You are on page 1of 4
СКАР Б ЗВЕР4СУі^уСТО MUIIO-I МЕРТВ Е МОР Е ВАРТУ Є МАНІТОБ А ОДЕРЖИ-t
СКАР Б
ЗВЕР4СУі^уСТО
MUIIO-I
МЕРТВ Е
МОР Е
ВАРТУ Є
МАНІТОБ А
ОДЕРЖИ-t b
НОВІ -
ГВАТЕМАЛИ ВИТАЄ ЛИНДБЕРҐА
НІВ
ДОЛЯРІ В
ПЕГСЛніЛАЧ Е
$1,200,(Ш,(Ю0,0О0.
т
н
о
УРЯДЖЕН У
‚ Р АДІО -
5 0С "3^
Н
И
Х
ПОДАТКІВ .
СТДЦЦО .
ШИКАГО ,
Ілл.,
28.
грудня.
-
ЛЕТУ Н
ДИЛІТА Є
Д
О
БЕЛІЗ .
ВАШИНГТОН ,
28.
грудня .
Мертв е
море ,
тоідто
солен е
о
-
ГВАТЕМАЛА ,
29 . грудня.
Цілий
ден ь
нині
ся
.середно-
Манітоб а
буд е
мат и
одн у
і
Департамен т
скарб у
зверну в
зер о
в
.
Палестин і
варту є
американськ а републнк а
Гватемал и витал а американськог о
ле-
найсильніщи х
і
новітн о
ур я
У
ЛЕНІНГРАД І
АРЕШТОВАН О
1175
ОСІ Б
А
102
ОВИНИ -
сього,
рок у
103
міліон и
долярі в
$1,200,000,000,000
відповідн о
туна
Линдберґа .
Цілий
ден ь
зійшо в
йом у
н
а
ріжних
держав -
джени х
радіостаці й
у
Канад і
ЛОС Ь
П
О
ШПИТАЛЯ Х
гси?івки.й ВИНА .
ВИПИТ О
ОКОЛ О
2
МІЛІОН И
переплачени х
податків .
Зверне -
д
о
'
повідомлень ,
як
і
одержал а
них
функціях ,
сере д
яки х
йог о
прост о
обсипал и
державним и
як
с
е
заяви в
12
грудн я
в
пр о
ФЛЯШО К
,
' '
но
дюдатк н
240,000
податков -
тутешн а
сіоністичн а
оргаиіза -
та
місцевим и
відзнаками .
вінціональні м
сойм і
преміє р
ців.
ціи.
.Утворився
ту
т
Бритійсько -
Манітоб и
Брекен .
Новоурядж е
"
йог о
витал и
в
президент а
репубднки ,
в
конгресі
т
а
мі-
МОСКВА ,
29.
грудня.
СУаршТ МОСКалі
у
Ленінград і
й
Америкаиськи й
Синдикат ,
я
-
ну
радіостаці ю
уміститьс я
н
а
ській раді.
Міст о
принял о
йог о
з
а
прибраног о
сина
т
в
вписал о
Москв і
перши й
раз ,
ві д
вибух у
революції ,
святкувал и
Різдв о
кий
дума є
згрошевит и
ус і
мі -
площ і
Рільничо ї
Академії ,
його
імя
на
почесну
дісту.
Відта к
відвідува в
він
американськ у
п
о
стародавньом у
звичаю" ,
не
жалуюч и
собі
горівки
й
вика .
ШУКАЮТ Ь
ДОБРО Ї
ПРАЦІ
нера.ти,
щ
о
находятьс я
у
зга -
находитьс я
яки х
10
мил ь
поз а
кольонію,
американськ у
торговельн у
палат у
т
а
ќлюби .
1.8,500,00 фляшо к
Як
подают ь
совітськ і
часописи ,
в
самі м
Ленінград і
випит о
П
Р
О
ВЙЛСбНА .
даій м
морю .
містом.
Теперішн ю
радіост а
Завтр а
сподієтьс я
він вилетіти
в
дальш у
дорогу .
Перш у
горівк и
й
вин а
й
окол о
фляшо к
Н
Ю
ЙОРК ,
28 .
грудня .
-
цію
переробитьс я
й
поставит ь
стаці ю
зробит ь
він
у
місті
Беліз,
в англійській
‚кольонії
І
он-
пива.
В наслідок
таког о
надмірног о
один , міл іон
спожитт я
алькоголічни х
Фундаці я
Вудров а
Ви.дсона
о
-
ся
в
місті
Бреидоні ,
д
е
вон а
б
у
напиткі в
прийшл о
до'численни х
кровааи х
бійо к
І
ву'личних
‚дурасі .
МІГРАНТЌУ ,
Щ
О
ПРОБУВА -
голосил а
вис.тід
конкурс у
н
а
д
е
служит и
я
к
допомог а
дл я
аванту р
так ,
щ
о
міліція
в
самі м
Ленінграді
арештувал а
11,75
Л
А
ОТРУЇТИСЯ ,
ЗАСУДЖЕН О'І
прац ю
пр о
житт я
Вилсоиа .
Н
а
осі б
з
а
бійку
й
авантурн ,
а
102
осі б
треб а
бул о
відвезт и
д
о
КОРАБЕЛЬНА КАТАСТРОФА В ЗА№.
"^Л^"^'?:1 ^" С, ^1 Я
.'
т
новоуряджено і
радіостащ і
у
надгоро`ди
дл я
відзначени х
ав -
шпиталів ,
щоб и
їм позашиват и
рани,
спричинені
ножами,'аб о
ПРОТИ-ГОРІВЧАНИ Й
КОРАБЕЛ Ь
ЗАТОНУ В
П
О
і
Вінніпегу . Сида.Нфюї Џ й ќ
бу
торі в
фундаЦі я
визначила ,
су-
поскладат и поломан і
кости .
У Ленінграді
затроідос ь
алького -
ПОРТУЄТЬС Я
п
д
о
КРАЮ .
ЗУДАРЕННЮ .
д
е
десят ь
разі в ‚б`Щщ
.від,
до -
му
57,000
долярів .
Н
а
конкур с
лем
в
часі
свя т
17
осі б
а
сім
замерзл о
ка
смерть ,
заснувш и
в
Н
Ю
ИОРК ,
29 . грудня.
У
долішні м
нюйорські м
залив і
теперішно ї
стації
й, віддаль
т
а
ВІННІПЕГ,
Май.
Павлін а
надіслан о
ал
е
ко -
нетверезі м
стані
н
а
вулиці.'
У
Москв і
згинул о
ві д
перепнтт я
нагнав
Рош ,
корабел ь
прибецежно ї
сторожі ,
вживани й
д
о
лов -
успішніст ь
будут ь
пропогдціо-
Сака.тюк,
котр а
2 6
листопад а
місія
н
е
признал а
Ю,000' праць ,
першо ї
над -
„настоящо ю
ачіщеною "
30
осіб.
лення
бутлегерів ,
на
близьк о
10,000-тоновий
корабел ь
Мофе с
иальн о
лучші .
вип'ила
фляшк у
йоднни ,
щоб и
город и
нікому ,
а
признал а
11
Треб а
признат и
однак ,
ш
о
молодш а
генерація,
я
к
пода -
Джуніор ,
весь
наладовани й
нафтою .
Преміє р
сказав ,
щ
о
‚дМаніто-
други х
т
а
14
трети х
надгород .
відобрат и
соб і
життя ,
призна -
ю
т
ь
часописи,
не
пішл а
слідом
свої х
таті в
і
мамів ,
ал
е
уника -
б
а
є
дуж е
добр е
географічн о
Р
о
ш
розбивс я
д
о
Мофет а
т
а
затонув .
Всіх
люди й
з
ньог о
l.'3-го
грудн я
в
поліційнім
положена ,
б
о
лежит ь
майж е
в
'
л
а
алькоголічни х
напитків' і
полишилас ь
тверезо ю
в
протяг у
виратоваио .
Катастроф а случилася
в
ночі,
сере д
густої
мраки .
суд і
Д`е
свойог о
вчинк у
й
ї
ї
за -
ГУБЕРНАТО Р
СМИ Т
ВИЗНА -
середин і
Канади ,
а
Вінніпег
в
'
цілих
дво х
днів
Різдвяни х
Свят. `
суджеи о
на
чотир и
місяці
тюр -
.ЧУЄ
ДЕН Ь
ПЕРЕСЛУХАНН Я
середин і
континенту .
Наміром '
СМНТ ВИСТУПАЄ ПРОТИ КЛЕНА.
ми,
а
опісл я
депортуєтьс я її
д
о
СПРАВИ - СНАЙДЕРОВО Ї
,
Й
і
, ВОВКИ ЗЇЛИ ПОЛЬСЬКИХ СЕЛЯН.
правительств а
є
використати ;
Старо'го
Краю.
ГУБЕРНАТО Р
КАЖЕ ,
Щ
О
ВОН ДИВИТЬС Я
Н
А
КЛЕ Н
-
ГРЕЯ.
ОЛБАН,ІНю йорк . 28.
„ З
ВІДРАЗОЮ" .
груд -
Зд.'
Н
А
ЛЮДЕЙ .
КИДАЮТЬСЯ
ОЛБАНІ ,
Н
ю
Порк ,
29 . грудня.
Стейтовн й
губернато р
ня.
-
Губернато р
Сми т
заяви в
Гром .
Сакалю к
приїхал а
^Z,^L^
"аЩ
ю
ГОЛОДН
,
ВОВК И
.
ВАРШАВА ,
29.
грудня. ХОДЯТЬ^ГРО^АДАМИ — Остр а зим а й " сильні й
мороз и
у
Сми т
вида в
д
о
пубдичног о
оголошенн я
свій
лист
д
о
Пол а
Вин-
простор у
.
