You are on page 1of 66

Samsung B5702

Manualul
utilizatorului
Pictograme pentru instrucţiuni

Utilizarea Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele


pe care le veţi întâlni în acest manual:

acestui Avertisment — situaţii care ar putea

manual
provoca rănirea dvs. sau a celor din jur

Atenţie — situaţii care ar putea deteriora


telefonul dvs. sau alte echipamente
Acest manual al utilizatorului a fost conceput
special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi Notă — note, sfaturi de utilizare şi
caracteristicilor telefonului dvs. mobil. informaţii suplimentare
Pentru a începe rapid,
consultaţi „Prezentarea telefonului mobil”,
„Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil” X Consultaţi — pagini cu informaţii
şi „Utilizarea funcţiilor de bază”. asemănătoare, de exemplu: X p. 12
(înseamnă „consultaţi pagina 12”)

ii
Informaţii privind dreptul de autor
→ Urmat de — ordinea opţiunilor sau a
meniurilor pe care trebuie să le selectaţi Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor
pentru a efectua un pas; de exemplu: în care cuprind acest dispozitiv aparţin proprietarilor
modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare lor respectivi:
mesaj nou (reprezintă Mesaje, urmat de • Bluetooth® este marcă comercială înregistrată

Utilizarea acestui manual


Creare mesaj nou) în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG,
Inc. — ID Bluetooth QD: B015086.
[ ] Paranteze pătrate — tastele telefonului; • Java™ este o marcă înregistrată
de exemplu: [ ] (reprezintă tasta a Sun Microsystems, Inc.
Pornire/Ieşire din meniu) • Windows Media Player® este o marcă
înregistrată a Microsoft Corporation.
< > Paranteze unghiulare — taste
funcţionale care controlează diferite
funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu:
<OK> (reprezintă tasta funcţională OK)

iii
Informaţii despre siguranţă

Cuprins
şi despre utilizare 2
Avertismente privind siguranţa .................. 2
Măsuri de siguranţă ................................... 4
Informaţii importante despre utilizare ......... 7
Prezentarea telefonului mobil 11
Despachetarea ........................................ 11
Prezentarea telefonului ............................ 12
Tastele ..................................................... 13
Ecranul ..................................................... 14
Pictogramele ............................................ 15
Asamblarea şi pregătirea telefonului
mobil 17
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei .......... 17
Încărcarea bateriei ................................... 19
Introducerea unei cartele de memorie
(opţional) .................................................. 20
Utilizarea funcţiilor de bază 22
Pornirea şi oprirea telefonului .................. 22
iv
Accesarea meniurilor ............................... 23 Editarea imaginilor ................................... 45
Particularizarea telefonului ...................... 23 Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor bazate
Gestionarea cartelelor SIM ...................... 25 pe tehnologia Java ................................... 48
Utilizarea funcţiilor de apelare de bază .... 26 Vizualizarea orei pe glob ......................... 49
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor ........ 27 Setarea şi utilizarea alarmelor ................. 50
Adăugarea şi găsirea contactelor ............ 29 Utilizarea calculatorului ............................ 51

Cuprins
Utilizarea funcţiilor de bază ale Convertirea unităţilor de măsură .............. 51
camerei foto ............................................. 30 Setarea unui temporizator
Ascultarea muzicii .................................... 31 cu numărătoare inversă ........................... 51
Navigarea pe Web ................................... 33 Utilizarea cronometrului ........................... 51
Crearea unei noi activităţi ........................ 52
Utilizarea funcţiilor avansate 34 Crearea unei note text ............................. 52
Utilizarea funcţiilor de apelare avansate ....... 34 Gestionarea calendarului ......................... 52
Utilizarea funcţiilor avansate
de Agendă telefonică ............................... 36 Depanarea a
Utilizarea funcţiilor avansate
de mesagerie ........................................... 38 Index d
Utilizarea funcţiilor muzicale avansate ..... 39
Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor 42
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth ...... 42
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ........ 44
Înregistrarea şi redarea notelor vocale .......... 44
v
Avertismente privind siguranţa
Informaţii despre Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor

siguranţă şi mici şi a animalelor de casă


Nu lăsaţi telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor

despre utilizare
mici sau animalelor. Dacă sunt înghiţite, componentele
mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejaţi-vă auzul
Respectaţi precauţiile următoare pentru a evita
situaţiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate
deteriora auzul. Utilizaţi numai setarea
performanţe de vârf ale telefonului mobil. volumului minim necesar pentru a auzi
conversaţia sau muzica.

2
Instalaţi cu atenţie telefoanele • Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau
şi echipamentele mobile în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde,
sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot
Asiguraţi-vă că toate telefoanele mobile sau exploda.
echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt
• Nu zdrobiţi şi nu găuriţi niciodată bateria. Evitaţi
montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul
expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată,
şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui

Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare


care poate să conducă la un scurtcircuit intern
airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate
şi la supraîncălzire.
cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveţi grijă la manevrarea şi aruncarea Evitaţi interferenţa cu stimulatoare


bateriilor şi încărcătoarelor cardiace
Menţineţi o distanţă de cel puţin 15 cm între
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate
telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru
de Samsung, destinate numai pentru acest telefon.
a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat
Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza
de fabricanţi şi de grupul independent de cercetare,
vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
Wireless Technology Research. Dacă aveţi vreun
• Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. La aruncarea motiv să bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator
bateriilor uzate, respectaţi toate reglementările cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat
locale. telefonul şi, pentru îndrumări, contactaţi fabricantul
stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

3
Opriţi telefonul în medii potenţial Măsuri de siguranţă
explozive
Nu utilizaţi telefonul la staţii de benzină sau în apropierea
locurilor în care se află combustibili sau substanţe
Conduceţi atent în orice situaţie
chimice. Opriţi telefonul când se impune acest lucru Evitaţi utilizarea telefonului când conduceţi
prin semne de avertizare sau instrucţiuni. Telefonul şi conformaţi-vă tuturor reglementărilor care
Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare

poate cauza explozii sau incendii în apropierea restricţionează utilizarea telefoanelor mobile
depozitelor de combustibili sau substanţe chimice în timpul conducerii. Când este posibil, utilizaţi
sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitaţi accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.
şi nu transportaţi materiale inflamabile, gaze sau
explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., Respectaţi toate avertismentele
componentele sau accesoriile acestuia. şi reglementările de securitate
Respectaţi toate reglementările care restricţionează
Reduceţi pericolul rănirilor prin mişcări utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.
repetate
Când trimiteţi mesaje de tip text sau jucaţi jocuri la Utilizaţi numai accesorii aprobate
telefon, ţineţi telefonul cu o strângere relaxată, apăsaţi de Samsung
butoanele uşor, utilizaţi funcţii speciale care reduc
Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate
numărul de butoane pe care trebuie să le apăsaţi deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.
(precum şabloane şi text predictiv) şi faceţi pauze dese.

4
Opriţi telefonul în apropierea Protejaţi bateriile şi încărcătoarele
echipamentelor medicale împotriva deteriorării
Telefonul poate să interfereze cu echipamentele • Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte
medicale din spitale sau alte instituţii de sănătate. scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau
Respectaţi toate reglementările, avertismentele peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot
afişate şi îndrumările personalului medical. reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă

Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare


a bateriilor.
Opriţi telefonul sau dezactivaţi funcţiile • Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice,
fără fir când sunteţi în avion deoarece în acest fel se creează o conexiune
între bornele + şi - ale bateriilor şi va conduce
Telefonul poate cauza interferenţe cu echipamentul
la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
avionului. Respectaţi toate reglementările liniei
aeriene şi opriţi telefonul sau comutaţi într-un mod • Nu utilizaţi niciodată un încărcător deteriorat sau
care dezactivează funcţiile fără fir când vi se impune o baterie deteriorată.
acest lucru de către personalul liniei aeriene.
Manevraţi telefonul cu atenţie şi în mod
raţional
• Nu permiteţi umezirea telefonului — lichidele pot
cauza deteriorări severe. Nu manevraţi telefonul
cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra
telefonului pot să anuleze garanţia producătorului.
5
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea telefonului Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive
în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica electronice
deteriorarea componentelor mobile.
Telefonul emite semnale de radiofrecvenţă (RF) care
• Aparatul este un dispozitiv electronic complex —
pentru a evita deteriorarea severă, protejaţi-l faţă pot interfera cu echipamente electronice neecranate
de impacturi şi faţă de manipularea brutală. sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace,
Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare

aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive


• Nu vopsiţi telefonul, deoarece vopseaua poate
electronice din case sau vehicule. Consultaţi
să blocheze componentele mobile ale aparatului
şi poate să împiedice funcţionarea corespunzătoare. producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea
tuturor problemelor de interferenţă pe care
• Evitaţi utilizarea bliţului sau a luminii camerei
le întâmpinaţi.
în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
• Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul
şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizaţi
genţi de transport sau accesorii cu închizători
magnetice şi nu permiteţi ca telefonul să vină
în contact cu câmpuri magnetice pentru durate
îndelungate.

6
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor
Informaţii importante despre trebui reîncărcate înaintea utilizării.
utilizare • Deconectaţi încărcătoarele de la sursele
de alimentare când nu sunt utilizate.
Utilizaţi telefonul în poziţie normală • Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care
au fost produse.

Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare


Evitaţi contactul cu antena internă a telefonului.
Manevraţi cu atenţie cartelele SIM
Nu permiteţi decât personalului calificat
şi cartelele de memorie
efectuarea operaţiunilor de service
• Nu scoateţi o cartelă în timp ce telefonul transferă
asupra telefonului sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate
Permiterea efectuării operaţiunilor de service duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei
de către personal necalificat poate conduce sau a telefonului.
la deteriorarea telefonului şi anularea garanţiei. • Protejaţi cartelele faţă de şocuri puternice, electricitate
statică şi interferenţe electrice de la alte dispozitive.
Asiguraţi durata maximă de viaţă pentru • Scrierea şi ştergerea frecventă poate scurta
baterie şi încărcător durata de viaţă a cartelelor de memorie.
• Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult • Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii ale cartelei
de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este
scurta durata de viaţă a bateriei. murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.
7
Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece
telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF
Apelurile de urgenţă de la telefon nu sunt posibile necesară pentru transmiterea unui semnal către cea
în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători mai apropiată staţie de bază. Emiţând niveluri
în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi de energie mai mici în mod automat atunci când este
o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală
serviciilor de urgenţă. la energie RF.
Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare

Declaraţia de conformitate aflată la sfârşitul acestui


Informaţii despre certificarea Ratei manual demonstrează faptul că telefonul dvs.
respectă directiva pentru Echipamente europene
specifice de absorbţie (SAR — Specific de radio şi de terminale de telecomunicaţii
Absorption Rate) (R&TTE — European Radio & Terminal
Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Telecommunications Equipment). Pentru informaţii
Europene (UE) care limitează expunerea umană suplimentare referitoare la valoarea SAR
la energia de radiofrecvenţă (RF) emisă de şi la standardele UE legate de aceasta, vizitaţi site-ul
echipamentele radio şi de telecomunicaţii. Aceste Web al telefoanelor mobile Samsung.
standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile
care depăşesc un nivel maxim de expunere
(cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbţie
sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.
În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată
pentru acest model a fost de 0,366 W pe kilogram.
În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea

8
Cum se elimină corect acest produs Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe
distribuitorul care le-a vândut produsul sau să
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
alte ţări cu sisteme de colectare selectivă) ecologic.
Acest simbol de pe produs, accesorii Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze

Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare


şi documentaţie indică faptul că produsul furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din
şi accesoriile sale electronice (încărcător, contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile
căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu
cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor alte deşeuri comerciale.
de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată
a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător
sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste
articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi
în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.

9
Dispoziţii privind eliminarea corectă În vederea protejării resurselor naturale şi a
a bateriilor acestui produs promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să
separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit
europene cu sisteme separate de colectare de returnare a bateriilor la nivel local.
a bateriilor)
Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare

Acest marcaj de pe baterie, de


pe manualul de utilizare sau de pe
ambalaj indică faptul că bateriile
acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere
la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă
sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb
indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu
sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute
în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile
nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea
omului sau pentru mediu.

10
Despachetarea

Prezentarea Verificaţi dacă în cutia produsului există


următoarele articole:

telefonului •

Telefon mobil
Baterie

mobil •

Adaptor de voiaj (încărcător)
Manualul utilizatorului
• Articolele furnizate odată cu telefonul dvs.
În această secţiune, aflaţi despre aspectul, pot varia în funcţie de software-ul şi de
tastele, afişajul şi pictogramele telefonului dvs. accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau
mobil. de cele oferite de furnizorul de servicii.
Vă puteţi procura accesorii suplimentare
de la dealer-ul Samsung local.
• Utilizaţi numai software-uri aprobate
de Samsung. Software-urile piratate
sau ilegale pot cauza deteriorări sau
funcţionări necorespunzătoare care nu
sunt acoperite de garanţia producătorului.

11
Prezentarea telefonului Partea din spate a telefonului dvs. include
următoarele taste şi caracteristici:
Partea frontală a telefonului dvs. include
următoarele taste şi caracteristici: Obiectiv Oglindă
LED dual* cameră foto

Difuzor
Prezentarea telefonului mobil

Tastă de
navigare în 4 Ecran
direcţii
Mufă Tastă Capac baterie
multifuncţională Tastă Confirmare Selectare SIM
Tastă funcţională Tastă funcţională Tastă Cameră
stânga dreapta
Tastă Volum Tastă Pornire/ Antenă internă
Tastă Apelare Ieşire din meniu
Tastă Ştergere Taste Prin închiderea telefonului se blochează
alfanumerice automat tastele expuse pentru a împiedica
Taste funcţii apăsarea accidentală pe acestea. Pentru
speciale Microfon
a debloca aceste taste, apăsaţi pe
<Debloc.> → <OK>.
* Atunci când telefonul accesează o cartelă SIM,
indicatorii vor arăta ce cartelă SIM este utilizată.
12
Tastele Tastă Funcţie
Ştergeţi caractere sau elemente
Tastă Funcţie Ştergere
dintr-o aplicaţie
Taste Efectuaţi acţiunile indicate
funcţionale în partea de jos a ecranului Porniţi sau opriţi telefonul (ţineţi
Pornire/
apăsat); terminaţi un apel; în modul
Ieşire

Prezentarea telefonului mobil


În modul Repaus, accesaţi Meniu, revocaţi datele introduse
Navigare meniurile definite de utilizator; din meniu şi reveniţi la modul Repaus
în 4 direcţii în modul Meniu, derulaţi opţiunile
din meniu Introduceţi numere, litere şi
caractere speciale; în modul
În modul Repaus, lansaţi Alfanu- Repaus, ţineţi apăsat [1] pentru
navigatorul Web; în modul Meniu, merice a accesa poşta vocală şi [0]
Confirmare selectaţi opţiunea de meniu pentru a introduce un prefix
evidenţiată sau confirmaţi datele de apel internaţional
introduse
Introduceţi caractere speciale sau
Efectuaţi sau răspundeţi la un efectuaţi funcţii speciale; în modul
apel; în modul Repaus, preluaţi Funcţie Repaus, ţineţi apăsat [ ] pentru
Apelare
numerele recent apelate, pierdute specială profilul Silenţios; ţineţi apăsat [ ]
sau primite pentru a introduce o pauză între
numere

13
Tastă Funcţie Ecranul
Volum Reglaţi volumul telefonului Ecranul telefonului este constituit din trei zone:
Linia de pictograme
Comutaţi între cartelele SIM atunci Afişează diferite pictograme
Selectare când efectuaţi apeluri sau trimiteţi
Prezentarea telefonului mobil

SIM mesaje; în modul Repaus, accesaţi Zona de grafică şi text


meniul de selectare a cartelei SIM Afişează imagini,
instrucţiuni şi informaţiile
În modul Repaus, porniţi camera pe care le introduceţi
(ţineţi apăsat); în modul Cameră,
Cameră
realizaţi o fotografie sau înregistraţi Selectare Înapoi Linia de taste funcţionale
un videoclip Afişează acţiunile asociate
curent fiecărei taste funcţionale

14
Pictogramele Picto-
Definiţie
gramă
Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran.
Sincronizat cu PC-ul
Picto- Bluetooth activat
Definiţie
gramă
Set auto Mâini libere Bluetooth sau cască

Prezentarea telefonului mobil


/ Putere semnal
Bluetooth conectată
Apel în curs
Alarmă activată
Caracteristică Mesaj SOS activată
Cartelă de memorie introdusă
Stare reţea GPRS
Redarea muzicii în derulare
Stare reţea EDGE
Redarea muzicii întreruptă
Conectare la o pagină Web securizată
Radio FM pornit
Redirecţionare apel activată
Mesaj text nou
Roaming
Mesaj multimedia nou
În aria de acoperire a zonei de reşedinţă
Mesaj email nou
În aria de acoperire a zonei localităţii

15
Picto-
Definiţie
gramă
Mesaj vocal nou
Profil Normal activat
Profil Silenţios activat
Prezentarea telefonului mobil

Nivel de energie a bateriei


Oră curentă

16
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Asamblarea Când vă abonaţi la un serviciu de telefonie, veţi


primi un Subscriber Identity Module (Modul de

şi pregătirea
identitate abonat) sau o cartelă SIM, cu detalii
de abonare, cum ar fi numărul personal de
identificare (PIN) şi serviciile opţionale.

telefonului Pentru a instala cartelele SIM şi bateria:


1. Îndepărtaţi capacul bateriei.

mobil
Începeţi prin asamblarea şi setarea
telefonului dvs. mobil pentru prima utilizare.

Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat


[ ] pentru a-l opri.

17
2. Introduceţi cartelele SIM. 3. Introduceţi bateria.

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Aşezaţi cartelele SIM în telefon 4. Aşezaţi la loc capacul bateriei.


cu contactele aurii în jos.

18
Încărcarea bateriei 3. Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj
la o priză.
Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie
să încărcaţi bateria. 4. Când bateria este complet încărcată
(pictograma nu se mai mişcă),
1. Deschideţi capacul mufei multifuncţionale deconectaţi adaptorul de voiaj de la priză.
din partea laterală a telefonului.

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil


5. Deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon.
2. Introduceţi capătul mic al adaptorului de voiaj
6. Închideţi capacul mufei multifuncţionale.
în mufa multifuncţională.
Despre indicatorul de baterie descărcată
Când bateria este descărcată, telefonul
va emite un sunet de avertizare şi un mesaj
de baterie descărcată. De asemenea,
pictograma bateriei va indica gol şi va clipi.
Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine
Cu triunghiul în sus prea scăzut, telefonul se va opri automat.
Reîncărcaţi bateria pentru a continua
Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj utilizarea telefonului.
poate cauza deteriorări serioase ale telefonului.
Deteriorările datorate utilizării incorecte nu
sunt acoperite de garanţie.
19
Introducerea unei cartele 3. Ridicaţi capacul pentru cartela de memorie
şi introduceţi o cartelă de memorie cu partea
de memorie (opţional) etichetată în sus.
Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare,
trebuie să introduceţi o cartelă de memorie.
Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

microSD™ de până la 8 GB (în funcţie de


producătorul şi de tipul cartelei de memorie).
1. Scoateţi capacul bateriei.
2. Deblocaţi capacul pentru cartela de memorie.

20
4. Închideţi şi blocaţi capacul pentru cartela
de memorie.

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil


Pentru a scoate cartela de memorie, deschideţi
capacul pentru cartela de memorie şi scoateţi-o
din slotul pentru cartela de memorie.
21
Pornirea şi oprirea telefonului

Utilizarea Pentru a porni telefonul:


1. Ţineţi apăsat [ ].

funcţiilor 2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe <OK>


(dacă este necesar).

de bază 3. Apăsaţi pe <OK> şi atribuiţi nume noilor


cartele SIM.
4. Apăsaţi pe <Următor>.
Aflaţi cum să efectuaţi operaţii simple şi cum să 5. Selectaţi o cartelă SIM implicită şi apăsaţi
utilizaţi caracteristicile principale ale telefonului pe <Salvare>.
dvs. mobil. Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat


Prin comutarea la profilul Deconectat, puteţi utiliza
acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind
de reţea, în zone în care utilizarea dispozitivelor
fără fir este interzisă, de exemplu în avioane sau
în spitale.
22
Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectaţi Particularizarea telefonului
Setări → Profiluri telefon → Deconectat în
modul Meniu. Profitaţi mai mult de telefonul dvs. particularizându-l
pentru a se potrivi preferinţelor proprii.
Urmaţi toate avertismentele şi indicaţiile
afişate de către personalul oficial în zonele
în care dispozitivele fără fir sunt interzise.
Reglarea volumului pentru tonurile tastelor
În modul Repaus, apăsaţi în sus sau în jos pe tasta
Volum pentru a regla volumul tonului tastelor.
Accesarea meniurilor

Utilizarea funcţiilor de bază


Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.: Comutarea la sau de la profilul Silenţios
1. În modul Repaus, apăsaţi pe <Meniu> pentru În modul Repaus, ţineţi apăsat [ ] pentru a opri
a accesa modul Meniu. sunetele telefonului sau pentru a le porni.
2. Utilizaţi tasta de navigare pentru a derula
la un meniu sau la o opţiune. Schimbarea tonului de sonerie
3. Apăsaţi pe <Selectare>, pe <OK> sau pe tasta 1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Profiluri
Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată. telefon.
4. Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a vă deplasa 2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.
în sus cu un nivel; apăsaţi pe [ ] pentru 3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Editare → Ton
a reveni la modul Repaus. sonerie apeluri vocale.
23
4. Selectaţi o categorie de tonuri de sonerie → 2. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la Imagini.
un ton de sonerie. 3. Selectaţi Imagine fundal → o categorie
5. Apăsaţi pe <Salvare>. de imagini → o imagine.
Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din listă. 4. Apăsaţi pe <Salvare>.

Crearea unui profil pentru telefon Selectarea unei teme pentru ecran
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Profiluri 1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Ecran
Utilizarea funcţiilor de bază

telefon. şi lumină → Tema mea.


2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare. 2. Derulaţi la o temă.
3. Introduceţi un nume pentru profil şi apăsaţi 3. Apăsaţi pe <Salvare> pentru a aplica tema.
pe tasta Confirmare.
4. Particularizaţi setările de sunet după cum doriţi. Setarea comenzilor rapide pentru meniu
5. Când aţi terminat, apăsaţi pe <Salvare>. 1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Setări
telefon → Comenzi rapide.
Selectarea unei imagini de fundal 2. Selectaţi o tastă pentru a o utiliza drept
(modul Repaus) comandă rapidă.
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Ecran şi 3. Selectaţi un meniu care să fie asociat tastei
lumină → Ecran de pornire. pentru comanda rapidă.
24
Blocarea telefonului Selectarea unei cartele SIM implicite
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Securitate → 1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ].
Telefon → Blocare telefon. 2. Derulaţi la cartela SIM pe care doriţi
2. Selectaţi Activat. să o utilizaţi.
3. Introduceţi o parolă nouă compusă din 4 până 3. Selectaţi Implicit.
la 8 cifre şi apăsaţi pe <OK>. 4. Apăsaţi pe <Salvare>.

Utilizarea funcţiilor de bază


4. Reintroduceţi parola nouă şi apăsaţi pe <OK>.
Comutarea automată între cartelele SIM
Gestionarea cartelelor SIM 1. În modul Meniu, selectaţi Setări →
Gestionare cartele SIM → Comutare
Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, ceea ce
automată SIM.
vă permite să utilizaţi două cartele SIM simultan
fără a le schimba. Aflaţi cum să selectaţi o cartelă 2. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru
SIM implicită şi cum să comutaţi de la o cartelă a selecta Activat.
SIM la cealaltă într-un anumit moment. 3. Derulaţi în jos la cartela SIM pe care doriţi să
o specificaţi şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
4. Specificaţi programul pentru cartela SIM
respectivă şi apăsaţi pe <Salvare>.

25
Utilizarea funcţiilor de apelare de bază Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon
Aflaţi cum să apelaţi sau să răspundeţi la apeluri 1. În timpul unui apel, apăsaţi pe tasta
şi să utilizaţi funcţiile de apelare de bază. Confirmare → <Da> pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsaţi
Efectuarea unui apel din nou pe tasta Confirmare.
1. În modul Repaus, introduceţi prefixul zonei Este posibil ca într-un mediu zgomotos
şi un număr de telefon. să întâmpinaţi dificultăţi la auzul apelurilor
Utilizarea funcţiilor de bază

2. Apăsaţi pe [ ] pentru a forma numărul. în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-


microfon. Pentru o performanţă mai bună,
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ]. utilizaţi modul normal al telefonului.
Răspunsul la un apel Utilizarea căştii
1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [ ]. Conectând casca furnizată la mufa multifuncţională,
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ]. puteţi efectua şi răspunde la apeluri:
• Pentru a forma din nou ultimul număr apelat,
Reglarea volumului ţineţi apăsat butonul căştii.
Pentru a regla volumul în timpul unui apel, • Pentru a răspunde la un apel, ţineţi apăsat
apăsaţi în sus sau în jos pe tasta Volum. butonul căştii.
• Pentru a termina un apel, ţineţi apăsat butonul căştii.
26
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 6. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Avansat →
Adăugare subiect.
Aflaţi cum să trimiteţi şi să vizualizaţi mesaje text
(SMS), mesaje multimedia (MMS) şi mesaje email. 7. Introduceţi un subiect.
8. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Trimitere
Trimiterea unui mesaj text sau multimedia pentru a trimite mesajul.
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare
mesaj nou → Mesaj.
Trimiterea unui email

Utilizarea funcţiilor de bază


2. Introduceţi un număr de destinaţie şi derulaţi 1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare
în jos. mesaj nou → Mesaje e-mail.

3. Introduceţi textul mesajului. X p. 28 2. Introduceţi o adresă de email şi derulaţi în jos.


Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi la pasul 8. 3. Introduceţi un subiect şi derulaţi în jos.
Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi 4. Introduceţi textul email-ului.
cu pasul 4. 5. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Ataşare multimedia
4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugare sau Ataşare agendă şi ataşaţi un fişier
multimedia → un tip de element. (dacă este necesar).
5. Selectaţi elementul pe care doriţi să îl 6. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Trimitere pentru
adăugaţi şi apăsaţi pe <Adăug.> sau apăsaţi a trimite mesajul.
pe <Opţiuni> → Adăugare.
27
Introducerea textului Introduceţi textul într-unul dintre modurile următoare:
Atunci când introduceţi un text, puteţi schimba Mod Funcţie
modul de introducere a acestuia: Apăsaţi pe tasta alfanumerică
• Ţineţi apăsat [ ] pentru a comuta între ABC corespunzătoare până când caracterul
modurile T9 şi ABC. În funcţie de regiunea dorit apare pe ecran.
dvs., puteţi accesa un mod de introducere 1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice
pentru limba proprie. corespunzătoare pentru a introduce
Utilizarea funcţiilor de bază

• Apăsaţi pe [ ] pentru a schimba între un cuvânt întreg.


majuscule şi minuscule sau pentru a comuta 2. Când cuvântul se afişează corect,
T9
la modul Numeric. apăsaţi pe [ ] pentru a insera un
spaţiu. Dacă nu se afişează cuvântul
• Ţineţi apăsat [ ] pentru a comuta la modul corect, selectaţi un alt cuvânt din lista
Simbol. care apare.
Apăsaţi pe tasta alfanumerică
Numeric corespunzătoare pentru a introduce
un număr.
Apăsaţi pe tasta alfanumerică
Simbol corespunzătoare pentru a selecta
un simbol.

28
Vizualizarea mesajelor text sau Adăugarea şi găsirea contactelor
multimedia Aflaţi elementele de bază pentru utilizarea
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → caracteristicii Agendă telefonică.
Mesajele mele → Mesaje primite.
2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia. Adăugarea unui nou contact
1. În modul Repaus, introduceţi un număr
Vizualizarea unui email de telefon şi apăsaţi pe <Opţiuni>.

Utilizarea funcţiilor de bază


1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → 2. Selectaţi Salvare → o locaţie din memorie
Mesajele mele → Căsuţă E-mail. (telefon, SIM1 sau SIM2) → Nou.
2. Apăsaţi pe Verificare emailuri noi. 3. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
3. Selectaţi un email sau un antet. 4. Introduceţi informaţiile despre contact.
4. Dacă aţi selectat un antet, apăsaţi pe 5. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare pentru
<Opţiuni> → Reactivare pentru a vizualiza a adăuga contactul în memorie.
corpul email-ului.
Găsirea unui contact
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Introduceţi primele litere ale numelui pe care
doriţi să îl găsiţi.
29
3. Selectaţi numele contactului din lista de căutare. 4. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe tasta
Cameră pentru a realiza o fotografie.
Odată contactul găsit, puteţi:
Fotografia este salvată în mod automat.
• să apelaţi contactul apăsând pe [ ]
• să editaţi informaţiile despre contact 5. Apăsaţi pe < > sau pe tasta Cameră pentru
apăsând pe tasta Confirmare a realiza o altă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor
Utilizarea funcţiilor de bază ale
Utilizarea funcţiilor de bază

În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele →


camerei foto Imagini → Fotografiile mele → un fişier foto.
Aflaţi elementele de bază pentru capturarea
şi vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor. Înregistrarea videoclipurilor
1. În modul Repaus, ţineţi apăsată tasta Cameră
Fotografierea pentru a porni camera foto.
1. În modul Repaus, ţineţi apăsată tasta Cameră 2. Apăsaţi pe [1] pentru a comuta la modul
pentru a porni camera foto. Înregistrare.
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor 3. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor
de ceasornic pentru formatul vedere. de ceasornic pentru formatul vedere.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi faceţi
toate reglajele necesare.
30
4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi faceţi Ascultarea muzicii
toate reglajele necesare.
Aflaţi cum să ascultaţi muzică la player-ul
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe tasta muzical sau la radioul FM.
Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsaţi pe tasta Confirmare, pe < > sau pe Ascultarea la radioul FM
tasta Cameră pentru a opri înregistrarea. 1. Conectaţi casca furnizată în mufa
Videoclipul este salvat automat. multifuncţională a telefonului.

Utilizarea funcţiilor de bază


7. Apăsaţi pe < > sau pe tasta Cameră pentru 2. În modul Meniu, selectaţi Radio FM.
a înregistra un alt videoclip (pasul 4). 3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul.
4. Apăsaţi pe <Da> pentru a porni acordul automat.
Vizualizarea videoclipurilor
Radioul caută şi salvează posturile
În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele → disponibile în mod automat.
Videoclipuri → Clipurile mele video →
La prima accesare a radioului FM, vi se
un fişier video.
va solicita să porniţi acordul automat.

5. Derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta un


post de radio.
6. Pentru a opri radioul FM, apăsaţi pe tasta
Confirmare.
31
Ascultarea fişierelor muzicale 3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:
Începeţi prin a transfera fişiere pe telefonul sau Tastă Funcţie
pe cartela dvs. de memorie. Confirmare Întrerupeţi sau reluaţi redarea
• Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir. Volum Reglaţi volumul
X Navigarea pe Web • Stânga: reporniţi redarea;
• Descărcaţi de pe un PC cu ajutorul programului salt înapoi (apăsând în 3
opţional PC studio Samsung. X p. 39 secunde); căutaţi înapoi
Utilizarea funcţiilor de bază

Tastă de într-un fişier (ţineţi apăsat)


• Primiţi prin Bluetooth. X p. 43
navigare • Dreapta: salt înainte; căutaţi
• Copiaţi pe cartela de memorie. X p. 39 înainte într-un fişier (ţineţi apăsat)
• Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. • Sus: deschideţi lista de redare
X p. 40 • Jos: opriţi redarea
După transferarea fişierelor muzicale în telefonul
sau pe cartela dvs. de memorie:
1. În modul Meniu, selectaţi Muzică.
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier
muzical.

32
Navigarea pe Web Marcarea paginilor Web preferate
Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile dvs. 1. În modul Meniu, selectaţi Navigator WAP →
Web preferate. Favorite.
2. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta
Navigarea în paginile Web la o cartelă SIM (dacă este necesar).
1. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Confirmare → 3. Derulaţi la o locaţie goală şi apăsaţi
o cartelă SIM (dacă este necesar) pentru a pe <Opţiuni> → Adăugare marcaj.

Utilizarea funcţiilor de bază


lansa pagina de start a furnizorului de servicii. 4. Introduceţi un titlu pentru pagină şi o adresă
2. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele Web (URL).
taste: 5. Apăsaţi pe tasta Confirmare.
Tastă Funcţie
Tastă de Derulaţi în sus sau în jos într-o
navigare pagină Web
Confirmare Selectaţi un element
<Înapoi> Reveniţi la pagina anterioară
Accesaţi o listă de opţiuni pentru
<Opţiuni>
navigator

33
Utilizarea funcţiilor de apelare avansate

Utilizarea Aflaţi despre capacităţile suplimentare de apelare


ale telefonului dvs.

funcţiilor Vizualizarea şi formarea apelurilor


pierdute
avansate Telefonul dvs. va afişa pe ecran apelurile pe care
le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:
1. Apăsaţi pe <Afişare>.
Aflaţi cum să efectuaţi operaţii avansate şi cum
să utilizaţi caracteristicile suplimentare ale 2. Derulaţi la apelul pierdut pe care doriţi
telefonului dvs. mobil. să îl formaţi.
3. Apăsaţi pe [ ] pentru a forma.

Apelarea unui număr recent format


1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ] pentru
a afişa o listă cu numere recente.
2. Derulaţi la numărul dorit şi apăsaţi pe [ ]
pentru a apela.
34
Punerea în aşteptare a unui apel sau Răspunsul la un al doilea apel
recuperarea unui apel reţinut Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi
Apăsaţi pe <Aştept.> pentru a pune în aşteptare răspunde la un al doilea apel de intrare:
un apel sau apăsaţi pe <Reactiv.> pentru 1. Apăsaţi pe [ ] pentru a răspunde
a prelua un apel reţinut. la al doilea apel.
Primul apel este pus în aşteptare în mod automat.
Formarea unui al doilea apel 2. Apăsaţi pe <Schimb.> pentru a comuta între

Utilizarea funcţiilor avansate


Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi apeluri.
forma un alt număr în timpul apelului:
Efectuarea unui apel cu mai mulţi
1. Apăsaţi pe <Aştept.> pentru a pune primul participanţi (conferinţă prin telefon)
apel în aşteptare.
1. Apelaţi primul participant pe care doriţi să
2. Introduceţi al doilea număr de apelat şi îl adăugaţi la apelul cu mai mulţi participanţi.
apăsaţi pe [ ].
2. În timp ce vă aflaţi în contact cu primul
3. Apăsaţi pe <Schimb.> pentru a comuta între participant, apelaţi-l pe cel de-al doilea.
cele două apeluri. Primul participant este pus în aşteptare
4. Pentru a termina apelul pus în aşteptare, apăsaţi în mod automat.
pe <Opţiuni> → Terminare → Apel reţinut. 3. În timp ce vă aflaţi în contact cu al doilea
5. Pentru a termina apelul curent, apăsaţi pe [ ]. participant, apăsaţi pe <Opţiuni> →
Conferinţă prin telefon.
35
4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai Utilizarea funcţiilor avansate
mulţi participanţi (dacă este necesar).
de Agendă telefonică
5. Pentru a termina apelul cu mai mulţi
participanţi, apăsaţi pe [ ]. Aflaţi cum să creaţi cărţi de vizită, să setaţi
numere cu apelare rapidă şi să creaţi grupuri
Apelarea unui număr internaţional de contacte.
1. În modul Repaus, ţineţi apăsat [0] pentru Crearea unei cărţi de vizită
Utilizarea funcţiilor avansate

a introduce caracterul +. 1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.


2. Introduceţi întregul număr pe care doriţi să 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Cartea mea de vizită.
îl apelaţi (codul ţării, prefixul şi numărul de
telefon), apoi apăsaţi pe [ ] pentru a forma. 3. Introduceţi detaliile personale şi apăsaţi
pe <Opţiuni> → Salvare.
Apelarea unui număr din Agenda telefonică Puteţi trimite cartea dvs. de vizită ataşând-o
la un mesaj sau la un email sau transferând-o
Puteţi apela numere direct din Agenda telefonică
prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.
utilizând contactele stocate. X p. 29
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică. Setarea numerelor cu apelare rapidă
2. Derulaţi la numărul pe care doriţi să îl apelaţi 1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
şi apăsaţi pe [ ] pentru a-l apela. 2. Derulaţi la un contact pe care să îl asociaţi
acelui număr.
36
3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugare 3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare grup.
la apelare rapidă. 4. Introduceţi un nume pentru grup şi apăsaţi
4. Selectaţi un număr (dacă este necesar). pe tasta Confirmare.
5. Derulaţi la un număr pe care doriţi să îl setaţi 5. Pentru a seta imaginea de identificare
(2-9) şi apăsaţi pe <Adăug.>. a apelantului, derulaţi la grup şi apăsaţi
Contactul este salvat la numărul cu apelare pe <Opţiuni> → Setări grupuri.
rapidă. 6. Apăsaţi pe tasta Confirmare → o categorie

Utilizarea funcţiilor avansate


Acum puteţi apela acest contact în modul de imagini → o imagine.
Repaus ţinând apăsat numărul cu apelare 7. Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup,
rapidă asociat. derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare → o
categorie de tonuri de sonerie → un ton de
Crearea unui grup de contacte sonerie.
Prin crearea grupurilor de contacte, puteţi atribui tonuri 8. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare.
de sonerie şi fotografii de identificare a apelantului
fiecărui grup sau puteţi trimite mesaje şi email-uri
unui întreg grup. Începeţi prin a crea un grup:
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la Grupuri.
37
Utilizarea funcţiilor avansate Crearea unui şablon multimedia
de mesagerie 1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje →
Şabloane → Şabloane mesaje multimedia.
Aflaţi cum să creaţi şabloane şi cum să le utilizaţi
pentru a crea noi mesaje. 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugare nou pentru
a deschide o nouă fereastră pentru şablon.
Crearea unui şablon text 3. Creaţi un mesaj multimedia, cu un subiect
şi cu ataşările dorite, pentru a le utiliza
Utilizarea funcţiilor avansate

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje →


Şabloane → Şabloane text. ca şablon. X p. 27

2. Derulaţi la o locaţie goală şi apăsaţi pe tasta 4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare în →


Confirmare. Şabloane pentru a salva şablonul.

3. Introduceţi textul şi apăsaţi pe tasta Introducerea şabloanelor text în noile


Confirmare pentru a salva şablonul.
mesaje
Dacă nu există niciun şablon disponibil, 1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare
trebuie să ştergeţi sau să editaţi un şablon mesaj nou → Mesaj.
salvat pentru a crea unul nou.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Inserare → Modele →
un şablon.

38
Crearea unui mesaj dintr-un şablon 2. Cu ajutorul unui cablu de date PC opţional,
multimedia conectaţi mufa multifuncţională a telefonului
dvs. la un PC.
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje →
3. Executaţi PC studio Samsung şi copiaţi
Şabloane → Şabloane mesaje multimedia. fişierele din PC pe telefon.
2. Derulaţi la şablonul dorit şi apăsaţi Consultaţi ajutorul PC studio Samsung pentru
pe <Opţiuni> → Editare. mai multe informaţii.
Şablonul dvs. se va deschide sub forma unui

Utilizarea funcţiilor avansate


nou mesaj multimedia. Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă
de memorie
Utilizarea funcţiilor muzicale avansate 1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectaţi Setări →
Aflaţi cum să pregătiţi fişiere muzicale, să creaţi
Conexiuni PC → Stocare de masă.
liste de redare şi să salvaţi posturi de radio.
3. Cu ajutorul unui cablu de date PC opţional,
Copierea fişierelor muzicale prin PC conectaţi mufa multifuncţională a telefonului
dvs. la un PC.
studio Samsung La conectare, va apărea o fereastră de tip
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Conexiuni pop-up pe PC.
PC → PC studio Samsung. 4. Selectaţi un folder pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiaţi fişierele din PC pe cartela de memorie.
39
Sincronizarea telefonului cu Windows Crearea unei liste de redare
Media Player 1. În modul Meniu, selectaţi Muzică → Liste redare.
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Crearea unei liste de redare este posibilă
Conexiuni PC → Aplicaţie redare media. numai după introducerea unei cartele de
2. Cu ajutorul unui cablu de date PC opţional, memorie.
conectaţi mufa multifuncţională a telefonului
dvs. la un PC pe care este instalat programul 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare listă de redare.
Utilizarea funcţiilor avansate

Windows Media Player. 3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare


La conectare, va apărea o fereastră şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
de tip pop-up pe PC.
4. Selectaţi noua listă de redare.
3. Deschideţi Windows Media Player pentru
5. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăug. → Piese.
a sincroniza fişierele muzicale.
6. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi
4. Editaţi sau introduceţi numele telefonului dvs.
şi apăsaţi pe <Adăug.>.
în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
5. Selectaţi şi glisaţi fişierele muzicale dorite
în lista de sincronizare.
6. Începeţi sincronizarea.

40
Particularizarea setărilor pentru player-ul 5. Când aţi terminat de înregistrat, apăsaţi
muzical pe tasta Confirmare sau pe <Oprire>.
Fişierul muzical se va salva în Clipuri radio FM
Aflaţi cum să modificaţi redarea şi setările (În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele →
de sunet pentru player-ul muzical. Muzică).
1. În modul Meniu, selectaţi Muzică. Caracteristica de înregistrare este
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări. concepută numai pentru înregistrarea
vocală. Calitatea înregistrării va fi mult

Utilizarea funcţiilor avansate


3. Reglaţi setările pentru a vă particulariza
player-ul muzical. inferioară conţinutului media digital.
4. Apăsaţi pe <Salvare>.
Stocarea automată a posturilor de radio
Înregistrarea melodiilor de la radioul FM 1. Conectaţi casca furnizată în mufa
multifuncţională a telefonului.
1. Conectaţi casca furnizată în mufa
multifuncţională a telefonului. 2. În modul Meniu, selectaţi Radio FM.
2. În modul Meniu, selectaţi Radio FM. 3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni 4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Acord automat.
radioul FM. 5. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma (dacă
4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Înregistrare voce este necesar).
pentru a începe înregistrarea. Radioul caută şi salvează posturile
disponibile în mod automat.
41
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Utilizarea Aflaţi despre capacitatea telefonului dvs. de a se


conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face

instrumentelor
schimb de date şi pentru a utiliza alte
caracteristici Mâini libere.

şi aplicaţiilor Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth


1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Bluetooth.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări.
Aflaţi cum să utilizaţi instrumentele telefonului 3. Derulaţi în jos la Activare.
dvs. mobil şi aplicaţiile sale suplimentare.
4. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la Activat.
5. Pentru a permite altor dispozitive să găsească
telefonul dvs., derulaţi în jos, apoi derulaţi
spre stânga sau spre dreapta la Activat.
Dacă selectaţi Particularizat, derulaţi în jos
şi setaţi durata de timp pentru care este vizibil
telefonul.
6. Apăsaţi pe <Salvare>.
42
Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive Trimiterea de date utilizând caracteristica
cu caracteristică Bluetooth fără fir Bluetooth
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → 1. Selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl
Bluetooth → Căutare aparat nou. trimiteţi din una dintre aplicaţiile telefonului dvs.
2. Derulaţi la un dispozitiv şi apăsaţi pe tasta 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Trimitere carte de
Confirmare. vizită prin sau Trimitere prin → Bluetooth
3. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica (când trimiteţi date de contact, specificaţi

Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor


fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al ce date să se trimită).
celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsaţi
pe <OK>. În caz contrar, apăsaţi pe <Da> Primirea de date utilizând caracteristica
pentru a vă conecta la celălalt dispozitiv. fără fir Bluetooth
Atunci când proprietarul celuilalt dispozitiv 1. Introduceţi codul PIN pentru caracteristica
introduce acelaşi cod sau acceptă fără fir Bluetooth şi apăsaţi pe <OK> (dacă
conexiunea, asocierea este completă. este necesar).
2. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma că sunteţi
de acord să primiţi date de la dispozitivul
respectiv (dacă este necesar).

43
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS 9. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori să se repete
mesajul SOS.
Atunci când aveţi o urgenţă, puteţi trimite un mesaj
10. Apăsaţi pe <Salvare> → <Da>.
SOS pentru a cere ajutor.
Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Mesaje să fie închis şi tastele blocate. Apăsaţi de patru
SOS → Opţiuni trimitere. ori pe tasta Volum.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru După trimiterea unui mesaj SOS, toate
Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor

a comuta la Activat. funcţiile telefonului vor fi suspendate până


3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare când apăsaţi pe [ ].
pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru Înregistrarea şi redarea notelor vocale
a deschide lista de contacte. Învăţaţi să utilizaţi înregistrarea vocală
5. Selectaţi un contact. pe telefonul dvs.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar). Înregistrarea unei note vocale
7. Apăsaţi pe <Adăug.>. 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
8. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare pentru Înregistrare voce.
a salva destinatarii. 2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe
înregistrarea.
44
3. Rostiţi nota în microfon. Editarea imaginilor
4. Când aţi terminat de vorbit, apăsaţi pe Aflaţi cum să editaţi imagini şi să aplicaţi efecte
<Salvare>. amuzante.
Redarea unei note vocale Aplicarea efectelor la imagini
1. În ecranul de înregistrare a vocii, apăsaţi pe 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Editor
<Opţiuni> → Salt la Clipurile mele vocale. imagine.

Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor


2. Selectaţi un fişier. 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Imagine nouă →
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste: Deschidere sau Fotografiere.
Tastă Funcţie 3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o nouă fotografie.
Confirmare Întrerupeţi sau reluaţi redarea 4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Efecte → o opţiune
Volum Reglaţi volumul de efect.
• Stânga: scanaţi înapoi într-un 5. Selectaţi o variaţie a efectului de aplicat
fişier şi apăsaţi pe <Gata>.
Tastă de
• Dreapta: scanaţi înainte într-un 6. Când aţi terminat de aplicat efectele, apăsaţi
navigare fişier pe <Opţiuni> → Salvare ca.
• Jos: opriţi redarea

45
7. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma. 7. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma.
8. Introduceţi un nume nou de fişier pentru 8. Introduceţi un nume nou de fişier pentru
imagine şi apăsaţi pe tasta Confirmare. imagine şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

Ajustarea unei imagini Transformarea unei imagini


1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Editor 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Editor
imagine. imagine.
Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor

2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Imagine nouă → 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Imagine nouă →


Deschidere sau Fotografiere. Deschidere sau Fotografiere.
3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o nouă 3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o nouă fotografie.
fotografie. 4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Transformare →
Redimensionare, Rotire sau Răsturnare.
4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Reglare → o opţiune
de ajustare (nivel automat, luminozitate, 5. Utilizând tasta de navigare, rotiţi sau răsturnaţi
contrast sau culoare). imaginea după cum doriţi şi apăsaţi pe <Gata>.
Pentru a redimensiona, selectaţi o dimensiune
5. Utilizând tasta de navigare, ajustaţi imaginea şi apăsaţi pe <Da>. Treceţi la pasul 8.
după dorinţă şi apăsaţi pe <Gata>.
6. Când aţi terminat de parcurs opţiunile de
6. Când aţi terminat de efectuat ajustările, transformare, apăsaţi pe <Opţiuni> →
apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare ca. Salvare ca.
46
7. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma. 6. Când aţi terminat de efectuat operaţiunile de
8. Introduceţi un nume nou de fişier pentru tăiere, apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare ca.
imagine şi apăsaţi pe tasta Confirmare. 7. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma.
8. Introduceţi un nume nou de fişier pentru
Tăierea unei imagini imagine şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Editor
imagine. Introducerea unei caracteristici vizuale

Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor


2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Imagine nouă → 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Editor
Deschidere sau Fotografiere. imagine.
3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o nouă fotografie. 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Imagine nouă →
Deschidere sau Fotografiere.
4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Tăiere.
3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o nouă fotografie.
5. Utilizând tasta de navigare, deplasaţi
dreptunghiul deasupra zonei pe care doriţi 4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Inserare →
să o tăiaţi şi apăsaţi pe tasta Confirmare. o caracteristică vizuală (cadru, imagine,
Pentru a redimensiona dreptunghiul, apăsaţi miniaturi, emoticon sau text).
pe <Opţiuni> → Redimensionare. Reglaţi 5. Selectaţi o caracteristică vizuală de adăugat
dimensiunea utilizând tasta de navigare şi şi apăsaţi pe <Selectare>.
apăsaţi pe tasta Confirmare. Pentru a muta imaginea adăugată, utilizaţi
tasta de navigare (dacă este necesar).

47
6. Apăsaţi pe <Gata> sau pe tasta Confirmare. 2. Selectaţi un joc din listă şi urmaţi instrucţiunile
7. Când aţi terminat de adăugat caracteristicile de pe ecran.
vizuale, apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare ca. Jocurile disponibile pot varia în funcţie
8. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma. de furnizorul dvs. de servicii şi de regiune.
Comenzile jocurilor şi opţiunile pot varia.
9. Introduceţi un nume nou de fişier pentru
imagine şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
Lansarea aplicaţiilor
Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor

1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Jocuri


Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor şi altele → o aplicaţie.
bazate pe tehnologia Java 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> pentru a accesa o listă
Aflaţi cum să utilizaţi jocuri şi aplicaţii bazate cu diferite opţiuni şi setări pentru aplicaţie.
pe tehnologia premiată JAVA.

Utilizarea jocurilor
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Jocuri
şi altele.

48
Vizualizarea orei pe glob Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran
Aflaţi cum să vizualizaţi ora din alt oraş şi să setaţi În modul Dublă afişare a orei, puteţi vizualiza
ora pe glob în aşa fel încât să apară pe ecran. ora din două fusuri orare diferite pe ecran.
După ce aţi salvat orele pe glob:
Vizualizarea unei ore de pe glob 1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Ora pe glob.
Ora pe glob. 2. Derulaţi la ceasul din mijloc sau la ceasul de

Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor


2. Derulaţi în jos la ceasul din mijloc. jos, în funcţie de cel pe care doriţi să îl
3. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru adăugaţi, apoi apăsaţi pe <Opţiuni> →
a selecta un fus orar. Marcare ca ceas secundar.
4. Derulaţi în jos la ceasul de jos. 3. Apăsaţi pe <Anul.> → <Înapoi>.
5. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru 4. Selectaţi Setări → Ecran şi lumină → Ecran
a selecta un fus orar. de pornire.
6. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva 5. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta
ora pe glob. la Imagini (dacă este necesar).
6. Selectaţi Ceas.
Pentru a seta ora de vară, apăsaţi pe
<Opţiuni> → Se aplică ora de vară → 7. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la Dual.
fusuri orare. 8. Apăsaţi de două ori pe <Salvare>.
49
Setarea şi utilizarea alarmelor Oprirea unei alarme
Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarme pentru Atunci când sună alarma:
evenimente importante. • Apăsaţi pe orice tastă pentru a opri o alarmă
fără amânare.
Setarea unei noi alarme • Apăsaţi pe <OK> sau pe tasta Confirmare
1. În modul Meniu, selectaţi Alarmă. pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsaţi
pe <Amânare> sau pe orice tastă pentru a
Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor

2. Derulaţi la o locaţie liberă pentru alarmă


şi apăsaţi pe tasta Confirmare. opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.
3. Setaţi detaliile alarmei. Dezactivarea unei alarme
4. Apăsaţi pe <Salvare>. 1. În modul Meniu, selectaţi Alarmă.
Caracteristica de pornire automată setează 2. Derulaţi la alarma pe care doriţi să o
telefonul să pornească în mod automat şi dezactivaţi şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
să declanşeze alarma la ora programată
în cazul în care acesta este oprit. 3. Derulaţi în jos (dacă este necesar).
4. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta
la Dezactivat.
5. Apăsaţi pe <Salvare>.

50
Utilizarea calculatorului 2. Apăsaţi pe <Setare>.
3. Introduceţi durata pentru numărătoarea
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
inversă şi apăsaţi pe <OK>.
Calculator.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe
2. Utilizaţi tastele care corespund afişajului
sau a întrerupe numărătoarea inversă.
calculatorului pentru a efectua operaţii
matematice de bază. 5. Când temporizatorul expiră, apăsaţi pe <OK>
pentru a opri alerta.

Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor


Convertirea unităţilor de măsură
Utilizarea cronometrului
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Convertor → un tip de conversie. 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Cronometru.
2. Introduceţi unităţile de măsură şi unităţile în
câmpurile corespunzătoare. 2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe
şi pentru a înregistra timpii.
Setarea unui temporizator cu 3. Când aţi terminat, apăsaţi pe <Oprire>.
numărătoare inversă Apăsaţi pe <Reset.> pentru a şterge timpii
înregistraţi.
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Numărătoare inversă.
51
Crearea unei noi activităţi Schimbarea modului de vizualizare
a calendarului
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Activitate. 1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Calendar.
2. Apăsaţi pe <Creare>.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Vizualizare după →
3. Introduceţi detaliile activităţii.
Zi sau Săptămână.
4. Apăsaţi pe <Salvare>.
Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor

Crearea unui eveniment


Crearea unei note text 1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Calendar.
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Note. 2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare → un tip de
eveniment.
2. Apăsaţi pe <Creare>.
3. Introduceţi detaliile evenimentului conform
3. Introduceţi textul notei şi apăsaţi pe tasta
cerinţelor.
Confirmare.
4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare sau apăsaţi
pe <Salvare>.
Gestionarea calendarului
Aflaţi cum să schimbaţi modul de vizualizare
a calendarului şi cum să creaţi evenimente.
52
Depanarea
Dacă aveţi probleme cu telefonul dvs. mobil, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a apela la un
depanator profesionist.

În timpul utilizării telefonului pot apărea Încercaţi următoarele pentru


următoarele mesaje: Mesaj
a rezolva problema:
Încercaţi următoarele pentru Când utilizaţi telefonul pentru
Mesaj prima dată sau când este
a rezolva problema:
activată solicitarea codului
Introduceţi Asiguraţi-vă că este corect Slot 1 Introduceţi
PIN, trebuie să introduceţi
cartela SIM instalată cartela SIM. PIN/Slot 2
codul PIN furnizat odată cu
Când este activată opţiunea Introduceţi PIN
cartela SIM. Puteţi dezactiva
de blocare a telefonului, această opţiune din meniul
Blocare telefon trebuie să introduceţi parola Blocare cod PIN.
pe care aţi setat-o pentru
telefon.

a
Încercaţi următoarele pentru Introduceţi un număr, dar nu se formează apelul.
Mesaj
a rezolva problema: • Asiguraţi-vă că aţi apăsat pe [ ].
Cartela SIM este blocată, de • Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua mobilă
obicei ca urmare a introducerii corectă.
Slot 1 Introduceţi
incorecte repetate a codului
PUK/Slot 2 • Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor
PIN. Trebuie să introduceţi
Introduceţi PUK spre acest număr.
codul PUK pus la dispoziţie
de furnizorul dvs. de servicii. Un alt apelant nu vă poate contacta.

Telefonul dvs. afişează „Reţea indisponibilă” sau • Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
Depanarea

„Eroare reţea”. • Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua mobilă


corectă.
• Atunci când vă aflaţi în zone cu semnal slab
sau recepţie slabă, poate avea loc • Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor
întreruperea recepţiei. Mergeţi în altă zonă şi spre acest număr.
încercaţi din nou. Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiţi.
• Unele opţiuni nu sunt accesibile fără • Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul integrat.
abonament. Contactaţi-vă furnizorul de servicii
pentru detalii suplimentare. • Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
• Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este
corect conectată.
b
Telefonul emite sunete intermitente şi pictograma Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul
bateriei clipeşte. se stinge, uneori, singur.
Bateria este descărcată. Încărcaţi sau înlocuiţi • Este posibil ca terminalele bateriei să fie
bateria pentru a putea continua să utilizaţi telefonul. murdare. Ştergeţi amândouă contactele aurii
cu un material curat şi moale, apoi încercaţi
Calitatea audio a convorbirii este slabă.
din nou să încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă • Dacă bateria nu se mai încarcă în întregime,
a telefonului. îndepărtaţi-o în mod adecvat şi înlocuiţi-o
• Atunci când vă aflaţi în zone cu semnal slab cu o baterie nouă.

Depanarea
sau recepţie slabă, poate avea loc întreruperea
Telefonul este cald la atingere.
recepţiei. Mergeţi în altă zonă şi încercaţi din nou.
Atunci când utilizaţi mai multe aplicaţii simultan,
Selectaţi un contact pentru apelare, dar apelul
telefonul dvs. are nevoie de mai multă energie şi
nu este format.
se poate încălzi.
• Asiguraţi-vă că aveţi salvat numărul corect Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze
în lista de contacte. durata de funcţionare a telefonului dvs. sau buna
• Reintroduceţi şi salvaţi numărul, dacă este lui funcţionare.
nevoie.

c
Index
agendă funcţii de bază, 26 blocare
consultaţi instrumente, numere internaţionale, 36 consultaţi blocare telefon
calendar preluare apeluri reţinute, 35 blocare telefon 25
alarme punere în aşteptare, 35
răspuns la apeluri Bluetooth
creare, 50 activare, 42
dezactivare, 50 suplimentare, 35
primire date, 43
oprire, 50 răspuns, 26
trimitere date, 43
recent formate, 34
apeluri vizualizare pierdute, 34 calculator
cu mai mulţi participanţi, 35 consultaţi instrumente,
din Agenda telefonică, 36 baterie calculator
efectuare, 26 încărcare, 19
formare apeluri pierdute, 34 indicator baterie cărţi de vizită 36
formare apeluri descărcată, 19 cartelă de memorie 20
suplimentare, 35 instalare, 17 copiere fişiere, 39
funcţii avansate, 34
cartelă SIM 17
d
cască 26 cronometru calendar, 52
consultaţi instrumente, convertor, 51
ceas
consultaţi ora pe glob cronometru cronometru, 51
fotografii editor de imagine, 45
comenzi rapide 24 temporizator cu numărătoare
fotografiere, 30
conferinţe prin telefon vizualizare, 30 inversă, 51
consultaţi apeluri, cu mai
mulţi participanţi imagine fundal 24 Internet
consultaţi navigator Web
contacte imagini

Index
adăugare, 29 ajustare, 46 Java
aplicare efecte, 45 accesare aplicaţii, 48
creare grupuri, 37
introducere caracteristici lansare jocuri, 48
găsire, 29
vizuale, 47
mesaj SOS 44
convertor tăiere, 47
consultaţi instrumente, transformare, 46
convertor
instrumente
alarmă, 50
calculator, 51

e
mesaje şabloane radio FM
trimitere email, 27 introducere, 38 ascultare, 31
trimitere multimedia, 27 multimedia, 38 înregistrare melodii, 41
trimitere text, 27 text, 38 stocare posturi, 41
vizualizare email, 29
ora pe glob taste comenzi rapide
vizualizare multimedia, 29 setare afişaj dual, 49 consultaţi comenzi rapide
vizualizare text, 29 vizualizare, 49
temă 24
mod SIM dual, 25 player muzical temporizator cu numărătoare
ascultare muzică, 32
Index

navigator inversă
consultaţi navigator Web creare liste de redare, 40 consultaţi instrumente,
particularizare, 41 temporizator cu numărătoare
navigator Web
adăugare marcaje, 33 sincronizare, 40 inversă
lansare pagină de start, 33 profil deconectat 22 text
creare note, 52
notă profil silenţios 23
consultaţi note text sau voce introducere, 28
radio
note vocale consultaţi radio FM ton sonerie 23
înregistrare, 44 tonuri taste 23
redare, 45
f
videoclipuri
înregistrare, 30
vizualizare, 31
volum
volum apel, 26
volum sunet taste, 23
Windows Media Player 40

Index
g
Declaraţie de conformitate (R&TTE) Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost
efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate
Noi, Samsung Electronics cerinţele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Declarăm pe propria răspundere că produsul Procedura de evaluare a conformităţii, la care se face referire
în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5,
a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:
Telefon mobil GSM: B5702
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
la care se referă această declaraţie, adaptorul său de reţea
şi acumulatorul sunt în conformitate cu următoarele standarde Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
şi/sau cu alte documente normative. Marca de identificare: 0168
SIGURANŢĂ EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 Documentaţia tehnică este păstrată la:
EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) Samsung Electronics QA Lab.
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) Care va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în UE)
SAR EN 50360 : 2001
EN 50361 : 2001 Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 2009.03.09 Yong-SangPark/S. Manager
(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau


numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultaţi certificatul
de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.
O parte din conţinutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcţie de software-ul acestuia sau
de furnizorul dvs. de servicii.

Printed in Korea
World Wide Web Code No.: GH68-23291A
http://www.samsungmobile.com Romanian. 04/2009. Rev. 1.0