P. 1
Gramatika crnogorskoga jezika

Gramatika crnogorskoga jezika

|Views: 22,319|Likes:
Published by S4dsman

More info:

Published by: S4dsman on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • FONETIKA I FONOLOGIJA
 • OSNOVNI POJMOVI I TERMINI
 • PODJELA GLASOVA
 • VOKALI (SAMOGLASNICI)
 • KONSONANTI (SUGLASNICI)
 • Podjela konsonanata po mjestu tvorbe
 • Podjela konsonanata po načinu tvorbe
 • Podjela konsonanata po zvučnosti
 • SONANTI (GLASNICI)
 • Podjela sonanata po mjestu tvorbe
 • RAZLIKOVNA OBILJEŽJA GLASOVA
 • PODJELA RIJEČI NA SLOGOVE
 • PRAVILA RASPODJELE FONEMA U KONSONANTSKIM GRUPAMA
 • MORFONOLOGIJA
 • AKCENAT
 • VRSTE AKCENATA
 • IZGOVOR AKCENATA
 • MJESTO AKCENATA I NEAKCENTOVANIH DUŽINA
 • DISTINKTIVNA FUNKCIJA AKCENATA I NEAKCENTOVANIH DUŽINA
 • NENAGLAŠENE RIJEČI (PROKLITIKE I ENKLITIKE)
 • GLASOVNE PROMJENE
 • JEDNAČENJE KONSONANATA PO ZVUČNOSTI
 • JEDNAČENJE KONSONANATA PO MJESTU TVORBE
 • GUBLJENJE KONSONANATA
 • PRVA PALATALIZACIJA
 • DRUGA PALATALIZACIJA
 • TREĆA PALATALIZACIJA
 • JOTACIJA
 • PROMJENA L > O
 • NEPOSTOJANO A
 • UMETNUTO A
 • ASIMILACIJA I DISIMILACIJA VOKALA
 • PRIJEVOJ VOKALA
 • POKRETNI VOKALI
 • ALTERNACIJA IJE//JE//E//I
 • MORFOLOGIJA
 • MORFOLOŠKE KATEGORIJE
 • VRSTE RIJEČI
 • IMENICE
 • PODJELA IMENICA PO ZNAČENJU
 • PROMJENA IMENICA
 • IMENICE MUŠKOGA RODA
 • Imenice na -o i -e
 • Imenice na -ø
 • IMENICE ŽENSKOGA RODA
 • Imenice na -a
 • IMENICE SREDNJEGA RODA
 • BROJEVNE IMENICE
 • Imenice na -ojic-a i -oric-a
 • Imenice na -oje-ø i -or-o
 • ZAMJENICE
 • LIČNE ZAMJENICE
 • Deklinacija ličnih zamjenica
 • POVRATNA ZAMJENICA SEBE
 • Deklinacija:
 • PRISVOJNE ZAMJENICE
 • Deklinacija
 • POVRATNO-PRISVOJNA ZAMJENICA SVÔJ
 • POKAZNE ZAMJENICE
 • UPITNE I ODNOSNE ZAMJENICE
 • NEODREĐENE ZAMJENICE
 • PRIDJEVI
 • Deklinacija pridjeva
 • KOMPARACIJA PRIDJEVA
 • BROJEVI
 • Deklinacija brojeva
 • GLAGOLI
 • GLAGOLSKE OSNOVE
 • GLAGOLSKE VRSTE
 • PRVA VRSTA
 • DRUGA VRSTA
 • TREĆA VRSTA
 • ČETVRTA VRSTA
 • PETA VRSTA
 • ŠESTA VRSTA
 • GLAGOLSKI VID
 • Tvorba svršenih i nesvršenih glagola
 • GLAGOLSKI ROD
 • GLAGOLSKO VRIJEME i GLAGOLSKI NAČIN
 • GLAGOLSKI OBLICI
 • INFINITIV
 • PREZENT
 • IMPERFEKAT
 • AORIST
 • Prezent, imperfekat i aorist pomoćnih glagola htjeti/šćeti i biti
 • GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI
 • GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI
 • Glasovne promjene u korijenskome morfemu
 • PERFEKAT
 • PLUSKVAMPERFEKAT
 • FUTUR PRVI
 • FUTUR DRUGI
 • POTENCIJAL
 • POTENCIJAL IMPERFEKTA
 • IMPERATIV
 • OPTATIV
 • GLAGOLSKI PRILOG SADAŠNJI
 • GLAGOLSKI PRILOG PROŠLI
 • ODRIČNI GLAGOLSKI OBLICI
 • GLAGOLSKO STANJE
 • PASIV
 • PRILOZI
 • PRIJEDLOZI
 • UZVICI
 • VEZNICI
 • RJEČCE
 • OSNOVNI PRINCIPI TVORBE RIJEČI
 • TVORBA RIJEČI OD OSNOVA IZ KLASIČNIH JEZIKA
 • TVORBA IMENICA
 • IZVOĐENJE
 • IMENICE SA ZNAČENJEM LICA
 • Imenice sa značenjem vršioca radnje
 • Imenice sa značenjem nosioca svojstva
 • Imenice sa značenjem trpioca stanja
 • Imenice za muška i ženska lica
 • Imenice sa značenjem stanovnika, pripadnika naroda i država
 • IMENICE SA ZNAČENJEM NASELJENOGA PODRUČJA
 • IMENICE SA ZNAČENJEM MJESTA (PROSTORA)
 • IMENICE SA ZNAČENJEM DJELATNOSTI
 • IMENICE SA ZNAČENJEM SVOJSTVA I STANJA
 • IMENICE SA ZNAČENJEM SREDSTVA
 • IMENICE SA ZNAČENJEM HRANE I PIĆA
 • IMENICE SA ZNAČENJEM BILJAKA
 • IMENICE SA ZNAČENJEM ŽIVOTINJA
 • IMENICE SUBJEKTIVNE OCJENE
 • SLAGANJE
 • TVORBA PRIDJEVA
 • PREFIKSALNA TVORBA PRIDJEVA
 • SLOŽENIČKA TVORBA PRIDJEVA
 • TVORBA GLAGOLA
 • SUFIKSALNA TVORBA GLAGOLA
 • PREFIKSALNA TVORBA GLAGOLA
 • TVORBA GLAGOLA OD VIŠE OSNOVA
 • TVORBA PRILOGA
 • PREFIKSALNA TVORBA PRILOGA
 • SUFIKSALNA TVORBA PRILOGA
 • SINTAKSA
 • POJAM I PREDMET SINTAKSE
 • RIJEČI KAO SINTAKSIČKE JEDINICE
 • NEPUNOZNAČNI GLAGOLI
 • POMOĆNI GLAGOLI
 • MODALNI GLAGOLI
 • FAZNI GLAGOLI
 • PERIFRAZNI GLAGOLI
 • SINTAKSIČKE SLUŽBE I ZNAČENJA GLAGOLSKIH OBLIKA
 • LIČNI GLAGOLSKI OBLICI
 • GLAGOLSKA VREMENA
 • FUTUR DRUGI (EGZAKTNI)
 • GLAGOLSKI NAČINI
 • PASIVNI GLAGOLSKI OBLICI
 • NELIČNI GLAGOLSKI OBLICI
 • GLAGOLSKI PRIDJEVI
 • GLAGOLSKI PRILOZI
 • IMENSKI OBLICI
 • SINTAKSIČKE SLUŽBE I ZNAČENJA PADEŽA
 • NEZAVISNI (GLAVNI) PADEŽI
 • NOMINATIV
 • VOKATIV
 • ZAVISNI (KOSI) PADEŽI
 • GENITIV
 • GENITIV S PRIJEDLOZIMA
 • Genitiv s prijedlogom od
 • Genitiv s prijedlogom do
 • Genitiv s prijedlogom iz
 • Genitiv s prijedlogom s(a)
 • Genitiv s prijedlozima ispred i iza te izvan/van i unutar
 • Genitiv s prijedlozima iznad, ispod, više (poviše) i niže
 • Genitiv s prijedlozima čelo, nakraj, krajem i potkraj
 • Genitiv s prijedlogom oko/okolo
 • Genitiv s prijedlozima duž i širom
 • Genitiv s prijedlogom preko
 • Genitiv s prijedlozima bez, osim i liše
 • Genitiv s prijedlozima umjesto i u ime
 • Genitiv s prijedlozima putem, pomoću i posredstvom
 • Genitiv s prijedlozima između i pomeđu
 • Genitiv s prijedlozima spram (naspram), put, preko puta i protiv
 • Genitiv s prijedloško-padežnim izrazom u pogledu
 • Genitiv s prijedlozima prilikom i povodom
 • DATIV
 • DATIV S PRIJEDLOZIMA
 • Dativ s prijedlozima k(a) i prema
 • Dativ s prijedlozima nasuprot, uprkos i protivno
 • AKUZATIV
 • AKUZATIV S PRIJEDLOZIMA
 • Akuzativ s prijedlozima kroz, niz i uz
 • Akuzativ s prijedlozima među, nad, pod i pred
 • Akuzativ s prijedlogom za
 • INSTRUMENTAL
 • INSTRUMENTAL S PRIJEDLOZIMA
 • Instrumental s prijedlogom s(a)
 • Instrumental s prijedlozima pred(a) i za
 • Instrumental s prijedlozima nad(a) i pod(a)
 • Instrumental s prijedlogom među
 • LOKATIV
 • Lokativ s prijedlogom na
 • Lokativ s prijedlogom o
 • Lokativ s prijedlogom po
 • Lokativ s prijedlogom u
 • Lokativ s prijedlogom pri
 • SINTAKSIČKE SLUŽBE PRIDJEVA
 • SINTAKSIČKE SLUŽBE ZAMJENICA I BROJEVA
 • SINTAKSIČKE SLUŽBE PRILOGA
 • NEPUNOZNAČNE RIJEČI I OBLICI
 • VEZNA SREDSTVA
 • KONJUNKTORI
 • SUBJUNKTORI
 • KONEKTORI
 • NESAMOSTALNE RJEČCE
 • Upitne rječce
 • Pojačajne rječce (intenzifikatori)
 • Uporedne (gradacijske) rječce
 • Podsticajne rječce
 • Potvrdno-odrične rječce
 • Prezentativi
 • SAMOSTALNE RJEČCE (MODIFIKATORI)
 • UZVICI U UŽEM SMISLU
 • ZAPOVJEDNI UZVICI
 • ONOMATOPEJE
 • SPOJEVI RIJEČI ILI SINTAGMEMI
 • GRAMATIČKE VEZE MEĐU SASTAVNICAMA SPOJEVA RIJEČI
 • KONGRUENCIJA
 • REKCIJA
 • PRIDRUŽIVANJE
 • FUNKCIONALNA SVOJSTVA SPOJEVA RIJEČI
 • ODREDBENI SPOJEVI RIJEČI
 • DOPUNSKI SPOJEVI RIJEČI
 • PRILOŠKI SPOJEVI RIJEČI
 • SINONIMNI I HOMONIMNI SPOJEVI RIJEČI
 • ZNAČENJE SPOJEVA RIJEČI
 • VEZANI I NEVEZANI SPOJEVI RIJEČI
 • STRUKTURA SPOJEVA RIJEČI
 • IMENIČKI SPOJEVI RIJEČI
 • PRIDJEVSKI SPOJEVI RIJEČI
 • GLAGOLSKI SPOJEVI RIJEČI
 • Dopunski sintagmemi
 • Priloški sintagmemi
 • REČENICA I ISKAZ
 • JEZIK I GOVOR
 • REČENICA KAO JEZIČKA I GOVORNA JEDINICA
 • ZNAČENJE REČENICE I SMISAO ISKAZA
 • REČENICE I ISKAZI PO STRUKTURI
 • GRAMATIČKA SVOJSTVA REČENICE
 • RAŠČLANJIVOST REČENICE
 • VRIJEME ILI NAČIN
 • IZRAŽAVANJE VREMENSKIH ILI NAČINSKIH ZNAČENJA
 • OBAVJEŠTAJNA SVRHA
 • IZJAVNE, UPITNE I UZVIČNE REČENICE
 • OBAVJEŠTAJNA STRUKTURA ISKAZA
 • PREDIKATIVNOST
 • GRAMATIČKA STRUKTURA REČENICE
 • ODNOSI MEĐU ČLANOVIMA REČENIČNE STRUKTURE
 • PREDIKAT
 • PREDIKATSKE KATEGORIJE
 • Kategorija lica
 • Kategorija broja
 • Kategorija vremena
 • Kategorija načina
 • Kategorija vida
 • Kategorija prelaznosti
 • GLAGOLSKI I IMENSKI PREDIKAT
 • PROSTI GLAGOLSKI PREDIKAT
 • SLOŽENI GLAGOLSKI PREDIKAT
 • IMENSKI PREDIKAT
 • Kopulativni predikat
 • Semikopulativni predikat
 • VIŠESTRUKOSLOŽENI PREDIKAT
 • PROŠIRIVANJE PREDIKATA
 • Proširivanje predikata dopunskim predikativima
 • Imenski dopunski predikativ
 • Glagolski dopunski predikativ
 • Raščlanjeni (dekomponovani) predikat
 • SUBJEKAT
 • ODNOS SUBJEKTA I PREDIKATA
 • GRAMATIČKA SVOJSTVA SUBJEKTA
 • SUBJEKAT I VRSTE RIJEČI
 • SUBJEKAT I RIJEČI BEZ RODA
 • SUBJEKAT I RIJEČI BEZ BROJA
 • SUBJEKAT I NEPROMJENLJIVE RIJEČI
 • REČENICE BEZ SUBJEKTA
 • KONGRUENCIJA SUBJEKTA I PREDIKATA
 • KONGRUENTNOST PO RODU
 • KONGRUENTNOST PO BROJU
 • KONGRUENTNOST VIŠEČLANOGA SUBJEKTA S PREDIKATOM
 • OBJEKAT
 • GRAMATIČKA SVOJSTVA OBJEKTA
 • PRAVI (BLIŽI, DIREKTNI) OBJEKAT
 • NEPRAVI (DALJI, INDIREKTNI) OBJEKAT
 • STEPEN OBAVEZNOSTI OBJEKTA
 • OBJEKAT I ZNAČENJE GLAGOLA
 • OBJEKAT I INFORMATIVNA STRUKTURA ISKAZA
 • REČENICE BEZ OBJEKTA
 • OBLICI OBJEKTA
 • REČENICE S VIŠE OBJEKATA
 • PRILOŠKA ODREDBA
 • PRILOŠKA ODREDBA I OBJEKAT
 • VRSTE PRILOŠKIH ODREDABA
 • Priloška odredba mjesta
 • Priloška odredba vremena
 • Priloška odredba načina
 • Ostale priloške odredbe
 • NESAMOSTALNI ČLANOVI REČENIČNE STRUKTURE
 • ATRIBUT
 • Kongruentni atribut
 • Nekongruentni atribut
 • APOZICIJA
 • ATRIBUT I APOZICIJA S OBZIROM NA REDOSLJED RIJEČI
 • REČENICE PO SASTAVU
 • PROSTE REČENICE
 • RAŠČLANJENE (DVOČLANE) PROSTE REČENICE
 • NERAŠČLANJENE (JEDNOČLANE) PROSTE REČENICE
 • SLOŽENE REČENICE
 • VRSTE SLOŽENIH REČENICA
 • VEZNICI SLOŽENIH REČENICA: KONJUNKTORI I SUBJUNKTORI
 • IMPLICITNE I EKSPLICITNE SLOŽENE REČENICE
 • NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE (KOORDINACIJA)
 • EKSPLICITNE NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE
 • SASTAVNE (KOPULATIVNE) REČENICE
 • Veznici sastavnih rečenica
 • SUPROTNE (ADVERZATIVNE) REČENICE
 • Veznici suprotnih rečenica
 • GRADACIJSKE REČENICE
 • RASTAVNE (DISJUNKTIVNE) REČENICE
 • IMPLICITNE (ASINDETSKE) NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE
 • ZAVISNOSLOŽENE REČENICE (SUBORDINACIJA)
 • EKSPLICITNE ZAVISNOSLOŽENE REČENICE
 • PREDIKATSKE REČENICE
 • SUBJEKATSKE REČENICE
 • Odnosne subjekatske rečenice
 • Zavisnoupitne subjekatske rečenice
 • Izrične subjekatske rečenice
 • OBJEKATSKE REČENICE
 • Odnosne objekatske rečenice
 • Zavisnoupitne objekatske rečenice
 • Izrične objekatske rečenice
 • PRILOŠKE (ADVERBIJALNE) REČENICE
 • Mjesne (lokalne) rečenice
 • Vremenske (temporalne) rečenice
 • Terminativne (granične) vremenske rečenice
 • Načinske (modalne) rečenice
 • Uporedne (komparativne) rečenice
 • Uzročne (kauzalne) rečenice
 • Posljedične (konsekutivne) rečenice
 • Namjerne (finalne) rečenice
 • Uslovne (pogodbene, kondicionalne) rečenice
 • Dopusne (koncesivne) rečenice
 • ATRIBUTSKE REČENICE
 • IMPLICITNE (ASINDETSKE) ZAVISNOSLOŽENE REČENICE
 • Implicitne (asindetske) zavisnosložene rečenice s izjavnim riječima
 • Implicitne (asindetske) zavisnosložene rečenice s upućivačkim riječima
 • STRUKTURA TEKSTA
 • UKLJUČIVANJE REČENICA U TEKST
 • TIPOVI VEZE MEĐU REČENICAMA U TEKSTU
 • LINEARNA TEKSTNA VEZA
 • PARALELNA TEKSTNA VEZA
 • VEZNA SREDSTVA NA NIVOU TEKSTA (KONEKTORI)
 • REDOSLJED SINTAKSIČKIH JEDINICA
 • REČENICA KAO GRAMATIČKA JEDINICA
 • REDOSLJED ČLANOVA REČENICE KAO GRAMATIČKE JEDINICE
 • OBAVJEŠTAJNA STRUKTURA REČENICE (ISKAZA)
 • REČENIČNA INTONACIJA
 • REČENIČNA MELODIJA
 • REČENIČNI AKCENAT
 • REČENIČNA PAUZA
 • Redosljed članova rečenice kao obavještajne (komunikacijske) jedinice
 • NAUČNI STIL
 • ADMINISTRATIVNO-POSLOVNI STIL
 • NOVINARSKO-PUBLICISTIČKI STIL
 • KNJIŽEVNOUMJETNIČKI STIL
 • RAZGOVORNI STIL
 • LITERATURA

ADNAN ČIRGIĆ • IVO PRANJKOVIĆ • JOSIP SILIĆ GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA

Adnan ČIRGIĆ • Ivo PRANJKOVIĆ • Josip SILIĆ GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA Izdavač: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore Za izdavača: Slavoljub STIJEPOVIĆ, ministar Urednik: Jelena ŠUŠANJ Recenzenti: Milenko A. PEROVIĆ Ljudmila VASILJEVA Redaktura i lektura: Jelena ŠUŠANJ Tehnički urednik: Dejan STANIĆ Štampa: Pobjeda AD, Podgorica Tiraž: 9000

Gramatika crnogorskoga jezika proglašena je službenom Rješenjem Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore, br. 01-2571/4 od 5. jula 2010. godine.

Crna Gora Ministarstvo prosvjete i nauke

ADNAN ČIRGIĆ • IVO PRANJKOVIĆ • JOSIP SILIĆ

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA

Podgorica 2010.

Sadržaj
PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

FONETIKA I FONOLOGIJA

17

OSNOVNI POJMOVI I TERMINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PODJELA GLASOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VOKALI (SAMOGLASNICI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 KONSONANTI (SUGLASNICI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Podjela konsonanata po mjestu tvorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Podjela konsonanata po načinu tvorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Podjela konsonanata po zvučnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 SONANTI (GLASNICI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Podjela sonanata po mjestu tvorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 RAZLIKOVNA OBILJEŽJA GLASOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PODJELA RIJEČI NA SLOGOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 PRAVILA RASPODJELE FONEMA U KONSONANTSKIM GRUPAMA . . . . . .26 PRAVILA RASPODJELE FONEMA USLOVLJENA NJIHOVIM AKUSTIČKO-ARTIKULACIJSKIM SVOJSTVIMA . . . . . . . . . . . . .27

MORFONOLOGIJA

31

OSNOVNI POJMOVI I TERMINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AKCENAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VRSTE AKCENATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 IZGOVOR AKCENATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 MJESTO AKCENATA I NEAKCENTOVANIH DUŽINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 DISTINKTIVNA FUNKCIJA AKCENATA I NEAKCENTOVANIH DUŽINA . . .36 NENAGLAŠENE RIJEČI (PROKLITIKE I ENKLITIKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 GLASOVNE PROMJENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 JEDNAČENJE KONSONANATA PO ZVUČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 JEDNAČENJE KONSONANATA PO MJESTU TVORBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 GUBLJENJE KONSONANATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 PRVA PALATALIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 DRUGA PALATALIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 TREĆA PALATALIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 JOTACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 PROMJENA L > O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

NEPOSTOJANO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 UMETNUTO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 ASIMILACIJA I DISIMILACIJA VOKALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 PRIJEVOJ VOKALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 POKRETNI VOKALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 ALTERNACIJA IJE//JE//E//I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

MORFOLOGIJA
OSNOVNI POJMOVI I TERMINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORFOLOŠKE KATEGORIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VRSTE RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

65 66 67 68 PODJELA IMENICA PO ZNAČENJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 PROMJENA IMENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 IMENICE MUŠKOGA RODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Imenice na -o i -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Imenice na -ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 IMENICE ŽENSKOGA RODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Imenice na -a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Imenice na -ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 IMENICE SREDNJEGA RODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Imenice na -o i -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Imenice na -ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 BROJEVNE IMENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Imenice na -ojic-a i -oric-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Imenice na -oje-ø i -or-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 ZAMJENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 LIČNE ZAMJENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Deklinacija ličnih zamjenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 POVRATNA ZAMJENICA SEBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 PRISVOJNE ZAMJENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Deklinacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 POVRATNO-PRISVOJNA ZAMJENICA SVÔJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 POKAZNE ZAMJENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Deklinacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 UPITNE I ODNOSNE ZAMJENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Deklinacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 NEODREĐENE ZAMJENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 PRIDJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Deklinacija pridjeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 KOMPARACIJA PRIDJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 BROJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Deklinacija brojeva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 GLAGOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GLAGOLSKE OSNOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

GLAGOLSKE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 PRVA VRSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 DRUGA VRSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 TREĆA VRSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 ČETVRTA VRSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 PETA VRSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ŠESTA VRSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 GLAGOLSKI VID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Tvorba svršenih i nesvršenih glagola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 GLAGOLSKI ROD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 GLAGOLSKO VRIJEME i GLAGOLSKI NAČIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 GLAGOLSKI OBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 INFINITIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 PREZENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 IMPERFEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 AORIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Prezent, imperfekat i aorist pomoćnih glagola htjeti/šćeti i biti . . . . . . . . . . . . . . . .122 GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Glasovne promjene u korijenskome morfemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 PERFEKAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 PLUSKVAMPERFEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 FUTUR PRVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 FUTUR DRUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 POTENCIJAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 POTENCIJAL IMPERFEKTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 IMPERATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 OPTATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 GLAGOLSKI PRILOG SADAŠNJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 GLAGOLSKI PRILOG PROŠLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 ODRIČNI GLAGOLSKI OBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 GLAGOLSKO STANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 PASIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 PRILOZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 PRIJEDLOZI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 UZVICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 VEZNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 RJEČCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

TVORBA RIJЕČI

137

OSNOVNI PRINCIPI TVORBE RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 TVORBA RIJEČI OD OSNOVA IZ KLASIČNIH JEZIKA . . . . . . . . . . . . . . 140 TVORBA IMENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
IZVOĐENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 IMENICE SA ZNAČENJEM LICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

. . . . . . . 172 LIČNI GLAGOLSKI OBLICI. . . . . . . . . . . . . . . . . .148 IMENICE SUBJEKTIVNE OCJENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 PREFIKSALNA TVORBA PRILOGA . . . . . . . . .166 FAZNI GLAGOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Imenice sa značenjem vršioca radnje . . . . . . . . . . . . . . . .159 TVORBA PRILOGA . . . . . . . .174 PERFEKAT.159 TVORBA GLAGOLA OD VIŠE OSNOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 IMENICE SA ZNAČENJEM MJESTA (PROSTORA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 SLAGANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 IMENICE SA ZNAČENJEM SREDSTVA . . .144 Imenice sa značenjem stanovnika. . .173 AORIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 SUFIKSALNA TVORBA PRILOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 IMENICE SA ZNAČENJEM HRANE I PIĆA . . . 164 GLAGOLI. . . . . . . . . . . . . . . . .155 SUFIKSALNA TVORBA GLAGOLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 IMENICE SA ZNAČENJEM SVOJSTVA I STANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 PERIFRAZNI GLAGOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 IMENICE SA ZNAČENJEM ŽIVOTINJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 TVORBA PRIDJEVA . . . . . .165 POMOĆNI GLAGOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 SLAGANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 PREFIKSALNA TVORBA GLAGOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Imenice sa značenjem nosioca svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 MODALNI GLAGOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 IMENICE SA ZNAČENJEM DJELATNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 IMENICE SA ZNAČENJEM NASELJENOGA PODRUČJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 IMPERFEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pripadnika naroda i država . . . . . . . . . . . . . .168 SINTAKSIČKE SLUŽBE I ZNAČENJA GLAGOLSKIH OBLIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 GLAGOLSKA VREMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 NEPUNOZNAČNI GLAGOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 PREZENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 SINTAKSA 161 POJAM I PREDMET SINTAKSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 IMENICE SA ZNAČENJEM BILJAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 SLOŽENIČKA TVORBA PRIDJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 IZVOĐENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Imenice sa značenjem trpioca stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 PREFIKSALNA TVORBA PRIDJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 IZVOĐENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 TVORBA GLAGOLA . . . . . . . . . . . . .143 Imenice za muška i ženska lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 RIJEČI KAO SINTAKSIČKE JEDINICE . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .199 DATIV. . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Genitiv s prijedlozima prilikom i povodom . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 OPTATIV . . . . . . . . . . . . .182 NEZAVISNI (GLAVNI) PADEŽI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . preko puta i protiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . usljed i radi (rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Genitiv s prijedlozima iznad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 NOMINATIV . . . . . . . . . . . .178 PASIVNI GLAGOLSKI OBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 GENITIV . . . . . . . . . . . . . . . . .176 FUTUR DRUGI (EGZAKTNI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nadohvat. .178 NELIČNI GLAGOLSKI OBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ukraj). . .191 Genitiv s prijedlozima podno. . . . . . . . . . . .193 Genitiv s prijedlozima blizu. . . . . . . .195 Genitiv s prijedlozima bez. .195 Genitiv s prijedlogom preko . . . . . . . . . . . . . . . .196 Genitiv s prijedlozima umjesto i u ime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udno i povrh. . . . . . . . . pored. . . . . . .197 Genitiv s prijedlozima spram (naspram). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Genitiv s prijedloško-padežnim izrazom u pogledu . . . . . .186 Genitiv s prijedlogom od . . . . . . . . . .180 IMENSKI OBLICI . . poslije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nadno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Genitiv s prijedlogom oko/okolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kraj (pokraj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Genitiv s prijedlozima između i pomeđu . . . .190 Genitiv s prijedlozima prije. . . . . . . . . . krajem i potkraj . .176 FUTUR PRVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Genitiv s prijedlogom s(a) . . . . . . . . . . . . . . . . nakraj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Genitiv s prijedlozima duž i širom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 POTENCIJAL IMPERFEKTA . . . . . . . . . . . . . . u i mimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sporad) . . . . zarad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 ZAVISNI (KOSI) PADEŽI . . .179 GLAGOLSKI PRIDJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 POTENCIJAL. . .199 DATIV S PRIJEDLOZIMA . . . . . . . . . .200 Dativ s prijedlozima k(a) i prema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uoči. . . navrh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . više (poviše) i niže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Genitiv s prijedlogom do . . .177 IMPERATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Genitiv s prijedlozima sred (nasred. . . . .189 Genitiv s prijedlozima ispred i iza te izvan/van i unutar . pomoću i posredstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . svrh/savrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 GLAGOLSKI PRILOZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za i tokom . . . . . . . . . . . . . . . . osim i liše . . . . . . . . . . . .192 Genitiv s prijedlozima čelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nakon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Genitiv s prijedlogom iz . .PLUSKVAMPERFEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porad. . . .198 Genitiv s prijedlozima zbog.176 GLAGOLSKI NAČINI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . usred) . . . . . put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nadomak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 GENITIV S PRIJEDLOZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 INFINITIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posred. 182 SINTAKSIČKE SLUŽBE I ZNAČENJA PADEŽA . . ispod. . . . . uvrh. . . . .196 Genitiv s prijedlozima putem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 VOKATIV. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dativ s prijedlozima nasuprot. . . . . . . . . . . . . . . . .203 Akuzativ s prijedlozima među. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 KONJUNKTORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 NEPUNOZNAČNE RIJEČI I OBLICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Lokativ s prijedlogom pri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uprkos i protivno . . . . . .223 SUBJUNKTORI . . . . . . .210 Instrumental s prijedlozima nad(a) i pod(a) . . . . . . . . . . . . .206 INSTRUMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . .213 Lokativ s prijedlogom o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Akuzativ s prijedlogom za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Akuzativ s prijedlozima na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 UZVICI. .231 SPOJEVI RIJEČI ILI SINTAGMEMI . . . . . . . . . . 218 SINTAKSIČKE SLUŽBE PRILOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niz i uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Instrumental s prijedlogom među . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 RJEČCE . . . .228 Prezentativi. . . .233 REKCIJA . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 SINTAKSIČKE SLUŽBE PRIDJEVA . . . .212 LOKATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Lokativ s prijedlogom po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Akuzativ s prijedlozima kroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 ONOMATOPEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 VEZNA SREDSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 SINTAKSIČKE SLUŽBE ZAMJENICA I BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . .201 AKUZATIV S PRIJEDLOZIMA . .234 PRIDRUŽIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Instrumental s prijedlogom s(a) . . . . . . .223 KONEKTORI . . . . . . . . .227 Podsticajne rječce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 PRIJEDLOZI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Lokativ s prijedlogom u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pod i pred. u i mimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Instrumental s prijedlozima pred(a) i za . . . . . . . . . . . . .225 Upitne rječce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Lokativ s prijedlogom na . . . . . . . . . . . . .225 Pojačajne rječce (intenzifikatori) . . . . . . . . . . . . . . . .225 Uporedne (gradacijske) rječce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 UZVICI U UŽEM SMISLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 AKUZATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 KONGRUENCIJA . . . .207 INSTRUMENTAL S PRIJEDLOZIMA. . . . . . . . . . . .228 SAMOSTALNE RJEČCE (MODIFIKATORI) . . . . . . . . . nad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 GRAMATIČKE VEZE MEĐU SASTAVNICAMA SPOJEVA RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 ZAPOVJEDNI UZVICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Potvrdno-odrične rječce . . . . . . . .224 NESAMOSTALNE RJEČCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 OBAVJEŠTAJNA STRUKTURA ISKAZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 RAŠČLANJIVOST REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 ODNOSI MEĐU ČLANOVIMA REČENIČNE STRUKTURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 IMENIČKI SPOJEVI RIJEČI . . . . . . . . . . .259 PROSTI GLAGOLSKI PREDIKAT. . . . . . . . . . . . .248 REČENICE I ISKAZI PO STRUKTURI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 . . . . . . . . . . . . . . .257 Kategorija vremena . . . . .259 SLOŽENI GLAGOLSKI PREDIKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 IZRAŽAVANJE VREMENSKIH ILI NAČINSKIH ZNAČENJA .257 Kategorija lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Kategorija broja . . . . . . . .252 IZJAVNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 VRIJEME ILI NAČIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 VIŠESTRUKOSLOŽENI PREDIKAT. . . . . . . .259 GLAGOLSKI I IMENSKI PREDIKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 JEZIK I GOVOR . . .258 Kategorija prelaznosti. . . . . .236 PRILOŠKI SPOJEVI RIJEČI. . . UPITNE I UZVIČNE REČENICE. . . . . . . . . . . . . . . .245 PRILOŠKI SPOJEVI RIJEČI. . . . . . . .258 Kategorija vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 PREDIKATIVNOST. . . . . . . . . SLOŽENI I OBAVEZNOSLOŽENI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 REČENICA I ISKAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 ODREDBENI SPOJEVI RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 SINONIMNI I HOMONIMNI SPOJEVI RIJEČI . . . . . . . . . .239 SPOJEVI RIJEČI PO SASTAVU (PROSTI. . . . . . . . .254 GRAMATIČKA STRUKTURA REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 GLAGOLSKI SPOJEVI RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 GRAMATIČKA SVOJSTVA REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 PREDIKATSKE KATEGORIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 ZNAČENJE REČENICE I SMISAO ISKAZA . . . .260 Semikopulativni predikat . . . .235 DOPUNSKI SPOJEVI RIJEČI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Dopunski sintagmemi. . . . . . . . . . . . . . . . . .241 PRIDJEVSKI SPOJEVI RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Kategorija načina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Kopulativni predikat. . .259 IMENSKI PREDIKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Priloški sintagmemi . . . . . . . . . . . . .251 OBAVJEŠTAJNA SVRHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 PREDIKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 REČENICA KAO JEZIČKA I GOVORNA JEDINICA. . . . . . . . . . . . . . . . .238 VEZANI I NEVEZANI SPOJEVI RIJEČI . . . . . .240 STRUKTURA SPOJEVA RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 ZNAČENJE SPOJEVA RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FUNKCIONALNA SVOJSTVA SPOJEVA RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 PRILOŠKA ODREDBA I OBJEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 ATRIBUT I APOZICIJA S OBZIROM NA REDOSLJED RIJEČI. . . . . . . . . . .265 SUBJEKAT I RIJEČI BEZ RODA. . . . .262 Glagolski dopunski predikativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 OBJEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 REČENICE BEZ OBJEKTA . . . . . . . .265 SUBJEKAT I RIJEČI BEZ BROJA . . . . .263 Raščlanjeni (dekomponovani) predikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 VRSTE PRILOŠKIH ODREDABA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Proširivanje predikata dopunskim predikativima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 VRSTE SLOŽENIH REČENICA . . .278 Priloška odredba načina . . . . . . . . . . .271 STEPEN OBAVEZNOSTI OBJEKTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Priloška odredba vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Imenski dopunski predikativ . .273 REČENICE S VIŠE OBJEKATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 PRAVI (BLIŽI. . .267 KONGRUENTNOST PO BROJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 SLOŽENE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 NERAŠČLANJENE (JEDNOČLANE) PROSTE REČENICE .278 Ostale priloške odredbe . . . . . . .284 REČENICE PO SASTAVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 VEZNICI SLOŽENIH REČENICA: KONJUNKTORI I SUBJUNKTORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDIREKTNI) OBJEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 KONGRUENTNOST PO RODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 ODNOS SUBJEKTA I PREDIKATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 OBJEKAT I INFORMATIVNA STRUKTURA ISKAZA . . DIREKTNI) OBJEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 ATRIBUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Nekongruentni atribut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 KONGRUENTNOST VIŠEČLANOGA SUBJEKTA S PREDIKATOM . . . . . . . . . . . . . . 286 PROSTE REČENICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Kongruentni atribut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 APOZICIJA . . . . . . . . .266 KONGRUENCIJA SUBJEKTA I PREDIKATA . . .PROŠIRIVANJE PREDIKATA . . . . . . . . . . .271 OBJEKAT I ZNAČENJE GLAGOLA . . . . . . . . . . . . . .272 OBLICI OBJEKTA.263 SUBJEKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 GRAMATIČKA SVOJSTVA SUBJEKTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 RAŠČLANJENE (DVOČLANE) PROSTE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 NEPRAVI (DALJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 .264 SUBJEKAT I VRSTE RIJEČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 NESAMOSTALNI ČLANOVI REČENIČNE STRUKTURE. . . . . . . . . . . . . . .266 REČENICE BEZ SUBJEKTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 PRILOŠKA ODREDBA . . . . . . . . . .266 SUBJEKAT I NEPROMJENLJIVE RIJEČI . . . . . . . . . . . . . .277 Priloška odredba mjesta . . . . . . . . . . . .269 GRAMATIČKA SVOJSTVA OBJEKTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 Veznici suprotnih rečenica . . . . . . . . . . . .300 SUBJEKATSKE REČENICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Uporedne (komparativne) rečenice . . . . . . . . .323 Implicitne (asindetske) zavisnosložene rečenice s izjavnim riječima . . .292 EKSPLICITNE NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE . . . . . . 311 Posljedične (konsekutivne) rečenice . . . . . . . . . . . . . . . .316 Dopusne (koncesivne) rečenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Uzročne (kauzalne) rečenice . . . .292 Veznici sastavnih rečenica . . . . . . . .304 Mjesne (lokalne) rečenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 ATRIBUTSKE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 EKSPLICITNE ZAVISNOSLOŽENE REČENICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 REČENICA KAO GRAMATIČKA JEDINICA . . . . . . . . . . . . . . kondicionalne) rečenice . . . .297 IMPLICITNE (ASINDETSKE) NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 PREDIKATSKE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Odnosne objekatske rečenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 VEZNA SREDSTVA NA NIVOU TEKSTA (KONEKTORI) . . . . . .305 Terminativne (granične) vremenske rečenice. . . . .295 GRADACIJSKE REČENICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 REDOSLJED ČLANOVA REČENICE KAO GRAMATIČKE JEDINICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Zavisnoupitne objekatske rečenice. . . . . . . . . . . .328 REDOSLJED SINTAKSIČKIH JEDINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE (KOORDINACIJA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Zavisnoupitne subjekatske rečenice . . . . .296 RASTAVNE (DISJUNKTIVNE) REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Implicitne (asindetske) zavisnosložene rečenice s upućivačkim riječima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 PRILOŠKE (ADVERBIJALNE) REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 LINEARNA TEKSTNA VEZA . .301 Izrične subjekatske rečenice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 RESTRIKTIVNE (ODREDBENE) I NERESTRIKTIVNE (DOPUNSKE) REČENICE. . . . . . . . . . . . . 326 UKLJUČIVANJE REČENICA U TEKST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMPLICITNE I EKSPLICITNE SLOŽENE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 PARALELNA TEKSTNA VEZA. . . . . .302 OBJEKATSKE REČENICE . . . . . . . . .293 SUPROTNE (ADVERZATIVNE) REČENICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Izrične objekatske rečenice . . . . . . . . . . . . .326 TIPOVI VEZE MEĐU REČENICAMA U TEKSTU . . . . . .331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Vremenske (temporalne) rečenice . . .292 SASTAVNE (KOPULATIVNE) REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 STRUKTURA TEKSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 ZAVISNOSLOŽENE REČENICE (SUBORDINACIJA) . . . . . . . . . . . . . .314 Uslovne (pogodbene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 IMPLICITNE (ASINDETSKE) ZAVISNOSLOŽENE REČENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Odnosne subjekatske rečenice . . . . . . . .306 Načinske (modalne) rečenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Namjerne (finalne) rečenice . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 REČENIČNA INTONACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OBAVJEŠTAJNA STRUKTURA REČENICE (ISKAZA) . . . . . . . .347 NOVINARSKO-PUBLICISTIČKI STIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 ADMINISTRATIVNO-POSLOVNI STIL . . . . . . . . . . .349 KNJIŽEVNOUMJETNIČKI STIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 REČENIČNA PAUZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 REČENIČNA MELODIJA. . . . . . . . . . . . . . .335 Redosljed članova rečenice kao obavještajne (komunikacijske) jedinice . . . . . .335 FUNKCIONALNI STILOVI CRNOGORSKOGA STANDARDNOG JEZIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 RAZGOVORNI STIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 NAUČNI STIL. . . . . . . . . . . . . . . . . .354 LITERATURA. . . . . .333 REČENIČNI AKCENAT . . . . . . . . . . .

PREDGOVOR Ova je gramatika prva službena gramatika crnogorskoga jezika. To su Adnan Čirgić. Posebna pažnja posvećena je podjeli riječi na slogove i pravilima distribucije fonema u konsonantskim grupama. Ona je nastala kao plod koautorskoga rada jezikoslovaca specijalizovanih za navedene gramatičke oblasti. U vezi s time ističe se prva novina ove gramatike. Budući da ova gramatika donosi neke novine u odnosu na sve dosadašnje gramatike u Crnoj Gori (bilo da je riječ o prvoj gramatici crnogorskoga jezika Vojislava P. morfonologija. dakle kao imenice srednjega roda na -ø. Nikčevića bilo o gramatikama srpskohrvatskoga / srpskoga jezika koje su se u Crnoj Gori službeno upotrebljavale). za razliku od ostala tri štokavska standardna jezika. Ivo Pranjković i Josip Silić. Tradicionalni termin jotovanje zamijenjen je terminom jotacija (prema palatalizacija. Njihova osnova (a ne one) završava na konsonant (npr. Te glasovne promjene prikazane su u poglavlju o morfonologiji. z i s ispred sufiksalnoga morfema -a-. Njome je obuhvaćena fonologija (i fonetika). tel-et-a). kao glasovne promjene izazvane morfološkim uzrocima. Morfonološke promjene do kojih dolazi pri tvorbi riječi ili glagolskih oblika opisane su uz te pojave i u poglavlju o morfologiji i u poglavlju o tvorbi riječi. Ona u standardni crnogorski fonološki sistem uvodi dva „nova“ člana: ś i ź. Imenice na -a sa značenjem muške osobe ovđe se tretiraju kao imenice ženskoga roda GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 15 . pridjeva itd. Tako su prikazane i imenice srednjega roda tipa tele (tel-e-ø. kost-i itd. tvorba riječi. Objašnjena su razlikovna svojstva glasova i pokazano što čini prirodu fonema. U ovoj gramatici one su prikazane kao imenice na -ø (nulti morfem). neophodno je prozboriti nešto o tim novinama. Time se ističe da su se u crnogorskome standardnom jeziku. umetnuto a kao glas koji se iz distribucijskih razloga (radi izbjegavanja nagomilanih konsonantskih grupa) umeće između prefiksa i osnove ili prijedloga i imenice. g i h (s kraja korijenskoga morfema) sa c. Ti „novi“ fonemi u crnogorskome jeziku nastali kao produkt jekavske jotacije (sje > śe. realizovala 33 od 36 potencijalnih fonema štokavskoga jezičkog sistema. Među njima opisana je i treća palatalizacija kao alternacija konsonanata k. sibilarizacija i sl. morfologija. U prvome dijelu (fonetika i fonologija) prikazana su i funkcionalna (fonološka) i artikulacijsko-akustička (fonetska) svojstva glasova. Poglavlje o morfologiji donosi nekoliko novina u odnosu na dosadašnje gramatičke opise. čast tradicionalno su navođene kao imenice koje završavaju na konsonant. zje > źe). sintaksa i funkcionalni stilovi.). Imenice tipa kost. kost-ø. te alternacija ije//je//e//i. koja uslovljavaju pojavu glasovnih promjena. uz saradnju Jelene Šušanj.).

u poglavlju o sintaksi posebno su obrađeni prijedlozi. U dijelu o tvorbi riječi objašnjena je prefiksalna. pa ih nije potrebno izdvajati kao poseban tip odredaba. namijenjene u prvome redu osnovnom obrazovanju. odnosno njihove sintaksičke službe. želja ili uslov u prošlosti (npr. tradicionalno upotrebljavani termin sintagma zamijenjen terminom sintagmem (u skladu s ostalim -em-strukturama: fonem. pa je tako prikazana veza između morfologije i sintakse (morfosintaksa) kao što je u drugome dijelu knjige prikazana veza između fonologije i morfologije (morfonologija). Autori 16 PREDGOVOR . Ova će gramatika biti polazište za nastanak školske gramatike crnogorskoga jezika. Tradicionalna petočlana podjela imenskih odredaba na atribut. Osim te školske gramatike u posebnoj publikaciji prikazaće se akcenatski sistem crnogorskoga standardnog jezika. U sintaksički opis crnogorskoga jezika unijet je i potencijal imperfekta kojim se označava neostvarena mogućnost. prezent prezentsku. recimo. morfofonem.).jer se mijenjaju kao i sve druge imenice (ženskoga roda) na -a. a ne kao slaganje. Posebnu zahvalnost dugujemo Jeleni Šušanj. koja je učestvovala u finalizaciji cjelokupnoga gramatičkog opisa crnogorskoga jezika i izvršila lekturu i korekturu knjige. vezna sredstva (konektori) i tipovi veza među rečenicama i sl.) na nivou apstraktnosti (kao izvanrečenična kategorija). sufiksalna i prefiksalno-sufiksalna tvorba.) i svoje uvijek iste nastavke (osnova je nepromjenljivi dio. Prije ove gramatike taj je glagolski oblik tretiran kao dijalektalno obilježje. Na kraju je dat i kratak opis funkcionalnih stilova crnogorskoga jezika. Novina je u tome što je prefiksalna tvorba riječi prikazana kao izvođenje. a osnova dvomorfemska – čini je korijenski i sufiksalni morfem). kako je to rađeno u dosadašnjim gramatikama u Crnoj Gori. Ukazana je razlika između glagolskoga korijena i glagolske osnove (korijen je jednomorfemski. atributiv. imperfekat imperfekatsku itd. Tako je. Pokazano je da svaki glagolski oblik ima svoju osnovu (infinitiv infinitivnu. I podjela glagola na vrste i klase predstavlja novinu u odnosu na dosadašnje gramatike u Crnoj Gori. Osim sintakse rečenice dat je opis i sintakse teksta (uključivanje rečenica u tekst. apozitiv i atributsko-prilošku odredbu zamijenjena je podjelom na atribut. hoćah viđeti). Po sintaksičkim svojstvima atributiv i apozitiv pripadaju apoziciji odnosno atributu. a nastavak dio koji se mijenja). U vezi s time treba istaći da je napravljena razlika između roda imenica i pola osobe koja se njima označava. apoziciju i atributsko-prilošku odredbu. Iako su u dijelu o morfologiji opisane sve vrste riječi. veznici i rječce. morfem itd. apoziciju. Izmjene u odnosu na dosadašnje gramatike u Crnoj Gori unijete su i kad je u pitanju terminologija.

FONETIKA I FONOLOGIJA .

.

đe je njihov različit izgovor uslovljen različitim glasovnim kontekstom u koji stupaju). visinu i boju. tako je fonem osnovna jedinica fonologije. Razlikovna funkcija fonema. U različitim kontekstima fonemi se mogu različito glasovno realizovati. Ime je dobila od grčke riječi phoné. koja znači glas. a fonemi š i ž samo u jednom svojstvu (zvučnost – nezvučnost). Fonemi se glasovno realizuju kao foni. Različite kontekstualno uslovljene varijante fona nazivaju se alofoni (npr. Fonem je najmanja razlikovna jedinica koja se ne može rastavljati na manje djelove i nema svojega značenja. sastoji se u tome što fonemi služe za razlikovanje jedinica u čiji sastav ulaze. Npr. Zato se ona naziva i funkcionalna fonetika. kao njihova osnovna funkcija. Distinkcija se može vršiti pojedinim ili svim svojstvima fonema. riječi sad i sat po finalnome i sl. razlikuju se po srednjemu fonemu. Riječi sav i suv npr. n u nos i bingo ili m u more i ambis. fonemi ś i r razlikuju se po svim artikulacijskim svojstvima. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 19 .OSNOVNI POJMOVI I TERMINI Fonetika je dio jezikoslovlja koji se bavi glasovima. Tim akustičkim (fizičkim) svojstvima glasova bavi se akustička fonetika. Kao što se vidi u navedenim primjerima. Fonologija je dio jezikoslovlja koji se bavi funkcijom glasova u jeziku. Fonetika opisuje glasove sa fiziološkoga (artikulacijskog) i fizičkoga (akustičkog) aspekta. alofoni ne vrše razlikovnu funkciju. Svaki glas pośeduje tri elementa: jačinu. Dio fonetike koji proučava rad i položaj govornih organa u procesu stvaranja glasova naziva se artikulacijska fonetika. Kao što je glas osnovna jedinica fonetike.

a nelabijalizovani su: a. odnosno prema karakteru prepreke prilikom njihova izgovora. glasovi se u crnogorskome jeziku dijele na vokale (samoglasnike). Prema visini jezika u odnosu na nepca tokom artikulacije vokala ti glasovi se dijele na visoke (i i u). e i i. nazivaju se i samoglasnici. srednjeg i zadnjega reda. Dakle. jezik je pri izgovoru toga vokala gotovo nepomičan. srednje (e i o) i niske (a). u zavisnosti od učešća usana u procesu njihove artikulacije. Labijalizovani vokali su: o i u. VOKALI (SAMOGLASNICI) Vokali ili samoglasnici su glasovi pri čijem izgovoru vazdušna struja koja polazi iz pluća prolazi kroz dušnik. Pri izgovoru vokala o i u jezik se kreće prema zadnjemu dijelu usnoga otvora i uzdiže prema zadnjemu ili mekom nepcu. Zato se oni i zovu vokali prednjega reda.PODJELA GLASOVA Prema položaju govornih organa. Pri izgovoru vokala e i i jezik se kreće prema prednjemu dijelu usne šupljine i uzdiže prema prednjem (tvrdome) nepcu. Stoga se ta dva vokala zovu vokali zadnjega reda. Pošto se mogu izgovarati sami za sebe i samostalno (bez konsonanata) činiti slog. pokrećući glasne žice u grkljanu. a vazdušna struja slobodno izlazi kroz usni otvor. Prema položaju jezika u procesu artikulacije vokala ti glasovi se dijele na vokale prednjega. Vokal a je vokal srednjega reda jer se jezik pri njegovu izgovoru samo malo povlači unazad – bolje reći. 20 FONETIKA I FONOLOGIJA . Vokalski je sistem crnogorskoga standardnog jezika petočlan. i. o i u. slobodno (bez prepreka) izlazi kroz usta. pri njihovu izgovoru glasne žice trepere. konsonante (suglasnike) i sonante (glasnike). Sačinjavaju ga vokali: a. Vokali mogu biti labijalizovani i nelabijalizovani. Svi vokali u crnogorskome standardnom jeziku mogu biti dugi i kratki. e.

Među sonantima i vokalima nema opozicije zvučnost – nezvučnost jer su i jedni drugi zvučni glasovi. ʒ́ (u pismu đ). c. h i c: Ƒ (u izgovoru: gȍlƑ bi). š. starac bi. š. 2. ź zadnjonepčani (velarni): k. stvara se „prasak“ ili „eksplozija“. ǯ (u pismu dž). p usneno-zubni (labio-dentalni): f zubni (dentalni): d. ʒ (u izgovoru: stȁraʒ bi) i γ (u izgovoru: òraγ bi). nijesu realizovani kao fonemi. 2. Strujni ili tjesnačni (frikativi): s. Pri izgovoru svih zvučnih konsonanata glasne žice trepere. Pregradni ili praskavi (eksplozivi): b. u kojima se javljaju zvučni parnjaci nezvučnih glasova f. Pri njihovu izgovoru govorni organi prave tjesnac kroz koji struji vazduh. đ = ď + ź. k. ś. h i c. Ti glasovi sastoje se od praskavoga (eksplozivnog) i frikativnoga (strujnog) elementa. g. Konsonanti ne mogu biti nosioci sloga. ali njihovo postojanje u jezičkome sistemu pokazuju kontekstualno uslovljeni izgovori u primjerima poput: golf bi. kao i u ostalim štokavskim standardnim jezicima. Kad se vazdušna struja naglo probije kroz tu prepreku. c = t + s).KONSONANTI (SUGLASNICI) Za razliku od izgovora vokala. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 21 . Osim f. s. ž. Podjela konsonanata po zvučnosti Konsonanti se po zvučnosti dijele na zvučne i nezvučne. Pri njihovu izgovoru govorni organi se toliko približavaju da se stvara potpuna prepreka vazdušnoj struji. 5. ś. γ i Ʒ u crnogorskome jeziku. p. c prednjonepčani (palatalni): č. ʒ́. Podjela konsonanata po mjestu tvorbe Po mjestu tvorbe konsonanti mogu biti: 1. Na mjestima toga dodira stvaraju se konsonanti ili suglasnici. ć. 3. Konsonanti Ƒ. h Podjela konsonanata po načinu tvorbe Po načinu tvorbe konsonanti mogu biti: 1. f. koja proizvodi navedene glasove. t. ž. dok pri izgovoru nezvučnih konsonanata vazdušna struja ne stvara treperenje glasnih žica. svi konsonanti imaju realizovane parnjake suprotne po zvučnosti. 4. ǯ. h. Polupregradni ili sliveni (afrikati): č. ź. ć. vazdušna struja pri izgovoru konsonanata nailazi na prepreke koje stvara jezik ili donja usna dodirujući se s ostalim (nepokretnim) djelovima govornoga aparata. z. dvousneni (bilabijalni): b. pa se stoga i zovu sliveni (č = t + š. ć = ť + ś. 3. t. z. d. orah bi. dž = d + ž. g.

npr. 22 FONETIKA I FONOLOGIJA . brčkati. npr. odnosno praskavo-nosni jer nastaju kao i ostali praskavi konsonanti. lj i nj kao i̯ (=j). ĺ (u pismu lj) i ń (u pismu nj) usneno-zubni (labiodentalni): v alveolarni: l. r i n bilabijalni (dvousneni): m Po načinu tvorbe sonanti m. vrh. ĺ (=lj) i ń (=nj). 2. strv. prednjonepčani (palatalni): i̯ (u pismu j). Podjela sonanata po mjestu tvorbe Po mjestu tvorbe sonanti mogu biti: 1. a zvučnost i lakši prolaz vazdušne struje povezuje ih s vokalima. ali i u dvosložnim i višesložnim riječima. razrgati i sl. Tabela zvučnih i nezvučnih konsonantskih parnjaka u savremenome crnogorskom standardnome jeziku izgleda ovako: Zvučni Nezvučni b p g k d t ʒ́ ć z s ž š ź ś ǯ č f h c SONANTI (GLASNICI) Sonanti ili glasnici su glasovi koji se po artikulaciji nalaze između konsonanata i vokala. Njihov izgovor nastaje tokom trajanja prepreke. pa se naziva slogotvorno. 3. Pri izgovoru tih glasova glasne žice trepere.: strknuti. Postojanje prepreke pri izgovoru približava ih konsonantima. trljati i sl. Javlja se najčešće u jednosložnim riječima đe nema vokala. krčati. rt i sl. a sonanti j. a vazdušna struja lako savladava prepreke nastale dodirom govornih organa. samoglasničko ili vokalno r. n i ń su praskavi. prst. U stručnim jezikoslovnim tekstovima vokalno r obilježava se kao . trčati. pa preuzima slogotvornu funkciju. 4. zarđati. rgati.. Sonant r (u nekim slučajevima) može biti nosilac sloga. glasovi đ i dž se u stručnim jezikoslovnim tekstovima bilježe kao: ǯ (=dž) i ʒ́ (=đ).: krv.: rđati. h i c.Osim pomenutih zvučnih parnjaka glasova f. krš. te na početku riječi ispred konsonanata i u riječima dobijenim od njih prefiksacijom. npr.

f i h. p. ĺ i ń te konsonanata č. ź. z. bilo da je stvara dodir zuba i vrha jezika. ǯ. f. k. što stvara prepreku vazdušnoj struji. ś. 3. h i c. č. t. kompaktnost – nekompaktnost Kompaktnost nastaje kad se pri izgovoru glasova (čije je ona obilježje) jezik (gornjom površinom ili zadnjim dijelom) opre o nepce (meko ili tvrdo). vokalnost – nevokalnost Vokalnost izaziva treperenje glasnih žica. proizvodi različite tonove slivene u jedan zvuk. t. Vokalnost je obilježje vokala: a. sonanata i̯. Turbulentnost je obilježje pravih konsonanata: b. koja tada. c i f. 4. š. ʒ́. r i l te konsonanti b. nagomilavajući zvučnu energiju u sredini spektra. s. š. d. Ona je obilježje vokala o i u. d. sonanata v i m i konsonanata b. ć. n. o i u. Kompaktnost je obilježje vokala a. ǯ. što stvara izrazit šum. g i h. e. sonanti v. Sonanti su u pogledu tih razlikovnih obilježja neutralni (oni nijesu ni vokali ni konsonanti) jer vazdušna struja prolazi slobodno iako nailazi na prepreku. p. i. z. pri čemu vazdušna struja ne nailazi na prepreku. 2.RAZLIKOVNA OBILJEŽJA GLASOVA Na osnovu akustičkih svojstava glasova u crnogorskome jeziku može se odrediti deset pari njihovih razlikovnih obilježja: 1. Obilježje difuznosti imaju vokali i i u. m. g. g. ź. ž. p. k. ć. k. gravisnost – negravisnost Gravisnost je posljedica nagomilavanja zvučne energije u dubini spektra. turbulentnost – neturbulentnost Turbulentnost (šumnost/konsonantnost) izaziva prolazak vazdušne struje kroz prepreke. ś. s. 5. difuznost – nedifuznost Difuznost nastaje stvaranjem prepreke na prednjem dijelu usnoga otvora – bilo da prepreku stvaraju usne. ʒ́. ž. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 23 .

pa zvučni glasovi imaju i elemenata nazalnosti. zvučnost – nezvučnost Zvučnost je posljedica treperenja glasnih žica. ǯ. Zvučnost je obilježje svih vokala (a. a t je nezvučan. z i ǯ. ž. kompaktnost. stridentnost – nestridentnost Stridentnost je obilježje glasova pri čijem se izgovoru stvara jak šum. i. 8. l i ĺ te konsonanata z. i̯. npr. a obilježje konsonanta k turbulentnost. raspoređena duž cijeloga spektra. kao posljedica udara vazdušne struje pri prolasku kroz prepreke koje stvaraju govorni organi. m. ź. Svako obilježje podrazumijeva odnos „da – ne“. Tako je npr. o i u). o i u). i̯. n. djelimično ulazi u nosni otvor. ń i r) i konsonanata b. f i c. ś i š. gravisnost. neprekidnost. š. Nazalnost je obilježje sonanata m. ž. glasovi mogu imati po nekoliko navedenih obilježja. Pri njihovu izgovoru stvara se jaka zvučna energija. g. ź. Razlikovna obilježja uvijek su u binarnome odnosu i utvrđuju se preko minimalnih parova fonema. difuznost. s. Kao što se vidi. Stridentnost je obilježje sonanta v i konsonanata z. ź. Ta je osobina obilježje vokala i i u. Vazdušna struja pri izgovoru zvučnih glasova izaziva treperenje glasnih žica. e. nazalnost – nenazalnost Nazalnost (nosnost) nastaje kad pri izgovoru glasova vazdušna struja slobodno prolazi kroz nosnu šupljinu. d. 7. č. n i ń. f. Neprekidnost je obilježje svih vokala (a. 9. 24 FONETIKA I FONOLOGIJA . s. l. sonanata v. š. ś. f i h. t. ʒ́. Minimalni par je par fonema koji se razlikuju po jednome razlikovnom obilježju. zvučnost i napetost. sonanata ĺ. npr. a je kompaktno. ć. ń i r te konsonanata k. č. e.6. svih sonanata (v. h. ĺ. 10. i. prekidnost – neprekidnost Neprekidnost je obilježje glasova pri čijemu izgovoru vazdušna struja slobodno prolazi kroz usni otvor. s. p. Tako se glasovi označavaju prisutnošću i odsutnošću obilježja. obilježje vokala i vokalnost. napetost – nenapetost Napetost je osobina glasova pri čijem se izgovoru stvara napregnutost (napetost) mišića govornih organa. a i je nekompaktno i sl. napetost itd. ž. konsonant d je zvučan. ś.

npr. 4. granica sloga nalazi se između njih. šmirgl. Lim-lja-ni. 3. Slog može biti otvoren i zatvoren. ĺ ili r. npr. Međutim. kru-na. krš. a na prvome mjestu bilo koji konsonant (ne i sonanti). 2. ru-ka i sl. U pozajmljenicama i imenima iz stranih jezika slogotvorni mogu biti i fonemi l. me-čka i sl.: ku-ća. iz-vor. Za određivanje glasovne (fonetske) granice između slogova u nagomilanim konsonantskim grupama u sredini riječi potrebno je znati ova pravila: 1. npr. pa se granica sloga određuje na dva načina: glasovno (fonetski) i semantički (psihološki). đe-do-vi-na i sl. npr. granica sloga se tada nalazi ispred takve konsonantske grupe. i̯. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 25 . kon-voj i sl. Otvoreni slog je onaj na čijem se kraju nalazi vokal. lop-ta i sl.: spektakl. Ukoliko je slog sastavljen od jednoga fonema. vo-ćka. onda to mora biti vokalski fonem. a na drugome bilo koji osim sonanata v. Ako je konsonantska grupa sastavljena od dva sonanta. prst. l. njutn i sl.: rad-nik. osim konsonanta s u uzvicima poput pst. Ukoliko se slog završava konsonantom ili sonantom. ĺ i n. u riječima često dolazi do nagomilavanja konsonantskih grupa.: ne-đe-lja. ĺ ili r. Ukoliko konsonantska grupa počinje frikativom ili afrikatom.: jed-na-či-na.: pri-svo-ji-ti.. l. gugl. Pljev-lja. mhm i sl. Ako je na prvome mjestu u konsonantskoj grupi praskavi konsonant. granica sloga nalazi se ispred nje. granica sloga nalazi se između njih. u-to-pli-ti.PODJELA RIJEČI NA SLOGOVE Slog je jezička jedinica koja se sastoji od jednoga ili više fonema izgovorenih tako da predstavljaju jedinstvenu izgovornu cjelinu. Ukoliko je na drugome mjestu u konsonantskoj grupi koji od sonanata v. pred-śed-nik. npr. brat-stvo. Kremlj. mot-ka. onda je u pitanju zatvoreni slog. npr. Dakle. za-sta-va. nosilac sloga može biti bilo koji vokal ili sonanti r (slučajevi u kojima sonant r ima vokalsku funkciju već su opisani) i m u uzvicima poput hm.: ko-šta-ni. npr. ku-čka. knji-ga. pse-to. pre-pri-ča-ti. ru-ka.: gu-śe-ni-ca. npr. Osnovno je pravilo da se slog završava iza vokala. ku-ća. npr. pje-va-ti i sl.: mur-va. iz-gon i sl. svi-je-tlje-ti i sl. dok konsonanti ne mogu imati slogotvornu funkciju. Svaki slog mora sadržati jedan vokal ili sonant r u vokalskoj funkciji. i̯.

čiju fleksibilnost upotrebe u različitim položajima u riječi izaziva priroda fonema .: za-vje-tri-na. Ona zavisi od fonološkoga sastava grupe. npr.To pravilo ne važi u slučajevima kad se na drugom mjestu nalazi sonant i̯ iz jekavskoga i̯e (je). mogu stajati u svim pozicijama u riječi: štap. semantička (psihološka) granica: iz-ja-vi-ti. prišt. i-zja-sni-ti itd. Ograničenja u raspodjeli fonema unutar konsonantske grupe uslovljena fonološkim sastavom njihovim zavise od sličnosti. U fonološkome sistemu crnogorskoga jezika ta se grupa razdvajala nepostojanim a. št. ostvaruje se samo u medijalnoj i finalnoj poziciji. iz-ja-sni-ti itd. brz.: a. Takva je npr. npr. npr. neke samo na kraju. brožditi. već je ona značenjski uslovljena. glasovna (fonetska) granica: i-zja-vi-ti. Npr. ali su te riječi primljene iz stranih jezika: ktitor. odnosno crnogorskoga jezika. Međutim. Tako se npr. Određene konsonantske grupe fonema mogu stajati u bilo kojem položaju u riječi – u inicijalnome. kramp i sl. Konsonantske grupe fonema št i žd.: nokt(-ø) > nokat(-ø) i sl. vožd. pakt. medijalnom i finalnome. jednu konsonantsku grupu ne mogu činiti dva fonema suprotna po zvučnosti ili dva istovjetna fonema. Navedeni kriterijumi za određivanje glasovne (fonetske) granice sloga ne moraju se poklapati sa psihološkom ili semantičkom granicom između slogova. neke konsonantske grupe mogu se ostvarivati samo na početku riječi. položaja konsonantske grupe u riječi i redosljeda fonema u toj grupi. Rečeno je da se npr. za-vjet i sl. Sve ostale konsonantske grupe koje se javljaju na kraju riječi pokazatelj su da govorni niz u koji spadaju ne pripada fonološkome sistemu štokavskoga jezičkog sistema. na primjer. a neke se realizuju samo u medijalnoj poziciji. žd (gost. grupa rz: rzati. U domaćoj leksici crnogorskoga jezika konsonantske grupe fonema koje se javljaju u finalnoj poziciji u riječi jesu st. konsonantske grupe fonema št i žd mogu realizovati u svim položajima u riječi.: štampati. tro-mje-se-čje. Grupa mp. Razilaženje glasovne i psihološke granice javlja se u složenicama đe se lako može odrediti semantička granica između nekadašnjih posebnih djelova složenice.. O tome će više riječi biti u daljem tekstu. b. trzati. recimo. grozd. zd. grupa kt može realizovati u svim pozicijama u riječi. 26 FONETIKA I FONOLOGIJA . npr. naraštaj. kontaktirati. Na semantičku (psihološku) granicu između slogova ne utiče priroda glasova koji se nalaze u kontaktu. Pravila raspodjele konsonantskih fonema u crnogorskome jeziku narušena su prijemom riječi iz stranih jezika. PRAVILA RASPODJELE FONEMA U KONSONANTSKIM GRUPAMA Fonemi u konsonantskim grupama imaju ograničenu raspodjelu. dažd). istovjetnosti ili različitosti artikulacijsko-akustičkih svojstava pojedinih fonema. plašt / žd(e)rati. I redosljed fonema utiče na njihov raspored u konsonantskoj grupi.

podšišati. npr. dś i neke riječi i imena iz stranih jezika. npr. Mjesto tvorbe konsonanata uslovljava ova pravila raspodjele fonema u konsonantskim grupama: 1. npr.: ščepati < sčepati iščeznuti < isčeznuti < izčeznuti raždžilitati < razdžilitati iždžikljati < izdžikljati mišlju < mislju išćerati < isćerati nošnja < nosnja pažnja < paznja grožđe < grozđe ražđakoniti < razđakoniti GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 27 . podśetiti.: slatko < sladko vrapca < vrabca istrčati < iztrčati opstati < obstati Napomena: U pismu se to pravilo ne primjenjuje kad su u pitanju konsonantske grupe ds. ako zamijenimo njihov redosljed u konsonantskim grupama. PRAVILA RASPODJELE FONEMA USLOVLJENA NJIHOVIM AKUSTIČKO-ARTIKULACIJSKIM SVOJSTVIMA Svojstvo zvučnost – nezvučnost uslovljava dva pravila raspodjele fonema u konsonantskim grupama: 1. Ispred zvučnoga konsonanta može se realizovati samo zvučni konsonant. dš. Ispred nezvučnoga konsonanta može se realizovati samo nezvučni konsonant.: zdizati < sdizati svadba < svatba zbiti < sbiti zgaziti < sgaziti 2.: podstaknuti. npr. npr. viđećemo da se one u izmijenjenome redosljedu ne mogu realizovati (izuzetak čine te grupe koje su tvorbeno uslovljene. Musorgski i sl. nad-živjeti).Međutim. Ispred palatalnih konsonanata konsonanti s i z realizuju se kao š i ž. o čemu će više biti riječi u poglavlju o glasovnim promjenama.. jurisdikcija.

2. Ta glasovna realizacija bilježi se u pismu samo u slučajevima kad se b nađe na početku sufiksalnoga morfema izvedenih riječi. U konsonantskoj skupini ne mogu se realizovati dva istovjetna konsonantska fonema. ʒ́. c. npr. ǯ.: stambeni < stanbeni zelembać < zelenbać Istovjetnost ili sličnost artikulacijsko-akustičkih svojstava fonema u konsonantskim grupama uslovljava ova pravila njihove raspodjele: 1. Konsonanti s i z ispred ĺ i ń nastalih jekavskom jotacijom realizuju se kao s i z. te u nekim slučajevima u kojima bi navedena realizacija izazvala poremećaj značenja riječi (o tome više u odjeljku o gubljenju konsonanata). Konsonanti d i t ne realizuju se u grupama s afrikatima č. npr. Sonant n ispred konsonanta b realizuje se kao m.: sljubiti sljuštiti izljepšati izljubiti iznjihati raznježiti 4.: ozljeda < ozlijediti sljedeći < slijediti snjegovi < snijeg 3. Konsonanti s i z na kraju prefiksalnoga morfema ispred ĺ i ń ostaju nepromijenjeni. Npr. npr. najjeftiniji. ć.2. najjednostavniji i sl. npr.: bežični < bežžični < bezžični isisati < issisati < izsisati bezvučni < bezzvučni To pravilo ne primjenjuje se u pismu kad je u pitanju grupa jj u superlativu: najjači.: ostaci < ostatci oče < otče simidžija < simidǯija čitaću < čitat ću 28 FONETIKA I FONOLOGIJA .

dʒ́. tć. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 29 . tc.To se pravilo ne realizuje u pismu kad se konsonanti d i t nađu u riječima na kraju prefiksalnoga morfema u skupinama tč. dǯ (više o tome u odjeljku o gubljenju konsonanata).

.

MORFONOLOGIJA .

.

Morfonologija dakle proučava sistem međusobnih odnosa fonologije i morfologije s tvorbom riječi.OSNOVNI POJMOVI I TERMINI Morfonologija (morfofonologija) je oblast gramatike koja proučava fonološki sistem nekoga jezika i promjene elemenata toga sistema koje su izazvane promjenom oblika riječi i tvorbe riječi. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 33 . odnosno ispituje gramatičke (morfološke i tvorbene) uslove koji utiču na pojavu određenoga fonema. koje su uslovljene kontekstom. Kao sinonim za morfo(fo)nologiju ponekad se upotrebljava i termin morfo(fo)nematika. Termin morfonologija nastao je spajanjem termina fonologija i morfologija jer taj dio gramatike povezuje fonologiju s morfologijom i tvorbom riječi.: krajnje k u riječi junak različito se kontekstualno realizuje u zavisnosti od oblika i tvorbe riječi: junak – junače – junaci – junačina i sl. Osnovna jedinica morfonologije jeste morfonem ili morfofonem. Ona ispituje fonološki različite oblike jednoga morfema. Npr.

a samim tim i u crnogorskome jeziku. VRSTE AKCENATA U crnogorskome standardnom jeziku razlikuju se ovi akcenti: kratkosilazni dugosilazni kratkouzlazni dugouzlazni ȁ â à á ȅ ê è é ȉ î ì í ȍ ô ò ó ȕ û ù ú ȑ ȓ  ŕ U primjerima tipa kȍsa. Akcenti se ponekad bilježe i u tekstovima druge vrste radi postizanja preciznosti. pȍtreba i sl. a koristi se uglavnom u stručnim i naučnim jezikoslovnim tekstovima. Crnogorski jezik pośeduje dva silazna i dva uzlazna akcenta. U navedenim primjerima naglašen je prvi slog. đe se isti vokal na istome mjestu u riječi različito izgovara u različitim njezinim oblicima – u konkretnome slučaju u nominativu jednine i nominativu množine). grȁd. U štokavskome sistemu. Svaki akcenat ima svoj poseban znak za obilježavanje. Vokali mogu mijenjati svoju dužinu (kvantitet) u različitim oblicima jedne iste riječi (npr. grâd. pri čijem izgovoru njegova jačina i visina naglo opadaju. đȁvo. klȁčnica. 34 MORFONOLOGIJA . kȕća. Akcenatski je sistem crnogorskoga standardnog jezika četvoročlan. takođe je naglašen prvi slog. visini i dužini izgovora. Posebno naglašavanje tih triju komponenata sloga naziva se akcenat. u slučajevima homonimije tipa kȍsa – kȏsa. Pri njihovu izgovoru zapaža se da je naglašeni slog dug. Takav naglašeni slog nalazi se pod dugosilaznim akcentom. rȏg – rȍgovi. ljût. stôg. a da visina i jačina opadaju. svi vokali mogu biti dugi i kratki. pȁs. U riječima pîvo. Nosilac akcenta u riječi je slog s naglašenim izgovorom. naglašeni slog nalazi se pod kratkosilaznim akcentom. śên. kao npr. grȁd – grȃd i sl. klêtva i sl. zâbrana. lâmpa.AKCENAT Slogovi u riječi razlikuju se po jačini. koji se piše iznad vokala u naglašenome slogu. vjȅtar.

a njegova visina pri izgovoru ne opada.: ȉstina. jùnāk. ráditi i sl. to ne znači da je u crnogorskome standardnom jeziku samo prvi slog naglašen. rȁt i sl. lèćeti. Slog pod dugosilaznim akcentom izgovara se dugo. Ovđe je prvi slog izabran samo radi lakše ilustracije i raspoznavanja akcenata. dok mu jačina ośetno opada. Jednosložne riječi imaju samo silazne akcente. rezimê). akcenat se takođe nalazi na prvom slogu. skôk. a njegova visina raste.. dok mu jačina opada. pročìtati. a izgovor sloga koji mu slijedi ośetno je niži. Obilježja dugosilaznoga akcenta jesu dug izgovor. nèviđelica. npr. Međutim. 3. a izražena visina s početka izgovora opada prema kraju istovremeno s jačinom. osim posljednjega sloga višesložnih riječi (liše rijetkih izuzetaka koji se tiču nekih tuđica. Višesložne riječi mogu imati sve vrste akcenata. kȑš. pjȅsma.: dân.: prâvī. nego raste. strâh. npr.: pȁs. Taj naglašeni slog je kratak. 2. národ. a jačina izgovora opada. klêtva. gláva. dànas i sl. IZGOVOR AKCENATA Kratkosilazni akcenat karakteriše kratkoća izgovora i naglo i istovremeno opadanje jačine i visine tona. npr. U navedenim primjerima svi akcenti nalaze se na prvome slogu. porast visine i pad jačine. Slog koji se nalazi poslije sloga pod uzlaznim akcentom (bilo da je riječ o dugome bilo o kratkome akcentu) uvijek je na približno istoj tonskoj visini kao i akcentovani slog odnosno njegov završni izgovorni dio. śèđeti. grâd. Riječ je o ovim pravilima: 1. svaki od četiri akcenta u crnogorskome standardnom jeziku ima jasno diferencirana svojstva. vŕćeti. nȉkakav. tako da je izgovor sljedećega sloga niži od sloga pod dugosilaznim akcentom. npr. òtac. mláditi. MJESTO AKCENATA I NEAKCENTOVANIH DUŽINA Riječi se u crnogorskome standardnom jeziku akcentuju prema određenim pravilima.U primjerima tipa śèkira. Kao što se iz navedenih primjera vidi. U primjerima tipa rúka. sȁn. razgráditi i sl. òdgledati. Postakcenatske dužine mogu uslijediti poslije bilo koje vrste akcentovanoga sloga. Takav akcenat naziva se dugouzlazni. śȅvēr i sl. Pored pomenuta četiri akcenta crnogorski jezik (poput ostala tri štokavska standardna jezika) čuva i postakcenatske dužine.. a u crnogorskome jeziku može biti akcentovan svaki slog. visina raste. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 35 . nôć. naglašeni (prvi) slog izgovara se dugo. lûg. Silazni akcenti (i dugi i kratki) mogu se naći samo na prvome slogu u riječi. koinê. Izgovor sloga pod kratkouzlaznim akcentom je kratak. Takav akcenat naziva se kratkouzlazni. dȍbrī.

[O mjestu akcenta i neakcentovanih dužina više će biti riječi u poglavljima o promjeni pojedinih vrsta riječi.: prègazī (3. dvosložni prijedlozi među. Međutim. dȍ neba i sl. nàd njīm.4. jed. prijedlozi: svi jednosložni prijedlozi (npr. osim na posljednjem.: grâd .: tčati. vojníkā i sl. otvòriti i sl.grȁd. Takve riječi čine akcenatsku cjelinu s riječima ispred ili iza sebe. iza. Npr. nè mislī.). lice jed. Akcenat se u crnogorskome standardnom jeziku ne može naći na posljednjem slogu višesložnih riječi. izà kućē. preko. okò kućē.) – žénā (gen. čìtati. npr. prezenta glagola prègazīti) – prȅgazī (3. ima riječi bez svoga akcenta. akcenat tih riječi ne prenosi se na njih.). npr. npr. nȁ vodu. mimo. národ. nȁ vodu.: pûstī.: međù njima.: nè znā. Zato se i posmatra kao leksička i kao morfološka pojava. akcenat tih riječi može se prenijeti na proklitiku. npr. kad proklitike stoje ispred riječi sa silaznim akcentom. tumače se na morfonološkome planu. kao i u cijelome štokavskom sistemu. Na nivou morfologije akcenat služi za razlikovanje pojedinih oblika jedne riječi.). rukovòdilac. prijedlozi s prefiksom iz. mimò kućē. 6. crnògorskī.(npr. mn. Na nivou leksike akcenat služi kao sredstvo za međusobno razlikovanje riječi. Riječi koje nemaju sopstvenoga akcenta pa akcenatsku cjelinu čine s riječju iza sebe nazivaju se proklitike. prekò brda. npr. Budući da su akcenti fonološka pojava koja je morfološki uslovljena. ȕ grād i sl. Taj prenijeti akcenat može se na proklitici javiti ili kao kratkosilazni ili kao kratkouzlazni.: žèna (nom. 5. Uzlazni akcenti mogu se naći na bilo kojem slogu. lȕk – lûk i sl. Proklitike su: 1. lice jednine aorista glagola prègaziti) i sl. Neakcentovane dužine nalaze se samo u postakcenatskome položaju (iza bilo koje vrste akcenta). DISTINKTIVNA FUNKCIJA AKCENATA I NEAKCENTOVANIH DUŽINA Akcenat kao distinktivno obilježje dio je i rječnika i morfologije. najgledànijī.] NENAGLAŠENE RIJEČI (PROKLITIKE I ENKLITIKE) U crnogorskome standardnom jeziku. Ukoliko proklitike stoje ispred riječi s uzlaznim akcentom. pokraj. Istu funkciju imaju i neakcentovane dužine. 36 MORFONOLOGIJA . pokràj brata. dȍbrī.: ù kuću. i sl. iznàd kuće. oko. prèd kuću.

4..: ná me. ste. 2. Za razliku od proklitika.: prȅdā me. 3. 3. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 37 . nè mislī. zá se i sl. Enklitike su: 1. bi. ì mī. pȍdā se i sl. dok dvosložni prijedlozi uz njih imaju kratkosilazni akcenat. akcenat naglašenih riječi ne može se prenositi na enklitike. 5. biste. su. nì ōn i sl. ćete. ćeš. npr. nè vidī i sl. ná te. zá me. biše/bi. oblici pomoćnoga glagola biti u aoristu: bih. kraći oblici genitiva. ná se. Riječi koje nemaju sopstvenoga akcenta i akcenatsku cjelinu čine s riječju koja se nalazi ispred njih nazivaju se enklitike. prȅdā te. prȅdā se. pȍdā me. pȍdā te. ú me. upitna rječca li. kraći oblici prezenta pomoćnoga glagola biti: sam. bi / bismo. će. veznici: dà vidī. dativa i akuzativa ličnih zamjenica i povratne zamjenice sebe. rječca ne: nè znā. 2.Jednosložni prijedlozi uz zamjeničke enklitike u akuzativu jednine imaju dugouzlazni akcenat. ú se. si. npr. je / smo. kraći oblici prezenta pomoćnoga glagola htjeti/šćeti: ću. zá te. će / ćemo.

npr. Međutim u brojnim slučajevima glasovne promjene uslovljene su i fonološki (položajno) i morfološki. na granici prefiksalnoga morfema i osnove (opstati < obstati. 3. morfološki. tvorbeno. odnosno tvorbeno. Navedene fonološke promjene morfološki su uslovljene.: vuk – vuče. npr. oformljen poslije dodavanja sufiksalnoga morfema. raz-hladiti > rashladiti i sl. u korijenskome morfemu (bregovi < brjegovi < brijeg.GLASOVNE PROMJENE Glasovi se izgovaraju u većim cjelinama – u slogovima i riječima.: top-džija > tobdžija. Stoga govorimo o glasovnim promjenama kao morfonološkoj pojavi. junače < junake < junak-e) 38 MORFONOLOGIJA . snaga – snazi. 2. Glasovne promjene javljaju se u različitim kontekstima: 1. đe je udruženo nekoliko glasovnih promjena različito uslovljenih: kobac – kobca (nepostojano a izazvano promjenom oblika riječi). kobac – kobca – kopca. ištem < iskati.. alternatio = smjenjivanje. rog – rožina. izatkati < iz-a-tkati) 2. promjena). Glasovne alternacije u crnogorskome jeziku mogu biti različito uslovljene: 1. stambeni < stanbeni) 3. npr. kobca – kopca (jednačenje konsonanata po zvučnosti izazvano promjenom oblika riječi). Glasovi za koje je vezana određena glasovna alternacija nazivaju se alternanti. Takav je slučaj npr. U neposrednom dodiru priroda jednoga glasa može uticati na suśedni glas. oraščić < orah-čić. momak – momka i sl. đe do glasovne promjene u istoj riječi dolazi usljed promjene njenoga oblika. u kojima na promjenu utiče novi glasovni kontekst.. đe suśedni glasovi zbog svoje prirode utiču jedni na druge. pa tako dolazi do glasovnih promjena ili glasovnih alternacija (lat. ispjevati < izpjevati.: drug – družina. fonološki. ruka – ručica itd.. na granici osnove i sufiksalnoga morfema (slatko < sladko.

nad krovom. predškolski. n. odstupanje. iako su svi zvučni. ne utiču na promjenu zvučnosti kontaktnih fonema. kad se zvučni konsonant d nađe ispred nezvučnih konsonanata s. a u izgovoru kmȅdbi). npr.: predturski. b. a u izgovoru kròskuću/ kroskȕću. kmet bi – u pismu. uzzidati se (prema preturski i uzidati se) i sl. uz pjesmu i sl. JEDNAČENJE KONSONANATA PO ZVUČNOSTI Kao što je u odjeljku o podjeli glasova rečeno. ako je drugi nezvučan. s bratom. ili kad bi došlo do promjene u značenju riječi. predśednik..: kroz kuću. To pravilo ne obuhvata sonante (v. ń i r). Npr. Ako je drugi konsonant zvučan. potpredśednik. I obrnuto. prvi se konsonant zamjenjuje svojim nezvučnim parnjakom. kod kuće. l. Kad se konsonanti različiti po zvučnosti nađu jedni pored drugih. prvi od njih mijenja svoju zvučnost upravljajući se prema drugome. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 39 . m. gradski. pod prozor. j. Takva glasovna promjena naziva se jednačenje konsonanata po zvučnosti.. npr. onda se i prvi mijenja u svoj zvučni parnjak.: predstavništvo. odšetati. š i ś. podśeći i sl. h i c.: vrabac: vrabca > vrapca ob-: občiniti > opčiniti baba: babski > bapski top: topdžija > tobdžija burek: burekdžija > buregdžija svat: svatba > svadba pod-: podcijeniti > potcijeniti raz-: razhodovati > rashodovati iz-: iztrčati > istrčati smeđ: smeđkast > smećkast Jednačenje konsonanata po zvučnosti ne bilježi se u ovim slučajevima: a. kao kad su u pitanju promjene koje se realizuju na granicama dviju riječi (kroz kuću – u pismu.Neke se glasovne promjene ne bilježe u pismu. ĺ. niz polje. npr. Svi oni imaju realizovane parnjake suprotne po zvučnosti. Bilo koji konsonant kad se nađe u kontaktu (u okviru jedne riječi) s konsonantom koji mu je suprotan po zvučnosti prelazi u svoj parnjak. konsonantski fonemi se po zvučnosti dijele na zvučne i nezvučne. predstava. ljudski. podšišati. koji. osim konsonanata f. na granici nenaglašene i naglašene riječi.

kad bi se vršenjem jednačenja po zvučnosti finalnoga konsonanta iz prvoga dijela složenice izgubilo ili poremetilo značenje riječi. z > š. pašče (< pasče). npr. na granici između prefiksalnoga morfema i osnove. Musorgski. podtekst i sl. kad se zvučni konsonant ʒ́ nađe ispred sufiksalnog morfema -stv(o). šćućuriti (< sćućuriti). b. u složenim riječima. najčešće pozajmljenicama. npr. adhezija.: iščupati (< isčupati < iz-čupati). Midhat i sl. na granici između osnove i sufiksalnoga morfema. raždžilitati (< raz-džilitati). nokdaun. JEDNAČENJE KONSONANATA PO MJESTU TVORBE Jednačenje konsonanata po mjestu tvorbe je glasovna alternacija usljed koje dolazi do promjena u dvijema kategorijama: 1. rašćerati (< rasćerati < raz-ćerati). sonant n ispred konsonanta b alternira sa sonantom m. vašingtonski. iždžikljati (< iz-džikljati).. mladac – mladca (a ne mlaca ili mlatca). Rentgen (samo kad je u pitanju ime.. jurisdikcija.: Habsburgovci. u nekim stranim imenima i pridjevima koji su od njih izvedeni. ali ne i aparat rendgen). hongkonški. konsonanti s i z u položaju ispred palatalnih konsonanata alterniraju sa š i ž. u pojedinim slučajevima. Vašington. ne dolazi do jednačenja po zvučnosti. koji ne podliježu gubljenju konsonanata (da bi se izbjegle nejasnoće u značenju) – kad se zvučni konsonant d nađe ispred nezvučnoga c. subpolarni.: pažljiv (< paz-ljiv). habsburški. gladac – gladca (a ne glaca ili glatca) i sl. 40 MORFONOLOGIJA .. grožđe (< grozđe). npr. kao u riječi vođstvo. d.: adherentan.: jadac – jadca (a ne jaca ili jatca). lišće (< lisće). ž pred palatalnim konsonantima vrši se: a. u izvedenicama. postdiplomski. npr. vožnja (< voz-nja). e. Jednačenje s. f. mašću (< masću). mišlju (< mislju) i sl.c. ali se ta glasovna realizacija bilježi u pismu samo kad se b nađe na početku sufiksalnoga morfema izvedenih riječi. predturski. nošnja (< nos-nja). 2. npr. iščeznuti (< isčeznuti < izčeznuti) i sl.

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 41 . dolazi do njihova uprošćavanja. b. koja se i u savremenome jeziku upotrebljava samo u tome obliku. isušiti (< issušiti < izsušiti) i sl. najjasniji. najjužniji. najjadniji itd. ž ne vrši se: a. npr. U superlativima pridjeva i priloga koji počinju sonantom i̯ glasovna promjena gubljenja udvojenoga i̯ na granici između prefiksalnoga morfema i osnove u pismu se ne bilježi. razljutiti. odjedanput.. najjunačkiji. ozljeda. Takva glasovna promjena naziva se gubljenje konsonanata. bestrujni (< besstrujni < bezstrujni). snjegovit.: sljuštiti. iznjedriti i sl. pa je nezamjenljiva oblikom sljeme. sljepački. npr. Sonant n ispred konsonanta b alternira sa m. snježanica.Jednačenje s. Ovđe izuzetak predstavlja jedino imenica šljeme. z > š. odbrambeni i sl. npr. GUBLJENJE KONSONANATA Kad se jednačenjem konsonanata ili u tvorbi riječi nađu dva ista konsonanta jedan pored drugoga. sljepoća. šnjegovi/śnjegovi.: bežični (< bežžični < bezžični). crvenperka itd. stranputica. najjednostavniji.: najjači. usljed. stambeni. posljednji. pošljednji/pośljednji.: zelembać. ta glasovna promjena ne bilježi se u pismu. čukunbaba. ako se konsonanti s i z nađu na kraju prefiksalnoga morfema u izvedenicama čija osnova počinje palatalnim konsonantima ĺ i ń. vanbrodski. jedanput. izljubiti. najjeftiniji.: vanbračni. sljedeći. Već je rečeno da se ta glasovna promjena bilježi u pismu samo kad se b nađe na početku sufiksalnoga morfema izvedenih riječi. bezakonje (< bezzakonje). raznježiti. Gubljenje konsonanata javlja se u izvedenicama pri udvajanju konsonanata s kraja prefiksalnoga morfema i početka osnove riječi. rasipati (< rassipati < razsipati). prehrambeni. ražalostiti (< ražžalostiti < razžalostiti). ožljeda/oźljeda i sl. raznjihati i sl. Ukoliko se sonant n nađe ispred b ili p na kraju prvoga dijela riječi. sljubiti. ozljeđivati. npr. izvanpartijski. Glasovne promjene tipa šljedeći/śljedeći. nijesu uvažene kao standardnojezičke. ako se konsonanti s i z nađu ispred ĺ i ń koji su nastali kao produkt jotacije. Npr.

podtekst. Npr.: nad:ii̯alekat.: oca (< otca).) i sl. Pri građenju riječi konsonanti d i t s kraja osnove gube se ispred konsonantske grupe št.. č i ǯ.Takođe. napici (< napitci). nat:rčati itd. šeststogodišnjica i sl.: 42 MORFONOLOGIJA . gubljenje konsonanata ne treba bilježiti u pismu kad su u pitanju riječi kao šeststo. pruski (< prusski) i sl. U tim slučajevima u izgovoru se javljaju udvojeni konsonanti. potcrtati (a ne pocrtati). pred:ržavni. npr. francuski (< francusski < francuzski). postterapijski i sl. superrevizorski. otcijepiti (a ne ocijepiti). Gubljenje konsonanata vrši se i na granici dviju osnova u složenicama koje su nastale prostim srastanjem riječi (bez spojnoga morfema). glasovna realizacija gubljenja udvojenoga konsonanta na granici između prefiksalnoga morfema i osnove ne bilježi se u pismu ni u ostalim slučajevima kad bi se time izmijenilo ili izgubilo značenje riječi. predturistički. jer bi se time izmijenilo značenje riječi. pripovijeci (< pripovijetci < pripovijetki) i sl. preddržavni. pod:ii̯alekat.: šezdeset (< šezddeset < šestdeset). npr. jer bi se time izgubilo značenje navedenih riječi. superrecenzija. čitaću (< čitatću). protivvrijednost. bici (< bitci < bitki). npr.: naddijalekat. gubljenje konsonanata u pismu se ne bilježi. potcijeniti (a ne pocijeniti). preci (< pretci < predci). npr. postdiplomski. npr. simidžija (< simiddžija < simitdžija). odnosno utrla bi se razlika između 600 (šeststo) i rednoga broja šesto (6. otčepiti (a ne očepiti) i sl. otćušnuti (a ne oćušnuti). Ta glasovna promjena obuhvata i konsonante d i t kad se nađu pred konsonantima c. Međutim. predturski. Napomena: Iako se po pravilima distribucije udvojeni konsonantski skupovi izgovaraju uprošćeno. gubici (< gubitci). ć. Npr. ako se konsonant t nađe na kraju prefiksalnoga morfema u izvedenicama čija osnova počinje konsonantima c. sreski (< sresski < srezski). poddijalekat. pret:uristički. pret:urski. nadtrčati.: ruski (< russki). pot:ekst. pedeset (< peddeset < petdeset) i sl. oče (< otče). vannastavni. Gubljenje konsonanata realizuje se i na granici između osnove i sufiksalnoga morfema. ć i č.

punomoćstvo. bolesnik. strasno. g. prelaze u č. plemićki. h : č. podgorički. npr. n ili ń. svjetlosni. i to u ovim kategorijama: a. mladićki. npr. zaliska. mnogoboštvo i sl. rašta i sl.: bratstvo. ž i š. PRVA PALATALIZACIJA Alternacija konsonanata k. Konsonantske grupe st i nt ostaju u pismu neizmijenjene u pridjevima stranoga porijekla izvedenim sufiksalnim morfemom -n(i) i imenicama koje su izvedene sufiksalnim morfemom -kinj(a). kmetstvo. mnoštvo.: junački. godišnji. g i h iz korijenskoga morfema nađu ispred gramatičkoga morfema -e. komunistkinja.: lupeštvo. npr. čuva se kad se nađe iza konsonanta ć na kraju osnove. delinkventni. nikšićki. bratski. mladićstvo i sl. b. azbestni. gospoština. š i ž. npr. npr. lupeški. ĺ. zanatstvo. kmetski. očvrsnuti. vlasnik. siromaški i sl. pozorišni. izvrsna. korisnik.: radosna. siromaštvo. viteštvo. društvo.: preimućstvo. liska. nužni. studentkinja i sl. m.: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 43 . zd. ž. tazbina. št i žd kad se te grupe nađu ispred konsonanata b i k i sonanata l.. lingvistkinja. pokućstvo. hrvatstvo. npr. Ta glasovna promjena vrši se pod ovim uslovima: Kad se konsonanti k. Ta glasovna promjena ne bilježi se u pismu kad se konsonant t nađe pred sufiksalnim morfemima -stv(o) i -sk(i). U prilozima i pridjevima sa sufiksalnim morfemom -sk(i) početno s iz toga morfema gubi se ako se nađe iza konsonanata č. boravišni. hrvatski i sl.: protestni. ć.nemaština. đevojački. Tada i ć i s ostaju neizmijenjeni. zanatski. srasla. š naziva se prva palatalizacija. hajdučki. Konsonant s iz sufiksalnoga morfema -stv(o): a. sloboština. hrvaština. bolešljiv. gubi se kad se nađe poslije konsonanata š ili ž. Konsonanti d i t gube se iz grupa st. odrasla i sl. npr. u vokativu jednine imenica muškoga roda. usmeno.

npr.: pośeći: pȍsiječe (1. npr. ispred sufiksalnoga morfema -sk(i) u tvorbi pridjeva od imenica (pri čemu konsonantska grupa sk alternira sa čk. mn. -etin(a). l.: ruka: ručni noga: nožni uho: ušni c.: mučenik: mučenički vrag: vraški vlah: vlaški d.: đevojka: đevojčina stog: stožina ruka: ručetina noga: nožetina streha: strešetina knjiga: knjižica 44 MORFONOLOGIJA . npr. ispred sufiksalnoga morfema -an(ø) u tvorbi pridjeva od imenica. mogu) c. u imenicama izvedenim od imenica sufiksalnim morfemima -ic(a). postrigoh) Konsonanti k.konjanik: konjaniče vrag: vraže duh: duše b. npr. l. jed. mn. -ić(ø). u oblicima prezenta glagola. tuku) moći: možeš (3. ž i š i pod ovim uslovima: a. l. npr. l. l. ispred sufiksalnoga morfema -n(i) u tvorbi pridjeva od imenica. npr. jed. mn. -in(a). vuku) tući: tučem (3. u oblicima aorista. šk i žk > šk).: muka: mučan mrak: mračan briga: brižan strah: strašan b.: vući: vučem (3. g i h iz korijenskoga morfema alterniraju sa č. pòśekoh) postrići: pȍstriže (1.

prijedloge. Npr. g i h na kraju korijenskoga morfema ispred sufiksalnoga morfema -e u akuzativu množine imenica jer se ti konsonanti u vrijeme vršenja ove glasovne promjene nijesu nalazili pred navedenim vokalom. oblake. npr. snahe i sl. ruke. maljuge. orahe.ruka: ručica muha: mušica jezik: jezičina prah: prašina kožuh: kožušina odlomak: odlomčić krug: kružić lopuh: lopušić e. muke.: otac: oče (<otče) vitez: viteže spas: spaše b. npr. ispred gramatičkoga morfema -i(ti) u tvorbi glagola od imenica. svrhe. krčage.: skok: skočiti drug: družiti strah: strašiti g. u vokativu jednine imenica muškoga roda.: junake. g i h alterniraju sa š: mučenik – mučeničstvo > mučeničtvo > mučeništvo drug – družstvo > družtvo > društvo monah – monašstvo > monaštvo Napomena: Palatalizacija nije obuhvatila konsonante k. kuke. npr. z i s s kraja korijenskoga morfema alterniraju sa č. učenike.: ptica: ptičica zec: zečetina GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 45 . pri građenju imenica i pridjeva. u pluralu imenica oko i uho: oko: oči – očiju – očima uho: uši – ušiju – ušima f. ispred sufiksalnoga morfema -stv(o) konsonanti k. zadruge. I konsonanti c. zaloge. ž i š pod ovim uslovima: a.

pa se u navedenim padežima u krajnjemu rezultatu dobijaju ovi oblici: izdatak: izdatci > izdaci – izdatcima > izdacima gubitak: gubitci > gubici – gubitcima > gubicima boljitak: boljitci > boljici – boljitcima > boljicima b. pregradak i sl. npr. Druga palatalizacija vrši se u ovim kategorijama: a. DRUGA PALATALIZACIJA Alternacija konsonanata k.: muka – muci struka – struci đevojka – đevojci noga – nozi podloga – podlozi briga – brizi 46 MORFONOLOGIJA .: junak: junaci – junacima momak: momci – momcima konjanik: konjanici – konjanicima sirak: siraci – siracima nalog: nalozi – nalozima brlog: brlozi – brlozima prijedlog: prijedlozi – prijedlozima duh: dusi – dusima almanah: almanasi – almanasima orah: orasi – orasima Kod imenica poput izdatak. spremačica: spremačicin i sl. čistačica: čistačicin. dativu / instrumentalu / lokativu množine imenica muškoga roda s finalnim k. npr. g i h u korijenskome morfemu. z i s naziva se druga palatalizacija. npr. boljitak.knez: kneževina Milica: Miličin Napomena: To pravilo ne obuhvata pridjeve izvedene sufiksom -in(ø) od imenica ženskoga roda na -ačic(-a). gubitak. g i h u korijenskome morfemu.: beračica: beračicin. g i h (s kraja korijenskoga morfema) ispred morfema i sa konsonantima c. u dativu / lokativu jednine imenica ženskoga roda s finalnim k. poslije izvršene druge palatalizacije dolazi do gubljenja konsonanata. u nominativu.

ta glasovna promjena ne vrši se dosljedno u svim navedenim kategorijama. Konsonanti k. Konsonanti k. čk. g i h kad se nađu u grupama ck. npr.: peći: peci reći: reci teći: teci pomoći: pomozi strići: strizi leći: lezi Međutim radi očuvanja osnove. Druga palatalizacija ne vrši se u dativu / lokativu jednine zajedničkih imenica stranoga porijekla s osnovom na k. g i h s kraja korijenskoga morfema u vlastitim imenima ženskoga roda u dativu / lokativu ostaju nepromijenjeni: Milka – Milki Mika – Miki Jovanka – Jovanki Draga – Dragi Zaga – Zagi Blaga – Blagi Goga – Gogi Miha – Mihi b. npr.: kocka – kocki bocka – bocki mačka – mački tačka – tački bočka – bočki kučka – kučki praćka – praćki voćka – voćki srećka – srećki tezga – tezgi rozga – rozgi mazga – mazgi Drezga – Drezgi Pasha – Pashi GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 47 .knjiga – knjizi svrha – svrsi c. g i h u korijenskome morfemu. g i h te uopšte kod imenica s tom osnovom ako bi se poslije izvršene glasovne promjene izgubilo ili izmijenilo značenje riječi: frizerka – frizerki maska – maski droga – drogi doga – dogi aga – agi sluga – slugi duga – dugi psiha – psihi snaha – snahi maćeha – maćehi c. odnosno iz semantičkih razloga ili zbog teškoće izgovora pojedinih konsonantskih grupa koja bi bila izazvana drugom palatalizacijom. zg i sh ispred morfema -i u dativu / lokativu jednine imenica ženskoga roda ne podliježu drugoj palatalizaciji. u imperativu glagola s krajnjim k. Odstupanja se javljaju u ovim slučajevima: a. ćk.

druga palatalizacija se vrši jer u njima ne dolazi do promjene značenja riječi. bitka – bici i sl. npr. g i h u korijenskome morfemu) u imperfektivne.: praska: praski/prasci daska: daski/dasci ljuska: ljuski/ljusci guska: guski/gusci puška: puški/pušci kruška: kruški/krušci vaška: vaški/vašci e. pod uticajem sufiksalnoga morfema -a-.: maći (<mak-ø-ti): mak-a-ti > mik-a-ti > mic-a-ti taći (<tak-ø-ti): tak-a-ti > tik-a-ti > tic-a-ti Umjesto e u korijenskome morfemu tada se pojavljuju sekvence ije. e i i.zove se treća palatalizacija. Konsonant k iz konsonantske grupe tk u dativu / lokativu jednine nekih imenica ženskoga roda ne alternira sa c da ne bi došlo do semantičkih pomjeranja riječi (tipa tetka – tetki > tetci > teci). TREĆA PALATALIZACIJA Alternacija konsonanata k. Ta glasovna promjena vrši se pri promjeni perfektivnih glagola prve vrste (s krajnjim k.: cvrčak – cvrčci tračak – tračci oblačak – oblačci zračak – zračci zaključak – zaključci sobičak – sobičci d.Međutim konsonant k iz konsonantske grupe čk na kraju korijenskoga morfema imenica muškoga roda u nominativu množine uvijek podliježe drugoj palatalizaciji. z i s ispred sufiksalnoga morfema -a. npr.: čestitka – čestitki rešetka – rešetki dośetka – dośetki zagonetka – zagonetki šutka – šutki butka – butki motka – motki četka – četki No u slučajevima kao što su pripovijetka – pripovijeci. g i h (s kraja korijenskoga morfema) sa c. npr. npr. Konsonant k u grupama sk i šk u dativu / lokativu jednine imenica ženskoga roda dvojako se upotrebljava – i neizmijenjen i izmijenjen u c. 48 MORFONOLOGIJA .

Pravilo: ije. dodavanjem sufiksalnoga morfema -je. u oblicima prezenta. h + a > ije. Jotacija se vrši u ovim morfološki i tvorbeno uslovljenim okolnostima: a.: d > đ: t > ć: l > lj: n > nj: s > š: z > ž: k > č: g > ž: h > š: b > blj: glodati – glođem (< glodjem) metati – mećem (< metjem) klati – koljem (< koljem) žnjeti – žanjem (< žanjem) disati – dišem (< disjem) nizati – nižem (< nizjem) skakati – skačem (< skakjem) strugati – stružem (< strugjem) njihati – njišem (< njisjem) zobati – zobljem (< zobjem) GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 49 . s + a preśeći (<presjeći): pre-sjek-a-ti > pre-sijek-a-ti > presijecati zapeći: za-pek-a-ti > za-pijek-a-ti > zapijecati oteći: o-tek-a-ti > o-tik-a-ti > oticati ispreći: is-preg-a-ti > is-prez-a-ti > isprezati JOTACIJA Nenepčani i zadnjonepčani konsonanti u kontaktu sa sonantom i̯ iz sufiksalnoga morfema u određenim kategorijama alterniraju s palatalnim konsonantima.na korijenski morfem. e. u komparaciji pridjeva. Ta glasovna promjena naziva se jotacija. z. e.: d > đ: t > ć: l > lj: n > nj: s > š: z > ž: k > č: g > ž: h > š: b > blj: p > plj: v > vlj: mlad – mlađi krut – krući bijel – bjelji crn – crnji visok – viši nizak – niži jak – jači drag – draži tih – tiši grub – grublji skup – skuplji suv – suvlji b. npr. g. i + c. npr. dodavanjem sufiksalnoga morfema -j(i) na korijenski morfem. i + k.

npr. skratiti – skraćivati. smrtø – smrću. npr. stog – ostožje. krava – kravlji. soljah hraniti – hranjen. Konsonanti k. globljah tupiti – tupljen. Jekavska jotacija obuhvatila je konsonante d. grozd – grožđe.: prut – pruće. đed. bivo (bivol-a) – bivolji. pri građenju pridjeva (od imenica) sufiksalnim morfemom -j(i). g. žj i šj. hranjah kositi – košen. zobø – zoblju. npr. npr. slavljah lomiti – lomljen. brav – bravlji. so(l)ø – solju. zec – zečji. t. vlastø – vlašću. bog – božji.: govedo – goveđi. npr. zabraniti – zabranjivati.: gladø – glađu. śeme. pri građenju zbirnih imenica sufiksalnim morfemom -j(e). lomljah d. kamen – kamenje.: dosaditi – dosađivati. śever . polećeti đevojka.: d > đ: t > ć: l > lj: n > nj: s > š: z > ž: b > blj: p > plj: v > vlj: m > mlj: graditi – građen.: t > ć: d > đ: s > ś: 50 MORFONOLOGIJA ćerati. grob – groblje. dodijeliti – dodjeljivati i sl. tupljah slaviti – slavljen. grm – grmlje. poćernica. košah paziti – pažen. h. u instrumentalu jednine imenica ženskoga roda koje završavaju na nulti morfem. sniziti – snižavati. pri građenju imperfektivnih glagola. os – ośe i sl. viđeti śekira. snop – snoplje. klas – klaśe. h i c koji su se jotovali sa j iz morfema -j(e) i -j(i) (ali ne i -j(i) pri građenju komparativa) dali su grupe čj. z i s te sonante n i l. orah – orašje i sl. krvø – krvlju i sl.p > plj: m > mlj: kapati – kapljem (< kapjem) hramati – hramljem (< hramjem) c. npr. e. korijen – korijenje. pas – paśi i sl. koza – koźi. mlaćah soliti – soljen. i. npr. june (junet-a) – juneći. u trpnom pridjevu i imperfektu. građah mlatiti – mlaćen. g.: čovjek – čovječji. pažah globiti – globljen. f.

m i v prisutna je samo u pojedinim crnogorskim govorima. vljera. PROMJENA L > O Glas l na kraju sloga (i na kraju riječi) mijenja se u o. Ako se pred glasom o (< l) nađe ije/je. ž. je + o > io. uvenula. sr. r. vijala. sto (< stol). ugao (< ugal. pljesma. predio (< predjeo < predjel). sr. vijao (< vijal.: učionica (< učilnica). mislio. nom. znalo). rekao (< rekal. kotlovi). njegovati. uzeo (< uzel. ž. uzela. npr. živjeti kao jedino ispravne. mn. npr. sr. c. uvenulo). ćerao (< ćeral. Stoga oblici kao što su blježati. sr. ž. r. iźelica ljepota. uzelo). Promjena l > o vrši se i na kraju sloga u imenicama u kojima se ne javlja nepostojano a pred glasom o. nom. ž. uglovi). u imenicama muškoga i ženskog roda koje ispred o (< l) imaju nepostojano a. radionica (< radilnica). vježbaonica (< vježbalnica). uvenuo (< uvenul. na kraju oblika jednine muškoga roda radnoga glagolskog pridjeva. r. ž. važi pravilo: ije. ž. sr. r. r. radio (< radil. mn. radila. ćeralo). Umjesto njih treba bilježiti nejotovane oblike tipa bježati. sijalo). ž. perionica (< perilnica) i sl. sijala. provijavalo). uzla) i sl. vjera. r. mjesto. seoce (< selce). sr. To pravilo ne obuhvata pozajmljenice tipa bokal. ljeto njedra. misli). ž. Promjena l > o izvršena je: a. kladionica (< kladilnica). gral i sl. provijavala. življeti i sl. r. mn. zgodio. trpjeti. prokleo. obljesiti. r. mn. soko (sokol). pjesma. poslovi). r. sr. čistionica (< čistilnica). potrčao. r. iźesti. mljera. radilo). nom. skakaonica (< skakalnica). sijao (< sijal. bio (< bil. śedio. r. r. predstavljaju dijalektizme. misao (< misal.: znao (< znal. čula. šljem. r. reklo). r. ž. čuo (< čul. ž. razdio (< razdjeo < razdjel). nom. mljesto. klela. p. mjera. sr. r. ž. dio (< dijeo < dijel). jed. b. provijavao (< provijaval. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 51 . bila. bilo). r. uzao (< uzal.: žaoka (< žalka). trpljeti. r. gen. rekla. ž.z > ź: l > lj: n > nj: j. vo (< vol).: kotao (< kotal. kleo (< klel. ćerala. r. r. sr. naduo i sl. r. sr. npr. u imenicama ženskoga roda sa sufiksom -nic(a). žurnal. npr. klelo). vijalo). r. sr. r. znala. posao (< posal. sr. r. čulo). r. nježan Jekavska jotacija labijala b.

veseo. npr. žalba. kanal.: 52 MORFONOLOGIJA . Imenice s morfemom -ac koje nemaju značenje vršioca radnje čuvaju na kraju sloga neizmijenjeno l u svim padežima. pregalac. sokol. Takve su npr.: bijelac – bijelca – bijelcu / bijelci. original. nosilac.. rušilac. feudalac – feudalca – feudalcu / feudalci. rukovodilac. vol). Osim imenica anđeo (< anđel. Ima u crnogorskome jeziku i nekoliko imenica domaćega porijekla u kojima ta promjena nije izvršena. nom. mn. admiral. konzul. Nekoliko se pridjeva u nominativu jednine neodređenoga vida muškoga roda upotrebljava u dubletnome obliku. apostol. čio. pa se one izgovaraju i pišu s nepromijenjenim finalnim l. anđeli) i go (< gol. palac – palca – palcu / palci. nevaljalac – nevaljalca – nevaljalcu. fudbal. kozalac – kozalca – kozalcu / kozalci i sl. jul i sl. npr.: cio. Takve su imenice tipa: molilac. veo (< vel). zao. general. ždral. Promjena l > o izvršena je u svim padežima osim nominativa jednine i genitiva množine imenica s morfemom -lac u značenju vršioca radnje. okrugao. pepeo (< pepel) i sl. golovi). kiśeo. žurnal. mn. val. s neizmijenjenim i s izmijenjenim l na kraju. mio i sl. npr. bol. (a ne: razdjel.: metal. molba. strijelac – strijelca – strijelcu / strijelci i sl. predjel. znalac – znalca – znalcu. Promjena l > o gotovo je dosljedno izvršena na kraju nominativa jednine pridjeva muškoga roda neodređenoga vida.: glagol. žalac – žalca – žalcu / žalci. bal. maršal. Takve su npr. promjena l > o nije obuhvatila imenice stranoga porijekla u crnogorskome jeziku. žal i dr. stol. bokal. pomol.so (< sol). nom. gledalac.: tkalac – tkalca – tkalcu. npr. moral. bolnica. davalac i sl. debeo. kolac – kolca – kolcu / kolci. čitalac.: spasilac – spasioca – spasiocu – spasioca – spasioče – spasiocem – spasiocu / spasioci – spasilaca – spasiocima – spasioce – spasioci – spasiocima – spasiocima molilac – molioca – moliocu – molioca – molioče – moliocem – moliocu / molioci – molilaca – moliocima – molioce – molioci – moliocima – moliocima i sl. talac. Ima imenica toga tipa u kojima nije izvršena promjena l > o. npr.

silno. Pridjevi na -sk(i) s krajnjim l u korijenskome morfemu upotrebljavaju se dvojako. lokalna. u nominativu jednine i genitivu množine nekih imenica muškoga roda.smjel – smio. generalski. Sonant l s kraja korijenskoga morfema pridjeva koji u nominativu jednine završavaju na -an(ø)/-n(i). smisaoni. u drugim slučajevima l je prešlo u o. Novo Selo – novoselski. npr. admiralski. koralan. nezahvalno. koralni. Donje Selo – donjoselski). silna. npr. npr. dupioski (<Dupilo) i sl. stalna. kolski. stalno. podal – podao. NEPOSTOJANO A Vokal a koji se javlja u jednima. Nepostojano a javlja se: a. -n(o) javlja se dvojako: a. -n(a). topal – topao. lokalni. glagolski i sl. pohvalni.: misaon. misaono. seoski (oblik selski s nepromijenjenim l upotrebljava se jedino ako je sastavni dio naziva. osiono. nezahvalni. i to dosljedno u svim pridjevima izvedenim od imenica koje čuvaju taj glas u finalnoj poziciji. školski. npr. pohvalan. novac – novca. a ne javlja u drugim oblicima iste riječi naziva se nepostojano a. npr. U manjem broju slučajeva došlo je do promjene l > o.: momak – momaka pas – pasa sastanak – sastanaka vrabac – vrabaca trupac – trupaca GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 53 . smisaono i sl. silni. npr. fudbalski. Npr. anđeoski (oblik anđelski s nepromijenjenim l koristi se u neprenesenome značenju. konavoski (<Konavli). npr. nezahvalna.: sokolski. misaoni.: pas – psa.: anđelska krila). b. nezahvalan. Pridjevi bijel i ohol upotrebljavaju se samo u tome obliku (s neizmijenjenim l). pohvalno. U najvećem broju primjera sonant l se očuvao. balski. u nekim pridjevima očuvano je l u navedenome položaju. misaona. stalni. smisaona.: vlasteoski. momak – momka i sl. pohvalna. osioni. silan. koralno. italski. lokalno i sl. konzulski. osion. koralna. lokalan. osiona.: stalan.

sitno) plodan (plodni. npr. npr. momku.U svim ostalim padežima i u jednini i u množini nepostojano a se ne javlja.: jesam – jesmo nijesam –nijesmo strkao – strkla rekao – rekla pošao – pošla UMETNUTO A Umetnuto a je glas koji se iz distribucijskih razloga (radi izbjegavanja nagomilanih konsonantskih grupa) umeće između prefiksa i osnove ili prijedloga i imenice. u nekim glagolskim oblicima. b. vrapca. kršna. vrapcima i sl. Javlja se: 54 MORFONOLOGIJA . plodno) d. sitna. kršno) śetan (śetni.: guska – gusaka tikva – tikava olovka – olovaka tačka – tačaka mačka – mačaka tetka – tetaka koplje – kopalja staklo – stakala sedlo – sedala jedro – jedara stegno – stegana c. u nominativu jednine pridjeva neodređenoga vida u muškome rodu između dva krajnja konsonanta u korijenskome morfemu. pridjeva itd. dobra.: momka. psima. śetno) sitan (sitni.: dobar (dobri. dobro) kršan (kršni. psa. npr. npr. śetna. U svim ostalim oblicima to a se ne javlja. plodna. u genitivu množine imenica ženskoga i srednjeg roda s konsonantskom grupom na kraju korijenskoga morfema. momcima.

niza šljeme/niz šljeme. sa štekera. od-. ▫ Prijedlozi s finalnim konsonantom z kad se upotrebljavaju ispred riječi koje počinju konsonantima s ili z uglavnom imaju umetnuto a. k meni i sl. ka govedima. kroza žito/kroz žito. k dolovima. sa zastave. ka skutu i sl. npr. sa psom. odašiljati i sl. sa śemena. sa šatora. uza stranu. niza zid. b. ka klubu. izabrati. š. ka gnijezdu. npr. ka haustoru. pod-. npr. sa zeljem.: kroza selo. ka Gvozdenu. U ostalim slučajevima prijedlozi o kojima je riječ upotrebljavaju se bez umetnutoga a. uza Śenicu/uz Śenicu i sl. ka gazdi.: sa sestrom. ka komandi. sa ženom. razapeti. sa želuca. kroz. raz-. ka Klimentima. ka gradu. ka konju. sa śetom. uz u zavisnosti od početnoga konsonanta u riječi pred kojom se prijedlog nalazi: ▫ Prijedlog s javlja se uvijek s umetnutim a kad se iza njega nalazi riječ koja počinje konsonantom s. Npr. sa šnajderom. niza stranu. uza stube. z. ka kapetanu. niza stube. npr. kroza śeme/kroz śeme. sa śevera.: s tobom. ka gostima. s lepezom. s umetnutim a i bez njega. kroza školu/kroz školu.: ka kući. ka kolu. sa stepenica. podastrijeti.a. uza štrike/uz štrike. sa źenice. npr. sa zvijerima. sa svitom. pri građenju glagola pomoću prefiksa iz-. sa strane. k paši. kroza zid. s istoka. npr. u prijedlozima s. razagnati. sa zida. k momcima. kroza zube i sl. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 55 . sa Źagorom. s ocem i sl. uz brdo itd. ž. kroza žbunje/kroz žbunje. uza zid. ka hridi. ś i ź ili konsonantskom grupom. sa pšenicom i sl. k. ▫ Prijedlog k upotrebljava se uvijek s umetnutim a na kraju kad se ispred njega nalazi riječ koja počinje konsonantima k. niz dolinu.: izagnati. ka Kosti. U ostalim slučajevima uobičajena je upotreba toga prijedloga bez umetnutoga a. sa Zdravkom. niz. odazvati. Ispred riječi s početnim konsonantom š. ka klačnici. U ostalim slučajevima običniji je taj prijedlog bez umetnutoga a.: k njemu. npr. sa svekrvom. sa Śotom.: kroz maglu. Tako je uvijek i sa mnom. sa svekolikom vojskom. s njim. sa špijunom.: kroza šumu/kroz šumu. sa zapada. ś ili ž navedeni prijedlozi upotrebljavaju se dubletno. sa snahom. ka škrinji. g i h ili konsonantskom grupom. ka kapiji.

Javlja se u tvorbi riječi. poslije gubljenja sonanta j našli su se u neposrednome dodiru vokali o i a.ASIMILACIJA I DISIMILACIJA VOKALA Asimilacija je glasovna promjena po kojoj se dva glasa u kontaktu izjednačuju prema zajedničkim svojstvima. ali je do skraćivanja toga oblika došlo pod uticajem regresivne asimilacije: pojas > poas > paas. Milošem – Vranešom). bojevi – sprejovi). tj. pod uticajem kojega su dva istovjetna vokala u kontaktu sjedinjena (sažeta) u jedan dugi vokal: tvojeg(a) > tvoeg(a) > tvoog(a) > tvog(a). objašnjava se postojanje npr. Ta promjena može obuhvatiti dva ili više vokala. pojas > poas > paas > pas i sl. Tada glasovno svojstvo jednoga glasa utiče na artikulaciju drugoga glasa. dvostrukih nastavaka u instrumentalu jednine imenica muškoga roda -om/-em (npr. mojem(u)/mom(e). postaju različiti. i disimilacija može biti progresivna i regresivna. i obrnuto. Kraće varijante navedenih parova nastale su glasovnim putem od dužih oblika. onda se upotrebljava nastavak s vokalom o. kad je u slogu koji prethodi tim nastavcima vokal e. Naime poslije gubljenja sonanta j vokali o i e našli su se jedan pored drugoga. U posljednjem slučaju (pojas/pas).(npr.: crtežom – nožem. riječ je o progresivnoj asimilaciji. Ako se jednačenje vrši prema drugome glasu. ili dvostrukih morfema za „proširenje“ imenica u pluralu: -ov-/-ev. i to djelovanjem asimilacije vokala. Disimilacijom. npr. U crnogorskome standardnom jeziku ravnopravni su oblici poput: tvojeg(a)/tvog(a). kontaktna (ako se razjednačavaju glasovi u neposrednome dodiru) i distaktna (ako su obuhvaćeni glasovi koji nijesu u neposrednome kontaktu). Ako prvi glas utiče na drugi. ako se prvi glas upravlja prema drugome. pojas/pas i sl. Proces suprotan asimilaciji naziva se disimilacija ili razjednačavanje. kojeg(a)/kog(a).: rod – rađati lom(iti) – zalamati (u)mor(iti) – umarati 56 MORFONOLOGIJA . onda je to regresivna asimilacija. To je glasovna promjena po kojoj se dva ista ili srodna glasa u kontaktu (posrednome ili neposrednom) razjednačavaju. tj. Ta glasovna zakonitost obuhvata korijenske vokale o i a. I u jednome i drugom slučaju nakon asimilacije vokala uslijedio je proces sažimanja vokala. nakon čega je uslijedio proces progresivne asimilacije: tvojeg(a) > tvoeg(a) > tvoog(a). kao procesom kojim se eliminiše nagomilavanje istih vokala. PRIJEVOJ VOKALA Pravilna morfonološki uslovljena izmjena korijenskoga vokala naziva se prijevoj vokala. Kao i asimilacija. Kao što se iz navedenih primjera vidi.

Pokretni vokali e i u javljaju se u dativu jednine pridjeva. u zavisnosti od položaja u riječi. npr. ti(je)m – ti(je)ma. sad – sada. isti akcenat je i u ijekavskom. zamjenica i brojeva. 3.progon(iti) – proganjati maći (<mak-ø-ti) – micati taći (<tak-ø-ti) – ticati tok – teći – oticati Prijevoj vokala vrši se u skladu s ovim zakonima: 1. dȅd – dȉd – đȅd. kad – kada. jednog – jednoga. zamjenica i brojeva. na kraju dativa. 2. Vokal o duljenjem u tvorbi riječi alternira s vokalom á.: tȁći – tícati. lijepom – lijepome. na kraju genitiva jednine pridjeva. U odnosu na ekavski ili ikavski akcenat. kraćenjem u kratko e. Ako se usljed tvorbe riječi akcenat s vokala e prenosi za jedan slog prema početku riječi. svo(je)g – svo(je)ga. npr. jednom – jednome. ALTERNACIJA IJE//JE//E//I Alternacija ije//je//e//i na mjestu jata (ě) dešava se u korijenskome morfemu. prvog – prvoga i sl.: dobrog – dobroga. npr.: dobri(je)m – dobri(je)ma. onda kratko e alternira s kratkim (neakcentovanim) i. svo(je)m – svome – svojemu. e i u koji se javljaju na kraju pojedinih riječi ili oblika riječi i ne utiču na njihovo značenje. npr. Kad je na ekavskome i ikavskom alternantu jata dugosilazni akcenat. Na alternantima jata mogu se naći sva četiri akcenta. 2. na GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 57 . našem – našemu. npr. prvi(je)m – prvi(je)ma i sl. prvom – prvome. lijepi(je)m – lijepi(je)ma. npr. Pokretni vokal a javlja se: 1. Duljenjem u tvorbi riječi vokal a alternira s dugim i. svoji(je)m – svoji(je)ma.: mȁći – mȉcāti. npr. tog – toga. na kraju priloga. Vokal a u tvorbi riječi kraćenjem alternira s kratkim i. zamjenica i brojeva. instrumentala i lokativa množine pridjeva. tom – tome. 2. npr.: tad – tada. trećem – trećemu i sl. kud – kuda i sl.: sèkira – sìkira – śèkira. akcenti ijekavskih govora izgledaju ovako: 1. Kad je u ikavskome i ekavskom na alternantu jata kratki (uzlazni ili silazni) akcenat. lijepog – lijepoga.: tôk – tȅći / potèći – pròticāti i sl. POKRETNI VOKALI Pokretni vokali su vokali a.: dobrom – dobrome. jedni(je)m – jedni(je)ma.

3.: bȉjel – bjȅljī – bjȅljē lȉjep – ljȅpšī – ljȅpšē bijèsno – bjȅšnje 4.: svêt – svît – svȉjet.i -java-. npr. npr.: svȉjet – svjȅtovi cvȉjet – cvjȅtovi lȉjek – ljȅkovi snȉjeg – snjȅgovi ▫ srednjega roda u čijoj se promjeni javljaju morfemi -et.i -es-.: prȉpovijetka – prȉpovjedākā Napomena: U grupama sije > sje. npr.: pobijèditi – pobjeđívati osvijètliti – osvjetljávati prosvijètiti – prosvjećívati 3. u tvorbi nesvršenih glagola od svršenih sufiksalnim morfemima -jiva. npr. npr. Alternacija ije//je javlja se: 1. u imenicama: ▫ muškoga roda s množinskim morfemom -ov-/-ev-. u derivaciji: -a: -ač: -ad: -ak: 58 MORFONOLOGIJA ozlijèditi – ȍzljeda pripovijèdati – pripovjèdāč zvȉjer – zvjȅrād lȉjevi – ljèvāk . na drugome slogu toga alternanta. tije > tje i cije > cje dolazi do jotacije śe. na ijekavskome je kratkouzlazni. zije > zje. Kad je na ekavskome i ikavskom alternantu jata dugouzlazni akcenat. npr. će u skladu s pravilima objašnjenim u odjeljku o toj glasovnoj promjeni. 2. u komparaciji pridjeva i priloga. dije > dje.: dijète – djèteta > đèteta tȉjelo – tjelèsa ▫ ženskoga roda kod kojih se u genitivu množine javlja nepostojano a. brêg – brîg – brȉjeg. đe.ijekavskome je kratkosilazni. npr.: béda – bída – bijèda i sl. źe.

u imenicama: ▫ muškoga roda s množinskim morfemom -ov-/-ev-. u tvorbi nesvršenih glagola od svršenih sufiksalnim morfemima -jiva. u složenicama: sȉjeno – śenòkos cȉjev – cjȅvovod lȉjevi – ljevòrukī Alternacija ije//e javlja se iza r kojem prethodi konsonant iz korijenskoga morfema: 1.i -en-.: ždrȉjebe – ždrèbeta vrijème – vrȅmena 2.: unaprijèditi – unapređívati ogrijèšiti – ogrešávati upotrijèbiti – upotrebljávati 3. npr. npr. u komparaciji pridjeva i priloga. npr.-an: -ar: -ara: -aš: -ica: -ičast: -ić: -ina: -kast: -ljiv: -nik: -ota: -telj: -urina: -uškast: žlijèzda – žljèzdanī cvȉjet – cvjèćār mlijèko – mljèkara bȉjel – bjȅlāš svijèća – svjèćica bȉjel – bjèličāst slȉjep – sljèpīć bȉjel – bjelìna bȉjel – bjȅlkāst promijèniti – promjènljiv vȉjest – vjȅsnīk lȉjep – ljepòta iscijèliti – iscjèlitelj zvijèzda – zvjezdùrina lȉjep – ljèpuškāst 5.: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 59 .: brȉjeg – brȅgovi crȉjep – crȅpovi grȉjeh – grȅhovi ▫ srednjega roda u čijoj se promjeni javljaju morfemi -et. npr.i -java-.

trȉjezan – trȅžnjī – trȅžnje vrijédan – vrȅdnijī – vrȅdnijē 4. o (<l) > i. licu jednine aorista glagola dobijenih prefiksacijom glagola śeći. imperativu i 2. u građenju nesvršenih glagola od svršenih: nàśeći – nasijècati pòśeći – posijècati dogòrjeti – dogorijèvati odòljeti – odolijèvati 2. i 3.: predlòžiti – prijèdlog prepísati – prijèpis prevòziti – prijèvoz prekòriti – prijèkor 60 MORFONOLOGIJA . u prezentu. u imenicama na nulti morfem nastalim od glagola s prefiksalnim morfemom pre-.: pòśeći – posijèčem – posijèci – pȍsiječe zaśeći – zasiječem – zasijeci – zasiječe Alternacija e//ije javlja se u: 1.: vȉđeti – vȉdio lèćeti – lètio dȍnijeti – dȍnio dijèliti – diòba smȉjeh – smìjati se Alternacija je//ije javlja se: 1. npr. npr. Alternacija ije//je//i vrši se uvijek u skladu s pravilom ije//je + j. npr. u derivaciji: -ota: -oća: -ica: -ad: -ovit: grȉjeh – grehòta vrijedan – vrednòća strijèla – strèlica ždrȉjebe – ždrȅbād brȉjeg – bregòvit i sl.

u građenju nesvršenih glagola od svršenih. npr. npr.: lȅći – lijègati zapèći – zapijècati prolèćeti – prolijètati Alternacija i//ije vrši se u građenju nesvršenih glagola od svršenih.2.: pròliti – prolijèvati pòkriti – pokrijèvati sàliti – salijèvati GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 61 .

.

MORFOLOGIJA .

.

Od jednih se grade različiti oblici iste riječi.(nom. jed. Analogno terminima fon. u morfologiji postoje termini morf. Njihove različite realizacije nazivaju se alomorfi. Npr.(nom.OSNOVNI POJMOVI I TERMINI Morfologija je dio jezikoslovlja koji se bavi riječima. jedinice vuk. govor). č i c su morfonemi. Njihovi različiti segmenti k. Osnovna jedinica morfologije je morfem. vuč-e) i vuc. Postoje dvije vrste morfema. oblicima i tvorbom. alomorf. Riječ se može sastojati od više morfema (npr. To su dakle jedinice koje su nezavisne jedne od drugih. morfem. a od drugih se grade nove riječi. predstavljaju morfem. riječ. jed. jedne u odnosu na druge predstavljaju alomorfe. Oni su jedinice istoga morfema. vuk-ø). vuc-i) nezavisno jedna od druge predstavljaju morfe. mn. pre-velik-ø). fonem u fonologiji. njihovim vrstama. Morfemi se realizuju kao morfi. alofon.(vok. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 65 . a kad pripadaju istoj jedinici. vuč. riječi morphé (oblik) i lógos (nauka. Morfem se može definisati i kao najmanji dio riječi s posebnim značenjem. Ime je dobila od grč. To je najmanja jezička jedinica koja ima sopstveno značenje.

veznici (i) i rječce (baš). Po njoj se razlikuju padeži: nominativ (đak-ø – đac-i). 2. Po njoj se razlikuju jednina (dobar-ø đak-ø uč-i-ø) i množina (dobr-i đac-i uč-ø-e). prilozi (dobro). zapovijest (Piši. Kategorija vida. dativ (đak-u – đac-ima). Po njoj se razlikuje muški rod (fin-ø čovjek-ø). Po njoj se razlikuje svršeni vid (pročitati) i nesvršeni vid (čitati). mogućnost (I Danilo bi pisao da ima đe. Devet je morfoloških kategorija: 1. Morfološkim kategorijama uspostavljaju se veze među riječima. 66 MORFOLOGIJA . Po njoj se razlikuju prvo lice (čit-a-m – čit-a-mo). Kategorija lica. Kategorija vremena. instrumental (đak-om – đac-ima) i lokativ (đak-u – đac-ima). Kategorija riječi. ženski rod (fin-a žen-a) i srednji rod (fin-o dijete-ø). 7.) i želja (Danilo. brojevi (jedan). akuzativ (đak-a – đak-e). Kategorija roda. Danilo!). 3. 8. uzvici (oh). 4. Kategorija broja. sadašnjost (čit-a-m) i budućnost (čit-a-ć-u).MORFOLOŠKE KATEGORIJE Morfološke kategorije mogu se definisati kao gramatičke kategorije kojima pripadaju riječi ili njihovi oblici prema svojoj tvorbi. Po njoj se razlikuje prošlost (čit-a-o-ø s-am). prijedlozi (na). Po njoj se razlikuju aktivni glagolski oblici (čit-a-o-ø) i pasivni glagolski oblici (čit-a-n-ø). Kategorija padeža. 5. Po njoj se razlikuju: imenice (đak). pridjevi (dobar). Kategorija stanja. drugo lice (čit-a-š – čit-a-te) i treće lice (čit-a-ø – čit-a(j)-u). Kategorija načina. 9. glagoli (učiti). Te se veze uspostavljaju gramatičkim morfemima (nastavcima). dabogda!). 6. isplatilo ti se pisanje. genitiv (đak-a – đak-ā). zamjenice (on).). vokativ (đač-e – đac-i). Po njoj se razlikuje izjava (Danilo piše.

glagoli. – Marija i Ivan uče. vrabac u ruci). svojstva (radost. Uzvici označavaju stanja. ustajati rano. pridjevi. – To je pametno. Promjenljive su: imenice. žalost. učiti lako). prilozi. To su: imenice. svojstava i pojava. Prilozi označavaju okolnosti (mjesto. stanje (radovati se. glagoli. svakako. u pravu! Eto vam prijevoza). mrak. brojevi i prilozi. veznici i rječce. Neke imaju samostalno. namjeru) u kojima se vrši ono što je označeno glagolom (spavati ovđe. vrijedan čovjek. Veznici označavaju vezu među rečenicama (On uči i sluša muziku. međa). To su: imenice. način. pas). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 67 . Zamjenice zamjenjuju imena bića. nadati se. prijedlozi. Imenice označavaju bića (čovjek. pridjevi. kokot.). One se nazivaju punoznačnim riječima. zamjenice. vrijedna žena). voljeti) i zbivanje (sijevati. čitati. a neke nepromjenljive. uzrok. (oh!. uzvici. pjevati). Prijedlozi označavaju odnos među riječima (kucati na mašini.VRSTE RIJEČI U crnogorskome jeziku postoji deset vrsta riječi. Pridjevi označavaju osobine onoga što je označeno imenicom (npr. ośećanja i sl. brojevi.: ja – zamjenjuje lice koje govori. Glagoli označavaju radnju (učiti.). pridjevi. Brojevi označavaju količinu ili poredak onoga što je označeno imenicom (tri žene. predmete (šolja. odnosno upućuju na imenice kojima se ti pojmovi označavaju (npr. grom). ali nemirno dijete. četvrta kuća). sreća) i pojave (śever. grmjeti). Neke su riječi promjenljive. zgrada. oj!. ao!). Rječce označavaju stav govornoga lica prema onome što se iznosi rečenicom (On je. predmeta. Samostalno značenje imaju riječi koje mogu stajati samostalno. brojevi i glagoli. a neke nesamostalno značenje. uslov. moj – označava ono što pripada licu koje govori itd. vrijeme. Ostale ne mogu stajati samostalno i oslanjaju se na samostalne vrste riječi. zamjenice.

IMENICE
Rečeno je da su imenice promjenljive riječi koje označavaju bića, predmete, svojstva i pojave. Karakterišu ih gramatičke kategorije roda, broja i padeža. Po kategoriji roda dijele se na imenice muškoga roda (čovjek, stog, konj), imenice ženskoga roda (žena, stožina, kobila) i imenice srednjega roda (dijete, ostožje, ždrijebe). Imenice muškoga roda u nominativu jednine završavaju na -ø, -o, -e (čovjek-ø, stog-ø, konj-ø; Bor-o, Dral-e). Imenice ženskoga roda u nominativu jednine završavaju na -a i -ø (žen-a, radost-ø), a neke vlastite imenice i na -e (Mare, Stane, Ike). Imenice srednjega roda u nominativu jednine završavaju na -e, -o i -ø (ostožj-e, neb-o, ždrijeb-e-ø). Neke imenice imaju dva roda i stoga dvije deklinacije. Takve su npr.: bol (ta bol/ taj bol), svrab(ež) (taj svrabež/ta svrabež), kino (taj kino/to kino), auto (taj auto/to auto) i sl. Treba razlikovati gramatičku kategoriju roda imenica od pola pojma koji one označavaju. Tako npr. imenice gazda, paša pripadaju imenicama ženskoga roda tipa žena, trava (gazd-a – žen-a; gazd-e – žen-e; gazd-i – žen-i i sl.) iako označavaju osobe muškoga pola (npr. taj gazda, silan paša i sl.). Isto važi i za muška imena na -a (Nikola, Ilija, Vasilija). Gramatička kategorija broja imenica iskazana je posebnim nastavcima za jedninu i množinu (stog-ø – stog-ov-i; žen-a – žen-e; ostožj-e – ostožj-a). Gramatička kategorija padeža iskazana je različitim padežnim oblicima imenica u jednini i množini.

PODJELA IMENICA PO ZNAČENJU
U crnogorskome jeziku imenice se po značenju, odnosno po sadržaju onoga što imenuju, dijele na šest vrsta: 1. Vlastite imenice označavaju imena pojmova koji, po pravilu, nemaju množinu. To su: ▫ imena ljudi (i njihovi nadimci): Vjera, Nikola, Radoslav, Bane, Mile,

68 MORFOLOGIJA

Mato i sl.; ▫ ▫ ▫ imena životinja: Jabučilo, Ćetalj, Šarov, Zekna, Mrkulja i sl.; geografska imena: Crna Gora, Boka Kotorska, Bjelopavlići, Cetinje, Evropa i sl.; imena nebeskih tijela: Zemlja, Sunce, Mars, Śevernjača i sl.

Napomena: U izuzetnim slučajevima, kad se upotrijebe metaforički – u značenju osobine koju ta imenica pośeduje ili kad se jednom vlastitom imenicom označava više različitih pojmova, te imenice mogu imati množinu, npr.: Stigla su nam dva Ivana. Crna Gora je dala mnogo Nikaca (tj. ljudi poput Nikca od Rovina). 2. Zajedničke imenice označavaju opšte pojmove, odnosno nazive bića, predmeta i pojava sa zajedničkim osobinama, npr.: čovjek, žena, dijete; čaša, kuća, ulica, planina; kiša, mećava, snijeg i sl. 3. Zbirne imenice su zajedničke imenice uzete kao cjelina ili skup u kojem se ne izdvaja nijedan član toga skupa, odnosno cjeline, npr.: cvijeće (skup cvjetova), lišće (skup listova), pruće (skup prutova), đeca (skup đece) i sl. 4. Gradivne imenice su zajedničke imenice kojima se označava neka materija, njen dio ili cjelina, npr.: voda, varenika, ugalj, srebro, zlato, vino, zemlja i sl. Napomena: Te imenice se upotrebljavaju u jednini, osim kad se njima označavaju različite vrste (iste) materije, npr.: Nijesu ni sva zlata ista. 5. Apstraktne imenice su zajedničke imenice koje označavaju apstraktne, „neopipljive“ pojmove, npr.: um, pamet, radost, žalost, jad, ljepota, brzina, živost i sl. Napomena: Ni apstraktne imenice nemaju množine. Ako se njihovo značenje konkretizuje nekom odredbom ili dopunom, i one mogu imati oblik množine, npr.: Visine Prokletija putnika ostavljaju bez daha. – Durmitorske ljepote su neopisive. 6. Glagolske imenice grade se od glagola i njima se imenuje radnja, stanje i zbivanje, npr.: čitanje, gledanje, trčanje; vožnja, potražnja, patnja; seoba, tvorba, dioba i sl. Napomena: Glagolske imenice na -j(e) i -j(a) kazuju proces ili stanje, pa su apstraktnije od imenica na -b(a) kojima se kazuje radnja. Stoga glagolske imenice na -j(e) i -j(a) nemaju množine, osim ako se upotrijebe u kojem konkretnom značenju, kad mogu imati množinski oblik, npr.: Njihove patnje
GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 69

uvijek su me pogađale. Nasuprot njima glagolske imenice na -b(a) imaju množinu, npr.: seobe, tvorbe, diobe, svadbe i sl.

PROMJENA IMENICA
IMENICE MUŠKOGA RODA Imenice muškoga roda u crnogorskome jeziku u nominativu jednine imaju završetak -o, -e i -ø. [Već je rečeno da imenice na -a kojima se označavaju bića muškoga pola gramatički pripadaju imenicama ženskoga roda.]

Imenice na -o i -e
Imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak -o i -e i označavaju bića nemaju oblike množine, a oblik vokativa jednak im je obliku nominativa. Takve su npr.: striko, babo, đedo, Branko, Vojo, Tale, Drale, Mile, Pavle, Bane, Rade, đele (hipok.) i sl. Od njih se razlikuju pozajmljenice u crnogorskome jeziku koje u nominativu jednine imaju završetak -o i pripadaju imenicama muškoga roda, a označavaju neživo. Te imenice imaju i oblike množine. Takve su npr.: kimon-o, tang-o, lot-o, bing-o, indig-o, korz-o i sl. U jednini se mijenjaju kao i ostale imenice muškoga roda sa završetkom -o u nominativu jednine (npr. kimon-o – kimon-a – kimon-u), samo što kao imenice koje označavaju neživo imaju akuzativ oblički istovjetan nominativu. Međutim u množini se mijenjaju kao imenice srednjega roda (jed. kimon-o – mn. kimon-a). Napomena: Imenice muškoga roda tipa kotao, orao, posao; dio, razdio, predio i sl. ne pripadaju imenicama na -o. To su imenice koje završavaju na -ø, a o u njima nastalo je promjenom l > o (npr.: kotal-ø > kotao-ø – kotl-a). Deklinacija imenica na -o N: G: D: A: V: I: L: strík-o strík-a strík-u strík-a strîk-o strík-om strík-u Pér-o Pér-a Pér-u Pér-a Pêr-o Pér-om Pér-u Vój-o Vój-a Vój-u Vój-a Vôj-o Vój-om Vój-u

Napomena: Promjena tipa Péro – Pérē – Péri; Vójo – Vójē – Vóji i sl. nije odlika crnogorskoga jezika. Nastavak -a u nominativu množine tih imenica (npr.: Péra, Vója, Báta, Míša) takođe nije karakteristika crnogorskoga jezika. Dvosložne vlastite imenice s tim nastavkom u crnogorskome jeziku uvijek imaju kratkosilazni akcenat
70 MORFOLOGIJA

(na prvome slogu) i mijenjaju se kao imenice ženskoga roda, tj. gramatički pripadaju imenicama ženskoga roda (npr.: Sȁv-a – Sȁv-ē; Mȁś-a – Mȁś-ē i sl.). Deklinacija imenica na -e Za razliku od imenica na -o koje u instrumentalu jednine imaju nastavak -om, imenice muškoga roda na -e imaju u tome padežu nastavak -em, npr.: N: G: D: A: V: I: L: Míl-e Míl-a Míl-u Míl-a Mîl-e Míl-em Míl-u Rád-e Rád-a Rád-u Rád-a Râd-e Rád-em Rád-u Bân-e Bân-a Bân-u Bân-a Bân-e Bân-em Bân-u

Napomena: Promjena tipa Mile – Mileta; Rade – Radeta; Bane – Baneta i sl. nije odlika crnogorskoga jezika. Vlastite imenice iz navedenih dviju paradigmi mogu imati i uzlazne i silazne akcente (Vójo i Vôjo, Péro i Pêro, Ráde i Râde, Míle i Mîle).

Imenice na -ø
Kod imenica muškoga roda, kad označavaju živo, a u nominativu jednine završavaju na -ø, akuzativ jednine oblički je istovjetan s genitivom jednine. Kad označavaju neživo, oblik akuzativa jednine istovjetan je s oblikom nominativa jednine. I jedne i druge imaju oblički istovjetan vokativ i nominativ množine, a u jednini vokativ završava na -e/-u. Pravilo da imenice muškoga roda na -ø čija osnova završava na nepalatalni konsonant u vokativu imaju -e (npr. ban-e, grad-e, dan-e i sl.) i u instrumentalu jednine -om (npr. ban-om, grad-om, dan-om), a da imenice te vrste čija osnova završava palatalnim konsonantom u vokativu jednine imaju -u (npr. kralj-u, kovač-u i sl.) i u instrumentalu jednine -em (npr. kralj-em, kovač-em), poremećeno je jezičkom analogijom (nivelacijom). To se pravilo očuvalo kad su u pitanju nastavci instrumentala jednine, a u vezi s nastavcima vokativa jednine očuvalo se samo kod imenica čija osnova završava na -k, -c, -g, -z, -h i -s koji ispred nastavka -e alterniraju sa č, ž i š (vojnik-ø: vojnik-e > vojnič-e; mjesec-ø: mjesec-e > mjeseč-e; vrag-ø: vrag-e > vraž-e; knez-ø: knez-e > knež-e; duh-ø: duh-e > duš-e; siromah-ø: siromah-e > siromaš-e). Odatle je nivelacija uticala da se npr. pored vokativa Miloš-u ravnopravno upotrebljava oblik Miloš-e (prema duh – duše). Nastavak -e iz vokativa jednine imenica čija osnova završava nepalatalnim konsonantom proširio se i na ostale osnove, pa se danas ravnopravno upotrebljavaju oblici vokativa na -e i na -u, ili su čak oblici s nastavkom -u prevladali, npr.: dan-ø: dan-u/dan-e; međed-ø: međed-u/ međed-e; telefon-ø: telefon-u/telefon-e i sl.
GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 71

Imenice muškoga roda čija osnova završava sonantom r najčešće imaju dvojake nastavke za vokativ jednine (-u/-e) i za instrumental jednine (-em/-om), npr.: pisar-ø: pisar-u/ pisar-e // pisar-em/pisar-om; serdar-ø: serdar-u/serdar-e // serdar-em/serdar-om i sl. Deklinacija imenica na -ø živo N: G: D: A: V: I: L: N: G: D: A: V: I: L: jednina mèđed-ø mèđed-a mèđed-u mèđed-a mèđed-e/-u mèđed-om mèđed-u jednina pjèvāč-ø pjeváč-a pjeváč-u pjeváč-a pjeváč-u pjeváč-em pjeváč-u neživo N: G: D: A: V: I. L: N: G: D: A: V: I. L:
72 MORFOLOGIJA

množina mèđed-i mȅđēd-ā mèđed-ima mèđed-e mèđed-i mèđed-ima mèđed-ima množina pjeváč-i pjeváč-ā pjeváč-ima pjeváč-e pjeváč-i pjeváč-ima pjeváč-ima

jednina telèfōn-ø telefón-a telefón-u telèfōn-ø telefón-e/-u telefón-om telefón-u jednina ogtāč-ø ogrtáč-a ogrtáč-u ogtāč-ø ogrtáč-u ogrtáč-em ogrtáč-u

množina telefón-i telefón-ā telefón-ima telefón-e telefón-i telefón-ima telefón-ima množina ogrtáč-i ogrtáč-ā ogrtáč-ima ogrtáč-e ogrtáč-i ogrtáč-ima ogrtáč-ima

Već je rečeno da konsonanti k, g i h s kraja osnove imenica muškoga roda u vokativu jednine ispred nastavka -e alterniraju sa č, ž i š. (Ista alternacija odnosi se i na konsonante c, z i s u tome položaju.) Ti konsonanti u nominativu množine istih imenica ispred nastavka -i alterniraju sa c, z i s (npr.: vojnik-ø: vojnik-i > vojnic-i; sociolog-ø: sociolog-i > socioloz-i; siromah-ø: siromah-i > siromas-i). O toj i ostalim glasovnim promjenama bilo je više riječi u odjeljku o morfonologiji. Imenica čovjek-ø u množini ima osnovu ljud-: ljud-i, ljud-ī, ljud-ima itd. Takve različite osnove nazivaju se supletivne osnove. Imenice prst, nokat i gost u genitivu množine imaju trojake nastavke -a, -i i -iju: prsta, prsti i prstiju; nokata, nokti i noktiju; gosta, gosti i gostiju. Genitivni nastavak -a imenica gost i prst potisnut je iz standardnoga crnogorskog jezika. Većina jednosložnih imenica muškoga roda u crnogorskome jeziku između osnove i padežnih nastavaka za množinu ima morfem -ov-/-ev-. Morfem -ev- imaju imenice čija osnova završava palatalnim konsonantom, a morfem -ov- imenice čija osnova završava ostalim konsonantima, npr.: dub-ø – dub-ov-i; grad-ø – grad-ov-i; kralj-ø – kralj-ev-i; bič-ø – bič-ev-i i sl. Međutim neke jednosložne imenice muškoga roda nemaju toga množinskoga morfema, npr.: dan-i, konj-i, zub-i, đak-i > đac-i, mrav-i, prst-i, brav-i, gost-i, pȁs-i > ps-i, jad-i, krak-i > krac-i, zrak-i > zrac-i i jednosložne imenice muškoga roda koje označavaju imena naroda: Rus-i, Srb-i, Čes-i, Grk-i > Grc-i, Rom-i i sl. Neke pak jednosložne imenice muškoga roda imaju množinske oblike s množinskim morfemom -ov-/-ev- i bez njega, npr.: vuk-ø: vuk-ov-i/vuc-i; duh-ø: duh-ov-i/dus-i; miš-ø: miš-ev-i/miš-i; brk-ø: brk-ov-i/brc-i; znak-ø: znak-ov-i/znac-i; zvuk-ø: zvuk-ov-i/zvuc-i. Dvosložne i trosložne imenice s nepostojanim a uglavnom imaju množinski morfem -ov-/-ev-, npr.: otac-ø: otc-ev-i > otč-ev-i > oč-ev-i; vjetar-ø: vjetr-ov-i; lakat-ø: lakt-ov-i; kotao-ø: kotl-ov-i; oganj-ø: ognj-ev-i; toranj-ø: tornj-ev-i; sajam-ø: sajm-ov-i i sl. Međutim imenice tipa vrabac-ø, lovac-ø, konac-ø itd. nemaju množinski morfem -ov-/-ev-. I neke dvosložne imenice (bez nepostojanoga a) imaju taj množinski morfem: golub-ø: golub-ov-i; vitez-ø: vitez-ov-i; galeb-ø: galeb-ov-i; lišaj-ø: lišaj-ev-i; kolut-ø: kolut-ov-i; prsten-ø: prsten-ov-i; pršljen-ø: pršljen-ov-i; gavran-ø: gavran-ov-i; soko-ø: sokol-ov-i; pojas-ø: pojas-ev-i. Imenice koje u osnovi imaju -ije-, odnosno -i- ako mu slijedi o < l, imaju množinski morfem -ov-/-ev-, pri čemu -ije-/-i- alternira s -je- (viđeti odjeljak o morfonologiji), npr.: cvijet-ø: cvjet-ov-i; svijet-ø: svjet-ov-i; dio-ø: djel-ov-i; lijek-ø: ljek-ov-i; brijeg-ø: breg-ov-i; drijen-ø: dren-ov-i. (Grupa rje pri tome daje re kad joj prethodi konsonant.) Osnova nekih imenica muškoga roda, koje su porijeklom pozajmljenice u crnogorskome jeziku, završava na vokal. Ako ta osnova završava vokalom -i, u promjeni se između nje i padežnih nastavaka umeće intervokalno j, npr.: žiri-ø – žiri-j-a – žiri-j-u i sl.
GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 73

I skraćenice se mijenjaju po padežima, ali se između njihove osnove i nastavaka umeće crtica, npr. CNP-ø: CNP-a, CNP-u i sl. IMENICE ŽENSKOGA RODA Imenice ženskoga roda u crnogorskome jeziku završavaju na -a i -ø, a neke vlastite imenice na -e. Vlastite imenice ženskoga roda na -e (npr. Mare, Dese, Ike i sl.) zapravo su imenice na -a, a -e u nominativu dobile su nivelacijom (analogijom) prema obliku vokativa. Stoga se one mijenjaju po istome obrascu kao i vlastite imenice ženskoga roda na -a. I imenice sa značenjem osoba muškoga pola koje završavaju na -a (npr.: gazda, vladika i sl.) pripadaju imenicama ženskoga roda.

Imenice na -a
Imenice ženskoga roda na -a mijenjaju se po istome obrascu i kad označavaju živo i kad označavaju neživo. Isti obrazac važi i za imenice sa značenjem osoba muškoga pola na -a, kao i za imenice đeca, braća, gospoda, vlastela i brojevne imenice na -ojic-a (dvojica, obojica, trojica) i -oric-a (petorica, šestorica...). Deklinacija: N: G: D: A: V: I: L: jednina žèn-a žèn-ē žèn-i žèn-u žȅn-o žèn-ōm žèn-i množina žèn-e žén-ā žèn-ama žèn-e žȅn-e žèn-ama žèn-ama

Imenice sa značenjem osoba muškoga pola na -a u vokativu jednine mogu imati dva nastavka: -o i -a, npr.: vladik-o i vladik-a, sudij-o i sudij-a i sl. Kad označavaju vlastita imena, te imenice imaju samo nastavak -a u vokativu, npr.: Ilij-a, Milij-a, Nikol-a, Mić-a, Maś-a i sl. Imenice ženskoga roda na -ic-a u vokativu jednine imaju nastavak -e. Taj nastavak imaju i kad označavaju neživo i kad označavaju živo, bez obzira na to kojega je pola, npr.: Milic-e, Dragic-e, učiteljic-e, sestric-e, asistentic-e, kukavic-e, iźelic-e, varalic-e i sl. Imenice ženskoga roda na -kinj-a, koje označavaju profesiju ili zanimanje, u vokativu jednine imaju nastavak -o, npr.: asistentkinj-o i sl. Vlastite višesložne imenice ženskoga roda koje ne završavaju na -ic-a imaju u vokativu nastavak -a, npr.: Mìlen-a, Màrij-a, Brânk-a, Mìluš-a i sl.
74 MORFOLOGIJA

Vlastite dvosložne imenice ženskoga roda s kratkim akcentom imaju u vokativu nastavak -a, npr.: Mȉk-a, Vjȅr-a, Grȁn-a, Mȉl-ā, Nȁđ-a i sl. Vlastite dvosložne imenice ženskoga roda s dugim akcentom imaju u vokativu nastavak -o i -e, npr.: nom. Vér-a – vok. Vêr-e/Vêr-o; nom. Míl-a – vok. Mîl-e/Mîl-o; nom. Stán-a – vok. Stân-e/Stân-o; nom. Jél-a – vok. Jêl-e/Jêl-o i sl. Ako pak završavaju na konsonantski skup i pritom imaju silazne akcente, i one u vokativu jednine imaju nastavak -a, npr.: Jûlk-a, Ôlg-a, Sȉnđ-a, Đȕrđ-a i sl. Konsonanti k, g i h s kraja osnove imenica ženskoga roda u dativu i lokativu jednine alterniraju sa c, z i s, npr.: ruk-a – ruc-i, muk-a – muc-i, Amerik-a – Americ-i, Rijek-a – Rijeci; nog-a – noz-i, snag-a – snaz-i, Požeg-a – Požez-i; epoh-a – epos-i, svrh-a – svrs-i i sl. Ta alternacija nije obuhvatila: a) neke zajedničke imenice u kojima bi uglavnom došlo do promjene značenja, npr.: kik-a – kik-i, śik-a – śik-i, tuk-a – tuk-i, sag-a – sag-i, koleg-a – koleg-i, kacig-a – kacig-i, lig-a – lig-i, drog-a – drog-i, sfing-a – sfing-i, tog-a – tog-i, čerg-a – čerg-i, dug-a – dug-i, fug-a – fug-i, psih-a – psih-i, sinegdoh-a – sinegdoh-i, maćeh-a – maćeh-i, snah-a – snah-i; b) hipokoristike, npr.: sek-a – sek-i, bak-a – bak-i, kok-a – kok-i, rog-a – rog-i; c) vlastita imena (bez obzira na pol), npr.: Julk-a – Julk-i, Milk-a – Milk-i, Luk-a – Luk-i, Nik-a – Nik-i, Mik-a – Mik-i, Olg-a – Olg-i, Drag-a – Drag-i, Mih-a – Mih-i; d) imenice ženskoga roda koje označavaju pripadnice naroda, država ili geografskih prostranstava, npr.: Crnogork-a – Crnogork-i, Hercegovk-a – Hercegovk-i, Bjelopoljk-a – Bjelopoljk-i, Cetinjank-a – Cetinjank-i, Evropljank-a – Evropljank-i; e) neka geografska imena, npr.: Bok-a – Bok-i, Krk-a – Krk-i, Mek-a – Mek-i, Volg-a – Volg-i; f) imenice čija osnova završava na -ck-, -čk-, -ćk-, -zg- i -sh-, npr.: kock-a – kock-i, bock-a – bock-i, mačk-a – mačk-i, tačk-a – tačk-i, bočk-a – bočk-i, kučk-a – kučk-i, praćk-a – praćk-i, voćk-a – voćk-i, srećk-a – srećk-i, mazg-a – mazg-i, Drezg-a – Drezg-i, tezg-a – tezg-i, rozg-a – rozg-i, Pash-a – Pash-i. Imenice ženskoga roda čija osnova završava konsonantskom grupom tk u dativu i lokativu jednine mogu imati (na kraju osnove) i c (< tc< tk) i tk, npr.: bitk-a – bic-i/ bitk-i, pripovijetk-a – pripovijec-i/pripovijetk-i i sl. No ako bi ta alternacija (tk > c) izazvala promjenu značenja ili pak nejasnoće u značenju, konsonantska grupa tk s kraja osnove tih imenica ostaće nepromijenjena, npr.: tetk-a – tetk-i, čestitk-a – čestitk-i, rešetk-a – rešetk-i, dośetk-a – dośetk-i, krletk-a – krletk-i, zagonetk-a – zagonetk-i, patk-a – patk-i, šutk-a – šutk-i, butk-a – butk-i, četk-a – četk-i, motk-a – motk-i i sl. Imenice ženskoga roda čija osnova završava konsonantskim grupama sk i šk u dativu i lokativu jednine mogu imati (na kraju osnove) i neizmijenjene (sk i šk) i izmijenjene pomenute grupe (sc i šc), npr.: prask-a – prask-i/prasc-i, ljusk-a – ljusk-i/ljusc-i, gusk-a – gusk-i/gusc-i, pušk-a – pušk-i/pušc-i, krušk-a – krušk-i/krušc-i, vašk-a – vašk-i/vašc-i i sl.
GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 75

Genitiv množine imenica ženskoga roda čija osnova završava konsonantskom grupom može biti trojak: -ā (npr. katedr-ā), -ā pri čemu se konsonantska grupa s kraja osnove razbija dugim nepostojanim a (npr. pripovjedāk-ā) i ī (npr. sort-ī). Međutim nastavak -ā bez nepostojanoga a koje se javlja u konsonantskoj grupi s kraja osnove tih imenica u savremenome crnogorskom jeziku potisnut je nastavcima -ī i -ā s nepostojanim a u toj konsonantskoj grupi. Imenice ženskoga roda čija osnova završava konsonantskom grupom db, ǯb, žb, žd, zn, nǯ, mk, mp, rk, vk, tl, kn, ĺk, kl, pk, dr, nt, rt, čm, st i zm u savremenome crnogorskom jeziku u genitivu množine imaju uglavnom nastavak -ī, npr.: svadb-a – svadb-i, narudžb-a – narudžb-i, izložb-a – izložb-i, goružd-a – goružd-i, kazn-a – kazn-i, narandž-a – narandž-i, zamk-a – zamk-i, klomp-a – klomp-i, povork-a – povork-i, mišolovk-a – mišolovk-i, pertl-a – pertl-i, jakn-a – jakn-i, boljk-a – boljk-i, muštikl-a – muštikl-i, klopk-a – klopk-i, katedr-a – katedr-i, podumijent-a – podumijent-i, sort-a – sort-i, sačm-a – sačm-i, pist-a – pist-i, pizm-a – pizm-i i sl. Te imenice se sasvim rijetko u savremenome crnogorskom jeziku upotrebljavaju (u genitivu množine) s nastavkom -ā bez nepostojanoga a u konsonantskoj grupi s kraja osnove, dok se s nepostojanim a na tome mjestu više ne upotrebljavaju, izuzev oblika primjedab-a, katedar-a, čizam-a i karat-a. Imenice ženskoga roda čija osnova završava grupom jk u genitivu množine imaju nastavak -ī, npr.: majk-i, bajk-i, lujk-i i sl. Izuzetak čini jedino imenica đevojka koja u tome padežu ima nastavak -ā s nepostojanim a između j i k: đevojak-a. Imenice ženskoga roda čija osnova završava konsonantskom grupom vc, gr, čk, nk, sk, šk, tk, sm, sn, šń, tr, kv i gl u genitivu množine imaju nastavak -ā s nepostojanim (dugim) a između tih konsonanata, npr.: ovc-a – ovac-a, igr-a – igar-a, tačk-a – tačak-a, bank-a – banak-a, dask-a – dasak-a, pušk-a – pušak-a, tetk-a – tetak-a, pjesm-a – pjesam-a, usn-a – usan-a, trešnj-a – trešanj-a, vatr-a – vatar-a, tikv-a – tikav-a, tigl-a – tigal-a i sl. Imenice ženskoga roda čija osnova završava konsonantskom grupom ck, ćk, bĺ, tv u genitivu množine imaju nastavak -ī i -ā s nepostojanim (dugim) a između tih konsonanata, npr.: kock-a – kock-i/kocak-a, plećk-a – plećk-i/plećak-a, zublj-a – zublj-i/ zubalj-a, kletv-a – kletv-i/kletav-a i sl. Imenice ženskoga roda na -a čija osnova završava konsonantskim grupama st i zd imaju u genitivu množine nastavak -ā, a između tih konsonanata nikad se ne javlja nepostojano a, npr.: last-a, krast-a, brazd-a, zvijezd-a, žlijezd-a i sl. Imenice ruk-a, nog-a i slug-a u genitivu množine pored nastavka -ā imaju i nastavak -ū: ruk-a – ruk-ā/ruk-ū, nog-a – nog-ā/nog-ū, slug-a – slug-ā/slug-ū.

76 MORFOLOGIJA

Imenice na -ø
Imenice ženskoga roda na -ø imenice su čija osnova završava na konsonant (npr.: laž, peć, moć), na konsonantsku grupu (npr.: kost, mast, čast) i na o koje je nastalo od l (npr.: misao, zamisao). Konsonantske grupe sl > so, sn i zn s kraja osnove razdvojene su u nominativu jednine nepostojanim a (npr.: misao-ø – misl-i, zamisao-ø – zamisl-i, plijesan-ø – plijesn-i, bojazan-ø – bojazn-i, sablazan-ø – sablazn-i i sl. Deklinacija: N: G: D: A: V: I: L: jednina mâst-ø mâst-i mâst-i mâst-ø mâst-i mâšć-u/mâst-i mâst-i množina mâst-i mást-ī mást-ima mâst-i mâst-i mást-ima mást-ima

Nastavci instrumentala jednine imenica ženskoga roda na -ø su: -ju, -u i -i. Nastavke -u i -i imaju imenice ženskoga roda čija osnova završava na ć: moć-ø – moć-u/moć-i, noć-ø – noć-i/noć-u i sl. Instrumental s nastavkom -ju/-u može se koristiti u svim slučajevima, a instrumental s nastavkom -i koristi se kad uz njega stoji prijedlog, zamjenica, broj ili pridjev, npr.: On je to postigao riječju. – S riječju ne možeš, ali riječju možeš. – On je to postigao jednom riječi/riječju. // On je to postigao lijepom riječi/riječju. // On je to postigao tom riječi/riječju. Sonant j iz nastavka -ju izaziva jotaciju nenepčanih konsonanata i konsonantskih grupa s kraja osnove, npr.: pamet-ø – pameć-u, krv-ø – krvlj-u, glad-ø – glađ-u, misao-ø – mišlj-u, mast-ø – mašć-u i sl. (Viđeti o tome više u poglavlju o jotaciji.) Po obrascu promjene imenica ženskoga roda na -ø mijenjaju se i zbirne imenice na -ad-ø. Te imenice u instrumentalu jednine imaju samo nastavak -i (prasad-ø – prasad-i, telad-ø – telad-i, momčad-ø – momčad-i). Po istome obrascu mijenja se i imenica kost-ø. U genitivu množine ta imenica pored nastavka -ī ima i nastavak -ijū: kost-ø – kost-ī/kost-ijū. I imenice oko i uho u množini mijenjaju se po obrascu imenica ženskoga roda na -ø. U genitivu množine one pored nastavka -ī imaju i nastavak -ijū: oč-i – oč-ī/oč-ijū, uš-i – uš-ī/uš-ijū.

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 77

Imenice kći i mati u crnogorskome jeziku i u osnovnome obliku glase šćer (kćer) i mater. U instrumentalu jednine imaju nastavke -i i -om: šćer-ø (kćer-ø) – šćer-i (kćer-i)/šćer-om (kćer-om), mater-ø – mater-i/mater-om. IMENICE SREDNJEGA RODA Imenice srednjega roda u crnogorskome jeziku završavaju nastavcima -o, -e i -ø.

Imenice na -o i -e
Imenice srednjega roda čija osnova završava nenepčanim konsonantom imaju nastavak -o u osnovnome obliku (npr.: sel-o, neb-o, krd-o i sl.), a imenice srednjega roda čija osnova završava nepčanim konsonantom imaju nastavak -e u osnovnome obliku (npr.: ostožj-e, narječj-e, imanj-e, cvijeć-e i sl.). Taj nastavak (-e) imaju i neke imenice čija osnova završava na -c i -r (npr.: lic-e, src-e, mor-e). Deklinacija: jednina N: G: D: A: V: I: L: kȍl-o kȍl-a kȍl-u kȍl-o kȍl-o kȍl-om kȍl-u vijèć-e vijèć-a vijèć-u vijèć-e vijèć-e vijèć-em vijèć-u množina kȍl-a kôl-ā kȍl-ima kȍl-a kȍl-a kȍl-ima kȍl-ima vijèć-a vijéć-ā vijèć-ima vijèć-a vijèć-a vijèć-ima vijèć-ima

Imenice srednjega roda imaju oblički istovjetan nominativ, akuzativ i vokativ (i u jednini i u množini). Instrumental jednine imenica srednjega roda na -o ima nastavak -om, a imenice srednjega roda na -e imaju nastavak -em u tome padežu. Ti su nastavci uslovljeni palatalnošću, odnosno nepalatalnošću, krajnjega konsonanta. U genitivu množine imenica srednjega roda na -o čija osnova završava konsonantskim grupama javlja se nepostojano a, npr.: stabl-o – stabal-a, vesl-o – vesal-a, sidr-o – sidar-a i sl.

Imenice na -ø
Nastavkom -ø završavaju imenice srednjega roda koje znače nešto mlado ili malo, a -e- ispred nastavka -ø u kosim padežima alternira sa -et- i -en-, npr. dojenč-e-ø – dojenč-et-a, śem-e-ø – śem-en-a. Ako te imenice imaju ije kao alternant jata (ě), ono će ispred -et- / -en- alternirati s je (odnosno e ako se pred njim nađe konsonantska grupa), npr.: ždrijeb-e-ø – ždreb-et-a; vrijem-e-ø – vrem-en-a.
78 MORFOLOGIJA

Imenice srednjega roda koje ispred -ø imaju morfem -e- koji u kosim padežima alternira sa -et- umjesto množine imaju zbirne imenice na -ad-ø i mijenjaju se kao imenice ženskoga roda na -ø. Imenica dijet-e-ø u množini ima oblik zbirne imenice đec-a i mijenja se po obrascu jednine imenica ženskoga roda na -a. Deklinacija: - imenice kod kojih morfem -e- alternira sa -et- u kosim padežima N: G: D: A: V: I: L: jednina tèl-e-ø tèl-et-a tèl-et-u tèl-e-ø tèl-e-ø tèl-et-om tèl-et-u

- imenice kod kojih morfem -e- alternira sa -en- u kosim padežima N: G: D: A: V: I: L: jednina śȅm-e-ø śȅm-en-a śȅm-en-u śȅm-e-ø śȅm-e-ø śȅm-en-om śȅm-en-u množina śȅm-en-a śȅm-ēn-ā śȅm-en-ima śȅm-en-a śȅm-en-a śȅm-en-ima śȅm-en-ima śem-èn-a śem-én-ā śem-èn-ima śem-èn-a śem-èn-a śem-èn-ima śem-èn-ima

Neke imenice srednjega roda na -ø čija osnova završava konsonantskom grupom u kojoj je krajnji konsonant c mijenjaju se i po obrascu imenica srednjega roda na -e, npr.: žumanc-e-ø – žumanc-et-a i žumanc-e – žumanc-a, rebarc-e-ø – rebarc-et-a i rebarc-e – rebarc-a i sl. U genitivu množine, kad se mijenjaju kao imenice na -e, imaju nepostojano a u konsonantskoj grupi s kraja osnove, npr.: žumanac-a, bjelanac-a, jajac-a, rebarac-a i sl.

BROJEVNE IMENICE
Brojevne imenice završavaju na -ojic-a (npr.: dvojica, obojica, trojica), -oric-a (npr.: četvorica, petorica, šestorica), -oje-ø (npr.: dvoje, oboje, troje) i -or-o (npr.: četvoro, petoro, šestoro).

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 79

Imenice na -ojic-a i -oric-a
Brojevne imenice na -ojic-a i -oric-a stoje uz imenice koje označavaju muški pol, npr.: dvojica sinova, trojica seljaka, četvorica pješaka i sl. Imenice, zamjenice i pridjevi koji se na njih odnose stoje u genitivu množine, npr.: trojica mojih bliskih saradnika, četvorica tvojih dobrih drugova i sl. Jedino lična zamjenica (takođe u genitivu množine) ide ispred tih brojevnih imenica, npr.: nas dvojica, njih četvorica i sl. U kongruenciji one se ponašaju kao imenice srednjega roda množine, npr.: Obojica su došla; Četvorica su zaplakala; a u promjeni kao imenice ženskoga roda jednine, npr.: S obojicom su bili u dobrim odnosima; Začu se glas četvorice ljudi. Deklinacija: N: G: D: A: V: I: L: dv-òjic-a dv-òjic-ē dv-òjic-i dv-òjic-u dv-òjic-o dv-òjic-ōm dv-òjic-i pet-òric-a pet-òric-ē pet-òric-i pet-òric-u pet-òric-o pet-òric-ōm pet-òric-i

Imenice na -oje-ø i -or-o
Brojevne imenice na -oje-ø i -or-o stoje uz imenice koje označavaju oba pola ili uz imenice koje označavaju podmladak (ljudi ili životinja), npr.: dvoje ljudi, troje đece, četvoro teladi, šestoro mačadi i sl. Imenice, zamjenice i pridjevi i uz te brojevne imenice stoje u genitivu množine, a lična zamjenica ide ispred njih, npr.: dvoje mojih dragih unučadi, šestoro njezine male mačadi i sl. U kongruenciji se ponašaju kao imenice srednjega roda jednine, npr.: Pjevalo je dvoje đece; Slijedilo ju je petoro piladi. Genitiv tih imenica najčešće se upotrebljava u obliku nominativa s prijedlozima. Deklinacija: N: G: D: A: V: I: L: dv-ȍje-ø dv-ó-ga/dv-òjē-ga dv-ó-ma/dv-òje-ma dv-ȍje-ø dv-ȍje-ø dv-ó-ma/dv-òjē-ma dv-ó-ma/dv-òjē-ma pȅt-or-o pet-ór-ga pet-ór-ma pȅt-or-o pȅt-or-o pet-ór-ma pet-ór-ma

80 MORFOLOGIJA

zamjenice se dijele na: 1. i one imaju sva tri roda i oba broja. nekakav. koji. ovoliki.: nekoji/neki. svako. nečiji. ma čiji. svojstava i pojava. niko. njihov. tvoj. 2. ništa. kakav. vaš. čijigođ/čijigod. kakavgođ/kakavgod. svačiji. išta. kogođ/kogod. nikakav/nikakvi. kojigođ/kojigod. ičiji. on. 7. nikoji. koji gođ/koji god. ma kakav. kakav/kakvi. ovakav/ovakvi. đečiji. štogođ/štogod. đekoji. odnosno upućuju na imenice kojima se ti pojmovi označavaju. nekakav/nekakvi. niko. prisvojne (posesivne): moj. odnosno po onome na što upućuju. pokazne. bilo kakav. ona. koliki?. đekakav. 5. što?. ikakav/ikakvi. bilo ko. neodređene (indefinitne): neko. ma što. Po funkciji se zamjenice dijele na: 1. predmeta. njen/njezin. naš.: neko. 2. što. 4. ma ko. 6. ikoji. čiji. što gođ/što god. Po značenju. upitne (interogativne): ko?. To su prisvojne. neodređene zamjenice složene sa ko i što (npr. ništa) i povratna zamjenica sebe (se). svašta. ko gođ/ko god. takav/takvi. onaj. vi. iko. Pridjevske – zamjenjuju pridjeve i brojeve i upotrebljavaju se uz (samostalne) riječi koje određuju. đeko. bilo čiji.ZAMJENICE Zamjenice su riječi koje zamjenjuju imena bića. To su lične. svakoji/svaki. povratne (refleksivne): sebe (se). odnosne (relativne): ko. 8. Imeničke – zamjenjuju imenice i nezavisne su od drugih riječi u rečenici. upitne zamjenice ko i što. upitne koji. svakakav/svakakvi. nekoji/neki. ona. koliki. one. taj. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 81 . kakav?/kakvi?. ničiji. čiji?. Kao i pridjevi. nikoji. ti. povratno-prisvojne (refleksivno-posesivne): svoj. oni. onakav/onakvi. pokazne (demonstrativne): ovaj. nečiji. ma koji. bilo što. nešto. koji?. bilo koji. 3. lične (personalne): ja. đešto. čiji gođ/čiji god. čiji i neodređene zamjenice složene s njima (npr. njegov. nešto. toliki. nikakav). ono // mi. onoliki. kakav gođ/kakav god.

LIČNE ZAMJENICE Lične zamjenice imaju supletivnu promjenu.(tobom).: t-. on / ona / ono – nj-. ti: teb.: ø-.: j-. Njihove osnove u promjeni su: ja – men-.: tob. U instrumentalu jednine zamjenica ja i ti javlja se alternirana osnova: ja: men. mi – n-. Alternirane se osnove javljaju i u nenaglašenim oblicima jednine ličnih zamjenica: ja: men. on / ono: nj.: m-. oni – nj-. ti: teb.(mnom). ti – teb-.: mn. vi – v-. ona: nj. Deklinacija ličnih zamjenica Lična zamjenica ja N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik jâ mèn-e mèn-i mèn-e mn-ôm /mn-óme mèn-i nenaglašeni oblik m-e m-i m-e - Lična zamjenica ti N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik t-î tèb-e tèb-i tèb-e t-î tȍb-ōm tèb-i nenaglašeni oblik t-e t-i t-e - Lična zamjenica on N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik ôn-ø nj-èga nj-èmu nj-èga nj-îm/njíme nj-èmu nenaglašeni oblik ø-ga ø-mu ø-ga/nj-ø - 82 MORFOLOGIJA .

Lična zamjenica ona N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik òn-a nj-ê nj-ôj nj-û nj-ôm/nj-óme nj-ôj nenaglašeni oblik j-e j-oj j-u/j-e - Lična zamjenica ono N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik òn-o nj-èga nj-èmu nj-èga nj-îm/njíme nj-èmu nenaglašeni oblik ø-ga ø-mu ø-ga - Lična zamjenica mi N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik m-î n-âs n-ȁma n-âs n-ȁma n-ȁma nenaglašeni oblik n-as n-am n-as - Lična zamjenica vi N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik v-î v-âs v-ȁma v-âs v-î v-ȁma v-ȁma nenaglašeni oblik v-as v-am v-as - GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 83 .

Oblik instrumentala mnóme (<ja) upotrebljava se bez prijedloga.: Tada su ga tražili mnogi.: On ju je vidio. Ako je rečenični akcenat na zamjenici.: Dao sam joj ga prošle neđelje. lične zamjenice su u naglašenome obliku. Nenaglašeni oblik ju (<ona) umjesto oblika je (<ona) javlja se samo uz glagolsku enklitiku je da bi se izbjegla dvostruka upotreba te oblički istovjetne riječi (je). ona N: G: D: A: V: I: L: naglašeni oblik òn-i /òn-e /òn-a nj-îh nj-ȉma nj-îh nj-ȉma nj-ȉma nenaglašeni oblik ø-ih ø-im ø-ih - Napomena: Nenaglašeni oblik dativa i akuzativa lične zamjenica mi i vi dvojak je i glasi: mi: nam – ni (dativ) i nas – ne (akuzativ). POVRATNA ZAMJENICA SEBE Povratna zamjenica sèbe naziva se i lična zamjenica za svako lice jer služi za označavanje i 1. – Eno mi ih ispred kuće i sl. ako se zamjenice upotrebljavaju konstrastivno jedna u odnosu na drugu. – Neka mi ga. i 2. Nenaglašene zamjenice se jedna uz drugu javljaju po pravilu: dativ + genitiv / akuzativ. Kad se lična zamjenica nalazi na početku rečenice. 3. potvrđuju rečenice u kojima se oni upotrebljavaju na neprvom mjestu u nenaglašenome obliku. – Ona mi ju je poklonila davno. Kad se upotrebljavaju s prijedlozima.: Pozvali su mène. Da takve oblike nameće početno mjesto u rečenici. npr. rečeničnim akcentom i prijedlozima koji uz njih stoje: 1. one. Upotreba nenaglašenih oblika ličnih zamjenica znatno je češća od naglašenih. a ne tèbe. i 3. upotrebljavaju se naglašeni oblici (bez obzira na mjesto koje one zauzimaju u rečenici). npr. npr. vi: vam – vi (dativ) i vas – ve (akuzativ). npr. Upotrebljava se samo za označavanje odnosa prema subjek84 MORFOLOGIJA .: Njega su tada tražili mnogi. npr. Upotreba naglašenih oblika uslovljena je mjestom u rečenici. ona se redovno upotrebljava u naglašenome obliku. uz njîh.: od mène. – Nȁma su rekli da dođemo (a ne vȁma). 2. tj. lica. npr. za vâs i sl. a oblik mnȏm s prijedlozima.Lična zamjenica oni. – Srio ju je. Oblici ni / ne / vi / ve obilježje su razgovornoga stila. prema tèbi.

Prvome licu jednine (ja) odgovara prisvojna zamjenica moj (tj. njegov. vaš-e). moj-a. njen-ø/ njezin-ø. njegov-o). trećemu licu jednine srednjega roda (ono) prisvojna zamjenica njegov (tj. tvoj. njihov-a. tvoj-ø. Pošto se nikad ne upotrebljava u obliku subjekta. naš. njen/njezin. tvoj-e). ona se javlja samo u zavisnim padežima. njegov-a. Deklinacija: N: G: D: A: V: I: L: sèb-e sèb-i sèb-e/se sȍb-ōm sèb-i PRISVOJNE ZAMJENICE Prisvojne zamjenice su moj. njihov-o). njegov-ø. tvoj-a. moj-ø. njen-a/njezin-a. Nenaglašeni oblik (se) ima samo u akuzativu. njihov-ø. drugome licu množine (vi) prisvojna zamjenica vaš (tj. njegov-ø. trećemu licu množine oni – one – ona prisvojna zamjenica njihov (tj. vaš. drugome licu jednine (ti) prisvojna zamjenica tvoj (tj. vaš-ø. trećemu licu jednine muškoga roda (on) prisvojna zamjenica njegov (tj. naš-a. njihov. vaš-a. Deklinacija Zamjenica môj N: G: D: A: za živo: jednina môj-ø mòj-eg(a)/mô-g(a) mòj-em(u)/mô-m(e) mòj-eg(a)/mô-g(a) za neživo: mȏj-ø V: mȏj-ø I: mòj-im L: mòj-em(u)/mô-m(e) množina mòj-i mòj-īh mòj-im(a) mòj-e mòj-i mòj-im(a) mòj-im(a) Zamjenica mòja N: G: jednina môj-a mòj-ē množina mòj-e mòj-īh GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 85 .tu. prvome licu množine (mi) prisvojna zamjenica naš (tj. njegov-o). njen-o/njezin-o). moj-e). naš-e). trećemu licu jednine ženskoga roda (ona) prisvojna zamjenica njen/njezin (tj. naš-ø. njegov-a.

moj-a. naš-e.D: A: V: I: L: Zamjenica mòje N: G: D: A: V: I: L: mòj-ōj mòj-u mòj-a mòj-ōm mòj-ōj mòj-im(a) mòj-e mòj-e mòj-im(a) mòj-im(a) jednina mòj-e mòj-eg(a)/mô-g(a) mòj-em(u)/mô-m(e) mòj-e mòj-e mòj-im mòj-em(u)/mô-m(e) množina mòj-a mòj-īh mòj-im(a) mòj-a mòj-a mòj-im(a) mòj-im(a) Zamjenice tvoj-ø. vaš-a. Zamjenica njègov N: G: D: A: za živo: jednina njègov-ø njègov-a /njègov-og(a) njègov-u/njègov-om(e) njègov-a /njègov-og(a) za neživo: njègov-ø V: njègov-ø I: njègov-im L: njègov-u/njegov-om(e) množina njègov-i njègov-īh njègov-im(a) njègov-e njègov-i njègov-im(a) njègov-im(a) Zamjenica njègova N: G: D: A: V: I: L: jednina njègov-a njègov-e njègov-ōj njègov-u njègov-a njègov-ōm njègov-ōj množina njègov-e njègov-īh njègov-im(a) njègov-e njègov-e njègov-im(a) njègov-im(a) 86 MORFOLOGIJA . vaš-e mijenjaju se po obrascu promjene zamjenica moj-ø. naš-ø. vaš-ø. naš-a. tvoj-a. moj-e. tvoj-e.

POKAZNE ZAMJENICE Pokazne zamjenice pokazuju ili upućuju na lica. moj-e. i 3. ov-olik-o. upotrebljava se pokazna zamjenica ov-aj. svoj-a. t-akv-o GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 87 . – Viđeli su svoju kuću. u. Za upućivanje na lice i predmet što se nalaze pored onoga s kime se govori (tj. upotrebljava se zamjenica on-aj. ov-akv-a. ti – t-akav-ø/t-akv-i. npr. tada se ti pridjevi i brojevi upotrebljavaju u obliku bez krajnjega a. -ima nađu u sintagmama s pridjevima ili brojevima. svòj-a. npr. Kad se upućuje na neprisutno lice (tj. predmete. Za upućivanje na lice i predmet što se nalaze pored govornoga lica (tj.Zamjenica njègovo N: G: D: A: V: I: L: jednina njègov-o njègov-a /njègov-og(a) njègov-u/njègov-om(e) njègov-o/njègov-og(a) njègov-o njègov-im njègov-u/njegov-om(e) množina njègov-a njègov-īh njègov-im(a) njègov-a njègov-a njègov-im(a) njègov-im(a) Zamjenice njen-ø /njezin-ø. pored 1. njihov-ø. ov-akv-o // ov-olik-ø/ov-olik-i. e. lica). t-a. Isto važi i za upućivanje na svojstva. Kad ono što se kazuje imenicom pripada subjektu. svoj-a. njegovoga dobrog prijatelja. pojave ili osobine: ja – ov-akav-ø. lice) ili na lice koje je udaljeno od lica koja govore. njihov-a. – Oplakivahu svoju đecu. njihov-o mijenjaju se po obrascu promjene zamjenica njegov-ø. i 2. -emu. Zamjenice svoj-ø. našima dobrim prijateljima i sl. moj-a. njegov-o. ov-olik-a. svojstva i pojave. -oga.: Tražio sam svoje drugove. Kad se lične zamjenice u padežnim oblicima na -a. njegov-a. svoj-e mijenjaju se po obrascu promjene zamjenica moj-ø. njen-a/njezin-a. t-o. POVRATNO-PRISVOJNA ZAMJENICA SVÔJ Povratno-prisvojna zamjenica svȏj-ø. on-o. on-a. tvojemu dobrom prijatelju. u njegovoj prostornoj ili vremenskoj blizini. njen-o/njezin-o. t-akv-a. na 3. ov-a. lica) upotrebljava se zamjenica t-aj. svòj-e izražava i povratnost i prisvojnost (pripadnost). pored 2. Naziva se još i povratno-prisvojna zamjenica za svako lice jer se njome označava i 1. ov-o. -ome. svoj-e. lice.: njegova dobrog prijatelja. tvome dobrom prijatelju. upotrebljava se zamjenica svoj-ø.

ov-a. Deklinacija Zamjenica ovāj N: G: D: A: za živo: jednina òv-āj òv-ōg(a) òv-ōm(e) òv-ōg(a) za neživo: òv-āj V: I: òv-īm L: òv-ōm(e) množina òv-ī òv-īh òv-īm(a) òv-ē òv-īm(a) òv-īm(a) Zamjenica òvā N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica òvō N: G: D: A: V: I: L: jednina òv-ō òv-ōg(a) òv-ōm(e) òv-ō òv-īm òv-ōm(e) množina òv-ā òv-īh òv-īm(a) òv-ā òv-īm(a) òv-īm(a) jednina òv-ā òv-ē òv-ōj òv-ū òv-ōj òv-ōm množina òv-ē òv-īh òv-īm(a) òv-ē òv-īm(a) òv-īm(a) Zamjenice òn-āj. ali s drugačijim akcentom. t-ô. òn-ā. t-olik-o. on-akv-a. on-olik-a. t-olik-a. on-akv-o // on-olik-i. 88 MORFOLOGIJA . òn-ō mijenjaju se po obrascu promjene zamjenica ov-aj. on – on-akav-ø/on-akv-i. mijenjaju i zamjenice t-âj.// t-olik-ø. on-olik-o. Po tome se obrascu. t-â. ov-o.

-emu. Značenje upitnih zamjenica imaju u upitnim rečenicama. -ima nađu u sintagmama s pridjevima ili brojevima. kàkv-a/kàkv-ā. on-òlik-o/on-olìk-ō mijenjaju se po obrascu promjene upitne zamjenice kòlik-ø/kolìk-ī. koji. npr. -ome. Deklinacija Zamjenica kȍ N: G: D: A: V: I: L: k-ȍ k-óga/k-ôg k-óme/k-ôm k-óga/k-ôg k-íme/k-îm kóme/k-ôm GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 89 . on-òlik-a/on-olìk-ā. on-àkav-ø/ on-àkv-ī. kàkv-o/kàkv-ō. Kad se pokazne zamjenice u padežnim oblicima na -a. on-àkv-o/ov-àkv-ō mijenjaju se po obrascu promjene upitne zamjenice kàkav-ø/kàkv-ī.: toga lijepog đeteta. UPITNE I ODNOSNE ZAMJENICE Upitne i odnosne zamjenice su ko. kolìk-a/kolìk-ā.Zamjenica tâj N: G: D: A: za živo: jednina t-âj t-ȍga/t-ôg t-ȍme/t-ôm t-ȍga/t-ôg za neživo: t-âj V: I: t-îm L: t-ȍme/t-ôm množina t-î t-îh t-îm(a) t-ê t-îm(a) t-îm(a) Zamjenice ov-àkav-ø/ov-àkv-ī. on-òlik-ø/on-olìk-ī. tada se ti pridjevi i brojevi upotrebljavaju u obliku bez krajnjega a.: Koji je to čovjek? – To je čovjek kojega smo lani upoznali. t-òlik-o/t-òlik-ō. kolìk-o/kolìk-ō. ov-àkv-a/ov-àkv-ā. u. Npr. on-àkv-a/ov-àkv-ā. Zamjenice ov-òlik-ø/ov-òlik-ī. ovome našem đetetu i sl. ov-àkv-o/ov-àkv-ō. Viđeti o tome u odjeljku o upitnim zamjenicama. -oga. t-òlik-ø/t-òlik-ī. kolik/koliki. e. ov-òlik-o/ov-òlik-ō. t-òlik-a/ t-òlik-ā. čiji. što. a značenje odnosnih zamjenica u odnosnim rečenicama kad vezuju te rečenice s riječima ili djelovima rečenice na koje se odnose. kakav/kakvi. ov-òlik-a/ov-òlik-ā.

Zamjenica štȍ N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica čìjī jednina N: čìj-ī G: čìj-ēg(a) D: čìj-ēm(u) A: za živo: čìj-ēg(a) za neživo: čìj-ī V: I: čìj-ēm(u) L: čìj-īm Zamjenica čìjā N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica čìjē N: G: D: A: V: I: L: jednina čìj-ē čìj-ēg(a) čìj-ēm(u) čìj-ē čìj-īm čìj-ēm(u) množina čìj-ā čìj-īh čìj-īm(a) čìj-ā čìj-īm(a) čìj-īm(a) jednina čìj-ā čìj-ē čìj-ōj čìj-ū čìj-ōm čìj-ōj množina čìj-ē čìj-īh čìj-īm(a) čìj-ē čìj-īm(a) čìj-īm(a) množina čìj-ī čìj-īh čìj-īm(a) čìj-ē čìj-īm(a) čìj-īm(a) št(//č)-ȍ č-èga č-èmu/č-ȅm štȍ č-íme/č-îm č-èmu/č-ȅm Napomena: Zamjenice kòjī. čìjā. kòjē mijenjaju se kao i zamjenice čìjī. 90 MORFOLOGIJA . kòjā. čìjē.

Zamjenica kàkav N: G: D: A: za živo: jednina kàkav-ø kàkv-a kàkv-u kàkv-a za neživo: kàkav-ø V: I: kàkv-īm L: kàkv-u množina kàkv-i kàkv-īh kàkv-īm(a) kàkv-e kàkv-īm(a) kàkv-īm(a) Zamjenica kàkva N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica kàkvo N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica kàkvī N: G: D: A: za živo: za neživo: jednina kàkv-a kàkv-ē kàkv-ōj kàkv-u kàkv-ōm kàkv-ōj množina kàkv-e kàkv-īh kàkv-īm(a) kàkv-e kàkv-īm(a) kàkv-īm(a) jednina kàkv-o kàkv-a kàkv-u kàkv-o kàkv-īm kàkv-u množina kàkv-a kàkv-īh kàkv-īm(a) kàkv-a kàkv-īm(a) kàkv-īm(a) V: I: L: jednina kàkv-ī kàkv-ōg(a) kàkv-ōm(e) kàkv-ōg(a) kàkv-ī kàkv-īm kàkv-ōm(e) množina kàkv-ī kàkv-īh kàkv-īm(a) kàkv-ē kàkv-īm(a) kàkv-īm(a) GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 91 .

Zamjenica kàkvā N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica kàkvō N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica kòlik jednina N: kòlik-ø G: kòlik-a D: kòlik-u A: za živo: kòlik-a za neživo: kòlik-ø V: I: kòlik-īm L: kòlik-u Zamjenica kolìka N: G: D: A: V: I: L: jednina kolìk-a kolìk-ē kolìk-ōj kolìk-u kolìk-ōm kolìk-ōj množina kolìk-e kolìk-īh kolìk-īm(a) kolìk-e kolìk-īm(a) kolìk-īm(a) množina kòlik-i kòlik-īh kòlik-īm(a) kòlik-ē kòlik-īm(a) kòlik-īm(a) jednina kàkv-ō kàkv-ōg(a) kàkv-ōm(e) kàkv-ō kàkv-īm kàkv-ōm(e) množina kàkv-ā kàkv-īh kàkv-īm(a) kàkv-ā kàkv-īm(a) kàkv-īm(a) jednina kàkv-ā kàkv-ē kàkv-ōj kàkv-ū kàkv-ōm kàkv-ōj množina kàkv-ē kàkv-īh kàkv-īm(a) kàkv-ē kàkv-īm(a) kàkv-īm(a) 92 MORFOLOGIJA .

Zamjenica kolìko N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica kolìkī N: G: D: A: za živo: jednina kolìk-ī kolìk-ōg(a) kolìk-ōm(e) kolìk-ōg(a) za neživo: kolìk-ī V: I: kolìk-īm L: kolìk-ōm(e) množina kolìk-ī kolìk-īh kolìk-īm(a) kolìk-ē kolìk-īm(a) kolìk-īm(a) jednina kolìk-o kolìk-a kolìk-u kolìk-o kolìk-īm kolìk-u množina kolìk-a kolìk-īh kolìk-īm(a) kolìk-a kolìk-īm(a) kolìk-īm(a) Zamjenica kolìkā N: G: D: A: V: I: L: Zamjenica kolìkō N: G: D: A: V: I: L: jednina kolìk-ō kolìk-ōg(a) kolìk-ōm(e) kolìk-ō kolìk-īm kolìk-ōm(e) množina kolìk-ā kolìk-īh kolìk-īm(a) kolìk-ā kolìk-īm(a) kolìk-īm(a) jednina kolìk-ā kolìk-ē kolìk-ōj kolìk-ū kolìk-ōm kolìk-ōj množina kolìk-ē kolìk-īh kolìk-īm(a) kolìk-ē kolìk-īm(a) kolìk-īm(a) GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 93 .

koje-. -ē. kolik-ø. đe. koj-ī. (Viđeti o tome u poglavlju o upitnim i odnosnim zamjenicama. vas-/sva-/sve-.: kogod/kogođ. izvedene i složene. Neodređene zamjenice mogu biti proste. s rječcama ma (npr. -ā. kakav-ø. kakvo. -ē. koj-ī. čij-ī.. đekoji itd. kakvo. iko. -o s rječcom god/gođ kao sufiksom (npr. kakva. -ā. čij-ī.: neko. čij-ī. -ā. šta.). nešto. ni-. kojeko.). bilo (npr. -ā.: bilo ko. đečiji...... Pri promjeni složenih neodređenih zamjenica mijenja se samo onaj njihov dio koji je sastavljen od proste neodređene zamjenice.: ko god/ko gođ. čij-ī. Proste su: ko. što. ma što.). god/gođ (npr.. što.: ma ko. i-. -a. npr. -a. koješta.NEODREĐENE ZAMJENICE Neodređene zamjenice su ko. ništa. kakav-ø. -e.: niko – nik-og(a) – nik-om(e) / ma ko – ma k-og(a) – ma k-om(e) i sl. kakva. đeko. svekolik... -ā. -ē. kolik-ø. što. bilo čijī – ili u obrnutome redu). kakva. bilo što. kakva... kolik-ø. što god/što gođ itd.) 94 MORFOLOGIJA . -ā. niko. koj-ī. -a. kakvo. -o. zamjenice ko. -e. ma čiji itd. zamjenice ko.. išta. -ē.). -ē. kakav-ø. -o s prefiksima ne-. kakav-ø. vaskolik. -ā. koj-ī.. -ā.. štogod/štogođ itd. što. kakvo. Proste neodređene zamjenice mijenjaju se po istome obrascu kao i upitne i odnosne zamjenice. svakoji. -ē.(npr.

Oni dakle mogu biti prisvojni (odgovaraju na pitanje čiji? i određuju pripadnost. loš-ø. Određenim pridjevima kazuje se određenost onoga što je označeno riječju koju određuju. Samo određeni vid imaju i pridjevi žarki. -ašnj-i (kad-ašnj-i). opisni (odgovaraju na pitanje kakav? i određuju kvalitet ili osobinu. Samo određeni vid imaju pridjevi na -sk-i (brat-sk-i). a neodređenim neodređenost.: lijep-ø. lijep-a. -j-i (vraž-j-i). vruć-ø – vruć-emu/ vruć-em i sl. a pridjevi na nepalatalni konsonant -om(e). -in-ø (žen-in-ø). antički. npr. npr. npr. Pridjevi mogu biti određenoga i neodređenoga vida. vruć-ī. Određeni pridjevi u nominativu jednine završavaju na -ī. npr. Neki pridjevi mogu biti samo određeni. npr. davni. desni. npr. a -ē pridjevi srednjega roda s osnovom na palatalni konsonant). Neki pridjevi u osnovnome obliku imaju samo jedan vid – određeni ili neodređeni. -o/-e (-o u nominativu imaju pridjevi s osnovom na nepalatalni konsonant.: zlatni sat). -nj-i (sinoć-nj-i). Neodređeni pridjevi u nominativu jednine završavaju na -ø. a u kosim padežima mogu imati obje promjene. -ā. a neodređeni na pitanje kakav?.: lijep-ø – lijep-ome/lijep-om. Određeni pridjevi stoje uz imenice kojima je označen predmet što je poznat učesnicima u komunikaciji. -ovljev-ø (brat-ovljev-ø)/-evljev-ø (muž-evljev-ø). gornji.: dobri čovjek – dobar čovjek i sl.: lijevi.: džepni sat) i gradivni (odgovaraju na pitanje od čega? i određuju građu ili materiju. -inj-i (pčel-inj-i). I obrnuto. npr. -ō/-ē (-ō u nominativu imaju pridjevi srednjega roda s osnovom na nepalatalni konsonant. lijep-o. siv-ā. pridjevi koji završavaju na -ć-i (kupa-ć-i) i pridjevi kojima se određuje prostor ili vrijeme. a neki samo neodređeni. śeverni. vruć-ē. Određeni pridjevi odgovaraju na pitanje koji?. -ljev-ø (Miroslav-ljev-ø).: loš-ø čovjek – loš-a čovjeka/ GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 95 . a -e pridjevi s osnovom na palatalni konsonant). Pridjevi na palatalni konsonant imaju u instrumentalu jednine -em(u). vruć-ā. jarki. siv-ō. neđeljni. loš-e.: siv-ī. kakvo je i od čega je ono što je označeno riječju koju određuju. -a. npr. npr.PRIDJEVI Pridjevi su promjenljive riječi koje kazuju čije je.: đedov sat). Samo neodređeni vid imaju pridjevi na -ov-ø (brat-ov-ø)/-ev-ø (kralj-ev-ø). loš-a.

Deklinacija pridjeva Određeni vid: Muški rod jednina N: lȉjep-ī G: lȉjep-ōg(a) D: lȉjep-ōm(e) A: za živo: lȉjep-ōg(a) za neživo: lȉjep-ī V: lȉjep-ī I: lȉjep-īm L: lȉjep-ōm(e) Ženski rod N: G: D: A: V: I: L: jednina lȉjep-ā lȉjep-ē lȉjep-ōj lȉjep-ū lȉjep-ā lȉjep-ōm lȉjep-ōj Srednji rod N: G: D: A: V: I: L: jednina lȉjep-ō lȉjep-ōg(a) lȉjep-ōm(e) lȉjep-ō lȉjep-ō lȉjep-īm lȉjep-ōm(e) množina lȉjep-ā lȉjep-īh lȉjep-īm(a) lȉjep-ā lȉjep-ā lȉjep-īm(a) lȉjep-īm(a) množina lȉjep-ē lȉjep-īh lȉjep-īm(a) lȉjep-ē lȉjep-ē lȉjep-īm(a) lȉjep-īm(a) množina lȉjep-ī lȉjep-īh lȉjep-īm(a) lȉjep-ē lȉjep-ī lȉjep-īm(a) lȉjep-īm(a) 96 MORFOLOGIJA . U takvim slučajevima njihova određenost ili neodređenost utvrđuje se kontekstualno.loš-ega čovjeka.

ljepši. Sljedeći stepen naziva se komparativ i njime se iskazuje viši stepen određenoga svojstva. najbjelji. npr. Osnovni oblik pridjeva naziva se pozitiv.Neodređeni vid: Muški rod jednina lȉjep-ø lijèp-a lijèp-u lijèp-a za neživo: lȉjep-ø V: lȉjep-ī I: lijèp-īm L: lijèp-u N: G: D: A: za živo: Ženski rod N: G: D: A: V: I: L: jednina lijèp-a lijèp-ē lijèp-ōj lijèp-u lȉjep-ā lijèp-ōm lijèp-ōj Srednji rod N: G: D: A: V: I: L: jednina lijèp-o lijèp-a lijèp-u lijèp-o lȉjep-ō lijèp-īm lijèp-u množina lijèp-a lijèp-īh lijèp-īm(a) lijèp-a lȉjep-ā lijèp-īm lijèp-īm množina lijèp-e lijèp-īh lijèp-īm lijèp-e lȉjep-ē lijèp-īm lijèp-īm množina lijèp-i lijèp-īh lijèp-īm lijèp-e lȉjep-ī lijèp-īm lijèp-īm KOMPARACIJA PRIDJEVA Opisnim pridjevima može se iskazivati različit stepen svojstva koje se njima iskazuje. bijel. kojim se iskazuje da pojam koji on određuje ima određeno svojstvo u najvišem stepenu (u poređenju sa svim ostalim pojmovima).: jači. bjelji. jak.: najjači. najljepši. lijep. Posljednji je stupanj superlativ. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 97 . npr. npr.

svêt. npr.na komparativ (svih pridjeva).i takvi trosložni pridjevi s ije alternantom jata komparativ grade morfemom -j-. ljepši. Neki pridjevi s morfemom -ak. freškiji i sl. Superlativ se gradi dodavanjem prefiksalnoga morfema naj.: pûst. ljubak. širi. npr. 98 MORFOLOGIJA . Takvi su i komparativi dvosložnih pridjeva s ije alternantnom jata.morfemi -ak-. mek i lijep komparativ grade morfemom -š-: lakši. Glasovne promjene koje se vrše pri komparaciji pridjeva. npr. vitak. gibak. mekši. npr. morfemom -j. najśeverniji.i -š. stroži/strožiji. svètijī.: krepak. npr. -ek-. -ij. dalji. alternacije ije/je/je . najneuobičajeniji i sl.bijel-ø – bjel-j-i > bjelji i sl. Takvi su pridjevi: kratak. Na isti način grade se i komparativi pridjeva dȕg i strȍg. vitkiji. crvènijī. ljupkiji.gube. npr. slađi. -ek-. nôv i sl. najljepši. Međutim ima jednosložnih pridjeva s dugim akcentom koji komparativ ne grade morfemom -j-.komparativ grade morfemom -ij-. jednačenje konsonanata po zvučnosti – gibak-ø – gipk-ij-i. jotovanje – strog-ø – strož-i. zadovòljnijī.: pùstijī. Njihovi komparativi glase: krepkiji. niži.: najbolji. gipkiji. štûr.: nepostojano a – hrabar-ø – hrabr-ij-i. slànijī. žešći.: bȉjel – bjȅljī. -ok-. frešak i sl. komparativ grade morfemom -ij-. krotkiji.i nastavcima -ī. -an. dublji. objašnjene su u poglavlju o morfonologiji. Njihovi komparativi glase: kraći. žestok. -ā i -ē.grade se komparativi većine pridjeva koji su u muškome rodu jednosložni i imaju dug akcenat. Oni. čiji komparativ glasi deblji. Komparativi i superlativi imaju samo oblik pridjeva određenoga vida. plići. tanak. nizak. Neki dvosložni pridjevi s morfemima -ak-.Komparativ se gradi tvorbenim morfemima -j-. Stoga se mijenjaju po obrascu promjene određenih pridjeva čija osnova završava palatalom. kao i većina ostalih pridjeva. fîn. slân. rjeđi. pri čemu se ispred komparativnoga -j. -ok-. tanji. rijedak. npr. Pridjevi lak.: drâg – drȁžī. širok. krotak.i morfemom -ij-: viši/visočiji. Pridjevi visok i strog komparativ grade na dva načina. Morfemom -j. dubok. pri čemu ne dolazi do gubljenja morfema -ak-. uglèdnijī i sl. sladak. Takav je i pridjev debeo (<debel). -an. plitak. dalek.

npr. Zbirni i redni brojevi iznad 20 (dvadeset) višečlani su i samo u posljednjem članu imaju oblik zbirnih i rednih brojeva. Izuzetak čini upotreba oblika množine broja jedan uz imenice pluralia tantum i imenice kojima se označavaju predmeti koji se koriste u paru. dvjesta četrdeset šestoro i sl. npr. jedn-a. dvije žene. Međutim taj broj (jedan) može imati i oblike množine.: jedan čovjek.: dva čovjeka.: dvadeset prvi. npr.: prv-i. jedne makaze i sl. 3. Umjesto brojeva dva i dvije mogu se koristiti i brojevi oba i obje (rjeđe: obadva.: prva kiša. sto trideset šestoro piladi i sl. đe se opet ne označava množina. dvanaest-a. Uz ženski rod (u množini) taj broj glasi dvije. tri đeteta // četiri čovjeka.: tri žene. 2. treći razred.: Dođoše jedni ljudi i zaplijeniše im pokućstvo.: dvoje đece. nego stvarna jednina.). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 99 . U ženskom rodu zahtijevaju množinu. dvadeset osma ulica i sl. nego neodređene zamjenice neki (npr. obadvije). šestoro unučadi. prv-a.: Onih pet učenika je stiglo. npr.: tri čovjeka. a imenice i zamjenice uz njih su u genitivu množine.: dvije žene. npr. i to uz genitiv jednine. četiri žene. dok su oni koji im prethode u obliku osnovnoga broja. prv-o // prv-i. Broj jedan označava jedninu. dva đeteta. npr. prv-a.). Od osnovnih brojeva samo jedan ima oblike za sva tri roda: jedan-ø. jedn-o. Jedino redni brojevi imaju oblike za sva tri roda i oba broja.BROJEVI Brojevi mogu biti: 1. jednaki (npr. osnovni – kad kazuju koliko ima pojedinačno uzetih predmeta označenih imenicom. ali može imati i značenja pridjeva isti. npr. trideset dvije kuće i sl. jedne čizme.: jedni opanci. Brojevi tri i četiri idu uz sva tri roda. dvanaest-i. redni – kad kazuju redosljed u kojem se nalazi predmet označen imenicom. prv-e. npr. jedna vrata. te se imenice nalaze u genitivu jednine. dvanaest-o i sl. Kad stoji uz imenice muškoga i srednjeg roda. četiri đeteta. Broj dva ide uz muški i srednji rod.: Kao da ih je jedna majka rodila. Brojevi od pet nadalje zahtijevaju glagol u srednjem rodu jednine. jedne pantalone. npr. npr. npr. ali tada više nema značenje broja. zbirni – kad označavaju tačan broj mladih bića ili bića različita roda.

-o. dva. Brojevi oba (i obadva) i obje (i obadvije) mijenjaju se po obrascu promjene brojeva dva i dvije. -a. Po ostalim osobinama to su imenice. bilion samo su po funkciji brojevi. Deklinacija brojeva Od osnovnih brojeva mijenjaju se samo jedan-ø. tri i četiri. koje se mijenjaju kao i sve druge imenice toga tipa. milion.Brojevi stotina. milijarda. dvije. N: G: D: A: V: I: L: N: G: D: A: V: I: L: N: G: D: A: V: I: L: N: G: D: A: V: 100 MORFOLOGIJA jèdan jèdan-ø jèdn-og(a) jèdn-om(e) za živo: jèdn-og(a) za neživo: jèdan-ø jèdan-ø jèdn-īm jèdn-om(e) jèdna jèdn-a jèdn-ē jèdn-ōj jèdn-u jèdn-a jèdn-ōm jèdn-ōj jèdno jèdn-o jèdn-og(a) jèdn-om(e) jèdn-o jèdn-o jèdn-īm jèdn-om(e) dvâ dv-ȃ dv-àjū dv-àma dv-ȃ dv-ȃ . hiljada.

Redni brojevi mijenjaju se kao i pridjevi određenoga vida čija osnova završava nepalatalnim konsonantom.I: L: N: G: D: A: V: I: L: N: G: D: A: V: I: L: N: G: D: A: V: I: L: dv-àma dv-àma dvȉje dv-ȉje dv-ìjū dv-ijèma/dv-jȅma dv-ȉje dv-ȉje dv-ijèma/dv-jȅma dv-ijèma/dv-jȅma trî tr-î tr-ìjū tr-íma tr-î tr-î tr-íma tr-íma čètiri čètir-i čètir-ijū čètir-ima čètir-i čètir-i četìr-ma/čètir-ima četìr-ma/čètir-ima Brojevi od pet nadalje nemaju promjenljive oblike. od četiri učenika i sl. I oni tada u sintagmatske odnose ulaze pomoću prijedloga. dvije. tri i četiri sve rjeđe imaju promjenljive oblike (naročito broj četiri). od trideset golova i sl. npr. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 101 . U savremenome crnogorskom jeziku i brojevi dva.: s dvije žene.: s osam žena. Oni u sintagmatske odnose ulaze pomoću prijedloga.

Prezentska osnova polazišna je za imperativ i glagolski prilog sadašnji. treća tri. Dijeli se na šesnaest klasa: 102 MORFOLOGIJA . npr. a svaka osnova svakoga glagolskog oblika je dvomorfemska – sastoji se od korijenskoga i sufiksalnoga morfema. GLAGOLSKE VRSTE U crnogorskome jeziku postoji šest glagolskih vrsta. glagolski pridjev radni. Glagolska osnova može biti podvrgnuta i procesu alternacije.GLAGOLI GLAGOLSKE OSNOVE Svaki glagolski oblik ima svoju osnovu i svaki se gradi prema jednoj polazišnoj osnovi. glagolski pridjev trpni i glagolski prilog prošli. Polazišna je osnova za neke glagolske oblike infinitivna. d. Prva glagolska vrsta u crnogorskome jeziku ima šesnaest klasa. Infinitivna osnova polazišna je za aorist. peta dvije i šesta dvije klase. Gramatičari štokavskih standardnih jezika dali su različite podjele glagolskih vrsta. imperfekat. druga jednu. dn. Korijen je jednomorfemski. PRVA VRSTA Glagoli prve vrste imaju infinitivnu osnovu koja završava nultim morfemom (-ø) i prezentsku osnovu koja završava sufiksalnim morfemom -ē. npr. Mi smo se opredijelili za ovu podjelu. Vrste se dijele na klase. četvrta tri. Između korijenskoga i sufiksalnoga morfema umeće se n. a za neke prezentska.i tek-ø-. Između korijenskoga i sufiksalnoga morfema može se pojaviti intervokalno j.: teč-e. Treba razlikovati glagolski korijen i osnovu. Glagolski oblici međusobno se razlikuju po sufiksalnome morfemu svoje osnove.: pi-ø-ti – pi-j-e-m i sl.

npr.1. Druga klasa: na-že-ø-ti: nače-ø-ti: . npr. npr. Prva klasa: kras-//krad-ø-ti: -s-//-d-ø-ti: -d-ē-m / -d-ø-ū.: véz-ē-m véz-ē-š véz-ē-ø véz-ē-mo véz-ē-te véz-ø-ū -ps-//-b-ø-ti: -b-ē-m / -b-ø-ū.: nà-žm-ē-m nà-žm-ē-š nà-žm-ē-ø nà-žm-ē-mo nà-žm-ē-te nà-žm-ø-ū -e-ø-ti: -n-ē-m / -n-ø-ū.: skúb-ē-m skúb-ē-š skúb-ē-ø skúb-ē-mo skúb-ē-te skúb-ø-ū -e-ø-ti: -m-ē-m / -m-ø-ū.: krád-ē-m krád-ē-š krád-ē-ø krád-ē-mo krád-ē-te krád-ø-ū -s-//-t-ø-ti: -t. npr.: mèt-ē-m mèt-ē-š mèt-ē-ø mèt-ē-mo mèt-ē-te mèt-ø-ū -s-//-z-ø-ti: -z-ē-m / -z-ø-ū. npr.ē -m / -t-ø-ū.: nàčn-ē-m nàčn-ē-š nàčn-ē-ø GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 103 mes-//met-ø-ti: ves-//vez-ø-ti: skups-//skub-ø-ti: 2. npr.

Četvrta klasa: kla-ø-ti: zva-ø-ti: po-sla-ø-ti: 104 MORFOLOGIJA . Treća klasa: kle-ø-ti: 4. npr.: zòv-ē-m zòv-ē-š zòv-ē-ø zòv-ē-mo zòv-ē-te zòv-ø-ū -sla-ø-ti: -šalj-ē -m / -šalj-ø-ū. npr. npr. npr.: žnj-ê-m žnj-ê-š žnj-ê-ø žnj-ê-mo žnj-ê-te žnj-ø-û -le-ø-ti: -un-ē-m / -un-ø-ū.: kùn-ē-m kùn-ē-š kùn-ē-ø kùn-ē-mo kùn-ē-te kùn-ø-ū -la-ø-ti: -olj-ē-m / -olj-ø-ū.: pò-šalj-ē-m pò-šalj-ē-š pò-šalj-ē-ø pò-šalj-ē-mo pò-šalj-ē-te pò-šalj-ø-ū 3. npr.nàčn-ē-mo nàčn-ē-te nàčn-ø-ū že-ø-ti: -e-ø-ti: -nj-ē-m / -nj-ø-ū.: kȍlj-ē-m kȍlj-ē-š kȍlj-ē-ø kȍlj-ē-mo kȍlj-ē-te kȍlj-ø-ū -va-ø-ti: -ov-ē-m / -ov-ø-ū.

: mrø-ê-m mrø-ê-š mrø-ê-ø mrø-ê-mo mrø-ê-te mrø-ø-û -nije -ø-ti: -nes-ē-m / -nes-ø-ū.: tȁr-ē-m tȁr-ē-š tȁr-ē-ø tȁr-ē-mo tȁr-ē-te tȁr-ø-ū -lje-ø-ti: -elj-ē-m / -elj-ø-ū. npr. Šesta klasa: mlje-ø-ti: 7. npr.: smȉj-ē-m smȉj-ē-š smȉj-ē-ø GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 105 5.ø pò-nes-ē-mo po-nès-ē-mo pò-nes-ē-te po-nès-ē-te pò-nes-ø-ū po-nès-ø-ū -je-ø-ti: -i(j)-ē-m / -i(j)-ø-ū. npr. npr. Peta klasa: tr-ø-ti: 6.: pò-nes-ē-m po-nès-ē-m pò-nes-ē-š po-nès-ē-š pò-nes-ē-ø po-nès-ē. Osma klasa: po-nije -ø-ti: 9. npr. Sedma klasa: mrije-ø-ti: 8. npr.: mȅlj-ē-m mȅlj-ē-š mȅlj-ē-ø mȅlj-ē-mo mȅlj-ē-te mȅlj-ø-ū -ije-ø-ti: -ø-ē-m / -ø-ø-ū.: dèr-ē-m dèr-ē-š dèr-ē-ø dèr-ē-mo dèr-ē-te dèr-ø-ū -r-ø-ti: -ar-ē-m / -ar-ø-ū.dra-ø-ti: -ra-ø-ti: -er-ē-m / -er-ø-ū. Deveta klasa: smje-ø-ti: .

npr.: bì(j)-ē-m bì(j)-ē-š bì(j)-ē-ø bì(j)-ē-mo bì(j)-ē-te bì(j)-ø-ū -u-ø-ti: -u(j)-ē-m / -u(j)-ø-ū.: čȕ(j)-ē-m čȕ(j)-ē-š čȕ(j)-ē-ø čȕ(j)-ē-mo čȕ(j)-ē-te čȕ(j)-ø-ū -g-ø-ti: -g-ø-u / -ž-e-.smȉj-ē-mo smȉj-ē-te smȉj-ø-ū 10. npr.: mòg-ø-u mòž-e-š mòž-e-ø mòž-e-mo mòž-e-te mòg-ø-ū -k-ø-ti: -č-ē-m / -k-ø-ū. npr. Jedanaesta klasa: mog-ø-ti: rek-ø-ti: 12.: ȕ-sp-ē-m ȕ-sp-ē-š ȕ-sp-ē-ø ȕ-sp-ē-mo ȕ-sp-ē-te ȕ-sp-ø-ū ču-ø-ti: 11. Dvanaesta klasa: u-su-ø-ti: 106 MORFOLOGIJA . npr. npr.: rèč-ē-m rèč-ē-š rèč-ē-ø rèč-ē-mo rèč-ē-te rèk-ø-ū -u-ø-ti: -p-ē-m / -p-ø-ū. Deseta klasa: bi-ø-ti: -i-ø-ti: -i(j)-ē-m / -i(j)-ø-ū.

npr. Petnaesta klasa: id-ø-ti: 16. npr.: ìd-ē-m ȉd-ē-m ìd-ē-š ȉd-ē-š ȉd-ē-ø ìd-ē-ø ìd-ē-mo ȉd-ē-mo ìd-ē-te ȉd-ē-te ìd-ø-ū ȉd-ø-ū -id-ø-ti: -iđ-ē-m / -iđ-ø-ū.: mȍg-n-ē-m mȍg-n-ē-š mȍg-n-ē-ø mȍg-n-ē-mo mȍg-n-ē-te mȍg-n-ø-ū -k-ø-ti: -k-n-ē-m / -k-n-ø-ū.: nè-sta-n-ē-m nè-sta-n-ē-š nè-sta-n-ē-ø nè-sta-n-ē-mo nè-sta-n-ē-te nè-sta-n-ø-ū -g-ø-ti: -g-n-ē-m / -g-n-ø-ū. Šesnaesta klasa: na-id-ø-ti (naići): . Trinaesta klasa: ne-sta-ø-ti: -sta-ø-ti: -n-ē-m / -n-ø-ū. npr.: nà-īđ-ē-m nà-īđ-ē-š nà-īđ-ē-ø GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 107 mog-ø-ti: rek-ø-ti: 14. npr. npr.: rȅk-n-ē-m rȅk-n-ē-š rȅk-n-ē-ø rȅk-n-ē-mo rȅk-n-ē-te rȅk-n-ø-ū -a-ø-ti: -a-dn-ē-m /-a-dn-ø-ū.13.: dȁ-dn-ē-m dȁ-dn-ē-š dȁ-dn-ē-ø dȁ-dn-ē-mo dȁ-dn-ē-te dȁ-dn-ø-ū -d-ø-ti: -d-ē-m / -d-ø-ū. npr. Četrnaesta klasa: da-ø-ti: 15.

odnosno -va-. Treća glagolska vrsta dijeli se na tri klase: 1. Finalni konsonanti b. c i h. v i konsonantska grupa sk u korijenskome morfemu uz jē iz sufiksalnoga morfema jotuju se u blj. a prezentska osnova završava sufiksalnim morfemom -jē-. ž.: zȍblj-ē-m zȍblj-ē-š zȍblj-ē-ø 108 MORFOLOGIJA .: prò-nā-đ-ē-m prò-nā-đ-ē-š prò-nā-đ-ē-ø prò-nā-đ-ē-mo prò-nā-đ-ē-te prò-nā-đ-ø-ū DRUGA VRSTA Glagoli druge vrste imaju na kraju infinitivne osnove sufiksalni morfem -nu-. Prva klasa: zob-a-ti: -b-a-ti: -blj-ē-m / -blj-ø-ū. mlj. npr. Infinitivno -ov-. -iv. t. k. Druga glagolska vrsta ima samo jednu klasu: -nu-ti: -n-ē-m / -n-ø-ū. -ev-. vlj i št. a na kraju prezentske sufiksalni morfem -ē.ispred a alternira s prezentskim -u-. Između toga prezentskoga sufiksalnog morfema i korijenskoga morfema umeće se n. ž. š. plj. č. ć. d. -ja-. z. š.nà-īđ-ē-mo nà-īđ-ē-te nà-īđ-ø-ū pro-na-ø-ći: -na-ø-ći: -na-đ-ē-m / -na-đ-ø-ū. č. npr. đ.: ba-nu-ti: bȁ-n-ē-m bȁ-n-ē-š bȁ-n-ē-ø bȁ-n-ē-mo bȁ-n-ē-te bȁ-n-ø-ū TREĆA VRSTA Glagoli treće vrste imaju infinitivnu osnovu koja završava sufiksalnim morfemom -a-. p. npr. s. g. sonanti m.

npr.zȍblj-ē-mo zȍblj-ē-te zȍblj-ø-ū kap-a-ti: -p-a-ti: -plj-ē-m / -plj-ø-ū.: glȍđ-ē-m glȍđ-ē-š glȍđ-ē-ø glȍđ-ē-mo glȍđ-ē-te glȍđ-ø-ū -t-a-ti: -ć-ē-m / -ć-ø-ū. npr. npr.: kȁplj-ē-m kȁplj-ē-š kȁplj-ē-ø kȁplj-ē-mo kȁplj-ē-te kȁplj-ø-ū -d-a-ti: -đ-ē-m / -đ-ø-ū.: svȉć-ē-m svȉć-ē-š svȉć-ē-ø svȉć-ē-mo svȉć-ē-te svȉć-ø-ū -g-a-ti: -ž-ē-m / -ž-ø-ū. npr.: slâž-ē-m slâž-ē-š slâž-ē-ø slâž-ē-mo slâž-ē-te slâž-ø-ū -k-a-ti: -č-ē-m / -č-ø-ū. npr.: sȓč-ē-m sȓč-ē-š sȓč-ē-ø sȓč-ē-mo sȓč-ē-te sȓč-ø-ū glod-a-ti: svit-a-ti: slag-a-ti: srk-a-ti: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 109 .

npr. npr.: brȉš-ē-m brȉš-ē-š brȉš-ē-ø brȉš-ē-mo brȉš-ē-te brȉš-ø-ū -m-a-ti: -mlj-ē-m / mlj-ø-ū.: srîč-ē-m srîč-ē-š srîč-ē-ø srîč-ē-mo srîč-ē-te srîč-ø-ū -h-a-ti: -š-ē-m / -š-ø-ū.stez-a-ti: -z-a-ti: -ž-ē-m / -ž-ø-ū. npr. npr. npr.: stêž-ē-m stêž-ē-š stêž-ē-ø stêž-ē-mo stêž-ē-te stêž-ø-ū -s-a-ti: -š-ē-m / -š-ø-ū. npr.: dò-zīvlj-ē-m dò-zīvlj-ē-š dò-zīvlj-ē-ø dò-zīvlj-ē-mo dò-zīvlj-ē-te dò-zīvlj-ø-ū -c-a-ti: -č-ē-m / -č-ø-ū.: hrâmlj-ē-m hrâmlj-ē-š hrâmlj-ē-ø hrâmlj-ē-mo hrâmlj-ē-te hrâmlj-ø-ū -v-a-ti: -vlj-ē-m / -vlj-ø-ū.: zà-dīš-ē-m zà-dīš-ē-š zà-dīš-ē-ø bris-a-ti: hram-a-ti: do-ziv-a-ti: sric-a-ti: za-dih-a-ti: 110 MORFOLOGIJA .

jotuje krajnje konsonante d i t u korijenskome morfemu.ima krajnje č. Treća klasa: si-ja-ti: . Sufiksalni morfem -je.: sȉ-jē-m sȉ-jē-š sȉ-jē-ø sȉ-jē-mo sȉ-jē-te sȉ(j)-ø-ū ČETVRTA VRSTA Infinitivna osnova glagola četvrte vrste završava sufiksalnim morfemima -i-. št i žd.: dá-jē-m dá-jē-š dá-jē-ø dá-jē-mo dá-jē-te dá(j)-ø-ū -jati: -jē-m / (j)-ø-ū. pa u rezultatu imamo đ i ć. npr. viđeti < vidjeti.ako je došlo do jotovanja krajnjega konsonanta u korijenskome morfemu.zà-dīš-ē-mo zà-dīš-ē-te zà-dīš-ø-ū bisk-a-ti: -sk-a-ti: -št-ē-m / -št-ø-ū. npr. ž.: bîšt-ē-m bîšt-ē-š bîšt-ē-ø bîšt-ē-mo bîšt-ē-te bîšt-ø-ū -va-ti: -jē-m / (j)-ø-ū. npr. -je. lećeti < letjeti). Prva klasa: voz-i-ti: -i-ti: -ī-m / -ø-ē.: vȍz-ī-m vȍz-ī-š GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 111 2. npr. a prezentska osnova završava sufiksalnim morfemom -i-. npr. -a-.(ili -e. Korijenski morfem ispred sufiksalnoga morfema -a. Druga klasa: da-va-ti: 3. Četvrta glagolska vrsta dijeli se na tri klase: 1.

jotovalo krajnji konsonant korijenskoga morfema. npr.vȍz-ī-ø vȍz-ī-mo vȍz-ī-te vȍz-ø-ē 2. npr. npr. Druga klasa: svrb-je-ti: -je-ti: -ī-m / -ø-ē.: leć-e-ti: viđ-e-ti: 3. npr.: pljúšt-ī-m pljúšt-ī-š pljúšt-ī-ø pljúšt-ī-mo pljúšt-ī-te pljúšt-ø-ē lež-a-ti: pljušt-a-ti: 112 MORFOLOGIJA .: kríč-ī-m kríč-ī-š kríč-ī-ø kríč-ī-mo kríč-ī-te kríč-ø-ē -ž-a-ti: -ž-ī-m / -ž-ø-ē.: lèž-ī-m lèž-ī-š lèž-ī-ø lèž-ī-mo lèž-ī-te lèž-ø-ē -št-a-ti: -št-ī-m / -št-ø-ē.: svŕb-ī-m svŕb-ī-š svŕb-ī-ø svŕb-ī-mo svŕb-ī-te svŕb-ø-ē Napomena: Ista je promjena kad su u pitanju glagoli u kojima je j iz sufiksalnoga morfema -je. Treća klasa: krič-a-ti: lèt-ī-m / lèt-ø-ē vìd-ī-m / vìd-ø-ē -č-a-ti: -č-ī-m / -č-ø-ē. npr.

zvižd-a-ti: -žd-a-ti: -žd-ī-m / -žd-ø-ē. npr. Dijeli se na dvije klase: 1.: zvížd-ī-m zvížd-ī-š zvížd-ī-ø zvížd-ī-mo zvížd-ī-te zvížd-ø-ē PETA VRSTA Infinitivna osnova glagola pete vrste završava sufiksalnim morfemom -a-.i -iva-.: iš-čìt-āv-ā-m iš-čìt-āv-ā-š iš-čìt-āv-ā-ø iš-čìt-āv-ā-mo iš-čìt-āv-ā-te iš-čìt-āv-a-(j)ū / iš-čit-áv-a-(j)ū ŠESTA VRSTA Infinitivna osnova glagola šeste vrste završava sufiksalnim morfemima -ova-/-eva. Prva klasa: čit-a-ti: -a-ti: -ā-m / -a-(j)ū. npr. Kod nekih glagola ispred tih sufiksalnih morfema javlja se av. npr.: čìt-ā-m čìt-ā-š čìt-ā-ø čìt-ā-mo čìt-ā-te čìt-a-(j)ū -av-a-ti: -āv-ā-m / -av-a-(j)ū. Druga klasa: iš-čit-av-a-ti: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 113 . npr.: tg-u-jē-m tg-u-jē-š tg-u-jē-ø 2. a prezentska sufiksalnim morfemom -jē-. a prezentska sufiksalnim morfemom -ā-. Prva klasa: trg-ov-a-ti: -ov-a-ti / -ev-a-ti: -u-jē-m / -u(j)-ø-ū. Glagoli pete vrste dijele se na dvije klase: 1.

grajati – za-grajati. m.. Tvorba svršenih i nesvršenih glagola Svršeni i nesvršeni glagoli mogu se graditi jedni od drugih. -ava. Kad se pri tvorbi nesvršenih glagola korijenski morfem (svršenih glagola) ispred sufiksalnoga -i. stanja ili zbivanja.i -iva-. p. n i v ili 114 MORFOLOGIJA .: bacati – baciti i sl. Po njemu se glagoli u crnogorskome jeziku dijele na svršene (perfektivne) i nesvršene (imperfektivne). f. npr. sonantima l. npr. Glagoli prve klase prve vrste nesvršeni oblik grade sufiksalnim morfemom -i-.završava konsonantima b. s. Osim njih postoje i dvovidski glagoli. Tada se koriste ovi sufiksalni morfemi: -a-. jesti – po-jesti i sl.: porùč-u-jē-m porùč-u-jē-š porùč-u-jē-ø porùč-u-jē-mo porùč-u-jē-te porùč-u(j)-ø-ū 2. dodavanjem prefiksalnoga morfema.: za-ves-ø-ti – za-vod-i-ti. Nesvršeni glagoli grade se od svršenih promjenom sufiksalnoga morfema njihove osnove. d. Druga klasa: poruč-iv-a-ti: GLAGOLSKI VID Glagolski vid označava razliku u trajanju glagolom označene radnje.: spavati – na-spavati. t i z. npr.tg-u-jē-mo tg-u-jē-te tg-u(j)-ø-ū mač-ev-a-ti: mȁč-u-jē-m mȁč-u-jē-š mȁč-u-jē-ø mȁč-u-jē-mo mȁč-u-jē-te mȁč-u(j)-ø-ū -iv-a-ti: -u-jē-m / -u(j)-ø-ū. od-ves-ø-ti – od-vod-i-ti. 2. npr. pri čemu vokal e u korijenskome morfemu alternira s o. promjenom sufiksalnoga morfema u osnovi nesvršenih glagola. do-nes-ø-ti – do-nos-i-ti i sl. Svršeni glagoli se od nesvršenih tvore na dva načina: 1.

npr. pregristi i sl..: zaigrati se. stanja i zbivanja čije je trajanje ograničeno na jedan trenutak. čekamo te da nam se pridružiš – taj glagol je svršen. 4. izgorjeti. urbanizovati i sl.: pričati. śesti. prozboriti. viđeti. št/šć.i -jiva-. telefonirati. 2. Dijele se na dvije vrste: 1. trepkati. vĺ. zapričati se. skȕp-ī-ti > skúp-lja-ti i sl. stanje i zbivanje neprekidnoga trajanja. učestali (iterativni) – označavaju radnju koja se ponavlja s prekidima i neograničeno traje. sn. doći. sonanata i konsonantskih grupa u: bĺ. porazgovarati i sl. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 115 . neodređenosvršeni – označavaju svršenu radnju koja je duže ili kraće trajala. Svršeni (perfektivni) glagoli Ti glagoli označavaju radnje. polećeti. U rečenici: Śedim na Orlovu kršu i fotografišem Cetinje – glagol fotografisati je nesvršen. Dvovidski glagoli To su glagoli kojima se može označavati i svršena i nesvršena radnja. Najviše ih je među pozajmljenim glagolima na -is-a-ti/-ir-a-ti i -iz-ov-a-ti: fotografisati. ń. -java. šĺ.i -ivaupotrebljavaju morfemi -ja-. Usljed toga i o ispred toga sufiksa alternira s ā. ròd-i-ti > ráđ-a-ti i sl. npr. 2. 3..: pasti. stradati i sl. zajecati.: propjevati. govoriti. -ava.konsonantskim grupama sl. pogledati i sl. Nesvršeni (imperfektivni) glagoli Ti glagoli označavaju radnju. dovršiti. fĺ. npr.: stići. ʒ́. mĺ.. trajni (durativni) – označavaju radnju. stanje ili zbivanje čije trajanje nije ograničeno. Njihov se vid može odrediti samo u rečeničnome kontekstu. jesti. npr. Međutim u rečenici: Kad fotografišeš Cetinje. razvikati se. ručati. š.: doručkovati. Sufiksalni morfem -a-/-ja. istrijebiti i sl. ĺ. bupiti. ž. npr. žʒ́. trenutnosvršeni – označavaju radnju koja je ograničena na jedan trenutak. st i zd. zapjevati. npr.: za-lòm-i-ti > za-lám-a-ti. popiti. npr. početnosvršeni – označavaju svršeni početak radnje. U tom slučaju dolazi do jotovanja navedenih konsonanata. javljati se i sl.: òpaz-ī-ti > opáž-a-ti. pojesti. popričati.: lupkati. ć. Taj trenutak može biti različit. večerati. žń. tada se umjesto morfema -a-. zn. O tima i ostalim glasovnim promjenama koje se javljaju pri tvorbi nesvršenih glagola bilo je riječi u poglavlju o morfonologiji crnogorskoga jezika. pa tako i svršeni glagoli mogu biti: 1. kuckati. skočiti. završnosvršeni – označavaju svršetak radnje. pĺ. poslije kojega radnja može trajati neograničeno. znati i sl.najčešće izaziva duljenje prethodnoga sloga. Takvi su npr. šń. npr.

koji imaju objekat u svim ostalim padežnim oblicima (bježati od vatre.: Profesor je ostario. U zavisnosti od objekta dijele se na: ▫ prave prelazne glagole. – Pjesma će biti pjevana (od Petra). – Petar će pjevati pjesmu.GLAGOLSKI ROD Glagolski rod označava odnos između subjekta i objekta glagolske radnje. Prema predmetu vršenja glagolske radnje glagoli se dijele na tri grupe: 1. – Petar je pjevao pjesmu. ljubiti se. Radnja se može vršiti u subjektu mimo njegove volje i svjesne aktivnosti (npr. koji označavaju radnju u kojoj uzajamno učestvuju najmanje dva vršioca.: Petar pjeva pjesmu. biti se i sl. 2. Njihova je funkcija uglavnom kontekstualno određena. kod kojih rječca se ne može predstavljati kraći oblik akuzativa zamjenice sebe.). Povratni (refleksivni) glagoli – uvijek se upotrebljavaju s rječcom se. sprdati se. koji označavaju radnju što je subjekat vrši sam na sebi i kod kojih rječca se označava kraći oblik akuzativa zamjenice sebe. pričati priču) te u obliku genitiva bez prijedloga (kupiti hljeba. razgovarati. Oni zahtijevaju objekat u vezi s kojim se vrši radnja. ▫ Prelazni glagoli mogu se upotrebljavati i u pasivnome i u aktivnom obliku. obrijati se i sl.: čuditi se. popeti se.. spremati se. uzajamnopovratne glagole. neprave prelazne glagole. a u trećemu radi se o pasivnim glagolima. piti vode. npr.: čitati knjigu. npr. Subjekat može trpjeti radnju koju neko drugi vrši na njemu (npr.: Škola je srušena. Subjekat može svojevoljno i svjesno vršiti neku radnju (npr. U prvome slučaju riječ je o aktivnim glagolima.). Prelazni (tranzitivni) glagoli – označavaju glagole čije se radnje vrše na predmetu izvan vršioca. u drugome o medijalnim. / Pjesma je pjevana (od Petra). pjevati i sl. npr. pozdraviti se. ▫ ▫ 116 MORFOLOGIJA . Neprelazni (intranzitivni) glagoli – ne zahtijevaju objekat.: Đak uči. slegnuti ramenima). bijeljeti se i sl. smijati se. neprave povratne glagole. 3.. Dijele se na: ▫ prave povratne glagole.). npr.: grliti se. – Pjesma je bila pjevana (od Petra).: śesti. spavati. npr.: umivati se. večerati koštanja). brinuti se o đeci. koji zahtijevaju objekat u obliku akuzativa bez prijedloga (npr.

aorist. Glagolski načini su: imperativ (zapovjedni način). potencijal imperfekta i optativ. potencijal. imperfekat. Sadašnjost se iskazuje prezentom (sadašnje vrijeme). perfektom. futur prvi. To su: prezent. optativ. glagolski pridjev trpni. Složeni glagolski oblici su: perfekat. Prosti glagolski oblici su oni koji se grade od jednoga glagola. potencijal (mogućni način) i potencijal imperfekta. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 117 . pluskvamperfekat. GLAGOLSKI OBLICI Glagolski oblici dijele se na proste i složene. pluskvamperfekat. pluskvamperfektom. futur prvi. pluskvamperfekta.GLAGOLSKO VRIJEME i GLAGOLSKI NAČIN Gramatičkom kategorijom vremena iskazuje se vrijeme kad se glagolska radnja vrši. Glagolska radnja može se vršiti u prošlosti. Složeni glagolski oblici su oni koji pored glavnoga imaju i pomoćni glagol. Pomoćni glagol htjeti/šćeti upotrebljava se za tvorbu futura prvoga i potencijala imperfekta. futura drugoga i potencijala. imperativ. Nelični glagolski oblici su oni kojima se ne može odrediti lice. prezent. Glagolski oblici dijele se i na lične i nelične. Prosti glagolski oblici su: infinitiv. perfekat. imperfektom. glagolski prilog sadašnji. Pomoćni su glagoli biti i htjeti/šćeti. glagolski pridjev radni. glagolski prilog prošli. aorist. To su: infinitiv. glagolski pridjev radni i glagolski pridjev trpni. futur drugi. Glagolska vremena u crnogorskome jeziku izražavaju se prezentom. odnosno odnos između vremena govorenja i vremena vršenja glagolske radnje. Lični glagolski oblici su oni kod kojih je moguće odrediti lice koje vrši glagolsku radnju. sadašnjosti i budućnosti. Glagolskim načinom (modusom) iskazuje se način na koji se vrši glagolska radnja. perfektom (prošlo nesvršeno i svršeno vrijeme) i pluskvamperfektom (pretprošlo nesvršeno i svršeno vrijeme). aoristom. imperativ. potencijal imperfekta i potencijal. Pomoćni glagol biti koristi se za tvorbu perfekta. futur drugi. optativ (željni način). imperfekat. glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli. odnosno stav govornoga lica prema još uvijek neizvršenoj glagolskoj radnji. aoristom (prošlo svršeno vrijeme). Budućnost se iskazuje futurom prvim (buduće vrijeme) i futurom drugim (predbuduće vrijeme). Prošlost se iskazuje imperfektom (prošlo nesvršeno vrijeme). futurom prvim i futurom drugim.

.. pad-a-ti. pa od toga ne bi ništa. Već je rečeno da se npr. gleda-ti.. peći < pek-ø-ti). let-je-ti (> lećeti) i sl.Glagolske oblike treba razlikovati od glagolskih vremena. -java.: pisa-ti.: moći < mog-ø-ti. I glagolskim načinima može se iskazivati glagolsko vrijeme. na-mak-nu-ti i sl. futurom prvim budućnost itd.: ići < id-ø-ti. pod-mit-i-ti > pod-mić-iva-ti.: reći < rek-ø-ti. is-trč-ava-ti.i -jiva-. bol-ova-ti.i -iva-. Sufiksalni morfemi su: -ø-: -a-: -i-: -je-: -nu-: -ava-: -iva-: -eva-: -ova-: id-ø-ti. čita-ti. kad glase -ja-. perfektom prošlost. O svemu tome više riječi biće u poglavlju o sintaksi crnogorskoga jezika. Sufiksalni morfem -je-. mač-eva-ti i sl. npr. 118 MORFOLOGIJA ... stanja ili zbivanja. -ava. – Śutra idemo na more. sa-gled-ava-ti i sl.: vid-je-ti > viđeti – viđati. prezent može iskazivati i prošlost i budućnost: Kažu oni nama lani da ćemo se viđeti ponovo. gled-a-ti. izići < iz-id-ø-ti). kao i sufiksalni morfemi -a-. iz-uč-ava-ti. pro-glas-i-ti > pro-glaš-ava-ti i sl. Njime se ne izriče ni lice ni broj. Stoga se infinitiv uzima kao osnovni glagolski oblik pri navođenju glagola. Međutim tim glagolskim oblicima mogu se iskazivati i druga vremena. Infinitivna osnova sastoji se od korijenskoga i sufiksalnoga morfema. pis-a-ti i sl. npr. kad imadosmo što viđeti. vid-je-ti (> viđeti). prezentom kazuje sadašnjost. smanj-iva-ti. I glagoli na -ći imaju taj nastavak. bič-eva-ti. rad-i-ti. izazivaju jotaciju konsonanata s kraja korijenskoga morfema. Tako npr. ali je u njima ć dobijeno stapanjem k i t (npr. leći < leg-ø-ti) te d i t (glagol ići i glagoli od njega izvedeni. imperativ za označavanje prošlosti (pripovjedački imperativ): Mi potrči k njima. mrz-nu-ti. npr. Infinitiv ima nastavak -ti. perfekat – budućnost: Ako ne dođeš. pros-i-ti. u-ćer-iva-ti i sl. INFINITIV Infinitiv je neodređeni glagolski oblik kojim se kazuje samo ime radnje. poruč-iva-ti. g i t (npr.. greb-ø-ti. ču-ø-ti i sl. nagrabusio si! i sl. vrg-nu-ti. Infinitivnu osnovu čini dio glagola koji se nalazi ispred nastavka -ti. stol-ova-ti.. kralj-eva-ti.. trs-i-ti i sl. npr. ruk-ova-ti i sl.

Sufiksalni morfemi prezentske osnove su: -ē-ī-ā-jē(glagoli prve i druge vrste): bod-e-m.: smi-(j)e-m. g. klasa) alterniraju sa č. š. mog-ø-u. moći (mog-ø-ti): mog-e-š > mož-e-š.koristi sufiksalni morfem -ø-. npr. vrći (< vrh-ø-ti): vrš-e-m i sl. Gradi se od prezentske osnove i prezentskih nastavaka. vlj i št. k. sonanti m i v te grupa sk u korijenskome morfemu uz jē iz sufiksalnoga morfema jotuju se u blj. s. Konsonanti k. d.: rek-ø-u. -ev. (glagoli pete vrste): prič-a-m. ć. ž i š ispred sufiksalnoga morfema -ē.i -iv.u prezentskoj osnovi. Imaju ga i svršeni i nesvršeni glagoli. č. gled-a-m. Prezentski nastavci su: jednina 1. Prezentska osnova sastoji se od korijenskoga i sufiksalnoga morfema. npr. -te 3.: kop-a-(j)u. š. ž.) Infinitivno -ov-.kod glagola treće vrste ispred a alternira s prezentskim -u-.. -š 3. bič-u-(j)u. -m 2. p. Glasovne alternacije u prezentskoj osnovi Kod glagola treće vrste finalni konsonanti b. č..: rad-ov-a-ti – rad-u-je-m.. -mo 2. plj. npr. npr. bjež-i-m i sl. mač-u-(j)u. To se j javlja i između korijenskoga i sufiksalnoga morfema prezenta glagola devete i desete klase prve glagolske vrste. (glagoli četvrte vrste): rad-i-m. vrh-ø-u i sl. pek-ø-u. licu množine prezenta imaju glagoli četvrte vrste. iz-uč-av-a-m i sl. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 119 . c i h. mač-ev-a-ti – mač-u-je-m. z. npr. razgovar-a-(j)u i sl. (Viđeti o tome u odjeljku o glagolima treće vrste. g i h s kraja korijenskoga morfema glagola prve vrste (11. Konsonanti k. g i h ostaju nepromijenjeni u trećemu licu množine prezenta jer se tada umjesto sufiksalnoga morfema -ē. mlj. t. za-branj-iv-a-ti – za-branj-u-je-m i sl. U glagolima pete i šeste vrste u trećemu licu jednine između prezentskoga nastavka i sufiksalnoga morfema prezentske osnove javlja se intervokalno j. nos-i-m. simultano s vremenom govorenja.: reći (< rek-ø-ti): rek-e-m > reč-e-m. ž. đ. (glagoli treće i šeste vrste): met-je-m > meć-e-m. -ē/-ū Nastavak -ē u 3. a nastavak -ū glagoli ostalih glagolskih vrsta. trg-n-e-m i sl. -ø množina 1. pi-(j)e-m i sl.PREZENT Prezent je glagolski oblik kojim se iskazuje radnja koja se vrši u sadašnjosti. tek-ø-u. bič-u-je-m i sl.

s.iz infinitivne osnove): bi-jā-h. -h 2.. npr. -smo 2.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ava.iz infinitivne osnove): op-tereć-īvā-h. m.i -je. kla-ø-ti – kolj-e-m i sl.iz infinitivne osnove): kop-ā-h. Imperfekatska osnova sastoji se od korijenskoga i sufiksalnoga morfema. sonantima l. glad-ovā-h i sl. zn i st s kraja kori120 MORFOLOGIJA . -hū Glasovne alternacije u korijenskome morfemu imperfekatske osnove Kad sufiksalni morfem -jā.(zamjenjuje sufiksalni morfem -iva..iz infinitivne osnove) dođe u dodir s konsonantima b. -evā. kle-ø-ti – kun-e-m.(zamjenjuje sufiksalne morfeme -ø-. kralj-evā-h i sl.(zamjenjuje sufiksalni morfem -a. -āvā.iz infinitivne osnove): rad-ovā-h. Gradi se od imperfekatske osnove i imperfekatskih nastavaka. t i z. hval-jā-h > hvalj.: za-če-ø-ti – za-čn-e-m.(zamjenjuje sufiksalni morfem -eva.. dar-īva-h i sl.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ova.. sn. -ste 3.. -jā. sagled-āvā-h i sl.ā-h.. gled-ā-h i sl.i -je. Gradi se od imperfektivnih (nesvršenih) glagola. tec-ijā-h i sl.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ø. Svakome sufiksalnom morfemu imperfekatske osnove odgovara određeni sufiksalni morfem infinitivne osnove.Alternirane prezentske osnove javljaju se i u ostalim klasama glagola prve vrste.) IMPERFEKAT Imperfekat je glagolski oblik kojim se iskazuje prošla nesvršena radnja.iz infinitivne osnove): mač-evā-h. Imperfekatski nastavci su: jednina 1. žud-jā-h > žuđ-ā-h i sl. -īvā. d. -še 3. -i. p. f. n i v ili konsonantskim grupama sl.iz imperfekatske osnove (koji je ekvivalentan sufiksalnim morfemima -i. Sufiksalni morfemi imperfekatske osnove su: -ā.iz infinitivne osnove): iz-uč-āvā-h.iz infinitivne osnove): plet-ijā-h. -ijā. -ovā. (Viđeti o tome u odjeljku o glagolima prve vrste. -še množina 1.

ž. -a.: glob-i-ti: glob-ja-h > globlj-a-h. đ. po-śek-ø-ti: po-śek-o-h i sl. hval-i-ti: hval-ja-h > hvalj-a-h. -e. skup-i-ti: skup-ja-h > skuplj-a-h. nj. slut-i-ti: slut-ja-h > sluć-a-h. g i h s kraja korijenskoga morfema. šlj. npr. ć. Aoristna osnova sastoji se od korijenskoga i sufiksalnoga morfema.. g i h s kraja korijenskoga morfema. strig-ø-ti: strig-ja-h > striž-a-h i sl.. oni alterniraju sa č. lj. prazn-i-ti: prazn-ja-h > pražnj-a-h. Svakome sufiksalnom morfemu aoristne osnove odgovara određeni sufiksalni morfem infinitivne osnove: -ø. mlj.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ø. pro-čit-a-ti: pro-čit-a-h i sl. umrije-ø-ti: umrije-ø-h. pros-i-ti: pros-ja-h > proš-a-h. ž i š. po-pi-ø-ti: po-pi-ø-h. npr. grm-je-ti: grm-ja-h > grmlj-a-h.iz infinitivne osnove): pro-kle-ø-ti: pro-kle-ø-h. Gradi se od aoristne osnove i sufiksalnih morfema.(zamjenjuje sufiksalni morfem -a.iz infinitivne osnove): po-misl-i-ti: po-misl-i-h. blijed-i-ti: blijed-ja-h > blijeđ-a-h.iz infinitivne osnove): iz-ved-ø-ti: iz-ved-o-h. AORIST Aorist je glagolski oblik kojim se iskazuje prošla svršena radnja. voz-i-ti: voz-ja-h > vož-a-h. -o. Kad sufiksalni morfem -jā. žnj i šć. vlj.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ø. živje-ti: živ-ja-h > življ-a-h. o-greb-ø-ti: o-greb-o-h. plj. š..iz infinitivne osnove) dođe u dodir s konsonantima k. vrši se njihova jotacija u: blj. kip-je-ti: kip-ja-h > kiplj-a-h.. npr. po-nes-ø-ti: po-nes-o-h. strig-ø-ti: strig-ija-h > striz-ija-h i sl. oni alterniraju sa c. Kad sufiksalni morfem -ijā. zvon-i-ti: zvon-ja-h > zvonj-a-h.iz imperfekatske osnove (koji je ekvivalentan sufiksalnome morfemu -ø. is-pek-ø-ti: is-pek-o-h.iz infinitivne osnove): o-greb-ø-ti: o-greb-e-ø. šnj. krst-i-ti: krst-ja-h > kršć-a-h i sl.iz infinitivne osnove) dođe u dodir s konsonantima k. usu-ø-ti: usu-ø-h i sl.iz infinitivne osnove): pre-kop-a-ti: pre-kop-a-h. lov-i-ti: lov-ja-h > lovljah. z i s. is-tek-ø-ti: is-tek-e-ø > is-teč-e-ø i sl. flj. misl-i-ti: misl-ja-h > mišlj--a-h. vuk-ø-ti: vuk-ija-h > vuc-ija-še..: vuk-ø-ti: vuk-ja-h > vuč-a-h. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 121 .: pek-ø-ti: pek-ija-h > pec--ija-h.(zamjenjuje sufiksalni morfem -i.iz imperfekatske osnove (koji je ekvivalentan sufiksalnome morfemu -ø. -i.jenskoga morfema.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ø. za-glib-i-ti: za-glib-i-h i sl.

hòćeš. htjȅdnē/šćȅdnē // htjȅdnēmo/šćȅdnēmo. -ø 3.(zamjenjuje sufiksalni morfem -iva. šćâše. ot-put-ova-ti: ot-put-ova-h i sl.iz infinitivne osnove): strk-nu-ti: strk-nu-h. Korijenski konsonant k u distribuciji sk ispred morfema -nk.. npr. Imperfekat toga glagola dvojako se upotrebljava: hȍćāh. Nenaglašeni su: ću. Aoristni nastavci su: jednina 1. -nu. htjȅdnū/šćȅdnū. ćeš. po-mog-ø-ti: po-mož-e-ø. hȍćāhū i šćâh. htjȅdnēte/šćȅdnēte. htjȅdnēš/šćȅdnēš. ćete. -īva..(zamjenjuje sufiksalni morfem -eva. po-sa-kr-iva-ti: po-sa-kr-iva-h i sl. -ova.. Naglašeni su: hòću. iz-mač-eva-ti: iz-mač-eva-h i sl. oni alterniraju sa č. -smo 2. Kad se konsonanti k. vid-je-ti > viđ-e-ti: vid-je-h > viđ-e-h i sl. šćâše / šćâsmo. hȍćāste. šćâhū. šćâste. -āva. imperfekat i aorist pomoćnih glagola htjeti/šćeti i biti Glagol htjeti/šćeti u prezentu može imati svršeni i nesvršeni oblik.iz infinitivne osnove): na-sa-opšt-ava-ti: na-sa-opšt-ava-h i sl. -ste 3.iz infinitivne osnove): po-let-je-ti > po-leć-e-ti: po-let-je-h > po-leć-e-h. is-tis-nu-ti: is-tis-nu-h i sl. hòćete..(zamjenjuje sufiksalni morfem -nu.-je.(zamjenjuje sufiksalni morfem -je. Nesvršeni oblik prezenta toga glagola može biti naglašen i nenaglašen.: is-pek-ø-ti: is-peč-e-ø.iz infinitivne osnove): na-drugova-ti: na-drug-ova-h. hȍćāše. će / ćemo. -eva. -ø množina 1. -h 2. hȍćāše / hȍćāsmo. hòće / hòćemo. Svršeni oblici prezenta glagola htjeti/šćeti glase: htjȅdnēm/šćȅdnēm. -še Prezent.ispada: is-tisk-nu-ti > is-tis-nu-ti.iz infinitivne osnove): na-voj-evati: na-voj-eva-h.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ova. g i h nađu na kraju korijenskoga morfema ispred sufiksalnoga morfema -e-. 122 MORFOLOGIJA . ž i š.iz infinitivne osnove): po-s-manj-iva-ti: po-s-manj-iva-h.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ava. će.. hòće. o-vrh-ø-ti: o-vrš-ē-ø i sl.

plet-ø-ti: plet-l-ø > ple-l-ø > ple-o-ø. pa-l-o.gubi se. Naglašeni su: jèsam. si. pliv-a-l-a. umr-l-o i sl. bȕdēte. bȉ / bȉsmo. bȕdēš. jèsi.i -nu. o-glaš-ava-ti: o-glaš-ava-o-ø. zamjenom sufiksalnoga morfema infinitivne osnove sufiksalnim morfemom -l. dodavanjem na infinitivnu osnovu sufiksalnoga morfema -l. bȉjāste. pliv-a-o-ø. Nastavci za glagolski pridjev radni jesu: muški rod: ženski rod: srednji rod: jednina -ø (pisao-ø) -a (pisal-a) -o (pisal-o) množina -i (pisal-i) -e (pisal-e) -a (pisal-a) Glagolski pridjev radni glagola čija se infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemima -a-. jèsu. bȉjāše / bȉjāsmo. Svršeni oblici prezenta glagola biti su: bȕdēm. bi. bȕdē / bȕdēmo.ispred nastavka -ø u muškome rodu jednine mijenja se u -o-. bjȅhū. npr. -ava-. bȕdū. Naglašeni su: bȉh. pa-l-a. bȉ. Nesvršeni oblici prezenta glagola biti mogu biti naglašeni i nenaglašeni. htjȅde/šćȅde. o-glaš-ava-l-o i sl. htjȅdoše/šćȅdoše. Nenaglašeni su: sam. htjȅdoste/šćȅdoste. npr. Aorist glagola biti može biti naglašen i nenaglašen. Kod glagola prve klase prve vrste konsonanti d i t s kraja korijenskoga morfema gube se ispred sufiksalnoga morfema -l-. bȉ/bȉše. umr-l-a. htjȅde/šćȅde // htjȅdosmo/šćȅdosmo. Nenaglašeni su: bih.i nastavaka za glagolski pridjev radni.: pad-ø-ti: pad-l-ø > pa-l-ø > pa-o-ø. Kod glagola sedme klase prve vrste ije ispred sufiksalnoga morfema -l. bjȅste. o-glaš-ava-l-a. bȉste. -i-. -je. ple-l-o i sl.i navedenih nastavaka pliv-a-ti: pliv-a-o. -ova-. ste. -iva-. biste. ple-l-a. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 123 . su.Aorist glagola htjeti/šćeti glasi: htjȅdoh/šćȅdoh. 2. U oba slučaja sufiksalni morfem -l. pliv-a-l-o.: umrije-ø-ti: umr-l-ø > umr-o-ø.i dodavanjem nastavaka za glagolski pridjev radni. jèste. -eva-. bȉjāše. je / smo. bi / bismo. bjȅše / bjȅsmo. bjȅše. I glagol biti može u prezentu imati svršeni i nesvršeni oblik. bi/biše. jèste / jèsmo. GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI Glagolski pridjev radni (ili particip perfekta aktivni) gradi se na dva načina: 1. Imperfekat glagola biti dubletno se upotrebljava: bȉjāh. bȉjāhū i bjȅh.dobija se dodavanjem na njih sufiksalnoga morfema -l.

zamjenjuje sufiksalne morfeme -i-.infinitivne osnove.: za-praš-iva-ti: za-praš-ivan-. npr.i sl.: spro-ved-ø-ti: spro-ved-en-.> viđen-.infinitivne osnove. npr. mog-ø-ti: mog-a-l-ø > mog-a-o-ø. u-ljepš-ava-ti: u-ljepš-avan.koje je nastalo od sufiksalnoga morfema -l.prelazi u i. npr. śesti (< sjesti). npr.infinitivne osnove. Svako je/ije koje se nađe ispred -o. od-ređ-iva-ti: od-ređ-ivan.zamjenjuje sufiksalni morfem -ova. npr. rek-ø-l-o.. -īvān.> po-treš-en.> zarađen-..u muškome rodu jednine alternira s morfemom -a-.i sl. Jedino glagoli jesti. potres-jen.: pre-crt-a-ti: pre-crt-an-.. -āvān.Kod glagola jedanaeste klase prve vrste morfem -ø. rek-ø-l-a. Ti sufiksalni morfemi zamjenjuju određene sufiksalne morfeme infinitivne osnove: -ān.> iz-reč-en-.. -je. mog-ø-l-a. za-li-ø-ti: za-li-ven.: sa-mlje-ø-ti: sa-mlje-ven-.infinitivne osnove.: donije-ø-ti: donije-l-ø > donije-o-ø > doni-o-ø.i sl.> iz-mišlj-en-.zamjenjuje sufiksalni morfem -ø.zamjenjuje sufiksalni morfem -ø. iz-rek-ø-ti: iz-rek-jen..i sl. o-met-ø-ti: o-met-en.zamjenjuje sufiksalni morfem -iva.i -ø. o-greb-ø-ti: o-greb-en-.infinitivne osnove. vreti i zreti imaju dvojake oblike muškoga roda glagolskoga pridjeva radnog: jesti < jed-ø-ti: jed-l-ø > je-l-ø > je-o-ø/i-o-ø śesti < sjed-ø-ti: sjed-l-ø > sje-l-ø > śe-o-ø/si-o-ø zreti < zrje-ø-ti: zrje-l-ø > zrje-o-ø > zre-o-ø/zri-o-ø vreti < vre-ø-ti: vre-l-ø > vre-o-ø > vre-o-ø/vri-o-ø GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI Glagolski pridjev trpni (ili particip perfekta pasivni) gradi se dodavanjem nastavaka na sufiksalne morfeme osnove glagolskoga pridjeva trpnoga.i sl.infinitivne osnove.: bič-eva-ti: bič-evan-. -evān. npr.infinitivne osnove. -ovān. izmisl-i-ti: iz-misl-jen. npr.. 124 MORFOLOGIJA .zamjenjuje sufiksalni morfem -ava. npr. -jen.. lump-ova-ti: lump-ovan.zamjenjuje sufiksalni morfem -eva. iz-mač-eva-ti: iz-mač-evan. -ven.i sl. -en. iz-list-a-ti: iz-list-an.: po-kup-ova-ti: po-kup-ovan-.: rek-ø-ti: rek-a-l-ø > rek-a-o-ø. npr.zamjenjuje sufiksalni morfem -a.: u-kraš-ava-ti: u-kraš-avan-. smje-ø-ti: smje-l-ø > smje-o-ø > smi-o-ø i sl. vid-je-ti (>viđeti): vid-je-n.i sl.: za-rad-i-ti: za-rad-jen. mog-ø-l-o i sl..infinitivne osnove.i sl. npr.

> progonjen-. smo (pro)čitali/(pro)čitali smo 2. is-prazn-i-ti: is-prazn-jen. iz-rad-i-ti: iz-rad-jen. Nastavci za glagolski pridjev trpni su: muški rod: ženski rod: srednji rod: jednina -ø (pisan-ø) -a (pisan-a) -o (pisan-o) množina -i (pisan-i) -e (pisan-e) -a (pisan-a) Glasovne promjene u korijenskome morfemu Sufiksalni morfem -jen. npr. si (pro)čitao/(pro)čitao si 3.> izrađen-. š. za-šaraf-i-ti: za-šaraf-jen. p.i sl. od-rub-i-ti: od-rub-jen. pre-nos-i-ti: pre-nos-jen. lj. ras-top-i-ti: ras-top-jen. žnj i šć.: za-drije-ø-ti: za-dr-t-. po-če-ø-ti: po-če-t.> ispražnjen-. za-posl-i-ti: za-posl-jen > za-pošljen-. is-prat-i-ti: is-prat-jen. plj. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 125 . pa se dobija: č.izaziva jotaciju konsonanata c.i sl. mlj. s.infinitivne osnove. ste (pro)čitali/(pro)čitali ste 3. sam (pro)čitao/(pro)čitao sam 2.> namamljen-.> snižen-. m. sonanata l. npr. f. s-niz-i-ti: s-niz-jen. PERFEKAT Perfekat je glagolski oblik kojim se iskazuje prošlo vrijeme – svršeno i nesvršeno.> rastopljen-. slav-i-ti: slav-jen. s-pal-i-ti: s-pal-jen. sn. šlj.> odrubljen-.: bac-i-ti: bac-jen.> zašarafljen-.> slavljen-. šnj. flj.: jednina 1.> zamašćen. korijenskoga morfema. nj. vlj. za-mast-i-ti: zamast-jen. su (pro)čitali/(pro)čitali su Pored nenaglašenoga koristi se i naglašeni oblik prezenta pomoćnoga glagola biti kad to zahtijeva kontekst. PLUSKVAMPERFEKAT Pluskvamperfekat je glagolski oblik kojim se iskazuje pretprošlo vrijeme – svršeno i nesvršeno. b.-t. t i z.zamjenjuje sufiksalni morfem -ø.kod glagola sedme klase prve glagolske vrste povlači gubljenje skupine ije.> ispraćen. blj. Sufiksalni morfem -t.> bačen-. npr. ć.> prenošen. d. na-mam-i-ti: na-mam-jen.: za-drije-ø-ti: za-dr-t-. zn i st s kraja korijenskoga morfema. npr. za-kasn-i-ti: za-kasn-jen. pro-gon-i-ti: pro-gon-jen. je (pro)čitao/(pro)čitao je množina 1.i sl. pro-strije-ø-ti: pro-str-t.> spaljen-.> zakašnjen-. n i v ili konsonantskih grupa sl. đ. Gradi se od prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. ž.

čitaće Kad se pomoćni glagol nađe ispred infinitiva glagola na -ti. npr. taj nastavak ostaje nepromijenjen. bijah/bjeh (pro)čitao/sam bio (pro)čitao 2. npr. a t se – i u izgovoru i u pismu – stapa sa ć iz nenaglašenoga oblika prezenta pomoćnoga glagola htjeti/šćeti. bijahu/bjehu (pro)čitali/su bili (pro)čitali FUTUR PRVI Futur prvi je glagolski oblik kojim se iskazuje buduće vrijeme. će čitati Glagoli na -ći ostaju neizmijenjeni bez obzira na to đe se nalazi pomoćni glagol htjeti/šćeti – ispred ili iza njih. čitaćete 3. bijasmo/bjesmo (pro)čitali/smo bili (pro)čitali 2.: jednina 1. reći ćemo/ćemo reći 2.: jednina 1. bijaste/bjeste (pro)čitali/ste bili (pro)čitali 3. reći ću/ću reći 2.: jednina 1. čitaće množina 1. reći ćete/ćete reći 3. ću čitati 2.Gradi se na dva načina – od imperfekta ili perfekta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. bijaše/bješe (pro)čitao/je bio (pro)čitao množina 1. 126 MORFOLOGIJA . npr. Kad se nađe iza infinitiva glagola na -ti. ćemo čitati 2. Pomoćni glagol može doći i ispred i iza infinitiva. čitaćemo 2. će čitati množina 1. npr. čitaću 2. čitaćeš 3. bijaše/bješe (pro)čitao/si bio (pro)čitao 3. reći će/će reći Prezent pomoćnoga glagola htjeti/šćeti može se upotrebljavati i u naglašenome obliku. reći ćeš/ćeš reći 3. Takvu upotrebu nameće kontekst. ćeš čitati 3. reći će/će reći množina 1. jednina 1. Gradi se od infinitiva glagola i prezenta pomoćnoga glagola htjeti/šćeti. ćete čitati 3. krajnje i iz infinitiva se gubi.

FUTUR DRUGI Futur drugi je glagolski oblik kojim se iskazuje predbuduće vrijeme. uslov ili mogućnost vršenja glagolske radnje. hoćahu/šćahu viđeti GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 127 . budete (pro)čitali 3. Gradi se od aorista pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog – i svršenih i nesvršenih glagola. npr. budeš (pro)čitao 3. bude (pro)čitao množina 1. Gradi se od svršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog: jednina 1. budu (pro)čitali Futur drugi gradi se od svršenih i od nesvršenih glagola. bi (pro)čitao množina 1. Njime se označava neostvarena mogućnost. bi (pro)čitao 3. POTENCIJAL Potencijal je glagolski oblik kojim se iskazuje želja. POTENCIJAL IMPERFEKTA Posebna je vrsta potencijala glagolski oblik koji se gradi od imperfekta pomoćnoga glagola htjeti/šćeti i infinitiva glagola.: jednina 1. Takvu upotrebu nameće kontekst. hoćaše/šćaše viđeti 3.: Javiću ti kad pročitam. bi/biše (pro)čitali Pored nenaglašenih mogu se upotrebljavati i naglašeni oblici aorista pomoćnoga glagola biti. bih (pro)čitao 2. hoćaste/šćaste viđeti 3. hoćah/šćah viđeti 2. želja. biste (pro)čitali 3. hoćaše/šćaše viđeti množina 1. bismo (pro)čitali 2. hoćasmo/šćasmo viđeti 2. npr. Predbuduća radnja svršenih glagola najčešće se iskazuje prezentom. budem (pro)čitao 2. budemo (pro)čitali 2. uslov u prošlosti: jednina 1.

zabrana.: neka pjeva / neka pjevaju i sl. lice jednine i množine koristi se imperativna konstrukcija neka + 3. prič-aj-te. rec-i-mo. pjev-aj-mo. Tada konsonanti k.> striz-i-ø. pjev-aj-te i sl. Sufiksalnim morfemima imperativne osnove odgovaraju određeni sufiksalni morfemi prezentske osnove.na korijenski morfem.iz prezentske osnove): ču-je-m: ču-j-ø. ču-j-te. pjev-a-m: pjev-aj-ø.: rek-ø-u: rek-i. Gradi se od glagolskoga pridjeva radnog i uvijek je propraćen uskličnom intonacijom: Živjeli! Zdravo bio! Dobro došli! Živi bili pa viđeli! muški rod ženski rod srednji rod jednina živ-i-o-ø živ-je-l-a živ-je-l-o množina živ-je-l-i živ-je-l-e živ-je-l-a GLAGOLSKI PRILOG SADAŠNJI Glagolski prilog sadašnji je glagolski oblik kojim se iskazuje radnja koja je istovremena s radnjom predikata. Sufiksalni morfemi imperativne osnove su: -i.iz prezentske osnove): bod-e-m: bod-i-ø. prič-aj-mo. bod-i-mo. striz-i-mo.. Za 3.(zamjenjuje sufiksalni morfem -ā. kup-u-j-te i sl. rad-i-m: rad-i-ø.(zamjenjuje sufiksalne morfeme -e. bod-i-te.IMPERATIV Imperativ je glagolski oblik kojim se iskazuje zapovijest. 128 MORFOLOGIJA . U crnogorskome jeziku imperativ se ne upotrebljava u 1. rad-i-te i sl. OPTATIV Optativ je glagolski oblik kojim se iskazuje želja. npr.iz prezentske osnove): prič-a-m: prič-aj-ø. kup-u-j-mo. z i s. strig-ø-u: strig-i. Glagoli jedanaeste klase prve glagolske vrste infinitiv grade dodavanjem sufiksalnoga morfema -i. lice prezenta.> rec-i-ø.. kup-u-je-m: kup-u-j-ø.(zamjenjuje sufiksalni morfem -jē. ču-j-mo. rad-i-mo. striz-i-te i sl.i -i. želja i sl. npr. molba. g i h s kraja korijenskoga morfema alterniraju s c. licu jednine. -j. Gradi se od imperativne osnove i imperativnih nastavaka. -āj. rec-i-te. Imperativna osnova sastoji se od korijenskoga i sufiksalnoga morfema.

tj. npr.. neće. trč-ø-eći i sl. Rječca ne piše se odvojeno od glagolskih oblika u svim slučajevima osim u nenaglašenome svršenom (odričnom) obliku prezenta pomoćnoga glagola htjeti/šćeti: neću. npr.: mog-ø-ti: mog-a-vši/mog-a-v i sl. npr. ne bih čitao. nijesi. – Tada se zarobi dvjesta vojnika. npr.: nisam. nisi.: čit-a-(j)ući. nećeš.: ne čitam. glagolski oblici kojima se izražava takva radnja nalaze se u radnom stanju (aktivu).: pek-øući. Zajedno se s oblikom prezenta glagola biti piše i rječca ni: nijesam. prič-a(j)ući i sl. npr. a u pasivu – Tada bijaše zarobljeno dvjesta vojnika (od nas).: Pjevam pjesmu. U tim se slučajevima umjesto pasiva mogu koristiti i oblici radnoga stanja s povratnom rječcom se uz njih. U crnogorskome jeziku glagolska se radnja obično iskazuje oblicima aktiva.. Između -a. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 129 .: is-pjev-a-ti: is-pjev-a-vši/is-pjev-a-v. nećete. Međutim kad nije potrebno istaći ko je vršio radnju. npr. u-drob-i-ti: u-drob-i-vši/u-drob-i-v i sl. Vokali ispred sufiksa -vši uvijek su dugi..Gradi se od prezentske osnove nesvršenih glagola i sufiksa -ūći i -ēći. nijesu.: Tada zarobismo dvjesta vojnika. već što je tom radnjom postignuto.i -ući javlja se intervokalno j. ne čitaj i sl. To je prikazano u odjeljku o glagolskim oblicima. Ispred tih sufiksa umeće se nepostojano a kad se korijenski morfem glagola završava konsonantom. nijeste.) nije odlika crnogorskoga standardnoga jezika. neće / nećemo. nije / nijesmo. po-ćer-a-vši/po-ćer-a-v. koristi se trpno stanje (pasiv). – Pjesma se pjeva.] GLAGOLSKO STANJE Kad se glagolska radnja pripisuje onome ko aktivno učestvuje u njoj. Ipak u nekim su slučajevima pasivne konstrukcije primjerenije od navedenih. [Negacija ni + nenaglašeni oblik prezenta pomoćnoga glagola biti (npr. npr. radnoga stanja. GLAGOLSKI PRILOG PROŠLI Glagolski prilog prošli je glagolski oblik kojim se iskazuje radnja koja je neposredno prethodila radnji označenoj predikatom. ODRIČNI GLAGOLSKI OBLICI Odrični glagolski oblici grade se dodavanjem odrične rječce ne ispred potvrdnih oblika. odnosno na kome je ta radnja izvršena. Gradi se od infinitivne osnove svršenih glagola i sufiksa -vši i -v.

. trpni potencijal: bih bio viđen.. bi bio viđen.....PASIV Trpni glagolski oblici grade se od prezenta. budimo viđeni. bijaše/bješe viđen. trpni imperfekat: bijah/bjeh viđen. futura prvog.. trpni potencijal imperfekta: hoćah biti viđen. bio si viđen. futura drugog.. imperativa.. pluskvamperfekta. aorista. perfekta.. bićeš viđen/ćeš biti viđen. si viđen. 130 MORFOLOGIJA ....... trpni aorist: bih viđen. trpni imperativ: budi viđen. bivao si viđen. bi viđen...] trpni pluskvamperfekat: bijah/bjeh bio viđen. trpni futur prvi: biću viđen/ću biti viđen. hočaše biti viđen. bijaše/bješe bio viđen.. budeš bio viđen. trpni futur drugi: budem bio viđen.... trpni perfekat: bio sam viđen. [Trpni perfekat može biti iskazan i glagolom bivati: bivao sam viđen.. potencijala pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva trpnog: trpni prezent: sam viđen. imperfekta........

Prilozi u tim slučajevima odgovaraju na pitanje kako?. danas. preklani. prilozi za količinu: ovoliko.PRILOZI Prilozi su riječi koje stoje uz glagole. dobro. ujutro. onomadne. sporo.. stoga. prilozi za način: ovako. dobro – bolje – najbolje i sl. nikako. pozadi. tu. nikad(a) i sl. grdno. lijepo. onuda.: Dobro (pridjev) dijete dobro (prilog) uči.: lijepo – ljepše – najljepše. onomlani. slabo.. loše. načinu. dolje. prilozi za uzrok: zato. desno. blizu. Takvi se prilozi kompariraju isto kao i pridjevi. tamo. npr. onđe. tuda. npr. nekad(a). lijevo. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 131 . dosta. śutra. toliko. onoliko. nekako. naprijed. a pridjevi na pitanje kakvo?. jasno. tako. sad(a). svakako. još. brzo i sl. vremenu. tad(a). loše) od pridjeva u istome obliku. onamo. poslije. često. mnogo. Po svome značenju mogu biti: ■ ■ prilozi za mjesto: ovđe. juče.: lijepo. uveče. prilozi za vrijeme: lani. gore. prekjuče. ovuda. prije. uzroku i količini. ■ ■ ■ Treba razlikovati priloge za način koji završavaju na -o i -e (npr. malo. onako. imenice i priloge i određuju ih po mjestu. ovamo. pridjeve. daleko i sl. nekoliko i sl.. dobro.

: Poćerasmo ih do u provaliju. – Krenuše za njih. O tome viđeti u poglavlju o morfonologiji. pod/poda i sl. – Pade preko praga. – Pjevahu ispod glasa. – Nema ga nigđe od onomadne. načinski. k/ka. niz/niza. uzročni. upotrebljavaju se u zavisnosti od prirode konsonanta kojim počinje riječ koja im slijedi. poredbeni i druge odnose.: Probudio se pred zoru. Mogu kazivati vremenski.: Bila je živa do lani. Prijedlozi mogu stajati i ispred drugih prijedloga. prostorni.PRIJEDLOZI Prijedlozi su nepromjenljive riječi koje stoje ispred zavisnopadežnih oblika promjenljivih riječi. uz/uza. npr. namjenski. Prijedlozi s/sa. Prijedlozi mogu stajati i ispred priloga za vrijeme. npr. 132 MORFOLOGIJA . Po svojemu značenju slažu se s riječima uz koje stoje i određuju njihov odnos prema drugim riječima u rečenici. – Zbog njega je pobjegao. – Bijaše bjelje od mlijeka. npr.

: pljus. za oponašanje glasova u prirodi. mhm. joj. bap. jao. bup. oho. điha. strah. iš. gađenje i sl. Za oponašanje glasova u prirodi koriste se onomatopejski uzvici. bam. op. hoj. guś. stanja. mis. jaoj.UZVICI Uzvici su nepromjenljive riječi koje služe za iskazivanje ośećanja. odnosno za ostvarivanje komunikacije. Uzvici služe i za dozivanje. dio. bol. ljuke. pst i sl. tres. Uzvici za vabljenje i ćeranje stoke i ostalih životinja su: śok. oj. sumnjičavost. oj. mac. uh. žalost. Takvi su: ej. npr. iznenađenje. odnosno iza rečenica u kojima je sadržan uzvik. ae. fiju i sl. kiš. alo. divljenje. piše se uzvičnik. aoj. o-ruk. ps. e. na. Takvi su uzvici: eh. av-av. pis. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 133 . dura. ću-kok. halo. raspoloženja. o. hej. za dozivanje ili vabljenje i ćeranje stoke. fuj i sl. mjau. hae i sl. Uzvicima se iskazuje radost. pi-pi. kiś. Iza uzvika. hm.

nego i i sl.. ili i veznički izrazi volja . 134 MORFOLOGIJA . neki vrijeme (npr. pa. već)... bilo. Tako neki veznici označavaju suprotnost (npr. dok. već. Veznici mogu biti veznici nezavisnosloženih rečenica i veznici zavisnosloženih rečenica. dok. bilo . kad. ne samo . već i vrstu veze i odnosa rečeničnih djelova koje povezuju.: kad.VEZNICI Veznici su nepromjenljive riječi kojima se označava veza među rečenicama... te. što. volja. nego.: a. U druge spadaju veznici da. ali. niti. tek) i sl. iako. Njihova će značenja i odnosi koje označavaju biti prikazani u odjeljku o sintaksi. a. samo. ni. U prve spadaju veznici i.. kako i sl. Veznici ne označavaju samo vezu. no. ali.

bar. npr. nesumnjivo. valjda.. Zapovjedna rječca neka ide uz prezent. eno) u vezi su s prostornom udaljenošću govornoga lica od onoga na što pokazuje.RJEČCE Rječce su nepromjenljive riječi koje služe za isticanje ličnoga stava govornoga lica prema onome što se kazuje rečenicom ili njezinim dijelom. neosporno. 3. rječce za izuzimanje: jedino. zaisto. 5. barem. 8. Prema onome što označavaju dijele se na: 1. bez sumnje. da. a rječca da uz prezent i perfekat. vjerovatno. rječce za naročito isticanje: čak. samo. bez dileme i sl. eto. 9. zaista. 7. vaistinu. rječce za isticanje suprotnosti: međutim. baš. da. makar. 4. rječce za pokazivanje: evo. podrazumijeva se. Rječce za pokazivanje (evo.: Neka dođe śutra. upitne rječce: li. aj. npr. rječca eto s drugim. razumije se. eto. odrične rječce: ne. odnosno u vezi s kategorijom lica. nema dileme. uistinu. zar. podsticajne i zapovjedne rječce: neka. pak. Ostale zapovjedne i podsticajne rječce idu uz imperativ. možda. a rječca eno s trećim licem. 2. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 135 . potvrdne rječce: da. zbilja. Za označavanje ličnoga stava prema onome što se kazuje mogu se koristiti i modalni izrazi.: nema sumnje. nipošto. hajde. modalne rječce (za iskazivanje ličnoga stava): svakako. Tako je rječca evo u vezi s prvim licem. 6. i. npr.: Da to svršiš kako ti glava zna! – Da si mi to svršio kako ti glava zna. eno.

.

TVORBA RIJЕČI .

.

u-lov-i-(ti). npr.: Beo-grad(-ø). Tvorbene osnove mogu srastati pomoću spojnih morfema o i e i bez njih. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 139 . odnosno dodavanjem prefiksa na tvorbenu osnovu. nazad-ova-(ti) i sl. Izvođenje (derivacija) je tvorba dodavanjem sufiksa na tvorbenu osnovu riječi. oč-e-vid(-ac). Slaganje (kompozicija) je tvorba koja nastaje srastanjem tvorbenih osnova dviju riječi u jednu složenu riječ. Kombinovana tvorba riječi nastaje udruživanjem prefiksacije i sufiksacije. star-mal(-i).: pod-zid(-a).OSNOVNI PRINCIPI TVORBE RIJEČI Osnovni principi tvorbe riječi u crnogorskome jeziku jesu izvođenje (derivacija). nat-pis(-ø). krv-o-mut(-nik-ø). npr. pogled-a-(ti). iz-rod(-ø)..: bez-brig-an(-ø) > bez-briž-an(-ø). npr. ispi-čutur(-a). slaganje (kompozicija) i kombinovana tvorba riječi. u-gled-a-(ti) i sl. ruk-o-pis(-ø).: stol-ar-(ø).

glagola ili pridjeva.: eksplozivni.: eksplozija. reakcioni. Internacionalizama ima i među imenicama (npr.: eksplodirati. Po takvoj se leksici crnogorski jezik ne odvaja od drugih evropskih jezika. konstituisati). instrukcija. reakcija. konstitucija – konstituisati – konstitutivni i sl. npr. instruktivni. U svim jezicima osnove internacionalizama alterniraju u zavisnosti od toga da li je riječ o tvorbi imenica. instruirati. pa se one nazivaju internacionalizmi.TVORBA RIJEČI OD OSNOVA IZ KLASIČNIH JEZIKA Značajan dio crnogorske leksike i leksike drugih standardnih jezika čine riječi s osnovom iz grčkoga ili latinskoga jezika.: korozija – korodirati – korozivni. koncepcija // koncept – koncipirati – koncepcijski // konceptualni. konstitucija) i među pridjevima (npr. konstitutivni) i među glagolima (npr. 140 TVORBA RIJEČI . reagovati.

graver -ičār(-ø): hemičar. pra-đed > prađed. IZVOĐENJE Izvođenje imenica je tvorba dodavanjem prefiksa i sufiksa na tvorbenu osnovu riječi. projektant -ar(-ø): magistar. IMENICE SA ZNAČENJEM LICA Imenice sa značenjem vršioca radnje Muška lica: -ac(-ø): pisac. pastir -ist(-ø)/-ist(a): lingvist(a). U crnogorskome jeziku najproduktivnija je tvorba imenica sufiksima. pjevač -anīk(-ø): konjanik. namještenik GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 141 . ko-autor > koautor. montenegrist(a) -jār(-ø): polemičar. sredstva. provodadžija -ent(-ø): asistent. student -ēr(-ø): kondukter. jezikoslovac -āč(-ø): ugovarač. stanja itd.) određuju sufiksi i prefiksi kojima se one grade. ne-sreća > nesreća. djelatnosti. pro-dekan > prodekan itd. poslanik -ant(-ø): laborant. ministar -ār(-ø): pisar.TVORBA IMENICA Imenice se grade izvođenjem. botaničar -(j)enīk(-ø): službenik. dijagnostičar -īr(-ø): portir. čuvar -džij(-a): sadžija. bi-gamija > bigamija. a njezino značenje određeno je sufiksom. Prefiksacijom nastaju izvedene imenice na ovaj način: a-teizam > ateizam. Izvedena imenica u značenjskoj je vezi s riječju od koje je izvedena. Značenje imenica (značenje mjesta. slaganjem i kombinovanom tvorbom.

gatara zvonarica. pukovnik učitelj. studentica asistentkinja. botaničarka službenica. glupan smetenjak. graditelj biolog. glupak divljan. graverka biologica. graditeljka Imenice sa značenjem nosioca svojstva Muška lica: -ac(-ø): -āk(-ø): -an(-ø): -enjāk(-ø): 142 TVORBA RIJEČI lakomac. profesorica direktorka. fursatlija putnik. navodadžijka asistentica. poštenjak . domorodac divljak. korektor duhovnik. projektantkinja vračara. gromovnica učiteljica. doktorka duhovnica. režimlijka putnica. radnik inspektor. mljekarica pisarka. pastirka lingvistkinja. gledalac zanatlija. vladarka provodadžijka. filolog pregovaračica. studentkinja funkcionerka. njegovateljica moliteljka. izaslanica laborantkinja. psihologica hemičarka. dijagnostičarka portirka. spremačica poslanica. prirodoslovka biološkinja. psihološkinja zanatlijka. montenegristkinja polemičarka.-lac(-ø): -lij(-a): -nīk(-ø): -or(-ø): -ōvnīk(-ø): -telj(-ø): -ø(-ø): Ženska lica: -ačic(-a): -anica(-ø): -antkinj(-a): -ar(-a): -aric(-a): -ārk(-a): -džījk(-a): -entic(-a): -entkinj(-a): -ērk(-a): -ic(-a): -ičārk(-a): -īrk(-ø): -istkinj(-a): -jārk(-a): -(j)enic(-a): -k(-a): -kinj(-a): -lījk(-a): -nic(-a): -oric(-a): -ōrk(-a): -ōvnic(-a): -teljic(-a): -tēljk(-a): mislilac. namještenica jezikoslovka. radnica doktorica.

praznov divljaka divljakuša. narkomanka ropkinja. raspuštenik lažljivac. prvorotkinja smutljivica. beskućnica kleptoman. smutljivac pečobraznik. lažljivica suludnica. ksenofopkinja bolesnica. gramzivka smetenica. zaludnica jezikoša. pobjegulja povratuša. potrpežnjak lažov. raspuštenica domorotkinja. primitivac smetenik. pacijent alkoholičar. žutka Imenice sa značenjem trpioca stanja Muška lica: -ø(-ø): -anīk(-ø): -(j)enīk(-ø): -ent(-ø): -ičār(-ø): -nīk(-ø): Ženska lica: -anic(-a): -(j)enic(-a): -entkinj(-a): -ičārk(-a): -k(-a): -kinj(-a): -nic(-a): osiguranica. podrepuša plavka. beskućnik GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 143 . suludnik suludnjak. burdikoša lažulja. pacijentkinja alkoholičarka. smetenjača smetenjakinja primitivka. ispitanik optuženik. prostakuša poštenjača. osuđenik apstinent. epileptičar bolesnik. epileptičarka kleptomanka. ksenofob osiguranik. osuđenica apstinentkinja.-ivac(-ø): -(j)enīk(-ø): -ljivac(-ø): -nīk(-ø): -njāk(-ø): -ov(-ø): Ženska lica: -ak(-a): -akuš(-a): -enjač(-a): -enjakinj(a): -īvk(-a): -(j)enic(-a): -kinj(-a): -ljivic(-a): -nic(-a): -oš(-a): -ulj(-a): -uš(-a): -k(a): gramzivac. ispitanica optuženica.

sadžija ulizica. udvorica zlopamtilo. džangrizalo iźelica. pripadnika naroda i država Muška lica: -ac(-ø): -āk(-ø): -ānac(-ø): -anīn(-ø): -čanīn(-ø): -ēlj(-ø): -ēz(-ø): -in(-ø): -īnac(-ø): -jāk(-ø): -jānac(-ø): -janin(-ø): -ø(-ø): Ženska lica: -akinj(-a): -ānk(-a): -čānk(-a): -ēljk(-a): -eskinj(-a): -ic(-a): -īnk(-a): -inj(-a): -jakinj(-a): -jānk(-a): -k(-a): -kinj(-a): 144 TVORBA RIJEČI Bjelopoljac. Rožajka Turkinja. Grk. Kineskinja Mađarica Dalmatinka. Vizantinka Čehinja. Rišnjanin Čeh. obrazlija Imenice sa značenjem stanovnika. Tuzanin Zagrepčanin. Turčin Dalmatinac. Englez Srbin. Tuzanka Zagrepčanka. Portorikanac Kotoranin. Srpkinja .Imenice za muška i ženska lica Postoje sufiksi kojima se dobijaju i imenice za muška i imenice za ženska lica. Rogamčanka Bokeljka Engleskinja. Rogamčanin Bokelj Kinez. dugajlija govordžija. bez obzira na njihovo značenje. izbjeglica meraklija. Vizantinac Bošnjak Piroćanac Tivćanin. To su ovi sufiksi: -ajlij(-a): -džij(-a): -ic(-a): -l(-o): -lic(-a): -lij(-a): novajlija. Mađar Pljevljakinja Kotoranka. Podgoričanka Bjelopoljka. Rožajac Pljevljak Amerikanac. Grkinja Bošnjakinja Piroćanka.

: -k-. ciglana mljekara. Bjelopavlići Albanija. -o): Krstac.: -jakinj-. staklarnica konzulat. odnosno pripadnika naroda. Sufiksi za tvorbu tih imenica su: -ac(-ø): -av-ac(-ø): -anj(-ø): -ēj(-a): -ev-ac(-ø): -ic(-a. Janjevina Njemačka (<Njemac-ska). Cerovo Smokovac Tisovac Drenovica. -jak. -čanin. Humac. -janac.: -ink-. IMENICE SA ZNAČENJEM NASELJENOGA PODRUČJA Imenice sa značenjem naseljenoga područja češće su bez sufiksa (npr. Gvineja Mrčevac Poljica.Kako se vidi iz navedenih primjera. Crna Gora. svakome sufiksu za građenje imenica muškoga roda sa značenjem stanovnika određenoga područja. Kamenica Ćeklići.: -inj-. Tovarnik Bokovo. -e): -ić(-i): -ij(-a): -in(-a. -ak. -ø.: -jank-. Crmnica) nego s njima. Goranjsko IMENICE SA ZNAČENJEM MJESTA (PROSTORA) -āčnic(-a): -an(-a): -ar(-a): -arij(-a): -ārijum(-ø): -ārnic(-a): -āt(-ø): -erij(a): mjenjačnica.: -kinj-. Rusija Vranjina. Ječmine Ječmište. nacije ili države. rektorat pašterija. -ø. -inac. Hrvatska Malinsko. -ac.: -ic. Boka.: -jank-. -in.: -ank-.: -ank-. drogerija GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 145 . Vrtijeljka Dubrovnik. -anac. Vilac Glibavac Prčanj. Lipovica Krasovina. -ez. Besac. -a): -j(-e): -k(-a): -nīk(-ø): -ov(-o): -ov-ac(-ø): -ov-ac(-ø): -ov-ic(-a): -ovin(-a)/-evin(-a): -sk(-ā): -sk(-a. Pobrežje Počijevka. -e): -īšt(-e.: -čank-. Vršanj Koreja. klačnica kafana.: -akinj-.: -eskinj-. Laništa Gostilje. -janin. bačvarija akvarijum. planetarijum draguljarnica. pekara vinarija. odgovara određeni sufiks za građenje imenica ženskoga roda sa značenjem stanovnice: -anin.

ludilo vještina. solilo igralište. ledina počivalo. stočarstvo filozofija. vinoteka ekspozitura. vandalizam . dubina animozitet.-īšt(-e): -j(-e): -janīk(-ø): -(j)ārnīk(-a): -(j)in(-a): -l(-o): -līšt(-e): -nic(-a): -njāk(-ø): -ōrijum(-ø): -ōvnic(-a): -tēk(-a): -ūr(-a): ognjište. kriminalistika prevodilaštvo. tužba dijareja. ekstravagancija maštarija. lektura IMENICE SA ZNAČENJEM SVOJSTVA I STANJA -ācij(-a): -ancij(-a): -arij(-a): -azam(-ø): -b(-a): -ej(-a): -emij(-a): -encij(-a): -epsij(-a): -ež(-ø): -ij(-a): -il(-o): -in(-a): -itēt(-ø): -izam(-ø): 146 TVORBA RIJEČI meditacija. ronilaštvo prirodoslovlje. gonoreja anemija. agentura IMENICE SA ZNAČENJEM DJELATNOSTI -ārstv(-o): -ij(-a): -ik(-a): -istik(-a): -laštv(-o): -slovlj(-e): -stv(-o): -tēljstv(-o): -ūr(-a): voćarstvo. novčanik golubarnik. svinjogojstvo ugostiteljstvo. rezistencija epilepsija. ablepsija grabež. metež simpatija. logika montenegristika. jezikoslovlje zanatstvo. bibliofilija mrtvilo. kokošarnik klačina. krematorijum poslovnica biblioteka. leukemija dekadencija. indignacija arogancija. filologija matematika. mijazam tvorba. graviditet sadizam. zabrđe drvljanik. mravinjak sanatorijum. graditeljstvo arhitektura. lanište područje. učionica voćnjak. svinjarija orgazam. šetalište kasapnica.

grabuljište šipka. bezobraština śetva. koračaj fukarluk. masanica sataraš. zvučnik induktor. divota narkoza. grmljava vožnja. dernjava zijev. drijem čistoća. dolmača limunada. gordost dobrota. junetina GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 147 . prebranac priganica.-j(-e): -jāj(-ø): -luk(-ø): -ljav(-a): -nj(-a): -njav(-a): -ø(-ø): -oć(-a): -ōst(-ø): -ot(-a): -oz(-a): -stv(-o): -štin(-a): -v(-a): čitanje. aparat oscilator. navigator štipavica vrteška ćedilo. prskalica štipaljka. prostakluk lomljava. sadnja kuknjava. kopačica gudalo. rotor IMENICE SA ZNAČENJEM HRANE I PIĆA -ač(-a): -ād(-a): -āk(-ø): -ānac(-ø): -anic(-a): -āš(-ø): -etin(-a): savijača. drenovak rezanac. cijetka steznik. otirača prekidač. ravnalo grijalica. začeće oproštaj. avitaminoza bratstvo. gulaš piletina. pištaljka ljuljaška agregat. siromaštvo (<siromah-stvo) lukavština. upaljač kosačica. čokolada višnjak. hladnoća napetost. zagrljaj. ognjilo kosište. žetva IMENICE SA ZNAČENJEM SREDSTVA -ač(-a): -āč(-ø): -ačic(-a): -al(-o): -alic(-a): -āljk(-a): -ašk(-a): -āt(-ø): -ātor(-ø): -avic(-a): -ešk(-a): -il(-o): -īšt(-e): -k(-a): -nīk(-ø): -or(-ø): uspinjača.

koźevina krompiruša. ćetalj kulaš. ozimača čopljan. sivko zekna. džanjevača govedina zečetina. gladiš kobiljača. tršljaka šipak. kupina sporiš. omorika malina. šarac kriještalica putalj. maslačak pupavac. ovčetina medovača. lozovača medovina. lijeska ribizla. golośemenjača oskoruša mrkva. tikvica IMENICE SA ZNAČENJEM ŽIVOTINJA -ac(-ø): -alic(-a): -alj(-ø): -āš(-ø): -av(-a): -e(-ø): -ić(-ø): -k(-a): -k(-ø): -n(-a): -nic(-a): 148 TVORBA RIJEČI vranac. bršljan košćela (<kostjela) žućenica trska. brnjaš milava. kunić šarka. tikva rotkvica. rogač divljaka. pipunić mlječika. mušmula skrivenośemenjača. šarava jare.-evač(-a): -in(-a): -jetin(-a): -ovač(-a): -ovin(-a)/-jevin(-a): -uš(-a): višnjevača. metvica ljutić. bijelka zelenko. rogna otrovnica . krtoluša IMENICE SA ZNAČENJEM BILJAKA -āč(-ø): -ak(-a): -ak(-ø): -avac(-ø): -avic(-a): -ic(-a): -ić(-ø): -ik(-a): -in(-a): -īš(-ø): -(j)ač(-a): -jan(-ø): -jel(-a): -jenic(-a): -k(-a): -l(-a): -njač(-a): -uš(-a): -v(-a): -vic(-a): povijač. krastavac puzavica. june sljepić. krastavica grčica.

perce prozorče. Te imenice dijele se u dvije grupe: 1. lonče prozorčić. npr.: -čin(-a): -etin(-a): -in(-a): -štin(-a): -ūrd(-a): -urin(-a): -uštin(-a): kretenčina. ručica prstić. garov slavuj. a kad se pišu s crticom. profesorčina ručetina. miluša IMENICE SUBJEKTIVNE OCJENE Imenice subjektivne ocjene dobijaju se dodavanjem sufiksa koji unose izvjesnu izmjenu u značenje imenice od koje se grade. mrkulja baljuša.-onj(-a): -ov(-ø): -ūj(-ø): -ulj(-a): -uš(-a): zekonja. sinak gnjezdašce. glagolima. npr. hljebac oblačak. baruština 2. kraguj šarulja. prijedlozima naziva se slaganje. One mogu nastajati na dva načina: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 149 . sunašce drvce. deminutivi s hipokoristicima – označavaju umanjeni pojam u odnosu na ono što znači motivna imenica ili predstavljaju imenice odmila. listić SLAGANJE Tvorba kojom nastaju složene imenice srastanjem određene imenice s imenicama. augmentativi i pejorativi – označavaju uvećani pojam u odnosu na ono što znači motivna imenica. odnosno imaju pogrdno značenje. glavetina momčina. glibavština glavurda. onda je svaki dio sačuvao svoj akcenat. pridjevima. nožurina magluština. šaronja šarov. glasina prljavština. nožurda čojčurina. Imeničke složenice imaju samo jedan akcenat kad se pišu bez crtice. Ti sufiksi nazivaju se sufiksi subjektivne ocjene. kamenčić kućica.: -ac(-ø): -ak(-ø): -ašc(-e): -c(-e): -č(-e): -čić(-ø): -ic(-a): -ić(-ø): bratac.

: Beo-grad > Beograd. jado-brat > jadobrat.: śever-o-zapad > śeverozapad. pomoću spojnih morfema (npr. vin-o-pija > vinopija. među-prostor > međuprostor. krv-o-proliće > krvoproliće). 150 TVORBA RIJEČI .▫ ▫ prostim slaganjem (npr. radio-stanica > radio-stanica).

punačak peraći. onomadašnji nosat. prefiksalnom i prefiksalno-sufiksalnom tvorbom te spajanjem dviju osnova (složenička tvorba). IZVOĐENJE Izvođenje pridjeva je proces koji obuhvata prefiksalnu. konvertibilan satiričan. elementaran kockast. stričev duševan njegoševski. sufiksalnu i prefiksalno-sufiksalnu tvorbu. diskutabilan dugačak. bodljikav materinski. saglasan komplementaran. Tako nastaju izvedeni pridjevi. karadžićevski fleksibilan. ćosav maven. osinji GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 151 . sestrinski pčelinji. modričast koziji. durašan jučerašnji. loptast slabašan.TVORBA PRIDJEVA Pridjevi nastaju sufiksalnom. jahaći muzikalan. dentalan moćan. plećat grbav. Najproduktivniji sufiksi za građenje pridjeva u crnogorskome jeziku su: -abīlan(-ø): -ačak(-ø): -ać(-i): -ālan(-ø): -an(-ø): -āran(-ø): -ast(-ø): -ašan(-ø): -ašnj(-ī): -at(-ø): -av(-ø): -en(-ø): -ēran(-ø): -ešan(-ø): -ev(-ø): -ēvan(-ø): -evsk(-ī): -ibīlan(-ø): -ičan(-ø): -ičast(-ø): -ij(-ī): -ikast(-ø): -ikav(-ø): -insk(-ī): -inj(-ī): respektabilan. ironičan plavičast. kafen moderan malešan očev. božiji modrikast. bodljikast modrikav.

Takvi su: -ačak. pas – paśi. plavkast plačljiv. suśedov svjetovan. senzualan aktuelan ovnujski. duhovan silovit. koźi. mlađahan perjani. 152 TVORBA RIJEČI . čast – čazben. sladunjast sladunjav. bljedunjav vjetrušan mekušast ljepuškast Neki sufiksi pri građenju pridjeva izazivaju glasovne promjene u osnovi npr.-ističk(-ī): -it(-ø): -īvan(-ø): -j(-ī): -(j)ahan(-ø): -jan(-ī): -jav(-ø): -jev(-ø): -jušan(-ø): -kast(-ø): -ljiv(-ø): -n(-ī): -nat(-ø): -nj(-ī): -onālan(-ø): -ov(-ø): -ōvan(-ø): -ovit(-ø): -ovljev(-ø)/-evljev(-ø): -ōvn(-ī): -ovsk(-ī): -ōzan(-ø): -sk(-ī): -šnj(-ī): -uālan(-ø): -uēlan(-ø): -ujsk(-ø): -uljāst(-ø): -unjav(-ø): -ušān(-ø): -ušāst(-ø): -uškāst(-ø): komunistički. travnat sinoćnji. regionalan bratov. -uljast. -jušan. agresivan mravlji. -ikast. svijet – svjetovni. O tome viđeti više u poglavlju o morfonologiji. tamošnji seksualan. zimušnji nacionalan. muževljev bankovni. -ičast. -ašan. ovan – ovnujski i sl. -jahan. pažljiv śeverni. brašnjav Kuslevljev. -uškast.: bijel – bjelkast. paśi živahan. zec – zečji. socijalistički kamenit. duhovni volovski. mlad – mlađahan. južni pernat. topovski religiozan. -ešan. ponosit objektivan. Miroslavljev sićušan bjelkast. sitan – sićušan. -ušast. organizacijski śutrašnji. sunčani brbljav. -kast. -ahan. glamurozan utopijski. -ušan. paziti – pažljiv. volujski duguljast. -unjav. zimus – zimušnji. Neki od navedenih sufiksa pripadaju sufiksima subjektivne ocjene. modar – modrikast. vjetrovit sinovljev.

panevropski povelik. dovratni eksjugoslovenski hipersenzitivan. osrednji panslavistički. protivdržavni pseudonaučni. praistorijski prevelik. proevropski. infravioletan interpartijski. prijevremeni proćelav. polivalentan polugodišnji. pseudoklasicistički steona. mnogoljudni multidisciplinaran. antidržavni bezuslovan. zdušna GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 153 . multivitaminski nagluv. pobolji polifunkcionalan.PREFIKSALNA TVORBA PRIDJEVA Tvorba pridjeva prefiksima u crnogorskome je jeziku vrlo produktivna. međudržavni mnogostruki. izvanproceduralni kvazinaučni. priručni prijepodnevni. nazovinaučni nelijep. nevelik omanji. nadmorski najpametniji. Najčešći su ovi prefiksi: a-: anti-: bez-: bi-: do-: eks-: hiper-: i-: in-: infra-: inter-: izvan-: kvazi-: među-: mnogo-: multi-: na-: nad-: naj-: nazovi-: ne-: o-: pan-: po-: poli-: polu-: poslije-: post-: pra-: pre-: pred-: preko-: pri-: prije-: pro-: protiv-: pseudo-: s-: apolitičan. predratni prekomjerni. bezgrešan biseksualan. kvaziumjetnički međuljudski. proaustrijski protivudarni. hiperaktivan iracionalan. bipolaran doživotni. prekobrojni priglup. naglup nadljudski. polupismen poslijeratni. indiferentan infracrven. poslijediplomski postmodernistički. postkrizni prađedovski. prosijed. amoralan antiustavan. najbolji nazoviprijateljski. prestrog preddržavni. internacionalni izvanredni. irealan indeklinabilan.

: śever-o-zapadni > śeverozápadnī (koji je na śeverozapadnoj strani svijeta). usputni veleučeni. zavjetarni Neki od navedenih prefiksa pripadaju prefiksima subjektivne ocjene i imaju deminutivno ili augmentativno značenje. 154 TVORBA RIJEČI . pri-mor-sk(-i) > primorski i sl. pre-. književn-o-istorijski > knjȉžēvno-istòrījskī (koji pripada i književnosti i istoriji) i sl. npr. super-. npr. o-. onda je riječ o jednopojmovnim pridjevskim složenicama. superaktivni sveznajući.i crticom. ultra-. Deminutivno značenje imaju prefiksi: na-. književn-o-istorijski > književnoistòrījskī (koji se tiče književne istorije) i sl. ali bez crtice. navedena je tvorba često udružena sa sufiksalnom tvorbom pridjeva. samostalan superbrzi. transmediteranski ultrazvučni. Pri tvorbi pridjeva od više osnova svaka osnova može zadržati svoje značenje i akcenat. veleljepni zagrobni. SLOŽENIČKA TVORBA PRIDJEVA Pridjevi se mogu graditi od dviju ili više osnova.: śever-o-zapadni > śȅvero-zȃpadnī (koji pripada i śeveru i zapadu). a augmentativno: hiper-. unutarnaučni uzvodni. Kako se iz primjera vidi.: bez-krv-an(-ø) > beskrvan. Te osnove povezane su spojnim morfemom -o. ultraljevičarski unutarparlamentarni. Tako nastaju pridjevske složenice. Kad pri tvorbi pridjeva od više osnova te osnove dobiju novo zajedničko značenje i zajednički akcenat. Tada je riječ o dvopojmovnim pridjevskim složenicama. I u tome slučaju osnove se vežu spojnim morfemom -o-. sveopšti transkontinentalni. po-. pro-. vele-.samo-: super-: sve-: trans-: ultra-: unutar-: uz-: vele-: za-: samohran. pri-. pa tada govorimo o prefiksalno-sufiksalnoj ili kombinovanoj tvorbi pridjeva. npr. sve-.

bol-je-ti > boljeti met-nu-ti.znače postati onakvim kakvo je značenje motivne riječi (npr. šuš-ka-ti bun-ca-ti. svijetl-uca-ti > svjetlucati GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 155 . analiz-ira-ti Napomena: Sufiksi -i. blijeđeti). malter-isa-ti lak-ira-ti.: bijeliti. a glagoli sa sufiksom -je.istim osnovama daju različito značenje.i -je.znače (u)činiti nešto onakvim kakvo je značenje motivne riječi (npr. I glagoli se grade sufiksima subjektivne ocjene i tada imaju deminutivno značenje. drz-nu-ti rad-ova-ti. smanj-iva-ti kanal-isa-ti. blijediti i sl. misl-i-ti vid-je-ti > viđeti.). mog-ø-ti pjev-a-ti. puć-ika-ti puc-keta-ti mol-jaka-ti > moljakati. ron-ca-ti voz-ika-ti. kralj-eva-ti dar-iva-ti. Tako nastaju izvedeni glagoli. IZVOĐENJE Tvorba glagola pomoću sufiksa i prefiksa naziva se izvođenje. jak-ja-ti > jačati govor-i-ti. Takvi su sufiksi: -k-a-: -c-a-: -ik-a-: -ket-a-: -jak-a-: -uc-a-: kuc-ka-ti. prefiksalnom i prefiksalno-sufiksalnom tvorbom. stan-ova-ti mač-eva-ti. Glagoli sa sufiksom -i. sel-jaka-ti > seljakati kašalj-uca-ti > kašljucati. Značenje njihovo uvijek je u vezi s motivnom riječju. crvenjeti se. crveniti.TVORBA GLAGOLA Glagoli nastaju sufiksalnom. SUFIKSALNA TVORBA GLAGOLA Sufiksi za tvorbu glagola su: -ø-: -(j)a-: -i-: -je-: -nu-: -ov-a-: -ev-a-: -iv-a-: -is-a-: -ir-a-: mlje-ø-ti.: bijeljeti se.

izdići.: glas-a-ti. npr..npr.: dvoj-i-ti. -nu-. ■ ■ ■ ■ ■ Sufiksi -(j)a-. npr. lup-a-ti : lup-nu-ti i sl. dar-iva-ti. mjere ili faze u radu. kuc-nu-ti. -i-. izliječiti. ■ 156 TVORBA RIJEČI .: dob-i-ti : dob-ija-ti..od nesvršenih se dobijaju svršeni glagoli.. crn-i-ti. puc-keta-ti i sl. desetak-ova-ti > desetkovati i sl. brojeva – sufiksima -i-. PREFIKSALNA TVORBA GLAGOLA Tvorba glagola prefiksima vrlo je produktivna u crnogorskome jeziku.služe za građenje nesvršenih glagola od svršenih. npr. -ova. pogled-a-ti : pogled-iva-ti i sl.: kap-a-ti : kap-nu-ti. devet-a-ti. krc-ka-ti.. dorasti. Svi prefiksi su nosioci određenoga značenja.znači: a) vršenjem radnje izići ili se izdići iz čega. -isa-. majstor-isa-ti. u-bod-ø-ti (ubosti) : u-bad-a-ti. -i-.: u-nazad-i-ti. -ira-. izlećeti. -ova-. iskasapiti. -eva-. priloga – sufiksima -i-. pridjeva – sufiksima -(j)a-. npr. isplivati i sl. Najproduktivniji su: ■ Prefiks do. -a-. -(j)iva. crn-je-ti > crnjeti.. izroniti. -i-. izdignuti. -ova-. za-smij-a-ti : za-smij-ava-ti.-uck-a-: -ušk-a-: -uk-a-: -ut-a-: Glagoli se grade od: ■ pjev-ucka-ti. dolećeti. zamjenica – sufiksom -i-. zlat-i-ti. lud-ova-ti i sl. izatkati i sl. do-ved-ø-ti (dovesti) : do-vod-i-ti. iskočiti. vremena. ništ-i-ti i sl. rob-ova-ti. npr.znači dovršiti radnju ili njenim vršenjem doći do određenoga mjesta. -ka-. -(j)ava-..: jak-ja-ti > jačati. Sufiksom -nu. drijem-ucka-ti > dremuckati ljulj-uška-ti zvižd-uka-ti skak-uta-ti imenica – sufiksima -(j)a-. -ova-. -iva-. uzvika i onomatopejskih riječi – sufiksima -a-. na-grd-i-ti : na-grd-jiva-ti > nagrđivati.: doćerati. b) izvršiti neku radnju do kraja. -je-.: svoj-i-ti. npr. dosegnuti. dograditi i sl. do-živ-je-ti : do-živ-java-ti > doživljavati.: ispjevati. npr. npr. naprijed-ova-ti > napredovati i sl. -keta-. npr. npr.: škljoc-a-ti. lak-ira-ti i sl. izgorjeti. išćerati. bič-eva-ti. trk-ja-ti > trčati. Prefiks iz(a).: izići.

potkrasti. npr. c) (iz)vršiti neku radnju preko nečega ili promijeniti mjesto čemu.. poigrati.: mimoići. namicati.znači: a) (iz)vršiti radnju u manjoj mjeri od onoga što se kazuje motivnom riječju. c) (iz)vršiti nešto u manjoj mjeri od onoga što znači motivni glagol.znači (iz)vršiti neku radnju prije nečega. poustajati. b) (iz)vršiti neku radnju oko nečega.znači (iz)vršiti neku radnju u suprotnome smjeru.: obasuti. npr. otpijevati.: predodrediti. poginuti. nadlijetati i sl. npr. b) približiti/priGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . nagristi. d) (u)činiti nešto drukčijim. predośećati. opšiti i sl..znači: a) izvršiti neku radnju do kraja. Prefiks pred. b) izvršiti neku radnju ispod nečega. odvoditi. predviđati i sl. napisati.: nacrtati.. nabiti.: primiriti. podvrgnuti. Prefiks nad. b) staviti/stavljati jedan predmet na drugi. Prefiks pre.■ ■ Prefiks mimo. c) izvršenje radnje do kraja. npr. polomiti.. nadvisiti. npr.: nadgledati. prejedati se.: poskakati.. presvisnuti i sl. npr. porazbijati i sl. potkopati i sl.: podastrijeti. npr. prelijetati..: nataći. nabijati i sl. potkupiti.: odvesti. podići i sl. namaći. Prefiks pri. pođubriti. nadgraditi. preskakati i sl..: potcjenjivati. naučiti. npr. opkoliti. optužiti. npr. npr.: popločavati. naticati.: otpjevati. priviđati i sl. c) završiti neku radnju.: načeti. npr. podmetnuti. prigledati. npr. nagledati se.znači: a) izvršiti neku radnju u dovoljnoj ili prećeranoj mjeri. Prefiksi o. nahodati se. Prefiks od(a).. presoliti i sl. mimoilaziti. b) izvršiti neku radnju do kraja.znači: a) vršenje radnje od više subjekata ili na više objekata. npr.znači: a) izvršiti neku radnju do kraja.znači (iz)vršiti neku radnju u višem stepenu od onoga što je iskazano motivnom riječju.: prenijeti.: očistiti. d) otpočeti neku radnju.. npr. oljuštiti. poskočiti i sl. c) uzvraćanje radnje iskazane motivnim glagolom. ozdraviti.znači: a) (iz)vršiti neku radnju u većoj mjeri od onoga što znači motivna riječ. presložiti. Prefiks po...: poskakati. potplatiti i sl. odazvati i sl.: podrezati. pobrašnjati. prebaciti. npr. podśeći i sl.: prežaliti. nadmudriti.: najesti se.: prerađivati. npr.. oblagati i sl. navesti i sl. b) izvršiti radnju odvajanja od čega. prefarbati i sl.i ob(a). npr. npr. d) (iz)vršiti radnju po nečemu. b) vršenje radnje kraće vrijeme.: odgovoriti. npr. nahraniti i sl. pregorjeti. npr. npr. odroditi i sl. npr. namaknuti.. npr. Prefiks na. Prefiks pod(a). popjevati. oguliti. npr.znači: a) izvršiti neku radnju do kraja.: pregladnjeti.: pomrijeti. posoliti i sl. nakukati se. namučiti se i sl.. othraniti i sl. odrijeti. nataknuti. odaslati..

npr. d) duže ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 158 TVORBA RIJEČI . Prefiks uz(a).. prodati i sl. Prefiksi su. svući i sl. prigrabiti i sl. e) izvršiti neku radnju do kraja. sufinansirati i sl.: unijeti.. pridonijeti. proređivati. b) (iz)vršiti radnju u manjoj mjeri od onoga što znači motivna riječ.znači: a) razlaganje neke cjeline. svršavati. zabacivati. c) osloboditi/oslobađati se čega ili skinuti/ skidati nešto s nečega. uspinjati se i sl. npr. c) duže vršenje radnje iskazane motivnom riječju. npr.: prinijeti. npr. prokopavati i sl. pristaviti. c) (iz)vršiti radnju iskazanu motivnim glagolom iza nečega... propjevati. razlomiti. slamati i sl. Prefiks za. d) (iz)vršiti neku radnju odozdo naviše. zapetljati i sl. probušiti. Prefiks u. npr.. npr. npr. b) započeti vršenje radnje. zagrajati. b) spojiti/spajati nešto u cjelinu. razbiti..: smaći. d) osloboditi/oslobađati se čega ili skinuti/ skidati nešto s nečega. razmicati i sl. raskuvati i sl. Prefiks sa. ■ Prefiks pro.. sjediniti. rasamariti. prilijepiti. razglasiti.. zakukati i sl.: pridodavati. npr.znači: a) započeti neku radnju.: zaći.: sabrati. npr.: produžiti. Prefiks raz(a). npr...: uležati se.bližavati nešto nečemu. npr. zametnuti i sl. npr. proviđeti. npr. steći. npr.: saznati.: pročitati.znači: a) izvršiti do kraja neku radnju. npr.. upamtiti i sl. zagraditi. npr. razgorjeti. npr. npr. b) intenzivno vršiti neku radnju.: završiti.: ujesti. b) izvršiti radnju iskazanu motivnom riječju do kraja. npr..znači (iz)vršiti neku radnju u zajednici s kim.. uzbuditi.: prošetati. c) izvršiti radnju do kraja. c) izvršiti do kraja neku radnju..: uzlećeti. susretati se i sl.: prostrijeliti. ukrasti. npr.: razljutiti.. b) radnjom iskazanom motivnom riječju staviti/stavljati nešto u nešto. zbaciti. sastavljati. svršiti.: uznijeti.. c) (iz)vršiti neku radnju kroz nešto.: zapjevati.znači: a) intenzivno vršiti radnju iskazanu motivnom riječju. b) (iz)vršiti radnju nasuprot kome ili čemu. npr.: saznavati. proživjeti..znači: a) započeti radnju iskazanu motivnom riječju. razabrati i sl. ulećeti. npr. Prefiks s(a). odnosno vršiti je duže vremena.: raspadati. sarađivati i sl. uzjahati i sl. protresati i sl.znači: a) (iz)vršiti neku radnju u zajednici s kim.: suosnovati. pristupati i sl.znači: a) izvršiti neku radnju do kraja.: proraditi. uzavreti i sl. npr. utkivati i sl. progledati i sl. slomiti i sl.. umiriti se i sl.: sukobiti se.. npr. npr.: rastovariti. c) doda(va)ti nešto nečemu.: raznijeti.: uzraditi. uskopati i sl. npr. npr.: uzdići. npr. raskukati i sl.: saośećati. prozračiti i sl. primicati. stijecati/sticati.. d) (u)činiti nešto drukčijim. skidati. raskrstiti. združiti i sl.

dvoumiti. zaśeđeti se. zlopatiti se. obespraviti. npr. obezglaviti i sl. SLAGANJE TVORBA GLAGOLA OD VIŠE OSNOVA Glagoli se mogu graditi od dviju ili više osnova. npr.znači osta(ja)ti bez onoga što je iskazano motivnom riječju.: zamisliti se. glavoboljati i sl. Tako najčešće srastanjem imenskih riječi s glagolom nastaju složeni glagoli.: dangubiti. ■ Prefiks obez. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 159 .: obeshrabriti.vršenje radnje iskazane motivnom riječju. zagledati se i sl. npr. zapričati se. zapiti se.

otprva previše. premalo prekśutra/prekośutra ujutro. sufiksalnom i prefiksalno-sufiksalnom tvorbom. tamo ovako. proljetos zimus mučke (<muk-ske) mučki. dosad izbliza. tako danas. śedečke danju. uzduž SUFIKSALNA TVORBA PRILOGA Sufiksi za tvorbu priloga su: -amo: -ako: -as: -d(a): -imicē: -ačkē: -ēćkē: -ēčkē: -(j)u: -os: -ūs: -skē: -ski: 160 TVORBA RIJEČI ovamo. obnoć odoka. trupačke ležećke. izdaleka naveliko. PREFIKSALNA TVORBA PRILOGA Prefiksi za tvorbu priloga su: do-: iz-: na-: niz-: ob-: od-: pre-: prek(o)-: u-: uz-: doveče. śedećke ležečke. uveče uznos. junački . tad/tada dužimice. noću ljetos. jesenas sad/sada. nizvodno obdan.TVORBA PRILOGA Prilozi nastaju prefiksalnom. nanovo nizbrdo. oštrimice koljenačke.

SINTAKSA .

.

Komšija bi prodao kuću. koji potiče od grčke riječi sýntaxis („red. To su npr.POJAM I PREDMET SINTAKSE Nazivom sintaksa. Ti se odnosi tiču odabira (selekcije) jezičkih jedinica. odnosi između (glavne) klauze Naš komšija prodaje kuću i (zavisne) klauze jer je kupio stan u složenoj rečenici Naš komšija prodaje kuću jer je kupio stan itd. Komšija će prodati kuću. u rečenici Naš komšija prodaje kuću jedinica naš može biti zamijenjena jedinicom njihov (Njihov komšija prodaje kuću). uređivanje. slaganje. Tako npr. paradigmatske. spojevima riječi ili sintagmemima i o rečenicama. ako su promjenljive). odnosi među spojevima riječi. Riječ je o odnosima između izabranih jedinica i jedinica koje bi mogle stajati na mjestu tih izabranih. Zato se u sintaksi obično govori o trima tipovima jedinica: o riječima (i njihovim oblicima. Komšija je prodao kuću. odnosi među rečenicama (klauzama) u složenoj rečenici te odnosi među rečenicama u tekstu. jedinica prodaje jedinicom popravlja (Naš komšija popravlja kuću). namještanje“). tj. govori i o paradigmatskim odnosima. odnosi među riječima i njihovim oblicima. U sintaksi se u prvome redu bavimo sintagmatskim odnosima. a jedinica kuću jedinicom vinograd (Naš komšija prodaje vinograd). odnosi između jedinice naš i jedinice komšija u spoju riječi naš komšija. pa onda i u sintaksi. prirode npr. odnos među konkurentnim jedinicama tipa Komšija prodaje kuću. razmještaj. No sintaksa ima i svoj paradigmatski aspekt. Komšija bi htio prodati kuću itd. koji se odnosi npr. jedinica komšija jedinicom prijatelj (Naš prijatelj prodaje kuću). Takve je. označava se dio gramatike u kojem se proučavaju odnosi među jedinicama u nizu. No osim sintagmatskih odnosa u gramatici se. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 163 . Takvi odnosi tiču se razmještaja (kombinacije) jezičkih jedinica i nazivaju se sintagmatskima. na one jedinice koje govornik bira zavisno od prirode obavještenja ili okolnosti u kojima se odvija govorni čin. odnosi između jedinice naš komšija i jedinice prodaje u rečenici Naš komšija prodaje kuću.

a u drugu nepunoznačne riječi ili nepunoznačni oblici. U prvu spadaju punoznačne riječi ili punoznačni oblici. s prijedloško-padežnim izrazima. i funkcionisati kao članovi rečenične strukture. prijedloško-padežni izraz (na sto. Nepunoznačne riječi i nepunoznačni oblici ne mogu sami za sebe biti sastavnice spojeva riječi niti mogu funkcionisati kao članovi rečenične strukture. pred nama i sl. u knjizi. neko nepoznat. rječce i uzvici) ne mogu same zauzimati pozicije ni samostalnih ni nesamostalnih rečeničnih članova.) ne smatra spojem riječi. veznici. npr. a oni koji se sastoje od jedne nepunoznačne i jedne punoznačne riječi. S obzirom na sintaksička obilježja te se jedinice dijele u dvije grupe. One mogu zauzimati poziciju samostalnih rečeničnih članova (predikat. rečenicama ili u tekstu. veznike i rječce. Nepunoznačne riječi (prijedlozi. npr. Među punoznačne riječi ubrajaju se punoznačni glagoli. spoj riječ (sintagmem) poglavlje u knjizi sastoji od jednoga sintetičkog (poglavlje) i jednoga analitičkog tagmema (u knjizi). objekat. priloška odredba) ili nesamostalnih rečeničnih članova (atribut i apozicija).) Sastavnice spojeva riječi ili tagmemi koji se sastoje od jedne punoznačne riječi nazivaju se sintetičkim tagmemima (tako npr. brojevi i prilozi. spoj riječi naš komšija ima dva sintetička tagmema: prvi je naš. a drugi komšija). jer je jedna od glavnih funkcija zamjenica da zamjenjuju punoznačne riječi. (Nepunoznačne su prirode i zamjenice.RIJEČI KAO SINTAKSIČKE JEDINICE Riječi i oblici promjenljivih riječi kao jedinice sintaksičkog nivoa određuju se s obzirom na to kakva im je služba u pojedinim spojevima riječi. Zato se npr. nego jednom od sastavnica spoja riječi. Oni su se javili. nazivaju se analitičkim tagmemima. subjekat. kao što je to npr. ali one mogu biti sastavnice spojeva riječi. pridjevi. Tako se npr. imenice. 164 SINTAKSA . Misli se pritom posebno na oblike pomoćnih glagola te na prijedloge. pa onda mogu zauzimati i pozicije koje mogu zauzimati te riječi.

podnijeti izvještaj). glagola koji služe za tvorbu složenih glagolskih oblika. namjeravati govoriti). punoznačnoga glagola. modalnima (u širem smislu) glagoli koji ne označavaju samu radnju. Pomoćnim glagolima smatraju se glagoli čiji se oblici mogu sasvim gramatikalizovati pa služiti za tvorbu složenih glagolskih oblika (došao je. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 165 . a ne značenje same radnje.GLAGOLI Među riječima koje mogu biti i punoznačne i nepunoznačne posebno mjesto pripada glagolima. ali za sve nema mjesta) i kao punoznačni (npr. Ona hoće upravo takvu haljinu). modalni. a perifrazni glagoli učestvuju u stvaranju glagolskih perifraza (npr. Svi bi oni htjeli doći. Tako npr. kao što je rečeno. što znači da sami ne mogu zauzimati sintaksičke pozicije (ne mogu npr. pa traže glagolsku dopunu. nastaviti slušati). Ostali glagoli spadaju u punoznačne. nego modifikuju kakvu drugu radnju (npr. razlikuju se pomoćni. pluskvamperfekta (bio je gradio ili bijaše gradio) i futura drugoga (bude gradio). pa čak ni samo nepunoznačni. početi čitati. glagol htjeti može služiti i kao pomoćni (npr. tj. sami po sebi zauzimati poziciju predikata). Svi će doći) i kao modalni (npr. u crnogorskome standardnom jeziku upotrebljavaju se glagoli biti i htjeti. najčešće u infinitivu drugoga. NEPUNOZNAČNI GLAGOLI Među nepunoznačnim glagolima. faznima glagoli kojima se označavaju faze nekog procesa (npr. Nepunoznačni glagoli imaju nepotpuno značenje ili značenje kojim se modifikuje radnja. POMOĆNI GLAGOLI U službi pomoćnih glagola. došao bi. fazni i perifrazni glagoli. doći će). Pojedini glagoli ne moraju biti samo pomoćni. fazni i perifrazni glagoli. modalni. a htjeti za tvorbu futura prvoga (će graditi) i potencijala imperfekta (hoćaše viđeti). U nepunoznačne glagole spadaju pomoćni. Biti služi za tvorbu perfekta (gradio je). ne moći doći. samo modalni. vršiti popis. Oni dakle spadaju u kategoriju nepunoznačnih riječi. odnosno samo perifrazni.

Morali smo se prije śetiti. trebati. moći). no služe za modifikaciju kakve druge radnje. Oni trebaju čitati/da čitaju i sl.MODALNI GLAGOLI Modalnim glagolima nazivaju se glagoli koji ne označavaju konkretnu radnju. Nikad ne valja previše pitati. Treba se snaći. Napomena: Glagol trebati u modalnome značenju u starijoj normativistici smatrao se pravilnim samo u bezličnome obliku. Kad se upotrebljava uz imenice. On treba da čita. Oni zapravo uspostavljaju modalni odnos (a to znači voljni. Mi trebamo čitati/da čitamo. *On treba da će čitati ili *On treba da bi čitao. morati. Isto tako konstrukciju da + prezent načelno nije moguće zamijeniti konstrukcijom u kojoj bi se javilo koje drugo vrijeme ili način.) između radnje označene punoznačnim glagolom i subjekta. kakav voljni čin. npr. 166 SINTAKSA . podsticajni i sl. zahtjevni. Zato se umjesto On treba da čita ne može reći *On treba da je čitao. željni. U pojedinim opisima razlikuju se modalni glagoli u užem smislu (kao što su htjeti. i modalni glagoli u širem smislu. koji mogu označavati govorenje. valjati: smjeti: moći: znati: Na njih valja dobro pripaziti. mišljenje. Tako se umjesto On ne smije voziti ne može reći *On ne smije vožnju niti se umjesto On treba da čita može reći *On treba čitanje (zvjezdicom se označavaju negramatične ili normativno nekorektne jedinice). Ivan zna da zakasni na posao (nemodalna upotreba: Ana zna sve što je pitaju). Među modalnim glagolima treba pomenuti ove: htjeti: morati: trebati: Time hoću reći da još uvijek nije kasno. taj glagol ima drugačije značenje i ne pripada modalnima. O svemu se može razgovarati. odnosno između radnje označene punoznačnim glagolom i govornika. nego punoznačnima. Oni ne smiju ništa saznati. ali ne mora biti i komunikativno) stoji dopuna u infinitivu ili (rjeđe) u obliku konstrukcije da + prezent. Danas se smatraju pravilnima i konstrukcije tipa Ti trebaš čitati/da čitaš. percipiranje. Uz njih nužno (sintaksički. On treba čitati/da čita. smjeti. Marku trebaju knjige. Glagolske dopune uz te glagole u načelu nije moguće zamijeniti imenskima. ośećanje. ponavljanje kakve radnje i sl. kojima se označava odnos prema kakvoj radnji. strukturno nužno. pa su se ispravnima smatrale jedino konstrukcije tipa Ti treba da čitaš.

Bar je stigao odspavati. Boji se priznati što se dogodilo (nemodalna upotreba: Ivan se boji zubara). Ima da rano ustaneš. Napokon je uspjela položiti ispit. Nemaš se za što brinuti. Drznuli su se ukrasti auto usred dana.umjeti: imati (nemati): željeti: Ana se umije lijepo ponašati (nemodalna upotreba: Ana umije s ljudima). Naumili su graditi fabriku. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 167 bojati se: plašiti se: stići/stizati: drznuti se: kaniti se / nakaniti se: namjeravati: odlučiti / odlučivati: misliti / pomisliti / pomišljati: naumiti: nastojati: pokušati / pokušavati: gledati: voljeti: uspjeti / uspijevati: . Nakanili su se doći. Više puta odlučivali su prekinuti saradnju. I ne pomišlja se uskoro vraćati (nemodalna upotreba: Misli na posljedice). Uvijek nastoji reći što misli. Pokušavaju nam podvaliti. Drznuo se reći da smo lijeni. Namjeravam odseliti u Boku. Ne plaši se reći kako je bilo (nemodalna upotreba: On se ne plaši nikoga). Rijetko su uspijevali stići na predavanje (punoznačna upotreba: Eksperiment je napokon uspio). Imamo li što reći? (nemodalna upotreba: Imaju problema). Odlučio se kandidovati za predśednika. Gledajte doći što prije (punoznačna upotreba: Naveče obično gleda televiziju). Pokušajte ih zaustaviti. Ni najnužnije poslove nije stizala obavljati (nemodalna upotreba: Upravo su stigli na stanicu). Time se ne želi reći ništa loše (nemodalna upotreba: Svima želimo srećan Uskrs). Misli otputovati još večeras. Zar se kaniš učiniti dobro djelo?. Želi se posavjetovati s advokatom. Voli ljetovati na ostrvu (punoznačna upotreba: Ne voli masna jela).

168 SINTAKSA . tj. Sad se počinje baviti politikom. Pravi se da mu je svejedno. npr. nego označavaju različite faze radnje (procesa). ali se u tome slučaju podrazumijeva da je vršilac radnje biće. nastaviti / nastavljati: prestati / prestajati: stati: Nastavili su se družiti s nama. Od modalnih glagola razlikuju se i po tome što mogu imati i dopunu u akuzativu ili u obliku prijedloško-padežnoga izraza. voditi borbu. Glagoli koji označavaju završetak radnje (npr. odnosno Počeo je s gradnjom kuće. Pretvara se da je sve u redu. završiti. nego dopunu u akuzativu. upor. Završili su gradnju kuće.usuditi se / usuđivati se: praviti se: pretvarati se: dati (se): doći: Da se više nijesi usudio dolaziti tako kasno. odnosno prekid radnje. Stao je vikati na nas (punoznačna upotreba: Stao je kao ukopan). Međutim prema Most je počeo pucati nije gramatično *Most je počeo pucanje niti *Most je počeo s pucanjem. Prestali su nas pośećivati. Počeo je graditi kuću prema Počeo je gradnju kuće. Okončali su boravak u inostranstvu i sl. Došlo mi je da vičem (punoznačna upotreba: Došli smo kasno kući). Dao je da mu uplate loto. npr. konstrukcija koje podrazumijevaju čvrst (nerijetko i frazeologizovan i/ili leksikalizovan) spoj glagola i imenske riječi (obično deverbativne ili deadjektivne imenice s prijedlogom ili bez prijedloga). Nije se dao nagovoriti (punoznačna upotreba: Dali smo mu novaca). PERIFRAZNI GLAGOLI Perifraznim glagolima nazivaju se glagoli koji (bar jednim od svojih značenja) mogu biti dio glagolskih perifraza. Fazni glagoli označavaju uglavnom početak ili nastavak. Više je puta prestajao pušiti. FAZNI GLAGOLI Fazni glagoli slični su modalnima. okončati) ne spadaju u fazne u užem smislu. samo što oni ne modifikuju radnju izraženu punoznačnim glagolom. Kasnije smo se usuđivali plivati sve do pristana. Faznim glagolima pripadaju: početi / počinjati: Počeo je graditi kuću. Nastavljamo raditi kao i dosad. *Završili su graditi kuću). jer ne zahtijevaju dopunu u infinitivu (ne kaže se npr.

npr. učiniti prijestup. Glagol koji se dekomponuje ne mora imati funkciju predikata. dovoditi u iskušenje. dobiti / dobijati: dobiti podršku. dovesti do očaja. Među glagolima koji služe za takva dekomponovanja treba pomenuti ove: biti: dati / davati: dati se / davati se: doživjeti / doživljavati: doći / dolaziti: biti od koristi. analizirajući može se dekomponovati u vršeći analizu. donijeti / donositi: dospjeti / dospijevati: dovesti / dovoditi: držati: činiti / učiniti (počiniti. dovesti u pitanje i sl. što znači da se pojedini glagoli mogu „rastaviti“ na glagolski dio (s uopštenim značenjem radnje) i imenski dio. stupiti na snagu. doživjeti poraz. dolaziti k sebi. dovesti do očaja i sl. biti u sukobu. dolaziti do izražaja. davati se na posao. Predikat rečenice Oni se bore može se „rastaviti“ na Oni vode borbu. već može biti i priloški upotrijebljen.izraziti zahvalnost. naravno. Tako se npr. pričiniti. dati na znanje. načiniti): gajiti: donijeti odluku. glagol zahvaljivati perifrazom izražavati zahvalnost. rastavljanju na djelove) punoznačnih glagola. činiti čuda. Ima. počiniti samoubistvo. držati predavanje. npr. doći u priliku. donositi presudu. dobijati na vremenu. glagol boriti može zamijeniti glagolskom perifrazom voditi borbu. dospijevati u neprilike. dati se u bijeg. i glagolskih perifraza kojima ne odgovara poseban glagol. davati tumačenje čega. dobijati pristanak. doći na ideju. rečenice Oni zahvaljuju na Oni izražavaju zahvalnost itd. dati doprinos čemu. dobiti zadatak. držati na oku. U vezi s konstrukcijama u kojima se javljaju perifrazni glagoli katkad se govori o dekomponovanju (tj. biti pod kontrolom. načiniti grešku. gajiti nadu. doći do izražaja. pričiniti štetu. držati pod kontrolom. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 169 . gajiti iluzije. dospjeti do vrha. glagol sijati perifrazom obavljati śetvu i sl. odnosno odlučivši u donijevši odluku i sl. doživljavati razočaranja.

odavati priznanje. staviti / stavljati: staviti na raspolaganje. izdati / izdavati: izdati potvrdu. privoditi k svijesti. podvrgnuti kontroli. privesti kraju. izgubiti iz vida. upor. napraviti karijeru. odati počast. izraziti saučešće. izražavati sumnju. padati u zanos. podnositi ostavku. uzeti u obzir. 170 SINTAKSA . imati u planu. stavljati pod zaštitu. naići / nailaziti: naići na otpor. ostvariti napredak. nailaziti na razumijevanje. pasti na teret.gubiti / izgubiti: gubiti nadu. uzimati na znanje. nemati milosti. imati / nemati: izazvati / izazivati: izraziti / izražavati: obaviti / obavljati: odati / odavati: ostvariti / ostvarivati: pasti / padati: podnijeti / podnositi: podvrgnuti / podvrgavati: praviti / napraviti: privesti / privoditi: raditi: imati mogućnost. uzeti / uzimati: uzeti maha. izdavati naređenja. podvrgavati hirurškim zahvatima. stupiti / stupati: stupiti na snagu. npr. izazvati pažnju. uzeti pod zaštitu. izazivati razmirice. raditi na uspostavljanju povjerenja. podnijeti tužbu. *uraditi na uspostavljanju povjerenja) ili se za svršeni vid upotrebljavaju drugačiji parnjaci nego inače. staviti pred izbor. poraditi na uspostavljanju povjerenja ili povesti računa prema voditi računa. ostvarivati saradnju. praviti greške. Napomena: Da je kod perifraznih glagola zaista riječ o posebnome tipu značenja i upotrebe. obavljati śetvu. vidi se i po tome što se neki od njih rijetko upotrebljavaju ili se uopšte ne upotrebljavaju u svršenome vidu (ne može se reći npr. stupati u vezu. obaviti posao.

voditi borbu. Naime za razliku od slobodnih veza imenica u glagolskoj perifrazi ne može se anaforizovati. Za imenicu u glagolskoj perifrazi ne može se postaviti isto pitanje kao za imenicu u slobodnoj vezi. a u glagolskoj perifrazi nije (*dolaziti do dahova). staviti na raspolaganje. voditi brigu. npr. Iz tih primjera vidi se da glagolske perifraze mogu imati različite strukture.voditi: vršiti / izvršiti / izvršavati: voditi borbu. došao je do daha. izvršavati naređenja. biti pod kontrolom. Besprijedloške imenice u takvim perifrazama mogu biti u: ■ ■ ■ genitivu: dativu: akuzativu: imati obzira. dati na uvid. voditi računa. U glagolskoj perifrazi samo je glagol promjenljiv po oblicima. Tako npr. doći k svijesti. dolaziti do daha. zamijeniti anaforičnim elementom zamjeničkoga tipa (npr. Glagolska perifraza jasno se razlikuje od slobodnih veza glagola i imenica. u vezi s prvim navedenim primjerom (dolaziti do trga) može se pitati do čega se dolazi. dolazila bi do daha i sl. biti u sukobu. doći do spoznaje. podvrgnuti reviziji. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 171 . izgubiti iz vida. umjesto dolaziti do trga može se reći dolaziti do njega. Prijedloško-padežni izrazi javljaju se u: ■ ■ ■ ■ ■ genitivu: dativu: akuzativu: instrumentalu: lokativu: biti od koristi. tj. Može to biti glagol + imenica u kosome padežu ili glagol + prijedloško-padežni izraz. vršiti pritisak. a umjesto dolaziti do daha ne kaže se *dolaziti do njega). vršiti nuždu. privesti kraju. a u drugome ne može. doći će do daha. nemati uticaja. izvršiti pritisak na koga. U slobodnoj vezi jednina je načelno zamjenljiva množinom (npr. dolaziti do trgova). stupiti u vezu. dobiti na vremenu. dolazi do daha.

Śutra rano putujemo). sve će propasti. prodao sam. nego i prema vremenu izraženome drugim glagolskim oblikom. Za razliku od njih neličnim glagolskim oblicima (npr. u prvome redu predikate. Lični glagolski oblici jesu glagolska vremena: prezent. Neko se vrijeme javlja kao apsolutiv onda kad označava ono što je za njega primarno. kad npr. perfekat. tj. Međutim pojedina vremena i načini ne koriste se samo u značenjima koja su za njih primarna no i u drugim značenjima. te čine središte rečenične strukture. zbog čega imaju i najizraženija valentna svojstva. prodam. Śutra će padati kiša). npr. Ako padne kiša. perfekat da radnja glagola prethodi vremenu govorenja (npr. imperfekat. jer je njima svojstveno najviše gramatičkih kategorija. Śedimo juče u kafani i razgovaramo) ili budućnost (npr. kao apsolutivi i kao relativi. prodavši) te kategorije nijesu svojstvene. Juče je pośetio prijatelja). pluskvamperfekat. a futur da se radnja vrši poslije vremena govorenja (npr. 172 SINTAKSA . Tako će npr. LIČNI GLAGOLSKI OBLICI U pomenutome smislu posebno su važni lični glagolski oblici (npr.SINTAKSIČKE SLUŽBE I ZNAČENJA GLAGOLSKIH OBLIKA Među punoznačnim riječima i/ili oblicima najvažnije mjesto pripada oblicima glagola. Tako npr. Osim toga pojedini glagolski oblik može se određivati ne samo prema vremenu govorenja. Tako upotrijebljene glagolske oblike nazivamo relativima. futur prvi. U tradicionalnoj gramatici terminu apsolutiv odgovara indikativ. futur drugi te glagolski načini: imperativ. Vremena i načini mogu se javljati u apsolutnoj i u relativnoj upotrebi. prezent označava da je radnja u rečenici podudarna s vremenom govorenja (npr. prodaj). aorist. potencijal. Pored kategorije lica tim oblicima redovno su svojstvene i kategorije broja te kategorije vremena ili načina. potencijal imperfekta i optativ. prezent svršenih glagola značiti predbudućnost ako dolazi u zavisnoj klauzi uslovnih (pogodbenih) rečenica koje u glavnoj klauzi imaju futur prvi. prezent može označavati i prošlost (npr. Ovoga trena śede i pišu). prodajući. prodati.

perfekat. tj. To znači da se u tome obliku vrijeme govorenja podudara s vremenom odvijanja radnje u rečenici. Vazda svraća / svrati kod nas. sve će propasti. izražavati zapovijest. npr. npr. npr. Jutros uđem u pogrešan autobus i zakasnim u školu. pa ne mogu označavati da se nešto događa u vrijeme trajanja govornoga čina. Zato su sasvim negramatične rečenice tipa *Upravo napišem pismo. Tu se i radnja rečenice i vrijeme govorenja (odvijanja govornoga čina) događaju u sadašnjosti. npr. Takav je prezent zamjenljiv futurom drugim. s futurom drugim: Ako bude pala kiša. Ti da ostaneš kod kuće. Morača teče kroz Podgoricu. 2. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 173 . svevremenost. 5. npr. 4. Juče śedimo u kafani i razgovaramo. relativ prezenta. Takav prezent često se susrijeće u pripovijedanju. npr. npr. Upravo ga sretoh i sl. radnju koja se odvija i u prošlosti i u sadašnjosti i u budućnosti. npr. imperfekat. *Sad śednemo svi zajedno i sl. tj. za prošlost (aorist. Svi ljudi umiru. sve će propasti). Pade mi olovka. radnju koja se ponavlja. Upravo pišem pismo. Da ste mi živi i zdravi! AORIST Aoristom u apsolutnoj upotrebi označava se prošla radnja koja neposredno prethodi govornome činu. pluskvamperfekat) ili za budućnost (futur prvi i futur drugi). 6. Śutra rano putujemo. npr. može izražavati: 1. tj. (s istom rječcom) može dolaziti i umjesto optativa (željnoga načina). buduću radnju. Ako padne kiša. PREZENT Apsolutno upotrijebljenim prezentom ili apsolutivom prezenta izražava se „prava sadašnjost“. predbuduću radnju (u zavisnosloženim rečenicama). Relativno upotrijebljeni prezent. Svako jutro pere / opere zube. jer svršenim glagolima nije svojstvena procesualnost.GLAGOLSKA VREMENA Glagolska vremena dijele se u tri grupe s obzirom na to jesu li vezana za sadašnjost (prezent). pa se naziva pripovjedački (istorijski) prezent. (s rječcom da) može dolaziti umjesto imperativa. radnju koja se odvijala u prošlosti. Da to odmah vratite! 7. 3. Dolazim za pet minuta. Takvo značenje mogu imati samo oblici prezenta nesvršenih glagola. javićemo vam se (upor. Kad stignemo.

Trgovac slobodno trgovaše. npr. sve propade. išćeraše pitome. prije svega kad se neposredno prethođenje u prošlosti želi posebno naglasiti. naročito u jeziku usmene (narodne) književnosti. U naučnim. Ko se dima ne nadimi. Ali opet. Upotrebljava se samo u pripovijedanju. npr. npr. 3. U beletrističkome i razgovornom stilu imperfekat je. ni strica ne pitaše. Kad se sinovac ženjaše. kao kvalifikativni imperfekat. 2. publicističkim i administrativnim tipovima tekstova gotovo se ne susrijeće. Čoban svoju stoku bez straha pasijaše i bogom blagoslovena tišina na sve strane prebivaše. odnosno radnja koja se vršila naporedo s nekom drugom radnjom. odnosno modalnim. Putnik mirno putovaše. Takav aorist naziva se gnomskim. Turci uzdahu se u svoju jačinu. Kuči ih prihvatiše ognjem iz pušaka. kao gnomski (poslovični) imperfekat. Ustade. Razlog tome je ponajprije činjenica da je imperfekat uvijek zamjenljiv perfektom. 3. IMPERFEKAT Imperfektom se iskazuje prošla nesvršena radnja. Napomena: Posebna je vrsta pripovjedačkoga (istorijskog) imperfekta u primjerima tipa Mi hoćasmo dođi i śedi svaki dan kod njih. Jedni se igrahu. pa odmah zagon učiniše i pośekoše svih pedeset. u poslovičnim tipovima tekstova sa značenjem svevremene radnje. npr. Ako se ne vratimo. Kad se ovi primakoše. naročito u jeziku usmene (narodne) književnosti. kao pripovjedački (istorijski) imperfekat. zaludu im obećavahu dobro – oni ostaše isti. taj se vatre ne nagrija. Rabotnik svoju rabotu veselo rabotaše. i dalje živ glagolski oblik. Imperfekat se upotrebljava samo relativno: 1. npr. Zaludu im prijećahu. u pripovijedanju. 174 SINTAKSA . Takav imperfekat tvori se od imperfekta glagola htjeti/šćeti i drugoga lica imperativa jednine punoznačnoga glagola. Dođoše divlji. Takav aorist naziva se futurskim. zatvori prozor i navuče zavjese. i strinu pripitivaše. naprotiv. za označavanje buduće radnje u čije je odvijanje govornik toliko siguran da je vidi kao prošlu. Danas je taj oblik u izumiranju. u beletrističkome stilu. npr. Takav aorist naziva se pripovjedačkim (istorijskim). a treći spavahu.Aorist se upotrebljava relativno: 1. drugi razgovarahu. npr. Umrijeh od žeđi. a kad se raženjaše. kojim se kazuje neko stanje u prošlosti ili radnja koja se ponavljala. 2.

npr. kako se vidi iz navedenih primjera. U publicističkome stilu. tj. prošle radnje čiji je rezultat aktuelan u vremenu govorenja. npr. Pošto kupio. npr. po to i prodao. 2. Nekad je perfekat bio specijalizovan za izražavanje gotove prošlosti. Takav perfekat. ali nije rijedak ni u beletrističkome stilu uopšte. to motika zakopala. zapovijest ili zabrana (s rječcom da). Krnji perfekat ima međutim i nekih drugih specifičnosti: 1. npr. npr. Kad smo ušli u dvoranu. Takav se perfekat naziva i poslovični (gnomski). npr. Predśednik primio delegaciju penzionera. sve si upropastio. čest je i u savremenome jeziku. U značenju svevremenosti. Oni svi naglo zašućeli. Svi smo nastradali ako se ostvari njihova prijetnja. Polećela dva vrana gavrana. radnja za koju je govornik uvjeren ili je vjerovatno da će se dogoditi u budućnosti. čest je krnji perfekat kojim se kondenzuje sadržaj cijeloga teksta.PERFEKAT U savremenome crnogorskom jeziku za označavanje radnji koje prethode vremenu govorenja najčešće se koristi perfekat. tj. Što kolijevka zaljuljala. U relativnoj upotrebi perfektom se označava: 1. Roditelji su se preselili u Nikšić (i sad žive onđe). Perfekat označava i radnju koja u prošlosti prethodi drugoj radnji. 2. Da se nijeste usudili mrdnuti odatle!. često se javljaju oblici krnjega perfekta. Ako śutra ne dođeš. posebno u starijim tekstovima. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 175 . Takva je upotreba modalnoga karaktera. perfekta bez pomoćnoga glagola. Za označavanje procesa koji su se odvijali u prošlosti upotrebljavaju se i perfekat nesvršenoga vida i perfekat svršenoga vida. posebno u novinskim naslovima. tj. Svi su bili izašli iz dvorane i čekali što će se dogoditi). u prvome redu od svršenih glagola. npr. svi su śeđeli mirno i čekali početak predstave. Izglasan novi zakon o izborima. Došli su nam gosti (i sad su tu). Śetila se prelja kuđelje uoči neđelje. Radio je upravo onako kako su ga naučili (upor. Sličan je tome i krnji perfekat koji se često koristi u usmenoj (narodnoj) književnosti. Ubijen vođa terorista. može dolaziti umjesto pluskvamperfekta. Da nijeste ni pisnuli! 3. Svi su izašli iz dvorane i čekali što će se dogoditi (upor. svevremenost. Zakukala sinja kukavica. Radio je upravo onako kako ga bijahu naučili). npr.

koji se tvore i od svršenih i od nesvršenih glagola. npr. 3. Svi su bili izašli iz dvorane i čekali što će se dogoditi. modalnost. Pluskvamperfekat se upotrebljava samo relativno. Takav futur obično označava: ▫ ▫ ▫ blagu tvrdnju ili nesigurnost u ono što se tvrdi. U relativnoj upotrebi futur prvi može označavati: 1. Pluskvamperfektom se može iskazivati i istovremenost s kojom drugom prošlom radnjom. pa se ništa živo ne miče. Prethodnost se na- 176 SINTAKSA . Dugo je vladao mir i niko ništa nije pitao. Taman bijasmo krenuli napolje kad nas oni pozvaše. Kad je ušao. Dobar roman uvijek će naći čitaoca. FUTUR PRVI Za označavanje radnje koja slijedi za vremenom govorenja (apsolutna budućnost) koriste se oblici futura prvog. Śutra ćeš odnijeti pismo na poštu. npr. Dok je novca. pa se zove svevremenski (gnomski) futur (jer često dolazi u poslovicama. Tek treći dan reći će princeza majci. Zvaću Ivana i reći ću mu sve što znam. Sunce upeklo. npr. Krnji perfekat označava stanje koje je rezultat prošle radnje i prethodi procesu koji se nakon toga obično izražava prezentom. npr. npr. prošlost. Svi ćemo pomrijeti u ovome stoljeću. pa se zove istorijski (pripovjedački) futur. Biće da se razboljela. posebno vremenskih i uslovnih (pogodbenih). PLUSKVAMPERFEKAT Pluskvamperfekat označava radnju koja prethodi drugoj radnji u prošlosti. nužnost. npr. Ta će se zgrada graditi više godina. npr. 2. svevremenost. Mi stali pa gledamo. Stoga dolazi samo u zavisnim klauzama složenih rečenica.3. zapovijest. oni su već bili završili glavni dio posla. Radio je upravo onako kako ga bijahu naučili. FUTUR DRUGI (EGZAKTNI) Futur drugi uvijek je relativ jer označava buduću radnju koja prethodi drugoj budućoj radnji ili je (rjeđe) istovremena s njom. Śutra ću te svakako nazvati. biće i prijatelja. npr. npr. gnomama). U savremenome jeziku sve ga češće zamjenjuje perfekat.

Takav odrični imperativ po pravilu se tvori od nesvršenih glagola. A njegovi roditelji opet radi. Ne tráži hljeba preko pogače. upor. npr. npr. On se naime katkad upotrebljava i u vremenskome značenju. Imperativom. da preuzme ulogu govornika. Ne naginji se kroz prozor. Futur drugi nesvršenih glagola označava i buduću radnju koja prethodi drugoj radnji. trpi i čekaj bolja vremena. Futur drugi nesvršenih glagola označava u prvome redu istovremenost s drugom budućom radnjom. Ako radimo pametno. Takva upotreba imperativa u crnogorskome standardnom jeziku osobito je česta u usmenoj (narodnoj) književnosti. Tim se oblikom od sagovornika zahtijeva: da što učini. Takav futur drugi u crnogorskome standardnom jeziku zamjenljiv je prezentom. Slušajte što vam se govori!. Oni će častiti kad budu završavali kuću. mogućnost i/ili uslovljenost (potencijal i potencijal imperfekta) i želja (optativ). tj. pa udri po njima. Ako ga budeš srio. da posluša što mu se kazuje. i to za pripovijedanje prošlih događaja. Morali bismo ga pośetiti. označava se i zabrana. npr. Recite što se dogodilo!. npr. npr. nećemo imati problema. pa se naziva pripovjedački (istorijski) imperativ. npr. Oni neka dođu ranije.čelno izražava futurom drugim svršenih glagola. kao osobitost npr. da odgovori na kakvo pitanje i sl. sagovornik u govornika. *Oni će častiti kad završavaju kuću. Svršeni glagoli u takvoj upotrebi sasvim su rijetki i stilski obilježeni. ali nemam vremena. Ako budemo pametno radili. upor. npr. ti i vi u ja i mi. Mi ih stignemo. Donesi mi čašu vode. npr. POTENCIJAL Potencijal u apsolutnoj upotrebi označava želju ili mogućnost. To je oblik kojim se drugo lice transformiše u prvo. Takav futur drugi nije zamjenljiv prezentom. Popio bih nešto toplo. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 177 . pozdravi ga. pozdravi ga. Vratimo se na početak!. Ako ga sretneš. Takav futur zamjenljiv je prezentom. i to odričnim. IMPERATIV Imperativom (zapovjednim načinom) cijela se komunikativna perspektiva rečenice ili teksta usmjerava na drugo lice. Rado bih pošao s vama. biblijskoga stila. nećemo imati problema. npr. Ne čini preljubu! Imperativ može imati i relativnu službu. GLAGOLSKI NAČINI Glagolskim načinima izriče se zapovijest (imperativ). Ne ubij!.

U takvim primjerima česti su i krnji oblici pasiva. uvijek je neko nezadovoljan. Oslobođeni su svi zatočenici. Razriješen ministar inostranih poslova.U relativnoj upotrebi potencijal označava uslov (pogodbu). Međutim i u takvim je rečenicama on zamjenljiv potencijalom. Izglasan je zakon o kulturnoj saradnji. tj. prevarili bi nas. npr. Ustajali bismo rano i odlazili prije sunčeva izlaska. ti letio! Optativ je redovan i u zavisnim klauzama nekih složenih rečenica. Živjeli!. POTENCIJAL IMPERFEKTA Potencijalom imperfekta. želja.. Javio bih vam se da sam imao vremena. radnju koja se u prošlosti ponavljala. Ni kad bi srela vukodlaka. Bog vas poživio!. upotrebljavaju se oblici pasiva. tj. označava se neostvarena mogućnost. ne bi se uplašila. došli bismo. npr. oni u kojima nema pomoćnoga glagola. tj. Upotrebljava se u razgovornome i beletrističkom stilu. nada. npr. npr. Svak hodio. Kad je međutim vršilac radnje iz bilo kojih razloga nevažan ili nebitan (kad je u prvome planu predmet zahvaćen radnjom. koji je takođe uvijek relativ i ne dolazi u nesloženim rečenicama.). Dobro nam došli!. kad nije poželjno da se pominje i sl. Da nijesmo bili oprezni. blagoslov. npr. Dabogda prosili!. PASIVNI GLAGOLSKI OBLICI Glagolska vremena i načini u aktivu načelno su u kongruentnome odnosu s imenskim dijelom rečenice (subjektom). Ma kako postupio. Hoćah vam se javiti da sam imao vremena. Zbog toga su oblici pasiva osobito česti u publicističkome stilu (ponajprije u jeziku novina). Zabranjen je pristup bolesnicima. Takvi oblici posebno su česti u novinskim naslovima. U tome slučaju označava prošlu uobičajenu radnju. kad je vršilac nepoznat. posebno dopusnih. Đavoli ga odnijeli!. koji po pravilu označava vršioca radnje. U tome se značenju javlja isključivo u zavisnosloženim rečenicama. 178 SINTAKSA . objekat. uslov (pogodba) u prošlosti. npr. prokletstvo i sl. OPTATIV Optativom (željnim načinom) izražava se želja. šćahu nas prevariti. Radio-ne radio. isto ti je. Što bi danju zarađivao. npr. Vojska je spalila sve kuće u tome selu (aktiv) prema U tome selu sve su kuće spaljene (pasiv). Potencijal je relativ i onda kad ima vremensko značenje. i to najviše u irealnim uslovnim rečenicama. npr. Da imamo vremena. Došli bismo kad bismo imali vremena. posebno uslovnim (pogodbenim). kletva. Postavljen kamen temeljac za zgradu nove pošte. Ubijen vođa pobunjenika. to bi noću trošio. npr. Da ne bijasmo oprezni.

čitanje. 2. svojstva vida i (ne)prelaznosti. Strogo su na to upozoreni od strane međunarodne zajednice.Ima međutim i pasivnih konstrukcija u kojima se navodi i vršilac radnje (agens). Požar je opet zahvatio djelove Primorja (aktiv) prema Djelovi Primorja opet su zahvaćeni požarom (pasiv). onda ona u pasivnoj rečenici može imati oblik instrumentala. ni lica ni broja ni vremena ili načina. Ruši se zgrada u Hercegovačkoj ulici. npr. futura prvoga (npr. Moramo biti složni. a koji se katkad naziva pravim (pridjevskim) pasivom (npr. Oslobađaju se svi zatočenici. bio bi čitan i sl. nego uzročnika radnje. npr. Uskoro će svanuti). glagolski pridjevi i glagolski prilozi. npr. koji se gradi povratnom zamjenicom se i aktivnim oblicima glagola. svanuti. tj. Od glagolskih svojstava ti oblici imaju samo unutrašnje glagolske kategorije. tj. kao dopuna uz glagole: ▫ modalne. Takav pasiv posebno je čest u tekstovima naučnoga i administrativnoga stila. reći. Ako oznaka za vršioca radnje u aktivnoj rečenici nema značenje aktivnoga vršioca. za tvorbu složenih (ličnih) glagolskih oblika. npr. NELIČNI GLAGOLSKI OBLICI Neličnim glagolskim oblicima pripadaju infinitiv. Osim pasiva koji se gradi pomoćnim glagolom biti i trpnim glagolskim pridjevom. a ne kao oblicima. a to su glagolski vid i prelaznost/neprelaznost. neka bude čitan. a od glagola ima unutrašnje kategorije. Takvima se nazivaju zato što nemaju spoljašnjih glagolskih kategorija. Infinitiv u spojevima riječi i rečenicama može imati različite službe: 1. Moraće se više raditi. npr. One se susrijeću uglavnom u tekstovima administrativnoga i publicističkoga stila i u njima oznaka za vršioca radnje ima strukturu od + genitiv ili od strane + genitiv. Upravni odbor bira se na dvije godine. Treba pričekati. svanuće). biće čitan. bijaše čitan. tj. bio je čitan. svojevrstan je hibridni oblik između glagola i imenice: njime se imenuje radnja (proces) ili rezultat procesa. upotrebljava se i refleksivni pasiv. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 179 . pa je po tome blizak glagolskim imenicama (npr.). npr. kategorije svojstvene glagolima kao riječima. Svi će oni biti odlikovani od predśednika države. upor. Ti pravci sijeku se pod uglom od 90 stepeni. čitati. čitan je. Počinilac toga djela kazniće se novčanom kaznom do 500 eura. INFINITIV Infinitiv (neodređeni glagolski oblik).

4. npr. koji označavaju mišljenje. bio bi pročitan. GLAGOLSKI PRIDJEVI Glagolski pridjevi (pročitao. Nastavite čitati. a trpni glagolski pridjev za tvorbu pasivnih glagolskih oblika (svi su takvi oblici složeni. Čitajući. pročitane knjige. uzroka. Śutra mislimo otputovati. Trčati je zdravo. npr. pluskvamperfekat: bio je pročitao/bijaše pročitao. npr. zastajkuje). a glagolski prilog prošli označava okolnost u obliku radnje koja prethodi drugoj radnji. npr. i to tako što radni glagolski pridjev služi za tvorbu aktivnih (perfekat: pročitao je. Čita zastajkujući (upor.▫ ▫ fazne. ugovoreni sastanak. Bog vam zdravlje dao! i sl. pročitan) u pravom su smislu riječi hibridni (miješani) oblici. čitajući) označava okolnost u obliku radnje koja je istovremena s drugom radnjom. Počelo se razvedravati. Ne vole se svađati. pročitalo). npr. pročitan je. npr. Dužni ste reći što znate. Glavna služba glagolskih pridjeva jeste da učestvuju u tvorbi složenih glagolskih oblika. riječi koje označavaju okolnosti u kojima se odvija glagolska radnja. GLAGOLSKI PRILOZI Glagolski prilozi takođe su hibridi. volju i sl. npr. Glagolski prilog sadašnji najčešće ima značenje koje odgovara značenju vremenske klauze s veznikom dok. namjeru. počeli su raspra180 SINTAKSA . unutrašnja glagolska svojstva (glagolski vid i (ne)prelaznost). zrelo voće. bivši pročitan). kao i infinitiv. ali se tome značenju mogu pridružiti i nijanse načina. 3. a od glagola zadržavaju. što im je i glavna služba. kao dopuna uz imenske riječi i konstrukcije. npr. govorenje. No oni tada gube glagolske osobine (gube značenje radnje. Čita na taj način da zastajkuje). i to između glagola i priloga (kako im i ime kaže). mogu prijeći i u službu pravih pridjeva. Strah me je pogledati. truli sporazum. npr. Dok čita. Glagolski prilog sadašnji (npr. plaćeni računi. Glagolski pridjev radni javlja se i u posebnoj službi optativa (željnoga načina). futur drugi: bude pročitao. tj. Zastane pročitavši. Od pridjeva imaju ponajprije mociju (tj. bio je pročitan. zastajkuje (upor. glagolski vid i (ne)prelaznost. požućeli papiri. posebno trpni. kao subjekat. npr. imaju sva tri roda: pročitao. biće pročitan. npr. potencijal: pročitao bi). pa se od drugih pridjeva razlikuju samo porijeklom. Namjeravam kupiti kućicu. Stoga su prikladni za označavanje radnje kao okolnosti. Zastajkuje čitajući. npr. Misleći da nećemo doći.. Glagolski pridjevi. a dobijaju svojstva priloga. biti pročitan. a dobijaju značenje svojstva). I oni zadržavaju tzv. pročitala.

Ni razbivši mu nos. zastane (upor. npr. odmah priđe telefonu (upor. npr. npr. ne bi to postigao (upor. zastane). Budući da se śetio prijatelja. Ni kad bi dubio na glavi/ ni da dubi na glavi. npr.vu (upor. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 181 . Kako su mislili da nećemo doći. ne bi ga uvjerio (upor. ne bi ga uvjerio). Ni dubeći na glavi. npr. nijesi ništa postigao (upor. Iako je radio dvostruko. Ni pośetivši ga. nije uspio) ili uslova (pogodbe). Śetivši se prijatelja. Da mu i nos razbije. Pročitavši. ne bi to postigao). dopuštenja. Kad pročita. Ni radeći dvostruko. nije uspio (upor. Glagolski prilog prošli najčešće ima značenje koje odgovara vremenskoj rečenici sa zavisnom klauzom koja označava prethodnost (anteriornost. Nijesi ništa postigao iako si ga pośetio) ili uslova. ali mu isto tako mogu biti svojstvene i nijanse uzroka. počeli su raspravu). odmah priđe telefonu). dopuštenja. prijevremenost). npr.

Ulice su opušćele. 182 SINTAKSA . žedan kao zemlja. imenica. Stoga je u sintaksi uobičajeno govoriti o sintaksi padeža. npr. U nezavisne padeže svrstavaju se nominativ i vokativ. kuća od kamena. Mi smo zakasnili. mlad kao rosa. dvojica dobrih ljudi. težak poraz. pridjeva. Primarna služba nominativa u rečenici je služba subjekta. vrata dvorane. tj. bjelina snijega. SINTAKSIČKE SLUŽBE I ZNAČENJA PADEŽA Padeži se obično dijele na nezavisne ili glavne i zavisne ili kose. naše komšije. tamna ulica. a zavisni se u spojeve riječi ili rečenice ne uvode samostalno. zamjenica i promjenljivih brojeva. akuzativ. jedan primjer. tražiti odmor. Uz neke pridjeve nominativ (s rječcom kao) može imati i službu zavisne sastavnice pridjevskoga skupa riječi (s poredbenim značenjem). Ko je prvi došao?. npr. nego zavise od kakve druge sastavnice spoja riječi ili od člana rečenične strukture. društvo književnika. osobito u spojevima riječi ili sintagmemima i u rečenicama. posebno od padeža. kolega Perović. funkcionišu kao glavne ili kao zavisne sastavnice spojeva riječi. šetati ulicom itd. uporan kao konj.IMENSKI OBLICI Oblici imenskih riječi. lišen imovine. instrumental i lokativ. a u zavisne svi ostali: genitiv. Nezavisni nijesu zavisni od drugih riječi u spoju riječi ili rečenici. npr. dvojica prijatelja. u kojoj se proučavaju značenja i službe pojedinih padežnih oblika u većim sintaksičkim jedinicama. Koju će službu pojedini od tih oblika imati bilo u spoju riječi bilo u rečenici. zavisi od njegovih gramatičkih svojstava. dativ. U rečenici takvi oblici mogu funkcionisati kao samostalni (subjekat. npr. udarac glavom. prvi snijeg. Naši planovi nijesu se ostvarili. NEZAVISNI (GLAVNI) PADEŽI NOMINATIV Nominativ vrlo često funkcioniše kao glavna sastavnica imenskoga sintagmema. pun razumijevanja itd. objekat i priloška odredba) ili kao nesamostalni članovi rečenične strukture (atribut i apozicija).

Sveti Petar. Knjigu piše care od Stambola. On je dobar čovjek. jer se njime ne prenosi stvarno obavještenje. npr. npr. Bio je više puta predśednik. I grad Berane ima svojih problema. u usmenome narodnom pjesništvu) vokativ može. dragi moj. odnosno kao poziv na uspostavljanje govornoga čina. Izvan rečenice nominativ vrlo često služi za najrazličitije vrste imenovanja. No kako vokativ ne može zauzimati nijednu sintaksičku poziciju unutar rečenice. Sve je to. Ovđe će se razmotriti različite službe i značenja kosih padeža. npr. naravno.Osim toga nominativ često ima i službu imenskoga dijela predikata. Moglo bi se reći da je vokativ i komunikativno nepunoznačan. funkciju obraćanja. npr. Naravno. dio predikata. Po tome je sličan imperativu jer cijelu rečeničnu perspektivu usmjerava na drugo lice. Misli jadan da je gorski vuče. U nekim tipovima tekstova (npr. iz metričkih razloga. apozicije). Glavna mu je briga preživjeti. To je laž. apozicija). Ta njegova izrazita sintaksička samostalnost razlog je što se vokativ u pisanome tekstu uvijek odvaja zarezom (kad je na početku ili na kraju rečenice) ili zarezima (kad je unutar rečenice). uz imenske riječi u nominativu koje su u sastavu rečenice dolaze i atributi. On zapravo služi za uspostavljanje komunikacije. Moj komšija nije došao. Ivan Petrović. pa se u pismu ne odvaja zarezom odnosno zarezima. VOKATIV Vokativ je zapravo rečenica posebnoga tipa koja služi za oslovljavanje sagovornika. on se uprkos svojoj sintaksičkoj samostalnosti svrstava u nepunoznačne oblike riječi. i to i besprijedloških kosih padeža i kosih padeža s prijedlozima koji su uz pojedine od tih padeža obični GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 183 . Sjedinjene Američke Države. Jadransko more. a mogu biti i zavisne sastavnice različitih spojeva riječi i različitih rečeničnih članova (bližega i daljega objekta. npr. reci što se dogodilo. atribut. To je velik uspjeh. priloška odredba. a javlja se i kao dio priloške odredbe. npr. Takav vokativ nema. bijelo vino. Što ima novo. Mogu to biti različiti rečenični članovi (bliži i dalji objekat. ZAVISNI (KOSI) PADEŽI Nesamostalni (kosi) padeži mogu imati razne službe. odnosno apozicije. već davno dogovoreno. Takav nominativ može se i sasvim osamostaliti pa funkcionisati kao iskaz. dolaziti i umjesto nominativa u službi subjekta. Ivane. Hotel „Bijela ruža“. priloške odredbe. Gladan je kao vuk. nekongruentnoga atributa. prijatelju?. npr. Pažnja! Vatra! Laž! i sl. ptica selica. kao poziv sagovorniku da učestvuje u komunikacijskome činu.

Ako je takav genitiv jednočlan. tj. onoga koji što pośeduje. npr. sestra prijatelja → prijateljeva sestra. GENITIV Genitiv je padež ticanja. npr. 184 SINTAKSA . i stoji uz imenske riječi koje označavaju pośedovano (lat. takvo preoblikovanje u najvećem broju primjera uopšte ne dolazi u obzir. prema gradnja kuće ne dolazi u obzir *kućna gradnja ni prema slušanje muzike *muzičko slušanje. npr. S obzirom na konkretnija značenja i službe može se izdvojiti više različitih tipova besprijedloškoga genitiva: Prisvojni (posesivni) genitiv označava pośednika (lat. pjesme Vita Nikolića. pisanje pisama. Objekatski genitiv po pravilu se ne preoblikuje u prisvojni pridjev.). funkcionalnostilski specijalizovana i sl. predmet (najčešće osobu) kojem što pripada. preobličava se u pridjev. Slušaju muziku. possessor). a upozoravaće se povremeno i na one čija je upotreba obilježena (npr. Takav genitiv zove se objekatski zato što je imeničke spojeve riječi u kojima se javlja moguće preoblikovati u glagolske konstrukcije (rečenice) u kojima takav genitiv zauzima poziciju pravoga objekta (naravno. poticanje. Ako je jednočlan. izuzimanje. pjesme Nikolića → Nikolićeve pjesme. kao zastarjela. dio predmeta. Moj đed se śeća. konstrukcija se takođe može preoblikovati u prisvojni pridjev. Takav genitiv zove se subjekatskim zato što je imensku sintagmu s takvim genitivom moguće preoblikovati u glagolsku konstrukciju (rečenicu) u kojoj zauzima poziciju subjekta. Predśednik izvještava. Štoviše. śećanje mojega đeda. On znači da je neki predmet (u širem smislu) u odnosu s nekim drugim predmetom. npr.i neobilježeni u crnogorskome standardnom jeziku. izvještaj predśednika u predśednikov izvještaj. possessum). npr. npr. kuća njezina brata. može značiti udaljavanje predmeta od predmeta. Objekatski genitiv označava predmet (objekat) radnje i stoji uz imenice koje označavaju radnju. tj. svojstvo predmeta. pridjev ili imenica). a ne u genitivu). a može biti i logički složeniji. Pišu pisma. Takav genitiv po pravilu je dvočlan (uz imenicu dolazi još neka imenska riječ: zamjenica. Od svih kosih padeža on ima najšire i najopštije značenje. u akuzativu. Taj odnos može biti prostorni ili vremenski. slušanje muzike. povratak ratnika u ratnikov povratak. pripadnost predmeta drugome predmetu. sestra mojega prijatelja. Ratnici se vraćaju. Grade bolnicu. npr. gradnja bolnice. kuća brata → bratova kuća. Takve riječi po pravilu su deverbativne imenice. povratak ratnika. Subjekatski genitiv označava vršioca ili uzročnika kakve radnje i stoji uz imenske riječi koje označavaju tu radnju. po pravilu opet deverbativne. izvještaj predśednika. npr. uzročno-posljedičnu povezanost među predmetima ili događajima i dr.

igrati se mačke i miša. U navedenome primjeru podrazumijeva se da mladić ima kosu. osim uz glagol nemati. Tada označava neodređeni dio čega. npr.. ove noći. litar mlijeka. godine devetstote. npr. čaša vode. npr. željan uspjeha. npr. svakog mjeseca. npr. u kojem se kvalitet. Ne gledao sunca. Ne treba nam hljeba. mjeru kakve materije (označava se imenicama) ili uz brojeve. igra šaha. dolazi isključivo s pridjevskim riječima. Zato se npr. Dugo nije vidio sestre. Posebna vrsta dionoga genitiva stoji uz riječi koje označavaju igre (igra. dodati soli. npr. Bilo je to prošloga petka. Takav genitiv dolazi i u spojevima riječi u kojima je glavni član pridjev. vrijedan pažnje. odvajanje. mnoštvo prolaznika. igranje rukometa. dvoje đece. malo vremena. Kao i vremenski. sedam pitanja. pun vrlina. muškarac srednjih godina. obično kakve materije. znak dobre volje. Podvrstom kvalitativnoga genitiva smatra se i genitiv dobi. zatražiti hljeba. prošloga ljeta. mora joj se dodati i informacija o kvalitetu kose. Primjeri: starica niska rasta. pa se takav genitiv naziva i genitivom igre. U tome značenju pridjev se upotrebljava u neodređenome vidu. npr. lišavanje koga ili čega i stoji uz glagole kojima se imenuje udaljavanje od predmeta. Glavni razlog tome je u činjenici da sam genitiv (bez pridjeva) ne bi bio dovoljno informativan. igranje. Može stajati i uz glagole. Slovenski genitiv dobio je ime po tome što je svojstven slovenskim jezicima. npr. udaljavanje.Objasnidbeni (eksplikativni) genitiv služi za objašnjavanje sadržaja imenice na koju se odnosi. Dioni (partitivni) genitiv stoji uz riječi koje označavaju količinu (obično imenice i priloge). Uz takav genitiv uvijek stoji pridjevska riječ (nije moguće: *Bilo je to petka). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 185 . i to kao njihova dopuna (objekat). lišavanje čega i sl. raspored predavanja. pa bi obavještenje o tome da je ima bilo sasvim izlišno (redundantno). ptica duga vrata. sadržaj romana. Da bi postala neizlišna. pozajmiti novaca. glumac osrednjih mogućnosti. npr. u savremenome standardnom jeziku sve rjeđi. čuvati se prehlade.). svojstvo predmeta izriče vremenskim obilježjima. U njemu se zapravo sastaju vremensko i kvalitativno značenje (pa je to zapravo kvalitativno-vremenski genitiv). npr. Dolazi u odričnim konstrukcijama na mjestu akuzativa u službi pravoga objekta. umjesto mladić duge kose ne može reći *mladić kose. stiđeti se svojih postupaka. Ablativni genitiv označava odvajanje. Genitiv svojstva ili kvalitativni genitiv označava svojstvo (kvalitet) neotuđivoga predmeta ili dijela predmeta. đeca ranoga uzrasta. osloboditi se treme. igrati se i sl. Takav je genitiv. Vremenski (temporalni) genitiv označava vrijeme zbivanja i po pravilu ima službu priloške odredbe.

Eto ti brata!.) ili zaklinjanje. Oslobodili su grad od napasnika. Živi odvojeno od porodice. Odvojili su se od gomile. Tako se radi od pamtivijeka. prezentativa) evo. divljenje. tj. npr. oskudicu) javlja se posebna vrsta genitiva. eto i eno. U vremenskome značenju ablativnost se očituje kao početak vremenskoga toka. gladan hljeba. Liječena je od alergije. Emfatički genitiv izražava emocije (npr. Tu je opisan život jednoga slikara od rođenja do smrti. Mahnita (li) čovjeka!. Od glave riba smrdi. trenutak od kojega se nešto počinje događati. npr. On pripada plemenitu rodu). Bježi od kuće. iznenađenje. vrijedan sažaljenja. koji susrijećemo u primjerima tipa On je roda plemenita. Upravo za to i služe prijedlozi. porijekla i sl. Tako vam svega! Posebnim tipom genitiva smatra se i genitiv cijene (ili genitiv vrijednosti) koji stoji uz riječi (pridjeve ili glagole) koje označavaju cijenu ili vrijednost koga/čega. a može biti riječ i o većoj ili manjoj udaljenosti predmeta od predmeta. To bi vrijeđelo truda. Šćer je dobrih roditelja. npr. U toj vrsti genitiva prisutna je ablativnost. poticanje od koga/čega (upor. čuđenje i sl. Najeli su se bunike. koja se naziva genitivom obilja i/ili oskudice. Ona potiče od dobrih roditelja) i prisvojnost (upor. Sit sam svega. poticanja. oslobađanja. Uz glagole ili pridjeve koji označavaju obilje ili što suprotno tome (tj. značenje kretanja predmeta koji se udaljava od drugoga predmeta. Evo kiše!. npr. više no uza sve ostale padeže zajedno.Govori se i o genitivu porijekla. Eno svatova! To važi i za genitiv zaklinjanja. npr. Taj običaj proširio se od istoka do zapada. Čekahu ih od ranoga jutra. U prostornome smislu to značenje pretpostavlja mjesto od kojega počinje neka radnja. Slično je tome i značenje otklanjanja. lišavanja. Bili su slovenskoga porijekla. npr. kod kojega ono u što se ko zaklinje stoji u genitivu. pa ima i najviše razloga da se takvo značenje konkretizuje ili precizira. Života ti!. npr.. Duše mi!. a onaj na koga se zaklinjanje odnosi u dativu. Stajali smo na puškomet od vojnika. npr. značenje odvajanja. npr. Genitiv s prijedlogom od Najtipičniji je i najbliži osnovnome značenju genitiva prijedlog od. Ośećao se dim od zgarišta. rastavljanja. To je zato što je genitivno značenje najšire. ushićenje. žedan slave. GENITIV S PRIJEDLOZIMA Uz genitiv ide najveći broj prijedloga. Njegovo je osnovno značenje ablativno. dostojan poštovanja. 186 SINTAKSA . Čudna mi čuda! Sličan je tome i genitiv iza rječca (tzv.: Budale!.

Genitiv s prijedlogom do Osnovno značenje genitiva s prijedlogom do vezano je za blizinu dvaju predmeta. „Prokleta avlija“ od Iva Andrića). sila od čovjeka. Prijedlog od susrijeće se i u spojevima riječi kojima se označava da se jedan predmet po čemu izdvaja iz skupa drugih predmeta. Tada je genitiv redovno u množini. Viđeli smo i neke od najpoznatijih glumaca. npr. Genitiv s prijedlogom od. Petar je jedan od najstarijih u selu. Ne vidi se od magle. npr. i to značenje efektivnoga uzroka. npr. Atributskoga je karaktera i eksplikativni genitiv. Prijedlog od u službi atributskoga genitiva javlja se često i uz brojeve ili količinske izraze (tada iza prijedloga od ne mora doći samo genitiv. kuća od kamena. Doćerala se od glave do pete. područja. Nikac od Rovina. s tim što je tome prostornom odnosu svojstveno kretanje jednoga predmeta prema drugome kao granici kretanja (riječ je o graničnoj direktivnosti).. čaša od kristala. Slična je tome i upotreba prijedloga od u prijedloško-padežnim izrazima sa značenjem upoređivanja. kapetan od lađe. Genitiv s prijedlogom od često se upotrebljava i u službi atributa. On je od roda Petrovića. npr. čovjek od ugleda. npr. duka od Mletaka. ona nesreća od profesora. dok je atributski genitiv kojim se označavaju mjesta. često označava tip ablativnosti vezan za porijeklo. Vi ste gori od tuđina. tj. Prijedloško-padežni izrazi s prijedlogom od mogu imati i uzročno značenje. a razlikuje se od njega i po tome što do može GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 187 . npr. efektivno izaziva posljedicu. provalija od nekoliko metara.Prijedloško-padežni izrazi s prijedlogom od mogu imati i načinsko značenje. Došli smo do ruba provalije. ulog od sto eura. S prijedlogom od upotrebljava se i prisvojni genitiv (npr. npr. zavjesa od dima. Proveo je onđe više od godine dana. obično s kvalitativnim značenjem. no može stajati i akuzativ mjere ili nepromjenljiva riječ). Po tome je prijedlog do antoniman prijedlogu od. npr. od slučaja do slučaja i sl. zemlje iz kojih ko potiče danas zastario. majstor od zanata. Ablativne je prirode i genitiv materije. Vujisić potiče od moračkih doseljenika. sestra od ujaka. od nemila do nedraga. Ona se razlikuje od obične sluškinje. Često pati od glavobolje. Ona nije od onih zaboravnih. od glave do pete. momak od nekih dvadeset godina. npr. Starinom je od kučkih Drekalovića. ljudi od pera. npr. onoga koji direktno. kad stoji uz komparativ ili uz kakvu drugu riječ uporednoga značenja. vrata od grada. čudo od đeteta. posebno kad se odnosi na ljude. npr. Sva je premrla od straha. npr. brat od strica. Buka se čula do neba. posebno u nekim ustaljenim i/ili frazeologizovanim konstrukcijama. Lutali su od nemila do nedraga. u kojem se oblikom genitiva s prijedlogom od označava od čega je što načinjeno.

doćerati. npr. Došetao je do parka.) Iz značenja granične direktivnosti često se razvija i značenje načina. Nema drugog imanja do te kolibice. npr. uključivanja (svega što dolazi u obzir. kakvo susrijećemo u primjerima tipa: Da je do njega. (Ne bi bilo korektno: Otiđi do brata i ostani stanovati kod njega. npr. Genitiv s prijedlogom do može imati i vremensko značenje. Susrijeću ga do dva pobratima. npr. i uz glagole s prefiksom do. Tome smo se smijali do suza. značenje obuhvatanja. dopuzati. On ponese do tri vreće blaga. Śedi do zida). Dijete je dopuzalo do peći. npr. 188 SINTAKSA . S prijedlogom do javljaju se i genitivi sa specifičnim uslovnim (pogodbenim) značenjem koje se razvilo iz značenja ticanja. Većina je ostala do poslije ponoći. Nijesmo zaspali do jutra. Čekali smo ih sve do pred mrak. Nije se moglo doći do riječi. Mučio se sve do smrti. Taj će sigurno dogurati do ministra. npr. doteturati. Sumnjivi su svi do jednoga. Nijesmo jeli ništa do hljeba i vode. U njima taj prijedlog zapravo funkcioniše kao vrsta intenzifikatora. Kako granica kretanja može biti fiksirana i prijedloško-padežnim izrazom. npr. dogurati i sl. Popili su sve do potonje kapi. Tako se može iskazivati značenje suprotno izuzimanju. statičnosti (npr. I vremenska granica može biti fiksirana prijedloško-padežnim izrazom. Trčao je do iznemoglosti. manje ili više redovno. oni bi se već vjenčali. Mogli bismo odšetati i do tvojih roditelja.biti vezano i za značenje mirovanja. Njihov smijeh čuo se do iza kuće. onda se pretpostavlja privremen boravak jedne osobe u blizini druge (po tome se razlikuje npr. *Śedi od zida). Čini se da smo došli do zida. Držala je do sebe. Nije njima do nauke. došetati. npr.. To važi i za neke druge glagole koji nemaju prefiks do-. dorasti. npr. Prijedlog do upotrebljava se. Kao osobitost usmenoga narodnog stvaralaštva (epskoga pjesništva) obilježeni su prijedloško-padežni izrazi s prijedlogom do uz brojeve (obično dva ili tri). držati ili biti (stalo). Do grla si u dugovima. pa do i u vremenskome značenju često dolazi uz prijedloško-padežne izraze. npr. npr. Skoči do komšije i pozajmi šegu. Svrati do mene na večeru. Pa ga čeka do dva do tri dana. Potrošio je platu do posljednjega centa. Očito mu je stalo do te đevojke. Dopratio ih je do pred kafanu. i to do kraja). Sad imamo novaca do iza Božića. tj. Sve će biti gotovo do jeseni. Genitivi s tim prijedlogom označavaju izuzimanje. U takvim izrazima prijedlog do često se i udvostručuje. npr. Pokušali smo sve što je do nas. Pa doćera cara do duvara. prijedlog do često stoji i uz takve izraze. a od ne može (npr. Kad su predmeti koji se nalaze u odnosu granične direktivnosti osobe.kao što su doći. Jedva je doteturao do auta. Popeli su se do na vrh brda. rečenica Otiđi do majke od rečenice Otiđi k majci ili majci).

Silaze s broda. npr.. ići u šumu – ići iz šume. npr. npr. Kad se nešto događa s proljeća.. npr. Autobus kreće ispred pošte. Priče iz davnine. iz godine u godinu i sl. npr. s pojavom proljeća. s proljeća. Danas se malo što radi iz ljubavi. Posmatra nas s balkona. Postao je slavan sa svoga junaštva. Bježali su ispred vojnika. Otpušten je iz službe. s jeseni. ići na svadbu – ići sa svadbe prema ići u kino – ići iz kina. odvajanje. Ta mu je mana ostala iz đetinjstva. Takav genitiv stoji obično uz imenice kojima se imenuju intervali. No takav genitiv pretpostavlja da kretanje ili kakva druga aktivnost započinje s gornje. npr. Neki su pošteni iz straha. Genitiv s prijedlogom s(a) može značiti i vrijeme. Pucali su iz mitraljeza. na vodi. Upinjao se iz petnih žila. npr. Zvali su me prijatelji iz Plava. Takvom značenju svojstvena je nijansa udruživanja (socijativnosti). Ona dolazi sa sela (ali iz grada). To je cvijet s Lovćena (ali iz vrta). Kaže da joj to nije s ruke. Ne čini on to iz uvjerenja.Genitiv s prijedlogom iz I genitiv s prijedlogom iz primarno je ablativnoga karaktera. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 189 . ići na posao – ići s posla. Pati s nekog jada golemoga. npr. Okupili su se ispred crkve. Sve se iz temelja izmijenilo. poticanje ili sl. Lišće pada sa stabala. Genitiv toga tipa s uzročnim značenjem stilski je obilježen. npr. pri čemu se s(a) upotrebljava onda kad se mjesto nalazi na višem nivou. npr. Genitiv s prijedlozima ispred i iza te izvan/van i unutar Genitivom s prijedlogom ispred označava se predmet kojem se s prednje strane nalazi ili kreće drugi predmet ili predmeti. Prijedlog s(a) ima u takvim prijedloško-padežnim izrazima značenje koje je suprotno prijedlogu na. kad je riječ o ustanovi ili sl. Još se nijesu vratili s mora. Profesor ide s fakulteta (ali iz škole). događa se ili se počinje događati s dolaskom. samo što u njemu taj prijedlog pretpostavlja da kretanje. Izišli su iz skupštine. površinske ili spoljašnje strane predmeta. s početka stoljeća. počinje iz unutrašnjosti drugoga predmeta. Genitiv s prijedlogom iz može označavati i način. Svađali su se iz dana u dan. Udarali su ga iz sve snage. Ablativno značenje svojstveno genitivu s prijedlogom iz može se odnositi i na vrijeme. i uzrok. Rjeđe genitiv s prijedlogom s(a) označava način. npr. U značenju mjesta sa/iz kojega započinje kretanje ili kakva druga aktivnost prijedlog s(a) alternira s prijedlogom iz. Često govori s visine. npr. Genitiv s prijedlogom s(a) I genitivu s prijedlogom s(a) osnovno je značenje ablativno. To značenje postoji i u frazeologizovanim izrazima tipa iz dana u dan.

Sekretar je govorio u ime cijeloga preduzeća. Ona je glumica ispred svih ostalih. Platu primamo iza desetoga u mjesecu. pogotovo u administrativnome stilu. Više kuće je bunar. Genitiv s prijedlogom iznad sličan je genitivu s prijedlogom više (poviše). 190 SINTAKSA . U svemu je iznad prosjeka. nalazi ili kreće drugi predmet ili predmeti. npr. Jovan je iza ostalih u vladanju. Ispred naše škole poslati smo na takmičenje nas trojica. U trčanju je bio ispred Ivana.Genitiv s prijedlogom ispred upotrebljava se katkad i u uporednome značenju. Takav genitiv upotrebljava se katkad i u uporednome značenju. Umakoše ispred zore. npr. npr. označava predmet kojem se sa zadnje strane nalazi ili kreće drugi predmet ili predmeti. ali nešto rjeđe no genitiv s prijedlogom ispred. Sakrio je nešto iza leđa. Taj je proces van sumnje okončan. i to u većini slučajeva bez neposrednog kontakta s njim. Javite se iza praznika. npr. npr. više (poviše) i niže Genitiv s prijedlogom iznad označava predmet kojem se s gornje strane. Genitiv s prijedlogom iza. npr. genitiv s prijedlogom ispred upotrebljava i u predstavljačkome značenju. Sekretar je govorio ispred cijeloga preduzeća. Takve promjene odvijaju se izvan jezika. npr. U tome značenju umjesto prijedloga ispred trebalo bi upotrebljavati prijedloško-padežni izraz u ime. Śeđeli smo iza kuće. Imenica u genitivu s prijedlogom izvan/van označava predmet ili dio prostora izvan čijih se granica nalazi ili kreće drugi predmet. npr. Taj problem razmatra se unutar fonetike. ispod. Genitiv s prijedlozima iznad. Katkad se genitiv s prijedlogom izvan/van upotrebljava i za označavanje načina. npr. Iz matematike je ispred drugih učenika. Iza nas je išla cijela kolona. Genitiv s tim prijedlogom često dolazi i u uporednome značenju. Bili su to dogovori unutar familije. magla iznad grada. s tim da se više (poviše) ne može upotrijebiti u uporednome značenju. koji je antoniman prijedlogu ispred. Genitiv s prijedlogom unutar označava predmet (dio prostora ili čega drugoga) u čijim se granicama nalazi ili kreće drugi predmet ili odvija kakav događaj. Katkad se. npr. Iznad našeg stana vazda je bučno. Sve se to dogodilo unutar kasarne. Ponašao se kao da je izvan sebe. Genitiv s prijedlozima ispred i iza ima i vremensko značenje. Imaju i skakaonicu poviše grada. Ana stanuje van grada. npr. Prelećeše iznad Durmitora. npr. Radi iznad svojih mogućnosti.

nema uporedno značenje. Našli su poruku ispod vrata. npr. poslije i nakon označavaju vrijeme. Viđećemo se poslije ljetnjih praznika. nakon. On je u tome prije svih u razredu. On je u školi prvi poslije direktora. Uoči odlučujuće bitke nikome se nije spavalo. Noć uoči Badnjaka svi su bili na okupu. Nakon nekoliko dana sve već bijaše drukčije. npr. npr. prethodnost (anteriornost).Prijedlog ispod antoniman je prijedlogu iznad. Riječ je o vremenu ili događaju koji teče paralelno s vremenom ili događajem označenim genitivom. uoči. Pucao je niže mete. kao ni antonimni mu prijedlog više. tj. Poslije vjenčanja otputovaše na more. Prijedlog prije s genitivom označava prijevremenost. Prijedlog za s genitivom označava istovremenost događaja. I ti se prijedlozi. lzmiče mu tlo ispod nogu. npr. Poseban tip prijevremenosti (anteriornosti). npr. Genitiv s prijedlogom prije upotrebljava se i u uporednome značenju. Prođosmo ispod očekivanja. poslije. večeras). Genitiv s tim prijedlogom označava predmet kojem se s donje strane nalazi ili kreće drugi predmet ili predmeti. Nakon večere malo popričasmo. Mnoštvo je ljudi ispod solitera. tokom prošle godine (umjesto prošle godine). tokom ove neđelje (umjesto u ovoj neđelji ili ove neđelje). posebno prijedlog poslije. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 191 . Prije povratka u domovinu teško obolje. Probudili su se prije zore. koji je inače svojstven aoristu. Nastojali smo doći još za dana. Stigao je prije ostalih. Predomislili su se dan uoči vjenčanja. katkad koriste u uporednome značenju. Genitiv s prijedlozima prije. npr. Takvo je značenje po pravilu izlišno jer je vremensko proticanje svojstveno svakome vremenskom pojmu. On je u takvim izrazima rezultat redukovanja prijedloškoga izraza za vrijeme (upor. Dobio je ispod zasluženog. koji. npr. npr. Prijedlozi poslije i nakon označavaju poslijevremenost (posteriornost). I prijedlog ispod čest je u uporednome značenju. To znači da vremenski interval ili događaj neposredno prethodi nekom drugome intervalu ili događaju. Tako je npr. za vrijeme Napoleona = za Napoleona). npr. Prijedlog tokom (koji je poprijedloženi instrumental imenice tok) označava vrstu istovremenosti u kojoj je posebno istaknuto proticanje vremena. Prijedlogu ispod sličan je i prijedlog niže. Za kraljevske vlade neke su stvari ipak krenule nabolje. Pisala mi je prije rođendana. označava se genitivom s prijedlogom uoči. događaj koji se odvija iza vremena ili događaja označenoga genitivom. Upotreba takvih prijedloga česta je naročito u administrativnome stilu. za i tokom Prijedlozi prije. Niže sela su močvare. tokom večeri (umjesto uveče.

Oni se. Tokom vremena sve se ipak popravilo. Već krajem putovanja bila je uznemirena. On dakle označava kako se predmet nalazi ili kreće u gornjemu dijelu drugoga predmeta. Htjeli biste hljeba povrh pogače. npr. Doći će tek krajem godine. Domaćin je sio čelo stola. npr. npr. Tokom prošloga stoljeća bijaše previše ratova. Taj smo novac dobili povrh plate. povrh svega toga. npr. Dobro smo odmorili tokom praznika. Potkraj mjeseca nestade novaca. Śedi mu vrh glave. Popeo se navrh kuće. 192 SINTAKSA . što znači da pretpostavlja odnos u kome se predmet nalazi ili kreće u zadnjem ili donjem dijelu drugoga predmeta. npr. Nalij mi samo nadno čaše. nijesu ni javili. Prijedlog krajem (koji je porijeklom instrumental imenice kraj) upotrebljava se za označavanje prostornih i vremenskih odnosa. Skoči savrh stijene. udno i povrh. navrh. Čelo glave koplje udariše. Suprotno značenje ima genitiv s prijedlozima izvedenim od imenice vrh. a označava da se predmet nalazi ili kreće na početnome ili gornjem dijelu drugoga predmeta. danas rijetko. nakraj. s genitivom u prostornome značenju. Śedi uvrh stola. Genitiv s prijedlozima čelo. Krajem stoljeća stvari su se promijenile. nadno. Prijedlog povrh upotrebljava se i u značenju dodavanja. Međe su krajem imanja. npr. Javiće se potkraj godine.npr. Vrlo slično značenje prijedlogu krajem za iskazivanje vremenskih odnosa ima genitiv s prijedlogom potkraj. Udno razora odmarahu kosci. svrh/savrh Da se jedan predmet nalazi ili kreće u donjemu dijelu drugoga predmeta.) Genitiv s prijedlozima podno. uvrh. Potkraj života često bolovaše. U istome značenju danas se prilično rijetko upotrebljava i prijedlog vrh. Stigli smo do nakraj sela. Šetali su krajem šume. pribrajanja čega onome što označava imenica u genitivu. Krajem kuće je cvijećnjak. krajem i potkraj Prijedlog čelo dolazi. Sio je nakraj stola. Prijedlog nakraj koristi se u suprotnome značenju. označava se i genitivom s prijedlozima izvedenim od imenice dno. Plovi lađa povrh vode. (Na mjestu prijedloga tokom može stajati prijedloško-padežna konstrukcija u toku. To je selo podno Garča. npr. npr.

pored. a drugima kretanje. Prekinuo si nas usred razgovora. Tada označava događaj koji se odvija približno u vrijeme označeno genitivom. Niko se ne brine oko školskog inventara). Svuda oko nas ośeća se ugodan miris. Okolo stola razbacane su knjige. Škola je blizu crkve. Značenje približnosti svojstveno je i onim konstrukcijama u kojima iza prijedloga oko stoje brojevi i druge količinske riječi. posred. raditi (npr. Do sela ima oko pet kilometara. npr. Sastala se s njim oko devet sati. Prijedlog usred često se koristi i u vremenskome značenju i označava da je vrijeme ili događaj koji je označen imenicom u genitivu u punom jeku. kružno kretanje u njegovoj blizini. Radili su nekoliko godina oko utemeljenja stranke). Čovjek se danas i usred grada mora bojati. Stigli su oko Božića. npr. nadohvat. usred) Ti prijedlozi označavaju da se predmet nalazi ili kreće u središnjem dijelu drugoga predmeta. Pala mu je oko vrata. Svađali su se stalno oko imanja. raspravu. Tada obično ima ciljno ili uzročno značenje.Genitiv s prijedlozima sred (nasred. Pomagao mu je oko uzgoja stoke). s tim da je jednima više svojstveno mirovanje predmeta koji se nalaze u prostornome odnosu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 193 . Već se dugo vodi rasprava oko zakona o izborima. Genitiv s prijedlogom oko služi i kao dopuna uz glagole kao što su pomagati (npr. Borili su se bezuspješno oko prava na penziju. kod. u i mimo Zajedničko je svim tim prijedlozima da uz genitiv označavaju odnos među predmetima kojem je svojstvena blizina. npr. To se dogodilo usred bijela dana. a posebno često dolazi uz glagole i imenice koji označavaju svađu. Tu je svježe i usred ljeta. Genitiv s prijedlozima blizu. npr. kod. Trče oko/okolo igrališta. kraj (pokraj. Viđećemo se oko tvoga rođendana. Genitiv s prijedlogom oko/okolo Genitiv s prijedlogom oko/okolo označava predmet okružen s više ili sa svih strana drugim predmetima ili. ukraj). Spremni su i za rat oko nuklearke. Bili smo u sukobu oko stručnih pitanja. brinuti se (npr. nadomak. borbu. Bila je visoka oko metar i sedamdeset. npr. kraj (pokraj. sukob. uz glagole kretanja. npr. Lupio me je posred čela. rat. ukraj) i pored označava predmet u čijoj se blizini nalazi ili kreće drugi predmet (predmeti). Već smo bili sred pučine. npr. Prijedlog oko upotrebljava se i u vremenskome značenju. Udario ga je nasred igrališta. Genitiv s prijedlozima blizu.

Već bijasmo nadomak rješenja. npr. vlasništva nad čim). Kraj tolikih đevojaka on se ne ženi. Blizina se označava i prijedlogom nadomak. I pored takvih komšija treba sačuvati živce i živjeti normalno. npr. Za prolaženje pokraj čega specijalizovan je prijedlog mimo. Kod nas je sve u redu. dok je prijedlozima (po)kraj i pored to značenje osnovno. Genitiv s prijedlozima mimo i pored može se upotrijebiti i u isključnome značenju. U Hrvata je to drukčije riješeno. pogotovo kad je riječ o odnosu dijela i cjeline. Trebalo je pored svega ostaloga prikupiti sav materijal. 194 SINTAKSA . odnosno prolaženja pokraj koga ili čega ne mogu se upotrijebiti prijedlozi kod (ne može se npr. Oči su mu kao u mačke. Genitiv s prijedlogom kod vrlo se često. Toga je dana bila mimo običaja razgovorljiva. Stigli su nadomak sela. Ni kod tolikih problema oni se ne predaju. Dugo je šetala pored pruge. Često se međutim taj prijedlog. Śede kod doktora i razgovaraju. u značenju pośedovanja čega. Genitiv s prijedlogom kod relativno se često upotrebljava i u dopusnome značenju. upotrebljava i u prisvojnome značenju (tj. *Prošli su blizu pozorišta). niti blizu (npr. npr. U tome značenju često se upotrebljava i prijedlog u s genitivom. što ne može ne biti dio predmeta o kojem je riječ). Jesu li prošli pokraj groblja?. Knjiga je bila nadohvat ruke. npr.Sastanak je zakazan kod mosta. npr. U tome značenju upotrebljavaju se i prijedlozi kraj. Tako se ne prolazi mimo starih prijatelja/mimo stare prijatelje. npr. Bila je jedinica u majke. npr. s tim što je obično riječ o odnosu između jednoga predmeta i drugoga predmeta (mjesta) koji se nalazi u blizini tako da se do njega brzo može stići. odnosno o neotuđivoj prisvojnosti (o pośedovanju nečega što se ne može otuđiti. Vozili smo se kraj jezera. Najbolje im je kod roditelja. npr. Ide danas kod doktora. Prijedlog kod upotrebljava se u prvome redu uz glagole stanja. Bio je već nadomak cilja kad mu se to dogodilo. npr. koji označava predmet što se nalazi tako blizu (kao) da se može dohvatiti. Već su bili prošli mimo naše kuće/mimo našu kuću. U značenju kretanja jednoga predmeta u neposrednoj blizini drugoga. npr. posebno u razgovornome stilu. i pored. reći *Prolazili su kod kuće). posebno u razgovornome stilu. Slično značenje ima i prijedlog nadohvat. npr. U školi sam uvijek śedio pored njega. Igrali su se kraj/pokraj/ukraj šume. upotrebljava i uz glagole kretanja. npr. koji osim s genitivom može stajati i s akuzativom.

koji je obično izdužen. npr. Valja nama preko rijeke. Preko prijatelja svašta se dozna. Tako se npr. *preko stoljeća ili *preko krštenja. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 195 . Preko klanca izgrađen je most. znači „tokom“. u značenju „više od“. U Ameriku se leti obično preko Frankfurta. U tome slučaju u genitivu su nazivi za vremenske intervale. Nema sela preko našega. Postao je poznat širom svijeta. Dunav je plovan duž cijeloga svoga toka. ne može reći *preko srijede. Dosad smo radili preko svojih mogućnosti. Genitiv s prijedlogom preko može označavati i sredstvo. Ta se roba prodaje preko posrednika. Tu boravimo samo preko ljeta. Ne smije se preduzeti ništa preko njegove volje. npr.) Prijedlog preko s genitivom upotrebljava se i u uporednome značenju. npr. onda on s prijedlogom preko precizira pravac kretanja. Ne dobijamo ništa preko onoga što zaradimo. Šetali su duž obale. npr. Prijedlog širom s genitivom označava da se nešto prostire po cijeloj širini ili po svim djelovima (i širinom i dužinom) predmeta označenog genitivom (a riječ je obično o većim prostorima). npr. Preko zimskih praznika obično je na skijanju. Na svadbi bacaju jabuke preko kuće. *preko septembra. Kad genitiv označava naseljeno mjesto. (U izboru oznaka za vremenske intervale ima i ograničenja. Upravo prelaze preko ulice. Genitiv s prijedlogom preko Genitiv s prijedlogom preko označava prije svega da se predmet nalazi ili kreće poprečke u odnosu prema drugome predmetu. npr. Putuju u Podgoricu preko Kolašina. Genitiv s tim prijedlogom može imati i vremensko značenje.Genitiv s prijedlozima duž i širom Za označavanje kretanja paralelnog s izduženim predmetom specijalizovan je prijedlog duž. Potrošio je preko polovine novca za kuću. U crnogorskome standardnom jeziku genitiv s prijedlogom preko znači i uslovnost ili izuzimanje. Preko dana mnogi nijesu kod kuće. Takve nošnje ima širom Bihora. Žalba je proslijeđena preko skupštinskih tijela. npr. obično putovanja. pogotovo kad je riječ o (živom ili neživom) posredniku. a preko naglašava trajanje. npr. ili iznad njega. To je moguće samo preko mene mrtva. Preko neba se pružila duga.

npr. Dao je njoj umjesto meni. oni se igraju. lišenost čega. npr. Pričalo se o svemu osim/liše o onome što je bilo na dnevnome redu. Iz toga značenja lako se razvija uslovno (pogodbeno) značenje. Umjesto crvenom olovkom piše običnom. Genitiv s prijedlozima umjesto i u ime Genitiv s prijedlogom umjesto označava da se predmet nalazi na mjestu drugoga predmeta ili uopšteno zamjenjivanje. Javila se danas umjesto juče. s tim da je u njegovu značenju prisutna i predstavljačka nijansa (nije riječ samo o tome da jedan predmet zamjenjuje drugi nego i o tome da drugi predmet predstavlja prvi. povezivati i s drugim padežima. Otišli su van bez pitanja. Isto značenje ima i prijedloško-padežni izraz u ime. npr. Pozdravio je skup u ime Skupštine. često i kao njegov dio). kao i osim/liše. Umjesto mene iđaše brat. npr. košulja bez rukava. 196 SINTAKSA . Rekao si to svima osim/liše prijatelju. Taj novac prikupljen je u ime pomoći. nepromjenljivim riječima te s klauzama zavisnosloženih rečenica. nepromjenljivim riječima. osim i liše Prijedlog bez svojevrsna je „prijedloška negacija“. npr. Prijedlog umjesto može se. Uživaju u svim sportovima osim/liše boksa. Neće se odazvati osim/ liše ako ga prisile. Sastala se cijela rodbina osim/liše strica koji živi u Vojvodini. npr. Umjesto odgovora postavio je pitanje. Ti se problemi mogu riješiti i bez osnivanja posebne skupštinske komisije (= ako se i ne osnuje posebna skupštinska komisija). prijedloško-padežnim izrazima. Odriču se svega osim/liše kuće. npr. Umjesto zime dočeka nas proljeće. Radili smo svaki dan osim/liše juče. prijedloško-padežnim izrazima. Genitivu s prijedlozima osim i liše izuzimanje je osnovno značenje. odsutnost. Umjesto da uče. čovjek bez mane. pa i klauzama zavisnosloženih rečenica. Nastupaju u ime nezapošljenih i obespravljenih. Umjesto u Kotor otišao je u Tivat.Genitiv s prijedlozima bez. npr. Prijedlozi osim i liše mogu se povezivati i s drugim padežima. Osnovno je njegovo značenje nepostojanje. Teško je živjeti bez prijatelja (= Teško je živjeti ako se nema prijatelja) ili značenje koje bi se moglo opisati kao svojevrstan spoj uslovnoga značenja i značenja izuzimanja.

Genitiv s prijedlozima putem, pomoću i posredstvom
Osim genitivom s prijedlogom preko sredstvo se izražava i prijedlozima putem, pomoću te posredstvom, nastalim od instrumentala imenica put, pomoć i posredstvo. Takav genitiv označava predmet koji služi kao sredstvo ili kao pomoć pri obavljanju radnje. Prijedlog putem upotrebljava se obično onda kad kao sredstvo služi ustanova ili medij saopštavanja i najčešći je u administrativnome stilu, npr. Tražite naplatu putem suda, Odluku ćete dobiti putem pošte, Čestitao im je putem radija, Anketa je sprovedena putem telefona. Prijedlog pomoću obično pretpostavlja predmet koji ne mora služiti kao direktno sredstvo, nego kao vrsta pripomoći za obavljanje radnje, npr. To je lakše objasniti pomoću crteža, Zaposlio se pomoću veza i vezica. U istome značenju upotrebljava se i prijedloško-padežni izraz uz pomoć, npr. Pobijedio je uz pomoć naših glasova. Prijedlog posredstvom upotrebljava se kad ko ili što služi kao posrednik u obavljanju radnje, npr. To smo dobili posredstvom našega poslanstva u Parizu, Lijek se može naručiti posredstvom doma zdravlja, Zaposlila se posredstvom direktora.

Genitiv s prijedlozima između i pomeđu
Genitiv s prijedlogom između, koji se naziva linearni interesiv (za razliku od akuzativnoga i instrumentalnog prijedloga među, koji se naziva grupni interesiv), označava predmet ili predmete kojima se s dviju ili više strana nalaze drugi predmeti. Ako je genitiv u jednini, onda je nužno imenovati dva predmeta koji se nalaze s jedne i druge strane predmeta označenog imenicom u genitivu (imenske riječi kojima se imenuju ti predmeti povezuju se veznikom i, a drugi sastavni veznici u toj službi ne dolaze u obzir), npr. Śeđela je između stola i peći, Prošli smo između knjižare i pivnice, Između njega i njegove žene nema većih nesporazuma. (Ne bi bilo gramatično *Śeđela je između stola te peći ili *između stola pa peći.) Takav genitiv može imati i vremensko značenje, npr. To se dogodilo između Nove godine i Božića, Okupili smo se u noći između petka i subote. U istome značenju upotrebljava se i genitiv s prijedlogom pomeđu, npr. To se zbilo pomeđu božićā, Paženi je dan pomeđu Đurđeva dne i Markova dne. Ta je upotreba danas prilično zastarjela. Ako je genitiv u množini, nije potrebno imenovanje predmeta koji okružuju drugi predmet i kojih se pretpostavlja da je dva ili više, npr. Između nas je sve gotovo, Između tih prijedloga praktično i nema razlike.

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 197

Genitiv s prijedlozima spram (naspram), put, preko puta i protiv
Genitiv s prijedlogom spram (naspram) označava okrenutost prema čemu, usmjerenost na što ili upoređivanje predmeta po svojstvu, npr. Bio je spram svega toga ravnodušan, Čudno se odnose spram naših zahtjeva, Spram tvojih problema moji su zanemarivi, Može se reći da je naspram drugih bio prilično uvjerljiv. Prijedlog put takođe označava usmjerenost, ali pretpostavlja kretanje (vrlo često putovanje) jednoga predmeta prema drugome, npr. Napokon smo krenuli put sela, Danas vam valja put Prčanja. Genitiv s prijedloškim izrazom preko puta označava položaj, mjesto nekog predmeta sa suprotne strane drugoga predmeta, npr. Preko puta Ivana śedi Ana, Eno ih stoje jedno preko puta drugoga. Prijedlog protiv označava suprotnost među dvama predmetima ili događajima, npr. Stalno su se bunili protiv poslodavca, Pristali su protiv volje, Imate li što protiv glavobolje, Zašto ste protiv putovanja u Pariz?

Genitiv s prijedlozima zbog, usljed i radi (rad, zarad, porad, sporad)
Prijedlozi zbog i usljed specijalizovani su za označavanje uzroka, s tim što je zbog opšteuzročni prijedlog, a usljed uglavnom dolazi uz imenice koje označavaju nešto nepoželjno ili nepovoljno. Tako će biti sasvim obično npr. Nijesu mogli proći usljed magle ili Izgubio je posao usljed mnogih nepovoljnih okolnosti, a neće biti obično npr. *Svi su se dobro ośećali usljed sunčanoga vremena ili *Dobio je posao usljed mnogih povoljnih okolnosti. (Ako je riječ o čemu povoljnome, upotrebljava se proizvedeni prijedlog, poprijedloženi prilog sadašnji zahvaljujući s dativom, npr. Dobio je posao zahvaljujući mnogim povoljnim okolnostima.) Danas funkciju prijedloga usljed u razgovornome stilu sve više preuzima prijedlog zbog. Genitiv s prijedlogom zbog najčešći je način označavanja uzroka prijedloško-padežnim izrazom, npr. Sud ga je oslobodio zbog nedostatka dokaza, Zbog toga neočekivanog uspjeha bio je van sebe od radosti, Više je to govorio zbog nas no zbog sebe. Genitiv s prijedlogom radi ili njegovim varijantama rad, zarad, porad i sporad označava cilj ili namjeru, npr. Sve bi učinio radi napredovanja u stranci, Sastali su se prošle neđelje radi dogovora o gradnji pozorišta, Tužio ih je zarad materijalne nadoknade. Genitiv s tim prijedlogom često se upotrebljava i u značenju uzroka, npr. Dao je ostavku rad sukoba u stranci, ali se takva upotreba ne preporučuje. Uzrok je naime širi od cilja (namjere), pa je cilj zapravo samo poseban tip uzroka. U rečenici

198 SINTAKSA

Sastali su se porad dogovora dogovor nije samo cilj sastanka nego ujedno i uzrok. Prijedlog sporad danas je zastario, npr. Nemojte im to napraviti sporad Boga.

Genitiv s prijedloško-padežnim izrazom u pogledu
Taj izraz s genitivom označava da se predmet na bilo koji način tiče drugoga predmeta, npr. U pogledu zakona o radu mišljenja su podijeljena, U pogledu naših planova ništa se nije mijenjalo. (U istome značenju upotrebljava se i prijedloško-padežna konstrukcija s obzirom na, koja stoji s akuzativom, npr. S obzirom na naše planove ništa se nije promijenilo.)

Genitiv s prijedlozima prilikom i povodom
Genitiv s prijedlogom prilikom označava vrstu istovremenosti u kojoj se jedan interval ili događaj na osnovu te istovremenosti povezuje s drugim. Ti događaji mogu biti samo podudarni u vremenu, a može se iz te podudarnosti razviti i uzročno-posljedični odnos, npr. Prilikom otvaranja izložbe obratio nam se upravnik galerije, Prilikom skupštinske rasprave bilo je burno. Prijedlog povodom ima vremensko-uzročno značenje. Tako su npr. u rečenici Došao je kući povodom božićnih praznika božićni praznici ujedno i vrijeme i uzrok (razlog) dolaska. Upor. još i Sastali smo se povodom godišnjice mature. DATIV Osnovno značenje dativa jeste iskazivanje smjera, odnosno približavanje jednoga predmeta drugome, i to tako da jedan predmet služi kao orijentir drugome (kad se kaže ići ka šumi, to ne mora pretpostavljati da će se u šumu zaista i doći, za razliku od akuzativnoga značenja: ići u šumu). lz toga su se onda razvila značenja cilja, davanja, pripadanja, namjene i sl. Razlikuju se ove vrste besprijedloškoga dativa: Dativ negranične direktivnosti ili dativ smjera je onaj u kojem dolazi do izražaja osnovno značenja dativa, npr. približiti se požaru, prići komšiji, krenuti svojoj kući, okrenuti se prozoru. Dativ namjene označava predmet (posebno često osobu) kojem se što namjenjuje i stoji uz glagole koji označavaju davanje ili govorenje kao njihov nepravi objekat (obično uz pravi u akuzativu), npr. pokloniti (haljinu) sestri, kupiti (što) sebi, poslati svojima, obećati ženi, reći svima, zahvaliti dobročinitelju. Sličan je dativu namjene i dativ koji, po pravilu u službi imenskoga dijela predikata, dolazi uz pridjeve ili priloge i označava predmet na koji se odnosi (kojem je usmjereno, namijenjeno) svojstvo izraženo pridjevom ili prilogom, npr. (biti) sklon štednji, (biti) odan prijatelju, (biti) dužan komšiji, (biti) sličan bratu.
GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 199

Dativ koristi ili štete je vrsta dativa namjene, s tim što označava onoga kojem se što čini s ciljem da mu bude na korist ili na štetu, npr. služba domovini, oteti slabima, raditi njima na štetu, ispovijediti se Bogu, Drago mi je! Sličan je tome i dativ koji stoji uz uzvične riječi i koji se katkad naziva uzvičnim dativom, npr. Blago vama!, Teško njima!, Jao meni!, Kuku majci! Prisvojnim dativom naziva se dativ (često enklitički oblik zamjenice) čije je značenje vrlo blisko značenju prisvojnih zamjenica, pa su takvi dativi njima (tim zamjenicama) i zamjenljivi, upor. Đeca su joj dobro prema Njezina su đeca dobro. Primjeri: Kako ti je zdravlje?, Đe su mi naočare?, Bio je učitelj njihovoj đeci, Njemu su svi u Njemačkoj. Dativ interesa (ili etički dativ) pretpostavlja da je onome što se označava dativom u interesu, stvarnome ili tobožnjem, da se dogodi (ili ne dogodi) ono o čemu se govori. Takva je upotreba dativa svojstvena prije svega razgovornome stilu, npr. Kako ste mi!, Da si ti meni živ i zdrav!, Jesi li ti svojoj mami sve pojeo? Nešto je drukčija upotreba ličnih zamjenica 2. i 3. lica u primjerima tipa Što ti je pametan čovjek!, Što li mu je sad to?, Tako vam je to danas! U njima obično nije riječ o interesu, nego je upotreba tih zamjenica uglavnom konvencionalne prirode. Dativ s infinitivom je konstrukcija koja je česta u starijem jeziku (npr. Da je kome stati pa gledati). U savremenome jeziku je rijedak. Uz to je često i frazeologizovan, npr. Valja nam krenuti, To je Bogu plakati. Takav dativ često se javlja i u rečenicama koje izražavaju mogućnost, potrebu ili nužnost, npr. Da je kome to bilo viđeti!, Što nam je činiti? Emfatički dativ upotrebljava se ponajprije u zakletvama i označava onoga ili one na koje se zakletva odnosi, kojima je namijenjena (ono u što se neko zaklinje stoji u genitivu). Takav je dativ obično sličan prisvojnome. Njegova upotreba ograničena je uglavnom na razgovorni stil, npr. Duše mi!, Tako ti zdravlja!, Tako mi Bog pomogao! Tako vam svega na svijetu! DATIV S PRIJEDLOZIMA U crnogorskome standardnom jeziku s dativom se slaže malo prijedloga. Oni su pritom često izlišni (jer imaju značenje koje ponavlja osnovno značenje dativa), posebno prijedlozi k(a) i prema. Pored njih upotrebljavaju se i prijedlozi nasuprot, uprkos i protivno.

Dativ s prijedlozima k(a) i prema
Dativ s prijedlogom k(a) ponavlja uglavnom osnovno značenje dativa, a to je usmjerenost, okrenutost prema čemu, pa je taj prijedlog uz dativ izlišan i sve se rjeđe upo200 SINTAKSA

trebljava, npr. Svi su se okrenuli ka gradu, U potonje vrijeme rijetko zalazi k nama, Dugo nije svraćao k roditeljima. U značenju okrenutosti, usmjerenosti, kretanja prema čemu prijedlog k(a) zamjenljiv je prijedlogom prema, npr. Bijahu okrenuti prema śeveru, Zaputio sam se prema izlazu iz dvorane, Nijesu se htjeli ni okrenuti prema nama. Iz tih primjera vidi se da prijedlog prema ima značenje okrenutosti ili kretanja prema čemu, ali da se ne može upotrijebiti kad se očekuje i realizacija kretanja. Zato se umjesto Svraćali su k nama ne može reći *Svraćali su prema nama, a Ide k prijatelju ima drukčije značenje nego Ide prema prijatelju. Ako je međutim riječ o okrenutosti, upravljenosti čemu apstraktnome (što ima veze s raspoloženjem, emocijama, intelektualnim odnosom ili stavom prema čemu i sl.), onda se u crnogorskome standardnom jeziku upotrebljava isključivo prijedlog prema, npr. Tako se on ponaša prema svim gostima, Nužan je kritički stav prema takvim pojavama, Ośećaju veliku ljubav prema romanskoj kulturi (u takvim primjerima prijedlog prema nije nikad izlišan). Prijedlog prema može dolaziti i u značenju koje se približava „čistome odnosu“, tj. odnosu koji je svojstven npr. izrazu s obzirom na, u odnosu na ili se dativom s tim prijedlogom označava na osnovu čega se što događa, npr. Popis je napravljen prema mjestu stanovanja; Prema potrebi valja se obratiti i ljekaru; Sudeći prema sijedoj kosi, mogao bi imati preko šezdeset godina. Takva upotreba prijedloga prema sinonimna je upotrebi prijedloga po uz lokativ (upor. Po potrebi valja se obratiti i ljekaru).

Dativ s prijedlozima nasuprot, uprkos i protivno
Prijedlozi nasuprot, uprkos i protivno označavaju suprotstavljenost dvaju ili više predmeta, npr. Postupili su nasuprot njegovoj želji, Nasuprot njegovim silnim nastojanjima sve je ostalo isto, Uprkos velikoj vrućini bili smo na igralištu, To bijaše protivno njegovoj volji. AKUZATIV Osnovno značenje akuzativa jeste granična direktivnost, tj. odnos među dvama predmetima u kojem jedan predmet, njegov dio ili prostor u njegovoj blizini služe kao cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti vezane za drugi predmet. Za razliku od značenja dativa, kod kojega drugi predmet služi kao orijentir, akuzativom se daje obavještenje o tome da se taj cilj zaista dostiže, da služi kao stvarna granica kretanju. Zato je pogodan da bude padež pravoga objekta, tj. predmet na kojem se ili u vezi s kojim se obavlja kakva radnja.

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 201

S obzirom na tipična značenja i funkcije govori se o ovim vrstama akuzativa: Akuzativ pravoga objekta dolazi kao dopuna prelaznim glagolima i u rečenici označava predmet koji je direktno uključen u radnju, koji po pravilu mijenja i samu prirodu radnje. Tako je npr. između praviti cipele i praviti gluposti velika razlika u prirodi same radnje. Primjeri: pisati pismo, graditi školu, nositi poštu, tražiti posao, govoriti pametne stvari, brati jagode. Vremenski akuzativ sličan je vremenskome genitivu i često zamjenljiv njime, npr. ove noći i ovu noć, svakoga mjeseca i svaki mjesec, prošloga ljeta i prošlo ljeto. U svim tim primjerima i s genitivom i s akuzativom obavezna je pridjevska riječ uz imenicu. Poseban tip vremenskoga akuzativa susrijeće se u pozdravima (i nije zamjenljiv vremenskim genitivom), npr. Laku noć!, Dobar dan!, Dobro jutro! Akuzativ mjere označava količinu, odgovara na pitanje koliko je čega. Često je to mjera vremena, kao u primjerima kasniti neđelju dana, šutati neko vrijeme, čekati cijelu godinu. Međutim akuzativ mjere upotrebljava se i u vezi s prostornim odnosima i u vezi s drugim predmetima i/ili materijama koje se mogu mjeriti, npr. (visok) stotinu metara, jednu milju (daleko), (popiti) čašu mlijeka, (koštati) hiljadu eura, (kupiti) kilogram hljeba. Načinski akuzativ javlja se u nekim više ili manje frazeologizovanim konstrukcijama uz prijedloški akuzativ, npr. Idu ruku pod ruku, Stajahu rame uz rame, Hodali smo nogu pred nogu. U takvim primjerima riječ je o svojevrsnoj elipsi, upor. Hodali smo (tako da smo stavljali) nogu pred nogu. AKUZATIV S PRIJEDLOZIMA Akuzativ se slaže s većim brojem prijedloga, od kojih neki stoje samo s akuzativom (kroz, niz, uz), neki s akuzativom i instrumentalom (među, nad, pod, pred, za), neki s akuzativom i lokativom (na, o, po), a po jedan s akuzativom i genitivom (mimo) te s akuzativom, genitivom i lokativom (u). Oni koji dolaze s akuzativom s jedne, odnosno s instrumentalom ili lokativom s druge strane razlikuju se međusobno po tome što su akuzativni vezani za kretanje i graničnu direktivnost (dostizanje cilja), a instrumentalni i lokativni za mirovanje, statičnost, zadržavanje u postojećim okvirima i sl., npr. ići na ulicu prema biti na ulici ili izići pred kuću prema śeđeti pred kućom.

Akuzativ s prijedlozima kroz, niz i uz
Akuzativu s prijedlogom kroz osnovno značenje je probijanje, prolazak jednoga predmeta kroz drugi predmet, npr. Jutros prođoše kroz grad, Viđeli smo kroz prozor što se događa, Dugo vozaše kroz maglu.
202 SINTAKSA

Akuzativom s prijedlogom kroz označava se i vrijeme, tj. količina vremena koja treba da prođe da bi se što dogodilo, npr. Kroz dva dana stići će i pismo, Kroz godinu dana sve će se zaboraviti, Kroz nekoliko minuta i oni će nam se pridružiti. (U tome se značenju normativna prednost daje akuzativu s prijedlogom za, npr. Za neđelju dana stići će i pismo.) Čest je akuzativ s prijedlogom kroz i u značenju načina, npr. Śeća ga se kao kroza san, Odgovorila je kroz plač, Sve gleda kroz sopstveni interes. Takav se akuzativ često i frazeologizuje, npr. Sad im je progledao kroz prste, Sve gleda kroz ružičaste naočare, Prošli smo kroz sito i rešeto. Akuzativ s prijedlogom niz označava usmjerenost kretanja ili kakve druge aktivnosti od gornje strane predmeta prema donjoj, npr. Dugo smo šetali niz rijeku, Niz leđa mu je tekao znoj, Jedva sam stigao pogledati niza se. Akuzativ s prijedlogom uz ima značenje suprotno od značenja prijedloga niz, tj. označava kretanje ili neku drugu aktivnost koja započinje od donje strane predmeta prema gornjoj, npr. Žurio je uza stepenice, Penjali smo se uz okomitu stijenu, Ośećam trnce uz lijevu nogu. Prijedlog uz(a) može imati i značenje blizine (slično značenju genitivnih prijedloga (po)kraj ili pored), npr. Išli su uz vas bez riječi, Stajao je uza zid, Uz našu kuću sagrađena je lijepa dvospratnica. Iz toga značenja lako se može razviti i socijativno značenje, značenje povezanosti ili nerazdruživosti, odnosno značenje kojim se jedan događaj predstavlja kao propratna okolnost drugoga događaja i sl., npr. Uvijek nosaše pištolj uza se, Jeste li vi uz nas ili protiv nas?, Nastavićemo razgovor uz kafu, Možda bi pristao na to uz dobru novčanu nadoknadu. Nije rijetko ni načinsko značenje, obično s manjim ili većim stepenom frazeologičnosti, npr. Uvijek mu ideš uz dlaku, Borili su se rame uz rame. Upotreba prijedloga uz(a) u vremenskome značenju danas je rijetka i zastarjela, npr. Ne valja se ženiti uz posti.

Akuzativ s prijedlozima na, o, po, u i mimo
Prijedlozi na, o, po i u uz akuzativ imaju značenje blisko osnovnome akuzativnom značenju, a to je granična direktivnost, dolazak na cilj ili realizacija kakve aktivnosti vezana za određeno mjesto (u širem smislu). Prijedlog na upotrijebljava se kad je cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti površina ili gornja strana predmeta, npr. Izišli smo na ulicu, Dođite na pozornicu, Svaki dan ide na izvor, Bacali su se kamenjem na njih.
GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 203

paziti (npr. Osudili su ga na godinu dana zatvora. uključujući i nepromjenljive. npr. npr. ležaj na rasklapanje.uz koje dolaze priloške odredbe s tim prijedloško-padežnim izrazom. npr. Podijeliše Bosnu na kantone. ljutiti se (npr. Približili su se selu na nekoliko kilometara. Ne kupujem na kredit. Jesu li se ogriješili o zakon? Akuzativ s tim prijedlogom označava takođe uzrok ili cilj onoga što se označava glagolom (slično onome što je rečeno i za genitiv s prijedlogom oko). Predali su se na milost i nemilost. odgovarati (npr. Doći će na Božić. Ide na selo (ali u grad). Ne voli se penjati ni na metar visine. Ima i dosta glagola koji traže dopunu (nepravi objekat) u akuzativu s prijedlogom na. Prijedlog na uz akuzativ često se upotrebljava i u značenju namjene (finalnosti). Osim toga taj prijedloško-padežni izraz može označavati i (planiranu. Tada prijedlog na može dolaziti i uz brojeve i druge količinske riječi. Ne valja odgovarati na svaki izazov) te neki glagoli s prefiksom na. Otputovala je na nekoliko neđelja. brod na jedra. Viđeli smo se tačno na Dan škole. Desilo se to na moj rođendan.Uz imenice koje označavaju uzdignut položaj ili uz imenice koje označavaju ustanove prijedlog na alternira s prijedlogom u. Pazite na voz). na kojem dolazi do dodira dvaju predmeta (obično u jednoj tački) ili na/o koji se vješa kakav drugi predmet. To su glagoli kao misliti (npr. npr. Treba misliti i na đecu). Šetaju s noge na nogu. Njima je to više na štetu no na korist. Namjestio se na udarac. npr. Uz imenice kojima se imenuju vremenski intervali (obično dani u koje se što događa ili dani kojima se što obilježava) prijedlog na s akuzativom označava obično tačno vrijeme događanja. izrazima sa suodnosno upotrijebljenim prijedlogom s(a). Otimaju se o plijen. Idete sa zla na gore. Osuđen je na tešku robiju. osobito uz imenice koje označavaju dane u koje se što slavi i/ili obilježava. Redovno odlazi na Kličevo (ali u Nikšić). Zaputio se na fakultet (ali u školu). 204 SINTAKSA . Udario sam glavom o zid. npr. Naišli su na otpor. Značenje načina taj prijedloški izraz ima i u kompleksnijim. Prošli smo grad s kraja na kraj. Naśeli ste na štos. Nalećesmo na minu. često takođe frazeologizovanim. Uz manju ili veću frazeologičnost akuzativ s prijedlogom na označava i način. S prijedlogom o stoji akuzativ imenica koji označava predmet na kojem se završava kretanje ili druga aktivnost. Ljutim se na vas). Na sličan način mogu se izražavati i druge mjere (a ne samo mjera vremena). npr. U vezi s tim značenjem je i atributska funkcija akuzativa s prijedlogom na u primjerima tipa osuđenik na smrt. npr. Ima običaj lupati šakom o sto. npr. Objesio je kopačke o klin. npr. unaprijed određenu) mjeru vremena. Izišao je na pet minuta.

koji inače češće dolazi s lokativom no s akuzativom. Umjesto prijedloga u u tome slučaju često se sinonimno upotrebljava i prijedlog za. Sve bijaše gotovo za dva dana. Ne možeš mimo druge ljude. dani u neđelji. Obaviše to za tren oka. Prijedlog mimo danas se upotrebljava i s genitivom. Onđe se prodaje sve po deset eura. s većom ili manjom frazeologičnošću. Sve im to recite u lice. Projurio je mimo kolonu. i to u prvome redu za označavanje kretanja pokraj predmeta označenog akuzativom. Akuzativom s prijedlogom po izriče se i vrijednost. Prijedlog mimo s akuzativom upotrebljava se i u uporednome značenju ili u značenju izuzimanja. broj sati. Akuzativom s prijedlogom u može se izražavati i mjera (količina) vremena. a s akuzativom je sasvim rijedak. Kreće se u iduću subotu. nad. Akuzativ s prijedlozima među. Sve je pripremljeno u godinu i po dana. U dva dana sve bijaše gotovo. Sije se u kasno proljeće. koji se slaže s genitivom) s akuzativom označava prostor ili predmet kao cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti koji je okružen GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 205 . npr. Pošalji Ivana po hljeb i mlijeko. Mnogi su joj odlazili po savjet. Stalno mi upadaju u riječ. Svi viču u jedan glas. odnosno na mjesto na kojem se nalazi govornik ili onaj o kome je riječ u rečenici. Obavismo to u tren oka. Bilo je to u vrijeme kralja Vladimira. Nije dobro raditi mimo svijet. Prijedlogom u s akuzativom označava se i način. odnosno cijena nečega (riječ je o svojevrsnom akuzativu mjere). Tada je obično u akuzativu imenica koja označava interval u kojem se što događa (mogu to biti i brojevi ili količinski izrazi).). npr. Akuzativ s prijedlogom u vrlo često označava i vrijeme. godišnja doba i sl.Akuzativ s prijedlogom po. npr. Ne dam kuću ni po koju cijenu. Ide svake neđelje u bioskop. označava u prvome redu razlog ili cilj kretanja. Večeras će doći po vas. Rade u dlaku precizno. npr. Čini se da su govorili u vjetar. i to obično s pretpostavkom da se predmet koji je cilj ili razlog kretanja ne samo dostigne. npr. Kompjuteri su po hiljadu eura. odnosno kakve druge aktivnosti. obično uz imenice koje znače intervale što se stalno ponavljaju (djelovi dana. npr. Vratili smo se tek u sumrak. npr. Upravo su prošli mimo naš voćnjak. npr. pod i pred Prijedlog među (za razliku od između. Možeš me zvati u svako doba dana i noći. nego često i uzme (ili se na koji drugi način ovlada njime) te vrati na polazište. Akuzativ s prijedlogom u označava graničnu usmjerenost na unutrašnjost predmeta ili cilj kretanja koji se nalazi u unutrašnjosti čega. To treba staviti u knjigu. Nađimo se u deset sati. npr.

Maši se rukom za džep. npr. Pred mrak je počela i kiša. Pod jesen šuma požuti. Sakrio se među lišće. npr. npr. Turci su došli sve do pod Beč. i to po pravilu s imenicama kojima se imenuju završni. Nagnu se nad provaliju. Sakrili smo se među borove. Bilo je to pred sam rat. npr. npr. npr. Odavno mu je zapala za oko. Prijedlog pred(a) s akuzativom označava mjesto kao cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti koje se nalazi s prednje strane predmeta označenoga imenicom u akuzativu. Podvio je noge poda se. Često za označava i dio predmeta ili tačku na kojoj se dotiču. Pod starost naglo poče zaboravljati. Među nas se uvukla zebnja.drugim predmetima. Uvijek gleda preda se. Pred(a) s akuzativom može značiti i vrijeme. (Ne bi bilo moguće *pod dan. sudaraju ili povezuju dva predmeta. 206 SINTAKSA . Među vojsku se uvukla panika. Akuzativ je pritom po pravilu u množini. Nemojte sijedati za vrata. Zapela je za nogu od stola. Sve ćemo to staviti pod bor. Teško je gledati nada se. npr. što znači da akuzativ s tim prijedlogom označava mjesto kao cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti koje se nalazi sa zadnje strane predmeta označenoga imenicom u akuzativu. npr. ili u obliku zbirne imenice (dovoljno je pritom da imenica bude zbirna samo po značenju). Treba otići među svijet. Akuzativ s prijedlogom za Prostorno značenje prijedloga za suprotno je od značenja prijedloga pred. On s akuzativom označava mjesto kao cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti koje se nalazi u donjem dijelu ili sasvim ispod predmeta označenoga akuzativom. i to vrstu prijevremenosti. Prijedlog pod(a) suprotnoga je značenja od prijedloga nad(a). Treba izići među ljude. Trebao si ga povući za uši. Označava naime vrijeme koje (obično neposredno) prethodi intervalu ili događaju označenom akuzativom. npr. Sunce zađe za Neven. To je kao bacati bisere pred svinje. npr. *pod proljeće ili *pod mladost. Sio sam među braću. Śutra svi dođite pred školu.) Akuzativom s prijedlogom pod(a) mogu se označiti i različite nijanse načina (u više ili manje ustaljenim ili frazeologizovanim izrazima). Katkad akuzativ s prijedlogom pod označava i vrijeme. Uvijek ste išli pod ruku s njima. Stavili su problem pod tepih. krajnji djelovi intervala. Mačka se zavukla za ormar. Pod noć se sve smirilo. Došla je tek pred večeru. Slao ih je među narod. za goru. Među prasad se ušunjala i mačka. S prijedlogom nad(a) akuzativ označava mjesto kao cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti koje se nalazi u gornjem dijelu ili sasvim iznad predmeta označenoga akuzativom.

To je dalje bar za deset kilometara. obično je riječ o svojevrsnoj „vremenskoj namjeni“. uz količinsko. Majka šije za cijelu porodicu.). npr. tj. Akuzativ s prijedlogom za označava takođe da se što čini ili preduzima u prilog onome što se označava akuzativom (u tome je značenju prijedlog za suprotan prijedlogu protiv s genitivom).Za s akuzativom može označavati i smjer. kao priloška odredba. obično uz uporednu nijansu. Śutra putujemo za Dubrovnik. Bolovi prestaše za nekoliko minuta. Kilogram pšenice mogao se kupiti za euro. npr. Akuzativom s prijedlogom za može se označavati i mjera. Viši je od nje za glavu. npr. odnosno količina vremena (osim oblika akuzativa tada se mogu javljati i brojevi te količinski izrazi). Toliko nijesi zaradio za cijelu godinu. Ima dar za pisanje. Sad ti je vratio milo za drago. Predstavljaju se kao borci za manjinska prava. Prodao je baštinu za kartu do Amerike. Taj će krap poslužiti za dobar ručak. Vrstu akuzativa mjere ili količinskoga akuzativa čini i onaj kojim se označava vrijednost ili cijena. To je mašina za hemijsko čišćenje. Kad akuzativ s prijedlogom za označava vrijeme. tj. npr. INSTRUMENTAL Glavno značenje instrumentala jeste sredstvo. Priprema se za ambasadora. svojstveno je i značenje zamjene (supstitutivno značenje). Najavljen je let za London. Osim toga instrumental često funkcioniše kao dalji objekat (npr. pravac kretanja. obično vezan za putovanja na veće udaljenosti. Glasa uvijek protiv radikala i sl. Glasa uvijek za liberale. s većim brojem različitih nijansi. Jedno od najčešćih značenja prijedloga za s akuzativom jeste značenje namjene. To je voz za Bar. Tome značenju. Vozi lijevom stranom). Kupio sam auto za hiljadu eura. Svadba je zakazana za drugu subotu. i to najčešće kao priloška odredba mjesta (npr. pa instrumental često ima i to značenje (u crnogorskome jeziku to značenje po pravilu se izražava prijedloško-padežnim izrazima s prijedlogom s(a)). npr. Dao bih sve medalje za ovaj trenutak. npr. Htio bih sto za četiri osobe. Pokupovali smo sve što treba za godišnji odmor. Neko se približava trkom). Vazda je za dobro društvo (upor. npr. Tome značenju blisko je i značenje društva. označavanje predmeta koji služi za to da se njime ili uz njegovu pomoć obavi radnja. a može se označavati i mjera čega drugoga. Za milimetar je promašio. Za mjesec dana ponovo smo ovđe. označavanju vremena u kojem se povezuju vrijeme i cilj kretanja ili kakve druge aktivnosti. Prima subotom) ili načina (npr. npr. Vjerovatno će doći tek za Uskrs. vremena (npr. Bavi se muzikom). kakvo se i inače često može susresti kad je riječ o prijedlogu za i akuzativu (to je značenje po pravilu povezano i sa značenjem namjene). a može GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 207 .

ali se upotrebljava u pasivnim konstrukcijama za oznaku pokretača radnje (agensa). onda se veže za učestale glagole (ili čak neučestale čini učestalima) i dobija značenjsku nijansu „svaki“. Neđeljom se odmaramo. hraniti se šumskim plodovima. (Nije npr. npr. npr. I u takvim dopunama često je značenje sredstva. Tama je sve obavila. roditelji skrhani tugom. Obiluje svim pogodnostima. godinama! i sl. dolazi takođe mali broj riječi. neđeljama!. Tuga je skrhala roditelje. govoriti hrapavim glasom. Zaspao je umiren pjesmom. častiti kafom.imati službu i nekongruentnoga atributa (npr. plamćeti čežnjom. npr. npr. danima!. Instrumental daljega objekta upotrebljava se kao dopuna uz glagole koji zahtijevaju objekat u besprijedloškome instrumentalu. Vikendom je uvijek kod kuće. 208 SINTAKSA . npr. Rade samo utorkom. Trguje oružjem. u značenju koje pretpostavlja da se događaj odvija zajedno s vremenom označenim instrumentalom. tj. šetati lijevom stranom ulice. putovati vozom. pokretač radnje označen instrumentalom postaje subjekat. Svi su bili obuzeti strahom. obično *Čeka danom niti *Čeka zorama ili *Čeka zimama. trgovina voćem). obično Neđeljama se odmaramo. Krenuli su zorom. gorjeti željom. i uzročnoga značenja. śeći oštrim predmetom. (Nije npr. Od raznolikih službi i značenja instrumentala posebno treba upozoriti na ove: Instrumentalom sredstva označava se predmet kojim se ili uz pomoć kojega se obavlja radnja. npr. posebno dan u neđelji. ploviti sredinom uvale. dužina trajanja intervala označena instrumentalom. Tako na primjer kad imenica znači dan. prijetiti prstom. biti ojačan vjerom. npr.) Prostorni instrumental ili prosekutiv vrlo je čest i označava mjesto na/po kojem se odvija kretanje ili druga slična radnja. spavati tvrdim snom. Sve je bilo obavijeno tamom. Zato se takav instrumental i zove subjekatskim. (Nije npr.) Množinom se u takvim iskazima označava. obično onda kad je pokretač ili uzročnik radnje neka spoljašnja ili unutrašnja neživa sila. proći podzemnim prolazom. odnosno naglašava. (Kad se takve konstrukcije preoblikuju u aktivne. gramatično *Krenuli su prošlom neđeljom ili martom. Javiće se početkom/krajem maja. Subjekatski instrumental označava takođe sredstvo. Obezbjeđuje ga namirnicama. npr. Čeka satima!. mjesecima!.) U vremensko-socijativnome značenju. npr. Imenice koje označavaju dan u neđelji pritom se koriste u jednini. npr. Vremenski (temporalni) instrumental rezervisan je za neka specifična vremenska značenja i načelno se ograničava na uzak krug riječi. lećeti vazduhom.) Nasuprot „iterativnome“ instrumentalu instrumental dugoga trajanja dolazi samo u množini i tvori se od riječi koje označavaju mjeru vremena. Uza značenje sredstva često se javljaju i nijanse načinskoga značenja. klimati glavom. oblak ćeran vjetrom. platiti čekom. mahati krilima. Bavi se naučnim radom.

značenje društva. košulja bez rukava – košulja s rukavima. za. Tada je naime antoniman akuzativnome prijedlogu na (npr. nad(a). Trčati pred kućom i sl. prostornoga zajedništva predmeta i sl. npr. Oni su porijeklom s juga. Nešto drukčije socijativno značenje susrijeće se onda kad predmet označen instrumentalom služi ili može (po)služiti kao sredstvo za obavljanje radnje. pod(a) i među. npr. Borili su se s puškom u ruci. koja ne pretpostavlja promjenu označenoga prostora. npr. pretpostavljaju mirovanje. udruženosti. koji je zapravo poseban tip imenskoga predikativa. On je rodom Durmitorac. statičnost (npr. uključujući i kretanje. npr. Tada se sa socijativnim značenjem udružuje i značenje sredstva. Druži se samo sa starijima. Ako međutim umjesto instrumentala s prijedlogom s(a) stoje nepromjenljive riječi (obično glavni brojevi i količinski prilozi). pred(a). rijedak i obilježen kao arhaizam. Prijedlog s(a) slaže se i s genitivom. ali tada pretpostavljaju graničnu direktivnost. bogat šumom. Prijedlozi pred(a). npr. Nenadovići su starinom Miljanići. pod(a) i među slažu se i s akuzativom. S njima još nijesmo razgovarali. Sad hoda sa štapom. Danas je takav instrumental. Instrumental s prijedlogom s(a) Prijedlog s(a) najčešći je i najtipičniji instrumentalni prijedlog. nad(a). Činilo se da se rodio lovcem. krcat raznovrsnom robom. onda takav instrumental po pravilu ima GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 209 . Đevojkom je bila šutljiva. a kad se slažu s instrumentalom.. Stalno se svađa s komšijama. npr. biti pred kućom) ili kakvu drugu radnju. Prišao im je s bokalom vina. npr. za. a to je socijativno značenje. Sveske su zajedno s knjigama. Pridjevski instrumental dolazi kao dopuna uz neke pridjeve. siromašan duhom. Instrumental osnovne osobine određuje imenski pojam (obično subjekat) po osobini. Njemu je svojstveno jedno od dvaju glavnih značenja instrumentala (drugo je značenje sredstva. ali tada ima sasvim drukčije značenje no kad se slaže s instrumentalom. antoniman je genitivnome prijedlogu bez. INSTRUMENTAL S PRIJEDLOZIMA Instrumental se slaže s prijedlozima s(a). posebno uz pridjeve bogat i siromašan. realizaciju cilja kretanja ili kakve druge aktivnosti (npr. s kuće – na kuću). izići pred kuću). Igrati se pred školom. koje se izriče instrumentalom bez prijedloga). a kad se slaže s instrumentalom.Instrumental porijekla ili ablativni instrumental označava ono na osnovu čega se govori o porijeklu koga ili čega. i to tako da to određenje vezuje za predikat.

Radi s otrovima) itd. npr. Instrumentalom s prijedlogom s(a) često se izriče i način vršenja radnje. starac sa sijedom bradom. Velika su uzbuđenja pred nama. bliska istovremenosti. Obično piše s tri raznobojne olovke. soba s pogledom na more. npr. Bilo mu je neugodno pred sudijom. Instrumental s prijedlogom s(a) stoji i kao dopuna ili dodatak uz glagole kao što su početi (npr. npr. npr. Rado se druži s vršnjacima). Ko je to pred vama? Vremensku nijansu značenja dobija takav instrumental kad se ono što je ispred predmeta (po pravilu osobe ili osoba) odnosi na nešto što će se tek dogoditi. npr. družiti se (npr. stolica s naslonom. Skriva se pred zakonom (upor. zbog čega se i naziva kvalitativnim instrumentalom. S prezirom je odbio našu ponudu. Sve gura pred sobom. Ne igraj se s takvim stvarima). Druga nijansa koja se javlja uz to prostorno značenje (s tim da to značenje obično neutralizuje) jeste nijansa prisutnosti. Bježe pred policijom. Instrumental s prijedlozima pred(a) i za Prijedlog pred(a) s instrumentalom označava da se predmet nalazi ili događaj odvija s prednje strane drugoga predmeta. Katkad se to značenje još i uopštava. parafrazu: Bježe ako se pojavi policija ili sl.). kojem je svojstvena i nijansa socijativnosti. npr. u odnosu na. Takvim instrumentalom može se označavati i vrijeme. Rjeđe takav instrumental dobija i nijansu uslovnoga (pogodbenoga) značenja. Sreli su se pred pozorištem. npr. Vrlo često instrumental s prijedlogom s(a) susrijeće se u atributskoj službi. u kojoj označava svojstvo predmeta. npr. i to poseban tip vremenskoga značenja. Pred očima mi se maglilo. pa se prijedlog pred približava značenju opšteodnosnih prijedloških sredstava tipa s obzirom na. Sad štamparija radi istovremeno s nekoliko mašina. Neko je bio pred vratima. raditi (npr.značenje sredstva (prijedlog s(a) tada „instrumentalizuje“ nepromjenljive riječi). Počeo je s ispitivanjem). npr. Primili su to sa zahvalnošću. Tada po pravilu pretpostavlja kretanje ili kakvu drugu aktivnost. čaj s limunom. S prvim zimskim danima došli su i novi problemi. vrt s ružama. To si pred svima rekao. igrati se (npr. S velikom zebnjom očekivali smo što će se dogoditi. Drhti pred nastavnikom. Sve je to stekao sa svojih deset prstiju. Pred Bogom nema siromašnih i bogatih (upor. Svi su jednaki pred zakonom. Pred našim je naraštajem mnogo neriješenih pitanja. 210 SINTAKSA . Pred njim je lijepa budućnost. S godinama je postajao sve šutljiviji. Svi su jednaki s obzirom na/u odnosu na zakon).

Viđećemo se za doručkom. obično u iskazima s ponovljenom imenicom. Cijeli dan je nad svojim papirima. htijenje. Pili smo kafu za kafom. bdjeti (npr. npr. Mirno su išli jedan za drugim. Otišli su za poslom. Kako se instrumentalom s prijedlogom nad(a) označava da se predmet nalazi na mjestu višem od drugoga predmeta. Treba biti oprezan za upravljačem.Instrumental s prijedlogom za označava da se što nalazi ili događa sa zadnje strane predmeta ili neposredno uza nj. U tim stvarima pravo zajednice je nad pravom pojedinca. npr. Među tim predmetima po pravilu nema neposredna kontakta. instrumental s tim prijedlogom označava predmet prema kojem se drugi predmet kreće ili prema kojem je usmjereno kakvo nastojanje. nego i o prostoru ili slijedu. odnosno manje ili više frazeologizovanim izrazima. Vrijedi se zamisliti nad takvim pitanjima). odnosno težnju (mogu to biti i imenice). Danas mladi luduju za fudbalom. U takvim iskazima ne mora biti riječ samo o vremenu. Gubio je godinu za godinom. npr. Krenite za nama. i u uporednome značenju. Ova kuća vapi za obnovom. očekivano je da se takav instrumental često koristi. Instrumental s prijedlozima nad(a) i pod(a) Instrumental s prijedlogom nad(a) označava da se predmet nalazi ili da se događaj odvija na nivou višem od onoga na kojem se nalazi predmet označen imenicom u instrumentalu. Bdije nad njezinim GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 211 . Privođen je lopov za lopovom. Za ručkom se ne razgovara.. Traćio je dan za danom. Takav instrumental dolazi i kao dopuna ili dodatak uz glagole kao što su zamisliti se (npr. u kojoj je riječ o događajima koji pretpostavljaju prisutnost više predmeta (obično osoba) na istome prostoru (recimo za istim stolom). a može biti riječ i o vrsti posteriornosti (poslijevremenosti). želja. Nada mnom je nebo zatvoreno. npr. Opasno je trčati za tramvajem. težnja i sl. Kažu da je lopov nad lopovima. Za sukobom je uslijedilo primirje. izmjeni istovrsnih predmeta ili događaja. lnstrumentalom s prijedlogom za označava se i vrijeme. Pritvorite vrata za sobom. npr. npr. u kojima se često ponavlja imenica (u akuzativu) kojom se označava vremenski interval ili kakav događaj. npr. Ne treba žaliti za izgubljenim. Ostao je bez krova nad glavom. Uz glagole kretanja ili glagole koji označavaju usmjerenost prema cilju. Iz toga značenja može se razviti i uzročno značenje (jer ono za čim se ide ili teži ujedno je i uzrok kretanju ili težnji). Može to biti vrsta istovremenosti kakvu susrijećemo u primjerima tipa To se dogodilo za večerom. Razgovaraju za kućom. On je po darovitosti svakako bio nad svojim vršnjacima. Prirodno je ośećati želju za boljim životom. kad instrumental stoji u ustaljenim. Još i danas tuguje za njom.

Pobijedili su pod zastavom knjaževine. kontrola nad upravljačem. Olovka ti je pod nosem.. Pod nama je bila provalija. Treba međutim napomenuti da je upotreba prijedloga među uz nebrojivu množinu znatno manje obična no uz brojivu. U takvim konstrukcijama može se javiti i nijansa načinskoga. Instrumental je pritom u množini. Nauka o značenju jezičkih jedinica poznata je pod nazivom semantika. Prijedlog pod(a) antoniman je prijedlogu nad(a). 212 SINTAKSA . pobjeda nad nadmoćnijim neprijateljem. npr. Među pticama najljepši su golubovi. vlast nad pobunjenicima. Od pjevača na cijeni su osobito rokeri i sl. npr. Među pjevačima na cijeni su osobito rokeri. Takve dokumente treba čuvati pod ključem. Krije se pod lažnim imenom. Rjeđe instrumental s prijedlogom među ima i ablativno značenje (tada je obično zamjenljiv prijedlogom od i genitivom).postupcima) te uz neke imenice. na nižem nivou od drugoga predmeta. zbirna. Pod ucjenom se ne razgovara. Među turistima ima i avanturista. Imanje je pod kućom. odnosno nijansa vremenskoga značenja. Bolesnik je sad pod narkozom i sl. Pod starom crnogorskom književnošću podrazumijevala se književnost prednjegoševskoga perioda. npr.). Nema pravde ni među cvijećem. Što se podrazumijeva pod pojmom krvnoga delikta. Taj je igrač još uvijek pod ugovorom. Obično uz glagole koji označavaju mentalne procese instrumental s prijedlogom pod može značiti i odnos među ekvivalentnim predmetima (pojmovima). npr. npr. kad se slaže s instrumentalom. Takva upotreba svojstvena je administrativnome i naučnome stilu. npr. Napadači su najskuplji među fudbalerima (upor. u prvome redu označava se predmet u mirovanju koji je okružen dvama ili većim brojem drugih predmeta. Krov bi se mogao srušiti pod težinom snijega. npr. one obično označavaju nešto što obuhvata kakav predmet. Pismo je vjerovatno među knjigama. predmetima koji se međusobno sasvim podudaraju. Javljao se u časopisima pod raznim pseudonimima. Dobro se ośećamo pod njegovim zapovjedništvom. Rjeđe se javlja i socijativno značenje (u tome slučaju imenica u instrumentalu obično označava naziv ili simbol čega). npr. Nije htjela nastupiti pod izgovorom da je prehlađena. Instrumental s prijedlogom među Grupnim interesivom među. tj. Kad se u instrumentalu nađu apstraktne imenice. Među nama je sve riješeno. nešto što upravlja ili ima neku vrstu vlasti nad drugim predmetom i sl. Instrumental s tim prijedlogom označava predmet koji se nalazi u donjem dijelu. Spavali su pod mostom. s tim što ta množina može biti i nebrojiva. npr. npr. Vlada stalno radi pod pritiskom. Uvijek je među gospodom. Vojska će uskoro biti pod oružjem.

te pri. *na petku. Prijedlog na s lokativom upotrebljava se i u vremenskome značenju. Od śutra sam na odmoru. U takvome značenju mjesta po pravilu je isključeno kretanje ili se ono odvija unutar granica predmeta označenoga imenicom u lokativu. o čemu svjedoče današnji vremenski prilozi: ljeti. a mogu to biti i nazivi za same događaje. Ljetovali smo na Svetome Stefanu (ali u Paštrovićima). neđelja. Kad se s tim prijedlogom upotrijebe apstraktne imenice. npr. Nemojte se svađati na ulici. no samo nazivi za faze intervala ili događanja. Lokativ naime označava mjesto. uglavnom u vremenskome značenju. U crnogorskome standardnom jeziku lokativ se upotrebljava isključivo s prijedlozima. Dosta je sličnosti među Plavom i Gusinjem. mogao samostalno upotrebljavati. Lokativ s prijedlogom na Taj prijedlog s lokativom označava mjesto. o. zimi. a i ne preporučuje se. Śedi na čelu stola. godina i sl. npr. Obračuni su na početku godine. Među bratom i sestrom nema nesuglasica. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 213 . s tim da se u lokativu ne mogu naći nazivi za vremenske intervale (npr. (Nije gramatično npr. one obično pretpostavljaju prisutnost predmeta ili grupe predmeta (često osoba) na nekom mjestu. koji su porijeklom besprijedloški oblici lokativa. u. Upoznali smo se na putovanju. noć. Nekad se i lokativ. Takav lokativ u najvećem broju slučajeva služi kao priloška odredba ili kao dalji (nepravi) objekat. danas je prilično zastarjela. tj. Upravnik je na sastanku. ostrvo i sl. Uz imenice koje označavaju uzvišenje. Na skupštini će biti burno. po. odnosno mirovanje predmeta ili kakvu aktivnost na gornjoj površini. a to su na. lani.). Na kraju ljeta mnogi su bez novaca. npr. statičnost. npr. U neđelju će svi biti na okupu. nepokretnost. npr. petak.Upotreba interesiva među onako kako se koristi interesiv između. Na povratku s izleta svi smo bili umorni. Kuća mu je na početku sela. npr. Radi na fakultetu (ali u školi). u gornjemu dijelu. uzdignut položaj. jedini prijedlog koji dolazi samo s lokativom. LOKATIV Osnovno je značenje lokativa prostorno. Živi na selu (ali u gradu). ili uz imenice koje označavaju ustanove prijedlog na alternira s prijedlogom u. Viđećemo se na proglašenju pobjednika. Viđećemo se *na jutru. Na pozornici nema nikoga. na početku ili na kraju drugoga predmeta. tako da se (u jednini) imenuju dva predmeta.). koji se javljaju i s akuzativom. Ima sat na ruci. dan. i to mjesto vezano za mirovanje. *na ovoj neđelji ili sl. Stanuje na Starom aerodromu (ali u Podgorici).

Reci mi to na crnogorskome jeziku. Za ličnu kartu potrebna je potvrda o nekažnjavanju. npr. jak je na riječima). npr. Slično je i u značenju sredstva. Prijedlog o s lokativom upotrebljava se i u uzročnome značenju. Jedan je nosio pušku o ramenu. Pośetiću roditelje o Božiću. Označava predmet ili predmete koji su se razastrli ili se kreću po površini. Samo je htio dobiti na vremenu). Svira na violini. Ne valja biti brz na jeziku) itd. i to s nijansom približnosti i prigodnosti (u tome značenju upotrebljava se i prijedlog oko s genitivom). na tome prostoru. Lokativ s prijedlogom na dolazi i kao dopuna uz glagole kao što su biti (npr. drugoga pred214 SINTAKSA . Nemojte brinuti o mojim postupcima. Majka ih je othranila na preslici. grije sunce. Sve je ostalo na istom).U tome drugom slučaju često se u doslovnome smislu značenje vremena stapa sa značenjem prostora. npr. Na suncu nije baš ugodno. Samo su nam bili na smetnji). Vode međeda na lancu. o vratu joj je visila niska dukata. Nemam pojma o tim stvarima. zahvaliti (npr. Tu se mora hodati na prstima. Zahvali Jani na pozivu). Sreli smo se na svadbi. Život ti je visio o koncu. to obično biva s glagolima tipa visiti. Ne živi čovjek samo o hljebu i vodi. npr. Đeca vole priče o vješticama. obično glagolima govorenja i mišljenja. Ostavite ga na miru. Lokativ s prijedlogom po Lokativ s prijedlogom po ima ponajprije prostorno značenje. Neka putuju o svome trošku. Dobro se ośeća jedino na čistom vazduhu. ili (deverbativnim) imenicama sličnoga značenja. npr. Nešto ćešće taj prijedlog s lokativom označava vrijeme. O tome uopšte ne razmišljam.) Prijedlog na s lokativom može označavati i sredstvo. brz (npr. uz značenje sredstva prisutno je i načinsko značenje. a i kad se upotrebljava. npr. obično cijeloj. Lokativ s tim prijedlogom upotrebljava se vrlo često i kao dopuna glagolima. U nekim primjerima toga tipa. To se jelo mora peći na ulju) te uz neke pridjeve kao što su jak (npr. Navikli su živjeti na visokoj nozi. Reci mi to na crnogorskome jeziku. dobiti (npr. npr. Govorilo se o mnogim aktuelnim pitanjima. Zna pojedinosti o svima njima. ostati (npr. npr. odnosno uz manju ili veću frazeologizaciju). (Prijedloško-padežni izraz na suncu znači istovremeno i na prostoru na kojem grije sunce i u vrijeme dok. npr. peći (npr. I inače se lokativom s tim prijedlogom može označavati i način vršenja radnje (obično u ustaljenim izrazima. Lokativ s prijedlogom o Prijedlog o s lokativom rijetko se upotrebljava u prostornome značenju.

meta. Cijeli dan šetaju po gradu. Ne smije se raditi ni po babu ni po stričevima. U glasu joj se ośećala tuga. U našem selu sad nema nikoga. Naravno. U tome slučaju imenica u lokativu označava kriterijum na osnovu kojega se što upoređuje (tertium comparationis). Baš je tako napisano u Jevanđelju po Marku. npr. uz apstraktne imenice riječ je o prostoru u prenesenome značenju ili o čemu što se s prostorom u unutrašnjosti čega može samo upoređivati. Često lokativ s prijedlogom po označava i način (takođe s manjim ili većim stepenom frazeologizovanosti). Po prirodi je najveselija u svome društvu. Sve teče po planu.. Sve je u vašim rukama. kad se u njima javljaju uporedne riječi. zadatak i sl. Preglasan je po običaju (upor. Svi su se u čudu pitali što se događa. Danas sam bio u bolnici. To se ne radi po kiši. Iskazi toga tipa. Ko nema u glavi. Po noći može biti opasno ići kroz grad. npr. Nijesu svi učestvovali u pregovorima. Morao je otputovati po hitnom poslu. Svi će dobiti prema zasluzi i sl. npr. Smijete li to poslati po meni?. Poruke smo vam slali po Aleksandru. posebno uz glagole tipa (po)slati. Lokativ s prijedlogom po označava i vrijeme. Po isteku ugovora završili su na sudu. dobijaju i nijansu uporednoga značenja. te značenje uzroka. Lokativ s prijedlogom u I lokativ s prijedlogom u primarno se odnosi na prostor. Po rezultatima je bolji od ostalih. Tad je često zamjenljiv prijedlogom prema. npr. Najradije putuje po svijetu. Nešto rjeđe susrijeće se i značenje sredstva.). Igračke su razbacane po podu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 215 . Reci po duši zar nije tako?. npr. Po dugoj kosi reklo bi se da je žensko. i to posteriornost (poslijevremenost). Postupite po zakonu!. Dobio je po nosu. i to obično tako da se njime označava predmet u čijim se granicama nalazi drugi predmet. Označava dakle da se događaj odvija poslije vremenskoga intervala ili događaja označenoga lokativom. Svi će dobiti po zasluzi. ima u nogama.) Prijedlog po može imati i značenje koje je blisko značenju čistoga odnosa (ticanja). npr. npr. Probudili smo se u dva po ponoći. Po dolasku delegacije sve je sređeno. npr. Slično prijedlogu na i prijedlog po s lokativom može imati značenje u kojem se u jedno stapaju značenja prostora i vremena. obično vezano za imenice tipa posao. Ne može se igrati po takvoj hladnoći. npr. (Po kiši znači i po mjestu po kojem pada kiša i u vrijeme dok. Traži nešto po dvorištu. po tom mjestu. Onamo smo bili poslati po zadatku. npr. pada kiša. Uzoran je samo po ponašanju.

Nemam pri sebi ničega za pisanje. Nalazili su se pri vrhu brda. Shvatili smo u istome trenu. Ostali su pri svome mišljenju. Śeđeli su pri vratima. Lokativ s prijedlogom pri Lokativom s prijedlogom pri. i to posebnu vrstu istovremenosti. Taj posao može se raditi samo pri punoj koncentraciji (upor. Nešto slično važi i za označavanje načina. Sad baš i nije pri novcu. Upravo su bili pri ručku. U Svetome pismu često se govori u metaforama. npr. npr. označava se predmet koji se nalazi ili radnja koja se odvija u neposrednoj blizini drugoga predmeta. Pri takvim raščlanjivanjima treba biti oprezan. U takvoj upotrebi prijedloga pri nerijetko se javlja i nijansa uslovnoga (pogodbenoga) značenja. Živjeli su pri moru. U protivnome slučaju sve ćemo zaboraviti. Mi smo u najgorem slučaju treći. npr.Izrazito često lokativ s prijedlogom u označava i vrijeme. Radili su u najvećoj tajnosti. U početku je sve bilo u redu. Dobijaju platu u eurima. npr. koja se po pravilu izriče imenicama što označavaju događaje (a ne vremenske intervale: ne može se npr. U neku ruku to je dobro. U prošlome vijeku stalno se ratovalo. uz koje se katkad javlja i nijansa prisvojnosti. Sve u svemu moramo biti zadovoljni. U decembru redovno ima snijega. Znatno rjeđe lokativ s tim prijedlogom označava sredstvo. Nije pri zdravoj pameti. 216 SINTAKSA . Tad je obično riječ o intervalu. Poginuo je pri opsadi Skadra. npr. procesu ili događaju koji se odvija u granicama vremena ili događaja označena lokativom. U ratu smo dobijali pomoć u ljekovima. jedinim neproizvedenim prijedlogom koji se slaže samo s tim padežom. Vrlo često međutim lokativ s prijedlogom pri označava vrijeme. npr. Nadirahu u masama. To se događalo pri kraju njegova mandata. To se može postići samo pri temperaturi od 50 stepeni. reći *pri petku ili *pri ovoj neđelji) ili faze perioda. npr. parafrazu: To se može postići samo ako je temperatura 50 stepeni). To značenje postoji i u nekim ustaljenim ili frazeologizovanim izrazima (koji često imaju službu rečeničnih modifikatora ili konektora). Prilično je česta upotreba prijedloga pri i u socijativnome značenju. npr. Helikopter je već bio pri zemlji.

dovesti mlâdu. u kojoj se nalazi samo neodređeni vid pridjeva (npr. dobro). Svi su bili zadovoljni. možemo početi. Ustao je odlučan i odmoran. Engleska i sl. Najvažnija i najčešća sintaksička služba pridjeva je atributska. najmlađi. genitiv: dobrog(a) čovjeka). jer oni mogu biti i u predikatskoj službi. dijeliti dobro i zlo. zrela trešnja. Takvu poziciju pridjevima obično stvara mogućnost da se uz pridjev podrazumijeva imenica ili zamjenica uopštenoga značenja (npr. ružan postupak. mlad. tj. neko i sl. Na taj način neki pridjevi postaju i stvarno imenice (poimeničeni pridjevi). mlađi. a slažu su sa subjektom. zauzimati sintaksičke položaje koji su svojstveni imenicama (mogu biti u službi subjekta ili objekta). a ne *On je dobri). npr. Ribnica teče mutna. npr. dobar. Pridjevi se mogu javiti i u imeničkoj službi. tj. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 217 . npr. Taj čovjek je dobar. On je dobar. genitiv: dobra čovjeka) ili određeno (dobri čovjek. U crnogorskome jeziku pridjevi imaju i različite oblike s obzirom na to odnose li se na što neodređeno (npr. čovjek. odnosno mogućnost promjene po rodu (npr. matematički zadatak. a siromašan kad može. dobar čovjek. U predikatskoj službi pridjevi se javljaju: 1. npr. dobar roman. svijetleći metak. najbolji. npr. kao pridjevi koji imaju službu dopuna predikatu. osoba. kao atributsko-priloška odredba. Večeras će biti umorna. To međutim nije i jedina služba pridjeva. kao imenski djelovi predikata. 2. Danas sam pospan. napušteno selo. Sit gladnome ne vjeruje. Radnički. dobra. bolji. Ako se domaći slažu. dobar. Specifično svojstvo pridjeva je i komparacija (poređenje). Glavna gramatička posebnost pridjeva je mocija.). Bogat jede kad hoće. Milan se vratio kući umoran.SINTAKSIČKE SLUŽBE PRIDJEVA Pridjevi su imenske riječi koje označavaju svojstva predmeta označenih imenicama uz koje stoje.

predmet). mogućnosti da zamjenjuju druge riječi. odnosno prvi) ili u priloške riječi (npr. tj. moj. ovđe. i zbog foričnosti. i to količinskih odnosa koji se razlikuju od onih što se izražavaju npr.SINTAKSIČKE SLUŽBE ZAMJENICA I BROJEVA Zamjenice i brojevi spadaju ili u imeničke (npr. pa će se o nekima od njih govoriti kad se budu razmatrale pojedine vrste rečenica u kojima se javljaju zamjenice (osobito kao vezna sredstva) ili kad se bude govorilo o strukturi teksta. a u drugoj sve ostale kombinacije (od dva nadalje). Zato se o sintaksičkim svojstvima tih dviju vrsta riječi govori kad se govori o imenicama. U prvoj je grupi jedan element kvantifikacije (npr. Treba ipak posebno upozoriti na to da zamjeničke riječi zbog nekih svojih specifičnosti (prije svega pronominalnosti. odnosno jednom). posebno u organizaciji sintaksičkih jedinica. onda uz pomoć kategorije broja (dakle oznakom za jedninu i/ili za množinu) ne možemo prenijeti precizno obavještenje o broju. kojima je primarno svojstvo označavanje količinskih odnosa. značenja upućivanja) imaju na sintaksičkom nivou vrlo važnu ulogu. odnosno milion) ili u pridjevske (npr. 218 SINTAKSA . Naime po kategoriji broja sve ono što se kvantifikuje dijeli se u dvije grupe. kategorijom broja. naročito rečenica. tj. i teksta. već za to služe upravo brojevi (kao vrsta riječi). pridjevima ili prilozima. ja. Ako je predmeta više nego jedan. Nešto slično važi i za brojeve.

Otišli su dolje. Putovaćemo prekśutra. sve treba početi iznova. 2. naročito količinski. Dobro postupiste. npr. Dugo se nije javio. Onđe nijesmo bili. i to je glavna njihova služba. priloške odredbe načina. priloške odredbe mjesta. prvi red desno. npr. onaj čovjek onđe.SINTAKSIČKE SLUŽBE PRILOGA Prilozi su riječi za koje je tipično da označavaju različite okolnosti u kojima se odvija glagolska radnja. npr. Bijaše to ovako: svi zajedno uđosmo i śedosmo. kao sredstva kojima se modifikuje značenje cijele rečenice na koju se takvi elementi odnose. npr. malo soli. Prilozi. Sad će nam objasniti. Istina. npr. To nije lijepo od vas. Premalo se ljudi GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 219 . Mučno mi je. litar vina). Prilozi mogu imati i službu atributa. Među njihovim raznolikim službama posebno treba pomenuti ove: Prilozi vrše službu priloških odredaba. ali mi smo ipak zadovoljni. To mogu biti: 1. Naravno. previše gluposti. mnogo vike. kojima se upućuje na djelove asindetskih struktura. npr. ubrajaju se u tekstne veznike ili konektore. Lako je tebi. Prilozi u nekim tipovima rečenica (jednočlanih ili besubjekatskih) imaju i službu koja je inače svojstvena priloškome dijelu imenskoga predikata. Tako se nijesmo dogovorili. sad je sve u redu. Oni funkcionišu kao modifikatori. npr. Kud ste se zaputili?. hladnoća zimi. tj. nije baš sve bilo po dogovoru. Neki zamjenički prilozi imaju službu kataforičnih elemenata. ali oni imaju i drugih službi. Srećom. a onda se dogodi nešto stvarno neobično. 3. Teško nam je. Večeras će biti hladno. Ako takvi prilozi funkcionišu kao sredstva veze. npr. priloške odredbe vremena. mogu dolaziti i kao glavne sastavnice spojeva riječi u kojima se ponašaju kao imenice koje označavaju količinu (upor. Na nivou teksta pojavljuju se rečenični prilozi. npr. Nijesu odmakli daleko.

javilo na konkurs. sigurno će pasti na ispitu. Ako bude tako i dalje činila. Međutim mi ga ipak nećemo ponavljati. Štoviše izgubiće i pravo na studije. 220 SINTAKSA . Zbog svoje modifikatorske uloge takve se riječi („rečenični prilozi“) često ubrajaju u rječce.

put. nakraj. od. putem. nesamostalne riječi i oblici. protiv. potkraj. prilikom. isključivši. krajem. širom. duž. modalnih. koji porijeklom mogu biti imenički oblici. izuzevši) te prijedloško-padežni izrazi (npr. od. porad. niže. poput. nakon. uvrh. sredinom. onda se pod tim podrazumijeva da se njima uspostavljaju odnosi među riječima. PRIJEDLOZI Prijedlozi ili prepozicije jesu nepunoznačne nepromjenljive riječi kojima se upućuje na odnose među predmetima ili događajima. uoči. nadomak.NEPUNOZNAČNE RIJEČI I OBLICI Nepunoznačne riječi i. te veliki broj (frazeologizovanih) prijedloško-padežnih izraza. zar. takve se riječi mogu podijeliti u dvije grupe. tokom. baš. radi (rad. povodom. više (poviše). slijedom. na osnovu. Kad se kaže da su prijedlozi nepunoznačne riječi. liše. u skladu s(a) itd. povrh. kao. na. do. nauštrb. rjeđe. iz. posredstvom. putem. sred (usred. i to prijedlozi. s obzirom na. oko (okolo). silom). i proizvedene. usljed. U prvu grupu spadaju izrazito gramatikalizovane. posred. prije. krajem. dok u drugu spadaju uzvici. Prijedlozi stoje uza sve kose padeže. čak i sl. osim.). da. Svima im je zajedničko to što ne mogu zauzimati poziciju ni samostalnih ni nesamostalnih članova rečenične strukture. nasred).) te oblici pomoćnih. glagolski prilozi (npr. vrh (navrh. ispod. početkom. kraj (pokraj). iza. spram (naspram). zarad. ispred. iznad. Dijele se na neproizvedene. kod. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 221 . preko. unutar. namjesto. Navodimo ih redom: ■ Prijedlozi s genitivom: bez. podno. oblici vokativa (u službi obraćanja) i dio rječca. nadohvat. svrh). u. blizu. zahvaljujući. zbog. nepunoznačni oblici čine zatvorene skupove jezičkih jedinica. veznici i jedan dio rječca (npr. sporad). umjesto. nadno. izvan (van). između. izuzev. pomoću. zbog. faznih i perifraznih glagola. pored. udno. ne. po. poslije. namjesto. S obzirom na službe u pojedinim sintaksičkim cjelinama. npr. posebno često oblici instrumentala (npr. čelo.

imenica (npr. Konektori su riječi ili skupovi riječi kojima se rečenice povezuju unutar teksta (npr. s obzirom na. Prijedlog mimo ide i uz genitiv i uz akuzativ. niz(a). s obzirom na to da). ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S obzirom na odnose s padežima sve prijedloge dijelimo na dimenzionalne i nedimenzionalne. dopusni i dr. uzročni. načinski. protivno. npr. ali ništa nije pomoglo) i klauze zavisnosloženih rečenica (npr. kao i prijedlozi. uključivši. Radili su sve ove godine marljivo i uporno. po. (poimeničenih) pridjeva (npr. ako) i proizvedene (npr. tako da. Jedino prijedlog radi može stajati i iza tih riječi (u postpoziciji). prema. uz(a). a veznici kojima se povezuju klauze zavisnosloženih rečenica nazivaju se subjunktorima. srazmjerno. kao kad. Međutim to nije bilo dovoljno). posljedični. U dimenzionalne spadaju prostorni i vremenski. pred. istine radi. Prijedlog za ide s genitivom. isključivši. boga radi. mogu podijeliti na neproizvedene (npr. zamjenica (npr. kad) kojima se povezuju klauze nezavisnosloženih rečenica (npr. u odnosu na. u zamjenu za. Jelena to zna jer sam joj ja rekao). do danas). Prijedlog s(a) ide s genitivom i s instrumentalom. I veznici se. Prijedlozi s akuzativom: kroz(a). akuzativom i lokativom. jer. a u nedimenzionalne prisvojni. isključujući. uključujući. pokraj peći). na engleskom). bez obzira na. te prijedloško-padežni izrazi: uzevši u obzir. Prijedlozi stoje ispred riječi na koje se odnose. da. a. Prijedlozi stoje uz kose padeže imenskih riječi. pod. i. VEZNA SREDSTVA Vezna sredstva dijele se na veznike i konektore. Prijedlozi s akuzativom i instrumentalom: među. Jedini prijedlog koji ide isključivo s lokativom jeste pri. Prijedlozi s akuzativom i lokativom: na. 222 SINTAKSA . Sve bi učinili zdravlja radi. Veznici su nepromjenljive nepunoznačne riječi (npr. zahvaljujući. nasuprot. tj. Veznici koji povezuju klauze nezavisnosloženih rečenica nazivaju se konjunktorima. ali. uprkos. prije no što. kod njih) i uz priloge (npr. o. Prijedlog u ide s genitivom. akuzativom i instrumentalom. uslovni.■ ■ Prijedlozi s dativom: k(a). ili. nad. Sve su pokušali.

nego i. Ko umije. O vrstama i značenjima pojedinih konektora biće više riječi u poglavlju o strukturi teksta. ali. O upotrebi i značenju pojedinih konjunktora biće riječi u vezi s pojedinim vrstama nezavisnosloženih rečenica. subjekatskih (npr. nego. Štoviše trebalo je i prije učiniti ono što je učinjeno sad).KONJUNKTORI U veznike nezavisnosloženih rečenica ili konjunktore spadaju riječi koje služe za povezivanje sastavnih (i. suprotnih i rastavnih rečenica (npr. prema tome. SUBJUNKTORI U veznike zavisnosloženih rečenica ili subjunktore spadaju riječi koje služe za povezivanje predikatskih (npr.. te.. prije nego što. kao što. drugim riječima itd.). Njima se pojedine rečenice (proste ili složene) povezuju u cjelinu koju čini tekst. već) i rastavnih rečenica (ili) te veći broj vezničkih izraza koji služe za povezivanje pojedinih tipova i podtipova sastavnih. pa. ne samo .. a kamoli i sl. volja. priloških (npr. međutim. Ni đeca nijesu što su nekad bila). njemu dvije). Ana javlja da neće doći). razmišlja) i atributskih rečenica (npr.). zahvaljujući tome što itd. sve dok. KONEKTORI Konektori su vezna sredstva na nivou teksta.. pa i. niti). volja . Takva su vezna sredstva npr. štoviše (npr. objekatskih (npr. O pojedinim službama i značenjima takvih i neproizvedenih i proizvedenih subjunktora biće više riječi u vezi s pojedinim vrstama zavisnosloženih rečenica. To je čovjek koji nas je tražio) te proizvedeni veznici (veznički izrazi) koji imaju takve službe (npr. ni. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 223 . suprotnih (a. u protivnom. Nema više razloga za čekanje. Dok piše.. ali opet. bilo.. bilo . no.

nažalost). Proizvedeni riječju. no. a. onđe. ako. s B. tako da. KONJUNKTORI suprot tome. time. pošto. Proizvedeni: pa i. usljed toga. kad. bilo . ma koliko. SUBJUNKTORI obzirom na to. kao što. vo. u protivnom. ukoliko. poslije 2. zbog toga što. tako. to jest. (veznici zavisnosloženih rečenica) radi toga. naprotiv. tačnije rečeno. ne samo . uz to. čiji. nom. čim. zar. odande.. ma đe. zaprasamo što. Neproizvedeni: onamo. s bolje reći. nego da VEZNICI RJEČCE Rječce ili partikule jesu nepunoznačne i nepromjenljive riječi kojima se izražava stav govornika prema sadržaju cijeloga iskaza ili prema njegovu dijelu. a kamoli. kakav. 224 SINTAKSA . barem. na osnovu toga što. zbog toga. odnosno iskaz ili učestvuju u oblikovanju njihove gramatičke strukture.. prije no što. u tom slučaju. nego. inače.. nakon što. zatim. s 1. da. štoviše. god i sl. jer. ma kako. odnosno riječi koje na bilo koji drugi način modifikuju djelove rečenice. volja . Neproizvedeni: tim (takvim) ciljem. tek što. rečenicu. Prve rječce nazivaju se nesamostalnima. budući da. tu..VEZNA SREDSTVA KONEKTORI (vezna sredstva na nivou teksta) međutim. mada. pa se i nazivaju modifikatorima (npr. sve u svemu. jedino. jednom 2. kao da. ili tad. drugim riječima. kuda. za razliku od toga. koliko god. toga. đe. samo.. preobzirom na to što. već. u suprotpremda. li. u stvari. zato što. osim toga. bilo. nego (i). onako. koji. s obzirom na to da. prema tome. ma ciznije rečeno itd. volja zato. ovako. dokle. u tu svrhu. no. odatle. a druge samostalnima. ovamo. ko. niti. uza otkud. 1. li. kao i. kako god. naA. One se. tim prije što. s tom namjerom. zahvaljujući tome što. nego što. odavde. makar. ni. nakon toga. dok. potom. te. odakle. kakav. sve to. (veznici nezavisnosloženih rečenica) ovđe.). pa. što. iako. ali. što god. a u drugu rječce koje se odnose na čitavu rečenicu i modifikuju po nečemu njezin sadržaj. kao kad. ali. pored toga. iza toga. s obzirom na sintaksički status. ko god. dijele u dvije grupe. spojeva riječi ili rečenica (npr. U prvu spadaju izrazito nesamostalne gramatikalizovane riječi koje modifikuju značenja drugih riječi.. đe god. na osnovu toga. onda. kolik dakle. kako. naime. ma što. prije toga. tamo. i.

izražava dodatno čuđenje. Ludo li je!. Nije ni većina. Jesi li umoran?. zar i da. rečeničnih članova ili čitavih rečenica (iskaza). Đe li je sada?. pa se zovu pojačajnim rječcama ili intenzifikatorima. npr. Nijesu li se o svemu dogovorili?). potvrdno-odrične rječce te prezentativi. podsticajne. sumnju i sl. Što li joj se moglo dogoditi?.NESAMOSTALNE RJEČCE Među nesamostalnim rječcama razlikuju se upitne. Sad bi ipak bilo dosta. npr.. Da oni možda nijesu već otišli kući? Pojačajne rječce (intenzifikatori) Brojne rječce služe za pojačavanje i/ili naglašavanje pojedinih riječi u rečenici. Svi smo tu. npr. koji može biti potvrdan (npr. pjeva! Rječca li dolazi. eventualnosti (običnije je u odričnim iskazima). zar ne?. Rječca li dolazi i iza nekih drugih upitnih riječi (zamjenica i priloga). Akoli neće. Da mi ipak njih pozovemo?. npr. Takve su rječce: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 225 . Rječca zar dolazi na početku potvrdnih ili odričnih upitnih rečenica i. U takvim slučajevima ima funkciju intenzifikatora. Mudar li si!. Spavate li?. Zar baš mora biti tako?. Kako li samo pjeva!. Nije li bilo dosta?. Ko li im je to dojavio?. Da se nijeste posvađali?. pojačajne rječce ili intenzifikatori. Zar ti nije jasno?. Bolje mi negoli oni. Iza tako strukturiranih iskaza očekuje se potvrdan odgovor. Rječca li osnovno je gramatičko sredstvo građenja upitnih rečenica. Da li im sve reći?) ili bez li. Upitne rječce U upitne rječce spadaju li. Tada stoji na kraju iskaza (kao samostalna rječca). nevjericu. npr. U tome slučaju one su zapravo uzvične. po pravilu iza glagolskoga oblika. Da ti nije muka?. i tada pitanju dodaje značenje mogućnosti. Pjeva li. a kamoli svi. Hoće li im to uspjeti?) ili odričan (npr. npr. Zašto li su lagali? Rečenice u kojima li ima ulogu pojačivača upitnih riječi katkad su kvaziupitne. Lijepa li je!. zar ne? Osim li i zar upitna može biti i rječca da ili zajedno s li (npr. i uz druge rječce ili vezna sredstva. odnosno sastavni su dio retorskih pitanja. Tada se piše zajedno s riječima iza kojih dolazi. ne moraju. takođe kao vrsta intenzifikatora. Đe li ga nađe! Takvo li može biti upotrijebljeno i bez upitnih riječi. Zar ste svi poluđeli? Zar se katkad združuje s rječcom ne. uz pitanje. uporedne. npr. Neće li biti bolje odustati?. Ta je rječca enklitika i uvijek dolazi iza akcentovane riječi.

I njemu dadoše poklon. bićemo nezadovoljni. Pa vidiš kud zađosmo!. Takve rječce dolaze obično uz odnosne riječi. npr. To značenje naime usmjereno je prema gornjoj granici nečega. Upor. npr. Pa da i jeste tako. Ma kako postupili. npr. Nastoji biti što ljepša. Samo ti pričaj!. Pa to je da čovjek poludi!. odnosnu zamjenicu pretvara u neodređenu. Pratio ih je sve do kuće. npr. Čak je i kod kuće bolje nego ovđe. Bilo đe došao. Bar se nije morao mučiti. Đe li ga samo nađe?. svi ga lijepo dočekuju. npr. Kupićemo koliko god imate. To košta čak hiljadu eura. Kupi bar deset kilograma. neka je dobro došao. ali ni to nije pomoglo. bilo bi kasno. npr. svejedno je. npr. Rječca čak ili čak (n)i dolazi i s nekim subjunktorima i čini s njima vezničke izraze takođe sa značenjem dopusnosti. Čak i ako dođu.■ ■ ■ ■ i ili ni. Svima je dao makar po čokoladu. npr. Razveseli se makar za praznik. bilo (mu. Pa kako ste to izveli?. prema maksimalnome. Išao sam čak njegovoj kući. Došli su čak i oni. što (stoji uglavnom uz komparative). Ti bar znaš što je dobro. Otputuj što dalje. vam) drago. Ko sve nije bio tu!. Rječca čak. koji god = svaki. Nijesu imali povjerenja ni u koga. značenjem ponavljanja čega. npr. tj. Blisko je tome i značenje rječca god. Reci barem sestri. Ko god dođe. označava da je onoga o čemu se govori više no što je uobičajeno. S njima su takođe razgovarali. I juče bijahu ovđe. takođe. bilo kakav = svakakav itd. Samo da znaš što se dogodilo! Rječce bar ili barem i makar uz isticanje elemenata uz koje stoje imaju i dodatno značenje koje se odnosi na postavljanje granice prema minimalnome. što onda?. Čak i da su pristali. Pa naravno! samo (ta rječca uz pojačajno ima i nijansu isključnoga značenja). ima i dodatno značenje koje je donekle suprotno opisanome značenju rječca bar i makar. pa. npr. odnosno značenjem koje npr. 226 SINTAKSA . da je ono veće od očekivanoga. „u najmanju ruku“. Oni su takođe bili tu. Značenje blisko značenju rječce čak imaju i rječce: ■ ■ sve. Došla su i ona dvojica. a spoj odnosnosti i dopusnosti rezultira habitualnim značenjem. npr. uz značenje isticanja. Nijesu se čak ni pozdravili. ma (makar). Rječca čak udružuje se i s drugim rječcama i veznicima (posebno često s rječcom i odnosno ni). Nije se ni javila prijateljici. pa znače zapravo i nešto kao „najmanje“. koje uz značenje isticanja imaju i dodatno značenje dopuštanja.

što se obično svrstavaju u priloge. molim te. koje obično dolaze iza konjunktora pa. Iako su gubili s tri gola razlike. Podsticajne rječce hajde. odnosno prilogom upoređuju s nekim drugim svojstvima. još ljepši). de! GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 227 . gotovo svi. odnosno značenje molbe. rječce mnogo (mnogo veći). prilično precizno)..Značenje naglašavanja suprotnoga. pa su se ipak izvukli. vrlo. skroz (potpuno pribran. malo više. prijetnje i sl. dosta (dosta povoljan. opet nijesu uspjeli. Pisali su pet puta Skupštini. Reče mu neka ustane) i namjernim rečenicama (npr. Uporedne (gradacijske) rječce To su rječce koje modifikuju svojstva izražena u prvome redu pridjevima ili prilozima. zakletve. sasvim dobra. ona neka dođe. jedva (jedva dovoljan. veoma (vrlo dobar. osobito. Osim toga neka s glagolskim oblicima dolazi u rečenicama u kojima ima dopusno značenje. skroz blijed). zapravo. Gubili su s tri gola razlike. Neka samo proba!. posebno. nešto (nešto kasnije. neobično teško) itd. ili se svojstva izražena pridjevom. pa opet ništa. malo niži). naročito teško). oni neka dođu). Daj. veoma hladno). Takve su npr. i to u izričnim (npr. Neka zahvali doktoru što je ozdravio. Tada se. Neka može imati i službu subjunktora. skoro (gotovo nimalo. Neka radi što hoće. potpuno. naravno. Premda su dali sve od sebe. koja se tradicionalno povezuje s imperativom 3. još (još malo. ipak su se izvukli. kreni već jednom!. koje stoje uz pridjeve ili priloge i funkcionišu kao sredstva za svojevrsno opisno stepenovanje tih riječi. npr. o posebnoj službi riječi. osobito praktičan. odnosno dopusnoga značenja imaju takođe rječce opet i ipak. sasvim. Podsticajne rječce Među podsticajnim rječcama posebno mjesto pripada rječci neka. malo (malo gluv. Riječ je. Hajde. i pribraja subjunktorima. nešto bolestan). npr. Hajde kreni već jednom!. neobično (neobično sposoban. npr. daj i de dolaze uz imperative i obilježene su kao osobitosti razgovornoga stila. npr. Pošalji ga neka kupi krtole). previše (previše dosadan). prilično (prilično suzdržan. U dopusnim rečenicama rječce opet i ipak imaju službu korelativnih riječi. dosta dobro). saberi se!. stepenuju. Uradi to već jednom. npr. De uradi to! Podsticajne rječce mogu se i samostalno upotrijebiti. i to uglavnom tako da ta svojstva gradiraju. jedva nekoliko). lica (npr. naročito (posebno talentovan. skoro sam). gotovo.

pa onda i vezanost za kategoriju lica (evo je vezano za prvo lice. pa s njim to riješi. neće! ili Ne. Evo idu!. doći će!. Misliš li da je i on onđe? – Da. a ne može biti i samostalna i nesamostalna. to je sve što sam htio reći!. Eto. Eno našega poštara! Osim toga te rječce mogu upućivati i na radnju. još uvijek lutaju bez cilja! Uz prezentative. Eno izlaze iz kafane!. Da to središ kako znaš!. npr. Pogle ono!. a mogu dolaziti i uz druge riječi. Tada oni imaju obično značenje blisko oblicima glagola dati. a eno za treće). Eno. Sintaksički je važna razlika među njima u tome što da stoji isključivo kao samostalna rječca. a ne se može vezati i direktno za predikat. Evo što ste napravili!. Prezentativima se mogu smatrati i rječce gle i pogle. Da si mu to odmah vratio!. Eto ti Mirsada. Eto ste i vi pogriješili na istome mjestu!) i kao samostalne rječce. koje su glagolskoga porijekla (u vezi su s glagolom gledati). ili uz perfekat. a može se i osamostaliti. Tada one mogu funkcionisati i kao nesamostalne (npr. Evo vam boca. Evo vam novac. Da znaš da ću joj reći!. npr. mogu dolaziti i dativ. Evo najprije primjera za upotrebu rječce da: Jesu li se javili? – Da!. Eto Ivana!. Eno ti onđe to što tražiš! Iza tih rječca mogu stajati i klauze zavisnosloženih rečenica. npr. Evo đe se sakrila! Iza tih rječca mogu dolaziti i čitave rečenice. npr. Drugim riječima. Evo ovđe sam ga našao!. Njima su svojstveni uzvičnost i pokaznost (upućivanje na učesnike komunikacije). Gle čuda!. Gle kako je visoka! 228 SINTAKSA . eto za drugo. da se uvijek odnosi na cijelu rečenicu. npr. Eto kako si dobro naučio!. čuli ste cijelu priču!. posebno kad imaju i zaključno značenje. odnosno akuzativ ili nominativ. posebno upućivačke. Da ste ih još ove neđelje primili na posao! Potvrdno-odrične rječce Potvrdna rječca je da. npr. procese ili događaje koji su prisutni (prezentni) u govornome činu.Podsticajno (zapravo zapovjedno) značenje može imati i rječca da. neće doći! Prezentativi To su rječce evo. Ne radi se tako. a odrična ne. onđe je! Rječca ne može se upotrebljavati samostalno kao i da. npr. Evo. Hoće li i oni śutra doći? – Da! ili Da. npr. Nazivaju se prezentativima zato što upućuju na predmete. obično uz prezent. Gle što brzo trči!. Hoće li i oni śutra doći? – Ne. Evo kiše!. osobito u razgovornome stilu. npr. Jesu li se javili? – Ne!. Stajali su ne usuđujući se da prođu. npr. pa je zamotajte. Ne pitaj kako mi je. npr. kad dolazi neposredno ispred njega. eto i eno.

kojima je uvijek svojstvena samostalna upotreba. neka. rječce da. ipak zaista. Prezentativi: evo. vrlo. treba posebno izdvojiti modifikatore. ako!). prilično. 4. da 6. Potvrdno-odrične: da. uglavnom. prihvatanje ili odbijanje nečega. eventualno. vjerovatno. Dali smo im sve što su tražili. zar. na nivou teksta (modifikatori): samo. modalne rječce na nivou rečenice. naročito. sigurno. riječ sigurno u rečenici Ona je sigurno polagala vozački ispit priloška odredba. nesumnjivo. ela. – Neka. još. zar. čak i. sasvim. gotovo. previše. dosta. nijesmo!). de. Sve ćemo to śutra kupiti. nešto. pogle UZVICI Uzvicima ili interjekcijama pripadaju riječi ili. vam) možda. bilo (mu. drago. zar (upor. god. skupovi riječi kojima se izražava u prvome redu subjektivna modalnost. Njima se izražava ili posebno naglašava zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. da Samostalne 1. niti. nažalost. čak. zar. odnos govornika prema sadržaju iskaza. daj. valjda. nego o priloškim riječima koje su dio rečenične strukture. eno 2. reci šta se dogodilo!) i prezentativa (npr. neka!). malo. oduševljenje GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 229 . – Ako. Tako je npr. i to redovne. bez sumnje. i nekih drugih razmotrenih rječca. Hoću li im reći? – Ela!) ili opet (upor. eto.SAMOSTALNE RJEČCE (MODIFIKATORI) Osim samostalne upotrebe. ali tada nije više riječ o rječcama. odnosno zar ne (npr. – Opet?). polagala vozački ispit samostalna rječca. na svu sreću itd. potvrdno-odričnih. hajde. to je sve!). Lijeva kiša kao iz kabla. veoma. – Zar?). Upitne: li. Samostalne (modalne) rječce 2. ne. potpuno. ela (upor. suviše. Hajde. Jeste li čuli? – Ne! ili Ne. makar. tj. jedva. Sve je u redu. modifikator. Podsticajne: neka. nekih podsticajnih rječca (npr. Samostalna upotreba upitnih. neobično itd. sigurno. neki od njih mogu se upotrijebiti i nesamostalno. srećom. te mogućnosti i takve upotrebe rječca ne (npr. 3. evo. ako (upor. Pojačajne (intenzifikatori): i. npr. rjeđe. RJEČCE Nesamostalne 1. a u nekim iskazima. skroz. podsticajnih rječca i prezentativa: zar ne. da. gle. tj. Uporedne (gradacijske): mnogo. ako. posebno dijaloškoga i/ili razgovornoga tipa. posebno. ne 5. Istina. Eto. eto. neka (upor. uistinu. a u rečenici Ona je. i to u pravilu odnos emocionalne prirode. pa. Oni su već došli. osobito. eno. zar ne?). skoro. ni. opet. tj. bar(em). stvarno.

uslovljeno kontekstom ili situacijom u kojima se upotrebljavaju. strah (npr. Uzvici bi se mogli podijeliti u tri grupe. U drugu grupu spadali bi zapovjedni (imperativni) uzvici. joj meni i sl. npr. to su obično oblici dativa kojima se precizira na koga se odnosi ono što je izraženo uzvikom. a kad se i povezuju. nemoj baš tako!). što je to gadno!). veselje (npr. Osim toga oni. što se tu može!?). sumnjičavost. Eh. dođi! (uzvik ej ili oj često se i navodi uz vokativne oblike kao svojevrsno upućivanje na ono što se označava vokativom). kuku vama. iznenađenje (npr. no služe kao svojevrsni signali (a ne znakovi) govornikova raspoloženja ili njegova odnosa prema sadržaju iskaza. za pozivanje sagovornika na komunikacijski čin. Prema uzvicima u užem smislu relativno se rijetko tvore druge vrste riječi. kojima se izražavaju uglavnom različita raspoloženja i emocionalna stanja i koji se ponajprije odnose na govornika. iznenađenje ili ravnodušnost. nego su to riječi kojima se oponašaju različiti zvukovi u prirodi. kao i vokativi. Hm. Jao. Ah. Joj. Kako uzvici po pravilu nemaju određenoga značenja. Pih. UZVICI U UŽEM SMISLU Uzvici u užem smislu mogu izražavati divljenje (npr. zar nema više ništa?). jaukati. npr. nemoć (npr. sumnjičavost (npr. pa vi ste već gotovi!). zluradost (npr.).ili strah. Uh. jedva čekam da se pojave!). teškoću ili muku (npr. predstavljaju posebne konstrukcije (rečenice posebna tipa) i ne mogu biti članovi rečenične strukture (ne mogu npr. biti u službi subjekta. Te riječi slične su oblicima vokativa jer često služe za uspostavljanje kontakta među sagovornicima. kako to boli!). Uzvici u užem smislu po pravilu se ne povezuju s drugim riječima. sudija!). sumnjičavost (npr. koji su usmjereni prema sagovorniku ili sagovornicima. među tim trima grupama nema čvrstih ni jasnih granica. Uh. a u treću onomatopeje. jao nama. to je predivno!). kao što su glagoli ili imenice. priloške odredbe ili sl. Ej. ojkati. Marko. 230 SINTAKSA . olakšanje ili bol. O. misliš da je tako?). to mi se gadi!). negodovanje (npr. Značenje tih riječi stoga je izrazito nepunoznačno. Ah. bol (npr. Ojha!). Ua. koje nijesu u odnosu ni s govornikom ni sa sagovornikom. zapovijest. objekta. prijekor (npr. sad sam te ulovio!). zabrana itd. nestrpljenje (npr. hujkati. Ha. a ni kao riječi nemaju određena značenja. pa nije neobično da stoje i s vokativom. odvratnost (npr. U prvu bi spadali uzvici u užem smislu. npr. što me prepade!). jojkanje i sl. Većina tih riječi pripada riječima posebna tipa koje se od svih drugih vrsta riječi razlikuju po tome što uglavnom nijesu djeljive na manje značenjske jedinice (morfeme). Aha.

kukuriku (kokot). npr. ia-ia (magarac). gu-gu (golub). pras. obraćanju sagovorniku s pozivom da učestvuje u komunikaciji. tras. pljus. zviždanju. S obzirom na to na što se onomatopeje odnose mogu se razlikovati: ■ one kojima se oponašaju različite vrste udaranja predmeta o predmet ili različite vrste padanja predmeta (na tvrdo ili meko tlo. klik. na obavljanje konkretnih poslova u kojima se javljaju šumovi. Prema nekima od tih uzvika mogu se tvoriti i glagoli. urlikanju. tika-taka i sl. bup. Oj. krc. đevojko. šicnuti. tres. neka. one koje se odnose na ljudsko djelovanje. na zvukove ili šumove koji dolaze iz kakvih naprava. bla-bla itd. tj. udaranju nečim o nešto i sl. npr. Oni su zato često vezani za dozivanje ili zapovijedanje. uzvici kojima se oponašaju zvukovi ili šumovi u prirodi. hajde. zviz i sl. one koji se odnose na šumove i zvukove što ih proizvode ljudi bilo kao paragovorne bilo kao fiziološke manifestacije. ljuknuti i sl. cmok. ko-ko (kokoška). Hej. gle.).). npr. Na kraju ona njega cmok u obraz. piju (pile). bum. one koji se odnose na razna životinjska glaskanja. pri ječanju. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 231 . ■ ■ ■ Za razliku od drugih uzvika onomatopeje katkad mogu zauzimati i određene pozicije unutar rečenične strukture. mljackanju. štucanju. av-av (pas). pljas. mjau (mačka). Posebnu grupu zapovjednih uzvika čine oni koji se odnose na životinje (viđeti poglavlje Morfologija). pogle. eto. išnuti. eno. Halo. posebno oni koji dolaze do izražaja u međuljudskoj komunikaciji. npr. napućikati. npr. buć. u vodu i sl. u blato. mu (govedo). čujete li me?. kva-kva (patka) i sl. vrati se!. gric. fiju. Tika-taka budi đaka. gr ili gr-gr. tu-tu.. jaukanju.. me(e) ili be(e) (bravi). misnuti.. koji su takođe usmjereni na sagovornika. npr. apćiha. A on onda pljas u vodu. npr. ili o-ruk za naglo i zajedničko obavljanje neke radnje te pst (uzvik kojim se zapovijeda šutnja). škljoc. Uzvične su prirode i neke podsticajne rječce.ZAPOVJEDNI UZVICI Zapovjedni uzvici služe prije svega za uspostavljanje komunikacijskoga čina (oni su najsličniji vokativu). ku-ku (kukavica). odnosno na prirodne zvukove ili šumove. ONOMATOPEJE U treću grupu uzvika spadaju onomatopeje. ćuke-ćuke. tugo moja!. te posebno prezentativi evo. Napravi krc i gotovo. šmrc. tj. npr. a nijesu jezički znakovi (npr. kao uzvik za juriš. Ide av-av. mljac. ako. vau-vau. Uvijek su spremni za bla-bla. ko je!? Tu ide i ura. Ej.

bubnuti. koko. klik. mjaukati. krkljati. krc. meketanje. ću-kok. me(e). ćuki-ćuki ah. hae 232 SINTAKSA . Ima i riječi. pljus. mu. pljuskanje. mis. zviždanje. ua. šmrcanje. fuj o-ruk 2. gu-gu. buć. cvokotati itd. dura. fiju. oj. hrkati. (h)alo. tika-taka. oh. gr-gr. škljoc. kva-kva. grgoljiti. điha. ljuke. Uzvici „drugog lica“: hej. koje su onomatopejske prirode. joj.Isto tako od onomatopeja se često tvore nove riječi. gric. a ne moraju biti izvedene prema (onomatopejskome) uzviku. tras. ku-ku. pljas. guś. cviljeti. šuštati. zviznuti. jao. ura. ae. pis. ha. mac. ćukanje. škljocati. kiś. na. aha. av-av. mljac. ej. posebno glagola. be. bla-bla. o. gugutati. kiš. uh. tu-tu. Uzvici koji se odnose na životinje: śok. kukuriku. npr. ijuju. grickati. pljusnuti. pijukati. 1. kukurijekati. bup. dio. krckati. apćiha. ia-ia. škljocanje itd. kvoc. npr. kvocanje. mjau. posebno glagoli i (deverbativne) imenice. fijukati. UZVICI Uzvici u užem smislu Zapovjedni uzvici Onomatopeje bum. bućnuti. piju. pras. pi-pi. iš.

mnogo snijega). imenice. jer se pridjevske riječi mogu sasvim prilagođavati imenicama. GRAMATIČKE VEZE MEĐU SASTAVNICAMA SPOJEVA RIJEČI Među tagmemima koji čine sintagmeme moguća su tri različita tipa gramatičke veze: kongruencija. gradio bih kuću i sl. spavati mirno. Tako npr. jednina. S druge strane. npr. mirno more. isti on. Službu glavnih tagmema u takvim sintagmemima vrše isključivo imeničke riječi (tj. mogućnost promjene (npr. biti bilo kojega roda (i muškoga i ženskoga i srednjega). onda je sintagmemu svojstvena paradigmatičnost. a podređeni zavisnim.SPOJEVI RIJEČI ILI SINTAGMEMI Spojevi riječi ili sintagmemi jedinice su sintaksičkoga nivoa koje se sastoje od najmanje dviju međusobno povezanih sastavnica ili tagmema. mirnim morima. Kod sintagmema s pridjevskim riječima načelno je potpuna. tj. gradio sam kuću. baviti se trgovinom. komšija Mirko. mirna mora. KONGRUENCIJA Kongruencija je tip gramatičke veze među tagmemima koji podrazumijeva potpuno ili djelimično slaganje glavnoga i zavisnoga tagmema u gramatičkim svojstvima. Kongruencija može biti potpuna ili nepotpuna. punoznačnih riječi i/ili oblika. tj.) ili imenice (npr. njegova volja i sl. onda je i sintagmem nepromjenljiv (npr. i to u rodu. graditi kuću. bilo kojega broja (i u jednini i u množini) ili u bilo kojem padežu. ptica grabljivica). a službu zavisnih mogu vršiti pridjevske riječi (npr. u sintagmemima s GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 233 . Sintagmemi nastali takvom gramatičkom vezom među tagmemima nazivaju se odredbenim sintagmemima. a ako je nepromjenljiva. gradim kuću. Tagmemi se udružuju u sintagmeme na osnovu zavisnosti. jer zavisni tagmem određuje glavni po svojstvu. misliti na posljedice. mirno more. graditi kuću. tj. nominativ. mnogo snijega. rekcija i pridruživanje. u sintagmemu mirno more zavisni tagmem (mirno) ponavlja gramatička svojstva glavnoga (more): srednji rod. selo Jelenak. broju i padežu. Ako je glavni tagmem promjenljiva riječ. zamjenice ili poimeničene pridjevske riječi).). mirno more. Nadređeni tagmem naziva se glavnim ili nezavisnim. prvi maj.

naš kolega. košulja bez rukava. sklon svađi. bojati se vrućine. uključujući i one koje ne moraju imati nikakve direktne veze s glagolima. REKCIJA Rekcijom se naziva gramatička veza među sastavnicama sintagmema u kojoj glavni tagmem upravlja gramatičkim svojstvima zavisnoga. razgovarati s komšijama i sl. npr. posebno one koje su nastale od glagola. poziv na sastanak i sl. ima slučajeva da u nekim spojevima riječi nema podudaranja ni u rodu ni u broju ni u padežu. tri prijatelja.imeničkim zavisnim tagmemima često je riječ i o nepotpunoj kongruenciji. daleko ispod očekivanja. oči đeteta.. zato što se imenice često ne mogu složiti s drugim imenicama i u rodu i u broju i u padežu. vođa i sl. ugledne vođe (to je kongruencija po obliku ili gramatička kongruencija). malo tople vode. Tako npr. npr. grad Pljevlja. naše kolege. Imaju ih i imenice. opijen vinom. 234 SINTAKSA . opština Golubovci ili država Ujedinjeni Arapski Emirati). a zavisni u lokativu jednine muškoga roda). što znači da mu predođreduje oblik u kojem će se pojaviti. prvi u trčanju. a označavaju osobe muškoga pola. selo Crnci. npr. najbolje od svih. selo Mahala. npr. ugledan vođa. Rekcijske riječi mogu biti i pridjevi. Tada naime zavisni tagmemi imaju primarno oblike ženskoga roda. Štoviše. ima dosta sintagmema u kojima se imenice ne slažu ili u rodu (npr. zatim brojevi. upravljanje preduzećem. vrata dvorane. Posebno razvijena rekcijska svojstva imaju glagoli. deset eura te neki prilozi. npr. pun snage. a tek sekundarno i oblike muškoga roda. dobre sluge.. ili u broju (npr. gradnja kuće. trgovati povrćem. To međutim nikako ne znači da druge riječi nemaju rekcijskih svojstava.. nedaleko od škole. npr. onda zavisni tagmemi imaju u jednini gramatički oblik muškoga roda. ugledni vođe. Zato je tipično da oni u sintagmemima s rekcijom imaju poziciju glavnoga tagmema. npr. npr. poglavica plemena. ali i druge imenice. raspoložen za razgovor i sl. S tim u vezi treba posebno upozoriti na ovo: Kad su glavni tagmemi imenice koje su gramatički ženskoga roda. graditi kuću. kolega. npr. država Egipat). npr. sluga. Takva se kongruencija naziva kongruencijom po smislu ili semantičkom kongruencijom. dobar sluga. Međutim isti ti sintagmemi u množini se ponašaju drukčije. U vezi s kongruencijom mogu se i u sintagmemima s pridjevskim zavisnim tagmemima javiti slučajevi kolebanja uslovljeni ponajprije sukobom između gramatičkoga i leksičkoga značenja pojedinih imenica u funkciji glavnoga tagmema. npr. Prenoćili su u Hotelu „Kolovare“ (tu je glavni tagmem u nominativu množine ženskoga roda. naši kolege. dobri sluge.

umjesto ozlijediti se nepažnjom saigrača može se reći ozlijediti se zbog nepažnje saigrača. pa se glavnome tagmemu pridružuje po funkciji ili po značenju. osloboditi se pobjegavši). a u slaboj rekciji to je načelno moguće (npr. npr. prvi stepen. Ima naime odredbenih spojeva riječi koji su rezultat rekcije. S obzirom na to spojevi riječi mogu se podijeliti na odredbene. graditi kuću. ODREDBENI SPOJEVI RIJEČI U spoju riječi mirno more zavisni tagmem (mirno) određuje glavni (more) po svojstvu. parafrazirati. PRIDRUŽIVANJE Pridruživanjem se naziva veza među sastavnicama sintagmema kod koje zavisni tagmem nema oblika.. pravo na odbranu). dopunske i priloške. Kongruencija je svojstvena odredbenim spojevima riječi u kojima kao zavisni tagmem dolazi pridjevska riječ. Takvi zavisni tagmemi mogu biti prilozi (npr. namjeran doći) te prilozi (npr. i to infinitiv (npr. mirno more. šetati u parku i sl. što znači da je za odredbene spojeve kongruentnost tipična. šetati parkom. govorimo o slaboj rekciji. čovjek srednjih godina. govorimo o jakoj rekciji (npr. naš komšija. te odredbenim spojevima u kojima je u GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 235 . nije promjenljiv. sinoć kasno). gradnja kȕćē. *graditi kućom ili *graditi po kući). pa se odnosi prema njemu kao njegova odredba ili atribut. No mogu biti i imenice (npr. glagolski prilog sadašnji (npr. bavljenje sportom. trema pred nastup. šetati kroz park.Ako je oblik zavisnoga tagmema predodređen leksičko-gramatičkim svojstvima glavnoga. sviranje objeručke). To međutim nikako ne znači da je svakome odredbenom spoju svojstvena kongruentnost. Glavni tagmemi i u tim sintagmemima najčešće su glagoli. FUNKCIONALNA SVOJSTVA SPOJEVA RIJEČI Osim po prirodi gramatičke veze među tagmemima spojevi riječi (sintagmemi) mogu se podijeliti i s obzirom na to kakvu službu (funkciju) zavisna sastavnica ima u odnosu na glavnu. stići na cilj.). govoriti śedeći) i glagolski prilog prošli (npr. umjesto šetati parkom može se reći šetati po parku. Iz navedenoga primjera (mirno more) vidi se da je odredbeni spoj rezultat kongruencije. npr. izraziti drugačijim oblikom (umjesto graditi kuću ne može se reći *graditi kȕćē. moći hodati). ozlijediti se usljed nepažnje saigrača i sl. pridjevske riječi (npr. npr. a ako je uslovljen samo leksičkim značenjem glavnoga tagmema. lutanje gradom. skretanje ulijevo. Važna razlika između jake i slabe rekcije sastoji se u tome što se u jakoj rekciji zavisni tagmem ne može prepričati. govoriti glasno) ili nepromjenljivi glagolski oblici.

Funkciju glavnoga tagmema u njima vrši glagol. atributi koji s glavnim tagmemom nijesu povezani odnosom kongruentnosti. misliti na posljedice. tj. teško pogriješiti. ludo voziti. Priloški spojevi riječi vrlo su često i rezultat pridruživanja. npr. jak na riječima. govoriti śedeći. selo Tunjevo. tj. pucati iz puške. npr. odmoriti se tokom praznika. družiti se s vršnjacima. Tada funkciju zavisnoga tagmema ima imenska riječ u kosom padežu ili prijedloško-padežni izraz. čaj s limunom. bježati od kuće. udžbenik na crnogorskome jeziku. U neobilježenome redu riječi zavisni tagmem stoji iza glavnoga. Ako prilozi označavaju kvalitet radnje. Ima međutim odredbenih spojeva riječi u kojima se ne javljaju kongruentni. pomoć u ljekovima. vrijedan truda. baviti se gimnastikom. osloboditi se pobjegavši). DOPUNSKI SPOJEVI RIJEČI U spoju riječi graditi kuću zavisni tagmem (kuću) funkcioniše kao dopuna glavnom tagmemu (graditi). pasti s balkona. a ako je označavanje 236 SINTAKSA . ploviti povrh vode. ne podnositi vrućine. PRILOŠKI SPOJEVI RIJEČI U spoju riječi govoriti glasno zavisni tagmem (glasno) funkcioniše kao okolnost u kojoj se vrši glagolska radnja (način). vrata dvorane. broju i padežu. Za razliku od spojeva riječi s kongruentnim atributima.toj službi imenica koja se slaže s drugom imenicom u rodu. gradnja škole. lećeti preko Tivta. trčati oko igrališta. brzo odlučiti. onda u neobilježenome redu riječi stoje ispred glavnih tagmema (glagola). Službu zavisnoga tagmema u takvim spojevima riječi imaju imenske riječi u kosom padežu ili prijedloško-padežni izrazi. npr. npr. označava predmet zahvaćen radnjom. kupovati na kredit. đeca bez roditelja. zahvaliti dobročiniteljima. npr. npr. ples po kiši. Priloški spojevi riječi mogu biti rezultat rekcije. pita od jabuka. dobro izgledati. klimati glavom. glasno vikati. rijeka Piva. grad Kotor. kupovati cvijeće. đevojka plave kose. stići nadomak sela. izbiti iz glave. osloboditi se straha. nego nekongruentni atributi. voziti kroz maglu. ogriješiti se o zakon. naći se ispred škole. haljina moje sestre. pa se takvi spojevi riječi nazivaju priloškima. nego odnosom rekcije. probuditi se prije jutra. odnosno predmet u vezi s kojim se vrši radnja. putovanje preko granice. Tada funkciju zavisnoga tagmema ima prilog (uključujući i glagolske priloge. ustupak prijatelju. Takvi spojevi riječi rezultat su (jake ili slabe) rekcije i nazivaju se dopunskima. ići korakom. a zavisnoga imenska riječ u kosim padežima ili prijedloško-padežni izraz. u kojima zavisni tagmem u neobilježenome redu riječi stoji ispred glavnoga. ugodno razgovarati. u spojevima riječi s nekongruentnim atributima zavisni tagmem u neobilježenome redu riječi nalazi se iza glavnoga.

lunjati noću. spuštiti se niže. koja mogu biti uslovljena različitim razlozima. Tako se npr. odnosno funkcija. nemar odgovornih. neki sintagmemi s nekongruentnim atributima. da se sintagmemi tipa plavooka đevojka mogu zamjenjivati sintagmemima tipa đevojka plavih očiju. npr. dolaze iza glavnih tagmema (glagola).okolnosti vezano za prostor ili vrijeme. jedno je od glavnih izvorišta gramatičke sinonimije na nivou sintagmema. a može biti i rezultat rekcije. Ta mogućnost da se isto ili slično značenje. SINONIMNI I HOMONIMNI SPOJEVI RIJEČI Iz navedenih primjera vidi se da se iste službe sastavnica sintagmema mogu izražavati različitim tipovima gramatičke veze među tagmemima. saučešće prijatelja može preoblikovati u prijateljevo saučešće. probuditi se rano. ne mogu biti preoblikovani u sintagmeme s kongruentnim atributima jednostavno zato što od svake imenice pridjev nije potvrđen. nekongruentni odredbeni sintagmemi tipa gradnja kuće ili pisanje izvještaja ne mogu biti preoblikovani u kongruentne sintagmeme tipa *kućna gradnja ili *izvještajno pisanje zato što je nekongruentni sintagmem izveden iz dopunskoga sintagmema tipa graditi kuću ili pisati izvještaj. Pjesme Radovana Zogovića. tj. skrenuti lijevo. *preduzećni direktor ili sl. bradat starac ili plavooka đevojka. Nema pridjeva koji bi se tvorio od oblika prijatelji i značio „ono što se odnosi na prijatelje“ ili „ono što pripada prijateljima“ (prijateljsko saučešće nešto je sasvim drugo – to je saučešće svojstveno prijatelju ili prijateljima). To u još većoj mjeri važi za višečlane zavisne tagmeme. a pridjev ne znači predmet. starac s bradom ili đevojka plavih očiju/s plavim očima. ljepota riječnih slapova. Tako npr. Tako npr. upor. npr. nego svojstvo). od kojih se vrlo rijetko tvore pridjevi (primjeri tipa plavooka đevojka prema đevojka plavih očiju prije su izuzetak nego pravilo). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 237 . Treći i najčešći razlog blokiranja takvih i sličnih preoblikovanja tiče se značenja ili funkcije. npr. izvještaj predśedavajućega. a pridjev ne može (ni u dubinskoj strukturi) funkcionisati kao dopuna bilo glagolu bilo deverbativnoj imenici (jer je dopuna predmet zahvaćen kakvom radnjom. Tako odredbeni spoj može biti rezultat i kongruencije. list duba. dubov list. uvjeriti se izbliza. izrazi različitim tipovima gramatičke veze među tagmemima. ali saučešće prijateljā ne može se preoblikovati u odredbeni sintagmem pridjevskoga tipa. kuća njezinih roditelja. stići prekasno. sastati se uveče. direktor preduzeća. grijati se zimi. gledati unatrag. Međutim mogućnost da se sintagmemi s jednim tipom gramatičke veze među tagmemima zamjenjuju sintagmemima s drugim tipom gramatičke veze ima i ograničenja. npr. Drugi razlog može biti u tome što se pridjevom ne može prenijeti obavještenje o množini. npr.

ovđe će se. a ZT onoga kome predmet pripada. ali i priloško značenje (okolnosno). članove ustanove. a ZT služi za objašnjavanje. ili gradivnost. za konkretizaciju sadržaja toga predmeta. npr. ruke đeteta ili vrata velike dvorane GT označava dio predmeta. U sintagmemima tipa litar ulja. U sintagmemima tipa simbol pobjede. Riječ je o eksplikativnome genitivu. igralište Sutjeske ili baština naših predaka GT označava predmet (u širem smislu). Tako npr. raspored časova ili znak dobre volje GT označava predmet koji je potrebno dodatno objasniti (dati obavještenje o tome šta je sadržaj toga predmeta). kamena kuća). analizirati značenja pojedinih tagmema (glavnih i zavisnih) samo u sintagmemima kojima je glavni tagmem (GT) imenska riječ u nominativu. kao ogledna.Slično tome nekongruentni odredbeni sintagmemi tipa litar ulja ili parče hljeba ne mogu se preoblikovati u kongruentne sintagmeme tipa *uljna litra ili *hljebno parče jednostavno zato što se dionost (partitivnost) izražava genitivom imenskih riječi. npr. „vrućina koja je svojstvena ljetu“. S druge strane ima i primjera u kojima sintagmemi mogu biti homonimni. Takvi se sintagmemi mogu značenjski analizirati na ovaj način: U sintagmemima tipa dom penzionera. tj. udruživati u jednome obliku više različitih značenja. „vrućina u vrijeme ljeta“. a ZT označava taj predmet ili materiju. a ZT označava grupu ili ustanovu. kvalitativnost. npr. sintagmem vrućina ljeti pretpostavlja značenje „ljetnja vrućina“. tj. U sintagmemima tipa poglavlje romana. ZNAČENJE SPOJEVA RIJEČI Pojedini spojevi riječi mogu se analizirati i s obzirom na značenja tagmema koji ulaze u njihov sastav. bratov sat. onoga koji je pośednik. brkat čovjek. Tu je riječ o odnosu dijela i cjeline. a zavisni tagmem (ZT) imenska riječ u genitivu bez prijedloga (s odredbom ili bez nje). novinar crnogorske televizije ili pripadnik oružanih snaga GT označava pripadnika ili pripadnike grupe. značenje „vrućina dok traje ljeto“. Riječ je dakle o odnosu između pojedinca i kolektiva ili o događaju koji pretpostavlja više učesnika. U sintagmemima tipa član parlamenta. parče hljeba ili odred vojnika GT označava cjelinu predmeta ili mjeru materije. a ZT predmet kome taj dio pripada. Riječ je dakle o prisvojnome genitivu. vlasnik predmeta. Riječ je dakle o dionom ili partitivnom genitivu. a ne može se izraziti pridjevom (kao što se može prisvojnost. 238 SINTAKSA . učesnike manifestacije i sl. Budući da su dosad opisane službe i značenja pojedinih vrsta riječi te posebno službe i značenja pojedinih padežnih oblika i prijedloško-padežnih izraza..

mnogo ljudi. Riječ je o posebnoj vrsti vremenskoga genitiva. U sintagmemima tipa muškarac srednjih godina ili đevojčica predškolskoga uzrasta GT označava predmet (obično osobu). povratak ratnika ili izvještaj glavnoga sekretara GT označava opredmećenu radnju. hiljadu godina. onoga na koga ili ono na što se svojstvo odnosi. Riječ je o genitivu dobi u kome se susrijeću vrijeme i kvalitet. Riječ je o subjekatskome genitivu jer je takve konstrukcije moguće preoblikovati u rečenice u kojima imenica u genitivu stoji u nominativu i zauzima poziciju subjekta. U sintagmemima tipa visina solitera. umjesto Neki ljudi su došli možemo reći Ljudi su došli. a u drugima je i gramatička i leksička povezanost među tagmemima takva da se ne mogu razdvojiti. npr. tj. a ZT predmete ili događaje koji su svojstveni tome intervalu. neki od rednih brojeva (najčešće prvi) ili zamjenica (obično pokazna. ali umjesto Mnogo ljudi je došlo ne kažemo *Mnogo je došlo. U sintagmemima tipa gradnja kuće. a ZT nosioca svojstva.U sintagmemima tipa takmičenje veterana. Riječ je o genitivu svojstva ili kvalitativnome genitivu. neodređena ili upitna/odnosna). a ZT označava vršioca radnje. oni u kojima je glavni tagmem broj jedan. npr. Takve sintagmeme susrijećemo kad glavni tagmem ne može sam za sebe zauzimati neku od pozicija u rečeničnoj strukturi. sedam dana. malo problema. a ZT svojstvo. Grade kuću i sl. Takvih vezanih sintagmema ima više vrsta. U sintagmemima tipa vijek ratova. npr. oduševljenje navijača ili nemar naših ekologa GT označava svojstvo (izraženo deadjektivnom imenicom). Riječ je o objekatskome genitivu jer je takve konstrukcije moguće preoblikovati u rečenice u kojima imenica u genitivu stoji u akuzativu i zauzima poziciju objekta. U sintagmemima tipa košulja kratkih rukava. noć dugih noževa ili vrijeme obilnih kiša GT označava vremenski interval. VEZANI I NEVEZANI SPOJEVI RIJEČI Spojevi riječi međusobno se razlikuju i po tome što u jednima susrijećemo nevezano (slobodno) spajanje tagmema. To su: ■ oni kod kojih je glavni tagmem količinski prilog ili broj koji se ne mijenja. kvalitet predmeta. Veterani se takmiče i sl. a zavisni ima oblik genitiva. a ZT predmet (objekat) uključen u radnju. a ZT svojstvo predmeta s obzirom na vrijeme. đevojka plavih očiju ili roman toka svijesti GT označava predmet. Tako npr. vožnja bicikla ili pranje novca GT takođe označava opredmećenu radnju. a zaviGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 239 ■ . o vrsti kvalitativno-vremenskoga značenja.

oni u kojima je glavni tagmem neki od perifraznih glagola. SPOJEVI RIJEČI PO SASTAVU (PROSTI. i to dvostruko ili višestruko vezane (jer kod njih nijedan tagmem nije slobodan). jezik za zube. smatrati. s prijedloško-padežnim izrazima. jedna od sastavnica. jedan od najboljih primjera. tj. zvati (se)/nazvati (se).. biti slab. npr. smatrati lažovom. među vezane sintagmeme. npr. a zavisni imenska riječ u kosom padežu (najčešće u akuzativu) ili prijedloško-padežni izraz. npr. biti poslanik. komšinica profesorica. naći se u nebranom grožđu itd. oni u kojima je glavni tagmem neki od (značenjski nepotpunih) glagola tipa postati/postajati. nastaviti prkositi. držati na oku. grad Šavnik. broj. biti neugodan. ostati/ostaviti na ćedilu. prebrojati sve zvijezde. umjeti se snaći. mirne duše (što učiniti). neočekivani gost. Proste sintagmeme čine i glagoli kao glavni tagmemi s imenicama u kosim padežima. dati pristanak. instrumentalu ili prijedloško-padežni izraz (s prijedlogom za). npr. neki predośećaj. SLOŽENI I OBAVEZNOSLOŽENI) S obzirom na sastav sintagmemi mogu biti prosti. a zavisni punoznačna riječ (imenica. stolica bez naslona. prilozima ili infinitivima kao zavisnim tagme240 SINTAKSA ■ ■ ■ ■ . složeni i obaveznosloženi. prevesti/prevoditi žednoga preko vode. To mogu biti dvije imenske riječi. vrata dvorane. držati. oni u kojima je glavni tagmem modalni ili fazni glagol. npr. stupiti na snagu. prijedloško-padežni izraz ili prilog). moći da se podnese i sl. ograda od gvožđa. mačji kašalj. činiti čuda. pridjev. privesti kraju. a zavisni infinitiv ili konstrukcija da + prezent. ubrajaju se i frazeologizovane konstrukcije. koje mogu imati različite strukture. npr. npr. biti u neprilici. naša komšinica. imati obzira. podnijeti tužbu. rijeka Cijevna. doći do daha. glagol biti. pun hvale. oni među njima. Prostima se nazivaju oni sintagmemi koji se sastoje od dvaju tagmema. umjeren u jelu. neki od ozlijeđenih. vrijedan pažnje. zatim imenska riječ ili prilog s prijedloško-padežnim izrazom. dobiti/dobijati krila.. kula od karata. daleko od svojih. poklon za babu. jasno kao na dlanu. imenovati.sni ima oblik prijedloško-padežnoga izraza (s prijedlozima od ili među). proglasiti/proglašavati. koja od studentkinja. biti treći. držati za budalu. ■ oni u kojima je glavni tagmem kopulativni glagol. npr. izgubiti iz vida. postati svjestan. biti blizu i sl. obilna kiša. naše gore list. a zavisni imenska riječ u nominativu. obaviti uviđaj. prestati pušiti.

poklon za tvoju babu. vrijedan pažnje Složeni spojevi riječi naša komšinica profesorica. dobar povod. npr. glagolske i priloške. komšinica profesorica. potonuli svijet. lutajući reporter. vrijedan svake pažnje Obaveznosloženi spojevi riječi čovjek dobre naravi. ležati u bolnici na kraju grada. nositi naočare. ali ima i složenih sintagmema koji se ne mogu preoblikovati u proste. i to: a. dijele se na kongruentne i nekongruentne s obzirom na to jesu li glavni i zavisni tagmem u odnosu kongruentnosti ili ne. pa onda postaju prosti (npr. njima se načelno može oduzeti element kojim su prošireni. To su prije svega oni kojima je zavisni tagmem kvalitativni ili vremenski genitiv. vrata male dvorane. b. može biti ili imenica (npr. rijeka Cijevna) ili pridjevska riječ. to pismo. vrata dvorane.). Kako su složeni sintagmemi prošireni prosti. pridjev. pridjevske. pisati olovkom. Tako npr. U kongruentnim imeničkim spojevima riječi zavisni tagmem. gledati kroz prozor. npr. npr. Takvi se sintagmemi nazivaju obaveznosloženima. spojevi riječi (sintagmemi) dijele se na imeničke. poneki izuzetak. koji u neobilježenome redu riječi stoji ispred glavnoga tagmema. drvena stolica bez naslona. vrata male dvorane. SPOJEVI RIJEČI PO SASTAVU Jednostavni spojevi riječi naša komšinica. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 241 . sintagmemi čovjek dobre naravi ili doći iduće godine ne mogu biti preoblikovani u sintagmeme *čovjek naravi ili *doći godine. odnosno akuzativ. doći iduće godine STRUKTURA SPOJEVA RIJEČI S obzirom na to koja od (vrsta) riječi funkcioniše kao glavni tagmem.mima. tamna mrlja. kojima je u funkciji glavnoga tagmema imenica. naša komšinica. ograda od kovanoga gvožđa. njihov problem. naša komšinica profesorica. razmišljati o budućnosti. Složenim sintagmemima nazivaju se oni kod kojih je bilo glavni bilo zavisni tagmem proširen još kakvom punoznačnom riječju ili prijedloško-padežnim izrazom. ležati u bolnici. imenička zamjenica ili imenički broj (brojevna imenica). lijegati kasno uveče. neki predośećaj itd. lijegati kasno. IMENIČKI SPOJEVI RIJEČI Imenički spojevi riječi. pridjevska zamjenica. kakvo ljeto. komšinica profesorica. neki čudan predośećaj.

neko duge kose. vremenskoga značenja. Odnos između glavnoga i zavisnoga tagmema jeste odnos rekcije ili pridruživanja. onda se u funkciji zavisnoga tagmema nalazi imenica u genitivu (npr. rastinje pokraj puta. Tada funkciju zavisnoga člana ima pridjevska riječ (npr. u besprijedloškome ili prijedloškome instrumentalu. izlazak iz kuće. rjeđe. napad na poštansku kočiju. mi izgnanici. *svako namjera). dolazak k vama. neko negđe.c. Imenica u funkciji zavisnoga tagmema može biti: ■ u besprijedloškome ili prijedloškome genitivu. gužva na stanici. neko bez elementarne kulture. kap u moru. neko ljubazan. čitanje pjesama. pljunuti ti. dosađivanje po žurkama. pośeta bratu. svako iskrenih namjera (nije gramatično: *vi pogleda. Osim toga u funkciji zavisnoga tagmema može se naći i prilog. u besprijedloškome ili prijedloškome dativu. vi danas. zatim glagol ili prilog. put prema šumi. jedna knjiga. razmišljanje o drugim stvarima. ■ ■ ■ ■ Kad je u funkciji glavnoga tagmema imenička zamjenica. u akuzativu (samo prijedloškome). npr. npr. svako normalan. npr. vi sumnjivih shvatanja. broj (posebno redni). U nekongruentnim imeničkim sintagmemima u funkciji glavnoga tagmema po pravilu je imenica koja je često izvedena od glagola ili pridjeva. Kad su u funkciji imeničkih sintagmema imenički brojevi (zbirni brojevi i brojevne imenice). vi iz grada. npr. obično prostornoga značenja. npr. prvi sumrak. put u nepoznato. kupovanje vremena. troje kola. vi političari). jurnjava autom. kuća od kamena. branjenje ćutanjem. nešto na putu) ili imenicu u genitivu s obaveznim atributom (determinatorom). mi s ove strane. npr. Sintagmemi toga tipa s rekcijskim odnosom ili s odnosom pridruživanja među tagmemima u funkciji zavisnoga tagmema imaju prijedloško-padežni izraz (npr. poziv zvanicama. oni juče. npr. niko od prisutnih. mi ovđe. npr. npr. svjetlost svijeće. peć na plin. a zavisni tagmem u neobilježenome redu riječi nalazi se iza glavnoga. šetnja gradom. u lokativu. troje 242 SINTAKSA . ili. susret s nepoznatim. sintagmemi takođe mogu biti kongruentnoga tipa. deseta zapovijest. drugi on. *neko kose. nešto dobro) ili imenica (npr. a funkciju zavisnoga tagmema može imati besprijedloška imenska riječ u kosom padežu ili prijedloško-padežni izraz. golman dugih ruku. molba za odsustvo. buka pod prozorom.

npr. U prijedloško-padežnim izrazima u toj funkciji mogu se naći svi kosi padeži: ■ ■ ■ ■ genitiv. bijel poput snijega. nedostupan vlastima. pa i po tri zavisna tagmema. vrlo dobar. npr. saglasan s prijedlogom. oduševljen ponudom. Od kosih padeža to mogu biti: ■ ■ ■ ■ genitiv. sličan đedu. po drugim klasifikacijama) koji im prethode i služe za intenziviranje njihova značenja (npr. prilično sposoban. sklon povredama. npr. npr. npr. vrijedan poštovanja. vas dvojica. milion problema) ili lična zamjenica u genitivu množine (npr. npr. njih četvoro. Tako ima spojeva riječi sa zavisnim tagmemima i u genitivu i u dativu. drugi s kraja. nego sastavnicama spojeva riječi ili tagmemima (kao i prijedloško-padežni izrazi). dobar prema đeci. a u toj funkciji mogu se naći imenske riječi u kosim padežima ili prijedloško-padežni izrazi. zadovoljan postignutim. akuzativ (i to akuzativ mjere ili količine). npr. sposoban za vrhunska dostignuća. pobuna radnika protiv poslodavaca za bolje uslove privređivanja. Neki imenički spojevi riječi strukturirani su i tako da imaju po dva. siguran u uspjeh. Zato se pridjevskim sintagmemima smatraju samo oni kod kojih se zavisni tagmem uvodi rekcijom ili pridruživanjem. izrazito uspješan. izvještaj predśednika vlade o stanju u zdravstvu. tužan zbog rastanka. lišen brige. nas troje). npr. sasvim jednostavan. Ima ih sa zavisnim tagmemima i u genitivu i u dativu i u prijedloškome genitivu. npr. željan slave. modifikatora (ili s prilozima. sedmorica glumaca. instrumental. prodaja robe strancima preko zastupnika. krajnje neodlučan) ne smatraju se spojevima riječi ili sintagmemima. ili i u genitivu i u dativu i u lokativu. dativ. npr. npr. akuzativ. težak jednu tonu. dugačak hiljadu kilometara. nesiguran pod pritiskom. polovina plate. dativ. npr. instrumental. PRIDJEVSKI SPOJEVI RIJEČI Pridjevi s rječcama u službi uporednih rječca. drukčiji od vas.prasadi. Mogu to takođe biti zavisni tagmemi i u genitivu i u prijedloškome genitivu i u prijedloškome akuzativu. prijetnja igrača sudiji ili žalba oštećenih višem sudu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 243 . ljut na sebe. bogat šumom.

npr. gladan kao vuk. a kod priloških zavisni tagmem označava okolnost u kojoj se vrši glagolska radnja. nemoćan da bilo što preduzme. Kod dopunskih spojeva riječi zavisni tagmem dopunjuje u nečemu radnju označenu glagolom. npr. Dopunski sintagmemi Kod dopunskih sintagmema u funkciji zavisnoga tagmema stoje besprijedloški i prijedloški oblici kosih padeža povezani s glavnim tagmemom (glagolom) jakom rekcijom. npr. U ostalim dopunskim sintagmemima funkciju zavisnoga tagmema mogu imati svi i besprijedloški (osim akuzativa i. npr. upravljati helikopterom. osloboditi se obaveza. nositi kravatu. naravno. (u rečenici takav tagmem odgovara priloškoj odredbi). pisati pismo. pisati rođacima. označava predmet uključen u radnju (u rečenici takav zavisni tagmem odgovara objektu). čvrst na nogama. brinuti se za siromahe. grk kao pelin. Takvi sintagmemi imaju po pravilu dopunu u akuzativu. npr. vrijedan da se spomene. lijep kao slika. akuzativ. baviti se trgovinom. lokativa) i prijedloški oblici kosih padeža. misliti na budućnost. npr. vjerovati svakome. saośećati s rodbinom. zazirati od javnih nastupa. npr. vremensku. Posebnu grupu dopunskih sintagmema čine oni u kojima službu glavnoga tagmema vrši prelazni glagol. praviti probleme. načinsku i sl. 244 SINTAKSA . kadar pobijediti (svakoga). zavisna klauza. umjeren u jelu. Može to dakle biti: ■ ■ ■ ■ genitiv. vjerovati u čuda. dativ. predati se policiji. GLAGOLSKI SPOJEVI RIJEČI Glagolski spojevi riječi dijele se na dopunske i priloške. spreman odgovoriti. npr. śetiti se imena. npr.■ lokativ. poznat po skandalima. npr. Osim toga funkciju zavisnih tagmema u pridjevskim spojevima riječi mogu još vršiti: ■ ■ ■ uporedna konstrukcija s rječcom kao. hvaliti se ocjenama. stiđeti se svoga postupka. infinitiv. postupati prema zarobljenima. kupiti brod i sl. prostornu. instrumental.

ploviti nad gradom. tumarati okolo. otputovati rođacima. a funkciju zaGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 245 . roditi se na selu.■ lokativ. od ostalih sintagmema u kojima prilozi u neobilježenome redu riječi dolaze iza glagola. pojaviti se pred publikom. doputovati ove zime. tako ni prilozi (uglavnom oni koji su izvedeni od pridjeva) ne čine sintagmeme ako im se pridodaju rječce (po drugim klasifikacijama prilozi) koje označavaju intenzifikaciju (pojačavanje) njihova značenja. grubo prekinuti. npr. slično njima (postupati). npr. gladovati zimi. npr. prići zdesna. npr. lako shvatati. raditi puno radno vrijeme. izaći na ulicu. Kod sintagmema s prilogom u funkciji zavisnoga tagmema valja razlikovati one koji označavaju kvalitet (rjeđe i kvantitet) radnje i koji u neobilježenome redu riječi stoje ispred glagola. drugačije od kolega (razmišljati). npr. šetati parkom. vrlo loše (primiti). šetati svaki dan. sresti se ujutro. razmisliti o ponudi. gledati u nebo. zasnivati se na čvrstim dokazima. spavati pod drvetom. brzo se izgubiti. dosta brzopleto. npr. lećeti poput ptice. primati utorkom. prići šumi. uživati u planinarenju. proći pored groblja. trčati uz brijeg. u akuzativu. Poseban tip spojeva riječi te vrste čine količinski sintagmemi kod kojih funkciju glavnoga tagmema imaju količinski prilozi ili nepromjenljivi brojevi. lagati iz straha. u dativu. slabo spavati. brzo poput vjetra (nestati) itd. zastati u čudu. npr. naći se u neprilikama. prilično grubo. previše jednostavno. okrenuti se k zidu. dugo pričati. gledati onamo. zaposliti se iduće godine. Zato u funkciji zavisnoga tagmema priloških sintagmema stoje imenske riječi u kosim padežima ili prijedloško-padežni izrazi. a u funkciji zavisnoga može biti imenska riječ u bilo kojem kosom padežu (bez prijedloga ili s prijedlozima) ili prilog. Priloški sintagmemi U priloškim sintagmemima u funkciji glavnoga tagmema može biti bilo koji glagol. PRILOŠKI SPOJEVI RIJEČI Kao što pridjevi s rječcama (tipa vrlo dobar) ne čine posebne sintagmeme. npr. npr. u instrumentalu. npr. čekati godinama. Glavni i zavisni tagmem nalaze se u odnosu slabe rekcije ili u odnosu pridruživanja. jako pametno i sl. Zavisni tagmem u obliku imenske riječi može biti: ■ ■ ■ ■ ■ u genitivu. u lokativu.

visnih tagmema imenske riječi u obliku besprijedloškoga genitiva. gladan kao vuk Glagolski spojevi riječi 1. sklon povredama. nego samo genitiv jednine. malo ljudi. baviti se trgovinom 2. Dopunski: nositi kravatu. śetiti se imena. naročito u razgovornome stilu. od gradivnih imenica ne upotrebljava se iza kvantifikatora genitiv množine (takve imenice i nemaju množine). pejorativno značenje. bijel poput snijega. pet noći. vjerovati u čuda. malo vode. saglasan s prijedlogom. pet noći. ograda od gvožđa. uslov da se uspije Pridjevski spojevi riječi vrijedan poštovanja. bogat šumom. trista godina itd. mnogo knjiga – ne može se npr. previše nerviranja. takav genitiv po pravilu je u jednini. kupovanje vremena. npr. ima sasvim drugo značenje. (Ako je riječ o gradivnim imenicama. izići na ulicu.] STRUKTURA SPOJEVA RIJEČI Imenički spojevi riječi komšinica profesorica. težak jednu tonu. pa se zato ne kaže *malo vódā niti *mnogo pijesaka. tj. brzo poput vjetra 246 SINTAKSA . Tim prilogom imenici uz koju stoji pridaje se deminutivno ili. npr. tamna mrlja. a genitiv ostalih imenica u takvim sintagmemima u pravilu je u množini. jurnjava autom. češće. umjeren u jelu. nekoliko nas. a vrijedi i obrnuto. čekati godinama. prvi mrak. mnogo kiše. Priloški: lećeti poput ptice. previše uznemiravanja. npr.) [Spoj riječi malo čovjeka u crnogorskome jeziku. reći *malo čovjeka niti *mnogo knjigē. mnogo pijeska. tumarati okolo Priloški spojevi riječi malo ulja. malo ulja.

I ona se naime može poimati bilo kao jedinica jezika bilo kao jedinica govora. Razmotrimo li npr. a spojeve riječi uključene u rečenicu ili u tekst sintagmama. langue) i govor (fr. kao ono zahvaljujući čemu se može komunicirati. tj. Tako se već najmanja jezička jedinica – fonem – poima kao jedinica jezika. [m2]. npr. fonem /m/ podrazumijeva različite realizacije (alofone). uopštene prirode. tramvaj. REČENICA KAO JEZIČKA I GOVORNA JEDINICA Nešto slično onome što je rečeno o fonemu i o spoju riječi važi i za rečenicu. parole). ono po čemu su jezičke jedinice strukturirane da bi se njima moglo komunicirati. pripada sferi govora. njegovim mjestom u zvukovnome nizu. [m3] itd. alofona. Mirnoga mora niko se ne boji ili Grade kuću tri godine. Zato smo spojeve riječi kao jezičke jedinice nazvali sintagmemima. npr. glas m ispred glasa a drukčiji je no glas m ispred glasa v. pomnije rečenicu Naš komšija prodaje kuću pa se upitamo što ta rečenica GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 247 . Fonem /m/ npr. u riječima kao što su mačka. glas m ispred glasa v drukčiji no glas m ispred glasa č itd. kao model. u navedenome slučaju uslovljene pozicijom. Tako spojevi riječi mirno more ili graditi kuću podrazumijevaju različite realizacije u višim sintaksičkim jedinicama. Ona podrazumijeva različite realizacije. Gradiće kuću na moru i sl. Plovimo mirnim morem. Te razlike međutim zanemaruju se kad se govori o fonemu /m/ kao o jezičkoj jedinici. odnosno jedinicama koje nazivamo glasovima. Drugim riječima. omča i sl. Jedna dakle jezička jedinica (fonem) podrazumijeva mnoštvo različitih realizacija (glasova): [m1]. Pod jezikom se podrazumijeva uopšteni sistem znakova. Jezik se dakle poima kao mogućnost (potencija). Različitost između pozicijskih varijanata toga fonema. Nešto slično važi i za odnos između spoja riječi (sintagmema) i sintagme. a govor pretpostavlja stvarno komuniciranje koje je strukturirano po zakonitostima jezika kao sistema. a govor kao ostvarenje (realizacija) toga modela.REČENICA I ISKAZ JEZIK I GOVOR U savremenome jezikoslovlju razlikuju se pojmovi jezik (fr. jeste jezička jedinica jer je apstraktne. I pojedine jezičke jedinice mogu se poimati bilo kao jedinice jezika bilo kao jedinice govora.

ali nema nikakva smisla ako nije dio jedinice uključene u kontekst. Stanovah s roditeljima u jednoj od onih malih kuća u Staroj varoši. ZNAČENJE REČENICE I SMISAO ISKAZA Kad govorimo o jedinicama tipa Naš komšija prodaje kuću. ima li dvorište ili nema. a ne govorna jedinica. je li drvena ili kamena. Tek kad se ta rečenica upotrijebi u konkretnoj govornoj situaciji ili u kontekstu. npr. U takvim jedinicama riječ je dakle o svojevrsnome paradoksu: mi navedenu rečenicu razumijemo. je li star ili mlad. S druge strane mi o konkretnome. koji je dakle poznat iz konteksta i/ili situacije). Slično se možemo pitati i o konkretnijem značenju glagola prodavati: prodaje li se jeftino ili skupo. je li lijepa ili ružna. ima li đece ili nema. ta riječ dobija smisao. a smisao podrazumijeva konkretizaciju. npr. Mi ne znamo ništa pobliže o tome kakav je to komšija: je li visok ili nizak. prodaje li se isključivo za novac ili ne.). i Crnogorac i Albanac. stan. realizaciju jedne od mogućnosti koja se nudi jezičkom jedinicom. 248 SINTAKSA . kako itd.). prodaje znači „ustupa drugome za novac“. kuća znači „zgrada u kojoj stanuje jedna ili više porodica“ i sl.. operišemo zapravo jedinicama koje imaju značenje. S jedne strane svi izvorni govornici crnogorskoga jezika znaju i potvrdiće da ta rečenica pripada u cjelini crnogorskome jeziku. Riječ komšija dakle kao jezička jedinica podrazumijeva da čovjek o kojem je riječ može biti i visok i nizak. što pripada sferi jezika. naš komšija znači „čovjek koji živi u našoj blizini“. automobil i sl. I riječ komšija. Ne znamo takođe ništa pouzdanije ni o kući: je li velika ili mala. ali nemaju smisla. i ljubazan i neljubazan. je li jednospratnica ili višespratnica. ali da nema smisla. npr. i mlad i star. onda ona dobija stvarni smisao. je li namještena i. može li se umjesto novca ponuditi štogod drugo (neka kuća drugđe. Tek kad se u konkretnome govornome činu zbori o konkretnome čovjeku (koga npr. stvarnome (eventualnome) značenju te jedinice malo što možemo reći. odnosno u konkretnu govornu situaciju. je li bolestan ili zdrav. prodaje li se preko oglasa ili nekako drugačije itd. što pretpostavlja različite mogućnosti realizacije. I s jedne i s druge strane ulice imasmo dobre i ljubazne komšije s kojima bijasmo u vrlo dobrim odnosima.znači. kao što je već pomenuto. odgovor i neće biti tako jednostavan. ima značenje (to je ono što o toj riječi možemo naći u rječniku). da zaista nešto znači i da je to značenje moguće opisati. sagovornik poznaje ili koji je prethodno opisan. i bogat i siromašan itd.. Značenje je dakle nešto što je uopšteno. Pogotovo malo možemo reći o konkretnim značenjima njezinih sastavnica. ako jeste. da je dakle jezička. je li oženjen ili neoženjen. vikendica. ali ipak o konkretnome njezinu značenju ne možemo reći ništa. Tako i za cijelu rečenicu Naš komšija prodaje kuću možemo reći da ima značenje. Ta razlika važi i za niže jezičke jedinice. Nedavno međutim saznadosmo da naš prvi komšija prodaje kuću jer je kupio stan u Baru (. za riječi. pa se često i pośećivasmo. je li njegova kuća odmah pored naše ili nije. i to razumijemo u cjelosti (ne možemo čak reći da u njoj ima išta što ne razumijemo).

Rečenice su dakle uopštene. Rado. koje nazivamo iskazima. Jeste bogme. ni dao Bog. Kažu da prodaje. često i prilošku odredbu. Iskaz je s druge strane stvarna komunikacijska jedinica. A. ne bi ga već ni bilo. i objekat. jedinice koje pretpostavljaju različite načine ostvarivanja u komunikaciji. B. Komšija prodaje kuću u Danilovgradu. Da je uništen. REČENICE I ISKAZI PO STRUKTURI Rečenice i iskazi razlikuju se međusobno po gramatičkoj strukturi. gospodaru. npr. Pogodio. zakonik nije uništen no pokoleban. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 249 . pripadaju govornim jedinicama. Djelovi njegove gramatičke strukture naime mogu biti sadržani ili u kontekstu ili u govornoj situaciji. no neće svijet. Ko? Komšija. gospodaru. B. Upor. Nije. a iskaz može biti ili samo Komšija ili samo Prodaje ili samo Kuću ili samo U Danilovgradu. To je. B.: A. Ko veli? Ja. Samo kuću? Itd. Šta? Kuću. potencijalne jedinice. to je zlo.Prema tome jedinice sa značenjem pripadaju jezičkim jedinicama i nazivaju se rečenicama. a jedinice koje karakteriše smisao. i predikat. Đe? U Danilovgradu. jer iz potpunosti gramatičke strukture proizilazi njihovo značenje. odnosno jedinice kojima se stvarno komunicira. Rečenica po pravilu ima i subjekat. jedna od mogućih realizacija rečenice kao jezičke jedinice. koje su isključene iz konteksta ili iz govorne situacije. Muč. Upor. B. Ostali se članovi strukture podrazumijevaju iz govorne situacije. gore. Rado. A. no je pogažen. Iskaz ne mora imati potpunu gramatičku strukturu. B. A.: – – – – – – – – – – Ne budali. Takvi iskazi mogu se naći posebno u tekstovima dijaloške prirode. rđo! Hoću ja. A. A sad? Ne valja gospodi zakonik. Rečenice imaju potpunu gramatičku strukturu. Naš komšija? Da.

Iz toga odmah proizilazi jedno važno svojstvo rečenice. GRAMATIČKA SVOJSTVA REČENICE Da bi se utvrdila gramatička svojstva rečenice. Skočiđevojka) Iskazi kao što su Ko veli?. te jedinice u i Danilovgrad u lokativu. valja poći od pitanja: Što je to što svaka rečenica (u ovome slučaju prosta.– Koji svijet. u i Danilovgrad. Atribute bi mogle imati i druge imenice u navedenome primjeru. jedinica kuća u akuzativu jer je glagol prodavati u službi predikata prelazan. a to je njezina raščlanjivost: rečenica naime mora biti raščlanjiva na sastavne djelove. one se moraju gramatički oblikovati tako da mogu funkcionisati kao rečenični članovi. Kad se jedinice koje ulaze u sastav rečenice odaberu. što je to bez čega rečenice nema? RAŠČLANJIVOST REČENICE U odgovoru na to pitanje može se krenuti od govornika koji proizvodi rečenicu. predikat. a da bi se izdvojili iz konteksta. objekta i priloške odredbe navedena rečenica ima i atribut (naš). Rado? – Vaši kmetići. Osim subjekta. (Stefan Mitrov Ljubiša. koji smo prethodno navodili. nesložena) mora imati da bi se smatrala rečenicom. npr. koji mora stajati uz prijedlog i koji je ovđe u službi priloške odredbe (kao okolnosti u kojoj se događa radnja glagola prodavati). Naš komšija prodaje kuću u gradu Danilovgradu. pa jedinica komšija stoji u nominativu (da bi funkcionisala kao subjekat). to bi bile sastavnice naš. kuća. U primjeru Naš komšija prodaje kuću u Danilovgradu. npr. Koji to svijet neće da muči? i sl. Ko veli da ne valja gospodi zakonik?. moraju se izdvojiti iz konteksta. pa zahtijeva dopunu (objekat) u akuzativu. U tome slučaju dakle tih sastavnica ima šest. a inače mora biti najmanje jedna. npr. Koji svijet? i sl. Naš komšija prodaje staru kuću u Danilovgradu ili Naš komšija prodaje staru kuću u lijepome Danilovgradu. ne mogu funkcionisati kao rečenice jer nemaju potpune gramatičke strukture. odnosno oblike) od kojih će se rečenica sastojati. Da bi to postali. prodavati. predikata. kojih je najmanje jedan. odnosno rečenične sastavnice (riječi. tj. pa ih nazivamo nesamostalnim članovima rečenice. 250 SINTAKSA . na članove rečenične strukture. Za razliku od njih subjekat. košija. mora im se dopuniti osnovna gramatička struktura. prodavati u prezentu (prodaje – to je jedan od oblika koji toj jedinici omogućava da funkcioniše kao predikat). On mora najprije odabrati neke jezičke jedinice. a isto to važi i za apozicije. No ti članovi (atribut i apozicija) ne mogu stajati u rečenici samostalno.

procesu i sl. npr. ali to ne znači da oni ne sadrže obavještenja bilo o vremenu bilo o načinu zbivanja. Na sintaksičGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 251 . onda su joj svojstvene informacije o tome je li ono o čemu se saopštava stvarno ili nestvarno. nego način odvijanja radnje ili odnos učesnika govornoga čina prema radnji o kojoj je riječ. je li želja ili zahtjev i sl. ako se odvija prije trenutka govorenja. Tišina!) ili priloški (npr. prilog sad može označavati ili pojačavati sadašnjost (npr. VRIJEME ILI NAČIN Rečenicom se prenose informacije o događaju. Voz!). zbivanju. To se gramatičko svojstvo rečenice naziva vremenom. prilog śutra budućnost (npr. Zašto?). odnosno načinska svojstva rečenice. kad je riječ o iskazima. stanju. vremenski ili načinski prilozi. Svojstvo rečenice kojim se odgovara na takva pitanja naziva se načinom. trebati. Dolazi voz!) nego i imenički (npr. odnosno iskaza. prije trenutka govorenja ili poslije trenutka govorenja. odnosno posebnim glagolskim oblicima kojima se izražava zapovijest (imperativ). moguće ili nemoguće. Napolje!). U takva sredstva spadaju takođe modalni glagoli. kojima se ne označava radnja. ako se odvija poslije trenutka govorenja. modalni glagoli. htjeti. nazivamo samostalnim članovima rečenice. koja mogu biti primarna (glagolski oblici vremena i načina) ili sekundarna (različite imenske konstrukcije. a zapovijest ili zahtjev ne mora se izražavati samo oblikom imperativa (npr. prošlost (perfekat) ili budućnost (futur). mogućnost ili uslov (potencijal) te želja (optativ). Ćutite! ili Izlazite!) nego i imenički (npr. riječ je o sadašnjosti. a mogu. Ima i posebnih leksičkih sredstava (tj. Tako se npr. Ta svojstva izražavaju se različitim sredstvima. sadašnjost ne mora izražavati samo oblikom prezenta (npr. Moramo porazgovarati o tome. npr. riječ je o prošlosti. morati. koji mogu stajati samostalno u rečenici. Juče njih dvoje śede i razgovaraju).objekat i prilošku odredbu. vjerovatno ili nevjerovatno. Tako npr. Treba biti strpljiv. Hoću da svakako dođete i sl. Ako se ono o čemu se saopštava odvija u trenutku govorenja. prilog juče prošlost (npr. IZRAŽAVANJE VREMENSKIH ILI NAČINSKIH ZNAČENJA Vremensko-načinska svojstva rečenice iskazuju se primarno posebnim glagolskim oblicima kojima se izražava sadašnjost (prezent). proizilaziti iz konteksta ili govorne situacije). Međutim ima iskaza koji ne sadrže ni vremenske ni načinske glagolske oblike (npr. Te informacije sadrže i podatke o tome odvija li se ono o čemu se saopštava u trenutku govorenja. Meni to treba baš sad). riječ je o budućnosti. riječi ili spojeva riječi) kojima se mogu izražavati ili pojačavati vremenska. Putuje se śutra rano). Ako rečenici nijesu svojstvene informacije o vremenu odvijanja onoga o čemu se saopštava. Iz rečenoga je vidljivo da su označavanje vremena ili označavanje načina obavezna svojstva svake rečenice.

emocionalni) prema onome o čemu se govori. Koliko je sati?. Izjavnom rečenicom govornik sagovorniku ili sagovornicima prenosi informaciju. reci što se dogodilo! 252 SINTAKSA . vrati se! i sl. a uzvičnom rečenicom prenosi se obavještenje o odnosu (ponajprije emocionalnome) između govornika i sadržaja obavještenja ili između govornika i sagovornika (može to biti npr. upitnom ne prenosi informaciju. Ne javiste se?. iznenađenje. Tako se npr. pojedinim tipovima konstrukcija (sintagmema ili rečenica). kojim se sagovornik poziva na učešće u govornome činu. Hej. ljutnja i sl. npr. Značenja i funkcije na tom nivou izražavaju se različitim jezičkim sredstvima: posebnim oblicima. Za pojačavanje uzvičnosti često služi i vokativ.. UPITNE I UZVIČNE REČENICE S obzirom na obavještajnu svrhu sve rečenice mogu se podijeliti na izjavne (deklarativne).). Uzvičnost se izražava posebnom uzvičnom intonacijom. odnosom među iskazima u tekstu itd. nego je traži od sagovornika ili već dobijenu informaciju provjerava. Izjavne rečenice su s obzirom na obavještajnu svrhu neobilježene. pa nemaju posebnih jezičkih sredstava za označavanje toga značenja (izjavnosti). Takva se informacija. Milena.). OBAVJEŠTAJNA SVRHA Osim raščlanjivosti i vremensko-načinskoga značenja svaka rečenica mora sadržati i informaciju o tome želi li govornik sagovornika o čemu obavijestiti. koju takođe mora sadržati svaka rečenica. označava posebnim znakom – upitnikom (?). Može se i pojačavati uzvicima. čuđenje ili ravnodušnost. Što je sad to?. npr. što me prepade!. Zašto se ne javiste? itd. kojoj je svojstven pojačan intenzitet govorne realizacije i bilježi se u pismu posebnim znakom – uzvičnikom (!). Kad se to dogodilo?. IZJAVNE. dođi odmah ovamo!. Ah. pojedinim riječima. Možemo li se napokon dogovoriti?. npr.kom nivou tako i inače biva. npr. Smiješno ti je? U pismu se ta upitna intonacija. dobiti od njega kakvo obavještenje ili učesnika govornoga čina podstaknuti. zatim upitnim zamjenicama i prilozima (npr. Čega se śećate?. upitnost izražava ili pojačava upitnim rječcama li. Da nije kasno za dogovor?. to je predivno!. Čemu se smijete?. reagovati na dobijenu informaciju ili sl. motivisati na govorni ili kakav drugi čin. Kako vam je bilo?. Ko se nije javio?. zar ili da. Đe je olovka?. bez obzira na to sadrži li rečenica i druga sredstva za izražavanje upitnosti ili ne sadrži. Uh. izraziti svoj odnos (npr. Śetili ste se?. zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. naziva obavještajnom svrhom. Zar se nijesmo tako dogovorili?. odobravanje ili neodobravanje. S druge strane za izražavanje upitnosti i uzvičnosti postoje i posebna jezička sredstva. upitne (interogativne) i uzvične (eksklamativne). a može se izražavati i intonacijom. Petre.

a tema Komšija prodaje kuću. onda je rezultat djelimičnoobavještajni iskaz. a to znači da pretpostavlja različite mogućnosti obavještajnoga raščlanjivanja ili. onda je rema ili novo prodaje. Iz toga se ujedno vidi zašto djelimičnoobavještajni iskazi mogu imati nepotpunu gramatičku strukturu. imati različite varijante komunikacijskih jedinica (iskaza) s obzirom na to prenosi li se novo obavještenje cijelim iskazom ili novo obavještenje (s obzirom na kontekst) sadrži samo dio iskaza. Ako ista ta jedinica pretpostavlja pitanje Što prodaje komšija u Danilovgradu?. Iz navedenoga se takođe vidi da obavještajno raščlanjen može biti samo iskaz. a koju smo nazvali iskazom. Ako međutim ista ta jedinica pretpostavlja npr. Što to čini komšija s kućom? – Prodaje je. budući da je poznata iz konteksta ili iz situacije. OBAVJEŠTAJNA STRUKTURA ISKAZA Rečenica koja je uključena u kontekst ili pretpostavlja govornu situaciju. izlišna ili redundantna. npr. pitanje Ko prodaje kuću?. Da je to zaista tako. drugim riječima. Ono se zove tema ili dato. u kome su svi djelovi ravnopravni s obzirom na količinu obavještenja koju sadrže (u tome slučaju iskaz u cjelini prenosi novo obavještenje). Jednostavno zato što je u obavještajnome smislu za komunikaciju dovoljna rema (a tema je. zavisno od konteksta ili situacije. Što prodaje komšija? – Kuću. a iskaz GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 253 . Što se čudite?!. a tema ili dato U Danilovgradu komšija prodaje. nego je obavještenje poznato iz konteksta (u ovome slučaju iz pitanja). Ako pak pretpostavlja pitanje Đe komšija prodaje kuću?.Uzvične mogu biti i rečenice koje su primarno izjavne. Ko prodaje kuću? – Komšija. rečenica Komšija prodaje kuću u Danilovgradu pretpostavlja pitanje O čemu je riječ?. pa je onda riječ o posebnim upitno-uzvičnim rečenicama. Preostali dio iskaza (prodaje kuću u Danilovgradu) nije novo obavještenje (rema ili novo). Takvo novo obavještenje zove se rema ili novo. različite iskaze. onda je rema u Danilovgradu. npr. Ako npr. Ako pretpostavlja pitanje Što to čini komšija s kućom u Danilovgradu?. ali i rečenice koje su primarno upitne. Kako je to moguće!? Takve rečenice u pismu se označavaju kombinacijom upitnika i uzvičnika (?!) ili uzvičnika i upitnika (!?). a tema ili dato U Danilovgradu komšija kuću. Đe komšija prodaje kuću? – U Danilovgradu. Zar vam nije dosta?!. kao u navedenim primjerima. u kome novo obavještenje sadrži samo sastavnica komšija. vidi se po tome što se na pitanja može odgovoriti samo remom. Rečenica je dakle jedinica koja pretpostavlja različite mogućnosti obavještajnoga raščlanjivanja. pa se može ispuštiti). onda će cijela jedinica Komšija prodaje kuću u Danilovgradu biti opšteobavještajni iskaz. Tako rečenica s istom gramatičkom strukturom može. kad postane kontekstualno uključena. Rečenica naime nije obavještajno raščlanjena. onda je rema ili novo samo kuću. nego je obavještajno raščlanjiva. a ne i rečenica (kao jezička jedinica). može imati raznoliku obavještajnu strukturu.

zato što svršeni glagoli ne mogu označavati radnju koja je istovremena s trenutkom govorenja (ne može se npr. nego se može podrazumijevati iz konteksta ili iz situacije. Juče opet nijesi došao. a u iskazu predikat ne mora biti prisutan. raščlanjivanje iskaza na temu i remu) u samoj osnovi razlikovanja rečenice (kao jezičke jedinice) i iskaza (kao govorne. Poslaćemo vam knjige (rečenica Poslaćemo vam kao jezička jedinica ne bi bila potpuna bez dopune knjige). subjekat. U rečeničnom svojstvu predikativnosti naročito važnu ulogu imaju razmotrene vremensko-načinske osobitosti rečenice te kategorije lica i broja. Mrači se. Svratite koji dan. npr. objekat. u drugome licu (jednine i množine). Prema tome je predikativnost svojstvena i rečenici i iskazu. 254 SINTAKSA . komunikacijske) jedinice te da je baš u obavještajnome raščlanjivanju glavni razlog uspostavljanja razlike između rečenice i iskaza. no se mora reći Evo sad ustajem). PREDIKATIVNOST Bitno svojstvo svake rečenice jeste predikativnost. Od ostalih kategorija za rečenično svojstvo predikativnosti važne su glagolske kategorije vida i prelaznosti: kategorija vida npr. Već su otputovali. a ne i u iskazu (npr. npr. reći *Evo sad ustanem. Danas je zabrinuta. To bi se svojstvo moglo odrediti kao mogućnost da se rečenicom prenese obavještenje. Tada se putovalo samo noću. Specifičnost je rečenice (u odnosu na zamjenice i glagole) u tome što lice u njoj može biti neutralisano. tj. Razlika između rečenice i iskaza u tome je što se u rečenici pretpostavlja prisutnost i rečeničnoga člana koji je nosilac toga svojstva (tj. ali je predikat obavezan samo u rečenici. Naime i rečenicama je. Naime uz prelazne glagole redovno stoje dopune. a uz neprelazne ne mogu stajati. nazivaju se i besubjekatskima ili jednočlanima (jer imaju samo jedan od dvaju najvažnijih djelova rečenične strukture. Takve rečenice i nazivaju se bezličnima. Budući da se u njih ne može uvrstiti (gramatički) subjekat. Poslaćemo vam knjige drugi put. npr. Tako bismo čak mogli reći da ima rečenica u prvome licu (jednine i množine). te u trećemu licu (jednine i množine). predikata). prilošku odredbu) i obavještajne strukture (tj. Iz rečenoga se vidi da je upravo razlikovanje gramatičke strukture (tj. samo predikat). raščlanjivanje rečenice na predikat. Svi su poustajali.je jedinica u kojoj se jedna od mogućnosti obavještajnoga raščlanjivanja stvarno realizuje. u navedenim iskazima tipa Zašto? nema predikata. npr. a kategorija prelaznosti zato što prelazni glagoli pretpostavljaju drugačiju rečeničnu strukturu no neprelazni. kao i zamjenicama ili glagolima. npr. svojstvena relacija prema kategoriji lica. ali ima predikativnosti). Ustajem rano. npr.

Među članovima rečenične strukture razlikuju se. Skup odnosa među djelovima na koje se rečenica može raščlanjivati nazivamo gramatičkom strukturom rečenice. tj. rekli smo. a ne može biti u drugome padežu (ne može se npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 255 . priloška odredba u Danilovgradu. Osim toga gramatički odnos ogleda se i u tome što predikat zahtijeva da subjekat bude u nominativu. glagol prodavati glagolom odricati se. u direktnome je zavisnom odnosu prema predikatu. subjekat. podudaranjem predikata i subjekta u broju i licu. koji traži da oznaka za predmet što se uključuje u radnju označenu predikatom mora biti u akuzativu. predikat prodaje. koji nazivamo objektom ili dopunom. objekat kuću. U rečenici Naš komšija Petar prodaje kuću u Danilovgradu subjekat je Petar. Gramatički odnos između predikata (prodaje) i subjekta (komšija Petar) uspostavljen je kongruentnošću. I predikat i subjekat naime u jednini su i u trećem licu. nikako koji drugi padež (ne dolazi npr. Naime po samome glagolu prodavati unaprijed se zna oblik u kojem mora biti objekat. a to je predikat. a to je akuzativ. To se gramatičko svojstvo zove raščlanjivost rečenice. objekat i priloška odredba) i nesamostalni (atribut i apozicija). a gramatička veza među njima uspostavljena je jakom rekcijom. reći *Komšijom Petrom prodaje kuću ili slično).GRAMATIČKA STRUKTURA REČENICE Rečeno je da je jedno od bitnih svojstava (proste) rečenice mogućnost njezina raščlanjivanja na djelove koji su u određenim gramatičkim odnosima. Ako međutim prelazni glagol u navedenoj rečenici zamijenimo neprelaznim. u obzir *prodaje kućom ili *prodaje kući). s tim da svaki od njih ostvaruje direktan ili indirektan odnos prema glavnome dijelu rečenične strukture. ODNOSI MEĐU ČLANOVIMA REČENIČNE STRUKTURE Članovi rečenične strukture nalaze se u određenim gramatičkim odnosima. a same te djelove nazivamo članovima rečenične strukture. npr. atribut naš i apozicija komšija. onda objekat više ne može biti u akuzativu. Takav oblik akuzativa u strukturi rečenice naziva se pravim (direktnim) objektom. Član rečenične strukture kuću. To je zato što poziciju predikata zauzima prelazni glagol (prodavati). samostalni (predikat.

256 SINTAKSA . a kad pripada imenskim riječima. Predikat je član rečenične strukture koji nije zavisan od drugih članova. koji nazivamo priloškom odredbom (adverbijalom). predikata. drugi članovi. subjekta. po glagolu koji stoji u predikatu unaprijed znamo padež objekta (dopune). oni djelovi rečenice koji se nalaze u sastavu samostalnih članova (tj. Zato se kaže da on u rečenici sam sebi otvara mjesto. nesamostalni (ili sekundarni) članovi rečenične strukture jesu zapravo „članovi članova“. Priloška odredba dakle nije unaprijed određena glagolom. tj. Zato predikat sadrži najviše podataka o drugim članovima rečenične strukture. Naš komšija Petar odriče se kuće u Danilovgradu. nego se uvodi po samome predikatu i nalazi se s njim u odnosu slabe rekcije. Međutim za razliku od rečeničnoga člana kuću on se ne uvodi po gramatičkim svojstvima samoga glagola. naziva se apozicija (komšija Petar). uvrštavaju u rečenicu po gramatičkim svojstvima predikata. Za razliku od razmotrenih rečeničnih članova. što znači da im se gramatički odnosi zasnivaju na kongruenciji. objekta ili priloške odredbe).nego u genitivu. posredno ili neposredno. lice i padež subjekta. To zapravo znači da sam govornik direktno bira riječ u službi predikata zavisno od govorne situacije i od prirode obavještenja koje se želi prenijeti rečenicom. U rečenici koju raščlanjujemo to su djelovi naš (atribut) i komšija (apozicija). takođe je zavisan od predikata i označava okolnost u kojoj se vrši radnja glagola u službi predikata. a i priloška odredba zavisna je od predikata jer se s njim nalazi u gramatičkome odnosu slabe rekcije. Naš komšija Petar odriče se kuće. naprotiv. bez obzira na to nalaze li se u sastavu predikata. no se. On se ne uvrštava u rečenicu po gramatičkim svojstvima drugih članova. Takav objekat naziva se nepravim (indirektnim) objektom. Zato je istu prilošku odredbu moguće upotrijebiti i uz glagol odricati se. broju i padežu. objekta ili priloške odredbe. tj. i označavaju svojstvo onoga što te riječi znače (u široku smislu). Naime po obliku predikata po pravilu znamo broj. Njezin oblik ne zavisi načelno od toga koji će se glagol pojaviti u službi predikata. koje smo nazvali samostalnima (ili primarnima). subjekta. Riječ je o članovima koji se pridijevaju imenskim riječima. npr. mjesto u kojem se odvija proces označen predikatom. PREDIKAT Naziv „predikat“ potiče iz latinskoga jezika (praedicatum) i znači „ono što se izriče o kome ili o čemu“. Kad takva riječ pripada pridjevskim riječima. Nesamostalni rečenični članovi načelno se slažu s imenskim riječima uz koje stoje u rodu. npr. naziva se atribut (naš komšija Petar). Član rečenične strukture u Danilovgradu. jer samostalno stupaju u međusobne odnose.

npr. u kojima se subjekti (lične zamjenice) podrazumijevaju. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 257 . prodaju. prodaje. oznaka osobe s kojom se govori (2. npr. lice). prvo lice: Mi prodajemo. prodajem. mi prodajemo. ti prodaješ. Drugim riječima. I ta je kategorija dakle izrazito predikatska. treće lice: Oni/komšije prodaju). lice). lice). prodajete. nego se njome uspostavlja direktan odnos sa subjektom (kojem je svojstvena kategorija lica. isticanje osobe ili suprotstavljanje jedne osobe drugoj. prodajete. što opet znači rečenična. jer se njome ne daje obavještenje o broju radnji koje se izražavaju predikatom. a ne prema onome što znači predikat. Komšija prodaje prema Komšije prodaju. odnosno po kojima predikat stupa u odnose s drugim članovima rečenične strukture i „upravlja“ njihovim gramatičkim osobinama. jer se ona zapravo ne odnosi na značenje samoga glagola u predikatu. usmjerena je prema subjektu.) Kategorija broja I predikatska kategorija broja. nego da je riječ o jednome ili o više vršilaca te radnje.PREDIKATSKE KATEGORIJE Predikatskim kategorijama nazivaju se gramatička svojstva predikata koja omogućavaju rečenici prenošenje obavještenja. ili oznaka osobe o kojoj se govori ili predmeta o kojem se govori (3. (Suvišno je ako nema posebnih razloga za uvršćivanje ličnih zamjenica na poziciju subjekta. prodaješ. o jednome ili o više onih koji prodaju. (Ni ona nije zapravo svojstvo samoga predikata. vi prodajete. kao i kategorija lica. Ne prodajem ja. npr. Ti posebni razlozi mogu biti npr. prodajemo. kategorija lica jedna je od predikatskih kategorija kojima je bitna funkcija da služe za povezivanje subjekta i predikata ili za uključivanje subjekta u predikat. vrijeme i/ili način te vid i prelaznost. Kategorija lica Kategorija lica služi za to da se predikatu pridruži ili oznaka osobe koja govori (1. prodaješ. a uspostavljanje te veze nije ništa drugo no stvaranje rečenice. To onda znači i – rečenična. prodajemo. Takva gramatička svojstva predikata jesu lice. Ta je kategorija u pravome smislu riječi predikatska. npr.) Kategorija vremena Predikatskom kategorijom vremena uspostavlja se vremenski odnos između događaja označenog rečenicom (a ne samo radnje označene predikatom) i govornoga čina. broj. o jednome prodavcu ili o više njih. nego o broju vršilaca radnje: predikat prodaje u odnosu na predikat prodaju ne znači da je riječ o jednome ili o više prodavanja. što posebno dolazi do izražaja u predikatima prvoga i drugoga lica. drugo lice: Vi prodajete. pa su po pravilu i izlišni. npr. Suvišno je ja prodajem. Dovoljno je prodajem. nego služi za uspostavljanje gramatičke veze između subjekta i predikata. npr. no prodaješ ti.

želja. kojima se uspostavlja odnos između predikata i subjekta. dobija oznaku sadašnjosti. Obično se razlikuje objektivna modalnost. mogućega i nestvarnoga). upor. Druga mogućnost vremenskoga određivanja onoga o čemu je riječ u rečenici jeste uspostavljanje odnosa prema vremenu o kojem se govori (a ne o vremenu govorenja. želja i sl. Kategorija vida Za razliku od predikatskih kategorija lica i broja. ali i drugim sredstvima (npr. načinskim prilozima). naredba. moguće ili nestvarno. odnosno o tome da se rečenicom ne prenosi (samo) obavještenje nego i zapovijest. ako je istovremen s govornim činom. posebno govornika.). tj. Kategorija načina Predikatska kategorija načina (modusa) gramatičko je svojstvo predikata kojim se označava odnos između onoga o čemu se kazuje rečenicom i stvarnosti. iz konteksta poznatome vremenu. ako slijedi poslije govornoga čina. i subjektivna modalnost. Tom kategorijom naime uspostavlja se razlika između nesvršenih (imperfektivnih) i svršenih (perfektivnih) radnji. Takvo izražavanje vremena naziva se indikativnim. dobija oznaku budućnosti. predikat dobija gramatičku oznaku prošlosti. vremenskim prilozima). molba. na glagol u službi predikata. podsticaj da se nešto učini. pod kojom se podrazumijeva odnos prema stvarnosti u užem smislu (odnos stvarnoga. zapovijest i sl. ali i na druge načine (npr. Tako npr. npr. prema onome o čemu je u rečenici riječ (npr. Tada je riječ o određivanju vremena onoga o čemu je u rečenici riječ prema nekome već određenom. oblicima glagolskih vremena. zahtjev. Takvo izražavanje vremena naziva se konjunktivnim (vezanim). a u drugome 258 SINTAKSA . preciznije. Načinska značenja primarno se izražavaju oblicima glagolskih načina. a to onda znači da će vraćanje iz Vojvodine prethoditi prodaji kuće. oblicima glagolskih načina. u (složenoj) rečenici Kad se komšija vrati iz Vojvodine. pod kojom se podrazumijeva odnos učesnika govornoga čina. prodavati prema prodati. imenskim konstrukcijama. Vremenska značenja predikata primarno se izriču oblicima glagolskih vremena. zahtjev. U prvome slučaju riječ je o radnji u kojoj je naglašen sam proces. prodaće kuću događaj o kome je riječ u zavisnoj klauzi (kad se komšija vrati iz Vojvodine) vremenski biva određen prema događaju o kome je riječ u glavnoj klauzi (prodaće kuću). o vremenu govornoga čina). imenskim konstrukcijama. U prvome redu riječ je o tome je li ono o čemu se kazuje stvarno. Komšija je prodavao kuću prema Komšija je prodao kuću. predikatska kategorija vida ili aspekta odnosi se na sam predikat ili.Ako događaj prethodi govornome činu.

U osnovi je te kategorije leksičko-gramatičko svojstvo glagola u predikatu koje se sastoji u tome da taj glagol. Prostim glagolskim predikatima pripadaju i oni koji se izražavaju složenim glagolskim oblicima. svrha je uspostavljanje gramatičkoga odnosa između rečeničnih članova. na osnovi rekcije. dopjevati. početi. takav predikat naziva se prostim glagolskim predikatom. modalnoga ili faznoga. ali tada ne između predikata i subjekta. Ne zanosi se iluzijama. o rezultatu procesa. zavikati.o cjelovitoj radnji. u kojima je pomoćni glagol nosilac gramatičkoga. nego između predikata i objekta (dopune). ne mora obuhvatati radnju u cjelini. oblikom složen (sastoji se od složenoga glagolskog oblika). SLOŽENI GLAGOLSKI PREDIKAT Složeni glagolski predikat nastaje udruživanjem nepunoznačnoga glagola. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 259 . GLAGOLSKI I IMENSKI PREDIKAT Kad službu predikata vrši glagolski oblik.). a punoznačni glagol nosilac leksičkoga značenja. proraditi. i infinitiva punoznačnoga glagola ili konstrukcije da + prezent. PROSTI GLAGOLSKI PREDIKAT Ako je u službi predikata oblik punoznačnoga glagola. dokrajčiti. zahtijeva ili ne zahtijeva (kad je neprelazan) objekat u određenom obliku (u akuzativu. odnosno intranzitivnosti). nego može biti riječ o cjelovitosti. Komšija prodaje kuću. Prodaje kuću. o radnji kojoj nije svojstvena procesualnost. npr. Glagolski predikati dijele se na proste i složene. takav se predikat naziva glagolskim. od početka do kraja. a imenski su uvijek složeni. odnosno neprelaznosti (tranzitivnosti. Kategorija prelaznosti Predikatskoj kategoriji prelaznosti. Krećemo odmah. npr. takav se predikat naziva imenskim. a sintaksički prost (sastoji se od jednoga oblika jednoga punoznačnog glagola). U takvim primjerima predikat je morfološki. u kojem drugom kosom padežu ili u obliku prijedloško-padežnoga izraza. npr. koju pretpostavlja svršenost. Prodao je kuću. npr. U tom slučaju komšija bi vjerovatno prodao kuću i sl. Reći ćemo odmah. a kad tu službu vrši kopulativni ili semikopulativni glagol s imenskom riječju. ili samo završetka neke radnje. Komšija razmišlja o kući i sl. izvršenosti samo početka. kao i kategoriji lica i broja. Cjelovitost radnje. Komšija se odriče kuće. o izvršenju. npr. završiti.

npr. Želi se posavjetovati s advokatom/Želi da se posavjetuje s advokatom. Tako se npr. svojstveno i gramatičko i leksičko značenje. zamjenice. Na kraju su svi bili zadovoljni. konstrukcije s rječcom kao. Takav predikat naziva se imenskim predikatom. brojevi. Pokušajte ih zaustaviti/Pokušajte da ih zaustavite. Počeo je graditi kuću/Počeo je da gradi kuću. npr. značenje konkretne radnje. Imenski dio takvih predikata. On je takav. broju i padežu. događa kad rečenicu Komšija prodaje kuću preoblikujemo u rečenicu Komšija je prodavac kuće. tj. To je glupo. npr. Kopulativni glagol služi samo za povezivanje subjekta i predikata (zato se i naziva kopulativnim). U službi imenskoga dijela mogu biti: ■ ■ ■ ■ ■ imenice. što znači da stoji u nominativu. npr. Dileme su dvije. Vesko je oprezan. Śutra će biti prekasno. ta dva značenja mogu se razdvojiti i tako da gramatičko značenje bude obilježeno kopulativnim ili semikopulativnim glagolom. O svemu se može razgovarati/O svemu može da se razgovara. S obzirom na to izriče li se gramatičko značenje kopulativnim ili semikopulativnim glagolom. Bili smo dobre volje. prijedloško-padežnoga izraza.Oblicima nepunoznačnoga glagola izriču se gramatička značenja. Prestali su nas pośećivati/Prestali su da nas pośećuju. npr. kao i drugim članovima rečenične strukture. To nije iz uvjerenja. IMENSKI PREDIKAT Kako je predikatu. Jedan je bio bez košulje. Osim u nominativu imenski dio kopulativnoga predikata može imati i oblik: ■ ■ ■ besprijedloškoga genitiva. ako pripada imenskim riječima. Bili smo kao pokisli. Posebnom vrstom kopulativnoga predikata ili. Mačka je životinja. To se npr. Petar je bio prvi. Svi su istih godina. pridjevi. Ko ste vi?. imenski predikati dijele se na kopulativne i semikopulativne. može se smatrati razlaganje modalnih glagola na kopulu i imenski dio. prilozi. koji obično ima oblik pridjeva ili prijedloško-padežnoga izraza. glagol moći 260 SINTAKSA . po pravilu se slaže sa subjektom u rodu. bolje reći. a infinitivom/ konstrukcijom da + prezent punoznačnoga glagola leksičko značenje. Mi smo bili samo posmatrači. npr. npr. kopulativnoga dijela predikata. Kopulativni predikat Kopulativni predikat čini neki od oblika kopulativnoga glagola biti i imenskoga dijela koji je nosilac leksičkoga značenja. Oni su kao mi. a leksičko značenje nekom imenskom riječju. a imenski dio služi za identifikaciju subjekta ili za to da se onome što znači subjekat pripiše neko svojstvo. npr. npr.

biti prisiljen. npr. Ośeća se prevarenim. no je to značenje takve prirode da mu je potrebna dopuna. On to nije sposoban da napravi. npr. npr.. *Komšija postoji prodavac ili sl. Svi ispadamo smiješni. Time ćete ovo mjesto učiniti nesigurnim. označiti / označavati. Imenski dio predikata s prelaznim semikopulativnim glagolima uvijek je u instrumentalu. držati. Semikopulativni glagoli (koji se mogu smatrati i vrstom modalnih glagola) označavaju da se što pripisuje subjektu ili objektu rečenice. ispasti / ispadati. Dužni ste se odazvati pozivu. Koga nazvaste lopovom?. npr. činiti se / učiniti se. činiti / učiniti i sl. biti u mogućnosti. ali ne prenose obavještenje o tome što se pripisuje. biti sposoban. Da je zaista tako. Među neprelazne semikopulativne glagole idu postati / postajati. ostati / ostajati. imenovati. Oni semikopulativni glagoli koji označavaju pripisivanje čega subjektu neprelazni su. Nazivao se predśednikom. Postali su nerazumni. Nijesu u stanju izdržati takvu napetost. nikako ne možemo preoblikovati u rečenicu *Komšija boravi prodavac. Polja će ostati pusta.može razložiti na sastavnice biti kadar. odnosno s kopulativnim predikatom. izgledati. vidi se po tome što navedenu rečenicu možemo preoblikovati u rečenicu Komšija boravi u Kotoru. Ako se glagol biti javlja u rečenicama u kojima ne gubi leksičko značenje (u kojima znači „postojati“. biti u stanju. glagol htjeti na sastavnice biti voljan. Semikopulativni glagoli slični su kopulativnome glagolu biti po tome što povezuju subjekat i imenski dio predikata. a oni kojima se označava pripisivanje nečega objektu prelazni. proglasiti / proglašavati. ośetiti se / ośećati se. Komšija je prodavac. prikazati / prikazivati. npr. To su glagoli koji označavaju da se što (neki sadržaj) pripisuje subjektu ili objektu. onda nije riječ o kopulativnome glagolu ni o kopulativnome predikatu. Voljni su da plate koliko tražimo. ali se i razlikuju od njega po tome što ne gube svoje osnovno leksičko značenje. Smatraju ga varalicom. praviti se / napraviti se. zvati / nazvati / nazivati. Komšija je u Kotoru. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 261 . biti obavezan. a rečenicu s kopulativnim glagolom. biti spreman i sl. već je takvo obavještenje potrebno prenijeti imenskim dijelom predikata. Semikopulativni predikat Semikopulativni predikat čini oblik nekoga od semikopulativnih glagola i imenski dio. U prelazne semikopulativne glagole spadaju smatrati. glagol morati na sastavnice biti dužan. „boraviti“ ili sl. zvati se / nazvati se / nazivati se i sl. Imenski dio predikata s takvim semikopulativnim glagolima dolazi u nominativu ili u instrumentalu. Ne pravi se lud.). prozvati / prozivati. Njega su prikazali poštenim.

i to na perifrazni glagol i imenski dio. S obzirom na to je li taj dio imenski ili glagolski. u obliku prijedloško-padežnoga izraza. koji je uvijek složen. i semikopulativnome. Lejla je oprezna. npr. Našli su ga bijednika u brvnari. pa i takav predikat može biti višestrukosložen. i to i kopulativnome. Ana je ležala smirena. npr. Našli smo ga iscrpljena. npr. npr. može se govoriti i o načinima proširivanja predikata. koji se sastoji od modalnoga ili faznoga glagola i punoznačnoga glagola u infinitivu/konstrukciji da + prezent. npr. Dugo se mučila jadnica. takav se dio predikata naziva dopunskim predikativom. Ośeća se prevarenom. Rjeđe imenski dopunski predikativ ima oblik imenice. Naime složenome glagolskom predikatu. Ležala je na plaži otvorenih usta. Proširivanje predikata dopunskim predikativima Kad se predikatu koji ima oblik punoznačnoga glagola doda imenski ili glagolski dio. u instrumentalu (takva je upotreba instrumentala u crnogorskome standardnom jeziku arhaična). mogu se dodati modalni ili fazni glagoli. Imenski dopunski predikativ Imenski dopunski predikativ obično ima oblik pridjeva. npr. ili s objektom. razlikuju se imenski i glagolski dopunski predikativ. o kojem je dosad bilo riječi. odnosno Počela se ośećati prevarenom. npr. i to u neodređenome vidu. može se dodati još koji modalni ili fazni glagol. I imenskom predikatu. Počeo je ozbiljno da trenira ili Prestali su se optuživati. npr. u obliku besprijedloškoga genitiva koji zahtijeva atribut. Takav dopunski predikativ naziva se atributsko-priloškom odredbom. 262 SINTAKSA . Do proširivanja predikata dolazi ili tako što se osnovnome predikatu doda kakav imenski ili glagolski dio (dopunski predikativ) ili tako da se punoznačni glagol u službi predikata raščlani (dekomponuje) na sastavne djelove. koji je kongruentan ili sa subjektom. npr. Nađoše ga u ranama. npr. jer se uvodi po predikatu i postaje njegov dio. npr. Đevojkom je bila ćutljiva.VIŠESTRUKOSLOŽENI PREDIKAT I glagolski i imenski predikati mogu biti višestrukosloženi. Lejla mora biti oprezna. Takva imenica može biti: ■ ■ ■ ■ kongruentna sa subjektom ili s objektom. Odlučio je da počne ozbiljno trenirati ili Nijesu mogli prestati da se optužuju. PROŠIRIVANJE PREDIKATA Osim slaganja predikata.

završavati. Glagolski dopunski predikativ Glagolski dopunski predikativi mogu imati oblik glagolskoga priloga sadašnjeg (prolazeći) ili glagolskoga priloga prošlog (prošavši). rečenice Još nijesu obavili śetvu pšenice.. Sumnjasmo u njihove dobre namjere. npr. koja je obično glagolska i koja je često i izvedena od punoznačnoga glagola. Privodimo kraju pripreme za ljetovanje. Raščlanjeni (dekomponovani) predikat Raščlanjeni predikat vrsta je proširenoga predikata koja nastaje tako što se punoznačni glagol raščlani na perifrazni glagol i imenicu. Reći . To je glupo .kopulativni predikat: Mi smo samo ćemo odmah posmatrači. npr.raščlanjeni (dekomponovani) predikat: Obavili su śetvu pšenice prema: Posijali su pšenicu GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 263 . označava radnju koja prethodi radnji označenoj glagolom u predikatu. Obično predaje stojeći ili Prolažahu kraj nas pjevušeći.predikat proširen imenskim dopunskim predikativom: Obično predaje skim predikativom: Nađoše ga iscrstojeći pljena .prosti predikat: Krećemo odmah. Još se ośeća prevarenom . koji se tvori od svršenih glagola. Vrati se iz rata kao bogalj. Završavamo pripreme za ljetovanje.višestrukosloženi predikat: Već se da počne ozbiljno trenirati počela ośećati prevarenom . Izražavasmo sumnju u njihove dobre namjere. STRUKTURA PREDIKATA Glagolski predikat Imenski predikat .semikopulativni predikat: Vi ste . Glagolski prilog prošli. označava radnju koja je istovremena s radnjom označenom glagolom u predikatu. Komandant izdade naređenje o povlačenju ili Već si na početku načinio pogrešku nastale raščlanjivanjem glagola posijati. jer se tvori od nesvršenih glagola. sumnjati. zapovijediti i pogriješiti u rečenicama Još nijesu posijali pšenicu. Počeo je da gradi kuću postali nerazumni.višestrukosloženi predikat: Odlučio je .predikat proširen glagolskim dopun. Posmatrao nas je nalaktivši se. Tako su npr. Već si na početku pogriješio. Glagolski prilog sadašnji.■ u obliku konstrukcije s rječcom kao.složeni predikat: O svemu se može razgovarati. npr. Komandant naredi povlačenje.

Ana mi je prijateljica. GRAMATIČKA SVOJSTVA SUBJEKTA Budući da službu subjekta imaju prije svega imenske riječi. Komšija je prodao kuću). broju i rodu. Dijete bi se rado igralo i sl. ali slaganje predikata i subjekta u rodu nije nešto što se podrazumijeva jer rod nije svojstven glagolskim oblicima ili. prodalo bi). zamjenice. koja znači „ono što leži pod čim“. no oblike roda. Sela će biti pusta). 264 SINTAKSA . preciznije. npr. dolazi iz latinskoga jezika (od riječi subiectum. prodalo je) i potencijalu (prodao bi. Tako se npr. pa onda i glagolski pridjevi koji su u sastavu složenih glagolskih oblika kao što su perfekat ili potencijal. Slaganje predikata i subjekta u licu i broju sasvim je očekivano jer su te kategorije svojstvene svakome ličnom glagolskom obliku u poziciji predikata. Mikrofon je vaš. kao i naziv „predikat“. Selo će biti pusto) ili u množini (npr. Baš si dijete. kao pokretač radnje. ženskome (npr.SUBJEKAT Naziv „subjekat“. u rečenici Komšija je prodao kuću subjekat komšija slaže s predikatom prodao je u licu (i predikat i subjekat su u trećem licu). prodala bi. U tim oblicima međutim rod nije ni glagolska ni predikatska osobitost. Otac mu je učitelj. mociju). npr. Osim pomenutih složenih glagolskih oblika u službi predikata oznaku roda imaju i imenski djelovi predikata: ■ ■ ■ imenice. kao predmet od kojega polazi neka radnja ili kao predmet koji pokreće radnju. Dijete je njihovo). a to znači da je subjekat u muškome (npr. gramatička svojstva toga rečeničnog člana jesu rod i broj. Selo će biti pusto. Ana nije došla. Dijete je njihovo. kao oznaka za ono o čemu je riječ u rečenici. svojstven je samo nekim složenim glagolskim oblicima. ODNOS SUBJEKTA I PREDIKATA Kao član rečenične strukture subjekat je zavisan od predikata. Ona nije normalna. i to oblike svih triju rodova (tzv. prodala je. pridjevi. da je u jednini (npr. imaju obavezno svi pridjevi. npr. Prijedlog je bio odličan. ali je svojstven perfektu (prodao je. svojstven prezentu (prodaje). Marko se jutros javio. Ona nije zdrava) ili srednjemu rodu (npr. u broju (i predikat i subjekat su u jednini) i u rodu (i predikat i subjekat su u muškome rodu). imperativu (prodaj) ni futuru (prodaće). Nije npr. Već se iz toga vidi da se subjekat shvatao kao svojevrsna podloga govorenja. „što je podmetnuto pod nešto drugo“). npr. Knjiga nije moja. što se vidi i po tome da se subjekat i predikat slažu u licu.

Danas je prilog. brojevi (brojevne imenice.) Osim toga u službi subjekta mogu biti: ■ ■ neki vezani spojevi riječi. stari umjesto stari ljudi. ovo „danas“. ovo „ah“. Misliti znači postojati. ovo „ako“. a predikata složeni glagolski oblici kojima je svojstven rod. prvi umjesto prvi takmičar i sl. Trojica nedostaju. SUBJEKAT I RIJEČI BEZ RODA Kad službu subjekta vrše riječi koje nijesu promjenljive po rodu. prirodno je da se u službi subjekta javljaju prije svega imenice. npr. a predikat ima oblik koji je promjenljiv po rodu. ovo „ispred“. Pobjeglo je petoro. (Od toga se odstupa samo onda kad se uz takve riječi pretpostavljaju imenice u muškome rodu. Komšijom je instrumental.SUBJEKAT I VRSTE RIJEČI Budući da se subjekat po značenju može odrediti kao predmet o kojem je riječ ili kao pokretač radnje označene predikatom. npr. tj. Ispred je prijedlog. Taj nije normalan. Sedam dana nije malo. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 265 . stari. Samo će prvi postati slavan. dobijaju svojstva koja su inače karakteristična za imenice) riječi i oblici kojima nije svojstvena ni gramatička ni leksička predmetnost. Ah je uzvik. zbirni brojevi i brojevni pridjevi). npr. sit. ovaj „ako“ ili ovaj „ah“ – kad se pretpostavlja ovaj veznik „ako“ ili ovaj uzvik „ah“. U takvim slučajevima preko službe subjekta. jer one označavaju (gramatičku) predmetnost. npr.) Prema tome ako riječ u službi subjekta nema roda. sintaksički. mrtvi. To nećemo više trpjeti. Mnogo ljudi je došlo. dakle onim gramatičkim kategorijama koje su svojstvene i subjektu. Ti si na redu. Nešto se mora preduzeti. taj predikat imaće oznaku srednjega roda. one po pravilu zastupaju cijele atributske sintagme. infinitiv. Neki od najboljih nijesu se pojavili na startu i sl. koja se izražava rodom. Ako je veznik. npr. pa čak i bilo koji oblik riječi. Biti oprezan nije uvijek pametno. taj stoji umjesto taj tip. ti oblici imaju oznaku srednjega roda. prvi). Sit gladnome ne vjeruje.. Što se događa?. npr. npr. Mnogo ljudi je došlo. (Kad su u službi subjekta pridjevske riječi (taj. poimeničeni pridjevi. npr. npr. brojem i padežom. „opredmećuju“ se (tj. Tako će biti i u drugim slučajevima u kojima su u službi subjekta riječi bez roda. Stari su iskusniji. Mrtvi ne govore. Prodajem je oblik prezenta itd. U posebnim okolnostima u službi subjekta može se pojaviti bilo koja riječ. Međutim službu subjekta mogu vršiti i druge imenske riječi: ■ ■ ■ zamjenice.

). ne dolazi u obzir *Mnogo ljudi su došli iako na značenje množine upućuje i prilog mnogo i oblik genitiva množine ljúdī. Knjigu piše kneže Vujadine. 266 SINTAKSA . misliti i sl. one se ponašaju kao riječi u jednini. Sniježi. danas. misliti i sl. Spava mu se i sl. ali je razlika očita ako te rečenice preoblikujemo tako da predikat bude u perfektu. ne želi. SUBJEKAT I NEPROMJENLJIVE RIJEČI Nešto slično može se reći i za riječi koje nijesu promjenljive. u toj službi mogu naći riječi i oblici koji se ne mijenjaju ni po padežima (npr. ali se. ispred. Štoviše. Takvi predikati isključuju mogućnost uvođenja oznake za predmet o kojem je riječ. mnogo. kao što je rečeno. i u rečenici Danas duva vjetar i u rečenici Danas duva formalno je isti glagolski oblik (3. iz bilo kojih razloga.) nemaju ni broja. Recite (vi) kako je bilo. To se događa ili zato što takva predmeta uopšte nema ili zato što je nepoznat ili zato što se. npr. lice prezenta duva). Što (ti) činiš danas?. a izlišan je vrlo često. tj. u usmenome narodnom pjesništvu. tj. Danas je duvalo. S tim u vezi treba posebno napomenuti da se isti glagoli često mogu upotrebljavati i u ličnim i u bezličnim oblicima.SUBJEKAT I RIJEČI BEZ BROJA Nepromjenljive riječi u službi subjekta (npr. Osim toga već je bilo riječi o tome da se katkad događa. ako. Tako npr. Tako npr. odnosno „ne smije“ imenovati. iz metričkih razloga. ako. Naime sve ono što se mijenja po padežima. a bezlični oblik dobija oznaku srednjega roda. Tada naime lični glagolski oblik dobija oznaku muškoga roda (Danas je duvao vjetar). npr. No što se tiče kongruentnosti s predikatom. npr. da se subjekat nađe i u vokativu. npr. Množinska kongruentnost ne dolazi u obzir ni onda kad je značenjski izvjesno da je riječ o većem broju predmeta označenih riječju ili riječima koje su u službi subjekta. Tako su strukturirane sve one rečenice u kojima su u službi predikata bezlični glagolski oblici. za subjekat. Śutra (ja) dolazim. a u službi je subjekta dobija oznaku nominativa. REČENICE BEZ SUBJEKTA Subjekat se u crnogorskome standardnom jeziku uglavnom izostavlja kad je izlišan. pogotovo u prvome i drugome licu. Ima međutim i rečenica u kojima subjekta ne samo da nema no ga ne može ni biti. ispred. Nadamo se (mi) boljemu. pa se i one na neki način „nominativiziraju“ (što znači da bi bile u nominativu kad bi ga imale). ima slučajeva da između jedne i druge upotrebe uopšte nema formalne razlike. za riječi ili oblike koji nemaju padeža.

vi). varalica.KONGRUENCIJA SUBJEKTA I PREDIKATA Kao što je već rečeno. označavaju osobe i muškoga i ženskoga pola). Varalica je opet došao/Varalica je opet došla. ona. pristalica. vojvoda. U jednini su kongruentne s predikatom muškoga roda. ona) ili može biti u nominativu imenske riječi. a leksički imenicama muškoga roda (označavaju osobe muškoga pola). npr. Piskarala su se opet javila. njuškalo. a to znači da je predikat srednjega roda (npr. kukavica. Kad je riječ o rodu i broju. sluga. često dolazi do kolebanja koja imaju izvorište u činjenici da se kongruentnost može temeljiti na podudaranju po obliku (gramatička kongruentnost) ili na podudaranju po smislu (semantička ili leksička kongruentnost). subjekat ima oblik lične zamjenice prvoga ili drugoga lica (ja. Varalice su opet došle. koje označavaju u prvome redu osobe muškoga pola. subjekat je s predikatom kongruentan u licu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 267 . npr. npr. Zato se kongruentnost subjekta i predikata po rodu i broju uređuje. zanovijetalo. ako je predikat u trećem licu. Sličnih kolebanja u kongruentnosti po rodu ima i onda kad se u službi subjekta nađu imenice srednjega roda sa sufiksom -l(o) tipa piskaralo. skitnica i sl. Traži te onaj tvrdica/Traži te ona tvrdica. tvrdica. ti. subjekat može imati oblik lične zamjenice trećega lica (on. KONGRUENTNOST PO RODU U kongruentnosti po rodu kolebaju se ponajprije imenice tipa kolega. ali su leksički i muškoga i ženskoga roda (tj. npr. U množini je predikat po pravilu samo srednjega roda. Traže te one tvrdice. koje gramatički pripadaju imenicama ženskoga roda (imaju u nominativu jednine nastavak -a kao što ga imaju imenice ženskoga roda tipa žen-a). Kolege se nijesu javile. trčkaralo. oni. a u množini se primarno slažu s predikatom ženskoga roda. Takve imenice imaju različitu kongruentnost u jednini i u množini. npr. mi. pismonoša i sl. Ako je predikat u prvome ili u drugome licu. Kolega se nije javio (ne dolazi u obzir *Kolega se nije javila). U množini su takve imenice kongruentne s predikatima u ženskome rodu. osobito s normativnoga stanovišta. npr. a to znači da predikat može biti muškoga roda (npr. Piskaralo se opet javio).. Nešto se drugačije u poziciji subjekta ponašaju imenice koje su takođe po obliku ženskoga roda. ili po gramatičkim svojstvima. One su u jednini kongruentne s predikatom bilo muškoga bilo ženskoga roda (što može zavisiti i od toga označavaju li se tim imenicama osobe muškoga ili osobe ženskoga pola). brundalo i sl. rodu i broju. I one s predikatom mogu biti kongruentne ili po smislu. one. posebnim pravilima. ono. Piskaralo se opet javilo)..

. npr. i to u posebnome tipu množine. Ona najviše dolaze do izražaja onda kad su u službi subjekta zbirne imenice. paščad. kongruentne su s predikatom koji je takođe srednjega roda u jednini. nego su rezultat svojevrsne neutralizacije suprotnosti po broju ili. zbirna. Lišće je opalo. ali se oni predočavaju (konceptualiziraju) kao jedan skup. nebrojiva množina). đece. gospoda i vlastela. slažu se s predikatom kao da je riječ o imenicama srednjega roda u množini. I oni se naime prema predikatu ponašaju kao da su imenice srednjega roda u množini. koja nije pojedinačna. Zbirne imenice đeca. Dvoje je nekud odlutalo. Razlika između brojive i zbirne množine najvidljivija je kod onih imenica koje imaju i brojivu i zbirnu množinu. 268 SINTAKSA . npr. nego nebrojiva. braća. čeljad i sl. u službi subjekta kongruentne su s predikatom srednjega roda u jednini. brojiva. troje i brojevne imenice tipa petoro. npr. kolektivna. žene. npr. Gospoda su umišljena (imenica đeca kongruentna je dakle s predikatom kao što bi bila kongruentna imenica sela – upor. Sela su nemirna). i to zato što zbirne imenice nemaju zapravo ni obilježja jednine ni obilježja množine. Dva prijatelja nijesu mogla dalje.). oba grada. granje.. Đeca su nemirna. ženi. koje se mijenjaju kao imenice ženskoga roda u jednini (đeca. Došla su im unučad. cvijeće. a po značenju u množini. Zbirne imenice tipa paščad. listovi (brojiva. dvanaestoro i sl. ponašaju se kao imenice srednjega roda u množini. trnje. kao jedna cjelina.. telad. npr. sedmoro. Perje je svuda lećelo. npr.. Četiri su sela spaljena. lišće i sl. Brojevne imenice tipa dvoje. drugačije rečeno. Slično se ponašaju i brojevne imenice tipa dvojica. obojica. Zbirne imenice tipa lišće. Zato se i kongruentnost subjekta i predikata s obzirom na broj kod takvih imenica uređuje posebnim pravilima. npr. tj. tri čovjeka ili četiri sela.KONGRUENTNOST PO BROJU Sličnim razlozima uslovljena su i kolebanja u kongruentnosti po broju. Nije bitno drugačije ni onda kad se u službi subjekta nađu vezani spojevi riječi sastavljeni od promjenljivih glavnih brojeva i imenica muškoga ili srednjega roda tipa dva prijatelja. – kao žena. momčad. npr. one su po obliku u jednini. braća. koje su po obliku imenice srednjega roda u jednini. trojica... perje i sl.. pojedinačna množina) prema lišće (zbirna. đeci. Zbirna množina dakle pretpostavlja više predmeta. šestorica i sl. Obojica su se javila. unučad. oboje. imaju semantičku kongruentnost. Petoro je nestalo.

drugi predmet. Subjekti ženskoga roda slažu se s predikatom istoga roda u množini. Subjekti srednjega roda slažu se (i to isključivo!) s predikatom muškoga roda u množini. Presušili su izvori. Riječ je o članu rečenične strukture koji „stoji nasuprot subjektu“ i označava u toj strukturi tzv. ako ih je više od dva) subjekat. Prva četiri odnose se na subjekte u jednini. komšija je preselio u stan oblik kuću dopuna je glagolskome prilogu prošlom (prodavši). koji nema službu predikata. npr. Srušeni su gradovi i sela. Sunce i ljeto još nijesu stigli (ne dolazi u obzir *Sunce i ljeto još nijesu stigla). Subjekti muškoga roda slažu se s predikatom istoga roda u množini. npr. npr. Zaboravljena su brda i doline. npr. 3. 2. izvori i rijeke. Tih pravila ima šest. U takvim slučajevima važe posebna pravila o kongruentnosti subjekata s predikatom. Ana i njezina prijateljica otišle su na ples. npr. Subjekti različita roda slažu se s predikatom muškoga roda u množini. „što je izloženo“. a ostala dva na subjekte u množini: 1. npr. Srušena su sela i gradovi. Komšija i Ana otišli su ranije. „što je stavljeno nasuprot postavljenome. Tako u rečenici Prodavši kuću. Pod njim se naime može podrazumijevati i predmet koji ne mora biti član rečenične strukture. Vo i tele mirno su pasli. Sastali su se đaci i profesori. OBJEKAT I naziv „objekat“ potiče iz latinskoga jezika (od riječi obiectum. Subjekti istoga roda u množini slažu se s predikatima istoga roda u množini. jer subjekti mogu biti različita roda i broja. 5. Naziv „dopuna“ ima nešto šire značenje. Pritom se pod prvim predmetom podrazumijeva subjekat kao predmet o kojem je u rečenici riječ. koja znači „ono što je pred čime“. jezera i rijeke.KONGRUENTNOST VIŠEČLANOGA SUBJEKTA S PREDIKATOM Složene rečenice ili niz rečenica s različitim subjektima često se ostvaruju i kao jedna rečenica s više subjekata. nasuprot čemu drugome“). Uza subjekte različita roda u množini predikat je onoga roda kojega je bliži (ili najbliži. pa se javljaju kolebanja. Marko i Ivan dolaze śutra. Zaboravljene su doline i brda. Presušila su jezera. Opušćela su sela i polja. 6. Presušile su rijeke. a pod objektom predmet koji biva zahvaćen glagolskom radnjom. Majka i dijete dobro su se ośećali. jezera i izvori. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 269 . npr. Komšija i njegov sin otputovali su jutros rano. Onđe su bile majke i šćeri. predmet u vezi s kojim se ta radnja vrši. 4.

a i u onim slučajevima kad nije u akuzativu. Zato su pravi objekti često i obavezni. Misli se posebno na tzv.Isto tako dopunom se smatra i zavisna sastavnica (tagmem) dopunskih spojeva riječi koji su rezultat rekcije. PRAVI (BLIŽI. što ponajprije važi za gradivne imenice. Dodajte mi hljeb. Osim toga dopunom se mogu smatrati i neki elementi rečenične strukture koji ne označavaju predmet uključen u radnju. npr. Kupila je cukra. GRAMATIČKA SVOJSTVA OBJEKTA U rečeničnu strukturu objekat se uvrštava po gramatičkim i leksičkim svojstvima glagola u predikatu i povezuje se s predikatom jakom rekcijom. Prelazni glagoli naime obično označavaju uopštene (apstraktne) radnje. Komšija prodaje. Objekti toga tipa u načelu označavaju predmete koji su direktno uključeni u glagolsku radnju i bez kojih često nema ni same radnje. pa je bez predmeta koji je uključen u radnju i sama radnja nedovoljno konkretna. npr. priloške dopune kakve susrijećemo u rečenicama tipa Komšija stanuje na kraju grada. Takvi glagoli. pravi objekat načelno je u akuzativu. npr. nego materije. Obućar popravlja. tj. neispustivi članovi rečenične strukture. Ne gledao dana! U svim navedenim primjerima (i s dionim i sa slovenskim genitivom) genitivi su zamjenljivi akuzativima (u istome ili sličnome značenju). Ne ośeća nikakva mirisa. Bez njega su naime takve rečenice nedovoljno informativne. Naime katkad pravi objekat može biti i u genitivu. nego o dijelu predmeta. no okolnosti u kojima se događa radnja predikata. imenice koje i ne označavaju pojedinačne predmete. brati i popravljati. a objekti uz takve glagole pravim ili bližim (direktnim) objektima. redovno je zamjenljiv akuzativom. Imate li vodu?. To znači da je oblik objekta (padež) predodređen samim glagolom. DIREKTNI) OBJEKAT Kao što pokazuju navedeni primjeri s glagolima prodavati. nazivaju se prelaznim glagolima. Ne ośeća nikakav miris. Đeca beru. Ne gledao dan! 270 SINTAKSA . Dodajte mi hljeba. Tako je u rečenici Komšija je prodao kuću akuzativ kuću predodređen glagolom prodati. Obućar popravlja cipele ne mogu biti bez objekta. i to u dionome ili u slovenskome genitivu. Dioni genitiv umjesto akuzativa može se upotrijebiti kad nije riječ o cjelovitom predmetu. Kupila je cukar. To je razlog što rečenice tipa Komšija prodaje kuću. Đeca beru jabuke. upor. Imate li vode? Slovenski genitiv dolazi kao pravi objekat umjesto akuzativa u odričnim rečenicama. dakle oni koji predodređuju takav objekat u akuzativu.

brati i popravljati izbor mogućih objekata vrlo širok (npr. radnja prelaznoga glagola prodavati nezamisliva je bez onoga što se prodaje. onda je ona u prvome redu vezana za kategoriju određenosti. To se događa zato što je uz glagole uopštenijega značenja izbor različitih objekata širi. S druge strane. pa npr. rečenici Dodajte mi hljeba može biti svojstvena neodređenost. pa je i pojava objekta informativnija. Štoviše. ali to ne mora biti predmet na kojem se vrši glagolska radnja. ili prijedloški. ili bar ne moraju biti. nego predmete na koje se radnja odnosi. mogu se međusobno razlikovati po stepenu obaveznosti. Drugim riječima. obrnuto. direktno uključeni oni kojima se zahvaljuje. jer je izbor mogućih objekata uži. Uživa u brzoj vožnji. npr. koji mogu biti besprijedloški. uz glagole tipa pjevati ili kopati objekta uopšte ne mora biti. pojava objekta manje je obavezna što je značenje glagola konkretnije. STEPEN OBAVEZNOSTI OBJEKTA Objekti. Tako u navedenome primjeru Zahvaljujemo svim dobročiniteljima nepravi objekat (svim dobročiniteljima) ne označava predmete (u ovome slučaju osobe) koji su direktno uključeni u radnju glagola zahvaljivati. pa je odabrani objekat manje i informativan (a što je manje informativan. npr. koji učestvuju u samoj radnji ili mijenjaju njezinu prirodu. Pritom važi opšte pravilo: pojava objekta obaveznija je što je značenje glagola uopštenije (apstraktnije) i. npr.(Kad se izboru akuzativa ili genitiva u takvim konstrukcijama pridružuje razlika u značenju. Uz glagole konkretnijega značenja izbor objekata po pravilu je sasvim ograničen ili čak svediv na jedan. u vezi s kojima se vrši. Pjeva već tri godine ili Pjeva po barovima. pa je na neki način već unaprijed sadržan u samome glagolu. pa je informacija o takvu objektu često izlišna (redundantna). ali i o kontekstu ili situaciji u kojima se odvija radnja. brati jabuke/šljive/orahe/cvijeće/koštanje i sl..). Tako je npr. a rečenici Dodajte mi hljeb određenost. gotovo je svediv na jedan (na „pjesmu“ i „zemlju“). a u samu radnju neprelaznoga glagola zahvaljivati nijesu.. a u drugome se može podrazumijevati da je riječ o određenome parčetu hljeba koje se nalazi na stolu pred učesnicima govornoga čina. U prvome slučaju riječ je o dijelu materije. odnosno Kopa prije podne ili Kopa u bašti.) NEPRAVI (DALJI. no predmet u vezi s kojim se ta radnja vrši. uz navedene glagole tipa prodavati. I nepravi objekat označava predmet zahvaćen glagolskom radnjom. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 271 . prodavati kuću/voće/povrće/knjige/građevinski materijal/ maglu i sl. bez kojega te radnje nema. Zahvaljujemo svim dobročiniteljima. kojima se ona namjenjuje. koji je zavisan najviše od prirode radnje koja se označava glagolom. INDIREKTNI) OBJEKAT Nepravi objekat stoji u ostalim kosim padežima (uključujući i akuzativ). manje je i obavezan). popravljati cipele/televizor/kuću/mašinu/bicikl/kućne aparate/tekst i sl. i bliži i dalji.

Prema tome radnja glagola kao što su prodavati ili popravljati nije ni zamisliva bez predmeta koji bi se prodavali ili popravljali. To su prije svega glagoli stanja i glagoli koji znače kretanje.što bi bilo iđeno“ nema niti može biti. tj. onda je objekat neizostavljiv (odgovor će biti: Ana je pisala molbu. a u drugome će imati konkretno značenje. Pisala je molbu ili samo Molbu). koračati. Takvi su svi oni glagoli koji označavaju radnje što se ne odvijaju na predmetu ni u vezi s predmetom...OBJEKAT I ZNAČENJE GLAGOLA S obzirom na to dolaze li s objektom ili bez njega. odnosno stvarnom govornom situacijom. npr. izostanak objekta glagolu često daje kvalitativno značenje.što bi bilo ležano“ ili onoga . putovati. „biti novinar“ i sl. „obraćati se nekome pismeno“. Đe je Ana pisala molbu? i sl. Pisala je prošle neđelje ili Pisala je u sekretarijatu. OBJEKAT I INFORMATIVNA STRUKTURA ISKAZA Na nivou iskaza pojava ili izostanak objekta mogu biti uslovljeni i kontekstom. značenje koje vršioca radnje kvalifikuje (ili ne kvalifikuje) za vršenje te radnje. pa onda i bez predmeta koji bi bio uključen u aktivnost. profesionalno) pisanjem“ ili „biti pisac“. u kojima je informativno središte usmjereno na okolnosti (mjesto ili vrijeme) u kojima se odvijala radnja. objekat može biti izlišan (odgovor može biti Ana je pisala ili samo Ana). Takvi su npr. Ako je međutim riječ o odgovoru na pitanje Ko je pisao molbu?. Tako npr. Ako je npr. glagoli ležati. a radnja glagola ležati ili koračati isključuje predmet koji bi bio dio radnje. lutati i sl. što znači da ima i rečenica u kojima objekta nema niti ga može biti. To pogotovo važi za eventualne odgovore na pitanja Kad je Ana pisala molbu?.. To znači da mogu biti u vezi s informativnom strukturom iskaza. śeđeti. Prodavati i popravljati nije dakle ni zamislivo bez onoga što se prodaje ili popravlja. stajati. značenje glagola pisati u rečenici On piše razlikovati (ili će se bar moći razlikovati) od značenja istoga glagola u rečenici On piše molbu. a onoga .. a kod glagola sa značenjem kretanja aktivnost se svodi na kretanje vršioca. glagoli se mogu razlikovati i po značenju. Glagoli stanja označavaju radnje bez aktivnosti vršioca. a ne na predmet radnje. Tako će se npr. U prvome slučaju taj će glagol značiti „baviti se (npr. REČENICE BEZ OBJEKTA Veliki broj glagola uopšte ne otvara mjesto objektu. 272 SINTAKSA . iskaz Ana je pisala molbu odgovor na pitanje Što je Ana pisala?. ići. pa u odgovorima takođe neće biti objekta. mirovati. npr. za koje u načelu nije potreban nikakav predmet.

npr. u lokativu. Uhvatili su ih (A) u krađi (L). osim lokativa koji ne može ni dolaziti bez prijedloga). a drugi nepravi. npr. Učio nas (A) je matematiku (A). a nepravi može biti: ■ ■ ■ ■ ■ u genitivu. npr. Što mu se dogodilo?. npr. u lokativu. npr. Ljude (A) je teško osloboditi straha (G). Oslobodite se nepotrebnih stvari. Takvi objekti nazivaju se prijedloškima. Zaprijetili su mu zatvorom. Poslužili su nas (A) njeguškim sirom (I). Rado pomaže svima. Ne šćedoše sarađivati s nama. Tada je obično jedan objekat pravi. Objekti mogu imati i oblike prijedloško-padežnih izraza. Nešto sam te pitao. u akuzativu (kao i pravi objekat). npr. To vas nijesam pitao ili Nešto bih te molio katkad se opisuju kao rečenice s dvama pravim objektima. npr. npr. Odustao je od kandidature. objekte matematiku. npr. Đeca beru jabuke. Ne razumijem se u klasičnu muziku. Komšija se odrekao kuće. (Rečenice tipa Učio nas je matematiku.OBLICI OBJEKTA Po obliku objekti mogu biti u svim kosim padežima bez prijedloga (naravno. Najeo se bunike. u akuzativu. Vesele se čestitkama. u akuzativu: Komšija prodaje kuću. Sliježe ramenima. u rečenici se može pojaviti i više objekata. u instrumentalu. u dativu. Nijesmo ni sanjali o takvome uspjehu. Mogu dakle biti: ■ ■ ■ ■ u genitivu. 1zdala je sobu (A) dvjema studentkinjama (D). Pravi objekat uvijek je u akuzativu. Oni mogu biti: ■ ■ ■ ■ ■ u genitivu. npr. u instrumentalu: Trguju svačim. u dativu. Odnosi se prema njoj pokroviteljski. REČENICE S VIŠE OBJEKATA Kako radnje označene glagolima mogu uključivati i više predmeta. u instrumentalu. npr. Budući da je riječ o objektima različita tipa. to i nešto opravdanije je opisivati kao neprave jer bi se inače moralo pretpostaviti da ima pravih objekata različita tipa (što GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 273 . u dativu. npr.

To znači da se ona načelno može uvrstiti u rečeničnu strukturu bez obzira na glagol koji se javlja u službi predikata. Rastali su se prošle neđelje. potvrđuje i činjenica da glagol učiti npr. koji mogu biti: ■ ■ ■ ■ u dativu i instrumentalu. te da nepravi objekat u akuzativu taj glagol ima samo u drugome značenju. po njegovim leksičko-gramatičkim svojstvima. Zahvalite im (D) za brigu (A). npr. dativom. ima različite prave objekte s obzirom na to znači li „sticati znanje“. što inače ne važi za pravi objekat. Da je tako. zavisi prije svega od sadržaja rečenice. odnosno različite okolnosti događanja o kojima se saopštava rečenicom. i uz glagole stanja. i uz glagole sa značenjem kretanja. npr.bi bilo metodološki problematično). u prijedloškom instrumentalu i lokativu. i uz neprelazne glagole. npr. npr. „poučavati“. Učim matematiku. dobro ju je odrediti s obzirom na ono po čemu se razlikuje od objekta. Treba razgovarati s partnerima (I) o svim tim pitanjima (L) itd. Bilo bi dakle: Uči nas (pravi objekat) matematiku (nepravi objekat). Prošle neđelje je 274 SINTAKSA . pa i bez obzira na to sadrži li rečenica uopšte glagol ili ne sadrži. jer se umjesto Učim matematiku ne može nikako reći *Učim matematici niti se umjesto Uči nas ikako može reći *Uči nama. npr. Osim toga objekte tipa matematiku.) Uz neke (neprelazne) glagole mogu se naći i po dva različita neprava objekta. PRILOŠKA ODREDBA Priloška odredba (adverbijal) neobavezni je (fakultativni) član rečenične strukture kojem mjesto u rečenici otvara predikat i kojim se označavaju različite okolnosti u kojima se vrši radnja glagola u službi predikata. hoće li priloška odredba biti uvrštena u rečeničnu strukturu ili neće. Učio nas je matematici. npr. upor. Otputovala je prošle neđelje. npr. Drugim riječima. Uči nas. Komšija je prodao kuću prošle neđelje. PRILOŠKA ODREDBA I OBJEKAT Između priloške odredbe i objekta ima više razlika: Objekat se u rečenicu uvrštava po glagolu koji je u službi predikata. npr. npr. Zaprijetili su im (D) otkazom (I). Samo su nam (D) smetali u poslu (L). ili znači „činiti da neko drugi stiče znanje“. u dativu i prijedloškom akuzativu. Zato priloška odredba može dolaziti i uz prelazne glagole u službi predikata. Budući da je priloška odredba u sličnom odnosu s predikatom kao i objekat. u dativu i lokativu. a priloška odredba po predikatu. to i nešto moguće je zamijeniti i kakvim drugim oblikom. npr. npr.

Rečeno ipak ne znači da je objekat uvijek obavezan niti da je priloška odredba uvijek neobavezna. a da rečenica i dalje bude informativno potpuna. Pišemo. ima i objekata koji nijesu obavezni. Komšija je prodao kuću. jer se u rečeničnu strukturu uvodi po glagolu. Komšija je prošle neđelje prodao. može se ispuštiti. npr. Pišemo po podne. prebivati. a da rečenica bude i dalje informativno potpuna. popravljati cipele i popravljati tekst dvije su sasvim različite radnje). upor. Pišemo uredno. Naime objekat. unaprijed određen oblik. onda je i priloška odredba obavezna. boraviti. Priloška odredba. Nasuprot tome priloška odredba ne postaje sastavni dio same radnje. No umjesto Pišemo kod kuće ili Pišemo bez prekida možemo reći Pišemo doma. Komšija je stanovao. ali i u iskazima u kojima se uopšte ne javljaju glagolski oblici. uprkos tome što je u poziciji predikata prelazni glagol. Tako npr. *Pišemo po pismima i sl. Kad su u službi predikata glagoli koji označavaju provođenje određenoga vremena (obično dužega) na kakvu mjestu. Pišemo bez prekida nema. a da ne prekidamo i sl. upor. razlike s obzirom na prirodu same radnje. stanovati. a priloška odredba načelno neobavezan (fakultativan) član. Objektu je naime. naprotiv. Naime. Osim uticaja na obaveznost ili neoGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 275 . Takvi primjeri ipak pokazuju da priroda i status priloške odredbe mogu biti zavisni i od prirode glagola koji su u službi predikata. Ono pak što je rečeno priloškom odredbom može se prepričati (parafrazirati). odnosno ne mora biti. Tako npr. Zato se ono što je rečeno objektom ne može reći drugačije. između rečenica Pišemo u školi. Pišemo ujutro. *Pišemo oko pisama. što zavisi od konkretnosti ili uopštenosti radnje koja se označava glagolom. Tako prilošku odredbu na kraju ulice u rečenici Komšija je stanovao na kraju ulice ne možemo izostaviti. Pišemo neprekidno. Četvrta razlika između objekta i priloške odredbe sastoji se u tome što je objekat načelno obavezan član rečenične strukture.spavao kod prijatelja. u rečenici Pjeva već tri godine uopšte nema objekta. u rečenici Komšija je prošle neđelje prodao kuću ne može ispuštiti objekat. Pišemo ne prekidajući. npr. jer se u rečeničnu strukturu uvodi po gramatičkim i leksičkim svojstvima glagola. Tako se npr. Tako se umjesto Pišemo pisma ne može reći npr. postaje i sastavni dio radnje koju taj glagol označava (npr. Ni priloška odredba nije uvijek neobavezna. Pišemo kod kuće. reći i na drugi način. I treća je razlika između objekta i priloške odredbe u direktnoj vezi s prvom razlikom. Druga razlika između objekta i priloške odredbe jeste direktna posljedica prve. kao što je rečeno pri razmatranju stepena obaveznosti objekta. živjeti. Pišemo u (svojoj) kući. koji inače zahtijeva pravi objekat u akuzativu. nego je manje ili više spoljna okolnost u kojoj se vrši radnja. upor. a priloškoj odredbi nije. Prošle neđelje stalno magla. *Pišemo pismima.

. on je „predmet uključen u prodaju“. u rečenici Postigao je to velikom borbenošću rečenični član velikom borbenošću mogao interpretirati i kao objekat (u tome slučaju rečenica bi bila odgovor na pitanje Čime je to postigao? – velika borbenost bila bi. pred. no je npr.baveznost izbor glagola za službu predikata može u nekim slučajevima uticati i na izbor oblika priloške odredbe. npr. U vezi s odnosom između objekta i priloške odredbe katkad se može govoriti i o dvoznačnosti. nije kupac kuće. Tako će npr. *Sastala se u pratnji koleginica i sl. vlasnik kuće. a s glagolima stanja u lokativu. npr. Stalno śedi nad knjigom. a priloške odredbe mogu. tj. Knjige su se nalazile pod klupom. Bili smo u šumi ili Stajali su na ulici. a upravo su takve parafraze moguće ako je oblik bratu priloška odredba. Tako će npr. onda se ne može reći Komšija je prodao kuću za brata ili umjesto brata ili u bratovo ime i sl.). *Izgubili su cijelog ljeta. dakle predmet radnje glagola postići). uz glagole kretanja u službi priloških odredaba koje imaju oblik prijedloško-padežnih izraza s prijedlozima u ili na dolaziti imenske riječi u akuzativu. Ima i slučajeva. Da je zaista tako. a uz glagole stanja oblici instrumentala. U drugome slučaju brat nije predmet. Ako je naime bratu objekat (tj. pod i među uz glagole sa značenjem kretanja dolaziće oblici akuzativa. posebno vezanih za konstrukcije s instrumentalom. Tako bi se npr. npr. Kupali su se tokom cijeloga ljeta ili Otputovala je u društvu koleginica. Stajali su za kućom. Slično tome u priloškim odredbama koje imaju oblik prijedloško-padežnih izraza s prijedlozima za. što takođe zavisi u prvome redu od prirode glagola u službi predikata. sredstvo. Nagnuo se nad knjigu. Otputovala je u pratnji koleginica i sl. u njegovo ime. vidi se po tome što se objekti ne mogu parafrazirati (ne može se reći npr. rečenica Komšija je prodao kuću bratu može interpretirati i tako da oblik bratu bude objekat. Stavi knjigu pod klupu. Zašli su za kuću. Isti oblik ili isti spoj riječi može u jednome tipu rečenice služiti kao objekat. Otiđite među ljude. da uključuje i jedno i drugo). U prvome slučaju brat je uključen u samu radnju prodaje. nad. a komšija prodaje kuću (nekome trećem) umjesto njega. đe se u istoj rečenici oblik ili spoj riječi može interpretirati i kao objekat i kao priloška odredba (tj. To će takođe potvrditi (ne)mogućnost parafraze. Tako se npr. Često boravi među ljudima. a u drugome kao priloška odredba. Kupali su se cijeloga ljeta. Izišli smo pred školu. drugim riječima. ali i tako da bude priloška odredba. u rečenicama Izgubili su cijelo ljeto (na pripreme) ili Sastala se s koleginicama djelovi cijelo ljeto i s koleginicama biti u službi objekata. *Izgubili su tokom cijelog ljeta ili *Sastala se u društvu koleginica. a u rečenicama Kupali su se cijelo ljeto ili Otputovala je s koleginicama u službi priloške odredbe. ako je komšijin brat kupac). ali i kao priloška odredba (u tome slučaju rečenica bi odgovarala na pitanje Kako je 276 SINTAKSA . npr. npr. Odmarali su se pred školom. Idemo u šumu ili Izašli su na ulicu. kupac kuće.

Otud se niko ne javlja. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 277 . Negđe sam ga već vidio. Nikud se ne može. Nigđe ga nema. Nijesmo ni prošli onuda. Onđe će se sve odvijati. Tamo više ne zalaze. odnosno prema učesnicima govornoga čina. o načinu vršenja te radnje. Dođite ovamo. upor. Treba skrenuti ulijevo. Prostor se može označavati mjesnim prilozima te padežnim oblicima ili prijedloško-padežnim izrazima. Ostali zamjenički prilozi u službi priloških odredaba mjesta označavaju neodređen prostor i nazivaju se neodređenim zamjeničkim prilozima. Odonud mnogi dolaze. Svukud ima rastinja. npr. Gore je rjeđi vazduh. Nazad se više ne može. Otišao je nekud. ■ ■ 2. Śede pod orahom. a rjeđe ostale – priloške odredbe uzroka. društva. namjere. uslova. npr. Dugo smo šetali ulicama. npr. Otišli su kući. Dolazili su dovde. Svuda ima čudaka. Vani pada kiša. Tuda se ne ide. Dotle još ne dođosmo. Svugđe smo ih tražili. Trči preko igrališta. Vozimo kroz maglu. Krenuli su odatle. Među prilozima u službi priloških odredaba mjesta osobito su česti zamjenički prilozi. npr. količine. Tu se ne može razgovarati. Ovđe nema mjesta. Škola je blizu. VRSTE PRILOŠKIH ODREDABA Među priloškim odredbama najčešće su priloške odredbe mjesta. koji označavaju prostor u blizini sagovornika. dopuštanja. Odavde se ništa ne vidi. Mogu ga označavati tako da uspostavljaju odnos prema kategoriji lica. koji označavaju prostor udaljen i od govornika i od sagovornika. npr. Ovuda su prošli. U službi priloške odredbe mjesta mogu biti i brojni padežni oblici i prijedloško-padežni izrazi. Donde vodi putljaga. vremena i načina. Oni mogu označavati prostor na dva načina: 1. U službi priloške odredbe mjesta mogu biti i drugi prilozi. Priloška odredba mjesta Priloškom odredbom mjesta označava se prostor na kojem se ili u vezi s kojim se odvija radnja označena predikatom. Srio sam ga na stanici. S obzirom na to prema kojem se licu uspostavlja odnos razlikuju se mjesni prilozi: ■ koji označavaju prostor u blizini govornika. Odande svi počinju. Onamo više ne lete. Postigao je to teško ili lako ili sl.postigao? – bila bi dakle riječ o okolnosti u kojoj se odvija radnja glagola postići.). posljedice. npr.

posljedice.Priloška odredba vremena Priloška odredba vremena. ■ Ostale priloške odredbe Osim priloških odredaba mjesta. Doći će u neđelju. Nijeste se javili zbog toga. U slučaju rata sve će propasti. Pričao je kroz suze. Katkad je bolje ćutati. Tužno je sve to gledati. Naučio je napamet. vremena i načina mogu se izdvojiti još priloške odredbe: ■ ■ ■ ■ ■ uzroka. ■ Priloška odredba načina Priloškom odredbom načina obilježava se okolnost koja utiče ili je na drugi način povezana s kakvoćom radnje označene predikatom. Jutros sam zakasnio. Nikad se ne treba predavati. Ne govorite uglas. Odveden je pod stražom. Povikao je jakim glasom. Slušala ga je oborene glave. označava se: ■ vremenskim prilozima. Javićemo se śutra. Glasno se nasmijala. npr. Sastali su se povodom praznika. Prima utorkom. Nekako ćemo se snaći. Sa zimom dođe i snijeg. Čestitajte im na pobjedi. Danas je najteže penzionerima. padežni oblici i prijedloško-padežni izrazi. Došli su po robu. Službu priloške odredbe načina vrše: ■ načinski prilozi. Gledali su nas preko nosa. Došli smo baš zato. npr. npr. npr. Spomeni ih sve poimenice. uslova. 278 SINTAKSA . Ostali su do jutra. Nekad sve bijaše drukčije. dopuštanja. Teško je bez novca. Potonji smo ih put pośetili o Uskrsu. Svako veče izlazi u grad. npr. Uskoro će se i oni pojaviti. npr. Rado ju je poslušao. Nastavili su s poslom uprkos nevremenu. Nadirali su u masama. Zadržan je u bolnici radi pregleda. Otišli smo za svojim poslom. namjere (svrhe). I pored dobrih veza ostao je bez posla. npr. npr. padežnim oblicima ili prijedloško-padežnim izrazima. Smijali smo se do suza. Bio je umoran od vožnje. Te godine bilo je posebno teško. kojom se određuje vrijeme odvijanja radnje obilježene predikatom. Sad nije vrijeme za to. Tako je već bolje. Posvađali su se bez razloga. npr. Molili su za spas njegove duše. Uz takvo zalaganje svako bi uspio.

Komšijina kuća nije prodata. npr. Previše su usporili itd. subjekta. broju i padežu. Ko je kupio kuću našega komšije Petra? ATRIBUT Naziv „atribut“ dolazi od latinske riječi attributum. no preko osnovnih članova. koja znači „ono što se pridijeva“. Zavisno od toga kakvim se riječima označava.) NESAMOSTALNI ČLANOVI REČENIČNE STRUKTURE Atribut i apozicija bitno se razlikuju od predikata. npr. i uz objekat. tj. To znači da su to članovi rečeničnih članova. npr. atribut može biti uvršten uz imenicu bez obzira na to đe se ona u rečeničnoj strukturi javlja. Isto tako i apozicija može biti uvrštena uza svaku imenicu. koja je po svojoj prirodi kongruentna s imenskom riječju uz koju stoji. objekta i priloške odredbe po tome što nijesu osnovni. npr. To je dakle riječ koja se pridijeva. npr. količine. uprkos tome i sl. zato. Ko je kupio komšijinu kuću?. zbog toga. „što je pridodato čemu drugom“. Śedi s društvom u kafani. Ono je komšijina kuća. Oni su stajali uz nas. npr. Svi su se skupili u komšijinoj kući. Komšijina je kuća prodata. To znači da može biti uvršten i uz imenicu u službi (nekongruentnoga) atributa. npr.■ ■ društva. Kongruentni atribut Kongruentnim atributom naziva se atribut izražen pridjevskom riječju. Mnogo ih je zadužila. (Priloške odredbe zamjeničkoga tipa. Štoviše. pa tako i uz imenicu u službi (nekongruentnoga) atributa. slaže se s njom u rodu. „što je priđeveno“. razlikuju se kongruentni i nekongruentni atribut. npr. pridodaje imenskoj riječi da bi je po čemu odredila (prije svega po svojstvu). samostalni članovi rečenične strukture. služe (i) kao konektori. nego nesamostalni. i uz prilošku odredbu. Naš komšija Petar prodaje kuću. Komšija ima kuću od bijeloga kamena. npr. To znači da službu kongruentnoga atributa može imati ne samo pridjev. no i: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 279 . Išla je s nama na tenis. te uz apoziciju. tj. To se vidi i po tome što atribut može biti uvršten: ■ ■ ■ ■ i uz (imenski) predikat. i uz subjekat. da se u rečeničnu strukturu ne uvrštavaju direktno. npr. npr.

Prodaje se komšijina kuća. koji određuje imenicu po kvalitetu. Jedna lasta ne čini proljeće. a u rečenici (2) Objavljeno je novo. Podgorica je najveći crnogorski grad. onda oni mogu imati podjednak značenjski opseg (pa se u tekstu odvajaju zarezima). Nakon te bitke pali su u viševjekovno ropstvo. posesivni (prisvojni). npr. npr. razlikuju se: ■ ■ kvalitativni atribut. npr. S obzirom na značenjski opseg skupovi riječi s dvama ili s više kongruentnih atributa mogu biti i dvoznačni. pa tek onda oni koji se izriču pridjevima (Bila je to naša prva velika đačka pobjeda). Bila je to naša đačka pobjeda. koji određuje imenicu po količini (kvantitetu). npr. npr. I ona je nekakva studentkinja. Imao je ružan. Shematski bi se to moglo prikazati ovako: 280 SINTAKSA . Susrijeće se s mnogim strancima. ili različit značenjski opseg (pa se ne odvajaju zarezima). To su naši problemi. koji određuje imenicu s obzirom na pripadnost kome ili čemu. npr. pa se zato atributi odvajaju zarezima. npr. Takvi atributi u tekstu se ne odvajaju zarezima. u rečenici (1) Objavljeno je i novo prošireno izdanje te knjige atribut novo odnosi se na skup prošireno izdanje. Komšija je prodao dvije kuće. Svako jutro budimo se rano. relativni (odnosni). kvantitativni (količinski) atribut. Ako su atributi izrečeni samo pridjevima. koji se obično izriču različitim pridjevskim riječima. Tako npr. Bila je to naša prva đačka pobjeda. S obzirom na to po kakvom svojstvu kongruentni atribut određuje imenicu uz koju stoji. ■ ■ Višečlani kongruentni atributi Uz jednu imensku riječ može stajati i više kongruentnih atributa. Ova kuća još nije prodata. Nijesam se slagao s očevim mišljenjem. koji označavaju imenicu po nekom uopštenom (apstraktnom) svojstvu ili svojstvu koje proizilazi iz odnosa prema čemu što se označava drugom imenicom ili imenskom konstrukcijom. neuredan rukopis. To je rezultat naporna rada. prošireno izdanje te knjige atribut novo odnosi se (kao i atribut prošireno) na imenicu izdanje. npr. onda oni koji su izrečeni rednim brojevima. npr. Prvi komšija prodaje kuću. To je jezikoslovni problem. Kupila je šarenu haljinu.■ ■ pridjevska zamjenica. redni broj. Komšija ima dobru kuću. npr. U tome slučaju najprije dolaze atributi izrečeni pridjevskim zamjenicama.

npr. Bio je to čovjek niska rasta. sekundarni član rečenične strukture (član jednoga od osnovnih članova). npr. ali ipak u nekim slučajevima može biti i obavezan. Moramo razgovarati o (jednoj) važnoj stvari (van konteksta nije gramatično: Moramo razgovarati o stvari). Hodala je spuštenih ramena (nije gramatično: *Bio je to čovjek rasta). tj. Nastavili smo raspravu o drugim pitanjima (van konteksta nije gramatično: Nastavili smo raspravu o pitanjima). Javiću se idući mjesec. Obaveznost kongruentnoga atributa može biti uslovljena sintaksički ili semantički. Sintaksički je kongruentni atribut obavezan u rečenicama (i u konstrukcijama): ■ s vremenskim genitivom ili vremenskim akuzativom. npr. pitanje. stvar. s kvalitativnim instrumentalom. npr. S njim treba razgovarati na drugi način (nije gramatično: *S njim treba razgovarati na način). Javiću se idućega mjeseca. Traži se igrač s dugim rukama. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 281 . Otputovala je iste noći (nije gramatično: *Javiću se mjeseca niti *Otputovala je noći).Obavezni kongruentni atribut Atribut je nesamostalni. Otputovala je istu noć. npr. ■ ■ Semantički kongruentni atribut obavezan je kad dolazi uz imenice s uopštenim značenjem kao što su: ■ ■ ■ ■ način. npr. Govorila je promuklim glasom (izvan konteksta nije gramatično: Traži se igrač s rukama). Ovđe nije riječ o teškom slučaju (van konteksta nije gramatično: Ovđe nije riječ o slučaju). slučaj. neizostavljiv. s kvalitativnim genitivom ili genitivom svojstva.

način: S njim treba na drugi način . a nekongruentni atribut ne slaže se s imenskim riječima.okolnost: Radimo u nemogućim okolnostima Nekongruentni atribut Kongruentni atribut slaže se s imenskim riječima na koje se odnosi u rodu. nego je s njima u rekcijskome odnosu ili u odnosu pridruživanja. npr. .■ okolnost. uz kvalitativni genitiv: Bio je to čovjek niska rasta 3. U službi nekongruentnoga atributa mogu biti: ■ ■ ■ oblici kosih padeža. OBAVEZNI KONGRUENTNI ATRIBUTI Sintaksički obavezni 1. Radimo u nemogućim okolnostima (nije gramatično *Radimo u okolnostima). To bi se moglo dogoditi i nekome od nas. 282 SINTAKSA . Prvi naime obično označava: ■ ■ ■ prisvojnost (posesivnost). prilozi. prijedloško-padežni izrazi. npr. npr. kvalitativnost. npr. npr. uz vremenski genitiv ili vremenski akuzativ: Otputovala je iste noći. Rijetko nosi haljine s dugim rukavima. Nekongruentni atribut koji stoji uz imenske riječi s konkretnim značenjem načelno se razlikuje od nekongruentnoga atributa koji stoji uz deverbativne ili deadjektivne imenice. Ujutro popije šolju čaja. uz kvalitativni instrumental: Govorila je promuklim glasom Semantički obavezni uz imenice uopštena značenja. npr. Malo dalje je skretanje udesno.slučaj: Ovđe nije riječ o teškom slučaju .pitanje: Nastavili su raspravu o drugim pitanjima .stvar: Moramo razgovarati o važnoj stvari . Komšija ima kuću na sprat. Treba popraviti krov na školi. broju i padežu. npr. Sve to stoji u žalbi upravnome sudu. Kupili smo televizor u boji. Bio je student osrednjih mogućnosti. Ti razgovori udvoje trajali su cijelu zimu. npr. dionost (partitivnost). Kupi malo mlijeka. Javiću se idući mjesec 2. Kupio je kuću našega komšije.

GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 283 . Imate li sirup protiv kašlja. vrijeme (temporalnost). koja znači „ono što je priloženo“. o nesamostalnome. „ono što je dodato“. kao i u slučaju kongruentnoga atributa. i uz subjekat. Bješe već tri sata poslije ponoći. može biti uvrštena: ■ ■ i uz (imenski) predikat. Tako se npr. Najavili su odlazak prije svitanja. npr. Komšija Petar prodaje kuću. a od nekongruentnoga atributa razlikuje se po tome što je načelno kongruentna s imenicom na koju se odnosi (a nije s njom u rekcijskome odnosu). Godiće nam šetnja po šumi.■ ■ ■ namjenu (finalnost). Uživali su u toplini ljetnje noći. Iz daljine se čuo šum vjetra. npr. kaže da u rečenici Slušali su pažljivo izvještaj glavnoga sekretara nekongruentni atribut (glavnoga sekretara) ima subjekatsko značenje zato što bi se on u glagolskoj konstrukciji preoblikovao u subjekat. Važno je sačuvati vjeru u uspjeh. Nastup našega hora bio je glavna tačka. npr. sekundarnome članu rečenične strukture. Kupili su mašinu za berbu kukuruza. npr. značenje nosioca svojstva (uz deadjektivne imenice). Veselju zvanica nije bilo kraja. Stigao je neđelju dana pred Uskrs. Još je na snazi zabrana uvoza. npr. upor. APOZICIJA Naziv „apozicija“ dolazi iz latinskoga jezika od riječi appositum. objekatsko. mjesto (lokalnost). nego imenice načelno kongruentne s imenskim riječima na koje se odnose. Riječ je. „ono što je postavljeno uza što“. Od kongruentnoga atributa razlikuje se po tome što službu apozicije ne vrše pridjevske riječi. Nekongruentni atribut koji stoji uz deverbativne ili deadjektivne imenice ima značenje koje se naziva prema službi koju bi riječi koje dolaze u funkciji atributa imale kad bi se cijela imenska konstrukcija preoblikovala u glagolsku. npr. npr. priloško. (Pažljivo smo slušali kako) glavni sekretar izvještava. S obzirom na to mogu se razlikovati ova značenja (funkcije) nekongruentnoga atributa: ■ ■ ■ ■ subjekatsko. kao i atribut. Ovo je komšija Petar. npr. Nebo nad nama bijaše vedro. I apozicija. „ono što je stavljeno uz nešto što je već postavljeno“. npr. Śeli smo na klupu u dvorištu.

kamena kuća). Na Drini ćuprija. apozicija se s imenicom ne slaže ni u rodu ni u broju ni u padežu. Ovo je vlasnik kuće komšija Petar. kuća kamena ili od kamena kuća. Izuzimaju se samo slučajevi u kojima je pridjev dio vlastitog imena. šipak pitomi. To biva onda kad apozicija stoji ispred vlastite imenice čije primarno značenje nije u skladu ili nije tipično za ono što se njome označava. te neke terminologizovane. na vrbi grožđe. Otuda u apozitivnim spojevima riječi pojava nepotpune kongruentnosti. Tako je uvijek u neobilježenome redosljedu riječi. npr. npr. npr. npr. selo Frutak. npr. kao u primjerima grad Podgorica. Glavni je razlog tome što imenice nijesu promjenljive po rodu. načelno slaže u rodu. Petar Veliki. broju i padežu. Komšija ima kuću u gradu Zagrebu. broju i padežu s imenicom na koju se odnosi.■ ■ ■ ■ i uz objekat. Prodata je kuća našega komšije Petra. nailazimo na ovakve slučajeve: ■ ■ apozicija se slaže s imenicom u rodu. Prenoćili smo u Hotelu „Macavare“. grad Pljevlja. pa se apozicija u nekim slučajevima ne prilagođava imenici uz koju stoji ni po broju. i uz imenicu u službi apozicije. Štoviše. npr. nijesu promjenljive ni po broju. npr. rijeka Lim i sl. selo Erakovići i sl. škrinja zavjetna i sl. ali je to slaganje manje obavezno. i uz prilošku odredbu. kao i kongruentni atribut. Izmjena toga redosljeda izaziva stilsku obilježenost. npr. Takve imenice bivaju „zaštićene“ time što ostaju nepromjenljive i po padežu. kad je atributski skup obilježen pripadnošću biblijskome stilu. pa se jedna drugoj ne mogu prilagođavati kao što se pridjev može prilagođavati imenici. ATRIBUT I APOZICIJA S OBZIROM NA REDOSLJED RIJEČI lz navedenih primjera bilo je vidljivo da kongruentni atributi stoje ispred imenskih riječi na koje se odnose (npr. a često uz to stoje i pod navodnicima (i time su „zaštićene“). Kroz Nikšić teče rijeka Zeta. ima slučajeva da se apozicija s imenicom uz koju stoji ne slaže čak ni u padežu. 284 SINTAKSA . Komšija prodaje kuću bratu Ivanu. odnosno češće izostaje nego kad je riječ o kongruentnome atributu. Majka Božja. npr. ustaljene i/ili frazeologizovane konstrukcije. prije svega vlastite. Prema tome kad je riječ o kongruentnosti apozicije s imenicom uz koju stoji. a nekongruentni atributi iza tih riječi (npr. Apozicija se. Igra u Rukometnom klubu „Budućnost“. Matica crnogorska i sl. npr. i uz imenicu u službi nekongruentnoga atributa. npr. npr. Osim toga neke od imenica. kuća od kamena). Nastupili su u sali „Budo Tomović“ i sl.

npr.Što se tiče apozicije. npr. Takav redosljed može biti stilski obilježen. odnosnom rečenicom i sl. drugom apozicijom. Ovo je Petar. npr. Javi se Petru. Komšija Petar prodaje kuću. (naš) komšija. naš prvi komšija. No nije stilski obilježen onda kad se apozicija proširuje (atributom. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 285 . Tada se u pismu načelno odvaja zarezom. ona načelno stoji ispred imenice na koju se odnosi. ali može dolaziti i iza imenice na koju se odnosi. Ovo je Petar. komšiji koji prodaje kuću.). Stigao je komšija Petar. vlasnik kuće.

što se pretpostavlja (u rečenici Ne slažem se to je subjekat ja. Štoviše. npr. neproširena rečenica Komšija kupuje može proširiti objektom. Komšija kupuje) nazivaju se neproširenima. npr. ali je i u takve rečenice subjekat ne samo uvrstiv nego se pretpostavlja.) nazivaju se proširenim prostim rečenicama. npr. Komšija kupuje 286 SINTAKSA . npr.REČENICE PO SASTAVU Budući da rečenice kao jezičke jedinice mogu biti međusobno vrlo raznolike. Jedan od tih kriterijuma jeste i sastav. Po tome kriterijumu sve rečenice dijele se na dvije grupe i više podgrupa. Rečenice kod kojih osnovna rečenična struktura pretpostavlja odnos između predikata i subjekta nazivaju se raščlanjenim (dvočlanim) prostim rečenicama. Komšija kupuje stan. Komšija kupuje. a izostaje baš zato što je poznat. koji se izostavlja baš zato što u toj poziciji subjekat može biti samo ja). Komšija kupuje kuću. a one koje sadrže još koji samostalni član rečenične strukture (npr. što ne znači da subjekat u njima mora biti i realizovan. Raščlanjene rečenice koje sadrže predikat i subjekat mogu se dalje proširivati. PROSTE REČENICE Prostim rečenicama nazivaju se sintaksičke jedinice s jednom osnovnom rečeničnom strukturom. Vedri se ili Jutros se počelo vedriti. Komšija kupuje kuću ove godine i sl. a rečenice kojima osnovnu rečeničnu strukturu čini sam predikat odnosno predikatski skup (subjekat se u takve rečenice ne može ni uvrstiti) nazivaju se neraščlanjenim (jednočlanim) prostim rečenicama. Tako se npr. neraščlanjenih rečenica). Osnovna rečenična struktura čini u prvome redu odnos između predikata i subjekta. pa onda priloškom odredbom. npr. razvrstavaju se u grupe po različitim kriterijumima. i to drugim samostalnim ili nesamostalnim članovima rečenične strukture. on može biti i sasvim izlišan. a drugu složene rečenice. Prvu grupu čine proste. RAŠČLANJENE (DVOČLANE) PROSTE REČENICE Raščlanjene ili dvočlane proste rečenice pretpostavljaju odnos između predikata i subjekta. zavisno od prirode informacije koja se njima prenosi ili od okolnosti saopštavanja. odnosno sam predikat ili predikatski skup (kod jednočlanih. Ne slažem se. Rečenice koje sadrže samo subjekat i predikat (npr.

oblačiti se. Naš hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki trosobni stan blizu osnovne škole. pljuštati. dio rečenice odlučio je kupiti veliki trosobni stan blizu kličevske osnovne škole čini predikatski skup. Svi djelovi kojima se proširuje rečenica nalaze se u odnosu ili s predikatom ili sa subjektom. npr. bilo zato što je nepoznat govorniku. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 287 . između ostaloga i uvođenjem modalnoga glagola. Naš hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki trosobni stan blizu kličevske osnovne škole itd. npr. Tako npr. Hvalisavac komšija kupuje stan blizu škole. npr. pa se tako subjekat može proširiti apozicijom. a dio naš hvalisavac komšija subjekatski skup. bilo zato što vršioca radnje koji se označava subjektom govornik ne želi. npr. kao što su grmjeti.. Pljuštalo je cijeli dan. prošireni subjekat atributom. pa na isti način i već prošireni objekat. npr. npr. npr. Djelovi koji se nalaze u odnosu s predikatom pripadaju predikatskome skupu. Može se nadalje proširiti i predikat. Hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki stan blizu osnovne škole. Ujutro će se naoblačiti. te već proširena priloška odredba. sijevati. imenica u sastavu priloške odredbe takođe atributom. Naš hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki stan blizu osnovne škole. Hvalisavac komšija kupuje veliki stan blizu škole. Hvalisavac komšija kupuje veliki stan blizu osnovne škole. odnosno iz nekih razloga ne smije imenovati. zahladnjivati i sl. npr. smrkavati se. a djelovi koji se nalaze u odnosu sa subjektom subjekatskome skupu. npr. U funkciji predikata u takvim rečenicama stoje u prvome redu bezlični glagoli ili bezlični oblici glagola. Svi ti samostalni članovi rečenične strukture mogu se proširiti nesamostalnim članovima. sniježiti. objekat atributom. NERAŠČLANJENE (JEDNOČLANE) PROSTE REČENICE Neraščlanjenima (jednočlanima) nazivaju se proste rečenice u koje se subjekat ili uopšte ne može uvrstiti ili se ne uvrštava bilo zato što je sasvim nepoznat. vedriti se. a mogu se dalje proširivati i već prošireni osnovni članovi rečenične strukture. Bezličnim glagolima pripadaju na primjer glagoli koji označavaju meteorološke pojave (verba meteorologica). Grmi. To postupno širenje raščlanjene proste rečenice može se prikazati ovako: Komšija kupuje Komšija kupuje stan Komšija kupuje stan blizu škole Hvalisavac komšija kupuje stan blizu škole Hvalisavac komšija kupuje veliki stan blizu škole Hvalisavac komšija kupuje veliki stan blizu osnovne škole Hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki stan blizu osnovne škole Naš hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki stan blizu osnovne škole Naš hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki trosobni stan blizu osnovne škole Naš hvalisavac komšija odlučio je kupiti veliki trosobni stan blizu kličevske osnovne škole itd.stan blizu škole.

Danas mi se ne radi. Takve oblike imaju u prvome redu neprelazni glagoli. Najteže je bilo njegovim roditeljima. U neraščlanjene se svrstavaju i one proste rečenice u kojima se javljaju glagoli koji znače postojanje (tj. Neće se imati od čega ušteđeti. U avionu previše šumi i sl. Priča se svašta. onda se dopuna po pravilu izražava imenskom (obično zamjeničkom) riječju u akuzativu ili u genitivu. Razlika između obezličenih i pasiviziranih rečenica 288 SINTAKSA . Kolegama se nije išlo na taj sastanak. Bilo je svakakvih prijedloga. Obezličenje osobito često zahvata one glagole koji označavaju stanja ili procese koji se odvijaju mimo volje vršioca (to je i razlog što u takvim rečenicama izostaje subjekat. ali i na različita stanja bilo kojega tipa. npr. Dopuna kojom se označava ono što jeste ili ono što nije. Bilo nas je strah. češće. Rječca se uz oblike takvih glagola po pravilu ne označava obezličenje. U takvim rečenicama ne javljaju se dopune (ni u dativu ni u akuzativu) jer se stanje ne povezuje ni s čim određenim. Živi se nekako. neka fiziološka stanja. Slične su im i neraščlanjene proste rečenice u kojima su u službi predikata glagoli koji označavaju neka psihička ili. Stid me je. Cijeli dan mu se drijemalo i sl. Danas je vedro. stanju vezanome za osobu (ili osobe). Neraščlanjenima pripadaju sve proste rečenice u kojima se javljaju bezlični oblici glagola. Svejedno mi je. Pjesme će se sve manje čitati. Dopune kojima se označavaju nosioci takvih stanja stoje obično u dativu ili akuzativu. Pravila se kuća. Za pedeset godina manjkaće vode. a oznaka za onoga mimo čije se volje što događa stoji u dativu). Śutra će svima biti lakše. Onđe je baš bilo zagušljivo. Rjeđe se neraščlanjenim rečenicama toga tipa označavaju opšta stanja. npr. U jednome dijelu rečenica toga tipa bezlični oblici glagola imaju modalnu prirodu.Drugi tip neraščlanjenih prostih rečenica. npr. Kad u službi priloških riječi u takvim rečenicama stoje popriložene (adverbijalizovane) imenice. npr. tj. Gori mu u želucu. npr. odnosno ono čega ima ili ono čega nema u takvim je rečenicama u genitivu. npr. npr. Meni se opet vrti. egzistencijalni glagoli). koje se takođe često odnose na meteorološke pojave. Na izletu će sigurno biti zanimljivo. Svima nama nedostaje hrabrosti. čine one koje u službi predikata imaju kopulativni glagol s priloškom riječju. Za koju godinu i tebe će probadati u krstima. npr. Spava mi se. onda se na nosioca stanja obično upućuje dopunom izraženom imenskom riječju u dativu. nego pasivizaciju. I u takvim rečenicama dopuna kojom se označava vršilac odnosno nosilac raspoloženja stoji u dativu. Ako je riječ o psihičkome stanju. npr. npr. Onamo se putovalo vozom. Prelazni glagoli rijetko se obezličavaju. Njima se označava raspoloženje ili neraspoloženje vršioca prema radnji. Onđe nema nikoga.

U nekim situacijama bezličnost može biti izražena i leksički. za izražavanje bezličnosti služiti i oblici 2. odnosno ljudi. posebno kad se ima u vidu više vršilaca radnje. vidi se po tome što u takvim rečenicama ne možemo upotrijebiti zamjenicu mi. odnosno o svojevrsnoj neutralizaciji lica. (Da je tu zaista riječ o bezličnosti. upor.sastoji se u tome što pasivizirane rečenice imaju (ili mogu imati) subjekat. (ni tu se ne može upotrijebiti lična zamjenica. lica množine. Mrkvu očistiš. Katkad se bezličnost. Takve jedinice nazivaju se klauzama. a onda skreneš lijevo. izrežemo na kolutiće i stavimo na ulje. a oni nijesu poznati ili se iz nekih razloga ne žele imenovati. lica množine. kako je rečeno. npr. i to najčešće imenicom čovjek. operemo. lica jednine nego i oblicima 1. Zato je i možemo preoblikovati u prilošku odredbu uzroka: Digli smo se i napuštili sastanak zbog poodmaklog vremena.. Tako se npr.) U sličnim kontekstima mogu. Na televiziji govore uglavnom loše i sl. u razgovornome stilu te. u tekstovima kulinarskoga tipa. SLOŽENE REČENICE Složenim rečenicama nazivaju se sintaksičke jedinice koje sadrže niz jedinica s obilježjem predikativnosti u binarnom odnosu. Na televiziji oni govore uglavnom loše i sl. a da se značenje ne promijeni. npr. Ti djelovi sklopljeni su u jednu cjelinu. npr.. opereš. dio: Digli smo se i napuštili smo sastanak. lica jednine. npr. Mrkvu očistimo. npr. i to tako da klauze iz prvoga dijela ne zavise jedna od druge. Drugi dio se prema prethodnima odnosi kao što se priloška odredba odnosi prema predikatu. a da se značenje ne promijeni. Mi mrkvu očistimo. Rugali su mu se zbog šklempavih ušiju. subjekat nije uvrstiv. Čovjek od njih ne može doći do riječi. Bezličnost se katkad. posebno često. dio: Vrijeme bijaše poodmaklo. 2. a drugi dio je sklopljen u složenu rečenicu tako da zavisi od obje klauze iz prvoga dijela. može izraziti ne samo oblicima 3. može izražavati i oblicima 3. VRSTE SLOŽENIH REČENICA S obzirom na to kako su proste rečenice sklopljene u složenu razlikuju se tri vrste sklapanja: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 289 . izrežeš na kolutiće i staviš na ulje.). a u obezličene. Ideš pravo do pozorišta. Ljudi svašta pokušavaju kad teško obole. upor. složena rečenica Digli smo se i napuštili sastanak jer vrijeme bijaše poodmaklo sastoji od dva dijela koja su rezultat sklapanja u jednu jedinicu: 1. posebno u obraćanju jednoj osobi.

u antepoziciji. Vezna sredstva nezavisnosloženih rečenica razlikuju se od veznih sredstava zavisnosloženih rečenica i po značenju. Eksplicitna koordinacija svojstvena je složenim rečenicama sklopljenim povezivanjem.). Javili smo vam da ćemo doći. bez veznika. Najvažnija razlika sastoji se u tome što veznici nezavisnosloženih rečenica (konjunktori) ne pripadaju nijednoj od klauza koje povezuju (nego su neka vrsta trećega člana takvih struktura). Naime iste riječi (ili skupovi riječi) ne služe načelno i kao vezna sredstva nezavisnosloženih i kao vezna sredstva zavisnosloženih rečenica. 2. a da se ništa bitno ne promijeni. tj. Složenim rečenicama može biti svojstven nezavisni odnos (koordinacija ili parataksa) ili zavisni odnos (subordinacija ili hipotaksa). a veznici da ili ako samo zavisnosložene rečenice. a mi nijesmo. a subjunktori imaju konkretnija i određenija značenja (npr. tj. no veznik dolazi uz zavisnu klauzu čak i onda kad ona dolazi ispred glavne. dopuštanja i sl. i 3. npr. Osim toga konjunktori i subjunktori razlikuju se i po sastavu. Vi ste se javili. Dok śede u kafani. a eksplicitna subordinacija rečenicama sklopljenim uvršćivanjem. VEZNICI SLOŽENIH REČENICA: KONJUNKTORI I SUBJUNKTORI Eksplicitne (tj. neproizvedenih i proizvedenih veznika). npr. 290 SINTAKSA . posljedice. sklapanje bez veznika ili asindetsko sklapanje. Da je stvarno tako. odnosno Kažem vam: sada je prekasno za javljanje. sklapanje uvršćivanjem. Tako npr. posebno sastavnih. eksplicitni ili implicitni. npr. može se viđeti po tome što klauze nezavisnosloženih rečenica. značenja mjesta. načina. npr. vezničke) nezavisnosložene rečenice razlikuju se od vezničkih zavisnosloženih rečenica ne samo po tome što prve nastaju povezivanjem. mi nijesmo. Śede u kafani i čitaju novine prema Čitaju novine i śede u kafani. Vi ste se javili.1. vremena. dok su implicitna koordinacija i implicitna subordinacija svojstvene asindetskim rečenicama. a veznici zavisnosloženih rečenica (subjunktori) sastavni su dio zavisnih klauza. veznici i ili ali mogu povezivati samo nezavisnosložene. Takvo što načelno nije moguće u zavisnosloženim rečenicama. tj. suprotnosti i rastavnosti). mogu međusobno zamijeniti mjesta. čitaju novine. sklapanje povezivanjem. a druge uvrštavanjem nego i po sastavu i prirodi veznih sredstava (tj. uzroka. tj. uslova. Ti odnosi mogu biti gramatički izraženi ili neizraženi. npr. Konjunktori naime imaju opštija i manje određena značenja (značenja sastavnosti. rečenicama čije se klauze povezuju u jednu cjelinu bez posredovanja gramatičkih sredstava veze.

Takve klauze naime sadrže element kojem je svojstven visok stepen gramatičke ili semantičke predikcije. Vi ste se javili. onda GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 291 ■ ■ ■ . kao u navedenome primjeru. čini obaveznim pojavljivanje druge klauze. Ako se implicitna složena rečenica može transformisati samo u eksplicitnu zavisnosloženu rečenicu. tako da ćemo se morati vratiti i sl. i to ovako: ■ Ako se implicitna složena rečenica može transformisati samo u eksplicitnu nezavisnosloženu rečenicu. Takav element može biti glagol govorenja. Kažem vam: sad je prekasno za javljanje) razlikuje od eksplicitne subordinacije (npr. moraćemo se vratiti prema Zakasnili smo. mi nijesmo prema Vi ste se javili. onda pripada implicitnim nezavisnosloženim rečenicama. Vi ste se javili. moraćemo se vratiti ili Moraćemo se vratiti jer smo zakasnili ili Zakasnili smo. „prognozira“. tj. Kažem vam: sad je prekasno za javljanje prema Kažem vam da je sad prekasno za javljanje. Implicitne nezavisnosložene rečenice možemo od implicitnih zavisnosloženih rečenica razlikovati uz pomoć transformacije. element koji najavljuje. osamostaliti u tekstu. onda se ubraja u implicitne nezavisnosložene rečenice.IMPLICITNE I EKSPLICITNE SLOŽENE REČENICE Implicitna koordinacija i subordinacija razlikuju se od eksplicitne koordinacije i subordinacije po tome što implicitnost pretpostavlja sklapanje bez posredovanja eksplicitnih veznih sredstava. a u implicitnoj ne susrijećemo. npr. Kažem vam: sad je prekasno za javljanje) po tome što kod koordinacije nema odnosa sintaksičke obaveznosti. pa ćemo se morati vratiti. Ako se implicitna složena rečenica može transformisati i u eksplicitnu nezavisnosloženu rečenicu i u eksplicitnu zavisnosloženu rečenicu. Implicitna koordinacija (npr. Śetite se onoga: svaki početak je težak. dok se implicitna subordinacija (npr. mi nijesmo) razlikuje se od implicitne subordinacije (npr. onda pripada implicitnim zavisnosloženim rečenicama. Ako se implicitna složena rečenica ne može transformisati ni u eksplicitnu nezavisnosloženu rečenicu ni u eksplicitnu zavisnosloženu rečenicu. npr. veznika. a u implicitnoj subordinaciji nesamostalna je klauza koja u eksplicitnoj subordinaciji odgovara glavnoj (u navedenome primjeru klauza Kažem vam). ili neki zamjenički element kataforičnoga tipa. tj. Vi ste se javili. a mi nijesmo. a implicitna subordinacija podrazumijeva obavezno prisustvo jedne od klauza. a mi nijesmo) po tome što u eksplicitnoj koordinaciji susrijećemo veznike (konjunktore). Implicitna koordinacija (npr. Naime u eksplicitnoj subordinaciji zavisna klauza uključena je u strukturu nezavisne i nije samostalna u odnosu na nju. npr. Zakasnili smo. mi nijesmo) razlikuje se od eksplicitne koordinacije (npr. ne može se npr. Kažem vam da je sad prekasno za javljanje) ne samo s obzirom na vezna sredstva no i s obzirom na prirodu zavisnosti. odnosno Budući da smo zakasnili. Vi ste se javili. npr.

Osim uzročno-posljedičnoga odnosa kod sastavnih rečenica može u prvome planu biti i mjesni. ne zavise jedna od druge. odnosno da jedna klauza u strukturnome smislu ne postaje dio druge. npr. u složenoj rečenici Śede u kafani i čitaju novine klauze Śede u kafani i Čitaju novine međusobno ravnopravne. Gospodo. to nikako neće biti dobro! NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE (KOORDINACIJA) Nezavisnosloženim (koordiniranim) rečenicama nazivaju se složene rečenice u kojima klauze čine cjelinu (jednu jedinicu). Vrlo je hladno. Između njih se može staviti i tačka. pa se time uvrštava u strukturu osnovne. Preselio se u Kolašin i onđe se zaposlio. npr. recimo uzročno-posljedičnoga. Čitaju novine. npr. koji se može još i dodatno eksplicirati prilozima ili priloškim izrazima. a da se ništa bitno ne promijeni: Śede u kafani. posebno zamjeničkim: ■ ■ ■ ■ mjesni odnos. načinski ili uslovni odnos među klauzama. što znači da svaka od klauza zadržava posebnu rečeničnu strukturu. pa smo se dobro obukli. Noć je tiha i lipe mirišu. Pritom semantički odnosi među klauzama mogu varirati od obične koordinacije dvaju sadržaja. npr.se pribraja zavisnosloženim implicitnim rečenicama. npr. Kucajte i otvoriće vam se. Zato i kažemo da se klauze nezavisnosloženih rečenica povezuju. naporednosti ili istosmjernosti među klauzama. to nije smiješno! ili Sto mu gromova. koji ne moraju imati nikakve direktne međusobne značenjske veze. Zavisna klauza takvih rečenica načelno se ne osamostaljuje u tekstu. Skočio je kroz prozor i tako se spasio. vremenski odnos. S druge strane u složenoj rečenici Čitaju novine dok śede u kafani zavisna klauza dok śede u kafani odnosi se na osnovnu kao priloška odredba vremena prema predikatu. uslovni odnos. načinski odnos. npr. vezničkoga tipa nazivaju se složene rečenice kojima je svojstvena neka vrsta zajedništva. npr. postaje njezin dio. Tako su npr. vremenski. pa je onda prešao u Gusinje. EKSPLICITNE NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE Po svojim strukturno-semantičkim svojstvima eksplicitne (vezničke) nezavisnosložene rečenice dijele se na sastavne (kopulativne). tj. ali strukturno ne zavise jedna od druge. SASTAVNE (KOPULATIVNE) REČENICE Sastavnim ili kopulativnim rečenicama eksplicitnoga. a klauze zavisnosloženih rečenica uvrštavaju jedna u drugu. 292 SINTAKSA . U Plavu je živio tri godine. suprotne (adverzativne) i rastavne (disjunktivne). do tješnjega značenjskog odnosa među klauzama kakav se susrijeće i kod eksplicitnih zavisnosloženih rečenica.

Osim toga veznik pa vrlo se često (češće no veznik i) koristi u uzročno-posljedičnome značenju. klauze s odričnim predikatima. Svima njima svojstveno je opšte značenje sastavnosti. Prodao je i kuću i zemlju. kao i veznik i. međusobno zamjenljivi. a ne povezuje klauze s odnosom istovremenosti. pa nijesu uvijek. Kad klauze čine niz. otvoriće vam se). ni i niti. Vozili smo se i ćutali i sl. klauze s odnosom sukcesivnosti. onda se sastavni veznik po pravilu pojavljuje samo između dviju posljednjih klauza i ima funkciju zatvaranja toga niza. Putovali su dobro. Nijesmo ih pozvali. Veznik pa dolazi između klauza s odnosom sukcesivnosti. Ušli su i śeli. pa onda śeli. npr. Veznikom i povezuju se takođe klauze bez obzira na to jesu li im predikati potvrdni ili odrični. Śede i pišu. Najšire značenje i najraznovrsniju upotrebu ima veznik i. U sastavnim rečenicama klauze se mogu nizati jedna za drugom. I kod nas ima problema. Śede i pišu. pa nijesu ni došli. tako da je svaka od njih u međusobnom binarnom odnosu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 293 . ili nijesu uopšte. Vrlo je hladno. Njime se povezuju: ■ ■ ■ klauze s odnosom istovremenosti. pa onda śeli. došli u zakazano vrijeme. Bila je kod nas i juče i danas. npr. npr. posijedali oko velikoga dubova stola i započeli pregovore. pa smo se zato dobro obukli. npr. npr. Ne poznaje ga i ne želi ga upoznati. npr. recimo uslovnim. npr. Osim toga veznik i može se i udvostručiti (tada uz vezničku ima po pravilu i službu pojačajne rječce). npr. npr.I pomenuti uzročno-posljedični odnos može se dodatno eksplicirati uzročnim ili posljedičnim zamjeničkim prilogom. nepotvrđeno: Pije. i s odričnim predikatima. Ušli su. Osim toga u njima se vrlo često kombinuje asindetska i sindetska veza.. te. Mogu to biti: ■ ■ ■ klauze s potvrdnim predikatima. Kucajte i otvoriće vam se (upor. Śede i ne razgovaraju. pa puši ili Vozimo se. pa. Veznik pa. klauze s neistovrsnim predikatima (npr. I pije i puši. upor. klauze s nekim značenjskim odnosom tipičnim za zavisnosložene rečenice. ušli u dvoranu. ali svaki od njih ima i svoje specifičnosti. Ušli su. npr. pa smo se dobro obukli. Vrlo je hladno. pa ćutimo i sl. pa se niko ne buni. Ako kucate/ako budete kucali. npr. s jednim potvrdnim i jednim odričnim). npr. npr. može povezivati i klauze s potvrdnim predikatima. Veznici sastavnih rečenica Veznici sastavnih rečenica jesu i. Na proslavu su došli i komšije i prijatelji. Ulazimo i sijedamo. a i klauze s neistovrsnim predikatima. npr.

tj. npr. tj. npr. dolaziti u objema klauzama. npr. On nije ni glup ni zao. Niti su došli niti su se javili (nije gramatično *Niti nijesu došli niti se nijesu ja294 SINTAKSA . Ne čita ni dnevne ni neđeljne novine. Ni oni se nijesu pojavili prema I oni su se pojavili. odnosno kao dio struktura koje su rijetke. Ni luk jeo ni luk mirisao. i to pod uslovom da su obje odrične. Tada je po pravilu stilski obilježen. Oni to nijesu ni znali ni mogli ili Oni to neće ni znati ni moći. samo što je od njega rjeđi. Kako se u takvim sastavnim rečenicama pretpostavlja odričnost obje klauze. npr. odnosno pojačajne rječce u odričnim rečenicama. (Zato rečenicu Nijesu dolazili niti su se javljali možemo opisati kao odričnu varijantu rečenice Dolazili su i javljali se. npr. U takvoj službi veznik ni upotrebljava se rijetko. npr. npr. odnosno rečeničnih predikata (ne kaže se *Ni ima uspona bez pada ni ima uspjeha bez rada).). ni se u pravilu reduplicira i stoji ispred klauza bez glagolskih predikata. Veznik ni. Imaju po pravilu različite službe i uglavnom nijesu međusobno zamjenljivi. Veznik niti nasuprot tome po pravilu služi za nijekanje cijelih klauza.Veznik te po opštem značenju i službama sličan je vezniku i. npr. Ni otac ni majka nijesu bili zadovoljni. Ne jedu ni voća ni povrća. Iz navedenih primjera vidi se da veznik ni ne služi za nijekanje cijelih klauza. Nijesu više dolazili ni poruke slali. npr. Veznik niti često povezuje dvije klauze sastavnih rečenica. kao što je rečeno. Dugo su śeđeli i razgovarali te zaključili da ništa bitno neće mijenjati. ali može služiti za nijekanje imenskih djelova predikata (lični glagolski oblik tada je odričan). odnosno ispred klauza s predikatima bez ličnoga glagolskog oblika. potvrđeno *Dolazili su niti su se javljali ili sl. Veznici ni i niti odrične su varijante veznika ili pojačajne rječce i. npr. Ni uspona bez pada ni uspjeha bez rada. priloških odredaba. U takvim slučajevima niti funkcioniše i kao veznik i kao pojačajna rječca. kao odrična varijanta pojačajne rječce i. Kad služi i kao veznik sastavnih rečenica. predikata koji uključuju i lični glagolski oblik). npr. Niti su dolazili niti su se javljali. npr. po pravilu ne služi za nijekanje cijelih predikata (tj. pa stoje umjesto toga veznika.) S druge strane veznik ni upotrebljava se u prvome redu kao pojačajna rječca. i to potvrdnih. npr. objekata. normalno je da se veznik niti može i udvostručiti. i upotrebljava se da bi se izbjeglo gomilanje veznika i. pa i za nijekanje glagolskih pridjeva ili infinitiva u službi složenih glagolskih oblika. atributa. a rečenicu Niti su dolazili niti su se javljali kao odričnu varijantu rečenice I dolazili su i javljali se. kao osobitost književnoumjetničkoga stila. ali zato često služi za nijekanje pojedinih članova rečenične strukture: ■ ■ ■ ■ subjekata. npr. Nijesu se javili ni juče ni danas. Nijesu dolazili niti su se javljali (nije npr. npr.

nego upravo suprotno. a on ustajaše kasno prema Ona ustajaše rano. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 295 . ali nije padala kiša. dok veznik ni. Brat je pravnik. ali svaki od njih ima i svoja specifična značenja i upotrebe. a sestra profesorica prema Sestra je profesorica. koje su istoga ranga. Naime kad je jako oblačno. baš pretpostavlja odrične predikate. a brat pravnik. ili kad ko ima sat. U suprotnim rečenicama s veznikom ali. Svojstvena im je suprotnost. ono što se obično obuhvata pojmom kontrasta. Kontrast je u takvim rečenicama zasnovan na logičkoj suprotnosti ili na značenju dopusnosti (koncesivnosti). Kako je kontrast odnos koji pretpostavlja samo dva elementa. uvijek su dvodjelne. Da su takve klauze u odnosu kontrasta. ali. logično je da pada kiša. a oni izađoše leksička jedinica mi nasuprot oni. što znači da su to nezavisnosložene rečenice zatvorene strukture (a ne otvorene). npr. npr. ali ga ne nosi. ali klauze takvih rečenica nemaju paralelnu strukturu i uglavnom se ne mogu međusobno zamjenjivati. SUPROTNE (ADVERZATIVNE) REČENICE Suprotne (adverzativne) rečenice razlikuju se od sastavnih po tome što im nije svojstveno zajedništvo. ali ga ima). Posljedica je strukturnoga paralelizma (ili. bolje. Veznici suprotnih rečenica Veznici suprotnih rečenica su a. a da se značenje ne promijeni (upor. Veznik a ima značenje kontrasta u najširem smislu. a u klauzama navedenih suprotnih rečenica biva upravo suprotno od toga. ili npr. On povezuje dvije klauze koje imaju istu sintaksičku vrijednost. već. za razliku od sastavnih. a on kasno. Veznik niti u takvoj se službi ne upotrebljava.vili). Ne nosi sat. npr. U navedenome primjeru to su leksičke jedinice sestra nasuprot brat. nego. uđoše nasuprot izađoše. To je razlog što se u suprotnim rečenicama s tim veznikom može po pravilu zamjenjivati red klauza. suprotne rečenice. različitost. takođe je prisutan kontrast. sličnost ili (strukturna ili semantička) podudarnost. logično je da ga nosi. pa zato imaju paralelnu sintaksičku strukturu. osobito onda kad povezuje pojedine članove rečenične strukture. ali nije padala kiša ili Ima sat. Nijesu se javili ni juče ni danas. npr. npr. profesorica nasuprot pravnik. vidi se i po tome što obično sadrže i leksičke jedinice koje su u direktnom kontrastu. antiparalelizma) među klauzama takvih suprotnih rečenica činjenica da se podudarni elementi po pravilu eliminišu. no i ma (koji je odlika razgovornoga stila i djela starije crnogorske književnosti). a brat pravnik ili Bilo je jako oblačno. Svima njima svojstveno je značenje kontrasta (opšte suprotnosti). Bilo je jako oblačno. I po tome se vidi da on primarno služi kao odrična pojačajna rječca. Sestra je profesorica. nepodudarnost. u rečenici Mi uđosmo. Ona ustajaše rano.

samo što je on. upor.. no sve je bilo uzalud ili Mnogi obećavaše da će doći. već nijesmo u bioskop. npr. a to znači u onim suprotnim rečenicama za koje je tipičan dopusni odnos i u kojima prva klauza ne mora biti odrična. odlika razgovornoga stila i starije crnogorske književnosti. Mnogo se trudio. no (je lijepa) i danas ili Lijepa je i danas. jer se u takvim suprotnim rečenicama prvom klauzom tvrdi nešto što se drugom ispravlja. upor. Premda je bilo oblačno. Ne dođe brat. upor. GRADACIJSKE REČENICE Posebnim tipom suprotnih rečenica mogu se smatrati i gradacijske rečenice – i korelativnoga tipa s vezničkim izrazom ne samo . nego (je došao) Petar. već te a. no sestra ili Nijesmo išli u pozorište.Riječ je dakle o istome onom tipu odnosa kakav susrijećemo i u dopusnim (zavisnosloženim) rečenicama. no. On se zasniva na suprotnosti između odrične i potvrdne klauze i na paralelizmu (ili antiparalelizmu) sintaksičke strukture klauza. uglavnom u istome značenju u kojem i konektor međutim. npr. već (smo išli) u bioskop. Treći tip kontrasta izražava se veznicima nego. no (dođe) sestra i Nijesmo išli u pozorište. ma ni ovi mir u mnogo ne dura među ovijem narodom. Nije bila lijepa samo u mladosti. I tako stade Krajina u mir. Nije došao Miloš. iako u takvim rečenicama nema značenjske suprotnosti među klauzama. samo se taj odnos u suprotnim rečenicama s veznikom ali izražava koordinacijski. mijenja se značenje toga veznika [viđeti sljedeću tačku]. Obrnuti redosljed uopšte ne dolazi u obzir. kako je već rečeno. a u zavisnosloženim rečenicama (s veznicima iako. npr. Nije došao Miloš. Suprotnima takve rečenice pripadaju zato što se u njima susrijeću tipični veznici suprotnih rečenica nego. već) i i nekorelativnoga tipa s vezničkim izrazom a kamoli.) Takav značenjski odnos poznat je pod nazivom korektura. npr. (U slučaju s veznikom no. nego Petar. ne nosi ga. ili Dođe brat. a kamoli u mladosti. u prikazanome redosljedu. već u bioskop. Pritom odrična klauza mora biti na prvome mjestu. npr. Ne dođe brat. nego je na djelu uporedni. nego (no. no i već. Veznik no upotrebljava se i u značenju veznika ali. gradacijski odnos. Veznik ma upotrebljava se u istome značenju kao i veznici ali i no. 296 SINTAKSA . Veznik no sve se češće susrijeće u funkciji konektora. koriguje. npr. vidi se i po tome što su u navedenim primjerima ispušteni zajednički elementi. nego nije Petar. no niko se ne pojavi.. nije padala kiša ili Iako ima sat. No svi su znali da to neće dugo potrajati. no ne dođe sestra ili *Išli smo u pozorište. Da je riječ o (anti)paralelizmu. Sve se odvijalo u redu i sve je bilo pod kontrolom. mada. *Došao je Miloš. premda) subordinacijski.

atributi. koji se obavezno redupliciraju. subjekti. npr. ili kod kuće. odnosno nizu klauza (po tome što su otvorene strukture). U njima se sadržaj jedne klauze „rastavlja“ od sadržaja druge time što se pretpostavlja da se ostvaruje sadržaj samo jedne od klauza. Funkciju sličnu onoj koju u korelativnim gradacijskim rečenicama ima rječca samo u nekorelativnim gradacijskim rečenicama ima i rječca kamoli. Danas crtamo ili pjevamo. a može dolaziti i ispred svake od klauza. odnosno da je istinita tvrdnja sadržana samo u jednoj od njih. kao u primjeru Pišite nam ili nam se javite telefonom. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 297 .U rečenicama korelativnoga tipa suprotni odnos prelazi u gradacijski uz pomoć restriktivne rječce samo. koji je sličan suprotnome odnosu. RASTAVNE (DISJUNKTIVNE) REČENICE Nezavisnosložene rečenice s veznikom ili nazivaju se rastavnima ili disjunktivnima. Volja ti idi. ili na putu. U službi veznika rastavnih rečenica upotrebljavaju se u crnogorskome standardnom jeziku i rječce bilo i volja te veznik a (kao obilježje razgovornoga stila i jezika starije crnogorske književnosti). Lijepa je i danas. volja ti ostani. npr. a ne došli. i to: ■ ■ ■ ■ ■ predikati. priloške odredbe. onda su takve rečenice slične sastavnima u užem smislu. U odnosu rastavnosti mogu biti dvije klauze ili više njih. Kupi ili kukuruznog ili ražanoga hljeba. npr. npr. npr. koja u drugoj klauzi ima suprotnu funkciju (ističe element ispred kojega stoji i time mu povećava komunikacijsku važnost). a time i relativizuje odričnu tvrdnju u prvoj klauzi. npr. npr. Idu ili u pozorište ili u bioskop. Radnim danima sam ili na poslu. te pojačajne rječce i. objekti. ili u gradu. U odnos rastavnosti mogu ulaziti klauze u cjelini. npr. A došli. Pišite nam ili nam se javite telefonom. npr. Kad su dvije. npr. koja umanjuje komunikacijsku važnost elementa ispred kojega stoji. Javiće vam se bilo ove bilo sljedeće neđelje. Ili nam pišite ili nam se javite telefonom. a ako je više klauza u odnosu rastavnosti. a ne samo u mladosti. To se vidi i po tome što je a kamoli zamjenljivo (u vrlo sličnom značenju) sa a ne samo. onda je riječ o odnosu alternacije. Možeš to reći bilo nama bilo njima. a mogu u tome odnosu biti i pojedini članovi rečenične strukture – i samostalni i nesamostalni. isto im se piše. Doći će ili komšije ili prijatelji. Veznik ili može dolaziti između klauza. Pišemo ili molbe ili žalbe.

Suprotne (adverzativne) rečenice: Vi ste se javili. Svi smo mi. sve je bilo tajanstveno mirno. sve ćemo kupiti. One se od eksplicitnih nezavisnosloženih rečenica razlikuju po tome što im klauze nijesu povezane veznikom (konjunktorom). on je opet kasnio. Preduzeli smo sve što smo mogli. Radio-ne radio – isto ti se piše. Brat studira pravo. npr. hladno je. Zatvorite vrata. Sastavne (kopulativne) rečenice: Noć je mirna i lipe mirišu Noć je tiha. npr. Donesite još. npr.IMPLICITNE (ASINDETSKE) NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE Implicitne nezavisnosložene rečenice mogu. htio-ne htio. uz pomoć veznika ili). sestra medicinu. isključne rečenice. mi nijesmo. uslovne rečenice. bilo je uzalud. biti sastavne. uzročno-posljedične rečenice. ośetljivi na laskanje. npr. lipe mirišu. hladno je Vi ste se javili. NEZAVISNOSLOŽENE REČENICE (Koordinacija. S obzirom na značenjski odnos među klauzama mogu se razlikovati: ■ ■ ■ suprotne rečenice u užem smislu. dopusne rečenice. Sastavne implicitne rečenice karakteriše odnos naporednosti. eksplikativne. Dugo je posmatrala fotografiju: jesam li ja to – nijesam li ja to. kao i eksplicitne. ■ ■ ■ Suprotnim implicitnim rečenicama svojstvena je suprotstavljenost i nepodudarnost među klauzama. tj. npr. sestra medicinu 2. paralelizam strukture i istosmjernost.gradacijske rečenice: Lijepa je i danas. Zatvorite vrata. Mirisalo je na kišu. Sajam je dvaput godišnje: u proljeće i u jesen. nebo se smračilo. koje nastaju nizanjem istovrsnih klauza i čine niz. S obzirom na značenjski odnos među djelovima takve se rečenice mogu podijeliti na: ■ sastavne rečenice u užem smislu. Brat studira pravo. a kamoli u mladosti Pišite nam ili se javite telefonom 3. npr. npr. Svi su došli u osam. npr. Rastavne implicitne rečenice znatno su rjeđe nego sastavne i suprotne (one se po pravilu strukturiraju eksplicitno. Rastavne (disjunktivne) rečenice: Radio-ne radio – isto ti se piše 298 SINTAKSA . parataksa) Eksplicitna koordinacija Implicitna koordinacija (vezničke rečenice) (asindetske rečenice) 1. a mi nijesmo . suprotne i rastavne.

Zato se i kaže da zavisnosložene rečenice nastaju uvrštavanjem. U prvu grupu spadaju one eksplicitne zavisnosložene rečenice u kojima vezna sredstva zamjenjuju (supstituišu) neku od sastavnica (obično neki rečenični član) osnovne klauze. Klauze u takvim složenim rečenicama zavisne su jedna od druge. ek- GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 299 . Zavisna klauza može se u strukturu osnovne uvrštavati tako da ima funkciju nekoga njezina člana. Neće doći jer nije dobio poziv. nego samo povezuju osnovnu i zavisnu klauzu. kao i nezavisnosložene. EKSPLICITNE ZAVISNOSLOŽENE REČENICE Eksplicitne (vezničke) zavisnosložene rečenice dijele se na dvije grupe s obzirom na prirodu veznih sredstava. tj. npr. a nije u funkciji jednoga od njezinih članova. a može se uvrštavati i po sadržaju osnovne klauze. u rečenici Jeste li dobili poziv koji smo vam poslali? vezno sredstvo (odnosna zamjenica) koji zamjenjuje sastavnicu (objekat) poziv iz osnovne klauze. Odlučili su prekinuti saradnju. biti eksplicitne (sindetske. Osnovna klauza nezavisnoga tipa obično se naziva glavnom. Osnovna klauza. što nam je jako žao (u toj rečenici odnosna zamjenica što zamjenjuje cijelu osnovnu klauzu Odlučili su prekinuti saradnju). Upamtite već jednom da ovđe nema popuštanja. vezničke). npr. Nijesu došli jer nijesu dobili poziv ili Recite im da nam je žao. ne skita) ili objekta (Recimo da smo razumjeli). kao što je to u pomenutim raščlanjenim zavisnosloženim rečenicama. a drugoga tipa raščlanjenima. I zavisnosložene rečenice mogu. Takva vezna sredstva mogu zamjenjivati i čitave osnovne klauze. npr. Kaže da neće doći jer nije dobio poziv. Odlučili su prekinuti saradnju. subjekta (Ko pita. i strukturnu i smisaonu i intonacijsku. Zavisnosložene rečenice s takvim veznim sredstvima nazivaju se odnosnima ili relativnima.ZAVISNOSLOŽENE REČENICE (SUBORDINACIJA) Zavisnosloženim (subordiniranim) rečenicama nazivaju se one složene rečenice u kojima klauze čine cjelinu (jednu jedinicu). npr. s obzirom na to u funkciji kojega rečeničnoga člana stoji). npr. U drugu grupu spadaju one eksplicitne zavisnosložene rečenice kod kojih vezna sredstva ne zamjenjuju nijednu sastavnicu osnovne klauze niti osnovnu klauzu u cjelini. ili implicitne (asindetske). S obzirom na to kako se zavisna klauza eksplicitnih zavisnosloženih rečenica odnosi prema osnovnoj (tj. ali može biti i zavisna. klauza u čiju se strukturu uvrštava druga (zavisna) klauza može biti i nezavisna. Tako npr. što nam je jako žao. a ta zavisnost ogleda se prije svega u tome što se zavisna klauza uvrštava u strukturu osnovne klauze. npr. Zavisnosložene rečenice prvoga tipa nazivaju se neraščlanjenima. npr. U tome slučaju odnosi se na cijelu osnovnu klauzu. npr. Upamtite već jednom: ovđe nema popuštanja.

priloške i atributske. Kuća mu je takva da je nema u okolini. no samo leksičko jezgro imenskoga dijela predikata. On je onaj koji ti se ne sviđa. nego samo u obliku predikata osnovne klauze. Predikatske rečenice i neki tipovi subjekatskih rečenica razlikuju se od ostalih po tome što im zavisne klauze zamjenjuju zapravo samo dio predikata. U takvim rečenicama dolaze oblici pomoćnoga glagola biti. U takvim rečenicama mogu dolaziti i korelativne riječi (zamjenice ili pridjevi). On je koji ti se ne sviđa. mišljenja. npr. koja. Oni su (takvi) kakvi već jesu mladići u tim godinama. npr. 300 SINTAKSA . Onaj ko ne zna neka pita prema Ko ne zna. što. nepunoznačnome subjektu. U službi veznika predikatskih rečenica u prvome su redu vezna sredstva (korelativna ili nekorelativna) supstitutivnoga tipa.). čije. leksički „praznome“. upor. u njima zavisna klauza funkcioniše doduše kao subjekat. U subjekatskim rečenicama relativnoga ili zavisnoupitnoga tipa zavisna klauza odnosi se prema glavnoj kao atribut prema uopštenome. kakav. kakva. Naime razlika između subjekatske rečenice Priča se da bi opet moglo biti rata i objekatske rečenice Pričaju da bi opet moglo biti rata nije ni u strukturi zavisne klauze ni u odnosu između osnovne i zavisne klauze. On je najbolji prema On je (takav) da boljega nema. čiji. kakvo. usp. npr.splicitne zavisnosložene rečenice dijele se na predikatske. odnosno subjekta. npr. npr. čija. Zato u takvim složenim rečenicama dolazi zapravo do svojevrsne neutralizacije između subjekatskih i objekatskih rečenica. Ni ljeta nijesu što su nekad bila ili Kuća mu je da je nema u okolini. npr. koji čine sponu ili kopulu između osnovne i zavisne klauze. ali se u složenu rečenicu uvrštava prema leksičkim svojstvima predikata osnovne klauze (riječ je o glagolima govorenja. Kad je riječ o subjekatskim rečenicama izričnoga tipa (npr. subjekatske. PREDIKATSKE REČENICE Predikatskim rečenicama nazivaju se one zavisnosložene rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao što se imenski dio predikata odnosi prema glagolskome dijelu. On je (onaj) koji ti se ne sviđa. Priča se da bi opet moglo biti rata). koje. a u drugom je oblik priču objekat). ośećanja i sl. Te su kuće (onih) čije su i prije bile. a predikat objekatskih rečenica aktivan glagolski oblik. neka pita. U predikatskim rečenicama zavisna klauza ne zamjenjuje cijeli predikat. prije svega odnosne zamjenice i/ili pridjevi: ■ ■ ■ ■ koji. samo u tome što je taj predikat subjekatskih rečenica pasivan ili pasiviziran. Ni ljeta nijesu (ono) što su nekad bila. upor. objekatske. Priča se priča prema Pričaju priču (u prvom slučaju oblik priča je subjekat. Ni ljeta nijesu ono što su nekad bila.

Sad je pitanje što opet nije u redu. (Onako) kako smo se dogovorili. 2. što. Zna se kojima je potrebna pomoć. (Onaj) ko ne zna. (oni) znaju. neka i bude ili Kako smo se dogovorili. SUBJEKATSKE REČENICE Subjekatskim rečenicama nazivaju se one zavisnosložene rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj onako kako se subjekat odnosi prema predikatu. npr. npr. koji takođe može biti korelativne prirode. kako. govorenje. Vidi se kud(a) su prošli. npr. tj. čija. upitni prilozi: ■ ■ kako. koji. koje. npr. ośećanje i sl. Vezna sredstva takvih rečenica mogu biti: 1. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 301 . (onaj) neka pita. npr. (Ono) što ne znate. npr. (Oni) koji su pitali. (ono) pitajte. Zna se ko ima problema. npr. odnosnim zamjenicama ili prilozima. znaju ili Koji su pitali. neka pita ili Ko ne zna. (onako) neka i bude. U takvim rečenicama u funkciji veznih sredstava stoje ove zamjenice i zamjenički prilozi: ■ ■ ■ ■ ko. npr. koja. npr.Osim supstitutivnih veznih sredstava u predikatskim rečenicama dolazi i veznik da. Subjekatske rečenice dijele se na odnosne. što. kud(a). npr. koji. zavisnoupitne i izrične. čiji. Ko pita. čije. Kuća mu je (takva) da je nema u okolini. Zavisnoupitne subjekatske rečenice Zavisnoupitnim rečenicama pripadaju one subjekatske rečenice u kojima zavisna klauza ima oblik pitanja zavisnog od pasiviziranih oblika glagola ili od predikatskih izraza (imenskih ili priloških) koji označavaju pitanje. Nije mi jasno kako to misli izvesti. npr. Zna se kako je do toga došlo. pitajte ili Što ne znate. Odnosne subjekatske rečenice Odnosnim (relativnim) subjekatskim rečenicama pripadaju one zavisnosložene rečenice kod kojih zavisna klauza biva uvedena u osnovnu supstitutivnim veznim sredstvima. Takve subjekatske rečenice slične su predikatskima po tome što omogućavaju uvrštavanje pokazne zamjenice ili zamjeničkoga priloga koji se sa supstitutivnim veznim sredstvima nalazi u korelativnome odnosu. ne skita. Nije rečeno čija je to dužnost. Priča se da je bolesna. mišljenje. upitne zamjenice: ■ ■ ■ ■ ko.

npr. Pitanje je da li joj reći ili ne reći. 3. govorenje. koja. ośećanje. OBJEKATSKE REČENICE Objekatskim rečenicama nazivaju se one zavisnosložene rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj onako kako se objekat odnosi prema predikatu. Jeste li našli (ono) što ste tražili. Zna se kako je teško pisati udžbenike i sl. Pitanje je odakle početi. koje.. 302 SINTAKSA . koji. đe. kakav.■ ■ ■ odakle. npr. Izrične subjekatske rečenice Izričnima se nazivaju one subjekatske rečenice u kojima se zavisne klauze uvode po pasiviziranim oblicima glagola ili po predikatskim izrazima (imenskim ili priloškim) koji označavaju mišljenje. npr. kakvo. npr. Priča se da bi opet moglo biti rata. I u takve rečenice mogu se uvrstiti korelativne riječi. I objekatske rečenice. mogu se podijeliti na odnosne. npr. Pitanje je đe se sad nalazi. kao i subjekatske. npr. kad. zavisnoupitne i izrične. upor. npr. upitni veznici (rječce) li i da li: ■ ■ Pitaće se jesi li učinio sve što je trebalo. Istina je da smo se obećali odazvati pozivu. Nekad se mislilo da je Zemlja ravna ploča. odnosne zamjenice i pridjevi): ■ ■ ■ ■ ko. kakva. Ne zna se kad će doći i sl. U službi veznih sredstava u takvim rečenicama stoje veznici da i kako. percipiranje i sl. Pitajte (onoga) koga sretnete. a kao vezna sredstva služe relativizatori (tj. Ośetismo miris mora prema Ośetismo kako miriše more. što. Ośeća se kako postaje sve toplije. Odnosne objekatske rečenice Odnosnim objekatskim rečenicama pripadaju one u kojima se zavisna klauza uvodi odnosnim zamjenicama ili pridjevima. npr. Kupiću (onakvu) kakvu nađem i sl. Pozvao sam (one) koje si predložio.

Zavisnoupitne objekatske rečenice Zavisnoupitne su one objekatske rečenice kojima zavisna klauza ima oblik upitne rečenice zavisan od oblika glagola koji označava pitanje. e. npr. dokad i sl. kakva. mišljenje i sl. vremenske (vezna sredstva: upitni prilozi kad. Zaboravio sam koji je dan danas. npr. otkad. Veznik e odlika je starije crnogorske književnosti i današnjega razgovornog stila. kako. mjesne (vezna sredstva: upitni prilozi đe. npr. Još ne shvataš što se dogodilo. ■ ■ ■ ■ ■ ■ Izrične objekatske rečenice Izričnima se nazivaju one objekatske rečenice koje se uvode po aktivnim odnosno ličnim oblicima glagola govorenja. Ne znam dokad mi važi pasoš. Vidio sam ih đe ulaze u dvoranu. Da čujemo kakvo će śutra biti vrijeme. đe. govorenje. dokle. Ovo vi pišem da ne možete reći e nijeste znali. Ne razumijem zašto ste zakasnili. ośećanja.). zbog čega i sl. Nijesu javili kad će doći. percipiranja i sl. npr. načinske (vezna sredstva: upitni prilog kako). npr. količinske (vezna sredstva: količinski upitni prilog koliko). Dvoume se da li da dođu ili ne dođu. Znaš li ko je sad na redu. čiji.). uzročne (vezna sredstva: uzročni upitni prilozi ili prijedloški izrazi: što. Čujem kako se baš i nijeste proslavili. npr. Ne shvatam što baš to učinjeste. Obećali su da će se javiti.). kuda. npr. odakle i sl. zahtijevanje. kakvo). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 303 . što i sl. npr. Kao vezna sredstva u tim rečenicama služe veznici: ■ ■ ■ ■ da. npr. zašto. Znate li koliko je sati. koji. Recite jeste li se odmorili. Pitajte čije je to maslo. Pitajte ih đe su bili. Ne znam zbog čega je tako neraspoložena. Zapamtite dokle ste došli. mišljenja. npr. Još nijesmo saznali kako se to dogodi. Pitaj otkad je upis.). kvalitativne (vezna sredstva: upitni pridjev kakav. npr. Nijesu rekli kud su prošli. Ne znamo odakle su. Takve rečenice po značenju mogu biti: ■ opšteupitne (u njima stoje upitni veznici li ili da li te upitne zamjenice ko.

Među njima se posebnim i strukturnim i semantičkim obilježjima izdvajaju mjesne. uzročne. odnosno Viđeli smo na kojem mjestu śede u dvorani. posljedične i dopusne rečenice. No takva rečenica ne pripada više priloškima. uporedne. biti i dvoznačne. Mjesne (zavisne) klauze mogu u zavisnosloženu rečenicu biti uvrštene na dva načina: ili direktno po predikatu osnovne klauze. PRILOŠKE (ADVERBIJALNE) REČENICE Priloškim ili adverbijalnim rečenicama pripadaju one zavisnosložene rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao priloška odredba (adverbijal) prema predikatu. parafrazu: Nađosmo se u najprometnijem dijelu ulice. nesložena rečenica Javili su se kasno (u kojoj je prilog kasno u funkciji priloške odredbe vremena) može biti preoblikovana u zavisnosloženu prilošku (vremensku) rečenicu Javili su se kad je već bilo kasno. Nađosmo se u dijelu ulice đe je najveća gužva. što znači da se zavisnom klauzom prenosi obavještenje o prostoru (mjestu) na kojem se ili u vezi s kojim se odvija proces o kome je riječ u osnovnoj klauzi. pa se interpretirati ili kao izrične ili kao zavisnoupitne. vremenske. odnosno mjesno značenje) navedene bi se rečenice mogle parafrazirati ovako: Pričao je o načinu na koji ljudi masovno napuštahu svoje domove ili Pričao je o tome na koji način ljudi masovno napuštahu svoje domove. u kojoj zavisna klauza kad je već bilo kasno ima istu funkciju kao i prilog kasno u odnosu na osnovnu klauzu Javili su se. U drugome slučaju riječ je o korelativnim mjesnim rečenicama u kojima vezna sredstva ekspliciraju sadržaj mjesnih zamjeničkih priloga. a u drugom slučaju (kad su kako i đe prilozi jer zadržavaju načinsko. upor. npr. Pričao je da ljudi masovno napuštahu svoje domove. Tu se zavisna klauza đe je najveća gužva odnosi prema imenskoj konstrukciji u dijelu ulice kao atribut prema imenici. npr.Objekatske rečenice s veznim sredstvima kako i đe mogu. npr. uslovne. izvan konteksta. Pričao je kako ljudi masovno napuštahu svoje domove ili Viđeli smo đe śede u dvorani. Naći ćete ih onđe đe ste ih i ostavili. npr. U prvom slučaju veznici kako i đe bili bi zamjenljivi veznikom da. npr. no atributskima. Neka śedne đe hoće. ili po mjesnom zamjeničkom prilogu. Mjesne (lokalne) rečenice Mjesnim ili lokalnim rečenicama nazivaju se one priloške rečenice u kojima se zavisna klauza prema osnovnoj odnosi kao što se priloška odredba mjesta odnosi prema predikatu. (Ako se međutim na mjestu mjesnoga zamjeničkog priloga javi imenica ili imenski skup riječi. Tako npr. Kako su priloške odredbe raznovrsne po značenju. onda je i dalje riječ o mjesnome značenju. načinske. namjerne.) 304 SINTAKSA . tako raznovrsne mogu biti i priloške rečenice.

Umjesto veznika dok može se upotrijebiti i veznik kad kao značenjski najširi vremenski veznik. Vremenske (temporalne) rečenice Vremenskim ili temporalnim rečenicama nazivaju se one priloške rečenice kod kojih se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao priloška odredba vremena prema predikatu. kud(a). Istovremenost koja se označava zavisnom klauzom može biti potpuna ili djelimična. odnosno da se odvija na bilo kojem mjestu ili na (bilo kojem) mjestu koje ima u vidu. Pošalji mi (odatle) odakle šalješ i drugima. razmišljaće). lstražuj samo (dotle) dokle seže tvoje područje. Kad pišu. npr. npr. npr. Uz te odnosne priloge može doći i rječca god koja mjesne rečenice čini habituelnima. riječ je o prethodnosti (anteriornosti). a u službi predikata i osnovne i zavisne klauze dolaze oblici nesvršenih glagola. Stanite (ovđe) đe i ja stojim. Knjiga mora biti (onđe) otkud si je i uzeo. Putovaćemo (donde) dokle je potrebno. Kad budu pisali. npr. Neka śednu đe hoće. Neka putuju kud žele. razmišljaće). razmišljali su. Dok budu pisali. riječ je o poslijevremenosti (posteriornosti). Nađimo se (onđe) đe je mirno. Neka śednu đe god hoće. što znači da zavisna klauza određuje vrijeme odvijanja procesa označenog predikatom u osnovnoj klauzi. otkud(a). dokle. koje odabere vršilac radnje. Prođi (ovuda) kuda sam i ja prošao. Voze baš (onuda) kuda je zabranjeno. Otišli su (onamo) otkud su i došli. tj. Dok su pisali. Trčimo dokle god možemo itd. razmišljahu. razmišljaju (Dok pisahu. Kad su pisali. npr. odakle. Neka putuju kud god žele. npr. Dok pišu. razmišljali su. npr. sukcesivnost). Vrati se (onamo) odakle si i pošao. razmišljaju (Kad pisahu. simultanost) ili vrijeme koje nije podudarno s vremenom osnovne klauze (neistovremenost. razmišljahu. označava da se proces označen glagolom u osnovnoj klauzi odvija bez obzira na mjesto. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 305 . npr. a kad označava vrijeme koje slijedi vremenu u kojem se odvija radnja osnovne klauze. Naći ćete ih (onđe) đe ste ih i ostavili.Kao vezna sredstva u mjesnim rečenicama služe odnosni prilozi kao što su: ■ ■ ■ ■ ■ đe. Zavisna klauza može označavati vrijeme koje je podudarno s vremenom osnovne klauze (istovremenost. Kad zavisna klauza označava vrijeme koje prethodi vremenu osnovne klauze. U rečenicama sa značenjem potpune istovremenosti obično stoji veznik dok.

pošto. Čim stignete. Nakon što su ga napali u novinama. napišu. samo što. tek što. Samo što smo krenuli. čim. npr. pošto i nakon što) po tome što se njima izražava posebna vrsta prethodnosti. Sporazum je potpisan prije nego što je to iko očekivao. počne da viče na kolegu. Dok stignete kući. npr. Prije nego razmisle. javite se. a. pozdravismo se sa svima. Pošto uđosmo. npr. prije nego što/prije no što. nakon što. pokucajte. a. i mi ćemo se spremiti. npr. npr. Kako nas ugleda. Naime u vremenskim rečenicama s tim veznim sredstvima radnja zavisne klauze neposredno prethodi radnji osnovne (kao što se aoristom označava prošlost koja neposredno prethodi sadašnjosti). A dođe na posao. Naime vremenske rečenice mogu označavati da se radnja zavisne klauze počinje odvijati istovremeno s radnjom 306 SINTAKSA . Poslijevremenost (posteriornost) izražava se proizvedenim veznicima: ■ ■ prije nego/prije no. u dvije grupe s obzirom na to prethodi li radnja označena zavisnom klauzom radnji označenoj osnovnom klauzom ili se radnja označena zavisnom klauzom odvija poslije radnje označene osnovnom. neko naglo uđe. Prije nego uđete. Treba se javiti doktoru prije no bude kasno. napišu. npr. npr.Kod djelimične istovremenosti sadržaj osnovne klauze vremenski se samo dijelom podudara sa sadržajem zavisne. tek što. a u drugome je riječ o poslijevremenosti ili posteriornosti. pukla nam je guma. kako. dok. Prethodnost (anteriornost) izražava se neproizvedenim i proizvedenim veznicima: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ kad. odustao je od svojih zahtjeva. čim. Terminativne (granične) vremenske rečenice Osim simultanosti i neistovremenosti vremenskim rečenicama može se označavati i početak ili završetak. posvađaše se. Vremenske rečenice kojima je svojstvena neistovremenost dijele se. kao što je rečeno. Završismo prije no što smo se nadali. npr. koja je inače bliska značenju aorista. npr. samo što i kako razlikuju se od ostalih (kad. Veznik a karakteristika je razgovornoga stila i starije crnogorske književnosti. npr. npr. odnosno granica vremenskog toka. pobježe. Kad razmisle. Kad razmisle. napišu. U osnovnim klauzama vremenskih rečenica toga tipa upotrebljavaju se obično oblici nesvršenih glagola. U prvome slučaju govorimo o prethodnosti ili anteriornosti. npr. Veznička sredstva dok. npr. Dok su pisali. Tek što počeše raspravu. a u zavisnim klauzama obično oblici svršenih glagola. npr.

sve će češće pobolijevati ili *Tako ćemo raditi otkad budemo znali za sebe. Prošlo je mnogo vremena kako su potonji put bili u Grčkoj ili Ima već deset godina da se nijesmo viđeli. Takve rečenice zbog toga bi se mogle nazvati terminativnim (graničnim) vremenskim rečenicama. U klauzama s veznikom dok obično se javljaju odrični predikati s glagolima svršenoga vida. da se radnja zavisne počinje odvijati kad je već u toku radnja osnovne. npr. da se te dvije radnje istovremeno završavaju (tj. Čekali smo dok se nijesu pojavili. odnosno imenske ili priloške spojeve riječi u osnovnoj klauzi. kao u primjeru Čekali smo dok se nijesu pojavili (ili Čekasmo dok se ne pojaviše. pa onda i radnja zavisne klauze vezana za prošlost (bez obzira na to jesu li u klauzama oblici preteritalnih vremena ili prezenta). ali takve rečenice podrazumijevaju riječi. dokle. Tako radimo otkako znamo za sebe. pa se zavisne klauze prema takvim riječima ili spojevima riječi odnose kao atributi. no se radnja osnovne odvija kad se ne odvija radnja zavisne i obratno. radnja zavisne klauze počinje se odvijati onda kad se više ne odvija radnja osnovne. npr. Čekaćemo dok se ne pojave. rečenice *Otkad će ući u godine. npr. Čekamo dok se ne pojave i sl. Čekali smo dok napiše pismo (tu radnja čekanja i radnja pisanja jednako GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 307 . Rečenice toga tipa s potvrdnim predikatima mogu imati isto takvo značenje (npr. U njima se naglašava da radnja zavisne klauze traje isto onoliko koliko i radnja osnovne ili da se radnja zavisne klauze počinje odvijati kad prestane odvijanje radnje u osnovnoj klauzi. pa nijesu gramatički korektne npr. Drugim riječima. Zato se u takvim rečenicama ne mogu pojaviti oblici futura (ni prvoga ni drugoga). Otkad je ušao u godine. npr. Drugi tip terminativnih vremenskih rečenica jesu one kod kojih je u prvome planu završni dio intervala. (U istom značenju javljaju se i veznici kako i da. da traju jednako dugo). Negacija tu zapravo označava da se radnje osnovne i zavisne klauze vremenski ne podudaraju.) Posebnost takvih vremenskih rečenica sastoji se u tome da im je radnja osnovne. a veznici su: ■ ■ dok. U takvim vremenskim rečenicama upotrebljavaju se veznici: ■ ■ otkad(a). Najbrojnije su među njima one kod kojih se daje obavještenje o tome da se radnja zavisne klauze počinje odvijati istovremeno s radnjom osnovne. sve češće pobolijeva.). npr. npr. otkako.osnovne. Ovđe ostajemo dokle hoćemo. ali mogu značiti i to da su radnje istovremene i da završavaju u isto vrijeme. Čekali smo dok su se pojavili ili Čekali smo dok se pojaviše ili Čekali smo dok se pojave). da se radnja zavisne počinje odvijati kad se završi radnja osnovne i sl.

kao u navedenome primjeru (Ovđe ostajemo dokle hoćemo). Zapravo. npr. razmislimo ni *Potrče dokle god imaju/imadnu snage) i u njima se naglašava terminativnost (zajednička granica završetka radnje u osnovnoj i zavisnoj klauzi). onda više nijesmo čekali). ali ne važi za one koje označavaju posteriornost (poslijevremenost) jednostavno zato što se veznička sredstva tih rečenica ne mogu habituelizirati. Čekasmo dok god se ne pojaviše ili Ovđe ostajemo dokle god hoćemo. razmišljamo ili Trče dokle god imaju snage (nije potvrđeno *Dok god napišemo. ali njome takve rečenice po pravilu dobijaju i dodatno značenje terminativnosti. i to obično pojačajnom rječcom sve. a ostala ne mogu. U habitueliziranim vremenskim rečenicama s veznicima dok i dokle upotrebljavaju se isključivo oblici nesvršenih glagola. parafrazu: Čekali smo dok napiše pismo. 308 SINTAKSA . Dok god pišemo. npr. U takvim je rečenicama odrični predikat zavisne klauze manje običan (upor. Dok god pišemo. Habituelizacijom se u njima naglašava istovremenost. Osim terminativnih mogu se habituelizirati i drugi tipovi vremenskih rečenica. Čekali smo dok ne napiše pismo). npr. Terminativnost rečenica s veznicima dok i dokle često se i posebno naglašava. kojom se ističe da radnja zavisne klauze traje do iste one vremenske granice do koje i radnja osnovne (tada rječca god ima istu funkciju kao i sve) ili da se radnja zavisne počinje odvijati tek onda kad se završi radnja osnovne klauze. Kad god napišemo. a kad je napisao. a različita (tj. Ostajemo dokle god i oni ostaju. razmišljamo. npr. Granica radnji obje klauze u načelu je ista onda kad u zavisnoj klauzi susrijećemo oblike nesvršenoga glagola. i za one koje označavaju anteriornost. habituelizirati se mogu samo veznička sredstva dok. kad i dokle. ovjerene rečenice tipa *Čim god ste se javljali. U rečenicama s veznikom dokle riječ je. upor. pozdravljali smo se. tj. Čekasmo dok god se nijesu pojavili/dok god se ne pojaviše/dok god se ne pojave (nije potvrđeno *Čekasmo dok god se nijesu pojavljivali/dok god se ne pojavljivahu/dok god se ne pojavljuju). *Prije nego god ulazite. radnja zavisne počinje kad se završi radnja osnovne) kad u zavisnoj klauzi stoje oblici svršenih glagola. o tome da radnja zavisne klauze traje do one vremenske granice do koje traje i radnja osnovne. dobijaju rječcu god. Zato nijesu npr. razmislimo. U takvim slučajevima predikat zavisne klauze mora biti odričan. dolazili smo ili *Pošto smo god ulazili.traju). To važi za one vremenske rečenice koje označavaju istovremenost. Radiću sve dotle dok sve ne napravim. Terminativne vremenske rečenice toga tipa s veznicima dok i dokle vrlo se često i habitueliziraju. npr. npr. Čekasmo dok god su se pojavljivali. Čekasmo sve dok se ne pojaviše. npr. odnosno prethodnost ili višekratnost odvijanja glagolske radnje. kucajte. iako i tu odričnost ima svoje logičko opravdanje (upor.

Radićemo kako nam se naredi. Donesi novac kako znaš i umiješ. U svim takvim slučajevima označava se višekratno odvijanje procesa označenog glagolom osnovne klauze. Uradismo onako kako je najbolje. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 309 . što znači da se u njima radnja označena osnovnom klauzom upoređuje po nečemu (obično po kvalitetu) s radnjom označenom zavisnom klauzom. Kad god pišemo. Ne radi se tako kako biste vi šćeli. Kad god pišemo. npr. razmislimo. razmišljamo). napišemo). a trećoj raščlanjene uporedne rečenice. ali rjeđe no veznik kako. Uporedne (komparativne) rečenice Uporednim ili komparativnim rečenicama nazivaju se one priloške rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao priloška odredba poređenja prema predikatu. Živio je kako je htio. uporednim veznicima kao što ili kao da. U službi veznika načinskih rečenica može se. upor. Danas je sunčano kao što je bilo i juče. što znači da se u njima mogu javiti i načinski zamjenički prilozi ovako. Osnovni veznik načinskih rečenica jeste kako. kako i kao da. u onima sa svršenim i u onima s raznovidnim glagolima) riječ je o prethodnosti (anteriornosti). npr. npr. Mladi se zabavljaju kako smo se i mi zabavljali. Načinske rečenice s veznikom kako mogu biti i korelativnoga tipa. što znači da se zavisnom klauzom daje obavještenje o kvalitetu radnje označene osnovnom klauzom. drugoj rečenice u kojima je riječ o poređenju po nejednakosti. Načinske (modalne) rečenice Načinskim ili modalnim rečenicama nazivaju se priloške rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao što se priloška odredba načina odnosi prema predikatu. Kad god razmislimo. Kad god napišemo.S druge strane. a u ostalima (tj. tako. javiti i veznik što. Uporedne rečenice mogu se podijeliti u tri grupe. Poređenje po jednakosti U uporednim rečenicama kojima se izriče poređenje po jednakosti dolaze veznici kao što. samo se u rečenicama s nesvršenim glagolima podrazumijeva istovremenost (simultanost). onako. a mogući su i glagolski oblici različita vida u osnovnoj i zavisnoj klauzi (npr. Śećam se kao da je bilo juče. npr. u rečenicama s veznikom kad upotrebljavaju se i oblici nesvršenih glagola (npr. Postupi ovako kako ti kažem. U navedenim rečenicama veznik kako nije zamjenljiv drugim veznicima. razmišljamo) i oblici svršenih glagola (npr. *Donesi novac kao što znaš i umiješ ili sl. Prvoj grupi pripadaju rečenice u kojima je riječ o poređenju po jednakosti. Radili smo što smo bolje znali ili Trčaćemo što mognemo brže. npr.

upor. Bili su opet veseli kao kad su śeđeli u istome odjeljenju. 310 SINTAKSA . U njima se radnja osnovne i radnja zavisne klauze upoređuju s obzirom na vrijeme odvijanja. tako i toliko. Kako se približavasmo cilju. bivalo je sve mračnije (Što smo išli dalje. no što. npr. kako i koliko. npr. npr. Ispalo je gore nego smo se nadali. Više im je stalo do mira u kući nego da stvari krenu nabolje. a kao da pretpostavljenost (hipotetičnost). Zato se one nazivaju i rečenicama korespondencije ili podudaranja. korespondentni. U njima dolaze veznici što. Prije bi poginuli no da popušte. Takvim uporednim rečenicama svojstvena je antepozicija zavisne klauze. Takve uporedne rečenice označavaju da se sadržaji klauza podudaraju. Mladi se zabavljaju kao što smo se i mi zabavljali. pa čak i po suprotstavljenosti. U njima se upotrebljavaju veznici nego kad i no kad. nestajaše umora (Kako se približavasmo cilju. Dobili ste više no ste zaslužili. no te nego da i no da. npr. da su međusobno razmjerni. toliko su se i bojali talasa. koje bi se mogle nazvati vremenskouporednima. nego. npr. Bivalo je sve mračnije što su išli dalje. npr. upor. I te rečenice mogu biti vremenskouporedne. Raščlanjene uporedne rečenice (rečenice korespondencije) Uporedne rečenice mogu biti i izrazito raščlanjene (tj. tako nestajaše umora). to je bivalo sve mračnije). U tome slučaju jedna je klauza po pravilu potvrdna. Bolji su nego što smo očekivali. Ovđe nam je bilo ljepše nego kad smo išli u Italiju. Veznici kao što i kao da razlikuju se po tome što kao što označava izvjesnost (činjeničnost. Obrnuti redosljed klauza ili je obilježen. ili je sasvim isključen (kod rečenica korelativnoga tipa. Bilo je ugodno prohladno kao kad vjetar duva. U uporednim rečenicama toga tipa sadržaji klauza ne moraju se upoređivati samo po jednakosti nego i po nepodudarnosti.Uporedni veznik kako razlikuje se od načinskoga po tome što je zamjenljiv veznikom kao što. Danas se ne živi kao što se živjelo u prošlome vijeku. a u službi vezničkih sredstava upotrebljavaju se nego što. faktivnost). Piše kao što govori prema Piše kao da govori. Prodasmo ih bolje no što smo mislili. dvodjelne). Poseban tip uporednih rečenica jesu rečenice s veznikom kao kad. a druga odrična. Poređenje po nejednakosti U uporednim rečenicama kojima se označava poređenje po nejednakosti mjesto zavisnoj klauzi otvaraju komparativi pridjeva ili priloga u osnovnoj klauzi. Koliko su uživali u vožnji do ostrva. a često i korelativne zamjeničke riječi to. npr. Što smo išli dalje. Kod kuće vazda više uradimo no kad smo na poslu. *To je bivalo sve mračnije što su išli dalje).

Žale se što se nijesmo javili. ali još češće i tzv. npr. onda kad zavisna klauza dolazi iza osnovne. Veznik što u uzročnome značenju. često idemo u šumu. Te su rečenice vrlo česte. onda kad zavisna klauza prethodi osnovnoj. tim prije što. Morali smo stati usljed toga što je bio prolom oblaka. koji ima opšteuzročno značenje. što znači da se zavisnom klauzom označava uzrok vršenja radnje u osnovnoj klauzi. U istome značenju u starijoj crnogorskoj književnosti upotrebljavao se i veznik e. zahvaljujući tome što. ali dolazi ponajprije u inverziji. Veznik budući da ne razlikuje se od veznika jer po značenju (i njemu je svojstveno opšteuzročno značenje). npr. uzrok razloga (poput veznika s obzirom na to da).) Nasuprot tome proizvedeni veznik zahvaljujući tome što označava obično uzrok koji se povezuje sa pozitivnom i/ili poželjnom posljedicom. dok izrazi stoga što i zbog toga što mogu takođe označavati opšti uzrok. Upotreba tih veznika odlika je administrativnoga i naučnoga stila. prekinuli smo ljetovanje. koji je danas odlika razgovornoga stila. Veznik što Opšti uzrok označava se i veznikom što. Proizvedenim veznikom s obzirom na to da najčešće se izriče takozvani uzrok razloga (to je pasivni tip uzroka koji posljedicu ne izaziva direktno. npr. Proizvedeni veznik usljed toga što označava uzrok koji je obično vezan za negativnu i/ili nepoželjnu posljedicu. Veznici jer. (Nije potvrđena npr. S obzirom na to da ove godine ima mnogo pečuraka. Uspio je zahvaljujući tome što je bio uporan. tj.Uzročne (kauzalne) rečenice Uzročnim (kauzalnim) rečenicama nazivaju se priloške rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao priloška odredba uzroka prema predikatu. na temelju toga što. npr. stoga što. usljed toga što. Budući da su počele kiše. npr. na osnovu toga što. npr. npr. po tome što. no pomaže njezinu pojavljivanju). Prekinuli smo ljetovanje jer su počele kiše. Upotrebljava se u običnome redosljedu rečenica. Obolio je zato što je previše jeo. rečenica *Kupio je punu kesu trešanja usljed toga što ih jako voli. Radite sami e vam ne mogu pomoći. rjeđe i veznik da. tj. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 311 . budući da i s obzirom na to da Najčešći je veznik jer. npr. javlja se i u različitim proizvedenim veznicima kao što su zato što. a klauze im se povezuju većim brojem proizvedenih i neproizvedenih veznika. Veznik zato što obično se upotrebljava u opšteuzročnome značenju. zbog toga što.

vjerovatno je kriv. Uvjerismo se u istinitost njegove tvrdnje na temelju toga što smo je u više navrata provjerili. proizvedeni veznik tako da. Riječ je o tome da kašnjenje nije neposredan. uzrok kriterijuma. npr. tako da su se svi uplašili. dok i kad Budući da se uzročno značenje može razviti i iz drugih značenja. Proizvedenim veznikom tim prije što označava se posebna vrsta uzroka koji bi se mogao nazvati dodatnim uzrokom. uzročno-posljedični odnos. nema problema. posljedična: Zakasnili smo.: ■ ■ uzročna: Budući da smo zakasnili. Veznik kako u toj ulozi razlikuje se od ostalih po tome što dolazi isključivo u antepoziciji. publicističkome i naučnome stilu. Posljedične (konsekutivne) rečenice Posljedične (konsekutivne) rečenice slične su uzročnima utoliko ukoliko se i jednima i drugima označava isti tip odnosa. Do toga saznanja došao je na osnovu toga što je danima bilježio svaku promjenu. odnosno kakav uzročno-posljedični odnos. tim prije što su još i zakasnili. Veznici kako. Kao što smo viđeli. pa ne bi bila gramatična rečenica *Treba poći na spavanje kako je već kasno. Kako je već kasno. Između uzročnih i posljedičnih rečenica ima. Prema tome posljedične rečenice mogu se odrediti kao zavisnosložene rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj klauzi kao što se priloška odredba posljedice odnosi prema predikatu. a u uzročnima uzrok. treba poći na spavanje. tj. npr. velikih razlika. u službi veznika uzročnih rečenica upotrebljavaju se i oni veznici koji primarno označavaju način ili vrijeme. direktan. čim. a to su veznici kako. npr. npr. Kad već dolaziš. npr. nijesmo mogli ući. nego dodatan uzrok i/ili razlog kažnjavanju. Zaključili smo to po tome što u kući nije bilo nikoga. veznici uzročnih rečenica brojni su i raznovrsni. tako da nijesmo mogli ući. Rečenice s tim proizvedenim veznicima posebno su svojstvene administrativnome. kako u strukturi tako i u sastavu i upotrebi vezničkih sredstava. i veznici te i pa u korelativ312 SINTAKSA . Mora da si bolestan dok si tako blijed. Tako je vikao da su se svi uplašili. npr. dok i kad. Sad će biti kažnjeni. a u posljedičnima susrijećemo neproizvedeni veznik da. a to je polazište ili osnova na kojoj se temelji neko zaključivanje. uprkos značenjskoj sličnosti. osobito iz vremenskoga ili načinskoga (o čemu je već bilo riječi u vezi s prijedlozima). na osnovu toga što i na temelju toga što označavaju tzv. Zato neki tipovi uzročnih i posljedičnih rečenica mogu biti međusobno zamjenljivi. čim. Vikao je. Čim ga traže.Proizvedeni veznici po tome što. Razlika je u tome što se u posljedičnim rečenicama zavisnom klauzom označava posljedica. što znači da se zavisnom klauzom označava posljedica radnje o kojoj je riječ u osnovnoj klauzi.

npr. Bio je previše iscrpljen da bi zaspao (posljedica dakle nije ostvariva: on je iscrpljen. npr. a u posljedičnim. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 313 . Intenzifikatori tako i takav.) Štoviše. kao u primjeru Zakasnili smo. U realnim posljedičnim rečenicama upotrebljava se obično neki od vremenskih glagolskih oblika: ■ ■ ■ ■ prezent. Bijaše tako lijepa pa od nje ne mogahu oči odvojiti. oni pojačavaju sadržaj: ■ ■ ■ glagola. priloga.. značenje količine. Bio je toliko ljut da se s njim nije moglo razgovarati. Kad je riječ o zamjeničkim prilozima. npr. npr. npr. npr. Da je stvarno tako. nego je toliko „srastao“ s veznikom da da se od njega uopšte ne može odvojiti.. Bio je tako iscrpljen te se činilo da neće izdržati. npr. Tako je vikao da su se svi uplašili prema Vikao je da su se svi uplašili. aorist. Tako se iscrpih da odmah zaspah.. (Izostavljanje korelativne riječi kompenzuje se intonacijom. Osim priloga tako pojačajnu ulogu u posljedičnim rečenicama može imati i prilog toliko te pridjevi takav/takva/takvo ili tolik/tolika/toliko. On je tako vikao da su se svi uplašili. Bio je tako iscrpljen da je odmah zaspao. Tako sam iscrpljen da već gotovo spavam. Tako je bio iscrpljen da je odmah zaspao. pa u skladu s tim ističu. imaju značenje kvaliteta. njima se pojačava sadržaj imenica. Bilo je tako lijepo da se ne može opisati. npr. Tako bijaše iscrpljen da već gotovo spavaše. Važna razlika između uzročnih i posljedičnih rečenica sastoji se i u tome što su korelativne riječi u uzročnim rečenicama rijetke i/ili obilježene. tako da nijesmo mogli ući. npr. npr. imperfekat. perfekat. On je bio takva kukavica da to nije za priču ili Bila je tolika magla da se morasmo zaustaviti. gramatično *Tako smo zakasnili da nijesmo mogli ući. naprotiv. a toliko i tolik. dok je u primjerima u kojima tako ima pojačajnu ulogu njegovo odvajanje od veznika da sasvim obično i često. U prvima je riječ o posljedici koja se ostvaruje. u većem broju posljedičnih rečenica korelativni prilog tako više uopšte nema pojačajnu (intenzifikacijsku) ulogu. vrlo česte. ali nije zaspao). npr. Kad je riječ o zamjeničkim pridjevima.nim posljedičnim rečenicama. S obzirom na ostvarivost ili neostvarivost posljedice posljedične rečenice mogu se podijeliti na realne (stvarne) i irealne (nestvarne). pa se zato opravdano govori o vezniku tako da. a u drugima o posljedici koja se ne može ostvariti. pojačavaju sadržaj pojedinih riječi u osnovnoj klauzi. npr. npr. pridjeva.. vidi se po tome što u takvim posljedičnim rečenicama tako nije odvojivo od veznika da. što čini obaveznim označavanje posljedice u zavisnoj klauzi. Tako je vikao da su se svi uplašili. Nije npr.

Tako se bijaše iscrpio da odmah bijaše zaspao. tj. Tako će biti iscrpljen da će odmah zaspati. npr. Nije tako moćan da bi ih ucjenjivao ili Nije toliko obnevidio da bi mu trebao pratilac. Namjera bi se naime mogla odrediti kao poseban tip uzroka. no je to istovremeno i uzrok. u rečenici Otišli su u šumu da naberu pečuraka odlazak u šumu prethodi (eventualnom. Bijaše previše iscrpljen da bi zaspao. pa bi se moglo reći da uzrok uključuje namjeru. npr. Otišli smo u šumu radi branja pečuraka). Razlika između „običnoga“ uzroka i namjere. u rečenici Otišli su u šumu da naberu pečuraka zavisna klauza (da naberu pečuraka) označava ne samo namjeru. Namjerne rečenice po strukturi se izrazito razlikuju i od uzročnih i od posljedičnih rečenica. U toj funkciji mogu se javiti i pojačajne rječce (intenzifikatori) tako i toliko. Prema tome namjerne rečenice mogu se odrediti kao zavisnosložene rečenice u kojima se zavisna klauza odnosi prema osnovnoj kao što se priloška odredba namjere odnosi prema predikatu (upor. Suviše je kasno da bismo se i dalje igrali ili Previše je plašljiv da bi to učinio. suviše i sl.■ ■ pluskvamperfekat. realan. Otišli su u 314 SINTAKSA . ali je tada osnovna klauza odrična. U njima naime u službi predikata zavisnih klauza mogu biti samo oblici prezenta (npr. futur prvi. Kad se kaže Danas nećemo u šumu jer pada kiša. Otišli su u šumu da naberu pečuraka) i potencijala (npr. upor. Namjerne (finalne) rečenice I namjerne (finalne) rečenice slične su uzročnima. npr. namjeravanom) branju pečuraka. onda to pretpostavlja da je uzrok stvarno na djelu (da kiša stvarno pada). npr.. npr. U njima glagol zavisne klauze označava namjeru ili cilj radi koga se vrši radnja u osnovnoj klauzi. S druge strane u irealnim posljedičnim rečenicama upotrebljava se potencijal. npr. ali da ne može biti obratno. cilj s kojim se vrši radnja glagola osnovne klauze (otići). Namjera je međutim po svojoj prirodi uvijek neizvjesna. Tako npr. sastoji se i u tome što uzrok po pravilu prethodi radnji glagola osnovne klauze. nikad nije sigurno da se radnja koja se namjerava realizovati zaista i realizuje ili da će se zaista realizovati. U irealnim rečenicama kao intenzifikatori upotrebljavaju se gradacijske rječce (po drugim klasifikacijama prilozi) previše. i to zato što značenja uzroka i namjere imaju direktnih dodirnih tačaka. u rečenici Ostali smo kod kuće jer je padala kiša padanje kiše (uzrok) prethodi ostajanju kod kuće. Osim toga uzrok je po svojoj prirodi po pravilu izvjestan. da namjera ne može uključivati uzrok. Otišli su u šumu zato što bi htjeli nabrati pečuraka. a namjera pretpostavlja da se radnja glagola osnovne klauze događa prije radnje glagola zavisne klauze. npr. osim u tome što je namjera značenjski uža.

šumu kako bi nabrali pečuraka). Veznikom eda. i to uvijek samo odrični. Nasuprot veznicima kako. *Otišli su u šumu kako naberu pečuraka ili *Otišli su (ili išli su) u šumu kako beru pečurke). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 315 . kako. koji se sve rjeđe upotrebljava. ovjereno *Otišli su u šumu tako da naberu pečuraka ili sl. Namjerne rečenice razlikuju se od ostalih zavisnosloženih rečenica (posebno od posljedičnih) i po tome što u njima ne stoje niti mogu stojati korelativne riječi zamjeničkoga tipa. sasvim je očekivano (jer se namjera i prošlost logički isključuju). li i neka. namjera je hipotetičnija od morfološki (tj. ali pod uslovom da se u osnovnoj klauzi nađe imperativ ili kakav drugi glagolski oblik zahtjevnoga značenja. a ne s prezentom (upor. Nije npr. eda. pa se onda izražava onim glagolskim oblicima kojima se inače izražava neizvjesnost. Otišli su u šumu da beru pečurke). Veznikom kako izriče se dodatna neizvjesnost (hipotetičnost). eda i li. Oni ne dolaze zbog toga što su futurski oblici u crnogorskome jeziku stvarni. koji se upotrebljavaju isključivo s potencijalom. npr. što znači da je i taj veznik obilježen kao izrazito hipotetičan (odricanje unosi u rečenicu dodatnu neizvjesnost). Otišli su u šumu kako bi nabrali pečuraka). označavaju nešto što će se u budućnosti zaista dogoditi. posebno prezent svršenih glagola. Silno su se trudili eda bi ubrali koju pečurku. Pošalji ga u šumu neka nabere pečuraka ili Poslaćeš ga u šumu neka nabere pečuraka (nije međutim potvrđeno *Otišli su u šumu neka naberu pečuraka). neizvjesnost se posebno ističe (nerijetko to može biti pretpostavka o postojanju prepreka za vršenje radnje). i potencijal). npr. Drugim riječima. ali je manje očekivano što ne dolaze ni oblici futura. Otišli su u šumu da naberu pečuraka) bilo u prezentu nesvršenih glagola (npr. Trenirali su cijelo ljeto ne bi li prošli kvalifikacije (nije potvrđeno *Trenirali su cijelo ljeto bi li prošli kvalifikacije niti *Trenirali su – ili treniraju – cijelo ljeto prolaze li ili prođu li kvalifikacije). Zavisne klauze u kojima se on upotrebljava mogu biti bilo u prezentu svršenih (npr. Da u zavisnim klauzama namjernih rečenica ne mogu biti oblici preteritalnih vremena. pretpostavljenost (a to su baš prezent. Veznici namjernih rečenica jesu da. oblikom futura) izražene budućnosti. npr. veznik neka ide isključivo s prezentom. a hipotetični su samo onoliko koliko je hipotetična svaka budućnost. Zato ne bi bile gramatički ispravne namjerne rečenice u kojima bi se u zavisnim klauzama pojavljivali drugi glagolski oblici. Veznik da najčešći je veznik namjernih rečenica. To je zato što je namjera po svojoj prirodi neizvjesna (hipotetična). S veznikom li upotrebljava se takođe isključivo potencijal. Zato se on upotrebljava samo s potencijalom (npr.

Stvarne (realne) uslovne rečenice Stvarnim uslovnim rečenicama označava se uslov čije ostvarenje stvarno vodi ostvarenju radnje u osnovnoj klauzi. pa onda i radnje u osnovnoj klauzi. pa je onda neizvjesno (upitno) i ostvarivanje radnje u osnovnoj klauzi. Tražite li. Uporedimo li uzročnu rečenicu Danas ne idemo u šumu jer pada kiša s uslovnom rečenicom Danas nećemo ići u šumu ako bude padala kiša. primijetićemo da su uzrok i uslov takođe dodirne kategorije. samo ako se ostvari i radnja zavisne klauze. a to znači da se radnja osnovne klauze ostvaruje uslovno (pogodbeno). Moguće (potencijalne) uslovne rečenice Mogućim uslovnim rečenicama označava se da moguće (eventualno) ostvarenje radnje u zavisnoj klauzi čini mogućim ostvarenje radnje u osnovnoj klauzi. Ako ste tražili. li. npr. naći ćete. moguće (potencijalne) i nestvarne (irealne) uslovne rečenice. Ako tražite. naći ćete. Ako tražite. Nije npr. onaj uzrok koji je doveden u pitanje. npr. a veznik li ide samo uz oblike prezenta (npr. kome je svojstvena neizvjesnost (hipotetičnost). Ti veznici upotrebljavaju se s bilo kojim vremenskim glagolskim oblikom (npr. Svi će oni dobro proći ukoliko se mognu dogovoriti. kondicionalnim) rečenicama nazivaju se one zavisnosložene rečenice u kojima se zavisnom klauzom označava uslov pod kojim se ostvaruje (ili ne ostvaruje) radnja osnovne klauze. npr. Pitaju li za nas. Ako tražite. recite im da se jave. Zato bi se pojednostavljeno moglo reći da je uslov „upitni uzrok“. a kod uslovnih rečenica ostvarivanje radnje u zavisnoj klauzi je neizvjesno. nalazite. odnosno 316 SINTAKSA . tj.Uslovne (pogodbene. naći ćete i sl. Razlika je među njima u prvome redu u tome što uzrok pretpostavlja ostvarivanje radnje u zavisnoj klauzi (kiša stvarno pada). potvrđeno *Tražili ste li.). našli ste ili sl. stavljeno je u pitanje. Ukoliko budete tražili. Veznik ako najobičniji je i najčešći veznik stvarnih uslovnih rečenica. ukoliko. našli ste. Budete li tražili. U odnosu na stvarne rečenice moguće rečenice dakle označavaju dodatnu upitanost. naći ćete). kondicionalne) rečenice Uslovnim (pogodbenim. S obzirom na stepen vjerovatnosti ostarivanja radnje u zavisnoj (pa onda i u osnovnoj klauzi) razlikuju se stvarne (realne). a veznik ukoliko obilježen je kao rjeđi i/ili kao osobitost administrativnoga stila crnogorskoga standardnog jezika. naći ćete) i oblike futura drugog (npr. Veznici tih rečenica su: ■ ■ ■ ako. tj.

npr. svijet bi izgledao drugačije. a kad je uslov neispunjen. osobito one s veznikom kad (koji i inače označava veći stepen neizvjesnosti nego veznici ako i ukoliko). pa je onda neostvareno ili neostvarivo i ono o čemu je riječ u osnovnoj klauzi. tj. doći ćemo. npr. npr. tj.nesigurnost u ostvarenje uslova sadržanoga u zavisnoj klauzi. došli bismo. Ako/ukoliko/kad budemo imali vremena. npr. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 317 . svijet bi izgledao drugačije. suprotna: Nema kiše. onda se u osnovnoj klauzi upotrebljava futur prvi ili prezent (relativni). Nema kiše iako je već oktobar. Da postoje vukodlaci. U osnovnoj klauzi takvih uslovnih rečenica uvijek se upotrebljava potencijal. a već je oktobar (ili Već je oktobar. a nema kiše). U njima se zavisna klauza uvodi veznikom da. npr. Da je zaista riječ o suprotnosti. Dopusne (koncesivne) rečenice Dopusnima (koncesivnima) nazivaju se one zavisnosložene rečenice u kojima se dopušta ostvarenje sadržaja osnovne klauze uprkos tome što je on u suprotnosti sa sadržajem zavisne. ■ ■ dopusna: Nema kiše iako je već oktobar. Ako je u zavisnoj klauzi futur drugi. i u osnovnoj klauzi upotrebljava se samo potencijal. pa onda i u ostvarenje radnje označene osnovnom klauzom. mogu po svom sadržaju biti i nestvarne (irealne). a u zavisnoj prezent ili neki od glagolskih oblika kojima se označava prošlost. Ako je u zavisnoj klauzi potencijal. obično dolaze oblici za prošlost. Ako/ukoliko/kad bismo imali vremena. npr. Kišovito je iako je tek početak septembra. Veznici mogućih uslovnih rečenica jesu ako. Moguće uslovne rečenice. Prezent obično dolazi kad je uslov neispunjiv. Prvi je da se suprotnost udruži s uzročnošću. Ako/ukoliko/kad budemo imali vremena. ukoliko i kad. Da sam znao kakav je. npr. dolazimo. ne bih ga ništa pitao. dopušta se neostvarenje sadržaja osnovne klauze uprkos tome što za to postoje uslovi. Kad bi postojali vukodlaci. što ne postoje uslovi za njegovo ostvarenje. ili obratno. Nestvarne (irealne) uslovne rečenice Nestvarnim uslovnim rečenicama označava se da je uslov sadržan u zavisnoj klauzi neostvaren ili neostvariv. Dopusne rečenice nastaju na dva načina. vidi se i po tome što se neke dopusne rečenice mogu preoblikovati u (nezavisnosložene) suprotne. Mogu naime označavati i uslov koji nije ostvariv. s tim što su u zavisnim klauzama obavezni oblici potencijala i/ili futura drugog. pa su takve dopusne rečenice u relaciji prema uzročnima. npr. npr.

Iako si umoran. U klauzama se tada mogu nalaziti oblici: ■ ■ ■ ■ ■ ■ prezenta. a preteritalnih vremena u osnovnoj klauzi. pa su takve dopusne rečenice u relaciji prema uslovnima. neće doći na sastanak. preteritalnih vremena. Iako je umoran. prezenta u zavisnoj. on ih je tužio. i/ni pored toga što. doći će na sastanak. npr. Iako je umoran. prezenta ili futura prvog u zavisnoj. I ako je umoran. Iako je umoran. a imperativa u osnovnoj klauzi. doći će na sastanak. a futura prvog u osnovnoj klauzi. dođi na sastanak. 318 SINTAKSA . Iako je umoran.■ ■ uzročna: dopusna: Budući da je umoran. npr. npr. npr. rjeđe. Mada je bio umoran. dóđe na sastanak. dođi na sastanak. Uprkos tome što su potpisali sporazum. došao je na sastanak. mada i premda zavisne klauze uzročnodopusnih rečenica mogu se uvrštavati u osnovne i proizvedenim veznicima: ■ ■ ■ uprkos tome što. futura prvog. dolazi na sastanke. došao je na sastanak. Mada bijaše umoran. Drugi je način da se suprotnost udruži s uslovom. rječca opet (Ako je i malo. npr. Premda će biti umoran. mada i premda. ipak je došao). neće doći na sastanak. opet dobro dođe). prezenta u zavisnoj. npr. nastavićemo s radom. Dopusne rečenice toga tipa posebno su svojstvene administrativnome i naučnome stilu crnogorskoga standardnog jezika. npr. dóđe na sastanak. doći će na sastanak. npr. npr. I pored toga što smo u dugovima. Bez obzira na to što smo umorni. Tada se u osnovnim klauzama najčešće upotrebljava korelativna rječca ipak (npr. Osim veznika iako. doći će na sastanak. bez obzira na to što. Iako je umoran. Takve dopusne rečenice nazivaju se uslovnodopusnima. plate ne kasne. npr. Iako je umoran. Uzročnodopusne rečenice U uzročnodopusnim rečenicama klauze se povezuju veznicima iako. Takve dopusne rečenice nazivaju se uzročnodopusnima. ili. Iako ćeš biti umoran. ■ ■ uslovna: dopusna: Ako je umoran. I uzročnodopusne i uslovnodopusne rečenice mogu biti korelativno strukturirane.

u potencijalnodopusnima veznici ako i kad te u irealnodopusnima veznik da. I da je bio umoran. o realnodopusnim rečenicama. uvijek je neko nezadovoljan. Kakvu god varijantu izabrali. Koliko god bio umoran. npr. doći će na sastanak. oblici potencijala. u potencijalnodopusnima dolaze oblici potencijala i u osnovnoj i u zavisnoj klauzi. došao bi na sastanak. npr.Uslovnodopusne rečenice Uslovnodopusne rečenice mogu se. doći će na sastanak. I ako je umoran. Kako god postupio. uvijek je neko nezadovoljan. crno im se piše. crno im se piše. Kao što je vidljivo iz navedenih primjera. I ako je umoran. podijeliti na realne (stvarne). i to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ma kako. ma što. o potencijalnodopusnim. o irealnodopusnim rečenicama. došao bih na sastanak. npr. I ako bude bio umoran. a u osnovnoj oblici prezenta. potencijalne (moguće) i irealne (nestvarne). u realnodopusnim rečenicama upotrebljava se veznik ako. doći će na sastanak. 3. i to obavezno. kakvo) god. ATRIBUTSKE REČENICE U atributskim rečenicama zavisna klauza odnosi se prema osnovnoj kao što se atribut odnosi prema imenici ili kojoj drugoj imenskoj riječi. npr. što god. I kad bi bio umoran. npr. Ma koliko bio umoran. dođi na sastanak. došao bi na sastanak. Ma kako postupio. I ako je bio umoran. I da je umoran. došao bi na sastanak. a u irealnodopusnim dolaze u zavisnoj klauzi. I ako bude umoran. npr. kao i uslovne. 2. Ma kakvu varijantu izabrali. kako god. došao je na sastanak. npr. npr. npr. ma kakav (kakva. s tim da je svima njima svojstvena pojačajna rječca (intenzifikator) i/ni. kakav (kakva. pa se onda može govoriti: 1. kakvo). Vidljivo je takođe da se u realnodopusnim rečenicama upotrebljavaju vremenski oblici ili oblici imperativa (slično kao i u uzročnodopusnim rečenicama. dolazi na sastanke. koliko god. Neće im biti lako što god preduzeli. a to znači da zavisna klaGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 319 . I ako bi bio umoran. s tim što se u njima ne upotrebljavaju oblici futura drugog). došao bi na sastanak. došao bih na sastanak. I ako si umoran. npr. Uslovnodopusne su i rečenice s različitim proizvedenim veznicima koji se sastoje od pojačajnih rječca ma ili god i zamjeničkih priloga ili pridjeva (i tada se u zavisnim klauzama upotrebljavaju oblici optativa). Neće im biti lako ma što preduzeli. perfekta ili futura drugog. npr. ma koliko.

Zamisao da se ide na izbore mnogima se nije sviđela. na imeničku zamjenicu. kakav (kakva.. Odlučili su da se ide na izbore i sl. Knjiga koju je objavio naišla je na dobar prijem. Grad koji su pośetili bio je vrlo zanimljiv.: ■ ■ ■ ■ ■ Slika koja je kupljena mnogima se nije sviđela. Ovo je kolega o kojem sam ti govorio. kakvo). U službi veznih sredstava takvih atributskih rečenica upotrebljavaju se odnosne zamjenice i/ili zamjenički pridjevi. na redni broj. čiji (čija. Odlučeno je da se ide na izbore. Zato se na mjestu imenice odluka ne može pojaviti neka druga imenica koja značenjski ne bi bila slična imenici odluka. čije). Želja da se ide na izbore mnogima se nije sviđela i sl. No u primjeru Odluka da se ide na izbore mnogima se nije sviđela zavisna klauza (da se ide na izbore) nije uvedena po imenici (odluka). (što. Ovo je kolega koji će nam se pridružiti. Prvi kojima smo to rekli bili ste vi itd. npr. Vi koji ste završili možete otići. Ne poznajem kolegu čija je to knjiga. što. Osim toga u rečenicama u kojima se zavisna klauza uvodi po značenju ne mora uopšte dolaziti imenica. ośećanja i sl. na poimeničeni pridjev. ali nije moguće *Slika da se ide na izbore mnogima se nije sviđela ili sl. Zavisne klauze atributskih rečenica mogu u strukturu tih rečenica biti uvedene na dva načina: po imenici ili po imenskoj riječi. Može kupiti stan koliki želi. Daj mi novac što si (ga) obećao. npr. ili *Odlučili su koja je izglasana. Toga ne može biti u rečenicama u kojima se zavisna klauza uvodi po imenici.. nego kakva druga riječ. no po njezinu značenju. znači da takve rečenice nijesu atributske). Mladima koji ne znaju što hoće vrlo je teško. moguće *Odlučeno je koje je izglasano . npr. npr. 320 SINTAKSA . Na prvi način npr. Nije npr. odnosno po značenju imenice ili po značenju imenske riječi. mišljenja. npr.. Prvi koji su se o tome raspitivali bili su novinari. naravno. koje). Takav tip zavisne klauze može biti uveden po bilo kojoj imenici ili imenskoj riječi. Zavisna klauza može se pritom odnositi: ■ ■ ■ ■ na imenicu. Stari koji imaju male penzije teško žive.uza određuje imensku riječ iz osnovne klauze po svojstvu. Ovo je prijedlog kakvome se nijesmo nadali. koliko). Tu je zavisna klauza (koja je izglasana) uvedena u atributsku rečenicu po imenici odluka. odnosno veznici: ■ ■ ■ ■ ■ koji (koja. npr.. kolik (kolika. npr. uvedena je zavisna klauza u primjeru Odluka koja je izglasana mnogima se nije sviđela.. po tome što je odluka imenica. To je razlog što prema navedenome primjeru dolaze u obzir rečenice tipa Prijedlog da se ide na izbore mnogima se nije svidio. npr. oblik ili konstrukcija sa značenjem govorenja. npr. npr. npr. ili sl. tj.

Ti si koji je zvao. neka. kuda. čije). zamjenjuje atribut. po značenju imenske riječi po kojoj se uvode zavisne klauze) dijele se na izrične i zavisnoupitne. Zato se može činiti da su sve odnosne rečenice ujedno i atributske. U izričnima u službi veznih sredstava mogu biti veznici: ■ ■ da. što. npr. npr. čiji (čija. u službi veznih sredstava stoje upitne zamjenice ili upitni prilozi: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ko. Postavlja se pitanje što bi bilo bolje učiniti. Složili smo se s mišljenjem da treba ponovo pokušati. Postavlja se pitanje đe su oni sad. npr. zastupaju dio rečenične strukture osnovne klauze (u ovome slučaju imenske riječi). GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 321 . Postavlja se pitanje koje ponude treba odabrati. U zavisnoupitnim atributskim rečenicama. Prema tome treba imati na umu: niti su sve odnosne rečenice atributske niti su sve atributske rečenice odnosne. Odnosna zamjenica koji (npr. objekat. one odnosne rečenice u kojima vezno sredstvo ili cijela zavisna klauza zamjenjuje: ■ ■ ■ subjekat. imenski dio predikata. npr. npr. U njima se naime ne susrijeću vezna sredstva zamjenjivačkoga tipa. koje pretpostavljaju imensku riječ (antecedent) upitnoga značenja u osnovnoj klauzi. npr. Odluka da se ide na izbore mnogima se nije sviđela. Postavlja se pitanje kuda putovati itd. kakvo). Dobro pamtimo koju ste nam poslali. Postavlja se pitanje kakvi su to ljudi. odnosne zamjenice i prilozi. a ne pripadaju. npr. npr. Postavlja se pitanje kako riješiti taj problem. tj. kako. koji (koja. Atributskima pripadaju samo one odnosne rečenice u kojima vezno sredstvo (odnosna zamjenica ili prilog). naravno. npr. pa onda i čitava zavisna klauza. S druge strane atributske rečenice koje se uvode po značenju antecedenta nijesu odnosne. npr. npr. koje). npr. Postavlja se pitanje čiji je uticaj veći. Atributske rečenice kojima se zavisna klauza uvodi po imenici ili imenskoj riječi (antecedentu) pripadaju odnosnim ili relativnim rečenicama. đe. Ovo je kolega koji će nam se pridružiti) opšte je i najčešće vezno sredstvo atributskih rečenica odnosnoga tipa. ne moraju. npr.Atributske rečenice koje se uvode po značenju antecedenta (tj. a to su one zavisnosložene rečenice kod kojih vezna sredstva nijesu samo povezivači osnovne i zavisne klauze nego i zamjenjuju. Koji ne žele poći. Postavlja se pitanje ko je prvi počeo. npr. kakav (kakva. Dajte zapovijest neka se svi okupe.

Odreži komad kolik ti treba. Zamjenica što upotrebljava se i u raščlanjenim odnosnim rečenicama tipa lzglasali su zakon tijesnom većinom. vrijeme ili način. nešto i sl. ono. Ni u toj službi zamjenica što nije zamjenljiva s koji (upor. Uz veznik što dolaze nenaglašeni oblici ličnih zamjenica u besprijedloškome genitivu. Ni takve rečenice nijesu atributske (nego ponajprije subjekatske ili objekatske). Pitanje što ga postaviste nije jasno. npr. a zamjenica kolik uvodi klauze kvantitativnoga (količinskoga) tipa. Da je tu stvarno riječ o odnosnim atributskim rečenicama. upor. kud se nekad putovalo. upor. što nikako nije dobro. Pjesma što si je se śetio još se pjeva. npr. Pitanje koje ste postavili nije jasno. npr.Zamjenica kakav uvodi atributske klauze kvalitativnoga tipa (npr. Od zamjenice što treba jasno razlikovati odnosni veznik što. Teško je otkriti način kako mu to uspijeva itd. odakle. U pitanju je nešto čemu niko ne zna uzrok i sl. Ta je zamjenica nezamjenljiva zamjenicom koji (koja. Popeli smo se na vrh brijega. Vidio sam kolegu čija sestra studira kod nas. Pośetio je mjesta đe je nekad boravio. 322 SINTAKSA . npr. Reci sve što znaš.). tako da ona imenicu iz osnovne klauze (koja označava pośednika) stavlja u prisvojni odnos s imenicom iz zavisne klauze (koja označava pośedovano). vidi se po tome što su sve one zamjenljive rečenicama sa zamjenicom koji. npr. kad. Takve rečenice međutim jesu odnosne. Nasta gužva kakva se ne viđa svaki dan). uz koji u službi atributskih rečenica dolaze nenaglašeni oblici ličnih zamjenica i koji je uvijek zamjenljiv zamjenicom koji. Odnosna zamjenica što dolazi kao korelativ uz zamjenice (ovo. kako. koje). Priča ono što mu padne na pamet. npr. Dogodilo se ono čega smo se bojali. upor. odakle se mnogo bolje vidi. i besprijedloškome akuzativu. kud(a). Pjesma koje si se śetio još se pjeva. Odnosne atributske klauze mogu se uvoditi i odnosnim prilozima sa značenjem mjesta. koje nikako nije dobro). Bilo je perioda kad se nigđe nije mogla smiriti. Službu takvih vezničkih sredstava mogu vršiti prilozi: ■ ■ ■ ■ ■ đe. *lzglasali su zakon tijesnom većinom. to. Zamjenica čiji ima prisvojno značenje i uvodi zavisne klauze u kojima funkcioniše kao atribut neke druge imenice u sastavu zavisne klauze. npr. npr. npr. *Reci sve koje znaš. vremena ili načina. npr. ali nijesu atributske (u njima se zavisna klauza odnosi na sadržaj cijele osnovne klauze). sve. s tim da onda u osnovnoj klauzi stoje imenske riječi kojima se označava mjesto. Sad se do njih ne putuje preko Krnova. Veznik što i nenaglašeni oblici ličnih zamjenica u svim takvim primjerima zamjenljivi su zamjenicom koji.

koje se još nazivaju i apozicijskima. Hoće li rečenica biti restriktivna ili nerestriktivna. Značenje takvih imenskih riječi konkretizovano je ili samo po sebi (npr. nego o odnosu prema referentu. zahtijeva GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 323 . a kao nerestriktivna (Na večeru će doći komšije. U restriktivnim atributskim rečenicama zavisna klauza odnosi se na imensku riječ široka značenjskog opsega. Pokazao mi je pismo koje je upravo primio. koji se upravo vratio s puta. śutra će doći na večeru. kod vlastitih imena. a nerestriktivne (apozicijske) uvijek se odvajaju. pa se međusobno (u pismu) mogu razlikovati samo po tome odvaja li se zavisna klauza od osnovne zarezom ili ne. npr. preko kojega se nekad putovalo. Naime restriktivne rečenice ne odvajaju se zarezima. to će lako razumjeti biće interpretirana kao nerestriktivna (jer su svi ljudi smrtni). pa ona onda taj opseg sužava. npr. a rečenica Ljudi. RESTRIKTIVNE (ODREDBENE) I NERESTRIKTIVNE (DOPUNSKE) REČENICE S obzirom na to u kakvom je značenjskom odnosu zavisna klauza prema osnovnoj. rečenica Ljudi koji su bolesni to će lako razumjeti zbog sadržaja zavisne klauze biti interpretirana kao restriktivna (jer svi ljudi nijesu bolesni). Teško je otkriti način na koji mu to uspijeva. Sad se do njih ne putuje preko Krnova. Tako će npr. Tako npr. Popeli smo se na vrh brijega s kojega se mnogo bolje vidi. u tome slučaju osnovna. rečenica Na večeru će doći komšije koje smo jutros pozvali može biti interpretirana kao restriktivna ako znači da će na večeru doći (samo) one komšije koje smo jutros pozvali (Na večeru će doći komšije koje su jutros pozvane). koje su jutros pozvane) ako znači da će na večeru doći sve jer smo ih jutros (sve) pozvali. Naš komšija Petar. koji su smrtni. ili drugim odredbenim riječima) ili kontekstom. IMPLICITNE (ASINDETSKE) ZAVISNOSLOŽENE REČENICE Implicitnim ili asindetskim zavisnosloženim rečenicama pripadaju one složene rečenice koje su sklopljene bez veznika. Ima i slučajeva u kojima su atributske rečenice i dvoznačne s obzirom na (ne)restriktivnost.■ ■ ■ ■ ■ Pośetio je mjesta u kojima je nekad boravio. Nerestriktivne rečenice odnose se na imenske riječi užega značenjskog opsega. To znači da jedna klauza. atributske rečenice dijele se na restriktivne (odredbene) i na nerestriktivne (dopunske). a atributskom klauzom daje se dodatno obavještenje o sadržaju tih imenskih riječi ili o nečemu što je u vezi s njim. među čijim se klauzama uspostavlja odnos sintaksičke obaveznosti. Bilo je perioda u kojima se nigđe nije mogla smiriti. kod kojih zapravo ne možemo ni govoriti o značenju. konkretizuje značenje imenske riječi. može zavisiti i od toga o čemu je riječ u zavisnoj klauzi.

Prvu čine implicitne zavisnosložene rečenice s izjavnim riječima. 324 SINTAKSA . mišljenje. koja se inače ne odlikuje ni sintaksičkom ni semantičkom nedovoljnošću. percipiranje i sl. zarez ili crta). Molim lijepo. Implicitne (asindetske) zavisnosložene rečenice s izjavnim riječima U implicitnim zavisnosloženim rečenicama s izjavnim riječima zavisna je klauza dopuna glagola ili opisnoga glagolskog izraza sa značenjem govorenja. odnosno da se mogu podrazumijevati. no je nužna još jedna klauza kojom će se eksplicirati njihov stvarni sadržaj. percipiranja i sl. ali se ništa ne kaže o sadržaju toga govorenja. pomaknite se prema izlazu. ■ ■ Zavirio je u depešu: onđe je zbilja stajalo njegovo ime. pa zahtijeva dopunu u obliku zavisne klauze. percipiranja i sl.. Takve su prirode još i ove implicitne zavisnosložene rečenice: ■ ■ ■ ■ Dobro ste rekli: sad je već kasno. ośećanja. a ne prenosi se obavještenje o sadržaju toga kazivanja. npr. između osnovne i zavisne klauze takvih rečenica u pismu obično stoji dvotačka. Drugim riječima. ośećanja i sl. mišljenja. Često je ponavljao onu poslovicu: Ko drugome jamu kopa. Riječ je o tome da osnovna klauza sadrži element koji se odlikuje sintaksičko-semantičkom nedovoljnošću. Kao što se vidi iz navedenih primjera. nego prijenos informacije samo najavljuju. Takve rečenice mogu biti i kompresovane.pojavu druge. ali može doći i koji drugi interpunkcijski znak (npr. pa onda ni sintaksički dovoljna jer se njome prenosi samo obavještenje o kazivanju. U rečenici Kažem vam: to nikome neće pomoći klauza Kažem vam nije semantički. mišljenja. što znači da riječi sa značenjem govorenja. mišljenja. Otvorismo prozor: zima već bijaše tu. S obzirom na prirodu takvih strukturnih elemenata u osnovnoj klauzi takve rečenice mogu se podijeliti u dvije grupe. sam u nju upada. Naime takvi glagoli ili opisni glagolski izrazi nijesu dovoljni da se njima prenese cjelovita informacija. Zato se onda sadržaj kazivanja eksplicira zavisnom klauzom (to nikome neće pomoći). a drugu implicitne zavisnosložene rečenice s upućivačkim riječima. ti glagoli i glagolski izrazi zapravo ne prenose informaciju. mogu i izostati. Bilo je sasvim jasno: njih niko više nije mogao nagovoriti. Tim se naime glagolima i glagolskim izrazima označava samo govorenje.

prije svega zamjenica i zamjeničkih priloga (kataforičnih demonstrativa) koji nijesu punoznačni (autosemantični).) razlikuju se od glagola i opisnih glagolskih izraza sa značenjem govorenja. Takvi elementi (npr. pitanje. nego su nepunoznačni (sinsemantični). nemaju određenoga vlastitog značenja. tj. npr. o stihozraka tkiva!“ I konstrukcije s upravnim govorom mogu biti kompresovane. po tome što su nepunoznačni. Taj „tuđi govor“ sadržan je u zavisnoj klauzi.U tim rečenicama podrazumijevaju se glagoli ili opisni glagolski izrazi sa značenjem (u ovome slučaju) percipiranja. pa onda i sintaksički nedovoljni. ■ ■ ■ Nakon kraćeg vremena Petar je dodao: „To vam nećemo zaboraviti“. npr. kazivanje. ośećanja i sl. Bilo je to ovako: on je prvo udario Petra. ovako. isti. tako. skoči i uzviknu: „Zabranjujem vam da tako govorite!“). odnosno eksplicirati njihovo značenje.). tuđega govora. što zahtijevaju posebnu klauzu kojom će se dopuniti. ovo. Otvorismo prozor i ustanovismo: zima već bijaše tu. ova. takav. o. taj. Među rečenice toga tipa mogu se svrstati i konstrukcije s upravnim govorom. ovakav.: ■ ■ Zavirio je u depešu i vidio: onđe je zbilja stajalo njegovo ime. Implicitne (asindetske) zavisnosložene rečenice s upućivačkim riječima Tu vrstu implicitnih zavisnosloženih rečenica čine one u kojima se u zavisnoj klauzi eksplicira sadržaj upućivačkih (foričnih) riječi. a osnovna klauza sadrži obavještenja o govorniku ili govornicima i o prirodi izjavne manifestacije (npr. što znači da im je sadržaj vezan za ono na što upućuju. koje se određuju kao osnovni način prenošenja tzv. Petar pocrvenje. Petar pocrvenje i skoči: „Zabranjujem vam da tako govorite!“ (upor. zapažanje i sl. „Vidite kako je nama“ – tiho se jadao Petar. zajedničko im je to što su i jedni i drugi semantički. Sve je i dalje ostalo isto: ni u čemu nijesmo napredovali. Kod Zogovića čitamo: „I gledam. Takve rečenice mogu se predstaviti primjerima: ■ ■ ■ ■ To je baš ono: nikome se onamo nije išlo. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 325 . Ona je takva: ništa joj ne možeš dokazati. a onda su svi navalili na nj. mišljenja. ovoliko. Upor. toliko i sl. pjesme moje. ovaj. odgovaranje.

Svi smo otišli na more. UKLJUČIVANJE REČENICA U TEKST To strukturiranje rečenica u tekst često se događa tako da jedna rečenica kojom od svojih sastavnica upućuje na drugu rečenicu. i one rečenice koje se odlikuju sintaksičkom i semantičkom dovoljnošću i bez konteksta u koji su uključene. Na moru smo različito reagovali. Onđe smo se dobro odmorili. Takve su rečenice uvijek kontekstualno uključene.STRUKTURA TEKSTA Kao što se klauze pojedinih nezavisnosloženih i zavisnosloženih rečenica strukturiraju u složene po određenim sintaksičkim pravilima. a drugi nezadovoljni. npr. On upućuje na elemente jedni. onda je riječ o anaforičnosti. Svi smo otišli na more. tj. Rečenice koje sadrže anaforičke ili kataforičke elemente nijesu punoznačne (autosemantične). To međuupućivanje u tekstu naziva se foričnošću rečenice. Jedni bijahu zadovoljni. Ako rečenica kojom sastavnicom upućuje na prethodnu rečenicu ili uopšte na prethodni dio teksta. U tekst mogu biti uključene i autosemantične rečenice. a foričnost može biti dvosmjerna. U tome tekstu (ili dijelu teksta) anaforični element onđe iz druge rečenice upućuje na element na more iz prve rečenice i time te dvije rečenice povezuje. Na moru smo se dobro odmorili. Element različito iz prve rečenice kataforičke je prirode. npr. To međutim ne znači da svaka kontekstualno uključena rečenica mora biti i sinsemantična. npr. tako se po određenim pravilima i pojedine rečenice strukturiraju u cjelinu koju čini tekst. nego su nepunoznačne (sinsemantične). onda je riječ o kataforičnosti. Tekstna veza među takvim rečenicama ostvaruje se po pravilu ponavljanjem nekoga 326 SINTAKSA . odnosno drugi u sljedećoj rečenici i time te dvije rečenice povezuje u jednu tekstnu cjelinu. Ako međutim rečenica nekom sastavnicom upućuje na element rečenice koja slijedi iza rečenice s takvim elementom ili na tu rečenicu u cjelini.

bar jednim dijelom. taj. Zato su za taj tip veze tipične sinsemantične kontekstualno uključene rečenice. LINEARNA TEKSTNA VEZA U linearnoj tekstnoj vezi rečenice su međusobno povezane tako da sljedeća rečenica proizlazi iz prethodne. zajednička rečenicama uključenim u tekst. Često inhoativne rečenice mogu biti i upitne. TIPOVI VEZE MEĐU REČENICAMA U TEKSTU Rečenice u tekstu povezane su međusobno i (formalnom) strukturom i smislom. Inhoativne rečenice. tipične za biblijske tekstove.).. npr. rečenice koje stoje na početku i rečenice koje stoje na kraju teksta. One zato često sadrže i neke kataforične elemente (npr. posebno žanrovima pripovjednoga tipa. npr. a smisaona veza među rečenicama u tekstu zasniva se na „temi“ koja je. pa su npr. zajedničkim članovima rečenične strukture. Onđe su se sreli sa svojim kolegama iz preduzeća. zajedničkim leksičkim elementima. Strukturom su vezane uz pomoć foričnih elemenata. U tome smislu obično se razlikuju dva tipa veze među rečenicama u tekstu. koje su usmjerene prema razvoju teksta. a drugi paralelnom tekstnom vezom. S njim je bio i Ivan. upor. s tim da se ni linearna ni paralelna veza po pravilu ne susrijeću u sasvim čistom obliku ni u jednome tipu teksta. Kako bismo mogli odrediti zavisnosložene rečenice? Ima inhoativnih rečenica koje su sasvim shematizovane ili čak frazeologizovane. Kandidat za mjesto rektora mora ispunjavati sljedeće uslove.. razlikuju se međusobno i tipovi teksta. S obzirom na to prevladava li u tekstu jedna ili druga veza. imaju „otvaračku“ funkciju u tekstu. ponavljanjem sintaksičkih jedinica istoga ili sličnoga tipa. U ono vrijeme nasta mrmljanje među GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 327 . ovaj. idući i sl. tj. sljedeći. Za strukturu tekstova toga tipa posebnu važnost imaju inhoativne i finitivne rečenice.dijela prethodne rečenice u sljedećoj (kakav je u navedenome primjeru slučaj s priloškom odredbom na more/na moru). Linearna tekstna veza posebno je svojstvena naučnom i administrativnom te nekim žanrovima književnoumjetničkoga i publicističkoga stila. Petar je doputovao u grad. Jedan se naziva linearnom. npr. Zato su imali vremena da detaljno razgledaju grad. Oni su im rekli da se sastanak odlaže za śutradan.

prema tome i sl. antonimnih i sl. ukratko. VEZNA SREDSTVA NA NIVOU TEKSTA (KONEKTORI) Raznolike jezičke jedinice koje služe kao vezna sredstva na nivou teksta nazivaju se konektorima. morali bi se aktivirati svi oni kojih se ta problematika na bilo koji način tiče. tada. zbog toga. Kroz tri velika prozora dolazilo je mnogo svijetla. jednom riječju. upotreba istih ili sličnih sintaksičkih jedinica (rečeničnih članova) i istih ili sličnih leksičkih jedinica (npr.: O svemu što je bilo naprijed rečeno morale bi voditi brigu kulturne i naučne ustanove na nivou grada i na nivou države. kad bi se eksplicirao. jedino. zamjenjuje cijeli prethodni dio teksta i upućuje na njega. zapravo značio: Budući da pregovori traju već godinama i da se njima još ništa nije postiglo. Upućivačko-zamjenjivačkim konektorima svojstveno je da zamjenjuju manje ili veće tekstne cjeline i upućuju na njih.). Zato treba pokušati drugim sredstvima. konektori bi se mogli podijeliti na upućivačko-zamjenjivačke (deiktično-supstitutivne). kao u primjeru: Soba je bila lijepo namještena. npr. ili za početke narodnih pripovjedaka. S obzirom na to jesu li forične prirode ili nijesu. Ukratko. pa bi taj konektor. To su posebno često elementi zaključnoga značenja (npr. iz tih razloga. a u drugom udoban kožni ležaj.. npr. a nema obično neposrednog povezivanja jedne rečenice s drugom. Bio jednom jedan car pa imao tri sina. i na nezamjenjivačke (nesupstitutivne) konektore. odnosno odsutnost foričnih elemenata. 328 SINTAKSA . napokon i sl. Zato su za tekstove koji su pretežno strukturirani tim tipom tekstne veze karakteristične autosemantične rečenice. One često sadrže neke anaforične elemente kojima se na neki način sumira rečeno. U jednome ćošku isticala se polica s mnogo knjiga. Buka s ulice nije su čula.. zato. Finitivne rečenice u tekstovima toga tipa imaju „zatvaračku“ funkciju. npr. Tako se konektorom zato u primjeru: Pregovori traju već godinama i njima se još ništa nije postiglo. Sve je bilo sasvim mirno i nekako svečano. PARALELNA TEKSTNA VEZA Tu vrstu veze među rečenicama u tekstu karakteriše strukturni i leksički paralelizam. na kraju. štoviše i sl. međutim. npr. sinonimnih. onamo. ni sintaksičkoga ni smisaonoga. tamo.). U tome tipu veze sljedeća rečenica ne izlazi iz prethodne. Odnos među rečenicama uspostavlja se često strukturnim paralelizmom (ili antiparalelizmom) i zajedničkom „temom“. tj. U sredini je stajao drveni sto okružen rezbarenim stolicama..Jevrejima.

načinske (modalne): ovako. U tome slučaju bilo bi uzaludno sve što smo dosad napravili. vremenske (temporalne): tad(a).. usljed toga. Tako je mogao imati uvid u sve što se događa. Za ispit iz matematike spremao se tri mjeseca. uza sve to i sl.) I reče Bog: „Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!“ I bi tako. Ali svi još bijahu na svojim mjestima ili: I reče Bog: „Neka bude svjetlost!“ I bi svjetlost. npr.. na osnovu toga i sl. sve u svemu. Ušli su u jednu sobicu na kraju hodnika. svejedno. ali.. ovamo. Uprkos tome izgubio je godinu. npr. odatle. npr.. s tom namjerom. s obzirom na to. odande. i rastavi Bog svjetlost od tame (. naprotiv. ali. na taj način i sl.. npr. i. npr. dakle. S obzirom na značenja konektori se (i upućivačko-zamjenjivački i nezamjenjivački) mogu podijeliti na: ■ suprotne (konfrontativne): a. npr. Ljekove nikako ne smijete prestati uzimati. onda. ipak. No svi još bijahu na svojim mjestima. tu. nakon toga. npr. U službi konektora mogu se javiti i riječi koje su formalno iste kao i konjunktori (tj. u tu svrhu i sl.. Prema tome ne vjerujem da ćete ga śutra sresti. za razliku od toga i sl. rjeđe i anaforičnoga i kataforičnoga tipa. Nekako smo ih uspjeli nagovoriti da pođu s nama. dopusne (koncesivne): uprkos tome. Onđe nije bilo ničega. a. ili i sl. Obilazio je pogon triput dnevno. ukratko i sl. no. Svi su već bili potpuno iscrpljeni. zaključne (konkluzivne): prema tome. zatim. Poslije toga sve je išlo mnogo lakše. inače i sl. potom. prije toga i sl.. međutim. npr. u takvome slučaju. npr... namjerne (finalne): radi toga. time. veznici nezavisnosloženih rečenica). zbog toga. poslije toga.. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 329 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . na tome mjestu i sl. tako. I viđe Bog da je svjetlost dobra. (Biblija: Knjiga Postanja) Takvo i naziva se biblijsko i. npr. prostorne (spacijalne): ovđe. onamo. odavde.. uslovne (kondicionalne): u tome slučaju. npr. onđe. tamo. Hoćahu da obiđu sve glavne gradove južne Evrope.. Zbog toga smo se morali odmoriti. Vrijeme već odavno bijaše isteklo. S tom namjerom krenuše na put krajem prošle neđelje. nasuprot tome. s takvim ciljem. uzročno-posljedične (kauzalno-konsekutivne): zato.Takvi konektori po pravilu su anaforičnoga. Na bolovanju je već nekoliko mjeseci. Vrijeme već odavno bijaše isteklo.

jednostavnije rečeno i sl. naglašava) sadržaj ili dio sadržaja rečenica u kojima se nalaze (to se po pravilu čini pojačajnim rječcama ili skupovima rječca): i. objasnidbene (eksplikativne) – oni sadržajem rečenice kojoj pripadaju objašnjavaju ili preciziraju sadržaj druge rečenice ili rečenica u tekstu: naime.. pojačajne (intenzifikatorske) – to su oni kojima se rečenice u tekstu povezuju tako što se intenzivira (pojačava. jedino i sl. baš i sl. Budući da su se prilike u bankovnom poslovanju sasvim promijenile. u stvari. ■ ■ 330 SINTAKSA .. čak i. Uz to je i bolestan. tačnije rečeno. to jest. čak. štoviše. Svi su bili onđe već u osam. Drugim riječima. drugim riječima. osim toga. npr.■ ■ isključne (ekskluzivne): samo. zapravo. treba svakako izmijeniti kreditni ugovor. I meni je svega dosta ili Mislim da je krajnje vrijeme za odlazak. Shvatam što hoćeš da kažeš. bolje reći. pored toga i sl.. On to više nije u stanju napraviti na zadovoljavajući način. npr. npr. upravo. pribrojne (aditivne) – to su oni kod kojih se rečenicom koja slijedi u tekstu nešto dodaje sadržaju prethodne rečenice: uz to. taj ugovor više ne važi. Štoviše trebali smo otići i prije. Samo se on pojavio tek poslije devet. npr..

Svaka takva apozicija može imati atribut: Naš (A) + brat (AP) + Ivan (S) + čita (P) + poznati (A) + roman (AP) + „Hajka“ (O). Naš (A) + Ivan (S) + je (K) + marljiv (A) + učenik (IR). Naš (A) + učenik (AP) + Ivan (S) + je (K) + naš (A) + majstor (AP) + pjevač (IR). objektu i priloškoj odredbi mogu biti pridruženi još atribut i apozicija. đe?. Upor. predikat. objekat i prilošku odredbu. S atributima će redosljed biti ovakav: Naš (A) + Ivan (S) + čita (P) + zanimljivu (A) + knjigu (O). Tada će redosljed članova biti ovakav: subjekat (S) + predikat (P) + objekat (O): Petar (S) + čita (P) + knjigu (O). Kada uz direktni objekat (DO) bude prisutan i indirektni objekat (IO). Kao glagolski predikat može imati objekat. To je tako kad predikat čini glagol. odakle?. kad?. Subjektu. kud?.REDOSLJED SINTAKSIČKIH JEDINICA Rečenica se može posmatrati kao gramatička i kao obavještajna (komunikacijska) jedinica.: Ivan (S) + je (K) + učenik (IR). Priloške odredbe odgovaraju na pitanja kako?. Kao gramatička je potencijalna (komunikacijski ostvarljiva). a s apozicijom ovakav: Brat (AP) + Ivan (S) + čita (P) + roman (AP) + „Hajka“ (O). REČENICA KAO GRAMATIČKA JEDINICA Rečenica se kao gramatička jedinica raščlanjuje na subjekat. direktni objekat prethodiće indirektnome: Petar (S) + donosi (P) + knjige (DO) + studentima (IO). U takvoj rečenici subjektu i imenskoj riječi mogu biti pridruženi atribut i apozicija. No predikat može činiti i imenska riječ (imenica. dokle?. a kao obavještajna aktuelna (komunikacijski ostvarena) veličina. REDOSLJED ČLANOVA REČENICE KAO GRAMATIČKE JEDINICE Predikat može biti glagolski i imenski. priloške odredbe koje odgovaGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 331 . Redosljed članova takve rečenice biće ovakav: subjekat (S) + pomoćni glagol biti (PG) + imenska riječ (IR). zamjenica i redni broj) s pomoćnim glagolom biti. Tada pomoćni glagol biti ima ulogu kopule (K) s imenskom riječju (IR). Učenik (AP) + Ivan (S) + je (K) + majstor (AP) + pjevač (IR). pridjev. s kojim razlogom? i s kojom svrhom? Priloške odredbe koje odgovaraju na pitanje kako? pripadaju priloškim odredbama načina (PON).

atribut predstavljen prisvojnim (posesivnim) pridjevom značenjem širi od značenja atributa predstavljenoga razlikovnim (diferencijalnim) pridjevom. Na prvome je mjestu član koji je značenjem širi od riječi na drugome mjestu. s kojim razlogom? i s kojom svrhom? iza predikata. na drugom mjestu – član koji je značenjem širi od značenja riječi na trećem mjestu itd. Sa značenjem kopule čini s imenskom riječi imenski predikat (upor.: Ivan je učenik. dokle?.raju na pitanje kad? – priloškim odredbama vremena (POV). odakle? i dokle? – priloškim odredbama mjesta (POM). atribut Ivanova ispred atributa predstavljenoga razlikovnim pridjevom nova. (Glagol od- 332 SINTAKSA . Tako je atribut predstavljen odnosnim (relativnim) pridjevom značenjem širi od atributa predstavljenoga prisvojnim (posesivnim) pridjevom. đe?. (Priloška odredba zbog odluke (POU) može se aktuelizovati kao „zato što je donijeta odluka o dežuranju“. Redosljed priloških odredaba koje dolaze iza predikata ili iza objekta podvrgnut je logičkim zakonitostima. Ivan je prvi).: Ivan je u biblioteci). ili iza objekta. a u drugome. a priloške odredbe vremena – priloškim odredbama uzroka. te priloškim odredbama svrhe: Ivan (S) + rado (PON) + dežura (P) + u biblioteci (POM) + subotom (POV) + radi nas (POS). odakle?. Logički se može očekivati da i priloška odredba uzroka prethodi priloškoj odredbi svrhe: Ivan (S) + rado (PON) + dežura (P) + u biblioteci (POM) + subotom (POV) + zbog odluke (POU) + radi dobroga honorara (POS). Zato će priloške odredbe mjesta prethoditi priloškim odredbama vremena. učiti i voziti jedan prema drugome u Ivan je odlučio da počne učiti da vozi automobil. Tako se ponašaju i predikati predstavljeni glagolima odlučiti. a priloške odredbe koje odgovaraju na pitanje s kojom svrhom? – priloškim odredbama svrhe ili namjere (POS). nema imenske riječi. U prvome slučaju. „boraviti“ i sl. Zato će atribut predstavljen odnosnim pridjevom svaka u Svaka Ivanova nova bijela košulja je istoga kroja biti ispred atributa predstavljenoga prisvojnim pridjevom Ivanova. kud?. kad biti znači „nalaziti se“. Ivan je takav. priloške odredbe koje odgovaraju na pitanja kud?. a atribut nova ispred atributa predstavljenoga kvalitativnim pridjevom bijela. Priloške odredbe koje odgovaraju na pitanje kako? dolaze ispred predikata: Ivan (S) + rado (PON) + čita (P) + knjige (O). s priloškom odredbom mjesta – glagolski predikat (upor. a priloške odredbe koje odgovaraju na pitanja kad?. početi.) Glagol biti uz značenje kopule može imati i značenje „nalaziti se“. a atribut predstavljen razlikovnim (diferencijalnim) pridjevom značenjem širi od značenja predstavljenoga kvalitativnim pridjevom. kad glagol biti znači kopulu. Ivan je marljiv. odnosno iza pomoćnoga glagola u sastavu predikata. a sa značenjem „nalaziti se“. O redosljedu članova rečenice odlučuje i njihovo značenje. priloške odredbe koje odgovaraju na pitanje s kojim razlogom? – priloškim odredbama uzroka (POU). rečenica nema priloške odredbe načina. „boraviti“ i sl.

i: Ivan će doći kad bude imao vremena. objekta.lučiti značenjem je širi od glagola početi. uzlazna i silazna. OBAVJEŠTAJNA STRUKTURA REČENICE (ISKAZA) Rečenica se kao obavještajna (komunikacijska) jedinica raščlanjuje na obavještajni subjekat ili temu i na obavještajni predikat ili remu. to treba shvatiti kao rečeničnu melodiju. To je uslovilo njihov navedeni redosljed u rečenici. u skladu s onim što je rečeno. objekta i imenskoga predikata (Učenici prvoga razreda odlaze na izlet. imenskoga predikata i priloške odredbe iskazanih imenicom (Naš Ivan čita. (Budući da je riječ o fonologiji rečenice. Ivan je marljiv učenik. Ivan je učenik prvoga razreda.) Atributi mogu biti iskazani pridjevom (ili pridjevskom riječi). Atribut i priloška odredba mogu biti iskazani istim izrazom (a.) REČENIČNA MELODIJA Rečenična melodija može biti uzlazno-silazna. reći ćemo najprije nekoliko riječi o njoj. REČENIČNA INTONACIJA Budući da intonacija igra bitnu ulogu u obavještajnoj strukturi rečenice. akcenat i pauza. različitim sadržajem). imenskoga dijela predikata i priloške odredbe). a priloška odredba glagol (u ulozi predikata): Učenici iz Plužina (A) odlaze iz Plužina (PO). Uzlazno-silazna melodija svojstvena je izjavnim rečenicama (bilo prostima bilo složenima): Ivan će doći. glagol početi širi od glagola učiti. Ivan će dočekati učenike prvoga razreda. Ivan će doći sljedeće neđelje). Ivan će dočekati učenike iz Plužina. a atribut iskazan imenicom i pridjevom (ili pridjevskom riječi) i imenicom u kosome padežu te prijedlogom i imenicom s pridjevom (ili pridjevskom riječi) iza subjekta. atribut pratiti imenicu (u ulozi subjekta. Njezini su parametri melodija. Tada će. Intonacija je dizanje i spuštanje glasa radi izražavanja razlika u značenju poruke i stepenima ośećaja izraženih porukom. Ivan čita zanimljivu knjigu. Atribut iskazan pridjevom (ili pridjevskom riječju) dolazi ispred subjekta. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 333 . pridjevom i imenicom u kosome padežu te prijedlogom s imenicom uz koju može biti pridjev (ili pridjevska riječ). a glagol učiti od glagola voziti. naravno. Učenici iz Plužina dolaze u Kotor. Ivan je učenik iz Kotora). objekta. rečenični akcenat i rečeničnu pauzu.

Ivan! ali s jakim intenzitetom na Ivan. dijelom: (A: Doći će Marko. bez obavještajnoga subjekta: (Ko će doći?) – Ivan će doći. neće doći Marko. Ivan. tj. koji tad može biti i bez dijela rečenice zahvaćenoga pitanjem.) B: (Ne) Doći će Ivan. (b) Ivan! Primjer (a) odgovara kontekstu: A: Doći će Marko. (Ko će doći?) – Ivan. neće doći Marko. Rečenični akcenat je i u jednoj i u drugoj rečenici na Ivan. ne Marko. Rečenični akcenat zahvata i dio rečenice koji je stavljen nasuprot drugome (bilo eksplicitnome bilo implicitnome) dijelu rečenice: (a) S ekspl. nego Ivan. 334 SINTAKSA . – B: Ne. (b) S impl. Primjer (b) odgovara takođe kontekstu: A: Doći će Marko. Zato (b) prati uzvičnik.) B: (Ne) Doći će Ivan! I takve rečenice mogu biti bez obavještajnoga subjekta: (a) Ivan. – B: Ne. ne Marko. nego Ivan. dijelom: (A: Doći će Marko. ne Marko.Uzlazna melodija svojstvena je upitnim rečenicama bez upitne riječi: Ivan će doći? i: Ivan će doći kad bude imao vremena? Silazna melodija svojstvena je uzvičnim rečenicama: Ivan će doći! i: Ivan će doći kad bude imao vremena! Silazna melodija svojstvena je i upitnim rečenicama s upitnom riječju: Ko će doći? i: Ko će doći kad bude imao vremena? REČENIČNI AKCENAT Rečenični akcenat zahvata onaj dio rečenice koji slijedi kao odgovor na pitanje. a to je obavještajni predikat.

Dakle redosljed članova rečenice kao obavještajne jedinice u uobičajenoj komunikaciji ovakav je: OS (T) + OP (R). Upor.) Ivan (OS) redovno polaže ispite (OP). ne Marko. – B. Tako (od dvije proste rečenice) nastaju i ostale složene rečenice. ne pustiti. Takve rečenice svojstvene su racionalnim i ekonomičnim žanrovima teksta. član Ivan može se zamijeniti sa on ili sa Ø: On + redovno polaže ispite ili: Ø + redovno polaže ispite. Pritom zavisni dio može izlaziti iz jednoga od gramatičkih članova glavnoga dijela ili iz cjeline glavnoga dijela. ili: Ivan ne. Isto tako može se zamijeniti sa koji. (2) Ivan će upisati četvrtu godinu (OS) + kad se vrati iz inostranstva (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe vremena). Marko. prema Uhapsiti ne. U toj složenoj rečenici član Ivan pripada obavještajnome subjektu. a u drugoj Marko. Tad to koji (prethodnu) prostu rečenicu Ivan je student i (sljedeću) prostu rečenicu On redovno polaže ispite povezuje u složenu rečenicu Ivan je student koji redovno polaže ispite. (4) Ivan to čini (OS) + da nas iznenadi (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe svrhe). – B: Ne Marko. nego Ivan! – Ivan! A. Doći će Marko. Budući da je prisutan u kontekstu. (3) Ivan će upisati četvrtu godinu (OS) + jer je položio sve uslovne ispite (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe uzroka).Rečenica (b) lišena obavještajnoga subjekta može biti kontekstualizovana i na ovakav (ili njemu stičan) način: A: Doći će Marko. a član je student koji redovno polaže ispite obavještajnome predikatu: Ivan (OS) + je student koji redovno polaže ispite (OP). Upor. pustiti. (5) Ivan će upisati četvrtu godinu (OS) + ako GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 335 . Redosljed članova rečenice kao obavještajne (komunikacijske) jedinice Obavještajni subjekat ili tema jeste član koji izlazi iz konteksta (koji je sagovornicima poznat) i zato prethodi obavještajnome predikatu ili remi. U prvoj će rečenici „učiniti to“ Ivan.: Uhapsiti. Što ti je?! – Ivan!!! REČENIČNA PAUZA Rečenična pauza imaće razlikovnu ulogu u ovakvim rečenicama: A: Hoće li to učiniti Ivan ili Marko? B: Ivan. U prvome slučaju (kad zavisni dio izlazi iz jednoga od gramatičkih članova glavnoga dijela složene rečenice) dobijaju se složene rečenice s ovakvim redosljedom članova: (1) Ivan kaže (OS) + da će uskoro položiti još jedan ispit (OP) (zavisni dio u ulozi objekta). U skladu s logičkim slijedom misli u komunikaciji u njima glavni dio prethodi zavisnome dijelu.: (Kontekst: Ivan je student.

a u drugima značenjski nezavisni. (7) Ivan će učiti tako da će nas sve iznenaditi i (8) Ivan će učiti onđe đe bude mogao. Dakle značenjski djelovi složene rečenice zavisni su kad su strukturirani po načelu jednoga obavještajnog subjekta i jednoga obavještajnog predikata. Drugim riječima. Kako će Ivan učiti? (6). (5) Ivan će upisati četvrtu godinu pod uslovom ako (uobičajenije: da) položi sve uslovne ispite. (6) Ivan će učiti onako kako je njegov brat učio. Pod kojim će uslovima Ivan upisati četvrtu godinu? (5). Tad će obavještajna struktura složene rečenice Ivan je zadovoljan što možete viđeti biti ovakva: Ivan (OS) je zadovoljan (OP) što Ø (OS) možete viđeti (OP). Po načelu dvaju obavještajnih subjekata i dvaju obavještajnih predikata rečenica Ivan je zadovoljan što možete viđeti biće strukturirana kad zavisni dio što možete viđeti bude značio posljedicu Ivanova zadovoljstva. Kad će Ivan upisati četvrtu godinu? (2). Zavisnosložene rečenice mogu biti strukturirane i po načelu dvaju obavještajnih subjekata i dvaju obavještajnih predikata. (4) Ivan to čini zato da nas iznenadi. Ti zavisni djelovi odgovaraju na pitanja: Što Ivan kaže? (1). Ivan (OS) je čitao (OP). a značenjski nezavisni kad su strukturirani po načelu dvaju obavještajnih subjekata i dvaju obavještajnih predikata. Zato prve složene rečenice nazivamo zavisnosložene. a u drugima ne zavisi od prvoga dijela. To govori o tome da u prvima drugi dio zavisi. (7) Ivan će učiti (OS) + pa će nas sve iznenaditi (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe posljedice) i (8) Ivan će učiti (OS) + đe bude mogao (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe mjesta). a druge po načelu dvaju obavještajnih subjekata i dvaju obavještajnih predikata.položi sve uslovne ispite (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe uslova). Po načelu jednoga obavještajnoga subjekta i jednoga obavještajnoga predikata zavisnosložena rečenica Ivan je zadovoljan što možete viđeti biće strukturirana kad zavisni dio što možete viđeti bude značio uzrok Ivanova zadovoljstva. Zašto će Ivan upisati četvrtu godinu? (3). (6) Ivan će učiti (OS) + kako je njegov brat učio (OP) (zavisni dio u ulozi priloške odredbe načina). Hoće li zaista Ivan učiti kako valja? (7) i Đe će Ivan učiti? (8). U tome slučaju što možete viđeti može se preoblikovati u jer možete viđeti. U drugome slučaju (kad drugi dio složene rečenice izlazi cjelinom iz glavnoga dijela složene rečenice) dobijaju se ovakve složene rečenice: Ivan (OS) je čitao (OP) i Ø (OS) pisao (OP). a Marko (OS) je pisao (OP). U tome se 336 SINTAKSA . Djelovi složenih rečenica koji na takva pitanja odgovaraju značenjski su međusobno usko povezani. Razlika između prvih i drugih složenih rečenica jeste u tome što su prve strukturirane po načelu jednoga obavještajnog subjekta i jednoga obavještajnog predikata. Rad čega to Ivan čini? (4). (3) Ivan će upisati četvrtu godinu zato jer je položio sve uslovne ispite. Ivan (OS) će čitati (OP) ili Ø (OS) pisati (OP). a druge nezavisnosložene. O takvoj povezanosti govori i to što ispred zavisnoga dijela može stajati riječ koja upućuje na značenje zavisnoga dijela: (2) Ivan će upisati četvrtu godinu onda kad položi sve uslovne ispite. Tada će njezina obavještajna struktura biti ovakva: Ivan (OS) je zadovoljan što možete viđeti (OP). u prvima složenim rečenicama njihovi djelovi značenjski su zavisni.

konektorom zato: Ivan je to učinio. To (OS) možete viđeti (OP). Tu će biti moguća i zamjena kakvim konkluzivnim konektorom. a iz konteksta Je li Ivan to učinio? struktura s dvouzlaznom i dvosilaznom melodijom: Ivan je to učinio tako da možete biti zadovoljni.) Na sličan način pristupa se strukturi tipa Ivan je to učinio tako da možete biti zadovoljni. zato možete biti zadovoljni.slučaju što možete viđeti može preoblikovati u samostalnu rečenicu To možete viđeti: Ivan (OS) je zadovoljan (OP). moguća je i ovakva transformacija: On je to učinio. odnosno dvouzlaznost i dvosilaznost melodije složene rečenice – razlog što se zavisni dio što možete viđeti u složenoj rečenici Ivan je zadovoljan što možete viđeti i odvaja i ne odvaja zarezom od glavnoga dijela Ivan je zadovoljan. i možete biti zadovoljni. (U drugome slučaju član što možete viđeti u pravopisu se smatra „naknadno dodatim“. Iz konteksta Kako je to Ivan učinio? izlazi struktura s jednouzlaznom i jednosilaznom melodijom: Ivan je to učinio tako da možete biti zadovoljni. te i i: Ivan je to učinio (tako da) > pa. Zato možete biti zadovoljni. Sa strukturom Ivan (OS) je zadovoljan što možete viđeti (OP) složena rečenica Ivan je zadovoljan što može viđeti imaće jednu uzlaznu i jednu silaznu melodiju: Ivan je zadovoljan što možete viđeti. npr. To je – jednouzlaznost i jednosilaznost melodije. Upravo je to razlog (dvosilaznost i dvouzlaznost melodije) što će se i tako da i pa. Pri jednouzlaznoj i jednosilaznoj melodiji zavisni dio što možete viđeti ne odvaja se. a pri dvouzlaznoj i dvosilaznoj melodiji odvaja zarezom: Ivan je zadovoljan što možete viđeti i Ivan je zadovoljan. te. što možete viđeti. pa onda i pa i te i i odvojiti zarezom: GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 337 . Budući da su s gledišta obavještajne strukture članovi takvih složenih rečenica nezavisni. U drugome slučaju veznik tako da može se zamijeniti veznicima pa. Sa strukturom pak Ivan (OS) je zadovoljan (OP) što Ø (OS) možete viđeti (OP) složena rečenica Ivan je zadovoljan što možete viđeti imaće dvije uzlazne i dvije silazne melodije: Ivan je zadovoljan što možete viđeti.

Ivan je to učinio. s načinskim zavisnim dijelom: (Kako će Ivan učiti?) a) Ivan će učiti onako kako i drugi studenti uče. s pogodbenim zavisnim dijelom: (Uz koje će uslove Ivan upisati četvrtu godinu?) a) Ivan će upisati četvrtu godinu ako položi sve uslovne ispite. (zato) da nas obraduje. izraz naravno): 1. ako (naravno) položi sve uslovne ispite. 4. (tad) kad se vrati iz inostranstva. (Hoće li Ivan upisati četvrtu godinu?) b) Ivan će upisati četvrtu godinu. (Hoće li Ivan učiti?) b) Ivan će učiti. te. s namjernim zavisnim dijelom: (Zašto je to Ivan učinio?) a) Ivan je to činio (zato) da nas obraduje. 3. U zavisnome dijelu može biti izraz koji govori o odnosu prema sadržaju poruke (npr. 338 SINTAKSA . (onako) kako i drugi studenti uče. Ispred zavisnoga dijela može doći rječca koja pojačava njegovo značenje. (Je li Ivan to učinio?) b) Ivan je to učinio. s vremenskim zavisnim dijelom: (Kad će Ivan upisati četvrtu godinu?) a) Ivan će upisati četvrtu godinu (tad) kad se vrati iz inostranstva. tako da (pa. Na takav način mogu se utvrditi odnosi između glavnoga i zavisnoga dijela zavisnosložene rečenice s drugačijim karakterom zavisnoga dijela. (Hoće li Ivan upisati četvrtu godinu?) b) Ivan će upisati četvrtu godinu. i) možete biti zadovoljni. 2.

obavještajno nebitan): (Kad Ivan pośeti svoga prijatelja Marka?) – Kad god dođe u Pljevlja. razlika između karaktera strukture a) i strukture b) zavisi od konteksta. (Hoće li Ivan učiti?) b) Ivan će učiti. odnosno jednouzlaznom i jednosilaznom melodijom: (Kad Ivan pośeti svoga prijatelja Marka?) Kad god dođe u Pljevlja (OP).5. Kako vidimo. i redosljed i sastav članova obavještajne strukture rečenice (obavještajnoga subjekta i obavještajnoga predikata) zavisi od konteksta. koji je kontekstom uslovljen. Ivan pośeti svoga prijatelja Marka (OS). logično je da njegovo mjesto bude ispred obavještajnoga predikata. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 339 . U kontekstu Kad Ivan pośeti svoga prijatelja Marka? obično se dio uslovljen njime (obavještajni subjekat) izostavlja (jer je izlišan. (onđe) đe i drugi uče. (i to) tako da ćemo svi biti prijatno iznenađeni. U tome slučaju one će imati obavještajnu strukturu s jednoobavještajnim subjektom i jednoobavještajnim predikatom. Kako vidimo. odnosno s dvouzlaznom melodijom i dvosilaznom melodijom) neće imati zavisnosložene rečenice sa zavisnim dijelom ispred glavnoga dijela. Po načelu (uske) značenjske povezanosti zavisnoga i glavnoga dijela zavisnosložene rečenice zavisni dio ne bi se odvajao zarezom. tj. s posljedičnim zavisnim dijelom: (Kako će Ivan učiti?) a) Ivan će učiti (tako) da ćemo svi biti prijatno iznenađeni. Budući da je obavještajni subjekat član koji izlazi iz konteksta. Obavještajnu strukturu (s dvoobavještajnim subjektom i dvoobavještajnim predikatom. 6. s mjesnim zavisnim dijelom: (Đe će Ivan učiti?) a) Ivan će učiti (onđe) đe i drugi uče. (Hoće li Ivan učiti?) b) Ivan će učiti. To se međutim čini iz tradicionalnih razloga.

i na pitanje Što Ivan radi s knjigom? – Čita. iz konteksta Što Ivan radi s knjigom? itd. ali komunikacijski potrebno. što je cilj poruke. na pitanje Ko čita knjigu? – Ivan. Takvome obrnutom redosljedu mogu podlijegati i članovi složene rečenice. Kad ćete doći? izaći će složena rečenica Doći ćemo kad budemo slobodni. član Ivan čita izlazi iz konteksta (Što čita Ivan?). Budući da u Ivan čita knjigu. Takvi odgovori mogu biti i na druga pitanja. – s obavještajnim subjektom doći ćemo i obavještajnim predikatom kad budemo slobodni: (Kad ćete doći?) – Doći ćemo (OS) kad budemo slobodni (OP). Ivan knjigu čita. To je onda (iznenađenje – iskazano uzvičnikom) takođe obavještajni predikat. kad mu se nameću dopunska pitanja poput „A što bi drugo činio?“. iz konteksta Ko čita knjigu?. Čita knjigu Ivan. izlazi iz konteksta Što čita Ivan?. Zato se iza takva odgovora stavlja uzvičnik (kao znak iznenađenja). dobijaju ovakve oblike: a) (Što čita Ivan?) – Knjigu! b) (Ko čita knjigu?) – Ivan! U njima se novo obavještenje prenosi uzvičnikom (kao znakom iznenađenja). 340 SINTAKSA . Na pitanje međutim Što čita Ivan? može se odgovoriti i tako da se na prvo mjesto stavi ono što ne izlazi iz konteksta. i obično jeste. tj. (Ovđe je u Čita je. je izlišno. bez njega. Kad se takvi odgovori (iskazi) oslobode izlišnosti (onoga što izlazi iz konteksta. Iz konteksta npr.. Tako se na pitanje Što Ivan čita? (u uobičajenim uslovima) odgovara: Knjigu. ili Čita je.) To pokazuje kako se govor na račun onoga što izlazi iz konteksta (na račun obavještajnoga subjekta) oslobađa onoga što je (u normalnim uslovima) u komunikaciji suvišno. obavještajni predikat: (Što čita Ivan?) – Knjigu (OP) čita Ivan! (OS) Tako na pitanje Što čita Ivan? odgovara sagovornik kad je njime iznenađen. tj. recimo na pitanje Ko čita knjigu?: (Ko čita knjigu?) – Ivan (OP) čita knjigu! (OS) To onda nazivamo obrnuti redosljed članova rečenice ili inverzija.Tako Ivan čita knjigu. onoga što pripada obavještajnome subjektu). rečenica može biti.

kad budemo slobodni! A: Kad budete slobodni!? B: Da. A: Ivan?! B: Da.Iz istoga konteksta izaći će i složena rečenica Kad budemo slobodni. Na odgovor Da. može se postaviti pitanje (replika) Ivan?! (s nedoumicom). A: Kad budete slobodni? B: Da. doći ćemo! – s obavještajnim subjektom na drugome i obavještajnim predikatom na prvome mjestu (s redosljedom OP + OS): (Kad ćete doći?) – Kad budemo slobodni (OP). na koje se odgovara: Da. Ivan. Ivan! (s iznenađenjem). Ivan!!! (s uzbuđenjem). a u pisanome tačkom. može se postaviti pitanje (replika) Ivan?. A: Ivan? B: Da. Ivan! može se postaviti pitanje (replika) Ivan!? (iznenađenje praćeno pitanjem). Bez strukturno izraženoga obavještajnoga subjekta (on je i ovđe izlišan) rečenica kad budemo slobodni glasiće ovako: Kad budemo slobodni! Na odgovor Ivan. Na odgovor Da. doći ćemo (OS). kad budemo slobodni!!! GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 341 . na koje se odgovara: Da. Ivan! A: Ivan!? B: Da. U dijalogu to bi izgledalo ovako: A: Ko čita knjigu? B: Ivan. upitnikom. A: Kad budete slobodni?! B: Da. Ivan!!! U svakome takvom pitanju krije se novo obavještenje. Ivan. uzvičnikom-upitnikom i trima uzvičnicima. Ivan. na koje se odgovara: Da. uzvičnikom. I složene rečenice mogu biti podvrgnute takvim replikama: A: Kad ćete doći? B: Kad budemo slobodni. koje se u govorenome jeziku iskazuje intonacijom. upitnikom-uzvičnikom. kad budemo slobodni.

ali tada u akcentovanome obliku: Slatkovodna riba jeste riba koja živi u slatkoj vodi. 342 SINTAKSA . – Sagovornik je iznenađen činjenicom da i „on“. kad budemo slobodni!!!) može se replicirati. s kime razgovara. ovako: Zar vi zaista znate biti slobodni? (To i jesu razlozi za karakter navedenih replika.I na takav odgovor (Da. može biti slobodan.) U rečenicama u kojima se uspostavlja stanovita značenjska jednakost između subjekatske i predikatske sintagme oblici pomoćnoga glagola biti mogu dolaziti i iza subjekatske sintagme. npr.

a ne (prvenstveno) opisom sociolingvističkih (i jezičkih i izvanjezičkih) zakonitosti crnogorskoga jezika. o književnoumjetničkome funkcionalnom stilu i o razgovornome funkcionalnom stilu. Vrlo se često ono što pripada jednome funkcionalnom stilu upotrebljava u drugome funkcionalnom stilu. pravilan i oblik genitiva množine kòljevākā. na treći u novinarstvu i publicistici. na razlike među njima i na njihovu upotrebu. o novinarsko-publicističkome funkcionalnom stilu. Te njegove funkcije nazivamo funkcionalnim stilovima. ona jezičke činjenice daje na upotrebu. Za nju je npr. i oblik genitiva množine kòlijēvkā. Taj „sukob“ najčešće je rezultat nedovoljne upućenosti u ta pravila. I tu upotrebu onda preuzima standardni jezik uključujući je u svoje funkcije. To znači da pravila jednoga funkcionalnog stila nijesu pravila drugoga funkcionalnog stila i obrnuto. pa govorimo o naučnome funkcionalnom stilu. Zato ni u ovoj gramatici nema govora o nepravilnosti ni ma o čemu što se protivi pravilnosti. a druge u drugi funkcionalni stil. Ona se ne bavi (prvenstveno) upotrebom jezičkih činjenica. Standardni je jezik polifunkcionalan. (prvenstveno) bavi opisom crnogorskoga jezika kao sistema. Ona se. a ne (prvenstveno) opisom crnogorskoga jezika kao standarda (kao standardnoga jezika). na četvrti u umjetničkoj književnosti i na peti u svakodnevnome razgovoru. Na jedan naime način funkcioniše u nauci. drugim riječima. On funkcioniše na onoliko načina koliko je društvu (koje se njime služi) potrebno. Posebno se to odnosi na nepoznavanje funkcionalnih stilova. te se tako čine pogreške. o administrativno-poslovnome funkcionalnom stilu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 343 . Onđe pak đe postoje pravila (riječ je. To je razlog što mi pri objašnjavanju jezičkih činjenica jedne upućujemo u jedan. U njoj nema dopustivoga i nedopustivoga. Svaki od tih funkcionalnih stilova ima svoja pravila. u njemu nema nepravilnosti. boljega i lošijega. njihova ili nikakva ili nedovoljna poznavanja. ponavljamo. o sociolingvističkim pravilima) postoji i mogućnost „sukoba“ s njima. A kako sistem funkcioniše isključivo kao pravilnost. To je onda i razlog što dajemo (kratka) uputstva o tome što su to funkcionalni stilovi crnogorskoga standardnog jezika. prihvatljivijega i neprihvatljivijega. na drugi u administraciji. i oblik genitiva množine kòlijēvkī. Ona nijednome od njih ne daje prednost.FUNKCIONALNI STILOVI CRNOGORSKOGA STANDARDNOG JEZIKA Ova gramatika bavi se (prvenstveno) opisom lingvističkih (isključivo jezičkih).

U radu se govori o.. onda to znači isto što i .U radu govorim o. treće lice jednine (prezenta. Stoga će se izražavati glagolskim oblikom koji je prema izražavanju vremena najneutralniji.“. i objekat.“ ili .. pa je svejedno kojim će se glagolskim oblikom (kojim se izražava vrijeme) izraziti. Razlog je tome to što u nauci vladaju zakoni logičke strukture misli.NAUČNI STIL Dok je književnoumjetnički funkcionalni stil po svojoj individualnoj neograničenosti izrazito subjektivan. U naučnome stilu (kao stilu objektivne komunikacije) nema glagolskih oblika kojima se izražava subjektivan stav.U radu govorimo o. apstraktna. biće dakle svevremen. i predikat.. Upor..U radu se govori o. pa onda i bezvremen. Takav je predstavnik. njegova neuslovljenost kontekstom. To načelo apstraktnosti u jeziku ostvaruje se apstraktnim predstavnicima jezičkih kategorija... Zato je i gramatički i informativno potpuna. perfekta ili futura) koje ne upućuje na osobu.: . (Kategorija nesvršenosti naime apstraktnija je od kategorije svršenosti.“.: Ivan (subjekat) piše (predikat) o fonemu (objekat) u posebnoj raspravi (priloška odredba)... Tako u njemu nema ni potencijala ni imperativa kojima se izražava takav stav. na primjer. „U radu se govorilo o.. tj. Upor. Upor. naravno.. i to prezent nesvršenih glagola. Redosljed komponenata (obavještajnoga subjekta i obavještajnoga predikata) u skladu je s razvojem logičkoga mišljenja. I rečenica u naučnome stilu organizovana je po načelu naučnoga mišljenja. no u službi poruke. U toj raspravi on (obavještajni subjekat) kaže da fonem još uvijek nije jednoznačno određen (obavještajni predikat). Informativno potpuno znači da ima potpuno obavještajnu strukturu: i obavještajni subjekat i obavještajni predikat. Kad se kaže . neće značiti samo sadašnjost no i sadašnjost i prošlost i budućnost.. onda oni nijesu u službi pošiljaoca i primaoca poruke. kao što je to u književnoumjetničkome stilu. tj. To je prezent. To znači da je sama sebi dovoljna. dotle je naučni funkcionalni stil u svojoj individualnoj ograničenosti izrazito objektivan.. U skladu je s apstraktnošću takva prezenta (pa onda i bilo kojega glagolskog oblika u ulozi u kojoj je takav prezent) njegova nekontekstualnost. To znači da nema osamostaljenih strukturno zavisnih rečenica. U skladu s tom logičkom organizacijom izraza i sadržaja jeste načelo objektivnosti (nauka je oslobođena subjektivnosti pobuda pošiljaoca i primaoca poruke) te načelo apstraktnosti (nauka je oslobođena nebitnih obilježja sadržaja poruke).“. glagolskim oblikom koji je u tome pogledu najapstraktniji. Takvo je (nelično) i prvo lice množine prezenta (perfekta ili futura) u upotrebi u kojoj je i pomenuto treće lice jednine prezenta (perfekta ili futura)... koji omogućavaju da se i njezin sadržaj i njezin izraz organizuju strogo logički.U radu će se govoriti o. U naučnome mišljenju kategorija vremena nije bitna (ona se zamjenjuje kategorijom prostora).“ ili .... To znači da je na prvome 344 SINTAKSA . Ako ih u naučnome stilu ima. I ona je naime dekontekstualizovana. i prilošku odredbu.) Takav prezent.: Ivan piše o fonemu u posebnoj raspravi. Gramatički potpuna znači da ima potpunu gramatičku strukturu: i subjekat.“. tj.

Književnost naime živi jedino ako postoje oni koji književna djela razumiju kao umjetnička djela i upravo ih tako čitaju i slušaju. odatle: Zbog kratkoće riječ kao riječ. naslijeđeno iz osnovne pouke Ekiotova eseja. naime. tj. oni. frazeologizovanim izrazima: pri tome. riječi. rječcama: međutim. onđe. Njeno razumijevanje tad se oslanja na tzv.). otud.. tuda. Ta rečenica se može shvatiti kao izvještaj o zločinu i može se razmatrati s obzirom na to kako je izgrađena na osnovu izbora pojedinih glasova. onolik: Uzmimo npr.. odonud. njezin/njen. Drugim riječima. odnosno čitaocima. neuobičajeni odnosi među riječima postaju izuzetno značajni. takav. u vezi s time. onaj. stvarni kontekst. prisvojnim zamjenicama: njegov. može proučavati kao bilo koja jezička tvorevina (. one. s obzirom na to da. obavještajni predikat. svaka riječ pojedinačno. biti od posebna interesa za proučavanje književnosti. dakle. tolik. U naučnome stilu (načelno) nema obrnutoga redosljeda komponenata – da obavještajni predikat prethodi obavještajnome subjektu. njihovih oblika i načina njihova povezivanja. u skladu s takvim shvatanjem. a opravdano Mažuranićevim dubokim doživljajem Vergilijeve umjetnosti. pokaznim zamjenicama: taj. a zbog stihovane organizacije govora ritam i određeni zvukovni odnosno melodijski efekti imaju često za razumijevanje važnost čak i veću od važnosti uobičajenih značenja pojedinih riječi. Ono što u prethodnoj rečenici pripada obavještajnome predikatu u sljedećoj pripada obavještajnome subjektu. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 345 ■ ■ ■ ■ ■ . ono. prilozima: tu. njihov: Ona se. u naučnome stilu nema stilski obilježenoga redosljeda komponenata. zato i sl. a na drugome komponenta koja sadrži nepoznatu informaciju. Otuda se lako zapaža određena srodnost između lirske poezije i muzike. rečenicu „Ubili su ga ciglama“. obavještajni subjekat. bez kojih nema istinske književnosti. ona: Poređenje s Vergilijem i nije toliko poređenje koliko način da što brže dođemo do cjelovitog suda o Mažuraniću. a analiza njezine gramatičke pravilnosti ili nepravilnosti neće. U skladu s takvom obavještajnom strukturom rečenice jeste veza sljedeće rečenice s prethodnom. Ono je. i sasvim posebni. slično tome.: Pojam književnost ili pjesništvo u tom smislu povezuje književnika s književnikovim djelom kao njegovim proizvodom i sa slušaocima. naravno. tj. stoga.mjestu komponenta koja sadrži poznatu informaciju. pak. tamo. onamo. na sličan način. onuda. u skladu s time. uostalom. Veza pak između jedne i druge rečenice uspostavlja se: ■ ličnim zamjenicama trećega lica: on. ona. onakav.

odnosno procesualnost supstancijalnosti. – Kad govorimo o dekontekstualizaciji značenja. metaforizovanih značenja. a onda termini koji se upotrebljavaju u zasebnim naučnim disciplinama. funkcija. Posljedica toga jeste da je naučni tekst statičan... 346 SINTAKSA . vrijeme ustupa mjesto prostoru. Ono ne izlazi iz konteksta.) To su: sistem. Takva vezna sredstva. Metafore su u naučnome tekstu demetaforizovane. tj. Zato se mnoge vade iz prošlosti i oživljavaju (revitalizuju). ni naučni tekst nije lišen opštejezičkih riječi. što se toga tiče. svojstvo i dr. sredstva o kojima govorimo vezuju rečenicu s rečenicom (bilo prostu bilo složenu) u tekst. krilo (helikoptera). Takva sredstva čine ono što čine veznici u složenoj rečenici.) U naučnome tekstu. Tako onda govorimo o opštenaučnim terminima. On teško dopušta da u njega uđu pojave iz drugih funkcionalnih stilova. koja vezuju rečenicu s rečenicom u tekst.: I često navođena podjela lirike na refleksivnu (misaonu) i emotivnu (ośećajnu) teško se može primijeniti u analizi lirike i u njenoj klasifikaciji (.: rep (helikoptera). Među njima su najuopšteniji (najapstraktniji) termini koji se upotrebljavaju u svim naučnim tekstovima. one u njemu pretežu.. Zato se takve riječi nazivaju internacionalne riječi (internacionalizmi). One nemaju slikovitih. dakle apstraktno. Iz istih razloga vade se i iz klasičnih jezika (grčkoga i latinskoga). Njihovo je značenje opšte. rekli smo. noge (stola) itd. (Takve termine nazivamo kategorijalni termini. struktura. onda se to odnosi u prvome redu na značenje imenica.). značenjem) nazivamo termini. Pri tome treba napomenuti da se u pravom lirskom izrazu misao i ośećaj teško mogu odvojiti (. kategorija. (crkveni) brod. One su (zbog svoje specifične strukture) najjednoznačnije. Naprotiv. nazivamo tekstna vezna sredstva ili konektori. Naravno. (Vezna sredstva kojima vezujemo rečenicu s rečenicom u složenu rečenicu nazivamo subjunktori i konjunktori. Upor.suprotno tome. pojmovnim. pojmovno. ono samo sebi čini kontekst. Naučni funkcionalni stil zbog takvih svojstava najotporniji je prema drugim funkcionalnim stilovima. No dok veznici vezuju dvije rečenice u složenu rečenicu. No one su u naučnome tekstu (načelno) lišene svake subjektivnosti.. pa ih naučnici nacionalnih jezika upotrebljavaju radi boljega međusobnog razumijevanja.). Poslije njih dolaze termini koji se upotrebljavaju u srodnim naučnim disciplinama. Takve imenice (s takvim. U skladu je s time i prevaga imenice nad glagolom. glava (motora). U tome smislu (kao internacionalne) danas se upotrebljavaju i mnoge angloameričke riječi. kad je riječ o tome i sl. Jednoznačnosti riječi u naučnome tekstu pogoduju riječi koje se ne upotrebljavaju u svakodnevnoj (živoj) komunikaciji. srodnonaučnim terminima i uskonaučnim terminima. No to (vađenje riječi iz klasičnih jezika) ne čini samo jedan nacionalni jezik. posebno u informatici. no mnogi nacionalni jezici.

terminologičnost (pojmovnost). kratkoća. U skladu s time su i izrazi imati mogućnosti (= moći). eksplicitnost (potpuna iskazanost). biti u stanju (= moći). donositi zaključke (= zaključivati) i sl. potpunost. nositi se mišlju (= misliti). posredstvom. u domenu poljoprivrede (poljoprivreda je domen). u oblasti zdravstva (zdravstvo je oblast). provoditi. tj. imenica). Upor. govor industrije. govor politike. staviti na znanje (= upozoriti). sa svrhom da. govor vojske i govor reklame. Takvi su i izrazi pomoću. sa svrhom i u cilju + (najčešće) glagolska imenica (umjesto prijedloga radi i namjerne klauze): To se čini u cilju poboljšanja uslova života (umjesto: To se čini radi poboljšanja uslova života ili To se čini da bi se poboljšali uslovi života. vršiti istovar robe (= istovarati robu) itd.: vršiti prodaju robe (= prodavati robu). glagol). Eksplicitan (potpuno iskazan) način izražavanja vidi se (i) u upotrebi izraza s namjerom. U skladu su s time i eksplicitna vezna sredstva s namjerom da. na način kako umjesto veznika kako ili determinatora onako i veznika kako: Radićete na način kako smo se dogovorili (umjesto: Radićete (onako) kako smo se dogovorili) i sl. govor trgovine. vršiti popis stanovništva (= popisivati stanovništvo). Tako se čini i kad se ispred imenice stavlja riječ koja znači ono što znači ta imenica: u području nauke (nauka je područje). stilska neobilježenost i klišeiziranost (ukalupljenost). u sferi privređivanja (privređivanje je sfera) itd. odnosno: To se čini kako bi se poboljšali uslovi života). Ljudi će biti obaviješteni putem javnih medija (umjesto: Ljudi će biti obaviješteni javnim medijima) i sl. tačnost. biti u mogućnosti (= moći). Ulogu nepunoznačnoga glagola dobijaju glagoli vršiti. Većim dijelom je nominalan (nominalan je onda kad u njemu bitnu ulogu ima „predmet“. s ciljem da umjesto veznika da ili kako: To čine s namjerom da pomognu ljudima (umjesto: To čine da pomognu ljudima. ujednačenost. preko i putem u izražavanju instrumentala sredstva.. odnosno: To čine kako bi pomogli ljudima). Nominalnost traži od administrativno-poslovnoga stila zamjenu punoznačnoga glagola nepunoznačnim i deverbativnom imenicom. Učestali su i izrazi u procesu i u stanju ispred riječi koje znače „proces“ i „stanje“: u procesu sticanja nezavisnosti (sticanje je „proces“) i u stanju rezignacije (rezignaGRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 347 . pod uslovom da umjesto veznika ako: O tome se može donositi zaključak pod uslovom da je većina prisutna (umjesto: O tome se može donositi zaključak ako je većina prisutna). jasnoća. Druge njegove osobine jesu: jednostavnost. a manjim dijelom verbalan (verbalan je onda kad u njemu bitnu ulogu ima „radnja“. ukazati pomoć (= pomoći). Upor. biti saglasan (= slagati se).. tj.: To možete riješiti pomoću računara (umjesto: To možete riješiti računarom). obavljati.ADMINISTRATIVNO-POSLOVNI STIL Administrativno-poslovni stil obuhvata govor kancelarija. određenost.

oko desetak (petnaestak.: tokom dana umjesto danju. na vrijeme od dvije (tri. djelokrug rada: Njihov je djelokrug rada poznat (djelo. dvadesetak itd.cija je „stanje“). četiri itd.): Treba izabrati komisiju u sastavu od pet članova (sastav = pet). ■ Administrativno-poslovni stil ne voli sinoniman način izražavanja. biti prisutan na: Na śednici je bilo prisutno 50% članova (biti prisutan na = biti na) itd. tokom jutra umjesto ujutro. sedam itd. Upor.) Evo nekih od njih: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ kako i na koji način: Treba znati kako i na koji način to razriješiti (kako = na koji način). Takav način izražavanja dovodi do jedne od najvećih bolesti administrativno-poslovnoga stila – do pleonazma. a izraz u stanju prijedlog u (u rezignaciji). No međutim on je tad ćutao (no = međutim).): Bilo ih je oko desetak (-ak = oko). Tako upotrebljava prijedlog tokom s imenicom u genitivu umjesto odgovarajućega priloga ili priloškoga izraza.) 348 SINTAKSA . pod najoptimalnijim uslovima: Ni pod najoptimalnijim uslovima to neće biti moguće (optimalan = najbolji – optimus je u lat. tokom diskusije umjesto u diskusiji ili za vrijeme diskusije itd. neophodno potreban: Takvo je ponašanje neophodno potrebno (neophodan = potreban).= rad). tokom zime umjesto zimi. superlativ od bonus = dobar). Izraz u procesu tu znači prijedlog pri (pri sticanju nezavisnosti). u sastavu od pet (šest. tokom ljeta umjesto ljeti.) godine: Biraće se na vrijeme od dvije godine (na vrijeme = dvije). no međutim: Rečeno mu je da to kaže i na śednici. tokom noći umjesto noću. On iz niza sinonimnih načina izražavanja uzima jedan i upotrebljava ga umjesto svih ostalih. (Tokom prošle godine znači isto što i prošle godine. zajednički suživot: Biće prisiljeni na zajednički suživot (zajednički život = suživot). To čini i onda kad ga stavlja uz izraz koji znači ono što znači i bez njega. čime stvara pleonazme tipa tokom prošle godine. (Pleonazam je izražavanje istoga sadržaja dvjema ili s više riječi.

kao i u naučnome stilu. dekontekstualizovana. Zatim dodamo papra (. Tako umjesto izraza u vezi s(a) + instrumental upotrebljava izraz u vezi + genitiv (u vezi toga umjesto u vezi s time). pretežu termini. U njemu se i pridjevi na -ov(ø)/-ev(ø) i -in(ø) mijenjaju kao određeni vid pridjeva: Stankovog/Arminovog/Njegoševog postupka umjesto Stankova/Arminova/Njegoševa postupka. One znače ono što znači rečenica Zatim se doda papra (... To čini i zato jer nominalni žanrovi administrativno-poslovnoga stila ne trpe stilsku obilježenost.) iza lica „ti“. pa obavještajni subjekat redovno prethodi obavještajnome predikatu. Zato za takve rečenice kažemo da su depersonalizovane. lokativa i instrumentala množine -im i -ima u korist oblika -im: prihvatljivim (pristupima) – ne i prihvatljivima (pristupima). kao i u naučnome. rečenica slijedi misao..) U skladu s time ukida i razliku između promjene po tipu neodređenih i promjene po tipu određenih vidova pridjeva u korist promjene po tipu određenih vidova pridjeva. On ukida razliku između neodređenoga i određenoga vida pridjeva u korist određenoga. U njemu se ne upotrebljava crnogorskoga standardnog jezika i crnogorskome standardnom jeziku.. Tako čini i s dvojnima i trojnima oblicima dativa i lokativa jednine muškoga i srednjega roda -om/-em//-emu//-ome u korist oblika na -om/-em: prihvatljivom (pristupu) — ne i prihvatljivome (pristupu) te prihvatljivijem (pristupu) – ne i prihvatljivijemu (pristupu).. kao i u naučnome stilu. U tome su smislu i one dekontekstualizovane (apstraktne). NOVINARSKO-PUBLICISTIČKI STIL Novinarstvo i publicistika jeste i područje pisane i područje slušane i područje gledane informacije. Uz to je. Tako pristupa i prisvojnim zamjenicama na -ov(ø) i -in(ø): njegovog/njezinog pristupa umjesto njegova/njezina pristupa. strukturno potpuna. U njegovim nominalnim žanrovima naime. (To čini i terminologičnosti radi. Jednostavnosti radi administrativno-poslovni stil ujednačava gramatičke oblike.. U kulinarskome žanru administrativno-poslovnoga stila u rečenicama tipa Zatim dodaš papra (. Isto tako i s pokaznim i neodređenim zamjenicama na -av(ø): takvog/nekakvog pristupa umjesto takva/nekakva pristupa. Tako se u njih uključuju i novine i radio i televizija. lice „mi“ osobe u ime kojih se govori i lice „vi“ osobu ili osobe s kojima se govori). Isto to čini i s dvojnim oblicima dativa. „mi“ i „vi“ ne stoje osobe koje ona inače pretpostavljaju (lice „ti“ osobu s kojom se govori.. tj.).Njemu je svojstveno i to da mijenja rekciju prijedloga.). I u administrativno-poslovnome stilu. Jednostavnosti radi ukida i razliku između oblika genitiva jednine -oga i oblika genitiva jednine -og: (samo) Stankovog/ Arminovog/Njegoševog pristupa.) i Zatim dodate papra (. u njemu se upotrebljava samo crnogorskog standardnog jezika i crnogorskom standardnom jeziku. (Osoba koja GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 349 ..

ironija. a obilježena (emocionalno-ekspresivna) u propagandnim. esej. na radiju i na televiziji ne javljaju na isti način.) Obilježenost se postiže individualnim. No upotreba emocionalno-ekspresivnih načina izražavanja u novinarstvu i u književnosti nije istovjetna. Smisao u novinarsko-publicističkome tekstu izražen je neposredno. 350 SINTAKSA . da rade na pridobijanju ljudi za kakvu djelatnost. isticajne pauze i raznovrsna emocionalno-ekspresivna intonacija. feljton. emfaza. Zadatak im je da obavještavaju o suvremenim zbivanjima. npr. hronika. Zato je u njoj inverzija obavještajnoga predikata (na prvome mjestu. ispred obavještajnoga subjekta) uobičajena. komentar. eufemizam. (Treba reći da se pomenuti načini izražavanja u novinama. propagandna. hiperbola. panegirik. To su poređenje. recenzija. pedagoška i zabavna. metonimija. antiteza. pogodni za stvaranje novih značenja riječi. radijski i televizijski. anketa i reportaža. Funkcije novinarstva jesu informativna. nekrolog. Stilski su obilježeni žanrovi novinarsko-publicističkoga stila. intervju. metafora. simbol. humoreska. da šire učenje o društvu. groteska i lakrdija. kozerija. paradoks. agitativna. emocionalnim. tj. vjeri i dr. a u književnosti u podtekstu. No pri stvaranju tih (novih) značenja riječi zna se i promašiti. prosvjetiteljskim i pedagoškim. parodija. persiflaža. subjektivnim. U prve idu: vijest. Takvu njenu strukturu prate i drugi individualni postupci. popularizatorska. da prosvjećuju i poučavaju. Takva djelatnost traži i upotrebu neutralnih (stilski neobilježenih) i upotrebu emocionalno-ekspresivnih (stilski obilježenih) načina izražavanja. Njezin smisao uslovljen je smislom suśedne joj rečenice. a u druge: kratka priča. To se naročito vidi u sportskome novinarstvu. Ona je kontekstualizovana. jer su rezultat velike individualne slobode. agitativnim i zabavnim žanrovima. kulturi. da odgajaju i zabavljaju. prenosi zove se novinar – novinski. kontrast. radijsku i televizijsku. perifraza i igra riječima. Najdjelotvornije takvo sredstvo jeste rečenica. Neutralna jezička sredstva imaju prevagu u informativnim. U novinarstvu se ocjene činjenica moraju dati na direktan način.) U sklopu novinarstva pojavljuje se i književno novinarstvo – kao granično područje između književnosti i novinarstva. pamflet. figurativnim i ekspresivnim sredstvima. novinsku. a u književnome posredno („između redova“).takvu informaciju.. politici. U novinarskome tekstu smisao jezičkoga sredstva nalazi se u tekstu. alegorija. U njemu se književne teme obrađuju na način primjeren novinarstvu. popularizatorskim.

Upor. ratifikovati. nepobitne činjenice itd. Ko je napisao prvi crnogorski roman?. lišavaju i radnje i vremena. kockarska igra.: Lako je reći suživot.: Najuspješniji Francuzi. militarizam. participacija. kuloarski razgovori. neriješeno pitanje. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 351 . ali aj ga ti živi. pod prijetnjom sankcija. konsolidacija. Oni mogu biti nominalni. Evo nekoliko iz novinarsko-publicističkoga funkcionalnog stila: zahladnjeli odnosi. Je li Podgorička banka još uvijek podgorička?. U naslovima se iz tih razloga zna iskoristiti i zamjena riječi. Informativnim naslovima prenosi se sadržaj. Upor. uvjeri se i izaberi!. afirmisati. denuncijacija. likvidacija. Glagoli se vrlo često „obezglagoljuju“.): Vjerujte u tradiciju!. Kako razlikovati liberale od liberala itd. Takve ustaljene izraze u administrativno-poslovnome funkcionalnom stilu nazivamo kancelarizmi. dominirati. egzistencija. Dođi. tj. komunicirati. kompenzacija.Jedna od specifičnosti novinarsko-publicističkoga stila jesu naslovi. a u razgovornome funkcionalnom stilu kolokvijalizmi. osvoji! Naslovima je dato da budu izazovni. parafraza. civilizacija. Talijani i Španci. dobro informisani (obaviješteni) izvori. Pala široka koaliciona vlada premijera Šarona. kontrasta. Upor. monarhizam. paradoksa itd. informativni i reklamni. Nominalnima se imenuje sadržaj. pa u njima jednu od glavnih uloga imaju nominalne (imenske) riječi (imenice i pridjevi). upitne riječi i načini prenošenja vijesti o sadržaju rečeničnom intonacijom. U svakome funkcionalnom stilu pojavljuju se ustaljeni izrazi po kojima se prepoznaju. glagolski oblici. privilegovati. Do gradskih groblja bez automobila. ratifikacija. Čovjek je životinji čovjek. Noć vještica bez maskiranja? Primjeri Ko će zapošljene zaštititi od poslodavaca i Ko je napisao prvi crnogorski roman? pokazuju da rečenični znak (iza rečenice) u naslovima nije obavezan. kupi. revidirati. Upor. diferencirati. anahronizam. Zato u njima ima snažnih i upadljivih riječi. senzacionalizam. denuncirati. dosegnuti kritičnu tačku. kulminirati. u naučnome funkcionalnom stilu scijentizmi. poslovica i izreka. pa tako i u novinarsko-publicističkome funkcionalnom stilu. upitnicima i sl. To se čini tako da se ili isključuju iz njih ili se pretvaraju u (glagolske) pridjeve (bilo radne bilo trpne). Reklamnim naslovima nudi se sadržaj. u novinarsko-publicističkome funkcionalnom stilu žurnalizmi. glagolska vremena. ironije. Novinarsko-publicistički funkcionalni stil voli internacionalne riječi. radikalizam. voluntarizam. pa u njima glavnu ulogu imaju imperativi i podsticajna (sugestivna) sredstva izražavanja (s uzvičnicima. plasirati. strateško pitanje. Dođi.: Ko će nezapošljene zaštititi od poslodavaca. Penzioner nestao iz doma u Risnu. vandalizam. pa u njima glavnu ulogu imaju glagoli. likvidirati. držati situaciju u rukama. Navešćemo samo neke: publikovati. kosmopolitizam. blamirati. pluralizam.: Zašto trgovci pitaju kupce za brašno stanje (zamjena pridjeva bračno – od brak pridjevom brašno – od brašno) i Čovjek koji je suviše zao (umjesto znao). žurnalizam.

poumirete. ali samo svršeni glagol pozliti. Jeziku kao standardu međutim legalni su isključivo oblici udata. Sociolingvistička pravila međutim ne bi imala mogućnost biranja između dvaju. poumirete. poudavane i poženjeni. Prva pretpostavljaju odnos jedan izraz : jedan sadržaj. a po drugima jedan te isti izraz različitim sadržajima ili jedan te isti sadržaj različitim izrazima. Od novinarsko-publicističkoga funkcionalnog stila očekuje se da bude jezički i stilski raznolik. Prvim je pravilima dakle samo jedno pravilno dovoljno.: Ispravnost vaše odluke moći ćete provjeriti za dva dana (umjesto: Ispravnost svoje odluke moći ćete provjeriti za dva dana). Savremeno crnogorsko novinarstvo i publicistika međutim pokazuju da se njihov jezik i njihov stil vrlo često podudaraju s jezikom i stilom administrativno-poslovnoga funkcionalnog stila. i oblik poženjen. ali samo jedninu pozli (pozlilo je. a druga sprovode (ostvaruju). Upor. da gramatičke oblike ne izjednačava onako kako to čini administrativno-poslovni funkcionalni stil. a druga odnos jedan izraz : više sadržaja ili odnos više izraza : jedan sadržaj. Dva puta pravilno ili više puta pravilno dovodi do smetnji u komunikaciji. poumire i oblike poumiremo.I njemu je. poumiru. zamjerati / zamjeravati / zamjerivati) da im to ne omogućavaju lingvistička pravila. KNJIŽEVNOUMJETNIČKI STIL Kad se govori o književnoumjetničkome stilu. poumiru. To novinarsko-publicistički funkcionalni stil čini i kad umjesto svoj upotrebljava vaš (posebno pri slanju poruke televizijom i radijom). oženjen. da sinonimno sučeljene riječi upotrebljava u skladu sa zahtjevom žanra (jedne u jednome. poumireš. a jezik kao standard samo oblike poumiremo. Za razliku od pravilnosti jezika kao sistema pravilnost jezika kao standarda uvažava zabrane životne stvarnosti. Po prvima se jedan te isti sadržaj pridružuje uvijek jednome te istom izrazu. svojstveno nivelisanje gramatičkih oblika. Jezik kao standard opravdava i svršeni glagol zaboljeti i nesvršeni glagol boljeti. jednine bez množine. druge u drugome žanru). pozliće). Jezik kao standard opravdava i jedninu (za)boli i množinu (za)bole. 352 SINTAKSA . Prva zavise isključivo od jezičkih. jednoga lica bez drugoga lica itd. a druga i od jezičkih i od društvenih činilaca. i oblik oženjen. treba paziti da se pravila jezika kao sistema (koja su lingvistička) ne miješaju s pravilima jezika kao standarda (koja su sociolingvistička). u pravilima jezika kao standarda može. i oblik poudavan. Prva pravila biranje izraza omogućavaju. Jeziku kao sistemu prihvatljiv je i oblik udat. triju. izraza (npr. Jezik kao sistem prihvata i oblike poumirem. kao i administrativno-poslovnome stilu. Naprotiv. četiriju itd. U pravilima jezika kao sistema ne može biti svršenoga glagola bez nesvršenoga glagola.

Ona postavljaju granice između staroga i novoga u jeziku. nego činjenicom samostalnoga jezika.Tako opširno govorili smo o jeziku kao sistemu i o jeziku kao standardu zato da bismo uspostavili pravi odnos između pravilnosti jezika kao sistema i pravilnosti jezika kao jezika umjetničke književnosti. Pravila jezika kao standarda odvajaju istoriju jezika od (savremenoga) stanja jezika. Na primjer. (To je i razlog što neki književnoumjetnički stil ne smatraju činjenicom standardnoga jezika. Budući da (načelno) ne radi po pravilima jezika kao standarda. U jeziku pak umjetničke književnosti oblik kami koegzistira s oblikom kamen. Zato se za njega ne može reći da griješi protiv standarda. no po načelu kako se može raditi. obilježavanje zajedničkih imenica velikim početnim slovom nije uprkos pravopisu. Ona starome ne daju pristupa u standardni jezik. kao što se pristupa jeziku ostalih funkcionalnih stilova. nego po lingvističkim pravilima. nije mu ni podložan. Strane riječi onda utvrđuju kao prihvatljive i neprihvatljive. dakle standardnojezički neprihvatljivima. odnosno između pravilnosti jezika kao standarda i pravilnosti jezika kao jezika umjetničke književnosti. no u skladu s pravopisom ako GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 353 . nema stranih riječi. tj.) Književnik ne radi po sociolingvističkim. U njemu je individualna sloboda potpuna. s gledišta jezika kao standardnoga jezika. kako to izlazi iz lingvističkih pravila (pravila jezika kao sistema). Pritom neprihvatljive proglašavaju varvarizmima. U njemu svaka. pa tako i strana. Tako je i s dijalekatskim riječima. pa onda i u jeziku književnoga djela. On ne radi po načelu kako treba ili kako se mora raditi. Za njih oblici poput kami nemaju pravo ući u standardni jezik. Književnik ima pravo upotrijebiti u istome tekstu i netuđejezičko i tuđejezičko i nedijalekatsko i dijalekatsko. Pravila standardnoga jezika postavljaju granice između domaćih i stranih riječi. U jeziku pak kao sistemu. riječ prenosi estetsku poruku. Zato se jeziku književnoumjetničkoga stila ne može pristupiti s gledišta jezika kolektivnih normi. Za njih dijalekatskoga u jeziku umjetničkoga djela nema. Ponekad se kaže da književnik radi protiv gramatike i protiv pravopisa ili uprkos gramatici i pravopisu. No to nije tačno. Takve oblike ona proglašavaju arhaizmima. Pravila standardnoga jezika postavljaju granice i između dijalekatskih i nedijalekatskih riječi. neograničena. Jedino mu pravila jezika kao sistema (dakle lingvistička pravila) omogućavaju da bude potpuno slobodan. Pritom dijalekatske riječi proglašavaju dijalektizmima. Takve granice pravila jezika umjetničke književnosti ne postavljaju. Jezik umjetničke književnosti je individualan. U jeziku umjetničke književnosti nema dijalektizama. kako to izlazi iz sociolingvističkih pravila (pravila jezika kao standarda).

i pojava novinarsko-publicističkoga stila. svih mogućih „izama“ – i varvarizama. no onako kako odgovara lingvističkim pravilima – pravilima koja omogućavaju individualnu slobodu. Za njih su. na primjer. Odatle brojne pojave (posebno riječi) koje su književnici stvorili i od kojih su mnoge unijete u opštejezičku upotrebu. zahvaljujući njegovoj individualnoj slobodi. Samo se u takvoj (potpunoj) slobodi može nesmetano stvarati.se u književnome tekstu te imenice upotrebljavaju kao vlastita imena. bilješkama i sl. U njemu ima i onoga čega nema u drugim funkcionalnim stilovima – gesta i mimike. Zato i obiluje ekspresivno i emocionalno obojenim izrazima. više nego u drugim funkcionalnim stilovima.) I on ima svoje zakonitosti. neslužbenost. 354 SINTAKSA .) Njegove su karakteristike: nepripremljenost. No te pojave u njemu nijesu gruba fizička preslika. nego vulgarnost jezikom. Za njih ne postoje granice između pridjeva od kojih se mogu i pridjeva od kojih se ne mogu tvoriti komparativi i superlativi. i pojava razgovornoga stila. Književnoumjetničkome stilu. (Uz kontekst u njemu ima ulogu i konsituacija. i pojava administrativno-poslovnoga stila. i komparativi kućniji i božićniji prihvatljivi. (U pisanome vidu pojavljuje se u zapisima. Budući spontan. Nijedan od njih ne osuđuje se onako strogo kao u drugim funkcionalnim stilovima (isključujući književnoumjetnički). One se u njemu ne oponašaju. Zato u njemu ima i pojava naučnoga stila. Jezička pravila u književnoumjetničkome stilu ne odvajaju se od izvanjezičke stvarnosti onako kako se odvajaju u drugim funkcionalnim stilovima. Zato se njime komunicira neposredno. koje se ogledaju i u fonetici i u gramatici i u leksici. mnogo je manje podložan normama standardnoga jezika. Isto tako se i vlastita imena mogu pisati malim početnim slovom. i dijalektizama.) Svi pomenuti „izmi“ u razgovornome stilu ośećaju se slobodnije nego u drugim funkcionalnim stilovima (osim književnoumjetničkoga). U njemu ima. (Kad je riječ o vulgarizmima. nego osmišljavaju i preosmišljavaju. otvoren je put ka svim drugim funkcionalnim stilovima. i to ne onako kako to odgovara sociolingvističkim. kad se želi istaći depersonalizacija. neusiljenost i jednostavnost. Tako se opšte čini pojedinačnim. RAZGOVORNI STIL Razgovorni stil je stil svakodnevne (najčešće usmene) komunikacije. i to prvenstveno dijalogom. treba dodati da ne postoji vulgarnost u jeziku. Više je no drugi funkcionalni stilovi uslovljen konkretnim načinom mišljenja. pismima. i vulgarizama. i lokalizama.

tako to treba uradit!. sa prijateljima (umjesto s prijateljima) itd. (a pridjev bitan se ne komparira). Tako se pridjevu bitan daje značenje pridjeva „važan“. tako i u razgovornome stilu riječi doživljavaju novu rekciju (novu valentnost). Kž (K znači „konsonant”) upotrebljava sa: sa vama (umjesto s vama). Super!. rado nivelira (bilo koju) strukturu jezika. Na takav karakter upućuju i brojne uzvične rečenice (praćene eliptičnošću): Ne!. Ništa više? Neusiljenost i familijarnost razgovornoga stila postižu se nestandardnim izrazima poput O kej! i Kontaš? Upotreba takvih načina izražavanja zavisi od socijalne pripadnosti skupini onih koji ih upotrebljavaju. od njihova zanimanja itd. Tako glagol koristiti gubi rječcu se i umjesto s instrumentalom uspostavlja vezu s akuzativom (koristiti se čime mijenja u koristiti što). glagol brinuti se gubi povratnu česticu se i umjesto s lokativom uspostavlja vezu s akuzativom brine za (brine za đecu) umjesto brine se o (brine se o đeci) itd. Kz.Dakle razgovorni funkcionalni stil prirodan je i neusiljen način komuniciranja o svakodnevnim životnim problemima. od njihova obrazovanja. Na emocionalno-ekspresivan karakter razgovornoga stila upućuju rječce evo. gle itd. Super! itd. Ekspresivnost razgovornoga stila postiže se i karakterističnim eliptičnim rečenicama poput Kaplju rakije?.. Pola (recimo hljeba) – dovoljno?. kao i administrativno-poslovni. od njihova zvanja.. Kakvi su ti prijatelji? – B. izraz biti zadovoljan dobija prijedlog s(a) kojega prvobitno nema (biti zadovoljan rješenjima mijenja u biti zadovoljan sa rješenjima). Je li bilo dobro? – B. ž i konsonantske grupe Ks. eto. Još nešto?. Gle. U tome smislu u suvremenome razgovornom jeziku učestalo se upotrebljava izraz Super!: A.. š. Kao u administrativno-poslovnome. eno..: Eto. Kamo sreće!.. S mlijekom? (kafu. z. GRAMATIKA CRNOGORSKOGA JEZIKA 355 . pa se kaže Najbitnije je to. umjesto: Znatan dio stanovništva. A. Isto tako izjednačava način izražavanja instrumentala društva s načinom izražavanja instrumentala sredstva. On ukida i razliku u značenju prijedloga zbog i radi. Ma nemoj!. ponajviše pod uticajem administrativno-poslovnoga stila. Razgovorni stil i ispred konsonanata koji nijesu s. Tako se i pridjevu značajan daje (i) značenje „znatan“: Značajan dio stanovništva. Kš. Isto je tako napuštio i upotrebu infinitiva sa završnim i: Idem malo odmorit (umjesto Idem se malo odmoriti). U razgovornome jeziku često se događa da se riječima daje značenje koje im inače ne pripada. Da!. Bože mili! itd. Razgovorni jezik.. pa ti znaš i svirat! itd. I jedno i drugo značenje izražava prijedlogom s(a): Došao sam s vama i Došao sam s vozom (umjesto: Došao sam vozom). Ne daj Bože!. na primjer).

glavurda. Posebno su brojni kako i na koji način. Redosljed komponenata joj je slobodan. i sl.) 356 SINTAKSA . postupio tako. lišena svojih strukturnih jedinica.). U promjeni takvoga značenja deminutiva važnu ulogu ima (ekspresivna) intonacija. znači. u principu. grub. To je u skladu s osnovnom karakteristikom razgovornoga stila – s jednostavnošću. Reći ćeš mu da. Vrlo je često obavještajni predikat na prvome mjestu. kako da kažem.: Ti si. kako da kažem. da se tako ne smije ponašat. veli. ne boj se! I u razgovornome. slikarčić. žgoljo itd. To je. znači. pisarčić. Takva depersonalizacija sprovodi se i u rečenicama đe „čovjek“ znači „se“: A onda čovjek stane i zapita se (. kao i u administrativno-poslovnome. stilu dolazi do ukidanja odnosa lice : osoba.. On pojednostavljuje pravila i o mjestu i o tonu i o trajanju akcenta. jer nijesi znao. Najviše transformacija u razgovornome stilu doživio je akcenat. neprihvatljivo itd. uvredljiv. Upor. postupit drugačije. To su je li. posebno kad oblikuje dijalog.: televîzija umjesto telèvīzija. nepristojan. kao i u administrativno-poslovnome.. Takvome načinu izražavanja pomažu imenice s pogrdnim značenjima: kravetina. u suštini. ovaj. mlakonja. (Te i druge njegove karakteristike rado preuzima književnoumjetnički stil. Takvome načinu izražavanja pomažu i deminutivi sa svojim prenesenim (pogrdnim) značenjima: člančić. ovaj. npr. čovječe?! ili: A onda stanete i zapitate se (. Tako se i iza drugoga lica može naći osoba koja govori: A onda staneš i zapitaš se: Što to činiš. što je u skladu s njezinom ekspresivnošću. U skladu sa željom da jezičke pojave nivelira ukida pravila o promjeni mjesta i karaktera akcenta uslovljenoga paradigmatskim promjenama. pjandura. Takva intonacija i pogrdno značenje izraza Kozo jedna! i Kravo jedna! može uljepšati. oko desetak). organizâtor umjesto organìzātor. Razgovornom stilu svojstvene su poštapalice. dirigȅnt umjesto dirìgent.: Doći će ti on.. seljančura. mnoštvo pleonazama.. nožurda. glavonja. no međutim i oko + broj + -ak (upor. je l’. Razgovornome stilu svojstven je pogrdan. pričica itd. Ona i pogrdno značenje može pretvoriti u nepogrdno i nepogrdno u pogrdno. ovaj. Rečenica razgovornoga stila dekomponovana je. omalovažavajući način komuniciranja.). šmokljo. feljtončić. čak štoviše.U njemu ima.

Beograd.: Crnogorski jezik. 2. 1990. Drugo izdanje. 10. Mirko & Zečević. Mate & Živković. з. ź. Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Podgorica. Zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa. Cetinje. 9. Dejvid: Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Izdavački centar „Cetinje“. 2. Dukljanska akademija nauka i umjetnosti. Nikčević. Čirgić. Đurović. br. 25–40. 4. Sreten: Gramatika hrvatskosrpskoga jezika. Lingua Montenegrina. 1965. Zagreb. str. neizmijenjeno izdanje. Silić. Zagreb. Nolit. 7. 2001. 2005. Nikčević“. 8. izdanje. Matica crnogorska. Norma i kodifikacija crnogorskoga jezika. . Dragica & Pavešić. 3. 2009. 1999. Slavko & Peti. Nikčević. Vojislav P. 13–60. Mijo & Malić. 2008. Josip: „Nikčevićeva Crnogorska gramatika“. Silić. Ivan & Hraste. Matica crnogorska. Simeon. br. Rikard: Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Nikčević. Zagreb. Tom I i II. Brabec. Lingua Montenegrina. 5–13. 5. 3. Josip & Pranjković. 1993.: Crnogorski jezik u Gorskom vijencu. 12. Barić. Vesna & Znika. Školska knjiga. Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje. Vojislav P. VI. Tom I i II. 2008. Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Cetinje . Milorad: „Fonemi ś. & 1997. Kristal. Eugenija & Lončarić. Matica. br. 2002. Cetinje. str. 1969. 2. Adnan: „Crnogorska ijekavica u dijahroniji i sinhroniji“. 2007. Cetinje. Školska knjiga.: Gramatika crnogorskoga jezika. 11. Nikčević“. Školska knjiga. Cetinje. Marija: Gramatika hrvatskoga jezika.Podgorica. Matica hrvatska.LITERATURA 1. 34/35. Zagreb. đ. Ivo: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. 6. ć u crnogorskom standardnom jeziku“. str. Žarko L. Cetinje.

Stanojčić. Beograd. 2010. Stevanović. Lingua Montenegrina. Crnogorski PEN centar. br. Zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa. str. 16. prerađeno izdanje. Živojin & Popović. šesto. Obod. 3–46. Cetinje. Podgorica. Mihailo: Gramatika srpskohrvatskog jezika za više razrede gimnazije. Jelena: „Dekomponovanje leksema i birokratizacija jezika na primjerima iz crnogorskih dnevnih novina“. Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika. Ljubomir: Gramatika srpskoga jezika.13. 5. 2004. 14. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. . 1999. Šušanj. Nikčević“. 15. Cetinje. Dukljanska akademija nauka i umjetnosti. 1960.

.

4'36 ЧИРГИЋ. Аднан Gramatika crnogorskoga jezika / Adnan Čirgić.Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе.360 str. 24 cm Postoji tvrdi i meki povez. 2010 (Podgorica : Pobjeda).163.Граматика COBISS. Josip Silić. . ISBN 978-9940-9052-6-2 (broš.Bibliografija: str. Bilješke uz tekst. .CIP . 357-358.Tiraž 9000. Иво [аутор] 2. .CG-ID 16203280 . Цетиње 811.) ISBN 978-9940-9052-7-9 (kart. Ivo Pranjković.Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke. Силић. . Прањковић. Јосип [аутор] a) Црногорски језик . .) 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->