You are on page 1of 4

ดูดวงปี 2554 (ราศีมีน Pisces)

ราศีมีน (Pisces)
ดูดวง ผููที่เกิดระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม

สัญลักษณ์ราศี ปลาสอง
ตัวว่ายทวนน้้า
ดาวประจ้าราศี ดาว
เนปจูน
ธาตุ น้้า
วันดีประจ้าสัปดาห์ วันอังคาร
เดือนที่ส่งเสริม เดือน
กรกฎาคม และกันยายน
ราศีท่ีเป็ นมิตร ราศีกรกฎ
ตัวเลขน้าโชค เลข 3
และ 7
เวลาที่เหมาะกับการมงคล เริม
่ ตั้งแต่ 9.00 –
16.00 น.

ต้นไม้เสริมมงคล ดอกบัว
กก และไม้น้ าทั้งหลาย
สีมงคลส้าหรับปี นี้ สีฟ้า ฟ้ า
อมเขียว และสีเอิร์ทโทน
ของตกแต่งเสริมมงคลในบ้าน / ที่ท้างาน อ่างน้้าพุ น้้าหมุน น้้า
ไหล
หินสี และอัญมณี เสริมบารมีส้าหรับปี นี้ เพชร พลอยสีฟ้าหรือ
น้้าเงิน หินอความารีน

ภาพรวมสำาหรับปี 2554
ปี นี้ ส้า หรับชาวมีน ถือว่าทรงๆ จะดีก็ไม่ ดีมาก จะร้า ยก็ ไม่ ใ ช่ การงาน
การเงินขึ้นๆ ลงๆ คนวัยท้างาน จะขัดแย้งกับหัวหน้างาน หรือท้าอะไรขัดหู
ขัดตาผู้ใหญ่ไปหมด อย่าได้ไปใส่ใจ หรือเครียด ขอให้รู้ว่าปี นี้ ท้าอะไรก็ขวาง
หูขวางตาชาวบ้านไปหมด ต้องท้าใจอย่างเดียว

การงาน
ชาวราศีมีน เป็ นคนเก่งแต่ไม่แสดงออก เป็ นพวกไม่ชอบโชว์ แต่ถ้ามีผล
งานเข้าประกวดจะคว้ารางวัลมาได้ง่ายๆ ปี นี้ จะมีกิจกรรมบางอย่างกระตุ้นให้
คุ ณ ลุ ก ขึ้ นมาท้า สิ่ ง แปลกใหม่ ใ ห้ ตั ว เองเด่ น มากขึ้ น จะมี ท้ ั ง คนชื่ นชมและ
อิจฉา
ต้นปี จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การงาน ถ้าท้า งานประจ้า จะถูกลด
ทอนอ้า นาจหน้าที่ลง หรือมีก ารโยกย้ า ยลูก น้อ งของคุ ณ ไปที่อ่ ื น ท้า ให้คุ ณ
ต้องขาดลูกน้อง และท้างานเพิ่มขึ้น ผู้ท่ีท้างานด้านการตลาด การขาย งาน
ยาก เหนื่ อยหืดขึ้นคอ ท้า งานอะไรก็ตาม ผลงานคุณยังไม่เข้าตากรรมการ
ท้าให้คุณเริม
่ เบื่อหน่ายเฉื่อยชา
กลางปี งานดีข้ ึน งานราชการผู้ใหญ่ส่งเสริมดี งานประจ้า จะมีคนเสนอ
งานใหม่ให้ท้า ระวังเรื่องอบายมุข ไม่ว่าหญิงหรือชาย ขอเตือนเรื่องการดื่ม
ของมึนเมา หากค้าขาย ปี นี้ ผู้ท่ีค้าขายอาหารทะเล ส่งออกอาหารแช่แข็งหรือ
การเกษตร จะท้าเงิน
ปลายปี การงานปานกลาง งานไม่ค่อยส้า เร็จตามที่หวัง ใครที่ท้า งาน
ราชการหรือองค์กรใหญ่ที่อยากรีไทร์ก่อนอายุ ขอบอกว่าอย่าเพิ่งออก รอ
เกษียณตามอายุดีกว่า ออกไปก็น่าเบื่อเหมือนเดิม ส่วนวัยรุ่นวัยเรียน ใครจะ
สอบฟั งผลปี นี้ อาจจะยาก ไม่น่าจะผ่าน แต่ถ้าสอบปี นี้ แล้วไปประกาศผลปี
หน้า คือปี 2555 รับรองว่าได้เลี้ยงฉลอง แน่ๆ ปี นี้ ผู้ท่ีท้า งานในองค์กรใหญ่
ยังไม่มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนต้าแหน่ง
การเงิน
ปี นี้ ชาวราศีมีน มีปัญหาเรื่องการเงิน กว่าจะได้เงินมาค่อนข้างยากล้าบาก
ถึ ง เวลาจ่ า ยก็ จ่ า ยอย่ า งไม่ ย้ ั งคิ ด แถมจะมี ปั ญหาเรื่อ งทรัพ ย์ สิ น มรดก
ทะเลาะกับญาติพ่ีน้องด้วย
เริม
่ ต้นปี ถ้าค้าขาย คุณจะได้ผลก้า ไรดี แต่จะหมดไปกับรายจ่าย ที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยว ค่าหนี้ บัตรเครดิต หากใครคิดขยายธุรกิจ ยังไม่ควร
ท้า เพราะเป็ นการสร้างหนี้ สินเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ท่ีท้าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ
ความสวยความงาม ต้นปี ยังไม่ดี ยังไม่มีเงินเข้า ส่วนข่าวดีท่ียังพอมีหวัง
คือ คุณจะได้รบ
ั มรดกหรือเงินทองจากการขายทรัพย์สิน
กลางปี การเงินเริม
่ ดีข้ ึน ผู้ที่ค้าขายจะมีเงินใช้คล่องกว่าผู้ที่กินเงินเดือน
ประจ้า ดี ผู้ท่ีท้าการค้าแบบซื้ อมาขายไป จะได้เงินดี ชายหนุ่มจะหมดเงิน
ไปกั บ สุ ร าและนารี ส่ ว นสาวราศีมี น จะหมดไปกั บ การซื้ อหาสิ่ ง ของสวยๆ
งามๆ ไม่ว่าท้า งานอะไรจะมีอาชีพเสริมเข้ามา ท้า ให้มีรายรับเพิ่มขึ้น ราย
จ่ายก็ต้องคุมให้ดี สิ่งที่ต้องระวัง คือ คุณอาจมีคดีความเรื่องทรัพย์สิน ถูก
ฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือ คนรักคู่ครองเข้ามายุ่งย่ามเกี่ยวกับรายรับ
รายจ่ายของคุณมากเกินไป
ช่วงปลายปี จะได้เงิน จากการเจรจาการค้ากับคนแปลกหน้า สิ้นปี จะมี
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว หรือ ซื้ อของฟ่ ุ ม เฟื อยเป็ นรางวั ล ให้ กั บ การท้า งาน
ตลอดทั้งปี ของตัวเอง

