You are on page 1of 4

;

h

-

В0БОД А

^

UKRANIAIN DALIY укранїський ДНЕВНИК UlllIUIJ1IJ'' : ? JfДЛИЦАІ ``^` 72 OFFICIAL ORGAN
UKRANIAIN DALIY
укранїський ДНЕВНИК UlllIUIJ1IJ'' : ? JfДЛИЦАІ ``^` 72
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE WOUINTAN
NATIONAL
ASSOCUTH-W,
Нся.
УРЯДОВН П
ОРГА Н
ЗАПОМОГОВО Ї
ОРГАНІЗАЦІ Ї
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
союз
в
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА Х
АМЕРИКИ.
-
VOL.
XXXV .
' 4 .
303.
Джерз и
Ситі ,
Н. Дж. ,
пятниця ,
30-г о
грудня ,
1927.
УБИЙНИК МАТЕРІ ПЕРЕД іВЕРТАЮТЬ ДОМЦ ДаВНИА!І `2-ГАМЖІНАРОДНЯСЕДЯН- Jersey City, N. J. ; Friday, December 30, 1927.
СУДОМ.
j
ВЛСаЦЩСАМ.
іСЬКАДЕЛЕГАЦЯІ ВХАРКОВ.І
ЛИНДБЕРГ ПРИЇХАВ ДО ГВАТЕМАЛІ
ФРАНЦІЯРОБИТЬПРЕТЕНСП^
ОТАВА ,
Илииой ,
27.
грудня .
Д
о
Харков а
прибул а
друг а
ШДБУ В
67 5
МИЛ Ь
НЕБЕЗПЕЧНО Ї
ДОРОГ И
З
А
7
ГОДИН .
міжнародн я
селянськ а
делєґа -
У
Л
я
Са л
окружні м
суді
роз- j закінчил а
сво ю
прац ю
Комісія,
ГВАТЕМАЛЯ ,
Середќ а
Америка ,
28.
грудня .
Величезн а
ЛЄНІНГРАД .
-ѓУ
Лєнінград і
ція
в
складі
12 чеських ,
австріґг-
почалас я
судов а
розправ а
про-1 яка
мал а
занятис я
зворото м
товп а
народ а
витал а
ту
т
нині
кол о
пі в
д
о
друго ї
години
соо -
ДІЕЦЬШШЕШГ ; ;
ськи х
і
мексиканськи х
селян.
т
и
Геррог о
Гила ,
щ
о
ма в
убит и
'домі в
П
о
лудк я
американськог о
летун а
Чарлз а
Линдберґа ,
щ
о
приїха в
Делегаці я
приїхала ,
що б
обі-
миѓѓўлого
серпн я
сво ю
матір.
повіта х
давни м'`власникам .
сей
зворо т
домі в
заста -
сюд и
з
Мексика .
Н
а
йог о
стріч у
вийшл о
прост о
ціле
місто .
новлсио .
У
самі м
Ленінград і
зпатйс я
з
сільськи м
господар -
Д
р
.
Гил,
окуліст , батьк о
2 2
літ-
Сере д
товп и
панувал о
велик е
одушевленн е
від
само ї
хвилі
по -
згадани й
зворо т
продовжаєТь -
ство м
України,
з
життя м
і
по -
ног о
Гаррог о
наня в
иайлучши х
яви
літак а
Линдберґ а
мі ж
двом а
вульканамгг,
щ
о
стоят ь
неда-
буде домагаЃТИСЯ ООЧЕРНЕНЦЯ. ДАВНХІ
КОНЦЕСІ Й
ся
дальше .
буто м
українськог о
селянств а
адвокаті в
дл я
оборон и
свог о
лек о
ві д
міста .
Лин{дберґа
вита в
президен т
Гватемалі ,
ўвідтак
Поділившис ь своїм и вражін - син а гї заявив , щ о пожертву є
Поділившис ь
своїм и
вражін -
син а
гї
заявив ,
щ
о
пожертву є
товп а
повел а
йог о
вулицям и
міста .
^
А
Б
О
ВІДШКОДОВАННЯ .
ОБРАБОВАННЄ БАНКУ.
нями
з
подорож і
п
о
Україні
де-
усь о
. сво є
майн о
и
а
оборон у
Линдбер г
вилеті в
з
Мексик а
кол о
сход у
сонця .
Дорог у
з
ПАРАДЖ,
28.
грудня .
—-
Совітськи й
С
О ЮЗ
опоаірн в
саме ,
лєгат н
заявили ,
щ
о
українськ е j
сина.
Мексик а
до.
Гватемалі ,
щ
о
виносит ь
67 5
Миль,
він
відбу в
з
а
7
щ
о
призна в
важн і Індустріальн і
концесії
ам`ериканським
фір -
селяггство
з
успіхо м
розвива є
Єлисавет у
Сил,
маті р
Гаро -
годин .
С
е
вважаєтьс я
дуж е
гарни м
осягом .
б
о
пс.)
дороз і
му -
м
а
м
у Донецькі м
вугляні м басені.
Ся
оповістк а
обурил а
Фран -
СГТРІНҐФІЛД ,
Мезуре ,
27 .
тепе р
сво є
господарств о
й
під-
го,
найден о
убито ю
револьве -
сів
він
перелітат и
висок і
гори .
пію,
яка
пере д
революцією ,
з
а
царськи х
часів,
мал а
виключн і
грудня .
Дво х
незамаскова -
вищу е
свій
культурни й
рівень.
рови м
вистріло м
у
пивниц і
її
При
виїзді
з
Мексик а
пращал и
йог о
мексиканськ і
урядни -
концесії
д
о
експлуатаці ї
Донецьког о
вугляног о басеиу .
Вои а
ннх
молоди х
бандиті в
ввійшл о
Делегаці я
одвідал а
Дні -
дом у
іі
присипано ю
зверх у
ки
з
президенто м
Мексик а
Каєсо м
на
чолі,
американськ а
ко -
заявляє ,
щ
о
пр н
віднові
переговорі в
щод о
сплат и
царськи х
о
9-ій
годин і
зран а
д
о
Піпл с
прельстан ,
д
е
обізналас я
з
тим,
землею .
Прокураторі я
Обжало -
льоні я
під
проводо м
амбасадор а
Моров а
та
величезні
товп и
довѓі в
буд е
домагатис я
тако ж
приверненн я
давні х
концесій
у
Банк у
і
забравш и
25
тися ч
до -
як
та
м
ід
е
робота .
Грандюз -
вує
молодог о
Гила ,
щ
о
т
о
він,
Донецькі м
басені,
аб
о
заплаченн я
відповідног о
відшкодован -
народа .
лярі в
в
готівц і
втекл и
у
приго -
ність
будівництві:
справил а
на
п
о
сварц і
з
а
виставлени й
прот и
ня.
"
-'"
товані м
авті ,
стоячі м
з
зад
у
неї
величезне-
вражіння .
Най-j
її
вол і
чек ,
уби в
її
г'г
схова в
її
РЯД ВИЗНАЧНИХ ЕКОНОМСІТВІ ВИСТУПАЄ ЗА ЮНБЮІ .
'Протес т
Франці ї
не
є
виміреки й
прот и
нових
американ -
банку .
ближчим и
дням и
делегаці я
тіл о
в
пивниці. Свої м
тестамен -
ськи х
концесій,
ал
е
є
тільк и
обороно ю
француськог о
прав а
О
б
а
молод і
бандит и
з
ре
-
вирушу е
в
подоро ж
по
Украї -
т
о
м
мат и
Гил а
записал а
йом у
власност и
взагалі .
во.`ьвсрам и
ч
рука х
принево -
ні
і
одвіда є
тако ж
цілий
ря д
ціли й
свій
маєток ,
яки й
виио -
НЮ
ЙОРК ,
28. грудня.
Трийцят ь
девят ь
визначни х
еко -
тили
8 урядовці в
банк у
разо м
сіл.
сив
5 0
тися ч
долярів .
Прокура -
‚‚ВОДКА" НЕ №Ш)ДИТЬСЯ У ЖЖ
Ш
комісті в виступил о
з
публично ю
заяво ю
в
справ і
боротьб и
мі ж
з
віцепрезндеито м
Сейферто м
ОШУКАНЕЦЬ, СВ.ПЕТРА. ЩО УДАВАВ комуністичнййЧасопис ства совітськи х ВИСТУПАЄ робітників. ПРОТ И пшїн
торі я
домагаєтьс я
для
молодо -
собвейови м
підприємство м
Інтербор о
т
а
Американсько ю
фе -
толожитис ь
поз а
конторо ю
на
го
Гила
кар и
смерт и
н
а
елєкт -
дераціє ю
Праці
з
а
прав о
робітникі в
підприємств а
оргаггізу-
темлю
й
не
рухатись ,
пок и
н
е
ричнім
стільци .
Обжалувани Й
ватис я
в
юнію,
независим у
від
підприємства .
гроше і тро й х
отвореиих !
МОСКВД ІІ28 .
грудня. —
Московськ а
Робітнич а
Газет а
el-'
,-
чотиро х
послід-'кас габрал . н
Тако ж
гостей з ,
щ
о
у-,'
Н
Іселі Новоселиц я
а
Закарпатські й
Уќраѓні
`ил
в
протяг у
Еконо м і сти
заявляють ,
ш
о
прав о
організуватис я
ггезавн-
з
початко м
ли
ступа є
в
передовий!.,
поміщені й
на
Перші й
стороні ,
прот и
пи-
них
місяці в
заперечува в
сво ю
зійшл и
д
о
банку ,
приневолил и
сим о
від
заряджуванн я
підприємств а
треб а
признат и
оснсв -
стопад а
появивс я
якийс ь
чу-
`
яНсіза ,
як
е
поширюєтьс я
мі ж
совітським и
робітникам и
в
М0 -
віѓнў
й
заявляв ,
щ
о
не
ма є
ггічо-
тотожнтис ь
на
земл ю
її
не
ру-
Г.ТІ.М
право м
робітника .
Вон и
остерігают ь
підприємців ,
щ
о
по -
жий"чолові к
і
винайми в
стар у
скві
й
ЛєкІнградІ . В
часі
Різдвяни х
ќомуністй -
го
спільног о
з
убийство м
ма-
чатись. Одног о
з
тих
послідніх ,
дібно ю
політико ю
спротив ў
прот и
правни х організаці й
робіт -
хату .
Вечеро м
розложн в
він
ве-
чні
робітники}'пил и
так
сильно ,
щ
о
богат о
них
п
о
свята х
не
яки й
бу в
члено м
Армії
Спа -
тері.
ІІНКІР.
„вамериці нміецький панує жніка" мудрець, - каже визначний
вон и
доводят ь
робітникі в
д
о
скрайни х
поглядів .
лики й
огон ь
пере д
хадою .
Кол и
прийшл о
д
о
роботи .
І
так
приміро м
у
н
фабриц і
?ення
й
не
хоті в
повиѓѓўватися
зацікавлен і
люд и
збіглис я
д
о
прийшл о
по'свята х
д
робот и
І5 0
робітніи-
іх
прггк'азовн,
побил и
та
к
дігї-
ВАЖН І
ЗМІН И
В
РАД І
НАРО -
вогню ,
то
й
чужинец ь
впа в
н
а
ків;
„Тре угольник"' не
у
металеві й
фабриц і
„Червони й
абсентувадос ь
маюч о
ручко ю
револьвера ,
ДНІ Х
КОМІСАРІВ .
колін а
і
зача в
молитися .
Кол и
два
раз и
стільки
робітникі в
як
звичайн о
Свят` , св'ідомі"
з
ленн^^ськи
о
Жовтень "
се
дієтьс я
по
святах .
щ
о
він
страти в
притомність .
ГР.
КАИЗЕРЛІН Ґ
ДОБАЧУ Є
В
АМЕРИЦ І
ПРИЗНАК И
люд и
запитали , його ,
Щ
о
він
з
а
У
московські й
фабриц і
маши н
„Краналресна "
не
прийшл о
по
МОСКВА .
.х'
Совітські м
Забравш и
гроші ,
всіли
гра-
ЖІНОЧОГ О
ПАНУВАННЯ .
оди н
чужинец ь
відповів ,
щ
о
свята х
до
робот и
63
робітникі в
н
а
усіх
600.
Союз і
наступили
важн і
змін и
бівггики
д
о
стоячог о
п
а
пого -
. Ю
Н
ЙОРК .
28.
грудня .
Н
а
німецькі й
кораблі ?
Дрезден і
є
св.
Петром :
ног о
післа в
Бог .
'
'
'Пере'січно
не
прийшл о
п
о
свята х
д
о
робот и
10
відсоткі в
на
становища х
народніх
міні-
тівлі
автомобіл я
й
щезл и
бе з
приїха в
сюд и
нині
на 5-місячну
відчитов у
тур у
відоми й
на
вес ь
втіи
щ
о
б
людя м
проголоси в
кінец ь
робітників , `занятих
у
совітськи х
фабриках .
Згадани й
висціе
стрів.
Народног о
комісар и
ос-,
сліду.
сві т
німецький
фільозо ф
Кейзерлінґ .
світа
на
ден ь
б.
листопада .
На-
часопи с
друку є
оповістк у
кооперативи ,
як
а
знижи л а
о
15
від-
Лупачарськог о
іменован о
У розмов і
з американським и
газетярам и
гра ф
Кейзерлін ґ
ВОЗДУШНА КОІБРИТАН.ЇІ ФЛЬОТА ВЕЛИ-
лнкані
селянѓѓ
стал и
зносит и
соткі в
цін у
горівк и
„ка
час
релігійни х
свят" ,
та
додає :
,
Щ
о
з
а
сивігськіґлГ'ігосЛом
в
Рим і
за -
говори в
мі ж
инчим
про 4
Америк у
як
пр о
край ,
у
яком у
панує
„св.
Петрови "
подарунки ,
щоб и
ганьбляч а
оферт а
"для
Совітсько ї
Кооперативи" ?
місц ь
К'аменева,
яког о
впклю -
жінка .
Признак и
сьог о
панованн я
Кейзердо ^
аобачува в
у
та-
моли в
Бог а
о
відвернетѓ е
це-
Дальш е
наріка є
згадани й
часопис ,
щ
о
дос і
не
придуман о
чено
з
комуністичної
партії.
ких
появах ,
як
у
намаганн ю
Американці в
видават и
закон и
пр о
нещастя .
Кол и
надійшов )
ніяких
відповідни х
розрнро к
дл
я
робітникі в
н
а
святочн і
дні.
.Місце
Лупачарськог о
заня в
го-
ЛОНДОН .
— Заступни к
сек-
всяк у
суспільну
недостачу .
Прогибіцію ,
приміром ,
заведено ,
ден ь
6.
листопада ,
перелякан і
З
то
ї
причиќ н
совітськ а
влад а
носитьс я
з
гадко ю
ограничит и
лов а
„Чеки "
аб
о
Головно ї
По-
ретар я
воздушно ї
фльот и
Ф
.
на
йог о
думку ,
зовсі м
під
уплнво м
жінки.
селян и
перевел и
ціли й
ден ь
Наj
продаж у
водќ и
у
всіх
промислови х
осередках .
літично ї
Управи, .
Мснжиись -
Сасун,
відповідаюч и
н
а
інтер-
Ві к
каже ,
щ
о
с
е
панованн є
жінк и
н
е
виходит ь
гга
добр о
н
і
молитві ,
але
кол и
вечеро м
ба-
кий.
С
е
іменовапн я
досит ь
ці-
пеляці ю
в
парл'яменті,
заявив ,
мущина м
ні
самі й
жінці,
як
а
сере д
таки х
умо в
примушен а
ви -
чили,'щ о
кінц я
світ а
нема ,
пі-
кав е
й
небувале ,
б
о
дивни м
вн-
щ
о
бритійська ' воздушн а
ф.тьо-
ДЕФРАВДАЦІЯ 1000,00 ЛІР З ФОНДІВ ТУРЕЦЬКОГО
роблят и
в
соб і
мужеськ і
прикмети .
ш
л
и
д
о
хати ,
д
е
мешка в
чужи -
даегься ,
кол н
голов у
тайѓгоѓ
та
складаєтьс я
з
750
аеропля -
нець.
Але
п
о
ні м
і
місц е
з
а
поліції
іменуєтьс я
Міністром
шжт.
нів,
з
яки х
270
находитьс я
поз а
ГОВЕРНОР ОКЛАГОМИ НЕДОПУСКАЄ ДО ЗАСДІАННЯ СЕНАТУ.
ПРЕЗИДБНТМУСТДФАКЕМаЛ`Ізаявив,щорозслі ДИТ Ь СПРАВУ й покдрає ВИННИХ .
стигло .
Він
забра в
подарунк и
і
освіти.
Можлив е
бул о
вон о
з
а
Лондоном .
Персона л
воздуш -
втік,
обдуривш и
темни х
людей ,
царськи х
часів
її
можливим ,
як
ггої
фльот и
числит ь
3,00 0
лету -
вірят ь
перпіому-ліпшом у
бачимо ,
є
з
а
пануванн я
бол ь
нів.
Француськ а
воздушн а
АНГОРА, Туреччина ,
іти
27.
грудня.
ВідррджЄн а
Туреччи -
ОКЛАГОМ А
СИТІ ,
27.
грудня .
Говерно р
Джаисо н
віз -
пройднсвітови .
шевнків ,
б
о
одні
й
друг і
оптгра
фльот а
складаєтьс я
з
1,350
ае-
на
цочина е
слідам и
царсько ї
Росії
та
новітно ї
Польщі ,
д
е
вав
знов а
військо ,
щоб и
не
допустил о
д
о
засіданн я
сенату
на
ли
й
опирают ь
сво ю
влад у
н
а
роплянів .
ВИБУХ РУБКА. ГРАНАТУ УБИВ ПА-
всяког о
рода` д е 'фравдаці ї
публѓічного
грош а
урядовцям и
бу-
капітолю .
Сталос я
се
тому ,
щ
о
сенатор и
наміряют ь конче
від-
поліціѓ ї
таіїнн х
шпіонах .
Голо- '
д
и
`й' є
на'
порядк у
ішевнім .
Недавн о
відкрит о
ту
т
надужитт я
бут и
засіданн я
й
поставит и
говернор а Джансон а
в
стан
обжа -
Іво ю
„Чеки "
іменован о
прияте -
п
р
и
підписанн ю
контракт у
н
а
віднов у
давног о
німецьког о
'`во-
луванн я
Й
завісит и
йог о
в
уряді.
Замісц ь
проголошенн я
во -
ля
Сталін а
комісар и
торгов -
повоєнни х
часа х
що-ра з
енног о
корабл я
Гебен,
тепе р
Султа н
Селім .
У
сю
нечисту
спра -
енног о
стану,
військ о
ма є
лиш е
помагат и
шерифов и
ДенсІ
пе -
і!
Микояна .
На
місце
Микоян а
частіш е
лучаютьс я
в
Галичині
ву
замішани й
є
давни й
міністер
фльоти .
Тепе р
оповіщено ,
щ
о
ревест и
в
діл о
заборон у
говернор а
й
недопустит н
д
о
засідан -
менован о
бувшог о
комісар и
укранїський СУДЗАСУДЖУЄ радянський трох ЛЮ-
ДЕЙНА РОЗСТРЛІ.
вибух и
гранатів.
Дієтьс я
се
то -
з
фонді в
парлямент ў
пропало ѓ 10Q.OO0
лір .
V
с
ю
дефравдаЩ ю
ня
сенату .
р шансі в
зірва в
чивс я
Сокольникова ,
яки й
му,
Іц
о
хлопц і
а
також
і
паруб -
замішани й
є
знов а
парламентарни й
касіє р
і
богат б
'послів.
Найновіш а
заборон а
не
дозволя є
сенатора м
відбуват и
за -
з
опозиціє ю
ѓ`і
прилу -
ки`
обходятьс я
Гранатами.
нсосторожн о
з
Президен т
Мустаф а
Ќемал ь
Паш а
заявив ,
щ
о
займ'еться
са
м
сідань,
будьт о
в
цілн
поставленн я
говернор а
в
стан
обжалу -
д
о
сторонникі в
Сталіна .
ггайденими
Недавн о особист
І
о
розслідо м
сеї
дефрадаці ї
й
покара є
я
к
найостріш е
КИЇВ .
— Український
рад и
ванкя,
будьт о
в
якім
инші м
намірі.
Сенатор и
одначе ,
мим о
не-
лучився
знов а
таки й
якрго
нещасли -
винних.
ськи й
найвисши й
су
д
засуди в
допущенн я
їх
д
о
капітол ю
зібралис я
в
одні м
міські м
готелю .
в
и
й
випадок,^
в.часі
стра- '
на
розстрі л
мешканці в
Марію-
Тут
ухвалил и
вони
24
голосам и
прот и
дво х
завішенн я
говер -
тив
житт^-хЗо-літний
пару'бок^
пол я
Цупригга,
Зерниченк а
й
нор а
Джансон а
БУВШИЙ ПОЛЬСЬКИЙ ПО-
НОВИЙ СЛУЧАЙ №РВАННЯ МАЛОЛТІНОЇ ДВІЧИНИ. сол УТКІ
в
урядованн ю
й
розпочатт я
прот и
ньог о
су-
' СОВІТСЬКИЙ КОНСУЛЯТ ВІДВІЧАЛЬНИЙ ЗА КОМУНІСТИЧНЕ
ПОЯСТАННС В КАНТОНІ,
`,
Нещасливи й
випадо к
лучивс я
в'
ПУБЛИЧНА опінія домагається страчення СОВП
Шелудченка .
Цупринов и
довог о
слідства .
-
'і'
Ямниці,
кол о
Станиславова720 -
підстав і
амнести ,
замінен о
ка-
ськог о гт-нералЬн^ГОКОІ^СУЛЯ.' К ` Ш
А
союза.
літний
парібо к
Липа ,
па -
д
о
совітськог о
ру
священик становища. зрікся свого
Іван
смерт и
на
10-літну
вязнццю .
сучи
худобу ,
знайшо в
біл я
за -
27.
грудня.
Китайськ і
націоналістичні
власти
лізничо ї
будк и
ч.
ір,
в
корчах ,
вручил и
загранични м
ќоќсўлятам , у
якій
доказують ,
щ
о
ВПЛЬНО .
Тутешн і
поль -
артилерійськи й
гранат .
Він
по -
Росіян е
й
недавн є
комуні-
ОВКЛЕНД ,
Каліфорнія ,
28.
грудня.
Випущени й
на
во -
ські
властѓі
одержал и
вісти,
3
Париж а
доносять ,
щ
о
та
м
каза в
гїОго
8-літном у
хлопцев и
стичне
КАНТОН ,
нот у
совітськ і консулат и
й
повстанн е
спаленн я
міст а
є відвічальні за
В
Кантону .
нот і
говориться ,
л
ю
вязен ь
Ме к
Лелен д
пірва в
бу в
11-літну
Евелін у
Смит .
За -
щ
о
бувши й
ПОЛЬСЬКИЙ
посо л
зрікс я
свог о
'становищ а
оде н
з
В
перестергіав парубка, нас забе". щоб неї
асилРви
ґалярн и ковн ,
але
цей
щ
о
сконфіскован е
Й
є
Дока-
Галк о
(давніший , член
„Визво -
бираюч и
дівчин у
з
дом у
її
родичів ,
заявив ,
щ
о
йог о
мати ,
ма -
найвизначніши х
француськи х
зом,
щ
о
місцеви й
совітськи й
оруяокя , прапор и
Консуля т
позначенГ мап н
бу в
головно ю
кватирок )
лєня" ,
а
опісл я
„дикий"
)
пе -
ети а
жінка ,
адопту є
с
ю
дівчин у
й
даст ь
занятт я
її
безробітно -
проповідникі в
,
„аббе "
Сано о
комуністів.
З
то
ї
причин и
за
держан о
ту
т
совітськог о генерал
ь-
руша в
гранату ,
„б
о
рейшо в
гга
большевицьки й
бік ,
м
у
батькови . Рівночасн о
дав,
ві й
родича м
дівчин и
че к
н
а
$125 ,
із
Нот р
Да м
у
Парижі .
Причи -
ног о
консули ,
ЯКИЙ
Мав
виїхат и
д
о
Владивостоку ,
йог о
задер -
Парубо к
н
е
послуха в
добро ї
б
о
боявс я
арештувапн я
поль -
на
яки й
не
бул о
покритт я
в
банку .
Опісл я
показалося ,
щ
о
йо-
ггою
устуггленігя
„аббе "
Санс о
жат ь
так
довго ,
а
ж
док и
не
перетолкуетьс я
обвиняючн х
Його
рад и
малог о
хлопц я
і
відпові в
ським и
властями .
з
йог о
становищ а
бул о
непого -
г
о
мат и
н
о
має
ніякого , маєтк у
й
н
е
думал а
адоптуват и
ніяко ї
документів .
`` і
`
У
йому :
„не`бійся ,
то,
стріля є
д
о
джуванн я
з
церковно ю
владо ю
дівчини.
nWr HTOP ЗАПЕРЕЧУЄ, НА УДАР Що СЕРЦЯ. ПРВІАНА ДВІЧИНА НАЙШЛИ УМЕРЛА ЖОВНРІВІ. 17 ЗАМЕРЗЛИХ словни к російської ре-
Нот а
є
відповідд ю
н
а
заяв у
Чічеріна,
совітськог о
коміса -
гори".
Опісл я
вдари в
гранато м
в
деяки х
догматични х
питан -
Кол и
поліці я
почал а
пошукуванн я
з
а
дівчиною ,
Ме к
Ле -
ря
заграничнйх
справ,
який
заявив.,
iiio
Совіти
не
були
зааи-
д
о
землі .
Тод і
наступи в
вибу х
і
БІЛГОРОД ,
Югославія ,
27
.
иях.
лен д
припровади в
її
д
о
знакомо ї
місіонарк и
пані
Спенс,
а
с
я
гажован і
в
заговор і
На
поваленн я каитонськог о правительства .
грана т
розшарпа в
парубк а
н
а
грудня .
Найден о
ту
т
нед а
віддал а
дівчин у
в
рук и
поліції.
Пірван а
дівчин а
грудня зроби . в
заявила ,
щ
о
-
Китайськ а
публѓічна
опінія
домагаєтьс я
страчення
срвіт -
лек о
залізничог о
шлях у
д
о
Ні
кавалки .
Відламк и
ґранат у
ра -
28 .
волюцп .
М
е
к
ЛОС Ле'ленд ЕНДЖЕЛЕС обходивс я , з Каліфорнія не ю добр е ,
й
не
їй
нічог Дистрикто о зло- -
щоб и
ськрг о
Генеральног о
консул я
чере з
те,
щ
о
китайськ і
'урядовц і
ш
у
замерзл і
тіла
17
сербськи х
нили
і
мазог о
Васил я
в
ногу,
б
о
в
н
й
прокурато р
ЕцаК}й з
мав
сказати ,
щ
о
він
н
е
вірить ,
обвиняют ь
йог о
о
кермуванн я
з консулятў
рухам и
китайськи х
жовнірі в
з
крісами
в
рука х
і
в
Товариств о
бувши х
тюлітич- ! він
бу в
досит ь
далек о
ві д
цег о
(
Марія н
Парке р умерла`з і
страх у
наЃ
ўќа р
серця ,
а
н
е
ві д
уду -
комуністі в
у
Кантоні .
позиціѓ
д
о
маршу .
Вон и
пропа -
них
каторжникі в
рішил о
скла-^місця.
Парубк а
похоронено ,
шеггня.
С
я
заяв а
прокуратор а
противитьс я
твердженн ю
ліка -
. БУДАПЕШТ БУДЕ МАТИ ОРХЕСТРЎ БЕЗ ДИРІГЕНТА.
'
л
и
пере д
тижне м
і
всі
пошуку-,ст и
перши й
словни к
діячі в
ро-;раненог о
хлопц я
відвезен о
д
о
ря
Вагнера ,
який
переводи в
секці ю
тіл а
дівчяя и
й
заявив ,
щ
о
Ларкер не
,
ІванНя
з
а
ними
бул и
безуспішн і
сійської
революції ,
почавш и
шпитал я в^таниславові .
ВидМо
БУДАПЕШТ , 27 .
ѓрудня . —
Будапеш т
бу'д е
други м
Mlijl
вон а
не
умерл а
від
удушення ,
ал
е
на
удіір
серця ,
^дальші й
п
о
в
себ е
орхестр ў
бе з
дирігеита .
tip
^^г
9
завел о
^^^^^^^
^
Марія н
з
причини
велики х
сніжних
за -
-від
декабристі в
а
ж
п о ни,пш-!-родичі.поВчил и
його ,
щоб^не
Музично ї
Москві , 'яке
Академі ї
тако ї
Приготованн я
скорш е
музични х
які
Л
.
Вайне р
робит ь
приготованн я
д
о
.имІгТ
.умерл а
від
повине н
бут и
повішенн і
Ѓому ,
сипів.
Дотгерва,
кол н
сніг
дещоі.і й
день.
Вж е тепе р
обчислили ,
руЩа в
гранату ,
том у
в
ш
пере -
зованн я
орхестр и
з Найспосібніщих
своїх
ученнќі
в.
і
та кїї застрашив ,
щ
о
вон а
ст.опився,
найдено
ї
х
замерзл.щ о
то
й
словни к
матцм с
самихчстЄр.га в
парубк а
.
Уратува в
J u i o
пірва в
дівчин у
цілко илко м м
здоров здоров у у
і
музични х
творі в
дл
я
тог о
род а
орхестр и
е
' тіла
недалек о 'залізіночо шляду .
лиш е
прізви щ
200,090. -
зі
страх у
померла. ^
рідкістю ,
я
к
мистецтвом .
Крі м
сьог о
є}
богат о
стари х
творів ,
як
приміро м
твор и
Ґекдля,
Бах а
і
иншн х
Му-
зиків ,
можн а
виконат и
бе з
Диріґента.

EMMA

Ћштт

СВОБОДА , ПЯТНИЦЯ , 30-г о ГРУДНЯ , 1927. аДОМООЛ' (L
СВОБОДА ,
ПЯТНИЦЯ ,
30-г о
ГРУДНЯ ,
1927.
аДОМООЛ' (L
Meата^ніrpeіBbiheddu-llхслсТОЗвосяЧ- і
`нього
характер у
вж
е
почина- ,
гоииово И"
З
aty,
ДБАЙМО ПРО ДІТЕЙ. -
ють
вироблятися .
Отж е
при
І
то
П
Qrand Srtee,t Хаѓму
всяком у
стані
родин и
дитина '
Ошвся
, ц а Ukrainian National
АмосіаМов,
Int.
B
M. j .
проводит ь
найбільш е
час у
в
'
УСУВАЙМ0_3ЛОЧИНСТВА.
ДЕЩО ПРО ДАВНІ ФОРМИ
БИЗНЕСЎ.
і.с.ія
сами х
молодечи х
рока х
сере д
ЙмГОгс я
м
Сіа м
MMi
Matte r a t U u
Poi t
OCc . o f
j.n. y
city ,
своє ї
близшо ї
рідні.
Першими !
c.TO
ся
Маѓсі
in, ,ic P#c ialrateolpo-u-.prodriadlorInS#cJtea1103
30, I9tt ,
Redtai
underttw Act ol Маѓсќ 8,
1879.
вчителям и
дитин и
є
мати ,
TO Bt a MTOQcotbar j, 1917, auktoatrTO Jnyl 31, fJAt
Кол и
імі гран т
приглядаєтьс я
сі в
такі
кравц і
й
шевці ,
щ
о
ро -
r
by
Bdltotiil
Committee
батько ,
сестр и
т
а
брати .
Осо
-
господарськом у
житт ю
провій--блят ь
тільк и
н
а
замовлення ,
ИМ ' М""ся"eat ywa вснаг
иіяася-гйои алтпі
блив о
велик е
завданн я
спада -
В
кримінальній
історії
Злу-івно ї
хороб и
т
а
їх
усувається ,
слов о
розвинено ї
країни ,
як .
Домашн я
система .
л
о
б
на
дол ю
матер і
т
а
батька .
В
{чени х
Держа в
192 7
рік
буд е
з
а
Сучасне
суспільств о
ма є
бо -
приміро м
Америки ,
т
о
йом у
З
часо м
купці
почал н
міша -
Залежн о
ві д
того ,
я
к
вон и
писаний
я
к
рі к
'багатий
н
а
гатО
причинѓ
які
родять' ќримі-
7.001
легк о
попаст и
в
похибк у
та
по-
тис я
д
о
промислу .
Сталлмсупу -
а
іів
р
нальп у
хоробу. '
Нам
здається ,
вкладают ь
в
душ у
дитин и
ро
-
страшн і
морди .
Кол и
ВОЗЬМЄМО
думати ,
щ
о
так е
промислов е
ват и
товар, , як
йог о
тільки'зро -
щ
о
одно ю
з
основни х
буд е
не-
зуміння
добр а
й
зла ,
та
к
вон о
під
увагу ,
я
к
легк о
жінки
вби -
житт я
панувал о
ту
т
завсігди .
блено, .на те,
щоб и
йог о
прода-
,J.юо.о
відповідн е
вихованн я
молод і
в
й
залишитьс я
н
а
вс е
життя .
вают ь
свої х
чоловіків ,
а
чоло -
Тимчасо м
нем а
нічог о
біль -
ти
з
і
зиском .
Ремісни к
обме -
дліо
(віки
жінок ,
а
инші
злоді ї
мир -
родинах ,
в
школах ,
т
а
взагал і
Хиб и
вихованн я
дитин и
в
даль -
$
s.oo
ше
ошибочного .
Теперішн є
живс я
Д
о
самог о
тільк и
виро -
ОТО
вмТОНМ
a
J.7 S
шом у
виправит и
дуж е
важко ,
а
них
людей ,
а
мі ж
ними
й
ді -
в
життю .
Умов и
родинног о
промислов е
житт я
н
е
тільк и
Bj
б
у
товару ,
а
все,
купецьк е
ииоді
й
зовсі м
ста є
неможли -
За
оголошення
редакція не
відповідає
тей,
т
о
робитьс я
страшн о
з
а
житт я
в
Америці ,
коди
обої
м
Џ X7S
Америці ,
ал
е
й
в
цілом у
світі,
перейшл о
н
а
щирог о
купця
л
родича м
доводитьс я
працюва -
майбутнє .
Так і
злочини,
як
ос -
ШвеИллн-іМ .„„
.сямтонмавшїуагjі.ніі
ВИМ.
не
ма є
більш е
як
півтор а
сто -
часо м
купец ь
ста в
купуват и
Ісявфо н ‚СсяСчцрѓ': 49В
Mont-omery.
Тел. У.
Н
Союза: 1838
Montgomery.
Іao.o І
т
и
поз а
домом`,
по.тишаюч и
^
танній,
яког о
докона в
Гикме н
Отже ,
кол и
батьк о
й
мат и
літт я
віку.
т
е
ж
сировец ь
і
дават и
йог о
ре-
АсяІД Н
"SVOaODA" . P .
-
О
.
BOX
Ї4в , JERSE Y
CITY .
N
J .
свої х
діте й
н
а
їх
власні
сили,
з Ло с
Еггджелес,
чи
злочи н
па-
будут ь
старатис я
вложит и
в
,
Се
значить ,
давнійш е
люд и
місников и
н
а
обрібку .
м
чи
іга
опік у
вулиці ,
спричиню -
ггі
Снайде р
і
т
.
д. ,
примушуют ь
душ у
своє ї
дитин и
основ и
мо-
! вироблял и
всяк е
добр о
зовсі м
У
се й
спосі б
повстал а
з
на -
ВІДГУК ТРАГЕДІЇ
ють
те ,
щ
о
діти
виховуютьс я
гтииятиси
пере д
питанням :
д
о
ральттости,
нормальн е
розўмін -
инакшо ю
системою ,
я
к
нині.
с
о
м
нов а
систем а
вироб.люван-
ненормально .
З
мали х
лі т
по -
чог о
вон о
дійде ?
Д
е
причина,
ня
добр а
й
зла ,
т
о
ти
м
вони
Смерть , яка
стрінул а
н
а
дн
і
мор я
морякі в субмарин и
„Ес
4" ,
Нині
виробляют ь
майж е
вс е
ня
добра ,
так
зван а
домашн я
надают ь
вони
в
зл
е
то -
витворилис я
характери ,
потрясл а кожди м
н
е
тільк и
тут
в
Амер и ці ,
але
в
цілі м
світі '
По -
дадут ь
їй
міцні
підвалини
дл
я
в
фабриках ,
а
давнійш е
виро -
система .
В
Англії,
приміром ,
ся
вариство .
А
т
е
лих о
мож е
здібн і
иа
такі
страшн і
вчинки?
вторилас я
історі я
сумно'.!
памят и
субмарин и
„Е
с
51" ,
а
з
не ю
дальшог о
моральног' о
й
чесно-
блялгг
вс е
дом а
аб о
в
варста -
систем а
панувал а
ві д
половин и
Рем-і
бут и
ўсўѓѓене
лиш е
чере з
повторилис я ті
род а
Кулид ж
ву
Америк а
щоб и
конфліктами .
жахлив і
сцени ,
які
звичайн о
йдут ь
в
пар і
з
тог о
го
життя .
Коли б
проапалізува -
тах,
гцо
находилис я
кол о
хати .
15.
до половин и
18. віку.
Особлив о
звертают ь
на
себ е
загальн е
поліпшенн я
стан у
трагедіями .
Сталос я
те
якра з
в
тім
часі,
кол и
президен т
ти
коріння
сучасних
криміналь -
Заки м
люд и
розвинул и
вироб -
сник`роби в
това р
дома ,
обро -
уваг у
такі
злочини,
яких
доко -
віїѓ
робітничо ї
клясгг,
коли
бать -
заявивс я
за
міліярдови м
фондо м
на
дальш у
розбудо -
злочинів ,
т
о
м
и
знайшлиб ,
люванн я
добр а
ві д
найстарши х
бляюч и
та
м
сировець ,
я`кий
нуют ь
не
прбфесійггі
кримі-
ко,
голов а
родини,
`зможе
американсько ї
фльот и
і
з
а
новими. 34
субмаринам и
і
коли
вон и
заложен ї
в
ненор-
способі в
д
о
найновійших ,
вон и
діста в
ві д
купця ;
він продана
і.
нальні
типи,
не
заводов і
грабі -
власно ю
праце ю
набути
засо -
відтягнулас я
ві д
поземни х
судів,
які
пропагу є
Ліг а
мальному ,
аб о
невмілому,
чи
това р
купцеви ,
який
уж ^
зай -
вннки,
а
самі
звичайні
люде ,
перейшл и
чере з
чотир и
степе -
б
и
н
а
виживлснн я
т
а
забезпе -
Націй,
ти
м
способо м
охоронит и
людскіст ь
пере д
воєгг-
недбалом у
вихованн ю
діте й
в
мавс я
йог о
збутом .
Ремісник
щ
о
здавалис я
цілковит о
сгго-
ні
вироблювання .
чеішя
н
а
„чорни й
день"
своє ї
ними
родині.
Обовязо к
батькі в
дба -
кіинимн,
нормальними ,
жггву-
Родинн а
систем а
вй -
не
займавс я
ні
купно м
сирівця ,
родини,
а
маТИ
віддастьс я
ви -
В
с
е
те ,
річ
природна ,
розбира є
тепе р
пубдичн а
думка .
тн,
щоб и
їх
діт и
згодо м
не
по -
чими
таки м
ж
е
життя м
я
к
мі-
роблювання .
ні
продаж ю
готовог о
товару .
хованп ю
дітей.
Ц
е
здобуваєть -
Перш і
голоси ,
будуч и
пі д безпосередні м
вражіння м катастро -
з
недбало .
ліони
инших
чесних
громадян .
повнювал и
кадрі в
криміналь -
Цайпростійщи й
спосі б
виро -
Ремісни к
р'обив'
дал і
своїм и
лиш е
тяжко ю
й
довго ю
бо -
ф
н
,
звернулис я
прот и
департамент у
маринарк и
привод у
то-
Людина ,
як
а
увес ь
час^жил а
них
типів.
Том у
вихованн я
блюванн я
с
е
так
зван а
родинн а
власними
наряддям и
т
а
працю -
ротьбо ю
робітництва,' і
вж
е
за -
пр и помочи
го,
щ
о
ратўно ќ
затонувши х
люде й
ведено
Бо
ж
пре -
нормальни м
життям ,
батькам и
своїх
діте й
з
колис-
система .
чав
дом а
своїЃ
для
тог о
робітництв о
повинн о
цінь можна'бул о
спровадит и
на
місце
катастроф и
оди н
з
вели -
стає
найстрашггійшим
злодієм .
ки
й
д
о
тог о
часу,
пок и
вони
Початќ и
се ї системи
сягают ь
бути
зорганізовани м
в
своїх
родини .
Ал е
вѓи
уж
е
й
е
бу
в
гге-
ких
панцирних
кораблі в
1
пр и
йог о
помоч і
вести
ратўинов у
Такі
т
о
прояв и
бачим о
н
а
вла-
підут ь
гга
сві й
власни й
хліб ,
є
найдавнійшо ї
давнини ,
а
пере-
робітничих
юніях.
іависимий.
Вігі
залежа в
`
ві д
акцію ,
а
н
е
пр и
мали х
кораблях ,
які
заливал и
филі .
Джем е
Ме к
сні
очі.
Вони
з
рок у
н
а
рік
все
одни м
з
головни х
засобі в
бо -
Друг а
причина
є
та ,
щ
о
в
су-
тревал а
вон а
а
ж
д
о
першо ї
ча-
свог о
посередника ,
який
тепе р
Клнктнк,
оди н
з
членів
конгресовог о
комітет у
дл
я
спра в
ма -
ротьб и
з
поширення м
та
зро -
стигги
середггіх
віків.
У
ті
часи
.тав
називатис я
„манюфекче -
збільшуютьс я
н
.чи м
да
,
.
-
`
Ічасних
американськи х
школа х
ринарк и
подає ,
щ
о
на
підставі
доходжен ь
треб а
ствердити ,
щ
о
г
сто.м
злодійств .
все
г
людств о
розділювалос я
на
ро-
більш е
набирают ь
диког о
рер".
Ал е
робітни к
ус е
щ
е
жи н
мал о
уділяєтьс я
місця
н
а
мо -
піднесен о
богат о .закидів,
які
будут ь
виведені
пере д
конгре -
дини.
Д
о
родин и
належал и
не'н а
селі,
ма в
хатин у
її
городи ,
характеру ,
незрозумглог о
для )
сом
і
сере д
яких
буд е
піднесене
питання,
ч
н
звичайн а
бідн а
ральгге
вихованн я
молоді ,
а
на-
тільки
родичі
й
їх
діти,
ал
е
гііта
управля в
н
а
ни х
ярину.
здорової ,
ггормальної
людиѓѓѓѓ.
мужва ,
щ
о
служит ь
на субмаринах ,
при
повинн а
бут и
в
рівній
мірі
ітомісц ь
наука
ведетьс я
п
о
лі-
раб и
т
а
кріпаки.
Кожд а
родина '
Вес ь
бизне с
вироб у
товарі в
НАЙНОВІЙШІ
ТЕАТРАЛЬНІ
Н
е
гга
смертн у
ка -
забезпечен а
як
е
забезпеченим и
виконанн ю
своє ї
служб и
ггії
вироблеггн я
в
дітя х
праќти -
КНИЖКИ
з
ш
вироблял а
все ,
щ
о
їй
бул о
по -
бу в
розділени й
меж и
двом а
ру,
гцо
у
всіх
стейтах
А
-
офіцирн ,
щ
о
покінчили
військов у
школ у
в
Еннеполис-гБо ж
чног о
змислў,
який
родит ь
Є-
j
трібне.
Вс е
вироблял и
дл
я
до-іклясами :
одна.кЛяс а
купувал а
мерики,
дивлячис ь
іга
за -
прецін ь
катастроф а
могл и
того ,
самі забезпечення ,
А
наступил а
майж е
в
порті ,
коли
неоуя о
ґоїзм.
Сучасна
американська
машньог о
вжитку ,
і
в
кожді й
і
продавал а
готови й
товар .
ѓальне
кар,
кримі-
бур і
1
колн
бути
задержаи і
всі
можлив і
мір и
осторож -
школ а
більш е
вчнть`дітей ,
та
к
родині
вживал и
майж е
вѓѓключ`
друг а
давал а
працю ,
ігаряддя
г
нальні
вчинки
зменьшують -
ности.
А
д
о
Америк а
повинна
мат и
на
свої х
субмарина х
би
сказати ,
прикладног о
знай-
ГАЛЄЧКО, песа
а
життя
но
річи,
вироблен і
в
родині.
варстат .
Мі ж
сими
двом а
кля -
ся,
а
вс е
зростають .
У.
С.
в
трох
діях
(6
осіб),
принаймні
ті
щ
о
їх
мают ь
другі
народи ,
осо -
ня,
ніж
розвива є
в
них
почутт я
ІСОФІЯ
С
Микола
Реміснича
система .
Угрнн-Безгрішний
Зве
сами ,
робітникам и
й
капіталі -
Держав а
звер -
блив о
Німці.
коли
є
фонд и
на
дальш у
розбудову ,
ттоповин -
права,
справедливостѓі,
етики
ПОЦІЛУНОК ЮДИ, песа
не
чо-
Родинн а
систем а
опиралас я
стами ,
розвелас я
завзят а
бо
-
тає
уваг у
на
людину ,
щ
доко -
ні
бут и
фонд и
на
можлив е
забезпеченн я
людськог о
життя .
Ці-
дивлячис ь
істттує
не
загостренн я
не
більш е
й громадянств о
о
запзно .
а
й
людсько ї
моралі .
На д
усу-
тири
дії
(S
осіб), С
Бела
ЗЦа
на февдалізм ,
себт о
на шляхот- !
ротьба .
иа.та
злочин,
уж
е
Тод і
ла
та
трагеді я
знайд е
по,
всякій
правдоподібност и
сво є
місц е
ѓгенѓіям
цієї
хиб и
вж
е
довши й
МІЩАНИ, драма
на
5
дій
(28
о-
сЬкигї
суспільний
лад .
'Коли І
З
і
се ї
систем и
з
часо м
пере -
таки х
люде й
карают ь
з
доко -
в
палат !
послів ,
а
мож е
й
сенаті .
Будут ь
там
критикуват и
уря д
час
ведутьс я
дебат и
сере д
ліп-
сіб),
Волод. Мартиневич
83
а
став
ломатис я
се й
порядок ,
т
о
творилас я
нов а
систем а
виро -
наний
факт ,
чи
м
зовсі м
не
за -
ГРІХИ МОЛОДОСТИЧ
превесела
і
і можливо ,
з
ш
о
змусят ь
їх
д
о
поліпшен -
ш
н
х
американськи х
педагогів ,
комеді я
н
а
3
ді ї
Во-
стала
те ж
ломатис я
родинн а
J блюванн я
всяког
о
добра ,
кол и
побігают ь
тому ,
гцо
инш а
лю
-
ня
субмарин .
питання, чи
цег о
буд е
дійсний хосен.
Житт
я
вчених
т
а
діячів.
лодимир
(1 2 осіб) ,
Мартиневич
25
в,
систем а
витворювання .
придуман о
ріжнг`
досконал і
иа -
диііа^доконує
щ
е
гіршого ,
щ
е
погибши м
секретар я маринарк и
Та
е
вж
ніхт о
не
поверне .
А
рівно ж
к
е
буд е
ніякої
за -
Можливо ,
щ
нарешт і
амергс-
ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ аб о
ВЕСІЛЯ З ПОПРАВКАМИ, на
В
і
д
старр ї
родин и
стал и
від-
рядд я
д
о
вибор у
добр а
т
а
при-
страшнійшог о
злодійства .
Те -
безпек н
пере д
дальшим и
тог о
род а
трагедіями .
Особлив о
н
е
канська
громадськи х
о
школ а зѓѓайде
розвязк у
8 дії
жарт зі
лучуннтися
робітник и
як
само -
мінен о
д
о
на-
буд е
її
тоді ,
кол н
президен т
1
уря д
будут ь
думат и
таким и
пер
лиш е
карают ь
пійманих
і цьом у
важливом у
питанню,
пи-
(II
осіб), в
співами 1 танцями
Мартиневич
зі
20
в
стійиі
вирібники.
СТав
таки й
ряді в
порушування ' си х
пару,
газ , електрику .
До -
категоріями ,
щ
о
будут ь
готовит и
міліярдови й
фонд ,
призна -
злодіїв ,
ал
е
зовсі м
гге
усу -
j танггю
вихованн я
молоді ,
ПОТЕРЧУК,
песа
співами
І
навчений
робітни к
сами й
купу-
рогі
перейшл и
в
рук и
танцями з
народного
життя (7
чений
на
дальш е
скріпленѓѓе
воєнних
сил
Америки .
З
трагеді ї
ваюв ь
ти
х
причин ,
що -
ви-j
Трет я
причина ,
а
вон а
сам а
осіб),
в
Мартиневич
85 а.
ват и
соб і
сировець ,
оброблят и
машин и
підприємців ,
які
д
о
прац і
най-
оти х
субмари н
і
затонувши х
та
м
8 4 невинних
морякі в
треб а
творил и
злочинство .
Ќримі-1 основна,
залежит ь
виключн о
КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ, дра-
і
в
свої м
дом і
т
а
продават и
по -
мают ь
людий ,
щ
о
не
мают ь
ма -
витягнут и
т
о
її ‚провокують . Уникнут и
кол и
кращ е
Наці й
ухвалюват и міліярдов і
у
консеквеггцію,
щ
міліярдові
фонд и
н
а
зброенне ,
BjHol
пальна
хроніка ,
ц
е
є
тг
від
родини.
Характе р
людин и
в
цямн (10 осіб)
Ва
трох діях зі
співами
тан-
купцевн.
Вс е
викінчуван о
руко -
шин.
Робітник и
працюют ь
у
війни
н
е
усувають , а
тільк и
ти
х
тра -
30 ц.
}хороб а
суспільног о
житт я
пе-
починає
складатис я
вж
е
з
пер-
ю.
Том у
й
називают ь
с
ю
систе-
фабриках .
Осередко м
вироб у
гедій
буд е
можн а
тільки тоді ,
воєнн е
ремесл о
буд е
змен -
разом
з
належитістю
ш
и
х
дитячих!
років .
Щ
е
зак и
держав и
ч
и
як
у
Замовлення
свати:
му
те ж
рукодільною .
стал а
фабрика .
Робітникі в
тре -
шатнсь .
і
вже
том у
далек о
буд е
дл
я
Америки ,
кол и
во -
І
днЃина
вийде
бавитис я
іга
ву -
треб а
лікувати .
Найліпше ,
краѓни,
ггай-
Всяки и
това р
роблен о
тод і
б
а
бул о
зібрат и
в
-
на приступит ь
д
о
Ліґ н
і згодитьс я
На
роземн і
суди,
ніж
„S
V
О
В
О
D
А
"
доцільційш е
т
е
ліќўваѓѓѓѓя, ко -
причини пе -
лицю ,
скорш е
ніж
вогга
піде
д
о
иа
замовленѓѓе.
Щ
е
й
д
о
нині- Імислови х
осередках .
містах , про
Настал а
код и
буд е
фонд и
на
дальш е
зброенне .
'
л
и
відшукуєтьс я
школи ,
основні
риси
маўбут -
S3
Gran d St
Jerae y City,
N .
J
j
шггнх
часів
осталис я
з
ти
х
ча-'систем а
фабрична .
Д р . Оста п Грнца й (Відень) . иог о бо ю пі д
Д
р
.
Оста п
Грнца й
(Відень) .
иог о
бо ю
пі д
вершино ю
Брун-'Данці в
пр н
кораблях ,
відрізу-
своїми
суперниками,
ніж
з
а
во -
часу
являєтьс я
Христіягг
дово-'силаюч и
всіх
в
Копеигаг у
А
п
кеберг ,
під
мурам и
Стокі
М
"
м
е
в
останній
д
у
.
лі
визначною
особистіст ю
т
о
всьог
о
нар0
Ал
е
йог
о
по
сля
тог о
ста в
приготовлят и
му,
дн
я
11.
жовтн я
1471р .
J ,gopor y
д
о
загроженог о
хвилг; л ю
Хрис -
НАРОДИВБОРОТЬБІ ЗАШ
пті
MV-ПЯМИ Гтпктплк- ючимї саме R огтяннйі ЧИИЛІ ". ,
двн г
пі д
Брункебер г
лишивс я
му,
щ
о
сам е
він
як
оди н
з
пер-
крівав у
пімсту.
Приєднавшгг
Щ
о
б
забезпечитис я
ві д
сто-) тія н а ,
і
блискуч а
перемог а
бу -
3"."-.'.
усетак и
пропамятни м
чином
в`ши х
і
дуж е
нечисленних
кор о
соб і
я
к
союзникі в
свойог о
тс -
Л
А
рони
міста,
корол ь
велів
вид - І
п
0
стороні
революціонерів ,
^
Ї4 Ї
Ь-РГУРПГ
історії
визволення -
Швеції,
і
лів
ставитьс я прихильн о
д
ч
.
д
о
ве
стя,
еспанськог
о
цісаря ,
І
Габс -
вигнути
на
горі
оборонни й І Король ,
ки
зранений,
доспі в
тіль-
бург а
Карл а
V
.
та
славетног о
причинивс я
і
з'і
своє ї
сторон и
лико ї
релігійно ї
революції ,
в
и
Але
колн
згадани й
уж
і
тяжко ю
бідо ю
д
о
кораблів .
Корол ь
насміхався ,
правда ,
:
шанець ,
т.
зв.
скерму,
як
а
мал а
початк у XVCI. T. ВИ
француськог о
корол я
Франц а
витворюват и
в
народЃѓ і
еерой-{клнкано ї
на
корол ь
Карл о
Ќ'ѓѓўтезоѓѓ
спра в
Инші
з
ворогів ,
о
скільки
не
нашог о
Героя ,
кажучи ,
щ
е
багацьк о
пушок ,
але
була
з
де-
І.,
відомог о
зі-
своє ї
розпустно -
ські
традиції,
традіщі ї
Рсволю -
сЃупо м
німецьког о
реформато -
ляв
весілля
одном
у
лиц а
наложил и
головам и
в
бою ,
по-
спіймавш и
його ,
випарит ь
й
о
рева.
Та к
забезпечивш и
свої
сти,
змі г
Христія н
зібрат и
зиа-
ції,
д
о
яких
нарід
поверта є
усе ,
ра
церкв и
Мартин а
Лютер а
реві,
щ
о
звавс я
Торд е
Бонд е
топилггся
в
морі,
б
о
Швед и
шкуру , як
датіѓ
м
у
хлопчикові , а
чванилися
вон и
мущина м
сал-
позиції
поз а
собою ,
корол ь
чне
військо ,
і
він
ѓі січні
1520
р.
кол и
ві н
в
ярм і чужинецько ї
гге-
.
(151 7 p.).
Ал е
н
е
тільк и
те.
Хрн-
т
б
1-juO
срібни х
мисо к
бул о
з
а
підрізали
пилами
то
й
міст,
щ
о
Христіян а
за
-
станув
н
а
самій
горі,
з
розѓо р
руши в
новим '
розбишацьки м
во.лі.
Особливо' ж
після
смерт и
відоми й
в
історії
щ
е
і
з
мал о
дл
я
злагоджени х
страв.
лучив
Данці в
з
фльотою .
А
здалегід ь
тим,
щ
о
заподі -
ненггм
прапоро м
Данії.
Друг а
ПОХОДОМІ н а
(1503) ,
стіян
того ,
Швецію .
Дв і
перш і
Стен а
Стур е
револю -
щ
о
пі д
впливо м
просто ї
Тчит о
вже
вр.
1464.
прийшл о
слава
то
ї
перемог и
бул а
так а
ють
шведськи м
і
жіп-
частина
йог о
війська
стоял а
(Seigbr)ti, яко ї
сутички
з
.повстанцям и
під
^ційна
стихі я
в
народі
змагала -
го.ляндської
перекупки
і
ший-
о
днови х
розрухі в
між
селянеѓ
велика,
щ
о
шведськи й
нарід
кам,
кол и
здобудут ь
Сток -
іід
горою ,
пр и
монастирі
св .
Богезун д
та
Тіведе к
скінчи-
ся
щора з
більше ,
завдяк и
йо -
карки
ЗігбрІ т
вом,
як
і
однач е
не
зазначилис я
оспівува в
її
в
численних
ттіс-
гольм") .
А
що б
сво ї
слов а
Кляри,
а
трет я
уставилас я
ко -
лися,
н
а
нещастя ,
г
о
характерном у
наслідникові,
молоденьк а
гарн а
донечк а
Ді-
д
о
нови х
розрухі в
мі ж
селянеѓ-
нях.
Кажетьс я
ту
т
пр о
те ,
яг
здійснити
гаразд ,
короновани й
ло
кораблів ,
д
о
яких
мал а
кож -
короля ,
причі м
зара з
у
перші м
правителев і Швеці ї Сваит е
Сту-
век е
(Diweke )
бул а
йог о
уко -
во
після
Енгельбрехтсзон а
не
Стен
Стур е
і
йог о
во ї
молил и
щ о перемогоні 3. II.того
розбишак а
припли в
з
Дані ї
під
ночасинй
досту п
при
допомоз і
б
о
ю
молоДши й
Стур е
бу
в
так
р
е
(синов і
Нільс а
з
дансько ї
лі-
мал о
. визначног о
провідника.
хано ю
полюбовницею ,
ста в
ве-
сповідались ,
зак и
рушил и
Стокголь м
з
фльото ю
в
силі
7 0
гга
швидк у
зладженог о
моста .
тяжк о
ранений,
нії),
що.ура з
з
єпископо м
Гем -
Щойн о
р.
І470. ,
коли
Карл о
лики м
прихильнико м
суспіль-
в
бій .
Я
к
вони
співали
притім
кораблів .
Д
о
тог о
і
мі ж
селян-
Відповідн о
до
цьог о
розділи в
рок у
помер .
мінґом
ґад д
'почав
з
Даицям и
Кнутсзон
умираюч и
призначи в
них
низів
обороню -
пісню
пр о
св.
Юра ,
я
к
корол ь
ство и
в
ті м
випадк у
не
бул о
і
Степ
сво є
військ о
иа
тр
и
час-
боротьб у
гга
життя ,
правителе м
Швеці ї
хоробро -
ват и
і намагавс я
інтереси
міщанств а
т
а
се -
Христіягг
зрани в
власно ю
р
у
обєднанн я
як
.слід.
Дв а
шля-
Яки й
цс
важки й
уда р
дл
я
рс-
ти,
з
яких
одна
відмаширувал а
ле
Свант е
смер'т ь і
Стур е
поме р
уж
е
г
о
лицаря ,
щ
о
звавс я
Стен
лянств а
у
свідомі й
ворожнеч і
к
о
ю
Кнута
Поссе,
щ
о
команд у
хотськ і
прилизні
короля ,
Еріх
волюціонерів ;
а
яка
нагод а
дл
я
^
прот и
Данці в
пр и
фльоті ,
ал
1512
p.,
не
завершивши ,
Стурс ,
а
друго м
яког о
бу в
ѓгроти
вссможно ї
аристократії .
вав
випадо м
з
міста,
і
я
к
Ст е
Трот е
Карльсзон ,
приєдггали
королівськи х
лизолизі в
вияви -
підчас
дорог и
болотам и
і
жаль ,
своє ї
діяльност и
якоюс ь
йог о
своя к
( з
дансько ї
лі-
Значит ь
ц
е
бул а
людин а
н
е
королев і
більш у
част ь
Уплягг-
т
и
сво ї
підданицько-рабськ і
за-
тод і
щ
е
тліьки
лісами
в
тім
промощува в
дорог у
вели -
рішаючо ю
перемогою ,
зате ж
нії
то
ї
родини )
Нільс
Сту -
б
е
з
рисів
постуновост и
і
своє -
ду ,
заманюч и
селя н
головн о
та-
мечем
ссляггин
Старќ е
мисли!
Стокгольму ,
стрітила
такі
тр
у
ре,
являєтьс я
народов і
зно -
йог о
син
і наслідник
Сте н
Сту -
рідггої
революційности ,
щос ь
в
н
о
ю
продаж ю
соли,
дові з
якої
тобт о
„дужи й
ведмідь".
днощі ,
щ
ву
вспіл.а прийти па
о
з
оди н
із
кращи х
провід-
р
е
молодший ,
лицар -
род і
пізнішог о
Габсбург а
П
о
(Ќовець буде).
передти м
зумисн а
заперто .
Але
найкращ е
з
усьог о
бул о
бідо ю
ників.
Нс)сай,
щ
о
Христіягг
„.і
е
око.лі! иов ,
гезним
найтяжшо Берн ю ,
Але
тс,
Швеці ї
ський
найбіль ш
і шляхотни й
з
усіх
Сту -
сиф а
II.,
ал
е
притім,
тира н
і
де-
хоч
і
як
утруднюван о
Стенові
щ
о
Христіян
більш е
д
о
Міжти м
Стен
чотир и
раз и
ки-
бездонно ю
кишенею" ,
п
о
пуггк-
рів,
продовжува в
батьков у
пс
-
спо т
усюд и
тащ
д
е
сво ї
коро -
визвольѓѓ ў
боротьбу ,
вігг
усста -
не
показувався .
давс я
з
і
своїми
ватагам и
го -
таи
Унії
властиви й
корол ь
літику
безоглядног о
поборю -
лівські
прав а
бачив ,
аб о
при-
ки
не
залякався ,
не
кинув
поча -
ру.ал е
за
кожни м
на
коро-
відбили'.
наступ
кол о
те , Дагщі
з
загроженим ,
під
разо м
І
з
ти
м
м
и
наближаємос я
д
о
Швеції ,
н
е
хотів'
йог о
визнат и
вання
чужинецьког о
режіму ,
і
найменш е
вважа в
нарушеним и
ДТІОЧІ ТЕАТРАЛЬНІ ЌНИМИ
т
о
ї
роботи ,
агітува в
потайк и
і
лівські
війська
наступ
верши н
визвольно ї
боротьб и
правителем .
Місто'Стокголь м
і
юбу в
на д
останнім
данськи м
Таки м
королівськи м
право м
у-
МАЛИЙТРАПЌ(5осбі
Ми
‚'з
успіхо м
у
країн і
Остготлянд ,
Шведів ,
д
о
оконечно ї
перемо -
славне
селянств о
Дімярн и
рі-
Тоді
Стур е
наказу є
короле м
у
Швеці ї
Христіяно м
важа в
він
у
Швеці ї
постанов и
підчас
коли
Нільс
Стур е
заохо -
СДЛАІМИТАРАСА(8o и
ги.
шилис я
станут и
в
ряд и
Стен а
Данців,
уставлених
могга-
В. —
ві д
р.
1513.
—-
нропамят -
Унії,
і
кол и
побачив ,
щ
о
Шве -
чува в
д
о
ново ї
боротьб и
синів;
Стуре.
З
усіх
країн
Швеці ї
в
и
допогоігти
стиря.
Побачивш и
з
РУСАЛКАДНСТІРОВА(7осИ
ної
перемог и
в
бо ю
пі д
Брен- j
Вон а
не
мал а
одна к
прийт и
д
и
данськог о
Даляргги, І
врещіі'зважнвс я
н
а
брал и
селяне
п
о
12
своїх
з
а
рядів
корол я
збігают ь
горн ,
кірка
(22.
VII.
1518) ,
в
бою ,
народов і
з
а
хоробри х
Стўрів .
ярма ,
хочут ь позбутис я
прот и
висіупи в
ни х
з
у
відсіч
Стокгольму ,
щ
о
сам е
бу в
стуттників і
обєдналис я
в
Упза -
ал
е
славнім
щ
е
й
з
того ,
щ
о
одни м
Якнебуд ь
}менно
Сте н
Стур е
окружени й
ф.льотою
Христіяна.
с
е
ю
жорстокіст ю
своє ї
необчи -
лі
в
оди н
гурт, бо, казал и
хроніст а
межи -
біль ш
по
тутж е
на
горі
вистрілю є
не-
нмпїп. Ц с
з
хорунжи х
ту
т
являєтьс я
б
у
в
гарним-революційнн м
вата-
І
так
прийшл о
д
о
пропамят -
Іслимо ї
вдачі .
Довірени й
в
си -
слова м
сучасног о
О-
б
о
велика
по.лумінь
королів-
жком ,
т
о
ві н
так и не-
в
сил і
бу в
рздівомарусіво(сЮ) но
перш е
пізніши й
освободитель'л у
своє ї
парті ї
у
Швеції ,
на
чо -
ляус.а
Пеѓр і
—- „що
тако ї
ська
скерм а
стоїт ь
порват и
всіх
звязкі в
з
корол я
Швеції,
Ѓуста в
Воза .
А
треб а
л
і
яко ї
стоя в
арцибіску п
Ґус -
усобитід в
кра ю
терпіти" . Так
й
не
хотят ь
і горожан е
Стокгольм у
випал и
м
и
,
ні
добившис я
післ я
бо ю
пі д
)
По
страшному
звичаю
в
тодші-
'
.
.
J .
бул о
таки х
Героїв ,
як
то
ф
Тролле ,
Христія н
після
за
допомого ю
се -
часах
(та
т
е
гг
цілі
СТОЛІТТЯ ОПІ-
З
мѓста ,
підійшл и
підступо м
Брункебер г
королівськог о
при-
молодши й
сам е ‚тоді
Стур е
й
Густа ф
Ва -
бо ю
пі д
Бренкірко Ю
зама -
лянства
міщанств а
т
а
одної'
сля)
добичю салдапв, становлячи оди,
були
всі жі::юі
здябу:ог-
якгі',
д
р
у
-
причі м
навіт ь
І
ЖІН-
П
ГО
'
' -
знання
я
к
правител ь
держави ,
за,
шведськом у
народов і
`тим-
ни
в
н
а
сво ю
фльот у
пі д
по -
частини
державно ї
рад и
Шве -
стинуta ‚пгиіналежиої
їм
та
здебіль-
КИ
(nQ
давиЬўМ у
ЩВЄДСЬКОМу
він
не
лідприня в
—;
за
виїмко м
КОЗАЦЬКІДТІИ(8осбі)
останні й
чужинець -
кришко ю
мирови х
перего -
ції
Стен
Стур е
бу в
вибрани й
шого
умовою
запору ченої
изгородл.
звичаєви )
брал и
активн у
V-
піс
одної ,
але,не.'тако ї
щасли -
більше ^ щ о
кйй
деспо т
в
їх,кра ю
з
ласк и
ворі в
шістьо х
найвизначні -
правителе м кра ю
.
1.
V .
в`Ар-
Жінок-насилували
на
очах
чоловіків'
,
-
г
.
_
'
ДТОІЧВСВЯТО(7od6) Ю
і
дітей,
доньок
на
очах
матерсіі.
Ііі-.част ь
в
бо ю
підпалил и
скер -
вої
боротьби
пі д Ротбор
Унії,
згадани й
уж
е
Христія н
П.,
щи х
представникі в
'рсволю -
боґа) ,
і
як
таки й
станув
на
Чо-
см
знасплуваііи л
жіію к
каліч-.,.-„, .
вн -
, наступили
на
Данці в
із
за -
БЗИТОЧНИК(4осВІ)
M
V
ж'е
ніяког о
великого -
рсволю-!бу в
мож е
грізніши й
і небезпеч -
цінно ї
парті ї
ў
Швеці ї
я
к
лі
новог о
повстання
селянства
рЬуючи
їм
груди.
Вагітним
жінкам І
'
ТАРАСДИТИНА1(0осбі
розрЬУва.тн черева , а
віідерпі й
з
НИх 'Ду .
Так
ВОрОГ ОПИНИВСЯ раптом )
ційног о
діла ,
бу в
одни м
з
тих ,
ніши й
дл
я
Шведів ,
ні ж
ycijor o
закладникѓ в —
між.иншим и
Гу-
проти
ненависного
Хрцстіяпа
плід кидали
в
огонь.
Це
все
діялося
у
деоВвОГНЯХ .
А
рівночасн о
з
'
Правда.щ.ІРя-і стаф а Ваз у
щ
о
підписал и
а'
р.
148 3
віднов-{попередіфчки .
н
єпископ а
Гемінг в
я
очах
офіцирів, а
иіюлі
№і
очах
ТТ^
-
^
І
u
КОНИКСТРИБУНЕЦЬ(Sосбі)
ішиукучих
генераліи.
о
.
Г.
, 3
ти
м
кинувс я
Нгльс
Стур е
на '
леиия.Упії,
і
змагавс я б'ільш
з
і
європейськи х
володарі в
тоѓ р
Гада` та
взяв-ї -
ССЛУОДІВАСНвИКОКЛААКЗЯА1(1(02оосбсібі))
СОНЯШНИК
(9 осіб)
10 „
а.СтиАЧаоИосбі
від- 1 8ВВІНО3ЗШЕВЧЕНКЕамGrauadSt.ЧКРоІвлSНенАнVАяCО(8BосібВJereeіОVМОГИЛ) грОyошGvtАН. У"ИіКОТNАЛЮАсРJАлЯ
З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. ложит и та к много , труд у й
З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ.
ложит и
та
к
много ,
труд у
й
ви-'
иолільщині .
Тако ж
можна_
б
у
образќа х
з
Гуцульщини ,
а
не-
ві д
Кавказ у
а
ж
д
о
Семигоро д
ДОБРИЙ
ТОНіК
ставленн ю
сеї
дѓай
гарно ї
опер и
л
о
бачит и
й
наши х
украінсь -
редовсі м
з
Коеівщини ,
як
у
те ж
'ської
Верховин и
й
Уторсько л
Лцсенка ,
як
а
н
а
вік и
остан е
в
артистів ,
Стадника ,
Ст'ад-
можн а
бул о
видіт и
н
а
висвіт -
Низу,
ки
х
шамрт и
шикаговсько ї
ўкраїн -
йикову ,
Рубчака ,
Р
.
Залусько -
лювапи х
образќа х
у
цілі й
її '
М.С
Часйм и
ви
`відчуваєт е
потреб у
тоніку
ВІД -
'сько ї
кольонії .
Мені
зовсі м
н
е
р
н других.'Висвітлюван о
Та м
красі.
Представлен о
ту
т
і
во -
Т
ШИКАГО ,
ІЛЛ .
ЗИСКАТ И
ВАШ У
СИЛ У
і
зміцнит и
ваш у
від -
'було б
дивно ,
колиби k f o
опер у 'тако ж
франгмент и
з
представ -
доспад и
ft
горц ,
з
понищеним и
„Настане
".
:
ставил и
артисти-заводов і
спі-( лен Ь
.
артисті в
театр у
п
.
польсько ю
владо ю
лісам и
і
Ден ь
великий ,
ден ь
воскре с
yKp
Опер а „Утоплена "
(Майськ а
порність .
Щ
о
власн е
ваш е
тіл о
потребу є
с
е
ваки .
Ал е
ту
т
я
бачи в
на
сцені j Стадник а
й
Наддніпрянськог о
сплав и
дерев а
Гуцулам и
в
да -
`з` "
.
Іни й
Ніч )
на
сцені.
людей ,
які
тяжк о
працюют ь
п
о
Театр у
в Галичині .
Ті
фраґмен -
рабах ,
п
о
рвучи х
гуцульськи х
Ден ь
Божо ї
слави :
З
вітамінов у
поживу .
ріках.
В
пра х
розсиплють`сн
будови ,
фабрика х
і
я
к
я
пізнійш е
AOBI - j T H
відіграл и наші
артист и
спе -
Чита ю
в
часописа х
багат о
о
-
Старосвітськ і
справи" .
дався ,
що``сі
сам і
люд и
мусіли
Щяльн о
дл
я
кінематографу .
Гр .
голошен ь
та
дописе й
пр о
виста -
SCOTT'
S
EMULSIO
N
На
закінчення
висвітлюван о
цілим и
тижнями , сидіт и
вече -
Ст'адник,
щ
о
вж
е
сильн о
поста -
М.
Кос^марів .
ви
всіляки х
театральни х
штук (
ще
образќи ,
ґщ.яки х
містилис ь
е
ти
м
тоніком ,
котри й
заосмотрени й
у
відживляюч і
ві-
по
ріжних
місцевостях ,
одна к
рам и
на
гал і
нера з
і
й
о
першо ї
і
я
,
показу є
руко ю
н
а
пля -
р
В
С
цілі
родин и
і
обійст я
своякі в
тамін и
рибячог о
олію .
Тисяч і
вживают ь
йог о
денн о
дл
я
не
ма в
ще
нікол и
пагод и
вичи -
годин и
п
о
півночи.
Дяк а
і
жен і
,
міститьс я
просьб а
д
о
кат
д
е
деяки х
амер`иканських
Ўкраїн-
ПЩПРИЕМЙ Щ
УРЯДЖУВАН І
відбудов и
тіл а
1 відзнсканн я
снлн.
тати,
що б
ту
т
на
іміграці ї
вис -
диригент а
пані
Текл і
Савчук ,
американськи х
Українців, що -
ців
у
Рогатицщин і
й
Бережан -
кол и
ХОЧЕТ Е
БУТ И
ЗДОРОВИМ И
I
ДОБР Е
ВЩ
-
ВІДДІЛАМИ,
Н
А
ДОХІ Д
СИРО-
тавлено
фантастичн у
опер у
М.
щ
о
багат о
помага є
хоров и
у-і б и
ПОМ огл и
збудуват и
укр .
те-;
шині.
І
так
можн а
бул о
там
ба-
'
ЖИВЛЮВАНИ М
— ВЖИВАЙТ Е
SCOTT S
EMULSION .
Старицьког о
(текс т
п
о
Гого -
міли м
суфлерования м
у
кож -
Галичині.
І
попн с
Лугі в
чит н
родин у
п.
Сурмач а
о
ів
а
ГИНЦЯ-ЗЛХИСТ У
ПР ИУКР .
НЙР.
ах
р
в
'`
Scottfit Bowne,
Bloomtiel.1,
N.
J.
17
.
`
л
ю
)
музик а
М.
Лисенка ,
під
за-
д
і
м
'не
занедба в
зня-,
нишнн а
і
гр.
Бурбели .
І Ні
СОЮЗЃ.
головком :
„Утоплена "
(абоі "
Х
о
представленню .
Бандур И ст". з
р
І Рогатннщин и
днригеи-( т и
,
Яценти
й
ребуваюч
и
тя
годин и
перебу в
кожни й
з
ПРОВіДЕНС ,
P . AVL
Дорог і
Майськ с
Ніч) .
?`І^ А ! 7 „ К ! . М
-Т,.
r
a
^ 4
"
" j
-
присутних
`Українців,
вправд і
Гарн о
виглядают ь
'wti i
-
лосо м
своїх
і
чужих.
Ту т
д
.
І.
шовкові й
травиц і
стелятьс я Сі
цвіт
і
кор м
дл
я
душ і
Українці в
нам
Члени, і
ЧленИці!
Зближа -
A
w
А
ж
тут
в
Шикаг о
довідуюс я
з
- -
наші
дівчат а
іі хлопці,
щ
о
ма -
не
тіло м
ал
е
Духо м
в
Гали4ині
‚Мазури к
в
Явтух а
показа в
чисті
дівочі
голоси ,
ллютьс я
в
не тільки
в
Шикаго ,
ал
е
і
п
о
ко-
j
єтьс я
ден ь
Рождеств а
Христо -
огатошень ,
щ
о
хо р
товариств а
,
ролі
арт „стом .
шируют ь
виступає; м и
у
ряда х
з
с
я
справжі
і
м
і
здається ,
щ
о
дійсн о
б
а
льоиіях,
д
е
част о
хо р
деревляни-
наро . і К ами .
м
і
ж
своїм и
своякам и
й
земля-
вОго,
кожди й
буд е
веселитис ь
і
Ті,
щ
о
н
е
бачил и
ніколи
'
„Бандурист "
(пр и
православній .
з
слідувал и
соля ,
душ у
дует и і читвс я
Дніпро ,
чуєтьс я
стон
топірцям
и
в
в
а
си
м
з
своїм и
концертам и
пред-
„„: „
ijma,omi w
_
,
а
спільно
з
діточкам и
колядува -
громад і
па
Ірі
і
Робе й
вулиці ) Б
,
Софі ї
Кульпак ,
води ,
розмов у
калини
з
очере-
терцст
и
пан
став.теннями.
Згадат и
треб а
і
^
козацьки х
,
ЗВИЧАЙНИХ, "
свої м
житю ю
галицько ,
" , 4 ."' , n
Ук-! т и
,
^
отвира є
свій
сезоіѓ
оперо ю
„У
-
найкращо ї
сойраністк и
хору!то м
Гідо м
трави ,
лепех и
т
а
ба-
Весед
а
існ
з
хв
піднест и
застурГлредсідател я
^
я
х
-?ко
ж
Можн а
бул о
та
м
раши ,
мают ь
тепе р
поняття ,
як
J
^
топлена" .
Чита ю
її
оча м
не
йм
у
^Бадурнст" ,
в
ролі
Горпии и
і д. Іговіннячка .
Співа є
пані
Софі я
. НА
М
И
АД
Е
0KW
віри,
щоб и
хо р
„Бацдурист '
хорўд .
ДМИТГКОГУТА ,
моло-
f^l!
^.
W
"ав.-
живе,
щ
о
робит ь
. як поступає
^
T „
І
д
.
І.
Савчук а
диріґент а
хор у
„Бан-jКогу т
сво є
сольо :
„Та м
мі ж
Bci
БУДУТ
Ь
РАДІТ
і
т
и
сн
міг