INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

TACTICA CRIMINALISTICĂ
CURRICULUM

AUTORI: Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei

CHIŞINĂU - 2007

avînd în vedere specificul activităţii procurorului. descoperirea şi investigarea anumitor categorii de infracţiuni. PRELIMINARII Conceptul modern despre un specialist în domeniul jurisprudenţei. acumulînd cunoştinţe şi unele deprinderi practice de administrare a probelor. audierea martorului. este foarte important ca el să cunoască mai profund şi la un nivel mai înalt tactica criminalistică – una dintre cele trei părţi principale ale criminalisticii – care cuprinde întregul sistem de reguli şi procedee ştiinţifice prin care se asigură efectuarea planificată. . învinuitului. elaborează şi foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice. cît şi celei de formare a abilităţilor tipice domeniului de activitate. a ştiinţei care studiază. Studiul disciplinei este orientat spre însuşirea de către audienţi – viitorii procurori – a cunoştinţelor teoretice. organizarea investigaţiilor în cauzele penale. aplicarea lor practică în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală. percheziţia. aplicate în prevenirea şi combaterea infracţiunilor.a. efectuare a unor activităţi de urmărire penală. Candidaţii la funcţia de procuror – audienţi la Institutul Naţional al Justiţiei – au studiat anterior la facultate această disciplină. organizată. include cunoaşterea obligatorie a criminalisticii. precum şi a capacităţii procurorului de a transfera cunoştinţele teoretice şi practice în activitatea practică. recomandărilor ştiinţifice şi deprinderilor practice. atribuţiile lui de conducere a urmăririi penale efectuate de ofiţeri de urmărire penală. organizare şi planificare a investigării infracţiunilor. operativă şi oportună a tuturor activităţilor şi acţiunilor specifice urmăririi penale: cercetarea la faţa locului. în special despre un procuror. La elaborarea curriculumului s-a acordat atenţie sporită atît ideii de acumulare a cunoştinţelor teoretice temeinice privind aceste reguli şi procedee tactice. a celor mai eficiente metode şi procedee. a părţii vătămate ş. identificării făptuitorilor şi prevenirii faptelor antisociale.I. Însă. procedee tactice şi metode destinate descoperirii şi cercetării infracţiunilor. audierea bănuitului. în unele cazuri – de efectuare nemijlocită a urmăririi penale. ridicarea de obiecte şi înscrisuri.

făptuitorul. reieşind din datele obţinute în cadrul efectuării cercetării la faţa locului şi a altor acţiuni de urmărire penală. acţiunile de urmărire penală. să formuleze întrebările. medico-legale şi a expertizei judiciare.Tactica criminalistică’’ audientul trebuie La nivel de cunoaştere şi înţelegere: - să determine obiectul de studiu al tacticii criminalistice. sarcinile şi scopul tacticii criminalistice. să relateze despre tactica efectuării acţiunilor de urmărire penală concrete. răspunsul la care urmează a fi dat în procesul efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice. din punct de vedere tactic. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Codul disciplinei Semestrul II Numărul de ore C 24 S 32 Evaluare examen . să dea apreciere probelor obţinute în rezultatul efectuării acţiunilor de urmărire penală şi să le utilizeze în procesul investigării. La nivel de integrare: - - să formuleze indicaţii concrete adresate ofiţerului de urmărire penală referitor la aspectele tactice de efectuare a acţiunilor de urmărire penală. date despre personalitatea lui.. III. să întocmească corect acte procedurale. să stabilească. a acţiunilor de urmărire penală. să ia decizii optime în situaţii problematice. să determine metodele şi formele de bază de descoperire şi cercetare a diferitelor categorii de infracţiuni. modul de săvîrşire a infracţiunii. din punct de vedere tactic. să organizeze. să utilizeze în mod efectiv informaţia obţinută pentru a stabili infractorul şi a dovedi faptul participării lui la comiterea infracţiunii.II. să determine rolul tacticii criminalistice în prevenirea şi combaterea infracţiunilor. La nivel de aplicare: - - să aplice în practică metodele şi procedeele tactice criminalistice. să definească principiile de bază. să planifice judicios şi să efectueze corect. să acorde ajutorul necesar ofiţerului de urmărire penală la planificarea şi efectuarea corectă. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI În baza studierii disciplinei .

Rolul versiunii în planificare. În total Realizarea în timp (ore) 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Realizarea în timp (ore) 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 b) tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar Nr. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă. părţii vătămate. a confruntării Tactica audierii învinuitului. 1 Consideraţii generale privind tactica criminalistică 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Planificarea urmăririi penale. În total 32 . Tema crt. medico – legale şi a expertizei.IV. Rolul versiunii în planificare. medico – legale şi a expertizei. bănuitului Tactica prezentării spre recunoaştere a persoanelor Prezentarea spre recunoaştere a obiectelor şi a cadavrelor Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi documente Tactica efectuării experimentului Tactica efectuării reconstituirii Tactica verificării declaraţiilor la locul infracţiunii Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor tehnico – ştiinţifice. 1 Consideraţii generale privind tactica criminalistică 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Planificarea urmăririi penale. Tema crt. Tactica cercetării la faţa locului şi examinării corporale Particularităţile tactice ale audierii martorului şi părţii vătămate. Tactica cercetării la faţa locului şi a examinării corporale Tactica audierii martorilor. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs Nr. a confruntării Tactica audierii învinuitului şi bănuitului Tactica prezentării spre recunoaştere Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi documente Tactica efectuării experimentului Tactica efectuării reconstituirii Tactica verificării declaraţiilor la locul infracţiunii Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor tehnico – ştiinţifice.

să determine formele de îmbinare tactice specifice pregătirii cercetării a acţiunilor de urmărire penală cu cele la faţa locului. • Tactica . • Principiile . planificării.V.să caracterizeze etapele şi stadiile cercetării la faţa locului.să descrie mijloacele tehnice care preliminare cercetării la faţa locului. . obiectivele cercetării la faţa locului. să definească noţiunea de Planificarea urmăririi penale planificare a urmăririi penale. . . . - CONŢINUTURI Consideraţii generale privind tactica criminalistică • Noţiunea. să definească noţiunile de Tactica cercetării la faţa locului şi a cercetare la faţa locului şi de examinării corporale examinare corporală.să determine scopul.să evidenţieze obiectul tacticii criminalistice. • Structura şi . . • Rolul tacticii criminalistice în prevenirea şi combaterea infracţiunilor. importanţa şi obiectivele . .să cunoască principiile planificării urmăririi penale. scopul.să formuleze şi să explice conţinutul principiilor tacticii criminalistice. importanţa şi • Noţiunea. penale. se aplică în cadrul cercetării şi rolul • Reguli tactice - . . • Măsuri . • Elemente .să formeze deprinderi de înaintare elaborării versiunilor de urmărire a versiunilor în cadrul urmăririi penală. operative de investigaţii.să fie capabil să întocmească conţinutul planului de urmărire planul de urmărire penală. obiectul şi principiile tacticii criminalistice. penală. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ .să acumuleze deprinderi de conducere a activităţii şi de repartizare a lucrului în cadrul grupului de urmărire penală. cercetării la faţa locului.să elaboreze metode de verificare penală. verificare a versiunilor de urmărire . eficacitatea acesteia.să conştientizeze importanţa • Noţiuni planificării urmăririi penale pentru generale.să formeze aptitudini de adoptare a deciziilor în vederea realizării acţiunilor planificate.să definească noţiunea de tactică criminalistică. precum şi să delimiteze • Modalităţi de versiunile reale de cele utopice. a versiunilor.să determine locul şi rolul tacticii criminalistice în prevenirea şi combaterea infracţiunilor.

cu imaginea şi vocea distorsionată.să descrie metodele de stabilire a contactului psihologic cu persoana audiată. să determine reglementarea procesual penală a audierii martorilor şi a părţii vătămate. schiţe etc.).să stabilească contactul • Reguli şi psihologic cu persoana audiată. procedeele specifice audierii • Problematica învinuitului sau bănuitului minor. • Procesul psihologic de formare a declaraţiilor martorilor. . . . să relateze despre prevederile Tactica audierii învinuitului şi a Codului de procedura penală referitor bănuitului la procedura de audiere a învinuitului. Particularităţile tactice de audiere a martorului.să aplice regulile tactice de efectuare a confruntării. să întocmească procesul – verbal al acestei acţiuni. psihologică a relaţiei procuror – . bănuitului. - specifice efectuării cercetării la faţa locului. . bănuitului.să audieze martorul prin intermediul unei teleconferinţe cu circuit închis. părţii vederea ascultării învinuitului.. . . . • Reguli tactice de efectuare a confruntării. să utilizeze metodele tehnice de fixare a declaraţiilor – înregistrarea audio. . • Particularităţil e tactice aplicate la ascultarea martorilor minori şi a altor categorii de martori. • Modalităţi speciale de ascultare a martorilor. bănuitului de • Pregătirea în cele de audiere a martorului. • Reglementare . planşe fotografice. . părţii vătămate.să întocmească procesele – verbale de audiere. • Reguli tactice aplicate la audiere.să aplice regulile şi procedeele tactice de audiere şi formele de planificare a audierii.să distingă procedura examinării corporale de percheziţia corporală. • Particularităţil e tactice ale examinării corporale. procedee tactice aplicate în cadrul . bănuitului. vătămate.să deosebească aspectele tactice ale cercetării la faţa locului de aspectele tactice de efectuare a altor cercetări criminalistice.să aplice procedeele tactice specifice ascultării martorilor minori şi a celor care au defecte fizice (orbi.să aplice în practică regulile şi audierii învinuitului.să deosebească regulile tactice de a procesual-penală. părţii vătămate şi a confruntării • Reglementare a procesual-penală. • Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. audiere a învinuitului. alte metode tehnice de fixare. cu auz slab etc. . • Consemnarea declaraţiilor martorilor şi ale persoanei vătămate.specialistului. video.să fixeze rezultatele cercetării la faţa locului.

• Particularităţil prezentarea spre recunoaştere a e tactice privind efectuarea persoanei în condiţii de invizibilitate prezentării spre recunoaştere a a celui ce recunoaşte de cel ce persoanelor. Tactica prezentării spre recunoaştere • să definească noţiunea prezentării spre recunoaştere. recunoaştere. reglementarea procesuală a . specialistului pentru a depista • Reguli tactice folosite la ridicarea ascunzişurile.să definească noţiunile de Tactica efectuării percheziţiei şi perchiziţie şi ridicare de obiecte şi ridicării de obiecte şi documente documente.să fixeze rezultatele prezentării spre recunoaştere.să descrie starea emoţională şi • Pregătirea în vederea efectuării particularităţile comportamentului percheziţiei. Particularităţil e tactice ale audierii învinuitului sau bănuitului minor.să poată folosi ajutorul şi documente. necesare pentru ridicarea de obiecte . la efectuarea percheziţiei şi a ridicării • Particularităţi privind efectuarea de obiecte şi documente.să explice deosebirea dintre • Noţiunea. efectuarea percheziţiei. . tactice de prezentare spre recunoaştere a obiectelor. • Consemnarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului. rezultatelor prezentării spre . pe corporale. să explice scopul şi importanţa acestei • Noţiunea. celui care efectuează percheziţia.să stabilească importanţa şi percheziţiei. • Noţiunea.să aplice în practică regulile recunoaştere.să fie capabil de a efectua corect. terenuri. importanţa şi aceste acţiuni procesuale. . . - persoana anchetată. recunoaştere a persoanei după • Fixarea fotografia acesteia. • Particularităţil .să descrie regulile tactice aplicate • Fixarea rezultatelor acestei acţiuni. persoanei perchiziţionate şi a celor • Reguli tactice folosite la care efectuează percheziţia. în mijloacele de transport. scopul şi importanţa prezentării spre . unor categorii de percheziţii . cadavrului. .să întocmească procesele – verbale de audiere a învinuitului sau bănuitului. din punct de vedere tactic. . reglementarea procesuală a efectuării • Psihologia percheziţionatului şi a ambelor acţiuni de urmărire penală. acţiuni. - .video. invizibile sau puţin vizibile şi • Consemnarea ridicării de obiecte microparticulele. urmează a fi recunoscut.să aplice în cadrul audierii înregistrarea pe bandă audio.să relateze despre particularităţile domiciliare şi a percheziţiei efectuării percheziţiei în încăperi. scopul şi condiţiile efectuării percheziţiei corporale. a descoperi urmele de obiecte şi documente. .să descrie procedura şi regulile e tactice privind prezentarea spre tactice de prezentare spre recunoaştere a obiectelor.

esenţa şi scopul acţiuni procesuale. • Fixarea desfăşurării şi a rezultatelor reconstituirii.să determine importanţa acestei • Noţiunea.să stabilească esenţa şi importanţa • Noţiunea. . rolul specialistului în procesul • Pregătirea în vederea planificării acestei acţiuni. - să definească noţiunea de Tactica efectuării reconstituirii faptei reconstituire a faptei. importanţa experimentului în . mijloacelor de fixare a modului de • Rolul specialistului în desfăşurare şi a rezultatelor planificarea acestei acţiuni de experimentului. . şi ale ridicării de obiecte şi documente. şi a rezultatelor obţinute. . • Reguli tactice generale înregistrările video şi audio pentru aplicate la efectuarea fixarea rezultatelor experimentelor. infracţiunilor. a le utiliza. • Aprecierea şi utilizarea rezultatelor reconstituirii faptei.să utilizeze mijloacele tehnice.să aprecieze corect rezultatele efectuarea acestei acţiuni de urmărire reconstituirii faptei şi să fie capabil de penală. .să fie capabil de a aplica în • Pregătirea în vederea efectuării activitatea practică regulile tactice de reconstituirii faptei.să definească noţiunea de Tactica efectuării experimentului experiment. - să definească noţiunea de verificare a declaraţiilor la locul - Tactica verificării declaraţiilor la locul infracţiunii . alegerea efectuării experimentului. experimentului. a înregistrărilor video şi audio pentru fixarea rezultatelor experimentului. • Regulile tactice aplicate la . reconstituirii faptei.să distingă modul de pregătire în descoperirea şi investigarea vederea efectuării experimentului şi infracţiunilor. folosirea ajutorului specialiştilor. alegerea mijloacelor . • Aprecierea rezultatelor experimentului. folosirea cunoştinţelor specialistului.să întocmească procesul-verbal de • Utilizarea mijloacelor efectuare a experimentului. .să aplice regulile tactice în de fixare a modului de desfăşurare procesul efectuării experimentului. efectuare a reconstituirii faptei. urmărire penală. .să fixeze rezultatele percheziţiei şi documente. tehnice. esenţa şi experimentului. Aplicarea mijloacelor tehnice (înregistrarea video şi fotografierea). importanţa .să caracterizeze acţiunile care se acestei acţiuni procesuale în procesul întreprind în cadrul pregătirii în descoperirii şi investigării vederea efectuării reconstituirii faptei.

• Importanţa acestor acţiuni procesuale în activitatea de descoperire şi investigare a infracţiunilor. ordonanţe privind dispunerea expertizei.să determine modalităţile de aplicare în activitatea practică a regulilor tactice specifice verificării declaraţiilor la locul infracţiunii. verificării declaraţiilor la locul infracţiunii. . • Temeiurile de colectare a mostrelor. esenţa şi scopul verificării declaraţiilor la locul infracţiunii.să decidă asupra deosebirilor dintre expertize şi constatările tehnico – ştiinţifice.să întocmească ordonanţe privind dispunerea efectuării constatării tehnico-ştiinţifice şi medico – legale.să relateze despre felurile de mostre. • Caracterul. - • Noţiunea. .să caracterizeze regulile generale şi speciale ce trebuie respectate cu prilejul dispunerii expertizelor judiciare. • Fixarea rezultatelor verificării declaraţiilor la locul infracţiunii. .să întocmească procesul – verbal de audiere a expertului.să caracterizeze acţiunile ce se întreprind în procesul pregătirii în vederea efectuării verificării declaraţiilor la locul infracţiunii. procesul – verbal de colectare a mostrelor.funcţiile şi scopul expertizelor judiciare. .infracţiunii. • Pregătirea şi dispunerea constatărilor tehnico – ştiinţifice şi medico – legale. funcţiile şi scopul expertizelor judiciare. . . • Condiţiile.să caracterizeze regulile generale şi speciale ce trebuie respectate la dispunerea constatărilor tehnico – ştiinţifice şi medico-legale. . .să întocmească ordonanţa de colectare a mostrelor. • Reguli generale şi speciale ce trebuie respectate cu prilejul dispunerii expertizelor judiciare. . • Verificarea şi folosirea concluziilor expertizei şi ale constatării tehnico – ştiinţifice. . să definească noţiunile de expertiză şi constatări tehnico – ştiinţifice şi medico – legale. medico – legale. • Regulile tactice aplicate în procesul verificării declaraţiilor la locul infracţiunii. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă. . Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor tehnico-ştiinţifice. . . .să clasifice expertizele. • Pregătirea în vederea efectuării. temeiurile şi modul de colectare a lor. .să decidă asupra deosebirilor dintre această acţiune procesuală şi experiment. • Deosebirea acestei acţiuni procesuale de experiment şi reconstituirea faptei. . medico – legale şi a expertizei. • Regulile generale şi speciale ce trebuie respectate la dispunerea constatărilor tehnico – ştiinţifice şi medico – legale. modul de colectare. reconstituirea faptei.să distingă caracterul.să întocmească procesul – verbal de efectuare a acţiunii nominalizate.să definească noţiunea de mostre. • Noţiunea şi felurile mostrelor. valoarea probatorie şi clasificarea expertizelor. medico – legale.să aprecieze corect şi să utilizeze rezultatele verificării declaraţiilor la locul infracţiunii.

.

Ofiţerul de urmărire penală a hotărît să-i prezinte statueta spre recunoaştere părţii vătămate. 15 cm înălţime. 2 videocasetofoane.2.VI.2. Analizaţi regulile tactice aplicate la efectuarea percheziţiei. Analizaţi modul de consemnare a rezultatelor ridicării de obiecte şi documente. Tactica efectuării ridicării de obiecte şi documente 2. Descrieţi regulile tactice de prezentare spre recunoaştere a persoanei după fotografia acesteia . EVALUAREA DISCIPLINEI A. Analizaţi regulile tactice aplicate la prezentarea spre recunoaştere a obiectelor. Subiectul II. Mostră de evaluare curentă Evaluări sumative periodice: lucrări de control.1. Mostra 2 Lucrare de control la tema: Tactica prezentării spre recunoaştere Subiectul I. testări. Subiectul III. 2. Mostra 1 Lucrare de control la tema: Tactica efectuării percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente Subiectul I. Descrieţi modul de fixare a rezultatelor prezentării spre recunoaştere a obiectelor. în scopul descoperirii bijuteriilor sustrase din magazinul „Juvaier”. 2. ofiţerul de urmărire penală Conţescu Viorel a observat că mama bănuitului.1. a luat din sertarul mesei o cutie din carton şi a ascuns-o în buzunarul hainei sale. Descrieţi regulile tactice generale şi speciale folosite la ridicarea de obiecte şi documente. Tactica efectuării percheziţiei 1. din ceramică albă.2. Tactica prezentării spre recunoaştere a persoanelor 1. însă nu a . Particularităţile tactice privind prezentarea spre recunoaştere a obiectelor 2.1. bijuterii din aur şi un obiect din anticariat – statueta lui Mozart (bust). Analizaţi particularităţile tactice de prezentare spre recunoaştere a persoanei în afara spaţiului vizibilităţii celui care urmează a fi recunoscut. un telefon mobil. Speţă La 8 mai 2007 din apartamentul cet. Subiectul III. Faceţi o analiză a psihologiei persoanei percheziţionate şi a persoanelor care efectuează percheziţia. Subiectul II. 1.2. Boroi Andrei au fost furate o cameră de luat vederi.1. Speţă În procesul efectuării percheziţiei la domiciliul bănuitului Voinovici Artur. La 21 mai statueta descrisă a fost găsită la domiciliul unuia din bănuiţi. Descrieţi acţiunile care urmează a fi întreprinse în continuare de către ofiţerul de urmărire penală. 1. care era prezentă la efectuarea acestei acţiuni.

Testul nr. audiată în calitate de martor.3.1. el a hotărît să verifice veridicitatea rezultatelor recunoaşterii prin efectuarea experimentului. 2. Gîrbu Fevronia în vîrsta de 68 de ani. martora nu putea să perceapă semnalmentele persoanei. Explicaţi mijloacele de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. Descrieţi măsurile preliminare cercetării la faţa locului. La prezentarea spre recunoaştere ea l-a recunoscut pe bănuitul Radion Mircea. în condiţii de iluminare insuficientă. Prezentaţi caracteristica regulilor tactice aplicate la efectuarea experimentului.1. Descrieţi mijloacele de fixare a rezultatelor confruntării.2 Subiectul I: Tactica audierii învinuitului.3. Relataţi despre elementele tactice ale pregătirii confruntării.2. 3. Descrieţi detaliat modul în care se va desfăşura acest experiment.2. Unul din ei l-a lovit cu cuţitul în piept pe celălalt şi a fugit.2. Analizaţi particularităţile tactice aplicate la audierea martorilor minori.2. 1.1. 2. Descrieţi particularităţile psihologiei învinuitului. explicaţi esenţa şi importanţa lui în descoperirea şi investigarea infracţiunilor. 1. Definiţi noţiunea de experiment. Subiectul II: Tactica efectuării experimentului în procedura de urmărire penală 2. 1. Subiectul III: Tactica efectuării confruntării 3. a declarat că la 15 mai 2007. Caracterizaţi regulile tactice de efectuare a confruntării propriu – zise. 1. 2. la orele 2:00 a ieşit la balcon şi a văzut în ogradă doi bărbaţi care se certau. noaptea.2. 3. bănuitului 1. declarînd că acesta a fost cel care a lovit cu cuţitul.3. Mostră de evaluare sumativă finală Mostre de teste: Testul nr. Analizaţi regulile tactice specifice cercetării propriu-zise la faţa locului.1 Subiectul I: Reguli tactice ale cercetării la faţa locului 1.3. B. Explicaţi modul în care va fi prezentat spre recunoaştere acest obiect de anticariat.putut găsi statuete analogice. bănuitului. Descrieţi regulile şi procedeele tactice criminalistice aplicate la audierea propriuzisă a martorilor. Explicaţi modul de consemnare a declaraţiilor învinuitului. De aceea. bănuitului.1. Subiectul II: Reguli tactice aplicate la audierea martorilor 2. 2. Relataţi despre elementele tactice aplicate în pregătirea audierii martorilor. bănuitului. considerînd că aflîndu-se la distanţa de 110 metri de la locul faptei.1. Faceţi analiza cadrului tactic al audierii învinuitului. Ofiţerul de urmărire penală a pus la îndoială veridicitatea recunoaşterii.3. suferind de insomnie. . Întocmiţi procesul-verbal de prezentare spre recunoaştere a statuetei.

2. deosebirea ei de experiment şi verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii. Explicaţi modul de aplicare a mijloacelor tehnice la efectuarea reconstituirii faptei. 3. Caracterizaţi regulile tactice aplicate la efectuarea reconstituirii faptei.3. . Definiţi noţiunea de reconstituire a faptei.1. 3. explicaţi esenţa şi scopurile acestei acţiuni.Subiectul III: Particularităţile tactice aplicate la efectuarea reconstituirii faptei 3.

Legea privind activitatea operativă de investigaţii. .Спб.94 // MO.45-XIII din 12. . Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică).. . 6.В. . Sandu I. 2.. Васильев А. . 15. Тыщенко П. 1978. Нестеренко П.Bucureşti: ICAR. 10... ediţii periodice 1.Воронеж.. Тактика обыска в жилых помещениях.В. .К. Опознание на предварительном следствии.В. . . 7. Расследование по уголовному делу. 1978. . Ghidul procurorului criminalist (în trei volume).Минск. . Îndrumar complet de cercetare penală.Москва. nr. Bercheşan V. 5. 1993. Цветков П. Криминалистическая тактика.Москва. Тактика и психологические основы допроса. Быховский И.Москва.Е. Aioniţoaie C. Tratat de tactică. Осмотр места происшествия.А. 1992. Гордон Э.Craiova: Carpaţi. Жбанков В.Timişoara: Helicon. Criminalistica. Следственная тактика.Москва.Iaşi: Gama. 18. .. .М. 1971. 4.Минск. 1973.104-110. Поташник Д.Я. . 2. Корнеева Л. .А. Корниенко Н. Tratat de Criminalistică. Кочаров Г. 2003. Tratat de tactică criminalistică.П.П. Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29. Ларин А. Кертэс Имре.. Stancu Em. Тактические приемы допроса. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе.А. nr. . Marcu I. 1965. 2002.Н. 1994. 11.М. . . – Москва. Butoi T. 3..Chişinău. Кузнецов А. 1976. 1987.С. nr. Глазырин Ф. Гапанович Н.Волгоград.1. 2002. Следственный эксперимент..Москва.VII. 25. 1962.Москва. 1994. . 17. Кравец С. Васильев А. Criminalistica. Планирование.И. 1965. 1994.1994. Проверка показаний на месте.Е. .1994) // MO.5/133.07. 9. Питерцев С. 8. 1998. Stancu Emilian.. Тактика следственных действий. 19. . 1995. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Surse oficiale 1.Н. Опознание в следственной и судебной практике.Москва.П. Pletea C.Омск.Москва. 2. 1996.Д.Ижевск.Н. . 21. Тактика и психологические основы допроса (опроса): Учебное пособие. 1992.П.Ленинград. . Aрцишевский Г. Осмотр места происшествия. . 1998. организация. 3. Дулов А. 13.Москва. Выдвижение и проверка следственных версий. 1970.04. manuale.П. Pălănceanu E. Тактика допроса при расследовании преступлений. Образцы для сравнительного исследования.E. 1995. 22.А. Gheorghiţă Mihai. Bercheşan Vasile. . 14. Баев О.Bucureşti: Universul Juridic. 1970. 24. Тактика следственных действий. nr. Лекция. Ciopraga Aurel.. 12. 23. Кругликов А. Москва. Быховский И. Степанов А. 20. 1997. (coordonatori). Monografii. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (adoptat la 14 martie 2003) // MO.. 1981. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful