UNIVERSITATEA "AL.I.

CUZA" IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE

Conf. dr. DAN DUMITRIU

GEOMORFOLOGIE GENERALĂ
(CURS)

CURS 1 şi 2 – 27 SEPTEMBRIE - 4 OCTOMBRIE 2010

INTRODUCERE
1.1. Denumire

Geomorfologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul sistematic al reliefului scoarţei terestre (în prezent şi a celui de pe alte planete), din punct de vedere al originii şi al evoluţiei acestuia în timp şi spaţiu, al caracteristicilor sale interne şi externe. Studiul morfologiei suprafeţei altor planete (cu deosebire Luna, Marte, Venus) implicã întrebarea: termenul geomorfologie, care înseamnã ştiinţa despre formele Pãmântului, poate fi folosit şi în cazul acesta? Pentru această situaţie Cailleux (1977) a introdus sintagma geomorfologie comparatã. Se pare că în ultimul timp expresia “geomorfologie comparatã planetologicã” a câştigat tot mai mult teren.
Pentru denumirea ştiinţei care se ocupã de studiul formelor de relief ale suprafeţei Pãmântului au fost în competiţie trei termeni: morfologie, fiziografie şi geomorfologie.  Cuvântul morfologie a fost introdus de Goethe (1795) pentru biologie, dar Neumann (1850-1854) l-a preluat pentru a denumi configuraţia sau relieful suprafeţei Pãmântului (“Tratat de geografie”, în care se dezvoltã capitolul intitulat “Morfologia suprafeţei Pãmântului”).  Termenul de fiziografie a fost folosit explicit de John Dana în celebrul sãu “Manual de Geologie” (1863), în care a diferenţiat pentru prima datã fiziografia, având ca obiect de studiu formele suprafeţei Pãmântului şi sistemelor lor de mişcare fizicã, de geologia dinamicã, avînd ca subiect studiul proceselor. Noţiunea de fiziografie a fost şi ea larg acceptatã, mai ales sub influenţa geografului francez Em. de Martonne (1926).  Cuvântul geomorfologie este format din asocierea a trei cuvinte greceşti: ge- pãmânt, morpho formã şi logos - discurs, ştiinţã) care, în traducere liberã înseamnã: ştiinţã despre formele Pãmântului. Primul care a folosit noţiunea ca atare a fost Powell (1888) în sintagma “geomorphic geology”. La Congresul internaţional de geologie din l891, McGee a subliniat cã Powell a introdus termenul de geomorfologie şi a vorbit despre el ca despre un domeniu nou sau “New Geology” (cf. Yatsu, 1992, p.95). In România a fost folosit prima datã de Dimitrescu-Aldem (1910). În concluzie, dintre cei trei termeni (morfologie, fiziografie şi geomorfologie aflaţi în competiţie pentru denumirea domeniului studiului reliefului suprafeţei Pãmântului), s-a impus termenul geomorfologie care, dupã al II-lea rãzboi mondial, a fost cvasiacceptat. 1.2. Raporturile geomorfologiei cu alte ştiinţe despre Pãmânt Prin natura obiectului de studiu, geomorfologia are legãturi intrinsece cu o parte a ştiinţelor geologice, cu deosebire acelea care studiazã componente ce capãtã expresie în relief (geologia tectonicã, vulcanologia, litologia, sedimentologia etc), şi cu o parte a ştiinţelor geografice (climatologia, hidrologia, biogeografia, pedogeografia, antropogeografia ş.a). De asemenea, geomorfologia vine în contact şi cu alte ştiinţe datoritã faptului cã apeleazã la o serie de concepte, principii, legi, metode şi tehnici de investigaţie aparţinând acestora. Ştiinţele geologice oferă geomorfologiei o serie de informaţii fără de care nu ar fi posibilă înţelegerea unei categorii importante a factorilor genetici ai reliefului şi anume agenţii interni. Este bine cunoscut faptul că marile forme de relief terestru (continentele, bazinele oceanice, lanţurile muntoase) o creaţie a forţelor endogene. Pe de altă parte mişcările şi compoziţia mineralogică şi petrografică a scoarţei au un rol important în aspectul unor forme create de agenţii externi. De exemplu, mişcările de ridicare au ca efect accentuarea eroziunii apelor curgătoare şi ca urmare apar o serie de forme cum ar fi terasele etc. Geomorfologul trebuie să cunoască datele geologice sub un triplu aspect:
2

- tectonica activă (neotectonica). În acest caz au importanţă extinderea şi tipul mişcărilor (subsidenţă, înălţare, cutare, culisare - alunecări laterale etc.). - tectonica pasivă. Aceasta se referă în primul rând la structură (orizontală, monoclinală, cutată, discordantă etc.) şi petrografie. - coloana stratigrafică (cronologică) pentru o datare cât mai precisă a evoluţiei paleogeomorfologice a anumitor forme de relief. Hidrologia furnizează date în legătură cu legile dinamicii, ale eroziunii, transportului şi acumulărilor fluviale, marine, glaciare, cu mecanismul scurgerii apei. Climatologia ajută la interpetarea diferitelor procese şi forme de relief în funcţie de condiţiile climatice în care ele se găsesc. Biogeografia oferă cunoştinţe cu privire la rolul morfogenetic al vieţuitoarelor şi la condiţiile de mediu în care au evoluat formele de relief. Pedologia sprijină geomorfologia în direcţia determinării vârstei reliefului (de exemplu, metoda solurilor fosile şi relicte) sau în legătură cu studiul proceselor geomorfologice actuale (structura solului influenţează permeabilitatea care la rândul ei se răsfrânge asupra scurgerilor de suprafaţă etc.) Cartografia şi topografia pun la dispoziţie baza cartografică, ajută la reprezentarea formelor şi tipurilor de relief, contribuie cu metode la elaborarea hărţilor geomorfologice. 1.4. Structura geomorfologiei ca ştiinţã Subîmpărţirile geomorfologiei sunt variate şi rezultă din aceeaşi poziţie de contact şi de ştiinţă complexă. În ansamblu, există trei categorii de forme de relief, care se subordonează, ca mărime, unele altora şi care, pot duce la tot atâtea părţi ale geomorfologiei: a) geomorfologia planetară se ocupă cu forma însăşi a Pământului - forma de geoid, dar cuprinde totodată şi o altă categorie, imediat subordonată şi anume continentele şi oceanele. b) geomorfologie tectonică - denumită uneori şi geomorfologie structurală - studiază lanţurile de munţi şi platformele; c) geomorfologia sculpturală sau climatică este aceea care se ocupă cu formele de relief "sculptate" de agenţii externi, a căror intensitate de acţiuni are deobicei o dispunere climatică (zonală). Dacă ţinem seama de modul în care se abordează, se caracterizează sau se rezolvă problemele reliefului, ori de scopul urmărit, se deosebesc: a) geomorfologie generală, care studiază relieful, îl clasifică şi-l tipizează îndeosebi după criterii genetice, urmărind stabilirea unor legităţi, generalizări şi abstractizări. b) geomorfologia regională care presupune un studiu concret şi complet al unui teritoriu. În acest caz, pe lângă analiza aspectelor menţionate mai sus, este necesară şi o reconstituire a evoluţiei paleogeomorfologice premergătoare apariţiei primelor trăsături ale reliefului actual; c) geomorfologie aplicată (inginerească) 1.5. Metode şi tehnici de lucru utilizate în geomorfologie La baza cercetărilor geomorfologice, ca şi a altor ştiinţe, trebuie să stea metoda dialectică. Relieful trebuie studiat plecându-se de la originea lui, apoi evoluţia sa în timp, caracterizarea formelor actuale şi prevederea (predicţia) modificărilor ulterioare. Metode: analiza şi sinteza. Ca metodă de cercetare complexă, specifică, se foloseşte analiza geomorfologică care înglobează numeroase alte metode şi mijloace particulare şi care se bazează pe studii de teren şi de laborator, ridicări de hărţi şi profile, pe consultarea şi prelucrarea tuturor surselor de documentare bibliografică, cartografică etc. Această analiză poate fi calitativă, când problemele sunt privite sub raport morfogenetic şi morfocronologic, şi cantitativă, când relieful este caracterizat din punct de vedere morfografic şi morfometric. În cazul geomorfologiei, metodele şi mijloacele proprii sunt completate de cele comune şi altor ştiinţe. Între acestea amintim observaţia, care poate fi făcută direct în teren, vizual sau instrumental, staţionar sau expediţionar, şi indirect - cu ajutorul hărţilor, al fotografiilor aeriene şi al altormateriale obţinute prin teledetecţie etc. Observaţia trebuie întregită de descrierea şi comparaţia şi cu celelalte metode geografice. În funcţie de scop şi necesităţi mai pot fi folosite analizele morfometrice, pentru evidenţierea fragmentării

3

orizontale, energiei şi declivităţilor, analizele de laborator (determinări petrografice, mineralogice, fizicomecanice ale unor formaţiuni etc.), împrumutate de la geologie, geotehnică, pedologie. Alături de analiză şi legată în mod dialectic de aceasta, este sinteza, la care se face apel în clasificări, tipizări şi regionări, în cercetările cu caracter practic ş.a. Studiul reliefului se face, în acelaşi timp, în conformitate cu o serie de principii metodologice cum ar fi cel al repartiţiei spaţiale, al cauzalităţii, al conexiunii, al integrării, actualismului etc. Mijloacele de cercetare: 1. Descrierea geomorfologică interpretativă, bazată pe observaţii în teren şi de laborator sau pe analiza hărţilor topografice, geologice, a aerofotogramelor etc. Aceasta trebuie să fie corectă, concisă, făcută pe baza principiului cauzalităţii. 2. Profilul geomorfologic - profilul topografic sub care se trece şi alcătuirea geologică. 3. Schiţa panoramică - reprezentarea schematică în plan vertical a reliefului de pe o hartă sau din natură. 4. Blocdiagrama - îmbinarea schiţei panoramice cu profilul geomorfologic. 5. Fotografiile şi aerofotogramele 6. Soft-uri adecvate

GEOMORFOLOGIE PLANETARĂ
În această categorie putem încadra:  acea parte a geomorfologiei care studiază forma generală a planetei noastre, sub toate aspectele subsecvente (dimensiuni, geneză, evoluţie). În acest caz avem de a face cu o morfologie cosmică;  şi morfologia majoră de prim ordin (continente, bazine oceanice, marile sisteme muntoase, bazine sedimentare etc.) sau morfologia tectonică planetară.

2.1. Morfologia cosmică a Pământului
2.1.1. Forma Pământului
Tales din Milet (circa 625 - 550 î.e.n.) a emis pentru prima dată părerea că Pământul are o formă sferică. Această opinie a fost îmbrăţişată şi de Pitagora (580 - 500 î.e.n.). Mai târziu, Eratostene (circa 275 195 î.e.n.) a reuşit să demonstreze sfericitatea Pământului. Ptolemeu a susţinut şi demonstrat sfericitatea Terrei printr-o observaţie ajunsă clasică: la o corabie, când se apropie de ţărm, i se observă mai întâi catargul şi numai după aceea corpul propriu-zis. În Evul Mediu, expediţia pe ocean, în jurul globului, efectuată de Magellan, între 1519 şi 1521, pe lângă rezultatele practice imediate, a demonstrat şi că Pământul este sferic. Mai târziu, celebrul fizician englez Newton (1643 - 1727) a arătat că planeta noastră este supusă legii gravitaţiei universale, ceea ce face ca ea să aibă o formă de sferoid (elipsoid de rotaţie sau de revoluţie), aplatizat la poli. Ulterior, măsurătorile geodezice au arătat, însă, că forma reală a Pământului nu coincide cu suprafaţa unui elipsoid de rotaţie, din cauza repartizării inegale a maselor continentale şi oceanice, a diferenţelor existente în structura scoarţei terestre etc. De aceea s-a stabilit unanim că Pământul are o formă proprie numită geoid (denumire dată de astronomul englez Listing), convenţională, definită prin nivelul mediu al oceanelor şi mărilor (în stare liniştită), prelungit pe sub continente. Întrucât formulele sferoidului terestru (geoidului) cer calcule laborioase pentru determinarea coordonatelor punctelor şi a lungimilor de arce pe suprafaţa acestuia, s-a adoptat un corp geometric calculabil, foarte apropiat de geoidul natural şi anume elipsoidul de referinţă (fig. 2.1.).

4

În România se utilizează. în ceea ce priveşte abaterea altimetrică. Dată fiind diferenţa de nivel dintre cele două suprafeţe (geoid şi elipsoid de referinţă) măsurătorile altimetrice au ca suprafaţă de referinţă geoidul. aceasta înregistrează valori medii de ± 16. geoid (forma reală) şi elipsoidul de referinţă . Astfel.1. Fischer 1960. Bessel . Hayford . 2.1909. De aceea originea altitudinilor se consideră suprafaţa de nivel zero respectiv suprafaţa mărilor şi oceanelor. Abaterile geoidului faţă de suprafaţa geometrică a elipsoidului au valori relativ mici mai ales din punct de vedere unghiular.8 m. Relaţii între suprafaţa fizică a Pământului. geoidul are. Krasovski .1964 etc. Rezultă că în practică se folosesc două suprafeţe de referinţă: suprafaţa elipsoidului pentru planimetrie şi suprafaţa geoidului pentru altimetrie. 2. Cu ajutorul sateliţilor artificiali şi a navelor cosmice.2. unde deviaţia verticalei (unghiul format de normalele la cele două suprafeţe) rareori depăşeşte 9". Clarke . 1982).).1880. de ± 20 m. valorile maxime fiind de aproximativ ± 150 m. Fig. 2.25 (linie întreruptă) (Bott. Arnne.Fig. Rezultă că geoidul ca formă reală a Pământului este un ovoid asimetric cu o zonă mai aplatizată în dreptul polului sud şi cu o parte mai înălţată spre polul nord (fig. în medie. forma unei "pere" pentru care s-au propus denumirile de terroid sau telluroid. Pe baza măsurătorilor executate au fost determinaţi diferiţi elipsoizi de referinţă care au fost utilizaţi în diferite perioade (de exemplu. elipsoidul Krasovski.1841. în prezent. în ansamblu.2. Kaula . Contur ovoidal al formei reale a Pământului (linie continuă) cu abaterea în metri faţă de sferoidul normal cu o turtire de 1/298.1940. St.). s-au adus precizări în ceea ce priveşte forma reală a geoidului. 5 . Abaterile terroid-ului faţă de sferoidul terestru sunt. în ultimul timp. 1971.

iar Oceanul Indian trei (Djawa. Panta este lină (cu o medie de 0° 07') iar în lăţime poate ajunge până la 1 500 km (în special acolo unde debuşează marile râuri). Partea terminală a povârnişului are aspectul unei pante de racord cu o înclinare de 0° 30'. În mod obişnuit.). povârnişul şi piemontul oceanic. Din punct de vedere structural.4%. Topografic.8% din suprafaţa lui (Oceanul Pacific 35. cu flancuri abrupte simetrice şi cu lăţime de până la 50 km. Şelful se extinde de la aproximativ 20 m la circa 200 m sub nivelul mării (adâncimea medie este de 133 m). care au lăţimi de 30 . în faţa Indului. fosele sunt însoţite de arcuri insulare. situate de obicei în zonele centrale ale oceanelor. Oceanele cuprind 70. Ele reprezintă o structură majoră a topografiei terestre. Acestea deţin circa 30% din suprafaţa globului şi 41. în partea de NE. circa 2/3 din uscat se află în emisfera nordică. adâncimea ei poate merge până la 400 m sau 550 m sub nivelul mării. numite falii de transformare şi care pot deplasa tronsoane cu axa dorsalei pe orizontală la zeci sau sute de kilometri faţă de poziţia primară. cu lăţimi cuprinse între 1000 şi 4000 km şi înălţimi ce pot depăşi 2000 m. Se poate identifica o emisferă oceanică. Uscatul şi marea sunt în general distribuite la antipod. cu temperaturi înalte. Înclinarea sa este cuprinsă între de 3 şi 6. acolo unde începe povârnişul sau taluzul continental. au de regulă pante mici şi lăţimi de până la 1 000 km. forme glaciare etc. Suprafaţa acestora are adesea un relief de tip subaerian submers. (b) tipul pacific (rise). cum ar fi coastele estice ale Americii de Nord.2% (fig.4. Fosa Tonga. centrată pe Spania.8 la cele mai puţin adânci şi de 10 . cu aspect de groapă sau de şanţ. centrată în apropiere de Noua Zeelandă. a cărui creastă este fără rift. Acesta este format dintr-o serie de conuri şi glacisuri rezultate prin acumularea sedimentelor prin intermediul curenţilor de turbiditate şi a alunecărilor submarine. din această cauză afirmându-se că dorsalele constituie domeniul litosferic cu cea mai intensă activitate geodinamică planetară. Dorsalele sunt de două tipuri: (a) tipul atlantic sau cu rift.4 000 m sub nivelul mării. Elemente topografice majore ale Pământului sunt următoarele (fig.4 000 m sub nivelul mării. Înclinarea versanţilor este de 4 . Curba hipsografică a pământului.1 000 km fiind denumită piemontul oceanic. lată de 100 . Fosa Marianelor .8% din relieful submers.): Dorsalele oceanice sunt nişte lanţuri muntoase de mari proporţii. Morfologia tectonică planetară 2. Gangelui etc.16 la cele cu adâncimi în jur de 10 000 m. Netezimea este dată de sedimentele depuse peste neregularităţile crustei magmatice primare. active din punct de vedere seismic şi vulcanic.2. Povârnişul sau taluzul continental reprezintă panta care face legătura între şelf şi câmpia abisală. atunci este evident că această repartiţie ar fi bimodală.14.6 000 m. Şelful sau platforma continentală mărgineşte continentele acolo unde acestea nu vin în contact direct cu gropile abisale. bancuri. Din punct de vedere tectonic sunt considerate inactive. cu văi. În anumite situaţii versanţii foselor adânci pot să aibă înclinări de 25 . Pământul nu este omogen. Cele două vârfuri ale histogramei reprezintă blocurile continentale şi bazinele oceanice.11 022 m. în general arcuite şi cu un profil transversal în V.5%) iar uscatul 29. Adesea este străbătut de văi de tipul canioanelor.18. totalizând o lungime de circa 80 000 km. insule. Gropile abisale sau fosele sunt forme majore ale reliefului fundului oceanic.10 882 m etc). Lăţimea medie este însă de circa 78 km. Suprafaţa acoperită de către dorsalele oceanice este mult mai mare decât a continentelor socotite împreună. Dorsalele oceanice sunt intersectate de falii transversale. Crestele (sau zonele axiale) sunt tectonic instabile.1. situat sub aproximativ 3 000 . având creasta despicată de un şanţ adânc numit rift. Oceanul Atlantic are numai două fose (Puerto Rico şi Sandwich de Sud). Oceanul Pacific conţine cele mai numeroase şi dezvoltate fose.11 516 m. rar atinge 20°. Câmpiile abisale sunt situate la adâncimi de 3 000 . la est de insula Fidji .3. 2. Dacă repartiţia înălţimii suprafeţei Pământului deasupra şi dedesubptul nivelului mării se reprezintă ca repartiţie de frecvenţe. acestea delimitează cadrul tectonic major al oceanului. Fosele pot avea lungimi cuprinse între 300 şi 5 000 km şi adâncimi de 2 500 .2.11 000 m (Fosa Cook.100 km la partea superioară şi de circa 10 km la fund.Grosimea sedimentelor creşte dinspre dorsale spre continente (grosimea medie este de 300 m). 2.).4%. Topografia globală.2. de munţi vulcanici tineri. Ob6 .45°. în estul Filipinelor . Şelful continental.550 m până la 3 000 . unele dintre ele continuând văi de pe uscat (de exemplu. unde 89% este ocean şi 11% este uscat şi o emisferă continentală. Bazinele oceanice sau câmpiile abisale reprezintă fundul deosebit de plat al oceanelor. Oceanul Indian . Când platforma continentală este foarte prelungă. Se întinde de la adâncimi de 200 . având o lăţime medie de 20 km. unde 47% este uscat şi 53% este ocean. platformele continentale reprezintă continuarea continentelor sub nivelul oceanului. Oceanul Atlantic .

Marea Filipinelor).. 1985) Fig. Curba hipsometrică a suprafeţei Pământului (Chorley et al.4. situate între Madagascar şi arhipelagul Seychelles). Aceste fâşii de insule sunt seismic active şi prezintă anomalii gravimetrice puternic negative. Arcurile insulare sunt asociaţii de insule cu dimensiuni foarte variabile (de la mai puţin de 1 km2 până la dimensiunea insulelor Noua Guinee. fie între arcuri insulare (de exemplu. Principalele elemente morfologice ale Pământului (Summerfield. 1997). 2. dintre placa semisferică ce se subduce şi suprafaţa globului.3. Bazinele mărilor marginale sunt situate fie între arcuri insulare şi continente (cum ar fi Marea Japoniei. dispuse în ghirlande arcuite ce se extind pe mii de kilometri. Marea Ohotsk). 2. obligatoriu curbată. Aceste mări au lăţimi 7 . fiind alcătuite în cea mai mare parte din roci magmatice. Se formează în zonele de subducţie ale plăcilor şi din această cauză sunt paralele cu fosele oceanice. Luzon sau Hokkaido). Forma arcuită pare a rezulta din intersecţia. Fig.Diamandina şi Amirante.

Ele sunt tectonic stabile şi prezintă anomalii gravimetrice pozitive (de exemplu.1000 km şi uneori pot include câmpii abisale. Această aranjare se datorează mişcării de rotaţie şi forţei de gravitaţie care a ordonat materia din interiorul Pământului pe verticală dând naştere unei structuri zonar-concentrice. Uralii.3. Munţii cutaţi tineri înregistrează cele mai mari altitudini ale uscatului. formând munţii-bloc. litosfera are o grosime finită în jur de 125 km determinată de cauze termice) şi poate fi subdivizată de suprafaţa Mohorovičič (sau Moho) în două: litosfera superioară (crusta sau scoarţa terestră) şi litosfera inferioară. unde transversale sau secundare (S). Se disting trei categorii de unde seismice: unde longitudinale sau primare (P). Munţii cutaţi vechi care au fost regeneraţi sau care au fost înălţaţi în bloc au înălţimi ce variază de la circa 7 000 m (Tianşan). Apenini. Dinarici. s-a ajuns la reconstituirea structurii profunde terestre. Pamir. În general sunt tectonic instabili şi prezintă anomalii gravimetrice şi magnetice puternice. nordul Canadei). unde superficiale sau longae (L). Pentru descifrarea interiorului planetei s-au folosit metode indirecte. Munţii Pădurea Neagră. Munţii cutaţi sunt structuri tectonice formate prin compresiunea (cutarea) şi înălţarea rocilor sedimentare în cadrul geosinclinalelor. unii au fost recutaţi şi reînălţaţi în faze orogenetice mai noi. De exemplu. între care mai importantă ar fi studiul propagării undelor seismice naturale sau artificiale. Alpii. altele nu. Platforme continentale sunt porţiuni extinse ale scoarţei continentale. tectonic stabili şi prezintă reduse anomalii gravimetrice. Lanţurile de munţi cutaţi au lăţimi de la câteva sute până la câteva mii de km şi lungimi de mii de kilometri. Alpii Australieni. Structura internă a Pământului Datele directe de investigare a structurii Pământului se referă la o parte cu totul superficială. Scoarţa are grosimi de 20 . indicate de variaţia bruscă a undelor seismice. Masivul Bohem. manta şi nucleu (fig.80 km în regiunile 8 . Elbrus. respectiv suprafaţa fundului oceanic. situate la 5 000 m adâncime sub nivelul mării. Carpaţii. până la sub 1000 m (Apalaşii.Brazilia). Unele dintre aceste mări sunt active din punct de vedere tectonic. are o grosime variabilă. între 8 şi 80 km (după Le Pichon -1980.cuprinse între 500 . Hinducuş. Astfel s-a ajuns la ideea structurării zonale a Pământului şi a prezenţei mai multor suprafeţe de discontinuitate. (I) LITOSFERA. Cei vechi au fost puternic erodaţi. S-a constatat că spre interiorul planetei viteza de propagare a undelor seismice creşte. mai ales în funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale mediului prin care se propagă. care înglobează o parte din mantaua superioară. în general. în arealul zăcământului de fier Minas Gerais . În funcţie de vechimea acestora şi de stadiul de evoluţie munţii cutaţi pot fi împărţiţi în munţi vechi şi munţi tineri. se consideră că structura geologică a Pământului este formată din litosferă. munţii din Antarctica). Deoarece undele seismice au viteze diferite. care s-au format prin consolidarea şi rigidizarea soclurilor muntoase vechi peneplenizate. Verhoiansk etc. a dezvoltării teoriei expansiunii fundului oceanic şi a tectonicii globale. Munţii Dobrogei. Aceşti munţi sunt. 5 000 m (Altai). munţii din Scandinavia şi Scoţia. şi discontinuitatea Mohorovičič. Undele superficiale provoacă adevărata zguduire resimţită de oameni şi pagubele cele mai mari.15 km. Din această categorie fac parte Munţii Himalaya. În etapa actuală. Anzi. geosfera solidă externă care interesează cel mai mult din punct de vedere geologic şi geomorfologic. Masivul Central Francez. 3. alţii au fost doar reînălţaţi. forajele cele mai adânci au ajuns "doar" la 10 . acţiuni însoţite de manifestări vulcanice şi metamorfice. iar pe de altă parte. CURS 3 – 11 OCTOMBRIE 2010 GEOMORFOLOGIE PLANETARĂ 3.).1. iar cele mai adânci mine ajung până la 3 000 m (în regiunea diamantiferă Kimberley .Africa de Sud. la anumite adâncimi această viteză variază brusc. SCOARŢA sau CRUSTA este cuprinsă între suprafaţa reliefului continental. care nu depăşeşte câţiva kilometri. opuse unităţilor de orogen.

continentale şi de 5 . care deseori iese la zi.  După unii autori. Grosimea scoarţei oceanice variază între 5 . Această pătură. Aceste roci nu sunt întâlnite la suprafaţă. este delimitată spre interior de discontinuitatea Conrad. peridotite (roci ultrabazice.0 g/cm3.) şi de peste 30 km în zonele muntoase cutate tinere unde formează veritabile “rădăcini ale munţilor”. celor trei pături principale li se adugă o a patra cunoscută sub denumirea de pătura gabrou . sau învelişul de roci sedimentare. în cadrul crustei continentale se pot stabili următoarele subdiviziuni sau pături principale:  Cuvertura sedimentară. Scoarţa oceanică acoperă aproximativ 2/3 din suprafaţa terestră şi participă la formarea elementelor structurale majore ale fundului Oceanului Planetar: dorsalele. fosele. are grosimi care variază de la zero metri lipseşte (scuturile continentale arhaice).20 km.20 km în zonele de orogen tânăr şi mai ales în regiunile de avant-fosă. granodiorite. Structura internă a Pământului A) SCOARŢA CONTINENTALĂ are grosimi mai reduse (30 . alături de gabrouri intră serpentinite (roci metamorfice care iau naştere prin tansformarea hidrotermală sau prin metamorfismul regional al rocilor ultrabazice). dar pot să fie. canadian etc.15 km în cuprinsul platformelor vechi şi al scuturilor (baltic. în general mai mici sub structurile platformice şi mai mari sub munţii tineri. eventual. alcătuite mai ales din olivină şi cromit) etc.600 m). diorite etc. cuprinsă între discontinuităţile Conrad la partea superioară şi Mohorovičič la partea inferioară.3. alcătuită din granite. are o grosime medie în jur de 300 m (după unii autori grosimea medie ar fi de 500 .  Pătura granitică (numită adesea şi Sial . B) SCOARŢA OCEANICĂ are grosimi mai reduse şi se remarcă prin lipsa păturii granitice. Cercetările seismice au confirmat existenţa a două tipuri majore de scoarţă . interceptate în foraje.. În compoziţia acesteia. fără relief important (scuturi şi platforme continentale). micaşisturi etc. Densitatea medie a acestei pături este de 3.serpentinitică sau stratul gabroic cu grosimi de 10 . au fost separate mai multe subtipuri bine individualizate. la câteva sute sau câteva mii de metri pe platfome. iar viteza undelor seismice longitudinale (P) este în jur de 7 km/s. 3. are grosimi de 10 . Înafară de roci din grupa bazaltului mai apar amfibolite.pentru că predomină silicaţii de aluminiu sau soclul cristalin al continentelor).continentală şi oceanică -.15 km în cele oceanice. precum şi subtipurile de scoarţă de tranziţie de la scoarţa continentală la cea oceanică. pentru ca în regiunile cu catene montane tinere (de exemplu.15 km şi are o densitate medie de 3. separate pentru prima dată de Gutenberg (1924) şi argumentate integrat de Worzel şi Shurbet (1965). formată de obicei din sedimente neconsolidate (în primii metri de la suprafaţă au o porozitate de până la 90%). gnaise. În zonele 9 .1.20 km. are grosimi de 10 . în cadrul fiecărui tip major de scoarţă.40 km) în zonele continentale stabile. De sus în jos. Himalaya) să ajungă la 60 . i se admite următoarea alcătuire: o pătura sedimentară.9 . Fig.80 km. În general. Studiile au arătat că cea mai veche vârstă a acestor sedimente este jurasică.3 g/cm3.  Pătura bazaltică (denumită uneori şi Sima deoarece predomină silicaţii de magneziu). Pe parcurs. şi până la 10 . Formaţiunile respective nu sunt vizibile la suprafaţă şi nici nu au fost atinse în sondaje. platourile abisale etc.

iar astenosfera circa 4. Din punct de vedere structural mantaua este subdivizată în trei învelişuri: mantaua superioară. 5 120 km). ca o substanţă solidă.8. o pătura bazaltică. 10 . Materia din acest înveliş prezintă o stare de tranziţie de la cea fluidă din nucleul exterior şi cea solidă din nucleul interior. Până la începutul anilor 60 ai secolului XX. de circa 140 km şi se află între suprafeţe seismice relativ bine marcate de salturi bruşte ale vitezelor undelor seismice (situate la 4 980 km. are o rază de aproximativ 1 200 km (de la 5 120 km până la 6 370 km).). În concluzie. Comportamentul fizic al materialului din astenosferă. Partea din mantaua superioară cuprinsă între discontinuitatea Moho şi adâncimea de 100 .5 . probabil cu o vâscozitate mare. o mantaua de tranziţie se află între suprafeţele seismice situate la adâncimi medii de 400 km şi 1 000 km. Sub litosferă se înregistrează o descreştere a vitezelor undelor seismice. La fel ca şi în cazul scoarţei de tip continental unii autori menţionează existenţa sub stratul bazaltic a păturii serpentinitice. situată la 2 900 km adâncime. Între aceste limite litosfera este constituită din roci bazice şi ultrabazice. Mantaua este învelişul care deţine cel mai mare volum (circa 82%) şi masă (circa 69%) din globul terestru. sedimente semiconsolidate şi roci consolidate. 3. 3.15 km. Majoritatea cercetătorilor admit. În unele mări interioare (de exemplu. Curenţii de convecţie care îşi au sediul în astenosferă produc. iar ipotezele cu privire la formarea continentelor şi oceanelor s-au diversificat şi modificat odată cu dezvoltarea cunoştinţelor despre Pământ.125 km este înglobată litosferei (fig.0 g/cm3. care are o grosime medie de 5 . FORMAREA CONTINENTELOR ŞI A OCEANELOR Această problemă a preocupat mulţi oameni de ştiinţă. tendinţă care se menţine până la adâncimea medie de 400 km. are un comportament fizic de fluid relativ omogen.6 km. Marea Neagră) sedimentele au grosimi de 10 . rezultă că materia din mantaua inferioară are o compoziţie chimică uniformă. ajutaţi şi de compoziţia chimică a rocilor meteoritelor.5%. situată la o adâncime de aproximativ 2 900 km. drept pentru care acest înveliş a fost denumit "stratul cu viteză redusă" sau astenosferă. Din punct de vedere structural nucleul este subdivizat în trei învelişuri:  nucleul exterior. că materia nucleului este un amestec în care predomină fierul şi nichelul.0 g/cm3.oceanice tipice această pătură este formată din mâluri actuale. ambele domenii sunt sediul celor mai ample procese cauzate de circuitul materiei terestre. şi anume acela care duce la o scădere a vitezelor de propagare a undelor seismice. probabil solidă. respectiv a densităţii. Sedimentele lipsesc în lungul dorsalelor oceanice. o mantaua superioară este cuprinsă între discontinuitatea Moho şi o altă suprafaţă seismică aflată la adâncimea medie de 400 km. Din analiza valorilor vitezelor undelor seismice. III) NUCLEUL este situat sub discontinuitatea Gutenberg deţinând 16% din volumul total al planetei şi 31% din masa ei.5% din lungimea razei terestre.  nucleul de tranziţie este relativ subţire. sugerează ideea că materialul astenosferic se manifestă ca o masă vâscoasă cu consecinţe dintre cele mai importante pentru "viaţa" planetei. respectiv. După unii cercetători. cea mai răspândită explicaţie a distribuţiei uscatului şi apei oceanelor a fost translaţia continentelor. litosfera şi astenosfera concentrează toate sursele mişcărilor cinematice şi dinamice necesare proceselor geodinamice şi constituie suportul material al conceptelor de "expansiunea fundului oceanic" şi al "tectonicii plăcilor". mantaua de tranziţie şi mantaua inferioară. iar spre interior de discontinuitatea Gutenberg. 5 000 m. forţe mecanice uriaşe care se răsfrâng asupra litosferei. din punct de vedere fizic. situat între suprafeţele seismice de la adâncimile medii de 2 900 km şi 4 980 km. Deşi litosfera reprezintă doar 1. prin deplasarea de mase.3. cu o grosime medie de circa 5 km şi o densitate de peste 3. o mantaua inferioară se află situată între suprafaţa seismică de la adâncimea medie de 1 000 km şi discontinuitatea Gutenberg. În acest înveliş au loc schimbări majore de faze chimice şi mineralogice ale materiei. uneori. este alcătuită în cea mai mare parte din curgeri de lave bazaltice cu o densitate cuprinsă între 2.1. bogată în fier şi magneziu. grosimea acestora crescând spre fose unde se estimează că depăşeşte.  nucleul interior în care materia se comportă. starea materiei ar fi amorfă. (II) MANTAUA este delimitată la exterior de discontinuitatea Moho.

Wegener şi adepţii săi au adus argumente de natură morfologică.deşi acestea din urmă mai puţin convingătoare.mi-a încolţit în minte în 1910. prin deschiderea Oceanului Atlantic şi Indian şi s-a accentuat în perioadele următoare prin alunecarea divergentă a blocurilor de uscat.1. în zona australă actuală. asemănarea platoului gnaisic. evenimentele majore ale complicatului proces de translaţie al continentelor. Însă de mai bine de un veac era clar pentru geofizicieni că astfel de poduri continentale uriaşe nu puteau să dispară fără urme.Pangea. care demonstrează că toate acestea erau grupate în jurul polului sudic acoperit de o calotă glaciară unică. datorită forţei centrifuge şi puterii de atracţie a Lunii şi Soarelui. În viziunea sa. Demne de reţinut sunt şi dovezile paleoclimatice.care din punct de vedere structural reprezintă o continuare a Anzilor . cu atât şi deplasarea sa este mai intensă. paleontologică. necutat.accentuate. Australia). India. pentru că apoi să apară şi deosebiri). De altfel. repartiţia actuală a depozitelor cu floră carboniferă îşi are originea într-o regiune intertropicală comună din Pangea. În această privinţă. iar cea sudică Gondwana (fig. cât şi biogeografică. geologică. iar în lungul ţărmurilor lor vestice impactul cu fundamentul pacific a generat puternicul lanţ al Munţilor Stâncoşi şi Anzi. Acestea erau bazate pe asemănarea resturilor de faună fosilă (îndeosebi până în triasic. a strivit depozitele de mică adâncime ale Mării Tethys.d.. La fel. fragmentarea a început prin separarea Madagascarului şi a Indiei . Ţara de Foc. Pangea s-a fragmentat în mai multe blocuri. Wegener avea să fundamenteze teoria translaţiei continentelor plecând de la analogia ţărmurilor atlantice ale Americii de Sud şi Africii: "Prima idee a translaţiei continentelor . generând sistemul muntos himalayan. ale insulelor japoneze ş. Americile s-au îndepărtat de Europa şi Africa. îndrăzneala şi originalitatea teoriei derivei continentelor a declanşat criticii vehemente încă din primii ani de la apariţia sa . 11 .". Scindarea ar fi început în jurasic. IPOTEZA TRANSLAŢIEI CONTINENTELOR (DERIVA CONTINENTELOR SAU DRIFTUL CONTINENTAL) Este atribuită lui Alfred Wegener (formulată în 1912 şi publicată într-un volum în 1915). pledează pentru existenţa Gondwanei şi a Laurasiei (de exemplu. lăsând în urmă Antarctica ş. precum: existenţa tilitelor permiene în partea sudică a Americii. căci. se făcea apel şi la alte similitudini dintre Africa de Sud şi Madagascar.. De aceea. continuarea structurilor caledonice ale Scandinaviei în Terra Nova şi Canada.). la formarea lanţurilor muntoase şi a altor caracteristici majore ale suprafeţei Pământului. de asemenea. În sprijinul acestei teorii. menţionăm că s-a descoperit în Antarctica scheletul unei reptile mici (Lystrosaurus) cunoscută şi în formaţiunile geologice vechi din sudul Africii. african. ci meteorolog. Australia şi Noua Zeelandă s-au mişcat mai întâi spre est şi apoi spre nord.m. Africii. Ţara lui Graham .3. se regăseşte şi în unele zone ale Americii de Nord. translaţia necontenită a continentelor este exprimată de distribuţia actuală a uscatului şi apelor oceanice.3. Australiei şi Indiei. Ca o continuare directă a aspectelor paleotologice sunt şi cele floristice care. cu cel brazilian etc. mai precis faptul că "gresia roşie devoniană".a. Noutatea. caracteristică unei bune părţi a Europei Occidentale. Dovezile geologice aveau în vedere asemănările structurale ale unor teritorii din estul şi vestul Oceanului Atlantic. fiind supuse concomitent şi unei deplasări dinspre poli spre Ecuator. Ea a contribuit. ca urmare a întârzierii mişcării.aceasta din urmă deplasându-se spre nord. De exemplu. de asemenea.scria Wegener . partea nordică a uscaturilor continentale a fost numită Laurasia. dintre India şi Australia. Wegener a plecat de la existenţa unui continent unic numit Pangea.2. Florida. cu cât o masă de uscat este mai masivă. În mezozoic. de asemenea s-a obsrvat că mai toate uscaturile au terminaţii răsucite în sensul invers al translaţiei continentelor. iar extremităţile Noii Zeelande. poate şi de faptul că Wegener nici nu era geolog.au capetele îndreptate spre est. în rezumat. Unii naturalişti explicau similitidinile de floră şi faună între diferite continente prin existenţa unor "punţi" continentale foarte late care s-au scufundat.1.a. lăsând în urmă Oceanul Atlantic. fapt care demonstrează provenienţa continentelor actuale dintr-un bloc unic . au “alunecat” pe Sima în sens invers faţă de mişcarea de rotaţie (s-au deplasat spre vest). înconjurat de apele Oceanului Panthalassa. Africa. Deosebit de convingătoare erau argumentele paleontologice şi biogeografice. sunt orientate spre vest. paleoclimatică şi chiar geodezică . însă unele idei în acest sens au fost emise încă din secolul trecut. Acestea ar fi. feriga fosilă Glossopteris care a fost găsită în America de Sud. Privind harta globului am fost puternic frapat de concordanţa coastelor atlantice. În estul Africii. Acestea fiind mai uşoare deoarece erau constituite din Sial.

după punctele în care se efectuează măsurătorile. Între obiecţiile cele mai importante au fost cele de ordin mecanic. La acestea s-au adăugat şi alte contraargumente. enunţată în 1962. cu următoarele componente:  teoria expansiunii fundurilor oceanice. care explică apariţia. nici bogăţia ideilor şi datelor ştiinţifice actuale. la timpul său. în plus sau în minus. evoluţia paleogeografică îndepărtată şi megarelieful suprafeţei Pământului este cea a tectonicii plăcilor sau a tectonicii globale. de fapt. distanţa dintre Europa şi America variază. 12 . 3. în timpul unei expediţii în care căuta noi dovezi în favoarea driftului continental şi-a găsit moartea eroică. din păcate. elaborată în 1968. Forţele invocate erau mult mai modeste pentru a produce translaţia continentelor şi pentru a determina formarea lanţurilor muntoase de tipul celui andin – pe scurt nu a putut să demonstreze care ar fi motorul de mişcare al plăcilor continentale. nu a avut la îndemână nici mijloacele tehnice de astăzi.Printre criticile aduse pot fi enumerate: îmbinarea continentelor nu se face decât aproximativ sau uneori deloc. în gheţurile veşnice ale Groenlandei. În anul 1930. Reactualizarea. în ultimile decenii.3. Deriva continentelor după Wegener. constituţia şi evoluţia scoarţei bazaltice. TECTONICA GLOBALĂ Cea mai modernă teorie care explică structura scoarţei terestre. de un ansamblu de concepţii.2. dinamica şi configuraţia uscatului. care ne oferă argumente asupra relaţiilor dintre scoarţa continentală şi oceanică. care explică originea.1.  teoria plăcilor litosferice. precum şi despre raporturile lor cu mantaua de dedesubt. 3. a ideilor privind deriva continentelor se datorează celor mai recente rezultate din domeniul geofizicii confirmând astfel mişcările de translaţie intuite de Wegener care. mai mult sau mai puţin convingătoare dar. Este vorba. Fig. imaginată de Wegener (1912).  teoria derivei continentelor. de martir al ştiinţei. simultaneitatea glaciaţiunilor vechi poate fi explicată şi prin curenţi oceanici foarte reci. autorul nu a mai putut răspunde adversarilor săi.

