MAÙY TÍNH Vn - 570MS

GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY VINACAL THEO
CHÖÔNG TRÌNH SAÙCH GIAÙO KHOA THCS

LỚP 8

I. ÑAÏI SOÁ
Caùc baøi toaùn veà ña thöùc
1) Tính giaù trò cuûa ña thöùc
Ví duï 1 : Tính giaù trò cuûa ña thöùc Q =

1
2
Giaûi : Duøng A , B thay cho x , y
AÁn
2
A

1 3 æ
3
ö
x y ç 3xy 2 - x 3 y + y 3 ÷
2
4
è
ø

taïi x = -2 , y =

1
AÁn tieáp
B
A

2

:
3

( Gaùn -2 cho A )
1
B
( Gaùn
cho B )
2
1
2
A
B
3
4
B

A
B
13
Keát quaû : Q = 4
Chuù yù : Neáu bieåu thöùc coù nhieàu hôn 2 aån ta cuõng laàn löôït gaùn
cho A , B , . . . , M ñeå tính giaù trò cuûa bieåu thöùc

Ví duï 2 : . Cho ña thöùc
P( x) = x 5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + c ,
bieát P(1) = 1
P(2) = 4
P(3 ) = 9
P(4) = 16
P(5) = 25
a) Tính P(6) , P(7)
b) Vieát laïi P(x) vôùiù caùc heä soá laø caùc soá nguyeân

1

Giaûi
Ta coù
2
a) P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + x
2
P(6) = (6-1)(6-2)(6-3)(6-4)(6-5) - 6
2
= 5 ´ 4 ´ 3 ´ 2 ´ 1 + 6 = 156
Töông töï
P(7) = 6496
b) Thöïc hieän pheùp tính
2
P(x) = ((x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + x

Do ñoù

5
4
3
2
P(x) = x - 15 x + 85 x - 224 x + 274 x - 120
Ví duï 3 :
Duøng pheùp nhaân ña thöùc ñeå tính laïi
A = 8567899 ´ 654787 = 5610148882513
(Baøi ñaõ giaûi ôû Ghi chuù , phaàn 3, Soá töï nhieân cuûa Lôùp 6 )
Giaûi
Ta coù
3
3
A = (8567´ 10 + 899) ´ ( 654´ 10 + 787)
3

8567´ 10 ´ 654´ 10
3
8567 ´ 10 ´ 787

3

=

5 602 818 000 000

=

3

6 742 229 000

899 ´ 654´ 10
=
587 946 000
899 ´ 787
=
707 513
Coäng doïc A
=
5 610 148 882 513
( Caùch naøy thì chaéc chaén nhöng khaù daøi !)

2) Pheùp chia ñôn thöùc
* Ví duï 1 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia
3x 4 + 5 x 3 - 4 x 2 + 2 x - 7
x-5
2

Giaûi
P ( x) coù soá dö laø P (a)
x-a
4
3
2
Ñaët P(x) = 3 x + 5 x - 4 x + 2 x - 7
thì soá dö cuûa pheùp chia laø
P(5)
Ta tính P(5) nhö sau
AÁn 5
X
Ghi vaøo maøn hình
3 X ^ 4 + 5 X 3 - 4 X 2 + 2 X - 7 vaø aán
Keát quaû
P(5) = 2403 laø soá dö cuûa pheùp chia treân

Ta bieát pheùp chia

* Ví duï 2 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia
x 5 - 7 x 3 + 3x 2 + 5 x - 4
x+3
Giaûi
5
3
2
Ñaët P(x) = x - 7 x + 3 x + 5 x - 4
Thì soá dö cuûa pheùp chia laø
P(-3)
Ta tính P(-3) nhö sau
AÁn
3
X
Ghi vaøo maøn hình
vaø aán
X ^ 5 - 7 X 3 + 3X 2 + 5X - 4
Keát quaû
P(-3) = - 46 laø soá dö cuûa pheùp chia treân
4
3
2
Ñeà töông töï : Tính a ñeå x + 7 x + 2 x + 13 x + a
Chia heát cho x+6
ÑS : a = 222
* Ví duï 3 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia
3x 4 + 5 x 3 - 4 x 2 + 2 x - 7
4x - 5
3

P ( x) coù soá dö laø P æ - b ö
ç
÷
è aø
ax + b
4
3
2
Ñaët P(x) = 3 x + 5 x - 4 x + 2 x - 7
æ5ö
Thì soá dö cuûa pheùp chia laø P ç ÷
è 4ø
æ5ö
Ta tính P ç ÷ nhö sau
è 4ø
AÁn 5
4
X
Ghi vaøo maøn hình
vaø aán
3X ^ 4 + 5X 3 - 4 X 2 + 2 X - 7
87
æ5ö
Pç ÷ = 6
laø soá dö cuûa pheùp chia treân
Keát quaû
4
256
è ø
Ví duï 4 : Chöùng toû raèng ña thöùc sau chia heát cho x+3
4
3
2
P (x) = 3 x - 5 x + 7 x - 8 x - 465
Giaûi
Ta tính töông töï nhö treân ta ñöôïc soá dö P (-3) = 0
Suy ra P (x) chia heát cho x+3
*Ghi chuù : Coù theå duøng sô ñoà Hooc-nô ñeå thöïc hieän pheùp
chia ña thöùc nguyeân cho x-a nhö baøi sau

Giaûi : Ta bieát pheùp chia

3x 4 + 5 x 3 - 4 x 2 + 2 x - 7
x-5
Ta ghi
3
5 3

5
3´5+5
= 20

-4
20´5-4
= 96

2
96´5+2
= 482

-7
482´5-7
= 2403

Keát quaû
3x 4 + 5 x3 - 4 x 2 + 2 x - 7
2403
= 3 x 3 + 20 x 2 + 96 x + 482 +
x -5
x -5
4

Thöc hieän theo caùch naøy ta ñöôïc cuøng moät luùc bieåu
thöùc thöông vaø soá dö
Lieân Phaân Soá
Ví duï 5 : Bieåu dieãn A ra daïng phaân soá thöôøng vaø soá thaäp
phaân
5
A = 3+
4
2+
5
2+
4
2+
5
2+
3
Giaûi
Tính töø döôùi leân
AÁn
3
Vaø aán
5
2 ñeå ghi vaøo maøn hình
Ans -1
5
2
AÁn
vaø chænh laïi thaønh
Ans -1
4
2
AÁn
vaø chænh laïi thaønh
-1
Ans
5
2
AÁn
vaø chænh laïi thaønh
Ans -1
4
2
AÁn
vaø chænh laïi thaønh
Ans -1
5
3 AÁn
Keát quaû : A = 4.6099644 = 4 233 = 1761 . Tính a , b bieát
382 382
( a , b nguyeân döông ) :
329
1
Ví duï 6 :
B=
=
1
1051 3 +
1
5+
1
a+
b
5

Giaûi
1
329
1
1
1
=
=
=
=
1
1
64
1051 1051
3+
3+
3+
9
329
329
329
5+
64
64
1
1
=
=
1
1
3+
3+
1
1
5+
5+
64
1
7+
9
9
Caùch aán maùy ñeå giaûi
Ghi vaøo maøn hình
329f 1051 vaø aán
AÁn tieáp
(maùy hieän 3f 64f 329 )
AÁn tieáp
3
( 64 f 329 )
AÁn tieáp
(maùy hieän 5f 9f 64)
AÁn tieáp
5
( 9 f 64 )
AÁn tieáp
(maùy hieän 7f 1f 9 )
Keát quaû
a= 7 ; b= 9
Baøi taäp thöïc haønh

1) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc
a) (a 2 - b 2 )+ 3ab 2 - 4a3b 4 taïi a = - 3 ; b = 2 .ÑS : 1697
b) (a + b - c ) - 4abc + c3ba taïi a = - 2 ; b = 3 ; c = 5. ÑS :- 614
2

a 4b - c 3 a
13
taï
i
a
=
1
;
b
=
1
;
c
=
4.
ÑS
:
c)
ab3 + c 2b
3
2) Bieåu dieån B ra daïng phaân soá thöôøng vaø soá thaäp phaân
6

1

B =7+

1

3+
3+

1
3+

1
4

43 1037
=
= 7.302716901
142 142
3) Tính a , b bieát ( a , b nguyeân döông )
15
1
=
1
17
1+
1
a+
b
ÑS : a =7 ; b = 2

ÑS :

B=7

4) Bieåu dieãn M ra phaân soá
1
1
M=
+
1
1
5+
2+
1
1
4+
3+
1
1
3+
4+
2
5
HD : Tính töông töï nhö treân vaø gaùn keát quaû cuûa soá haïng
ñaàu vaøo soá nhôù A, tính soá haïng sau roài coäng laïi .
98
ÑS :
157
5) Tìm soá dö cuûa pheùp chia
4 x 4 - 3x3 + 5 x 2 - x + 3
.
a)
ÑS : 10888
x+7
5 x 5 + x 4 - 3x3 + x 2 + 5 x + 7
18526
ÑS :
.
*b)
3x - 5
243
3x 4 + 5 x3 - x 2 - 7 x + 3
c)
.
ÑS : 4893
x-6
7

3) Phöông trình baäc nhaát moät aån
Ví duï 1 :Giaûi phöông trình baäc nhaát moät aån sau
æ 5 7 ö 7 æ 11 ö æ 7 5 ö
x ç1 - ÷ + ç x - ÷ = ç 3 - ÷ (1)
9 ø è 8 11 ø
è 3 2ø 5è

Giaûi :
Vieát (1) laïi treân giaáy
Ax + Bx BC = D
(2)
Vaø bieán ñoåi (2) thaønh (treân giaáy)
x = (D+BC) ÷ (A+B)
æ 5 7ö
Gaùn ç1 - ÷ cho A baèng caùch aán phím nhö sau :
è 3 2ø
1
5
3
7
2
A
7
11
æ 7 5ö
cho B ;
cho C ; ç 3 - ÷ cho D
Töông töï gaùn
5
9
è 8 11 ø
Roài ghi (D+BC) ÷ (A+B) vaøo maøn hình nhö sau :
D
B
C
20321
B
A
aán
Keát quaû
2244
* Ví duï 2 : Giaûi phöông trình baäc nhaát moät aån sau
2+ 3
1- 6 æ
3 - 7 ö 15 - 11
çx ÷=

3- 5
3+ 2 è
4 - 3 ÷ø 2 3 - 5

Vieát (1) laïi treân giaáy
Ax - B (x- C) = D
Vaø bieán ñoåi (2) thaønh (treân giaáy)
x = (D-BC) ÷(A-B)
Duøng maùy Vn - 500MS gaùn

(1)

Giaûi :

8

(2)

1- 6
,
3+ 2
3- 7
15 - 11
,
C=
D=
4- 3
2 3 -5
roài ta ghi vaøo maøn hình (D-BC) ÷ (A-B) vaø aán
Keát quaû
x = -1.4492
* Ví duï 3 : Giaûi phöông trình
x
x
a) 4 +
=
1
1
1+
4+
1
1
2+
3+
1
1
3+
2+
4
2
A=

y

b)
1+

1

2+ 3
3- 5

+

1
3+
5

y
2+

B=

,

1

4+

=1
1
6

Giaûi
a) Ñaët

4 + Ax = Bx

suy ra

x=

4
B-A

Tính A vaø B nhö caùc baøi treân
Ta ñöôïc A = 30 ; B = 17 vaø cuoái cuøng tính x
43
73
Keát quaû x = -8 884 = 12556
1459 1459
b) Ñaët
Ay + By = 1 suy ra y = 1
A+ B
Tính A vaø B nhö caùc baøi treân
Roài tính A + B vaø cuoái cuøng tính y
Keát quaû y = 24
29
9

Baøi taäp thöïc haønh
Tìm x , bieát
1
5 ö 21
æ 11
a) 2 x - ç + 3 x ÷ = x
7
6 ø 5
è5
ÑS : x = 2

462
1237

æ 5 - 8 ö 11 3 - 6
2 x 13
+ x + çç
b)
÷÷ =
7 8
25
è 6 ø
1+
5
ÑS: x = - 0.1630
7
3
æ
5 -8ö æ 3- 2 3 ö
9 x = 11 2 + 10
c) çç x ÷÷ ´ çç
÷÷ +
1- 3 ø è 2 - 7 ø
6 -5
13 - 7
è
ÑS : x = - 9.7925

II.HÌNH HOÏC
Ví duï 1 : Cho hình vuoâng ABCD caïnh baèng 12 . M , P laàn
1
1
löôït laø trung ñeåim AB , CD , BN = BC , QD = AD
4
4
Haõy tính chu vi vaø dieän tích MNPQ

A

B

M

N
Q

D

P

10

C

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful