C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

Evaluarea la disciplina BIOLOGIE în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2011 ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ Introducere Examenul naŃional de bacalaureat reprezintă modalitatea esenŃială de evaluare a competenŃelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenŃii de liceu (Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, Art.1). În conformitate cu Art.41 (1) din Anexa 2 la ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, în cadrul probei E. d) (i) a examenului de bacalaureat, biologia constituie probă scrisă la alegere - din grupa disciplinelor fizică, chimie, biologie, informatică - pentru: - filiera teoretică – profilul real; - filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecŃia mediului; - filiera vocaŃională – profilul militar. Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, se poate susŃine în una dintre cele două variante, dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: I. II. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ - clasele a IX-a şi a X-a. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a şi a XII-a.

Structura probei scrise la disciplina BIOLOGIE pentru cele două variante: Varianta I – BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Varianta II – ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ Testul este astfel proiectat încât să contribuie la îndeplinirea funcŃiilor evaluării urmărite prin examenul de bacalaureat, realizând o evaluare sumativă la finalul învăŃământului preuniversitar. Testul de biologie este structurat pe trei subiecte (I, II, III), fiecare a câte 30 de puncte şi conŃine următoarele tipuri de itemi: Itemi cu alegere multiplă Itemi cu alegere duală Itemi cu răspuns scurt Itemi de completare Întrebări structurate Rezolvarea de probleme Minieseu structurat
1

2 . în cadrul probei scrise la biologie. 43. dovedirea înŃelegerii unor termeni. a unor boli care afectează organe. unitatea organism-mediu. de sinteză. sisteme de organe. 1 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat -2011. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ sunt următoarele: Recunoaşterea. Reprezentarea schematică a unor structuri. analiza-sinteza.rezolvarea unor probleme. . certificare etc.. Alin.E. înŃelegerea. definirea. . procese. precum şi a funcŃiilor acestora. evaluarea. investigaŃii.CompetenŃe de evaluat la disciplina BIOLOGIE CompetenŃele evaluate. stimuli externi). stabilirea corelaŃiei structură-funcŃie. Argumentarea propriilor observaŃii..recunoaşterea. imaginarea unor situaŃii . .C. Descrierea particularităŃilor funcŃionale ale sistemelor de organe la om.problemă şi rezolvarea lor. Conform Art. . legi şi principii specifice ştiinŃelor biologice. solicită demonstrarea competenŃelor prevăzute în programele şcolare şi de bacalaureat. prevenirea efectelor factorilor cu potenŃial mutagen asupra organismului uman. . . . capacitatea de analiză.ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. Explicarea structurii şi funcŃiilor materialului genetic. utilizând termeni specifici..sunt în concordanŃă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat aprobate şi publicate de M. Varianta II . situaŃii-problemă date etc. prin rezolvarea lor. interpretarea unor rezultate. a mecanismelor unor procese biologice etc.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. scheme etc.S. Explicarea unor adaptări funcŃionale ale organismului uman la variaŃiile mediului (stimuli interni.valorifică. unitate-diversitate. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. de generalizare şi de abstractizare. Compararea funcŃiilor fundamentale şi evidenŃierea interdependenŃei lor pentru menŃinerea integralităŃii organismului uman. sisteme de organe etc. legi biologice etc.realizarea. utilizând terminologia ştiinŃifică adecvată. a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. a unor date. prevenirea unor boli care afectează organe. procese biologice. afirmaŃii. concepte. aplicarea. Identificarea şi interpretarea variaŃiilor cantitative şi calitative ale unor funcŃii fundamentale ale organismului uman. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaŃiilor condiŃiilor de mediu asupra funcŃiilor organismului uman. Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina BIOLOGIE În cadrul probei scrise la biologie sunt evaluate comportamente cognitive cum ar fi: cunoaşterea. subiectele pentru proba scrisă de examen Ńin cont de următoarele criterii: .explicarea consecinŃelor propriului comportament asupra sănătăŃii organismului.. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcŃie. . ale materialului genetic.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. Caracterizarea unor fenomene.explicarea.T. Descrierea particularităŃilor biotopului şi ale biocenozei. verificare. evoluŃia de la simplu la complex. Aplicarea cunoştinŃelor de biologie în: . Identificarea şi interpretarea unor relaŃii interspecifice în ecosistemele antropizate.proiectarea etapelor unor activităŃi experimentale cu scop de investigare.

în cazul unei afirmaŃii false. organiza şi integra ideile. capacitatea de aplicare a cunoştinŃelor. favorizând realizarea unei aprecieri obiective. ierarhizare. explicarea apariŃiei unor fenomene. identificarea relaŃiei de tip cauză-efect etc.testează cunoaşterea. Subiectele nu vizează conŃinutul unui manual anume. - Baremul de evaluare şi de notare este instrumentul pe baza căruia se apreciază lucrările elevilor.). abilitatea de a utiliza simboluri etc. Rezolvarea de probleme . reprezentare schematică. a unor metode şi procedee specifice. Este un instrument de evaluare şi de notare asociat unei/ unor sarcini concrete de lucru date elevilor. Întrebări structurate (mai multe subîntrebări. astfel încât să reducă la minim diferenŃele de notare dintre corectori. .asigură o cuprindere echilibrată a materiei studiate. formulare de ipoteze. aplicare. descriere. Baremul de evaluare şi de notare este proiectat pe baza notării analitice care are avantajul de a asigura rigurozitatea corectării.testează cunoaşterea unor termeni. principii. . 3 . aplicarea directă a unor legi. Baremul de evaluare şi de notare are un grad înalt de obiectivitate şi de aplicabilitate. număr. înŃelegerea.testează o gamă mai largă de capacităŃi intelectuale (cunoaşterea terminologiei. Itemi cu răspuns scurt (elaborarea unor răspunsuri sub formă de: propoziŃii. simbol) şi Itemi de completare (încadrarea unor noŃiuni într-un context. investigare. testează capacitatea de a evoca. are un grad de complexitate corespunzător conŃinutului programelor şcolare şi programei de bacalaureat. Prin structura sa. putând fi tratate în timpul prevăzut. de a realiza interpretarea şi aplicarea datelor etc. se solicită modificarea parŃială a afirmaŃiei pentru ca aceasta să devină adevărată). . Minieseu structurat . în conformitate cu un set de cerinŃe date. ca de exemplu: explorare. fenomene. . interpretare.testează comportamente de nivel superior. alcătuire. evaluarea unor afirmaŃii referitoare la evenimente.testează comportamente variate ca de exemplu: definire. comparare.suport). cuvânt. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi. recunoaştere. Itemi cu alegere duală (selectarea unuia dintre cele două răspunsuri posibile: adevărat/ fals. interpretarea unor date. principii. fraze. testul de biologie asigură evaluarea unor comportamente cognitive astfel: Itemi cu alegere multiplă (alegerea unui singur răspuns corect). legate printr-un element comun). capacitatea de generalizare şi de transfer a tehnicilor de rezolvare etc.elaborarea unui text coerent. argumentare etc. pot fi variante ale acestui tip de itemi în care. care ajută la realizarea competenŃelor cuprinse în programa şcolară. aplicarea sau interpretarea unor date factuale.

.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... filiera vocaŃională – profilul militar. assoziert jedes genannte Atmungsvolumen mit dessen Bedeutung. filiera tehnologică – profilurile: tehnic. Der Halsmuskeln ist: a) der Bizeps b) der vierköpfiger Muskel c) der dreieckige Schultermuskel d) der Kopfwender 2. resurse naturale şi protecŃia mediului. d) Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană...... B 6 Punkte Nennt zwei Atmungsvolumen.. Der a) b) c) d) Knochen der oberen Gliedmaßen ist: Oberschenkelknochen Oberarmknochen Brustbein Schienbein 10 Punkte Schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben der richtigen Antwort. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Nur eine Variante ist Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană.. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul naŃional de bacalaureat 2011 Proba E. (30 Punkte) I. 1. Die Hypophyse. . und . Das Organ aus der Bauchhöhle mit der Funktion der Gallenauscheidung ist: a) Leber b) Bauchspeicheldrüse c) Dünndarm d) Magen 4. Harnblasenentzündung (Zystithis) und Nierenentzündung sind Krankheiten folgenden Systems: a) Blutkreislauf b) Verdauung c) Ausscheidung d) Fortpflanzung 3. MODEL • • Toate subiectele sunt obligatorii... genetică şi ecologie umană 4 . genetică şi ecologie umană filiera teoretică – profilul real.... sind endokrine Drüsen. C richtig..Ministerul EducaŃiei... THEMA A 4 Punkte Schreibt auf das Prüfungsblatt die Begriffe mit welchen ihr die Lücken vervollständigt damit die Aussage wahr ist. Cercetării.

Ministerul EducaŃiei. heißt Biotop. Die Endprodukte der Proteinverdauung sind die Monozaharide. genetică şi ecologie umană 5 . Cercetării. Der Teil des Ökosystems. . Die Überausbeutung der biologischen Ressourcen wird erreicht durch: a) Bewässerung b) chemische Verschmutzung c) physikalische Verschmutzung d) übermäßiges Fischen 10 Punkte Lest aufmerksam folgende Aussagen. B. a) Bestimmt eine Ähnlichkeit und einen Unterschied zwischen dem genetischen Material der Viren und der Prokarioten. 12 Punkte D II. Benützt in diesem Sinn die notwendige wissenschaftliche Information. Prokarioten und Eukarioten besteht aus Nukleinsäuren.die Abfolge der Nukleotiden aus dem Messenger-RNS gebildet durch Transkription. löst die vorgeschlagene Aufgabenstellung. dass die Aussage wahr ist. so dass diese wahr wird. dass man weiß die Art des Rh der Person. 1. THEMA A. (30 Punkte) 18 Punkte Das genetische Material der Viren. neben den Buchstaben der entsprechenden Aussage. b) Nennt zwei Argumente für die Wichtigkeit der prenatalen Diagnostik. Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană. c) Ein doppelsträngiges DNS-Molekül ist gebildet aus 4200 Nukleotiden. 3.die Anzahl der doppelten und dreifachen Bindungen aus dem DNS-Molekül. . Das Testosteron ist ein Sexualhormon. den Buchstaben F und ändert teilweise die Aussage. wenn die Information überschrieben wurde von einem DNS-Strang mit folgender Nukleotidensegvenz: ATCGGA. Bestimmt folgendes: . dass die Aussage falsch ist. Verneinungen sind nicht erlaubt. b) den Aglutinintyp charakteristisch der Blutgruppe A. die notwendig sind zur Lösung der Aufgabe). neben den Buchstaben der entsprechenden Aussage. c) die Wichtigkeit. schreibt auf das Prüfungsblatt. den Buchstaben W.die Anzahl der Nukleotiden welche Guanin enthalten (schreibt alle Etappen auf. Bestimmt: a) die Blutgruppen einiger möglichen Blutspender für diese Person. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 5. schreibt auf das Prüfungsblatt. 2. dargestellt von der Gesamtheit der lebenden Faktoren. von denen 820 Tymin enthalten. d) Vervollständigt die Aufgabe von B mit einer anderen Aufgabenstellung die ihr formuliert. Eine Person mit der Blutgruppe A kommt ins Krankenhaus wegen einer Bluttransfusion mit einer kleinen Menge von Blut. die eine Bluttransfusion benötigt. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint.

Cercetării. benützt dabei die angemessene wissenschaftliche Sprache.Ministerul EducaŃiei. a) Klassifiziert das Nervensystem aus topografischem Gesichtspunkt. eine Vorbeugungsart oder eine Behandlung. b) Charakterisiert eine Krankheit des Knochensystems bestimmend: Benennung der Krankheit.Aufzählung von sechs spezifischen Begriffen dieses Themas. Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare III.die Skelettmuskeln . wird erfüllt mit Hilfe der Analysatoren. genetică şi ecologie umană 6 .das Rückenmark . In diesem Sinne haltet folgende Etappen ein: . . a) Zählt die drei Teile eine Analysators auf. b) Bestimmt eine mögliche Ursache des Verlustes des Sehsinnes. . _________________ (30 Punkte) 14 Punkte Das Nervensystem.Kontraktionsarten. 16 Punkte Die Beziehung zwischen einem Organismus und seiner Umwelt. eine Ursache.Leitungsfunktion. ein Erscheinungsbild. THEMA 1. das Knochensystem und das Muskelsystem sind beteiligt an der Erfüllung der Beziehungsfunktion der Organismen. benützt die aufgezählten Begriffe richtig und in Wechselbeziehung zu einander. gebildet aus maximum drei-vier Satzgefügen. benützt die angemessene wissenschaftliche Information. Ihr bildet je zwei Sätze für jeden Inhalt.schreibt mit Hilfe dieser Begriffe einen koerenten Text. c) Bildet vier affirmative Sätze. c) Schreibt ein Miniessay mit dem Titel „Physiologie des Höranalysators”. Benützt in diesem Sinne Informationen zu folgenden Inhalten: . in der er lebt. 2.

genetică şi ecologie umană BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL • • • Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. 2 puncte .= 4 puncte SUBIECTUL I A Se acordă câte 2p.stabilirea numărului de nucleotide care conŃin guanină (1280).rezolvarea cerinŃei. 2 x 2p. 2 puncte . 1 punct . Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager format prin transcripŃie: UAGCCU. Se acordă 2p. 3 puncte d) formularea cerinŃei.asocierea. B . 1 punct . pentru fiecare răspuns corect: 1d. D Se acordă câte 2p. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul naŃional de bacalaureat 2011 Proba E.= 4 puncte 10 puncte 5 x 2p.stabilirea numărului de nucleotide care conŃin citozină + guanină (2560). 2c. genetică şi ecologie umană Barem de evaluare şi de notare 7 .Ministerul EducaŃiei. 5d. (30 de puncte) 4 puncte 2 x 2p. 2 puncte Notă Pentru raŃionamentul corect. B 12 puncte a) grupele de sânge ale unor potenŃiali donatori de sânge pentru această persoană (A. 1 punct .= 2 puncte 2 x 2p.stabilirea numărului de nucleotide care conŃin adenină (820).= 10 puncte 10 puncte 3 x 2p. altele decât cele precizate explicit prin barem. 2 puncte Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană.numărul de nucleotide care conŃin guanină – etapele rezolvării: .numărul legăturilor triple din molecula de ADN (1280). 2 x 2p. 1 punct c) importanŃa cunoaşterii tipului de Rh al persoanei care are nevoie de transfuzie de sânge. 2 x 2p. 3a. se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 4b.= 4 puncte c) . d) Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru fiecare noŃiune corectă.= 4 puncte b) două argumente în favoarea importanŃei diagnosticului prenatal.= 6 puncte 2 x 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F. O). 1 punct . Cercetării. 3A. pentru modificarea corectă a afirmaŃiei false: SUBIECTUL al II .lea (30 de puncte) A 18 puncte a) Stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între materialul genetic al virusurilor şi materialul genetic al procariotelor.= 4 puncte 6 puncte 2 x 1p.numirea a două volume respiratorii. fiecărui volum respirator numit. neînsoŃit de calcule. 2 puncte .numărul legăturilor duble din molecula de ADN (820). C Se acordă câte 2p. cu semnificaŃia acestuia.stabilirea numărului de nucleotide care conŃin adenină + timină (1640). . 2F. Nu se acordă punctaje intermediare.= 4 puncte b) tipul de aglutinină caracteristică grupei de sânge A (β). Nu se acordă fracŃiuni de punct.

specifică temei. = 8 puncte 2. folosindu-se informaŃia ştiinŃifică adecvată.pentru fiecare noŃiune enumerată.= 6 puncte . se acordă 4 p. informaŃii referitoare la conŃinuturile indicate. utilizând limbajul ştiinŃific adecvat. 2 x 1p. 1 punct . de maxim trei-patru fraze. = 2 puncte b) caracterizarea unei afecŃiuni a sistemului osos: . genetică şi ecologie umană Barem de evaluare şi de notare 8 . Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare SUBIECTUL al III – lea 1. Cercetării.o cauză. 1 punct c) construirea a patru enunŃuri afirmative. 6 x1p.pentru coerenŃa textului. în alcătuirea căruia fiecare noŃiune este folosită corect. folosind. 1 punct . 3 x1p.denumirea afecŃiunii.Ministerul EducaŃiei. (30 de puncte) 14 puncte a) clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic. 4 puncte Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană. 4 x 2p. în acest scop. 3 puncte c) alcătuirea minieseului. respectându-se cerinŃele: . se acordă câte 1p. 16 puncte a) enumerarea celor trei segmente ale unui analizator.= 3 puncte b) stabilirea unei posibile cauze a pierderii vederii. în corelaŃie cu celelalte noŃiuni.un mod de prevenire sau de combatere. 1 punct .o manifestare.