Volume 1, No 19

http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 20
21st November 2010

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေလာကမွာ လူသားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ကို လိုလားတဲ့ အရာမ်ားအတုိင္း အမွန္အကန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွသာ လူသားမ်ား ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ
အမွန္တကယ္ လုပေ
္ ပးရာေရာက္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘရ
ု ားရွင္ ကုိယေ
္ တာ္ ျမတ္ေတာင္မွ လူသားေတြ အပါအဝင္ သတၱဝါ
အားလုံးရဲ႕ဆႏၵ စရုိကန
္ ႔ဲ ကုိကည
္ ီမယ့္ သတၱဝါေတြ လိလ
ု ားတဲ့ တရားအဆုံးအမ မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေဟာသင့္ ေျပာသင့္ လုပေ
္ ပးသင့္တာကုိ ေရြးခ်ယ္
ေဟာေျပာ ဆုံးမခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားက ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ငါက ဘုရားပဲ ငါ ေဟာခ်င္ ေျပာခ်င္ ဆုံးမခ်င္တ့ဲ တရားမ်ိဳးကုိပဲ ဆုေ
ံ တြ႔လာသမွ်
သတၱဝါမ်ားကုိ ေဟာျပဆုံးမခဲ့တာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ အမ်ားစုရဲ႕လိုလားခ်က္န႔ဲ သတၱဝါေတြအားလုံးရဲ႕ဆႏၵန႔ဲ ကိုက္ညီမွ ေဟာျပဆုံးမ တရားအေမြမ်ားေပးခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိွၾကတဲ့ ျပည္သျူ ပည္သားေတြရဲ႕ လိုလားေတာင္းတခ်က္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူူေတြအထံံမွာ တ စာစာနဲ႔ အသက္ေတြ
ေပးဆပ္ၿပီး ေတာင္းခံေနၾကတာဟာ အၾကပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကို ညီညြတ္စြာနဲ႔ လက္တြဲ ေျဖရွင္းကာ ေက်ာ္လႊားလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
နဲ႔ ကုိယ့္မသ
ိ ားစုမ်ားကုိ ေလာကမွာ ေခ်ာင္လည္စြာ စားေသာက္ ေနထုိင္ ႏိုင္ေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ ဘဝေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖန္တီးႏိုင္မယ့္
ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ ျပည္သူေတြ ေတာင္းေနတာက တျခား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္ေတြ ေပးလာတာက တျခားစီ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ
ေပးလာတာက ေသနတ္ေတြန႔ဲ ျပည္သူ႔ေသြးေတြကို ေျမခေအာင္ လုပေ
္ ပးေနတယ္။ ညီညြတ္မႈကို ရခ်င္တ့ဲ ျပည္သမ
ူ ်ားကို အထပ္ထပ္ကြဲျပားေအာင္
လုပေ
္ ပးေနတယ္။ ပိုမိုၾကပ္တည္းၿပီး ဆင္းရဲဒုကေ
ၡ တြ က်ေရာက္လာမယ့္လမ္း၊ ျပည္တြင္း စစ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတဲ့လမ္း၊ အာဏာကို တင္းၾကပ္စြာ
ဆုတ္ကိုင္ထားႏိုင္မယ့္လမ္းေတြန႔ဲ ေရြးေကာက္ပြဲလိုဟာမ်ိဳးကုိ လုပေ
္ ပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာလဲ မသမာမႈမ်ိဳးစုံေတြ၊ မဲေပးခြင့္ မရိွဘးူ လုိ႔
သူတို႔ကုိယ္တုိင္ ေျပာခဲ့တ့ဲ ေဒသေတြက မဲေတြကို ဆြဲထုတျ္ ပေနတာေတြ၊ တဖက္လွညန
့္ ႔ဲ ႀကိဳတင္မဲဆုၿိ ပီး မဲခိုး မဲလိမ္လုပ္ေနတာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး
မဲထည့္ ခိုင္းခဲ့တာေတြ၊ မဲဆႏၵနယ္တခုမွာ ရိေ
ွ နတဲ့ လူစာရင္းထက္ ပုိၿပီး စာရင္းေတြ တင္ထားေနတာေတြကုိ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လုလ
ိ ား ခ်က္ကုိ လုပ္ေပးတာလို႔
အာဏာရွင္အုပ္စုက ေျပာဆို ေရးသားေနၾကတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္လိုကက
္ ထဲက သူတိ႔ရ
ု ဲ႕ လုပင
္ န္းစဥ္န႔ဲ မတရားမႈေတြ ေအာက္တန္းက်မႈ
ေတြယုတမ
္ ာမႈေတြကျပန္လည္ထင္ရာွ းေနျပန္ပါတယ္။
ဒီလအ
ို ေျခေနမ်ိဳးမွာ ျပည္သူေတြ လုလ
ိ ားတာကုိ အမွန္တကယ္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ေခါင္းေဆာင္ လြတ္ေျမာက္လာေတာ့ ျပည္သေ
ူ တြက တိဘ
ု႔ ာကုိ
လုခ
ိ ်င္ေနတယ္ဆတ
ို ာကို ထင္ထင္ရွားရွားျပလာၾကျပန္ၿပီ။ ဒီထက္ ထင္ရွားတာကေတာ့ မရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္သေ
ူ တြရဲ႕ သေဘာထားအစစ္အမွန္ဆို
တာ ဘယ္သူမွ ျငင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ျပည္သသ
ူ႔ ေဘာထားဆိုၿပီး အသံလႊငဟ
့္ စ္ေအာ္တ့ဲ သူေတြေရာ ခိုင္းတဲ့သူမ်ားပါ အရွက္ကုိ မရိွဘးူ ဆိုတာ ျပသေနတာ
ပါပဲ။

ဒါကိုပဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး မင္းတို႔ ဘာပဲလုိခ်င္ လိခ
ု ်င္ ငါတို႔ကေတာ့ ဒါပဲေပးမယ္ဆိုၿပီး အၾကမ္းဖက္နည္းေတြ မတရားတဲ့နည္းေတြန႔ဲ

ခ်ယ္လွယ္ထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကေ
ို ပးဖို႔ စီစဥ္ခ့ၾဲ ကသလို အဓမၼလုပ္ႀကံမႈေတြပါ ႀကံစည္ေနၾကျပန္ၿပီေလ။
ဒီအခ်ိန္မွာပဲ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြက တဆင့္တက္ၿပီး လူမ်ိဳးစုအားလုံး တစည္းတလုုံးတည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေစမယ့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလို႔
ေခၚေနၾကတဲ့

ပင္လုံညလ
ီ ာခံႀကီးကုိ

ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္

လုပေ
္ ဆာင္စည္းေဝးၾကဖို႔

ျပင္ဆင္

ေနၾကပါတယ္။

ဒါကိုလဲ

နအဖအုပ္စုန႔ဲ

အလုိေတာ္ရေ
ိ တြက ဒီလို ပင္လုံညလ
ီ ာခံကိစၥဟာ ဦးႏု၊ ဦးေနဝင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတယ္။ မေအာင္ျမင္တ့ဲ လုပ္ငန္း၊ မမွနက
္ န္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲကသာ
အေကာင္းဆုံးလို႔ ေျပာဆိုၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကပ
ို ါ မႈိခ်ိဳး မွ်စ္ခ်ိဳး ေျပာကာ ငါးစိမ္းသည္မ ရန္ေတြ႔သလုိ ေတြ႔ေနၾကျပန္ၿပီ္။
တကယ့္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုဟာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြအားလုံး စည္းလုံးၿပီး ညီညြတ္သြားၾကမွာကို အေတာ္ေလး စိုးရိမ္ေန
ၾကတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပင္လုံညလ
ီ ာခံျဖစ္လာမွာကို သူတုိ႔သိပေ
္ ၾကာက္ေနၾကတာပါ။ ဦးႏု ေခတ္က ပင္လုံညီလာခံ မေအာင္ျမင္ခ့ဲ
တာဟာ အဲဒီအခ်ိန္က လူမ်ိဳးစုေတြ ကိုယဝ
့္ ါဒ သူဝ
႔ ါဒနဲ႔ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနၿပီး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဦးေနဝင္း လက္ထက္မွာ ပင္လုံညလ
ီ ာခံကို
ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တာကလဲ တိုငး္ ရင္းသားမ်ား လုိလားခ်က္ေတြကို အစစ္အမွန္ လုပေ
္ ပးတာမဟုတပ
္ ဲ အာဏာရွင္စနစ္ကိုပဲ ဦးတည္ၿပီး လုပ္ခ့ဲလို႔
မေအာင္ျမင္ခ့တ
ဲ ာပါ။ ယေန႔ ျပဳလုပ္ၾကမယ့္ ပင္လုံညီလာခံကေတာ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း လိုလခ
ို ်င္ခ်င္န႔ဲ သူတို႔ကိုယ္တုိင္
က လိုလလ
ုိ ားလား ေျပာလာတဲ့အတြက္ ဘာမွ မေအာင္ျမင္စရာ မရိွပါဘူး။ တုိငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး ကလည္း လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေနၾကရတဲ့ ဘဝေတြကို ရြံမုန္းလာၾကပါၿပီ။ လူမ်ိဳးအသီးအသီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို လက္ နက္န႔ဲ ဖန္တီးယူလုိ႔ မရဘူးဆိုတာကုိလည္း လူမ်ိဳးစု
တုိင္း သိလာေနၾကပါၿပီ။ က်န္ေနေသးတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘဝေတြကို ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း အဓိပၸါယ္ရိွရိွန႔ဲ ဘဝမ်ားကို အဆုံးသတ္ခ်င္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ
တုိငး္ ရင္းသားအားလုံးကပင္လုံညီလာခံကို ေတာင္းဆုိလာၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္တမ္း ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို လိလ
ု ားမႈ မရိွတာကေတာ့ နအဖ စစ္အုပ္စုန႔ဲ ေနာက္လုိကမ
္ ်ား ကုိယ္တုိငပ
္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားရင္
တုိငး္ ျပည္ရဲ႕ စည္းစိမ္ဘ႑ာေတြကို သူတထ
ုိ႔ င္သလို ခိုးယူ သုးံ ၿဖံဳးလုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့မွာကုိ စုးိ ရိမ္ေနၾကတာပါ။
အခုဆရ
ို င္

တုိင္းရင္းသား

ျပည္သူမ်ားနဲ႔

တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလုံးက

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာနဲ႔

အၾကပ္အတည္း

အခက္အခဲ

မ်ားက

လြတ္ေျမာက္ၿပီး စုစည္းညီညြတ္မႈ အျပည့္အဝရိွတ့ဲ ဖက္ဒရယ္မူ ျပည္ေထာင္စႀု ကီးကုိ တည္ေထာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ လိုလား ေတာင့္တလွ်က္ရိွေနၾကပါၿပီ။ ဒီလို
ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးကုိ တည္ေထာင္ ဖန္တးီ ႏိုင္စြမ္းရိွတ့ဲ လူထေ
ု ခါင္းေဆာင္လဲ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ပါၿပီ။ သုးံ ပြင့္ဆိုင္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲန႔ဲ ပင္လုံ
ညီလာခံဆတ
ို ာ သေဘာတရားအားျဖင့္ တူညီမႈရိွေနပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမႈကုိ လိုလားၾကေသာ- လြတ္လပ္မႈကို လိလ
ု ားၾကေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုငး္ ရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္
ီ ာခံႀကီးကို ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ လုပေ
္ ဆာင္ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထု တရပ္လးုံ က ဒီပင္လုံညလ
ၾကဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကာလတခုသို႔ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ အေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္္။

Volume 1, No 19

ဒီကေန႔က

Page 3

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔၊ လည္း ဘဝင္မက်ျဖစ္ရာကေန ႏႈတ္ဆိတေ
္ နတဲ့

ေမး။

။ ဘုရားတည္တယ္၊

ဒီလျပည့္ေန႔ကုိ ဘာ “အခါေတာ္ေန႔” လုိ႔ေခၚလဲဆုိ သမားေတာ္ ဇီဝကကုိ အႀကံေပးဖုိ႔ တုိကတ
္ ြန္းတဲ့ ဘုရားတည္တယ္ဆိုတာက ဘာပါလဲ။
ေတာ့ သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔လေ
ုိ႔ ခၚတယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔
လုိ႔ေခၚလဲဆုိေတာ့
ဘုရားရွင္က

သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔
ဒီတန္ေဆင္မုနး္ လျပည့္ညမွာ

သာမညဖလသုတ္ေတာ္ကုိ

ေဟာ

ၾကားေတာ္မူခ့ဲလုိ႔ျဖစ္တယ္။
ဒီလေ
ုိ ဟာၾကားေတာ္မရ
ူ ျခင္းအေၾကာင္း
ကေတာ့...
္ က္ထက္ေတာ္အခ်ိန္ကာလ
ဘုရားရွငလ
မုးိ သားတိမ္ရိပ္ေတြ အဇဋာျပင္ထက္ေကာင္းကင္
မွာ

ကင္းစင္ၿပီး

နကၡတအ
္ ေပါင္းခေညာင္းေနလုိ႔

ေနဝင္ၿပီးစ မၾကာခင္မာွ ပင္ ၾကည္လင္ပဝင္း ေရႊလ
မင္းရဲ႕ စြမ္းအင္အျပည့္အဝ ရထားတဲ့ ေလာကႀကီး
ကလည္းေအးခ်မ္း၊

ကုမျု ဒာၾကာပန္းေတြကလဲ

လန္းဆန္းျဖဴစင္ အလွပန္းဆင္ထားသလုိ ျဖစ္တာ
မုိ႔ အလြန္တရာ သာယာလွပတဲ့ အရသာကုိ တုိင္း
သူျပည္သား လူအမ်ား ခံစားေနၾကရေသာ္လည္း

အခါမွာ သမားေတာ္ဇီဝကက ဘုရားရွင္ထံ သြား ခု အခၽြန္အတက္ေတြန႔ထ
ဲ ိုးထိုးေထာင္ေထာင္
ကာ အႀကံေတာင္းခံ တရားေတာ္နာရန္ တင္ျပ အေဆာက္အဦေတြဟာ ဘုရားေတြလား။

ေတာ့

သေဘာတူကာ

ဘုရားရွင္ထံ

သြားခဲ့ၿပီး

ဘုရားရွင္က အဇာတသတ္မင္းကုိ သာမညဖလ
သုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲ လုိ႔ ေျဖ။ ။ ဘုရားဆိုတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းကို
ဒီတန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႔ေန႔ကုိ သာမညဖလအခါ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲလို႔
ေတာ္ေန႔လုိ႔ ေခၚၾကတာပဲ။
ေမးစရာျဖစ္လာတာပဲ။
အဇာတသတ္မင္းသားဟာ

သာမည ေအး ... အဲဒီ အခၽြန္အတက္ေတြန႔ဲ
ဖလသုတၱန္ကုိ နာယူလုိကရ
္ တဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ဗုဒၶ ထုိးထိုးေထာင္ေထာင္ ေ႐ႊတေျပာင္ေျပာင္
သာသနာေတာ္ကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္လာၿပီး ပုထု
ဇဥ္ေတြထဲမွာ ရတနာ သုးံ ပါးကုိ အၾကည္ညဳိဆုံး
ပုဂၢဳိလ္

ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ၿပီး

သူရဲ႕

အမွားကုိ

ေနာင္တရ သတိတရားဝင္ၿပီး...
“ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ မုိက္၍ ေတြေဝ

အေဆာက္အဦကိုလည္း ဘုရားလို႔ အလြယ္တကူ
ေခၚၾကတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီအေဆာက္အဦက ဗုဒၶ(ဘုရား)
မဟုတ္ဘူး။

တပည့္ေတာ္ကုိ “ဘုရားေက်ာင္း” ဒါမွမဟုတ္ “ေစတီ”လို႔
လႊမး္ မုိးသြားခဲ့ပါၿပီ (အျပစ္ကုိ က်ဴးလြန္ခ့မ
ဲ ိပါၿပီ) ။ ေခၚတယ္။

မလိမၼာ၍

အျပစ္သည္

တရားေစာင့္ေသာ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳေသာ ေစတီဆိုတာ အ႐ိုအေသေပးထိုကတ
္ ့ဲ ေနရာဌာန၊
ခမည္းေတာ္ကုိ မင္းစည္းစိမ္ ( အာဏာ) ဟူေသာ အေဆာက္အဦလို႔ အဓိပာၸ ယ္ထြက္တယ္။
သာယာေအးခ်မ္းမႈကုိ မခံစားႏုိင္ေလာက္ေအာင္
အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ သတ္မိခ့ပ
ဲ ါ၏။
ရင္ထဲမွာပူေလာင္ေနလုိ႔ မႉးမတ္အေပါင္းကုိ ေအး
ျမန္မာေတြက အဲဒီ ေစတီေတြကို ဘုရားလို႔
ထုိ
တပည့္ေတာ္၏
အျပစ္ကုိ
ေနာင္အခါ
ရာေအးေၾကာင္းနည္းေကာင္းတခု အႀကံျပဳခုိင္းေန
အလြယ္တကူ ေခၚလိုကတ
္ ယ္။
ေစာင့္စည္းျခင္းငွာ
အျပစ္ဟု
ျမတ္စြာဘုရား
ရတယ္။`
ု ားလို႔ အလြယတ
္ ကူ
ကလက္ခံေတာ္ မူပါဘုရား”လုိ႔ ဘုရားရွင္ထပ
ံ ါးမွာ ဥပမာ - ေ႐ႊတိဂံုဘရ
ဘာလုိ႔ ဒီလုိ ျဖစ္ေနရတာလဲ ဆုိေတာ့
ေျပာလိ
ကပမယ္

ေ႐ႊဗု


(
ဘုရား)
ေလွ်ာက္ထားေတာ့...
ဖခင္ ဘုရင္ဗိမၺိသာရဆီက အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့
“မင္းႀကီး အၾကင္သသ
ူ ည္ အျပစ္ကုိ အျပစ္ဟု မဟုတ္ဘူး။ ေစတီ ျဖစ္တယ္။
အခ်ိန္ကစၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက ဘယ္လုိ
ျမင္ကာ
အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ
ကုစား၏။ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ႊတိဂေ
ံု စတီလို႔ ေျပာရင္ ပိုၿပီး
ေတာ္လွန္လာမလဲ ဆုိတ့အ
ဲ ေတြးနဲ႔ ေနေနရတဲ့ အ
ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္း၏။ ထုိသူ၏ ကုစား
ခ်ိန္မွာပဲ သားေတာ္ ဥဒယဘဒၵ ဖြားျမင္ေၾကာင္း
ရွင္းသြားမယ္။
ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ သူေတာ္စဥ္တုိ႔၏ အဆုံး
သတင္းေကာင္းကုိ နားေတာ္သြင္းလုိ႔ ႏွလုံးတြင္း
အမ စဥ္းကမ္းနည္းလမ္း၌ ႀကီးပြားျခင္း ပင္တည္း”
ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ မိဘေမတၱာေပါက္ဖြားလာၿပီး
ဟု ျပန္လည္ မိန္႔ေတာ္မူလုိ႔ စိတသ
္ က္သာရာရ
ဖခင္အေပၚမွာ ကုိယခ
္ ်င္းစာစိတ္ဝင္လာလုိ႔ ခ်က္
ခဲ့ပါတယ္။
ခ်င္းပဲ ဖခင္ကုိ လႊတေ
္ ပးဖုိ႔ အမိန္႔ေပးလုိကေ
္ သာ္
ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ အဇာတသတ္ကေတာ့

အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ တေဆာင္မုန္းလျပည့္

လည္း ယေန႔ပဲ အသက္ထြက္သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္
ေႏွာင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ၾကားသိခ့ခ
ဲ ်ိန္ကစၿပီး သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔မွာ မုိကမ
္ ဲ ေတြေဝ မ

ဖခင္ေမတၱာႀကီးမားလာေလ ဖခင္အေပၚက်ဴးလြန္ လိမာၼ ခဲ့ေလေသာေၾကာင့္ အျပစ္ႀကီးမ်ား လြန္က်ဴး
ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈဟာ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈႀကီး ထားသူတုိ႔အေနနဲ႔ အဇာတသတ္ပမာ ေနာင္တႏွင့္
ျဖစ္ေၾကာင္းခံစားလာရေလနဲ႔
တုိငး္ သူျပည္သားေတြအေပၚမွာပါ

နန္းတြင္းမွာေရာ ယွဥ္ သတိဝင္ကာ ေတာင္းပန္ၾကမည္ ဆုိပါက
တရားနဲ႔အညီ သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္ သူေတာ္စဥ္တုိ႔၏ တုိးတက္ႀကီးပြား

အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲလုိ႔ ဖခင္ကုိ ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည့္ ေရးလမ္းစဥ္ကုိ

လက္ခံ

က်င့္သးုံ ၾကျခင္းျဖစ္၍

နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားနဲ႔တုိငး္ သူျပည္သား မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ လက္ရွိဘဝ ေသာကကင္းေဝး
ေတြ

ျပန္လည္လုပႀ္ ကံေတာ္လွန္မွာကုိ

စုးိ ရိမ္ရုံ ေနႏုိင္ေရးအတြက္သာမက

တုိငး္ သူျပည္သားလူ

မက ဖခင္ၾကည္ညိဳေလးစားခဲတ
့ ့ဲ ဘုရားရွင္န႔ဲ သံ အမ်ားလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ပစၥဳပၸန္ သံသ
ဃာေတြအေပၚမွာပါ စုိးရိမ္စိတ္က ထိနး္ မရျဖစ္ၿပီး ရာ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳး တုးိ တက္စည္ပင္ နိဗၺာန္ဝင္ႏုိင္
သည့္

တေမွးမွ ေအးေဆးစြာ အိပ္မရခဲ့လပ
ုိ႔ ါပဲ။
ဒီလန
ုိ ႔ဲ

မႉးမတ္အေပါင္းထံမွ

အႀကံ

ေတာင္းေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးသူ႔ထက္ငါ တင္ျပၾကေသာ္

သူေတာ္ေကာင္း

ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔
ေလေတာ့သတည္း။

သူျမတ္ေလာင္းမ်ား

ဆႏၵျပဳရင္း

နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရ

အႀကံ ေ ပး အဖြ ဲ ႕
ဦ း ပညာေဇာတ၊ဦ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ ဦ း ဥတၱ မ သိ ရ ီ

တာဝန္ ခ ံ အ ယ္ ဒ ီ တ ာ
ဦ း နႏၵ မ ာလာ

အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း
ဦ း ဇနက

ထု တ ္ ေ ဝသူ
ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု
အဖြ ဲ ႕ ႀကီ း

အယ္ ဒ ီ တ ာအဖြ ဲ ႕
ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave
မင္ း သစ္
ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္
ABMA

Pa

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကိုနမ္းဖို ့

သူမကေတာ့

“စု” လာရာလမ္းဆီမွန္း

ရင္ဘတ္ကဖ
ို ြင့္

စုလာၾကတဲ့ ျပည္သူ

အားလံုးကို
လက္ကမ္းၾကိဳဆိုလိုကပ
္ ါၿပီ။

ပုရြက္အံုပမာ
အရြယ္(၃)ပါးနဲ ့အတူ
ဘုနး္ ဘုနး္ ေတြလည္းပါရဲ ့။

အိုဘာမား ခ်ီးက်ဴးသလို
ငါတို ့အားလံုးရဲ ့ သူရဲေကာင္းျဖစ္တယ္။

I love SU တဲ့

သူမဟာ

ရင္တြင္းခ်စ္ျခင္းျပည့္လွ်ံ

ျပည္တြင္း တြင္မက

ရင္ဘတ္ေပၚလည္း

ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံမ့ေ
ဲ တြအတြက္

“စု ႏွင့္အတူ ” စာတမ္းတူနဲ ့

အလင္း ခြန္အားျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တို ့
သူမနဲ ့အတူ
တကယ္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို ့
လက္ရံုးအားကို မ်ားမ်ားထုတ္
၀ီရိယေတြ စိုက္ထုတၾ္ ကမယ္

တူည၀
ီ တ္ဆင္
က်န္းမာေစေၾကာင္း ဟစ္ေအာ္သေ
ံ တြ

သူမေျပာတဲ့စကား

မဂၤလာအျပည့္၀ဆံုး မနက္ခင္းေလးပါ။

ျပည္သမ
ူ ပါ
ဘယ္အရာမွ

သူမဟာ

ၿပီးျပည့္ ေအာင္ျမင္မာွ မဟုတတ
္ ဲ့

ကိုေက်ာ္သူလက္ရာပန္းခ်ီထဲက

ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္လမ္းကို

ဥပမာျပဳ ပစ္တိုင္းေထာင္ျဖစ္တယ္။

အားလံုး အတူတူေဖာက္ၾကမယ္
အားလံုး အတူတူခင္းၾကမယ္

သူမဟာ

အားလံုး အတူတူေလွ်ာက္ၾကမယ္

ကိမ
ု ်ဳိး ပံုရိပ္ျပသလို

ျပည္သေ
ူ တြကေန ျပည္သူေတြအတြက္

ပန္းပန္လ်ွ က္ ေဗဒါပင္ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူတို ့ရဲ ့ ဒီမိုကေရစီပံုရိပ္ၾကီးတခုကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မက တကမၻာလံုးဆီ

သူမဟာ

ကဲ ——-

တုးိ သြားခ်င္သတဲ့ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့
စိတအ
္ င္အားမ်ား
က်ေနာ္တို ့ဆီ “ကူး” ေစ။
က်ေနာ္တို ့ဆီ “ဆူး” ေစ။

မီဒီယာမ်ားမွ ၾကည့္ရႈလိုက္ရသည့္
ျမင္ကြင္းေလးအား ခံစားေရးပါသည္။

ဖိးု ဇီ၀
(ႏို၀င္ဘာ ၁၄။ ၂၀၁၀)

Volume 1, No 19

Page 5
တပ္မေတာ္သား၀န္ၾကီး ဒု၀န္ၾကီးတို႔ႏွင့္ ပါတ္သက္
လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫိႈနိုငး္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုျပီး ထည့္သြင္း
ျပဌာန္းထားပါတယ္၊ျပည္သေ
ူ တြန႔ဲစစ္သည္ေတြကို

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညတ
ီ ာ မကိုက္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။
ညီတာေတြကို ေထာက္ျပေျပာဆိုေနတာမို႔ ဒီမိုက အခုလခ
ို ်မ္းသာလာေအာင္

ရွင္းျပခ်င္တာကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာသမၼတကအာဏာ
စတင္လမ္းညႊန္ခ့ဲတ့ဲ အရိွဆးံု ပံုစံေခါင္းစဥ္တင္ထားေပမဲ့

ေရစီ ဆိတ
ု ာ ရိုးရိုးပဲျပန္ေကာက္ရရင္ အမ်ားသ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတိန္ေရွာက္ဖိန္ က ပိုက္ဆံခ်မ္း ရိတ
ွ ့ဲသပ
ူ ဲ

သမၼတျဖစ္ရမယ္လို႔

စစ္ေရးအျမင္
ကန္႔သတ္ထား

ေဘာဆႏၵန႔ဲ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းပါဘဲ၊ ဒီအဓိပၸါယ္ သာတာဂုဏ္သိကာၡ တရပ္လေ
ို႔ တာင္မွ ဆိခ
ု ့ဲပါေသး တဲ့ၾကားက တျခားဒုသမၼတ တေယာက္က သမၼတ
ကိေ
ု တာ့

ႏုိင္ငံေရးေရခိ်န္ျမင့္လာတဲ့

ျမန္မာ့အေျခခံလူတန္းစား
ေအာက္ေျခအဆင့္အရာရိွ

ျပည္သေ
ူ တြန႔ဲ

ဒီကေန႔ တယ္၊သူမ်ားနိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲဒီလို တက္ျဖစ္လာရင္လည္းစစ္တပ္ကိုမလွန္နိုင္ေအာင္
အတူ မ်ိဳးပါ။

တိုငး္ ျပည္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ လက္နက္ကိုငတ
္ ပ္ဖဲ႔ြ၊

စစ္သည္ေတြလည္း

နားလည္တီးေခါက္မိမယ္လို႔ယၾံု ကည္ပါတယ္။

အခုေထာက္ျပခ်င္တာကတိုင္းျပည္ၾကီး
ပြားခ်မ္းသာဖို႔ထက္အာဏာနဲ႔ကိုယက
္ ်ိဳးစီးပြားကို

ြ ည္းပံု
အခု လက္ရစ
ိွ စ္အစိုးရက ပါတီစံုဒီမိုက လက္မလြတ္ခ်င္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြက ဖဲ႔စ
ေရစီ စနစ္သြားမယ္ဆျို ပီး ဒီမိုကေရစီ ဆိုတ့ဲ စကား အေျခခံဥပေဒထဲမွာေတာင္အာဏာအျမဲတမ္းဆုပ္
လံးု ပါေအာင္ထည့္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္၊ျပီးေတာ့

ကိုငထ
္ ားႏိုင္မယ့္ အခ်က္ေတြ ကို အတင္းအၾကပ္

မွသူတို႔စိတၾ္ ကိဳက္လွညက
့္ ြက္စကားလံုးေတြျဖစ္တ့ဲ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတဲ့အခ်က္ပါ၊

ဒီမိုကေရစီ

စစ္မွန္ေသာတို႔စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဆိုတ့ဲ၀ိေသ

စနစ္မွာျပည္သူတရ
ို႔ ့ဲ သေဘာဆႏၵသည္သာ အစိုးရ

သေတြေရွ႕ကတပ္ပါတယ္၊ဒီမွာလည္းသူတို႔ရ့မ
ဲ ရိုး

အာဏာရဲ့

အေျခခံျဖစ္ရမယ္ဆိုတ့ဲ

မူရိွပါတယ္၊

ြ ႔စ
ဲြ ည္းရာမွာ လူထု ေရြးေကာက္ တင္
အၾကံအစည္ကို သတိျပဳမိၾကမွာပါ၊ အစိုးရအဖဲ႔ဖ

သား တဲ့

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားလံုးကိုကိုငထ
္ ားမယ့္ျပည္ထဲေရး၊
တိုငး္ ရင္းသားေတြန႔အ
ဲ ိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငေ
ံ တြအေရးကို
ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရမယ့္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး

ေတြကို လြတ္ေတာ္ကိုယစ
္ ားလွယေ
္ တြထဲကအဆို
ျပဳေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရမယ့္အစားကာကြယ္ေရးဦးစီး
ခ်ဳပ္ကပဲ တိုက္ရိုကခ
္ န္႔ဖုိ႔ ျပဌာန္းထားတာဟာစစ္
တပ္က အစိုးရကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုငထ
္ ား
မယ့္ သ ေဘာပါဘဲ။
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခုန႔ဲ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရ

တိုငး္ သူျပည္သားေတြကို လက္ေအာက္ခံလို သ ေျမာက္လိုက္ တဲ့ လႊတေ
္ တာ္ကိုယစ
္ ားလွယေ
္ တြန႔ဲ မယ့္အေရးေပၚလာတဲ့အခါ

တိုငး္ ျပည္အက်ိဳးေရွ႕

ေဘာထားျပီး မင္းတို႔ လိခ
ု ်င္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီက သာဖဲ႔ြစည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အခု၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု ရႈျပီး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေစ့စပ္ေျဖရွငး္ ခ်င္ေပမယ့္
အေနာက္တိုင္းကိုပံုတူကူးခ်ထားတဲ့ဟာ၊ဆႏၵေဖာ္
ထုတခ
္ ြင့္တို႔

အသင္းအဖဲ႔ြ

ထဲမွာကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က

စစ္တိုကမ
္ ယ္လို႔

ဆံုး

ဖဲ႔စ
ြ ည္းခြင့္တို႔ဆိုတ့ဲ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ျဖတ္ျပီးစစ္ျပင္ဆင္ခိုငး္ ရင္လဲ သမၼတ အပါအ၀င္

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြဘန္းျပျပီးဆူပေ
ူ အာင္

ဦးစီးခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းသည့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ တပ္မ အစိုးရအဖဲ႔က

ဘာမွမတတ္ႏိုင္တာမို႔ အလြန္အနၱ

တည္ျငိမ္မူပ်က္ျပားေအာင္ လုပမ
္ ယ့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္သားမ်ား၏
အမ်ိဳးအစားမို႔ လက္မခံႏိုင္ဘးူ ၊ ငါတို႔ျဖစ္ခ်င္တ့ဲ ပံုစံ သမၼတက

အမည္စာရင္းကို

လက္ခံရယူျခင္းဆိုျပီး

ႏိုင္ငံေတာ္ ရာယ္မ်ားနိုငပ
္ ါတယ္။
ထည့္ထားပါ

အတိုင္းပဲ ျပည္သူလူထုက လိုကခ
္ ်င္ခ်င္ မလိုက္ တယ္၊
ခ်င္ခ်င္ လိုကရ
္ မယ္ဆိုတ့ဲ ပံုစံမ်ိဳးပါ။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရ့က
ဲ ံၾကမၼာကိုအ့ဒ
ဲ ီႏိုင္ငံမွာမီွ
တင္းေနထိုင္တ့ျဲ ပည္သေတြရ့ဲဆႏၵန႔ဲအညီဆံုးျဖတ္

ေရွ႕ပိုင္းမွာ သမၼတရာထူးကိုလဲ စစ္တပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ပါ၊ ျပည္သေ
ူ တြက

ဒီမွာတင္ ျပည္သဆ
ူ ႏၵ မပါပဲ အတင္း ကပဲရယူဖို႔လုပ္ထားတာ တင္ျပျပီးပါျပီ၊ အေရးေပၚ ယံၾု ကည္ကိုးစားလို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုကတ
္ ့ဲ
အၾကပ္ လုပ္လို႔ ဒီမက
ို ေရစီ ဆိုတ့ဲ ေခါင္းစဥ္တပ္ ကာလမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခြင့္တို႔၊ စစ္ လႊတေ
္ တာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အဲဒီအထဲက ထပ္
လို႔ မရေတာ့ပါဘူး၊ အာဏာရွင္ လို႔ပဲ အမည္တပ္ရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔အနည္းဆံုး(၂) ႏွစ္တိုငး္ ျပည္ကို အုပ္ မံတင္ေျမာက္ေရြးခ်ယ္လိုက္တ့ဲသမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတ
မွာျဖစ္ပါတယ္၊ တိုငး္ ျပည္ရ့ဲႏိုင္ငံေရးစနစ္ေရာ သြား ခ်ဳပ္ရန္

ခြင့္ျပဳသည္တလ
ို႔ ည္း

ထည့္သြင္းထားပါ ေတြကျပည္သူ႔ဆႏၵကိုဥးီ ထိပ္ပန္ဆင္ျပီးေကာင္းရာ

ခ်င္တ့ဲ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေရာ အျခားအေျခ ေသးတယ္၊သမၼတကႏိုင္ငံမွာအျမင့္ဆုးံ အာဏာအ

ေကာင္းက်ိဳးလုပ္ကိုငေ
္ ဆာင္ရြက္ရင္းတိုင္းျပည္တိုး

ခံစား၀တ္ေနေရးကိစေ
ၥ တြမွာပါ ျပည္သူေတြ ၀င္အ ရိွဆးံု ျဖစ္သင့္တယ္၊ အစိုးရ၀န္ၾကီးေတြကို ခန္႔ခြင္ တက္တာမတိုးတက္တာကို ျပည္သူေတြက ေက်
ၾကံေပးစရာမလိုဘးူ ၊ငါတို႔စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြသိတယ္

့ျဖဳတ္ခြင့္ရိွ ရမယ္၊၀န္ၾကီးေတြကလဲ ျပည္သူထဲက ေက်နပ္နပ္လက္ခံျပီးျပဳျပင္သင့္တာျပဳျပင္လုပ္ကိုင္

နားလည္တယ္၊ငါတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲလုပ္လို႔ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ပဲ ျဖစ္ရ ၾကရမွာပါ၊အခုလျို ပည္သူ႔ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ဟုတဘ
္ ဲ
မကၽြမ္းက်င္တ့ဲ အလုပ္ကို အာဏာနဲ႔ကိုယက
္ ်ိဳးစီး မယ္ ဒါမွဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ပါမယ္၊ စစ္အာ လက္နက္အားကိုးနဲ႔စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယေ
္ တြက
ပြားအတြက္ပဲလုပ္ေနလို႔ တိုငး္ ျပည္လည္း လူမဲြစာ ဏာကို
ရင္းထဲက ဒီကေန႔ အထိမထြက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငၾံ ကီးဆိုရင္လဲဘံုစ
နစ္ေခါင္းစဥ္တပ္၊အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ထဲေခါင္း
၀င္လွ်ဳိ ျပီးတက္ညီလက္ညီလုပၾ္ ကေတာ့ဒက
ီ ေန႔ဆို
ရင္ကမၻာမွာဂ်ာမဏီတအ
ို႔ ဂၤလန္တို႔ကေ
ို က်ာ္တက္ဂ်

ကာကြယ္ေပးမယ့္၀န္ၾကီး

ဌာနေတြအ တိုငး္ ျပည္ရ့ဲကၾံ ကမၼာကို

တြက္သမၼတကခန္႔စရာမလိုဘူးကာကြယ္ေရးဦးစီး

ဇြတ္အတင္းဖန္တီးခြင့္ျပ

ဌာန္းထားတာမို႔ ျပည္သူလူထန
ု ႔ဲ စာနာမူရတ
ိွ ့ႏ
ဲ ိုင္ငံ

ခ်ဳပ္တင္သြင္းတဲ့အမည္စာရင္းအတိုင္းပဲ ခန္႔ရမယ္ တကာအစိုးရေတြက စစ္တပ္ခ်ယ္လွယတ
္ ့ဲ အစိုးရ
လိထ
ု႔ ည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာဟာဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွမ ကိလ
ု က္ခံၾကမွာ မဟုတတ
္ ာေတာ့ ေသျခာလာေန
ရိပ
ွ ါဘူးဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔လည္း မကိုက္ညပ
ီ ါဘူး။

ေၾကာင္းေတြ႔ေနရပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း

ပန္ကေ
ို တာင္မွထပ္ေက်ာ္ျပီးစီးပြားေရးဒုတယ
ိ အင္

တင္သြင္းမွကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရမွာဆိုတာက

အားအၾကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါျပီ၊အဲဒီႏိုင္ငံၾကီးကစစ္

လည္း အေတာ့္ကို ကေျဗာင္းကျပန္ျဖစ္ေနတာပါ၊

ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေတြက စစ္ဗိုလအ
္ လုပပ
္ ဲလုပျ္ ပီး ေနာက္ ပိုဆိုးတာက အဲဒီ၀န္ၾကီးေတြလုပ္တာကိုင္တာ မ
ိ ႈတထ
ကြယ္က ပံ့ပိုးတာပဲရိွပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွာေရွ႕ ဟုတ္လု႔ႏ
္ ြက္ရဖို႔ရိွလာျပန္ရင္လည္း

သမၼတ

ထြက္မ်က္ႏွာျပတာက ေခတ္ပညာတတ္ အင္ဂ်င္ က ဘာမွလုပ္လို႔မရျပန္ပါဘူး၊ စစ္တပ္က အေျခခံ
နီယာေတြစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြျဖစ္တ့ဲ လူလတ္ ဥပေဒထဲမွာ ရာထူးမွ နုတထ
္ ြက္ရမည့္ အထက္ပါ

ျမတ္နိုး
ယခုအပတ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ပုံမွန္က႑မ်ားျဖစ္
ေသာ ဝတၳဳတုိ၊ေပးစာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊
နည္းပညာ၊အားကစားက႑မ်ားကုိ
အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ မေဖာ္ျပႏုိငသ
္ ည့္အတြက္
ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္

Page 6

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေရႊျပည္စိုး
အပုိင္း - ၁ မွာ ႀကံ့ဖတ
ြ ္အဖြဲ႕၊ ႀကံ့ဖြတ္အဖြဲ႕ဝင္၊ ႀကံ့ အသီးသီးက တိုင္းမွဴး၊ ျပည္နယ္မွဴးေတြ၊
ဖြတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လူဆိုးသူခိုး လုပ္ရပ္ေတြ နဲ႔ ေတြ၊
ႀက့ံဖတ
ြ ္နာယကႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ

အခု အပိုင္း - ၂

မွာ

ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ၊

ပါတီဝင္ထဲက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ၾဲ က
တဲ့ လူဆိုးသူခိုး အမတ္ေလာင္း ( ယခုေဆာင္း ပါး
ေဖၚျပခ်ိန္တြင္မဲလိမ္ၿပီး အမတ္ျဖစ္သြားၾက သူမ်ား)
အခ်ဳိ႕ရဲ႕ဇာတ္ေၾကာင္းအက်ဥ္းကို

ဆက္လက္တင္ျပ

မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီက
တဲ့

ဝင္ေရာက္အေရြးခံခ့ၾဲ က

ပုဂၢိဳလ္ေတြအေၾကာင္းမေျပာမီ၊

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အေရြးခံခ့တ
ဲ ့ဲ
ႀက့ံဖတ
ြ ္အဖြဲ႕

ရဲ႕

ရန္ကုန္

“ ေတာင္ဥကၠလာပ

သူတစ္ပါးအေပၚ

ႀကံ့ဖတ
ြ ္အဖြ႕ဲ ဝင္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ၎တု႔ိကို

ရဲ႕ အားမနာတမ္း

လူဆိုးသူခိုးဇာတ္လမ္းအခ်ဳိ႕ကို တင္ျပထားၿပီးပါၿပီ။

မေကာင္း

ႀကံၾကပံုကို အရင္တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေတာင္ဥကၠလာပ ႀက့ံဖတ
ြ ္အဖြဲ႕ က NLD

လူထက
ြ ္

ေျပာရရင္

ျခေကာင္ေတြခ်ည္းပါပဲ။

အက်င့္ပ်က္

သူခိုးနဲ႔

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆိုတ့ဲ

နအဖ ဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ကို က
အက်င့္ပ်က္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သယံဇာေတြ၊ ဘ႑ာ
ေတာ္ေငြေတြကိုခိုးဝွက္ေနမွေတာ့သူတို႔

ေတြလည္း

အက်င့္မပ်က္ပ၊ဲ မခုိးပဲ ေနပါေတာ့မွာလား။ တကယ္
တမ္းေျပာရရင္ နအဖ အဖြဲ႕ဝင္
ေလာက္ဟာ

အက်င့္ပ်က္

၉၈ ရာခိုင္ႏွဳန္း

သူခိုးနဲ႔

ျခေကာင္ေတြ

ျဖစ္ေနပါတယ္။
နအဖ အာဏာရွင္ေတြ၊ အာဏာပိုင္ႀကီး
ငယ္ အဆင့္ဆင့္ေတြ

ခုိးတာ၊ ျခစားတာကေတာ့

ကမာၻေက်ာ္ပါ။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ TRANSPARENCY

INTERNATIONAL

အဖြ႕ဲ ရဲ႕

ေၾကညာ

ခ်က္ထဲတြင္ “ ျခစားမွဳအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္း မွာ

၁။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

ဦးေအာင္သိန္းလင္း

( ယခင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ )ဟာ အလြန္ေကာက္က်စ္
ယုတ္မာလွတ့ဲ

လူတစ္ဦးပါ။

(

ယခု

ေဆာင္းပါး

ေဖၚျပခ်ိန္တြင္ ေတာင္ဥကၠာလာပၿမိဳ႕နယ္ မွ မတရား
သျဖင့္ အႏိုင္ရသြားခဲ့ပါတယ္။ )

ဲ ခါင္းစဥ္န႔ဲ ပါလာတာပါ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သကၤန္းကၽြန္း၊ ျဗဟၼဝိဟာရ
ျမန္မာဒုတိယခ်ိတ္ ” ဆိုတ့ေ
ပါတီ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ နယ္ေျမတာဝန္ ခံ ၂၀၁၀ အတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အညႊန္းကိန္း ေက်ာင္းတိုက္ မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ နာေရးကူညီမွဳအသင္း
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေအာင္သိန္းလင္း ထံ ၃၁-၁၂-၂၀၀၃ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဖဂန္နစၥတန္ နဲ႔အတူ အဆင့္ နဲ႔ အခမဲ့ သုခ ေဆးခန္းကို ဖယ္ေပးဖို႔
အိုးအိမ္
က ေပးပို႔တ့ဲ ႀကံ့ဖြတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ေတြမွာ - ၁၇၆ ျဖင့္ ရွိေနကာ ၎တို႔ေနာက္တြင္ အဆင့္ ၁၇၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို ဖိအားေပးၿပီးဖယ္ခိုင္းတာဟာ
NLD ပါတီ၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျဖင့္

ဆိုမာလီးယားႏိုင္ငံသာ

က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေအာင္သိန္းလင္း ရဲ႕ စနက္ ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းလမ္း ( ၆ ) ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ေဖၚျပ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ( ဗီြအိုေအ၊ မဇၩိမ၊ ၂၆/၂၇ - ၁၀၂၀၁၀ )

ထားပါတယ္။
၁။
၂။

နဝတ

NLD သာမန္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ေငြျဖင့္ျမႇဴ၍

ဖဲ့ထုတ္စည္းရံုးသြားရန္
၃။

NLD အဖြဲ႕ဝင္ မိသားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း

စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
၄။

NLD

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ

ဖိအားေပးေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
၅။
လူမွဳေရး

အသင္းကို သကၤန္းကၽြန္းကေန ေျမာက္ဒဂံုကို ေျပာင္း
နအဖ ေတြ ျခစားတာ အခုမွမဟုတ္ပါ။ လိုက္ရလို႔ တစ္ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးဘူး၊ အသင္း

NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

အာဏာပိုင္ေတြဖယ္ခိုင္းလို႔ နာေရးကူညီမွဳ

ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းကပါ။

၁၉၉၇

ခုႏွစ္ ပိုင္ နိဗၺာန္ယာဥ္ေတြကို ေရေဝးသုသာန္မွာ ထားရ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထန
ြ ္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ မယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မ
ေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းဝင္း တို႔ေတြ အျဖဳတ္ခံခ့ဲရတာ တီက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါတယ္။
နအဖ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျခစားတာ မွန္ကန္
ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ က ဝန္ခံ

ႏွဳတ္ထြက္ေရး ထားပါတယ္။ သူက

၃၈/၂၀၀၈ ေနျပည္ေတာ္

စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ( ဒီဗီြဘီ၊ ၂၅၂-၂၀၀၉ )

ဝန္ႀကီးအဖြ႔ဲ အစည္းအေဝးမွာ “ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါ
တရားဥပေဒႏွင့္

ညီမညီ စိုးရဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုတြင္

တဖန္

၆။

မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မွဳတစ္စံုတစ္ရာ

ျဖစ္ေပၚ

လာပါက

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ႀကိဳတင္

တားဆီး ကာကြယ္သြားရန္
( ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၀၄ မတ္လ ထုတ္ )

အဂတိလိုက္စားသည့္ ကို

ေရေဝး

ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရး
နာေရးကူညီမွဳ အသင္းပိုင္ကားေတြ

သုသာန္မွာ

ထားရမယ္လို႔

အမွဳေပါင္းမွာ ၄၄၈ မွဳ ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ ထုတ္ျပန္ၿပီးလို႔ တစ္လေတာင္မျပည့္ေသးဘူး၊

ေစာင့္ၾကည့္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္
ပူးေပါင္း၍

ဒါဟာလည္း ေအာင္သိန္းလင္း ရဲ႕

လက္ခ်က္ပါပဲ။

NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ ရီလ မွ စက္တင္ဘာလ အထိ၊ ၉ လ အတြင္း စစ္အ ေကာ္မတီကပဲ
ကိစၥမ်ားကို

အဲဒီ ဥပေဒဟာ

ဲ ့ဲ
၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ကိုလိုနီလက္ထက္က ထုတ္ျပန္ခ့တ

လည္း ျခစားၾကလို႔ပါပဲ။

အမိန္႔
အဲဒီ

အေရးယူၿပီးသည့္ အမွဳေပါင္းမွာ ၃၀၀ ရွိၿပီး၊ စစ္ေဆး ကားေတြကို ေရေဝး နဲ႔ ထိန္ပင္ သုသာန္ ေတြမွာ
ေနဆဲ အမွဳမွာ ၁၄၈ မွဳ ရွိေၾကာင္း

.. ”

ဝန္ခံ တစ္ဝက္စီထားရမယ္လို႔

ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၇-၁-၂၀၀၉ )
TRANSPARENCY

INTERNATIONAL

အဖြဲ႕က ဒီႏွစ္မွ နအဖ ရဲ႕ ျခစားစာရင္းကို ထုတ္တာ

၁၈-၃-၂၀၀၉ မွာ ထပ္မံ

တစ္ခါ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
ေျမာက္ဒဂံု ကို ေရႊ႕ခုိင္း၊

သကၤန္းကၽြန္းကေန

အသင္းပိုင္ကားေတြကို

ေရေဝး သုသာန္မွာ ထားခုိင္း၊

တစ္လမျပည့္မီမွာပဲ

ကားေတြကို ေရေဝး နဲ႔ ထိန္ပင္ သုသာန္ ေတြမွာ
ၾကည့္ျခင္းအား- မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းထုတ္တ့စ
ဲ ာရင္းေတြမွာ
ီ ားရမယ္လို႔ အမိန္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေန
ျဖင့္ႀကံ့ဖတ
ြ အ
္ ဖြဲ႕ဟာအၾကမ္းဖက္အပ်က္လုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ေနတာ ေတြ႕ရပါ တစ္ဝက္စထ
တာဟာ ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္တ့ဲ နာေရးကူညီမွဳ
ကိုအဓိကလုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာထင္ရွားေနပါၿပီ။
တယ္။ ရွက္စရာအတိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖ
အသင္းကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္
ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီက ဝင္ေရာက္အေရြးခၾံက တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကေတာ့ မရွက္တတ္ၾကပါ။
ရွားေနပါတယ္။
အမတ္ေတြ အားလံုးနီးနီးဟာ နအဖ အဖြဲ႕ ထဲက “အ
အခု ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီကေန ယွဥ္ျပဳိင္ခ့ၾဲ ကတဲ့
တဖန္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မွာ ဖြင့္လွစ္တ့ဲ
ေကာင္ ” ေတြခ်ည္းပါပဲ။ လက္ရွိတာ ဝန္ထမ္း အမတ္ေတြ ထဲက အဆိုးဆံုးနဲ႔ အခိုးဆံုးပုဂၢိဳလ္
ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ၊
စစ္ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ သူေတြ၊ အခ်ဳိ႕ကိုၾကည့္ပါ။ ေလ့လာမိသေလာက္ တင္ျပပါ နာေရးကူညီမွဳအသင္း နဲ႔ ေဆးခန္းေရွ႕မွာ ၅ ေပ
အနက္၊ ၅ ေပ အက်ယ္ ေရေျမာင္းေဖါက္ရမယ္။
ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊
တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ မယ္။
ဒီရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ေတြကို

Volume 1, No 19

Page 7
ေပး၊ လမ္းခင္းေပးတာဟာ

မေဖါက္ဘူးဆိုရင္ ဒဏ္ေငြ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ သိေလာက္ပါၿပီ။
ခ်မွတ္မယ္လို႔

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ

ေရး က ညႊန္ၾကားလာျပန္ပါတယ္။ ( ဒီဗီြဘီ၊ ၉-၁၀၂၀၀၉ )

(၁)

ယုတ္မာတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္း

အင္မတန္ ေကာက္က်စ္စုတ္ပ့တ
ဲ ့ဲ ေအာင္
သိန္းလင္း ရဲ႕ အၾကံကို ဦးေက်ာ္သူ လက္မခံေတာ့ပဲ
“ အျခား ေျမကြက္ေတြကို မတူးခိုင္းပဲ

သူ႕တစ္

ကြက္ထဲပဲတူးရရင္ ေရေလွာင္ကန္ျဖစ္သြားၿပီး ျခင္ေမြး
က်န္းမာေရးနဲ႔

လံုးဝမကိုက္ညီ

တာေၾကာင့္ မတူးႏိုင္ဘူး။ ဒါဏ္ေၾကးမေဆာင္ႏိုင္ဘူး။
အလွဴေငြေတြဟာ အမ်ားက လွဴထားတဲ့ေငြေတြျဖစ္
လို႔ မသံုးႏိုင္ဘူး။ ဖမ္းခ်င္ရင္ဖမ္း ” ဆိုၿပီး၊ ျငင္းဆန္
လိုက္ပါတယ္။ ( ဒီဗီြဘီ၊ ၁၉-၁၀-၂၀၀၉ )

အေရြးခံခ့တ
ဲ ့ဲ
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

ဝင္ေရာက္

ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီအမတ္ေလာင္း
ေအာင္သိန္းလင္း

လမ္းခင္း၊ လမ္းျပင္ အလုပ္ ေတြဟာ

စည္ပင္သာယာရဲ႕ အလုပ္ေတြပါ။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္က

စုတ္ပ့တ
ဲ ့အ
ဲ ၾကံလက္မခံ

ကန္ျဖစ္သြားမယ္။

ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ အျဖစ္တည္

ဟန္ေဆာင္လုပ္ျပတာ

ဟာ

ရန္ကုန္

သူ႕အတြက္

ႀကံ့ဖတ
ြ ္အင္အား ၂၀၀၀ စုေပးရင္ ေဆာက္လုပ္ခင
ြ ့္
ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ အမွတ္(၇) ရပ္ကြက္ ရွိ ဗလီ ကို
ြ ့္ေပး
ဆက္လက္ေဆာက္ခင
အင္အား

၂၀၀၀

မယ္ဆိုလို႔၊

စုေပးၾကရတယ္။

အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္

ေန

ပါတီဝင္
ဒါကိုသိတ့ဲ

ျပည္သူေတြန႔ဲ

ရပ္ကြက္

လူႀကီးေတြက ကန္႔ကြက္ၾကလို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြ
နဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ အၾကား

အဓိကရုဏ္း

ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနကို ေရာက္သြားရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ ပါတီကပဲ လုပ္ေပးသ
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေအာင္သိန္း ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္
ေယာင္ လီဆယ္ၿပီးေျပာတာဟာလည္း ေအာင္သိန္း
လင္း က ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ နာေရးကူညီ မတီမွာ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးလုပ္ ၾကၿပီး၊ ဗလီ
လင္း၊ ျပည္သူပိုင္ေငြန႔ျဲ ပဳျပင္တ့လ
ဲ မ္းကို ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ
မွဳအသင္းကို ပ်က္စီးေစခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ အဲဒီအ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆိုင္းငံ့လိုက္ရပါတယ္။
က လုပ္ေပးတယ္ျဖစ္ေအာင္ လိမ္ညာၿပီး ေျပာရံု
သင္းမွာ အသင္းပိုင္ေငြ အေျမာက္အမ်ားရွိေနတယ္။
သာမက၊ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီတံဆိပ္ပါတဲ့ ေက်ာက္တိုင္ကို
(၂)
မိုက္ရိုင္းတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္း
အသင္းပ်က္သြားရင္ အဲဒီေငြေတြကို သိမ္းမယ္ဆိုတ့ဲ
သေျပခက္န႔ဲ
ေရပက္ၿပီး
ဖြင့္ပြဲလုပ္တာကလည္း
ဗလီျပန္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မရလို႔ မေက်မ
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္န႔ဲ အရင္တစ္ခါက ႀကံ့ဖတ
ြ ္အဖြဲ႕အေနနဲ႔
ေအာင္သိန္းလင္း ပါပဲ။
နာေရးကူညီမွဳအသင္းကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ လုပ္ခ့ဲေသး နပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို ႏွစ္သိမ့္ဖို႔၊
ဒါေပမယ့္ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက္ေန႔က
တယ္။ သိမ္းလို႔မရတာေၾကာင့္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး လိုက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာပိုင္ ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ကို
ျပည္တြင္းျပည္ပက သတင္းေထာက္ေတြ တက္

ဒါန္

လိ
ကါတယ္

ဗလီ

ဆာက္

ရန္
ငြ


ေပးေနတာျဖစ္တယ္။
ေရာက္တ့ဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ “ခင္းေနေသာ
( ဧရာဝတီ၊ ၁၁-၁၀-၂၀၁၀ )
ေကာက္က်စ္တ့ဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဟာ အရွဳံးနဲ႔
လမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးက
လူပါးဝတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္း
ရင္ဆိုင္ေနရတာေတြကို ေထမိေအာင္ “ ေရေျမာင္း (၃)
ြ ္ပါတီက လုပ္တာလား” လို႔
လုပ္တာလား၊ ႀကံ့ဖတ
မတူးဘူးဆိုရင္ အေဆာက္အဦကို သံုးခြင့္မျပဳဘူး။
ေအာင္သိန္းလင္းဟာ သူမရ
ဲ ရွိဖို႔ ရန္ကုန္ မီဒီယာမ်ားက ေမးေတာ့၊ အရွက္ကင္းမဲ့တ့ဲ ေအာင္
ဘာေၾကာင့္

ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကိုလာဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္က တဆင့္

ဆင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ခင္းလက္စ၊ ျပင္လက္စ သိန္းလင္း က ဘာမွ မေျပာရဲခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ
ဒါေပမယ့္ လမ္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္မေပးေတာ့ပဲ တစ္ဝက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ လယ္ယာနဲ႔ဆည္ေျမာင္း
ဦးေက်ာ္သူ က အမိန္႔ကို ဖီဆန္လိုက္တယ္။
တစ္ပ်က္န႔ဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ေက်ာက္တံတား ဝန္ႀကီး ဦးေဌးဦး ကဝင္ၿပီး “ ရန္ကုန္ရွိလမ္းမ်ားကို

ေခၚကာ

အက်ပ္ကိုင္လာျပန္တယ္။

( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၂၉-၁၀-၂၀၀၉ )

ဦးေက်ာ္သူ ကို ဒုကၡေပးတဲ့အထဲ ျပည္ထဲ
ေရးလည္းပါ။
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

ေအာင္သိန္းလင္း

ဟာ

နာေရးကူညီမွဳအသင္းပ်က္စီးေအာင္၊ ဦးေက်ာ္သူ ကို
အမိန္႔ဖီဆန္မွဳနဲ႔ ေထာင္က်ေအာင္ တရားရံုးမွာအမွဳစြဲ
တင္ထားခ်ိန္မွာ ျပည္ထေ
ဲ ရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အသင္းအ
ဖြဲ႕ႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ က နာေရး ကူညီမွဳအသင္း
နဲ႔ အခမဲ့သုခေဆးခန္း ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကို
တိုးမေပးေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ပိတ္ေစခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္စီမံ
ခ်က္ထဲက တစ္ကြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္္ဟာ

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီက ခင္းတာမဟုတ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
ေရေက်ာ္လမ္းမ နဲ႔ အျခားလမ္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
က
ခင္းတာျဖစ္
ၿမိဳ႕နယ္

ခင္းဖို႔

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊

ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြး ေၾကာင္း ” ေျဖၾကားလိုက္တ့ဲ အတြက္ ( ေခတ္ၿပိဳင္၊
ေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီက ခင္းေပးေနေသာ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ) အရွက္ကင္းတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္း

လမ္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ ဆက္မခင္းေသးပဲ၊ တစ္ဝက္ ဟာ လူပံုအလည္မွာ အႀကီးအက်ယ္အရွက္ကြဲသြား
တစ္ပ်က္ႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ညြန္ ခဲ့ရပါတယ္။
ၾကား ” လို႔ ဆိုပါတယ္။( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၁၈-၁၀-၂၀၁၀ )

ဆိုလိုတာက “ သူေရြးေကာက္ပြဲမွာ မႏိုင္ဘူးဆိုရင္
ဆက္လက္မခင္းေပးဘူး၊

လမ္းကို

ေတာ္ဝန္

ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္မွာ လမ္းခင္း၊ လမ္းျပင္၊ တံတား

နာေရးကူညီမွဳ ေကာက္ပြဲန႔ဲ ဘာမွ မဆိုင္ပါဘူး။ အခုလိုလုပ္တာဟာ

ဥပေဒနဲ႔မညီ၊ နည္းလမ္းမက်တဲ့အတြက္ ႀကံသမွ် မ လမ္းလာျပည္သူေတြကို
ေအာင္ျမင္ေတာ့တ့ဲ အဆံုးက်ေတာ့မွ လူစိတ္ျပန္ဝင္ ဖန္တီးတာ ျဖစ္တယ္။

အခက္အခဲ

ျဖစ္ေအာင္

သူ ဒီလို စိတ္ယုတ္မာေမြး

လာကာ သူထုတ္ၿပီးသားအမိန္႔ေတြကို ျပန္ရုပ္သိမ္း ေလ၊ သူ႕အေပၚအၾကည္အညိဳမဲ့ေလ ျဖစ္တယ္။
ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္
စဥ္းလဲတယ္၊ စိတ္ထားယုတ္ညံ့တယ္ ဆိုတာေတြကို

သတင္းဂ်ာနယ္က

အရွက္

ေပးေစခ်င္ရင္ သူႏိုင္ေအာင္၊ သူ႕ကို မဲေပးၾက ” လို႔ ကင္းတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္း ကို “ဖါး” တဲ့ အေနနဲ႔၊“ ၿမိဳ႕

အသင္းပ်က္စီးေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကံစည္ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕စိတ္ယုတ္မာမွဳကို ျပသတာျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းသြား

ေအာင္သိန္းလင္း ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေကာက္က်စ္

ေမာ္နီတာ

ဆက္လက္ခင္း

ေဆာက္၊ တံတားျပင္ ရမွာက သူ႕အလုပ္ပါ။ ေရြး

လိုက္ရပါတယ္။ ( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၉-၁၁-၂၀၀၉ )

ေမာ္နီတာ သတင္းဂ်ာနယ္ ကလည္း အရွက္ကင္း

အရွက္ကင္းတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္း
ေအာင္သိန္းလင္း

ဟာ

ေအာင္သိန္းလင္း၊

ရန္ကုန္လမ္းမ်ားကို

ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီက ခင္းေပးေနေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားက
လုပ္အားေပးေနေၾကာင္း၊
မလုိေၾကာင္း၊

အခ

လမ္းခင္းရန္

ေၾကးေငြေပးရန္

လိုအပ္ပစၥည္းမ်ားကို

ရန္ကုန္စည္ပင္က ကူညီေနေၾကာင္း ” လီဆယ္ေရး
သား ေဖၚျပခ်က္ကိုလည္း ဝန္ႀကီးဦးေဌးဦး က အမွန္
ကို ေဖၚထုတ္ေျပာဆို ( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ )
လိုက္တ့အ
ဲ တြက္
လည္း

ေမာ္နီတာ သတင္းဂ်ာနယ္ဟာ

ေအာင္သိန္းလင္း

လိုပဲ

အရွက္ကြဲရျပန္ပါ

တယ္။
သူအေရြးခံရဖို႔ ေအာင္သိန္းလင္း ဟာ သူခိုးပါ

အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပ်က္စီးေနတဲ့
ဲ ၊ဲ ေရြးေကာက္ပဲြနီးခါမွ လမ္းျပင္
လမ္းေတြကို မျပင္ခ့ပ

ေအာင္သိန္းလင္း ဟာ

“ ဆိုးလည္းဆိုး၊

Page 8

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)
သူဟာ နာေရး ပါတယ္။

ခိုးလည္းခိုးတဲ့ ဆိုးခိုးႀကီး ” ပါ။
ကူညီမွဳအသင္း

ေခါင္းေဆာင္

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္

ဦးေက်ာ္သူ အပါအဝင္၊ ရန္ကုန္သားေတြအေပၚ မတ
ရားလုပ္ရံုသာမက၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သယံဇာတေတြ၊
ဘ႑ာေတာ္ေငြေတြ၊ ျခစားခိုးထားေငြေတြကို ႏိုင္ငံ
ျခားဘဏ္ေတြမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံထားေၾကာင္း အဆို
ပါ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ထုတ္ေဖၚေၾကညာခ်က္အရ သိရပါ
တယ္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ

ဘဏ္မ်ား

နဲ႔

မိသားစုစာရင္းေတြ

ေလာကမွာ အျခား ဝန္ႀကီးတကာ့ ဝန္ႀကီးေတြထက္
ျခစားၾကမ္းလြန္းလို႔ လူေတြက သူ႕ကို
ေသာင္း ၂၊ ဦးေအာင္ေတာင္း

၁၊ ဦးေအာင္
၃၊ ကုန္ေအာင္

ေတာင္း ဆိုၿပီး၊ “ (၃) မည္ရ ျခ ႀကီး ” လို႔ ဘဲြဲ႕
ဦးေအာင္ေသာင္း ဟာ “ ျခစားဘြဲ႕” သံုး
ဘြဲ႕ကိုသာမက

စကၤာပူအေျခစိုက္ ေရာင္ျခည္ဦး

ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ေဒၚဝင္းဝင္းႏု ကေပးတဲ့ “ သူခိုး ”
BANK

OF

AUSTRALIA

ဘဏ္တြင္ ဘြဲ႕ကိုပါ ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၄၆၄ )
ေယာက္ထဲတြင္

ေအာင္သိန္းလင္း

အပါအဝင္

မိသားစုဝင္ ( ၃ ေယာက္ ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း
ေဒၚခင္စန္းႏြယ္ ( ေအာင္သိန္းလင္း ရဲ႕ ဇနီး )
မသီတာမ်ဳိး ( ေအာင္သိန္းလင္း ရဲ႕ သမီး )
BANK

OF

ENGLAND

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၅၁၅ )
ေယာက္ထဲတြင္ ေအာင္သိန္းလင္း အပါအဝင္ မိသား
စုဝင္ ( ၃ ေယာက္ ) (ေအာင္သိန္းလင္း+ေဒၚခင္စန္းႏြယ္+မသီတာမ်ဳိး)
(၃)

စက္မွဳ(၁)

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ဟာ ျမန္မာျပည္ စီးပါြးေရး

ခိုးဝွက္အပ္ႏွံထားတဲ့

ကေတာ့ -

(၂)

ႀကံ့ဖတ
ြ ္ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး၊

ေပးထားပါတယ္။
ေအာင္သိန္းလင္း

(၁)

သမီး )

EUROPEAN

UNION

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၅၃၈ )
ေယာက္ထဲတြင္ ေအာင္သိန္းလင္း အပါအဝင္ မိသား
စုဝင္ ( ၃ ေယာက္ ) (ေအာင္သိန္းလင္း+ေဒၚခင္စန္းႏြယ္+မသီတာမ်ဳိး)
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

ေအာင္သိန္းလင္း

BANK

OF

ဘဏ္တြင္

ENGLAND

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၅၁၅ )
ေယာက္ထဲတြင္

သူခုိးႀကီး

ဦးေအာင္ေသာင္း

အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ ( ၁၁ ေယာက္ ) (ေအာင္ေသာင္း+ခင္ခင္ရီ+မိုးေအာင္+ေအးခိုင္ညြန္႔
+
ေနေအာင္+ခင္မိုးညြန္႔+ျပည္ေအာင္ +မနႏၵာေအး+
ခင္ငုရည္ၿဖိဳး+သုနႏၵာေအာင္+ေအးျမတ္ပိုေအာင္)
(၃)

EUROPEAN

UNION

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၅၃၈ )
ေယာက္ထဲတြင္

သူခုိးႀကီး

ဦးေအာင္ေသာင္း

သူခိုးဘြဲ႕ရရွိရျခင္းအေၾကာင္းမွာ - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွာ၊ အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ ( ၁၀ ေယာက္ ) ေဒၚဝင္းဝင္းႏု နဲ႔ အမွတ္(၁) စက္မွဳဝန္ႀကီးဌာန တို႔ (ေအာင္ေသာင္း+ခင္ခင္ရီ+မိုးေအာင္+ေအးခိုင္ညြန္႔
မႏၱေလးဘီယာလုပ္ငန္းကို

ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခ့ရ
ဲ ာ +

၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ေနေအာင္+ခင္မိုးညြန္႔+ျပည္ေအာင္ +ခင္ငုရည္ၿဖိဳး+
စက္ရံုကို စစ္တပ္က ျပန္သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး၊ ေနာက္ သုနႏၵာေအာင္+ေအးျမတ္ပိုေအာင္)
ပိုင္းအေျခအေနကို

ေခတ္ၿပိဳင္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးစိန္ ၃။
သူခိုးႀကီး ဗိုလ္သူရေရႊမန္း
ေက်ာ္လွဳိင္ နဲ႔ ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုမွာ ေဒၚဝင္းဝင္းႏု က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ယခု ဦးေရႊမန္း )
ဦးေအာင္ေသာင္း ကို “ သူခိုးဘြဲ႕ ” ခ်ီးျမႇင့္လိုက္ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ သူမက

“ သူခိုးက လူဟစ္တယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္း က က်မ ပိုက္ဆံကိုသာမက၊ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ပိုက္ဆံေတြကိုပါ ခိုးတာ … ” လို႔ အစခ်ီၿပီး ေျပာ
တာျဖစ္တယ္။
အမွဳျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာ

ေဒၚ

ဲ တိုင္း၊
ဝင္းဝင္းႏု ခမ်ာ “ ဖြတ္မရ ဓါးမဆံုး ” ဆိုတ့အ
အျမတ္လည္း မရတဲ့ အျပင္၊ အရင္း

အေမရိကန္

ျပည္သူေတြ ေဒၚလာ ၆.၃ သန္းပါ ဆံုးရွဳံးသြားရရွာပါတယ္။

ဟာ

မေအးျမတ္ပိုေအာင္ ( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သမီး )
(၂)

လူေတြေနထိုင္ျခင္းမရွိတ့ဲ

(

ယခင္

ေနျပည္ေတာ္

ၿမိဳ႕သစ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲတ့ဲ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ
အမတ္ေတြ ထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရေရႊမန္း
ဟာ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၁၇၉-၂၀၁၀ )
၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တုန္းက
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ဗိုလ္ခင္ညြန္႔

က်ၿပီးတဲ့ေနာက္

ထင္ေပၚလာတဲ့ သူရေရႊမန္း ဟာ “ တရားဥပေဒ ရဲ႕

အေပၚမွာ မည္သူမွမရွိေစရ ” လို႔၊
ေလပန္းတဲ့
မႏၱေလးတိုင္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ ေရႊမန္း ပါ။ သူဟာလည္း ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တ့ဲ
ြ ္အဖြဲ႕ ပါတီက ဝင္ေရာက္အေရြးခံခ့တ
ထားတဲ့“ ဆိုးခိုး ” ႀကီးပါ။ သူဟာ ႀကံ့ဖတ
ဲ ့ဲ မႏၱေလးတိုင္း ႀက့ံ နအဖ စစ္သူခိုးအုပ္စုဝင္ တစ္ေယာက္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္

အေပၚမွာ ဆိုး သလို၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေတြကိုလည္း ခိုး
ေခါင္းေဆာင္

(နယ္ေျမတာဝန္ခံ)

ျဖစ္စဥ္က ဖြတ္တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္း ဟာ သူတစ္ပါးကို သယံဇာတ နဲ႔ ဘ႑ာေငြေတြကို ခိုးယူထားတဲ့
ျခစားတဲ့ေနရာမွာ ေနရာမွာ တတိယလိုက္တ့ဲ သူခိုးႀကီး တစ္ေယာက္
ရင္လည္း ဆိုးမယ္၊ ခိုးမယ္ ” ဆိုတာ သူ႕စကားအရ နာမည္ႀကီးသလို၊
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သယံဇာတနဲ႔ ေပါ့။

ဆိုးတယ္၊ ခိုးတယ္။ “ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ အမတ္ အေရြးခံရ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တ့ေ
ဲ နရာနဲ႔
သိရပါတယ္။

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္

ႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီကို

အတိုင္း

ႀကံ့ဖတ
ြ ္အသင္း ဘ႑ာေငြေတြကို ခိုးဝွက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားစြာမွာ

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံထားတဲ့ေနရာမွာလည္း ဒုတိယ အမ်ား

သြားမည္ျဖစ္ကာ၊ အသင္းရွိစဥ္က အသင္းေငြေၾကး ဆံုး သူခိုးႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။
မ်ားကိုပင္အတိုးခ်ကာ ပါတီအတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ ”
လို႔ ေအာင္သိန္းလင္း က ေျပာထားပါတယ္။
( ေခတ္ၿပိဳင္၊ ၂၇-၈-၂၀၁၀ )
၂။

သူခိုးႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း

ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ယခု စက္မွဳ - ၁ ဝန္ႀကီး )

ဦးေအာင္ေသာင္း ခိုးဝွက္အပ္ႏွံထားတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ
ဘဏ္မ်ား နဲ႔ မိသားစုစာရင္းေတြကေတာ့ -

လူထုအေပၚ အႏိုငအ
္ က်င့္ဆံုး ”
ပါတယ္။

ခိုးဝွက္အပ္ႏွံထားတဲ့

ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ

ဘဏ္မ်ား နဲ႔ မိသားစုစာရင္းေတြကေတာ့ (၁)

BANK

OF

AUSTRALIA

BANK

ေယာက္ထဲတြင္

OF

AUSTRALIA

သူခုိးႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း

ပုဂၢဳိလ္ႀကီး ျဖစ္ ေဒၚခင္ခင္ရီ ( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ ဇနီး )

သူဟာ နအဖ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး ဗိုလ္မွဴး မိုးေအာင္ ( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သား )

လူတစ္ေယာက္လို႔ ထင္ရွားသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း ေဒါက္တာ ေအးခိုင္ညြန္႔ ( မိုးေအာင္ ရဲ႕ ဇနီး )
အားျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ နဝတ အာဏာသိမ္းၿပီးက ကိုေနေအာင္ ( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သား )
တည္းက ဗုိလ္သန္းေရႊ နဲ႔ အက်ဳိးတူ ခိုးေဖၚခိုးဖက္ မခင္မိုးညြန္႔ ( ေနေအာင္ ရဲ႕ ဇနီး )
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးက ဗိုလ္မွဴး ျပည္ေအာင္ ( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သား )
ရသူ၊ ရာထူးအခ်မခံရသူေတြထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ေဒါက္တာ သုနႏၵာေအာင္

အပါအဝင္

အပါ ေဒၚခင္ေလးသက္ ( ဦးေရႊမန္း ရဲ႕ ဇနီး )

နဲ႕ “ ျပည္သူ ဦးေအာင္ေသာင္း ( စက္မွဳ ၁ ဝန္ႀကီး )

တည္းက ဒီေန႔အထိ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ အဖမ္းမခံ မခင္ငုရည္ၿဖိဳး ( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သမီး )

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၄၆၄ )

ေယာက္ထဲတြင္ သူခုိးႀကီး ကိုေလပန္း
ဘဏ္တြင္ မိသားစုဝင္ ( ၆ ေယာက္ ) ( ယခင္
လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၄၆၄ ) သူရေရႊမန္း ( ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း )
(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း ဟာ “ ျခ အဝင္ မိသားစုဝင္ ( ၁၀ ေယာက္ ) အစားဆံုး ” ၊ “ဒုတိယ အခိုးဆံုး ”

ကိုေလပန္း

ကိုေအာင္သက္မန္း ( ဦးေရႊမန္း ရဲ႕ သား )
မခင္ႏွင္းသႏၱာ ( ေအာင္သက္မန္း ရဲ႕ ဇနီး )
ကိုတိုးႏိုင္မန္း ( ဦးေရႊမန္း ရဲ႕ သား )
မေဇလင္းလတ္ ( တိုးႏိုင္မန္း ရဲ႕ ဇနီး )
(၂)

BANK

OF

ENGLAND

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၅၁၅ )
ေယာက္ထဲတြင္

သူခုိးႀကီး ကိုေလပန္း

အပါအဝင္

မိသားစုဝင္ ( ၆ ေယာက္ ) -

(ေရႊမန္း+ခင္ေလးသက္+ေအာင္သက္မန္း+ခင္ႏွင္း
( ဦးေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သႏၱာ+တိုးႏိုင္မန္း+ေဇလင္းလတ္)

Volume 1, No 19
(၃)

EUROPEAN

UNION

Page 9

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၅၃၈ )
ေယာက္ထဲတြင္

သူခုိးႀကီး ကိုေလပန္း

အပါအဝင္

မိသားစုဝင္ ( ၆ ေယာက္ ) (ေရႊမန္း+ခင္ေလးသက္+ေအာင္သက္မန္း+ခင္ႏွင္း
သႏၱာ+တိုးႏိုင္မန္း+ေဇလင္းလတ္)
(၄)

BANK

OF

CANADA

ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

ဘဏ္တြင္

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံသူ နအဖ စစ္အုပ္စုဝင္ ( ၄၀ )
ေယာက္ထဲတြင္

သူခုိးႀကီး ကိုေလပန္း

အပါအဝင္

မိသားစုဝင္ ( ၅ ေယာက္ ) (ေရႊမန္း+ခင္ေလးသက္+ေအာင္သက္မန္း+
တိုးႏိုင္မန္း+ေဇလင္းလတ္)
အထက္ေဖၚျပပါ

ေအာင္သိန္းလင္း၊ ေအာင္ေသာင္း၊

သူရေရႊမန္း .. ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ( ၃ ) ဦး တို႔ဟာ နအဖ
စစ္အုပ္စုဝင္ ထိပ္တန္းသူခိုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေမာင္ျမင့္

တြဲဖက္တရား ၾကားရသည့္သတင္းေၾကာင့္ ေမာင္ျမင့္ ရင္ခုန္သံ

ရန္ကုန္တိုင္းတရားရုံး

တုိ႔ ဆထက္တပိုးတုိး၍ ျမန္လာပါသည္။ ဟုတ္မွ

၎တို႔ေလာက္နီးနီး ခိုးထားတဲ့သူခိုးေတြလည္း ရာဂ သူႀကီး - (၉)

ဟုတ္ပါ့မလား။ ေမာင္ျမင့္ တီးတုိးေရရြတ္လုိက္မိ

“ခုရုံးေရွ႕ တရားလုိေတြျဖစ္ၾကတဲ့

ဏန္းအထိရွိပါတယ္။ မ်ားလြန္းအားႀကီးလို႔ မေဖၚျပ

ေတာ့ပါ။ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အေသး ေမာင္မင္းမင္းတို႔ေမာင္ႏွမ တစုဟာ အခု အ သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း
ခင္းျဖစ္တ့ဲ အေမြဆုိင္ေနအိမ္မွာ မိဘမ်ား ကြယ္
“ တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား”
စိတ္ၾကည့္ရွုႏုိင္ပါတယ္။
1.Reserve Bank of Australia ( 2008-10-22 )

လြန္သြားၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သီးျခား သန္းေခါင္ ေမာင္ျမင့္အသံကိုျမွင့္၍ ေျပာလုိက္သည္ေၾကာင့္ -

2.Bank of England ( New Era , 2009-3-23 )

စာရင္းနဲ႔ေနထုိင္ခ့ဲၾကတယ္ဆုိတာမွနပ
္ ါတယ္ေနာ္”

3.EuropeanUnion Bank(Moemaka,2009-8-15 )

“ ဟုတ္ - မွန္ပါတယ္”

4.Bank of Canada(www.CANADA BURMA.org )

“တရားလိုေတြရဲ႕

5.Overseas

Chinese

Banking

တရားသူႀကီးအိပ္ငုိက္ေနရာမွ
လုံးဖြင့္ၾကည့္သည္။

အလူးအလဲမ်က္

ေမာင္ျမင့္လည္း

မသိက်ဳိး

မိဘမ်ားဟာလည္းပဲ ကၽြံျပဳ၍ -

Corporation မကြယ္လြန္ခင္အခ်ိန္အထိ အခုအမႈျဖစ္တ့ဲ အေမြ

သက္ေသကုိ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔
(OCBC) and DBS Group , in Singapore ( RFA , ဆုိင္ေနအိမ္ႀကီးမွာမွာပဲ ေနထုိင္ခ့ဲတယ္ ဆုိတာ စစ္ေဆးေမးျမန္းဖို႔အတြက္
ေနာက္တစ္ခ်ိန္းစာ
VOA , DVB , Mizzima , Irrawaddy,2009-9-10 ) လည္း အမွန္ပဲမဟုတ္လား”
က်န္ပါေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ရုံးခ်ိန္
သူတို႔တေတြအားလံုးဟာႀကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီကဝင္ေရာက္

“ဟုတ္ - မွန္ပါတယ္”

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့သူေတြပါ။(ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ဝင္
ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲပါဘူး။ယွဥ္ၿပိဳင္လိုက္လို႔ေမွ်ာ္မွန္း
ဲ ၾကာက္
ထားသလိုျဖစ္မလာပဲ၊ရွဳံးနိမ့္သြားခဲ့ရင္..ဆိုတ့ေ
စိတ္ေလးေတာ့ရွိေလဟန္တူပါတယ္။သူ႕ကုိယ္ကိုသူ
သိပါတယ္။လူပါး၊လူေပါႀကီးပါ။)အခုေရြးေကာက္ပဲြမွာ
နအဖလူဆိုးသူခိုးအုပ္စုေတြဝင္ၿပိဳင္တ့ႀဲ ကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီက
အစိုးရဖြဲ႕လိုက္လို႔ကေတာ့တိုင္းျပည္ႀကီးဟာအခု
ထက္ပိုၿပီးစုတ္ျပတ္သြားမွာျဖစ္သလို၊ျပည္သူေတြ

“မိဘမ်ားရရွိရမယ့္

လည္းကုန္ေနၿပီျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္
အေမြစုကို

သား ေနာက္တခ်ိန္းက်မွ

သမီးမ်ားအေနနဲ႔ ---------------------”

ရပ္နားခြင့္ေပးၿပီး၊

ဆက္လက္စစ္ေဆးခြင့္ေပးဖုိ႔

ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္”

“-----------------”

တရားသူႀကီးကိုယ္တုိင္သည္ပင္လွ်င္

တရားခြင္စာေရး၏

မည္သည့္

အခ်ိန္ကတည္းက နားခ်င္ေနသည္မသိ၊ ေရွ႕ဖတ္

လက္ႏွိပ္စက္ရုိက္သံတေျဖာက္ေျဖာက္သည္ အမႈ စာေရးကိုၾကည့္ ေခါင္းညိတ္ျပၿပီးတရားခြင္မွ ဆင္း
ကို

ၾကားနာေနသည့္

တရားသူႀကီးကို

သိပ္ေနသည့္အလား။

ေခ်ာ့ သြားေလသည္။ ေမာင္ျမင့္လည္း အမႈသည္မ်ားက

ထိုင္ခုံထက္တြင္ ဆုိင္တဆုိင္ဆိုင္တြင္ တခုခုလုိက္စားပါရန္ ေျပာ

လည္း ဒီထက္ ပိုၿပီး ငတ္မတ
ြ ္ေခါင္းပါး ဒုကၡမ်ားလာမွာ တင္ပလႅင္ေခြဖြဲ႕၍ ငိုက္ျမည္းေနသည့္ တရားသူ ေသာ္လည္း

အလုပ္မအားေသးဟူေသာ

ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီလူဆိုးသူခိုးေတြမႀကီးစိုးရေလ ႀကီးကိုၾကည့္ကာ ေမာင္ျမင့္စိတ္ပ်က္မိေသာ္လည္း ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းလႊတ္လိုက္ရသည္။
ေအာင္..မသမာမွဳေပါင္းစံု၊အဓမၼမွဳေပါင္းစံု၊ညစ္နည္း

မိမိအမႈသည္မ်ားအတြက္

ေပါင္းစံုန႔အ
ဲ တင္းအဓမၼအႏိုင္ယူလိုက္တ့ႀဲ ကံ့ဖတ
ြ ္ပါတီ

စားေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

ရဲ႕ဒီေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလည္းအသိအမွတ္မျပဳပဲ

ညေနေလးနာရီထုိးၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔န႔မ
ဲ သမာမွဳမ်ား၊အဓမၼမွဳမ်ား၊ညစ္

လည္းနားခ်င္ေနၿပီျဖစ္သည္။

နည္းေပါင္းစံုမ်ားကိုကမာၻကပါသိေအာင္သတင္းဌာန
အသီးသီးကိုသတင္းေပးပို႔ေဖၚထုတ္ၾကဖို႔ျပည္သူအား
လံုးကို တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး

က်ဳိး ထုိ႔ေနာက္

ေမာင္ျမင့္ရုံးခန္းသို႔

သုတ္ေျခတင္ခ့ဲ

သည္။
ယေန႔

ေမာင္ျမင့္ ရုံးခန္းေရာက္သည္ႏွင့္ အေမာမေျဖႏိုင္ေသးဘဲ တေနကုန္

“ ဟုတ္ရဲ႕လားကြ။ ေနအုံးဖုန္းဆက္တာ

အမႈ(၃)မႈကို စစ္ခ့ရ
ဲ သည္။ အလုပ္ပင္ပန္းသည္က ကဘယ္သူလဲကြ”
တေၾကာင္း

အသက္အရြယ္ရလာသည္က

ေၾကာင္းေၾကာင့္

“ဦးစိန္လိင
ႈ ္ပါဆရာ---။

ေမာင္ျမင့္နားခ်င္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သူလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ၿပီလို႔ သ

ေမာင္ျမင့္အမႈစစ္လွ်င္ ဖုန္းကို တပည့္တစ္ေယာက္ တင္းၾကားတယ္။

အဲဒါဟုတ္လားလုိ႔

မင္းဆရာ

အားေပး၍ အျပင္တြင္ ေစာင့္ခိုင္းထားတတ္သည္။ ကိုဖုန္းဆက္ေမးၾကည့္တာ။ မင္းဆရာက သတင္း
အေၾကာင္းမွာ အမႈစစ္ေနစဥ္အတြင္း ဖုန္း၀င္လာ စုံတယ္ေလ --- လုိ႔ဖုန္းထဲမွာ အဲဒီလုိေျပာတာပါ
မည္ဆုိပါက

အဆင္သင့္

ေျဖဆုိေပးႏုိင္ရန္အ ဆရာ” ဦးစိန္လႈိင္သည္ ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ လုပ္ေဖၚ

တြက္ ျဖစ္သည္။ယခုအမႈစစ္ ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုင္ဖက္ တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနတဦးပင္ျဖစ္သည္။
ေမာင္ျမင့္ဖုန္းေပးထားခဲ့သည့္တပည့္သည္ ေမာင္ျ
မင့္ထံသို႔

အေျပးအလႊားေရာက္လာၿပီး

ကပ္၍ တီးတုိးေျပာ ေလသည္။

“ အင္း ေနအုံးကြ ဒီေန႔လြတ္မယ္လို႔

အနား ေတာ့ သတင္းေတြက ထြက္ေနတာပဲ ညတုန္းက
ေတာင္သတင္းေတြထဲမွာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ေပးေန

Page 10

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ၾကေသးတယ္။”ေမာင္ျမင့္သူ႔တပည့္မ်ားကိုေျပာေန ရားမႈမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစရာမလုိေလာ ခြင့္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ရင္း၊

၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္

ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္လြတ္သည့္သတင္း က္ေအာင္ပင္ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေနေပသည္။

ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုေမးလွ်င္ေကာင္းမလဲ အျခား ေသာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရး နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိ/မရွိ စသည့္ ျပႆနာ
စဥ္းစားေနမိသည္။

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီအႏုိင္ရ မ်ား

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း

စသည္အားျဖင့္

ျပႆနာအေၾကာင္း

“ ယူစရာရွိတ့အ
ဲ မႈတြဲေတြယူကြာ။ စေန အမတ္မ်ားကို ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ကိုယ္ ကန္႔ကြက္ ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
တနဂၤေႏြရုံးပိတ္ရက္မွာ
လုပ္ၾကရေအာင္။
ေမာင္ျမင့္သည္

လုပ္စရာရွိတာေလးေတြ ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာ

ၿပီးရင္

ငါတုိ႔

ျပန္ၾကမယ္” မ်ားႏွင့္

သူ႔တပည့္မ်ားကို

အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ လွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္အစကတည္းကပင္ေရြး

ထုိသို႔ေျပာ မၾကားခ်င္အဆုံးနားေထာင္ေနၾကရသည္။

ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာျပစ္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ

ရင္း ျပန္ရန္စိတ္ေစာေနမိသည္။ ယင္းသတင္းမွန္ ေျပာစရာရွိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ေသေသခ်ာခ်ာကြဲကြဲျပားျပား

ကန္ပါက ဦးညဳိလြင္ႏွင့္ ဦးစန္းေမာင္တို႔ သိေန ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈ ဆုိသည့္စ နားလည္ထားသင့္သည္။ ထုိသုိ႔နားလည္ထားပါမွ
ၿပီးေလာက္ၿပီ။ထုိ႔ေၾကာင့္ေမာင္ျမင့္ ျပန္ရန္စိတ္ေစာ ကားရပ္မ်ားကို

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္

ကြဲ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ေရြးေကာက္ပြဲ

ေနမိသည္။ ရုံးခန္းမွ ထြက္လုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္ ကြဲ ျပားျပားသိသင့္ေပသည္။ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကံဳး၀င္သည္။ မည္သည့္
နက္ တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ ျပစ္မႈမ်ားသည္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ

ျပဳျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သုံးျခင္း၊ သူတ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႏွင့္ အႀကံဳး၀င္သည္ကို ကြဲကြဲ-

၀င္းႏွင့္ေတြ႔ရာ -

“ ဘယ္လုိလဲဗ် ဦးျမင့္ ဒီေန႔ျပန္တာေစာ ပါးအေယာင္ေဆာင္ျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ျပားျပားသိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာဌာန
လွခ်ည္လား။ ရုံးေတြၿပီးကုန္ၿပီလား။ ဘာေတြမ်ား ၿပီးမဟုတ္မမွန္ေဖၚျပျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ေပး သို႔ တုိင္တန္းအေရးဆုိၾကရမည္ကိုလည္း သိရွိနား
အေၾကာင္းထူးလုိ႔လဲဗ်”

ျခင္း၊ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္စည္းရုံးျခင္းမ်ားပင္

“ဒီေန႔ရုံးေတြေတာ့အားလုံးၿပီးၿပီဗ်။

လည္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

ထိုက့ဲသို႔ျပစ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ပါက အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ျဖစ္သည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အိမ္ကိုေစာေစာျပန္မလို႔ပါ”

သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမရွိ တရားရုံးသို႔ သြားေရာက္ ထံတြင္ အမႈစရိတ္(၁၀) သိန္းေပး၍ ကန္႔ ကြက္

“အင္းေနအုံးဗ်။

ဦးတုိက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ နည္းလမ္းသည္ အ လႊာမ်ား၊ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားတင္သြင္းၾကရမည္-

ကၽြန္ေတာ္ခု ေရႊေညာင္ပင္ကထလာတာဗ်။ ဆုိင္ ေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္
ထဲမွာေတာ့

ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကတည္းကပင္ တရားမွ်တမႈမရွိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလႊတ္ေပး ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားဆုိရာတြင္ ဥပေဒသေဘာ သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေန

လုိက္ၿပီဆုိ တဲ့သတင္းေတြျပန္႔ေနတယ္ဗ်ာ။

အရက်ယ္ျပန္႔နက္ရႈိင္းသည့္အဆင့္တြင္ပါ၀င္လ်က္ သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္

ဦးျမင့္ေရာဘာေတြမ်ားၾကားေသးလဲ”

ရွိသည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ား လည္း တရားမွ်တမႈမရွိသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

ကၽြန္ေတာ္လည္းအဲဒီလုိပဲၾကားတယ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္ ကိုကန္႔ကြက္ျခင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္

ဗ်။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိေသးဘူး။ ခုမွ ရပ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

တကယ္လုိ႔ ေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ကြက္ထဲျပန္ၿပီးစုံစမ္းၾကည့္မလုိ႔ပါ။

ေရြး- ၍အမႈစရိတ္အျဖစ္ေငြ(၁ဝ)သိန္းတိတိ ေပးေဆာင္

မည္သည့္လုပ္ထုံး ရသည္ကုိ ယခုအခ်ိန္က်မွ အရုိးမ်ားသည္၊ ေခ်းခါး

လြတ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ညပိုင္းေရဒီယုိသတင္းေတြ လုပ္နည္းမ်ားမဆုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ လႈပ္ရွားေဆာင္ သည္ဟူ၍ညီးျငဴေနၾကမည္ဆုိပါကေမာင္ျမင့္ကိုယ္
ထဲပါမွာပဲဗ်။ ကဲသြားလုိက္အုံးမယ္ဗ်ဳိ႕”

ရြက္ျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)

ဥပေဒႏွင့္

ညီညြတ္ျခင္း ခ်င္းမစာႏုိင္သည့္အျပင္၊၄င္းတို႔၏မုိက္ျပစ္ကုိ၄င္း

ေမာင္ျမင့္ထုိသို႔ေျပာရင္း ကားဂိတ္သို႔သုတ္ေျခတင္ မရွိဘဲ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ျပႆနာ တုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္စင္းခံၾကေပေတာ့ဟု
၍ ထြက္ခ့ဲသည္။ ရပ္ကြက္ထဲသို႔ျပန္ေရာက္သည့္ မ်ား၊ စသည့္ျပႆနာမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား အား ႀကိတ္၍ အျပစ္တင္ေနမိသည္။
အခ်ိန္

လမ္းထိပ္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္

ဦးညဳိ လုံးပါ၀င္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ အျငင္း

လြင္ႏွင့္ ဦးစန္းေမာင္တုိ႔ရွိမလား ဟု ၾကည့္လုိက္ ပြားမႈမ်ားကို စီရင္ဆုံးျဖတ္သည္ဆုိရာတြင္ ေရြးမိေသာ္လည္း မေတြ႔သျဖင့္ အိမ္သို႔သာ တန္းျပန္ခ့ဲ ေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္ လႈပ္
သည္။ ေမာင္ျမင့္စိတ္ထဲ တြင္ အမွန္တကယ္ ေဒၚ ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

ေရြးေကာက္

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလႊတ္ေပးမည္ဆုိပါက ျမန္ ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္မည္က့သ
ဲ ုိ႔အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္

မ်ားကို မဆုိ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက

ေပၚလာမည္လဲဟူ၍ စဥ္းစားေတြးေတာေနမိသည္။ မည္သည့္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား(သို႔မဟုတ္) လုပ္
မၾကာခင္ရက္ပိုင္းကမွ က်င္းပၿပီးစီးသြား ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္
သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ နည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ အႏုိင္ရပုံကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္)
စာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႔မွ လႊင့္ထုတ္ေပးေန နည္းမ်ားသည္
သည္ကို ေမာင္ျမင့္ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရတုိင္း၊ ေအာ့ (သုိ႔မဟုတ္)
ႏွလုံးနာမိသည္။

ျပည္ပ

လႊင့္ေပးေနသည္။

လုပ္

ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍

သတင္းမီဒီယာမ်ားက လည္းေကာင္းေလာကပါလတရားမ်ားႏွင့္အညီ စီ

မ်ားကိုမတရားသည့္နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေကာက္ယူခ့ၾဲ က ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
သတင္းမ်ားကို

လုပ္ထုံး

ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိ

လည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၏ မဲလိမ္၊ မဲခိုး၊ ႀကိဳတင္မဲ ရင္ဆုံးျဖတ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။
သည့္

မည္သည့္

ေန႔စဥ္ရက္ဆက္

ယင္းကဲ့သုိ႔

ျပႆနာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး

ထုတ္ ပါတီမ်ားအခြင့္အေရဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊

လႊတ္-

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာျပႆ

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ နာမ်ား၊ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ျခင္းအခြင့္အေရး
မရွင္တုိ႔၏ ပူးေပါင္း ႀကံစည္လိမ္လည္မႈမ်ား၊ မတ ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္

စိတ္ထဲ၌

Volume 1, No 19
ေဒၚေအာင္ ေမာင္ျမင့္

ညေျခာက္နာရီထုိးသည့္တုိင္ေအာင္
ဆန္းစုၾကည္
ႏုိင္ေသး။

TV

Page 11
မွ

သတင္းေၾကျငာေနသည္ကို တြင္ (၅)ႏွစ္ (၁၁) လေက်ာ္ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ခံထားရသ

မေသခ်ာ နားေထာင္ရင္း နားၾကားျပင္းကပ္သျဖင့္ ပိတ္ပစ္္ ျဖင့္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခ်ဳပ္ေႏွာင္-

လြတ္သည့္သတင္းမွာ

လြတ္သည္ လုိက္သည္။ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မး္သာခြင့္” ေပးလုိက္ ျခင္းခံထားရေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

ေမာင္ျမင့္စိတ္ထဲတြင္

ဟုသတင္းၾကားလုိက္သည့္အခ်ိန္က

၀မ္းသာခဲ့ရ သည္ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ ေတာ္ေတာ္နားၾကား ထုိေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား စတင္

သည္တုိ႔ တစစေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္လာၿပီး၊ စိတ္ ျပင္းကပ္စရာေကာင္းသည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္အခ်ိန္က

အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္

ထဲ၌မေက်မခ်မ္းျဖစ္ျခင္း၊ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ် အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ႀကီးစုိးမင္းမူလာသည္။

ေျခာက္နာရီထုိးသည္ကို ထားသည့္ ဥပေဒ “ ႏုိင္ငံေတာ္အားေႏွာင့္ယွက္ ပုဒ္မ

အမွတ္ရကာ ေရဒီယုိကုိ ေကာက္ကိုင္လုိက္သည္။ ဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား၏
VOA

သတင္းကိုနားေထာင္ရန္

လွည့္ဒီလွည့္လုိက္ရွာသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္မွ

-

၁၀(ခ)

အရ

အျပစ္ေပးအေရးယူ

ကာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အျငင္းပြားလာႏုိင္ပါသည္။ အာ

ဟုိ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ” ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ရွေတာ္၀င္ေဆးခန္းမွ

လုိင္းကို

ယင္းဥပေဒ

ေဆးကုသမႈခံယူၿပီးသည့္-

လုိင္းမမိေသးသည့္ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ - ၃ အျဖစ္- ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခ့ျဲ ခင္း

တဒဂၤအခ်ိန္ကေလးကိုပင္ ေမာင္ျမင့္ ေဒါသထြက္ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ မူလအခြင့္ ျဖစ္သည္ဟု အျငင္းပြားလာမည္ဆုိပါကလည္း တ
လာသည္။ ေရဒီယုိကို ကိုင္ေပါက္ခ်င္စိတ္ေပါက္ အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒ ရားစီရင္ေရးမူသေဘာအရ
လာသည္။

လိုင္းမိသည့္အခ်ိနတ
္ ြင္မေတာ့

ျပစ္မႈ

ေဒၚ ပင္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွိသူတုိ႔မွ အျမင္ကပ္သည့္ တစ္ခု အတြက္ဥပေဒတစ္ခုျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္တခါသာ

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီေန႔မလြတ္သည္မွာ ေသခ်ာ မည္သည့္

မဆိုအေရးယူႏုိင္ရန္- စီရင္ရမည္ျဖစ္သည္” ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းပုဒ္မ - ၁၀

ႏုိင္ငံသားကို

သြားသည္။ ေမာင္ျမင့္စိတ္တုိ႔ ဘာမွလုပ္ခ်င္ကိုင္ ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒျဖစ္သည္ဆုိက

လြန္အံ့မ (ခ) အရ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ကာလကိုလည္း ပုဒ္မ

ခ်င္စိတ္မရွိေအာင္ကိုျဖစ္သြားသည္။သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္ ထင္ပါ။
လင့္ခ်က္ေတာ့ရွိေသးသည္။

“လူတစ္ဦးကို

-၁၀(က)အရ ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္သည့္ အ
မူလဥပေဒတြင္ပုဒ္မ-၁၀(က)အရ

လြတ္ရက္သည္

ခ်ိန္ကာလအတြင္း ထည့္သြင္းအက်ဳံး၀င္ေစရမည္-

မနက္ျဖန္မွျဖစ္သည္ဟုလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်မည္ဆုိပါကတႀကိမ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း ျဖစ္သည္။
စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာၾကသည္။

(၆၀) ထက္မပိုေစဘဲ၊ စုစုေပါင္းရက္ေပါင္း (၁၈၀) ပုဒ္မ - ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသည့္ အခ်ိန္

ထို႔ေၾကာင့္ မနက္ျဖန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾက အထိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ထက္ တြင္ မည္သုိ႔ပင္ တြက္ခ်က္ေစကာမူ ဥပေဒအရ
ပိုမုိ၍ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ်င္သည္ဆုိပါက ဖြဲ႕စည္း ေပးအပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ေန

ရန္သာရွိၾကသည္။
၂၀၁၀

ႏို၀င္ဘာလ

(၁၃)

ရက္ေန႔

စေနေန႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ခန္႔အပ္ သည္ကို

ေတြ႕ရသည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကာလ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလႊတ္ေပးလုိက္တာေသ သည့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တႀကိမ္လွ်င္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ

ျဖစ္ေပၚလာ

ခ်ာသြားၿပီ။ ေမာင္ျမင့္ မ်က္ရည္က်ရသည္အထိ ရက္ေပါင္း (၁၈၀) ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း (၃) သည့္ အေၾကာင္းအရာကို အေျချပဳလ်က္တရား
၀မ္းသာလုံးဆုိ႔ခ့ဲရသည္။

သို႔ရာတြင္

MRTV

မွ ႏွစ္အထိ

ျပဌာန္းထားသည္။ စြဲဆုိျခင္းသည္ အမႈမစြဲတင္မီကပင္ ဥပေဒသေဘာ

ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ဟု

သတင္းေၾကျငာရာတြင္ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကုိ ယခုအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ န.၀.တ အရ ကနဦးကပင္ပ်က္ျပယ္ေနေသာအမႈ( Void
(ဘ)

ဦးေအာင္ဆန္းအား၊

ျပစ္ဒဏ္အားလုံးကို အစိုးရတက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအမွတ္ - Ab Initio) ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ပထမ ဥပေဒ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလုိက္ ျခင္းဟူေသာေခါင္း ၁၁/၉၁ ျဖင့္ စုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္အစား (၅)ႏွစ္ျဖင့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒျဖင့္ ႏုိငင
္ ံသားတဦး၏
စဥ္ျဖင့္

-

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊

ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္၊
ညေန(၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားထုိးခဲ့သည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီသည္

နာရီမွာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္မွာ ဖြဲ႕စည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ခန္႔ အပ္

ဒီကေန႔

ဗဟန္းၿမိဳ႕ ဒီပဲယင္းအနီး၊ က်ည္ရြာတြင္ လုပ္ႀကံခ့ၿဲ ပီးသည့္- သည့္အစိုးရ (သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕သာ ျဖစ္

နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား(၁) ရပ္ကြက္ တကၠသိုလ္ရိပ္ ေနာက္ပိုင္း၊

ယင္းဥပေဒျဖင့္

သာလမ္း၊ ၿခံအမွတ္ ၅၄/၅၆ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့သ
ဲ ည္။

အေရးယူဖမ္းဆီး သည္။ န.၀.တ/န.အ.ဖ မည္သည့္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္
တရားေရးစီ ပုံအေျခခံဥပေဒကိုမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ၾကည္၏ ေနအိမ္သု႔သ
ိ ြား ေရာက္၍ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ရင္ေရးစနစ္သည္

ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈ

လုိက္နာျခင္း

ရွိ- ၄င္းတုိ႔ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက တုိင္းျပည္ကို

ႏို၀င္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္ဒဏ္အားလုံး ေၾကာင္း ယင္းျဖစ္ရပ္က ထင္ထင္ရွားရွားျပသခဲ့ အသိေပးေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္သည္။
ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း၊ ျပည္ သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူကို

မရွိေၾကာင္း
ထို႔ေၾကာင့္

အျပစ္ေပး န.၀.တ/န.အ.ဖ အစိုးရအ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕

ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ကို ရွင္းလင္းဖတ္ၾကား သည့္ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ တို႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အားေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလုိသူ
ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီ
သည္၊

ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း သည့္

ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ အမႈႀကီးအမွတ္ - ၄၇/၀၉ ျဖင့္ တြင္မွ
ႏုိင္ငံေတာ္အားေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား၏

စတင္ကာ

အတြင္း

ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၂၂

သည့္

ေဒၚခင္ခင္၀င္း

အရ

ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရ ပုဒ္မ

(ဘ)

-

၂၂
(၅)

ျဖင့္
ႏွစ္ႏွင့္

(၁၁)

တရားစြဲဆုိ

ဥပေဒအရ

အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းမရွိ

အခ်ိန္ကာလ ပိတ္ပင္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိ/မရွိဆို သည္
လေက်ာ္ေက်ာ္ မွာ ဒုတိယ ဥပေဒျပႆနာျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ

ယေန႔အခ်ိန္ထိတုင
ိ ္-

ျပစ္ဒဏ္ကာလျပည့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္သည့္ကာလမွာ(၅) ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္ ေအာင္ မည္သည့္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ

၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္ လ အထိ သာျဖစ္သည္။
ဒဏ္အားလုံးကို

က်င့္သုံး

တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသည့္ သည့္ အစိုးရ/၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၏ ကန္႔သတ္တားဆီး

ရက္ေန႔အထိ

တုိ႔ႏွစ္ဦးအားလည္း ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ေလွ်ာ့ေပါ့- ၾကာျမင့္သည္။
ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္

ကိုင္စြဲ

ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးေနအိမ္အတြင္း အခ်င္း ျပည့္မီျခင္းမရွိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ ယင္း

ဦးတင္အုန္းႏွင့္ (၁၄.၅.၂၀၁၀)

မ၀င္းပပ(ခ) အငယ္ေလး (ဘ) ဦးဥာဏ္လင္း အားျဖင့္

ဥပေဒကို

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ကာလ ႏုိင္ေလာက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည္ အရည္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ၀င္ ေရာက္သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ယင္းဥပေဒ ကဲ့သို႔

ေဘးအႏၱရာယ္မွ
-

လြတ္ေျမာက္လ်က္ရွိ မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ယေန႔ထက္တုိင္ေအာင္

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းဆုိင္ရာတရားရုံးက သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလုိက္

သည့္အမိန္႔ကို ဖတ္ၾကားပါသည္။”

ထုိ႔ေၾကာင့္

မွ်

မရွိေသးေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကည္အား ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ

သည္ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈျဖစ္ၿပီးသည့္

ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ပါ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရး

Page 12

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ခ်က္ႏွင့္အညီ လာေရာက္
ဖတ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္
ဆုိးသည္မွာ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီေျပာ
သည့္ စကားပင္ျဖစ္သည္။
“မိမိတို႔၏အဓိက လုပ္ငန္း
တာ၀န္မွာတရား ဥပေဒ
စုိးမုိးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ
ယာေရးပင္ ျဖစ္ပါ-ေၾကာင္း”
ဟုေျပာဆုိခ့သ
ဲ ည့္
စကားပင္ျဖစ္သည္။
မူလကပင္အမႈမေျမာက္
ပ်က္ျပယ္ေနသည့္အမႈကို
မ်ားကို

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည္

မွာလည္း တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့စြာ စီရင္ခ်က္အမိန္႔ခ်မွတ္ခ့ၿဲ ပီး

ပ်က္ျပယ္ေနသည့္ဥပေဒကို အသုံးျပဳ ထားျခင္းျဖစ္ သည့္ေနာက္ပိုင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ကာလကို မည္
သျဖင့္ ဥပေဒအရ မွားယြင္းေနေၾကာင္းမွာ တတိ သည့္ႏိုင္ငံသားတဦးတေယာက္မွ လက္ခံႏုိင္ျခင္း
ယ ဥပေဒျပႆနာျဖစ္ သည္။ ယင္းဥပေဒအရ မရွိသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည္ ဟူေသာ
ကန္႔သတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ မည္သူ႔ကိုမဆုိ မည္ အသုံးအႏႈန္းကို သုံး ခဲ့ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ
သည့္ေနရာတြင္မေနထုိင္ရ၊

မည္သည့္ေနရာတြင္ စိုးမုိးေရးကို ေရွ႕ရႈသည့္ လုပ္ရပ္မဟုတ္သည္ကို

သာ ေနထုိင္ရမည္။ မည္သည့္ေနရာသို႔ မသြားလာ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ မသိရွိသည္မွာ လြန္စြာ၀မ္းနည္းဖြယ္ရ။ မည္သည့္ေနရာသို႔သာ သြားလာရမည္ … စ ေကာင္းေပသည္။
သည္အားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္

ရဲခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလ်က္၊ ဒီပဲယင္း

မိိမိမွစတင္ဖိတ္ေခၚျခင္းမရွိပဲ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦး လုပ္ႀကံမႈတရားခံမ်ားကိုယေန႔အခ်ိန္ထိတုိင္ေအာင္
၀င္ေရာက္လာသျဖင့္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္

ေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ လုပ္ႀကံခံရသူ၏ ေရွ႕

ဒီေခါင္းစဥ္ကို တင္ရတာက အေႀကာင္း
ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ဗမာေတြက လုပ္သင့္တာကို
စဥ္းစားရ လုပ္ရမယ့္္အစား သူမ်ားကိုအျပစ္ေျပာဖို႕
ေ၀ဖန္ဖို႕ ပိုအားသန္တတ္ႀကပါတယ္။ ခုျမ၀တီျမိဳ႕
ကို DKBA က စစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
ကိစၥ၊ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ
ရဲ႕

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့န
္ ဲ႕

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျပသနာေတြ အေပၚမွာမေႀကလည္ သေဘာမတူ
တဲ့ တပ္ဖြဲ႕တခုက လက္နက္အင္အားခ်င္း မွ်သည္
ျဖစ္ေစ

မမွ်သည္ျဖစ္ေစ

လက္မခံနိုင္ဘူးဆိုျပီး

အာခံဆန္႕က်င္ျပီး ျမ၀တီျမိဳ႕ကို ၄၈ နာရီနီးပါး
သိမ္းယူထားနုိင္တ့ဲ တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလား
ဘြယ္ ကိုဆန္႕က်င္ ေ၀ဖန္ခ်င္ႀကတဲ့ သူေတြ ရွိခ်င္
ရွိမွာပါ။
ဒီလိုပဲ ဘုရားသံုးဆူျမိဳ႕ကို သိမ္းျပီး စစ္

ထားမႈအရ အစားအေသာက္ေကၽြးေမြးျခင္းကို အ ေမွာက္တြင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္၍ “ မိမိတို႔၏ အစိုးရရဲ႕ ရံုးနဲ႕ဌာန တခ်ိဳ႕ကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးပစ္
ဲ ိစၥမွာ
ဗိုလ္မူေရွးဦးေဆာင္တ့ဲD K B A
ေၾကာင္းျပဳ တရားစြဲဆုိျခင္းမွာ မွားယြင္းသည့္ အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လိုက္တ့က
ပထမ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ျပႆနာျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တရားစီရင္ေရးကို-

ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခ်င္သူေတြလည္းရွိမွာပါ။
ႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” တပ္ကို
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တာေတြကေတာ့
ဟူ၍ ေျပာထြက္ရက္သည့္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီမွာ ၄င္း၏ ရန္သူဘက္က

ျငင္းပယ္ထားျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ေရးမူ၊ လုပ္ရပ္သည္ လြန္စြာေအာက္တန္းက်သည့္ လုပ္ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ မွားယြင္းလ်က္ရွိ သည့္ ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ၄င္းကိုယ္တုိင္မသိရွိသည္ စနစ္ကို ဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ေနႀကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ

အျပင္ အမႈႏွင့္မည္သုိ႔မွ်သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ တ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို ေဖၚ အင္အားစုေတြဘက္ကေတာ့ ေထာက္ခံအားေပး
ရားလိုျပသက္ေသမ်ားေပါင္းမ်ားစြာကိုတင္ျပခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရာတြင္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ရမယ့္ကိစၥလို႕က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။
ထားေသာ္လည္း၊ စြဲခ်က္တင္ၿပီးသည့္အဆင့္တြင္- လ်က္ရွိသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွတင္ျပသည့္
ဦးတင္ဦးႏွင့္ဦး၀င္းတင္ သက္ေသႏွစ္ဦးကို တင္ျပ

ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္

မ်ားစြာရင္ေလး

ဖြယ္ ေကာင္းေပသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္၍ေပ်ာ္ရႊင္

က်ေနာ္

ပထမဆံုး

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မက

ေျပာခ်င္တာက

စစ္အာဏာရွင္စနစ္

ေအာက္က်ေရာက္ေနခဲ့တ့က
ဲ ာလအတြင္း ဒါဟာ
ၾကည္ႏူးေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ျမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပဲြ
ေနျခင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား သက္ေသျပထားျခင္း- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကို ေတြပါ။ အင္မတန္ လက္နက္အားကိုး အင္အား

ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းမွာတရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္တိမ္းေစာင္း
ျဖစ္သည္။

အားေပးေနၾကသည့္

အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားအရ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မလြဲမေသြ လႊတ္ေပး

ကမၻာ့

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အားကိုး စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ဆန္႕က်င္အာခံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အံတုခ့တ
ဲ ့ဲ တိုက္ပြဲပါ။ တပ္မွဴးေစာလားဘြယ္မွာ

အားၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည့္ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ

အေတြးအေခၚအရ နိုင္ငံေရးစစ္ေရးအရ အားနည္း
ေပ်ာ္ရြင္ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိခ်င္ရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူက
ေမာင္ျမင့္သည္ ဥပေဒသမားပီသစြာ အက်င့္ပ်က္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ ေတာ္လွန္ေန

ရမည့္ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း တရားရုံး လူသားအားလုံး
က ေထာင္ဒဏ္(၃) ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး
ဗုိလခ
္ ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ေထာင္ဒဏ္ (၁၈) လ

လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ေဖါင္းကားအဆီတ၀င္း၀င္း တဲ႕ တျခားအင္အားစုေတြကုိ လုပ္လို႕ရပါတယ္
ကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္လ်က္ ေနအိမ္ အ ထေနသည့္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ၏ ဖားျပဳတ္ႏွင့္အလား ဆိုတာကို ျပသြားခဲသ
့ လို ဘာေတြ ႀကိဳတင္စီမံ
က်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေစခဲ့သည့္ အျပင္ က်န္

သဏၭာန္တူသည့္

မ်က္လုံးထဲတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားဖို႕စုစည္းျဖည္႕တင္းထားဖို႕လိုအပ္
သည့္ ေထာင္ဒဏ္ကာလကုိ ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ကြက္ကြက္ကြင္းျမင္ ေယာင္လ်က္ တႏုံ႔ႏုံ႔ေဒါသ တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပသသြားခဲ့တယ္လို႕ ဆိုရ
သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ အ

ထြက္ကာ ေတာက္တေခါက္ေခါက္ျဖင့္ အိပ္ယာ ပါလိမ့္မယ္။
၀င္ခ့ဲရေလေတာ့သည္။
ဘာမွ မလုပ္တ့ဲသူေတြဟာ အမွားနည္း

က်ယ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္ေစသည့္ ကာလကုန္ဆုံးသည့္
ယေန႔ (၁၃.၁၁.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဆုိင္းငံ့ထား

သည့္ျပစ္ဒဏ္ကာလကုိလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပး ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
လုိက္သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက အထက္ကညႊန္ၾကား ဆက္ရန္

မ်က္ႏွာကုိ

ပါတယ္။ တကယ္လုပ္တ့သ
ဲ ူေတြဟာ မွားႀကတာ
ပါပဲ။ အမွားေတြကေန မွန္ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ရင္း ေလာကကို ဒီကေန႕ အေျခအေနေရာက္

Volume 1, No 19

Page 13

ေအာင္ တည္ေဆာက္ခ့ႀဲ ကတာဟာ လူသားေတြပါ လက္မခံနိုင္သလို စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအ အာဏာကို အလြယ္တကူ စြန္႕လႊတ္လိမ့္မယ္ မ
ပဲ။ “To err is human” ‘လူေတြဟာ မွားမွာပဲ’ ေပၚအနိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မွဳ ေျပာင္လိမ္ ေျပာင္းစား ဟုတ္ဘူး။ သံုးလို႕နိုင္သမွ် ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတ့ဲ
ဆိုတ့ဲ ကမၻာေက်ာ္ ဆိုရိုးစကားဟာ အလကား လုပ္မွဳေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္မွဳေတြအေပၚ လက္မခံ နည္းေတြ အင္အားေတြကို အသံုးျပဳျပီး သူတို႕ရဲ႕
ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မွားမွန္းသိဖို႕ နိင္ေတာ့တ့ဲ

DKBA

ခြဲထြက္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အာဏာနဲ႕စည္းစိမ္ဥစၥာကို

ကာကြယ္သြားလိမ့္

နဲ႕သိရင္ျပန္ျပီး ျပင္ဆင္တည့္မတ္တတ္ဖို႕ပဲအေရး သိမ္းပိုက္မွဳကို ခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာ မယ္ဆိုတာကို ပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္
ႀကီးတာပါ။

အဲဒီအေျခအေနနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္ ျမ၀တီျမိဳ႕ကို ဆက္ျပီး ျပတ္ေရးဆိုတ့ဲ

မွားမွန္းသိရဲ႕နဲ႕

မျပဳျပင္

ဘံုတူညီတ့ဥ
ဲ ီးတည္ခ်က္

မျပင္ဆင္တ့သ
ဲ ူေတြက သိမ္းပိုက္ထားဖို႕အေျခအေန မျပည္႕စံုတ့အ
ဲ တြက္ တည္းရဲ႕ေအာက္မွာ

တခု

လူထုေခါင္းေဆာင္

ေဒၚ

ေတာ့ “လူ႕ဗာလ” လို႕ေခၚတဲ့ လူမိုကေ
္ တြသာ ဆုတ္ခြာေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဘုရားသံုးဆူျမိဳ႕၀န္း ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႕ဦးေဆာင္မွဳကို ယံုယံု ႀကည္
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။မွားမွန္းသိသိႀကီးနဲ႕ကိုဇြတ္တိုးမိုက္ က်င္မွာကေတာ့ ခုဒီေဆာင္းပါးကိုေရးေနတဲ့အခ်ိန္ ႀကည္နဲ႕ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတခု
တြင္းနက္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာနိုင္ငံက စစ္ဗိုလ္ အထိ
ျပခ်င္တ့ဲ

ကမၻာေက်ာ္ဆိုရိုးစကားတခုရွိပါေသးတယ္။

သိမ္းပိုက္ခံရလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပံုမရပါ
ဘူး။

အဲဒါက “It’s easy to be wise after the
event”

ပါတဲ့

စစ္အစိုးရ တည္ေဆာက္နိုင္ေရး အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ႀကိဳး

ဟာ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႕ေတြက ခုလိုတိုက္ခိုက္ ပမ္းႀကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္ေတြကို ဥပမာအေနနဲ႕ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာက်ေနာ္ကိုးကားေဖာ္

ဆက္ျပီးတိုင္ပြဲျဖစ္ေနတံုးပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ နည္းပရိယယ္အရ လွဳပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္မွဳခ်င္းကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားနိုင္ႀကပါ

ဒါေပမယ့္ သူတို႕မွာ တရုတ္လုပ္ ရုရွား တယ္။

ဒါကိုလည္း

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုခ်င္း

ျမန္မာဘာသာနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ ေခတ္မွီ လက္နက္ႀကီး နားလည္မွဳအျပည္႕အ၀ရွိႀကရပါလိမ့္မယ္။ရန္သူနဲ႕

“ျဖစ္ျပီးမွ ပညာရွိလုပ္ရတာ လြယ္ပါတယ္” လို႕ျပန္ လက္နက္ငယ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ျပည္သူလူ ပူးေပါင္းေဖာက္ျပန္သြားတာမ်ိဳးကလြဲရင္

သည္းခံ

ဆိုရင္မမွားေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ဗမာ ထုပိုင္ သယံဇာတ ပစၥည္းေတြကိုသူတု႕ိ စိတ္ႀကိဳက္ ခြင့္လႊတ္ႀကရပါလိမ့္မယ္။ရန္သူဘက္ကိုပူးေပါင္း
စကားနဲ႕ေျပာမယ္ဆိုရင္ “အစက ငါမေျပာလား” ေရာင္းခ်ျပီးရတဲ့ေငြေတြနဲ႕ ေက်းဇူးရႈွင္ကို ေက်းစြပ္ သြားခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္မွီ အျမင္မွန္ရျပီး ျပည္သူ
အဲဒီလက္နက္ လူထုဘက္ အမွန္တရား တရားမွ်တမွဳ ဘက္ကို

လို႕ျပန္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ထားပါ သတ္ျဖတ္ဖို႕၀ယ္ယူထားတာပါ။

ေတြနဲ႕ သူ႕ကို အာခံဆန္႕က်င္တ့ဲ တိုင္းရင္းသား ျပန္ကူးေျပာင္းလာႀကတဲ့

ေတာ့။
အဲဒီလို

ပညာရွိေလသံနဲ႕

ေျပာရတာ

အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ႕
ေျပာသူက လုပ္သူေနရာမွာ မရွိ၊ မခံစားရလို႕ပါ။

္ ယ္။
လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြနဲ႕ျပည္တြင္းကလက္ လည္းနားလည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ႀကရပါလိမ့မ
နက္မ့ဲျပည္သူေတြကိုျခိမ္းေျခာက္ဖို႕ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္ ရန္သူဘက္က အျမင္မွန္ရလာျပီး ျပည္သူလူထု
ႏွင္းဖို႕အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။

ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္တ့ဲ အဲဒီလိုလည္းျဖစ္နိုင္တယ္

ဘက္ကိုျပန္ျပီးအလင္း၀င္လာႀကသူေတြကိုလည္း

ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွငေ
္ တြကို ဆန္႕

ေနာ္လို႕ သတိထားလို႕ ေျပာလိုက္ရင္ သိပ္ျငင္းေန က်င္တိုက္ခိုက္ေနႀကတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အင္အား
စရာအေႀကာင္္းရွိမယ္မဟုတ္ပါဘူး။

လုပ္သူက စုေတြအေနနဲ႕သိပ္ေႀကာက္ေနစရာမလိုပါဘူး။

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္နိုင္လိုက္ရင္လည္းသူ႕အ
တြက္ျပသနာမရွိပါဘူး။မလုပ္နိုင္လိုက္လို႕ဆိုးက်ိဳး
တခုတခုေတြ႕ရျပီ ဆိုရင္ေတာ့ “အစက ငါမေျပာ
လား” သမားက ေခါင္းတညွိမ္႕ညွိမ္႕နဲ႕ေမးေလး
ေငါ႕လို႕ေက်နပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ေလာကမွာအဲဒီလို
လူမ်ိဳးေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
က်ေနာ္တင္ျပလိုရင္းကေတာ့

လာႀကမယ့္သူေတြကို

လက္ခံႀကိဳဆိုႀကရပါမယ္။ ေသးငယ္ေကာင္း ေသး
ငယ္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ေပါင္းစည္းလို႕ရနိုင္သမွ် အင္
အားေတြကိုေပါင္းစည္းႀကရပါလိမ့္မယ္။

အင္မတန္ အင္အားႀကီးတဲ့ ျပင္သစ္နဲ႕
အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕တပ္ေတြကို

ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္

အရွံဳးေပးေနာက္

ဆုတ္ လက္ေလွ်ာ့သြားတဲ့အထိ တိုက္ခိုက္တြန္း က အျပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ရင္
လွန္နိုင္ခ့ဲတ့ဲ ဗီယက္နမ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ တရား သံုးစြဲလို႕

ရနိုင္သမွ်

ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြ

ေသာ စစ္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳကို နမူနာ ယူရပါလိမ့္ အားလံုးကို သံုးစြဲႀကရပါလိမ့္မယ္။ နည္းတနည္း
မယ္။ လက္နက္အင္အားခ်င္း တျခားစီပါ။ ဒါေပ တည္းကို တရားေသ ဆုပ္ကိုင္ထားႀကလို႕ မျဖစ္ပါ

အဲဒီလို မယ့္ အနိုင္မခံအရွံဳးမေပး နည္းပရိယယ္ ႀကြယ္ ဘူး။ရန္သူက အႏုနည္းေရာ အႀကမ္းနည္းပါသံုးျပီး

လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ျပီး စစ္အစိုးရကို ႀကြယ္၀၀နဲ႕ လယ္သမားေတြ လယ္သူမေတြက ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ဇာတ္သြင္းေရး ႀကိဳးစားေန
ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေနႀကတဲ့

အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း အစ ပါ၀င္ႀကတဲ့ ျပည္သူ႕စစ္ အင္အားနဲ႕ ညီညီ တာကို ျမင္သာထင္ရွား ေတြ႕ျမင္ေနႀကရျပီးျဖစ္

နားလည္မွဳရွိဖို႕၊ပံ့ပိုးကူညီမွဳေပးဖို႕ႀကိဳးစားႀကဖို႕ပါ။

ညြတ္ညြတ္

တျပိဳင္နက္တည္းမွာပဲမိမိအဖြဲ႕အစည္းကလုပ္သင့္

တာပါ။

တိုက္ခိုက္နို္င္ခ့ႀဲ ကလို႕

အေျခအေန

အခ်ိန္အခါနဲ႕

ေအာင္ပြဲရခဲ့ ပ
္ ါတယ္။
မတူညီတ့ဲ

တာ လုပ္နိုင္တာေတြကို ရြတ္ရြတ္ခၽြန္ခၽြန္လုပ္ႀက ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းအေျခအေနေတြကိုေတာ့ သတိရွိရွိ
အေတြးအေခၚရွိရွိ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား တြက္ခ်က္ႀကရ

ဖို႕ပါ။
ခုဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရဟာ အ
ရင္ကနဲ႕ မတူေတာ့တ့ဲ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တုန္႕ျပန္
မွဳ၊အာခံဆန္႕က်င္မွဳေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳကာ
လ၊ေရြးေကာက္ပြဲျပီးကာလမွာ ေတြ႕ႀကံဳေနရသလို
နိုင္ငံတကာ(သူေမြးထားတဲ့

ဆရာနိုင္ငံေတြကလြဲ

လို႕)ရဲ႕ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မွဳ၊ကန္႕ကြက္မွဳေတြကိုလည္း
ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းျပီးတဲ့

ေနာက္ ေန႕မွာပဲ နယ္စပ္ျမိဳ႕ျမ၀တီ နဲ႕ဘုရားသံုးဆူ
ျမိဳ႕ေတြကို

စစ္အစိုးရရဲ႕

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

အျဖစ္ကူးေျပာင္းေရးလက္နက္ခ်ေရးေတြ အေပၚ

ပါလိ္မ့္မယ္။ခုဆိုရင္က်ေနာ္တို႕ရဲ႕လူထုဒီမိုကေရစီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လည္း ျပန္
လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူလူထု

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕လူထုေခါင္းေဆာင္မွာေရာ
ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမိုကေရအင္အားစုေတြမွာေရာ
ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးမွာပါ

အသက္

ဘ၀

ေသြးေခၽြးေတြနဲ႕ ေပးဆပ္ခ့ရ
ဲ တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ
ရွိႏွင့္ခ့ႀဲ ကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ တခဲနက္ႀကိဳဆိုေထာက္ခံမွဳကို ရ
ရွိေနပါျပီ။သူမရဲ႕နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳ အခန္းက႑

ဒီတပြဲမွာ မွန္ကန္ရဲရင့္တ့ဲ ဦးေဆာင္မွဳ

ကိုလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ ေအာက္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု
စည္းေတြ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ အားလံုးက လက္ခံ ေတြနဲ႕တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုေပါင္းစံုရဲ႕ ေပါင္း
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႀကဖို႕အသင့္ရွိေနႀကပါျပီ။တခု စည္းအင္အားနဲ႕

စစ္အာဏာရွင္

သတိရွိႀကရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ အျပီးတိုင္ေျခမွဳန္း ပစ္ႀကရေအာင္ပါ။
ေတြဟာ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႕ေတာ့ သူ႕လက္ထဲက

စနစ္ကို

Page 14

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

လြတ္ေျမာက္မႈအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ကို ကိုယ္တိုင္ျဖင္ေတြ႕ဖို႔န႔ဲ သူမရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကို နား

ႀကိဳဆို click

ေထာင္ဖို႔ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူလိႈင္းႀကီး

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ဟာ NLD ရံုးေရွ႕ကို အဆက္မျပတ္ စီးဆင္း လာ

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ ေထာက္ခံ click

ေနပါတယ္။

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လြတ္ေျမာက္လာသည့္အေပၚ
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက
ႀကိဳဆို click

လင့္ေနၾကတဲ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ

၁၃

ရက္ေန႔ ည ၈နာရီ ၁၀မိနစ္မွာ ျပန္လည္ လြတ္
ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။
ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတ့ဲ

လူအုပ္ႀကီးက

ေသာင္းေသာင္း

အုပ္ႀကီးဟာ တစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြနး္ ေျပာရာမွာ“ သတၱိဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ကိုယ္လို

၁၃ ႏိုဝင္ဘာ ည ၈နာရီ ၃၀။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂
ရက္ေန႔ထဲက လြတ္လာေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထြက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ လူ

သတင္းေတြမ်ားလြန္းလို႔ ကုန္စင္ေအာင္ မေဖၚျပ
ႏိုင္တာမို႔ သတင္းေခါင္းစဥ္ အခ်ိဳ႔ကိုသာ ေဖၚျပေပး
လိုက္ပါတယ္။
၁၄ ႏိုဝင္ဘာ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ NLD ရံုးေရွ႕

ခ်င္တ့ဲ ကိစၥကို မွန္မွန္ကန္ကန္န႔ဲ လုပ္တာဟာ
သတၱိပဲ။ လုပ္ရဲရမယ္ ”
“ က်မတို႔ေျပာေနတာလဲ ႏုိင္ငံေရးဘဲ။ အားလံုး
ႏုိင္ငံေရးဘဲ။

က်မတို႔ျပည္သူေတြ

ႏုိင္ငံေရးကို

နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ အေရွ႕က လုပ္ေနတဲ့ သူ

ဖ်ဖ် ႀကိဳဆိုခ့ၾဲ ကၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သူတို႔ခ်စ္တ့ဲ လူထုေခါင္းေဆာင္

ကုိ အေနာက္က လူက ထိန္းႏုိင္ရမယ္။ ဒါဟာ

ဟာ

ဒီမိုကေရစီဘဲ။ က်မတို႔ ျပည္သူေတြ ထိန္းသိမ္း

လူထုႀကီးကို

၇ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီး

သူရ႔ဲ

ပထမဆံုးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလြတ္ေျမာက္မႈ သတင္းဟာ တကမာၻလံုးေန
ရာ အႏွံမွာ ထိပ္တန္းသတင္း အျဖစ္ေပၚ ထြက္
လာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေန႔မွာပဲ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက
လြတ္ေျမာက္မႈကိုႀကိဳဆိုေၾကာင္း
“သူမဟာ

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕

ထုတ္ျပန္ခၿ့ဲ ပီး

သူရဲေကာင္း

တစ္ဦး

ျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ ေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါတယ္။

တာကို

ခံပါမယ္။

တျခားသူ

ထိန္းသိမ္းတာကုိ

မခံႏုိင္ဘူး။ က်မ ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ခ်ိန္မွာ လံုၿခံဳေရး
သမားေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္
ထုိက္သူကို

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

က်မအေပၚ

ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံတ့ဲ သူေတြကိုပါ။ ေက်းဇူး
ကို သိတတ္တ့ဲသူက နည္းတယ္။ ေက်းဇူးသိတတ္
တဲ့သူ ရွားတယ္ ဆိုတာကို က်မကေတာ့ လက္မ
ခံခ်င္ဘူး။ ေက်းဇူးသိတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ တ
ေယာက္န႔တ
ဲ ေယာက္ သည္းခံရမယ္။ အေရွ႕က

ထို႔အတူပဲ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊

လူက ေနာက္ကလူကုိ သိတတ္ရမယ္။ ေနာက္က

သံတမန္ေတြ၊

လည္း

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ

လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခ့ၾဲ ကတဲ့ ပါတီေတြကပါ
တခဲနက္ ႀကိဳဆိုခ့ဲၾကပါတယ္။

ေရွ႕ကလူကို

သိတတ္ရမယ္။

ဒါဟာ

က်မရဲ႕ အခင္းအက်င္းဘဲ။”
“ ျပည္သူၾကားမွာ အားလုံးၾကားမွာ အမ်ဳိးသား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈ

ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆက္လုပ္သြားမယ္။ ဘယ္သူ

ကမၻာက ဆက္လက္ႀကိဳဆို click

ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ ရတယ္။

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

စကားေျပာခ်င္လည္း ရတယ္။ က်မတို႔ဘက္က

လြတ္ေျမာက္လာသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏

ျပည္သူ႔အင္အားေတြ လိုပါတယ္။ အခု ျပည္သူ

တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား click

ေတြ က်မတို႔ဘက္မွာရွိတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျပည္သူရဲ႕ယံုၾကည္မႈ၊ ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို

လြတ္ေျမာက္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ

ရယူသြားမယ္။ အခု ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကို

တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား click

မေျပာႏုိင္တာ

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈ

လာျခင္း

ခြင့္လႊတ္ပါ။

ဘာလုပ္မယ္၊

အျပင္ထြက္ထြက္

ညာလုပ္မယ္ဆုိတာကို

တီေမာႏွင့္ ဘူေဂးရီးယား ႀကိဳဆို click

ေျပာတာက နားမလည္ဘဲ ေျပာတယ္ ျဖစ္မာွ စိုး

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

လို႔ပါ။ က်မတို႔အားလံုး အနာခံရပါတယ္။ လုပ္

လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ၾသစေၾတးလ် ဝမ္းသာ

ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြလည္း

click

အနာခံရမယ္ဆုိရင္

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

က်မေျပာခ်င္တယ္။ လိုေတာ့လိုခ်င္တယ္ အနာ

ဒီမုိကေရစီ႐ုန္းကန္မႈ ၾသစေၾတးလ်

ေတာ့ မခံခ်င္ဘူးဆိုတာေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အမွားအ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေထာက္ခံ click

မွန္ကို

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ရပ္တည္ရမယ္။

ကိုးစားၿပီး

အနာခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္။

သည္းခံၿပီး

သိရမယ္။
အမွားအမွန္က

အနာခံၾကပါလုိ႔

အမွန္ဘက္က
တစ္ခ်ိန္လံုး

Volume 1, No 19

Page 15

အတည္ယူလို႔မရဘူး။ အခ်ိန္အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈ ေကာင္းတာေတြကို

က်မတို႔က

တန္ဖိုးထားပါ ၁၆ ႏိုဝင္ဘာ

ရွိတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္န႔ျဲ ဖစ္လာတဲ့ အင္အားကို တယ္၊ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ ေကာင္းတာ
ေတြခ်ည္း

ဘယ္သူကမွ ၿဖိဳလို႔မရဘူး။”
“ က်မကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တ့ဲလူေတြအေပၚမွာလည္း
ျမန္မာေတြဟာ

ေကာက္႐ိုးမီးလိုပဲလို႔

ထိန္းသိမ္းတဲ့လူေတြကို

မမုန္းဘူး။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဘယ္သူကိုမုန္းတီးတာ မရွိဘူး။”
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို

ေတာင္းပန္တာကို

က်မက

ေက်းဇူးတင္ထိုက္တာကို

လုပ္ရမယ္၊

လူတုိင္း ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ရမယ္’’

ယံုၾကည္တယ္။
တန္ဖိုးထားတယ္။
ေက်းဇူးတင္

က်မ

စာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ တနာရီနီးပါး ၾကာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီရ့ဲ တရား
ဝင္ ရပ္တည္ခြင့္န႔ဲ ပတ္သက္လို႔ တရား႐ံုးကို တိုက္

႐ံုးခ်ဳပ္ကို ဒီကေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက
သြားေရာက္ၿပီး က်မ္းက်ိန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး
တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ျမင့္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
သန္းေရႊအား
သူ႔ကို

စကားေျပာဖို႔

ကမ္းလွမ္းခဲ့သလို

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့မႈအတြက္

အာဃာတ

မထားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါသည္။

အေမရိကန္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆံု

ေၾကာင့္လို႔

ေျပာေနလို႔

အပိုဘဲ။

သိတယ္။

က်မတို႔ကို

ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

“က်မ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို က်မ အၿမဲ
ယံုၾကည္ပါတယ္။

ျပည္သူရဲ႕

က်မတို႔ဟာ

အားကိုးၿပီးေတာ့

တာလို႔

အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ

ျပည္သူရဲ႕

အင္အားကုိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

လူထုအသံ နားေထာင္ဖို႔ NLD တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္
တာ၀န္ခံေတြန႔ဲ ေဒၚစုေတြ႕ဆုံ

ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ၾကည္ဟာ

စနစ္တက်သံုးမွပဲ

ျပည္နယ္န႔ဲ

တိုင္းအသီးသီးက

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ရတဲ့အထိ

ပါဘူး။ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ လုပ္ၾကမွ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
လမ္းကို ရွာရမယ္’’

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၃ ခုက NLD ပါတီရဲ႕ တာ
၀န္ရွိသူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္န႔ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

“က်မရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူတ့ဲ သူေတြက ၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ေတြ႕ဆံုပါ
္ ြန္း
က်မကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံၾကတယ္။ တယ္။ မေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ လူထုကိုေျပာတဲ့ မိန႔ခ
အဲဒီအတြက္ ေက်းဖူးတင္တယ္။ က်မကို ေကာင္း ထဲမွာ လူထုရဲ႕အသံကို နားေထာင္မယ္ ဆိုတ့ဲ
ေကာင္း မြန္မြန္ ဆက္ဆံသလိုပဲ ျပည္သူအားလံုး အတိုင္း လူထုရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ေျပာျပၾကပါဆိုတ့ဲ
ဆက္ဆရ
ံ င္ စကားနဲ႔ ဒီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္မလဲလို႔ က်မ ေတြး ၾကည္က စခဲ့ပါတယ္။
မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်သ
လိုေတာ့ ျပည္သူကို မခ်ေစခ်င္ဘူး။ ျပည္သူကို
မခ်ပါနဲ႔။

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္

ဆက္ဆံေစခ်င္ပါတယ္’’
“မေကာင္းတာကို

မေျပာေစခ်င္ရင္

တိုင္းျပည္မွာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံႀကီး က်င္းပ
ႏိုင္တ့ဲ အထိ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ရတဲ့အထိ

ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔

တာ၀န္ရွိသူေတြကိုေရာ၊

တိုင္းရင္းသားေခါင္း

ဒီကေန႔

ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ၿပီး

ပင္လံုညီလာခံ

ဒုတိယအႀကိမ္

က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး

တင္ျပခဲ့

တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထိ ေရာက္ေနၾကတဲ့ NLD ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ

လုပ္ရဲမွ လုပ္ႏုိင္မွ ရမယ္။ အေကာင္းဆံုး နည္း

ေဒၚေအာင္

ေဆာင္ေတြ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ။ ။

ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေမွ်ာ္လင့္ေန႐ံုန႔ဲ မေအာင္ျမင္ အမ်ဳိးသား

အက်ယ္ခ်ဳပ္

သီးသန္႔စီ

ဆန္း စုၾကည္ ပင္လံုညီလာခံကိစၥ ေဆြးေႏြး

အလုပ္လုပ္ေန တတိယေျမာက္ ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္

သံတမန္ေတြန႔ဲ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပိးတြင္ ဒုဥကၠဌ ဦးလြင္၏ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ေရာက္မွာပါ။ ျပည္သူေတြကို ထပ္ၿပီး မွာပါရေစ။ ေတြ႕ဆံုခ့ၿဲ ပီး ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံႀကီး က်င္းပၿပီး

အေပၚမွာ

ဥေရာပသမဂၢ

ေတြ႕ဆံုခ့တ
ဲ ယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇနီးနာေရးကို လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။

ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။”

အင္အားကို

ျပည္ေထာင္စုန႔ဲ

ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕က

က်မတို႔ျပည္သူက လက္ျဖန္႔ၿပီးေတာင္းမွာ မဟုတ္
က်မ

ႏုိင္ငံတကာ

ဘယ္သူ႔

လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါလုိ႔ဘဲ ေျပာမယ္။
ဘူးလို႔

လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္

အေမရိကန္

မတိုးတက္တာ

မတိုးတက္တာ

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္

ႀကိမ္၊ ဒီကေန႔ တႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေနရာမွာ ဒီကေန႔

တာဝန္သိရမယ္။ ဒါမွ က်မတို႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္မယ္။
ျပည္သူသိတယ္။

သံတမန္မ်ားႏွင့္

သံတမန္ေတြန႔ဲ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ မေန႔က တ

လူတိုင္းလူ

တာဝန္ေက်ပြန္ရမယ္။

က်မတို႔ႏုိင္ငံတိုးတက္တယ္၊

ဥေရာပသမဂၢ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ

တုိင္း အတြက္န႔ဲ စထားတယ္။ ဒါကို ေလးစား
လူတုိင္းလူတိုင္း

ေဒၚေအာင္

ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ထိုး

က

“လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမွာ

တရား႐ံုးစြဲခ်က္မွာ

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ တရား

တယ္။”

ရမယ္။

ပါတီရပ္တည္ခြင့္

႐ိုက္ တင္ျပ တိုင္ၾကားထားတဲ့ အမႈအတြက္ ေဒၚ

ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္း

ေတာင္းခ်င္စိတ္ မရွိဘူးလို႔ က်မ ယံုတယ္’’

“က်မ

လုပ္စရာရွိတာ

လက္ျဖန္႔ၿပီး ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မြန္းလြဲ

ျပည္သူေတြက

“က်မကို

က်မ

စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာသြားခဲ့ပါသည္။

ေျပာတာကို က်မေတာ့ မၾကိဳက္ဘူး’’
“က်မတို႔

တသက္လံုး

ေက်းဇူးတင္လို႔ ဆံုးမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး’’
“ျပည္သူေတြဟာ

ဘာအာဃာတမွာ မရွိဘူး ”
“က်မတို႔

လုပ္ေနရင္

ျပည္နယ္န႔ဲ
အဖြဲ႕၀င္

တိုင္းက

အားလံုးကိုပါ

မလုပ္ပါနဲ႔။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မိမိတို႔ အေနနဲ႔ ပဏာမ
ေတြ႕ဆံုတာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ
က်င္းပနိုင္ေရး ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ
အခ်က္ငါးခ်က္ကို ကိုးကား တင္ျပခဲ့တာလို႔ သိရ
ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံု
ညီလာခံ က်င္းပေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၁ ရာစုန႔ဲ
ကိုက္ညီတ့ဲ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပသင့္တယ္လို႔
တနဂၤေႏြေန႔က သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါ
တယ္။
အစည္းအေဝးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္
ဦး၊

ဦးဝင္းတင္၊

ဦးသန္းထြန္း၊

တက္ေရာက္ၾကသလို

ဦးလွေဖ

တို႔

တိုင္းရင္းသားေတြဖက္က

ဦးပူက်င္ရွင္းထန္၊ ဦးေထာင္ခိုထန္း၊ ႏုိင္ေငြသိန္း၊
ႏုိင္ထြန္းသိန္း၊

ဦးသာဘန္း၊

ဦးေ႐ႊၾကဴးနဲ႔

ဦးစိုင္းတင္လိႈင္တို႔ တက္ေရာက္ၾကတာပါ။
ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပေရးနဲ႔ ပတ္
သက္ၿပီး အေသးစိတ္တိုင္ပင္မႈေတြ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Page 16

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

AIDS

ေဝဒနာရွင္မ်ားအား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဂ်ပန္ေရာက္

ေတြ႔ဆုံအားေပး

ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ႐ွိ League for Democracy in
Burma (LDB)၏ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ၂ဝ၁ဝ
ေရြးေကာက္ပြဲ
(ဂ်ပန္)၊

ဆန္႔က်င္ေရး

၂၀၁၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မတီ
မသမာမႈ

ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ခံ
တဦးလည္းျဖစ္သူ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေခတၱၾကြေရာက္လ်က္႐ွိေသာ

ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇။
ေတာင္ဒဂံု

ၿမိဳ႔နယ္ရွိ

ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏
HIV

ႏွင့္

Aids

ဖူး ေတြ႔ခ့ဲပါသည္။ ဆရာေတာ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို

အားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ စုစည္းလာေသာ ရာႏွင့္ခ်ီ သည့္

စိတ္ဝင္

ျပည္သူလူထုမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါသည္။

စိုးမွ

မည္သူမဆို လူသားဆိုင္ရာ အခြင့္ေရးမ်ားရရွိရမည္ကို

ထိုေဝဒနာသည္ မ်ား၏ ဘဝေနထိုင္မႈ ျမင့္မား လာေစ
ေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု လာေရာက္
နား ေထာင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားေရွ႕တြင္ ဂတိျပဳ
ေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ AIDS လူနာမ်ား ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာသို႔ ယေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီက
ေရာက္ရွိခ့ၿဲ ပီး ေဝဒနာသည္မ်ားကို အနီ ေရာင္ ႏွင္းဆီ
ပန္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီကို ရင္းႏွီး

ဟီ႐ိုရွီးမား

အစည္းအေဝးတြင္

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလိုင္းလား မားအပါအဝင္

ေကာ္မရွင္က တာဝန္ခံထားၿပီး
သူမအေနႏွင့္လည္း

ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျပီး

ပါတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

တိုင္းတြင္ လူသားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားရွိသျဖင့္

ေျပာဆိုခ့သ
ဲ လို၊

တစားႏွင့္

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ စိုး၏ ဟီ႐ို႐ွီးမားခရီးစဥ္ႏွင့္

ထိုသို႔ေျပာခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသား

ျဖစ္သည္ဟု

ဆင့္ေခၚမႈ

ေၾကာင့္ဆရာေတာ္ဘုရားအား သြားေရာက္

လူနာမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတစ္ခုသို႔ သြား ေရာက္

UN Human rights

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးသည္

ႏိုဘလ္ဆု႐ွင္မ်ားက
ၾကည္လြတ္ေျမာက္လာေသာေၾကာင့္
႐ွိၾကေၾကာင္းကို

အလြန္တရာမွ

ဆရာေတာ္ဘုရား

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္းလ်က္

အားေလွ်ာက္ထားပါသည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ဆရာေတာ္ၾကီးသည္

စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္ျပီး

ဆရာေတာ္ၾကီးမွ

လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း အတြက္ အလြန္တရာမွ ဝမ္းေျမာက္
ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ဆရာေတာ္ ၾကီးက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးအား
(ေအး......ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဘုန္းၾကီးေျပာခ်င္တ့ဲ စကား နည္းနည္းရွိတယ္) ဟုဆို
ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါစကားမ်ားကို
မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

စြာ ႏႈတ္ဆက္ အားေပးခဲ့ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ လူနာမ်ား

ဆရာေတာ္ဘုရားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္.....

ကို

(၁)လက္ရွိအေျခအေနကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ဖို ႔ လိုအပ္တယ္။ လိမၼာ ပါးနပ္မႈရွိ ဖို႕လိုအပ္ပါ

သူမတို႔ပါတီ

အေနျဖင့္

တတ္စြမ္းသမွ်

ကူညီ

သြားမည္ဟု ဂတိ ျပဳေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါသည္။

တယ္။
(၂)လုပ္စရာရွိတာေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ အစီအစဥ္ဆြဲၿပီးလုပ္ပါ၊ ဒါမွေအာင္ျမင္မႈရမွာ။
ဟိုဘက္ကလူေတြက ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် အစီအစဥ္တက် လုပ္တ့ဲ
အတြက္ သူတို႕က ဘုန္းၾကီးတို႕ကို အသာစီးနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သေဘာ
ေပါက္ဖို႕ လိုတယ္တ့။ဲ
(၃)ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က outspoken ျဖစ္တယ္။ တျခားဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ
ဒါမ်ဳိးေျပာ

လို႕ရွိရင္

ဘုန္းၾကီးတို႕

ႏိုင္ငံက

ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊
ငနဲေတြက

အားလံုးကနားလည္ၾကတယ္၊

ဒါမ်ဳိး

မဟုတ္ဘူး၊

ဒီေတာ့

နားေထာင္ၾကတယ္၊

နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီးေျပာဖို႕

လိုလိမ့မ
္ ယ္တ့။ဲ
(၄)ကိုယ့္ရဲ႕အင္အားစုေတြကို
ထူးဆန္းသည္မွာ နအဖ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ေစာင့္ၾကည့္သတင္းယူရန္ တာဝန္ရွ္ိသူ မ်ားမွာ ယခု
တစ္ႀကိမ္ တြင္မူ အနီးအနားသို႔ ကပ္လာျခင္း မရွိပဲ
အေဝးမွပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

D-Wave
(စုစည္းတင္ျပပါသည္)

organize

ေကာင္းေကာင္းလုပ္ပါ။

ဒါမွ

လိုတ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ

စုစု

စည္းစည္း နဲ႕လုပ္ႏိုင္ မွာျဖစ္တယ္တ့။ဲ
(၅) audience ရဲ႕အဆင့္ကိုနားလည္ပါတဲ့။ ျပည္သူေတြကိုပညာေပးပါတဲ့။ ဘုန္းၾကီးတို႔ ျပည္သူ
အမ်ားစုက

ဒီမိုကေရစီဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၾကေသးတာမဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ၿပီး

လူေတြကို အသိပညာ အေတြးအေခၚျမင့္မားလာေအာင္
တိုးတက္မွာ........... လို႕လည္း မိန္႔ပါတယ္။

လုပ္ေပးဖို႕လိုတယ္။ ဒါမွတိုင္းျပည္

Volume 1, No 19

Page 17

၁၇ရက္ေန႔က လူထုေခါင္းေဆာင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခ့ဲတ့ဲ ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္မွ HIV/ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအား
အာဏာပိုင္ဆိုသူမ်ားမွ ဖိအားေပး ျခိမ္းေျခာက္မွဳ..

ႏိုဝင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီက ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္(၁၈)(ခ)ရပ္ကြက္ရွိ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားရဲ႕
အခမဲ့ေဆးခန္းရွိရာသို႕
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ

(၁၀၀) ခန္႔ ေကအန္အယ္လ္ ေအႏွင့္

သတင္း - မန္းမ်ဳိးျမင့္ (၁၈-၁၁-၂၀၁၀)
တပ္ရင္း (၂၀၁) တြင္ အတူေတြ႔ရသည့္
ေကအန္အယ္လ္ေအ

တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား နအဖစစ္အုပ္စုကို တိုက္
ခိုက္

ရာတြင္

အတြက္

ထိေရာက္မႈပိုရိွေစေရး

ခြဲထြက္

DKBA

ေဝဒနာရွင္မ်ာအား

ဥကၠ႒သန္းစိုးမွ

HIV

ႏွဳတ္ဆက္စကား

သြားေရာက္အားေပးခဲ့ျပီး
ေဝဒနာရွင္မ်ားထဲမွ

သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

အားေပးခဲ့ျပီး..

ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္...။
ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့

တစ္ဦးျဖစ္သည္႔

အဆိုပါ
ေတာင္ဒဂုံ

ဦးစူပါ(ခ)ဦးထင္ေအာင္အား

၁၈ရက္ေန႔ ည(၈)နာရီက ေခၚယူ ေတြ႔ဆံုခ့ဲျပီး အဆိုပါ HIV အခမဲ့ေဆးခန္းတြင္ ေနထိုင္၍ ေဆးကုသမွဳ
ခံယူေနသူ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား လာမည္႔ ၂၅ရက္ေန႔အထိသာ ဧည္႔စာရင္းလက္ခံမည္

လာေရာက္ပူးေပါင္း

ဒီေကဘီေအႏွင့္

(၁၈)(ခ)ရပ္ကြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအား

လူထုေခါင္းေဆာင္မွ
ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း (၉၀၉) မွ အင္အား

လူထုေခါင္းေဆာင္

တပ္ရင္း

(၉၀၉) သည္ ယ မန္ေန႔က ကရင္အမ်ဳိး

ျဖစ္ျပီး.. ထိုသတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက.. ဧည္႔စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းအား လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္
ဆက္လက္ေနထိုင္ပါက ဖမ္းဆီးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္..။
ဘဘဦးတင္ဦး၊ ဘဘဦးဝင္းတင္၊ မျဖဴျဖဴသင္းႏွင့္ HIV/ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားလူထုေခါင္းေဆာင္ အေမစု၊
မျဖဴျဖဴသင္းႏွင့္ HIV/ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအဆိုပါ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား ေဆးကုသမွဳ ခံယူႏိုင္ရန္
ေတာင္ဒဂံုၿမိ့ဳနယ္

ရပ္ကြက္(၁၈)၊(၂၀)

ရပ္ကြက္မ်ားမွာ

ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေဂဟာ၂ခု

ထားရွိခ့ျဲ ပီး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ မျဖဴျဖဴသင္းမွ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္
လုပ္ကိုင္ေပးေနပါတယ္..။ ယခုေလာေလာဆယ္ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္ (၇၀)ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးခ်ိန္မွ စျပီး ျပည္သူလူထုမွ လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ
ူ ု ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ယခုက့ဲသို႔
(KNLA) ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾက ၾကိဳဆိုခ့ၾဲ ကျပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူလထ
အားကိုးရာမဲ့ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား အာဏာပိုင္ဆိုသူမ်ားမွ လူထုေခါင္းေဆာင္ လြတ္ေျမာက္ျပီးခ်ိန္မွစ၍
သည္။
သား

အင္အား

(၁၀၀)

ခန္႔ရိွသည့္

ဒီေက

အၾကပ္ကိုင္ ဖိအားေပး ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျပဳလုပ္တ့ဲနည္းကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္...။

ဘီေအ တပ္ရင္း (၉၀၉) ၏ တပ္ရင္းမွဴး
ဗိုလ္စတီးက

ဦးေဆာင္၍

ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး

လာ
နအဖကို

ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ပိုမိုထိုးႏွက္ႏိုင္ရန္
အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စတီးက “က်ေနာ္တို႔အ
ေပၚ နအဖက ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာ
ထား မမွန္ကန္ခ့ဲဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵ က
ေတာ့ ေကအန္ယူျဖစ္ေစ၊ ဒီေကဘီေအ
ျဖစ္ေစ၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္ေစ
အကုန္လံုးကို
ေရးပဲ။
မေျပာနဲ႔၊

အျမစ္ျပတ္

သူတို႔ဟာ

ရွင္းလင္း

ဖားကန္႔ေျမျပိဳ လူ ၅၀ ခန္႔ေသဆံုး

Wednesday, 17 November 2010 21:00 ဆိုင္းဂ်ာ/KNG
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ရွန္ ခခူးေက်းရြာ အထက္
ေမာ္လကိန္ေက်းရြာ၌

အျမင့္ေပ

၂၀၀ခန္႔ရိွ

ေျမစာပံုသည္

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ မနက္ ၄နာရီခြဲတြင္ ေျမၿပိဳက်ခဲ့ရာ လူဦးေရ
၅၀ေက်ာ္ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့တယ္ လို႔ ေဒသခံတစ္ဦးေျပာသည္။
“ေျမသြန္တ့ဲ

သူေတြက

ဟိုးအေပၚမွာ

ေအာက္မွာက

ေရမေဆးေကာက္တ့ဲ သူေတြ၊ ခါတိုငး္ က လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ေကာက္တာ၊ ခုက မနက္ ၄နာရီခြဲဆိုေတာ့
လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္မွန္းကို မသိတာ” ဟု ၎ေဒသခံ ခရစ္ယာန္ သင္းေထာက္ ဆရာတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေတြ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ တတိယ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရရိွေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖါးကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္။ ပုံ-

ဗမာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းေတာင္ ကခ်င္သတင္းဌာန ၁သံုးလံုးကုမၼဏီမွ ပံုထားသည့္ ေျမစာပံုမွာ ျမင့္မားလြန္းၿပီး သိပ္သည္းမႈမရိွ အားႀကီးစြာ

သက္ညာတာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေရြး ၿပိဳက်လာျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု

သိရသည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ေကာက္ေနသည့္

ေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ရင္ သိမွာပါ။ သူ ေတာင္ေအာက္ အနီးတစ္ေနရာ၌ မီးလံု ထိုင္ေနသည့္ သူေဌးသံုးဦးတို႔မွာ

လုပ္သားမ်ားႏွင့္

ေျမစာပံု

နက္နဲသည့္ လွ်ိဳေျမာင္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းတြင္

တို႔ကို အႏိုင္တိုက္ဖို႔က ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ ေတာင္ၿပိဳေျမစာမ်ားထဲ ပိသိပ္ ပါသြားခဲသ
့ ည္။ ေျမစာသယ္ကားႏွင့္ အခ်က္ျပ ခရာမႈတ္သူတစ္ဦးလည္း ပါ
ေရးအရ

အသာစီးရ

မွျဖစ္မယ္။

ဒါ သြားခဲ့သည္။

ေၾကာင့္ ျပန္လာပူးေပါင္းတာျဖစ္တယ္”
ဟု ေျပာသည္။

ၾကတယ္။ ကားေမာင္းသူေတာ့ ပါလားမပါလား မသိေသးပါဘူး။” ဟု သင္းေထာက္မွ ဆက္ေျပာ သည္။

ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း (၉၀၉) သည္
KNLA ႏွင့္ ပထမဆံုး တရား၀င္ လာ
ေရာက္ပူးေပါင္းသည့္အဖြ႔ျဲ ဖစ္ၿပီး
လားပြယ္

“အဲဒီေရမေဆးေကာက္တ့ဲ လူေတြ လာေရာင္းရင္ ဝယ္ဖို႔ ေအာက္မွာ မီးလံုၿပီးေစာင့္ေနၾကတာ ေျမဖို႔ၿပီး ေသသြား

(ႏႈတ္ခမ္းေမြး)

ေစာ

ဦးေဆာင္

သည့္ ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ (၅) မွာ

ကုမၼဏီမွ ၎သူေဌးသံုးဦး ဦးဂ်ဳံးလြမ္း (အသက္၅၂ႏွစ္)၊ ဦးအင္ခြန္ေနာ္ေအာင္ (အသက္၄၂ႏွစ္)၊ အင္ခြန္လေဂါင္
(အသက္ ၃၈ႏွစ္) တို႔ အေလာင္းသံုးေလာင္းကိုသာ ေျမစာပံုထဲမွ တူးေဖာ္ထုတ္ယူခ့ၿဲ ပီး က်န္သည့္ ေရမ
ေဆးေက်ာက္ေကာက္သမားအေလာင္းမ်ားအား ထုတ္ယူျခင္း မရိွခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ေဒသခံံတစ္ဦးမွပင္ ေျပာသည္။
ယခုလုိ ေျမၿပိဳမႈမွာ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရိွၿပီး လူေသမႈမွာလည္း တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေလ့ရိွသည္ဟု သိရသည္။

လာေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းမရိွဘဲ သီးသန္႔ ယင္းေျမၿပိဳသည့္ ေနရာကို ကုမၼဏီမွ ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အေလာင္းမ်ားအား ထုတ္ယူျခင္း
ရပ္တည္ကာ
လ်က္ရိွသည္။

နအဖကို

တိုက္ပြဲ၀င္ မလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အာဏာပိုင္ အစိုးရမွလည္း အေလာင္းမ်ား ထုတ္ယူဖို႔ ကူညီမႈမရိွခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ကုမၼဏီန႔သ
ဲ ာ သက္ဆိုင္သည္ဟု
ဆိုေၾကာင္း ေဒသခံမွ ေျပာသည္။

Page 18

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္မွာ

အဖဲြ႕ရဲ႕ ၫြန္ၾကားေရးမႉး Mark Far-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမည္ ျဖင့္

maner ကေျပာပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာမ်ားထြက္ေပၚ

Facebook ဆိုတာ လူပုဂၢိဳလ္ တဦး

2010-11-18

ခ်င္းစီက ကိုယ့္ရဲ႕ လူမႈေရး ကြန္ရက္
ကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးျပဳလုပ္ၿပီး အျပန္

ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္

အလွန္ ဆက္သြယ္ၾကတာပါ။ အထူး

လြတ္ေျမာက္လာၿပီး

သျဖင့္

ေနာက္တရက္မွာပဲ AungSan SuuKyi

(People's

Voices)

အမည္တပ္ထားတ့ဲ

ကို အဓိက သံုးစဲြလာတာေၾကာင့္ ေန

စာမ်က္ႏွာေတြ

အိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံထားရ

ဟာ အင္တာနက္ face book ေပၚမွာ

တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အား

အျမန္ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့ပါတယ္။
လာတဲ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

သူရဲ႕ပထမဆံုးဦးဆံုး

ေျပာၾကားတဲ့

မိန္႔ခြန္းမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ အသံ
ေတြကို

နားေထာင္သြားမယ္လို႔

ဆိုတာေၾကာင့္ ဒါကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့

ေရာက္ေနတဲ့

ျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ face book

ဆိုတ့ဲ

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္

ႏိုင္ငံတကာ

ေပးေထာက္ခံတ့ဲအသံေတြ
စကားေတြကို

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တေဝးတည္း တင္ႏိုင္ျပဖို႔ ရည္႐ြယ္ စည္းတည္းရဖို႔

တစုတ

သူ႔အမည္န႔ဲ

ဖြင့္ဖို႔

ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး ဒါေတြကို ေဒၚေအာင္ ခ်က္န႔ဲ ဖြင့္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ တံု႔ျပန္ အႀကံဉာဏ္ရခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ
ဆန္းစုၾကည္ဆီကို

တစုတစည္း ေျဖၾကားလာပါတယ္။

တည္း တင္ျပမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း
ေရးထားပါတယ္။

ပါတယ္။

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္Burma Campaign ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ
UK

ကလည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစ မိသားစုရဲ႕

ခြင့္ျပဳခ်က္န႔ဲ

Burma

အေနနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ RFA က facebook account ပိုင္ရွင္ ၾု ကည္ရ့ဲ မိသားစုဝင္ေတြရ့ဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ Campaign UK အဖဲြ႕က သူ႔အမည္န႔ဲ
face book ကုိ ဖြင့္ရတာလို႔ အဖြင့္စာ ကို အင္တာနက္ကေန ဆက္သြယ္ နဲ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အကုန္မွာ ေဒၚေအာင္ facebook ဖြင့္ေပးထားတာကို သိ
ေမးျမန္းရာမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ဆန္း စုၾကည္အမည္န႔ဲ facebook ရွိေနတယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ
မ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပက

ျမန္မာျပည္သူ

ေတြအထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ ပါးခ်င္တ့ဲ

ၾကည္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားသူ အုပ္စု တရားဝင္ဖြင့္ခ့ဲပါတယ္။

တစု ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ ေရာက္ အဲဒီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏာွ မွာ ႏိုင္ငံ ဖဲြ႕ဝင္
ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို တကာကေန
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပဲြ ကုလ ႐ႈတ္ခ်
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

အခုဆိုရင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အ
ဦးအုန္းႀကိဳင္က

RFA

ကို

ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ေျပာပါတယ္။

တစု စုစုေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ ရွိသြားၿပီလို႔
ဦးသိန္းညြန္႔ကို NDF က ထုတ္ပယ္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဘီေဂ်း နမ္ ဘီယာက ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေနာက္ဆံးု အေျခအေန ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။
။ NDF ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ဒုတိယေခါင္း
ေတြကုိ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီကုိ တင္ျပ ၿပီး ေဆာင္ သကၤန္းကြ်န္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္
ျမန္မာစစ္အစုိးရက ဒီလဆန္းကပဲ က်င္း
အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံေတြ ၾကား ေဆြးေႏြးၾက ကုိ ပါတီတာဝန္ ေက်ပြန္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အတြင္းေရးမ်ားကို
ပၿပီးစီးသြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဟာ
တာ ျဖစ္ေပမဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အ မီဒီယာမ်ားတြင္ တာဝန္မ့စ
ဲ ြာ ေျပာဆိုသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိ သလုိ
လက္ေတြေတာ့ တိတိက်က် မသိရပါ ပါတီမွ
ထုယ္

က
ၾကာင္း
ပါတီ၏
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးလုိ႔ ကုလ
ဘူး။
ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ေျပာသည္။
သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ က

ၾကာသပေတး, 18 ႏိုဝင္ဘာ 2010

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ “ပါတီက ပုိက္ဆံေတြ ယူထားတယ္။ ႏုိ္င္ငံျခားေငြ သံုးတယ္ေပါ့။ မဟုတ္
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မမွန္ စြတ္စြဲတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြ သံးု ထားတာ မရွိဘူး။
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက ျမန္မာ
ရဲ႕ ရဲစြမ္းသတၱိန႔ဲ ဂုဏ္သိကၡာဟာ ကမၻာ ျပည္တြင္းက မီဒီယာ ၃၊ ၄၊ ၅ ေစာင္မွာလဲ အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္နာမည္ေတြ
ႏုိငင
္ ံဆုိင္ရာ
ဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိေတာ့
တ၀န္းမွာရွိတ့ဲ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ တပ္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲမယ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္မယ္တုိ႔ ေျပာတယ္။
ၾကာသပေတးေန႔မွာပဲ ေထာက္ခံမဲ ၉၆
တြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္ အားေတြ ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အဲဒီလုိ အင္တာဗ်ဴးေတြ လုပ္တ့အ
ဲ တြက္
မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၈ မဲန႔ဲ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္
တဲ့ အတြက္ ေလး စားၾကည္ညိဳေၾကာင္း ေၾကာင့္” ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။
ေျပာဆုိထားတဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္း
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစသ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖမ္း ဆီး
ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon)
ျဖင့္ ဦးသိန္းညြန္႔အား အေရးယူရန္ မေန႔က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္
ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂,၀၀၀
က ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၾကာသ
့တနသၤာရီတုိင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၁၅ ဦးေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ၁၂ ဦးမဲခြဲ
ေက်ာ္ကုိ
ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔
လည္း
ပ ေတးေန႔မွာ တယ္လီဖုန္းကတဆင့္
သည္ဟု ဆုိသည္။
ေတာင္းဆုိခ့ဲပါတယ္။
တုိက္႐ုိက္ စကားေျပာဆုိခ့ပ
ဲ ါတယ္။
“ပါတီအတြင္းကိစၥကုိ အတြင္းမွာ ေက်လည္ေအာင္ မေျဖရွင္းဘဲ အျပင္
ၾကာသပေတးေန႔ကပဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံက
ေႏြးေထြးတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ျမန္မာ
မွာ ေျဖရွင္းရင္ အေရးယူရမယ္ဆိတ
ု ့ဲ စည္းကမ္းဟာ ပါတီမူဝါဒထဲမွာ
ေနာက္ဆုံး အေျခအေနေတြန႔ဲ ပတ္
ႏုိင္ငံမွာ
ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့
စိန္ေခၚမႈ
ပါပါတယ္

ဂ်ာနယ္

တြစိွိတုိင္းေျပာ႐ုံမကဘူး အျပင္ဘက္မွာ
သက္လုိ႔
ကုလသမဂၢရဲ႕
လုံၿခံဳေရး
ေတြကုိ အာ႐ုံစုိက္ ေျပာဆုိခ့ဲတယ္ လုိ႔
ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကိုတင္ျပထားတဲ့ စည္း
ေကာင္စီမွာ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြ
လည္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ႐ုံးက ေျပာ
မ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြအရ သူ႔ကုိ အေရးယူၿပီး ဖယ္ထုတ္လုိက္ပါၿပီ”ဟု
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
ပါတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၉သို႔ ...
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူး
႐ႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ

Volume 1, No 19

Page 19

ဦးသိန္းညႊန္႔မွ ........

စိုင္းဇြမ္ဆိုင္း Saturday, 20 November

ေရြးေကာက္ပြဲ

မတုိင္မီကလည္း

သိန္းညြန္႔အား

ပါတီ

ဒုဥကၠ႒

2010 15:38 ဧရာဝတီ။

ဦး
ႏွင့္

ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္း ခ်မ္းေအး

အတြင္းေရးမႉးတို႔က ပါတီအတြင္းေရး
အျပင္သုိ႔

မေျပာရန္

ေသာ္လည္း

သတိ

ပါတီစည္း

သာစံၿမိဳ႕နယ္အိမ္ေတာ္ရာ

ေပးခဲ့

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္

မ်ဥ္းမ်ား

ဦးသိန္းညြန္႔ကေတာ့

ႀကိဳးတားထားစဥ္။

စည္းကမ္းမခ်ဳိး

“က်ေနာ္ မခ်ဳိးေဖာက္ပါဘူး။ ဒါ ဒီမုိက
ေရစီပဲ။ သတင္း မီဒီယာကုိ ေျပာရ
တာဘဲ။ အခ်က္ ၃ ခ်က္ေပါ့။ ေရြး
ေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ကထဲက သူတုိ႔
ေငြေၾကး မရွင္း မလင္းလုပ္တ့ဲ ကိစၥ
ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီး
ရွင္းမယ္လုိ႔

က်ေနာ္က
ေတာ့

ေျပာထားတာကုိး၊

ေရြးေကာက္ပြဲ

အတည္ျပဳေပးေသာ္လည္း

ေၾကာင္း

အေသးစိတ္အခ်က္

အလက္မ်ားေျဖဆိုရန္ျငင္းဆန္သည္။
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေလ့က်င့္ေပးထား

ႏုိင္ထား

ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ခြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္းလည္း မႏၱေလးတိုင္း ရဲတပ္ဖြ႔ဲမႉး ႐ံုးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာ
သည္။ေပါက္ကြဲသည့္ဗံုးေၾကာင့္ ဘုရားေဝယ်ာဝစၥ ျပဳလုပ္ေနသူ ေဂါပကအဖြ႔ဝ
ဲ င္ တဦးႏွင့္ တျခားအမ်ိဳးသားတဦး
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း အိမ္ေတာ္ရာဘုရား ေဂါပကအဖြ႔ဝ
ဲ င္ လူႀကီးတဦးက ေျပာဆိုသည္။“ဘုရား ေဝယ်ာဝစၥ
လုပ္ေနရင္း ျဖစ္သြားတာဆိုေတာ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ လက္ကိုထိသြားတယ္၊ လက္က အရိုးေပၚသြားတယ္။ မႏၱေလး
ေဆး႐ံုႀကီးကို ပို႔ထားတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ၿပီးခ်င္းေတာ့ ဘုရားဝင္းကို ပိတ္ထားတယ္။ အခုေတာ့ ပံုမွန္အတိုင္း
ဝင္ထြက္လို႔ ရေနပါၿပီ”ဟု ဘုရားေဂါပက တဦးက ေျပာသည္။အိမ္ေတာ္ရာ ဘုရားဝင္းအနီးတြင္ ေနထိုင္သူတဦး
က“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးကိုလာမယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းလည္း ထြက္ေန ေတာ့ လူေတြကို လူစု လူေ၀း
မျဖစ္ေအာင္ႀကိဳတင္ၿပီး ေျခာက္လန္႔ ဟန္႔တားလိုက္တာလို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ျဖစ္မွာေပါ့၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း၌လည္း လြန္ခ့ဲေသာ ၃ ရက္၀န္းက်င္ခန္႔မွစၿပီး ဗံုးလန္႔ျခင္း၊ ဗံုးေပါက္ကြဲမည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား

မနာလုိတာ

တတိယ

အခ်က္က

မတုိင္ခင္

သူတုိ႔က

လက္ဦးေအာင္

ယင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့

သည့္ ယူဂ်ီမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္

ေဖာက္ဟု ျငင္းဆို လိုက္ သည္။

ရင္

ရဲတပ္ဖြ႔မ
ဲ ႉး႐ံုးမွ

ဗံုးေပါက္ကြဲျပီးေနာက္ ဘုရား၀င္းအတြင္း
ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဘုရားဖူးမ်ား မ၀င္ေရာက္ေစရန္

သည္။

အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး

ဒဏ္ရာရရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။မႏၱေလးတိုင္း

ဆက္ေဖာက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္
ပယ္လုိက္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာ

ဘုရားဝင္းအတြင္း၌

ေကာ္မရွင္ လူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အိမ္ေတာ္ရာ ဘုရားအနီးေနထိုင္သူက ေျပာဆိုသည္။
က်ေနာ္ကုိ

လုပ္တာေပါ့”ဟု

ဦးသိန္းညြန္႔ က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသန္းၿငိမ္း၊
ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစုိး၊ ဦးစိန္ဝင္းတုိ႔
၄ ဦး ပါတီရန္ပုံေငြမ်ားကုိ စာရင္းမျပ
ႏုိင္ဘဲ ထင္သလုိ သံုးစြဲေနသည္ဟု သူ
က ျပန္လည္ စြပ္စြဲလိုက္သည္။
အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္
ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ
တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ေကာ္မရွင္က

မထုတ္သ၍ NDF ပါတီ တာဝန္ကုိ
ဆက္လက္

ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္

ေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။
ယခင္လအတြင္းကလည္း NDF အ
မတ္ ေလာင္းအခ်ဳိ႕က စီးပြားေရး လုပ္

လူႀကိဳက္ မ်ား လွသည့္ First Eleven ဂ်ာနယ္၏ Subliminal Message

ငန္းရွင္တဦးထံမွ အလႉေငြ လက္ခံခ့ဲ
သည္ ဆိုကာ ၆ ပါတီမဟာမိတ္ အဖြဲ႔
အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ

ႏႈတ္ထြက္၊

ေခတၱ

ရပ္ဆုိင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ကြဲထြက္သြားေသာ မဟာမိတ္၏ အဖြဲ႔
ဝင္မ်ားမွာ NDF ၊ ဒီၿငိမ္း၊ ခ်င္းအမ်ဳိး
သားပါတီ၊ ရခုိင္ပါတီ RNDP၊ ျပည္
ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပါတီ UDP၊ ရွမ္း
တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
SNDP တုိ႔ ျဖစ္သည္။

သြယ္၀ိုက္၍

အမွာစကားကိုေျပာျခင္(Subliminal

Message)

အသံုးျပဳခဲ့သည့္

First

Eleven

ဂ်ာ

နယ္အား စာေပစိစစ္ေရး မွ ႏွစ္ပတ္ ပိတ္ လိုက္သည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေအာင္
ျမင္ဆံုး အားကစား ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ ျဖစ္သည့္ First Eleven ဂ်ာနယ္၏ ယခု တစ္ပတ္ထုတ္ စာေစာင္
မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ေဘာလံုး ကလပ္ အသင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆန္းဒါးလန္း အသင္း ႏွင့္ ခ်ယ္(လ)ဆီ
အသင္း တို ့ေတြ ့ဆံုမႈ တြင္ အခ်ိဳ ့စကားလံုး မ်ား ကို မင္နီတား ၍ အေရာက္ျမွင့္ ကာ ေဖာ္ျပခဲ့မႈ ေၾကာင့္အပိတ္
ခံရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။ First Eleven ဂ်ာနယ္အား ထုတ္ေ၀သည့္ Eleven Media Group သည္
ေရြးေကာက္ ပြဲ မသမာမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မီဒီယာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ေရြးေကာက္ ပြဲ ၿပီး ေနာက္ ျပည္တြင္း
မီဒီယာမ်ားကနအဖအေပၚမုန္းတီးစက္ဆုပ္လာၿပီးႏိုင္ငံေရး အံတုမႈမ်ား ျပဳလာၾကသည္။
freedomnewsgroup.com မွ

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

Volume 1, No 19

အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးလုိလားသူ
မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္
အားစု မ်ားက ၀ါရင့္ႏုိင္
ငံေရးသမားႀကီးမ်ား

ျပည္ဖံုးကားႀကီး ဖြင့္လိုက္ၿပီ
စည္းဝါးခ်က္ မပီသ

သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲတ

မိစၦာမ်ား နဲ႔ ကခုန္ျခင္း

ရပ္ကုိ ပါရမီလမ္းႏွင့္

အလံုးစံု ပ်က္သုန္းမႈ နိဒါန္း

ဦးဘဟန္လမ္းေထာင့္ရွိ

ခမ္းနားတဲ့ ဟန္ျပ လက္ေဝွ႔ပြဲ

၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး

သဲ ရဲတိုက္ တို႔ ၿပိဳက်ေနတယ္

သခင္သိန္းေဖ၏

ေႏြလယ္ အိပ္မက္ လွလွ ႏိုးတစ္ဝက္ … ။

အိမ္တြင္ ယေန႔ (၂၀၁၁-၂၀၁၀) စေနေန႔

ေကာင္းကင္ဘံုက

နံနက္ (၉) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။အဆုိပါ ကန္ေတာ့ပြဲသုိ႔ ကန္ေတာ့ခံ သက္ႀကီး၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရး

ျပ႒ာန္း ထားသူ ေတြတ့လ
ဲ ား

သမား ႀကီးမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တကြ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္

အလယ္ေခတ္ ျပန္သြားသူေတြ

မ်ား၊ (၆၂) မ်ဳိးဆက္၊ (၇၄-၇၅-၇၆) မ်ဳိးဆက္၊ (၈၈) မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊

အတိတ္ ကိုယ္စားျပဳသူေတြ

ဒီမုိကေရစီေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးလႈပ္ ရွားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔

ဝံပုေလြ လို သြားၿဖဲျပ ၾက

တက္ေရာက္ၾကသည့္အျပင္ သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈအားေပးသူ ရာႏွင့္ ခ်ီရွိခ့ဲ
သည္။ကန္ေတာ့ပြဲတြင္ အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ၀ါရင့္သက္ႀကီးႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအား ကန္ေတာ့

ခ်ဳပ္ရာ ဗရပြ အကၤ် ီန႔ဲ

ခ်ဳိးျဖင့္ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ၿပီး

ညီညီညာညာ ေခါင္းညိွတ္

လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

ရာဘာ တံဆိပ္တံုး လႊတ္ေတာ္

ေပးအပ္ျခင္း၊ ကန္ေတာ့သူ

တက္မလို႔တ့ဲ … ။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးလုိလားသူ

ေလးစားထိုက္ပါေပရဲ႕
“ မေကၡယာဗယ္လီ ” ခင္ဗ်ား

မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အား

“… ျပည္သူေတြ ခ်စ္ဖု႔မ
ိ လိုဘူး

စုမ်ား၏ ပန္ၾကားလႊာကုိ ဖတ္
ၾကားျခင္း၊ အပူေဇာ္ခံ

ေၾကာက္ေနဖို႔ ပဲ လိုတယ္ … ” တဲ့

သက္ႀကီး၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမား

ဒါေပမယ့္

ႀကီးမ်ားကုိယ္စား ၀ါရင့္

မင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္က

ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး

အေၾကာက္လြန္ ေရာဂါနဲ႔
ဆင္ကန္း ေတာတိုး
အက်ိဳးဆက္ တရား
ခါးသီးမႈ အားလံုးဟာ

သခင္သိန္းေဖ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-

အ႐ႈံးကို ယူေဆာင္ လာလိမ့္မယ္ … ။

ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
ႏုိင္ေငြသိန္း တုိ႔က ၾသ၀ါဒအမွာစကားမ်ား
ေျပာၾကားျခင္းတို႔အျပင္

သမိုင္း …
ထာဝရ ေျပာင္းလဲ ေနတယ္
ဖြတ္မိေက်ာင္း ျဖစ္ေတာ့
ျမစ္ခ်မ္းသာ ဖူးသလား
ေသနတ္န႔ဲ က်ားကန္ထားခဲ့
ကိ်န္စာမိေနတဲ့ အိမ္အိုႀကီး
လူထုအံုၾကြမႈ မုန္တိုင္းထဲ
မုခ် ၿပိဳလဲ ေတာ့မယ္
တို႔သိေနတယ္ … ။

ေဇ႒

အထူးအစီ အစဥ္အျဖစ္
ဒုတိယပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္
ေပၚထြက္လာသည္အထိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ားက တာ၀န္လႊဲ အပ္ေပးၿပီး
ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္အျဖစ္ တာ၀န္လႊဲအပ္ခံရသူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွတ္တရစကား
ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

သိပ္ကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္
ဘုန္းႀကီးကေတာ့ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ခ်မ္းသာတယ္
ဒါသိပ္ေကာင္းတယ္
အရင္ႏွစ္ေတြ အမ်ားႀကီးကထဲက ဒီလုိလႊတ္ေပးဖုိ႔ စစ္အစုိးရကုိ
ဘုန္းႀကီးေမတၱာရပ္ခံခ့တ
ဲ ာပါ။
သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြဆုိရင္ ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆုံးအမကုိ
နာခံလုိက္နာသင့္ပါတယ္၊ သီးခံေမတၱာထားသင့္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကၽြန္ေတာ့အတြက္သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

ကမၻာအႏွံ႔က လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ားအတြက္

ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတဲ့

စိတ္အားတက္စရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အခ်င္းမ်ားဟာ

“ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ဥ္းက်ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး

ကမၻာေပၚက

အခန္းက႑မွာ သူရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈေတြဟာ ေျပာင္းလဲမသြားပါဘူး။

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစႏိုင္တ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုေတာ့
စစ္အစိုးရက အစီအစဥ္တက် ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ကေတာ့
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးတေယာက္တည္းကို လႊတ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ

အတြက္
မီးရႈးတန္ေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ”

လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တခုလုံးက ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ
အတူႀကိဳဆုိမယ္ဆုိတာအေသအခ်ာေျပာႏုိင္ပါတယ္။
မတရားမႈကုိရင္ဆုိင္ရဲတ့ဲ သူမရဲ့ သတၱိန႔ဇ
ဲ ြဲကို
တကယ့္ကိုအားက်မိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ၿဗိတိန္ျပည္သူတရပ္လုံးကလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္လာမႈကိုႀကိဳဆုိေၾကာင္းနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အားက်ဖြယ္၊ သတၱိ တည္ၿငိမ္ရဲရင့္မႈန႔ဲ
ခုိင္မာတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြအေပၚခ်ီးက်ဴးေလးစားပါတယ္။
“လြတ္လပ္ျခင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခြင့္အေရးတခုပါ။
စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္ခံအားေပးသင့္တယ္”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful