Fakulteti Ndёrkombetar I Shkencave Ekonomike

Punim Seminarik Lёnda: Bazat e Kontabilitetit Tema: Aktivitetet afariste se ndermarjes ‘Gega’ nga Struga
Studentja: Egzona Gega

Profesori: Prof.dr Etem Iseni Ass. Jeton shaqiri Strugё 2008

Billanci i gjendjes paraqet nje lloj te pasqyres krahasuese tabelare dyfaqsore te te gjith mjeteve me te cilet disponon ndermarrja ne nje dit te caktuar.Permbatja: HYRJE Kontabiliteti eshte njera nder sistemet me te vjetra informative punuese. Themi per nje ndermarrje qe eshte profitabile. Dokumenti kontabel qe permbledh te dhena per pasurin e ndermarrjes quhet billanc. huat e marra nga banka) burimet e ndermarrjes regjistrohen ne anen e djatht qe quhet pasiva e billancit. dhe te siguroj nje fitim maxsimal. . aksioneret e nderr. kur ajo do te ket te hyra afariste qe te mundet ti mbuloj shpenzimet e punes. Ndermarrja ka si synim te prodhoj produkte per te kenaqur nevojat e shoqeris. Ai perfaqson nga njera ane burimet financiare. Egzistoj dy lloje te biillancit: ● Billanci i gjendjes ● Billanci i suksesit. qe perdor ndermarrja ne veprimtarin e saj ( kapitali. Kemi lloj te ndryshem te subjekteve afariste ● Tregtar te veqant biznese personale: ● Partneriteti ● Shoqeri tregtare. e cila i ndek aktivitet ne ndermarrje dhe i regjistron ndryshimet e ndodhura ne to. Dihet se qellimi i qdo ndermarrje eshte fitimi. gjendjen e kesaj pasurie kapitalin e vet si dhe detyrimet ne nje moment te dhene. Ajo se pari pershkruan vlerson dhe paraqet pasurin e ndermarrjes. Ai eshte i rendesishem per te gjitha organizatat sepse te gjitha ato kane aktivitete ekonomike.

Mirpo aktualisht ajo disponon 14 puntor dhe nje kapital me te zgjeruar. Emri i subjektit _” GEGA”. Tatimor esht 4026998114261. Banka komerciale. Nr. N. mjetet ndihmese.450.Nga ana e majt e billancit quhet aktiva e billancit. B.000 den. Eshte ndermarrje tregtare ushqimore me shumic. dhe te gjitha transaksionet per pagesa behen nepermes bankave te ndryshme te Republiken e Maqedonis Siq jan: Procredit bank.SH. 3 puntor dhe me kapital themeltar prej 1. Billanci i suksesit pareqet nje lloj te pasqyres dyfaqsore duke krahasuar te dalat e pergjithshme dhe te hyrat ne ndermarrje. Alfa bank.1995. .T “GEGA” – STRUG Ndermarrja tregtare me shumic “Gega” gjendet ne Zonen industriale –Strug. regjistrohen perdorimet e ketyre burimeve(pasuria e ndermarrjes) si p. lenda e par. e cila merret me tregtimin E produkteve ushqimore. Tutunska. Eshte themeluar ne daten 08. dhe disponon mbi 4000 artikuj.11. depozitat ne bank apo ark. per vite me radh ajo po shenon nje rritje ne veprimtarin e saj. Ndermarrja “Gega” eshte firm private.P.K. Per sa i perket furnizimit ajo furnizohet nga vende te ndryshme nga vendi dhe jasht. me pergjegjsi te kufizuar. Uni bank. B. makinerit.sh. e ohrit. Si fillim ajo ka filluar me nje numer te vogel puntoresh .

652 .441.326.449.411.Adresa.253. 779 400.774.404. 459.751.756.STRUG Nr.778.777.443. 440. 1.539 24.827 539.421.555 13. PAD H 3.12.432.000 980.702 410.401.840.429. 410.753 755.409 12.759.413. 451.772.229.761.776.773.076.471d.447.920 400. 702. Të hyrat nga veprimtaria e rregullt 260 10. tatimor_4026998114261 BILANCI I SUKSESIT Per subjektet e vogla Në periudhën prej 01.874.450. 444.437. R.401.405 701.412. POZICIONI 2.752.589 2.723 1. 775. Të dalat nga veprimtaria e rregullt 261 11.884.955 704.404.412. 414.770.434.436. 431.442.439.423.420.931 9. SHPENZIMET MATERIALE (236+264+265) Shpenzimet për repro dhe materiale tjera Vlera furnizuese e mallrave të shitura Shërbimet 2b SHPENZIMET PER PUNTORET (267+268) Pagat neto dhe kontributet 262 263 264 265 266 267 10. 2a.405. 750.272 11.478.453.470.411.419 470d. “ ZONA INDUSTRIALE . 414.355 11. 422.selia. deri 31. Viti vijues 5.701. 771.433. 435.430.781 1.722.419.telefoni .452. Viti paraprak 4.549 361. 1.01.454.413.471.2007 vjet Llogaria Nr.

430.781.600 741.713 - Në_STRUG Me datë. . --J.12.495 173.K. HUMBJA PARA TATIMIMIT (261+271+273)(260+270+272) 9.236 - 276 277 278 104.789 720.481.471d.693 747.470d. 763.340 591.764. FITIMI PER VITIN FINANCIAR( 274-276) 11.489 780.708 1. M.431.068 100.432.016 50.348 269 270 271 272 273 274 275 2. FITIMI PARA TATIMIT(260+270+27 2)-(261+271+273) 8.483 484.722 Shpenzime për tatime.304.2007 Personi përgjegjës për përpilimin e bilansit.975 17.722 494.762.P.P.893 45. “GEGA” – SH. 31.114 95. Tatimi dhe kontribute nga fitimi 10. GORDANA- M. Emrii i subjektit .482.925 695.765 480.523 85. ALBAN.599 - 6.761. HUMBJA PER VITIN FINANCIAR ( 276-274) ose (275+276) 268 525.782.433 760.485.259 - 9.721. Udhëheqësi .sigurim penzionoinvalidor dhe të ngjajshme 2v Amortizimi dhe harmonozimi i mjetev afatgjata 3 Të hyrat nga aktivitetet tjera 4 Të dala nga aktivitete tjera 5 Të hyra të jashtëzakonshme 6 Të dala të jashtëzakonshme 7.

Toka. MJETET JOMATERIALE ( prej 004 deri 008) 1.shenjat e mbrojtura dhe të drejta të ngjajshme 4. “ ZONA INDUSTRIALE” – STRUG Numri tatimor _4026998114261 BILANS I GJ E N D J E S Në ditën 31. KËRKESAT PËR KAPITALIN E REGJISTRUAR POR TË PAPAGUAR B.inventari i repartit dhe i zyrave.403 8.selia. DEPONIME FINANCIARE AFATGJATA (prej 017 deri 025) Viti paraprak (saldoja fillestare) 3 - Bruto Korigjimi i vlerës 5 - Neto (4-5) 6 - 4 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 8. Shpenzime për kërkime dhe zhvillim 3.403 8. A K T I V I: A.Mjete materiale në përgatitje 6. MJETET MATERIALE ( 010 015)deri 1.MJETET E PËRHERSHME (003+009+016) I.194 38.40 - 11. Paradhënie 5.12.194 - 11.403 - 38.Pajisje dhe aoaraturë 3.pyjet dhe objektet ndërtimore 2. 001 1.Paradhënie për mjete jomateriale II. Gudvill ( Goodwil) 5.40 - . Patentat.2006 vjet POZICIONI PA DH 2.koncesionet.Mjete të tjera materiale III. Vegla.791 3 26.4 26.194 38.licencat.Adresa. Deponime për themelim 2.791 03 11.791 3 - 26.mobilje dhe mjete transportuese 4.telefoni .

475.296.058 24.854 15.441.796 - 42.236 17.Huatë e subjekteve të ndërlidhura 3.159.MJETE RRJEDHËSE (mjete xhiruese ) (027+033+040+046) I.depozita dhe kaucione II.919 18.Deponime afatgjata të detyrueshme 8.512 6.Huatë e subjekteve të ndërlidhura 3.058 24.953.519 - 1.519 - 646.STOQET ( 0d 028 deri 032) 1.Pjesëmarrje në investim (participimet) 5.223 15.221 3.931 4.Produktet e gatshme 5.681 40. Investime në subjekte të ndërlidhura 2.Kërkesa prej të punësuarve 5.Deponime ( në aksione dhe pjesëmarrje)në subjektet e ndërlidhura 2. KËRKESAT – AFATSHKURTËRA ( 034 deri 039) 1.925 - .Paradhënie.deponime dhe kaucione 7.961.915.954.813.Kredi të dhëna.Mallrat tregtar 4.136.238 1.921.prodhimet e pakryera dhe gjyasëmproduktet 3.985.deponime dhe 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 36. INVESTIMET FINANCIAREAFATSHKURTËRA (prej 041 deri 045) 1.459.589 16.5 681 55 1.159.Deponime tjera afatgjata 9 Akcione vetanake të blera V.957 646.734 646.Kërkesa për pagesën e më tepërt të tatimeve dhe kontributeve në fitim 4.610. 16.Kërkesa prej shtetit dhe institucioneve tjera 6.Huatë me të cilat subjekti është i ndërlidhur në bazë të pjesëmarrjes në investim 4.Kërkesa prej blerësve 2 Kërkesa prej subjekteve të ndërlidhura 3.512 6.031 18.965.Kredi të dhëna .Prodhimimtaria në vijim.1.565.Deponime në letra me vlerë 6.967.763 2.058 20.Repromateriale dhe materiale tjera 2.458 1.031 18.856 15.296.954.Kërkesa tjera III.136.

Blerja e aksioneve vetanake IV.472 - 40. REZERVAT E REVALORIZIMIT IV.HUMBJA E BARTUR VII. 30.993.805.368 85.444 31.Rezervat tjera B. PASIVI A.861.752.879 - 60. GJITHSEJ AKTIVI (001+002+026+047) |.966.305 - 1.Rezervat për aksionet vetanake 3.100.Rezervat statutare 4.kaucione 4.10 9 197. 31.480.990 816.Investimet tjera afatshkurtëra 5. EVIDENCA JASHTËBILANSORE – AKTIVI 044 045 046 047 83.652 - 048 049 36.91 92 930 940 941 942 949 950 960 275 961 224.KAPITALI DHE REZERVAT 051+052+053+054+059-060+061062 I.713 - Vlera në ditën e bilansimit (viti vijues ) 4.641 - Llogaria POZICIONI PAD H 2.851 197. 050 051 052 053 054 055 056 057 058 O59 060 061 062 1.992 - 42.FITIMI I AKUMULLUAR VI.258 - .MJETET MONETARE DHE LETRAT ME VLERË g.454 29.993.652 - - 60.PREMITË E AKSIONEVE TË EMETURA III.713 - 90.368 591.FITIMI PËR VITIN FINANCIAR VIII.KAPITALI I REGJISTRUAR II.REZERVAT( prej 055 deri 058) 1.HUMBJA PËR VITIN FINANCIAR (-) Viti paraprak ( saldoja fillestare) 3. SHPENZIME TË PAGUARA PËR PERIUDHAT E ARDSHSHME DHE ARKËTIMI I TË HZRAVE TË PABËRA (NKA) d.Rezervat ligjore 2.

REZERVIMET AFATGJATA PËR REZIQE DHE SHPENZIME ( prej o64deri 066) 1.përfshirë këtu edhe tatimin dhe sigurimin social 240.Detyrimet afatgjata ndaj subjekteve me të cilat subjekti është i ndërlidhur në bazë të pjesëmarrjes në investime 283 4.Detyrimet tjera afatgjata .224 11.Detyrime afatgjata në bazë të huasë dhe kredisë 282 3.197 - 1.221.243.244 afatshkurtëra të pranuara 21 13.Detzrime afatshkurtëra ndaj punëtorëve 260.265. tatime.Detyrimet afatshkurtëra ndaj subjekteve të ndërlidhura 250.depozitat dhe kaucionet 284 5.Detyrimet afatgjata ndaj furnitorëve në bazë të afarizmit 285 6.Detzrime afatshkurtëra për kambiale dhe çeqe 27d.222 12.Detyrimet afatgjata ndaj subjekteve të ndërlidhura 281 2.513.Detyrimet afatshkurtëra në bazë të huave dhe kredive 246 10.Rezevime për pensione dhe detyrime të ngjajshme 2.Detyrime afatshkurtëra për 263.264.Kratkoro~ni obvrski za avansi.287 288 289 B.262 15.depoziti i kaucii 220.Detyrimet afatshkurtëra ndaj subjekteve me të cilat subjekti është i ndërlidhur në bazë të pjesëmarrjes në investim 223.538 - 9. 14.Detyrime afatgjata për avancet .kontribute dhe të dhënave 269 tjera 280 078 079 080 081 082 - - .188.Detyrimet afatgjata në bazë të letrave me vlerë 286 7.DETYRIME AFATGJATA DHE AFATSHKURTËRA 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 6.Deponimet dhe kaucionet 242.247 8.Rezervime për tatime dhe kontribute 3.Rezervime të tjera V.251 9.261.

257 279d.000 ———— Gjithsej.993.68 se ( 1 – 0.993.217 den.500 neto page ═ 46500 ● 2 puntor nga 18500 neto page ═ 37. Ndermarrja “Gega” per muajin janar 01.32 ═ 0.000 neto page ═ 60.540 den. ► BRUTO II : Neto pagat + tatimi personal: 143.992 - 40.Detyrimez afatshkurtëra në bazë të pjesëmarrjes në rezultat 17.217 ═ 155.177 x 10% ═ 12.960 : 0.PASIVI 083 084 085 - - 086 087 36.247 245.500 ► Lirimi tatimor per nje puntor gjate vitit 2007 eshte 3354 den. ● 5 puntor nga 12.PAGESAT E PROLONGUARA TË SHPENZIMEVE DHE TË HYRAVE NË PERIUDHAT E ARDHSHME ( NKP ) d.717 : 0. Per 10 puntor 10 x 3.A.641 - 995 do 999 Në _Strug___________ Udheheqesi Në ditën 31.354 ═ 33.177 eshte baze per perllogaritjen e tatimit personal 122.995den . ► Paga neto e zvogluar per lirimin tatimor: 143. 29 16.GORDANA V.68 ═ 228.717 den.177 den ► BRUTO I: 122.EVIDENCA JASHTËBILANSORE.249. Kete vler e pjestojm me 0.68) 155.GJITHSEJ PASIVI ( 050+063+067+085) |.500 – 33540 ═ 109.9 ═ 122. 143.2007 Personi përgjegjës për përpilimin e bilancit J.2007 ka perllogaritur.tatimin personal dhe kontributet per 10 puntor.960 den Vleren 109. neto pagat .000 ● 3 puntor nga 15.Detyrime tjera afatshkurtëra g.500 + 12.12.

2% x 228.995)……48.P. ● Norma e kontributit per fondin pensional invalidor eshte 21.6% Shuma e kontributeve eshte: —————— 3. per Fondin.995)…………3663 den —————— Gjithsej: 73.995 den.995 228.2% ► Perllogaritja e kontri.995)…21.BRUTO II: 228.995 .276 REGJISTRIMI ————— per muajin 01-2007 Debi Kredi 270 470 Pershkrimi Detyrimet per paga dhe kompes.067den ► Perllogaritja e kont.2% x 228.2% ● Norma e kontributit per sigurim shendetsor eshte 9.(9. per punsim ( 1. pag Pagat e kalkuluara Debi Kredi 228.6% x 228.I (21.546 den ► Perllogaritja e kont.2% ● Norma e kontributit per agjensionin per punsim eshte 1. per sigurim shend.

4.580 den.01 per pagesen e TVSH kemi shlyer detyrimet nepermes xhirollogaris ne vler prej 42.800 den 6.217 48.01 nga fitimi i akumulluar ndermarrja ka vendos qe te beje zgjerimin e veprimtaris te saj dhe ka deponu para te gatshme ne xhirollogari Ne vler prej 565. 9.01 kemi pranuar faturen nr 123/ 0087 nga furnitoi “Adria’ ne vler prej 34.02 kemi shlyer detyrimet per neto pagat .01 bleresit “Diona” nga Ohri kemi shitur prodhime te gatshme ne vler prej 25. Me daten 09.050 den.493 den. Me daten 12. Me daten 07.500 12. Me daten 22. Me daten 27.663 457.01. Per pagesen e teresishme te obligimeve ndaj furnizuesve “Agroplod” dhe “ SWisslion” kemi shlyer borxhin ne vler prej 83.051den 3. Me daten 02.500 den. Me daten 05. me daten 06.995 143. Me daten 30. 2.01 Sipas fatures nr. Me daten 20. tatimin personal dhe kontributet ndaj rrogave ne vler 228.067 3.01 bankes i eshte dhene urdher qe nga mjetet monetare te bene shlyerjen e borxhit per shpenzime repro dhe materiale tjera ne vler 17.000 den 5.P.270 271 273 2740 2741 2742 Gjit hsej: Detyrimet per pagat dhe komp.300 den 12.500 den.07. Me daten 17.210 den.02 kemi bler inventar zyre ne vler prej 55. Me daten 25.400 den 8.990 457. nga vendimi i ndermarrjes eshte caktuar qe te blehet nje mjet transportues nga xhirollogaria me vler prej 856.990 Lidhur me billancin e gjendjes do te prezantoj disa transaksione ne ndermarrjen ne fjal 1.546 21.01.01. DITAR . 10.152 jane derguar produkte te gatshme bleresit “ Globus” ne vler prej 12.07 nga bleresi “Dti Vet” nga Struga eshte shlyer borxhi per pagesen e fatures me vler prej 45. e paga Neto pagat Tatimi personal Kontribute per F. menaxheri i shitjes me akotancion per udhtim zyrtar nga arka Jep personit te autorizuar shume ne vler prej 10. 7.600 den. 11.01.I Kontribute per sigurim shende Kontribute per punsim 228.

” Agroblok” DEtyrime ndaj furn.051 09.000 17.01 22.01 07.500 565.400 34.01 30.01 12. “Swisslion” Xhirollogaria Kerkesat nga bleresi”Globus” Malli ne depo Debi 45.300 55.01 10.600 25.821 45.800 17.01 02.300 25.Data 05.050 42.tjera Xhirollogaria Akontacion per udhtim zyrtar Arka Xhirollogaria Fitimi i akumulluar Kerkesat nga bleresit Obligimet ndaj furnit”Adria” Detyrime ndaj TVSH Xhirollogaria Kerkesat nga bleresi”Diona” Malli ne depo Iventar zyre Xhirollogaria 20.800 12.01 Shpenzime per repro dhe mater.530 34.500 856.000 856.530 42.600 55.210 37.01 Mjet transportues Xhirollogaria 17.400 565.050 25. “Diti vet” Detyrime ndaj furnit.230 83.500 10.210 Kredi 45.01 Llogaria Pershkrimi Xhirollogaria Kerkesa nga blere.500 12.02 .01 27.

--------------- Gjithsej: 1. .976.02 Detyrime per neto paga. shpenzime per tatim sigurim dhe pension invalidor .493 228. tatim personal dhe contribute nda pagave Xhirollogaria 2 28. Perfundimisht mund te themi se ndermarrj ane fjal eshte profitabile dhe rrjedhese e punes per periudhja te ardhme kohore.493 --------------. per kete periudh nma paraqiten shpenzime te ndryshme materiale . Duke pare pasqyrat e billancit te suksesit per ndermarrjen do te shohim se pas e zbresim fitim para tatimimit me shpenzimet nga tatim fitim ather do te fitohet Neto fitimi i cili paraqet fitimin e ndermarrjes.06.434 Perfundim: Eshte e ditur se qellimi i qdo ndermarrje eshte fitimi. Mirpo nga fitimi i akumulluar apo nga gjendja e billancit shohim se ajo eshte e gatshme te shlyer detyrimet dhe obligimet qe ka. ather do te shohim se nje ndermarrje eshte profitabile. nga asetet dhe burimet e mjeteve qe ajo disponon athet ka arritur qellimin e ndermarrjes. Per sa i perket ndermarrjes “ GEGA” per periudhen nje vjeqare sipas billancit te gjendjes dhe suksesit mund te themi se ka shpenzime te ndryshme gjate periudhes te vitit 2007. per repro dhe materiale tjera etj. Kur ajo do te jet e gatshme te shlyen detyrimet e saja.976. Ndermarrja ka shpenzime te ndryshme gjate periudhes kohore nje vjeqare edhe ate shpenzime fikse dhe shpenzime variabile qe luajn nje rol te rendesishem si detyrime apo obligime te ndermarrjes. sherbime . shpenzime per rroga .434 1. Ndermarrja duhet te jet e gatshme ti shlyer detyrimet e saja ne koh dhe te jet sa me likuide.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful