1.

Cách thay

i Logon Screen cho Windows 7 mà không c n dùng ph n m

m

T phiên b n Windows XP t i Vista,MS ch a h cho ng i dùng t thay i màn hình Logon mà chúng ta toàn ph i nh t i các ph n m m c a các hãng th 3.Nh ng th t áng ng c nhiên khi Windows 7, tu bi n giao di n ng i dùng ngày càng t ng cao qua t ng build.Và n b n 7057 (RC1) thì chúng ta ã có th thay i màn hình Logon 1 cách d dàng. 1.Gõ regedit vào h p Run ho c khung tìm ki m trên Start Menu

2.L n theo key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Authentication\LogonUI\Background 3. i giá tr OEMBackground thành 1

Ho c d dàng h n,các b n down file ZIP sau v ,gi thay i mà không c n vào Registry Editor

i nén ra,kick úp

ch y file reg là giá tr

OEMBackground s

ngay l

pt

c

c

Click to Download
ho c http://www.mediafire.com/?mjvtywmjyxz 4.Bây gi 5.T theo ng d n sau : %windir%\System32\oobe (gõ vào Run ho il p 1 folder n al p nh c h p Search trên Start Menu) .

o 1 folder m i tên info trong folder oobe.R i l copy 1 file

a tên backgrounds trong folder info ng ph i theo nh ng i u ki n sau :

6.Bây gi

nh b t kì vào folder backgrounds v

o o o

nh ó ph i c i tên thành backgroundDefault.jpg nh ó ph i có dung l ng nh h n 256 KB. nh ó ph i d i d ng JPG.

V y là xong,bây gi Windows 7.Quá d

m

i file

nh b

n copy vào ó (ph

i phù h

p v i các i

u ki

n trên) s

c set làm n n cho Logon Screen c a

ph i không nào

770833-) .6) background1920×1200.jpg (1.6) background900×1440.jpg (0.625) background960×1280.jpg (1.jpg (1.P.6) background1280×768.jpg (0.jpg (0.jpg background768×1280.jpg (1.25) background1024×768.33-) background1600×1200.S : V i tu phân gi i màn hình c a b n mà b n có th ch n 1 trong nh ng tên sau: o o o o o o o o o o o o o backgroundDefault.66-) background1360×768.jpg (1.jpg (1.33-) background1280×960.jpg (1.75) background1024×1280.8) background1280×1024.jpg (0.jpg (1.33-) background1440×900.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful