You are on page 1of 12

Môj príbeh

Čo bolo predtým.... Filozofickej fakulty Univerzity Ko-


vom ako sú mnohí iní. Moja životná
cesta z Babína začala tým, že ma
menského (3000 študentov). Pra-
veľmi ovplyvnil pán farár Marcel
Som zrelý mladý muž, ktorý sa coval som ako manažér v mnohých
Martinko. Nakoľko detstvo bolo
doposiaľ nesnažil ukazovať a preto firmách v USA a na Slovensku, kde
ťažké, veľadôstojný pán bol pre mňa
ma nebolo tak vidieť. Doposiaľ som dnes tiež pracujem ako manažér
vzorom. Samočinne sa z hlavného
žil medzi Vami a pracoval na pro- oddelenia nákupu. Riadil som aj
miništranta stal gymnazista na
jektoch pre mladých Oravy. Pra- skupiny obchodníkov vo firmách
Saleziánskom gymnáziu v Šaštíne.
coval som na projekte JobCentrum v Poľsku a na Slovensku som
To vďaka ďalšiemu kňazovi, ktorého
v Nižnej, kde sme z EU fondov vy- spoločne budoval skupinu obchod-
dobre poznáte, saleziána, p. Don
budovali kanceláriu pomoci ľudom ných zástupcov, ktorá dnes číta
Sobotu z Vasiľova. V Šaštíne som
pri hľadaní práce. Pomáhal som cez 400 členov. V EU projektoch
dostal veľmi dobré základy, naučil
deťom a dospelým ako psychológ som pracoval ako školiteľ a popri
som sa tri jazyky a nemal som po-
v pedagogicko-psychologickej po- zamestnaní som doučoval anglický
tom problém dostať sa na filozofiu a
radni. Pracoval som ako manažér a jazyk.
slovenský jazyk ako učiteľ a po pres-
dnes aj stále pracujem v priemysel-
távke na psychológiu, kde som aj
nej výrobe – strojárstvo a elektro-
zakotvil. Prepojenie na vyššie hod-
technika. Predtým som pracoval v
Poznani, Prahe, Taliansku, USA – Kto som.... noty ma stále sprevádzalo, také isté
prepojenie, aké som dostal v Babín-
ako manažér v hoteli a vedúci pre-
skom kamennom kostolíku.
daja. Viem aktívne poľsky, anglicky, Môj osobný život je naplnený mo-
taliansky, rusky, nemecky a dohov- jou partnerkou. Som šťastne zas-
Po štúdiách, prácach v EU a USA
orím sa francúzsky a španielsky. núbený a nedávno som sa stal krst-
som sa vrátil domov kvôli mojej
ným otcom malému Riškovi, synovi
70 ročnej mame. Veľmi silno som
mojej netere.
pociťoval potrebu „vrátiť ten po-
myselný“ tretí groš – a to je dôvod,
Čo sa politiky týka, pohybujem
Čo som prešiel.... sa medzi ľudmi, ktorí sa úprimne
prečo som a zostanem v Babíne. Je
to môj domov. Patrím tu.
snažia riadiť žilinský kraj ako i kra-
V živote som zvládol už veľa jinu k zodpovednosti a ľudskosti.
prekážok. Skorá smrť otca, náročné Veľmi presadzujem spravodlivosť a
detstvo, odchod na štúdiá už v 14 rozčuľuje ma keď vidím, že niekto
rokoch a vždy spoľahnúť sa sám utláča slabšieho.
na seba. Pracoval som v Taliansku,
Francúzsku, Španielsku, Poľsku a Je síce pravda, že nakoľko som pra-
v USA. V Amerike som postupne coval vo svete a v rôznych firmách
pracoval v mestách ako sú Rhode a domov som sa vracal z práce po
Island, New Jersey, New York, Chi- večeroch, nepodarilo sa mi úplne
cago a San Francisco. blízko spoznať so všetkými ľuďmi

V Kalifornii som pracoval ako ve- z Babína. Avšak zblíženie viem
Peter
dúci oddelenia služieb pre hotel JW zabezpečiť hneď po voľbe častými
Marriott, kde som riadil skupinu 50 spoločenskými akciami, ako bol
zamestnancov. výlet do Šaštína. Výhodou toho, že v
Počas vysokej školy som pôsobil dedine nemám širokú rodinu je to,
ako predseda Akademického senátu že nebudem zvádzaný rodinkárst-
Tie Šaštínske zvony, k sebe nás volali.... dychvyrážajúce príbehy o Paulínoch, ktorí
tento mohutný kláštor na šaštínskych
mokradiach postavili, o vojakoch, ktorí tam
Prednedávnom sme ako veriaci, ako počas komunizmu mali kasárne
mládežníci a ľudia hľadiaci na méty vyšších a o saleziánoch, ktorí pred vojnou a po
morálnych hodnôt nasadli do autobusu revolúcii v týchto múroch vychovávali novu
a vycestovali k sedembolestnej. Nedá mi Slovenskú inteligenciu. Som Bohu vďačný
nepodeliť sa s Vami s mojimi dojmami z tejto že som pri tom smel byt. Som za to vďačný
cesty. Ono, pri zamyslení nad slovom „púť“ Don Sobotovi – saleziánovi z Vasiľova, ktorý
ma vždy napadá sloveso „putovať“, číže ma pred 20 rokmi namotivoval, aby som do
cestovať. Naše životy sú cesty jestvovaním Šaštína šiel študovať.
a púť je taká malá obeť veriaceho tým
bytostiam nad nami, ktoré nazývame
Božskými.

Bolo to príjemné pozastavenie sa


v kolotoči života. Ráno sme sa zgupili pri
Pohode a za pár hodín sme boli za Trnavou.
Cestou sa zaspievalo kopec mládežníckych
pesničiek, mne osobne to pripadalo ako na
výlete kedysi dávno, keď som bol ja malým
špuntom. Nemôžem hovoriť za ostatných
zúčastnených, ale moje pocity boli pretkane
spomienkami na moje študentské roky, kedy
sme často po výletoch spievali gospelové
pesničky a teda mi to vôbec nebolo
neznáme, ba naopak, bolo to prijemné
oživenie a pripomenutie piesní z rokov
mladosti.
V Šaštíne nás privítalo síce sychravé
počasíčko, ale o to prívetivejší ľudia. Pán Na záver nášho výletu po kláštore
Sopka, otec môjho bývalého spolužiaka zo a bazilike sme ako tlupa mladých vyrazili do
Šaštínskeho gymnázia tam aj po 16 rokoch prírody. V Šaštíne sú nádherné pieskové
čo som odtiaľ odišiel s maturitou v ruke, jazerá, volajú sa Gazanky. Tam sme ako
stále kostolníči a na moje prekvapenie mládenci chodili s dievčatami „ pokecať“☺.
nevidno na ňom tých skoro dvadsať rokov Bolo to zvláštne, vidieť lavičku, kde som
života. sedával, peň na ktorom som kedysi polozil
Veľmi milé bolo stretnúť bývalých z ladu teplom rúk vyformované srdiečko....
profesorov fyziky a geografie či taliančiny, bolo to .... proste ťažko sa mi hľadajú slová...
a chvíľu sa pomodliť aj na hroboch tých
kňazov – profesorov, ktorých som už Cestou domov sme sa zastavili
nestihol stretnúť. v slovenskom Ríme – Trnave. P. farár Pavol
Po omši celebrovanej naším p. farárom nám Garaj nás zaviedol do chrámu, kde mu bola
p. kostolník Sopka ochotne otvoril a ukázal pred rokmi vyslúžená kňazská vysviacka
Mariánske múzeum, kde už zosnulý salezián a neuverili by ste. O par ulíc ďalej sme sa
Don. Zsolt zozbieral artefakty mariánskej odfotili so superstáristom a spevákom
kultúry na Slovensku. Je to jedinečné Petrom Cmoríkom, ktorý tam bol na svadbe
miesto, ktoré vo svojich útrobách nad priateľa.
presbytériom oltára zavinuté v hrubých Na záver, keď už všetci boli aj zo
múroch baziliky ukrýva aj ornát pápeža Jana spevu a modlitby ruženca unavení, poprosili
Pavla II, ten počas môjho štúdia v Šaštíne sme p. šoféra a ten našiel zaujímavý film pre
prišiel na návštevu Šaštína. mladých aj starších Ratatouille. Rozchádzali
Mali sme dohodnuté aj exkurzie sme sa všetci s radosťou a pocitom času
v katakombách, ale nakoniec sme sa ako plného spoznávania a zážitkov. V momente,
organizátori dohodli že od tejto atrakcie keď som videl tie tváre starších i mladých
ustúpime, nakoľko v jeseni je v katakombách susedov a rodákov pri rozlúčke v autobuse,
pod paulínskym kláštorom v Šaštíne veľa uvedomil som si ako málo stačí snahy
spodnej vody a všetci by sme boli jak po a peňazí, aby 50 ľudí pocítilo šťastie
kopačke repy ☺. spoznávania. Som Bohu vďačný, že som
Namiesto katakomb nám p. riaditeľ tomu smel pomôcť, a to chcem robiť
gymnázia Jana Bosca v Šaštíne, p. i naďalej.
Nádašský poukazoval zákutia bývalého
gymnázia. Viac ako hodinu sme počúvali Peter Laťák
22. strana / 8. 11. 2010 názor Oravec

RES PUBLICA v Babíne


Keď som bol malým chlapčiskom, ňaňo mi hovo- mi nedôstojné vysmievať sa
rievali o rodákoch. Rečnili, že sú ako jeho sochy. tak ukážkovému prejavu de-
Nahrubo otesaní. Dedo Siváň po zimách chodili mokracie – veď ak je v ob-
zarábať s betlehemcami po celej republike. Spa- ci veľa kandidátov, znamená
kovali techtle mechtle a  parníkom maširovali do to občiansku uvedomelosť.
Prešporku, či do Bohémie. Spoznali hodne náro- Je fantastické, že jednodu-
da a zavše, vracajúc sa do Babína, zvítali sa s tou chý stolár, elektrikár, uči-
rýdzosťou rodače na Babínskej rovni. Obľubovali teľka, policajt, či dokon-
ca psychológ pracujúci ako
írečitosť Ferov, Janov či Ondrov – nahrubo otesa-
manažér má záujem viesť
ných, no prirodzených a spätých so zeminou, po a  prebrať zodpovednosť za
ktorej krepčili. dlhodobé rozhodnutia, ktoré
ovplyvnia všetkých, a hlav-
Dnes, keď ako jeho vnuk v strnulosti. Preto je zme- ne deti a ich zdravie - tak cit-
načúvam spomienkam na na dobrá i keď často neprí- livé pre nás všetkých. Osob-
deda vkutých do zažltlých jemná. Povestné herakle- ne ma veľmi teší množstvo
fotiek, rezonuje mi to pri- itovské „všetko plynie“ so kandidátov. Lebo akosť vý-
rovnanie o  hrubozrnnej po- sebou nevyhnutne prináša beru priamo závisí od šír-
vahe oravskej nátury a v nej zmeny a nutnosť byť na ne ky ponúkaného. A  nespor-
ukrytej dobrosrdečnej íreči- pripravení a  schopní zmien ne 50 kandidátov je viac ako
tosti. Rodáci, jak tí dvojmet- i v obecnom živote. 15. Kandidovať je úctyhod-
roví Jánošíci a devy v dedo- V  Babíne sme nedávno né miesto v  spoločnosti. Je
vej kôlni, tak ich vidím. Súc pristupovali k referendu. to i úctyhodné slovo, slovo
tvrdí a  drsní na dotyk. No Bolo veľmi prekvapivé. Na odvodené od starorímskeho
pod pancierom hornatosti Orave, kde väčšinou ľudia candidare/žiariť, teda – can-
búši vľúdne a  citlivé srdce chodia k urne pomenej, naz- Ňaňo Siváň, starý otec autora. Foto: ar pl
didatus/žiarivo biely. Rima-
Oravca či Oravky. bieralo sa v  tejto malebnej nia uchádzajúci sa o verejnú vať k regionálnym novinám. sa čo i len pokúsiť to u nás
Raz mi môj profesor lite- podhorskej vieske menom funkciu chodili pred voľba- Smutné je tiež, že blokuje pod Príslopom pozmeniť.
ratúry v  Šaštínskom gym- Babín viac ako 30 percent mi odetí v snehobielom šate. jediného psychológa v  ob- Veď okrem prvenstva poč-
náziu povedal, aký veľký ľudí. Ľudí natoľko uvedo- Žiarivo bieli, ako naše deti ci pri jeho úprimnej snahe tu kandidátov môžeme byť
vplyv na slovenskú litera- melých, že chceli konečne pri prvom svätom prijíma- konať, medzi iným urobiť svetoví aj v  transparen-
túru má hornatosť krajiny, poslancom NRSR zobrať ní. Dôvodom bol zámer, aby prezentáciu s  témou:“ Ako tnosti dediny, Martin nám
odkiaľ autor pochádza. Na neoprávnenú imunitu. Veď vyčnievali z davu a ktokoľ- plnohodnotne starnúť“ na je vzorom. Máme jedineč-
oko nesúvisiace javy. Profe- načo im je, tiež sú len z mä- vek sa ich smel opýtať na obecnom stretnutí seniorov. ný mládežnícky divadelný
sor Nádašský ma upozornil sa a  kostí a  keby neboli za ich vízie. Preto je správne, Zneužívanie moci mocný- klub, ako dedinskú kópiu
na niečo, čo si svojím jem- bukovým stolom, museli by že mnohí kandidáti v Babí- mi sa prejavuje ticho a vša- silne divadelného Martina,
nocitom počas dlhoročného robiť za pásom ako my. Na ne sa snažia byť videní. Veď kovako. Celá Orava vedela môžeme teda byť aj prvou
štúdia literatúry povšimol. všetkých rovnaký meter, nie ako inak si má volič vybrať, o  téme a  diskusii v  jedinej transparentnou dedinou, na
Práve z  hornatých lazov rovní a rovnejší. ak nevidno ani výhonok? obecnej kaviarničke v Babí- vzor prvého transparentné-
Slovenska máme najkvalit- O to ma viac teší, že tento Ak pred voľbami nevidno ne, bola to obecná udalosť, ho mesta – Martina.
nejších literátov a dejateľov. rok, kedy sme k urnám šli už ani výhonky, za štyri roky ba dokonca celo-dolinová. Kedy, ak nie teraz? Teraz
Podľa neho je to práve kvô- páru razy, kedy teda máme sa určite klasu nedočkáme. Čuduj sa svete, v  obecnom je jedinečná príležitosť ne-
li povznesenej nálade hôr a právo byť z toho volenia už Verím len, že mnohí z  na- vestníku o  tom nebolo ani dovoliť nasmerovať Babín
pahorkov a spätosti človeka aj trochu unavení, v Babíne šich babínskych kandidátov zmienky, ale písalo sa na- do priepasti jednorazové-
s  prírodou. Možno na tom sa i napriek tomu chystá vo- nie sú na listine „žiarivých“ široko o  petícii proti ťažbe ho spriemyselnenia dedi-
bude čo-to pravdy. liť v  novembri vysoké per- len kvôli predtuchám kva- uránu, ktorá s Babínom vô- ny. Teraz je doba rozvíjať
Niektoré veci v našich ži- cento populácie. Jasne tomu piek z  plánovaného projek- bec nesúvisí. Petícia proti jej dedinský ráz a  ten po-
votoch i tu v horách sú spo- nasvedčuje už len úctyhod- tu vrtúľ za humnami, pevne veterným turbínam však ne- tom ponúknuť svetu ako
ločné, sú verejné – ako starí ný zoznam 50 kandidátov v to verím. Verím, že veríte bude pre našich potomkov hodnotu. Ten svet práve
Rimania hovorili Rés públi- do babínskeho parlamentu. aj vy. Spýtajte sa ich. V ne- existovať, lebo oni budú čí- takéto viesky vyhľadáva.
ca. Poliaci si zachovali pek- V  deň referenda som na- deľu 14. 11. 2010 o  15 00 tať obecný vestník ako his- Viesky s  blízkou   agrotu-
ne svojské pomenovanie dobudol zvláštny pocit, po- organizujeme v Babíne ďal- torický prameň. Ej veru ristikou, ako je tá vo Va-
i  v  názve štátu – Recz Po- cit že pomyselná dáma me- šiu verejnú diskusiu zo šnú- kosa to bola v Babíne na ka- siľove, zákutiami ako je
spolita (Vec verejná, teda nom Rés pública Babína sa ry akcií projektu Rés Públi- meň. Svár veľký. hruštínske Puchmajerove
štát). O  nich, tých veciach prebúdza. Predbehli sme ca a teraz na staronovú tému Veď zasa neriešia sa v Ba- jazierko na Príslope. De-
verejných a  rodnej vieske, dokonca celoslovenský Prečo ísť voliť. Tu všetci bíne len republikové veci, dinky s drevenicou ľudo-
by som chcel preriecť páru priemer v účasti na referen- kandidáti môžu „zažiariť“, žijeme aj chlebom, nielen vého rezbára – múzeom,
slov. de 2010. a to rovným dielom. Objek- slovom. Boli sme v  Šaští- ako je to Siváňovo v  Ba-
Vo venci hôr si tu v  Ba- Druhé prebudenie pomy- tivitu nám príde pomôcť za- ne, pozrieť Sedembolestnú bíne, čo potrebuje rozší-
bíne nažívame a  spoločne selnej dámy Republiky s prí- ručiť Miro Frint z STV. a  bolo poučne. Pár dní po riť a  rekonštruovať. Práve
zakusujeme i  prekvapenia. vlastkom babínska sa udialo Je smutné, že v  tak pek- výlete obohatené tety dáva- takéto ostrovčeky zdravej
Každý rast i ten v spoločen- teraz, ako som spomenul, pri ne sa prebúdzajúcej pod- li otázku, kedy ideme zas. minulosti ten priemysel-
skom a občianskom uvedo- nahlasovaní kandidátov na horskej republike s  kamen- Príjemná odozva. Avšak na ný západniar dychtivo vy-
mení je spojený s bolesťou. komunálne voľby 2010. Je ným kostolíkom a drevenou správu o  tejto púti, v  obec- hľadáva. A veru šikovným
Ten v  Babíne práve ruka v smutné, že súčasné vedenie, chalupou ľudového rez- nom vestníku taktiež nebolo starostom dá aj EU peniaze
ruke prechádzame. Aj keď ktorému to zjavne nevyho- bára sa stále praktizuje aj miesta. To sa muselo zúžiť na rozumné projekty „dre-
dieťaťu rastú zúbky, bolí vuje, to komentuje štýlom, útlak. Moc nás MOC igno- na chválu činnosti samo- venej umeleckej dedinky
to. Ja zvyknem hovorievať: že - Je to na smiech, v našej ruje v tom, že nám nedovo- správy za posledné 4 roky. v  horách“. Nóri sú extra
zmena bolí, ale prospieva. dedinke je 50 kandidátov, to ľuje uverejňovať naše člán- Veď hej, všade sa tak robí, štedrí. Poďme radšej tým-
Všetko plynie a  čo sa ne- tu ešte nebolo. Nuž my os- ky v  obecnom vestníku, ale to neznamená, že je to to smerom.
mení, hynie, zaniká, mrie tatní tomu fandíme. Zdá sa a potom sa musíme uchyľo- správne a  nemali by sme Peter Laťák
sa, vedúceho technicko prevádzkového od-
delenia dolnokubínskych hasičov, sa oheň
pravdepodobne rozšíril z krbu.
(mapa)

Poplach v banke vystrašil Aj proti národnostným


okoloidúcich predsudkom
V Babíne sa v sobotu 9. tor s prepojením na regi-
Prvý októbrový pondelok, „navštívili“ VÚB. li a čakali, čo sa bude diať. októbra stretli odborníci onálnych politikov snaží
pár minút po pol dvanástej Policajt v nepriestrelnej Približne po dvoch minú- i občianski aktivisti v bo- vztýčiť ďalších 10 vrtúľ.
dopoludnia, vyrušili ľudí veste s brokovnicou v ruke tach sa vo dverách banky ji proti výstavbe veterných Na diskusii odznela aj in-
kráčajúcich centrom Dol- vošiel do banky, zatiaľ čo objavil policajt a povedal, parkov na Orave. Občian- formácia z nedávnej náv-
ného Kubína dve policajné sa jeho kolegovia a kolegy- že je všetko v poriadku. ska iniciatíva Orava bez števy premiérky Ivety Ra-
autá so zapnutými maják- ňa rozostavili okolo vcho- Pracovníci banky v rám- vrtúľ zorganizovala pa- dičovej v Dolnom Kubíne,
mi, ktoré prudko zaboči- du. „Nechoďte tam!“ dô- ci kontroly bezpečnostné- nelovú diskusiu zloženú ktorá jasne naznačila sme-
li ku Všeobecnej úverovej razne upozorňoval policajt ho systému zapli alarm, na z odborníkov z oblastí, ako rovanie Oravy, ale bez vr-
banke (VÚB). Z áut vysko- so samopalom v ruke ľudí, ktorý muži v zelenom za- sú ornitológia, posudzova- túľ. Ohnivosť diskusie ko-
čili policajti ozbrojení po ktorí chceli ísť do budovy. reagovali a okamžite priš- nie vplyvov priemyselných číroval nezávislý reportér
zuby a banku obkľúčili. Po „Nemôžem ísť ani ku ban- li na miesto hlásenia prepa- stavieb na životné prostre- denníka SME Karol Su-
dvoch nedávnych prepa- komatu?“ opýtala sa staršia du. Keď sa ubezpečili, že je die, medicína, psycholó- dor. No i napriek tomu, po
doch Slovenskej sporiteľne pani. „Nie!“ znela strohá všetko v poriadku, pokojne gia a ekológia. Do Babína hodine a pol starosta obce
prihliadajúcich okamžite a jasná odpoveď. nasadli do áut a odišli. pricestovali i skupiny ob- Babín ostentatívne odišiel
napadlo, že lupiči tentoraz Okoloidúci sa pristavova- Martin Pavelek čianskych aktivistov z ma- a o niekoľko desiatok mi-
ďarského pomedzia Slo- nút ho prchavo nasledoval
venska, obcí Mád a Svätý aj zástupca investora - po
Peter a cez telemost sa za- chvíli i jediní dvaja po-
pájalo aj združenie Kra- slanci OZ Babín. Na zá-
jina bez vrtúľ z Myjavy. ver odborníčka na životné
Účastníci živo diskutova- prostredie, popísala babin-
li so zástupcom investo- ským aktivistom, ako účin-
ra, starostom obce Babín ne ďalej postupovať v blo-
a pár poslancami z OZ Ba- kovaní tohto nezdarného
bín. Pozvanie Oravy bez a kontroverzného projektu
vrtúľ prijali i starostovia vrtúľ na Orave. Výstupom
obcí Hruštín, Štefanov nad z diskusie je i dohoda ob-
Oravou, zástupcovia Lies- čianskych združení o po-
ku, kde pred pár rokmi tiež kračovaní panelovej disku-
bojovali proti vrtuliam. sie v obci Svätý Peter, kde
Dôležitým účastníkom be- aktivistov pôjdu podporiť
sedy boli predstavitelia pe- aj Babínčania. Boj proti
tičného výboru z Tvrdo- vrtuliam nakoniec pomáha
šína, ktorí pred médiami preklenúť aj národnostné
dôsledne popísali status predsudky juhu a severu
quo z druhej strany Ma- Slovenska.
Po zuby ozbrojení policajti uzavreli banku a nikoho nepustili dovnútra. Foto: (mapa) gury, kde sa ďalší inves- Peter Laťák
7 10/2010

Orava bez vrtú!


„A ty mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu, neškodia. NIE! Turbíny zabíjajú vtáctvo, a podvedení. Staí sa pozrie do iech.
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; odplašia lesnú zver z kraja a hlavne, ško- V novinách sa tam všade píše, že idú
a o i tam dušu dáš v tom boji divokom: dia zdraviu loveka a zvierat. Veterná tur- zvyšova udom cenu elektriny o 18 per-
Mor ty len, a vo neby, ako by otrokom“ bína funguje v prírode ako obrý ventilátor. cent a firmám až o 22. Ak firme zdražie
Samo Chalupka Svojím toením vo vzduchu vytvára nepo- elektrika, zníži plácu uom, a oni z tej
Vážení susedia, Hruštinci. utený infrazvuk. Vy ho nepoujete, rov- nižšej výplaty ešte doma budú musie za-
Volám sa Peter Laák a som predstavi- nako ako nepoujete zvuky, ktoré je schop- plati viac za elektrinu. A pán investor si
teom obanov Babína, ktorí nesúhlasia ný pou Váš pes, ale tento zvuk predsa tieto peniaze prevezme od štátu, ktorý mu
s výstavbou veterných turbín veda našich pôsobí na Vaše telo škodlivo. Spôsobuje to musí vyplati, lebo je taký zákon. Politici
domov. Spolu s niekokými stovkami Ba- Vám vibroakustickú chorobu a syndróm pokývajú detinsky plecami a investori aro-
bincov, ktorí veternej turbíny. Predstavte si lekno na gantne mešcami.
svoj nesúhlas hladine stojatého jazierka. Ak hodíte do Štvrté klamstvo – veterné turbíny nám
vyjadrili podpi- vody kame, vlny rozkývajú lekno a po v Babíne, Hruštíne pomôžu zbohatnú. NIE!
som petície proti ase sa to upokojí, ale ak budete do vody Práve naopak, turbíny nás okradnú o to,
výstavbe veter- hádza kame po kameni o minútu celý o už dnes máme – hodnotu našich do-
ných turbín, rok, o sa s leknom stane – skôrnatie, mov. Všade vo svete klesla cena domov
Vám chceme stane sa tvrdším a miazga ceze už nebu- v blízkych dedinách pri veterných turbí-
predstavi naše de dobre prúdi, teda skôr odumrie. Rov- nach o 20 až 40 percent. Pome trochu
pádne dôvody nako aj lovek, i domáce zviera, ktoré cíti ráta. V Hruštíne a Vaovke je vedno asi
proti. O veter- tento infrazvuk, ak je jeho tichému pôso- 680 rodinných domov. Priemerná cena
ných turbínach beniu vystavený 30 rokov, nakoko plánu- domu je milión starých slovenských korún.
vieme všetci len jú v Babíne postavi turbíny, tak asom 30 % z 1 000 000 je 300 000 korún – alebo
to, o mocní ochorie. Jeho vnútorné orgány sa rok o 10 000 €. 680 krát 300 000 je 204 000 000
tohto sveta chcú rok budú bráni síce jemnému ale neustá- korún, alebo 6 800 000 €. Teda o skoro
aby sme vedeli lemu pôsobeniu infrazvuku a skôrnatejú. štvr miliardy korún okradnú turbíny Hruš-
– falošné polo- Následkom tohto skôrnatenia ciev, pee- tín dokopy do piatich, desiatich rokov. Kto
pravdy. Zavá- ne a mozgových buniek viac Babincov, to Hruštincom vynahradí? Nikto! V Babíne
dzania, ktoré Hruštincov a Vaovcov bude ma arytmiu, táto suma iní 380 domov x 300 000
nás majú uml- zvýšený krvný tlak, epilepsiu, nespavos, korún, iže 114 000 000 korún, alebo
a, alebo ne- vyerpanos, depresiu, nesústredenos 3 800 000 € straty na domoch. Preo je
prebudi, dokia a huanie v ušiach. V Thaisku zdochlo tomu tak? Lebo nikto na svete nechodí na
sa temer dve- 400 kôz od hluku veterných turbín, ako turistické túry k priemyselným stavbám zva-
stometrové stožiare s osemdesiatmetro- dopadne statok v Hruštíne? ným turbíny, nakoko ten mešan zo zápa-
vými turbínami nebudú toi nezastavite- Tretie klamstvo – kvôli veterným turbí- du ich má po krk doma. On tu príde práve
nou rýchlosou veda našich domovov. nam bude lacnejšia elektrika. NIE! Jediný preto, že tu takéto opachy nemáme.
Klamstvá o veterných turbínach: Veter- dôvod preo sa bohatí investori hrnú do Piate klamstvo – turbíny prinesú za-
né turbíny sú ekologické. budovania veterných turbín je ten, že na mestnanos. NIE! Na výstavbu turbín si
NIE! Veterné turbíny sú priemyselné tom neskutone zarobia a my, jednoduchí investor vyberie najlacnejšiu stavebnú fir-
stavby vrazené priamo do neporušenej udia, to všetko zaplatíme. Je to staronová mu s ažkými mechanizmami niekde zo
prírody. Na ich výrobu spolonos musí pesnika. Najskôr niekto v Amerike vy- Záhoria i Bratislavy. Výstavba trvá reálne
spotrebova nenahraditené zdroje kovov, myslel teóriu globálneho otepovania, ne- menej než pol roka. Prebágrujú celú horu
plastu a stavebného materiálu s energia- ustále nás straší v televízii hurikánmi, tor- a lúky a rozbijú cesty, tie len dajú do pô-
mi. Pokia sa turbíny toia a vyrábajú „ako- nádami a záplavami a úelovo ich spája vodného stavu. Pre ovládanie turbín bude
že istú zelenú“ elektrinu, tak v tichosti s tým, že lovek svojim priemyslom na investor potrebova jeden notebook v Bra-
v ich úzadí bežia uhoné a jadrové elek- Zemi spôsobuje tieto inak prirodzené javy tislave a cez satelit, ako GPS-sko v aute,
trárne minimálne na 40 percent a vypúša- na planéte. Je to také isté strašenie verej- bude schopný ovláda turbíny medzi Babí-
jú aj tak CO2 do vzduchu. Veterné elek- nosti ako bola prasacia chrípka. Sloven- nom a Hruštínom. Raz za mesiac príde na
trárne kvôli tomu, že my udia nevieme ská vláda nakúpila milióny vakcín z Ma- dodávke elektrotechnik zo Žiliny a cez no-
ovláda vietor a nevieme zatia spoahlivo arska a nakoniec sa zistilo, že to všetko tebook skontroluje ako auto v servise tur-
predpoveda poasie na dlhšie obdobia, bol len výmysel farmaceutických firiem, bínu. Dá si kofolu v pizzerii a veselo odfrí
nie sú spoahlivým zdrojom energie. Pre ktoré na tom mastne zarobili. Kto to zapla- domov. A o nezamestnaní v Hruštíne?
túto ich vlastnos „prelietavosti vetra“ sú til? My Slováci, cez naše dane. Klimatoló- Ni!
pre zabezpeovanie elektriny pre as, kedy govia hovoria, že Zem prechádza aj bez Pre tieto vážne dôvody, my, obiansky
„nefúka vietor“ najvhodnejšie plynové elek- nášho priinenia obdobiami tepla a ado- aktivisti z Babína a Hruštína organizujeme
trárne, nakoko tie sa najrýchlejšie roz- vých dôb, je to nieo ako roné obdobia petíciu proti výstavbe veterných turbín
behnú. Spaovanie zemného plynu však jar, leto, jese, zima, ibaže vo väšom. v Babíne. Ak Vám nie je jedno, že niekto
vysiela do ovzdušia metán a omnoho hor- Kvôli tomuto neopodstatnenému a nepre- Vám znií Vašu horu a lúky, že niekto Vám
šie splodiny ako je CO2. Práve kvôli tejto verenému strachu sa vlády USA a EU ukrojí z Vášho zdravia a majetku a zarobí
vlastnosti nepredpovedatenosti vetra ne- rozhodli prikáza nám, aby sme zákonom na tom, že Vám nasilu a proti Vašej vôli
dokázali za 20 rokov veterné turbíny vo vykupovali elektriku z turbín drahšie než je Vaša vláda zdražie elektrinu navštívte našu
svete zatvori ani jednu uhonú, alebo jad- tá, ktorú nám vedia vyrobi tepelné a jadro- webstránku www.oravabezvrtul.sk kde
rovú elektráre. Dôkazom toho, že sú tieto vé elektrárne. Za jednu megawatthodinu nájdete petíciu. Rovnako Vás pozývam na
elektrárne klamlivo ekologické je aj sku- zaplatíme 30 € ak je vyrobená z uhlia verejnú diskusiu s témou „Orava a vrtule,
tonos, že krajina, ktorá vypúša do ovzdu- alebo uránu, ale až 81 €, ak je z veternej áno i nie?“ v kaviarni Pohoda v Babíne
šia najviac CO2 je práve Dánsko, ktoré má turbíny. Predraženie o 51 € nám dá po- v sobotu 09. 10. 2010 o 18.00hod./
najviac turbín na svete. Krajina, ktorá ma stupne štát k úhrade cez postupne zvyšo- www.pohodavbabine.webnode.sk /. Tam sa
najviac jadrových elektrární – Francúzsko, vané ceny za elektriku. A tie peniaze po- dozviete viac a môžete vyjadri svoj názor.
má najmenšie príspevky CO2 do ovzdušia putujú do vrecka investora, a on si ich Záujemcovia hláste sa SMSkou na
na svete. prevedie na Cyprus, kde nemusí plati dane 0907860944 alebo emailom: peterla-
Druhé klamstvo je, že veterné turbíny Slovensku - a zasa budeme oklamaní tak@gmail.com
14 11/2010

Z tejto numerickej analýzy vychádza,


že len ak by „odborníci“ na obci Babín
mali odvahu a pustili by sa sami do
projektu VE Babín ako družstvo Babín
a.s., len vtedy by tento zámer mal eko-
nomický zmysel pre jednoduchých ľudí
žijúcich v Babíne. Avšak stále by bol
škrabal z mostov a tunelov 15 melónov rovnako ekologicky závadný a zdraviu
Veterné elektrárne zabíjajú vtác- € a ideme po tri miliardy korún do Babí- škodlivý ako je dnes. Ľudia, rozhodnite
tvo! Áno, je to tak. Potvrdzujú to aj slová na. Neboj, ďalších 15 melónov dá banka VY!
RNDr. Dušana Karáska, člena sloven- a cez kamoša v EU dostaneme 15 dyní Ak hypotetická rodinka v Babíne platí
skej ornitologickej spoločnosti BirdLife, z bruselskej kasy a máme 45 000 000 €. za elektriku 100 € mesačne, zvýši sa jej
člena Skupiny pre ochranu netopierov Frčíme do Dánska, objednáme 13 vrtúľ účet o asi 30 € mesačne, ako sa to deje
SON, člena združenia Za matku Zem a potom na Hawai, ale nie na tú pri v Čechách, teda príde z rodinného roz-
a člena Ornitologického klubu pri Orav- Babíne. A Babinci nech kopú zemiaky počtu o 360 € ročne (10 800 SKK). Ch-
skom múzeu, ktorý je tunajšej ornitolo- ako doteraz. To je uvažovanie kapitalis- ceme darovať 360 € ročne nejakému
gickej situácie znalý. Kľúčové je to, že tu v ekologickom šate. blavákovi za to, že doteraz vedel to, čo
v katastri Babína má hniezdisko orol skal- Jasné, návratnosť. Investor sa verej- už viete aj Vy? Nemusíme! LEBO UŽ
ný, chránený druh podľa EU Natura ne 09/10/2010 na našej diskusii Orava a NEMÁ VÝHODU! Tým, že ste si toto
2000. Aktuálnejšie než autorom uvádza- vrtule, áno či nie? vyjadril, že návratnosť prečítali, už to viete. Chceme?
né štatistiky z USA a Španielska je ne- investície je za 7 rokov. Teda (42 900 Mgr. Laťák Peter
dávny prípad z Kréty, kde bolo sfilmova- 000 € / 1 287 000 000 SKK – celkový Zakladajúci člen organizácie:
né zabitie chráneného supa turbínou. náklad) : 7 rokov (investorom prepočíta- Slovenská asociácia proti priemyslu
Sup bol zdravý, nebál sa točiacej turbí- ná a priznaná doba návratnosti nákla- veternej energetiky (SAPPVE)
ny. Zomrel preto, lebo ako biologický du) = 6 128 572 € / 183 857 143 SKK
druh- väčšina vtáctva nie je prispôsobe- musí byť potom jeho približná ročná trž-
ná na sledovanie lišty rotora turbíny, kto- ba za predaj elektriny, ak nepovedal na MKS pri OcÚ Hruštín
rej obvodová rýchlosť je 220 km/h. Na- diskusii nepravdu.
zdávam sa, že 2000 kusov supov zabi- Podujatia v mesiaci november 2010
Ergo 6 128 572 € / 183 857 143 SKK
tých len na Kréte je dôkazom faktu, že jeho ročná tržba za predaj elektriny. Ak 2.11. Predaj VRŠKOVÁ
vrtule vtáctvo zabíjajú. sa mu to podľa jeho vlastných slov vie
Veterné turbíny produkujú škodli- 5.11. Stužková
vrátiť za túto sumu do 7 rokov, potom
vý infrazvuk! Ako autor uvádza, in- 10.11. Predaj MITEX
logicky mi vychádza, že ak plánuje vrtu-
frazvuk je nepočuteľný nízkofrekvenčný le v Babíne na 25 rokov, tak 25 – 7 = 13.11. Koncert POLEMIC
zvuk, ktorý sa podobá tlmenému dune- 18 rokov, a teda za 18 rokov x 6 128 572 16.11. Predaj RIKOMAX
niu. Viete si pri tom predstaviť zaspáva- € / 183 857 143 SKK nám vyjde suma 20.11. Svadobná veselica
nie? čistého zisku investora na 110 314 296 23.11. Predaj ALADIN
VE rušia zver! Dôkazom je médiami € / 3 309 428 880 SKK. Čiže 3,3 miliardy 27.11. Komunálne voľby
(BBC, CNN) zdokumentovaný prípad korún zisk. 29.11. Predaj LANTASTIK
úhynu 400 kusov kôz v Taiwane. Doká- Podľa obecných novín v Babíne in-
zalo sa, že zvieratá uhynuli kvôli hluku vestor sľúbil obci 2000 € za 1 vrtuľu,
z turbín. Investor to dokázal odškodne- čiže maximum ročne obec dostane
ním dotknutých farmárov.
O peniazoch.
26 000 € / 780 000 SKK.
Poďme porovnať:
JUBILANTI
Začnime našu súvahu na strane in- Investor čistá ruka 110 000 000 € ( 1% je v mesiaci november 2010
vestora. Vieme, že nákupná cena jednej 1 100 000 €)
vrtule sa pohybuje okolo sumy 100 000 80 rokov Snováková Mária
Babín prázdna ruka 26 000 x 25 rokov = Plaváková Žofia
000 SKK / cca. 3 300 000 €. Investor 650 000 €
chce v Babíne 13 vrtúľ. 13x 3 300 000 = 75 rokov Ťasnochová Mária
Teda: 650 000 € z 110 000 000 € je len 70 rokov Červeňová Mária
42 900 000 € / 1 287 000 000 SKK. Čiže 0,6 %. To dostane Babín zo zisku in-
náklad bude 1, 2 miliardy korún, alebo Snovák Ján
vestora! Pol percenta jeho zisku je vý-
43 miliónov €. Ale ani tento náklad on Bieľ Jozef
smech ľudom do tváre!
nezaplatí celý. Ako píše anonymný au- Pripomeňme, že kvôli zníženiu atrak- 60 rokov Halušková Helena
tor v novinách Babína, investor si požia- tivity obcí navôkol, Babínske domové Šeliga Pavol
da o EU fondy (akoby sme to my Oravci spoločenstvo stratí 114 000 000 SKK/ Kotúľ Július
nevedeli urobiť sami , nás nemajú v Bru- 3 800 000 € v poklese hodnoty svojich 55 rokov Slameníková Margita
seli radi?). Z informácií vrtuliarov vieme, rodinných domov, Hruštín 204 000 000 50 rokov Slaničan Ĺudovít
že prefinancovanie sa zväčša rieši tak, SKK/ 6 800 000 €. Čiže obecný úrad Kupčulák Ján
že cca jedna tretina ide z investorovho Babín zinkasuje za 25 rokov 650 000 € / Michalčík Milan
vrecka, jedna z EU fondu a jednu rada 19 500 000 SKK, ale my ľudia v dedine Očkajáková Terézia
dá banka, nakoľko tam nie je žiadne Babín prídeme dokopy o 114 000 000
podnikateľské riziko, keďže podľa výno- SKK/ 3 800 000 €.
Prišli medzi nás:
su URSO z 09/09/2009 (aký pekný dá- Nejako sa mi nechce tlieskať, Miroslav Zemenčík
tum) je na 15 rokov garantované, že SR Vám??? Teda ak by sme boli družstvo, Viliam Paur
bude od investora kupovať povinne elek- prerobili by sme cca o 5x viac ako máme
trinu v cene 81€ za 1MWh. Čiže investor dnes, a teda tento „super biznis“ nás Uzatvorili manželstvo:
bude potrebovať len cca. 33% z tej mi- privedie do straty o neuveriteľných cca. Maroš Koma a Lucia Buknová
liardy korún. 42 900 000 €/ 1 287 000 500 %. Mám pokračovať???
000 SKK: 3 = 14 300 000 € / 429 000 Suma sumárum, investor zarobí za 25. výročie sobáša:
000 SKK. 25 rokov 3 miliardy korún a my zostane- Jozef Škapec a manž. Anna
Stačí teda presvedčiť nejakého bo- me obalamutení s 500 -percentnou stra- Štefan Škapec a manž. Mária
hatšieho kamaráta v Bratislave, aby na- tou oproti dnešnému stavu.
Orava, kraj Horalov... Ak Poliakom pri Wroclawy, kúsok od Liberce
drážďanský investor núka 32 000 € za vrtuľu, ako máme
Nenávidím skrivodlivosť! Keď som bol malým chápať Babínsku cenovú ponuku -priemerných 2000 €?
chlapcom, bol som zádumčivý a uzavretý, decká ma To prečo stačí 5 hodín cesty autom do Poľska a tak veľmi
volali "guľa". Možno táto hrubozrná detská bezcitnosť sa líšia ceny? Prinajmenšom zvláštne. Alebo žeby bol
spôsobila, že som panicky chránil slabších. niekto vecí neznalý? Alebo nebodaj žeby v tom bol
dokonca premyslený úmysel a zámer?
Ľuboš bol malý, menej nadaný špunt do ktorého si každý
sebavedomejší mohol beztrestne kopnúť. Doučoval som Pár slov k článku uverejnenému v spravodaji 03/2010
v Babíne na strane 5. Odhliadnuc od faktu, že tento
článok predsedu Slovenskej asociácie pre veternú energiu
(SAVE Ing. Štibraný) bol v podstate uverejnený bez jeho
súhlasu a autor sám upozorňuje, že článok už dávno nie
je aktuálny, i napriek tomu naň zareagujem.

Ing. Štibraný ako i SAVE je občiansky aktivista,


ako sme i my, Orava Fénix. Slovenská asociácia pre
veternú energiu je len združením mladých ľudí s určitým
presvedčením. S Ing. Štibraným sa dalo inteligentne
telefonicky pozhovárať a dišputovať. Múdro v úvode
článku v Babínčeku poukazuje na to, že treba byť
ekologický a treba brániť nepotrebným stavbám v
prírode. Úplne sa s tým stotožňujeme, to isté chceme aj
my, nakoľko veterné turbíny na Hornej Orave
ho, a zavše keď ho na zastávke silnejší siedmak zatlačil považujeme za výsostne nepotrebný krok voči krajine
do , jemne ôsmacky som utláčateľa potľapkal po pleci. a jej využitiu.
Mojich 80 kilo bolo v tom veku vskutku presvedčivých.
Po smrti môjho otca, keď sme sa už obaja s Ľubom
povytiahli, Ľubo odišiel. Vždy keď sa v nedeľu po omši Slovensko nemá vhodnú veternosť pre VE. I keď
modlím nad otcom, idem ešte na jedno miesto, na Ľubov veternosť na Orave je priemerná, nie je dôvod povoľovať
hrob. Rovnako ako ten merač vetra na Javorovej aj jeho budovanie veterných turbín, nakoľko nie sú výnosné. Pre
mramorový pomník je mi pripomienkou skutočnej nás ako národ nie je múdre dotovať veterné turbíny cez
hodnoty, za ktorú sa oplatí srdcu tĺcť - spravodlivosť, zvýšené ceny energie, ktoré zvýhodnená dlhodobo
protiútlak. Ľubova slabosť, ani nižšia nadanosť nedávala zaručená cena elektriny z týchto zdrojov spôsobí. Pre nás
silnejším, krajším a nadanejším právo ho šikanovať. Oravcov to nemá žiaden prospech. Príspevky investora
Chudoba kraja, zaneprázdnenosť ľudí bojom o prežitie do obecného rozpočtu sú znova urážkou nás Oravcov,
nedáva skupinám z teplejších krajov Slovenska, tam kde nakoľko pri zisku investora cez cca 3 miliardy korún
sú ľudia s väčšími mešcami, nedáva im právo urážať nás počas 25 až 30 rokov je cez pol milióna korún ročne
svojím arogantným postojom. Prešporáci tu chodia mizivé mizivum. Je to do očí bijúci nepomer a nedostatok
podnikať a keď vystúpia zo svojich nablýskaných vyjednávacích schopností obecných zastupiteľstiev, ktoré
BMWčiek a zašpinia si lakovky blatom z oravskej boli voči týmto výzvam postavené. Aké
gľovdy z neupravenej cesty povedia: " Dedina!" Ja vyjednávacie schopnosti preukázali tí, ktorí viedli
hovorím takým poslom bratislavizmu, chlapci, choďte to vyjednávanie, ak súhlasili s tým, čo je čierne na bielom
povedať Zázrivcom do krčmy! uvedené v obecnom vestníku.
Oni si tu prídu a popri využívaní prírodnej Z týchto cifier (6 128 572 € / 183 857 143 SKK)
príťažlivosti nášho rodného kraja cez šikovné využitie môžeme vyrátať ďalšiu zaujímavú vec, a síce, koľko by
výhod turizmu a hotelierstva, snažia sa vtisnúť ešte aj do nás tá istá elektrina ako štát stála, keby ju nevyrábali
alternatívnej energetiky a rozorať nám to tu vrtuľami. turbíny ale napríklad Jaslovské Bohunice. Rozdiel medzi
Zaráža ma ich krátkozraká a priehľadná manipulácia. To garantovanou výkupnou cenou z uhoľnej a jadrovej
si fakt úprimne myslia, že sme nerozumní? Možno zopár elektriny je 30€ (uhlie, jadro), 81€ (vrtuľa). Ergo 81€ -
oravských brzobohatých je im ochotných poctivo „veriť“ 30€ = 51€, čiže veterná energia je drahšia o cca. 167 %.
z dlane, ale my nie. My tá chudobnejšia väčšina, čo chodí Teda o 2,7 x je vrtuľová elektrina drahšia než tá, ktorá
každé ráno o siedmej do fabriky pípnuť si príchod. My, prúdi v našich zástrčkách dnes . 6 128 572 € / 183 857
čo sme ešte nemuseli zutekať za robotou do Prešporku, 143 SKK : 2,7 = 2 269 842 € (toľko by stála tá istá
my nie! Naši dedovia nás nenaučili ohýbať chrbtovú kosť elektrika z klasických zdrojov) čiže preplatíme 3 858 730
podľa ťarchy mešca, dali nám do ruky valašku, v horšom € ročne v Babíne, preplatíme ako štát za luxus – že máme
prípade motyku! vrtule. Tieto cirka 4 milióny € sa rozrátajú na každú
domácnosť a ďalšie milióny z ďalších veterných turbín
Pajedí ma, keď čítam v Babínskom vestníku, že temer po SR a zvýši nám práve táto časť investorovho
po roku nášho konania sa konečne investor preriekol a v zisku účet za elektriku o 30 %, dôkazom sú Čechy, kde
nepodpísanom článku v novinkách nás skúša rozosmiať. sa to práve teraz deje. Odporúčam články v českých
Ponúka za jednu z 13 vrtúľ až neuveriteľných 1000/ 3000 novinách z posledného pol roka. Investor si tieto "inak
€. Ako úvodná cenová ponuka je to urážka. Ak vo legálne zarobené peniaze" prevedie na Cyprus, či do
Francúzsku kde vrtule stoja minimálne 2/3 kilometre od Andory - preč z dosahu nepríjemných 19% dane u nás,
domov, ak tam investori ponúkajú 20 000 €, našich tak to robia českí veterní magnáti. Ak hypotetická
slabých hoc i 3000 € je trochu urážkou oravskej rodinka v Babíne platí za elektriku 100 € mesačne, zvýši
inteligencie. sa jej účet o 30€ mesačne, teda príde z rodinného

1
rozpočtu o 360€ ročne (10 800 SKK). Chceme darovať ľúto hruštincov, ktorí doobeda budú trpieť blikanie tieňa
360€ ročne nejakému prešporákovi za to, že doteraz a podvečer, keď sa Babín vráti z robôt, tak bude blikať
vedel to, čo už viete aj Vy? Nemusíme! LEBO UŽ on.
NEMÁ VÝHODU, tým, že ste si toto prečítali, už to Obnoviteľné zdroje energie až tak nepotrebujeme.
viete. Chceme? Áno! Dr. John Droz z USA jasne hovorí, že ľudstvo
má zásoby uránu na ďalších circa 2000 rokov pri
predpoklade rovnakej potreby elektriny ako dnes. Ak
by sa potreba aj zvyšovala tak nech sa nám to zníži na
1500 rokov, aj tak nemyslím, že máme ako ľudstvo
dôvod panikáriť a preinvestovávať do vrtúľ. Zároveň sa
rátajú len dnes objavené náleziská uránu, predpokladajú
sa mnohé zatiaľ neobjavené. Vrtule stoja obrovské
prostriedky rozpočty spoločenstiev a prinášajú EU len
necelých 5% spotrebovávanej energie, to je nerozumné.
Len v Dánsku vrtuľový výrobný priemysel zamestnáva
ľudí, preto Dáni tak dôsledne hovoria: “Vrtule sú dobré!“,
však im ide o chleba. My tiež skoro všetci jazdíme na
značke KIA zo Žiliny a nevadí nám, že má šikmé
Ale dosť o peniazoch, poďme ďalej k článku v obecnom predné svetlá.
vestníku. Áno, Slovensko sa zaviazalo pri vstupe do EU, že bude
vyrábať 16% energie z obnoviteľných zdrojov, ale nebola
Ničí sa poľnohospodárska pôda? Zle položená otázka to vtedy stratégia? Nehovorilo sa vtedy v novinách za
a cielene sa kladie zle, aby sa správne položená otázka Dzurindovej vlády o „kolenačkovej politike“? Veď
nemusela klásť. Tá by znela. Klesá hodnota vďaka nej máme dnes v každom mestečku Tesco, Lidl,
poľnohospodárskej pôdy? ÁNO a drasticky. Investor Kaufland a vedľa sa len tak tak vmestí ešte aj slovenská
potrebuje na postavenie vrtule základ 16 x 5 m a do hĺbky Coop Jednota, ale už určite nie Košický Labaš s.r.o.
6 metrov betónová pätka. To mu stačí ohradiť plotom, Znamená to, že všetky prístupové podmienky SR do EU
aby sa chránili zariadenia a zvyšok nepotrebuje sú sväté a správne? Určite nie! Veď je to len daň za tie
prenajímať. Problém je v tom, že kvôli odpadávajúcemu EU fondy, ktoré dostane aj náš investor a cez ich použitie
ľadu a riziku úrazu z padania usmrteného vtáctva či na nákup Dánskych vrtúľ nám mimochodom potichu
poškodenia a odpadnutia laminátu na lište je oblasť v zvýši cenu elektriny o 30% práve tu na Orave. Nie je to
priemere 250/300 metrov od vrtule „mŕtvou“ zónou. dobré!
„Guľky“ v podobe vtáčích hláv, či kusov ľadu a laminátu Ing. Štibraný píše o úsporách CO2. Nesúhlasím s
letiace rýchlosťou cca 220km/h sú dôvodom. Môžete tam ponúkanými ciframi. Ing. Štibraný, alebo čerpá z
samozrejme ísť, ale na vlastnú zodpovednosť. Vo svete nepresných zdrojov alebo neráta s produkciou CO2 v
zvyknú investori pred túto zónu dať oznam: Môžeš sa tu záložných zdrojoch, ktoré musia bežať počas prevádzky
pohybovať, ale vedz, že tu padá ľad a teda rozhodni sa vrtúľ i keď v zníženom režime, ale CO2 vypúšťajú,
sám! A keďže Vy tam navôkol máte pozemky, Vy prídete spaľujú palivo a teda vytvárajú tlak na ekológiu ako i
o ďalšie peniaze pri silnom poklese cien týchto ekonomiku verejnosti.
pozemkov. Lebo kto bude kupovať túto pôdu a ak, tak za Ing. Štibraný píše na záver pasáže, že vrtule sú dobré,
čo v porovnaní s dnešnou cenou – za bagateľ! lebo riešia odstránenie nebezpečenstva z globálneho
Vzniká ujma na krajinnom ráze a kazí sa turistický otepľovania. Avšak z posledných článkov NASA vo
ruch. svetových médiách avizuje globálne ochladzovanie a
Ak sa pekno meria množstvom opýtaných / tak priznávajú farbu a tiež dávajú za pravdu Davidovi
samozrejme, že investormi platené ankety a prieskumy vo Archibaldovi, ktorý bol doposiaľ len na okraji v skupine
svete budú hovoriť, že viac ľuďom sa to páči. My v klimatológov, práve kvôli nedôvere voči opodstatnenosti
Babíne sme sa pustili do vlastnej anketovej akcie a teórie globálneho otepľovania. Čiže, podľa Davida
pýtame sa tunajších či sa im to páči, alebo Archibalda, globálne otepľovanie môže veľmi rýchlo byť
nie(http://www.vecverejna.oravafenix.sk/index.php/anket dlhodobo prijímanou nepravdou, ktorej sme verili, ako
a). Skúsili sme pozvať aj investora, aby sa do toho bola prasacia chrípka. Neprestávajte každý
zapojil. Ono už len podnikatelia v turistickom ruchu na uplatňovať Déscartovské DUBIO ERGO COGITO,
Vasiľovskej holi sú proti vrtuliam, lebo oni ako klientely COGITO ERGO SUM! (Pochybujem teda myslím,
znalí vravia, že to Nemcov čo tam už dnes chodia len a myslím teda som!)
len odradí vracať sa do ich ťažko vybudovaného Veterné elektrárne destabilizujú rozvodnú sieť
strediska. Škoda, že podľa dnešnej „skorožiadnej“ (SEPS) a sú nežiaducimi zdrojmi. Áno, tvrdí to
slovenskej legislatívy do toho nemajú čo hovoriť susedia, samotné SEPS (rozvodná sieť SR)
ako sú oni. Pár poslancov NRSR v týchto dňoch Veterná energia sa nedá predpovedať. Bohužiaľ áno a
inicializuje podnet na tvorbu právnej úpravy ohľadne kvôli tejto svojej nepredpovedateľnosti vrtule sú len
alternatívnej energetiky. Ďakujeme im za to, že začuli okrajovým zdrojom energie a nakoľko ich energia je
naše volanie o pomoc! Konkrétne p. poslanec Ľudovít dokonca menlivá v čase – čiže i v období kedy fúka je to
Jančík podal návrh v NRSR na novelu prelietavé, preto si spoločnosť nemôže dovoliť vypnúť
o obnoviteľných zdrojoch. klasické elektrárne a de facto cca. 40% paliva sa spaľuje
zbytočne. A to je jediný dôvod, prečo zástupcovia
Blikanie slnka/ tieňa? Áno vrtule spôsobujú tzv. klasických elektrární bijú na poplach, nenávratnosť
stroboskopický efekt, čiže blikanie tieňa. Koľko hodín peňazí a neúčinnosť vrtúľ, nie strach z toho, žeby im
za deň vrhá tieň sĺpa pred Vašim domom? Tak toľko vrtule pobrali robotu, to vrtule kvôli svojej prelietavosti
hodín bude vrtuľa blikať tieňom do Vášho okna. Je mi výkonu nedokážu, ako veľmi by sme si to želali.

2
UPSVaR v Námestove z 09/ 2010). Ujma 114 mil SKK
Prísľuby obci Babín vo vestníku v anonymnom na domoch a za 2,7% zvýšenia zamestnanosti v
článku v Babínskom vestníku: obci? Nezdá sa mi to ako výhodný podnik.
- Zjazdovka- lanovka. Pozor, toto je alebo
- zdarma odber elektrickej energie pre verejné nepravda, alebo investor zmenil názor. Nakoľko pri
osvetlenie. AKO??? Veď i predseda Slovenskej svedkoch 16/08/2010 osobne povedal, že lanovku a dom
asociácie pre veternú energiu Ing. Štibraný povedal, že dôchodcov dal na požiadanie starostu „len zakresliť“ do
nevie o spôsobe akoby investor vedel dávať obder územného plánu obce a že tieto projekty ON
elektriny do rozvodov vereného osvetlenia. Naťahá nové financovať NEBUDE! Máme toto anonymné vyjadrenie
vedenie v obci? Urobí tú investíciu a zaplatí nové vo vestníku brať ako novú podmienku zmluvy? Ak áno,
elektrické vedenie v obci Babín? To nepíše, máme si to vynikajúco, píšeme si!
domyslieť a čo ak nám potom povie, že sme si zle - Dom dôchodcov – tak isto, alebo je to klamstvo,
domysleli? Budeme len vyzerať domýšľavo a pri- alebo investor zmenil názor. Ak zmenil názor, tak si
dôverčivo. Prečo nikto doteraz nevysvetlil ako chce píšem, že je teda ochotný prefinancovať budovanie
investor technicky zabezpečiť ten odber elektriny pre domovu seniorov v hodnote cez 100 000 000 SKK (
osvetlenie, lebo nikto iní na Slovensku to nevie. Tento cirka cena jednej vrtule).
prísľub tvorí až polovicu tých finančných omrvín, ktoré - Vo vestníku nepodpísaný autor ďalej píše, že
on sľubuje Babínu, mal by to trochu rozviesť, veď sa nám všetky zmluvy budú riadne zapísané! KEDY A AKO
jedná o polovicu rabatu. RIADNE, v zmysle gramaticky správne, alebo graficky
- Do obecného pôjde ročne z jednej turbíny od 1000 dostatočne? My máme pripravený návrh zmluvy,
do 3000 € (a prichádza čarovná formulka) podľa ponúkali sme ho investorovi na verejnom hovore,
výkonu turbíny!!!!.....to znamená, ak nebude nechcel to ani vidieť, stále tie papiere ležia na stole.
výkon/vietor, nebudú žiadne peniaze. Čiže úplne reálne - Článok STOP ťažbe uránu v Babiskom vestníku
sa môže stať, že investor postaví vrtule, a kvôli nejakému je dôkazom exemplárneho zneužitia moci radnými v
nám teraz neznámemu a nepredpokladateľnému dôvodu Babíne. Ak mne tvrdili ústami kultúrneho referenta, že
ony nepôjdu, alebo nebudú môcť ísť – poruchovosť, nieto miesta na uverejnenie jednej strany nášho proti
neveternosť, zákazy spoločnosti – kopec dôvodov. Ale článku, ako je možné že bolo miesto na článok znova
oni tam už budú špatiť, už tam budú stáť, i keď už len nepodpísaného autora o tematike, ktorá sa ale
stáť, dnes tam nestoja! Nestoja tam a nič nedostávame, vonkoncom netýka života v obci Babín. Ide snáď niekto
budú tam stáť a tiež nebudeme nič dostávať, len tam budú riešiť aj ťažbu uránu za dedinou? Nevieme o ďalšom
už na 30 rokov stáť! investorovi, ktorý zasa v tichosti vyjednáva s naším
- Daň z nehnuteľnosti – jedna z nie veľkých starostom? Možno si o tri roky prečítame v novinkách,
položiek na strane príjmu v obecnom rozpočte! že nám za záhradou idú kopať štôlňu na urán.
- Občania čo prenajmú pôdu, zarobia. ZAROBIA –
ale drobné. Prídu oni sami o –státisíce na poklese ceny
ich nehnuteľností!!! A o státisíce na cenách domu prídu Mgr. Laťák Peter
aj tí, ktorí nebudú mať to šťastie a prenajímať svoje
políčka pod vrtule. Kto nás odškodní a kto odškodní
bezzemkov, ktorí taktiež stratia cenu domov a zníženie Zakladajúci člen organizácie: Slovenská asociácia proti
kvality ich životného prostredia??? priemyslu veternej energetiky (SAPPVE)
- Vrtule reálne zamestnajú 3 obchôdzkárov. V
Babíne je 108 evidovaných nezamestnaných (údaj