You are on page 1of 14

Fakulteti Ndёrkombetar I

Shkencave Ekonomike

Punim Seminarik
Lёnda: Bazat e Kontabilitetit

Tema: Aktivitetet afariste se ndermarjes


‘Gega’ nga Struga

Studentja:
Egzona Gega Profesori:
Prof.dr Etem Iseni
Ass. Jeton shaqiri

Strugё 2008
Permbatja:

HYRJE

Kontabiliteti eshte njera nder sistemet me te vjetra informative


punuese, e cila i ndek aktivitet ne ndermarrje dhe i regjistron ndryshimet e
ndodhura ne to. Ai eshte i rendesishem per te gjitha organizatat sepse te
gjitha ato kane aktivitete ekonomike. Kemi lloj te ndryshem te subjekteve
afariste
● Tregtar te veqant biznese personale:
● Partneriteti
● Shoqeri tregtare.
Dihet se qellimi i qdo ndermarrje eshte fitimi. Themi per nje
ndermarrje qe eshte profitabile, kur ajo do te ket te hyra afariste qe te
mundet ti mbuloj shpenzimet e punes, dhe te siguroj nje fitim maxsimal.
Ndermarrja ka si synim te prodhoj produkte per te kenaqur nevojat e
shoqeris. Ajo se pari pershkruan vlerson dhe paraqet pasurin e ndermarrjes,
gjendjen e kesaj pasurie kapitalin e vet si dhe detyrimet ne nje moment te
dhene.
Dokumenti kontabel qe permbledh te dhena per pasurin e ndermarrjes
quhet billanc. Egzistoj dy lloje te biillancit:
● Billanci i gjendjes
● Billanci i suksesit.
Billanci i gjendjes paraqet nje lloj te pasqyres krahasuese tabelare
dyfaqsore te te gjith mjeteve me te cilet disponon ndermarrja ne nje dit te
caktuar. Ai perfaqson nga njera ane burimet financiare, qe perdor ndermarrja
ne veprimtarin e saj ( kapitali, aksioneret e nderr, huat e marra nga banka)
burimet e ndermarrjes regjistrohen ne anen e djatht qe quhet pasiva e
billancit.
Nga ana e majt e billancit quhet aktiva e billancit, regjistrohen perdorimet
e ketyre burimeve(pasuria e ndermarrjes) si p.sh. lenda e par, makinerit,
mjetet ndihmese, depozitat ne bank apo ark.
Billanci i suksesit pareqet nje lloj te pasqyres dyfaqsore duke
krahasuar te dalat e pergjithshme dhe te hyrat ne ndermarrje.

N.T “GEGA” – STRUG

Ndermarrja tregtare me shumic “Gega” gjendet ne Zonen


industriale –Strug. Eshte themeluar ne daten 08.11.1995, per vite me radh
ajo po shenon nje rritje ne veprimtarin e saj. Si fillim ajo ka filluar me nje
numer te vogel puntoresh , 3 puntor dhe me kapital themeltar prej
1.450.000 den. Mirpo aktualisht ajo disponon 14 puntor dhe nje kapital me
te zgjeruar.
Eshte ndermarrje tregtare ushqimore me shumic, e cila merret me
tregtimin E produkteve ushqimore, dhe disponon mbi 4000 artikuj.
Ndermarrja “Gega” eshte firm private, me pergjegjsi te kufizuar. Per
sa i perket furnizimit ajo furnizohet nga vende te ndryshme nga vendi dhe
jasht, dhe te gjitha transaksionet per pagesa behen nepermes bankave te
ndryshme te Republiken e Maqedonis Siq jan: Procredit bank, Banka
komerciale, B. e ohrit, B. Tutunska, Uni bank, Alfa bank. Nr. Tatimor esht
4026998114261.

Emri i subjektit _” GEGA”- SH.P.K.


