2010 dLu (47) œbF«

°° q‡‡(« v‡‡ W‡‡ ËUI*«

d|Ëe« nË q√ s q"UIMK
ÊU*dK s}'œUJK s|“U*M*« ‰UB|≈Ë
W?U? vKŽ W??}??}u?³« WËb« tM?Að È—U?{ Âu?−¼
v  UÐU?²½ö d|Ëeð W?}KL?Ž d³?_ «Îb}?N9 …bF?_«
W??ŽU??L??ł d??UMF  U??¾?*UÐ  ôU??I??²??Ž«ÆÆd??B?? a|—Uð
bz«d????ł nD?šË Âö???√ n?B??? ¨s?}???L?K*« Ê«u????š_«
d}¦ð XðUÐ ‰u?L;« qzUÝ— v²ŠË ¨ U}zU?C ‚öž≈Ë
Âu−NK Ϋœ«bF²Ý« U?N}KŽ WÐUd« ÷dH} ÂUEM« VŽ—
Æ„uÐ f}H« rUŽ vKŽ
 U|d????(« vK?Ž Âu???−????N« b????Š bMŽ d????_« nI?| r
W½uAš d¦√ WËb« `³B² ¨ÁUDð qÐ ¨W}Þ«dIL|b«
d¼UE²K? lM UM|√d? ¨W?}?ŽU?L?²?łô«  U?łU?−?²?Šô« l
«b?²?Ýô ÈœUÐ œ«bF?²Ý«Ë ¨…u?IUÐ  UU?B²?Ž« i
ÂUEM« Ê_ d}?Dš b}F?Bð u¼Ë Æs}−²?;« l nMF«
s}?Ð qU????F????²?« v e????}????L?| Ê√ vKŽ U????B?|d????Š ÊU????
s}???Hþu*«Ë ‰U??L???F« s}ÐË ¨¢—«d??ý_«¢ s?}??}??ÝU???}??«
¨…d¼Uþ W½Ëd?? Èb??³|Ë ¨—«d?ý_« l?L?I??}? ¨¢s?}?³??}D«¢
Æs}ŠœUJ« l ¨WÐu×Ë

∫—u_« rJ' bF2

WU??(« v≈ œ«b??F?²??Ýô« W??ł—œ WËb« XF??— ¨«cJ¼
ÕU?²?«  u? ‚u uKF|  u?B| „UM¼ b?F| rË ¢Ã¢
«b}?N9 q³?« qJÐ W}½U*d?³«  UÐU?²½ö UN?}×?ýd

ÆÆ—UB« nB
…dL5 W6dF*«Ë

Âb???I?ð ¡«—“u« fK?−??? lЗ Ê≈ v?HJ|Ë ÆÆW????}???ÝUzd?K
Æ°°WK³I*«  UÐU²½ô« v tH½ `}ýd²Ð
s b|d| U?L? ÊU*d?³« n?}Q?²Ð ÂUEM« ÂU?}? Ê√ d?}?ž
øW?{—UF*« ¡U?{u{ s t?×|d|Ë ÂUEM«  U?“√ q×|
ÃU²½≈ dB v rU(« »e?(« WuJŠ XŽUD²Ý« bI
v²?« ¨—U???F???Ý_« ŸU???Hð—« s? ¡«b???²Ð«
¨U???N?K  U???“_«
Î
lÐUM b|bNð v²ŠË ¨s}MÞ«u*« vKŽ ÎUÝuÐU X׳√
W????×???B«Ë r?}K?F???²«  U????“QРΫ—Ëd???? ¨q}?M« ÁU???}????
’U?ý_«Ë  UÝU?}« X}?³¦ðË ÆU¼d?}žË ¡UÐd?NJ«Ë
 UÐU????????²½ô« d????³????Ž  U????“_« pK?ð sŽ s?}u????¾????*«

¢≤’¢ °° s?? ? J? ? Ë ÆÆ ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ú?? ? …u?? ? D? ? ?] ¡U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? ? ?« ÂU?? ? J? ? ?'√
¢µ’¢ W?? ? }? ? T?D?K?« Âb?? ? A? ? ? ? 5?| s? _«Ë v{«—_« v?K?< vu?? ? ? ? ?5" ·U?? ? Ë_« ∫U?? ? N? ? }? ? «d?? ? 'ÆÆU?? ? N? ? ?}? ? U?? ? '
¢∂’¢ ‰U?? ? L? ? <_« ‰U?? ? — …dD?}? ? ?JË WËb?« W?? ? C? ? ?? ? ? s}?2 W?? ? U?? ? *? ? ?B« W?|d?? ? ' ∫—u?? ? ? ? ?Jb« W?? ? “√ b?? ? F?2
¢π≠∏’¢ ÆÆÆœU?? ? ? ? ?5? ? ? ? ? H?«Ë ‰ö?? ? ? ? ?G? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Jô« U?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? I?M?A?| ÆÆW??M?|b?*«Ë l??M?B? *« f?|u?? ? ? ? ? 5?«
¢œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F? « n?? K? ¢ ÆÆW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F? gU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? *«Ë W?? ? ? ? ? ? ? ? ? 6—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? A? *« s?? }? 2 CU?? 2U?? ? ? ? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ô«
¢±≤’ —«u?? ? ? ? '¢ ÊU?*d?? ? ? ?? U?2 Õu?? ? ? ?L?D? « v?≈ ‰U?? ? ? ?L? ? ? ? F?« s?< ŸU?? ? ? ? b?« s? …œU?? ? ? ? L? ? ? ? ju??2« W?? ? ? ?A?zU?? ? ? ? <
¢±µ’¢ v?? JU?? ? ? ? ? ? ? ? ? }? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? « »u?? k v?? V?? |œ_« ÆÆÆÆ U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ju??| ”U?? ? ? ? ? ? ? ? ? —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? u?? |—U?? ? ? ? ? ? ? ? ?

pKð ŸeM}?Ý qÐ ¨W?}Žd?A« ÂUEM« `ML| s ¨W?}½U*d?³«
WÞU?³Ð vMF}?ÝË Æ UÐU?²½ô« sŽ W}?—u« W}?ŽdA«
ÆÆ»U²½ô« o|œUM d³Ž d?}}Gð È√ À«bŠ≈ s ”Q}«
t??łË v W??u?³???? d?}??ž ‰U??CMK U?ЫuÐ√ `²??H?}??ÝË
ÆWUD³«Ë —UFÝ_« ŸUHð—«Ë —UIù« v½UFð d}¼ULł
œd??H?M| ô Âu??}?« ÂUEM« ÊS??? ÆÆd??š¬ b???}??F??? vKŽ
ÊUF?dð W}ŽU?L²?łô«Ë W}ÝU?}« WËU?I*U ¨W?ŠUUÐ
Âu| qJ ¨‚uI(« Ÿ«e²½« vKŽ —«dù«Ë Èbײ« W|«—
rž— rN??A?}?Ž W??L?I s?Ž U?ŽU?œ ‰U??L?F« ·ô¬ iH??²M|
qł√ s d?łQÐ s}KU?F?« ·ô¬ ‰UC?½ vUM²|Ë ¨lL?I«
¨ÊUJ q v WËUI*« —ËcÐ uLMð U?L ¨rNH½√ r}EMð
WÐU?I½ d?I? v —u?²?Ýb« u?}?H?×? iH?²½« f_U?³?
Âu??}«Ë ¨…—Ëb?G*« r?Nðb|d?ł s?Ž U?ŽU??œ s}?}??H?×??B«
d?¦√ »U?}ž b?FÐ ¨X½d²½ù« vK?Ž q|b³« …b|d?ł oKDMð
ÆnB½Ë ÂUŽ s
¨d|Ëe?²« `C qł√ s q{UM½ Ê√ UM}KŽ Ê≈ v?I³|Ë

U‡‡ ‡ ‡ ‡ C|√ √d‡‡ ‡ ‡ ‡ √Ë

W??H?|d??A«Ë W|—U?????}« d???UMF« ‰U???B|≈ WËU???×??Ë

ØWK;« ‰e?; ‰UL< Ø«b?|b «—UB?« oI% W|—U?IF« Øf|u?5U2 ·UA?M g WKL'ØCU? uKF*« uHEu? ØW}J|d? _« WF? U'« ‰U?L<
Ø×U?)« v UM? «d6 —b?N| U—u??Jœ Øøl|“u?« v W«b?F« s|√ ∫‰¡U5?| W?F?N√ vM Ø—«Ëb« d?HJ2 v<UMB« d|d?(U2 rEM V|d?A"
¢f}zd« dJA¢ œU%« Ø—ËUT »UA« Âb< v≈ u<b" ¢bA'¢Øøi|dL« ‰«u √ V c" s|√

ÊU*d?³« W?d?F? d?³?²F?½ Ê√Ë ¨WL|e?N« r?FDÐ vMÞu«

—U?B²½« qF?$ Ê√ UM}KŽ ÆÊU*d?³« vÝ«d? v≈ WK}KI«
È—«u???(« v? ÂUEM?« b???{ l«u???? V?J W???d????F???
Ÿ«u½√ W???U?? W??Ý—U???L* ÊU*d??³?« v pc??Ë ¨Èd???I«Ë
ÆÂUEM«  UÝU}Ý b{ d}NA²«Ë `CH«Ë W|UŽb«

—U√Ë d|—UI

WË ‰b2 t}M≤∞∞Ë U}T|—b" d_« …œU|“

¡UCI« ÂUJ'√
ÂU ú …uD]
°° s~Ë ÆÆ

W‡‡ }J|d _« W‡‡ F U'« ‰U‡‡ L< —U‡‡ B«
WU  U³ðd l— W}J|d_« WFU'« …—«œ≈  —d
ÊU}Ð v p–Ë ¨U}−|—bð ¨q³I*« ÂUF« s ¡bÐ ¨s}KUF«
v UC|√ XI«Ë UL ÆWFU'« f}z— VzU½ Á—b√

W????}?ÐU????−|ù« ÂU?JŠ_« X?«uð

WL} l— vKŽ s}ÐdC*« ‰ULF« vK¦2 l UN{ËUHð

¡UCI« WLJ× UNð—b√ v²«

Uu| s}KUF« `MË ¨U|dNý t}Mł≤∞∞v≈ W³łu« ‰bÐ

‰b????????????F?« `?U????????????B? È—«œù«

ÊuJ| Ê√ vKŽ ¨lL'« ÂU|√ v≈ WU{ùUÐ U|dNý …“Uł√

U?×{«Ë «bÐ U? u¼Ë ¨W|d?(«Ë

ÆvU{≈ dł√ qÐUI t} qLF«

l{uÐ XC? v²« ÂUJŠ_« v

…—«œù« Ê√ v≈ t½U??}Ð v W??F?U??'« f}z— VzU½ —U??ý√
‰U?L?F« UNÐ qL?Ž v²«  UM?}Q?²« …b? »U?²?Š« XC?—

¨—u?????łú? b?|b?????ł v?½œ√ b?????Š

…—«œ≈ l «Ëb??U??F??²| Ê√ q³?? ”U??³??u?? W??d??ý —UÞ≈ v

v{«—√ W????d????? W????C????«d«Ë

¨•±∞‡Ð W|uM« …ËöF« W³½ b|b% XC—Ë ¨WFU'«

W×?}C?¢”uKH« »«d²Ð œö?³«

W|uM« W??}½«e?}*« d?}|U?F* lC?ð …Ëö??F« Ê≈ —U?³?²?ŽUÐ

U??N|b???×??² WM?KF*«Ë ¨¢v²?M|b??

µ W??³?M?Ð rNðU?³?ðd? b|eð ‰U??L??F« ÊQÐ U??LKŽ ÆW?F??U??−K

v???K????Ž W???Ëb???« s???√ …u????D???Ý

ÆU|uMÝ WzU*UÐ

œdÞ¢ W?|d????B*«  U?????F????U????'«

v qšb²Ý …—«œù« Ê≈ vKŽ WFU'« f}z— VzU½ b√Ë

s? v?F?????????U?????????'« ”d?????????(«

«uÐd?{√ s?|c« ¨‰U?L?F« l ÷ËU??H?²« s …b|b??ł Wu?ł

Æ¢W|dB*«  UFU'«

d??³??L??u½±±v p–Ë ¨v?{U*« Ÿu??³??Ýù« ÂU|√ W??FЗ√ …b*
‰ULF« `UB vŽ«dð WLzö W|uð v≈ qu²K q³I*«

WFÝ«Ë  U?ŽUD X¡UHð bË
ÂUJŠ_« Ác??NÐ d??}¼U??L??'« s
W???d??F??? v …uD?š b??Fð v?²«
‰U???L??Ž_« ‰U???ł— WDKÝ Èb???%
sJË ¨v½u½U?I« Èu?²?*« vKŽ

—U??A??²½« v?≈ W??F??U??'UÐ s}?|—«œù«Ë ‰U??L??F« »«d??{≈

ÆWFU'« W}½«e}Ë

…—«œ≈ l ÷ËUH²« bFÐ ô≈ rNЫd{≈ ‰ULF« oKF| rË

sŽ W?UE?M« ‰U?L?Ž ŸUM²?« b??FÐ U?NðU?dÞ v W??U?L?I«

vKŽ ‚U?H?ðô« - Y}?Š ¨v{U*« dÐu?²?√≥± Âu?| W?F?U?'«

VUD∑ t} «u{dŽ ÎU½U}Ð ‰ULF« —b√Ë ¨rNKLŽ ¡«œ√

b??? W??}?J|d???_« W??F???U???'UÐ q?U??Ž µ∞∞ u???×½ ÊU???
v{U*« Ÿu?³?ÌÝ_« ÂU|√ W?FЗ√ …b?* ¨qL?F« sŽ «uÐd?{«

Èd??š√ VUD W??A?UM? ¡U?ł—≈ - U??LM}Ð ¨VU?D*« iFÐ

vKŽ ‰u?B?(«Ë ¨t?}Mł ±≤∞∞ v?≈ rN?³ð«Ë— l— ∫v¼Ë

¥∞∞ v≈ ∂µ∞ s rN??³ð«Ë— i}?H??ð vKŽ ÎU?łU?−??²?Š«

Æq³I*« d³Lu½ ±± WKł v≈

W?³łu« sŽ W?{U?F²?Ýô«Ë ¨X³?« Âu| W}?LÝ— …“U?ł≈

vHþu? s œbŽ s}?}Fð t?} - Èc« Xu« v ¨t?}Mł

ÆWFU'« …œU}Ž v W}×B« W|UŽd« vIK²Ð

W?d??(« …œU? b??Š√ UMÓL]KŽ U??L?
b???F??Ý tÞ¢ —U???³J?« W??}?U??L???F«

qBð b?Š«u« V?UDK W?}?Ý«—b«  U?Ëd??B*« Ê≈ d?c|

¨t????}M?ł ≤∞∞ Èb???I?½ ‰b???³?Ð rN? Âb???I?ð v²« W????}?M}????F«

t????}M?ł±≤∞∞ v≈ qB?| Èd???N????ý V?ð«— qÐU????I???? s_«

s}KUF« —U³ s œbŽ v{U?I²| UL ¨t}Mł n√ WzU v≈

¨W????u?J(« s? …—d????I*« W?|uM?« …Ëö????F?« o}????³?DðË

Æ…cðU??Ý_« s œb???ŽË »öD«  U??¾?? rN??F??? sU??CðË

◊u?}?? Êu½U??I« ÊS? ¢ÊU?L?¦?Ž

ULM}Ð U|dNý t}Mł n?√ WzU v≈ qBð Vð«Ë— WFU'UÐ

`}{uðË ¨s}KU?F« l}L' WeK b?ŽUIð WDš l{ËË

¨ÎU}H× ÎU½U}Ð W}J|d_« WFU'« …—«œ≈  —b√ ULM}Ð

tK?zU????³???Š v? lI?|  u???³?JM?F«

±≤∞∞ v≈ WF?U'UÐ s}K?UF«  U³?ðd  UDÝu²? qBð

vK?Ž_«Ë v½œ_« b????(U?Ð ’U????)« v³????ÝU????;« ÂUE?M«

‰U?L??F« U?N? ÷d?Fð v²«  U??u?B??)« Ê≈ t?}? X?U?

t?Ð nB???????F|Ë ¡U???????H??????F??????C?«

ÆU|dNý t}Mł

r¼d??Ý√Ë ‰U?L??FK ÕU?L??«Ë ¨W?F??U?'« qš«œ —u??łú

Èœ√ b?Ë ÆW??F?U??'« tMŽ —c??²?Fð Q?Dš W?−??}?²½ X?Łb?Š

Æ¡U|u_«
ÂU?J?Š_« s d????????}????????¦?JU????????

X}q«Ë V"«Ëd« s}5* ·ôüU2 «Ëd UE"

v?C?????Ið v?²« ¨W?????}?zU?????C?????I«
Ë√ W??}ÐU??}½  UÐU????²½« Êö?D³Ð
ôË qF??HUÐ …œu??łu? ¨W??}ÐU??I½
„UM?¼ Ê√ U??L??? ¨U¼c???}???HMð r?²|
—b??????B?ð ÂUJ?Š_« s? b|b??????F?«
VK v s|bÝUË WK² W|UL(
v?MF?| ô «c¼ Ær?U?????(« ÂUE?M«

¢t}M hM2 vM|b d Ë ÆÆt}M W"ö2 ‰uH« og¢ ∫ÊuHN| CU uKF*« uHEu
c??}??HMð ÊËuM| ô rN?½QÐ s}u??¾??*« s

WEU???×?? v W??U??š ¨ U??łU???−??²??Šô«

s_«  «u?? b???F½ UMM?JË ¨UMðUE?U??×??

W}LM²«  UuKF e?«d uHþu —d

qË q?Ð ¨t??F???}???uð - Èc« ¨‚U???Hðô«

÷u????š d|“u« s?KŽ√ v²?« W|—bM?JÝù«

WU?Š v? «b?ł U?³|d?? Èd?š√  P??łU?H0

·ôüU?Ð d¼U?E²?« …œËU??????F????? W??????}K?;«

d|“Ë s? `|d?????B?????²?Ð ÂU|√ c?M d?????_«

ÆUN} W}½U*d³«  UÐU²½ô«

ÆUM ÁœuŽuÐ d|“u« «e²« ÂbŽ

d|“Ë Â«e??²« Âb??Ž WU??Š v? ¨…d¼U??IUÐ

vM?Fð ô …—œU?????B« ÂU?JŠ_« Ê√

e??«d?? vH?þu?? ÊQÐ W|—«œù« W??}??L?M²«

s «Ëb«uð s|c« Êu?KUF« b√ U?L

U¼œœ— v²« W??²??ö«  U?U??²??N« sË

¨rN}K¦L0 vI²« Èc« ¨W}K;« W}LM²«

W???d????×K? W???³????MU?Ð ÎU???¾????}???ý

¨W??u?J(« Èb ÊuKL???F| ô  U??u?KF*«

rN?½√ WE?U????×???? s?|d????A????Ž s? d????¦????√

UM p} ÆÆW?}Kš«b« d|“Ë U|¢ ∫Êu?Hþu*«

W×?B« …—«“Ë v≈ rNKIMÐ rN ÁœuŽuÐ

Ë√¨ U???F???U????'« v W???}Ðö?D«

s}?Hþu?*« rEF? ¡U?C? s? ržd« vKŽ

v²« W?}?U?Hðô« c?}?H?Mð vKŽ Êu?L?L?B?

‰u?H?« o³ÞÆÆ UM|— U|¢ ¨¢W??}?×??{ n√

W?U?{≈ l ¨q³?I*« d??³?L?u½ ∑ Âu| q³?

¨l½U?B*« v W}U?L?F« Wd?×K

∏ s d????¦????√ ¨n√ ≥≤ r?¼œb???Ž m?U????³«

v²«Ë ¨W?uJ(« v Êuu¾?*« UN?FË

nBM?Ð v²M|b?? d?²??ËÆÆ t??}Mł Wðö??²Ð

q?L?????A?| ¨s}??????H?þu*« œu??????I??????F o?×K?

Æ UuKF*« e«d v Wbš  «uMÝ

ÂU|_« v s}u?¾?*«  U?×|d?Bð  b?√

¨¢vK?F????}¼ UM?ðu???? n}?E½ U|¢ ¨¢t????}?Mł

W??}?ŽU??L??²??łô«Ë W?}??×??B«  UM}??Q??²«

W????}????u?????I????Š W????L?EM ±∑ X?½U????

‚—Ë vKŽ d??³??Š U???N½√ W??}??{U*« WK}?KI«

XI?Ð W??A???}??F« …d???Š W??u?JŠ s|e|U???Ž¢

ÊuJ| Ê√Ë ¨e?«u?(«Ë  «“U?łù« W?U?Ë

U½U?}Ð «Ë—b√ b? W}?ÝU}ÝË W?}U?LŽË

Ãd?????????? s?Ž Êü« Êu?????¦?????×?????³?| rN?½√Ë

vU????ž ”dDÐ U?| vU???ž ”dD?Т ¨¢…d???

 ö¼R*« W?KL??( ¨U???N??}M?ł ≥≤∞ Vðd*«

c?}??HMð W??Žd?Ð W??uJ(« t??}? «u??³UÞ

ÊU???? Æ‚U????H?ðô« c????}????HM?ð s h?KL????²?K

Æ¢vU}F n}žd« oŠ vô gÆÆ

≥∏±Ë ¨WD?Ýu????²?*« ‚u????Ë W?DÝu?????²*«

¨s}??Hþu*« ÊQ?AÐ VF??A« fK−?? —«d?

d?9R?*« v «Ëb????????√ b???????? Êu????????H?þu?*«

b???³???Ž W????}K;« W???}????LM²?« d|“Ë ÊU???

Ê√ vKŽ ¨U}KF«  ö¼R*« WKL?( UN}Mł

s W??F???Ý«Ë  U??ŽUD b???A??ŠË

b???F| W???u?J(« i— Ê√ s?|d???³???²???F???

W?ÐU?????I?½ t?ðb??????I?????Ž Èc?« ¨v?H??????×?????B?«

vK?¦2 vI???²« b??? »u??−???;« Âö???«

 U?¦??ŠUÐË s}?¦??ŠU?³?? Êu?Hþu*« qL??F|

b|b% Ê√ U?L ¨dłQ?Ð s}KUF«

s}?}??Fð Âb?Ž v U?N??²?³?ž— vKŽ «d??ýR?

t?{d?Ž - U? Ê≈ ∫«d?šR? s?}?}?H?×?B«

Âe????²K t?½≈ rN? b???√ Y?}???Š s?}???H?þu*«

mK³?* —u?łú? vu?I?« fK:«

«b}N9 ¨vuJ(« ŸU?DI« v s}²R*«

q³? s d}?š_« ÂU?B²?Žô« ¡UMŁ√ rN?}KŽ

¨VF???A?« fK−???? v Âd???³*« ‚U???H?ðôUÐ

Ê√ vK?Ž ÂU??B???²???Žô« u???I???M œb???ý

rždUÐ ¨v½œ√ b??×? t?}Mł ¥∞∞

Èc« W??U?F« W?H??}þu« Êu½U?? —«b?ù

vK?Ž l|“u???²UÐ ‰U???L??F?« œU??%« f?}z—

d?³?L?u½ ∑ Âu| q³? Ác?}?HM²Ð Âu?I?}?ÝË

dÐu????²????√≤∂ Âu| «u????×????$ s}????H?þu*«

ÆW}uJ(«  UN'« v qLF« XR|

¨W???}K?;« W???}???LM²?«Ë W???×???B«  «—«“Ë

W|√ W?N?ł«u Êu?Hþu*« Âe?²?Ž«Ë Æq³?I*«

nþu? ·ô¬ W??L?š b?A?Š v v{U*«

·«d?²?Ž« u¼ Æ° U?}?H|—  «b?z«d? qL?FK

s? W?????łu0 ¨n?|u??????????²K? WËU?????×?????

rN??FM Ê√ b??F?Ð ¨¡«—“u« fK−?? ÂU??√

v?≈ W?????????????U??¼ …u?D?š v??¼ q?Ð
ÆÂU_«
r?J?(« «c?¼ Êu??J?| Ê√ s?J?L?|
¨W??¾??³??F??²K WK?}??ÝË vzU??C??I«

`²H}Ý t½≈ ô≈ ¨mK³*« WP{ s
jÝË W????d???F?* »«uÐ_« U????C|√
X«“ U???? ¨W???}U????L???Ž  U???ŽU?D
«c?¼ s? q??√ v?K?Ž q?B????????????%
ÆVð«d«
X??} WQ??*« ∫—U??B??²??šUÐ

vHþu??? —U??B???²½« ◊d??ý Ê√ vI???³|Ë

Æ…—«“u« v  U½U}Ð vKšbË

r?}E?Mð v?KŽ r?Nð—b?????? u¼  U?????u?KF?*«

ÂU?????????√ d?¼U?E?²?« s q?³????????? s? s?_«

s W}?ŽULł …œU}? »U²½«Ë ¨ rN?H½√

…d?¼U?E*« Ê√ v?≈ «Ë—U????????ý√Ë ¨f?K?:«

qzU???Ýu?« ŸU???³ð≈Ë ¨ UE?U???;« W???U???

U??N??}?? s}??—U?A?*« vD??²??}??Ý WK³??I*«

·Ëdþ V?ÝUMð v?²« W???}???łU????−???²???Šô«

ÊUJ Ê≈ s|bR ¨nþu? ·ô¬ …dAF«

ÆrNKLŽ

v?Þ v q?E?}??????Ý d¼U?E?²« b???????Žu??????Ë

W½u¼d??? X??}Ë Êu½U???I« v

U¼œœ— v²« W??²?ö«  U??U?²??N« sË

U??NM?JË ¨W??}zU??C??I« ÂU?JŠ_UÐ

UM p} ÆÆW}K?š«b« d|“Ë U|¢ ∫ÊuHþu*«

s?}Ð Èu?????I?« Ê“«uð v? sL?Jð

‰u?H« o?³ÞÆÆ UM|— U|¢ ¨¢W?}??×?{ n√

d?Ë lL?−²?« v UM×$¢ ∫«uU?Ë

nBMÐ v?²M|b? d??²?ËÆÆ t??}Mł Wðö??²Ð

Ÿ—U??ý v —Ëd*« U?MH??Ë√Ë ¨s_« …œ«—≈

¨¢vK?F???}?¼ UMðu???? n?}E½ U?|¢ ¨¢t???}?Mł

¨W???ŽU????Ý nB½ …b?* vM}????F« d???B????I«

XIÐ W???A??}???F« …d??Š W???uJŠ s|e?|U??Ž¢

Ê≈ ôuË ¨s?_«  «u??? l UM?J³???²???ý«Ë

vU???ž ”d?DÐ U| vU???ž ”d?DТ ¨¢…d???

b????? s?|d¼U?E²?*« s d?????}?????³????? œ«b?????Ž√

Æ¢vU}F n}žd« oŠ vô gÆÆ

¨¡U W?U)« WŽU?« q³ XdB½«

s »öD«Ë W?}U?LF?« Wd?(«
”√—Ë W???uJ(« s}?ÐË ¨W??N???ł
ÆÈd??????????š√ W?????????N??????????ł s? ‰U?*«
„—U????F*« Ác¼ v? —U???B????²½ô«Ë

v≈ …d¼UE²« ÷dF²ð ô v²Š ÊUL²J«
Æs_«  «u q³ s ¨÷UNłù«

s W??}U??Ž W???ł—œ v≈ ÃU??²??×|

u¼  UuKF*« vHþu —UB²½« ◊dý

ÆÕu?²??H*« ÂU?B?²??Žô« ÷d? UMF?D²?Ýô

W??³??ž«d« Èu??I« s?}Ð ¨…b??Šu«

¨ r?N???????????????H?½√ r}?E?M?ð vK?Ž r?N?ð—b???????

hI½ XKG?²?Ý« s_«  «u? ∫«u?U?{√Ë

s —b?? d??³??√Ë ¨d?}??}??G??²« v

W??U?? s W?}??ŽU??L??ł …œU??}? »U????²½«Ë

ÂU?????B?????²??????Žô« iH?Ð XU?????Ë œb?????F?«

W??}Ðö?D« b??Ž«u??IK W??¾???³??F??²«

q?zU?????????Ýu?« ŸU?????????³?ð≈Ë ¨ U?E?U?????????;«

¨V}žd²«Ë V}¼d²« qzUÝË Â«b²ÝUÐ

·Ëdþ V?ÝUMð v?²« W???}???łU????−???²???Šô«

s}??????Š Ÿ—U??ý s?Ž ¡UÐd???NJ« XF?DË

ÆrNKLŽ

v≈ UMKIMð  U?}ÐuðQÐ Xð√Ë ¨È“U?−Š

ÆW}ULF«Ë

2010 dLu

—U√Ë d|—UI

W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ |—U‡‡IFK b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡|b‡‡ —U‡‡ ‡ ‡ ‡B«

W}2u}KIU2 W—U}B« WD2«— v WKI5*« W2UIM« vKqL* o'UJ “u

ÆÆdB ‰UL< U|
ÂU ú …uD]
l{u W??uJ(« Xd?% ÆÆ «d??}?š√

Ÿ«b|≈ —«d? s …—u? u¼Ë W?}?C?I« nK

WK?I????²????*« W?ÐU????IM« u?K¦?2 `????²????«

rJ?Š b??F?Ð ¨—u???łú b|b???ł v½œ√ b???Š

Èu?I« …—«“Ë v? WKI?²?*« W?ÐU?IM« ‚«—Ë√

W?—U?}B«  U?ÐU?²½« W|—U?I?F« Vz«d?CK

W|U????N½ v?|—U???²?« È—«œù« ¡U???C????I«

ÆWKUF«

v{U?*« dÐu?????²????√ ≤± Âu| X?|d????ł√ v?²«

fK:« b?I?Ž W?Žd?Ð v{U*« dÐu?²?√

s?}?????√ ¨vH?DB????? ‚—U?Þ nË b?????Ë

¨…—«œ ô≈ fK− b?ŽUI q? vKŽ «uKBŠË

v? sK?Ž√ Èc?« ¨—u???????łú? v?u???????I?«

W??}KL?Ž t½Q?Ð Èd?−| U?? ¨WÐU?I?M« ‚ËbM

—U????B?½√ l W????Ýd?????ý »d????Š b????F?Ð p–Ë

WKI?²??*« WÐU?IM« œu?N?ł vKŽ v?MKŽ uDÝ

l{Ë sŽ qF??HUÐ d?}?š_« t?ŽU??L?²?ł«

œ«bŽ√ X?C— ¨dš√ b?}F? vKŽË Æ—ËU?−

W|UŽd« ‚ËbM ¡UA½≈ VKDÐ XbIð v²«

rË ¨t????}M?ł¥∞∞ v≈ q?B| v½œ√ b????Š

v²?«  «¡«d???žù« s?}???Hþu?*« s W????F???Ý«Ë

X{U?????š v?²« v?¼Ë ¨W?????}????ŽU?????L?????²?????łô«

XL???? Èc« ¨—ËU????−??? œU???%« l?C|

qł√ s? rN? ÂU?????F« œU?????%ô« U?????N????b?????

Vz«d?????C« W?????×K?B???? l?  U????{ËU?????H*«

vÐUIM« r}EM²« v≈ Èdš√ …d ÂULC½ô«

v?KŽ b?|«e?| vJ? W??????d???????H?« ¨ö|u?Þ

W?Ý«—b«  dł√Ë ¨ÊQ?A« «c¼ v W|—UI?F«

Èd|b? …b½U?0 ‰UL?F« `U?B* ÈœU?F*«

¡U?A?½≈ - U?N?ÝU??Ý√ vKŽ v²« W|—«u??²?ô«

Æ  «—«œù«

 U??????ÝU???????}???????« WM?' sJ?Ë ¨‚Ëb?MB?«

Ê≈ W|—UIF« V}I½ WD}Ž uÐ√ ‰UL b√Ë

s}?????Š s ◊u??G???CÐ ¨vMÞu« »e???(UÐ

WŽËdA*« d}žË W?zU}« —ËU−  ôËU×

XKšb?ð ¨d?H??_« œU??%ô« f}z— —ËU??−??

v≈ ÂU???L????C½ô« vK?Ž s}???Hþu?*« —U???³???łù

¥≤µ r— Á—«d W?}U*« d|“Ë —b?√ Ê√ bFÐ

s lÝ«Ë œb???Ž i—Ë ¨d??H??_« œU??%ô«

Vz«d???C?« WÐU???I½ —U????³???²???ŽUÐ≤∞∞π WM?

 U????«d???²????ý« ŸUDI????²????Ý« nË  «—«œù«

fK−? v s}KU?FK WK¦?L*« v¼ W|—UI?F«

rN?????L|b?????Ið r?ž— s}?KU????F?« s W?ÐU????I?M«

W?????}U?*« d|“Ë —b?????B?????}? ‚ËbM?B« …—«œ≈

œU?%« e??−?Ž Èu?Ý vMF?| ô rN?²U?I??²?Ýô

≤∞∞π WM ¥¥π r— W}KŽ ÊuFD*« —«dI«

sŽ d???}??³???F??²?« sŽ  U??ýU???F*« »U???×??√

W|—U?I?F« Vz«d?C?« WÐU?I½ b?F?³?²?Ý« Èc«

W??}U?L??F« W?d??(« b??ŽU?Bð b??FÐ W?U??š

r¦????}¼ v?U???L????F« vU????;« oKŽ b????Ë

Æ—ËU− s}Š WKý `UB

r}EM?ð v U?NM W??F?Ý«Ë  U?ŽUD W??³?ž—Ë

rKF| W?Ëb« vU?×? Ê≈ ∫ö?zU? s|b?L??×?

ÆUNH½

U?N l³²| v²« W?}ze'« W?LJ;« Ê≈ «b}?ł

W??LJ×?  —d?? dEMð ¨Èd??š√ W?N??ł s

s}?KU?????F« Ê√ v?KŽ ¢v?HD?B????¢ œb?????ý

tu?Š s «uC?H½« s|c« ‰UL?F« W×KB?
ÆW–U²*« tH«u* W−}²½

v½œ_« b??×K t??C??— sKF|Ë l}??L??'«
∂∞∞ v≈ t????F?????dÐ VU?D}?Ë b|b????'«
Æ°°t}Mł
Èc« v?½u½U???I« ‰U???CM« Ê≈ d???}???ž
vU?L?F« vU?;« —«b?²U?Ð t}? „d?%
vłU½ vULF« ÈœU}I« l ¨vKŽ bUš
W?H?Ë t?L?ŽœË t b??N?Ë t?I?³?Ý ¨œU?ý—
s|c« d?B? ‰U?LŽ s ·üô«  «d?A?Ž
lЗ_«  «u?M?« Èb????? vK?Ž «uK?{U½
‚“—Ë g}F« W?LI sŽ UŽUœ W?}{U*«
∫ÈËb*« —U???F???A« «u???F???—Ë ¨‰U???}???F«
Ær¼√ UMU}Ž ‚“— Âb«Ë ÕËdUÐ
…uD?š qI?????²½« Èc« ‰U?????CM?« «c¼

Âu??}« Êu???{u??| W|—U???I??F« Vz«d???CUÐ

W??¾?}¼ Ê≈ v?U?;« vK?Ž bU?š ·U??{√Ë

dEMÐ W??B?²?<« W?N??'« v¼ WÐU?IM« d??I?

s?}K?U??????F?« Èu??????Žœ È—«œù« ¡U??????C??????I?«

WK;« ‰ež ‰ULŽ W?HuÐ ÂUú …—U³ł

 UÐU?IM« Ÿ«e?²½« W?dF? v …b|b?ł Wu?ł

W???L??Š— t???³½U???ł v≈ XL???{ v²« ŸU???b«

U?L ¨ WÐU?IM« Ÿ«b|≈  «¡«d?ł≈ W?× Èb?

d???³???L???u?½ ∑ Âu| W|—U???I????F« Vz«d???C?UÐ

b???×Ð W???³UD?LK ≤∞∞∏d|«d???³???±∑ v

 «œU???}??I?« s}??Ž«œ ¨d???B??? v WKI???²???*«

ÂU??????B??????ŽË V}?M? b??????L??????×?????Ë X?F??????—

Ÿ«b|ù«  «¡«dł≈ W× s rKE²« …b Ê≈

d|“Ë —«d? v?KŽ sFD« ÊQ??ý v È—U?'«

…dc œ«bŽ≈ vKŽ ÊuHJF}Ý vu³öÝù«

¢U???u| ≥∞¢ Êu?½U???I« U???N???}?KŽ h½ v?²«Ë

‰U?L??Ž „Ôd?% rŁ ¨—u?łú b?|b?ł v½œ√

—u?C(« v≈ d?}}?G²«  U?dŠË W?}UL?F«

WÐU????IM« œU???F????³???²???ÝUÐ v?{U???I« W???}?U*«

ÂU??F« d??B? b??}??F?? v Âu?}?Mu_«

Ê≈ «d?³?²?F? ¨W?LJ;«  U??Kł v W?U?¦JÐ

vKŽ œdK WLJ;« W?¾}N U?NL|bI?² ŸUb«

s f}K vU?²?UÐË ¨q|uÞ s“ cM  d?

‚ËbM v s}KU?F« q}¦9 s WKI?²*«

W?FU?'« ‰UL?Ž l— «d?}š√Ë ¨È—U?'«

Ÿ«e??²½« d??³??Ž ô≈ Ÿe?²?Mð s W??}Þ«d??I??L|b«

Ê≈ v≈ «d???}??A?? ¨WËb?« vU??×?? r?Ž«e??

bFÐ Ÿ«b|ù«  «¡«d?ł≈ s rKE²« bŠ√ oŠ

„uM³« WÐUI½ »U( W}ŽUL²łô« W|UŽd«

—ułú v?½œ_« b(« VKD W}?J|d_«

 U?????L??????}E?M²?«Ë WK?I?????²??????*«  U?ÐU?????IM?«

…—u? W??LJ;« v≈ Xb?? ŸU?b« W??¾?}¼

WÐU?????IM« Ê≈ v?≈ «d????}????A???? ¨W?M?Ð UM?N«

v?ÝR?? W?HU??? Èu?ŽbÐ ¨ UM}??Q?²«Ë

s t?²??d?Ý - Èc« bM²?*« s W??}zu?{

¨WËbK? Î U??ÝuÐU??? qJAð XðU?Ð WKI??²???*«

rNU?B²?Ž« ‰öš rN?³UD ”√— vKŽ

ÆW|d}¼UL'«

°°Ÿ«b|ù«  «¡«dłù WKI²*« WÐUIM«

ÆWK}K ÂU|√ cM
t?M?L?Ł l?œ Èc?« ‰U??????????C?M?« u?¼Ë
v²« W}?ULF«  «œU?}I« s  «d?AF«
d??L?²??? t?MJË U¼b|d??AðË U??NKI½ -

·UAM g WKL( rN —UB«

Ÿu???'«Ë d??I???H« Ê≈ Y}???Š Êü« v²???Š
vŽU?L'« ‰U?CM« Ê≈ UL? ÆÊ«dL?²?
dłQÐ s}?KUF« W}?³Už Êu?}Ž v  UÐ
Ÿ«e?????²?½ô …b?????}??????Šu« W?K}??????Ýu« u?¼

t6dN v≈ f|u5U2 vUL< ÈœU} …œu<

Æ‚uI(«
ô ¨vU???L???F?« ‰U???CM« V?½U???ł v≈

s}???Š œU??%« a{— d??š¬ b?}??F?? vKŽ

qB???H ô¢ ·U???M¼ g W?KL???Š XI??I???Š

Èu???I« ‰U??C?½ sŽ qU???G??²½ Ê√ s?JL|

VUD* v«u²« vKŽ d?ýUF« dNAK? —ËU−

dÐu?²?√ ≤∏ Âu| U?L?N «—U?B?²½« ¢b|d?A?²«Ë

Vð«d« ·d??Ë ¨·U?M¼ g? WKL?Š ‰U??L?Ž

V|dž ‰uBH*« ÈœU?}I« `$ Y}Š v{U*«

d}}G²«  UdŠË W}?bI²« W}ÝU}«

t??}Mł≤∞∞¨ U?}??H|d«  «bz«dK? vC|u?F??²«

v Èd??š√ …d? WKL??Ž v≈ …œu?F« v d??I?

vC|u??F?²?« Vð«d« ·d? U??L?? ¨…bz«— qJ

`²???H???} ¨f|u???UÐ Ê«d|≈ d???B??? W??d???ý

¨qUŽ qJ t?}Młµ∞∞¨Z}M«Ë ‰eG« ‰U?LF

s}?u???B???H*« t?zö???“ …œu???Ž ÂU???√ o|d?D«

s_ W??}M?_«  U??ýd??×??²« s ržd?UÐ p–Ë

ƉULF« ‚uIŠ sŽ rNŽUœ V³Ð WdAUÐ

vKŽ ¡«b²Žô« b?Š v≈ XKË v²«Ë œU%ù«

jG???CK W???−??}???²½ ∫d??I??? V|d???ž ‰U??Ë

∫‰U??L???F« n²???N??}? »d??CUÐ ‰U???L??F?« b??Š√

vzU??C?? r?JŠ vKŽ vu??B???ŠË ¨d??L??²??*«

Æ¢…d XIÐ WA}F« ÆÆ…dŠ WÐUI½ s|e|UŽ¢

- ÊU????²K« ÊU????²????H???u?« U¼“dÐ√ q?FË
ÂU?√ È—U?'« ÂU?F« ‰ö?š U?L?N?}?LEMð
rJŠ c}HM²Ð W³UDLK ¨¡«—“u« fK−
œU???I????F½« W???Žd????Ð È—«œù« ¡U???C????I«
Æ—ułú vuI« fK:«
W??????d??????(« Ê≈ ‰u??????I?« l}?D²???????½
v U?}ze?ł «—U?B?²½« XI?IŠ W?}U?L?F«

…—«œ≈ l  U???{ËU??H?? v? XKšœ ¨…œu???FUÐ

W??d??AÐ v?ÐU??IM« d??ŽU??A« s???×?? oKŽ

‚u?I??Š sŽ vŽU?b vM?²KB? v²« W??d?A«

v½œ_« b??(« l— qł√ s U??N?²??d?F??

—ËU?−? s}?( ‰u?I½¢ ∫U?}½U?³?Ý√ …—u?BM*«

W???G??}??? v≈ UMK?uðË ¨ÂU??Ž c?M ‰U??L???F«

s? Õe??????Še???????²| r? Èc?« ¨—u??????łú?

v≈ œu????F½ ·u????ÝË ¨t???d????²½ s? UMI????Š Ê√

œb?ýË ÆqL?F?K Èd?š√ …d? vðœu?Ž s?L?C?²ð

Æt??}Mł≥µ ‡« e??łU??Š sŽ  UM}½U??L??¦«

l nI?ð Ê√  d?²??š« b?? XM Ê√Ë ¨UMU??L??Ž√

ÂU?√ »U??³« `²?H??²?Ý tðœu?Ž Ê√ vK?Ž V|d?ž

u¼ U???L??? t???}Mł ¥∞∞ v?≈ e??H???I| v?J

¨U½u?KB????H| s? nIð Ê√Ë ¨U?½b????{ UMz«b????Ž√

«d}A ¨WdA« v s}uBH*« tzö“ …œuŽ

`M?L??}???Ý —U??B???²½ô« «c¼ Ê≈Ë ¨sK?F??

qŠ—√Ë U?Mdð« p ‰u???I½ s×?M ¨U½uÐd???C|Ë

v?ö?????Žù«Ë vU?????L?????F?« jG?????C?« Ê√ v≈

¨UMu??I?Š œ«œd?²??Ý« vKŽ ÊË—œU? s×?M ¨UMŽ

 «—«œ≈ d?³−?}?Ý Èc« u¼ jI? vÝU}?«Ë

v ¡«u?Ý UMK¦?L?| s —U?}?²?š« vKŽ ÊË—œU?Ë

v²« W}ULF«  «œU}I« …œUŽ≈ vKŽ  UdA«

Æ¢VFA« fK− v Ë√ ‰ULF« œU%«

…e??N?ł√ l}??L??ł Ê√ V|d?ž Èd| ÆU??NKB?? -

rN2«d{≈ ÊuNM| WK;« ‰e; ‰UL<
rNUD* W2UTJô« bF2

g¢ W?KL???Š ‰U??L???Ž s  «d???A???F« ÊU???

s_« Ê√Ë ¡UD³« ‰UL?F« b{ nIð WËb«

WH?Ë «uLE½ ¢b|d?A²«Ë qBH?K ô ÆÆ·UM¼

rN??u?I??×Ð rN??²?³?UD bMŽ rN??F?? qU?F??²|

ÂU??F« œU??%ô« vM?³?? qš«œ ¨W??}??łU??−??²??Š«

V|d?ž t?łu?²| Æ¡«b??Ž√ Ë√ Êu?d?−? rN½Q?Ë

—ËU−? s}Š W³UD?* ¨dB ‰UL?Ž  UÐUIM

U?N??}? r?¼u?Žb| ‰U??L?FK v?Ë_« ∫s}?²U??ÝdÐ

¨v{U*« dÐu²?√ ±π Âu| qLF« sŽ rNЫd{≈ WK;« ‰e?ž WdAÐ ¥ d³MŽ ‰U?LŽ i

 «¡«e?'« q ld ªqšb²UÐ œU?%ô« f}z—

»U??×?√Ë ÂUEM?« b?{ b??Šu?²«Ë nðU?J²K

UNLBÐ WdA« …—«œ≈ XU v²«  Uu?B)« ¡UG≈Ë rN³UD* WÐU−²Ýô« bFÐ p–Ë

»U?×?√ «e≈Ë ¨rN}K?Ž WF?«u« W?}?H?F?²«

Âu| q? rN???}K?Ž ÊuËUD?²| s|c?« ‰U???L???Ž_«

…—œU??B« ¡U??C??I« ÂUJŠ√ c??}??HM²Ð ‰U??L??Ž_«

W??}½U??¦«Ë rNÐ ÊuK?JM|Ë rN??«“—√ Êu?F?DI|Ë

s}KU?FUÐ WU?)« i³I«  UJ}?ý q|b?F²Ð W?}U*« …—«œù« XU Y}?Š ¨rNðU³ðd? s

ÆW|dNA«  U½UŽù« ·dË ¨‰ULF« `UB

‰U???L???FUÐ ¡UM?²??Žö? W|—u???N??L???'« f}?zd

Æ U³ðd*« ‚Ëd ·d v ¡b³UÐ s}«dBK d«Ë√ ¡UDŽ≈Ë
¨W}ŠU?³B«Ë W}zU*« W|œ—u« ‰UL?Ž s qUŽ ±µ∞∞ r¼œbŽ mU³« ‰U?LF« Ê√ dc|

W}U  UC|uFð ·dB| œU%ô« Ê≈ dc|

ÆrN?(UB? …U?Ž«d* WËb« …e?N?ł√ t}?łuðË

v«u?Š c?M Wu?B??H*« W?}U??L?F«  «œU?}??IK

 U?L?EM*« W?U?? v≈ dJAU?Ð t?łu?²??}ð U??L?

Èc« »«d??{ù« ‚Ëb?M s —u??N???ý d??A??Ž

v²« W??}?u??I?(«Ë W??}?ÝU??}?«Ë W??}U?L??F«

id| U?LM}Ð ¨r?NðU?«d?²?ýUÐ ‰U?L?F« tu?L|

¨s}uBH*« ‰ULF« tzö“ b½UðË ¨tðb½UÝ

W?}UL?F«  «œU}?I« …œU?Žù vI}?I(« qšb?²«

œU????%« vK?ð tð«– X?u« v «d?JM?²???????

vKŽ qU??Š rN?LEF? Ê√ rž— U?N?U?L?Ž√ v≈

‰U?????L?????F« X?}Ð t?½√ ÷Ëd????H?*«Ë ‰U?????L?????F«

WD?) «c??}???HM?ð …œu??F?UÐ W???}zU???C?? ÂU?JŠ√

·u????u«Ë r?NMŽ ŸU????b« v? r¼d????}????B½Ë

i}?H?ðË ¨rNðU?³ðd? s …d?}³? mU?³? rB?Ð t?U?}?Ë ¨‰UL?F« b?{ t?²MF?² e|e?F«

sŽ W?}U??L?F«  «œU?}?I« œU?F?Ð≈ v W?uJ(«

qË œU??%ô« p– s|√ ∫özU???²?? rN?³½U??−Ð

U2 ¨rNðU³ðd UN}KŽ Êu{UI²| v²«Ë ¨UNłU²½SÐ ‰ULF« ÂuI| v²« W}łU²½ù« WB(«

W?łu? nu W?zU| WËU?×? v ¨ U?d?A«

‰U??L??F« s  «d??A??F« œd?A?|Ë qB??H| Âu|

s|b?R ¨ÂU|√±∞‰ö?š s}ðd qL?F« sŽ »«d?{ùUÐ «uU?Ë ¨…bAÐ ‰U?LF« VC?ž —UŁ√

ÆdB ÕU²& v²« W}ULF«  UЫd{ù«

ør¼dÝ√ rNHKšË

ÆbŠ«Ë Âu| »U}ž bMŽ qUFK ÎUN}Mł±≥∞ rBÐ tU}Ë r¼b{ lMB*« d|b XMFð

ÎUłU?−²?Š« Âu}« ÕU?³ WMU¦?« cM qLF« sŽ UЫd?{≈ «Ë¡bÐ b ¥ ‰ež l?MB qš«œ
Ær¼b{ lMB*« d|b XMFðË r¼—uł√ i}Hð vKŽ
rN?}≈ rC½«Ë ¨l?MB*« s ÃËd?)« W?}zU?*« W|œ—uU?Ð ¥ ‰e?ž lMB? ‰U?L?Ž i—
lMB*« ‰U??L?Ž l}??L?ł nË√Ë ¨qL??F« sŽ «uÐd?{√ s|c?« W?}?ŠU??³?B« W|œ—u« ‰U??L?Ž
b?³Ž ‰U?Lł ”bMN*« l?MB*« d|b WU?SÐ s}?³UD ¨Âd³« r? ‰U?LŽ «b?ŽU  UM}?U*«

s U?N??H½ v W?IŁ W?}U?L?F« W?d?(«
bFÐ UN}KŽ XKBŠ v²« WI¦« sŽ qIð
v WKI²? WÐUI½ ‰Ë√ ¡UA½≈ —U?B²½«
V?z«d??????C« ‰U?DÐ√ b?| v?KŽ d??????B??????
ÆW|—UIF«
¨W?}?U? d?}?ž t?}Mł W?zU?L?FЗ_« sJ
…U???}???Š ÊU???L??{ q?ł√ s ¨b???}???Q??²?UÐ
 U????łU???}????²???Šô« d????}???u?ðË ¨W???L|d????
UN}Kð Ê√ V−| …uDš UN½≈ ¨W}ÝUÝ_«
W??}U??L??F« Èu??I« q vK?ŽË Æ «uDš
¨„d²A*« qLF«Ë œU?%ô« W}ÝU}«Ë
◊u?GC« ‰UJý√ q W?Ý—U2 qł√ s
rJ?(UÐ s?}?????×K??????²???? ¨W?|b?????ŽU?????I«
W???u?JŠ s? Ÿe???²M?½ vJ v?zU???C????I«
—u????łú v½œ√ b????Š ‰U????L???Ž_« ‰U????ł—
l t}Mł±≤∞∞ sŽ qI| ô ¨ U?ýUF*«Ë
v½œ√ b???Š ÆÆ—U??F???Ý_« vK?Ž …dD}???«
qF??H?UÐ s}K?U??F« q t?M b??}??H???²??|
ÆÆqL??F« ‚u??Ý v≈ œb?'« s?}Kš«b«Ë
ÆÂUú …uDš dB ‰ULŽ U}

2010 dLu

—U√Ë d|—UI

—«Ëb« dH6 d|d*2 rEM œU5Ë V|dA"
vË q?Ð ¨l½U???B?*« v —d?J²| ‰«e?| ôË ¨—dJð U????ł–u/

s j?I?? s}???²??ŽU???Ý b??F?Ð ¢Â« vð v³« …œU??? ¨uJ}?K'«

t Ê_ ¨¡UA| UL sL¦« —bI| q}LF« „d²| WKF& …—«œùUÐ

v≈ n√≤∑ s —«Ëb« d?H? ‰eGÐ W?UL?F« h}KIð b?FÐ

¨V|d?ð s ¨W?}?b?)«Ë W?}?łU?²½ù«  U??ÝR*« l}?L?ł

vÝb?MN?« ŸUD?IU?Ð ”bM?N*« s?JË ¨ U?M}?????U*« n?uð

bŠ√ Õd b?Ë ¨WIHB« ÂU9« bMŽ Wu?LF W|u¾? W³½

„«dð√ s?|d??L???¦??²?????? ‰u??šœ b???FÐË ¨jI??? qU???Ž ·ô¬∑

vKŽ ÁUMÐ Èc«Ë ¨ÈdB*« VFAK vI³ð U vKŽ ¡UCIK

—u?? V}ÐU½ô« m|d??Hð Âb??ŽË ◊uD?)« nuð vKŽ d??√

v≈ W??−??²ð …—«œù« W??ÝU??}?Ý Ê√ v?«d?²??ýö s?}?Ýb?MN*«

v≈ n√±≤ s WU?L?F« W?}H?Bð b?FÐ ¨U?C?}³« vžU?³?BÐ

—UFý Ê≈ Æt?bÐ tMŽ l«œË tdFÐ s}M«  «d?AŽ —«b

qU?JUÐ l?MB*« n?uð v≈ Èœ√ U?2  UM}????U*« qD?Fð

vL?? X% ¨ÃU?²½ô« ◊uDš V|d??²Ð lMB*« W?}?H?Bð

rÝ« `³?B} —«Ëb« d?H? ‰ež l U?N−?œ rŁ sË ¨·ô¬¥

s}??}U?L??Ý√dK ‰U?:« `?²?HÐ o³D?Ô| r ¨¢‚u?« W?|d?Š¢
 UÝR*« ¡«dA?Ð …dLK »U³« `² qÐ ¨—U?L¦²Ýö

v²ŠË ¨—u?Ný ÀöŁ cM  UM}U*« qš«œ œ«u*« d−?ײ

cM ÀbŠ U?L ¨UU9 ÃU?²½ô« nË ·bNÐ ¨WKJ}?N« …œUŽ≈

b?FÐË Æ¢U??C?}?³« vžU?³??Ë —«Ëb« d?H? ‰e?ž¢ s}??FMB*«

‰ö??Šù …b|b??ł W?}½«e??}?? —«d?≈ t?MŽ Z²M}??Ý U2 ÆÊü«

¨U}MIð W?HK²*« ¨W?}M}B«  UM}?U*« V³Ð ¨—u?Ný ÀöŁ

¨WžU?³B«Ë  U|ËU?L}J« l?MB0 U}zU?N½ WUL?F« W}?HBð

W??FD? W??FD U??N??F??}?ÐË U??NJ}J?Hð rŁ ¨¢”uKH?« »«dð¢‡Ð

ÆW|ËUL}J?« œ«u*« UN}  d−?% v²« V}ÐU½_« b|b&Ë

v²« »u}F«Ë ¨U¼¡œ√ œËbŠË UNð«—b …—«œù« rKFð v²«Ë

r}????}? ¨t??ö??ž≈ rŁ sË qU??Ž ·ô¬¥ r?C| ÊU?? Èc«Ë

s …d?}?B? …d?²? ‰öš p?–Ë ¨UN?}? lœ
Ô U? ·U?F?{QÐ
ƉU??L?F« s ·ôü«Ë ·ôü« b?|d?Að vU??²UÐË ¨U¼¡«d??ý

Âb??Ž ¨lMB*UÐ ◊uD?K b?L??F?²*« n?u?²« b??R| U2Ë

v qFHUÐ Àb?ŠU «c¼Ë ¨ UM}U*« pKð d?}bð v≈ ÈœRð

s t?KI?½ - b???? ÊU???? ¨a|—U?ð W l?MB???? vK?Ž »«d????)«

vŽd?ð …—«œù« Ê_ Êü« v²???Š  U????I???}???I???% W?|√ ¡«d???ł≈

 UM}?U*« ‰«b?³²?ÝUÐ «u?H²J?| r rN Æd?²?}u?³« lMB?

WÝU}Ý ÊuJ| Ê√ ô≈ sJL| ô ¨ÈdA²*« œUH« p– q

sŽ U?N?½«–¬ oKGðË ¨qDF« «c¼ ÀËb??Š v s}?³?³???²*«

j)« sNJ| Ê« ÊËb|d| sJË W}M}  UM}U0 W}½dH«

UN½Ëc?HM|Ë ¨‰ULŽ_« ‰Uł— l nU?ײ*« ÂUEM« UNF?³²|

lMB?? ÊU?? ¨rKFKË Æl?MB*« qš«œ ¡U??d?A?« s}?}?MH«

Ê√ U*UÞ ¨V|d?²?«Ë  ôuL?F« …—Ëœ d?L²??² W}½UŁ …d?

W?ŽUM?B« W?}?H??B?² W?}??−?NM*« WD?)« —UÞ≈ vË ¨—«Ëb«

rNu|– s g}?ł …bŽU0 ¨U?UŽ s}ŁöŁ s d?¦√ cM

 U???d????A« s b???F?| —«Ëb« d???H?JÐ vŽU?MB« d?|d???(«

Êu?uI| s vdðË qÐ ¨ U?ÝU?}« pKð vŽdð W?uJ(«

…—«œ≈ b|b?ײUÐË ¨vŽUM?B« d|d(« W?dý …—«œ≈  c?ð«
¨lMB*« «c¼ V|d?² W¦}¦?Š  «uDš d²}u?³« lMB

±π∂∑[WJ½ bFÐ f|u«
d?????HJÐ v?ŽUM?B« d?|d????(« l?MB????? vK?Ž —Ëb« v?ðQ|

Æs}Aðd*«Ë …dÝUL« s

nB???²M v? jÝË_« ‚d??A?« Èu??²????? vK?Ž …bz«d«

W???ŽUMB?UÐ Èd???š√  U??ŽU?D v≈ r?NKIM?ðË ¨V|d?????²?UÐ

‰U??:« `?²??HÐ o³?D|
Ô r ¨¢‚u???« W|d??Š¢ —U???F??ý Ê≈
…d???L?K »U?³?« `²? qÐ ¨—U??L?¦?²?Ýö? s}?}U?L??Ý√dK

¨¡U??d??A« s}??}MH?«Ë ‰U??L?F?« VUD| «c ¨ U?M}½U??L??¦«

Æ—Ëb« fH½ ”—UL}Ë ¨¢tðd³š s …œUH²Ýö¢

‘U??F*« v?KŽ ÃËd??K ◊u??G???CK «u????{d| r? s|c«

dðu}³LJ« ZU½dÐ u×0 lMB*« d}bð W}KLŽ  √bÐ

U????NJ?}J?Hð rŁ ¨¢”u?KH?« »«dð¢‡Ð  U????????ÝR?*« ¡«d????AÐ

«Ëb??ýUM?|Ë ¨…—u??c*« lzU???u« v o}??I???×??²UÐ ¨d?J³*«

rŁ ¨…b|b'«  UM}?U*« nuð v≈ Èœ√ U2 ¨vÞU}?²Šô«

¨…—«œôUÐ d?}³? ‰u?¾? d?³Ž p–Ë ¨ÊU?C?— s dýU?FUÐ

‰öš p–Ë ¨UN} lÔœ U ·UF?{QÐ WFD WFD UNF}ÐË
·ôü« b|d??Að v?U??²UÐË ¨U¼¡«d??ý s? …d??}??B?? …d??²??

‰U?L??Žô« ŸUD d|“ËË ¨ U??³?ÝU??×?LK Èe??d*« “U??N?'«

m|d????Hð Âb????FÐ «—«d??? v?ÝbMN?« ŸUD?I« f}?z— —b???«

 UM}?U*« ¡«d?ý v t??H½ —ËbUÐ ‰u?¾?*« «c¼ ÂU? U?L?

nu rNM W?ËU?×? pKðË o}?I?% `²?HÐ —U?L?¦?²?Ýô«Ë

‰U??L?F« W??{—U?F?? rž— ¨ UM}??U*«  U??³?LK?ÞË V}ÐU½√

v¼Ë W?}Mł s}|ö? …dA?FÐ U¼ƒ«dý - v?²«Ë ¨W}M}?B«

ƉULF« s ·ôü«Ë

U? Ê≈ ÆœU??H« nË U?I?Š «Ëœ«—√ Ê≈ ¨W?d?AUÐ œU??H«

d??−??% s p?– sŽ Z²M|U?? Êu??—b?| s|c« s}??}?MH«Ë

¨lMB*UÐ v«b?I« Êu?}MH« —b? U?L? ¨n√ ∏∞∞ ÈËU?ðô

b?F| —«Ëb?« d?HJÐ vŽUMB?« d|d?(« lMB? v? Àb?×|

¨d??²?????}u??³« ¢œ«u?? v?¼Ë V}ÐU½ôUÐ …œu???łu*« œ«u*«

d??}???³J« ‰u??¾???*« …b??—√ qšbð v?²«  ôu??L??F?« sJË

a}D2 ·Ëƒd« b<

¨Wb?)« s UN?łËdšË W?}½d?H«  UM}U*« s}?NJ²Ð ôË√
s|d?L??¦?²?*« b?Š_ W??}Mł v½u?}KL?‡Ð œ«e? v U?N??F?}Ð rŁ

øl‡‡ |“u« v‡‡ W‡‡ «bF« s‡‡ |√ ∫‰¡U5| WFN√ vM
‘d?±∂∞ …d?N« sŽ v?{UI?²| vMH« U?√ ¨¢W?ŽU?ݱ∂ qÐU?I t?}Mł∂∞∞È√¢U?√

‰œU?F| U?? ‘d?±≥∞“ËU?−?²| ô È√ t??}KŽ s}?F*« t??³ðd? vÝU?Ý√ s•¥∞W??³?½

Ác¼ v l}E rKEÐ d?FA} W?Fýü« u}M ! ¨UM? œdH« Ê√ «Î dÝ rJ}?Hš√ ô

Æ¢WŽUݱµ∏qÐUI t}Mł¥∞¨≤≤È√¢ ¨ÁdNݱ¥ vB√ b×Ð

r|b? vMHK ∂µ “ËU?−?²|ô U?Ë s}?}F?²« Y|b?Š vMHK UÎ ?|dN?ý t?}Mł≥µ v«u?Š

Ê√ ÊU UÎ |√ V}³Þ È_ sJL?| ô WFýü« vM ÊËb³ ¨…b|b?A« W}L¼_«  «– WMN*«

‰b?³« p?– ¨W?F?ýx ÷d??F?²« dÞU??? ‰bÐ sŽ p}¼U½ øÊ–≈ ‰b??F« s|√

jI? bŠ«Ë r?  ôU?Š sŽ ‰u?¾*« u?¼Ë V}³D« Ê√ s r?žd« vKŽ Æs}?}F?²«

rEF* r?¾*« Ãö?F« œb?×?| Ê√ ôË ¨÷«d?_« rEF?Ë  ôU??(« rEF? h??A|

ôË t½≈ ¨u¼ r ÊË—bð√ ¨Îö?F d?ÞU<« t?}HJ}? vMH« ÁU{U?I?²| Èc« d}?³J«

pU?Ë t?MÞUÐË tŠ«d?łË ÂUEŽË ‰U?³?I²?Ý« s ¨vH?A?²*« ÂU??√ q f}Ë

WKŠd?? v  U½UÞd??«  ôU??Š q ‰u??√ s}?Š UÎ ??GU??³?? Êu?√ ô qÐ ¨ ôU??(«

d?UM« b?³?Ž ‰U?Lł f?}zd« ÂU|√ s p–Ë ¨‘d?±µ∞ ¨ÎU?F?³Þ rJ}KŽ vH?|

 UŽd'«Ë ¢Â—√≠ vÝ¢‡?« d|uBð UÎ uBšË  U?}KLF« U „«—œ√ UË  U?}KLŽË

¨WFýü« v}M ÊËbÐ U?NłöŽ vU²UÐË ¨U?NB}Að sJL| ô ¨vŽU?Fýù« ÃöF«

ø «–U*Ë «c¼ ‰bÐ È√ÆÆtK|bFð r²| rË

v{U??I??²| V?}??³D« ÊS?? ¨’U??d« ÊËd?Ð_« tz«bð—« rž— vM?H« U¼U??IK²?| v²«

ÆWuCN UNK sJð r Ê≈ UMuIŠ rEF Ê√ b$ p– q rž—Ë

È√ ørN«u??Š√ v≈ dEM?|Ë ¨W?F??ýü« v}M W??¾?? v≈ b?Š√ d?EM| ô «–U*

Ê√ UÎ ?u?B??šË d?N?« v UÎ ?}?Kł ‚d?H« b?&Ë ¨vM?H« ÁU?{U?I?²| U?? ·U?F?{√

U …d² t½√ ô≈ Æs}Hþu*« q q¦ tK¦ W}ŠU³B« …d²H« qLF| WFýü« vMH

UM ÊuJ?ð Ê√ vM9√ pc rN??²KzU??Ž  u?Ë r?Nðu? vH?J} Áu??{U?I??²| Vð«—

Ê√ È√ ö
Î ?}±≤tŽU?« ·d?BM|Ë «Î ¡U? ±∞t
Î ?ŽU« d?N« d?C?×| vzUB?š_«
·d?BM|Ë «Î ¡U???∏ W?ŽU?« d?C?×| vMH?« U?√ jI? s}?²?ŽU?Ý d??N?« vU?

t?H½  U?²H« Ê≈ qÐ ô ÆÆÆ°°  U?²?H« Æø rNMŽ v{UI?²| «–U? dN?«Ë dNE« b?FÐ

ÊUFN XTN bL*

rž—Ë t?ŽUݱ≤ d?N?«  UŽU?Ý vU? Ê√ È√ vU?²« Âu}« ÕU?³? ∏

WŽU?«

‰U?³?I?²?Ýô« r? s vH?A?²??LK WKš«b«  ôU?(« qJ d?N?«Ë W?}?−?²ÐuM«

dB WFý√ u}M lu

 «d??N?Ý ∏ vB??√ b?×Ð t??}Mł∑µvU?? …d??N?« sŽ V?}?³D« v?{U?I??²| p–

s•≤∞ W???}???−???²Ðu?M« …d???²??? sŽ v{U???I???²| p?– lË vł—U????K W???U???{ùUÐ

ÆUMKUA0Ë UMLÝUÐ Àbײ| V}I½Ë tÐUI½

vðd??²? v W??F??ýü« ’u?×?? qL?F?Ð Âu?I| Áb??ŠË u?N?? ¨ÁU?{U??I??²| U2 d?¦??√

W ËbF ×U)« vË ¨‚—Ë vK< d' q]«b« v s}|dB*« ‰ULF« ‚uI'

×U‡‡ ‡ )« v‡‡ U‡‡ ‡M «d6 —b‡‡ ‡N| U‡‡ ‡—uJœ
—«b¼≈ v? ÊU*d???³?« s »«u½ t?Ð ◊—u???²?| Èc« t???????H½

Èd?B*« —u²?Ýb« ¡«u?²Š« Âb?Ž ÊS ¨d|d?I?²K UI?ËË

 U??U?N??²½ô« d?Dš√ s u¼ ÂUEM?« «c¼ Ê√ –≈ ¨¢q}??HJ«¢

ÊU?½ù« ‚u?I?( W?|d?B*« W?LEM*« tðb??Ž√ d|d?Ið v

—bð œU??? U|U?C?Ë W?Ëb« v{«—√ l}ÐË ÂU?F« ‰U??LK

¨Ã—U?)« ‰U??L?F?Ð ¨…d?ýU??³? W??H?BÐ ¨oK?F?²ð œ«u?? vKŽ

W{dŽ «u½uJ?} ¨Ã—U)UÐ Êu|dB*« UN ÷d?F²| v²«

W«dJK  UUN²½« ÆÆ Ã—U)UÐ W|dB*« WULF«¢∫Ê«uMFÐ

»Ëd¼ pc? ¨ U?N?}M'« s s}|ö?*« vJM³« rNÐU??(

ÁU?& W?LEM W?ÝU?}?Ý œu?łË Âb?Ž ¨…—Ëd?C?UÐ ¨fJF|

qIM²« v o(« s rNFMË ¨v?½u½UI« d}ž “U?−²Šö

WU?L?F« U?N ÷d?F?²ð  U?U?N?²½« b?— - ¨¢W?}½U?½ù«

W|QÐ WËb« ‰ËUײ ¨Ã—UK ÷ËdI« »«u½ s s|dš¬

V|—b????²?«Ë r}K?F????²« Y?}???Š s? ¨W|d????B*« W?U????L????F«

dH« “«uł …—œUB?  UDKÝ q}HJ« ¡UDŽ≈Ë ¨dH«Ë

Èd?B*« —u²?Ýb« ‰U?L¼≈ b— U?L? ¨Ã—U)UÐ W|d?B*«

v{UG²« qÐUI v ¨«ËœuF| vJ rN}≈ qÝu²« WK}ÝË

sJL*« s WU?L?F« Ác¼ Ê√ v²Š ¨ ×U?)UÐ q}?GA?²«Ë

ÂU???√ d¼UE« u?¼ q}??H?J« `³???B|Ë ¨W???U??ù« V×???ÝË

ÆrNŽU{Ë√ W|u²Ð bŽu«Ë ¨rN²L|dł sŽ

Z²M*« fUM| Z²M Z²Mð W}ł—Uš ‚«uÝQÐ bł«u²ð Ê√

b??? U2 ¨Èd??B?*« qU??F?« s ôbÐ ¨W???}K;«  UD?K«

uK| ¨…œU?? ≤±± s nR*«Ë ¨Èd??B*« —u??²?ÝbU??

vKŽ U³KÝ fJFM| Èc« d?_« ¨t«uÝQÐ t?H½ ÈdB*«

ÂUEM« «c?¼ vGK| U??L? Æt?Ð q}?HJ?« rJ% …u?? s b|e|

v s}?L}?I*« s}|dB*« ‚u?I?×Ð oKF²ð W?'UF? È√ s

ÆW|dB*« ‚«uÝ_« œUB²«

 U½U???L??{ W|√ öÐ t???d??²|Ë q?U??FK ‚u???I??Š W|√ U???}K

b??F?| ¢∫ t½√ vKŽ ¢µ≤¢ …œU?*« hMÐ ¡U???H??²???ô«Ë ×U??)«

U???Ë ¨W???}½U?*d???³«  UÐU???????²½ô« rÝu??? q?Š b??? U¼
b?}uðË W?}Þ«d?I?L|b«  «—U?Fý s …œU?FU? ¨t?³ŠU?B|

Æ×U)UÐ s}|dB*« ‚uI(

iFÐ d??}??G?²?ð b? s}??×??ýd*« Áu??łË ¨VF?A?« …œU?}??Ý

v²« vËb?« Êu½U?I« d?}|U??F? s b|b?F?« „UM¼ sJ

tUL?Ž√Ë tðU}Š ÷d?F| b Èc« d?_« ¨tuI?Š l}CðË

Ë√ qL?F« bB?IÐ ¡«u?Ý sÞu« …—œU?G W|d?Š v o(«

b Èc«Ë `}ýd²K ÂbI²« l«Ë u¼ XÐU¦« sJ ¨¡vA«

WLEM ¡UA½≈ bFÐ  —uDð v²«Ë ¨‰ULF« ‚uIŠ vL%

ÆtðU?I?×?²?? vL?% W|—u?²?Ýœ ’u?B½ ÊËb?Ð dDK

W???}???ÝU????Ý_« ‚u???I???(« s? U???I???Š d???š¬ b????B???I??? È√

qJA« `³??B|Ë ¨d|Ëe?²«Ë q|U?×??²K U?}zb?³?? ÷d?F?²|

 UuJŠ d³?& W}*UŽ  U}U?Hð« l{uÐ ¨W}Ëb« qLF«

÷dF?²| b v²« W?|œU*«  UUN?²½ô« v≈ WU?{ùUÐ «c¼

Èd?š√ ‰Ëœ v —u²?Ýb« hM| s}?Š v Æ¢W|—u²?Ýb«Ë

ÊU*d??³?« »«u½ s •µ∞ q}??¦???L??²Ð vzU??NM?«Ë È—u??B«

Ác¼ s?L??{ sË ¨W?U??L???F« ÁU??& U???NðU???e??²U?Ð ‰Ëb«

v²« pKð s v½œ√ —uł√ vIK² ×U)UÐ Êu|dB*« UN

W|U???L??(UÐ l²???L??²« v? ×U??)UÐ s?}MÞ«u*« o?Š vKŽ

WÞd?A?«  «¡«u r|b?Ið s ržd?« vKŽ¨s}?Šö?Ë ‰U??L?Ž

v qU?F« o?Š ¨d?B? U?N?}KŽ XœU? v²?« ¨d?}|U?F*«

—uł_« lœ ÂbŽ ·ö?Ð ¨dH« q³ UN?}KŽ l}u²« -

W|U???L???(« oŠ Ê√ k?Šö|Ë ÆrN???²Ëb? W??}???ÝU???uK?Ðb«

lC?| «c¼ q Æ°‰U???L???F?? ¡U?|dŁ_« r|b???IðË s?}??Šö???H???

e?}}9 ÊËœ ¨‰œU?Ž dł√ v{U?IðË ¨W?öÝË sQÐ qL?F«

‰Ë√ sŽ U??N?F?œ v d??šQ?²«Ë ¨…œb??;« U¼b?}?Ž«u?? v

ÊQAÐ WËœ qJ? vËb« Êu½UI« v —dI? W}?ÝUuKÐb«

v »«uM?« ¡ôR¼ W??}½UJ?« ‰u??Š ÂU??N??H??²??Ý«  U??ö??Ž

„U?N?²½« WU??Š v ¨rKE²« v t?I?ŠË ¨v?¦½√ Ë√ d?– s}Ð

qL??F« »U??×??√ W??³?UD0 qU??F« Q??−?K| ôË ¨d??N??A«

d}ðUÝb« Ác?N ÆÈdš_« ‰ËbUÐ U¼U|UŽ— ‚uI?Š W|ULŠ

s W?C|d??F«  U?I?³DK W??I?}?I?(« `U?B?*« sŽ ŸU?b«

ÆW}?LÝd« rN²H?BÐ ÊudB²| b? ’Uý√ s tu?IŠ

¨Ád??H??Ý “«u??ł V×??Ý r?²| Ê√ s U??u??š i|u???F??²UÐ

s}MÞ«uLK È—u?²Ýœ o× W?}ÝUuKÐb« W|UL?(« —dIð

WDK« vKŽ r¼d?}ŁQð ÊuJ| n}?Ë øs}Šö?H«Ë ‰UL?F«

l Êü« v?²???Š o?«u???²?| ô Èd???B?*« —u???²????Ýb« Ê√ ô≈

Èb qL??FU?? ¨—Ë“  U?U??Nð« t??}?łuð Ë√ ¨Á“U??−?²??Š«Ë√

¢±ππµ¢ «bMuÐ —u?²?Ýœ v ‰U?(« u¼ UL? rN?²Ëœ ¡«“≈

U??}KF?? «uK¦??L| ô ö?√ r?¼Ë —u?²??Ýb«Ë W??}?F?|d?A??²«

W|UL?Š sŽ ·dD« iG|Ë ¨WF?u*« W}Ëb«  U}?UHðô«

r²ð …dzU?ł  UL?U; ÷d?F²| b?Ë ¨”ö²?šô«Ë d}?G«

hM| U?L ¨¢±ππ≤¢U?}ö?Ýužu|Ë ¢±ππ≥¢ÊU?²?š«“UË

ø‰ULF«

W???“_« qþ v W???U??šË ¨Ã—U???)UÐ ‰U???L???F« ‚u??I???Š

 ôU( t?{dŽ v d?|dI²?« Õd U?L ŸUb?« W³}?ž v

l{uÐ WËb« «e?²?« vKŽ ¢∂≤¢ …œU? vd?²« —u?²?Ýb«

Ê√ sJL| v²« ‰U?L?FK W?}?I?}?I?(« `U?B*« v¼ s|Q?

¡U?H?}²?Ý« ÊËœ ‰U?L?F« `|d?ðË ¨W?}*UF?« W|œUB?²?ô«

ÆrNuIŠ XJN²½« ‰ULŽ

WÝ—U2 s ×U?)UÐ s}MÞ«u*« s}JL?² WU?š d}Ыbð

l rN??(U??B?? XKš«bð ‰U??L??Ž√ ‰U?ł— »«u?½ U?N??b??I|

W??}??H??A?I?ð  «¡«d?łù r?N?{d??F??²Ð Ë√ ¨rN??u??I??Š qU??

s}Ð W???ö??F« œb???×| ô ¨U??C?|√ ¨Èd??B*« —u??²???Ýb«

oŠ vKŽ ¢±ππ≥¢Ëd?}Ð —u?²?Ýœ h?M|Ë ¨X|u?B?²« oŠ

rNð—U???& Âb??ð s}½«u??? d|d9 vK?Ž «u??HJŽË WD?K«

U2 ¨W?}Kš«b« W½“«u*« iH?) Ê«bK³« iFÐ U¼c??²ð

ÈËUJ?ýË Ã—U???)U?Ð …œu???łu*« W?|d???B?*«  «—U???H????«

d?H?«  «“u?ł vKŽ ‰u?B?(« v ×U?)U?Ð s}MÞ«u*«

U???N????}M?−| v²?« `U???B?*« v¼ s?|√Ë øvË_« W???ł—b?UÐ

rNKL?Ž  UŽU?Ý …œU|“Ë rN?u?IŠ ’U?I²½« t?}KŽ Vðd?²|

Èd?B*« ¡u' b?MŽ t½√ kŠö*« sL? ¨W|dB*« W?UL?F«

v? qA?????? Èd??????B?*« —u??????²??????Ýb?« sJ? ÆU¼b?|b??????&Ë

s}?Š t}z— l³²| ÊU*d?³UÐ vULŽ q}¦9 s ‰U?LF«

Ædł√ öÐ

ôË U???NÐ ÊuK?U???F« r²???N| ô ¨…—U???H????« v≈ ×U???)UÐ

W?}?Ðd?F« ‰Ëb« v WK?UJ« W?}½u?½U?I« W|U??L?(«d?}??uð

Êu?L¼U??| Èd?B? Êu?}K≤[∑ u?×?½ b?ł«uð rždÐË

…—«œ≈ vH?²J?𠨉«u?Š_« VKž√ vH? ÆW?b?š W?|√ Êu?b?I|

s W??HK²??? ‰UJý√ œu??ð Y}?Š ¨‰U??L?FK WK?³?I?²??*«

v²« W??}?U*« rNðö|u??% Y?}??Š s ¨r¼bKÐ W??}??L?Mð v

W|d??B*«  «—U???H??«Ë W??}??ł—U??)« …—«“uÐ  U??}?KL??F«

q³?I?²?*« bK³« ¡UMÐ√ s}Ð jI? f} ¨d?U?« e?}}?L?²«

U}Kš«œ ‰UL?F« ‚uIŠ kH( —u²?Ýb« e−Ž Ê√ pýô

qšœ ‰œU??F| U?? u¼Ë ¨U|u?MÝ —ôËœ —U??}K ∑[∏» —b??Ið

 U????N????'« v≈ Èu?JA?« qI?½ œËb????×Ð ¨ U????}K?BM?I«Ë

e}?}L?²«  Uł—œ  ËU?H²ð U?C|√ qÐ ¨…dłU?N*« WUL?F«Ë

q}???¦9 œu??łË Âb??Ž  U???ÝUJF½« b???Š√ u¼ ¨U??}???ł—U??šË

¨ŸUDI« «cN W}L¼√ s t}KŽ Vðd²| UË f|u« …UM

¨W|b?ł WFÐU?²Ë W?}L?Ý—  UI?}I?% ¡«dł≈ ÊËœ ¨W?}MF*«

«Ë¡U?ł v²« ‰ËbK U?IË …d?łU?N*« WUL?F« ◊U?ÝË√ s}Ð

pc?Ë ¨W?H}?F?C«  U?I³D?K ÊU*d³?« »«u½ s vI?}I?Š

ÈuI« …—«“uÐ …d−N« ŸUDI W?BB<« ‰«u_« Ê√ ô≈

U??N? ÷d??F???²| v²« ¨q?U??A*« pK?ð ¡U??N½≈ v?KŽ qL???FK

W?}Þ«dI?L|b« o}I?% v t²?dÐ ÈdB*« ÂUEM?« ”ö≈

¨jI t}Mł n√ ±≥µ v≈ ≤∞∞≥ ÂUŽ v XKË WKUF«

ÆW}ŽUL²łô« W«bF«Ë W}ÝU}«

◊U???A½ r?Žb W???u?J(« …—b??? l V?ÝUM²?| ô U??? u¼Ë

W?}Þ«dËd?}?³UÐ  «¡«d?łù« Ác¼ r²ð r?Ł
sË ¨‰UL?F«
Ò
ô WU??F? d?}??ž ZzU?²M?Ð «d?}?š√ v?N?²MðË qK?*« s}ðËd«Ë

Xu?« v ¨Â_« sÞuU?Ð rNDÐ—Ë Ã—U???)UÐ s?}|d???B*«

ÆrNuIŠ vL%

s s|œd?A*« ‰U?L?F«  U?U?B?²?Ž« qÐU?I| Èc« —ËU?−?
øs_« UBFÐ rNF½UB

dL< UM|œ
2010 dLu

ÆUNM
s v½œ_« b?(« d?}?uð sŽ Èd?B*« —u?²?Ýb« e?−?Ž
ÂUE½ W??L?Š— X% rNKF??−? ‰U?L??F« ‚u?I?( W|U??L?(«
ÂUE?½ u¼Ë W????}Ðd???F?« ‰Ëb« i?FÐ t???−????N???²?Mð dzU????ł

rN}{«—√ s< ‰“UM« vK< s}'öH« d& W}UL'd« WgdN

ÆÆ UN} «d'ÆÆUN} U'

—U√Ë d|—UI

¨«dNý ±∑ ‰öš W}½U¦« …dLKË ¨»uKÝ_« fHMÐ

W??}?KL??F««c???}??HMð Ê√Ë ¨«d???²??uK}???±¥sŽ qIð ô WÞd???A«

¨rN?}{«—√ vK?Ž uDK W|d?I« vKŽ s}²?IÐU?Ý s}?²×K?

WÞdý ed v≈ rNÐU×D«Ë ¨¢WMݵ¥¢ ÊU?C— œuF

·Ëd???F???? d???}????ž vÞd???ý W?DÝ«uÐË „u?ð „uð WD?Ý«uÐ

WÐe??F?« vŠö?? s s}?ðb|b??ý s}??²??L?|e??N ÷d??Fð t?MJ

vH?DB??? t???????}z— s d???«Ë√ v?KŽ ¡UM?Ð ¨W???}½U???L????Šd«

s}ŠöH« V¼dð …d}׳« WEU×0 W}½ULŠd« WÞdý

«b²Ý« vA|Ë ¨W}LÝ— d}ž W}KLŽ UN½√ vMF| vU¼ú

- b?? W??F?«u?«  «– Ê√Ë U??u?B??š ¨…—ËU??:« Èd??I«Ë

s}?Šö?HK? vÞd?A« d?c| r ÆYŠU?³*« j?ÐU?{ vd?}?B«

¨v{«—_« ÊU²}Š `UB rN}{«—√ sŽ «u“UM²}

Èb s}?Ëd?F*« ◊U³?C« b?Š√ Ë√ WÞd?A«  «—U?}Ý Èb?Š≈

WÞd???A« s?}???√ b| vK?Ž ≤∞∞π u??}?½u|±¥ v U?¼c???}??H?Mð

¨t³KD «u?ŽUB½« WŁö¦« s}?ŠöH« sJ ¨¡UŽb²?Ýô« V³Ý

s W}½ULŠd« YŠU³ qLFð q¼ Æœb'« s}}ŽUDù«

v t??U??Nð« Ë√ U??N??U??—√ ◊U?I??²?« r²|ô v²??Š s}??Šö??H«

fH½ b{Ë ¨X}?u²« fH½ vË ¨vL'« s?Š Èd«

X½U? ¡UMŁ_« pKð v ¨WÞdA« e?d u?×½ tF? «uN?łuðË

qLF| Â√ÆÆøv{«—_« vKŽ uD«  UÐUBŽ `UB sÞU³«

Æ UI}Iײ«
WÞd??ý e?d?? U|—«œ≈ l³?²?ð WÐe?F« Ê√ p?– q s r¼_«

¨œu?F?? ÕËb2 u¼Ë ¨r¼b?Š√ ÊU?Ë W?Łö?¦« s}?Šö?H«

„d??% —u??Ë XF?L??& b?? s}??Šö??H« s …d??}?³?? œ«b??Ž√

°øÆÆvBA« rNÐU( U¼œ«d√ iFÐ

¨‰U×Þ ‰UB¾?²Ý« W}KLŽ bFÐ vHA²?*« s Áu² Uł—Uš

s W?U???Š v r?¼Ë r¼u???F?ÐUð vÞd????A« l? s}???Šö????H«

ö?} qK?²| W?}½U?L?Šd« ed? YŠU?³0 Èd?Ý vÞd?ý

ÆTý sŽ dHð rË

bMŽË ¨WÐeF« s  «d²uK} ≥ «uFD Ê√ bFÐË ÆVCG«

u¼Ë ¨W}½U?LŠd« WÞdý W}KL?FUÐ XU ULM}Ð ¨X}?š«d³ý
s√ W|d|b? —Ëœ vKŽ …d?}?³ ÂU?N?H?²Ý«  U?ö?FÐ vIK| U?
ÆUNÐ s}KUF« vKŽ UN²ÐU— v …d}׳«

¨’U?)« tÐU???( U?N?Ð ÂU? Èd?« v?Þd?A« Ê√ Ë√ ¿

rNM? ‰U*« iFÐ c??š√ v?Þd??A« ‰ËU??Š ¨W|—«u??N?« W|d??

v ‰U*« s? mK³?? v?KŽ ‰u??B??(«Ë ¨s?}??Šö??H« “«e???²Ðô

¨œu?I½ rNM È√ l sJ| rË ¨„u?ð „u²« d?ł√ lœ W?−?×Ð

ÂU???F?« vU????;« —UDšS?Ð WÐe???F?« vŠö???? `BM?½ «c

—«dL?²Ýô« sŽ lł«dð t½√Ë ÆÆ rNK}³?Ý ‰U( rNdð qÐU?I

Âu?}« v WÞd?A« e?d* «ËdC?% Ê√ sJL| q¼ rN? ‰UI?
ÆW|dIK s|bzUŽ «Ë—«b²Ý«Ë «uI«u °øvU²«

X}š«d³ý ed „«dý_« WÐeF ÆÆ p²J²Ð
sŽ ‰“UM?²« vKŽ r¼—U??³??łù ÆÆs}??Šö?H« v?KŽ i³??IK
ÆÆ °øÊU²}(« `UB ÷—_«
tłuð ¨≤∞±∞dÐu²√≤∑¡U s nBM«Ë WFÐU« v
W?}½U??L?Šd« e?d?? YŠU?³0 W|d??« WÞd?A« œ«d??√ b?Š√

jЫu{Ë b?Š l{Ë r²| v²Š W?F«uUÐ …d?}׳«  U?ÐU}M

rN²IŠöË ¨s}ŠöH« dN?L& V³Ð ¨…—cI« t²}KLŽ v

o|dŠ v≈ vCHð b? v²«Ë ¡UIL(«  U?dB²« …c¼ q¦*

r «–UL?K ô≈Ë ÆÆWÞdA« e?d v≈ rN}?KŽ ÷u³I?LKË t

∫W}KLF« Ác¼ Ê√ `{«u« s

¨X}?š«d?³ý e?d? „«dý_« WÐe?Ž v≈ ¨…d?}?׳« W?EU×?

ÆW|UN½ t ·dFð ô qzU¼

v WÞd???A« e??d* rN?zU??Žb??²??ÝUÐ W|«b???³« cM r¼d?D|

r}??N?? s??Š XFKÞ u??Žb*« »U????( r²ð U??N½√ U??≈ ¿

b|U v«d?A« bL?× s q ¡U?Žb²Ýô „uð „uð ö?I²?

e?d?Ë WÐe?F« s}Ð W?U??*« Ê√Ë W?U?š ÆÆøvU?²« Âu?}«

s}???²?KL???Š s?ýË ÷—ú t???ö???²???« v?Žb| Èc« ¨»U?Dš

ÕËb2Ë ¨¢WMݵµ¢ r|«b« b?³?Ž b?L?×? Õö?Ë ¨¢WMÝ∂∞¢

vŽ«—e« Õöù« vŠö l sUC²« WM'

t}K< WgdA« ¡«b<« s vJN« t_

W|—bMJJ_U2 bA' W6d*2 jNUM« vHDB s5' r|dG"Ë f'
Ë n²J« ‰uŠ  U−׫ Ë  U?bJ« s b|bFUÐ t²ÐU«

·ô¬ s …b??Š«Ë ô≈ X??} ¨v?HDB?? s??Š W??}??C??

v tM W}zu?{ …—u r|bI?²Ð ÂU dNE« Ë b}« Ë W?³d«

œU??H« Ë lL?I?« d¼UE sŽ »U?IM« nAJ?ð v²« lzU?u«

v o}Iײ« UN} U³UD ÂUF« VzUM« v≈ WbI*« Á«uJý

Ë vMÐd?{¢ v³?F??A« q¦*« U?N?}KŽ o³DM?|Ë ¨t?A?}?F½ Èc«

WU??Š≈Ë ¨t??I?Š vK?Ž ‰u?B??(« v tðb??ŽU???Ë W??F??«u«

`M?ł W??LJ?×??  —b???√ b??I??? Æ¢vJ²???ý«Ë vMI???³??Ý v?JÐ

WÐU?}M«  —b?√ s}?ŠË ÆW?L?U?;« v?≈ rN?I?Š v uJA*«

jýUM« f³?×?Ð U?N?LJŠ W?}?AM*UÐ W|—bM?JÝ_« ·UM¾?²?Ý«

v≈ t???łu?ð ¨vŽd???A« VD?« v≈ s???Š W?U??ŠU?Ð U¼—«d???

«d?Ný ¢v?HDB s?Š¢ b?A?Š Wd?Š u?CŽ Ë v?ÝU}?«

¡UMŁ√ Ë ¨ «¡«d??łô« i?FÐ ‰U??LJ²??Ýô W??}??AM?*« W??LJ×??

s}?Š W|«b?³« X½U? Æt?}Mł vH√ U¼—b? W?«d?žË –U?HM« l

ÂUË ¨◊U³C« bŠ√ tI|dÞ ÷d²Ž« ¨WLJ;« rKÝ ÁœuF

r— q?L???Š ÂU???F« VzU?M« v≈ ⁄ö?Ð r|b???I???²Ð s????Š ÂU???

¨WM}N*« ÿUHôUÐ ¨Á“«eH?²Ý« Ë tF W}ö …œUA? ‰UF²UÐ

d???B??? WÐU???}½ ≠W???}KJ?« jÝË iz«d???Ž ≤∞±∞WM?±∞∏±

W?}C? o}HK²Ð jÐU?C« ÂU? ¨t}KŽ œdUÐ s?Š ÂU s}?ŠË

b?L?×?Ë s?Š b?L?Š√ WÞd?A« vD?ÐU?{ t?}? rNð« ¨q}M«

d?C?Š√Ë sÐd?CU?Ð t?}KŽ Èb?F?²UÐ U?N?}?? t?L?Nð« ¨s?(

t?}KŽ ¡«b?²?ŽôUÐ ¨q}M« d?B? r? ◊U³?{ pc?Ë ¨vu?ý

«—Ë“ «Ëb??N?ý s|c?«Ë s}?U??_« s|d??³?<« s? W?Žu??L?−??

u|U s Y?U¦« v p–Ë tK²? vKŽ i|dײ?«Ë »dCUÐ

W?LJ?;« XC? p– vKŽ «¡UM?ÐË ¨jÐU?C« ¡U?Žœ« W??×?BÐ

Ê«b?}0 ÂdJ d?LŽ b?−? W?ŠU?Ð Áb?ł«uð ¡UMŁ√ v{U*«

q rž—Ë rJ(« i?IMÐ ÂU? s?Š Ê√ ô≈ Æ—u??c*« rJ(UÐ

»d?C?UÐ ¡«b?²??ŽôUÐ WÞd?A« ‰U??ł— ÂU? Y}??Š ¨d|d?×??²«

W|—bMJÝôUÐ s}ÝU}« s}?}DýUM« WU ÂU} rž— Ë ¨«c¼

¨¢Áœ ÆÆÆÆÆ sЫ Áuðu?¢ rNuIÐ tK?² vKŽ i|d?ײ« ¨Õd?³*«

W??³U?DLK W??}??łU???−??²??Šô«  U??H??u« s b?|b??F« r}E?M²Ð

Ë Èb|_«Ë «b??_UÐ tÐd??{Ë ¨U??{—√ t??ŠdDÐ «u??U?? b??Ë

W????L?J×????? rJŠ Ê√ ô≈ ¨v?HD?B???? s?????Š sŽ ëd?????ôUÐ

s W??d??H?²?? sU??QÐ t??²ÐU?≈ s?Ž d?H??Ý√ U2  «Ë«d??N«

Æs??Š f³??Š b|R| Ë rN?U?¬ j?³?×??} ¡U??ł ·UM¾??²??Ýô«

r? v≈ t?łuð ‚U?√ Ê√ b?FÐË vŽu« b?I? v²?Š ¨Áb??ł

f³??Š r²?| Y}??Š œb*« WK}?KI« ÂUJ?Š_« …œU??Ž d??}??ž vKŽË

rNMJ?Ë ¨W?F?«uUÐ d??C?×?? d|d?×?² q?}M« d?B?? WÞd?ý

ÂU?????√ b???ŠQÐ Ë√ ¨¢…d???C???(«¢ vK;« s?−???UÐ rN???²*«

¨tU?I?²?Ž« r²| Ê√ vA?š v²?Š ¨s}?²ŽU?Ý s d?¦?√ ÁuKÞU?

Ãd?³Ð  U?}½UÐd?G« s−?Ý v?≈ s?Š qI½ - b?I? WÞd?A«

Î u?š ¨vM}F?« dB? vH?A²?? v≈ t?łu²?
ÊuJ| Ê√ s U?

ÆtÐ q}JM²« W}½ bR| U2 »dF«

¡«b?²?Žô« ¡«d?ł s WL?−?L?'UÐ W?}Kš«œ  UÐU?« t Àb?Š
bR| v³Þ d|dIð vKŽ qB?Š Ë ÃöF« vIKð „UM¼ Ë t}KŽ

bL* »U'—

W}TDK« ÂbA5| s _«Ë ÆÆv{«—_« vK< vu5" ·UË_«

rN}{«—√ l}2Ë rN“UM Âb s Êuq}G5| »dF« W2e< v …dJ√ ¥∞∞∞
WËU× v v{«—_« sŽ ¡UÐdNJ« Ë ÁU}*« lDIÐ ÂuIð ·UË_«

v½b??? ≤∞±∞WM?≤∂∑ r— XK?L??Š »d???F« WÐe???Ž vU?¼√ vKŽ œdÞ Èu???Žœ

·U?Ë_« Ê√ ô≈ ¨ÂUF« VzUM« v≈  U?žöÐ …b?Ž r|bIð p?c ¨¡«d?³)« d|d?Ið

—«b?B?²?ÝUÐ XU? –« ¨W?−DKÐ d?¦?√ ‚dÞ pK?Ý v  √bÐ rŁ ¨…e?²M*« vze?ł

‰u?šœ ¨W?zU| …uDš v ¨Êu?Šö?H« ‰ËU?Š UbM?ŽË ¨œ«e*« bŽu? d?}?Gð r

v½U³ v{«—√ UN½√ vKŽ W}U}š —UFÝQÐ UNF}Ð Ë U¼d|u³²

 «u? Xłd??š ¨vU¼_« Êö?Ž≈ ÊËœË  u??}?³« s d??}?³? œb?F? Âb¼  «—«d?

…b?Š«u« W?FDIK œ«e?*« s}?Qð Âu?Ý— ÊQÐ «u?¾?łu? rN?}?{«—√ ¡«d?A œ«e*«

ÊUJÝ UNA?}F| v²« W}œü« d}?ž …U}(« W|dB*« ·U?Ë_« W¾}¼ nJ| r

rEF?? œu?łË s}KG??²??? ¨U?²?}Ð≤µ Âb??NÐ Èe?d*« s?_«W?³?ŠU??B0 W«“ù«

«u?U? Ê√ ô≈ rNM ÊU? UL? ¨t?}Mł n√ ∑µ∞mK³| ±∞∞∞“ËU?−?²ð ô v²«Ë

ŸUDI½« s …d?L?²?*« ÁU½U?F*«Ë ¨ U½«u?}?(«Ë WU?L?I« jÝË »d?F« WÐe?Ž

W?¦UŁ rŁ ¨«b?Š«Ë U²?}Ð Xb¼ ¨Èd?š√ WKL?Š UN?²Kð rŁ ¨qL?F« v U?NÐU×?«

ÂU?√ U??N?}?? «uMKŽ« W??}?łU??−?²??Š« W?H?Ë q?L?ŽË ¨œ«e*« ÂU??√  U?²??ö« ldÐ

Ë rN“UM Ë rN?}?{«—√ vKŽ ¡ö?}²?Ýô«  œ«—Q? ¨ Ub?)« «b?F½«Ë o«d*«

„«d?²ýôUÐ ·U?Ë_« W¾?}¼ XU qÐ ¨V?×? «c¼ f} Ɖ“UM W?Lš Âb?N

v rNłU?−²Š« `$ qF?HUÐË ¨rN UJK v{«—_« Ác¼ Ê√ œ«eLK s}b?I²*«

«d²?Š« ÊËœË ¡UD³« ¡ôR¼ d}B0 …ôU?³ ÊËœ ¨vMKF« œ«e*« v UN?F}Ð

v V³?ð U2 s}?ŠöH« vK?Ž o«d*« lDIÐ Æ¡UÐd?NJ«Ë ÁU}?*« v²d?ý l

Æœ«e*« ÷UNł≈

lIð ¨Ê«b?≥∞∞ v?≈ »d?F« WÐe?Ž v{«—√ W?ŠU??? qBð Æ¡U?C?I?« …œU?}?

o(« U?N ÊuJ| v²?Š ¨s}?Šö?H« l?}d?ð qł√ s ¨v{«—_« s œb?Ž d|u?³ð

XF?— qÐ ¨U??NJK9 ô ÷—« l}?³Ð r?UE« U¼—«d? sŽ ·U?Ë_« l?ł«d?²ð r

WŽuL− UN?} g}F| ÊU Ë ¨q}ŽULÝ« u|b)« nuÐ ·dF| UL}? UNF}Lł

Ë v½U³? v{«—√ UN½√ vKŽ W?}U}?š —UFÝQÐ U?NF?}Ð Ë UN}KŽ ¡ö?}²?Ýô« bFÐ

¨U?UŽ s}?F?³Ý s d?¦?√ cM …d}?G?B« ‰“UM*« s œbŽ q?š«œ s}Šö?H« s

ÆW}Ž«—“ X}

¡ôR¼ vKŽ v{«—_« Ác¼ l|“uð - ÆvŽ«—e?« Õöù« Êu½U? —Ëb b?FÐË

WMÝ∂∏ q}Kš ÊU?C— Ÿ—«e*« rNMË »d?F« WÐe?Ž vU¼√ iFÐ UM}I?²«

UN½uŽ—e| UN} ÊuA}F| rNðU?}Š Ë rN“— —bB v¼ X׳√Ë ¨s}ŠöH«

UÐ√ ÷—ô« Ác¼ s ≠W?«u?ł d?š¬Ë …—– Ê«b?≠s}?½«b? `KH| t½≈ d?– Èc« Ë

—b ±π∑≥ÂUŽ v Ë ¨b}Šu« rNKšœ —bB u¼ Èc« ‰uB;« ÊuF}³| Ë

b?Ë Æb}?HŠ±¥Ë rNðU?łË“Ë œôË√ W?Lš l? ¨X}Ð v g}F| u¼Ë ¨b?ł sŽ

jI Âu?Ið Ê√ vKŽ ¨W|dB?*« ·UËô« W¾?}¼ v≈ v{«—_« Ác¼ r}K?²Ð —«d

ÁU}*« lDIÐ ·U?Ë_« W¾}¼ XU U?bMŽ ¨«œbN b?}Šu« t“— —bB? `³√

Êu½U??IK W?HU??<UÐ sJ Ë ¨s}??}?Ž—«e*« s ◊U???_« q}??B?% Ë U??Nð—«œSÐ

¨ Âπ∞ WŠU? vKŽ X}Ð t|b t½« ‰UF« b³?Ž tK«b³Ž ·U{« U?L Æt{—√ sŽ

◊U?_« Ê√Ë ¨÷—ú s|dłQ?²? s}ŠöH« ¡ôR¼ ·U?Ë_« W¾?}¼  d³?²Ž«

Ë ◊U?³??{ s W?Žu??L?−? —u??C?×Ð v{U*« u??}u|≤± Âu| v ¡vłu?? b?Ë

≥ r— Êu½U?I« —Ëb? b?FÐ v²?Š ¨—U?−|ù« W?L?}? v¼ rN?M U?NKB?% v²«

ÁœdDÐ «uU Ë v(«Ë ·UË_« ‰Uł— s œbŽ rN²IdÐ Èed*« s_« ‰Uł—

ŸU?{Ë√ s}MIð Ë ¨vŽ«—e« Õö?ù« v« v{«—_« Ác¼ …œU?ŽSÐ ±π∏∂ WM

tŁUŁQÐ «u?I√Ë Áub¼ rŁ X}?³« ×U?š œ«d√ W?²Ý s W½uJ*« ¨tðd?Ý√ Ë u¼

r Ë ÆÊu½U?I?« c?N ·U?Ë_« V−?²??ð r ¨rN?}?{«—√ vKŽ s}??Šö?H« ¡ôR¼

¨qL?FK U??N?łË“ ÃËd?š VI?Ž U?N½√ b??}?F?Ý ”UM|≈  d?– U?L? ÆX?}?³« ‰u?Š

«d¼ô« …b|d???ł v ¨·U??Ë_« d|“Ë ¨‚Ëe??“ Èb??L???Š `|d??Bð pc?? c???HM|

V³ð U2 ¨U?N —ËU:« ‰eM*« ÂbNÐ XU? ¨s_« s …u —uC×Ð X¾?łu

·U?Ë_« v{«—√ vKŽ s}Šö?H« ŸU?{Ë√ s}MI²?Ð ¨≤∞∞≥fDž√π a|—U?²Ð

XU?{√Ë ¨s?}?LzU½ r¼Ë ¨—U??G?B« U?NU??HÞ√ vKŽ U?N?eM nI?Ý ◊u??I?Ý v

Ê√Ë ¨bz«u? ÊËbÐ ¨UU?Ž≤∞ vKŽ vU?³«Ë Âb?I ÷—_« W?L?} s•±∞œ«b?Ð

oÐUD U?NzUM³Ð «uU? v²« rN?²I?ý ‘dHÐ rN?U}? ‰UŠ t½≈ b?FÝ s|dÐU?

ÆW|—uNL'« Èu² vKŽ Èd| —«dI« «c¼

qUJ?UÐ —Ëb« Âb??NÐ s_«  «u?? XU?? ¨U??N??łË“ b?«Ë ‰eM ‚u?? fU??š

»d???F?« WÐe???Ž s?Jð …d????Ý√¥∞∞∞ s d???¦????√ ¡vłu??? p?– s ržd?UÐ

ZMÐ W}−DK³« s WŽuL− rNF «u³×D« bË ¨…bz«e« t}KF²« W−×Ð

±πØ∑Ø Ë ±∏ a|—U???²Ð rN???}??{«—√ l?}Ð t???}?? r²?| vMKŽ œ«e??? sŽ Êö???ŽùUÐ

¡U0 …¡uK2  U?łU?ł“ rN?}K?Ž «u?I√Ë ¨vU¼_« »U¼—SÐ «u?U? ¨·u?}?«Ë

r— ÈuŽb« U?NM ¨·UË_« vKŽ ÈËUŽœ …bŽ ldÐ vU?¼_« ÂU bË ≤∞±∞[

Æ—U½

≤∞±∞ WM? ≤ππ∞ r— Èu???Žb?«Ë ¨vK v?½b???≤∂ …dz«œ ≤∞±∞WM? µ¥∞∂

bL* »U'—

qB| v²Š ÂœUI« d³L²³Ý≤π WKł v≈ rNK}łQð - vK v½b ±∑ …dz«b«

2010 dLu

UFU

‰UL<_« ‰U— …dD}JË WËb« WC s}2 ¢WU*B« W|d'¢
ÆXË È√ v
WËœË ¨W|œ«b??³?²?Ý« W??¾?}Ð v g}??F½ UM½≈¢

qł l ¨s}L?B²F*« s}}H?×B« W“√ s v²Š d?³√Ë ¨v}Ž r}¼«dÐ≈ WU?≈ W“√ ÊuJð Ê√ s d³√ —u?²Ýb« W“√ Ê≈

¡U?? ¨W}?«d?²?ýô«  U?Ý«—b« e?d b?I?Ž
U¼—«œ√ v²?« ¨tðËb½ ≤∞±∞ر∞Ø≤±f}???L??)«

„UM¼ Ê√ uK ¨vKzU?Ž rJ( l?Cð W?}??}uÐ

dJM| Ê√ l}D²?| bŠ√ s U? ÆdB v W?}Þ«dI?L|b« W“√  UÝUJ?F½« ÈbŠ≈ v¼ ¢—u²?Ýb«¢ W“√ Ê≈ ÆrN?Hu* UM«d?²Š«

bË ¨—u²Ýb« …b|dł s? ¨—bÐ dLŽ vH×B«

UM½S? ¨WL?U(« W?LE½_« ¡uÝ d|b?I²  U?ł—œ

s ÊuJ| s Èc«Ë ¨—u?²?Ýb« v ÀbŠ U? sJ Æ’U?š t?łuÐ —u²?Ýb« W?}L?¼√Ë ¨dB? v WKI?²?*« WU?×?B« W}?L¼√

¨vMG« b³Ž s}Š ∫ s q …ËbM« v Àb%

rJ(« W³BŽ Ê≈ÆÆŸ«u½_« pKð jŠ√ s v½UF½
Æ¢uD?² oH?²?ð W?L?U?Š WÐU?B?Ž v≈ Xu?%

…b|dł W?“√Ë ¨—u²?Ýb« W“√ b?FÐ Æ√uÝ_«  «uD)« s b|e?* WŠU« b?}N9 v …uD?š u¼ ¨…d«R*UÐ t?HË WG?U³*«

s —b?? ÈQÐ l?²??L?²?| ô bKÐ v g}??F?½ s×½¢

ÆdEM« …œUŽù WHË v≈ UM ÃU²% ‰U*« ”«dÐ WU×B« WöŽ ÊS ¨UNK³ q|b³«

¡È—«u?D?«Ë ¨W?D?K??« ‰Ë«b?ð ôË W?|d??????????(«

¨vLN ‰ULłË ¨…d¼UIUÐ …d|e'« V²J d|b
b³?Ž dÝU|Ë ¨s}}H?×B« WÐUI½ fK− u?CŽ
ÆvöŽù« d}³)« ¨e|eF«
‰Ë√ ÊU? Èc« ¨vMG« b³?Ž s}?Š qN²?Ý«

‰Ë√ v ¢«d??šU?Ý ‰U??L?ł n?}?C|¢¨…d??L?²??*«

—u²Ýb« W?“√ q³¢ ∫tuIÐ ¨tö? ¨s}Łbײ*«

¢Æf}zd« bNŽ s WMÝ≥∂

W????}J?K*« j?/ Ê√ vË_« ¨ÊUðd?J Èb? X½U????

œu?}??I« s WÐU??ž „UM¼ Ê≈¢‰U??L?ł n}??C|

b|b??% v rÝU??(«Ë b??}?Šu?« qU?F?« f}

¨fHM²« v²Š Âd& v²« WLzU?I« W}F|dA²«

v ÊU??Ë ¨Âö???Žù« qzU??ÝË ‰ö??I???²??Ý« Èb??

W×?H s Ãd²?½ Ê√ sJL*« s UM½√ v²Š

U??N?MJ ¨WËb?« l³??²ð n?×??B Öu?/ vM¼–

ÆÆl|dA²K  UHU?Ë U|UC U¼bŠË  U}u«

¨U¼—ËbÐ UNU} sLCð …—«œ≈ fU: lCð

b?I?²F| œUJ?| ¨UNKš«œ s? dB? ·d?F| ô sË

W??U?×??B« W?|d?Š vL??% s}?½«u? œu??łË Ë√

Ê√ vKŽ …ËöŽ ÆÆW}I}?IŠ W|dŠ v g}F½ UM½«

vË ÆW??U???)« W??}JK*« ‰u
^ ???GÓð ÊËœ ‰u??%Ë
Èu?Ý Âö?Žû WËb« W?}JK s –Q½ r d?B?

s  u?? ö???Ž¢…—œU??B« n×???B« s •ππ
ô¢ ‰U??L??ł n½Q?²??Ý« rŁ ¨¢…b?|d?łµ±≤∫W??ŽU??I«

qLJ²?| ¨W?}½U?¦« …d?JH« Æ¢ÂUEM« È√— ÷d?

Æ¢UN}KŽ WH}× rÝ« ‚öÞ≈ `B|

ŸUM≈ v?¼ s}??}??ö?Žù« W??L??N?? Ê√¢ ∫s}????Š

lM?B½ Ê« s}???}???H??×???B??? UM?½UJSÐ f?}¢

‰U?−? u¼ Âö?Žù« ‰U?−? Ê« ’U?)« ŸUDI«

jÝË v ¨WU×B« W|dŠ s …d|eł UMH½_

pH b|R? vM½_ ¨ «—UL?¦²?Ýö »–Uł ¨e?}2

lL?²:« t?} ‚d?G| Èc« ¨œ«b³?²Ýô« s d?×Ð

v≈ ÈœR| tK?F ¨Âö?Žû? vuJ(« —UJ²??Šô«

WMN*« d|dײ d| —U}š UMU« f}ÆÆÆÁdÝQÐ

¢W}uJ(« …dD}« s Ád|d%

¢ÆÆtK lL²:« d|dײРÈuÝ

Ê√ V−| ¨—u?²Ýb« W?“√ b?FÐË ¨Êü« UMMJ¢

t½≈ ¨«d???U?? U???Ž«d???²??š« Ÿb???²Ð« ÂUE?M« Ê≈¢

sJL*« s?Ë ÆÆs}ðdJH« U??²K v d?EM« b?}??F½

pcÐ tMJ ¨n×?BUÐË ¨ U?}zU?C?HUÐ UMd?G|

e??d?? q¦?? e??d?? vKŽ qN??« s? ÊuJ| Ê√

W???F|—– v?N??? ¨WMN*« W???F???L???Ý d???b?| U???C|√

sŽ —u??Bð ÊuJ| Ê√ W?}??«d?²?ýô«  U??Ý«—b«

¨W??N|eM« W?U??×?B?UÐ ¨XË È« v ¨nB??FK

ÁuA?²« rKF½ UMKJ Æ—u²ÝbK Àb?ŠU WI}?IŠ

v?ð«c« v?Žu« d??????b| t???????????H½ X?u« v?Ë

¨d??B??? v vU??L???Ý√d« —uD²« »U???ý Èc«

—UÞ≈ ×Uš ¢W}MN*«¢ X׳√ v²Š ¨s}}MNLK

s}?????}U????L????Ý√d?K v?ŽUD?ù« q_« V³?????Ð

¢W}?MN*«¢ ÊQË ¨t?łu²« Ë√ È√d« sŽ d?}³F?²«
W????uE?MË ¨ U????ÝU????}???ÝË  U????F|d????A?ð s

¢Ëd²*« WÐdŽË …b|d'« s}Ð ‚d ô t½√ qF−|

b?}U?I²?«Ë  «œUF« s? UN?}? U0 W?}?ŽUL?²?ł«

¨…œËb?;« W?L?¼U?*« f}Ë ÂU?F« »U??²?²?ô«

 U????³?????????²J*« v?KŽ Âu????−?????N« s n?u????

‰ö???G????²???ÝU?Ð ÊuJ| ƒ«u????²« «c¼Ë ÆÆs?|b«Ë

¨ U??}??H??u«Ë Ÿu?D²« qzU??C?? v?}??% v¼Ë

…b|d'Ë lL−²K ÀbŠ U Àb?Š ¨W}ŽUL²łô«

W??H??}?×?? UM?u? s?}Ð lÝU??ý ‚d?? „UM¼¢
Ê_ÆÆWKI?²??? W?H?}?×? UMu?? s}ÐË ¨W?U?š

Æ¢ÊUJù« bIÐ ÕU²*« gUN«

vKŽ W??L?zU?? ¨Âö??Žù« qzU??Ýu W??U??Ž W??}?JK

–U?ð« v lL−?²« √bÐ Ê≈ U? sJËÆÆlL−?²UÐ

W}«d³}K« ¡U?Žœ«Ë ¨WUÝ— œułË l ÷—UF²ð

s W?}U?Ž W?ł—œ qzU?Ýu?« pKð `M9 ·u?ÝË

¢ÆÆl}L'« tLKF|Ë ¨vU¼_«

¨…b|d?'« ‰ö?I²?Ý« vMF?| ô W}J?K*« ‰öI?²?Ý«

œuB?I*« sŽ —U?H²?Ý« vKŽ dÝU?| œ— bË

d???¦??« rK?« d???}Ð W??H???}??×??? ÊuJ?ð pc??³???

Âb?Ž t½QÐ td?F ¨¢ÂU?F« ÂUEM« l ƒö?²«¢‡Ð

b?I¢ ∫tuIÐ t?ö vM?G« b³?Ž s}?Š r²²?š«

W??}??«d??²??ýô« t?|u??Að v tM? …œU??H??²??Ýô«Ë

U??NJK?9 v²« ¨vÝ vÐ v?³« s W??}ö??I??²??Ý«

ôË ¨¡U??}??(« ‘b??š ôË ¨bzU??I??FK ÷d??F??²«

u/ s W?}UŽ …d?}ðË Èd?B*« lL²?:« bN?ý

v²???Š ¨t????}KŽ “U???N????łù« - ¨ÂU???F« ŸUD?I«Ë

ƢȜU??F« ¡È—U???IK ¡ôu« s? W??ł—œË ëËd«

¨Á—Ëœ ¡U?N?²½« b?FÐ ¨b|b?'« b?u« »e?ŠÆÆ¢

WuJ(« f}Ë ¨WËb«

…U????}????×K? ÷d????F????²«

vŽU???L???²???łô« „«d???(« v X?JF½« ¨v?Žu«

ëd??????Ý œ«R?????? dD?{«

¨r?U?????(« »e?????(« ôË

œ«d??ú W??}???B????A«

ÂUEM?K dEM½ Ê√ V?−| ô UMMJ?ÆÆÆvÝU??}??«Ë

»e?ŠË ÆtÒK?Š v≈ s|b«

…U??}?(« ôË ¨s}|œU??F«

W?Žu??L?−? s ÊuJ?ð u v²?Š ¨v³??ž t½√ vKŽ

Êö?????Ž≈ b?????FÐ ¨q?L?????F«

W????????}????????B???????????????A?«

 U|d???(« …—œU??B??? b??F???³?? ¨¡U???}??³???ž_« s

- ¨W??}?ö??Ýù« tu?}??

W?U??F«  U?}??B???AK

Àb??Š U? v?≈ dEM½ Ê√ V−| ô ¨W??}??L?}?EM²«

UM?¼Ë¢t???}K?Ž Âu???−????N«

Æ¢rNFu dC| U0

¨ÈËb???³« b??}???« s Èœd??? ¡«d??ł≈ t?½√ vKŽ

s?  u????????? U½d?????????–

W?³|dCÐ U?NK|u9 r²|Ë
sÞ«u*« U?NF?b| WM}F?
—U??ý« UM¼ ¨¢v½UD|d??³«
Ê√ ¨e|e??F« b??³?Ž d??ÝU|
lb?| Èd??B*« s?Þ«u*«
W?U?C Vz«d?{ U?C|√
◊«Ë u?K?}?????????? q? v?K?Ž
h}šdð bMŽË ¨¡UÐd?N
W?B?B?? ¨ «—U?}?«
ÆÊu|eHK²« q|uL²
 U??????ÝR??? „U?M¼¢
œö?Ð v W??????}?????ö??????Ž≈
nu? vM³?²ð W?b?I?²?
U???NË ¨s}???F??? `ýd???
t½« U*UÞ ¨p– v o(«
—UÞ≈Ë W?ŠU?? v r²|
Èb??F?²| ô tM?J ¨s}?F??
¨—U?³š_«  U?ŠU?* p–
¢ÆÆU¼—œUBË
vL?N? ‰U??L?ł qI?²½«

∫e|eF«b< dJU|
W?}JK t?}? l{u" Ê« VT| Èc« —Ugù«Ë
nK?? ?A? Êu?J| Ê« V?T| Âö?? <ù« qzU?? JË
Ê« VT?? ?}? ? ¨ÈœU?? B? ? ? ?« ŸËd?? A? ? È√ s<
vK?< …—b??I«Ë ¨W?|d??(« s?}? }?MN?? LK d?? u|
¢WK}Ju« pU WJU*
Âö?? <≈ WK}?? JË Èd?? ? ?A| Èc?« hA?? A«¢
U?? ? ND?] d?? ? }? ? b?" u? t —«d?? ? ‰Ë« ÊuJ?|Ë
ö?? ¨U??N? }? d??BM?< r √ u Ë ¨Èd|d?? *? «
÷d?? ? ? ? ? ?G?2 ¡U?? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? ? Êu?J? | Ê√ s??J?L? |
s CU?? L? }K?F" c?? HM| t?MJË ¨—U?? L? q? ? Jô«
p?K?" v?K?< “U?? ? ? N? ? ? ?û? r?6U?? ? ? (« »e?? ? ? («
¢ÆÆWK}Ju«

s?Ž Y??|b???????????????(« v?≈
Ê√ v≈ «d?}?A?? ¨¢d|d?×?²« oŠ vK?Ž ‰u
Ò ?G?²«¢
t????łuð  «– …b?|d????ł ¢·«d????−????}K}?ð vK?|«b«¢
b??Š√ U¼«d??²??ý« ¨·dD²?? d??}??ž tMJ? ¨vM}??L|
¨Èd|dײ« UNDš d}}?G²Ð rI| r ¨s|dL¦²*«
¨t²?łËe WŠU? ¡UDŽ≈ v Èu?Ý `−M| rË
W???}M}???L| ¨Ê“Ë  «– X½U??? Ê≈Ë ¨W???³ðU??? v¼Ë
Ê« V−|¢ ¨¢W?}½u}?NB?K …dUMË W|d?BMŽË
s}ÐË Âö?Ž≈ WK}?ÝË l}Ð s}Ð ‚d? „UM¼ ÊuJ|
÷dF?²½ UL ¨dš¬ ÈœU?B²« ŸËd?A È√ l}Ð
UbMŽ ¨W|œU?B²ô« W}ýU?H« `ö s u¼ t
ÈdÝ q³Š d³Ž ¨ WËb« s ‰U*« ”√— ÈcG²|
Æ¢œUH« u¼
U¼œb?????% v?²« v?¼ …b|d?????'« WU?????Ý— Ê≈
‚U??¦??}?? q¦?? XЫu?Ł U??NM}Ð s?Ë ¨U??N????HMÐ
s•ππ Á√d????I| r Èc?« vH????×???B« ·d????A«
iFÐË ¨s?}½«u??I«Ë W??}MN*«Ë ¨s}??}??H??×??B«
vN? ¨…b|d??'« nI?Ý U?« Æ…bzU??« ·«d?Ž_«
¨ŸuM²« s Wł—bÐ `L?| tMJ ¨Áœb% UC|«
ƉU−?K UN?ŠdÞ sJL| ¨WHK²?<« ¡«—ü« v²Š

W?U?F« W?}JK*« sŽË
d??– ¨Âö??Žù« qzU??Ýu

WK?L??(UÐ s?|d??{U???(«
…b|d???ł U????N???²Mý v?²«

e|e????F« b????³???Ž d????ÝU|

r}??}??Ið sŽ ¨W??}MN?? dE½ W??N??łË s ¨e|e??F«

œU???????? v?KŽ VF?????A«

¢PA¢ W?U???????u? Öu?/

ÊU???—_« d???ÝU| œb
Ò ???Ž b???Ë ÆÂö???Žù« W?K}???ÝË

q?L?????ł√ Æ¢v?«Ë nÝu?|

W?}?JK* lC??ð ô v²«

f}??ÝQ?ð bMŽ U??N??łU??²???×½ v²« W??}?????}zd«

pJHð ÂU?√ U?M½≈¢s}??Š

W?ÝR v²?Š ôË œd

¨h}šdð vKŽ ‰u?B(« v¼Ë ¨Âö?Ž≈ WK}ÝË

b?FÐ ¨vö??Žù« b?N?A*«

 U?|ôu« v? …b???????Š«Ë

¨—œ«uJ«Ë  U}MI?²« d}uðË ¨‰UL?Ý√— d}uðË

¨vÐe??(« b?N?A?*« pJHð

Ê« dÝU| Èd| Æ…b?ײ*«

W????b???š Z?|Ëd???²? ‚u???Ý œu????łËË ¨…—«œù«Ë

¨«b???Ž«Ë ÊU??? U????L¼ö???

sŽ p?U*« b| qÓ
Ò ž …d?J¢
Ë« ¨W}öŽù« WÝR*«

qJý b|b?% V−| v²« ¨W?}?ö?Žù« WK}?Ýu«

l²??L??²| ÊU?? U??L¼ö??Ë

…dJ b|b?% V−| p– q?³Ë ÆU?N?}? d?}?³?F?²«

t? t???????×?M g?U???????N?Ð

v W??¾ÞU??š ¨U??N??öÞ≈

…b|d− ¨ÂöŽù« WK}ÝË UNM oKDMð W}ÝUÝ√

Æ…œËb×? …d²?H ÂUEM«

—UÞù«Ë ¨¢s?}????²?U????(«

vÐd????F« …b|d???ł p?c???Ë ¢vË_«¢—u???²????Ýb«

s?Ž rK?J?ð s q? vK?ŽË

l?{u?ð Ê« V−?| Èc?«

q XIKD½« ¨U¼d}?ž Ë√ ¨vU¼_« Ë√ ¨ÈdUM«

s}Ð W?ö??Ž œu?łË Âb?Ž

qzU????ÝË W???}JK? t???}???

d??}??³??F??²« v Vždð …œb??×?? …dJ? s U??NM

W?K}??????ÝË W??????}J?K Ÿu?½

ÊuJ| Ê« V−?| Âö?Žù«

‰u??I| U??? V??Š ¨p– r?²| Ê√ V−|Ë ÆU???NMŽ

U?N?²|d?Š s}ÐË ¨Âö?Žù«

È√ s?Ž n?K?²?????????????????

¨ÂU?F« ÂUEM« l? ƒ«u?²« s W?ł—bТ ¨d?ÝU|

b????????}???????F?| Ê√ ¨U?¼¡«œ√Ë

¨ÈœU??B??²??« ŸËd??A??
h??AU?¢ ¨WK?}?Ýu« pU?? W?³??ÝU?×?? vKŽ
—«d? ‰Ë« ÊuJ|Ë Âö?Ž≈ WK}?ÝË Èd?²?A| Èc«
r¼√ u¼Ë ¨Èd?|d??×??²« U??NDš d??}??b?ð u¼ t
¡U??ł b?? Êu?J| Ê√ sJL?| ö?? ¨U??N??}?? d???BMŽ
s  U?L}KFð c?HM| tMJË ¨—U?L¦?²Ýô« ÷d?GÐ
p?Kð v?K?Ž “U???????N???????łû? r?U???????(« »e???????(«
lz«—– qG???²??| rU???(« »e??(«ËÆÆWK}???Ýu«
Ê√ UM?}KŽËÆÆt? jD?| U??? c????HM}? W???}½u?½U???
Èd|d??×??²« j)« d??}?bð Õu??{uÐ ÷—U??F½
¢ÆW|d}¼ULł bŽ«u UN ÂöŽ≈ WK}Ýu
t??¦|b?Š q?N?²??Ý« b?I?? ¨vL??N? ‰U??L?ł U??√
sJ?9 Âb??Ž W???ł—œ v≈≠ v?zU??IK?²«Ë ‚u???A*«
≠‰U?I?| U? q W??žU?}??Ë W?FÐU??²? s? —d?;«
v …b??L??F?²?*« v{u??H« WU??Š sŽ Y|b??(UÐ
gU¼¢ t??}K?Ž oKD½ U??Ë ¨vö??Žù« b??N??A*«
X?} UN½« W?I?}I?Š s¼cK vŽb?²| ¢W|d?(«
ÂöJ« W|d??Š Èb?F??²ð rU? ¨W??}?I??}?I?Š W?|d?Š
 U????}????³KÝ v?KŽ Èu?DM| V?J t?½≈ ¨jI????Ë

¢Æö¦ W}HzUD«Ë W|dBMF«

i|u?I??²K qÐU??Ë ¨g¼ VJ ¨«b??ł …b|b?Ž

pK²Ð U??N?²??ö?Ž u?¼ U?Nð«ËdŁ œ—u??Ë ¨U?N?ðu?
s}JU*« s}?}U?LÝ√d?« v≈ U½dE½ uË ÆWËb«
„d?²?A*« rÝU?I« Ê« b?−?MÝ ¨Âö?Žù« qzU?Ýu
∫rNM}Ð
„uM?³K? W????F????Hðd???? W????}½u?|b???? rN????}?KŽ≠

∫vMG« b< s}5'
W?I?g ÂU √ U?M5H?√ UbË ÕU??Hô« b?F2¢
WËb?« s< «b?? ?}? ?F2 u?? ?LM?" ô W?? }U?? ?L? ?J√—
U?N??ö??< u U?N"«Ëdk —b?B?L? ¨WM{U?(«
Âö??<ù« qzU?Ju? s}JU*«Ë ¨WËb?« pK2
ÆWID« pK" s ¡e
d??B? v? Âö?<ù« ‰U??T? v —U??L? q?? Jô«
W?Ëb« s?}?2 W?? ? F? ? ?HM?*« ‰œU?? ? ? ? ? ‰U?? ? T? ? ?
Æ¢’U)« ŸUDI«Ë
b??F2 ¨v ö?? <ù« b??N? A*« pJH?" ÂU?? √ UM≈¢
ÊU?? ?6 U?? ? L ö?? ?6 ¨v?2e?? ?(« b?? ? N? ? A*« p?JH?"
g U?? ?N?2 l?? ?L? ??| ÊU?? ?6 U?? L? ö?? 6Ë ¨«b?? ?<«Ë
¢…œËb* …dH ÂUEM« t t*M

¨r?NðËd?Ł ”U?????Ý√≠
‰U????????−??????? ÊU???????? U?|√
¨vÝU????Ý_« r?NÞU????A½
‰u????B????(« s ¡U????ł
 U???????ŠU????????????? vK?Ž
¨v{«—ô« s WF?ÝUý
¨W?N|e½ d}?ž  U?IH?BÐ
Ë√ U????N????L????}???}????I?ð v
s?? ÷d?????????????????????????G??«
ÆUNB}Bð
r¼—UL¦?²Ý« ‰U−≠
¡«d????ý u¼ vÝU????Ý_«
ŸUD?I«  U???????ÝR????
U???????N?J}?J?HðË ÂU???????F?«
pc?????Ë ÆU?????N????F?????}ÐË
v?K?Ž ‰u?????????B??????????(«
ÆW??U???F«  U??B???UM*«
¨‰U???¦*« q}???³??Ý v?KŽË
b???³??Ž s?}?????Š ‰u???I|
s??L???????????????????¢ ¨v??M??G??«
‰U−? v s|dL¦?²*«

V−| vöŽù« qI(« v —UL?¦²Ýô« l}−Að

∫vLN ‰UL
¢W?|d?? ? ? ? (« g?? U? ¢ t?? ? ? ? }?K?< o?K? D? U?? ? ? ? ¢
X5?? } U?? N?« W??I? }? I? ' s cK? v<b?? ? 5|
q2U?? Ë ¨g V?5J ¨W?? }? I? ?}? ?I? ' W|d?? '
ÆXË È√ v i|uIK
¡u?? ? ? J d?|b?? ? ? I? ? ? ? CU?? ? ? —œ „U?M? Ê√ u?¢
j'√ s vU?F UMS? ¨W?L6U?(« W?LE_«
Xu?? % rJ(« W?? ? B? < Ê≈ÆÆŸ«u_« p?K"
Æ¢uD5 oH" WL6U' W2UB< v≈
W??H? }? *? j U?Mu?? s}2 lJU?? N ‚d?? „UM ¢
W?? ? ? H? ? ? ?}? ? ? *? ? ? ?j U?M?u?? ? ? s?}?2Ë ¨W?? ? ? jU?? ? ? ]
vMF| ô W??}JK*« ‰ö??I??J« Ê_ÆÆW?KI?? 5?
¢…b|d'« ‰öIJ«

W}U?LÝ√— WI³Þ ÂU?√ UMH½√ U½błË ÕU?²H½ô«
—b?BL? ¨WM{U(« WËb« sŽ «b?}FÐ u?LMð ô

ÆWUF«

ÊS??? p?c??? ¨d????}JH????²«

…—b?I«Ë ¨W|d??(« s}?}MN?LK d?u?| Ê« V−?}?

¡«—üU????? ¨W?????{u??????d????? ¡«—¬ „UM?¼ U?????FD?Ë

2010 dLu

Æ¢…œuBIË …bLF² …uDš U/≈Ë
b³Ž dÝU| vö?Žù« d}³)« Àb% ¨Á—ËbÐ

bFÐË ÆÆa≈ÆÆƉö²ŠôUÐ rNÞU³ð—«Ë ¨s}|dB*«

¢ÆÆUÞËdA ÊuJ| Ê√
s ÖU/ v≈ vM?G«b?³?Ž s}??Š ÷d?Fð
¨WËb« W?}JK U?NË√ ¨ÂöŽù« qzU?ÝË  U?}JK
¨ «uM¥≠≥s?}Ð jÝu??²*« v ÕË«d??²?ð v²«Ë
¨W??U???F« W??}J?K*«Ë Æ…UM≤∏d???B?? v U??L?M}Ð
u¼ ¨W??uJ(« f}Ë ¨ÊU*d??³« U??N?}?? ÊuJ|Ë
¨vÝ vÐ v?³« q¦?? ¨Âö?Žù« W?K}?Ýu? V«d*«
W?}?I?}?I?Š œËb?Š b?łuð ô d?B? v l³DUÐË
rŁ Æ»e?(«Ë ÊU*d?³«Ë W?uJ(«Ë WËb« s}Ð
œd s ÂöŽù« WK}Ýu W?U)« W}JK*« vðQð
Ÿu½ vðQ| «d}?š√ Æœ«d√ WŽuL?− Ë« …dÝ√ Ë√
p– ‰U¦?Ë ¨WFÝ«u« W}?JK*« u¼Ë ¨W}JK*« s
b???FÐ v?d???A« d?J???F*« ‰Ëœ v? Èd???ł U???
tMJ?¢ «—UJ²??Šô« i|Ëd?ð ÊU??L??C ¨tJ}?JHð
◊u??I???ÝË l{u« —«d??L???²??Ýô sU??{ d???}??ž
v ¨W??}??ö??Žù«Ë ¨W|œU??B?²??ô«  U????ÝR*«
u¼Ë ¨W?}?³Mł_«Ë W?}?K;«  «—UJ²?Šô« „U?³?ý
¢—d;«≠qFHUÐ Êü« Àb×| U
sŽ Àb??%√ v?M½≈¢ ∫vMG?« b??³??Ž qL?J²??Ý«

 «“U????}?????²????« v?KŽ Êu?KB?????×| s?
Ó ¨d????A?M«
U???bMF??? ¨W??}???uJ(«  «—«“u«  U???Žu??³?D
q¼ ¨Âö??Ž≈ qzU??ÝË ÊËd??²??A| Ë√ Êu????ÝR|
ôÆÆ°dDK r(UB? Êu{dF}Ý rN½√ b?I²F½
—UL¦?²Ý« s ÁUM|√— U ÊS WŠ«dBÐË Æb?I²Ž√
v u¼ ¨d?}?š_« b?I?F?« v Âö?Žù« ‰U?−? v
ŸUDI« v? WËb« vH??ð s Ÿu½ W??I?}??I?(«
s}Ð W??F??HM*« ‰œU??³??² ‰U??−?? u?N?? ¨’U??)«
Æ¢’U)« ŸUDI«Ë WËb«
v}Ž r}¼«dÐ≈ s d³√ —u²Ýb« W}CÆÆ¢
q}œ X??} v¼Ë ¨—u?²??Ýb« v}?H??×? sË
W|d?Š dbð Ê√ sJL| W?U)« W?}JK*« Ê√ vKŽ
bÐ Èc« ¨Âö?Žù« Ê√Ë qÐ ¨V?×? W?U?×?B«
Àb?Š U?0 v½d?c| nu?? t?ł«u| ¨«b??Ž«Ë UM
W}«d³}K« Ê√ U½bI²Ž« s}Š ¨ «œU« bNŽ v
W}?ŽUL?²ł« W?}«d³?} U?N³«u?}Ý ¨W?|œUB?²ô«
»e×Ð qzUH² U}Bý U½√ XMË ¨W}ÝU}ÝË
ö? ¨W??Fz«—  «—U?}ð sC??²?Š« Èc« ¨lL??−?²«
Ë√ vH× Ë√ ¨œUB²« rUŽ „UM¼ ÊuJ| œUJ|
U?D³?ðd????? ÊU?????Ë ô≈ ¨a?≈ÆÆÆV?|œ√ Ë√ Œ—R?????

UI}I%

W2UIMK qB" ôË lM*« s rBAÔ" s}{dL*« CU6«dN«
œ—
Ó ð rË U?NK}??B?% - v²«  U?«d?²?ýô«
] uÔ
◊u??I?Ý W?KJA?? qŠ W??}?H??}??Ë WÐU?I?M« v≈
Æ U«d²ýô«
¨WÐU???IM?« s `{«Ë —u???Bð »U???}???ž v
ÕdD½ ¨UNzUCŽ√ ‰«u?√ vKŽ ÿUH(« ÊQAÐ

W?b??)« s U??U?Ž s}??FЗ√Ë s}MŁ« b??FÐ

øi‡‡|dL« ‰«u‡‡ √ V‡‡ c" s‡‡|√

U½¡ö??“ l? ‘U??IMK ’U??)« U?½œU??N??²??ł«

s ¨¢ÕÆŸ¢ X¾??łu?? ¨i|d??L?²« W??¾??}¼ v
t½QÐ U¼d?³?ð WÐUIM« W?Hþu0 n|u?Ý vMÐ
ô Èc«Ë ¨U???N???ýU??F??? ·d??? U??N o?×| ô
UNuIŠ q Ê√Ë ¨t}M?ł s}L)« “ËU−²|
W|U???N½ …Q??U?J vKŽ d???B??²??I?ð WÐU??I?M« v

Ê√ ·b?NÐ i|d??L?²« W?¾?}¼ v U?Mðö?}?“Ë

œb???ð Ê√ v?Žb???²???| ‘U???F?*U??? ÆW???b???š

¨UMŽ —œU?? U??d?²??A? «—u??Bð U??F?? —uK³½

 «uMÝ d?AŽ …d?²?H WÐUIM« v? UN?«d²?ý«

ÆW×KB*« »U×√ s×½

Ê√ v≈ ‚«—Ë_« d??}?A?ð s}?Š v? q_« vKŽ

∫WÐUIMUÐ oKF²| UL} ∫ôË√

ÆjI? W}½U?LŁ ÈuÝ œb?ð r ÆÕÆŸ …b}?«

W???FÐU???²* W???}¬ d???uð Ê√ WÐU???IM« v?KŽ ≠

s ¨ôu³IË U}?×zô d_« Ëb³| b UM¼ v≈

jI| U2 oIײ«Ë ¨ U?«d²ýô« q}B%

r ÆÕÆŸ …b???}??« X½U??? «–≈ ¨qJA« Y?}??Š

ÆUN½Qý v o}Iײ«Ë UNM

ÆU?N?«d²?ý« s  «uMÝ ÊU?LŁ Èu?Ý œb?ð

 ôU???(« q? ‰u???% Ê√ WÐU????IM« v?KŽ ≠

ÆÕÆŸ …b??}???« Ê√ v¼ d??_« W??I??}??I???Š sJ

s UN?LBš rž— U?NðU«d²?ý« XDIÝ v²«

cM n|uÝ vMÐ v W×?B« …—«“uÐ WM}F

p–Ë ¨WUF« ‰«u_« WÐU}½ v≈ ¨qLF« dI

«c¼ WL} rB?š r²|Ë UUŽ s}FЗ√Ë s}MŁ«

‰«u?_« Ác?¼ X³¼– s|√ W??d?F* o}??I?×??²K

‰«uÞ U?}zUIKð U|u?MÝ UN?³ð«— s „«d²?ýô«

ÆUNŽU}{ sŽ ‰u¾*« sË

ÆUN²bš …b

 U}H?A²*« v WÐUIM« Êu½U? q}FHð ≠

s XFD?²
Ô ?« v²« U??N«u?√ X³¼– s?|Q?

È√ l b?U?F??²« Ë√ s}?}?Fð Âb??FÐ W?U?)«

Ê√ q√ v?KŽ ¨…d???²???H?« Ác¼ ‰«uÞ U???N????³ð«—

b|b???² ‰U?B?|≈ d?š¬ r|b?I?ð ÊËœ W?{d2

‘U?F*« sÝ mK³ð Âu| g}?F« vKŽ UNM}?Fð

ÆWÐUIMUÐ U|uMÝ WÐuKD*«  U«d²ýô« WL}

øqLF« sŽ nu²ðË

W??¾???}¼ ¡U??C??ŽQ?Ð oKF??²| U???L??}?? ∫U???}½UŁ

q}?−ð W?FÐU²? sŽ Wu?¾? W{d?L*«¢
«c?¼ ‰u??????ËË „«d??????²??????ýö U?¼b|b???????ð

i|dL²«
rN?ðU????«d???²????ý« XD?I????Ý s q v?KŽ ≠

W?H?þu?  œ— «cJ¼ ¢WÐU??IM« v≈ „«d??²?ýô«

WU?F« ‰«u_« YŠU?³ v≈ t?łu²« W?ŽdÝ

WFÐU?² sŽ Wu¾? d}ž WÐUIMU?¢ ¨WÐUIM«

W?}??L?Ý—  U?žö?Ð r|b?IðË ¨ÂU?F?« VzUM« Ë√

W?¾}¼ ¡U?C?Ž√ vKŽË  U«d?²?ýô« q}B?%

r?K?F| v?J?Ë ¨«c?¼ —d?J?²| ô v?²????????Š ¨p?c?Ð
rN«u√ X³¼– s|√ i|dL²« W¾}¼ ¡UCŽ√
ÆtbŽ s ‘UFLK rNUIײݫË
rBð s|c« WËb« v? s}M}F*« vKŽ ≠
b|b??ð W?FÐU??²? rN??³ð«Ë— s ‘U?F*« r?}?
s}( W|—Ëœ WHBÐ WÐUIM« v rNðU«d²ý«
Æp– WFÐU²* WÐUIM« v W}¬ f}ÝQð

qB" jI?? W?{d2Ë ÷d?2 n√ ±∞∞ ¨W|—u?N? L?'« Èu???5? vK?< ÷d2 n√ ≤≥∏ v«u?' W?? U?F« W?2U?IMU2 s?|b?}?I?*« œb?< ¿
øW2UIM« v≈ qB" ôË ¨lM*« s rBA" v« CU6«dNô« vU2 «–≈ V c" s|Q ¨rN"U6«dN«
ÆÆi|dL« W‰} ¡UC<√ V"«Ë— s UNLB] r| v« CU6«dNô« ‰«u √ V c" s|√ rKF| b'√ ô ¿
ÕdD| rË ÆÆrN?"«Ë— s W?FD?I*« rN«u? √ X<U?{ s|c« i|d?L?« W?‰} ¡U?C?<_ ôuK' i|d?L?« V}?I UM}K< Õd??I| r ¿
ÆÆÆW2UIM« v≈ œ]—ÓuÔ" rË UNK}B% - v« CU6«dNô« …d UE ÈbB« v tD] UM}K<

qL??F| Èc« ¨œu?I??F« i|d9 s?Ž U?√ ≠

U?NU?Ý—SÐ vH?A²?*« VÝU?×? Âu?I| v²«
Æ¢WUF« WÐUIM« v≈ ÂbI*« p}A« l
U??Nðd???C??Š√ v²«  «bM?²??*«Ë ‚«—Ë_«
vN? vHJð ô vH?A?²?*« s ÆÕÆŸ …b?}?«
s W???u???²??????Ë W???Žœu?? W???—Ë œd???−???¢
WL?} b|b?²Ð vH?A²?*« …—«œ≈Ë VÝU;«
U?N??³ð«— s U?N??L?B?šË j?I?  U?«d??²?ýô«

W??Žd?Ý t??}KF?? ¨W?U??)«  U?}??H??A?²??*UÐ

cM ‰«u??√ È√ q}??B?×??²Ð r√ rË WÐU??IM«

W?L?}? b|b?² W?U?F« WÐU?IM« v≈ t?łu?²«
WÐU???IMK? sJL| v?²??Š p?–Ë ¨rNðU???«d??²???ý«
r|bIðË rN?²|ULŠ v U¼—ËbÐ ÂU}?I« WUF«

Y×?³| Ê√ V−| Èc« u¼Ë ¨t??H½ u?C?F«

…d? W{d?L*« rNF?bð UN?}Mł ¥µ ŸuL?:«

ÆÆ¢¡UL?Ý_« nA U?NÐ od d}?žË ÈuM«

q}BײРÂU? Èc«Ë ¨Êü« v²ŠË vÐU²½«

¨rB???ð v²?«  U??«d???²???ýô« sŽ t?????H?MÐ

…dË ¨tÐ qL?Fð Èc« vHA?²*« o|dÞ sŽ

vJ ¨W??³UD ÆÕÆŸ …b??}??« Ê√ «c¼ vMF??

¨W?L|b?I« WÐU?IM«  «œU?} v?¼  U«d?²?ýô«

v W?}u?¾??? v½œ√ U?N?}KŽ f}? WÐU?IM«Ë

ÆWÐUIMK …dýU³ W}½UŁ

¨r|b???I« fK:« ¡U???C??Ž√ s s?√ r U½√Ë

ÁUMFKÞ√ s}ŠË ¢°ÆÆÊu½U?I« œ«u* UI³Þ ¨p–

‰«u????????????√ V?¼c?ð s?|√ r?K?F?| b????????????Š√ ô

¡UL?Ý_« ·uA? dC?% Ê√ ¨UN²?bš …d?²
Ê√Ë Æ°U????U????Ž s}????FЗ√Ë s?}MŁ« Èb???? v?KŽ

v W????}????Žd??? W?ÐU???I?½ V}???I?½ XM? vMM?JË

»U???²??? s ¢≥±¢ W???×??H??? ¢∂±¢ …œU*« v?KŽ

Vð«Ë— s U?NL?B?š r²| v²«  U?«d²?ýô«

s}u¾?*« …œU« VUD½ ¨«d}?š√Ë U¦UŁ

dH? WEU×? X½UË ¨a?}A« d?H WEU?×

ÂeKð v?²« i|d??L??²« WM?N? W?ÐU??I½ Êu½U??

ÆÆi|dL²« W¾}¼ ¡UCŽ√

s «Ëb??Q?²??} d??_« v o}??I?×??²« W?Žd??Ý

W???³???½ v  U?EU???;« vKŽ√ v?¼ a}???A«

rK?FÐ q?−???????? »UDš ‰U????Ý—S?Ð WÐU????I?M«

ÆrN W“ö«  Ub)«

¡U?L??Ý_« nA? W??—Ë —U?C??Š≈ i|d?L??²«

‰«uÞ tðdE²½« Èc« U?NýU?F vKŽ qB?%

sŽ ôË p?– sŽ Wu???¾?????? d??}???ž W?ÐU??I?M«

i|dL²« œbŽ Ê√ ‰uIð W}LÝd« ÂU—_«

v rB?ð v²« ‰«u_« d}?Ý jš WFÐU?²
v≈ U??Nu??Ë s b??Q??²K  U??}??H??A??²??*«

Ác¼ Ê_ ¨U????Nð—u?DšË W?KJA?*« Ác¼ r−????Š

WÐU?I½ qC?√ v?¼Ë ¨ U?«d?²?ýô« q}?B?%

œb?????| ô Èc?« u????C?????F« v?≈ ‰u?????u«

i|d?L²« W?¾}?N WU?F« WÐU?IMUÐ s|b}?I*«

W??¾??}?¼ ¡U??C??Ž√ s ·ôü« h?𠉫u??_«

Æ¢i|d?L²K? W}?I?}I?Š  U?bš Âb?Ið W?}Žd?

d|UM| ‰Ë√ s}Т œb?;« bŽu*« v t?«d²?ý«

¨W???{d2Ë ÷d2 n√ ≤≥∏ v?«u??Š mK?³|

ôË U?¾?}??ý U?NMŽ ·d?F½ ô v²« ¨i?|d?L?²«

t?łu? »UDš WÐU?² t?}KŽ UM?Šd²?« s}?ŠË

ÁU½d–Ë ¨¢ÂU?Ž q s d³?L|œ d?š¬ v²ŠË

‰U?L?ł b?R|Ë ¨W|—u?N??L?'« Èu?²?? vKŽ

d?B??²?Ið ô W?Ðu?NM*«  U??ýU?F*« …U??ÝQ?
s b?|b??F« b???√ b???I?? ÆÕÆŸ …b???}??« v?KŽ

ÆUN½UJ Y}Š WÐUIM«  UýUF ‚ËbM

U???N?½√ Èu???Ý U?M U¼c????š√ sË ¨X³?¼– s|√

o«Ë ¨W}?×B« Êu¾?A« ÂuL?Ž Èd|b v≈

“u???−?| ô W???U????Ž ‰«u???√ ‰«u????_« Ác¼ Ê√

WU?F« WÐUIM« …—«œ≈ fK− u?CŽ ¨b}?FÝ

U???N½√ sE½ U?M b???Ë UM³ð«Ë— s? XL??B???š

U½Q? ¨p– qL?Ž rJ}KŽ¢ ·U?{√Ë —u?H« vKŽ

W??FÐU??²?? v fŽU??I?²?« Ë√ U?N??}?? ‰U??L¼ù«

Ê√ ¨g|d?F« s u¼Ë ¨…d¼U?IUÐ i|dL?²K

fHMÐ «u??¾?łU?H?| rN½√ ¡ö?e«Ë  ö??}?e«

WÐU???IM?« q¼ È—b½ ôË ¨W?ÐU???IM« v≈ V?¼cð

Ê√ V−?|Ë Èb?????ŠË qL?????F?« qJ?Ð Âu?????√ s

WK?zU??????L?K ÷d???F????²|Ë qÐ U????NK}????B???%

jI??? W??{d?2Ë ÷d2 n√ ±∞∞ v«u???Š

È√ qLF WÐUIM« v≈ Êu¾−K| s}Š l{u«

ÆWKÐUI*« vN½√ rŁ p– ‰U ¢°v½ËbŽUð

s »d??N?²K? p– dJMðË ¨U??Nðc??š√ v²« v¼
 Ô ?š« U??N½√ Ë√ ¨‘U??F*« W??L?}?? lœ
s X
Ó K?²
Ë√  U??}??H??A?²??*«  «—«œS?Ð s}??Hþu*« q³??
ÆWÐUIM« s}Hþu v²Š

b|U …b}J

sŽ U?½d???³???Ž U???L???? ¨U???N½Q???A?Ð W???}½u½U????I«

«–≈ V¼c?ð s|Q?? ¨r?NðU???«d??²???ý« ÊËœb???|

…œU???ŽSÐ W?ÐU???IM« r?N???³UD?ð Y}???Š ¨¡«d???ł≈

ôuKŠ i|d?L²« V}?I½ UM}KŽ Õd²?I| r

„«d²?ý« WL?} …œU|“ t?²³?ž— s UMЫdG?²Ý«

¨l³M*« s r?B?ð v²«  U?«d?²?ýô« vUÐ

ÆÆU?IÐUÝ Âu?B?<« „«d²?ýô« W?L?} b|b?ð

XŽU??{ s|c« i|d??L??²« W??¾?}?¼ ¡U?C??Ž_

U vKŽ ÿUH(« vKŽ —œU d}ž u¼Ë WÐUIM«

øWÐUIM« v≈ qBð ôË

±µ vK_« „«d?²?ýô« W?L?}? Ê√ UMLKŽ «–S?

ÕdD| rË ¨rN?³ð«Ë— s W?FD²?I*« rN«u?√

—b???I| Èc?«Ë U???}U???Š U????NM d???u????²??? u¼

Ác¼ s?Ž i|d?????L?????²« V?}????I?½ ‰«R?????Ð

œU??F|Ë ¨Vð«d« s U|u?MÝ rB??ð U?N??}Mł

…d?¼UE? Èb???????B??????²?« v t???????²?Dš U?M?}K?Ž

 U?«d??²?ý« qB??Š√ r U½√ ∫‰U? ¨s?}|ö*UÐ

WK?JA??? v¼ WKJ?A*« Ác¼ Ê√¢ ‰U??? WKJ?A*«

`³???B| U??N???}Mł ≥∞ Èd???š√ …d?? Áb|b???ð

rNK} “ l UM UC" ÊËdDM« Èœ«Ë vHA50 W{d2 ±∞∞ ÂUB<«
 ¼Ë
qIM« u¼ ÊU UN vH?A²*« d|b ·UB½S ¨WF?«u« …c¼ v UNIŠ rC
Ô
?
C×
—d
?
×|
Ê√
s
ôbÐ
vH
?F²«
s|b²?F*« WU(« q¼« lML|Ë ¨W?F«uUÐ «d
Î
Êu?}?Ž X×?²? W?F??«u« pKð sJ ¨U?N?}?ŽË Âö?Ý≈  b?I?? Ê√ b?FÐ »Ëd?N« s
Ãd?×?? nu? v? W?²?F??{ËË ¨vH?A??²?*« d|b?? vKŽ WM|b?*UÐ s}u?¾??*«
r¼b?ł«uð b}?Ž«u0 Êue?²K|ô s|c« ¨¡U³?Þ_« sŽ WM}Ž iL?G| t½_ rNU?√

WKzU?Ž œ«d??√ s »d?CUÐ ¡«b?²?Žö? ¢vA?³?Š Âö?Ý≈¢ W?{d?L?*« X{d?Fð
W??³?}??³D« œu??łË Âb??Ž V³??Ð ¨ÊËdDM« Èœ«Ë vH??A??²??* Xb? W??C|d??
¨‰u???L??;« U???N½u???H??}K?ð s U???NÐ ‰U??B?ðö ¢Âö??Ý≈¢  —œU?Ð v²«Ë ¨WÐËU?M*«
vðQð r s?JË ¨WU?(« vK?Ž nAJK —u?C??×K ¨U??NM W?}½U??½≈Ë U?ÝU
Î ???Š≈
«u?H²?« sJË ¨…—«œù« v≈ «u?N?łu?²| Ê√ W?C|d*« q¼√ ‰ËU×?| rË ¨W³?}?³D«

iFÐ  UI|UC s sN}L×?} s√ œułuÐ  U{dL*« X³UÞË ¨vHA²*UÐ

s UNðö}“ XF?L&Ë ¨UN}ŽË  bI v²Š W{d?L*« vKŽ »dCUÐ ÈbF²UÐ

œU?F ¨—«d?I« d|b*« vG√ b?Ë ¨sN?H?BM|ô d|b*« Ê√ U*UÞ ¨s|œœd?²*« vU¼_«

¨WF«uUÐ dC?× —d% rË ¨UMUÝ vHA²?*« …—«œ≈ „d% rË ¨ U{dL*«

÷dFð v²« W×}?CH« pKð bFÐË ¨qLFK vHA²?*UÐ ÊuKUF«Ë  U{dL*«

 U??{d??L*« qF?? œ— ÊU?J ¨Âö??Ý≈ W??{d??L*« qIM?Ð «—«d??  —b??√ U??N½√ qÐ

ÂUŽ …b* …“UłSÐ WKJA*« pKð ÀËbŠ sŽ Wu¾?*« W³}³D« XbIð ¨d|b*« UN

q¼« s U?N}KŽ Èb?F²« b?{ U?NF? UMUCð sN?U?B²?Ž« ÊöŽ≈ vH?A²?*UÐ

W}% Włu½ ¨W|UNM« vË Æp– s d¦√ d|b*« ëdŠ≈ výUײ² Vðd ÊËbÐ

‰öšË ÆvH?A²*« d|b? sŽ —b Èc« vH?F²« qIM« —«d b?{Ë ¨WU(«

bI ¨ÂöÝ≈ l rNMUC² ÊËdDM« Èœ«Ë vH?A²  U{d2 v≈ ‰öł≈

s√ s Âb?I??Ë r?I« —u?Q??Ë WM|b*« fK−?? f}z— d?C?Š ¨ÂU??B?²?Žô«

Èc« n??F?²?« «c¼ W?N??ł«u* `łUM?« b?}??Šu« Õö??« u¼ rNJÝU9 ÊU??

Èc« œUH« vKŽ W}DG²K ÂöÝù qIMUÐ vHA²*« d|b —«d ÊUË ÆWËb«

WK}??“ Ë√ q}?“ È√ t? ÷d?F?²?| Ê√ sJL*« s ÊU??Ë ¨rN?²K?}?“ t X{d??Fð

W?}Ðu?× Èu?Ý vMF| ô WÐËUM*« W?³}?³D« »U?}G? ¨W}Ðu?;« qJý c?š√

U?}u?| —dJ²ð v²« n«u*« ·ôP? nu*« d?L| Ê√ sJL| ÊU? t½√ U?L ÆÈd?š√

WM|b*« vu?¾?? s ÊËd?{U(« √b
Ò ?¼ bË ¨ U?{d?L*« Èu?Ý U?NMLŁ lb|ô

W????N????³M? …—U????ý≈ ÊuJ| n?u*« «c?¼ qF Æn?????FðË œU???????? s U?½bK?Ð v

vH?A?²?*UÐ Êu?KU?F« iH?} ¨«—u? —«d?I« ¡U?GUÐ d?|b*« u?³UÞË ¨¢Âö?Ý≈¢

qł√ s U?F œU%ô« vKŽ s?Nð—bË ¨Èœd²*« r?NF«Ë v dE?MK  U{dL?LK
 «u« XFHð—« Y}Š ¨W}{U*« WK}KI« —uN?A« ‰öš ÀbŠU u¼Ë ¨Ád}}Gð
ÆWuCN*« sNuI×Ð  U³UD lu s d¦√ v  U{dL*«

ÆÂUB²Žô«
W|bLŠË ÃU−Š ¡UM¼Ë œuL× ÊU?L|≈Ë ÊUL}KÝ ÊUL|≈  U{dL*« XŁb%
qL?F« v v½U??H?²«Ë «e?²ô« ‰U?¦? Âö?Ý≈ sN?²K}?“ Ê√  «b?R? U?M}≈ vKŽ

2010 dLu

UI}I%

U M V ² J | Æ Æ ‰ ö G ?² Ý ô « Ë œ U ?H « d } ý U M ?   d ½ Y } Š Æ Æ d ?B v v Ž U M l L & d ?³ √ s 

v Xu?& uË ¨W×?H q v U?NLÝ«  b?łu Y|b(« d?B a|—Uð  U?×H? X³Ku

lMB*« sŽ Y|b(UÐ œ«R ÂUA¼ qLJ²|Ë ¨”UM«Ë WM|b*« f|u?« sŽ ÈËU}HM« bL×

s Ž ¨ r K E « s Ž Ë Æ Æ r K ( « s Ž ¨ W Ý Ë d ; « d B X | œ « u Š q X F ?L  ¨ U N K ¼ √ s } Ð Ë ¨ U N Ž — « u ý

 u³J*« VCG« qÐÆÆs}½_«  u ô¨ r¼—uDÝ s}Ð s lLM ÆƉULF«Ë

ÆÆœuLB« sŽË ÆÆ—UJ½ô«

WËbK W UF« CUJU}5«Ë kU;« s}2U ≤∞±∞ f|u5« ÂuL
‚ËdA« bMŽ WŽd²« Ê«b}Ë g}'« Ë vЫdŽ
UË Æ¢WUłd« ‚u?Ý¢ v qLF« v³UDÐ hGð

ÈËUOHM« bL*

s}??F« ’UÐËdJ}?? nu?? d?¦??√ UMH??u?²??Ý«
s}?³¼«c« »Ud« W?d?Š t}? √bNð ô ¨WM?«

ŸËdA? rCð WEU× v WF?Hðd WUD³«

d²uK}∂∞ v≈ qBð  UU*  ö«u*« v

WÝbJ WULI« ÆÆf?|u« Z}Kš »dž ‰ULý

¡UMÐ v W?²??R? uË qL?Ž W?d? s?Ž Y×?³K

v×??B« ·d??B« `HÞË W??}????}z— Ÿ—«u??AÐ

Èœ«b?ŽùUÐ c?}?öð U?½b?łËË ÆW?}?ŠU?}?Ý W|d?

»U³AK sJÝ W“√ ÆÆW|d?CŠ WEU×0 se

l q?L?????FK? s}?????³¼«– v?ŽUM?B« Èu?½U?????¦«Ë

v½UТ‡‡Ð U?NE?U×? i?F?³« VI WEU?×? v

Ë√ XM?L???Ý_« l?½U???B?0 W????MJ« v?ËU???I????

 ö?«u*« W“√ ÆÆ¢W?¦|b(« f|u?« WC?N½

 u|e«Ë sL«  U−²M0  «—U}« q}Lײ

s}Ž—UA« ‰uÞ vKŽ s}F« UN¾Dð ô WLz«b«

W??ÝœU?« v?«u?Š ÆW??}z«c??G œ«u*« l½U??B0

U|u?MJ t?? }M? s}|ö?? π c?? ]Q" W?? U?EMK? W?? }? |u?? 6 W?? 6d?? N l b?? U?? F?" kU?? ;«
ÆWUEM« WKJA s WEU;« vUF" ULM}2 ¨sg«u*« UNKL*|

Æ¢u}u|≤≥¢Ë ¢g}'«¢ s}}}zd«

ÊU??Ie? b?MŽ Èd?š√ …Q??łU??H? U?½dE²Mð X½U??

s d??³??√ —b???IÐ W??}??I??}??I??Š …—u???B« Ác¼

ÆÆW????}K}????ŽU????L???Ýù« o?|dÞ v?≈ ÈœR*« YK?¦*«

ÊU¼–√ v? l³?DM?ð v²?« …—u????B?«  «¡U?????×|≈

s Êb??«u??²|  «b?}??«Ë  U??}??²?H?«  «d?A??Ž

rNð«—U???}??Ý ‚d9 s|c?« ¨WEU??;« ·u???}??{

rN?KIM?ð Y}???Š s}???FЗ_«Ë f?|u???« ¡U???ł—√

 U??d???ý ÂU??√ b?|b??'« o|d?D« s W¼—U???H«

fÐö*« l?½U?B0 q?L?FK? pU?N??²??  «—U?}??Ý

v²????ŠË kU????;« V²?J0 «Î —Ëd???? ‰Ëd???²????³«

WU* W}K}ŽULÝùUÐ …d(« WIDM*UÐ …e¼U'«

d?}?B?I?« j|d?A« Y}?Š o}?uð—u?Ð W?}?ŠU?{

vU??? rN½≈ Æ¡U
Î ?? …œu?F?«Ë r∏µ sŽ b|eð
Æ°ÆÆd−H« l ÊuEI}²|

Æf|u?« …UMI vÐuM'« qšb?*« bN?A* «Î b?ł

¨nK²??| ô qJ?UÐ W?|«u??« ÂU??Nð« Ê≈

b?IK ¨W|«u?« U?N}K?ŽË UNÐ —bM²|  «“U?$≈

rN½QÐ s}?|d?B*« ÂU?Nð« sŽ ¨U½dE?½ W?N?łË s

…UA ÈdÐu WuN− W}ÝbM¼ W|dI³Ž XU√

s b|b?'« f|u?« d?B? o|dÞ «uK| ôË

¨ÈœUB?²ô« uLM« s d³?√ ‰bF0 ÊuKÝUM²|

V³??Ð ¨b??Š√ t??b???²??| ôË ÁUMÐ s v?FM|

s}łËe²*« d}ž œbŽ ŸUHð—« s ržd« vKŽ p–

vö??²« WDI½ s?Ž «Î b?}??FÐ Èd??I?³??F« W??F?u??

U* s}Łö??¦« sÝ ‚u?  U?ÐU?A«Ë ÊU?³??A« s

“U??$ù«Ë ÆW?}Kš«b?«  ö?«u??LK W??}?F??«u«

s ÈuJ?A« sŽ U??√ Æs}|ö?? …d??A??Ž »—U??I|

vL???| U?? ‰öÞ√ ¨—b???B*« ‰u??N??−??? d??šü«

Èu²? vK?Ž WFzU?ý X׳?√ bI? ¢»«dž_«¢

l{Ë ¨b|b?'« f|u?« vH?A?²?? UÎ ?}?L?Ý—

WL?U(« W}U?LÝ√d« UN?F−A?ðË UNKUJÐ ‰Ëœ

b|e| U??? cM lK?š rŁ ¢`J v«—¢ t?ðU??ÝU??Ý√

W|d¼u???ł ¡UDš√ vH???ð vJ vH???š ·dÞ s

W?F?zU?ý ë˗ …Ë—– vË ÆÎU?U??Ž s|d?A??Ž vKŽ

nu'« VŽö?Ë WŠU³Ý ÷«u?Š√ ¡UA½≈ r²|

ÁU?} l— W?HKJð v …œU|“ vMF| U2 ¨vd?A«

kU;« —U?Fý oI% qN Æ°° U?N}M'« ·u√

v Âb?Ið ô v²« ¨W|œU?B²?ô« U?NðU?ÝU}?Ý v

¨‰öł n?}Ý vU(« k?U;« q}Š— s?Ž W|u

¨W}?ŠU}«  UF?−²M*UÐ W}ŽUMD≈  «d?}×ÐË

·d?BK ‰U?(« «c?Ë …b?|b?'« Êb?LK »d?A«

ø¢ÎôË√ nEM½¢  «uMÝ dAŽ s d¦√ —Ëd bFÐ

’d ÊUNð—« V³Ð W}U qLŽ ’d l«u«

fK?−0 W?|—u?????N?????L?????'« f}?z— lL?????²?????ł«

¡U???A½SÐ WK?JA*« ÊËd???L??¦???²??*« q
Ò ?Š U??LM?}ÐË
ÃU?²% U?N?H½ WM|b*« Ê√ b?$ ¨ÁU}?LK s}Dš

q}L%Ë —ULŽû —U²<« ÁU&ô« v v×B«

s W??}??«d??š  U?|u??²???? o}??I??×??²?Ð qL??F«

ŸU???L???²???łô« …—u????  —b???BðË s}?EU???;«

v ÊUJÝù« WM' d|d?Ið Ád?– ¨b|b?ł jš v≈

ÆWz—UD«  ôU(« v W}U{≈

ÊuJ?ð Ê√ …—Ëd???CÐ v?u½ pc ¨≤∞∞¥u?|U???
Æ¢UNF{Ë le*« WD)UÐ Wł—b ÁU}*« W}C

WM|b*« gDŽË È—U:« `HÞ
s l?ÞU??I*« i?FÐ vK| U???L???}?? f?³??²???I½

`Ðd?« `U?????B izU?????H«

W??u?J(« W??}½ ‰u???Š v½b*« Èb??²M?*« W??Ý«—œ

vI???³?|Ë Æl|d«Ë …b?zU???H«Ë

¨≤∞±∞ d|u????²????√¥ s}?MŁô«

W?d Èd?š√ …
Î d? Ÿd?²« ŸU?{√ b?IË ‡‡¥

∫v×?B« ·d?B«Ë »d??A« ÁU?}? W?B?B?)

v W??}??A??H??²*« WU?D³« Ê√

jI? f} ¨kU;« d?NþË

¡U?³?ŽQÐ W?L|b?I« WJ³?A?« s WD³ðd*« ¡«e?ł_«

«d¼√ s vË_« W×?HB«

v U??Nö?G??²??Ý«Ë b|b?(« WJ?« —U??? l—

…UM WIDM v WU?F« o«d*« W}UJý≈ œuFð

rz«dł  dLŁ√ b f|u«

ö
Î šb?² Ëb³| qÐ ¨Î«d?{UŠ

…—ËU??: W??}??ł–u/ WU??Š ÂU??√ «–≈ s?×M

v×?B« ·dBUÐ W?U)« WJ³?A« ‰«b³?²Ý«

cM …d??}??š_« W??FЗ_« œu??I?F?« v f|u??«

d??}??ž  U|u??²??0 W??F??AÐ

f?}zd?« s}?Ð Y|b?????Š v?

ÊUJ*«Ë ÊU??e« fH½ v ¨d?}??²?I?²?K ·«d?Ýù«

kŠö*«Ë ¨‰UL²Šô« ‚uHð W|—Ëd ‰UDŽ√ ÊËœ

t?²HKš U? —U?LŽ≈ …œU?Ž≈ jDš v≈±π∑¥ ÂU?F«

ÆWu³

sJ ¨¢vU?ž¢ t?²}U? d|“ËË

W|√ ÊS?? t??}K?ŽË ÆoŁu??Ë vL??Ý— ·«d??²??ŽUÐË

ÆUNM}Š v WdH« pK² t³²M| r «Î bŠ√ Ê√

l³????Ý »—U???I?| Èb??? vK?Ž —U???œ s? »d???(«

°ø«uJ}Ýuð Â√ «uJH}EMð

Èd???????}¼U???????L??????'« ëe?*«

f|u?« V}?B½ ÊU? Æ¢±π∑≥‡±π∂∑¢  «uMÝ

pK?ð X½U??¢n?EM½ ô
Î Ë√¢

UÎ J??L??²?? qþ f?|u??UÐ
Èu???????²??????×?0 l?}ÐU???????Ý_

WuJ(« ÊQÐ ‰uIK WËU×

p?– l?? È“«u????????????²??U?Ð

v —«d?L?²?Ýô« l}D²?ð ô

b$ —ULŽô« …œUŽù —U})«

ÊËœË ÆU?N}½U?³ s?•∏∞ ‰œUF| —U?b« p– s

Ø¡«uK W?}?}zd« …—U?³?F«

ÁU??}0 ÂU???F« —U??L??¦???²??Ýô«

W?×½U*«  U?N'«  U?N?łuð

v²« W?U?F« W?ÝU?}??« q}?U?Hð v ‰u?šb«
”œU?« »dŠ¢Ê√ WuI? vKŽ b}?Q²K X?F³ð√Ô

‰ö?ł s|b« n}??Ý b?L?×?

‚U???}????Ý vË ÆW????FzU????A«

‰Ë√ v f|u??« kU?×?

 UÐU?????²½ô d??}??C???×??²«

XË«œ Y?}??Š ¨W???}J|d???_«

¨¢»Ëd?(« d??š¬ v¼±π∑≥dÐu??²?√ dÐu?²??√ s

fK: U?¼d??C?×?| W??Kł

‰U???H????ž≈ sJ?L| ô VF????A«

t??²?L??Ý√ U0 W??³UD?*« vKŽ

…œU???Ž≈ jD?š tðc???ð« Èc?« —U???*« Ê√ b???$

±πππ ÂUŽ WEU;« vK×

f?}z— ŸU?????L?????²?????ł« W?ôœ

‰«R?UÐ t?ł«u?²?Ý »d?A«
s|√ s?Ë ¨œU???'«Ë vID?M*«
s?}D?š W?????uJ?(« Xu?????
s|d?L¦?²*« `U?B ÁU}?LK
„d??³«Ë n?u??'« VŽö??Ë
 U???F??−???²M*UÐ W???}??ŽU?MB«
·d??½ s*Ë ÆøW??}?ŠU??}??«
Y|b?(«Ë Æød?²??I½ s vKŽË
‰uŠ  U?öš sŽ f} UM¼
‰Ëœ l q}M« ÁU?} ÂU?²«
sŽ Y|bŠ u¼ qÐ ¨÷u(«
¡U?I?ý_« s}Ð ÁU?}*« ÂU?²?«
f??H?½ v??Ë ¨s?Þu??« q?š«œ

CU? ?}? ?? ?H?« C«d? ?A? ?<
Êd? U? 5| C«b? }? 5«Ë
qL? F?K r6∏µU? ?}? u|
f? 2ö?*« l? U? ? ? ? ? B? 0
W? ? ?}?K}? ? ?<U? ? ?L? ? ?JùU?2

W½uF*« WUË UNÝ√— vKŽË

WHKJ²« œ«œd?²Ý≈Ø…œUF?²Ý≈

Êb?? ¡U??A½≈ v?KŽ e??— b?? ¨l|d???« —U??L??Žù«

W????????U?E?M?« X?½U???????? Ê–≈ Æ

U???N??F|—U???A?? l?}??L???ł v

≠»uM?'« ÈË«d???×???B« ‚U?DM« v? …b|b???ł

W???}???????}z— W???}u????G???A???

…UM W??ID?M v≈ W??N??łu*«

¨¢ÕU???????³
Ò ???????B«¢v?²?M|b?0 √b?Ð Èc«Ë v?Ðd???????ž

‰Ë_« Âu?}« cM k?U?×?LK

s}E?U?;UÐ W?|—u?N??L??'«
¨r?N??????????K: t?????????Ý√d?ðË
ÊUJ?ù« —b???? ‰ËU????×?MÝË

o«d ‰U−? v f|u«

rC?| `³???√ Èc« ‚UD?M« u¼Ë ¨¢qB???}???¢Ë

Xšd?√Ë Æt?F?u? t?LK?²

v×??B« ·d???B«Ë ÁU??}*«

Êô«e|ô U?L??NMJË ¨WEU?;« W?ŠU??? s•π∏

W???Lz«b?« ◊Ëd???A« b???ŠQ???

d?³²?F| Y}?Š ¨q_« W?}½UJ« W?U¦J?« Êö¦?L|

W???d???ý l b???I???Ž l}???uð t?ðœU??}???Ý œu???N???ł
Ì
s ¡bÐ
¨W?MÝ ±µ …b* W??}???²|uJ?« ¢«uJH??}?EMð¢

Æ`MLK

f|u« vŠ t}K| WU¦ vKŽ_« s}FЗ_« vŠ

WFð WdA« t?³łu0 v{UI²ð ¨≤∞∞≥ ÂUF«

»«d?ž_«Ë qL??F« W?d? b?−?| ô bK³« sЫ¢

ÆWU²ŽË qB} vŠ vðQ| rŁ ¨s|UM'U

sL?Cð ÊuL?}*« bI?F«Ë ¨ÎU|uMÝ t}Mł s}?|ö

W?}?³U??G« pŁb?×| «cJ¼ ¨¢’d?H?« q ÊËc?šQ|

Ê√ ·Ëd????????F*« s?Ë

U½e?łË√ U iF?Ð q}B?Hð
ÆWIÐU«  «—U³F« v
f|u« v WUD³« ‰bł

p?M³?«Ë b??????IM?« ‚ËbM?

…œU??Ž≈ v Ÿd???²« ¨‚œ_UÐË ¨Ÿ«d??Ýù« Ê≈

d|Ëb??² Y?|b??Š lMB?? W??}JK W??d??A?« `M

pMJ ¨ U?N_«Ë ¡UÐü« Ë »U?³?A« s vLEF«

s U??L?¼d??}??žË s}???}Ëb«

—U?−?|SÐ W?“ö«  «b??F*« s œb??ŽË ¨W?U?L??I«

Ÿu??²?Ð g W???|«u??«¢ ‰u???I| s Âb???Fð s

W?UEM« W??L?N0 W?d?A« Âu?I?ð Ê√ vKŽ ¨b?}¼“
h½ Ê√ rž—Ë ÆU?N??}KŽ oH?²*« ‰u??_« V?Š

U??N??}K?Ž q³??I|
Î U??L??Ž√ Êu??C??d?| r¼Ë ¢qG??ý
Ô ô
“U?N?ł  Q?A½√ WEU?;« Ê√ UÎ ?H}?C? ¨»«d?ž_«

d???Bð W??×?½U*«  U??N???'«

o«d*« W“√ v U×{«Ë
ÁdŁ√ „dð b —ULŽù«
Î
WE?×K« v²???Š U???N?M v½U???F½ f?|u???« v

œ«œd?²?Ý« —U?}?F? W?uJ(« XI?³Þ q¼Ë ¨≤∞±∞

UN½√ Èu?ŽbÐ WB?B)« …dJ o}?³Dð vKŽ

∫W}U(«

f?|u??????« È√ WE?U?????;«

kU*
fŽu5«

U?N?JMÐ vu| U??L? s|d??L?¦?²??*« s W?H?KJ²«

W??“ö?«  «—U??L???¦??²??Ýô« d???}??u?ð v≈ ÈœRð

U??N??C|u??Fð VF??B| W??d?? ŸU??}??{ ‡‡±

Ê√ ô≈ ¨ÂU?F?« È√d« sŽ V}?G??Ë VzU?ž b??I?F«

rNM? s|d??}??¦J« qÝd?ðË »U??³?A?« q}??G??A??²

bMÐ …œU|e UNŠu?LÞ Ê√ Â√ øUNËbMË vËb«

U???? u¼Ë œ—«u?*« …—«œ≈ v v?KŽ_« …¡U????H?J«Ë

ÁU???}?*« v²J?³???ý b?|b???&Ë j}?Dð …œU????ŽSÐ

Èc}?HM²« “UN?'« `LÝ v²«  «—c?A« iFÐ

XL¼UÝ q?Ð ¨qLF« Êud?²| rNMJË l½U?BLK

W—UA*UÐ  Ub?)« l}Ð iz«u s UN𫜫d|≈

»—U& l?«Ë s Ád³²?M UÎ I?Šô t}≈ œu?FMÝ

WUD³« W?N?ł«u? v dýU?³? qJAÐ WEU?;«

ÆW}UM«Ë WbI²*« Èdš_« œö³«

·dþ v s}??²??œU?I??²*« v×??B« ·d??B«Ë
Ì
s}??}½b*« s c??¾M}?Š W?EU?;« uK?)  «u
?

ÁU??L??*« …d??šU??H« t??²??Žu??³D v U?¼d??AMÐ

UÎ ?}U?¦? ö
Î Š q?¦L| ¢Îö?¦?¢ W?}UD|≈  U?d?ý l

 «—c??A?« pK𠨢f|u???K Èu?M« »U???²J«¢

‰uNJ«Ë »U³A« s n_« »—UI| U q}GA²Ð

tzU?LÝ v oFMð Èc«Ë ¨È—e*« ‰U?(« l«ËË

¢W?b?š qÐU?I? Êu?³«¢ ŸËd?A? v Œu?}?A«Ë

v¼ ¨b??Š«Ë d??−??×Ð d??}?U??B??Ž …b??F UÎ Ðd??{Ë
lœ vKŽ sÞ«u*« —U?³?ł≈Ë o«d*« W?B??B?š
—UL?¦²?Ýö vzUM¦?²Ýô« uL?M«  ôbF …—u?ðU

bI?F« v f|u« v? ÁU}*« WUŠ ‡∫ÎU?}½UŁ

Æd}−N²« s rNðœuŽ q³
¡U??³??ŽQÐ W??L?|b??I«  UJ³??A« q?}??L??% ‡‡≤

ZC|Ë ¨Ê«d??¾??H« t??{—√ v? Õd9Ë ÊUÐd??G«

q}?B?×?² WEU?;« d?łU?×? ŸËd?A* lÐU?²«

≤∞∞¥ ÂU??Ž —œU??? vL???Ý— d|d??I?ð v ‡‡±

v²?Š WF?³²*« W?ÝU?}« v¼Ë ¨…b|b?'« Êb*«

WE¼U³« t?uÝ—Ë W?N|dJ« t×z«Ë— s d?A³«

ÆW|d??−?;« œ«u*« qI½  «—U??}?Ý vKŽ Âu??Ýd«

∫s|dAF«Ë ÈœU(« ÊdI« s ‰Ë_«

…b|b??ł W??ŠU??Ý v ¢W??}??LM²?« f}Ë¢’U??)«

WEU??; v?¾??}??³« n}??u??²«¢ Ê«u?MŽ X%

 UF? …UŽ«d ÊËœ ëdÐ_« —U?A²½« l Êü«

 ôËU?×Ë ‘—u«Ë s}?Ub«Ë  ö?;« vKŽ

rŽe| UL vU W?|«u« Ê√ UÎ IŠ q¼ sJË

 U??F|d?AðË  U??N?}??łu?²?Ð W?uJ(« U??Nðb?N??

W?}??d/«b« WU?u«¢ s? q|u?L?²Ð ¨¢f?|u?«

Æo«d*«  UJ³ý  «—bË

¨¡UÐd??N?J« „ö??N??²???Ý«  ôU??B|≈ W??L???}?? lœ

Ÿu??³?Ý_« ÂU?|√ b?Š√ d??−?? UMłd??š ÆøiF??³«

WU??I*« Ác¼ —b?? v U??N??}≈ U½d??ý√  «—«d??Ë

ÁU?}*« hI½ WKJA? d³?²?Fð¢ ∫¢W}Ëb« W?}?LM²K

u?×½ UÎ ?}??«d?ž«u?³Þ Ê«d?L?F?UÐ ÁU?&ô« ‡‡≥

WM|e?Ð Ÿ«b|ùUÐ WUEM« Âu?Ý— tM ô
Î eM²?

s}???FЗ_UÐ W??}?????}zd?« Ÿ—«u??A« v W?u??'

Æełu*«

s rždUÐË ¨…œU?łË W?U¼ W?}?C? UN?²?}?Žu½Ë

`DÝ Èu²? sŽ ŸUHð—ù« …b|«e²? V}ÝUM

v≈ …u??IÐ d??}?A| p– q? ¨f|u?« W??LJ×??

—UD?I« ÊU??? Æb|b???(« WJ?« WD×??? v²???ŠË

ÂuLN W}U?Lł≈ W; UM}DŽ√ b ÊuJ½ UMKF

ÁU??}*« W??}??Žu½ s?}???×??²? WËc??³*« œu??N??'«

–≈ ¨f|u«Ë s}?FЗ_« v iHM*« ÷—_«

œb??N|  «d??Ë  «d??? ÆvH??<« b??I??F« U?|UDš

hG| tðUÐdŽ s d}¦ v c«uM« s vU)«

s ‰Ë_« b??I???F« W|U??N?½ v W|d??B?? W?M|b??

gDF« Ê√ ô≈ ·«eM²Ýô« s UN?}KŽ ÿUH(«Ë

s}FЗ_«Ë f|u« v WL|bI« WM|b*« d³²Fð

tð«—«c½≈ UÎ Id ¢«uJH}EMð¢ bIŽ aHÐ kU;«

W???³KÞ ¨…d¼U???I« ÁU???&UÐ s}???³¼«c« »U???dUÐ

¨WEU?;U?Ð WDA½_« W?«b?²?Ý«Ë WM?|b*« œb?N|

—b?×M*« ŸU?? v d?³?²?Fð ¨ÊUJ?UÐ ÊU?ÝbJ*«Ë

jI? f} W?dA« ¡UDŽSÐ W?}K;« W?}?H×?B«

v qLFK s}?³¼«– ‰ULŽË s}?}FU?ł  U³UÞË

Ê√ ÁU}LK dI²Hð WEU?× v ‰uIF*« d}ž sL

‰U???L???A?« v≈ vÐd???G?« »uM'« s t????−???²*«

s  U?¾? lCÐ mK³ð W?b?I? W?F?œ qÐ W?d?

b??L?Š√ Ÿ—«u??ý X½U?? ÆÈd?š√ Êb??Ë d?ýU??F«

Æs|dAF«Ë ÈœU(« ÊdI«
¢≤∞±∞ر∞Ø≥∞v f|u«¢

www.e-socialists.net ∫W}6«dNô« CUJ«—b« e6d lu vK< d2u6√ »d' s W}5M Âu| ±∞∞ f|u5« —UB' ∫ ÈËU}HM« bL; UC|√ √d«
2010 dLu

2010 dLu

UI}I%

‰ULF« ‚d<Ë Âœ U œuË f|u5« lUB
v UMd²ý«Ë …—UL²Ý« ≤∞∞ s d¦√ UMFLł

f}z— n}?C|Ë ¨W}?ŽuDð W|u?CF« qF?łË

WH? UM×M XC?— UNMJË ¨W?UF« WÐU?IM«

fK?:« f}z— b???F??Ý b???L??×???Æœ W??d???A«

œ«R‡‡ ‡ ÂU‡‡ ‡A‡

«u????³ÞU????| r Ë W????²????R*« W?|—«œù« WM−?K«

Âu?I| ¨f|u?« WE?U?×0 vK;« v³?F?A«

vËÆ  U???«d???²???ýô« q}???B???×???² W???d???A«

ÆvMÞu« »e?(« `U?B Wd?A« f}?}?²Ð

WLEM d9R? ÂU√ nIð Ê√ s WKUF« ÈuI« …d|“Ë ÈœU?N« b³Ž WAzU?Ž q−ð r

U½—d?I? b?Š√ U½b½U??| r v½U?¦« ÂU?B?²?Žô«

È√ d?u|Ë ¨ U??}Ðuð√ v ‰U?L?F« s×?A|Ë

Ê≈Ë ‰UŠ qC?√ v dB? ‰ULŽ Ê≈ b?R² n}Mł v «d?šR b?IŽ Èc« W}Ëb?« qLF«

Æ¢WUF« WÐUIMK WFÐUð WM' q}JAð ÂbŽ

v vM?Þu« »e?(« U??N??}≈ ÃU??²?×?| W?łU??Š

vKŽ ‰ULŽ¢ WuJ(« vKŽ Âu−N«Ë r}LF²UÐ r ÓN]²Ô½ ô v²ŠË ÆrNuIŠ Âd²% WuJ(«

v W?|d??B*« …e???−???F*« q}???U???Hð b???²9

Æ UÐU²½ô«

W??d?ý ‰U??L??Ž v≈ ‰U??L??F« ‚u??I?Š W?|U?L??Š

s}??F« ¡U?M}?? W??d??ý v≈ ‰Ëd??²??³« sË

qL?Fð v²« ¨ UU?)« ‰Ë«bðË WËUM* ¢XJ¼¢

≤¥∞∞ v«u???Š U???NÐ qL???F| v²?«Ë WM???«

UNU?LŽ „d% v²?«Ë ¨eŽ b|bŠ W?dý qš«œ

¨W?????²??????³?????¦?*« WU??????L?????F?« s±≤∞∞ ¨q?U?????Ž

d|d% WdA« WËU× vKŽ UłU−²Š« UC|√

‰U?L?Ž ÂuI?|Ë ¨‰ËUI?LK W?FÐUð WU?L?Ž±≤∞∞Ë

Æ—«dI²Ýô« ÂbF rN{dFð …b|bł qLŽ œuIŽ

W|ËU?Š n?√ ¥µ v«u?Š e?}??N?−?²Ð W??d?A«

oM? ¨d??L??Ž œu??F??Ý ‰u??I| t???²??N??ł s

WuK2 W?dA«Ë Æm|d?HðË s×ý s U|d?Ný

`ýd?*«Ë ¨vÞ«d????I????L|b?« —«u???(« Èb????²?M

oŠ tË Èd??B*« V?½U?−K? •±∞Ë •π∞ vÐb

oÞU?M*« Ác¼ ∫V?F???A« f?K−???? W|u???C????F

f | u  « v ≈ U ?M ³ ¼ c ¨ W G ? « b « l z U u U Ð … d | “ u « « b M ł U Ð Ë d Ð v K Ž œ d ?½ Ê √ U ½ — d ¨ ¢ ‰ U D Ð
vKŽ ÊU}?Ž b¼UA f|u?« Z}Kš »dž ‰U?Lý WIDM ‰U?LŽ ŸU{Ë√ vKŽ ·d?F²½ vJ
ÆÆdB ‰ULŽ ŸU{Ë√
v×? œu??L?×? U½d?A?Ð v²« ¨W?³?ÝUM?*UÐ v¼ ¨f|u?« Z}?Kš »d?ž ‰U?L?ý W??IDM
X × M p c Ë ¨ ÷ — _ « v K ?Ž t K « W M ł ` ³ ?B ?² Ý U ?N ½ Q Ð ¨ o ?Ð U  « — U ?L ?¦ ?² ?Ý ô « d | “ Ë s | b «
Æs}KUF« »UŠ vKŽ l³DUÐ ¨ ö}N²« q UN|dL¦²* WuJ(«
ÈœU}?I« ‰uI| «cJ¼ÆÆ vB% ôË b?Fð ô f|uUÐ ‰U?LF« ‚uI?Š  UUN?²½« lzUË

Æ…—«œù«

ô Y}?Š ¨‰U?LF« ‚u?I?Š s oŠ r¼√ pN?²Mð

V?ÝUJ?*« rž—¢ ∫‰U?????L??????F« b?????Š√ ‰u?????I?|

U??N??C??FÐ Ê≈ qÐ W??}ÐU??I½ ÊU??' U??NÐ b??łuð

U??N½≈ ô≈ W??d?A?« U?N??}M& v²?« W?L????C«

ô vU???²UÐË ¨ U?ÐU??I½ ¡U???A½≈ U???NÐ —uE×???

sJË ÆƉU?L?F« VUD s »d?N?²ð U? U?Lz«œ

¨‚“«d« b?³?Ž bL?×? ¨W?}Šö*«  «b?|—u²« W?d?AÐ W?}ÐUI?M« WM−K« f}z—Ë Èd?UM«
  « ¡ « d ?ł ù q ? U ? » U ?} ??G Ð « — Ë d ? ¨ ‰ U ??L ?F « s Ž l « b ð W ??} Ð U ?I ½ W ?K E s Ê U ? d ??Š s « ¡ b Ð
ÆvHF²« qBH«  ôbF b|«e²Ð «¡UN²½«Ë ¨W}MN*« W×B«Ë Wö«

È√Ë ¨‰UL?F« ¡ôR¼ oŠ sŽ l«b| s błu|

U??ŠUЗ√ „UM¼ Ê≈  d??√ W?|U?N?M« v …—«œù«

UM VKÞ Èc« kU?;UÐ UM}?I²«Ë WEU?;«

ÊËbÐ ¨WÐU?}M« U?|«d?Ý s vzö?“ sŽË vMŽ

r²| ‰U??L?F« ‚u?I?×?Ð W?³UDLK u?KF|  u?

b?Š√ d}?A|Ë Æ°°ÆÆ U?FÝu?²K W³?M− U?NMJË

W??−??}??²M« X½U?J …d¼UE²?« iË Â«e??²ô«

ÆU|—«œ≈ W}CI« kHŠË  U½UL{ È√

WU?L?F« n}?C|Ë Æ—u?H« vKŽ tM hK?²«

÷dF²| …d}³? dÞU „UM¼ Ê√ v≈ ‰ULF«

s W??}?ÐU??IM« W?M−K« lM?0  «—«d?? —Ëb??

«d???²??Š« Âb???FÐ  U???U???N??²?½ô« q«u???²ð

s_«  «u?? XU? U??bMŽ ¨XÝd??≈ W?d??ý

s}???Qð U???N ÊuJ| Ê√ s? W??Ëd???×?? U???C|√

Æ…œbF²  UÐU≈ v≈ ÈœRð ‰ULF« UN

Æ°°qL?F« s UMKB? Ë W?d?A« v≈ ‰u?šb«

‰uI| U?L ¨¡UCI« ÂUJŠ_  U?dA«  «—«œ≈

p–Ë ¨qUŽ±µ s »dI| U? ÂUB²Ž« iHÐ
‰u?I|Ë ÆvH?F²« q?BHK «u?{dFð Ê√ b?FÐ

t??}?Žb?ð Èc« ¨¢‰U?L??F« ‚u??I??Š «d?²??Š«¢
‰ULŽ b?Š√ ‰uI| UL ¨qF?HUÐ dNþ …d|“u«

Î ??³Þ v«— v×??
qJA?ð v²«  U??ŽUMBK U??I

 «¡«d??ł≈ »U?}??žË —u??ł_« v½bð ‰u??ŠË

s}u?B?H*« …œuF? WAzU?Ž …d|“u« XF?ÝË

W?d??ý v vU??L?F« ÈœU??}?I« d??I? V?|d?ž

WÐU????ù«Ë ‰U????L????F?« …U????}???Š v?KŽ …—u?Dš

‰U?L?? UMŁb?×| ¨W?}?MN*« W?×?B«Ë W??ö?«

◊d?²?ý« tM?JË ¨W?d?A« VŠU?BÐ UM?}?I?²«Ë

ÂUJŠ≈ X?½U?? «–≈ ∫özU?????²?? ¨Ê«d|≈ d???B??

W??d?ý Ê≈¢ ∫ÈœuM?Ð_« b?}??« d?}??√ qU??F«

iF?ÐË Æ U½U?Þd????«Ë WMe?*« ÷«d????_UÐ

l}M?B??² f?|u??« W???d??AÐ q?U??F« U?M³«

ÁU½b?łË qJAÐ —c?²F?½ Ê√ ÂbI?²½ Ê√ UMðœu?F

] M
`U???B? —b???Bð U???b?MŽ c???H
Ó ?ð
Ô ô ¡U???C???I«

qš«œ rN??H?}?þuð sŽ Wu?¾??*« v¼ XÝd??≈

ørN??u??I??Š ‰U??L??F« v≈ œd?| sL??ÆƉU??L??F«

¡UN?²½« s}( ¨WŠu²?H œuIFÐ dJ« W?dý

‰U??L???F« ÊËd??G| ‰«u??_« ”˃— »U???×??√

U?NÐ qL?F| v²«Ë ¨WM?« s}F?UÐ …bL?Ý_«

s}?L}U?Ð rN½uDF| rNMJË ¨…d?}?³  U?³ðd0

W?}U*« W?dA?«¢ ∫‰uI|Ë ¨qU?Ž µ∞∞ v«u?Š

»U????×????√ ∫dÐU????ł ‰u????I| W????ö????)«Ë

…d|“Ë ÈœU??N« b??³?Ž W??AzU??Ž V|d??ž rN??²|Ë

¨dJ« W??d?ý qš«œ U?NÐ ’U??)« ŸËd?A*«

d?L??Ž jÝu?²??L? ¨‰U?L??AUÐ rNM ÊËc??šQ|Ë

rN???Ý√ s? WzU*U?Ð ππ pK²?9  U|e« d???H?JÐ

b??}??³??FU?? ‰U?L??F« l? «uKU??F??²| l½U??B*«

‰UL?Ž_« ‰Uł— v≈ “U}×½ôUÐ WKU?F« ÈuI«

b?F| rN?KB?Ë ¨b?FÐ t?²M?| r ŸËd?A*« Ê√ ô≈

ÆUMCd ¨s}NË ‰c

s}½«u?IÐ UM½uK?U?F| rN½≈ WŁ—UJ«Ë ¨W?d?A«

v ¡U??C???Ž√ ‰U??L??Ž_« ‰U??ł— Ê√ V?³??«ËÆÆ

…UM W???¾??}??N?Ð vÐU??IM?« ¨œu??F??Ý n}???C|

…œułu? WdA« Ê_ «d?E½ ¨’U)« ŸUDI«

l|“u???²Ð W???d???A« V?ŠU?? ÂU??? Ë vM?Þu«

¢UUŽ¥∂¢»U¼u« b³Ž dÐUł qUF« jI²K|

—«d???? –U????ð« r²| Ê√ v?≈ ÂU???B????²????Žô« v

‚u?I??×K qU? »U??}?ž „UM¼ Ê≈¢ ∫f?|u?«

vU?²UÐË ÆÆW?U?)« W?}?ŽUMB« W?IDM*« v

»e?(« o|dÞ sŽ t}Mł Êu?}K lÐdÐ ‘UL?

·dÞ Z?}????M«Ë ‰e????GK? XÝ«dð W????d????AÐ

s Æ¢W???d???A?« q³??? s r?N½Q???AÐ v?ÐU???−|≈

d?}A?|ËÆÆ ¢f|u« v? W}ÐU?IM«  U|d?(«Ë

ÂU?F« s}?ŽUDI« v U? «u?Ý√ vKŽ qB?×M

ÆvMÞu«

s}K?U?F?« qU??A?? r¼√ Ê≈ ‰u??I|Ë Y|b??(«

∫‰U?LF« vU?×? W?FL?ł b?L×? ‰U? ¨t³½U?ł

WU?F« WÐUIM« WI?«u cš√ ◊«d?²ý«¢ Ê√ v≈

«c?¼ —u?????ł_« v½b?ð Y}?????Š s? ¨’U?????)«Ë

U????NM?Ž l«b?ð v²« W????u?J(«  «“U????$≈

È√ b?łu| ö? ¨…—«œù«  «“ËU& v q¦?L?²ð

“dÐ√ bŠ√ b?F| WdA« …—«œ≈ tÐ XU? U Ê≈¢

«—Ëœ VF?K| W???}ÐU???IM« ÊU???−K« q?}JAð v?KŽ

b??$ ô v²« ÀuK²« W?KJA? v?≈ W?U??{ùUÐ

W?FL?Ý t|u?A²?Ð s}{—U?F*« rN?²ðË …d|“u«

‚uI( VKÝ r²|Ë ¨qLŽ s}½«u È_ o}³Dð

vDF| Èc« b?|b?'« qL?F« Êu½U?? ∆ËU??

Æ «uMÝ dAF« ÈbF²| ô qLF« v qUF«

ÆqU qJAÐ

ÊËdL?² rN½√ «Î bR? ¨bIF« hM UHU?

s  U????d???A«  «—«œ≈ s?}J9 v? U???}???³?KÝ

s vŽU???F??ýù« ÀuK²?« „UMN?? ¨ö???Š U??N

¨W}ÐU?IM«  UÐU²½ô« d|Ëeð v≈ b²9 d?B

¨W|uM?« ÕUЗ_« ·d? Âb??Ž q¦?? ‰U?L??F«

lł—√Ë ¨‰U??L?F« q?B? v …—«œû W?DK«

W?}M?e« W?U?*« Ê_ ¨‰U??L?F« vK¦?2 qB?

WÐdð_« W??³??½ v≈ W??U??{ùUÐ ¨ U?H??Ýu??H«

—œUB« rJ(« u¼ p– vKŽ ‰U¦ “dÐ√ qFË

W|uM« e?«u?(« ·d? Âb?ŽË  «Ëö?F«Ë

W?d?A« t?ðc?ð« Èc« qB?H« —«d?? W?F?L?ł

v²?« ¨W|—«œù«  «¡«d????łù« Ÿu????L????−???? s?}Ð

sŽ W??&UM?«  «“U?G?«Ë ¨u??'« v W??IU??F«

d?B?M« W?d??AÐ vU??L?F« ÈœU??}?I« `U??B

‰bÐË e???«u??(« ·d??? Âb??ŽË Æ «Ëö???F«Ë

W?}??³Mł√ WU?L??FÐ rN«b?³??²?Ýô ‰U?L??F« b?{

Vðd??²| W?M−K« ¡U??A?½≈ W??}KL??Ž U??N??e?K²??ð

Wö« ‰UL¼≈ l Êd²I| «c¼ qË ÆqŽUH²«

d?N??ý v ¨f½u| œ«R? Èb?ML?ý ¨‰Ëd?²??³K

ÆœU}Ž_«Ë  «“Uł_« ÂU|√Ë  U|œ—u«

W??N?ł s? U?³U??ž  U??Ë_« iFÐ v U??N??}KŽ

d???šQð v?≈ ÈœR| U2 ¨ W???}M?N*« W???×???B«Ë

Êö?D³?Ð v?C???????I| Èc?«Ë v?{U*« ”—U???????

‰u???I?| ¨W???}ÐU????I½ W?M' qL????Ž v U½d?JË

Æ¢q√ Vð«ËdÐ
×U??ô W??d??ý v≈ XÝd??≈ W??d??ý sË

lzU???Ë „UM?¼ËÆÆ ‰U??L???FU?Ð nB???F« …—«œù«

W?−}?²½ ÆWd?A« »U³?ý rEF bMŽ »U?$ù«

W??}?ÐU??IM« W?M'« …—«œ≈ fK−???  UÐU?????²½«

s œb???Ž  U??F??}???uð lL??−?Ð UML??Ë ¨d?ÐU??ł

«b?????²???Ý« q«u???²| Y?}??Š ¨W???}???½d???H«

v²« ¨W}Ëb« d}|UF*« ULM}Ð p– vKŽ …b|bŽ

ÂU?Ž v? U?U?B??²?Ž« UM?LE½ —u?ł_« —u¼b??²

Y}??Š ¨‰Ëd??²?³?K d?B?M« W??d?AÐ s?}KU??FK

W|—«œ≈ W?M' q?}J?Að -Ë Æ«d?????Ý ‰U?????L?????F«

ÆW?}UL?F«  «œU?}I?« Á«u√ r}?LJð  U?ÝU}?Ý

¨U?N UN?«d²?Š« WKUF« Èu?I« …d|“Ë vŽbð

UM?KL?????ŽË ¨ ôb?????³?«  œ«“ qF?????H?UÐË ≤∞∞∑

»u??}??F«Ë  U??H?U??<« s d??}??¦J?« U??NÐU??ý

 U?{ËUH? b?IŽ …—«œù« s? UM³KD ¨W?²R?

v W??d??ý d?³??√ v¼ W??}??½d?H« W??d??A«Ë

œd?−0Ë ¨W?}ÐU??IM« WM−K« —UDš≈ s?Ž rKJ²ð

qË Y?}???Š ≤∞∞π ÂU???Ž v d???š√ »«d???{≈

·«d???ýù« s?Ž «b???}????FÐ U?¼ƒ«d???ł≈ W????U???š

¨XC?—Ë UN?²MFð XK«Ë U?NMJË W?}?ŽUL?ł

vKŽ d?D}??ðË ¨XM?L??Ý_« W??ŽUMB r?U??F«

¨W??}?ÐU??IM« W?½U??B??(« «u??³?????²J?| —UDšù«

vKŽ UML?LË qUý t?}Mł ±±∞ v≈ Vð«d«

ÆvzUCI«

VKDÐ Xb?Ið Wd?A« Ê≈ p– bFÐ UM¾?łuË

ÆÈdB*« XMLÝ_« ‚uÝ s Wd²× WBŠ

qL?F« WLEM* π∏Ë ∏∑ ÊU?²?}U?Hðô«  «cUÐË

±≥∞ v≈ l?Hðd????}? vÝU????Ý_« d?????ł_« …œU|“

Wd?AUÐ …—«œ≈ fK−? uCŽ U?½√ ∫‰uI|Ë

rž— ‰U?LF« s œb?Ž `|dðË vze?ł ‚öž≈

¨n}?DK« b???³??Ž r?}¼«dÐ≈ qU???F« ‰u???I|Ë

Æ¢W}Ëb«

v UM×?$ UL? t}Mł ±±∞ s ôbÐ vÝU?Ý√

„UM?¼ X½U?????Ë ¨U?????U?????Ž ≤µ v?≈ qB?ð …b*

Ê√ rž—Ë ¨dŁQ??²| r? W??d??A« v ÃU??²½ù« Ê√

…—«œù«¢ ∫V?????²?M*« ‰U?????L?????F« W?M' f?}z—

WÐd??Ž d???}??uðË ¨W??d??A?K W??×zô W???žU??}??

W?d??A« v  UÐU???²½ô« d|Ëe??²  U?L??}KFð

tð«—d??³?? Ê_ ‚ö??žù« VKÞ XC??— WM?−K«

p– vK?Ž q}œ mKÐ√Ë s?}½«u??I« q X?JN??²½«

v¼Ë qU??Ž ·ô¬ W????L??š U??NÐ qL??F?| v²«

r²? W?}½u½U? d?}?ž W?I|dDÐ c?H½ tMJË W?Hz«“

u???}½u?| d???N???ý v —œU???B« ¨v?KB??? —«d???

«dE½ ¨‰Ëd²?³« W¾}?N l³²ð ÂUŽ ŸUD W?dý

ÆqUŽ ≥∞∞ `|dðË Z}M« r ·UI|≈

±≤r— qL??F?« Êu½U??I W??HU??<U?Ð ¨v{U*«

 U?F|d?A²« Ê√ È—√ËÆÆ¢ ∫œu?F?Ý qLJ²?|
W?}½u½U? W?|U?L?Š d?uð ô W?LzU?I« W??}U?L?F«
s d?H?? ô «cË W?}U?L??F«  «œU?}?IK W??}?U?

¢·UFÝ≈
U??NÐ b??łuð ô W??d?A«¢ ∫‰U??L?? n}??C|Ë

b|e? Ê≈ p– ¨WKI²? W?}ÐUI½ ÊU?' q}JAð

WÐU?IM?« f}z— —Ëœ ÊU? U?L? ¨ W?}ÐU??I½ WM'

v²«Ë ‰U??L?F« V?UD sŽ ŸU?b?UÐ vU?}??I

…—«œù« f?K−????? f?}z— i?— dŁ≈ v?KŽË

YU????¦« Ê«b?M³« b?|b????×???²?UÐË ¨≤∞∞≥WM?

s W??}ÐU???IM«  U|d??(«Ë W??}?ö??I??²??Ýô« s

v³KÝ vH??}?H?Ž b?L?×?  U|ËU?L?}J?K W?U?F«

v? W??????ÝuJ?« nË ∫U???????N??????Ý√— vK?Ž vðQ?|

UM?LE½ ‰U???L???F« VU?D v≈ W?ÐU??−???²???Ýô«

qB ÊUFML| Ê«cK« ¨±≤∞ …œU*« s lЫd«Ë

W??}U??L??F?«  «œU??}??I« …—b?? rE?F| Ê√ t½Q??ý

≤∞∞∑ ÂU?Ž ÂU??B?²?Ž« b??FÐ UM½≈ Y}??Š U?U9

¨…—«œù« fK−??  ôbÐ n?ËË ¨ UM}??}??F??²«

vM?³???? v?≈ s}?????FЗ_« vŠ s? …d????}?????????

…—«œù« W????N???ł«u???? vKŽ ‰U????L????F« vK?¦2Ë

Âb?????Ið q?U?????Ž È√ Ë√ ¨s}?KU?????F?K q?¦2 È√
Âb??Ž V³???Ð W??d??A?« f}z— b??{ Èu?JAÐ

Ác?¼  «—«œ≈ vK?Ž ‰U?????L?????F?« …œ«—≈ ÷d?????Ë

WD?K« sJ?Ë ¨s}½«u???I«Ë `z«uK?« c??}???HMð

ÊËœ ‰U?L??F« oŠ vKŽ b??}?Q??²«Ë  U?d??A«

qL??²J| v?²?ŠË ¨d??š¬ È√— U??L??N ÊU?? ‰U*«Ë

hMð U??L??? rN??}K¦2 —U??}??²???š« v r¼d??}??ž

…—«œù« XU???? ¨r}¼«d?Ð≈ n}????C| ¨b???N????A*«

‰ULF« vK¦2 W|UL×Ð WU)« ≥µ W}UHðô«

dÐu²√ W|U?N½ v s}KUF« s s}MŁ« qBHÐ

ÆdB UN}KŽ XFË v²«Ë

rž— ¨ «—bL?K ULN}ÞUF?ð ÈuŽbÐ ¨È—U'«

qÐ f?|u??« ‰U???L??Ž Ê√ œu???F??Ý œb???A|

—b? œu?łË Âb?Ž X²³Ł√ qL?F*« q}U?% Ê≈

W?IKD W?³ý  UDKÝ Êu?N?ł«u| U?NK dB?

×U?ô ¡«d?ý b??FÐË ∫qLJ²?|Ë ÆU??L?N?œ v

vÐU?????I?M« r?}E?M²« n?F?????{ qþ v? …—«œû

¨XML?Ýú? W|d?B*« ÂuJÝ«—Ë√ s W??d?AK

v s}KG²A*« ‰ULF« `³B| WÐUd« »U}žË

‚uI?Š kHŠË W|U?Žd WÐUI½ q}JA?²Ð UM³UÞ

s?Ž rz«œ Y?×Ð ‰U?????Š v?  U?????d?????A« Ác?¼

q}J?Að vKŽ ô≈ …—«œù« o?«uð rK ¨‰U???L??F«

ÆqC√ qLŽ ◊Ëdý rN duð WK|bÐ nzUþË

¡UM³K W?U?F« WÐU?IM« l³?²ð ô W}U?L?Ž WM'

s}?√ VU?Þ uÐ√ b?}?« ‰u?I| t??²?N?ł s

W???H???? È√ U???N ÊuJ?| ô vJ ¨»U????A???š_«Ë

rždU?Т ∫f|u??UÐ Èd??UM« »e??(« ÂU??Ž

 U??{ËU?H?? v U¼b??FÐ UMKšœË ÆÆ°W??}½u½U??

- b? f?|u?« Z}?Kš …UM ŸËd?A?? Ê√ s
t?²?³
Ó ??ŠU? Y}?Š U?U?Ž ≤∞ u?×?½ s t?öÞ≈
¥ ¡U??A½≈Ë ¨qU?Ž n?√ ∏∞∞ s}?}??F?²Ð œu??ŽË
v W?UD³?« ‰b???F??? Ê≈ d???}???ž l?MB??? ·ô¬
v¼Ë ¨•±± Âu???}« v?²???Š ‰«“ U??? f|u???«
UNM v½UF| v²« WKJA*«Ë ¨«bł W}UŽ W³½
WU???L??F« W???³???½ ŸU??Hð—« ∫v?¼ W??|«u???«
U?? u¼Ë ¨ Èd???š_«  UEU??;« s? …b??«u«
ÆÁdFÝ ŸUHð—«Ë ¨sJ« duð vKŽ dŁR|
œ«u*« —U????F???Ý√ Ê√ v?≈ ÁU???³????²½ô« XH?K|Ë
W½—U???I*UÐ W???F???Hðd??? f|u???UÐ W???}z«c???G«
Ê≈ vK?Ž ö??C??? «c?¼ ¨Èd??š_«  U?EU???;UÐ
‰U?LŽ_« v ÊuK?LF| f|u?« vU¼√ rEF?
q¦ UNð«– l½UB*« qUA sŽ p}¼U½ U}½b«
Æv¾}³« ÀuK²«

‰U?? L? ? <¢ ∫d?? L? ?< œu?? ?F? ?J
U?NK6 dB? Ë q2 ¨f|u?5«
W?? ? N CUD?KJ Êu??N? «u|
q?E v …—«œû? W?? ?I?KD?
v2U??IM?« r}EM?« nF??{
¢W?2U?? ? ? ? d?« »U?? ? ? ? }? ? ? ? ?;Ë

UM?u??I???Š vK?Ž ‰u??B???(« qł√ s? W??U???ý
W?}?½uM'« ÕUЗ_« qþ v W??U?š WÐu??NM*«
ÆU|uMÝ UN}Mł
Ó r²| v²«
Èu¼ vKŽ ¨U?F?³Þ ¨ Qð r  U?³UD*« Ác¼
WM?' f}z— ‰u????I| U????L???? ¨W???d????A« …—«œ≈
¨W}½u½U?I« qzUÝu« q v≈  Q−K ¨‰U?LF«
s√ “U??N??ł ÂU??I?? ¨W??}½u½U??I« d??}??ž v²??ŠË
- Y?}??????Š v
Ò ?KŽ i?³??????I?« ¡U??????I?S?Ð WËb?«
oK×Ð «u?U „UM¼Ë ¨s?}u| …b* È“U?−²?Š«
‰UL?F« ÂUB²Ž« sJË ¨¢Ëd|e«¢ vKŽ Èd?Fý
XKšbð UM¼Ë ÆvŠ«d?Ý ‚öÞ≈ vKŽ r¼d?³ł√
WÐU?}MU?Ð d?C?×? d|d?×?²Ð X?U?Ë W?d?A«
vKŽ s}KU?F« i|d?×?²Ð s|d?š¬Ë vML?N?²ð
…—«œ≈  «œU}? s œbŽ “U?−²?Š«Ë ¨ÂUB?²Žô«
ëd?ù«  —d? W?ÐU?}M« sJË ¨…uMŽ W??d?A«

nK*«

CU‡‡ ‡ ‡ ‡2U‡‡Aô«
WFgUI*«Ë W6—UA*« s}2
ÆqK?AU?Ð V}?????B| b???? n?u0 i?UM?²«

WOg«dI1b«
W‡‡ OU*d«
ô œU?J¹ ¨Âu???????O?« UM?*U??????Ž w?
¨ÊU?*dÐ ÊËb?Ð W?Ëœ „UM?¼ ÊuJ?¹
b??????F?Ð√ ¨Âu??????O?« U?M*U???????Ž sJ?Ë

 UÐU²½« ‰uŠ dz«œ ‰bł jÝË

Èu?I« Ê√ tuIÐ t?²?LK vłU?²K³« r²²?š«

b v²« ¨WœUI« …—ËbK VFA« fK−

wH? ÆW?OÞ«d?I1b« sŽ ÊuJ¹U?

 UÐU??????²½ô« v? W??—U???A?*«  —d?? v?²«

rI½« Y}Š ¨WDK« ‰UI²½« sLCð

d?DO??????ð ¨…b?????×?????²*«  U?¹ôu«

d??_« Ê√  b??łË Ê≈ V×??M?ð Ê√ U??N??}KŽ

s}ÐË s}—UA*« s}Ð W{—UF*« nu

v? X×?????$ Ê≈ U?½√¢ b?????√Ë ¨p– V?KD?²|

 UÝ«—b« ed bIŽ ¨WFÞUI*UÐ s|œUM*«

v?KŽ W?¹—UJ?²?????Šô«  U?????d?????A«

Ò vK?Ž ÊS???? d|Ëe????²« v?KŽ rzU???? f?K−????
¢ÆÆ«—u WUI²Ýô«

v{U*« dÐu²√±±¡U ¨W}«d²ýô«

W}ÝU}« W³FK« d}}Gð

W—UA*« s}Ð  UÐU²½ô«¢ Ê«uMFÐ …Ëb½
Æœ ∫ s q UNöš Àb% ¨¢WFÞUI*«Ë

¨WOJ¹d_« WÝUO«Ë œUB²ô«
qJA?Ð ¨W??O??ł—U??)«Ë W??O?Kš«b«
ÆZ

—«d?I? U?×?}??{uð ¨d?šü« V½U??'« vË

W}ÝU}« ÂuKF« –U²Ý√ WFU½ sŠ

…—U???????????????????????????? ¨U???ÐË—Ë√ w???Ë

…—Ëd?{ sŽ ôË√ W?F?U½ Àb?% ¨W?FÞU?I*«

W}MÞu« W}FL−K oÐU« oM*«Ë

U??LMOÐ ¨…b??O?²??F« W??OÞ«d??I1b«

tЫu½Ë t?}zd Èd?B*« VFA« —U?}²?š«

ÈœU}I« ¨vłU²K³« bL×ÆœË ¨d}}G²K

Y|—u?²?« b?{ s×½ tu??IÐ ¨W?}Þ«d?I??L|bÐ

sŽ VFA« fK− uCŽË ¨v½«ušù«

w?K??G?ð Ÿ—«u?????????????A?« X?½U?????????????

’ö?²?Ý« u¼ r¼_«Ë øW?}½UŁ d?}¼UL?'«

«d??L??²??? v?F??« ÊU?? ¨tM}??FÐ h??ý

s WD?K« ‰U??I??²½UÐ ¡«u??Ý tUJ?ý√ qJÐ

ÆWL})« «d³ý …dz«œ

WdF* q|uD« fHM«Ë ¨d}}G²K ”Ë—b«

b?}?ŠuðË W?}?ł—U??)« »«e?Š_UÐ ‰U?Bðö

»e???Š qš«œ Y|—u???²Ð Ë√ ¨s?Ðù« v≈ »_«

t?ö?? vłU??²K³« qN??²?Ý« W|«b??³« v

»d????(« W????C?¼UM?  «d¼U?E0
 U½U*d³« Xðu? ¨‚«dF« vKŽ

Ê«u?šù« s WÐU?−?²?Ýô« X?½UJ Æn«u*«

«c?¼ qš«b?Ð f}?zd« d?????B?????ŠË t?M}?????F?Ð

ô W???F?ÞU???I*«Ë W????—U???A*« r?}¼U???H???? ÊQÐ

 «u???√Ë ÆW??—U???A*« —«d??? l

W???N??³???'«Ë b???G« q¦??? »«e??Š_« i?FÐË

d???}???}???Gð v?≈ ·b???N½ s×M? «c ¨»e???(«

—UÞ≈ v Êö???L??F| U???L??N??? ¨ÊU??{—U??F???²ð

qB?ð r W???O½u???O?K*«  «d¼U?E*«

Ê√ sJL*« s W?F?ÞU?I*« —U?³ ?²?Ž« ‰u?ŠË

ÈdB*« vŽu?}A« »e(«Ë W}Þ«d?IL|b«

oKš qł√ s W?}?ÝU??}?« W?³ ?FK« b?Ž«u?

WE×?KUÐ d???B?? v q|b???³« q³???I??²?????

 U?ÝU?O??Ý d?Ið w²«  U½U?*d?³K

Èb?Š≈ XŠdÞ ¨W?—U?A?*«  U?}¬ s ÊuJð

WdŠ pc s}|—u¦« s}?}«d²ýô« —U}ðË

Y|—u?²« …dJ d}?}?GðË ¨vÞ«dI?L|œ ÂUE½

Ác¼  «b???}???I???F???²?? ¨W???łd???(«Ë WM?¼«d«

„—U?F? d}?¦ð b? b?ŽU?I œu?łË  ö?š«b*«

U???? v?KŽ ÕU?????²????H½ô« b?|d½ U?MË Æq?|dÐ√∂

¨VF??A« s?Ž W|—u??N??L??'« f}z— W?ÐU½SÐ

W???d???(« „UЗ≈ v V³????« v¼ WE×?K«

¨d?O¼U?L?−K W¹œU?F? W¹œU?B?²?«

 «œU}?I bŽU?IL ¨U?NF „U?³²?ýô« vG³M|

»e?×? W??}?L?Ýd« »«e?Š_« rN?}?KŽ oKD|

¨U??œU?? U????}z— `³??B| VzU½ —U??}??²??š«Ë

vKŽ ‚U??H ?ðô« lD²??ð r s?} ??Š W|d??B*«

qþ v U?N?H½ sŽ d}?³?F²« b|dð W?}UL?Ž

Ê√ ô≈ ¨Èd?????UM?«Ë lL?????−????²?«Ë b?????u«

vKŽ ·«d?ýù« VF?A« f?K−? —Ëœ qE}

sŽË Ænu?*« «c¼ ÊU?? U|√ b???Š«Ë nu??

ÆWÝUzd« sŽ WœU
W—UA*«Ë WFÞUI*«  U}¬

lM9 r? ÆU¼d??O??žË ¨U??½d?? w
s W????O½U*d????³« W????OÞ«d???I?1b«

W??????d?????(« d??????−?????H?ð

Ê«u??????????šù« n«u??????????

sJ ÆY|—u??²« W?}K?L?Ž

 UÐU???²½ô« qK??

sË W??OMO1  U??uJ?Š œu?F??

q¼ Æq?J W??}?U??L???F«

»e????????ŠË s?} ????????LK??*«

ŸËd????A????? ÷U????N????ł≈

b?√ ¨W?—U??A*« —«d?Ë

5ALN*« b{ W¹dBMF« wAHð

U???N????U???√ v?H???²J?MÝ

v W???—U??A*UÐ ¨b???u«

ô≈ Àb×| s? Y|—u²«

b????F?Ð t½√ v?łU????²K?³«

øj?I ????? W?????FÞU?????I?*UÐ

q ÊËU????F?ð ‰ö????š s

 ö??|b???????????????F???????????????²?«

W?—U??«Ë »d?Ž s? ¨¡U?H?F??C«Ë

X?JŽ ¨ UÐU????????²½ô«

q|u??% sJL| n}??Ë

Âb???Ž  d???Nþ√Ë ¨W???b«

¨W???}??ÝU???} ??« Èu???I«

`³???√ W?|—u???² ???Ýb«

v≈ d?EM« v?²???N???łË

n?«u??????? b????????}???????Šu?ð

s???Ž d???E???M???« i???G???Ð

`???{«Ë q???????K??????*«

v²??ŠË qÐ ¨d??−?žË 5?¹u?O??Ý√Ë
 U????¾??? 5?Ð …Ëd????¦« l¹“u?ð w
”U?Ý« v?KŽ W?OÐË—Ë_« VF??A«

Æøs}ð—ËU−²? s}²}¬

ÆW??}?MÞu« W???} ??F???L??'«

pc????? ¨ «¡U?????L?????²½ô«

qJ? ÂUEM?« r}???Q????²Ð

«c¼ ÊQ?Ð W????F?????U½ œ—

«–≈ t½√ Èd?|b????Ið vH????

q? vK?Ž ÕU???????²???????H ?½ô«

 U?????Ý—U?????L*« ‰U?Jý√

Ê√ s???J??L???| ÂU??E???M??«

»«e??????????Š√ X??e??????????²?«

W???d???(U??? Æ»«e???Š_«

qJ?AÐ W???} ???ÝU????}???«

U??????C?¹« X½U??????  U?½U*d??????³?«
w ¨W¹d?J??Ž W???LE½_ W???N??ł«Ë

WMÝ s}?ŁöŁ d?L?²??|
Èu?I« vK?F? ¨Èd?š√
b??& Ê√ W?}??ÝU?}??«
Æ…b?|b??????????ł  U?????????}?¬
u?¼ d??????šü« q?JA?«Ë
W?{—UF? Wd?Š ¡UMÐ
…d??J? Ÿ«b?????????????????²?ÐU??Ð
¨ÊU}³« vKŽ l}u²«
`²??H| Ê√ sJ?L| Èc«
d????} ?????}????G????²?« »«uÐ√
‰ö???Šù ¨WJÐU???A???²*«
pHð W??}?U??I ??²½« …d??² ??Ë vÞ«d??I??L?|œ ÂUE½
¨ÂUEM« «c¼ `CHMÝ W?FÞUI*U³ Æœu?}I«
X½U? «–≈ WUš ¨W?—UA*U?³ fJF?« U√
c?HMðË ¨ UÐU?²½ô« vKŽ …dD}? WËb«
Êu½U????? d|d?????L?????²Ð  U?????ÝU????} ?????« f?H½
Æ¡È—«uD«
W??}MÞu?« W??}??F??L??'« „ö??²??« ‰u??Š Ë
t}?≈ XŽœ U qJ ¨W?²×Ð W?}«d³?} WG?³
q ‰u?šœË ¨vŽU?L?² ?ł« d??} ?}?Gð s vU?š
…—Ëd???CUÐ f}? W??}???ÝU??}???« ·U???}Þ_«
WFU½ Õd ¨d}}G²« v ◊«d½ô« ÁUMF
qšb?*« W|«bÐ u¼ v?ÝU??}???« qšb?*« ÊQÐ
ÊËbÐ W}ŽUL²ł«  U½UL{ ö ¨vŽUL²łô«
s}?????% »UÐ `²??Ë ¨v?ÝU??} ??Ý d??}???} ??Gð
s —u?ł_«Ë W?A?}?F*« Èu?² ??Ë W?×?B«
Ê_ Æœ«b³²Ýô« ełU?Š d bFÐ ô≈ Àb×|
tðU}u¾ q v qA vÝU}« ÂUEM«
Ê√ U??L?? ¨s}MÞ«u?*« ÁU?& W??}??ŽU??L??²??łô«
«uu????×????²| ô ÊU????}????³« v?KŽ Êu????F????u*«
sJ? ¨W??} ???ÝU??} ???Ý —œ«u??? v≈ …—Ëd??C?UÐ
ÆjG{ «uK¦L|
Ê«u????š_« q?} ????¦?9 ‰u????Š ‰«R?????Ý vË
—«d? r?ž— ¨jI? YK?¦« W?³??MÐ s}??LK*«
ÊQÐ Áœd?Ð vłU??²?K³« t???³???I ??Ž√ ¨W???—U???A*«
t½uJÐ W??FÞU??I*« nu?? «u?—œ√ Ê«u??šù«
s}??( ÕU??² ?*« W??ŠU???? vDF?|Ë ¨n|d??ý
÷—√ vKŽ t?łU?²?½≈ Ê√ ô≈ ¨·ËdE« d?} ?Gð
UNb¼ W—UA*« sJ ÆÊuLC d}ž l«u«
¨WK}K œ«b?ŽQÐ uË v²?Š s}F?«b b?ł«uð
—œ«u?J ?«Ë W?|œU*«  U?????????}?½U?J?ô« pc?????????
q}¦L²« …œU|e Êü« WK¼R d}ž ¨Ê«ušû
·Ëd?E?« v?≈ W???????????U????????????{≈ ¨Y?K?¦?« s?Ž
q¼Rð b?? Èd??B?*« Ÿ—U??AK W??}??ÝU??} ??«
v≈ o}??C« Èœd?H« —UÞù« «c¼ q|u??×?²
v d??³ ?_« —UÞû?« Âb?| b?? lÝË√ —UÞ≈
Æd}}G²« W}KLŽ

2010 dLu

Æ©UJO−KЮwdŽ

W???}MÞu?« W???}??F???L???'«

Y|—u²« b{ W|dB*«

…d?D}??????K l?C?????|

¨n?u?*« b?|b????????×????????²?Ð

U???????N?½U???????}Ð X?{d???????Ž

Ác?¼ vM?³ ?ðË ¨WK?UJ?«

«d??}??³?? U??L???š“ vDŽ_

vKŽ Èu??I« b??} ??Šu??²Ð

b????F?Ð  U????ÝU????}?????«

¨W???????F?ÞU???????I*« —«d???????I ?

d??????H ?????Ý√ ¨v?Žœ«d?????³?«

s •≥¥ vKŽ tuBŠ

vKŽ d?}ŁQ?²« vU?²UÐË

W??} ?F??L??'« sŽ ¡U??IK«

 UÐU????²?½UÐ b??ŽU??I*«

œUND{ô«Ë ¨lLI«Ë ‰ö?G²Ýô«

V¼cð ôQ?Ð d??}¼U??L??'«

b????????????{ W????????????} ??M?Þu?«

Àb×| ô v²Š ¨≤∞∞µ

Ê√ q?Ð ÆwH?zU?D«Ë Íd???????B?MF?«

tMË ¨»U?²½ô« e«d*

‰u??????šœË ¨Y?|—u??????²?«

„«d????????( œ«b???????²????????«

q¦???? ¨W¹d????BMŽ W????LE½√ „U?M¼

⁄«d? vKŽ ö??}œ d?NE½

«b?FÐ vD?Ž√ vŽœ«d?³«

 ¡U− ¨≤∞∞µË≤∞∞¥

`?C???????H½Ë o?|œU?MB?«

 «—U???}ð ‰u???šb d???š¬

 U??ÐU???????????????????????????????²??½«

r ¨U??O??I¹d??« »uMłË qOz«d??Ý≈

¨d??|Ëe?????????????????²??«  «Ëœ√

W}?L²M d?}ž W?}ÝU?}Ý

¨≤∞∞∏ U???????????????} ??K ?;«

»U¼c?« Âb????Ž —uD?²|Ë

¨d??} ??}??G??²« v?≈ vdð

»e?????(« ‰u?????B?????ŠË

¨d???B???Ë U??O???dðË ÊU???²??????UÐ
s ÊU*d³« UN?FM1 r ¨U¼dOžË

l ÊU*d³Ð U?NþUH²Š« ÷—U?F²¹
qÐUI*« w ÆW¹dBMF« UN²FO³Þ

·b¼ s?J Æv?Þ«d?????I????L?|œ ÂUE?½ œU?????−|«Ë

v≈ œU????Ž√ ¨b???F???I??? n?√µ≤vKŽ r?U???(«

ÊU?L{ w½U*d?³« ÂUEM« sJ¹ r

È—Ëd?{ d}?}?G?²« Ê√ WF?U½ qLJ²?Ý«Ë

d|Ëe?ð ‰u???³????IÐ Àb????×?| s d????}???}????G????²«

 ôU??????????Š r?ž— ¨•ππ[π ÂU??????????—√ ÊU?¼–_«

 U????uJ?ŠË ¡U????݃— W¹U????L????(

¨W??}???ł—U??)«  U??ÝU???}??« v W???U??šË

 ö?|b??????Fð œd??????−?0 Ë√ ¨ UÐU????????????²?½ô«

Ác¼ WK}?Þ XKŠ v²«  U?³J?M«Ë À—«uJ«

vzU?CI« ·«d?ýùUÐ W?³UD*«Ë W|—u²?Ýœ

f?K−?????  U?ÐU??????????²½«  ¡U?????ł r?Ł ¨…b*«

¨d?O¼U??L?'« U?Nð—U?²??š« W¹—U?¹

s d?}?¦J« sŽ ‰u?¾??? vU?(« ÂUEMU?
vF???« ÊU?? p?c ¨W??} ???L??}K?ù«  U??“_«

X?|u???????B?ð oŠË ¨ U?ÐU???????????????²?½ô« vK?Ž

Ê√ b????R|U?2 ¨d|Ëeð  ôU????×?Ð È—u????A«

‚dDU?Ð d??} ???}??G???²« t??b?¼ d??}???³ ?? qL???F

s VUD*« Ác¼ qJ ¨Ã—U?)UÐ s}|d?B*«

 «—«d? s? t?² ?}??Žd?ý b??L?²??| ô ÂUEM«

ÊËœ n?«u*« b???????}??????Šu?ðË W???????}??????L?K?«

 U½UL?{ vDFð sË W?}Þ«dIL|b?« oI%

t?H½ ÷d?H| sJ ¨W?FÞU?I*« Ë√ W—U?A*«

f} l?{uU?? ¨W???}??³½U???'«  U??Ž«d???B«

…d?GŁ n}?C?²?Ý qÐ ¨ U?ÐU??²½ô« W¼«eMÐ

vKŽ v?² ??Š —U??B???(« s b|e0 ¨…u???IUÐ

œU????????H« s? d????×Ð w? ‚d????G½

¡U??C?I« b|d?| rU?(« »e??(«Ë ¨U?×|d??

 ö|b???F????²« v Àb???Š U????L??? ÂUEM?« v

dD)« b|e| U? u¼Ë ¨WU?×B«Ë Âö?Žù«

Ê«–ü« rB¹ ¨lL??I«Ë d¹Ëe??²«Ë

lC½ Ê√ UM}?KŽË ¨d?} ?}?G?²«  «—U??}ð vKŽ

Æ ≤∞∞∂¨≤∞∞µ vUŽ W|—u²Ýb«

W?}ÝU?}?« W?}Þ«dI?L|b« q³?I?² ? ‰u?Š

sŽ Y×???³½Ë ¨Êu??O??F« w?L??F¹Ë

ÆvLK« d}}G²«Ë v½b*« ÊU}BF« v≈

U}?Ë UM×?$ UL}? ¨UMðuI? »UŠ n?A

Ác¼ Ê_ «d?E½ t?½QÐ W?????F????U?½ lÐU?????²|Ë

U?M?Ð o?¦?ð Ê√ s?J?L?| q?¼Ë øU?M?I ?????????H??????????š√

vKŽ U¼dBIð ôË W|œbF²« `}²ð VUD*«

WKŠd?*UÐ W??U??F?«  U|d??(« q³??I ???²????Ë
ÆWK³I*«
vÐU²½ô« l«u«

W}«dô« U «—b« ed lu vK …ËbM« q} …b UA pMJL|

W?????OM?Oðö« U?J¹d?????√ ‰Ëœ q¦?????
ÆwKOý U¼“dЫË
¨W???ÝËd??;« ÷—√ w s?×½Ë

s hOBÐ Ë√ UNÐ oKF?²½ WA
…œułu*« »«eŠ_« v²ŠË ÆÆ—u½

÷d?H W??b??²?*« V}?U?Ý_« ‰u?ŠË

`?U??????B?????? s?Ž ô≈ d??????³??????F?ð ô

ÂUE?M« Ê√ vłU???²K³« —U???ý√ ¨…u??I?« Ác¼

w ¨rN??×z«d??AÐ ¨5OU??L??Ý√d«

 «œU?}?I« s W?L?{ œ«b?Ž√ vKŽ b?L?² ?F|

sŽ ¨Wł—bÐ ¨Ê«u?šù« d³F¹ 5Š

d??}¼U??L?'« ‰U??H??G?² ??Ýô Q??−K|Ë ¨W??}M_«

b?& ô ULMOÐ ¨v?DÝu« WI?³D«

s r?¼_«Ë ¨…d??? v³???ŽôË s}?½UM ‰Ëe?MÐ
 «d|œU????}K*« s? d???}???³??? œb???Ž ‰Ëe?½ p–
W?—U?A*U Ær?N«uQ?Ð  «u_« ÊËd?²?A|

‰U?L?Ž s W?C¹d?F« d?O¼U?L?'«
Æö???√ ¨U????NK?¦1 s 5?Šö???Ë

r?????²*« v?ÝU????} ????« ŸËd?????A*« «c?¼ v

Ê√ „—b????????½ Ê√ U????????M???????O????????K????????Ž

nu???? l?C| WÐP?J« v? W|U????ž ¡«u????łQÐ

bŠ w ¢WO½U*d³« WOÞ«dI1b«¢

l?«u« «c?¼ Ê√ ô≈ ¨¡u????????« v? W?|U???????ž

sŽ ô≈ ¡wý sŽ d?³?Fð ô ¨U?Nð«–

v …d?*UÐ tK?¼U???& sJ?L| ô vÐU???????²½ô«
Æd??} ???}??G??²« ‰u???Š vÝU??} ??Ý „«d???Š XË
W???—U????A*« ·b¼ v?łU???²K?³« U???×????{u???
U|U?C?I ?« sŽ s}?F?«b? b??ł«uð …—Ëd?CÐ
ÆWŠU²*«

b?Ë ¨U?N?ł—U??š Èu?I«  U½“«uð
…dDO?K …«œ¬Ë qÐ ¨W?³?F ÊuJð
W????????I????????³?D« Íb?¹√ w? ¨W?MM?I?*«
Ë√ ¨X½U? W?OU??L?Ý√— ¨W?L?U?(«

s d??}?³?? ¡e?ł Ê√ v?łU?²K?³« d?}??A|Ë

s? W??????³??????O??????dðË√ ¨W?¹dJ???????Ž

qš«œ sLC² W}ÐU²½ô« W}KLF« bŽ«u

W???d???Š b???łuð r U??? ¨5Žu?M«

¨W??}MÞu?« W??}??F??L??−K W??F??³ ??« V?UD*«
¨d?????}?¼U?????L?????'« q?F?????$ Ê√ l}?D²??????½Ë
ÁdŁ√Ë d}?}G?²« vMF vFð Ê√ ¨W?—UA*UÐ
W??d???H« Ê√ «b??R??? ¨U??N???(U??B??? vKŽ
s d}?¦JÐ d¦?√ d}¼U?L'« Wb?) WŠU?²

‰b????F?ð W????LEM? W¹d????O?¼U????L????ł
ÆUN(UB ÈuI« s¹“«u

—d‡‡ ‡*‡ *«

nK*«

Èd]√ `HÔ‡ oKGÔ‡" »«u2√ ∫W|dB*« W}U*d« CU2UAô«
vu}5« vHDB
¡UN²½« s WK}K dNý√ bFÐ
 dł v²« È—uA« fK−  UÐU²½«
q% ¨≤∞±∞ u}½u| ØÊ«d|eŠ v
 UÐU²½ô« ÆVFA« fK−  UÐU²½«
v È d − } Ý U * W Ë d Ð   bÔ Ž W } N ² M * «
WLÝU(«Ë WIŠö«  UÐU²½ô«
vN ÆW{—UF*«Ë ÂUEMK W³MUÐ
fK− nR²Ý v²«  UÐU²½ô«
 UÐU²½« bNA}Ý Èc« VFA«
‰UI²½« ÎUC|√ bNA| bË ¨WÝUzd«
v ¡«uÝ sÐö »_« s WDK«
bFÐ Ë√ ≤∞±± ÂUŽ W}ÝUzd«  UÐU²½ô«
v²« W}½U*d³« …—Ëb« ‰öš p–
Æ «uMÝ fLš dL²ð
œułË qL²×| ô ¨Î « –≈ ¨ÂœUI« fK:«
d ??} ?¦ð …d ?D} ? ?« ×U ?š W ??{—U ?F ?? WK² ??
Ê≈Ë v² ?Š ¨W ??ÝU ? ??Š WKŠd ? v W ??− ?{
 «—«d ??? v …dŁR ??? d ???} ???ž W ??} ?K√ X½U ???
Ê√ o}K| ô ¨t?? ?H½ Xu ?« vË ÆfK:«
¨W}ŽdA« s Î U U9 Î U |—UŽ fK:« ÊuJ|
È√ U ?????N ?M d ?9 ô  UÐU ?????? ?????²½« d ??????³ ?????Ž
»e ?×K UNK ? bŽU ?I*« e− ?%Ë ¨W ?{—UF ?
fK− ???  UÐU ?? ???²½« ÆÎ U ??I ???³ ?? ?? r ?U ??(«
ÂUE ?MK Î U ?|d ???× ????Ý Î UÒ K Š X ?b ??? È—u ????A«
ÆWu ??³ ?I ?? W ?I ?|dDÐ  UÐU ?? ?²½ô« ëd ??šù
d|Ëe²« Èdł tŽu½ s b|d bNA vH
q ?Ð rU ???????(« »e ??????(« v ?× ??????ýd ?* f} ?
p ?–Ë ÆW ?????{—U ?????F*« »«e ?????Š√ v ?× ?????ýd*
pK ?ð ¡U ????C ???Ž√ v ?² ????Š XŽe ????√ W ????I|d ?DÐ
rN ???³ ???C ???ž sŽ «u ?Ðd ???Ž√ s|c« »«e???Š_«
U ????NÐ “U ????? v²« W ????I ?|dD ?« s b ?|b ????A«
Ÿu?Ë œU?F?³??²?Ý« Âb?ŽË W?}M_« W?¾??³?F?²«

vŽœ«d³«  «d¼UEð v WŽU?L'« —UB½√

bŽUI vKŽ ‰uB(« Wd v j|dH²«

ÆW|d}B

È—u ???A«  UÐU ??? ???²½« v r ?¼u ??× ???ýd ???

b|e?| U??? lL???łË  U?EU???;« iF?Ð v

d³Ž p– ¡Uł Ê≈Ë ¨ÊU*d³« v W½uLC

W ??{—U ?F*« Èu ?? XF ??œ …—u ??B« pKð

s s ?} ???× ???ýd ???? b ???{ v² ????Š d|Ëe ???² ?UÐ

W??????????????}?????????????L??¼√ „—b?ð W?Ëb??« Ê√ b?Ð ô

ÊU????}Ð vK?Ž l}????uð Êu????}K ? nB½ v?KŽ

iF?Ð ÆÂUE?M« ·«d????ý≈ X?% d|Ëe?????²«

 UÐU ?²½ô« W¼«eM  U½ULC?Ð W³UDLK

œdÔ Þ dz«Ëb« iFÐ vH ÆrU(« »e(«

W?K³???????I?*« W??????}?½U*d???????³?«  UÐU?????????????²?½ô«

s Î U ??{«d?F?² ??Ý« ≠t?IKÞ√ Èc?« Õö?ù«

s}KI²?*«Ë W}ÝU?}« ÈuI« v{—U?F

WÐU—Ë qU ? vzUC ·«dý≈ v q¦?L²ð

s ¡«u ?Ý ¨Î U ??F ?} ?L ??ł s} ?× ?ýd ?*« uÐËbM

UN?dŠ sŽ vK²?ð Y}×Ð UN?²}ÝU?ŠË

«–≈ tÐ ÂuIð Ê√ sJL?| U* WŽUL?'« V½Uł

v W??F??Ý«Ë W??} ???³ ??F??AÐ ÊuE×?| s|c«Ë

U¼d}žË ·uAJ« W}IMðË W}ËœË W}K×

¨s}K ?I ?² ??*« Ë√ W ??uJ(« Ë√ W ??{—U ??F*«

d?³?√ U?N b?A%Ë U?NK}?L?& WËU?×? sŽ

ÆÎ U???}K U¼œU???F ??³ ???² ??Ý« v?KŽ ÂUEM?« Ò d ??√
Ó o Kð r WFÞUILK WÐU−²Ýô« Ê√ WI}I(«

W ?FÞU?I*« v «Ë√— ¨W?}ÐU??²½ô« r¼dz«Ëœ

l ?ÞU ??????I ??????² ???????Ý ô≈Ë ¨ U½U ??????L ???????C« s ?

W ???− ??} ???²M ?« ëd ??š≈ s ?_« ‰U ??ł— v ?Ò uðË

vKŽ d?z«Ëb« pKð v Áu??L ??«— U* Î « —«b¼≈

r ÆÎ U ?HKÝ U ?N ?−zU ??²½ …—d ?I*«  UÐU ? ?²½ô«

»«e ?Š√ s s}× ?ýd* “uH« XKL?Š v²«

Æ U«b

U? Ê√ v?²?Š ¨s}??×?ýd*« ¡«—“u« s? œb?Ž
v `ýd? ¡«—“u« fK−? lЗ vKŽ b|e|

vE?% ô v²?« Èu????I ?« s}?Ð ô≈ Î ô u ????³ ?????

v W?}U?š W?ŠU??« „dðË ¨ «uMÝ Èb?

W ????³U ?D v ?KŽ ÂUE ?M« W ?ÐU ????ł≈ d ????šQ ????²ð

 «d ??ýR ? f ?JFÐ W ??} ?L ??Ýd« W ??{—U ??F*«

ÂU?EM?« ëd?????š≈ q¼ s?J Æ U?ÐU??????????²½ô«

W ?}½U*d?Ð b?ŽU?I0 “u?H ?K …d?} ?³ ? W??d?HÐ

W ?ŽU ?L ?ł ÆWu?J(« v×?ýd* dz«Ëb« pKð

U ?NMŽ d³ ?Ž v²«Ë  U½UL?CUÐ W{—U ?F*«

r ??Ô Š ¨t ?? ???H½ Xu« vË ÆX?|u ??B ??²«

tðU?“√ q×}?Ý b|d| U?L ÊU*d?³« n}Q?²Ð

p– l?Ë ÆW??d???F0 Ë√ W???I??H ???BÐ ¡«u???Ý

∏∏ vKŽ XKBŠ v²« s}LK*« Ê«ušù«

Âb ?????????ŽåË ¨v ?³ ?M ?ł_« q ?šb ?????????² ?« i ?d ?Ð

Y} ?×Ð ¨Î « dJ³ ? s ?} ?LK*« Ê«u?šù« l{Ë

b??I? øW??{—U???F*« ¡U??{u???{ s t???×|d|Ë

…b???} ???ł W???d?? W???F?ÞU??I ?*« q²J?ð q¦???L|

X½U? ¨W?IÐU?«  U?ÐU??²½ô« v Î « b?F ?I ?

W ??} ??Žd ??A« d ??} ??G«  U ??LEM ?LK ÕU ??L ??«

v r ?NM `ýd ??? È√ —Ëd ??? q} ??× ???² ???|

v r?U??(« »e???(« W???uJŠ X?ŽUD²???Ý«

v Àb?×| U?0 d?} ?N ?Að W?d ??F ? ÷u?)

W ???ŽU????L ???'U??? ÆW???×????{«Ë U???NðUÐU???????Š

V ???Š ¨ò UÐU ?? ???²½ô« u ??H ??? d ??}JF ???²Ð

s Ρ«b???²Ð« U???NK  U???“_« ÃU???²½≈ d??B???
ÎU?ÝuÐU?? X×?³?√ v²« —U?F??Ý_« ŸU?Hð—«

¨ U?U ??N ?²½«Ë  «“ËU??& s  UÐU? ??²½ô«

`?³ ??????√ ¨ÂUE?M ?« q³?????? s? ò…—uE?;«å

p– v≈ n?{√ Æ¡«—“u« f}z— d???} ??³ ???Fð

qL?Ž  U??}ü W?FÞU?I*« ‰u?×??²ð Ê√ ◊d?ý

v …d?A²M?*« bŽU?I*« pKð Vłu0 U?N|b

¨Âö ????Žù« qzU ????ÝË v ?KŽ œu ????} ????I ?« …œU|“

‰uŠ —Ëbð v²«  U?³|d ?²« l Î U I ?²

q}M?« ÁU?}?? b|b??Nð v²??Š s}MÞ«u?*« vKŽ

Æ UÐU? ?²½ô« s »U?×½« œd?−? f}Ë

—U ????I ?*«  U????¾???? W????} ?ÐU????????² ?½« …dz«œ µ∂

◊Ëdý XML ?Cð v²« …d}?š_«  —«dIUÐ

u×½ Ê√ UN ?½uLCË ¨VFA«  U?ÐU²½«

W?????×?????B?«Ë r}?KF?????²?«  U?????“QРΫ—Ëd?????

b ??Š√ W?FÞU??I*« ÊuJ?ð Ê√ ¨‚œ√ vMF0 Ë√

XKÒ¦ ?? b ?Ë ¨»«uM« W½U??B?×Ð W??u ?Žb*«

d ??³ ??Ž —U ??³ ??š_« Y³ o³?? ?*« `|d ??B ??²«

È“«u| U0 ¨VFA« fK−0 Î « bFI ±≤∞

 U?ÝU}?« X}?³?¦ðË ÆU¼d}?žË ¡UÐd?NJ«Ë

nK²??0 W??d??F*« v? W??—U?A?*« ‰UJý√

Î U }?L}EMð Î U ?LŽœË WŽU?L−K Î U ?U¼ Î U ?HM²

 «b ?ŠË Wd ?Š b ?}} ?IðË ‰u ?L;« qzU ?Ý—

»«e ?Š_ `ML ?²Ý ¨Î U ?³|d ?Ið bŽU ?I*« fL ?š

 U?“_« pKð sŽ s?}ËR?*« ’U??ý_«Ë

ÆÃU−²Šô« ‰UJý√

U ?N ?² ?UÞ …œU|“ sŽ Î ö ?C? ¨‚u?³? d?}?ž

—u ?² ??Ýb« …b|d ?ł h ?MË d ?ýU ??³*« Y³«

vMF| Èc ?« d ?_« ¨W ?} ??L ?Ýd« W ??{—U ?F*«

Æ UÐU²½ô«
È—uA«  UÐU²?½« v ÀbŠ U Ëb³|

`ML?| s ¨W??}?½U*d??³?«  UÐU?????²½ô« d???³??Ž

U??NK³??Ë ¨È—u?A« f?K−?  U?ÐU???²½«

Èb??Š≈ q?¦ ??L| Èc« v?b??)« qL???F« v

W ???} ???L ???Ýd ?« W ???{—U ???F*« l ÊËU ???F ???² ?UÐ

s ?Ž qI ?ð ô W½“«Ë W ???????{—U ??????F ?????? WK ?² ??????

sŽ U????N???ŽeM}????Ý qÐ ¨W???}???Žd????A« ÂUE?M«

 UÐU??²½«Ë W?}K?;« fU?:«  UÐU??²½«

Ê√ q}ײ| U u¼Ë ÆW}ÝUÝ_« U¼ezU—

W ??C ??³ ??I« b|b ??A?ð sŽ Î ö ??C ?? ÆU¼d ??} ??žË

v UNÒ M J ¨vU(« fK:« v …œułu*«

s ”Q}« WÞU³Ð vMF}ÝË Æ UÐU²½ô«

Ê√  b?√ ÖU/ ¨W?}MN*«  U?ÐU?IM« iFÐ

d???³ ??Ž W???} ???Ž«uÞ W??ŽU???L ???'« tMŽ ‰“UM?²ð

bI ÆW ?{—UF*«  UłU−²?Š« vKŽ W}M_«

ô W½Q² W{—UF WK² tH½ Xu«

o|œU?M d?????³?????Ž d????}?????}?????Gð È√ À«b?????Š≈

Æ…dD}??« ×U?š ÎU?¾??}?ý „d?²?ð s WËb«

¨W ?L ?² ?× …—U??)« X½U? Ê≈Ë ÆW?FÞU?I*«

vM_« nMF« Wł—œ …œU|“ W×{«Ë  bÐ

b ?Ë ÆU ??N W ?u ?Ýd*« œËb ??(« sŽ Ãd ?ð

q³???? Èd???ł U??? ÊU???? U0—Ë Æ»U???????²½ô«

È√ r?( qzUÝu« q Âb?²?ð ·uÝË

qÐ ¨W?d ?F ? ÊËœ s ÊuJð ô q_« vKF?

…d¼U ?EðË W ????}Ðö ?D«  «d¼U ?E²« ÁU ????&

s}Ð  U ??I ??H ?? sŽ Y|b??(« q ?F ?H ?UÐ √bÐ

W?ËUI? bF?³ ÆΫb?}?ł ÎôU¦? «uŽ√ W?L?š

…c²*«  «¡«dłù«Ë Æb|dð U?L  UÐU²½«

v≈ q_« vKŽ ÈœRð Î U?C|√ W|u W?dF ?

pc ??Ë ¨s|bÐU ??Ž d ?B ?? ÂU ??√ W ?{—U ??F*«

W ??????{—U ???????F*« »«e ???????Š√ iF ?ÐË ÂU ?EM ?«

ŸUD²?Ý« ¨W??}?ÝU?}?« Èu?I?« s …b|b?ý

Ê√ b?Rð VFA« fK−?  UÐU?²½« q}³?

—«d? ÊU «c? ÆbŽU?I*« iF?³Ð ÿU?H²?Šô«

 ôU ??I ?² ??Žô«Ë W ?}M ?_«  U ?I ??Šö*« …œU|“

ÆW}LÝd«

—u???????²????????Ýb«  ö?|b????????Fð d?|d?9 ÂU?EM?«

ÂœU??I« VF??A« fK−?? n}?QðË ZzU??²M«

b ??ŽU ?I ?? YK?Ł vKŽ W???UM?*UÐ W??ŽU?L ??'«

»«d ?² ?« l s} ?LK*« Ê«u?šù« W ?ŽU ?L ?'

ÆWÝUzd«  UÐU²?½«Ë ÊU*d³«  UÐU²½«Ë

 U??b??I?? Ê√ rž— ¨ P??łU??H?? ö???L??×| s

Î « b?????F?????I?????? ±∑∞ ÈËU?????| U?0 ¨fK?:«

»e(« W ?B×Ð p– Ò q| s l³DUÐË
bŽU ?I »UŠ vKŽ ÊuJ} ?Ý qÐ ¨rU(«

¨b|d?| U?? e???$√ t½√ ÂU?EM« Òs?þ U??b?MŽË

WM?šU???Ý ÊuJ²????Ý U???N½√ b???Rð W????d???F*«

WKL?( WŽU?L'« rŽœ ÊU? U0—Ë ÆÎ U ³|d?Ið

V?KD? vK?Ž ÂUE?M ?« œ— Õu?????{Ë r?ž—

v²«Ë fK:« v s}KI² ?*«Ë Ê«ušù«

W???}?U???L???F«  U????łU???−???²???Šô«  d???−????H½«

v Èd?−?²?Ý U?N½√ ÎU?u?B?šË ¨W?Ýd?ýË

q ◊U????I ????Ý≈ b???F ?Ð vŽœ«d????³« b????L ???×????

ÈuŽœ Ò Ê S? ¨ UÐU?²½ô« W¼«e½  U½U?L{

…—Ëb« ‰«uÞ VŽU²*« s d}¦J« X³³Ý

v²??Š ¨d??B?? ¡U??×½√ v W??}??ŽU??L??²??łô«Ë

vKŽ f?}Ë t???H½ Âu??}« v d?z«Ëb« q

fK?− ???  UÐU??? ???²½« v U???N ???} ???×???ýd???

»«eŠQ ÆÎ U |bł Î U ŠU$ “d% r WFÞUI*«

…—Ëb« tK ?L ??² ??% ô U ??? u¼Ë ¨W ??IÐU ???«

lD²???| r ÎU???}??u?| ÎU??ÝuÐU??? X×???³??√

 U????ł—œ vK?Ž√ vŽb????²????| U?0 ¨qŠ«d????

b ???A??Š v? q¦9 Èc« r?Žb«≠ È—u???A«

vKŽ …—œU?? Ô b ?³ð r W?} ??L ?Ýd« W??{—U?F*«

À«b ???Š√ s Áb ???N ???A???² ???Ý U0 W ???œU ???I«

Æ UÐU²½ô«

ÆÂu}« v≈ tM hK²« ÂUEM«
ëd ?š≈ l}D²| ÂUEM« Ê√ b?R*« s
Ê√Ë ¨U¼b|d ?| U ??L ???  UÐU ?? ???²½ô« ZzU ???²½
d ?³ ?Ž b ?ŽU ?I*« `ML|Ë ¡U?A| s b ?F ?³ ?² ?|
Î « —UB²½« oI×| Ê√Ë ¨¡UA| s*  UIHB«
 UÐU ?? ?²½« v W ??{—U ?F*« v ?KŽ Î U ?L ??ÝU ?Š
»«uÐ√ t ???ö ????žSÐ tMJ ? ÆÎ U ???HKÝ X ?L ??? ???Š
t ??łË v  U ?ÐU ?? ??²½ô« d ???³ ??Ž d ??} ??} ???G ??²«
—UFÝ_« ŸUHð—«Ë —UIù« v½UFð d}¼ULł
s Èd ??š√ Î U ?ЫuÐ√ `² ??H ?| t½S ?? ¨WU ?D³«Ë
ÆUNöž≈ l}D²|

¨CU?6UN?«Ë C«“ËU?& s CU2U?Aô« v Àb?*| U0 d?}N?A" W?6d?F ÷u?) …b?} W?jd? WFgU?I*« qJ" qq?L| ¿
ÆÃUT'ô« ‰UJN√ nKA0 W6dF*« v W6—UA*« ‰UJN√ b'√ q2 ¨»U*5« œdT WFgUI*« `B" ô√ ◊dN
×U?] ÎU?‰?}N „d?" s WËb?« Ê√ Cb6√ ÖU/ ÆÆCU?2UIM?«Ë CU}K?;« CU2UA?« U?NK?Ë ¨È—u?A« fKT? CU2U?A?« ¿
Æb|d" UL6 CU2UA« È√ r5( qzUJu« q6 ÂbA5" ·uJË Æ Æ…dD}5«
2010 dLu

nK*«

ÊU*dU2 ÕuLD« v≈ ‰ULF« s< ŸUb« s

C«uN« fK: ‰ULF« Cuj ‰UBŽù q"UQJ ∫…œULj u2√ WAzU<
sŽ qI|ô —u?łú v½œ√ b?×Ð VUÞÔ√ ≠±
vÝUÝ√ dłQ W}Mł ±≤∞∞

¨≤∞∞πu?}u|≤∂ »«d{≈ v? ‰UL?F« rÝUÐ
-Ë ‰U??L?F« V?UD vKŽ …—«œù« XI??«ËË
ÆWdAUÐ qLF« d}}ð

b?(« sŽ qI|ô  UýU?FLK v½œ√ b?Š≠≤
dłú v½œ_«

ø»«eŠ« bŠ√ v≈ s}L²Mð q¼

nB½ sŽ qI?ðô WUDÐ W½U?Ž≈ ·d?≠≥

lL?????−????²?« »e????×?Ð u????C?????Ž U½√ ÆÆr?F½

W|b? f}? s q?J d?????łú v?½œ_« b????(«

u??C?ŽË ¨…d??}?×??³UÐ vb??I?²« ÈËb??Šu«

ÆqLŽ

u???C???ŽË vb???I???²?« vzU???M?« œU???%ôUÐ

·d??B?Ð W??U??)«  P???AM*« «e???²≈≠¥

WM−K?UÐ u?C??ŽË …√d??LK vu??I« e??d*UÐ

V??Š¢ b?MÐ ¡U??G«Ë W??U???)«  «Ëö??F«

¨‰U??L?F« ‚u??I?Š sŽ ŸU??bK W??}?I??}??M²«

–U??ðô ¢…Q??A?MLK W|œU??B???²??ô« ·ËdE«

¨…e??ž r?Žb W??}??³???F??A« WM?−KUÐ u???C??ŽË

s »d????N????²K V?³???Ý p?–  P???A?M*« …—«œ≈

¨…e?ž vS¼ô  UŽd?³ð lLł  ö?LŠ  b?Ë

ƉULFK …ËöF« ·d

W}Þ«dI?L|b« W}³FA« Wd?(« uCŽ U½√Ë

r?J×?Ð ô« ‰U??????L??????F« q?B?????? dE?Š≠µ

r²?Nð W?}?ÝU?}?Ý WD?ýU½ ¨¢b?A?Š¢d?}?}?G?²K
Æs}ŠöH«Ë ‰ULFUÐ

Âö l?{u« …“U?????ł« …œU????Ž√Ë v?zU????C?????
q}FHð vKŽ qLF«Ë ‰U¦« œuuLK WKUF«
ÆqHD« W|UŽ— …“Uł≈ Êu½U

ÆW|Ëœ_« WUJ WuŽb

Æ¢tu|  u
v≈ UNK|u%Ë ¨WULI« WKJA qŠ≠±∂

qJ r?}KF??²« W??}½«e??}?? W?H??ŽU??C??≠±≥

øVFA« fK: ≤∞±∞  UÐU²½«

…œU|“Ë W?B?B?)«  U?}KL?Ž nË≠∂

Wd?AUÐ ‰ULF« l v?UC½ U½√ ÆÆtK«Ë

v  «cUÐ W?UF?«  «—UL?¦²?Ýô« W?}½«e}?

 UŽUMBK WUF« WÐWÐUIM« l v²dFË

q?}?????G?????A?ð …œU?????Ž«Ë v?łU?????²½ô« ŸU?DI?«

…d|“Ë l ÷ËU?H²K vðö?ÐUI?Ë W}z«c?G«

ÆUN²}HBð ‰bÐ WHu²*« l½UB*«

‰U?L?Ž  ôU?C½ W?FÐU?²?Ë ¨W?KU?F« Èu?I«

œUL« WŽUM vKŽ WËb« …dD}Ý≠∑

»«d?????{≈Ë ¨—«Ëb?« d?????H????? ‰e?????žË WK?;«

lM* vK;« ‚uK WłU?²½« qU W}łuðË

s}?KU?????F«Ë ¨ÊËdD?M« Èœ«Ë  U?????{d2

 «b??????}?????³?*« —U??????F??????Ý« rŽœË —U?J²??????Šô«

vMK?F??ł p– q ¨ W?|—U??I??F« Vz«d???CUÐ

ÆÈËUI²«Ë

U????N????{u????| v?²« „—U????F*« q? Ê≈ fŠ√

o|u???ð W???}u???¾???* WËb« qL???%≠∏

W??³UDLK? ¡«d?I??H«Ë s?}?Šö??H«Ë ‰U??L??F«

W}½ËUFð  U}FLł o|dÞ sŽ sD«Ë `LI«

‰U??L??F« VUDL?? ¨WJ?ÐU?A??²?? rN??u??I??×Ð

qJ?AÐ s}???Šö????H« U¼d?|b| W???}Þ«d????I???L|œ

rN²?dF s? ¡eł ¨eU?(«Ë dł_« …œU|eÐ

l}?Ýu² vF?}?−Að d?F?Ý œb%Ë qI?²?

U??? u¼Ë œU?????H«Ë —U???F??Ý_« ¡ö???ž b??{

ÆsDI«Ë `LIK WŽË—e*« WFd«

`ý—√Ë WÐd−²« pKð ÷u?š√ Ê√ vMF−ý

ÊuJKL| s¢ s}ŠöH« —U?G ¡UHŽ≈≠π

v½_ ¨…d???}??×??³?« v …√d*« b???F??I* v???H½

W?}L?M²« pMÐ Êu|œ W?U s ¢qQ? W½b?√µ

jI? f} ¨bŽU?| —bI| VzUM« Ê√ WM?R

…bzU???? i}???H????ðË vŽ«—e« ÊU???L????²zô«Ë

¨t½«d??}??ł jI?? f}?Ë qL??F« v Áƒö??“

¨•µ v?≈ •±∂ s? W?????????}?????????Ž«—e?« „u?M?³?«

s UNK bK³« bŽU| Ê√ UC|√ —bI| sJË

v ô≈ Èd« …U?}? W?}½U−? vKŽ ÿU?H?(«Ë

s}?½«u??I?« b???{ vF|d???A???²« Á—Ëœ ‰ö???š

¨…d??}???³J« W?|—U??L??¦???²??Ýô« Ÿ—«e?*«  ôU??Š

…d}׳«Ë ÆWuJ×K …bÝUH«  UÝU}«Ë

VŽö?Ë ¨W?U?)« W?}N?}?d?²« oz«b?(«Ë

W?}??ŽUM e??«d? U?N?ÐË ¨…d?}?³?? WEU??×?

Ænu'«

Ê√ b?FÐ Êu½U??F| s}?Šö? U??NÐË ¨W|—U?&Ë

Æ¢WFU−K vz«b²Ðô« s¢ qŠ«d*«

ÆÈbKÐ œULÝË WUÞ —bB

÷u?????š È—d??????I?????² p?F?????œ Èc?« U?????

ÂU???????????F? π∂ Êu?½U??????????I?« ¡U???????????G?≈≠±∞

¨„ö*« `U??B r?NM rN??}??{«—√ X³??×??Ý

W?|—U?????−?|ù« W??????ö?????F?UÐ ’U??????)«±ππ±

X?K?Ë v²????????Š  «—U????????−?|ô« ŸU???????H?ð—«Ë

W?}??ÝU?Ýô« W?}M?³« W?}½«e??}? …œU|“≠±µ

b??I???FÐ t«b???³??²??Ý«Ë W???}??Ž«—e?« v{«—ú

rCð …d??}?×??³«Ë ÆÊ«b??HK t??}Mł∂∞∞∞v≈

W?×?B«¢ ‰U?−? v? W?}?ÝU?Ý_«  U?b?)«

o?ÞUM?LK? ¢¡«d?????N?????Ë …U?????}??????Ë ·d?????¢

Ê“«u?| d???????¦????????Q???????  «u?M?Ý µ s?Ž qI?|ô

qł√ s q{U½QÝË ÆsÞ«u s}|ö WF³Ý

Æ¢v³FA« ÊUJÝô«Ë r}KF²«Ë

nËË qšb« ÈœËb; W}z«uAF«

¨pULK …œU?H²Ýô«Ë dłQ?²LK —«dI?²Ýô«

qł√ s? ‰U????²???I????²????Ýô«Ë r?N???³?UD? rŽœ

ÆÊ«bH« —U−|≈ v …ôUG d}ž s

ÆtK« ¡Uý Ê≈ U¼—«d≈

‰U??L???Ž s ¡«d???I??H« q?}??L???% Âb??Ž≠±∑

ÊUJ?Ýô« W????}?½«e????}???? …œU?|“Ë rŽœ ≠±¥
Æv³FA«

Vz«d?????C???? •≤∞ W?????}?????“—√Ë s}????Šö?????Ë
q|u???L???² ‰U??L???Ž_« ‰U???ł— U??N?KL??×???²???}Ë

 «cUÐË —U??F??Ýú Èd??³?ł b|b??% ≠±∏

W ??IÐUD ?*«  «—U ??I ??FK Âb ??N«  U???}KL ??Ž

v²?« W???}???³???F???A« V?UD*« r?¼√ v¼U???

vI?}??I?Š rŽœ ŸUD²??«Ë W?}?ÝU??Ý_« lK«

l ¡U ?M³« ÷—U???Fð Ê≈Ë  U???H ???«u ??L?K

V|d?????²«Ë W???B????B???)« nË ≠±±

s}uL*« rN½_ WËb« W?}½«e} s ¡«d?IHK

vKŽ ¡U ?M³UÐ ’U ??)« ÈdJ ??F« —«d ??I«

Ãö?F« ŸU?D v  «cUÐ rEM*« œU???H«Ë

W?}ÐU??²½ô« p²?d?F? v U?N?Ð s}?³UD²?Ý

rŽbÐ oË« Ê√ v?M9√Ë ∞U?N s?}?}??ÝU?Ý_«

s v ?KŽ ‰ö ????Š f ?}K ?¢ W ????} ????Ž«—“ ÷—√

ÆWËb« WIH½ vKŽ

qš«œ t?K« ¡U?????ý Ê≈ U?????NM?Ž s}?????F?????«bðË

Æ…d}׳« WEU× s}ŠöË ‰ULŽË ¡«dI

ô≈ pKL| ô s ? vKŽ «d ?ŠË …u ??ý— pKL|

W|d??³??ł …d??}?F??ð q?ł√ s qL??F«≠±≤

ø ÊU*d³«

a}D2 ·Ë¡d« b< ∫—«u(« Èd√
…œUL uЫ WAzUŽ WK{UM*« X}I²«
vH UNðUŠuLÞË U¼—UJ« vKŽ ·dF²K
fK−  UÐU²½ô `ýd²« WÐd& ÷uš
ÂU√ fKł√ vM½≈ fŠ√ XMË VFA«
U}ŽË „—UF*« UN²KI√ W}I}IŠ WK{UM
Èu² vKŽ W|œU} W}BýË pÝUL²
Æl{«u²«Ë v½UH²« s vUŽ
ø…œUL uЫ WAzUŽ v¼ s
ÈËUM?(« W??d???A?Ð WD}???Ð W?KU???Ž U½√
¡«d?I?? q q¦? X}?½U?Ž ¨q?F*«Ë ÊU??šbK
‰ö??????G??????²??????Ýô«Ë r?KE?« s l?L??????²??????:«
j}??????????³?« v}?????ŽuÐ s?JË œU?????N?D{ô«Ë
X½UJ ¨b?łË U?LM|√ rKE« ÂËU?√ X×?³?√
W???d???AÐ vzö???“ s?Ž ŸU???b« l v²?|«bÐ
œu?IŽË s}?}M}F? ¡U½Ë ‰U?ł— ÈËUM(«
Ÿd??? s U??}???H?????Fð vK?I½ v≈ p– ÈœQ???
‰bÐ ¡U?G?≈Ë —«Ëb« d?H? Ÿd? v?≈ —u?NMœ
s vFM* vK?Ž
jG?CK U?C|√  ö?«u*«
Ò
v????H?½ X×????ý—Ë ¨vzö????“ s?Ž ŸU????b«
qC?????HÐ X×?????$Ë ¨WÐU????IM?« W|u????C?????F
¨v r¼d|b?IðË r?N?³?ŠË ‰U?L?FK vö?š≈
‰U?L?F?K …—«œù« ‰ö?G?²?Ý« —«d?L??²?Ý« lË
W??}ÐU???IM« WM?−K« vK?Ž …—«œù« jG??{ œ«“
v?KŽ …—«œô« W??????×?KB?????? s?Ž l«b?ð v²?«
v²|u??C?Ž b?}?L??& r²? ¨‰U?L?F?« »U??Š
lË ¨‰U?L?F« VUD r?Žœ sŽ nuð√ vJ
d????łQÐ s}?KU????F« q? l vËd?þ WÐU????Að
s „d?????%√ v?M½≈ ô≈ ¨’U?????)« ŸU?DI?UÐ
v≈ rŁ X}??š«d?³?ý v?≈ v}?×|uЫ v?²|d?
…d¼U???I« v≈ d??U???Ý√ p– b??FÐË —u???NMœ
WK?ÐU??I* ‰U???L??F?«  «d??A???Ž l  d??U???ÝË
¨WKUF« ÈuI« …d|“Ë ÈœUN« b?³Ž WAzUŽ
rN³?UD ÷dŽË ‰UL?F« rÝUÐ ÷ËUH?²K
…—«œ≈ l U?????C|√ p– Àb?????×|Ë ¨WœU?????F«
 UŽUMBK WUF« WÐU}M« lË Ë√ WdA«
 «—U?B?²½« ‰U?L?F« l XI?I?ŠË W?}z«c?G«
ÆW???{ËU??H*«Ë ¡U???C??I?« ‰ö??š s …b?|b??Ž
 —d??? ‰U???L???F?« rŽb v?ÞU???A½ V?³???ÐË
≤∞∞∏fD?????ž√≤ v v?KB???? W????d?????A«
rJ?ŠË ¨vF??? ‰U??L???F« s?U??C?ð V³???ÐË
b??}?L??&Ë vKB?? —«d??I vžö« ¡U??C??I«
W?U?F« WÐU?IM« v?≈ vN?łuðË ¨v²|u?C?Ž
qL??F« v≈  b?Ž ¨W?KU?F« Èu??I« …—«“ËË
X{ËU????H?ð b????Ë ¨≤∞∞πdÐu????²????√ ‰Ë√ v

—ËU‡‡T »U‡‡A« Âb‡‡< v‡‡≈ u‡‡<b‡" ¢b‡‡ A'¢ ∫UN ÊU}2 v
sKF| Ê√ `²| r t½≈ UL ¨WBB)« vL X%
„—U³? vM?Š `}ýd?² Áb}|Qð ‰U?LF« s}|ö? rÝUÐ

qL?FK rNðœu?Ž s}( W|d?Ný  U½U?Ž≈ vKŽ «uKB?×|

d}}G²K W}Þ«dIL|b« W}³FA« Wd(«  —b√

v WËb« WÝU?}Ý c?}HMð v p|d?ý uN ÆÈd?š√ …d

…dz«œ v s}MÞ«u*« ŸuLł t} XŽœ U½U}Ð ¨¢bAŠ¢

√d??& s q …b??AÐ r?łU¼Ë ¨…b|b??ł W??}??ÝUz— …—Ëb

v²?« W???}U???L????F«  «œU???}???I?« b|d???AðË ‚«“—_« l?D

‰Ë_« WKUF« WI³D« ËbŽ »U²½« ÂbŽ v≈ ÈœUF*«

∫ —U??B?²??šUÐ Æ„—U??³? ÂU??√ t???H?½ `}?ýd?ð v dJË

ƉœUŽ dł√ v UNuI×Ð X³UÞË X{—UŽË  √d&

 UýUF*« »U׫¢ œU%« f}z— ¨—ËU− s}Š

d???³???²???Ž«Ë ¨WDK?UÐ ÂU???F« œU???%ô« —ËU???−??? o(√

s}?|ö??? b????{ WËb?« V½U???ł v?≈ nI?| t½≈ U???L????

∫t} ¡Uł ¢¡ö'« Ÿ—Uý π∞ v szUJ«

‰U?L?ł ÊU? ¡«u?Ý rJ(« v?×?ýd* s|b|R? ÁƒU?C?Ž√

b|d??A?ð s t??H??u?? U½b¼U???ý U??L?? d??łQÐ s}K?U??F«

s}????Š —«d??I?Ð d??B?? ‰U??L??Ž s s}?|ö*« Tłu??

È√ W??}U?L??F« W?d??(« b??I?H??} ¨»_« „—U?³?? Ë√ sÐô«

¨WK;« ‰e?ž ‰U?LŽË ¨◊u?}?Ý√ v  U?}?H|d«  «bz«d«

…dz«œ sŽ ÊU?*d??³K t?????H½ `}??ýdð …œU??ŽS?Ð —ËU??−??

ÆUN W}öI²Ý«

r?EF??????? Ê√ v?HJ?|Ë ÆU¼d???????}???????žËÆÆÊU??????²?JK? U?DM?ÞË

»e(«  U³}ðd² U?IË ¨b|bł s qGA| vJ ÈœUF*«

¢b?AŠ¢ d?}?}G?²K W?}Þ«dI?L|b« W?}³?F?A« Wd?(«Ë

…d?²??H« ‰ö??š d?B? U??Nðb?N??ý v²«  U??łU?−??²?Šô«

fK:UÐ WKUF« ÈuI« WM' f}z— VBM ¨rU(«

W?}?ÝU?}?« ÈuI?« l ÊËUF?²U?Ð WKL?Š ¡bÐ sŽ sKFð

ÊU? ¨dI?H« WN?ł«uË g}?F« WL?I qł√ s W}?{U*«

v «d|“Ë Êu?J| vJ Áb???}??F??Bð r?²| vJ Ë√ ¨q?³??I*«

v —ËU−? s}Š ◊UIÝ≈ q?ł√ s d}}G²?«  UdŠË

qÐ UN?²}H?B² vF?|Ë ¨“U}²?UÐ U¼b{ nI| —ËU?−

œd½ U½u??ŽœÆÆ ÈœU??F?*« …dz«œ v WK³??I?*«  UÐU????²½ô«

r}EMð v≈ W|—UIF« Vz«dC« u?Hþu vFÝ UbMŽË

d???B???? ‰U???L????Ž l tK?F??? U2 q?}K ‰U????L???Ž_« q?łd

rNM}ŽQÐ «Ëb¼Uý Ê√ bFÐ ¨WKI²? WÐUI½ v rNH½√

qš«œ ¨‰ULF?« s ôbÐ ¨‰ULŽ_« ‰Ułd ö?¦2 —ËU−

‰U?L?Ž U?}? ÆW?}?{U*«  «uM« Èb? vKŽ U?N?}?ŠœU?Ë

sAÐ U?}U?Š Âu?I| ¨vL?Ýd« vÐU?IM« r}EM²« W½U?}?š

ÂUF« œU%ô« qš«œ j³CUÐ u¼ U?L VFA« fK−

°°WKI²*« WÐUIM« d}bð qł√ s ”Ëd{ »dŠ

n«u* `C W?dF ÷u?½ Ê√ UM}KŽ ¨dB ‰U?LF

WDK?K e?— —ËU?−? s?}??Š ÈœU?F*« …d?z«œ ¡«d?I?Ë
ÆÁu³²Mð öÆÆ¡«dIH« ŸuL' W|œUF*« UNðUÝU}ÝË

b|b?F« pK²?L| Èc« ‰U?L?Ž_« qł— —ËU?−? s}??Š

ÆWM¼«d« ‰öG²Ýô«Ë œ«b³²Ýô«Ë œUH« WuJŠ
`³B|Ë ¨b|bł s …UÝQ*« ‰uB —dJ²ð ô v²ŠË

ÆdB v s}ŠœUJ« qË ‰ULFK W|œUF*« —ËU−

‰«“U???Ë ÂÒb??? ÆƉU????L???Ž_« qł— —ËU???−??? s?}??????Š

W?d?AÐ …—«œ≈ fK−? u?CŽ t?½≈ UL?  U?ŽËd?A*« s

¨rU(« »e(UÐ  UÝU}?« WM' uCŽ ¨—ËU−L

¨ U?F|dA?²« q vKŽ o«ËË ¨rJ(« ÂU?EM  Ub?)«

 U??b??)« s b|b??F« ‰«“U??Ë ÂÒb?? vU?D|≈ XML??Ý√

s s}??×?UJ*« ‰U??L?F« ÈœU?F| t?½≈  «d*« ·ô¬ X³Ł√

XH?Ë ¨œö³« œ—«u?* VN½ W}KL?Ž d?³?_  bN? v²«

v²« ¨ U??F|d?A?²« q v?KŽ o«Ë b?I? ¨rJ?(« ÂUEM

œU%ô« s√ ‰Uł— ÷dŠË qÐ ¨rN?uIŠ Ÿ«e²½« qł√

X% ‰U??L?F« s ·ôü«  U??¾?  œd??ýË U¼œU?B??²?«

XH???Ë ¨œö??³« œ—«u* V?N½ W??}K?L??Ž d??³??_  b???N??

s ÈœU???}?? s?}?????L??šµ∞ vK?Ž »d??CU?Ð ¡«b??²???Žö

ÆWBB)« vL

‰ULF« s ·ôü«  U¾  œdýË  UdA« s b|bF«

ô v²Š ¨qIM«Ë qB?HK X{dFð ¨W?}ULF«  «œU?}I«

2010 dLu

È√—

ø”—b« vF Ê√ ÊËœ W|UH6 W2d& —dJMJ q
¢f}zd« dJA¢ œU%«
 UÐU??²½« q}?łQ?ð d?B? ‰U?L?Ž œU?%« sKŽ√
¡U??N?²½« s}??( d??š¬ U?U
Î ??Ž W?}?U?L??F«  UÐU??IM«
qł— b???√˨W???œU??I« W???}???ÝUzd«  UÐU??????²½ô«
VBM q?G?A| Èc« —ËU??−?? s}???Š ‰U?L??Ž_«
q}???łQð Ê√ …uM?Ž d??B??? ‰U??L???Ž œU??%« f?}z—

q‡‡ («Ë ‚“P‡‡ *« ÆÆ d‡‡ }}G« W‡‡ 6d'

 UÐU???²½ô ⁄d??H?²?« ÷d?GÐ ¡U??ł  UÐU???²½ô«
vN½√ ‰U?L?F« œU?%« Ê√ v?≈ «d
Î ?}?A? ¨ W?ÝUzd«
d_« ÷d?Ž -Ë ¨ŸULłùUÐ W}Kš«b«  U?I«u*«
U?N?²?I??«u?  bÐ√Ë ¨WKU?F« Èu??I« …d|“Ë vKŽ
vK?Ž t??{d???F —«d???I« e???}???N??& -Ë ¨p– v?KŽ
q³?I?*« vF|d?A?²« q?B?H« v VF?A?« fK−?
Æ°°tðUÐU²½ô œ«bŽù« √bÐ Èc«
v œuM?ł d?B?? ‰U??L??Ž Ê≈ —ËU??−?? d?³??²??Ž«
œu???F| Ê√ ÊËœ ¨vM?Þu« `ýd??? rŽœ W???d???F???
u|—UM?}??« fH½ u¼Ë ¨rN?|√— c??šQ| Ë√ ¨rN??}≈
 UÐU??²½« X½U? U?b??FÐ ¨±ππµÂU?Ž —dJð Èc«
- «u?Ž√ W?FЗ√ q? Èd?& W?}U?L?F«  U?ÐU?IM«
W????ÝUzd«  UÐU???????²½« qł√ s? U¼b???
¨U???C|√
Î
Ê√ `łd| U?2 ¨l{u« fH?½ vKŽ  d??L???²??Ý«Ë
s q?_« o³Þ W???????½ q|b???F???²« «c¼ Êu?J|
 UÐU???²½ô« Èd??& Y}??×Ð ¨oÐU??« q|b?F??²«
Èc« d_« ¨ «uM?Ý∂ q È—Ëœ qJAÐ W}U?LF«
b??R|Ë ¨ UÐU?I?M« œU??? f|dJð v?KŽ b?ŽU??|
 UÐU?IM«  UÐU??²½« d|Ëe?² W?²?}³? W?}½ œu?łË
WK?L???Š vKŽ U???³
Î ?KÝ dŁR?ð ô v²???Š ¨W???}U????L???F«
Æf}zd«
 U?ýU??F*« »U?×??√ œU?%« nu?? nAJ|Ë
d¼u???ł sŽ ¡ö???−Ð ÊUD?K«Ë WD?KK v?«u*«

s ? ·d???????F ?| Ê√ ÊËœ ¨Âö?J« «c?¼ q? ¡U???????ł

œu?— WU??×Ð d?B?? v d?}?}??G?²« W?d??Š  d?

Ÿ«—– WÐU????¦0 t½≈ Y?}???Š ‰U????L???F?« œU???%« —Ëœ

…b}?Šu« ÈuI« sŽ UIŠ ÊuËe?F rN½√ ÁËœœ—

¡U??N???²½« b???FÐ p–Ë ≤∞∞∂ ÂU???Ž cM  √bÐ W?K|uÞ

¨W?}U?L?F« W?d?(« qš«œ ‰U??L?Ž_« ‰U?ł— WDK

UN|√ ¨ÈuI« Ác¼ Æd}}G²« lM l}D²ð v²«

W?dF? s rNÐU×?½«Ë ÂUEM« l …U?CI« W?“√

lC| ôË W?}?U?L?F« W?d?(« v≈ W?KBÐ XL| ôË

v²?« d???}¼U????L ???'« ¨d????}¼U???L ????'« v¼ …œU????«

U?×?{«Ë `³?√ Èc« t?H½ Xu?« v ¨d}?}?G?²«

¨‰U?LŽ_« ‰Ëb?ł ”√— vKŽ UN?³UDË UN?(UB?

Ê« ÊËœ ¨U¼u???d???F?ð Ê√ ÊËœ U???NMŽ Êu?Łb???× ???²ð

W?d(« v WK¦?L?²*« ¨d}?}G?²« W?dŠ ‰«e?F½« t}?

ÂU|√ b?FÐ ¡U??ł ¢v|—U?²«¢ —«d?I?« «c¼ Ê≈ vHJ|Ë

sŽ U??I ?Š Ëd??³ ?Fð Ê« ÊËœ ¨U??NKš«œ «u?? ?L ??GMð

lL?²??:« sŽ ¢W|U?H??¢d?}?}??G?²« qł√ s W?|d?B*«

 «œU?}? vKŽ œU?%ô« s√ ¡«b?²?Ž« s j?I? WK}K

d?}¼U?L'« ÆÆ ÆW?} ?I?³D« U?N ?(UB?Ë U?N ?³UD

¨W??×K?*« W??}??ŽU??L??²???łô« ÁU|U??C?? s?ŽË ¨Èd??B*«

 ¡Uł ¨vULF« UNÞUA½ V³Ð WuBH W}ULŽ

U¼—uł√ q|bF²Ð W³UDLK ·ô_UÐ Xłdš v²«

U2 ¨d?}¼U?L?'« l vI?}?I?Š ◊U?³ð—« v U?NKA?Ë

vC|u?Fð Vð«— v U?N?I?×Ð VUDð œU?%ô« d?I*

s ôb?Ð ¨U??N ???² ???} ???³ ???¦ð Ë√ ¨U¼e???«u???Š …œU|“ Ë√

ÆrNULŽ_ rNðœUŽ≈ qł√ s œU%ö qŽU —ËœË

v²« U?N??H½ d?}¼U?L'« v¼Ë ÆW?² ?R*« œu?I ?F«

v≈ ÈÒœ√ Èc« ¨◊u???I??« «c¼ U??NÞu??I???Ð q−??Ž
s s}??H?I?¦*«Ë »ö?D« s d?}??³? œb?Ž »U??×?½«

v ¡UM¦??²?Ý« f} —ËU?−?? s}??Š Ê≈ d??}?ž

Êu?½U?????? ¡U??????G?≈ qł√ s? ÃËd??????)« X?C ??????—

v½UËd« rNLKŠ qA? bFÐ W}ÝU}?« WŠU«

q v?H???? Æ…b???ŽU????I?« u¼ qÐ W?DK?K ‚U????H?M«

q ?ł√ s ¨—u???????² ???????Ýb ?« q|b???????F?ð Ë√ ∆—«uD?«

s W}ÐUIM« Wd(« WDK« Xb²Ý« œuNF«

ÃËd?)« «u?C??— «–U* Êu?LKFð√ ¨W?}Þ«d??I ?L|b«

b???}|Q??²?«Ë W??¾???³??F???²«Ë b??A???(« ÊU??L???{ qł√
ÆdłQÐ s}KUFK  «cUÐ W|œUF*« UNðUNłu²
s ÕU?Mł «b?????²???Ý« W???F???«Ë vM?| sË
Ÿ«d?B« r?( qIM« ‰U?L?F —«d?Š_« ◊U?³?C«
œU?%ô« ¡U??A½≈ Ê≈ qÐ ¨±πµ¥ ÂU?Ž WDK?« vKŽ
W?³?ž— ÊU? ¨WK}K «u?ŽQÐ p– b?FÐ t??H½ ÂU?F«
d³?F| v³Fý r}EMð œU?−|≈ v u}u| WDKÝ s
œU%« —Ëœ  √— Ê√ bFÐ ¨UNðU?ÝU} Áb}|Qð sŽ
V½U?ł v≈ ·uu« v vÐU?−|ù« U|—u?Ý ‰UL?Ž
ÆvŁö¦« Ê«ËbF« ÊUÐ≈ dB
«b??????²???Ý« - U???C|√  «œU???« b???N???Ž v
Ÿ«d???B?« r????( vL???Ýd?« vÐU????IM« r?}EM?²«
W?×M?ł_« b?{ t?²?d??F? v ¨ «œU?« `?U?B
e«d t}KŽ oKÞ√ UL?} ¨ÂUEM« v t W{—UF*«
vK?Ž —Ëb« vðQ?| Âu???}?«Ë ±π∑±[ ÂU???Ž Èu????I«
ÊU?L?C? W?}U?L?F« W??d?(« «b??²??Ýô „—U?³?
vU???L??Ž b???}|Qð —U???Nþù Ë√ t b???}|Q???²« b??A???Š
ÆY|—u²«  UDD<
»—œ vKŽ d?}?| Èc« ¨—ËU?−? `²?| r «c
vu Áb???}|Qð W??Š«d??? sKF| Ê√ ¨Áu??I???³??Ý s
W?}U?L?F« W?d?(« U?b???²?? ¨„—U?³? t?²?L?F½
…uDš Ê≈ d}?ž ¨s}{—U?F*« s}×?ýd*« WL?łUN*
Êu½U? q|b?FðË  UÐU??²½ô« q}?łQð v —ËU?−?
¨ «uMÝ∂ …—Ëb« ÊuJð vJ ¨W}ULF«  UÐUIM«
ÆsLŁ öÐ d9 s WLš s ôbÐ
cM q?{UMð v²?« W??}U??L??F« W???d??(U??
l|u?−?²«  U?ÝU?}?Ý b?{ W?KU?  «uMÝ W?FЗ√
∆—«uD?« s}?½«u???I?  b???B?ðË ¨g}????L????N????²«Ë
XK?JýË ¨»«d????{ù« o?Š XŽe?????²½«Ë ¨qL?????F«Ë
‰UJý√ d?³?Ž U?N??H½ X?LE½Ë ¨÷ËU?H?²K ÊU?'
WÐU?????IM?UÐ ¡U?????N????²?½« WD?Ыd« s? ¡bÐ ¨…b|b?????Ž

Ê≈ ªÕu?????????{u?Ð WÐU?????????łù« Æ…œU????????? ?« U????????N ?|√

ÆdB v WKI²*«  UL}EM²« f}ÝQð

 U?ÐU??????????²?½ô« v W??????ÝUzd?« VB?M?* `ýd?????²?«

ôË rNMŽ d?³F?ð ô ¨Wu?IM ¨…—u?²³ ? rJ²?}Þ«dI?L|œ

W?}U?Hðö ÎUI?³Þ d?B  U?«e²« l ÎU?U?ð« W}?H?Fð

qš«œ b|b??ł s …U?}?(« Y?F?³?} ¨W??œU?I« W?}??ÝUzd«

ÆrN(UB sŽ

oŠ d??B?Ë ¨W??}½b*«Ë W?}??ÝU?}??« ‚u?I??×K W??}Ëb«

t×ýd² ◊Ëdý ÁbŽ tŠdÞ b?FÐ p–Ë ¨d}}G²« WdŠ

Æs}ðd² vKŽ WÝUzdK `ýd²«

W¼«e½ ÊU??L??{Ë `ýd??²?« ◊Ëd?A?Ð W??U??š ¨W?ÝU?zdK

 «c« b??I?M …d??}??³?? W??d?? UM?|b ÊQ?? ÆÆ«d??}??š√Ë

ÂeK²?|Ë ÆvuI« r?d« o|dÞ sŽ  UÐU?²½ô« ≠∑

W??d?? UMU??« U?½—U???? q|b??F??²

 «¡«d?????łù« p?K?ð iF?Ð o}??????I?????%

d?}??}?G?²« W?d??F? ÷u?) …d?}??³?
qš«œ ”U???L???G½ö? W??}???I???}???I???(«
rN²UC½ v W—U?A*«Ë d}¼UL'«
v ‰U?L?F«  ôU?C½ v W?}?u?}«
s}Ð WKF²?A*« Wd?F*« v l½UB*«
 U?uKF*« e?d? v?Hþu?Ë ÂUEM«
q|b????³ð vK?Ž rNu????B???Š q?ł√ s
v X}??³?¦?²UÐ W??²?R*« r¼œu??I?Ž
WKI??²?*« s}?LK?F*« WÐU?I½ W?d??F?
s?}????????????% qł√ s? r?NU??????C?½Ë
s?}?????LK?F*« X?}?????³??????¦ðË r?¼—u?????ł√
v½œô« b?(« W??d?F? v s}??²?R*«
b{ s}?ŠöH« „—UF? v —ułú
VN?½ b??{Ë œb???'« s}???}??ŽU?Dù«
vŽ«—e« ÊU?L?²zô«Ë W?}?LM²« „uMÐ

o|dD« sJ ¨ÂœU? d}?}G?« Ê≈ ∫»UA?« UN|√
r d?? ?}? ?}? ?G? ??« ŸUM?jË Æq|ugË V?F? ?j
s}?'öË ‰U?L?< s ¨…b?NDC*« d?} UL?'«
√e? T?| ô ¡e?? r√Ë Æ ¡«d? I? s?}?HEu?? Ë
Êu??I? }? I? (« d??}? }? G? ?« ŸUMj r Æ r?NM

∑∑Ë ∑∂ œ«u*« q|b?Fð  U?½U?L?C«Ë

»U?³?A« s d??}?³? ŸUD n²«Ë ¨Èd?B?*« vÝU?}?«
v d?}}G?²K «e— t?HuÐ ¨v?Žœ«d³« ‰u?Š s}HI?¦*«Ë

ÆsJ2
W?d?Š VUD  ¡Uł ¨Èd?š√ …d?

¡eł U?NH?uÐ UN?ŠdÞ v²« VUDLK rN}M?³ð ÊöŽ≈Ë

Xu« v ¨W??}??I?}??I?(« d??}¼U?L??'«

‰ö?š U?NÐ ËœU½ U?*UÞ v²« ¨W?}?ÝU?}?« rN??³UD s

¨Èd?B*« Ÿ—UA« t?}? qF²?A| Èc«
l|u−²«Ë —UIù«  UÝU} W−}²½

WIÐU«  «uM«
W}?FL?'«¢ f}ÝQð ÊöŽ≈ v?≈  ôUBðô« Ác¼  œ«

U?N?Ý—U?L| v?²« ¨—U?F?Ýô« ŸU?Hð—«Ë

»«e??Š_« s œb??Ž XL??{ v²« ¨¢d??}??}??G??²K? W?}?MÞu«

v ¨d}¼U?L'« b?{ ÈdB*« ÂUEM«

Ê«ušù«Ë W«dJ«Ë bG« v¼ ¨W}?ÝU}«  «—U}²«Ë

‰U?L?Ž_« ‰Uł— W?×KB* ÂUð Ì“U?}?×½«
t????????H½ Xu?« vË Æs|d?J²????;«Ë

s œb???ŽË ¨Èd???B*« vŽu???}??A?« »e??(«Ë s?}??LK?*«

s W???łu??? W???}??? b???ŽU???B??²?ð Èc«

–U??²??Ý_«Ë q|b?M Èb??L??Š vö??Žô«Ë W??F??U?½ s??Š

—u?²b«Ë vŽœ«d?³« —u²?b« rN?Ý√— vKŽ ¨s}KI²?*«

 U???ŽUD X?KL???ý ¨ U???łU??−???²???Šô«

Ær¼d}žË ¨‚U×Ý« ×uł
«u?IK?Þ√ ¨ÊU?}Ð v W??}?F?L??'« VUD «u?žU?? b?Ë

q v« W???U??{_U?Ð «c¼ W??}???ŽU??L???²??łô«  ôU???CM«Ë

Ác?¼ XG?KÐË ¨s?}?????Šö?????H?«Ë W?????²??????R*« W?U?????L?????F?«Ë

l}?u?²UÐ d??}¼U?L?'« «u?³UÞË ¨d?}?}?G?²?« ÊU?}Ð t?}KŽ

 U??d??(« q U??N??ŠdDð v²« W??}Þ«d??I??L|b« V?UD*«

ÆWu³ d}ž  ôbF  UłU−²Šô«

Ác¼ d???}??B?? U??? Êü« v²??Š «u?u??I| Ê√ ÊËœ ¨t???}KŽ

‰ö?š s `}??×?B« U?N?IK?DM s sJË W?}??ÝU?}?«
Æ r¼dE½ tNłË sË d}¼UL'«

…d??? ¨—dJ?½ UM½√ ¨U????×???{«Ë  UÐ

ÊU?}??³« sL?Cð b??Ë Æ° U?F?}??u?²«

vF½ Ê√ ÊËœ ¨W|U?H? WÐd& ¨Èd?š√

¨»U?³A« s d?}³? ŸUD ÁU?& U«e?²« UM}KŽ Ê√ UL?

Ác?¼ ÁU?|≈ UM?²????????L?KŽ Èc?« ¨”—b?«

…d ‰Ë_ W?ÝU}?« ”—UL| U0— ¨d?}}?G²« …dJ t?²Ðcł

«d²—Ëô« fH½ v¼ U?N WÐd−²«

s «Îd??}???³?? «—b?? t|b Ê√ X?³Ł√ ¨UÐU??³??ý ÆtðU???}??Š v
Ÿe?²M|Ë tK³?I?²?? l?MB| Ê√ vKŽ —«d?ù«Ë ”U?L?(«

s( f?H½ ·e?????F?????²  œU?????Ž b?????

Áœ«bł√Ë Á¡UÐ√ ‚d?Ž XdÝ ¨WK}K WMHŠ b| s t?uIŠ

r}½«dð oKD²?  œUŽ b?  «u?ô«

ÆtöŠ√  dUŠË Ád{UŠ XLKþ√Ë

uË dJHð Ê√ ÊËœ ÆW³}ðd« d?}}G²«

fH½ v?¼ U¼Ë ¨fzU??³« d??}?}??G??²«

o|dD« sJ ¨ÂœU? d}}?G²« Ê√ rN ‰u?I½ Ê√ UM}KŽ

b???? s×K?« «c¼ Ê« …b????Š«Ë WE×?K

Ê√ UM}KŽ Ê√Ë ¨tË√ v UM“ U? UM½√Ë ¨q|uÞË VF

sŽ t«e??F½« X?³Ł√Ë se« Á“ËU??&

Èu?I« qË d?B? ‰U?L??Ž W?F?}KÞ Ê≈ b?R*«Ë

‰U???L???Ž s ¨…b????NDC*« d????}¼U???L???'« Ê√ rN? ‰u???I½

f?H?½ Õd?D²?  œU?????????F???????? l?u?«

√e?−??²| ô ¡e??ł r²½√Ë ¨¡«d?I?? s}?Hþu??Ë s}??Šö?Ë

W??}??½U??Ëd« v{U*«  U??ŠËdÞË√

UNÐ d?BË ô≈ ¨WM¼«d« W?}ÐUIM« …—Ëb« vN?²Mð

È√ f}Ë ¨Êu??I?}??I?(« d??}?}??G?²« u??F½U? r?¼ ¨rNM

U?? U?N??}KŽ XU??{√Ë qÐ W?ł–U??«

v o|dD« vKŽ …uDš ÊuJð ¨W?}I?}I?Š  UÐUI½

Ë√ t??ö?š≈ ÊU?? U?L??N? „UM¼ Ë√ U?M¼ d?š¬ h??ý

 U???ŠËdÞ√ s? U???N½U¼–√ tÐ o?²???Hð

qJ W?|d??}¼U??L??ł  U??L??}EM?ð Ÿ«e??²½« W??d??F??

ÆtK³½

UMFL ÆWł«c?ÝË W}½UË— d¦√

œ«R ÂUA

W?}?ÝU?}?«  «œU?}?I« s œb?Ž ÂU?Ë ¨W?œU?I« …d?²?H«
¨vŽœ«d?³UÐ W?H?¦J  ôU?BðUÐ s}KI?²?*«Ë W?{—U?F*«

VU?D s?Ž WËe????F??? d????}????}????G????²«

ô Ê√ qł√ s q{U?M²?Ý W|—U???}«Ë W?}U??L?F«

ÆdłQÐ s}KUF«

a«ÆÆ ∆—«uD« Êu½U ¡UG≈Ë  UÐU²½ô«
b?N??A*« —b?B??²?} d?}??}?G??²« rKŠ œU?Ž ¨Èd??š√ …d?

XË »d???√ v —u???²??Ýb?« s ∏∏Ë

WËb« vHþu?Ë ¨‰UL?F« s …d}?³

„—U??????????F?*« q? v? r?N?????????d??????????F?

W?u²?J nIð s ¨W|—U?IF« Vz«d?CK WKI?²?*«
qł√ s ‰U??CM« …d??}ðË b|«e??²?²??Ý qÐ ¨Èb|_«

Æd}}G²« v
t?e??Ž vŽœ«d?³« b??L?×? —u??²?b« Êö??Ž≈ ¡U?ł

∫vðü«

W?? 6d?? ' VUD? C¡U? ÆÆÈd?? ]√ …d??
d} U?L'« VUD s< WËe?F d?}}?G«
qF??? A| Èc« Xu« v ¨W? }? I? }?I? («
CU?JU}?5 WT?}? ¨ÈdB*« Ÿ—U?A« t}?
ÆÆ—U?F?Jô« ŸU? H"—«Ë l|u?T??«Ë —U?I?ù«

Æ∆—«uD« WUŠ ¡UN½≈ ≠±
s Èd??B*« ¡U??C?I?« s}J9 ≠≤
W????}?KL?????F« v?KŽ q?UJ?« ·«d????ýù«
ÆUN²dÐ W}ÐU²½ô«
s  UÐU??²½ô« vKŽ WÐU?d« ≠≥
v½b?*« lL????²????:«  U????L?EM? q³????
ÆvËb«Ë vK;«
v W??¾??UJ²?? ’d?? d??}??uð ≠¥
s}?×?ýd*« l?}?L?' Âö?Žù« qzU?ÝË
ÆW}ÝUzd«  UÐU²½ô« v WUšË
×U?)« v s}|d??B*« s}J9≠µ
X|u??B?²« v rN??I?Š W??Ý—U2 s
ÆW|dB*«  U}KBMI«Ë  «—UHUÐ

WH}K] bL'√

ÊU??}???B??F« ‰u??Š ‰d???}??¦?? U???ö??

v? `ýd??????²« o?Š WU??????H????? ≠∂

Âu}H« v d}}G²« WdŠ ¡UDA½ bŠ√

VF?ý f?K−?  UÐU???²½«Ë ¨v½b*«

œu?}?? ÊËœ W?}??ÝUzd«  UÐU???²½ô«

Æ«dł rK¼ËÆÆWËb« UN|d& v²«  UÐU²½ö WK|bÐ

2010 dLu

v˜

—UFJ_« XKFN«Ë W}2UAô« œu<u« CdA"

W*uF«Ë ¡öG« WN«u v »dG*« ¢„UÒ"√¢ W}FL
œU? qFHÐ ¨ błË√ v²« WËbU? ÆW|dBMŽ W}?I³Þ  UÝU?}Ý tLJ% ¨«œU?

W???U????≈Ë ¨‚«u???Ý_« qš«œ  «d¼U?Eð ‰ö???š s? VF???A?« W???U???F ‰u????u«

s s}|ö* q?L?F« ’d? d?uðô U?C|√ v¼ ¨¡«d?I?H« s s?}|ö*« ¨U?N?²?ÝU?}?Ý

 U½U?}³« l|“uðË ¨ U½u?ËdJ}*« s}?b?²? WU?F«  U?ŠUUÐ  U½U?łdN?

öÐ ‰U?L?F« ·ô¬ œdÞË  U?d?A« W?B??B?š v?KŽ Âu?IðË ¨ «œU?N?A« WKL?Š

Èu?I« l? q«u?²« pc?? ¨ÃU?−?²??Šö u?Žbð  U??²?ô l—Ë ¨s}M?Þ«u*« vKŽ

W*u?Ž UN?Ð rJײ𠡫d?A«Ë l}?³K WKÐU? lKÝ v≈ »u?FA?« q|u% -Ë ¨ u?

d?}¼U??L?'« s U?Nðu? b??L?²?ð W?}?³??F?ý …b?ŽU? oK) W??HK²?<« W?}?ÝU??}?«

…U?}??Š vKŽ U?NÐËd??×Ð d?}??Gð b? ¨ U?}??M'« …œb?F??²?  U?d??ýË W?}U??L?Ý√—

Æ‚«uÝ_«Ë Ÿ—«uAUÐ

ÊQÐ W}FL'« tðb√ U u¼Ë ¨W|œUB²?ô« UN(UB qł√ s …d}IH« »uFA«

s}DýU½ ¥ ‰U?I?²Ž« r²? ¨W?}M_«  «b|b?N?²« s W}?F?L?'« ¡UDA½ rK| r

WËœ b??{ ‰U??CM« sŽ «bÐ√ q?B?HM?| ô d?I??H«  UЫc??Ž X% ¡«d??I??H« ‰U??C½

j)« vKŽ —«d??ù« W?}?F?L??'UÐ vDýUM« b?Q?? ¨ U?H?u« s œb??Ž ◊U?³?Š«Ë

W}U?LÝ√— sŽË ¨s_« U?BFÐ W}?łU−²?Šô«  UЫd{ù«Ë  U?UB²?Žô« tł«uð

W?ËU???LK qÐU? d??}?žË V?²J? oŠ Á—U?³?²?ŽU?Ð ¨tMŽ ŸU?b«Ë vłU??−?²?Šô«

ÆrNðu r²Ið W}*UŽ

Æ U{ËUH*«Ë

WE¼UÐ Vz«d{ ÷d W}HKš vKŽ U½d?HÐ ±ππ∏ ÂUŽ „Uð√ W}FLł XÝQð

‰uK(« s?Ž U¼b?F?Ð u¼ »d?G?*UÐ „UÞ√ W??}?F??L??ł WÐd?& e??}?? U? r?¼√ sJ

‚dÞ U?N?HMÐ oKð W?}UL?Ý√d«  UC?UMð Ê_Ë Æ…d}?I?H« Ê«bK³« ÊUJÝ vKŽ

s}Š ¨d?B v  öL?(« iFÐ dc½ ‚U}?« «c¼ vË ¨WFÞU?I*U W|d¼UE«

s oKDM²? ¨rU?F« ‰u?Š W?}?F?L?'« —UJ√  d?A?²½« U? ÊU?Žd?Ý ¨U?N?²?N?ł«u?

XF?Ë— ¨¢g}??U| d?}?ž s g}?F½ —b??I½¢ —U?F?ý ò¡ö?G« b?{ Êu?MÞ«u?å l—

jI f} ¨UF}Lł «ud²ý« ¨WËœ µ∞s d¦√ v bł«u²ðË ¨≤∞∞∞ ÂUŽ »dG*«

v ¨v²«Ë ¢„öN²Ýô« b}?ýd²Ð ¡öG« ÂËU¢—UFý pKN²*« W|UL?Š  U}FLł

dIHK W?³³*«  ôUCM« s W?FÝ«Ë WKE X% sJË ¨dIH« b?{ ‰UCM« v

“ËU?& b?FÐ ¨Èd?B*« VF?A« s vLE?F« W?}?³U?GK «—U?}?²?š« q¦9ô ¨l«u«

ÆrUF« »uFý WUJ

ÂËUI —U?}²š« ÊuJ| s W}UG« lKK d?}IH« ¡«dý ÂbF? Æ•¥∞ tÐ dIH« V½

v g}?LN?²«Ë dI?H« …«œUF? s W|—cł d?¦√ —U? „Uð√ W?}F?Lł  c?ð«

vC?Hð s WFÞU?I*« Ê√ U?L ÆU?}Š ¡U?I³?K n}J²« WËU×? u¼ U? —bIÐ ¨¡ö?GK

t?LJ% ¨«œU?? bý√ vÝU?}?Ý l«Ë vKŽ ÂuK« ¡U?I≈ v≈ ¨vŽU?L?²?łô« l«u«

¨WFÞUI*UÐ dŁQ?²| s WKzUD« ÕUЗ_« vKŽ s}}ULÝ√d« —U−²« W?EU×L ¨q(

ÆW|dBMŽ W}I³Þ  UÝU}Ý

tKFHð U UU9 u¼Ë ¨…—U)« rN V³| s UNM hK²« Ë√ lK« œu—Ë

sŽ «bÐ√ qB?HM| ô d?IH«  U?ЫcŽ X% ¡«d?I?H« ‰UC½ Ê√ b?Rð W?}?FL?'«
U?B?FÐ W?}?łU?−?²?Šô«  UЫd?{ù«Ë  U?U?B?²??Žô« t?ł«uð WËœ b?{ ‰U?CM«
ÆrNðu r²Ið W}*UŽ W}ULÝ√— sŽË ¨s_«

ÆrUF« W}I³Ð UŽuł ÊuðuL| ·ü_« „UM¼ ULM}Ð d׳UÐ `LI« ¡UISÐ UJ|d√
dI?H« …«œUF? s W|—cł d?¦√ —U? –U?ð≈ v≈ W}?FL?'« ÁU&« bL?Ž pc
b?ý√ vÝU?}Ý l?«Ë vKŽ ÂuK« ¡U?I≈ v≈ ¨vŽU?L²?łô« l«u« v g?}L?N?²«Ë

bjdŽ g"ËuK d|dI"

œuŽË s t?F³ð U?Ë ¨»dG*UÐ vÐU?²½ô« rÝu*« vKŽ d?Ný√ WF?CÐ d9 r
 ôb?F0 W?}ö?N?²Ýô« l?K« —UF?Ý√  b?ŽU?Bð v²Š ¨s?}u¾?*« s W?«dÐ
‰uŠ W}K}KC²«  «—UFA« q s rždU³ Æv{U*« ÊUC— dNAÐ W}šË—U
s W?H?}MŽ  U?łu0 d?I?H« ‰U?−? lð« ¨¡ö?G« WЗU?×?Ë W|d?A?³« W?}?LM²«
U¼d?FÝ nŽU?Cð ¨Âu?×K«Ë t«u?H«Ë d?C)U? ¨W}?ÝU?Ýú« lKU ¨¡ö?G«
Æ“UG«Ë ¡UÐdNJ« —UFÝ√ v ÿu×K ŸUHð—« qþ v
Ê«bKÐ qJ?Ð U?C|√  b?ł«u?ð qÐ ¨»d?G*« vKŽ ¡ö??G« W?łu?? d?B?²??Ið r
¨—UJ²Šô«Ë W?UM*« vKŽ W}M³*«Ë W?}ULÝ√d« W?LE½_« UN}KŽ dD}?*« rUF«
vKŽ v*UF« VKD« …œU|eÐ ‚u« v{uË ¨Ë—u}« ÂU?√ —ôËb« dFÝ VKI²
¨sJL| ô sJ ÆlK« dFÝ ld? W}ł—U)« »U³Ý_« s ÊuJð b? ¨WM}F lKÝ
s}MÞ«u*« »u}' vKš«b« ÈœU?B²ô« —UB(« q¼U?& ¨dšü« V½U'« vKŽ
W½—U??I? —u??ł_« v½bðË ¨Œ—U? v?I?³Þ  ËU??HðË ¨vA?}??F? o?}?}??Cð qþ v
Æ—UFÝ_UÐ
¨»d?G*UÐ ¢kcattA¢„UÒð√ W?}?F?L?ł  Q?A½ vŽU?L?²?łô« ÊU?}?KG« «c¼ qþ v
v ¨…d?}?š_« …d?²?H« v ¨ÿu?×K ŸU?Hð—« X?K−?Ý WËœ v ¨v³?F?ý qF? œd?
vKŽ  b?L²?Ž«Ë ¨¢WF?KÝ f} rUF«¢ —U?F?ý W}?FL?'«  c?ð« ÆdI?H«  ôbF?
‰ö?G??²?Ý«Ë ¨g}?L?N??²«Ë —U?I?ù«  U??ÝU?}?Ð s}??ŠœUJ«Ë s}MÞ«u*« W??}?Žuð
W?}F?L?'« XŽUD²?Ý« ÆWuJ(« W?—U?³0 r²ð VN½  U?}KLŽ v r?N  Ud?A«

q(« u »«d{ù« ∫»dG*« CU2UI

fu" v W}2öD«Ë W}ULF« C«œU%ô« CUJJ≈
 UÐUIM« Ë√  «œU%ô« q}JAð

◊U?³Š≈Ë »d?C« bMŽ »öDK vKš«b«

d‡‡ ‡L‡< U‡‡ M‡Žœ

…ËöŽ ·dBÐ VUDð t½√ U?L ¨—uł_« rKÝ

v ‰u???šbUÐ WЗU???G*« Êu???}ÐU??I?M« œb¼

iH????šË ¨ U???ŽU?DI« i?F???³?Ð s}K?U???F?K

¨ÂœUI« d?³Lu½ s YU¦« v ¨ÂU?Ž »«d{≈

s}????Qð b?|b???%Ë ¨q?šb« v?KŽ W????³|d????C«

W??}?ÐU??IM?«  U|e??d*« s?Ž —b?? ÊU???}Ð vË

œU%ô« W³KÞ ÷dŽ - qÐ ¨ «d¼UE²«

qšb²« sŽ b}FÐ qI² qJAÐ

¨ U??ýU?F*« s v?½œ_« b?(« l—Ë ¨W?UD³«

W???−???N? Êu???}ÐU???I?M« Âb??????²????Ý« ¨W???FЗ_«

vK?Ž rJŠË ¨W???}z«b??²?Ðô« W??LJ?;« vKŽ

h½ tKHJ| oŠ u¼ ¨vuJ(«

Ác¼ q?J ¨W???}?ÐU???IM?«  U|d???(« ÊU????L???{Ë

qA??? b????FÐ ¨W???uJ?(« b???{ W|b???}????F???Bð

v≈ ÂU?????Ž s}Ð U???? s?−????U?Ð rN?M±∑

WLEM  «b¼UFË v½u²« —u²Ýb«

Èc« d?_« Æc?}?HM²« e?}?Š qšbð r VUD*«

¨WÐU?I?M«Ë d|“u« s}Ð W??LzU?I«  U??{ËU?H*«

÷d???Fð v?≈ W???U??{ùU?Ð «c¼ Æ«u???Ž√≥

‚uIŠ o}Ł«uË W}Ëb« qLF«

¨»«d??{ù« c???}??H?M²Ð Êu???}ÐU??IM?« t??}??? b??√

U??N?ŠdDð v?²« U|U?C??I« s È√ qŠ Âb??ŽË

“U??−???²??Šô« v≈ œU???%ô« »öÞ W??}???IÐ

rždÐË Æf½uð UN}KŽ Xb ÊU½ù«

qA??H W?KU??F« W??I??³D?« i— s|d??³??²??F??

 UÐU?????ù«Ë  U½U¼ù«Ë v?H????????F?????²«

—«Ëœ√ s W}ULF«  «œU%ô« t²³F U

ÊUJ ÆW??u?J(« s W??F??³??²*«  U??ÝU??}??«

ð Y?}????Š Æ UÐU????I?M«
s W?KÞU????L?*UÐ t????ł«uÔ
Ó
b(« l— Ÿu{u ‰uŠ ¨W}LÝd«  UN'«

Æq(« u¼ »«d{ù« Ê√ b}Q²‡«

s U?}½b«  Uł—b?« ¡UGSÐ ¨—u?łú v½œ_«

q²×LK ÈbB²« v WU¼ W}ÝU}Ý

ÆWGU³« W|b'«
u¼ ‰U???I???²???Žô«Ë V?}¼d???²« »u?KÝ√

s  öšb²« Ê√ ô≈ ¨v½dH«

È√ l W????uJ(« q?U???F?ð Êu???L????C???

œu}I« ÷d v W}½u²« WuJ(«

Ÿe????????Žeð b???????? …b?|b???????ł  ö????????}J?A?ð

WKKÝ bFÐ «dšR tðË—– v≈ qË

…—b???? “e???F?| U??? u?¼Ë ¨U¼—«d????I???²????Ý«

ÆvÝU}« lLI«  «uMÝ s WK|uÞ

pc?? ¨W??{—U??F*« lL?? vK?Ž W??uJ(«

f²|«— su?}¼ WLEM d|d?I² U?IË

cM X?KÐu?? v²?«Ë d??}??}??G??²?«  «—U??}ð

W?uJ(« qU?F?ð V}U?Ý√ ÊS? ¨gðËË

W?|œËb?????×?????? Âb?????Ž Êu?½U?????I?Ð  «uM?Ý

W|œU?%ô«  ö}JA?²« Ë√  UÐU?IM« l

bzU??I« U?N??Ý√d| WËœ vË ¨W??}?ÝU?zd«  U|ôu«

rÝU?Ð W??Ëd???F*«Ë ¨W???U???×???B« W|d???Š …ezU???ł

·«d???²???Žô« s ÊU???d???(« tK?Š«d?? v? Èb???Fð

t²?³¦ð Ê√ sJL| U sJ ÆW?×K*«  «uIK vKŽ_«

¨vKŽ s|bÐU??F« s|“ f}zdK ¢W?}?³?¼c« W?A|d«¢

W??}?½u??²«  UDK?« d?}??uð Âb??FÐ ¨v½u½U??I«

 UJ?Ý≈ Âb?????FÐ —«d?????ù« u¼ W?????œU?????I?« ÂU|_«

ÆqI?²?*« Âö?Žù« ÁU& t?²?uJŠ W?}½«Ëb?Ž rž—

 «œU???%ô« s W???b???I?*«  U???³KD?«  ôU???B|ù

Õd?? U?L?? Ë√ ¨W??uJ×K W??C¼UM*«  «u??_«

Èb W?}?F??L?'« W|u?C?Ž b?}??L?& v≈ Èœ√ U2

U?N?ö??²?Ý« W?}Kš«b« …—«“Ë —UJ?½≈ rŁ ¨…b|b?'«

∫t½√ qGAK W}?½u²« WUF« W}F?L'« fÝR

¨WÐUIM« ‰öŠ≈Ë s}}H×?BK W}Ëb« W}«—b}H«

…—«“Ë q??šb??ð v??≈ ÈœR??| U?2 ¨ «—U??D??š≈ W??|√

UM}?M³ð «–≈ ô≈ W???}Þ«d??I???L|b« q?}??Qð s?JL| ô¢
Æ¢W|œbF²«

v ÈuUq« r}KF« v »«d{≈
s}LKF*« s •∏µ W6—UA0 fu"
 c??H?½ ¨s}??LK?F*« s •∏µ W??—U???A0
nË UЫd??{≈ Èu½U?¦« r?}KF?²« WÐU??I½
v²« «b?}?F?Bð d¦?_« …uD)«Ë ¨d?³?_«
¡Uł Æœö?³UÐ vL}KF?²« ŸUDI« U¼b?NA|
qBMð ÁU& ¨dýU³ qF œd ¨»«d{ù«
Âb?ŽË ¨s}??LKF*« l —«u??(« s …—«“u«
v²?« qU??A?*« W??'U???F??? v U??N???²|b???ł
s}?????LK?F*« VU?D s? ÆU????NM? Êu½U?????F|
W?³?«d*«  «Ëö?Ž W?U?{≈Ë Vð«d« …œU|“
V³Ð s|œËdD*« …œUŽ≈Ë ¨ U½U ?ײô«Ë
sÝ i?H???š p?c??? v?ÐU???I?M« r?NÞU????A½
rNðU?Ыd?{≈ —«dJ?²Ð s|b??R?? Æb?ŽU??I??²«
W|œU???B???²???ô« rN???u???I???Š Ÿ«e???²½« v?KŽ
rN?uI?Š sŽ qBHMð ô v²«Ë ¨W ?}MN*«Ë
s|œb????N?????Ë ¨»«d????{ùUÐ W|—u?????²????Ýb«
ÆWœU …uD È—«œù« »«d{ùUÐ

2010 dLu

ÆUNK× ¨ öšb²« s rKð r v²«Ë
ÂU??F« œU?%ô« ÊS?? ¨d|d??I??²K U??C|√ U?I??ËË

¨t²dÐ ¨Á—U?³²Ž«Ë qLF«  U|d?− v WuJ(«
±≤∞ Âb???I?ð ≤∞∞¥ u|U??? vH???? Æv½u½U???? d???}???ž

l}?L?ł s? ¡U?C?Ž√ rC| Èc«Ë ¨f½uð W??³KD

s}??}??H??×?B?« œU?%« q?}JAð VK?DÐ U??}?H??×??

UFł«dð …d}š_« …d²H?« v bNý b ¨ UFU'«

s ÂU???F« œU???%ô« t???}???ö| U?* ¨s}???}???½u???²«

ô œU?%ù« U¼d³?²?F| v²«Ë ¨t?²DA½QÐ Uþu?×K

nþu*« i— ¨W?U?×?B« W?|d?Š vKŽ o}?}?Cð

»ö?D?« r?}E?M?ð v? W?ÐU?????????I?M« —«Ëœ√ s?Ž q?I?ð

qL??Ž f}?}???²Ð r?N?U??Nð« -Ë ¨nK*« Âö??²?Ý«

r}?KF????²?« Õö????SÐ rN????(U?????B???? W|U????L????ŠË

¨¢W?L|dł U?Nð«– b?Š v WÝU?}?« ÊQË¢WÐU?IM«

u¼ v}?zd« V³« ÊUË Æt?uÝ— i}?HðË

v W??uJ(« l W??ö?F« —u?¼bð vKŽ qL??F«Ë

t½uJ œU?%ô« Wuý d?  UDK«  ôËU?×

v «c¼ ÆW?U×?BK ÕuML*«  U|d?(« ŒUM qþ

r² ¨v½u²« v?ÝU}« bNA*« v W?LzU …u

U?¼œu???????ŽË q W???????u?J?(« Y?JM?ð Èc?« Xu?«

V}?U??Ý√ «b?????²???ÝUÐ vÐö?D« ◊U???AM« lL???

d}?uðË ¨s}}?H×B?« —uł√ s}?ײРW?U)«

«c¼Ë ÆtzU?C?Ž√Ë tð«œU}?I V|c?F?²«Ë ‰U?I²?Žô«

s s}²R*« X}³¦ðË ¨v×Ë vŽUL²ł« s}Qð

¨W??}ÐöÞ  «d¼UE?² œU??%ô« r}EM²Ð Àb??Š U??
 U????³????łu« s?LŁ ŸU????Hð—« v?KŽ U????łU????−????²????Š«

ÆWÐUIMK vU*« rŽb« d}uð pc ¨s}}H×B«

?ð r
WK?L???Š XMý q?Ð ¨pcÐ W???uJ?(« n²J

rN??U???Nð« -Ë lL??I?UÐ XKÐu???I?? ¨W??}??F???U??'«

¡«b?²?Žô«Ë Èc?}?HM²« V²J*« lK?Ð WÐU?IM« vKŽ

WЖU??  U???uKF?? d???A½Ë W??F???L??« t|u???A??²Ð

d|—U?????Ið r?|b????Ið r?Ł ¨tzU?????C????Ž√ vK?Ž v½b?????³«

vŽu????}????A?« ‰U???L????F?« »e???Š l? ÊËU????F????²«Ë

W?uJ(«  b?L?²?Ž« ¨s?}?}?H?×? s W?Ýu?Ýb?

Ÿu??bK? WK}??*« q?ÐUMI« ¡U??I?≈ -Ë Æ°—uE;«

V×???Ý «u??ŽUD?²??Ý« ¨…u??ýd?UÐ r¼RÞ«u?ð vKŽ

¨r?NM?≤∞ ‰U?????I?????²?????Ž«Ë ¨s?|d¼U?E²?*« »d?????{Ë

Èc?}??HM²« V²J*« ‰«b??³?²?Ý«Ë …—«œù« s W??I?¦«

¢p"uj UMFLJ¢ v uJ(« —UFA« ÂU √ WFgUI*« ∫ Êœ—_«
s}KI??²?*« v?KŽ W?d??H« o}?C|Ë ¨U?|œb?Ž

t XK?uð Èc« —«d??I« u¼ ¢W??FÞU??I*« ¢

ÆÊU*d?³K `ýd?²« v …d?}?G?B« »«e?Š_«Ë

W??}?ÝU??}??« Èu??I« s W??C|d??Ž  U??ŽUD

d?}??}?G??²Ð W?}?U?L??Ž VUD l p– V«u??²|

¢pðu?? U?MF??L??Ý¢ W???N??ł«u?? v? W??}½œ—_«

b?FÐ W?}ÐU??IM«  UÐU??²½ö `?ýd?²« Êu½U?

W??}½U*d??³«  UÐU????²½ôUÐ W??uJ(« —U??F??ý

ô≈ t?HM qU?F« `}?ýdð ÂbŽ ◊d?ý l{Ë

s}??}½œ—_« j??Ý b?FÐ «c¼ v?ðQ| ¨W?}U??(«

 U«d?²Ž« vKŽ l}?u²« vKŽ W?ÞdA« rNðd?³ł√

Ê√ d?cUÐ d|b?ł Æ UDKK UU?9 v«u d?šPÐ

U¼œb?% ¨W?}?U?IŁ …—Ëœ vKŽ ‰u?B?(« b?FÐ

 u???B?« Êu½U???I? W???uJ(« b????}???Qð v?KŽ

UN?LE½ …d¼UE v ¨nMŽ ‰U?LŽ√ v W—U?A*UÐ

- s}?}??½u?²« s}?}?H??×?BK W?}MÞu« W?ÐU?IM«

’U?????ý√ vKŽ U??N???IÐUDð Ëb???³|Ë WÐU???IM«

X|uB?²« s VšUM« sJL| Èc«Ë bŠ«u«

W????F???U????'« …—«œ≈ ÕU???L????Ý ÷d???GÐ ¨œU????%ô«

W}H?× WÐUI½ ‰Ë√ ÊuJ² ¨≤∞∞∏ÂUŽ UN ?}ÝQð

‰U*U?Ð b??ÝU???H« ŒUM*« W???−???}??²½Ë Ær?NM}???FÐ

V½Uł s tÐ dŁQ²| b? bŠ«Ë `ýd `UB

W?U?û  U?³UÞ ‰u?šœ i— ‰u?Š ÷ËU?H?²K

v²« ◊u?G?C« b?FÐ p–Ë ¨U½u½U? U?NÐ ·d²?F?

r ¨vŠ«uM« q v W}Ðu;«Ë vÝU}«

’d?? vDF?| U2 W|dzU??A??F« Ë√ W??}?K³??I«

lL????I?« nu????²?| r s?J ÆvF????U????'« s?J?UÐ

X×M Ub?FÐ s}}H×?B« W}FLł U?N X{dFð

ÆWFÞUI*« s bÐ „UM¼ sJ|

…d?}?³? …d}?A?Ž v≈ vL?²M| s* d?³?√ ÕU?$

v˜

s}"d sLq« U2Ë—Ë√ ¡«dI lb}J q

j‡‡ ‡I ¡U‡‡ HFC« »d‡‡ C" s‡‡ _« U‡‡ B<

¨¢Êu½UI« sŽ ÃËd)«¢ ¨¢nMF«¢ ¨¢s_«¢

œ—U??A???²|— oKÞ« ¨…b???×??²*«  U?|ôu« v
v?KŽ U?Ðd???????Š ±π∑∞ ÂU????????Ž v? Êu????????J}?½

‰Uł— WM√ vKŽ …d¦JÐ —dJ²ð  U×KDB

s ¡«u????Ý ÁƒU????H?Kš U????N????F?ÐUð ¨ «—b????<«

¨s}}ÐË—Ë_« s}}ÝU}«Ë  UuJ(«

sŽ Z²½ Æs?}?}Þ«d??I?L|b« Ë√ s?}|—u?N??L?'«

WM√ vKŽ vU²UÐË ¨ÂöŽù« v pcË

ÊU???³???A« s s?}|ö??? ‰U???Ý—≈ »d??(« p?Kð

¨WM|U³²  ôôœ cšQð UNMJ ¨s}MÞ«u*«

v≈ W??}M}ðôË W?}??I|d?√ ‰u??√ s ¡«d?I??H«

d}ž t½√ Ëb³| ô Èc« ¨”U³²ô« v≈ qBð

vK?Ž ¡U???C???I?« v≈ ÈœR?ð rË ¨Êu???−????«

ÆœuBI

b|b?'« Õd?D« U?√ Æ «—b?<« Ë√ W??L|d?'«

 U???×?|d???Bð b???ŽU???B????²ð ¨U???½d???? v

s? oK?DM?| Èc« ¨…b??????×?????²*«  U?|ôu« v?

W?}?½dH« W?uJ(« v? s}}M?√ s}u¾??

d?³?²?F| u?N? ¨W?IÐU?« W?}«d?³?}K« …b?ŽU?I«

vKŽ ÃËd?)«¢ W??×?UJ b?}?F?B?²?Ð W?³UD

¨W???L|d????ł f}Ë U???{d???? ¨ö???¦???¨ÊU???œù«

vË  «¡U?B??Šù« v b?& v¼Ë ¨¢Êu?½U?I«

 U???????ÝR?*UÐ ÂU????L???²?¼ô« ÊS??? v?U???²?UÐË

U??N??L??Žb| U?? s}M?Þ«u*« ¡«—¬  U??ŽöD²??Ý«

Êu????−????« l?}???Ýu?ð s r?¼√ W????}K}?¼Q????²«

iFÐ q−??| qÐU?I*« v? ÆU?N?H?u?? b|R|Ë

t½√ u¼ ¨l³?DUÐ r¼_« sJ Æ U?}??Šö?ù«Ë

 U?}B??A«Ë  U?}F?L?'« iFÐË »«uM«

„UM?¼ ÊU?? ”U???Jð vH??? ¨«d??}???uð d???¦??√

s ◊d?H*« nMF« vKŽ rN?łU−?²?Š« WU?F«

WzU?L²Ý W?HKJ²Ð Êu?−« l}?Ýu² ŸËd?A

rNM »U??³?A«Ë ¨s?}MÞ«u*« ÁU?& WÞd??A«

 U??ŽËd???A0 t«b???³??²??Ý« - ¨—ôËœ Êu???}K

WÞd?A« nMŽ Ê≈¢∫s|b?R? ¨W?U?š W?H?BÐ

Êu}K≤¥ WHKJ²Ð ÊUœù« W×UJ* W}ŽUL²ł«
s q?|u9 —œU??B??? U??N? b??& ¨jI??? —ôËœ

v²ŠË Æ¢œUC nMFÐ t?ł«u|
Ô »U³A« ÁU&
W?u?JŠ V−?F?ð ô v²« ¨…d?}??š_« …—U?³??F«

Æs}|d}š s}Žd³²

¨W??b« Âb??Ž U??NÐu??A| ¨l?³DUÐ È“u??—U??Ý

«b?F½« W?}?C??I v«d?³?}K« q}?K×?²« b0

t???H????uÐ W?Þd???A« q?L???Ž n?Bð r v?N???

v≈ qB?| Áb??$ ¨t???²??U??I???²??Ý« v?KŽ s_«

u¼ U?? œb?% rË ¨¢l?L?I«¢ u¼Ë v?F?}??³D«

¡«d???I????H« s? ¨U???N?M}???F?Ð  U???¾???? q}????L???%

b?????B??????Ið X?½U????? uK? ¨¢»U?????³?????A?« nM?Ž¢

W???—U????_« s U???³?U???ž r¼Ë ¨s?}???A???L????N*«Ë

r v?²??Š vN??? ¨¢rz«d???'«¢Ë ¢ «¡«b??²???Žô«¢

œb'« ÊuŽ“UM«

¨s}?LK? rNM d?}?³? r?Ë ¨s}|u?}?Ý_«Ë

ÊËœ ¨Ã—U??)« s …d?¼UE« nË Èb???F??²ð

…ËöŽ ¨lL?²:« v s_« «b?F½« W}u¾?

U??N??Ëd?þ W??d??F?? v≈ o?L??F??²« W?ËU??×??

qL?????F« v? W?????L????Š«e?*UÐ rN?????U?????Nð« v?KŽ

ÂU?Ž √b??³? rN??LJ×| ¨s?|ËU??²?*«Ë —«d?Š_«

W|√ s ¡U???}Mž_« v?L??×| Èc«Ë Ád???√ Èc«

¨s}×½U'« dB?I« vU¼QÐ  UÐuIF« ‰«e½≈

b????B???Ið U????C|√ U????NKF?Ë ÆU???N?ðU???Ðö????Ë

vKŽ …—b??I« Âb??ŽË nK??²U?ÐË ¨W?A??}??F*«Ë

u¼ œd?H« `³?B| «cJ¼Ë Æ—dC«Ë W?F?HMLK

ÆrN³ÝUJ0 ”ULK ¨WK}¾{ uË ¨WËU×

p?}J?HðË ¨r?¼œdÞË ¨r?N??????²??????}??????Mł Ÿe?½Ë

U??N d??}??A?| v²« ¨¢vŠ«u??C?« W??{U??H??²½«¢

‰uK(« s?}Ð s X½U?? Ê≈Ë Æa≈ÆÆÆÃU??b½ô«

s ·u??)« ÊuJ|Ë ¨t??ŠuMł sŽ ‰u??¾??*«

W?}ÐË—Ë√ Ê«bKÐË ¨UJ}?−KÐË U?}½UD|dÐ v

 «¡«eł l}?u²Ð —«c½ù«Ë ¨d−?G«  UL}?

¨nMŽ ‰UL?Ž√ UN?HuÐ ¨È“«ułd?³« ÂöŽù«

„UM¼ ÊS? ¨rN?Šö??≈ ¢WËU?×?¢ W?ŠËdD*«

s W?|U????u?K WK?}????ÝË ‰Ë√ u?¼ WÐu????I?????F«

s_« «b????F½« Ÿu???{u???? `³????√ ¨Èd???š√

sŽ fŽU??I??²ð v²?« W??}K;«  UDK?« vKŽ

»uM?ł v ÂU???F« »«d????{ù« q¦??? U???N?K¦???

fJFM|Ë ÆœdD«Ë »UIF« UM ¨Èdš√ ‰uKŠ

¨ UÐu??I??F« k}?KGð Ê√ s rždU?Ð ¨ÕuM'«

ÆW}ÐU?²½ô« Z«d³« v U?}}z— UŽu?{u

Æp– c}HMð

¨o}?³?“u? v e?³?)« W{U?H?²½«Ë U?}?I|d?«

 «¡«b????²?????Ž« s ¨W?|œd???? Àœ«u????Š v? p–

ÈœR| r ¡U?C??I«Ë WÞd?A« d|—U??Ið V?Š

«bF½« W}C ÕdÞ vKŽ W³UG« WL« sJ

nu?? l? p– s«e??²| W??œU??B?*UÐ q¼

¨vM}Ðd??A« …Ëd? ÀœU??Š q¦? ¨ U??ýd?%Ë

 U????d???Ý s? ÕuM'«  ôU????Š lł«d?ð v≈

s??}??Ð s? v??²??????????????????Š ¨¢n??M?F??«¢ Ë√ s??_«

ŸËd??A? l? W?U??šË ¨W??Ë“Q*« W??uJ(«

l b????N????A*« —dJ?²| U????U???Ž s?}ŁöŁ c?M

ÆnMŽË

s}½«u? —«b?B?²?Ý« v U?C|√ fJ?FM| tMJ

ÆU}UŠ U½d ÁbNAð UË ¨v{U*« dNA«

WU(« s}ÐË UNM}Ð qB?H« v¼ ¨s}|—U}«

s? tM?Ž Z²?½ U?????Ë ¨b?????ŽU?????I?????²« s?Ý l—

WLKJ ¨q}?UH²«Ë  U}?BA« v d}?}Gð

s}½«u?Ë Ê“P*«Ë »U?−?(« lML? ¨W|d?BMŽ

v²« ¨ UÐU??B?F?«Ë V|d?N??²« …d¼Uþ Ê≈

q_« vKŽ Ë√ ¨W??}??ŽU?L??²?łô«≠W|œU??B?²??ô«

vKŽ o³DM| Èc« l{u« «c¼ Æ UłU−²Š«

fD????ž√ vË ÆU???Ëœ U???}?KF« v?¼ ¢s_«¢

œu????F???? v?Ë ¨d????−????G« œdÞË …d?????−????N«

¨v?ÐË—Ë_« œU??????%ô« ‰Ëœ U??????NM? v½U??????F?ð

d}ž vI³| ö ¨s|d_« s}Ð jЫd« ·UF{≈

øÂu}« WðËUH²  Uł—bÐ W}ÐË—Ë_« ‰Ëb«

v?½d?????H?« W?????}K?š«b« d?|“Ë nË v?{U*«

»«e?Š_« …œu?FÐ «¡UN?²½« ¨W?}M}?L|  U?uJŠ

v ¨W?AN« …d?}?IH«  U?ŽUDI« v WD³ðd?

ÆUNK( vU²UÐË ¨WKJALK ÈœdH« d}H²«

d¼UE v …—«bB« s_« «bF½« q²×|¢

WŽU−ý UM|b s×½¢∫sKF} uuð—u¼ f|dÐ

Æ·ôü«  «dAŽ UNuŠ lL−²| v²« W|“UM«

U??³U??ž r?Cð v²«Ë ¨vŠ«u???C«Ë ·«dÞ_«

d?¦?_UÐ Ë√ ¨`½U?'« œd??H« Ê√ ÊËd?³?²?F| –≈

…u????????IÐ »d????C?| t½≈ …«ËU?????*« «b????F½«

«e²ô«Ë ¨c?}HM²« vKŽ —«d?ù«Ë ¨ ULKJ«

v²« ¨ U?ÐU?B??F«Ë V|d??N??²« …d¼Uþ Ê≈

÷d??F??²| Y}??Š Æs?|d??łU?N?*«Ë s}??A??L??N*«

¡«u?Ý ¨rN?F? qU?F?²UÐ s}?}?MF*« r¼ ¨tK¼√

ô s|c« p?¾Ë√ÆÆU??H??F?{ d??¦??ô« s}?MÞ«u*«

- ≤∞±∞≠≤∞∞≤s ¨q?F???H?UÐË Æ¢ZzU????²M?UÐ

WD?³ðd??? ¨W????}ÐË—Ë_« ‰Ëb« U???N?M v½U????Fð

b?−| ULM}Ð ¨‰ö?G²?Ýô« Ÿ«u½√ lAÐ_ ¡ôR¼

Õö???ù« W?ËU???×0 v?²???Š Ë√ ¨»U???I???F?UÐ

WK?}????L????'« ¡U????}?????Š_« v sJ?« Êu?JK?L|

d?¦?√ q?|b?FðË ¨Êu½U? ±≥ s d??¦?« —«b?≈

·«dÞ_« v? ¨s|d???łU????N*«Ë s}????A???L???N?*UÐ

ÊU?? U|√ ¨Â«d?²??Šô« Ÿ«e?²?½ô «—UÞ≈ ÊU?³??A«

d???}?????H???²« u¼ «c?¼ Ê≈ Æq}¼Q???²« …œU???Ž≈Ë

È“u—U?Ý sŽ …—U³F?« Ác¼  —b¢ÆÆWMü«

W??uJ(« ÕdD?ðË ¨ UÐu??I??Ž Êu½U??¥∞ s

lA?Ð_ Êu???{d???F???²| s|c«Ë ¨v?Š«u???C«Ë

W?d? ö? ¨lL?²:« r?NEH Ê« b?FÐ ¨tKJý

Á—U?³²?ŽUÐ lL?²−?LK dEM| Èc« ¨v?«d³?}K«

s}Ð Œ—U? iUM²« sJ ¨≤∞∞π”—U? v

≠vÐË—Ë_« œU%ô« U?Nz«—Ë sË ¨W}?½dH«

ƉöG²Ý«

Æ…dÝ√ s|uJð rKŠ Ë√ ¨qLŽ Ë√ ¨b}ł r}KF²

¨s}KŽU??H« s}KU??F« d?A?³?« s W?Žu?L??−?

v³|dC?« ÂUEM« s}ÐË ¨·uł_« t?×|dBð

q¦  «—«d ≠…d−N« s}½«u v ÀbŠ UL

v‡‡ JU}5« »u‡‡ k v‡‡ V‡‡ |œ_« ÆÆÆÆ U‡‡ Ju| ”U‡‡ —U u‡‡ |—U
s W?Žu?L?−? ‰ö?š s ¨Õu?{uÐ t Áb?}|Qð

—U?Ł√ U2 ¨»U??????²J?K ¢U?ðu?????łu?Т ÷d?????F??????

Á«d½ ¨W??}?Ðœ_« rNðUÐU??²??? vKŽ fJF?M| Èc«

—dÐ Èc«Ë ¨W??×|d?B« W?}??ÝU?}??«  ôU?I*«

¨W}ÝUI« UÝu| ¡«—¬ q?³I| r Èc« ¨—uNL'«

u¼Ë ¨d??š¬ d?√ v? t|d?U??F?? sŽ nK²??|

…b|b?A« t?²?³?ždÐ ¨ËeG?« «cN Áb?}|Qð U?N?}?

vH?K)« »U?????³?« s ÃËd?????K? ÁdD?{« U2

t?²?öŽ v≈ U½d?E½ «–S ÆvB??A« t?|—Uð

vÝU}« tUE½ s ‚«dF« hK²| Ê√ v

ÆW³{UG« d}¼UL'« s UÎ Ðd¼ ¨÷dFLK

U???}???Ý—U???ł q}|d?ÐU??ł¢ v?³???uuJ« V?|œ_UÐ

u|—U¢ vH|—u³« V|œ_« ‰uBŠ
qÐu½ …ezUł vKŽ ¨¢U
Î UŽ∑¥¢¢UÝu| ”Uł—U

w‡‡ ‡ L'— w‡‡ {

b??Š vKŽ ¨s}???Š «b?? d?³??_« t??²?}??žUÞË

Èœ«bð—ù« tH?u p– bFÐ U?Ýu| —d³|

¨±π∏≤ ÂU?Ž v qÐu½ vKŽ qU?(« ¢e?}—U?

o}Łu?²?Ð ÂU?Ë ‚«d?F« —«“ t½√ v²??Š ¨t?H?Ë

Èc« ¨¢v?Žu« …œu????F?Т t????²?|—U????| s?Ž «c¼

UJ|d??√ v?}z«Ë— r¼√ s «d??³??²??F?| U??L??N½√ –≈

»œ√ b|bł s œUŽ√ ¨≤∞±∞ ÂUFK »«œx

p– b??FÐ œu??F??} ¨ U??}??u| qJý v? tð—U|“

¢Ëd²ÝU¢ tÝ—U Èc« œUND{ù« Èd| tKFł

W???NÐU??A???²ðË lL???ł√ rU???F«Ë qÐ W???}M}?ðö«

rÝ« sJ| r Æ…—«bBK W}M}ðö« UJ|d√

qÐ W}J|d?_«  UÝU}?K tLŽœ sŽ lł«d²?}
vŠu?²?Ý√ t?½√ sKF?}Ë ¨qJ W|—U??L?F?²?Ýù«Ë

v≈ ¢U?Ðu???¢ ‰u
Ò ??Š Èc?«Ë ¨s}???}???Žu???}???A«Ë
œ«bð—ô« «c¼ s c?²} ¨W|—U?| W|—uðU²J|œ

v²«Ë ¨¢W|d??×?« W??}?F??«uUТ ·d??Fð v²«

Wł—œ vKŽ uN ¨ «uMÝ …bŽ cM …ezU'«

ÈbMd|_« q{UM*« …d}Ý s …d?}š_« t²|«Ë—

v tÞ«d?½≈Ë tð«– vKŽ tÐöI½« —d?³ð WF|—–

W??}M}ðô W?}?J|d?√ W|«Ë— o?Kš vKŽ  b??ŽU?Ý

vKŽ qBŠ t½√ UL …dNA« s …d}³
qF ¨W}*UF« W}Ðœ_« ez«u'« s b|bF«

W?I|dD« pKð ¨WÐU?²J« v W?}Ðœ_« U?LN?²?I|dÞ

pK²  U×}ýd²« WLzU sŽ «Î b}FÐ ¢UÝu|¢

ÂU??Ž v d??N??²??ý« Èc« ¨¢X?ML??}?? d??łË—¢

v ±π∏∑ ÂU??Ž „—U?A?}? ¨v«d?³??}« s}?L??}«

¨dšüUÐ UL¼bŠ¬ ÊUF²Ý√ U «Î d}¦Ë ¨W}I}IŠ

sŽ Àb????×???²| «Î d?|d???Ið d????A½ U???b?MŽ ¨±π∞¥

»«e?Š√ n?U?% vKŽ XU?? W?d?Š f?}?ÝQð

Ê√ o³?Ý Y}?Š ¨ U}?B??A« tM rNK²?Ý√Ë

¢f}²½Ud}Ý¢ …ezUł vKŽ tuBŠ U¼“dÐ√

ÆuG½uJ« v ÊU½ù« ‚uIŠ  UUN²½≈

¨¢œUðd?³?}¢  U|d(« W?d?×Ð X}?LÝ ¨W?}M}?L|

‚dHð Ê√ q³? W}L}?LŠ W«b rNM}Ð XF?Lł

‰Ëb« v `M9 W}Ðœ√ …ezUł v—√ bFð v²«
ÆW}½U³Ýô« WGKUÐ WIÞUM«

U½√ ÆÆœu???łu???? u¼ U??? v≈ “U???×?½√ ô U½√¢

WЗU?????×???? U????N????I?ðU????Ž vK?Ž  c????š√ v?²«Ë

tðU??}???Š U??Ýu| √bÐ b??I??? ¨W??ÝU??}??« r?N??}Ð

UN?U v²« …—U?³F« v¼ pK𠨢Ád?}}?Gð ‰ËUŠ√

Áu?LÝ√ U? vKŽ qL?F« ‰öš s ¨W?}?—U*«

UÐc?−MË ¨W?}ÐuJ« …—u?¦K «Î b½U?? ¨ÎU|—U?|

pý ô v²?« ¨W?}?Ðœ_« ¢U?Ýu|¢ W??}??I??Š√ l

WÐc?ÐcU?Ð Áu????L?????Nð« s?|c« v?KŽ «Î œ— U?????Ýu|

Ê√ b?FРƢvÝU?}«Ë ÈœU?B?²ô« —d?×?²«¢‡Ð

t½Qý ¨«b|b% ¢Ëd²ÝU ‰b?}¢ W}Bý v≈

ô≈ sKÐu½ …e?zU?ł vKŽ ‰u??B?(« v? ¨U?N??}?
q√ ¨ÎU³|œ√ TUJ² vðQð d?_« W|UN½ v UN½√

tðUÐU²? q Ê≈ W|UNM« v sKF?} ¨W}ÝU?}«

`}?ýdð U?Ýu| —d ¨ÎU?}?ÝU}?Ý UÎ ?L?}Ž“ `³?√

»d√ s ‰«e| ô Èc« ¢e}?—U¢ ÊQý p– v

¨U????NUJ?ý√ W???U?JÐ  U|—u?ðU???²?J|b« »—U????%

ÂUŽ W?}Ëd?}³« W?}ÝUzd«  UÐU?²½ö t?H½

VK?IM| Ê√ q?³??? ¨v?ÐuJ?« r}????ŽeK s?}Ðd????I*«

¨VF??A??²*« o|dDUÐ ¨t?ðU?}??Š tÐ nuð U??

W}Þ«dIL|b« `UB W}M}L| Â√ X½U W|—U|

¨¢È—u?u??−?}?? uðd?³?√¢ ÂU?√ Âe?N?½U? ±ππ∞

b??{Ë ¨d???³??_« d?zU??¦« b???{ Œ—U?? q?JAÐ

 U????łd???F????²« s d????}???¦?J« Xd????Ž …U???}????Š

Æ…d(«

vK?Ž tðd??³???ł√ ¨W???}??ÝU??? WÐd???{ pKð ÊuJ?²

XË v s?KF??}Ë ¨«—U??H??}??ł v?2_« t??I??}??—

s b|b?F« UÎ C|√  b?Ný UL? ¨ «—UDA½ù«Ë

q¬ v²« W}ÝU}?«  UŠuLD« sŽ vK²«

»«e???Š_« s?}ÐË tM?}Ð WK?B« ¡U???N???²?½≈ oŠô

¨W|Ëb*«  U??U?H??šù«Ë W?I¼U??A«  U?ŠU??−M«

s}Ð s?A?}?? œu??F??} ¨W?|—U???}?«  U?L?EM*«Ë

«c¼ ‰u??Š  ôƒU?????²« s b|b??F?« d??}??¦??²??

pý ô v²?« ¨W??}Ðœ_« ¢U??Ýu|¢ W??}??I??Š√ l
ô≈ ¨qÐu½ …e?zU?ł vK?Ž ‰u?B??(« v ¨U??N?}??

Æd}}G²« v UFLÞ UN²łu Vd| Ê√

Æqłd«

¨ÎU???³|œ√ TUJ?² vðQð d???_« W|U???N½ v U???N½√

…U??}?Š v?  ôu?×??²« WK?KÝ nu??²ð r

¨Ëd²?ÝU b?{ WH}MŽ  ö?LŠ d?šü«Ë s}(«

 U??ŠU??$ tðU??}??Š  b?N??ý ¨‰b??−K «d??}??¦??

WLŽ«b« tH«u b?F³ ¨b(« «c¼ bMŽ ¢UÝu|¢

ÂU??Ž e??}??—U?? r?|b??I« t??I|b?? rłU???N|Ë qÐ

s d???}???¦J« sŽ n?K²???| ô Èc« ¨U???Ýu|

d?}?¦ð  ôu?%Ë ¨W|Ëb??  U?U?H?š≈Ë W?I¼U?ý

Ëe??GK t??²?—U??³?Ë ¨W??}J|d??_«  U?ÝU??}??K
dNE| Ê√ v?KŽ qLŽ Èc«Ë ¨‚«dFK? vJ|d_«

f}zd«Ë U?Ðu? oKL?²?Ð ÁU|≈ U?L
Î ?N??²? ¨≤∞∞≥
‰ö??š WŁœU??(« pK?ð XF??Ë b??Ë ¨Ëd??²??ÝU??

rNU?GA½≈ Y}?Š s ¨W}M}ðö« UJ?|d√ »U?²
Ò 

Æ ôƒU²« s b|bF«

d?_« ¨rNðU?F?L²?−? v W?}ÝU?}?« ÊËR?AÐ

2010 dLu

2010 dLu

WA'u*« WOULJ√d« WN«u* „d*" U2Ë—Ë√ dO UL

U5d Ÿ—«uN v b<UB| VCG«
W???}??????UM?²«  «—b???I« v?KŽ ÿU???H???(« vK?Ž «Î —œU??? b???F|
ÖuLM« v?M³ðË tMŽ vK²« V−|Ë v½d?H« œUB?²ö
p– t?M v?½U???F?| XË v? p– ‰u????I| t?MJË Æv?J|d????_«
t}u¾? j³²|Ë ¨tðU“√ nMŽ√ s vJ|d_« œU?B²ô«
‚u«  U?ÝU}?Ý s}ÐË WËbK W}Kšb?²«  UÝU}?« s}Ð
—U?}N½ô« s}Ð œU?B²?ô« pc  U?Fu?²« ÕË«d²ðË ¨…d?(«
cM ÊUÐU??}« v Àb??Š U??L? ¨b??_« q|uÞ œu??d«Ë ÂU??²«
øÀbײ| Öu/ È√ sF Æ UM}F²« W|«bÐ
W³}dð v≠v«d?GL|œ d}}G²Ð oKF?²ð ¨W¦U¦« WÐËc_«
»U?×??√ s}M*« œb??Ž b|e| Y}??Š U?½d? v? ≠ÊUJ«
s}?Š v ¨WF?u²*« r¼—U?L?Ž√ jÝu²? lHðd|Ë ¨ UýU?F*«
Vz«d??CK s}??F?«b« ¨s?}KU??F« »U?³??A« œb??Ž qzU?C??²|
¨t??ö??Ž≈Ë È“u??—U?? UÎ ???I??³Þ ¨œb??N| U2 ¨ UM?}??Q??²«Ë

UNðbN?ý v²« WLC«  UłU−?²Šô«Ë  UЫd{ù« Ê≈

q}L% C—d? U2Ë—Ë√ v WL6U(« CU?ID«
Y}?' ÆW}U*« W? “_« sLk ¡«d?I?H«Ë ‰UL?F«
b?}L?& sL?C?" W?}H?A?I" CU?JU}?J vM?"
CU? ?NU? ?F*«Ë CU? ? b? ?)«Ë —u? ?_« h?}K?I"Ë
v W? jU?] ‰U? L?F?« s ·ôü« CU?‰? œdgË
Æv uJ(«Ë ÂUF« ŸUDI«

¨V?× b?ŽU?I²« s?Ý b Êu½U?I qF? œ— X?} ¨U½d?
 U??ÝU?}??Ý b?{ b??ŽU??B?²?? VC??ž sŽ UÎ ?C|√ d??³??Fð qÐ
¨d?}¼U??L?−K W?|œU?F*« ¨W|d?B?MF«Ë W?}??F?L?I« È“u??—U?Ý
l ¡bÐ l b|«e?²*«Ë r«d²*« rKEUÐ —u?FA« vK?Ž …ËöŽ
ÆW|œUB²ô« W“_«
d?¦√ v≈ dÐu?²?√ π±\≤±vu| s|d¼UE²*« œb?Ž qË
œ«œeð ÃU??−??²??Š« Âu| q? lË ¨d¼UE²?? Êu??}?K µ[≥ s
s|d¼U?E²*« s W??F??Ý«Ë  U??ŽU?D W??}U??C½Ë W??}?UJ|œ«—
‰U??L?Ž Êu??—U??A| ’U?)« ŸU?DI« ‰U??L?F?? Æs}Ðd??C*«Ë
„—UA| UL ¨WLC«  UłU−²Šô« Ác¼ v ÂUF« ŸUDI«
Êu½UI« «c¼ Ê√ «u—œ√ s|c« ¨ UFU'«Ë ”—«b*« »öÞ
¨ÎUC|√ r¼ rNbN²| qÐ ¨r¼bŠË s« —U³ ·bN²| ô
‚Uײô« rNMJL| v²« nzUþu« h}KIð v≈ ÈœR| Y}Š

u¼ b}?Šu« q(U vU²U?ÐË ¨ UýUF*« W?uEM ”öSÐ
Æ U?ýU?F*« o|œU?M –U?I½ù s« —U?³J qL??F« …d?²? b?

„uM³« W??×KB* ¨‰U??L?F« vKŽ Âu??−?N« v „—U??A| qJ«

‘UF*« s? ÆWŠuC?H  UDUG v?KŽ rzU p– q sJ

ÆW“_« v ö
Î √ X³³ð v²«Ë Èd³J«  UdA«Ë

s}??(« p– cMË ±π∏≥ ÂU??Ž Á—«d?≈ - b? s?}?²??« bMŽ

d?¦?√ v≈ »öD«  UЫd??{≈  œ√ b?Ë ¨Ãd??²« b?FÐ U?NÐ
ÆW|u½UŁ WÝ—b ∞µ≥ s

W?³?MÐ U?½d v œd?HK v?K;« "UM« vU?Lł≈ œ«“ b?I?

vKŽ Âu??I| U?}
È“u??—U?Ý vM³??²|
Î ??łuu|b|≈ UÐUDš
Î
¨…dŁR?? nÝú U??NMJË ¨W??Šu??C?H*« V?|–U?_« s œb??Ž

jÝu?²? v? …œU|e« qŠ«d0 “ËU?−?²ð W??³?½ v¼Ë ¨•µ¥

—U?N½ q} ÃËdð v²« ¨W|“«u?łd³« W?}?öŽù« Wü« V³?Ð

Y?KŁ s? s?|eM?³?« –U???????H½ v?≈ Á—Ëb?Ð Èœ√ U?????? ¨s?|e?M³?«

s|bŽU?I²LK W³?MUÐ s}KUF« œbŽ U?√ ÆWFu²*« —U?LŽ_«

 U?}??×?C??²« Ê√ ô
Î Ë√ ÕdD| È“u?—U??? ÆV|–U??_« pK²

qKý WU?ŠË ¨U½d? ¡U?×½√ nK²? v s|eM³«  UD×?

‰Ëd?²³« d|dJð qU?F? ‰UL?Ž ¡bÐ dÐu?²√ nB?²M v
 «œ«b???≈ v ÕœU??? hI½ v≈ Èœ√ UÎ ???Šu???²??H??? UΠЫd???{≈

≤∞±∞ ÂU?Ž µ[≥ v?≈ ±π∏≥ ÂU?Ž ¥[¥ s XC??H?½« b??I?

o|œUM –U??I½ù ¨W|—Ëd?{ v¼ ‰U?L??F« s U?N?³?KD| v²«

 «u?? lbÐ p– È“u??—U??Ý t?ł«Ë b??Ë ¨ ö??«u*« v

…d???²???H« pK?ð fH½ v? vu???I« qšb?« v …œU|e« s?JË

v t½√ È√ ¨”ö?ù« s  Ub?)«  U?}½«e}?Ë  UýU?F*«

Èc« —U?B(« d??Ë ¨…uIUÐ  UЫd?{ù« iH WÞd?A«

 «d???}????G???²?« pKð  «d????}ŁQ?ð  «d*«  «d???A????Ž “ËU???−????²ð

s  U???b??)«Ë  U???ýU??F?*« pKð –U???I½≈ b|d| d???_« l«Ë

 «d???}???}???Gð s?Ž Y|b???(« p– q?J «c ÆW???}???«d???G???L?|b«

v¼ W???L??«d??²*« Êu?|b« sJË ÆÊu?|b« W??«Ëœ v ‚d???G«

ŸUM œd??−?? u¼ ¨‘U??F*« sÝ b?? ÂeK²??ð W??}?«d??G??L|œ

ŸUDI«Ë „uM³« –U?I½ù W?uJ(« qšb² …d?ýU?³ W?−}?²½

s|eM³« v hIM« rž— ¨ UЫd{ù« ÊËb|R| s}?}½dH«

s}???}???½d??H?« s}KU???F« n|u???ð tM? œ«d| vłuu?|b|≈

pc?  «—ôËb« s  «—U???}K*« lb?Ð ¨—U??}???N½ô« s v?U*«

‰U??L??F« s s}??}???½d??H« W??}??³U??G?? ¨Èd??š_« ‰UDŽ_«Ë

u¼ ¨„u?M³?« –U???I?½≈ - Ê√ b????FÐ vI?DM*« q?(«Ë ÆŸUD?I«

W?}?M}?L??}« È“u?—U??Ý W?uJŠ s «u??L?¾??Ý b? ¡«d?I??H«Ë

Æ ô“UM²« r|bIð …—ËdCÐ rNŽUM≈Ë

ƉËd²³« Ê“U vKŽ ‰ULF« t{d
s •∞∑s? d????¦???√ Ê√ È√d?«  U???Žö?D²????Ý«  d????Nþ√

b??Ž«u???I« jG??{ b?|e| ¨b|b??ł ÃU???−??²??Š« Âu?| q l

 U?d?A«Ë „uM³« ·b?N?²?ð ¨W?|b?ŽU?Bð Vz«d?{ vM³ð

d??³?Ž b??ŽU??I?²?« sÝ b? Êu?½U? d|d?9 rž—Ë ÆU?N??³|–U??√Ë

v UM?|√— U?L?? ¨W??Šu?²??H??  UЫd?{≈ q?ł√ s W?}?U?L??F«

«c¼ q?¦??? s?JË ÆW????}U*« ‚«—Ë_«  U????d????ýË WЗU????C*«

ÂU|√ s œbŽ „UM¼Ë vN?²Mð r WdF*U v½d?H« ÊU*d³«

Èc« rše?« p– q l sJ? ƉËd??²??³« ‰U??L??Ž  UЫd??{≈

q¦??L| u??N? t??ŠdÞ È“u??—U? sJ?L| ô l³DUÐ ¡«d??łù«

«Î ¡bÐ W}ULF«  UÐUIM« UNMŽ XMKŽ√ ÃU−²Šô«Ë »«d{ù«

œbŽ „UMN? ¨Êu½UI« «c¼ ‰u?Š ¨U½d? Áb¼UAðË tðb?Ný

sLŁ ‰UL?F« lb| Ê√ b|dð v²«Ë  UÝR*« pKð `U?B

W?d??H« vDFð W??}?łU??−?²?Šô« W??d?(« v qU??A*« s

ÆUNðU“√

Æd³Lu½ s ”œU« s
«Î b}ł ·dFð È“u?—UÝ WuJŠ Ê√ dEMK XHK*« s

‰«“ U? Wd?(U ¨Êu½U?I« «cNÐ U?b vC?LK È“u—U?

v v½dH« ÖuLM« Ê√ ¡U?Žœô« v¼ W}½U¦« WÐËc_«

¨W?}?Žd?ý È√ t f} b?ŽU?I²« s?Ý b Êu½U? ŸËd?A? Ê√

 «œU?}?I« pKð ¨Èd??³J«  UÐU?IM«  «œU?}? U?N?}?KŽ dD}?|

r ¨ÁUd« WËœ Ë√ ¨W}Ž«d« WËb« vKŽ rzUI«Ë ¨œUB²ù«

ÕdD| r È“u?—U?? ÆtzU?H?š≈ sJL| ô Ÿ«b?š vKŽ rzU?Ë

“ËU??−??²ð Ê√ s? ·U??ð U??NM?JË ¨Êu½U??I« ◊U??I???Ý≈ b|dð

q³?? sKŽ√ t½√ qÐ ¨W??}ÐU???²½ù« t?²K?L?Š v ŸËd??A*« «c¼

vKŽ U??Nð—b? œËb??Š W|d?}?¼U?L?'«Ë W??}U?L??F« W??¾?³?F??²«

V−| b?ŽUI?²K s}²?« sÝ¢ Ê√ tÐU?²½« s d?Ný√ W?FЗ√

 «œU}?I« pKð dB𠨫cË ÆW?d(« v rJײ?«Ë …dD}«

d?_« «c¼ Ê√ tÐU??²½« b?FÐ UÎ ?C?|√ sKŽ√Ë ¨¢t?}KŽ ÿU?H?(«

WK?B???HMË …œb???×??? ÂU|√ W???}???−???}ð«d???²???Ý« ŸU???³ð« v?KŽ

v½d??H?« VF??A« b??Ž√ rË p– qF??√ s?¢ ÕËdD d??}??ž

¨W?Šu²?H*«  UЫd?{ù« ÷—U?FðË ¨»«d?{ù«Ë ÃU−?²?Šö

¢v W³MUÐ ÂU¼ «c¼Ë p– qFH i|uHð v f}Ë pcÐ

vKŽ U¼d??³?−|Ë W??uJ(« qA?| ÂU?Ž »«d?{ù …u??Žb« Ë√

¨VC??G« Z}??łQð v?  U?×?|d??B?²?« pKð XL¼U??Ý b??Ë

Wd?(« v W}?}zd« nFC« WDI½ v?¼ Ác¼Ë Ælł«d²«

ÕdÞË  U?×|d?B??²« pKð sŽ È“u?—U?Ý v{U??Gð U?bMŽ

Êu½UI« d|d9 s È“u?—UÝ sJ
^ 9 dH| U? u¼Ë ¨Âu}«
Æ ±π∂∏ cM ‰ULF« ÃU−²Šô« s Włu d³√ rž—

`{«Ë Ÿ«b?š WËU?×? v UÎ ?¾?}?ý q?I| r t½Q?Ë ŸËd?A*«

„UM¼ Ê√ vM?F| W?}U?(« W??d?(« oL??ŽË ŸU?ð« Ê≈

vKŽ WLEM WL−N WbI u¼Ë Êu½UI« «c¼ W}HKš Ê≈

rž— ¨W?dF*« Ác¼ v W?uJ(« W?L|eN W?}?I}?IŠ W?}½UJ≈

W?LU?(«  UI?³D« —«d? v¼ ¨‰UL?F«  U?³?²JË ‚uI?Š

ÆU½d d}¼UL'

s}½«u? ◊U??I?Ý≈ - ≤∞∞∑ vH? ¨Êu½U?IK ÊU?*d?³« —«b?≈

ÆW?}U*« W?“_« sLŁ ¡«d?I?H?«Ë ‰U?L?F« q}?L?% UÐË—Ë√ v

U??N??}KŽ o«ËË U??N??²M?³ð b?? W??uJ(« X½U?? ¨W??NÐU??A??

d}ž W}HAIð  UÝU}Ý Âu}« vM³²ð UÐË—Ë√  UuJŠ WU

s}Ð Èu?I« Ê“«uð qÐ ¨Êu?½UI?« X?} WQ?*U? ¨ÊU*d?³«

 U?b?)«Ë —uł_« h}?KIðË b}?L?& sL?C?²ð W?u³??

s}ÐË ¨W??N?ł s —U???}«Ë »U??³?A«Ë W??}U?L??F« W??d?(«

v W??U?š ‰U??L?F« s? ·ôü«  U?¾?? œdÞË  U?ýU??F*«Ë

sJË ÆÈd?š_« W?N'« s s?}L?}«Ë ‰U*« ”√—Ë W?uJ(«

 U??ÝU?}??« pKð v? ‚d? ôË Ævu?J(«Ë ÂU?F?« ŸUDI«

Èu? s}Ð …bŠu« s W?}U?Ž Wł—œ v≈ ÃU?²?×| —UB?²½ô«

v½uJÝudÐ  UuJ×? WdD²*« WM}L?}«  UuJ(« s}Ð

¨W??}U?L??F« b??Ž«u?IK W??¾??³?F??²« s —b?? d?³??√Ë ¨—U???}«

s}EU?;« W?uJŠË U?½d? v È“u?—U?ÝË U?}UD|≈ v

U?N?{d?Hð v²« œËb?×K U¼“ËU?−?²Ë ¨U?N?L?}EMð ‰UJý_Ë

U???N?????H?½ ÕdDð v?²«  U???uJ(« s?}ÐË ¨W???}½UD|d?Ð v

ÆWd(« vKŽ  UÐUIM«  «œU}

¨ÊU½u}« v u|—b½U³ÐË U}½U³Ý√ v Ëd}ðUЫ“ ¨W}«d²ýU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful