а 1
С К., М И Л В И Л , Н . Д ж . О д н і д р . С Д м и т р і в з А р н о л ь д , П а . , м а л е с е н ь к у к у л ь о ч к у т о в щ і в і 5 у л и б и в б и л и й о г о , а л е в ч а с ! І м і т а т о р ( з в і р я ч и х г о л о с і в у коитр. комісії, вибір нового уряду ка
два доляри! Так, два цілі до- п и с а л и п р о М и л в и л т а к , а д р у - М. К о л о д і й з Л е й к в у д , О . , М . ф л я ш с ч к у з а п а ш н о г о п л и н у , я- в і д і б р а в f i o r d р о з ю ш е г т і й т о в п і в а р і е т е , д о г о с т е й ) : П р о ш у м е - 1928 рік, та інші важні справи. Кож-
дий член обовязаний явитись на озн.`-
ляри і то подумайте, українсь-{ѓі инакше. Нема потреби т у т ! К о с т р а з Н ю а р к , Н. Дж. к и и б у д у т ь п р и л а д ж у в а т и в і д - ю л і с м е н і з н е б е з п е к о ю в л а с н о - ні н а з в а т и я к о г о н е б у д ь з в і р я , " `. Котрий член не явиться, за-
кі робітники: Оті два доляри щ о н е б у д ь простуватіѓ. Це була повідио до особистого смаку. гтя і в і д п р о в а д и в у б и й я н а с л і д у в а т и м у й о г о г о л о с . платить` кару 50 ц., а урядник 1 дол,
Будссь приниматй нових членів бел
надійшли не' від робітника а об.міна д у м о к . В с е ц е ф а б р и к у в а т и м у т ь у х е - і тика д о а в т а . В б и й н и к , р а н е - Малий, хлопчик: С а р д и н к у . - тупного до Братства і У. Н. Союзе.
від украї'нського попа,
— я к в и х о д и т ь — в і д ч у в ггеща-
котрий
Позанюйорчаннн. Повтопю-
ПОЗІР! РОЧЕСТЕР, Н, ЙЇ. мінних лябораторіях. I в с е . ний т я ж к о в г о л о в у , п р и з н а в с я
це п р о д у к у в а т и м у т ь н е з а л е ж н о н а п о л і ц і ї д о в и н и . Є т о б у в -
РІ. Сснчнна, предс; ,'L Дорош, кат.;
Б а т ь к о : Д ж о р д ж В а ш і н г т о г т Ник. Бусько, секр.
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА
сне положеѓѓне р о б і т н и к а біль- єте те, щ о вже було. А до т о г о від п о р и р о к у , д о щ у і п о с у х и , ш и й м о р с ь к и й о ф і ц и р , OCMAIIJ Ў'твоїх л і т а х б у в п е р ш и м уче- НЮ БРОНСВІК, І-і.'`}ІЖ.'Тов.'Запо-
В І Л Ь Н И Х К О З А К І В рожська Січ. від. 353;аюніаіАТОентоіх
ш е ніж с а м робітник. Коли ми щ е й т и м р а з о м не подаєте спеки, яка нищіѓть з б і ж е , а б о бен, колись адтотапт''султана ником у ш к о л і .
своїх місцевих і позамісдкитіід.члрнів.
с в о г о імени. Н е м а т у т ніякої -т- буде піди ране — н е з а л е ж н о від м о р о з у , який А б д у л а Г а м і д а і війсь`КОВИЙ я- ' С и н : А в т в о ї х п р е з и д е н т о м що річний мітінг відбудбтьСІ в'неді-
п р а ц ю в а л и , т о мгг н е в і д м о в л я -
причини, якаб виправдувала лю, 1-го січня, в ГодішРг-И'вОПрлУд-
лггсь в і д ж а д н и х с к л а д о к і п о - пораз перший представленне нищіѓть овочі. т а ш е в Лондоні.' ТТоѓо и о к ї й - А м е р и к и . -
домі тов. Василя‚ДМНПІІВ. R- І-
з а т а є н н є В а ш о г о імеѓѓн. Box 8 R. на UahiilroH Ріѓк. Про-
магали ткацьким робітникам в Я к б а ч и м о , к о л и б з д і й с н и л и - гпгй б а т ь к о , к о л и с ь '' міпіст'ер
ситься усіх членів уаигйсь Tin Tfpiisn..-
П а с е й к ў не т і л ь к и г р і ш м и , а л е
й убраннєм і иншим. А коли
проголошеннєм
Впертий. Мусите
ж е р т в на с в о ю
ждати з СОФІЯ ГАЛЄЧКО ся п р о р о ц т в а т о г о х е м і к а , т о ф л ь о т и , Р а г і б б а Ш а , б у з сул-
людям з а кілька десяток літ т а п о в и м л ю б и м ц е м а м а в ка- І Е Ш С Ї І Г V A L L E Y
`існіій час. Котрніі член не МІІІПЬСЯ їм
ітінгу підлягає к.трі 1 дол., а урдднн`.
'і дол., бо на мітіні) маємо 'іолаюди
к о л о нас біда, т о п о м о ч і нема. приходило би в с е д у ж е легко. маєтки. Осмаи бей, бать- важні справи. Буде внбіі, уряду і
чергу. Другі рівнож ждуть. песа з життя У. С С в 3-ох діях
Виходить, ню треба йти і по- Але треба спішитися, б о рік ко д о р о с л и х дітей, стрінувся E S G U S R S I O A T S тавозданнє кои.р. комісії, иудегь-
В С А М новий РІК пгні.имаіі: нових ч.ч-нів без і.с.уі-
клонитися баронам та принятн Д . В . Н., А к р о т г , О . В і д і к а в с - 2 0 0 0 в ж е не д у ж е д а л е к о . Т а т о м у к і л ь к а м і с я ц і в і з г а р н о ю го. -- Лсх .`.дам. предс; І'.ол. іірн-
ус.тівя, які н а м п о д и к т у ю т ь . А к а
з говорив по польськи тому, покищо життя ще б і л ь ш е Е с п а н к о ю , у я к і й на п е р ш и й .к, кас.; Василь Дмиірііі. секіі.
Н Е Д І Л Я , 1-ГО С І Ч Н Я Ш ЕР.
щож ви на те, ви, українські ш як Л и т о в е ц ь по українськії о
скомпліковаие, як б у л о колись. погляд п а л к о залюбігвся. Ста- J
в 8-мій годині вечером н и к л ѓ о , ілл. ТОЇ ,мнт!,а Ні-
р о б і т н и к и ? М и т у т в ж е 9 м і с я - не в м і є , а м и , У к р а ї н ц і , гге р о з у - Та колиб здійснилися пророц- рався з а р а з навязати знаком- івськоіо повідомляє ....
В ЛИТОВСЬКІЙ ГАЛИ. в, що річний мітінг Відбудеться дня
ців с т р а й к у є м о т а в ж е н е м а і 'міетоо по л и т о в с ь к н . Т о м у від- тва фрагщуського хеміка, т о стпо, але Е л ь з а Р.ігова ( т а к з в а -
С а м е імя С о ф і я Г а л є ч к о зна- го січня, о оід. 1-ій пополудни, II
чим вкладки заплатити до У. читав привіт в мові наших во- не я к щ и р о ї У к р а ї н к и в б о р о т ь - в е л и к е п и т а н н я , ч и т а к е ж и т т я ласн к р а с а в и ц я ) б у л а д л я тгьо- неділю, в церковній гали при Грі і Ро-
SCNTSAY, бсй ул. Кождий член мусить прийти
H. Союза. Діти просять хліба рогів. Видно, щ о Ви походите б і з а в о л ю у к р а ї н с ь к о г о ггаро- ие б у л о б и с у м н е і н у д н е . М а - г о х о л о д н а . О с м а н б е й ж и в е у мітінг, бо є дуже важпі справи д-'
JANUARY 8th
і чобіт а тут нізвідки взяти, з польського б у т ь не б о г а т о н а й ш л о с я би люксусовій
королівства віллі на острові і є . Speci.il Тѓип
д у і й о г о з е м л і . Т о м у кождггі агодження. Уряд здасть справоз-
Terminal 12.01. Л. .M.; J e r - данне зі свого діловодства по чім від-
Тому то ми. низше підписані самі Поляком, л ю д е й , які в і д р е к л и с я біг п е ч е - Г а л ь к і , щ о о с т а л а с с я з б а т ь к о - -у-
а удаєте перед х а п р и й д е на з г а д а н е п р е д -
н
H u d

будеться вибір уряду на 1928 рік. Дов-


:ity 'Exchange PI. Sta.) 12.20 A.M.
ще раз з в е р т а є м о с ь з просьбо- нами русского. З а б о л і л о Вас, ення. з о і - з г ю ї г у с к и з а м а л е н ь к у п а с т и л ь - в о г о в е л и ч е з н о г о м а й н а , я к е i.v' Newark fEHz. and Aleeker Aves)
с т а в Л
- лени.мають вирівнати свої за-
и як найскорше. Котрий член
ю д о ч л е н і в і р о б і т н и к і в У . Н . ЩО Л и т о в ц і х о ч у т ь в і д о б р а т и Комітет. ку. А м о ж е ? р о з т р а т и в на г у л я г ц е ж и т т я . 2.4 5 A. M. Kelurnin- Lv. Scranton ся на мѓѓінѓу заг.лаіцгь 1 дол.
. _ 5 40 P. M., Wilkes-Barre б.То P. M
С о ю з а . П о м о ж і т ь п о к и час, б о Вѓільно і й д у т ь р а з о м з " н а м и , М Ш Ш В П В Н Н И Ш Д - К р і м ц ь о г о с л а в н и й у ч е н и й , Е Л Ь З А ДІСТАЛА Л И С Т А ВІД O C M A - SimUVr Excur.ion Sunday, Fobr. I9tb. кнрн, а урядник 2 дол. — Ник. Сли-
вінськнй, секр. І
колн майнсрська юнія буде На таких фарбованих лисах і INTERNATIONAL PAPER COMPANY. я к и й б у в т е ж д е р ж а в н и м м у - НА, Щ ОХОЧЕ ОЖЕНИТИСЯ З‚НЕЮ. Р'-1"" -xehan-е PLACE або journa
'-- Телефон Інформаційного Бю
ЗЛОМаііа, ТО с е ВІДЧуЄ КОЖДНЙ НІКЧЄМНИХ Д у ш а х МИ Д О б р е ВИЗ- y l c , November 29, 1 0 2 7 . ж е м (вігг б у в с в о г о ч а с у м і н і - Г П з н і ш е с а м О с м а н п р и й ш о в д о Montgomery, 7000. К'ЛІВЛЕНД, О. Т о в З Запорожська`'
N o w or

с т р о м з а к о р д о н н и х с п р а в , а Січ, від. 251. повідомляє.своїх членів,


робітник в Америці і ви самі, наємося. J Џџџя Директорів проголосив зви- м а т е р и к р а с а в и ц і , гї п р о с и в , - що річний мітінг відбудеться в исді-
й о г о сіпі є. пітні д е р ж . с е к р е т а - щ о б и в і д д а л а й о м у д о ч к у з а І"""""" лю. 1-го січня, в школі пар.:фіяльніи
nil Beer 7-ій ул. ІІросПгься усіх членів
с л а в ж е р т в у , на сім мгсци ќ р а с - п 0 Д а
Збірного Т;:, Всіюмаі лючогс, Стаќў се'ї ре.М п р и з а к о р д . м і н і с т е р ` с т в і
л И і щ 0 В а ш і з
жінку.' Вкінці о б і ц я в перейти.
а м і т и в с п р а
Л . явитись на сей мітінг, бо маємо важ- 0 І (

Компанії, і звичайну квартальну ди-


но д я к у є м о , б о о с о б и с т о не б і ж е н ц і в н а К у б і т і л ь к и в д е ніденду `один і пів процентів ( І % % ) П а р и ж і ) , п о л и ш и в с в і т о в і щ е па ж и д і в с ь к у в і р у , б о б е з Е л ь -
в і
справн до полагодження. Котрий . ;
С ін ие явиться на сей мітінг запла-
м о ж е м о писати до Вас, Отче, .
ч і с п о с і б , яг
м
від Збірного 6% Вспомагаючого Ста- и н ш е д у ж е г а р н е п р о р о ц т в о :
с л у ш н і в х а к
з и н е м о ж е ж г г т и . О д і т о г о дн'я ^ Б Р Й Н Д З Ю
и й
^ І 1 тить 1 дол., а урядник 2 дол. кари. Мі-
ку ссї Компанії зл ОІЖУЧИЙ квартал, в р о ц і 2 . 0 0 0 б у д е н е м о ж л и в о ю і а м а г а в с я в и к р а с т и - ї ї п р и п о - , або експресом за на- зачисться точно в 1-ій ѓод. по-
б о не м а є м о н а в і т ь 2 ц е н т и на В и пи плагних 16 січня 162S записаних шо-
о д а л і І і п р о x a K V c n p a B V п
С О полудни. — Іван Жолопчук. J
марку. Всім д а л ь ш и м жертво- „. f a m
ронцям прн кінцн 29-го грудня, 1У27. в с я к а в і й н а . А т о з т о ї п р о с т о ї " ці
м о ж и а кількох моряків. Але D. в бочівках по 10 фуі
Чеки виш.іесь почтові. Книги амін не п р и ч и н и , щ о н а с л і д к о м о с п о в -
давцям згори дякуємо, а вся-, JJJYммкнені. О с м а и і в п л я н в і д к р и т о з а в ч а с у фунт, бочівки 43-футпові по 48 н ЛЕИКВУЛ, О. Бр. Сошествія св.
2S4 - .рўнт; для склепів 20'",, опусѓу. `284- Духа, від. 168, повідомляє усіх своїх
кі д а т к и п р о с и м о п о с и л а т и н а С С , Експорт, Па. К о р а б е л ь ' O W E N SHEPHERC н о з м і н е і г о г о с п о с о б у Ж и т т я не и д і с т а в п я т ь т и ж н і в к а р и . G E O . MYCHUDA. місцевих і позамісцевих членів, що
р у к и с е к р е т а р я а б о к а с і є р а , а- , ‚ Т и т а н і ќ " н а л е ж а в д о Гвайт Vice-Pre-Went 8: Treasm б у д е ні к о р д о н і в , ні а р м і й , НІ і П - т і м й о г о о б о ж а н а Е с п а п к 1 S 2 5 Newport Ave.. Northampton-; P . мітінг відбудеться дня .1. січня, в не-
ділю, о ѓод. 1-ій попол, в гали цер-
ковній. Обовязком є кождого члена
прибути па сей мітінг. бо е важні
справи до полагодження. Уряд на 1928
Фредерік Буте. І сильно аалізом. є т ь с я С а р а , а п р о ж и т т я Ю р к а д и в и с я : одніѓ із т и х м у ж ч и н д у в а т и м с ш м е н е д о б р г г м с л о - і-ік є слідуючий: Гриѓ. Бундарович,

ключ.
П(`едс; І І . Потажний, фін. секр.; І.
М у ш у в ж е йти д о х а т и . Б а - р о з п и т у в а л а с я все д о к л а д н і ш е , J j і й любий. То вом. Я т а к о ж д у м а т и м у л и ш е Ціеельський. секр. рек.; 1. Бабяк, к а с ; т а м І і а n o 3 х о м

д е в і н с п и т ь , aj-BJn н а с л а в м е н е с ю д и , щ о б и я д о б р е п р о т е б е . А л е б е р е ж и с ь , " Мслміичиіі і М. Бабяк, контрольо-


спокійна з н а й м е н ш о ї причини, де б а б у с я . На долі б у л а їдаль- о м о т а л а т е б е л ю б о в ю , якби цс б о ти з а л е г к о д у ш н и й . Я з н а ю ,
Щ о й н о ц ь о г о р о к у п о з в о л и л а ця, т а м т е ж ш а ф а зі с р і б н о ю в д а л о с я . В о н и р о з п и т у в а л и с я і щ о т и з о в с і м недосвідчений.
в з я т и с о б і цей к л ю ч в і д с т о л о в о ю з а с т а в о ю , н а л і в о г о - д о в і д а л и с я , щ о в з а м к у б о г а т о Т а в ' т в о ї х л і т а х ц е не д и в о т а .
т о ї х в і р т к и , щ о б и я м і г в е р т а - с т и н н а к і м н а т а . Р о з п о в і д а в їй с р і б л а , а т и це в с е п о т в е р д и в О с ь т о б і т в і й к л ю ч . (
КЛІВЛЕНЛ. О. Тов. Сокіл, від. 336.
Як Ю р к о ( т а к як щ о д н я ) в е р - В і н ч у в її п о г л я д н а с в о м у ти д о д о м у ч е р е з п а р к . в с е , д с к л я м у в а в їй в і р ш і , я к і м е н і . О т ж е ц е й к л ю ч м а в ї м у- повідомляє своїх членів, шо річні ЗБО-
П о д а в а л а к л ю ч Ю р к о в і , а л е ри відбудуться в понеділок, 2-го СІЧ-
т а в л і с о в о ю д о р г о ю з п р о х о д у лиці. Зачервоггівся. Ц и г а н к а го- - В а ш п а р к м у с и т ь б у т и ' п и с а в д л я неї. В о н а с л у х а л а , л е ќ ш г г т и н а п а д . С р і б л о , щ о й о -
з д и в у в а л а с я , як у лиці й о г о ня, в 1-ій годині попол., в гали Укр.
до замку, стрінувся з циганко- ворнла далі: д у ж е гарний — с к а з а л а циган- хоч м а л о щ о р о з у м і л а їх. г о б у л и б г г в к р а л и у, в а с у . з а м - Нар. Лому. Проситься УСІХ ЧЛЕНІВ
з а п р и м і т и л а в и р а з , я к о г о д о с і прибути на збори, бо е важні СПРАВИ
ю. В і н у ж е й в ч о р а в е ч е р о м — В н д у ж е гарні. Я л ю б л ю Н е б а р о м д а в їй і к л ю ч в і д к у , м і й м а л и й б р а т , б у в . б и з а -
а — я так хотілаби побачити Не б а ч и л а . до полагодження. Буде СПРАВОЗДАННИ
с т р і н у в її н а т о м у с а м о м у м і - в а ш е я с н е в о л о с с я . ї в а ш і г о л у - ого. х в і р т к и , х о ч у ж е й н е з н а в , ч и ггіс д о П а р и ж а , б у в б н ц р р д а в цілий рік і вибір .уряду на. 1928,РІК.
—с Я з о в с і м н е т а к и й л е г к о - Гриѓ. Кісіль, предс; ГРИЃ. Степанеќ,
сці. В о н а й ш л а п о м а д о , в у с т а х бі о ч и . В и б у д е т е угтещаслив- — О , п о т і м б Ь ц і і г і к о л и ггіко- то- в о н а п р о с и л а в н ь о г о к л ю - т а м н о г о — а п о т і м , м и всі,: я , н. секр. ' 'ќв,-...' '
д а р ж а л а ц в і т ќ у . її ч о р н і о ч и л ю в а т и ж і н о к . дущний, як ти гадаєш, — ска-
г о неМа. Ч и ` й ѓ ѓ д і й с н о ' х о т і л и ч а , ч и т о й о м у с а м о м у п р и й ш - т а м т о й д р у г и й і ц я с т а р а б а б а
гляділи- з у х в а л о , а п о м і ж чер- Циганка усміхнулася й опу-
би...? ' л а т а к а д у м к а . Т а к н е м у с і т и - б у л и біт в і д ї х а л и , в і з к о м . М о г - з а в х л о п е ц ь з д в и г а ю ч и р а м е н а -
в о і т м и у с т а м и б і л і л и с я д в а р я - с т и л а й`ого р у к у . м и . — Я н е д а в т о б і к л ю ч а так н е
Н е Д О К І Н Ч И В . Ч И В І Н з б о ж е в о - м е ж д а т и п а н ь о г о , к о л и б в і н І лгг б и б у л и з д о г а н я т и н а с , а л е
ди білих зубів, як усміхалася Чи має заплатити їй? — р о з д у м а в ш и нічого. Я з в е р н у в
л і в ? Віѓт м а в б и їй к а з а т и в в і й - к о л и п р и п і з н и в с я . Вогга з а х о - н і ч о г о б у л и б и `не н а й ш л и . Н і - М А И Н Е Р С В І Л . ИА!.```іЏ:VB.'а'Ни-
д о н ь о г о . Н и н і в і н п о б а ч и в її т я к н у в в і н . їм у з а м к у у в а г у , щ о з в и ч а й н и й
ти д о п а р к у ? д и л а д о п а р к у і ж д а л а в с а м і т - х т о б у в б и ѓте з н а в , я к з л о д і ї
знову. Чув, щ о вона говорила — Н і , ні, н і я к и х г р о ш е й д і с т а л г т с я д о з а м к у . Т и в ж е б у в з а м о к у ц і й х в і р т ц і н е б е з п е ч - колая, від. 78, повідомляє ВВОЇХ чле-
Н И Н І НІ, а л е з а в т р а б у д у у н о м у л о м и к у , щ о б у в п о б у л о - нів, що річний мітінг відбудеться ДНЯ
до нього. Тому йшов збенте відповіла — я ворожила вам б и д о б р е с т е р і г с я , а б и н е с к а - н и й і к а з а в у с ю д и п о д а в а т и но- 1-го січня иа латинський новий РІК.
т у ю с а м у - п о р у , а в и м е н і п о к а - в а н и й Т е т ь гга б о ц і . Т я ѓ л о с я ц е
желий, п о х н ю п и в ш и очи. для моєї приємностѓі. Л ю б л ю з а т и , щ о т и д а й б у в м е н і к л т о ч . ві з а с у в и , б о т а м т і у ж е б у л и Кождий член має прибути на ^ й мі-
ж е т е в а ш п а р к з а те, щ о я в о - я к и х д в а Тижні. тінг, бо` буде коитр. комісія здавати
недобрі. Ти сама запримітила
— Може поворожити вам? — тим виворожувати будучиѓѓў
рожила вам. А ж нарешті о д н о г о вечора Тепер усе приготовлено. В о н и спрлвозданнє; уряд таксамо ЗДАСТЬ
о з в а в с я тихий, співний, д е щ о х т о для мене цікавий. х о ч у т ь н а п а с т и н а з а м о к н и н і б у л а ц е щ е п е р ш о г о д н я . Н е свій явіт. Буде вибір уряду иа 1928
Г л я н у л а й о м у б л а г а ю ч о у ві- с к а з а л а п р о щ а ю ч и с ь із н и м : п о т р е б у є ш у в а ж а т и м е н е д у р а - рік. Котрий член ие прибуде на СЕЙ
охриплий голос. — Ч и т о в и ї х а л и в о з о м і:
. Полишила йому червону ро- - В і з ь м и с о б і т в і й к л ю ч н а - в н о ч і . А л е я не'... ' іѓ заплатить кару І дол. ,а уряд-
ком. 2 дов. — В. Гонтарчик, предс;
Він пристанув, а л е не відпо якимись д в о м а мужчинами П е р е с т а л а на х в и л ь к у , а п о
ж у , я к у д о с і д е р ж а л а в у с т а х і з а д . У ж е мене б і л ь ш е не п о б а - А Боньчак, к а с ; Андрій Боньчак. СЕ-
відав нічого. старою жінкою і задержалися ч н п в тім далі г о в о р и л а : Г л я д і л а на н ь о г о х в и л и н у кретар.
втікла. Д р і ж у ч о ю р у к о ю відчи- 4
ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ. Тов. Запорож-
Вона засміялася, вхопила йо б у л и н а п е р е х р е с т і д о р і г ' Він з і р в а в с я : А л е я, не х о ч у , щ о б и д о ш и р о к о р о з п л ю щ е н и м и о ч и м а , ськл Січ, від. 234. подає всім своїм
иив х в і р т к у і в е р н у в ч е р е з П А Р К
г о л і в у р у к у , п р и г л я д а л а с я її с п и т а в Ю р к о . — Ч о м у ? Щ о . с т а л о с я ? Ч о - т о г о п р и й ш л о . Т и з а н а д т о ніж- Н а р а з , н е к а ж у ч и ні с л о в е ч членам ло відома, що річний МІТІНІ
додому. відбудеться в неділю, 1-го січня, в
довго і сказала:' — Т а к т о я. Ті д в а м у ж ч и н и н о л ю б и в м е н е . Я б р и д и л а с я б н к а , ш п у р н у л а к л ю ч е м Ю р к о в і 2-ііії годині пополуднії, в гали У. НІ
Ц і л у ніч г о в о р и в с о б і . ^ ї ц о м у ж ?
--- В а м с і м н а ц я т ь літ... ( в о н а з а в а г а л а с я ) т о мій б р а т заподіяти тобі якунебудь кри у лице, мерщій р о з ѓ в о р и л а Дому, 214-216 Фултон Стр. Порядлк
з а в т р а не в и й д е . А т а к и в и й — .Так м у с и т ь б у т и , — с к а з а - МІГІШУ: 1) статут Товариства: 2) не-
— Ні, — п р о л е п е т а в Ю р к о - — о д и н с в о я к . Ц я с т а р а б а б а , в д у . Т а ` в о н и не в б ю т ь м е н е з а х в і р т к у н ў т і ќ л а . Ю р к о п р и т и с -
ш о в . В п у с т и в її д о п а р к у , п о к а ла ц и г а н к а р і ш у ч о . докінчет справи з л и н у в ш и х місяців:
вісімнацять. то м о я вуйна. т е . С к а ж у ї м , щ о я з а г у б и л а н у в х у с т о ч к о ю р о з д е р т у к л ю - і) цілорічне справозданне урядників
з ў в а в травники, корчі, ставки П о б а ч и л а , щ о він п о б л і д . Ли- і к о т р . комісії; 4) дискусія над спра-
— - Походите з строгого, ста- — Я к т о м у с и т ь б у т и в е с е л о к л ю ч , т а щ о тгг с т а в щ о с ь пі- ч е м г у б у й ч у в , я к в о н а б і г л а
замок. Н а д і й ш о в огрррдник, це й о г о змінилось, наче лице воздаігнями; 5 ) внески членів- й вн-
р о г о роду. Не жиєте, як в а ш і так м а н д р у в а т и , — з а п р и м і т и в ! дозріватй Гкрлр хвіртки поста- лісовою д о р о г о ю , з а х о д ю ч и с ь Оір уряЧУ на 1928 рік. Обовязком є
тому циганка втікла. дитини, якій збирається кождого члена прибути на сей мітінг.
ровесники. Ви майже все самі Ю р к о — М е н і ледви щ о позве-{ влено варту','.а з а м к а пильну- від плачу:"
Д р у г о г о д н я , в ж е в с і с п а л и п л а ч . А л е в о н а н е з в о л і к а л а , а Котрий ч.теіі не прибуде підлягає ка-
о д и і. л я т ь в и х о д и т и н а п р о х і д у ліс. ю т ь . Б а ч и ш , ' 'кОханий, т и ' з ѓ а - ін П е р е к л а в М . С в о я к . рі або вик-моченню з Товариства. —
М і й б а т ь к о й н е н ь к а в ж е н е Д р у г о г о д н я в ж е всі 'спали, г о в о р и л а д а л ь ш е с и л к у ю ч и с ь : І. Генега. п`редс; І. Кепенюк, К А С ;
— Так, — сказав Ю р к о — К. Пілат, секр.
я к в і н в п у с т и в - з н о в у ц и г а н к у у — С л у х а й , к о х а н и й . Т и щ е
відколи мій у ч и т е л ь в і д ї х а в , я ж и ю т ь . Я в с е ж и ю на селі, б о ІІЮ ИОРК, Н. И. Бр. св. ВОЛОДИ-
парк. Б у в у ж е з о в с і м опянілий з а н а д т о невинний, легкодуш- мира, від. 130. повідомляє СВОЇХ МІ-
не б а ч у н і к о г о , л и ш е м о ю б а - р о д и н а б о ї т ь с я , ' щ р . - я ' ` с л а б о в и - сцевГі Х і позямісцевих члеиів, ШО РІЧНІ
б у с ю і її т о в а р и ш к у . ' т о г о здоровляг-Бабуся недочу- л ю б о в ю . ний. Х о ч у п о в ч и т и т е б е . Ж и т - Д Р У К А Р Н Я збош відбудуться в суботу, ДНЯ 31
—- Л ю б л ю т е б е , л ю б л ю — п о т я н е є т а к е , щ о б и м о ж н а віргг- ?рудня точні в годині 8-ІЙ ВЕЧЕРОМ
В о н а ^далі р о з к а з у в а л а по- вае. Мені с т р а ш н о скучно. в Уко І -`Р- ДОМІ. -17 Іст 6-ТА УА. О
в т о р ю в а в їй у ж е який с о т и й ти п е р ш о м у ліп'шому. ‚ П о д у - У . Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А „ С В О Б О Д А "
дробиці з його життя. Й о г о В о н а щ е р а з у з я л а й о г о ру- бовязком Е КОЖДОГО члена ПРИБУТИ НІ
с ч у д у в а л о , б о він і ие п о д у м а в ку й с к а з а л а й о м у п о в а ж н о :
раз. м а й : т и м е н е з о в с і м не з н а є ш , t сі тбопи Л о Е важні СПРАВИ до ПОЛА
виконує с т а р а н н о , дешево,, і на час всякі д р у к а р с ь к і р о б о т и я к ; годжсння. АЎле ^ Ч Н Е ^ Р А В О З Д А И Н Е ТІ
В о н а у с м і х а л а с я , п е с т и л а йо- џ д а є ш мені к л ю ч . Т и м г і р ш е ,
тепер про те, щ о д о в к о л а зам- -^-.Ви будете дуже щасливі С Т А Т У Т И , П Р О Г Р А М И І Т І К Е Т И Н А К О Н Ц Е Р Т И , П Р Е Д С Т А В - вибір уряду "а Рік 1928- ^ - Р ч е н и К 0 Т

в любови. г о в о л о с с я й з н и к л а у лісі, я к щ о я т е п е р ц е ‚все м у ш у с к а з а - ще не зложн.Т.1 жертв." на СНГЮТИНЄЦІ


к у з н а л и це Г е т ь усі. Л Е Н Н Я , ПІКНІКИ І БАЛІ, Я К Т А К О Ж К О В Е Р Т И І Л И С Т О В І У. Н. Союза, Мовиііні ‚.`-.".ИНЕСТИ на Е
О б о є підійшли а ж д о з а м к о - І в і й з а м и к а в хвгртку. т н . Т а к и х ж і н о к , щ о б и к и д а л и -
— Ви житимете щасливим ПАПЕРИ ДЛЯ' БРАТСТВ, Т О В А Р И С Т В І СЕСТРИЦТВ.
збори. — НИК.ТЛАЙ МАРКІЬТ- Р е к - сек-
життям, - ; говорила д а л ь ш е в о г о високого муру, щ о звер- В і д т е п е р б а ч и л и с я щ о р а н - ся т а к о м у б о г а т о м у м о л о д ц е в г в кождій УКРАЇНСЬКІЙ Х А
П р о с и т ь с я всі в і д д і л и У . Н . С о ю з а у д а в а т и с я зі в с я к и м и
ц и г а н к а ' - - - й з а з н а є т е б о г а т о х а м а в п о з а с т р о м л ю в а н і г о с т р і к у а б о в е ч е р о м . Ц и г а н к а н е г о - я к т и на' ш и ю т а к б е з г р о ш е й , ТІ П О В И Н Н А І і А Х О Д И Т И С к `
л ю б о в и . Т а к , б о в и д у ж е г а р - к у с н и к и с к л а . В м у р і Б У Л А н е - І в о р и л а й о м у б о г а т о п р о с е б е І як я це р о б и л а , д у ж е м а л о , амовлеиня д о своєї власної друкарні на а д р е с у :
величка х в і р т о ч к а , о б к о в а н а ' — с к а з а л а л и ш е , щ о н а з и в а - ' В з а г а л і не д у м а й ‚про них. П о - "SVOBODA", 8 3 G r a n d Si., J E R S E Y C I T Y , N. J . ЧАСОПИСђ „СВОБОДА".
ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ Тов.
ВІДДІЛ 152.
Вільна Україна в Нюарку, Н.
ЯК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ
П а в л и ш и н , В. П о п л я в с ь к и й ,
цап, гр. Я. Колодій, Г. Бойчук,
Па-
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
НА СИРОТИНЕПЬ-ЗАХИСТ УКР. НАРОД. СОЮЗА їж. КРАЄВИ. гр. Варвара Бігун, В . Іванців,
Ксртви з каси відділу і від части й. СтасЮк, К Івашков, Бабяк,
членів проголошено. ПОШУКУЮ своїх зиакомих і v
за місяць л и с т о п а д 1927 року. Ііслано жертву від нс членів ...$в.ОО Дм Шевчук.
Наджаба, Івана Крмаокулськоіо. Сн-
ВІДДІЛ 91. ВІДДІЛ 112. МЕК К И С П О Р Т , ПА.
іна Кривокулсвтого, Петра к , .
З б і р к а Д . Б а к у н а і Т. С т а с и - к
Бр. св. Володимира в Мікіс Раќс Ссстр. Пресв. Богородиці в Клів- Разом $8.001
Братства й товариства ц а по- Івана Тумаиськсѓго, всі нони - І . , ,
Па. деид, О. УЩАШВІТЬ СОБІ щийа: Григорій Якобіно 5.00
бували в Allentown, Рі. Хгьг, ,. „. ,
Жертви о каси відділу і від части ВІДДІЛ 161. терпївших в і д повені. . Д м . К у л ь п а к а 2 . 0 0 , Н . С т е ч и - знав, або вони самі, ftfjoim :. -.,-
Жертви з каси відділу і під части
членів проголошено. членів проголошено.
РІЗДВЯНІ СВЯТА

ЧИ ЧУЛИ ви?
Бр. св. Васнлія в Лмбрідж, Па. В Місяцю ж о в т н ю м і с ц е в и й ,' ш и н 2 . 0 0 ; Я . П і з у н с ь к и й 1.00, ся до: ИМ.2
Діслано від части членів S 4.5: Діслано від членів $ 4-5( Жертва з касн відділу $-
Дохід з підприємства 64.8. Дохід з підприємства 15.0( Жертви від частії членів прого- У к р а ї н с ь к и й Н а р о д н и й К о м і т е т , В . Б о й ч у к І.ОО, г р . . С Бакуні H A R R Y SOLODKYJ,

$баз;
лошсно. с к л и к а в з б о р и , н а к о т р и х , п о 1.00, І. З е л і н с ь к и й 1.00; А . К а - 2 2 6 6 Gr.yling AT.., H.ratr.MCK, MICH.
Діслано від членів 4.00 ЗА ДОБРЕ СЛАВНЕ РАДІО
Рудавськнй Василь . іМиколаевнч Ліарія . . чороткій дискусії, ухвалено о д - л є н д о в с ь к и й 5 0 ц., М . Ф е д о р я к
Карваш Юрій Мсльннковнч РЬзалія — Р А Д І О 3 1928, Н О В Е НА ПРОДАЖ БАРБЕРНЯ. б і т
Соровчак Катерина . ю г о . т о с н о з а н я т и с я з б и р а н н є м 5 0 ц., Д . ' М а р у щ а п 5 0 ц „ І. З і н ь вироблений, 25 лѓѓ в дільнннн у р
Лаііиця Михайло . . .
Рудавська Марія . . . Вахаровська Емілій . І ПОЛІПШЕНЕ
д . е р т ь д л я п о т е р п і в ш и х ' в і д по- 5 0 ц : ; 7Л. Ш п а к о в с ь к ц й 2 5 (
їнській Продається з причини СЧСРИ
К

І
Карваш Лина До.дьна Марія властителя. Ціна приступна, і'...і,„-,-.
`шько ІЦтнько 1-00 венѓ п а З а х і д н і й У к р а ї н і . , М . М а р у с я ќ 2 5 ц.
Лаппця .Марія Стрсбіцька Аігтоніна тис: . 2ч.,.,,, t
Сенько Лина 1.00. З б і р к а М . Олійника і 3 . Ка- BARBER SHOP.
З причини, щ о в тутешній
ВІДДІЛ 166. місцевости безробіття, лннюка: Ст. Оробчук
панує 2 . 0 0 , Ю . 188 W . . b i - - t o n St., J e r . e y City, N. j .
ВІДДІЛ 94.
Бр. св. Николай в Вудлон, Па. Бр. св, Михаїла в Френкфорт Гайте, і б о р и п о р у ч и л н , щ о б и К о м і т е т М и г а . т ю ш 2.00, Н . Боятя.2.00; П. УКРАЇНСЬКА ГР. КАТ. ПАРОХІЯ
Тов. ім. Маркіяна Шашкевнча в Гам
трамк, Міш. Жертви з касн відділу і від часів Ілл. у д а в с я на р а з і д о м і с ц е в и х Т о - М а з е п а 1 . 0 0 , М . Ш п а к о в с ь к и й св. Петра і Павла в Carneipc Рх. И
Жертви з каси відділу і від части Дістано віл членів ї. Жертва і каси відділу $10.00 в а р н с т в і Б р а т с т в з п р о с ь б о ю 1:00, М . Г а р р і с 1.00, С Г о ц у р а Шукуе дякоучнтеля, кваліфік-і:..,...
членів проголошено. л.сро.и іленів . . - — - , до ведення школи вечірвої і хоралі
р а з $ 0 0 0
о жертви. 1.00, Г . В а к у л а 1.00, ї в . К л і м е н його та звичайного співу церкоиа..;,
Дістано від части членів . . . $40.0! Разом $5.00
Дохід з підприємства 25.0. КобаліГідько $1.00 Н а п о к л и к м і с ц е в о г о К о м і т е - COO, К. П а в л й н і в І . О О . Ч в . Г н а - Посада д о обняття з днем 1. січня 19.N

Разом $65.00 іавшськнй Іван


КОХАНОВСЬКИЙ ИОСИФ ВІДДІЛ 168.
ту ж е р т в у в а л и : Б р а т с т в о с в . Ів. тов
р. Зголошення приймає УКР. ір. каі
1.00, РІ. К о в а л и к 1.00, А . Уряд парохіядмііій, 303 J . n . Sireot.
Бр. св. Василів в Перт Амбой, Н. Дж. Д а и ь о 1.00, Д . Curoegie, P . . Платня після умови
Кравчук П е т р о $5.001 Дрсвннй Василь Х р е с т и т е л я ( С а м о с т і й н е ) $ 2 5 , М у з и к а 1.00, С
Ііойтопич Павло
Днць Ілько
ПП
ІЎЌ
Микола Братство св. Ів. Х р е с т и т е л я Д е н и к 1.00, А . Б а з и л ю к 1.00, Д .
ШНуи Михайло
Седляр Ксеня ( С о є д н н е н і є ) $ 2 5 , Т о в а р и с т в о Ќ ў ч е р е п а 1.50; К . С е м ч й ї п и н 5 0 ПОЗІР УЧИТЕЛІ!
ІІІалайко Василь
ВІДДІЛ 126. С і ч ( У к р . Н . С о ю з а ) $ 2 5 , Т о в а - ц., І в . Ш у б р о в с ь к и й 5 0 ц . , О . ЧИТАНКУ А КРУШЕЛЬНИЦЬКОІО
Чайківський Иосиф . для голого року науки в українські,:
І`рНвнак Сильвсстср . Івана Хрестителя п СдЯШІЛ, Пилипів Дмитро р и с т в о Б о г д а н а Х м е л ь н и ц ь к о - В о р н н м 5 0 ц., І в . Ш а м р а к 5 0 ц., школі можна набути в Січовім База-
Кричківськнй Павло
Стек МйкОЛа . . г о ( У к р . Р . С о ю з а $ 2 5 ; Б р а т - А. П у ш к е д р а 5 0 ц . ; Н . ' Г л а д у н ри. Ціна $1.25. Адресуйте так:
Луцишин Іван SURMA BOOK A MUSIC CO.
Чупка .Максим , ГАРАНТОВАНЕ с т в о св. ап. П е т р а і П а в л а ( П р о - 2 5 ц . } І в . Г л и б о е ц ь к и й 2 5 ц., П .
103 Ато. A, New York, N. Y.
:іаяць Петро в и д і н н я ) $ 2 0 ; С е с т р и ц т в о У с п . Г а н д ж і й 2 5 ц.
і.чдбій Михайло ВІДДІЛ 172. М о д е л і т а к д е ш е в і як $ 1 0 0 . 0 0
Кулииич Михайло . . Івана Франка в в 1
$2.00 т и ж н е в о і с е т в а ш . Пр. Д . М а р і ї ( П р о в и д і н н я ) $ 1 5 , Збірка гром-ки Колодій і гр.
Телепчук Гнат $3.00 ". ' Д ж
Всі Р а д і я г а р а н т о в а н і п о з а я к Т о в а р и с т в о Боян $15, Б р а т с т в о П а ц а й : Г р о м - к а С т е с ь 2.00, Ю .
Тиро Микола
Кулннич Михайлина
Розвадовськкй ілько
ІДИ ДЯДІВГршорій . : Л Я S O . ; від стн^и С Я
мн є св. а. П е т р а і П а в л а ( Н а р . П о - М е к е т а 2 . 0 0 , М . С м у к 2 . 0 0 , Д у .
. 1.00 Процик Василь . СТАРА І ПЕВНА м і ч з Ґ л е с п о р т ) $ 1 5 ; Б р а т с т в о б е ц ь 2 . 0 0 ; Г а т р а к І.ОО, М . Б о й
. L.UU Мачужак Петро . св. МИХАЇЛА (Народна П о м і ч ) ч у к 1.00, В о л о щ ` у к 1.00, г р о м
ВІДГПЛ 143.
Тов. ім. Івана Франка в Ґрейт Ме- Ісськів Іван $10 ,3 місцеовго Народного Форостян 1.00, Греховський
довс, Н. Дж, Макар Дмитро `. Комітету $45. Р а з о м $220.00.
1.С0; Ів. Б і л і н с ь к и й 1.00, Г р а б а р
ВІДДІЛ 98. --` ' ЛУЧКІ. .Матвій З а з і б р а н у ж е р т в у м і с ц е в и й 1 0 0 , Г л а д у н 1.00, В а р а н і ќ 1.00,
- ':. '_' Дідух Коси,
Бр. св. Володимира в ІНенандоа, Па. Дрібні жертви з . 1 И 0 Я.івінськніі Віііцснтііі Народний Комітет складає сер-
Жертви з каси відділу і від части - МихайлоМОРОЗ гром. Моцак
п о д я к у в с і м ч л е н а м , ЯК - ѓ д р а п і в 1.00, ѓ р о м . Г р у -
1.00, Д м и т р у с ь
АЕЧНУ
членів проголошено. З , Панасиќ Василі 0 М

Діслано з касн відділу $25 03 514.І7 мбргуи Іван і урядникам від згаданих Т о в а - ІОО, Н. О л і й н и к 1.00,
Дістано від части членів
Дрібні жертви з ПУШОК 22.0 і Ландяк
21.21 Лаііл.іюк Іхл
ПАВІ. . . ..;о.и.) Змвчинський Поснф
- - - J JJJ КурНЛО Василь риств і Братств. Г р о ш і вислано олійник 1.00, С а в і н с ь к и й
ш

м
с в с ь к а

Жертви від не членів У. Н. С. . . 15.0 і К(иьо._і_ Юри до Обєднання. J.C0; п о 5 0 ц.: А . Б а р а н , г р о м .


З'. 1.00 ВІДДІЛ 191.
Разом $86.21 Кой. . І`Р - - j- u J
Пр. сп. Нико.тля в Трой, Н. И: За Народний Комітет: Назаревич, Піковська, Черні
Дишель Андрій
Вусатий і Л.ср.ІІІІ з каси
0
і від части ВІДДІЛУ Д. Сова, голова; ЦЬКИЙ, Кавальчук, П. З а в а д о в -
Ошіснк іістро Д. Печар, секр.; ський, гром. Вайиер, Д м . Лесь
Починок Антін
Чорний Іван В. К о ч к о д а н , к а с . ків, ѓ р о м . Ш у б р о в с ь к а , Ів. Т ю х
Починок Дмитро . . ЛЛИ) т і й , ѓ р о м . К а в е ц ь к а , К р у к , Ме-
Пелех Семен ,....,,.,„, О.. .‚С -,АЕ..в
Лудич Іван Разом $127.81 шкета, Караїм, Тулевітрова; по
Крсстнннч Петро Бучак Михайло ...ЃІ.ОО 25 ц.: Б р а т о в с ь к и й , Кошуль, ЧАС ЧУД1В Щ Е НЕ МИНУВ.
Крсстнннч Луція Базар Микола . . . 1.00 ГЕМИЛТОН, ОНТ., КАНАДА. Олсксандер Костельќна
Курила ГАРАСЯМ . - Джішд;:аірнстніІ Яким . . . 1.00 Юркевич, ѓром. Горда, Савяс,
и зелізннці, котрий пер ТАК
Дсмянчук Микола .. скиііджнристіііі Грннь . . . 1.00 На потерпівших від повені. ѓром. Гасяк, Ведиш, Кондокар. Ідо праці г
Лукаснк Станнстав .. .Джинджнристніі Нанько . . .
Лукаснк Аполіяарій ,
.Максимчук .Микола . .
Деревсцькніі .Микола . . . 1.00 ... ЇЛО З а іміціятивою т - в а ім. М.
З б і р к а 3 . К а л и н ю к а і М .
працю, мені зда
Інамсчко Лінхай.то . . . 1.00
. . . 1.03 зорганізовано ко- ШАШКЕАИЧА
М е л ь н и к а : М . Б а б я к 2 0 0 ; пс палося, т'о вжі
все пропало, бо ,І
М
Mfx.iІЬ:ІІІК )ІП
, Ч Максим
Тимко "УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ- — ТКПІ.МС
S мітет, і вибрано колекторів, ко-
д о л я р о в и : Н. Б о д н а р ч у , В . К о
не бўѓ. ХО-
іі.їі:ірс:,ич Іг.ан . . . 1.00 УОБРИТАК к(Ья НА CTIL ШИЇ . . . . 25
ВІДДІЛ 102. , Слі -КОЗАК КОНЯ ІІЛПОВАВ. Я^йі МДУ 5 трі розійшлись п о хатах з а Р Р П ч у к , І8. Б а к л я щ у к , Ф . Г о л а
Покнда П(ЃГрО
Бр. св. Петра і Павла в Клівленд. О. II. " ` 'ГО'!
хт, lira І з б і р к о ю иа п о т е р п і в ш и х нич Ф . Г а в р и л я т ^ К. К о к о т а и л о ,
моїм іі. 11-
:ая....' Олекса
ЇЛО
в і д

Жертви з касн відділ і!!


членів нрого.тоакі! ІСи-мар `Павло 1.00 '№ЛВЯНЛ ВЕЧЕРЯ—КОЛЯДА"-
І повені в Галичині Й БУКОВИНІ. ? " ^ ь о ц ,
Ж е р т в и з л о ж и л и на мітіигу
. Т и м ч и ш и н ;
Н. Оленкович,
пО"5о ц . : В . Д у к а р , ласкн люднії. Моя недуга
же проста, хоч лікарі не могли ро`
була ду-
Діслано під членів . ..S7.50 Ма, о. Боднар Иосиф . . . 1.00 пінзати. що мені бракує. Треба аж (п-
ВІДДІЛ 150. НАЛЄНДАРІ НА ШВДІІІМ^ІОТІДУЮЧІ г р о м а д я н е : В с ч . о . Н . : - К о б у л я н с ь к и й , В . Б о г д а н , П . ло старої доглядачки („норски"), її;..- М

ВІДДІЛ 193. 1 Л р о г о м и р е ц ь к г й 5 . 0 0 ; Л е в ч у к Т е к л є в и Ч , В . - Ф а р ч у к , С т . К у д - би знайти причину моїх болів і на-


Бобечко Теодор . .51.03 Тов. ім. .Михайла Грушевського і
Бр. св. Николая п Тсіілор, Па. В 2.00;
„ п п . п о д о л я р о в и : гС т а р е ц ь „к .и'й. , ' р н ц ь к и й , Н . Я р е м а , Г е р м а н , раїтн відповідне лікарство. Як я Оўті
Ьігановськнй Дмитро . 1.00 Пітсфілд, Ліасс. й

хорий, то терпів страшну агонію і че-


Стадник Константнії . .00 Жертву відділу з коляди прого- М а ш т а л я р , Д . Л я щ у ќ , Ів. С а в - Г р е т к о , Ів. Д у к а р , П . К и р и л ю к , кав смерти як спасення. Коли стара
Сидорович Іван П. К о з л о в с ь к и й 2 5 ц., ѓ р о м . порска сказала мені, що я маю еоліт,-
ч у к , І в . М н к и т ч у к , Д . Б а к у н )
Паплкк Василь
І Іодлужннй Семко . . .
1.0 ^ $.ЗОЛО Ф с р к о , М. Демчук, К р и т о в и ч , К а р . т о в и 2 5 ц.
однак по тижневії ро-
зумної іюзмовп вона переконала ме-
Волянський Іван KULYNITCH PRINTING CO.
Качмарчик Микола . . . І
( Д а л ь ш е б у д е ) . }ЛО.М 418 Е. 9th Street. . New York, N.Y. М . О л і й н и к , П . М а н д р и г а , М . Збірка в сали т-ва: Прокіп
НЄ, ТЄПЄР Я ДІІПУК' ЩО СС МОЖЛНВЄ.
Ш и н к а р у к 5.00, Т. С т а с н ш и н
ся, чому я скорше не попав на ск.
2 . 0 0 ; п о 1.00: А. Р о м а н ю к , г р . думку, бо бувби скорше позбгвсі
М . Ф с д а р а , Н . М а г а л я с , Н . Д у - терпінь. З мене вийшов хробак 30
Ярослав Окуневський. г о д и н а , н а к о т р у п р о с я т ь , і у- ж д е , а т у т з а н о с и т ь с я н а т е , щ о н е щ а с н и й з е м л я к , стіп довжини і я тепер все кажу,
б е ц ь к и й , А . Б у р б а н , С К у б а й , що вік чудій ше зівсім не минув.
б р а н я , я к е т р е б а нндітн. Т а м - ціле п о п о л у д н є і цілий вечір Взаємини Українців між со-
І в . ` К а б а н ю к , С М е л ь н и к , 3 . К а - Тисячі чоловіків, жінок і дітей тер-

УКРАЇНСЬКА ВДАЧА,
ж е з а з н а ч е н о , ч и о п і с л я б у д с ДЛЯ н е ї п р о п а в . Г о с п о д а р і н е б о є т о щ е п і в б і д и , а л е у в з а - плять і лікуються на ріжні недуги, тоді
л и н ю к , Г р . П а с є ч к а ; п о 5 0 ц . : як в дійсности їм дошкуляє поганин
з а б а в а , спів чи т а н е ц ь . З н а є ш , свої, гості п о х н ю п л е н і , с и д я т ь є м и н а х з л ю д ь м и , щ о свій час -олітср (тасьминець). Певною призна-
П. С е м е и и ш и н , Л . К у з ь м а ;
чого надіятися. я к і н д и к и з д о в г и м и н о с а м и , ш а н у ю т ь , т о у к р а ї н с ь к і п і з н і I- п і д п р и є м с т в а 6 . 5 5 . Р а з о м з і б - юю того е виділювання частин ілаол-
і. У к р а ї н с ь к е „Я".
Просять тебе на обід BJKPA-
А т м о с ф е р а т я ж к а , пригнітаю- ванн в н о с я т ь щ о н а й м е н ш е з а - рано $143.30.
шта. Посередніми признаками е брак
апетиту, то знов великий голод, об.до-
їнську сімю. Година не означе- ч а
- К о л и п р и й д е г о р і в к а й в и - к о л о т , к о л и ШУ щ'о г і р ш е . „ Z u женнй язик, давлення на серце, біль в
Коли Англієць пише яке`пи- УПСРТО покірлива рослина, х о - "а. М і р к у є ш : перша година бу- І Ю
^ О О І к и підхмілля, т о ли- sp.it" ( з а пізно) — с к а з а в ге- 1 Д о Ц е н т р а л ь н о г о К о м і т е т у у крижах, руках і ногах, завороти, болі
голови, ослаблення, як жолудок по-
с ь м о і з в е р т а є т ь с я навіть офі- р о ш а рослина''. мабуть л
н а п н і д п о а і д н і щ п і і ВЯ г о с т е й п р о я с н ю ю т ь с я , п о - иера.т Г р ю н е р з н і м е ц ь к о г о к о - Л ь в о в і д л я Г а л и ч и н и в и с л а н о рожній, темні кружки під очима. П
с

$ 3 0 . 0 0 : жолудку відчувається отяжіння, а іно-


ційно д о якого губернатор'ѓ, Тій покірливій українській
ч а с
- ДЗВОНИШ.
П р и с л у г а , щ о о - ч е р в о н і ю т ь , і у к р а ї н с ь к і м е л я н - м а н д у в з н н я На У к р а ї н і , к о л и мі-
$110.00; д л я Буковини
ді начеб щось лізло з жолудка в
п е р е с и л к а г р о ш е й 2 . 4 7 ; в к а с і ки. Ьувае теж поганий віддих, постій
киш-
т п п
чи навіть д о Й о г о Величності! Я-не-Я вдачі в і д п о в і д а є стиль Рае д в е р і , з б е н т е ж е н а , .те х о л і й н і пісйі п р и й д у т ь и а ч е р - н і с т р и Ц е н т р а л ь н о ї Р а д и по
г : 1
К о м і т е т у о с т а л о с ь 0.83. но спльовує, це ..має охоти до нічого,
с а м о г о к о р о л я Англії, Ірляпдіі, і в бесіді і в письмі. С т и л ь на Иричесанй. П р о с я т ь т е б е в т а к ` - а " т о м о ж е и тропак і;довгих балачках і міркуваннях праця його не цікавить, завжди діни-
За Комітет: вий. пули випадки, щ о цей галапа.
ц а р я Індій і т . д., т о п о ч и н а є „ б и " . зітапші са.тьоп. С т о ї ш серед коломийка завертяться. Колиж прийшли д о нього. І вислав за-
спричиняв епілептичні напади Д е к о п
неодмінно сйоє письмо велико-! ' Тпеба би а б и хтось (пікоти " У". оглядаєшс а л м и ,
образи, о б і д
с к і н ч и т ь с я , н і х т о не з н а є : р а з н і м е ц ь к о г о л я й т н а н т а на Д. Бакун, секр. солітер буває й 50 футів довгий. Як
ю б у к в о ю „ І " т . є : „ Я ` ' II a ( ) О Т О ,
f півночі, а м о ж е й п о , з а с і д а н н я Центральної Ради,
м о ж с
Т. С т а с н ш и н , к а с . упхається у віддиховпй провід, то мо-
am m o o ff рр оо зз у
умм іі єє тт ьь сс яя , н
нее я
я )), к
коо бб ии , яяккббии' І " Р а ф і ї , а годинник непе-
-ке й задушити свою жертву. To-ж ви
o p i n i o n , I wish t o s a y . ( Я т о ї х о т я ї і б и . С т и л ь х а р а к т е р и с т и ч -' - в а є с в о ї в к а з і в к и . М и н а є п і п П і в и о ч і . ІКИИ скомандував по московсь- збувайтеся негайно цього ворога, що
бн не було за- пізно — покіль цілком
думки, Я хочу сказати). ний, такий невідиовідальнн ГОДИНИ, а б о година. М і р к у є ш . І ‚ўщ ‚Українці усі б і і і д н і б і й - - " " ' Центральна
ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ
р у к и в

-? . ,
н с р х

о здоровля. л
3 р у й н у е в а ш о г
ПІШЛІТІ
В с ю д и с т а в и т ь в і н н а п е р е д ! п о в з у ч и й , с . д и з ь к о в а т и й , я к т а чи ч а с о м т и не о ш и б н у п с я і неї зіи, 'а.л, е в с е " . ) A f перестала бути. .
ш і і а е к е ж о л т в е л и к 6 o
P a
$10.48 на лікарство Лякстші, як хочете
ие Д А Є Н А
М сноиою. Вона нас давить позбутися цього страшного галапас::.
свою особу. Англієць відчуває глиста по д о щ і . в и н ш у х а т у п о п а в . З к у х н і д о - г а т с т в о т а к и м а є м о , а т о ччаа с -; ` " ' " - " М е Н ,
а каже шукати нам чогось такого, де Лякстан нешкідливий навіть якби нс
И Є к а з а л и е з и а в з а

г і д н і с т ь с в о є ї о с о б и , б е р е з а ! С л і в Я і Т и в ж и в а ю т ь іі У к р а - ? хх р
м о з д і. р я , ззааппаа- ѓбі оо гг аа тт оо ,, ззаа ббооггаатт' 'оо ччаассуу . ЎЎккррааї ї--
л л н и т т ьь ТТ 00 В
В К
К 1І Т
Т ,І ІІ Я
Я
Р - с я , заспав"
ІАЛИІ.исьмо кусник хліба, без згляду
б у в , п И П І З Н И "2 . . - набут`. я С Т і к о г о х р о б а Д о

њ се. чи в фабриках або майках - г.лькн в Roy.1 U b o r . t o r , . 148 N-ttin R


с'воє Я , з а с в о ї г а д к и , з а с в о ї Іі, а л е т і л ь к и , м і ж с о б о ю і х " и в с я к и х с о с і в , а у р и в к и с в а р - н е ц ь н і к о л и н е ш а н у є с в о г о ча-
Х
траця або І пілкопнте безробіття Bldg.. Wfad.6r, Ont. На обезпечсшш
Я к щ о м і с Українці, не поро- пачки додайте 25 ц. З а посліплатою
вчинки повну особисту відпо ь к и в н а й в и щ і м п о д р а з н с и - кн п р о д и р а ю т ь с я ж і н о ч и м и ди- с у і в д р у г о г о й о г о б е з п о щ а д - з у м і є м о , щ о н е т о ч н і с т ь у в з а - не пнсилається. . (С_57,
відальність. но к р а д е . Др. Б. T P о Л
Іні а б о в л а й ц і . Я т о б і т в і й б е з - Шкавтами з к у х н і т а о б б н в а - є м и н а х з и н ш и м н ц е н е п о ш а - ЮЛЬОНІТ, на передмістю фабрично-
Х а р а к т е р и с т и ч н о , щ о в ан- м о з к и й ч е р е п р о з т о р о щ у ; а б о ю т ь с
У - Значить, о я в т в 0 1 в х а 0 міста МІЛВІЛ, ѓІ ДЖ. К м ь о н і я ея,
Я з н а в о д н о г о п і з н о г о І в а н а , н у в а н н я ч у ж о г о ч а с у , ц е к р а - іе не звичайна оселя, яких е в Аме- УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ
глійськім пиеьмі є тільки д в а я тобі т в о ю паскудну м о р д у, б і д г о т о в л я т ь . Н е п о м и л и в с я . щ о , к о л и й о г о п о с п и т а є ш , ч о - д і ж і з л о ч и н , і я к щ о н е п е р е - ,иці тисячі, в котрих властителі, крім
слова, щ о пишуться великими р о з ф а а а ч у . - В х о д и т ь г о с п о д и н я ДОМУ. Ви атиі-и нічого більше ие мають, але
м у в і н с ь о г о д и ї не з р о б п в т о г о і в е д е м о ц е ї т о ч н о с т и в с в о ї м чл іь літ правильно зорганізоване се-
б у к в а м и н а в і т ь в середині ре` Українці ж а л у ю т ь с я і п л а -‚ ' т а є т е с ь . Р о з м о в а не к л е ї т ь с я . а б о т о г о , н а у м о в л е н е м і с ц е не І п р и в а т н і м і п у б л и ч н і м ж и т т і , ао. в котрім живе около 150 ўкраїн-
ч е н н я , а с а м е : G o d і „ І " ( Б о г ч у т ь , щ о ї х р о з д і л и л и м і ж ч о - Т и г о л о д н и й , а г о с п о д и н я , х'оч ських ретин, де кождий ґазда, крім
п р и й ш о в , т о в і н , н е щ а с н и й , з а - т о к у л ь т у р н и й с в і т в и к и н е н а с -`арного дому і других будинків, має
і „Я"). т и р н д е р ж а в и . Я к а ж т о м и на-. л и ц е с в о є з л о ж и л а в м и л і и є д н о в і д п о в і д а в : - „ Н е б у л о к о - ' з а б о р т . З п і з н и м и І в а н а м и ні 'атож кількь акрів плодовитої землі
У к р а ї н е ц ь н а в п а к и . Х о в а є ція б е з о з н а ч е н о г о Я ? ' п р и є м н і с к л а д к и , я к а с ь не с в о я . 1 котрої, плекаючи ярийў або годуючи
п р о цс й п о д у м а т и " . Б і д н и й , х т о з н а т и с я не хоче.- 4вИ FIRST AVE., . ST. ТУРИ, МАЕ ГАРНІ ДОХОДИ'. w 9 r d
своє Я всякими способами і ви- II. П і з н и й І в а н , Одним вухом слухає вас. а дру- NEW YORK, f t Y. ‚"^„ТІ^Ж НА МІСЦЯ, БОТОЛИв ве-
крутасами, старається, щобп ідете д о театру, а б о на кон г и м , і ц о д і є т ь с я в К у х н і . Б у в а є Роботу виконує солідно. Уміряова
оплати. Платити ратами
ЙЌОМУ МІСТІ ТРЕБА НЕРАЗ ЇХАТИ ДО ПРА-
НАЙНОВІЙШІ ШКІЛЬНІ книжки Ш ^ а Я
ї а , т і л ь к и і т н
піш- ні можна
його й иеслідно було. Він ц е р т в Б е р л і н і , а б о у В і д н і . Н а й т а к е , щ о т а к и й н а с т р і й „са- -!!^JL заїїиьне 0 n h 5 Н а ю т ь м е н е

M b , e M 0 Я 0 т 1 м 2 0

г л и б и н і д у ш і с в о є ї б у в б и р а - а ф і ш а х з н а ч и т ь с я , щ о п о ч а т о к. л ь о п х " м и л о н а п р у ж у є б р я з к і т ю 45 М І і??. виконування механічної робота в


д й й , а б и т е й о г о Я у б е і в і с т ь ' у тій годині, а к і н е ц ь п р е д с т а . р о з б и т о ї п о с у д и у сусідній ї- обсягу дентвстнкн. А В МІСТІ ІМІЛВИ. е ВЖЕ КЛ
ІЬКА УКОА-
ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ С В О Б О Д И : Оглядини при помочі Н
ІСЬКИХ БНЗИЕСІВ. А МОЖКАБИ ЇХ ^ ЛЎАВ
пропалц. влення у тій і тій годині. І спра- дальні. Рентгена (Х-Нау) даром. АВОЕ ТЛІЬКИ МАТИ, І ЯКА ТОДІ ГАРГАТАІЬ
М о ж е д е с ь к о л и с ь „ Я " і був, вді, в и с т а в а п о ч и н а є т ь с я точної О б і д п р и п і з н и в с я . В д р у г і й П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. М а т в і й ч у к а . Ц і н а 4 0 ц.
І :
Й Л " Г УКРАЇНСЬКГ^РМІГДІ
а л е м е н е н е м а . Н е п о м і ч а й т е і в с і а н т р а к т и т а ^ е р е м і н и ^ Т а к:і г о д и н і П Р И Х О Д Я Т Ь и н ш і ю с т і
Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я П. к л я с и ) . М . М а т в і й -
м о г о Я . Я1 не я„ я т а к и й б і д н и й , ў с т р о є н і , щ о й к і н ч и т ь с т Г в и с т а - Д е я к і з а п р о ш е н і , д о с в і д ч е н і а
чука. Ціна ..45ц.
" i"^pP -Hn, у ПЕТРО ЯРЕМА 0
ВСІХ ВИСШЕ ЯАВЕЛЕ. M

нещасний, покірний. ва в т о ч н о о з н а ч е н і й г о д и н і і у к р а ї н с ь к и х з в и ч к а х і о б н ч а я х , Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , о . д - р а Я . Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь І с т а - ка а д м с т УКРІНСЬКИИ ПОГРЕБНИК ИНХОІРАВАХ, ГОАОСИТИСЬ


„ А н а й б і л ь ш е —і п и ш е О с т а п м і н у т і . і д у т ь соґ,і с п е р ш у на п е р е к у є
они з а в і т ; ч а с т ь П н о в и й з а в і т у
.85ц.
140_ ОВЯ.
В и ш н я о с в о ї м ескізі „ Ч у х р а ї н - Н а у к р а ї н с ь к и х в и с т а в а х з а - ќ у г% г о р і в о ч к о ю , а щ о й н о п о - ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
—- л ю б л я т ь zв о н r и - н а -г`о-рr о` - і ч и н а е т ь с я п р е д с т а в л е н н я з в и - , "'м п р и х о д я т ь о д и н з а д р у г и м К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У № А Ш И , L К р и п я к е в и ч а , . . . . 5 0 ц.
Е. 7Ив A GREEN STREET,
JJIK Г р О Ш а -
' к а ч а й н о н а Г 0 Д И Н
У пізніще, а ко- - поволеньки біля третьої або Невдовзі маємо одержати
PHILADELPHIA. P A
ж^ть вони — р о с л и н а . Я к з а - л и прийде й о г о кінець, т о в ж е четвертої годинќ. Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М. Матвійчука. к о т р а є в ж е в друку.
Д И Р Є К Р Є З Н а Є 1
ЗАНЕМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
- - ^ ‚ к ^ ^ г ^ ^ ^ п " ^ " ' ` ^ " ^ н и л и с я й вони. Кухо ПовисШІ книжки б у д е м о висилати тільки з а одержаиием В BRONX. BROOKLYN, NEW
иалежитости, а з оглядў на їд н и з ь к у ц і н у ніякого о п у с ѓ у да- В КОЖД1П УКРАЇНСЬКІЙ Х А - YORK І ОКОЛИЦЯХ
в а т и не м о ж е м о . — З а м о в л е н а слати на а д р е с у : 1 2 9 E. 7lb S T R E E T ,
П П О В И Н Н А НАХОДИТИСЬ і
д о к л а д н о о з н а ч е н а й ' в д о в о л е н а , б о її м и л и й і леї NEW YORK CITY
„SVOBODA". 8 3 G r a n d St., C T T Y . іч. J .
ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА". ' Telephone: Orchard 2568