SENSING TH E DIFfiRfN f

,

olivemag@dpmags.gr

AI£u8uvcm'EK600ns HI\IAr MAMAI\AKH[ ApXIUUvtOKlPIO A1\EANAPA nllIIMAKH Art Director ITEI\IO[ 9EOAOPAKO[

GlcllloYPoqli£s noeror APAKOnOYI\O[ Food styling TINA WEBB

Alop8Calan K£llItvCalv AClPA AHMHTPOY /\A En£~pyouio EIKOVQS nANNH[ mmMAKH[, KClITAr KOKONO[, I\IITA MnOBOI\H

ElinoplKn AI£u8uvcm 0lliAou ANTA NIKOI\AOY AI£U8uvcm AloqlillllCJnS POYI\A nAMOYPIAOY Yno6oxn Aloqlnlllcms nOI\ANTA BArll\OnOYI\OY AI£u8uvcm nopaywyils nOprO[ CIlll\lnnAKH[

EK66ms IClANNH[ CIlll\lnnAKH[

r£VIKn AI£U8uvcm EK66CJSCalv TZENH CIlPArKOY I\H

IAIOKTHI1A DAILY PRESS MAGAZINES S.A.

r. AJitpwlp 26-28,14232 n&pIOOOS, mx.: 210 2503000, fax: 2102583480

KEipevo KOI qKa>toypocpiES nou QI'1OC1(tMovml Via 6n~£uan oro OEptOOtKO 6€V ~CH. Anctyop£U&tm n ava6n~uon, ~ n 1..I£tli6oon IJ£ onolO6ilncrt& OfTOKOQKOUODKO ueoc c».ou ... IJEpous'tOll nqM06I1(OO xwpls mv tyypaqm OOE:IQ YOU £K66m.

mms Worldwide

Olive, BBC Worldwide, and the BBC logo are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under license.

01 50 BPABEYMENEE EYNTArEE TON ANArNOE

ME tn OnlJOVTlKn oUIJ~oM TWV xopnvrov Whirlpool KOI BITOIJ, KOI novro on6 6AO IJE tn olKn OOS OUlJlJELOXn nou ~EnepOOE K06E npoocoxlo, ° los nOVEAMvlOS L'lloVWVIOIJ6s MOVElplKns LOU BBC Olive eVlvE npovponeotntul

LLO e~Tpo IElJXOS nou «porors otn xepro cos 60 ~pEiTE TIS 50 ouvroves nou ~EXWPIOOV VIO tn onIJIOUPVIK6TnTO LOUS -svo noxuuuo Ev6uIJIO VIO LOUS VIKnTeS, oAt-a KOI eves 6nooup6s npcototuruov ouvtovov on6 6An tnv EAt-oOO VIO LOUS unoxomous ovovvootes.

LOS npOOKQAOUIJE 6IJwS 6AOUS VO OUIJIJETOOXETE KOI otov 20 nOVEAMvlO L'llovwVlolJ6 MOVElplKns LOU BBC Olive, nou 60 OKoAou6noEI OUVTOIJO. Km, nou ~epETE, unopst vo EioTE eoels 01 IJEAt-OVTIKOi VIKnTes ... Vlmi n 1J0VEIpIKn OEV 6eAEI IOloiTEpn EKnoioEuon, oAt-a IJEPOKI KOI cpoVTooio!

An6m ouvm~n

Io o n i c c 2008

olive 3

Kotorroufknon ue veuion lPOOlliOU KOl XU1I6 POOlOU

~ Luv1Oyn: XplOliva Rightweiser, N. Epu8pofo

YAIKO '{Io 6 otopo;

6 KOlonouA(ooa fI KOKop(ooa vav(uoa

100yp. Bmlll soft & 1 KOUI. aounas yla 10 cW:llllla loumljllou

XUIJOs an6 2 p6liIa XUIIOS ano 1 M:1I0Vl aAlm, ",nlipi

rmn YElJlon:

15-20 cptres IjJCIllii IOU 1001 X(Jlpis KOpa 100yp. BmlIJ soft

400yp. ouK(Jll(ooa nouA"dv

1 Kouna atAeplljllAoKolllltvo & 1 KAapciKl atA&pI oAoKAnpo

1 Kouna KapOtO lPIlllltvo (m; xovtpO tpicpm) 2 KP£llIIOOla IIIIqJO (10 1 ljIIAoKolllltvO)

Y2 KOUI. yAUKOU 9uIJIlpI

aAiID, ",nlipl

• K6PElE 10 IjJWlJf OE KUPOKIO 2x2 EK. on61O nponyoulJevo Pp66u KOllO a<pnVElE va I;Epa80Uv.

• BQ~E OE KmoopoAOKJ 10 OUKW1OKIO, 10 Eva oMKAnpo KPEIJIJu61 KOI1O KAapQKl on61O OEllepl KOI OKenO~ElE 2Y2 <poPES IJE VEp6. MmOninEpWVEle KOI PpO~E OE IJElpIO qJWuo '{IO IJlon wpa. A<pou Ppooouv, nepvmE 10 UAIKO on6 10 ooupwmpl, KpmmE xwpmo 10 OUKW10KIO on61O ~w1J6 KOI nE1mE 10 KPEIJIJu61 KOI1O oEllepl.

• ria va q)1l0~E m YElJlon: ljJIAoK6PElE 10 OUKW10KlO KOllO 0010PElE OE XOlJnM qJWuo '{Io 3-4 AEmo OE po8u myavl, 6nou ExElE AIWOE! 10Oyp. BrrolJ. npoo8E1E1E 10 113 on61O KUPOKIO IjJWIJIOU, 1 I3IjJIAOKOIJIJEvO OEAEPI,

113 KapQ1O, 1131jJIAOKOIJIJEvO KPEIJIJu61 KOI113 on61O ~w1J6 nou KP01f1OQ1E. Lm OUVExelO noooserere evaMo~ us un6Aoines noootmes OVOKmEUOVlOS 6IGpKWS. T ElIas, pfXVElE 10 8UIJOPI KOI aAmOninepWVEle. LpnVElE m qJWl10 KOI onooopsrs on61O 1J0n ms KOUi)Vas.

• nAEvEle 10 K010nouAOKIO xwpfs va O<POIPEaElE mv naon To YEIJfi;Ele IJE 10 IJfYIJo lOU IjJWIJIOU KOI pQPElE 10 avOlYlJo.

• AIWVElE 100yp. BrrolJ KOI OVOIJI'{VUElE IJE 10 xUIJ6 AEIJOVIOU. Mefq>Ele 10 K01onouAOKIO IJE 10 IJfwo KOI aAmOninepWVElE. To IJEloq>EPElE OE 10ljJf aAEllJlJEvO

IJE BrrolJ. PfXVElE 1JKJf1 Kouno vspo, OKeno~E IJE aAOUIJ1V6XGp1O KOlljJnVElE 010 <poupvo 010US 170°C YIO 1 eoo. MElo on6 1 Wpa ~ooKEno~E 10 101jJf, nEplXUvEle 10 K01onouAOKlo IJE 10 xuIJ6 00610 pOOlO KClI10 ~aP6~E 010 Q>OUpvo 010US 200°C, IJExpI va po&JKOKKMaouv.

• LUVOOEUElE IJE noupE nomtos KOI 00lGpIOIJEvO AOXOVIKO.

4 olive

Lo o Hr o c 2008

IIam;l1;OlO ue Kntoixi n Apvi

.... LUV[Qvn: EUO'to8io KcnOlKooollo, nOAArlVn

YAIKO:

SOOyp. 1I0KOPOVIQ XOvtpO (Via necthom, No3) 1 unoun KOIOIKiolO (il OpViOlO), oe IIIKPO KOIlIIOIIO

40Vp·vt°llolOneAl&

12SVp. 811011 KAOOlKO

2 KpeliliUlilo II&tPIO, IPIIIII&VO 11Oyp. nOPlle(ovo IpllIlI&Vn

12Oyp. KecpoAoluPI iI CP&lO IpllIlI&Vn 100ml Kpooi Tonoum iI oMo Kpooi Ins upeoxeias 005

Aivo liollooKnvo IjIlAOKOIIII&VO OAOll KOI runepi

110 10 <puMo:

SOOyp. aAeupl Via oAes 115 xpnosrs 200yp. 811011 KAoOIKO

4oPvo

11SVp. (oxopn

6 olive

• Bpo~EIE tc I-JOKOPOVIO Via 10 M:mo nspfnou

KOI to mpoYYI~ETE OE tpunnto. LE IJIO KOIOOPOAO ~EOmIVEIE to 125VP. BITOIJ KOI PIXVETE to KPEIJI.IUOIO . MOAIS KOllJEllO Bn:ol.l npooastete 10 Kpeos. 10 TOIVOPI~ETE KOI o~nvETE I.IE 10 xpooi. LIn oovexeio npo08eTETE lOV V1OI.lOIOnEATe OIOAUl.leVo OE AlVO VEPO. to lIJIAOK0l.ll.leVO OOI.lOOKnvo. oMn KOI runsor, A<pnvETE 10 kpecs va OIVO~pOOEI Via 1 tope nspinou KOI va "MOEI» n OOAWO IOU.

• LlO I.IEm~U encxvets In ~ul.ln Via 10 <puMo:

AVOIJIYVUEIE OAO 10 UAIKO IOU. XWPI~ETE In ~ulJn OE Mo KOI.II.IOTIO KOI OVOIVETE Mo <puMa. AAEI<pETE eva lOlIJl I.IE AIWlJeVO BITOIJ KOI otpovete 10 eva <pUAAO otov nero IOU lOlIJIOU. LKEno~ETE 10 <pUAAO I.IE 10 1.1100 IJOKOPOVIO KOI noOnOAl~EIE IJE 10 TpllJlJeVO TUpIO. PIXVETE KOI to KOlJl.lmOKIO IOU Kpemos I.IE In OOAWO lOUS KOI, TeAos, 10 UnOAOInO 1J0KOpOVI0.

• LKEnO~EIE IJE TO OEUTEPO <pUAAO KOI AOOWVETE InV EnI<pOVEIO I.IE AIWl.leVO BI{OI.l. liJl'lVETE orous 180°C Via 45 AEmo. 'OTOV KPUWOEllO ncottroro, 10 ovonooovupI~ETE OE nlmeAO KOI OEp~lpETE.

Lo ufl i o c 2008

Xafif36.c: 0l1I1y8afieVlOC: ue cupi

~ LuvlOyn: AOJ.lntpa Navou, AUKo~puon

YAIKO:

2 veponotnpa alJ.lly60A1 200yp.J.lotaaptAa 15Oyp. BltoJ.l KAaalKo

3 KOUt. aounas KOUKouvopla (0 aJ.lUy6aAa Ka8aplaJ.ltva 0 CPOUvtOUKla)

4 veponotnpa yOAa ~atO

2 veponotnpa (iixapn iixvn

.8 olive

• Alwvw; TO BfillIJ OE ~Ia K01oapoAa n ~a6u myovi Kal oornpsts to KOUKouvopla EAo<PpO. npoa6tlEIE TO OII.JlyMAI Kal avaK01EuEIE ~E ~uAlvn KoulOAa ~tXPI va KIlPIVfoEI Kal va Ka~oupvumouv to KOUKouvopla (10 AEmo neoinoo).

• LE oMn «noopoxo ~EmafvEIE tn ~oxapn ~E TO YOAa, ~tXPI va AIWOEI n ~oxopn. npoo6tmE lO YOAO oro OI~lyMAI OVOK01EUOVlOS OUVEXWS KOI ~OYEIPEUEIE vm 3 AEmo (n ~expi va onooooenset to YOAO KOI va O(pf~EI to OI~ly66AI. LE oumv m q>oon oKEno~EIE tnv K0100POAO KQI oq>nvEIE to XOA~O va ljJn6Ef YIO 3 AEmo OKO~O, OE noM xo~nM q>WIIO, wmE va ooeouv OAO to uvpn,

• KO~EIE tn uotoooexo OE KU~OKIO KOI tn pfXVEIE omv K0100pOAO. LKEnO~EIE nOAI ~E to KanOKI KQI onooupets ana tn q>WlIO (eml 60 AIWOEITO tupl ~E m 6EP~OKpoofo nou unopxa).

• LEp~fpEIE lO XOA~O XAIOPO ~EIO ana 10 AEmo nspmou. OUVOliEUOVlOS ~E novoto. rOpVfpEIE npoolpEUKO ~E ~uo~o nOplOKaAIOU n AE~OVIOU.

,

Lo u ft ro c 2008

TOQKWVIKn tdpto

ue vfluxo pefillj~ov6Kl

... LUV1Ovn: Mapia Iappn, /\Ewvf610 Kuvoupfos

YAIKo Via 8 oTO[.IO: 110 tn ~u[.In:

1 BIlI'lIi KAaOlKo (25Oyp.) Y2 cpAn~ovl ~oxapn

2 KPOKOUS apvou

1/3 cpAlt~avlou KOVIOK

1 KOUt. oounns ~uolla Aellovlou 2Y2 cpAn~ovm aAeupl

1 paviAla

1 KOUt. VAuKou IIn&IKIV noouVlep Aivo vapicpaAo oe oKovn

Y2 cpAn~ovl alluv6aAa aOnplOII&Va Kal AentoaAeoll&Va

110 tn vE[.Ilon:

6-8 lIeAlt~avoKm VAuKo "uAoKOIIII&Va & Aivo ana to mpern tOUS

Y2 cpAn~ovl alluv6aAa aonplOII&Va Kal "uAoKOIIII&Va

Alvo vapicpaAo ce oKovn

150-200VP. Kapall&Aa Via emKoAu"m (eunopiou)

Aivn oOKoAota AeuKn

• ETOI[.Io~EtE tn ~u[.In tns toptos: /\lWVEtE TO Brrou KOI TO pfXVEtE OE [.110 AEKovn. npOOSEtEtE tn ~Oxopn KOI xtuncrs EAOcppo. PfxVEtE otO [.IfV[.Io TOUS KPOKOUS (EAOCPPo xtunnuevousl, TO ~UO[.lO AE[.IOVIOU, tn ~OVfAIO, TO KOVloK, to VOpfCPOAO KOI 10 O[.lUV60AO. npOOSEtEtE ot0610Ko to OAEUPI [.IE TO [.InEIKIV noouvtsp ~U[.IWVOV1oS OIVO OIVo, coots va EVWSOUV KOAO 10 UAIKo KOI va VfVEI n ~U[.In onoM KOI oeporn. T n OKEno~EtE KOI tnv ocnvste otO ljJuVEfo va otoSEf Via 30 AEnto.

• LtpWVEtE tn ~u[.In OE topnspo OAEI[.I[.IEVn [.IE

BItO[.l 610[.lEtPOU 26EK., KoAOntovtos TOV nero KOI 10 tOIXW[.IOtO. Tnv tpunnre [.IE EVa rnpouvi OE 61ocpopo onuelo KOI qmvste OE npOSEp[.lOO[.lEVO ooopvo otOUS 180°C Via 15-20 AEnto n [.IEXPI va p06foEI EAOcppo. • MOAIS KPUWOEI n ~u[.In tns rectos. tnv nOtf~EtE [.IE to oiporu ana to VAUKO [.IEAlt~OVoKI KOI noonoAf~EtE [.IE 10 ljJlAOKO[.l[.lEVO O[.lUV60Ao KOI TO VOpfcpOAO. LtPWvEtE ana novw TO VAUKO [.IEAlt~OVoKI KOI nEplXUVEtE [.IE tnv KOPO[.lEAO.

• fupvipets [.IE Afvn tpiuuevn n AIW[.IEVn AEUKn OOKOA01O, WOtE va KoVEtE OXEOIO. reAOS 610KOO[.lEftE [.IE EVa VAUKO [.IEAlt~OVoKI KO[.l[.lEVO OE oxnuo tPIOVtoCPUAAOU, [.IE 600 VOpfCPOAO KOI EVa O[.lUV60AO ~EcpAou610[.lEVO om ueon,

,

Lo o Br o c 2008

10 olive

Tdpto ooxoflctc - xnpcueflu ue Kopulho

... LUvtOvn: IOfPia Iappil, KUljJEAn

YAIKo Via rnv tecto:

Y2 Bnoll KAaolKo (125VP.) oe KOliliatOKla 1 Yz cpAlt~ovl aAeupl

Yz cpAn~ovl alluv6aAo tpllIlI&VO 1/3 cpAn~ovl ~Oxapn Oxvn

Yz KOUt. VAuKou aAotl

1 apvo

Ito tn vE[.Ilon:

1 cpAlt~ovl ~Oxapn 1/4 cpAn~avlou vepo

1 cpAn~ovl KP&lIa vOAaKtos

1/4 cpAlt~avlou Bnoll KAaOlKo (60VP.) 2 KOUt. councs 11&1.1

2 KOUt. VAuKou eoovs paviAms 12Oyp. Koupeptoupa os KOliliatoKla 25Oyp. Kapu6m KapoUp6lOIl&Va Kal xOVlPOKOIIII&Va

Lo ufi ro c 2008

• AVOKffiEUEtE OAO 10 UAIKo VIa mv tooro KOI cptlOxvEtE [.110 [.IaAOKn ~U[.In. TnVtuAfVEtE [.IE [.IE[.I~p6vn KOI tnv ocpnVEtE otO ljJUYEfo VIa 30 AEnto. Lm OUVEXEIO tnv OVOfVEtE OE cpuMo KOI otpWVEtE [.IE auto tOY nero [.1105 <p6p[.105 Via roores [.IE 61o[.lEtpO 25EK. KOvEtE [.IIKPEs tpunss [.IE Eva nlPOUvI KOI rnv ~OVO~o~EtE otO ljJUYEfo VIa 30 AEnto.

