4 factors (Cloths

)

Meaning in Thai
100 % cotton =

ý þ ëú

úè ú úâ

ü ìâ

ìú

Machine Wash Warm

=

Inside Out

=

â ûõ úâ è âèâ ú ìâ ë üú õ õ ÷ âûý ø âã èü úâ ëå ìü øú õ ø å è úü úâ è âú ú

With like Colors

=

Use only Non Chlorine Bleach

=

Tumble dry Medium

=

Medium Hot Iron

=

Do not Iron Print

=

Or

=

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful