From: HAINT@FPT To: HAINT@FPT Subject: RE:VÒ b¶y kú quan cña thÕ giíi From: HAINT@FPT To: DL.

HBT@FPT Subject: RE:VÒ b¶y kú quan cña thÕ giíi From: DL.HBT@FPT To: HOI-GI-DAP-NAY@FPT Subject: VÒ b¶y kú quan cña thÕ giíi
T«i nghe nãi thÕ giíi cã b¶y kú quan. VËy ®ã lµ nh÷ng kú quan nµo? C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kú quan thÕ giíi lµ g× ? Ai cã quyÒn x¸c ®Þnh ? Vµ liÖu cã thÓ cã tiÕp c¸c kú quan thø 8,9,10 hay kh«ng ? KÝnh nhê gi¸o s gi¶i ®¸p gióp. ============================= H·y xem CD Encata 97 ®Î biÕt thªm vÒ 7 kú quan thÕ giíi. C¸c kú quan thÕ giíi ph¶i lµ c¸c c«ng tr×nh do chÝnh bµn tay con ngêi lµm ra ch kh«ng ph¶i do thiªn t¹o vÝ nh Kim tù th¸p KIOP (ai cËp), vên cheo Babilon, cét s¾t (Ên §é), V¹n lý trêng thµnh (Trung Quèc), Th¸p effel (Ph¸p) ... MÊy n¨m tr¬c, C¨mPuChia ®· göi ®¬n xin xÐt ®Òn ¡ng co V¸t ®îc xÕp vµo kú quan thø 8 tíi UNESCO nhng vÉn cha ®îc tr¶ lêi. (muèn biÕt thªm hÉy gäi tíi UNESCO). Chóc thµnh c«ng.

************ Ph¶i gäi lµ & kú quan cña thÕ giíi cæ ®¹i (Seven Wonders of the Ancient World).§ã lµ: -Kim Tù Th¸p ë Ai CËp. -Vên treo Babylon. -Tîng Zeus 9m ë Olympia. -§Òn Artemis ë Ephesus. -L¨ng mé Halicarnassus. -Tîng khæng lå Rhodes. -H¶i ®¨ng Pharos ë Alexandria. L©n Dòng@FPT.