Aceasta explică de ce pe fundurile oceanice există o pătură subţire de sedimente şi acestea sunt relativ recente (nu depăşesc jurasicul). Faţă de rift fundul oceanului suferă o mişcare divergentă. Litosfera creată în zonele de expansiune este consumată în cele de compresie (Bleahu.4.). care să permită o tratare matematică. S-a convenit să se denumească "polaritate normală" (sau zone de maxim) cea corespunzătoare câmpului actual şi "polaritate inversă" (zone de minim) opusul câmpului actual. Pe ramura ascendentă a unei celule materialul incandescent iese la suprafaţă în rifturile medio-oceanice unde se consolidează generând fundul oceanic. prin alunecarea odată cu fundul oceanic. până la ramura descendentă. de termometria marină şi prin prelucrea miilor de probe luate de pe fundul oceanelor. în momentul lansării ei. înregistrând pe rând alternanţele de polaritate sau o dispoziţie sub formă de "zebră" (fig. Mişcarea de deplasare a fundului oceanic este atestată şi de munţii submarini de tip guyot care reprezintă vechi vulcani.1. determinată de ramura orizontală a celulei de convecţie. fiind considerată o ipoteză geotectonică în plus. dar care. Dinamica fundurilor oceanice. Aceasta antrenează fundul oceanului în fose unde este absorbită. de cel mult 400 .3. seismica marină. Henri Hess şi Robert Dietz. au coborât la nivelul acesteia.450 .600 milioane de ani. După mai multe studii s-a ajuns la concluzia că polaritatea nu reflectă o calitate a rocilor ci a câmpului magnetic al Pământului. 3.1. Fig.3. Cu mult timp înainte se observase că rocile magmatice şi sedimentare odată formate achiziţionează o magnetizare permanentă care se păstrează da-a lungul perioadelor geologice: este vorba despre aşa-numitul magnetism remanent sau paleomagnetism. fundurile oceanice sunt nişte covoare rulante ce iau naştere necontenit pe creasta dorsalelor (care reprezintă zone de acreţie) şi care dispar în fose (zone de consumare) (fig. Însă în anumite cazuri se constatase o inversiune a câmpului magnetic înregistrat de roci. cu destul scepticism. TEORIA EXPANSIUNII FUNDURILOR OCEANICE Datele oferite de către gravimetria marină. Primele dovezi de acest fel le-a adus paleomagnetismul.). simetrică şi cu viteză egală. 3. expansiunea fundurilor oceanice a fost primită. ajungând până deasupra suprafeţei apei.500°C) lavele care ieşeau prin rift se magnetizau conform câmpului din acel moment. respectiv 1961. În esenţă noua teorie expusă de Dietz şi Hess poate fi exprimată astfel: mantaua este animată de o mişcare de convecţie ce se realizează prin mai multe celule.3. Articolele (History of Ocean Basins. au stat la baza unei ipoteze care a fost emisă simultan de doi oameni de ştiinţă americani. Teoria astfel formulată. câmp care a prezentat în istoria geologică polarităţi diferite. pe cât posibil cuantificabile. pentru a ajunge apoi sub ea. În această viziune dinamică.3. când au fost retezaţi de abraziune. 1983). ce au erupt odată în zona riftului. respectiv Continent and Ocean Basin Evolution by Spreading of the Sea Floor) au fost date spre publicare la sfârşitul anului 1960 şi au apărut în 1962. În 1963 Vine şi Matthews ajung la următoarea concluzie: prin răcire (sub punctul Curie . Pentru a se impune erau necesare dovezi noi. Totuşi. de către sondelor ultrasonice. O 13 . şi care a fost denumită de Dietz sea-floor spreading (expansiunea fundului oceanic) a fost argumentată cu noile dovezi din domeniul geofizicii submarine. Fundurile oceanice au o viaţă "efemeră".3. ca atâtea altele. topită şi reîncorporată în manta.

succesiuni de anomalii de maxim şi de minim. conceptul expansiunii fundului oceanic. (după Heirtzler. în ordine cronologică. ci fragmentată în plăci şi microplăci. Interpretarea lui Vine şi Matthews venea să confirme. 1966. Localizarea arealului exemplificat (A). în vestul Oceanului Pacific. situată la nord de placa Nazca. nord-americană. antarctică. şi în lungul cărora blocurile alunecă unul faţă de celălalt. jumătate din Oceanul Atlantic şi jumătate 14 . indiană. Solomon. adriatică. Ilustrarea schematică a conceptului expansiunii fundului oceanic cu ajutorul datelor de paleomagnetism . În 1968 apar trei lucrări fundamentale care. perfect corelabile cu scara inversiunii polarităţii magnetice (C). împreună cu cele enunţate. africană. australiană. În categoria microplăcilor sunt incluse: placa anatoliană. Cocos. în lungul cărora nici nu este formată nici nu este distrusă scoarţa oceanică. Placa africană cuprinde continentul Africa. pacifică. falii transformante.dovadă în acest sens ar fi perfectul paralelism al fâşiilor de intensitate magnetică diferită atât între ele cât şi cu riftul în lungul căruia se dispun de o parte şi de alta. TEORIA PLĂCILOR LITOSFERICE Consideraţiile de bază ale conceptului au ca punct de plecare faptul că scoarţa oceanică este din punct de vedere geologic tânără (sub 200 milioane ani) şi se află în continuă formare. precum şi observaţia că litosfera nu este unitară. arabă etc. Gorda. Fig. din sud-vestul Islandei (B). în nord-estul Pacificului. au pus bazele unei noi teorii:  Prima dintre ele se datorează lui W. indiană. Benzi magnetizate diferit (negru . în care printr-o mişcare divergentă plăcile se îndepărtează şi ia naştere fundul oceanic.4. egeeană etc. fose. ioniană. sud-americană. Bismark şi filipineză.3.1. central-americană sau a Caraibelor.3. Prin această delimitare se constată că există plăci care conţin atât porţiuni continentale cât şi porţiuni oceanice (de exemplu. Fiji. una dintre plăci fiind consumată prin alunecarea sub cealaltă. Cele mai importante plăci sunt (macroplăcile): eurasiatică. În continuare vom prezenta succint. levantină. Morgan care a împărţit suprafaţa Pământului în circa 20 de blocuri crustale care sunt separate între ele prin trei forme structurale: rifturi. în care plăcile se apropie într-o mişcare convergentă. 1997) 3. 3. astfel. din Summerfield. cele mai importante contribuţii care au condus la fundamentarea conceptului plăcilor litosferice. alb anomalii negative) în lungul dorsalei Reykjanes.anomalii pozitive.din sudestul Oceanului Pacific. De dimensiuni mijlocii sunt plăcile: Nazca .

cu înclinare de 45 . 1976 şi 1979.1 . În zonele de compresiune.  A treia lucrare fundamentală pentru tectonica plăcilor este creaţia a trei seismologi. 1997): 1 . 1979. Un prim fapt important în contribuţia lor a fost definirea mai precisă a plăcilor. Fig. şi mai ales în faţa arcurilor insulare unde se află o fosă. pe acest plan se formează principalele focare de cutremure) în lungul cărora o placă litosferică alunecă în astenosferă (procesul de alunecare va fi denumit un an mai târziu subducţie). cutremurele iau naştere pe suprafeţele înclinate cunoscute de mai multă vreme sub numele de plan Benioff (planul pe care se întâlnesc două plăci litosferice. cei trei seismologi au reuşit să prezinte o hartă a vectorilor de mişcare rezultaţi din studiul mecanismelor de focar.viteze de mişcare a plăcilor (cm/an). 3.). Al doilea merit al lucrării este acela de a fi stabilit legătura dintre seisme şi marginile de placă.55°. plăci care cuprind exclusiv zone oceanice (de exemplu Placa est-pacifică) sau plăci aproape exclusiv continentale (de exemplu Placa arabă) (Fig. 4. Isaks. Hamilton. Astfel.limite incerte de plăci. 1976. 3 . Pe baza analizei complexe a unui mare număr de cutremure din zonele oceanice şi din faţa arcurilor insulare. în timp ce în zonele de compresiune seismele iau naştere la toate adâncimile. Grasu.  A doua lucrare importantă care a pus bazele tectonicii plăcilor este cea a lui Le Pichon în care încercă prima descriere globală a dinamicii plăcilor ce acoperă suprafaţa Pământului pe baza unui calcul de geometrie pe o sferă. una care se subduce în astenosferă şi alta care încalecă peste prima. Macro şi microplăcile terestre şi cinematica lor (compilaţie după Dewey. 2 . în zonele de expansiune şi pe faliile transformante iau naştere numai cutremure de mică adâncime. de la suprafaţă până la 700 km. 15 . Richter.dorsale şi falii transformante.din Oceanul Indian).5. însă astfel de confirmări aveau să se tot adauge ducând la conturarea a ceia ce denumiseră cei trei pentru prima dată şi anume tectonica globală.zone de subducţie. Ei presupun plăcile formate din litosferă în sensul cunoscut şi astăzi. Era o confirmare a teoriei expansiunii oceanelor. McKenzie . Oliver şi Sykes. 3.5.

dorsala din Oceanul Arctic. În acest contex există patru tipuri de limite sau margini de plăci: o margini divergente .6.1. Placa subdusă suferă o reducere dimensională. o scurtare. Pe lângă studiile şi cercetările de mare amploare. deplasarea este de 8 . încălecări ale materialul continental care rămâne la suprafaţă. Cele mai multe falii transformante sunt pe fundul oceanului. 3. secţionate de numeroase falii transformate. coliziune continent-continent (Placa indiană cu placa euroasiatică). coliziunea a două plăci oceanice (Placa Filipinelor sub placa Pacificului . se consideră că în următoarele 50 milioane de ani. criteriile de evaluare cantitativă şi calculele matematice de mare precizie au permis întocmirea de modele şi aprofundarea cunoştinţelor în condiţii de laborator. dorsala dintre Antarctica şi Africa. Pe această bază s-a reuşit să se stabilească chiar şi perpectiva evoluţiei plăcilor. din Grasu. în Oceanul Atlantic şi 5 . determinând totodată îngroşări.3. Mişcarea aceasta de îndepărtare de zona de acreţie este relativ rapidă. Translaţia plăcii africane şi a microplăcilor turcă şi egeică va duce la micşorarea suprafeţei Mării Mediteraneene.dorsale şi fose . finalizată prin coliziune. cutări.).cu formare de scoarţă nouă şi îndepărtarea unei plăci de cealaltă.în anumite regiuni marginile nu pot fi identificate precis. lanţul himalayan. între două plăci existând mai multe microplăci (cazul plăcii africane şi celei euroasiatice în zona Mediteranei). la scara globului. Plăcile şi tensiunile tectonice (Dietz.9 cm/an. lanţul andin etc.). Fig. o margini transformante (sau margini de falii transformante) apar acolo unde două plăci alunecă orizontal una faţă de cealaltă.3. Un exemplu clasic de alunecare laterală (culisare) îl constituie Falia San Andreas între placa Pacificului şi placa Americii de Nord. Astfel. din sud-estul Pacificului. RAPORTURI GEODINAMICE ÎNTRE PLĂCILE LITOSFERICE În lungul celor două mari sisteme oceanice . o zone de margini de plăci (plate-boundary zones) .au loc procese geodinamice majore ale plăcilor litosferice: de expansiune sau distensiune şi de compresiune şi consumare în zona foselor (fig. Între cele mai cunoscute zone de expansiune se numără cea medio-atlantică.rezultă arcuri insulare). Deoarece masivul bloc african masiv este înconjurat din trei părţi de zone de expansiune. în S-SE şi două zone de subducţie foarte extinse (sub continentul american şi în tot lungul marginilor insulare ale Asiei).3.6. asimetrică.11 cm/an). făcute în diferite regiuni ale uscatului şi domeniului oceanic.3. iar în cazul plăcii Nazca. aspectele logice şi geometrice. fără nici o zonă de subducţie în adâncurile scoarţei sale s-au format numeroase puncte fierbinţi care preced 16 . de fiecare parte.6 cm/an în Oceanul Pacific. continuată cu cea din Oceanul Indian (Dorsala Carlsberg). dorsalele din estul şi sudul Oceanului Pacific. Oceanul Pacific se va reduce deoarece are o dorsală activă. producându-se subducţia uneia dintre ele. În această categorie putem avea mai multe situaţii: coliziune între o placă oceanică şi una continentală (de exemplu. 1997). 1972. iar prin activitatea riftului din Marea Roşie placa arabă va fi împinsă spre E-NE şi se va lipi de placa asiatică prin dispariţia Golfului Piersic. Placa Nazca sub Placa Americii de Sud cu un ritm de 10 . atingând 2 cm/an. o marginile convergente apar în cazul apropierii a două plăci. Marile zone de compresiune. corespund marilor lanţuri montane tinere (lanţul alpin. Oceanul Atlantic şi cel Indian îşi vor mări suprafeţele datorită funcţionării dorsalelor mediane şi lipsei unor zone de subducţie.

Istmul Suez va dispărea. cu vulcanism activ şi că. înainte de dezmembrare era un continent staţionar. De obicei. scutul sinic (ocupă partea de N a Chinei până spre Coreea). În Europa. În lanţul evolutiv al proceselor. scutul african împreună cu Arabia şi Madagascar. la zi. într-o etapă tectonică.1. În acest context.2. Din Gondwana s-au despărţit mai apoi: scutul brazilian. 4. etapele de mai sus se întrepătrund sau pot exista. scutul siberian (cuprinde zona dintre Baikal. precambriană. India peninsulară. devenind platforme. fiind prima orogeneză a seriei geosinclinalelor paleozoice. În emisfera sudică a globului. Precambrian În precambrian (care se subdivide în arhaic şi proterozoic) s-au descifrat trei orogeneze ce se păstrează încă distinct în sedimente: laurenţiană. 4. epirogeneza sau înălţarea şi gliptogeneza sau erodarea (peneplenizarea). Ea se desfăşoară la marginea scuturilor continentale. încât Peninsula Iberică va fi legată de Franţa doar printr-un istm îngust. caledonidele sunt prinse între paltforma est-europeană (Câmpia Rusă. regiunile caledonice pot apărea ca masive. se întrebuinţează denumirea de platforme. spre exemplu. scutul australian. dar mai ales ca platforme deasupra cărora se găseşte o pătură groasă de sedimente. cunoscută şi sub denumirea de platforma siberiană). uscatul constituia o mare unitate . care va fi invadat de ape oceanice.Gondwana la care se adaugă şi scutul antarctic. cunoscute sub denumirea de ere tectonice. Paleozoic a) Cutările caledonice care au avut loc mai ales în ordovician . denumirea de scut se dă numai acolo unde structura veche. Astăzi. CURS 4 – 18 OCTOMBRIE 2010 MORFOTECTONICA 4. scutul filipinelor. Golful Gasconiei va înainta pe la nord de Munţii Pirinei. algomiană şi assyntică. Lena şi Enisei. O eră se compune din mai multe etape: litogeneza sau sedimentarea. ELEMENTE STRUCTURALE ŞI MORFOLOGICE ALE CONTINENTELOR 4. În Europa. în rest. iar pe cel mai important dintre ele a apărut deja un sistem de fracturi în “Y” (marile grabene) cu caractere tipice de tensiune. orogeneza sau cutarea (structogeneza).1. În Africa se va accentua funcţionarea marelui rift. şi nu una singură. Africa deţine 25. demn de remarcat este faptul că din totalul de 122 puncte (pungi) fierbinţi (hot-spots-uri) cunoscute pe Terra (53 pe fundul oceanelor şi 69 pe continente). catenele caledonice se vor peneplana şi se vor alătura scuturilor. scutul canadian (ocupă Canada şi parte din Groenlanda). după ce s-a rupt în mai multe plăci pe toate fragmentele rezultate vulcanismul a încetat. America de Nord se va separa de America de Sud prin extinderea spre vest a fosei Puerto Rico care se va uni cu fosa Americii Centrale. Cea mai reprezentativă este zona Alpilor Scandinavi (alipită părţii de V a scutului baltic) de aici continuă în partea de V a arhipelagului 17 . După consolidare. Finlanda şi Suedia) şi platforma Eria (zona Hebridelor). California se va separa de America de Nord şi va fi împinsă spre fosa din faţa arcului insular al Aleutinelor. Denumirea etapei se face adesea după orogeneza principală.silurian. apare la zi. mai multe faze de cutarea. cum ar fi scutul baltic sau cel canadian. Aceste prime ere tectonice au dus la formarea celor mai vechi zone continentale actuale. În emisfera nordică s-au format următoarele scuturi: scutul baltic (ocupă astăzi Finlanda şi E peninsulei Scandinave). Principalele cicluri geotectonice (sau orogenetice) Actuala scoarţă continentală a luat naştere printr-o suscesiune de cicluri evolutive.1.1. cunoscute sub denumirea de scuturi. Se pare că şi Gondwana.fragmentarea.

cuprinde de asemenea Scoţia şi Ţara Galilor. dar şi printr-o serie de mişcări epirogenetice. În Australia. care se continuă spre SV cu platforma Turanică (sub lacul Aral şi pustiul Turkmen). din perioada alpină. creatoare de lanţuri muntoase. Hercinidele au dus la formarea unor extinse catene muntoase. sunt rezultatul ridicărilor din timpul erei alpine şi mai ales al ridicărilor izostatice postglaciare. consolidarea acestora reprezentând a doua mare etapă de mărire a scuturilor continentale. dar mai ales în Asia Centrală (Kazahstan. Înălţimile mari. spre Altai.Adelaida. Specific pentru majoritatea masivelor este faptul că ele au o cuvertură sedimentară. b) Cutările hercinice (denumite şi varisce sau altaice) au loc cu precădere în carbonifer-permian. La sfârşitul acestei ere. în mezozoicul inferior şi mediu se cutează cu precădere zonele pacifice (Cordilierii din America de Nord.1. care înglobează vechile cutări caledonice (catena acadiană). În Africa. Anti-Atlasul mesetei marocane. Altai. pe la Stavropo. platforma scitică (nordul Caucazului). pe care se sedimentează. hercinicul cuprinde mare parte din munţii Atlas apoi regiunea Capului (în sud) şi o platformă cu cuvertură în Algeria şi Tunisia. catena hercinică apalaşiană. anglo-parizian. Hercinicul se găseşte şi sub formă de platformă în şesul dintre Ural şi Enisei (platforma Siberiei de Vest). bazinul Anglo-Parizian. una meridiană (Uralul) şi alta paralelă. cunoscută sub denumirea de Laurasia. şi în emisfera nordică. Zona cu această ultimă orientare a suferit mari fracturări în timpul orogenezei alpine. În America de N şi S se înregistrează prim început de cutare apare în Apalaşi. Saharei. bazinul Spaniei de est. Meseta spaniolă. În Europa geosinclinalul alpin a ocupat o poziţie mediană între hercinicul european şi cel african: el a afectat însă şi o parte din zonele hercinice. hercinicul ocupă. numai o mică zonă . În ceea ce priveşte evoluţia alpină de tip geosinclinal. 4. Principalele aliniamente orogenetice au fost următoarele: lanţul varisc sau hercinic din Europa Centrală. care duc la afundarea unor părţi din platformele continentale. Uralul. ca o continuare a caledonidelor din Groenlanda. această zonă a fost înălţată la circa 1000 m. Ca urmare a acestor scufundări şi transgresiuni. în special în Europa şi Asia. din Saian şi Alatau. În rest. care au creat şi o serie de bazine sedimentare în triasiccretacic. existau două mari arii geosinclinale: Tethysul (între cele două mari continente) şi cel circumpacific. catena Yenshane din Asia de est şi partea de est a Himalayei). Ardeno-Renan. Ca eră tectonică. Tianşan. Pădurea Neagră Boem. suprafeţe mari. aceasta este o dovadă că altitudinea lor actuală este recentă. În Europa. etajul superior. După peneplenizare. Australiei de Vest) este specifică mai ales pentru mezozoic. bazinul platformei ruse.3. Marele Hingan). În Asia se întâlnesc câteva nuclee precum: nucleele caledonice din peninsula Taimâr. de asemenea. până în Donbas. Central Francez. Aceste bazine s-au schiţat în triasic şi şi-au încheiat colmatarea în miocen. unele din porţiunile sale au fost ridicate şi au dat masive.Spitzbergen şi E Groenlandei. Kazahstanul central. geosinclinalul Capului. Armorican. Amazonului. dispusă peste soclul peneplenizat. Africii de est. Dobrogea de Nord. hercinidele au avut două direcţii. Cornwall. necutată. Uralul avea o prelungire şi către SE. În America. respectiv în 18 . din centrul şi estul Americii de Nord. pe care le au Alpii Scandinaviei. pe când orogenezele au intensitate maximă la sfârşitul mezozoicului şi începutul neozoicului. Catena Uralului şi Altaiului duc la lipirea scutului siberian şi sinic de cel nord-atlantic. discordant. Lysa-Gora. Africa a funcţionat în întregime ca o platformă rigidă. În general. În Asia. în parte pe cea din paleozoic. altele s-au scufundat dând depresiuni sau câmpii. Sub formă de masive se întâlneşte în Ural. bazinul Germano-Polonez. acum au loc principalele cutări din Apalaşi (în devonian). ea se caracterizează printr-o succcesiune de faze orogenetice. în mezozoic. În domeniul Tethysului se va naşte geosinclinalul alpino-carpato-himalayan. Masivele principale sunt următoarele: în Sardinia şi Corsica. Ele se formează la exteriorul cutărilor caledonice. unitatea celor două mari continente paleozoice (Gondwana şi Laurasia) se distruge. se consolidează în această eră. şi acestea au fost peneplanate în mezozoic şi transformate în platforme. bazinul Aquitaniei. Această zonă a Asiei Centrale a fost afectată de rupturi puternice posttectonice. de până la 2500 m. Mezozoic şi neozoic a) Cutările alpine ţin în tot timpul mezozoicului şi neozoicului. situaţia continuă. geosinclinalul Alpilor Australieni. Fundament hercinic se găseşte şi în platforma Moesică. ia naştere astfel o singură unitate platformică. Afundarea unor asemenea bazine de platformă (bazinul Germaniei. prelungit spre sud. Ronului. Vosgi.

hercinici şi alpini. înălţate sau scufundate în timpul mişcărilor austrice. Morfologia actuală a orogenelor este destul de variată pentru că mişcările din diferite ere geotectonice au antrenat. În acest context pot fi separaţi: munţii de cutare.2. Rodopi etc. Clasificarea munţilor după vârstă După cum s-a specificat în subcapitolele anterioare pe suprafaţa Pământului. a) Munţii de cutare Aceştia mai sunt cunoscuţi sub denumirea de munţi de încreţire sau plicativi. Principalele masive alpine. uneori. Carpaţii. până la inversiuni de relief în Ceahlău şi Hăghimaş etc). În timpul orogenezei alpine. nucleele mai vechi hercinice sunt: Mont Blanc. a aspectelor lor geomorfologice. Depresiunile intramontane sunt mai slab dezvoltate (spre deosebire de lanţul hercinic unde acestea domină). De asemenea. erupţii vulcanice etc. separate de perioade tectonice mai liniştite. au fost fragmentate. demonstrând că ciclul lor geotectonic încă nu s-a încheiat definitiv. de-a lungul perioadelor geologice. ale căror urme pot fi recunoscute în cuprinsul principalelor scuturi continentale (baltic. masivul Tatra. 19 . 4. 4. Riu Kiu.2. Kurile. cutate şi nivelate cu mult înaintea orogenezei alpine.1 Munţii tectonici. În constituţia geologică a sistemului muntos alpin se remarcă larga răspândire a rocilor sedimentare cutate şi a unor condiţii morfoclimatice variate. În Europa şi Asia lanţul muntos alpin formează un şir sinuos aproape neîntrerupt. compartimentaţi sub formă de horsturi şi grabene. Stara Planina.după ce şi-au consumat energia orogenică – au fost înlocuite prin platforme (cratoni) şi peneplenizate sau reînglobate geosinclinalelor mai noi. În partea axială a masivelor cutate şi înălţate apar şi nuclee mai vechi. Afganistanului şi Pakistanului de Vest. precum şi o evoluţie morfosculpturală diferenţiată (de la adaptări la structură în Subcarpaţii Moldovei. Aşa de exemplu. s-au dezvoltat numeroase cicluri geotectonice ale căror sisteme muntoase . Clasificarea munţilor după origine Dacă se ţine seama de originea munţilor şi de implicaţiile morfologice ale diferitelor structuri cutate şi faliate proprii unităţilor de orogen atunci munţii pot fi împărţiţi în două categorii: munţi tectonici şi munţi de denudaţie. podolic. o parte a geosinclinalelor hercinice a înglobat şi sectoare caledonice. Panonică) sunt în schimb mult mai dezvoltate şi constituie o caracteristică a lanţului alpin. În cadrul unităţii alpine europene. Tipuri principale de munţi 4. însoţite de falieri. Menţionăm apoi că înălţarea în mai multe etape. munţii hercinici rămaşi în afara domeniilor geosinclinale au fost faliaţi. Apenini. iar în cuprinsul sistemului muntos alpin se regăsesc şi elemente ale structogenului hercinic. De asemenea. atât în interior cât şi la exterior. în continuare cuprind teritoriile Asiei Mici. Bihor. Pirinei. Alte geosinclinale şi-au încheiat evoluţia cu formarea lanţurilor munţilor caledonici. Caucazul. algomiană şi asyntică (baikaliană) din Proterozoic. Munţii de cutare (care sunt cei mai răspândiţi de pe glob) se carcterizează prin existenţa anticlinalelor şi sinclinalelor de diferite forme şi dimensiuni. În partea asiatică a Pacificului înglobează Kamceatka. continuându-se apoi cu Himalaya. a favorizat dezvoltarea unor întinse suprafeţe de nivelare. Irakului. se întâlnesc multe depresiuni tectonice colmatate. cea mai mare parte din Carpaţii Sudici.2. Alpii Dinarici.2. Aceştia s-au format în urma cutărilor şi înălţărilor scoarţei.1.2.geosinclinalul alpino-himalayan. laramice etc. munţii bloc (de ruptură). care au dus la diversificare. Aşa au fost orogenezele laurenţiană. Iranului. munţii vulcanici şi munţii cu structură mixtă. cutările încep abia la sfârşitul mezozoicului (faza austrică din apţian-albian) şi se desfăşoară din plin în neozoic.2. însoţite şi de alte structuri secundare. canadian etc). Manifestările seismice şi fenomenele vulcanice completează trăsăturile morfostructurale complexe ale munţilor sistemului alpin. sectoarele cristaline ale Carpaţilor şi ale altor munţi din acelaşi sistem. în timp şi spaţiu. Rodna. şi porţiuni ale zonelor cutate anterior. insulele Sonde. 4. începând din Spania sunt: Sierra Nevada. Alpii. în cadrul lanţului. masivele din zona centrală a Alpilor Orientali. depresiunile de avantfosă (Depresiunea Padului) sau cele intermontane (Transilvană.

etapă după etapă. În cadrul acestor munţi ar putea fi incluşi: munţii reziduali (de tip inselberg).b) Munţii bloc (de faliere). M. ori unele coline mai înalte ca cele din Podişul Rusiei Centrale etc. Munţii Apuseni înglobează atât unităţi sub formă de blocuri încadrate de falii (Gilău. Poiana Ruscă.  relief redus.300 m.).) sau pot reprezenta porţiuni vechi ale scoarţei. cu strate relativ orizontale. Munţii de ruptură pot fi cutaţi. De cele mai multe ori ei sunt integraţi regiunilor de platformă cu altitudini mai ridicate şi fragmentare deasă şi adâncă. cu aspect de câmpie sau de podiş. dar caracterizează multe orogene vechi. Acestea ocupă teritorii mult mai vaste decât zonele de orogen. Zarand. aşa cum sunt multe sectoare ale orogenului alpin. cât şi forme vulcanice (M. a fost cutat puternic. cratogene) . Aşa este cazul munţilor hercinici din Europa. atât sub aspect structural cât şi morfologic. Structura unei platforme Etajul inferior. în lungul cărora blocurile au fost înălţate sau coborâte.1. Astfel. munţii de eroziune glaciară de tip selka. al catenelor de coastă din California etc. din Karelia. Metaliferi. la primele scuturi precambriene. rupte şi ridicate la mare înălţime. d) Munţii cu structură mixtă Aceştia reprezintă o asociere de forme cutate. fragmentate şi reînălţate (de exemplu. mlăştinoase sau ocupate de lacuri. Turingiei. atunci când provin din orogene vechi. regenerate tectonic. Tianşan. 4. devenind totodată şi 20 . în condiţii de geosinclinal.  vulcanism redus. După încheierea etapei de lanţ muntos. dar necutate (de exemplu. Este vorba de munţii sub formă de horsturi. străbătute de linii tectonice. acesta a fost erodat până la nivelări aproape perfecte. vestigii izolate ale unor orogene vechi.1 . separaţi de depresiuni denumite grabene.2.01 mm pe an). 4. sau fundamentul (soclu). Regiunile de platformă (cratoane. Semenic etc. unele nuclee cristaline din Carpaţi . Platformele au următoarele caracteristici principale:  mobilitate redusă a mişcărilor verticale (0. Vlădeasa). Fig. care au fost peneplenizate şi care s-au adăugat. al munţilor Africii de Sud. categorie în care am putea încadra şi Munţii Măcinului. Morfologia regiunilor faliate nu este reprezentată întotdeauna prin unităţi muntoase dintre cele mai impunătoare.2 Munţii de denudaţie Se caracterizează prin particularităţi morfostructurale puse în evidenţă de activitatea sculpturală diferenţiată a factorilor modelatori externi. munţii de eroziune proveniţi prin fragmentarea adâncă a unor zone cu boltiri largi de tipul anteclizelor.Gilău. M Dobrogei. Masivul Ruwenzori din estul Africii). zone de fliş cutat (M.2. c) Munţii vulcanici Caracteristicile structurale şi morfologice ale acestora sunt legate de magmatismul intrusiv şi efuziv. M. Masivul Central Francez. monoton.0. În funcţie de vechimea manifestărilor vulcanice aceşti munţi pot fi astăzi în diferite stadii de evoluţie.caractere morfostructurale Platformele constituie al doilea element principal al scoarţei terestre. 4. care se prezintă ca nişte creste cu altitudini relative de 200 .3. Trascăului). al Gaţilor de Est şi de Vest (din India). Codru Moma etc. faliate şi chiar vulcanice. alcătuite din roci cristaline înecate în depozite morenaice şi separate de depresiuni largi.  existenţa a două etaje structurale distincte: unul inferior sau fundamentul şi etajul superior dispus discordant pe primul – cuvertura sedimentară. S-au format prin consolidarea soclurilor lanţurilor muntoase.

1. Exemple de anteclize: Dobrogea de N şi de mijloc. care s-au format prin mişcări de înălţare. Etajul superior (cuvertura sedimentară) s-a depus peste această peneplenă. antecliza Voronejului. adică nişte zone de lăsare largi ale platformelor.3. când a fost parţial erodată. Podişurile 21 . a Caspicii etc. ca fiind timpul când a avut loc cutarea fundamentului (precambrian. calcarele.foarte rigid. hercinic). în mod excepţional există şi falieri.1. Exemple de sineclize sunt: depresiunea Valahă. Fig. dominând gresiile. Uneori etajul superior lipseşte complet. în repetate rânduri. 4.1. Podişurile şi câmpiile de platformă Expresia morfologică obişnuită a regiunilor de platformă o constituie podişurile joase şi marile câmpii ale globului.2. zone locale de subsidenţă. fundamentul platformelor constituie nişte peneplene fosilizate de sedimentarea etajului superior. Ele au aspectul unor domuri uriaşe sau chiar al unor anticlinale enorme cu flancurile extrem de line. 4. un fel de masive sau platouri. acest etaj are strate orizontale. Etajul superior are o grosime redusă a sedimentelor şi prezintă multe lacune sau chiar discordanţe uşoare. slab înclinate. sau extrem de larg cutate. cu întinse suprafeţe plane. în principal. Vârsta platformelor este socotită cel mai adesea. Depresiunea Bârladului. uşor înclinate sau moderat vălurate. Ele par a se axa. în condiţii de epirogeneză negativă. Dacă eroziunea îndepărtează etajul superior. rezultat al unor etape de evoluţie morfologică continentală de tip platformă. sinecliza Moscovei. 1992). peneplena devine exhumată. deci de transgresiune. Sub aspect geomorfologic. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de bazine de subsidenţă sau chiar depresiuni tectonice. Pătura lor sedimentară este foarte groasă şi în interiorul cute ondulatorii. caledonic. Ca urmare. care se caracterizează prin predominarea reliefului slab accidentat. pe anumite discordanţe ale fundamentului. Anteclizele sunt nişte boltiri pozitive ale unor întinse zone de platformă.3. Sineclizele sunt opusul anteclizelor. În cadrul platformelor pot fi observate: anteclize şi sineclize. domuri. anteclizele cuprind porţiunile cele mai înalte ale platformelor. Din punct de vedere morfologic. formaţiunile continentale. 4. Marile regiuni de scuturi şi platforme ale Pământului (Scott. pot exista şi alte discontinuităţi sau discordanţe. ca urmare a faptului că antecliza a funcţionat. cu energie sub 200 m şi pante medii sub 5°. ca zonă înălţată de uscat. În acest ultim etaj. Totodată sedimentele etajului superior sunt foarte puţin variate.

Câmpia Braşovului). prezintă terase. Podişul Tibet. fie eustatismului negativ. Amazonului. Criteriile de clasificare sunt numeroase. Marea Câmpie Chineză etc. râurile curgând aproape de nivelul suprafeţei generale a reliefului. de obicei cuaternare sau pliocene. Ploieştilor. Podişul Boliviei. a1) Câmpiile litorale de origine maritimă (de nivel de bază) sunt constituite din pături sedimentare nederanjate tectonic. Ele se continuă adesea cu câmpiile submarine ale şelfului. În acest din urmă caz însă. cu versanţi care se impun în morfologia de ansamblu. Aceste câmpii sunt foarte tinere.  câmpiile aluviale se formează prin aportul aluvionar al marilor fluvii. în timp ce podişurile au văi adânci. În această categorie pot fi incluse câmpiile Dunării. Podişul Dobrogei. Nilului etc. Târgoviştei. Podişurile. glaciare etc. pot fi întâlnite la altitudini absolute foarte diferite. au pături de aluviuni cu grosimi de câteva zeci de metri. grinduri. a2) Câmpiile continentale reprezintă vechi zone maritime şi lacustre colmatate. cât şi de geosinclinal. 22 . atât în cuprinsul ariilor de platformă. Exemple: Câmpia Panonică. cărora le aparţin importante areale din Câmpia Canadiană. în funcţie de variaţia debitelor solide ale râurilor şi de schimbarea poziţiilor liniilor de ţărm. Ele pot fi delimitate de versanţi exteriori abrupţi (Podişul Dobrogei).Podişul Podolic. pot prezenta tranziţii domoale spre zonele de câmpie (Podişul Covurluiului) sau pot fi încadrate de munţi (Podişul Cehiei Centrale sau Podişul Transilvaniei . suprafeţe plane puternic aluvionate. Suprapunerea şi juxtapunerea proluviilor. urmată de accentuarea proceselor sculpturale. Podişul Ardenilor. cu suprafaţă plană sau vălurată şi care ocupă o poziţie intermediară între unităţile de câmpie şi cele montane. indică geneza lor. Podişurile suprapuse regiunilor vechi. paralele. ele se subîmpart în câmpii litorale (maritime) şi continentale. ori modelarea sculpturală mai intensă spre interiorul continentului. Câmpia Covurluiului. înglobând sectoare cu trăsături genetice diferite. ele constituie forme subordonate ansamblurilor orogenice (de exemplu. În câmpii acestea sunt foarte estompate. După poziţia lor în cadrul continentelor. ca şi vârsta din ce în ce mai tânără pe măsură ce ne apropiem de ţărm.1. unităţi constituite din formaţiuni proluviale ori acoperite de acumulări glaciare.Podişurile (platourile) reprezintă trepte de relief cu altitudini variate (obişnuit peste 200 m).2. consolidate ale scoarţei pot fi separate în: . Podişul Colorado).3. microdepresiuni ocupate de mlaştini şi alte forme actuale de eroziune şi acumulare. ci şi prin aspectul văilor. a căror slabă înclinare spre exterior. sic!) formate la periferia zonelor muntoase. ca şi înălţarea lor.  câmpiile proluviale (piemontane) iau naştere în urma unor importante acumulări de tipul conurilor aluviale (dejecţie. Ele sunt cele mai tinere unităţi de relief. cum este cea din jurul Golfului Mexic.care aparţin însă geosinclinalului alpin). iar exondarea şi-o datoresc fie mişcărilor epirogenetice pozitive. structurale şi sculpturale. în cadrul cărora condiţiile tectonice şi fizico-geografice dar mai ales activitatea factorilor externi favorizează procesele de sedimentare. în raport de condiţiile climatice şi de specificul acumulărilor.câmpii glaciare. Pe fondul unor câmpii mai vechi. ca şi câmpiile. Câmpiile de platformă Câmpiile de platformă au întinderi impresionante. se suprapun: . 4.a. a) Câmpiile de acumulare ocupă suprafeţele joase ale uscatului. le conferă înfăţişarea unor suprafeţe monoclinale largi. În această categorie se încadrează cele mai mari câmpii de pe glob. Câmpia Caspică. după modul de formare şi natura depozitelor cuverturii. Podişurile şi câmpiile nu se deosebesc doar prin altitudinea lor. Multe dintre ele se termină prin câmpii deltaice în plină formare.podişuri structurale. a căror înălţime se datoreşte unor mişcări epirogenetice pozitive sau prezenţei unor horsturi (Podişul Sucevei.  câmpiile maritime interne şi cele lacustre. ori de coline plate. au suprafeţe tabulare sau slab înclinate şi fragmentare redusă. se caracterizează prin depozite cu grosimi de sute de metri şi suprafeţe a căror morfologie este cu atât mai complexă cu cât evoluţia lor a fost mai îndelungată. eoliene. constituite din pături orizontale sau suborizontale.podişuri sculpturale (peneplene înălţate) . Exemple: Câmpia Piteştilor. Formarea acestora este asociată adesea şi cu mişcările tectonice ale scoarţei. din Câmpia GermanoPolonă ş. Din punct de vedere genetic se pot distinge trei mari tipuri de câmpii: de acumulare. . Local ele pot căpăta caracteristici fluvio-maritime. de dimensiuni continentale. eoliene. ale căror ape revărsate acoperă suprafeţe considerabile.

Munţii Poiana Ruscăi. Când aceste topituri nu-şi pot deschide drum către suprafaţă ele sunt injectate în stratele superficiale ale scoarţei.). formate la adâncimi de 30 . cu o energie care se menţine de obicei sub 200 m. Sierra Nevada (640 km x 88 km). 5. Munţii Drocei. Prin eroziunea puternică a scoarţei ele pot fi dezgolite şi puse în evidenţă datorită compoziţiei petrografice aşa cum este cazul banatitelor (roci granodioritice) de la Dognecea. colinar sau deluros. Nisipurile pot fi dunificate . Ele au de obicei o formă alungită determinând ridicarea iniţială. După factorii morfogenetici ele sunt fluviale şi deluviale (Câmpia Moldovei). cu aspect de masive imense. cum sunt multe sectoare din Câmpia Rusă. întregite de apofize.cum sunt unele sectoare ale Piemontului Getic sau ale Moldovei extracarpatice. generează întinsele câmpii de loess. granodiorite etc. unde prin consolidare. 23 . care sunt de două feluri: intrunsive şi efuzive (extrusive). protuberanţe şi alte corpuri plutonice secundare sunt legate şi alimentate de batolite.1.40 km. b) Câmpiile structurale sunt protejate. în partea superioară.câmpii eoliene. Munţii Coastelor din Alaska şi Columbia Britanică (1 650 km lungime x 160 km lăţime). Batolitele nu ajung la suprafaţă decât în urma scoaterii lor prin eroziune de către agenţii externi. c) Câmpiile sculpturale au un relief ceva mai accidentat. în general. sub formă de cupolă. uşor consolidat. monoclinale şi colinare . cum este cazul masivelor granitice din Parâng. iar suprafaţa lor topografică corespunde. alcătuite din nisipuri şi praf. Retezat etc. În această categorie sunt cuprinse corpurile cu o extindere sub 100 km2. Corpurile plutonice (de adâncime) Batolitele sunt corpuri magmatice. asigurând tranziţia spre corpurile subvulcanice din etajul superior. CURS 5 – 25 OCTOMBRIE 2010 VULCANISMUL ŞI RELIEFUL VULCANIC Vulcanismul cuprinde totalitatea fenomenelor şi manifestaţiilor rezultate în urma străpungerii scoarţei de către topiturile magmatice sau gazele provenite din zone profunde. formează mase vulcanice intrusive. FENOMENE ŞI CORPURI INTRUSIVE 5. Stock-urile. Câmpia Chineză etc. înrădăcinate în crustă şi larg boltite la partea superioară. Batolitul reprezintă forma principală de zăcământ a rocilor intrusive (granite. Dacă magmele pătrund pe fisuri deschise. alungite şi înrădăcinate în adâncul scoarţei Pământului şi de aceea unii geologi sunt tentaţi să creadă că batolitul ar reprezenta chiar vatra magmatică iniţială.iar praful. În consecinţă. Munţilor Apuseni etc. Munţii Bârgăului.cum este cazul Carpaţilor Meridionali (Parâng. de eroziune glaciară etc.1. Bocşa Montană din Munţii Poiana Ruscăi.. Retezat).ca în Marele Erg Saharian sau în kum-urile Asiei Centrale . cu cea a paturilor geologice. în general de de natură granitică. cum sunt cele formate în zonele deşertice şi semideşertice. Munţii Henry. de strate de roci mai rezistente la eroziune. Retezat. procesele magmatice generează structurile eruptive. între Ţara de Foc şi Peru (6000 km x 100 km). Batolitul de Idaho. de abraziune.1. Ele se confundă adesea cu podişurile joase şi pot avea forme tabulare (câmpii-platou) cum este cazul Dobrogei de Sud. a multor zone de orogen . În această categorie sunt încadrate corpurile cu o extindere de peste 100 km2 sau cu un volum de peste 100 000 km3: Munţii Parâng. Denumirea de batolit vine de la bathos = adâncime şi lithos = piatră. sunt expulzate la suprafaţă unde formează structuri efuzive.

Scoţia şi Groenlanda. 540 km lungime. sau forme cu aspect de zid (Marele Dyke din Zimbabwe – 3-13 km lăţime. Un exemplu deseori citat în literatura de specialitate este Turnul Diavolului (Devils Tower) din Wyoming (SUA). 5. şi grosimi care pot ajunge până la 500 m. Castle Rock. mai mult sau mai puţin verticale. Masivul Boemiei. eroziunea selectivă poate face ca unele corpuri intrusive cilindrice de tipul neck-urilor să ajungă la suprafaţă şi să genereze forme pozitive de relief. Arizona. grosime de 5-60 m (medie de 30 m). Raportul dintre structurile eruptive de adâncime şi de suprafaţă. Agathla Neck.  sill-urile sau filoanele strat care reprezintă corpuri vulcanice orizontale pătrunse printre pachetele de roci. Vechile injecţii. 300 m înălţime. Le Puy de Velay.2. 5. favorizează apariţia unor mici platouri înalte de tip mesas şi diverse alte corpuri filoniene. legate prin canale de rezervorul magmatic de profunzime. prin forma lor lenticulară. FENOMENE EFUZIVE Vulcanii reprezintă forme geologico-geomorfologice create în urma apariţiei la suprafaţă a magmei. Franţa. Colorado. 5. Corpuri subvulcanice Corpuri subvulcanice (lacolite. New Mexico. Ele pot persista ca forme de relief mult timp după ce forma vulcanică a fost erodată. se înscriu în morfologie prin creste (creasta principală a Munţilor Bistriţei – dyke-ul porfiroid de Pietrosu). având şanse mari de a fi exhumate datorită eroziunii şi de a se impune în relief. zona Spanish Peaks. caz în care poartă denumirea de lavă = magmă sărăcită în gaze. neck-uri. Hoppi Buttes. Gutâi etc. . Bârgău sau Detunatele din Munţii Apuseni. sills-uri) se formează mai aproape de suprafaţă.).Fig. cu o suprafaţă de 500 000 km2.nordul Angliei.  dyke-urile sunt forme intrusive discordante reprezentând umplutura unor fisuri ale scorţei. piroclastite). New Mexico. 2. regiunea Karoo. Africa de Sud. Ex. Originea lor magmatică le conferă caracteristici deosebite faţă de zonele înconjurătoare formate din roci metamorfice şi sedimentare.a. platou cu o suprafaţă de 40 000 km2. 24 . aşa cum sunt vârfuri din Munţii Oaş.1. alcătuit din diabaze. între corpurile plutonice şi cele vulcanice.  Neck-urile sunt forme intrusive discordante reprezentând umplutura coşurilor vulcanice.1. 1 000 m diametrul la bază. cu peste 500 dyke-uri radiind dinspre mici stock-uri sau neck-uri. Ex. Utah.  lacolitele. Oaş. masivul sienitic de la Ditrău ş. un neck vulcanic alcătuit din roci bazaltice cu desprindere columnară. Gutâi. dyke-uri. Munţii Bârgăului. pot provoca bombări ale stratelor de deasupra sau cupole şi alte forme masive ca Munţii Henry din SUA. precum şi a altor produse eruptive (gaze şi ape fierbinţi. neck-uri : Shiprock. Munţii Bârgăului (Heniul Mare). In urma unei evoluţii mai îndelungate a acestor regiuni.

Migrând către suprafaţă. Când presiunea de la baza fisurii depăşeşte presiunea exercitată de coloana de apă de deasupra. 25 . acid clorhidric.  (v) Izvoarele fierbinţi reprezintă ultimul stadiu al degajării de căldură de către magma din adâncime. solfatare. platouri întinse etc. Aceste topituri de silicaţi au temperaturi de peste 1200°C.  (iv) Gheizerii sunt izvoare tâşnitoare. în insula nordică a Noii Zeelande şi în Kamceatka.  Lavele acide. Piatra ponce provine din lava incadescentă smulsă din craterul vulcanic şi răcită în atmosferă. hidrogen.  (iii) Proiecţiile gazoaze sunt formate din vapori de apă. ansamblul gazelor degajate pot fi împărţite în: fumarole. în parte. numite produse vulcanice.  (i) Curgerile de lavă sunt topituri magmatice ajunse la suprafaţă. proiecţiile solide şi proiecţiile gazoase. din cauza roteţiei helicoidale. în principal. scorii. azotat. Lapiliile sunt materiale mici (2 mm-2 cm) rupte din lavă deja consolidată. mofete. cunoscuţi în parcul Yellowstone din SUA. bioxid de carbon. oxid de carbon. hidrogen sulfurat.  În regiunile de orogen lavele consolidate sunt reprezentate.1. Scoriile (zgura) prezintă un aspect vacuolar. se deplasează încet solidificându-se în apropierea punctului de erupţie. Ponderea unui anumit fel de material vulcanic este determinată. 5. capătă aspecte fusiforme. prin andezite. vaporii de apă se răcesc (ape juvenile) şi ies la suprafaţă ca izvoare termale. etc. bogate în siliciu (peste 70%) şi gaze. cu trepte de opal sau calcedonie. Cenuşa vulcanică reprezintă materialul pulverulent până la nisipos expulzat în atmosferă la înălţimi de sute şi mii de metri. fierbinţi şi intermitente. emisiile de lavă asociindu-se şi cu alte produse vulcanice. infiltrate pe fisuri până la anumite adâncimi unde sunt încălzite până la fierbere de către căldura de origine vulcanică. Erupţiile sunt liniştite. în funcţie de procentaj. sunt vâscoase. Produsele vulcanice atestă stadiul şi caracterul activităţii unui vulcan şi sunt următoarele: curgerile de lavă. a celor sub formă de izvoare fierbinţi şi gheizeri. Are o porozitate foarte mare. lapili. scorii etc. solfatare. de tipurile de erupţie. uneori chiar în interiorul coşului vulcanic. Ele sunt proprii vulcanilor cu activitate explosivă şi contribuie la apariţia unor conuri mai proeminente. Apa gheizerilor formează un precipitat de silice hidratată. în general.2. pe care le încălzeşte şi le readuce la zi.50%).  (ii) Proiecţiile solide cunoscute şi sub numele de piroclastite se compun din cenuşă. cunoscut sub numele de gheizerit. ori sub formă solidă (cenuşe. bombe vulcanice. în regiunile cratonizate predomină bazaltele. aceasta este expulzată cu mare putere către suprafaţă. Ea este depusă la distanţe foarte mari de locul erupţiei.  Lavele bazice au un conţinut mic de bioxid de siliciu (40 . În drumul lor. Bombele vulcanice sunt bucăţi mai mari smulse din lava topită ce se răceşte în atmosferă şi care. mofete. peste care apele izvorului formează mici cascade. sunt fluide şi curg sub formă de torenţi ori pânze putând atinge viteze de câţiva km pe oră. Apar cruste minerale.Din totalitatea proiecţiilor gazoase (fumarole. izvoarele fierbinţi. Produsele activităţii vulcanice Efuziunile împrăştie la suprafaţă o gamă variată de materiale. piatra ponce) cea mai mare importanţă o prezintă scurgerile de lave. nori arzători). Din acest punct de vedere se deosebesc lave bazice şi lave acide. apa juvenilă întâlneşte şi pânză de apă vadoasă. Formarea gheizerilor este pusă pe seama apelor vadoase. îl transportă sub formă de bioxid de siliciu şi îl depun. gheizerii. iar lavele ajung la distanţe mari de locul de emisie dând naştere la conuri larg boltite (conuri scut). În ascensiunea lor. apele supraîncălzite dizolvă siliciul din rocile înconjurătoare. iar în domeniul oceanic caracterele bazice sunt şi mai accentuate. la gura izvorului – precipitat denumit travertin. fluiditatea fiind determinată de compoziţia chimică. care mai emană încă gaze şi vapori de apă supraîncălziţi.

5. În funcţie de modul de apariţie la suprafaţă a produselor vulcanice avem: erupţii centrale. de cca 25 km.2. în lungul liniei Laky. tipul bandai san sau krakatau şi tipul maare).1.Parcul Yellowstone (10 000 km2 ). din loc în loc se formează conuri mici ale căror altitudini rar depăşesc 100 . Etiopia. în urma erupţiei fisurale din 1783 -1784. pe lângă întinsele curgeri bazaltice. după ce umple craterul. Podişul Deccan (600 000 km2 – 3000 m grosime).5 km etc.2. În acest caz craterul are forma unei căldări. Km2!). Patagonia. In Islanda astfel de torenţi au lungimi de peste 25 km. ia naştere o cupolă masivă. Lava.5. 3 mil. se revarsă şi curge pe mari distanţe sub formă de torenţi sau pânze. tipul peleean.: Podişul Columbiei . ERUPŢII LINIŞTITE SAU VULCANII CU ERUPŢIE LINIŞTITĂ (i) tipul islandic. In jurul său prin acumularea îndelungată de lave. uriaşă. dând adevărate lacuri incadescente. cu pereţii verticali sau în trepte şi cu lărgimi ce depăşesc 20-30 km (“lac de lavă”). erupţii liniare. 2.150 m (de exemplu. cu pante de 5-10º care justifică numele de vulcan26 . foarte fluide. pe un singur coş sau pe un coş principal. întinse pe cca. erupţii areale sau în suprafaţă. zeci de km. 2 mil.  erupţiile areale. ex. (iii) erupţii submarine. în jurul căruia pot fi grupate câteva coşuri secundare (adventive)  erupţiile liniare. În funcţie de modul de desfăşurare (sau după tipul de lavă) erupţiile pot fi clasificate în: (i) erupţii liniştite (lave bazice – în care sunt separate : tipul islandic şi tipul hawaian) şi (ii) erupţii explozive (cu lave acide – din care fac parte: tipul strombolian. Revărsarea lavei se face de-a lungul unor falii sau fracturi. răspândite pe o suprafaţă vastă. Tarawera – Noua Zeelandă – 14..cca.2. caracterizează vulcanii cu erupţii liniştite de lave bazice. Siberia centrală (erupţiile areale permiene din Siberia sunt considerate cele mai mari fenomene efusive care au avut loc pe Terra . Deşi lavele curg sub formă de torenţi sau pânze ce înaintează. (ii) hawaian se caracterizează tot prin revărsări bogate şi liniştite de lave foarte bazice care provin însă dintr-un crater central şi acoperă suprafeţe imense. tipul vulcanian sau vezuvian. În aceste zone pot să apară aşa-numitele trapp-uri – pânze de lave bazaltice suprapuse. pe seama cărora se formează platouri în trepte.  erupţiile centrale.linia Laky din Islanda -25 km. Activitatea este aproape permanentă. TIPURI DE ERUPŢII Există mai multe criterii de clasificare a tipurilor de erupţii sau vulcani: 1. Eliberarea produselor vulcanice se realizează la intersecţia unor linii de falii. ce se revarsă în lungul unor fracturi ale scoarţei. s-au format peste 100 conuri mici de cenuşă şi zgură). Se produc pe o reţea complicată de fracturi. Groenlanda – Scoţia. Ex. uneori.2. km3 de lavă.

Altitudinea sa totală este de cca 9000 m. Atanasiu (1945) era de părere că astfel de erupţii au existat în miocen şi la noi. Reprezentativ este vulcanul Stromboli (926 m) din insulele Lipari care. până ce apare sub forma unui dom sau ac vulcanic.n. cu o înălţime de 4162 m şi cu un diametru de 100 km la nivelul ţărmului. Se răcesc chiar în crater. cunoscute încă din antichitate. Lavele acide. caracterizat prin erupţii paroximale de lavă acidă. iar apoi de evoluţia subaeriană a eroziunii.scut. Are ca reprezentant principal vulcanul Krakatau localizat între Java şi Sumatra a cărei erupţie în 1883 s-a resimţit pe tot globul. dar şi acide. formând dopuri care explică exploziile puternice şi cantităţile mari de materiale piroclastice din structura conurilor. datorită erupţiilor sale vizibile de la mari distanţe (100-150 km). Alţi vulcani de acest tip se găsesc în Kamceatka. se continuă şi sub nivelul Oceanului Pacific. Cele mai vechi maare sunt cele din zona Eiffel (Germania). alcătuit din următoarele elemente: coş. se întăreşte înainte de a ajunge la gura coşului.2. (ii) tipul vulcanian (vezuvian) prezintă erupţii violente. privit mai ales sub aspectul său exterior. Coşul vulcanic reprezintă canalul de evacuare a materialelor expulzate. se caracterizează prin marea vâscozitate a lavelor acide emise. de lave bazice obişnuite. ERUPŢII EXPLOZIVE SAU VULCANII CU ERUPŢIE EXPLOZIVĂ (i) tipul strombolian sau stratovulcanii. Reprezintă o formă de acumulare a cărei morfologie depinde iniţial de tipul activităţii vulcanice. Herculanum. (iv) tipul Bandai san ( Krakatau sau vulcani cu sfărâmături) are ca reprezentant principal vulcanul Bandai din insula Honshu. provocate de decomprimarea gazelor provenite din topituri magmatice şi acumulate în părţile superioare ale scoarţei. uneori. 5. Conul vulcanic este edificiul propriu-zis. Lava foarte vâscoasă. cu proiecţii laterale de nori arzători. Proiecţiile constituite exclusiv din sfărâmături. în zona Munţilor Călimani. Acestea sunt de trei tipuri: de explozie 27 . dând domuri de lavă ce astupă ca un dop coşul care sunt împinse spre suprafaţă de presiunea gazelor.3. Particulele fine de cenuşă şi praf au fost ridicate până la 70 km şi au înconjurat Pământul.2. O astfel de erupţie a fost înregistrată în insula Martinica la vulcanul Mont Pelée (1597 m) în 1902. sunt vulcanii cei mai răspândiţi de pe glob. însoţite sau precedate de cutremure. Erupţiile şi acumulările de lavă. 5. iar în locul insulei. În această categorie este inclus deseori şi tipul plinian. constituind un aparat vulcanic. El Salvador (Izalco). (iii) tipul peleean. prăbuşirile şi lărgirile craterelor simpe ale multor vulcani fac ca în locul acestor cratere să apară nişte veritabile depresiuni numite caldeire. Presiunea gazelor acumulate determină explozii violente.după unele păreri hidroexplozii. a fost supranumit “Farul Mediteranei”. Craterul reprezintă prelungirea externă. ocupate ulterior de lacuri. fără lavă şi cenuşă. în jurul craterului se formază conuri proeminente constituite din alternanţe de lave şi pături de sfărâmături grosiere (de unde denumirea de stratovulcani.3. Curgerile de lavă sunt foarte reduse. Cea mai mare parte din insulă a fost aruncată în aer. Stabiae. Din crater se înalţă coloane de gaze şi cenuşă ce capătă aspect umbeliform (pâlnii vulcanice). Relieful vulcanic 5. putând fi considerat cel mai înalt munte de pe glob. aruncă în aer o mare parte a conului vulcanic sau chiar întregul edificiu . cu înclinări de 30-40°.2.în anul 79 e. I. De fapt. determinând explozii puternice care. lărgită a coşului. cu o înălţime de 800 m s-a format o groapă enormă cu adâncimi de 360 m sub nivelul mării. Aparatul vulcanic Materialele expulzate prin erupţii se depun în jurul punctului de emisie. Zgomotul produs de explozie s-a auzit la 3400 km distanţă. Calderele sunt structuri vulcanice impresionante reprezentând vechi cratere în interiorul cărora s-au format noi conuri vulcanice cu cratere mai mici. Astfel. cu proiecţii de bombe şi scorii. dar şi Vezuviu (1279 m) . acidă şi bogată în gaze. crater şi con. Mexic (Paricutin). vâscoase se pot consolida pe coş.1. însă cu puţină cenuşă. (v) vulcanii de tip maare se manifestă prin explozii scurte. mari cantităţi de cenuşă. fără conuri vulcanice. Tipic este Vulcano din insulele Lipari. cu multe gaze. însoţite de colapsul caldeirelor (calderelor).. contribuie la formarea unor diatreme (canale de străpungere umplute cu sfărâmături) şi a unor cratere sub formă de pâlnii. Principalul vulcan în activitate din insula Hawai este Mauna Loa. ritmice. a îngropat oraşele Pompei. Are diametre cuprinse între 1 – 250 km. Se caracterizează prin lave bazice ce generează importante curgeri submarine. se caracterizează prin erupţii explozive. (vi) erupţii submarine sunt prezente în lungul marilor rifturi.

4. râurile sunt colecate de o reţea inelară. Fig. 1976). ca şi toate celelalte procese şi forme de relief. Accentuarea generală a eroziunii duce la îndepărtarea rapidă a rocilor mai moi. Rezistă până la urmă numai coşurile şi filoanele vulcanice. mult lărgit prin procese denudative. în urma cărora poate rămâne doar o reţea hidrografică radiar-divergentă. În această ordine de idei se poate considera că şi relieful vulcanic are un ciclu de modelare descendentă.3. care sunt puse în evidenţă prin eroziunea diferenţială. apoi. după o evoluţie îndelungată ele se transformă în creste.5. barrancosurile pătrund în interiorul craterului şi drenează lacul. se produc inversiuni de relief.3. ca cel de lângă vârful Saca (1776 m) drenat de pârâul Secuiului. de prăbuşire – Mauna Loa. 28 . poartă şi ele pecetea factorului timp. Bârgău sau Detunatele din Munţii Apuseni etc.2. cum este Ciumatu Mare (1294 m) cu Lacul Sf. Fragmentarea unui con vulcanic prin barrancosuri şi planeze (Posea et al. Ana. Interfluviile de formă triunghiulară care urcă în pantă crescândă către vârful conului sunt numite planeze. La baza conului. Modelarea externă a aparatelor vulcanice O dată cu stingerea vulcanului. crăpături) se transformă în forme pozitive. la care se adaugă numeroase barrancos-uri. Văile adânci care fragmentează radiar conul se numesc barrancos (denumire folosită în insulele Azore). ori al unor mici platouri de tip sill cum sunt cele din cuprinsul munţilor Oaş. continuate de culmi relativ înguste spre partea superioară. 5. materializate prin: neck-uri. 5. vechile forme negative (coşuri. dyke-uri şi sill-uri. Prin eroziune regresivă. iar în crater se formează lacul de crater. Faza de bătrâneţe este reprezentată prin distrugerea accentuată a conurilor vulcanice şi apariţia unor inversiuni de relief de tipul neck-urilor şi dyke-urilor. adesea cu lacuri. Astfel.). Apare o reţea hidrografică radiară divergentă pe con şi alta radiară convergentă pe crater (fig. Faza de tinereţe a acestuia se caracterizează printr-o bună conservare a morfologiei constructive: conuri proeminente şi cratere neştirbite. Gutâi. este ocupat de bazinul superior al râului Neagra Şarului. colectată adesea de râurile care au marcat periferia fostelor conuri. Primele cursuri de apă se instalează pe şanţurile iniţiale generate de către lahare (torenţii de noroi vulcanic) şi avalanşele uscate. precum şi al Munţilor Harghita. În felul acesta se poate ajunge la distrugerea totală a aparatelor vulcanice. ele fiind dirijate de sistemul pantelor caracteristice vulcanilor (convergente şi divergente) şi de structura lor iniţială. A. Ţibleş. Evoluţia generală a reliefului vulcanic Modelarea subaeriană a reliefului creat de activitatea vulcanică. Aşa este cazul Masivului Călimani al cărui crater. In partea superioară. Faza de maturitate este definită de cratere parţial distruse şi transformate în bazine de recepţie ale unor artere hidrografice şi prin planeze.3. al Munţilor Gurghiului cu mai multe cratere ştirbite. Reţea hidrografică pe un con vulcanic.. B. 5. procesele de eroziune devin predominante. formate din lavă dură. de eroziune – Harghita-Gurghiu-Călimani.3. Crater Lake. mai dezvoltate către baza conurilor vulcanice.– rezultă prin aruncarea în aer a unei părţi din con – Bandai San.

Marea Roşie şi sunt asociate tot zonei de expansiune. există trei mari zone de răspândire a vulcanilor: (i) Vulcanismul din lungul dorsalelor medio-oceanice. Astfel. Unul care străbate fosa de la nord de Noua Guinee. Din nordul Australiei se schiţează două aliniamente de convergenţă a unor microplăci. Pico de Orizaba. ins. Ojos del Salado – 6887 . îngropând treptat sub cenuşe. apoi în Japonia unde sunt peste 30 vulcani cu activitate actuală şi peste 40 cu activitate recentă. respectiv. În partea vestică a Oceanului Indian. gaze. în Peru sunt patru vulcani activi (El Misti . În nordul Oceanului Pacific.deasupra apei doar 853 m). Salvador. (iii) Vulcanismul punctelor fierbinţi (hot-spot). Sumbawa.san (1819) care a erupt violent în 1888 după o linişte de 1000 ani. cărora li se asociază peste 100 de gheizere şi izvoare fierbinţi. Ex. din care 30 activi. Vulcanismul se continuă în insula Taiwan.6272 m). Apoi se pot enumera vulcanii din Guatemala (10 activi). Un al doilea ram se continuă în insulele indoneziene (cu binecunoscuţii vulcani Tambora. nordică.6893 m – cel mai înalt vulcan activ de pe glob etc. concentrând cca 350 vulcani activi (62%) dintre care 2/3 formează “cercul de foc al Pacificului”.cel mai înalt vârf vulcanic din lume. în partea central-vestică a Americii de Nord. Elena (vulcanul Diana Peak al cărui con se ridică de la 4000 m . şi care pătrunde. insula Djava cu 100 de vulcani. Rainer. Mt. Astfel. antrenate spre suprafaţă de curenţii subcrustali de convecţie. în Depresiunea Afar apar aparate vulcanice active de tip central-scut. Aici se pot distinge mai mulţi vulcani între care: Mt Rungwe (3175 m). 5452 m. Noile Hebride şi ajunge până în Noua Zeelandă. au erupţii de lave andezitice şi dacitice. pe seama unor conuri scut mai vechi (în ins.5750 m). cât şi în arcurile insulare. Krakatau cu cea mai puternică erupţie din timpurile istorice).6800 m. în Columbia sunt 7 vulcani activi (Tolima . În America de Sud se găsesc cei mai mulţi vulcani cu înăţimi de 5000 . vulcanul andezitic Bandai . Astfel.. conul înălţându-se în primul an cu 450 m.cu erupţia din 1980). Aleutine. în arcurile insulare ale Antilelor ce închid Marea Caraibilor. Tupungato . muntele sfânt Fujiyama (3776 m) şi Aso-san (1592 m) cu o caldeiră a cărei cirmuferinţă are 114 km. Panama. 5326 m. Maipo . deoarece mare parte a acestor dorsale nu au rifturi. Reprezentativ este vulcanul Kliucev (4750 m).5215 m. Huila . 2600 m). Vulcanii se aliniază atât pe marginea continentelor. s. Astfel. între care numai masivul Virunga are 8 conuri mari. apoi. în lungul Munţilor Cascadelor se aliniază cca 15 vulcani activi (Baker. În această categorie se înscriu vulcanii din insula Jan Mayen (cel mai nordic din lume) situat in Marea Groenlandei la 71° lat. Bolivia. Chimborazo . Agung. Aici stratovulcanii sunt tipici şi ei se dezvoltă. Acestea apar însă în continuarea sa. în vecinătatea ţărmului oceanic se concentrează cca 100 de vulcani de mari dimensiuni. în Ecuador 9 vulcani activi (Cotopaxi . probabil.ins. (i) Vulcanismul din lungul dorsalelor medio-oceanice este generat de magmele bazaltice din mantaua superioară. pe o lungime de 6500 km). Roşie. este o caracteristică esenţială a Munţilor Cordilieri şi Anzi din lungul ţărmurilor vestice ale Americii.a apărut în 1945 într-un lan de porumb. în lungul ţărmurilor estice ale Asiei vulcanismul foarte activ este prezent începând din pen. Tristan da Cuhna. Nicaragua (40 de vulcani). gruparea din vecinătatea lacurilor Kiwu.a. insula Ascension. 3142 m . 29 . Madagascar şi M. arcul de foc se continuă spre est în ins.5821 m). Între cei mai cunoscuţi sunt vulcanii din Alaska (Wranghel. în Chile se găsesc 26 de vulcani activi importanţi: Lluiiaillaco (6723 m). 2851 m . insulele Filipine. În lungul zonelor de acreţie din Oceanul Indian sunt mai puţin vulcani. apoi Islanda. Un caz aparte este Paricutin (2771 m) cu o dezvoltare spectaculoasă .5. Dorsala arabo-indiană (Carlsberg) este lipsită de manifestări vulcanice.5897 m. în Oceanul Indian. Bali. uneori foarte violente asociate cu mare seismicitate. St. Răspândirea vulcanilor pe glob Este condiţionată de procesele care au loc în zonele de expansiune şi în cele de subducţie de la marginea plăcilor principale ale scoarţei terestre ori de prezenţa unor puncte fierbinţi din diferite regiuni ale globului. Reunion. pe continent. de fapt. din care 40 în plină activitate. piroclastite. Mai spre sud în insulele Kurile sunt vreo 50 de vulcani activi. cu cca 100 vulcani. O altă grupare cu vulcani stinşi este situată pe o ramificaţie a riftului are drept reprezentant principal Kilimanjaro (cu trei conuri concentrice). Helens . 5747 m. Edward şi Albert. O altă zonă de subducţie însoţită de fose oceanice adânci şi totodată de vulcanism se află în partea central-vestică a Atlanticului. Sf. în Mexic şi America centrală. Kamceatka cu peste 40 vulcani importanţi.6000 m. se dezvoltă marele rift african (între ţărmul estic din dreptul ins.. Acongagua .6959 m . (ii) Vulcanismul zonelor de subducţie are cea mai largă răspândire pe glob. nordul Australiei. în Mexic se găseşte Popocateptl. arh. arhipelagul Azore (cel mai important Pico Alto. lave şi piroclastice mii de hectare. cenuşe.4. Mauritius). Costa Rica. Ixtacci Kuat.5323 m. 4268 m). (ii) Vulcanismul zonelor de subducţie. respectiv în regiunea Golfului Aden .ins. cu aparate de tip stratovulcanic. Vulcanismul.

Etna (3340 m). Vincent Un loc apartea îl ocupă provincia vulcanică din Europa Meridională şi Asia de sud vest.din ins. Elbrus (5633 m) în Caucaz. (iii) Vulcanismul zonelor fierbinţi (hot spot-uri). Mascarene. Eifel din Europa) etc. Capului Verde). din Oceanul Pacific (Hawai.Dintre cei 9 vulcani activi de aici mai cunoscuţi sunt Mt. Demavent în Iran. euroasiatică). Samoa).din Guadelupa. 5. Pellée . Spre est se găsesc vulcanii stinşi Ararat (5165 m) în Podişul Anatoliei. Multe grupări vulcanice sunt departe de zonele de expansiune şi de aceea s-a încercat explicarea lor prin prezenţa unor zone fierbinţi. Grande Soufrière .din ins. din Oceanul Indian (Comore. Tot unor procese de paleosubducţie se datoreşte şi formarea lanţului vulcanic ce se desfăşoară pe cca 300 km în partea vestică a Carpaţilor Orientali. Pe lângă contactul unor plăci tectonice majore (africană. Touamotou. Aşa este cazul vulcanismului din unele insule atlantice (Canare. La Soufrière . Aici se găsesc vulcanii Vezuviu (1279 m). Răspândirea vulcanilor pe glob 30 . St. precum şi al unor vulcani de pe uscat (Camerun . deosebit de complicată din punct de vedere al structurii litosferei. arabică. Martinica.4. cu erupţia catastrofală din 1902. Fig. aici se întâlnesc şi numeroase microplăci cu diverse mişcări de translaţie şi rotire. Stromboli şi Vulcano.din vestul Africii. Kerguelen).

 atunci când rocile sunt dure (calcare.2. ca în Câmpia Transilvaniei.sunt totdeauna simetrice. defilee. când versantul sau valea se taie în roci tari dă un abrupt. O caracteristică generală a acestora este simetria. pe când cele iniţiale se existind numai pe interfluvii. relativ omogene sub raport petrografic. adesea. numai pe alocuri stratele subţiri de tuf dau unele abrupturi şi rupturi de pantă structurale. în rest formele capătă amprenta litologiei. interfluvii teşite.1). de numărul şi grosimea stratelor retezate în adâncime:  când talvegul este în rocă moale. În cazul platourilor înalte. Secţionarea ori distrugerea parţială a suprafeţei platformelor conduce la apariţia unor depresiuni şi înşeuări substructurale. Mobilitatea tectonică redusă a unor regiuni. va apare o suprafaţă structurală plată. situat deasupra unuia dur. Ca o regulă generală a eroziunii diferenţiale. brâne).a. 6. Structura orizontală când are şi uşoare înclinări ce merg până la 1 – 2o se numeşte şi suborizontală. Relieful structurilor orizontale şi suborizontale. se poate arăta că atunci când agenţii externi atacă un strat moale. (i) Suprafeţele structurale Reprezintă forme topografice netede. gresii) se impune o singură suprafaţă structurală (cea superioară).  în strate dure se încătuşează. căpătând aspect de cheie. evoluţia va fi de tip carst. însă adesea este greu de apreciat dacă suprafaţa respectivă reprezintă chiar o ultimă pătură de colmatare a bazinului. unite între ele printr-o gamă de pante de tipul coastelor sau 31 . de exemplu. Cele iniţiale iniţiale corespund cu cele din urmă strate sedimentate. canioane. Principalele forme de relief sunt: suprafeţele structurale şi văile simetrice. Aici relieful este format din văi largi. dezvoltate pe suprafeţele stratelor dure. În cazul stratelor cu o litologie uniformă pot fi deosebite totuşi două situaţii:  când rocile sunt moi (argile.1. ca şi cea a zonelor de orogen. Forme structurale nu apar decât atunci când există o alternanţă de strate dure cu moi şi când acestea sunt scoase la zi de eroziune. Ei sunt îmbrăcaţi de o gamă de trepte (suprafeţe structurale. a căror amploare depinde de grosimea stratelor. Implicaţiile morfologice ale structurii vor fi mai pregnante în cazul unor strate constituite din alternanţe de roci cu duritate diferită şi mai puţin evidente în cazul formaţiunilor groase. în peisaj printr-o varietate de forme caracteristice cunoscute sub denumirea de relief structural.6. în funcţie de duritatea rocilor secţionate. (ii) Văile . cum sunt cele de platformă. Acestea pot fi de două tipuri: iniţiale şi exhumate. RELIEFUL STRUCTURAL Morfologia regiunilor de platformă. formată din strate concordante orizontale. 6.CURS 6 – 1 NOIEMBRIE 2010 GEOMORFOLOGIA TECTONICĂ ŞI STRUCTURALĂ 6. versanţi cu alunecări. Apariţia şi dezvoltarea acestuia este legată direct de activitatea factorilor externi care se desfăşoară în conformitate cu legea generală a eroziunii diferenţiale. sub formă de trepte. Aşadar între structură. prin eroziunea areală şi a apelor curgătoare. nisipuri) nu apare nici un fel de formă structurală. de numărul alternanţelor şi de adâncimea pe care acestea sunt retezate de văi. torenţi şi şiroire. este evidenţiată şi de o structură geologică relativ simplă. terase. Alternanţele de strate dure cu moi dezvoltă o serie de forme structurale tipice. Suprafeţele structurale exhumate sunt în general mai fragmentate. Forma lor este foarte variată în profil transversal. rocă şi formă există o legătură foarte strânsă. pot apare dispuse şi pe versanţi. poliţe.). cornişele ş. Poziţia stratelor de la partea superioară a scoarţei se impune. marne. Majoritatea sunt suprafeţe degajate ulterior. în calcare. după care regiunea a devenit uscat. la detaşarea suprafeţelor de tip mesas (mesetas) şi a unor martori structurali (butte)(fig. valea se lărgeşte mult (fig. versanţii acestora capătă profile frânte. retezate pe sute de metri de către văi. include numeroase forme condiţionate de caracteristicile tectono-structurale ale diferitelor regiuni ale globului şi de activitatea factorilor modelatori. la care se adaugă martorii structurali. iar în roci moi dă o pantă redusă.

înconjurate de acumulări haotice de blocuri. caracterizat prin platouri supuse unor intense procese de dezagregare şi eoliene. derivate din intercalaţiile de gresii. Fig. calcare. Pe versanţii acestuia se dezvoltă numeroase trepte. şisturi argiloase şi alte roci cu grosimi variabile. reprezentativ pentru Sahara şi alte ţinuturi aride. Se disting următoarele tipuri de relief al structurilor orizontale: colorado.2. 6. Vale cu albia în rocă moale (A) şi dură (B) 32 . 1992). coloane şi alte forme pitoreşti. Strahler.1. Pentru multitudinea şi măreţia formelor. în care s-a sculptat un grandios canion de 1500 . abrupturi. 6. se citează canionul Colorado care retează structuri tabulare pe o profunzime de 1500 m.  tipul Colorado ale cărui componente principale sunt platouri de o netezime perfectă.1800 m. Acestea sunt date de climă.glacisurilor. hamada. Forme de relief în structuri orizontale (Strahler. anumite forme sau trăsături ale reliefului se pot accentua până la a impune o amprentă de tip aparte. Fig. repetate pe zeci şi sute de metri. cu marginile abrupte. În funcţie de unele condiţii regionale sau locale. rocă şi altitudine.  tipul hamada.

6 b). asemănătoare celor formate pe strate orizontale În structurile monoclinale cu alternanţă de strate dure şi moi. corespund unor platforme structurale. peste 25 0. Factorii denudaţiei acţionează selectiv. La o cuestă deosebim două elemente: fruntea sau coasta şi spinarea sau reversul.4. ori cu coaste abrupte si denivelări accentuate când eroziunea se produce pe capătul stratelor. Cele mai tipice cueste se dezvoltă la înclinări de 4 – 200. culmi si versanţi prelungi. Fig. la acestea se adaugă şi unele forme incipiente. înlocuind treptat formele primare. înclinând la fel cu el. cât şi în partea superioară a coastei pot apărea martori structurali. La acestea se adaugă linia ce uneşte cele două planuri numită creasta cuestei şi cornişa.6. formele de relief specifice sunt: interfluviile asimetrice sau cuestele. atunci când suprafaţa lor este concordantă cu înclinarea stratelor. Cuesta este un interfluviu asimetric a cărei pantă lină se grefează aproximativ pe un strat dur. depresiunile subsecvente şi văile structurale. Hogback 33 . 6. Fig. Relieful structurilor monoclinale Strate monoclinale = înclină într-o singură direcţie. puternic influenţat de alternanţa stratelor de roci dure şi moi. Acest tip de relief are ca trăsătură definitorie o pronunţată asimetrie ilustrată de platouri. 7.2. (i) Interfluviile asimetrice sau cuestele.3. între 4 – 200 sunt cueste propriu-zise. Când fruntea este masivă şi se extinde unitar pe distanţe mari se numeşte frontul cuestei. iar versantul abrupt retează un număr de cel puţin două strate. înclinarea spinării se apropie de cea a frunţii. forma devine simetrică şi se numeşte hogback (fig. 6. Atât pe spinare. Suprafeţele exhumate cu înclinare redusă. Cuestă. printr-un relief derivat. de tipul unor câmpii monoclinale. constituite de obicei din roci mai dure. Între 2 – 4 0 spinările de cuestă se apropie de suprafeţele structurale suborizontale.

(ii) Văile structurale cuprind următoarele tipuri:  Văile consecvente (cataclinale) sunt cele care încep să se formeze pe suprafeţele iniţiale ale câmpiilor emerse şi au o orientare conformă cu înclinarea stratelor. au un profil longitudinal cu o pantă mai mică decât înclinarea stratelor. paralel cu frontul de cuestă. dar se deosebesc de cele consecvente prin faptul că nu secţionează suprafaţa unei câmpii primare. ci o suprafaţă derivată din relieful iniţial.  Văile obsecvente sunt cele care curg în sens invers înclinării stratelor. care se îngustează uneori până la forma de clisură sau cheie. 34 . Ca vârstă sunt cele mai vechi de pe o suprafaţă structurală monoclinală. o dată cu atingerea profilului de echilibru. în general. iar în rocile tari se îngustează. prin simetria versanţilor. ele izvorăsc de sub creasta cuestei. Se caracterizează prin simetrie. prin acţiunea văilor obsecvente care fac să reculeze frontul de cuestă şi. Văii structurale monoclinale c) Depresiunile subsecvente se formează atunci când spaţiul dintre două şiruri de cueste devine foarte larg şi capătă aspect de depresiune. pe care adesea o zimţează. ceva mai puţin. mai mult sau mai puţin. se depărtează de fruntea cuestei. La trecerea peste front.  Văile resecvente (reconsecvente) urmăresc înclinarea stratelor geologice. Se extind la baza cuestelor. Excavarea şi mai ales lărgirea depresiunii se face prin procese de pantă. Lăţimea depresiunilor poate atinge până la 20-40 km. Sunt adaptate la structură. Fig. Ele se caracterizează. Între două cueste valea se lărgeşte şi primeşte obişnuit afluenţi subsecvenţi. La trecerea peste o rocă moale valea se lărgeşte. Văile obsecvente sunt obişnuit scurte. rezultate din multiplele strate dure pe care le retează. pe suprafeţele conforme din spatele unor cueste. formând o reţea perpendiculară. valea capătă aspect de pâlnie structurală. putând atinge chiar formă de clisură. 6. ulterior celor subsecvente. Văile străbat strate de durităţi diferite şi în special fronturi de cuestă. prin văile subsecvente care. dar s-au format recent.  Văile subsecvente (ortoclinale = unghi drept) sunt cele mai tipice pentru structura monoclinală. având un profil transversal asimetric. dar au un profil longitudinal cu multe praguri şi chiar cascade. au direcţia de curgere. perpendiculară pe înclinarea generală a stratelor. adică un versant abrupt şi unul lin.5.

fiind numită din cauza formei sale „pista de alergări” – Race Track se înscrie pe o formaţiune de şisturi argiloase. adesea. care se înalţă la 120 – 150 m deasupra nivelului văii. Spearfish. Spre marginile domului stratele sunt mai puţin înclinate. Bazinul Parizian). În partea central vestică apare un platou calcaros.  proeminente sau montane la care stratele. care dă reliefului aspectul unui platou. Sturgis) şi căi de comunicaţii. Domurile muntoase prezintă unele trăsături specifice ilustrate de marele dom Black Hills.3. adânc fragmentat de către ape. Domul Black Hills 35 . de pe flancuri se înclină sub unghiuri de peste 25° (domul Black Hills din estul statului Wyoming şi vestul statului South Dakota). Astfel cuestele şi hogback-urile. Domul original apare turtit la partea superioară datorită îndepărtării progresive a depozitelor sedimentare până la nivelul calcarului. care se vor forma într-o fază de evoluţie avansată. alcătuind o succesiune de cueste.7. stratele de sedimente sunt deranjate din poziţia lor iniţială. Văile subsecvente inelare care înconjoară domul constituie amplasamente favorabile pentru aşezări (Rapid City. numit Hogback Ridge. În cadrul domurilor stratele înclină spre exterior iar în cel al bazinelor spre interior. cunoscută pentru enormele cristale pegmatitice de spodumen – un mineral de litiu. Red Valley – care înconjoară domul.6. Relieful structurilor ondulate (domuri şi cuvete) În cadrul structurilor orizontale şi monoclinale. Deadwood) au fost puse în evidenţă zăcăminte de minereuri (în special aur). Porţiunea central-estică a domului este formată dintr-un miez de roci intruzive şi metamorfice care se înscrie în peisaj printr-un relief muntos (Harney Peak – 2 207 m). În partea nordică a sâmburelui central (Lead. În partea sudică a zonei cristaline centrale se află mina Etta. 6. Pe latura exterioară a văii apare un aliniament de hogback-uri înalte în gresie de tip Dakota. Fig. Relieful domurilor Domurile pot fi de două tipuri:  joase sau teşite (de exemplu domul Weald din sud-estul Angliei). vor avea fruntea orientată spre centru în cazul domurilor şi spre exterior în cazul bazinelor (ex. alcătuind structuri sub formă de domuri sau bazine.

în special hercinice. Sibiului). depresiunile sunt asimetrice. s-au adaptat şi dezvoltat normal în pătura de roci moi de la suprafaţă (fig. (i) Depresiunele de contact sunt cunoscute şi sub denumirea de depresiuni periferice. valea Prutului la nord de Stefăneşti. iar cel abrupt către bazinul sedimentar devenit podiş. văile epigenetice. Exemplu. Depresiuni de contact (stânga – depresiuni asimetrice. ca planul de discordanţă şi structura inferioară să fie scoase la zi de către eroziune pe spaţii relativ mari. într-o primă fază de evoluţie. Există şi depresiuni simetrice. modelate într-un ciclu avansat de eroziune. De exemplu. (iii) Văile epigenetice (supraimpuse) sub forma lor tipică au aspect de chei. dar şi la contactul ramei muntoase a Făgăraşului cu Podişul Transilvaniei (Depresiunile Făgăraşului.Exemple domuri : partea centrală a Transilvaniei. văile antecedente. Pădurea Neagră. 6. Deleni. cunoscută prin domurile sale exprimate de butonierele complexe şi cuestele opuse de la Sărmăşel.9. Ca exemple. deorece se dezvoltă pe marginile masivelor hercinice. 6.de sub formaţiunile jurasice a căror arie s-a restrâns treptat. sunt depresiunile de la contactul masivelor hercinice Ardeni. gresii cuarţitice). Formele de relief în cadrul acestor structuri sunt următoarele: depresiunile de contact. În profil transversal. despărţite printr-un plan de discordanţă (lacune stratigrafice).8). iar a doua. până s-a ajuns la cele câteva petice existente astăzi în lungul văii inferioare a Casimcei. peneplenele exhumate. Nadeş etc. peneplena Casimcei constituită din şisturi verzi a fost exhumată – cel puţin în parte . iar în Normandia. formaţiuni eruptive sau chiar sedimentare mai dure (calcare. Pentru ca această structură să creeze reliefuri specifice sunt necesare două condiţii: prima. Este vorba de văi care. Şincai-Crăeşti. 6. fără intervenţia mişcărilor tectonice.6. Fig. 6.).4. Precizăm că în acest caz este vorba doar de activitatea factorilor denudaţiei. Cheile Hăşdatelor şi Turului la NV de Turda. Condiţiile genetice pentru formarea unor astfel de structuri s-au realizat pe marginea masivelor vechi.8). din punct de vedere litologic structura de bază să fie mai dură. dreapta – depresiuni simetrice) (ii)Peneplenele exhumate reprezintă suprafeţele de eroziune mai vechi scoase la zi prin îndepărtarea cuverturii de sedimentare.8. Ele se formează la contactul marginal dintre stratele dure ale fundamentului şi cele moi ale bazinului sedimentar (fig. deosebit de expresive sunt cele de tip alungit (Pays de Bray). Relieful structurilor discordante Acest tip este compus din două stiluri structurale diferite. Prin adâncirea treptată însă ele descoperă discordaţele de la nivelul fundamentului dur în care râurile sunt nevoite să se încătuşeze. În sud-vestul Franţei (Languedoc) se întâlnesc butoniere circulare. dar şi în alte situaţii cum ar fi sâmburii cristalini ai lanţului carpatic. mai ales când contactul se face prin flexuri sau falii (fig. versantul lin fiind pe partea masivului. 36 .

Pentru România se citează adesea horstul dobrogean.) se aseamănă cu văile epigenetice. numite grabene . Aceste văi încep să se dezvolte normal. Evoluţia văilor epigenetice (iv) Văile antecedente (fig. În consecinţă. Horstul reprezintă un bloc înălţat faţă de zonele din jur. Ele se asociază adesea cu grabene deşi rămân specifice în relief prin dominarea lor cu precădere în zonele masivelor hercinice. defilee care contrastează cu tronsoanele neafectate de ridicările scoarţei. să se adâncească. mărginit de abrupturi de falie. anumite sectoare din lungul lor sunt afectate de mişcări epirogenetice sau orogenetice. Mureşul între Deva şi Lipova. Fig. Turnu Roşu. contribuind la formarea unor chei. Almăj. Buzăul superior.6. Bistra. Poiana Ruscăi. Nera. unitare sau în trepte.10. 6. atunci valea este deopotrivă antecedentă şi epigenetică (ex.10. râurile secţionează şi unele discordanţe stratigrafice. Relieful structurilor faliate Morfologia regiunilor faliate se caracterizează prin prezenţa unor blocuri înălţate.5. dar evoluţia lor este în relaţie cu mişcările tectonice pozitive. tipice fiind horsturile din Carpaţii Occidentali: Apuseni. care este mai mult un rest de orogen. mărginite de falii care se numesc horsturi şi a unor depresiuni delimitate de falii. precum şi grabenele Cerna-Timiş. Astfel de caracteristici prezintă majoritatea văilor transversale carpatice: Oltul în sectoarele Tuşnad. 6. 37 .9. Este clar că o astfel de vale este mai veche decât mişcările tectonice. Codru-Moma. Mureş ş. Evoluţia văilor antecedente 6.Fig. Racoş. râurile sunt obligate să-şi intensifice eroziunea. din care cităm Vosgii şi Pădurea Neagră. Cozia. între care se află grabenul Rhinului. dar ulterior.a. Dacă în timpul adâncirii condiţionate de mişcările scoarţei. Cheile Bistriţei între Giumalău şi Pietrosu). Aşa sunt de exemplu masivele hercinice europene.

Relieful structurilor cutate Dacă relieful structurilor suborizontale şi monoclinale este specific bazinelor sedimentare cu aspect de podiş. iar cel discordant zonelor de bordură.Grabenul Rhinului. 38 . Intre anticlinal şi sinclinal legătura se face prin flancurile cutei. care coboară perpendicular de pe flancurile anticlinalului. iar opusul ei este axa sinclinalului. continuată cu depresiunea Iordanului (pe care se află lacul Tiberiada a cărui fund atinge –254 m) şi prelungită în sud până în Sinai.13. Văile de sinclinal au o serie de afluenţi de tip torenţial. Riftul est-african este cel mai lung de pe uscat. De obicei. dispuse obişnuit în trepte. între Munţii Vosgi şi ădurea Neagră etc. dar există unul dominant. Mureş ş.6. îngustă.a. asimetrică. 6. O cută obişnuită se compune dintr-o arcuitură convexă numită anticlinal şi una concavă numită sinclinal. clisurile. pe unele din porţiunile sale sunt instalate lacurile Tanganika. Cutele flexurate. (i) Formele de concordanţă directă apar acolo unde are loc o suprapunere a reliefului peste forma cutelor. scufundată pe aliniamente de falii ale căror abrupturi.  valea de sinclinal (“val” după o denumire din Munţii Jura) se dirijează în mare pe axa buclei concave. Malawi.a. Astfel se formează văile de sinclinal. denumite în Jura ruz-uri. În România pot fi amintite: grabenele Cerna-Timiş. Bistra. în anumite cazuri. culmea de anticlinal) şi (ii) forme de concordanţă inversă (butoniera. valea îmbracă formă simetrică sau asimetrică după tipul cutei. sunt un fel de văi consecvente. 6. Forma culmei împrumută adesea pe cea a cutei.). În aceeaşi categorie intră grabenul Mării Moarte (cu nivelul la –395 m şi fundul până la –794 m). Poartă şi numele de culoar tectonic. Albert ş. Linia ce uneşte punctele de altitudine maximă ale anticlinalului formează axa sa. valea de anticlinal şi sinclinalul suspendat). Nera. uluc tectonic sau rift. Structura cutată este aceea în care stratele sunt dispuse ondulat. revărsate sau de tipul brazdelor dau creste cu aspect de cuestă sau hogback (“crêt” în Jura). În profil transversal.Grabenul reprezintă o fâşie. adică poate fi simetrică. Formele de relief ale structurilor cutate se împart în: (i) forme de concordanţă directă (valea de sinclinal. relieful structurilor cutate caracterizează mai ales lanţurile muntoase şi submuntoase. iar când coboară apare o vale. într-o regiune nu există un singur tip de cute. culmile de anticlinal şi. când cuta se bolteşte se formează un intefluviu. uneori foarte alungită. o mărginesc.  culmea de anticlinal (“mont” în Jura) este un interfluviu sau un aliniament de înălţimi axate în principal pe o cută anticlinală (fig.

6. eroziunea atacă stratul moale şi înaintează regresiv pe ax. denumit în Jura “combe”. 39 . valea de anticlinal şi sinclinalul suspendat. clisură  valea de anticlinal se dezvoltă ca afluent al unui râu principal care retează cuta în sens transversal (clisură).14. creându-şi un bazin torenţial adânc. dezvoltă o eroziune pe sistemul “golirii domurilor”. golit de eroziune. În Jura se numesc “cluse” iar în Apalaşi “watergaps”.Fig. Torentul care atinge cu izvoarele axa anticlinalului şi în special bombările acesteia.  clisurile sunt porţiuni înguste de vale care retează transversal un anticlinal. o culme sau o mică porţiune din acestea. scobită pe locurile unde axa anticlinalului prezintă înălţări maxime. sinclinalul are şi forma de vale suspendată şi reprezintă totodată o inversiune de relief . grefate pe un sinclinal ce apare înălţat în raport cu anticlinalul conjugat. 7. vale de anticlinal.14.13.). Vale de sinclinal şi culme de anticlinal (ii) Formele de concordanţă inversă se adaptează indirect structurii în sensul că în anticlinal se poate scobi o vale. Se formează prin regresiunea ruz-urilor (fig. prin captări. 6. cu timpul se alungeşte.6. Foarte rar se întâmplă ca sinclinalul suspendat să fi funcţionat ca vale structurală.  butoniera de anticlinal este o excavaţie elipsoidală. prin antecedenţă. Butonieră de anticlinal.  sinclinalul suspendat reprezintă un interfluviu. Fig. În acest caz. iar în sinclinal poate fi modelat un interfluviu.17.). Sub bolta dură a anticlinalului. înglobează butonierele create de ruzuri şi devine o adevărată vale (fig. Aceste forme sunt: butoniera. de formă elipsoidală. Ele pot lua naştere prin următoarele moduri: pe lăsări axiale ale anticlinalului. prin supraimpunere.

se caracterizează prin dominarea cutelor largi. dar şi în multe alte zone cum ar fi Munţii Zagros din Iran. Structura ce impune acest relief este de tip cutat. cu văi largi axate pe strate de roci moi şi culmi rotunjite. retează însă barele de roci dure. ci benzi de diferite tipuri de roci dispuse paralel. butoniere de ruz. aşa că la zi nu apar sinclinale şi anticlinale. se deosebeşte prin următoarele: cutele sunt foarte strânse şi de amplitudini mari. Denumirea îi vine de la Munţii Apalaşi. Relieful acestor munţi se caracterizează printr-un masiv vechi. 40 . stratele de roci foarte dure alternează cu altele moi. 6. lipsesc sinclinalele suspendate. toate cutele sunt retezate de o peneplenă. Tipul apalaşian este un relief structural. Reţeaua de văi are aspectul celei jurasiene. Unele râuri principale. Sinclinal suspendat şi vale de anticlinal Tipurile de relief cutat sunt: (i) Tipul jurasian specific pentru Jura de SE. dar. văi de sinclinal. alungite paralel şi urmând stratele de roci dure.15. iar duritatea rocilor este puţin diversificată.Fig. retezat de o serie de peneplene înălţate treptat până la 800 -1000 m. dar impunerea structurii se face prin intermediul petrografiei. printr-o amplitudine mică a cutelor. Se impun formele direct concordante cu structura: creste de anticlinal. faţă de cea jurasiană. unde a fost studiat prima dată (Davis. (ii) Relieful apalaşian. Reţeaua de văi se dispune în unghi drept şi este cunoscută ca “hidrografie jurasiană”. 1889). creând chei sau strâmtori şi lăsând în spate adevărate depresiuni. rocile sunt de vârstă primară şi în general cristaline.

carstic ş. din cauza reţelei de fisuri. înainte de apariţia arenei granitice propriu-zise. rezistã foarte mult la acţiunea de eroziune exercitatã de apele curgãtoare. masa granitului se fisureazã în timpul mişcãrilor tectonice. Trăsăturile reliefului modelat pe acest tip de rocă sunt marcate de forme masive. foiţele sau lamele de biotit menţinându-se strâns legate între ele. când este supus amplitudinilor termice importante (rãciri şi încãlziri bruşte şi repetate) se dezagregã. uneori. fiind constituitã dintr-o pãturã groasã de materiale colţuroase şi în general mãrunte.. motiv pentru care coeziunea rocii se distruge relativ repede. Când biotitul este însã în cantitate micã. Umiditatea excesivã permite aici instalarea turbãriilor. de gradul de solubilitate mai ridicat al unor minerale (mai ales feldspatul) etc. se considerã cã pe granite iau naştere predominant forme pozitive de relief în regiunile cu climã rece şi forme negative de relief în regiunile cu climã caldã. 7. Granitul. granitul fiind supus mai uşor dezagregãrii şi alterãrii. când este supusã la presiuni foarte mari. înecat în astfel de materiale. sienitele. Datoritã rigiditãţii sale. Climatul deţine unul din rolurile esentiale în modelarea reliefului pe granite. pe unele roci. Granitul rãmâne însã roca pe care se modeleazã formele tipice ale acestui relief. Deşi este impermeabil ca rocã. lamele sau foiţele din care este alcãtuit acest mineral îşi mãresc volumul. datoritã excesului de umiditate şi stagnãrii apei. contribuind astfel la distrugerea rocii. Arena graniticã este supusã procesului de alterare chimicã. cuarţul. Într-o manierã generalã. Fiind o rocã eruptivã de adâncime. De aceea. transformându-se treptat în argilã finã de tipul caolinului. capãtã un anumit grad de permeabilitate.a. 7. Din cauza arenei. Din cauza fisurilor şi diaclazelor. care se comportã asemãnãtor fatã de agenţii modelatori. grezos şi conglomeratic. arena graniticã funcţionând ca un sol poros. loessian. b) Îngrămădirile de blocuri de diferite dimensiuni se formează. forme distincte pentru terenurile granitice sunt: a) Arena graniticã apare. care acoperã baza versanţilor. cu contururi larg rotunjite. cu aspecte similare. care se satureazã cu apã. văi adânci şi versanţi convecşi. argilos. Solubilitatea este facilitatã de eterogenitatea granulelor. Acestea fi întîlnite nu numai pe poalele versanţilor. Astfel. feldspatul şi mica prezintã indici de dilatare foarte diferiţi. unele vãi mici au fundul plat. dioritele. prin gonflare (umflare). nisipos. O astfel de comportare a granitului în funcţie de conţinutul în biotit este deosebit de evidentã în condiţiile climatului cald şi umed. protejând roca din bazã. în schimb. disoluţia acţioneazã în masa granitelor în lungul planurilor de fisuraţie s-au chiar numai la contactul granulelor componente. granodioritele.1. Relieful granitic Acest tip de relief apare pe granite şi.CURS 7 – 8 NOIEMBRIE 2010 RELIEFUL PETROGRAFIC Totalitatea formelor de relief a căror geneză. Ea rezultã ca urmare a dezagregãrii. aşa 41 . greoaie. coeziunea granitului devine cu mult mai ridicatã. De asemenea. dilatarea fiind redusã. evoluţie şi aspect exterior sunt condiţionate predominant de natura rocilor pe care acestea se dezvoltă alcătuieşte complexul reliefului petrografic sau litologic. Procesele de şiroire pot deplasa acest material cãtre fundul vãilor. dar şi pe spinãrile culmilor. cum sunt. granitul este dur şi compact. de obicei. Tipuri de relief litologic În funcţie de exprimarea sa în morfologia scoarţei terestre geomorfologii deosebesc mai multe tipuri de relief petrografic sau litologic: granitic. granitul. calcaros. holocristalinã. Dacã în masa granitului biotitul este abundent. mineralul devenind astfel mai puţin alterabil. nivelând mult aspectul lor în profil transversal. însã. în climatele calde şi în cele temperate.

dimensiuni mici.1. c) Cãpãţânile de zahãr (pains de sucre) se dezvoltã în condiţiile climatului intertropical. dispuse sub forma unor ag1omerãri. cum sunt cele de Kliwa din Carpaţii Orientali. Acolo unde se interpun. Muntele “căpăţână de zahăr”. determinã vãi cu aspect de chei. care prezintã. Madagascar. cu aspect de cupole relativ conice. cu un anotimp ploios. La baza versantilor are loc o acumulare de depozite nisipo-argiloase. Pe ea se dezvoltã un relief masiv. care condiţioneazã formele rotunjite sau de tip sferic. care se întîlnesc pe pantele accentuate.  Gresiile silicioase. În alte condiţii se depun grohotişuri. mai ales în masa granitelor cu granule grosiere.cum se constatã în Dobrogea. bancuri mai dure se pot forma poliţe sau trepte locale. 42 . Taffonii sunt caracteristici pentru regiunile climatelor intertropicale. Au formã de monticuli.). în alternanţã. Fig. Siluetele cãpãţânilor de zahãr apar în peisajul geomorfologic al unor regiuni din Guyana Francezã.Tafonii sunt determinaţi genetic de structura concentricã interioarã a rocii. Relieful dezvoltat pe gresii Datoritã permeabilitãţii gresiilor. în împrejurimile golfului Rio de Janeiro (fig.2. 7. alcãtuind o trenã sau un tãpşan. Corsica. evoluînd în urma dezagregãrii fizice. Sudan.7. Rio de Janeiro. în ansamblul ei. unul din cele mai bine cunoscute domuri de exfoliere a granitului (Waugh. Spania. Fãrimiţarea acestor blocuri. Imagini caracteristice de acest gen oferã regiunile montane situate la sud de Masivul Central Francez şi regiunea Huelgoat din Bretania. semiaride şi moderat aride. în Munţii Pricopanului. blocuri izolate şi blocuri balansoare. d) Taffonii sunt excavaţii semisferice. Antile etc. Modelarea lor se face în climatele unde existã un anotimp secetos. în general. Unele blocuri masive pot fi întâlnite şi la partea superioară a unor vârfuri sub forma de pietre oscilante (cum ar fi de exemplu în Culmea Pricopanului). nivele de umeri. reţeaua de vãi este în general rarã. Prezenţa lor este legată tot de nişte fisuri care au facilitat sculptarea mai accentuată şi individualizarea blocurilor respective. 1990).2. Brazilia. într-o fazã urmãtoare a dezagregãrii. taffonii apar în cadrul arealelor de litoral. Hong-Kong. 7. regiunile subpolare şi în cadrul masivelor montane. taffonii şi formele rotunjite ale reliefului granitic coexistã în piesajul geomorfologic şi nu odatã se observã cum taffonii se instaleazã pe blocurile sferice. În zonele cu climat umed şi semiumed din Portugalia. Desfacerea în blocuri sferice este favorizatã de existenta reţelei de fisuri şi diaclaze ortogonale. De altfel.1. bazalte şi andezite (Munţii Cãliman). aspectul de "pietriş granitic". ale cãror înãlţimi ajung pînã la câteva sute metri (100-300 m). Aspectul lor ovoidal sau rotunjit este determinat de procesul descuamãrii sferice. Sardinia. În arealele deşerturilor reci. iar în profilul transversal. Vãile prezintã în profilul longitudinal rupturi de pantã. determinã formarea arenei. b) Blocurile sferice sunt deosebit de tipice pentru regiunile granitice. acolo unde roca este dezvelitã. cu diametre ce ating uneori câţiva metri. Relieful dezvoltat pe gresii şi conglomerate 7. În mod asemãnãtor sunt modelate şi blocurile sferice pe diorite. India. taffonii prezintã. cald şi umed.1. care se apropie ca înfãţişare de cel granitic.

argila poate ajunge pînã la deranjarea coeziunii particulelor componente. In stare uscatã.). tipic dezvoltate în statul Dakota (S. conglomeratele care au un ciment calcaros genereazã forme de eroziune diferenţialã (coloane. avînd ca proprietãţi specifice marea mobilitate şi permeabilitate. Apar ravene şi ogaşe. formând excavaţii în labirint. tipului de relief petrografic argilos i se include şi acela modelat pe marne. care nu depãşeşte 2. instabil. ciuperci. datoritã comportãrii argilelor ca roci impermeabile. în primul rînd acolo unde lipseşte covorul vegetal. cum sunt: Podişul Sucevei şi Podişul Central Moldovenesc. Alternanţa gresiilor cu alte tipuri de roci. forme denumite şi piramide de pãmînt sau coafate. Existã mai multe tipuri de argile. Relieful modelat pe nisipuri Nisipul este o rocã detriticã. atunci când ele ajung la saturaţie. poliţe. adicã a unui material cu o granulaţie foarte finã. în privinţa morfologiei pe care o genereazã. cu pante mult reduse.  Gresiile argiloase şi marnoase pot da alunecãri de teren. sfincşi.). Relieful dezvoltat pe conglomerate Gradul ridicat de coerenţã a particulelor din conglomerate favorizeazã un relief de tipul abrupturilor.  Una din trãsãturile de bazã ale acestui tip de relief este datã de reţeaua hidrograficã. fapt determinat de rezistenta micã a argilelor faţã de eroziune. Trãsãtura cea mai caracteristicã a morfologiei dezvoltatã pe argile este datã de alunecãrile de teren şi curgerile noroioase. Cele mai sãrace în silice formeazã caolinitul. arcadelor. care prezintã vãi largi. iar prin gonflare îşi mãreşte volumul. numit illit. Acolo 43 . alveole de dizolvare etc. de unde au primit şi denumirea. turnurilor. CiucaşZãganu. zona subcarpaticã (în special în Subcarpaţii de Curburã) ş. 7. ea este foarte avidã de apã. De aceea. Intre ele existã un tip intermediar.4.  Se dezvoltã intens eroziunea liniarã. pseudolapiezuri. zona montanã a flişului. hornuri. numeroase. cu linii şterse sau estompate. fiind uşor pulverizatã de vînt. Cîmpia Moldovei. pereţilor. Asemenea forme sunt prezente în mai multe masive montane din ţara noastrã (Ceahlãu. chei. iar cele mai bogate în silice poartã denumirea de montmorillonit. 7. Izvoarele sunt rare sau foarte rare. sectoarelor de chei. forme de relief condiţionate de eroziunea diferenţialã.  Versanţii prezintã pante mici şi foarte mici. babe. argila capãtã un caracter semifluid. Apa din precipitaţiile atmosferice se infiltreazã repede în masa nisipurilor. În zonele cu climat subdeşertic şi mediteraneean. Deci.a. care evolueazã repede cãtre organisme torenţiale.3. Pentru aceste considerente. datoritã şiroirii apar badlands-uri. devine plasticã şi alunecã pe pantã. în functie de constitutia lor mineralogicã. 2. Pe nisipuri se dezvoltã un relief. necimentatã.U. organisme torenţiale etc. Când este saturatã cu apã. grote etc. şiroirea şi ravenele sunt foarte intense. În România. Gresiile cu elemente sau ciment de naturã calcaroasã permit apariţia unor forme pseudocarstice (lapiezuri slab dezvoltate.  Scurgerea apei provenitã din precipitaţiile atmosferice se face repede.). Dacã conglomeratele conţin şi argilã. modelarea reliefului se face într-o mãsurã micã prin intermediul apelor curgãtoare. ca de exemplu cu marne sau diferite intercalaţii de formaţiuni carbonatice. Colinele Tutovei. Argila trece drept rocã impermeabilã. cu frecvente mlaştini ce întrerup firul apei.). morfologia dezvoltatã pe argile este prezentã în numeroase unitãţi. apa avînd un grad ridicat de turbiditate. Printr-o serie de proprietãti pe care le au. de la câtiva metri pînã la câteva zeci de metri şi separate între ele prin creste înguste. De asemenea. vãilor de decolare. ciupercilor ş.A. dese şi destul de adînci. La un grad foarte ridicat de îmbibare cu apã. Când se usucã intens.2. Când un bloc de rocã mai durã protejeazã masa de materiale mai friabile de dedesubt se individualizeazã coloane.a. interfluviile avînd predominant aspect rotunjit şi plat. pãtrunzând pînã la stratele de roci impermeabile. energie micã. Relieful modelat pe argile Argilele rezultã prin cimentarea sau consolidarea pelitelor. argila este impermeabilã. stâlpi. Cîmpia Transilvaniei şi Podişul Tîrnavelor. forme plate. care rezultã în urma procesului de lãrgire puternicã a diaclazelor mari existente în masa rocii.. Bucegi etc. marnele se comportã similar argilelor. genereazã modelarea umerilor petrografici. 7. turnurilor etc.  Energia reliefului este redusã. Gradul ridicat de permeabilitate se datoreşte prezenţei porilor sau spaţiilor libere. în general. Aceste forme de relief sunt cunoscute prin termenul de badlands-uri (pãmînturi rele). înmagazinarea unei cantitãţi de apã sau pierderea ei prin evaporare determinã importante variaţii de volum. doline.

Dobrogea şi Banat. situat în cadrul vãilor propriu-zise şi pe unele terase mai vechi. în perioadele cu precipitaţii abundente. Ţinând seama de geneza diversificatã a loessului. ai cãror versanţi se prãbuşesc şi se surpã. deluvial. proces frecvent în vecinãtatea pînzelor freatice. la Costeşti – Vâlcea. prezentându-se în stare uscatã. pe valea Timişului în Banat etc. proluvial. protejând în acelaşi timp şi nisipurile de dedesubt faţã de eroziune. Termenul de loess sau loss este german (lose). in schimb prezintã o mare omogenitate. delimitate de versanti abrupţi şi închise la cele douã extremitãţi. dar de dimensiuni reduse şi puţin rezistente în timp. sub formã de felii. fiind asemãnãtoare unor mici "oaze" pe întinsul zonelor de stepã. Procesul de sufoziune creeazã la suprafaţã o pâlnie de sufoziune. situat în zonele marilor cîmpii deltaice şi fluvio. iar versanţii sunt lini. prin care apa.05-0. În alcãtuirea loessului intrã particule de cuarţ. întîlnit în mod deosebit în perimetrele conurilor de dejecţie. Concreţionarea poate merge pînã la crearea unor orizonturi cu duritate mai mare. Lãrgirea şi adâncirea continuã a crovurilor sau gãvanelor conduce la formarea unor spaţii depresionare cu dimensiuni mari. denumite pãpuşi de loess sau broboane.. se strecoarã foarte încet sau. Datoritã culorii sale brun-roşcat-gãlbuie. cu dimensiuni de ordinul zecimilor şi sutimilor de milimetru (0. vãi mult lãrgite etc. excavând vãi strâmte şi adânci de tipul cheilor. câmpii joase. în Dobrogea. denumite crovuri sau gãvane. Desprinderea şi desfacerea verticalã. În urma îmbibãrii puternice cu apã. Forme de relief pe loess. cheile devin foarte adînci. atestã prezenţa acestor forme de relief. alcãtuitã din particule foarte fine. Aceste forme sunt frecvente pe interfluviile acoperite cu loess din Câmpia Românã. prin cimentare. în Dealul Feleacului. Relieful modelat pe loess Loessul constituie o rocã detriticã. existent în regiuni de câmpii piemontane. vãile sunt foarte mult lãrgite. în Colinele Tutovei. la peste un metru în diametru.glaciare. stagneazã. ca de altfel şi prãbuşirea in trepte. iar popular bãlãtruci. avînd poalele înecate în materialul nisipos alunecat din pãrtile superioare.005 mm). Asemenea vãi se întîlnesc frecvent în China. atunci reţinerea apei în albii este de duratã sau devine chiar permanentã. iar adâncimea de la câţiva decimetri pânã 1a câţiva metri.. Dacã fundul vãilor atinge. Ca rezultat al sufoziunii urmatã de tasare. iar la noi în ţarã. în depozitele de nisipuri situate în anumite condiţii de pantã dinamicã are loc procesul cunoscut prin denumirea de nisipuri curgãtoare. loessurile sunt depozite cuaternare. care strãbate depozitul de loess pe toatã grosimea lui. cu structurã afânatã. suprafeţele şi versanţii cu înclinare slabã. a unor concreţiuni. continuatã în adânc cu un canal vertical şi îngust (aven sau horn). uşor cimentatã. Diametrul lor poate evolua de la câţiva metri pînã la zeci de metri. sunt prezente în partea esticã a Cîmpiei Române şi în Dobrogea. argilã. conturându-se adevãrate vãi de crovuri (cu numeroase coturi). aluvial. în regiunile unde loessul prezintã grosimi mari.5. 44 . Evoluţia crovurilor învecinate poate duce treptat la asocierea acestora. datoritã adâncirii râurilor. de pe sectoareţle cumpenelor de ape. favorizând apariţia unor concreţiuni calcaroase. Însãşi denumirea de "Gãvanul Burdea" din Câmpia Românã. Circulaţia lesnicioasã a apei în loess determină levigarea şi deplasarea CO3Ca cãtre baza orizontului. de cele mai multe ori. o serie de minerale grele şi uşoare. Sufoziunea şi tasarea sunt cauzele principale ale producerii treptelor de prăbuşire. Infiltraţia apelor în nisipuri condiţioneazã uneori formarea. ca şi vãile de crovuri. şi deci permeabile. având contururi circulare sau ovale. 7. datoritã cãrora versanţii prezintã pante mai accentuate. apar vãi seci. Relieful dezvoltat pe loess prezintã forme destul de variate. Padinele. Datoritã îngemãnãrii pâlniilor se formeazã râpe de sufoziune. Asemenea forme sunt întâlnite în ţara noastrã la nord de Pucioasa (la Bela şi Miculeşti). dimensiunile lor ajungând. existent în general de-a lungul vãilor. o rocã impermeabilã. a loessului este o caracteristică distinctã pentru morfologie. calcar. loessul a primit şi denumirea de "pãmînt galben". Apele curgãtoare se adâncesc repede. uneori. râpele de sufoziune au legãturi prin hrube subterane cu alte pîlnii de sufoziune.unde existã nisipuri pure. În ansamblul lor. unele fosile şi resturi organice. însemnînd material sfãrîmicios şi afânat. In profil transversal. eluvial. pe loess iau naştere mici excavaţii închise.Concreţiunile cu formã sfericã sunt denumite trovanţi. fluvio-glaciar. mai umedã şi mai puţin permeabilã. Cãtre obârşiile lor. denumite padine. depresiuni. pe terase şi pe versanti. sub aspectul unei roci prãfoase. se deosebesc urmãtoarele tipuri de loess: eolian. care numai în cazul unor precipitaţii atmosferice foarte abundente prezintã în albiile lor apã. ce se desface uşor. Loessul nu are stratificatie ca celelalte roci sedimentare.

6. dar sub forma de fântâni arteziene.6. izvorul Vaucluse din provincia Dauphine. Forme negative 45 . Prima descriere clasică a carstului a fost făcută asupra Podişului Karst.CO2 H2O. situat în Peninsula Istria din Slovenia. 7. Din aceastã categorie fac parte izbucurile. ca de exemplu gresiile calcaroase. unde apele dulci continentale. pe alte roci carbonatice. Procesul de carstificare îmbracã trãsãturi specifice şi complete pe calcare şi dolomite şi. Atunci când aceste izvoare apar din deschideri de genul puţurilor şi diaclazelor verticale. aeraţie etc. care funcţioneazã prin umplerea (interval de pauzã) şi golirea (izbucnirea apei ca izvor) unor goluri din interiorul masei de calcar. ca nişte vârtejuri puternice.7. travertin. cu forţã artezianã. funcţioneazã şi morile de mare. La rândul sãu volumul de gaz carbonic din atmosferã variazã în funcţie de tipul şi gradul de acoperire cu vegetaţie. în condiţii climatice. apã acumulatã în. ce rezultã prin hidratarea gazului carbonic din aer..6. trece în calcit.a. datoritã caracterului sãu instabil din punct de vedere chimic. Franţa). într-o mãsurã mai puţin expresivã şi originalã. situat la 2 km sud de comuna Cãlugãri.1. care este o rocã extrem de solubilã. topoclimatice şi microclimatice variabile.a. Capacitatea de dizolvare a apei depinde mai ales de concentraţia ei în acid carbonic. ajunse prin fisuri şi sifoane sub nivelul mãrii. La periferia platoului Vaşcãu din Munţii Codrului se gãseşte un izbuc. iar în valea Poşaga afluent pe stânga al Arieşului. care. Relieful este constituit din forme negative şi forme pozitive. Autorul a definit formele de relief carstice şi a demonstrat predominanţa proceselor de soluţie în formarea lor. sub impulsul presiunii hidrostatice. Relieful carstic de suprafaţã – exocarstul. marnocalcarele ş. tâşnesc la suprafaţa acesteia. mai ales atunci când roca nu este acoperitã cu soluri şi vegetaţie. aragonit. În zonele periferice ale maselor calcaroase sunt prezente izvoarele permanente. ce se caracterizeazã prin erupţii ale apei. Tot ca izvoare permanente. în peninsula Istria (Slovenia) etc.golurile carstice ş. Forma cea mai generală a procesului poate fi exprimată în felul următor: CaCO3 + H2O + CO2 (dizolvat) = Ca+2 + 2HCO3¯ Într-un sens larg. cum sunt creta şi gipsul. de aceea ele au debite mari şi relativ constante. alimentate de apele etajului de profunzime. Procesul prin care masa de rocă este redusă prin acţiunea de dizolvare exercitată de apa încărcată cu diferiţi agenţi poartă denumirea de coroziune.1.Gilãu se aflã izbucul Bujorul. Interacţiunea dintre rocã şi apa care circulã determinã trecerea unei părţi din calcar în soluţie. Relieful dezvoltat pe roci calcaroase Termenul de carst este o adaptare germană a cuvântului slavon kras sau krs şi cuvântul italian carso.1. Sursele lor de alimentare sunt multiple: precipitaţii atmosferice. de calciu. Într-o strânsã dependenţã de specificul regimului circulaţiei apelor în masa de calcare se aflã izvoarele carstice. conglomeratele. Acest fenomen poate fi observat pe litoralul insulei Kefalonia (Grecia). cursuri autohtone şi alohtone. în masivul Muntele Mare . când cantitatea de CO2 dizolvat în apă este mare. Această regiune este caracterizată printr-o morfologie neregulată ce conţine numeroase depresiuni şi văi întrerupte. unde grosimea calcarului pur depăşeşte 4000 m. Existã şi izvoare periodice (intermitente sau cu sifonaj). Ele se formeazã în sectoarele de ţãrmuri calcaroase. presiunea atmosfericã. pe roci cu ciment calcaros. Relieful carstic de suprafaţã (exocarstul) Carstul de suprafaţã sau exocarstul se dezvoltã în regiunile calcaroase. de temperatura aerului. sub formã de bicarbonat. sau pe sare. Frecvenţa izbucnirilor depinde de abundenţa şi regimul anual şi sezonier al precipitaţiilor atmosferice din regiune. poartã denumirea de izvoare vocluziene (de exemplu. Investigaţia ştiinţifică a fost făcută în 1893 şi aparţine lui Jovan Cvijic. cantitatea de CO2 reglează solubilitatea calcarului. În astfel de roci acţioneazã o serie de factori hidrologici şi hidrogeologici. care în literatură înseamnă “un loc pustiu fără apă” şi de asemenea înseamnă o suprafaţă de rocă nudă. Este clar din aceste reacţii că soluţia calcarului se învârte în jurul sistemului chimic CaCO3 . fluidul va ataca cu agresivitatea calcitul. 7. aşa cum sunt diferitele surse de apã încãrcatã cu CO2 şi diferiţi acizi.

cât şi în urma creşterii unor întinse goluri subterane însoţite de prăbuşiri tectonice sau gravitaţionale. datoritã disoluţiei şi a şiroirii. Diametrul uvalelor variazã de la câteva sute de metri pînã la peste un kilometru. De exemplu. Pe terenurile înclinate se formează lapiezuri liniare ca urmare a proceselor de şiroire şi de coroziune a apei. lipsite de vegetaţie şi acoperite o parte a anului cu zăpezi. uneori. grupate şi intersectate între ele. care favorizează stagnarea apei şi. Livno Polje din Iugoslavia înregistreazã dimensiunile de 50 km/10 km. În secţiune. chiuveta lacului de la Ponoare corespunde unei uvale cu formã lobatã). respectiv. circular. Pe suprafeţele orizontale sau uşor înclinate. iar. Termenul de polie (polje) este echivalent celui de "câmpie". Existã polii ai cãror parametri dimensionali sunt cu mult mai mici. iar roca este parţial sau în totalitate la zi. De asemenea. 46 . Ansamblul unor asemenea desfãşurãri în spaţiu ale lapiezurilor este cunoscut prin denumirea de "câmp de lapiezuri". De sub rama de calcare a poliilor apar izvoare ascendente permanente (vocluziene) şi intermitente (izbucuri) care alimentează reţeaua hidrografică. în Muntii Apuseni (de exemplu. mai pot persista o perioadã în interiorul uvalelor. (iv) Poliile sunt forme de relief negative. izolat ori grupaţi. uneori. alteori vãlurit. utilizat în Iugoslavia. corodarea corodarea locală a rocii se formează lapiezuri tubulare (sub forma unor alveole. Fundul plat. În ţara noastrã se întîlnesc uvale în culoarul Bran-Rucãr. cât şi în alte regiuni. reprezentând martori de eroziune cu aspect rotunjit. care permite practicarea unor culturi. Esenţial pentru definirea poliilor este caracterul de depresiune carstică endoreică. Ea constituie un reziduu calcaros pe seama cãruia se dezvoltã un sol roşcat de tip terra rosa. cu aspect de şanţuri superficiale. sunt prezenţi şi martori de eroziune (hum-uri). La geneza lor poate participa. Orientarea şi alungirea poliilor pe anumite direcţii se aflã într-o strânsã legãturã cu accidentele structurale şi litologice ale masivelor de calcar. Fundul acestor forme depresionare este relativ plat şi acoperit cu o argilã de decalcifiere. care au rezultat prin îngemãnarea mai multor doline. cu lãţimi medii de câţiva kilometri şi lungimi de zeci de kilometri.(i) Lapiezurile sunt forme de ordin minor. sinuos. Resturi din vechii pereţi ce separau dolinele. relativ circular. poate fi acoperit cu sol şi drenat de râuri mici. Cele mai favorabile regiuni pentru formarea lapiezurilor sunt cele umede. în mod obişnuit. fiind denumite şi pâlnii carstice. constituite dintr-o alternanţã de excavaţii. dolinele pot avea aspect de pâlnie sau puţ. Versanţii sunt de cele mai multe ori cu pante mari. Ele variază în diametru de la 10 la 100 m şi adâncimi de la 2 la 100 m. circulare sau cu o bordurã festonatã. Adâncimile variază de la 1 m la peste 200 m. şi tectonica. ovale. elipsoidal ori neregulat. Ele pot proveni atât din extinderea şi adâncirea uvalelor. sculptată până la nivelul substratului necalcaros. (ii) Dolinele sunt forme negative al cãror contur poate fi elipsoidal. late de câţiva centimetri şi adânci de câţiva decimetri. (iii) Uvalele sunt forme negative. Lapiezurile se prezintã. şi mici creste plate sau ascuţite. excavaţii). cu aspect alungit. rezultând reţele sau sisteme destul de complexe şi ramificate. purtând denumirea de hum-uri.

înguste şi adânci. (în Piatra Craiului. obeliscuri. generate prin procese de disoluţie. (v) Văile carstice sunt. Toate vãile adâncite în calcare prezintã lateral. cu trepte antitetice. pentru a reapare la zi în cadrul aceluiaşi bazin hidrografic. Forme pozitive Dintre formele pozitive de relief mai reprezentative sunt crestele calcaroase (Culmea BedeleuTrascău. De asemenea. sub presiune). apa din cadrul acesteia fiind drenatã în profunzimea masei de calcar prin intermediul lui. Legătura carstului de suprafaţă cu cel subteran se face prin intermediul unor canale şi galerii cu cele mai diferite aspecte şi poziţii. se infiltrează în substrat (permanent sau numai la ape mici). În unele cazuri.  Opusul văilor oarbe sunt văile în fund de sac (cu recul). Cheile Bicazului. în interiorul cãrora se individualizeazã o gamã de alte forme de un grad minor.). În momentul când ajung şi străbat depozitele calcaroase formează chei (în profil transversal au forma literei V) şi canioane (adânci. care pãtrunde în lungul acestor linii de puternicã fisuraţie. sectorul de albie situat în avale de acest loc seacã în totalitate. care marcheazã şi poziţia avenului sau a puţului din albie. De asemenea. Aşa este.2. traversînd o suprafaţã carsticã. dar el se va prezenta mai adâncit in comparaţie cu cel inferior. Apa. sub formă de chei şi canioane. în ansamblul sãu. Prin adâncire. acest subtip de relief petrografic este reprezentat. 7.1. coroziune. Runcu din nordul Olteniei. Între acestea se numără şi avenele care sunt canale verticale care se formeazã în punctele de intersecţie sau convergenţă ale diaclazelor sau acolo unde calcarul este tectonizat mai intens. seci. şi acest sector superior va pierde apa. frecvent. cel al Hăghimaşului etc. În adîncime. cursurile râurilor îşi pierd apa printr-un ponor situat în patul aluvial sau la baza versanţilor. de cãtre coroziune. iar scurgerea liberă din dreptul ponoarelor capătă caractere de sorburi (apa se drenează turbionar. Roşia din Munţii Apuseni ş. denumite marmite ("oalele giganţilor" în denumirea popularã). realizându-se legãtura acesteia cu exteriorul. Cu timpul. excavaţii generate. când ponoarele nu pot drena în timp util întreaga cantitate de apă. de eroziune (evorsiune) şi într-un procent mai mic.). Avenele prezintã adâncimi destul de variabile. pe versanţi. racordul dintre ele realizându-se printr-o denivelare denumitã treaptã antiteticã. sub forma unor izvoare puternice de tip vocluzian (izbuc).  Vãile oarbe se formeazã pe traseul unor foste albii de râuri cu ape permanente.  Văile transversale sunt sculpate de cele de către râurile alohtone. avenul poate fi instalat pe fundul unei doline. care se dezvoltă datorită unor râuri ce apar brusc din peşteri sau de sub pereţii înalţi de calcar (de exemplu Valea izbucul Galbeni din M.6. Acestea prezintã o serie de caractere geomorfologice şi hidrografice specifice. oarbe. În perioadele cu precipitaţii bogate sau în urma topirii zăpezilor. prin peşteri. muchii ascuţite.a. Relieful carstic de suprafaţã – exocarstul. Hăghimaş-Piatra Unică. Bihor). contribuie prin eroziune şi dizolvare la mãrirea dimensiunilor acestora. Vãile prezintã aspecte de degradare odatã cu formarea dolinelor de-a lungul albiilor acestora. "ace".În unele cazuri cursurile hipogee (de suprafaţă) se transformă brusc în cursuri epigee (subterane) dispărând în adâncime prin intermediul ponoarelor. Denumit şi carst subteran sau endocarst. Cheile Turzii) sau prin antecedenţă (Defileul Dunării. Cazuri de acest gen le constituie vãile Sohodol din apropierea localitãţii Motru-Sec. Relieful carstic de adâncime – endocarstul. precipitare chimicã şi acumulare. 7. abrupturile cu înălţimi de sute de metri (versantul vestic al Pietrei Craiului. sunt frecvente captãrile carstice de suprafaţã şi de adâncime prin intermediul avenelor şi al fisurilor.6. eroziune. Datoritã particularitãţilor genetice şi de evoluţie pot fi deosebite mai multe categorii de vãi în cadrul carstului de suprafaţã: văi transversale. grote. avenul poate lua naştere şi în urma prãbuşirii unui sector de tavan al unei mici grote subterane. poliile se transformă în lacuri temporare. fiind atins un punct de absorbţie. Adâncirea succesivă în cuprinsul unor mase de roci calcaroase se poate face prin epigeneză (exemplu.). iar cel din amonte îşi pãstreazã drenajul continuu. Rarău-Pietrele Doamnei. Ialomiţei)  Vãile seci (sohodolurile) se formeazã atunci când cursurile autohtone ori alohtone. Astfel. Creasta Buila-Vânturariţa etc. avenul poate face legãtura cu galerii de peşteri. creasta Pietrei Craiului.2. predominant. uneori mãsurând mai multe sute de metri. turnuri separate de ferestre etc. în general. Piatra Altarului etc. cât şi pe fundul albiei minore. cu versanţii foarte abrupţi şi fundul plat) pentru ca mai departe activitatea lor să reflecte din nou condiţiile unor roci necarstificabile. de 47 . râuri subterane etc.

Postojna din Iugoslavia (23 km) ş. Muierii ş. În interiorul peşterilor apa creeazã numeroase forme carstice. Scărişoara. din nordul Olteniei etc. Astfel. mici cantitãţi de calcitã. apar simple cruste stalagmitice.a. Gheţarii de la Scãrişoara şi Borţig sunt cantonaţi pe fundul unor avene. Peşterile cu dimensiuni mari au în alcãtuirea lor alternanţe şi îmbinãri de spaţii foarte largi. 48 . La noi. pãrãsind temporar sau definitiv vechea albie şi se adâncesc tot mai mult în funcţie de nivelul vãii principale care funcţioneazã ca nivel de bazã. picãturile de apã ce se desprind din plafonul peşterilor lasã. peşterile sunt strãbãtute şi de rîuri subterane. iar relieful carstic de un pitoresc deosebit caracterizează multe regiuni muntoase şi de podiş (Munţii Apuseni. Cloşani. Eisreisenwelt (Lumea gheţarilor giganţi) din Austria (42 km). Cele mai mici proeminenţe. cursuri afluente râurilor de la suprafaţã. ambele din Munţii Apuseni ş. treptat. Între peşterile celebre (de fapt sisteme de peşteri sau sisteme de reţele endocarstice) cu o mare bogăţie de procese şi forme caracteristice. ci curge pe planşeu.a. în albiile râurilor care strãbat. care existã pe podeaua unei grote sau peşteri. avenul Berger (Isere. a apelor curgãtoare. Meziad (3. Peştera Vântului (trei etaje). de cele mai multe ori. avenul Tron du Gllaz din peştera Guiers Mort (Isere. Izvoru Tăuşoarelor din Munţii Rodnei (11 km). Formele create prin depunerea carbonaţilor se numesc speleoteme. rezultând mici bazinete lacustre denumite gurs-uri. Munţii Banatului. complexitate morfologicã. denumite stalagmite. Peşterile se formeazã acolo unde circulaţia intensã a unei mari cantitãţi de apã în interiorul calcarelor creeazã prin disolutie spaţii mari sau goluri subterane. De asemenea.5 km) şi Topolniţa din Podişul Mehedinţi (20.5 km cu cinci etaje). deosebit de variate de la un loc la altul. Pe teritoriul ţãrii noastre existã o serie de avene. Meandrele râurilor subterane. Hăghimaş-Bicaz. ca de exemplu. adâncimile unora dintre ele depãşind 100 m. opuse ca poziţie acestora şi ceva mai masive. integrate unor peisaje subterane complexe se numără şi giganticul sistem Flint Ridge-Mammoth Cave (SUA) cu cca 500 km. Polovragi. avenul Pierre Saint-Martin (Munţii Pirinei) de 940 m. peşterile sunt prezente marmite. de ordinul decimetrilor. Franţa) de 603 m. cu dimensiuni foarte variabile. care cresc în dimensiuni primind forma unor coloane. Cele mai mari dintre cele 11 000 de peşteri din România sunt: Peştera Vântului din Munţii Pădurea Craiului cu trei etaje (32. Uneori. mai întîi cu aspect de gurguie sau mici proeminenţe. de volum etc. pot genera acumulãri de calcitã ce determinã autobararea apelor. iar diametrele lor mãsurind de la cîţiva metri pînã la câteva zeci de metri. Peştera din Pârâul Hodoroabei (18 km) şi Peştera Neagră – Zăpodie din Munţii Bihorului (12 km). Urşilor de lângă Chişcău-Bihor. Cel mai adânc este Avenul de Sub Colţii Grindului (Piatra Craiului) de – 540 m. forme cu aspect de excavaţii circulare. generate predominant de eroziune şi mai puţin de coroziune.exemplu. Atunci când apa nu mai cade sub formã de picãturi. Dobrogea Centrală şi de Sud). rocile carstificabile ocupă cca 4700 km2. configuraţie. denumite stalactite (la început subţiri = stilolite). Prin unirea stalactitelor cu stalagmitele se formeazã coloane de calcitã. Interesante şi pitoreşti. În acest fel rezultã peşterile etajate.a. adevărate monumente ale naturii. cu diametre şi adâncimi. Holoch (136 km) în Alpii calcaroşi ai Elveţiei. plafoanele plane ale peşterilor şi alte forme de acest gen sunt generate de acţiunea mecanicã. Piatra Craiului. sunt apoi peşterile din complexul carstic Cetăţile Ponorului. structuralã. de tipul sãlilor şi al galeriilor. Peştera Meziad (cinci etaje). cu înfãţişãri. clãdesc în decursul timpului forme asemãnãtoare cu stalactitele.a.5 km). Râurile subterane sapã galerii noi. distincte din punct de vedere genetic şi evolutiv. care inundã peşterile şi galeriile mai coborîte. cu serii de galerii suprapuse. Munţii Vâlcan şi Mehedinţi. erozivã. Franţa) adînc de 1 126 m ş. Comarnic şi alte câteva zeci din zona carstică a Aninei. Picãturile de apã care cad pe planşeu (podea).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful