Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 001

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii. 2 puncte Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 2 puncte Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre adevăr, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Adevărul ne face liberi [...]”. (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale basmului cult ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 002

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează În unda luminoasă ce noaptea fosforează*; El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin, Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin. În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte, Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă-n frunte; Sehastru ce cunoaşte al globului mister, El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer. În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie. Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreaptă vaporul legănat, Ce calcă orizonul cu stele semănat. Dorm valurile mării sub atmosfera caldă. În baie azurie Sicilia se scaldă; Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, Aspiră-al Syracusei* parfum oriental. (Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei) * Calabria – regiune a Italiei meridionale * fosforează – (înv.) luminează în întuneric, manifestă fenomenul de fosforescenţă * Carybda – monstru acvatic care trăia pe o stâncă din strâmtoarea Messina; înghiţea uriaşe cantităţi de apă şi, odată cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere * Syracusa – port pe coasta răsăriteană a Siciliei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. Precizează rolul cratimei din structura „stele-n cer”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM , precizându-le forma literară actuală. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizuală. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre admiraţie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea întreagă îţi aparţine, dacă ştii să admiri”. (Adina Olănescu, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a basmului cult pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul basmului cult ales.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

îi zise.-n semn de favor. Tot împrejuru-i era tăcere.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cap.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 Scrie forma acceptată de DOOM a cuvintelor râdicase şi favor. Şi ca un aspru judecător Capul pleoştise. 4 puncte Transcrie două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite.10 rânduri. 2 puncte Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită. [. în 6 .. Şi c-o neroadă încredinţare: „Am fost. fără sfială. 4. 4 puncte Comentează.. 6. 9. [. pe foaia de examen. identificate în strofa a doua. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. îi zise. aci de faţă. 2.] Atunci începe cu bucurie Un cântec jalnic şi necioplit. strofa finală (morala fabulei). Dar zău nu-mi place a ta cântare”. (Grigore Alexandrescu. cu privire la textul de mai jos: Nenorocita privighetoare Cânta-n pădure a ei durere. nu e-ndoială Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”. aci de faţă”. în relaţie cu textul dat. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu.] Un măgar mare ce-o ascultase. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. 7. 8. 3. Încât de aspra lui armonie Toată pădurea s-a îngrozit. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Căci d-aş urma-o. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost. Ieşi-nainte să-i dea povaţă. din primul vers. 5. Natura-ntreagă da ascultare. (30 de puncte) − Varianta 003 SUBIECTUL I Scrie. 4 puncte Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Zise: „Povaţa e în zadar.. Privighetoarea şi măgarul) 1. sau râdicase Câte-o ureche. 4 puncte Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic. Privighetoarea.

opusă deci cotidianului.. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ci prin atmosfera ei interioară. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Folclor literar românesc) Notă! În elaborarea eseului..Ceea ce caracterizează basmul. punctuaţia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. ca operă de artă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte..]. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. prin esenţa ei”. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”.. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. este o lume cu totul aparte [. lizibilitatea – 1 punct). în care nu există contrarii care să nu poată fi rezolvate. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pavel Ruxăndoiu.] Este o lume opusă realităţii cotidiene nu prin personaje şi întâmplări (care pot fi verosimile). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. reflectată într-un basm cult studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Mihai Pop. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. Apropouri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare. trecând în suprareal. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: . o lume în care voinţa omului nu cunoaşte limite. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre avere. (Cilibi Moise. dar se desprinde de ea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre lumea basmului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. formularea unei concluzii pertinente. . [. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un text de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Basmul porneşte de la realitate.

Varianta 4 Ministerul Educaţiei. stă. cu cele de perfect compus.. mă-mpresoară: De pe muche.. La Cozia) 1. Comentează.. repetat din stâncă-n stâncă. 4. 3. chipuri negre se cobor. care trece ca prin vine un fior.. reflexivitate). o zăresc. vine către ţărmuri. noaptea iese. în 6 . din partea finală a textului. Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra. cu privire la textul de mai jos: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate.. O fantomă-ncoronată din el iese.. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Oştiri. taberi fără număr împrejuru-i înviez.10 rânduri.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pântre iarbă se strecoară O suflare... Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. Oltule... 6. din râpă. ungurii se înarmez. (30 de puncte) − Varianta 004 SUBIECTUL I Scrie.. Muşchiul zidului se mişcă. Către ţărmul dimpotrivă se întind. fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute. de pe stâncă. ambiguitate. 9.. prezente în poezie...! marea fantomă face semn. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ascultaţi. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. dă o poruncă. Menţionează două teme/ motive literare. Râul înapoi se trage. Transilvania-l aude. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.. Glasul ei se-ntinde.] (Grigore Alexandrescu.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . se prelungesc.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prezentă în textul dat.. 2. Cine oar’ poate se fie omul care te-a-ngrozit? [. munţii vârful îşi clătesc.... 7. Umbra lui Mircea. care-ai fost martur vitejiilor trecute Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit. creşte. Virtuţi mari. Iese.. 5. în preajma ei priveşte... Motivează alternanţa verbelor la prezent. Dintr-o peşteră. sugestie.. Este ceasul nălucirei: un mormânt se desvăleşte. pe foaia de examen. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. din partea iniţială. ultima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

În elaborarea eseului. relevarea principalei trăsături a personajului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. limbaj etc. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. perspectivă narativă. prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. de ortografie şi de punctuaţie). . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi vom ajunge la bătrâneţe”. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). prezentarea statutului psihologic. lizibilitatea – 1 punct). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. conflict. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Oceanografie) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. al personajului ales. despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat. exprimarea unui punct de vedere argumentat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre bătrâneţe. (Mircea Eliade. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. moral etc. de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. construcţia subiectului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În fond.

(Ioan Alexandru. (30 de puncte) − Varianta 005 SUBIECTUL I Scrie. 9. în relaţie cu textul poeziei date. pe foaia de examen. 2.şi” la începutul versurilor. 7. Prezintă semnificaţia titlului.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. 6. luni şi ani. 4. 3. strofa a patra. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prezente în poezie. Pentru făclii şi spaime şi lumină. Scrie două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului luni. cu privire la textul de mai jos: Şi pentru nori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Motivează folosirea repeată a cuvântului . Pentru veşmintele de sărbători În vatra asta stinsă şi străină. aceste flamuri sure Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc Din miazănoapte către răsărituri.10 rânduri. Precizează rolul cratimei din structura „să-ţi mulţumesc”. în 6 . 8. 5. Comentează. Mulţumire) 1. Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc Şi pentru ploi şi pentru greul vânt Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi Şi pentru pacea cântecelor mele Pentru izvor şi pentru vii şi stâni Şi ce e dincolo de oseminte Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi Şi bucuria-aducerii-aminte Pentru zăpezi şi crini şi pelicani Şi busuioc şi fluturi şi uitare Şi pentru amintiri îţi mulţumesc Şi pentru ziua mea de-nmormântare Şi pentru anotimpuri. Transcrie un vers care conţine doi termeni derivaţi cu prefixe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează două teme/ motive literare. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei.

relaţii temporale şi spaţiale. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Numai când facem binele dobândim ceva ce răii nu pot avea: liniştea şi pacea – bunurile supreme”. aşezarea în pagină. despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în basmul cult pentru care ai optat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre altruism. exprimarea unui punct de vedere argumentat. . construcţia personajului.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. tehnici narative. prezentarea. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. sublinierea relaţiilor dintre personajele reprezentative. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare basm. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin care se evidenţiază viziunea despre lume în basmul cult ales. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune. conflict.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). modalităţi de caracterizare. existente în opera literară studiată. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. construcţia subiectului. limbaj etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un eseu de 2 . (Nicolae Steinhardt. prin referire la basmul cult studiat.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În elaborarea eseului. particularităţi ale compoziţiei. perspectivă narativă. a patru elemente ale textului narativ.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Dimitrie Anghel. pe foaia de examen. precizându-le forma literară actuală.. evlavios ca o vestală*. culese zilnic din grădină. o fată şubredă şi pală Preschimbă florile în vase.. Din lacrimi liniştea sporeşte. s. prima strofă a poeziei. Comentează.f. ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în ultima strofă a poeziei. 8. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 5. candidă vestală. şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! Dac-ar avea grai ca să spuie. toamna. sugestie. (30 de puncte) − Varianta 006 SUBIECTUL I Scrie. Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme: În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă. ambiguitate. reflexivitate). Înc-un mănunchi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Crizanteme) * vestală. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. oglinda câte n-ar mai spune: A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune Troienele de flori bogate. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. 3. Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. cele din urmă flori. în casa cui n-a fost mireasă. 7.. 9. Mor florile mâhnite. plângi blândă. Menţionează două teme/ motive literare. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a trece. cu privire la textul de mai jos: Se trec şi florile de toamnă.10 rânduri. prezente în poezie. Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă.. 4. 2. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . şi-n casă Lângă oglinzile-obosite. Şi-mbrăţişaţi alături plângem. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cum s-a trecut. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor blândă şi candidă. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . în 6 . prezente în textul dat. 6. şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. – preoteasă care întreţinea focul sacru în templul zeiţei Vesta 1.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de ortografie şi de punctuaţie). conflict. aparţinând lui Ion Creangă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un eseu de 2 . de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. relaţii temporale şi spaţiale. al personajului ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. . despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. normele de exprimare. modalităţi de caracterizare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.). construcţia subiectului. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă n-ar exista fericirea altora. relevarea principalei trăsături a personajului ales. nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”. moral etc. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. lizibilitatea – 1 punct). În elaborarea eseului. aşezarea în pagină.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. prezentarea statutului psihologic. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. perspectivă narativă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (Marin Preda. formularea unei concluzii pertinente. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. despre fericire.

În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. pe foaia de examen.] Aşa-s în clipa asta toate.. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezenţa descrierii în poezia citată. se face jos de catifea.10 rânduri. înfoiate * horbotate. cu privire la textul de mai jos: Cu legănări abia simţite şi ritmice. Transcrie doi termeni derivaţi cu prefix. (Dimitrie Anghel. Cochetării şi graţii albe. Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii. din structura „s-au înclinat pân’ la pământ”. 4. şi-n urmă iarăşi vin la loc. caişii. cu ajutorul a două argumente. Se cată ram cu ram. în 6 . 3. adj. 5. – rotunjite. Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome. Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ. Menţionează două teme/ motive literare. Pe pajiştea din faţa casei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.[. Se acordă 10 puncte din oficiu. Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. se-nclină.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. adj. încet-încet. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . dulci arome. Prezintă semnificaţia titlului. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. ce le-mprumută luciul lunii. umflate. în relaţie cu textul poeziei date. Şi-nvoalte* mâneci horbotate* se-ntind uşoare să salute Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute. Comentează. şi roze gesturi. 7. Motivează. zarzării şi prunii. 6. Precizează rolul cratimei şi al apostrofului. Ce e de spumă. Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. zarzării şi prunii. Balul pomilor) * învoalte. Banalii pomi din faţa casei. (30 de puncte) − Varianta 007 SUBIECTUL I Scrie. Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt. ce-i ştiu de-atâtea primăveri. dar mîine albii cavaleri. 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al pomilor. prezente în poezie. Despodobiţi de-atâtea graţii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. sus pe ramuri. Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii. Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele. pline. – dantelate 1. ultima strofă a poeziei. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei.. (Ioan Slavici. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. modalităţi de caracterizare. aparţinând lui Ion Creangă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om bun […]”. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. a statutului lor psihologic. conflict. de 15 – 20 de rânduri. perspectivă narativă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte. acţiune. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. . prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. relevarea trăsăturilor celor două personaje.Ministerul Educaţiei.). ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. limbaj etc. moral etc. formularea unei concluzii pertinente. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. construcţia subiectului. despre bunătate.

Că Cel-ce-ştie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. 4.10 rânduri. caracterul de artă poetică al textului dat. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri. Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. pentru moarte. (30 de puncte) − Varianta 008 SUBIECTUL I Scrie. Pătrundeţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. însă nu cunoaşte. al unui capitol. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Şi semănaţi. Stihuri. (Tudor Arghezi. – citat semnificativ aşezat la începutul unei cărţi. Epigraf*) *epigraf. Îndurerate-n spic şi rădăcini. 5. vă scuturaţi. monument.n. trişti şi delicaţi. Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea. dintre spini culese. acum porniţi. înţelese şi neînţelese. În suflete de prieteni şi străini. zburaţi acum din mâna mea Şi şchiopătaţi în aerul cu floare. cu noaptea ce vă naşte. prin evidenţierea a două trăsături. pe foaia de examen. Motivează. carte etc. 9. 2. Ca păsările mici de catifea Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. Ca frunzele-aurite. scurtă inscripţie de pe faţada unui edificiu. 3. acum porniţi. Stihuri de suflet.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s. Pustnicii tineri. Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. 1. prima strofă a poeziei. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. 7. cu privire la textul de mai jos: Stihuri. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet. 6. vă scuturaţi”.

s-au comportat într-un fel.Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. Poate fi omul atât de încăpător?”. despre caracter. punctuaţia – 2 puncte. unor atitudini inverse.. decenii de-a rândul. au împărtăşit anumite convingeri.Basmul e un gen vast […].3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). iar într-o altă zi. dar nu sunt oameni. (G. . n-avem de-a face cu basmul’’. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici. Estetica basmului) Notă! În elaborarea eseului. (Ion Ianoşi. de ortografie şi de punctuaţie). într-o bună zi. au manifestat atitudini tăioase. au început să se comporte pe dos. ortografia – 2 puncte. normele de exprimare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. ne-au părăsit. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente. ci şi anume fiinţe himerice. pornind de la ideile exprimate în următorul text: . de 15 – 20 de rânduri. Ele comunică cu omul. iar apoi. Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mă derutează oamenii care. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. să dea glas unor convingeri opuse. animale… Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia lor misterioasă. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un eseu de 2 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Călinescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Opţiuni) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Cât te iubesc. Strânge la piept comoara ta deplină. 7. 2. 6. Zăcând aci. Lumină lină) 1. 3. 4. Învăluită-n aur şi parfum? Neascultând de vântul de la stup. Şi nu dormind într-un polen de floare. uşoară zburătoare. Comentează. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Puterile-amorţite ţi le rup. frumoasa mea albină. 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe foaia de examen. Că sarcina chemării te-a ucis! (Tudor Arghezi. sugestie.10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei.Varianta 9 Ministerul Educaţiei. Cine-o să vie. pe-o margine de drum. cu privire la textul de mai jos: Cum te găseşti. Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. Prezintă o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. în relaţie cu textul poeziei date. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Şi darurile-acum. trupul tău de-afară Să-l caute şi-n jur să sufle cald? Cu aripa-n ţărână şi în vis. Prezintă semnificaţia titlului. ale zambilei. în 6 . prezentă în textul dat. ambiguitate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. reflexivitate). Te prăbuşişi din drumul cel înalt. ultima strofă a poeziei. Voind să duci tezaurul de ceară. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. (30 de puncte) − Varianta 009 SUBIECTUL I Scrie.

ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. existente în opera literară studiată.3 pagini despre particularităţile nuvelei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un eseu de 2 . (Eusebiu Camilar. de 15 – 20 de rânduri. prin referire la o operă literară studiată. tehnici narative etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre cunoaştere. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. perspectivă narativă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. conflict. . incipit. cf. prezentarea. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin referire la nuvela studiată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungată experienţă”. final. formularea unei concluzii pertinente. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). construcţia personajelor. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. reprezentative pentru nuvela studiată. secvenţă narativă.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. de ortografie şi de punctuaţie).

Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii nici verzi. sugestie. 7. Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele. s-au sculat. Se acordă 10 puncte din oficiu. identificată în textul dat. în relaţie cu textul poeziei date. Comentează. Le vezi? Au căzut. 6. Precizează rolul cratimei din versul Şi-ar voi să culeagă roade. Prezintă semnificaţia titlului. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4. 9. Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi. Au vrut să alerge şi să se joace. precizându-le forma literară actuală. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii. Exemplifică două imagini artistice diferite. (30 de puncte) − Varianta 010 SUBIECTUL I Scrie. 5. Cuvinte stricate) 1. 2. ambiguitate. 8. Să nu le mai spuie agale Buzele tale. Huleşte-le! (Tudor Arghezi. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. 3. prezentă în textul dat. S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor. cu privire la textul de mai jos: Toate Cuvintele mele sunt stricate Şi s-au îmbătat. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . Dar beţia le-a prăvălit încoace. reflexivitate). ideea/ o idee poetică centrală. din text. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 10 Ministerul Educaţiei. în 6 – 10 rânduri. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.

sublinierea a patru elemente ale textului narativ. formularea unei concluzii pertinente.). normele de exprimare. conflict. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Apropouri) *să mai piarză – să mai piardă Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. exprimarea unei opinii argumentate. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. când pierde cinstea. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). (Cilibi Moise. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă.Ministerul Educaţiei. reflectate într-o nuvelă studiată. prezentarea temei nuvelei. ortografia – 2 puncte. reflectată în textul narativ ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. construcţia personajului. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. punctuaţia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de nuvelă pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. perspectivă narativă. În elaborarea eseului.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. relaţii temporale şi spaţiale. într-un curent cultural/ literar. tehnici narative. construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. n-are ce să mai piarză*”. . de 15 – 20 de rânduri. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un eseu de 2 . particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre cinste. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 011

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. Palid aşternut e şesul cu mătasă. Norilor copacii le urzesc brocarte*. Casele-adunate, ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut, Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare, Din mocirla cărui aur am băut. Păsările negre suie în apus, Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte, scuturând în sus, Foile-n azur. Cine vrea să plângă, cine să jelească Vie să asculte-ndemnul ne-nţeles, Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes. (Tudor Arghezi, Niciodată toamna) *brocart, brocarturi, s.n. – ţesătură de mătase de calitate superioară, înflorată sau ornamentată cu fire de aur ori de argint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „să asculte-ndemnul”. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale cromatice. Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre conştiinţă, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile...”. (Liviu Rebreanu, Opere; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a nuvelei pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul nuvelei alese.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 012

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă În recea mea-ncruntată suferinţă. Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies, Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des. De când s-a întocmit Sfânta Scriptură Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură Şi anii mor, şi veacurile pier Aci sub tine, dedesubt, subt cer. Când magii au purces după o stea, Tu le vorbeai — şi se putea. Când fu să plece şi Iosif, Scris l-ai găsit în catastif Şi i-ai trimis un înger de povaţă — Şi îngerul stătu cu el de faţă. Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea Şi pruncul, şi bărbatul, şi femeia. Doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul, Nu mi-a trimis, de când mă rog, niciunul... (Tudor Arghezi, Psalm) * ghies, ghiesuri, s.n. (în expr.) a da ghies – a îndemna, a stimula, a îmboldi, a zori * mag, magi, s.m – preot la unele popoare orientale din antichitate, învăţat, filozof * a purcede, vb – a pleca, a porni la drum * catastif, catastife, s.n – registru, condică 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menţionează un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. 2 puncte Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ, din textul dat. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 7. Defineşte, într-un enunţ, sentimentul dominant care se desprinde din poezie. 4 puncte 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Demonstrează faptul că Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic, prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilărie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. (Lucian Blaga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele nuvelei studiate; relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie două structuri/ fragmente de vers al căror sens implică antiteza. unduios 1. cu privire la textul de mai jos: De-abia plecaseşi. voiam şi să rămâi. 4. Te urmăream de-a lungul molatecii poteci. Dar ce-i un semn de umbră-n depărtare? Voiam să pleci. 5. după plecare. Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă. – moale. din poezia citată. De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? (Tudor Arghezi. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. lin. în 6 . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. adj. Te-am rugat să pleci.10 rânduri. Ai ascultat de gândul cel dintâi. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. la capăt. domol. în relaţie cu textul poeziei date. 3. Menţionează două teme/ motive literare. Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”. ultima strofă. Nu te-ai uitat o dată înapoi! Ţi-aş fi făcut un semn. Pân-ai pierit. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul semn. 7.Varianta 13 Ministerul Educaţiei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 013 SUBIECTUL I Scrie. lent. prin trifoi. Nu te oprise gândul fără glas. De-abia plecaseşi) *molatic. 6. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2.

). cultura scade”. relevarea trăsăturilor celor două personaje. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii paralele. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. de ortografie şi de punctuaţie). din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. dar în direcţii opuse: pe măsură ce civilizaţia creşte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. despre necesitatea culturii. (Vasile Băncilă. Filosofia vârstelor) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. limbaj etc. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. perspectivă narativă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. moral etc. modalităţi de caracterizare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social. acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. . relaţii temporale şi spaţiale. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale nuvelei alese. psihologic.. construcţia subiectului. conflict. punctuaţia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate. formularea unei concluzii pertinente.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului.

(30 de puncte) − Varianta 014 SUBIECTUL I Scrie.. Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat... 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. solitar. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. – fiinţă sau lucru care ar prevesti. 9. 5. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. 8. Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat. s. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând. prezente în poezie. ar aduce o nenorocire 1. şi-am oftat. în 6 .. cu privire la textul de mai jos: Plâns de cobe pe la geamuri se opri. Menţionează două teme/ motive literare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Gri) * cobe.. Comentează. Transcrie două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri.10 rânduri. gândul meu se înnegri.. 2. Ca şi zarea.f. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în relaţie cu textul poetic. Şi de lume tot mai singur. 7. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră. Trist cu-o pană mătur vatra. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului. 3. ultima strofă. „I-auzi corbii” ─ mi-am zis singur.Varianta 14 Ministerul Educaţiei. mai barbar. (George Bacovia. pe foaia de examen.

din perspectiva tipologiei în care se încadrează. formularea unei concluzii pertinente. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. aşezarea în pagină. modalităţi de caracterizare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esenţial ori de câte ori n-am mers până la capătul situaţiilor care păreau gata să mă trântească la pământ”. conflict. punctuaţia – 2 puncte. acţiune. Paradisul derizoriu ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. relevarea trăsăturilor celor două personaje. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. relaţii temporale şi spaţiale. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre curaj. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. construcţia subiectului. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social.Ministerul Educaţiei.). (Livius Ciocârlie. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. limbaj etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. moral etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un text de tip argumentativ. psihologic. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.. perspectivă narativă. aparţinând lui Ioan Slavici. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

Copacii rari şi ninşi par de cristal. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte 8. diametral. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte 9. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare.10 rânduri. Pe când. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. cu privire la textul de mai jos: Amurg de iarnă. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi încet. (George Bacovia. Motivează. Amurg de iarnă) 1. în 6 . sumbru.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. se-ntoarce-acelaşi corb. în relaţie cu textul poeziei date. 3. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Chemări de dispariţie mă sorb. de metal. apartenenţa poeziei la simbolism. (30 de puncte) − Varianta 015 SUBIECTUL I Scrie. prezente în textul dat. 2. strofa a doua. un corb încet vine din fund. pe foaia de examen. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. 2 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Tăind orizontul. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”. diametral. Tăind orizontul. 5. Câmpia albă – un imens rotund – Vâslind. 4 puncte Comentează. 4 puncte . 6. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

(Andrei Pleşu. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. aşezarea în pagină. episoade/ secvenţe narative. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A susţine că nu există destin e totuna cu a susţine că individualul e nesemnificativ şi că viaţa omului e o întâmplare fără rost”. conflict. utilizarea limbii literare – 3 puncte. precizarea instanţelor comunicării narative şi a rolului acestora în textul narativ studiat.Ministerul Educaţiei. . perspectivă narativă etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de limbaj dintr-un text narativ studiat. evidenţierea a patru particularităţi de construcţie a subiectului şi/ sau particularităţi ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. Minima moralia) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un text de tip argumentativ. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textul narativ studiat. normele de exprimare. final. tehnici narative. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). lizibilitatea – 1 punct). de compoziţie.). incipit. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. personaje. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre temă şi despre principalele componente de structură. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ortografia – 2 puncte. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre limbajul naratorului şi al personajelor din textul narativ studiat. despre asumarea destinului. de 15 – 20 de rânduri.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 016

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Carbonizate flori, noian de negru... Sicrie negre, arse, de metal, Vestminte funerare de mangal, Negru profund, noian de negru... Vibrau scântei de vis... noian de negru, Carbonizat, amorul fumega – Parfum de pene arse, şi ploua... Negru, numai noian de negru... (George Bacovia, Negru) * noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire * mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie. Transcrie patru termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat; relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 017

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: – Adio, pică frunza Şi-i galbenă ca tine, – Rămâi, şi nu mai plânge, Şi uită-mă pe mine. Şi s-a pornit iubita Şi s-a pierdut în zare – Iar eu în golul toamnei Chemam în aiurare... – Mai stai de mă alintă Cu mâna ta cea mică, Şi spune-mi de ce-i toamnă Şi frunza de ce pică... (George Bacovia, Pastel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă, respectiv, o imagine vizuală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric, în textul dat. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză, în textul poeziei citate. Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

– construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală pentru unelte sau vite * tină. plânsul tălăngii când plouă! Ce basme tălăngile spun! Ce lume-aşa goală de vise! . ambiguitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. sugestie. 6. prezente în poezie. 4 puncte . Oh.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. râzând. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii.. Şi grele tălăngi adormite. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. s. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4..Şi cum să nu plângi în abise.f.. Da. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5... Timpul efectiv de lucru este de trei ore. tălăngi. 4 puncte Comentează. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri. prezentă în textul dat. s.10 rânduri. plânsul tălăngii când plouă! Şi ce enervare pe gând! Ce zi primitivă de tină! O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s. – noroi * abis. strofa a treia. cum să nu mori şi nebun? Oh. – prăpastie adâncă. plânsul tălăngii când plouă! (George Bacovia. şi sună umil Ca tot ce-i iubire şi ură – Cu-o muzică tristă. 3. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Pe-aproape s-aude-un copil.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 . plouă. şuri. reflexivitate). 7. pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. sunetul produs de un astfel de clopot * şură. abisuri. 9. 8. Plouă) * talangă. cu privire la textul de mai jos: Da.n. plouă cum n-am mai văzut. pe foaia de examen. de gură. genune 1. plânsul tălăngii când plouă! Da.f. 4 puncte Precizează rolul versului „Oh.f. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. s. Cum sună sub şuri învechite! Cum sună în sufletu-mi mut! Oh. – clopot care se atârnă la gâtul vitelor. (30 de puncte) − Varianta 018 SUBIECTUL I Scrie. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. Oh..

despre dreptate.Ministerul Educaţiei. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. lizibilitatea . abilităţi de analiză şi de argumentare . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). într-o perioadă sau într-o orientare tematică. modalităţi de caracterizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. evidenţierea imaginii familiei. . normele de exprimare. ortografia . de ortografie şi de punctuaţie). reflectată în textul narativ ales. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. care-l apasă în apă.3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente.3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. din perspectiva finalului/ a deznodământului. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. reflectată într-un text narativ studiat. prezentarea a patru elemente ale textului narativ.1 punct).2 puncte. reflectată în textul narativ aleas. într-un curent cultural/ literar. aşezare în pagină.2 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dreptatea e ca lemnul cel uşor. conflict. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.). limbaj etc. În elaborarea eseului. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. particularităţi ale compoziţiei. relaţii temporale şi spaţiale. perspectivă narativă. utilizarea limbii literare -3 puncte. construcţia subiectului. şi tot cândva iese d-asupra”. punctuaţia .

10 rânduri. înfiorător la vedere 1. ultima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5. Pălind în tăcere şi-n paralizie. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu jocuri de umbră ce dau nebunie. adj. 4. (30 de puncte) − Varianta 019 SUBIECTUL I Scrie. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. 2.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 9. Tovarăş mi-i râsul hidos. Sub tristele becuri cu razele pale. apartenenţa poeziei la simbolism. cu privire la textul de mai jos: Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu tristele becuri cu pală lumină – Când sună arama în noaptea deplină. pe foaia de examen. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. – foarte urât. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 8. Pălind) *hidos. dezgustător. Prezintă semnificaţia titlului.. 7. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. în 6 . Motivează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Sunt solitarul pustiilor pieţe. prin explicarea a două trăsături existente în text. – Sunt solitarul pustiilor pieţe. Tovarăş mi-i râsul hidos. şi cu umbra. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. şi cu umbra Ce sperie câinii pribegi prin canale. 6. Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”. Comentează. hidoasă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (George Bacovia. în relaţie cu textul poeziei date.

ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. [. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre durere. (Mircea Florian.] Pentru bani se jertfeşte totul: liniştea. 3) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Liviu Rebreanu. cinstea. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Opere. Arta de a suferi) Notă! În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.. Greutatea este doar să-l dibuieşti”. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. superstiţia averii sunt poate cel mai răspândit motiv al zadarnic frământatei noastre vieţi. iubirea proprie şi a celorlaţi”. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Magia banului. formularea unei concluzii pertinente. .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un text de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. aşezarea în pagină. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice durere are leac.3 pagini despre tema banului/ a înavuţirii/ a avariţiei. reflectată într-un text narativ studiat. magnetismul aurului. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.

. cu privire la textul de mai jos: Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe. 8. Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună şi gravă. 3. pe foaia de examen. – coroană purtată de către regi. 4. Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara Descinde friguroasă în inimă şi gând Iar. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prezentă în textul dat. papă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. umedă. Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. tiare.f. slăvită Soră. omonimia cuvântului unde. în relaţie cu textul poeziei date.* Atunci. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă. Ţi-am împletit. zoreşte mai curând Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi. 2.. slăvită Soră. Aşteaptă infinită şi limpede ca marea Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. formată din trei coroane suprapuse 1. zoreşte mai curând”. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei.Varianta 20 Ministerul Educaţiei. 7. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale. sugestie. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci. (30 de puncte) − Varianta 020 SUBIECTUL I Scrie. pe frunte apasă greu tiara. prin alcătuirea a două enunţuri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. s. (Ion Barbu. Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur. Ilustrează. reflexivitate). ambiguitate. 9. 6.) * tiară. 5.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct). aparţinând unui autor canonic (Liviu Rebreanu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Notă! În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Mihail Sadoveanu sau Marin Preda). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Laboratorul educaţiei e fapta”. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre educaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un eseu de 2 . Replici) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Marin Voiculescu. .3 pagini despre condiţia ţăranului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectată într-un text narativ studiat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte.

De-avântul surd care destinde Tot mai departe largu-i zbor Deasupra zărilor murinde. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 7. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. soli ai crustei albe Ce-o să se-aşeze de pe-acum. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat.n. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 4. în 6 . Prezintă semnificaţia titlului. vastele păduri Stau veştede sub greaua turmă De nori haotici şi obscuri.10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prezentă în textul dat. pe foaia de examen. A sumbrei văi.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. Te uită. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. reflexivitate). În dantelări de fine salbe. identificată în textul dat. s. Se acordă 10 puncte din oficiu. . în legătură cu textul citat. cu privire la textul de mai jos: O. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 6. Peisagiu* retrospectiv. 5. 9. a tuturor. pe drum. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 021 SUBIECTUL I Scrie. sugestie. ideea/ o idee poetică centrală.peisaj 1. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor veşted şi sumbru. Pe tufă umedă. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Un cinic puf au nins scaieţii… Şi totuşi. Comentează. 3. desfrunzirile din urmă! Te uită. I) * peisagiu. iată-mă venit În faţa toamnei şi-a tristeţii Cu gândul iarăşi ispitit. ambiguitate. (Ion Barbu. 8.

reflectate în textul narativ ales. reflectată într-un text narativ studiat. formularea unei concluzii pertinente.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un text de tip argumentativ. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. utilizarea limbii literare -3 puncte. normele de exprimare. relaţii temporale şi spaţiale. de 15 – 20 de rânduri. aşezare în pagină. lizibilitatea .2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune.3 puncte. despre egoism.2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. limbaj etc. reflectată în textul narativ ales. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia . abilităţi de analiză şi de argumentare . construcţia subiectului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia ţăranului. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. particularităţi ale compoziţiei. modalităţi de caracterizare. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. într-un curent cultural/ literar. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia ţăranului.3 puncte. din perspectiva finalului/ a deznodământului.Ministerul Educaţiei. perspectivă narativă. ortografia . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . evidenţierea condiţiei ţăranului. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.1 punct).

Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] (Ion Barbu. reflexivitate). Căci.9). Voi. peste Un strălucit războinic. Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare”. Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare. 4. forme călătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 8. ambiguitate. prezente în poezie. sugestie. ─ Asemenea câmpiei.. ideea/ o idee poetică centrală. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Oştiri de nori aleargă… ─ Ce surdă simpatie. 2. împietrite. Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr Al dealurilor prinse de-o crustă argintie. Tot plumbul meu din suflet. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. nori metalici. spre voi întins mă poartă? Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă. 7. 6. vine vremea când albe. cu privire la textul de mai jos: Cad fulgii şovăielnici în stoluri fără număr. pe foaia de examen. Nori turburi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Menţionează două teme/ motive literare. Fulgii) 1. uşor şi leneş. sub cerul vânăt încă. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cuprins de vrajă-adâncă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 . blocuri mohorâte. lăsaţi să vă-mpresoare. 3.. aşa cum în poveste Cad stropi de piatră scumpă. o.Varianta 22 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ţinuturi ale minţii. iată. Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare. 9. convoi de-obscură ceaţă!. prezente în textul dat. identificată în textul dat. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric. în 6 – 10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 022 SUBIECTUL I Scrie. Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… Cad fulgii şovăielnici. 5. Comentează. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive.

3 puncte. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. într-un curent cultural/ literar. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectată într-un text narativ studiat.Ministerul Educaţiei.1 punct). reflectată în textul narativ ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . utilizarea limbii literare -3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. conflict. lizibilitatea . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. construcţia subiectului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prezentarea a patru elemente ale textului narativ.). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. perspectivă narativă. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Greşelile nu se iartă. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia femeii. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. formularea unei concluzii pertinente. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. din perspectiva finalului/ a deznodământului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un text de tip argumentativ. despre greşeală. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia . evidenţierea condiţiei femeii. abilităţi de analiză şi de argumentare . . de 15 – 20 de rânduri. particularităţi ale compoziţiei.2 puncte. ci se repară”.2 puncte. În elaborarea eseului. reflectată în textul narativ ales. (Nicolae Iorga. punctuaţia . aşezare în pagină. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.

prima strofă. În unda potolită se răsfrânge. Te prăvăleai. frânturi de stâncă. nerevenit 1. Cât zarea-ntins. Precizează valoarea expresivă a utilizării adjectivului mobil în versurile: „Oglindă călătoare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cadavre ale florei uriaşe Monumentau un ne-nturnat* trecut… Şi nicăieri în goana pătimaşe Refluxul liniştit nu locuia Cu lumea lui năvalnicele ape… Dar anii au trecut… Din matca ta. 5. (30 de puncte) − Varianta 023 SUBIECTUL I Scrie. Oglindă călătoare. (Ion Barbu. Prea strâmtă-atunci. ambiguitate. prezentă în textul dat. 2.10 rânduri.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. Şi-ntregul tău trecut. pietrificat. 7. cer mobil/ Te-ai încadrat într-o uşoară spumă”. cer mobil. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Dar murmurul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 9. lut. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. În jurul tău. reflexivitate). identificate în penultima strofă a textului. adj. în 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. – neîntors (înapoi). Neîncetat mărirea ta o plânge. cu privire la textul de mai jos: Din culmea unde mai presus de nor Doar gheaţa îşi sculptează diamantul. 6. gigant clocotitor. acord eternizat. Râul) * ne-nturnat. ai dispărut aproape. sugestie. pe foaia de examen. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului aproape. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor neîncetat şi potolită. haotic ca neantul. Precizează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Comentează. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 3. 8. Te-ai încadrat într-o uşoară spumă Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril Spre-a mărilor îndepărtată brumă. Motivează întrebuinţarea punctelor de suspensie în cea de a doua strofă. 4.

. În elaborarea eseului. de 15 – 20 de rânduri. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Opere. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare.. psihologic. formularea unei concluzii pertinente. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia personajului ales. aparţinând perioadei interbelice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un text de tip argumentativ. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un eseu de 2 . moral etc. semnificative pentru realizarea personajului ales. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”. din perspectiva statutului lor social. despre eroism. aşezare în pagină. (Dimitrie Gusti. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eroismul este o atitudine morală. punctuaţia – 2 puncte.

lume! Aş vrea să te cuprind întreagă În piept. 7. pe foaia de examen. 6. prezentă în textul dat. prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică. Menţionează două teme/ motive literare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Lume!) 1. sugestie). Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea Să le topesc în trupul meu Şi strop cu strop Din inimă Ca dintr-o cupă Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat Şi surâzând Să pier Gustându-te o dată din belşug Ameţitoare Şi largă mare de minuni: O. Nenumăratele fecioare cari păşesc Cutremurate-n clipa asta De-un dor. Cu picurii de rouă. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. Pe minunatul tău pământ. în 6 . Cu râsul tău. Motivează folosirea virgulelor din primul vers. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. Dogorâtor Să te topesc în sângele meu cald Cu tot ce ai: Cu munţii tăi. ambiguitate. Cu multele. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. 5. prezente în poezie. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 9. Explică rolul expresiv al adjectivului pronominal de întărire însumi din versul „Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”. Precizează două particularităţi prozodice ale textului. 4. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv. Cu cerul tău. lume. semnificaţia amplei enumeraţii din text. cu privire la textul de mai jos: O. în textul dat. 8.Varianta 24 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. lume! (Lucian Blaga. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 024 SUBIECTUL I Scrie.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un eseu de 2 . utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Dicţionar al bunei-cuviinţe) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând unuia dintre autorii canonici (Liviu Rebreanu.Ministerul Educaţiei.3 pagini despre tema familiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre admiraţie. G. de ortografie şi de punctuaţie). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. aşezarea în pagină. normele de exprimare.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflectată într-un roman studiat. formularea unei concluzii pertinente. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Notă! În elaborarea eseului. cf. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Călinescu sau Marin Preda). lizibilitatea – 1 punct). (Garabet Aslan. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l imita”.

pe foaia de examen. Iubeşti – când întreaga făptură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . de foc. prezentă în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Menţionează două teme/ motive literare. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă nu moartea. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor se deşteaptă şi simţire. de-anotimpul din vine. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor în textul dat. furtună îţi este-n aceeaşi măsură şi lavă pătrunsă de lună. te-avânţi să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. cu schimbul. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori. 7. 4.10 rânduri. prezente în poezie. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Iubeşti – când urciorul de-aramă se umple pe rând. 3. de flori şi de toamnă. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ. 5. unde nu ajung sorii. Iubire) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. sugestie). Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac. odihnă. Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul citat. ci altă poveste. (30 de puncte) − Varianta 025 SUBIECTUL I Scrie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (Lucian Blaga. Iubeşti – când simţiri se deşteaptă că-n lume doar inima este.Varianta 25 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia titlului. 6. Precizează rolul liniilor de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe. 9. ambiguitate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . de la sine aproape. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ultima strofă. 2. 8.

banul etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. - - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un eseu de 2 . iubirea. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o familie unită…[…] trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici. relevarea a două asemănări şi/ sau deosebiri în construcţia personajului principal/ a personajelor principale din cele două texte narative.3 pagini în care să prezinţi. comparativ. normele de exprimare. despre familie. utilizarea limbii literare – 3 puncte. personaje. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. tehnici narative etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. exprimarea unei opinii argumentate în privinţa asemănărilor şi deosebirilor dintre cele două texte. acţiune. incipit. conflict. familia. titlu. din perspectiva realizării lor artistice. aşezarea în pagină. tratată în două texte narative diferite. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea temei şi a modului în care aceasta este tratată în fiecare dintre operele alese. ilustrarea comparativă a patru asemănări şi/ sau deosebiri între cele două texte narative. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. prin referire la temă sau la curentul literar/ la ideologia literară/ la viziunea autorilor asupra condiţiei umane/ la mesajul transmis. . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Titanic Vals) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşa cum sunt ele. În redactarea eseului. fără să râvnească lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume şi s-o fărâmiţeze…”. de ortografie şi de punctuaţie). relaţii spaţiale şi temporale.). final. aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria.).Ministerul Educaţiei. (Tudor Muşatescu. sub aspectul structurii şi al compoziţiei (de exemplu: construcţia subiectului. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un text de tip argumentativ.

Comentează. (Lucian Blaga. ambiguitate. cu privire la textul de mai jos: Livada s-a încins în somn.10 rânduri. Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 9. Îmi eşti aproape. Precizează rolul liniilor de pauză din text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prezentă în textul dat. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată. Înfrigurare) 1. 8. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent. Gura ta e strugure-ngheţat. Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. în 6 . pe foaia de examen. în poezia citată. SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie. a treia strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul. 4. 2. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire.Varianta 26 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. sugestie. reflexivitate). 5.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui. lizibilitatea – 1 punct). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei primi 16 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat. formularea unei concluzii pertinente. (Mario Vargas Llosa. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului. ortografia – 2 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.Ficţiunea nu este viaţa trăită. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. despre raportul realitate .. Scrisori adresate unui om tânăr.3 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un eseu de 2 . de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului. . eseul trebuie să aibă minimum două pagini. ci altă viaţă. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Ioan Slavici. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale”. inventată cu materialele oferite de prima […]”. aşezarea în pagină. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre faptă şi consecinţă.

4. Explică semnificaţia titlului. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul alternanţei formelor verbale şi pronominale în construcţia discursului liric. Menţionează două teme/ motive literare. despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 027 SUBIECTUL I Scrie. prezente în poezie. 6. Amare foarte sunt toate cuvintele. despre cerul spre care creştem. Prezintă două particularităţi prozodice ale acestei poezii. Se acordă 10 puncte din oficiu. vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. de aceea – lăsaţi-mă să umblu mut printre voi. Către cititori) 1. cu privire la textul de mai jos: Aici e casa mea. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Voi treceţi pe drum. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă şi a creşte. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-au putut. despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului. Precizează rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei.11 ale poeziei. 8. să vă ies în cale cu ochii închişi. tristeţe şi răstigniri şi înainte de toate despre marea trecere. Dincolo soarele şi grădina cu stupi. 3. 5. credeţi-mă. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. o semnificaţie a amplei enumeraţii din versurile 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 27 Ministerul Educaţiei. în 6 . Interpretează. 9. despre ură şi cădere. 2. – De unde să-ncep? Credeţi-mă.10 rânduri. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. în relaţie cu textul dat. (Lucian Blaga. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În curte la Dionis) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A nu-ţi fi frică de nimic înseamnă a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate momentele determinate din punct de vedere uman şi social. mai precis acea sinteză specială care. oricât de aprofundat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un text de tip argumentativ. . aşezare în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. uneşte organic genericul şi individualul. formularea unei concluzii pertinente.Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual. normele de exprimare.) şi concluzia/ sinteza. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat. cât şi în acel al situaţiilor. Notă! În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). aparţinînd realismului. (Mircea Eliade. pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală. despre frică. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. criteriul fundamental al concepţiei literaturii realiste este tipul. Tipul devine tip. esenţiale unei perioade istorice”. atât în câmpul caracterelor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct). constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.

7. 6.. cu privire la textul de mai jos: Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi Vârtejul meu de-avânt şi dulcea sete de-a juca. 3. 2. 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Nu ştiu.. dar râd şi strig cutezător în vânt: „De ziua de apoi nu mă-nspăimânt – În iad de-ajung M-oi bucura de-un colţ în el ca de un rai întreg!. pe foaia de examen.. din ultimele două versuri ale poeziei. Precizează rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 9. (30 de puncte) − Varianta 028 SUBIECTUL I Scrie.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. de nu se stinge? Şi când cutreier blestematele ogoare. rolul interogaţiilor retorice prezente în text. Menţionează două figuri de stil utilizate în primele două versuri ale poeziei. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei citate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Comentează. în 6 . Când din pământ sorb numai fiere?. 4.” (Lucian Blaga. 8. Când văd mormintele şirag încoronate Cu iederă ca nişte frunţi de-nvingători cu lauri Din ce-mi hrănesc scânteia mea de râs. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestăvilită şi a cutreiera. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia cuvântului colţ.10 rânduri.. Ecce homo!) * Ecce homo – iată omul 1. ce minune Mă-mbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer? Şi ce venin mă face s-aiurez Că glia neagră de păcate Răsună sfânta ca un clopot Sub paşii mei de plumb?.Varianta 28 Ministerul Educaţiei.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică sensurile opoziţiei între rai şi iad. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului.

psihologic. relevarea unei trăsături a personajului ales. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. . prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. lizibilitatea – 1 punct). aparţinând lui Liviu Rebreanu. perspectivă narativă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-are dreptul să fure frumosul din sufletul nostru”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Însemnele unui trecător) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. relaţii temporale şi spaţiale. ortografia – 2 puncte. (Octavian Goga. moral etc.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. modalităţi de caracterizare. conflict. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. exprimarea unui punct de vedere argumentat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un text de tip argumentativ. despre frumos. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un eseu de 2 . construcţia subiectului. de ortografie şi de punctuaţie). prezentarea statutului social.). limbaj etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. al personajului ales. de 15 – 20 de rânduri.

cu privire la textul de mai jos: Vino să vezi! În târzia bogata căldură închis între ziduri cine-ar mai sta? Precum a mai fost. Zi de septemvrie) 1. ambiguitate. se pare c-am fi hărăziţi şi aleşi. ultima strofă. pe foaia de examen. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a suna. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7. văratice-n toamnă. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua. (Lucian Blaga. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. nebunul. Şi-o clipă ne e-ngăduit bănuitului Sud să-i trimitem un gând fără greş. caldul Septembre.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. reflexivitate). 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (30 de puncte) − Varianta 029 SUBIECTUL I Scrie. Între frunza ce cade şi ramura goală moartea se circumscrie c-un gest de extatică boală. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Septembre. prezentă în textul dat. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 4. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 2. până-n cealaltă zare încă o dată tărâmul să crească ar vrea. 5. Menţionează două teme/ motive literare identificate în poezia citată. sugestie.10 rânduri. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi-n unghi săgetat pământu-şi trimite cocorii spre cercul cel mare. Comentează. Lumina ce largă e! Albastrul ce crud! Unei noi creşteri. Un joc îngânând cu lemnoasele membre sună târziul. 9. în 6 . 8.

. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. relaţii temporale şi spaţiale. acţiune. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. modalităţi de caracterizare. normele de exprimare. a statutului lor social. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. construcţia subiectului. conflict. (Nicolae Iorga. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un text de tip argumentativ. perspectivă narativă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. aşezarea în pagină. psihologic. punctuaţia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. ortografia – 2 puncte. . aparţinând lui Liviu Rebreanu. limbaj etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. reflecţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. despre gândire (meditare. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. În vederea acordării punctajului pentru redactare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. moral etc. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

5. 4. sugestie. 6. Dacă îl arunc în neant Şi îl ascult cu memoria morţilor Dau înapoi cu trei regnuri Şi devin Cuvânt. 3. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a asculta. în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cum îmi bate ceasul) 1. 8. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu privire la textul de mai jos: Dacă îl ascult cu urechea dreaptă Ceasul meu bate clipele vieţii mele. pe foaia de examen. Comentează. prezentă în textul dat. Evidenţiază semnificaţia titlului. 7. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al timpului. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Cuvânt. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ambiguitate. (Geo Bogza.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. 2. 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 030 SUBIECTUL I Scrie. Precizează două particularităţi prozodice ale poeziei citate. Dacă îl arunc în apă Dau înapoi cu un regn şi devin copac. reflexivitate). Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în textul dat. Dacă îl ascult cu urechea stângă Ceasul meu bate clipele vieţii tale. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 – 10 rânduri. Explică valoarea expresivă a utilizării indicativului prezent. Menţionează două teme/ motive literare. Dacă îl arunc în foc Dau înapoi cu două regnuri şi devin piatră. Dacă îl ascult cu osul frunţii Ceasul meu măsoară durata universului. identificată în textul dat. în relaţie cu textul poetic dat. ideea/ o idee poetică centrală.

maxime.Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Aforisme. înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui. adoptă o poziţie de extrateritorialitate. utilizarea limbii literare – 3 puncte. evenimentele şi simţirile lor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un eseu de 2 – 3 pagin. punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza. lizibilitatea – 1 punct). (Nicolae Manolescu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. Arca lui Noe) Notă! În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. despre geniu (cea mai înaltă treptă de înzestrare spirituală a omului). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . despre principalele componente de structură. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. (Marin Voiculescu. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Geniul izvorăşte din efort şi inspiraţie”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de 15 – 20 de rânduri. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. normele de exprimare. de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat. Melancolia va luci stelar. prezent în poezie. Atunci cu braţul rece mă vei strânge. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . pe foaia de examen. 8. I ) * Ariadna – personaj mitologic. Transcrie. cu privire la textul de mai jos: Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: Corabie cu pletele-n furtună. Înlănţuiţi în tânără cunună. admirată pentru părul său strălucitor care. (30 de puncte) − Varianta 031 SUBIECTUL I Scrie. 5.Varianta 31 Ministerul Educaţiei. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi şi melancolie. Pe marginea de umbră a tunicei În timp ce peste noi va ninge rar O pulbere din Coada Berenicei*. 4. Acelaşi pescăruş în larg va plânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! Un cântec printre ani şi un descânt. 3. 2. (Dan Botta. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. o idee/ ideea poetică identificată în textul dat. un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale. Cununa Ariadnei*. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ. Pe care-n raza galbenă de lună. asociat cu mitul labirintului. Ca să plutim fanatici împreună.10 rânduri. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”. 9. s-a transformat într-o constelaţie care îi poartă numele 1. potrivit legendei. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. din prima strofă. 7. simbol al iubirii şi al întoarcerii la lumină * Berenice – regină faimoasă.

normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Romanul modern e o creaţie care se foloseşte de o povestire pentru a exprima altceva. M. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un text de tip argumentativ. la naraţiunea impersonală. de la punctul de vedere omniscient tradiţional. Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). Istoria romanului modern) Notă! În elaborarea eseului. de la cronologie. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (R. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Albérès. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. la metamorfoze ale timpului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. . El continuă să reprezinte totalitatea omului modern. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gloria nu este efemeră.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre glorie. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Efemeri sunt numai cei care o au”. structurile şi perspectivele narative sunt foarte diverse. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Tudor Muşatescu. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. comportamentistă ori mediată de conştiinţa unui personaj. de la topos real. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. la alegorizarea spaţiului”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Marea) 1. Doar uitarea.10 rânduri. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie. legănarea de frunze abia începea. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. Nici ţărmuri nu vreau. să mă pierd pe clocotitoarea. pe foaia de examen. Prezintă semnificaţia titlului. Precizează rolul cratimei în versul „nu-mi da”.Varianta 32 Ministerul Educaţiei. nu-mi da nici vântul prea lin pe marea pădurii. 5. (Emil Botta. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 032 SUBIECTUL I Scrie. Ce mare furioasă! Şi valurile ce sălbatece creste aveau. 7. 3. Nici busola şi nici crucifixul nu-mi da. în relaţie cu textul poeziei. clocotitoarele valuri ale pădurii loveau digul pieptului meu. 2. 4. Exprimă-ţi opinia despre metafora cu valoare de simbol „marea pădurii". Explică rolul acumulării negaţiilor în a doua parte a poeziei. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. marea pădurii. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului mare. de mine să uit. Zeiţă frumoasă cum nu ştiu a spune. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 6. din textul dat. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Abia se trezeau din adormire. nu vreau să ajung undeva. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. primele cinci versuri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. talazuri creşteau. nu-mi da nici boarea prielnică. Tu Dimineaţă.

pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte”.3 pagini despre perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. fie o voce neutră. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând perioadei interbelice. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul este fie un personaj în carne şi oase. despre rolul guvernării. cu un punct de vedere clar definit asupra lucrurilor (persoana I ca narator). asemănătoare cu aceea impersonală. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). (Nicolae Manolescu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Arca lui Noe). ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un eseu de 2 . (Victor Eftimiu. aşezarea în pagină. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. dar care îşi însuşeşte până la identificare punctul de vedere al câte unui personaj”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. cu biografie şi psihologie proprie.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Încununându-ţi fruntea cu mohorâte flori. (30 de puncte) − Varianta 033 SUBIECTUL I Scrie.10 rânduri. Grădinile Amăgirii) 1. 9. zâmbindu-ţi.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. Dar. pe foaia de examen. în zadar vei cere viclenei năluciri Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri. Şi când ursuză luna în tulburi nori s-ascunde Şi mut. 8. Că va pieri. Şi singur iar vei plânge în searbedele zori Amara soartă care te-a prigonit cu ură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Explică un rol al întrebuinţării cratimei în structura „tresaltă-n lung fior”. Şi apa ce-aţipeşte. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin raportare la câmpul semantic dominant. Motivează titlul poeziei. 4. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din poezie. cu privire la textul de mai jos: Grădinile amăgirii te-aşteaptă-acolo unde Apusa tinereţe s-a ofilit de dor. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Va răsări iar umbra cu chip înşelător Cu ochi a căror taină tu n-ai ştiut pătrunde. cu degetul la gură. (Mateiu I. Caragiale. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . văzduhul veşted tresaltă-n lung fior. în luciul rânjitor. 3. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ursuză şi taină. Visările-ţi oglindă şi-ncheagă-ale ei unde. Comentează. 6. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) ofili. 5. identificată în textul dat. ideea/ o idee poetică centrală.

constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. fresca Bucureştiului de dinainte de primul război mondial. Poetica romanului românesc interbelic) Notă! În elaborarea eseului. Călinescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. zugrăvirea unor caractere bine individualizate. gustul detaliului. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Atenta observaţie a socialului. ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre trăsături ale romanului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. observarea umanităţii sub latură morală.) şi concluzia/ sinteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Călinescu”. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Gheorghe Glodeanu. despre ideal. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Spune-mi ce sacrifici pentru idealul tău şi-ţi voi spune dacă-l iubeşti sau nu”. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). asimilate şi de G. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Panait Istrati.

9. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ax redingotei* negre. 7. solemn şi elegant.f. turlă. (G. Cu mâinile la spate vâr faţa-n redingotă. ţilindrului* gigant (Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini). Scrie două enunţuri pentru a ilustra polisemia substantivului coamă. Şedea acum un secol Poetul.n. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant. s. Comentează. 5. 8. Menţionează două teme/ motive literare.10 rânduri. – pălărie bărbătească înaltă. Călinescu.f. cătând solemn un număr De trestii pentru orga cu fluierul acut. – haină bărbătească de ceremonie * ţilindru. cu valoare de simbol. Se preumbla prin codri. 6. „lacul cel de munte”. s. C-un tic Mărunt tic-tic din vestă ceasornicul măsoară Tăcerea greieroasă ce valea împresoară. prezente în poezie. în 6 . Neoromantică) * redingotă. închipuit ca o fată frumoasă care trăieşte în apă 1. cu coamele pe umăr. sub ninşii colţi alpini. – personaj din legendele germane. Descoperit-am lacul între păduri. de formă cilindrică. (30 de puncte) − Varianta 034 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile motivului literar.Varianta 34 Ministerul Educaţiei. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă în prima strofă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . s. 4. În cap îmi creşte. Cu mâinile la spate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. joben * Richter şi Tieck – scriitori romantici germani * undină. Se acordă 10 puncte din oficiu. ultima strofă. Din ape ies sirene şi o undină* gotă. Pe-o bancă de mesteacăn. Ce-ar fi dădut extaze lui Richter* şi lui Tieck*. ţilindrul cel gigant. cu privire la textul de mai jos: La lacul cel de munte. Sau tăcut. Explică utilizarea cratimei în structura „vâr faţa-n redingotă”. în relaţie cu textul poeziei date. 2. Explică rolul repetiţiei structurii „solemn şi elegant” în textul poetic.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin referire la opinia exprimată în următoarea afirmaţie: „Ideile nu pot transforma realitatea decât prin atitudinea oamenilor”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre materializarea unei idei. normele de exprimare. aşezarea în pagină. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. (Henri Wald. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza. . Călinescu. Călinescu. (G. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. Tensiunea gândirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Ce este.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un eseu de 2 . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. un roman? O scriere tipic realistă. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Studii de estetică) Notă! În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pe scurt.

Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul soare. Singurătăţii încă petrecere de ţiu. P’ acea singurătate ce ochiul sus priveşte. în 6 . Şi zefirul mai rece începe de suspină P’ în frunze. de mă aşez cu jale. ultima strofă. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Exemplifică două imagini artistice diferite. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Încet. identificate în text. Îndată ce şi umbra de noapte se iveşte Grămezile de stele încep de strălucesc. pe foaia de examen. Când razile de soare natura stăpânesc. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Vasile Cârlova. Comentează. pe fruntea unui nor.10 rânduri. pe câmpie cevaşi mai tărişor.. 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin reliefarea a două trăsături existente în text. P’ acea plăcută vreme. c-o frunte mai blajană Îşi caută de cale adesea mulţumind. Pe muchea cea mai naltă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu. Prezintă semnificaţia titlului. (30 de puncte) − Varianta 035 SUBIECTUL I Scrie. Se urcă pe Orizon câmpiile albind. 5.Varianta 35 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi plină de plăcere. Înserare) 1. 9. 8. 6. cu privire la textul de mai jos: Pă când abia se vede a soarelui lumină În vârful unui munte. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . vremelnică stăpână. în astă tristă vale. Explică utilizarea apostrofului în structura p’ acea. încet şi luna. ……………………………………………………. 2. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii literare actuale. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. în relaţie cu textul dat.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Călinescu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. punctuaţia – 2 puncte. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. acţiune. a statutului lor social. . perspectivă narativă.Ministerul Educaţiei. relaţii temporale şi spaţiale. relevarea trăsăturilor celor două personaje. conflict. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. limbaj etc.. modalităţi de caracterizare. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. (Lucian Blaga. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). lizibilitatea – 1 punct). din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre împlinirea unui ţel/ a unui vis.). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. psihologic. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un text de tip argumentativ. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. aparţinând lui G. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic nu ne transformă mai mult decât ţintele pe care nu le ajungem”. de ortografie şi de punctuaţie). moral etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. construcţia subiectului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ. în 6 . (30 de puncte) − Varianta 036 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. în relaţie cu textul citat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. şi-n curând s-alină. 2. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 3. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. cu privire la textul de mai jos: Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi. Menţionează două teme/ motive literare. Pastel) 1. Eu cred c-a obosit pădurea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. (George Coşbuc. timpul prezent. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. Sub dealuri amurgeşte zarea.10 rânduri. Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea. prezente în poezie. Iar roşul mac închide floarea. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul conotativ şi sensul denotativ al cuvântului a (se) întuneca. Explică utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”. în textul dat. ultima strofă. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. 6. 8.

punctuaţia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. perspectivă narativă.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un text de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. psihologic. relaţii temporale şi spaţiale. . prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un eseu de 2 . Marcuson. aparţinând lui G. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Călinescu. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. G. construcţia subiectului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inteligenţa face mai mult decât o avere”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. al personajului ales.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. prezentarea statutului social. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. de ortografie şi de punctuaţie). limbaj etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. moral etc.). exprimarea unui punct de vedere argumentat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. cf. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. despre inteligenţă. (Constantin Argetoianu. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. conflict. aşezarea în pagină.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 037

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În frământări aprinse, în lupte uriaşe, Unind într-o sforţare puterea voastră toată, Cotropitori, odată, Aţi spart pământul aspru ce v-a ţinut în faşe, În coaja lui tirană, în carnea-i milenară... Şi aţi ţâşnit spre cer – revolte uimitoare – Să împietriţi pe veci, în drumul către soare. Ca voi, o munţii mei, Am sângerat zadarnic, m-am opintit mereu, Ca dintr-o strâmtă ocnă să scap odat’ din mine: Să ies, să scap, să fug, De piedica-mi de humă, de-al cărnii mele jug Despotic, zilnic, slut şi-omorâtor de greu... Şi străbătând, în voie, nemărginirea oarbă... Cu sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă, Să mă înalţ – sălbatic, statornic curcubeu – În setea-mi de lumină, Cu creştetul în nouri. Ca voi, Duşmani şi prieteni, Munţii mei!... (Aron Cotruş, Munţii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele zadarnic şi nemărginire. Explică rolul liniilor de pauză în textul poetic dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele drum şi sete să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie două structuri care exprimă, în discursul liric, ideea de posesie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezia citată. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ, timpul perfectul compus, în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre invidie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”. (Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu. În realizarea eseului, în funcţie de romanul pentru care ai optat, vei porni de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „...dacă partea întâia a acestui roman e o fabulaţie, e adică născocită [...], şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune, în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii, aceea care începe cu întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, împrumutat cu amănunte cu tot eroului”. (Camil Petrescu, Cuvânt după un sfert de veac, prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară, cum s-a observat, pe două mari planuri, unul de roman social, altul de roman psihologic, primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică, finanţe, ziaristică, aviaţie, modă, sport), cel de al doilea atacând problemele intime, individuale ale omului, iubirea şi moartea”. (Mihail Sebastian, Eseuri. Cronici. Memorial) Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte, utilizarea limbii literare – 3 puncte, abilităţi analitice şi critice - 3 puncte, ortografia – 2 puncte, punctuaţia – 2 puncte, aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct ). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 038

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, Când inima-mi, de tine, fâşii voi deslipi-o, Amară frumuseţe, pământ rătăcitor. Voi sfărâma sub pleoapă tot spaţiul din jur Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă Ritmată de arhangheli, la proră şi la pupă, Cu aripile vâsle prin valul de azur. Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund Prin stele-arhipelaguri şalupa mea să treacă, Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund. Mă va-nvăli, spumoasă, pe creştete de hău, O pretutindenească vibrare de lumină Şi m-oi topi în boare de muzică divină, Despovărat de zgura părerilor de rău. (Nichifor Crainic, Desmărginire) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Explică utilizarea virgulelor în versul „Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă”. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele amară şi azur. Numeşte două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Interpretează semnificaţia verbelor la timpul viitor, în textul citat. Precizează un simbol literar, prezent în text, pe care îl consideri esenţial în transmiterea mesajului acestei poezii. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează titlul poeziei, în legatură cu textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ipocrizie/ falsitate, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Refuzul sincer este preferabil aprobării ipocrite”. (Tudor Muşatescu, Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Există un timp cronologic şi un altul psihologic. Primul există obiectiv, independent de subiectivitatea noastră, şi este cel pe care îl măsurăm după mişcarea astrelor în spaţiu şi după diversele poziţii ocupate între ele de planete, acel timp ce roade din noi de cum ne naştem pe lume, până când dispărem şi stăpâneşte curba fatidică a vieţii tuturor existenţelor. Dar mai este şi un timp psihologic, de care suntem conştienţi în funcţie de ce facem sau nu facem şi care gravitează într-un fel foarte diferit în emoţiile noastre”. (Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie. cu privire la textul de mai jos: Cum roade visul firea cea aeve Cu fiecare noapte mai adânc.10 rânduri. de umeri mă cuprinde. (30 de puncte) − Varianta 039 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale şi năluci. sugestie.Varianta 39 Ministerul Educaţiei. reflexivitate). Cum creşte jalea-n tagma suferindă A chipurilor în amurg plăpând. Mânând în turme zei. 8. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Să fie iarnă) * menandri. (Leonid Dimov. Cum se lipesc cu toţii de oglindă Să treacă dincolo cât mai curând. pe foaia de examen. ambiguitate. să-nţeleg Ori şuieră preziceri şi colinde Să fie iarnă pentr-un ev întreg.m. Prezintă semnificaţia titlului. Şopteşte-mi vorbe clare. 4. 6. 3. Spre specii calde. – (aici) femei 1. 7. în 6 . f. prezentă în textul dat. Cum nasc apoi năluci în cavalcade Gonind uşor spre porturi sidefii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. – pesonaje mitologice * eve. 5. populând estrade La circul interzis pentru cei vii. s. menandri. în relaţie cu textul poeziei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. din a doua strofă. Nu mă lasa. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică utilizarea cratimei în structura „să-nţeleg”. s. un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă. 9.* eve* Şi cavaleri cu lire la oblânc. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului oglindă.

lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. moral etc. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ironia te face temut. de ortografie şi de punctuaţie). conflict. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. dar nu popular”. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. construcţia subiectului. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. al personajului ales. exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). perspectivă narativă. relaţii temporale şi spaţiale. despre ironie. (Tudor Vianu. relevarea unei trăsături a personajului ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aparţinând lui Camil Petrescu. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. psihologic. . de 15 – 20 de rânduri. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un eseu de 2 .3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. formularea unei concluzii pertinente. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prezentarea statutului social. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. modalităţi de caracterizare.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 6. 2. 4.... s. linge glezna pietrelor.. – statuie reprezentând o femeie care susţine. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe". Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pământ.. cu privire la textul de mai jos: Meşterul. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.. s.f. Explică utilizarea virgulei în versul „Ah.. mişcă braţe gingaşe. în 6 . prelungi.... zâmbindu-i.. Ah. ambiguitate. (30 de puncte) − Varianta 040 SUBIECTUL I Scrie.. 9... Iat-o: frunză palidă. Explică semnificaţia alternării modurilor şi a timpurilor verbale....Varianta 40 Ministerul Educaţiei. el i-a spus: – Vrei să stăm de vorbă? Vino sus... identificată în textul dat. Zgribulită-n cuibul ei amar de pământ. sihastră.. mereu îşi ia avânt. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . care să conţină un epitet dublu.. reflexivitate). prezentă în textul dat. sfioasă şi firavă. suind cu soarele pe dungi. .. Iedera îndrăgostită) * arhitravă... asemeni unei coloane. – element de construcţie caracteristic arhitecturii clasice * cariatidă.. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 8... Comentează.. Transcrie.. 7. 3. stropit pe mâini cu var. pe foaia de examen. pântece de noi cariatide* şi.. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei.. 1.... respectiv.. iedera-ncerca fără de spor să i se-nfăşoare pe picior. sugestie. o personificare.. Într-o zi. deschide nişte oarbe.10 rânduri... în fragmentul dat. înalţa coloane şi-arhitravă*..... două cuvinte care aparţin câmpului semantic al arhitecturii..... din textul dat. cornişa unui acoperiş.....f.. se alintă seara sub fereastră... streşini şi firide. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe şi-au vărsat luminile în vânt! Iedera-mbătată de cuvânt muşca zidul nalt ca să nu ţipe şi mereu. (Ştefan Augustin Doinaş. ideea poetică/ o idee poetică centrală.. Transcrie câte un vers/ o structură.... o intrare etc.. 5.

ortografia – 2 puncte.. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Opere. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea limbii literare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. modalităţi de caracterizare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). a statutului lor social. psihologic. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. perspectivă narativă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. În elaborarea eseului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Istoria ne învaţă multe. acţiune. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . 5) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales.). din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. limbaj etc. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre însemnătatea cunoaşterii istoriei. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. conflict. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. moral etc. aparţinând lui Camil Petrescu. construcţia subiectului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. (Constantin Dobrogeanu-Gherea. cu condiţia să pricepem învăţăturile ei”. aşezarea în pagină. de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

8.10 rânduri. 5. nici stalactita palidă ce creşte. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. îngereşte. Menţionează două teme/ motive literare. nici trestia cu mlădiosu-i tors. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii. ca tine. nici firele pe care-ades le-ai tors sunându-le cu degetele tale. hrănindu-se cu aşteptări mereu: nimic din tot ce-a plăsmuit natura nu-ţi va păstra fiorul şi măsura mai credincioase decât versul meu. fugarnice cristale. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . reflexivitate). prezentă în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Nici pasărea sub domuri vegetale. 2. în 6 . 6. în care anii tineri ţi i-ai stors. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. 9. prezente în textul dat. 3. (Ştefan Augustin Doinaş. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors spre tine-nfioratele petale nici apele. ambiguitate. Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”.Varianta 41 Ministerul Educaţiei. Comentează. nevăzută. 4. pe foaia de examen. Nimic) 1. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (30 de puncte) − Varianta 041 SUBIECTUL I Scrie. sugestie.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. în speţă unul de armonie. firea. tehnici narative etc. lizibilitatea – 1 punct). prin referire la o operă literară studiată. incipit. prezentarea. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. natura ei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. construcţia personajelor. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales. . perspectivă narativă. Se poate vorbi de esenţa. de ortografie şi de punctuaţie). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. dar nu de adevărul ei”. despre înţelepciune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Înţelepciunea? Este o stare sau un demers. Jurnal de idei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un text de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. prin referire la romanul psihologic studiat. echilibru. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. aşezarea în pagină. În elaborarea eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. exprimarea unui punct de vedere argumentat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. secvenţă narativă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.). final. conflict. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. măsură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un eseu de 2 . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aparţinând perioadei interbelice. de 15 – 20 de rânduri. existente în opera literară studiată. relaţii temporale şi spaţiale. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Constantin Noica.

m-am gândit că eşti frumoasă. strofa a doua. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. 3.”. Prezintă semnificaţia titlului. punând mâna la ochi. că aş vrea să fii întotdeauna a mea… Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Menţionează două teme/ motive literare. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Astăzi. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. totul e roz şi plin ca în literatură sau ca într-un refren de tangou… În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… Cu toate că eşti frumoasă. 8.. Am plecat apoi cu tine prin viaţă – desigur. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (30 de puncte) − Varianta 042 SUBIECTUL I Scrie.10 rânduri. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite. deşi faptul că te iubesc îmi apare evident. 4. 5. 9. cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi. prezente în textul dat. Banală) 1. Ilustrează conceptul poezie lirică.Varianta 42 Ministerul Educaţiei. că te iubesc. 2. Comentează. nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… (Geo Dumitrescu. pe foaia de examen. prin evidenţierea a două trăsături identificate în textul citat. în relaţie cu textul poeziei date. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 6.. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. f. despre o gândire care se caută pe sine. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrundă lumea interioară a personajului. despre inteligenţă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete* în bătaia tuturor vânturilor”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Felurite ipostaze ale romanului psihologic) Notă! În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. care se autoanalizează. constrângeri. – instrument meteorologic cu care se determină direcţia şi intensitatea vântului Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Constantin Brâncuşi. Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) *giruetă.” (Ciprian Ceobanu. normele de exprimare. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. lizibilitatea – 1 punct). speranţe. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. decepţii.) şi concluzia/ sinteza. de 15 – 20 de rânduri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. conform Marin Bucă. încearcă să analizeze impactul evenimentelor asupra conştiinţei personajului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. . Eu îi ador pe inteligenţi. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic. De multe ori este vorba despre gânduri în mişcare. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte. s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un text de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. să descrie dorinţe. bucurii. formularea unei concluzii pertinente.

Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele gură şi toamnă să aibă sens conotativ. 9. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. în prozodia modernă prima silabă fiind neaccentuată. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini artistice ale „iambului”. pentru a uşura recitarea şi a susţine cadenţa * iamb. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”. sugestie. mai blând şi pudic. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă.10 rânduri. s. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec… Dar versul cel mai plin. prezente în textul dat.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. 8. – picior metric al versului. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare. compus din două silabe. 2. – pauză ritmică înăuntrul unui vers. Ce fără piedici trec sunând cezura*. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. care împarte versul în părţi de obicei egale (emistihuri). 6. ambiguitate. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid şi trezind. Comentează. 4. prezentă în textul dat. s. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . 3. De poţi s-auzi în el al undei şopot. 5. (Mihai Eminescu. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*. Iambul) * cezură.m. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. cu privire la textul de mai jos: De mult mă lupt cătând în vers măsura. reflexivitate). iar a doua accentuată 1.f. (30 de puncte) − Varianta 043 SUBIECTUL I Scrie. 7.

într-un curent cultural/ literar. conflict.). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). particularităţi ale compoziţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). limbaj etc. aşezarea în pagină. (Nicolae Iorga. construcţia subiectului. punctuaţia – 2 puncte. perspectivă narativă. În elaborarea eseului. despre lene. reflectată în textul narativ ales. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. lizibilitatea – 1 punct). Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un eseu de 2 . reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. de 15 – 20 de rânduri.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lenea e sinucidere blândă”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . prin referire la două episoade/ secvenţe narative. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. modalităţi de caracterizare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. În vederea acordării punctajului pentru redactare. tehnici narative. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. ortografia – 2 puncte. construcţia personajului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prezentarea temei romanului. exprimarea unei opinii argumentate. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Încet te-ardici* şi sufli-n lumânare… Deasupră-mi stele tremură prin ramuri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină. strofa a doua. ambiguitate. sugestie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. vb. în relaţie cu textul poeziei date. Menţionează două teme/ motive literare. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. prezentă în textul dat. 3. 5. Ş-alături luna bate trist în geamuri. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. În întuneric ochii mei rămân. Desfaci visând pieptarul de la sân. reflexivitate). prezente în textul dat. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. Explică utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”. – a se ridica 1. Stau în cerdacul tău…) * a se ardica. 6. 2. 7. L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. (30 de puncte) − Varianta 044 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în 6 . 9. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senină şi mişcă. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 8. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele a bate şi întuneric să aibă sens conotativ. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ai obosit.10 rânduri. (Mihai Eminescu.

construcţia subiectului. despre libertate. ortografia – 2 puncte.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman psihologic studiat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Libertatea este mai ales forţa de a înlătura înrâurirea altora. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aparţinând perioadei interbelice. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. tehnici narative. lizibilitatea – 1 punct). prin referire la textul narativ ales. relaţii temporale şi spaţiale. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. modalităţi de caracterizare a personajului etc. de a înlătura interesul şi instinctul şi de a întrebuinţa inteligenţa ta singur. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei.). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. particularităţi ale compoziţiei. personaj. utilizarea limbii literare – 3 puncte. secvenţă narativă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un eseu de 2 . (Mihail Sadoveanu. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ilustrarea trăsăturilor incipitului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. episod. Idei trăite) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. perspectivă narativă. aşezare în pagină. . În elaborarea eseului. viziune despre lume. în chip nobil”.

Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. Comentează. cu mâni subţiri şi reci. Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Motivează. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit. Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pe foaia de examen. În sărutări unim noi sărmanele vieţi… O! glasul amintirii rămâie pururi mut. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipă şi pururi. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Explică utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”. 7. în 6 . 9. Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti. 5. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele foc şi ochi să aibă sens conotativ. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. în relaţie cu textul poeziei date.10 rânduri. Să uit. ultimele patru versuri. cu privire la textul de mai jos: Departe sunt de tine şi singur lângă foc. cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult… Voi fi bătrân şi singur. 3. vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu. prezente în textul dat. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. 6. (30 de puncte) − Varianta 045 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Că sunt bătrân ca iarna. Departe sunt de tine…) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci Cu ochii mari în lacrimi. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei. apartenenţa poeziei la romantism. Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini… Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi. că tu vei fi murit. 2.

Lovinescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Suntem ceea ce iubim”. punctuaţia – 2 puncte. sunt scriitori ce au adâncit analiza până la reconstituirea întregii plase de acţiuni şi reacţiuni sufleteşti din dosul faptelor. (Nichita Stănescu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În vederea acordării punctajului pentru redactare.. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.. de 15 – 20 de rânduri. Respirări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare. Odată însă cu maturizarea literaturii noastre. Istoria literaturii române contemporane) Notă! În elaborarea eseului. despre iubire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un text de tip argumentativ. . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. formularea unei concluzii pertinente.) şi concluzia/ sinteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.Ministerul Educaţiei. aparţinând perioadei interbelice. analiza psihologică se află îndărătul tuturor creaţiilor epice.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic studiat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (E. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Într-o măsură oarecare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lacrimă şi a încălzi să aibă sens conotativ.Varianta 46 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă. 3. Să te ridic la pieptu-mi. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. răsai Cu braţele de marmur. iubite înger scump”. pe inima-mi s-o ţin. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Mihai Eminescu. în relaţie cu textul poeziei date. din ultima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. Aproape. Cum oare din noianul de neguri să te rump. mai aproape. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. Dar vai. existente în poezie. iubite înger scump. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat. prin evidenţierea a două trăsături prezente în text. În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng. în 6 – 10 rânduri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare romantice. un chip aievea nu eşti. Prezintă semnificaţia titlului. 5. Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec. iubita mea. 7. 9. astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci. prima strofă. cu părul lung. Din valurile vremii…) 1. (30 de puncte) − Varianta 046 SUBIECTUL I Scrie. 4. De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind: Din valurile vremii nu pot să te cuprind. pe foaia de examen. 6. Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 8. 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbra şi zadarnic. cu privire la textul de mai jos: Din valurile vremii. Femeie între stele şi stea între femei.

normele de exprimare. Viaţa lor sufletească trebuie să fie complexă tocmai ca să fie posibil acest conflict. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Romanul e povestea unor oameni caracteristici. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu noi suntem stăpânii limbei*. originali. formularea unei concluzii pertinente.f. (Mihai Eminescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre evoluţia unui personaj. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ortografia – 2 puncte. – limbii Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Opere. de 15 – 20 de rânduri. De ce nu avem roman) Notă! În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Mihai Ralea. lizibilitatea – 1 punct). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. . Romanul e legat de apariţia conştiinţei’’. a căror viaţă se degajă clar de mediul cu care intră în conflict. despre limbă/ grai. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. punctuaţia – 2 puncte. XV) * limbei. s. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un text de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. adică să apară în conştiinţa lor problema care-i torturează şi-i îndepărtează de felul cum concep viaţa semenii lor. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ci limba e stăpâna noastră”. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

primul catren. pe baza cărora este realizat tabloul naturii. 6. tot mai încet. Peste vârfuri) Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. 7. prin referire la două caracteristici prezente în text.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. (30 de puncte) − Varianta 047 SUBIECTUL I Scrie. 2. Pentru mine vreodată? (Mihai Eminescu. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. mai departe. Codru-şi bate frunza lin. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”. Comentează. Mai departe. în 6 – 10 rânduri. 3. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei dulce corn. Se acordă 10 puncte din oficiu. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. cu privire la textul de mai jos: Peste vârfuri trece lună. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lună şi inimă să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 5. De ce taci. Prezintă semnificaţia titlului. Mai încet. în relaţie cu textul poeziei date. 1. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

prin raportare la conflictul/ conflictele romanului psihologic studiat. modalităţi de caracterizare. exprimarea unui punct de vedere argumentat. prezentarea statutului social.Ministerul Educaţiei. E de la sine înţeles că numai viaţa plină poate provoca acest proces. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii ale lui George Călinescu: • „Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia pentru care ai optat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aparţinând perioadei interbelice. despre ce înseamnă a citi o carte bună. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un eseu de 2 .). perspectivă narativă. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. relevarea principalei trăsături a personajului ales. normele de exprimare. psihologic. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. încât numele autorului ne devine indiferent”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului psihologic în construcţia personajului pentru care ai optat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. al personajului ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). nu e nimic. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. moral etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un text de tip argumentativ. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. • „O operă literară care nu te face să gândeşti. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. iar nu enunţarea abstractă a problemei”. . construcţia subiectului. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. relaţii temporale şi spaţiale. limbaj etc.

Azi o vedem şi nu e. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cale. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre. 2 puncte Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri şi amor. 4 puncte . Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă. 7. 4. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. cu privire la textul de mai jos: La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă. Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit. în 6 – 10 rânduri. Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 048 SUBIECTUL I Scrie. prin referire la două caracteristici prezente în text. 5. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Comentează. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. ultimul catren. Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. 3. pe foaia de examen. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 2. 8. (Mihai Eminescu. La steaua) 1. în relaţie cu textul poeziei date. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.Varianta 48 Ministerul Educaţiei. pe baza cărora este realizat tabloul cosmosului. 6. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulei din a doua strofă. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. conflict. psihologic. aşezarea în pagină. perspectivă narativă. de 15 – 20 de rânduri. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă.Ministerul Educaţiei. iar nu locul pe om”. De la lume adunate şi iarăşi la lume date) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. a statutului lor social. În elaborarea eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. formularea unei concluzii pertinente.). despre ce înţelegi prin implicarea personală. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. construcţia subiectului. . semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. (Anton Pann. relevarea trăsăturilor celor două personaje. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului psihologic ales. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul sfinţeşte locul. moral etc. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un text de tip argumentativ. acţiune. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. limbaj etc. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. din perspectiva tipologiei în care se încadrează.. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. aparţinând perioadei interbelice. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Prezintă semnificaţia titlului. prin referire la două caracteristici prezente în text. apeşi gura ta de foc Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc. Cu-ale tale braţe albe. pân-eşti dulce ca o floare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. iubito. parfumate. pe baza cărora este realizat tabloul iubirii. O! Desmiardă. lin. şireato. 4 puncte 9. braţele-ţi îmi înconjoară Gâtul… iar tu cu iubire priveşti faţa mea pălindă. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul foc. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi”. (30 de puncte) − Varianta 049 SUBIECTUL I Scrie. Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pân’ ce fruntea-mi este netedă şi lină. 2. în 6 – 10 rânduri. rotunde. pe foaia de examen. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6. cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. în relaţie cu textul poeziei date. Noaptea…) 1. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Şi surâzi. cu mânuţe albe. 4 puncte 8. Tu grumazul mi-l înlănţui. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lumină şi frunte să aibă sens conotativ. De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. dulce ca o zi de vară. 4 puncte . pân’ nu-i inima bătrână. 3. molatic. cu privire la textul de mai jos: Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. moi. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. Pân’ nu-i faţa mea zbârcită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. Pân’ ce mintea îmi adoarme. Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită Şi gândind că dorm. 4. pân-eşti jună ca lumina cea din soare. (Mihai Eminescu. primul catren. pe-al meu piept capul ţi-l culci Ş-apoi ca din vis trezită. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Dintr-un colţ pe-o sofa roşă eu în faţa lui privesc. Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald. Pe genunchi îmi şezi. 5. Pân-eşti clară ca o rouă. dulci. O! Desmiardă. pân’ ce genele-mi clipesc. Albă ca zăpada iernei. 7.

exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică. Russo. tehnici narative.). 6 puncte - Ministerul Educaţiei. relaţii temporale şi spaţiale. prezentarea temei romanului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. perspectivă narativă. Cântarea Romaniei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Steinhardt. despre atitudinea luptătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un eseu de 2 . Jurnalul fericirii) • „Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare”.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un text de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. într-un curent cultural/ literar. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectată în textul narativ ales. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. aşezarea în pagină. construcţia personajului. În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Obligatorie e lupta”. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. conflict. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. ( Al. . particularităţi ale compoziţiei. construcţia subiectului. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. limbaj etc. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. (N.Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Biruinţa nu-i obligatorie. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.

....10 rânduri... ea moare...) *deolaltă – formă populară hibridă: deodată.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului departe. Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe... Prezintă semnificaţia titlului... în 6 .. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare. cu privire la textul de mai jos: De câte ori. de noi mi-aduc aminte.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Evidenţiază rolul liniei de pauză în versul „Departe doară luna cea galbenă – o pată”. 4.. 8. împreună 1....... nici bine nu .... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ....... Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte: Pe bolta alburie o stea nu se arată. Comentează. 6.. Precizează două planuri temporale pe baza cărora este structurat textul.. 7.. Nici rău nu-i pare-acuma. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite şi pierzându-se... (30 de puncte) − Varianta 050 SUBIECTUL I Scrie.... Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus C-un pâlc întreg de păsări. în relaţie cu textul poeziei.. iubito.. * Suntem tot mai departe deolaltă amândoi. 3.. pe foaia de examen. primele patru versuri prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. iubito.. Departe doară luna cea galbenă – o pată.. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. De câte ori. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ... 5.. 2... Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite.Varianta 50 Ministerul Educaţiei.... prin reliefarea a două trăsături existente în text. Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi. 9.... ... (Mihai Eminescu.... pierzându-se-n apus.

Noua structură şi opera lui Marcel Proust) „Literatura nu e decât un aspect al culturii..Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. în infinite nuanţe. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. […] Literatura va oglindi. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. de 15 – 20 de rânduri. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. colective sau individuale.. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. […] Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi”. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inima unei mame este un abis. normele de exprimare. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Gobseck) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. în adâncul căruia se află pururea o iertare”. de ortografie şi de punctuaţie). acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. iar pentru redactarea lui. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Camil Petrescu. (Mircea Eliade. afirmarea unei poziţii spirituale. (Honoré de Balzac. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un eseu de 2 . vei primi 16 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ceea ce gândesc eu. pornind de la ideile exprimate în una dintre următoarele afirmaţii critice: „Să nu scriu decât ceea ce văd. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman al experienţei. formularea unei concluzii pertinente. ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului. lizibilitatea – 1 punct). despre dragostea maternă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. deci. .) şi concluzia/ sinteza. ceea ce aud. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.

Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. prin evidenţierea a două caracteristici identificate în text. 4 puncte 1. (30 de puncte) − Varianta 051 SUBIECTUL I Scrie. Pe când desfaci strălucitoare cerul Ca să domneşti pe somnul lumii. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. în relaţie cu textul poeziei date. alunecându-şi raza-ncet. 5. Balada lunii) Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăinuit şi fugară. prezente în poezie. . Prezintă semnificaţia titlului. cu privire la textul de mai jos: ……………………………………… Te-nalţi prelung. pe foaia de examen. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. în 6 . 4 puncte 7 Motivează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Lună! Întâiul vis sub raza ta lunară Îşi fâlfâie din suflete pornirea. 4 puncte 8. 3. 4 puncte 6. Tu din întâia lacrimă fugară Făcuşi izvorul de dureri: iubirea… Iar farmecul tău blând şi liniştit Făcu.Varianta 51 Ministerul Educaţiei. ultima strofă din cele trei citate. 2 puncte Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Horia Furtună. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Din fiecare om – îndrăgostit. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate.10 rânduri. 4 puncte 9. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. Din fiecare-ndrăgostit – poet. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. şi tăinuit misterul Ca-n alte seri sub discul tău s-adună.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini despre particularităţile unui roman al experienţei.Mândria este apărarea autonomiei personalităţii împotriva mediocrităţii disperate şi obraznice”. formularea unei concluzii pertinente. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. construcţia personajelor. incipit. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.. despre mândrie. aparţinând perioadei interbelice. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: . (Petre Pandrea. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). secvenţă narativă.). relaţii temporale şi spaţiale. prezentarea. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul ales. În elaborarea eseului. prin referire la o operă literară studiată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. prin referire la romanul studiat. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un text de tip argumentativ. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). cf. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. existente în opera literară studiată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul pentru care ai optat. exprimarea unui punct de vedere argumentat. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale acestui tip de roman. aşezarea în pagină. perspectivă narativă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. final. conflict. tehnici narative etc.Ministerul Educaţiei.

10 rânduri. de şes. ultimele cinci versuri. în 6 . 4. şi fetele aşteaptă în uliţa murdară tăcerea care cade în fiecare seară. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele două versuri ale textului dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. sugestie. coexistenţa tradiţionalismului cu modernismul. 7 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. tinereţea! Trecutu-i lângă lampă şi plină e oglinda cu cute în obraz. cuminte. şi-aveau în ochi un zâmbet de iaz. (Barbu Fundoianu. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Vântul nisip aduce. în textul dat. reflexivitate). Argumentează. ambiguitate. prezente în poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. cu privire la textul de mai jos: În târg miroase a ploaie. 6. prin evidenţierea a două trăsături. a toamnă şi a fân. pe foaia de examen. auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz. 2. Herţa) 1. cu pantofi galbeni. 5. în plămân. Gâşte. Căruţe fugărite de ploaie au trecut. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală folosită cu efecte expresive. Comentează. şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte. Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte? ………………………………………………………… Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă de-alamă. (30 de puncte) − Varianta 052 SUBIECTUL I Scrie. În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. Explică rolul virgulei din primul vers. Menţionează două teme/ motive literare. cu gluga pe cap.Varianta 52 Ministerul Educaţiei. vin lent după-un zaplaz. cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – auzi tăcere lungă şi gri care e toamnă şi diligenţe care vin din Dorohoi. fierbinte. la grilajul de iederă coclit. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. şi factorul. Evidenţiază două trăsături ale descrierii prezente în prima secvenţă din textul citat. ………………………………………………………… Bătrânii de la casa cea veche ne-au ieşit în poartă. 3. prezentă în textul dat. greoi şi surd. 9. E-aşa de lungă vremea de când nu mai e azi şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă.

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat. . aparţinând perioadei interbelice. ortografia – 2 puncte. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare a personajului etc. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. secvenţă narativă.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct).). (Mihai Eminescu. Opera politică. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un text de tip argumentativ. despre însemnătatea educaţiei primite în familie. normele de exprimare. viziune despre lume. personaj. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezare în pagină. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În elaborarea eseului. prin referire la textul narativ ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A aştepta să culegi altceva dintr-un pământ decât ceea ce a fost semănat în el ar fi o copilărie”. formularea unei concluzii pertinente. episod. particularităţi ale compoziţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). relaţii temporale şi spaţiale. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un eseu de 2 . ilustrarea trăsăturilor incipitului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. construcţia subiectului. perspectivă narativă. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. tehnici narative. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie).

Dar tu rămâi de-a pururea senină.Varianta 53 Ministerul Educaţiei. (Octavian Goga. curată Poezie. 8. 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezentă în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului. Sonet*) *sonet. 3. ambiguitate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism. reflexivitate). 5. 9. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu. din primul vers. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.n. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă) 1. s. în text. prima strofă. Biserică cu porţi neîncuiate. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Îşi spovedeşte patimile ţie. 2. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pe foaia de examen. Păcate vin sub bolta-ţi milostivă. cu privire la textul de mai jos: Tu. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi ele-adorm de tine alinate. Tu le asculţi pe toate deopotrivă Şi le opreşti neghina şi amarul. în 6 -10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 053 SUBIECTUL I Scrie. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate. 4. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”. Comentează. sugestie. Tu neamurile gândurilor toate Cu drag le laşi la pragul tău să vie. Tot sufletul la poarta ta când bate. tainică. puterile-şi învie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Drumeţ slăbit. Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul.

Ministerul Educaţiei. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). […] Literatura va oglindi. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Literatura nu e decât un aspect al culturii. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. deci. . Opere. despre milă. Ibrăileanu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mila. aparţinând perioadei interbelice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un eseu de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (G. afirmarea unei poziţii spirituale. (Mircea Eliade. în infinite nuanţe.) şi concluzia/ sinteza. aşezarea în pagină. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. când nu e însoţită de o iubire infinită. colective sau individuale. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. e mai ofensatoare decât dispreţul”. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.

4. din albă inimă de stâncă S-a plămădit în taină lacul. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare! Când razele nepotolite sărută faţa undei clare. Comentează.10 rânduri. 6. asemeni acestei largi cetăţi de unde. 2. Transcrie. El creşte azi şi creşte mâne. 3. Explică semnificaţia alternării a timpurilor verbale în primul catren al textului dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . spuma albă prelung şi pătimaş tresare. Pe veci în matcă nestatornic. Prezintă semnificaţia titlului. 5. (30 de puncte) − Varianta 054 SUBIECTUL I Scrie. 8. două cuvinte/ structuri aflate în relaţie de antonimie. de cer şi de lumină dornic. în relaţie cu textul poeziei date. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare. pe foaia de examen. şi din prăpastia adâncă A biruit în drum pământul. Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. cu valuri lung clocotitoare. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultima strofă. Cu vifore şi curcubeie. penultima strofă. 7 Precizează valoarea expresivă a adverbului aşa din ultima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă. Iubirea mea) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . 9. din prima strofă. Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri… * Aşa-i iubirea mea. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul chip. cu privire la textul de mai jos: În munţi cu creştetele sure. Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare! (Octavian Goga. Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri. Precizează rolul unui semn de punctuaţie din versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!”. Înfiorată. prezente în poezie. Menţionează două teme/ motive literare.

). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. În elaborarea eseului. aparţinând perioadei interbelice. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. psihologic. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. construcţia subiectului. relevarea principalei trăsături a personajului ales. al personajului ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. perspectivă narativă. aşezarea în pagină. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini. . despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). prezentarea statutului social. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. moral etc. conflict. despre minciună.Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. lizibilitatea – 1 punct). despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat. relaţii temporale şi spaţiale. (Dimitrie Cantemir. Istoria ieroglifică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. limbaj etc.

M-aş fi-nsurat când isprăveam Cu slujba la-mpăratul. Şi-n barbă plânge tata… (Octavian Goga. pe baza a două argumente. 4 puncte . Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 055 SUBIECTUL I Scrie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cu rugi la Preacurata. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: De ce m-aţi dus de lângă voi. ultima strofă. din textul dat. Comentează.10 rânduri.Varianta 55 Ministerul Educaţiei. în 6 . Să fi rămas la coasă. 2 puncte 4. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă. Menţionează două elemente de prozodie. 4 puncte 9. Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… Cum m-ar cinsti azi satul… Câţi ai avea azi dumneata Nepoţi. Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul „Şi-n barbă plânge tata…”. bieţi bătrâni. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în relaţie cu textul poeziei date. Şi plânge mama pe ceaslov. la alegere. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului. 4 puncte 6. Transcrie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 8. să-ţi zică: «Moşu…» Le-ai spune spuză de poveşti… Cu Împăratul Roşu… ……………………………………… Aşa… vă treceţi. Bătrâni) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. încadrarea textului în lirica tradiţionalistă. Atunci eu nu mai rătăceam Pe-atâtea căi răzleţe. De ce m-aţi dus de-acasă? Să fi rămas fecior la plug. 4 puncte 7 Motivează. 2 puncte 3. din prima strofă. 4 puncte 5. 2 puncte 2. pe foaia de examen. Şi-aveaţi şi voi în curte-acum Un stâlp la bătrâneţe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre raportul dintre raţiune (mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima”. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor social, psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 056

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În orice zi, la orice pas, murim puţin, murim mai mult. Cu cât părem mai viu tumult, cu-atât apunem ceas de ceas. Ne credem stânci, ne vrem granit, nu ştim ce viermi profunzi ne rod. În viaţa ca un rumen rod stă miezul morţii, viermuit… Ca nişte fluvii clocotim, înspumegaţi, triumfători – nu bănuim că sub vâltori nu-nfrângem viaţa, ci murim. …………………………………….. Dar noi, în inimi dac-am strâns izbânda unei zile vii, zâmbim c-am mai învins o zi, în loc să izbucnim în plâns. (Radu Gyr, Victorii negre) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult şi am strâns. 2 puncte Precizează rolul cratimei în structura „dac-am strâns”. 2 puncte Transcrie, din text, o locuţiune adverbială care exprimă ideea trecerii timpului. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a persoanei I plural, în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când chemi la muncă, să te văd cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, ilustrându-ţi punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 057

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: „Vezi, mamă, ce mă doare! Şi pieptul mi se bate, Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc; Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate, Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc! Ah! inima-mi zvâcneşte!... şi fuge de la mine! Îmi cere… nu-ş’ ce-mi cere! Şi nu ştiu ce i-aş da; Şi cald, şi rece, uite, că-mi furnică prin vine, În braţe n-am nimic şi parcă am ceva; Că uite, mă vezi mamă? Aşa se-ncrucişează, Şi nici nu prinz de veste când singură mă strâng, Şi tremur de nesaţiu, şi ochii-mi văpăiază, Pornesc dintr-înşii lacrămi şi plâng, măicuţă, plâng.” ……………………………………………………… E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei Veşmântul său cel negru, de stele semănat, Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Tăcere este totul şi nemişcare plină; Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat; Nici frunza nu se mişcă, nici vântul nu suspină Şi apele adorm duse, şi morile au stat. ……………………………………………………. (Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul) 1. Transcrie, din strofa a treia, două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de 2 DOOM , precizându-le forma literară actuală. 2. Precizează rolul virgulei în ultimul vers al primei strofe. 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului veste. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează măsura şi rima versurilor din ultima strofă. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în penultima strofă. 7 Motivează prezenţa a două tipuri de lirism (subiectiv şi obiectiv) în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

într-o perioadă sau într-o orientare tematică. conflict. despre modul în care tema/ temele şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. construcţia subiectului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. . limbaj etc. despre modestie. într-un curent cultural/ literar. construcţia personajului. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. reflectată/ reflectate în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare.3 pagini în care să prezinţi tema/ temele şi viziunea despre lume. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.). exprimarea unei opinii argumentate. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. (Nicolae Iorga. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. perspectivă narativă. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. particularităţi ale compoziţiei. punctuaţia – 2 puncte. tehnici narative. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cel care merge cu ochii în pământ se vede pe sine mai bine decât acel care se potriveşte în oglindă”. prezentarea temei/ temelor romanului. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un text de tip argumentativ. reflectate într-un roman din perioada postbelică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un eseu de 2 .

Ce nici să ştie cum îl cheamă Pe tristul făurar de rime… Doar seara când. 5. un vers care conţine un element de portret. trudit de cale. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea şi trudit. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv din poezie. 3. în relaţie cu textul poeziei date. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Iosif. Cântăreţul) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă semnificaţia titlului. (30 de puncte) − Varianta 058 SUBIECTUL I Scrie. Să poarte pururea o mască Pe faţa lui de chin brăzdată. Ca şi o umbră prin mulţime. Să treacă nebăgat în seamă. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. cu privire la textul de mai jos: El n-ar dori să-l recunoască Pe lume nimeni niciodată.10 rânduri. 2. 4. S-asculte dus şi nici să-i vină În minte cânturile-acele. Să-i pară-o inimă streină Că suferă şi plânge-n ele… (St. ultimele două strofe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. Se-ntoarce-n casa lui sihastră. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. O. Comentează. 7.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin umbră. 9. pe foaia de examen. din text. S-audă cântecele sale Cântate de la vreo fereastră. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. în 6 . Transcrie.

lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). (Nicolae Iorga. secvenţă narativă. (Lucian Blaga. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un text de tip argumentativ. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. aşezare în pagină. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un eseu de 2 . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”. punctuaţia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare a personajului etc. viziune despre lume.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre comportarea lăudabilă/ morală. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrarea trăsăturilor incipitului. mai exigent faţă de sine însuşi decât faţă de alţii”. construcţia subiectului. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. aparţinând perioadei postbelice. formularea unei concluzii pertinente.). tehnici narative. particularităţi ale compoziţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. personaj. prin referire la textul narativ ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. sub raport etic. Cugetări) • „Un tip cu adevărat moral este. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. perspectivă narativă. episod. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. relaţii temporale şi spaţiale. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. de 15 – 20 de rânduri.

prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4. Nu e om pe lume… A pornit furtuna pe-nverzite ape… Sufletu-mi de spaimă în bucăţi se sfarmă. să mă scape. tot mai noapte-i noaptea. O. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. (30 de puncte) − Varianta 059 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: Vânturile nopţii scutură afară Arborii tăcerii. Mă cufund în lacrămi. nimeni nu răspunde. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. încete plânsul!”. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a răspunde. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a patra. unde? A-nceput blestemul groapa să mi-o sape. Precizează rolul virgulei şi al semnului exclamării din structura „O. De ce nu-mi răspunde? Vânturile nopţii scutură afară Fără încetare. încete plânsul! Sufletele doarmă!. 9.. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor să scape şi spaimă. 6. Unde-i mâna albă care să mă scape? E miros de moarte. Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Unde-i alba mână. Vânturile nopţii…) 1. Comentează.10 rânduri. în 6 .. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . să mă scape? ……………………………………………………… (Emil Isac.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. 2. 5. Unde-i cerul. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Motivează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 3. primele două strofe. în relaţie cu textul poeziei date. Nu mai vine zarea.

aparţinând lui Marin Preda. de 15 – 20 de rânduri. construcţia subiectului. modalităţi de caracterizare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. moral etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Mihai Eminescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un text de tip argumentativ. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. formularea unei concluzii pertinente. nici cultură fără muncă”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. prezentarea statutului social. normele de exprimare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. conflict. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.). limbaj etc. . exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. relaţii temporale şi spaţiale. al personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). psihologic. despre împlinirea prin muncă. punctuaţia – 2 puncte.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. Opere. relevarea principalei trăsături a personajului ales. perspectivă narativă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină.

4 puncte Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă. pe foaia de examen. În tot. în 6 . 6. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (30 de puncte) − Varianta 060 SUBIECTUL I Scrie. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior şi vălmăşaguri. se simte un fior. Şi azi se sting aşa uşor. 4 puncte Comentează. O jale e în orişicine. sugestie. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat. prezentă în textul dat. Curg vălmăşaguri de suspine. 4 puncte Motivează reluarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei. E vremea rozelor ce mor – Mor în grădini. ambiguitate. Pe sub amurgu-ntristător. 4. 5. prezente în poezie. şi mor şi-n mine – Ş-au fost atât de viaţă pline.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Mor în grădini. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.10 rânduri. şi mor şi-n mine. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 7 8. reflexivitate). 2 puncte Precizează rolul cratimei în versul „Duioase-şi pleacă fruntea lor…”. prima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: E vremea rozelor ce mor. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte 9. Şi-n marea noapte care vine Duioase-şi pleacă fruntea lor… – E vremea rozelor ce mor. 4 puncte . Rondelul rozelor ce mor) 1. 2. 3. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. (Alexandru Macedonski.

despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. (Nicolae Iorga. . aparţinând perioadei postbelice. lizibilitatea – 1 punct). perspectivă narativă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un text de tip argumentativ. conflict. punctuaţia – 2 puncte. construcţia subiectului. relevarea principalei trăsături a personajului ales. psihologic. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. moral etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. limbaj etc. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre atitudinea faţă de natură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un eseu de 2 . formularea unei concluzii pertinente. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. prezentarea statutului social. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”. exprimarea unui punct de vedere argumentat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat. relaţii temporale şi spaţiale. de 15 – 20 de rânduri. al personajului ales. modalităţi de caracterizare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.). ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

Un fel de vis de opium trece Din al oglindei luciu rece. 9. în 8 – 10 rânduri. Rondelul oglindei) 1. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii. Menţionează două teme/ motive literare. cu privire la textul de mai jos: Din al oglindei luciu rece De apă-adâncă. Prezintă semnificaţia refrenului în poezia citată. 2. 5. (30 de puncte) − Varianta 061 SUBIECTUL I Scrie. Obida vrând să mă înece. Motivează folosirea cratimei în structura „dorul vieţii-n mine”. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace şi vis. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi pe-al meu chip. Zadarnic firea şi-o preface. (Alexandru Macedonski. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ultima strofă a poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ce-ntregul suflet mi-l petrece. — se desface O linişte de dulce pace. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul suflet. ce-n umbră zace. prezente în poezie.Varianta 61 Ministerul Educaţiei. Precizează o valoare expresivă a timpului prezent al verbelor din prima strofă a poeziei citate. 4. Chiar dorul vieţii-n mine tace — Izvor ce gata e să sece. 8. Din al oglindei luciu rece Uitarea numai se desface. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei date. pe foaia de examen. 6.

. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un eseu.. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezare în pagină. Opere. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. (Alexandru Macedonski. moral etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune”. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. psihologic. În elaborarea eseului. aparţinând unui autor canonic. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia/ condiţia personajului ales. punctuaţia – 2 puncte. din perspectiva statutului lor social. de 2 . ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. semnificative pentru realizarea personajului ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un text de tip argumentativ. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. prevăzut de programa şcolară în vigoare. ortografia – 2 puncte. despre atitudinea faţă de minciună.

Varianta 62 Ministerul Educaţiei. 5. Prezintă semnificaţia titlului. cu privire la textul de mai jos: Pe balta clară barca molatică plutea. Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 6. 9. pe foaia de examen. (Alexandru Macedonski. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. folosite în textul dat.. 3. – voioase Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase. Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”.. (30 de puncte) − Varianta 062 SUBIECTUL I Scrie. 2. prin raportare la textul citat. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice. Se acordă 10 puncte din oficiu. Albeţi neprihănite curgeau din cer. prin referire la două caracteristici prezente în text. 4. 8. Pe balta clară) 1. Şi sufletul – curatul argint de-odinioară – Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară.

despre nădejde. psihologic. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. relevarea trăsăturilor celor două personaje. a statutului lor social.. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. limbaj etc. În elaborarea eseului. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Forma reală a fericirii e nădejdea. aparţinând perioadei postbelice. nu poate fi fericit”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un text de tip argumentativ. moral etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. perspectivă narativă. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. acţiune. Cine nu mai speră. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. (Victor Eftimiu. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare.). modalităţi de caracterizare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. conflict. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. construcţia subiectului.Ministerul Educaţiei. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. de 15 – 20 de rânduri. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. ortografia – 2 puncte. .

în 6 . Nainte de-a-şi da rodul mureau învineţite Când ea veni să şeadă sub stuful oropsit. (30 de puncte) − Varianta 063 SUBIECTUL I Scrie. 9. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a treia strofă. din text. în legătură cu textul dat. 7. 5. Prezintă semnificaţia titlului. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Alexandru Macedonski. Văitându-se pe soarta ce-acolo le-a sădit. 3. Menţionează două teme/ motive literare. O! Doamne.10 rânduri. Ilustrează. conceptul poezie lirică. Stuful de liliac) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. O zi din care şoapte de îngeri se coboară Şi vin pe-o adiere să cânte printre flori. ultima strofă a poeziei. Precizează valoarea expresivă a adverbului ce din structura „ce repede pieiră”. Motivează folosirea cratimei în al doilea vers al poeziei. Comentează. Gemea muşcat de vânturi un stuf de liliac. cu privire la textul de mai jos: Era o zi senină ca fruntea de fecioară Ce e neturburată de-ai patimilor nori. 8. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. 4. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6.. Şi prins de-o rece stâncă pe care vântu-o sapă. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Atunci acele ramuri de-odată înfloriră Ş-o ploaie azurie vărsară peste noi. Uscat e liliacul şi nu mai suntem doi. Subţiri ca o dantelă urcau mereu din apă Clădiri de nori fantastici ocoale dând pe lac. Selectează. Plăpândele lui ramuri abia înmugurite.. pe foaia de examen.Varianta 63 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în poezie. doi termeni care aparţin câmpului semantic al suferinţei. acele clipe ce repede pieiră.

conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. a statutului lor social. aparţinând lui Marin Preda. de ortografie şi de punctuaţie).. (Ioan Slavici. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un text de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. ci şi când îi dăm ceea ce nu i se cuvine”. de 15 – 20 de rânduri. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. despre nedreptate. modalităţi de caracterizare. acţiune. psihologic. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. moral etc. limbaj etc. relevarea trăsăturilor celor două personaje. lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. .). prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. perspectivă narativă. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. aşezarea în pagină. construcţia subiectului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nedreptatea o facem nu numai când nu dăm cuiva ceea ce i se cuvine. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.Ministerul Educaţiei.

Cât iar ţipa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 9. cu freamăte s-au despuiat. Motivează încadrarea poeziei în lirica tradiţionalistă. prezentă în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 064 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Copaci roşcaţi. Cât rece se înmormânta un leş de soare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. prezente în poezie. Transcrie două structuri lexicale ce cuprind o imagine vizuală. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al morţii. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi. cu prăbuşiri în înălţimi. 8.Varianta 64 Ministerul Educaţiei. Site de ploaie cerneau strâmb din zare. Nuci mocirloşi au gâlgâit. Comentează. respectiv. erau strânşi. Opaiţe s-au stins abia ivite-n cimitirul cerului Deschis. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . o imagine auditivă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Pe drumuri nămolite gemeau care aplecate. pe foaia de examen. Treceau cocorii. Pământul revenea în arături tăiat. Peste cocoaşa lumii se târa o scorpie cleioasă. 3. 4. prin referire la două caracteristici prezente în text. Explică rolul virgulei din primul vers.10 rânduri. 7. Din vie smulşi. ambiguitate. pierdut. Menţionează două teme/ motive literare. Precizează o valoare expresivă obţinută prin utilizarea frecventă în text a verbelor la perfectul compus şi la imperfect. Argaţi încovoiaţi grăbiră ca groparii. 2. sugestie). Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor. arzând pucioasă. a doua strofă. corturi. 6. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor”. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. stolul cocorilor. Întunecimea a învineţit tăria fierului. (Adrian Maniu. parii. Furtună de toamnă) 1. tânguind pustietate. Se acordă 10 puncte din oficiu.

vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. . (Adrian Marino. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Unde nu există adversitate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. dacă aşteptăm mereu însetaţi fericirea.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă ştim să primim cu sufletul deschis bucuriile. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată. latentă sau declarată. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie să ştim primi şi loviturile şi nenorocirile. Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lupta. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre tăria de caracter. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dramatismul implică în mod necesar confruntarea polemică. aşezarea în pagină. (Liviu Rebreanu. trebuie să ne aşteptăm şi la nefericire”. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ortografia – 2 puncte. Dicţionar de idei literare). nu există nici dramatism”.) şi concluzia/ sinteza.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 65 Ministerul Educaţiei. Acuarelă) *galantar. – vitrină a unui magazin.10 rânduri.n.] În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Un bătrân şi o bătrână – Două jucării stricate – Merg ţinându-se de mână… (Ion Minulescu. Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate. 1. prima strofă a poeziei. în 6 . Explică semnificaţia reluării versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. 5.. De sub vechile umbrele. Merg ţinându-se de mână. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 8. pe trotuare. Precizează valoarea expresivă a adverbului decât din a doua strofă a poeziei. pe foaia de examen. Umede de-atâta ploaie. Din burlane Şi din cer [. ce suspină Şi se-ndoaie. Ce coboară din umbrele. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pas. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie. 2. două structuri/ versuri care conţin imagini auditive. (30 de puncte) − Varianta 065 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explică rolul cratimei în structura „în oraşu-n care plouă”. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu privire la textul de mai jos: În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii. date jos din galantare. din text. s. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin referire la două caracteristici prezente în text. 4. Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână. 6. 9.. prin raportare la textul dat.* În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Nu răsună pe trotuare Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână. Comentează. Numărând În gând Cadenţa picăturilor de ploaie. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

.3 pagini despre aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte. aşezare în pagină. normele de exprimare. prezentarea succintă a două personaje ale comediei. În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri. despre muncă. exprimarea unei opinii argumentate despre rolul comicului de caracter şi al comicului de moravuri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine a înălţat munca până la iubire. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Simion Mehedinţi. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un eseu de 2 . Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un text de tip argumentativ. acela a coborât raiul pe pământ”. în textul literar ales. ca operă dramatică. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. ilustrative pentru utilizarea. prin referire la temă şi la conflict. punctuaţia – 2 puncte. evidenţierea mijloacelor de realizare a comicului de caracter şi de moravuri în comedia aleasă. în comedia aleasă. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. a comicului de caracter şi de moravuri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

topindu-se ca noru-n zare. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ……………………………………………. Iar tu – Cântându-l ca şi dânsul.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. Cu ochii urmări-vei ţărmul. pe foaia de examen. Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare Şi când din ochi lăsai să-ţi pice Trei lacrimi reci de călătoare! (Ion Minulescu. poate. Vei smulge din cadrul palidului vis Întunecatu-mi chip. 2. vreun cântăreţ până la tine. Comentează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (30 de puncte) − Varianta 066 SUBIECTUL I Scrie. Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate Trei lacrimi reci de călătoare. 8. 4. Precizează rolul liniei de pauză folosite în prima strofă. Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută. ca şi mine – Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris. Explică valoarea expresivă a adverbului poate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. folosit de două ori în ultima strofă. cu privire la textul de mai jos: Şi-ai să mă uiţi – Că prea departe Şi prea pentru mult timp porneşti! Şi-am să te uit – Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti. 5. 3. în 6 . Iar eu pe ţărm Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. 9. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. Şi versul meu L-o duce. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Şi-uitând că m-ai uitat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Plângându-l. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al creaţiei poetice. prezente în poezie. prin referire la două caracteristici prezente în text. 6.10 rânduri. poate. 7. Menţionează două teme/ motive literare. Te-oi plânge-n ritmul unui vers. ultima strofă a poeziei.

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. într-un curent cultural/ literar. reflectate într-o comedie studiată.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza morală că nu a avut noroc”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. . prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. construcţia personajului. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un eseu de 2 . punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. prezentarea temei comediei. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. reflectată în textul dramatic ales. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. XXIII) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). Scrieri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. particularităţi ale compoziţiei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor comediei pentru care ai optat. construcţia subiectului. relaţii temporale şi spaţiale. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în comedia aleasă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşezarea în pagină. limbaj etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.). (Tudor Arghezi. de 15 – 20 de rânduri. În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. modalităţi de caracterizare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). despre reuşita în meseria/ profesia aleasă.

Am colindat călăuzit de-o stea – Icoana unei lumi întrezărite. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Când am pornit. Transcrie un fragment de vers/ un vers care conţine o imagine vizuală. 6. prezente în poezie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Ion Minulescu. 4. 8.. (30 de puncte) − Varianta 067 SUBIECTUL I Scrie. 5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. 7. Comentează. Cântec de drum) 1. 9.10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Prezintă semnificaţia titlului. 2. Menţionează două teme/ motive literare.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe foaia de examen. Dar unde-i acel unde nu ştiam Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al călătoriei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiam doar că-i departe Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam. Dar într-o zi o fată – bat-o focul – Mi-a-ntors din cale pasul obosit… – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?. Precizează rolul liniilor de pauză din primul vers al ultimei strofe. Pe drumuri lungi şi vechi. prin raportare la textul dat. Explică valoarea expresivă a utilizării frecvente a verbelor la imperfect în prima strofă. 3. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ultima strofă a poeziei.Varianta 67 Ministerul Educaţiei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. bătătorite ’ De-atâţia mulţi porniţi naintea mea.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un eseu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un text de tip argumentativ. de moravuri etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. tablou. ca operă dramatică. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. intrigă.). de 2 – 3 pagini despre particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E desigur vrednică de cinstire năzuinţa omului spre noutate. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei. ce-i face originalitatea şi-i îndreptăţeşte oarecum dreptul la viaţă”. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. exemplificarea comicului de situaţie. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). despre deschiderea către nou. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezare în pagină.).Ministerul Educaţiei. e poate chiar cea mai nobilă însuşire a lui. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. scenă. de ortografie şi de punctuaţie). în textul dramatic ales. evidenţierea a patru elemente de construcţie a subiectului dramatic şi/ sau de compoziţie ale comediei alese (de exemplu: conflicte dramatice. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. indicaţii scenice etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Lovinescu. (E. Opere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. de caracter. exprimarea unei opinii argumentate despre îmbinarea. În elaborarea eseului. act. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prin referire la două scene/ situaţii semnificative din textul ales. a comicului de situaţie cu altă formă/ alte forme de manifestare a comicului (de limbaj. .

poate... Un vers.. Precizează rolul apostrofului folosit în structura „alt’dată”. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în care primul vers este identic cu al patrulea şi al şaptelea. cu privire la textul de mai jos: Tu crezi c-a fost iubire-adevărată.10 rânduri.. 9.. A fost un vis.. 5. Ce n-am cântat-o........ Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Pe marginile albului fiord.. Explică valoarea expresivă a adverbului poate... s. A fost un vis trăit pe-un ţărm de mare. 8. niciodată. Un cântec trist. Norfolk Şi New York.. ce-l cântă-ades pescarii Când pleacă-n larg şi nu se mai întorc. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale... prin referire la două caracteristici prezente în text... 4.. Un cântec trist.. 1.. prezente în poezie...... Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. adus de marinarii Sosiţi din Boston... Eu cred c-a fost o scurtă nebunie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe..n. Ce-am vrut să fie Noi nu vom şti-o poate niciodată.. în 6 . Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă... adus din alte ţări De nişte păsări albe – călătoare Pe-albastrul răzvrătit al altor mări – Un cântec trist.. 2. Celei care pleacă) *triolet.. Menţionează două teme/ motive literare.. pe foaia de examen. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei... iar al doilea cu al optulea...Varianta 68 Ministerul Educaţiei.. ... − poezie de opt sau şapte versuri (de câte opt silabe fiecare)...... 3. Dar ce anume-a fost. Se acordă 10 puncte din oficiu... Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al muzicii.. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 068 SUBIECTUL I Scrie.. Cerşea iubirea blondelor cochete... Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? Eu cred c-a fost o simplă nebunie! (Ion Minulescu. O melodie. folosit de două ori în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ... ultima strofă a poeziei... 7.. 6.. Şi-a fost refrenul unor triolete* Cu care-alt’dată un poet din Nord....

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.. Pentru arta literară) Notă! În elaborarea eseului. Lovinescu. [. Un mare artist este deci un mare modelator de oameni”.) şi concluzia/ sinteza. Opere. de 15 – 20 de rânduri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un text de tip argumentativ. dar excepţionala lui capacitate de observare le-a făcut să fie păpuşi de caracter.. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre menirea operei de artă. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Paul Zarifopol. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare.] Caragiale a dat adeseori figurilor lui mecanism de marionete. (E. printr-o strictă îngrijire artistică. cu o anumită putere de exactă evocare”. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Admiţând influenţa unei opere de artă asupra noastră. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. dotate. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. Caragiale a fost un demon al veseliei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Caricatura în opera lui Caragiale este îndeobşte eminent amuzantă. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.

prezentă în textul dat. 3. 2. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. pe foaia de examen. în 6 – 10 rânduri. 6. Comentează. prezente în poezie.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. 4. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. sugestie). 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. 9. Oglinda oarbă) 1. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 7. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei Exprimă-ţi o opinie argumentată despre componenta ortografică a textului. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează rolul cratimei în structura de tipul „care-mi iese”. cu privire la textul de mai jos: Firul de sânge care-mi iese din buzunar firul de lână care-mi iese din ochi firul de tutun care-mi iese din urechi firul de flăcări care-mi iese din nări Tu poţi crede că urechile mele fumează dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte o insomnie oarecare de cretă şi de argilă o insomnie ca o sobă sau ca o uşe sau mai bine ca golul unei uşi şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie vreau să mă miroşi ca pe o fereastră vreau să mă auzi ca pe un arbore vreau să mă pipăi ca pe o scară vreau să mă vezi ca pe un turn (Gellu Naum. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al simţurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 069 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare. ambiguitate. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul flacără să aibă sens conotativ. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5.

particularităţi ale compoziţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. al personajului ales. sumbră incapacitate de a admite că pe lume mai sunt şi alte fiinţe omeneşti în afară de fermecătoarea ta persoană”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. modalităţi de caracterizare. Ipocrizia disperării) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un eseu de 2 . lizibilitatea – 1 punct). conflict. exprimarea unui punct de vedere argumentat. . (Teodor Mazilu. limbajul personajelor. relevarea principalei trăsături a personajului ales.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată. despre modul în care se reflectă o idee sau tema comediei în construcţia personajului pentru care ai optat. notaţiile autorului etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Vanitatea este. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. prin raportare la conflictul/ conflictele comediei studiate. punctuaţia – 2 puncte. prezentarea statutului social. psihologic. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. moral etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. opacitate. până la urmă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. despre orgoliul nemăsurat/ vanitate. normele de exprimare. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente.

4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Nu ştie. nimica nu ştie Zglobiul. întinsă. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric. 4 puncte 9. Pârâul şi marea) 1. 8. Tu. fără griji. nu-i pasă ce ţărm va ajunge. întinsă. 4 puncte Comentează. tot sare prin stâncă Un tânăr pârâu ce spumos îşi aruncă. De ţărmu-i departe. (30 de puncte) − Varianta 070 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . ai aflat ghicitoarea: Tu. 2 puncte Precizează rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. 7. unda lui cea zglobie. 4. 5. dragostea mea. Spre tânăra undă privirea-şi aruncă. 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. tot mai repede fuge. 3. prezente în poezie. 4 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. folosit în strofa a patra.. 2 puncte Explică valoarea expresivă a adverbului tot. adâncă. cu privire la textul de mai jos: Vezi marea: bătrână.. (Miron Radu Paraschivescu. adâncă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. . 6. De marea întinsă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. voiosul şi clarul pârâu: El iute aleargă spre zări fără frâu Şi marea bătrână. El fuge voios. prin raportare la textul dat. Voios. pârâul zglobiu – iar eu. marea. 2. ultima strofă a poeziei. Din valuri clipind ca din sute de pleoape: Pârâul zglobiu în ea va încape. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Prezintă semnificaţia titlului. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. pe foaia de examen.10 rânduri.

(D. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. D. aşezarea în pagină. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. . În elaborarea eseului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). particularităţi ale compoziţiei. prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat. prezentarea statutului social. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. moral etc. normele de exprimare.L. ortografia – 2 puncte. psihologic. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. al personajului ales. conflict. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Caragiale. de 15 – 20 de rânduri. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic. lizibilitatea – 1 punct).3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un eseu de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un text de tip argumentativ. limbajul personajelor. exprimarea unui punct de vedere argumentat. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. despre pasiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”.Ministerul Educaţiei. Roşca.). modalităţi de caracterizare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Existenţa tragică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. notaţiile autorului etc. aparţinând lui I.

Precizează forma literară actuală a cuvintelor nălţimea şi rugei. Asemenea rozelor plăpânde Ce-n ceasul clar al dimineţei Zâmbesc de rouă tremurânde. Iar vorba ta înaripată E un parfum de anemonă La o icoană întristată. 4. 3. cu privire la textul de mai jos: Tu eşti o albă rugăciune Nălţată-n templul sfânt al vieţei. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze şi înserare. Explică rolul a două semne de punctuaţie diferite din ultima strofă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prezente în poezie. Cu o privire de madonă. ambiguitate. Tu eşti o sfântă rugăciune Căzând pe frunţi în umilinţă. 7. Motivează. IV) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Asemenea binecuvântărei Ce din nălţimea azurie Coboară-n faptul înserărei Pe-un val de lină armonie. (30 de puncte) − Varianta 071 SUBIECTUL I Scrie. 2. pe foaia de examen. sugestie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. primul vers al fiecărei strofe.10 rânduri. reflexivitate). Menţionează două teme/ motive literare. Misterul rugei fără pată! (Ştefan Petică. 9. în 6 . Tu eşti o caldă rugăciune. Pierdut în dulcea pocăinţă. apartenenţa poeziei la simbolism.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Fecioara în alb. Tu eşti o blândă rugăciune. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezentă în textul dat. prin evidenţierea a două trăsături. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. O. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în a doua strofă. de-aş putea cunoaşte-odată. 8. 6. Comentează.

ortografia – 2 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Munca e aspra condiţie a evidenţierii unui talent”. normele de exprimare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. . limbajul personajelor. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie).. modalităţi de caracterizare. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. relevarea trăsăturilor celor două personaje. aşezarea în pagină. notaţiile autorului etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. lizibilitatea – 1 punct). despre împlinirea prin muncă. de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Opere alese.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. (Gala Galaction. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. moral etc. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. a statutului lor social. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). psihologic. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale comediei alese. particularităţi ale compoziţiei. punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

cu privire la textul de mai jos: De unde vin? De unde se coboară În mine nălucirea lor adâncă? Vor fi rămas din vremi de-odinioară? Se smulg din vremea ne-mplinită încă? Câte tăceri s-or fi topit în ele. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. respectiv. în text. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. se află în relaţie de antonimie. sens conotativ. 4 puncte 7. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ. Vreun băştinaş din alte lumi străbate. glasuri care m-aţi ales popas. 2 puncte 3. Sau mă veţi părăsi în drum. în 6 . Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor. atât amar de drum Şi la fereastra minţii mele bate Cu-o mână străvezie ca un fum… O. 4 puncte . Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă. prezente în poezie. Din stele chiar vor fi venind! Sau. Când n-oi mai fi nici eu decât un glas. Menţionează două procedee specifice stilului retoric. pe foaia de examen. poate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Uitat. Comentează ultima strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în poezie. 4 puncte 5. Ilustrează conceptul poezie lirică. (30 de puncte) − Varianta 072 SUBIECTUL I Scrie. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”. pierdut în vreun străin ungher Al cosmosului fără jos şi sus. La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? (Alexandu Philippide. S-alunece pe lungi priviri de stele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Mă veţi lua pe calea de apoi Prin vămile văzduhului cu voi. Glasuri) 1. 4 puncte 8. 2 puncte 4. stingher. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe. 4 puncte 9. 4 puncte 6.10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Că sunt atât de limpezi şi de pline! Făcute-s pentru nalte bolţi senine. Transcrie două cuvinte/ structuri care. 2 puncte 2. Cercetător.Varianta 72 Ministerul Educaţiei.

de ortografie şi de punctuaţie). psihologic. particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. relevarea trăsăturilor celor două personaje. aşezarea în pagină. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. despre plăcerea de a cunoaşte. L. (Tudor Arghezi.. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. . exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. nu interesează”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). conflict. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un text de tip argumentativ. a statutului lor social. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: acţiune. construcţia subiectului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aparţinând lui I. moral etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. intrigă.Ministerul Educaţiei. Cu adevărul sau eroarea ei. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Plăcerea durabilă a vieţii e descoperirea lumii din nou.). Scrieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului ales. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. limbajul personajelor etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Caragiale. modalităţi de caracterizare. prin raportare la două scene/ secvenţe ale textului alese. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat. XXXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente.

2 puncte 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor molcom şi steril. pe foaia de examen.n. Explică semnificaţia ultimului vers al poeziei.Varianta 73 Ministerul Educaţiei. în 6 – 10 rânduri. (Alexandru Philippide. 2 puncte 3. Ajunşi în lună n-am găsit decât Un plat pustiu. cine ştie? Tu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. 2 puncte 4.H. Comentează semnificaţia a două imagini vizuale prezente în poezie. uneori cu arcade. Secrete şi mistere) *portice. al unei clădiri etc. Menţionează două teme/ motive literare prezente în text. Din voi nicio fărâmă n-a rămas. Cu gândul să descoperim în ele Secretul universului şi-al vieţii? 20. monstru al fierbintelui Egipt. Precizează două situaţii diferite de utilizare a virgulei în textul dat. Portice* lungi prin care spun anticii Că noaptea se plimba cu molcom pas Caligula* nebun visând suplicii. Sfinx cu sprânceana încruntată. în relaţie cu textul poeziei. 15. 4 puncte 9. Cine-a cioplit acele chipuri stranii Pe insula pierdută şi pustie Din fundu-ndepărtatei Oceanii Şi le-a adus în braţe. fără-ncheiere. sărac. 4 puncte 6. 4 puncte . steril. urât. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.) 1. 4 puncte 5. 4 puncte 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5. În ce papirus. Se află taina ta nedezlegată? Dar ce să dezlegăm? Doar totul piere În timpul fără sens. în ce manuscris.20. (30 de puncte) − Varianta 073 SUBIECTUL I Scrie. versurile 13 . Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. care serveşte ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei pieţe. cu privire la textul de mai jos: 1. mărginită de o colonadă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Da-n stele nu ajung decât poeţii. 10. *Caligula – împărat roman (37-41 d. s. Transcrie un vers care conţine un cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale. – galerie exterioară. O să ajungem oare şi la stele.

ortografia – 2 puncte. În acest sens. procedee. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. cu simplă funcţionalitate comică. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. punctuaţia – 2 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi două personaje dintr-o comedie studiată. formularea unei concluzii pertinente. poate cea mai <<universală>> compunere literară. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un text de tip argumentativ. apropiată cel mai mult de condiţia abstracţiunii şi a esenţei: câteva gesturi. utilizarea limbii literare – 3 puncte. în situaţii invariabile. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.Ministerul Educaţiei. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Tendinţa comediei este de a-şi reduce personajele la scheme morale abstracte. tipizate”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). oricât de clară în aparenţă”. de 15 – 20 de rânduri. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.) şi concluzia/ sinteza. (Adrian Marino. . figuri plastice stereotipe. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-a interpretat definitiv o mare poezie. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. despre poezie. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. comedia constituie. lizibilitatea – 1 punct). (G. Călinescu.

(30 de puncte) − Varianta 074 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. două structuri care conţin imagini vizuale. sugestie). 6. din prima strofă. pe foaia de examen. ambiguitate. 8. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Motivează folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fără călăuză”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul timp. Apropieri) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. De suflul lor melodios sorbită. Nemăsurat de-nalte şi uşoare. Transcrie.Varianta 74 Ministerul Educaţiei. Putea-voi oare fără călăuză Să dibui puntea dintre privire şi auz Şi cumpănindu-mi firea-ntre-amândouă Să gust cu adâncime şi nesaţiu Senina voluptate nouă A timpului scăpat de spaţiu? (Alexandru Philippide. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Aeriene fermecătorìi Ţesute parcă numai din sunet şi culoare. Comentează prima strofă. prezente în text. cu privire la textul de mai jos: În faţa mea pe-ncetul se ivea Un lin urcuş de neagră catifea. Prelung şi muzical fâlfâietoare. Cărarea suitoare pieri într-o clipită Lăsându-mă în poarta acestei ireale Sonore aurore boreale. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în ultima strofă. 5. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 2. prezentă în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin raportare la poezia citată. în 6 . 3. 9. Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii În faldurile unor înalte draperii.

lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. comedia proclamă valoarea actualităţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un text de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. aşezarea în pagină. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „. Opere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. (Ion Heliade-Rădulescu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.viitor. de ortografie şi de punctuaţie). ilustrate pe baza unei comedii studiate. despre relaţia prezent . . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. deschide drum creaţiei realiste”. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pentru a întrezări viitorul trebuie să cunoşti prezentul”. formularea unei concluzii pertinente.evocând tipuri şi moravuri contemporane. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic. (Adrian Marino.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ortografia – 2 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.) şi concluzia/ sinteza..

ca-ntr-o raclă-n fundul mării. 7. (30 de puncte) − Varianta 075 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. 4. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. 9. 4 puncte Numeşte sentimentul dominant care se poate desprinde din poezie. Niciun reazem pentru minte mor privirile-nainte. peste goluri tremurând… zbor de pasăre uitată deznădejde-ntârziată. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în a doua strofă. (Camil Petrescu. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 2. ca să am un semn zborul să-mi îndemn.Varianta 75 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. încă mai departe risipită-n moarte? Tu din larg îmi creşte stea. Poartă călătoare când te voi ajunge? Eşti sortită oare ochiul să te-alunge. 4 puncte Precizează măsura şi rima versurilor din prima strofă. Cocorul) 1. 2 puncte Motivează absenţa predicatelor din enunţurile care alcătuiesc primele strofe. 4 puncte . şi niciun gând. cu privire la textul de mai jos: Lumi întregi în fundul mării peşti şi bivoli cu burţi albe creste lungi de os şi salbe. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul minte. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. zvâcnit pe peşte. Aripi reci. 6. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. 8.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. sunt greu de urnit.) şi concluzia/ sinteza. de 15 . despre prietenie.20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Teatrul este un domeniu în care. mai mult ca oriunde. Maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. obişnuinţele. Inerţia lor e ucigătoare. ilustrate într-un text dramatic studiat. Nu e rău. Jurnal II ) Notă! În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. punctuaţia – 2 puncte. (Mihail Sebastian. procedeele mecanice. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Prieteniile reînnodate cer mai multă grijă decât cele care n-au fost rupte niciodată”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. ca din când în când. normele de exprimare. tiparele gata făcute. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. clişeele. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (La Rochefoucauld. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. să pătrundă în această lume închisă un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi’’. .3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

4 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.. identificată în textul dat. deasupra. 7. prin somn. În preajma mea. Şi cerul orb. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Chemând mereu. gândit. 4 puncte . în 6 – 10 rânduri. orb ca un mormânt”. 8. din strofa a doua. Se acordă 10 puncte din oficiu. greu. Ca nişte şerpi bătrâni ce m-au pândit. 4. 2 puncte Numeşte două figuri de stil prezente în versul „Tăcut ca vremea. 2 puncte Transcrie. Ascult în noapte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit: Tăceri străvechi s-adună prin unghere. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ prezent în textul dat. 9. Un glas în mine prinde să mă cheme. deschide-n gol o gură Cu vineţi dinţi de stele. un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune. La căpătâiul meu de veghe sunt. Şi mă scobor în mine şi în vreme. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ambiguitate. 5. pământul geme. Cum cade fiecare gând. 3. (Alexandru Philippide. prezentă în textul dat. 4 puncte Comentează. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere şi se zbate. 2 puncte Explică folosirea cratimei în structura „s-adună prin unghere”. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 076 SUBIECTUL I Scrie. gârbov de veghere. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. orb ca un mormânt.. 2.Varianta 76 Ministerul Educaţiei. sclipind sălbatic toate!.. Tânguitorul glas de veghe geme. Tăcut ca vremea. Şi simt cum din adânc de suflet. Veghe) 1. 6. ideea/ o idee poetică centrală. sugestie). Pământul… Spasm puternic de dragoste şi ură! În fiecare bulgăre un pumn ascuns se zbate.

fie rostite într-un schimb de replici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată. despre glorie. aparţinând perioadei postbelice. normele de exprimare. O asemenea structură influenţează direct maniera în care sunt construite personajele şi. structura operei literare dramatice se alcătuieşte dintr-o suită de dialoguri. implicit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. Gloria încetează în momentul când ai uitat că eşti un permanent debutant”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 . (Gabriela Duda. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Victor Eftimiu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. la care iau parte două sau mai multe personaje. doar apoi el poate fi caracterizat de celelalte personaje”. gen care amestecă discursul indirect. şi din monologuri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu te culca pe lauri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formele de caracterizare a acestora: personajul dramatic – tragic sau comic – se înfăţişează mai întâi prin acţiunile şi prin vorbele sale. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Prima consecinţă pentru constituţia operei dramatice este forma ei dialogată: spre deosebire de lirică. la persoana a III-a. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). sau de epică. gen care privilegiază monologul. fie într-un monolog. punctuaţia – 2 puncte. cu dialogul şi monologul. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Analiza textului literar).20 de rânduri.Ministerul Educaţiei. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Notă! În elaborarea eseului.

Când şopoteşte valea de cântecele morii. Ca Negru Vodă. an cu an. 4. toamna. Şi tot visând la vremea când înfloriră teii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe. Las altora tot globul terestru ca o minge. pe foaia de examen. Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei. în relaţie cu textul poeziei. Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Prezintă semnificaţia titlului. cu privire la textul de mai jos: Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei Şi murmură pe ape copilăria mea. Să stau. 3. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Comentează. de ceruri se atinge.. 5. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului. strofa a treia. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”. pe când afară se stinge orice şoaptă. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 6. 8.10 rânduri.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală. Am mers tăcut alături de carele de boi. Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi. Privind cenuşa caldă din vatra mea. care fac referire la cadrul natural. ……………………………………………. Ca să culeg cu ochii livezile de prun Când alb Negoiu. Acolo-n pacea nopţii. Ctìtorii) 1. 9. pe dealuri de podgorii. Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii. care descălecând venea. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. de-acum – Şi să aud deodată cu-nfiorare cum Trosneşte amintirea ca o castană coaptă. Eu am rămas în paza pridvorului străbun. respectiv una auditivă. (Ion Pillat. Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . 7. 2. (30 de puncte) − Varianta 077 SUBIECTUL I Scrie. Să desluşesc cum piere trecutul. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

reflectate într-un text dramatic studiat. relaţii temporale şi spaţiale. de 15 . construcţia personajului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.1. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. ortografia – 2 puncte. aparţinând perioadei postbelice. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un text de tip argumentativ. particularităţi ale compoziţiei. într-un curent cultural/ literar. construcţia subiectului. În elaborarea eseului. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Horatius. limbaj etc.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor operei dramatice pentru care ai optat. . formularea unei concluzii pertinente.39) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. exprimarea unei opinii argumentate. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat”.20 de rânduri. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în opera dramatică aleasă.). sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. modalităţi de caracterizare. aşezarea în pagină.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Epistole. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 1. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. despre educaţie. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.

o clipă… Un taur muge. 8. Scrie două enunţuri în care substantivul toamnă să aibă sens conotativ. Şi peste drumul mare: zăvoiul. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe-amurg ca pe o ramă Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu. sub castanul din vie. Că ai cuprins Florica*…Dar n-ai zărit. Străinul) Florica.f. parc. cu privire la textul de mai jos: Pe bancă. Trecutul meu ce arde sclipind în Râul Doamnei. Câmpia e albastră şi-n zare norii ard. pe foaia de examen. respectiv.10 rânduri. strofa a treia şi a patra. prin referire la două caracteristici prezente în text. N-ai auzit. denotativ. Străine. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. ce venit-ai priveliştea s-o vezi. una auditivă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. livezi. Transcrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. 7. Şi crezi.cu casă. Comentează. 3. . prezentă în textul dat. pe care cutremurat l-ascult. Motivează încadrarea poeziei în tradiţionalism. Pe-albastra depărtare a luncii de demult. 4. Explică rolul cratimei în structura „s-o vezi”. Înserează. Şi vrrr…un zbor de vrăbii zbucneşte dintr-un gard… Te-apleci mirat. (30 de puncte) − Varianta 078 SUBIECTUL I Scrie. ia seamă. străine. propriu – numele moşiei familiei Brătianu 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte • 1. pornind aiurea. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. respectiv.Varianta 78 Ministerul Educaţiei. în 6 . Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. sugestie). 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. rănit de-un dor târziu. ambiguitate. puţul cu lanţ şi roată ţipă. s. (Ion Pillat. Vrrr… timpu-n zbor. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul cuvântului vie din textul dat. Precizează rolul expresiv al utilizării interjecţiei vrrr în poezie. Florica e acolo. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. 6. te aşază.deodată rupând tăcerea toamnei.

despre rolul şcolii în formarea individului. de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat. modalităţi de caracterizare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. nici fii buni. (Ion HeliadeRădulescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un eseu de 2 . al personajului ales. psihologic. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. conflict. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. relevarea principalei trăsături a personajului ales. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. notaţiile autorului etc. particularităţi ale compoziţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema operei dramatice în construcţia personajului pentru care ai optat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . ilustrate prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. În elaborarea eseului. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Gândirea pedagogică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. limbajul personajelor. formularea unei concluzii pertinente. prin raportare la conflictul/ conflictele operei dramatice studiate. moral etc.Ministerul Educaţiei. aparţinând perioadei postbelice. prezentarea statutului social.

cu privire la textul de mai jos: Cât vezi cu ochiul. păpurişul Se-ndoaie-n vântul serii. 6. verde. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Vaporul taie noaptea şoptitoare Şi valul ce se-ntunecă-ntruna. Comentează. 8. reflexivitate). (30 de puncte) − Varianta 079 SUBIECTUL I Scrie. 7.Varianta 79 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. nechează pe un grind. (Ion Pillat. prezentă în textul dat. 9. dând roată fără frică. Sălbăticiţi. De aur vânăt cum e pruna. Precizează rolul cratimei în structura „amurgu-mbracă”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist şi scâncind. Dar umbrele ostroavelor de plaur Albastrul cenuşiu îl împânzesc. în relaţie cu textul poeziei. Amurg în deltă) 1. Din când în când şi-arată luminişul Un ochi de apă moartă. Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. sfâşietor de trist scâncind. 2. 3. Sau cai tătari.10 rânduri. sugestie. ambiguitate. Alcătuieşte două enunţuri prin care să evidenţiezi polisemantismul verbului a tăia. pe foaia de examen. Un cocor Cu aripa deschisă se ridică Din stuf. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. în 6 . Când cele cinci coline cresc în zare. Precizează rima şi măsura versurilor în a două strofă a poeziei. Amurgu-mbracă delta toată-n aur Cu turla unui sat lipovenesc. ultima strofă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. foşnitor.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). de 15 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. notaţiile autorului etc. despre soartă/ destin. modalităţi de caracterizare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. psihologic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. a statutului lor social. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct).Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. moral etc. particularităţi ale compoziţiei. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte.20 de rânduri. relevarea trăsăturilor celor două personaje. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. prin raportare la două scene/ secvenţe ale operei dramatice alese. (Nicolae Titulescu. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente.. de ortografie şi de punctuaţie). limbajul personajelor. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. normele de exprimare. Cuvântări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.

(30 de puncte) − Varianta 080 SUBIECTUL I Scrie. Şi urma-i pe pământ nu are chip. pe foaia de examen. ideea/ o idee poetică centrală. două structuri/ fragmente de vers care exprimă o relaţie de antonimie. Toţi anii mei cu clipa lor învie Dintotdeauna. Explică semnificaţia titlului. Comentează. Prezintă semnificaţia unei comparaţii identificate în ultima strofă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Recheamă tot ce-a fost şi o să fie. 8. 7. 9. Transcrie. în relaţie cu textul poeziei. fără ieri şi azi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. 5. Dar îl aud târziu. la foc de sobă. Timpul) 1. în 6 – 10 rânduri. Precizează rolul stilistic al negaţiilor din prima strofă. (Ion Pillat. Exemplifică. Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte. două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Cum pasu-i apăsat îşi face drum Venind din ţara umbrelor şi cum În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă. Precizează rolul virgulelor din prima strofă a textului. Îngălbenind ca fila dintr-o carte. în ceasul cu nisip Ce curge lin şi sec aceeaşi oră. identificată în textul dat. cu privire la textul de mai jos: În sticlă nu-i. pe baza strofei a treia a textului. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi în oglindă stă un alt obraz. Nu-i în apus şi nici în auroră. din prima strofă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. limbaj etc. prin referire la două imagini/ idei poetice sau la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului în textul narativ. particularităţi ale compoziţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prezentarea temei. despre sinceritate. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor textului poetic sau ale textului narativ pentru care ai optat. de 15 . construcţia personajului. În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. reflectate în textul poetic/ narativ ales. elemente de recurenţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un eseu de 2 . formularea unei concluzii pertinente. incipit. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. exprimarea unei opinii argumentate. titlu. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. imaginar poetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un text de tip argumentativ. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. elemente de prozodie etc.20 de rânduri. într-un curent cultural/ literar. construcţia subiectului. Opere. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului ales. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului sau a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: motiv literar. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sinceritatea prea multă poate să fie şi obrăznicie”. ortografia – 2 puncte. relaţii de opoziţie şi de simetrie. (George Coşbuc.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. relaţii temporale şi spaţiale. aparţinînd perioadei paşoptiste. modalităţi de caracterizare. aşezarea în pagină. lizibilitatea – 1 punct). simbol central. . punctuaţia – 2 puncte. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. figuri semantice – tropi. sau acţiune. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare.).

cu văi adânci.10 rânduri. 9. într-un oftat adânc şi greu. prezenţa descrierii în textul dat. cu privire la textul de mai jos: La Polul Nord. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive. pe foaia de examen. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari. prin evidenţierea a două trăsături. Săvescu. 6. Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină. Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! (Iuliu C. înduioşaţi. 2. (30 de puncte) − Varianta 081 SUBIECTUL I Scrie. În lung şi-n larg. 4. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text. Când dintre văile adânci. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Câmpii de gheaţă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. în 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu ochi de foc. Se văd ieşind ai mărei urşi. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. cu paşii rari. în sus şi-n jos. Comentează. şi dorm mereu nemărginirile polare. Cu munţi înalţi. la Polul Sud. prin referire la două caracteristici prezente în text. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Săvescu. 8. Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină. sub stele vecinic adormite. ce adorm pe aşternutul mărei ud. 7. Motivează. la Polul Sud. Şi urşii albi. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi. Şi dorm adânc. când dintre munţii solitari. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii. se-ntind câmpii nemărginite. Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare. rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 3. La Polul Nord) 1. la Polul Nord. 5.

utilizarea limbii literare – 3 puncte. În configuraţia ei intră şi un element de absurd calculat. în care spiritul nostru poate citi mai multe lucruri. (Eugen Simion. începe prin a te respecta tu însuţi”. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.20 de rânduri.) şi concluzia/ sinteza. (Tudor Arghezi. argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. foarte răspândită şi ea în teatrul modern. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi analitice şi critice . vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. sublimul.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct ). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ca să fii respectat. Scrieri. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.3 puncte. A pune aceste noţiuni în raporturi insolite este tehnica lui. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. XXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Scriitori români de azi) „Piesele [lui Marin Sorescu] sunt în fapt nişte parabole sub forma unor monologuri dramatice […]. despre respect. O tehnică a ambiguităţii. . pornind de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „Sorescu […] meditează la ceea ce scrie şi scrie învăluind tragicul. de 15 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ortografia – 2 puncte. grotescul în plasa fină a ironiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Scriitori români de azi) Nota! În elaborarea eseului. normele de exprimare. acela care facilitează pătrunderea paradoxului în poem”. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un eseu de 2 . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Eugen Simion. face ca faptele să poată fi interpretate în mai multe feluri”.3 pagini despre particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu. de ortografie şi de punctuaţie).

6. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba. . identificată în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4. ideea/ o idee poetică identificată în prima strofă a textului dat. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer Pe care până atunci nici nu-l observasem Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă Cu o senzaţie de iarnă. 8. 9. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. am învăţat să citesc Şi chiar am citit nişte cărţi.. 4 puncte 7./ Am urât şi am iubit. pe foaia de examen. Iar noaptea luna şi stelele.10 rânduri. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani. 2. Mă dor toate organele Ziua mă doare soarele. Toate acestea n-au avut niciun efect. am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Am urât şi am iubit.. 5. Am vorbit cu oameni şi m-am gândit. Am fost bun şi-am fost frumos. (Marin Sorescu. ambiguitate. sugestie. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte. simt ceva mortal Aici în regiunea fiinţei mele. 4 puncte Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text. 4 puncte Comentează. 2 puncte Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv al discursului liric. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. cu privire la textul de mai jos: Doctore. doctore. Degeaba am luat tot felul de medicamente. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”. reflexivitate).Varianta 82 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte Într-o zi Când m-am născut. Boala) 1. (30 de puncte) − Varianta 082 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . 4 puncte Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente.

lizibilitatea – 1 punct). magul). un mod de a fi în lume. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Eugen Simion. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Uneori e mult mai folositor să-ţi pierzi speranţa. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. la volumul M. Prefaţă. Eminescu. poetul care pune <<haine de imagini pe cadravrul trist şi gol>>). decât să-ţi pierzi vremea sperând”.Ministerul Educaţiei. mitul dascălului (înţeleptul. mitul întoarcerii la elemente. aşezare în pagină. […] o muzică inconfundabilă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. utilizarea limbii literare – 3 puncte.poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”) Notă! În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. ca expresie a unei muzicalităţi interioare profunde. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. mitul istoriei. care devine semnul de identitate al eminescianismului. punctuaţia – 2 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. mitul oniric. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. în fine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de tip argumentativ.. de ortografie şi de punctuaţie). (Radu Stanca. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie critică: „Este. formularea unei concluzii pertinente. iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. Opere. şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă. bazat pe ideea <<recosmicizării>> omului şi mitul creatorului (. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de 2 . stările de suflet. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ideile. de 15 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. I) * celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt mitul naşterii şi morţii universului. miturile de care am vorbit până acum*.3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu. Acvariu) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. viziunile.) şi concluzia/ sinteza. mitul erotic. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. despre speranţă.20 de rânduri.

Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. de vapor Hurducat de căruţă M-am uitat cum fug de mine copacii. continente”. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 083 SUBIECTUL I Scrie.?” în ultimele versuri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Motivează prezenţa pronumelui tu în textul poeziei. cu privire la textul de mai jos: Când stai în tren şi pleacă trenul vecin. Precizează rolul virgulelor în versul „Oameni. oraşe. 9. Stoluri de păsări pleacă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. continente De ce sunt copleşit de atâtea emoţii. 3. oraşe. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 7. tema poeziei.Varianta 83 Ministerul Educaţiei. De ce ai impresia că ai plecat Tu? Primăvara şi toamna Te tot uiţi pe cer. de tren. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Formulează. 2.. Comentează semnificaţia atitudinii contemplative a eului liric. Prezintă semnificaţia titlului. 5.10 rânduri.. De ce ai impresia că mergi tu? Toată viaţa m-am uitat pe fereastră Pironit într-un colţ De autobuz. Pleacă trenul) Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului gând. 4. Explică semnificaţia repetării structurii interogative „De ce. într-un enunţ. pe foaia de examen. Stoluri de păsări vin. Comentează ultima strofă. De ce am impresia că am cunoscut lumea? (Marin Sorescu. în relaţie cu prima strofă a poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 1. în 6 . pierdut în gânduri. Oameni.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de 15 .) şi concluzia/ sinteza. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ceea ce a fost clădit cu iubire nu poate fi doborât niciodată”. vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza. Simbolurile lui Eminescu) Notă! În elaborarea textului. punctuaţia – 2 puncte. (D. stă un simbol reprezentând o tipică valoare ideală”. Arta de a suferi) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Un fapt izbitor: obişnuit. utilizarea limbii literare – 3 puncte. reflectate într-un text poetic eminescian.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. în centrul poeziilor lui Eminescu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Caracostea. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre puterea iubirii. (Mircea Florian. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

4. 9. când noi ne sărutam în pieţe şi în scuaruri. Un aer mat ne-nfăşura. în relaţie cu textul poeziei date. Şi păsări mari se coborau pe bănci şi pe statui. cu clinchet stins. pe cabluri. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. Prezintă semnificaţia titlului.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prezente în poezie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 – 10 rânduri. presate de un cer pe care-l începea iubirea noastră. 2. Doar steaua neagră-a părului tău scurt îmi atingea. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. (Nichita Stănescu. (30 de puncte) − Varianta 084 SUBIECTUL I Scrie. Precizează valoarea expresivă a timpurilor verbale din prima strofă. 8. peste iarbă … Luceau intens. Menţionează două teme/ motive literare. Comentează. 3. pe foaia de examen. identificată în textul dat. ideea/ o idee poetică centrală. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul aer. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. şi toţi credeau că bate-n arbori ora când soarele apune la amiază. peste iarbă…”. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Se acordă 10 puncte din oficiu. un umăr. 6. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea şi stins. Explică rolul virgulei şi al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri. Sărutul) 1. 5. cu privire la textul de mai jos: Vederea lumii se-adumbrea.

] El este un idealist. ci o apariţie concretă şi tangibilă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. justificat”. superior. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. punctuaţia – 2 puncte.. [. aşezarea în pagină. o necesitate spirituală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc. Călinescu. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.. pentru că dragostea este căutare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pe care n-o va găsi niciodată.”. un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un eseu de 2 . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.. (G.3 pagini despre tema iubirii. formularea unei concluzii pertinente. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. nici vorbă. .. Viaţa lui Mihai Eminescu) Notă! În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingăşii erotice. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). (Marin Preda. de 15 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.20 de rânduri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ortografia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). despre orgoliu. din punct de vedere moral. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi.

Vă dau jumătate din fruntea mea. reflexivitate).. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri.... atâta aur. Nouăzeci şi nouă de elemente.. 5. ideea/ o idee poetică centrală.... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi încă o vârstă. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da.. 4. de femeie... Iată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. Alchimie) 1. 3.. atâta mercur – Şi daţi-mi fericirea.... Daţi-mi fericirea... Ce să fac eu cu dezamăgirea asta În formă de stea. 6. Şi încă un an. Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier. Şi de alte idealuri – Daţi-mi fericirea. 2. Potriviţi-vă în aşa fel.. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural ale substantivului element. prezentă în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 085 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Trecute toate în tabloul fiinţei mele. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Nouăzeci şi nouă de elemente.. Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic.. de tinereţe. ambiguitate. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate... pe foaia de examen. Nouăzeci şi nouă de elemente.. în 6 .... sugestie. Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua... cu privire la fragmentul de mai jos: . (Marin Sorescu... Aţi greşit calculele.Varianta 85 Ministerul Educaţiei... Se acordă 10 puncte din oficiu. A ieşit înţelepciunea. 9. 8.. Prezintă semnificaţia titlului.. identificată în textul dat. în relaţie cu textul dat... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. Nouăzeci şi nouă de elemente.. Atâta fier.. mai arunc sub cazanul vostru o zi.. 7. atâta mercur –”. atâta aur...

utilizarea limbii literare – 3 puncte. titlu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 .Ministerul Educaţiei. într-un curent cultural/ literar. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii de opoziţie şi de simetrie. reflectate într-un text poetic preferat. studiat în anii de liceu. reflectată în textul poetic ales. formularea unei concluzii pertinente. simbol central. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic.). ortografia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. (Camil Petrescu. Maxime şi reflecţii). punctuaţia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. incipit. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. figuri semantice – tropii.20 rânduri. . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. elemente de recurenţă. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. despre adevărata prietenie. prezentarea temei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. elemente de prozodie etc. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. prin referire la două imagini/ idei poetice. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de tip argumentativ.

Formulează un răspuns. 1980. sugestie. (Radu Stanca. ambiguitate. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.grafie conform ediţiei îngrijite de Monica Lazăr . 4. Precizează o temă şi un motiv literar. Şi nu mă întreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele. 9. Fă focul şi preumblă-te prin casă Fără să spui nimic. adecvat logicii textului... Vreau să mă simt la tine ca acasă Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt. Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra.Varianta 86 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. prezente în textul dat. semnificaţia titlului. 5. Editura Dacia Cluj-Napoca. 8. nici ce gânduri am.. 2. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric. Învăluită-n straie de culcare Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem Şi deapănă mereu. Să nu văd frunzele cum cad din ram. Comentează. 7. Să n-aud frunzele sub paşi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas.. în textul dat. prezentă în textul dat. Fereşte-mă în preajma ta.. Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cum gem. 3. pagina 368 (note critice – pagina 567) 1. cu privire la textul de mai jos: Nu mă-ntreba nimic în toamna asta Nici cât e ceasul.Radu Stanca.. niciun cuvânt. (30 de puncte) − Varianta 086 SUBIECTUL I Scrie.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. Frunzele – Elegie de toamnă) * Aşează-mi-te-alăturea* . pe foaia de examen. în relaţie cu textul dat.. Versuri. de vasta Urgie-a toamnei care bântuie. în 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. reflexivitate). fără-ncetare.. la întrebarea pe care o sugerează ultimul vers al poeziei.

argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. implacabile. de 15 . 2) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la următoare afirmaţie critică: „În opera sa. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un eseu de 2 . (Lidia Bote. conştiinţa mizeriei iremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. descompunere. oamenii. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lucrurile au culoarea cenuşie a plumbului. care aparţin lui G. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eşti singur numai atunci când nu mai ai să-ţi spui nimic”.3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. despre singurătate. fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. fie pentru o lume stăpânită de forţe obscure. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. normele de exprimare. covârşitoare. Bacovia. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. apăsarea. fiindcă peste tot domină tristeţea. dezgustul refulat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un text de tip argumentativ.20 de rânduri. aşezare în pagină. (Tudor Muşatescu. formularea unei concluzii pertinente. decorul. Scrieri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. .

Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. la nesfârşit. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe foaia de examen. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 5. (30 de puncte) − Varianta 087 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Eu voi veni cu tainice cununi Şi amândoi. 3. Transcrie două versuri care subliniază eternitatea sentimentului iubirii. Va dăinui-ntre noi. 7. 9. vezi. căutând desăvârşirea. 2. prezentă în text. 6. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişatăşi două terţine cu rimă liberă) 1.. sugestie). Vom învăţa-mpreună că iubirea-i Cea mai puternică din slăbiciuni. Iubirea. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în şir sporit. în 6 – 10 rânduri. Scrie câte un enunţ în care să foloseşti corect structurile: nici odată/ nici o dată. Şi chiar dac-ar mai trece înc-o seară Şi multe alte-apoi. identificată în textul dat. ea. nicicând n-o să dispară. s. cu privire la textul de mai jos: Spuneai că niciodată n-o să piară Acel minut – şi totuşi a pierit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.n. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor aşa şi tainice. (Radu Stanca. Sonet*) *sonet. ambiguitate. ideea/ o idee poetică centrală. Explică utilizarea cratimei în structura „n-o să dispară”. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Aşa încât mi-am zis că o să moară Şi dragostea – dar. De-aceea pune-ţi mâinile pe poale Şi-aşteaptă-mă sub geamurile tale. 8. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.Varianta 87 Ministerul Educaţiei.. ea n-a murit. Se acordă 10 puncte din oficiu.

argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. aşezare în pagină. metaforă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte.. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Hasdeu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Scrieri filosofice) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. sunt procedee poetice tradiţionale. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea.Ministerul Educaţiei. cum vom vedea. (B. de ortografie şi de punctuaţie).”. Poezia este imagine. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Simbolul. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ortografia – 2 puncte. tehnica sugestiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. simbol. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aparţinând simbolismului. P.20 de rânduri. despre talent.. (Lidia Bote. de 15 . Ele includ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . <<corespondenţele>>. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. care se confundă cu originea artei. muzicalitatea etc. ca şi alegoria. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. a simbolului. frecventă sau nu. normele de exprimare.

6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Tăcerea se face vânt albăstrui. pe două potcoave calul meu saltă din lut. fără întoarcere. 3. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. mă-ntorc către tine. Comentează. 7. sticleşte. privirile mi le-azvârl. O călărire în zori) * Ave! (lat. eu. prezentă în textul dat. Câmpul tăindu-l. Soarele rupe orizontul în două. Calul meu saltă pe două potcoave. Ave*. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. la romani. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă. (Nichita Stănescu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. identificată în textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. maree-a luminilor.) – Slavă! (interjecţie cu care. ave! Calul meu saltă pe două potcoave. 2. în 6 . pe foaia de examen. Prezintă semnificaţia titlului. se-ncrucişe.10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: lui Eminescu tânăr Tăcerea se izbeşte de trunchiuri. se face nisip. 4. soarele creşte. tăria cu acvile din faţa lui se prăbuşeşte în trepte de aer. se face depărtare. ave! Soarele saltă din lucruri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. fumegând. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 5. (30 de puncte) − Varianta 088 SUBIECTUL I Scrie. se începea o formulă solemnă de salut sau de omagiere) 1. Ave. strigând clatină muchiile surde şi grave. ideea/ o idee poetică centrală. reflexivitate). Suliţe-albastre. sugestie. ambiguitate. pe-amândouă. umerii mei smulg din goană frunzişe. să-l întâmpine fericite şi grave. 9. pintenul umbrei mi-l creşte în coastele câmpului. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Mi-am întors către soare unicul meu chip. Coama mea blondă arde în vânt. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. Tobe de piatră bat. Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. Sufletul meu îl întâmpină. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. în relaţie cu textul dat. Ave! Soarele a izbucnit peste lume strigând.

prin . Mai mult. (Dumitru Micu. aşezare în pagină. G. în literatura argheziană. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un text de tip argumentativ.. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. se înţelege. noutate şi varietate”. ci şi de alte vorbe fără acces. . banalitatea e ucisă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Nicolae Titulescu.] Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăţie.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. până atunci. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. cf. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei”. însă. despre principii. în literatură. prin relaţiile în care sunt puse cuvintele. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri. Marcuson.. oricare ar fi sursa acestora. [. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct).. recoltate din toate zonele şi straturile limbii.. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza..potrivirea” lor. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente.] prin impunerea nu numai de termeni până la el tabu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un eseu de 2 . utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc [. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. infinit mai mult decât prin lansarea de cuvinte ca atare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. un fir de nisip. Şi viaţa mea se iluminează. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. sub ochiul tău verde la amiază. cenuşiu ca pământul la amurg. o undă. Trec fantome-ale verii în declin. ideea/ o idee poetică centrală. pe foaia de examen. 6. 4 puncte Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. 4. Mai lasă-mă o secundă. Oho. 4 puncte Comentează. Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat ca o umbră. Mai lasă-mă un anotimp. ca un şarpe dezarmat. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 3. alerg şi salt şi curg. în relaţie cu textul dat. identificată în textul dat. 5. un timp. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte . Mai lasă-mă un minut. 9. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 7.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. un an. Viaţa mea se iluminează) 1. (30 de puncte) − Varianta 089 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Mai lasă-mă o briză. 2 puncte Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării. 2 puncte Motivează folosirea cratimei în structura „fantome-ale verii”.10 rânduri. în 6 . regina mea de negru şi de sare. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. (Nichita Stănescu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. cu privire la textul de mai jos: Părul tău e mai decolorat de soare. 2. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. corăbiile sufletului meu marin. Mai lasă-mă o frunză.

într-un curent cultural/ literar.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. (Dimitrie Bolintineanu. ortografia – 2 puncte. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. elemente de prozodie etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. relaţii de opoziţie şi de simetrie. de ortografie şi de punctuaţie). despre speranţă. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. prin referire la două imagini/ idei poetice. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prezentarea temei.). elemente de recurenţă. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. reflectată în textul poetic ales. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un text de tip argumentativ. incipit. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Opere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un eseu de 2 . figuri semantice – tropii. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. simbol central. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină”. În elaborarea eseului. exprimarea unei opinii argumentate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). sublinierea a patru elemente ale textului poetic. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. titlu.

la alegere. din soare! Din punctul de vedere-al aerului. în text. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 3. într-un aer mai curat – care e gândul! (Nichita Stănescu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat.10 rânduri. Comentează.. Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite. planând. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru... 8. 4. plutind. soarele-i un aer plin de păsări. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în 6 . cu aripile crescute înlăuntru. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. Motivează rolul repetiţiei. 9. şi lumina ce-o zăreşti. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. care bat. Lauda omului) 1. oamenii-s o lină apăsare. (30 de puncte) − Varianta 090 SUBIECTUL I Scrie. Prezintă semnificaţia titlului. 5. soarele-i o dungă de căldură.”.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. 2. în textul poeziei. aripă în aripă zbătând. 7. a structurii „Din punctul de vedere al. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii. Ei sunt nişte fructe plimbătoare Ale unui pom cu mult mai mare! Din punctul de vedere-al pietrelor. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. una dintre strofe. soarele-i o piatră căzătoare. Sunt mişcarea-adăugată la mişcare.. oamenii – o emoţie copleşitoare. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în relaţie cu textul dat. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. cu privire la textul de mai jos: Din punctul de vedere-al copacilor. 6.

reflectată în textul poetic ales. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. prin referire la două imagini/ idei poetice. de 15 – 20 de rânduri. despre supărare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Opere. relaţii de opoziţie şi de simetrie. simbol central. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un text de tip argumentativ. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. aşezarea în pagină. elemente de prozodie etc. . formularea unei concluzii pertinente.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. iar când e senin în suflet. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un eseu de 2 . utilizarea limbii literare – 3 puncte. elemente de recurenţă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).). despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. incipit. (Mihail Codreanu. de ortografie şi de punctuaţie). nu-i niciodată senin afară. titlu. într-un curent cultural/ literar. figuri semantice – tropii. prezentarea temei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. nu plouă afară niciodată”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când plouă în suflet. În elaborarea eseului. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Apele se retrăgeau tăcute. Plopii mi-atingeau umerii. abisele. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. prezente în poezie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică poetică şi mijloacele artistice. sprâncenele cristalizate de sare. visele. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al anatomiei. 8. dinadins cu umbrele lor melodioase umerii încă dormind. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. lumina-n ape o să-mpungă: din ochii noştri se va-ntoarce înmiit! Mă ridicam. Adânc. scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte. 6. în 6 . Mă ridicam din somn ca din mare. cu privire la textul de mai jos: O dungă roşie-n zări se iscase şi plopii. 7. Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă. Dimineaţă marină) 1.10 rânduri. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 4. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează rolul virgulelor din al doilea vers. scuturându-mi lin undele. (Nichita Stănescu. Menţionează două motive literare. 5. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. mi i-au atins. Interpretează semnificaţia titlului. în relaţie cu textul dat. tâmplele cu umbrele lor melodioase. pe foaia de examen. urcând un soare neobişnuit. (30 de puncte) − Varianta 091 SUBIECTUL I Scrie. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. trezindu-se brusc. 9. penultima strofă. geloase. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un eseu de 2 . . punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (G. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. normele de exprimare. (Dumitru Micu. despre sinceritate. aşezare în pagină. reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga. „metaforă revelatorie”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. înainte de orice. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: Modernismul blagian este. Călinescu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Datoria mea e să fiu sincer cu mine însumi”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.) şi concluzia/ sinteza. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.

(30 de puncte) − Varianta 092 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. Şi aştept un pas greşit să văd. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din text. 4. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic(de exemplu: expresivitate. prezentă în poezie. în picioare. (Nichita Stănescu. Stabileşte tipul de rimă şi măsura din primele patru versuri. şi simultan au şi deprins să meargă pe valuri. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Comentează. O flotă infinită de yole*. sau o alunecare măcar pân’la genunchi în valul diafan sunând sub lenta lor înaintare. mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă. 5. 7. de curenţi.f. în 6 – 10 rânduri. identificată în textul dat. pe foaia de examen. cu o velă prinsă de un catarg. Precizează rolul apostrofului din al nouălea vers. cu privire la textul de mai jos: Această mare e acoperită de adolescenţi care învaţă mersul pe valuri. reflexivitate). Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect şi îi contemplu ca la o debarcare. ideea/ o idee poetică centrală. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ţeapănă şi lentă. 6. yole) – ambarcaţie sportivă îngustă şi uşoară. de soare. mai rezemându-se cu braţul. 9. în picioare. Adolescenţi pe mare) *yolă (iolă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. s. 8. iole). Menţionează două teme/ motive literare. Dar ei sunt zvelţi şi calmi. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină verbul a tăia. (din fr. condusă de o singură persoană 1. 3. prezente în poezie. 2. sugestie. ambiguitate.

de ortografie şi de punctuaţie). rămâne sterp. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un text de tip argumentativ. despre talent. . fără multă trudă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. VI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. Un sfert de talent şi trei sferturi de muncă abia vor naşte o operă de artă”. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un eseu de 2 . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. aşezarea în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului. cât un mântuitor al cuvintelor. normele de exprimare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Notă! În elaborarea eseului. foarte multă trudă. pornind de la propria mărturie: „Poetul este nu atât un mânuitor. de 15 – 20 de rânduri. neapărat. (Liviu Rebreanu. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga. Opere. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. iar pentru redactarea lui. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Talentul e un dar dumnezeiesc. lizibilitatea – 1 punct). însă singur. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

Se acordă 10 puncte din oficiu. plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. cu privire la textul de mai jos: Ploua infernal. în 6 .. N-aş mai fi vrut să se sfârşească niciodată-acea lună-a lui Marte. sugestie). (Nichita Stănescu. făcându-i să se înece 1. aşezată pe o stâncă de pe malul Rinului. 3. Transcrie două neologisme din text. mie-mi plouă zborul. cu pene. Nu-i nimic. spuneai.. şi noi ne iubeam prin mansarde. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prezente în poezie. Lorelei*. 6. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 093 SUBIECTUL I Scrie. ploaia?. Sufletele noastre dansau nevăzute-ntr-o lume concretă. 9. 8. penultima strofă..10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul suflet. Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. Prin cerul ferestrei. ambiguitate. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Şi nu mai ştiam unde-mi lăsasem în lume odaia. 2. Pereţii odăii erau neliniştiţi. Ploua infernal. 4. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului Marte. 5. Ploaie în luna lui Marte) 33 *Lorelei – personaj legendar din folclorul german. îţi spuneam. îi seduce pe luntraşi cu vocea ei fermecătoare.Varianta 93 Ministerul Educaţiei. O să te plouă pe aripi. răspunde-mi. sub desene în cretă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă.. şi noi ne iubeam prin mansarde. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. o zână care. norii curgeau în luna lui Marte. Menţionează două teme/ motive literare. oval. ploaie de tot nebunească. prezentă în poezie. Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi mă-nălţam. Precizează valoarea expresivă a timpului imperfect al verbelor din primele două strofe. Cine-s mai frumoşi: oamenii?.

figuri semantice – tropii. punctuaţia – 2 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. elemente de prozodie etc. despre tăcere. exprimarea unei opinii argumentate. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. . într-o perioadă sau într-o orientare tematică. (Traian Demetrescu. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). simbol central. lizibilitatea – 1 punct). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sunt tăceri care spun mai mult decât vorbele”. normele de exprimare.). ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. formularea unei concluzii pertinente. elemente de recurenţă. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu. reflectată în textul poetic ales. incipit. Scrieri alese) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prin referire la două imagini/ idei poetice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un eseu de 2 . semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. relaţii de opoziţie şi de simetrie. prezentarea temei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. titlu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un text de tip argumentativ. într-un curent cultural/ literar.

. Transcrie două cuvinte din fondul vechi al limbii. expresivitate. şi nu mai era doamna-nvăţătoare să-l mângâie pe cel mai trist şcolar. Septemvrie) 1. Septemvrie. Ca pozele din cartea de citire. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate. reflexivitate). Motivează utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. eram adesea-nsingurat şi mut. Exprimă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.. 5. ultima strofă.. 4. sugestie. 2. frunze târzii din nucul cel bătrân. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Rădvanul toamnei se zărea. Cădeau domol. Se acordă 10 puncte din oficiu. într-un enunţ. cu privire la textul de mai jos: Septemvrie. (30 de puncte) − Varianta 094 SUBIECTUL I Scrie. Cuvinte de iubire poate n-au fost.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. 6. Comentează. (Gheorghe Tomozei... Lumini licăritoare învăluiau surâsul meu amar. după himera clăilor de fân. Precizează rolul punctelor de suspensie din primul vers.Varianta 94 Ministerul Educaţiei. tema poeziei. timpul imperfect. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor. 9. eu nu le-am cunoscut. 7.. 3. Septemvrie. departe. în 6 ..10 rânduri. 8. prezentă în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. pe-o carte. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezare în pagină. ortografia – 2 puncte. ca o creare lirică a limbajului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ea devine. (Simion Mehedinţi. cât de sufletul omului. Metamorfozele poeziei) Notă! În elaborarea eseului. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. despre tinereţe.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. Scrieri despre educaţie şi învăţământ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte.) şi concluzia/ sinteza. în acelaşi timp. […] Dovada tinereţii e fapta”.Ministerul Educaţiei. (Nicolae Manolescu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. cu timpul. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dacă poezia modernă poate fi definită. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un eseu de 2 . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . la început ca o creare a lumii şi. numai o aventură pură a limbajului”.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. reflexivitate). zi cu zi pe întinderea stepelor între arborii neajunşi la cer. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cer din textul dat. Precizează rolul virgulei din versul „Cântecul trist. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 9. între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp şi între frunzele care se dau în vânt. 8. al sentimentelor. Comentează. 4. 3. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul viaţă.10 rânduri. prezentă în textul dat. prezente în poezie. (30 de puncte) − Varianta 095 SUBIECTUL I Scrie. Cântecul trist. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cântecul cel mai trist”. nicio zăpadă n-a descins pe pământ. ambiguitate. Declin) 1. E toată viaţa care doare aşa. 7. în relaţie cu textul dat. (Ion Vinea. pe foaia de examen. între apele ce-şi urmează albia. raportul dintre planul interior. şi cel exterior. al naturii. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor şi răspunde din umilinţa tălăngilor. sugestie. Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare. Prezintă semnificaţia titlului. Explică valoarea expresivă a repetiţiei din ultima strofă. 2. cântecul cel mai trist vine cu clopotul din asfinţit. în 6 . cu privire la textul de mai jos: O tristeţă întârzie în mine cum zăboveşte toamna pe câmp niciun sărut nu-mi trece prin suflet.

3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate. exploatate în textele alese. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul unui om. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. nu se visează”. de ortografie şi de punctuaţie). ca şi al unei lumi. . inovaţii stilistice/ prozodice etc. exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice. a particularităţilor de compoziţie şi de limbaj ale celor două poezii. specificul imaginilor artistice. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. teme/ motive. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului (acelaşi autor sau autori diferiţi). Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ipostaze ale eului liric. aşezare în pagină. despre asumarea răspunderii. relevarea. prin comparaţie. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două trăsături semnificative pentru direcţia modernistă (de exemplu: principii estetice. utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. (E. Lovinescu. normele de exprimare. se construieşte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. din perspectiva apartenenţei la direcţia modernistă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.). prezentarea comparativă a temelor şi simbolurilor centrale.

pustie casa toată În care o iubire crescuse an de an. (30 de puncte) − Varianta 096 SUBIECTUL I Scrie. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prezenţa descrierii în poezie. 6. 8. Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. ideea/ o idee poetică centrală. 7. 9. Fântâna părăsită rămase fără roată. în clipe de tăcere Reînflorind visarea cu roze efemere. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. oltean Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. În toamnă) * chilim – covor cu două feţe. Menţionează două teme/ motive literare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei. Se pierde şerpuirea potecii într-un lan. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: Pustie e grădina. 5. Cărările înguste zadarnic le cutreier! Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier. Motivează.10 rânduri. Acelaşi ca şi-atuncea. Şi sub boltirea verde a codrului. Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. identificată în textul dat. prezente în poezie. scoarţă înflorată. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”. 2. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. (Ion Pillat. 4. 1. în 6 .

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. . abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. În elaborarea eseului. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. incipit. elemente de prozodie etc. simbol central. ortografia – 2 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. exprimarea unei opinii argumentate. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu. prezentarea temei. figuri semantice – tropii.). (Mihai Eminescu. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. relaţii de opoziţie şi de simetrie. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Fragmentarium) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. despre trecut. de 15 – 20 de rânduri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un eseu de 2 . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. titlu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremilor trecute”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). într-un curent cultural/ literar. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. de ortografie şi de punctuaţie). prin referire la două imagini/ idei poetice. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectată în textul poetic ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un text de tip argumentativ. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. elemente de recurenţă.

8. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . A noastre inimi îşi jurau Credinţă pe toţi vecii. Când luna trece prin stejari Urmând mereu în cale-şi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Prezintă semnificaţia titlului. Ce-au luminat atât de des Înduioşării mele. pe foaia de examen. 7. 9. 6. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”.Varianta 97 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. 2. Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme.) – să se stingă 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Când amintirile…) * să se stângă (reg. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi peste arbori răsfiraţi Răsare blânda lună. Putut-au oare-atâta dor În noapte să se stângă*. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. Se uită dulci şi galeşi? (Mihai Eminescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în textul poetic dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 3. în 6 . cele două strofe din final. Comentează. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism. 5. Ce ne găsea îmbrăţişaţi Şoptindu-ne-mpreună. tot încă mari. Când valurile de izvor N-au încetat să plângă. Când pe cărări se scuturau De floare liliecii. Când ochii tăi. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. cu privire la textul de mai jos: Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme. (30 de puncte) − Varianta 097 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu textul poeziei date. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului.

În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. aşezarea în pagină. de orişice fel ar fi ea. de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Notă! În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ura o-ntunecă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre îndepărtarea urii. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. normele de exprimare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. o umple de amărăciune şi-o face nesuferită”. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. luminează viaţa şi-o îndulceşte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pe când iubirea. (Mihai Eminescu.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

4. somnoros suspin-un greier… E atâta vară-n aer. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Demonstrează faptul că Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic. Comentează prima strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Menţionează două motive literare prin care se concretizează tema naturii în textul poetic dat. 8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat. Iar în iarba înflorită. Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-semantic şi/ sau gramatical. Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară.fragment) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. din ultimul vers. vârf de arbor. Motivează prezenţa descrierii în textul poetic. Numai lebedele albe. . când în brazde de văpaie. Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi. Precizează rolul cratimei în structura „suspin-un greier”. (30 de puncte) − Varianta 098 SUBIECTUL I Scrie. 3. când plutesc încet din trestii. ea pe ceruri zugrăveşte. Se acordă 10 puncte din oficiu. oaspeţi liniştei acestei. Scrisoarea IV . Muchi de stâncă. Papura se mişcă-n freamăt de al undelor cutreier. Domnitoare peste ape. când plutesc încet din trestii”. în 6 . 9. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 5. Când în cercuri tremurânde. după geamuri. se măreşte. Transcrie un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ. Cu aripele întinse se mai scutură şi-o taie. e atât de dulce zvonul… (Mihai Eminescu. cu privire la textul de mai jos: Stă castelul singuratic. Dând atâta întuneric rotitorului talaz. se aprinde. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înălţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri.Varianta 98 Ministerul Educaţiei. Precizează o valoare expresivă a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe. tremur numa Lungi perdele încreţite. 7. Prin ferestrele arcate. care scânteie ca bruma. oglindindu-se în lacuri. Luna tremură pe codri. Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară. prin evidenţierea a două trăsături existente în fragmentul dat. 6. 2.

formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . vei avea în vedere următoarele repere: descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Opere. (Mihail Sadoveanu. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiecare vârstă îşi are paradisul ei. pe care îl pierde”. stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic). aşezare în pagină. de 15 – 20 de rânduri. 19) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre frumuseţea vârstei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre importanţa ideologiei promovate de revista Dacia literară. prezentarea a patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul Introducţie. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovată de revista Dacia literară. aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată. pentru literatura română a secolului al XIX-lea. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei.

S-au dus în braţele minciunei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Luându-le pe fiecare. Gătite toate-n rochi de bal. Şi le vorbi cu voce lină. Precizează rolul cratimei în structura „Ş-un valţ nebun”. Păreau năluci de carnaval Cum se mişcau catifelate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. în 6 . Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Şi suspină – cum se suspină. Un valţ – din ce în ce mai tare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi suspină – cum se suspină. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Zâmbind prin roua primăverei. 5. 9. De dorul lui le spuse-apoi. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 099 SUBIECTUL I Scrie. Muiate în argintul lunei. Ş-un valţ nebun se învârtea. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor singuratic şi lină. 4. Şi rând pe rând în vânt s-au dus. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului dulce. Menţionează două modalităţi de obţinere a muzicalităţii versurilor. 6. Iar vântul dulce le şoptea. Dar vântul serii nebunatic Pofti-ntr-o zi pe flori la danţ. Motivează. Albeaţa lui de trandafiri. prin evidenţierea a două caracteristici existente în text. Scăldate-n razele de sus. Întâi pătrunse printre foi. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versurile: „Păreau năluci de carnaval/ Cum se mişcau catifelate”.... prima strofă. Comentează.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: Pe verdea margine de şanţ Creştea măceşul singuratic. De vântul serii sărutate. Valţul rozelor) * valţ – vals 1. La mângâierile-adierei A tresărit cu dulci simţiri. 8. Menţionează două teme/ motive literare identificate în textul poetic dat. De vântul serii sărutate. 7. pe foaia de examen.10 rânduri. (Alexandru Macedonski. 3. Un valţ* – din ce în ce mai tare. identificate în textul dat.

] A fost modern în gândire. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.. (Liviu Rebreanu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.” (Ioana Pârvulescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un text de tip argumentativ. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul ni-l putem modela după cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă formă”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). [. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Notă! În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ortografia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri.Ministerul Educaţiei.3 pagini despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. În intimitatea secolului 19).. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină.) şi concluzia/ sinteza. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. pornind de la următoarele evaluări critice cu privire la mentorul Junimii: „A introdus exigenţa în literatură. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Eminescu şi poeziile lui. În contra direcţiei de azi în cultura română. Comediile d-lui Caragiale. despre viitorul la care aspirăm.

.. Se acordă 10 puncte din oficiu............ prin evidenţierea a două trăsături identificate în text. pe foaia de examen.. 4. 7.. ideea/ o idee poetică centrală.. Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată şi credincios.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii......... în 6 .. Prezintă semnificaţia titlului...... ale imaginii oraşului.................. 3............ Timpul efectiv de lucru este de trei ore....... 5.. (30 de puncte) − Varianta 100 SUBIECTUL I Scrie. apartenenţa acestuia la mişcarea de avangardă... Motivează.... identificată în textul dat. Exemplifică două locuţiuni/ expresii care conţin verbul a duce..Varianta 100 Ministerul Educaţiei... 8...... (Ilarie Voronca.... Comentează..... 9............ Explică semnificaţia unei comparaţii din primele patru versuri.. cu privire la textul de mai jos: ... ce dantelă pentru melancolia ta lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa un profesor de strategie e asasinat în expresul paris-marsilia […] . Transcrie două versuri/ fragmente de vers în care apar detalii........... 6..... în raport cu textul citat.... 2.......... Precizează rolul semnului exclamării din sintagma „o! gazeta”... Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat......... acum strada te primeşte ca o cutie de poştă obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios aerul stă pe acoperişuri ca un preş tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă destinul tău e acolo distribuitor mecanic el te va duce la destinaţia pe meningea ta scrisă desigur tu mergi pe sub casele cu şorţuri ca brutărese dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale zgomote îţi ling tâmplele arterele vânzătoarea îţi întinde gazeta de dimineaţă o! gazeta. percepute subiectiv.... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe......10 rânduri...... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ........ Ulise) 1............

În vederea acordării punctajului pentru redactare. promovată de Junimea. Notă! În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un eseu de 2 . aşezarea în pagină. tot se poate”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă ale lui Titu Maiorescu şi la ideile exprimate în alte texte literare şi/ sau nonliterare studiate. semnificative pentru direcţia literară şi culturală. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când este o voinţă fierbinte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (Dimitrie Bolintineanu. despre voinţă.) şi concluzia/ sinteza. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.3 pagini despre criticismul junimist. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. formularea unei concluzii pertinente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful