You are on page 1of 1

Ñöôøng Hy Voïng

(Kinh daân OÂng Noäi Phanxicoâ Xavie Nguyeãn Vaên Thuaän)

Pm. Cao Huy Hoaøng

C Em Am D7 G

       
     
 
1. Ñöôøng ta ñi laø con ñöôøng ñau khoå. Ñöôøng ñau khoå laø ñöôøng
Ñöôøng ta ñi töø chaân trôøi im laëng. Ñöôøng im laëng laø ñöôøng
2. Ñöôøng ta ñi ñaày muoân lôøi cheâ cöôøi. Lôøi cheâ cöôøi laø lôøi
Ñöôøng ta ñi ñaày muoân lôøi laêng maï. Lôøi vu vaï lôøi gian
3. Ñöôøng ta ñi laø con Ñöôøng Hy Voïng. Ñöôøng Hy Voïng laø ñöôøng
Ñöôøng ta ñi laø con Ñöôøng Hy Voïng. Ñöôøng Hy Voïng laø ñöôøng


F G E7 Am D7 G

             
tôùi vinh quang. Ñöôøng ta ñi böôùc theo ñöôøng thaäp töï. Soáng cho ñôøi
tôùi thieân cung. Ñöôøng ta ñi ñaéng cay coøn nghìn truøng. Böôùc kieâu huøng ...
laém thöông yeâu. Ñöôøng ta ñi ñeán queâ trôøi raïng ngôøi. Choán cao vôøi
traù ñieâu ngoa. Ñöôøng ta ñi cöù theo lôøi thaät thaø. Chuùa chính laø ...
Chuùa Gieâ - su. Ñöôøng haân hoan giöõa ñeâm daøi mòt muø. Chuùa vôùi ta
soáng Tin Yeâu. Ñöôøng hy sinh ñaéng cay duø coøn nhieàu. Haõy hy voïng ...

    
1. 2.
  
G9 C G7 C

      
       
cheát cho moïi ngöôøi. nhòp böôùc leân ñöôøng. ÑK: Baïn ôi! Böôùc
choán xa cuoäc ñôøi. ñöôøng chuùng ta ñi. ôi! Chuùa
soáng trong nguïc tuø. nhòp böôùc leân ñöôøng.

     
1. C

         
Dm F C

      

roän raøng, roän raøng lôøi ca vang treân ñöôøng ta böôùc qua muoân ngaøn noãi ñau
ñoàng haønh, ñoàng haønh dìu ta ñi treân ...


2. C
  
F Em G7 C

              
thöông. Baïn ... ñöôøng, ñöôøng ñau khoå laø ñöôøng ñöa tôùi vinh quang.