адвоката м
пані
Снайдерової ,
східній
Польщ і
спричинили,
щ
о
голодні
вовк и
ходят ь
грома -
тер а
з
як Організацію , противн у
Джемейки ,
організатор а
Клена,
в
яком у
Сми т
осуджу є
а
о
тр
и
місяці
том у
д
о
Кана-
сильн а
-
стаці цайдальшог я буд е ся о
-
щ
о
він
гото в
вислухат и
дн
я
5
.
б
вні ди.
Нов а
мал помогти іомогти о гроше . . Вона, Вона' й і . гат и
поашю
ю
А1
Я
(
дамн
й
кидаютьс я
на
людей .
Недавн о
заатакувал и
вони
Й
ііїли
Клен
засада м
демократії .
їй
не Вон хотіл а мал и а
провін -
:ічня
апел ь
їх
у
справ і
поми -
д
кілько х
польськи х
сеаин,
мі ж
ними
дв
і
жінки,
недалеко
Вол
-
Сми т
писа в
свій
лис т
у
відповід ь
на
запи т
Винтера ,
ш
о
він
почал не могл а а
е
продават найти робот и свої и
річи. а її кр
а
ж
^
^
причинитьс я
туваннн
пані
Снайдерово ї
ві д
ц
а
додатк
ковиск .
Тако ж
з'їли
вовк и
чотйро х
пач ќарів,
щ
о
перепачкову -
дума є
пр о
Клен.
Сми т
признається ,
щ
о
він
дивитьс я
н
а
Клен
1
р
о ca u HX Г ранпц ь
з
провінці ї
поз а
см`ерти.
Він
заявив ,
щ
о
в
то
й
0
Г0Л0С
у
вал и
товар и
на соцітську
сторону .
Дл я
поборюванн я
цебезае -
з
відразою .
Все ж
таки ,
каж е
Смит ,
вій
я
к
губернато р
буд е
ла
н
а
соб і
й
тод і
тнм,^О.ма-; д о
випил а фля -
границями ,
більш е
ні ж
сотк и
сами й
ден ь
він
гото в
те
ж
вис.ту-
ки
дл
я
людськог о
житт я
ві д
вовкі в
уживают ь
війська ,
як
е
оборВнят и
прав о
членів
Клена
д
о
законно ї
організації .
ш
к
у
йоднни .
тися ч
долярів ,
які
видаєтьс я
на
і
і
адвокаті в
Ґрея ,
спільни-
зорганізован о
в
ловецьк і
групи,
щ
о
полюют ь
н
а
воакі^ -
.
В
суді,
признаючис ь
д
о
вини,
ка
Снайдерово ї
в
убийств і
му -
инш і
ціли.
заявила ,
щ
о
хоче'
вернут и
д
о
СУД ЗВЕРТАВ , Щ ` `
ФЛЬОТІ.
жа
ПОСЛІДНИ Й КРО К Д О ВІДКЛИКАНН Я КОНТРАКТ У ЗІ СИНКЛЕРОМ .
ПОСЛІДНИ Й
КРО К
Д
О
ВІДКЛИКАНН Я
КОНТРАКТ У
ЗІ
СИНКЛЕРОМ .
КИДАЮТ Ь
ЦИВІЛІЗАЦІ Ю
й
ШЕШИ ,
ВаЯОЯлЛ;,
29 . 'грушіќ .
Пере д
федервяьГИі м
су -
вигоди.
д
о
м
відбувс я
послідний
ак
т
віддання
американські й
фльот і
СНОДЕН ВИСТУПИВІЗАНГЛЙІСЬКОЇ №ШЧОЇШІЇ. НЕЗАЛЕЖНОЇ Старог о
СНОДЕН ВИСТУПИВІЗАНГЛЙІСЬКОЇ №ШЧОЇШІЇ. НЕЗАЛЕЖНОЇ
Старог о
Краю.
ВАТИКА Н
ПОГОДИВС Я
З
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНОЮ .
ВИСКАЗА В
БАЖАННЯ ,
ЩОБ И
НЕЗАЛЕЖН А
РОБІТНИЧ А
ТРІШТН А
ДИТИН А
ДІСТАЛ А
.
РИМ .
Між
чехословацьки
м
ПАРТІ Я
ЗЛУЧИЛАС Я
З
РОБ.ІТНИЧО Ю
ПАРТІСЮ .
,
.
правптельствр м а Ватикано м нафтовог о пол я „Тіпа т Довму" ,
правптельствр м
а
Ватикано м
нафтовог о
пол я
„Тіпа т
Довму" ,
як
е
свог о
в
контрактів , зроблени х
І
часу
взя в
аренду
С
Е
Н
ФРАНЦИСКО ,
Кал .
$оіо.оо
прийшл о
д
о
згоди .
Подробиц і
ЛОНДОН ,
29.
грудня.
Ф
.
Сноден,
бувши й
канцле р
в
мі -
нафтя р
Синкле р
н
а
основі
фалшнви х
у
500 0
Американці в
-
мущин ,
ВІДШКОДУВАННЯ .
умов и
оголоситьс я
тоді ,
кол и
ністерськім
кабінеті,
заявив-
своє
виступлення '
з
Незалеж -
порозумінн ю
з міністром
Фолом .
жіно к
і
дітей
приготовля -
обі
сторон и
ратифікуют ь
себт о
ної
Робітничо ї
Парті ї
(Чисто
соціалістичног о
крил а
Ро б і тни-
ВІННІПЕГ .
Ман
Канада .
єтьс я
д
о
відїзд у
д
о
Єгипт у
на д
потвердят ь
договір .
Непоро -
чоїчПартії) .
Як причину
свог о
виступлення
пода є
він
обставн -
Трилітн я
Беті
Плексм'ан
у
Він -
ГИКМАН ПРИЗНАВСЯ ДО ДРУГОГО ВБИВСТВІ -
берегам и
Ні.тю.
Думают ь
вон и
зуміин я
мі ж
Чехос.товаччиною І
иу,
щ
о
с
я
парті я
стратил а
основ у
д
о
істновання,
відколи
Ро -
ніпегу
дістан е
ві д
Віиніпегсь-
оснуват и
та
м
кольонію ,
свобід -
розпочалис я
в
1925
році,
кол и
бітцич а
Парті я принялаус і
соиінлістичні
прикиі пи. Він
заявив ,
РАЗО М
З
І
СВОЇ М
ТОВАРИШЕ М
УБИ В
АПТИгІАРЯ
Елєктрично ї
Компані ї
де -
ну
ві д
усяки х
впливі в
новітної
чехословацьк е
правительств о
щ
о
гіо
цідім
кра ю
поширюєтьс я те ж
гадка ,
ш
о
Незалежн а
Ро -
В
РОВЗГИЛ ,
КАЛ .
сят ь
тися ч
долярі в
відшкоду -
цивілізації та
полишен у
всіх
те-
взял о
офіція.тьн о
участ ь
у
бітнича
Парті я
є
цілко м
непотрібною .
Л
О
С
ЕНДЖЕЛЕС ,
Каліфорнія ,
29 .
грудня.
Виліем
Е
.
ваннн.
Справ а
мал а
прийт и
15.
Перішніх
вигод .
Переселенц і
святковаии ю
памят и
Івана
Гу -
Тако ж
висказа в
він
бажання ,
щоб и
об і
партії,
Незалежн а
Гикман ,
вбийни к
12-літіюї
Маріян
Паркер ,
признавс я
д
о
дру -
грудн я
пі д
рішенн я
суду ,
б
о
змінят ь
в
Єгипт і
європейськ'і ї
яког о
католицьки й
собо р
у
і парті ю
Робітнича,
злилися
в
одн у
й
працювал и
разом .
Чи
6а -
гог о
вбивства . У
грудні
192Є
рок у
напа в
він
з
і
свої м
товари -
батьк о
дитин и
пізвав
згадан у
оді ж
на
стариќн і
єгипетс ь
Констанц і
приказа в
спалит и
tin j
жанн я
Сноден а
сповняться ,
можн а
сумніватис я
чере з
те ,
пі о
шеміГонто н
н
а
аптик у
в
Ровзгил ,
Кал.,
і,
в
часі
тог о
напад у
панію
о
4
5
тисяч
долярі в
НІКИ
іі
будут ь
жит и
відповідн о
костр і
я
к
єретика .
Пап а
запро -
Незалежна , Р^Ітццч р
Парті я
(^ц^кщ^сц
що-ра з
більш е
д
о
уби в
аптикар я
Айві
Томса .
Жінк а
Томса ,
сконфронтован а
з
відшкодування .
Об і
сторон и
д
о
принціііів,
голошени х
Ам е
гестував
прот и
сього ,
а
кол и
комунізму.;^ '
Гикманом ,
пізнал а
в
19-літиім
вбийников и
Маріян
Парке р
у-
полагодилис я
одначе,
зак и
за -
ґ
потопо м
4,
щоб и
доказати ,
щ
о
чеськ е
правите.ТЬСТ8О не
поспі -
бийник а
свог о
мужа .
Арештовани й
Гонт
признався ,
що
він
ися
судов а
розправа .
ті
принцип и
НЄ
стратил и
свог о
шилос ь
відк.тп-
бра в
участ ь
у
напад і
н
а
аптик у
в
Ровзгил ,
однач е
заперечив ,
Відшкодуванн я
домагавс я
КОШТА УДЕРЖАННЯ НМІЕЦЬКОЇ АРМ.ЇІ
значіння
й
дл я
теперішньог о
к
а
в
представник а
з
Пра -
щ
о
стріля в
д
о
аптикаря .
`батьк о
дівчинки ,
Карл о
Плекс -
тюдства.
ги.
з оправданням ,
свог о
Тепе р
пап а
перепросивс я
з
мап.
Мал а
Беті
втратил а
об
і
Чехоми ,
б
о
бачить ,
щ
о
більш е
НІМЕЧЧИН А
ВИДАСТ Ь
Н
А
АРМІ Ю
У
СЛІДУЮЧІ М
УКРАЇНЕЦ Ь
ОТВИРА Є
АДВОКАТСЬК У
КАНЦЕЛЯРІЮ .
ноги ,
кол и
попал а
2 9
травн я
РОЦ І $123,000,000.
стратит ь
як-виграє ,
коли.буд е
У
списі
людий, як і
здал и
остаточни й адвокатський
іспит
ВІЩОВАНН Я
„СТАРОГ О
рід
Доффері н
Евн ю
трамвай -
на
ни х
гніватися .
Цехи
н
е
гну-
БЕРЛІН ,
29.
грудня.
3
німецьког о
буджету ,
предложе -
(„ба р
екзамииейшен'' )
у
стейті
Н
ю
Джерзі ,
находитьс я
ім
я
МУРА".
Одну
ногу
відтял и
колеса ,
а
ли
спи й
пере д
Римо м
і
Том у
ног о
парляментови ,
показується ,
щ
о
Німеччина
видаст ь
и
а
у
-
Українц я
Марцеля .
Ватера .
З
то
ю
оповістко ю
Ваґне р
ста є
друг у
мусіли
відтяти
лікарі.
йшо в тўіѓї
Рим
мусит ь
з
ЛОНДОН ,
28, грудня.
В
и
ниМи 1 числитися ,
лиш е
держанн я
своє ї
сухопутно ї
армі ї
у
1928
роц і
$123 000,000.
У
-
публично.
признани м
адвокатом .
БІБЛЮТЕК А
РАДЕКА .
Рим
гороїжитьс я
завш е
НОВИЙ
річни к
поп у
держанн я
німецької
фльот и
буд е
виносит и
353,000,000.
"
Марсел.Е -
Вагне р
родивс я
2 3
рок и
тОму
в Дорогові ,
з
в
Га -
1
МОСКВА .
Галицьки й
Жи -
тоді ,
кол и
бачит ь
пере д
собою !
ляриог о
альманах у
„Стари й
Минулог о
рок у
удержанн я
німецько ї
фльот н
виносил о
о
личині.
Д
о
Америк и
приїха в
він
у
1906.
році
і
своїм и
роди -
Мур "
на
1928
р
.
Я
к
звичайно ,
аок,
а
огісля
оди н
з
визначних
слабодухів ,
щ
о
трясутьс я
пе -
4.
МІЛІОНИ,
а
німецько ї
сухопутно ї
армі ї
о
12 міліонів
долярі в
чами .
Марселе м
і
Катерино ю
Ватерами ,
йог о
родин а
жил а
р
е
д
ним ,
я
к
хор і
н
а
пропасни -
пода є
він
новорічн і
віщованн і
комуністичних
провідників
Ра -
менше .
Крі м
сьог о
видаст ь
щ
е
Німеччина
52,500,000
На
муні-
д
о
1916.
рок у
в
Ц
ю
йорќу ,
а
ві д
того`Цдсу
в
Джерз і
Ситі.
цю.
на
1928
рік.
1928 рі к
заповіл а
дек,
попа в
тепе р
у неласку
пра-
цію
і
фабрик и
муніції.
Німецьки й
соціялістичннй
часопи с
Він
учивс я
напере д
У
публичии х
школах ,
відта к
у
Ст .
Пі-
вовірних
большевиків-сталін -
твердить ,
Щ
о
Німеччина
видал а
ві д
1924 року
$15,000,000
н
а
єтьс я
ПІСЛЯ
віщован ь
„Старог о
тер з
Пріператор і
Скул ,
а
п
о
.її
укінченню,
у
1922.
році,
впи -
Мура "
дуж е
невесело .
В
січні
ців.
Сталос я
с
е
тому ,
щ
о
на.те-
перерібку
своїх
фабри к
для
вироб у
муні ції.
Відповідно
д
о
по -
сався
на
виділ
прав а
на Форгемськом у
університеті
в
Н
ю
йор -
ЖІНК И
ТРОЦЬКОГ О
И
ЗЖО
-
розлічиўт ь
большевик и
веден
ж
а
в
д
о
опозиці ї
в бо.тьшевиць -
станов
Версайськог о
Мир а
Німеччині
вільн о
мат и
лиш е
сто -
ку.
Прав о
скінчив
він
в
1926.
роц і
т
а
вступи в
у
ВЄВ А
З
А
ПРИМИРЕННЯ М
ня^
енергійно ї
пропаганди .
F
кій
партії.
„Бідака "
Раде ќ
ма в
тнсячну
армі ю
дл
я
оборон и
свої х
Границь.
Кошт а
ўдержанн я
практик у
д
о
канцелярі ї
джерзисітського .
адвокат а
н а адвокатськ
Адольф а
31
СТАЛІНОМ .
люті м
вибухнут ь
заворушенн я
у
своїм' мешканн ю
в
Кремлі
ве-
армі ї
виносят ь
тепе р
о
мног о
більш е
я
к
пере д
війною,
одначе
Л.
Еиґелке .
П
о
році
практик и
приступи в
д
о
адвокастьког
о
,
БЕРЛІН .
Тутешн і
газет и
в
Японії
й
в.
Китаю ,
а
в
марті
бібліотеку.
Совітська
вла -
се
приписат и
належит ь
піднесенню
кошті в
удержання,
а
та -
іспиту,
а
здавш и
його ,
ста в спільнико м адвокатсько ї
канцелярі ї
пишуть ,
щ
о
жінк и
виключених !
Велик а
Британі я
зірв е
допльо -
приказа.та йом у
д
о
2 4
годи н j
к
о
ж
тій
обставині ,
щ
о
в Німеччині
нем а
тепе р
примусово ї
вій-
Енґелк е
при
921
Берге н
Евеню ,
Джерз і
Ситі . Він
дума є
Українців.
приевя -
з
комуністично ї
парті ї
TpQUb-.
матичн і
взаємин и
з
Японією .
В
з
Кремлю.
Раде ќ
е
ськвво ї
служби ,
тільки
добровільна .
і
титтіся
спеціяльн о
правничій
практиц і
сере д
ког о
й
Зіновєва -Апфельбав -
літі
наступлят ь
заворушенн я
в
тику
да
вибратис я
мав
гроше й
н
а
перевіз
н
бібдіо -
ма ,
хочуть ,
чере з
посередниц -
Італії
й
Франції .
Сил а
і
впли в
геки
й
том у
йог о
приятелі
хо -
ЕПИСКОП МАНИНГ ХВАЛИТЬ СПОРТ.
АЗМОРДОВАНННТІАЛЙІСЬКОГО ВЦІЕКОНСУПЯ ВОДЕСІ
т
в
о
Чічерін а
й
инши х
визнач -
фашисті в
нічнуть
тратит и
тїли
ратуват и
його
бібліотеку ,
КАЖЕ ,
Щ
О
УПРАВЛЮВАНН Я
СПОРТ У
В
НЕДІЛ Ю
них
комуністів ,
погодити і
грунт.
одначе
ї х недопустили
д
о
Кре -
Н
Е
ПРОТИВИТЬС Я
ЦЕРКОВНІ Й
НАУЦІ .
своїх
чоловікі в
з
всемогучи м
ПОЛЩІ Я
НАЙШЛ А
ВЩЕКОНСУЛ Я
В
ОПУШЕНІЃ .
млю.
Такц м
бібліотек а
В
серпні
комуніст и
виќли-
Н Ю
ЙОРК ,
29.
грудн я
Н
а
22.
річній
Конвенції
Нешо -
чином
полишилас ь
тепе р
Сталіном .
МІСТА .
РадеК а
в
Кремл і
ftJJ
чут ь
заворушенн я
в
Німеччині,
нал
Калиджіей т
Атлети к
Есошіейшои ,
щ
о
відбулас я
в
Асто р
ОДЕСА ,
29.
грудня.
ТІЛ О
ЧАСТ И
Совітськ і власт и
віцеконсуля
шукают ь
з
а
бан -
совітськ а
влад а
„націона.тізу
В
жовтн і
прийд е
д
о
якогос ь
готелі,
промовля в
те ж
єписко п
Манинґ .
Ві н
висказа в
сво є
дитами ,
які
замордувал и
італійськог о
Коцція.
ТІ-
зала "
її.
Радеков и
н
е
поли -
#ПОРОДИЛ А
ЧЕТВЕРНЯТА .
''більшог о
скандал у
в
.
Женев і
переконанне,
щ
о
управлювани я спорт у
в
неділю
не
противить -
л
о
Коцці я
найшл а
поліція
в
Стілла Гранда , опушені й
часѓи
мі -
Ипитьс я
тепе р
ніч о
иншого ,
HKJ
ЛЕВТЕН,
.
Шлеск .
Пані
(гонець
рок у
буд е
тако ж
'Дуже
ся
релігії ,
кол и
пере д
ти
м
посвятилос я якус ь
частин у
Д'ня
на '
ста.
Замордовани й
консуль
ма в
70 літ.
Репрезентанти
заграни -
вертат и
д
о
Бродів ,
звідк и
п
о
Лерне р
породил а
недавн о
чет -
сумний .
„Стари й
Мур "
сповнення
свої х
релігійних
обовязків .
Ві н
сказа в
дальше',
'щб
чнйх
властей
в
Одес і
зложил и
заяв у
співчуття
на
руки
тталій-
ходить ,
а
йог о
одновірці
вж
е
вернята-дівчатка ,
щ
о
важат ь
сќазу є
в
грудн і
землетру с
'-і'
правдиви й
спор т
є
одни м
з найвпливодзійших
чинників
на
від -
ськог о
коіісуля.
знайдут ь
йом у
та
м
„джя}б".
гіо
тр
и
фунти .
Муж-п
.
Лерне р
Палестин і
й
Мезопртамії ,
в
и
будов у
людськог о
характер у
й
розвитк у
правдиви х
муже -
Совітськ а
поліці й
е
тб
ї
гадки ,
щ
о
бандит и зробили
засід -
Між,'
таким '
велики м
дуж е
вдоволени й
таки м
неспо-
б
у
х
вулькан у
в
Італії ^
у
Фра н
ськи.х
і жіночих
прикмет .
Чере з
і релі.ієкгчювинн а
те .саме
єписко п
Манинґ
є
то
ї
ку
н
а
консули . Діставш и
Йог о
в
сво ї
руки ,
вбили
вон и
йог о
комуністичні
заво-'Жидів ,
як
е
жив е
о
-
ції
повін ь
діваиим
збільшенн м
.своєї
ро `
гадки ,
ш
о
мі ж
спорто м
бут и
як
найтіснійш а
числом
в ч Бродах ,
е
палками ,
а
опісл я
витягнул и
з
йог о
рот а
золот і
зуби .
Бавди -
дии
Рад.і к
з
голод у
н
згине.
рушення .
динн.
злука.
тн
стягнули
те ж
оді ж
з убитог о
віцеконсуля.
Коцціо
полиши в
сво є
мешканн я
у
вівторо к пополудні
і відтоді
іпхто
не
чув
HJ-`
,
ч
о
пр о
нього .
SBOBOM , СУБОТА , -1-го ГРУДНЯ , ІМТ . ^і ` Є богат о всіляко
SBOBOM ,
СУБОТА ,
-1-го ГРУДНЯ ,
ІМТ .
`
Є
богат о
всіляко ї
націонале -
А
най
б
и
купи в
не
щ
б
двай,н у
партію "
з
осібни м
органо м
. W 3
ної
робот и
і
треб а
вс е
більш е
цяти й
ал
е
доперв а
ШО
сотќий (
„Громадськи м
Вісѓником" ,
ш
о
ПОПОВОРОТІ НАРІДШЕМЛЮ Street, ГАЃМУ CITY, N. J . більш е пильних ` і.
ПОПОВОРОТІ НАРІДШЕМЛЮ
Street, ГАЃМУ CITY, N.
J .
більш е
пильних `
і. сумлінних
.гість
т
а
все ж
таки ,
книжк а J виходит ь
в
Станиславові .
ТЛШВА4 BY TLI. UKRAINIAN
віпііп NATIONAL Anoclitloo,
LAT.
робітників .
Прац я
народн а
зрі-
та
газет а
стане
п`оволи
щ оден-
Заўважу ,
щ
о
ВСЯКІ
старання
(Оригінальн а
допис ь
д
о
„Свободи") .
Edited
by
EditorUl
Commute#.
зннчкув^лас я
і
багат о
робить -
н
о
ю
потребо ю
і
нашо'го
сел
я-
о
„бльок "
з
Жидам и
виходят ь
Р.всііі nt a
с
я
тепе р
на
таки х
полях ,
котр і
нина.
на
чисту
комедіюѓ
Парті й
жи-
aa
Мвг-в,
30,
1911,
uod.r
Им
ACT
of
Muc k
t ,
1871
Лист перший.
І жил и
вуї
Ми
у
ній
І
працюва -
попередн о
бул и
занедбувані ,
Тут
зауважу ,
щ
о
польськ а
дівськи х
є
ціла
купа ,
а
в
послі,
ли
дл
я
неї,
а
на
весну
мине
о
т
хот я
пр о
потреб у
прац і
на
них
гранична
цензур а
допуска є
вже
дні й
хвилі
стар і
поЛьсько-жи-
r at
ot poataia proHdtd for ЇМ ЗаеНвв
по з
З
гірки м
почуѓѓє м
верта в
я
et
TBA
Atr
В
І
ОСТовст 8 , 1947 .
автьоііаа в
Дві -
Зі ,
I9U .
це
уже'десят ь
літ,
кол и
ми
п
о
говорилос я
і
писалос я
вж
е
і
д
о
кра ю
видавництв а
з
Радян -
дівсЬкі
хруні
Лєвенщтай н
і
Ко-
д
о
Рідног о
Краю !
Виїха в
я
з
чали
бул и
співати :
попередно.
Дума ю
ту
т
пере -
сько ї
Україн и
літературног о
літе р
заложил и
„жидівсі,-
ньог о
уступаюч и
пере д
надхо -І
В
ж
е
воскресл а
Україна!"
всі м
пр о
кооперацію ,
т
о
є
(не
політичного )
змісту .
Є
це .
ко-народову "
ПАРТІКЛ
котра
дячи м
ворого м
та
чере з
заси -
замісц ь
дотеперішни х
слів
на-
спільництвр,
котр е
розвива .
головн о
виданн я
державног о
всіх
Євреї в
потягн е
Уа^урядо-
пані
снігом
верх и
Карпа т
(хот я
шог о
ѓимну:
єтьс д
дуж е
гарн о
і
робит ь
ве -
видавництва .
Представляютьс я
вим и
кандидатами. ,
це
було,
в
кінци
мая)
передер -
„ Ще
н
е
вмерл а
Україна! "
личезндЗ
кроки ,
хот я
і
браку є
вони
надзвичайн о
гарно :
доб -
Ќдим
Обух.
'ся
я
на
Закарпатську ,
Україну,
Т
а
ті
недовг і
час и
нашо ї
сво'-
йом у
відповідни х
капіталів !
рий,
біли й
папір ,
читки й
друк ,
B^PJA
відта к
далі,
д
о
центрально ї
бод и
проминул и
мо в
сон,
л
и
Багат о
наши х
молоди х
людейѓ,
гарн о
розмальован а
окладнії-
Европи .
шаючи. в
наши х
серця х
глубо-
щ
о
покінчили
вйсш і
торго -
ка.
Бачим о
там
і
твор и
Нечуя
Цілі
рок'и
жи в
я
на
чужині
в
ку,
невилічиму
рану.
Ран а
т
а
вельні
академі ї
у
Відни,
Праз і
За оголошений редакція ЎВ відпаг-ідас.
і
Лесі
Українк и
і
Франк а
і
на-
тій
надії,
що'обставин и
полі-,
а
б
о
в
Подебрада х
знайшл и
бул а
так а
болюча ,
щ
о
ос ь
я
на-
віт ь
Федьковича .
Є
це
культур ,
За
кожху аміну адреси
платіѓться 10 центів.
тичні
на
сход і
Европ и
змінять-
місце
у
тих
всіляки х
„Союзах "
З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ,
приЌлад
-т-
н
е
міг
д
о
недавн а
ний
подви г
надзвичайно ї
ваги,
З
Кавади вааежжть
висилати
гроші лише
на
т.
зв. Foreign
Money
Order,
ся,
т
а
щ
о
свобідно ю
стане
мо я
у
Львов і
та
у
лровінціяльни х
взят и
в
руки
ні
одно ї
ўкраїн-
тимбільше ,
щ
о
й
оповіданн я
рідн а
‚сторононька "
а
я
містах
і
т
о
як
на
галицьк і
об -
ТелафРВ „Саободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838
Mont-ornery.
ської
чи
польсько ї
книжки,
в
славно ю
американськог о
пись-
верну
знов у
домів ,
помі ж
міг
ставини
з
досит ь
гарно ю
плат -
котрі й
говорилос я
пр о
ўкраїн-
менника
Джек а
Лондон а
є
ви -
НЮ
ИОРК,
Н.
и
.
"SVO#ODA",
P.
О
.
BOX
34в,
JERSE Y
CITY ,
N.
J .
Рідни й
Нарід,
щ
о
вж
е
н
а
во л
нею.
сько-польськ у
війну
т
а
пр о
дані
в
більш е
я
к
2 0
томах !
а
не
під
ярмо м
ме
жити .
причини
нашо ї
поразки .
В
пер-
Свято-Мнколаївськи й І вечероь.
І
та
к
оди н
мій
знайомий ,
не-
На
жаль ,
є
вони
дбсить ,
я
к
А
л
е
рок и
минали
а
положе н
ш
и
х
рока х
по
ній
годі
бул о
на -
давни й
щ
е
студент
одно ї
з
за-
д
л
я
Галича н
дорогі ,
ал
е
пі-
Заходо м
Українсько ї
Рідної
не
нашо ї
Вітчини
ntj ставал о
ВИХОДИТЬ ШИЛО З МІШКА
віть
говорит и
з
другим и
това -
граничних
академій ,
ма е
вж
е
днят о
вж
е
старання,
щоб и
ї
х
Школи ,
щ
о
міститьс я
в
силі
під
ліпшим ,
ал
е
навпак и
ус е
гір -
ришам и
недолі
про
т
і
справи,
по
році
праці
чотирист а
золо -
ціну
знизит и
бода й
о
соро к
українсько ю
православно ю
шим,
а
воро г
добира в
усе
міц-
б
о
в
тій
хвилі
та
к
крівавилос ь
щ о чоловкі-qBH мов у ві
тих
місячно,
щ
о
рівняєтьс я
процентів.
церквою ,
пр и
14
ўлиці,
відбув-
нійши х
Т
а
більш е
підступни х
серце,
платні
старшог о
уж
е
учител я
Кол и
вж
е
говорим о
пр о
КНН-
ся
в неділю,
2 5 грудня,
Свято-
Большевииьк і
агенти
вічно
сердятьс я
н а українських
уряду .
великі
на-
засобів ,
щоб и
ослабит и
наш у
дбирал о
а
в
оча х
появлялис я
гімназіяльиого .
Так а
платн я
є
жки ,
т
о
мусіімо
піднести
і
це ,
Миколаївськи й
вечеро к
і
роз-
ціоналістів
з
а
відношенн я
д
о
большевицьког о
Най -
силу
т
а
зменшит и
відпірність
сльози .
зі
становищ а ‚американського ,
щ
о
незадовг о
ма є
вийт и
пОль-
дач а
дарунків .
Концер т
отво -
більш е
іритў е
ї
х
те,
коли
Українец ь
призна є
поступи
нашог о
народ а
Повол и
доперв а
зживалис я
очевидно ,
'смішно
малою ,
б
о
ський
закон ,
щоб и
кожд а
гро -
в українськог о
розвитк у
націоналізм у
большевицько ю
поступ у
пі д
рив.
коротко ю
провомо ю
гр.
І
коли б
я
тепе р
вийшо в
зно в
виносит ь
задедви . біля
І tx
$45,:
але
ти
м
мад а
удержувал а
-
громадську )
'владою ,
але
н
е
захоч е
приписат и
сьог о
большев и ць-
н
а
один, а
карпатськи х
верхів,)" " 3
страшни м
національ-
Жуковський ,
голов а
шкільног о
житт я
в
Таличин і
розмірн о
м
бібліотеку ,
та
к
я
к
це
вж
е
є
те -
комітет у
згаданої''школи .
По-
ь Як всякі агенти
уряду,
так і большевииьк і
аген-
т
о
мігби
я
з
нещастем ,
хо ч
очевидно ,
дешеве .
о
а
і
и коли
виходять ,
Українець
всі
треб а
тільки
-велика
о
большевицьки й агент
лаят и
словар я
скаже ,
щ
о
поступи
серцем
ц
е
сказати ,
закровавлеки м ни
о
станувш и
щ
сказа в жадоб а
старатис ь
о'зменшенн є
пер
нпр.
в
Чехословаччині .
яснив
він
присутним,
щ
о
кон-
наш
пое т
О
.
Бабій ,
п
о
можност и
сумни х
йог о
на-
Є о
очевидн о
і
п
кооперати `
Хотя-не-хот я
буд е
мусіла
ц
е
і
писати. передовсім ,
їнськом у
стина
спротив ў
прост о
всяким и
г
о
народ а
під большевицько ю
владо ю
при-
Йерт
устроюетьсй ,
дцОби
пока-
СЛ, Д
К
І
В
вах
н
а
місцях,
п
о
селах. і
міс-
а
по
части
виключно ,
самом у
укра -
на
шпилі
Говерлі :
'
І
"
появилас я
вж
е
ран-
зроіУити
кожд а
громада ,
а
чей-
зат и
родичам ,
які`
посилают ь
точках ,
немал о
люде й
з
акаде -
народови .
Коли ж
Українец ь
скаже ,
щ
о
ча -
„Подивлюс я
над
Тису,
под и
мічним
образуваішєм ,
котрі,
о-
сьог о
поступ у
зроблен а
прот и
виразног о
ар
скрнтог о
І
ос ь
нарешт і
стал о
ясним,
видання
„мацєрж и
польськей "
кий
j послідні свої х діте дв й
посту п
зробил и
їх
діти
з
а
влюс я
в
останнє :
чевидн о
н
е
ли
ш
ведут ь
ку-
большевицьког о
уряду,
т
о
уж
е
щ
о
годі
тратит и
н
а
чужині
ж
(хиб е а
не
наші : „Червоно ї Калини,
примушена) буд е закуповуват , ал е и
видан тод і -
а
д
о
місяці рідно науки. ї шко .
„Чужинецьк і
хмар и
ген
зна д
з
лют и
розу м
тратит ь
і
гото в
таког о
Українц я
„молод і
(аб о
й
не
дуж е
моло-
пецькі
книги
і
кореспонденцію,
ня
Ря -
Поті м
вистуїіив
хо'р
дітей
і
Праг и
звисл и
іменами
з
большевицьког о
визвиск .
д
і
)
сво ї
літа",
та
щ
о
треб а
вер -
але
взагал і
займаютьс я
народ -
сту,
Просвіти ,
Ок и
і
др .
під
проводо м
свог о
учителя
гр.
Д
о
Дністра
оглянусь
та
м
тат и
на
Рідну
Змел ю
т
а
става-
н
о
ю
роботою ,
а
передовсі м
Складаютьс я
отж е
та
к
об -
Та
на
ї
х
нещастє ,
час
від
часу
з--большевицьки х
так и
же -
О.
Стеткевич а відспівцр три
на-
зно в
сонц е
раннє
просвіто ю
й
організацією .
т
и
в
ряд и
тих ,
иІо
н
а
ній
жн -
ставини,
щ
о
н
е
одн о
виходит ь
рел
попадают ь
річи,
які
потверджуют ь
правдивіст ь
стаиови -
родн і
пісні
і
тр
и
пісні
в
честь
„Гасит ь
чорна
відьма ,
вут ь
І
борятьс я
після
своє ї
Крім,
ти
х
інтелігентних
роб і
нам
н
а
здоровля,'щ о
роблят ь
щ
а
свідоми х
Українців.
Ос ь
таке`
шил о
вирвалос я
недавн о
св.
Миколая .
прийшл а
зна д
Висли ;
змог и
з
лихоліттєм .
тників,
котри х
числять
поки
навіть
наш і
національні
прот и
з
большевицьког о
мішка . Американськ а
помістил а
д
Україну ,
та
кореспондентк а
Анна
„На
Сход і
в
боярськи х
ле-
Опісл я
пописувалас ь
діточ а
щ
о
ка
пів
тисячі
осіб ,
є
дал е
вники.
Нарешті ,
поконавш и
деякі
Оге р
Меккормн к
в нюйорськї м
Таймс і
статт ю
пр о
д
а
х
Пру т
на ш
рине;
орхестр а
з
Музично ї
Студії
зві-
ко
більш е
робітникі в
з
місце-
Зві т
пр о
инші
мої
спостер е
перешкоди ,
удалос я
мені
пере-
відношенн е
Росіян
о
Америки .
Зара з
на
вступі
авторк а
статт і
„А
и
а
Збручі ?
кордон!
снОго
в Галичині
й
у
НЮ
йорќ у
І%их
селян ,
щ
о
перейшл и
спеці -
ження
муш у
відложит и
Дизел і
їхат и
границі
теперішньог о
вїзджа е
на
д
о
її
столиц і
Києва . Україн у
вон а
назива є
Меч
в
серці
України.
диріґент а
й
проф .
музик и
п.
М.
яльиі
курси
торговельні ,
устро -
дуючо ї
моє ї
цукорнице ю
хлібним
шпихліро м
совітсько ї
юнії.
Хоч е
с
е
польськог о
„ланьства "
і
стану-
„І
д
е
б
и
н
е
стала
ли
ш
стоп а
Гайворонського .
Учениќй
п.
ювані
повітовим и
кооператив -
Покищ о
кореспонденції.
муш у
одна к
зверну -
вже
показує ,
щ
о
підчас
свог о
побут у
на
Україні
вон а
нахли -
ти
у
столиці
галицько ї
Ўкраї-
м
о
я
Одна
Гайворонськог о
відіграл и
не -
ними
Союзами .
В
то
й
спосі б
н
уваг у
читачі в
палас я
від'комісарі в
імперіалістичних
погляді в
н
а
Україну,
ни,
у
Львові .
На
Рідні й
нам
Земл і
на м
звичайн о
вдачн о
кільк а
україн-
рост е
нова
селянська
інтеліген-
Свободи "
н
ос ь
як
у
справ у
після
яки х
Україн а
се
тільки
московськ а
кольонія ,
з
яко ї
Мо -
Побачи в
я
ту
т
велику
силу
всюд и
чужина!
ськи х
колядок .
Відта к
промо -
ція,
а достарчают ь
її'немало
і
Тепе р
є
вибор и
д
о
сква
ма є
прав о
ссат и
всі
жизнеин і
соки ,
вс е
так и
с
е
щ
е
її
по -
давни х
зиакоми х
і
товариші в
шановни х
а
розписан і
сойм у
вив
щ
е
ра з
голов а
шкільног о
наші
бувш і
козаки ,
члени
ко -
варшавськог о
і
цим
р
а
гляди,
а
не
погляд и
комісарі в
України.
V
Отѓа к
мігб и
я
сказат и
і
її
праці
і
муш у
признати ,
щ
о
вза-
комітет у
п.
Жуковськи й
т
а
по -
лишно ї
галицько-українсько ї
з
о
м
уж
е
вс і українські
партії
відповідалоб и
вповні
всьом у
галі
настрій
їх
бадьори й
і
А
л
е
зара з
з
а
ти
м
вон а
пода є
вж
е
слов а
правдивог о
боль -
дякува в
учі^телял^ школ и
й
гр .
армії.
а
не
лит е
„хлібоїди "
к
в
р
тому ,
щ
о
теце р
дієс ь
у
наші й
щ
о
відповідн о
д
о
теперішни х
шевнцьког о
комісаря ,
і
т
о
неаби
яко ї
риби ,
ал
е
самог о
пред -
їх
'
прац ю
1922)
будут ь
брат и
ўчастії'
с
поневоленій
Вітчині.
П
р
о
патріотиз м
таки х
лю
-
обстави н
кожди й
працю є
н
а
сідател я
промислови х
юній
України.
Сей
„український", аб о
д
л
рідної
школ и
т
а
запові в
тих
виборах .
В
р
.
192 2
дол я
дей
ї
їх
жагуч е
бажанн є
виход у
Не
ли
ш
я
,
але # і
всі
ми,
емі-
свої м
пості.
Н
е
видно
пригно-
щ
о
найменче
‚^українізований "
коміса р
починає
сво ї
слов а
св .
Миколая .
Промов -
Східно ї
Галичини
єщ
е
н
е
бул а
з
недолі
н
е
потреб а
багат о
й
граігги,
переживал и
тяжк і
болі
блення,
хо ч
і
не
мо ж
на
зага л
д
о
американсько ї
коресподентк и
словами :
„Ми ,
Москалі , пе -
Гайворбн'сько'мў 1 за
я
прихі д
ляв
тако ж
о. Лванишин,
дякую -
рішен а
і
народн е
наш е
до -
говорит и
і
вони
й
є
голов -
і
муки,
видйчи
хо ч
і
здалек а
сказати ,
щоб и
вони
держалис ь
редо всім
мусимо
"
чи,
як
україноіький,
громадяни н
стоїнств о
вимагал о
зазначити ,
н
о
ю
осново ю
патріотично ї
ро -
тяжк у
недол ю
наши х
браті в
у
заповіт у
славног о
польськог о
і ї
батьк о
дітей ,
з
а
х
щ чужо ї
о
м
и
н
е
признаєм о
о
-
І
чиж
тепер
дивуватися ,
коли
Українці
е
дивуватися , ігол и
їм
н
е
можут ь
прння-
бот и
в
наші м
краю .
Рідном у
Краю .
А
наш а
душев -
повстаньчог о
генерала
Мєрос-
прац ю
в
рідній
школ і
заохо -
купації,
але
стоїм о
на
самосѓій -
ти
большевицько ї
влад и
я
к
своєї ,
ал
вважают ь
її
з
а
чужу ,
на
мук а
бул а
тим
більша ,
щ
о
Ось
недавно
бу в
я
на
збора х
лавськог о
і
іде
признавал и
сво -
накинену
їм,
з
а
московську ?
І
ч
и
больше -
„Рідноѓ`ї
чува в
родичі в
гро-
ницькім
становити .
ми
на
власні
оч
и
бачил и
вж
е
повітови х
делегаті в
єї
тюрм и
з
а
сто є
стале
і
п
о
мадя н
д
о
посиланн я
д
о
внцькі
агенти
та
к
лют о
гороїжаться ,
коли
сказати ,
щ
о
на -
Школи "
в
однім
наші м
місті.
„Свобіди у
Вітчину"
і
власну
рядков е
(„порядочне" )
зам е
Том у
ТО
на ш
нарід,
ідучи
з
а
згадано ї
рідно ї
учителя м
й
і присутни х
діте й
школи .
р
о
д
на Україні
одно ,
а
уря д
друге ?
Побачи в
я
та
м
і
-
з
виїмко м
о
-
поклико м
президент а
д-р а
Пе-
самостійну
Українськ у
Держа -
шкання.
дног о
самі
молод і
селянсь-
Виступи в
опісл я
св.
Микол а
в
трушевича ,
здержавс я
від
уча-
лиця,
котр і
з
незвичайно ю
церковні й
свящсиичі й
одеж і
й
сти
у
вибора х
і
треб а
призна -
уваго ю
слідили
з
а
ходо м
нарад)
щ
о
виказа в
тоді
н
а
зага л
повитавш и
коротко ю
промо -
а
па.тьми звенят ь а недалекий
нічю
стогне,
кіт
молоди х
кий
заблукавс я
о
глядит ь
очим а
голосн о
крильми.
кричит ь
природні,
тимчасо м
на
двор і
нанов о
прочійцений
ліс.
У ДЖУНГЛЯХ БОРНЕО.
та
брал и
участ ь
у
дискусії.
велику
дисциплін у
і
зрозумін -
в
о
ю
дітей,
відчита в
одержани й
ліс
М
і
ж
иншим
вдалос я
д-рбв і
Ц
е
вж
е
є
нові
люди ,
котри м
нє
політичної
хвилі.
ним
лис т
галицьки х
українсь-
гудить,
бреиить ,
пилить,
Кравз е
відфотоґрафуват и
тр
и
не
треб а
першо ї
ліпшо ї
пра в
ких
діте й
д
о
українськи х
дітей
Навіт ь
ворог и
мусіли
на м
зойкаєукричить .
Пис -
малпи.
Одна,
дуж е
похож а
н
а
ди
доперв а
лопато ю
класти
в
це
признати.
в
Америці .
У
сім
листі
галиць-
старіючо ї
миш і
попр и
ре в
людин у
тим ,
щ
о
на
лиці
її
від -
голову,
ал
е
котрі
незвичайн о
кі
українськ і
діт и
нарікают ь
на
Але
тепе р
ситуаці я
змінила -
Голяидсько-індійськї
сундай-
сюд и
досту п
лиш е
кілька
РІК,
тигрів .
ЗвичайнісеНь-
биваєтьс я
жах.
Ц
ю
малп у
від-
орієнтуютьс я
і
піймают ь
це,
ся
і
ми,
піднісши
достаточни й
се,
щ
о
Поляк и
н
е
позволяют ь
ські
остров и
щ
е
майж е
иедос-'ал е
вони
дуж е
рвучі
і
великі,
нічний
хрущ ,
дит я
пралісу,
фотографува в
др.
Кравз е
з
ду-
щ
о
їм
викладається .
Н
а
них^ле`
протес т
уж
е
пере д
пятьм а
ро-
ї
м
вчитис я
п
о
українськії,
од -
.тушені .
'До
таки х
острові в
на-
j Пона д
побережам и
і
здов ж
б
е
кріз ь відчинені
две-
ж
е
инші
мал
жит ь
ціла
наш а будучність,
ко
ками,
тепер—з а
згодо ю
през .
наќ
вони
зарзато.боронят ь
сво-
лежит ь
і
острі в
Борнео .
Тепе р
рі
д
салі
і
сі в
н
а
фортепян ,
регів
рік ,
док и
бе з
пи,
мало ї віддалі. Дві
о
т
оранг-утанихи
труд у
б
и
лиш
працювал и
дал і
на д
со`
д-р а
"Петрушевича
присту-
го
прав а
вчитися ў
рідній
мо -
просліди в
нетрі
остров у
Бор -
осліпленими
нічними
можн а
плисти,
жи є
у
лоденьким и
малпа.мн
иншо ї
б
о
ю
а
це є
вж
е
справою`ч и
паєм о
д
о
участ и
у
виборах .
ві.
Тако ж
жалуютьс я
у
тіИ-лн-
неа,ЛРГ,. КРАВЗЕ,
який
є
у
г
о
і перелякани й
Жужжнт ь
тах
о
є
'наполовину`
пород и
(носаті '
малп и
'
талень,
філі й
„Просвіти'?; і
т
а
Заокеанськи х
браті в
мож е
сті
українські,І'ДДТИІ НА
те ^
ш
о
ладідськдй.
кольоніяльній
служ -
широким и
срібними
раблями )
голот а
з
ціло ї
‚Насаліс").
Я
к
молодеи ь
ких
иншихілроовітнй х
органі
трох и
бентежит и
т
а
боротьб а
бідні,
негмакуть щрїст и
й
у
щ
о
бі
вж
е
кілька
десято к
літ.
Те-
Музи к -
зриваєтьс я
і
Індонезії.
Займаютьс я
риб о
я
малпочк а
вперш е
зацій.
партійна,
як
а
розгорілас я
по -
одягнутис я
і
просят ь
помочі
пер
він
є
на
службі
в
шпитал і
д
о
публики :
„А
х
про -
ловлею ,
торговле ю
і
грабіжю ,
найшлас я
близьк о
оранг-
І
ту
т
треб а
піднести,
щ
о
і
в
!
м
і
ж
Українцям и
самими .
від
українськи х
діте й
в
Амери-
голяндськог о
нафтовог о
тов а
шу,
наженіть
тог о
птаха! "
а передовсі м
н
е
роблят ь
нічо
утанихи,
хотіла
втікати.
Ал е
Польщ і
лучаєтьс я
часо м
таки й
А
л
е
дарма !
Живи й
жив е
Вон и
взивают ь
ї
х
н
е
забу -
риств а
у
містечку
Балікпалані .
.то'.
Подальш е
шляютьс я
ту -
оранг-утанихв,
щ
о
із
заці-
закон ,
щ
о
і
ломим о
волі
йог о
дума є
а
народ ,
щ
о
будитьс я
ват и
своє ї
гарно ї
й
милозвіч -
У
шпитал і лічить др., Кравз е
Ра з
лікарев і
Др .
і
йог о
не
Кол и
хт о
після
яких
пятна
бильці
Даяк и
безмежним и
кавленням
гляділа,
я
к
скаче
ця
авторі в
виходит ь
нам
на
ко -
з
довголітног о
просоння ,
вияв -
н
о
ї
українсько ї
мови ,
гіісні
й
лиш е
хори х
людей.
оди н
цятьо х
літ
неприсутности
вер-
ловецьким и
просторами .
Т
о
малпочка ,
зловил а
її
бе з
тру-
ристь.
І
та
к
незадовг о
увійде
в
л
я
є
стільки
нови х
душевни х
історії," та
виучуват и
її,
б
о
тут
іубилец ь
приніс
хор у
не
в
рідний
кра й
( в
Европі) ,
люд е
щ
е
дуж е
добро -
д
у
з
а
довги й
хвіст.
Поті м
узя-
житт є
закон ,
котри й
зносит ь
сил,
щ
о
їх
н
е
дастьс я
спряму-
у вільній
Америці ,
пі д
звізди -
освоєну,
малпу.
Кравз е
ВИ-
застан е
та
м
у
лісах
тісамі
душні ,
ал
е
дикі
залюбк и
ла
малпочк у
на
рамена, так
до-
постанову,
щ
о
д
о
торговл і
ват и
в
одн о
лиш е
русло !
JCTHM прапором,
ніхто
ї
м
НЕ.за-
Лічив
ц
ю
малп у
з
тог о
часу
стежки,
як
і
покинув.
Де -
люблят ь
полюват и
н
а
людськ і
вірли'во,
щ
о
маленька
склонила
книжкам и
треб а
концесії.
В
Добр е
ќт о
теоретичн о
соб і
боронит ь
вчитис я
своє ї
мов и
й
поширилас ь
слав а
яь
рев а
з
а
то
й
ча с
н
е
дуж е
голов и
тому
й
пазивають-себ е
голівк у
н
а
її
волохат і
груди.
цей
спосі б
кожди й
купец ь
на ш
мізькувати,
щ
о
далек о
корис-
плекат и
сво ю
пісню.
Рол ю
св.
„малпячог о
лікаря".
З
усіх
у-
виросли .
Інакш е
в
Борнео .
ловцям и
голов .
Недалек о
ві д
Поті м
поцілувал а
малпочк у
на
на
селі,
кожд а
купецьк а
спілка
нійши м
булоб и
іти
разо м
про-
Микол и
гра в
придніпрянський
сюді в
приносят ь
йом у
хорі
З
велики м
.
трудо м
проруба -
Даякі в
буду є
„лісови й
чоло-
привітання у
груди
й
оглядал а
(кооператива )
буд е
могл а
ма-
т
и
спільног о
ворога .
Ал е
с
е
н
е
Українец ь гр.
Т. Яновський .
По
малпи.
Др .
Кравз е
відбу в
неод-
ні
стежк и
н
е
потребуют ь
на
вік"
свої
гнізда.
Ц
е
дуж е
н
а
її
дуже '
печаливо ,
наче
шпи-
ти
у
себ е
скла д
книжок ,
отж е
й
війна
ал
е
вибори,
при
ќо т
ну'`мандрівку
через
небезпечні
віть
тижня ,
щоб и
нанов о
зар о
прочитанн ю
лист у
наступила
людин у
схожи й
оранг-ута н
(п
о
тальн а
доглядачка .
З
лиц я
ста-
нагод у
ширит и
їх
помі ж
наро-
рих
ріжниці
програмов і
на д
джунглі.
Загрожувал и
йог о
сти
д
о
непізнання.
В
Европ і
роздач а
дарунків .
.
.
-
маляйськ и
„оранг "
значит ь
р
о
ї
і
з
її
було ,
щ
о
дом .
звичайно
вибиваютьс я
на верх.
житт ю
їдовиті
змії,
хижі
звірі,
люд е
мучатьс я
з
а
дня ,
мерз -
Присутиий.
чоловік,
„утан "
ліс) .
Підприє м
випиту є
звукі в видно'
'якого
малпочку ,
вон а
Книжку
іменно
не
ли
ш
треб а
О
с
ь
тепе р
ца
прикла д
ведетьс я
тубиль'ці'
(ЛОВЩ
людських го -
нуть,
а
вечеро м
ідуть
змучені
чиві
Китайці
відважуютьс я
по-
род у
і
звідкіля
походить .
Т
е
написат и
і
видати :
її
треб а
та -
зосібн а
на
місцях
завзя -
лов) ,
щ
о
з
гущавин и
стріля-
на
спочинок.
Н
а
Борне о
при -
се.тюватнся
лиш е
пр и
гирла х
я
е
р
на
переміну
т
о
бавилас я
з
к
о
ж
‚пхнути
в
руки
чтґтачеви
і
Туща
боротьб а
о
прові д
у
ф
і
ють
на
люде й
затроеним и
стрі-
род а
невичерпана,
богата ,
дн
і
найбільши х
рік .
Вон и
хочут ь
нею,
т
о
повчал а
її.
А
щ
о
не
все
лќин.ижќи лише книгарні пр,І
т
о
‚за.
гроші .
Але
дос и
продав а
горячі ,
а
ночі
парні.
'
^ ІЯХн-ЛрОСВІТН" Tafj
лїми .
Д-ров і
Кравз е
вдалос я
В
пустити
н
а
світови й
база р
бул а
вдоволен а
з
і
своє ї
учени-
„РІДНІЙ МІЇІНГ И
ВІДДІЛІ В
У.НШЗ А
іколі'іїТу боротьб у
розпали
вйфотОтрафуват и
оранг-утан а
скарб и
нетрів.
ці,
т
о
хапал а
її
з
а
„обшивку "
і
Як
згадано ,
др.
Кравз е
пор о
Містах,
а
книгарі
Поляк и
т
а
ЛНІАЖ^до грани рутенські
преД-
її
инші
малпи
в джуйглях.
Сво ї
погрожувал а
їй
.
Н
а
жаль ,
др .
КЛІВЛЕНД, О. Тов. ім: Ів. Франка,
Борне о
(після
Гренландії
-
і
б
и
в
н
а
Борне о
чимал о
фото `
Жид и
не
дуж е
дбал и
о
це ,
ставниќ й
„Чорно ї
Хмари" .
від. 334, повідомляє
своїх
членів,
шо
ггрттгоди
описа в
др .
Кравз е
В
Кравз е
не
міг
перешкодит и
сў-
Ново ї
Гвінеї
найбідьйіий
ост -
річні збори відбудуться дня-2-го січня,
графічни х
знимок .
Так а
праця '
щоб и
і
українськ а
книжк а
п
о
цікавій
книжці
про
Балі.
.-
Тій
чорні й
хмарі
маємо
го -
мном у
кінцеві
то
ї
малпочки .
в в
гали
Укр .
Нар .
Дом- ,
ѓод .
Ю-Ш
рі в
у
світі )
н
а
`-`Л
квадратови х
коштувал а
богат о
труду.
З
І
ширювалася .
,
Після
таког о
веселог о
трохти -
.товно
завдячуват и
наше
розс-
явившийся член
а
збори
Кільометрів
ма е
ледв и
-міліон
йог о
дво х
носії в
вилилос я
що`-
рано. Н е
платить 1
н
дол. кари, а урядник % дол.
Але
тепе р
буд е
вон а
лежат и
днання,
а
далі
таќки
політич-
жневог о
спільного
пожитт я
з{
ж ` Містечко
р`п і
стань,
Балікпапа н
на
ост-
Програма зборів: справозданне фінан-
мешканців'`людей ,
а
зат е
без -
найменш е
п
о
літрі
поту „
Часо м
пере д
очим а
кождои у
та
кож -
1
оранґ-утанихою -
малпочк у
зло -
но
хитки м
людя м
я
к
др .
ЛевкоЃ
0 " "
У"Улл$Інс та вибір Нового
уря-
Борнео ,
т
о
невеличка
при-
численні
міліярди
ріжних
ии -
год і
бул о
фотографувати ,
б
о
Бячннг^и йmimuB
.
,
.
ДУ
на
192 №ІкЛ —
BV
РепужинськнП,
дій,
хт о
ли
ш
зайд е
д
о
сільсь-
копальні
нафт и
(шахти )
вили ,
замкнул и
в
клітк у
н`а
ко -
оачииськии ,
котри й
пере д
4
мі -
голова ;
1л. Лазірко ,
скарб. ; Н
Заде-
ш
н
х
сотворінь .
Мабут ь
ніде'
цілі
хмар и
муравлі в
залягал и
кої
крамниц і
купити
з
а
пар у
1 рецький, секр. (
і
метќальн і
дом и
робітникі в
і
раблі ,
щоб и
відіслати
д
о
евро -
сяцяи и
підча с
виборі в
д
о
рад и
инд е
в тропікальни х
околиця х
фотографічни й
апарат ,
аб о
об`
грошів- щ
перцю.
(Зауважу ,
інжинірів.
Зара з
за
копальням и
звірин ця.
Ал е
вона
-‚-громадсько о ї
в
Станиславов і за -
нема
таки х
густих
нетрів.
пал о
йог о
і
йог о
люде й
стіль-
знімаються-стпгн
пралісу,
поде -
після
трьохденног о
слов о
„ѓрош "
н
е
е.польськ е
а
-
ключи в
сою з
з
цілко м
реакцій -
НЮ
ИОРК.
н
.
И
.
Укр.
3art.
Тов.
Европейськи й
віртуоз ,
у
пе-
ки
пяво к
аб о
хмар и
москітів,'
кўди' з
низькими,
вузким и
пе -
побут у
п енськог о
згинула^
у
клітці,
щ
е
зак и
кор а
ле
старо-німецьке.
І
в
теперіш-
ними
т
а
ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ
місцевих
І
реїзді,
грає
в
Балікпалан і
н
а
ще
треб а
бул о
чимєкорш е
ря-
реходОмигта к
тцоб и
лиш е
пе -
бел ь
відділяв
із
пристані.
ній
Австрії
обійма є
оди н
ші -
нпр .
др .
україножеоним и ґніт Дніст ' Р
Цига )
ЛЮДЬМИ.
великом у
концертовом у
фор -
туватис я
з
джунглів.
Підчас
та-
ретиснутися.
Пона д
нетрям и
Bt
epo
u
0
Ун
р
Нар
Лінѓ
ст
р
грошів) .
Поба -
мим о
тог о
хоті в
б
и
ві н
ї'да- ' nL f
моњї
?
-
тепяні.
Ві н
у
фраку .
З
ньог о
ког о
фотографуванн я
треб а
звисают ь
низьк о
випар и
горя -
КНИЖК
У
Т
А
ЮЯВЬ,
И
Й
Д
О
В К
КО
Ж
ДІЛ
УКР
UHC .
. п
Y A `^Г
Ч ^дават и
то н в СОМ.
рад.
пар -
Й
Й
^СЇЙЃЙ
І
тече
піт,
жил и
н
а
чолі
набре`-
бул о
нера з
вижидат и
на
однім j
х. nooMMu.^.S^?^" ру к
чйххмар .
Джунглі,
т
о
щосьне т
з
Ѓ
^""витьс я
не ю
тай
тії, на
щ
о
значн а
частина
пали.
.^. я . в,, ! и ^." ?
C J
збо
Р
и
-
Нтхяв
^
иіЛй.
Т
а
звук и
фортепян у
лед-:
місци
годинам и
і.др .
Кравз е
самовитог о
і
таємничого;
ма є
ви
чути:
вони
слабі,
бідні,
не-
чув,
як
довкол а
ньог о
заростає ,
ШЯ^ШШ^
^АШПИСЬ
^
„СВОБОДА" ,
(ва ч
крамниц і
і
ќупит ь
її.
Івал а
нову :
‚народно-раднкаль -
СВОБОДА , ШЮТА , 31-г о ГРУДНЯ , 1927. З УКРАЇНСЬКОГО трои. љ и .
СВОБОДА ,
ШЮТА ,
31-г о
ГРУДНЯ ,
1927.
З УКРАЇНСЬКОГО
трои. љ
и
.
-
тут
та
к
щир о
дба є
191
від.,
У.
уянгн!
ш: НЮ
=^5
І
L
У
'
Н.
Союза ,
який
певн о
буд е
пер-
йОРК, Н.
Й.І
УВАГА І
і
не
позад у
других .
шим
в
т
Щ
акції.
Надіємося ,
щ
о
УКРАЇНЦІ УВАГА!
життя в
на
ц
е
представленн е
прийд е
Читає ш
в
наші й
„Свобод і
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
ТЕАТ Р
ціла
наш а
громада .
^
допис и
з
В ЦЕРКОВНІ Й
ГАЛ І
Н
А 14-тій
ВУЛИЦ І
В
Н
Ю
ЙОРЌ У
Член від.
191
бачиш ,
як
українського , житт я
в
наші й
газет і
і
НАСЛІДУ-ТТ Е
ДРУГИХ ,
КУПУЙТ Е
В НЕДІЛЮ, ДНЯ
1-ГО
СІЧНЯ 1928 РОКУ
ню
БРОНСВИК ,
Н
.
ДЖ
.
відбиваєтьс я
мов
усе `
наш е
РЕКОРДИ, РАДІЯ. ВІКТРОЛІ І ПЯНА
1-ша
вистав а
гуртк а
артисті в
пі д
орудо ю
ПЕТР А
ГУРСЬКОГО
.
зеркал і
життя . Читає ш
і радуєшс я
дру-
Українці
на
міжнародні м
святі .
Виставиться :
'
гим и
громилами. і
теб е
1. комеді я
„БУВАЛЬЩИНА" —
з
і
співам и
і
- танцям и
.
СЕ Н
ЛЎІС ,
МО .
І
ВАИБІЛЬШІ М
МУЗИЧНІ М
СКЛЕП І
В--Н Ю
ЙОРЌУ ,
охот а
свою .
написат и
збира є
cqfUHac
і
пр о
Десят ь
ріжних
національно-
"
Д
Е
ВСІ
УКРАЇНЦ І
КУПУЮТЬ .
Рутенські
комендіянтн.
стей
пописувалос я
дня
13
і
1 4
2. ВЕСЕЛИЙ КОНЦЕРТ;
,
співи ,
танці,
гумор ,
.деклямація. '
грудн я
в
Рузвел т
Джуніо р
Гай :
Наш е
місточк о
Тро й
це
`не- (
ДО.ІЧОГ О
доводит ь
рутенсь-
РАДІО З ВСІМА ПРИБОРАМИ
ску л
різдвяним и
колядк'ами.
велик а
соб і
місцевість.
І
Уќра -
к
а
пропаганд а
і
просвіта ,
пі
(ОБРАЗЌИ )
Комічні.
в
гарні м
з
Американськог о
З.МУВШГ
ѓ'Між ними
булд й
українсЬ`й'ді-
їнці в
тут
буд е
з
200
душ ,
а
як
а
зна є
редакці й
,;Свободи "
п
о
тіѓ'ї
Оріх л
аб о
Магоганові м
Кабі
ц е дійсно,відозві,'яку
ти.
пят
а
ча'стина
з
ни х
бтсе^залучаю
Ото
,
неѓї славног о виробу
Почато к
ТОЧНО
О
8-мій
годин і
вечером .
За
старагшє м
ѓром .
О`. Тале -
свідомі
Українці.
і,маєт е
пере д
собо ю
друкован е
Вступ
дл
я
старши х
6 0 цнт.
— —
Всту п
дл
я
дітий
1 0
і
. STP.OMBER C
CARLSON .
люк л
зорганізован о
в
Н
Ю
‚Вельки
Сло- {
R. С
A.
RADIOLAS ,
Бронсви к
Діточ у
Школ у
та
по -
шлис я
м
и
сейчас
д
о
церковно ї
ванскі
Концерт" ,
який
уряджу є
кликан о
гром .
М
.
Костр у
гга
у
-
галі
і
радил и
н
е
багат о
а
ски-
„Малоруск і
Пєвецк і
Сбор" .
Н
а
F A DА ,
ATWATE R
KENT ,
чителя.
Діт и
відсвяткувал и
в
пули
так и
з
місця
пар у
зеле -
Виступи
тог о
„Рутенськог о
Х
о
УВАГА! SST
і Н. Й. !
УВАГА!
FREE D EISEMANN ,
свої м
часі
свят о
112-літних
ур
о
них ,
а
вж
е
гга
други й
ден ь
ви -
р
у
"
запрошу є
о
.
В
.
Меренко в
УКРАЇНСЬК А
РОБІТНИЧ А
ДІТОЧ А
ШКОЛ А
(на
долі
міста)
LAN G
ELECTRIC ,
.n d
дин
Т.
Шевченк а
і
на
т
е
свят о
слал и
д
о
Обєднанн я
гга
потор -
Богемів ,
Словаків,;
Хорватів ,
KNIGH T
ELECTRIC .
улаштовує
запросил и
Американців .
Ам е
півши х
ві д
повен і
$200 .
А
п
о
Рутенців,
Малоросі в
і
Ўкраї н
Повни й
вибі р
моделі в
1928.
риканські
учительк и
побачил и
тім
далі
радили ,
як
збирати .
ців.
Н5.Г ПРЕДСТАВЛЕННЄ, КОНЦЕРТ І БАЛЬ
в
то
й
спосі б
перши й
ра з
укр а
МАЛ І
ТИЖНЕВ І
АБ О
Пішл и
д
о
мейор а
просит и
о
Отта к
вигляда є
рутенськ а
їнські
мальовничі
стро ї
і
почу
Теґ-дей
і
дістал и
ног о
на
ден ь
суматоха ,
зладжен а
тутешні м
МІСЯЧНІ
СПЛАТИ .
Я НЕДІЛЮ, ДНЯ
1-ГО СІЧНЯ 1928 РОКУ
їй
українську
пісню.
Вони
т
о
5
падолиста.) А
в
то
й
день
вод а
парохо м
о
.
В.
Мереньковнм ,
я
просил и
дітей
поприносит и
т
і
малогцо
не
заллял а
нашого,м і
кий тішитьс я особлившо ю
сим-
в УКРАЇНСЬКІ М РОБІТНИЧІ М
ДОМІ ,
ОРТОФОНІЧНІ ВІКТРОЛІ
стро ї
д
о
школ и
і
та
м
показув а
ста,
б
о
й
в
Америц і
мал и
м
и
латіє ю
єпископ а
Богачевськ о
66-6 8
EAS
T
4t h
STREET ,
NE W
YORK ,
N.'Y .
л
и
їх
п
о
всі х
клясах . Рівно ж
за-
тод і
повінь.
Т
а
якос ь
нещаст є
го.
Ніхто б
н
е
повірив ,
щ
о
т
а
!
просил и
діточий
хо
р
до'
участ и
нас
так и
оминуло ,
вод а
поча-
ке
баламуцтв о
мож е
-
ширит и
І ТИЖНЕВ О
К'ОМБІНАЦІЇ
$1,50
Почато к
концерт у
і представленн я
точн о
о
год .
2-ій
попол .
співі
підчас
Великог о
Базару ,
ла
уступат и
і
наші
школярик и
годовани й
українськи м
хлібо м
Почато к
бал ю
о
годині
53.0
вечеро м
д
о
пізної
ночі.
ПЯНА
і
ПЛБЄР ПЯНА
гцо
йог о
влаштован о
в
червні.
так и
зібрал и
н
а
повін ь
$370 ,
з
українськи й
священик ,
але'вте-і
У Вступ
тільки
50
центів.
Учитес ь
гр.
К`остра
тарн о
під-
чог о
$20 0
відослан о
знов а
д
о
перішні м
царстві.рутеноьког
rpj j
МАЛ І
ТИЖНЕВ І
АБО
МІСЯЧНІ
сгі%о д
^
Тіа
бал и
будут ь
уряджуватис ь
ріжнородн і
забави :
ново -
готови в
хор ,
який`
Запрошен о
Обєднання ,
а
з
решт и
покрит о
кат;'
єпархі ї
вс е
можл`иве .
от'
ORti
W
річні
желанн я
й
подарунки .
К'ожний
гість
матим е
нагод у
при-
п
о
ті м
д
о
участи
в
інтернаціо-
кошт и
т
а
зложен о
жертв у
н
а
маєт е
на
одні й
тільк и
ОФЕРТ А
нести
з
і
собо ю
даруно к
для
дітей ,
приятелі в
і товаришів .
Пе-
пальнім . ѓсвяті,
влаїїгтованім
J
Сиротинец ь
У
.
Н
.
Союза .
кйі друковані й
відозв і
І
непе.птгч
і-Рутен
лбьшіихінай- Склепві шихМиузчних Иоркуевашо- одногознай вдівчіальіill- вЦю
ред
дорученнє м
дасўиќ ў
адресатові ,
кожни й
даруно к
буд е
привод у
Різдва .
як
11 грудн я
в
ггас
розпечатани й
прилюдно ,
прн
чом у
буд е
не
мал о
сміху.
відбулос я
„Правд а
1 8 грудня
якісь
гіяЧ^Малоросі в а.Українці в
ч
тр
и
нації.
І
и
мож е
чу-
Місцеві
часопис и
широк о
представлення
все
жинец ь
в
ті м
всім
визнатися ,
, ^Отж е
готуйтес ь
з
подарункам и
і приходіт ь
всі,
що б
весе-
розписалис я
пр о