You are on page 1of 2

Elektronički Elementi Kolokvij I 2009 B

1 . Za pojačalo na slici odrediti


statičke uvjete (statičku radnu točku),
te skiciraj radnu točku i pravac u polju
izlaznih karakteristika tranzistora
(20%).
UCC=12V
hfe
R1=56 k
R2=8,2 k
RE=180 
RC=1,5 k
RT=2 k
RU=1 kUBE=0,6V

2. a) Što emitira LED diode, te u kojem području polarizacije radi? 3%


b) U kojem području polarizacije radi kapacitivna dioda, te nacrtaj dijagram ovisnosti
kapaciteta o narinutom naponu. 5%
c) Izračunaj R u krugu na slici tako da struja iznosi 20 mA a UUFV. 7%

3. a) Nacrtaj simbol bipolarnog npn tranzistora. 2%


b) Ukratko objasni princip rada ovog tranzistora. 3%
c) Nacrtaj izlazne karakteristike bipolarnog tranzistora u ZE spoju i označi područja rada.
5%
d) Definiraj strujna pojačanja u ZE i ZB spoju (i. 4%

4. a) Ukratko objasni princip dobivanja p-tipa poluvodiča. 3%


b) Što se događa s potencijalnom barijerom kada je pn spoj propusno polariziran? O čemu
tada ovisi struja kroz pn spoj, NAPIŠI IZRAZ? 3%
c) Koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi pn spoj bio u ravnoteži? 3%
d) Koje je osnovno svojstvo pn spoja? 3%
e) Za krug na slici odredi UT ako je IS=20 nA. 10 %
5. Za ispravljač na slici a) skiciraj ulazni i izlazni napon (uul=f(t), uiz=f(t) U=0.7 V)), (6%) b)
izračunaj frekvenciju ulaznog i izlaznog signala, (4%).

6. a) Skiciraj U-I karakteristiku Zener diode i označi glavne veličine na karakteristici. 4%


b) Nabroj dvije glavne primjene ove diode? 3%
c) Izračunaj otpor R (opseg vrijednosti) za stabilizator sa Zener diodom ako je UZ=-5 V a
maksimalna disipacija diode je 1W (IZmin=30 mA IZmax=200 mA) 12%

KOLOKVIJ TRAJE 70 min.! Kriterij:


nedovoljan (1) 0,0 49,9
dovoljan (2) 50,0 62,4
dobar (3) 62,5 74,9
vrlo dobar (4) 75,0 87,4
izvrstan (5) 87,5 100,0