• AnAWVEtE [.IEOO om <p6p[.lO [.110 A060KoMo KOI OKOpn~EtE ana novw <pOOOAIO n pUQ. lVnVEtE OE npoSEp[.lOO[.lEvO eooovo otOUS 180°C Via 20 AEnto. ACPOlpEitE to <pOOOAIO KOI tn AoooKoMo KOI OUVEX~EtE to ljJnol[.lo Via 15 AEnta neomou [.IEXPI va po6fOEI n topto. T n ~Vo~EtE ana to <pOupvo KOI rnv ocpnVEtE va KpUWoEI. • 110 va CPtlo~EtE m vE[.Ilon: AVOKotEUEtE m ~Oxapn

[.IE to VEpO OE Eva KotOOPOAOKI, OE xO[.lnM CPWtlO.

'Otov nopa ~poon, orouonns va OVOKOtEUEtE KOI oonvets va VfVEI [.110 OKOUPO KOPO[.lEAO (npoooxn O[.lWS va pnv KOEf KOI nlKpfoEI). AnooOPEtE ana m cpwtlo

KOI npoo8EtEtE mv KpE[.IO V6AoKtos. =OVO~o~EtE to KotOOPOAOKI OE xO[.lnM cpwtlo KOI OVOKotEUEtE [.IEXPI va O[.lOVEVOnOlnSoUv to UAIKo.

• npOOSEtEtE to Blto[.l, to [.lEAl KOI tn ~ovfAlo KOI ocpnVEtE to [.IfV[.Io om cpwtJo Via 3 AEnto neomou [.IEXPI va nn~EI EAocppa. Lm OUVEXEIO onooopets ana m qxouo. pfXVEtE tnv KOU~EPtOUPO KOI OVOKotEUEtE [.IEXPI va AIWoEI EvtEAWS. np008EtEtE KOI to Kopu610 KOI OVOKotEUEtE.

• I E[.I~EtE mv tcoto [.IE TO [.IfY[.lO KOI mv ocpnVEtE otO ljJuVEfo va KPUWoEI. LEp~fpEtE [.IE nOvwto ~ovfAIO.

olive 11

Kpece Olin yfi6.Olipa

.. LuvTOyrl: Elpnvn TpupuAAn, A8nvo

YAIKO vm 6 OWlJo: ria TO YAOO1POKIO:

1 Bmill KAamKo (25Oyp.), AlfI)lltvo 1 apvo

1 cpAlt~oVI voAa xAmpo

Y2 cpAIt~oVI oKAnpo tupi tplllllEVO % KOUt. VAUKOU DAOtl

70Oyp. DAf:UPI Via oAf:s tiS xpnof:ls (n 000 nopf:l)

Ilnf:oalltA ttoilln (apKf:tn Via va OKf:nOOf:1 6 VAaatpoKla)

Aivo tupl tPllllltvo

ria m YElJlon:

10Oyp. Bltoll KAaolKo 1 cpAIt~oVI f:AaloAalio

1 cpAIt~oVI KOKKIVO Kpaoi

1 KIM Iloaxapimo n XOlPIVO KpEas Of: pnouxhces

1 AOuKovlKa mKovtlKa Of: politAf:s

1 cpAIt~oVI oKAnpo KitPIVO tupi Of: KUPOUS 1 cpAIt~oVI Ilavltopm qllAoKolllltva

3 cpuMa 60cpvns

1 KPf:llllulil IlttPlo qllAOKOlllltvo 1 cpAlt~oVI nf:Att vt0llotaS

'-ivo KoAlavlipo KOI Ilnaxopi aAotl, mntpi

12 olive

• ElOllJO~ere np<iJTO m YElJlon: Le IJIO KomopOAo mite 10 BITOIJ lJe 10 MOl KOI ootcoets 10 KPfWUOI. np008!':Tere 10 KP!':as, OvoK01Euere ouvExelo IJExPI va POOOKOKKIVfoEI KOI o~nveIE IJE 10 KPoof. Lm OUVExEIO pfxverE m OQ<pvn, Afyo KOAIOVOPO, IJnoxOpI, aA01onfnEpo KOI Eva <pArr~avl veoo. XOlJnAWVere m qx.uTIO KOI OI'{O~pO~erE Via 30-40 Aemo nsorou

• npoo8!':TerE TO AOUKOVIKO, TO IJOVITOPIO KOI mv VTOIJOTO KOI pfXVETE, ov xpElo~erol, Afyo VEpO. AvoK01eum; KOI lJovelpEUerE Ylo 15 AEmo OKOIJO.

• <DTlaxvm; m ~ulJn Via TO YAOmp6K1O: AVOK01EuerE TO Al(lllJEvO BITOIJ IJE 10 YOAO, 10 o~yo, 10 aAOTI KOllO rupf. npoo8!':TeTE 010010KO 10 aAEUPI K08Ws ~UlJwvere, IJEXPI va yfVEllJlO EunAOO1n KOI OIJOIOYEvns ~UlJn.

• AAEf<perE IJE BITOIJ El;I O1poyyuM, aAOUlJlVEvIO <POPIJOKIO IJIOS xonons OIOIJETpoU 13EK.

• XwpR;eIE m ~UlJn OE !';l;IlJnaAOKIO KOI TO OVo[yeIE eAO<PPO IJE TOV nAoom. LTp<iJVeIE IJE aUTO TO EOWTeplKO Ko8E <POPIJOS, <ppoVTR;oVTOS n ~ulJn va <pTOOEI WS 10 XEIAOS tns (j)6pIJOS KOI va nOpEI TO OX~IJO ms. T punmE IJE Eva nlpoUvI TOV noto Ko8E «yMmpas» KOI \jJnverE 010US 220°C Ylo 25-30 AEmo.

• ByOi;ETE TO YAOO1POKIO ana TO <POupvo KOI TO yelJR;ETE IJE TO 1J[y1J0 TOU KPE010S (xwpfs va TO ~E<POPIJOPETE). KaAumeIE IJE IJfo KOUTaAlO IJnOOOIJEA KOI Afyo TPIIJIJEvO rupf. To ~~erE ~ovo 010 coopvo Ylo 20 AEmo nepfnou, IJExpI va po6fOEI n IJnOOOIJEA KOI va AIWoEI A[yO TO rupf. • =E<POPIJOperE TO YA0mp6K10 KOI OIOKOOIJEitE-aV 8EAerE-IJE IJOIVrOVO, TPIIJIJEvO KapOTO KOI \jJIAOKOIJIJEvn AlOOm VTOlJmo.

Lo oft i o c 2008

Tlflextn Klllao6rnm

.. LUVTayrl: XapO navvonouAou, lwawlvo

YAIKO:

1 naKEtO cpuMo mpoAlOtas SOOyp. KlIlO Ilooxapimo 200yp. BIliIp KAamKo

2 KPf:llllulila Il&yOAa qllAoKolllltva 2 KapOm q.IIAoKolllltva

2 vtOIll'm:s qIlAOKOlllltvf:S Alvo llaivtavOljllAoKolllltvo

2 cpAlt~a v&p6 n XUIlO VtOIlOtas aAcio KW mntpi

• AIWVETE TO 1J106 BITOIJ OE K0100POAO KOI KO~oupor<:erE TO KPEIJIJUOI. np008!':TerE 10 lJoivTovo, TO Kap6TO KOI 010 TEAOS TOV KlIJO. MOAls nooa xpWlJO 0 KIIJOS, pfxverE TIS VTOIJOTES KOI TO XUIJO VTOIJOTOS (n TO VEpO). Bpo~erE Via 30-35 AEmo IJExPI va ow80Uv TO uypo.

• AAEf<pETE Eva TO\jJf IJE BrrolJ. ME Eva nlVEAO aAEf<pETE TO Eva <puMo OqxJAlmos IJE BrrolJ nou ExETE AIWoEI nponyoUIJEvWS KOI TOn08erEitE 010 KEvTPo TOU (Ko8ero) TO IJIOO KIIJO. Xap6~erE TIS OKPES TOU <puMou OE AwpfoES KOI TIS nAEKerE IJfo ana aplO1epQ KOllJfO ana oEl;io (OOV nA~OuoES), WmE va EVWVOVTOI navw ana TOV KIIJO. T on08ETEfTE m IJfo KlIJOOOnITO 010 TO\jJf KOI EnOVaAOIJ~erE IJE TO OMo <puMo.

• AAEf<peIE TIS KlIJOOOniTES IJE 600 BrrolJ nepfOOE\jJE KOI \jJnverE 010US 180°C Ylo 20-25 AEmo, IJExpI va po6foouv.

Io o d i o c 2008

KClK cappuccino ue veuion KpClla<;

.. LUVTayrl: Maplowa BamAiIKn, No~os

YAIKO Via 14 KOlJlJOno nepfnou:

3 cpAlt~a aAf:Upi nou CPOUOKIdVf:IIlOVO lOU 2/3 cpAII~ou BOOIl soft AlfI)lltvo

4aPvo

1 & 2/3 cpAlt~ou ~apn

2 cpaKtAilKla aovll1aio KacpE Ilf: ilpfl)lla cappuccino 200yp. tupi KPElla

2 KOut. aounas ~apn Oxvn

2 KOut. aounas AIKtp Kacpt n oOKoAOtas 1/4 KOut. VAUKOU aAcio

2/3 cpAlt~ou KPElla VOAOKtOS

• <DTlaxverE mv KPEIJO: AVOlJlyvUETE TO rupf KPEIJO IJE m ~6xopn axvn KOI TO AIKEp. npoo8ETETE 010010KO TO YOAO, m ~VIAIO KOI TO AIWIJEvO BITOIJ. Xnmors TO unoAom UAIKO 010 IJf~ Via 4 AEmo n IJExpI va Q(j)poTE\jJOUV.

• AAEf<peIE KaAO IJE BrrolJ IJIO q>OplJO Via KEIK (xwpfs TPuno) KOI mv aAEup<iJverE. PfxverE IJOOO TO 2J3 TOU IJfYIJ010S nou xrornocre 010 IJf~ep KOI onlJloupYEfTE Eva avOIVIJO 010 KEvTPo IJE m p6xn EVOS KOUTaAIOU. r EIJR;ETE TO avOIVlJO IJE mv KPEIJO KOI KaAUmerE IJE KOUTaAlEs

ana TO unoAolnO 1Jfyj.J0 TOU KEIK. lVnverE TO KEIK OE np08epIJOOIJEvO <pOupvo otous 180°C Via 50-60 AEmo. K010nlV TO ovono6oyupR;ETE OE IJIO oxOpo KOI TO O<pnverE va KPUWoEI. noonaAR;ETE IJE ~6xapn oxvn KOI oEp~fperE.

olive 13

Tuptc ue K1lla

~ l:UVTOVr'l: AyytAIKn Bavtn, 8C:OOOAOvfKn

• <DTI!JXVm m ~ujJn: Pfxvem oe eva jJnOA TO aAeUpl, TO BITOjJ (oe 8epjJOKPoofo DwjJmfOU) KOIIO aAOu. TpfPere TO jJfYiJO Werre va jJolo~el us ljJfXOUAO KOI TO pavu<;m ue m 0660. Moi;euem m ~ujJn oe jJnOAo, m ~ujJwvm eAO<PPo KOI mv o<pr'lveTe OTO ljJuyefo oKenoojJevn Via 30 Aemo.

• <DuOxvem m VEjJlon: l:e jJlO KOTOapOAO pfxvere TO BITOjJ KOI ooropsrs eAocpPo TO ljJlAOKOjJjJevO KPeiJjJu61

KOI TO roooo, npoo8ETeTe TOV KljJO KOI TOV oorcosrs KI outov KaAO. PfxvETe TO 6ocpv6cpuMo, TO aAOTonfnepo

KOI AryO VepOKI Via va Pp60EI 0 KljJOs. KOTO m 61OpKei0 TOU PpOOfjJOTOS npoo8ETeTe KOI mv KPEjJO VOAOKTOS. 15 AEmo nplv TO TEAOS npoo8ETeTe TO pu<:i KOI TO jJOVITOpIO. 'OTOV jJovelpeuroUv KaAO OAO TO UAIKO, KOI nplv OW8Ef OAO TO ~OUjJOKI, KOTePo~erE mv KOTOapOAO ana m

cpwTIO. nepljJeveTe va KpuciJoel TO jJfYiJo KOI np608erE TO oMKAnpo apvo, Via va 6wouv TO UAIKO.

• <DuOxvere mv jJneoojJEA: !\iwvere oe jJlO KOTOapOAO TO BII0jJ, np008EIerE TO aAEUPI KOI OVOKOTEuEIe jJExPI va 61aAu8Ef. PfxverE OT0610KO TO VOAO ovoKOTeuovTOs ouvexWs, Via va pn apoAIOOel. Acpr'lvm mv jJneoojJEA Via jJEPIKO AEmo om cpwuo KOI om OUVExelO mv ocp(were va KPuciJoel eAocpPo. KOTonlV pfxvm TO oPvo, aAOTOnlnepcilvere KOI ovoKOTeuerE KaAO.

• l:e jJlO eAoCPPo aAeljJjJevn us BrrojJ TOPUEpO, avofvere m ~ujJn OE XOVIPO cpuMo m~oVIos ana TO KOOPO npos

us OKPes us mv naAojJn ocs, Werre va KaAUcp80Uv TO TOIXWjJOTO. I ejJR;ere ue TO jJfVjJo TOU KljJO KOI pfxvere ana navw mv jJneoojJEA. lIJr'lvem mv rcorc os np08epjJoojJevo cpoupvo (novW-KoIW) mous 200°C Via 30 Aemo.

6locpavo. npoo8ETeTe TOV KljJO, aAOTonInepWvere KOI pfxvere AryO jJooxoKOpu60. AvoKOTeuere jJExPI va yfvel 0 KljJOs «ljJIXOUAIOOIOs» KOI np0088IerE TO KOUKOlNOpIO, apKEIO ana TO avOjJlKTO AOXOVIKO KOI AryO ana TOV ljJlAOKOjJjJevO avn80.

• Kopere jJlO CP8IO ana TO Mxavo (ana m jJeplO TOU KOTOavIOU), oav va avoryere vropcto Via VEjJIOjJO. )(pnoljJonolwVIos eva KUPIO jJOXOIPOKI 06Elo~ere npooEKUKo jJeyOAO jJEPOS ana TO AOxavO. Me jJlO o6oVIoV AlXpf60 KaveIE 'Punes 010 «TOfxwjJo» TOU AOxavOU nou EXEI onojJElvEI. Mefcpere el;WIepIKO KOI EOWIEPIKO ue jJnoAIKo BIIIJjJ. Pfxvere jJEOO m VEjJlon KOI oKeno~ere jJe TO KOjJjJOU nou KOljJOTe (oav KonoKI). Bo~ere TO vejJoTO AOxavO navw oe eva KOjJjJOu TOUAI r'l TOuAnavl KOI TO 6evere jJe TOV KOjJno npos TO novw, Via va jJnv avof~el KOTO TO ljJr'lOljJO. To jJerocpEpere omv KOTOapOAO, KaAUnTeTe us TO ~WlJO KOI rnyopp6~m. 'Olav TO KOTOOvi IpUnl8IOI us TO mpoUvI, IOIe TO AOxavO efvol tIOllJO.

• <DuOxvere TO OPVOAEjJOVO: l:e eva KOTOOPOAOKI, Alwvm 600 KOuraAlEs ooorns BIIOlJ KOI np0088Iere TO aAeupl. Pfxvere KOI TO ~wjJo KOI, jJOAIS nooa Pp6on, mooeoers TO KOTOapoAOKI ana m cpwuo. xnnore mv KPEjJO VOAOKTOS ue IOV KPOKO KOI mv np0088Iere om oOAmo ue TO

aAEUpl. l:lYopp6i;eIe Via 2-3 Aemo, aAOTOmnepWvere KOI npoo88IeIE 600 xUjJo AejJovlou 8EAere eoss,

• l:eppfpere TO AOxOVO os nlOIEAo lJE TO avOlJlKTO AOXavlKO yOpw yOpw. neplXUvere jJe TO OPVOAEjJOVO, naonaAR;eTe lJE TOV unoAolnO ljJlAOKOlJlJevO 6vn80 KOI Kopm TO AOxavO os CP8Ies lJnpomo mous ouv60lTUjJoves.

Aoxovo eKn.fin~n

~ l:UVTOVr'l: EJpilvn AOO1(oAoU6n, N. <DIA06EAcpeI0

VAlKO:

110 m ~ujJn tns TOPTOS:

2 cpAll~avlQ aA£upl ylQ oAts 115 xpnosrs 25Oyp. Bnall KAaolKo

1 KOUI. yAUKOU IInelKlv naouvttp 1 npe~a aAal1

8 KOUI. oounas oolia naY(a)lIevn

VAlKO:

1 Acixavo IItyciAo (10 II£VaAUl£PO nou x(a)pa£1 n KaloapoAa oas)

1 Bnall KAaOlKo (25Oyp.) 1/4 KIAou Killa 1I0oxapiOio 1/4 KIAou Killa XOIPIVO

2 KPtllllUliia lI&yciAa IInAoKolllleva 1 cpaK£AaKI KouKouvapla

400yp. AaxavlKa aValllKta Kal£IIJUYlleva 1 lIaloaKI avn90 IInAoKollllevo

~(a)1I0 AaxavlKfI)v (000 nap£I)

Aiyo 1I0oxoKapulio

lio tn VEjJlon: ¥.! KIAO Killa

2 KOUI. oounas Bnall soft 1 KP£III1Ulil lIelPIO

1 npaoo IIIKpo

2 lIavllapla at A£ntes cpeltS 2 cpuAAa liacpvns

1 ocpnvaKI Kpella vciAaKtos light 1 apyo

1 cpAn~avaKI IOU Kacpe pu~ KapoAiva aAall, mnepi

110 TO OPVOAElJOVO: 1 KPOKO apyou

1 KOUI. ooencs aAtUPI

1 cpAll~avl ~(a)1I0 AaxavlKfI)v ¥.! cpAll~avl Kpella yciAaKtos Aivo XUIIO A£1I0VIOU

lio tnv jJnc:oojJEA:

3 KOUI. oounas Biiall soft 3 KOUI. oounns aAtupl

¥.! KIAO yaAa (totO

2 apya xnmnuevn

aAall, nmepi

• Pixvere TO eva KPelJjJu61 oe xUIPa Ioxuunos KOI oOTOpere jJE 1/4 TOU nOK8IOU BrrojJ. np0088ImTO avOlJlKTO AOXOVlKO KOI aAOTOmnepWvere. l:Keno~ere ue TO Kan6KI, TO O<j)pQ'{I<;tIE KOI pp6i;eIe os xOlJnM cpwno YIO 15 Aemo nepfnou.

• <DuOxvere m VElJlon: l:OTOpm TO 6e0Iepo KPEjJlJu61 oe 1/4 TOU nOK8IOU BoojJ, lJExpI va ytJaAfoel KOI va yfvel

olive 15

Lo ufl ro c 2008

l o ufl i o c 2008

14 olive

Muvitopomtc ue yapiBe~ _. LUVTOvn: Mapio BAoxillm, Kpntn

YAIKO Via 8-10 otouo: flo 10 <puMo:

6 cpAlt~avlo oAEupl

Y2 cpAIt~avl Bltall soft

1 Y2 cpAIt~avl xAlopo VEPO 1 apyo

GAatl

flo m VEfjlon:

80Oyp. 1I0Vltapia OE !P&tES (KOVO&PPos) 500yp. yapi6Es Ka9apIOII&VES Kal npOppaoll&VES

1/3 cpAlt~avlou Bltall

1 KPEII1I661 lI&tplO tpllIlI&VO 3-4 natatES IIEyaAEs

20Oyp. !p&ta 9puliliallOlI&Vn

2 !pAI1~aVIO vtOIiOlaKla KOVKaO& 1 Y2 cpAIt~avl xUIiO vt0llalaS

1/3 cpAIt~avlou AEuKo Kpooi GAall Kal mn&pl CPPEOKOIPIIIII&VO

16 olive

• ETOlfjO~tIE TO <puMo: AVOK01EUEIE 010 fji~cp TO oAEUPI ue TO oAan. TO Brrofj KOI TO o~vo. npoo8erETE TO veoo ouvExRoVTOS va xnnors. «ore va ViVEI fjlO ~ufjn fjoAoKfl KOI EAOOTIKn. T nv nA68EIE OE fjnOAO KOI mv o<pnVEIE va «~Koupo01Ei» Via 15 AEmo.

• BpO~EIE us n01mES OE oAOUOfjEvO VEpO VIa 15 AEmo. A<pau us o<pnOEIE va KPuWaouv. us ~Aou6R:ETE KOI us KO~ETE OE p06EAES.

• ETOlfjO~tIE m VEfjlon: PiXVETE TO BITOfj OE fjlO K01oopQAo fjoQ us TO KPEfjfju61. LOTOpEIE fjExPI va OPXiOEI va po6REI KOI npoo8erETE TO fjovrrOplo. ovOK01EUovTOs OUVEXWS. METa ana 4-5 AEmo. np008erEIE KOI us vopi6ES. TIS o<pnvETE va nopouv fjio ~poon KOI ~nvtIE fjE TO AEUKO KPOOi. LTn OUVEXEIO piXVEIE TO VTOfjOTOKIO KOI TO XUfjO VTOfjmOS. TO <pPEOKOrplfjfjEvO mnEpl KOI Aivo oAan. • BPO~EIE TO UAIKO Via 15 AEmo ncpinou OE fjErpIO (jlWUO (npooExoVTos va prw KoMnoouv). fjEXPI va fjUWaEI

n OOA TOO. L~nVEIE m (jlWTIO. np008erEIE m <pero KOI o<pnvETE TO eovmo va Tpo~n~EI TO TEAEUTOio uypo IOU ovoK01EuoVTos nou KOI nou ..

• AvOiyEIE <puMo fjE AiyO neoioooteon ana m fjlOO

~u\.ln KOI TO OnAWVEIE OE TOljJi No 32 oAEI\.l\.lEvO us Brro\.l. erol <lxrrE va KoAU<p80Ov KOI TO nAdivo TOU. LrpWVtIE us P06EAES TnS rmmos, oAOTGnlnEpWVEIE KOI onAwvETE ana n6vw O\.lOIO\.l0P<pa TO \.liY\.lo tns vE\.lIOns. LKEnO~EIE us TO 6EUTEpo <puMo KOI 61nAWVEIE nPOS TO ueoo TO <puMo ms I36ans nou ncplooEUEI. OXn\.lOUC;OVTOS Eva «KopOOVI».

• MEi<pEIE mv EnI<pQvEIO ue Brro\.l KOI xopQ~tIE mv

rnn OE \.lcpi6ES. POVTRtIE \.lE AiyO veoo KOlljJnVEIE OE npo8cp\.l00\.lEvO <paupvo otous 180°C Via 1 Wpo.

100810<: 2008

~l(pia~ "LOU poi

_. LUVTOvn: KmEpiva nAaril, /\1~06EIO

YAIKO Via 6-8 otouo: 1 KIAO ~I!pia !pIA&10

4 !pAI1~aVaKla lOU Kacp& Bltall soft, AIIIlII&VO 8-10 oKEAi6ES oKop60 KOIIII&VES uta 4

1 KOU1. oounns Kav&Aa

1 KOU1. yAuKou yapi!paAo IPIIIII&VO 1 KOU1. yAuKou onepous Kap6allOU OnaOIl&VOUS

1 KOU1. yAuKou oacppav 6IGAulI&VO OE 1 !pAIt~avaKI lOU Ka!p& ~i61

1 KOUt. counos KOUKOUVaPIQ

1 KOU1. oounos lIauPES uta!pi6Es 1I0UAIaolltvEs 1 KOU1. oouncs lIaupo mntpi OE KOKKOUS

2 KOU1. oounas IItAI

2 veponempn ~i61 ano utacpuAI

!puMa AEIIOVlaS Kal 6O!pvns nAulltva KaAQ aAall

Lo u Ht o c 2008

• KO~ETE TO ljJOPI OE AEnTES oerss. To OAOTi~ETE KOI mvovi~ETE Via 2-3 AEmo OE KOUTO BITO\.l.

• LE EVa ~08u unox OVO\.llyvUETE tnv KOVtAO. 10 Kop60\.l0 KOI 10 VOpi<pOAO. LE tva 6EUTEPO \.lnOA OVOKOTEUETE tn O10<pi60 \.lE TO KOUKOUVOPIO KOI IOUS KOKKOUS runeoiou.

• METO<pEpm TO UAIKO Aivo Aivo OE tva VUOAIVO

n nnAlvo OKEUOS uetpiou \.lEvt80us. <pTlOXVOVTOS O1PWOEIS: npWTO TO <PUAAO. ana novo IOUS \.lEPIKO <pIAETO noonoxiousvo us 10 fjiY\.lo TWV \.lnOXOpIKWV KOI O1n ouvexao TIS O10<pi6ES KOI TO KOUKOUVOpIO. LKEnO~ETE us EmnAEov <puMa KI EnOVOAO\.l~OVETE \.ltXPI va TEAEIWOOUV TO UAIKO. unoAovi~OVTOS

n TEAEUTOio otooon va EivOI ana <pUAAO (ov n 610iJETPOS TOU OKEUOUS oos elvm 18-20 EK .. TO UAIKO 80 <pTOOOUV Via TpEIS O1pWOEIS).

• BPO~ETE TO ~i61 ana O1O<pUAI \.lo~i iJE TO \.lEAl Via

5 AEnTO KOI TO ccnvere va KPUWOEI. npo08tTETE TO ocopnv KOI nsprxuvere TO nEpIEXO\.lEVO TOU TOljJIOU. • LKEno~ETE 10 toopol ue tva mom. ~O~ETE tva ~opos ana novoi KOI KAEiVETE EP\.lnTIKO us 10 KonoKI TOU OKEUOUS (TO ~i61 npena va ~EnEpvo 6uo 66XTUAO TO mOTO).

• A<pnVETE TO toupot 010 ljJuVEio Via 3-4 \.lEPES.

olive 17

8a..B.QOOIVa otn nQOOKo1l.fiQ ue lIUpWOa"Lo Bitdu KQl rrpoorvo nOxQVO otov Q"LlIO

~ LUVTOVr'l: Nlevi( IKAapouvou, Avfa napaoK8ur'l

YAIKO Via 4 orouo:

12 vapi6es No2

16 ... u61O IPpeaKa

1 naKelo Bno ... KAaalKo, ae 8ep",oKpaaia

66) onou

1 alaoKI KoAlav6po IPpeaKO .. IIAoKo ...... evo

1 KOUI. VAUKOU KoAlav6po ae aKovn

~ua ... p ana 3 Ae ... ovlO

2 IPAn(ovla AeuKo Kpaai (chardonnay) 1 Aclxavo npomvo

10 aKeAi6es aKop6ou aAaloninepo

.18 olive

• Ka6apfi;8T8 us vapf08S, aqJalp8fT8 TO K8qJOAI krn TO 8VT8POKI TOUS KOI opnvsrs InV ouonoc. CDUAOT8 TO K8qJOAIa Via In OUVE:X8Ia. nMV8T8 «n TO jJuola «n TO Tpf~8T8 mAO.

• AVOjJIYVU8T8 TO BITOjJ jJ8 TO ~UOjJO A8jJOVIOU,

TIS nE:VTE OK8Af08S OKOPOOU Ka6ap10jJE:V8S Kal ljJIAOKOjJjJE:V8S, TO jJlOO jJOTOOKI KOAlavopo, In oxovn KOAlavopou «n runspr.

• LTPWV8T8 eve ~a6u OK8UOS jJ8 Aa66KoMa (W018 va 8fvOI avaonKWjJE:V8S 01 OKP8S InS) KOI'~0i;8T8 JJE:oa TIS vapf08S jJ8 TO jJuola. np006E:T8T8 TO Kpaof, TO jJlOO ana TO jJfVjJa TOU BITOjJ nou qJT10~OT8, TIS unoxomss OK8Af08S OKOPOOU jJ8 In qJAouoa TOUS Kal TO K8qJOAIa ana TIS VOpf08S. T UAfV8T8 In Aa66KoMa oav naK8TOKI Kal OE;V8T8 jJ8 onOVKO.

• M8TOqJE:P8T8 TO «naKE:TO» 08 Eva TOljJf (010 onofo E:X8T8 pf~81 1 Y2 66XWAO V8pO) Kal ljJr'lV8T8 08 np068pjJaOjJE:VO qJOUPVO OTOUS 180°C Via 8-10 A8mo.

• nMV8T8 TO qJuMa TOU AOxavou, TO O1payyfi;8T8 Kal TO jJaV81p8u8T8 O1OV cruo Via 3 A8mo. LIn OUVE:X8Ia TO KO~8T8 08 qJapOIE:S Awpfo8S Kal TIS ootopsrs OTO unoxomo BITOjJ Via 3 A8mo TO noAu. np006ET8T8

000 OAOTI 6E:A8T8.

• AvofV8T8 TO «noKETO» InS Ao66KOMos KOI OqJOIP8fT8 TO K8qJOAI0 ana TIS VOpf08S. MOIpoi;8T8 TO AOxavo 08 TE:008PO mere, TOn068T8fT8 ana nnvro TO 60AOOOlVO KOI n8pIXUV8T8 jJ8 TO i;OUjJOKI TOUS.

r OPVfp8T8 jJ8 TOV unoxomo KOAIOVOPO KOI 08p~fp8T8.

Io oft i o c 2008

,

<l>InC"LO vfkooouc ue floxovucd

~ LUVTOVr'l: MlxanAia P1aaclKn, HAlounoAn

YAIKO Via 2 OTOjJO: 4 IPIMla vAlilaaas

1 Kapolo ae ... naatOUVoKla

1 KoAoKU8oKI os ... naatOUVoKIO

1 mneplo KOKKlvn oe naatOUVoKla

1 mneplo npoalVn ae naatOUVoKIO

1 mneplo Kilplvn oe ... naatOUVoKla 1 nalola ae ... naatOUVoKla

80VP. Bno ... soft

1 aIPnVaKI ou(o

1 nOlilpl AeuKo Kpaai

1 KOUI. coonns KOpV IPAaoup

Aivo KPOKO Ko(avns ... ouAlOa ... evo ce xAlapo vepo

1/4 ... alaoKI ... aiVlavo qIlAoKo ...... evo aAall, aanpo mnepi

KOKKOUS KOKKIVOU mnepiou

Lo u Il r o c 2008

,

• Z8jJOTfi;8T8 TO AOXOVIKO 08 ~pa01O V8PO Via 7-10 A8mo, jJE:XPI va jJaAoKwooUV.

• K060pfi;8T8 TO qJlMTO VAwooas, TO nMv8T8 KaAO «n TOn068T8fT8 010 KE:VTPO TOUS Afva ana TO AoxavlKo. TUAfY8TE TO qJlMTO 08 POAOKIO Kal TO KapqJI1OWV8T8 jJ8 OOOVTOVAUqJfoo Via va unv ovof~ouv.

• M8TOqJEP8T8 TO pOAOKla 08 E:VO TOljJOKI Kal npo06ET8T8 TO Kpoof, TO oui;o KOI TO BITOjJ. A}..OTomn8pWV8T8 KOI TO ljJr'lV8T8 08 np068pjJaOjJEVO qJOUPVO O1OUS 200°C Via 30 A8mo.

• AqJou ljJn60uv, jJ8TOqJEPE18 TO i;wjJO nou E~VOAOV 08 EVa tnvnvt. np006ET8TE TOV KPOKO Koi;ovns, «OE;V8TE» tn 00A100 jJ8 TO KOpV qJAOOUp KOI n8pljJEv8T8 va nr'l~8I.

• AqJOIP8fT8 InV OOOVTOYAuqJfoa ana TO pOAOKla Kal TO nspixuvets jJ8 m ooMoa.

• noonoAfi;818 jJ8 TOV ljJIAOKOjJjJE:VO jJa'IVTovo Kal TO KOKKIVO mnE:pl KOI 08p~fp8T8.

olive 19-

PoR6 an6 KIlIa yelIHJ1;6 ue flnxovixd KQl IIIKaV{jIKn OOO"Loa

-+ Luvmyr'l: Iocpia IlaliatlCi60u, Mov6po ATIlKr'lS

YAIKO YIO 4 01O~0: ria 10 poM:

V. KIM Kilia (250yp. 1I0oxapimo xm 250yp. XOlpIVO)

1 KPEIIIIU61 IIEYOAo noAlonomll£vo V. cpAlt~avl lIa"ivtavO qIlAOKOIIII£VO

1 KOUt. yAUKOU KoAIQv6po OE oKovn 1 KOUt. yAUKOU piyavn

1 KOllt. yAUKOU lIavt~Oupava ~Epn 3 Kapola KOIIII£va OE AEmts CP£lES 1 nmEpla npaolvn KOIIII£vn julien

1 oKEAi6a oKop60 OE AEma IInaatOuvaKla V. KOUt. yAUKOU vlcpa6Es taiAI

1 KOUt. oounas oaAtoa IInaplinEKlou V. KOUt. yAUKOU nm£pl lIaupo

1 KOUt. yAUKOU aAatl

5Oyp. Bltall KAaolKo AI6)II£VO Kal 2Oyp. OE KujlaKla

1 ajlyo

V. cpAn~av~ cppuyavla tpllIlI£vn V. cpAlt~avl yaAa CPP£OKO

100yp. tupi pEYKatO KOIIII£VO OE AEm£s CP£tES 10Oyp. av90tupo tpllIlI£vO

20 olive

YAIKO YIO rnv nlKOVTIKn ocxtoo: 15Oyp. Bnall KAaolKo

2 KPEllllu61a KOIIII£va OE po6£AES

1 oKEAi6a oKop60 KOIIII£vn OE cpEtouAES 10yp. aAEupl

1 np£~a ~Qxapn

1 KOU1. eoencs ~i61 j3aAoalilKo V. cpAlt~aVI Kpaoi aonpo

1 KOU1. yAUKOU KoAlav6po OE oKovn 1 KOUt. eoonns oaAloa IInaplinEKlou V. cpAII~avl lIa"ivtavO qIlAOKOIIII£VO 40Oyp. vt0llataKla KovKao£

aAatl KQI mn£pl

YAIKO YIO tn YOPVllOUpO: 10Oyp. Bnall KAaolKo 4 nanites

4 Kapola

aAall Kal mn£pl

• LE EVa ~noA OVO~IYVUEIE 10 UAIKO YIO 10 poM, EKIOS ana 10 wpf, 10 KOPOlO, tnv runep.o. 10 oKop60 Kal 10 KU~OKIO lOU BII0~. ZU~WVEIE KoM ~E 10 AIW~EVO BII0~ KOI Q(pr'lvEIE 10 ~fwo otnv oKpn YIO va Evw80uv 01 YEUOEIS lOuMxI010V YIO 1 cope,

• AvofYEIE m ~u~n novw OE Ao66KoMo KOI lOn08EIEf1E 010 KEVTPO 10 cveoruoo KOllO PEYKOlO, 10 KOP01O, rnv runsom KOllO oKop60. ME m ~0r'l8Ela tns Ao66KOAAOS ovconsrovete 1IS OKPES tns ~u~ns npOOEKIIKO KOI KAEfvEIE 10 UAIKO 010 WWIEPIKO

Lo o d ro c 2008

tns, oxnuorkovros EVa poM. To OAEfQlE:1E ~E

BII0~ KOllO ~E:10QlEPEIE OE EVa 1OIjJOKI. AnAwvEIE otnv EnlQlOVEIO lOU POAOU 10 KU~OKIO lOU BII0~, oKEno~EIE ~E OAOU~IVOXOPlO KOI IjJr'lVEIE OE np08Ep~00~EVO QlOUPVO 010US 200°C vm 30 AEmo. Kctoruv 10 ~wKEno~EIE KOllO OQlr'lvEIE va IjJn6Ef YIO 5 AEmo OKO~O, ~EXPI va P060KOKKIVfoEI. .'000 IjJr'lVE1OllO poxo, ElOl~O~E:1E tn ooxtoc:

LOI0PEIE 10 KPE~~u61 KOllO oKop60 ~E 10 BII0~. PfXVEIE KOI tn ~oxopn YIO va Kopa~EAwooUV 10 KPE~~u610 KOI O1n OUVEXEIO noonoAf~EIE ~E 10 OAEUPI ovoxctsuovtos onaM. np008EIEIE 10 ~f61, 10 xpooi, tn ooxtoo unoppneoou KOllOV KOAlov6po KOI OVO~lyvUEIE. Kororuv pfXVEIE 10 vtouctcsm KOllO oxcrormeoo KOI OQlr'lvEIE m coxtoc va ~pOOEI YIO 20 AEmo nsofnou. Mo AEmo noiv 10 IEAOS np008E1E:1E lOV IjJIAOKO~~EVO ~o·iVTavo.

• ElOl~O~E:1E tn YOPVI10Upo: BPO~E:1E 1IS nototes KOI1O KOP01O KOI 10 AIWVEIE ~E EVa rupouvi. np006EIEIE 10 BII0~, oAmomnEpwvEIE KOI ovcecteuste.

• LEp~fpEIE IpEIS QlEIES poM YIO K08E ~Epf60, neoixovete ~E tn ocxtcc KOI vnpvipste ~E lOV nouos AOXOVIKWV.

~oR01I6<; cote ue BI"LalI

-+ LUVTOYr'l: Xplativa TmAoIiEAtm, nEplYIOAI Koplv8fos

YAIKO YIO 2 01O~0:

1 KOlilial1 ooAOIiOU CPP£OKO 25Oyp. Bnall KAaolKo OE KujlaKIQ 3 KapOta

3 KPEIIIIU61Q AEuKa

3 noptoKOAla (to XUIIO & 10 ~uolla) oxolvonpaoo qIlAOKOIIII£VO

aAall, mn£pl

• LmopEIE 10 OOAO~O OE EVa TnYOVI KOI O1n OUVEXEIO TOV ~E1OQlEPEIE OE 1OIjJOKI KOI IjJr'lVE1E: 010 QlOUPVO YIO 8 AEmo.

• LE ~IO xotoopoxo ~pO~EIE 10 KPE~~u610, 10 KOP01O, 10 XU~O KOllO ~uo~o noplOKoAIOU. MOAls EfvOI ElOl~O, o~r'lvEIE tn QlW1I0 KOI pfXVEIE 10 BII0~ uvoxoteuovros EAOQlPO yla va AIWOEI. Xtunnte 10 ~pOO~EVO AOXOVIKO 010 ~nMVTEp ~o~f ~E 10 uvpo lOUS Kal OAOIOninEpWVE1E:.

• LEp~fpEIE 10 OOAO~O aKOU~nlO~EVO novo OE ~E~01lO~EVO QluMo ana OnOVOKI. nEplXUVEIE ~E tn ocxroo lOU Bn:o~ KOI noonoAf~E:1E ~E 10 IjJIAOKO~~EVO oxorvonpooo.

Io o Br o c 2008

,

olive 21

Kouvefh veuioto

pe XOVlc.lJtIK.O rupIa ~ LlNlay(l: rocpio &JpoIJoAim, XavlO

VAlKO:

1 KOUVtAI oADKAnpo Ka9apIOJ.ltvO 300yp. IIUq.Bpo Xavilllv

300yp. rupolliJAapa XavilllV

2 IIQKtro Bmip KAamKo (SOOyp.) 1¥.! KlAo rmcin:s Via cpoUpvo

¥.! KlAo yAuKonan'm:s

2 KOUI. oounas piyavn

1 ¥.! KOUI. oounas aAciu

1 KOIIL yAUKOU mn&pl

6u6O).Io cpptoKo IjllAoKolllltvo

• nAtvm: KaAO 10 KOUVEAI, aAmOnln8pWVCt8 10 8OWTtpiKO IOU KOI 10 aA8fq>CtE fJE 10 1/3 IOU evos nOKE1Ou BITOfJ. AvoKmEUCt8 TO ruPia fJ8 500 KOUTaAlEs OUOOfJO, V8fJfi;CtE fJ8 10 fJlyfJO mv KOIAIO IOU KOUVEAIOU KOI P6l3Ct8. • nAtvCtE KaAO us nmOTES, us Ko80pfi;CtE KOI us KO~ET8 KUOwVOTES. MCtoq>EpCtE TO KOUVEAI 08 yampa KOI 1On08Ct8fTE vUpw IOU us nmOTES KOI TIS yAUKOnmOTES. noonaAfW:8 fJ8 m pfyovn, AlyO q>uMopOKlo OUOOfJO KOI aAmonfncpo. KO~Ct8 10 unoAolno BrrofJ OE KU~KIO KOI TO pfxvCt8 KOI aUTO usoo am yampa 8101 WaTE, otov AIWaEI, va onAw8Ef noviou 4JnvCtE 10 KOUVEAI OE np08tpfJoOfjtvo q>Oupvo otous 200°C Ylo 1 wpo KOI 30 AEmo.i'lEKo AEmo nplv 10 TEAOS 10 ~KEnOi;ET8 Via va po1if081.

22 olive

~nOVOK.6IIlm KOvro.lqn ~ LuvTOyn:AwQ noAitOU,l\cuKooo

YAIKO:

500yp. anavoKl qllAOKOlllltvo 400yp. KavIOiqll

200yp. BIlOIl KAamKo, AIIIlII&VO SOOyp. KIIiO ana KOIonouAo 400yp. cpaa IpllIlI&Vn 100yp.yiJAa

100yp. ovnBo IjIIAOKOIIII&VO

5 KP&IIIIU6ciKla cpp&aKa IjIIAOKOIIII&Va 2 apyo XlUnnll&Va &Aacppo

01.011, mn&pl

• LE tno KOTOOPOAO, AIWV8TE TE008PIS KOUTaAlES BITOfJ KOI oorcpets TOV KlfJO. np006ETETE TO KP8fJfJU1i6KI0 KOI TO OnOVOKI. AnOOlJp8TE tnv «nocpoxo ana m q>WTIO KOI 0q>nv8TE TO fJfVfJO va KPUWOEI Mvo. KOlonlv pfXVETE TOV ovn60, m q>ETO, TO y6J..o KOI TO o~vo, aAOlOmnEpwvETE KOI OVOKOTEUET8 KaAO.

• «::OVETE» TO KOVTOTq>1 KOI onAwvETE TO fJlOO otov nero EVOS TOljJlOU 30x35 EK., nou EXETE OAEfljJEI roonvouuevos fJE Mvo BITOfJ· nEpIXUV8T8 fJE TO

fJlOO AIWfJEVO BITOfJ, pfXVETE ana novw tn YEfJlOn KOI KaAUnTETE fJE TO unoAolno KOVTOTq>1. nEplXUVETE KOI m o8uTEpn otpoon fJE TO BITOfJ nou nEpfooEljJE KOI umvere otous 170°C (KOla npotiunon otov OEpO) Via 1 wpo.

Topm ue noooc Kill OllOVGKl

~ LlNloyn: loon MEta~6-l\allnponouAou, XaAavOPI

YAIKO Via tn ~ufJn:

2 cpAIl~la o1.&UPI yla oA&s us XPllO&IS 3/4 cpAl1~ou Bllcip soft, at B&pIIOKpooia oollmiou

1 allyo

1 KOUI. yAUKOU IIn&IKIV ncioUVl&p

2 KOUI. oounas A&UKO Kpooi ap&loivllllO 1 np&~o1.{m

mn&pl oanpo

• <DTIC'IXVCtE m ~ufJn: LE fJlO AEKavn pfXVETE TO aAEUPI KOI TO fJnEIKIV nooovreo KOI OVOKOlEuCtE KaAO. KavCtE fJlO AOKOU~fTOO 010 KEVTPO KOI pfXVET8 TO unoAolno UAIKO ms ~ufJns. ZUfJWVCtE olYo OIVO ana TO KEVTPO npos TIS OxpES (OV xpaoota ~PEXET8 TO XEPIO cos fJE AlyO VEpO), fJEXPI va yivEI fJlO AEfo KOI 0fJOIOVEVI'ls ~UfJn. LxnfJmfi;Ct8 fJE com fJlO fJn6J..o, tn OKEnO~CtE fJ8 fJEfJ~p6vn KOI m ~O~ETE 010 ljJuyEfo YIO nEplOOOTEPO ana 1 wpo.

• MCUPWVET8 fJlO EnfnEon Enlq>OvEIO KOI OVOiVETE m ~ufJn OE mpoyyuM q>uMo fJ8 OIOfJCtpo Afyo fJEyaAUTEpn ana mv TOpUEpO.

• <DTIOxvETE m VEfJlon: PfXV8TE TO noooo KOI TO KPEfJfJU1i6KIO OE fJlO KmoopoAo xwpfs V8PO KOI TO 0q>nv8T8 va fJop060uv fJ8 TO uypo TOUS. npoo881ETE TO BITOfJ KOI 10 fJnEIKOV KOI ovoKmEuETE. Kmonlv pfXVETE

TO onovoo KOI ootooete TO UAIKO npootxovms va fJnv KoMnoouv. AnOOUpCtE mv KmoopoAo ana m q>wTIO

KOI, Oq>Du KPUWaEI Afyo TO fJlyfJO, npoo681ETE 10 KmfKI,

TO fJOaxOKOPUOo, TOV ovn60 KOI TOV fJdiVi:ovo, mv KPEfJO y6J..OKTOS, TO ruPIO KOI TO aAmOnfnEpo. AVOKOTEUETE KaAO KOI oq>nvETE TO fJfYfJO va XPUWa81 KI OMo.

• MEfq>ETE fJlO q>6PfJO Via TOPTO fJE BITOfJ KOI mpWVCtE TO q>uMo nlE~oVTas KaAO ons OKPES (KO~ETE O,TI nEplooEljJEI). T punote fJE EVa nlPOUVI oAn mv EnIq>OVEIO TOU q>uMou KOI TO nAolvo KOI OOEIO~ETE ana novw tn vEfJlon.

• nEplxUvCtE fJ80UO-TPEIS KOUTaAlEs tns oouns KPEfJO y6J..OKTOS KOlljJnvETE OE np06EpfJOOfJtvo q>Oupvo otous 180°C Ylo 30-35 A8mo (fJOVO fJ8 OEpO).I\fVo nplv TO TEAOS, OVO~ETE mv KOTW ovtlotnon TOU q>DUpVOU Via va ljJn6Ef KaAO KOI n ~oon.

YAIKO Via m YEfJlon:

4 npciaa at XOVlpts po6&A&S

1 cpAIl~1 anavOKI ~IIQlIOIItvo Kal qllAOKOlllltvo 4 KP&IIIIUOOKla !pptaKa at po6&A&S

2 KOUI. aounas Bllcip soft

200yp. KmiKI, av86rupo n IIUq.Bpa vlIlnn 15Oyp. ypal3l&pa tpllllltvn

15Oyp. P&yKt'nO tpllllltvo

25Oyp. IIn&IKOV oe Kul30Kla

250ml KP&lIa yiJAaKros 11& 15% Amapci 2 KOUI. aounas civn80

2 KOUI. aounas lIa'iVlavo IIOaxOKOpu60 aAmonin&po

Lo ufl ro c 2008

olive 23

'I'upomta ue <puMo KOUpOU

... IUVTOvn: J\euKo8eQ KoulOouj3ehn, Klcno Koplv8fos

VAlKO Via 10 q>UAAO:

250yp. Bmill KAaOIKO, O£ 9£PlloKpaoia lillliladou

50Oyp. aA£upl nou 1P0UOKcilV£1 1l0VO IOU 200yp. YlaOUpll nAilp£s

2 al3yci (10 1 liIaAull&VO O£ 4 KOUI. oounas yciAa)

1 KOUI. yAUKOU aAcill

ria tn V81J10n:

BOOyp. lP&la 9pullllallOIl&Vn 2 al3yci xtunnpevn £AaIPPci BOOml yciAa IPP&OKO (£010

2 KOUI. oounus Bllcill KAaolKo 2 KOUI. oounns ollllyliciAI qllM 1 np&(a lloaxoKcipulio

rnnept IPP£OKOIPIIlIl&VO

Aiyo Bllcill yla 10 ciA£llllla IOU laqllou

26 olive

• <DIIOXVETE tn VElJlon: IE IJIO KOTOOPOAO AIWVETE

10 BITOIJ KOI Ko~oupof~ETE 10 OIIJIVOOAI. MOAIS nopEI xpwlJO, npo088TETE TO VOAO OVOKOTEUOVTOS IJE OUpIJO. PfXVETE KOI TO IJnOXOplKO KOI OUVExf~ETE va OVOKOTEUETE 1J8XPI va 680EI n Kp81J0. 'OTOV nn~EI, npo088TETE TO O~VO 1J0~f IJE tn q>8TO, OVOIJIYVUETE KOI tnv oq>nVETE otnv OKpn va KPUWOEI.

• <DTIOXVETE 10 q>UAAO: KOOKIVf~ETE 10 OAEUPI ncvco ana IJIO AEKovn, npo088TETE TO oMu KOI 10 BITOIJ KOI OOUAEUETE m ~ulJn IJE TO X8PI0 WOTE va VfVEI oov ilJfXOUAO. PfXVETE 10 o~vo KOI 10 VIOOUplI· KOI ~UIJWVETE 1J8XPI vo OPXfOEI va ~EKOAAOEI ana TO 1OIXWIJOTO ms AEKOvns. TUAfVETE tn ~ulJn

IJE IJEIJ~pOvn KOI tnv oq>nVETE 010 ilJuVEfo va «~EKOUPOOTEf» Via 1 topo nsolnou.

• XWpf~ETE tn ~ulJn OE CUO KOIJIJOTIO (10 8VO Afvo IJEVOAUTEPO ana 10 OAAO). IE OAEUpWIJ8Vn Enlq>OVEIO OVOfVETE IJE TOV nMOTn CUO q>UAAO ncxous nspinou 000 KOI lOU q>UAAOU Via TOpTQ· ITPWVETE IJE 10 IJEYOAUTEPO q>UAAO lOV nero EVOS TOilJlOU OAEIIJ1J8VOU IJE BITOIJ, 8TOI WOTE va E~8XEI ana TO 1OIXWIJOTO. AOEIO~ETE tn V81J10n KOI oKEnO~ETE IJE 10 OEUTEPO q>UAAO. nI8~ETE TO nAa"fvo TWV CUO q>UAAWV, WOTE va Evw80uv KOI XOPO~ETE OE KOIJIJOTIO IJE 8VO 1J0xofpI. • AAEfq>ETE tnv srueovao IJE 10 O~VO nou OIOAUOOTE 010 VOAO KOI umvere 010US 180°C Via 50-55 AEmo neplnou,

,

l o u d i o c 2008

Kotorroudo ue KQpl Kill rrofiuxpcouo pu~

... IUVTOvn: Elpnvn KMt6ou, P88UIJVO

VAlKO:

1 KotOnouAo (1 KIM nqlinou) 1-2 KOUl. aounas KQpI

% noK&tO BmlIl KAamKo

1 mm:plci KOKKtVn

1 mn£Plci npcimvn

1 nln£ptci KitplVIl

1 Kp£llIlOOt ll£YciAo 2 OKEAili£s OKOplio 2KapOro

2 Vlollcit£S Il&tpl£s

1 KOUl. yAUKOU an6pous KOAlavlipoU tplllilevous 1 Y2 Krot Ylaoupn atpayyIotO

ncinplKa yAUKlci, aAlin Kal mn&pl

rmO puq: pu(lllnaOllcio

% naK&to BIlci!l KAamKo

ollEAtm (an6 2 aPyci) llltAoKOlllltvn 1 KOVatppa 1l0000000Ia

1 KOVatppa KaAOIJnOKl

1 KapOtO ll£YciAo, l3PaO!levo, O£ KUPciKla 11PAIl~ I3PDOilevo apmc:ci

15 allUyliaAa Kal3ouplilOlleva

ooqlpciv (lilaAullevo O£ xAlapci v£pci), aAcio

IOU.fllO<: 2008

• XOVTPOKO~ETE TO AOXOVIKO KOI TO ~p6~ETE 1J04IJE TO KOTOnouAo. KpcrrmE TO ~WIJO amy OKPn. Aq>aIPEITE TO KOKdAO ana TO KOTonOUAO KOI TO ilJIAOKO~ETE IJE TO XEpI, nETwvTOS mv netoo,

• M88ETE OAO TO AOXOVIKOIJE AiyO ana TO ~WIJO KOI

TO pfxvETE OE IJIO KmOapQAO 1J04IJE TO ilJOXVO TOU KOTOnoUAOU. np0088TETE TO BITOIJ, TO IJnaxoplKo KOI Afvo ~WIJO OKOIJO KOI oq>nVETE TO UAIKO va ncoouv ~poon Via va OWEI n OOA TOO. lloos 10 TEAOS pfXVETE TO VIOOUPTI va nOpEI KI aUTO ~p6on KOI orooopsts mv KmOapQAO ana mQlWTIO.

• POoR;ETE TO puq 010 BITOIJ KOI Kmomv npoo88TETE TO ~WIJO OE ovdAoVfo 3 npos 1, WmE va xUAWaEI EAOq>p6. PfXVETE 600 dAml 8EAETE KOI 010 T8AOS npoo8ETETE TO ooq>pov.

• IE OMo mVOvl, OOTOpETE EAOq>pO TO IJOVITOPIO, TO KapQTO, 10 KdAOlJnOKI KOI lOV OPOKO 1J8XPI va yudAfoouv. npoo88TETE mv OIJEAETO KOI ovoKmEuETE. AVOIJIYVUETE TO puq IJE TO OOTOPIOIJEvO AaxovlKO KOI, Afvo nplv oEp~fpETE, np0088TETE TO OIJUyOaAO.

olive 27

ZUP.QPIKU ue ocfitoc KO"LOrrOUnOu KQl P.QVl"LQPHDV 0"(;0 <pOUpVO ~ LUVTOvn: AlIn OAvou TIPOUP, ::ov8n

YAIKO VIO 2 OTO~O: flo TO ~U~OPIKO:

200Vp. mpIv6ciAi IjnAG 2apvo

1 np£~a aMll Aivo tAall)Aa60

flo tn OOAlOO:

1 KOlonouAo Oln90s KOPP£VO at pnouKI£s 1 Kova£ppa pavnopla ItpaXlap£va

2-3 KOUI. oounes Bnop soft

300VP. Kp£lIa voAaKlos

2 KOUI. councs lIiVlla AaxavlKci)v at aKovn 1 cpAl1~avoKI IOU Kacp£ AtuKO Kpaai

Y2 KOUI. VAuKou KOpV cpMoup

2 KOUI. eounns lIouOlop6a

flo tnv ~nEOo~EA:

5-6 KOUI. coonns aAtupl Via oAts liS xpnosrs 3-4 KOUI. counns BIIOII soft

500-600ml voAa xAlapo

2 aPvo xlunnll£va tAacppo 1 np£~a aMll

Aivo lIoaxoKopu60, Kaa£pllpllIlI£VO

28 olive

• CDUOxv8TE TO ~U~apIKO: AVOKOTWf:lE 10 OI~IYOOAI ~E 10 aj3vo. 10 OAOU KOllO A061 ~E:xpl VO yfvEI ~IO ~aAOKn ~u~n. Xwpii;f:lE m ~uiJn OE ~IKPE:s ~nGAES KOI US ncpvmE mo m iJnxavrl VIO 10 ~U~apIKO. WmE VO yfvouv AEmo qluMo (EVaMOKDKO. avofVf:lE m ~u~n ustov nMam).

• KOP8TE 10 qluMo OE xUAonfTES KOI TIS pfXVf:lE OE aAOTIO~E:vO vsoo nou PpOi;EI. eO KOTaAOPf:lE OTI EfvOI E:TOI~ES otov avEPOUV omv mq>QvEIO lOU VEpOU. TIS OOUpWVf:lE KOI TIS OqlnVf:lE amv oKpn.

• CDTIOxv8TE m OGAwo: LOTQp8TE 10 ~avITQpIO ~04 ~E ~IO KOQlTrl KOUTaAlO ms ooUnas oKovn AOXavlKWV OE ~IO KOUTaAlO BlToiJ. LpnVf:lE ~E 10 KPOof KOI. orov E!;~IOTEr. pfXVf:lE mv KPE~O VGAOKTOS. ~aAUf:lE 10 KOPV qlMoup OE ArYo vsoo KOllO np008E:Tf:lE am oOAWO. AVOKOTEUf:lE KQI mv OqlnVf:lE vo 680EI OE xo~nM QlWuo.

• AVOKOTEUf:lE 10 KOTonouAo ~E m ~OU01Op6a KOI mv unoAolnn oKovn AOXavIKWV. LOTOPETE 10 KOTonouAo 010 unoAolno BlTo~ ~E:xpl vo rnpa xpW~o. To npoo8E:Tf:lE O1n OGAWO ~avlTaplWV KOI OIYOPPO~~TE VIO 5 AEnTO.

• CDTIOxvETE mv ~nooo~E:A: AVOK01EUf:lE TO BITO~ ~E

10 aAEUPI OE iJlO KOWOp6AO ~E:xpl VO VfVEI OOV OqllxTrl ~u~n. np008E:TETE AfyO Afvo 10 VGAO avOK01EuOVTas OUVEXWs. '()1OV VIvEI IJIO OqllxTrl KPEiJO. pfXVf:lE 10 oPVO. 10 iJOOXOKOPU6a KOllO aAOu.

• MOIp6~f:lE m IJI0n rooomm oro 10 ~UlJapIKO OE

600 O1OIJIKO nnAlvo OKEUn. ncpIXUv8TE IJE m OGAWO

KOI naOnaAi/;f:lE IJE AfyO ono to KOOEpI. KaAUnTf:lE IJE 10 unOAOlno ~UIJOPIKO. np008E:Tf:lE 10 unOAolno KOOEPI KOI TEAEIWVf:lE ~E iJlO onxton IJnOOOIJEA. LiJl'lvETE O1OUS 180°C VIQ 25-30 AEmo ncpfnou.

Lo u Ht o c 2008

Kotonouflo ue xpeuo yOOQKw<;, P.QVUUPIQ & pu~ ue xoflounoxi

Kill KOUKOUVUPIQ

~ LUVTOVI'l: Aanlliva Tpaxava,MpulJvO CD81wTl6os

YAIKO VIO 4 0101JO: flo 10 kotonouxo:

1 Olil90s KOlonouAou

2 KOUl. aounas BIIOP soft 2 acpnvoKla AtuKo Kpaai aAml, mn£pl

flo 10 pU~I:

35Oyp. pu~ IInaallml ppaall£vo lit Aivo aAt'llI 2 KOUI. aounas BIIOP soft

200yp. KaAalinoKI

100yp. KOUKouvopla Kapouplilall£va at Aiyo Bnoll

'/

flo Tn OGAwo:

2 KOUl. aounas BIlOIi soft

6 IIOVlltlpla IIIP£OKa IItyciAa, at IIIms 1 OUOKtuaaia Kp£lIa vciAaKlos light aAan, mnEpl

• ETOIIJO~ETE 10 xoronouxo: LE IJIO KOTOOPOAO pfXVETE TO EVO OqlnvoKI Kpoof iJo~f IJE OPKETO VEPO KOI PPO~ETE TO «otonouxo VIO 5 AEmo nspinou. IJEXPI vc oonpoa, LTn OUVEXEIO oqlQlPEfTE tnv nsroo KOI KOPETE npOOEKTIKO OE OKTW qllAE:TO. LE EVO mvovi AIWVETE

TO BITOIJ. OOTOPETE TO qllAE:1O KOI oAOTomnEpwvETE. LpnvETE IJE TO unoxomo AEUKO Kpoof KOI IJE10qlEPETE TO mvovi OE np08EPIJOOIJEVO eouovo IJEXPI vo p060ljJn80uv TO qlIAETOKIO.

• ETOIIJO~ETE 10 pU~I: LE IJIO KOTOOPOAO AIWVETE TO BITOiJ KOI. OqlOU KOljJEI. pfXVETE TO PPOOIJEVO pU~1 KOI OVOKOTEUETE. T EAOS. npoo8ETETE TO KaA0iJnOKI KOI TO KOUKOUVOpl.

• ETOIIJO~ETE tn OGAlOO: LOTOPETE EAOqlPO 10 IJOVITOPIO 010 BITOIJ KOI aAOTOmnEpwvETE. npOO8ETETE mv KPEIJO VGAOKTOS Afvn Afvn OVOKOTEUOVTOS OE xOlJnM qlWTIO

~E nooooxn. VIO vo unv «KOljJEI». MOAIS n OOAlOO MOEI. mv cnooopsts cno tn qlWTlO KOI mv Oqll'lvETE vo KPUWOEI.

• LEppfpm IJE AOXOVOKIO BPU~EMwv. VTOIJOTIVIO KOI IJIKPO ponovcco KOIJIJEVO OE qlETES.

,

Lo ufl r o c 2008

olive 29

Xefhn V{;aJ36 oto <j>OU pvo

... LuvTOvn: Mapyapim <PiAn, KtpKUpO

YAIKO:

1 KIl.O dAIO Ka9apIOliEva 10Oyp. BnOIi soft

1 lIalooKI lIa'iVlavo 1 lIalooKI ovn90

1 lIalooKI 1I0axOlpicpuMo 1 npaeo qllAoKOlIlIEVO

4-5 cpuMa ana oEoKouAa nAalucpuMa 2 oKoplia CPPEoKa

3-4 KP&III1UIiOKla CPPEoKa

1 KP&III1UIiI lI&yoAo 0& XOVlPES poliEA&s % KOUI. coonas KOKKIVO mnEpl

1 nOllipl A&uKO Kpaoi

1 Kpaoonolnpo ~1Il1l0 9aAaoolvwv Ii KpEalos aAoll, mnEpl

• LOTopm: TO KpE~~.IlJ61 ~E TO 81To~ KOI. OTOV ~OP06Ef. npo06tTETE TO npooo, TO QlptOKO KPE~~u66KIO KOI TO oxopou. 'OTOV ~op060uv

KOI aUTO. OAOTOninEpWVETE KOI o~nVETE ~E TO KPOOf. nEpl~tVETE va E~OT~I01Ef KOI pfXVETE TO ~W~O. AQlnVETE TO UAIKO va ~pOOOUV Via 5 AEmo. npo06tTETE OAO TO ~UPW6IKO KOI OVOKOTEUETE.

• LTPWVETE TO xtAIO OE tva TOljJf. nspixuvets ~E TO ~fwo KOI umvste 010US 195°C-200°C Via 45-60 AEmo.

BpouJ3ec; ctporrorocoo ue "LUpI6

... LuvTOvn: Aanaoia Baqll:iliou, nElpOIOS

YAIKO Via 6 OTO~O:

1 KIAO PPOUp&S 20Oyp. Bnoll KAaolKo

6 apyo xlunnllEva 11& Aiyo V&PO Ii y6Aa 15Oyp.llu~9pa oKAnpli,lpllIlIEvn 15Oyp. cptta IpllIlIEvn 11& 10 XEPI 100yp. K&CPaAOIUPllPIIIIIEVO

mnEpl

XUIIO ana 1-2 A&1I0VIO

• K060pf~ETE TIS ~pOU~ES ana TO OKAnpo KomOVIO TOUS, TIS KO~ETE OE ~IKPO KO~~OTlO TWV 5EK. nsplnou KOI TO nMVETE KoM. To ~ETOQltPETE OE ~EvoAn KOTOOPOAO ~E VEPO nou ~PO~EI. TO ~E~OTf~ETE Via 2-3 AEmo KOI OOUpWVETE.

• LE ~06u mvovi AIWVETE TO 8no~ KOI mvovf~ETE TIS ~POU~ES. ~tXPI va ow60uv TO uvpn TOUS. npo06tTETE m QltTO ~o~f ~E tn ~u~n6po KOI OVOKOTEUETE. PfXVETE KOI TO o~vo ~o~f ~E TO nintpi KOI OVOKOTEUETE ~ovo.

• 'OTOV vlvouv TO o~vo. OVOKOTEUETE Via TEACUTOfo QlOpO KOI noonoAf~ETE ~E TO KEQlOAOTUpl.

• LEp~fpETE ~E 000 AE~OVI 6tAETE.

30 olive

10\:111.10';: 2008

Delice au chocolat blanc et aux pommes

... LUVTOvn: Mapia <Ppoyyou, HAlounOAn

YAIKO Via 12 ~Epf6ES: no TIS ~OOEIS:

200yp. BnOIi KAaolKo, AIIIlIiEVO

400yp. IImoKola digestive (lpllIlIEva 010 IInAtVl&p)

no tnv Kpt~O:

150yp. Yiaoupli oaKouAas 0& 9&PIIOKpaoia lilllllatiou

400yp. A&uKIi oOKoAOla

4OOyp. KpElia yoAaKlos 11& 35% Amapo 2 cpuMa ~&Aativns

150yp. ~npous Kapnous (cpOuVlouKla, cplOliKla Alyivns, alluyliaAa) xOVlPOKOlIlIEVOUS Kal KapouplilOIiEVOUS

110 TO KOPO~EAw~tvO ~nAo:

4 KOKKlva IIliAa (KolIlIEva Kulilllvola 11& In cpAoulia 10US)

50yp. BIIOII KAaolKo

5 KOUI. cooncs ~oxapn 1 ~UAQKI KavEAas

KavEAa 0& oKovn (npoalp&llKO)

• CDTlOxvETE TIS ~OOEIS: PfXVETE TO TPI~~tVO urnoxoto OE tva ~noA. npo06tTETE TO AIW~tVO BITO~ KOI OVOKOTEUETE KaAO ~E TO XtPIO n ~E ~IO onorouxo. LTPWVETE tn ~Ion nooomro OE TOtPKI n QlOp~O 610~tTPOU 24EK. KOI nlt~ETE KaAO tnv EnlQJOVEIO. lIlnvETE OE np06Ep~00~tvo ecopvo 010US 180°C Via 10-12 AEmo. AQlnVETE va KPUWoEI. ~EQlOp~OPETE KOI EnOVaAO~~OVETE tn 61061Koofo ~E

TO unoAolno ~fV~o TOU ~nloKoTOu W01E va tXETE 6uo ~OOEIS.

• CDTlOxvETE mv Kpt~O: MaAOKWVETE m ~EAOTfvn OE Afvo VEPO KOI m AIWVETE OE ~IOO QlAIT~OVOKI TOU KOQlt ~EOTO VEpO. XrunoTE tnv Kpt~O VOAOKTOS 010 ~f~EP ~tXPI va VfVEI noxeppsurm. !\IWVETE m oOKOMTO OE unsv ~opf KOI OVOKOTEUETE ~E TO VIOOUPTI. npoo6tTETE OTO ~fwo TOU VIOOUPTIOU m ~EAOTfvn ~04 ~E mv KPt~o VOAOKTOS. OVO~lyvUETE KOI 010 TtAos pfXVETE IOUS ~pous «concos. • Ton06ETEfTE am Qlop~O m ~fo ~oon KOI 06EIO~ETE

ana novro m ~Ion Kpt~O. LTPWVETE mv EnlQlOVEIO ~E ~IO oncrouxo KOI oKEno~ETE ~E m 6EuTEpn ~oon. AnAwvETE ana novw mv unoxorm Kpt~O KOI OQlnVETE 10 VAUKO 010 ljJUYEfo Via lOuAaxlOTov 3 WpES.

• EIOI~O~ETE TO ~IlAO: BPO~ETE TO KO~~OTlO IOU QlPOUIOU Via 20 AEmo OE ~IOO QlAIT~OVI VEPO. ~o~f ~E tn ~axopn.

10 ~UA6KI KovtAOS KOI TO BITO~.'OTOV KOpO~EAWoOUV. cnoouoets mv KOTOOPOAO ana m qJWTlO Kql TO OQlIlVETE va n6pouv 6EP~OKpoofo 6w~OTfou.

• ::::EQlOP~OPETE TO VAUKO ~E tva ~axofpl KOI KaAUmETE tnv EnlQlOVEIO IOU ~E TO KOPO~EAw~tvo ~nAo (av 6tAETE. nOOnaAf~ETE KOI ~E Afvn KovtAO). LlIOTnpEiTE TO VAUKO OTOljJUVEfo.

l o oft ro c 2008

,

olive 31

T6.p"LU ue Kupulhu

~ LUVTOVrl: 'Avva nana6oKOU, n. ooxnpo

YAIKO Via m ~uiJn:

1 Y2 IPAIl~aVI aAEupl Yla OAES 115 xpnoers 7 KOUI. counos Bilop soft oe KupoKla Y2 KOUI. yAUKOU aAOll

YAIKO Via m VEiJlon:

2 & 1/3 IPAIl~ovla Kapu66ljnxa XOVlpoKoppevn 2 KOUI. counos Bilop soft, AI!J)pevo

1 Y2 IPAIl~OVI ~oxapn paupn

1 KOUI. yAUKOU KaveAa

1 KOUI. oouncs aAEupl Via OAES 115 xpneeis 3 apya xtunnpsvn EAalPPO

1 KOUI. yAUKOU ~uapa noploKaAlou 3 KOUI. counns XU po noploKaAlou 1 npe~a aAOll

.32 olive

• AVOiJIYVU€18 TO OAEUPI, TO oMTI KOI TO BITOiJ, W01E va VfVEI EVa iJfViJo «lIJIXOUAI0010». npOOSETETE 010/iIOKO Mo KOUTOAIES TnS oounos nOVWiJEVO VEPO KOI ~UiJWV€TE. MO~EUETE tn ~uiJn OE iJnOAO, nOOnOAl~ET€ iJE OAEUPI KOI tn PO~ETE 010 lIJUVEio TUAIViJEVn OE OAOUiJlVOXOPTO Via 1 ooo neplnou.

• AvofVETE tn ~uiJn OE <pUAAO KOI O1PWVETE iJE aUTO pre <POPiJO Via TOpTES. BO~ETe tn <P0PiJO 010 lIJuVEfo Via pron Wpo.

• LTO iJETO~U ETOliJO~m tn VEiJlon: BPO~8TE tn ~oxopn OE EVa <PAIT~OVI VEPO, iJEXPI va VfVEI oiporu. AVOiJlYVUETE TO oiooru iJE TO unoxoino UAIKO TnS VEiJlOnS KOI O/iEIO~ETE TO iJfViJO otnv rooro.

• l)JrlVETE OE npOSEPiJOOiJEVO eoupvo 010US 180°C Via 10 AEnIO. LTn OUVEX€IO XOiJnAWVETE rn Bepuoxpoofo 010US 160°C KOI lIJrlVETE TnV TOPTO Via uion ooo OKOiJO. Tnv O<prlVET€ va KPUWOEI KOI tn oEpPfpETE, OV SEAETE, iJE OOVTlVf.

IouB10~ 2008

Pu!3uvi tric Bepoice

~ LuvTOvn: K(I)vCJlOvtiva KOUlOOUPtAn, KIOTO KoplvSfos

YAIKO:

1 IPAIl~OVI alply6clAI IjnAG 375p. Bilop KAaOlKo

6 apyo (X!J)PIOIO lOUS KPOKOUS Kalla aanpo6Ia)'

1 IPAIl~OVI ~axapn

40Oyp, aAEUPI nou IPOUaKIIJVEI povo IOU 4 KOUI. yAUKOU pnelKlv naouvrsp

1 IPAIl~OVI yoAa Epanope (a610AulO) 3 KOUI. oounas pnpoVlI

1 IPAll~OVI apuy6aAa aanplOpeva Kal IjnAoKoppeva

IPI00iKIa Alyivns n IPPoui yAaae IjnAoKoppeva

lio TO oipon I:

2Y2 IPAIl~ovlO VEPO

5 IPAIl~ovlO ~oxapn IPAou6a ana 1 AEPOVI

• LE EVa iJnOA xtunote TOUS KPOKOUS iJE tn ~oxopn iJEXPI va oonpfoouv KOI va O<PpOTElIJOUV. npOOSETETE TO OliJIV06AI OVOKOTEiJEVO iJE TO VOAO, TO BITOiJ, TO OAEUPI KOOKIVIOiJEVO iJE TO iJnEIKIV nnouvrep, TO iJnPOVTI KOI TO OiJUV/iOAO. XTunoTE iJE TO iJf~EP XEIPOS iJEXPI va VfVEI EVa OiJOIOiJOP<Po KOI O<PPOTO iJfViJo.

• XTunoTE TO conocom OE oorxrn iJOPEVKO, TO npooSETETE 010 iJfYiJo KOI OVOKOT€UE18 onoM, Via

va iJn <pUVEI 0 OEpOS. PfXVETE TO iJfYiJo OE OAEliJiJEVO iJE BITOiJ KOI OAWPWiJEVO TOlIJf No 32 KOI lIJnvETE OE npoS€PiJOOiJEVO oouovo 010US 180°C-200°C, Via 55-60 AEnIO.

• ETOliJO~ETE TO oiporu: BPO~ETE TO VEPO, rn ~oxopn KOI tn <PAOU/iO AEiJOVIOU Via 8-10 AEnIO. A<pnvETE TO oipom va KPUWOEI AlVO KOI neorxuvsre iJE aUTO TO VAUKO OiJEOWS iJOAIS TO PVOAET€ ana TO <pOUpVO.

Lo ufi ro c 2008

,

olive 33

II I

KouB.oup6KIQ tnc lIQlIU~

... LuvroYIl: 8ro6<iJpa Kwv(Jl(MJvi60u, Ay.lInfjllT(llos

YAIKo:

1 Yz cpAlI({M BOOII soft

4 & 3/4cpAlI({Mo oA£upl AWKO

2 cpAlI({Mo oA£upl ONKIls OA£lJI1s 1Yz KOut. yAUKOU IIntll<IV miouvrep

Yz KOut. yAUKOU 0000 (liloAulltvn at: Yz ocpnvaKI XUIIO A£1I0Vl)

1 & 1/4cpAlI(cMou ~opn lIoupn 4 KpOKOUS ojJyou

Yz cpAlI({M yOAo cppiaKo

1 KOut. yAUKOU lIoarixo KOnOVlOlJtvn 1 KOut. yAUKOU lIoxAtm KOnOVlOlJtvo Y2 KOut. yAUKOU paviluo

Mnfloxnpuoomm

ue KOlIlIUUQ ooxofkrmc

... Luvrayll: AllllAio KwvOIQV(onouAou, nETPounoAn

Tcotzucn ue KOUKouvap6onopo

... Luvrayl'l: AliapovIio nm-mpiou, Ay. AplEfjlOS

• (])"[IOxvE1E m ~ufjn fjnpl~E: KOOKIVRElE 10 aAEUPl, KOvElE fjlO AOKOu~rraa 010 KEvTPO KOI PIXVElE 10 Brtou, m ~Oxapn, m ~OVfAIO, 10US KPOKOUS KOI1O aAOli. AVOKmEUElE 10 uAIKo apXIKO ue nlPOUvI KOI on OUVEx810 fjE fjaxOlPI ylo vo KOvElE 10 fjlyfjO «ljiIXOUAI0010». Kmonlv ~UfjWVEl8 fjE 10 XEPIO, WOlE VO YIVEI fjlO 1.810 ~Ufjn. T nv ruAIYE1E fjE fjEfj~pOvn KOI mv Q(PllvE1E 010 ljiuyEfo Ylo 1 «oo.

• L8 aAEUpwfjEvn mcp6vElo QVOfyElE m ~ufjn OE cpuMo A8mo KOI KO~E1E 08 OKlW OIOKOUS. LlpWVElE KOeE OIOKO OE EvO CPOPfjOKIOIOfjETPOU 7,5EK. (OKlW CPOPfjOKIO OUVOAIKO), nl~ov1Os KaAO us OKP8S. T PUnmE 10 1Opl0KI0 ue EvO nipOUvl, OKEnO~ElE ue AOOOKOMo KOI pfxvElE ono nOvw cpa06AIO ylO ~apos. lIJllVElE 010US 220°C Ylo 10 AEmo.

• L10 ~E1O~u E1OlfjO~ElE m YEfjlan: ZEQ10IVElE QUO KOUlaAlEs ms oconos oro to Bnnu 08 EvO myOvI KOI KO~UpOf1;ElE lOUS KouKouvop60nopous QVoKm8uoVlas OUVEXWS, fjEXPI vo poOOKOKKIVIOOUV. /\IWVE1E 10 unoAolno Bll0fj OE EvO KmoopoAOKI KOllO oCPIlVElE omv OKpn vo KPUWo81.

• AVOKmEUElE 10US KOuKouvopOOnopous ue 10 OfjUyOaAO KOI m ~Oxapn. npoo881ElE Evo Evo 10 o~yo KOI 10 xnnore 01.0 fjo/) vo mppmEljiouv. PIXVElE 10 KOPV CPAOOUP, 10 aAOll KOllO AIWfjEvO Brrou KQI QVQKmWElE . • MOlpoi;ru; tn YEfjlOn 010 lapl0KlO, 10 ~~El8 08

EvO 10ljil KOI 10 ljillVElE 010US 190°C ylo 10 A8mo. Kmonlv 10 ~yO~El8 oro to cpoupvo, naanaAfi;.,."l:8 fj810US KOUKOUVOpOOnOpous KOlljillVEl8 010US 160°C YlO 15-20 A8mo 11 fjExpI vo napouv xpWfjo. 'OlQV KPuWoOUV 10 1OploKlo, 10 nOanaAf1;El8 pe ~Oxapn Oxvn.

YAIKO:

3 lIilAo at: A£mts CP&res

Yz cpAlI({M KOPOOlo tpllllltvo 100yp. KOUP£plOUpa tpllllltvn

3 KOut. aounos BIlliIJ soft at: 9£PIIOKpaOio liwlloriou 3cpAn({Mo oAwpl

1 KOut. yAUKOU IIntll<IV naouvrep 3 ojJya xtUnnlltvo

Yz cpAlI({M OIOcpili£s

Syp. l(ivtC£p tp11llltvo SYP·lloxAtm

1 KOut. yAUKOU K<lVtAo

1/4 KOut. yAUKOU yopicpoAo 1cpAlI({M ~opn

1 cpAlI~aKl IOU Kocpt KoviaK 1cpAlI({M XUIIO noproKoNou

YAIKO Ylo 8 moue; flo m ~ufjn fjnpl~E:

12Syp. BOOII KAOOIKO at: KUpaKlo 200yp. oA£upl

100yp.~opn

1 KOut. yAUKOU paviAlo 4 KpOKOUS ojJyou

Y2 KOut. yAUKOU oAc'm

flo m YEfjlan:

125yp. Bnall KAoOlKO

4Oyp. KOUKOUVop6anopaUS IjllAoKolllltvous 11Oyp. ollUylioAo IP11llltvo

135yp.~opn

3 opya

3Oyp. KOPV cpAaoup 1 npt(ooAc'm

• Xruno181O Bll0fj ue m ~Oxapn fjExPI vo ocppmElji81 KOI PIXVEl81P81S ono tous KPOKOUS EvQV Evov. AVOKm8U818 08 EvO fjnOA 10 aA8UPI, 10 fjnEIKIV mouvtep. m fjOO1IXO, 10 fjaxAeni KQI m ~ovfAlo KOI PIXV8l81O fjlyfjO evaMo~ fj810 YOAO 010 apXIKO fjfyfjO lOU Bll0fj. HAos, PIXVEl8 m 0600 KOI ~UfjWV8l8 fjEXPI VO YIV81 fjlO OX8TIKO opxm ~Ufjn.

• nMe818 «KOPOOVIO» nOxous evos OaxuJAOU KOI fjllKOUS 188K.1I1nAWVEl8 KOe8 KOPOOVI 010 lPIO KOI nlE~E18 8AOCPPO us OUO OKPES, WOl8 10 KOUAOUPOKIQ VO nopouv OXllfjO ~oPKOuAas. To aA81CPEl8 fj810V KPOKO nou neplo08lji8 KOlljillVEl8 010US 175°C Ylo 20 A8mo.

• L8 EVO fjnoA, oVOKm8UEl81O Brmu us m ~Oxapn

KOI npoo8818l81O KOVlOK, 10 fjnaxaplKo KOllO XUfjO

lOU nOplOKaAIOU. AVOKm8UElE 10 aA8UPI fj810 fjnEIKIV noouVlep, 10 KOPUOIO «n ns 010CPI08S KOI 10 PIXVEl8 010 fjlYfjO lOU Brrou. npoo881El81O o~yo KOllO fjllAO KOI fjElOCPEPElE 10 fjlyfjO 08 cp6PfjO OIOfjETPOU 288K. LKopnf1;ElE ono nOvw mv lplfjfjEvn KOU~eplOUpO KOlljiIlV818 010US 170°C (novw KmW) YlO 45 A8mo.

flo 10 YOPVlPIOfjO: 100yp.KOUKOUVop6anopoUS ~opncixvn

34 olive

olive 35-

Lo ufl i o c 2008

IouRIOC:: 2008

Tlnoto <DnWPQ ue 4 veuoeie

~ LUVTOVrl: NtAAn KatalKalilllla, Av. nOpOOKCUrl

Yyp6 ooxofknevio KelK ue pouui KOl om.<picScc:

~ LUVIOVrl: Miva Wppli, K{nw Ilomoo

Keuc ipuveiou

ue uoocixc Xiou, p6cSl KQl QPWPQuOl1eVn xpeun

~ LUVTOVrl: Euayy&Aia davanaan, 8EOOOAovfKn

• ETOljJO~ETE TO nOVTEOnOVI: XwnOTE OTO jJf~EP 250vp. cno TO BITOjJ jJo~f jJE m ~oxopn VIO 1 AEmo. KOOKIVf~£TE TO OAEUPI jJE tn ucotixo Xfou KOI TO pfXVETE 010 jJfVjJo. np008ETETE KOI TO unoxomo UAIKO KOI xtuncte O1n usoolo TOxumTO VIO 4 AEmo OKOjJO. • AAEf<pETE uro <popjJo VIO KEIK ueoulou jJEVE80us jJE TO unoxomo Bnnu KOI pfXVET£ jJEOO TO jJfVjJo. BO~ETE tn <popjJo O1n ueoolo oxcoo np08EpjJOOjJEVOU ooopvou KOI ljJrlVETE 010US 180°C VIO 60 AEmo. A<PrlV£TE TO ncvteonovi vo KPUWOEI, TO ~E<POpjJOp£TE KOI TO KO~ETE OE KU~OKIO OOV OUTO tns ~oxopns.

• ETOljJO~ETE tnv KPEjJO: AVOKOTEUETE TO AIWjJEVO BITOjJ jJE TO unoxomo UAIKO tns KPEjJOS jJEXPI VO ouovsvonomaoov.

• LE EVO jJEVOAO VUOAIVO jJnOA TOn08ETEfTE tn

jJlOrl noootnro cno nOVTEOnOVI KOI KOAUmETE jJE

tn uion KpEjJO. LKopnf~ETE uno novro 150Vp. cno

TO po61o KOI £nOVOAOjJ~OVETE tn 61061Koofo jJE TO UnOAOInO UAIKO. HAOS, ~O~ETE tn OOVTIVf OE KOPVE KOI 610KOOjJEfTE TO VAUKO, jJE EVO <pUAAOPOKI jJEVTOS 010 KEVTpO.

• A<PrlVETE TO V AUKO OTO ljJuVEfo VIO 2 WPES (rl jJEXPI VO O<pf~EI) KOI oEp~fpETE.

YAIKO VIO 8 OTOjJO:

35Oyp. 81'[011 KAaalKo, a& 9&PIIOKpaaia 661llatiou

440yp. aA&upl yla oAts us xplia&ls 60yp.(oxapn

1/3qlAI'[(avlOu poulil

2 KPOKOUS apyou

1Oyp. IIntlKlv nnouvrsp

4 po(a lIaplltA06a (P&piKOKO, nOptOKMl, qlpoouAa, PatOIiOUPO)

YAIKO:

2.1Oyp. KOUP&ptOUpa oe KOllllcmlKla 125yp. 8IIOII KAamKo

Yz qlArt(tM lIaupo poU1i1

1 qlA1I({Iv1 ataqli6&s ~av9ts 1 qlArt({lv1 (Oxapn

4 apyo II&yMa

2/3 qlArt(avlou aA&UPI

1 KOUt. yAUKOU &aOvs PaviAias 114 KOUt. yAUKOU aAl'm

(Oxapn Oxvn Ii KaKoo

YAIKO VIO TO novrsonovc

250yp. aA&upl nou qlOUaKIdV&1 1I0VO tOU, OAIKlis oA&ans

300yp. 81'[011 KAaOlKo, ce 9&PIIOKpaaia 661llatiou

150yp. yoAa 11& 2% Alnapo 200yp. (oxapn unupn 4apyo

1 KOUt. yAUKOU lIaatixa Xiou Konavlalltvn

• LE EVO jJnoA OVOKOTEUETE TO OAEUPI jJE TO jJnEIKlv noouvtsp KOI npo08ETETE TO BITOjJ KOjJjJEVO OE KU~OKIO, TOUS KPOKOUS, tn ~oxopn KOI TO pouur 1I0uAEUETE TO UAIKO jJEXPI VO VfVEI jJfo jJOAOKIO ~ujJn KOI tn XWpf~£TE OE Mo KOjJjJOTIO. AvofVETETO EVO KOjJjJOTI ~ujJns OE nopoMnMVPojJjJo <puMo KOI TO O1PWVET£ OE ~OUWPWjJEVO TOljJl.

• AnAwvETE jJfo jJfo TIS jJopjJEM6ES OTO 1/4 TOU <puMou, E10I W01E Ko8E teropmpopro vo EX£! KOI jJlO 610<pOPETlKrl vsuon, nM8ETE TO 6EUTEPO KOjJjJOTI ~ujJns OE KopMvlO KOI KOAUmETE jJE OUTO tnv Em<pOVEIO. AAEf<pETE jJE oonpo61 n VEPO KOI ljJrlVETE 010US 220°C VIO 40 AEmo nsplnou.

riO tnv KPEjJO:

400yp. yoAa (axapouxo

200yp. 81'[011 KAaOlKo, AI61lltvo

1 KOUt. oounns ou(o 11& lIaatixa Xiou 100yp. tupl Kptlla

• LTPWV£TE EvO IOljJf 610jJETPOU 23EK. jJE AoMKOMo KOI ~OUTUpWVETE. I\IWV£TE OE jJnEV jJopf mv KOU~EPTOUPO

jJE TO BITOjJ KOI O<PrlVETE TO jJIWO omv oKpn. PfXV£TE TIS O1o<pf6£s jJE TO POUjJl OE EvO KOTOOPOAOKI KOI oIVO~PO~ETE jJtXPI vo anoppa<pn80Uv IO uypo.

• LE EvO jJnoA xnnere m ~6xapn, m ~OVfAIO, TO OAOTI

KOI TO jJfyjJo ms KOU~EpTOUpOS. npoo8tT£TE EvO EvO TO ~Vo KOI am OUVExEIO TO aAEUpl. A<pou ovojJlx80uv KaAO, pfxvm TIS O1o<pf6£s KOI OVOKOTEUETE. A6EIO~£TE TO jJfyjJo OTO TOljJf KOlljJrlVETE OE npa8gpjJoOjJEvO <poupvo 010US 180°C VlO 35 AEmo, WmE vo nOpEI xpwjJo ont~, aMo 010 KMpO VO EfvOI jJaAOKO. A<PrlV£TE VO KpUWoEI £VTEAWs, ~PjJOp£TE KOI noonaARm jJE ~6xapn axvn rl KOKOO.

riO TO oEp~fpIOjJO: 300yp. anopia po61Ou 15Oyp. aavtlyi

1 qluAAapoKI IItvtaS

36 olive

,

olive 37

,

,

Lo ufi i o c 2008

Lo ufl i o c 2008

Tmouptoueftomtn

~ LUV[Qyn:'EqIn 800WJn0UAou, naMnvn

~"LQqn8oIIn;a onnvfioflevin 8ixpwlln

~ LuvlOyn: Apyupw KOlaOpOU, ZWYPCUjlOU

• LE EVa ~EYQAO ~noA xronote ~E TOV o~yo66pm tn ~oxopn «n to o~yo ~EXPI va ouovevonomsouv. np008ETEIE TO OI~ly66AI, TO oAEUPl, TO BlTo~, TIS olO(jlioES, TO ~nEIKlv noouvrep. tnv KoVEAo Kol

TO AIKEP Kol oVoK01EUE1E KOAO Ylo va yiVEI EVa O~OIOYEVES «n 0(jlIX10 ~iy~o.

• AAEI(jlE1E ~E B110~ EVa op80ywvl0 lOljJi olomooEwv 30x20 EK .. Kol oOEIO~E1E TO ~IOO, neomou, ~iy~o. LTO unosomo ~iy~o np008ETEIE TO KoKOO Kol oVoK01EUE1E KOAO. To piXVE1E novw ana TO nponvouusvo ~iy~o, otpovete O~OIO~Op(jlo tnv eruecvem Kol umvere OE np08Ep~00~EVO (jlOUpVO otous 180°C (novw-Ko1W) Ylo 40 AEmo. MOAls ljJn8EI. TO 0(jlnVE1E vo KPUWOEI.

• ETOI~O~E1E TO oiporu; LE um «nooooxo piXVE1E m ~oxopn, TO VEPO, rn (jlAOUOO nopTOKoAIOU

Kol TO ~uMKI KoVEAOS KOI ~PO~ETE ylo 5 AEmo, OVOK01EUOVloS otnv opxn, Anooupere ana tn (jlW110 KOI nEpIXUVE1E 10 YAUKO xonoipononovros EVO KOU10AI tns oounos

• LEp~ipE1E ~E nOYW10 ~OViAlo n KO'l~OKI.

Ku8WVOIIl"LQ poflo

~ LUVloyn: Kcm:pivo ZOUPJl(lVJWm, XOAKioo

VAlKO:

225yp, YIOOUPU OlfXIYVIcnO 175yp.ptAi

300yp. aAeupl

1 KOUl. yAUKOU pntllov ncioUVlep 125yp. BlOp KAaOlKo 75yp.~apn

2 oPyci

1 KOUl. yAUKOU a660

1 KOUl. yAUKOU KovtAa

Y2 KOUl. yAUKOU yapicpoAa

3/4 KOUl. yAUKOU ~Uapa nopIoKaAlOu 1 KOUl. aounas Grand Mamier

3Oyp. Kapulila qllAoKopptva

~apn cixvn yla 10 naanciAlapa

YAIKO:

6 cpuMa KPOUOlOS

3 vspenempu KuliwVI (xlIlpis cpAoulia) nspuopevo ana lOY lpicpln KpeppuliloU

1 cpAIl~civl Bllcip soft paAaKlIlptvo oe pnev-papi 1 cpAIl~civl Kapulila qllAoKopptva

1 vepomnnpo ~cixapn

YAIKO:

3/4 cpAIl~avlou Bllcip soft, ae gepPoKpaaia lilllpaIiou

2 cpAIl~civlO OIplyliciAI xovlipo 1 Y2 cpAIl~civl aAeupl

1 Y2 cpAIl~civl ~cixapn

2 KOUI. yAUKOU pntlKlv nciouVlep 4 apyci

1 cpAIl~civl Olacpilies ~av9ts

2 KOUI. oounns KOCPltS KavtAa Y2 cpAIl~civl AIKtp amaretto

2-3 KOUI. eouncs KaKcio

• PiXVETE tn ~6xopn OE EVO ~EyOAO ~noA KOI OVOK01EUETE ~E TO KUOWVI KOllO KOpUOIO.

• L1PWVETE toto (jlUAAO KPOUOlOS omv EnI(jlOVElo epvootcs, OAEi(jlOVlOS K08EVO noM KOAO ~E BI10~. • PiXVE1E TO ~IOO ~iwo KUOWVIOU KOI TO onAwvETE npOOEKTIKO. [" Upi~ETE TIS OKPES 1WV (jluMwv npos 10 ~EOO KOI ruAiYE1E OE poM (OXI nOAu 0(jlIX10), ~EKIVWVlOS uno tn O1Evn nAEupo. EnovoAo~~OVE1E tn Ol061Kooio [JE 10 unoxomo UAIKO .

• MElO(jlEPETE 10 ouo poM OE lOljJi OAEI~[JEVO ~E BI10~. To pOVli~E1E EAO(jlpO [JE VEPO, noonoAi~E1E ~E Aiyn ~oxopn KOI umvere OE np08Ep~OO~EVO (jlOUpVO otous 180°C [JEXPI vo poofoouv,

lio TO oiooru:

2 cpAIl~civlO ~cixapn

2 cpAIl~civla vepo cpAoulia ana 1 noploKciAI 1 ~uAciKI KavtAa

• Xunots am ~i~EP 10 B110[J [JE m ~6xopn ~EXPI vo O(jlP01EljJEI KOI npoo8E1E1E 10 ~yo. PiXVETE KOI1O ~uo[Jo nop1OKOAIOU, 10 Grand Marnier KOllO [JEAI, KOI auvExRE1E 10 xrunn~o. T EAOS, np008U&1E mv KOVEAO, 10 yopi(jlQAo, 10 aAWPI ~E 10 ~nEIKlv nooovreo, m 066a KOI1O YIOOUPll. XrunmE KaAO KOI OVOKmEU&1E ~wo am ~iwo 10 Kapu6lo . • Pixvm 10 ~iy~o OE op80ywvlo Ql6p~o olomooEwv 32x22 EK. aAEI~~Evn ~E Bl1o~ KolljJnV&1E orous 200°C ylo 45 AEmo nepinou. nEpl~Ev&1E vo KPUWaEI KOI OEp~ip&1E OE mpoywvo KO~[J01lQ, nOanaAlo[JEvo ~E ~6xapn axvn.

38 olive

olive 39

l o u Hr o c 2008

IOUalO<: 2008

Konevxovn

... Luvrayn: BOOlAnol KOvtOK€iMmt, louoo Eu~oias

YAIKO VIO 8-1 0 01O~0:

1'h IPAlt~avl Bnap soft, ce gepPoKpaoia 66)pmiou

1 IPAlt~avl ~axapn 5aliva

1 IPAlt~avl aAeupl Via oAes ns xpiloels 3 KOUt. VAuKou pntlKlv naouVlep

'h IPAlt~avaKI tOU KalPt pnpaVlI

1 KOUt. VAuKou KaveAovapilPaAa oe oKovn 1 KOUt. oeuncs olPIV611A1 qll1.6

'h KIl.O apuv6aAoqllxa ~elPAou6loptvn Kal aAeoptvn

300yp. lPuMo KpOUataS

lio 10 OIPOnl:

4 IPAlt~avlQ ~axapn 2 IPAlt~avla vepo xupo ana 'h Aepovi

2 KOut. oounas pnpaVlI Aives IPAou6es Aepovlou

40 olive

• Xtunote OE ~noA EVO q>All~OVI ana 10 BII0~ KOI, 010V oq>pmElIJEI, npooBEIEIE tn ~oxopn KOI xtonote ~ovo VIO ~EPIKO AEmo. Kotoruv piXVEIE EVO EVO 10 o~vo KOllO unoovn.

• LE EVO ~EVQAO ~noA, KOOKIVi~EIE 10 OAEUPI ~E

10 ~nEIKIV noouvtsp KOI1O KOVEAOvopiq>OAO KOI npooBEIEIE 10 ~iwo lWV O~VWv. PiXVEIE KOllO ol~IV60AI ~o~i ~E tnv o~uVooA6l1JIXO KOI OVOKmEUEIE. • !\IWVEIE 10 unoxomo BII0~ OE mVOVOKI KOI OAEiq>EIE EVa EVO 10 q>uMo «pouotos. LlPWVEIE 10 IJIOO ce EVO 1OlIJi, piXVEIE m VElJlOn KOI OKEnO~EIE IJE 10 unoxomo q>uMo. XOPO~E1E EAOq>po 10 VAUKO KOI 10 lIJnVEIE 010US 220°C VIO 45 AEmo.

• LlO IJE1O~U ElOIIJO~EIE 10 OIP0nl: PiXVEIE OE IJIO xotoopoxo OAO 10 UAIKO KOI ~pO~EIE VIO 1 0 AEmo OE IJEIPIO q>WII0. nEpllJEVEIE vo KPUWOEI KOI neoixovete 10 VAUKO 000 EivOI ~E010.

IOUftlO~ 2008

T6p"LQ Banoffi

... Luvrovn: Ailpntpa Bou60upn, nElpOiOS

YAIKO:

225Vp. Bnap KAaolKo, oe gepPoKpaoia 66)patiou

4Oyp. aAeupl Via oAes ns xpiloels 1 KOUt. VAuKou pntlKlv naouVlep 10Oyp. ~xapn

1 KPOKO alivou

looml KovlaK

lio rn VElJlon:

1 KOUti vllAa elianopt 10Oyp. ~lIxapn

1 lPaKeAaKI (&Aativn

3 pnavaves oe p06tAes

10Oyp. ttolpn Kptpa ~axaponAaatlKils

lio mv KPEIJO:

'h lPaKeAllKI (&Aativn 75VP. tupi Kptpa

15Oyp. &tolpn Kptpa ~axaponAaatlKils 300yp. Kptpa vllAaKlos Xlunnptvn

'h IPAlt~avl oOKoAllta tplpptvn

Io oft ro c 2008

• LE IJnOA pixvers 10 Bl1olJ, 10 aAeUpl, tn ~axopn, 10 KOVIOK, lOV KPOKO KOIlO IJnEIKIV ncouvtep, ZUIJWVEIE KOAQ KOI onAwvEIE 10 ~iV~o OE q>oPIJO 10p1OS.

T oonore tnv Enlq>OVEIO ~E nlpOUVI OE OIOq>OPO onusin KOI m ~O~EIE 010 lIJuVEio VIO 1 0 AEmo.

• LKEno~Ele m ~ulJn ~E Ao06KoMo KOI lIJnvEIE 010US 200°C VIO 15 AEmo. Aq>OIPEilE rn Ao66KoMo KOI ouvExi~EIE 10 lIJnOl~o VIO 10 AEmo OKO~O.

• ElOIIJO~EIE tn VE~lon: LIVO~pO~EIE 10 VOAO VIO 5 AEmo. PiXVEIE tn ~oxopn KOI Oq>r1VEIE 10 lJiVIJO VO KPUWOEI. Lm OUVEXEIO npooBE1E1E tn ~EAmivn KOI cvosnteuere KaAO.

• LIPWVEIE us POOEAES tns IJnOVOVOs O1n ~oon tns 10P1OS, nEpIXUVE1E ~E tn VElJlOn KOI ~O~EIE tnv 10P1O 010 lIJuVEio VIO 1-2 WpES.

• LlO IJE1O~U ElOIIJO~EIE tnv KPEIJO: L'>.IOAUEIE

tn ~EAmivn OE lEOOEPIS KOU1OAIES KPUO VEPO, ~EOO OE ~noA lOnoBEmlJEVO novw ana VEPO nou ~pO~EI (VIO vo oloAuBer ruo EUKOAO). LE oMo ~noA, xtunnts 10 rupi KPE~O KOI npooBEIEIE us KPEIJES ~axoponAo01IKns KOI VOAOKlOS. PiXVEIE KOI tn ~EAotfvn KOI OVO~lyvUEIE.

• A6EIO~EIE tnv KPEIJO novto ana m VE~lon KOI ~O~EIE 10 VAUKO 010 lIJuVEio VIO 30 AEmo n IJEXPI vo nn~EI. nplv 10 oEp~iplOIJO, ~Eq>OPIJOPE1E npooEKIIKO OE nlmEAO KOI VOPViPEIE IJE tnv IpllJlJEVn OOKOAQ1O.

olive 41.a

ITOULlYKQ ue pouui Kill oofltou KQPQlleR.Q~

... LuvTOyn: IlIJawa BaOlAOKn, A8nvo

YAIKO Ylo tnv nounvcc: 20Oyp. Bltall KAaOlKo

20 IImoKolO oapouaYlap ~ cpAIt~avl lIaupo POUIII

~ cpAIt~avl P&piKOKa ~&pa Kal olOcpili&s 10 liallaoKnva ~&pa

1 ~ cpAIt~avl ~axapn & Myn Yla In cpoPlla 4apya

1 cpAIt~avl alluyliaAo .... lxa Ipllllltvn Yz cpAIt~avl CPOUVlOUKIa Ipllllltva

1 cpAIt~avl KOllnoOla PUOOlVO

2 KOU1. eounos ~uolla noploKaAlOu Kal A&1I0VIOU

no rn ocxtoo KOPO~EAOS: 1 cpAIt~avl ~Qxapn

1/4 cpAIt~avlOu V&PO

42 olive

• Aq>nVEIE 10 opoum va ~OUAIOOOUV OE EVa ~noA ~E VEPO vm 6 ooes. Kctornv TO O1poyyi~El£, TO lIiIAOKO~EI£ KOllO xtunnte 010 ~nMVl£p ~EXPI va yivouv noxtos.

• LnoT£ 10 uruoxom O£ ~IKPO «ouuono KOI TO ~£lO<PEP£l£ O£ EVa ~noA.

• XLUnolE 010 ~i~£p (01n usoolo tcxomtcl tn ~oxopn, 10 Brtou KOllO o~yo KOI pixvete 10 ~iwo 010 unox us 10 uruokoro. np008El£1£ 10 noxronomusvo <PPOUlO KOI TO unoxomo UAIKO tns nouliyKOs KOI ovoKm£uE1E.

• AA£i<pEIE us BITO~ ~IO <pop~o YIO noutfvko KOI noonoAi~EI£ us ~oxopn. PiXV£l£ ~EOO 10 ~iwo KOI ~£TO<PEPE1E tn tpopuc O£ lOlIii ~E 1000 vepo, W01E va <pl0VEI 010 3/4 rns oopuos. BO~E1E 10 TOlIii OE np08Ep~00~EVO eoupvo 010US 120°C Ylo 30 AEmo KOI O1n OUVEXEIO lOV 6UVO~WVE1E 010US 150°C KOI lIinv81E Ylo allAn ~Ion topo.

• LlO ~Em~u ElOl~O~E1E m ooxroo KOpO~EAOS:

AvoKmEuE1E tn ~oxopn ~E 10 VEPO OE ~E1P10 <pwno Ylo 10 AEmo nsplnou. 'OlOV OPXiOEI va nn~EI, otouotote va ovcroteuete, nEpl~EvE1E va yiVEI mporu KOI onOOUpEIE ana rn <pWlI0.

• BYO~E1E tnv noutivro ana 10 eoupvo KOI tnv o<pnVEIE va KPUWOEI Aiyo. Tnv ~E<pOp~OPE1E OE EVa rucro KOI nsprxuvers ~E tn ooxtoo KOpO~EAOS.

l o o Hro c 2008

Eovevnco KelK KQVe.aQ~ ue OOO"LOQ unflou

... LUVloyn: r&Wpy'os I:taIlOU, !\1~06EIO

YAIKO:

no 10 KEIK:

1 cpAlt~avl ~axapn 1 paviAla

1 apyo

1 npt~a aAOll

12Oyp. Bilall KAaOlKo 1 npt~a KavtAa

1 ~ cpAIt~avl aA&upl nou CPOUOKWV&I 1I0VO tOU, KOOKIVlolltvo

Yz cpAl1~avl cpptOKO yaAa

1 & 113 KOU1. yAUKOU KavtAa 1 KOU1. ooenus ~axapn

no m ooxtoo ~nAou: 4Oyp. Bltall KAaolKo

2 KOUt. oouncs ~axapn lIaupn

1 IIftAo 0& KupaKla, paVlIOII&VO 11& XUIIO A&1I0VIOU

1 KOU1. oounas Kptlla yaAaKlos

• <DnoxvE1E 10 KEIK: xtunots TO nproto lEOOEPO UAIKO ~o~i ~E 80yp. ana 10 Bll0~ KOI 1/3 KOUmAGKI lOU yAUKOU ana tnv KOVEAO, ~EXPI va oq>pmElIiouv . npOOSE1E1E 10 OAEUPI OE 660EIS, EVOAAG~ ~E 10 y6Ao. AAEi<pE1E ~E Bll0~ KOI OAWPWVE1E EVa otpovvuso lOlIioKI 610~E1POU 20-22 EK., KOI piXVE1E 10 ~iwo lOU KEIK. LCPWVEIE KOAG tnv enupovero KOI umvets 010US 170°C O1n usooio oxcoo (~E OEpO) vm 20-25 AEmo. MOAIS 10 ~V6AE1E ana 10 qioupvo, 10 ovon060vupi~E1E KOI 10 0<pnvE1E va KPUWOEI.

• !\IWVETE 10 unoxomo Brtcu KOI ~E EVa nlvEAo povTi~E1E 10 KEIK OE oAn tnv Em<povElo lOU. AvoKmEuETE OE EVa ~noA tn ~oxopn ~E tnv unoxomn KOVEAO KOI noonoAi~E1E 10 KEIK.

• ElOl~O~E1E tn ooxroo ~r'iAou: LE EVa ~IKPO mvovi AIWVE1E 10 BITO~, npooSE1E1E 10 ~nAo, tn ~oxopn KOI tnv KOVEAO. AVOKOlEtJE1E ~E cnoxes ovncers KOI 010 TEAOS piXVE1E tnv KPE~O V6AOKlOS.

• LEp~ipE1E 10 KEIK ~E rn ooxtoo ~r'iAou XWPI010 (Via va ~OAEI 0 KOSEVOS 000 8EAEI) KOI OUV06EUEIE ~E novono ~OViAIO.

Lo oft i o c 2008

olive 43

KoUnOUp<1KlO ue uoctixc ~ Luv1Oyn: Kopttaa KapOlJfI£Aa, AAE~ov/ipounoAn

YAIKO:

4OOyp. Bilall KAaOlKo, a£ 9£PlloKpaaia lilalliatiou

2apva

1 Y2 IPAn~avl ~axapn

5Y2 IPAn~avla aA£UPI Via oAts ns xpila£ls 1 KOUI. yAUKOU lIaatixa a£ aKovn

2 KOUI. VAUKOU AIK£P lIaatixa

Y2 KOUI. yAUKOU a6lia

2 KOUI. yAUKOU IIntlKlv naouvrep alluyliaAa xOVlpoanaalltva

1 KPOKO apyou apallallltvo 11£ Aivo v£po

• AVoKOTEUETE TO oAEUPI ~E tn oxovn uootlxos Kol TO ~nEIKIV nOOUVTEp.

• XTUnOTE 010 ~i~EP TO o~yo ~E rn ~oxopn Kol TO BITO~ Kol piXVETE m ~Ion nooormo ana TO oAEUpl. L'lloMETE tn oooo 010 AIKEP unotixcs Kol tnv npo09ETETE 010 ~iwo. PiXVETE TO unoxomo oAEUPI XTUnwvTOS ~EXPI va EVOW~OTw9Ef.

• AnAWVETE m ~u~n Kol KO~ETE OE KOUAOUPOKlo

~E tn ~on9E10 EVOS xoun nOT. To ~ETO<PEPETE OE

104!i O1PW~EVO ~E Ao1i6KOAAo Kol TO oAEicpETE ~E TOV KPOKO o~you. LKOpni~ETE ana novw TO o~uy/iaAo Kol 4!nvETE OE np09Ep~00~EVO ooopvo O1OUS 175°C YIO 35 AEmo nsplnou.

Tcpm 0lIUYOOfiou KOUpKOUQli

~ LWlOyn: InupIliotiAa TpiCpUAAn, A9nvo

VAlKO: nom~n:

15Oyp. BmiIJ KAamKo 11PAn:~ ~apn

1 aIlyo

SOOyp. aA£Up! nou qIOOOK61V£lIIOVO IOU Y2 KOUt. yAUKOU KavtAa

nomYE~lon:

Kptpa an6 2 cpaKEAciKla 0v90s apaIlooirou pavwa 71PAn:~a yOAa

12 KOUl. aounas ~apn

21PAn:~a OIIuvliaAo",lXa aanplaptvn KQI aAwptvn 21PAn:~a OIIUyliaAa £«plAt

ria mv EnIKOAu4!n:

21PAn:~ lIappEAOlia KOUIiKOuc'n:

• AVo~IYVUETE 10 UAIKO VIa m ~oon Kol mpWVETE TO ~iwo

OE cp6p~o VIa TUpTES /ilo~ETpoU 26EK., KaAUmovros Kol 10 MOivo TOlXw~mo. T punmE TOV rmo ~E Eva nlpoUvl Kol 4!nvETE O1OUS 220°C VIa 30 AEmo. npooSETETE amv KPE~o 13oviAIOS 10 aA~Evo o~Uy1iaAo. MOAIS KPuWoEI n TUp1O, YE~RETE ~E mv KPE~o Kol OKopnRETE ana navw TO ~IOO o~Uy1iaAo EcpIM. KaAUmETE ~E m ~ap~EAolia KOI 10 unoAolno o~Uy1iaAo .

• 44 olive

Lo ufl r o c 2008

Ffiuxiouo 0lIuySanou

~ Luv1Oyn: J\IAn Taoutaoupo, LoAo~ivo

YAIKO:

1 IPAII~aVI alluyliaAa aanplalltva Kal Konavlalltva

10 mKpalluyliaAa aanplalltva xm Konavlalltva 1 IPAn~avl Bnall soft oe 9£PlloKpaaia lilallialiou 2 IPAn~avla ~axapn

6 KPOKOUS apyou £AalPpa xtUnnlltvouS 1 IPAn~avl aA£upl Yla oAts ns xpnoers 3 KOUI. VAUKOU IIntlKlv naouVl£p

1 npt~a aAal1

3Y2 IPAn~avlQ OI111yliaAI "'lAO

6 aanpOlila a£ alPlxtilliaptYKa

no TO OIP0nl:

4 IPAn~avla ~axapn 3 IPAn~avla v£po

Y2 A£1I0VI

• XTunoTE TO BITO~ piXVOVlOS Afyn Aiyn m ~6xopn ~EXPI va oCPPOTE4!EI KOI O1n OUVEXElo npo09ETETE TOUS KpOKOUS.

• KOOKIVi~ETE TPEIS CPOPES TO oAEUPI ~o~i ~E TO ~nEIKIV nOOUVTEp KOI TO oAUU. To piXVETE OTO ~iwo TOU BITO~ EVoAAU~ ~E TO OI~lyMAI «n TO yOAo. AVoKOTEUETE ~EXPI va yivEI EVa O~OIOYEVES ~iwo Kol npo09ETETE 10 o~uy/ioAo Kol TO mKpo~uy/ioAo. ,LTO TEAOS piXVETE tn ~oPEYKo Kol oVoKOTEUETE ~E KUKAIKES xrvnoers.

• A/iEIO~ETE TO ~iy~o OE nopoAAnA6ypo~~o 104!i, oAEI~~EVO ~E BITO~ «n noonoxrouevo ~E oAEUPl, xm 4!nvETE OE np09Ep~00~EVO ooupvo O1OUS 160°C Ylo 45 AEnTO.

• BpO~ETE TO UAIKO YIO TO oiporu Ylo 7 AEmo. '01OV TO yMKIO~O KPUWOEI, nEplXUVETE ~E TO oiporu km vopvipets. OV 9EAETE, ~E KonOVIO~EVo o~Uy/iOAO Kol OoVTIYf.

,

Jo eft ro c 2008

olive 45

KOPlIO<; ue ooxoflatc KOl Iv8oKOpu8o

~ Luv1Oyn: MOp9a 401.o1.&1.n. Korepfvn

YAIKO:

2 naKEta pmOKOta rm-pnsp 25Oyp. Bnop KAaolKo

2 oOKoAcitES KOUP&ptoupa

1 KpaoOnOtnpo IV60KOpu60 1 Kouti yoAa ~axapouxo

1 KpaoOnOtnpo Baileys Kapu610 XOvtPOKopptva

• BOUtotE 10 ~nlOK01O oto Baileys ylo Aiyo 6wn::poAEmo (vo un ~OUAIOOOUV), 10 onere ~E 10 XEPIO KOI 10 piXVEtE OE EVO ~EyaAo unox.

.I\IWVEtE TnV KOUPEPtoUPO ~o~i ~E to Blta~ OE EVO KOTOOpoMKI, OVOKOtEUOV1OS OUVEXWS. A<pnVEtE to ~iy~o VO KPUWOEI Aiyo, np008EtEtE to Iv60Kapu60, to YOAO KOI 10 Kopu610 KOI OVOKOTEUEtE. ME1O<pEPEtE to ~iy~o oro ~nOA ~E 10 tPI~~EVO ~nlOK01O.

• LtPWVEtE ~IO uorpootevn <pop~o ~E A06oKOMo n ~E~ppovn KOI piXVEtE ~EOO to ~iy~o tou KOp~OU. BO~EtE tn <pop~o ornv KOTOljJu~n vm 3 WPES vo noywoEI. =E<pOP~OPEtE to YAUKO, O<pOIPEitE tn Ao66KOMo (n rn ~E~ppavn) KOI 610KOO~EitE, OV 8EAEtE, ~E tpl~~Evn KOUPEPtoUPO n roooeo.

46 olive

y

l ouft i o c 2008

Tldotc <I>fiwpo

ue OlIUyOOfio KOl vfluxo otnq>lJfu

~ LuvtOyn: ImupoU1.o KOtmKOOOpo, naAAnvn

YAIKa:

3/4 cpAJt{mnou BOOp soft 0& 9&ppOKpOOia &.Jpatiou 2Y2 cpAJt~a aA&Upt

1 KOUl. yAUKOU pnDKIV nOOUVt&p

Y2 cpAJt~ DpUy6aAa QOnptoptva KW aA£optva omcpUAJ yAUKO KOtIIaAIOU (600 XPElaot£ij

Y2 KOut. yAUKOU ~Uopa noptOKaAlOU

1 apyo (KP6Kos KW aonpci61 x(AlplOto) 1 jIaviAIa

1/3 cpAJt{mnoo KOYKiK

• LE tvo ~noA, avOKOtEUEtE to aAEUPI ~E to ~nEIKlv rooovreo KOI to 0~Uy6aAo. np008EtEtE to Blto~ OE KUPQKIO, tov KPDKO apyou, m ~Qxopn, to ~uo~o KOI to KovlaK.lIouAEUEtE to uAIKa ~EXPI vo yiVEI ~IO ~aAOKn ~u~n .

• MOIp6~E m ~u~n ore 600 KOI avOiyEtE to Eva KO~~Cm OE mpoyyuM <pUMo. LtpWVEtE ~E OUtO Eva tOljJaKI VlO tQptES aAEI~~tvO ~E Brra~ KOI piXVEtE ana navw to YAUKO mo<p0AI.

• ME tnv unOAOlnn ~u~n nM8EtE «Kop60vOKlo» KOI OKma~E ~E OUtO to mO<pUAI tOn08EtwvtOS to XIOati. AAEi<pEtE to «Kop6ovaKlo» ~E to 00npa61 KOlljJnVEtE mous 200°C Ylo 40 AEma neorou LepPipEtOI KPuo.

Kenc KOGtOVO ooxoflrrtoc ~ Luv1Oyn: Kat£piva KatlpEpttn. HAlounoAn

YAIKO: 16Oyp.o1.EUPI

20yp. pntlKlv nnouvrep 1 Bnop KAaOlKo (250yp.) 3 apyo

8 KOotaVa «papov yAaot» IIuAoKopptva 10Oyp. oOKoAcita uy&ias 0& otayov&s 100yp. oOKoAcita yoAaKtOS OE otayovEs 2 KOUt. oounns ~oxapn oxvn

200ml YIOOUptl pE 2% Alnapo

1 po~o papp&Aci6a KOotaVO

Aiyn ~oxapn

110 to vxcoo:

Y2 cpAlt~ovl Kptpa yoAaKtOS 125yp. oOKoAota uy£ias

100yp. AEuKn oOKoAcita 0& otayov&s

l o o ft i o c 2008

,

• Etol~a~EtE to KEIK: LE EVO ~nOA piXVEtE rn OOKOM1O ~o~i ~E 10 ljJIAOKO~~EVO xootovc KOI OVOKOTEUEtE ~E 600 KOU1OAIES TnS oounos OAEUpl. xruncte oro ~i~EP to Blta~, 10 opya KOI tn ~axopn ~EXPI VO O<ppOtEljJOUV. PiXVEtE to YIOOUptl, m ~op~EM60, to OAEUPI KOI to ~nEIKIV naOUIJtEp KOI xtuncte OAO 10 UAIKa ~O~r. np008EtEtE m OOKOM1O KOI 10 Kao1OVO KOI OVOKOTEUEtE onoM.

• A6EIO~EtE to ~iy~o OE oopuo OAEI~~Evn ~E

Blta~ KOI noOnOAIOIJEVn ~E KpumoAAIKn ~oxopn KOI ljJnVEtE OtoUS 180°C vm 50-60 AEma.

• Lto ~E1O~U EtOl~a~EtE to yMoo: LE EVO KOTOOpoMKI ~EmoivEtE TnV KPE~O yaAOKtOs. Kctoruv TnV cnooupsre ana tn <pwtla, piXVEtE tn oOKoM1O uYEios OE «ouucnc KOI OVOKOTEUEtE vo AIWOEI.

• Avon060yupi~EtE to KEIK OE ~IO nlOTEAO KOI convete vo KPUWOEI. LTn OUVEXEIO nsptxuvste ~E to yMoo KOI oKopni~EtE ana novoi ns orovovss AEuKns oOKoM1OS.

,

olive 47

Axfiaoomro

~ [lMayfl: 6£anowa 4Iapclvm, Kap<'irroa

VAlKO:

1 Kovotppa axAiJ6I Kopn6am 1 cpAn:~ aAWpt

1 KOUL yAUKoU pnElKJV nOouvtEp Saliya

1 cpAn:~ (cixapn 2 paviAIt:s

no 10 OIpOnl:

1 IIQJ(f;ro Bncip KAamKO (25Oyp.) XUIIO anD mv KOIln6am axAci& 3/4 cpAn:(avloU (cixapn

~ KOUL yAUKoU KavtAa

• XrunmE 10 aj3y6, m ~axapn, 10 aAWPl, TIS ~OViAIES KOI 10 ~nEIKIV nooovrep om 6uvau'l 1OxUuno IOU ~i~ Via 5 AEnTO. AAEi<pETE ~E Bl1o~ tva 1OIIJOxI 610~tTpou 30-35 EK. KOI 06E10i;ETE ~too 10 ~iy)J0. L"rpoyyii;ETE mv Ko~n6rn:o KOI KParmE 10 xu~6 Via 10 ooorn K6~ETE 10 000610 OE <perES noxoos 1 EK. nEPinou KOI TIS mpWVETE navw oto ~iy)J0. lIJnvETE OE np08EP~o~tvo q>Oupvo arcus 180°C Ylo 45 AEmo.

• EIOI~Oi;ETE 10 OIpOm: BpOi;ETE 10 xu~6 on6 mv Ko~n6ma, m ~axapn KOI mv KOVeAO YIO 5 AEnTO. npooBerETE 10 Bl1o~ KOI ouvExii;ETE 10 ~~o Via 5 AEnTO. • M6AIS IIJn8Ei n ooo66nl1o, m ~y6~ETE an610 qJOupvo KOI mv nEPIXUvElE ouexos ~E 10 OIpOm.

.48 olive

Mnfiomtc ue OOKO.fiOro. ~ [uvTOyn: J:olPia J:lloAoKlOU, t.po~o

Keuc ue unflo, xoupucoec xoi lVOOKOPUOO

~ [uv1Oyn: Kal&piva ZaxapaKn, 8WOoAoviKn

VAlKO:

riO TO KEIK:

1 ~ IPAI1~aVI aA&upl yla oAts ns xpnoers 12Syp. Bllall KAaOlKo

1 IPAIl~aVI ~axapn

1 apyo

2 KOKKlva IInAa xopls IPAou6a, 0& KupaKla 18Syp. XOUPIlci6&s xlilpis KOUKOUIOI III1AoKOIIII&VOUS

~ KOUI. yAUKOU lIaY&lplKn 006a 61aAulI&Vn 0& 1 IPAIl~aVI ppaOlo V&PO

1 paviAla

~ IPAI1~aVI Kapu61a III1AoKOIIII&Va

riO tnv EniKOAulIJn:

100yp. Bllali KAaOlKo 3/4lPAIl~avlou ~oxapn lIaupn ~ IPAIl~OVI yoAa 1S0yp.lp11I1I&VOlv6oKOpu60

• np08Ep~oivETE 10 eoopvo otous 180°C. [E EVO ~noA piXVETE TO <PPOU1O ~E tn 0660 KOI OVOKOTEUEIE EAO<ppO. LE 6EUIEPO ~noA, XTunOTE ~E f.Ji~EP

xeipos tn ~oxopn ~E 10 BITO~ ~EXPI VO O<PPOTEIIJEI. np008E1E1E 10 0~y6, tn ~OViAIO KOI mo610KO 10 OAEUPI, KOI XTunOTE KOAO OAAO 2-3 Xsnro.

• LlpOyyi~ETE TO <PPOUTO KOITO piXVETE 010 ~iy~o lOU BITO~. np008ETETE TO Kopu610 KOI OVOKOTEUETE. • 'AAEI<pETE ~E BITOf.J ~IO <pop~o ~E unoonouevo nero (610f.JETPOU 26EK.), 06E10~ETE f.JEOO 10 f.Jiyf.Jo KOI IIJnvETE otn XOf.JnM oxopc lOU ooupvou Ylo 1 wpo. • LlO f.JETO~U ElOl~O~ETE tnv t:nlKOAulIJn: Lt: EVa OVTIKoMmlKo myovoKI Alwvnt: TO 100yp. BITOf.J f.Jt: 10 YOAO, pixvete m ucuon ~oxopn KOI, f.JOAIS AIWOt:I, nooosetete 10 IV60KOpu60.

• fAooopnt: 10 KEIK us 10 f.Jiyf.JO tns mKOAulIJns KOI 10 ~O~t:Tt: ~ovo 010 ooupvo YIO 15 At:mo. To Ot:p~iPETE KPUO n ~t:mo f.Jt: f.Jio f.JnOAO novoro.

VAlKO:

4 IIRAa lI&tpla Ka9apl01I&Va

2SOyp. BIIOII KAaolKo, llaAaKIIlII&VO 25Oyp. KOUP£ploupa IjIIAoKOIIII&Vn 4Oyp.KaKao

1 naK&to IIntoKola ml-lIn&p aA&OIl&"a 1SOyp. ~cixapn

4 apya

7Syp. aA£UPI

2 KOUl. yAUKOU IIn&IKIV naouVl£p 1 KOUI. yAUKOU Kav&Aa

• XTUnoTE 010 f.Ji~t:p 10 BITOf.J, m ~oxopn, TO o~yo, 10 aAt:UPI, TO ~nlOKOTO, 10 ~nEIKlv noouvtep, 10 KOKOO KOI tnv KOVEAO.

• lIJIAOK6~t:Tt: 10 EVa ~1lA0 KOI 10 noooeetere 010 ~iy~o ~o~i IJE tnv KOU~EPlOUPQ. A6EI0~EU: 10 lJiYIJo OE mpoyyuM TOIIJOKI 610IJETPOU 28EK. OAEIIJIJEVO IJE BnolJ, KOI otoovete tnv EnI<pOVEIO OIJOIOIJOP<Po.

• K6~nE 10 unoxomo 1J1lA0 OE AEmEs <pEIES KOI KOAumETE ~E OUTES tnv EnI<pOVEIO lOU lJiYIJQ1os, ETOI toots n lJio <pETO va OKOUlJnOEI AlYo novo omv oMn. .lIJnvETE 10 KEIK OE np08EPIJOOIJEVO ooopvo otous 180°C vm 45-50 AEmo neomou

• [Ep~ipETE npooipenxo IJE OOVTIYf.

Lo ufl ro c 2008

,

olive 49

IouRlOC; 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful