You are on page 1of 1

Có m?t ông th? r?t c?n cù có th? làm vi?c c? ngày không bi?t m?t m?i, nhung t? b?

n thân ông
bi?t là gì c?, ngu?c
l?i ông ta có th? làmdu?c b?t c? vi?c gì n?u có s? ch? d?n t?ng
bu?c m?t.
Ôngdu?c bàn giao m?t c?a hàng cód? các d?ng c? d? làm
vi?c,d?ng th?i kèm theo quy?n hu?ng d?n chi ti?t cách th?c s?
d?ng các d?ng c??y, t?t c? nh?ng th?dó ông ta c?t nó vào
trong t?
M?t hôm có m?t chuyên giadi?n t? vi?t ra m?t quy?n sách
hu?ng d?n chi ti?t các bu?cd? làm ra m?t b?dèn nháyd?ng
th?i kèm theo toàn b? linh ki?n c?n thi?t r?i g?i t?i c?a hàng,
ông ta c?t nó vào trong t? .
M?t ngày khác có m?t ngu?i ho? s? chu?n b? d?yd? gi?y m?c, bút m?u cùng v?i b?n hu?ng d?n
chi ti?t các bu?cd? làm ra m?t b?c tranh g?i t?i cho c?a hàng, ông ta cung c?t nó vào trong
t?. Noi làm vi?c c?a ông ta có m?t cái bànd?ngd? ngh? cách ch? ng?i kho?ng 2m, m?t cái khay
gd? ngh? d? tru?c m?t còn cái t? thì cách ch? ông ta ng?i ch?ng 10m. B?td?u m?t ngày làm vi
m?i, theo s? ch? d?n c?a t?gi?y
treo trên tu?ng, ông tadi ki?m tra toàn b? can phòng, th?y
không có v?nd? gì ông ta sai ngu?i vào t? mang toàn b? s?
d?ng c? làm vi?cd? lên bàn và s?n sàng làm vi?c .
Khách hàng yêu c?u v? m?t b?c tranh, ông th? sai ngu?i
vào t? mang toàn b? d?ng c? d? v? tranh rad? lên bàn, theo yêu
c?u c?a khách và v?i quy?n ch? d?nd? bên c?nh ông ta b?td?u
v? . Ðang v? tranh khách hàng l?i yêu c?u ông th?l?pm?ch di?nt?, ông th?l?i sai ngu?i vào t
ang toàn b? d?ngh?l?p m?ch trong t? rad? trên bàn, th?y chi?c bàndã h?t ch? ngu?i
giúp vi?c d?ng l?i còn ông th? gio lên m?t thông báo " bàn h?t
ch? " cho khách hàng bi?t, lúc này ông ta không ch?u làm gì
n?a
Ông ta làm vi?c r?t nhanh nhung hoàn toàn ph? thu?c vào
quy?n sách hu?ng d?n, th?nh tho?ng ông ta sai ngu?i giúp vi?c
mang nh?ng d? d?c? trên bànd?t vào cái khay tru?c m?t, s?n
ph?m làm xong ông th? d? t?m vào khay tru?c khi nódu?c
chuy?n ra bàn.
Ông tadang làm vi?c khách hàng l?i yêu c?u ông ta d?ng
l?id? làm m?t vi?c khác, ông ta h?i " Có c?t s?n ph?mdang
làm d? vào t? hay không " khách hàng b?o cóông ta sai ngu?i
c?t nó vào t?, n?u khách hàng b?o không thì ông ta li?n b?di .
?K? d?ndây ngu?i b?ndi?n t? h?i, câu truy?n c?a anh có liên quan gìd?n chi?c máy tính ? anh
n chuyên gia máy tính li?n gi?i thích. Cách th?c làm vi?c c?a c?a hàng ông th? này chính là
th?c làm vi?c c?a chi?c máy tínhdó thôi
- Ông th?dó chính là CPU
- Chi?c bàn cách ông ta 2m chính là b? nh? RAM
- Cái khay tru?c m?t ông ta chính là b? nh? Cache
- Cái t? cách ông ta 10m dùng d? d?ng m?i th? chính là cái?
c?ng
- Toàn b? công c? và các quy?n sách hu?ng d?n ông ta làm
vi?c chính là h?di?u hành
- M?t chuyên giadi?n t? và m?t ông ho? s? chính là hai nhà l?p
trình vi?t ra chuong trình cho ông ta làm vi?c và s? d?ng các
công c? có s?n .
- Các quy?n sách hu?ng d?n chính là các câu l?nh sai khi?n ông
ta làm vi?c
- M?y ngu?i giúp vi?c chính là Chipset trên Mainboard
- T? gi?y trên tu?ng hu?ng d?n ông ta vàod?u m?i phiên làm
vi?c chính là BIOS .
- Khách hàng chính là ngu?i s? d?ng máy tính