ความรัก
ปี นี้ ความรักของหนุ่มสาวราศีมีน ไม่ค่อยจะดี รักไม่สมหวัง ที่มีคู่แล้วจะ
มีเรื่องชู้สาวเข้ามาท้าให้คุณเสียใจ ต้องระวัง ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดี
ต้นปี นี้ คุณจะทุกข์ใ จเนื่ องจากคู่ครองมักจะเจ้า อารมณ์ หงุดหงิดใส่คุณ
ตลอดเวลา คนโสดจะมีอารมณ์หวัน
่ ไหวไปกับเพื่อนต่างเพศ หรือเจ้านายใน
ที่ท้างาน ระวังอย่าเผลอใจไปเชียว เค้าไม่ใช่ของแท้ส้าหรับคุณ
ช่วงกลางปี ใครที่เป็ นแฟนกัน และทะเลาะกันอยู่กับ จะคืนดีกัน ส่วน
คนที่มีคู่ครองแล้ว คู่ของคุณอาจเริม
่ ไปสานสัมพันธ์กับคนอื่น ขอให้ใจเย็น
ใช้ความดี นิ่ งเฉยให้คู่เราเกรงใจ อีกฝ่ ายจะล่าถอยไปเอง บางคู่อาจถูกมัด
มือชก อย่าหลวมตัวกับใครง่ายๆ
ปลายปี คู่ท่ีแต่งงานกันแล้ว บางคู่ท่ีมีก๊ ิกจะถูกจับได้ แก้ตัวให้ดีแล้วกัน
ช่วงนี้ คู่ครองคนรักของชาวราศีมีน จะได้มีโอกาสช่วยเหลือสนั บสนุ นงานด้าน
ต่ า งๆ ของคุ ณ คนเพิ่ ง มี แ ฟนจะได้ เ ปลี่ ย นคนรัก ใหม่ อย่ า เลื อ กคนในที่
ท้างานเดียวกัน จะมีเรื่องนิ นทาว่าร้ายตามมา ส่วนสาวราศีมีน ปลายปี มีด
วงพบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษา มีโอกาสสานสัมพันธ์กัน ก็ขอให้ดูให้ดี
ใช้เวลาคบกันนานๆ

สุขภาพ
ชาวราศีมีน เป็ นคนสุขภาพดี ไม่ค่อยเจ็บป่ วยกาย จะมีก็ป่วยใจ ประเภท
อกหัก รักคุด กินไม่ได้นอนไม่หลับ ยิ่งถ้าเป็ นวัยรุ่นบางคนอาจถึงกับคิด
สั้นก็มี เพราะฉะนั้ นอย่าอยู่คนเดียว มีอะไรให้ระบายออกมากับคนใกล้ชิด

โชคลาภ
ปี นี้ ชาวราศีมีน จะได้โชคลาภจากคนที่มาจากแดนไกล ผู้ท่ี คิดจะกู้ห นี้
ยืมสินจากสถาบันการเงินใดๆ จะส้า เร็จ ส่วนคนที่ตกงานจะมีผู้ใหญ่ให้การ
ช่วยเหลือ หรือชักชวนให้ไปท้างานด้วย