Adresa,selia,telefoni ; “ ZONA INDUSTRIALE - STRUG
Nr. tatimor_4026998114261

BILANCI I SUKSESIT
Per subjektet e vogla

Në periudhën prej 01.01. deri 31.12.2007 vjet

Llogaria Nr. POZICIONI PAD Viti Viti vijues


R. H
paraprak
1. 2. 3. 4. 5.
750,751,752,753 1. Të hyrat nga veprimtaria 260 10.874.409 12.884.589
755,756,759,770, e rregullt
771,772,773,774,
775,776,777,778,
779
400,401,404,405, 2. Të dalat nga veprimtaria 261 11.253.555 13.076.920
410,411,412,413, e rregullt
414,419,420,421,
422,423,429,430,
431,432,433,434,
435,436,437,439,
440,441,442,443,
444,447,449,450,
451,452,453,454,
459,470,471,701,
702.
2a. SHPENZIMET 262 10.326.539 11.840.272
MATERIALE
(236+264+265)
400,401,404,405 Shpenzimet për repro dhe 263 24.931
materiale tjera
701,702 Vlera furnizuese e 264 9.761.827 11.478.549
mallrave të shitura
410,411,412,413, Shërbimet 265 539.781 361.723
414,419
2b SHPENZIMET PER 266 1.229.955 1.722.000
PUNTORET (267+268)
470d,471d. Pagat neto dhe 267 704.355 980.652
kontributet
470d,471d. Shpenzime për 268 525.600 741.348
tatime,sigurim penziono-
invalidor dhe të
ngjajshme
430,431,432,433 2v Amortizimi dhe 269 2.708 6.693
harmonozimi i mjetev
afatgjata
760,761,762, 3 Të hyrat nga aktivitetet 270 1.304.068 747.722
763,764,765 tjera
480,481,482,483 4 Të dala nga aktivitete 271 100.893 494.016
484,485,489 tjera
780,781,782,789 5 Të hyra të 272 45.495 50.975
jashtëzakonshme
720,721,722 6 Të dala të 273 173.925 17,114
jashtëzakonshme
7. FITIMI PARA 274 695.599 95.236
TATIMIT(260+270+27
2)-(261+271+273)
8. HUMBJA PARA 275 - -
TATIMIMIT
(261+271+273)-
(260+270+272)
9. Tatimi dhe kontribute 276 104.340 9.523
nga fitimi
10. FITIMI PER VITIN 277 591.259 85.713
FINANCIAR( 274-276)
11. HUMBJA PER VITIN 278 - -
FINANCIAR ( 276-274)
ose (275+276)

Personi përgjegjës
Në_STRUG për përpilimin e bilansit; M.P. Udhëheqësi ,
Me datë; 31.12.2007 --J. GORDANA- ALBAN. M.

Emrii i subjektit ; “GEGA” – SH.P.K.


Adresa,selia,telefoni ; “ ZONA INDUSTRIALE” – STRUG
Numri tatimor _4026998114261

BILANS I GJ E N D J E S
Në ditën 31.12.2006 vjet

POZICIONI PA Viti Bruto Korigjimi Neto


DH paraprak i vlerës (4-5)
(saldoja
fillestare)
1. 2. 3 4 5 6
A K T I V I:

A. KËRKESAT PËR KAPITALIN 001 - - -


E REGJISTRUAR POR TË -
PAPAGUAR
B.MJETET E PËRHERSHME 002 8.403 38.194 11.791 26.40
(003+009+016) 3
I. MJETET JOMATERIALE 003 - - -
( prej 004 deri 008)
1. Deponime për themelim 004 - - - -
2. Shpenzime për kërkime dhe 005 - -
zhvillim -
3. 006 - - - -
Patentat,licencat,koncesionet,shenjat e
mbrojtura dhe të drejta të ngjajshme
4. Gudvill ( Goodwil) 007 - - - -
5.Paradhënie për mjete jomateriale 008 - - - -
II. MJETET MATERIALE ( 010 009 8.403 38.194 11.791 26.4
015)deri 03
1. Toka,pyjet dhe objektet ndërtimore 010 - - - -
2.Pajisje dhe aoaraturë 011 8.403 38.194 11.791 26.40
3
3. Vegla,inventari i repartit dhe i 012 - - - -
zyrave,mobilje dhe mjete
transportuese
4. Paradhënie 013 - - - -
5.Mjete materiale në përgatitje 014 - - - -
6.Mjete të tjera materiale 015 - - - -
III. DEPONIME FINANCIARE 016 - - - -
AFATGJATA (prej 017 deri 025)
1.Deponime ( në aksione dhe 017 - - - -
pjesëmarrje)në subjektet e ndërlidhura
2.Huatë e subjekteve të ndërlidhura 018 - - - -
3.Huatë me të cilat subjekti është i 019 - - - -
ndërlidhur në bazë të pjesëmarrjes në
investim
4.Pjesëmarrje në investim 020 - - - -
(participimet)
5.Deponime në letra me vlerë 021 - - - -
6.Kredi të dhëna ,deponime dhe 022 - - - -
kaucione
7.Deponime afatgjata të detyrueshme 023 - - - -
8.Deponime tjera afatgjata 024 - - - -
9 Akcione vetanake të blera 025 - - - -
V.MJETE RRJEDHËSE (mjete 026 36.985.589 42.921.919 1.954.681 40.967.238
xhiruese )
(027+033+040+046)
I.STOQET 027 16.459.854 18.565.236 1.954. 16.610.5
( 0d 028 deri 032) 681 55

1.Repromateriale dhe materiale tjera 028 15.813.796 17.915.221 1.953.458 15.961.763


2.Prodhimimtaria në vijim,prodhimet 029 - - - -
e pakryera dhe gjyasëmproduktet

3.Mallrat tregtar 030 - - -


4.Produktet e gatshme 031 - 3.957 1.223 2.734
5.Paradhënie,depozita dhe kaucione 032 646.058 646.058 - 646.058
II. KËRKESAT – 033 20.441.856 24.296.031 - 24.296.031
AFATSHKURTËRA ( 034 deri 039)
1.Kërkesa prej blerësve 034 15.475.931 18.159.512 - 18.159.512
2 Kërkesa prej subjekteve të 035 - - - -
ndërlidhura
3.Kërkesa për pagesën e më tepërt të 036 - - - -
tatimeve dhe kontributeve në fitim
4.Kërkesa prej të punësuarve 037 - - - -
5.Kërkesa prej shtetit dhe 038 - - - -
institucioneve tjera
6.Kërkesa tjera 039 4.965.925 6.136.519 - 6.136.519
III. INVESTIMET FINANCIARE- 040 - - - -
AFATSHKURTËRA
(prej 041 deri 045)
1. Investime në subjekte të 041 - - - -
ndërlidhura
2.Huatë e subjekteve të ndërlidhura 042 - - - -
3.Kredi të dhëna,deponime dhe 043 - - - -
kaucione
4.Investimet tjera afatshkurtëra 044 - - - -
5.Blerja e aksioneve vetanake 045 - - - -
IV.MJETET MONETARE DHE 046 83.879 60.652 - 60.652
LETRAT ME VLERË
g. SHPENZIME TË PAGUARA 047 - - - -
PËR PERIUDHAT E
ARDSHSHME DHE ARKËTIMI I
TË HZRAVE TË PABËRA (NKA)
d. GJITHSEJ AKTIVI 048 36.993.992 42.752.305 1.966.472 40.993.641
(001+002+026+047)
|. EVIDENCA 049 - - - -
JASHTËBILANSORE – AKTIVI

Llogaria POZICIONI PAD Viti Vlera në


H paraprak ditën e
( saldoja bilansimit
fillestare) (viti vijues )
1. 2. 3. 4.
PASIVI

A.KAPITALI DHE REZERVAT 050 30.480.454 31.805.444


051+052+053+054+059-060+061-
062
90,91 I.KAPITALI I REGJISTRUAR 051 29.861.713 31.100.990
92 II.PREMITË E AKSIONEVE TË 052 - -
EMETURA
930 III. REZERVAT E 053 - -
REVALORIZIMIT
IV.REZERVAT( prej 055 deri 058) 054 - -
940 1.Rezervat ligjore 055 - -
941 2.Rezervat për aksionet vetanake 056 - -
942 3.Rezervat statutare 057 -
-
949 4.Rezervat tjera 058 - -
950 B.FITIMI I AKUMULLUAR O59 224.851 816.10
9
960 VI.HUMBJA E BARTUR 060 197.368 197.368

275 VII.FITIMI PËR VITIN 061 591.258 85.713


FINANCIAR
961 VIII.HUMBJA PËR VITIN 062 - -
FINANCIAR (-)
B.REZERVIMET AFATGJATA 063 - -
PËR REZIQE DHE SHPENZIME
( prej o64deri 066)
287 1.Rezevime për pensione dhe 064 - -
detyrime të ngjajshme
288 2.Rezervime për tatime dhe 065 - -
kontribute
289 3.Rezervime të tjera 066 - -
V.DETYRIME AFATGJATA 067 6.513.538 9.188.197
DHE AFATSHKURTËRA

280 1.Detyrimet afatgjata ndaj subjekteve 068 - -


të ndërlidhura
281 2.Detyrime afatgjata në bazë të huasë 069 - -
dhe kredisë
282 3.Detyrimet afatgjata ndaj subjekteve 070 - -
me të cilat subjekti është i ndërlidhur
në bazë të pjesëmarrjes në investime
283 4.Detyrime afatgjata për avancet 071 - -
,depozitat dhe kaucionet
284 5.Detyrimet afatgjata ndaj 072 - -
furnitorëve në bazë të afarizmit
285 6.Detyrimet afatgjata në bazë të 073 - -
letrave me vlerë
286 7.Detyrimet tjera afatgjata ,përfshirë 074 - -
këtu edhe tatimin dhe sigurimin
social
240,247 8.Detyrimet afatshkurtëra ndaj 075 - -
subjekteve të ndërlidhura
250,251 9.Detyrimet afatshkurtëra në bazë të 076 - -
huave dhe kredive
246 10.Detyrimet afatshkurtëra ndaj 077 - -
subjekteve me të cilat subjekti është i
ndërlidhur në bazë të pjesëmarrjes në
investim
223,224 11.Kratkoro~ni obvrski za 078 - -
avansi,depoziti i kaucii
220,221,222 12.Deponimet dhe kaucionet 079 - -
242,243,244 afatshkurtëra të pranuara
21 13.Detzrime afatshkurtëra për 080 - -
kambiale dhe çeqe
27d. 14.Detzrime afatshkurtëra ndaj 081 - -
punëtorëve
260,261,262 15.Detyrime afatshkurtëra për 082 - -
263,264,265, tatime,kontribute dhe të dhënave
269 tjera
247 16.Detyrimez afatshkurtëra në bazë 083 - -
të pjesëmarrjes në rezultat
245,249,257 17.Detyrime tjera afatshkurtëra 084 - -
279d.
085 - -
g.PAGESAT E PROLONGUARA
29 TË SHPENZIMEVE DHE TË
HYRAVE NË PERIUDHAT E
ARDHSHME
( NKP )
d.GJITHSEJ PASIVI 086 36.993.992 40.993.641
( 050+063+067+085)
995 do 999 |.EVIDENCA 087 - -
JASHTËBILANSORE- PASIVI

Personi përgjegjës
Në _Strug___________ për përpilimin e bilancit V.A.
Udheheqesi
Në ditën 31.12.2007 J.GORDANA

Ndermarrja “Gega” per muajin janar 01.2007 ka perllogaritur, neto pagat


,tatimin personal dhe kontributet per 10 puntor;

● 5 puntor nga 12.000 neto page ═ 60.000


● 3 puntor nga 15.500 neto page ═ 46500
● 2 puntor nga 18500 neto page ═ 37.000
————
Gjithsej; 143.500

► Lirimi tatimor per nje puntor gjate vitit 2007 eshte 3354 den. Per 10
puntor 10 x 3.354 ═ 33.540 den.
► Paga neto e zvogluar per lirimin tatimor:
143.500 – 33540 ═ 109.960 den
Vleren 109.960 : 0.9 ═ 122.177 den

► BRUTO I: 122.177 eshte baze per perllogaritjen e tatimit personal


122.177 x 10% ═ 12.217 den.
► BRUTO II : Neto pagat + tatimi personal:
143.500 + 12.217 ═ 155.717 den. Kete vler e pjestojm me 0.68 se
( 1 – 0.32 ═ 0.68) 155.717 : 0.68 ═ 228.995den
BRUTO II: 228.995 den.

● Norma e kontributit per fondin pensional invalidor eshte 21.2%


● Norma e kontributit per sigurim shendetsor eshte 9.2%
● Norma e kontributit per agjensionin per punsim eshte 1.6%

——————
Shuma e kontributeve eshte: 3.2%

► Perllogaritja e kontri. per Fondin.P.I (21.2% x 228.995)……48.546 den


► Perllogaritja e kont. per sigurim shend.(9.2% x 228.995)…21.067den
► Perllogaritja e kont. per punsim ( 1.6% x 228.995)…………3663 den
——————
Gjithsej: 73.276

REGJISTRIMI
————— per muajin 01-2007

Debi Kredi Pershkrimi Debi Kredi

270 Detyrimet per paga dhe kompes. pag 228.995

470 Pagat e kalkuluara 228.995


270 Detyrimet per pagat dhe komp. e paga 228.995

271 Neto pagat 143.500


273 Tatimi personal 12.217
2740 Kontribute per F.P.I 48.546
2741 Kontribute per sigurim shende 21.067
2742 Kontribute per punsim 3.663

Gjit 457.990 457.990


hsej:

Lidhur me billancin e gjendjes do te prezantoj disa transaksione ne ndermarrjen ne fjal


1. Me daten 05.01.07 nga bleresi “Dti Vet” nga Struga eshte shlyer borxhi per
pagesen e fatures me vler prej 45.210 den.
2. Me daten 07.01.07. Per pagesen e teresishme te obligimeve ndaj furnizuesve
“Agroplod” dhe “ SWisslion” kemi shlyer borxhin ne vler prej 83.051den
3. Me daten 09.01 Sipas fatures nr.152 jane derguar produkte te gatshme bleresit
“ Globus” ne vler prej 12.500 den.
4. Me daten 12.01. nga vendimi i ndermarrjes eshte caktuar qe te blehet nje mjet
transportues nga xhirollogaria me vler prej 856.000 den
5. Me daten 17.01 bankes i eshte dhene urdher qe nga mjetet monetare te bene
shlyerjen e borxhit per shpenzime repro dhe materiale tjera ne vler 17.800 den
6. Me daten 20.01. menaxheri i shitjes me akotancion per udhtim zyrtar nga arka
Jep personit te autorizuar shume ne vler prej 10.500 den.
7. Me daten 22.01 nga fitimi i akumulluar ndermarrja ka vendos qe te beje
zgjerimin e veprimtaris te saj dhe ka deponu para te gatshme ne xhirollogari Ne
vler prej 565.400 den
8. Me daten 25.01 kemi pranuar faturen nr 123/ 0087 nga furnitoi “Adria’
ne vler prej 34.580 den.
9. Me daten 27.01 per pagesen e TVSH kemi shlyer detyrimet nepermes
xhirollogaris ne vler prej 42.050 den.
10. Me daten 30.01 bleresit “Diona” nga Ohri kemi shitur prodhime te gatshme ne
vler prej 25.600 den.
11. Me daten 02.02 kemi bler inventar zyre ne vler prej 55.300 den
12. me daten 06.02 kemi shlyer detyrimet per neto pagat , tatimin personal dhe
kontributet ndaj rrogave ne vler 228.493 den.

DITAR
Data Llogaria Pershkrimi Debi Kredi

Xhirollogaria 45.210
05.01
Kerkesa nga blere. “Diti 45.210
vet”
07.01 Detyrime ndaj furnit.” 37.821
Agroblok” 45.230
DEtyrime ndaj furn. “Swisslion”
83.051
Xhirollogaria
09.01 Kerkesat nga bleresi”Globus” 12.500

Malli ne depo 12.500

12.01 Mjet transportues 856.000

Xhirollogaria 856.000

17.01 Shpenzime per repro dhe 17.800


mater.tjera
17.800
Xhirollogaria
20.01 Akontacion per udhtim zyrtar 10.500

Arka 10.500
22.01 Xhirollogaria 565.400

Fitimi i akumulluar 565.400


25.01 Kerkesat nga bleresit 34.530

Obligimet ndaj 34.530


furnit”Adria”
27.01 Detyrime ndaj TVSH 42.050

Xhirollogaria 42.050
30.01 Kerkesat nga bleresi”Diona” 25.600

Malli ne depo 25.600


02.02 Iventar zyre 55.300

Xhirollogaria 55.300
06.02 Detyrime per neto paga, tatim 2
personal dhe contribute nda 28.493
pagave
228.493
Xhirollogaria

--------------- ---------------
Gjithsej:
1.976.434 1.976.434

Perfundim:

Eshte e ditur se qellimi i qdo ndermarrje eshte fitimi. Ndermarrja duhet te jet e
gatshme ti shlyer detyrimet e saja ne koh dhe te jet sa me likuide, ather do te shohim se
nje ndermarrje eshte profitabile.
Duke pare pasqyrat e billancit te suksesit per ndermarrjen do te shohim se pas e
zbresim fitim para tatimimit me shpenzimet nga tatim fitim ather do te fitohet Neto fitimi
i cili paraqet fitimin e ndermarrjes.
Ndermarrja ka shpenzime te ndryshme gjate periudhes kohore nje vjeqare edhe ate
shpenzime fikse dhe shpenzime variabile qe luajn nje rol te rendesishem si detyrime apo
obligime te ndermarrjes. Kur ajo do te jet e gatshme te shlyen detyrimet e saja, nga asetet
dhe burimet e mjeteve qe ajo disponon athet ka arritur qellimin e ndermarrjes.
Per sa i perket ndermarrjes “ GEGA” per periudhen nje vjeqare sipas billancit te
gjendjes dhe suksesit mund te themi se ka shpenzime te ndryshme gjate periudhes te vitit
2007. per kete periudh nma paraqiten shpenzime te ndryshme materiale , sherbime ,
shpenzime per rroga , shpenzime per tatim sigurim dhe pension invalidor , per repro dhe
materiale tjera etj. Mirpo nga fitimi i akumulluar apo nga gjendja e billancit shohim se
ajo eshte e gatshme te shlyer detyrimet dhe obligimet qe ka.
Perfundimisht mund te themi se ndermarrj ane fjal eshte profitabile dhe rrjedhese e
punes per periudhja te ardhme kohore.