You are on page 1of 4

Họ và tên : ...............................

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 – VẬT LÝ 9


( Phần 3 )
Bài 1 : Hai dây dẫn hình trụ tròn được làm từ cùng một chất . Dây thứ nhất có tiết diện 1mm2 và có chiều
dài 80m thì có điện trở 40Ω . Dây thứ hai có tiết diện 0,2mm2 và có điện trở 50Ω thì sẽ có chiều dài là bao
nhiêu mét ?
BÀI LÀM
Tóm tắt đề :
Cho : .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính : .....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 : Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song thì bao giờ cũng nhỏ hơn
mỗi điện trở thành phần ?
BÀI LÀM
Tóm tắt đề :
Cho : .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính : .....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3 :
Cho mạch điện sau, biết UAB = 18V ( không đổi cho cả bài toán ), Đ1 ( 10V – 8W ) , Đ3 ( 3V – 3W ) :
Đ1
X
C Đ3
A X B
Rx
X
Đ2 K

a) Tính cường độ dòng điện định mức và điện trở của các bóng đèn Đ1 ; Đ3 ?
b) Mở khóa K, điều chỉnh biến trở Rx có giá trị 2,5Ω . Nhận xét độ sáng của mỗi bóng đèn ?
c) Điều chỉnh con chay C để biến trở có giá trị Rx’ và đóng khóa K thì cả ba bóng đèn đều sáng bình
thường. Xác định giá trị của Rx’ và các giá trị định mức của bóng đèn Đ2 ?
d) Tính điện năng mà đoạn mạch AB tiêu thụ trong thời gian 3 giờ 25 phút ( khi K đóng )? Tính công
suất của biến trở Rx’ ?

BÀI LÀM
Tóm tắt đề :
Cho : .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính : .....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên : ............................
ÔN TẬP CHƯƠNG 1 – VẬT LÝ 9
( Phần 4 )
Bài 1 : Người ta muốn làm một biến trở bằng một loại dây dẫn hợp kim có điện trở suất 1,1.10-6Ω m , tiết
diện dây hợp kim là 0,4mm2 và chiều dài của nó là 50m. Biến trở chỉ chịu được hiệu điện thế tối đa là 12V:
a) Tính điện trở của biến trở ?
b) Xác định các giá trị định mức của biến trở và cho biết ý nghĩa các giá trị này?
BÀI LÀM
Tóm tắt đề :
Cho : .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính : .....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 :
Mắc bóng đèn Đ ( 12V – 24W ) vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì công suất của bóng đèn Đ lúc đó
1
chỉ bằng công suất định mức. Tính Hiệu điện thế U của nguồn điện và lượng điện năng bóng đèn Đ tiêu
3
thụ trong 6 giờ 10 phút ?
BÀI LÀM
Tóm tắt đề :
Cho : .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính : .....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3 : Cho hai bóng đèn Đ1 ( 9V – 6W ) và Đ2 ( 6V – 9W ) và một biến trở Rx :


a) Tính cường độ dòng điện định mức và điện trở của mỗi bóng đèn ?
b) Mắc nối tiếp 2 bóng đèn trên vào mạch điện có hiệu điện thế không đổi U = 15V :
+ Vẽ sơ đồ cách mắc ?
+ Nhận xét độ sáng của mỗi bóng đèn ?
c) Theo câu b, để hai đèn đều sáng bình thường ta phải mắc thêm biến trở Rx như thế nào ?
+ Vẽ sơ đồ cách mắc ?
+ Tính giá trị của biến trở Rx lúc hai đèn sáng bình thường ?
d) Tính điện năng tiêu thụ của mạch điện ở câu c trong 2 giờ 50 phút ?
BÀI LÀM
Tóm tắt đề :
Cho : .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính : .....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................