Punim Seminarik

.

.SHKENCA E SË DREJTËS PENALE DHE SHKENCAT E TJETA PENALE ‡ Vështrime të përgjithshme mbi shkencën e së drejtës penale ‡ 1 E drejta penale dhe shkenca e së drejtës penla ‡ E drejta penale është siistem I normave me të cilat përcaktohen se silat vepra konsiderohen vepra penale.kur personi konsiderohet penalisht I përgjegjshëm dhe qfar lloj sanksioni penal mund t¶I shqiptohet.

‡ Kurse shkenca e së drejtës penale është sistem I nocioneve dhe I institucioneve të së drejtës penale.psikijatrija etj.përkatsisht të legjislacionit penal të shtetit të caktuar. sidomos shkencat mbi njeriun sic janë mjeksia. ‡ Detyra e shkencës së të drejtës penale ‡ Detyra kryesore e shkencës e ë drejtës penale është studimi dhe avancimi I së drejës penale apo legjistracionit penal që është në fuqi nëvendin e saktuar. ‡ Shkenca e së drejtës penale në aspektin teorik duke pasur parasush edhe zgjidhjet e mundshme ne praktik ndimon qe te interpretohet dhe aplikohe te menyrë adekuade normat juridike-penale . ‡ Shkenca e së drejtës penale I shfrytëzon edhe rezultatet e shkencave tjera natyrore.psikologjija.

‡ Shkenca e së drejtës penale shfrytzon edhe njohurit e shkencavet tjetra qe miren me studimin e kriminalitetit posaqrish me kriminologjin. .e lehteson aplikimin e normave penale juridike në praktië u ndihmon atyre që I aplikon ligjit penale.‡ Ajo duke e shpjeguar dhe duke e integruar përmbajtjen e së drejtës penale në fuqi.Nga perkufizimi del se shkenca e se drejtse penale studijon te drejten penale ashtu siq eshte regulluar me legjislacion penal. ‡ Në kuptimin e gjerë e drejta penale ka pë detyrë të studijoë kriminalitetin dhe masat që duhet ndërmarrë për parandalimin e tij.

‡ Pjesa e posaqme e shkences se te drejtes penale merret me studimin e veprave penale veq e veq.elementet e tyre.‡ Sistemi I shkences se te drejtse penale ‡ Ky sisitem ndahet ne dy pjese .formen e fajit me te cilin kryjet vepra penale. . ‡ Pjesa e pergjithshme e shkences se drejtse penale studijon parimet dhe instuticojonet themelore te se drejtes penale.ne pjesen pergjithshme dhe ne pjesen e posaqme.

penologj etj.‡ SHkencat e tjetra penale ‡ Pa ndihmen e shkencave te tjera shkenca e metodes e se drejtse nuk mund te mendohet.psikiatrija gjyqsore. . ‡ Si shkence e penale konsiderohen:shkenca e procedurse penale.politika kriminale.kriminalistika. ‡ Role te randesishem kan shkencat e kirminalogjik.penologjia. ‡ Lidhshmeri te jazokonshme e derjta penal ka me shkencate e mjeksisi.kriminalogjija.psikologjis.shkencat tejera shoqerore dhe natyrore.mjeksija gjyqsore.

‡ Kriminalogjia-shkenca e cila miret me studimin e fenologjis edhe shkaqeve etiologjike te kriminalitetit si dukiri shoqrore dhe individuale ‡ Politika kriminale-studijao qeshtjet teorike dhe praktike dedikuar luftse kunder kriminalitetit antisocijale ‡ Penologjia-shkenca e cila me studimin teorik dhe praktik te aplikimit ekzekutimit dhe efikasitetit te sanksioneve penale. .penaologjia eshte fakt se rendesine me te madhe ia kushton ekzekutimeve te dinimit me heqje te lirise denimit me burgimetj.

‡ Kriminalistika-eshte shkenca e cila merret me zbulimin e veprave penale dhe kryersve te tyre ‡ Kriminalistika ndahet ne teknikat e kriminalistikes.ne taktikat e kriminalistikes.ne metodiken e kriminalistikse ‡ Mjeksia gjyqesore apo forenzike-me ndimen e mjeksis ligjire konstatohen shkaqet e vdekjes ne rastet kur dushohet vdekja eshte shkakuar me dhune.sek siologjia. .Mjeksija eshte shkenc intesisiplinaree e cila ne kuader te saj jan:tanatologjia.traumatologjia.toksikologjia.

Punoji:Pajtim Kaqka .‡ Psikatrija gjyqesore apo forenzika-studijon semundjet psikike dhe qrekulimet e tjera shpitrorore te cila ja te lidhura me rastet te caktuara. ‡ Psikologjia gjyqsore-eshte dege e shkencave e cila merret me studimin e ngjarjeve psikike dhe sjelljeve perkatese te pjesemarrsve te procedurave gjyqsore dhe te procedurse penale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful